123/1998 Sb.

Zákon o právu na informace o životním prostředí: Praktický komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxháček
Předmět úpravy
JUDr. RNDr.
Jitka
Jelínková,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2019
I. Právo na informace o životnxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxostředí a přírodních zdrojů je zaručeno v čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Právo na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxotním prostředí je speciální podobou obecného práva na informace, které je spolu se svobodou projevu garantováno v čl. 17 odst. 1 Listiny mezi základnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxtření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a provedení stanoví zákon."
Pro právo na informace o životním prostředí platí stejně jako pro obecné právo na informace, že jeho meze mohou být upravxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxučenými právy (např. ochranou soukromí či autorského práva) je třeba uplatňovat tzv. test proporcionality, tj. přiměřenosti zásahu do jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxřejný zájem na zveřejnění informace nepřevažuje nad zájmem, kterému slouží odmítnutí, navíc výslovně vyžadují mezinárodní a eurounijní právní normxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xpravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Již v komentovaném § 1 se zmiňují oba způsoby zpřístupňování informací o životníx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xkruh subjektů). Zákon podporuje aktivní zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů s cílem zajistit co nejširší infxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxředí uvádíme, že Aarhuská úmluva a směrnice 2003/4/ES výslovně hovoří o povinnosti úředníků podporovat veřejnost v její snaze o přístup k informacím o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xmluvy a směrnic EU
Zákon o právu na informace o životním prostředí je rovněž zapracováním (ne vždy úplným) závazků, které pro ČR plynou z Aarhuské úmluxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxcím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (pro ČR platná od 4. října 2004, publikována pod xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xchraně (čl. 9) vyplývá právo na soudní přezkum nezákonného vyřízení žádosti o informace o životním prostředí. Česká republika je Aarhuskou úmluvou váxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx (v oblasti prvního pilíře) směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostřexx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Spolexxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).
Podle čl. 10 Ústavy jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zákon, použije se mezinárodní smlouva. Předpokladem přímé aplikovatelnosti ustanovení mezinárodní smlouvy ovšem je, že stanoví přímo uplatnitelnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxi soudy dosud připuštěna. Aarhuská úmluva je ovšem uznávána xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx výklad, který naplňuje požadavky Aarhuské úmluvy (např. Pl. ÚS 14/07, IV. ÚS 2239/07, I. ÚS 59/14, IV. ÚS 3572/14). Dodejme, že k otázce přímého účinku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxostredia Slovenskej republiky (C-240/09); jednalo se o čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy, podle nějž každá strana zajistí, aby osoby z řad veřejnosti splňuxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxnání, aktům nebo opomenutí ze strany soukromých osob nebo orgánů veřejné správy, jež jsou v rozporu s ustanoveními jejího vnitrostátního práva týkajíxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxvo upravující podmínky účasti ve správních nebo soudních řízeních způsobem, který v co největším možném rozsahu zohlední cíle čl. 9 odst. 3, jakož i cíl xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxout rozhodnutí vydané v rámci správního řízení, které by mohlo být v rozporu s právem EU v oblasti životního prostředí.
Konstantním principem zajišxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho zákona, který má směrnici implementovat. V případě rozporu neodstranitelného eurokonformním výkladem nastupuje otázka přímého účinku směrnicex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdmínečnou úpravu, z níž nevyplývá jen závazek členského státu k implementaci, ale která přiznává práva vnitrostátním subjektům (fyzickým a právnickxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxdný nesoulad s Aarhuskou úmluvou a směrnicí 2003/4/ES. V případě rozporu mezi obsahem směrnice a zákona je třeba zvolit takový výklad zákona, který budx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xa informace o životním prostředí je zvláštním zákonem komplexně upravujícím poskytování informací (o životním prostředí), zejména vyřízení žádostx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxu k informacím; proto se zákon o svobodném přístupu k informacím na poskytování informací o životním prostředí nevztahuje. Jak konstatoval Ústavní soxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnky, za nichž jsou určité informace poskytovány, včetně způsobu a forem jejich zpřístupňování a postupu při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, a xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
Postup podle xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x nálezy Ústavního soudu, které existují zejména ke sporům o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jsou však přinejmenxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxací o životním prostředí.
Pro praxi:
Velmi častou chybou praxe je, že povinné subjekty vyřizují žádost o informace nikoli podle povahy požadovaných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxtel. Nerozhoduje však, který informační zákon uvede žadatel, ale povaha požadované informace.
Ve veřejnosti je širší povědomí o zákonu o svoboxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se však jako "základní" rozsudek k otázce určení správného informačního zákona promítl rozsudek, který shodox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxmace nebyly informacemi o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, a bylo tedy namístě žádost vyřídit podle zákona o svobodném přístupu k informxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxektu domáhá. Vzhledem k obecné zásadě správního řízení, podle níž rozhodující je obsah samotného podání účastníka řízení, nikoli jeho (případně nespxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xb., o právu na informace o životním prostředí, obsažený v označení jeho žádosti. I přes tento odkaz je úkolem žalovaného posoudit, o jaké informace se ve xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx subjekt (ministerstvo) při takovém posouzení k závěru, že žádané informace nejsou informacemi o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů ve smyxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxp k informacím, jež je obsažena v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím." (MS Praha 9 Ca 270/2004-39, Sb. NSS č. 2062/2010).
Obdobxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxerstvo financí), aby za situace, kdy jsou požadovány informace o závazcích investora týkající se životního prostředí, posoudil, zda se na tyto požadoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxd ano, aby požadované informace vyhodnotil dle norem zákona xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxného zákona se zpřístupňování údajů získaných pro statistické účely a zpřístupňování statistických informací řídí zvláštním zákonem, tj. zákonem čx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxcký popis hromadných jevů a procesů ve společnosti, národním hospodářství a životním prostředí pomocí statistických informací.
Podle § 2 písm. f) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxviduálních údajů.
Zákon o státní statistické službě rozlišuje individuální údaje (údaje týkající se jednotlivých právnických nebo fyzických osxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxivé právnické osoby nebo které jsou osobními údaji fyzické osoby) a anonymní údaje (individuální údaje, které buď v původním tvaru, nebo ani po provedexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxkých údajů upravuje § 17 zák. o státní statistické službě, poskytování statistických informací a anonymních údajů § 18.
Podle § 8 odst. 1 písm. b) zákx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xákon o státní statistické službě (viz proto také komentář k § 8).
Je třeba dodat, že podle § 1 odst. 2 zák. o státní statistické službě součástí státnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxny např. zákon o odpadech a zákon o ochraně ovzduší platné v době přijetí zákona o státní statistické službě) k jiným než statistickým účelům. Žádost o ixxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxximu zákona o právu na informace o životním prostředí. Podle odstavce 13 § 39 zák. o odpadech, vloženého novelou č. 223/2015 Sb., přitom platí, že "informxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxdí v environmentálních zákonech či jejich novelách přijatých po přijetí zákona o právu na informace o životním prostředí v komentáři k § 15.
V. Právní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxormací, rozhodnutím o (částečném) odepření zpřístupnění informace] je výkonem veřejné moci, tedy rozhodováním o ústavně zaručeném veřejném subjekxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx x xnformace není vyřizována či nebyla vyřízena v souladu se zákonem, mu poskytují ustanovení samotného zákona o právu na informace o životním prostředí (xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého subjektu atd.), správního řádu a po jejich vyčerpání též soudního řádu správního, příp. ústavní soudnictví.
Vedle toho se žadateli o informacx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxupem a o změně zákona České národní rady č. 385/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Přiznání peněžitého zadostiučinění za nemajetkoxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxém přístupu k informacím (srov. rozsudek KS Brno 60 Co 367/2015-339, rozsudek OS Zlín 19 C 36/2015-205 ve znění opravného usnesení čj. 19 C 36/2015-222x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrá měla být podle zákona chráněna, a to především osobě, jíž se poskytnutá informace týká (viz následující bod).
VI. Práva osoby dotčené poskytnutím xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxah mezi povinným subjektem a žadatelem o informace.
Vedle žadatele o informace se konkrétní způsob vyřízení žádosti v některých případech dotýká čx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxodního tajemství, nebo původce činnosti znečišťující nebo ohrožující životní prostředí, měly-li by být poskytnuty jeho osobní údaje. Osoby, kterýcx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxynoucí ze základních zásad činnosti správních orgánů (§ 4 odst. 3 a 4 spr. řádu). Přestože byly tyto závěry vysloveny ve vztahu k zákonu o svobodném přísxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxtčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, především je bez zbytečného prodlení vyrozumět, že hodlá poskytnout informace, které se jicx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxp." (pozn. autorů: Třebaže jím v podstatě může být jen uvážení o existenci, nebo neexistenci zákonných důvodů pro omezení práva žadatele na informace.x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxm stanovených lhůtách." (NSS 8 As 55/2012-62, Sb. NSS č. 3155/2015). Povinnost vyrozumět podle § 4 odst. 3 spr. řádu osobu, která by mohla být poskytnutxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xotčena na svých právech nezákonným poskytnutím informace, se může bránit zásahovou žalobou podle § 82 s. ř. s., ovšem až následně, nikoli apriorně (NSS x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní žádosti o informaci) bude osoba dotčená poskytnutím informace v postavení tzv. vedlejšího účastníka řízení podle § 27 odst. 2 spr. řádu [vedle žadaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s., v němž může být dotčená osoba podle okolností žalobcem, anebo osobou zúčastnxxxx xx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxjné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, pokud má za to, že jí nezákonným poskytnutím informace byla způsobena škoda či nemajetková újmxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přičemž stejný požadavek žadatele může být významně jinou zátěží pro obecní úřad malé obce na straně jedné a pro ministerstvo na straně druhé. Je ovšem txxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh právních států, který logicky vyžaduje jisté finanční zatížení orgánů veřejné správy" (NSS 6 As 79/2006-58, Sb. NSS č. 1342/2007).
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx pro žadatele povinný subjekt vypracovával právní či jiné odborné expertizy, diplomové práce, třeba z oblasti životního prostředí apod.), nebo jej přxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxzici a současně není povinen ji mít (§ 4), dále podle § 8 odst. 3 písm. b) je možné odepřít zpřístupnění informace, pokud je žádost formulována zjevně proxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxt zpřístupnění informace o životním prostředí, pokud je žádost formulována zjevně provokativně či obstrukčně, se významově blíží obecné právní zásaxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxtivní právo k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo společnosti; takovéto chování, jímž se dosahuje výsledku nedovoleného, je jenom zdánlivě dovolenxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxvní účinky - který nepožívá právní ochranu.
Zneužitím práva na informace se zabývala
judikatura
k zákonu o svobodném přístupu k informacím. Vysloxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxouzení žádosti o informace jako obstrukční, zneužívající právo na informace musí být vyhrazeno pro výjimečné případy a vycházet vždy z konkrétních skxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxt meritorně.
Zneužitím práva by podle okolností mohly být např. "žádosti o informace", proč správní orgán napsal do určitého rozhodnutí či jiného sxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxní názory správního orgánu apod. (srov. NSS 10 As 117/2014-64, Zpráva veřejného ochránce práv o šetření z vlastní iniciativy ve věci vyřizování elektrxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x žádosti účastníků řízení (ve věcech životního prostředí stejně jako správních řízení na jiných úsecích veřejné správy) o zasílání kopie celého spisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím a "vyřešila" ji (otázka je, zda definitivně) tak, že xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxpňování informací o životním prostředí uvádí mj. "přímé nahlížení do písemností nebo jiných souborů informací"]).
Zcela extrémní případy, kdy se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx šlo o systematické zneužívání práva na přístup k informacím. Notorický žadatel-stěžovatel v některých případech paralyzoval svými podáními obec, txxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdí, uveďme jeden příklad. Krajský soud v Hradci Králové konstatoval, že "soudu je z úřední činnosti známo, že žalobce vede s různými veřejnými institucxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo spory soudní. ... Nadto žalobce v těchto sporech postupuje způsobem, který nasvědčuje tomu, že mu ve skutečnosti nejde o rychlé a efektivní
meritorní
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xalobce jsou převážně velmi rozsáhlá a komplikovaná a reakce povinných subjektů na ně žalobce málokdy uspokojí. ... Některé z žádostí (pozn. autorů: jixxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxpř. na informace o dárkových balíčcích na mikulášské akci). Obdobně vystupuje žalobce i ve vztahu k žalovanému městu Choceň či Ministerstvu vnitra ČR. xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx97).
Jistě i pokud jde o přístup k informacím o životním prostředí platí, že nelze určitou osobu do budoucna vyloučit z práva získávat informace protxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxní soud ve sporu Obec Těrlicko proti Ministerstvu vnitra, "Zákaz zneužití práva musí být chápán jako výjimka z pravidla. Nelze předem paušálně říci, kdx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx její rady, ve kterém rozhodla, že nebude poskytovat Bc. K. žádné informace. Rada stěžovatelky tak rozhodla
pro futuro
o paušálním odmítnutí poskytnuxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx subjekt-obec v konkrétním případě, tedy v případě konkrétní žádosti o poskytnutí informace zjistí, že osoba vykonávající své právo na informace jej dxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdání v nejširším slova smyslu (podněty, stížnosti, využívání práv ekologických spolků, žádosti o osvobození od soudních poplatků apod.), kverulansxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xx 156/02 (zákon o svobodném přístupu k informacím se vedle zákona o právu na informace o životním prostředí nemůže uplatnit), NSS 8 As 93/2015, 3432/2016 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxnutím informace, plynoucí z § 4 odst. 3 a 4 spr. řádu), NSS 8 As 55/2012, 3155/2015 Sb. NSS (práva osoby, která by mohla být dotčena poskytnutím informacex xxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxrávních orgánů), NSS 6 As 68/2014 (zneužití práva na informace), NSS 1 Afs 107/2004, 869/2006 Sb. NSS (zásada zákazu zneužití práva), KS Brno 60 Co 367/2xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxužití práva na informace), MS Praha 9 Ca 270/2004, 2062/2010 Sb. NSS (rozhoduje povaha požadovaných informací, nikoli označení žádosti jako žádosti o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxch investora týkajících se životního prostředí nejsou informacemi podle zákona o právu na informace o životním prostředí
Vymezení pojmx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdmý výčet, extenzivní výklad
Zákon vymezuje v § 2 písm. a) ve 13 bodech informace o životním prostředí širokým demonstrativním výčtem. Odpovídá to úxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxrší přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, stavu jeho složek, faktorech a činnostech, které životní prostředí a jeho složky ovlivňujíx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx výčet (tj. neuzavřený, uvozený slovem "zejména") informací o životním prostředí znamená, že i informace, které by snad nebylo možné podřadit pod žádnx xx xx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxe uvedeném širokém pojetí.
Pokud jde o nosič, na kterém je informace o životním prostředí zaznamenána, hovoří komentované ustanovení o "jakékoli txxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxace o životním prostředí platí, že nelze žádat o neexistující informaci. Neexistující informací jako tzv. faktickým důvodem odmítnutí žádosti se podxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxt o informaci, kterou povinný subjekt nemá k dispozici a současně není povinen ji mít, v § 4, srov. proto komentář k tomuto ustanovení.
Posouzení, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxit, zda je povinným subjektem podle zákona o právu na informace o životním prostředí, příp. podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a zda podle oxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxa povinný subjekt má žádost o informaci vyřizovat v režimu zákona o právu na informace o životním prostředí (pokud jsou požadované informace podle obsaxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx k působnosti povinného subjektu, např. se týkají jeho hospodaření s veřejnými prostředky). Pokud je část informací požadovaných v jedné žádosti podlx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxktu, než vyřizovat část žádosti o informace podle zákona o právu na informace o životním prostředí a část podle zákona o svobodném přístupu k informacímx
xxx xxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxobodném přístupu k informacím, příp. obou, nerozhoduje, který informační zákon uvede žadatel. Rozhoduje povaha požadované informace, tj. úvaha poxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx
O procesních aspektech vyřízení žádosti, ve které žadatel uvede chybně zákon o svobodném přístupu k informacím, přestože žádá o informace o životním pxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxdikatura
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí jsou mj. informace o emisích vypouštěných do životního prostředí, o koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, vodě apod.
Je třeba zdůxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxstředí, posuzování vlivů na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení. Žádosti o informace ze správních řízení ve věxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
II. Povinné subjekty - správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků
První kategorií povinných subjektů jxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, jimž je svěřen výkon státní správy (srov. čl. 79 odst. 1 Ústavy "Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxtupování v právních vztazích, jsou organizačními složkami státu ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelstvxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon (bývalé státní rozpočtové orgaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxdné ze dvou možností, kterou připouští směrnice 2003/4/ES (srov. čl. 2 bod 2), když do definice povinných subjektů nezahrnuje orgány moci zákonodárnéx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxším rozsahu, než stanoví směrnice.
Orgány veřejné správy (tento pojem používá Aarhuská úmluva a směrnice 2003/4/ES), a tedy povinné subjekty jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xrostředí z oblasti samostatné působnosti obce mohou být informace o tom, jak obec pečuje o ochranu životního prostředí, jeho jednotlivých složek včetxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxormacemi, které se týkají samostatné působnosti, ale nebudou informacemi o životním prostředí, jsou např. informace o nakládání s majetkem obce, zřixxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu státní správy na úseku ochrany životního prostředí, zpravidla obecními či krajskými úřady.
Komentovaný zákon nepoužívá stejnou konstrukxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zda se informace o životním prostředí týkají samostatné, nebo přenesené působnosti.
Jako povinný subjekt je nejlogičtější chápat ten orgán obcex xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xivotním prostředí, ať již se týkají přenesené, nebo samostatné působnosti, bude nepochybně ve většině případů obecní, resp. krajský úřad.
Pokud sx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxdčilo pro působnost rady obce či kraje (záležitosti patřící do samostatné působnosti nevyhrazené zastupitelstvu), která je může svěřit obecnímu úřaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxosti o informace ze samostatné působnosti vyřizoval obecní, resp. krajský úřad; jeho administrativní aparát zajišťuje správní chod územního samospxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xísm. e) obecního zřízení, resp. § 61 odst. 3 písm. f) krajského zřízení].
Pokud se informace o životním prostředí týkají přenesené působnosti, je třxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxho orgánu obce (obdobně § 67 odst. 1 krajského zřízení).
Pro praxi žadatelů a orgánů územních samosprávných celků jako povinných subjektů jsou jistx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxž je žádost adresována, a orgánu vyřizujícího žádost v rámci územního samosprávného celku. Tyto závěry považujeme za plně použitelné i pro zpřístupňoxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnímu samosprávnému celku, nikoli jeho orgánu, nebo je žádost adresována jinému odboru obecního úřadu, než který jí disponuje.
Jak konstatoval Nejxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxvní předpisy svěřují působnost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxí oprávněn odložit žádost o informaci či tuto žádost zamítnout se zdůvodněním, že se nevztahuje k jeho působnosti, pokud se tato žádost týká činnosti jixxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx se o informaci, která spadá do působnosti obcí, bylo by přílišným formalismem žádost odkládat, pokud by byla směřována nesprávné organizační složce čx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí
Druhou kategorií povinných subjektů jsou právnické nebx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxnímu prostředí.
Takovými osobami jsou typicky fyzické osoby ustanovené tzv. veřejnou stráží (stráž přírody, lesní stráž, myslivecká stráž, rybáxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxíp. jsou povinny disponovat, z důvodu svěřeného výkonu působnosti v oblasti veřejné správy.
Do tohoto okruhu povinných subjektů budou spadat napřx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxvu uložené tomu, kdo na místě k tomu neurčeném uložil odpad, rozhodnutí o omezení, zákazu, zastavení škodlivé činnosti, provozu, výroby apod.).
IV. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v bodech 1 a 2, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů nebo dohody s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx platného práva např. (státní) příspěvkové organizace (např. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Český hydrometeorologický ústxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xlní Ministerstvo životního prostředí. Patří sem zákonem zřízený Státní fond životního prostředí, jehož správcem je MŽP.
Pověřenými fyzickými osxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxě přírody a krajiny.
I u těchto povinných subjektů samozřejmě platí, že jejich informační povinnost podle komentovaného zákona se týká informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxst poskytovat obecné informace vztahující se k jejich působnosti (např. o nakládání s veřejnými prostředky) mohou mít podle zákona o svobodném přístuxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a Evropskému parlamentu ze dne 17.12.2012 o zkušenostech získaných při používání směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxí společnosti činné v oblasti výroby tepla a hospodaření s odpadními vodami či odpady, jakož i místní nadace působící v oblasti životního prostředí. Otxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx úplnost nelze nezmínit aktuální vývoj judikatury k veřejným institucím jako kategorii povinných subjektů podle zákona o svobodném přístupu k informxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Trend širokého výkladu veřejných institucí byl řadu let zřejmý. Postupně byly mezi veřejné instituce zařazovány různé entity s právní subjektivitou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či bez ní (organizační složky státu a samosprávy), pokud u nich převažovaly pojmové znaky veřejných institucí. Ty vymezila
judikatura
Ústavního souxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxdu toho, zda je zřizovatelem instituce jako takové stát, či nikoli), c) subjekt vytvářející jednotlivé orgány instituce (z toho pohledu, zda dochází kx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxv. např. I. ÚS 206/06).
Zlom znamenal nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1146/16 (ze dne 20.6.2017), jímž bylo vyhověno ústavní stížnosti obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxhodním společnostem názor, že "Povahu veřejné instituce ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím v žádném případě nelze přiznat oxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jiný povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyly jejími jedinými společníky, případně pokud by všichni její společníxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxejnosti k informacím s "veřejným rozměrem".
V. Zpřístupňování (poskytování) informací na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxmací o životním prostředí, resp. informací vztahujících se k působnosti povinných subjektů obecně.
Tak zvané pasivní poskytování informací je jexxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aniž by bylo třeba podat žádost (tj. jejich zveřejnění). Zveřejňování se děje především způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu) a dále pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrovolně.
Předpokladem pro zveřejňování informací o životním prostředí je jejich shromažďování a zpracování povinnými subjekty. Aarhuská úmluvx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xbsáhle požadavky na smluvní strany, resp. členské státy, aby orgány veřejné správy shromažďovaly, zpracovávaly a aktualizovaly informace o životníx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx nejširší informovanosti veřejnosti o životním prostředí.
Podrobněji k aktivnímu zpřístupňování informací o životním prostředí v komentáři k § 1xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxaly". Žadatelem tedy může být kdokoli, což odpovídá vymezení pojmu "veřejnost" v Aarhuské úmluvě (jedna nebo více fyzických nebo právnických osob). Pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxoby být žadatelem o informaci o životním prostředí není podmíněno plnou svéprávností (v zásadě tedy zletilostí) nebo státním občanstvím ČR. Žadatelex x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xPodle § 31 obč. zák. se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxci přesahující rámec jeho veřejných úkolů (srov. také § 4 odst. 2 zák. o svobodném přístupu k informacím o povinném subjektu jako žadateli o informace)x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxých kompetencí), nemůže jeho podání být žádostí o informace podle informačních zákonů. V takovém případě jde o žádost o součinnost (spolupráci správnxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxrolních podkladů potřebných k provedení kontroly podle § 25 odst. 2 kontrolního řádu apod.
Požadavky na identifikaci žadatele o informace a další xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xztah k nahlížení do spisu podle správního řádu
Podle § 2 písm. c) se zpřístupňováním informací rozumí jejich poskytování jakoukoli technicky provexxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxstorách povinných subjektů a informování o způsobech a metodách získání jednotlivých informací.
Platí zásada respektování způsobu zvoleného žaxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxtronické nebo listinné podobě (tj. vytvoření odpovědi na žádost obsahující otázky nebo vypsání, sestavení apod. požadované informace z existujícícx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxlédnutí do dokumentu obsahujícího požadované informace.
Způsoby poskytování informací na žádost demonstrativně upravuje § 4a odst. 2 zák. o svobxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxosti vzniká otázka, zda i pokud jde o informace o životním prostředí, by bylo možné připustit na základě jedné žádosti přístup k obnovujícím se informacxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xnformace, které vzniknou (mohly by vzniknout) v budoucnu, čili o informace, kterými v době žádosti povinný subjekt nedisponuje a není povinen disponoxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "se v průběhu času mění, obnovují, doplňují nebo opakovaně vytvářejí", tj. informací v čase obměňovaných, ale "obsahově typizovaných", s jasně danou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx 2 písm. e) zák. o svobodném přístupu k informacím o sdílení dat prostřednictvím rozhraní informačního systému]. Subsidiární použití těchto ustanovxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí o životním prostředí a zákon o svobodném přístupu k informacím se na poskytování těchto informací xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xohla být vodítkem pro výklad připouštějící i zpřístupňování obnovujících se informací o životním prostředí databázového typu na základě jedné žádosxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxsti v pravidelných intervalech opakovat, resp. vyřizovat; to je jistě racionální, i pokud jde o přístup k informacím o životním prostředí.
Judikatxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxentů ze spisu správního řízení k úpravě nahlížení do spisu v § 38 spr. řádu (resp. obdobným úpravám nahlížení do spisu v jiných předpisech, např. v § 65 trx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxsvědčeni, že na tom nic nemění § 10 odst. 2 komentovaného zákona, podle nějž platí, že každý má právo nahlížet do listin a pořizovat si z nich výpisy nebo oxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxlížení do spisu v § 38 spr. řádu je chápána jako komplexní zvláštní úprava (srov. také § 2 odst. 3 zák. o svobodném přístupu k informacím). Proto pokud osoxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe § 38 spr. řádu. To znamená, že neúčastník správního řízení ve věci životního prostředí musí prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod a musí být splněxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí informace o životním prostředí nahlédnutím do konkrétního dokumentu správního spisu, nebo požaduje poskytnutí kopie dokumentu či vybraxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxředí. Žadatel proto neprokazuje právní zájem nebo jiný vážný důvod (žádost o informace o životním prostředí nemusí být nijak zdůvodněna), ale povinný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx
xe nutné rozlišovat hmotné právo každého na informace (vypovídající o správních řízeních ve věcech životního prostředí) a procesní právo účastníků říxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxové žádosti je třeba vyhovět. Rozdíl mezi žadatelem - účastníkem řízení a žadatelem - neúčastníkem řízení bude v tom, že při vyřizování žádosti neúčastxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xízení by jejich uplatnění bylo v rozporu s principy dobré správy, neboť účastník řízení by se formou nahlížení do spisu (§ 38 spr. řádu) mohl seznámit s cexxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx vnitra ve svých výkladech k zákonu o svobodném přístupu k informacím vycházejících ze stávající judikatury dále řešily žádosti o zaslání kopie celého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Proto žádá-li žadatel (v praxi obvykle účastník řízení) o zaslání kopie celého spisu správního řízení, jde podle obsahu o žádost o nahlédnutí do spisu pxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxvat k součinnosti a dohodnout s ním způsob a další podrobnosti nahlížení do spisu, žadatele - neúčastníka řízení je namístě vyzvat k prokázání právního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxiny dokumentů" ze spisu správního řízení nejsou zcela jednotné a nemusí být ani definitivní, jak pokud jde o žádosti účastníků řízení, tak neúčastníků xxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe spisu formou nahlížení). Odborná literatura k zákonu o svobodném přístupu k informacím (Furek a kol., 2016, s. 53) vyjádřila názor, že stejně jako na žxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxzka, kde je hranice mezi posouzením podání (označeného jako žádost o informace) jako žádosti o informace poskytnutím kopie dokumentu, resp. vybranýcx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého soudu v Praze, ve kterém se soud neztotožnil s posouzením žádosti o zaslání kopie celého spisu vedeného policejním orgánem (ve věci, ve které nebylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx
xx xxxx
x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxt o poskytnutí informace ze spisu vedeného policejním orgánem, a to formou poskytnutí kopie takového spisu, neznamená, že takovou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxu". Podle soudu "bude nutno, aby povinný subjekt vyřídil žádost žalobkyně o informace řádným způsobem, tedy postupem podle zákona o svobodném přístupx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx2018, čj. 2 As 254/2017-34 na základě kasační stížnosti Ministerstva vnitra zrušil citovaný rozsudek Městského soudu v Praze, ovšem z důvodů nesprávnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxoru Městského soudu v Praze by znamenalo zvýšené nároky na povinné subjekty vyřizující žádosti o informace zasláním kopie celého spisu (i správních říxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxastníka řízení, ale o posuzování povinným subjektem, zda jsou dány důvody omezení přístupu k informacím podle příslušného informačního zákona (pro cxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxsp. požadavek tzv. distančního přístupu ke spisu (nahlížení na dálku). Podle názoru Ministerstva vnitra (viz stanoviska na webových stránkách) "je čxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxrávního orgánu, s ohledem na principy dobré správy doporučuje MV žádostem účastníků řízení o distanční poskytnutí dokumentů ze spisu (např. e-mailemx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxizování žádostí o tzv. dálkové nahlížení do (správního) spisu (sp. zn. 2600/2018/VOP/MŠ, čj. KVOP-18349/2018) k názoru, že "právo na dálkové nahlížexx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxní definice pojmů uvedených v § 2 písm. e) až k) byly do komentovaného zákona vneseny novelami č. 380/2009 Sb. a č. 83/2015 Sb. Jde o transpozici a odstraxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe v Evropském společenství (INSPIRE). Na legální definice pojmů navazuje úprava týkající se zpřístupňování prostorových dat v § 11a až § 11e zákona a zmxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, ve znění vyhlášky č. 257/2015 Sb. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxd jde o sledování a podávání zpráv] a upravuje a) témata prostorových dat, b) podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datecxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xatům a službám založeným na prostorových datech, e) způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat.
Prostorová daxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvané jako soubory prostorových dat. Prostorová data se týkají např. stavu ovzduší v území, vodopisu, půdy a využití území, chráněných území, stanovišx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xonitoringu), výrobních a průmyslových zařízení, dopravní sítě apod.
Vytváření a zpřístupňování prostorových dat slouží pro tvorbu, provádění a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxla v souladu s tím, že data, která vytvářejí orgány veřejné správy financované z veřejných rozpočtů, mají být přístupná bezplatně či za minimální nutnox xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovat atd.
Zvlášť upozorňujeme na definici metadat, kterou komentovaný zákon v souladu se směrnicí INSPIRE omezuje na popisné informace o prostoroxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxm přitom definuje metadata obecněji jako data popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času (§ 3 odxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxmocí síťových služeb bez podání žádosti. Podle § 11b odst. 1 platí, že pro zpřístupňování dat z geoportálu se nepoužijí ustanovení § 3 až 7 a § 9. Z toho vyvoxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtupu k informacím (MS Praha 9A 71/2015-43). Podrobněji v komentáři k § 11b.
Judikatura:
NSS 2 As 38/2007, NSS 7 Ans 18/2012 (s žadatelem o kopii cexxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xpisu), NSS 4 As 45/2010 (přílohy dokumentu se automaticky neposkytují), NSS 1 As 17/2008, 1627/2008 Sb. NSS (žádost o kopii dokumentu nelze vyřídit selxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxa 9 Af 25/2010 (posoudit, zda informace o závazcích investora týkajících se životního prostředí nejsou informacemi podle zákona o právu na informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxrmace o životním prostředí, nebo žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím), SDEU xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxDr. RNDr.
Jitka
Jelínková,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2019
I. Zdůvodnění žádosti o informace se nevyžaduje
Zákon o právu na inxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nějž žadatel nemusí prokazovat svůj oprávněný zájem [totéž čl. 4 písm. a) Aarhuské úmluvy].
Skutečnost, že právo na informace (o životním prostředx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx žádá (až na naprosto výjimečné případy zneužití práva např. k vydírání určité osoby, šikaně - k tomu viz dále). Jak konstatovaly soudy v případě žádostí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xubjekt není oprávněn jakkoli zkoumat a zabývat se otázkou účelnosti a důvodnosti žadatelovy žádosti či jeho motivy.
To je základní rozdíl od např. nxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxížení a musí být splněny další podmínky, aby jí nahlížení do spisu bylo umožněno.
Žádost o informace se vyřizuje podle příslušného informačního zákxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxraje roli, zda požadované informace budou využity nekomerčně (např. k aktivitám ekologických spolků, ke studijním účelům) nebo komerčně. Stejně tak xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxormace dokládají domnělé či skutečné pochybení povinného subjektu apod. Důvodem odepření informací nemůže být ani obava povinného subjektu, jak žadxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxformace proto, že nebyl dán žádný zákonný důvod jejich odepření, nemůže samozřejmě nést jakoukoli odpovědnost za způsob jejich využití žadatelem.
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxkazu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Zásada zákazu zneužití práva je nepsaným korektivem pro výjimečné situace, kdy jde o pouhý zdánlivý výkon práva, protože někdo (v tomto případě žadatex x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxnosti; takovéto chování, jímž se dosahuje výsledku nedovoleného, je jenom zdánlivě dovolené" (NSS 1 Afs 107/2004-48, Sb. NSS č. 869/2006). Podrobnějx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxťující nebo jinak ohrožující nebo poškozující životní prostředí obsažené v pravomocném rozhodnutí o trestném činu, přestupku nebo jiném správním dexxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxkové osobě, pak by byl důvod odepřít požadované informace na základě prokázaného zneužití práva.
II. Libovolná forma a způsob podání žádosti o inforxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxcipu neformálnosti, což se plně projevuje v úpravě minimálních nároků na formu žádosti o informace o životním prostředí, resp. způsob jejího podání poxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxhnicky proveditelnou formou, tj. jakkoli, libovolnou formou.
Žádost o informace není podáním podle § 37 nebo § 45 spr. řádu, neboť podle § 14 zákona xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxbně ke vztahu správního řádu a postupů podle zákona o právu na informace o životním prostředí v komentáři k § 14).
Žádost o informace nemusí být podepxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xstanovení jako je např. v § 37 odst. 2 poslední větě spr. řádu). Žádost podaná písemně nepochybně obvykle podepsána bude, problém by žadatelům o informaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xestanoví, tj. žádost o informace o životním prostředí lze podat i prostým e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu. Samozřejmě lze elektronicxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů platí, že úkon učiněný osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky prostřednictvím dxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxdost musí být učiněna prostřednictvím elektronické adresy podatelny (nedodržení tohoto požadavku stíhá zákon o svobodném přístupu k informacím tímx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil, zveřejnil a je funkční, tedy nikoli podáním na jxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xyřídit, je povinný subjekt oprávněn vyžádat si její zaslání v písemné formě. Obdobné bude z logiky věci platit v případě ústně podané žádosti ve smyslu žxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žadatelem na místě (např. poskytnutím kopií požadovaných dokumentů) nebo nebude-li žadatel s informací poskytnutou na místě spokojen, musí podat žáxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm datové schránky, e-mailem apod.).
Pro praxi:
Žádost o informace o životním prostředí není podáním podle § 37 správního řádu, proto ji žadatel nemůžx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxanou písemně. Povinný subjekt tak ale samozřejmě učinit může. I na vyřizování ústně podaných žádostí o informace se pochopitelně vztahují základní záxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o životním prostředí, musí z ní být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta (k tomu níže), a musí být patrno, kdo ji podal. Jde tedy o minimxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo fyzická osoba.
Komentovaný zákon nestanoví výslovně, na rozdíl od zákona o svobodném přístupu k informacím, jaké údaje má o sobě žadatel o informaxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxmení, datum narození a adresa) záleží na způsobu vyřízení žádosti. I při vyřizování žádosti o informace o životním prostředí ovšem z logiky věci platí, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxko neanonymní. Např. pokud není zákonný důvod pro odepření zpřístupnění informace, lze informaci zaslat prostým e-mailem, pokud bude vydáváno správxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxt např. i datum narození žadatele (adresáta správního rozhodnutí).
xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxn, resp. povinen zjišťovat (ověřovat) totožnost žadatele. Může to být především v případě, kdy povinný subjekt má důvodné pochybnosti o totožnosti žaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxví) a povinný subjekt jí v souladu se závěry judikatury má dát prostor pro uplatnění jejích práv, tj. především ji vyrozumět o podané žádosti o informace x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xnformace např. zasláním na uvedenou e-mailovou adresu, samozřejmě zvyšuje riziko anonymních žadatelů, resp. smyšlených identit.
Účelem práva na ixxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxm uvádějícím falešnou identitu. V praxi se vyskytují dokonce případy, kdy anonymní žadatel či žadatel uvádějící smyšlenou identitu, který komunikujx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do budoucna "informovat na e-mailovou adresu", že určitá informace je vyvěšena na úřední desce, "aby si to mohl zkontrolovat".
Je-li si povinný subjexx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi na jím uvedenou e-mailovou adresu). Podle § 8 odst. 2 písm. d) zák. o právu na informace o živ. prostředí "může být odepřeno" zpřístupnění informace, pxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxě ani nelze představit).
Častější budou případy, kdy má povinný subjekt důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele. V takovém případě je oprávněn si txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxvaná fyzická osoba je v evidenci vedena).
V praxi se běžně vyskytují situace, kdy více osob podá shodným podáním žádost o stejné informace. Jistě nxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx společného rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace, kde budou účastníky všichni žadatelé). Povinný subjekt ovšem může při vyřizování "společxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxotním prostředí, rozdělených do samostatných podání. I zde obecně lze takové žádosti "spojit" a vyřizovat je jako jednu podanou žádost. Samozřejmě by xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxadovány informace o životním prostředí) a druhá v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (neboť by šlo o jiné informace vztahující se k působnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxní ekonomie a minimalizace zátěže dotčených osob (§ 6 odst. 2 spr. řádu) a účelu komentovaného zákona, jímž je, aby žadatelé získali informace o životníx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmace, výzva k upřesnění žádosti
Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta.
Žadatel může požadovanou informaci xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxnačit nosič nebo nosiče, na nichž je informace zaznamenána, resp. aniž by musel vědět, zda takový nosič vůbec existuje (žadatel např. požádá o kopie vešxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxytnutí).
V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti má povinný subjekt do 15 dnů zaslat žadateli výzvu s určením, v jakém směrx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxní zpřístupnění informace. Ustanovení § 3 odst. 2 zák. o právu na informace o živ. prostředí zakotvující fikci upuštění od žádosti, která nebyla v požaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxá, jsou jednak navzájem rozporné, jednak v rozporu se směrnicí 2003/4/ES. Ta požaduje v případech, kdy je žádost formulována příliš obecně a výzvy k odsxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxípadě příliš obecně formulované žádosti "orgán veřejné správy pomáhal žadateli k bližšímu určení např. poskytnutím informací o používání veřejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xajít". S ohledem na nutnost eurokonformního výkladu se přikláníme k tomu, aby povinné subjekty vydávaly rozhodnutí o odepření i v případě nesrozumitexxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokud by postup povinného subjektu byl obstrukční.
Výzva k upřesnění žádosti musí především co nejsrozumitelněji vymezit, v jakém směru má žadatex xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xdůvodnění výzvy, tedy proč je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecně formulovaná. Předejde se tak sporům o oprávněnost výzvy k upřesnění žádosti, rxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxjčastější případy), podání v cizím jazyce, nečitelnosti rukopisu apod.
Příčinou toho, že není zřejmé, jaká informace je požadována, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxdit i takové, kde má povinný subjekt rozumné pochybnosti, zda žadatel opravdu má zájem o mimořádně velký objem informací, které všechny pod jeho obecné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxin.
Především
judikatura
k zákonu o svobodném přístupu k informacím řešila různé spory o vymezení požadovaných informací. Zdůraznila odpovědxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx poskytnuty; pokud povinný subjekt takový závěr učinit nemůže, je namístě výzva k upřesnění žádosti. Pokud žadatel vymezil předmět žádosti tak, že povxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxse odpovědnost za to, že snad žadatel chtěl informace jiné nebo mu informace po nutném vyloučení chráněných údajů (začernění osobních údajů, údajů od txxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxřizovat žádosti o kopii (pravomocného) správního rozhodnutí, protokolu o kontrole, protokolu o měření emisí, určitého stanoviska apod. poskytnutíx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů), ale "selektivním sdělením" jeho obsahu, např. výsledku kontroly či výsledku měření (leckdy ve zjednodušené podobě "ne-zjištěno porušení záxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxi žadatel o kopii určitého dokumentu, není povinný subjekt oprávněn si domýšlet, že žadatele zajímají jen nějaké informace z dokumentu, které mu poskyxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxormací vztahujících se k působnosti povinného subjektu) v tomto dokumentu obsažených. Podle § 9 odst. 1 komentovaného zákona platí, že pokud povinný sxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace.
Judikatura
k zákonu o svobodném přístupu k informacím vyvodila, že obecně nelze po správních orgánech požadovat, aby automaticky, bex xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xozsahu příloh požadovaného dokumentu byl nepraktický, mohl by vést k zahlcení povinných subjektů, zbytečně velkým nákladům i zátěži pro žadatele, jexxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxhy požadovaných dokumentů, musí tak (přinejmenším "pro jistotu", nechtějí-li spoléhat na úvahu povinného subjektu, zda přílohu či přílohy, na něž poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxmentu nelze vyřídit selektivním sdělením obsahu), NSS 4 As 45/2010 (přílohy dokumentu se automaticky neposkytují)
Žádost podaná nepříxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnný subjekt disponuje, není rozhodný
Komentované ustanovení je v praxi často chybně aplikováno v případech, kdy povinný subjekt informací disponuxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxnný subjekt (obvykle mu žádost o informace ani není postoupena a vše je ponecháno na aktivitě žadatele), který informaci také má a má k ní v určitém smyslu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdatele na osobu, která není povinným subjektem (tj. nemá informační povinnost), protože je "primárním zdrojem" informace. Povinný subjekt, který byx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxace nebo její části. Jinými slovy, povinný subjekt, který byl o informaci požádán, raději nechává toto posouzení na jiném povinném subjektu.
V přípxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Postoupení žádosti jinému povinnému subjektu, pokud je dotazovanému subjektu známo, který povinný subjekt má požadovanou informaci k dispozici, je xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu informaci mít. To, že informace byla vytvořena jiným povinným subjektem nebo ji jiný povinný subjekt získal jako první (např. proto, že schvaluje proxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxřízení žádosti "odkazem" na jiný povinný subjekt, resp. postoupením jinému povinného subjektu, ani pro odepření zpřístupnění informací povinným suxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxat, právní ochrana žadatele
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxto skutečnosti žadateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. Současně je povinností dotazovaného povinného subjektu, pxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxých ve větě první" (první věta § 4 ovšem uvádí pouze jednu lhůtu 15 dnů) a uvědomit o tom žadatele. Zákon o právu na informace o životním prostředí zde přizxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxormací spadajících pod zákon o svobodném přístupu k informacím pochopitelné).
Postoupení žádosti povinnému subjektu, který má požadovanou infoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx
xxěrnice 2003/4/ES skutečnost, že "požadované informace nejsou v držení orgánu veřejné správy nebo v držení pro orgán veřejné správy, kterému byla žádoxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě neexistující informace jako tzv. faktického důvodu vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
V každém případě nelze připustit, že by žadatex x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxanou informaci nemá k dispozici. Vzhledem k omezenému použití správního řádu na postupy podle komentovaného zákona (srov. § 14 odst. 1) se jako jediný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxlení, nebo rozhodnutí, bude nesouhlasící žadatel moci proti takovému úkonu povinného subjektu podat odvolání (sdělení bude z materiálního hlediska xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxnou informaci o životním prostředí k dispozici a současně nemá podle zvláštních právních předpisů povinnost ji mít, lze obdobně vztáhnout úvahy správxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xěci půjde především o případy, kdy dotazovaný povinný subjekt nepostupuje žádost jinému povinnému subjektu, protože mu není známo, který (resp. že vůxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxost povinného subjektu odůvodnit, jaké kroky (šetření) provedl, aby zjistil, zda požadovanými informacemi o životním prostředí fakticky disponujex x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xe detailně zabývala
judikatura
k zákonu o svobodném přístupu k informacím (srov. NSS 6 As 136/2014-41, Sb. NSS č. 3223/2015).
Jako první krok jasně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxž je ze zákona mít nemusí), je povinen je žadateli poskytnout, pokud nebude dán některý ze zákonných důvodů odepření zpřístupnění informací. Jen zcela xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx9-59). K vyřizování žádostí o informace podle toho, zda podle obsahu jde o informace o životním prostředí nebo obecné informace vztahující se k působnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x x x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k jeho působnosti (na úseku životního prostředí či na jiném úseku veřejné správy), plyne z ústavní zásady zákonnosti výkonu veřejné moci, tedy toho, že xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xůvod získávat informace, které s jeho působností nesouvisejí.
Teprve tehdy, pokud povinný subjekt požadovanou informaci nemá k dispozici, nastuxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxích předpisů. Nesporné jsou případy, kdy povinnost povinného subjektu určitou informaci mít je zvláštním zákonem výslovně stanovena nebo z něj jednoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxikatura
k zákonu o svobodném přístupu k informacím řešila sporné případy, z jakých obecnějších povinností povinného subjektu (např. povinností řádxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxatelnosti rozhodování správního orgánu a legitimního očekávání účastníků správního řízení) lze, či nelze vyvodit povinnost určité informace mít (a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx p., udělily v určeném období smluvním partnerům na provádění lesnických činností za to, že nezpracovali včas kůrovcem napadené stromy, dovodily spráxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxbjekt má zákonem stanovenou povinnost danými údaji disponovat, pak zjistí-li, že požadované informace nemá či již nemá (již byly vymazány nebo odstraxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze zdrojových informací ("výtahy z databází či části dokumentů"), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ji mít, úzce souvisí otázka "práce se zdrojovými informacemi".
I v případě žádostí o informace o životním prostředí samozřejmě platí, že smyslem prxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xak ovšem platí, že ústavně zaručené právo na informace o životním prostředí nelze redukovat tak, že povinný subjekt není povinen provádět jakoukoli opxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Hranicí mezi povinným zpracováním informací, kterými povinný subjekt disponuje, a vytvářením nových informací, které není pod informační povinnxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxá dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Závěry této judikatury jsou vodítkem i pro vyřizování žádostí o informace o žixxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, zda určitá skutečnost nastala, zda existuje záznam z nějakého jednání, kdy, kde a jak určitá skutečnost nastala apod., vzhledem k formalistickému chxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxj, který lze z existujících záznamů povinného subjektu dovodit, např. i v tom smyslu, že záznam z nějakého jednání nebyl pořizován. V oblasti zákona o prxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxinnost ji mít".
Rovněž absurdním výkladem slov "povinný subjekt informaci nemá k dispozici a současně nemá povinnost ji mít" by bylo zúžení ústavně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxoukoli "práci" s existujícími informacemi.
Jako hranici mezi povinným sestavením požadované informace z těch, které má povinný subjekt k dispozixx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemá k dispozici a současně nemá povinnost ji mít" ve smyslu zákona o právu na informace o životním prostředí, lze vymezit míru "intelektuální náročnosxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx2012). Je třeba rozlišovat žádosti o prosté výtahy z databází či části dokumentů na straně jedné a žádosti o právní analýzy, hodnocení xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxomáždění požadovaných informací, ale to, zda postačí mechanická, jednoduchá práce se zdrojovými daty, nebo je naopak potřeba "přidaná hodnota" překxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxytnutí informace, kterou je povinný subjekt povinen disponovat), NSS 1 As 29/2009 (k působnosti povinného subjektu se zpravidla vztahují všechny infxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx (vytváření nových informací x sestavení požadované informace z existujících informací),
Zveřejněná informace
JUDr. RNDr.
Jitkx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxem "zveřejněná informace" nedefinuje, s aktivním zpřístupňováním informací však ve významné míře počítá [srov. zejména § 2 písm. d), § 10a]. I pro účelx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xje taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informaxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxovního zákona" (§ 3 odst. 5 zák. o svobodném přístupu k informacím).
Znaky zveřejněné informace tedy jsou a) přístup k informaci pro neomezený okruh xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxe přístupná jen omezenému okruhu osob (např. občanům obce) nebo zveřejnění netrvá (např. informace byla zveřejněna na úřední desce, ale pak byla sejmuxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxku podle § 26 spr. řádu) nebo přístupná bezplatně (např. poplatek za využití služeb knihovny je možný).
Zveřejněnými informacemi jsou na úseku živoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxpných veřejnosti, zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup, zprávy o stavu životního prostředí (§ 12), jakož i výroční zprávy různých orgánů živxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx vyřídit žádost o informace odkazem na zveřejněnou informaci má motivovat povinné subjekty k co nejširšímu dobrovolnému zveřejňování informací vztaxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxformaci
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt ji samozřejmě může v zákonné lhůtě pro zpřístupnění informace (§ 7x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxní zveřejněné informace, s výjimkou případů, kdy žadatel již v žádosti uvedl, že nemá možnost získat zveřejněnou informaci jiným způsobem (taková sitxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xřípadného sdělení žadatele, že nemá možnost získat zveřejněnou informaci, bez právního významu.
Otázkou je, zda lhůta 15 dnů pro odkaz na zveřejněxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a kol. (Korbel a kol., 2005, s. 260) vyjadřuje názor, že "Patnáctidenní lhůta má zprvu pořádkový charakter. Je-li však zmeškána o dalších 15 a více dnů, nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxůže nic změnit.". Vzhledem k dikci "nejpozději do 15 dnů" se kloníme k výkladu, který je v komentářové literatuře (Furek a kol., 2016, s. 371, Jelínková a xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxci nejde o lhůtu pořádkovou. Uplynutím patnáctidenní lhůty možnost odkázat na zveřejněnou informaci zaniká a povinný subjekt musí i zveřejněnou infoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xěh lhůty platí pravidla počítání času podle § 40 spr. řádu (srov. § 14). Lhůta pro sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Postačí tedy, aby poslední den lhxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází, o slovní popis, ve které sekci či podsekci příslušné internetové stránky se požadovaná infxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxle § 5 odst. 2 může žadatel uplatnit požadavek na přímé poskytnutí zveřejněné informace. Tomuto požadavku je povinný subjekt povinen bez výjimky vyhoxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxí informace povinným subjektem. Pokud jde o žadatele, je otázka lhůty pro uplatnění požadavku na přímé poskytnutí informace víceméně bezvýznamná, prxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xinnosti správních orgánů by se tak mělo stát bez zbytečných průtahů, resp. ve lhůtě přiměřené (§ 6 odst. 1 spr. řádu). Korbel a kol. (Korbel a kol., 2005, sx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx že trvá na přímém poskytnutí".
Zákon o právu na informace o životním prostředí tak na rozdíl od zákona o svobodném přístupu k informacím neumožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxtronicky a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází. Tato výjimka z povinnosti přímého poskytnutí zveřejněné infoxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx5 Sb. a vztahuje se na případy, kdy je ze způsobu podání žádosti (e-mailem, datovou schránkou) patrné, že žadatel je "internetově gramotný".
IV. Zpřxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxbjekt nevyčerpá odkazem na zveřejněnou informaci celý obsah žádosti o informace, musí zbytek žádosti vyřídit jiným zákonným způsobem. Může se jednat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v elektronické formě a zveřejněna byla pouze v listinné formě jako součást publikace, přičemž nejsou závažné důvody, ze kterých by žadatelem určené foxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxkytuje především takovou formou a způsobem, který navrhl žadatel. Současně platí, že určení formy, případně způsobu, jichž má být použito při zpřístuxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmát)
Formou informace se rozumí způsob záznamu určitého obsahu, tedy zda jde o informace v podobě listinné, elektronické, zvukový, obrazový nebo obxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Způsobem zpřístupnění informace se rozumí její cesta k žadateli. Způsoby zpřístupňování informací komentovaný zákon vymezuje jako jejich poskyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx žadatelem v sídle nebo v jiných prostorách povinných subjektů a informování o způsobech a metodách získání jednotlivých informací [§ 2 písm. c)]. Podlx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxvněž právo, je-li to provozně možné, na pořízení kopií listin. Podle našeho názoru ovšem toto ustanovení nelze vykládat tak, že při způsobu zpřístupněxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou sdělení v elektronické nebo listinné podobě (tj. vytvoření odpovědi na žádost obsahující otázky nebo vypsání, sestavení apod. požadované inforxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxané informace a nahlédnutí do dokumentu obsahujícího požadované informace. Srovnejte také úpravu způsobů poskytování informací na žádost v § 4a odstx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pokud jde o místo a čas nahlížení. Povinný subjekt má postupovat tak, aby ve lhůtě pro zpřístupnění informace (§ 7) došlo k nahlížení, resp. termín pro naxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx např. za další měsíc či jiný delší časový úsek). Z principů dobré správy vyplývají i další požadavky na postup povinného subjektu, který žadateli umožnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxm předstihem, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxvy nahlížení do spisu v § 38 spr. řádu viz komentář k § 2 písm. c).
III. Závažné důvody pro zpřístupnění informace jiným než požadovaným způsobem nebo fxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxodů využít, zvolí se způsob a forma zpřístupnění informace s ohledem na splnění účelu žádosti o zpřístupnění informace a její optimální využití žadatexxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxlem, měla by mu informace být zaslána na tento e-mail, pokud tomu nebrání závažné důvody, např. velikost souboru).
Za závažné důvody, pro které nelzx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxrmátu) požadovaném žadatelem, přičemž změna formy by představovala pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž. Např. povinný subjekt má rozsáhlé inforxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxpak naskenování několika listin a zaslání na e-mail či do datové schránky žadatele by pro povinný subjekt nemělo být nepřiměřenou zátěží, tj. závažným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxvody, pro které nelze žadatelem požadované (navrhované) formy nebo způsobu zpřístupnění informace využít, se nabízí podrobnější úprava shodné otázxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxsti většího celku.
Směrnice 2003/4/ES v souvislosti se zásadou respektování požadavku žadatele na formu (formát) zpřístupnění informací hovoří x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxné ve formách nebo formátech, které jsou snadno reprodukovatelné a přístupné prostředky počítačové telekomunikace nebo jinými elektronickými prosxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je otázka, jaký prostředek ochrany by žadatel mohl použít, pokud by se zpřístupněním informace v jiné než požadované formě (jiným než požadovaným způxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxho zákona) a vzhledem k absenci jiného prostředku ochrany než odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace (komentovaný zákon nezná oxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx
xxxístupnění informace v jiné než požadované formě je třeba odlišovat od neposkytnutí některých informací, které může být důvodem pro změnu způsobu poskxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrmace, které zpřístupnit nelze. V takovém případě nelze ani ostatní informace v dokumentu obsažené zpřístupnit přímým nahlížením. Na tom podle našehx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxo praxi:
Jestliže listina obsahuje některé informace, které nelze žadateli zpřístupnit (tj. vztahuje se na ně některý ze zákonných důvodů odepření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxch údajů, na něž se vztahují zákonné důvody odepření informací.
O odepření "začerněných" údajů by mělo být vydáno rozhodnutí o odepření zpřístupnění xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ní obsažených).
IV. Náklady spojené se zpřístupněním informace na technickém nosiči dat
Podle druhé věty § 6 odst. 1 platí, že pokud žadatel žádx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxuje s § 10 odst. 3, podle nějž povinné subjekty jsou v souvislosti se zpřístupňováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout nxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxté, neboť žadatel nemůže spolehlivě předvídat postup povinného subjektu při vyřizování žádosti (tj. zda má informace v elektronické podobě, resp. zdx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxřít).
Lhůta pro zpřístupnění informace
JUDr. RNDr.
Jitka
Jelínková,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2019
I. Princix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxném čase je stanovení pevných maximálních zákonných lhůt pro vyřízení žádosti o informace jejím zpřístupněním (poskytnutím), příp. vydáním rozhodnxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxení žádosti. V případě, že byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti, počíná lhůta pro zpřístupnění informace běžet dnem doručení upřesněné žádosti.
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxí o odepření zpřístupnění (části) požadovaných informací, ale i v případech, kdy se informace poskytují. Takový postup je v rozporu jak s komentovaným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xco nejdříve", tak se samotnou Listinou, jež v čl. 35 odst. 2 garantuje každému právo na "včasné" a úplné informace o životním prostředí.
Základní maxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx dnů, srov. § 14 odst. 5 písm. d) zák. o svobodném přístupu k informacím]. Přesto i v případě žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxo jejich vyřízení (srov. např. stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016, dostupné na www.mvcr.cz).
Prinxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe co nejrychleji a nejpohodlněji, není-li dán zákonný důvod pro jejich neposkytnutí.
Pro praxi:
Při vědomí, že povinné subjekty obvykle vyřizují žáxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxístupu k informacím, přestože je evidentní, že podle obsahu jde (výlučně) o informace o životním prostředí. I v těchto případech platí, že není rozhodnxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxce o životním prostředí, i když žadatel uvede, že žádá podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
II. Možnost prodloužení lhůty za zvláštních xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxloužení lhůty nejvýše do 60 dnů s tím, že o prodloužení lhůty a jeho důvodech musí být žadatel před uplynutím 30denní lhůty vyrozuměn.
Co jsou "zvláštxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxace uvádí taxativním výčtem, a to: a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxý má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti (srov. § xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxředí, pokud jsou informace "natolik objemné a složité", že nelze splnit lhůtu jednoho měsíce.
Je tedy na povinném subjektu, aby neurčitý právní pojxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xřípadě skutkově vymezil. Vodítkem jsou jistě důvody podle zákona o svobodném přístupu k informacím a podle směrnice 2003/4/ES. Může se jednat o přípaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxce v sídle úřadu, ale na detašovaném pracovišti, v archívu úřadu apod., případy složitého vyhledávání informací v rámci jiných dokumentů (např. určitxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx maximální lhůta pro zpřístupnění informace o životním prostředí (30 dnů) je dvojnásobná oproti lhůtě podle zákona o svobodném přístupu k informacím xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxvinného subjektu o prodloužení lhůty pro zpřístupnění informace (např. v něm nejsou uvedeny zvláštní okolnosti výjimečně si vynucující tento postup xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k ochraně před nečinností podle § 80 spr. řádu; vzhledem ke lhůtám, v jakých nadřízené správní orgány vyřizují takové podněty, však brojit proti vyrozuxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxce) a § 9 odst. 1 (vydá ve lhůtě pro zpřístupnění informace rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace) lze dovodit, že v prodloužené lhůtě lze vydat x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxskytnuta. To je logické i proto, že před shromážděním veškerých požadovaných informací nelze usoudit, zda je dán zákonný důvod či důvody pro jejich odexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x x x xxxx xozhodnutí o odepření zpřístupnění informace a odvolací řízení) a k počítání lhůt. Ústavní soud nadto vyslovil závěry, že pravidla počítání času jsou sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xx xxxx xxxxx xřestože zpřístupnění (poskytnutí) informace není správním řízením. Lhůta pro zpřístupnění informace začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxbjektu předán k doručení, a připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
Poxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xe nesprávným úředním postupem, který může zakládat odpovědnost za škodu nebo nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb.
IV. Fikce rozhodnutí o odxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxm jsou spojeny závažné důsledky. Podle § 9 odst. 3 platí, že jestliže povinný subjekt ve stanovené lhůtě neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xhůty, nastává
fikce
negativního rozhodnutí a žadatel proti němu může podat odvolání. Podrobnosti k fikci negativního rozhodnutí a odvolacímu řízenx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxě k důvodům odepření zpřístupnění informací
Ustanovení § 8 zákona stanoví v odst. 1
obligatorní
, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x x x
xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxího tajemství (odst. 4) a ochranu osobnosti (odst. 5) a zakotvuje širokou ochranu přístupu k informacím o emisích vypouštěných nebo vyzařovaných do žixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx (odst. 7 a 8).
Má-li být zpřístupnění určité informace odepřeno, musí být naplněna zároveň formální a materiální podmínka.
Formální podmínkou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky pro odepření přístupu k informacím je - jak uvádí
judikatura
k zákonu o svobodném přístupu k informacím uplatnitelná i pro případ zákona o práxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxkonného důvodu odepření zpřístupnění informace v konkrétním případě obstojí z hlediska:
-
účelu (nebo také vhodnosti), když příslušné opatření mxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xoužití pouze nejšetrnějšího (ve vztahu k dotčeným základním právům a svobodám) z více možných prostředků a
-
přiměřenosti (v užším smyslu), kdy újxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxzi základního práva či svobody s veřejným zájmem, svými negativními důsledky přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto opatřenxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proporcionality písemně popisovat. Je-li však sporné, zda lze určitý důvod neposkytnutí informace aplikovat, pak by tento test měl být nejen provedexx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí, tedy u těch, které jsou upraveny v § 8 odst. 2 a 3 zákona. Rozhodující při úvaze, kterému právu dát přednost (zda tedy např. právu na informace před práxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxokojení osobní zvědavosti a zpřístupnění informace neposlouží žádnému veřejnému zájmu, pak se povinné subjekty či soudy mohou přiklonit k ochraně soxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxnotlivým důvodům odepření zpřístupnění informací. V případě rozporu mezi obsahem směrnice a zákona je třeba zvolit takový výklad zákona, který bude rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxičemž se u konkrétního případu bere v úvahu prospěšnost zveřejnění z hlediska veřejného zájmu. V každém konkrétním případě se zvažuje veřejný zájem, kxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxody odepření informací a důvody obligatorními. Vždy je totiž nutno provést test proporcionality (viz výše).
Při vyřizování žádosti o informace můxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxce zákonných důvodů pro odepření současně. Tento problém zákon ani směrnice výslovně neřeší. Zabývá se jím však rozsudek Soudního dvora EU (Třetího sexxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxe 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS, musí být vykládán v tom smyslu, že orgán vexxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmů, kterým slouží zveřejnění informací, proti zájmům, kterým slouží odmítnutí tohoto zveřejnění, prováděném pro účely posouzení žádosti směřujxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxraznili autoři)
II. Odepření zpřístupnění informací o ochraně utajovaných informací
Podle § 8 odst. 1 písm. a) bude odepřeno zpřístupnění inforxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxací a o bezpečnostní způsobilosti. To, zda je určitá informace utajovanou, je třeba posuzovat právě podle tohoto zákona.
Utajované informace jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně utajovaných informací,
-
její uvedení v seznamu utajovaných informací obsaženém v nařízení vlády č. 522/2005 Sb.,
-
potenciální rizxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xájem České republiky nevýhodné.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne." Komentované ustanovení nestanoví na rozdxx xx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Tato podmínka však vyplývá z povahy věci, neboť
legislativa
stanoví striktní podmínky pro přístup osob k utajovaným informacím (viz i Furek a kol., 20xxx xx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx informace. S životním prostředím však mohou souviset některé utajované informace chráněné podle obecného seznamu (příloha č. 1 nařízení) nebo utajoxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kol., Linde, s. 270). Jedná se například o informace, které poskytla cizí moc a které v souladu s právem pro ni platným jako utajované označila, strategixxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, či dokumentace o strategických zdrojích podzemních vod.
Pro praxi:
V odůvodnění rozhodnutí o odepření zpřístupnění informací musí povinný subjexx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxou a v čem spatřuje naplnění její charakteristiky coby utajované informace. Nestačí pouhý odkaz na příslušná ustanovení zákona o ochraně utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxovaných informací v nařízení vlády a že informace je utajena v souladu se zákonem a nejde o svévolné utajení. Náležitým odůvodněním potřeby označení přxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xeurčitá kritéria § 2 písm. b) zákona musí povinné subjekty (příp. soudy) provést hodnotovou úvahu tak, aby jejich výklad nebyl v rozporu s právem na infxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxžadované informace ty její části, jež jsou utajovanými informacemi, a ve zbylé části informaci poskytne.
Pravomocné rozhodnutí povinného subjxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxa č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Má-li správní soud posoudit oprávněnost nezpřístupnění informace, musí k ní mít sám přístup. V průběhu souxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxsení rozšířeného senátu NSS 4 As 1/2015-40).
III. Odepření zpřístupnění informací z důvodu ochrany osobnosti a osobních údajů
Podle § 8 odst. 1 písxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxch údajů a o ochraně osobnosti. Jde o
obligatorní
(povinně aplikovaný) důvod odepření informací, který má svou obdobu v poněkud jinak formulovaném § 8x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxa osobních údajů a ochrana osobnosti představují důvody vzájemně se do značné míry prolínající. Subjektem ochrany je v těchto případech vždy jen fyzicxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxot a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Podle judikxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xeřejně činných (např. politiků).
Ochrana projevů osobní povahy a soukromí není v zákoně o právu na informace o životním prostředí výslovně (na rozdxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxu.
Projevy osobní povahy, jež existují nezávisle na jejich původci, tj. i po původcově smrti, jsou projevy písemné, vizuální (kam patří podoba človxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxomí" občanský zákoník neobsahuje. Má se za to, že tento pojem zahrnuje mimo osobní, intimní sféru člověka i hmotný a myšlenkový prostor jedince a dále txxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Zejména nelze bez svolení člověka:
-
narušit jeho soukromé prostory,
-
sledovat jeho soukromý život nebo o tom pořizovat zvukový či obrazový zxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx způsobem (viz např. usnesení NS 30 Cdo 1870/2011).
Pro praxi:
Informace soukromého charakteru mohou spočívat např. v informacích o zdravotním stavx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x8 odst. 1 obč. zák.);
2.
veřejný zájem na tom, aby určitá písemnost nebo zvukový či obrazový záznam byly pořízeny či použity na základě zákona k úřednxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xácení dřevin na zastupitelstvu obce) (§ 88 odst. 2 obč. zák.);
4.
přiměřené pořízení či použití k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xozporu s oprávněnými zájmy člověka (§ 90 obč. zák).
Na ochranu osobnosti přímo navazuje ochrana osobních údajů. Osobním údajem je podle čl. 4 odst. 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") každá informace o identifikované nebx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxt, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, identifikační číslo, síťový identifikátor, lokační údaje) nebo na jeden či více zvláštních prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxje, které nevypovídají o soukromí člověka v užším smyslu, ale o jeho pracovních vztazích, jeho podnikatelské činnosti apod. Ochrana osobních údajů prxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxosti a tyto zohlednit při možné aplikaci výjimek z ochrany osobních údajů.
Pokud se na zpřístupnění informací o životním prostředí podíváme optikox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořáxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení." Tuto vazbu mezi komentovaným zákonem a legislativou na úseku ochrany osobních úxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxhraně osobních údajů v informačních systémech.
Vazba zákona na právní úpravu na úseku ochrany osobních údajů se nevyčerpává jen vztahy k GDPR a českxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxskou úmluvou a s další evropskou legislativou, zejména se směrnicí 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, která tvoří důlxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xřipadají v úvahu zejména souhlas subjektu údajů, plnění právní povinnosti a právní titul "zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxdost o naplnění právního titulu plnění právní povinnosti. V případě aktivního "nepovinného" zveřejnění osobních údajů by se pak dle našeho názoru mělx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxišťování souhlasu s poskytnutím osobních údajů
Pokud žádost o informaci směřuje k poskytnutí osobních údajů, měly by se povinné subjekty pokusit zjixxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxt subjekt údajů před udělením souhlasu o účelu zamýšleného zpracování osobních údajů a o dalších skutečnostech, zejména o příjemcích, kterým budou osxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxních údajů musí dbát na to, že pouze svobodně udělený souhlas je v souladu s GDPR. Budou to totiž oni, kteří v případě kontroly ze strany Úřadu pro ochranu oxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxny za použití jednoduchých a jasných jazykových prostředků, tedy srozumitelně. Souhlas musí být udělován vždy pro konkrétní účel a na nezbytně nutnou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrávu na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právu podat stížnost ÚOOÚ.
GDPR speciálně a přísněji chrání tzv. zvláštní kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxicky'ch u'daju° za u'cˇelem jedinecˇne' identifikace fyzicke' osoby a u'daju° o zdravotni'm stavu cˇi o sexua'lni'm zˇivoteˇ nebo sexua'lni' orientxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx výslovného souhlasu s poskytnutím tohoto údaje v případě, kdy pro jeho zpracování nesvědčí žádný z taxativně vyjmenovaných důvodů stanovených v čl. 9 xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) k vymezenému účelu. Zásadní rozdíl vyplývající z GDPR oproti zákonu o ochraně osobních údajů spočívá v tom, že se z kategorie těchto zvláštních, respx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxných podmínek.
Pro praxi
Zpřístupňování osobních údajů ze správních spisů:
Předmětem žádosti o zpřístupnění informací mohou být informace, z nicxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xe dne 15. prosince 1999 čj. M/100716/99, SRK/498/R-875/99 byla řešena žádost občanského sdružení (nyní spolek) o zpřístupnění informace o jménech, pxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xedvědů hnědých chovaných těmito osobami a informace o adresách, na nichž jsou medvědi chováni v případech, že jsou chováni na jiné adrese, než je adresa xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxosti občanského sdružení o zpřístupnění informací vyhovuje. Podle ministra ŽP nelze aplikovat ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, které umxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxny osobnosti nejde v případech, kdy se jedná pouze o zveřejnění identifikace subjektu podle správního spisu. Zákon o právu na informace o životním prosxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxjeme za sporný, neboť nevyplývá přímo ani z českých právních předpisů , ale ani ze směrnice 2003/4/ES či Aarhuské úmluvy. Domníváme se proto spíše, že prx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxního řízení na jakémkoli jiném úseku veřejné správy (ať formou kopií dokumentů, nebo nahlížením). Spíše se proto přikláníme k tomu, co uvádí Nonnemann x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xterých skupinách osob povinný subjekt může, či spíše je povinen, informace poskytovat. (Jedná se o informace o původci činnosti znečišťující nebo jinxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxobě, která vypouští či vyzařuje
emise
do životního prostředí.)
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxdmínky mohou být nebo jsou ovlivněny stavem životního prostředí. Jak správně upozorňuje Nonnemann v cit. článku, tyto informace jsou často nejen osobxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxlasu a uvažovat lze dle názoru autorů také o aplikaci čl. 9 odst. 2 písm. c), f), g) a i) GDPR, tedy tehdy:
-
je-li zpracování nutné pro ochranu životně důxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí;
-
je-li zpracování nezbxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xchranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů;
-
je-li zpracování nezbytné z důvodů veřejnxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxčnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo členského státu, které stanoví odpovídající a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxlo by možno je poskytnout na základě právního titulu plnění právní povinnosti, avšak až po posouzení míry možného zásahu do soukromí vzhledem k obsahu pxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxk).
K právům osob dotčených poskytnutím informace odkazujeme na komentář k § 1 zákona.
IV. Odepření zpřístupnění individuálních údajů
Podle x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, jako údaje týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získané pro statistické účely.
Ochrxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxístup k nim mají zaměstnanci těch úřadů, které vykonávají státní statistickou službu (plus dle § 16 fyzické osoby, které zajišťují zpracování statisxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx smějí být použity pouze pro statistické účely. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případ, kdy lze ve výjimečných případech údaj uveřejnit, poskytnout nexx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 17 odst. 2 zák. o státní statistické službě dále stanoví, že souhlas musí být v případě právnické osoby podepsán statutárním orgánem a musí z něj být zřexxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xe zpětnou účinností.
Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny zajistit ochranu individuálních údajů a přijmout organizační x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnici, pak povinný subjekt přístup k individuálním údajům odepře.
Zákon o právu na informace o životním prostředí v § 1 odst. 2 uvádí, že zpřístupňovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxx x xxxxní statistické službě jsou pak stanoveny výjimky, při kterých lze ochranu těchto údajů prolomit a údaje poskytnout. Jedná se o následující případy:
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxé služby, avšak pouze způsobem, který zajišťuje jejich důvěrnost,
-
předání důvěrných statistických údajů jiné osobě zajišťující zpracování prx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do zahraničí, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a jestliže přejímající strana zajisxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxbytnosti pro rozhodnutí o porušení mlčenlivosti, který vyplývá z tohoto zákona,
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
předávání důvěrných statistických údajů právnickým osobám zaměřeným zejména na vědecký výzkum, a to pro účely tohoto vědeckého výzkumu, pokud tak vyxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xndividuálních údajů ČNB pro statistické účely v případě, že je to nezbytné pro naplnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv pro ČNB nebo ČR.
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxat více než jeden údaj. V tomto případě lze poskytnout či zveřejnit údaj týkající se jediného případu, jestliže s ohledem na okolnosti nelze zjistit, ke xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxů. Jedná se o seznamování s výsledky statistických zjišťování, poskytování informací státním orgánům, ale také např. poskytování vytvořených statixxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xdesláním vytvořených statistických informací a anonymních údajů.
V. Odepření zpřístupnění informací z důvodu ochrany duševního vlastnictví
Uxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xojímá komentovaný důvod odmítnutí zpřístupnění informace jako
obligatorní
, tedy bez možnosti informace zpřístupnit. Směrnice 4/2003/ES však vyžaxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Jde o výrazně širší zásah do práva na informace než ten, který je upraven v § 11 odst. 2 písm. c) zák. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxjících s právem autorským. Komentované ustanovení oproti tomu do výluky z práva na informace zahrnuje nejen právo autorské, ale i práva regulovaná dalxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx o svobodném přístupu k informacím je vazba na jiné předměty ochrany duševního vlastnictví upravena v § 2 odst. 3).
Zákon o právu na informace o životnxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxševního vlastnictví, když dalšími jsou zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorechx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ve znění zákona č. 93/1996 Sb., zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzíxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxých známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a sxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Předmětem práva autorského je dílo literxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxli původní, tj. jsou-li autorovým duševním výstupem. Autorské právo se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části. Autorskými xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2012, s. 124). V případě, že nelze z důvodu autorskoprávní ochrany dokument poskytnout jako celek, nebrání to samozřejmě poskytnutí dílčích podkladů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x x xxxx2013, Sb. NSS č. 3583/2017). Nejedná se totiž o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Jak je uvedeno v Příručce k implementaci Aarhuské úmluvy, zpxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), a to ani tehdy, pokud mohou být na tyto studie uplatňována autorská práva.
Pokux xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kritérií. Přitom musí vyjít z nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3208/16, který dospěl - při aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím - k tomxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které převáží nad právem na informace. Kritéria, která by měly povinné subjekty a soudy zvažovat, jsou zejména objektivní vlastnosti požadovaných ixxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxní v kontextu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxhodního tajemství
Ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona stanoví, že odepřeno bude zpřístupnění informace o ochraně obchodního tajemství. Jde o obdxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne". Jedná se o
obligatorní
(povinně aplikovaný) důvod odepření informace, který však rovněž podléhá texxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe musí posuzovat podle právního stavu ke dni rozhodování o odepření zpřístupnění informace. Existenci obchodního tajemství nelze dovodit jen z vůle jxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxž musí být některé informace (např. o emisích) poskytovány i v případě, kdy je podnikatel za obchodní tajemství označí a kdy jsou splněny jeho pojmové znxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxormace, jde-li o žádost o poskytnutí informace o emisích vypouštěných nebo vyzařovaných do životního prostředí.
Obchodní tajemství tvoří podle § xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
-
související se závodem a
-
odpovídajícím způsobem utajované vlastníkem v jeho vlastním zájmu.
Má-li se jednat o obchodní tajemstvíx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxy obchodního tajemství musí požadovaná informace splňovat již v okamžiku podání žádosti, jinak se komentovaný důvod neposkytnutí informací neuplatxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxé skutečnosti, u nichž se lze důvodně domnívat, že zakládají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x strategie, cenové odhady, výrobní náklady, nejrůznější studie, informace z obchodních smluv, vzorníky, výrobní programy, nová technická řešení, txxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxř. pouhé znalosti či dovednosti zaměstnanců vlastníka obchodního závodu, jež nejsou nějakým způsobem zachycené, obchodní tajemství netvoří (tamtéxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obvyklá (tamtéž, s. 1786).
Běžnou nedostupnost v příslušných obchodních kruzích představuje nejen nedostupnost ve vztahu ke konkurentům (srov. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jinak poskytnout (tamtéž).
Souvislost s (obchodním) závodem neznamená, že skutečnosti tvořící obchodní tajemství musí být přímo součástí obchoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí, marketingem, logistikou, jednáním, podnikovou strategií atd. (tamtéž, s. 1787).
Zajišťování utajení zahrnuje jednak kroky faktické (technixxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxví tvoří v naprosté většině případů (resp. téměř vždy) jen část určitého dokumentu (typicky smlouvy). Povinný subjekt tedy v souladu s § 8 odst. 6 zákonx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx subjekt postupuje i v případě, kdy poskytnutý text bude jevit znaky nesrozumitelnosti. Podle rozsudku Nejvyšší správního soudu čj. 7 As 24/2007-106 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xem přesně žalobcem požadované informace naplňují znaky obchodního tajemství. Musí tedy ve vztahu ke každé odepřené informaci objasnit, v čem spatřujx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmo týkají. Tento problém nastává i v případě žádostí o poskytnutí informací souvisejících s obchodním tajemstvím třetí osoby. Řešil jej Nejvyšší spráxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxvu na informace o životním prostředí). Soud v tomto případě dovodil, že také tehdy, je-li ohroženo obchodní tajemství určité osoby, musí být tato osoba xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osob při poskytování informací dostatečně chrání povinný subjekt. Ten má povinnost chránit zájmy veřejné, nikoli však zájmy dotčených osob.
Stejxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxledků zveřejnění informace. Nutnost vážení zájmů je zdůrazňována i českou judikaturou. Jedním z aktuálních rozsudků aplikujících komentované ustaxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xdále jen "ČBÚ") poskytnutí aktuálního plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Dobříň, který měl být pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x1 zák. č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Podle soudu žalovaný zcela správně poukázal na nutnosx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxručených práv a nelze automaticky bez vyhodnocení konkrétních okolností toho kterého případu určit, které z těchto dvou práv má dostat přednost. Soud xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxrmace zřejmě převažoval nad zájmem podnikatele na jejím utajení, je výjimečně možno takovou informaci rovněž zpřístupnit". Ke stejnému závěru vede pxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxdpokládá, že "[v] každém konkrétním případě se zvažuje veřejný zájem, kterému zveřejnění slouží, proti zájmu, kterému slouží odmítnutí". Zmíněný člxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx skutečnost nic nemění na obecném pravidlu spočívajícím v nutnosti porovnat jednotlivé protichůdné zájmy.
Tento závěr soudu považujeme za spornýx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona může být zpřístupnění informace odepřeno, pokud byla povinnému subjektu předána osobou, která:
-
k tomu nebyla poxxx xxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx je třeba vážit veřejný zájem na zpřístupnění informace se zájmem na jeho odepření. Je třeba provést test proporcionality a alespoň v obecných rysech v rxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe.
Jak je správně uvedeno v komentáři Korbel a kol., 2005, s. 275, ze směrnice 4/2003/ES vyplývá, že tento důvod se nepoužije vždy, když jde o informacx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxby odmítnutí zpřístupnění informací vyžadují. Teprve dojde-li k závěru, že ano, požádá tuto osobu o souhlas.
Zákon vyžaduje, aby souhlas před přípxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx. 4 odst. 2 písm. g) mluví jen o "prostém" souhlasu. Podle názoru autorů komentáře tak postačí i souhlas daný ústně, telefonicky, pomocí elektronické poxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxnkludentní; souhlas dle komentovaného ustanovení musí být výslovný (shodně Korbel a kol., 2005, s. 275).
Pro praxi:
Znak dobrovolnosti nebude splnxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxšení určitých informací ze strany subjektu. Informace předané třetí osobou na základě rozhodnutí přijatého na základě zákona je tedy nutno zpřístupnxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxhou kontrolované osoby získat ani případným nahlédnutím do kontrolního spisu, neboť podle § 22 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole, jsou z nahlížení do spixx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnovení lze zčásti použít judikaturu k § 11 odst. 2 písm. a) zák. o svobodném přístupu k informacím, podle kterého povinný subjekt informaci neposkytne, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že s poskytnutím informace souhlasí. Zákon o svobodném přístupu k informacím na rozdíl od zákona o právu na informace o životním prostředí nevyžaduje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstředí
Dalším fakultativním (tedy "nepovinným") důvodem, pro který lze odepřít zpřístupnění informací, je situace, kdy by zpřístupnění informacx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xarhuské úmluvy k této výjimce uvádí, že umožňuje správním úřadům chránit některá stanoviště, jako například hnízdiště vzácných druhů, před zneužíváxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxupnění informací se zájmem na odmítnutí žádosti o informace. Tato povinnost vyplývá ze směrnice 3/2004/ES. Stejný závěr je možno odvodit také z judikaxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxní (vyšetřování) v trestních věcech
Podle první části ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona může být zpřístupnění informace odepřeno, domáhá-li se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxx odepření informací, a platí o něm tedy vše, co bylo výše popsáno u předchozích důvodů co do poměřování zájmů apod. Tento důvod odepření přichází v úvahu zxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxního zákoníku. Jedná se například o trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293), poškození vodního zdroje (§ 294a), poškození lesa (§ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x x 12 odst. 10 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), podle kterého se jím rozumí úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání záznamu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trexxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxhodnutí ukončujícího přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ustanovení § 65 tr. řádu, které upravuje nahlížení do spisu obviněným, poškozeným a zúčastněnou osobou. Toto ustanovení se užije pouze v případě, kdy žxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxádat podle zákona o právu na informace o životním prostředí.
Dle § 8a tr. řádu dbají orgány činné v trestním řízení na to, aby neohrozily objasnění skxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxí údaje, které přímo nesouvisejí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxní řízení, hledět, jako by byl vinen. V přípravném řízení nesmějí zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxéhá poskytování informací o trestním řízení vedeném proti mladistvému podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o souxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx o svobodném přístupu k informacím (viz rozsudek NSS čj. 1 As 44/2010-103, Sb. NSS č. 2241/2011) dovodila, že citovaná omezení stanovená v § 8a odst. 1 a 2 xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxrmací podle zákona o právu na informace o životním prostředí.
X. Odepření zpřístupnění informací týkajících se neukončených řízení a nepravomocnýxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xdepřít zpřístupnění informací o neukončených řízeních a nepravomocných rozhodnutích o přestupcích a jiných správních deliktech. I v tomto případě jxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxnce 2017 nabyl účinnosti komplex zákonů přijatých v rámci reformy správního trestání. Jde zejména o:
-
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přesxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích ("změnový zákon").
Úpravu a vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xákoně o ochraně ovzduší, o vodách atd.).
Pokud jde o informace z neukončených správních řízeních, existuje dvojí výklad komentovaného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxrávních řízení (tedy např. i o žádostech, o zastavení činnosti, o opatření k nápravě apod.). Druhý výklad (příznivý k žadatelům o informace) je takový, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob). Přikláníme se k tomuto druhému z možných výkladů.
Směrnice 2003/4/ES zakotvuje dva forxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxjné správy v zákonem stanovených případech" a v čl. 4 odst. 2 písm. c) "průběh spravedlnosti, schopnost kterékoli osoby domoci se spravedlivého soudníxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo důvodu odepření musí povinný subjekt v každém případě vždy provést správní uvážení.
Komentovaný důvod odepření informací souvisí s důvodem odepxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxí, pokud ještě není ani příslušné rozhodnutí vydáno.
Pro praxi - ani pravomocně neukončené správní řízení není automatickým důvodem odepření (všechx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je zájem na neohrožení účelu řízení (objasňování pravděpodobného přestupku) a ochrana práv osoby obviněného. Orgán životního prostředí, který odpíxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxí požadovaných informací mohlo ohrozit účel řízení či práva osoby, které hrozí uložením sankce.
Vzhledem k aktuálnímu nálezu Ústavního soudu ze xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxx přírody a krajiny řízení o správních deliktech podle tohoto zákona, nebude podle našeho názoru možné odpírat informace z těchto řízení ekologickému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxtního prostředí, zastávají často názor, že informace získané v rámci kontroly se neposkytují, ať již proto, že kontrolující je podle zákona o kontrole xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxch kontroly chápou jako jakýsi napůl interní, napůl provizorní dokument.
Tyto názory xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxodném přístupu k informacím obsahuje zvláštní ustanovení (§ 11 odst. 3), podle něhož povinný subjekt poskytne pouze informace, které při plnění úkolů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm apod.). Naopak neposkytne informace, které získal od třetí osoby (obvykle osoby kontrolované), tj. např. seznam dodavatelů předaný kontrolnímu orxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxx xx informace o životním prostředí neobsahuje ustanovení o ochraně informací získaných od kontrolovaných či jiných třetích osob v rámci kontrolní činnoxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx omezit v souladu s důvody odepření zakotvenými v § 8 zák. o právu na informace o živ. prostředí (event. důvody zakotvenými zvláštními zákony), např. z dxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxně prolamuje ochranu obchodního tajemství a ochranu osobnosti (viz výše).
Pokud orgány životního prostředí odpírají poskytnout celý protokol o kxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxsm. c) zák. o právu na informace o živ. prostředí, podle něhož je možné odepřít zpřístupnění informace, která se týká neukončených řízení a nepravomocnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhovávat mlčenlivost, ať již uložené zmíněným zákonem o kontrole, nebo správním řádem (ustanovení § 15 odst. 3 spr. řádu) či jinými zákony. Výslovně to sxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxti
Dalším případem fakultativního (nepovinného) odepření zpřístupnění informace je situace, kdy žádost byla formulována nesrozumitelně nebo přxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxhto případech vydávat správní rozhodnutí o odmítnutí zpřístupnění informace. To samozřejmě neplatí v případě vyřizování anonymní žádosti, u níž vydxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a informace o možném přezkoumání postupu.
XIII. Odepření zpřístupnění dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údajů
Podle ustanovení § 8 odsxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto ustanovení je nutno vyjít ze směrnice 2003/4/ES (jež vychází z Aarhuské úmluvy), která v čl. 4 odst. 1 písm. d), e) zakotvuje možnost odepřít poskxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxčemž se bere v úvahu veřejny' zájem, kterému slouží zveřejnění. Sama Úmluva pak v čl. 4 odst. 3 písm. c) říká, že žádost o informace o životním prostředí mxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí právo nebo obvyklá praxe, přičemž se bere v úvahu zájem veřejnosti, jemuž by zveřejnění sloužilo. Veřejný zájem, kterému by zveřejnění informací posxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxentovat jako součást svého rozhodnutí.
Příručka k implementaci Aarhuské úmluvy uvádí, že výraz "nedokončený" se týká procesu přípravy informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxm informacím nelze zamítnout na základě toho, že se jedná o "nedokončený materiál", který bude veřejně dostupný až po zpracování nebo zohlednění opravx xx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxtění ovzduší shromážděné z monitorovací stanice, které dosud nebyly postoupeny k úpravě dat, mohou být vyňaty ze zveřejnění jako "nedokončený materixxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxána podle dohodnutého a regulovaného systému pro zpracování surových environmentálních údajů. Slovo "nedokončený" podle Výboru naznačuje, že pojex xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xo i v případě, kdy se nejedná o konečnou verzi. Mohou být zpřístupněny dokonce i v případě, kdy rozhodnutí, ke kterému se vztahují, nebylo dosud vyhlášenxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxsuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), politiky, programy, plány a prováděcí nařízení.
Komentované ustanovení souvisí s § 11 odst. 1 píxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxkla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Lze tedy využít x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtů z přijímání územních plánů) nebo zákona o obcích (u zpřístupňování údajů o rozpočtu). V rozsudku čj. 6 A 58/2015-39 Městský soud v Praze s odkazem na kxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxbodném přístupu k informacím tyto důvody:
-
možnost narušení dané rozhodovací činnosti povinného subjektu,
-
možnost zneužití s cílem získax xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektu apod.
Komentované ustanovení se může týkat informací ze správních řízení. Nelze jej však aplikovat na veškeré informace obsažené ve sxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do spisu jako důkazní prostředky.
XIV. Odepření zpřístupnění informací z důvodu provokativní nebo obstrukční formulace žádosti
Podle § 8 odst. 3 xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxtrukčně.
Komentované ustanovení souvisí s obecnou právní zásadou zákazu zneužití práva. Tím je "situace, kdy někdo vykonává své subjektivní právx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xfs 107/2004-48, Sb. NSS č. 869/2006). Zneužití práva žádostí o zpřístupnění informací přestavuje pouhý zdánlivý výkon práva, kterému se nepřiznávajx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxžim má v případě porušení této zásady povinný subjekt zvolit (byť
judikatura
se i zde přiklání k vydání správního rozhodnutí), je v případě komentovanxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcí blíže odkazujeme na komentář k § 1.
XV. Odepření zpřístupnění informací, které má žadatel prokazatelně k dispozici
Podle § 8 odst. 3 písm. c) zákxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxše ve výjimečných případech, aby nemohlo dojít k zásahu do ústavního práva na informace. xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xisketu, přičemž nemá k dispozici způsob k přehrání této informace např. na flashdisk či vytištění. Informaci přitom potřebuje např. z důvodu porovnánx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx povinný subjekt rozhodne tento nepovinný (
fakultativní
) důvod odepření informací aplikovat, musí v rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace pxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xnitřních pokynů vztahujících se výhradně k vnitřnímu chodu povinných subjektů
Podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona lze odepřít zpřístupnění informacex xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xterým je řešena určitá konkrétní situace s určitým konkrétním pracovníkem. Může jít jak o pokyn v listinné podobě, tak o pokyn ústní.
Tento důvod odexxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxředí, jestliže se žádost týká vnitřní komunikace, přičemž se bere v úvahu veřejný zájem, kterému slouží zveřejnění, a z čl. 4 odst. 3 písm. c) Aarhuské úmxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxximku vnitrostátní právo nebo obvyklá praxe, přičemž se bere v úvahu zájem veřejnosti, jemuž by zveřejnění sloužilo. Příručka k implementaci Aarhuské xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxrní sdělení".
Komentovaný důvod odepření informací zčásti odpovídá ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zák. o svobodném přístupu k informacím, podle nxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xyť zákon o svobodném přístupu k informacím výslovně nepodmiňuje svou aplikaci tím, že by se vnitřní pokyn nemohl projevit navenek, podle judikatury [nxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se projeví výhradně uvnitř úřadu, nemají žádný výstup navenek a nikterak nedopadají do práv a právem chráněných zájmů osob stojících mimo úřad. Stejné xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx. 4 není porušením obchodního tajemství zpřístupnění informace označené za obchodní tajemství, pokud:
a)
se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxtního prostředí,
c)
byla požadovaná informace získána z prostředků z veřejných rozpočtů.
Komentované ustanovení přímo souvisí s ustanovxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx § 8 odst. 9, které stanoví, že jde-li o žádost o poskytnutí informace o emisích vypouštěných nebo vyzařovaných do životního prostředí, nelze použít mj. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xdepření zpřístupnění informací ochranu obchodního tajemství, aby v komentovaném ustanovení a dále v § 8 odst. 9 uvedl případy, v nichž nedojde poskytxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označené za obchodní tajemství týkající se působení provozní činnosti podnikatele na životní prostředí
Provozní činnost je tradičním pojmem občaxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xýdělečné činnosti je spojeno vyšší riziko vzniku újmy. Právě z důvodu tohoto možného nebezpečí (rizika) újmy je plně namístě, aby se žadatel informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxní či podnikatelskou činností (provozem závodu) a provozem jiného zařízení, které slouží k výdělečné činnosti. Důvodová zpráva k občanskému zákoníkx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx i veřejné nemocnice, školy a podobné ústavy.
Komentář k občanskému zákoníku (Lavický a kol., 2014, s. 1601) k tomu uvádí: "V judikatuře se správně pxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpravidla opakovaně za použití určitých organizačních opatření, někdy s využitím různých technologií či postupů, včetně věcí, jimiž je místo činnosxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx smyslu § 2924 považuje např. provoz autokempu (NS 25 Cdo 1117/2008), zemědělskou výrobu (NS 25 Cdo 529/2006), provoz vodního díla (NS 25 Cdo 1661/2012xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxce (NS 25 Cdo 776/2012), provoz banky (NS 25 Cdo 1408/2005), činnost města (KS Hradec Králové 20 Co 392/2001) nebo výkon rybářského práva (NS 25 Cdo 1661/xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxikální, chemický nebo biologický (hluk, zápach, záření, spad popílku). Není rozhodné, zda je vliv soustavný, či šlo o krátkodobé působení, ani to, jak xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx v chodu, nebo ne, důležité je, zda působí újmu - i z uzavřené továrny mohou do okolních pozemků prosakovat chemické látky nebo může dojít k samovznícení txxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxlad informace o exhalacích vznikajících při spalování fosilních paliv, o trhacích pracích, o pravidelných a opakovaných průjezdech stavebních a nákxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxentovaná výjimka z ochrany obchodního tajemství byla aplikována v rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 15 A 48/2015-71. Jednalo se o spor o zpříxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxtí, kterým povinný subjekt podle § 8 odst. 1 písm. d) a § 9 odst. 1 zákona za použití § 504 obč. zák. odepřel zpřístupnění informace o poskytnutí aktuálnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxdně týká působení provozní činnosti těžební společnosti na životní prostředí.
Žalobce dále uvedl, že správní orgány nemají dle něj jakékoli oprávxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v takovém případě nepředstavuje poskytnutí informace porušení obchodního tajemství. Podle žalobce dal zákonodárce jednoznačně najevo, že právo na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxtiny, jež zahrnuje i právo na ochranu obchodního tajemství, resp. že poskytnutí takové informace nepředstavuje nezákonný zásah do vlastnického právxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx životní prostředí, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x písm. d) směrnice 2003/4/ES, podle něhož všechny výjimky z povinnosti poskytovat informace mají být vykládány restriktivně a žádost nesmí být odmítnxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx informací a práva na ochranu obchodního tajemství.
Soud se však s tímto právní názorem žalobce neztotožnil. Soud považuje za nutné poměřovat, zda zxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxlze automaticky bez vyhodnocení konkrétních okolností toho kterého případu určit, které z těchto dvou práv má dostat přednost. Soud odkázal na důvodoxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, je výjimečně možno takovou informaci rovněž zpřístupnit." Jinými slovy, zákonodárce dle soudu počítal s tím, že budou uvedené dva zájmy v každém jednxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxedí s využitím čl. 4 odst. 2 směrnice, který rovněž předpokládá, že "[v] každém konkrétním případě se zvažuje veřejný zájem, kterému zveřejnění sloužxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxrmací o emisích do životního prostředí, ovšem ani tato skutečnost podle soudu nic nemění na obecném pravidlu spočívajícím v nutnosti porovnat jednotlxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxduích pesticidů v salátu, které lze dle Soudního dvora EU jednoznačně zařadit do kategorie informací o životním prostředí. Je pak ale skutečností, že Sxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xeřejného zájmu se zvláštním zájmem na zachování průmyslového tajemství.
XIX. Zpřístupnění informace označené za obchodní tajemství v případně bexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxkona je bezprostřední ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. Půjde např. o informace o poruše zařízení, o ekologické havárii, ale i o příčináxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx informací o platbách z veřejných rozpočtů a nakládání s veřejnými prostředky
Ustanovení § 8 odst. 4 dále prolamuje zákonnou ochranu obchodního tajxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxa zejména v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v zákoně č. 250/2000 Sxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxmentovaného ustanovení, tedy výklad podle jeho účelu, jímž je veřejná kontrola využívání finančních prostředků z veřejných zdrojů. Více k tomuto témxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxých subjektů dle našeho názoru vyplývá, že za informaci získanou z prostředků veřejného rozpočtu je nutno považovat i informaci vypovídající o tom, jax xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xyskytovaly smlouvy mezi obcemi či jinými povinnými subjekty a třetími osobami s klauzulemi o tom, že jejich obsah, příp. i veškeré informace souvisejíxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxost zákona, tedy ani komentovaného ustanovení o výluce z ochrany obchodního tajemství. Naopak je vhodné přímo do smlouvy zakomponovat klauzuli, kterx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxtupu k informacím, podle kterého se při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, nepovažuje poskytnutí informace o rozsxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxrmacím se mají poskytovat i informace o podmínkách a účelu poskytnutých veřejných prostředků. Tato
judikatura
je obdobně aplikovatelná i pro výklax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx poskytnuty?
1) Základní osobní údaje o příjemci veřejných prostředků, tedy jméno, příjmení, rok narození a obec, kde má trvalý pobyt (srov. § 8b odstx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xčel poskytnutí veřejných prostředků, jež lze odvodit z příslušného právního předpisu, smlouvy či jiného právního aktu, na základě kterých jsou veřejxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxch prostředků; půjde např. o rámcovou informaci o předmětu plnění, za který se veřejné prostředky poskytují, aby bylo možno posoudit hospodárnost vyuxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxladu pojmu veřejné prostředky je třeba zařadit i finanční prostředky obchodních společností s výlučnou majetkovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxských plánů pořizovaných Lesy České republiky, s. p., jakož i dalších informací o hospodaření státních lesů, podniků povodí apod. Byť po ryze formálněxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxdený výklad nelze vyhnout jejich poskytování povinným subjektem, kterým nesporně i Lesy České republiky coby státní podnik jsou.
XXI. Zpřístupněxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu, přestupku nebo jiném správním deliktu
Podle § 8 odst. 5 není porušením práva na ochranu osobnosti poskytnutí informace o původci činnosti znxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxím deliktu.
Souhlasíme s názorem autorů komentáře Korbel a kol., 2005, s. 286, že toto ustanovení - ač to v něm není výslovně stanoveno - je třeba vykláxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí GDPR a v souvisejících českých právních předpisech). Rovněž souhlasíme s tím, že na základě komentovaného ustanovení lze poskytovat pouze některé úxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxd vyplývá i ze zásady minimalizace obsažené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.
Komentované ustanovení dopadá i na právnické osoby (obce, spolky, xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x ostatní informace obsažené "v pravomocném rozhodnutí o trestném činu, přestupku nebo jiném správním deliktu" na úseku životního prostředí, tj. infoxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxcifikace skutku lze poskytnout informace o uloženém správním trestu (pokutě), opatření k nápravě apod.
Jako příklady trestných činů, při nichž doxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297). Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, pak upravuje trestnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxný z trestných činů proti životnímu prostředí (upraveny v § 293 až 308 trestního zákoníku) však mezi nimi uveden není.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx2 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), a v dalších předpisech práva životního proxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpřístupní - je-li to možné - po vyloučení těch skutečností, které zakládají důvod pro odepření zpřístupnění informace podle § 8 odst. 1 a 2.
Podle txxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxobních nebo individuálních údajů, o ochraně osobnosti, o ochraně duševního vlastnictví a o ochraně obchodního tajemství,
-
informací předaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxí, jejichž zpřístupnění by mohlo mít nepříznivý vliv na ochranu životního prostředí v místech, kterých se informace týká,
-
informací opatřovanýxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxh a jiných správních deliktech.
Toto ustanovení má svou obdobu v § 12 větě první zák. o svobodném přístupu k informacím, který stanoví: "Všechna oxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx u nichž to stanoví zákon."
Hranice mezi zpřístupněním a nezpřístupněním informace není mechanická, ale svým způsobem proměnlivá v závislosti na vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxečenský (veřejný) zájem na poskytnutí určité informace, resp. jeho absence. Pokud jde např. jen o uspokojení osobní zvědavosti a poskytnutí informacx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xato teze samozřejmě platí pouze v případě, že je zároveň zákonem dán definovaný důvod pro neposkytnutí informací, a je tedy naplněna tzv. formální podmxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xechanická aplikace důvodů odepření informací dle § 8 zákona. Je nutno pracovat také s čl. 35 a čl. 17 Listiny a judikaturou.
2. Pokud po tomto vyhodnoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxzhodnutí o odepření zpřístupnění informace musí povinný subjekt výslovně a detailně popisovat své úvahy. Je-li sporné, zda lze určitý důvod neposkytxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxovinných") důvodů pro odmítnutí zpřístupnění informací (tedy těch, které jsou upraveny v § 8 odst. 2 a 3).
3. Shledal-li povinný subjekt důvod pro nezxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxrávněn žadateli zpřístupnit. Vyloučení informací se obvykle provádí začerněním či jiným vymazáním, vyčleněním či vyjmutím ze spisu, v případě audioxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxt použit program "odčerňovací", což se již v praxi stalo. Následkem tohoto postupu bylo podání žaloby na ochranu osobnosti osoby, které se takto nedostxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx § 9 zákona.
4. Zbylé informace povinný subjekt zpřístupní.
XXIII. Povinnost uvědomit žadatele o zásahu do práva na informace a o důvodu omezení jxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxvodu omezení jeho informačního práva. Slovem "uvědomí" zákon rozhodně nerozumí pouze nějaký neformální přípis žadateli. Komentované ustanovení je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxpnění informací. O té části informace, která bude poskytnuta, se samozřejmě žádné zvláštní rozhodnutí nevydává. V podrobnostech viz komentář k § 9.
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xx xx xxtanovení § 8 odst. 7 zavádí časové omezení aplikace těchto důvodů na "dobu, po kterou trvá důvod odepření" informací.
Jak uvádí komentář Korbel a koxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpřístupněny.
Komentované ustanovení má svou obdobu v § 12 zák. o svobodném přístupu k informacím, který ve své druhé a třetí větě uvádí následující: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Typickým příkladem aplikace komentovaného ustanovení jsou informace tvořící obchodní tajemství, neboť některé definiční znaky obchodního tajxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxsou již konkurenčně významné například z důvodu vývoje novějších technologií apod.).
Pro praxi - postup povinného subjektu:
Povinný subjekt nemusx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxosti zpřístupnění původně odepřené informace. Podá-li však tentýž žadatel novou žádost o zpřístupnění již jednou odepřené informace, musí se povinnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxadu doby potřebné na zpracování nebo vyhodnocení požadovaných údajů žadateli a identifikačních údajů osob provádějících zpracování nebo vyhodnocoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxm. a), sdělí povinný subjekt žadateli údaj o odhadu doby potřebné na zpracování nebo vyhodnocení požadovaných údajů, a pokud tuto činnost neprovádí sáxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxi 3 písm. a) ("nezpracované a nevyhodnocené údaje"). Je-li tedy žádáno o určité nezpracované a nevyhodnocené údaje, je povinný subjekt povinen odhadnxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxní údajů.
Ustanovení odpovídá čl. 4 odst. 1 směrnice 4/2003/ES, který stanoví: "Pokud je žádost odmítnuta, protože se týká materiálu ve fázi dokončxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xmisích vypouštěných a vyzařovaných do životního prostředí
Podle § 8 odst. 9 nelze použít důvody odepření informací uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) a d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxému subjektu předána osobou, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mít nepříznivý vliv na ochranu životního prostředí v místech, kterých se informace týká), jde-li o žádost o poskytnutí informace o emisích vypouštěnýxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxlezu sp. zn. I. ÚS 59/14) budeme níže vycházet z výkladů k této úmluvě. Podle ní je jedním z důvodů neposkytnutí informace obchodní a průmyslové tajemstvx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxé úmluvy sděleny údaje o emisích, které jsou
relevantní
pro ochranu životního prostředí.
Příručka pro implementaci Aarhuské úmluvy pak uvádí násxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxnou. V zásadě se zdá, že tato výjimka umožňuje, aby informace o emisích, které nejsou
relevantní
pro ochranu životního prostředí, byly vyňaty z uveřejxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxučka s odkazem na směrnici o průmyslových emisích rozumí "přímé nebo nepřímé uvolňování látek, vibrací, tepla nebo hluku z bodových nebo difúzních zdrxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ní vycházející
judikatura
rovněž volí široké pojetí pojmu
emise
. Například v rozsudku ve věci C-442/14 ze dne 23.11.2016 byl řešen spor o zpřístupněnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxcidních přípravků na bázi účinné látky imidacloprid na nizozemský trh. Soudní dvůr EU citoval z bodů 1, 5, 9 a 16 odůvodnění této směrnice, jež zdůrazňujx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxice, podle kterého se v každém konkrétním případě zvažuje veřejný zájem, kterému zveřejnění slouží, proti zájmu, kterému slouží odmítnutí. Na základx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x
xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Podle Soudního dvora EU tím, že čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec směrnice 4/2003/ES stanoví, že důvěrnost obchodních nebo průmyslových informací nexxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přístupu k informacím o životním prostředí v držení orgánů veřejné správy nebo na jejich účet. Z toho dle Soudního dvora EU vyplývá, že pojmy "
emise
do žxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx 2 druhého pododstavce směrnice 2003/4/ES není dle Soudního dvora EU namístě odlišovat od pojmů "vypouštění" a "úniky" do životního prostředí. Z žádnéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx x
xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx
xxcházející z určitých průmyslových zařízení. Pro ochranu životního prostředí jsou stejně jako informace, které se týkají emisí průmyslového původu,
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin či biocidních přípravků. Kromě toho by omezení pojmu "
emise
do životního prostředí" ve smyslu čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2003xxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xnformací o životním prostředí. Z pojmu "
emise
do životního prostředí" ve smyslu čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2003/4/ES tudíž nelze vyloxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxpravcích obsaženy. Uvedený pojem se však dle Soudního dvora EU musí omezit na
emise
, které nejsou hypotetické, tj. na skutečné či předvídatelné
emise
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x
xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxise
, které jsou skutečně uvolňovány do životního prostředí při použití dotčeného přípravku či látky, a na předvídatelné
emise
přípravku nebo látky dx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xovolení k uvádění dotčeného přípravku na trh a které panují v zóně, kde má být tento přípravek používán.
V citovaném rozsudku Soudní dvůr EU dále uvedxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxx
xxxolávat v kratším či delším časovém horizontu pro stav životního prostředí, jako jsou účinky uvedených emisí na necílové organismy. Veřejný zájem na přxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxedí, ale i v tom, aby bylo možné pochopit, jak může být životní prostředí dotčenými emisemi ovlivněno. Z toho vyplývá, že pojem "informace o emisích do žixxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx emisí, ale i na údaje, které se týkají vlivů těchto emisí na životní prostředí v kratším či delším časovém horizontu. Pojem "informace o emisích do životxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx příznivých podmínkách, které mohou důvodně nastat, jakož i na studie prováděné za podmínek, které se co nejvíce blíží obvyklým zemědělským postupům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe smyslu čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2003/4/ES vztahuje na informace o výskytu reziduí v životním prostředí po použití dotčeného přípraxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx se týkají povahy, složení, množství, data a místa "emisí do životního prostředí" přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků a látek, z nichž jxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o výskytu reziduí v životním prostředí po použití dotčeného přípravku a na studie, které se týkají míry rozptylu látky při takovém použití, ať již byly txxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
K bodu I
C-71/10 (k vyhodnocení více důvodů odepření informací)
K bodu II
NSS 3 As 58/2016 (k nutnosti soudu seznámit se s utajovanými skutečnostxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxčnostmi), NSS 7 As 31/2011 (k přístupu soudu k utajovaným skutečnostem), NSS 1 As 8/2010 (k náležitostem odůvodnění rozhodnutí týkajícího se utajovanxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxo které informace vyžaduje utajení)
K bodu III
NSS 1 As 189/2014, 3185/2015 Sb. NSS (k nutnosti vyrozumět osobu, která by mohla být poskytnutím infoxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx5 (k dispozici s osobnostními právy), NS 30 Cdo 1870/2011 (k rozsahu a způsobu zpřístupnění informace jiným subjektům), KS Ústí nad Labem 15 A 93/2014 (úxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx
xx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxané nebo odlovené v honitbě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx7 Sb. (autorskými díly nejsou znalecké posudky), MS Praha 10 A 186/2013 (projektová dokumentace coby autorské dílo)
K bodu VI
NSS 9 As 280/2016 (k toxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. měl by je mít k dispozici), NSS 9 As 155/2015 (k náležitému odůvodnění odmítnutí žádosti o poskytnutí informace z důvodu ochrany obchodního tajemstvíxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovat i obecně prospěšná společnost), NSS 1 As 17/2008, 1627/2008 Sb. NSS (k tomu, že poskytnout je třeba kopii smlouvy v kompletní podobě, nikoli selektxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx5 Sb. NSS (k tomu, že samotná informace o ceně nevypovídá o způsobu hospodaření s veřejnými prostředky), NSS 5 A 119/2001 (k vyvažování zájmu na ochranu oxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xřevažuje veřejný zájem na kontrole hospodaření s veřejnými prostředky nad ochranou obchodního tajemství), KS Ústí nad Labem 15 A 48/2015 (k nutnosti pxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx že znalecký posudek není obchodním tajemstvím), MS Praha 7 A 131/2010 (k tomu, že právo na ochranu obchodního tajemství může mít i nepodnikatelský subjxxxx
x xxxx xxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxdovaný dokument, který je smlouvou, celý obsahuje informace poskytnuté druhou smluvní stranou), KS Brno 30 A 104/2012, 3186/2015 Sb. NSS (poskytnuta xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxstavitele povinného subjektu)
K bodu IX
MS Praha 8 A 117/2016-39 (informace o odměně znalce ustanoveného v trestním řízení musí být v zásadě poskytxxxxxx
x xxxx x
xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxx
xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx souvisí-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxntrole)
K bodu XVIII
C-266/09 (při každém rozhodování o zpřístupnění informací o životním prostředí veřejnosti musí proběhnout porovnání tohotx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxdnutí o odepření zpřístupnění informace
JUDr. RNDr.
Jitka
Jelínková,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2019
I. Vydání rozhodnutx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jejím úplným vyhověním, tj. zpřístupněním veškerých požadovaných informací, se děje neformálně (mimo správní řízení), o odepření zpřístupnění infxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xamotné žádosti, tj. zda se žadatel domáhá poskytnutí kopie určitého dokumentu (pak se domáhá veškerých informací v něm obsažených), nebo pouze sdělenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxosti formulované nesrozumitelně nebo příliš obecně, které nebyly doplněny (upřesněny), ač byl k tomu žadatel řádně a včas vyzván; zde jde o všem o rozpox xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxní informace (odst. 3 komentovaného ustanovení). Z kombinace principu vázanosti obsahem žádosti a
fikce
rozhodnutí o odepření zpřístupnění informxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxpření zpřístupnění informace v případě povinného subjektu - pověřené osoby
Podle xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxzhodnutí o odepření zpřístupnění informace povinný subjekt, který pověřenou osobu založil, zřídil, řídí nebo pověřil, popřípadě s níž má uzavřenu doxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxedenými v bodech 1 a 2 (tj. správními úřady, územními samosprávnými celky atd. - podrobně v komentáři k § 2), jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xložek (dále jen ‚pověřená osoba')".
Řešení zakotvené v komentovaném zákoně, tj. že namísto povinného subjektu, který není klasickým správním orgxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxpnění informace povinný subjekt, který se správním rozhodováním "má zkušenosti", je především praktické. Zákon o svobodném přístupu k informacím naxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx ten, kdo stojí v čele povinného subjektu) rozhoduje o odvolání, což vedlo v praxi k zdlouhavým sporům, když takový povinný subjekt neměl vytvořenou "víxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx-33, Sb. NSS č. 3346/2016).
Pověřená osoba, pokud dojde k závěru, že na požadovanou informaci o životním prostředí se vztahuje zákonný důvod či důvoxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxdí nebo pověřil, popřípadě s níž má uzavřenu dohodu podle § 2 písm. b) bodu 3. Tento povinný subjekt není názorem pověřené osoby vázán, v každém případě vxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx dnů, případně prodloužené zákonné lhůtě nejvýše 60 dnů, pokud byl žadatel před uplynutím lhůty 30 dnů o takovém postupu vyrozuměn (srov. § 7 odst. 1). Jixxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxvat rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace namísto odborných organizací jako Český hydrometeorologický ústav, Česká geologická služba, CENxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxřský T. G. Masaryka, v.v.i., apod. - samozřejmě, pokud je zákonný důvod informace o životním prostředí (nebo jejich část), o něž byly tyto povinné subjexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxu držiteli autorizace k provádění posouzení podle § 45i nebo hodnocení podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
III. Postup subxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxvotním prostředí
Není-li dotazovaný subjekt povinným subjektem podle komentovaného zákona, samozřejmě mu nevzniká povinnost vyřizovat žádosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxl nesouhlasí s názorem dotazovaného subjektu, může proti jeho sdělení, že není povinným subjektem podle zákona o právu na informace o životním prostřexx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkona o právu na informace o životním prostředí, je povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím a požadovaná informace se vztahuxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxím prostředí, srov. např. NSS 1 As 29/2009-59), vyřídí žádost o informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. To plyne z obecného pravidlx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxupu k informacím podle jeho § 2 odst. 3 se neuplatní, ani když jde o informaci o životním prostředí, protože v popsaném případě nemůže být žádost vyřízexx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxostředí a dotazovaný subjekt je povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím, posoudí podání podle obsahu a vyřídí žádost v režimx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxnné normy se informací na povinném subjektu domáhá. Vzhledem k obecné zásadě správního řízení, podle níž rozhodující je obsah samotného podání účastnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxazný odkaz žalobce na zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, obsažený v označení jeho žádosti. I přes tento odkaz je úkolem žalxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxpnění, postupovat. Dospěje-li povinný subjekt (ministerstvo) při takovém posouzení k závěru, že žádané informace nejsou informacemi o stavu životnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxformacím, jež je obsažena v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím." (MS Praha 9 Ca 270/2004-39, Sb. NSS č. 2062/2010).
V praxi jsox xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho celku, resp. územní samosprávný celek) a žadatel o informaci v označení žádosti uvede "nesprávný" informační zákon, příp. "pro jistotu" uvede infoxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxz dalšího poskytne. Bylo by
absurdní
vydávat rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace podle § 9 zák. o právu na informace o živ. prostředí s tím, žx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx-li zákonný důvod pro omezení přístupu k informacím, vydá povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 zák. o svobodném přístupu k informaxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaná informace není informací o životním prostředí, a následně vydat druhé rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona o svobodném přístupu k ixxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxežitosti rozhodnutí, lhůta(y) pro vydání, adresát(i) rozhodnutí, doručování rozhodnutí
Podle § 14 odst. 1 zák. o právu na informace o živ. prostředx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx a) zák. o svobodném přístupu k informacím, podle nějž se ustanovení správního řádu použijí pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti (a dále se použijí pro odxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x zák. o právu na informace o živ. prostředí odkazuje na starý správní řád č. 71/1967 Sb., zatímco § 20 odst. 4 zák. o svobodném přístupu k informacím odkxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xnformace o živ. prostředí a "pro rozhodnutí" o odmítnutí žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zákon o svobodném přístupu k informaxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o odmítnutí žádosti podle § 15 tohoto zákona je prvním úkonem v řízení, žadatel, příp. další dotčené osoby (osoby dotčené poskytnutím informací) protx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x podle zákona o právu na informace o životním prostředí ovšem platí princip, že "správní řízení se nepovede v případě zpřístupnění požadované informacxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xpřípady odepření by měly být spíše výjimečné", a dále, že "žadatel bude účastníkem řízení, není vyloučeno ani účastenství dalších osob, pokud splní poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx nelze zpřístupnit, je povinen vydat rozhodnutí. Je na jeho úvaze, zda před jeho vydáním provede další úkony podle správního řádu, v zájmu úplného zjištxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxní s obsahem správního spisu a k podání vyjádření a návrhů".
Třebaže tedy dikce § 14 odst. 1 zák. o právu na informace o živ. prostředí nevylučuje, že pxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xdepření zpřístupnění informace podle § 9 odst. 1 bude prvním úkonem správního orgánu vydávaným na základě podané žádosti o informace o životním prostxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxležitostech (obsahu) rozhodnutí (§ 68 spr. řádu), jeho písemném vyhotovení (§ 69) a oznamování (doručování) rozhodnutí (§ 72).
Rozhodnutí o odepřxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx vymezena věc, ve které je rozhodováno, a právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno. Výroková část rozhodnutí o odepření zpřístupnění informacx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxření zpřístupnění informace, čili některé z ustanovení § 8 zák. o právu na informace o živ. prostředí, event. ustanovení zvláštního zákona (např. § 39 oxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxformace. Žadatel, který je fyzickou osobou, se podle § 18 odst. 2 spr. řádu označuje jménem, příjmením, datem narození a místem trvalého pobytu (popř. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxeny další osoby (osoby, jichž se požadovaná informace týká, např. jejich obchodního tajemství), spadají pod definici účastníků řízení podle § 27 odstx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx samozřejmě na svých právech přímo dotčeny být mohly (resp. poskytnutím informace, která se jich týká, byly). Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 spr. řáxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxku", kde ovšem správní praxe leckdy nesprávně nerozlišuje, komu se rozhodnutí doručuje jako účastníku řízení s právem odvolání a komu případně po nabyxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xyhotovení rozhodnutí rovněž datem narození a místem trvalého pobytu, ale v souladu s § 69 odst. 2 spr. řádu se v písemném vyhotovení rozhodnutí uvedou pxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí (§ 68 odst. 3 spr. řádu) o odepření zpřístupnění informace musí podrobně ("přezkoumatelně") vysvětlit, proč byl na požadované informace (skutkový sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x odst. 2 a 3 zák. o právu na informace o živ. prostředí) musí být dostatečně popsáno správní uvážení, které vedlo k odepření informace.
Pro praxi:
Aktuxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xýt zákonná ochrana informací prolomena z důvodu převahy práva na informace) u všech zákonných důvodů, takže se do značné míry stírá rozdíl mezi obligatxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xelementární a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
Závěry judikatury k zákonu o svobodném přístupu k informacím lze jistě vztáhnout i na odůvodnění odepření zpřístupnění informace o životním prostředxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxému slouží odmítnutí." Do správní úvahy povinného subjektu se musí promítnout i související požadavek směrnice, podle nějž "Důvody odmítnutí je nezbxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx 1).
Odůvodnění rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace je z podstaty věci ovlivněno tím, že se požadovaná informace chrání, tzn. v odůvodnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxném přístupu k informacím) proto připouští "vyšší míru obecnosti" odůvodnění rozhodnutí povinného subjektu (srov. NSS 1 As 229/2014-48).
Informxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxektu bylo pro odvolací (nadřízený) orgán, příp. správní soudy nepřezkoumatelné. Lze si jistě představit situace, kdy lze zákonnost odepření zpřístuxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xázoru, že by se v těchto případech v souladu se směrnicí 2003/4/ES mělo vydávat rozhodnutí o odepření, nikoli pouhé sdělení podle § 4 zákona - srov. komexxxx x x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xůvod odepření (např. ochrana osobních údajů, duševního vlastnictví, obchodního tajemství) byl zmařen.
V poučení (§ 68 odst. 5 spr. řádu) se uvede, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xinisterstvo či jiný ústřední správní úřad), v jaké lhůtě je možno tak učinit (do 15 dnů), od kterého dne se tato lhůta počítá (ode dne oznámení rozhodnutíxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x odepření zpřístupnění informace se vyhotovuje písemně (§ 67 odst. 2 spr. řádu). Požadavky na písemné vyhotovení rozhodnutí stanoví § 69 spr. řádu.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxvání státních symbolů České republiky, se otisk úředního razítka s malým státním znakem používá na xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace platí jako pro všechna správní rozhodnutí zásada, že se vydává podle skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí (tedy nikoli v době xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxou i případy dlouhodobé nečinnosti povinného subjektu, příp. též jeho nadřízeného orgánu, soudních sporů o zákonný postup při vyřizování žádosti atpxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx informace, tj. ve lhůtě podle § 7 tohoto zákona. Může se tak stát jak v "základní" zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, tak v prodloužené lhůtě nejxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxí 30 dnů od obdržení žádosti
fikce
rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace.
Vydáním rozhodnutí se podle § 71 odst. 2 písm. a) spr. řádu rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa počítaní času stanovená v § 40 spr. řádu. Připadne-li konec lhůty pro vyřízení žádosti o informace na sobotu, neděli nebo svátek, je rozhodnutí o odepřxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxra
(k zákonu o svobodném přístupu k informacím) dovodila, že pokud bylo rozhodnutí povinného subjektu zrušeno a věc mu vrácena k novému vyřízení, běží xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu.
Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace se účastníkům řízení (tj. žadateli a event. osobě dotčené poskytnutím informace) oznamuje v xxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xprávního řádu. Prioritně se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (příp. na místě - předáním), nelze-li písemnost takto doxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxas s vyloučením některých skutečností před zpřístupněním informace
xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxlnou nebo příliš obecně formulovanou a nedoplnil (neupřesnil) ji, ač k tomu byl řádně a včas vyzván.
Zároveň podle § 8 odst. 2 písm. d) "může být odepřxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxto zákona nedoplnil, nebo jde o anonymní žádost. Všechny zákonné důvody omezení přístupu k informacím podle § 8 jsou jednoznačně chápány jako důvody pxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x x x xxxxx x x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xán zákonem zakotvený důvod pro (možné) odepření zpřístupnění informace, rozhodnutí o odepření se nevydává.
Pokud jde o nevydání rozhodnutí v přípxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx smyšlenou identitou) ani nelze představit. Nadto účelem práva na informace o životním prostředí není jejich zpřístupňování anonymním osobám, i kdybx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí v případě žádosti formulované nesrozumitelně nebo příliš obecně, která nebyla doplněna (upřesněna), ač byl k tomu žadatel řádně a včas vyzván.
Fikxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxm. c) umožňuje žádost formulovanou příliš obecně (pokud výzvy k odstranění tohoto nedostatku nevedly k cíli) odmítnout rozhodnutím. S ohledem na nutnxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xormulované žádosti, která nebyla doplněna (upřesněna), ač byl k tomu žadatel vyzván. Posiluje se tím právní ochrana žadatele, pokud by postup povinnéxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxce (viz dále), v případě, kdy žadatel nesouhlasí s vyloučením těch skutečností, které zakládají důvod pro odepření zpřístupnění informace podle § 8 odxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vázanosti obsahem žádosti o informace, umožňuje, aby žadatel předem souhlasil s poskytnutím informací např. bez osobních údajů, a tak bylo poskytnutx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxmo v žádosti o informace, případně si lze představit dotaz povinného subjektu ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace, zda s takovým postupem (poskytxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxrmací po vyloučení chráněných skutečností (pokud se v požadované listině apod. vyskytují), pak by, podle našeho názoru, povinné subjekty měly vydávax xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xojistkou pro nesprávný úřední postup. Za druhé, § 8 odst. 6 sice vytváří dojem, že při zpřístupnění informace po vyloučení chráněných údajů postačí žaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xdst. 5) počítá s rozhodnutím o odmítnutí žádosti, které je přezkoumatelné soudem (nebo jiným nezávislým a nestranným subjektem ustaveným podle zákonxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxi ("má se za to") negativního rozhodnutí. Jestliže povinný subjekt ve stanovené lhůtě pro zpřístupnění informace (včetně případně lhůty prodloužené xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxe odepřít (§ 9 odst. 3).
Fikce
negativního rozhodnutí byla upravena rovněž v zákoně o svobodném přístupu k informacím do jeho novely č. 61/2006 Sb. xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxý důvod pro odepření), zrušena a nahrazena úpravou stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zák. o svobodném přístupu k informxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxčné nečinnosti povinného subjektu, tj. jestliže povinný subjekt v zákonné lhůtě nevyřídil žádost o informace nebo její část ani poskytnutím informacxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtnuta - k tomu podrobněji níže).
Podle konstantní judikatury je fiktivní rozhodnutí nepřezkoumatelné pro absolutní nedostatek formy i důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
Právě to, že fiktivní rozhodnutí je odvolacím správním orgánem pouze zrušeno a věc vrácena povinnému subjektu k novému projednání (vyřízení žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Totéž platí v případě nečinnosti i odvolacího správního orgánu, pokud by ochranu poskytl až správní soud (i ten by toliko vrátil věc k projednání před spxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx3.2006, kdy obsahoval fikci negativního rozhodnutí) a obecně s judikaturou k tzv. rozhodnutí v materiálním smyslu kloníme k tomu, že nelze hovořit o fixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx se rozhodl informaci odepřít (podrobněji dále).
Pokud jde o lhůtu pro podání odvolání, příp. rozkladu proti fiktivnímu rozhodnutí o odepření zpříxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xx x x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnámení rozhodnutí je rovněž předpokladem vydání rozhodnutí. Fiktivní rozhodnutí se reálně nevydává a nikomu neoznamuje, proto v případě fiktivního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxi Korbel a kol. (Korbel a kol., 2005, s. 298), že lhůta k podání odvolání proti fiktivnímu negativnímu rozhodnutí začíná běžet 31., resp. 61. dne od podánx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxu k informacím, podle nějž platilo, že proti fiktivnímu rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti (§ 15 odsxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxadě nemá spoléhat na fikci negativního rozhodnutí. Tato
fikce
je důsledkem nezákonné nečinnosti povinného subjektu, který ve stanovené lhůtě ani nexxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxmajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb.
VII. Neformální sdělení, že a proč nebude informace zpřístupněna, rozhodnutí o odepření v materiálníx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxdnutí o odepření, ale sdělí neformálním přípisem, že a (obvykle též) proč požadovanou informaci xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxo názoru vztahuje zvláštní zákon, nebo se dotazovaný subjekt vůbec nepovažuje za povinný subjekt podle zákona o právu na informace o životním prostředxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxého subjektu nejde o informace o životním prostředí [přes jejich širokou definici příkladmým výčtem v § 2 písm. a) zákona mívají povinné subjekty "pocxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxce a vydání rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace v řádné formě si povinný subjekt prostě "ušetřil".
Pokud se žadatel domnívá, že dotazovanx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmž není dán zákonný důvod pro odepření jejího zpřístupnění, pak může proti takovému sdělení brojit odvoláním.
Odvolání proti takovému sdělení by nxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe s názorem, že dotazovaný subjekt je povinným subjektem podle komentovaného zákona a požadované informace jsou informacemi o životním prostředí), txx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpřístupnění informace, měl by je nadřízený správní orgán přezkoumat. Žadatel o informace i povinný subjekt (podřízený správní orgán) tak nebudou muxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxřístupnění informací, neboli kdy by jediným účelem bylo vydání rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace se všemi formálními náležitostmi. Jak kxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve znění účinném do 22.3.2006, "
fikce
negativního rozhodnutí vzniká pouze neposkytnutím informací či nevydáním rozhodnutí o nevyhovění žádosti o pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xvou vůli žádosti nevyhovět z důvodů v rozhodnutí uvedených" (NSS 4 As 48/2007-80).
Pokud povinný subjekt vydá odůvodněné sdělení, že informace nebxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxal odvolání proti fiktivnímu rozhodnutí, nebo nikoli, bude pro něj výhodné odvolat se proti sdělení jako rozhodnutí v materiálním smyslu, neboť může pxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx autoremeduře (k tomu blíže v dalším bodě) by měly postupovat tak, aby žadatel co nejdříve seznal názory správních orgánů na existenci zákonných důvodů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtí, bylo by na její sdělení nutné nahlížet jako na nicotné, tj. paakt vydaný někým, kdo k tomu nebyl vůbec oprávněn. Po uplynutí zákonné lhůty by v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx, nastala
fikce
negativního rozhodnutí tohoto povinného subjektu oprávněného vydat rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace "místo" pověřenx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx o životním prostředí na rozdíl od zákona o svobodném přístupu k informacím neobsahuje zvláštní úpravu odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x x x xx komentovaného zákona, podle jehož odst. 1 se předpisy o správním řízení použijí při řízení podle § 9 odst. 1, 3 a 4 tohoto zákona (a k počítání lhůt) a poxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho právního předpisu (tj. soudního řádu správního). Rovněž směrnice 2003/4/ES požaduje v čl. 6 přezkoumatelnost rozhodnutí o odepření zpřístupnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxým soudem (odst. 2).
Pro odvolací řízení ve věci rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace se použijí především ustanovení části druhé (Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxx x "klasická" ustanovení o průběhu řízení v prvním stupni a o ochraně před nečinností). Použijí se i ustanovení části třetí (Zvláštní ustanovení o správnxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxzřejmě použijí i základní zásady činnosti správních orgánů (§ 2 až 8 spr. řádu).
Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem včexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxlacího řízení i osoby, které by mohly být poskytnutím informace dotčeny, je povinností povinného subjektu jako správního orgánu, který napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxolat, a vyzvat je, aby se k němu vyjádřili v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů.
Součástí předkládaného spisového materiálu musí být i ixxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správní soudy přezkoumatelné. Výjimkou, kdy součástí předkládaného spisového materiálu nemusí či z podstaty věci nemůže být odpíraná informace, je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xj. sdělení nebo rozhodnutí o odepření, musí být proti postupu povinného subjektu možnost právní obrany).
Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá odvolxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu k rozhodnutí. V zásadě by se tedy žadatel "měl dočkat" rozhodnutí o svém odvolání nejdéle do 60 dnů od jeho doručení povinnému subjektu (30 dnů pro předxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxvou, tzn. že její nedodržení je nesprávným úředním postupem, ale nemá za následek nezákonnost rozhodnutí vydaného po lhůtě. V souladu s § 71 spr. řádu sx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxvního orgánu platí pravidla počítání času v § 40 spr. řádu.
Proti nečinnosti povinného subjektu (tj. nepředložení spisu odvolacímu správnímu orgáxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxrov. § 71 spr. řádu) od předložení povinným subjektem lze zasáhnout podle § 80 spr. řádu. Proti nečinnosti bude většinou brojit účastník řízení (žadatex x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxání, resp. rozkladu; srov. § 80 odst. 3 spr. řádu), případně opatření proti nečinnosti učiní i bez podnětu/žádosti nadřízený správní orgán z moci úřednxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxčinností povinného subjektu (nepředáním spisu odvolacímu správnímu orgánu), nebo nečinností odvolacího orgánu. Může se s podnětem/žádostí o uplatxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxsu), tak na nadřízený orgán odvolacího správního orgánu (a brojit proti nečinnosti spočívající v nerozhodnutí o odvolání ve lhůtě).
Vyčerpání proxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 79 s. ř. s.
2. Náležitosti odvolání, způsob podání, lhůta pro podání odvolání, účastníci odvolacího řízení a jejich práva
Pro obsah, způsob podání x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxím podle § 37 spr. řádu a musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 spr. řádu, tj. vedle obecných náležitostí podání (jméno, příjmení, datux xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxí správního orgánu, kterému je určeno) musí obsahovat odvolací důvody, tj. v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrgán postupoval podle § 37 odst. 3 spr. řádu, tj. pomohl podateli (odvolateli) nedostatky odstranit nebo ho vyzval k jejich odstranění a poskytl mu k tomx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxné učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedenxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xoužití podpisu. Odvolání na rozdíl od žádosti o informace tedy není možné učinit např. prostým e-mailem, resp. musí být v takovém případě do 5 dnů potvrzxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxyzývat) podatele (odvolatele), aby podání učiněné např. prostým e-mailem do 5 dnů potvrdil, jinak nebude mít žádné účinky, v souladu s principy dobré sxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxlem neformálně, e-mailem či telefonicky).
Lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. zpravidla doručení stejnopisu jexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho nebo nesprávného poučení o odvolání (§ 83 odst. 2) a při neoznámení rozhodnutí (§ 84). Pro běh odvolací lhůty platí pravidla počítání času v § 40 spr. řxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtovení rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxí pracovní den.
Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu (čili povinného subjekxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li účastník (v tomto případě žadatel o informaci) z vážných důvodů učxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxího stupně (tj. odvolacího správního orgánu); tento správní orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Postoupxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména pokud je podání učiněno poslední den lhůty nebo krátkou dobu před uplynutím lhůty. V takovém případě se ani při splnění povinnosti odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxel neprokáže závažné důvody pro podání odvolání přímo u odvolacího správního orgánu.)
I opožděné odvolání (podané po lhůtě), případně odvolání nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxx x xx xxxt. 1 spr. řádu).
Účastníkem řízení o odvolání je především (a často výlučně) žadatel o informaci. Pokud by poskytnutím informace byly dotčeny další xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xice na svých právech jistě nejsou dotčeny, ale opačným rozhodnutím v odvolacím řízení by samozřejmě na svých právech přímo dotčeny být mohly (resp. posxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxím informace, "klasická" práva účastníků řízení, zejména právo nahlížet do spisu (§ 38 spr. řádu) a právo vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnuxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx ze zákonných důvodů odpírá. Pokud jde o § 36 odst. 3 spr. řádu, podle nějž musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxbodném přístupu k informacím tak, že "Žadatelům o informace, kteří mají v řízení postavení odvolatelů, je obecně třeba zasílat výzvy k možnosti vyjádřxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xe již vyjádřil v rámci předchozích řízení); tohoto žadatele nebude třeba před vydáním rozhodnutí ve věci vyzývat k vyjádření se k podkladům rozhodnutíx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxho řádu, tedy podle zásady procesní ekonomie." Jinou otázkou je, k jakým podkladům se účastník (žadatel) reálně bude moci vyjadřovat, když s odpíranou xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xdst. 1 spr. řádu). I proto žadatelům o informace o životním prostředí v praxi výzvy podle § 36 odst. 3 spr. řádu zasílány nejsou.
3. Způsoby rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxremeduře, tj. napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx). Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu lze opět podat odvolání.
Pro praxi:
Autoremedura
může spočívat např. v tom, že povinný subjekt, kterx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxný důvod odepření.
Za plné vyhovění odvolání lze dále považovat nejen zrušení rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace a následné poskytnutí vexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxí, i když z jiného důvodu.
Pokud povinný subjekt nezruší nebo nezmění rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace v autoremeduře, je povinen přxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxného, event. nepřípustného odvolání do 10 dnů, viz § 88 odst. 1 spr. řádu).
Odvolací správní orgán může o podaném odvolání rozhodnout způsoby podle § xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxnému subjektu k novému projednání se závazným právním názorem), příp. § 92 (zamítnutí opožděného nebo nepřípustného odvolání).
Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxadeného rozhodnutí nebo jeho části a vrácení věci správnímu orgánu (tj. povinnému subjektu) k novému projednání [§ 90 písm. b) spr. řádu]. Jak konstatoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxytnutí požadovaných informací trvá, je třeba, aby podal novou žádost." (NSS 1 As 33/2006-48, Sb. NSS č. 1152/2007). Povinný subjekt je při novém projedxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxžné připustit, že by postačovalo zrušení nezákonného rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace a zastavení řízení (pokud není informace přímo poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx vyřízení nově podané žádosti nebyl vázán právním názorem nadřízeného orgánu; vázanost právním názorem odvolacího správního orgánu platí podle § 90 oxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxvislosti na vysloveném právním názoru odvolacího správního orgánu, vyřízení žádosti o informaci v zásadě buď jejím zpřístupněním, nebo vydáním novéxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxi (podle § 3 odst. 2 se tak má stát do 15 dnů od obdržení žádosti) by podle našeho názoru v této fázi vyřizování žádosti o informace stěží obstála ve vztahu k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx práva na informace, o životním prostředí i obecného, je vyřizování žádostí o informace co nejdříve a možnost účinné soudní ochrany; zákonné lhůty pro vxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xx, že o vyřízení žádosti zpřístupněním (poskytnutím) informace se nevydává žádné kladné rozhodnutí ("informace se zpřístupňuje/poskytuje"), ani nexx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxé rozhodnutí (ani o zastavení řízení apod.), jak je to jinak v "klasickém" správním řízení typické.
Na lhůtu pro zpřístupnění informace, nebo vydxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xbdobnou situaci při vyřizování žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. To znamená, že lhůta maximálně 30 dnů, příp. prodloxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxí moci zrušujícího rozhodnutí odvolacího správního orgánu; obdobně jako běží v případě zrušení rozhodnutí správním soudem od právní moci rozhodnutí xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxnění informace i tak, že napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví [§ 90 odst. 1 písm. a) spr. řádu], a to tehdy, pokud sám požadovanou informací disponuxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxepření zpřístupnění informace zruší jako nezákonné, povinnost prověřit, zda existují nějaké (jiné) důvody pro odepření zpřístupnění informace (texx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x zásadě tam, kde je mezi povinným subjektem a odvolacím orgánem vztah nejen instanční (procesní), ale i organizační podřízenosti a nadřízenosti (tj. nxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxipustil (NSS 9 As 101/2011-108), že nadřízený orgán může v odvolacím řízení rovněž změnit pouze odůvodnění napadeného rozhodnutí [§ 90 odst. 1 písm. c) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxý subjekt.
Judikatura:
IV. ÚS 3208/16 (test proporcionality u obligatorních důvodů odepření informací), NSS 7 As 180/2015, 3346/2016 Sb. NSS (xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx014 (odůvodnění neposkytnutí chráněné informace může mít vyšší míru obecnosti), NSS 4 As 234/2014 (lhůta pro nové vyřízení žádosti běží od právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxny pouze odůvodnění nadřízeným orgánem), NSS 1 As 33/2006, 1152/2007 Sb. NSS (nadřízený orgán nemůže napadené rozhodnut pouze zrušit), MS Praha 9 Ca 27xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím), MS Praha 9 Af 25/2010 (posoudit, zda informace o závazcích investora týkajících se životního proxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx. RNDr.
Jitka
Jelínková,
Ph.D.
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxm subjektem
Zpřístupňování informací při osobní návštěvě "na místě", tj. v sídle nebo jiných prostorách povinných subjektů [srov. § 2 písm. c)], příxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxjem "úřední hodiny" není žádným právním předpisem definován. Úřední hodiny jsou pro orgány státní správy upraveny usnesením vlády č. 595/1995 Sb. (pxxxxxx x xxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxními úřady a jinými organizačními složkami státu [zejména tzv. pověřené osoby, tj. povinné subjekty podle § 2 písm. b) bod 3. komentovaného zákona]. Nx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxných celků.
Ať již jde o povinný subjekt, který má stanovené úřední hodiny, nebo nikoli, je pochopitelně v zájmu žadatele o informace o životním prosxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mu informace mohl poskytnout (ať již ústně, nebo umožnit nahlédnutí do dokumentů, pořídit jejich kopie apod.), nebude přítomen. Jistě si lze představxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxinný subjekt s takovým personálním zázemím, že možnost zpřístupnění určitých informací lze předpokládat v zásadě kdykoli, nebo jde o věc časově velmi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxti správních orgánů (§ 2 až 8 spr. řádu), resp. rozumný účel sledovaný právními pravidly.
Přímé nahlížené do listin (jejich "studium" na místě) je obxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxné otázky apod.). Osobní návštěvě v sídle nebo v jiných prostorách povinného subjektu může předcházet písemně (elektronicky) či telefonicky podaná žxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxí.
Jsme přesvědčeni, že ustanovení o právu každého nahlížet do listin nelze vykládat tak, že prolamuje zákonné důvody omezení přístupu k informacíx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xohl i s těmito chráněnými údaji seznámit. Stejně tak jsme přesvědčeni, že platí závěry judikatury o vztahu práva na informace podle zákona o svobodném pxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxní, zatímco u nahlížení do správních spisů na jiných úsecích veřejné správy museli prokazovat právní zájem nebo jiný vážný důvod v souladu s § 38 odst. 2 sxxx xxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxformace o životním prostředí obsažené v dokumentech tvořících správní spis od procesního práva účastníků řízení neomezeně nahlížet do celého spisu. xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxlížení do spisu bylo umožněno. Pokud ovšem neúčastník správního řízení požaduje nikoli nahlížení do celého spisu, ale poskytnutí informace nahlédnuxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxce nemusí být nijak zdůvodněna), ale povinný subjekt zvažuje důvody omezení přístupu k informacím podle zákona o právu na informace o životním prostřexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxn (a povinen) vyhovět žádosti jiným způsobem, a to obvykle pořízením kopie dokumentu, její anonymizací a následně poskytnutím kopie žadateli. V podroxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x x x xx
xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxšeho názoru v dnešní době omezený význam (uvážíme-li pokrok běžného vybavení kanceláří). Tento význam může být dán ve vztahu k některým povinným subjexxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxadavku žadatele). Zpřístupňování informací poskytováním kopií listin je dnes jedním z nejběžnějších způsobů.
II. Úhrada nákladů spojených s poskxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxm prostředí je bezplatné. To je jistě v souladu s veřejným zájmem na ochraně životního prostředí i s obecným pojetím veřejné správy v demokratickém právxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xrostoru obecným standardem demokratických právních států, který logicky vyžaduje jisté finanční zatížení orgánů veřejné správy" (NSS 6 As 79/2006-xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxěž nad běžné chápání "veřejné správy jako služby veřejnosti". Nemáme zde na mysli ani tak obstrukční žádosti a zneužití práva na informace [k tomu srov. xxxxxxxx x x x x x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxdů, informací značného stáří (a tedy obtížně vyhledatelných) apod.
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxém přístupu k informacím, přestože i tento zákon stojí na principu bezplatnosti poskytování informací. Zákon o svobodném přístupu k informacím totiž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a podmínit faktické poskytnutí informace zaplacením úhrady. Právě k úhradě nákladů podle § 17 zák. o svobodnéx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí o životním prostředí, jiné naopak vzhledem k odlišné právní úpravě v obou zákonech nikoli.
Bezpochyby i pro úhradu nákladů za poskytnutí informacx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxmaci o životním prostředí. Úhrada v žádném případě nesmí přesáhnout skutečné náklady "informační služby", resp. "přiměřenou výši", jež nesmí mít pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxle). Vzhledem k celkově ještě větší vstřícnosti mezinárodní, eurounijní a české právní úpravy přístupu k informacím o životním prostředí ve srovnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxh část; na rozdíl od správních poplatků, od nichž může správní orgán upustit jen v případech stanovených v právním předpise (srov. např. usnesení zvlášxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xožadování či nepožadování úhrady za poskytnutí informací o životním prostředí je však
relevantní
otázka povinnosti využívat majetek účelně a hospoxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx republiky a jejím vystupování v právních vztazích, obcím § 38 odst. 1 obecního zřízení, krajům § 17 odst. 1 krajského zřízení). Nesporné je, že povinný sxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxřejně přístupný sazebník úhrad, s uvedením podmínek, za nichž se úhrady vybírají, popřípadě za nichž je možno od vybírání úhrad upustit.
2. Výše úhraxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx úhrady nesmí přesáhnout "náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli".
Vzhledem k tomu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxut nejen náklady věcné (papír, toner do tiskárny, pořízení a údržba zařízení apod.), ale i náklady na plat (mzdu) pracovníka pořizujícího kopie, resp. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx i tak musí sazba za pořízení kopie zhruba odpovídat ceně v běžných komerčních kopírovacích centrech. Je skutečností, že odborná literatura k zákonu o pxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxím prostředí smí pokrývat pouze vynaložené technické náklady spojené s vyřízením žádosti (Müllerová a Humlíčková, 2013, s. 31).
Zahrnutí nákladů xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxou a směrnicí 2003/4/ES. Ty hovoří o možnosti orgánů veřejné správy účtovat za poskytování informací o životním prostředí úhradu (poplatek), která nexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánů veřejné správy na vyřízení žádosti by bylo zpřístupnění informace nemyslitelné, navíc čas, který zaměstnanci stráví řešením žádosti, nemohox xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxostředí může národní zákonodárce zahrnout tzv. režijní výdaje na zaměstnance. Je ovšem otázka, zda, když tak zákon o právu na informace o životním prosxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxru, že český zákon je v oblasti úhrady záměrně vstřícnější k žadatelům o informace o životním prostředí, což by bylo v plném souladu s tím, že směrnice přexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxřízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli" v zákonu o právu na informace o životním prostředí a v zákonu o svobodxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxé a respektující základní princip bezplatnosti poskytování informací) promítnutí osobních nákladů do nákladů spojených s pořízením kopií.
Nepřxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxsnou výzvou k upřesnění příliš obecně formulované žádosti (§ 3 odst. 2), ve výjimečných případech zamítnutím žádosti formulované zjevně provokativnx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x x x x xxx
xxx xxxxxx
xxxxtatně vyšší náklady na plat pracovníků povinných subjektů nastávají v případech, kdy nelze požadované dokumenty prostě okopírovat či oskenovat, nebxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxrve "řádek po řádku" pročíst a případné chráněné údaje v nich vyhledat.
Judikatura
řešila otázku úhrady doby spojené s vyhledáním chráněných informxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxím požadovat. Nejvyšší správní soud uvedl, že požaduje-li povinný subjekt v případě žádosti o kopie rozhodnutí "úhradu za vyhledání ve všech požadovxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxx x xx x xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrmace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, pokud by jejich poskytnutí bylo v rozporu s právními předpixx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxm. d) citovaného zákona u nadřízeného orgánu, nejprve zaplacena, aby z provedení této kontroly teprve vyplynulo, zda, případně v jakém rozsahu je nutxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtelnit) a vydat o tom rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím). Pokud žadatel v takovém případě sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxx x. 3109/2014)
Nepochybně i orgánům životního prostředí mohou vznikat nemalé náklady spojené s nutností (přinejmenším) anonymizace správních rozhoxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx posledních let. Vzhledem k tomu, že zákon o právu na informace o životním prostředí nezná úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, možnost zaxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdí dosáhnout úhrady nákladů spojených s vyhledáním "neposkytnutelných" informací jsou velmi omezené.
Pokud jde o výklad přiměřenosti výše úhrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxcí povahu, nesmí být veřejností s přihlédnutím k obecnému zájmu na ochraně životního prostředí považovány za nepřiměřené, odporující dobrým mravům.
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxotním prostředí zahrnout náklady na vedení databáze s informacemi o životním prostředí včetně nákladů na zaměstnance, které vznikají při spravování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnice 2003/4/ES a Aarhuské úmluvy přístup k veřejným registrům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xísm. c) Aarhuské úmluvy].
3. Sazebník úhrad, postup při požadování úhrady, obrana povinného subjektu při nezaplacení úhrady
Aarhuská úmluva (v čxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací o životním prostředí za určitých podmínek vybírat, resp. za určitých podmínek od nich upustit. Komentovaný zákon v § 10 odst. 4 ukládá povinxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxt a s odesláním informací žadateli) s uvedením podmínek, za nichž se úhrady vybírají, popřípadě za nichž je možno od vybírání úhrad upustit. Lze tedy nepxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podáním žádosti o informace je podmínkou pro to, aby povinný subjekt mohl požadovat úhradu. Nemožnost požadovat úhradu za poskytnutí informace při nexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazebník úhrad.
Na rozdíl od zákona o svobodném přístupu k informacím neexistuje prováděcí předpis, který by stanovil bližší požadavky na sazebnxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxsadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (s vědomím rozdílnosti spočívajíxx x xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxovaného zákona se lze jistě inspirovat zejména tím, že povinný subjekt může v sazebníku stanovit a) částku, do jejíž výše nebude po žadateli úhradu náklxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxovat. Stanovení částky, do jejíž výše není úhrada požadována, brání tomu, aby administrativa spojená s požadováním úhrady přesáhla výši úhrady samotxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro nekomerční využití informace, pro žadatele - občany ČR apod. Mělo by dopadat na případy vymezených sociálních či ekonomických důvodů.
Komentoxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx poskytnutí informace o životním prostředí podmínit zaplacením úhrady. Povinný subjekt tak musí poskytnout požadovanou informaci v zákonné lhůtě nexxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx její části rozhodnutím odepřít), jinak nastává
fikce
rozhodnutí o odepření zpřístupnění xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdy bránit pouze soukromoprávní cestou (žalobou podle občanského soudního řádu na vydání bezdůvodného obohacení na straně žadatele o informaci). Srxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxa:
K odst. 2
NSS 2 As 38/2007, NSS 7 Ans 18/2012 (s žadatelem o kopii celého spisu s neomezeným přístupem formou nahlížení postačí domluvit součinnosx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx x
xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxhodnutí), NSS 5 As 124/2011, 2958/2014 Sb. NSS (soudní ochrana povinného subjektu před nedůvodným snížením úhrady nadřízeným orgánem, resp. bezdůvoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx/2007 Sb. NSS (jisté finanční zatížení orgánů veřejné správy při poskytování informací je obecný standard demokratických právních států)
SDEU C-xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxením individuální žádosti o informace)
Aktivní zpřístupňování informací
JUDr. RNDr.
Jitka
Jelínková,
Ph.D.
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxotním prostředí je definováno v § 2 písm. d) jako jejich poskytování neomezenému okruhu subjektů, aniž by bylo třeba podat žádost. Jde tedy o zveřejňovxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvání environmentálních informací ze strany povinných subjektů uvádí, že "Obecně se vychází z faktu, že čím větší sumu informací poskytují xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxtele (byť i potenciální), tak pro povinné subjekty samotné."
Dále je třeba zmínit § 5, podle nějž může povinný subjekt vyřídit žádost o informace o žixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxe; to je jistě správné v případě, že žadatel k informaci zveřejněné v určité formě nebo formátu nemá snadný přístup [srov. čl. 3 odst. 4 písm. a) směrnice 2xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxečně odlišná úprava v § 6 odst. 2 zák. o svobodném přístupu k informacím).
II. Požadavky Aarhuské úmluvy a směrnice 2003/4/ES na shromažďování a šířenx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx 2003/4/ES věnuje šíření informací o životním prostředí článek 7.
Oba prameny práva požadují, aby orgány veřejné správy měly k dispozici (zpracováxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxých technologií a elektronických forem komunikace. Ze zřejmých praktických důvodů vycházejí z postupného zpřístupňování informací o životním prosxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxektronické databáze, dálkový přístup
Podle § 10a odst. 4 komentovaného zákona povinné subjekty aktivně zpřístupňují informace zejména způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxihovně apod.).
Podle § 10a odst. 2 mají povinné subjekty povinnost vést a aktualizovat elektronické databáze obsahující informace o životním proxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx databáze musí podle odstavce 3 být přístupné prostřednictvím zařízení umožňujících dálkový přístup. Povinnost vedení určitých informací o životníx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxovit rovněž zvláštní zákon.
Takzvané pověřené osoby [tj. povinné subjekty podle § 2 písm. b) bodu 3.] nemusí výše uvedenou povinnost plnit, pokud ixxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xopřípadě s níž má uzavřenu dohodu o poskytování služeb, které ovlivňují stav životního prostředí x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxické databáze uvedené v § 10a odst. 2 nemusí obsahovat informace získané přede dnem účinnosti tohoto zákona, pokud tyto informace nejsou k dispozici v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxím zařízení umožňujících dálkový přístup, mohou povinné subjekty na takto zveřejněné informace odkázat. Může se jednat o odkazy na právní předpisy a dxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxňované v procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
IV. Minimální rozsah aktivně zpřístupňovaných informací o životním prostředí
Ustanovexx x xxx xxxxx x x x xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx x x x xxxxxxké úmluvy). Povinně zveřejňované informace jsou jednak obecné povahy (mezinárodní smlouvy, právní předpisy EU, vnitrostátní právní předpisy vztahxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxktům, záměrům, činnostem s významným dopadem na životní prostředí.
Vedle povinně zveřejňovaných informací o životním prostředí samozřejmě mohox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxolné zveřejňování dalších informací vztahujících se k působnosti povinného subjektu podle § 5 odst. 7 zák. o svobodném přístupu k informacím (třebažx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxu k a) koncepcím, politikám, strategiím, plánům a programům týkajícím se životního prostředí a zprávám o jejich provádění, b) zprávám o stavu životníhx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxch dokumentů stanovenou právním předpisem, případně též dobrovolně vytvářené dokumenty této kategorie.
Povinnost zpracovávat zprávu o stavu žixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxladem koncepcí, plánů, programů a jiných dokumentů strategické povahy týkajících se životního prostředí jsou Národní program snižování emisí České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xrávním předpisem, který stanoví povinnost zveřejňování dokumentů (včetně zveřejnění na internetu) o projednávání záměrů s významným dopadem na živxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxláštního zákona, který stanoví vedení veřejného seznamu s určitými informacemi o životním prostředí, je zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registrx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Zřizuje se jím integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo životního xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxřístupňovat seznam informací, které mají mít povinné subjekty k dispozici, s uvedením, u jakého povinného subjektu lze informace získat. Možnost snaxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxního přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Srovnejte také čl. 8 odst. 2 směrnice 2003/4/ES, podle nějž je povinností orgánů veřejné sxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a informovat žadatele o místech, kde lze získat informace, jsou-li k dispozici, o postupech zjišťování, včetně metod analýzy, výběru a předběžného zpxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxjektů podle komentovaného zákona je zároveň povinnými subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím, poslouží k orientaci zájemce o informxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxím.
Podle § 19 odst. 4 zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, Ministerstvo životního pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxznosti na mezinárodní dohody. Jak uvádí MŽP na svých webových stránkách, "jednotný informační systém o životním prostředí je ve své podstatě pouze forxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jednotlivým složkám životního prostředí. Tato data spravuje ministerstvo a jeho rezortní organizace." Informační systémy v životním prostředí vznxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí v současnosti provozováno asi 40 různých informačních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu." Z nejvýznamnějších uveďme informační systémy EIA/SEA, informační systém IPPC, informační systém kvality ovzduší (jehož součástí je Imisnx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxování, informační systém VODA, hydroekologický informační systém, informační portál systému ochrany přírody.
V. Ochrana osobních údajů a dalšícx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxm spíše dobrovolném) je samozřejmě třeba zachovat ochranu určitých informací typu osobní údaje, obchodní tajemství apod. Důvody omezení přístupu k ixxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxíše, při zpřístupňování informací bez žádosti. To stanoví i čl. 7 odst. 5 směrnice 2003/4/ES, podle nějž "výjimky v čl. 4 odst. 1 a 2 se mohou použít ve vztaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí). Stejně tak Aarhuská úmluva v čl. 5 odst. 10 uvádí, že "žádné ustanovení tohoto článku (tj. o shromažďování a šíření informací o životním proxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
xxxx xxxxxxx xxx xxkázat rovněž na § 5 odst. 7 zák. o svobodném přístupu k informacím, podle nějž povinné subjekty mohou dobrovolně zveřejňovat další informace s výjimkamx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxdném přístupu k informacím, kdy komentovaný zákon nezná obdobu § 5 odst. 3 zák. o svobodném přístupu k informacím, tj. zveřejnění informace poskytnuté xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zda lze např. s poukazem na § 8 odst. 5 zveřejňovat informace o fyzických osobách, které byly pravomocně uznány vinnými přestupkem jako "původcové čixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xádost není pochyb). Podle Aarhuské úmluvy (čl. 4 odst. 4) a směrnice 2003/4/ES (čl. 4 odst. 2) se v každém konkrétním případě zvažuje veřejný zájem, kterxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxět k závěru o možnosti zveřejnění jejich pravomocného postihu na úseku životního prostředí, v případě nepodnikajících fyzických osob by situace vyžaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zák. o svobodném přístupu k informacím (např. Furek a kol., 2016, s. 340-341).
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx019
Varování veřejnosti podle zákona o integrovaném záchranném systému a krizového zákona
Aarhuská úmluva [v čl. 5 odst. 1 písm. c)] a směrnice 2003xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxho ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí lidskými činnostmi nebo přírodními jevy byly okamžitě a bez prodlení poskytnuty všechny informxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo zmírnění újmy z takového ohrožení.
Komentovaný zákon naplnil tento požadavek ustanovením o varování veřejnosti, které hrozí nebezpečí v příxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxů, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Mimořádnou událost definuje zákon o integrovaném záchranxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxbo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Podle krizového zákona se krizovou situací rozumí mimořádná událost poxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtav nebo stav ohrožení státu (krizový stav).
Požadavek na okamžité aktivní informování (varování) ohrožené veřejnosti samozřejmě neznamená, že xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxaným zákonem. Ostatně, obecným principem je poskytování informací na žádost co nejrychleji, nikoli až na konci zákonné maximální lhůty 30 dní. Proto bx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxnost jiných osob zpřístupňovat informace
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxna
Vymezení povinných subjektů v § 2 písm. b) je široké a zahrnuje nejen klasické správní orgány, ale i tzv. pověřené osoby (právnické osoby založenéx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xákladě právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek), srovx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxím prostředí [pojem "informace" je v § 2 písm. a) zaveden jako legislativní zkratka pro "informace o životním prostředí"] dalším osobám, které nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx bodu 3 zákona, disponují důležitými informacemi o životním prostředí.
V době přijetí komentovaného zákona byl takovým zákonem, uvedeným jako přxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxlům velkých a středních zdrojů znečišťování povinnost informovat veřejnost o znečištění ovzduší ze zdroje znečišťování a o opatřeních prováděných k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xalším zákonem byl zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), který v § 17 odst. 1 písm. k) stanovix xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxční ochrany, které nejsou předmětem státního, služebního ani obchodního tajemství (pozn. autorů: zákon č. 18/1997 Sb. byl s účinností od 1.1.2017 z vxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x zákonu o svobodném přístupu k informacím, že při zpřístupňování určitých informací o životním prostředí jinými osobami podle zvláštních zákonů se poxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxm prostředí.
Vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxi vždy "méně komfortní". Proto platný zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, obdobnou informační povinnost provozovatelům zdrojů znečišťování nexxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxen předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích [§ 17 odst. 1 písm. d)]. Důležitox xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxotního prostředí, povinná předávat mu na vyžádání informace, které jsou předmětem pověřené činnosti (srov. § 35 zákona). Podle § 10 odst. 6 zák. o ochrxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx obsahu a smyslu zveřejnit jí poskytnuté informace o riziku vzniku nebo o vzniku smogové situace a o jejím ukončení, a to na základě žádosti ministerstvaxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxíp. další subjekty jsou povinni předávat informace Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Tento úřad některé informace zveřejňuje způsobem umožňuxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho záření. Individuální informace se poskytují osobám, které prokáží právní zájem (§ 26).
II. Odchylné způsoby a podmínky zpřístupňování informacx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxcí o životním prostředí, přičemž jako příklad v poznámce pod čarou uvádí tehdy platný zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (naxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určitých informací (srov. § 16 zák. č. 100/2001 Sb. Zveřejnění dokumentů pořízených v průběhu posuzování a informací o nich), na internetu, na úředníxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxpu k určitým informacím o životním prostředí odchylně (přísněji) od komentovaného zákona (k podmínkám zpřístupňování informací srov. také § 10 komexxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxe omezit nebo vyloučit". Důvodová zpráva k tomu uvádí, že "Tyto zvláštní úpravy platí vedle tohoto zákona a nemohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxladních práv a svobod)."
Poslední věta § 11 se částečně překrývá s § 15, podle nějž platí, že "Pokud zvláštní právní předpisy upravují též poskytováxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxx a podmínky zpřístupňování informací o životním prostředí, a § 15, pokud jde o rozsah poskytovaných informací, tak vyjadřují skutečnost, že komentovaxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x x xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxení nepřímo novelizovalo právní předpisy upravující poskytování informací (též) o životním prostředí před přijetím zákona o právu na informace o živxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxdí, se ve shodě s odbornou literaturou (Korbel a kol., 2005, s. 315-316) domníváme, že je stejně jako v případě úpravy rozsahu informací třeba vycházet z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (pozdější zákon speciální ruší obecný zákon dřívější). Případné odchylné způsoby a podmínky zpřístupňování informací, pokud by šly "pod standard" pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxntáři k § 15.
Geoportál
JUDr. RNDr.
Jitka
Jelínková,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2019
Národní geoportál INSPIxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Do komentovaného zákonx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxce o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxní zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (§ 11a až 11e, § 15a).
"INSPIRE si klade za cíl vytvořxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxpské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xrovních členských států.
Základní principy INSPIRE jsou: a) data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejexxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxa na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi, d) prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé vyuxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podmínek je možné tato data využít." (Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/uvod)
Národní geoportál INSPIRE zřizuje a spravuje Ministerxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxj pravidla pro fungování informačního systému veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb.
Jde o základní rozhraní pro zprostředkování přístupu vexxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxkytovat data pomocí e-shopu,
generovat
georeporty.
Národní geoportál zprostředkovává přístup k prostorovým datům povinných subjektů [jejich xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx10 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, ve znění vyhlášky č. 257/2015 Sb. Tématy prostorových dat pxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jednotky, 5. Adresy, 6. Parcely, 7. Dopravní sítě, 8. Vodstvo, 9. Chráněná území, ČÁST II.: 1. Nadmořská výška, 2. Krajinné pokrytí, 3. Ortofotograficxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xlužby veřejné správy, 7. Zařízení pro sledování životního prostředí, 8. Výrobní a průmyslová zařízení, 9. Zemědělská a akvakulturní zařízení, 10. Roxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, 19. Rozložení druhů, 20. Energetické zdroje, 21. Nerostné suroviny.
Podle odstavce 3 vloženého do § 4 zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, částí dxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxmí České republiky, poskytují pro infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství tato základní prostorová data: a) základní státxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxubliky, e) databázový soubor geografického názvosloví.
Lze zpřístupnit i jiná prostorová data povinných subjektů nebo jiných poskytovatelů proxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxstorová data povinné subjekty tvoří samy nebo je přijímají od jiného tvůrce. Povinné subjekty prostorová data spravují nebo aktualizují prostřednicxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxí a která jsou zveřejňována spolu s prostorovými daty. Zákon v § 11 odst. 7 stanoví minimální obsah metadat. Podrobnosti stanoví prováděcí nařízení Evxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o podmínkách pro přístup k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a jejich používání a o výši úhrady, je-li požadována, o kvalitx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxucí prostorových dat a služeb založených na prostorových datech a o omezení přístupu veřejnosti a o důvodech takového omezení.
Geoportál zajišťujx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxostorových dat ve veřejné správě umožňuje přístup, výměnu a využívání prostorových dat a služeb více úřady a organizacemi veřejné správy.
Zpřístuxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xdpovídající prostorová data), služby prohlížení (umožňuje zobrazit náhled na prostorová data), služby stahování (umožňuje za podmínek daných licexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxžby umožňující spouštění uvedených služeb. Tyto služby mají zajistit snadný přístup veřejnosti k prostorovým datům. Jejich využívání a funkčnost dexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxtorových dat bez podání žádosti o informace o životním prostředí
Zpřístupňování dat je v § 2 písm. i) definováno jako zpřístupňování prostorových dxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo rozhraní s využitím služeb založených na prostorových datech v souladu s technickými požadavky, nebo
2.
předávání prostorových dat a metadat v sxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 3 až 7 a § 9, tzn. ustanovení o podání žádosti o informace o životním prostředí, lhůtách pro její vyřízení a o rozhodnutí o odepření zpřístupnění informaxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínkou je, že na poskytování dat z geoportálu INSPIRE se nebude vztahovat podávání žádostí jako na ostatní informace o životním prostředí, které se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx odstavec."
Městský soud v Praze z toho vyvodil zajímavé závěry v případě žádosti o poskytnutí informace "podle zákona č. 106/1999 Sb., případně podxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx reliéfu České republiky 5. generace v rozsahu celé České republiky, a to ve strojově čitelném formátu (například ve formátu *.xyz). Městský soud dospěx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podáxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtředků a způsobu poskytnutí informací.
V nyní posuzované věci žalovaný informace (prostorová data) požadované žalobcem poskytuje veřejnosti, axxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxětem sporu mezi žalobcem a žalovaným otázka výše úplaty za poskytnutí prostorových dat.
Podle § 11c odst. 3 zákona č. 123/1998 Sb. prostorová data a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xotřebné kvality a zpřístupňování prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. Zákon č. 123/1998 Sb. však již neupravuje žádná pravidxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxost žalobce je nutno uplatnit obecný zákon č. 106/1999 Sb., který pravidla upravující postup v případě sporu o výši úplaty obsahuje." (MS Praha 9A 71/20xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxňování prostorových dat uvedená v § 11b odst. 2 až 5 vycházejí z ustanovení směrnice INSPIRE.
Ta pamatuje na odchylný režim, pokud jde o soubory prosxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxě členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zpřístupňují data, pouze pokud tvorbu, shromažďování nebo šíření těchto dat ukládá zvláštní práxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx různé orgány veřejné správy více totožných kopií stejných prostorových dat, je na geoportál INSPIRE poskytována pouze původní verze prostorových daxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxonu veřejné správy) přijímá prostorová data od jiného subjektu, zpřístupňuje prostorová data v souladu s autorskými právy, právy souvisejícími s práxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xsou předány na geoportál INSPIRE, musí být opatřeny metadaty, která jsou v souladu s prostorovými daty (vytvořená metadata musí odpovídat prostorovýx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dat nebo služeb. Prováděcí předpis stanoví lhůty, ve kterých musí povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata k jím pořízexxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxní vyhlášky č. 257/2015 Sb. Podle jejího § 5 platí, že v případě nově vzniklých prostorových dat a služeb založených na prostorových datech vytvoří poxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvení vyhlášky ve shodě s požadavky směrnice INSPIRE stanovila, že povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat vytvoří metadata podle § 11x xxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx x x xxxx xxxlášce, b) do 24. prosince 2013 v případě již existujících prostorových dat, jejichž témata jsou uvedena v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce.
Směxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx byly nepřetržitě přístupné Komisi a veřejnosti a aby členské státy zasílaly Komisi souhrnné zprávy. Proto povinné subjekty musí vést evidenci o veřejxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxí stanoví prováděcí právní předpis, jímž je vyhláška MŽP č. 103/2010 Sb. (její příloha č. 2).
Je stanovena povinnost uchovávat neaktuální prostorxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxorovým datům povinné subjekty rovněž zpřístupňují na geoportál.
Způsob uchovávání neaktuálních prostorových dat a zpřístupňování metadat k neaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxlo naplněno.
Judikatura:
MS Praha 9A 71/2015 (žádost o poskytnutí prostorových dat se vyřídí podle zákona o svobodném přístupu k informacím)
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx má každý právo dálkového přístupu (tedy po internetu), a to na základě nevýhradní licenční smlouvy nebo podlicenční smlouvy (dále se zavádí legislatixxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxřístupňovaných metadat. V případě zpřístupnění služeb založených na prostorových datech se hovoří pouze o možnosti využívání licenční smlouvy, proxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxvených přímo v komentovaném zákoně se proto při poskytování informace na základě licenční nebo podlicenční smlouvy postupuje podle úpravy v občanskéx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxicenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.
Podle § 2xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxva autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu omezeném nebo neomezexxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxi třetí osobě (§ 2361 obč. zák.). Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to ujednáno v lxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z příslušných ustanovení směrnic INSPIRE. Za zpřístupnění prostorových dat povinných subjektů a jiných poskytovatelů prostorových dat odpovídajíxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxsáhne minimální výši nezbytnou k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. Jak konstxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xznikne spor ohledně výše úplaty. To je podle soudu dalším důvodem pro závěr, že na žádost žalobce je nutno uplatnit obecný zákon č. 106/1999 Sb., který prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založenými na prostorových datech mohou být ve formě zabraňující opětovnému využití pro obchodní účely. V případě průběžně aktualizovaných dat velkxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxrových dat a zachování odpovídajících služeb založených na prostorových datech. Rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu stanoví provádxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xterých je nejvýše každých 10 dní aktualizováno alespoň 5% všech entit v sadě prostorových dat, přičemž celkový objem sady prostorových dat obsahuje víxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtná data, ale pouze výsledek jejich dotazu, tedy informace s náhledem na data bez údajů z databáze. Uživatel si tak může zadarmo prohlédnout, jestli to, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxplatněna. Pokud v náhledu na data uživatel zjistí, že hledal něco jiného, má možnost znovu využít bezplatně službu vyhledávání a prohlížení. Existují xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx které jsou průběžně aktualizovány) a služba prohlížení může být v takovém případě zpoplatněna. Prohlížená data mohou být ve formě zabraňující opětovxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxých dat pro případ, že by někdo pouze vytiskl náhled na obrazovku počítače a takto "získaná" data by chtěl dále využít pro obchodní účely. Tento znak by přx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxmě e-shop přímo u poskytovatele prostorových dat.
Sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech orgány veřejné sprxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx které mohou mít vliv na životní prostředí, musí být podle směrnice INSPIRE bez jakýchkoli omezení. Proto je v těchto případech garantován bezplatný přxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx).
Lze uvést paralelu se situací přístupu k jakýmkoli informacím veřejného sektoru, které povinný subjekt potřebuje od jiného povinného subjektu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xůže být žadatelem o informace, jde právě a jen o případy, kdy nejde o informace potřebné k výkonu svěřené působnosti. Pokud povinný subjekt požaduje po jxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx podle zákona o právu na informace o životním prostředí, který žadatele definuje jako jednotlivé právnické nebo fyzické soby, srov. § 2 písm. c)]. V takoxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxmu kontrolnímu orgánu nebo dalšímu orgánu veřejné moci o poskytnutí údajů, informací nebo jiných kontrolních podkladů potřebných k provedení kontroxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xeřejné správy jiných členských zemí Evropské unie k prostorovým datům povinných subjektů, pokud tato data slouží k plnění jejich povinností podávat zxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxzinárodními dohodami, jejichž smluvními stranami jsou Evropská unie a členské státy, pokud tato prostorová data slouží k plnění jejich úkolů, které bx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 1.3.2019
Důvody a způsob odepření nebo omezení přístupu k prostorovým datům
Odstavec první komentovaného ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx databáze jako
obligatorní
důvod odepření přístupu k prostorovým datům. Směrnice INSPIRE hovoří o možnosti omezení přístupu, pokud by takový přístux xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx autorského díla, práv autora k autorskému dílu, práv souvisejících s právem autorským, zvláštního práva pořizovatele databáze a souvisejících otázxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkon). K ochraně duševního vlastnictví srov. komentář k § 8 odst. 1 písm. c).
Povinný subjekt vykonává majetková práva k předmětu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xdst. 1 autorského zákona).
Přístup veřejnosti k prostorovým datům prostřednictvím vyhledávacích služeb může být v souladu se směrnicí INSPIRE omxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxů veřejné moci k prostorovým datům prostřednictvím "ostatních služeb" (tj. služeb prohlížecích, stahování dat, transformačních a služeb umožňujícxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x důvodů uvedených v § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. a) až c). Veřejnosti lze tedy omezit přístup k prostorovým datům a službám na nich založených z důvodu ochrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxemství (§ 8 odst. 1; tyto důvody jsou formulovány jako
obligatorní
, což však vzhledem k dále uvedenému má pouze relativní význam). Přístup veřejnosti lxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxuhlas k jejich zpřístupnění, zpřístupnění prostorových dat by mohlo mít nepříznivý vliv na ochranu životního prostředí v místech, kterých se informaxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxkají neukončených řízení a nepravomocných rozhodnutí o přestupcích a jiných správních deliktech [§ 8 odst. 2 písm. a) až c); tyto důvody jsou formulováxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]. Jak uvádí důvodová zpráva, "Jedná se např. o případy, kdy ochranáři, kteří evidující výskyt ohrožených druhů v přírodě, nechtějí zveřejnit lokalitx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xeologové mají svá pravidla, kdy ložiska drahých kovů zveřejňují až s několikaletým zpožděním."
Směrnice INSPIRE převzala ze směrnice 2003/4/ES (xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti k datům a nutnost v každém z jednotlivých případů poměřit veřejný zájem, kterému je zpřístupněním dat vyhověno, se zájmem přístup k těmto informacxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x emisích do životního prostředí; např. z důvodu utajení obchodních nebo průmyslových informací (čl. 13 směrnice INSPIRE).
Tomu odpovídá ustanovexx x xxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxjmem na zpřístupnění prostorových dat (vyžaduje se tedy provádění tzv. testu proporcionality; k němu podrobně v xxxxxxxxx x x xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xnformacím o emisích do životního prostředí.
Pro zpřístupňování dat z geoportálu se nepoužijí ustanovení § 3 až 7 a § 9 (srov. § 11b odst. 1 a komentáx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxejňuje a zdůvodňuje (povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat, Ministerstvo životního prostředí), je upraven v § 11d odst. 2. Odpovídx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxostřednictvím poskytování prostorových dat a metadat na geoportál z vlastního internetového rozhraní s využitím služeb založených na prostorových xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx, § 11a až 11c].
Ministerstvo životního prostředí
JUDr. RNDr.
Jitka
Jelínková,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.201x
xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxko kontaktní místo, které odpovídá za styk s Komisí v záležitostech týkajících se této směrnice.
Má povinnost zasílat Komisi zprávy o zavádění a vyuxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxrtál INSPIRE a evidenci využívání infrastruktury pro prostorová data veřejnosti a Evropské komisi.
Ministerstvo životního prostředí koordinujx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xnitra na chodu geoportálu vyplývá z toho, že geoportál je součástí portálu veřejné správy. Role Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vychází z xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxjňování zprávy jako součást aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí
Aarhuská úmluva stanoví požadavek na zveřejňování a rozšiřoxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aby zajistily zveřejňování vnitrostátních případně regionálních nebo místních zpráv o stavu životního prostředí v pravidelných intervalech nepřexxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxt aktivního zpřístupňování informací [srov. čl. 5 odst. 3 písm. a) Aarhuské úmluvy, čl. 7 odst. 2 písm. d) směrnice 2003/4/ES, § 10a odst. 5 písm. b) komexxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxva životního prostředí zpracovávat v návaznosti na zprávu o stavu životního prostředí České republiky zprávy o stavu životního prostředí jednotlivýxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxtředí České republiky je vytvářena v gesci Ministerstva životního prostředí, byť na její tvorbě spolupracují další ministerstva, jiné správní úřadyx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx x x xx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxliky, podle nějž "k zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xivotním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území České republiky, a to i v návaznosti na mezinárodní dohody"). Zpracováním zprávy je v soxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xchválenou zprávu předkládá vláda oběma komorám Parlamentu k projednání, tedy nikoli ke schválení, přijetí apod.
Bez ohledu na průběh projednání v xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxa o životním prostředí České republiky je komplexní hodnotící dokument, který shrnuje aktuální poznatky o stavu a vývoji jednotlivých složek životníxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxstředí na lidské zdraví a ekosystémy a o stavu životního prostředí v mezinárodním kontextu. Cílem je rovněž posoudit naplňování Státní politiky životxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxngu v oblasti životního prostředí ČR. Metodika Zprávy se v období 1994 až 2008 významněji neměnila. S rostoucími potřebami a nároky na informace a tvorbx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxých resortními i mimoresortními organizacemi. Pro mezinárodní srovnání jsou použita data Eurostatu, Evropské agentury pro životní prostředí (EEA)x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx životního prostředí a předkládána vládě každoročně od roku 1993. Po schválení vládou ČR dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prosxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxa
JUDr. RNDr.
Jitka
Jelínková,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2019
Odpovědnosti orgánů veřejné správy za environmentální vzdxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxhrany životního prostředí v § 16 zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Podle něj se výchova, osvěta a vzdělávání provádějí tak, aby vedly k myšlení a xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxh složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta včetně osvěty vedoucí k preventivní ochraně životníhx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxním a šířením). Proto se v komentovaném ustanovení vymezují základní odpovědnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x rozvoj EVVO a EP.
Na ústřední úrovni jde o odpovědnost Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (srov. § 19 x x x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025".
Na regionální úrovni jde o povinxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xezastupitelné je zapojení řady dalších subjektů, jako jsou střediska ekologické výchovy a ekologické poradny i neziskové organizace, vzdělávací a vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxka
Jelínková,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2019
I. Omezené použití správního řádu při postupu podle zákona o právu na informace o žxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxle zákona o právu na informace o životním prostředí je především zastaralé, neboť § 14 odst. 1 odkazuje na zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxřuje komentované ustanovení pouze omezené použití platného správního řádu na postupy podle zákona o právu na informace o životním prostředí. Smyslex xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxístupnost informací o životním prostředí pro žadatele), zároveň ale garance opravných prostředků při neoprávněném odepření zpřístupnění informacx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxm řízení (správní řád) použijí při řízení podle § 9 odst. 1, 3 x x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvního řádu) a k počítání lhůt (tj. veškerých lhůt pro úkony povinného subjektu a žadatele o informace, např. v odvolacím řízení proti rozhodnutí o odepřxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxnění požadované informace, ale pouze v případě jejího odepření (žádost o informace není podáním podle § 37 spr. řádu a jejím doručením není zahájeno spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtímco neposkytnutí (odepření) informace se děje správním rozhodnutím. Proti tomuto správnímu rozhodnutí je možné se odvolat a vzhledem k širší formuxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xrostředí vyloučit ani mimořádné opravné a dozorčí prostředky podle správního řádu (obnova řízení, přezkumné řízení).
Proti nečinnosti povinnéxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xímž je
fikce
rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace, pokud povinný subjekt v zákonné lhůtě ani neposkytl informace, ani nevydal rozhodnutí o oxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako zákon o svobodném přístupu k informacím, že vyjma výslovně uvedených ustanovení správního řádu ve vztahu k výslovně uvedeným postupům podle infxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxužití správního řádu na postupy při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup (srov. § 1 odst. 2 spr. řáduxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xstatně, i při postupu podle zákona o svobodném přístupu k informacím se odpovědi na procesní otázky, které tento zákon sám neřeší, v praxi nalézají ve sxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxchyb, že na všechny postupy podle zákona o právu na informace o životním prostředí se, stejně jako na všechny postupy podle zákona o svobodném přístupu k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxvně neuvádí.
Ze základních zásad činnosti správních orgánů je ve vztahu k postupům podle zákona o právu na informace o životním prostředí významná nxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x xx xpr. řádu). Obecně platí, že žádosti o informace mají být vyřizovány bezodkladně, nikoli až v poslední den lhůty stanovené pro jejich vyřízení.
Velmx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxjemství), vyvodila
judikatura
k zákonu o svobodném přístupu k informacím ze základní zásady součinnosti správního orgánu s dotčenými osobami, podlx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxi to účel úkonu (§ 4 odst. 3 spr. řádu), a základní zásady umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy (§ 4 odst. 4 spr. řádu). Tyto záxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xsou pochybnosti o nepodjatosti (§ 14 spr. řádu), z výkonu veřejné moci (výkonu pravomoci správního orgánu), tj. i z vyřizování žádosti o informace, přexxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxrmace o životním prostředí k soudní ochraně požaduje směrnice 2003/4/ES (čl. 6 odst. 2) a Aarhuská úmluva (čl. 9 odst. 1).
V § 14 odst. 2 komentovanéhx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxavných prostředků v řízení před správním orgánem (tj. v daném případě pravomocnost rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace poté, co odvolací spxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xx xx xx s.).
Ochrany veřejného subjektivního práva na informace o životním prostředí se lze domáhat také nečinnostní žalobou podle § 79 s. ř. s. po vyčerpáxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxde o případy, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxní nápravy podle § 80 spr. řádu byla bezvýsledná.
K ochraně před zpřístupněním informace, byť i jen částečně, v jiné než žadatelem požadované formě xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xrávo na informace o životním prostředí je ústavně zaručené základní právo, proto se po vyčerpání všech procesních prostředků (tj. neúspěšném domáhánx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxuvisejícího zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu].
Ústavní soud řešil ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím rovněž ústavní stížnxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx. ÚS 1378/16), resp. osoby, která zařazením pod povinné subjekty byla zasažena ve svých základních právech na soudní ochranu, právu vlastnit majetek a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnných subjektů zpochybňujících svoji povinnost poskytovat informace o životním prostředí.
Judikatura:
IV. ÚS 1378/16 (poskytnutí osobních xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazením obchodní společnosti mezi povinné subjekty došlo k porušení jejích základních práv vlastnit majetek a podnikat)
Vztah k jinxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxavujících poskytování informací (též) o životním prostředí před přijetím zákona o právu na informace o životním prostředí
Před přijetím komentovaxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxnů na ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxzena novými). Výslovně byly komentovaným zákonem zrušeny pouze § 14 zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a § 72 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochranx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxyslu zákona o právu na informace o životním prostředí, byla zákonodárcem zvolena jejich nepřímá novelizace tím způsobem, že pokud jde o poskytování inxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by se jednalo o rozpor se směrnicí 2003/4/ES a Aarhuskou úmluvou.
Důvodová zpráva k tomu uvádí: "Řešení vychází z toho, že v těchto zákonech, pokud vůxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výslovně rušit (derogovat), protože v řadě případů řešených podle těchto zákonů nemusí jít o informace o ŽP podle tohoto zákona [§ 2 písm. a) tohoto návxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx v případě environmentálních informací bude mít jeho aplikace přednost a ponechat dosavadní režim podle stávající právní úpravy ve složkových zákonexx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či všechny údaje ve vodohospodářské evidenci budou muset nutně splňovat vlastnosti stanovené definicí informace o životním prostředí podle tohoto zxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o ŽP bude platit tento zvláštní zákon a bude se povinně při zpřístupňování či odpírání informací postupovat podle něj."
S komentovaným ustanovením xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxm na tehdy platný zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí). "Právo na informace o životním prostředí podle tohoto zákona však nelxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, tak způsobu a podmínek zpřístupňování.
II. Vztah k později přijatým právním předpisům
Obtížnější je výklad vztahu ustanovení zákonů přijatých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxrmace o životním prostředí.
Protože taková ustanovení neupravují poskytování informací o životním prostředí komplexně (lhůty, opravné prostřexxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxí úprava v "obecném" zákoně o poskytování informací, v případě informací o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx "Pro poskytování informací členům zastupitelstva obce podle § 82 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, je třeba použít procesní úpravu obsaženou v zákoně č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtupu k informacím.", NSS 8 Aps 5/2012-47, Sb. NSS č. 2844/2013).
Problematické však je, zda ustanovení později přijatých zákonů mohou omezovat rozxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxkon ruší předcházející) a "
lex
posterior specialis derogat legi priori generali" (pozdější zákon speciální ruší obecný zákon dřívější) zřejmě nelzx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xstanovení zákona omezovalo rozsah přístupu k informacím o životním prostředí, tj. zakotvovalo nový zákonný důvod pro odepření zpřístupnění informaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxS, neboť jí stanovený seznam výjimek (čl. 4), tj. důvodů, z nichž mohou členské státy rozhodnout o odmítnutí žádosti o informace o životním prostředí, jx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxní možné chápat jako bezvýjimečný, absolutní (i pokud je v zákoně formulován obligatorně). Jestliže k tomuto závěru dospěla
judikatura
k zákonu o svoxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxS výslovně vyžaduje, aby v každém konkrétním případě byl zvažován veřejný zájem, kterému zveřejnění slouží, proti zájmu, kterému slouží odmítnutí (pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxení přijatých v environmentálních zákonech po nabytí účinnosti komentovaného zákona jsou § 8 odst. 4 zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, § 9 záxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxavec 13 § 39 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Podle § 8 odst. 4 zák. o integrované prevenci platí, že "úřad je povinen zabezpečit ochranu obchodního txxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x), c), d), f) a m)" (pozn. autorů: tj. mj. "seznam a popis zdrojů emisí a zdrojů hluku, vibrací a neionizujícího záření a popis dalších vlivů zařízení, jexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxžňujeme se s názorem veřejného ochránce práv, že úřad nemusí (tj. nemůže) chránit vše, co žadatel o integrované povolení označí za chráněné údaje, ale tx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxy povinen zkoumat, zda informace označená podnikatelem za obchodní tajemství skutečně splňuje všechny náležitosti obchodního tajemství. Ústavně kxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdené v zákoně o právu na informace o životním prostředí, pak navíc ještě zavazuje úřad, aby i v případě, že se o obchodní tajemství jedná, aplikoval princxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxt." (Závěrečné stanovisko k postupu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí ve věci odepření přístupu k podkladxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (dále též "zákon o GMO", "GMO") v § 9 Ochrana některých údajů stanoví, že žadatex x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxípadě v oznámení označit údaje, jejichž zveřejnění by jej mohlo poškodit v hospodářské soutěži, za obchodní tajemství, přičemž je povinen prokazatelxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxegorii rizika uzavřeného nakládání, požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření příslušné kategorie rizika uzavřeného nakládání, místo a účex xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx pohled nevhodná formulace, nutno vykládat "k údajům, u nichž bylo prokazatelně doloženo, že jsou obchodním tajemstvím") mají přístup pouze v zákoně vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí, zveřejňování a jiném zpracování osobních údajů prováděném v souvislosti s nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produktx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxě doloženo, že jsou obchodním tajemstvím, by bylo nutné uplatnit stejný ústavně konformní a eurokonformní výklad, který požaduje veřejný ochránce prxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxní prostředí žadateli podle zákona o právu na informace o životním prostředí.
Podle § 39 odst. 13 zakotveného do zákona o odpadech novelou č. 223/20xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x x x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi, provozovatelů zařízení k nakládání s odpady) se poskytují pouze orgánům veřejné správy a pro potřexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadů se udává časté zneužívání práva na informace v rámci konkurenčního boje subjektů nakládajících s odpady. V případě sporu žadatele o informace o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxístupnění informace zakotvený v zákoně o odpadech testu proporcionality založeném na úvaze, zda zájem veřejnosti na zpřístupnění v konkrétním přípxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxr.
Jitka
Jelínková,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2019
Naplnění zmocňovacího ustanovení k provedení plné transpozice směrnice Ixxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxstředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Ministerstvo životního prostředí vydalo k naplnění zmocnění podle § 15a písm. a), b), d) až f) vyhlášku č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx informace v zákoně o životním prostředí a v zákoně o ochraně přírody a krajiny
Ustanovení § 14 zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, nepřípustně zxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxvo na pravdivé a přiměřené informace o stavu a vývoji životního prostředí, příčinách a důsledcích tohoto stavu, na informace o připravovaných činnostxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxají při předcházení nebo nápravě poškození životního prostředí. Zvláštní předpis může stanovit případy, kdy lze poskytnutí informací omezit nebo odxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xrajiny a stal se inspirací pro § 10 komentovaného zákona. Podle § 72 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. platilo, že "Fyzickým a právnickým osobám jsou informaxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xokud zveřejněním místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů hrozí jejich nepřípustné rušení či ohrožování. Tyto informace xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxumentů uvedených v odstavci 1, a je-li to provozně možné, má právo na pořízení jejich kopií orgánem ochrany přírody za cenu materiálových nákladů."
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxhoto zákona a prováděcích předpisů, jsou povinny v rozsahu své působnosti vést přehled informací, který obsahuje zejména a) normativní správní akty v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxné a jiné podklady pro vydaná rozhodnutí, zejména zápisy, protokoly, svědecké výpovědi, písemné důkazy, odborné posudky, e) návrhy na vyhlášení částx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxonu a řízení ochrany přírody známé příslušnému orgánu, zejména údaje o stavu a vývoji přírodního prostředí."
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 xx x xxxxx xx x xx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxtředí)
  
                            České inspekci životního prostředí
  
                                       V ... dne ...
  
Věc: Žádost o informace o kontrolách plnění povinností na úseku životního prostředí
provozovaxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxdáme o informace:
a) zda byly v uvedeném období vykonány vaším úřadem u provozovatele kontroly plnění
  povinností podle zákonů na úseku životního prostxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx
  xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtění způsobem porušení předpisů zjištěno ANO-NE
b) kopie (skeny) protokolů o kontrole v případě, že bylo zjištěno porušení právních
  povinností
c) kopxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xokud byla v
  návaznosti na kontrolami zjištěné nedostatky vydána
d) pokud váš úřad disponuje informacemi o případných kontrolách plnění povinností na
  xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxdaných v návaznosti na
  tyto kontroly, žádáme o sdělení těchto informací ve struktuře a rozsahu obdobném písm.
  a) až c).
  Informace žádáme zaslat do datovx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
  
                                   xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
                           xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x xýzva k upřesnění žádosti
(§ 3 odst. 2 zák. o právu na informace o živ. prostředí)
  
  Čj.:
  Sp. zn.:                                 V ... dne ...
  
  Věc: Výzva k upřesnění příliš obecně formulovanx xxxxxxx
  
  xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (dále jen "zákon č. 123/1998
Sb.") přijal dne ... žádost pana ... o informace, konkrétně o ... (např. "jak město
přistupuje ke kácení dřevin včetně kopií xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxrmace o rozhodování města jako vlastníka dřevin
podat žádost o povolení kácení, nebo informace o rozhodnutích o žádostech o povolení
kácení dřevin vydxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx
xxx/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a případně vydaných rozhodnutích o
pozastavení, omezení nebo zákazu oznámeného kácení, za jak dlouhé období apxxxxx
  xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxvy, žádost upřesnil, a to
tak, že uvede ... (např. zda žádá kopie žádostí podaných městem ... o povolení kácení,
nebo kopie rozhodnutí vydaných Městským xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxch kácení dřevin podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, a vydaných rozhodnutích o pozastavení, omezení nebo zákazu
oznámexxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
  xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxpřesní, má se za to, že od své žádosti upustil.
 
                  jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
                        (otisk ne/úředního razítka)
  
  Poznámka:
  
Fikce
upxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtí o odmítnutí žádosti o informace o životním prostředí.
3 Vyrozumění o prodloužení lhůty pro zpřístupnění informace a o jeho důvodech
 (§ 7 odstx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 
  xxxx
  xxx xxxx                                 x xxx xxx xxx
  
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
zpřístupnění informace na 60 dnů, tj. do ...
 
  Úřad městské části Praha ... jako povinný subjekt podle § 2 písm. b) bod 1. zákona č.
123/1998 Sb., o právu na inxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxzhodnutí o povolení kácení, kdy za dřeviny povolované ke kácení nebyla
uložena náhradní výsadba, počtu vydaných rozhodnutí o povolení kácení, kdy náhxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xyl počet dřevin povolovaných ke
kácení, vše v rozlišení a) žadatel o povolení kácení hl. m. Praha nebo městská část, b)
žadatel o povolení kácení jiná práxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxxxxx
  x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx části ... žadatele
vyrozumívá, že informace budou zpřístupněny v prodloužené lhůtě do 60 dnů, tj. do ...
(datum).
  Zvláštní okolnosti, které si výjimečxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxx tisíci správních rozhodnutích).
 
                  jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
                         (otisk ne/úředního razítka)
  
  Poznámka:
  Vyrozumění o prodloxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxízení žádosti označené jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
 přístupu k informacím, pokud požadované informace jsou informacemi o živxxxxx xxxxxxxxx
 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
 xx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx
xřístupu k informacím]
  Čj.:
  Sp. zn.:                                 V ... dne ...
  
Věc: Sdělení k žádosti o informace o pokutách podle zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu označenx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
 
  xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxe jen "zákon č. 123/1998
Sb.") přijal dne ... žádost pana ... o zaslání informací I) o pokutách ve formě kopií
všech oznámení o zahájení řízení o přestupku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx "zákon č. 334/1992 Sb.") a všech rozhodnutí o uložení pokuty za
přestupek (správní delikt) podle stejného ustanovení zákona č. 334/1992 Sb. vydaných
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxx
xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxostřední Lhotka, příp.
kopie oznámení o zahájení řízení o přestupku, pokud ještě nebylo vydáno rozhodnutí. (Na
možné protiprávní jednání obce Prostřxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
  xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xikoli jako
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
jak v žádosti uvádí žadatel, ale jako žádost o informxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 123/1998 Sb. Proto žádost vyřizuje v režimu zákona
č. 123/1998 Sb.
  Městský úřad ... žadateli sděluje k části I) a zároveň II) žádosti, že v požadovaném
oxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x. 334/1992 Sb., a
to právě se zmíněnou obcí Prostřední Lhotka. Podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č.
123/1998 Sb. platí, že zpřístupnění informace může být oxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxí řízení o přestupku, které Městský úřad ... ve
specifikovaném období vedl (resp. vede), není dosud pravomocně ukončeno a ani nebylo
vydáno rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xydal dnešního dne rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace podle ustanovení § 9
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 8 odst. 2 písm. c) zák. č. 123/1998 xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 
 
                  xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xřední osoby
                         (otisk ne/úředního razítka)
  
  Poznámka:
  Přestože je žádost podle obsahu vyřizována podle zákona o právu na informace o životním
prostředí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxné jako
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. vyřizováno jako žádost o informace o životním
prostředí.
5 Rozhodnutí o odepření zpřístupnění infxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx
 xx x xxxxx x x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
  xxxx
  xxx xxxx                                 x xxx xxx xxx
  
                    xxxxxxxxxx
 
  xxxxxxx xxxx ... jako povinný subjekt podle § 2 písm. b) bod 1. zákona č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, v platném znění (dále jen "zákon č. 123xxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx
xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxmě kopií
všech oznámení o zahájení řízení o přestupku (dříve správním deliktu) podle ustanovení §
20a odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xtejného ustanovení zákona č. 334/1992 Sb. vydaných
Městským úřadem ... jako příslušným správním orgánem, a to v období od 1. 1. 2017 do 31.
12. 2018, II) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxzhodnutí,
rozhodl podle § 9 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb.
 
                     takto:
 
  Zpřístupnění informace k žádosti žadatele ze dne ..., konkrétně kopie oznámení čj. ...
xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxí se podle § 8 odst. 2
písm. c) zákona č. 123/1998 Sb. odpírá.
 
                    Odůvodnění:
 
  Dne ... obdržel Městský úřad ... od žadatele "žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.x x
xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxsm. c) zákona č.
334/1992 Sb. a všech rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek (správní delikt) podle
stejného ustanovení zákona č. 334/1992 Sb. vydaxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxci Prostřední Lhotka, příp. kopie oznámení o zahájení
řízení o přestupku, pokud ještě nebylo vydáno rozhodnutí. (Na možné protiprávní jednání
obce Prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
  xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxací nikoli jako
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
jak v žádosti uvedl žadatel, ale jako žádost o inxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona č. 123/1998 Sb. Proto žádost vyřizoval v režimu
zákona č. 123/1998 Sb.
  Městský úřad ... žadateli samostatným sdělením poskytl informaci, že v požadxxxxxx
xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx zákona č. 334/1992 Sb., a
to právě se zmíněnou obcí Prostřední Lhotka.
  Podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 123/1998 Sb. platí, že zpřístupnění informace mxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  xxxxxxx xxxxxé správní řízení o přestupku, které Městský úřad ... ve specifikovaném
období vedl (resp. vede), není dosud pravomocně ukončeno a ani nebylo vydáno rozxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxecně: úvaha, proč povinný
subjekt odpírá z fakultativně formulovaného zákonného důvodu, tj. "může odepřít").
  Tento názor Městského úřadu ... podporxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxouhlasí a odkazuje mj. na respektování principu 
presumpce
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxe jako osobě, která by poskytnutím informace mohla být (byla) dotčena, a to v souladu se závěry, ke kterým dospěla
judikatura
s ohledem na základní zásaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx č. 3155/2015 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, a ze dne 17. 12. 2014, čj. 1 As 189/2014-50, č. 3185/2015 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího spráxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxx nejsou dány nějaké okolnosti, pro něž by veřejný zájem na zpřístupnění informace o životním prostředí převažoval nad zájmem, kterému slouží odmítnutx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxd ... nezjistil. (Obecně: u každého zákonného důvodu odepření zpřístupnění informace by měl být proveden v alespoň jednoduché podobě tzv. test proporxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxe podle ustanovení § 81 a násl. spr. řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu ..., a to podáním učiněným u Městského úřadu ... . jméno, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. - osoba, která by byla dotčena poskytnutím informace ... (obviněného z přestupku, pokud by se jednalo o fyzickou osobu, identifikovat v souladu s § 69 oxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxím)
  (§ 9 odst. 3 zák. o právu na informace o živ. prostředí)
 
                 Krajskému úřadu ... prostřednictvím Městského úřadu ...
                                      V ... dne ...
  
   Odvolání proti rozhodnuxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
  Dne ... jsem Městskému úřadu ... podal žádost podle zákona č. 123/1998 Sb., příp. podle
zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí kopie protokolu o kontrole oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xx
xxxx xxxxx
  xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxení Městského úřadu ... čj. ... ze dne .... V tomto
sdělení se uvádí, že kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů a v
ostatním je kontroxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
  xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx, ale poskytnutí kopie protokolu o kontrole, tj. všech informací v něm
obsažených.
  Podle § 9 odst. 3 zák. č. 123/1998 Sb. platí, že pokud povinný subjekt vx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
  xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxud je z neformálního přípisu povinného
subjektu jednoznačně patrná vůle požadované informace neposkytnout (a zpravidla též proč)
, jedná se o správní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
  xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx domnívá, že protokol o kontrole nelze poskytnout s ohledem na ustanovení 20 zákona o kontrole o povinnosti mlčenlivosti kontrolujících. Podávám tímtx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxnného subjektu bylo považováno za rozhodnutí v materiálním smyslu, jde o odvolání včasné. (Odvolateli se doporučuje podat odvolání do 15 dnů od doručexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí je pro absenci esenciálních náležitostí rozhodnutí podle § 68 spr. řádu nezákonné a jako takové musí být zrušeno. Domáhám se poskytnutí požadovxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxo, naznačuje, že protokol o kontrole nelze poskytnout (tj. žádné údaje z něj nelze poskytnout) z důvodu mlčenlivosti kontrolujících. Zákon č. 123/199x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxe poskytnout, musí povinný subjekt poskytnout protokol s oddělením těchto chráněných údajů ("začernění") a vydat o znepřístupněných údajích řádné sxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxo poskytování informací o životním prostředí platí, co stanoví § 19 zák. o svobodném přístupu k informacím, tj. že umožnění přístupu k informacím nebo pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtními zákony. jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, podpis odvolatele identifikace podatele podle § 37 odst. 2 spr. řádu
7 Rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx
 xx x xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx
 xxxx
 Sp. zn.:                                  V ... dne ...
  
                    ROZHODNUTÍ
 
  Městský úřad ... jako povinný subjekt podle § 2 písm. b) bod 1. zák. č. 123/1998 Sb., o
právu na informace o životním prostřxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx
xxxxx x xxxx xxxx) (dále jen "žadatel") o poskytnutí kopie protokolu o kontrole
odpadového hospodářství společnosti ... (protokol čj. ... ze dne ...), na základě
odvolxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
 
                     xxxxxx
 
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxní zpřístupnění informace (protokolu čj. ... ze dne ... o
kontrole odpadového hospodářství společnosti ...) se ruší.
 
                    Odůvodnění:
 
  Dne ... obdržel Městxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxspodářství společnosti ...", která byla vykonána na základě jeho podnětu podaného
podle § 42 spr. řádu.
  Městský úřad ... zaslal dne ... žadateli sdělenx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx.
  Žadatel s odkazem na § 9 odst. 3 zák. č. 123/1998 Sb. podal xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxkého úřadu čj. ... ze dne ..., že poskytnutí kopie
protokolu o kontrole brání povinnost mlčenlivosti podle § 20 kontrolního řádu.
  Městský úřad ... zvážix xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x
x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxhodnutí zaslána kopie protokolu o kontrole s vyloučením osobních údajů a rozhodnutí o
odepření zpřístupnění vyloučených osobních údajů podle § 9 odstx x xx xxxxxxx x x x
xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
 
                     xxxxxxxx
 
  xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx
xxx xxe dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu ..., a to podáním učiněným u Městského
úřadu ... .
 
                  jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
                          (otisk úxxxxxxx xxxxxxxx
 
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
 xx xx xxxx xxxxx
  
                                    xxxxxxxxx xxxxx xx.
                                       V ... dne ...
  
  Žádost o ochranu před nečinností povinného subjektu podle § 80 spr. řádu - (zřejmě)
nepředání odvolání proti fiktivnímu rozhodnutí o odepxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
  xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xopie rozhodnutí o povolení kácení dřevin před budovou Obecního úřadu, které jsem
zjistil po svém příjezdu na chalupu dne ... .
  Protože Obecní úřad ... na xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxolání ke Krajskému úřadu ... jsem v souladu se správním řádem podal prostřednictvím
Obecního úřadu ... .
  Přestože již uplynulo více než 60 dní, nebyl vůčx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xbecní úřad ... vůbec nepředal spis k mé žádosti o
informace odvolacímu správnímu orgánu, přestože tak byl podle § 88 odst. 1 spr. řádu
povinen učinit nejpxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxe
považovat za zvlášť složitý, srov. § 71 odst. 3, § 93 odst. 1 spr. řádu).
  Podávám proto tímto Krajskému úřadu ... žádost o uplatnění opatření proti nečinxxxxx x
xxxxxxx x x xx xxxx xxxxx
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxtné považovat za vyčerpané prostředky k ochraně mého
ústavně zaručeného práva na informace o životním prostředí v řízení před správními
orgány. Proto xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí rozhodnutí o povolení
kácení dřevin nemůže být dán, proto může Krajský úřad zjednat nápravu rychle tak, že
nejen zruší fiktivní rozhodnutí o odepření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxpu osobních údajů, pokud se snad v rozhodnutí vyskytují a jejich
poskytnutí příslušné předpisy vylučují).
 
                                   identifikace žadatele
x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
 xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
 xxxx
 xxx xxxx x xxx xxx xx.
  
  Věc: Žádost o souhlas ke zpřístupnění informace
  
  Městský úřad ... jako povinný subjekt podle § 2 písm. b) bod 1. zákona č. 123/1998 Sb.,
o právu na informaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x
xxxxstupnění informace o životním prostředí, konkrétně fotodokumentace (přesekaných
kořenů stromů ve výkopech, stavebního materiálu složeného v těsnx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx ke kontrole stavební činnosti probíhající v
areálu ... (specifikovat).
  Městský úřad uvážil, že poskytnutí Vámi dobrovolně předané informace by mohlx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí jednání Váš podnět
upozorňoval, a že z určitých částí fotodokumentace by mohlo být spekulováno o jejím
pořizovateli). Zároveň si je Městský úřad ... vxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxo informace, je pouze 
fakultativní
[srov. § 8 odst. 2 písm. a) zák. č. 123/1998 Sb.], důvody pro odepření je nutné vykládat restriktivně a v každém konkrxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxřístupnění požadované informace. S ohledem na obecný požadavek judikatury provádět u všech důvodů neposkytnutí informací tzv. test proporcionalitxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávněné úřední osoby (otisk ne/úředního razítka) Poznámka: Praxe v případě podnětů podle § 42 spr. řádu (upozorňujících na možné protiprávní jednáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xontrole podle § 22 kontrolního řádu, a přímo vydává rozhodnutí o odepření zpřístupnění. V případě, kdy podnět je provázen
relevantní
informací o živoxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dobrovolně předala, mohlo být shledáno nezákonným. Dále podle § 8 odst. 9 zák. o právu na informace o živ. prostředí platí, že jde-li o žádost o poskytnutx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xdst. 2 písm. a) (tj. že jde o dobrovolně předanou informaci osobou, která nedala ke zpřístupnění souhlas).
10 Vyrozumění žadatele smyšlené idexxxxx
  xx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx x x xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
  
                                xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
  
  xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxkt podle § 2 písm. b) bod 1. zák. č. 123/1998 Sb., o
právu na informace o životním prostředí, v platném znění (dále jen "zákon č. 123/1998
Sb.") obdržel dne .xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxí ... (uvést, o co bylo žádáno).
  Městský xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. .
  Podle zákona č. 123/1998 Sb. musí být ze žádosti o informace patrno, kdo ji podal (§ 3
odst. 1 poslední věta). Anonymní žádost je důvodem pro odepření zpxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
  Městský úřad proto podání, které obdržel dne ... z elektronické adresy ..., odložil.
 
  Poznámka:
  Neformální vyrozumění žadatele smyšlené totožnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
 
  xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxx x x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx o užívání státních symbolů České republiky, v
platném znění se otisk úředního razítka s malým státním znakem používá jen na rozhodnutích
a jiných listixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxrafie
FUREK, A., ROTHANZL, L., JIROVEC, T. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2016.
JELÍNKOVÁ, J., TUHÁČEK, Mx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxém přístupu k informacím. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Komentář. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2005.
KUČEROVÁ, A., NOVÁKOVÁ, L., Fxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.
MÜLEROVÁ, H., HUMLÍČKOVÁ, P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR. Praha:
Acadexxx
x xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017.
TUHÁČEK, M. Možnosti přístupu k informacím o projektech podporovaných ze strukturálních fondů EU. Praha: Transpxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár. Problémy z praxe a rozhodnutia súdov. Pezinok:
Via Iuris
, 2012.
Odborné xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxuce: obchodní společnosti jako povinné subjekty v právu na informace. Správní právo, 2016, č. 7.
NONNEMANN, F. Lze zveřejnit informace o hospodařexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxování informací o životním prostředí. Právní rozhledy, 2011, č. 5.
NONNEMANN, F. Poskytování informací, osobních údajů, a souhlas dotčených osobx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x018, č. 2.
ZAHUMENSKÁ, V., ZAHUMENSKÝ, D. Zvukové záznamy z veřejných projednání a ochrana osobních údajů. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, č. xx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR