256/2004 Sb.

[Připravujeme] Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xx a § 17 ZPKT):
Stanoví informační povinnosti obchodníka s cennými papíry bez ohledu na to, zda je či není bankou. Obchodník je povinen předkládat Komxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xovinen uveřejňovat svou výroční zprávu a další skutečnosti, které předkládá Komisi. Podrobnosti k plnění informační povinnosti upraví vyhláška Komxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx svém základním kapitálu nebo hlasovacích právech a dále jednou ročně přehled o těchto účastech za uplynulé účetní období.
Obchodník s cennými paxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
Tato ustanovení umožňují Komisi pro cenné papíry, aby při výkonu dozoru měla k dispozici potřebné informace.
Z důvodové zprávy k zák. č. 204/2017 xxx xx x xx xxxxxx
x xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 427/2013 Sb., která je dnes vydána na základě § 41 odst. 3 zákona o ČNB, bez vazby na toto související ustanovení ZPKT. Dnešní § 16 odst. 1 se pro přehledxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxické povinnosti, která spočívá v zaslání dokumentu (výroční zprávy), nikoli jen informací (výkazů). Odstavec 3 upravuje povinnosti, které plní i banxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx, které jsou pro banky upraveny separé) a v principu odpovídá dnešnímu § xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x a 7. Odstavec 6 řeší
ad hoc
informace, které se netýkají výkaznictví a nebude k nim tudíž ani vyhláška ČNB. Odstavec 7 pak obsahuje zmocnění pro ČNB obdoxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxx x x x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu, jejíž součástí je účetní závěrka ověřená auditorem. Touto povinností xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx. při plnění své povinnosti udržovat aktualizované informace v obchodním rejstříku.
Obsahové náležitosti výroční zprávy stanoví úřední předpisxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxu do Garančního fondu (viz § 129 odst. 1 ZPKT).
Výše uvedené povinnosti je nutné splnit nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období. Pokud v tétx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxeřejnit tuto účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ČNB, a to společně s důvody, pro které nebyla valnou hromadou schválena, a také s návrhy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxho odkladu předloží ČNB a uveřejní na svých internetových stránkách.
K odstavci 3 až 7
Odstavec 3 až 7 komentovaného ustanovení upravují druh inforxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxze a struktuře, v jaké jsou tyto informace zasílány, je pro údaje podle komentovaných odstavců souhrnně použit termín “výkazy”. Vyhláška č. 424/2017 Sxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxravou podnikání na kapitálovém trhu doznal také mnoha změn rozsah a struktura výkazů, které jsou předkládány účastníky finančního trhu ČNB. Již v souvxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx MiFIR došlo k podobnému rozšíření i v komplementárních oblastech, které dříve pokrývala původní vyhláška č. 163/2014 Sb., a to nejen z hlediska strukxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxhláškou č. 424/2017 Sb., tvoří jeden z nejrobustnějších systémů výkaznictví v rámci EU. Asi žádná členská země EU nepřistoupila k problematice výkaznxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxedu na to, zda se jedná o investiční nástroje obchodované v obchodním systému či investiční nástroje nějakým způsobem od těchto odvozené, nebo či se jedxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxijatých či zrušených.
Problematické na takto robustním nastavení výkaznictví je to, že v určitých případech může klást nepřiměřené bariéry zahraxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí nežli ten, který implementovali v souvislosti s hlášením údajů dle článku 26 MiFIR. Dále nastavení takto rozsáhlého národního výkaznictví výrazně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údajů nejspíš nebudou schopni pokrýt celou škálu výkazů požadovaných českým právem. Nadto je třeba říci, že v současné době Evropská komise diskutuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb, přičemž odstranění podobných bariér je jedním z cílů strategie EU v oblasti Unie kapitálových trhů.
Je tedy otázkou, zda je přiměřené požadovat px xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxoj EU vůči těmto národním odchylkám. Nadto se také nabízí otázka, zda požadovat výkaznictví v uvedeném formátu po pobočkách bank z členských zemí EU nepxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxat po těchto pobočkách informace pro statistické a informační účely a pro účely výkonu dohledu podle zákona o bankách nebo pravidelné hlášení o jejích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xčely dohledu dle zákona o bankách.
Předkládajícími osobami, které mají povinnost předkládat v různém rozsahu výkazy v souladu s vyhláškou č. 424/2xxx xxx xxxxx
xx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xnvestičních služeb, která poskytuje služby v ČR prostřednictvím své pobočky,
3.
OCP, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
4.
zaxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxestiční společnost a zahraniční osoba s povolením k činnosti obhospodařovatele, která není srovnatelná s investičním fondem, pokud obhospodařuje mxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxí společnost z jiného členského státu EU, která v ČR prostřednictvím své pobočky obhospodařuje majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástrxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xTF,
10.
provozovatel vypořádacího systému,
11.
poskytovatel služeb hlášení údajů.
Výkazy, které je třeba v různé pravidelnosti předxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrávem EU).
V prvním případě půjde o výkazy, které upravuje článek 26 MiFIR, a to ve struktuře požadované RTS 22 k MiFID II (viz hlášení údajů podle MiFxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx které se ve svém předmětu podobá výkaznictví podle původního znění zákona, nicméně nově zákonodárce přibližuje rozsah požadovaných údajů a termíny pxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx x xxskytování investičních služeb, obchodování v obchodních systémech a vypořádání obchodů a převodů,
b)
výkazy o majetku zákazníků, finanční a ekonxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxiny smíšené holdingové osoby.
Výkazy o poskytování investičních služeb, obchodování v obchodních systémech a vypořádání obchodů a převodů
Txxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxhled přijatých pokynů a dále navazující informace o investičních nástrojích, kterých se týkaly pokyny, obchody a převody a o informace o osobách, kterx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxžovány,
de facto
odpovídají struktuře a rozsahu informací požadovaných článkem 26 MiFIR. Přestože se jedná technicky o velice podobné výkazy, je nuxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle národního výkaznictví. Technicky je nutné, aby povinná osoba měla interně nastavené takové procesy a postupy, kterými by správně rozlišovala mxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxovatelé MTF a provozovatelé OTF kromě přehledu obchodů předkládají výkazy specifické pro jejich činnosti, a to výkazy obsahující informace o objednáxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxádání.
Provozovatel vypořádacího systému sestavuje a předkládá ČNB výkazy obsahující informace o vypořádání obchodů a převodů, o účastnících a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xracovního dne následujícího po tomto obchodním dni. Výjimkou z pravidla zasílat výše uvedené výkazy do druhého dne tvoří zahraniční banky, které poskxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xlužby v ČR prostřednictvím své pobočky x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxíků, finanční a ekonomické situaci, organizační struktuře a o osobách s kvalifikovanou účastí
Tato skupina výkazů se vyznačuje nižší četností oproxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxářního měsíce a předkládají se do 20 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, patří především přehledy o investičních nástrojích v majetku záxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxních prostředků v majetku zákazníků.
OCP, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky, nebo zahraniční osoby s povolením k poskytování invxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkazy, které se sestavují k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládají se do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí. Mezi tyto xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxsolidačního celku a operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby
Poslední specifickou skupinou výkazů jsou výkazy, které se týkají konsolidxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby. Strukturu těchto výkazů dále upravují přílohy 2 a 3 k vyhlášce č. 424/2017 Sb.
Související ustanoveníx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx, - RTS 22 k MiFID II, - CRD
Oddíl 7
Uveřejňování údajů obchodníkem s cennými papíry
[Uveřejňování údajů obchodníkem s cennými papíry]
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxož je součástí a o své činnosti a finanční situaci a další údaje. Účelem tohoto ustanovení je posílení transparentnosti kapitálového trhu, především pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xsobu protistrany z hlediska možných rizik, která by mohla plynout z případných majetkových poměrů nebo obchodních propojení této protistrany.
Vzxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx o bankách.
K odst. 1
Komentované ustanovení upravuje povinnosti OCP uveřejňovat základní údaje o sobě, o svých akcionářích, struktuře konsolidaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxa a 30. září, a to v termínu do 6 týdnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Bližší specifikaci obsahu údajů k uveřejnění stanoví § 93 odst. 1 x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxtifikační číslo osoby povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku,
b.
datum zápisu do obchodního rejstříku, včetně data zápisu poslední změny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx, forma, podoba a počet emitovaných akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty, pokud je povinná osoba akciovou společností,
f.
údaje o nabytí vlastnxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxkud byl základní
kapitál
od posledního uveřejnění zvýšen,
h.
organizační struktura povinné osoby s uvedením počtu obchodních míst a počtu pracovnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxje o společnících nebo členech povinné osoby s kvalifikovanou účastí na povinné osobě s tím, že o společnících nebo členech, kteří jsou právnickými osoxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxkých činností a výši podílu na hlasovacích právech v procentech, a o společnících nebo členech, kteří jsou fyzickými osobami, povinná osoba uveřejňujx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
a.
informace o osobách, které jsou ve vztahu k povinné osobě ovládajícími osobami, popřípadě většinovým společníkem,
b.
informace o osobách, kterx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxího celku, jehož členem je povinná osoba, z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob, které jsou zahrnuty do obezřetnostní
konsolidace
, a uxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxná osoba, z hlediska řízení s vyznačením osob, které jsou zahrnuty do obezřetnostní
konsolidace
, a uvedením důvodu pro nezahrnutí do obezřetnostní
koxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx činností skutečně vykonávaných a
c.
přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo ČNB omezeno nebo vyloučeno.
5.
Údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xsoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, o výkonných a nevýkonných expozicích s uvedením hrubé účetní hodnoty, kumulovaného znehoxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxlním a úvěrním družstvem, o výkonných a nevýkonných expozicích s úlevou podle přílohy V ITS k CRR, s uvedením hrubé účetní hodnoty, kumulovaného znehodxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xoměry,
g.
poměrové ukazatele povinné.
K odstavci 2 až 4
Komentované ustanovení upravuje povinnosti OCP, kterým jsou na konsolidovaném záklaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxpojení, řídicím a kontrolním systému podle § 12 odst. 2 a § 12a komentovaného zákona, a řídicím a kontrolním systému konsolidačního celku podle § 12b.
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx
xxxxx x osobách, které jsou ve vztahu k povinné osobě v úzkém propojení:
a.
obchodní firma, právní forma, adresa sídla, identifikační číslo je-li přiděleno x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx nebo c) podle článku 4 odst. 1 bodu 38 CRR.
2.
xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxupů systému řízení rizik,
c.
stručné shrnutí uspořádání, zásad a postupů systému vnitřní kontroly,
d.
stručné shrnutí přístupu k zajišťování důvxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxístupu k ověřování a hodnocení účinnosti, ucelenosti a přiměřenosti řídicího a kontrolního systému.
3.
Údaje o výborech zřízených povinnou osxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí a informačních toků povinné osoby a
c.
údaje o členech jednotlivých výborů.
Tyto povinně uveřejňované údaje se uveřejňují v českém jazyce ve sxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Tato složka také obsahuje historické údaje za posledních 5 let. OCP má povinnost sdělit ČNB přesnou adresu internetových stránek, na které jsou tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xnformací OCP podle části osmé CRR.
K odstavci 5 až 9
Další skupina povinností, které mají OCP uveřejňovat, je specifická v tom, že se tyto údaje uveřexxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxo zisku a celkové bilanční sumy. Tento údaj se uveřejní jako součást klíčových ukazatelů. Dále OCP uveřejní za předchozí účetní období s rozlišením podxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
výčet činností, které vykonává a jejich zeměpisné umístění,
b.
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xlacenou v zahraničí nebo ztrátu,
f.
získané veřejné podpory.
OCP také zajistí, aby
auditor
, který ověřuje účetní závěrku, ověřil také výše uvexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxolidované výroční zprávy se uveřejňují ve složce „Povinně uveřejňované informace“, a to včetně posledních 5 výročních zpráv a posledních 5 konsolidoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxřenou auditorem. OCP má povinnost sdělit ČNB přesnou adresu internetových stránek, na které jsou tyto údaje dostupné. Tato adresa je rovněž uvedena ve xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxvci 10
Zmocňovací ustanovení, jehož provedení je realizováno v § 93 až 103 vyhlášky č. 163/2014 Sb.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxičních službách]
OCP uveřejňuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx x x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xdaje souhrnně vypovídají o činnostech skutečně vykonávaných a o objemu obchodů uskutečněných v rámci poskytování investičních služeb ve vztahu k jedxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxx xo skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Podobně, jako údaje dle § 16a komentovaného zákona, i tyto údaje se uveřejňují v českém jazyce ve složxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxto složka také obsahuje historické údaje za posledních 5 let. OCP má povinnost sdělit ČNB přesnou adresu internetových stránek, na které jsou tyto údajx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zrušen
[Uveřejňování dle čl. 7 odst. 3 CRR]
Komentované ustanovení je transpozicí článku 144 CRD. Využívá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxst uveřejnit určité informace na svých internetových stránkách. Diskrece v článku 7 odst. 3 CRR spočívá v tom, že ČNB může upustit od uplatňování povinxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xohledu dotčeného členského státu EU a dceřiný podnik je zahrnut do dohledu na konsolidovaném základě nad institucí, která je jeho mateřským podnikem, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm podnikem,
-
mateřský podnik buď splňuje podmínky příslušného orgánu ohledně obezřetného řízení dceřiného podniku a prohlásí se svolením přísluxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx měření a kontroly rizika používané v mateřském podniku se vztahují i na dceřiný podnik,
-
mateřský podnik drží více než 50 % hlasovacích práv plynouxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx ČNB diskreci stanovenou v článku 7 odst. 3 CRR, musí uveřejnit:
-
kritéria, na základě kterých určila, že neexistuje, ani se nepředpokládá žádná poxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxjimku,
-
celkovou výši kapitálu ovládajících osob na konsolidovaném základě využívajících této výjimky, který je držen v ovládaných osobách ve sxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxjimky, který je držen v ovládaných osobách ve státě, který není členským státem EU,
-
procentuální podíl na celkovém kapitálu ovládajících osob poxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
Související předpisy:
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxže v konkrétních případech povolit, aby mateřské instituce do výpočtu svého požadavku podle článku 6 odst. 1 CRR zahrnuly dceřiné podniky, které splňxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xšak může ČNB povolit pouze tehdy, pokud mateřská instituce příslušným orgánům plně doloží okolnosti a opatření včetně právních, na jejichž základě nexxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxiným podnikem mateřskému podniku (článek 9 odst. 2 CRR).
Využije-li ČNB diskreci stanovenou v článku 9 odst. 1 CRR, musí uveřejnit na svých internxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků,
-
počet ovládajících osob, které využívají možnosti stanovené v článku 9 odst. 1 CRR,
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
-
procentuální podíl na celkovém kapitálu ovládaných osob využívajících této možnosti, který je držen v ovládaných osobách ve státě, který není čxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x ovládaných osobách ve státě, který není členským státem EU.
Související předpisy:
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Komentovaným ustanovením se transponují ustanovení článku 16 odst. 6 a 7 MiFID II, kterými se upravuje povinnost OCP uchovávat záznamy a dokumenty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx termín “záznamy zachycující telefonickou nebo elektronickou komunikaci”, nicméně pro lepší odlišení od záznamů a dokumentů podle odstavce 1 komentxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxn “nahrávky”.
Konkrétně se vymezují situace, za kterých vzniká OCP povinnost uchovávat záznamy nebo přímo nahrávat komunikaci se zákazníkem. Dálx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx x xxxx problematice komentář k pátému odstavci). Předmětnými záznamy a dokumenty se mají na mysli takové záznamy a dokumenty, které se týkají poskytovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xontrolní systém OCP ve vztahu k uchovávání záznamů, dokumentů nebo nahrávání telefonické či elektronické komunikace se zákazníky poté stanoví ustanxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxnty OCP. Mimo to také stanoví účel, pro který se tyto záznamy a dokumenty OCP uchovávají. Tímto účelem je především sledování plnění povinností stanovexxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxbornou péčí případně při prošetřování případu podezření ze zneužití vnitřní informace nebo z manipulace trhu.
Zvláštní požadavky na obsah:
Přílxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx


xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxt a záznamy o obchodech a zpracování pokynů podle článku 74 a 75 DA nařízení k MiFID II v minimálním rozsahu stanoveném Přílohou IV DA nařízení k MiFID II xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxavci nezahrnuje také další situace, ze kterých je třeba pořizovat záznam nežli ty, které jsou shora uvedeny v tabulce. Stejně tak není vyloučeno, že nárxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxho rozšíření aplikace ustanovení 1 je
interpretace
ČNB ohledně povinnosti pořizovat úplné telefonické nebo elektronické nahrávky i v případech, kdx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx poskytnutí investičního poradenství zaměstnancem OCP, který však není způsobilý následně realizovat zákazníkův pokyn, který by na takové poradensxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxný ČNB pro případnou rekonstrukci všech klíčových fází zpracování každého obchodu, a dále jsou splněny následující podmínky:
a)
jakékoli opravy čx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxliv dodatečné pozměňování záznamu nebo manipulace se záznamem,
c)
formát, ve kterém jsou záznamy uloženy, umožňuje efektivní elektronické nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxé mají být uchovávány, jsou uchovávány bez ohledu na to, jaká je použitá technologie.
K odstavci 2
Odstavec 2 upřesňuje, že povinnost OCP uchováxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxci. Předmětná komunikace je poté vymezena tak, že se jedná o takovou komunikaci, která se týká uzavření obchodů OCP na vlastní účet nebo která se týká posxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxtí dané investiční služby skutečně došlo nebo nikoliv.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxtem povinnosti nahrávat telefonické hovory budou i veškeré telefonické hovory a elektronická komunikace, a to včetně té interní, která se vztahuje k nxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnou kancelářskou činnost (tzv. back-office), stejně tak orgán ESMA nedovozuje z příslušného ustanovení MiFID II povinnost nahrávat telefonické hovxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákazníka či k obchodování na vlastní účet. Typicky by tedy dle přístupu ESMA nemuselo být nutné nahrávat takové hovory nebo takovou komunikaci, které xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xajetku zákazníka, pakliže tato komunikace by nemohla vyústit v přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka. Je však také potřeba zmínit, že v tomxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxní přístup, a to ten, že i přestože odstavec 2 limituje rozsah investičních služeb, kterých se povinnost nahrávat telefonickou nebo elektronickou komxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xovinnost zahrnuje i nahrávky telefonických nebo elektronických komunikací, které nejsou zmíněny v odstavci 2. To jest i v případech ostatních investxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxem tedy může být již zmíněné investiční poradenství, které nutně nemusí být následováno zadáním klientského pokynu - i z toho důvodu, že příslušná instxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xinému OCP.
MiFID II je představitelem řady předpisů, které úplně harmonizují právo v rámci EU, to jest věcné odchýlení (ať již stanovením mírnějšícx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx oporu pro svůj rozšiřující výklad ve skutečnosti, že vymezení situací, na které se vztahuje povinnost nahrávat telefonické nebo elektronické komunixxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx volnost umožňující i rozšíření na další investiční služby nežli jsou ty, které jsou vymezené v tomto odstavci. Jinými slovy, extenzivní výklad ČNB nemxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vymezovala oblasti, ve které členský stát může zvolit i odlišnou úpravu.
Z pohledu českého práva však zákonodárce netransponoval do právního řádu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací jiných, nežli těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, bude poté obecná povinnost uchovávat záznamy a dokumenty při poskytování investičnícx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxdíl mezi povahou záznamů a dokumentů uchovávaných podle odstavce 1 a nahrávek uchovávaných dle odstavce 2 a ze samotného odstavce 2 vytváří poněkud
obsxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxly i nahrávky. Srovnáme-li přístup ČNB a lucemburskou transpozici ustanovení článku 16 odst. 6 a 7 MiFID II do zákona z 5. dubna 1993 o finančním sektorxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxamy a dokumenty a nahrávkami, a to do té míry, že stanovil odlišné lhůty pro každou z těchto skupin. Ve vztahu k záznamům a dokumentům analogicky odpovídaxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx lze stanovit 7 let) se vztahuje pouze k nahrávkám telefonické nebo elektronické komunikace, to jest k nahrávkám analogickým, k těm vymezeným odstavcex xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xlediska další výkladové praxe ČNB, v rámci svých stanovisek se ČNB rovněž zabývala otázkou, zdali mohou být telefonické nahrávky se zákazníky nahrazexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxe v případě osobního jednání se zákazníkem (viz komentář k odstavci 3 komentovaného ustanovení).
Organizační požadavky
K zajištění plynulého plxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx nařízení k MiFID II.
Přiměřeně s ohledem na povahu, rozsah, objem a složitost vlastní podnikatelské činnosti musí OCP zavést technologicky neutráxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x)
interně vymezí, kterých telefonických nebo elektronických komunikací se výše uvedené procesy týkají (a to včetně interních komunikací, pakliže sx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxbo pracovníků OCP se povinnosti implementující požadavky odstavce 2 komentovaného ustanovení týkají. Typicky se bude jednat o pracovníky obchodnícx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxí se tato povinnost může týkat i call-center, pakliže je zákazníkovi umožněno zadat pracovníkovi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxoblematika zaznamenávání telefonických nebo elektronických komunikací týká , a
b)
určí záložní postupy pro případ, že OCP nebude schopen hovory čx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xako např. na straně serveru, na který jsou nahrávky ukládány, nebo v průběhu výpadku elektrické energie a jiných případných technických potíží. Bude txxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxuhým odstavcem komentovaného ustanovení využívá externího dodavatele, buď již částečně (např. úložiště dat) nebo zcela, měl by řádně ověřit a smluvnx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxdléhat pravidelnému vyhodnocení ze strany OCP, přičemž výsledek takového vyhodnocení by měl případně za následek přijetí alternativních nebo doplňxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx systematickému obcházení atd.), tak i z technického hlediska, tedy přezkum technické funkčnosti daného systému uchovávání záznamů o telefonické nexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxerých se zaznamenávání telefonické nebo elektronické komunikace týká, by měli být proškoleni v dodržování platných postupů a v případě potřeby pravixxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtupy v oblasti zaznamenávání telefonických nebo elektronických komunikací.
Zvláštní požadavky na obsah a formát zaznamenávané telefonické nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kopie záznamů jeho hovorů nebo komunikace po dobu 5 let, případně na žádost příslušného orgánu po dobu až 7 let. Tyto informace se zákazníkovi uvedou v toxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxická informace před samotným spojením hovoru s příslušným zaměstnancem, rozšířená je taktéž i praxe, kdy tyto informace zákazník dostane při podpisu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxožňuje jejich přehrání nebo kopírování a zároveň nepřipouští změnu nebo smazání původního záznamu. Formát trvalého nosiče by měl být takový, který je xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxny zákazníka k zadání pokynu týkajícího se investičního nástroje. Stanovuje se, že tato komunikace musí být zachycena na trvalém nosiči, přičemž je jaxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xituací se pak rozumí právě osobní jednání se zákazníkem (z anglického face-to-face communication), kdy obsah takových jednání není zcela jednoduché xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxánku 79 odst. 9 DA nařízení k MiFID II by záznam nebo zpráva z osobního jednání se zákazníkem měla obsahovat alespoň tyto údaje:
a)
datum a čas schůzkyx
xx
xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxka včetně ceny, objemu a typu pokynu a doby, kdy má být předán nebo proveden.
Dále je stanoveno, že pokyny sdělené těmito jinými prostředky se povaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxto ustanovením postavil na roveň pokyny zadané prostřednictvím telefonické komunikace a pokyny zadané jinými prostředky.
K odstavci 4
Odstavec x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směřují na přesné vymezení komunikačních prostředků, skrze které pracovníci OCP komunikují se zákazníky. Zákonodárce vyjadřuje preferenci toho, axx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xCP. A naopak, OCP by měl učinit přiměřené kroky k tomu, aby zabránil svým pracovníkům, aby pro
relevantní
komunikaci využívali soukromá zařízení, u ktxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu lhůtu, po kterou mají OCP povinnost uchovávat záznamy a dokumenty podle odstavce 1. Tato lhůta počíná běžet od okamžiku pořízení takového záznamu, doxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xlošně stanovit lhůtu v délce až 7 let. Na druhou stranu nelze vyloučit, že ČNB stanoví individuálně povinnost konkrétnímu OCP uchovávat záznamy, dokumxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxze ve vztahu k nahrávkám dle odstavce 2 spravedlivě požadovat po OCP, aby uchovával tyto nahrávky déle nežli uvedených 7 let.
Zákonodárce tedy sjednxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx lhůta se týká jak záznamů a dokumentů dle odstavce 1, tak i nahrávek dle odstavce 2. Vzhledem k tomu, že ve vztahu k záznamům a dokumentům není článkem 16 odxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxkými státy EU. To již bylo výše zmíněno na příkladu lucemburské transpozice ustanovení článku 16 odst. 6 a 7 MiFID II, která stanovuje odlišnou lhůtu pxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xR, tedy obecně po dobu 5 let s udělenou pravomocí vůči místnímu orgánu dohledu (Comission de Surveillance du Secteur Financiere) prodloužit tuto lhůtu xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xají i své dceřiné společnosti v dalších členských zemích EU a např. hodlají využívat společné systémy na správu a archivaci dokumentace.
Nad rámec pxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtahuje, a to na právního nástupce OCP nebo osobu, které povolení k činnosti OCP bylo odejmuto či jí zaniklo, a nově také na insolvenčního správce a likvidxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dokumentace, která byla uzavřena OCP a zákazníkem a která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti a jinýé podmínky, za kterých OCP poskytuje zákazxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxání smlouvy. Na tomto místě se sluší uvést, že tato povinnost i lhůta jsou obsahově duplicitní k povinnosti a lhůtě stanoveným ustanovením článku 73 DA xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxí zaniklo. Stejně tak se tato povinnost týká všech právních nástupců OCP, a nově i insolvenčního správce a likvidátora.
K xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní, je rovněž i údaj o rodném čísle zákazníka a účastníků obchodu. OCP je za účelem uchovávání záznamů a dokumentů oprávněn vést rodná čísla těchto osob.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Oddíl 9
Systematický internalizátor
K oddílu 9 xx xxx x x xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxice MiFID II (článek 4 odst. 1 bodu 20) a navazuje úzce na ustanovení MiFIR (zejména článek 14 až 21) a dalších prováděcích předpisů k MiFID II.
Systemxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxstému, tedy na RT nebo v MTF či OTF. Činí tak přitom organizovaně, často, systematicky a ve významném objemu, čímž se stává alternativou k tradičním burzxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a OTF). Základním cílem regulace systematického internalizátora je srovnání požadavků na transparentnost s obchodními systémy tak, aby vedle vysocx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x investičními nástroji realizovány. Při stahování likvidity netransparentními dark-pooly se trhy s investičními nástroji stávají neefektivní, koxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xyhodnotit pro zákazníky nejvýhodnější způsob provedení jejich pokynů. Z uvedených důvodů definovala pojem „systematický internalizátor“ a stanovxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
Při transpozici směrnice MiFID I novelou zákonem č. 230/2008 Sb. byl do českého právního řádu, a zároveň tak i do českého jazyka, zaveden nový pojem „sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxrnalizátor“. Při přípravě transpozice MiFID I se autoři návrhu příslušné novely ZPKT po veřejné diskusi vypořádali s novým pojmem tak, že v zákonu defxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxsaženy v § 17a až 17d ZPKT, které navazovaly na přímo aplikovatelná ustanovení v prováděcím nařízení k MiFID I. Systematická internalizace byla v ZPKT xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxíky na vlastní účet mimo RT. Pokud činnost OCP naplňovala uvedená kritéria (blíže definovaná v prováděcím nařízení k MiFID I), byl povinen zaregistrovxx xx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (§ 17c). Vzhledem k poměrně obecnému vymezení kritérií systematické internalizace nebyl tento nový institut příliš využíván - v ČR nebyl v režimu MiFIx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xystematické internalizace podle MiFID I nevedla k zásadně vyšší transparenci obchodování realizovaného OCP pro zákazníky mimo RT a MTF, obsahuje MiFxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxstraci OCP jakožto systematického internalizátora a přesných pravidel pro uveřejňování povinných kotací. Vzhledem ke skutečnosti, že naprostá větxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x x xxxx x xxroveň jsou původní paragrafy §17b až 17d zrušeny bez náhrady. Novela navíc mění původní koncepci a namísto „systematické internalizace“ používá v soxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x DA nařízení k MiFID II, DA nařízení k MiFIR, RTS 1 k MiFID II, RTS 2 k MiFID II, RTS 23 k MiFID II a RTS 27 k MiFID II.
[Systematický internalizátor]
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx x x xxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxx x xxxxxx xx x xxx jako o OCP, který provádí systematickou internalizaci. Navrhuje se však použít evropský pojem "systematický internalizátor", aby se usnadnila aplixxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxho internalizátora se však věcně mění i na evropské úrovni a nově tak do této definice spadne více subjektů, většina nedobrovolně. Směrnice však dává moxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nikoli však obchodním systémem (trading venue). Je tedy otázkou, zda obchodování s ním je nebo není OTC obchodem. Například s ohledem na § 79 a 80 by se mxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xbchodního systému výslovně vyjímá systematického internalizátora. Domníváme se, že tomuto institutu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, a to i proxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrobnosti jsou v nařízeních EU, viz níže) a § 17b upravuje povinnost (plynoucí z MiFIR) hlásit zahájení a ukončení činnosti systematického internalizxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxanizovaně, často, systematicky a ve významném objemu. To se navíc posuzuje ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům. Již nyní máme indikace od něxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Z důvodu adaptace ZPKT na čl. 14, čl. 15 odst. 1 a 4 a čl. 17 MiFIR dochází ke zrušení § 17a až 17d, včetně poznámek pod čarou č. 6a až 6j a odkazů na ně. Tyto xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xejich úpravu přebírají a doplňují čl. 14, 15, 17 a 18 MiFIR. § 17c a 17d se zrušují samostatně, i když se zavádí nové, a to z důvodu, že nové § 17c a násl. jxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxora. Dnes je tento institut materiálně vymezen v § 17a odst. 1. Nově však pod tento pojem spadají i osoby se sídlem mimo ČR (nikoli však mimo EU).
Podrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx x
xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxt. 1 bodu 20 MiFID II. První odstavec komentovaného ustanovení obsahuje základní definici systematického internalizátora jakožto OCP s licencí v něxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx zákazníkem na vlastní účet mimo obchodní systém. Znamená to, že OCP prodá zákazníkovi poptávaný investiční nástroj ze svého majetku nebo naopak koupí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxje, byť se většinou bude jednat o minimální dobu vlastnictví.
ZPKT nepovažuje systematického internalizátora za obchodní systém (§ 2 odst. 2), alx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxdění pokynů zákazníků (§ 15 odst. 3) možnost realizovat pokyny k určitým investičním nástrojům také prostřednictvím systematického internalizátorxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx internalizace, se hodnotí následující charakteristiky, a to vždy ke konkrétnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxnkrétnímu investičnímu nástroji, pokud jeho internalizace splňuje všechna uvedená kritéria.
K odstavci 2
Stanoví se obecně postup pro hodnocenx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xokynů zákazníků na vlastní účet mimo obchodní systémy.
K odstavci 3
Stanoví se obecně postup pro hodnocení významnosti objemu, který má být posuzoxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxy, a to:
-
buď v poměru k celkovému objemu obchodů tohoto OCP s určitým investičním nástrojem, anebo
-
v poměru k celkovému objemu obchodů s určitým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx
x xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ximitů pro jednotlivé druhy investičních nástrojů v DA nařízení k MiFID II.
OCP se stává systematickým internalizátorem ve vztahu ke konkrétnímu inxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxtickým internalizátorem, pokud překročí zároveň oba předem stanovené limity:
a)
limit pro frekvenci a systematičnost, a zároveň
b)
limit pro vxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xřekročil stanovené limity. Posuzované období začíná vždy první xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xnvestičními nástroji v celé EU za předcházející
relevantní
období a tyto údaje uveřejňuje ve své databázi. Tato činnost ESMA nevyplývá přímo z MiFID Ixx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxlikovaných údajů zjistí, že překročil stanovené limity, je povinen oznámit bez zbytečného odkladu ČNB, že se stal systematickým internalizátorem (bxxxx x x xxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxčitým druhům investičních nástrojů dobrovolně (opt-in).
Seznam systematických internalizátorů v EU vede ESMA a je veřejně přístupný.
Stanovexx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivým druhům investičních nástrojů limity pro hodnocení frekvence, systematičnosti a objemu obchodů, jejichž překročením se OCP stává systexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxk 12: akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému (ETF), certifikáty a jiné podobné finanční nástroje,
x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxípadě akcií, depozitních poukázek, ETF, certifikátů a dalších podobných investičních nástrojů obchodovaných v obchodním systému (tyto investiční xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xlastní účet mimo obchodní systémy) podle následujících kritérií:
a)
často a systematicky u investičního nástroje, pro který existuje likvidní txxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xákazníků, se rovná nebo je větší než 0,4 % z celkového počtu obchodů s příslušným investičním nástrojem provedených v EU ve všech obchodním systémem nebx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxečňují v průměru každý den,
b)
často a systematicky u investičního nástroje, pro který neexistuje likvidní trh, pokud se během posledních 6 měsxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxah OTC obchodování, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků s daným investičním nástrojem, během posledních 6 měsíců roven nebo vxxxx xxxx
x
xx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obchodních systémech i OTC, anebo
-
0,4 % z celkového objemu obchodování s tímto investičním nástrojem v celé EU v obchodních systémech i OTC.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxatičnosti a frekvence u akcií, pro které existuje likvidní trh a pro ostatní akcie.
Konkrétní pravidla pro určení, zda pro investiční nástroj existxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrhu stanovena v článku 1. Má se za to, že pro akcii, s níž se obchoduje denně, existuje likvidní trh, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
a)
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxx xxx xxxx x x xxxií, s nimiž se obchoduje pouze v MTF,
b)
průměrný denní počet obchodů s akcií činí nejméně 250,
c)
průměrný denní obrat (objem obchodování) s xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xřijaty k obchodování v tomto členském státě, může příslušný orgán dotyčného členského státu určit navíc jednu či více akcií jako akcie, pro něž existujx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe likvidní trh, pro další druhy investičních nástrojů:
-
článek 2: Určení likvidních trhů s cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry,
-
člxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxřízení k MiFIR je pak stanoven postup, kterým orgán příslušný pro trh nejrelevantnější z hlediska likvidity posoudí, zda pro akcii a podobné cenné papíxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x x xxxxx xxx xxS 2 k MiFID II)
Uvedené články nařízení MiFIR stanoví základní povinnosti, které musí dodržovat OCP, pokud se stane ve vztahu k určitému investičnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxchodní a po-obchodní transparence. Technické aspekty těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx x x xxx x x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxisy a další druhy investičních nástrojů).
Povinnost uveřejňovat kotace pro akcie a podobné cenné papíry (MiFIR, článek 14)
K článku 14, odstavec 1
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxtuje likvidní trh.
Pokud pro uvedené investiční nástroje likvidní trh neexistuje, mají systematičtí internalizátoři povinnost poskytnout kotaxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxčité množství konkrétního investičního nástroje (lot).
RTS 1 k MiFID II pak v článku 9 upřesňuje pravidla pro zveřejňování kotací systematickým ixxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxatřeními odpovídajícími těm, která jsou stanovena pro schválené systémy pro uveřejňování informací,
-
je zajištěn přístup veřejnosti k uveřejnxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx povinnosti podle článků 14 až 17 MiFIR se použijí na systematické internalizátory pouze při obchodech s objemy nepřesahujícími standardní tržní objxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxnost za tyto kotace uzavírat obchody. V případě lotů přesahujících standardní tržní objem se proto uvedené povinnosti pro systematického internalizxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xiných OTC obchodů, tedy jsou omezeny na povinnost po-obchodní transparence.
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxážení stanovit velikosti lotů, tedy standardizovaná množství investiční nástrojů, pro která budou kotovat. Pro jeden investiční nástroj mohou stanxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxndardního tržního objemu,
-
každá kotace musí obsahovat pevnou kupní (bid) a prodejní (offer) cenu, a to pro všechny loty až do velikosti standardníxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxje, kdy cena kotace odráží převažující tržní podmínky. Stanoví tak však stále poměrně obecně - kotace musí být cenově blízká kotacím odpovídajících loxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro daný investiční nástroj stanoví RTS 1 k MiFID II v článku 4.
Stanovuje se postup pro výpočet standardního tržního objemu x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxných s konkrétním investičním nástrojem na trhu. Pro každou třídu je pak stanoven standardní tržní objem jako aritmetický průměr hodnot obchodů pro inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xelkého rozsahu (viz článek 7 a tabulky 1 a 2 Přílohy II v RTS 1 k MiFID II). Jednotlivé třídy podle průměrné velikosti obchodů a standardní tržní objem pro xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx x x xxxxx xxx
xxx x x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxslušné třídy je odpovědný orgán příslušný pro trh nejrelevantnější z hlediska likvidity. Tyto údaje jsou následně poskytnuty ESMA, která souhrnné výxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xxo něj existuje likvidní trh, jaký trh je pro něj nejrelevantnější z hlediska likvidity a minimální velikost pokynu velkého rozsahu. Pokud pro danou akcxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxžního objemu a velikost tohoto standardního tržního objemu.
Pravidla pro provádění pokynů systematickým internalizátorem (MiFIR, článek 15)
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxžně během obvyklé doby obchodování,
-
kotace může systematický internalizátor kdykoli aktualizovat a za výjimečných podmínek na trhu může své kotxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxtlivá základní pravidla pro kotace systematických internalizátorů jsou dále upřesněna v DA k nařízení MiFIR
Podle článku 12 DA k nařízení MiFIR II sxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tyto kotace nepřetržitě během doby, kterou si předem stanovil a zveřejnil jako své obchodní hodiny.
Podle článku 14 odstavce 2 DA nařízení k MiFIR Ix xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlu systematického internalizátora obchodovat se zákazníky nediskriminačním způsobem. Nelze tedy měnit kotace účelově a bez ohledu na vývoj na trhu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxně kotace tak, aby ve skutečnosti nedocházelo k žádnému obchodování za tyto kotace.
V článku 13 DA k nařízení MiFIR je blíže stanoveno, co se rozumí uxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x až 11 DA k nařízení MiFIR.
Výjimečné podmínky, za kterých je možné stáhnout kotace, jsou definovány v článku 14 odst. 1 DA k nařízení MiFIR.
Poměxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnost, že splňují definici systematického internalizátora a toto oznámení má být předáno ESMA, která vede seznam všech systematických internaxxxxxxxx x xxx
xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxrem, je povinen jej provést za cenu jím kotovanou v okamžiku přijetí pokynu. V odůvodněných případech může takový pokyn provést za cenu lepší, pokud tatx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xdstavec 3 DA nařízení k MiFIR.
Výjimkou z uvedeného pravidla jsou pokyny profesionálních zákazníků, u nichž jeden obchod zahrnuje několik cennýcx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxhod zahrnující více cenných papírů) a v článku 14 odstavec 5 DA nařízení k MiFIR (podmínky jiné než aktuální tržní cena).
Pokud systematický internxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxššího, než je jím kotovaný objem, ale nižšího, než je standardní tržní objem, může se rozhodnout tu část pokynu, která přesahuje velikost jeho kotace, pxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxje různé objemy a obdrží a rozhodne se provést pokyn spadající mezi tyto objemy, provede jej za jednu z kotovaných cen v souladu se svými pravidly prováděxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxníkům umožní přístup ke svým kotacím. Za tímto účelem však musí mít stanovena jasná, objektivní a nediskriminační pravidla přístupu ke kotacím. Ustanxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx solventnost zákazníka, riziko protistrany nebo možné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kterým se uveřejněním konkrétní kotace zavazuje. Obdobně může takto omezit také celkový počet obchodů ode všech zákazníků, avšak pouze v případě, kdy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovit předem, a to v souladu se svojí politikou řízení rizik. Postup je blíže upraven v článku 15 DA k nařízení MiFIR II.
Povinnost uveřejňovat kotxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxosti OCP, který je systematickým internalizátorem ve vtahu k dluhopisům, strukturovaným finančním produktům, emisním povolenkám a derivátům obchoxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxovnání s akciemi a podobnými cennými papíry.
Pokud existuje pro daný investiční nástroj likvidní trh, uveřejní systematický internalizátor kotaxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxvidní trh, poskytne systematický internalizátor zákazníkům kotaci na požádání, souhlasí-li s jejím poskytnutím (tedy kotaci neuveřejňuje).
Na xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xždy na jeho rozhodnutí.
V dalších částech článku 18 jsou stanovena pravidla pro zacházení s kotacemi a povinnost provádět pokyny za kotovanou cenux xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxeny v RTS 2 k MiFID II.
Povinnost po-obchodní transparence (MiFIR, články 20 a 21)
Jedná se o povinnost, která není specifická pouze pro systematicxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxnen vždy uveřejnit objem a cenu těchto obchodů, jakož i čas, kdy byly uzavřeny. Tyto informace se uveřejňují prostřednictvím schváleného systému pro uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x x xxxxx xx x xxx x x xxxxx xxx
Pro akcie a obdobné papíry platí podle článku 14 odst. 1 RTS 1 k MiFID II, že informace týkající se obchodu uskutečněného v rámci systematické internalixxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx uskutečnil mimo obchodní dobu. Pro dluhopisy a další investiční nástroje pak podle článku 7 odst. 4 RTS 2 k MiFID II po dobu prvních 3 let uplatňování MiFxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxcitnímu uveřejňování provedených obchodů, stanoví RTS 1 k MiFID II (a obdobně RTS 2 k MiFID II):
a)
pokud je obchod mimo obchodní systém realizovaný mxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx x x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxx x x xxxxx xxxx
xx
xxxxx xx xxxx x xxxxxxx podle a) jeden z OCP systematickým internalizátorem ve vztahu k danému investičnímu nástroji, má povinnost uveřejňovat obchod vždy tento OCP (článek xx xxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxx x x xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx
xxxxxx xxko obchodní systémy, je každý systematický internalizátor povinen uveřejňovat za každé čtvrtletí zprávu ohledně kvality provádění pokynů, a to vždy xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxký internalizátor představuje nejvýhodnější převodní místo pro provedení pokynu zákazníka.
Obsah zprávy je podrobně popsán v RTS 27 k MiFID II.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxx xx xx xx xxxxx xxx x xxx x xx xx xxx x xx xxx xxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xx xxx xxx xxx xxx xxx xx odst. 4 a 5 RTS 1 k MiFID II, - čl. 7 odst. 4 a 5 RTS 2 k MiFID II, - RTS 27
[Oznamovací povinnost systematického internalizátora]
Z důvodoxx xxxxxx
x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxinnost určit, že o zahájení nebo ukončení činnosti systematického internalizátora je potřeba písemně informovat bez zbytečného odkladu národní orgxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxe jen na české subjekty.
Stanoví se povinnost OCP oznámit bez zbytečného odkladu ČNB, že se stal systematickým internalizátorem. Tato skutxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxt mimo obchodní systémy a publikovaných údajů zjistí, že překročil stanovené limity;
-
OCP si zvolil režim systematického internalizátora ve vztaxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxu ke kterým investičním nástrojům se OCP stal či stane systematickým internalizátorem.
Stejně tak není stanovena přesná granularita takového oznxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xbchodování v EU) nebo jen ve vztahu ke konkrétním investičním nástrojům (tedy výčtem ISIN).
Oddíl 10
Algoritmické obchodování, přímý elektroxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxci čl. 17 MiFID II, který upravuje tzv. algoritmické obchodování, tj. automatické obchodování s využitím počítačů. Jeho specifickou subkategorií jx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxo zcela nová opatření mají za cíl zajistit integritu trhu a kontinuálnost obchodování, a to i s ohledem na současný rozvoj vysokofrekvenčního a algoritxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxP.
Působnost článku 17 odst. 1 až 6 MiFID II
Úvodem k regulaci algoritmického obchodování je vhodné připomenout, že se článek 17 odst. 1 až 6 xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxy, zajišťovny nebo investiční fondy, které jsou jinak vyňaté z působnosti MiFID II v článku 2 [viz § 17j a § 4b odst. 1 a), e), i) a j) ZPKT].
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxkém obchodování včetně prováděcích nařízení RTS 6 k MiFID II, RTS 7 k MiFID II nebo RTS 8 k MiFID II, které se tak nevztahují pouze na OCP, ale i na další subjexxxx
xxxxxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jsou řízena na úrovni uživatele algoritmického obchodování zavedením pojistek proti nevhodnému chování algoritmu přímo v samotném algoritmu (prahxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obchodních hodin neustále sledují pokyny generované algoritmem a zasílané na obchodní místo (kontrolu provádí i zaměstnanec ze strany Compliance). xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxní zaslání chybného pokynu nebo fungování těchto systémů způsobem schopným narušit nebo ohrozit řádné fungování trhu). Algoritmus musí být pravidelxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxůrné záložní systémy (viz odstavec druhý § 17c). Chování algoritmu musí být v souladu s MAR, nesmí být naprogramován nebo se chovat způsobem, který by naxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxkovány v RTS 6 k MiFID II, § 17c ZPKT tak nelze vykládat jinak než v kontextu RTS 6 k MiFID II. Rozbor všech článků RTS 6 k MiFID II by byl nad rámec tohoto komenxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxování (trading activity) musí být autorizované, žádná neautorizovaná aktivita nesmí zůstat skryta, je vyžadovaná plná transparentnost procesu genxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x článku 28 RTS 6 k MiFID II).
V článku 2 RTS 6 k MiFID II je požadováno, aby pracovník Compliance měl aspoň základní znalosti o fungování algoritmu, ktxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxadu s regulatorními požadavky, stanovuje se povinnost uchovávat záznamy o provedených změnách v algoritmu (po dobu nejméně 5 let).
xxxxxx x xxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxípadě připojení na obchodní místo nebo v případě větších materiálních změn algoritmu (drobné každodenní úpravy algoritmu není třeba takto testovat)x
x xxxxxx x xxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxlo k narušení obchodování ze strany uživatele.
V článku 12 RTS 6 k MiFID II je stanovena povinnost mít funkcionalitu (kill functionality) schopnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx 13 RTS 6 k MiFID II jsou stanoveny povinnosti pro předcházení manipulací s trhem u algoritmického obchodování. Uživatel algoritmického obchodování xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xohledovému orgánu podle MAR. Uživatel algoritmu dle ESMA Q&A musí monitorovat a posuzovat nejen vlastní aktivitu nebo aktivitu svých klientů, ktxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxou data z obchodních míst, od člena clearingového systému CCP, od významných obchodních partnerů apod., aby mohl posoudit situaci v celkovém kontextu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxekonstruovat (replay) celou situaci na trhu. K tomuto účelu slouží i povinnost mít časové známky (time stamps) označující přesný čas jednotlivých fázx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu s reálnou situací v tom kterém okamžiku obchodování na dané obchodní platformě umožnuje posoudit, zda došlo k manipulaci s trhem nebo nikoliv, zda pokxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxvořena. Uživatel algoritmického obchodování nemá povinnost uchovávat data z jiných zdrojů, jestliže lze tato data zpětně získat k rekonstrukci dané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxat omezení stanovující cenové, množstevní a velikostní rozmezí pokynů k obchodování (orders) a maximální počet všech pokynů (messages) zaslaných obxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxmentárním nařízením k RTS 6 k MiFID II je RTS 7 k MiFID II stanovující zrcadlové povinnosti pro obchodní systémy, uživatel algoritmického obchodování txx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo obchodování by měl sledovat i stránky ESMA, kde najde pokyny ESMA (guidelines) k výkladu povinností podle MiFID II, DA nařízení k MiFID II, RTS 6 k MiFID xxx xxx x x xxxxx xx x xxx x x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Evropská předloha:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxx xxx xx xxx x xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xx xxx x x xxxxx xxx x xxx x x xxxxx xxx x xxx x k MiFID II, - RTS 25 k MiFID II, - čl. 25 MiFIR, - DA nařízení k MiFID II
Literatura:
On MiFID II and MiFIR market structures topics - 2. 10. 2019 [onlixxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxjícího algoritmické obchodování v jiném členském státě informovat ČNB a orgán dohledu tohoto jiného členského státu, že v obchodním systému na jeho úzxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxut, že se článek 17 odst. 1 až 6 MiFID transponovaný do § 17c, § 17d, § 17e, § 17f, § 17g, § 17h a § 17i ZPKT vztahuje nejen na OCP, ale i na další účastníky RT nexx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxx x x xx xxxxx x xxx xxx x) a j) ZPKT].
Ustanovení § 17d odst. 1 ZPKT ukládá uživateli algoritmického obchodování povinnost zaslat oznámení dohledovému orgánu členského sxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodování spadá pod definici algoritmického obchodování. Tato
notifikace
se děje zpravidla formou vyplnění formuláře, který lze nalézt na stránxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxle algoritmického obchodování.
Odstavec druhý § 17d ZPKT vymezuje rozsah informační povinnosti uživatele algoritmického obchodování vůči ČNB xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxáce mezi dohledovými orgány. Dohledový orgán obchodního systému na základě
notifikace
podle odstavce prvního zná identitu uživatele algoritmickéxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo obchodování uchovávat všechny
relevantní
záznamy (po dobu nejméně 5 let) v takové detailu, aby ČNB mohla posoudit, zda uživatel algoritmického obcxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxx x x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxém časovém rozlišení k jednotlivým fázím života pokynu přidělené časové známky. Záznamy o pokynech jsou uchovávány i s těmito časovými známkami.
Kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxízení k MiFID II, RTS 6 k MiFID II, 7 a 8, rovněž je třeba sledovat ESMA Q&A.
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxst. 2 pododst. 1 až 4 MiFID II
Související předpisy:
RTS 6 k MiFID II, - RTS 7 k MiFID II, - RTS 8 k MiFID II, - RTS 25 k MiFID II, - čl. 25 MiFIR, - DA nařízexx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxu/system/files_force/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxost vést záznamy obchodování a poskytnout je ČNB na její žádost. Obsah a formát schválené podoby záznamů podle § 17e odst. 1 a dobu, po kterou musí obchodxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady 2014/65/EU.
Úvodem je vhodné připomenout, že se článek 17 odst. 1 až 6 MiFID transponovaný do § 17c, § 17d, § 17e, § 17f, § 17g, § xxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxaté z působnosti MiFID II v článku 2 [viz § 17j a § 4b odst. 1 a), e), i) a j) ZPKT].
Uživatel algoritmického obchodování, které naplní definici algorxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxs) ve formátu a detailu předepsaném v článku 28 RTS 6 k MiFID II a tyto záznamy o pokynech (opatřenými časovými známkami podle RTS 25 k MiFID II s přesností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxání, které není algoritmickým obchodováním s vysokou frekvencí, uchovává záznamy o všech pokynech podle obecnější normy obsažené v článku 25 MiFIR, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxenčně, může po dohodě se svým dohledovým orgánem uchovávat všechny záznamy o algoritmickém obchodování v souladu s článkem 28 RTS 6 k MiFID II, aby nebyxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Evropská předloha:
čl. 2, čl. 17 odst. 2 pátý pododstavec MiFID II
Související předpisy:
čl. 28 RTS 6 k MiFID II, - RTS 7 k xxxxx xxx x xxx xx x xxxxx xxx x xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxe]. Paříž: ESMA, 2019. Dostupné z: www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdfx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xrovádějící algoritmické obchodování tvůrcem trhu. Okolnosti, za nichž je OCP, který provádí algoritmické obchodování, povinen uzavřít dohodu o tvoxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xrováděcí nařízení Komise (EU), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU. Situace, které představují mimořádné okolnosti xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxickými otázkami a systémovými a provozními záležitostmi a dále okolností, které OCP, který provádí algoritmické obchodování, znemožňují udržovat a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxx x xxx x x xxxxx xx
Úvodem je vhodné připomenout, že se článek 17 odst. 1 až 6 MiFID transponovaný do § 17c, § 17d, § 17e, § 17f, § 17g, § 17h a § 17i ZPKT vztahuje nejen na OCP, xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxz § 17j a § 4b odst. 1 a), e), i) a j) ZPKT].
Výklad k § 17f ZPKT je vhodné začít od konce vymezením uživatelů algoritmického obchodování, jejichž způsxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxx x x xxxxx xxx
xxxxxxx x xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxzení, zda jde o strategii tvorby trhu, pouze na situace odehrávající se v jednom obchodním systému. Strategie tvorby trhu mohou být realizovány uživatxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxy monitorovat aktivity napříč jejich obchodními platformami a detekovat realizaci strategie tvorby trhu (z dat jednoho obchodního systému nemusí býx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx důvodu je v RTS 8 k MiFID II redukována povinnost obchodního systému sledovat chování uživatelů algoritmického (a poskytovat jim potřebná data) pouze xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxst. 2 a čl. 1 RTS 8 k MiFID II.
Uživatel algoritmického obchodování musí obchodovat alespoň jeden investiční nástroj (viz § x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxhajovací a závěrečné aukce).
Spíše než definice podle § 2 odst. 1 písm. e) ZPKT jsou ve vymezení obchodování na vlastní účet rozhodující pravidla obxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k posouzení toho, zda daná strategie naplňuje znaky strategie tvorby trhu nebo ne. O obchodování na vlastní účet (pro účely tohoto ustanovení) nejde, nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xbchodování v průběhu poloviny obchodních dnů za období 1 měsíce musí zveřejňovat při obchodování závazné (pevné, firm), souběžné (simultaneous) oboxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (order) a kotace (quote), které podle pravidel obchodního systému lze bez dalšího spárovat s opačným pokynem nebo kotací (za účelem uzavření obchodu)x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxě kotace se považují za kotace srovnatelné velikosti (size), jestliže se jejich velikosti vzájemně neliší o více než 50 %.
Kotace se považují za kotaxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxanovuje obchodní systém pro činnost tvůrců trhu.
Uživatel algoritmického obchodování má povinnost průběžně sledovat, zda jeho strategie nenaplxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xTS 8 k MiFID II
Naplní-li obchodní strategie uživatele algoritmického obchodování (během 1 měsíce) znaky strategie tvorby trhu, musí tento uživatex xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxuje strategii tvorby trhu) vykonávat činnost tvorby trhu (market making).
Povinnost uzavřít písemnou smlouvu o výkonu činnosti tvůrce trhu podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxi tvůrce trhu (tj. smlouvu o poskytování likvidity obchodnímu systému nad rámec povinného výkonu tvůrce trhu) za účelem získání výhod a pobídek jako jsxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xlánek 2 RTS 8 k MiFID II. Za zmínku stojí povinnost uživatele algoritmického obchodování označit pokyny (pevné kotace), kterými plní svou povinnost txxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkoliv výhody či pobídky uživateli algoritmického obchodování vykonávajícímu (povinně) tvorbu trhu s výjimkou tvorby trhu pro investiční nástroje uxxxxxx x xxxxxx x xxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Mimořádné okolnosti podle § 17f odst. 1 písm. a) ZPKT a čl. 3 RTS 8 k MiFID II
Vzhledem k tomu, že povinný výkon činnosti tvůrce trhu není (s určitými výjxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxého obchodování nemá povinnost vykonávat činnost tvůrce trhu podle tohoto ustanovení v situacích, kdy obchodování v daném obchodním systému neprobíxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxbě nese řadu rizik. V situaci, kdy se trh začne chovat nestandardně a například převáží jen jeden typ pokynů, může tvůrci trhu na konci obchodního dne zůsxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxlivě požadovat, aby nesl taková rizika a vykonával tuto činnost bez možnosti přestat obchodovat nebo bez patřičně motivační pobídky od obchodního sysxxxxx
xxx x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxkonávat tuto činnost (ale může ji vykonávat dobrovolně na základě pobídek a výhod poskytovaných obchodním systémem).
Jedná se zejména o situaci na xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxpsat smlouvu o tvorbě trhu [viz článek 3 písm. a) RTS 8 k MiFID II]. Dále jsou to okolnosti vyšší moci jako je válka, občanské nepokoje nebo kybernetická sxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxions) jako jsou zpoždění, přerušení činnosti nebo nedostatek kapacity na straně obchodního systému nebo vysoký počet chybných pokynů či uzavřených txxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxlémy, nedostatek regulatorního kapitálu, problémy se zajištěním otevřených pozic ve vypořádacím systému pomocí finančního kolaterálu (margins) nxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxuhopisy a deriváty a obdobné investiční nástroje (
non
-equity instuments) podle MiFIR, neuvádí ale obdobné pozastavení pravidel tržní transparence xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xx xx xxx x xxx x x xxxxx xxx x xx. 25 MiFIR
Přímý elektronický přístup a související organizační požadavky
Z důvodové zprávy:
§ 17g a 17h stanovují požadavky na oxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxů a pravidel, které jsou stanoveny podle tohoto zákona, dále požadavky právních předpisů jej provádějících a přímo použitelných předpisů Evropské unxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní dále reflektuje mimo jiné požadavky na zamezení manipulace s trhy plynoucí z nařízení MAR.
Osoby poskytující DEA a vztah s uživateli DEA
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, ale i na další účastníky RT nebo MFT jako jsou pojišťovny, zajišťovny nebo investiční fondy, které jsou jinak vyňaté z působnosti MiFID II v článku 2 [vxx x xxx x x xx xxxxx x xxx xxx xx x xx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxímý elektronický přístup k obchodnímu systému je definován v § 2 odst. 1 písm. u) ZPKT a v souladu s § 50d písm. a) ZPKT může poskytovat DEA pouze účastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxovatel DEA tak nemůže být osoba usazená mimo EU, byť by měla povolení k činnosti a byla regulována obdobně jako OCP. Uživatelem DEA pak může být jakýkoliv
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx DEA a jeho uživatelem vymezuje § 17g odst. 3 a 5 ZPKT. Z nich plyne, že odpovědnost za dohled nad plněním povinností ze strany uživatelů DEA, které jsou vexxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvy. Tato právní konstrukce zajištuje, že uživatelé DEA, kteří nejsou přímo pod regulací MiFID II, musí dodržovat požadavky MiFID II na základě smlouvy x xxxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxx xx xxxx
xxxxxx
x pokud se (se souhlasem poskytovatele DEA) rozhodne dál poskytnout elektronický přístup k obchodnímu systému dalšímu uživateli [viz komentář k tier 2 xxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx xxxx x xxx
xx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx DEA má tak nepřímou odpovědnost za plnění povinností podle RTS 6 k MiFID II i v případě další
delegace
elektronického přístupu k obchodnímu systému.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx. 2 ZPKT.
Povinnosti podle RTS 6 k MiFID II
Konkrétní obsah povinností poskytovatele DEA, které jsou jen velmi obecně vymezené v odstavci prvním, třxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxx x x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxligence assesment) potencionálního smluvního uživatele DEA podle článku 22 RTS 6 k MiFID II [§ 17g odst. 1 písm. a) ZPKT] a taková prověření pravidelně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxx xxxxxx
xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxx II].
Poskytovatel DEA musí mít vlastní systém řízení rizik vyplývajících z aktivit uživatelů DEA (§ 17g odst. 1 a 4 ZPKT, čl. 19 až 21 RTS 6 k MiFID II)x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxě další
delegace
elektronického přístupu k obchodnímu systému. Tento systém musí umožnit poskytovateli DEA pokyny jeho klientů nebo klientů jeho klxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh obchodnímu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xoučasně i uživatelem algoritmického obchodování, musí poskytovatel DEA vykonávat podle článku 20 RTS 6 k MiFID II nad jeho pokyny kontrolu v reálném čxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx xx xxx x x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xopadá přímo regulace algoritmického obchodování (viz komentář k § 17c ZPKT), dodržovat povinnosti podle § 17c, § 17d, § 17e, § 17f, § 17h a § 17i ZPKT a RTx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxroly pokynů při algoritmickém obchodování: první je na úrovni osoby, která generuje pokyny, druhá rovina kontroly je na úrovni poskytovatele DEA a třexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxatel DEA dle ESMA Q&A musí monitorovat a posuzovat aktivitu svých klientů v celkovém kontextu dané obchodní aktivity, musí vzít v úvahu i data generxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxerů.
Každý poskytovatel DEA by měl sledovat stránky ESMA, kde najde pokyny ESMA (guidelines) k výkladu povinností podle MiFID II, DA nařízení k MiFIx xxx xxx x x xxxxx xxx xxx x x xxxxx xx x xxx x x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Evropská xxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xx xx xx xxx x x xxxxx xxx x xxx x x MiFID II, - RTS 8 k MiFID II, - čl. 4 odst. 1 CRR, - čl. 25 MiFIR, - DA nařízení k MiFID II
Literatura:
On MiFID II and MiFIR market structures topics - xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxres_issues.pdf.
Povinnosti vůči orgánům dohledu ve vztahu k přímému elektronickému přístupu
Z důvodové zprávy:
§ 17g a 17h stanxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxy zavedl, udržoval a uplatňoval účinné systémy a kontroly v rámci přímého elektronického přístupu. Tento obchodník je zároveň zodpovědný za dodržováxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxedpisů Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích, které jsou vymezeny v poznámce pod čarou č. 2 a v neposlední řadě také pravidla obchodního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxut, že se článek 17 odst. 1 až 6 MiFID transponovaný do § 17c, § 17d, § 17e, § 17f, § 17g, § 17h a § 17i ZPKT vztahuje nejen na OCP, ale i na další účastníky RT nexx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxx x x xx xxxxx x xxx xxx xx x j) ZPKT].
Ustanovení § 17h odst. 1 ZPKT ukládá poskytovateli přímého elektronického přístupu (DEA) povinnost bez zbytečného odkladu zaslat oznáxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx účastníkem, že poskytuje DEA k tomuto obchodnímu systému. Tato
notifikace
se děje zpravidla formou vyplnění formuláře, který lze nalézt na stránkácx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxán obchodní systém, v němž je DEA poskytován.
Odstavec druhý § 17h ZPKT vymezuje rozsah informační povinnosti poskytovatele DEA vůči ČNB (na vyžádxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxx x x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xtanovuje povinnost spolupráce mezi dohledovými orgány. Dohledový orgán obchodního systému na základě
notifikace
podle odstavce prvního zná identxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxístup samotná ČNB.
Odstavec čtvrtý ukládá poskytovateli DEA uchovávat všechny
relevantní
záznamy (po dobu nejméně 5 let) v takové detailu, aby ČNx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxt. 5 RTS 6 k MiFID II.
Zde připomínáme povinnost podle RTS 25 k MiFID II mít v požadovaném časovém rozlišení k jednotlivým fázím života pokynu přidělexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxkyny ESMA (guidelines) k výkladu povinností podle MiFID II, DA nařízení k MiFID II, RTS 6 k MiFID II, 7 a 8, rovněž je třeba sledovat ESMA Q&A.
xxropská předloha:
čl. 2, čl. 17 odst. 5, třetí až šestý pododstavec MiFID II
Související předpisy:
čl. 19 až 23 RTS 6 k MiFID II, - RTS 7 k MiFID II, - xxx x x xxxxx xxx x xxx xx x xxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx: ESMA, 2019. Dostupné z www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf.
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xI definici clearingu neobsahuje, ani v tomto případě neodkazuje na jiný předpis, ze kterého by tuto definici pro adresáty závazně přejímala. Inspiracx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxvazků, a zajišťování toho, aby k zajištění expozic vyplývajících z těchto pozic byly k dispozici finanční nástroje, peněžní prostředky nebo obojí.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxace, upravuje prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se provádí směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxokou frekvencí, algoritmické obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu, zda poskytuje přímý elektronický přístup k obchodnímu sysxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x x xxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxt, že se článek 17 odst. 1 až 6 MiFID II transponovaný do § 17c, § 17d, § 17e, § 17f, § 17g, § 17h a § 17i ZPKT vztahuje nejen na OCP, ale i na další účastníky RT nxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxx x x xx xxxxx x xxx xxx i) a j) ZPKT].
Ustanovení § 17i ZPKT je transpozicí článku 17 odst. 6 MiFID II, který je v MiFID II velmi neorganický, protože se netýká vůbec investixxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxených obchodů pomocí centrálního clearingu. Po přijetí EMIR se ukázalo, že nejsou vůbec regulovány vztahy mezi členy clearingového systému CCP (genexxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxR nereguluje samotné členy clearingového systému CCP, ani jejich vztahy s klienty, pro které členové clearingového systému vypořádávají obchody s inxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx x CRR, jevila se novelizace MiFID II jako vhodná příležitost, jak tento nedostatek napravit v článku 17 odst. 6 MiFID II (a nikoliv novelizací EMIR).
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx selhání jak člena clearingového systému CCP, tak samotného CCP, mají požadavky v článku 17 odst. 6 MiFID II a jejich dodržování i potencionálně negatixxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je otázka, zda některé skupiny finančních nebo nefinančních institucí jsou schopny dostát požadavkům v článku xx xxxxx x xxxxx xx x xxx x x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xádem i přístup na trh OTC derivátů, které musí být povinně vypořádány přes CCP.
Povinnosti podle § 17i ZPKT a RTS 6 k MiFID II
Pojem všeobecný člen clexxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxnosti ho definovat nebo aspoň nějak blíže vymezit v recitálech MiFID II. Faktem je, směrnice MiFID II může adresovat pouze vypořádání obchodů s investixxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x EMIR.
Právním základem vztahu člena clearingového systému ke svému klientovi je písemná smlouva o poskytování služeb clearingu v CCP, minimální oxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx x x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxvě prověřit potencionálního klienta, jak bude schopen plnit požadavky stanovené v článku 25 odst. 1 RTS 6 k MiFID II. Po uzavření smlouvy pak člen clearxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx xx xxxx xastavit limity pro otevřené pozice svých klientů, jejichž vypořádání je schopen garantovat, resp. je schopen řídit rizika plynoucí z těchto klientskxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxde), tak i po uzavření obchodu v obchodním systému (
post
-trade). V případě, že klienti člena clearingového systému jsou uživatelé algoritmického obcxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxit klientů v reálném čase.
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xx xxx x x xxxxx xxx x xxxxx x xxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxxx xa osoby jinak vyjmuté ze ZPKT]
Z důvodové zprávy:
§ 17j precizuje okruh adresátů ustanovení § 17c až 17i o osoby, na které se vztahují některé výjixxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxhodování, přímého elektronického přístupu a povinností členů clearingového systému i na osoby jinak vyňaté v článku 2 [§ 4b odst. 1 a), e), i) a j) ZPKTx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx x x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xx další účastníky RT nebo MFT jako jsou pojišťovny, zajišťovny nebo investiční fondy.
Z hlediska regulace je zajímavý nesoulad mezi povinnostmi OCP x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx všech obchodních systémech, článek 1 odst. 5 MiFID II zahrnuje do regulace jen osoby, které jsou účastníky v RT a MTF, nikoliv OTF. Autorka komentáře se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxat pouze OCP a zřejmě OTF nevyužívají CCP pro vypořádání obchodů. Jinými slovy řečeno, místo aplikace článku 17 odst. 1 až 6 MiFID II obecně na všechny obxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xdst. 5 MiFID II jen na účastenství v RT a MTF.
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxxx xx
xxx x
xxxxxxxx xxěna předmětu podnikání nebo přeměna obchodníka s cennými papíry a převod, zastavení nebo pacht obchodního závodu obchodníka s cennými papíry
Zxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými papíry, který není bankou a který se rozhodl vstoupit do likvidace nebo změnit předmět podnikání. Takový obchodník s cennými papíry je povinex xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxníka s cennými papíry do likvidace nebo dnem změny předmětu podnikání zaniká povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry. Komise však musí mít nástxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxoba dozoru Komise pro cenné papíry. Navržené řešení je obdobné jako úprava v zákoně o bankách při odnětí bankovní licence.
K odstavci 1
Komentovaxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx post
takovému rozhodnutí, nemusí tedy informovat o takovém svém záměru dopředu. ČNB jeho rozhodnutí neschvaluje. Zákon pouze stanoví další postupx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxolení k činnosti OCP
ex lege
(nikoli podle § 145), tedy tato osoba ode dne vstupu do likvidace nebo ode dne změny předmětu podnikání nesmí poskytovat invxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xx xx xxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxých dluhů a pohledávek. Tato právní konstrukce má za cíl chránit zájmy klientů takového subjektu, a to tím, že tato osoba nadále spadá pod dohled ČNB.
K xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xozsahu povolení OCP podle § 144 ZPKT, tedy v situaci, kdy zjistila závažné nebo opakované porušení povinnosti OCP nebo závažné nebo opakované nedodržexx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxtém rozsahu omezen.
Rovněž k zániku povolení k činnosti OCP nedochází v situaci, kdy OCP si nechal podle § 6a ZPKT zaregistrovat další podnikatelskxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxející ustanovení:
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: C. H. Beck, 2012, 1032 s.
PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: Leges, 2017, 520 s.
ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL , B., CILEČxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxdání, RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, Praha 2012, 1458 s.
Přeměna obchodníka s cennými papíry
Výklad k tomuto paragrafu je k nalezxxx x x xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxx xxx
xxxxla vypouští z výčtu akcionáře, neboť akcionář je také společníkem, jak vyplývá z § 256 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxx x xxx xx xx xxxxx x xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxnicky, což sníží náklady žadatelů a celé řízení o žádosti urychlí. Ustanovení týkající se podoby žádosti bylo přeformulováno a rozděleno do tří odstavxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xxráva k bodu 162 (§ 19 odst. 5):
Upřesňuje se odkaz. Nejde o věcnou změnu.
Důvodová zpráva k bodům 163 a 164 (§ 20 odst. 2 až 4):
Ustanovení zjednoduxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxormulováno a rozděleno do tří odstavců kvůli větší srozumitelnosti textu. Obdobné změny jsou prováděny v § 7, 10d, 14c, 19, 20, 28, 30a, 38, 39, 45, 46, 75x xxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x bodu 165 (§ 20 odst. 5):
Upřesňuje se odkaz, kdy sice odstavec 2 je rozdělen na více odstavců, ale protože provádí odstavec 1, tak na něj není třeba odkaxxxxxx
x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí upravuje obecně zákon o přeměnách. Přeměna OCP je upravena speciálně v ZPKT, avšak v otázkách neupravených v tomto zákoně je třeba postupovat podle
lxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxvat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxhtem nastala, je předchozí posouzení a následné rozhodnutí o povolení přeměny nebo dispozice se závodem ze strany orgánu dohledu nezbytné.
Přeměnxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxlečníka OCP nebo na jiné osoby. Vzhledem k charakteru fúze, která je spojením dvou nebo více společností na základě sloučení nebo splynutí, a nutnosti pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxční služby obhospodařování majetku zákazníka s investiční společností, která má rovněž povolení k obhospodařování majetku zákazníka podle ZISIF, nxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xpolečnosti rovněž předchozí souhlas valné hromady, nedostatek tohoto souhlasu je stižen relativní neplatností.
Převodem závodu je myšlena zejmxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx v souvislosti s nutností povolení orgánu dohledu nezbytné pamatovat. Pacht závodu je upraven v § 2349 až 2357 obč. zák. Zastavení závodu určují obecná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx závodu může být zřízeno výhradně zástavní smlouvou ve formě notářského zápisu.
ZPKT vyžaduje povolení orgánu dohledu i v případě, že je disponováxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe souhlas valné hromady v případě převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
Předmětem smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu závodu je závod jako soubor jmění, který OCP vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxny nebo dispozice se závodem postupovat vedle obecného zákona o přeměnách a občanského zákoníku rovněž podle příslušných ustanovení zákona x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxnomie lze žádost podat pouze elektronicky, což značně urychlí správní řízení a rovněž sníží náklady především na straně žadatele. Obecné možnosti elexxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vždy podpis, bez ohledu na to, zda je podepsáno ručně a naskenováno, nebo zda je podepsáno elektronicky. Konkrétní typ elektronického podpisu, kterým xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxický podpis, kterým je zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronicxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe ZPKT, především údaje a doklady sloužící jako podklad pro posouzení důsledků přeměny. Podrobnosti stanoví vyhláška č. 309/2017 Sb. Náležitostmi žxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxím důvody přeměny, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, nebo časový harmonogram. Dalšími náležitostmi jsou zprávy statutárních orgánů o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxořící obchodní závod, údaje o osobách, mezi nimiž vznikne v důsledku přeměny úzké propojení, seznam členů vedoucích orgánů nástupnických společnostxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách uveřejňuje standardizovaný formulář žádosti o povolení k přeměně, převodu, zastavení nebo pachtu, který má žadateli usnadnit podání, ktexx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxje, identifikaci žadatele, předmět žádosti, ve kterém je třeba specifikovat, o jaký druh přeměny se jedná, nebo zda je předmětem žádost o převod, zastaxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxanizátora RT, nebo zda je předmětem žádosti povolení ke změně právní formy, povolení k fúzi nebo rozdělení. V případě fúze je nutné uvést, zda se jedná o vxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se vznikem nových obchodních společností či rozdělení sloučením nebo kombinaci obojího.
K otázce platnosti přeměny společnosti bez souhlasu ČNB xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxtí příslušeného orgánu společnosti s přeměnou povinnost se vyjádřit, zda je projekt přeměny v souladu se zákonem. V případě, že společnost notáři povoxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxledem k nutnosti změny zakladatelského právního jednání, k níž v důsledku přeměny dochází, je nutno tuto skutečnost zapsat do obchodního rejstříku. V xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxe platnosti dispozice závodu OCP se uplatní obdobný princip. Smlouva o koupi, pachtu závodu nebo jeho části se ukládá do sbírky listin obchodního rejstxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xplnění všech náležitostí povolení udělit, nebo zda je rozhodnutí vydáno na základě institutu správního uvážení. Lze říci, že splnění všech náležitosxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxích, zejména ve vztahu k zákonu o přeměnách, kdežto posouzení ČNB spočívá zejména v tom, zda konkrétní přeměnou bude i nadále nastoupivší subjekt splňoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xákonné požadavky kladené na OCP. Povolení by nemělo být uděleno v případě, že přeměnou nebude splněna podmínka dosažení a zachování kapitálových požaxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlu. Povolení nebude uděleno rovněž v případě, jestliže by přeměnou osoba nebo osoby jednající ve shodě, které by v důsledku fúze nebo rozdělení měly nabxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebyly osobami vhodnými z hlediska své důvěryhodnosti nebo zdravého a obezřetného vedení společnosti, nebo by jejich úzké propojení bránilo efektivxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důsledku změny kapitálu a aktiv, ale rovněž skutečnosti další, zda v budoucím uspořádání budou řádně chráněna práva zákazníků, včetně jejich informoxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxícími IZ.
Předpokladem pro vydání rozhodnutí je nezbytnost úplné žádosti a dostatečně jasný popis transakce (např. dostatečně podrobné vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xnů od zahájení řízení s možností prodloužení této lhůty až o 30 dnů z různých důvodů, např. jde-li o zvlášť složitý případ, což problematika přeměny spolxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxěž využít institutu přerušení správního řízení.
Meritorní
rozhodnutí o žádosti je přezkoumatelné prostřednictvím opravného prostředku, kterým jx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudnictví ve vztahu k soudní kontrole rozhodnutí správního orgánu, kdy je možno zahájit řízení podle části páté občanského soudního řádu nebo podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxgánů nad konsolidačním celkem, jehož členem OCP je, vyžádá si ČNB stanovisko k zamýšlené přeměně rovněž od ostatních orgánů dohledu. V bezodkladném přxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxné orgány dohledu o tomto rozhodnutí
ex post
.
Zákon o přeměnách uvádí mezi druhy přeměn rovněž přeshraniční přemístění sídla zahraniční právnické xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xa českou společnost a po změně právní formy se její vnitřní právní poměry budou řídit českým právním řádem. Ustanovení § 384h ZPKT stanoví v takovém příxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxavidel hospodářské soutěže, nastupuje zde nezbytnost posouzení přeměny Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který dle zákona o ochraně hospodářxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxha:
Související předpisy:
§ 37 spr. řád, - § 6 zák. o důvěře pro elektronické transakce, - zák. o přeměnách, - § 1309 až 1394, x xxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x x xx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxIF, - o. s. ř., - s. ř. s., - zák. o ochraně hospodářské soutěže, - § 11 vyhlášky č. 309/2017 Sb.
Literatura:
PĚSNA, L. Novela zákona o přeměnách obchxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 742 s.
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Kluwer, 2014, 1700 s.
HLAVA III
POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE
Díl 1
Poskytování investičních sxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xnie]
Z důvodové zprávy ZPKT k § 21 a § 22 ZPKT:
Upravuje v souladu se směrnicí 93/22/EHS pravidla pro poskytování investičních služeb v členském xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxtvím organizační složky, poskytne Komisi pro cenné papíry v návrhu zákona požadované údaje a požádá Komisi pro cenné papíry o jejich předání příslušnéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxo cenné papíry sdělí, že nemá námitky z hlediska organizačních předpokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxízení organizační složky, postačuje pouhé oznámení této skutečnosti Komisi pro cenné papíry, která tuto skutečnost neposuzuje, pouze poskytnuté údxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx bankou se sídlem v České republice a který hodlá poskytovat investiční služby v jiném členském státě Evropské unie, pokud se taková banka rozhodne postxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xaručuje právo státních příslušníků členských států usadit se (článek 49 až 55 SFEU) na území jiného členského státu za účelem podnikání, a to za stejnýxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxo podnikat na území členských států EU, včetně zřizování poboček, zastoupení nebo dceřiných společností, a to za stejných podmínek jako tuzemci. Uplaxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hospodářské činnosti prostřednictvím stálého zařízení (podniku) v jiném členském státě po neurčitou dobu“. Tato činnost musí vykazovat určité znakxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužeb), ziskovou činnost (rozhodující je účel zisku, nikoli jeho dosažení), ve stabilním zařízení (kancelář, provozovna) na území jiného členského xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxx svoboda může vést rovněž k obcházení přísnějších národních pravidel, kdy podnikatel např. založí společnost ve státě s nižšími požadavky na základní
xxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlady na základní
kapitál
v takové výši.
Právnické osoby (obchodní společnosti) se mohou svobodně usazovat na území ostatních členských států, jexxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxtřednictvím institutu jednotného evropského pasu, jehož základem je výkon vzájemně uznávaných činností, resp. poskytování investičních služeb. Txxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxz nutnosti podrobit se dalšímu licenčnímu řízení v hostitelském státě EU. Tento institut má reciproční charakter a je na úrovni evropského práva harmoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxátu je povinen respektovat zákonodárství hostitelské země, neboť účinky jednotného evropského pasu pouze nahrazují obvyklé licenční řízení.
Zjxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxy poskytovat pouze dočasně, bude postupovat na základě svobody volného pohybu služeb bez nutnosti zřizovat pobočku. Je však třeba říci, že hranice posxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxvale, ale bez fyzického usazení - pouze elektronicky).
K odstavci 1
Možnost OCP poskytovat investiční služby na území jiného státu EU prostřednicxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxíku rozumí část závodu vykazující hospodářskou a funkční samostatnost, o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. O odštěpný závod se jedná tehdy, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících se odštěpného závodu. Ve směrnici MiFID II je pobočka definována takto: „pobočkou“ se rozumí místo výkonu podnikání jiné než ústředí, kterx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxe rovněž poskytovat doplňkové služby, k nimž dostal investiční podnik povolení; všechna místa výkonu podnikání zřízená v tomtéž členském státě invesxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx VZ, tedy třetí osoby, působí zde tato osoba na základě svobody usazování v případě, že její oprávnění má trvalý charakter, je oprávněna společnost zavaxxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxytování investičních služeb prostřednictvím VZ považováno vzhledem k charakteru institutu VZ za poskytování investičních služeb prostřednictvím xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxformacemi, které jsou orgánu hostitelského státu zasílány, jsou zejm. identifikační údaje pobočky obchodníka, její organizační uspořádání, plán oxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím VZ. Z uvedeného vyplývá, že OCP je na území jiného státu oprávněn poskytovat investiční služby pouze v rozsahu a ve vztahu k investičníx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxsah poskytování investičních služeb pobočkou v zahraničí, jako je dostatečné personální vybavení organizační složky nebo vnitřní kontrolní systémx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxozí její podstatné narušení), a dále organizační strukturu OCP (tj. jeho dostatečné řídicí a kontrolní mechanismy ve vztahu k zamýšlené pobočce).
K xxxxxxxx x xx x
xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtiční služby v hostitelském státě od okamžiku, kdy je mu doručeno oznámení orgánu dohledu hostitelského státu o tom, že obdržel od národního orgánu zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Institut
fikce
„rozhodnutí“ hostitelského státu se uplatní jen tehdy, neuplatní-li ČNB námitky a nevydá-li rozhodnutí o tom, že zahraničnímu orgáxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxonávat svou činnost prostřednictvím pobočky.
K odstavci 5
ČNB má oprávnění v rámci správního řízení posoudit, zda považuje s ohledem na organizačxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx se jedná o jakési quasilicenční řízení. Doručení pasového oznámení o záměru zřídit pobočku banky v jiném členském státě je zahájením správního řízení x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx orgánu dohledu nesdělí zákonem vyžadované informace. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek možný. Tím však není a nemůže být dotčeno právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxmí hostitelského členského státu, je před provedením jakýchkoli zamýšlených xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxpořádání pobočky, adresy nebo vedoucího pobočky. Podle dikce zákona, který ukládá obdobné užití odstavců 3 a 5, je ČNB oprávněna posoudit, zda považujx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxých odstavců, ČNB by v návaznosti na toto posouzení buď bezodkladně informovala o těchto změnách hostitelský orgán dohledu (v případě, že by neměla námxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xx xž orgán dohledu považuje změny za akceptovatelné či nikoliv, je povinen o změnách uvědomit příslušný orgán hostitelského státu (odstavec 6
in fine
, člxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxlasí s provedenými změnami (evropská předloha však s ničím takovým nepočítá, neboť neobsahuje ani požadavek na posouzení těchto změn ze strany domovsxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxat hostitelský stát, jelikož tím okamžikem zaniká i oprávnění provozovat činnost na základě evropského pasu (§ 23 ZPKT) - (nesplnění požadavků na provxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze strany dohledového orgánu bude mít OCP jistě zájem na tom, aby změny ohledně organizačního uspořádání pobočky, jejího vedoucího či plánu obchodní čxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx minimální harmonizace, bylo by řešením, kdyby zákon výslovně stanovil, že ČNB zašle orgánu dohledu oznámení o tom, že OCP již nesplňuje podmínky pro prxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx dohledu oprávněn udělit evropský pas, musí být rovněž oprávněn jej odejmout, přestane-li osoba splňovat podmínky pro jeho udělení.
K odstavci 7
Pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxstorů. Protože investoři v hostitelském státě v tomto případě budou využívat investiční služby poboček OCP, je třeba, aby měli na základě přeshraničnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxformovat příslušný orgán hostitelského státu o jakékoliv změně podmínek poskytování náhrad z garančního fondu.
K odstavci 8
Tato ustanovení nedxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxček bankovních OCP postupovat rovněž podle xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční fondy, která vykonává vybrané investiční služby podle ZPKT, naopak postupovat bude.
Judikatura:
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Evropská předloha:
Literatura:
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxcz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nutnosti_zalozit_pobocku_pro_poskytovani_finaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxr, 2016, 668 s.
SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 328 s.
[Notifikace OCP z ČR do zahraničí bez pobočkxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxdníkem s cennými papíry se sídlem v ČR.
Pokud hodlá obchodník s cennými papíry poskytovat své služby v členském státě EU prostřednictvím organizaxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu hostitelského státu. Obchodník s cennými papíry může poskytovat své služby prostřednictvím organizační složky, pokud Komise pro cenné papíry xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxi papíry hodlá poskytovat své služby v členském státě EU bez zřízení organizační složky, postačuje pouhé oznámení této skutečnosti Komisi pro cenné paxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xe nebude nevztahovat na obchodníka s cennými papíry, který je bankou se sídlem v České republice a který hodlá poskytovat investiční služby v jiném členxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxní poskytování služeb bez pobočky je výrazem realizace svobody volného pohybu služeb. SFEU zaručuje právo státních příslušníků členských států volnx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxtně. Někteří autoři (srov. Svoboda, 2010, str. 224) uvádějí, že volný pohyb služeb lze vykonávat i trvale, kdy musí poskytovatel navíc plnit pravidla pxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx x vymezením této svobody explicitně zmiňuje. K dočasnému nebo příležitostnému poskytování služeb dochází zcela volně bez nutnosti změny místa usazenxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx na kapitálovém trhu realizuje prostřednictvím institutu jednotného evropského pasu.
Trvalé poskytování služeb je spojeno s usazením a poskytovxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxb bez nutnosti zřizovat pobočku. Hranice posouzení intenzity podnikání, kdy už je nutné zřídit pobočku, však není jednoznačná. Je třeba posoudit, zda xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxčku). Jedná se o poměrně složitý problém, neboť neexistuje obecně závazná definice pojmů dočasnosti a příležitostnosti. Při posuzování jednotlivýcx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxého státu nemá charakter trvalé hospodářské činnosti. Jednorázové či nepravidelné poskytování investičních služeb OCP na území hostitelského státx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx x
x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxby na území jiného státu EU bez umístění pobočky, oznámí tento svůj záměr ČNB. Jedná se o notifikační povinnost nevázanou na posouzení splnění podmínek xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xomovský orgán posuzuje pouze po formální stránce, zda oznámení je úplné, v opačném případě požádá žadatele o doplnění. Národní orgán dohledu tak má pouxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxní. Tento plán obsahuje zejména informace o tom, které investiční služby hodlá OCP v hostitelském státě poskytovat, a rovněž informaci o tom, zda bude k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxaničně je přestupkem.
K odstavci 4
OCP může zahájit svou činnost v okamžiku, kdy je hostitelskému orgánu dohledu doručeno ze strany národního orgáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v zahraničí oznámí až poté, co už služby poskytuje, nebo neoznámí vůbec, nebudou uzavřené smlouvy a jiná právní jednání stižena absolutní neplatnostíx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxo případě měl OCP oprávnění pouze ve vztahu k ČR, avšak nikoliv k hostitelskému státu - toto oprávnění by získal teprve řádným oznámením). Jednání však bxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxvních sankcí ze strany dozorového orgánu.
Případný spor o platnost právního jednání bude sporem s mezinárodním prvkem. Ne vždy se uplatní české práxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxelů vyplývající z nařízení Řím I - o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Podle článku 4 odst. 1 písm. b) nařízení Řím I se smlouva o poskytování xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxu, za obvyklé sídlo je považováno místo, kde se pobočka nachází (článek 19 odst. 2). Neurčí-li strany rozhodné právo smluvně, v případě dočasného poskyxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxlouva bude obsahovat volbu práva.
Z uvedeného dále plyne, že žádný z orgánů dohledu nemůže oznámené poskytování služeb zakázat.
K odstavci 5
OCx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxP je proto povinen oznámit ČNB jakoukoliv změnu týkající se plánu obchodních činností zejména ve vztahu k investičním službám které poskytuje, nebo jaxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx který je bankou, neboť ten se bude řídit úpravou jednotné licence dle zákona o bankách. Investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní foxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxé z https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_nutnosti_zalozit_pobocku_prxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Praha: Wolters Kluwer, 2016, 668 s.
PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 336 s.
SVOBODA, P. Úvxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx
Nová právní úprava, která v souladu se směrnicí 2004/39/ES článkem 33 umožňuje obchodníkům s cennými papíry stát se účastníky regulovaného trhu, a tx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxních služeb.
Navrhovaná právní úprava stanoví, že obchodníci s cennými papíry mají v souladu se směrnicí 2004/39/ES článkem 34 odstavcem 1 právx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Komentované ustanovení je výrazem základní svobody vnitřního trhu EU, a to svobody volného pohybu kapitálu, která je upravena v čl. 63 až 66 SFEU. Ekxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xvobodou investování a doplňuje ostatní svobody vnitřního trhu. Smyslem této liberalizace je umožnění skutečné soutěže.
Volný pohyb kapitálu zahxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxch a dále zahrnuje volný pohyb plateb (převod peněz za účelem splnění závazku). Podle rozsudku ESD jsou běžné platby převody deviz, jež představují proxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
K odstavci 1
Komentované ustanovení bylo do právního řádu zavedeno novelou ZPKT zák. č. 230/2008 Sb. Ustanovení opravňuje OCP k využití služeb zahxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xsazen v domovském státě, kde má tento RT své sídlo, a to za předpokladu, že systém tohoto zahraničního trhu nevyžaduje k uzavření obchodu prostřednictvxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxtičních nástrojů na tento trh, pravidla obchodování na tomto trhu a pravidla pro přístup na tento trh. Ustanovení vychází z evropské předlohy a bourá prxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxidla obchodování (např. burzovní pravidla). Harmonizovaná úprava má odstranit diskriminaci na základě „státní příslušnosti“ sídla OCP.
Podle § xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxo.
Ustanovení věty druhé deklaruje skutečnost, že účastenství OCP xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx
x xxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxx xokončení přeshraničních obchodů je OCP povoleno účastnit se vypořádacích systémů (včetně přístupu k ústředním protistranám nebo clearingovým systxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxtémů, musejí opět splňovat obchodní a provozní požadavky členství v tomto systému. Volný přístup k vypořádacímu systému může být opět přímý nebo nepříxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Evropská předloha:
Související předpisy:
Literatura:
HUSTÁK, Zxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx32 s.
SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 328 s.
[Notifikace zahraničního orgánu o odnětí licence OCxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxolení informovat dozorový úřad členského státu EU, ve kterém takový obchodník poskytuje své služby.
Ustanovení ukládá povinnost národnímx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xinnost v domovském členském státě zaniká logicky oprávnění požívat výhod jednotného evropského pasu. Uvedené ustanovení není transpoziční. Oznámexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Konstitutivní
účinky jsou spojeny pouze s pravomocným rozhodnutím o odnětí povolení OCP. Okamžikem odnětí povolení zaniká oprávnění k výkonu činnoxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxu pouze OCP (§ 21, § 22 ZPKT), ten však odejmutím povolení k činnosti přestává být OCP.
Případná platnost právních jednání uzavřených v mezidobí po odxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxměl podle českého práva oprávnění poskytovat investiční službu a vědomě se tedy dopustil protiprávního jednání. Druhá strana by však měla být chráněnx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxvních jednání, které byly při neoprávněné podnikatelské činnosti uskutečněny, mohou spočívat pouze v relativní neplatnosti. Podle § 5 odst. 2 obč. záxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxaže by se druhá strana neplatnosti dovolala. V tomto případě se však ne vždy uplatní české právo (leda by se na něm strany výslovně dohodly v rámci volby prxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx. b) nařízení Řím I se smlouva o poskytování služeb bude řídit právem země, v níž má poskytovatel služby obvyklé bydliště - v případě OCP jím je místo ústřxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xím I). Neurčí-li strany rozhodné právo smluvně, v případě dočasného poskytování služeb se uplatní právo české a v případě trvalého poskytování služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxnnost ČNB vyplývající z evropských předpisů vůči orgánům dohledu jiných členských xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxí se oznamuje orgánu ESMA.
Související ustanovení:
Evropská předloha:
čl. 8 MiFID II
Související předpxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 441 s.
Díl 2
Poskytování investičních služeb zahraniční osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného člexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx a § 25:
Tato ustanovení upravují poskytování investičních služeb zahraniční osobou, která má povolení k poskytování investičních služeb dozorovxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxt investiční služby v České republice, banka, platí obdobně možnost, že taková banka bude postupovat podle zákona o bankách. (viz § xx x xxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxného členského státu EU na území ČR (§ 21 ZPKT).
Právním základem je jednotná licence (evropský pas) pro investiční služby umožňující OCP působit na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxého státu. Pobočka nebo dceřiná společnost OCP nemusí plnit všechny podmínky hostitelského státu, ale pouze podmínky domovského státu. Tato vzájemnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxm státě měl problém se svým přeshraničním působením, lze informovat Evropskou komisi, která může získat povolení Rady k jednání s tímto státem za účelex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xáměr zřídit na území ČR pobočku. Národní orgán dohledu zahraniční osoby prověří organizační a finanční pozadí subjektu s ohledem na vhodnost umístění xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx na internetových stránkách ČNB, která vede Seznam regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu. Ke dni psaní tohoto komentáře v ČR působí vxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxraničně je podle záznamů ČNB více jak 2 tis.
K odstavci 1
Jakmile ČNB obdrží od zahraničního orgánu dohledu státu, ve kterém získal OCP nebo jiný subjxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxt služby OCP prostřednictvím pobočky, zašle neprodleně této osobě oznámení o tom, že obdržela notifikační dopis zahraničního orgánu dohledu.
ČNB xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxky na pravidla jednání se zákazníky vyplývají z českého právního řádu.
Mezi informační povinnosti OCP (§ 16 ZPKT) vůči ČNB patří předkládání informxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnách, vázaných zástupcích atd.), o všech cenných papírech a jiných investičních nástrojích a peněžních prostředcích klientů. Nebankovní OCP má navíx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xpohledávkách, dluzích, vlastním kapitálu atd.) atd.
Mezi pravidla jednání se zákazníky patří obecné povinnosti jednání s odbornou péčí, což je vyxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x prostá nejasných, nepravdivých a klamavých nebo zavádějících informací. OCP má dále povinnost informovat zákazníka o své osobě a veškerých podrobnýxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxazníků ve vztahu k provádění pokynů.
K odstavci 2 a 3
Zahraniční OCP nebo přesněji zahraniční osoba mající povolení k poskytování investičních sluxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxy jí ČNB zaslala požadavky na informační povinnosti a pravidla jednání se zákazníky, které musí splňovat. Zahraniční OCP je rovněž oprávněn započít svxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxná, že zahraniční OCP není povinen tyto požadavky neplnit, i na zahraničního OCP bude dopadat všeobecný právní princip ignorantia legis
non
excusat.
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x odstavci 4
Ustanovení odstavce 1 až 3 se nevztahují na bankovního OCP, neboť ten se bude řídit zákonem o bankách. Povinnosti specifikované v odstavci x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx vést deník obchodníka (§ 13 ZPKT) ve vztahu ke službám, které byly poskytnuty prostřednictvím pobočky, dále je povinen plnit uvedené informační povinxxxxx xx xx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hovorů (§ 17 ZPKT). Uvedené uložené povinnosti zahraničnímu OCP jsou výrazem toho, že dohled a vymáhání plnění těchto povinností vykonává v tomto ohlexx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdované informace nezbytné pro kontrolu činnosti OCP a jiné požadavky na zahraniční subjekt však nesmějí být přísnější než požadavky kladené na domácí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 14 až 26) ve vztahu k transparentnosti mimoburzovních obchodů (OTC) a hlášení obchodů. OCP (systematický internalizátor) má povinnost uveřejňovat pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxých podobných finančních nástrojů) a uveřejňovat pevné kotace dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, povolenek na
emise
a derivátů, včexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx vést a uchovávat po dobu 5 let údaje týkající se všech pokynů a všech obchodů s finančními nástroji, které provedl na vlastní účet nebo na účet zákazníka (x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Rovněž plnění těchto povinností vymáhá ČNB.
K odstavci 6
Podle ZPKT je poskytování investičních služeb prostřednictvím VZ považováno za posxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxož vyplývá, že jim přisuzuje stejný význam.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx, 328 s.
[Významná pobočka zahraničního OCP]
Z důvodové zprávy k zák. č. 41/2011 Sb.:
K odstavci 1
V souladu s cílem Směrnice zvýxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxmí pro účely zákona o podnikání na kapitálovém trhu jak organizační složka obchodníka s cennými papíry na území jiného členského státu Evropské unie, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předpokladu, že tuto organizační složku za významnou označí orgán dohledu hostitelského státu.
Odkaz na soulad s právem Evropské unie je zde uvexxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxátu, kterým byla implementována směrnice 2009/11/ES. Za účelem zabránění nepřesné aplikace a
interpretace
dotčených ustanovení, ke které by mohlo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxké unie důraz na dodržení souladu s cíli vyjádřenými ve směrnici 2009/111/ES. Výslovný odkaz na právo Evropské unie by měl tedy zabránit situaci, kdy by xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xznačení organizační složky obchodníka s cennými papíry za významnou zahraničním orgánem dohledu, ke kterému by nedošlo v souladu s požadavky směrnicx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxgán domovského členského státu a v případě, že tato zahraniční osoba je členem skupiny evropské finanční holdingové osoby, skupiny evropského ovládaxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxaném základě nad touto skupinou. Dokument obsahující informaci o záměru České národní banky podle odst. 3 musí být odůvodněn.
K odstavci 3
Oxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxačit organizační složku zahraniční osoby za významnou.
K odstavcům 4, 5 a 6
Česká národní banka při označení organizační složky zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxé národní banky této dohody ve lhůtě podle odst. 4 dosaženo nebude, pak Česká národní banka po náležitém zohlednění stanoviska dotčeného orgánu rozhodxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ustanovení § 24a ZPKT bylo do právního řádu zavedeno novelou ZPKT zák. č. 41/2011 Sb. z důvodu tehdejšího nedostatku povinnosti národního oxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxm ke změně v tomto ohledu byly rovněž negativní zkušenosti s proběhlou finanční krizí.
U určitých ekonomicky významných institucí představuje jejxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx neboť jejich úpadek by mohl negativně ovlivnit celou ekonomiku (jedná se o instituce, které jsou tzv. too big to fail). Takto významnými subjekty jsou pxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxat právo na informace ze strany příslušného orgánu domovského státu, který vydal zahraničnímu OCP oprávnění k činnosti. Nedisponuje-li dohledový orxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stabilitu země, na jejímž území se nachází pobočka zahraničního OCP.
K odstavci 1
Orgán hostitelského státu, na jehož území je zahraniční OCP prosxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxvolení k obchodování s investičními nástroji na vlastní účet nebo k upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání.
K odxxxxxx x
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho OCP. V případě, že je zahraniční OCP součástí skupiny konsolidačních celků, a tedy je rovněž součástí dohledu na konsolidovaném základě, informuje xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, které zřizuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad touto skupinou evropského ovládajícího OCP, skupinou evropské finanční holxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na
kapitál
. Členství v tomto kolegiu znamená rovněž možnost podílet se na rozhodování o přijetí příslušných opatření s ohledem na dopady na domácí trh.
x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxobný dopad na finanční systém v ČR, tj. dopad na likviditu na trhu, činnost platebních a vypořádacích systémů. Vzhledem k dikci zákona a užití slova zejmxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxdových orgánů. Orgánu domovského státu nebo orgánu dohledu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě a hostitelského státu. Iniciuje-li ČNB xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxedu. Při respektu k zásadě nevměšování se a z hlediska principu teritoriality totiž nemůže český právní předpis dost dobře ukládat povinnosti zahranixxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xR za významnou, a to ve lhůtě 4 měsíců ode dne, kdy partnerský orgán požádala o stanovisko ke svému záměru. V každém případě má povinnost před vydáním svéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bylo vydáno podle správního řádu. Dotčenému subjektu nevznikají tímto označením žádná práva nebo povinnosti, proto není ani možný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxer. Pro hostitelský orgán státu, na jehož území se pobočka nachází, má toto označení význam v tom smyslu, že může znamenat zostřený dohled s ohledem na poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x
xxx xx povinna o svém rozhodnutí označit pobočku za významnou, spolu s důvody, které ji k takovému rozhodnutí vedly, informovat tento orgán dohledu, a to písexxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx existuje shoda na takovém závěru. V praxi je spíše nepravděpodobné, že budou existovat protichůdné názory dotčených orgánů.
Důvodem pro takové ozxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xebo na činnost platebních, clearingových nebo vypořádacích systémů v hostitelském státě (ČR) a význam pobočky co do její velikosti a počtu klientů.
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x
x xxxxxxě sporu partnerských dohledových orgánů je možné, aby se ČNB obrátila na orgán EBA s žádostí o urovnání sporu, a to ve 2 případech.
Mediace
je možná v přípxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxvení likvidity.
Způsob rozhodování EBA upravuje článek 19 nařízení o EBA.
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxx x xxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx, Š., KOTÁB, P., RÝDL, T. Zákon o bankách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 668 s.
[Významná pobočka tuzemského OCP v hostitelském sxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxraničního OCP nachází, označit tuto pobočku za systémově významnou. Takové označení uděluje s přihlédnutím ke stanovisku domovského orgánu orgán doxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxdal zahraničnímu OCP oprávnění k činnosti. Dohledový orgán hostitelského státu získá rovněž právo být součástí dohledového kolegia, a tak i přístup k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxuaci v hostitelské zemi, jsou především banky, ale mohou jimi být i významní OCP.
K odstavci 1
Zahraniční orgán hostitelského státu, na jehož území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxrávněn označit tuto pobočku za systémově významnou. Před tím, než pobočku za významnou označí, je povinen vyžádat si stanovisko ČNB. Rozhodnutí o význxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxa povinnost vyvinout úsilí k dohodě, nepodaří-li se však shody na takovém závěru dosáhnout, může zahraniční orgán označit pobočku za významnou bez tétx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xť už po dohodě dotčených dohledových orgánů nebo bez ní, je ČNB následně uložena v konkrétních případech povinnost spolupracovat se zahraničními orgáxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx povinna poskytnout informace o závažných správních trestech nebo jiných mimořádných opatření k nápravě, které ČNB uložila tomuto OCP. Takovým mimořxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxlové požadavky (CRR). O záměru uložit tato mimořádná opatření, vztahující se k požadavku nadlimitní výše kapitálu, je ČNB povinna informovat ostatní xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xelikost a význam OCP na finančním trhu, nejméně však 1x ročně. Předmětem těchto šetření jsou zejména mechanismy a strategie, které OCP používá k dodržoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrytí rizik atd. V rámci těchto šetření se ČNB zaměřuje zejména na vyhodnocení úvěrového, tržního a operačního rizika s ohledem na výsledky zátěžových txxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x všech uložených opatřeních k nápravě majících význam pro pobočku OCP, která se nachází v zahraničí, ČNB rovněž informuje zahraniční dohledový orgán, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou pobočku v hostitelském státě, je povinna o této skutečnosti informovat postupem podle ZDKT centrální banky Evropského systému centrálních bank a dxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepříznivý vývoj OCP, záleží tedy výhradně na posouzení ČNB. Nepříznivým vývojem však bude patrně takový vývoj v OCP, který by mohl ohrozit likviditu txxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxnto OCP je usazen v jiném členském státě na základě evropského pasu prostřednictvím této významné pobočky, je ČNB, jakožto domovský orgán dohledu, povxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxích k nápravě nebo skutečnostech svědčících pro nepříznivý vývoj v OCP. Na základě těchto informací může zahraniční orgán zostřeně dohlížet nad význaxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtu, na jehož území se významná pobočka nachází. Výkon dohledu je založen na písemném ujednání o spolupráci, které vyhotoví ČNB. ČNB je povinna jakožto dxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnuje činnost kolegia.
K odstavci 5
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx má ČNB plnit tyto povinnosti po uzavření této dohody. Pokud k označení došlo bez dohody s ní, pak je povinna vykonávat výše určené povinnosti od okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxstuje riziko likvidity OCP, které by mohlo mít významný dopad na měnu zahraničního státu na jehož území se významná pobočka nachází, konzultovat se zahxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxloha:
Související předpisy:
ZDKT, - čl. 51 CRD, - CRR
Literatura:
LIŠKA, P., DŘEVÍNEK, K., ELEK, Šxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxy
Komentované ustanovení upravuje zrcadlově k § 22 ZPKT poskytování investičních xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxně poskytovat služby (článek 56 až 62 SFEU) na území jiného členského státu za účelem podnikání, a to za stejných podmínek (bez diskriminace na základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxtností usazení.
Tato základní svoboda vyplývající z primárního práva se na kapitálovém trhu realizuje prostřednictvím institutu jednotného evrxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xegulovanou činností, je oprávněn tuto činnost vykonávat dočasně nebo příležitostně i na území ČR, aniž splní požadavek zápisu, registrace nebo povolxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xrekvenci, pravidelnost, délku trvání a nepřetržitost aktivity. I v rámci dočasného či příležitostného poskytování služeb si může zahraniční osoba k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xeinhard Gebhard).
K odstavci 1
Zahraniční OCP, který hodlá poskytovat na území ČR investiční služby, aniž by zde zřizoval pobočku, je povinen oznáxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí obchodníka (jako je tomu v případě záměru usazení se prostřednictvím pobočky) ze strany dohledového orgánu. V případě, že oznámení splňuje zákonné pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxrží od tohoto domovského orgánu informaci o záměru zahraničního OCP poskytovat na území ČR investiční služby, má povinnost neprodleně informovat o téxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu, byl odstavec 1 změněn tak, že podle nové úpravy může zahraniční osoba poskytovat investiční služby bez pobočky dočasně nebo příležitostně, nejde-lx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx poskytovat retailu bez pobočky pouze příležitostně nebo dočasně, zatímco profesionálním zákazníkům bude možné v ČR poskytovat služby bez pobočky i txxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxu sami kvalifikovaně posoudit, zda služby a za jakých podmínek využijí, a nevyžadují tedy zvýšenou ochranu. Je třeba uvést, že evropská předloha (MiFIx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxlení orgánu dohledu jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxní pobočky investiční služby, ke kterým má povolení orgánu dohledu domovského státu, dočasně nebo příležitostně, nejde-li o investiční služby poskyxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxbu bez zbytečného odkladu o tom, že obdržela od orgánu dohledu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb touto oxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxího orgánu dohledu předmětné oznámení. Oprávnění vzniká i tehdy, není-li oznámení ČNB doručeno, avšak OCP splnil řádně notifikační povinnost vůči doxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xx xxhraniční OCP dočasně nebo příležitostně investiční služby, aniž by tuto skutečnost oznámil svému domovskému orgánu dohledu, nebudou uzavřené smlouxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoba neměla ke své činnosti potřebné oprávnění (v tomto případě měl OCP oprávnění pouze ve vztahu k domovskému státu, avšak nikoliv k ČR - toto oprávněnx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxdu ochrany třetích osob platné, ledaže by se druhá strana neplatnosti dovolala. OCP se však vystavuje riziku uložení správních sankcí ze strany dozoroxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxlovně dohodly v rámci volby práva) a rozhodujícím faktorem pro určení rozhodného práva bude některý z hraničních určovatelů vyplývající z nařízení Říx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x v případě OCP jím je místo ústředí (článek 19 odst. 1 nařízení Řím I). Podle tohoto hraničního určovatele, neurčí-li strany rozhodné právo smluvně, se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxi bude smlouva o poskytování investičních služeb obsahovat dohodu o volbě práva.
OCP je povinen v oznámení národnímu orgánu dohledu sdělit informaxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí služby pouze v rozsahu a ve vztahu k investičním nástrojům, které jsou předmětem oznámení.
K odstavci 3
Uvedený postup podle odstavce 1 a 2 se nevztxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxlit informace o tom, které investiční služby hodlá OCP v ČR poskytovat a dále informaci o tom, zda bude k poskytování investičních služeb využívat VZ. Hoxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí orgán dohledu o seznam těchto VZ, který může následně uveřejnit. Naopak poskytování investičních služeb prostřednictvím VZ v ČR, kteří mají v ČR sídlxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxostřednictvím VZ je povinen při kontrole prokázat oprávněnost poskytování služby.
Judikatura:
C-55/94 ve věci Reinhard Gebhard
Souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Literatura:
PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. Vyxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xU, a to svobody volného pohybu kapitálu, která je upravena v článku 63 až 66 SFEU. Ekonomický subjekt může využívat stejných služeb kapitálového trhu jxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxslem této liberalizace je umožnění skutečné soutěže.
Volný pohyb kapitálu zahrnuje volný pohyb hmotného kapitálu - přeshraniční převod peněz a jixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx závazku). Podle rozsudku ESD jsou běžné platby převody deviz, jež představují protiplnění v rámci související transakce, zatímco pohyb kapitálu je fxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní služby v ČR k využití služeb RT, a to prostřednictvím pobočky nebo bez ní. Bez pobočky to může být prostřednictvím dálkového členství nebo jiného dálkxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm tohoto trhu fyzickou přítomnost.
Všichni OCP by měli mít volný přístup na RT v celé EU. RT je trhem, který má stanovená pravidla pro přijímání investxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxvní a technické bariéry bránící vstupu na unijní RT, přičemž je logické, že OCP bude muset splnit kvalifikační podmínky přístupu na tento trh nebo pravixxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx x x5 odst. 1 ZPKT je RT definován jako trh s investičními nástroji, který je organizován organizátorem RT v souladu s povolením ČNB, který má stanovena praxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx věty druhé deklaruje skutečnost, že účastenství zahraničního OCP na RT není přeshraničním poskytováním investičních služeb, byť se sídlo RT nachází x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxuvisející předpisy:
Literatura:
SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 328 s.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x oblasti odměňování na úrovni EU a zveřejňovat souhrnné údaje týkající se osob s vysokými ročními příjmy. Informace získává orgán EBA od příslušných orxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxávání trendů a postupů odměňování na národní úrovni. Příslušné orgány se při sběru dat řídí obecnými pokyny EBA/GL/2014/07 zajišťujícími soulad shroxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxB informuje orgán EBA o počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 mil. €, v členění podle jejich pracovních povinností a oblastx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xveřejňuje na souhrnném základě pro domovský stát za použití jednotného formátu.
Související ustanovení:
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxopské unie
K odstavci 1
Komentované ustanovení v souladu s článkem 50 CRD upravuje spolupráci mezi orgány dohledu jiných členských států, zejménx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx dohledu, na jejichž území má OCP pobočku nebo na jejichž území má sídlo zahraniční OCP, který poskytuje služby v ČR prostřednictvím pobočky. Povinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx
x xxxtavcům 2 a 3
Informace, které je ČNB povinna při spolupráci s orgány dohledu poskytovat, jsou:
-
informace o podílech na OCP a o řízení tohoto OCP nebx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxo povolení,
-
informace, které mohou usnadnit dohled nad OCP nebo zahraničním OCP s pobočkou v ČR, zejména o likviditě, platební schopnosti, poměrexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxech vnitřní kontroly.
Tytéž informace si může ČNB vyžádat recipročně i od orgánů dohledu jiných členských států EU.
K odstavci 4
Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxace významné pro zajištění ochrany společných zájmů klientů nebo investorů OCP nebo finanční stability. Současně má ČNB povinnost informovat zahranxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe o plánu na obnovení likvidity a přijatých opatřeních. ČNB musí orgán dohledu hostitelského státu na jeho žádost rovněž informovat, jak zohlednila od xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přijmout veškerá nezbytná opatření nutná pro zajištění ochrany společných zájmů klientů nebo investorů OCP nebo finanční stability. To však za podmíxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní je ČNB povinna informovat hostitelský orgán dohledu, který tak může případně učinit sám, a současně orgán EBA. Informace o tom, že je ohrožena
likvidxxx
xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí povinnost, který musí mít každý členský stát transponován ve své národní legislativě.
K odstavi 6
Nesouhlasí-li ČNB s opatřeními přijatými orgáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxům dohledu uzavřít dohodu o smíru. Není-li takové dohody dosaženo v určité lhůtě, má orgán EBA právo přijmout v dané věci individuální rozhodnutí a uložxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xe příslušný orgán dohledu odmítne poskytnout informaci zcela, či ji neposkytne včas, popř. odmítne jinou formu spolupráce. V takovém případě může orgxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxformací pomáhat také z vlastní iniciativy v souladu s článkem 19 odst. 1 nařízení o EBA.
Evropská předloha
čl. 50 CRD, - čl. 19 nařízení o EBA
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxSKÝM STÁTEM EVROPSKÉ UNIE
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xx xx x xxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 39 až 43 MiFID II. Jde o novou úpravu MiFID II, která však v zásadě odpovídá dnešní národní úpravě v § 28. Tuto možnost zatím žádný OCP ze zemí mimo EU nevyuxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxí poskytovat hlavní investiční služby (nebo vykonávat investiční činnosti) společně s poskytováním nebo bez poskytování doplňkových investičních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxovení, které původní úprava v MiFID I neobsahovala. MiFID I navíc ani poskytování investičních služeb podnikateli ze třetích zemí výslovně neupravovxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe, tedy zachovat požadavek na založení pobočky, hodlá-li zahraniční osoba ze země mimo EU poskytovat investiční služby v ČR zákazníkům, kteří nejsou pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxeným osobám, protože nejsou zřejmé důvody, pro které by se dosavadní úprava měla v tomto ohledu změnit.
K založení pobočky v ČR je třeba povolení ČNxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí a dohled ve třetí zemi, kde má tento žadatel sídlo nebo bydliště a řádné povolení,
-
orgán dohledu náležitě zohlednil doporučení Finančního akčního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xři OECD),
-
existuje dohoda o spolupráci (
Memorandum
of Understanding, MoU) mezi orgánem dohledu v členském státě, v němž má být pobočka založena, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a ochrany investorů,
-
žadatel má dostatečný počáteční
kapitál
,
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
x
xxxxx xxxxx x xxž má žadatel sídlo nebo bydliště, uzavřela s členským státem, v němž má být pobočka založena, dohodu, která zcela splňuje normy stanovené v článku 26 vzxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxod,
-
žadatel se účastní záručního systému, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům, jenž je povolen a uznán v souladu se směrnicí o systémech pro oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxit, aby se na určité subjekty neaplikoval zmiňovaný článek přímo použitelného předpisu Evropské unie.
Žádost o povolení k poskytování investičxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
K odstavci 1
Zahraniční osoby se sídlem mimo státy EU, resp. mimo EHP mohou poskytovat investiční služby na území ČR pouze na základě povolení, které uxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxtích zemí mohou na území ČR poskytovat investiční služby pouze prostřednictvím pobočky.
To neplatí pro osoby ze třetích zemí, které jsou zapsané v rxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxdle nařízení MiFIR. Registr orgánu ESMA je veřejně přístupný na internetových stránkách orgánu ESMA a obsahuje informace o tom, kteří OCP z třetích zemx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxím zákazníkům nebo protistranám.
K odstavci 2
Ustanovení odstavce 2 upravuje situace, kdy profesionální nebo neprofesionální zákazník nacházexxxx xx xx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxkat povolení ze strany ČNB k poskytnutí této investiční služby. Jedná se však pouze o
ad xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
Související předpisy:
čl. 46, čl. 47 a čl. 48 nařízení MiFIR
[Podmínky udělení povolení osobám ze třetích zemí]
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xx xx x xxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx odpovídá dnešní národní úpravě v § 28. Tuto možnost zatím žádný OCP ze zemí mimo EU nevyužil.
Čl. 39 odst. 1 MiFID II nově přiznává členským státům mxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní činnosti) společně s poskytováním nebo bez poskytování doplňkových investičních služeb pro neprofesionální zákazníky, nebo pro profesionální zxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ani poskytování investičních služeb podnikateli ze třetích zemí výslovně neupravoval. V otázce diskrece při zřizování pobočky byl vysloven jednoznxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxiční osoba ze země mimo EU poskytovat investiční služby v ČR zákazníkům, kteří nejsou profesionálními zákazníky, a profesionálním zákazníkům na žádoxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxdní úprava měla v tomto ohledu změnit.
K založení pobočky v ČR je třeba povolení ČNB, které se udělí při splnění následujících podmínek:
-
na poskxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
-
orgán dohledu náležitě zohlednil doporučení Finančního akčního výboru proti praní peněz a financování terorismu v souvislosti s praním peněz a bojxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxzi orgánem dohledu v členském státě, v němž má být pobočka založena, a orgánem dohledu jiného státu, v němž má žadatel sídlo nebo bydliště, přičemž tato dxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x
x
xxxx xxxxxxány jedna nebo dvě osoby odpovědné za vedené pobočky, které splňují požadavek stanovený v čl. 9 odst. 1 MiFID II (§ 10),
-
třetí země, v níž má žadatel síxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xECD o daních z příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu informací v daňových otázkách, včetně případných mnohostranných daňových dohod,
-
žadatex xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxestorů.
Dále se jedná o implementaci čl. 46 odst. 5 druhého pododstavce MiFIR, který členským státům stanovuje povinnost zajistit, aby se na urxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxostřednictvím pobočky lze podat České národní bance pouze elektronicky, což sníží náklady žadatelů a celé řízení o žádosti urychlí.
Zahraxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xx xxxladě povolení, které uděluje ČNB. Na tyto osoby ze třetích zemí nedopadají výhody jednotného evropského pasu, ale musejí se podrobit řádnému licenčníxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxdost o povolení k poskytování investičních služeb ČNB. Orgán dohledu je povinen této zahraniční osobě povolení k poskytování investičních služeb proxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonné požadavky jsou vymezeny taxativně.
K odstavci 2
Z důvodů hospodárnosti a rychlosti správního řízení přistoupil zákonodárce pouze k elektrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxatele a řízení urychlí. Obecné možnosti elektronického podání jsou upraveny ve správním řádu, který mezi základními formami podání stanoví podání v exxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxkrétní typ elektronického podpisu, kterým je třeba ve vztahu k veřejnoprávní osobě žádost opatřit, je stanoven v § 6 zák. o důvěře pro elektronické traxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.
Správní řízení je zahájeno dnem, kdy ČNB byla žádost doručena.
K odstavci 3
Žádost obsahuxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
x xxxxxxxx x
K odstavci 5
Odstavec 5 upravuje speciálně lhůtu pro rozhodnutí ČNB jakožto správního orgánu, který má xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxostí a složitosti všech skutečností i vzhledem k přeshraničnímu charakteru právních poměrů, které je ČNB povinna posuzovat. Dohledový orgán je povinxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
K odstavci 6
Rozhodnutí kromě výroku o udělení povolení obsahuje rovněž specifikaci investičních služeb, ke kterým bylo povolení uděleno a ke ktxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxoumatelné prostřednictvím opravného prostředku, kterým je rozklad, který nemá
devolutivní účinek
. Dalším postupem je žaloba ve správním soudnictvx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
Související předpisy:
spr. řád, - § 6 zák. o důvěře pro elektronické transakce, - § 8 vyhlášky č. 309/2017 Sb.
Literatura:
HRABÁK, J. Sprxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxtích zemí]
Zahraniční osoby se sídlem mimo státy EU, resp. mimo EHP mohou poskytovat investiční služby na území ČR s určitými výjimkami uvedexxxx x x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx podrobit řádnému licenčnímu řízení. Osoby ze třetích zemí mohou na území ČR poskytovat investiční služby pouze prostřednictvím pobočky.
Orgán doxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx všechny zákonem vyžadované požadavky.
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxna oznámit ČNB bezodkladně jakoukoliv významnou změnu ohledně skutečností vyžadovaných pro udělení oprávnění.
Ustanovení odstavce 3 upravuje zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Na zahraniční OCP ze třetí země dopadnou rovněž ustanovení nařízení MiFIR.
Související ustanovení:
Evropská předloha:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxní ustanovení
Z důvodové zprávy (k § 29 až 32):
Ustanovení regulují osoby, které poskytují investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajíxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků a pokyny může předávat pouze subjektům uvedeným v § 29 odst. 1, písm. b).
Směrnicx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxkována tak, že investiční zprostředkovatel a osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele, musejí plnit určité požadavky, které jxxx xxxxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví požadavky na investičního zprostředkovatele, a to zvlášť na investičního zprostředkovatele, kxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxedkovatel využil k poskytování investiční služby jiného investičního zprostředkovatele, ale současně zakazuje, aby jiný investiční zprostředkovxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx týkající se investičních nástrojů, nebylo příliš mnoho zprostředkovatelských článků, což by znesnadňovalo orientaci zákazníků a rozmělňovalo by pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxů, musí napomáhat tomu, aby fyzické osoby, které pracují pro investičního zprostředkovatele, byly po všech stránkách odborně způsobilé pro výkon své xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxnými papíry.
Z důvodové zprávy k zák. č. 230/2008 Sb. (k § 29 odst. 1):
Změna odráží požadavek MiFID, kdy podle nové úpravy je investiční zprostřexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xnvestičního zprostředkovatele vyvoláno zejména transpozicí čl. 3 odst. 1 a 2 (a souvisejících) MiFID II, kde došlo oproti MiFID I k výraznému zpřísnxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxistenci osob mimo režim MiFID II, které mohou poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství týkající se investixxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxrají se svými zákazníky smlouvy, ze kterých by mu mohl vzniknout dluh. Rovněž je zohledněna snaha o sjednocení podmínek distribuce finančních produktxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtředkovatelů s tím, že by se tito přeměnili xx xxxx xxx xxxx xxx xxx x xx xxxxx x x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxomisu, který spočívá v tom, že se právní úprava investičních zprostředkovatelů materiálně zachová (i s možností fyzických osob), zúží se však investixxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxstribuci pro zahraniční subjekty. Velké diskuse se vedly i o možnosti nabízet fondy kvalifikovaných investorů - tato možnost byla nakonec zachována, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxosti nebo OCP.
V MiFID II je nově stanoveno, že osoby podle čl. 3 MiFID II musí být pokryty buď v garančním schématu, případně kryty adekvátním pojixxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxéně proběhly velké diskuse na správném nastavení pojištění, zejména ohledně výše částek krytí. Výsledek navržený v zákoně je kompromisem mezi snahou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxé investiční zprostředkovatele (například fyzické osoby) se počítalo cca s částkou 5 tis. Kč za rok za toto pojištění. Pro větší investiční zprostředkxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxo produkt nabídnout, nicméně není nijak bráněno sjednat toto pojištění i v zahraničí, kde víme, že pojištění obdobného typu je nabízeno (typicky v Němexxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxx
x xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxnu, pouze registrace investičního zprostředkovatele se nahrazuje povolením (to plyne s odkazu na obdobné použití čl. 5 MiFID II).
V § 29 odst. 3 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x jejich zákazníků. Nové vymezení zahrnuje cenné papíry vydávané investičními fondy a některé dluhopisy (po možnosti nabízet akcie nebyla poptávka, nxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxdů - viz § 272 ZISIF ve znění zákona č. 148/2016 xxxxx
x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xredukovány pouze na tuzemské subjekty s ohledem na obtížnost dohledu zahraničních osob (včetně těch, které mají pobočku v ČR). Rovněž není možno pokynx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xistribučních činností na finančním trhu jako celku svou (obecnou) nadsektorovou i (specifickou) sektorovou materiální stránku. Oproti jinému zproxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxmu výjimky z MiFID II (článek 3), která reflektuje v tuzemsku převládající modely distribuce finančních produktů a služeb. V nich se zákazníkovi službx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxmostatně výdělečně činná (VZ). Některé typy osob přitom nemusejí mít zájem poskytovat investiční služby v jejich plném rozsahu, tak jak se to předpoklxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxm státě EU. A právě režim IZ jim dává možnost využít standardní distribuční model s využitím sítě svých VZ (užívaný i pro produkci v jiných sektorech finxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxční služba, která je svou povahou investiční službou hlavní a která spočívá v přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo v pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxrávnění (zpravidla distribuuje i jiné finanční produkty). Další omezení pro činnost IZ vyplývají z ustanovení dalších odstavců komentovaného ustaxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xředpokládala nabytí oprávnění pouhou registrací příslušné osoby u ČNB, musí nyní osoba žádající o oprávnění podstoupit u orgánu dohledu standardní pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxostředkovatele (na kapitálovém trhu z historických důvodů nadále označovaného jako „investičního“) má tak nyní, po přijetí nové distribuční právní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxení obsahu příslušné zprostředkovatelské činnosti. Zatímco u jiných sektorových zákonů zprostředkovatel „zprostředkovává“ finanční služby přísxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xposkytováním“ investiční služby. Svou podstatou se však jedná o činnosti totožné.
K odstavci 2
IZ není při poskytování investičních služeb opráxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxtnostní regulace a ochrany investora, které reflektuje nastavení sektorového garančního mechanismu (Garanční fond), v němž případná platební nescxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxanou úpravou distribuce v ostatních sektorech finančního trhu) pro IZ povinné profesní pojištění odpovědnosti IZ pro případ povinnosti nahradit zxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ocitne - např. proto, že zákazník své prostředky zašle na účet IZ omylem - zákon nekonkretizuje. Lze nicméně předpokládat, že v takové situaci by měl Ix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxvestičního poradenství, kde je zákazník nikoli jen poplatníkem, ale také plátcem odměny IZ. V praxi ale převládá model provizního prodeje, tj. přijímxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí rozsah uplatnění zákazu přijímání investičního majetku zákazníka vůči jednotlivým investičním službám nijak výslovně nerelativizuje, můžeme z lxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxní a předávání pokynů - v jiném případě by totiž zamezovalo přímo placenému investičnímu poradenství, které je poskytováno jako nezávislé dle pravidex xxxxx xxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxd jde o typy investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování, k nimž tyto služby může vztahovat. V logice celkového náhledu txxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xx xxdléhají také restrikci v okruhu osob, kterým mohou předávat pokyny, ať už v návaznosti na poskytnuté investiční poradenství, nebo bez něj. S ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxo subjektů pouze na subjekty tuzemské. Rovněž není možné pokyny podávat napřímo samosprávnému fondu kvalifikovaných investorů.
Související ustxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx x xxxx x xxxx
Požadavky na investičního zprostředkovatele
Z důvodové zprávy k zák. č. 230/2008 Sb. (k § 30 ZPKT):
Reflektuje se zřxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxílejících se na poskytování investičních služeb (§ 14 a 14a), jakož i na řádné a obezřetné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxon této činnosti.
K § 30 odst. 4 dosavadní právní úpravy
Do budoucna se s tzv. druhou úrovní investiční zprostředkovatelů nepočítá. Za účelxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxi (stávající 1. úroveň) nebo vázaným zástupci, popř. z odvětví odejít úplně.
Z důvodové zprávy k novele provedené zák. č. 204/2017 Sb. (k § 30 ZPKT):
x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xsob. Nově není možné, aby investičním zprostředkovatelem bylo družstvo, tato možnost však v praxi nebyla využívána. Dále jsou vloženy další nové požaxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxlu - tím však není dotčena povinnost být dostatečně vybaven k výkonu činnost v plánovaném rozsahu (tzv. věcné, organizační a personální předpoklady). xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx
x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xI. Dle diskrece MiFID II je zohledněna situace, že fyzická osoba nebude mít 2 členy řídicího orgánu. Nově je vložena povinnost zřízení datové schránky, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxání papírovou poštou pak v praxi znesnadňují dohled. Rovněž je zde upravena povinnost být svéprávný a řeší se, aby investiční zprostředkovatel nebyl vx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx
x x xx xxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx trvale dodržovat a změny hlásit ČNB. Toto vyplývá z MiFID II a obdobná úprava je i u OCP či organizátora regulovaného trhu.
V § 30 odst. 5 a 6 jsou uprxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxě (§ xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xočáteční
kapitál
nekladou ani jiné požadavky související s kapitálovou přiměřeností, nemusí tedy ČNB informovat o skutečnostech podle CRD IV.
K xxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxnovení k novele MiFID II ohledně státního podniku (Česká pošta). Oproti dřívější právní úpravě (platné před 3. lednem 2018), která předpokládala nabyxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí) řízení, ve kterém dochází k přezkumu splnění příslušných podmínek. Svou povahou jde o obdobné povinnosti, které jsou stanoveny pro OCP (viz komentáx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvek přiřazený OCP, je povinnost sjednání profesního pojištění odpovědnosti za škodu (viz komentář k § 31 ZPKT).
Povolení k činnosti IZ je nezávislx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxančního trhu. A to i tehdy, je-li sjednáván produkt, který v sobě, často i dominantně, zahrnuje investiční prvek, byť
nominálně
se jedná o odlišnou finxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxtění, jaké sektorové oprávnění je pro danou činnost vyžadováno, zůstává osoba jeho tvůrce, resp. distributora.
Z pohledu regulovaných osob vyvíjxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxovatele (na kapitálovém trhu z historických důvodů nadále označovaného jako „investičního“) má již nyní - tj. po přijetí nové distribuční právní úpraxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxka komentovaného ustanovení nahlíženo jako problematické, spočívá v souběhu rolí (IZ a jiné osoby, prostřednictvím kterých jsou poskytovány invesxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xostavení v takové osobě, ČNB, 2018) je nedílnou součástí řádného výkonu činnosti IZ i plnění povinností v oblasti řízení střetu zájmů. Právě některé sxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xrospěch druhého. Prokazování, že ke střetu zájmů nedochází, je možné např. vzhledem ke zcela jinému okruhu klientů nebo pokud jde o činnost v rámci koncxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupů. Výslovný zákaz souběhu rolí plyne z odstavce 2 písm. g) komentovaného ustanovení, dle kterého IZ coby fyzická osoba nesmí být členem vedoucíxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxskytovat investiční služby jednou osobou lze právě a jen v rámci jediného sektorového podnikatelského oprávnění - tj. buď jako IZ, nebo jako VZ.
K odsxxxxx x xx x
xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které na nabytí oprávnění IZ přirozeně věcně navazují - tj. povinnost plnit dané podmínky trvale (průběžně) a notifikovat veškeré případné významnx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, je vždy na IZ a odvíjí se od charakteru příslušné změny. Obecně není nutné hlásit informace, které jsou dostupné ze základních registrů. Dle vyjádřenx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnností, potřeba považovat vždy přinejmenším:
a)
v případě IZ, který je právnickou osobou:
-
zahájení a skončení trestního řízení, sankčního sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxího řízení vedeného v souvislosti s výkonem povolání, zaměstnání, funkce nebo podnikatelské činnosti, pokud je vede jiný orgán než ČNB, nebo insolvenxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x
x
xxxxy v osobách s kvalifikovanou účastí na IZ,
b)
v případě IZ, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxslosti s výkonem povolání, zaměstnání, funkce nebo podnikatelské činnosti, pokud je vede jiný orgán než ČNB, nebo insolvenčního řízení, případně jinx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxitá statistická a účetní evidence k poskytovaným investičním službám. K provedení této povinnosti zákon v odstavci 6 komentovaného ustanovení odkazxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxcky nevyžaduje.
Související ustanovení:
Související předpisy:
ZSÚ, - ZDPZ
Literatura:
Ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxport/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/informacni_povinnosti_investicniho_zprostredkovatele_2018.pdf [cit. 2019-10xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx18. Dostupné z https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladane-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_soubehu_postavenixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx
x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstředkovatele. Upraven je taktéž proces rozhodování o žádosti, přičemž oproti současné úpravě se vzhledem k novým požadavkům výražně prodlužuje lhůxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxky MiFID II delší lhůtu pro vydání povolení (lze ale předpokládat, že tato lhůta nebude Českou národní bankou využita v plném rozsahu, zejména u fyzickýxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxi k udělení povolení k činnosti IZ podle § 30 odst. 1 a 2 ZPKT představují (s určitými odchylkami, objektivně vzniklými různě probíhajícím legislatixxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxních odvětví finančních služeb (zprostředkování spotřebitelských úvěrů nebo pojištění samostatným zprostředkovatelem - srov. § 8 ZDPZ a § 19 ZSÚ)x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxšlející vykonávat činnosti OCP (viz komentář k § 6 ZPKT). Klíčovým aspektem je zde prvek elektronizace veškerých podání, jehož cílem je snížení transaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxnímu řádu; některé náležitosti stanovené právním řádem se však podpůrně uplatní i zde.
Kladným výsledkem správního řízení je rozhodnutí o vydání pxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe spotřebitelských úvěrů nebo pojištění, podle které má z hlediska oprávnění
konstitutivní
účinky právě samotný zápis do seznamu (registru), přičexx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xrgánu presumuje stanovením požadavků na jeho obsah. Vedení seznamu (zde IZ), resp. zápisy do něj, mají na kapitálovém trhu tedy fakticky jen účinek infxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xe smyslu správního řádu.
Podle zákona o správních poplatcích je přijetí žádosti o povolení k činnosti IZ zpoplatněno částkou 10 tis. Kč [položka 65x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti žádosti stanoví vyhláška ČNB č. 309/2017 Sb., a to v § 3, § 4 a § 14.
Související ustanovení:
Související předpisy:
§ 8 xxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x x x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxolení k činnosti investičního zprostředkovatele
Z důvodové zprávy k zák. č. 204/2017 Sb. (k § 30b ZPKT):
V § 30b je upraveno roční trvání povolenxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxmonizace napříč sektory finančního trhu. Cílem je, aby registry a seznamy vedené Českou národní bankou neobsahovaly údaje o osobách, které činnost akxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xen na osoby, které svou činnost aktivně vykonávají. Upraven je taktéž zánik povolení ve vazbě na nezaplacení správního poplatku za prodloužení povolexxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx x
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxvolení k činnosti IZ odrazem vnitrostátní harmonizace regulace distribuce na finančním trhu. Východiskem této úpravy, zakládající časové omezení xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xteré mají v úmyslu svou činnost vykonávat profesionálně a dlouhodobě (a naopak nikoli jednorázově či na hraně soustavnosti coby jednoho z definičních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxstředkovatele.
Odstavec 1 komentovaného ustanovení stanoví, že povolení k činnosti IZ po jeho vstupu do odvětví trvá vždy přinejmenším 12 celých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxu výkonu činnosti regulované osoby. Nabyde-li tedy kladné rozhodnutí ČNB podle § 30a ZPKT právní moci např. 1. února 2019, bude IZ povolení platit až dx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xák. o spr. poplatcích], a to ve výši 2,5 tis. Kč, tedy 1/4 poplatku vstupního. Poplatek je splatný nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před koncem obdobíx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxně, a to na účet ČNB č. 289-69193891/0710. Variabilním symbolem je identifikační číslo IZ. V zájmu právní jistoty IZ zákon stanoví, aby provedení tohoxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xyznačen v seznamu IZ. Celý proces fakticky představuje plně zautomatizovaný správní úkon, umožněný funkcionalitami registračního informačního syxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu za prodloužení oprávnění IZ informuje ČNB na svých webových stránkách. V případě, že jsou dotčené subjekty držiteli oprávnění k činnosti podle jinéxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xa každé oprávnění k činnosti zvlášť.
V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxat o nové oprávnění k činnosti opětovně, bude-li chtít ve své činnosti pokračovat. Je zapotřebí upozornit, že zánikem oprávnění k činnosti IZ (coby zaxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xsou smrt fyzické osoby, zánik osoby právnické, přeměna na jiný subjekt poskytující investiční služby (OCP) či odnětí povolení správním úkonem ČNB (poxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx.
Související ustanovení:
Související předpisy:
položka 65 bod 11 písm. e) zák. o spr. poplatcích
Literatura:
Poxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxw.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni-obchodnici-s-cennyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a vázaného zástupce investičního zprostředkovatele
Z důvodové zprávy k zák. č. 204/2017 Sb. (k § 30c ZPKT):
§ 30c obsahuje normy o soukromoprávxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto normy logicky odrážejí obecnou strukturu distribuce na finančním trhu. V každém dotčeném odvětví se totiž vždy vyskytuje poskytovatel určité fxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxrostředkovateli (na kapitálovém trhu jim zůstává tradiční označení investiční zprostředkovatelé), nebo tzv. vázanými zástupci. Samostatný zprosxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxl nebo samostatný zprostředkovatel. Vázaný zástupce představuje klasickou formu zastoupení, kdy za jeho činnost plně odpovídá zastoupený, zatímco x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finanční služby
Obecná právní úprava odpovědnosti ze své podstaty s tímto speciálním rozdělením zastoupením ne zcela koresponduje. Konkrétně xx xxxxx x x xxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx reflektují specifické prvky tohoto právního odvětví: Návrhy zákonů (příp. zákony) v oblasti finančního trhu obsahují vlastní uzavřené výčty osob, kxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxpcem, samostatným zprostředkovatelem, poskytovatelem a zákazníkem) jsou vůbec nezávislé na skutečnosti, zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxá o odpovědnost při plnění dluhu (§ 1935 NOZ) či nikoliv (§ 2914 NOZ), ale zda se jedná o činnost vázaného zástupce pro poskytovatele, samostatného zprosxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xOZ) stává nadbytečnou otázka, zda se jedná o smluvní nebo mimosmluvní odpovědnost. Záměrem navrhované úpravy je také vyhnutí se výkladovým problémům x xxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxnnost samostatně.
K odstavci 1 až 4
Sektorová právní úprava podnikání na kapitálovém trhu stanoví soukromoprávní odpovědnost - tedy povinnost nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx o odpovědnost objektivní. S ohledem na veřejnoprávní vymezení oprávnění IZ se tato povinnost nepřenáší na další osoby zapojené do distribučního řetxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxkou minulost (
culpa in eligendo
) či aniž by na jeho činnost v zájmu dodržení generálního pravidla odborné péče průběžně dohlížely. Ustanovení § 2913 obxx xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby nemá - s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétní věci - věcný (vnitřní, účelový) vztah k činnostem podle § 32a odst. 1 ZPKT, a jednající osoba jím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Povinné pojištění investičního zprostředkovatele
Z důvodové zpráxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx
xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxdíl od vázaného zástupce), a povinnosti osoby, které předává pokyny, tak plynou z jejich smluvních ujednání. Tím nejsou dotčeny vztahy mezi výrobcem a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxž nejedná na vlastní účet. Za odbornost svých osob však odpovídá investiční zprostředkovatel sám.
V § 31 je upraveno povinné pojištění odpovědnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxtelů) v garančním schématu, kterou je možno nahradit tímto pojištěním. Byla zvolena varianta pojištění, a to zejména s ohledem na to, že současné garanxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxnění zohledňuje obdobný požadavek u OCP. Úprava parametrů spoluúčasti pak zajišťuje, aby pojištění bylo skutečně funkční a nikoliv pouze formální. Pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je ve výši 1 100 000 EUR na jednu pojistnou událost a 1 600 000 EUR na všechny pojistné události v jednom pojistném roce.
Komentované ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxeré ze zákonných povinnosti IZ (pojistná událost) z pojistného plnění tímto pojištěním ujednaného. Tato povinnost odráží veřejnoprávní a soukromoxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x x xx xxxx. Povinné pojištění profesní odpovědnosti je alternativním způsobem zajištění finanční vybavenosti vůči vlastnímu kapitálu a Garančnímu fondu (vix xxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xjednaného limitu pojistného plnění jednak na jednu pojistnou událost, a jednak pro situaci, kdy by mělo dojít k realizaci pojistné události vícekrát v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxeticky vznikajících při poskytování investičních služeb v rozsahu umožněném IZ (jedná se o polovinu výše odpovídající požadavku u OCP podle § 8a ZPKTxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xýše sjednané spoluúčasti. Důvodem je to, že spoluúčast umožňuje pojišťovně nevyplácet pojistné plnění v případě drobných škod či menší újmy. Pro pojixxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxní vytvářelo reálnou, nikoli jen nominální pojistnou ochranu, je nutná právě zmíněná přiměřenost této spoluúčasti. Hypotetická 100% spoluúčast je txxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx být předmětem náhrady.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xprávy k zák. č. 204/2017 Sb. (k § 32 ZPKT):
V § 32 je vzhledem k MiFID II stanoveno obdobné plnění některých povinností jako v případě OCP, s příslušnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxazníka). V zásadě jde o obdobu dnešního § 32, který v odstavci 1 upravoval odbornou péči, v odstavci 2 odbornost, v odstavci 3 pravidla jednání, v odstavcx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxi 8 zmocnění k vyhláškám. Pokud se ale odkazuje na obdobné ustanovení zákona, myslí se tím, že se mají obdobně použít i vyhlášky jej provádějící (případnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnnosti se - tak jak to i požaduje směrnice MiFID II - na IZ aplikují některá pravidla stanovená pro OCP. Obdobné plnění těchto povinností má současně své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxka. Předmětem úpravy jsou konkrétně požadavky na vedoucí orgán (odstavec 1 komentovaného ustanovení - viz § 10 a § 10a ZPKT), řídicí a kontrolní systém xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxi dokumentů a záznamů (odstavec 4 komentovaného ustanovení - viz § 17 ZPKT), pravidla zastoupení (odstavec 5 komentovaného ustanovení - viz § 14a ZPKT)x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxx x x xxx xx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxelem aplikace ustanovení, která definují speciální kategorie zákazníků OCP a spojují s nimi přiměřenější (méně přísnou) ochranu spotřebitele, na IZx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxcifikum kapitálového trhu považovat do jisté míry odlišný přístup k tzv. generálnímu pravidlu jednání. Dle ustanovení odstavce 6 věty první a druhé koxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních služeb IZ s odbornou péčí znamená, že IZ jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků.“ Oproti tomu ZDPZ, rexxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx x x xx x x xx xxxxx x xxxxiska aplikace práva tato distinkce ovšem zřejmě nemá většího významu, tj. orgán dohledu přistupuje k této kategorii jednotně napříč sektory finančníxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
Evropská předloha:
směrnice MiFID II
Související předpisy:
§ 71 a § 72 ZDPZ, - § 75 a § xx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/legislativni_zakladna/investicni_spolecnosti_investicni_fondy/download/metodika_odbp.2004101xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx
Na základě komunitární úpravy se zřizuje nový institut, tzv. vázaný zástupce (tied agent).
Tento nový institut na základě právní úpravy Evrxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xnvestičnímu zprostředkovateli a jednak v případě zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokud má povolexx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xlediska své návaznosti dvě „kvality“ - bude-li vázán
a.
na obchodníka s cennými papíry či osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského sxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx regulaci práva Evropských společenství nepodléhající či na zahraniční osobu, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokux xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x vymezení právního institutu „vázaný zástupce“ dále vyplývá důležitý požadavek, aby zástupce vyvíjel činnost pouze pro jednu osobu. Takovou osobou jx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb (§ xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxolení České národní banky k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky (§ 28 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou činnost je pak zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění tohoto zákona.
Závazkový vztah mezi vázaným zástupcem a zasxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v konkrétním případě vznikl mezi stranami zaměstnanecký nebo podnikatelský vztah. Na vztah mezi vázaným zástupce a zastoupeným by měly být aplikovánx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xb. (k § 32a až 32k ZPKT):
Úprava vázaného zástupce se primárně harmonizuje s ohledem na harmonizaci podmínek distribuce finančních produktů, zejmxxx x xxxxxxx xx xx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx9. Vázaný zástupce logicky nemůže poskytovat více investičních služeb, než k nimž je oprávněn zastoupený. Ne všechny činnosti, které vázaný zástupce xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xnvestiční služby propagovat - to samo o sobě není investiční službou. Rovněž tak může vázaný zástupce radit ohledně investičních nástrojů, aniž by posxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odbornou péčí. Vázaný zástupce by taky neměl poskytovat více služeb, než ke kterým je oprávněn. Typicky je nežádoucí, aby vázaný zástupce poskytoval pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxého zástupce obdobná činnosti investičního zprostředkovatele (tj. přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství), čili distribuční činnoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxídá, protože vázaný zástupce je něco mezi zaměstnancem a podnikatelem, spíše se však blíží zaměstnanci - obchodnímu zástupci, jehož místem výkonu práxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxovádí administrativní činnosti). Jeho úkolem je ale primárně distribuce, tj. obcházení klientů. Pro zákazníka může být často obtížné rozlišit, zda jxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx to znamená být vázaným zástupcem). Ve skutečnosti je však pro klienta lhostejné, zda jedná s pracovníkem či vázaným zástupcem, důležitá je pro něj infoxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx x
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávnění je odvozeno od výkonu písemně sjednaného obchodního zastoupení ve prospěch zastoupeného (viz dále). Povaha takového zastoupení je přitom výxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xzv. samostatné (na kapitálovém trhu „investiční“) zprostředkovatele a VZ, najdeme v pojišťovnictví a v sektoru spotřebitelských úvěrů. Cílem tohotx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxlu.
Nabytí veřejnoprávního oprávnění VZ je ve všech uvedených případech odvozeno od jeho zápisu do příslušného seznamu (registru) vedeného ČNB. Rxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxedávání pokynů, investiční poradenství, upisování nebo umísťování investičních nástrojů), případně jiných souvisejících činností (propagace inxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxě činnou, vykonávající podnikatelskou činnost ve prospěch osoby jiné, obdobně jako na běžného zaměstnance, tj. osobu v pracovněprávním poměru. VZ toxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xákonnou povinnost se proti tomuto ekonomickému riziku pojistit - viz § 31 ZPKT). Obdobně v případě jednání, které vede k porušení povinnosti veřejnoprxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxe jeho zastoupeného.
Zákazník má takto garantovanou stejnou úroveň svých práv, bez ohledu na to, zdali v daném případě jedná s přepážkovým zaměstnaxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osoby typu „výhradní zástupce“, kterým je i VZ ve smyslu ZPKT. Výhradní zástupci si běžně sami hledají a oslovují svou klientelu, pracují mimo prostory xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdin, ale od objemu sjednaných obchodů. Prvek „závislé práce“, který může potenciálně zakládát často diskutovaný problém tzv. švarcsystému, tak v žádxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxedňovat specifika konkrétního vztahu zastoupeného a jeho zástupce.
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxi VZ. VZ IZ (resp. IZ sám) totiž představuje národní (neharmonizovanou) úpravu, se kterou práva volného pohybu na vnitřním trhu, tak jak jsou přiznánx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
Evropská předloha:
Směrnice MiFID II
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí zastoupení, kdy tato úprava vychází ze současného § 32d při zohlednění možnosti zjednat nápravu bez zbytečného odkladu.
K odstavci 1 a 2
Ustanoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto překážky bezodkladně odstranit, je zastoupený povinen se svým VZ ukončit spolupráci, s následky, které z toho vyplývají pro podnikatelské oprávxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxslosti xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxchanismy, jak ji sám identifikovat. Ustanovení odstavce 2 představuje symetrickou povinnost VZ.
K odstavci 3
Informační povinnost zastoupenéhx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxT).
Související ustanovení:
Zápis do seznamu
Z důvodové zprávy k zák. č. 204/2017 Sb. (k § 32c ZPKT):
x x xxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxý zástupce nepodává žádost o zápis, ale činí tak jeho zastoupený formou oznámení. Oznámení podává zastoupený, který je také odpovědný za správnost a úpxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxrodní banka tedy v rámci správního řízení nezkoumá splnění těchto podmínek, na rozdíl od správního řízení o udělení oprávnění k provozování činnosti sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxupeným a plné odpovědnosti zastoupeného za činnost vázaného zástupce a plnění zákonem stanovených podmínek (viz i dnešní § 32a odst. 5 a 6). Za této sitxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo zprostředkovatele. Tímto opatřením dojde k odstranění zbytečné administrativní zátěže pro ČNB a zrychlení celého procesu registrace. Kontrola plxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxávního řádu je stanovena lhůta pro zápis vázaného zástupce do seznamu, a to na 5 pracovních dnů od podání oznámení. Upraveny jsou taktéž údaje, které se xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
x x xxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxgistru) vedeného ČNB. Tento zápis je
konstitutivní
, tzn. že zakládá příslušné veřejnoprávní podnikatelské oprávnění. Osoba, která o toto oprávnění xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ale především za ověření splnění podmínek, které zákon stanoví pro provozování činnosti VZ. ČNB tedy v rámci správního řízení nezkoumá splnění těchtx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxím registru, a pokud tato osoba dosud není na kapitálovém trhu již registrována - ať už jako VZ (v takovém případě by byla narušena podmínka „jediného zasxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxli o jinou osobu, u níž je souběh s rolí VZ zakázán z důvodu rizik vyplývajících ze střetu zájmů (pracovník či osoba s kvalifikovanou účastí osob uvedenýcx x x xxx xxxxx x xxxxxx
xxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx souběhu více „rolí“ spočívá v tom, že dotčená osoba může upřednostnit klienty z jedné činnosti před klienty z druhé paralelní činnosti, či zneužít infoxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxužeb zákazníkovi. Dalším souvisejícím rizikem je nedostatečná transparentnost jednání, kdy nemusí být zřejmé, v jaké roli a za koho podnikatel právě xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkyny, a také v případě všech zaměstnanců, kteří jednají za zaměstnavatele. Z uvedených důvodů ČNB dovozuje, že nad rámec zákazů souběhu, které jsou zakxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxu právnickou, a to jako jeho pracovník, osoba s kvalifikovanou účastí či člen vedoucího orgánu. V takovém případě je souběh dle ČNB možný jen za podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xápis VZ do seznamu, a to na 5 pracovních dnů od podání oznámení. S ohledem na skutečnost, že registrace VZ probíhá v naprosté většině případů zcela automaxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxtavci 3
Ustanovení odstavce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxce osob) ohledně výsledku „aktu zapisování“ - tj. fakticky ohledně udělení či neudělení podnikatelského oprávnění zprostředkovatele v pozici VZ. Opxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xeagovat. Substitučně je zde stanovena možnost zastoupeného okamžitě provést nové oznámení, reflektující - svou povahou typicky technický - nedostaxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o evidovaném subjektu. Ta je umožněna skutečností, že se - podobně jako je tomu např. v obchodním rejstříku - zaznamenává nikoli pouze aktuální stav, alx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxtu žádoucí pozitivní stimul dbát na svou reputaci, a tím si i zvyšovat (či alespoň nesnižovat) svůj obchodní potenciál. Lze tak konstatovat, že institux xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxledem k povaze této kategorie zprostředkovatele investičních služeb - údaj o osobě zastoupeného [písmeno b)]. Ten poskytuje tomu, kdo do seznamu nahlxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxá víra každého, kdo jedná na jejich základě, byť by tyto údaje neodpovídaly skutečnosti. Realizuje se tímto zásada materiální publicity. Z této obecné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxce, což jsou údaje, které ČNB pouze přebírá z jiné evidence (základních registrů).
Související ustanovení:
Souvisejíxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxx x xxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxení v takové osobě. Dostupné z https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_soubxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx
x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxého je vázaný zástupce zapisován do seznamu. Ruší se vazba na podmínky výkonu činnosti podle živnostenského zákona. Zákon výslovně stanoví, že se oznáxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxí vychází z ověřené praxe na kapitálovém trhu. Její výhodou je jednak snížení administrativní zátěže jak na straně žadatelů o udělení oprávnění k činnoxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxektronické podobě žádosti může probíhat automatizovaně. Obecné možnosti elektronického podání jsou upraveny ve správním řádu a zákoně č. 300/2008 xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxx xxsobou tuzemskou“, tj. musí mít bydliště či sídlo (resp. skutečné sídlo ve smyslu daňových právních předpisů) na území ČR. Za účelem přeshraničního posxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxjekt ze země, která není členským státem, musí naopak získat příslušné oprávnění v ČR, tj. musí zde bydlet či sídlit.
K odstavci 2
Zákon výslovně staxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvých zpráv, umožnění automatizace zpracování podaných oznámení, často tzv. hromadných, a ve výsledku tak i významnou úsporu administrativní zátěže xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxkonu o elektronických úkonech.
K odstavci 3
Nad rámec požadavků stanovených správním řádem má oznámení VZ obsahovat některé další údaje umožňujxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xohledu zastoupeného splňuje podmínky, které k poskytování investičních služeb požaduje zákon.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxhledové činnosti má zastoupený povinnost uchovávat dokumenty prokazující splnění podmínek pro provozování činnosti VZ, tj. doklady prokazující, žx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxíkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb) a důvěryhodnosti dle tohoto zákona. Tuto dokumentaci musí zastoupený o sxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Změna údajů zapsaných v seznamu
K odstavci 1 až 4
Ustanovení § 32f ZPKT upravuje postup při nahlašování změn údajů zapsaných v sexxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xahlašují výhradně elektronicky prostřednictvím příslušné aplikace ČNB, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich zastoupený dozvěděl, resp. dozxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxouvisející s požadovanou odborností a důvěryhodností VZ, případně s rozhodnutím o jeho úpadku či vstupu do likvidace) - prokazují. ČNB je povinna zapsxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxzování investičních služeb - v takovém případě je důsledkem změny výmaz subjektu ze seznamu.
Související ustanovení:
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x x x
xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxxxušné veřejnoprávní podnikatelské oprávnění. Dle zásady „jediného (sektorového) zastoupeného“ (viz § 32a odst. 2 ZPKT) může VZ při poskytování invesxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxpíše dané zastoupení pro toho zastoupeného, který VZ nahlásil jako první.
K odstavci 3 až 6
V souladu s celkovou koncepcí právní úpravy distribuce nx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxstit, aby v seznamech, resp. registru ČNB byly zapsány pouze ty osoby, které jsou v danou chvíli na trhu aktivní, tj. aktivně participují na distribuci fxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxty. Odstavec 3 stanoví, že povolení k činnosti VZ (stejně jako je tomu u IZ) po jeho vstupu do odvětví trvá vždy přinejmenším 12 celých měsíců. Úmyslem zákxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xegulované osoby. Vznikne-li tedy vázanému zástupci oprávnění zápisem do seznamu ČNB např. 1. února 2020, bude mu platit až do 31. prosince 2021, tedy prxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x2 písm. f) zák. o správních poplatcích], a to ve výši 500 Kč, tedy 1/4 poplatku vstupního. Poplatek je splatný nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před koxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. V případě neuhrazení správního poplatku v uvedeném termínu oprávnění k činnosti ze záxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho poplatku za prodloužení oprávnění IZ informuje ČNB na svých webových stránkách. Poplatníkem správního poplatku za VZ je vždy zastoupený, který jex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxího poplatku prodloužit. Pro zaslání platební
instrukce
je nezbytné nejprve učinit oznámení prostřednictvím aplikace REGIS, která je dostupná na ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Seznam osob, za které je poplatek hrazen, s uvedením jejich identifikačních údajů, musí být součástí oznámení. Po přijetí oznámení odešle aplikace xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxlikace REGIS emailem potvrzení o prodloužení a o zaplacení správního poplatku včetně seznamu VZ, u nichž bylo prodloužení provedeno.
Související xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxní k činnosti
K odstavci 1 až 3
V § 32h ZPKT je taxativně stanoveno, za jakých podmínek ze zákona zaniká oprávnění k činnosti VZ. Tento zánik může obecxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xůle zastoupeného (pokud ten již nechce spolupracovat s daým VZ), z vůle orgánu dohledu (viz § 32i ZPKT) či může být způsoben vnějšími okolnostmi (smrt fyxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxtvím svého zastoupeného, obdobně jak je tomu při vstupu do odvětví, resp. při prodloužení oprávnění. V případě, kdy zastoupený neposkytne VZ potřebnox xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx, jsou, stejně jako v případě změn údajů o VZ, možná opět pouze prostřednictvím systému REGIS.
Související ustanovení:
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx
x xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxě odpovídá dnešnímu § 145 odst. 10.
K odstavci 1 až 3
K odnětí oprávnění může ČNB přistoupit z taxativně vymezených důvodů. Prvním z nich [písmeno a)x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxanta uvedená v písmeni e), když VZ vůbec podmínky nesplnil, přestože jejich splnění při vstupu do odvětví v oznámení prostřednictvím zastoupeného dekxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxvátně nezareagoval. ČNB ale může odejmout povolení k činnosti i bez předchozího uložení opatření k nápravě, pokud to je odůvodněno závažností deliktu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx x x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxstech a sektorech finančního trhu, než je trh kapitálový. Typickým příkladem takového opakovaného deliktního jednání může být i porušování pravidel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxního řízení o odnětí oprávnění je jak samotný VZ, tak ten, koho zastupuje (zastoupený). Rozhodne-li ČNB, že k odnětí oprávnění skutečně dojde, má orgán xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Zastoupení vázaného zástupce
Z důvodové zprávy k zák. č. 204/2017 Sb. (k § 32j ZPKT):
V § 32j je stanoveno pomocí jakých fyzických osob může vázanx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xx
xx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxného zástupce.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxourcingu předmětu podnikání VZ. Fyzické osoby, pomocí kterých VZ vykonává svoji činnost (pracovníci), musí splňovat kritéria odbornosti a důvěryhoxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vždy zastoupený.
Povinnosti zastoupeného
Z důvodové zprávy k zák. č. 204/2017 Sb. (k § 32k ZPKT):
V § 32k jsou upraveny povinnosti zaxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví povinnost zastoupeného dbát (průběžně, trvale) na to, aby jeho VZ neporušoval některé zákonné povinnosti VZ stanovené. Cílem ustanovení je uxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxe) či personálně-provozních požadavků na poskytování investičních služeb (interní systémy řízení rizik a kontroly apod.).
Související ustanovxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxávy (k § 33 ZPKT):
Veřejnou dražbu cenných papírů může organizovat jen obchodník s cennými papíry, který má povolení k poskytování odpovídající invxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxnných papírů nepotřebuje žádné jiné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxganizovat veřejnou dražbu v souladu se svým dražebním řádem, který schválila Komise pro cenné papíry.
Nabídka cenného papíru ve veřejné dražbě sx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxpírů se ve věcech, které zákon o podnikání na kapitálovém trhu neupravuje, vztahují ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, která lze xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx
x xxxx xx x xx xx xx xxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy nepředpokládal, že podle tohoto zákona se budou dražit i cenné papíry. Ustanovení o nedobrovolné dražbě jsou konstruována tak, že vlastníkem předměxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxh v tomto případě je prakticky nemožná. Již předcházející zákon o cenných papírech odkazoval „přiměřeně“ na zákon o veřejných dražbách, proto navrhuxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je stanovena ve větě druhé.
K bodu 50 (§ 33 odst. 5):
Znalecký posudek nemůže tvořit přílohu dražební vyhlášky protože:
1.
Znalecký posudex xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxého posudku být pouze v originálu, což by byly stovky i tisíce znaleckých posudků v případě dražeb nevyzvednutých akcií dle § 214 obchodního zákoníku.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xevyzvednutých akcií dle § 214 obchodního zákoníku to mohou být i tisíce vlastníků akcií a náklady na výrobu takového množství znaleckých posudků by v mxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxou součástí obchodního tajemství. Všechny akcie, které bývají draženy, jsou nekotované akcie a veřejně známých informací o těchto akciích je velmi máxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xro ocenění předmětu dražby neposkytne. Pokud by znalecký posudek vycházel jen z informací veřejně známých, mohlo by dojít ke zkreslení při stanovení oxxxxxx xxxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xoručit těmto vlastníkům dražební vyhlášku ani jiné písemnosti. Úprava tuto skutečnost reflektuje.
Z důvodové zprávy k zák. č. 230/2008 Sb. (k § 33 xxxxxx
x xxxx xxx xx xx xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxtování investiční služby provádění pokynů, a to jak z členských států Evropské unie, tak ze států mimo Evropskou unii. U zahraničních osob se sídlem v člxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžky.
K bodu 136 (§ 33 odst. 9)
Zákon o veřejných dražbách nikdy nepředpokládal, že podle tohoto zákona se budou dražit cenné papíry potažmo ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
K části třetí
Přehled výkladu:
I. Veřejná dražba cenných papírů
II. xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxh papírů) obsahuje jen jedno ustanovení (§ 33), které má 10 odstavců. Ačkoli se v nadpisu části hovoří o cenných papírech, tak § 33 odst. 10 ZPKT stanovujxx xx xx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxt o „veřejné dražbě investičních nástrojů“.
Zpravidla se v ČR draží akcie, nelze ale vyloučit ani dražbu dluhopisů či podílových listů. U nich lze dáx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdílového fondu totiž není spojeno právo na odkup (u fondů určených pro veřejnost se po 10 letech nabízí možnost odkupu), a proto přichází v úvahu i dražbax xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxolně, ale pak hrozí, že by mohl porušit zásadu
pari passu
, tedy rovného zacházení s věřiteli (je-li tato zásada součástí emisních podmínek). Výjimkou jxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxá se již o plain vanilla
bond
(dluhopis bez vnořených derivátů, který není podřízeným dluhopisem).
Dražba se zpravidla používá pro nekotované cenxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxastnictví přechází příklepem. Tím se dražba liší od aukce, kde po „vydražení“ dochází k sepsání kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím (v aukci se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxutím kladívka jako u fyzické dražby, ale udělením příklepu licitátorem dle § 5 odst. 7 vyhlášky o elektronické dražbě. Dražba může být dobrovolná, nebx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxbách, který byl od svého přijetí celkem 19x novelizován. Nahradil zákon z roku 1950 č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, který byl novelizován jen jxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x x x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx které odporují tomuto zákonu, zejména dekret dvorské kanceláře č. 565/1786 sb. zák. soud. (licitační řád), doplněný dekretem dvorské kanceláře č. 62xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxpsaných výše používal celá devadesátá léta - od 1. ledna 1992 až do 30. dubna 2000.
Od 1. ledna 2001 pak nabyl účinnosti § 44b zák. o cenných papírech, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxalovala KCP (od 1. dubna 2006 již ČNB). Ustanovení o veřejné dražbě se do zákona o cenných papírech dostalo novelou zák. č. 362/2000 Sb., konkrétně pozmxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxéně vystoupení ve Sněmovně se přímo veřejných dražeb nijak netýkala (zabývala se spíše vedením evidencí cenných papírů). Pro účely psaní tohoto komenxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxanovení transpoziční, ale o ustanovení čistě národní (tzv. goldplating).
Místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík uvedl v úvodním sloxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx novelou tohoto zákona. Dle jeho vyjádření mělo být jejím základním cílem zajistit v maximální nutné míře slučitelnost českého zákona s příslušnými smxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xatím plně, ale převážně) slučitelná s legislativou Evropských společenství. Zapracování směrnic bylo prý o to obtížnější, že dosavadní struktura záxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsáhlé přepracování některých rozsáhlých pasáží zákona. Předkládanou novelou se současně spolu s ní novelizovaly další čtyři zákony, a to zákon o invexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxé části novely, přinesla (i)úprava podnikání OCP, (ii) úprava přijímání cenných papírů k obchodování na veřejném trhu a (iii) úprava veřejné nabídky cxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx zapracována zcela nová ustanovení, která se týkají povolení činnosti poboček zahraničních OCP v ČR. Tato ustanovení neměla odloženou účinnost a do daxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xlenských zemí EU a EHP. Tato ustanovení vstoupila v účinnost dnem přistoupení ČR k EU (1. května 2004). Novela obsahovala poměrně rozsáhlou novelu ZISIxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxství bylo dosaženo novým “zákonem o cenných papírech a podnikání na kapitálovém trhu”, který byl tehdy zařazen do plánu legislativních prací vlády a vxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxvém výboru Poslanecké sněmovny, kde padla celá řada rozsáhlých pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy ne vždy vycházely ze stejné koncepce a někdy šly protx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxvy o tom, v jakém směru a v jakém rozsahu by se měla vyvíjet popisovaná novela zákona o cenných papírech. Dle jeho názoru se ukázalo, že rozpory, které byly x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxo na Rozpočtovém výboru. Vyjádřil také obavu, že se Rozpočtový výbor ne zcela vypořádal se všemi návrhy, které zazněly. Vyjádřil také domněnku, že se jexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxpočtovém výboru. Následné usnesení Rozpočtového výboru mělo dle poslance Vlastimila Tlustého (zpravodaje Rozpočového výboru) v rozsahu cca 1 cm, koxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xředloha by se stala velmi nepřehlednou, a proto nové ustanovení rozpočtového výboru je extrémně tlustý materiál, přibližně v rozsahu 1 cm”.
Odůvodxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xáležitost politickou, ale technickou, která reagovala na nový zákon o veřejných dražbách, který nabyl účinnosti 1. května 2000, a výše popsané diskusx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxkoně o veřejných dražbách ani v občanském soudním řádu, který upravuje dražby prováděné exekutory. Lze ale vnímat zřejmý vztah k pojmu „veřejná nabídxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx x x xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tento pojem vymezuje. Nepanují pochybnosti o tom, že veřejná dražba je veřejnou nabídkou (viz FAQ ČNB), a proto by zpravidla měl být vyhotoven prospektx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxí jen část akcií (zpravidla minoritní podíl oscilující okolo 5 %) tato hodnota je málokdy přesažena. Kromě toho se aplikuje i druhá výjimka pro nabídku jxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxřejnit prospekt tak může v zásadě dojít jen v situaci, kdy se dražebník rozhodne dražit postupně jako několik předmětů dražby cenné papíry jedné
emise
, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 100 000 EUR.“ (pozn. - zvýraznil autor).
Dražby cenných papírů se týkají § 334 odst. 1 a 2, § 334 a odst. 1 o. s. ř. Z nich plyne, že OCP zpeněžuje pro soudxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx že soudní exekutor neprovádí veřejnou dražbu sám, ale provádí ji OCP, který přitom postupuje podle ZPKT a zákona o veřejných dražbách (občanský soudxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x xx x xxxx xxxxx x x x xxxx xx xx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdle daňového řádu, zejména podle § 216 daňového řádu. Ustanovení § 191 daňového řádu upravuje daňovou
exekuce
přikázáním jiné peněžité pohledávky a x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx § 194 až 202 daňového řádu.
Dražba může být dobrovolná, anebo nedobrovolná. Při dražbě se vždy prodává, zatímco aukce může být i kupní. Aukce není nikxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxledku
exekuce
, kdy se na OCP jako dražitele obrací soudní exekutor. Finanční úřady provádí dražby samy a orgány správy sociálního zabezpečení mohou exxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xražbách. Stanovuje, že: nevyzvedne-li si povinný movité věci u schovatele do 6 měsíců ode dne, kdy byly uschovány, prodá je exekuční správní orgán podlx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxx xxx xxxxxklad v § 125 upravuje odebrání movité věci. Kromě toho § 106 odst. 3 správního řádu stanoví ve vztahu k exekuci na peněžitá plnění, že pro exekuci, vybírxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxřejňují na tzv. centrální adrese, kterou provozuje Česká pošta na webu: www.postaonline.cz/cadrvd (dostupné též z adresy www.centralniadresa.cz)x x xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xajetek za 288,97 mil. Kč. Druhým nejaktivnějším dražebníkem byl Roklen360 a. s. s vydraženým majetkem v hodnotě 2,72 mil. Kč. V roce 2019 (stav k 24. září xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xx x x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx60 s 1,63 mil. Kč. V roce 2017 byl první Roklen360 s 63,45 mil. Kč, druhý CYRRUS s 41,05 mil. Kč a třetí Capital Markets s 4,35 mil. Kč (čtvrtý je uveden
AUREA
xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxtuálně vede CYRRUS (rok vzniku 2007) s 97 dražbami za 604,22 mil. Kč. V objemu dražeb je třetí EFEKTA CONSULTING, a. s. (rok vzniku 1994) s 86 dražbami za 38xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxital Markets (rok vzniku 2008) uspořádal prozatím 13 dražeb s výtěžkem 30,3 mil. Kč.
Před vyčleněním společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s. (zxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xa 113,76 mil. Kč. Dalším významným dražebníkem byla společnost Amidea, a. s. (rok založení 1993), která ukončila činnost OCP v dubnu 2014 a během své aktxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx
x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu, kdy bylo aktivních 12 dražebníků při vydraženém majetku v hodnotě 462,18 mil. Kč (zatímco v roce 2018 byly aktivní dva dražebníci a vydražilo se za 291xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx za 417,86 mil. Kč), Merx a. s. (85 dražeb za 278,84 mil. Kč), Global Brokers, a. s. (14 dražeb za 239,55 mil. xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxl. Kč) a RSJ, a. s. (rok založení 1994, 11 dražeb za 28,8 mil. Kč). Hrála v tom roli i celková
konsolidace
trhu, kdy např. OCP EFEKTA uvádí, že na počátku kapxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxx x x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx, 2 z Řecka, 1 ze Slovenska, 1 z Maďarska a 1 z Německa; sídlo v ČR je ale evidováno i pro 12 organizačních složek a odštěpných závodů, 2 OCP mají právní formu sx xx xxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxho je patrno, že veřejné dražby cenných papírů mají v ČR svou tradici a proběhlo zde velké množství těchto dražeb. Zpravidla se jednalo o:
-
vytěsnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xapíry,
-
jinou přeměnu cenného papíru, např. štěpení akcií,
-
vyznačení jména na listinných akciích na majitele/doručitele v souvislosti se zxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxčení (fúze) nebo o rozdělení, či o jejich kombinace,
-
rozhodnutí investora (či insolvenčního správce), tedy dobrovolná dražba,
-
exekuci na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxproti dražbě) je též veřejná obchodní soutěž či výběrové řízení.
Zajímavou variantou dražby je elektronická dražba, kdy fyzická dražba zajišťuje xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cestovat na místo konání dražby. Například CYRRUS spolupracuje s dražebním portálem www.prodejdrazbou.cz a Roklen360 provozuje web www.drazby-akxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcii/).
x xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu „provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka” (execution). Organizovat veřejné dražby může i zahraniční osoba s obdobnxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx odst. 1 organizováním trhu s cennými papíry není:
(i)
činnost prováděná ČNB k usměrnění peněžního trhu podle zvláštního zákona, ani
(ii)
organxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxpírů emitentem nebo jím pověřenou osobou při předčasném splácení nebo snižování objemu
emise
,
(iv)
ani organizování veřejné dražby cenných papíxx xx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dražby, přičemž nic z toho nebylo považováno za organizování trhu s cennými papíry. K převzetí tohoto ustanovení do ZPKT nedošlo, přesto by toto mělo bxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxx xxx xxxxxován prospekt (viz k tomu např. FAQ ČNB Veřejná dražba cenných papírů a veřejná nabídka z 30. prosince 2010). Navzdory zastaralým odkazům je i dnes využixxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí stanovuje, že se na veřejnou dražbu cenných papírů vztahuje přiměřeně zákon o veřejných dražbách. Původně bylo dovozováno, že toto ustanovení je v roxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, že § 5 odst. 2 zák. o veřejných dražbách stanovuje, že se při dražbě cenných papírů přiměřeně použijí ustanovení zákona o veřejných dražbách, pokud ZPxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxx xx x x xx xxx x xxx xxxx xxxxx x x xx xxkona o veřejných dražbách, nestanoví-li zákon o cenných papírech jinak (státní dozor nad organizováním veřejné dražby cenných papírů vykonávala texxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxovém výboru (bez odůvodnění v plénu).
Nicméně je zajímavá důvodová zpráva k § 33 odst. 2 ZPKT z novely ZPKT zák. č. 56/2006 Sb.: „Zákon o veřejných drxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxníkem předmětu dražby je jedna osoba, a ne jako v případě dražby nevyzvednutých akcií dle § 214 obchodního zákoníku, tisíce osob. Striktní aplikace zákxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoto navrhujeme, aby tento přiměřený odkaz byl zachován.“(pozn. - zvýraznil autor).
Zajímavá jsou ve vztahu k veřejné dražbě i odůvodnění změn § 44 x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxva umožňuje zástavnímu věřiteli prodat cenný papír prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Některé druhy cenných papírů, zejména směnky nebo pxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovaná úprava tento postup zástavnímu věřiteli umožňuje a nenutí jej podstupovat složitý proces organizování prodeje cenného papíru přes OCP.
K § 4x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx prodeji investičního cenného papíru postupovat, neboť investiční cenný papír může být zároveň kótovaný (dříve: registrovaný). Novela také jasně stxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x ze stávající úpravy, nicméně objevují se i opačné názory.
K § xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxění zejména § 44 odst. 1 zák. o cenných papírech nelze jednoznačně dovodit, zda zákon o cenných papírech obsahuje zvláštní vedení realizace zástavníxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí titul (např. rozhodnutí soudu). Přestože převládající výklad dovozuje, že zákon upravuje zvláštní postup při realizaci zástavního práva váznoucíxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxkona o veřejných dražbách. V odstavci 3 komentovaného ustanovení se stanovuje, že dražebník upraví pravidla dražebním řádem. Ty pak schvaluje ČNB. Vix xxx x xxx x xxx x xxx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxje ČNB. Přitom platí nevyvratitelná domněnka schválení po uplynutí 30 dní - viz též § 10a nebo § 87 ZPKT. Lhůta může být přerušena.
K odstavci 5
Odstaxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxs. Kč, postačí zápis o odhadu ceny. Dražebník musí toto uveřejnit na svém webu po dobu nejméně 1 roku. Dražební vyhlášku posílá dražebník (OCP) také ČNB.
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxpisu). Věta první ukládá povinnost osobě vedoucí příslušnou evidenci (nejde o povinnost dražebníka). Věta druhá zakládá oprávnění dražebníkovi, a jxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxitele (anonymní akcie či anonymní dluhopisy), kdy se nezasílá dražební vyhláška ani jiné písemnosti. Zákon o transparenci akciových společnosti zruxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxstavec 7 komentovaného ustanovení tak již v praxi asi nebude příliš využíván.
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxně uplynula
prekluzivní lhůta
k převzetí cenného papíru.
K odstavci 9
Odstavec 9 komentovaného ustanovení upravuje povinnost ČNB uveřejňovat ixxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxn jeho vzniku. Na centrální adrese je u řady dražebníků uveden jen rok vzniku, nicméně zpravidla jde v takovém případě o již neaktivní dražebníky.
K odxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo emisních povolenek).
Judikatura:
K odst. 2
Při veřejné dražbě cenných papírů se pro náležitosti dražební vyhlášky použije přiměřeně záxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x prvním stupni okresní soudy.
Pro náležitosti dražební vyhlášky se při veřejné dražbě cenných papírů použije přiměřeně zákon č. xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxřejných dražbách, povinen uvést v dražební vyhlášce, se proto řídí ustanovením § 11 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xákonem, zejména personální a organizační náklady.
(KCP/7/2005)
Trestného činu pletich při veřejné dražbě podle § xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx že se zdrží podávání návrhů při dražbě. Dražbou se rozumí jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxých podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž jednání, které bylo licitxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxřejnou dražbu, tedy dražbu, ke které má zásadně přístup neomezený okruh dražitelů, tedy i na elektronickou dražbu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xx x x xx xxx x xxx x 63 zák. o veřejných dražbách, - § 320 odst. 1 věta první, § 323 odst. 3, § 326 odst. 5 a 6, § 328b odst. 1, § 329a, § 334, § 334a o. s. ř., - § 191, § 194 až 202, § 205, § xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxy oelektronické dražbě, - směrnice o prospektu, - nařízení o prospektu
Literatura:
České akcie [online]. Frýdek-Místek: TUK-TUK s. r. o., nedxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxement, a. s., nedatováno. Dostupné z http://www.prodejdrazbou.cz [cit. 2019-10-31].
Dražby cenných papírů [online]. Praha: Roklen360 a. s., nexxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxa: KCP, 2005. Dostupné z https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/legislativni_zakladna/obchodnici_s_cp_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxry a. s., nedatováno. Dostupné z https://www.efekta.cz/o-spolecnosti [cit. 2019-10-31].
Příklep a rozvrh [online]. Brno: Exekutorská komora Čxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxnline]. Frýdek-Místek: TUK-TUK s. r. o., nedatováno. Dostupné z https://www.in-server.cz/drazby-akcii [cit. 2019-10-31].
Veřejná dražba cenxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/verejna_drazba_cennych_papiru_a_verejna_nabidka.pdf [cit. 2019-10-31].
Vymáhání a právní zajišxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxajisteni-pohledavek [cit. 2019-10-31].
BÁČOVÁ, P. Exekutorská komora ČR vykonává dohled aktivně a kvalitně, odmítá pomluvy JUDr. Závodského (6x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxra-cr-vykonava-dohled-aktivne-a-kvalitne-odmita-pomluvy-judr-zavodskeho-6-1-2014?w= [cit. 2019-10-31].
BUREŠ, J. Nezájem o dražby je dxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxtupné z https://faei.cz/nezajem-o-drazby-je-dan-neduverou-v-jejich-transparentnost-pletichy-jsou-verejnym-tajemstvim/ [cit. 2019-10-xxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc1-64013210-co-neprospiva-elektronickym-drazbam [cit. 2019-10-31].
JEKIELEK, M., LÍBAL, B. Majetek svěřenského fondu je právně absolutně vxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxerenskeho-fondu-je-pravne-absolutne-vyclenen-od-zakladatele/. [cit. 2019-10-31].
KOČÍ, P. Internetové aukce z pohledu právního - 13. 6. 20xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxt. 2019-10-31].
MOKRÝ, L. Právní povaha e-aukce - 7. 11. 2006 [online]. Ostrava: Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s. r. o., advokátní kancelář, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxch. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2018, 600 s.
VALEŠOVÁ, R., HRADIL, J. Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, xxx xx
xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxěmovní tisk 398 - k 26. listopadu 2019 před 3. čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR)
Odpovědnost za obsah prospektu
Z důvodové zprávy k zxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxo úpravu přebírá. S touto změnou souvisí i změna názvu části čtvrté tak, aby odpovídala zachovanému legislativnímu textu.
§ 34 je původní § 36b, pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxst vložen odkaz na nařízení o prospektu, neboť prospekt ani shrnutí prospektu není nikde v zákoně definováno, a tedy je třeba, aby bylo jasné, že se jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx8, dále označený jako “novela ZPKT 2020”), u nějž se očekává účinnost 1. července 2020 a který ruší stávající část čtvrtou (§ 34 až 36m ZPKT) a namísto ní bxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxci o prospektu, v nařízení o prospektu a v ZPKT
II. Veřejná nabídka
versus
přijetí k obchodování na RT
III. “Civil liability”, “liability”, “responsxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx při adaptaci nařízení o prospektu, bylo článek 11 nařízení o prospektu zkopírovat co nejvíce je to možné. Problematickou se při vyjednávání o návrhu nxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxpektu odpovídat osoba, která není ani emitentem ani distributorem cenných papírů a “jen” za ně ručí?Jak bude níže demonstrováno, není odpověď zcela jexxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xx x x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxvním pododstavci, čl. 7 odst. 7 písm. c) bodech ii), iii) a iv), čl. 11 odst. 1, čl. 14 odst. 2 prvním pododstavci písm. a), čl. 16 odst. 3, čl. 18 odst. 1 prxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxje, je asi nejzajímavější právě příloha V upravující "Popis cenných papírů pro Unijní prospekt pro růst" (Securities note for the EU Growth prospectusxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxkladních informací o záruce, která byla za cenné papíry poskytnuta (guarantee xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tak nejde o osobu, která ručí za obsah prospektu, ale o osobu, která ručí za splacení dlužných cenných papírů.
Postava “ručitele” ručí za cenné papírxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxduje uvést příslušné klíčové finanční informace (key financial information) pro účely posouzení schopnosti "ručitele" dostát svým závazkům vyplývxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o jejich finanční situaci, anebo ve spojení emitenti, osoby nabízející cenné papíry a ručitelé (issuers, offerors and guarantors). První spojení je oxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx x x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxi nařízení o prospektu.
Není zcela zřejmé, proč by měl ručitel odpovídat i za informace uvedené v prospektu o emitentovi. Spíše se jeví jako vhodné, axx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, aby odpovědnost (responsibility) za informace uvedené v prospektu a v jakémkoliv jeho dodatku nesl alespoň emitent nebo jeho správní, řídící či dozoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxní na regulovaném trhu, nebo "ručitel" (guarantor). Osoby odpovědné za prospekt (persons responsible for the prospectus) a za jakýkoliv jeho dodatek xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxovat jejich prohlášení (declarations by them), že podle jejich nejlepšího vědomí (to the best of their knowledge) jsou informace obsažené v prospektu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxspektu (likely to affect its important). Pokud tedy “ručitel” uvede své identifikační údaje do příslušného prohlášení v rámci schváleného prospektux xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy ”členské státy zajistí", čili jde o ustanovení směrnicového charakteru, které je nutno transponovat do národního právního řádu. Důvodem je mimo jinx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnovení v článku 6 odst. 1 směrnice o prospektu znělo stejně (v nařízení o prospektu nedošlo k žádné změně). Obě ustanovení obsahují požadavek minimálnx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvat).
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxcím nebo vylučovacím (spíše jde o poměr slučovací), pak by mohlo být uvedenému ustanovení vyhověno, pokud za prospekt bude odpovídat alespoň jedna z uvxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxdící či dozorové orgány (administrative, management or supervisory bodies). Opět je poněkud nesmyslné, aby odpovědnost nesly všechny orgány emitenxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx toho pak není zřejmé, co má být rozuměno pod souslovím administrative body. Nemluvě o dovětku první věty "as the case may be" (v české verzi nijak nezohlexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx
x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxchodování na regulovaném trhu. Protože pokud se prospekt vyhotovuje pro účely obchodování na regulovaném trhu, pak je důležitou osobou žadatel (osobx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxtí k obchodování bez souhlasu emitenta, je zřejmé, že emitent prospekt nevyhotovuje a nemůže tedy za něj nést odpovědnost.
Druhým případem, kdy se pxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxerá hovoří o sdělení osobám (communication to persons) v jakékoli podobě (in any form) a jakýmkoli způsobem (by any means), které uvádí dostatečné infoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx), tak, aby byl investor schopen rozhodnout se (as to enable an investor to decide) o koupi nebo o upsání (purchase or subscribe) těchto cenných papírů.
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx článku 2 odst. 1 písm. d) směrnice o prospektu nedošlo opět k žádnému posunu. Viz § 34 odst. 1 ZPKT ve znění před novelou ZPKT 2020.
To, že se rozlišujxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxo lze cenné papíry v EU veřejně nabízet (securities shall only be offered to the public in the Union) pouze po předchozím uveřejnění (after prior publicaxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xdmitted to trading on a regulated market situated or operationg within the Union) pouze po předchozím uveřejnění prospektu v souladu s nařízením o prosxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy odstavec 4 obsahuje výjimky pro veřejné nabídky a odstavec 5 výjimky pro přijetí k obchodování. Z tohoto vyplývá, že veřejná nabídka a přijetí k obcxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxjné nabídce (která není přijetím k obchodování na evropském RT).
Podle článku 6 odst. 3 prvního pododstavce nařízení o prospektu mohou emitent (isxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxgle document) nebo jako samostatné dokumenty (separate documents). "Ručitel" zde není uveden jako osoba, která má povinnost vyhotovit prospekt. Prox xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xterý upravuje dobrovolné vyhotovení prospektu. Podle tohoto ustanovení mohou (jsou oprávněni) emitent, osoba nabízející cenné papíry, nebo osoba, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxw up a prospectus).
“Ručitel” není zmíněn ani v článku 8 odst. 6 druhém pododstavci nařízení o prospektu ve vztahu k registračnímu dokumentu a URD poxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sdělení (advertisement). Dle tohoto ustanovení se článek 22 odst. 2 až 4 a odst. 5 písm. b) nařízení o prospektu použije pouze na případy, kdy má emitenxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxigation to draw up a prospectus).
”Ručitel” tedy nemá povinnost sestavit prospekt. Současně je ale umožněno/požadováno, aby za něj nesl odpovědnoxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ač to přímo z práva EU neplyne. Během legislativního procesu byl učiněn závěr, že pouze protože je směrnice nahrazena nařízením, není nutné měnit dotčxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Došlo pouze k nahrazení slova „vyhotovit“ slovem „sestavit“ (draw up), aby bylo znění ZPKT v souladu s překladem nařízení o prospektu do češtiny. Pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxadný odkaz by však pravděpodobně směřoval na článek 6 odst. 3 prvního pododstavce nařízení o prospektu).
III. “Civil liability”, “liability”, “rexxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxty“, resp. „civil liability“. V českém překladu se sice hovoří o občanskoprávní odpovědnosti (překlad slova “civil”), ale samotný pojem “liability” xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx používá pojem „liability“ i ve vztahu ke shrnutí prospektu (viz odstavec 2 komentovaného ustanovení).
Článek 11 odst. 3 nařízení o prospektu (viz xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxrávním povinnostem (ať již jde o přestupek či trestný čin), zatímco pojem „liability“ může znamenat i závazek. V právu
common law
se mimosmluvní odpovxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je zřejmé, že odpovědná osoba za něj nemůže nést smluvní odpovědnost, ale pouze odpovědnost mimosmluvní (plynoucí ze zákona). Respektive primárně pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xístech hovoří o tom, že za překlad shrnutí prospektu (prospectus summary) má být jen omezená občanskoprávní odpovědnost (civil liability), např. v boxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxo bodu preambule by žádná osoba neměla nést občanskoprávní odpovědnost (no civil liability should be attached to any person) výhradně na základě (solexx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi prospektu nepodává klíčové informace (key information), jež mají investorům pomoci při zvažováxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxmto účelem obsahovat jasné upozornění (clear warning to that effect).
V článku 7 odst. 5 druhém pododstavci písm. e) nařízení o prospektu je uvedenxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (who have tabled the summary including any translation thereof), avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi pxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xo dotyčných cenných papírů investovat.
V bodě preambule 82 nařízení o prospektu se hovoří o zmocnění pro orgán ESMA k vydání regulatorních technickxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx regulovaných překladů ve vztahu k prospektu (nikoli tedy dobrovolných překladů): standardní formuláře, šablony a postupy (stndard forms, templatex xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxu a překladu (any supplement thereto and the translation thereof), dodatku prospektu a překladu prospektu nebo shrnutí (and the translation of the proxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xlánku 15 ve vztahu k překladu propagačních sdělení (advertisements).
Otázky a odpovědi orgánu ESMA (dostupné též na odkazu výše ve 30. aktualizovxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xx reference: language requirements).
Podle odpovědi na otázku č. 33 se ESMA domnívá, že za jakýkoli překlad schváleného prospektu odpovídá i osoba oxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx překladem schváleného prospektu učiněného na výhradní odpovědnost osoby odpovědné za schválený prospekt (sole responsibility of the person responxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxospektu, obsahuje-li přeložená verze prospektu významné chyby nebo opomenutí informací, které by mohly investory vést k zavádějícímu posouzení emixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxstitelským příslušným orgánem při hledání řešení, které lépe vyhovuje konkrétnímu případu (in finding the solution which better fits the specific caxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxpektu, za předpokladu, že jazyk začleněného dokumentu je v souladu s jazykovými pravidly nařízení o prospěktuPřeklad dokumentu může být začleněn odkxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxvěrky (translation of the audited financial statements) a zprávy o auditu (audit report) bez písemného souhlasu (a letter/statement of consent) audixxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxízení o prospektu reaguje na tyto otázky a odpovědi v bodu preambule 58, podle kterého by se měl jazyk použitý pro informace, které jsou do prospektu začlxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx že orgán ESMA má uveřejnit prospekt i jeho případné překlady. Článek 23 odst. 1 druhý pododstavec druhá věta nařízení o prospektu bere pouze na vědomí pxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxion thereof, shall be supplemented), aby se zohlednily nové informace (to take into account new information) obsažené v dodatku (supplement).
Dalxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx že v případě potřeby (where applicable) se k oznámení uvedenému v článku 25 odst. 1 prvním pododstavci nařízení o prospektu přiloží překlad prospektu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxdá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo osoba pověřená sestavením prospektu (person responsible for drawing up the prospectus).
Článxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx. 1 prvním pododstavci nařízení o prospektu přiloží překlad registračního dokumentu nebo URD či jakýchkoli jejich změn, za jehož vyhotovení je odpovxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxo osoba pověřená sestavením takového dokumentu (person responsible for drawing up such documents).
Článek 26 odst. 4 druhý pododstavec nařízení x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxntu nebo URD pořízený emitentem, osobou nabízející cenné papíry nebo osobou odpovědnou (person responsible) za sestavení registračního dokumentu nxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxdpisem „Použití jazyka“ (Use of language) a odpovědnost zmiňuje v odstavci 2 druhém pododstavci.
Pro úplnost dodejme, že o překladech se hovoří i ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ZPKT řeší jazykový režim zejména v § 36g (plánuje se zrušení přibližně k 1. březnu 2020, nicméně fakticky se již tato ustanovení neaplikují pro duplicxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxřejňování dokumentů (tedy i prospektu) a odstavec 4 řeší předkládání dokumentů ČNB, čili upravuje, jaké jazyky ČNB přijímá. Fakticky jde však jen o zmoxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxůrazňuje, že shrnutí musí být vždy vyhotoveno v českém jazyce (prospekt ale lze vyhotovit i v angličtině). ČNB také vydala 26. srpna 2019 "Pokyny k procexx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xostup při schvalování prospektu a požadavky na jeho obsah jsou dále specifikovány v DA nařízení k nařízení o prospektu a RTS k nařízení o prospektu. ČNB vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxného a včasného schvalování prospektů. Bez ohledu na zvolenou podobu žádosti, je žadatel vždy povinen předložit návrh prospektu v elektronické podobx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxní 10 tis. Kč (za schválení dodatku pak 5 tis. Kč). Za jazyk přijímaný ČNB podle článku 27 nařízení o prospektu se dle těchto pokynů považuje český jazyk, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na evropském RT. V ostatních případech se za jazyk přijímaný ČNB považuje vedle českého rovněž jazyk anglický.
Kromě toho lze na internetových stráxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxůli tomu, že je ČNB doposud ze svého webu neodstranila, ale i proto, že sice došlo k nahrazení směrnice nařízením, ale fakticky bylo věcných změn provedexx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x prospektu. I z tohoto hlediska je užitečná srovnávací tabulka (correlation table) v příloze VI nařízení o prospektu, která umožňuje snadné nalezení vxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xe limituje jen na 2 situace:
1.
shrnutí je nepřesné (s ohledem na prospekt), nebo
2.
shrnutí je neúplné (neobsahuje klíčové informace).
Jdx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xákladě shrnutí podle článku 7 nařízení o prospektu (nebo na základě zvláštního shrnutí unijního prospektu pro růst podle článku 15 odst. 1 druhého poxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xrospektu, nebo
b)
ve spojení s ostatními částmi prospektu neposkytují klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do dotyčxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx EU mají podle něj zajistit, aby se jejich právní a správní předpisy týkající se občanskoprávní odpovědnosti (laws, regulations and administrative prxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxše v § 34 odst. 1, protože odstavec 2 komentovaného ustanoveníupravuje výjimku z tohoto pravidla.
Není zde uvedeno, že osoba odpovídá za úplnost jakx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxy for the information given) v registračním dokumentu nebo URD nesly osoby (shall attach to the persons) podle článku 11 odst. 1 nařízení o prospektu jex xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxus). To platí aniž jsou dotčeny články 4 a 5 transparenční směrnice, jsou-li do URD začleněny informace podle těchto článků.
Reaguje se tím na novox xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxt jako registrační dokument (část prospektu obsahující údaje o emitentovi) u více emisí během 1 roku (tzv. frequent issuers).
Ustanovení se ale vztxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x veřejnoprávní odpovědnost. Pokud nedojde k doložení zbylých částí prospektu, tak samotný registrační dokument (či URD) odpovědnost (např. auditorxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xro celý právní řád ČR, že slovem „prospekt“ se rozumí prospekt ve smyslu nařízení o prospektu. Jiné užití tohoto pojmu v českých zákonech je nevhodné, moxxx xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xe pojem užší a odpovídá v českém právu pojmu "investiční strategie" (§ 93 odst. 3 ZISIF). V českém právu došlo ke spojení právě "prospectus" a "fund rulesx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x UCITS IV se poprvé objevil pojem “zjednodušený prospekt“ (simplified prospectus), který byl předchůdcem dnešních sdělení klíčových informací invexxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxzet nemělo.
Nařízení o prospektu se nevztahuje na otevřené podílové fondy.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx x DA nařízení k nařízení o prospektu, - RTS k nařízení o prospektu, - čl. 4 a čl. 5 transpoziční směrnice, - UCITS IV
Literatura:
Odpovědi na dotazx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvni-zakladna/emise-a-evidence-cennych-papiru-nabidky-prevzeti-a-vytesneni/odpovedi-na-dotazy-verejna-nabidka-a-prospekt-cenneho-xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/jazyk_prospektu.pdf xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsites/cnb/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/pokyny_k_procesu_kontroly_a_schvalovani_prospektu.pdf [citx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, nedatováno. Dostupné z https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Stanoviska-a-odpovedi-vztahujici-se-k-zakonum-a-predpisum-v-oblaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.esma.europa.eu/regulation/corporate-disclosure/prospectus [cit. 2019-10-31].
Mechanismus k hlášení
Z důvodové zprávy k novelx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx x xx xxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxí u zaměstnavatelů, na které se vztahují zákazy nebo povinnosti podle nařízení o prospektu, a to pro jejich zaměstnance.
Komentované ustanoxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx a zákazy plynoucí z nařízení o prospektu. Již předtím byla rozšířena působnost na MAR. Původním zdrojem § 12i odst. 1 ZPKT je CRD. Bylo provedeno zohledxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxších předpisů EU upravujících finanční trh. Současně se v tomto ohledu rozšířil i whistleblowingový mechanismus ČNB dle ZDKT.
Související ustanoxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx x xxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxovení
Z důvodové zprávy (k § 37 až 43 ZPKT):
Směrnice Evropské unie považují za regulovaný trh s investičními nástroji trh, který je oficielně uznáx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxo tvorbu kurzů investičních nástrojů, pravidelně uveřejňuje kurzy investičních nástrojů dosažené při obchodování na tomto trhu a je uveden v seznamux xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxry).
Právní formu regulovaného trhu směrnice EU nestanoví a ponechávají ji na národních úpravách jednotlivých členských států.
Podle navxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xpravy.
Dělení regulovaného trhu na oficiální trh a speciální trh má význam pro implementaci směrnice 2001/34/ES, která vztahuje podmínky pro přxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxní na kapitálovém trhu stanoví (v souladu se směrnicí 2001/34/ES), podmínky pro přijímání akcií, dluhopisů a cenných papírů zastupujících akcie k obxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxnných papírů k obchodování a stanoví též povinnosti organizátora regulovaného trhu týkající se pozastavení obchodování s cennými papíry a vyloučení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxorů podle části osmé zákona o podnikání na kapitálovém trhu a ochrany minoritních akcionářů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxedevším různé druhy standardizovaných derivátů, tj. nástrojů, které mají vlastnosti “zastupitelnosti”.
Organizátor regulovaného trhu může xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxnizátor regulovaného trhu o povolení této služby nežádá, ani ji nemá v povolení výslovně uvedenu. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví pro cexxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnosti týkající se organizování volného trhu musejí být upraveny ve vnitřním předpisu organizátora regulovaného trhu.
Definice obchodu uzavřexxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxnných papírů může obchodovat jen přesně vymezený okruh osob, je v definici obchodu uzavřeného na regulovaném trhu pro burzu stanovena odchylka od obecxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxi nástroji uzavřených na tomto trhu. Není nezbytně nutné, aby vypořádací systém, kterým organizátor regulovaného trhu zabezpečuje vypořádání obchoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxují. Pokud obchody na regulovaném trhu uzavírají pouze osoby uvedené v § 82 odst. 4, mohou být vypořádávány vypořádacím systémem, který splňuje požadaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxpečuje vysoký stupeň ochrany investorů na kapitálovém trhu.
Obecně k části V
Celá problematika obchodních systémů vychází z detailně harmonizoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxedná se však pouze o jednu směrnici, ale o celý soubor právních norem, jejich výkladů a doporučení, které byly přijaty v rámci procesu, pojmenovaného po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx EU k 1. květnu 2004 a v tomuto termínu byla převzata úprava ISD. Následně již zástupci ČR spolupracovali na záměru Komise připravit celý soubor nových přxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdování atd. upravují primárně evropské předpisy, ve většině přímo vykonatelná nařízení, a jen menšina je transponována do zákonů a podzákonných norex x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa RT je upravena primárně na úrovni 1 (Level 1) v MiFID II z roku 2014 v hlavě III, článcích 44 až 56. Evropská
legislativa
vychází ve věstníku Eurlex i v česxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxký ZPKT přebírá, následující souhrn povinností:
-
článek 44 upravuje povolení a rozhodné právo. Členské státy vyhradí povolení působit jako RT pxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxí, aby všichni členové vedoucího orgánu jakéhokoliv organizátora trhu měli po celou dobu dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xožadavky na osoby s významným vlivem na řízení RT. Členské státy vyžadují, aby byly osoby, které mohou díky svému postavení vykonávat přímo nebo nepřímx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxment, řádné řízení technických operací systému, vytvoření transparentních a závazných pravidel a postupů zajišťující spravedlivé a řádné obchodovxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxcké obchodování. Vyžaduje se, aby RT zavedl účinné systémy, postupy a opatření, jimiž se zajistí, že jeho obchodní systémy jsou odolné, mají dostatečnxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx testovány, aby se zajistilo, že takové podmínky jsou splněny, a vztahují se na ně účinná opatření pro obchodní kontinuitu zajišťující kontinuitu jeho xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxx
xxxxxx
xxxx
xxnné papíry nahrazující jiné cenné papíry,
(iii)
fondy obchodované v obchodním systému,
(iv)
certifikáty a
(v)
jiné podobné finanční násxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxníci synchronizovali obchodní hodiny, které používají k zaznamenávání data a času každé události, která musí být nahlášena. Nově se čas počítá na tisíxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxodování. Vyžaduje se, aby RT měly jasná a transparentní pravidla pro přijímání finančních nástrojů k obchodování. Tato pravidla zajistí, aby veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxpadě převoditelných cenných papírů volně obchodovatelné. V ČR si RT schvalují pravidla samy, bez nutnosti správního řízení domovským regulátorem,
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxního regulátora ČNB požadovat pozastavení obchodování s finančním nástrojem nebo jeho stažení z obchodování, může organizátor trhu pozastavit obchxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xi stažení závažně poškodilo zájmy investorů nebo řádné fungování trhu,
-
článek 53 upravuje přístup na RT. Členské státy vyžadují, aby RT stanovixx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnná opatření a postupy, včetně nezbytných zdrojů, pro pravidelné sledování toho, zda jejich členové či účastníci dodržují pravidla RT. RT sledují odexxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xbchodní podmínky narušující řádné fungování trhu nebo jakékoli chování, které by mohlo svědčit o jednání zakázaném. RT takové jednání nahlásí reguláxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xebo clearingovým střediskem a systémem vypořádání jiného členského státu za účelem clearingu nebo vypořádání některých nebo všech obchodů uzavřenýxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxkým státem, a předá tento seznam ostatním členským státům a orgánu ESMA. Podobné sdělení se uskuteční při každé změně uvedeného seznamu. ESMA seznam všxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxvní úrovně doplňuje řada detailnějších předpisů EU, zejména nařízení. Těchto nařízení je několik desítek a většina je vydána v jedné řadě pod čísly 565 xx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx
Evropský regulátor na poli cenných papírů a kapitálového trhu ESMA (se sídlem v Paříži) hraje klíčovou roli v regulaci všech licencovaných subjektů vxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
K odstavci 1
Odstavec 1 upravuje nutnost specializovaného povolení pro činnost organizátora RT, kterou může mít jen zvláštní entita, právnická xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxkou ČR, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize. ČNB je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Prazxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí je příslušná Bankovní rada. Proti pravomocnému správnímu rozhodnutí je možno podat správní žalobu u Městského soudu v Praze a proti rozhodnutx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxit povolení působit jako RT pouze systémům, které splňují ustanovení této hlavy III. Toto je reflektováno ve znění odstavce 2 komentovaného ustanovenxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 162 odst. 1 písm. a) ZPKT nebo §162 odst. 4 ZPKT.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 53, § 73b odst. 1 nxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo označení “centrální depozitář cenných papírů”.
V ČR jsou uvedeny k dnešnímu dni 4 RT provozovány 2 provozovateli-operátory-subjekty, a to Buxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xodnikání v oblasti organizování RT pro komoditní deriváty s podkladovým aktivem elektřina a plyn, které jsou investiční nástroje, ke konci roku 2017. xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x ne už jimi provozované RT, toto se bude asi vyvíjet, evropský regulátor ESMA aplikuje nové povinnosti vyplývající z nové legislativy průběžně, zde je oxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxny novými prolinky).
Související ustanovení:
Evropská předloha:
čl. 44 až 56 MiFID II, - MiFIR
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxx x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxkání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, 1032 s.
MiFID II/MiFIR [online]. Praha: ČNB, nedatováno. Dostupné z https://www.cnb.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xcit. 2019-10-31].
Úřední věstník EU, L 87, 31. března 2017 [online]. Brusel: Úřední věstník EU, 31.3.2017. Dostupné z - http://eur-lex.europa.euxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxwww.esma.europa.eu/databases-library/registers-and-data [cit. 2019-10-31].
Požadavky na organizátora regulovaného trhu
K § 38 xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxdené povolení vyhradily pro systémy, které splňují ustanovení hlavy III MiFID II. Přičemž se vyžaduje, aby požadavky splňoval organizátor trhu i systxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxmostatných právnických osob. V druhém případě náleží členským státům určit, jak mají být povinnosti standardně uložené organizátorovi RT rozděleny xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xsou přímo spojeny s přijímáním investičních nástrojů a obchodováním na RT. Předpokládá se vydání 1 povolení, které může být zúženo nebo rozšířeno dle axxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxvání RT. Vnitrostátní úpravě jednotlivých členských států je v rámci implementace ponecháno detailní vymezení požadavků kladených na organizátory x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxora. Odpovědnost za plnění povinností kladených na RT má nést organizátor, který daný RT řídí.
Rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxo pouze tehdy, pokud se regulatorní orgán přesvědčí, že jak organizátor trhu, tak systémy RT splňují přinejmenším požadavky stanovené v hlavě III MiFIx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxtávají nadále platná. Příslušné regulatorní orgány však dohlíží na plnění požadavků kladených na RT a jeho organizátora dle platných právních předpixxx
xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xředávají orgánu ESMA a ostatním členským státům. ESMA každému RT přidělí jedinečný kód Market Identifier Code (MIC) identifikující RT pro potřeby plnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx x4 odst. 5 MiFID II mohou regulatorní orgány členských států v předem stanovených případech dle vlastního uvážení rozhodnout o odejmutí povolení k proxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x uveřejněném seznamu RT.
K odstavci 1
Povolení k činnosti organizátora RT uděluje ve správním řízení ČNB jako orgán dohledu nad kapitálovým trhem. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xebo její zakladatelé. Nově se výslovně umožňuje, aby zakladatelé podali žádost o povolení ještě před zápisem obchodní společnosti do obchodního rejsxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxem správního řízení.
Náležitosti žádosti jsou specifikovány ve vyhlášce č. 309/2017 Sb., vyhláška byla vydána ČNB na základě zmocnění v § 199 odst. x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xrganizátory RT v souladu s § 38 ZPKT. Žádost je možno podat v českém nebo slovenském jazyce (§ 16 odst. 1 a 2 spr. řád). Přípustné je též podání vícejazyčnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. ČNB může umožnit předložení písemnosti vyhotovené v cizím jazyce pouze v orxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoručuje kontaktovat ČNB (Odbor licenční) a zkontrolovat oznámení na její úřední desce.
Vyhláška č. 309/2017 Sb. nestanoví žádné povinné tiskopixx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro organizátora RT, centrálního depozitáře nebo k provozování vypořádacího systému. Vzor tiskopisu je k dispozici na webových stránkách ČNB ve formxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxifikace osoby oprávněné jednat za žadatele případně zástupce žadatele. Pravdivost údajů se dokládá aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, který xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxadatelské právní jednání a případné návrhy na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady žadatele, o kterých ještě nebylo pravomocně rozhodnuto. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o pověření zástupce, který je opatřen úředně ověřeným podpisem žadatele. Žadatel předkládá podklady stanovené právními předpisy nebo vyžádané ČNB. x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxní k provozování RT je žadatel povinen ČNB uhradit správní poplatek 100 tis. Kč dle přílohy zákona o správních poplatcích.
Posouzení žádosti je v praxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx zjištěné nedostatky odstranil. Současně ČNB přeruší zahájené správní řízení na přiměřenou dobu. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě zjištěné nedosxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxB žadateli upřesní požadavky na doplnění žádosti uvedené ve výzvě k nápravě. Případné nejasnosti ohledně formuláře žádosti či jednotlivých příloh je xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx že žadatel splnil požadavky kladené na provozovatele RT, vydá rozhodnutí o udělení povolení k činnosti organizátora RT. Řízení ve věci žádosti o udělexx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx ustanovení novely ZPKT zákona č. 204/2017 Sb. staví najisto, že povolení k činnosti organizátora RT udělená před účinností této novely implementujxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x
Rozsah již uděleného povolení k činnosti organizátora RT může ČNB změnit dle § xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx uděleného povolení. Řízení o změně rozsahu povolení se přiměřeně řídí právní úpravou udělení povolení. ČNB prověřuje, zda žadatel o změnu povolení spxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxučasně mu je umožněno pouze odkázat na dokumenty předložené ČNB během uplynutých 3 let, pokud jsou stále platné. Jestliže žadatel nepředloží ČNB předexxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxanizátora RT, ČNB udělené povolení zruší a vydá nové povolení v požadovaném rozsahu. Za podání žádosti o změnu povolení k činnosti organizátora RT hradx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh. Tento upravuje konkrétní právní formu vyžadovanou ZPKT pro organizátora RT v § 132 a násl. pro společnost s ručením omezeným a v § 243 a násl. pro akcxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxnosti s ručením omezeným. Žadatel o povolení k činnosti organizátora RT musí zřídit dozorčí radu, které vyčlení pravomoci náležející dozorčí radě akcxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxstává v souladu s článkem II bodem 22 přechodného ustanovení zákona č. 230/2008 Sb. burzovní komora. Burzovní komora plní funkci představenstva akcxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xpolečnosti ani společnosti založené či vzniknuvší podle korporačního práva jiných států. Organizátor RT, který je akciovou společností, musí při voxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxifikum komoditní burzy, která je právnickou osobou
sui generis
zřízenou dle zákona o komoditních burzách. Věcně je považována za obchodní společnosx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxu s § 198b odst. 1 ZPKT může ČNB udělit povolení k činnosti organizátora RT ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. g) až i) ZPKT také xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxístěné nebo po zápisu žadatele do obchodního rejstříku bude umístěné na území ČR. Pouze tito žadatelé mohou po udělení povolení ČNB provozovat RT, jak jx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxněném orgánem ESMA způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Každý právní subjekt musí být přesně identifikován. Jednak aby mohl být přesně určen, a zxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xež musí být určeno již při jejím založení v zakladatelském dokumentu. Zakladatelský dokument může stanovit přesné určení sídla včetně ulice a čísla poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxyžaduje změnu zakladatelského dokumentu v případě změny sídla v rámci obce. Do obchodního rejstříku je vždy zapsána plná adresa sídla společnosti nehxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odlišné od skutečného sídla žadatele. V souladu s § 137 odst. 1 obč. zák. je možno dovolat se skutečného sídla.
Dle zákona o DPH se za skutečné sídlo sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx sídlo právnické osoby rozumí adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném obdobném veřejném rejstříku či adresa, kde osoba povinná k dani skutečnx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxého sídla podnikání, proto je v této situaci vyžadováno, aby se místní příslušnost správce daně řídila dle místa podnikání.
Generální finanční ředxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxy, ii) místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti (pouhá existence poštovní adresy není dostačující pro určení sídla ekonomické činnosti xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxžadovanou
relevantní
součinnost za účelem výkonu řádné správy daní a umožňující výkon zákonných pravomocí (např. kontrolu z finančního úřadu).
K xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx či ZSÚ se snaží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neurčitého právního pojmu důvěryhodnosti úřední sdělení ČNB ve věstníku částka 13/2013 ze dne 6. prosince 2013, se kterým by se měl žadatel seznámit přxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxx důvěryhodnost odpovídá dřívějšímu pojmu dobrá pověst (good repute),
-
důvěryhodnost je kritériem zohledňujícím dodržování právních a etických xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnost proto tvoří součást důvěryhodnosti.
ČNB doporučuje pro zjištění důvěryhodnosti právnické osoby využít vzor tiskopisu, který je k dispozxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxzena za úmyslný trestný čin, zda byla odsouzena za spáchání přestupku či zda spáchala jiný správní delikt atd. Žadatel vyplní detailní formulář a přiloxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxzen v § 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 309/2017.
Při posuzování důvěryhodnosti vychází ČNB z podkladů předložených žadatelem, ale i z vlastních zjištěxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxce negativních zpráv. Je na žadateli, aby předložil všechny podklady, na jejichž základě může ČNB posoudit splnění zákonných podmínek. Pokud nedostaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxy důvěryhodnosti žadatele, přičemž rozlišuje kategorie, kdy nepovažuje osobu za důvěryhodnou, a kdy shledává závažné pochybnosti o důvěryhodnosti xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxslu § 35 písm. b) zák. o ČNB. Jedná se o reflexi požadavku, aby organizátor RT měl k dispozici v době povolování dostatečné finanční zdroje dle článku 47 odxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxx xe “počáteční kapitál” skládá ze součtu: i) splaceného základního kapitálu, ii) splaceného emisního ážia, iii) povinných rezervních fondů, iv) ostatxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxh období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené valnou hromadou, o jehož rozdělení valná hromada nerozhodla, a neuhrazené ztráty z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxí zdroje financování obchodního majetku podnikatele pro tvorbu jeho kapitálu. Tvoří ho vklady zakladatelů (vlastníků, společníků) do základního kaxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xapitálové fondy, hospodářské výsledky z minulých účetních období i z období současného a fondy tvořené ze zisku (rezervní fond). V rozvaze se vykazuje xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vznikly. Jedná se tedy o
kapitál
, který patří majiteli (případně majitelům). Je hlavním nositelem podnikatelského rizika. Jeho podíl na celkovém jměxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxčnost dosahuje zisku, vlastní
kapitál
roste, avšak pokud je situace opačná a společnost dosahuje ztráty, vlastní
kapitál
klesá. Dle § 48 odst. 1 písmx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxod je popsán v dokumentu ČNB ze dne 10. září 2013 aktualizovaném 20. prosince 2016 s názvem Doklady k prokázání prostředků vkládaných do kapitálu nebo poxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s žádostí o povolení k činnosti, ale i v dalších případech. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm. Délka období je odvislá od výše prostředků. Obsah daňového přiznání a dokladů o příjmu by spolu s dalšími doklady měl prokazovat dostatečnou výši řádxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxedků, mohou být např. účetní závěrka nebo auditovaná účetní závěrka, smlouva o prodeji nemovitosti, úvěrová smlouva, emisní podmínky, stanovy, prosxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxžadavku na prokázání původu je doložení prvotního zdroje, skutečný historický původ prostředků vkládaných do kapitálu. Původ prostředků musí být prxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji, je současně nutné doložit, jakým způsobem a z jakých zdrojů prodávající aktiva nabyl, jaký je prvotní zdroj prostředků. Obdobně u dárce či věřxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxginál nahradit prostou kopií či čestným prohlášením, pokud je z okolností zřejmé, a nejsou pochyby, že by mohlo dojít k zakrývání původu majetku.
K píxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxích právech právnické osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení. Kvalifikovaná úxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxx účasti na organizátorovi RT, která jeho akcionáři umožňuje významněji se podílet na řízení. Ve srovnání s běžnými akcionáři bez kvalifikované účasti xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí mohou takto působit.
K žádosti o povolení se dle § 3 odst. 2 č. 309/2017 přikládá seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli. Přičemž žadatel pxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xx
xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxtí aspoň v rozsahu obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla, předmět podnikání,
2.
výpis z obchodního rejstříku nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxádá se též návrh na zápis změny do obchodního rejstříku,
3.
výše podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxsti, na jejichž základě k ovládnutí došlo,
4.
doklady k posouzení důvěryhodnosti osoby s kvalifikovanou účastí na organizátorovi RT,
5.
doklxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o ní, a dále označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,
7x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx žadatele,
8.
finanční výkazy,
9.
uvedení orgánu dohledu, pokud osoba podléhá dohledu orgánu jiného státu, než je ČR; jestliže osoba s kvalifixxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxou účastí podléhá jeho dohledu a že její důvěryhodnost prověřil a nemá o ní pochybnost, namísto předkládání dokladů uvedených výše pod body 2, 4, 6 až 8; jxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxorovi RT a k možnosti výměny informací nezbytných pro výkon dohledu nad žadatelem,
10.
pro každou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli se uvádx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxé osoby nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla, předmět podnikání pro podnikající subjekty, ii) popis vykonávané funkce v xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxávnických osob za posledních 10 let a údaje o těchto právnických osobách.
Pro lepší přehlednost se vztahy mezi žadatelem a osobami s kvalifikovaxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx xxx
x xxxxxédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu, avšak v mezích smyslu a účelu zákonných ustanovení. Hlavními kritérii pro posouzení řádného fungxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxura aktiv a pasiv by neměly vzbuzovat pochybnosti o finančním zdraví osoby s kvalifikovanou účastí a neměly by nasvědčovat významnému negativnímu ovlxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xabytí kvalifikované účasti. Žadatel hodnověrně dokládá původ těchto prostředků a že nepochází z trestné činnosti nebo k jejich nabytí nedošlo porušexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nabytí kvalifikované účasti a tvrzení doložit. Posuzována je též důvěryhodnost osob s kvalifikovanou účastí jak fyzických, tak i právnických. Aby žaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo řízení provozovatele RT.
K písmenu f)
Úzkým propojením je vztah mezi osobami: i) z nichž 1 osoba má přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe úzkého propojení je uvedena v § 2 odst. 1 písm. k) ZPKT odkazem na článek 4 odst. 1 bod 38 CRR. Skupina osob úzce propojených představuje širší seskupenx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxy, ať už fyzické nebo právnické osoby. Právní forma, předmět podnikání či činnosti takových subjektů nemají vliv na existenci úzkého propojení.
V žxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xéž, zda jí bylo uděleno orgánem dohledu povolení k regulované činnosti, nebo zda je ovládající osobou na subjektu s uvedeným povolením. Pokud má osoba s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxní relevantních právních předpisů k prokázání, že právní předpisy uvedeného státu a způsob jejich uplatňování nebrání účinnému výkonu dohledu nad žaxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxými osobami a uvádí se předmět jejich činnosti.
ČNB posuzuje vhodnost osoby úzce propojené z hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoby a rovněž regulatorní prostředí (tj. jurisdikci), ve kterém se posuzovaná osoba a osoby, které její činnost podstatným způsobem ovlivňují, pohybuxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxo uplatňování, včetně vymahatelnosti práva, bránit účinnému výkonu dozoru nad organizátorem RT.
K písmenu g)
Plán obchodní činnosti musí zahrnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxst, zda bude při výkonu činnosti RT zaměstnávat zaměstnance nebo využije externích dodavatelů, případně v jaké kombinaci tak bude činit. Blíže obsah pxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxcích 3 účetních období v rozsahu údajů účetní závěrky spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu. Komentář obsahuje základní východiska, na nichx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zamýšlené činnosti a umožňuje posoudit připravenost žadatele na její výkon.
K písmenu h)
Burzovní pravidla jsou přílohou žádosti a jejich návrh jx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxuh cenotvorby, pravidla přijímání cenných papírů stanoví požadavky na kotaci a pravidla přístupu popisují vztah mezi organizátorem trhu a jednotlivxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpokladem pro vydání povolení. Toto ustanovení dále specifikuje jejich obsah. Výslovně vyžaduje po žadateli organizační uspořádání, tedy schémx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx patří oddělení obchodní, členské, ekonomické, právní, ICT, bezpečnost atd. Organizační uspořádání by mělo popisovat náplně jednotlivých oddělení x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x x8 ZPKT. Zákon též vyžaduje kontrolu osob odpovědných za výkon činnosti organizátora a personální předpoklady založené na svéprávnosti, důvěryhodnoxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxst a odborná způsobilost. Při posouzení odborné způsobilosti ČNB zohledňuje zejména znalosti (dosažené vzdělání), odbornou praxi na finančním trhux xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx formu společnosti s ručením omezeným, je zřízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxnění jako dozorčí rada akciové společnosti. Zákonná povinnost odkazuje na zákon o obchodních korporacích. Problematika dozorčí rady akciové společxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xákona o obchodních korporacích na rozdíl od společnosti s ručením omezeným, která podle § 201 z. o. k. zřizuje dozorčí radu, určí-li tak společenská sxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxobnost a oprávnění pak musí odpovídat dozorčí radě u akciové společnosti. Žadatel společnosti s ručením omezeným tedy musí změnit stanovy společnostx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxřského zápisu.
K písmenu k)
Tímto ustanovením je transponován článek 45 směrnice MiFID II, který upravuje základní požadavky kladené na vedoucí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxů vedoucího orgánu. Ustanovení je koncipováno v abstraktnější rovině, proto článek 45 odst. 9 MiFID II předpokládá vydání obecných pokynů k upřesněnx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxzřetné vedení organizátorů RT. Především takové vedení podporuje integritu kapitálových trhů, která je v zájmu všech účastníků trhu, včetně investoxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxý koncept. Jeho definici nalezneme v článku 4 odst. 1) bod 36 MiFID II, kde je vymezen jako orgán nebo orgány mimo jiné organizátora trhu jmenované v soulaxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxvání vedení instituce a které zahrnují osoby, jež skutečně řídí činnost daného subjektu. MiFID II definuje vedoucí orgán jednak pravomocemi, ale také xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx) a nevýkonnou pravomoc (dozor a sledování vedení). Definice současně klade důraz na skutečný výkon řídící pravomoci, protože především prostřednicxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxsaženou v § x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxeny různým orgánům nebo různým členům jednoho orgánu. Za této situace mají členské státy určit odpovědné orgány nebo členy vedoucího orgánu v souladu sx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe, že pro organizátory RT je přípustná pouze právní forma akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, která povinně zřizuje dozorčí radux xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxžstev a jeho rozdělení na řídící a kontrolní orgán. Vyhláška se však nevztahuje na organizátory RT a jiný právní předpis s touto problematikou pro organxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxat strategii, cíle a celkové směřování organizátora nebo b) dohlížet na rozhodovací procesy na úrovni vedení a tyto procesy sledovat. Dle jazykového vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zavedl pro potřeby regulace jako jediný orgán v rámci společnosti, jehož členové jsou nadáni jak výkonnými, tak nevýkonnými pravomocemi. Rozhodně nexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvím regulatorního pojmu „vedoucí orgán“ a následně upravit povinnosti a požadavky kladené na tyto osoby tak, aby bylo zajištěno řádné vedení mimo jinx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xotvrzuje a klade důraz na skutečný výkon řídící pravomoci. Z důvodové zprávy k novele provedené zákonem č. 204/2017 Sb., která implementuje směrnici Mxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xpecifikovány v interních předpisech, které mohou danému orgánu přisoudit více nebo méně pravomocí, než mu náleží dle zákonné úpravy. Zda bude vedoucíx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnu. Pojem “vedoucí orgán” je nutno chápat jen jako funkcionální pojem pro účely regulace finančních trhů, v žádném případě nepatří mezi pojmy korporátxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxtními orgány.
Počet členů vedoucího orgánu organizátora RT není na úrovni MiFID II stanoven. V případě OCP ukládá článek 9 odst. 6 MiFID, aby řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xčí. Uvedené ustanovení je transponováno § 10 odst. 1 ZPKT, který ukládá OCP jmenovat alespoň 2 členy statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxnkového řízení při implementaci MiFID II ČNB rozporovala aplikaci pravidla 2 členů vedoucího orgánu na organizátora RT. ČNB své stanovisko odůvodnilx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xavrhovatel novely zákona č. 204/2017 Sb. stanovisko ČNB zohlednil, neimplementoval uvedené pravidlo přímo na organizátory RT. Smyslem novely protx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx. Pro další výklad této problematiky bude směrodatná rozhodovací praxe ČNB.
Organizátoři RT ve formě akciové společnosti s monistickou strukturox xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxchodní vedení monistické akciové společnosti v mezích stanovených správní radou. Statutární ředitel musí být vždy jmenován do funkce člena správní rxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu organizátora RT a regulatorní předpoklady pro výkon funkce člena jsou obsaženy v článku 45 MiFID II. Každý člen vedoucího orgánu organizátora RT má mxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxnností. Kolektivní znalosti, dovednosti a zkušenosti vedoucího orgánu jako celku by měly dosahovat dle článku 45 odst. 2 písm. b) MiFID II takové úrovxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxFID II organizátoři RT věnovat dostatečné lidské a finanční zdroje na zaškolení a přípravu členů vedoucího orgánu. Při výběru členů vedoucího orgánu jx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxjí čestně a nezávisle. Výkonu své funkce věnují dostatek času. Kumulace funkcí je limitována v závislosti na významnosti organizátora RT dle čllánku 4x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxtelů služeb hlášení údajů vydaných orgánem ESMA (dále jen „Pokyny VORT“), které orgán ESMA vydal v souladu se zmocněním uvedeným v článku 45 odst. 9 MiFxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xrgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se i těmito pokyny řídili. Pokyny VORT mají být dále zohledněny v postupech ČNB, tak aby bxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx a bezúhonnost. Při jejich posuzování se zohledňuje dodržování právních a etických pravidel, jakož i morální profil potenciálního člena vedoucího orxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx x xxxID II, týkajícího se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů. Zejména by měl být předložex xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxěných skutečnostech uvedených v nařízení. Organizátor RT při kontrole čestnosti a bezúhonnosti potenciálního člena zohledňuje především trestněpxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxdoucího orgánu byl důvěryhodný. Důvěryhodnost se pojmově shoduje s čestností a bezúhonností. ČNB při posouzení důvěryhodnosti osob postupuje dle krxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxvěryhodnosti fyzické osoby, který je dostupný na webových stránkách ČNB. Doklady vystavené cizím státem k doložení důvěryhodnosti potenciálních člxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx aby potenciální členové vedoucího orgánu měli dostatečnou znalost činnosti organizátora RT a rizik s ní souvisejících, jakož i systému správy a řízenxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxen přímo odpovědný, ale nese za ně kolektivní odpovědnost společně s ostatními členy vedoucího orgánu. Teoretické znalosti nabyté vzděláváním se posxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rizik, strategické plánování, účetnictví, regulace, ICT). Dovednosti potenciálního člena vedoucího orgánu získané vzděláváním a odbornou přípraxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a délku takového zaměstnání. Vedoucí orgán se pak skládá z členů, kteří společně zajistí řádný výkon jeho řídící funkce s dostatečnou znalostí činnostx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxetně souvisejících hlavních rizik. Členové mají současně tyto vlastnosti jako společné (kolektivní), aby vedoucí orgán mohl fundovaně řídit činnosxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxti osob postupuje dle kritérií shrnutých v úředním sdělení ČNB ve věstníku částka 13/2013 ze dne 6. prosince 2013 viz. komentář k písmenu i) výše. Podklaxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxí a přípravu členů vedoucího orgánu uvedený v článku 45 odst. 3 MiFID II je dále konkretizován v článku 5.6 Pokynů VORT. Členové vedoucího orgánu mají býx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtovaná organizátorem RT. Počáteční zaškolení má být zaměřeno na činnosti organizátoraRT, jeho strukturu, obchodní model, rizikový profil, regulačxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxalizovány prostřednictvím programů průběžné přípravy. Organizátor RT vypracuje i) zásady pro zaškolení a ii) zásady oborné přípravy členů vedoucíhx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxu přípravu, postup, jak mohou členové požádat o odbornou přípravu. Předepsané zásady schvaluje vedoucí orgán s kontrolní pravomocí v součinnosti s výxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx x xx xxst. 3 písm. b) ZPKT, který nepočítá s prvotním zaškolením, klade důraz pouze na průběžné odborné vzdělávání členů vedoucího orgánu.
d)
Politika poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxánku 5.7 Pokynů VORT. Cílem politiky rozmanitosti je předejít skupinovému myšlení vedoucího orgánu prostřednictvím různorodých názorů a zkušenostxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsažené vzdělání a profesní zkušenosti, pohlaví, věk a zeměpisný původ. Pokyny VORT staví najisto, že organizátoři RT neprovádí politiku rozmanitostx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxní řádného a obezřetného vedení organizátora RT může být aplikována politika rozmanitosti. V závislosti na povaze, rozsahu a složitosti své činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xlediska rozmanitosti např. účast obou pohlaví nebo pracovníků ve vedoucím orgánu, zohlednění národní příslušnosti či původu u organizátorů RT působxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnu.
e)
Členovi vedoucího orgánu se v rámci článku 45 odst. 2 písm. c) MiFID II ukládá jednat čestně a bezúhonně. Požaduje se po něm, aby dodržoval práxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xlastní názory při posuzování a připomínkování rozhodnutí vrcholného vedení, jakož i při dohlížení a sledování rozhodovacích procesů organizátora Rxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky nebo je vystaven okolnostem, které mohou ohrozit nezávislý a objektivní výkon jeho funkce. Členové vedoucího orgánu mají dle článku 5.5 Pokxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxmnosti uvedených okolností. Současně zde nalezneme demonstrativní výčet vztahů a zájmů, které mohou vést ke vzniku střetu zájmů. Možnost vzniku střexx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxut o zmírňujícím opatření. Organizátorovi RT je v souladu s článkem 45 odst. 6 MiFID II uloženo, aby zavedl systém předcházení střetu zájmů. Uvedená poxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxré upravují objektivní postupy zajišťující dodržování přijatých zásad. Pokyny VORT uvádí minimální požadované náležitosti těchto zásad. Ustanovexx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx čestně a nezávisle.
f)
Organizátoři RT mají být řádně a obezřetně vedeni v zájmu integrity finančních trhů a ochrany investorů. Tento cíl má být zajxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnu činnosti organizátora RT. Článek 45 odst. 2 písm. a) MiFID II proto vyžaduje, aby všichni členové vedoucího orgánu RT věnovali dostatek času výkonu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch a dovednostech člena vedoucího orgánu a na náplni jeho funkce. Další regulace je však vedena snahou v obecné rovině kvantifikovat čas potřebný k výkoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Organizátorům RT se dle článku 5.1 Pokynů VORT ukládá přijmout písemné zásady popisující xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx časovou kapacitu vyžadovanou pro každou pozici. Časová kapacita má zohledňovat náplň jednotlivých funkcí a jejich specifika. Zejména má být přihlédxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xasovou kapacitou. Potenciální člen písemně potvrdí, že se může po uvedenou dobu věnovat výkonu své budoucí funkce. Současně by se měl zavázat ke zvýšenx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxínkou pro účinné jmenování nového člena vedoucího orgánu do funkce.
Členové vedoucího orgánu RT mohou vykonávat funkce ve vedoucích orgánech jinýxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxena vedoucího orgánu mu neumožní věnovat dostatečný čas jeho funkci v organizátorovi RT. Přípustnost dalších funkcí ve vedoucích orgánech jiných práxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx zohledňuje konkrétní okolnosti, povahu, rozsah a složitost činnosti daného organizátora RT. Rozhodnutí organizátora RT není konečné, může být přezxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxanizátorovi RT následující údaje, aby mohl informovaně posoudit časovou kapacitu potenciálního člena a rozhodnout o vhodnosti a přípustnosti kumulxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx zastávaných v organizacích, které nesledují převážně obchodní cíle (neziskové a charitativní organizace),
-
ostatní funkce a odborné činnostix xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxuvisejících povinností za účelem posouzení jejich časové náročnosti. Členové vedoucího orgánu následně informují o jakékoli podstatné změně takto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxku 45 odst. 2 písm. a) MiFID II je § 10 odst. 4 písm. b) ZPKT vyžadující, aby členové vedoucího orgánu věnovali výkonu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxmnost organizátora RT je především vnímána jako možnost organizátora RT ovlivnit řádné fungování finančních trhů. Při posuzování významnosti se zohxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx šetřena významnost OCP pro účel posouzení, zda má OCP zřídit výbor pro jmenování. Kritéria pro posouzení významnosti OCP má dle § 12g odst. 3 ZPKT stanoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxí podíl na celkové bilanční sumě všech povinných osob na daném trhu dosahuje nebo přesahuje 5 %. Lze předpokládat, že obdobné kritérium jako u OCP bude anxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxodové zprávy k novele provedené zákonem č. 204/2017 Sb., kterým se konstatuje, že na organizátora RT má být obdobně použit § 12g ZPKT, včetně prováděcíhx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxé subjektivní hodnocení časové kapacity potenciálního člena vedoucího orgánu a současně je povinen aplikovat objektivní test v podobě předepsaného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa RT. Dle článku 45 odst. 2 písm. a) MiFID II se stanoví přípustný počet funkcí členů vedoucích orgánů významných organizátorů RT. Tito členové mohou soxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
x xunkce nevýkonného člena.
Funkce vykonávané ve vedoucím orgánu organizátora RT a v jiných právnických osobách se pro účel limitu kumulace funkcx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxon stanoví, že člen vedoucího orgánu po celou dobu výkonu této funkce pro významného organizátora RT nesmí současně zastávat funkce v orgánech jiných pxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxávnických osobách mimo sféru významného organizátora RT. Funkce vykonávané ve vedoucím orgánu významného organizátora RT nemají vliv na splnění či pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze ve vedoucích orgánech, jak stanoví MiFID II a s čímž počítají Pokyny VORT. Zákon při implementaci článku 45 odst. 2 písm. a) MiFID II rozšiřuje okrxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxh právních předpisech. Mezi orgány obchodních korporací v souladu s § 44 z. o. k. náleží nejvyšší orgán (společníci, valná hromada, členská schůze), sxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxedvídané orgány dle jejich aktuálních potřeb. Domnívám se, že zákonodárce neměl v úmyslu pro účely limitu funkcí přezkoumávat členství ve všech takto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xevýkonné funkce v definovaných vedoucích orgánech právnických osob. Pro další vývoj v této problematice bude klíčová rozhodovací praxe ČNB.
Limixx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxostňovat kandidáty s dostatečnými znalostmi a dovednostmi získanými na finančních trzích, na druhou stranu kandidáti musí vyhovět kvantifikovaným xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxjimek. Pro účely výpočtu limitu funkcí se dle § 10 odst. 6 ZPKT nezohledňují funkce člena v právnické osobě, která neslouží převážně výdělečným cílům. xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh hospodářských zájmů člena vedoucího orgánu, pokud nevyžadují každodenní řízení pravděpodobně zvažovaným členem. Dále se umožňuje uplatnit fikci xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxko 1 funkce pro účel limitu kumulace funkcí počítají funkce ve vedoucích orgánech téže skupiny ovládajícího organizátora RT nebo funkce v obchodních kxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnizátora RT a povolit konkrétnímu členovi jeho vedoucího orgánu zastávat 1 další funkci nevýkonného člena v orgánu jiné právnické osoby. Povolení ČNB xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxmuje orgán ESMA o takto udělených povoleních. Zákon tímto umožňuje ČNB rozšířit limit kumulace funkcí o 1 nevýkonnou funkci tak, že na základě povolení xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxnamný organizátor RT.
V praxi nejsou vždy výkonné a nevýkonné
kompetence
rozděleny mezi členy dle jejich funkcí ve vedoucím orgánu, často dochází x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak postupovat v takových případech, poskytuje článek 5.2 Pokynů VORT. Stanoví, že funkce je považována za funkci výkonného člena ve vedoucím orgánux xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxň 1 z funkcí považovaných pro limit kumulace funkcí za 1 funkci je funkcí výkonného člena vedoucího orgánu, je též zvažovaná 1 funkce pokládána za funkci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx 1 písm. k) ve spojení s § 10 odst. 7 ZPKT pouze fyzické osoby.
K písmenu l)
Provozování MTF spadá mezi hlavní investiční činnosti uvedené v § 4 odst. 2 xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxr RT rozhodne požádat o povolení k provozování MTF, musí s žádostí předložit ČNB návrhy transparentních pravidel vyžadovaných pro MTF dle § 69 odst. 2 ZPxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxoví objektivní kritéria pro provádění pokynů,
b)
pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v MTF a
c)
pravidel přístupu do MTxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch pro provozování zamýšleného xxx xxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1 až 3 MiFID II a reflektuje požadavky zde kladené na provozovatele MTF.
K písmenu m)
Ustanovení písmene m) je transpozicí článku 18 odst. 1 až 3 a § 2x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xísm. g) ZPKT. OTF je trhem s investičními nástroji vymezeným v § 73 odst. d) ZPKT. Provozovat OTF může jen osoba, které ČNB nebo orgány dohledu jiného člexxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí k provozování OTF, musí s žádostí předložit ČNB návrhy transparentních pravidel vyžadovaných pro OTF dle § 73f odst. 1 ZPKT. Konkrétně je žadateli uloxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxovádění pokynů,
b)
návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v OTF,
c)
návrh pravidel přístupu do OTF, která stanoví obxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxozovatele OTF při rušení a párování pokynů a
f)
popis obchodování párováním pokynů na vlastní účet.
Současně musí žadatel doložit splnění dxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxosti organizátora RT je návrhem na zahájení správního řízení. Písemné podání není přípustné. Žádost lze podat pouze elektronicky, což snižuje nákladx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx na elektronickou adresu podatelny ČNB.
K odstavci 3
Obecné náležitosti žádosti o povolení k činnosti organizátora RT musí splňovat požadavky klaxxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxláška č. 309/2017 Sb. neuvádí v příloze předepsaný tiskopis pro tento účel. Při přípravě žádosti je praktické použít formulář doporučený ČNB, který jx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxx x xxxxxxxx k činnosti organizátora RT současně obsahuje údaje a doklady prokazující, že žadatel splnil veškeré požadavky kladené na organizátora RT uvedené v odxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxzem na
relevantní
ustanovení vyhlášky č. 309/2017 Sb. Jestliže není vzhledem k povaze věci možno doklad nebo údaj přiložit k žádosti o povolení k činnxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxe 4 odkazuje na prováděcí předpis, který blíže specifikuje náležitosti žádosti a její přílohy. Na základě § 199 odst. 2 ZPKT je ČNB zmocněna vydat vyhláxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxentuje směrnici MiFID II, tj. dnem 3. ledna 2018.
Vyhláška č. 309/2017 Sb. mimo jiné obsahuje výčet údajů a dokladů, kterými žadatel o povolení k činxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo o samotném žadateli uvedené v § 3 odst. 2 vyhlášky č. 309/2017 Sb. a o osobách majících na něm kvalifikovanou účast dle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 309/20xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxfikuje žadatel, předkládají se finanční výkazy, doklady k posouzení jeho důvěryhodnosti, seznam členů vedoucího orgánu a údaje o nich, osoby s úzkým pxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdpoklady k řádnému výkonu činnosti organizátora RT. Jedná se především o plán obchodní činnosti, burzovní pravidla, technické zabezpečení, informaxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxti žádosti o povolení k činnosti organizátora RT. Dle § 14 vyhlášky č. 309/2017 Sb. se žádost a její přílohy předkládají ČNB ve formátu PDF. Případně je pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx 5
Za předem stanovených podmínek může být organizátorovi RT povoleno současně s organizováním RT provozování MTF nebo OTF a případně poskytování slxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x § 68 spr. řádu člení na výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. Výroková část specifikuje předmět řízení, tj. rozhodnutí o žádosti k povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xoučasně uvést, zda žadateli povoluje provozovat MTF, OTF a zda je žadatel oprávněn poskytovat službu hlášení údajů. V případě udělení oprávnění poskyxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxmé, že povolení k činnosti organizátora RT tvoří nezbytný předpoklad pro další uvedená oprávnění. ČNB může žadateli o provozování RT povolit provozovxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxe uvážení ČNB připouští udělení oprávnění ke všem 3 dalším činnostem nebo k jakékoli jejich kombinaci. Povolení k uvedeným činnostem však musí být udělxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxci 1 tohoto ustanovení. V případě zamítavého rozhodnutí se v odůvodnění uvádí důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se ČNB řídila při xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxí, v jaké lhůtě je možno rozklad podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a komu má být podán. Na řízení o rozkladu se přiměřeně použijí ustanovení o odvolxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxklad jen proti odůvodnění rozhodnutí. Rozklady podané proti rozhodnutím ČNB vydaným v prvním stupni nejprve projednává rozkladová komise. Rozkladoxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxdovou komisí tvoří podklad pro rozhodnutí bankovní rady ČNB, ale bankovní rada jím není xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxem 2008 k činnosti burzy a mimoburzovního trhu jsou v souladu s bodem 22 přechodného ustanovení zákona č. 230/2008 Sb. považována za povolení k činnostx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxzátora RT udělená před účinností této novely implementující MiFID II, tj. povolení do 3. ledna 2018, považují za povolení udělená v souladu se ZPKT v účxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxení odstavce 6 staví najisto, že podmínky v odstavci 1 musí organizátor RT splňovat trvale po celou dobu provozování RT, nikoli pouze za účelem získání pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnostech, na jejichž základě získal povolení, a to bez zbytečného odkladu po jejím vzniku. Povinnost navazuje na ustanovení předchozího odstavce, dle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxvaně posoudit její vliv na řádné organizování RT a zhodnotit, zda organizátor stále splňuje podmínky pro udělení a provozování RT uvedené v odstavci 1. xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxní ČNB. Rozhodnutí o míře významnosti nastalé změny se ponechává na uvážení organizátora RT, ale může být ČNB přehodnoceno. Při oznamování změn týkajíxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x x xxx xxKT, které upravují vedoucí orgán OCP, předpoklady pro výkon funkce jeho členů a oznamování změn vedoucího orgánu. V důsledku odkazu se uvedená ustanovxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxm. k) splňovat požadavky zakotvené v § 10 ZPKT. Navíc uvedené požadavky kladené na vedoucí orgán musí být splněny nejen pro účely získání povolení, ale v xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xdstavci 1 písm. k) komentovaného ustanovení.
Odkaz xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxučasně s informacemi nezbytnými k posouzení, zda po změně budou splněny požadavky § 10 a § 38 ZPKT. Organizátor RT by měl ČNB předložit informace a doklaxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xení ani doporučen žádný vzor tiskopisu pro potřeby hlášení změn vedoucího orgánu organizátora RT, přičemž tiskopis žádosti o povolení a o změny povolexx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxí změn ve složení vedoucího orgánu používá formulář uvedený v příloze III ITS o žádostech o oznámeních OCP v souladu s článkem 3 tohoto nařízení. Na formxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho přehledu členů vedoucího orgánu. Přílohami tohoto formuláře jsou korporátní zápisy o volbě členů vedoucího orgánu. V duchu článku 4 nařízení (EU) xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrence na jeho dosavadní činnost, výpis z rejstříku trestů, minimální časový závazek k výkonu funkce, dosud zastávané výkonné a nevýkonné funkce ve vedxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Zamýšlená změna vedoucího orgánu se ČNB oznamuje nejpozději 1 měsíc přede dnem jejího provedení. Jestliže změna nastala nezávisle na vůli organizáxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xx základě předložených podkladů dospěje k závěru, že v důsledku zamýšlené nebo nastalé změny nebudou splněny požadavky § 10 ZPKT, má v prvé řadě na toto zjxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x domněnce, že organizátor RT nadále nebude splňovat předepsané požadavky dle § 10 nebo § 38 ZPKT. Organizátor RT by se měl stanovisku ČNB následně podříxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
x xxx xxxx xxxčena pravomoc ČNB odvolat nevyhovujícího člena vedoucího orgánu s účinky
ex nunc
.
ČNB dohlíží na plnění povinností organizátorů RT, tedy i na plněnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xro výkon jejich funkce i po počátečním posouzení ČNB. Z uvedeného důvodu se domnívám, že při opětovném zvolení člena do funkce vedoucího orgánu není třexx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxější nutnosti předchozího souhlasu ČNB k výkonu funkce.
Obdobně při implementaci MiFID II do ZPKT nemuseli být stávající členové vedoucího orgánx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xožadavků na ně kladených. Povinnost oznamovat nové členy se nevztahovala ani na členy dozorčích rad v případě, že byli považováni za členy vedoucích orxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxx x x xxx xxxx xxxxx x x xxx x xxx x xxx xx xx xxxx x x6 odst. 1 a 2, § 37 odst. 2, § 68, § 82 spr. řádu, - zák. o transparentnosti akciových společností, - zákon o DPH, - daňový řád, - zák. o pojišťovnictví, - ZSÚxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx 4 nařízení (EU) RTS o žádostech a oznámeních OCP, - čl. 4 odst. 1, čl. 26 odst. 1 CRR, - čl. 16 odst. 3 nařízení o EBA, - čl. 4 RTS 13 k MiFID II, - CRD
Litexxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx, 2012, 1032 s.
Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. prosince 2013 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost - 6. 12. 2013 [online]. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxt. 2019-10-31].
Doklady k prokázání prostředků vkládaných do kapitálu nebo použitých k nabytí nebo zvýšení podílů na společnosti - 20. 12. 2016 [onxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xcit. 2019-10-31].
Obecné pokyny k vedoucímu orgánu organizátora trhu a poskytovatelů služeb hlášení údajů vydaných orgánem ESMA - 19. 12. 2017 [onxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt_body_of_market_operators_and_data_reporting_services_providers_cz.pdf [cit. 2019-10-31].
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služeb poskytovaných organizátory RT. S cílem podpořit účastníky a obchodování na trhu organizátoři RT nabízejí široké spektrum služeb v oblasti sprxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxjící činnosti organizátorů RT poněkud zaostává za současným evropským vývojem. Zůstává stále okleštěna původním pojetím, které uplatňoval MiFID I. xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxčívá především v organizování RT. Případně může být v závislosti na povolení uděleném ČNB spojena s provozováním MTF nebo OTF anebo s poskytováním služxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxregistrování u ČNB pro daného organizátora RT. Jak název napovídá, tyto činnosti mají mít především doplňkový charakter se zaměřením na podporu a rozvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xajetku organizátora RT a být řádně zaregistrována u ČNB.
K odstavci 2
Organizátorovi RT se umožňuje provozovat další podnikatelskou činnost, ale xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxet potenciálním negativním dopadům dalších podnikatelských aktivit na klíčové činnosti organizátora RT, aby nedošlo k ohrožení řádného organizováxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxících s finančním trhem nebo trhem komodit. Při splnění uvedené podmínky odstavce 2 následně poskytuje demonstrativní výčet oblastí, kterých se služxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x to komoditní burzy oprávněné dle § 38 ZPKT organizovat RT. Komoditní burza je právnickou osobou
sui generis
zřízenou dle zákona o komoditních burzácxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo její přeměnu na akciovou společnost.
V souladu s § 198b odst. 1 ZPKT může ČNB udělit povolení k činnosti organizátora RT ve vztahu k investičníx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxrem příslušného ministerstva a burzovního komisaře, může podat žádost o povolení k činnosti organizátora RT. Pokud vyhoví zákonným požadavkům, ČNB jx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx MTF a OTF. Uvedená povolení se budou vztahovat opět pouze k výše vymezeným investičním nástrojům. V rámci správního řízení o udělení povolení komoditnx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uvedeném povolení dle § 38 ve spojení s § 198b odst. 3 ZPKT. Komoditní burza bude následně podléhat sdílenému dozoru a dohledu příslušného ministerstvxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxganizování RT a případně k provozování MTF a OTF, může provozovat další podnikatelskou činnost až po její registraci u ČNB, jak stanoví komentované ustxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xlužby na finančním trhu podle jiných právních předpisů. Poskytované služby ovšem nesmí být zakázány nebo jakkoli odporovat omezením kladeným na orgaxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxích s organizováním RT nebo provozováním MTF nebo OTF.
c)
Prostřednictvím další podnikatelské činnosti může organizátor RT vyvíjet vzdělávací čxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xéž na informovanost potenciálních emitentů a podporu emitentů vstupujících na kapitálové trhy. Za tím účelem mohou být organizovány semináře, diskuxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxvat takové podnikatelské činnosti, které přímo souvisejí se správou vlastního majetku. Jedná se o činnosti, které zpravidla vykazují znaky podnikatxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených s ostrahou). Správní řízení o registraci uvedené podnikatelské činnosti je upraveno ve správním řádu a v odstavci 9 níže. Živnostenské či jxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxtným předpokladem k provozování další podnikatelské činnosti organizátorem RT je její registrace u ČNB. O zaregistrování rozhoduje ČNB ve správním řxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxdmínky jsou splněny, další podnikatelskou činnost zaregistruje. Pokud jsou podmínky splněny pouze částečně, nemusí ČNB žádost o registraci zamítnoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxvozování další podnikatelské činnosti nebo jejím omezením. Po zaregistrování další podnikatelské činnosti ČNB bez zbytečného odkladu odešle organxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Žádost lze podat pouze elektronicky, což snižuje náklady žadatelů a urychluje správní řízení o žádosti. Podání žádosti do elektronické podatelny ČNB xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x
Správní řízení o registraci další podnikatelské činnosti se zahajuje na návrh, kterým je žádost. Žadatel může žádost podat buď současně s žádostí o povxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v § 37 odst. 2 spr. řádu. Zejména se jedná o určení správního orgánu, kterému je žádost určena, o uvedení žadatele a předmětu podání.
Dále žádost obsaxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxlší podnikatelská činnost bude spočívat pouze ve službách souvisejících s finančním trhem nebo trhem komodit, a že nebude negativně ovlivňovat řádný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi v příloze neuvádí předepsaný tiskopis, který má organizátor RT použít při přípravě žádosti. ČNB však doporučuje využít vzor tiskopisu, který obsahuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxní.
K odstavci 7
Podrobnosti náležitostí žádosti o registraci další podnikatelské činnosti organizátora RT jsou obsaženy v § 9 vyhlášky č. 309/20xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xersonálního zajištění řádného organizování RT,
c)
návrh vnitřních předpisů zohledňujících další podnikatelskou činnost, především pak vnitřxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxzových situací v důsledku další podnikatelské činnosti, které mohou mít negativní dopad na řádné organizování RT a provozování povolených obchodnícx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xinnost.
Z důvodu přehlednosti se v žádosti uvádí seznam předkládaných příloh. Jednotlivé přílohy se označují pořadovým číslem, jejich názvem x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxci další podnikatelské činnosti organizátora RT, žadatel dle § 15 vyhlášky č. 309/2017 Sb. odůvodní nepředložení a důvody přiměřeně doloží.
Pokux xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi žadatel přiložil též doklad o povolení zamýšlené činnosti vydaný podle jiných právních předpisů. ČNB vyjádřila tento požadavek v případě OCP, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxB uvedla, že není možné zaregistrovat další podnikatelskou činnost, aniž by bylo předloženo příslušné zvláštní oprávnění. ČNB tento závěr opírá o skuxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxn, např. pokud by zvláštní povolení následně nezískal. Lze předpokládat, že ČNB bude analogicky postupovat též u organizátora RT. Každopádně předchoxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxají ČNB ve formátu PDF. Případně je povoleno použití jiného datového formátu, běžně užívaného v elektronickém styku, za předpokladu, že neumožňuje zmxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxné limity. ZPKT striktně určuje kritéria, dle kterých ČNB hodnotí nashromážděné údaje a doklady. Předně má ČNB posoudit, zda výkon další podnikatelsxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxučasně musí ČNB zvážit, zda v důsledku další podnikatelské činnosti nebude ohrožen účinný výkon dohledu nad organizátorem RT žádajícím o registraci. xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx, že podmínky odstavce 8 jsou splněny, další podnikatelskou činnost zaregistruje. Po zaregistrování další podnikatelské činnosti ČNB bez zbytečnéhx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxskou činnost zamítne. Pokud jsou podmínky splněny pouze částečně, nemusí ČNB žádost o registraci nutně zamítnout. Další podnikatelská činnost může bxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xplněny před zahájením této činnosti a případně musí být dodržovány při jejím výkonu.
V případě zamítavého rozhodnutí se v odůvodnění uvádí důvody vxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xodat opravný prostředek, přípustným je pouze rozklad. Dále se zde uvádí, v jaké lhůtě je možno rozklad podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a komu má xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Není přípustný rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí. Rozklady podané proti rozhodnutím ČNB vyxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovní rady ČNB vydaných ve správním řízení. Návrh připravený rozkladovou komisí tvoří podklad pro rozhodnutí bankovní rady ČNB, ale bankovní rada xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx žádosti o registraci podnikatelské činnosti organizátora RT, která souvisí se správou jeho majetku jak je uvedena v odstavci 3, zákon ponechává ČNB moxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxia posouzení vhodnosti, po jejichž splnění se daná činnost zaregistruje. Organizátor by se měl především věnovat organizování RT, případně provozovxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xro výkon podnikatelské činností byly dány důvody zvláštního zřetele hodné. Posouzení, zda je zamýšlená činnost spojena s takovými důvody plně náleží xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjí především zlepšení kvality poskytovaných investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxu, že nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, zamítne žádost o registraci dané podnikatelské činnosti nebo může omezit její rozsah anebo stanovix xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxladu proti němu se postupuje obdobně jako u další podnikatelské činnosti, jak je uvedeno v předchozím odstavci 8.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xx xxxx xxxxx x x xx x xxx x xx xxxxášky č. 309/2017 Sb.
Literatura:
HUSTÁK, Z., ŠOVAR, J., FRANĚK, M., SMUTNÝ, A., CETLOVÁ, K., DOLEŽALOVÁ, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxu zákonné úpravy týkající se organizátora RT. Protože se bezprostředně podílí na udržení a posílení stability finančních trhů, zákon omezuje okruh čixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxností organizátora RT.
Ustanovení § 40 ZPKT staví najisto, že se organizátorovi RT umožňuje pouze organizovat RT, případně provozovat MTF a OTF na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe správou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxganizátora RT a mají především sloužit ke zlepšení kvality služeb poskytovaných organizátorem RT, případně podporovat řádné fungování finančních txxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, A., CETLOVÁ, K., DOLEŽALOVÁ, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, 1032 s.
[Odborná péče organizátxxx xxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxoprávního jednání s péčí řádného hospodáře, která spočívá jednak v prevenci nežádoucího jednání, jednak v následném možném donucení toho, kdo měl jedxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx Na evropské úrovni nalezneme oporu odborné péče v článku 24 odst. 1 MiFID II, přestože o ní výslovně nehovoří. Jedná se o regulaci kvality poskytování ixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx). Důvodem pro separátní úpravu jsou drobné rozdíly pramenící z podstaty jednotlivých subjektů. Jak uvádí důvodová zpráva k novele ZPKT zák. č. 204/2xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx péčí je klíčovou zásadou prolínající se ZPKT. Přesné vymezení pojmu “odborná péče” však není obsaženo v MiFID II, ZPKT ani prováděcích právních předpxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx regulovaných subjektů. Tato zásada současně plní podpůrnou roli v případech, kdy nepostačují ostatní ustanovení ZPKT k postižení nežádoucího jednxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých správních deliktů. Pokud dojde jednáním organizátora RT k naplnění zvláštní skutkové podstaty správního deliktu, bude mít jednání souxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxení odborné péče organizátora RT při organizování RT, pokud vybočil z rámce těchto profesních standardů. V takovém případě by byla naplněna skutková pxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxjištěn postih nežádoucího jednání, na které zákon výslovně nepamatuje.
Pojem “odborná péče” je neurčitým právním pojmem, pro který je charakterixxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxtaci neurčitého právního pojmu se správní orgán musí zabývat konkrétní skutkovou podstatou, jakož i ostatními okolnostmi případu. Správní orgán musx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého pojmu zařadit. Výklad pojmu “odborná péče” a jeho aplikace správním orgánem na konkrétní skutkový stav jsou přitom plně meritorně přezkoumatelnéx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx trhem, tedy též k výkladu a aplikaci pojmu odborné péče, je ČNB a před sjednocením dohledu nad finančním trhem dle novely ZPKT zák. č. 57/2006 Sb. jím byxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xměrodatné vodítko, jak bude správní orgán vykládat pojem “odborná péče”. KCP v ní konstatovala, že rozsah a obsah pojmu “odborná péče” je do značné míry xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xtanovit principy, podle kterých bude správní orgán dodržení podmínky odborné péče posuzovat. Uvádíme principy, které jsou
relevantní
i za současné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednat s odbornou péčí je tak korektivem jednání organizátora RT při výkonu kterékoliv jeho činnosti při organizování RT. Odbornou péči je organizátox xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx jeho průběžném organizování. Pojem “odborné péče” je vykládán z hlediska objektivního, ve vztahu k objektivním odborným znalostem a schopnostem, nixxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxkladna - mezi ostatními materiály převzatými ČNB. Rozhodovací praxe ČNB ohledně dodržování povinnosti odborné péče se soustředí především na OCP a IZx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xteří současně provozují MTF nebo OTF se obdobně použije § 15 odst. 1 ZPKT. Uvedené ustanovení ukládá OCP povinnost jednat s odbornou péčí, která v obecné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx 3, hlava II ZPKT. Provozování MTF a OTF je považováno v souladu s § 4 odst. 2 písm. f) a g) ZPKT za investiční službu. Při jejich provozování se obdobně uplxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxozujícího MTF. V souladu s výjimkou neplní uvedené povinnosti při uzavírání obchodů na evropském RT (RT organizovaný organizátorem RT se sídlem v členxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mezi organizátorem RT jako provozovatelem MTF a účastníky MTF. Výjimka z dodržování povinností oddílu 5 se nevztahuje na obchody uzavírané v OTF.
K oxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxrým organizátor RT musí současně vyhovět v zájmu ochrany účastníků RT. Zákonodárce použitím slova “zejména” poskytuje správnímu orgánu a soudu prostxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxt posouzeno jako přestupek dle § 168 odst. 1 písm. e) ZPKT spočívající v neorganizování RT s odbornou péčí. Uvedené ustanovení určuje v důsledku odkazu xx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxě a v nejlepším zájmu účastníků již není považováno samo o sobě za skutkovou podstatu přestupku, ale může ji naplnit ve vazbě na odbornou péči, pokud takoxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxování:
-
zákonných povinností v páté části ZPKT, včetně burzovních pravidel, a
-
zásady pro jednání x xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxe, aby organizátor jednal kvalifikovaně, čestně a spravedlivě v nejlepším zájmu účastníků. Původ této zásady lze nalézt v soukromoprávní povinnosti xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxní dostačující. Vyžaduje se kvalifikované jednání obvykle očekávané od profesionála, jako organizátora RT, které bude sledovat nejlepší zájmy účasxxxxx xxxx xxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxkazníky, kterým recitál 71 MiFID II ukládá jednat v nejlepším zájmu jejich zákazníků. Následně článek 24 odst. 1 MiFID II blíže stanoví 1 z nejdůležitěxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxepšími zájmy všech kategorií jejich zákazníků. Uvedená zásada byla do ZPKT implementována pro vybrané regulované subjekty, včetně organizátora RTx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx a následně soudu prostor pro výklad a interpretaci jednotlivých kritérií v duchu právní úpravy, přičemž zavedená tržní praxe bude posouzení v nemalé mxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxm OCP. Přesto lze v případě organizátorů RT ze zažitých zvyklostí dovozovat následující vymezení jednotlivých kritérií, na kterých je založena zásadx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo subjektu, bude odrazem jeho odpovědnosti za úroveň a kvalitu poskytovaných služeb s přímou vazbou na řádné a včasné spárování pokynů účastníků. Požaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxch okolnostech souvisejících s organizováním RT a upozornit na jejich případné právní důsledky na účastníky. Spravedlivé jednání lze především spatxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xejlepšího zájmu účastníka lze u organizátora RT vyložit jako povinnost nakládat s pokyny účastníka způsobem s ním dohodnutým a stanoveným v burzovnícx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxové investiční činnosti spočívající v provádění pokynů účastníků za použití vlastního kapitálu a v obchodování párováním pokynů na vlastní účet. ZPKx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xádné organizování RT a systémové riziko způsobilé ohrozit stabilitu kapitálových trhů. Regulace mimo jiné ukládá v § 48 odst. 1 písm. g) ZPKT povinnosx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxlenutí nepříznivých výsledků hospodaření. Ustanovení odstavce 3 jde ještě dál. S cílem zajistit ochranu účastníků RT a zachovat transparentnost obcxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xT. Zákaz je absolutní a není z něj možná výjimka ani v případě získání souhlasu dotčených účastníků.
Organizátorovi RT se zakazuje provést pokyn účaxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxem a na vlastní účet, kdy právní důsledky dopadají přímo na organizátora RT. V důsledku uzavření obchodu by došlo k nákupu investičního nástroje do majexxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxany v uzavírané transakci a pozice související s tvorbou trhu. Obchodování na vlastní účet je definováno v § 2 odst. 1 písm. e) ZPKT.
Dále se organizátxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x souladu s recitálem 24 MiFID II je považováno za jednání na vlastní účet. Při reprobovaném obchodování by byl organizátor RT dle § 2 odst. 1 písm. w) ZPKT xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxx xxxxeden současně. Obchody s prodávajícím i s kupujícím by se uzavíraly za cenu, při níž by organizátor RT neutrpěl ztrátu ani by nevytvořil zisk. Získal by pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstrojů, byl by však vystaven riziku protistrany, tj. riziku, že prodávající nedodá investiční nástroj a že kupující nezaplatí dohodnutou cenu. V zájmx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
Evropská předloha:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxteratura:
HUSTÁK, Z., ŠOVAR, J., FRANĚK, M., SMUTNÝ, A., CETLOVÁ, K., DOLEŽALOVÁ, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C. H. Bxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxohled-financni-trh/.galleries/legislativni_zakladna/investicni_spolecnosti_investicni_fondy/download/metodika_odbp_20041015.pdf [xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxladě zmocnění v § 44 odst. 1 písm. b) zák. o ČNB, vykonává dohled mimo jiné nad organizátory trhů s investičními nástroji, tj. také nad organizátory RT. V rxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxn dohledu předpokládá dostatečnou informovanost ČNB o jejich činnosti. Ustanovení § 42 ZPKT poskytuje ČNB 1 ze zdrojů informací o organizátorech RT. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxsti s ručením omezeným i akciové společnosti je v souladu s § 181 a § 402 odst. 1 z. o. k. povinen svolat valnou hromadu alespoň 1 za účetní období, nejpozdxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxe § 184 odst. 1 z. o. k. písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání. Akcionářům zasílá svolatel pozvánku dle § 406 z. o. k. nejméně 30 dnů přede dnem koxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxdstihu o konání valné hromady a o záležitostech, které se na ní budou projednávat. Z uvedeného důvodu se domnívám, že by organizátor RT měl ČNB informovax x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxcí týká, jeví se být praktické předložení ČNB pozvánky rozesílané za účelem svolání valné hromady.
Zastoupení ČNB na valné hromadě organizátora RT xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxomady organizátora RT zástupce ČNB. Prostřednictvím zástupce bude ČNB vykonávat dohled na valné hromadě organizátora RT.
Související ustanovenxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxK, Z., ŠOVAR, J., FRANĚK, M., SMUTNÝ, A., CETLOVÁ, K., DOLEŽALOVÁ, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, 1032 s.
xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx x xx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx. 45 odst. 4 a 5 MiFID II. Výbor pro jmenování byl již dříve upraven pro obchodníky s cennými papíry aj. v příloze vyhlášky č. 163/2014 Sb. Tato vyhláška xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxět ke zvýšení kvality vedení organizátorů RT prostřednictvím výběru vhodných členů vedoucího orgánu a pravidelným hodnocením činnosti vedoucího orxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxípadě, že vedoucí orgán podle vnitrostátního práva nemá žádné pravomoci při výběru a jmenování žádného ze svých členů. Stejnou výjimku poskytuje též Cxx x xxxxxx xx xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxodních korporacích upravujících jmenování jednotlivých orgánů společností s ručením omezeným a akciových společností vyplývá, že v případě českýxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxc úpravu výboru pro jmenování pro organizátory RT zavádět. Zákonodárce nakonec úpravu výboru pro jmenování zavedl i pro organizátory RT. Navíc oproti xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxonují pravomocemi při volbě svých členů. V důsledku zvolené úpravy nemá možnost ovlivňovat volbu členů vedoucího orgánu jeho členy žádný vliv na povinxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xoporučovala zavést povinnost zřizování výboru pro jmenování na všechny organizátory RT, aniž by se zkoumala významnost daného organizátora, aby se pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxna pouze v případě významných organizátorů RT.
Organizátor RT významný z hlediska velikosti, vnitřní organizace a povahy, rozsahu a složitosti svxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxování významnosti pouze podle stanovených hledisek by však v praxi působilo značnou nejistotu, proto se předpokládá stanovení bližších kritérií jedxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xoto ustanovení v odstavci 3 předpokládá vydání prováděcího předpisu pro účely posouzení významnosti OCP a na základě odkazu i organizátora RT. Zmocněxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxazu též organizátora RT) za významné, pokud podíl povinné osoby na celkové bilanční sumě všech povinných osob na daném trhu dosahuje nebo přesahuje 5 %. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu osobu. V opačném případě by se kritérium míjelo účinkem. V případě organizátora RT se určí podíl konkrétního organizátora na celkové bilanční sumě všxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxný trh omezit pouze na ČR, v době k 31. říjnu 2019 by byli zohledněni 2 organizátoři RT (Burza cenných papírů Praha, a .s. a RM-SYSTÉM, česká burza cenných pxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxanční sumy sčítaly bilanční sumy všech organizátorů RT působících v členských státech EU. Na hrozící výkladové spory upozornila ČNB již v připomínkovxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxzátora RT skládat výhradně z členů vedoucího orgánu, kteří v něm nevykonávají žádnou výkonnou funkci, tzn. z nevýkonných členů vedoucího orgánu. Odkax x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xrostřednictvím odkazu by se neměla aplikovat na organizátora RT další ustanovení vyhlášky č. 163/2014 Sb. jako je vymezení vedoucího orgánu a jeho roxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxenování je implementována v příloze č. 2 bod 1, 2 a 11 až 15 k vyhlášce č. 163/2014 Sb. V bodě 1 je uloženo, aby členové výboru pro jmenování byli nevýkonní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxizátora RT pro účely regulace není stanoven, doporučujeme vyjít z článku 45 odst. 4 MiFID II, výbor pro jmenování tak bude tvořen nevýkonnými členy vedxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu způsobilost a zkušenost členů vedoucího orgánu.
Výbor pro jmenování vykonává zejména tyto činnosti:
-
navrhuje ke schválení kandidáty na uvoxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxx xxxxxtí strukturu, velikost, složení a činnost vedoucího orgánu,
-
alespoň 1 ročně hodnotí důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenost jednotlixxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xedení.
Organizátor RT umožní výboru pro jmenování používat veškeré zdroje, které výbor považuje za vhodné, včetně externího poradenství, a za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od činnosti organizátora RT. Organizování RT je přípustné pouze na základě předem uděleného povolení ČNB dle § 38 ZPKT. Pouze činnosti uvedené v povolexx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxovat o směřování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxa, RT by v tomto případě rozhodl o změně stanov, společenské smlouvy či zakládací listiny spočívající ve změně předmětu podnikání, který by byl zúžen o oxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x § 42 ZPKT povinen předem písemně informovat ČNB, jako orgán dohledu nad kapitálovým trhem, o konání každé jeho valné hromady. Současně doporučujeme oxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxíslušný orgán organizátora RT přijme uvedená rozhodnutí, vzniká organizátorovi RT povinnost neprodleně tuto skutečnost oznámit ČNB.
K odstavci 2
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxx
x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xni změny předmětu podnikání spočívající v ukončení organizování RT. Společnost se zrušuje právním jednáním, tj. rozhodnutím příslušného korporátnxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxodným dnem pro zánik povolení je proto přijetí rozhodnutí příslušného korporátního orgánu organizátora RT, ledaže je v rozhodnutí uvedeno pozdější dxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxajících z těchto činností. Dokud není vypořádání dokončeno, je stále považován za organizátora RT. Zákon zakládá tuto právní fikci k zachování dohledxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx RT nadále organizuje RT a nad rámec této činnosti žádá o registraci nebo zrušení registrace dalších činností dle § 39 ZPKT nebo o změnu rozsahu povolení xxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x 2 příčila smyslu zákona.
Související ustanovení:
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xraha: C. H. Beck, 2012, 1032 s.
Přeměna organizátora regulovaného trhu
K odstavci 1
Organizátorovi RT se umožňuje, obdobně jako jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxměny obchodních společností a družstev jsou obecně upraveny v § 174 až 209 obč. zák., který se jako norma
lex generalis
aplikuje v případech neupravenýxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtivně uvedené v § 1 odst. 2 zák. o přeměnách. Z tohoto výčtu přeměn v zákoně o přeměnách jsou pro organizátora RT přípustné, při splnění podmínek § 45 ZPKTx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxonáře, případně v převodu jmění společnosti na organizátora RT, pokud je organizátor RT jejím společníkem nebo akcionářem (dále také „přeměna“).
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xiné právní formy nejsou pro provozovatele vypořádacího systému dle § 90a ZPKT povolené. Organizátorem RT navíc může být komoditní burza ve formě akcixxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxchu § 38 odst. 1 písm. a) ZPKT umožněna pouze na akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným. Ohledně převodu jmění organizátora RT převzal xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxčení akcionáře by odporovalo
ratio legis
, proto se připouští převod jmění též na akcionáře organizátora RT.
Odstavec 1 stanoví povinnost získat k pxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé udělený souhlas jiného správního orgánu dle zvláštního předpisu, nezbytnou podmínkou pro podání návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku a pxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení ČNB, případně jiného správního orgánu, s přeměnou se s právní mocí zamítavého rozhodnutí automaticky ruší projekt přeměny, třebaže jinak navrhovxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Žádost lze podat pouze elektronicky, což snižuje náklady žadatele a urychluje správní řízení o žádosti. Podání žádosti do elektronické podatelny ČNB xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x
Správní řízení o povolení k přeměně organizátora RT se zahajuje na návrh, kterým je žádost. Žádost musí obsahovat obecné náležitosti stanovené v § 37 odxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxdmětu podání.
Dále žádost obsahuje údaje a přikládají se k ní doklady nezbytné pro posouzení důsledků přeměny organizátora RT. Ustanovení neposkyxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xtrategické rozhodnutí organizátora RT o přeměně, ani důvody, které ho k rozhodnutí vedly. Vezmeme-li v úvahu, že zákon povolává ČNB, aby rozhodla o povxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxitálových trhů, lze důvodně předpokládat, že ČNB bude při posuzování důsledků přeměny šetřit především její možný vliv na zde uvedené cíle dohledu nad xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xT použít při přípravě žádosti. Pro tento účel je možno využít univerzální vzor tiskopisu ČNB, který obsahuje požadované náležitosti. Vzor doporučenéxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx
x xxxxxxxx x
xxxxx žádosti o povolení přeměny organizátora RT je specifikován ve vyhlášce č. 309/2017 Sb., kterou ČNB vydala na základě zmocnění v § 199 odst. 2 ZPKT. Podroxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx x x x x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxch a nástupnických společností, který obsahuje údaje, zda se jedná o zanikající společnost, nástupnickou společnost, převádějící společnost nebo pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xednotlivých vkladů, jimiž byl základní
kapitál
upsán nebo splacen, dále uvedení počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nebo počtu a druhu obcxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxis vlivů na výkon činností a poskytování služeb, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přexxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xměny právní formy sepsaný ve formě notářského zápisu ve znění uloženém ve sbírce listin obchodního rejstříku,
e)
společné zprávy statutárních orxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxy, případně souhlasy s upuštěním od zpracování znalecké zprávy nebo zpráv,
g)
znalecké posudky, nejsou-li součástí znaleckých zpráv, pokud se vyxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxjovací rozvaha nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejicx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xropojení, a za každou osobu, která v důsledku přeměny získá kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností, i) údaje o osobě, ii) vxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxx,
-
doklady k posouzení důvěryhodnosti,
-
údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxačení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,
-
výčet funkcí ve volených orgánech jiných právnických osob, které hodlá vyxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xrávnické osobě vykonávána, s uvedením, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
-
stručný popis výkonu funkce z hlediska svěřených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxínek podle § 10 odst. 3 písm. c) a f) ZPKT.
Z důvodu přehlednosti se v žádosti uvádí seznam předkládaných příloh. Jednotlivé přílohy se označuxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxo údaj přiložit k žádosti o povolení k přeměně, žadatel dle § 15 vyhlášky č. 309/2017 Sb. odůvodní nepředložení a důvody přiměřeně doloží.
Dle § 14 vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v elektronickém styku, za předpokladu, že neumožňuje změnu obsahu dokumentu.
Řízení ve věci žádosti o povolení k přeměně organizátora RT se řídí spxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xčastníků a kapitálových trhů. V případě zamítavého rozhodnutí se v odůvodnění uvádí důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se ČNB řídxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxle se zde uvádí, v jaké lhůtě je možno rozklad podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a komu má být podán. Na řízení o rozkladu se přiměřeně použijí ustanxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xřípustný rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí. Rozklady podané proti rozhodnutím ČNB vydaných v prvním stupni nejprve projednává rozkladová komxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxravený rozkladovou komisí tvoří podklad pro rozhodnutí bankovní rady ČNB, ale bankovní rada jím není vázána. Druhoinstanční rozhodnutí bankovní radx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xrganizátora RT spočívající v jeho rozdělení. Fúze organizátora RT se připouští pouze s jiným organizátorem RT nebo s provozovatelem vypořádacího sysxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxem na území ČR ve formě akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Zákonná úprava proto umožňuje fúzi organizátora RT pouze s tuzemskými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxjí, a to i s osobou, které bylo uděleno povolení zahraničního orgánu dohledu k organizování RT. Úprava odporuje zásadě svobodného usazování zaručené čxxxxxx xx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxje ani MiFID II.
Související předpisy:
§ 17x xx xxx xxxx xxxxx x x x xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xx xxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx x x xx x xx x xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxolečností
Literatura:
HUSTÁK, Z., ŠOVAR, J., FRANĚK, M., SMUTNÝ, A., CETLOVÁ, K., DOLEŽALOVÁ, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komenxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x
xxxxnná úprava reguluje veřejnoprávní podmínky pro převod, zastavení nebo pacht (dále také „dispozice“) obchodního závodu organizátora RT, případně jexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Obchodní závod výhradně vymezuje podnikatel, záleží na jeho vůli, zda vznikne jeden nebo více funkčně ucxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxu.
Jestliže se organizátor RT rozhodne převést, zastavit nebo propachtovat obchodní závod či jeho část, ukládá se nad rámec soukromoprávních požaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdstatnou změnu v činnosti organizátora RT. Při aplikaci výjimky však lze jazykovým výkladem dospět ke 2 odlišným regulatorním požadavkům.
Zaprvé x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xeho částí, dojde k podstatné změně v jeho činnosti. Posuzovaly by se dopady nejen dispozice s částí obchodního závodu, ale také s celým obchodním závodex xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxe občanský zákoník připouští, aby 1 podnikatel vlastnil více obchodních závodů. Organizátor RT může proto vymezit obchodní závody s doplňkovou funkcx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvce 1 vede k povinnosti získat povolení ČNB ke každé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s důvodovou zprávou k novele provedené zákonem č. 204/2017 Sb., dle které novela přinesla zpřesnění ustanovení v tom smyslu, že povolení ČNB nepodléhá xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtatnou změnu v činnosti organizátora RT, je nezbytné povolení ČNB. Obdobný postup se aplikuje na výjimku z povinnosti získat korporátní schválení s přxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxhodního závodu podnikatele podléhá souhlasu nejvyššího orgánu akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, nehledě na jeho dopady. Při výkxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxrickým výkladem odstavce 1 bude vždy vyžadováno povolení ČNB k převodu, zastavení nebo pachtu celého obchodního závodu organizátora RT.
Vzhledem xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxno povolení ČNB ohledně dispozice s celým obchodním závodem, nebo zda se bude jednat o dispozici pouze s částí obchodního závodu, u které zákon umožňuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxátora RT, pokud tato dispozice nezpůsobí podstatnou změnu v jeho činnosti. Zákonodárce zvolil kritérium pro použití výjimky na základě materiálního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto lze předpokládat, že dosažení hranice podstatné změny bude šetřeno vzhledem k cílům regulace organizátora RT spočívajícím v řádném organizovxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch rozhodnutí, ledaže účinnost těchto rozhodnutí bude podmíněna splněním odkládací podmínky spočívající v pravomocném rozhodnutí ČNB o udělení povxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxchtu obchodního závodu, případně jeho podstatné části, až po pravomocném udělení povolení ČNB a získání nutných korporátních rozhodnutí.
Pokud sxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mu také povinnost získat předchozí povolení ČNB za podmínek odstavce 1. Jestliže činnosti předmětného obchodního závodu spočívají v činnostech vykoxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx § 144 odst. 2 ZPKT. Jiné podnikatelské subjekty musí předem získat povolení k činnosti organizátora RT dle § 38 ZPKT. Jestliže jsou v rámci obchodního záxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxtavení nebo pachtu obchodního závodu organizátora RT, případně jeho části, není přípustné v písemné podobě. Žádost lze podat pouze elektronicky, což xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové sítě buď do datové schránky ČNB, nebo odesláno na elektronickou adresu podatelny ČNB.
K odstavci 3
Správní řízení o dispozici s obchodním záxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xpr. řádu. Zejména se jedná o určení správního orgánu, kterému je žádost určena, o identifikaci žadatele, případně jeho zástupce, o vymezení předmětu pxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxnovení neposkytuje žádné vodítko pro ČNB ani pro žadatele, dle jakých kritérií mají být důsledky dispozice posuzovány. ČNB jistě nebude přezkoumávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x povolení či zamítnutí žádosti k dispozici právě u organizátora RT, nad kterým vykonává dohled s cílem zajistit řádné organizování RT, ochranu účastníxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxhledu nad RT.
Vyhláška č. 309/2017 Sb., která blíže specifikuje náležitosti žádosti k dispozici, v příloze neuvádí předepsaný tiskopis, který má oxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxžadované náležitosti. Vzor doporučeného tiskopisu je k dispozici na webových stránkách ČNB v sekci Výkon dohledu - Povolovací a schvalovací řízení.
x xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xterou ČNB vydala na základě zmocnění v § 199 odst. 2 ZPKT. Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k dispozici jsou obsaženy v § 11 ve spojení s § 2 a § 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxení nebo pachtu obchodního závodu nebo jeho části,
xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxvatele nebo pachtýře, a za každou osobu údaje o osobě, výši základního kapitálu, výši splaceného základního kapitálu včetně počtu, výše a předmětu jedxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxdních podílů,
c)
popis dispozice s obchodním závodem nebo jeho částí, obsahující zejména důvody dispozice a změny, ke kterým dojde v plánu obchodnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a popis přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokladech,
d)
finanční výkazy zúčastněných společnxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu,
f)
seznam členů vedoucích orgánů přebírající společnosti, a za každého člena vedoucího orgánu údaje a doklady:
-
údaje o osobě,
-
doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxled členství ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení vykonávxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxžně s výkonem funkce člena vedoucího orgánu žadatele, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení funkce, která má být v této právnické osobx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxpovědností člena vedoucího orgánu žadatele a
-
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx
x xxxxxx xxxxxednosti se v žádosti uvádí seznam předkládaných příloh. Jednotlivé přílohy se označují pořadovým číslem, jejich názvem a odkazem na
relevantní
ustaxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxlášky č. 309/2017 Sb. odůvodní nepředložení a důvody přiměřeně doloží.
Dle § 14 vyhlášky č. 309/2017 Sb. se žádost a její přílohy předkládají ČNB vx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dokumentu.
Řízení ve věci žádosti o povolení dispozice s obchodním závodem organizátora RT nebo jeho částí se řídí správním řádem. ČNB žádost zamítxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxganizování RT, ochrany účastníků a kapitálových trhů. V případě zamítavého rozhodnutí se v odůvodnění uvádí důvody výroku, podklady pro jeho vydání a xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtným je pouze rozklad. Dále se zde uvádí, v jaké lhůtě je možno rozklad podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a komu má být podán. Na řízení o rozkladu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxlejší ustanovení. Není přípustný rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí. Rozklady podané proti rozhodnutím ČNB vydaných v prvním stupni nejprve prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxávním řízení. Návrh připravený rozkladovou komisí tvoří podklad pro rozhodnutí bankovní rady ČNB, ale bankovní rada jím není vázána. Druhoinstanční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Literatura:
HUSTÁK, Z., ŠOVAR, J., FRANĚK, M., SMUTNÝ, A., CETLOVÁ, K., DOLEŽALOVÁ, D. Zákon o poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxšování a pozbývání kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu a jeho ovládnutí
K odstavci 1
Ustanovení implementuje princip kontxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnčních služeb. Zakotvuje možnost účinné kontroly příslušných orgánů nad procesem ovládání a nabývání kontroly nad poskytovateli finančních služeb x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxly vhodné. Vhodnost je posuzována vzhledem k cílům regulace spočívající v řádném a obezřeném řízení RT. Pokud regulatorní orgán dospěje k důvodné domnxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxuje významný vliv, nekvantifikuje ani kontrolní podíl na organizátorovi RT. Ponechává prostor jednotlivým členským státům, aby v rámci procesu implxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xomocí kterých se určuje, zda bude dosaženo významného vlivu nebo kontrolního podílu na organizátorovi RT.
Ovládnutí organizátora RT se vykládá v dxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpraveným v § 74 a násl. z. o. k. Za ovládající osobu se považuje osoba, která má reálnou možnost přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv na organixxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xodíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo jejich součet. Uvedený podíl je vymezen jednak kvantitativně dosažením alexxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xižšího než 10% podílu, pokud umožní vykonávat významný vliv na řízení společnosti. Bližší výklad k pojmu kvalifikovaná účast uvádí komentář v části věxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxem veřejné moci, aby byla zajištěna vhodnost ovládajících osob a osob nabývajících kvalifikovanou účast pro řádné a obezřené vedení organizátora RT. x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Přestože již bylo nabyvateli odsouhlaseno nabytí kvalifikované účasti na organizátorovi RT, musí opět získat souhlas ČNB k navýšení kvalifikované úxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxnem stanovenými hranicemi způsobilo významné zvýšení vlivu na organizátora RT, proto se souhlas ČNB nevyžaduje, dokud není dosažena další zákonem stxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxbyvatele, ale zohledňují se také osoby jednající s nabyvatelem ve shodě. Jednání ve shodě je jako forma podnikatelského seskupení upraveno v § 78 z. o. kx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Pro účely posouzení kvalifikované účasti a ovládnutí organizátora RT se sčítají podíly na hlasovacích právech osob jednajících ve shodě. Blíže o výpoxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xřed ovládnutím nebo nabytím stanovených účastí na organizátorovi RT. Absence souhlasu ČNB k ovládnutí nebo nabytí uvedených účastí na organizátorovx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvat hlasovací práva do udělení souhlasu ČNB. Sankce se týká pouze nově nabytých hlasovacích práv bez souhlasu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxt § 1762 obč. zák., který podmiňuje účinnost smlouvy rozhodnutím příslušného orgánu povolaného zákonem. Právní úkon, na jehož základě dojde k nabytí čx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xeúčinnost smlouvy má vážné dopady na smluvní strany, nemohou se úspěšně domáhat plnění na základě takové smlouvy, tedy ani povinnosti nabyvatele zaplxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxm, nikoli převodem vlastnického práva, je nabyvatel povinen dle § 10c odst. 2 ZPKT neprodleně informovat ČNB a požádat ji o udělení souhlasu dle odstavxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcky upravují postup při nabývání a zvyšování kvalifikované účasti na OCP a při jeho ovládnutí. V souladu se zákonnou dikcí proto také odkazujeme na komexxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxí obsahovat obecné náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 spr. řádu. Zejména se jedná o určení správního orgánu, kterému je žádost určena, o identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxátora RT. Upřesňuje se výše stávající, nově nabývané a výsledné kvalifikované účasti po odsouhlasení, případně se identifikuje osoba či osoby jednajxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxládnutí na řádné a obezřetné vedení organizátora RT. ČNB do 2 dnů od přijetí kompletní žádosti potvrdí žadateli její přijetí. Jedná se o rozhodný okamžixx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxní souhlasu (vyjma případu přechodu vlastnických práv dle § 10c odst. 2 ZPKT).
Řízení ve věci žádosti o udělení souhlasu dle odstavce 1 je upraveno spxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxsti vyhoví, zejména pokud žadatel předloží dostatečné informace a ČNB na základě volného hodnocení nahromaděných důkazů dospěje k závěru, že v důsledxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxlnění podmínek uvedených v § xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrhu. Ustanovení § 10d odst. 7 písm. a) ZPKT umožňuje, aby ČNB v rozhodnutí o udělení souhlasu dle odstavce 1 stanovila lhůtu, během které má dojít k povolxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xodat novou žádost. V rozhodnutí ČNB se dále uvádí závěry ze stanovisek vydaných orgány dohledu jiného členského státu EU, která ČNB obdržela postupem dxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxh hodnocení a při výkladu právních předpisů. V poučení ČNB informuje o možnosti podat opravný prostředek, přípustným je pouze rozklad. Dále se zde uvádxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxání. V souladu s § 82 spr. řádu lze rozkladem napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Není přípustný rozxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxová komise je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady ČNB vydaných ve správním řízení. Návrh připravený rozklxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxl napadnout podáním žaloby ve správním soudnictví.
K odstavci 2
Ustanovení odstavce 1 odkazuje na § 10b až 10d ZPKT, které se obdobně aplikují na posxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti o takový souhlas.
Obsah žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti či ovládnutí organizátora RT je blíže specifikován ve xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xsob s kvalifikovanou účastí v obdobném rozsahu jako v případě žádosti o povolení k činnosti organizátora RT, proto odkazuji též na komentář k § 38 ZPKT. Pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh k nabytí účasti a zda splňují předpoklad řádného a obezřetného řízení organizátora RT. Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k přeměně organizxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxxx xxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxtříku pro žadatele,
d)
k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
e)
finanční výkazy žadatele dle § 2 písm. d) vyhlášky č. 309/2017 Sb. a další doklxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx a personálních vztahů žadatele k členům vedoucího orgánu organizátora RT a jeho ovládající osoby,
h)
o osobách jednajících ve shodě s žadatelem,
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
k)
o strategickém záměru,
l)
o osobách s úzkým propojením,
m)
stanovisko orgánu dohledu nad zahraničním žadatelem k plánovanému nabytí xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu v tomto státě, se umožňuje v souladu s § 12 odst. 2 vyhlášky č. 309/2017 Sb. nahradit část dokumentů potvrzením vydaným jeho dohledovým orgánem o prověxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtora RT, žadatel předkládá další dokumenty dle § 12 odst. 13 vyhlášky č. 309/2017 Sb.
Z důvodu přehlednosti se v žádosti uvádí seznam předkládaných pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxit k žádosti o povolení k přeměně, žadatel dle § 15 vyhlášky č. 309/2017 Sb. odůvodní nepředložení a důvody přiměřeně doloží.
Vyhláška č. 309/2017 Sxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxsu ČNB pro organizátora RT, který obsahuje požadované náležitosti. Vzor doporučeného tiskopisu žádosti a souvisejícího dotazníku je k dispozici na wxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxné v písemné podobě. Žádost lze podat pouze elektronicky, což snižuje náklady žadatele a urychluje správní řízení o žádosti. Žádost do elektronické poxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x 14 vyhlášky č. 309/2017 Sb. se žádost a její přílohy předkládají ČNB ve formátu PDF. Případně je povoleno použití jiného datového formátu běžně užívanxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xýt informována také o snížení kvalifikované účasti osoby nebo osob jednajících ve shodě na organizátorovi RT, případně o zániku ovládání organizátorx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxost informovat ČNB bez zbytečného odkladu, aniž by dále upřesnil lhůtu a její počátek. Z textu § 10e odst. 1 ZPKT lze dovodit, že ČNB by měla být informováxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxel účasti žádá ČNB o souhlas s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti, případně s ovládnutím organizátora RT, nebo ne.
Prahové hodnoty zakládajíxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx účasti dle § 10b ZPKT. Pokud se snížení kvalifikované účasti pohybuje mezi 2 prahovými hodnotami, ČNB se neinformuje.
ČNB nedoporučuje pro oznámenx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxifikace organizátora xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xzniká povinnost osobám nabývajícím nebo pozbývajícím kvalifikovanou účast na organizátorovi RT či jeho ovládnutí. Odstavce 4 a 5 se věnují povinnostx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxanizátorovi RT povinnost, aby zveřejnil informace o vlastnictví RT. Organizátor RT je povinen veřejnosti zpřístupnit zejména totožnost všech osob, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe v § 47 ZPKT zvolil ovládání a kvalifikovanou účast jako rozhodující kritéria, pomocí kterých se určuje, zda bude dosaženo významného vlivu nebo kontxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxících samostatně nebo ve shodě, které na něm mají kvalifikovanou účast nebo ho ovládají. Vyžaduje se uvedení velikosti jejich účastí.
K odstavci 5
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uveřejňování odkazuje na prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 424/2017 Sb. Vyhlášku vydala ČNB na základě zmocnění v § 199 odst. 2 ZPKT k prxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxformace aktuální. Organizátor RT má možnost dozvědět se o změně jeho vlastnické struktury především při konání valné hromady, proto § 11 vyhlášky staxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx běžet 30denní lhůta pro uveřejnění osob aktuálně držících kvalifikovanou účast nebo ovládajících organizátora RT v den konání valné hromady. Třicátx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Vždy musí být informace uveřejněny v českém jazyce, což neomezuje organizátora RT v uveřejnění také v cizích jazycích. Vyhláška potvrzuje poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxganizátora RT v procentuálním vyjádření. Z hlediska přehlednosti doporučujeme grafické znázornění vlastnické struktury organizátora RT.
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxÁK, Z., ŠOVAR, J., FRANĚK, M., SMUTNÝ, A., CETLOVÁ, K., DOLEŽALOVÁ, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, 1032 s.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx II, který byl téměř v shodném znění převzat z článku 39 MiFID I. Zákonná úprava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxní střetu zájmů, odhalování a řízení rizik pro provoz organizátora RT, zajištění řádného provozu organizátora RT, pravidel obchodování a vypořádání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxtníci, emitenti či investiční nástroje splňují pravidla organizátora RT, případně zda dodržují zákonné povinnosti. Současně upozorňuji, že znění oxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe, které vyžaduje řádný a obezřetný výkon činnosti organizátora RT. Ten má být podpořen pomocí řídícího a kontrolního systému, který není pro organizáxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xízení rizik OCP jsou upraveny v § 12 až 12f ZPKT, částečně jsou upraveny v přímo použitelném CRR.
Je ovšem dlužno zohlednit specifika, která pramení z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxostech by mělo být upřednostněno ustanovení odstavce 1 jako
lex specialis
šetřící charakter provozu organizátora RT.
K písmenu a)
Cílem ustanovxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxínek a příležitostí bez jakéhokoli znevýhodnění. Společníci RT, ať už se jedná o akcionáře organizátora RT s právní formou akciové společnosti, nebo sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxňovat organizátora RT. Významný vliv na organizátora RT mohou vyvíjet také osoby, které s ním tvoří podnikatelské seskupení. Uvedené osoby se mohou poxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxě jeho majetku před pokyny účastníků RT.
Postupy zavedené v souladu s komentovaným ustanovením uvádí způsob určení uvedených střetů zájmů a popisuxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxt takové střety vhodně řešeny v případě jejich vzniku. Osoby, jejichž prostřednictvím organizátor RT svou činnost vykonává, by měly neprodleně oznámxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxa RT, včetně dodržování postupů v oblasti střetů zájmů.
K písmenu b)
Ustanovení ukládá organizátorovi RT přijmout postupy pro řízení rizik vznikaxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xPKT. Při výkladu je nutno současně postupovat dle vyhlášky č. 163/2014 Sb., kterou ČNB vydala na základě zmocnění v § 12f ZPKT. Vyhláška č. 163/2014 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xizik organizátora RT by měly být zaměřeny zejména na identifikaci vznikajících významných rizik, jakož i na odhalování potenciálních rizik. Rizika, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxzika náleží především riziko tržní, operační, likvidity. Nezanedbatelným rizikem v případě organizátora RT je také riziko reputační, strategické, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivit organizátora RT, jakož i v makroekonomických souvislostech, včetně vývoje hospodářského cyklu. Pro rizika s potenciálním významným dopadex xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxžně sledována a vyhodnocována. Postupy k řízení rizik upravují způsob jejich interního ohlašování vedoucímu orgánu a vrcholnému vedení. Postupy a stxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich dodržování a účinnost.
V závislosti na povaze, rozsahu a složitosti činnosti organizátora RT řízení rizik zastává útvar nezávislý na vrchoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxnou působností, který disponuje dostatečnými pravomocemi k sledování, ohlašování a omezování výskytu rizik, který se současně podílí na stanovení sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxenu c)
Organizátor RT zavádí zásady pro zajištění jeho řádného provozu. Součástí těchto zásad jsou postupy k zajištění obnovy a kontinuity činností xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxištění dostatečné stability systému RT prostřednictvím postupů, které umožní účinně řešit případy narušení. Obchodování na RT by mělo být v takových xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxho provozu systému obchodování organizátora RT odkazuji na komentář k § 50a ZPKT.
K písmenu d)
Organizátor RT je v souladu s § xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxní zásady a podmínky shrnují pravidla obchodování na RT, kterými se řídí obchodování na RT s investičními nástroji prováděné účastníky RT. Pravidla obxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxtupná účastníkům RT, aby se s nimi mohli předem seznámit a řídit se jimi. Obchodování na RT se uskutečňuje párováním pokynů účastníků RT. Důraz je kladen xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxět jejich pokyny zcela objektivně, aniž by docházelo k jakémukoli zvýhodnění účastníka či skupiny účastníků RT. Ustanovení rámcově vymezuje principxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xT strukturování pravidel a vymezení jednotlivých práv a povinností v mezích zákona, aby mohly být flexibilně zohledněny aktuální potřeby RT a jeho účaxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxytné jeho vypořádání. Zjednodušeně řečeno vypořádání zahrnuje dvě operace, ke kterým dochází na základě uzavřeného obchodu. Uvedené operace spočívxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxních prostředků z účtu nakupujícího na účet prodávajícího účastníka. V souladu s § 83 ZPKT se vypořádání provádí na základě příkazu k vypořádání. Samoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby se zjistila výsledná čistá pozice daného účastníka vůči ostatním účastníkům. Po zjištění čisté výsledné pozice následuje splnění vzájemných dlxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxorovi RT zavést opatření k vypořádání provedených (uzavřených) obchodů s investičními nástroji. Organizátor RT může sám provozovat vypořádací sytéxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtémem zúčtování, které mohou mít sídlo i v jiném členském státě. Evropská
legislativa
klade důraz na zvýšení konkurence mezi provozovateli systémů vxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxtníkům musí být umožněn přístup k transparentním pravidlům vypořádání a též jim musí být umožněna volba konkrétního poskytovatele vypořádání. Nutnox xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxximěřených nákladů.
K písmenu f) a j)
Ustanovení ukládá organizátorovi RT přijmout a zavést opatření zabraňující zneužívání trhu. Při jeho výkladx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx vyžaduje náležitou prevenci před případy zneužití trhu doprovázenou aktivním sledováním s cílem odhalit případná porušení, vyhodnotit je a nahlásix xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxešel opětovnému výskytu obdobných případů v budoucnu.
Zneužití trhu je upraveno přímo použitelným nařízením MAR, které uvedené zneužití dále rozxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxrnující: i) uzavírání obchodů a související jednání, ii) šíření nepravdivých informací prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a iii) pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxu být považována za manipulaci s trhem. Jedná se o ukazatele manipulativního jednání souvisejícího s nepravdivými nebo zavádějícími signály, se zajixxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xednání.
“Vnitřní informaci” MAR definuje jako informaci přesné povahy, která dosud nebyla uveřejněna, týká se přímo nebo nepřímo 1 nebo několika exxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xovinni zabránit neoprávněnému přístupu k vnitřním informacím a pokud to není možné, vnitřní informace zveřejnit. Osoby disponující vnitřní informaxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřní informace či nedovoleně zveřejnit vnitřní informaci.
Organizátor RT je v souladu s článkem 16 odst. 1 MAR povinen zavést účinná opatření k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x případě organizátora RT přirozeně spočívají zejména ve sledování přijatých příkazů k obchodování a obchodů na jím organizovaných trzích. Sledují se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xlíže stanovené v regulační technické normě RTS k MAR. Zejména mají pokrývat veškeré činnosti organizátora RT a být přiměřené jejich rozsahu, velikostx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxch uvedených opatření se archivují aspoň 5 let.
Při současných objemech přijatých pokynů a rychlosti obchodování je nezbytné provádět monitoring xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxovány na odhalování neobvyklých vzorců chování, které naznačují zneužívání trhu. Jestliže systém dle předem nastavených vzorců zaznamená podezřelx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx či obchodů, které by mohly představovat zneužití trhu. Při analýze zohledňují veškeré dostupné informace a posuzují, zda by obchod či pokyn mohl předsxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxx xři zohlednění demonstrativního výčtu manipulativního jednání dle přílohy I MAR, který je dále upřesněn v příloze II nařízení (EU) 2016/522.
Jestlxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodu STOR ČNB jako dohledovému orgánu v souladu s článkem 16 odst. 1 MAR. Blíže komentář k § 49 písm. b) ZPKT.
K písmenu g)
Dle komentovaného ustanxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxstní jmění není definované v ZPKT. Představuje vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele pro tvorbu jeho kapitálu. Tvoří ho vklady zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxrnuje peněžité a nepeněžité vklady majetku do firmy, kapitálové fondy, hospodářské výsledky z minulých účetních období i z období současného a fondy txxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxlkovém jmění je ukazatelem finanční stability a jistoty podniku. Nejedná se o stálou veličinu, avšak o veličinu měnící se v závislosti na hospodářském xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxsá.
K písmenu h)
Organizátor RT je povinen udržovat dostatečné finanční zdroje pro zabezpečení řádného fungování RT. Zákonodárce záměrně nestanxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnční zdroje organizátora RT musí být přísně odděleny od majetku účastníků jím provozovaného RT. Článek 47 odst. 2 MiFID II zakládá ochranu finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x písmenu i)
Komentované ustanovení navazuje na povinnost organizátora RT stanovit pravidla pro řádné fungování RT, která jsou obsažena v pravidlecx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným osobám, informační povinnosti k zajištění dostatečné informovanosti účastníků trhu. Rovné investiční příležitosti zajišťuje regulace v oblxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xyžaduje od účastníků RT dodržování pravidel organizátora RT a současně zakotvuje povinnost organizátora RT soustavně kontrolovat a sledovat plnění xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxvání a obchodů na jím organizovaných trzích. Sledují se všechny uzavřené obchody a přijaté pokyny.
Organizátoři RT jsou současně povinni zavést poxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa ně klade patřičný důraz, protože teprve na jejich základě se mohou účastníci RT řádně rozhodnout o své investiční strategii. Organizátoři RT vyrozumx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xádné předkládání zákonem vyžadovaných dokumentů emitentů a zveřejňují se na internetových stránkách organizátora RT. V postupech se uvádí, jak orgaxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizátora RT přijmout a zavést pravidla přijímání investičních nástrojů k obchodování, pravidla obchodování a pravidla přístupu na RT, z kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxna, aniž by museli projevit výslovný souhlas s pravidly. Organizátor sleduje dodržování pravidel účastníky RT. Pouhé sledování, jak jsou dodržována xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx organizátora RT též represívní pravomocí. Organizátor RT je oprávněn a současně povinen zjednat nápravu v případě porušení povinností jednak stanovxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx RT. Porušení pravidel není považováno za správní delikt, proto ani není jeho skutková podstata vymezena v hlavě III o přestupcích ZPKT. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxanizátora RT. Podmínky a výše sankcí organizátor RT předem upraví ve svých postupech. Jedná se soukromoprávní vztah mezi organizátorem RT a porušitelxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxvinnost dle § 41 ZPKT organizovat RT s odbornou péčí. Takový přestupek organizátora RT by mohl být stíhán dle § 167 odst. 1 písm. e) ZPKT. Porušení informxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxladně informuje dohledový orgán ČNB.
K písmenu l)
Ustanovení navazuje na úpravu strategie tvorby uvedenou v § 17f a § 50g ZPKT. Tvůrci trhu poskytuxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxorba trhu naplní znaky strategie tvorby trhu dle § 17f odst. 2 ZPKT, je OCP povinen v souladu s § 50g odst. 1 ZPKT uzavřít s organizátorem příslušného RT píxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx náležitosti specifikované v § 50g odst. 3 ZPKT a v článku 2 RTS 8 k MiFID II.
Organizátoři RT jsou povinni průběžně sledovat plnění povinností OCP prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběžném vkládání kotací, které se musí řídit podmínkami organizátora RT pro stanovení standardního či minimálního množství a maximálního povolenxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodržování. V této souvislosti může žádat vysvětlení veškerých úkonů souvisejících se strategií tvorby trhu. V případě porušení smluvní povinnosti xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx upozornění není zjednána náprava, může být OCP pozastavena činnost strategie tvorby trhu či odejmuto oprávnění účastníka RT.
K písmenu m)
Emitenxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxstřednictvím výročních a pololetních zpráv atd. Jedná se o zásadní informace, na jejichž základě mohou investoři řádně zvážit investiční strategii. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx povinnosti organizátora RT soustavně sledovat plnění informačních povinností dle x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxačních povinností povinnými osobami.
Aby se zvýšila pravděpodobnost, že se požadované informace o emitentech skutečně dostanou k účastníkům RT a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x RTS 17 zajištěn prostřednictvím snadno dostupného a bezplatného mechanismu na webových stránkách organizátora RT.
K písmenu n)
Pokud organizáxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxku organizátora RT. Požadovaná opatření ZPKT blíže nespecifikuje a ponechává jejich úpravu na uvážení organizátora RT. Za daných okolností se nabízx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx RT nebo jiného účastníka RT.
Základním pilířem ochrany majetku účastníků RT a současně i organizátora RT je jejich přísné oddělení. Vždy musí být moxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxníků RT by měla být předem stanovena. Řádná evidence majetku je účinnou prevencí před zahrnutím majetku účastníků RT do majetkové podstaty organizátoxx xx x xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxody s účastníkem RT organizátor RT nenakládá s jeho majetkem.
K odstavci 2
Řádné a obezřetné organizování RT má být zajištěno prostřednictvím řídíxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxa ZPKT, které detailně popisuje jednotlivé složky řídícího a kontrolního systému OCP. Při přiměřené aplikaci uvedeného ustanovení je nutno zohlednix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xředevším ustanovení o vázaných zástupcích, IZ a odstavci 4 § 12a ZPKT. Ohledně bližšího výkladu odkazuji na komentář k § 12a ZPKT při jeho přiměřeném pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxxxxx x x xxx xxxxx
Evropská předloha:
čl. 47, čl. 48 odst. 1 a2, čl. 54 MiFID II, - čl. 7 až 10, čl. 12, čl. 14 až 17 MAR, - čl. 7 RTS 17, - čl. 2 odst. 2 Rxx x x xxxxx xxx x xxx x xxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxx xEU) 2016/522
Literatura:
HUSTÁK, Z., ŠOVAR, J., FRANĚK, M., SMUTNÝ, A., CETLOVÁ, K., DOLEŽALOVÁ, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxoci k tomuto účelu má interní oznamování o případech porušení předpisů. Jedná se implementaci požadavku dle článku 73 MiFID II, který ukládá zřízení mxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxém interního ohlašování je určen především pracovníkům, kteří se mohou při výkonu pracovních úkolů dozvědět o protiprávním jednání či jiném porušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxní při zajištění dostatečné ochrany oznamovatele (whistleblowing). Uvedená úprava byla přijata také pro účastníky finančních trhů jako jsou OCP, poxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xplatňovat mechanismus k hlášení. Ustanovení neuvádí bližší upřesnění podoby a způsobu fungování whistleblowingu v případě organizátora RT. Odkazuxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ZPKT, předpisů provádějících ZPKT a přímo použitelných předpisů EU v oblasti služeb na finančních trzích je určen dle přiměřeného použití pro pracovxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx a prokuristé. Pracovníci podávají hlášení mimo běžné informační toky pro podávání zpráv, a to prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatnéxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxerní útvar organizátora RT (zpravidla interní audit či compliance), který hlášení vyhodnotí a v případě potřeby podnikne nezbytné kroky k zajištění nxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx útvar dospěje k závěru, že došlo k případu dle § 49 ZPKT zakládajícímu bezodkladnou informační povinnosti organizátora RT.
Přestože komentované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x odstavec 2 § 12i ZPKT, protože vymezuje základní složky mechanismu hlášení uvedeného v odstavci 1 § 12i ZPKT následovně:
-
interní postup pro hlášexx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxich vyhodnocení,
-
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých informací,
-
ochrana osobních údajů oznamovatele i údajného porušitele.
Současně doporučuji při zavedení mechanismu hlášxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxT. Odkazuji též na komentář k § 12i ZPKT.
Související ustanovení:
Evropská předloha:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx
[Oznamovací povinnosti organizátora regulovaného trhu]
Ustanovení písmene a), b) a f) § 49 ZPKT jsou transpozicí článku 54 odst. 2 MiFID xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxku je umožnit orgánům dohledu nad kapitálovým trhem, aby byly včas informovány o událostech, které mohou mít negativní dopad na fungování a integritu txxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxika pro kapitálové trhy a jejich účastníky v důsledku oznámené události. V případě potřeby mohou odpovídajícím způsobem zasáhnout a přijmout nutná opxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxt významné porušení řádného fungování RT, pravidel organizátora RT nebo zákonných povinností emitentů a další osob. Ustanovení věcně souvisí s regulxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případně vynucuje jejich plnění. Jestliže organizátor RT v rámci sledování a vyhodnocování dospěje k závěru, že nastala některá z událostí uvedených x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx x xx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úlohy a funkce RT v rámci infrastruktury finančních trhů, jak stanoví článek 81 odst. 2 přímo použitelného nařízení DA k MiFID II. Uvedené platí i pro píxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx. 5 RTS 7 totiž organizátor RT oznamuje ČNB pouze veškerá závažná narušení obchodování, která nevyplývají z volatility, případně jiná významná narušxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx porušení pouze pravidel obchodování. Dle nařízení by pojem „pravidla obchodního systému“ měl být vykládán v širším slova smyslu. Šetřena by měla být vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xodmínky obchodování a přijetí do obchodního systému, tj. včetně pravidel obchodování, přístupu na RT a pravidel přijímání investičních nástrojů.
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxID II. Jedná se neúplný seznam obecných okolností, za nichž lze předpokládat významné porušení pravidel obchodního systému nebo narušení systémů obcxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtko, zda zjištěné porušení naplňuje znaky uvedené v písmeni a) a f) a složku významnosti. Následně přijme rozhodnutí, zda je nutno zjištěné porušení bexxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x písm. f), i) a j) ZPKT. Pokud organizátor RT dospěje k podezření, že došlo k zneužití trhu dle MAR, provede dvoustupňové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xignály uvedenými v příloze III oddílu B DA nařízení k MiFID II. Příloha poskytuje neúplný seznam signálů nasvědčujících, že dochází k obchodování zasvxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xplnit povinnost informovat ČNB.
Pokud organizátor RT nalezne shodu zjištěného případu se signály v příloze, musí dle vlastního úsudku dále zohledxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů nebo jsou veřejně dostupné a
-
praktiky známé jako (front running), které spočívají v tom, že členové nebo účastníci trhu obchodují na vlastxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxo posouzení dospěje k důvodnému podezření, že došlo k zneužití trhu, neprodleně podá v souladu s § 49 písm. b) ZPKT oznámení podezřelého pokynu a obchodx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxné podezření na základě nových zjištěných informací. O podání oznámení STOR je informován jen nezbytně nutný okruh osob, v žádném případě nesmí být jakxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxžít formulář dostupný na webových stránkách ČNB v sekci Výkon dohledu a Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči České národní bance. Oznáxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxrmace a podpůrné dokumenty. Podezřelá osoba nesmí být kontaktována ani za účelem doplnění chybějících informací v oznámení STOR. V takovém případě se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtou na adresu podatelny ČNB s uznávaným elektronickým podpisem.
K písmenu c), d) a e)
Oznamovací povinnosti zakotvené v komentovaných ustanoveníxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aniž by prováděl test významnosti porušení nebo porovnával jeho znaky s referenčním seznamem pomocných signálů.
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xTS 7 k MiFID II. Jedná se o případy zneužití údajů nebo neoprávněného přístupu k údajům v systému organizátora RT. V oznámení ČNB organizátor RT popíše udxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxská předloha:
čl. 54 odst. 2 MiFID II, - čl. 75 až 77, čl. 81 odst. 2, čl. 82 DA nařízení k MiFID II, - čl. 23 odst. 3 RTS 7 k MiFID II
Související předpixxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxspívá k transparentnosti RT a napomáhá dodržování zákonných povinností. ČNB jako orgán dohledu nad kapitálovým trhem a jeho účastníky kontroluje takx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxity a statistiky potřebuje ČNB důvěryhodné informace v požadované kvalitě a rozsahu. Organizátor RT plní informační povinnost vůči ČNB zejména na zákxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx
xx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxvinností nebo pravidel organizátora RT. Způsob předkládání informací ČNB a jejich náležitosti konkretizuje vyhláška č. 424/2017 xxx
x xxxxxxxx x
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xnformují o vývoji činnosti, výkonnosti a hospodářském postavení podnikatelských subjektů. Povinně výroční zprávy vyhotovují subjekty, kterým zákxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xrganizátor RT povinen dle zákona o účetnictví sestavovat výroční a konsolidovanou výroční zprávu, předkládá ji ČNB. V opačném případě by organizátox xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxoretickou variantu.
Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin. Připxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxní výročních a konsolidovaných výročních zpráv, jejichž součástí jsou účetní závěrky ověřené auditorem. V § 21a odst. 4 zák. o účetnictví je připuštěxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxtřednictvím ČNB. Povinnost zveřejnění organizátor RT splní okamžikem jejich předání ČBN. Dle komentovaného ustanovení musí být předloženy ČNB ve lhxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xěhem účetního období je zajištěno prostřednictvím čtvrtletních informací o výsledcích hospodaření organizátora RT, které předkládá ve lhůtě 1 měsíxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxtovených k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí bez ověření auditorem.
K písmenu a) a b)
Výše uvedené dokumenty organizátor RT zasílá ČNB elektrxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Datové zprávy se zasílají do datové schránky ČNB. Pokud jsou zaslány elektronickou poštou na adresu podatelny ČNB, musí být opatřeny uznávaným elektxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtu umožňující její elektronické odeslání. Pro takové případy § 9 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 424/2017 Sb. připouští fyzické doručení technického nosiče dxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xetrvají na jím organizovaném RT. Pravidelné informace o hospodaření a finanční situaci předkládané ČBN dle odstavce 1 organizátor RT uveřejňuje na svxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účastníci trhu. Uvedené informace nebo odkaz na ně by měly být na internetových stránkách organizátora RT snadno dohledatelné, měly by být poskytovánx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xx xxxx a podmínky pro přijetí investičních nástrojů k obchodování na RT dle § 56 ZPKT. Uvedená pravidla a zejména pak pravidla obchodování rámcově vymezují prxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxtí v mezích zákona, aby mohly být flexibilně zohledněny aktuální potřeby organizátora RT a jeho účastníků s přihlédnutím ke specifikům konkrétního RTx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx uveřejnění účinného znění pravidel na internetových stránkách organizátora RT. Pravidla nebo odkaz na ně by měla být na internetových stránkách orgaxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxt zasílat informace související s organizováním RT dohledovému orgánu ČNB. Požadované informace jsou předkládány ČNB ve formě výkazů vymezených ve vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx se o hlášení obchodů dle článku 26 a hlášení referenčních údajů o investičních nástrojích dle článku 27 MiFIR a dle článku 4 MAR včetně hlášení pozic dxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxré vycházejí z unijních a národních právních předpisů k plnění úkolů ČNB v oblasti finanční stability a statistiky.
Informace o účastnících RT
Orgxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxmace o účastnících obchodního systému a vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání“ pod kódem PARFIM40. Výkaz obsahuje údaje o osobách, ktexx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí účastníků RT se oznamují v souladu s § xx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxx xxxxx xxx97 „Informace o objednávkách v obchodním systému“ pod kódem TRAFIM40 poskytuje přehled o objednávkách na RT, které byly změněny, zrušeny, odmítnuty, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obchodní systémy“ pod kódem TRAFIM12 poskytuje přehled o obchodech s investičními nástroji uzavřených v obchodním systému a o jejich změnách či zrušexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxanizátorem RT v daném obchodním dnu, mezi které patří název a identifikace indexu, název a identifikace investičního nástroje, množství investičníhx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xenách a objemech obchodů“ pod kódem STAFIM60 informuje o otevíracích a zavíracích cenách a objemech obchodů se všemi investičními nástroji v daný obchxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxra RT.
Výše uvedené výkazy dle vyhlášky č. 424/2017 Sb. organizátor RT sestavuje za každý obchodní den. Předloženy ČNB musí být nejpozději do koxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souborů. Podávají se prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému ČNB. Takto podanou datovou zprávu poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxh telefonní číslo, adresu elektronické pošty a pracoviště, kde je možno tyto osoby kontaktovat. Případné změny údajů o kontaktních osobách organizátxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x x x xxxxx x xx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx primárně náleží OCP až na výjimku dle článku 26 odst. 5 a 7 MiFIR. Probíhá prostřednictvím systému TREM (evropský systém pro výměnu hlášení o obchodecxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x
x
xxxxxxxxxxx xxxxodních dnech a jejich změnách,
a to dle § 7 odst. 4 vyhlášky č. 424/2017 Sb. nejpozději 2 pracovní dny před prvním dnem období, ke kterému se informxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x komoditními deriváty, emisními povolenkami nebo jejich deriváty, organizátor RT předkládá ČNB rozpis pozic držených v uvedených nástrojích za podmxxxx x x xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxerý informuje o všech pozicích účastníků RT a jejich zákazníků na konci obchodního dne. Předkládá se nejpozději do konce pracovního dne následujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx
x xxxxxx xxxxvátech“ pod kódem KOMFIM10, který uvádí souhrnné informace o pozicích podle stavu na konci týdne. Předkládá se do konce prvního pracovního dne v týdnu nxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování na RT a o jejich emitentech
Organizátor RT hlásí informace o investičních nástrojích přijatých k obchodování na RT orgánům dohledu dle čxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí na RT a v dalších obchodních systémech EU. Investiční nástroj se proto hlásí pouze při události významné pro jeho evidenci, tj. při přijetí k obchodováxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxích nástrojích. K hlášení rozhodných skutečností byl určen výkaz „Informace o nástrojích přijatých k vypořádání“ pod kódem REFFIM20. xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxts Reference Data System, který propojuje orgán ESMA, národní orgány dohledu a obchodní systémy v EU.
Organizátoři RT průběžně informují účastníkx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxntnosti. Z povinnosti uveřejňování mohou být organizátorovi RT uděleny výjimky, pokud splní podmínky dle článku 4 a kritéria dle článku 5 MiFIR (mecxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x RTS 3 k MiFID II pravidelně 2x v měsíci předkládají informace o objemu obchodování v rámci výjimky a celkovém objemu obchodování s jednotlivými investxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx za nichž získal povolení k činnosti organizátora RT. Jelikož musí trvale splňovat podmínky pro udělení povolení, ČNB posuzuje, zda jsou splněny podmíxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxnizátora RT, a to uložením povinnosti informovat o všech změnách ve skutečnostech, na jejichž základě získal příslušné povolení. Sdělena by měla být nxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx b)
Organizátorovi RT se umožňuje dle § 39 ZPKT provozovat další podnikatelskou činnost zaměřenou především na činnost související s organizováníx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxe podnikatelské činnosti u ČNB živnostenská ani jiná podnikatelská oprávnění nenahrazuje. Případné pozbytí oprávnění živnostenského nebo jiného pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxla obchodování dle § 62 ZPKT, pravidla přístupu na RT dle § 63 ZPKT a podmínky pro přijetí investičních nástrojů k obchodování na RT dle § 56 ZPKT schvaluxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí schválení ČNB, jsou jí zasílána pouze na vědomí. Pravidla nabývají účinnosti dnem x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xpravu strategie tvorby trhu uvedenou v § 17f a § 50g ZPKT. Tvůrci trhu poskytují závazné nákupní a prodejní objednávky (kotace) odpovídající tržním poxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxvinen v souladu s § 50g odst. 1 ZPKT uzavřít s organizátorem příslušného RT písemnou smlouvu o výkonu činnosti tvůrce trhu, která závazně stanoví jeho pxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxx x x xxxxx xxx
Na plnění povinností z uzavřené smlouvy o výkonu činnosti tvůrce trhu průběžně dohlíží organizátor RT a vynucuje jejich řádné plnění v souladu s § 48 xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxválení ČNB.
K odstavci 8
Prováděcím předpisem je vyhláška č. 424/2017 Sb., kterou přijala ČNB na základě zmocnění v § 199 odst. 2 ZPKT k provedení koxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxládání. Vyhláška se vztahuje na výkazy určené především k zabezpečení úkolů ČNB dle odstavce 1, ale též na výkazy vyžadované v návaznosti na přímo použixxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxa:
čl. 53 odst. 7 MiFID II, - čl. 3 až 6, čl. xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx x xxx x xxxx x xxx x x xxxxx xxx x xxx x x xxxxx xxx x xxx x xxx x x xxxxx xxx x xxx xx x xxx x xxx x x xxxxx xx
Literatura:
Výkaz REF (ČNB) 40-97 “Informace o účastnicích obchodnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxaz FIM (ČNB) 12-97 “Informace o obchodech s investičními nástroji pro obchodní systémy”.
Výkaz FIM (ČNB) 70-97 “Informace o indexech”.
Výkaz FIx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Výkaz “Hlášení souhrnných pozic v komoditních derivátech, povolenkách na
emise
a jejich derivátech”.
Výkaz “Informace o nástrojích přijatýxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxm RT, které probíhá prostřednictvím systému obchodování s investičními nástroji. Obchodní systém přijímá pokyny účastníků RT, eviduje je a páruje za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxstníkům RT potenciálně skýtají vyšší zisky při současné úspoře nákladů. Na druhé straně s sebou přináší rizika, kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxárce proto ukládá organizátorovi RT přijmout dostatečná opatření k ochraně řádného fungování RT.
Ustanovení je transpozicí článku 48 odst. 1 MiFxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x x8 odst. 1 písm. c) ZPKT týkající se systému obchodování.
K písmenu a)
Systém obchodování organizátora RT musí být odolný. Odolnost systému obchodxxxxx x xxxxxxx x xxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxzátor RT vymezí osoby nebo útvary oprávněné schvalovat rozhodnutí o jeho systému obchodování, včetně otázek vývoje, aktualizací nebo postupu pro řešxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxa, technické otázky a na soulad s předpisy. Přičemž vedoucí orgán nebo vrcholné vedení vždy schvalují nutné zvýšení kapacity systému obchodování a opaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo sebehodnocení.
Organizátor dále určí způsob sdělování instrukcí, aby mohly být efektivně prováděny bez časových prodlev. Osoby dohlížející nax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxvání.
-
kompetence
útvaru compliance
V kompetenci útvaru compliance je dle § 13 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 163/2014 Sb. vyhodnocování i) soxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xředpisy. Útvar compliance odpovídá za srozumitelné vysvětlení regulatorních povinností organizátora RT v důsledku algoritmického obchodování všxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxci útvaru compliance musí alespoň obecně porozumět principům algoritmického obchodování a zůstávají v kontaktu s osobami, které jsou z technického hxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx compliance zajišťovány externě, poskytne organizátor RT stejný přístup k informacím, jaký by měli jeho pracovníci.
-
personální obsazení
Axxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování, jeho sledování a testování. Rozumí způsobům obchodování účastníků RT a jsou informováni o regulatorních povinnostech organizátora RT xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxkým obchodováním. Znalosti jsou pravidelně vyhodnocovány a školením aktualizovány.
-
externí zajišťování služeb (outsourcing)
Pokud orgxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxcholného vedení a vedoucího orgánu, ani povinnosti organizátora RT vůči účastníkům RT. Podmínky externího poskytování služeb provozu, výběru exterxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x x xxxxx xxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xusí mít dostatečnou kapacitu, aby mohl zpracovat velké objemy pokynů a zpráv. Optimální kapacitu systému obchodování zásadním způsobem ovlivňuje výxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx systému obchodování, k výpadkům nebo chybám při párování pokynů ani při vysokém objemu obchodování. Za tím účelem je systém obchodování testován za exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx během předchozích 5 let. Pokud dojde k překročení zvažovaného nejvyššího počtu hlášení za sekundu, organizátor RT přehodnotí přiměřenost dosavadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxst systému obchodování. Systém obchodování musí zajistit obchodování při zvýšených objemech toků hlášení, aniž by došlo k významnému poklesu jeho výxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxnuálně sleduje výkonnost a kapacitu systému obchodování. Současně jsou sledovány pokyny odeslané účastníky RT s cílem zjistit potenciální ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Za tím účelem musí mít možnost systém obchodování upravit, omezit nebo uzavřít v souladu s články 12 a 13 RTS 7 k MiFID II.
K písmenu c)
Obchodní systxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxizátora RT, které stanoví preventivní a krizová opatření.
Organizátor RT omezuje počet pokynů odeslaných jedním účastníkem RT za sekundu. Za předxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xčastníka RT k obchodnímu systému nebo zrušení obchodů.
Organizátor RT zavede mechanismy řízení volatility, které v případě potřeby automaticky pxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxžně sledovány. Na jejich sledování a správu vyčlení organizátor RT dostatečné lidské a ICT zdroje. V souladu s článkem 19 RTS 7 k MiFID II organizátor RT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxoj obchodovaný na RT je podroben předobchodní a poobchodní kontrole. V rámci předobchodní kontroly se stanoví cenová pásma, maximální hodnota pokynu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí způsobit prodlevu delší než 5 sekund. Pokud dojde k překročení předem stanoveného limitu, je pokyn zamítnut, ledaže jsou pokyny na žádost účastnxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxanizátora RT při zohlednění rizika činností účastníků jím provozovaného RT.
K písmenu d)
Ustanovení zajišťuje plnění výše uvedených požadavků dxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xystému obchodování jednak před jeho zavedením a následně je nejméně 1 ročně opakováno. Zaměřuje se na plnění požadavků kladených na systém obchodovánx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx RTS 7 k MiFID II. Jedná se o hlediska povahy a významnosti RT, vlivu na řádné fungování trhů a složitosti činností.
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxvy a řízení, odpovědnosti, schvalování a mechanismů kontinuity činnosti. Při hodnocení se provádějí zátěžové testy k ověření výkonnosti hardwaru, sxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxních 5 let, nepředpokládaném chování provozních funkcí systému obchodování a jejich náhodných kombinacích při zohlednění tržních podmínek. K odstrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx xxx
K písmenu e)
Řádné a plynulé obchodování v systému obchodování má být zajištěno též za situace, kdy dojde k selhání systému obchodování. K danému účxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xtabilitu systému obchodování a umožňují účinně řešit události narušující činnost systému obchodování. Cílem mechanismů kontinuity činnosti je obnxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx xxx
xxxxxx xxšené plánem kontinuity činnosti, úloha vrcholného vedení a související otázky jsou upraveny v článku 16 RTS 6 k MiFID II.
K odstavci 2
Ustanovení kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa účelem splnění tohoto požadavku organizátor RT provádí předobchodní kontrolu každého investičního nástroje přijatého k obchodování na jím provozxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhodnocovány:
-
cenové pásmo, ve kterém se mohou pokyny účastníků pohybovat, při překročení určených cenových parametrů je pokyn automaticky blxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxího nástroje,
-
maximální objem pokynu, při kterém je automaticky blokován pokyn nezvykle vysokého objemu.
Uvedené prahové hodnoty součaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xřímo o přístup do evidence pokynů za účelem sledování obchodování. Organizátor RT vyhoví ve lhůtě přiměřené dané žádosti.
Související ustanoveníx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx x x xx xxxxx xxx x xxx xx xxx x x xxxxx xxx x xxx xx xxx x xxx x x xxxxx xx
Pozastavení a omezení obchodování na regulovaném trhu
K odstavci 1
Ustanovení je transpozicí článku 48 odst. 5 MiFID II a navazuje na povixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xepříznivých tržních podmínek. Mezi zamýšlená opatření řadíme omezení počtu pokynů odeslaných jedním účastníkem RT za sekundu a předobchodní a poobcxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxy řízení volatility. Jedná se o opatření odlišné od povinnosti organizátora RT dle § 61 ZPKT pozastavit obchodování nebo vyloučit z obchodování konkrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho nástroje.
Volatilitou se rozumí směrodatná odchylka od střední hodnoty, kterou v tomto případě zastupuje referenční cena investičního nástroxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxdobí nebo závěrečný kurz předchozího dne. Organizátoři RT určují hodnoty parametrů pro mechanismy řízení volatility jako rozpětí kolem referenční hxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní, kdy nelze uzavírat žádné obchody na daném RT.
Mechanismy řízení volatility během obchodování v reálném čase sledují a vyhodnocují vývoj cen invxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xbchodování s investičními nástroji na daném trhu. Přijaté objednávky a kotace se obvykle ze systému vymazávají a po obnovení obchodování účastníci RT xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xyvolávají manipulativními události a impulsy nepřirozené pro řádnou tvorbu cen na RT. Přerušení obchodování umožňuje objasnit jejich příčiny, vyroxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může dojít k pozastavení obchodování na RT, jejich smyslem je eliminace nežádoucích vlivů, zajištění dlouhodobého řádného obchodování a kontinuity xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx x článku 19 RTS 7 k MiFID II se stanoví vybrané základní požadavky na mechanismy řízení volatility.Organizátor RT vybírá nejefektivnější mechanismy řxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxsledně je testování opakováno v pravidelných intervalech současně se sebehodnocením výkonnosti a kapacity systému obchodování, tj. nejméně 1 ročněx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxu s celkovou koncepcí organizátora RT. Plněním těchto úkolů organizátor RT v souladu s článkem 19 odst. 2 RTS 7 k MiFID II pověří dostatek pracovníků a zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxedené ovšem neplatí pro již spárované pokyny, kde došlo u zavření obchodu. Kurz transakcí