168/1999 Sb.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvědnosti z provozu vozidla)
JUDr.
Petr
Kazda
Mgr.
Karolína
Kazdová
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxí ustanovení
(Předmět úpravy)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxštění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (1 až 7)
II. Právní úprava
de lege lata
(8 až 10)
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx
x xxxxx x
xx xxvoj právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
1.
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxku nebývale vysokých škod z provozu vozidel. Z počátku (do roku 1933) bylo pojištění zcela dobrovolné, proto se právní úprava řídila pouze obecnými přexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxilovým zákonem - zákon č. 162/1908 ř. z., o ručení za škody z provozování jízdních silostrojů ze dne 9.8.1908, který přešel k principu odpovědnosti za náxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxřejných silnicích a cestách nikoliv na kolejnicích pohybovaného někdo byl poraněn nebo zabit nebo byla-li způsobena škoda na věcech, řidič a vlastník xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx x x 1326 ABGB, při zabití podle § 1327 ABGB... Kdo odpírá ručiti podle tohoto ustanovení, má dokázati skutečnosti, na kterých se jeho osvobození zakládá".
xx
xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxozu. Proto bylo třeba zabezpečit jak jejich nárok na náhradu škody, která má původ v silničním provozu, tak i faktickou vymahatelnost tohoto nároku s ohxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxí světové válce přišel rozvoj automobilismu v takové míře, že se pojištění odpovědnosti z provozu stalo nejvýznamnějším ze všech pojištění odpovědnoxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xdpovědnosti z provozu motorových vozidel odlehčilo nejen soudní agendě, ale zvýšilo i úspěšnost poškozených při vymáhání náhrady škody na škůdci. Záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxvatele motorových vozidel sloužících k přepravě osob a nákladů za úplatu, které se vztahovalo na osoby podnikající v dopravě. Zákonem č. 81/1935 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonné ručení, pro všechny provozovatele motorových vozidel, která podléhala zápisu do registru motorových vozidel. Majitel vozidla měl povinnosx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxotné. I přes novou právní úpravu docházelo k situacím, kdy poškozeným škoda uhrazena nebyla. Zákon č. 162/1908 ř. z., o ručení za škody z provozování jízxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxt poškozeným, např. pojištěný způsobil škodu v opilosti, při jízdě bez řidičského průkazu, nebylo zaplaceno pojistné atd. Na podporu poškozených bez xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny), ze kterého se poškozeným hradila pouze škoda na zdxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx uložených majitelům motorových vozidel bez pojištění.
4.
Zákonem č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích, zákonodárce změnil formu pojxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxenci motorového vozidla nebo přidělení registrační značky (dále upraveno zákonem č. 63/1951 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxen přímý nárok poškozeného na úhradu škody vůči pojistiteli pro případy, kdy nebyl zjištěn škůdce. Vzhledem k zákonné formě pojištění byl zákon nahrazxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxby odpovědné za provoz motorových vozidel jsou proti následkům zákonné odpovědnosti povinně pojištěny u Státní pojišťovny.
5.
Pojištění vznikaxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis může uložit fyzické a právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxínek v něm uvedených (pojištění zákonné)". Tímto zvláštním právním předpisem byl např. § 14 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxnoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, která byla nahrazena vyhláškou ministerstxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxovozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou. Pojištěno bylo každé vozidlo bez ohledu na to, zda bylo k silničnímu provozu skutxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xoční sazby pojistného bez ohledu na výši poskytnutých pojistných plnění. I když pojistník řádně nehradil pojistné, nedocházelo k zániku pojištění. Zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxtální škoda při dopravní nehodě atd.), nebo pokud provozovatel přestal být provozovatelem vozidla.
6.
Přepracovaný občanský zákoník zrušil v rxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxškou ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxvazky pojistitelů na plnění z povinného pojištění. Povinné pojištění se tak stalo pro pojišťovny velice nerentabilním, až ztrátovým odvětvím.
7.
x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnného pojištění u nás. Nezbytným vyústěním situace bylo přijetí zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím pxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 417/2017 Sb.
9.
Do rxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xojišťovna, a.s. (jako právní nástupce České pojišťovny, s. p., která vznikla z České státní pojišťovny). Ministerstvo financí ČR, Česká pojišťovna, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxbenou provozem vozidla, a s účinností od 1.1.2000 změnil formu ze zákonného na povinné smluvní pojištění.
10.
Zákon obsahuje komplexní úpravu povxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xancelář pojistitelů, na niž přešla všechny práva a povinnosti vzniklé České pojišťovně, a.s., ze zákonného pojištění včetně všech vytvořených finanxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xicenci k poskytování povinného pojištění získalo 12 pojišťoven. Po dobu následujících 3 let prováděcí předpis Ministerstva financí ČR stanovil maxixxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxrstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch pojmů, obsahuje ustanovení týkající se pojistné smlouvy, zániku pojištění, rozsahu pojištění, práv a povinností pojistitele a pojištěného, podmxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxje velký konkurenční boj a někdy jsou pojistitelé podezříváni i z kartelových praktik). Zákon prošel několika novelizacemi v souvislosti s přijímáníx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxení přímého nároku poškozeného vůči pojistiteli již v samotném zákoně. Podle předchozích úprav musel totiž poškozený až na výjimky uplatnit svůj nárox xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxmítnout plnění, jestliže pojištěný xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
13.
Zákon zrušil limitní hranici pro postižní nárok pojistitele, která byla stanovena na max. 50% vyplaceného pojistného; je tedy na vůli pojistitelxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxdní vliv na aktuální znění zákona mají směrnice Evropské unie, tlak na sbližování právních úprav je dán zejména rozvojem vnitřního trhu a svobody pohybxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxorové směrnice.
15.
První tři motorové směrnice - první směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24.4.1972 o sbližování právních předpisů členských států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxištění, Druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30.12.1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel - byly podkladem pro vytvoření zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti zx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxším přínosem bylo zavedení povinného odpovědnostního pojištění motorových vozidel v členských státech a systému mezinárodních zelených karet (člexxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xylo 350 000 ECU u škod na zdraví pro každého poškozeného, 100 000 ECU při škodách na majetku), stanovení povinnosti pro členské státy vytvořit kanceláře xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxx
16.
Třetí motorová směrnice výrazně podpořila volný pohyb, když zavedla princip "single premium", dle kterého jedna pojistná smlouva pokrývá svým rxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxná ochrana členského státu, kde má vozidlo své obvyklé stanoviště, pak právní ochranu tohoto státu. Povinné krytí bylo rozšířeno na škody na zdraví všexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo zákona, a proto si tento zákon vyžádal novelizace. Čtvrtá motorová směrnice posílila ochranu zájmů poškozených zavedením institutu škodního zástuxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xejich bydliště. Dále byla vytvořena informační střediska, která poskytují xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonem č. 47/2004 Sb.
18.
Pátá motorová směrnice přinesla výkladová a zpřesňující pravidla pro předchozí směrnice. Byly navýšeny minimální limxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxcných škod na částku 1 000 000 eur bez ohledu na počet poškozených, těchto limitů měly státy dosáhnout do roku 2013. Právní předpisy České republiky dosaxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xx xx xx xxxionů Kč. Směrnice z důvodu nespravedlivého snížení ochrany poškozených zakázala započtení spoluúčasti poškozené osoby v případě věcných škod způsoxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxozu vozidla jak v domácím státu, tak i v cizím členském státu. Pojistiteli vznikla povinnost vydat pojistníkovi na žádost potvrzení o trvání pojištěníx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxtárním právu pokrývá celé území Evropské unie) bylo pojistiteli zakázáno ukončovat pojistný vztah v důsledku provozu vozidla mimo stát jeho registraxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx např. přímý nárok poškozeného vůči pojišťovně.
19.
První až pátá motorová směrnice byly sjednoceny do jednoho předpisu v podobě šesté motorové směrnice Evropského paxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx případ takové povinnosti pojištění, účinné od 27.10.2009, která plně nahrazuje předešlé právní akty a v plném znění zachovává jejich obsah. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx práva Evropské unie hlavně pro účely transpozice xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe v kontextu českého právního řádu nepřináší nové změny, došlo v ní především ke sjednocení právní úpravy z několika motorových směrnic do jedné. Právnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxh právních úprav. V České republice se tento problém vyskytl při stanovení rozsahu pojištění odpovědnosti. V květnu 2018 předložila Evropská komise nxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do směrnice judikaturou SDEU často dovykládané pojmy „provoz vozidel“ a „obvyklá funkce vozidla“. Vzhledem k tomu, že návrh obsahuje velice extenzivxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvacích návrhů bude výsledkem dlouhého jednání členských států.
20.
Z části textu o vývoji právní úpravy pojištění odpovědnosti můžeme odvodit vzxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxzování jízdních silostrojů.
21.
Za další prameny práva v povinném pojištění lze pokládat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacíxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxzu, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., který upravuje registraci a schvalování technické způsobilosti vozidel. Pravidla provozu a technická způsobilost vozidel jsou důležité pro šetřxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xojištění - pojistiteli, je zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) který upravuje pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx úprava odpovědnosti za újmu je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který je
lex generalis
ke komentovanému předpisu. Občanský zákoníx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx x. 2017 ve vztahu k zákonu č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kdy sám vymezuje v § 16 a § 16a přestupky a správní delikty fyzických osob, právnických osob a poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxdla ve formě peněžitého trestu, případně zákazu činnosti. S účinností od 1. 7. 2017 vymezuje komentovaný předpis přestupky fyzických, právnických osxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxky a řízení o nich.
K odst. 2 ve znění účinném od 1.1.2018
25.
Novelizace komentovaného předpisu provedená zákonem č. 293/2017 Sb., přichází s účinností od 1.1.2018 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx do části označené písmenem b). Nově jsou tu tak vymezeny písmeny a) a b) dvě povinnosti, které musí být pro řádné provozování motorového vozidla splněnyx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx. Účelem nové právní úpravy je upřesnit, kdy musí být splněna povinnost pojištění odpovědnosti a reagovat tak na problémy praxe, kdy vznikaly pochybnoxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx proti sobě stojí vlastnické právo majitelů motorových vozidel a práva poškozených na náhradu újmy způsobené provozem motorových vozidel. Majitel moxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xěchto situacích zústává vozidlo bez povinného pojištění. Na druhé straně mají poškození systémem motorových směrnic a národních právních předpisů zxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxzkou, zda má vlastník motorového vozidla povinnost sjednat občanskoprávní pojištění odpovědnosti z provozu i v případě, že sám vlastník se rozhodne vxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xozidlo registrované v Portugalsku, kvůli svému zdravotnímu stavu se rozhodla vozidlo již dále neužívat, odstavila jej na svém soukromém dvoře, nesjexxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx klíče od vozidla v jejím domě a s nepojištěným vozidlem vyjel na veřejnou komunikaci. Při této cestě způsobil dopravní nehodu, které měla za následek jexx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxskytla Portugalská kancelář pojistitelů. Následně se kancelář pojistitelů domáhala regresu proti paní Juliana z důvodu nesplnění povinnosti uzavřxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanskoprávní odpovědnosti z provozu motorového vozidla je povinné, i pokud je dotyčné vozidlo stále v členském státě zaregistrováno a je provozuschopxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxí právo domáhat se náhrady poskytnutého plnění - kromě osoby nebo osob odpovědných za dopravní nehodu - i po osobě, která byla povinna sjednat občanskopxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxž tato osoba není občanskoprávně odpovědná za nehodu, při níž tato škoda vznikla.“
K odst. 2 písm. a) ve znění účinném od 1.1.2018
26.
Povinnost poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxy je vozidlo v tomto registru zapsáno. Již samotná registrace vozidla do registru silničních vozidel je dle zák. č. 56/2001 Sb., podmíněna existencí poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxé vozidlo není provozováno nebo je odstaveno na pozemní komunikaci. Povinnost pojištění odpovědnosti nemusí být splněna od okamžiku, kdy je vozidlo zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xýt povinnost pojištění odpovědnosti splněna u vozidla zaniklého (viz komentář k § 12 komentovaného předpisu) od okamžiku, kdy je do registru vozidel zxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx x), že provozovat vozidlo na vymezených komunikacích, bez ohledu na to, zda je vozidlo zapsáno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxla na pozemní komunikaci musí být vždy zabezpečeno pojištěním odpovědnosti, bez ohledu na to, zda je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel.
x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx
xxx
xxxxx xxxxxxje typy pozemních komunikací, na nichž je možno provozovat vozidlo pouze za splnění podmínky, že ten, kdo provozuje vozidlo, je pro případ vzniku povinxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xomunikací, na které se pojištění odpovědnosti vztahuje. V rozhodnutí SDEU ve věci C-334/17 José Luis Núnez Torreiro rozšiřuje pojistné krytí i na provxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o vojenský výcvikový prostor určený pro pásová vozidla. V rozhodnutí ve věci C-648/17 BTA Baltic Insurance Company vztáhnul pojištění odpovědnosti i xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxlace způsobilo rozsáhlý požár, dokonce zaparkováno v garáži soukromého bytového domu. Na základě těchto rozhodnutí již můžeme říci, že se v evropském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xáhradě újmy způsobená provozem tohoto vozidla. Pojištění se vztahuje a uzavírá pro dané vozidlo, nikoliv pro jednotlivé řidiče. Platí tak, že z pojištxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx, že se pojištění vztahuje k provozovanému vozidlu, protože u něj se může střídat několik řidičů (potenciálních škůdců), nikoliv k jednotlivému řidičxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxí řidičského oprávnění, neboť ne všichni držitelé řidičského oprávnění jsou aktivními řidiči vozidel.
Termín „provoz vozidel“ je SDEU vykládán sxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxuje i na škody, které způsobil spolucestující v zaparkovaném vozidle tím, že při otvírání dveří tohoto vozidla narazil do vozidla stojícího vedle a pošxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxovídá jeho funkci dopravního prostředku, jelikož umožňuje nástup a výstup osob či nakládku a vykládku zboží, které má být tímto vozidlem přepraveno. Pxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxemních komunikací, na které se pojištění odpovědnosti vztahovalo. Pod pojem „provoz vozidel“ tak spadají nejen případy silničního provozu, tj. provxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxmu výkladu se přiklání i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3229/2017, kdy soud vyložil, že i provoz vyřazeného vozidla BVP x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxě určeno k provozu na pozemních komunikacích, ale zda bylo skutečně na pozemní komunikaci provozováno. Pokud se však např. pracovní stroj, vojenské voxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x škodu způsobenou provozem dopravních prostředků.
K odst. 2 ve znění účinném do 31. 12. 2017
28.
Zákon vyžaduje pojištění odpovědnosti při provozu motorových vozidel na vymezených typech pozemních komunikací - dálxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxcích). Provozování vozidla na těchto komunikacích povinné pojištění jednoznačně kryje. Účelovou komunikací, která není veřejně přístupná, je napřx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xvora Evropské unie. Jedná se o zásadní rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-162/13 Damijan Vnuk proti Zavarovalnica Triglav
d. d.
(viz jud. č. 3). Soudnx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxukromém dvoře. Dle stávající české právní úpravy došlo ke vzniku újmy mimo pozemní komunikaci vyjmenovanou v § 1 odst. 2 ve znění účinném do 31. 12. 2017 [x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxovoz vozidel" a "použití vozidla" ve vztahu k jeho obvyklé funkci. Dále řešil otázku, zda se pojistné krytí povinného pojištění vztahuje jen na újmu vznxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxékoliv použití vozidla, které odpovídá jeho obvyklé funkci. Uvedený pojem by se tak mohl vztahovat i na pohyb traktoru na dvoře statku za účelem zavezenx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxovozu na vyjmenovaných pozemních komunikacích na pojistné krytí jakéhokoliv obvyklého provozu vozidel. Vzhledem k tomu jaký rozruch vzbudilo výše uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxledem na tento záměr ministerstvo i Česká asociace pojistitelů zatím odložily záměr promítnout závěry rozhodnutí Vnuk do novelizace komentovaného pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xákonem č. 293/2017 Sb., dovozovat rozšíření okruhu pozemních komunikací, na nichž jsou újmy způsobené provozem motorového vozidla kryty pojištěním xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxbírání příspěvku za provoz nepojištěných vozidel (viz komentář k § 4). Výklad Soudního dvora EU v rozhodnutí ze dne 20. 12. 2017 ve věci C-334/17 José Luix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxvozu „běžně používané“, v daném případě se jednalo o vojenský výcvikový prostor určený pro pásová vozidla.
V květnu 2018 předložila Evropská komisx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxutí Vnuk, Andrade, Torreiro, Juliana) a zajistit jednotný výklad ve vnitrostátním právu jednotlivých členských států. Navrhovaná směrnice je doplnxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a odpovídající jeho běžné funkci, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je motorové vozidlo provozováno, a na to, zda vozxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxulovat výjimky z pojištění. Extenzivní výklad řeší řadu sporných otázek v českém právním řádu, na druhé straně vzniká otázka, jak budou posuzovány škoxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xS 25 Cdo 3925/2013, č. 71/2015 Sb. NS k danému uvedl, že "škoda je způsobena zvláštní povahou provozu motorového vozidla tehdy, je-li způsobena jeho typxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdost) použitých materiálů". Situace, kdy se jedná o provoz motorového vozidla, vykládá
judikatura
tradičně velmi široce. O provoz jde i v případě pouxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx.1971, sp. zn. 1 Cz 42/71, uveřejněný pod č. 9/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), jakož i v případě samovolného pohybu vozidla bez současnéxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí a stanovisek, dále jen "R 3/1984"). Jedním z důvodů pro širší pojetí provozu motorového vozidla je samotné naplnění smyslu a účelu institutu objexxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxem plně ovladatelná, a v případě vzniku škody je pro poškozeného s ohledem na specifický charakter této činnosti podstatně ztížená možnost prokázat přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxa příčin najednou. Účinnou ochranu poškozeným je třeba poskytnout vždy, když jim škoda vznikne ve věcné souvislosti s provozem dopravy či dopravního pxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx x1. 8. 2017 i pro skutkový stav, kdy se vozidlo zaparkované v budově samovznítilo v důsledku závady elektroinstalace v tomto vozidle. Dle výkladu Nejvyšxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xřípadě jejího selhání při pohybu vozidla i v případě klidového stavu vozidla. A proto škoda vyvolaná závadou na elektroinstalaci zaparkovaného (nikoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxodou způsobenou provozem motorového vozidla a zakládá přímý nárok poškozeného na náhradu vzniklé újmy proti pojistiteli odpovědného provozovatele xxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bylo více než 24 hodin zaparkováno v garáži soukromého bytového domu, se v důsledku závady na elektroinstalaci vznítilo a způsobilo požár bytového domxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxi jízdami, pojištění odpovědnosti se proto vztahuje i na takto způsobené škody.
Nelze přehlédnout též úzkou souvislost právní úpravy odpovědnosxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xnačná výše škod provozem způsobených, jejichž náhrada zpravidla není v silách jednotlivce (o takový případ jde právě v projednávané věci). Povinné poxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxří. I proto je nutné vykládat pojem provozu dopravních prostředků natolik široce, aby se těm, kdo byli provozem poškozeni, dostalo účinné ochrany. Nemxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xiroký výklad § 427 obč. zák. odpovídá též interpretaci článku 3 odst. 1 směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24.4.1972 o sbližování právních předpisů člensxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxdnosti pojištění, jak ji podal Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ze dne 4.9.2014 ve věci D. V. proti Zavarovalnica Triglav
d. d.
, vedené pod sp. zn. C-1xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu pro ostatní účastníky provozu (i provozu jiného druhu), která pro ně představuje bezprostřední nebezpečí
kolize
, a to bez ohledu na skutečnost, zda jx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případě totiž stále existuje věcná souvislost vzniklé škody s provozem motorového vozidla a pro naplnění výše uvedeného účelu institutu objektivní oxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxbliky ze dne 18.1.1939, sp. zn. Rv I 373/38 (Vážný 17185). Ačkoli jde o rozhodnutí z třicátých let minulého století, které se týká výkladu § 45 odst. 1 tehxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxu vyřazeno vhodným a místu, času, jakož i jiným okolnostem přiměřeným způsobem, např. takovým postavením mimo pravidelnou jízdní dráhu, že není překáxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxtem vhodným a přiměřeným způsobem tak, aby nevytvářelo překážku pro ostatní účastníky provozu. Zpravidla tomu tak bude v případě odstavení vozidla na x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxdla z provozu nepostačí pouhé jeho zanechání nevhodným způsobem na takovém místě, kde bude tvořit překážku pro ostatní účastníky provozu.
V tomto smyxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutí a stanovisek. Pokud se v tomto judikátu jako jeden z příkladů, kdy rovněž jde o provoz dopravního prostředku i v situaci, kdy vozidlo není v pohybu, uxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo s ním přerušil jízdu, ale nepřestal být účastníkem silničního provozu, protože má možnost v případě potřeby zasáhnout. V projednávaném případě vxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxod v provozu - viz jud. č. 5) na železniční trati takovou možnost neměl, a proto okolnost, že nepojízdné vozidlo na trati zanechal, respektive nepodařilx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xx xx
xxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxt splněny dvě podmínky: a to, že se musí jednat o újmu způsobenou provozem vozidla (škoda způsobená jinak než provozem vozidla není pojištěním kryta, naxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xáhradě újmy (musí odpovídat za škodu).
31.
Pojištěno musí být i vozidlo, které je pouze ponecháno na pozemní komunikaci. Pojištění se vztahuje x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxvřít pojištění uložena, toto pojištění uzavřít nejpozději v den prvního použití vozidla.
K odst. 3
III. Vývoj právní úpravy pojistných smluv o povixxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z roku 1811 (ABGB), např. v theresiánském kodexu.
34.
Následně úpravu pojistné (pojišťovací) smlouvy v omezeném rozsahu obsahoval rakouský oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xBGB byl dlouho připravován, pojistné právo (§ 1288-1292 ABGB) v době jeho příprav ještě nebylo příliš rozšířené. Brzo po přijetí zákoníku se rychleji rxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xojistiteli (dle rozhodnutí císaře Františka I. ze dne 4.9.1819 se výlučnými zajišťovateli pojištění staly pojišťovny) umožňovala dohodnout si s pojxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmínky se staly hlavním právním podkladem pro řešení sporů.
36.
Pojišťovací regulativ z roku 1896 zavedl intervenci státu ve formě dozoru. Pojixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xrčil hlavní zásady pojistného práva, kterými se pojistné podmínky musely řídit. Tento zákon byl převzat do prvorepublikové právní úpravy a nahrazen ax xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxladě dekretu prezidenta republiky č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven) v roce 1948 a jejich sloučení do jediného monopolu Českoslovexxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xb., o pojišťovnictví (novelizován zákonem č. 162/1968 Sb.). Samostatně byla pojistná smlouva upravena zákonem č. 189/1950 Sb., o pojistné smlouvě. Txxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x x88-828) zák. č. 40/1964 Sb. Podzákonnou úpravu představovaly vyhláška ministerstva financí č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxí rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou. V rocx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
38.
Základním předpisem pro hmotněprávní úpravu pojistné smlouvy byl od 1.1.1992 do 31.12.2004 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Pojistxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx druhy pojištění vydávány vyhláškami ministerstva financí, prohlašuje nová právní úprava § 788 zák. č. 40/1964 Sb., tzv. všeobecné pojistné podmínkyx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxjistné smlouvy, v obecné rovině vymezují práva a povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
Od 1.1.2005, kdy nabyl účinnosti zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, byla založena dualita právní úpravy pojistné smlouvy. Pojistné smlouvy uzxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxký zákoník. Pojistné smlouvy uzavřené do 31.12.2004 se řídí právní úpravou § 788-828 zák. č. 40/1964 Sb. Účinnost smluv ani délka trvání nemají na použxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxly běžet přede dnem účinnosti zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, nebo po něm. To potvrzuje i usnesení III. ÚS 51/95 (viz jud. č. 1), podle kterého "xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxamenat retroaktivitu zákona, což je z hlediska ústavního pořádku nepřípustné". Postižní práva, ať již
originárně
vzniklá, či ta, která na pojistitexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxřených smluv převedena z právní úpravy zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, do právní úpravy zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
41.
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovení § 2758-2872 obč. zák. obsahují právní úpravu základních pojmů pojistné smlouvy a pojištění, v § 2894-2971 obč. zák. je upravena náhrada újmy. Dxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x přijetí zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., který byl připravován relativně dlouho a vykazuje mimořádnou kvalitu. Jeho úprava se tudíž přejímá xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovanými zahraničními úpravami." Občanský zákoník obnovuje tradici a znovu zařazuje do svého obsahu pojistné smlouvy jako smlouvy odvážné.
4xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxzem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami. Podle § 2774 obč. zák. pojistné podmíxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí a jeho splatnost. Všeobecné pojistné podmínky musí být součástí pojistné smlouvy nebo k ní přiloženy a pojistitel s nimi musí pojistníka seznámit přex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxně pečlivého jednání profesionála a následná odpovědnost dle § 2950 obč. zák.). V případě smluv uzavíraných formou obchodu na dálku nemusí pojistitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxužije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (neuplatní se ustanovení o neúměrném zkrácení a změně okolností, výjimku tvoří podstatná změna pojistnxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxíka (člověka, podnikatele, právnickou osobu, obchodní korporaci), který není odborníkem v oblasti pojištění.
43.
V současné době vedle sebe xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xbčanského zákoníku, lhůty a doby pro uplatnění práv, které se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí této účinnosti, posxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku, jsou dle § 3079 obč. zák. posuzována podle dosavadních právních předpisů. Pxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxjetkové újmy, pokud o to poškozený požádá a jsou-li pro to mimořádné důvody hodné zvláštního zřetele.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xlnění,
§ 12 - zánik pojištění odpovědnosti,
§ 14 - hraniční pojištění,
§ 15 - evidence pojištění odpovědnosti,
§ 16-1xx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxx x xx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx o pozemních komunikacích,
§ 420, § 427 zák. č. 40/1964 Sb., ve znění účinném do 1.1.2014,
§ 788 a násl. zák. č. 40xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxn. aut. dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník se až do jejich zakončení řídí i všechny lhůty bez ohledu na to, zda začaly běžet přede dnem účinnosti xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-právních vztahů. Jiný přístup by mohl znamenat retroaktivitu zákona, což je z hlediska ústavního pořádku nepřípustné
(usnesení Ústavního soudu ze xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxníky provozu (i provozu jiného druhu), která pro ně představuje bezprostřední nebezpečí
kolize
, a to bez ohledu na skutečnost, zda je v okamžiku škodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx je v příčinné souvislosti se vznikem škody, od úmyslného jednání (sebevražedný pokus, útok vozidlem, záměrné poškození vozidla), přes nedbalostní jxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx indispozice).
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.3.2015, sp. zn. 25 Cdo 3925/2013, č. 71/2015 Sb. NS)
3. Čl. 3 odst. 1 první motorové směrnice musx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxé funkci. Uvedený pojem by se tak mohl vztahovat na takový pohyb traktoru na dvoře statku za účelem zavezení valníku, který je k tomuto traktoru připojenx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx
x
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxána za neplatnou s ohledem na postih třetích stran - poškozených, dokonce i když tyto
klauzule
pokrývají jednání protikladné k veřejnému zájmu (např. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxým způsobem nepřispělo k prevenci.
(rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 28.3.1996, C-129/94, Ruiz Bernáldez)
5. Za okolnosti mající půvxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxteriálu, a to i skryté, nebo technický stav dopravního prostředku.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. 25 Cdo 948/2010)
6. Článek x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xrovozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění musí být vykládán v tom smyslu, že se pojem „provoz vxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xéto nehody nebylo sloužit jako dopravní prostředek, ale byl používán jako strok pro získávání hnací síly nezbytné k pohonu čerpadla herbicidního postxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx6/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkoprávní odpovědnosti z provozu motorového vozidla je povinné, pokud je dotyčné vozidlo stále v členském státě zaregistrováno a je provozuschopné, axx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkých států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx má právo domáhat se náhrady - kromě osoby nebo osob odpovědných za nehodu - i po osobě, která byla povinna sjednat pojištění občanskoprávní odpovědnostx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxědná za nehodu, při níž tato škoda vznikla.
(rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4.9.2018 C-80/17 Fundo de Garantia Automóvel proti Juliana)
8. Článek x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxých vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právnx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxemcích, které nejsou „způsobilé k provozu“, s výjimkou komunikací a pozemků, které sice za tímto účelem způsobilé nejsou, jsou však „běžně používané“x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxx vozidlo, které je z něj vzhledem ke konkrétním okolnostem vyřazeno přiměřeným způsobem tak, aby nevytvářelo překážku pro ostatní účastníky provozu. xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xrovozu nepostačí pouhé jeho zanechání nevhodným způsobem na takovém místě, kde bude tvořit překážku pro ostatní účastníky provozu. Toto pravidlo se oxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xlektroinstalaci, a způsobilo tak jinému škodu. Je rozhodující, zda tento jeho specifický projev (závada elektroinstalace) představuje zvlášť kvalxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxckou povahu, slouží k provozu vozidla a vyznačuje se potenciální nebezpečností v případě selhání jak při pohybu vozidla, tak v jeho klidovém stavu. Porxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xtalo i v projednávané věci. Taková závada je tudíž nežádoucím projevem právě těch vlastností vozidla, které jsou spojeny s jeho provozem, vyplývají z jxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxch vylučuje možnost liberace z přísné objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla. Není při tom rozhodné, jak dlouhá doba uplynula od zaparkování xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xlouhodobě či trvale vyřazeno, se projevily vlastnosti, typické pro jeho provoz. Jsou-li stále dokonalejší vozidla vybavena takovými technickými prxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxými účinky xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxktroinstalaci zaparkovaného (nikoliv trvaleji odstaveného) automobilu, která povede ke vznícení vozu a následnému požáru objektu, je škodou způsoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx66/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkající se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxmto ustanovení vztahuje na situaci, v níž cestující ve vozidle stojícím na parkovišti při otevírání dveří tohoto vozidla narazil do vozidla vedle něj a xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxopského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnostx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxadá taková situace, jako je ta, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, v níž začalo hořet vozidlo užívané v souladu s jeho funkcí dopravního prostředxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxě, ačkoli se uvedené vozidlo více než 24 hodin před vznikem požáru nepohybovalo.
(rozsudek Soudního dvora EU ze dne 20. 6. 2019, C-100/18, Línea Directx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxjvyššího soudu ze dne 29.11.2017, sp. zn. 25 Cdo 4463/2017 (spoluúčast poškozeného, podíl na vzniku škody)
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx xx Dostupné z: http://www.pojistnyobzor.cz/pojistne-rozpravy/Archiv/Cisla/1999/Pojistne_Rozpravy_1999_6.pdf [cit. 2015-01-12].
KARFÍKxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxx
xxxxx xx xx xxx
xxxxx
xx xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx.
Bratislava:
Alfa Konti,
1993,
s. 278.
MESRŠMÍD, J. Povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojistné rozpravy [online]. 2008, roč. 11, xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx2].
PŘIKRYL,
V.
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - změny provedené v komunitárním právu tzv. pátou motorovou směrnicí.
Právní rádce,
roč. xxx xx xxx
xx xxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx úpravě pojistných smluv. Pojistné rozpravy [online]. 2007, roč. 10, č. 20, s. 68-71. Dostupné z: http://www.pojistnyobzor.cz/pojistne-rozpravy/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xx 195.
POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla [online]. Praha: PS Paxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxNA PARLAMENTU ČR. Vládní návrh občanského zákoníku [online]. Praha: Parlament České republiky, 2011. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tisxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxnskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (kodifikované znění)x xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
1.
Jedná se o výkladové ustanovení pojmů užitých v zákoně.
K písm. a)
2.
Základním předpoklxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxo ve smyslu komentovaného zákona, tedy které vozidlo musí být při své účasti na provozu pojištěno. Motorové vozidlo je dopravní prostředek, který je poxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x drážní motorová vozidla. Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a zákon o drahách obsahují další definice vozidel.
3.
Pro účely zákxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxé vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka, pokud nejsou schváleny za druh vozidla "motocykl". Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkáxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxm vozidlem motorové vozidlo, které je vyrobeno za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat a věcí. Je jím hlavně osobní automxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění zvláštních podmínek stanovených zákonem o podmínkách provxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní stroje samojízdné a pracovní stroje přípojné. Podle rozsudku NS 25 Cdo 3125/200x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxném případě o škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu, tedy určitou okolností, která je vlastní právě provozu dopravního prostředku (viz jud. č. 14)x x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při tomto přesunu je kryta povinným pojištěním (provozovatel má povinnost vozidlo pojistit). V okamžiku, kdy stroj začne vykonávat pracovní činnostx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xebo délka přesahuje 100 cm, konstrukční rychlost přesahuje 6 km/h nebo jeho maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, definičně splňuje znaky sixxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxleje, které se pohybuje po pozemních komunikacích. Přestože se na trolejbusy vztahuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, zákon ho řadí mezi vozidla, jejxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vozidlo a musí být dle komentovaného předpisu při svém provozu pojištěno a má svoji registraxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Vnuk proti Zavarovalnica Triglav
d. xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxice rozumí jakékoliv motorové vozidlo určené k pohybu po souši, s mechanickým pohonem, nepohybující se však po kolejích, a jakékoliv přípojné vozidlox xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxice se nezabývá způsobem, jakým je dotčené vozidlo použito nebo může být použito. Skutečnost, že traktor, případně s valníkem, může být za určitých okoxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxu eurokonformnímu výkladu se přiklání i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3229/2017, kdy soud vyložil, že i provoz vyřazexxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx vozidlo primárně určeno k provozu na pozemních komunikacích, ale zda bylo skutečně na pozemní komunikaci provozováno. Pokud se však např. pracovní stxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xři tom škodu, jde o škodu způsobenou provozem dopravních prostředků.
9.
Za újmu vyvolanou zvláštní povahou provozu se považuje i újma způsobenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxem taženého, nikoliv tažného vozidla. Z pojištění vozíku jsou hrazeny škody vzniklé např. při ruční manipulaci s vozíkem (připojování, odpojování a pxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Škárová, Hulmák, 2008, s. 1096).
10.
Z výše uvedeného lze dospět k závěru, že z povinného pojištění vozíku dojde k pojistnému plnění pouze za sixxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxý dopad této problematiky lze vysledovat u podnikatelských subjektů, které provozují kamionovou dopravu. Tyto subjekty mají povinnost uzavřít povixxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxují podnikatelskou činnost těchto subjektů. Otázkou tedy zůstává, zda současné vymezení provozu, pro účely zákona, nečiní povinné pojištění některxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
1xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdel, pokud má jeho provozovatel na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-li se o právnickou osobu nebo odštěpený závod v případě zahraniční právnické osoby. Centrální registr silničních vozidel spadá do kompetencí Ministxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, je splněna povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo odcizené v informačním systému Policie České republiky nebo Schengenském informačním systému. K žádosti o zápis silničního vozidla do registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnnosti registrace v registru silničních vozidel, nepodléhají ji ani vozidla historická nebo sportovní, stejně jako vozidla, která jejich vlastník nxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxnku pojištění odpovědnosti pro případ, že jsou provozována nebo ponechána na veřejné pozemní komunikaci.
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xeskou republiku a státní poznávací značku nemá. Vozidlo musí být vybaveno cizí státní poznávací značkou vydanou na základě úředního postupu cizího stxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nepojištěným vozidlem ve smyslu § 24 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 2 písm. m) bod 4.
13.
Cizozemským vozidlem je jakékoliv vozidlo vybavené cizí sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxistrovat vozidlo, které provozuje v České republice, pouze pokud jeho přechodný pobyt v České republice přesahuje 6 měsíců v kalendářním roce.
K písxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu - pojistitel a pojistník. Nepřímými subjekty jsou ti, kteří přistupují do pojistného vztahu nedobrovolně v rámci odpovědnosti za újmu - pojišxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxtitelem /1/ je právnická osoba, která provozuje na základě zákonného oprávnění dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, pojišťovací činnost. Poxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtředkování pojištění. Ve smyslu § 3 zák. o pojišťovnictví může pojišťovací činnost v oblasti povinného pojištění na území České republiky provozovax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxt Českou národní bankou uděleno povolení k provozování činnosti. Pojišťovny se sídlem v jiných členských státech Evropské unie mají právo provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxo provozování této činnosti ve svém domovském státě.
16.
Okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým bylo uděleno tuzxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxáři pojistitelů (§ 18 odst. 3). Pojistitel se sídlem v členském státě Evropské unie se stává členem České kanceláře pojistitelů okamžikem zahájení činxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xojišťovny z jiného členského státu Evropské unie na území České republiky musí pojišťovna svůj záměr oznámit domovskému dohledovému orgánu (kanceláxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxí banku. Pojišťovně z třetího státu musí udělit povolení k pojišťovací činnosti Česká národní banka a musí stanovit svého škodního zástupce.
xxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla tyto pojišťovny:
-
Allianz pojišťovna, a.s.
-
AXA pojišťovna a.s.
-
Česká podnikaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxčská vzájemná pojišťovna, a.s.
-
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
-
Slavia pojišťovna a.s.
-
Direct pojišťovna, axxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxláři pojistitelů zaniká pojistiteli okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o odejmutí povolení k provozování pojišťovací činnxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxho právního předpisu oprávněna provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti. Naproti tomu občanský zákoník osobu pojistitele nijak xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxlouva inominátní. Dle názoru autorů komentáře by však taková smlouva nevyhověla požadavku povinného pojištění, neboť nelicencovaný pojistitel by nxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xunkci zprostředkovací (podílí se na projednání rozsahu újmy i právního nároku, na její reparaci mezi pojištěným škůdcem a poškozeným) a funkci uhrazoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xednat při provozování pojišťovací činnosti s odbornou péčí.
21.
Česká kancelář pojistitelů vystupuje jako pojistitel v rámci komentovaného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxah (uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu) a jehož jednostranný projev vůle může vyvolat i jeho zánik. Je povinen platit pojistné ve stanovené výši x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxjistné události. Při absenci pojistného zájmu nelze pojistnou smlouvu uzavřít, již uzavřená pojistná smlouva by byla neplatná.
xxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxla. Je však povinností pojistitele zaslat sdělení o hrozícím zániku pojištění pro neplacení pojistného jak pojistníkovi, tak i vlastníku vozidla, ktxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které získá z registru silničních vozidel dle § 15. Může tak nastat situace, že se skutečný vlastník o zániku pojištění pro neplacení pojistného nedozxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxiš často, pro povinné pojištění je významnější "osoba pojištěného". V rámci povinného pojištění často nastává situace, kdy osoba pojistníka splývá s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxkonná právní úprava dosud chybí, proto danou otázku vyřešil Nejvyšší soud v rozsudku NS 25 Cdo 2563/2005, když stanovil, že v případě tzv. leasingu je třxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa provozovatele vozidla nelze leasingového nájemce považovat tehdy, jestliže podle smlouvy byl oprávněn vozidlo za úplatu užívat obvyklým způsobemx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xřipojistit při cestě do zahraničí), přičemž pojištění vozidla včetně "zákonného pojištění" bylo zahrnuto v ‚půjčovném' (viz jud. č. 15).
25.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxoduje, kdy a jakým způsobem bude probíhat oprava pojištěného vozidla po dopravní nehodě, a v případě likvidace totální škody je to právě on, komu pojistxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx obč. zák. jasně stanoví, že nájemce vozidlo pojistí, jen bylo-li to ujednáno, jinak je pojištění věcí pronajímatele.
27.
Výraznou odlišnostx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxdě soudních sporů, které se vyskytují v České republice. Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu má primárně držitel motorového xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx má povinnost uzavřít pojistnou smlouvu leasingový nájemce. V české právní úpravě bude každá leasingová smlouva posuzována zvlášť a je určováno, kdo mx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávní úprava umožňuje uzavřít i předběžné pojištění odpovědnosti.
K písm. f)
28.
Pojištěný je osoba, v jejíž prospěch je pojištění sjednáno, nx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xdálosti mu vzniká právo na pojistné plnění. Zároveň má povinnosti, které se vztahují jen k jeho osobě, tyto povinnosti vyplývají z pojistné smlouvy, všxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxl její následky. Při porušení těchto povinností zákon připouští užití přiměřených sankcí určených zákonem.
29.
Pojištěným je podle komentovxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxlasem nebo i bez souhlasu provozovatele, a také provozovatel závodu, ve kterém je pojištěné motorové vozidlo v opravě. Tím zákon poskytuje nejširší spxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Pojištění se proto vztahuje jak na povinnost provoxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xx. Vzhledem k tomu, že v § 10 odst. 1 je pojištěný definován jako ten, vůči komu má pojistitel právo na náhradu toho, co za něho plnil, je nutno v daném přípaxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxu způsobenou provozem dopravních prostředků ve smyslu § 2927 obč. zák. (dříve § 427 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.), kdy se jedná o odpovědnost objektivní s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx6 - jud. č. 13). Provozovatel vozidlo organizovaně užívá, nese náklady na jeho provoz a údržbu. Povinnosti nahradit újmu se nemůže zprostit, byla-li újxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxnaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Místo provozovatele nahradí újmu ten, kdo použije dopravního prostředku bez vědomí nebo proti vůli prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx2008 - viz jud. č. 22).
32.
Pokud je tímto provozovatelem zaměstnavatel, odpovědnost řidiče, jenž v době nehody řídil při plnění pracovních povxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxč. zák. (dříve § 420 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.) přičítá jeho zaměstnavateli, který je provozovatelem vozidla (NS 32 Odo 1397/2005 - viz jud. č. 16, též Šxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx
33.
Pojištěným je také podle § 2928 obč. zák. provozovatel závodu, ve kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxatele v případě opravy vozidla nejen na provozovatele závodu, kde se oprava provádí, ale i na osobu, která vozidlo převzala k opravě. Nový provozovatel xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx provozovatele na podnikatele (opravnu) jako dočasného provozovatele dochází vždy bez ohledu na závažnost, rozsáhlost nebo délku opravy vozidla. Toxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
34.
Podle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou jeho provozem (§ 427 a násl. zák. č. 40/1964 Sbxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx. č. 40/1964 Sb. Z toho plyne, že v případě plurality odpovědných subjektů (řidiče a provozovatele vozidla) závisí na pojistiteli, který z uvedeného txxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxx x viz jud. č. 9, NS 1 Cz 101/77, č. 29/1979 Sb. NS - viz jud. č. 19, NS 25 Cdo 990/2008 - viz jud. č. 7). Stejný právní názor zaujímá i komentářová literatura (Švexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx vůli, jestliže mu toto užití z nedbalosti umožnil, např. se nepostaral o náležité zabezpečení vozidla proti jeho užití (proti vůli provozovatele je užxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx nevěděl, za jakých okolností bylo vozidlo použito. U tzv. "černých jízd" zaměstnanců vozidlem zaměstnavatele je nutno rozlišovat případy zneužití vxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx2 konstatoval, že rodič, který sedmnáctiletému synovi umožnil dispozici s vozidlem tím, že mu v době své nepřítomnosti vůz a klíče nechal volně přístupxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xa škodu jím způsobenou při řízení osobního motorového vozidla bez vědomí rodiče (viz jud. č. 18).
36.
V rozsudku NS 25 Cdo 2157/2004 pak Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxsobenou při jízdě s tímto vozidlem třetí osobou, které syn vlastníka přes výslovný zákaz vozidlo půjčovat toto vozidlo půjčil (viz jud. č. 17).
3xx
xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxil názor, že "osobou bez pojištění odpovědnosti" ve smyslu § 24 odst. 2 písm. b) není osoba, která nesplní povinnost uzavřít k provozovanému vozidlu poxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxdič vozidla. Má-li tedy Česká kancelář pojistitelů podle § 24 odst. 7, ve znění účinném do 28.9.2005, ve spojení s § 24 odst. 2 písm. b) právo postihu vůči xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxť by jako vlastník vozidla nesplnil svou povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti (NS 25 Cdo 990/2008 - viz jud. č. 7, NS 32 Cdo 2837/xxxx x xxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx x x xx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xS 25 Cdo 3360/2007, v němž konstatoval, že jestliže vlastník vozidla není osobou odpovědnou za škodu způsobenou provozem jeho vozidla, k němuž nebylo sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 377/2005 Sb. - viz jud. č. 10. Naproti tomu Ústavní soud v usnesení III. ÚS 812/06 zastává právní názor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa, a to bez ohledu na to, kdo je jeho provozovatelem. Uzavře-li řádně vlastník vozidla tuto smlouvu, je pojištěným i provozovatel vozidla. Porušení povxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxl, touto osobou je vlastník vozidla, byť odpovědnost provozovatele tím není dotčena. Přímým důsledkem porušení této zvláštním zákonem vlastníku staxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxbrž především vznik zákonného nároku poškozeného na náhradu této újmy z garančního fondu České kanceláře pojistitelů, jež je povinna uhradit plnění oxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxeláři pojistitelů je tak vyvolaný dvěma okolnostmi - porušením povinností provozovatele při provozu vozidla a porušením povinnosti vlastníka vozidxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxní namísto pojistitele, však dle názoru Ústavního soudu primárně vzniká jako důsledek porušení odpovědnosti vlastníka vozidla stanovené mu v § 4 (ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvu uzavřel. Regresní nárok České kanceláře pojistitelů na náhradu částek, které plnila ze škodné události namísto pojišťovny, s níž měla mít stěxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxx povinnost plnit z garančního fondu vyvolal. Touto osobou je přitom jednoznačně vlastník vozidla. Pokud by totiž svou zákonnou povinnost splnil, nevzxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxna.
39.
Vědom si dvojího výkladu doplnil zákonodárce s účinností od 1.6.2008 (novela provedená zák. č. 137/2xxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx byla škoda způsobena. Tím vyšel vstříc názoru Ústavního soudu i Nejvyššího soudu. Ústavní soud v usnesení III. ÚS 1758/10 podpořil názor Nejvyššího soxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle § 4 (ve znění účinném do 31.5.2008), nýbrž i osoba, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla, ke kterému taková pojistná smlouva nebyxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxla, který způsobil dopravní nehodu vozidlem bez pojištění odpovědnosti)". Má-li povinnost k náhradě více osob, jsou solidárními regresními dlužníkx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe i vlastník vozidla, pokud mu vozidlo nebylo před dopravní nehodou odcizeno.
xxx
xxxxxovení § 2930 obč. zák. nově zavádí nevyvratitelnou domněnku pro určení provozovatele vozidla, která v předchozích úpravách chyběla. Nelze-li provoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxí ze zásady "vlastnictví zavazuje a nemá rušit práva druhých". Bude na vlastníkovi, aby prokázal, že nebyl provozovatelem vozidla, a nemá tedy povinnoxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ale již neobstarají změnu zápisu v centrálním registru vozidel (k definici provozovatele viz § 2 odst. 15 zák. o podmínkách provozu na poz. kom.). Zápis xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx017 kupní smlouvu přikládá žadatel o zápis změny vlastnictví, pokud dosavadní nebo nový vlastník neposkytuje potřebnou součinnost nutnou k zápisu zmxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xdpovědnostního vztahu.
41.
Novela zákona č. 56/2001 Sb. přináší termín "administrativní zánik vozidla". xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxtr vozidel, musí být sděleno, kde se vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití. Po 31.12.2015 budou vozidla, u nichž tato sdělovací povinnost nebyla doxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxidel přihlásit. V souvislosti s novým zněním § 2 odst. 15 zák. o podmínkách provozu na poz. kom., podle kterého je provozovatelem silničního vozidla osoxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa jiná osoba, došlo ke dni 30.6.2015 k administrativnímu zániku vozidel v tzv. polopřevodu (došlo k převodu vlastnického práva a původní vlastník je z rxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxh komunikacích, technicky tomu tak být ale nemusí. Pro případ, že by provozem administrativně zaniklého vozidla vznikla újma, doporučuje Česká kancexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla lze totiž považovat výhradně situaci, kdy vozidlo přestane fyzicky exisxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx nezná, navíc nemůže existovat žádná souvislost mezi dopravní nehodou a ztrátou technické způsobilosti vozidla z důvodu jeho administrativního zánixxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxže osoby (typicky leasingové společnosti), hradí pojistitel újmu této osobě pouze tehdy, jestliže jde o různé provozovatele vozidel zúčastněných na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx, aby před užitím vozidla zkontroloval, že je jeho provoz pojištěn. Neexistence pojištění nezbavuje řidiče povinnosti k náhradě újmy způsobené provoxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxní pojištěna.
K písm. g)
43.
Poškozený není smluvní stranou pojistné smlouvy, avšak je to právě ten, na jehož ochranu se pojištění odpovědnostx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxistitel plnit.
44.
Poškozeným je ten, komu byla provozem motorového vozidla způsobena újma a má právo na její náhradu. Poškozený se může se svým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtné plnění pojištěnému a poškozený se může se svým nárokem na náhradu újmy obrátit pouze na pojištěného škůdce, nikoliv přímo na pojistitele (např. pojxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxle. Poškozený je tak věcně aktivně legitimován k uplatnění nároku na pojistné plnění vůči pojistiteli (nikoliv pouze vůči pojištěnému škůdci) u soudux xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxkytuje ochrana a není jako v běžném pojistném vztahu odkázán s uplatňováním pojistného nároku u pojistitele na součinnost pojištěného. Česká kanceláx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxl od něj v zákonné tříměsíční lhůtě písemné vyjádření nebo podal proti pojistiteli žalobu a soudní řízení již bylo zahájeno.
xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nárok na náhradu újmy, který není nijak omezen co do rozsahu, a nárok poškozeného vůči pojistiteli, kde se jedná o nárok na pojistné plnění (pojistitel nxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxzení má takové rozlišení dopad zejména pro určení místní příslušnosti soudu (dle sídla pojistitele, nikoliv dle místa škodní události, k tomu blíže usxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xne účastník řízení) a každý z těchto nároků se promlčuje v jiné promlčecí lhůtě.
46.
Podle čl. 4 odst. 1 páté motorové směrnice nelze smluvně ani zxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxvých látek. Stejně tak nelze z pojistného krytí vyloučit osoby, které cestovaly v části motorového vozidla, které nebylo určeno k přepravě osob. I tato xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxsti musí dojít na území České republiky nebo na území cizího státu uvedeného v prováděcí vyhlášce.
48.
Pojixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxotného, popřípadě dalšího vozidla, cestujících v nich, ostatních osob v příčinné souvislosti s nehodou a k poškození věcí či majetku (Hrabec, Deutschxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
K písm. i)
49.
Česká kancelář pojistitelů je právnická osoba zřízená na základě zákona ke dni 30.7.1999, která funguje jako profesní organizaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxelář pojistitelů vznikla na základě transpozice požadavků směrnic Evropského společenství, resp. Evropské unie. Ke dni 1.1.2000 na ni přešla všechnx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxlší právní úpravu činností a povinností České kanceláře pojistitelů obsahují ustanovení § 18-24.
51.
Každý z členských států Evropského společenství, resp. Evropské unie, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxch státech a usnadnila řešení pojistných událostí s mezinárodním prvkem. V České republice tak byla vytvořena Česká kancelář pojistitelů, jejíž obdoxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xe do Rady kanceláří. V rozsudku Soudního dvora EU ze dne 15.6.2017 ve věci C-587/15 Lietuvos Respublikos transporto priemoniu draudiku biuras v. Dockexxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxxxx xístem je správní orgán, příslušný k registraci vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
53x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
54.
Správním orgánem příslušnxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx x x xx xxx x x xx xxx x xx xxxxx xx x xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxiv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Údaje do evidence podle § 4 odst. 1 písm. d) zák. o podmínkách provozu na poz. kom. zapisuje obecní úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxosti jediným platným dokladem o uzavření povinného pojištění. Pojistitel je povinen vydat pojistníkovi pojistku jako doklad o uzavření pojistné smlxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx listinou, kterou zvláštní předpis prohlašuje za veřejnou. Zelená karta je tedy listinou soukromou, je-li pravost takové listiny zpochybněna, nese dxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxna tak, aby toto pojištění na základě jediného pojistného platilo na území všech členských států Evropské unie a dalších států uvedených v prováděcích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxky na území Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Itálie, Irska, Islandu, Kypru Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucembursxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxlké Británie a Severního Irska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Albánie, Andorry, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Makedonie, Chorvatska, Monaka, Rxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxlorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko, Tunisko,; platí pojištění odpovědnosti pouze v případě, že rozeznávací značka tohoto státu není pojistitexxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxč vozidla je povinen mít u sebe při řízení vozidla zelenou kartu. Pokud ji při silniční kontrole nepředloží, může mu být uložena pokuta od 1500 Kč do 3000 Kxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxrzení o vrácení do 15 dnů od vrácení.
58.
Rada kanceláří (Council of Bureaux) je zastřešující instituce systému zelených karet. Vznikla na počáxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxspodářský prostor.
60.
Pojistná smlouva týkající se pojištění odpovědnosti musí být uzavřena tak, aby toto pojištění na základě jediného pojxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxxení termínu "obvyklé stanoviště vozidla" je nezbytné v rámci fungování volného prostoru v rámci Evropské unie, vychází z motorových směrnic a v minuloxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdla s obvyklým stanovištěm v tomto státu bude plně kryta povinným pojištěním. Přestože motorové směrnice upravují podstatnou část povinného pojištěxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxla.
62.
U řešení nehod s přeshraničním prvkem je důležité určit území, na kterém má vozidlo obvyklé stanoviště. Ustanovení § 2 písm. m) ho vymezxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xa to, zda jde o značku trvalou nebo dočasnou);
-
území státu, v němž značka přidělená vozidlu pojistitelem nebo jiná rozlišovací značka byla vydánax xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxou státní poznávací značky;
-
území státu, v němž má vlastník nebo spoluvlastník vozidla bydliště, jestliže se pro takové vozidlo nevyžaduje ani rxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx události, jestliže se jedná o vozidlo bez státní poznávací značky, přestože mělo být takovou značkou opatřeno, nebo o vozidlo se státní poznávací značxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxniční pojištění, § 15 - evidence pojištění odpovědnosti, § 18-25 - kancelář
Související právní předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxé způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Z judikatury:
1. Zelená karta (mezinárodní karta automoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pravosti a pravdivosti.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.3.2015, sp. zn. 23 Cdo 802/2013)
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxy něco jiného, vzniká od předání silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky, jež je předmětem leasingu, leasinxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx. (§ 2 odst. 15 zák. o podmínkách provozu na poz. kom. ve znění účinném od 1. 6. 2017) a leasingový nájemce se stává jeho provozovatelem.
(rozsudek Nejvyxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadil prostřednictvím pojišťovny (cestou pojistného plnění) poškozenému škodu, vůči řidiči jako druhému ze solidárně zavázaných dlužníků, na vypořxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxzsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.8.2013, sp. zn. 32 Cdo 3050/2011)
4. Ustanovení § 427 obč. zák. upravující odpovědnost provozovatele za škodu zpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stojí vedle sebe. Odpovědnost provozovatele motorového vozidla za škodu způsobenou jeho provozem podle § 427 a násl. obč. zák. proto nevylučuje odpoxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxdiče podle § 420 odst. 1 obč. zák. nepřichází v úvahu jen v případě uvedeném v § 420 odst. 2 obč. zák.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2010, sp. zn. xx xxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxtanovení § 420 odst. 1 obč. zák. jeho řidič, pokud způsobil škodu zaviněným porušením právní povinnosti a nejde-li o případ uvedený v ustanovení § 420 oxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k obecné odpovědnosti za škodu podle § 420 obč. zák. Poškozený ze střetu motorových vozidel může proto uplatnit náhradu škody vůči provozovateli doprxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.3.2010, sp. zn. 25 Cdo 2821/2008)
7. Osobou bez pojištění odpoxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxistnou smlouvu, nýbrž osoba odpovídající za škodu způsobenou provozem vozidla, ke kterému taková pojistná smlouva nebyla uzavřena.
(rozsudek Nejvxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx7 a násl. obč. zák. nevylučuje souběžnou (solidární) odpovědnost řidiče tohoto vozidla podle ustanovení § 420 odst. 1 obč. zák., který způsobil škodu xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xodle ustanovení § 24 odst. 7 a § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb. i vůči řidiči (nepojištěného) vozidla, odpovídá-li řidič za škodu vzniklou přx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxvozem vozidla zakotvené v zákoně č. 168/1999 Sb. se vztahuje na odpovědnost každé osoby, která za škodu, jež byla způsobena v souvislosti s provozem pojxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxou za škodu způsobenou provozem jeho vozidla, k němuž nebylo sjednáno povinné pojištění odpovědnosti za škodu, nemá vůči němu Česká kancelář pojistitxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx x360/2007)
11. Ustanovení § 427 a násl. OZ o zvláštní odpovědnosti není ve vztahu k obecné odpovědnosti podle § 420 OZ ustanovením speciálním, nýbrx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxtivního principu a proti řidiči dopravního prostředku podle § 420 OZ na základě odpovědnosti založené na presumovaném zavinění.
(rozsudek Nejvyššxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxč. zák.) není ve vztahu k obecné odpovědnosti podle § 420 obč. zák. ustanovením speciálním, nýbrž obě skutkové podstaty stojí vedle sebe. Odpovědnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxže škodní události porušením právní povinnosti; je proto na vůli poškozeného, vůči kterému ze škůdců (či zda vůči oběma) nárok na náhradu škody uplatníx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx se promlčuje v obecné promlčecí době podle ustanovení § 101 obč. zák.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.4.2008, sp. zn. 25 Cdo 799/2006)
14. Jestxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxč. zák.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2006, sp. zn. 25 Cdo 3125/2005)
15. Odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou jeho prxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxouvy, jaký rozsah práv k vozidlu vlastník převedl na leasingového nájemce. Za provozovatele vozidla nelze leasingového nájemce považovat tehdy, jesxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xradit pouze údržbu a opravy vozidla a nebyl povinen vozidlo pojistit (pouze připojistit při cestě do zahraničí), přičemž pojištění vozidla včetně "záxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxyslu § 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 168/1999 Sb., ve znění účinném do 22. 9. 2016, stíhá nikoliv řidiče, který jako zaměstnanec pojištěného způsobil škodx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx v rámci pracovněprávního vztahu.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2007, sp. zn. 32 Odo 1397/2005)
17. Za škodu způsobenou provozem dopravnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xkody sám neřídil. Pouze tehdy, jestliže dopravní prostředek byl použit bez vědomí nebo proti vůli provozovatele, odpovídá za škodu ten, kdo tímto způsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxtilého dítěte, který nepředpokládal, že nezletilý může vozidlo použít k jízdě, a který nezletilému umožnil dispozici s vozem tím, že mu v době své nepříxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxečně (solidárně) s nezletilým za škodu jím způsobenou při řízení dopravního prostředku bez vědomí rodiče.
Při určení výše škody vzniklé na použité a čxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxavu věci musí být odečtena částka odpovídající zhodnocení věci její opravou oproti původnímu stavu; jinak by poškozenému vznikalo bezdůvodné obohacxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxx002)
19. Aj keď za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zodpovedá prevádzateľ tohto dopravného xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxosti poškodenému porušením právnej povinnosti (§ 420 O.z.), pokiaľ nejde o prípad uvedený v ustanovení § 421 ods. 2 O.z.
Poškodenému patrí odškodnenix xx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx 1 Cz 101/77, č. 29/1979 Sb. NS)
20. Paní Farrell cestovala v zadní části dodávky, která nebyla určena k přepravě osob. Irská obdoba ČKP ji odmítla odškxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx, z povinného pojištění by znamenalo nepřípustné rozšíření obsahu směrnic.
(rozsudek Soudního dvora EU ze dne 19.4.2007, sp. zn. C-356/05, Elaine Faxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxidla na provozovatele podniku, kde se provádí oprava předmětného vozidla, dochází výlučně v případě, je-li vozidlo za účelem opravy předáno osobě proxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25. 1. 2011, sp. zn. 25 Cdo 3874/2008)
22. Za nedbalost, jíž provozovatel ve smyslu ustanovení § 430 odst. 1 obč. zák. umožnil zneužití svého dopravníxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zasáhnout v případě potřeby a bez náležitého zabezpečení vozidla, kupř. uzamčením.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 25 Cdo 4729/xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxanizací, řízení a realizací provozu. Může jít o události způsobené zejména vnějšími přírodními silami, např. o živelní událost, které nemohlo být proxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jde o zásah „zvenčí“, nikoliv o okolnost mající původ ve vlastním provozu. Jde v podstatě o tzv. kvalifikovanou (nikoliv prostou) náhodu, neboli vyšší xxx x
xxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxatitelné události bez ohledu na to, zda škodě mohlo či nemohlo být zabráněno.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2012, sp. zn. 23 Cdo 454/2012)
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxatelem) oprávněn nechat pronajaté vozidlo opravit a který opravu učinil na xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xojišťovně z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, jehož provozovatel je pojištěn ve smyslu zákona o pojištění odpxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve zněxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxědnosti z provozu motorového vozidla je povinné, pokud je dotyčné vozidlo stále v členském státě zaregistrováno a je provozuschopné, ale je výlučně z rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xrosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve zxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxerá stanoví, že subjekt uvedený v tomto ustanovení má právo domáhat se náhrady - kromě osoby nebo osob odpovědných za nehodu - i po osobě, která byla povinxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdnala, i když tato osoba není občanskoprávně odpovědná za nehodu, při níž tato škoda vznikla.
(rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4.9.2018, C-80/17 Funxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxlána zvláštní povahou provozu motorového vozidla ve smyslu § 427 z. č. 40/1964.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 25 Cdo 272/2013)
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xp. zn. III. ÚS 1758/10
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4173/2009 (pojištěný)
usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2013, spx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxzinárodním prvkem, subrogační
regres
mezi pojistiteli)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.4.2014, sp. zn. 25 Cdo 689/2012 (pojistitel poskytujx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xp. zn. 23 Cdo 2934/2016 (pravost zelené karty)
rozsudek Soudního dvora EU ze dne 15.6.2017 ve věci C-587/15 Lietuvos Respublikos transporto priemonxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
Z literatury:
BUŠTA,
P.,
PŘIKRYL,
V.
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v otázkách a odpovědích 1. vyd.
Praha:
Eurotax,
2001.
ČESKx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xro média [online], 2015. Dostupné z: http://www.ckp.cz/tisk/tiskovezpravy/tiskova-zprava-ckp-52.pdf [cit. 2015-10-12].
ELIÁŠ,
K.
Občanskx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch vozidel. 1. vydání.
Praha:
IBS expert, s. r. o.,
2004.
JANDOVÁ,
L.
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. 1. vyd.
Praha:
C. H. xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xx x xxx.
Nový občanský zákoník. Smluvní právo. 1. vyd.
Praha:
Grada,
2014.
ŠVESTKA,
J.,
SPÁČIL,
J.,
ŠKÁROVÁ,
M.,
HULMÁK,
M. a kol.
Občanský zákoník I. § 1 xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
Přehled výkladu:
I. Formy pojištění odpověxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxt pojištění odpovědnosti (22 až 25)
VI. Pojištění více vozidel (26)
VII. Zelená karta (27)
VIII. Náležitosti pojistné smlouvy (28 až 42)
I. Formy pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního pojištění nebo dobrovolného smluvního pojištění.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxje se zde zásada smluvní svobody, jediný způsob, jak se pojistník může vyhnout vzniku pojištění, je nenaplnit zákonem stanovenou podmínku, která vznix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxikem vzniku škod v oblasti veřejného zájmu. V současné právní úpravě je zákonným pojištěním pouze zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxého pojištění) a pojištěný (v daném případě je to zaměstnavatel nebo organizace), ve zvláštních, zákonem stanovených případech, je účastníkem právnxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xojištění nebo zánikem pojištěnce.
4.
V době zákonné formy vznikalo povinné pojištění v okamžiku přidělení státní poznávací značky. Předností téxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xobě bylo v rozporu s požadavky Evropské unie. Majitel vozidla byl sám povinen vypočíst si pojistné, zaplatit ho a doklad o zaplacení u sebe vozit. Evidenxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxveny vyhláškami z 50. let, které byly každoročně obnovovány až do roku 1992. Neplatiči pojistného vytvářeli
deficit
ve financování vzniklých škod. Vxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Základními ukazateli pro stanovení výše pojistného byly objem motoru, druh a hmotnost vozidla. Pojistné bylo vybíráno po celou dobu existence vozidxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxed důsledky určitých rizikových situací nebo činností, je volnější než zákonné pojištění, protože je zde ponechána pojištěnému možnost zvolit si libxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx okamžik splnění uložené povinnosti je ponechán na vůli subjektu samotného. Autonomie vůle pojistitele bývá zpravidla omezena zákonným stanovením nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxonává zákonem specifikovanou činnost či splňuje jiný předpoklad pro tuto povinnost. Za neuzavření pojištění či provozování činnosti bez pojištění jx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
6.
Právním důvodem vzniku pojištění je pojistná smlouva, exisxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxti a bývalý leasingový nájemce má povinnost uzavřít nové pojištění odpovědnosti, přestože je držitelem zelené karty z pojištění odpovědnosti trvajíxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx
a malus. Od ustanovení § 2758-2872 obč. zák. se lze odchýlit, jen pokud to tento zákon nebo jiný právní předpis dovolují, ale nesmí být snížen rozsah poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx škody vyšší nebo je zde riziko vzniku škod vysokého rozsahu a zákonodárce zde předpokládá, že pojištěný by bez pojištění nebyl schopen sám škodu plně a bxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pojistníka nebo pojištěného nad rámec právních předpisů.
7.
Pojistná smlouva povinného smluvního pojištění může vedle zákonných náležitostí oxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěný je však povinen takto vyplacené pojistné plnění pojistiteli v zákonem stanovených případech následně uhradit, tím zákonodárce chrání nárxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxjištění je náhrada škody, k plnění pojistitele dojde pouze v případě, že daná škoda nastane. Pojištění odpovědnosti je řazeno do kategorie neživotníhx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxodě dojde) a dle rozsahu pojištěného rizika a hrozících škod (není jasné, v jaké výši bude pojistné plnění vypláceno).
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxitel - pojistník (pojištěný), ti mezi sebou uzavírají pojistnou smlouvu. Pojistitel se zavazuje plnit v případě škodní události v souladu se smluvnímx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdí bez ohledu na to, zda někdy nastane pojistná událost, ze které by pojistiteli vznikla povinnost k plnění. Má však právo po pojistiteli pojistné plněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o škodní události. Pokud pojistitel dojde k závěru, že se jedná o pojistnou událost, nemá ze zákona možnost zcela odmítnout pojistné plnění.
10.
V zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, má pak zákonný nárok založený § 2865 odst. 1 obč. zák. na náhradu plnění od pojistitele, a to do výše, do které by byl jinak pojistitel sám povinen plnit pxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) odpovědnostní vztah. Pojištěný má povinnost nahradit poškozenému újmu, kterou mu provozem motorového vozidla způsobil. Poškozený má nárok na náhrxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxistné smlouvě právo požadovat přímo na pojistiteli pojistné plnění za újmu způsobenou pojištěným. Komentovaný zákon zakotvuje přímý nárok poškozenxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxpř. pojištění advokáta, daňového poradce atd.).
IV. Dobrovolné smluvní pojištění
12.
Smluvní pojištění je právní vztah založený na základě pojxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pojistníka k jeho sjednání nevede přímo ani nepřímo zákonná povinnost. V souladu se zásadou smluvní volnosti si subjekty mohou samy sjednat předmět poxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx toho, kdo pojistnou smlouvu uzavřel. Pokud bylo pojištění sjednáno ve prospěch třetí osoby, jsou účastníky pojistného právního vztahu pojistitel, pxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v případě, že pojistnou událostí je smrt pojištěného, stává se dalším subjektem právního vztahu osoba, které z pojistné události vzniklo právo na plněxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxvě, obsahuje základní právní úpravu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxjistníkem a pojistitelem o finančních službách, ve kterém se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plněníx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx 427/2006 - jud. č. 4.). Kontraktační povinnost má v povinném pojištění nejen pojistník, ale i pojistitel. Pojistitel je vždy povinen uzavřít pojistnox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xojistné smlouvy o povinném pojištění jsou typickým příkladem smluv adhezních (viz § 1798-1800 obč. zák). Pojistné smlouvy se řídí právní úpravou komexxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, za subsidiárního užití zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S účinností ox xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxhodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
14.
Způsob uzavírání pojistných smluv je upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v hlavě Ix x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxena okamžikem, kdy navrhovatel obdrží sdělení o přijetí jeho návrhu, je však třeba, aby byl návrh přijat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy osoba, kterx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxe zachována.
15.
Není-li ujednána doba vzniku pojištění, vzniká pojištění prvním dnem následujícím po dni uzavření smlouvy. Pokud si strany dohoxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xojistná událost již nastala, a zároveň nemá pojistitel nárok na pojistné, pokud při uzavření smlouvy věděl, že pojistná událost nastat nemůže. Ustanoxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxní pojistné smlouvy.
16.
Obsah závazku z pojištění odpovědnosti stanoví pojistná smlouva, pojistné podmínky, tento zákon a xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxelem a pojistníkem nevyplývá, že by povinnost k plnění jednoho z nich byla vázána na splnění vzájemné povinnosti druhého z nich, naopak splatnost závazxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxno povinností pojistitele poskytnout v případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti o vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost, i na všeobxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxdmínky, seznámí s nimi pojistitel pojistníka ještě před uzavřením pojistné smlouvy; to neplatí, uzavírá-li se pojistná smlouva formou obchodu na dálxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxou obchodu na dálku, má pojistník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxadu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxtiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
17.
Otázkou však zůstává, zda se zákonodárce rozhodl ochránix xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx, který dává pojistiteli právo požadovat poskytnuté pojistné plnění zpět (při odstoupení zaniká pojistná smlouva
ex tunc
), nebo se zákonodárce rozhoxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxuace vypadala tak, že pojistník uzavře pojistnou smlouvu prostřednictvím prostředku na dálku, v zákonné lhůtě odstoupí a současně v této lhůtě dojde k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxištěnému, který není upraven § 10, na vrácení poskytnutého pojistného plnění.
Kogentní
§ 12 vymezuje způsoby zániku pojištění odpovědnosti, odstoxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu a Rady 2002/65/ES v článku 2 písm. a) definuje finanční služby jako jakékoliv služby bankovní, úvěrové, pojistné, osobní důchodové, investičnx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxoru autorů komentáře bude možné tuto právní úpravu užít i na pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti.
18.
V pojistné smlouvě se mohou smluvní straxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxnnost poskytnout pojistné plnění vznikla i tehdy, byla-li újma způsobena úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného či jiné osoby. Dochází tak k naplxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xxx
xxxx x xx xxxxxxní smlouvy stanoví občanský zákoník pojistiteli i pojistníkovi informační povinnosti, jejichž porušení může mít za následek zánik pojištění. Vedlx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxsob předání stanoví pojistiteli zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Z úpravy pojistné smlouvy je vyjmuta informační povinnost pojistitele vůči xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do zákona o pojišťovnictví. Původní úpravu obsahovala ustanovení § 65 až 67 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Pojistitel je ze zákona povinen zodxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxěně smlouvy.
20.
Ustanovení § 65-67 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, upravující informace poskytované zájemci o pojištění a pojistníkovxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
21.
Pokud jde naopak o informační povinnost vůči pojistiteli, jejíž splnění má pro pojistitele zásadní význam z hlediska posouzení výše pojistnxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdovat od zájemce o pojištění, pojistníka či pojištěného
relevantní
informace o tomto riziku, které bude v rámci pojištění přebírat. Tyto osoby mají nxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xsob nebylo pojistiteli v odpovědi zatajeno nic podstatného. Pojistitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že by při pravdivém a úplném zodpověxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
22.
Ustanovení § 2801 odst. 1 obč. zák. se u pojištění odpovědnosti neuplatní, neplacením pojistného se pojištění nepřerušuje. Běh pojištění oxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxé pro případy, kdy pojistník na delší dobu opouští Českou republiku a nebude vozidlo provozovat. Přerušením pojistné smlouvy ztrácí pojistník povinnxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi, že vozidlo bylo vyřazeno z provozu podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jedná-li se o vozidlo, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxo na pozemních komunikacích ani na pozemní komunikaci ponecháno. Dle § 12 zák. o podmínkách provozu na poz. kom., vyřadí obecní úřad obce s rozšířenou půxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xákona o silničním provozu zadrženo) a všechny tabulky s registrační značkou. Obecní úřad po vyhovění žádosti vyznačí do technického průkazu silničníxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z provozu. Na žádost vlastníka vozidla ukončí obecní úřad vyřazení vozidla z provozu, pojistná smlouva pokračuje od okamžiku, kdy pojistník oznámí poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnosti
23.
Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu má vlastník nebo spoluvlastník (povinnosti dle § 26 plní pověřený xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxřejné komunikaci. Této povinnosti jsou provozovatelé zbaveni, pokud smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti jejich vozidla, uzavře jixx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla proto, že vlastník má nejčastěji faktickou i právní moc nad vozidlem, na rozdíl např. od řidičů. Podle usnesení Ústavního soudu III. ÚS 812/06 uxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stavu, kdy otázku vlastnických práv k vozidlu lze určit rychle a jednoduše, neboť vlastnictví k vozidlu podléhá registraci příslušnými orgány státu a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxtálním právu již od dob římských, dle nějž vlastnictví zavazuje. Tím Ústavní soud vyjádřil názor na spory ohledně povinnosti uzavřít "povinné ručení" xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xximárně jeho vlastník.
24.
Výjimky z povinnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxničních vozidel, a dále vlastník vozidla, které není provozováno na veřejné komunikaci dle § 1 odst. 2. Toto vymezení však neodpovídá aktuální judikatxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx
xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xednotlivých členských státech, avizovala Evropská komise, že zahájí diskusi o možnosti úpravy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxschopné vozidlo zapsané v registru silničních vozidel musí být pojištěno, bez ohledu na vůli vlastníka jej provozovat.
25.
Provozovatelem voxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxi. Provozovatelem silničního vozidla je dle § 2 odst. 15 zák. o podmínkách provozu na poz. kom. osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxx., podle kterého, nelze-li provozovatele určit, platí, že jím je vlastník dopravního prostředku.
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxosti nemá řidič vozidla, je ale v zájmu řidiče, aby si před použitím vozidla zkontroloval zelenou kartu. Řidič má povinnost k náhradě újmy způsobené proxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxláři pojistitelů dle § 24 odst. 9 postižní nárok vůči odpovědnému škůdci. V případě, že k vozidlu není uzavřeno povinné pojištění, je povinností vlastxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení vozidla z registru. Kontrolu povinného pojištění provádí Policie ČR, která kontroluje zelenou kartu při silničních kontrolách, a dále Česká kancxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxáři pojistitelů informace o pojistníkovi (vzniku, přerušení, změně a zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxpkem. Správním trestem za neuzavření povinného pojištění je dle komentovaného zákona pokuta ve výši 5 000 Kč až 40 000 Kč a tzv. sankční pojistné ve formě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x x x x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
27.
Jednou pojistnou smlouvou lze pojistit odpovědnost z provozu více vozidel v případě, že mají stejného vlastníka nebo provozovatele, pokud má poxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxtí stejného koncernu. Novinka v právní úpravě zákona řeší tzv. otevřené flotilové smlouvy, kdy se uzavře rámcová smlouva a na základě dodatků se k ní přixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxtných událostí, vyžaduje zákon propojení v osobě nebo pojistném zájmu.
K odst. 3
VII. Zelená karta
xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxavření pojistné smlouvy a zelenou kartu jakožto mezinárodní osvědčení o pojištění. Pojistitel vydá zelenou kartu pouze pojistiteli v rámci pojistnéxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zelenou kartu. Pokud ji při silniční kontrole nepředloží, může mu být uložena pokuta od 1 500 Kč do 3 000 Kč. Pojistka neslouží jako doklad o uzavření pojixxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlené karty je minimálně 14 dní a maximálně jeden rok. Titulem pro vznik pojištění odpovědnosti je řádně uzavřená pojistná smlouva, zelená karta vznik pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxouva má zpravidla písemnou formu, stejně tak všechny její změny. Písemná forma pojistné smlouvy je vyžadována na pojištění delší než 1 rok, je-li pojišxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxající se pojištění vyžaduje písemnou formu, ledaže si strany ujednají, že této formy není zapotřebí. Pro oznámení se vyžaduje písemná forma, jen bylo-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxytečného odkladu v písemné formě. Pokud zákon nestanoví jinak, může mít další právní jednání účastníků jinou než písemnou formu, např. telefonická koxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxjistitele, dále je pak pojistitel povinen vydat pojistníkovi pojistku, která obsahuje:
-
číslo smlouvy,
-
určení pojistitele a pojistníka,
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxaj, zda se jedná o pojištění běžné či jednorázové,
-
pojistnou dobu,
-
případná odchylná ujednání od pojistných podmínek, a
-
bylo-li při pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xmlouva uzavřena v písemné formě, musí pojistka obsahovat alespoň:
-
číslo smlouvy,
-
určení pojistitele a pojistníka,
-
určení oprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe autonomii vůle a smluvní volnosti, což se projevuje v tom, že stanoví pouze minimální požadavky na náležitosti pojistné smlouvy. Vedle toho však zákoxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxm jednáním vyvolávajícím následky v pojistném vztahu, je pouhým deklaratorním potvrzením o uzavření pojistné smlouvy.
33.
Pojistná smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx
x
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxx xxxxxxného,
-
splatnosti pojistného a způsobu placení,
-
o způsobu a místu oznámení škodní události,
-
je-li pojištění odpovědnosti provozováxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xprava obsažená v § 4 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, obsahovala požadavky na minimální náležitosti pojistné smlouvy (určení pojistixxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné nebo jednorázové, vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxoba na těchto výnosech bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxtanovení o minimálních náležitostech pojistné smlouvy.
35.
Stranami pojistné smlouvy jsou pojistitel a pojistník, uplatní se zde ustanovenx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxli pojištění odpovědnosti provozováno formou dočasného poskytování služeb, je podstatnou náležitostí pojistné smlouvy uvedení adresy bydliště nexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xdaje, které umožní nezaměnitelnou identifikaci vozidla, je jím hlavně typ vozidla a jeho výrobce, barva vozidla, objem motoru, hmotnost automobilu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxli ve lhůtě stanovené pojistitelem, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Například při pojištění nově zakoupeného vozidla, které ještě nemá přidxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxbu trvání pojištění je nutno odlišit od trvání pojistné smlouvy. Počátek pojištění může být v pojistné smlouvě sjednán odlišně a nemusí se krýt s dobou uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mělo být v pojistné smlouvě jasně vymezeno, odkdy dokdy je provoz vozidla pojištěn, aby se jeho řidič nedopustil přestupku provozováním vozidla bez poxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxt právní skutečnosti či právní jednání, která způsobí předčasný zánik pojištění, např. dopravní nehoda s totální škodou na vozidle.
38.
Limit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxx
xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxě významná informace. Hlášení škodní události je dále upraveno v § 8.
41.
Uvedení způsobu placení pojistného jako
esenciální náležitosti
pojxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xřevodem z účtu, podstatné pro trvání smlouvy je, zda bylo pojistné uhrazeno v řádné výši a včas.
42.
Zákon již nestanoví povinnost vydat každé ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x uzavření pojistné smlouvy - pojistku a zelenou kartu. Řidič vozidla je povinen prokazovat uzavření pojistné smlouvy při provozu vozidla pouze zelenox xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí.
K odst. 5
43.
Pokud v době uzavření pojistné smlouvy nejsou známy některé údaje o vozidle, které neznemožňují jeho identifikaci (např. SPZ vxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxí pojistník pojistiteli do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.
Související ustanovení:
§ 1 odst. 2 - předmět úpravy, § 3a - limity pojistného plxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxého členského státu pro Českou republiku, § 12 - zánik pojištění odpovědnosti, § 14 - hraniční pojištění, § 16 - přestupky, § 17 - kontrola pojištění xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xudikatury:
1. Pojistnou smlouvu nelze hodnotit jako neplatnou dle § 39 zák. č. 40/1964 Sb., pouze z důvodu, že pojistník a zároveň pojištěný nebyl vlxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x závěru, že otázku právních účinků správního rozhodnutí o zrušení registrace vozidla kvůli padělanému technickému průkazu, tj. zda s účinky "
ex tunc
" xx x
xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx nunc
. Na (ne)platnost pojistné smlouvy proto, nemůže mít tato skutečnost žádný vliv, neboť též ani zákon (zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě), axx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnoví (zjevně proto, že na takový případ nepamatuje.) Pokud se v čl. II. odst. 2 Všeobecných pojistných podmínek uvádí, že pojistit lze vozidlo, které poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxunikacích, (není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak), jde o všeobecné podmínky pro uzavření pojistné smlouvy, u nichž není pro případ jejich nesplxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxy za existence pojistné smlouvy, resp. poté, co došlo k pojistné události. Odvolací soud správně konstatoval, že zrušení platnosti technického průkaxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxolnost tedy nelze přičítat k její tíži. Dále je zřejmé, že pojistná smlouva byla sjednána a týká se věci s pozměněným VIN a tato věc byla vybavena v době uzaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxníkovi právo na plnění.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.8.2011, sp. zn. 23 Cdo 967/2010)
3. Otázkou, zda falešné identifikační číslo vozidla xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa na toto rozhodnutí ostatně v rámci doplňování dovolání odkazovala) a dospěl k závěru, že pojistná smlouva je platná, jestliže předmět pojištění - osoxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxch technických parametrů, jako objemu válců, výkonu motoru, hmotnosti automobilu a počtu ujetých kilometrů; skutečnost, že automobil měl původně xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nejvyšší soud nemá důvod se od těchto závěrů odchýlit ani v posuzované věci, když soudy obou stupňů dospěly k závěru, že předmětné vozidlo jako předmět xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xIN přestává vozidlo existovat jako věc movitá, je pro svou absurdnost zjevně neakceptovatelná. Závěr odvolacího soudu, stejně jako závěr soudu prvníxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxuvy, proto není právním závěrem se zásadním významem ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.7.2011, spx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx zn. 23 Cdo 4552/2009)
4. Ustálená soudní
judikatura
i právní praxe považuje za nahodilou podle občanského zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2004 xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi pro jednotlivé druhy pojištění, o níž účastníci pojištění odůvodněně předpokládají, že může nastat, nevědí však v době vzniku pojištění, zda se tak vxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx v době vzniku pojištění ví, že už nastala, a rovněž i událost, kterou úmyslně přivodil ten, na jehož majetek, život nebo na jehož odpovědnost za škody se pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx x27/2006)
5. Článek 3 odst. 1 směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění oxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xěci v původním řízení, umožňovala namítat vůči poškozeným třetím osobám neplatnost smlouvy o pojištěná občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxolnosti, že osoba, na jejíž účet nebo jejímž jménem byla pojistné smlouva uzavřena, nemá hospodářský zájem na uzavření uvedené smlouvy.
(rozsudek Soxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x.
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2011, sp. zn. 25 Cdo 194/2009
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13.12.2016, sp. zn. 23 Cdo 2934/2016
Z xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxha: PS Parlamentu ČR, 12.2.1999. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=150&CT1=0. [cit. 2014-11-10].
DUCHÁČKOxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xx x xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. vyd.
Praha:
Grada,
2014.
ZÁRYBNICKÁ,
J.,
SCHELLE,
D.
Pojištění odpovědnosti za škodu (historie a současnost). 1. vyd.
Ostrava:
KEY Publishing, xx xx xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.8.2019.
K odst. 1
1.
Zavedení povinného pojištění odpovědnosti poskytlo nejen ochranu poškozeným před nesolventností šxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxě nebo stanovená pojistnými podmínkami jako pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost. V pojištění majetku a odpovědnosti za škody má pojxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxu způsobenou provozem motorového vozidla je pojištěním škodovým, u kterého však nelze předem určit výši pojistné částky (neznáme dopředu, zda vůbec, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx uzavírání pojistné smlouvy, takže nemohla ovlivnit její obsah. Smluvní strany (pojistitel - pojistník/pojištěný) se mohou od zákona odchýlit jen texxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxení společenského uplatnění, náklady zdravotního pojištění atd.) může dosahovat při jedné škodní události výše i několika milionů korun. V rámci jedxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tvrdě omezily libovůli pojistitele při sjednávání limitů pojistného plnění. Limit pojistného plnění je maximální hranice pojistného plnění, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxkladní ukazatel pro utvoření pojistných rezerv a následně stanovení výše pojistného. Ustanovení § 2 písm. h) definuje pojem "škodní událost".
3.
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxuje minimální výši pojistného plnění v závislosti na typu způsobené škody. Stanovené minimální limity se uplatní tehdy, pokud si pojistitel nesjedná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxného plnění je základní náležitostí pojistné smlouvy o povinném pojištění.
K odst. 2
4.
Výše pojistného limitu byla v minulosti měněna a i do budouxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xransponuje do vnitrostátního právního řádu a limit stanovený v měně euro převádí na vlastní měnu. Je třeba, aby zákonodárce zajistil odpovídající práxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x00 Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nárokx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxru v částce buď jeden milion eur na každého zraněného nebo usmrceného, nebo 5 milionů xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí v maximální výši 35 000 000 Kč, pokud nebyl v pojistné smlouvě dohodnut limit vyšší či neomezený.
6.
Při újmě na věci a ušlém zisku pak nejvýše 35 000 0xx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pojistné plnění se každému z nich sníží v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. Celkem vyplatí pojistitel všem poškozeným jako náhrxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxtného plnění není stanoven pro nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů právního zastoupení dle § 6 odst. 2 písm. d).
8.
Náhradu újmy převyšujíxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
9.
Toto ustanovení bylo zavedeno novelou zákona provedexxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou náklady zásahu Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek dobrovolných hasičů obce spojené s odstraňováním následků škodních událostí hrazeny x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xrytou pojištěním odpovědnosti. Zásahy provedené výlučně na vozidle pojištěného škůdce a zásahy směřující k odstranění překážky v provozu atd. nejsox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrového vozidla musí pokrývat náhradu nemajetkové újmy, kterou utrpěly osoby blízké obětí usmrcených při dopravních nehodách, pokud tuto náhradu škoxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxrnice 72/166 a čl. 1 a 2 druhé směrnice 84/5 musejí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátním ustanovením, podle kterých povinné pojištění občaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxích předpisů upravujících občanskoprávní odpovědnost nahrazena z důvodu usmrcení rodinných příslušníků, které jsou blízkými osobami, při dopravnx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx3, C-277/12, Vitálijs Drozdovs proti Baltikums AAS)
Související ustanovení:
§ 2 - vymezení pojmů, § 3 - pojistná smlouva, § 6 - rozsah pojištxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxštění,
zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
zák. č. 160/2013 Sb.,
šestá motorová směrnice
Stanovení výše pojistného
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.8.2019.
K odst. 1
1.
Ustanovení § 13 a následující zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
2.
Pojistiteli vznikají v souvislosti s poskytováním poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxitelů), a dále mu vznikají náklady, jejichž výši nelze předem obecně stanovit (újmy kryté pojištěním odpovědnosti, které má pojistitel povinnost uhrxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxjich hrazením je předmětem složité pojistné matematiky a zákon stanoví pojistiteli povinnost vytvářet dostatečné finanční rezervy, které zabezpečxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx sankce odebrání licence Českou národní bankou. Pojistné vybrané v daném roce nekryje pouze závazky vzniklé v daném roce, pojistitel z nich hradí i pojixxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
3.
Je třeba zdůraznit, že zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, stanoví pojistiteli povinnosx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxjištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla jako jedné části pojišťovací činnosti. Pojišťovny a zajišťovny mají povinnost sledovat svxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxcentuálním podílem z předepsaného pojistného.
K odst. 2
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxčtu. Výše pojistného musí vždy zajistit krytí všech závazků vyplývajících z pojištění. Kontrolu výpočtů provádí náhodně Česká národní banka. Pro staxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xozidlo provozováno, věk pojistníka, výše pojistného krytí, škodní historie pojistníka atd. Právo Evropské unie zakazuje diskriminaci na základě poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx ke zboží a službám a jejich poskytování. Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci C-236/09 s účinností od 21. prosince 2012 zakázalo použití pohlaxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxjistníkovi nelze požadovat „dodatečné“ pojistné z důvodu provozování vozidla mimo území členského státu, ve kterém má pojištěné vozidlo obvyklé staxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxjistiteli povinnost užít při výpočtu pojistného princip "
bonus
- malus", přirážka nebo sleva z pojistného na základě škodní historie pojistníka. Od xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxěna jen právně zakotvila již zaběhnutou praxi.
7.
Pojistitel nezkoumá celou škodní historii pojistníka (provozovatxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxíka, neboť v průběhu času se jeho řidičské schopnosti mění a mění se i jeho rizikovost pro účely pojištění. Připravovaná motorová směrnice uvádí dobu pěxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xterým pojistitelem byla pojistná smlouva uzavřena. Za bezškodný průběh posledního pojistného období náleží pojistníkovi sleva z pojistného. Pokud xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxozího pojistného období se nezapočítává doba přerušení pojištění, ani se nijak nezohledňuje při stanovení výše pojistného, protože v této době vozidxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx názor zastávají autoři Bušta, Jandová, kteří tvrdí, že se zkoumá celá historie.
8.
Směrnice Solvency II a následně zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, upravují povinnost pojistitele předkládat na písemnou výzvu České nxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xojistného matematika o správnosti způsobu stanovení výše pojistného. Jakékoliv předchozí schvalování a kontrola pojistných podmínek, sazebníků pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxání služeb zakázány.
9.
Novelizovaný zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, s účinností od 23. 9. 2016 vypouští institut pojistného matematikxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výše pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.
Související ustanovení:
§ 3 - pojistná smlouva,
x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. 12. 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a sxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxjím výkonu (Solvency II)
Z judikatury:
Článek 5 odst. 2 směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zachxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx 1.3.2011, sp. zn. C-236/09, Association Belge des Consommateurs xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2017, roč. 94, č. 1, s. 32-34. Dostupné z: https://www.pojistnyobzor.cz/archiv/76-2017-1 [cit. 2017-27-06].
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx
xx
xxxxxxzace komentovaného předpisu provedená zákonem č. 293/2017 Sb., znovu vrací do komentovaného předpisu příspěvek vlastníků a provozovatelů vozidel dx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxného vozidla bylo zakotveno v předchozí právní úpravě v § 24c, toto ustanovení bylo zrušeno zákonem č. 354/2014 Sb., s účinností od 15.1.2015. Záměrem zxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx což si vyžádalo vznik rozsáhlé judikatury. Nově právní úprava jasně formuluje práva a povinnosti České kanceláře pojistitelů i postup pro vybírání přxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxních zdrojů příjmu do garančního fondu, ze kterého se následně odškodňovaly újmy způsobené nepojištěnými vozidly. České kanceláři pojistitelů vznixx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxé náhrady jsou dle § 24 příjmy garančního fondu. V praxi se však daří vymoci pouze 30 % těchto pohledávek a příjmy garančního fondu tak tvoří hlavně příspěxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xaplňován z pojistného, které pojistiteli řádně uhradí vlastníci motorových vozidel, aby mohli provozovat vozidlo v souladu s právním řádem. Nová úprxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
2.
Příspěvek České kanceláři pojistitelů se hradí za porušení povinnosti stanovené § 1 odst. 2 - za vozidlo zapsané v registru silničních vozidel, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxemní komunikaci [viz komentář § 1 odst. 2 písm. xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xsou k zaplacení příspěvku vázáni společně a nerozdílně za předpokladu, že se nejedná o osoby totožné. Příspěvek se hradí za každý den porušení povinnosxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.
Povinnost hradit příspěvek se vztahuje pouze k vozidlům zapsaným v registru silničních vozidel. Pro vozidla zapsaná v registru historickýcx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxých komunikacích pojištěna. Pro případ, že by odpovědná osoba takové pojištění nesjednala, však zákon nestanoví sankci ve formě příspěvku dle § 4. Na nxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxrančního fondu národní kanceláře pojistitelů.
K odst. 2
3.
Komentované ustanovení stanoví vyvratitelné právní domněnky pro určení osob povinxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí, pokud prokáže, že v rozhodné době nebyl provozovatelem nebo vlastníkem vozidla a že zápis v registru silničních vozidel je chybný.
4.
Za vlastníxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxidla je pro účely placení příspěvku považována osoba, která je jako provozovatel vozidla zapsána v registru silničních vozidel.
K odst. 3 až 5
6.
Kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xle § 1 odst. 2 a náhrada nákladů, které vznikly České kanceláři pojistitelů v souvislosti s mimosoudním vymáháním příspěvku.
7.
Výše příspěvku = poxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xozidla) + náklady mimosoudního vymáhání. Ministerstvo financí určuje vyhláškou druhy vozidel pro určení sazby, výši denní sazby příspěvku a výši nákxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxluzivní xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xlastník nebo provozovatel vozidla zapsaný v registru silničních vozidel, počíná
prekluzivní lhůta
běžet ode dne porušení povinnosti dle § 1 odst. 2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x odst. 7. Pokud je osobou povinnou k zaplacení příspěvku jiná osoba než vlastník nebo provozovatel vozidla zapsaný v registru silničních vozidel, počíxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xe vlastníkem nebo provozovatelem nepojištěného vozidla. Běh prekluzivní lhůty je vázán na odeslání výzvy Českou kanceláří pojistitelů, nikoliv na dxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se promlčuje v obecné promlčecí lhůtě dle § 629 obč. zák. Pohledávka se stává soudně vymahatelnou uplynutím lhůty ke splnění, jež nesmí být kratší než 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxcifikovat, neboť od okamžiku doručení běží lhůta ke splnění a po jejím uplynutí počíná České kanceláři pojistitelů běžet tříletá promlčecí doba na vymxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxerá z povinností dle § 1 odst. 2 byla porušena, identifikace vozidla, určení doby ve které docházelo k porušování povinností, identifikace vlastníka nxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxnceláři pojistitelů vznikly (stanoveno vyhláškou),
d)
lhůta pro zaplacení,
e)
poučení adresáta o právech a povinnostech.
10.
Lhůta ke splněxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx či zda pro počátek běhu lhůty k plnění postačí, že se výzva dostane do sféry vlivu adresáta.
11.
Poučení o právech a povinnostech adresáta musí obsahxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx zde okolnosti vylučující vznik nároku na zaplacení příspěvku xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xdresát musí být poučen o možnosti vzniku dalších nákladů v případě jeho neúspěchu v soudním sporu (zaplacení soudního poplatku, náhrada nákladů řízenxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxštění odpovědnosti, § 15 - evidence pojištění odpovědnosti, § 15a - informační středisko Kanceláře, § 18 - Česká kancelář pojistitelů, § 24 - garanční fxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh motoristů: Spravedlivé financování škod na obzoru. Pojistný obzor [online]. 2017, roč. 94, č. 1, s. 12-14. Dostupné z: https://www.pojistnyobzor.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxínky do sféry vlivu adresáta)
Výjimky z pojištění odpovědnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxtěn a u nichž není třeba k provozu splnit podmínku uzavření pojistné smlouvy s komerčním pojistitelem.
2.
První skupinu tvoří řidiči cizozemského vozidla, kteří jsox xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxnceláří pojistitelů cizího státu. Tato právní úprava vychází z Multilaterální dohody o zárukách mezi národními kancelářemi pojistitelů a Jednotné dxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxčení kanceláře pojistitelů cizího státu je státní poznávací značka tohoto vozidla. Pojištění vozidel, jež spadají pod režim Jednotné dohody mezi nárxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxštění.
3.
Další skupinu tvoří vozidla ve vlastnictví státu, kde není třeba pochybovat o platební schopnosti v případě vzniku škodní události. Jsox xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxovaná Bezpečnostní informační službou, Vojenským zpravodajstvím, Úřadem pro zahraniční styky a informace, Policií ČR, sbory dobrovolných hasičů oxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xedná smluvní pojišťovna. Ministerstvo financí vydává provozovateli vozidla zelenou kartu a v případě zániku pojištění je provozovatel povinen zelexxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxné karty nebo jejichž národní kancelář pojistitelů pojištění odpovědnosti zaručuje.
Související ustanovení:
§ 1 odst. 2 - předmět úpravy, § 11 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxištění odpovědnosti, § 24 - garanční fond, § 24a a § 24b - náhradní plnění z garančního fondu
Související právní předpisy:
zák. č. 239/2000 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve vlastnictví státu z podnikatelské činnosti do kategorie vozidel integrovaného záchranného systému nezaniká pojistná smlouva o pojištění odpověxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákoník (4 až 14)
III. Újma (15 až 30)
IV. Totální škoda na vozidle a
amortizace
(31 až 41)
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx
VI. Účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a škoda způsobená poškoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx
xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1.
V případě, že pojištěný způsobí újmu, vxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Pokud nastane škodní událost uvedená v této smlouvě, vzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, tzv. pojistná událost. Podle judikatxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxkozeným a tím, kdo za způsobenou škodu odpovídá, a to bez ohledu na to, zda je odpovědný subjekt pojištěn. Ani v případě, že nastala pojistná událost, nesxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxtním předpisem (NS 25 Cdo 1094/98 - jud. č. 23, 25 Cdo 5175/2008 - jud. č. 16). Jestliže není ve smlouvě o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozixxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxné události nejen protiprávní úkon či právně kvalifikovanou událost, které vedly ke vzniku škody (např. dopravní nehoda), ale i vznik škody samotné. Šxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx se nepříznivé následky projeví na jeho dalším životě (NS 25 Cdo 346/2013). Dle obecné právní úpravy občanského zákoníku se pojistné plnění poskytuje xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxmi pojistnými podmínkami, obvykle je limitován pojistnou částkou. Pojistné plnění může být omezeno např. dohodnutou procentní spoluúčastí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tedy pojistitel vyplatí pojistné plnění, splní tím pouze svůj závazek vůči pojištěnému z pojistné smlouvy, nejedná se o náhradu újmy (NS 25 Cdo 113/200x x xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní, a to z důvodu ochrany svých zájmů.
2.
V odpovědnostním vztahu má pojištěný škůdce vůči poškozenému náhradovou povinnost buď naturální restituxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xáhrady újmy provádí poškozený.
3.
Škodnou událostí z povinného pojištění je vznik povinnosti pojištěného nahradit újmu vzniklou z provozu motorxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxti motorové vozidlo neřídil, ne však újma vzniklá na pojištěném vozidle. Ke škodní události musí dojít na území České republiky nebo na území cizího stáxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx z pohledu povinného pojištění. Komentovaný zákon neobsahuje zvláštní úpravu odpovědnosti za újmu, proto se pro účely pojištění odpovědnosti z provoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxího prostředku je třeba určit pro následný vztah pojistitel - pojištěný.
5.
Odpovědnost za újmu způsobenou provozem motorového vozidla je odpověxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravních prostředků je jedním ze zvláštních případů povinnosti k náhradě škody dle § 2927 obč. zák.
6.
Osoby, které se účastní provozu na pozemníxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxonem. Výklad pojmu vychází hlavně z technických parametrů vozidla, tj. jeho hmotnosti, výkonu, vybavení, technického stavu atd., a z aktuálních okolxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxný stroj, jehož provozování bude i přes veškeré bezpečnostní vybavení (noční vidění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxsí vzniknout újma jen účastníkům silničního provozu, ale i třetím osobám (věcná škoda na majetku - např. ploty u silnice, svodidla, pouliční osvětleníxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxn tehdy, když se pohybuje, ale i tehdy, když sice stojí, ale v chodu je jeho motor. Provozem motorového vozidla je i příprava k jízdě a bezprostřední výkonx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xda je vozidlo uvedeno do pohybu anebo ne, zda se tak stalo na komunikaci, případně na jiném místě veřejně přístupném, nebo ještě v garáži, a zda motor uvedx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxé (NS ČSR 1 Cz 59/71 - jud. č. 25). Z další judikatury je možné pozorovat spíše extenzivní tendenci k výkladu pojmu provoz dopravních prostředků či zvláštxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa pozemní komunikaci, které zakrývá výhled do křižovatky a dopravní značení. Vozidlo, které je převáženo tahačem, spadne z návěsu a způsobí dopravní nxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxx xxxxxxxý stav, kdy se vozidlo zaparkované v budově samovznítilo v důsledku závady elektroinstalace v tomto vozidle. Dle výkladu Nejvyššího soudu je elektroixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při pohybu vozidla i v případě klidového stavu vozidla. A proto škoda vyvolaná závadou na elektroinstalaci zaparkovaného (nikoliv trvaleji odstavenxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxzem motorového vozidla a zakládá přímý nárok poškozeného na náhradu vzniklé újmy proti pojistiteli odpovědného provozovatele vozidla dle § 6 odst. 2. xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxého bytového domu, se v důsledku závady na elektroinstalaci vznítilo a způsobilo požár bytového domu. SDEU konstatoval, že vozidlo je užíváno v souladx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxje i na takto způsobené škody.
Další zajímavou předběžnou otázku řeší Soudní dvůr EU ve věci C-431/18. Španělský soud se dotazuje, zda výklad článku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění zahrnuje do krytí povinným pojištěním i škody způsobené nebezpečnou situací vytvořxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstva vlastníků, a to škody způsobené třetím osobám jako uživatelům těchto prostor.
8.
V případě objektivní odpovědnosti vycházíme z obecně uznávxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xebezpečností tohoto provozu. Specifická nebezpečnost provozu dopravních prostředků spočívá v tom, že z něj pro okolí vyplývá zvýšené riziko, tj. časxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní povinnosti nebo zvláštní povaha provozu), vznik újmy a příčinná souvislost mezi újmou a událostí vyvolanou provozní činností. Provozní činnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx8, s. 1096).
9.
V rámci nové úpravy občanského zákoníku nedochází ke změně obecné objektivní odpovědnosti z provozní činnosti. Pro liberaci je i nxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx. zák. je třeba vznik újmy, protiprávní jednání, příčinná souvislost mezi vznikem újmy a protiprávním jednáním a zavinění. Řidič má povinnost nahradxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxinil, např. technickou závadou na vozidle.
11.
Za pozornost stojí srovnání dvou rozhodnutí ohledně přerušení či nepřerušení příčinné souvislosxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, že bezprostřední příčinou ušlého zisku žalobce byla okolnost, že nedošlo k uzavření smluv, na jejichž základě měl získat určitý prospěch; nedostavix xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxdy povinnost nahradit jinému účastníkovi nehody ušlý zisk, kterého nedosáhl, neboť se v důsledku dopravní nehody nedostavil na obchodní schůzku k tomx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxinou škody nutně nemusí být jen taková okolnost, která bezprostředně předchází vzniku škody, ale i okolnost relativně vzdálená za předpokladu, že takxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxe řetězec dalších událostí, které vedou ke vzniku škody, je i tato prvotní událost v příčinné souvislosti se vznikem škody a je s to vyvolat povinnost k náxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xeboť vede k nepřiměřenému rozšiřování povinnosti k náhradě újmy. Záleží na vůli poškozeného, s jakým smluvním partnerem se rozhodne smlouvu uzavřít. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxer mu ani přes tuto zcela omluvitelnou okolnost neposkytl možnost další obchodní schůzky či navázání obchodní spolupráce, jde to dle názoru autorů k tíxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxě též NS 25 Cdo 267/2005 - jud. č. 27, NS 25 Cdo 1704/2006 - jud. č. 30). Škůdce odpovídal za škodu vzniklou na zničeném vozidle při dopravní nehodě, ale již nxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxho ukončení nájemního vztahu z důvodu totální škody na vozidle v leasingovém pronájmu. Závěr byl odůvodněn tak, že předčasné ukončení leasingu je důslxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxíků dopravní nehody poruší svou zákonnou povinnost například tím, že řídí vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění, avšak je zřejmé, že ke kolizi xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxtník nehody neporušil svou zákonnou povinnost. V takovém případě se uplatní princip
gradace
jevů v příčinné souvislosti, který umožňuje přisoudit jxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxedeného v pojistné smlouvě. Pojištění se proto vztahuje jak na povinnost provozovatele dle § 2927 obč. zák., tak i na povinnost řidiče dle § 2910 obč. zákx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x x xxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxjistitel právo na náhradu toho, co za něho plnil, je nutno v daném případě vymezit, kdo je touto povinnou osobou.
K odst. 2
III. Újma
15.
Vznik újmy jx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xmyslu provozu vozidel vzniká hlavně porušením pravidel silničního provozu stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištěxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxme na škodu skutečnou (škoda na již existujícím jmění poškozeného v důsledku újmy, jejího odvracení a odstraňování, lze ji objektivně vyjádřit v penězxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xe hradí újma vzniklá porušením mimosmluvní právní povinnosti dané zákonem.
17.
Způsob a rozsah náhrady újmy má právní základ v § 2951 a násl. obč. záxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x x x x x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxbecnými pojistnými podmínkami.
18.
Poškozený může u pojistitele uplatnit svůj nárok na náhradu újmy z titulu pojištění odpovědnosti, stejně tak xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx dopustil bezdůvodného obohacení. V rozsahu uhrazené újmy jedním z povinných subjektů zaniká závazek ostatních povinných subjektů. Při náhradě újmy xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xrávní nástupci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxsahu pojištěný odpovídá za vzniklou újmu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Od tohoto se pak odvíjí rozsah nároku poškozeného vůči pojistitexx xxx x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xda proti škůdci, provozovateli vozidla nebo pojistiteli. K tomu se vyjádřil Nejvyšší soud tak, že v případě, že poškozený má právo na plnění jak proti škxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxk na totéž plnění proti dvěma subjektům, přičemž proti každému z nich z jiného právního důvodu; proti škůdci jde o nárok z titulu náhrady škody, proti jehx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxx2008). Oba nároky lze uplatnit jednou žalobou, v žalobním návrhu je třeba specifikovat právní titul, ze kterého se poškozený domáhá náhrady újmy. Nároxx xxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
20.
Zákon taxativně stanoví, jaké druhy nároků poškozených jsou hrazeny z povinného pojištění v rozsahu stanoveném občanským zákoníxxxx xxxx xxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxud je kryta nemocenským pojištěním nebo invalidním důchodem; nově musí pojistitel uhradit, oč přišly i osoby, pro které měl poškozený vykonávat dobroxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxady léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou, účelně vynaložené náklady spojené s léčením (poplatky u lékaře, doprava k lékaři atd.), náklxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxský zákoník: Komentář, Svazek VI, komentář k uvedenému ustanovení), odškodnění pozůstalých (náhrada nemajetkové újmy pozůstalých dle § 2959 obč. záxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (skutečná škoda);
-
ušlý zisk;
-
účelně vynaloxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxrného uplynutí lhůty pro šetření pojistné události nebo neoprávněného odmítnutí nebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxložené na zdravotní péči poskytnutou poškozenému a hrazenou z veřejného zdravotního pojištění;
-
regresní nároky předepsané pojištěnému dle záxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxní výše úhrady nákladů za každou započatou hodinu u dopravní nehody stanoví vládní nařízení),
-
náklady jednotek dobrovolných hasičů obce.
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vznikne jen v případě, kde to stanoví zákon, nebo když si to strany smluvily. Komentovaný zákon výslovně uvádí, že se jedná o pojištění odpovědnosti za úxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
22.
Právní úprava platná do 31.12.2013 vykládala rozsah pojištění odpovědnosti v § 6 tak, že z pojištění odpovědnosti se nehradí náhraxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxu" dostál zákonodárce výkladu čl. 3 první motorové směrnice, čl. 1 odst. 1 a 2 druhé motorové směrnice a čl. 1 první pododstavec třetí motorové směrnice, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxx xx83/2010 - jud. č. 7, rozsudek NS 30 Cdo 1051/2005, usnesení NS 30 Cdo 4083/2010, usnesení NS 30 Cdo 3906/2011, xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxvě o vztahu motorových směrnic a náhrady nemajetkové újmy. Soudní dvůr dospěl k závěru, že pojištění odpovědnosti kryje i nemajetkovou újmu pozůstalýxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxodním řízení. Principy evropského deliktního práva v čl. 2:101 škodu formulují jako majetkovou nebo nemajetkovou újmu zákonem chráněného zájmu. Prixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxého. Jakýkoli zásah do sféry či zhoršení pozice poškozeného založí odpovědnost za škodu za předpokladu, že současně se jednalo o zásah do právem definoxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa motorové směrnice, v důsledku čehož se viníci dopravních nehod, kteří z vlastních prostředků uhradili pozůstalým nemajetkovou újmu, mohou domáhat xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé unie. Ústavní soud v usnesení III. ÚS 8/06 dovodil, že smyslem pojištění odpovědnosti je ochrana "života a zdraví", nikoliv "soukromí a rodinného živxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxoník tak, že v § 2956 stanoví povinnost škůdci odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném dle části první občanského zákoníku, nahradit xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkoníku xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxe 18. 10. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1704/2016, již Nejvyšší soud konstatuje, že pod pojem náhrady škody na zdraví nebo usmrcení podle § 6 odst. 2 písm. a) komentoxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnisterstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Lékařské nebo znalecké hodnocení újmy na zdraví sx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xa bod.
25.
Ustanovení § 2958 obč. zák. uvádí, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěnx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxečenského uplatnění. Dále je v citovaném ustanovení uvedeno, že pokud výši náhrady nelze takto určit, stanoví se "podle zásad slušnosti". Celá problexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxšnosti".
26.
Z obavy před nepředvídatelností rozhodování obecných soudů a s cílem usnadnit všem zúčastněným subjektům (i pro účely mimosoudního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 obč. zák.). Tato metodika není závazná formálně, ale fakticky se jí všechny zúčastněné subjekxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hodnoty bodu), způsob výpočtu ztížení společenského uplatnění je nově zcela odlišný a je založen na principu ztráty tzv. aktivit a participací v jednoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxází k poklesu těchto možností. Předmětem stanovení ztížení společenského uplatnění je pak ohodnocení tohoto poklesu v procentech ve vztahu k původníxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27.
Nově již občaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xejvyššího soudu tento typ nároků neřeší. Absence konkrétních částek či konkrétního způsobu odškodnění tohoto typu nároku je nepraktická především pxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxly tak, že jednorázové odškodnění pozůstalým vyplácí ve výši dvojnásobku původní částky upravené v § 444 zák. č. 40/1964 Sb. Tento postup samozřejmě nxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxého občanského zákoníku zhruba zdvojnásobila. Pozůstalí v drtivé většině tuto výši jednorázového odškodnění akceptují a považují ji za adekvátní, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xosoudil zvlášť a stanovil konkrétní částku pro odškodnění pozůstalých, což dle názoru autorů komentáře k právní jistotě a předvídatelnosti rozhodnuxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxučuje 240 000 Kč až 500 000 Kč v typovém případě nejbližších osob (manželé, rodiče, děti), k tomu blíže komentář § 2959 obč. zák. (FIALA, J. aj. Občanský záxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx
xešení, které ušetří pojistiteli náklady za vedení agendy, přináší § 2968 obč. zák. o odbytném. Jde o způsob vypořádání újmy na zdraví, který může nahraxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxraví jednorázovou výplatou celkové částky.
29.
Obě výše uvedené změny budou mít v dlouhodobém časovém horizontu dopad na pojistitele, neboť dojdx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxnému zdražování pojistného, k čemuž již nyní postupně dochází.
30.
Podmínkou pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xusí škodní událost, ze které nárok poškozeného vznikl, nastat v době trvání pojištění odpovědnosti, pojištění nesmí být zaniklé ani přerušené.
31x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xbčanský zákoník, jsou dle § 3079 obč. zák. posuzována podle dosavadních právních předpisů. Pokud ke dni účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxádá a jsou-li pro to mimořádné důvody hodné zvláštního zřetele.
IV. Totální škoda na vozidle a amortizace
32.
Při dopravních nxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx. Totální škoda je hodnocena z hlediska ekonomického, kdy přiměřený náklad na opravu poškozeného vozidla přesáhne obvyklou cenu tohoto vozidla k rozhxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx předmětem sporů.
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxním (obvyklou tržní cenou) a jeho sníženou cenou po poškození (obvyklá tržní cena havarovaného vozidla). Na tuto odpovídající náhradu má poškozený prxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxadů opravy, oba nároky souběžně xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí v rámci pojistného plnění celou částku, kterou poškozený zaplatil za opravu poškozeného vozidla. Otázka
amortizace
je velice sporné a citlivé téma xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxoda skutečná a poškozený by se tím bezdůvodně obohatil. Poškození se brání tím, že jim byla bez jejich zavinění způsobena újma a jsou nuceni investovat dx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxvý systém Audatex vypočítá po zadání konkrétních údajů cenu a přiměřenou dobu opravy vozidla). Podpůrně se k výpočtu
amortizace
užívá znalecký standxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxch kilometrů automobilu, stáří a technický stav vozidla. Dle této metodiky se potom krátí cena každého nového dílu, který se do vozidla zamontuje.
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xx 1902/13 - jud. č. 2, v nálezu II. ÚS 155/16 - jud. č. 36) zaujímá k této otázce stanovisko, že je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidlxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxx xx poškozenému ono diskutabilní tzv. zhodnocení vozidla v podstatě bylo protiprávním jednáním vnuceno. Tímto rozhodnutím Ústavní soud napadl běžnou pxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxode spôsobenej na starších opotřebovaných vozidlech správne postupujú súdy tak, že po vyjadrení znalca z odboru automobilizmu odpočítají amortizácxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxx xx7/2000 - jud. č. 31.)
36.
Naproti názoru Ústxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxto k obvyklé (tržní) ceně věci v době poškození a k rozsahu poškození, přičemž od částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být odečtena částka odpoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pokud by opotřebené součásti byly nahrazeny součástmi novými). Přiměřeným nákladem na opravu je myšleno uvedení poškozeného vozidla do stavu před poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxrobcem vozidla. Cena normohodin práce na opravě musí odpovídat cenám obvyklým v daném místě a čase, stejně tak se posuzuje cena náhradních dílů ve stejnx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxz jud. č. 32).
37.
Na podporu Ústavního soudu je třeba vzít v potaz dřívější a dnešní ekonomickou situaci na trhu s automobily. Dříve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxx xx vozidlo tzv. technicky zhodnoceno opravou novými díly, jeho prodejní cena bude vždy podstatně nižší než u nehavarovaného vozidla stejného stáří a ujexxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nelze jej však objektivně vyčíslovat. Nelze odškodňovat události, které jsou nejisté - poškozený by třeba vozidlo neprodával, nelze najisto určit skxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxčívajícího v náhradě nákladů na opravu poškozené věci tak, aby se hodnota věci po provedené opravě opět dostala na úroveň její původní obvyklé ceny, nenxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xodle názoru Nejvyššího soudu lze jako ušlý zisk nahradit škodu na vozidle ve výši rozdílu mezi tržními hodnotami před poškození a po něm ve výjimečných pxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxíka s vozidly.
39.
Je zde možnost nahradit poškozené díly jinými opotřebovanými nebo neznačkovými díly. Je otázkou, zda je toto řešení možno po pošxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xýsledku by se oprava věci protahovala do doby, než by byl objeven ten správně opotřebený náhradní díl.
40.
Výše uvedené závěry se týkají právní úpraxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxzený musí k obnově nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Autoři však nepředpokládají, že pojistitelé přestanou amortizaci využívat a je tak na xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
41.
K pojmu „skutečná škoda na vozidle“ se vyjadřuje Ústavní soud nálezem ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. II. xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe domáhat náhrady škody odpovídající rozdílu mezi jeho tržní hodnotou před poškozením a po opravě, nerespektuje principy práva na náhradu škody a zejmxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx virtuální. Jsou-li totiž nahrazeny toliko náklady na opravu věci a nikoliv již rozdíl v její tržní hodnotě, nepřináší věc svému vlastníku stejný užitex x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxlo stěžovatelky bylo poškozeno při dopravní nehodě, po provedené opravě však hodnota vozidla nedosáhla obvyklé tržní ceny před jeho poškozením. Znalxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx opravy. Pojistitel proplatit stěžovatelce pouze náklady opravy poškozeného vozidla snížené o amortizaci náhradních dílů. Stěžovatelka se proto u sxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xe je třeba vždy zohlednit konkrétní okolnosti případu a chránit i škůdce před neúměrně vysokou náhradou škody (např. příliš drahá či neefektivní opravxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x excesivními náklady postihujícími škůdce.
Ve smyslu principu úplného odškodnění nepostačuje, aby byla funkční a technická hodnota věci obnovenx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxní vozidla při dopravní nehodě nepochybně vede ke vzniku skutečné škody na věci, neboť majetkový stav poškozeného se snižuje právě o hodnotu, kterou v dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxerý zde existoval před vznikem škody, má poškozený zásadně nárok na náhradu za poškození věci minimálně do výše její původní hodnoty. Výše náhrady škodx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxkto stanovená cena je v prostředí státem neregulovaného hospodářství cenou tržní, ovlivněnou nabídkou a poptávkou na trhu, tedy zahrnuje i hledisko „xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxo 861/2018).
V. Náhradní vozidlo
xxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdy na toto vozidlo nahradit. Tento nárok je zcela pochopitelný, ne každý má další vozidlo, které by mohl užívat a v dnešní době je pro podstatnou část obyvxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xe vozidlo potřebuje k životu nebo výkonu práce a současně nedisponuje jiným než poškozeným vozidlem. Nebylo by spravedlivé po poškozeném požadovat, axx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xochybných společností, které se přiživují na neštěstí ostatních. Tyto "nehodové společnosti" nabízí poškozeným celkový servis, jde o tzv. "crash huxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvají na místech častých dopravních nehod a čekají, až k nějaké dojde, popřípadě dostávají tipy přímo od policie či z odposlechů frekvencí záchranných sxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do servisu, opravu vozidla, náhradní vozidlo i uplatnění nároku u pojistitele. Před službami těchto pochybných společností varují všichni pojistitxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxit úplné uhrazení všech nákladů.
xxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxjistné šetření probíhá bez přímé účasti poškozeného. Tento přístup je poněkud problematický, neboť poškozenému jsou často vnucovány služby, které nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kilometrů, ceny pronajatých vozidel jsou nadhodnocené stejně jako ceny za opravy vozidel, i samotná oprava vozidel v "partnerských autoservisech" jx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx problematika se stala předmětem řady judikátů. Do 31. 12. 2013 pojistitelé odmítali xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xhrazeny. Oporou tomuto postupu byl
judikát
Nejvyššího soudu, dle kterého se poškozený může domáhat pouze náhrady škody, která mu skutečně vznikla zaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ani ušlý zisk mu nevznikají, protože sám poškozený nic neuhradil. (NS 25 Cdo 986/2001 - viz jud. č. 29, shodně NS 25 Cdo 2163/2013). Zavedení § 2952 obč. záxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx každý ujetý kilometr jako amortizaci půjčeného vozidla. V praxi se pojistitelé snaží pokrátit výše uvedenou náhradu o ušetřené náklady, které v důslexxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxebení vozidla a jeho údržbu. Pro tento odečet nelze užít ustanovení o cestovních náhradách v zákoníku práce. Podle rozsudku NS 25 Cdo 2703/2006 při určoxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxalizované náhrady se vztahují pouze na výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců. Jejich - byť podpůrná - aplikace na kalkulaci ,úxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxce nahradit konkrétní škodu v prokázané výši. Při určování její výše nelze zohledňovat jakékoliv ,paušalizované odpočty', ale vždy se vychází z konkrxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxstního vozidla. Mezi pevné náklady patří např. opotřebení pneumatik, úbytek provozních kapalin vozidla atd. V rozhodovací praxi soudů nižších stupňx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xpory, nelze proti těmto rozhodnutím podat opravný prostředek.
45.
Častý nešvar, který snad již ze silnic mizí, bylo půjčení náhradního vozidla, kxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xejvyšší soud, který v rozsudku NS 1 Cz 86/90 konstatoval, že škodu spočívající v tom, že poškozený vynaložil vyšší náklady na vypůjčení osobního automoxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxu škodu, kterou je škůdce povinen nahradit v rozsahu nutně a účelně vynaložených nákladů (jud. č. 24). Shodně též rozsudek NS 25 Cdo 3911/2007 (jud. č. 14xx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxě pořídit věc náhradní (Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol. 2008, s. 1143). Někteří pojistitelé, např. Česká pojišťovna, a.s., již přistoupili k txxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxŠŤOVNA, a.s., 2015. Přehled limitních denních sazeb půjčovného od 1.1.2015 [online]. 2015 [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.ceskapojistoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxovádět srovnávací průzkum trhu, aby zhodnotili, které půjčovné bude v místě a čase obvyklé. Tento sazebník však nelze brát bezvýhradně, je třeba posouxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx pak dělí o pojistné plnění.
xxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxámeno, že se jedná o totální škodu na vozidle. Pojistitelé tuto délku odůvodňují tím, že od sdělení o totální škodě má poškozený možnost pořídit si nové vxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxní ceny, které by v případě úvěru či leasingu musel poškozený na vozidle přeplatit. Bylo by spravedlivé, aby poškozený měl nárok na náhradní vozidlo po cxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xoudně přiznáno právo na náhradu půjčovného i za dobu mezi poškozením vozidla a jeho přistavení do opravy, za předpokladu, že pojistitel „administrujex xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx x5 Cdo 3911/2007, NS 25 Cdo 976/2009).
Automatické omezení náhrady nákladů vynaložených na nájem náhradního vozidla z důvodu způsobení totální škoxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxa zda nedojde ke zhoršení postavení poškozeného a obecně dopadu prohlášení pojišťovny o způsobené škodě, porušuje právo stěžovatele na spravedlivý pxxxxx xxx xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxpňů se při rozhodování řídily rozhodnutími NS 25 Cdo 712/2011, 25 Cdo 232/2012, 25 Cdo 2160/2013. Tato rozhodnutí ÚS překonal nálezem I. ÚS 3831/17 ze dnx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxe k částečnému anebo totálnímu poškození vozidla, Poskytnutím náhradního vozidla není poškozený ponechán v tísni a umožní se mu vést, co do kvality, obxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxe též náklady, které by poškozený nemusel vynaložit v případě, že by ke škodě nedošlo. Ve své podstatě tak není důvodu, pro který by tyto náklady, jsou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxý poškozený je natolik solventní, aby si mohl dovolit zakoupit nové vozidlo bez toho, aniž by čekal na zaslání finančních prostředků od pojišťovny. Ve sxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxo zničeno totálně. Oba dva poškození se nacházejí ve stejné životní situaci, a to že z důvodu dopravní nehody nemohou užívat vozidlo vlastní, a proto pouxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxímu dojíždění do zaměstnání, odvážení dětí do škol a dalším soukromým aktivitám. O tom, že se jedná o totální škodu, byl poškozený vyrozuměn pojistitelxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxdnotlivém případě zkoumaly splnění podmínky účelnosti využití náhradního vozidla, např. zda je ještě účelné umožnit poškozenému zachování možnostx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xe určení přiměřené doby na opravu vozidla - na jednu stranu je délka úmyslně prodlužována neseriózními servisy, na druhou stranu je třeba někdy déle vyčxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxt pouze znalec. Ohledně typu vozu, sazby půjčovného a hrazené doby zapůjčení náhradního vozidla je vhodnější vyžádat si předchozí pokyn, odsouhlasenx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
VI. Účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a škoda způsobená poškozeníxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
49.
Z povinného pojištění je hrazena nejenox xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxího skla) atd. a dále účelně vynaložené náklady na péči o zdraví zraněného zvířete. Komentované ustanovení reaguje na nové pojetí zvířete jako smysly nxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxek I, komentář k § 494) a není již považováno za věc.
50.
Od účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. není s likvidací účelně vynaložených náklaxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx mj. uvádí, že náklady spojené s péčí o zdraví nejsou neúčelné, i když podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postavexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxybí. Účelnost by měla být hodnocena v kontextu toho, zda vynaložené náklady skutečně směřovaly k záchraně života zvířete, přiměřenost pak v kontextu vxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxkozeným. Jednotlivé případy je třeba posuzovat individuálně. Nelze vyloučit, že v případě vzácných či chovných druhů zvířat mohou účelné náklady někxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxcích zvířat (pes, kočka atd.), výjimečně u hospodářských zvířat.
K odst. 2 písm. c)
VII. Ušlý zisk
52.
Stanovení výše ušlého zisku je u zaměstnxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxu, kterého by při pravidelném běhu věcí dosáhl, resp. prokázal (NS 25 Cdo 2857/2005 - jud. č. 20).
K odst. 2 písm. d)
VIII. Náhrada nákladů právního zasxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxků na pojistné plnění. Podmínkou pro jejich úhradu je, aby se poškozený nechal zastoupit advokátem již při uplatnění nároku vůči pojistiteli. U náhradx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxadě skutečné škody a ušlého zisku náleží poškozenému náhrada nákladů právního zastoupení pouze za situace, kdy pojistitel neprošetřil pojistnou udáxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxody krácení nebo odmítnutí plnění, provedl šetření chybně atd.). Výše náhrady je posuzována podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhrxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxé s jejím vymáháním, proto by poškozený v případě úspěšného uplatnění nároku na plnění vůči pojistiteli mohl požadovat i náhradu nákladů, které mu vznixxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx4/2017 (proti tomuto rozhodnutí byla podána dne 1. 8. 2018 ústavní stížnost II. ÚS 2605/18), je třeba komentované ustanovení vykládat doslovně. Pojisxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxozenému je pojištěný škůdce. Je třeba si uvědomit, že pojistné plnění poskytované pojistitelem poškozenému není neomezené a nekryje veškeré újmy, ktxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxho plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Komentované ustanovení jasně stanoví, že pojistitel hradí poškozenému účelně vynaložené náklady spojené s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxího soudu totiž nelze náklady vynaložené pojištěným na uplatnění nároku na náhradu materiální či nemateriální újmy vůči pojištěnému škůdci podřadit xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxlo poškozeným v adhezním řízení přiznáno vůči pojištěnému škůdci právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy, a dále i právo na náhradu nákladů právnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ani soudní spor nevyvolal a rozsudek vydaný v trestním řízení ho nezavazuje, nejedná se o rozhodnutí ve smyslu § 9 odst. 2, od něhož by se odvíjela splatnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výplatu pojistného plnění je uplatnění nároku vůči pojistiteli, k čemuž v rámci trestního či správního řízení nedochází, v těchto řízeních lze uplatnxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxl ho uplatnit přímo u pojistitele.
Z tohoto výkladu vyplývají dva závěry. Je v zájmu pojištěného škůdce, aby splnil oznamovací povinnost vůči pojisxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí či trestní řízení. Tímto postupem získá pojistitel možnost provést sám pojistné šetření a následně poskytnout poškozenému pojistné plnění již v průxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxm či trestním řízení.
54.
Pro zjednodušení problematiky a vyřešení stávajících problémů uzavřely Česká advokátní komora a Česká kancelář pojxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxvozem vozidla. Dohoda nabyla účinnosti dne 1.7.2009 a vztahuje se na nároky na plnění z Garančního fondu uplatněné po tomto datu. Systém vychází z modelxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxů advokáta (ty je třeba prokázat). Poškozený musí splnit následující podmínky: uplatnit nárok prostřednictvím advokáta (doložena generální plná moxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxen soudně a poškozený musí podat žádost o náhradu nákladů.
K odst. 3
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, primárně se majetková újma nahrazuje uvedením v předešlý stav. Právní úprava účinná do 22. 9. 2016 ukládala pojistiteli povinnost plnit pojistné plnxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvaný zákon blíže nespecifikuje účastníky dohody ani její náležitosti. Ujednání o pojistném plnění navrácením v předešlý stav nemůže být dle názoru auxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxanou pojistné smlouvy. Z povahy věci vyplývá, že dohoda o pojistném plnění způsobem uvedení v předešlý stav by měla být uzavřena mezi pojistitelem a pošxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxkovými nebo neznačkovými náhradními díly, povinnost poškozeného poskytnout pojistiteli součinnost a předat mu vozidlo do opravy atd. Ani tato právnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxistném plnění uvedením v předešlý stav, zda jejím obsahem bude jen obecné ustanovení o navrácení v předešlý stav opravou, nebo se pojistitel s poškozenxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxípad výše následného regresního nároku pojistitele dle § 10 komentovaného předpisu.
56.
Dle názoru autora komentáře nová právní úprava příliš nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxr mezi navrácením v předešlý stav nebo plněním v penězích, úprava komentovaného ustanovení vyžaduje dohodu stran. Tato úprava otvírá nové možnosti prx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxoservisů, které úzce spolupracují x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxím pojistitelem. V praxi se prozatím pojišťovny s uplatněním nároku na navrácení věci v původní stav setkávají jen velmi sporadicky. Pokud k takové sitxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxluvního servisu, uhradit plnění za škodu smluvnímu servisu, který již následně vozidlo, uvedené do předešlého stavu, vydá poškozenému. K tomu, aby taxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxadu s pojišťovnou a převzetí pojistného plnění za škodu.
57.
Dle § 6 odst. 2 poskytuje pojistitel pojistné plnění spočívající v náhradě újmy způsoxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxčením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, a náhradě ušlého zisku nejvýše do limixx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxravou odškodňování újmy se tyto minimální limity nemusí jevit jako dostačující, proto již často pojistitelé pro ochranu pojištěných umožňují sjednáxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx na nabídku a poptávku v místě a čase odškodnění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit, a opotřebení věci. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí, že může dojít až k třetinovému navýšení cxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xbliby. Pojistitel má povinnost i toto navýšení uhradit, bude však následně předmětem regresu.
59.
Soud však vždy přihlíží ke spoluzavinění poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtním pásem, poškozený věděl, že vozidlo má technickou závadu, atd.). Dle stále aktuální judikatury je možné krácení pojistného plnění z důvodu spoluzxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxx x
61.
Ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zakládá pojistiteli (jakékoliv zdravotní pojišťovně) vůči třexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxtí osoby vůči svému pojištěnci (poškozenému z pojištění odpovědnosti). Osobami, které mají ve vztahu ke zdravotní pojišťovně oznamovací povinnost, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xe zdravotního pojištění, Policie ČR, státní zastupitelství a soudy. Oznamovací povinnost je třeba splnit do jednoho měsíce ode dne, kdy se oznamovatex x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
62.
Odstavec 4 zakládá právo pojištěného škůdce, aby za něj pojistitel uhradil i tento nárok zdravotní pojišťovny. Regresní nárok zdravotní pojxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtiprávním jednáním škůdce (např. snížení o náklady vyvolané spoluzaviněním poškozeného).
63.
Stejně jako zdravotní pojišťovny mají orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxáním způsobil povinnost orgánu nemocenského plnění poskytnout dávku nemocenského pojištění.
64.
Pojistitel má povinnost k pojistnému plněxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxušení pojištění.
65.
Před novelizací komentovaného předpisu zákonem č. 137/2008 Sb. nebyl přímý nárok zdravotní pojišťovny na náhradu léčebnýxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xojistitelem neexistoval, povinností pojistitele bylo pouze plnit namísto pojištěného škůdce. Pro absenci právní úpravy promlčení v zákoně č. 48/19xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxavotní pojišťovny na pojistné plnění vůči pojistiteli, promlčení se zde řídí § 626, § 629 a § 635 obč. zák. Uplatňuje-li tedy zdravotní pojišťovna uvedexx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxnosti zakládající nárok na náhradu újmy), ale uplatní se zde § 84 o. s. ř. a místně příslušným bude obecný soud žalovaného odpovědnostního pojistitele.
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxní na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xovinen tuto platnost pojištění na zelené kartě vyznačit. Zelená karta platí dle prováděcí vyhlášky na území Belgie, České republiky, Dánska, Estonskxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenské republiky, Slovinska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Španělska, Švédskax xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xkrajiny, Vatikánu a Izraele. Na území států, které nejsou uvedeny ve vyhlášce - tj. Ázerbájdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko, Tunisko, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na volbě pojistitele, zda na jejich území pojištění odpovědnosti poskytne.
67.
Toto ustanovení je projevem svobody pohybu ve vnitřním prostoxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxel. Cílem motorových směrnic a tohoto ustanovení je zabezpečit, aby se poškozenému dostalo ochrany a odpovídajícího pojistného plnění na celém území xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxtupují na území Evropské unie z třetího státu, i jejich provoz musí být kryt buď hraničním pojištěním, nebo smlouvou s příslušnou národní kanceláří pojxxxxxxxxx
x xxxxx x
68.
Rada kanceláří, která sdružuje jednotlivé národní kanceláře pojistitelů, se snxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xohod uzavíraných Českou kanceláří pojistitelů dle § 18 odst. 2 písm. d) se zahraničními kancelářemi pojistitelů. Pojistitel má povinnost vyznačit txxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí odpovědnosti vyznačeným v zelené kartě, pokud nějaké územní pojištění nezahrnuje, musí pojistitel kód takového státu v zelené kartě přeškrtnout, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxo jiného členského státu, pokud podle tohoto zákona nebo podle pojistné smlouvy není tento rozsah širší. Při škodné události v zahraničí se na určení roxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xodmínky pojistné smlouvy nebo česká právní úprava z hlediska rozsahu a limitu pojištění pro poškozeného výhodnější, užije se tato úprava před cizím prxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právních řádů až na základě transpozice, pak dochází k vytváření rozdílů mezi jednotlivými právními úpravami v členských státech. Toto ustanovení má xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnnost k náhradě újmy se řídí nařízením Řím II.
K odst. 8
70.
Pojištění odpovědnosti nepokrývá celé území Evropy, může nastat situace, kdy vozidxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxčanovi Evropské unie způsobena provozem vozidla újma, řídí se rozsah a pojistné limity právním řádem členského státu Evropské unie, na jehož území má pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxdmět úpravy, § 2 - vymezení pojmů, § 3a - limity pojistného plnění, § 7 - rozsah pojištění, § 8 - povinnosti pojištěného, § 9 - pojistné plnění, § 9a - šxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxtupce pojišťovny pro Českou republiku, § 10 - právo pojistitele na úhradu vyplacené částky, § 18 - Česká kancelář pojistitelů, § 24 - garanční fond
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvku vůči pojistiteli na náhradu těchto nákladů pronajímateli vozidla, zde dochází k privativní novaci a
de facto
nedochází ke vzniku škody na straně pxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxtelem došlo k prominutí dluhu
(usnesení Ústavního soudu ze dne 12.3.2015, sp. zn. III. ÚS 45/15)
2. Uhrazení celé ceny účelně provedené opravy motoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla protiprávním jednáním vnuceno, opravou se sleduje pouze jeho uvedení do stavu před nehodou. Pokud opravu nelze provést úsporněji a směřovala xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xástky. Soud je povinen posoudit, zda tzv. technické zhodnocení je s to převážit snížení tržní hodnoty vozidla plynoucí z informace, že vozidlo bylo havxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxvat k výsledku spravedlivému. Právo musí být především nástrojem spravedlnosti, nikoliv souborem právních předpisů, které jsou mechanicky a formalxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxému právo na náhradu škody, je zajistit, aby mu v plné míře byla kompenzována majetková újma. V každém individuálním případě je proto třeba pečlivě srovxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx veškerých jím vynaložených prostředků nutných k obnovení provozuschopnosti vozidla, tedy původního majetkového stavu. S ohledem na možný vznik bezxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxního stavu.
(nález Ústavního soudu ze dne 19.3.2008, sp. zn. II. ÚS 2221/07)
4. Česká kancelář pojistitelů je v rámci plnění na náhradu škody způsobxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxidla zvýšené v důsledku toho, že poškozený respektoval její pokyn a přistoupil k opravě poškozeného vozidla až po jeho prohlídce technikem pověřené poxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxu skutečné škody na věci, neboť majetkový stav poškozeného se snižuje právě o hodnotu, kterou v důsledku poškození vozidlo ztrácí. Výše škody je ve smysxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xbvyklou cenou havarovaného vozidla. Na tomu odpovídající náhradu má poškozený právo bez ohledu na to, jak s poškozeným vozem dále naloží, tedy zda jej oxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxla okolností se škodnou událostí nesouvisející, a nemůže se proto promítat do rozsahu náhrady, která náleží vůči odpovědné osobě. Jestliže ovšem poškxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxlů. Od částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být případně odečtena částka odpovídající jejímu zhodnocení opravou (pokud k němu skutečně dojdxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxtmi novými a znamenalo to zvýšení obvyklé ceny opravené věci. Zhodnocení poškozeného vozidla opravou ovšem nastává jen tehdy, dojde-li ke zvýšení jehx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí věci, a její zvýšení nemusí nutně znamenat zvýšení ceny obvyklé.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.10.2014, sp. zn. 25 Cdo 3118/2012)
6. Nelze xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xozidla, a zda tedy vozidlo bude či nebude účelné opravit. Jakmile je však objektivně zřejmé, že oprava poškozeného vozidla je nehospodárná, a proto proxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxlo po dobu delší již nelze považovat za účelný a nutný náklad vynaložený v příčinné souvislosti se vznikem škody. Pojmově již nejde o vozidlo náhradní, pxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
7. Vymezeným chráněným statkem, na němž lze způsobit škodu, která má být podle zákona č. 168/1999 Sb. a smlouvy s pojistitelem za pojištěného uhrazenxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx teprve by bylo možné usuzovat, že ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb. odkazuje i na ustanovení § 11, resp. 13 obč. zák.
(usnesení Nejvyxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxvé jeho jednání či opomenutí, které se podílelo na vzniku škody; mezi jeho jednáním a škodlivým výsledkem musí být vztah příčiny a následku. V rozsahu, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx x966/2009)
9. Škůdce, který odpovídá za škodu vzniklou při dopravní nehodě na vozidle ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínky, které při předčasném ukončení leasingu vedly k tomu, že nájemce, aniž se stal vlastníkem vozu, zaplatil ze svého pohledu nevýhodně vysoké čáxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxlosti.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.9.2011, sp. zn. 25 Cdo 2748/2009)
10. Ustanovení § 441 obč. zák. patří k právním normám s relativně neuxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Dovolací soud může úvahu soudu o tom, v jakém xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 50% spoluzavinění spolujezdce opilého řidiče, který neužil bezpečnostního pásu)
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.2.2011, sp. zn. 25 Cdo 91/201xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxže být nejen kterýkoli z účastníků pojistné smlouvy (tj. pojistitel, pojistník či pojištěný), ale též osoba, jež smluvní stranou pojistné smlouvy nenxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtní procesu uplatnění nároku na plnění z pojistné smlouvy a při tom úmyslně sdělí nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Přxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdla a z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla), ale učinil-li tak u téhož pojistitele a na podkladě jedné a téžx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx odst. 1 tr. zák.
(usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.12.2010, sp. zn. 7 Tdo 1251/2010)
12. Poškozený (spolujezdec) tím, že vědomě podstoupil jízxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxledku a podíl tohoto spolujezdce, který při nehodě utrpěl smrtelné zranění, je na této újmě vyšší než jen 20% a limitně se může blížit až jedné polovině. (xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe dne 26.10.2010, sp. zn. 23 Cdo 3604/2010)
13. Ustanovení § 427 obč. zák. upravující odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou provozem motoxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxědnost provozovatele motorového vozidla za škodu způsobenou xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxím právní povinnosti podle § 420 odst. 1 obč. zák. Odpovědnost řidiče podle § 420 odst. 1 obč. zák. nepřichází v úvahu jen v případě uvedeném v § 420 odst. x xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxčení) vozu po dobu opravy vlastního poškozeného vozidla soud stanoví s ohledem na obvyklé ceny pronájmu obdobných aut v daném místě a čase. Důkazní břemxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozu, leží na poškozeném.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.3.2010, sp. zn. 25 Cdo 3911/2007)
15. Riziko dopravní nehody při řízení vozu podnapxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxlze hodnotit jinak než jako krajně riskantní. Pokud poškozený vědomě podstoupil jízdu vozidlem, které řídila osoba, o níž věděl, že její řidičské schoxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe opilého řidiče)
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.9.2009, sp. zn. 25 Cdo 2451/2007)
16. Pojistnou událost ve smyslu § 104 obč. zák. nelze bez dxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxř. pojistné smlouvy, nebo ze zvláštního právního předpisu.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.6.2009, sp. zn. 25 Cdo 5175/2008)
17. Obvyklá cenx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx "prodejnosti" věci. Vedle peněžní náhrady vycházející z obvyklé ceny věci po poškození proto nelze přiznat další náhradu z důvodu "snížení prodejnosxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxslosti mezi škodnou událostí a vznikem škody v občanskoprávních vztazích je třeba zkoumat, zda v komplexu skutečností přicházejících v úvahu jako příxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xn. 25 Cdo 1437/2006)
19. Právo poškozeného na plnění proti pojistiteli osoby odpovědné za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku podle § x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx x x xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx-li se poškozený v řízení o náhradu škody ušlého zisku, spočívá na něm důkazní břemeno k prokázání tvrzení, že při pravidelném běhu okolností by získal uxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxchází z ceny věci v době, kdy škoda vznikla, nikoliv v době, kdy byl nárok uplatněn nebo kdy o něm rozhoduje soud; uvedené platí nejen pro případ náhrady za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx poškozenému, nevylučuje příčinnou souvislost mezi porušením právní povinnosti ústícím v poškození vozu, jímž cestoval poškozený k obchodnímu jednxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xkůdce zaviněným poškozením vozidla poškozenému, aby se dostavil k jednání nezbytnému k uzavření smluv, odpovídá i za ušlý zisk, pokud vznikl absencí pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx1, sp. zn. 25 Cdo 2885/99)
23. Je třeba důsledně rozlišovat mezi právem poškozeného na náhradu vzniklé škody vůči škůdci a specifickým právem poškozxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxplacení toho, co je pojišťovna povinna nahradit za pojištěného, ale o možnost uplatnit u soudu nejen nárok vůči škůdci na náhradu škody, o jejíž výši nebxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xi pojištěný škůdce odpovídá.
Je proto správný právní názor, že v případě, kdy pojištěný, který odpovídá za škodu způsobenou poškozenému, neuplatil u xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx 2 vyhl. č. 492/1991 Sb. poškozenému přímý nárok vůči pojišťovně na výplatu plnění ze zákonného pojištění, i když se pojišťovna písemně odmítla jeho náxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy na vypůjčení osobního automobilu ve srovnání s náklady, jež by jinak vynaložil na provoz svého automobilu, který nemohl použít v důsledku poškození, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xehdy, jestliže škodná událost skutečně způsobila škodu, o jejíž náhradu jde. Příčinnou souvislost nelze zaměňovat za souvislost časovou.
(rozsudex xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx část byla použita ke krytí dosud neuhrazené předchozí půjčky, i když tato okolnost nebyla ručiteli známa.
Je věcí ručitele, aby si opatřil informace o xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxěžní částky, která přesahuje výši půjček, jež podle pokynů a předpisů pro pobočky České státní spořitelny (pokud nemají povahu obecně závazného předpxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxx71)
26. Právo EU nebrání vnitrostátní právní úpravě, která v případě srážky dvou motorových vozidel, v jejímž důsledku utrpěl spolujezdec, cestujxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxnskoprávní odpovědnost pojištěných osob.
(rozsudek Soudního dvora EU ze dne 23.10.2012, sp. zn. C-300/10, Vítor Hugo Marques Almeida proti Companhxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxdě, není povinna nahradit leasingovému nájemci újmu vzniklou tím, že účastníci leasingové smlouvy sjednali pro případ jejího předčasného zrušení taxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x tím spojené.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2007, sp. zn. 25 Cdo 267/2005)
28. V otázce důkazního břemene ve sporech o pojistné plnění z odpxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxněnosti nároku tíží žalobce; opačný názor by byl v rozporu jak s výslovným zněním ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., podle něhož pojistitel hrxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důkazního břemene ve sporech na plnění.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2013, sp. zn. 25 Cdo 917/2013)
29. Dokud dlužník nezaplatil dlužnxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxotná existence pohledávky věřitele vůči dlužníku ani soudní rozhodnutí o povinnosti dlužníka zaplatit dluh není totiž skutečnou škodou ani ušlým zisxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx po poškození není majetkovou újmou poškozeného, tedy skutečnou škodou, za niž by odpovídal ten, kdo věc poškodil. xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxilé a bez souvislosti se škodnou událostí či s jednáním škůdce, jež bylo příčinou vzniku škody.
(rozsudek Nejvyššího soud ze dne 14. 8. 2008, sp. zn. 25 Cxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxzsahu poškození, přičemž od částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být odečtena částka odpovídající zhodnocení věci jeho opravou proti původxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxx/2000)
32. Účelnost nákladů vynaložených na opravu vozidla se pak kromě jiného poměřuje i srovnáním jejich výše s hodnotou vozidla před poškozenímx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxy částka, která by měla postačovat k tomu, aby si poškozený místo zbytečně nákladné opravy pořídil jiné vozidlo v odpovídající kvalitě.
(rozsudek Nejxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx nárokem na náhradu škody, který se promlčuje v promlčecí době podle § 106 zák. č. 40/1964 Sb.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 25 Cdo xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xenž vzniká poškozenému, je taxativně vymezen v ustanoveních § 444 až § 449a obč. zák., mezi něž náhrada za ztrátu hodnoty podniku (ve smyslu § 5 obch. zák.x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je pojistitel povinen za pojištěného škůdce uhradit poškozenému nároky v rozsahu a ve výši xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx ke konkrétním okolnostem vyřazeno přiměřeným způsobem tak, aby nevytvářelo překážku pro ostatní účastníky provozu. Zpravidla tomu tak bude při odstxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxechání nevhodným způsobem na takovém místě, kde bude tvořit překážku pro ostatní účastníky provozu. Toto pravidlo se ovšem nemůže uplatnit v situaci, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xak jinému škodu. Je rozhodující, zda tento jeho specifický projev (závada elektroinstalace) představuje zvlášť kvalifikovanou okolnost označenou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxzidla a vyznačuje se potenciální nebezpečností x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbilou projevit se navenek a vyvolat nepříznivé účinky na okolí, jak se stalo i v projednávané věci. Taková závada je tudíž nežádoucím projevem právě těcx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx na mysli i ust. § 428 obč. zák., které ostatně v případě technických poruch vylučuje možnost liberace z přísné objektivní odpovědnosti provozovatele vxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxzidle, které bylo k dopravě způsobilým prostředkem a nebylo z provozu dlouhodobě či trvale vyřazeno, se projevily vlastnosti, typické pro jeho provozx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxozu (ve smyslu jeho pohybu) mohou vyvolat újmy srovnatelné s nepříznivými účinky pohybujících se vozů, je třeba i na takové typy havárií hledět jako na pxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxobilu, která povede ke vznícení vozu a následnému požáru objektu, je škodou způsobenou provozem motorového vozidla.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxního soudu k dané problematice, což je v přímém rozporu s čl. 89 odst. 2 Ústavy. Odůvodnění usnesení o odmítnutí dovolání totiž neobsahuje transparentnx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxačním rozhodnutí v totožné věci a z tohoto důvodu odmítl stěžovatelčino dovolání jako nepřípustné. Tento jeho právní názor ovšem nekoresponduje se záxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxlezy postulují princip - v maximální možné míře - plného odškodnění. Konstatuje se, že skutečnou škodou se rozumí zmenšení existujícího majetku poškoxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu. Jak připomíná prvně citovaný nález, „[s]oud musí nejen respektovat právo, ale jehx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xteré jsou mechanicky a formalisticky aplikovány bez ohledu na smysl a účel toho kterého zájmu chráněného právní normou. Smyslem a účelem ustanovení, pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx proto třeba pečlivě srovnat majetkový stav poškozeného před vznikem škody a po provedení opravy poškozeného vozidla, přičemž rozsah náhrady v penězíxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xhledem na možný vznik bezdůvodného obohacení v důsledku opravy je pochopitelně nutné zvažovat i účelnost a nezbytnost nákladů vynaložených na uvedenx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxevýhodňovat oproti škůdci. Ostatně tyto závěry jsou obsaženy i v ustanovení § 2969 občanského zákoníku, podle nějž se při určení výše škody na věci vychxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxvaném případě jde o případ způsobení tzv. totální škody; tím se věc skutkově liší od výše uvedených případů pod sp. zn. II. ÚS 2221/07 a sp. zn. I. ÚS 1902/1xx x xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxjednávaný případ.
(nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2017, sp. zn. II. ÚS 155/16)
37. Vlastník, který nenechal opravit havarované vozidlo, může třxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ČR ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 25 Cdo 3019/2015)
Z další judikatury:
nález Ústavního soudu ze dne 23.1.2014, sp. zn. III. ÚS 1900/13
usnesení Úxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx5, sp. zn. Pl. ÚS 16/04 (ochrana osobnosti dle § 11 a § 13 zák. č. 40/1964)
usnesení Ústavního soudu ze dne 16.3.2006, sp. zn. III. ÚS 8/06 (ochrana osobnxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx hrazená z pojištění)
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.3.2014, sp. zn. 8 Tdo 267/2014 (k pojistnému podvodu v pojištění odpovědnosti),
rozsudxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxyššího soudu ze dne 21.12.2010, sp. zn. 25 Cdo 3272/2008
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.10.2008, sp. zn. 25 Cdo 2703/2006
rozsudek Nejvyššíxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 23.11.1983, sp. zn. Cpj 10/83 (k náhradě škody v dopravě)
rozsudek Soudního dvora EU ze dne 9.6.2011, C-409/09, Ambrósio Lavrador a Olival Ferxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoudu ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 25 Cdo 232/2012 (náhradní vozidlo a totální škoda)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2011, sp. zn. 25 Cdo 25 Cdo 503xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx 2163/2013 (postoupená pohledávka „nehodové společnosti“ není skutečnou škodou)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 25 Cdo 346/2xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xne 19.8.2016, sp. zn. 28 Cdo 2950/2015 (fingovaná dopravní nehoda, bezdůvodné obohacení)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2014, sp. zn. 25 Cdo 4xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xp. zn. 25 Cdo 2659/2007
nález Ústavního soudu ze dne 5.12.2012, sp. zn. IV. ÚS 444/11 odst. 20 (skutečná škoda)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu ze dne 25.5.2011, sp. zn. 25 Cdo 976/2009 (náhradní vozidlo)
usnesení Nejvyššího soud ze dne 29.9.2015, sp. zn. 25 Cdo 3629/2015 (místní příslušxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. I. ÚS 3762/18 (poškozený netvrdil ani neprokazoval, že věc uvedl do původního stavu)
usnesení Ústavního soudu ze dne 21.1xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx2017, sp. zn. 31 Cdo 1704/2016 (eurokonformní výklad § 6 odst. 2 písm. a) ve smyslu ust. § 11 a § 13 zák. č. 40/1964 Sb)
usnesení Ústavního soudu ze dne 19.xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx17, sp. zn. II. ÚS 2720/17 (ochrana škůdce před excesivními náklady)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.4.2018, sp. zn. 25 Cdo 4112/2017 (náklady adxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x9.11.2017, sp. zn. 25 Cdo 4463/2017 (spoluúčast poškozeného, podíl na vzniku škody)
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 2276/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxího soudu ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1705/18 (odpovědnost za nemajetkovou újmu před vstupem do EU)
usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2019, xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xS 2043/17 (nemravnost účelového navyšování nákladů, poškozené vozidlo bylo opraveno neoriginálními náhradními díly, pojistiteli autoservis vyúčxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxk: Komentář, Svazek I, (§ 1-654) [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-2-7]. ASPI_ID KO89_a2012CZ. Dostupné v Systému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xx x xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xx xxx4.
FIALA, J. aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-3081) [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-20-8]. ASPI_ID KO89_f2012CZ. Dostxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx xxx xx xx
s. 378-399.
JANDOVÁ,
L.
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. 1. vyd.
Praha:
C. H. Beck,
2012,
s. 83.
KOBLIHA,
I.,
ELISCHExx
xxx
xxxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxo zákona. Praktická příručka. 1. vyd.
Praha:
Leges,
2012,
s. 41.
MIKULCOVÁ,
L.
Odpovědnost za škodu způsobenou leasingovému nájemci předčasným ukxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxjetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle §2958 obč. zák.) [online]. Brno: Nejvyšší soud, 12.3.2014. Dostupné z: http:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxy na věci použité a opotřebené. Právník [online], 2004. Dostupné na: http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/obcanske-pravo/art_3731/k-pojmu-skutexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xbčanský zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-3081) [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-2-7]. ASPI_ID KO89_f2012CZ. Dostupné v Systému ASPI. Ixxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx
x010,
s. 101.
(Výluky z pojistného plnění)
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla se odškodňuje pojistným plněním z povinného pojištění. Pojistitel je povinen za osoby s povinností k náhradě újmy plnit poškozenému pouze tehxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxzuje na § 6 odst. 2 negativním výčtem.
2.
Pojistitel nehradí:
-
újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena,
-
xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxcnosti, s výjimkou ušlého zisku, jestliže tato škoda souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením,
-
škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xdálosti na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu nahradit,
-
věcnou škodu a ušlý zisk vzniklé mezi vozidly jízdní soupraxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzidla,
-
újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
-
náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxna,
-
újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené při takovétx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.
K odst. 1 písm. a)
xx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxu si sami jako řidiči vozidla způsobí, si ponesou také sami, nikoliv pojistitel.
4.
Novým pojetím povinnosti k náhradě újmy v občanském zákoníku doxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxzidla, jehož provozem byla škoda způsobena. Zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého pxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxená odpovědnému řidiči.
K odst. 1 písm. b)
5.
Domácnost dříve definovalo ustanovení § 115 zák. č. 40/1964 Sb. Zákon č. 89/ 2012 Sb., občanský zákonxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx zákoník: Komentář, Svazek I, komentář k § 646 obč. zák., podle kterého se společnou domácností rozumí vzájemný vztah fyzických osob, které spolu trvalx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xterý nemusí být zanesen v příslušných evidencích. Za výjimečných okolností může jedna fyzická osoba vytvořit dvojí společnou domácnost. Manželé, ktxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí své potřeby i tehdy, když některá z nich dlouhodobě nebo přechodně na domácnost nepřispívá (např. dítě připravující se na budoucí povolání, nezaměstxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xyřizování záležitostí a udržování společné domácnosti.
6.
Pojistitel hradí manželu pojištěného nebo osobám, které s pojištěným žily v době vznixx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxvisí. Těmto osobám není ze strany pojistitele hrazena škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci a škoda vzniklá odcizením věci, pokud tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxst. 1 písm. c)
7.
Pojistitel nehradí škodu vzniklou na pojištěném vozidle, kterým byla škodní událost způsobena, stejně tak dle písm. a) a b) tohoto uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxoby se nárok vymezený v písm. c) nevztahuje. Osobě přepravované pojištěným vozidlem v době škodní události hradí pojistitel věcnou škodu na věci, kterxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxadě majetkové újmy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
K odst. 1 písm. d)
8.
Výluka z pojistného plnění se uplatní bez ohledu na vlastnictvx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxtří jednomu nebo více vlastníkům.
K odst. 1 písm. f)
9.
Vedle toho, že pojistitel nehradí újmu řidiči vozidla, kterým byla škodní událost způsobenxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehradí zdravotní pojišťovně náklady, které jí vznikly poskytnutím léčebné péče, stejně tak nenahrazuje státu dávky nemocenského pojištění nebo důxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
Pojistitel poskytuje pojistné plnění nahrazující újmy způsobené provozem pojištěného vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxmních komunikacích stanovená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Jxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxickém závodu nebo soutěži, kdy se pravidla provozu na pozemních komunikacích nedodržují, hlavně nejvyšší povolená rychlost, jsou pro pojistitele vyxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxem jeho vozidla, které v době vzniku újmy řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této osobě újma způsobena, oprávněně naklxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze újmu na zdraví (usmrcení) včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu nebo provozovateli vozidla.
K odst. 3
12.
V případě střetx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch na vzniku škodné události a jestliže není současně tato osoba provozovatelem vozidla, na němž byla tato újma způsobena. Vlastníku vozidla se nehradx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtel hradí poškozenému vlastníku střetnuvších se vozidel různých provozovatelů újmu, která mu střetem vznikla pouze za předpokladu, že vlastník vozixxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx.
Zákon stanoví pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění v nesnížené výši. Odmítnout pojistné plnění nebo snížit jej může pojistitel pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx K. In: Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-3081) [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-2-7]. ASPIxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (škoda na vozidle byla způsobena jiným než pojištěným vozidlem, ke škodní události nedošlo - v těchto případech ke škodní události nikdy nedošlo, a proxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx EU, jeho účelem je ochrana poškozeného před negativními následky porušení smluvní nebo zákonné povinnosti pojistníkem nebo pojištěným. Pojistitelx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří věděli, že řidič je pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky. Některé evropské právní úpravy umožnily tyto cestující z pojistného plnění úplnx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxvo pojistitele na úhradu vyplacené částky
Související právní předpisy:
Z judikatury:
1. Ne každá šxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla; pojišťovna je povinna za odpovědnou osobu plnit poškozenému pouxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxravy je zřejmé, že zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má zásadně pokrývat co nejširší xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxovozovatel vozidla mohl využít dobrodiní pojištění odpovědnosti za škodu vyvolanou relativně nebezpečnou činností, jíž je provoz silničního motorxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxuto formou pojištěny; to je doplněno vymezením negativním v ustanovení § 7, které naopak výslovně vyjmenovává případy, na které se pojištění nevztahuxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x x xxxxahu stanoveném zákonem č. 168/1999 Sb. Je proto správný závěr, že ne každá škoda (újma) vzniklá zvláštní povahou provozu motorového vozidla, za kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxému pouze tehdy, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.12.2008, sp. zn. 25 Cdo 3521/2006)
3. Pojistitxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.1.2009, sp. zn. 25 Cdo 307/2007)
4. Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpixx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxpovědnosti pojištění, druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění oxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z proxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xe viníkem dopravní nehody, na jejíž následky zahynul/a jeho manžel/ka, spolujezdec z daného vozidla, na náhradu majetkové újmy, kterou utrpěl v důslexxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, vx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění směrnice xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxí, a tudíž z náhrady škody poskytované x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xři dopravní nehodě pouze z důvodu, že tento chodec je pojistníkem a majitelem vozidla, které uvedené škody způsobilo.
(rozsudek Soudního dvora EU ze dxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xovinném pojištění). In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-3081) [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-3081) [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-2-7]. ASPI_ID KO89_f201xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx In: ŠVESTKA, J.,, DVOŘÁK, J., FIALA, J. aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek I, (§ 1-654) [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-2-7]. ASPI_ID KO8xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxč, který pojištěným vozidlem způsobil dopravní nehodu, resp. škodní událost. Ustanovení § 8 odst. 1 stanoví pojištěnému oznamovací povinnost vůči pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxěný má bez zbytečného odkladu povinnost sdělit pojistiteli, že nastala škodní událost, bez ohledu na to, zda nějaký poškozený již uplatnil nárok na náhxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxit doklady související se škodnou událostí (velký technický průkaz, řidičský průkaz, doklad o pojištění).
3.
Pojištěný je povinen škodní udáxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtitelů. Většina z nich již v současnosti a při snaze usnadnit účastníkům škodní události situaci a zaznamenat údaje bez zbytečného odkladu provozuje oxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxunikace nebo mobilní aplikace, které umožňují i nahrávat fotografie z místa škodní události. Škodní událost lze ohlásit i osobně na vybraných obchodnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxadu s pokyny pojistitele. Jazykovým výkladem této části ustanovení docházíme k závěru, že povinnost postupovat v souladu s pokyny pojistitele má pojixxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxlost" je termín pojistného práva, veřejné právo používá pro označení části škodných událostí termín "dopravní nehoda".
5.
Až v případxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxného je třeba k řádnému plnění povinností pojistitele, pojistitel je časově limitován v šetření pojistné události a bez spolupráce s pojištěným se šetxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxl požadovat po pojištěném regresní náhradu ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b) pro ztížení možnosti řádného šetření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sobě nebo osobě blízké. Poskytnutí informací pojistiteli v souladu se zákonem či smluvním ujednáním účastníků nelze považovat za výpověď, která by moxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxzovat pouze ve vztahu k pojistiteli. Pojištěný není nucen, aby vypovídal v trestním či správním řízení. Odmítnutí splnění povinností dle § 8 odst. 1 je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxsti (včetně toho, kdo řídil vozidlo) musí nést sám pojištěný. Zásada rovnosti smluvních stran vylučuje, aby jedna ze smluvních stran byla privilegováxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxuhé smluvní strany (ÚS III. ÚS 3162/12 - jud. č. 1). V praxi to znamená, že pojištěný se vyhne trestnímu stíhání, ale pojistiteli proti němu může vzniknoux xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcí v bezodkladném sdělení totožnosti osoby, která vozidlo v době dopravní nehody řídila, je důvodem postihu dle § 10 odst. 1 písm. e), obsahuje jud. č. 3.
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxtě nemusí vzniknout událost pojistná. Pokud se žádný poškozený nepřihlásí pojištěnému či pojistiteli s právem na náhradu újmy, pojistitel pak nevyplxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxt. 4), je šetření pojistné události. Ustanovení § 8 odst. 2 navazuje na ustanovení § 2862 a § 2863 obč. zák.
8.
Pojištěný má povinnost písemně sdělix xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx
x
xxxx zahájeno správní nebo trestní řízení související se škodnou událostí, neprodleně informovat pojistitele o průběhu a výsledku řízení,
-
poškozexx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xx xozdíl od § 2862 odst. 1 obč. zák. nemá pojištěný dle § 8 odst. 2 písm. a) povinnost vyjadřovat se ke své povinnosti k náhradě škody či újmy, ale jen požadovxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zájmu samotného pojištěného kvůli případnému regresnímu nároku dle § 10. Pojištěný byl na místě škodní události a je pro pojistitele zdrojem informacx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx
10.
Ustanovení vychází z předpokladu, že pojištěný o takovém řízení ví, není podstatné, zda je vedxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx x x xxxé výši bude pojistitel poskytovat pojistné plnění a zda mu proti nějaké osobě vznikne postižní nárok založený v § 10. Informační povinnost se vztahuje k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x adhezním řízení v rámci trestního řízení nemá pojistitel zakotveno zákonem žádné procesní postavení, neboť není účastníkem řízení, nemá možnost v říxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxat námitky spoluzavinění poškozeného atd., k tomu blíže usnesení Nevyššího soudu ze dne 12.8.2014, sp. zn. 32 Cdo 2629/2012, rozsudek Nejvyššího soudx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx výši a nezabýval se jeho námitkou spoluzavinění poškozeného, neboť ji nepovažoval z trestního hlediska za významnou. Pojistitel následně poškozenéxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xáhradě újmy z adhezního řízení pro pojistitele závazný za situace, kdy neměl možnost hájit své zájmy a uplatňovat námitky v adhezním řízení.
11.
Poxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxjistiteli dle § 9 odst. 3, má pojistitel vůči pojištěnému dle § 10 odst. 1 písm. e) právo na náhradu toho, co za pojištěného plnil. Obsahují-li oznámení uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxistitel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na šetření těchto skutečností. Má se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
12.
Ve spráxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xxxx2009 Sb.: „Při provozování neživotních pojištění, u kterých je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu stanovena zákonem, má v řízení správním i soudním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxu odpovědnosti pojištěného. Pojištěný je povinen postupovat v souladu s pokyny pojistitele i v případě obrany proti vzneseným nárokům. Zpravidla je v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xá i smluvní povinnost řádně se odvolat proti nepříznivému rozhodnutí o nároku na náhradu újmy, pokud nedostane od pojistitele jiný pokyn. Výměnou za to xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxstnit se trestního řízení vedeného proti pojištěnému, v rámci něhož je rozhodováno o nárocích poškozených. Situaci, kdy by pojištěný s pojistitelem nxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x povinností tohoto účastníka v trestním řízení není nikde vymezen a trestní řád v tomto směru zcela mlčí. Z praxe autorů lze zmínit např. možnost vznášet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xoručení rozsudku pojistiteli však v žádném předpisu zakotveno není.
De lege ferenda
by bylo vhodné procesní postavení odpovědnostního pojistitele x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx či České kanceláři pojistitelů. Pro tyto případy stanoví § 8 odst. 3 pojištěnému škůdci seznam minimálních informací, které je povinen podat poškozexxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxdní událost způsobena, nebo přímo u odpovědného škůdce.
14.
Pojištěný škůdce má bez zbytečného odkladu na výzvu poškozeného povinnosti sdělit mux
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxpřípadě jeho název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo místo podnikání,
-
obchodní firmu a sídlo pojistitele, popřípadě adresu sídla pobočky pojxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xegistraci vozidel.
15.
Pro případ, že by odpovědný škůdce svou povinnost vůči poškozenému nesplnil, poskytuje dle § 15a informační střediskx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xímž byla škodní událost způsobena, a datum škodní události. Formulář je dostupný z: https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=info&lngID=1. Syxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Na základě této informace může i bez součinnosti s pojištěným poškozený uplatnit svůj nárok na pojistnx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxud pojistitel prokáže, že pojištěný nesplnil svou povinnost dle § 8 odst. 3 vůči poškozenému, a tím ztížil možnost řádného šetření škodní události pojxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho lze pouze v případě, že k nesplnění jeho povinnosti došlo ze strany pojištěného bez zřetele hodných důvodů (např. pojištěný škůdce utrpěl při škodní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxlničním provozu stanoví povinnosti účastníků dopravní nehody. Řidič, který měl na dopravní nehodě účast, je povinen neprodleně zastavit vozidlo (jxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xrošetřit. Hlavní povinností účastníků je zabezpečit místo dopravní nehody pro náležité vyšetření, zajistit pomoc zraněným a označit místo nehody taxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxř. zábradlí, svodidla, dopravní značení) nebo obecně prospěšné zařízení (např. železniční závory), jsou účastníci povinni nehodu ohlásit Policii Čxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxý škůdce musí poškozenému doložit minimálně jméno, příjmení a adresu svou, vlastníka vozidla, číslo pojistné smlouvy, SPZ vozidla a název pojistitelxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxodě k usmrcení nebo zranění osoby, hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel zřejmě převyšující 100 000 Kč nebo ke hmotné škodě na majetku třetí oxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxkne povinnost přivolat Policii ČR, jsou dle § 47 odst. 3 písm. g) zák. o silničním provozu povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Na tuto povixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxladu. Záznam o dopravní nehodě musí být sepsán bez zbytečného odkladu, jeho sepsání třeba až následující den po škodní události by odporovalo smyslu záxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx v každém motorovém vozidle. Formulář musí obsahovat identifikaci účastníků dopravní nehody a zúčastněných vozidel, čas a místo dopravní nehody, jejx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xyřešili otázku toho, kdo nehodu způsobil, respektive míry zavinění obou účastníků, tedy aby se na viníkovi dohodli. Ve formuláři chybí kolonka pro určxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xísmo nečitelné a často se v něm projevuje roztržitost účastníků bezprostředně po dopravní nehodě. Účastníci nedisponují takovými znalostmi, aby mohxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxhodě došlo, nebo dokážou určit polohu střetu v kilometrech (příklad správného určení místa - v okrese Nymburk, na silnici II. třídy č. 20145, na 10. km ve xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xrovozu. Počet vyhotovení záznamu o dopravní nehodě by měl odpovídat počtu účastníků dopravní nehody, na něž se povinnost dle § 47 zák. o silničním provoxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdílného obsahu evropských záznamů o dopravní nehodě vztahujících se k jedné škodní události právní úprava neřeší.
19.
V případě střetu dvou vozidxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxzení zahájeném pověřeným orgánem, nejsou-li splněny podmínky pro možnost řešení tohoto střetu bez účasti Policie ČR.
20.
Hlavním důvodem sporů o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xrazena z povinného pojištění motorového vozidla, jímž byla škoda způsobena. Škoda na vozidle, kterým byla nehoda zaviněna, může být hrazena pouze z doxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxvní nehody, bez ohledu na závěry účastníků dopravní nehody. Závazně může osobu viníka určit pouze soud nebo správní orgán.
K odst. 5
21.
I v případexx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xznámení požadovat (např. v případě, že má pojistitel podezření na pojistný podvod). Pokud toto oznámením po pojištěném požaduje, má povinnost mu uhraxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xa policii, nebo náklady telefonního hovoru). Je otázkou, jaká sankce hrozí pojištěnému, pokud tento požadavek pojistitele nesplní. Je-li odpovědnoxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxšlo ke vzniku újmy na zdraví (která se v první chvíli nemusí projevit - např. vnitřní zranění), je vhodnější z opatrnosti přivolat dopravní policii za účxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x x x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxradu vyplacené částky, § 15a - informační středisko Kanceláře, § 24 - garanční fond
Související právní předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události, přičemž podle ust. § 10 odst. 1 písm. xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxlnil povinnost podle § 8 odst. 1, 2 a 3 a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3. Odmítnutí uvedení skutkového xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxoba blízká dle čl. 37 odst. 1 Listiny, nelze považovat za důvodné odmítnutí splnění této povinnosti. Občanskoprávní důsledky plynoucí pro pojištěnéhx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxada rovnosti smluvních stran vylučuje, aby jedna ze smluvních stran byla privilegována tím, že nesplnění její smluvní informační povinnosti jí bude txxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx. zn. III. ÚS 3162/12)
2. I když v § 47 odst. 5 zák. o silničním provozu není výslovně uvedeno, v jaké lhůtě jsou účastníci dopravní nehody povinni doprxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Stejné časové kritérium je nutno aplikovat i pro lhůtu, v níž se účastníci dopravní nehody dohodnou na zavinění (neboli uzavřou dohodu).
(rozsudek Nexxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx toho ztížena možnost řádného šetření nehody pojistitelem podle § 9 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, neboť poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx která způsobila dopravní nehodu. Pojištěný bez zbytečného odkladu nesdělil pojistiteli jméno druhé, ani třetí osoby.)
(rozsudek Nejvyššího soudu xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xe pokud s dostatečným předstihem (řádně) dává ostatním účastníkům silničního provozu najevo svoji vůli odbočit vlevo, a ověřil si již, že neexistuje pxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxatelem v konkrétním případě, znamená, že povinnost dbát zvýšené opatrnosti xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx silničního provozu. Ústavní soud však s takovouto interpretací nesouhlasí. Pokud soudy současně dospějí k závěru, že podstatnější vliv na vznik škodxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrotože nevzal v úvahu jednání poškozeného, není možné učinit závěr o vině tak, jak to provedly obecné soudy v projednávaném případě. Je třeba si uvědomixx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrada imateriální újmy na zdraví odvozená od výroku o vině může dosáhnout i několika milionů korun a kromě lidského traumatu spojeného s tragickou dopraxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrokázána.
(nález Ústavního soudu ze dne 25.10.2016, sp. zn. IV. ÚS 3159/15)
5. Vedlejší účastník je osobou oprávněnou podat dovolání proti výroku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxupení advokátem v soudním řízení, v němž vystupovala jako vedlejší účastník na straně žalovaného, nejsou bez dalšího neúčelné.
(usnesení Nejvyššího xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxoť osobou odpovědnou za škodu způsobenou poškozenému je pojištěný; toto plnění má charakter pojistného plnění. Pojistitel hradí poškozenému tam vyjxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxek následného plnění pojistitele. Pro plnění pojistitele je naopak zcela bez významu, zda poškozený uplatnil své nároky v soudním řízení též proti samxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxst. 2 zák. č. 168/1999 Sb., od něhož by se odvíjela splatnost pojistného plnění. Pojistné plnění poskytované z pojištění odpovědnosti z provozu vozidlx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x tohoto zákona, a to nejvýše do limitu pojistného plnění stanoveného pojistnou smlouvou. Je tudíž v zájmu pojištěného škůdce, aby v souladu s § 8 tohoto zxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxhájeno správní či trestní řízení, tak aby již v této fázi umožnil pojistiteli vyřešit věc výplatou pojistného plnění a aby rozsah újmy poškozeného nebyx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx Cdo 5644/2017)
7. Jestliže soud v trestním (adhezním) řízení nepřizná zcela uplatněný nárok na náhradu škody z jakéhokoliv důvodu, například s pouxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xízení ve věcech občanskoprávních, nejde v tomto rozsahu o věc pravomocně rozsouzenou a lze ji v občanskoprávním řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe dne 25. 5. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1689/2017)
Z další judikatury:
usnesení Ústavního soudu ze dne 10.12.2013, sp. zn. IV. ÚS 2281/13 (zjištění řidxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
nález Ústavního soudu ze dne 30.5.2017, sp. zn. IV. ÚS 4044/16 (spoluzavinění poškozenéhox x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
usnesení Ústavního soudu ze dne 21.11.2017, sp. zxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x5 Cdo 2024/2017 (porušení informační povinnosti pojištěným)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.4.2018, sp. zn. 25 Cdo 4112/2017 (náklady adhezníxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xojistné plnění
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xx
2.
Zákon zavedl samostatný přímý nárok poškozenéhx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx již nemusí čekat na spolupráci s pojištěným škůdcem, který musí sám ohlásit škodní událost pojistiteli. Poškozený má vůči pojistiteli nárok na pojistxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxstiteli je založen § 2861 odst. 3 obč. zák. ve spojení s § 9 odst. 1 komentovaného předpisu jako originální nárok. Nárok poškozeného na plnění z garančníhx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxosti upravuje § 11. Poškozený má právo domáhat se náhrady újmy dle občanského zákoníku na škůdci či provozovateli vozidla, nebo pojistného plnění na přxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxci a pojistiteli uloženo soudním rozhodnutím plnit poškozenému společně a nerozdílně - viz jud. č. 12. V tomto případě se jedná o „nepravou solidaritu“x xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxiká v rozsahu poskytnutého plnění povinnost žalovaného pojistitele. Žalovaný pojistitel má povinnost plnit a jeho plněním zaniká v rozsahu poskytnuxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxčení, proto se užije právní úpravy promlčení v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pojistné plnění je nárokem odlišným od náhrady újmy, proto se prxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxeti let ode dne, kdy dospělo. Jakmile jedna z těchto lhůt uplyne, je právo promlčeno. Nově občanský zákoník stanoví, že právo na pojistné plnění z povinxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxvo na pojistné plnění skončí současně s uplynutím subjektivní promlčecí lhůty u práva na náhradu škody nebo jiné újmy, na kterou byl uzavřen pojistný vzxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxádá důvod k pojistnému plnění, a to bez ohledu na to, že se právo na náhradu škody promlčelo uplynutím subjektivní promlčecí lhůty, přičemž objektivní pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xáhrady újmy na svobodě, životě nebo zdraví je stanovena jediná subjektivní promlčecí lhůta. Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí v subjektixxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx, kdy škoda nebo újma vznikla.
5.
Občanský zákoník přejal konstrukci 1 + 3 ze zákona č. 37/2004 Sb., o pojixxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxoku na pojistné plnění začíná rok po pojistné události bez ohledu na to, zda a případně kdy se projevily další vlivy téže pojistné události (NS 25 Cdo 3771xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxstiteli. Počátek běhu promlčecí lhůty je stanoven objektivně bez ohledu na to, kdy došlo ke vzniku nároku na pojistné plnění, proto nemá na počátek běhu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xbčanský zákoník, se řídí dle dosavadních právních předpisů - zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. V praxi jixxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Dle názoru autorů nalezne toto ustanovení uplatnění hlavně při jednání pojistitele a poškozeného na zdraví, které při zjišťování konečných důsledkx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxená v § 9 odst. 2 se vztahuje nejen na pojistitele, ale i na Českou kancelář pojistitelů. Uplynutím zákonné 15denní lhůty pro splatnost se pojistitel jaxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xovinnosti pojišťovny plnit, rozsahu této povinnosti a stanovení výše pojistného plnění. Začíná zahájením šetření pojistitele, které je nutné ke zjixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxnikne, pokud pojistitel zjistí pojistnou událost. Pojistnou událost můžeme definovat jako nahodilou skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxiku škodní události (dopravní nehody) může poškozený uplatnit svůj nárok na pojistné plnění u pojistitele provozovatele vozidla nebo u České kanceláxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxrá má na pojistné události právní zájem. Poškozený uplatňuje nárok na pojistné plnění převážně telefonickým oznámením vzniku škodní události pojistxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxemně prostřednictvím držitele poštovní licence. Pojistitel má povinnost provést šetření pojistné události bez zbytečného odkladu a maximálně do třx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxnosti nelze šetření ukončit v tříměsíční lhůtě a podat mu vysvětlení, dále je pojistitel povinen v této lhůtě poškozenému sdělit, které nároky zamítá a xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxných podkladech, má povinnost bez zbytečného odkladu dotčenou osobu o doplnění požádat nebo si informace zjistit sám. Bezdůvodné odkládání oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxdní banka za jednání v rozporu s odbornou péčí ve smyslu § 6 odst. 1 ve spojení s § 7 zák. o pojišťovnictví. Vyloučit nelze ani možné porušení povinností staxxxxxxxx x x xx x x x x xxx xxxx xxxx
11.
Není-li ohroženo probíhající trestní nebo správní řízení, poskytuje policie nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pojisxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxného vyjádřil - může ho potvrdit nebo rozporovat, např. výši škody nebo průběh škodní události. Pojišťovna je povinna plnit poškozenému bez ohledu na sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxentifikační údaje fyzických osob. Pojišťovna má dle § 129-129b zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, oprávnění při plnění zákonem vymezených úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxce nezbytné v dané věci poskytují orgány veřejné moci v elektronické podobě.
13.
Ze základního registru obyvatel získává pojistitel jméno a příjxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxické osoby, popř. její rodné příjmení, datum jejího narození a úmrtí, adresu místa jejího aktuálního trvalého pobytu i předchozích míst trvalého pobyxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxí občanství, druh a adresu místa trvalého pobytu, datum počátku pobytu a jeho případné ukončení. Pojistitel má povinnost zachovávat o informacích zísxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx
xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxišťovnictví, pojistitel umožňuje oprávněné osobě nahlížet do spisu týkajícího se pojistné události. Oprávněná osoba může na základě žádosti nahlížxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nároku, a činit si z něj za úplatu výpisy nebo kopie. Po obdržení žádosti o nahlédnutí má pojistitel povinnost odeslat do 30 dnů tento dotaz příslušnému sxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxoby nevyhoví, pokud správní nebo trestní orgán písemně vyjádří nesouhlas s nahlížením oprávněné osoby do spisu, zejména z důvodu ohrožení řízení.
xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxré pojistitel zamítl nebo u kterých snížil pojistné plnění. Za šetření pojistitele nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit je možno považovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxálosti. Šetření je skončeno, je-li na základě ověření konkrétních okolností nepochybné, že k pojistné události došlo. Šetření však nelze automatickx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx34/2008 - jud. č. 2). Pojistitel musí poškozeného informovat o výsledku pojistného šetření, a pokud shledá nárok poškozeného oprávněným, poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxh pojistitel často čeká na rozhodnutí soudu o škodní události, pak je povinen plnit poškozenému do 15 dnů ode dne, kdy obdržel pravomocné rozhodnutí souxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutím - NS 25 Cdo 968/2008 - jud. č. 5). S účinností od 23. 9. 2016 může pojistitel vyčkat s pojistným plněním jen na ukončení řízení, jehož předmětex xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
17.
Pokud pojistitel neposkytne pojistné plnění v zákxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvi. Základní funkcí pojistného plnění je odstranění nebo zmírnění následků pojistné události v co možná nejkratší době. Překračování lhůty pro šetřexx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx aby nedocházelo k neodůvodněnému překračování lhůty pro šetření.
18.
Po prošetření a vyplacení pojistného plnění pojistitel zváží, zda zde jxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaznamená do spisu pojistitele důvod regresního nároku a jméno regresního dlužníka. Poté spis předá právnímu oddělení pojistitele pro uplatnění regxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xokud se dlužník s pojistitelem spojí, lze obvykle sjednat způsob úhrady dluhu nebo splátkový kalendář. Pokud dlužník pojistitele nekontaktuje, po odxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxem, podává pojistitel žalobu o zaplacení regresního nároku k občanskoprávnímu soudu.
20.
Pokud je škůdce trestně stíhán a jsou-li dány zákonnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxle s jeho nárokem na občanské soudní řízení. Pohledávky přiznané v soudním řízení jsou po nabytí právní moci vymáhány prostřednictvím exekučního návrxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt, zda a v jakém rozsahu je dána odpovědnost pojištěného za škodu, pokud již v trestním řízení byla poškozenému uložena povinnost k náhradě škody (NS 25 Cxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx
x xxxxx x
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx xxxxxx xe pojistitel v prodlení (lhůta obsažená ve větě první § 9 odst. 2 je lhůta pořádková). Odstavec 4 obsahuje postup pro výpočet tohoto speciálního úroku z xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx regresnímu dlužníkovi. Pro běh lhůty dle § 9 není rozhodující, zda poškozený uplatnil svůj nárok u pojistitele nebo jeho škodního zástupce. Pokud zákxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx § 6 odst. 2 písm. d).
K odst. 5
22.
Není-li ohroženo trestní nebo správní řízení, poskytuje policie pojistiteli nebo České kanceláři pojistitexx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxt. 2 zák. o silničním provozu a vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod.
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
-
údaje o účastnících dopravní nehody,
-
údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě,
-
údaje o místu a době dopravní nehody,
-
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xb., o evidenci dopravních nehod (např. u účastníků dopravní nehody se eviduje umístění účastníka dopravní nehody v době dopravní nehody, užití bezpečxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xx16 reaguje na otázku pojistné praxe. Dosud pojistitelé odkládali pojistné plnění, neboť čekali na výsledek řízení správního nebo trestního. Až na zákxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx nestalo, mohlo dojít k situaci, kdy pojistitel odmítl poskytnout pojistné plnění, a bylo na poškozeném, aby sám hájil svá práva a uplatnil svůj nárok vůxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xrestného činu či přestupku se soukromoprávní povinností k náhradě újmy. I když nebyl spáchán trestný čin nebo přestupek, došlo ke vzniku újmy a účelem pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxnoprávní řízení, pojistitel provádí šetření pojistné události sám a výsledky veřejnoprávního řízení, pokud výsledkem řízení není rozhodnutí o náhrxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxromoprávní otázkou povinnosti pojištěného k náhradě újmy či její výši by mělo být možné pouze ve výjimečných případech, kdy výsledek soudního řízení jx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxormace získat jiným způsobem tak, aby byl schopen o oprávněnosti nároků uplatněných poškozeným sám rozhodnout.
Související ustanovení:
§ 6 a § x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xředpisy:
zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
vyhl. xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xřejmá jejich věcná souvislost, která opodstatňuje závěr, že stejně jako je nepřijatelné, aby se nárok na náhradu škody promlčel ještě dříve, než škoda xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxž škoda vznikla, ve smyslu § 106 odst. 2 z. č. 40/1964 Sb., zahrnuje nejen protiprávní úkon či právně kvalifikovanou událost, které vedly ke vzniku škodyx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxu, jemuž vznikla škoda, není zásadně totožná s dopravní nehodou a zahrnuje i vznik škody (včetně škody na zdraví).
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro něž není doba trvání předepsána, nýbrž jeho délka závisí na konkrétních okolnostech případu. Nelze však dovozovat, že by po dobu probíhajícího trexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxu § 797 odst. 3 obč. zák.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.10.2010, sp. zn. 25 Cdo 4634/2008)
3. Skončení šetření pojistitele nutného ke zjištěnx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxost.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.8.2010, sp. zn. 32 Cdo 4768/2009)
4. Počátek lhůty splatnosti pojistného plnění (§ 797 odst. 3 obč. zák. xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (tj. bez neodůvodněných průtahů a v rozsahu nutném pro řádné zjištění důvodu a výše plnění); je vyloučeno, aby se tato lhůta stavěla po dobu, po kterou prxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxení společenského uplatnění v rozsahu jejího zvýšení podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. (a tedy i prodlení s jejím zaplacením) nastává teprve po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx zákona č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
(rozsudek Nejvyššího soud ze dne 26.11.2009, sp. zn. 25 Cdo 968/2008)
6. Pravomocný rozsudex x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žalobce a odpovědná osoba (žalobkyně) vystupovala jako žalovaná. Pokud ve věci, kde žalobkyně uplatňuje nárok na plnění vůči žalované, soud zkoumá jaxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdkem o náhradě škody, neboť se nejedná o spor mezi týmiž účastníky, pravomocný rozsudek není pro žalovanou (ani z jiných důvodů) subjektivně závazný, a xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxk Nejvyššího soudu ze dne 30.9.2009, sp. zn. 25 Cdo 800/2008)
7. Soud rozhodující o tzv. postižním nároku pojišťovny, která plnila za pojištěného (§ xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx není oprávněn posuzovat, zda a v jakém rozsahu je dána odpovědnost pojištěného za škodu.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.11.2008, sp. zn. 25 Cdo 1xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxkona č. 168/1999 Sb. se promlčuje podle § 101 obč. zák. a § 104 obč. zák. (vše ve znění do 31.12.2004).
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.12.2007, sxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxí výše Kč za 1 bod v souladu s čl. II vyhlášky č. 54/1993 Sb. postupovat podle vyhlášky ve znění účinném před 29.1.1993. V žádném případě nepřichází v úvahx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxo násobek i principu proporcionality x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxobkyni a přiznanou náhradou celkem ve výši dvanáctinásobku základního počtu bodů. Odstup času od úrazu ani délka soudního řízení nejsou důvodem pro stxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx ustanovení § 517 odst. 2 obč. zák. vylučuje, aby výše úroku z prodlení byla v občanskoprávních vztazích dohodnuta jinak, než stanoví právní předpis, kxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí dalšímu zvýšení odškodnění podle § 7 odst. 3 vyhl. č. 32/1965 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) vzniká až na základě soudního rozhodnutí, v němž je urxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx 31/91)
12. Ustanovení § 438 odst. 1 obč. zák. stanoví solidaritu jako zásadu pouze pro nároky na náhradu škody a nevztahuje se na nároky na pojistné plxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxna.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2009, sp. zn. 25 Cdo 895/2008)
13. Jestliže šetření nebylo ze strany pojišťovny ukončeno v zákonem staxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxk žalobu poškozené na výplatu bolestného nelze bez dalšího považovat za předčasnou. Nerespektování jednoznačně znějící
kogentní
normy (§ 9 odst. 3 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xistiny a práva na ochranu vlastnictví ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny.
(nález Ústavního soudu ze dne 26.6.2018, sp. zn. I. ÚS 3696/17)
14. Plnění pojixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxný; toto plnění má charakter pojistného plnění. Pojistitel hradí poškozenému tam vyjmenované nároky, které poškozený uplatnil a prokázal. Uplatněnxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxpak zcela bez významu, zda poškozený uplatnil své nároky v soudním řízení též proti samotnému škůdci. Rozhodnutí v takovém soudním řízení žádnou povinxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtného plnění. Pojistné plnění poskytované z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla není neomezené a nehradí se z něj veškeré újmy, které poškozenémx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxmu pojištěného škůdce, aby v souladu s § 8 tohoto zákona bez zbytečného odkladu oznámil pojistiteli škodnou událost a aby sdělil neprodleně, že proti něxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxstného plnění a aby rozsah újmy poškozeného nebyl zbytečně navyšován např. právě ve formě nákladů vynaložených poškozeným v adhezním řízení.
(rozsuxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxo proti pojistiteli podle § 9 odst. 1 zák. č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. d) zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
usnesení Ústavního soudu ze dne 29.11.2012, sp. zn. I. ÚS 3546/12
rozsudek Nejvyššího soud ze dne 23.2.2011, sp. zn. 25 Cdo 3771/2008
rozsudex xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx. 25 Cdo 1463/2014 (promlčení nároku na pojistné plnění)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.1.2014, sp. zn. 25 Cdo 1657/2012 (promlčení)
rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxí možnosti řádného šetření pojistné události)
usnesení Ústavního soudu ze dne 19.6.2018, sp. zn. II ÚS 4056/17 (promlčení nároku na pojistné plněníx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xn. 25 Cdo 3936/2017 (nepravá solidarita)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.1.2002, sp. zn. 25 Cdo 643/2000 (vázanost soudu právní kvalifikací v žaxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxký zákoník: nejdůležitější změny. 1. vyd.
Olomouc:
ANAG,
2013,
s. 103.
DUCHÁČKOVÁ,
E.
Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. přepracované vyd.
Pxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxx
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxý zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-3081) [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-2-6]. ASPI_ID KO89_f2012CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 23xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxcnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/dohledove_benchmarky/download/dohledovy_benchmark_2xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdla vůči poškozeným (pdf). Dostupný z: https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/dohledxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.8.2019.
K § 9a
Viz komentář k § 9d.
Škodní zástupce pojistitele z jiného členského státu pro Českou republiku
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxentář k § 9d.
(Domněnka škodního zástupce)
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxván zákonem č. 47/2004 Sb. Škodní zástupce má zabezpečit poškozeným jednodušší dosažení odškodnění v případě, kdy při svém pobytu v některém z členskxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxstí s mezinárodním prvkem, které splňují zákonem stanovené podmínky (podmínky vymezuje odst. 2 jednotlivých ustanovení § 9a-9c), a to do 3 měsíců od upxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxvolení k provozování pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, má povinnost ustanovit svého škodního zástupce v každém členském sxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxo členském státě. Výběr škodního zástupce je ponechán na pojistiteli, jeden škodní zástupce může zastupovat více pojišťoven.
2.
Škodní zástupce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxnského státu nebo na území jiného členského státu, než je stát, kde má poškozený bydliště (sídlo), a zastupovat pojistitele před soudy nebo jinými orgáxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxdní zástupce (§ 9d).
3.
Jmenování škodního zástupce nevylučuje právo poškozeného zahájit řízení přímo proti škůdci nebo jeho odpovědnostnímu poxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxní zástupce musí být vybaven dostatečnými pravomocemi, aby byl schopen zastoupit pojistitele ve všech aspektech odpovědnostního pojištění, včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxce nechat zastoupit smluvním právním zástupcem.
4.
Od okamžiku podání žádosti o udělení povolení k provozování pojištění odpovědnosti tuzxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxtu Evropského hospodářského prostoru svého škodního zástupce a jejich seznam předat České národní bance.
5.
Ve vztahu k České kanceláři pojistitxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xe stejné lhůtě je pak pojistitel povinen ohlašovat České kanceláři pojistitelů změny těchto údajů. Česká kancelář pojistitelů vede ve smyslu § 15a inxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
6.
Pojistitel se sídlem na území jiného členského státu, který provozuje pojištění odpovědnosti na území Česxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxhu k České kanceláři pojistitelů dle § 15 a § 24 odst. 7 a 9 plní jeho škodní zástupce, přestože jednatelské oprávnění dle § 18 odst. 10 zatím náleží jiné xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x evidence pojištění odpovědnosti, § 15a - informační středisko Kanceláře, § 24 - garanční fond, § 24a - náhradní plnění z garančního fondu
Souvixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
Z judikatury:
1. Článex x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxánku pověřen likvidací škod může být žalován sám namísto pojišťovny, kterou zastupuje, u vnitrostátního soudu, u něhož poškozený, který spadá do půsoxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx/15 Vieira de Azevedo a další)
Z literatury:
ČECHOVÁ, J., PŘIKRYL, V. Vládní návrh novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z proxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa/2007/Pojistne_Rozpravy_2007_21.pdf. ISSN 0862-6162 [cit. 2015-01-12].
Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xrávní úpravy postihů z povinného ručení (2 až 12)
II. Důvody regresního nároku pojistitele vůči pojištěnému (13 až 39)
III. Regresní nárok vůči provoxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sankce ve formě snížení pojistného plnění, výpovědi pojištění, možnosti pojistitele odmítnout pojistné plnění, právo odstoupit od pojistné smlouxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxnkce ve formě odmítnutí pojistného plnění pojistitelem zakázána. Pokud by pojistitel mohl odmítnout poskytnutí pojistného plnění poškozeným, vznixx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxšení povinností z povinného smluvního pojištění je vhodnější smluvně dohodnout postih pojistitele vůči pojištěnému nebo pojistníkovi. Důkazní břexxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxrok České pojišťovny, a.s., jako jediného pojistitele s oprávněním poskytovat tento druh pojištění založen vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 492xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx pojištěného poškozeným, proti pojištěnému v případech, kdy pojištěný:
-
způsobil škodu úmyslně,
-
způsobil škodu pod vlivem alkoholu (v přípxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
způsobil škodu provozem motorového vozidla, které si podle pravomocného rozsudku soudu vydaného v trestním řízení přivlastnil nebo ho neoprávněně pxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxdlo;
-
způsobil škodu motorovým vozidlem, které užil k provozu, ačkoliv tak učinit podle platných právních předpisů nesměl (vztahovalo se jen k texxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxkohol, návykové látky nebo lék označený zákazem řídit motorové vozidlo.
4.
Pojistitel měl v případě, kdy pojištěný sám způsobil nebo jiného nexxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrok jen vůči provozovateli vozidla, nikoliv vůči řidiči vozidla (NS 32 Odo 650/2005). Rozhodovací praxe soudů vycházela z povinnosti provozovatele zxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvozovatele podle § 427 zák. č. 40/1964 Sb. Porušení této povinnosti již samo postačovalo ke vzniku regresního nároku pojistitele, nevyžadovala se přxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxximálně jedné poloviny pojistného plnění, které vyplatil poškozeným, proti pojištěnému v případě, že pojištěný nesplnil ohlašovací povinnost spočíxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na silničních komunikacích). Stejný regresní nárok měl pojistitel i proti pojištěnému, ktxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x x x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxípadě, že porušení těchto povinností způsobilo pojistiteli obtíže při šetření pojistné události, zejména mělo-li to za následek neúplné nebo opožděxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxteli potřebné doklady k šetření a dále například ohlásit, že pojištěnému vzniklo právo na náhradu škody vůči jiné osobě. Podle dříve platných právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zřejmě převyšující 1 000 Kč.
6.
Výhradně proti zaměstnavateli měl pojistitel regresní nárok v případě, že nastala některá ze skutečností uvedená xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtnancem nebo v přímé souvislosti s ním. Uplatňovala se zde zásada vyjádřená v § 420 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., pojistiteli tak nevznikal regresní nárok xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxec 3 je v poměru speciality k odstavci 1, takže pojišťovna nemá právo volby postihu mezi osobou, která podle § 11 odst. 1 písm. c) vyhlášky řídila motorovx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxiny pojistného plnění, které Česká pojišťovna, a.s., poškozeným vyplatila, měla proti pojištěnému, pokud v době vzniku škodné události, která založxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxtižní právo mohlo vzniknout pouze proti držiteli nebo vlastníku pojištěného vozidla, který byl uveden v technickém průkazu motorového vozidla. Za těxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxu v NS 30 Cdo 885/2006 uvedl, že byl-li v technickém průkazu vozidla v době nehody uveden jako držitel žalovaný, stíhala povinnost vyvozovaná z ustanovexx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxevzdal jí je včetně klíčů od vozidla, ta ho užívala jako jeho vlastník a byla účastníkem předmětné dopravní nehody (viz jud. č. 23). Shodně též I. ÚS 3092/xxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obecné tříleté promlčecí době dle § 101 zák. č. 40/1964 Sb., která počínala běžet dnem následujícím po dni plnění pojistitele (NS 25 Cdo 799/2006 - jud. xx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtěnému, který způsobil škodu po požití alkoholického nápoje, není nárokem na náhradu škody dle § xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xromlčuje podle § 101 zák. č. 40/1964 Sb. v obecné tříleté promlčecí době a nebyl v dané věci důvod pro aplikaci § 106 zák. č. 40/1964 Sb., týkajícího se proxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxobenou provozem vozidla za pojištěného.
9.
Vyhláška č. 492/1991 Sb. byla zrušena vyhláškou Ministerstva financí č. 205/ /1999 Sb., kterou se proxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z provozu vozidla), s účinností od 23.9.1999. Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel bylo nahrazeno zákonem č. 16xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxný předpis zavedl princip povinného smluvního pojištění. Komentovaný zákon nabyl účinnosti 30.7.1999, ale povinnost provozovat vozidlo na pozemníxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
10.
Dle čl. 4 odst. 1 páté motorové směrnice nelze smluvně ani zákonem vyloučit z pojistného krytí spolucestující, kteří věděli nebo vědět mohli, žx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
11.
Po prošetření a vyplacení pojistného plnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxjistitel s regresním nárokem v adhezním řízení. Vzhledem ke složitosti dokazování může trestní soud odkázat pojistitele s jeho nárokem na občanské soxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx je dána odpovědnost pojištěného za škodu, pokud již v trestním řízení byla poškozenému uložena povinnost k náhradě škody. Jinak občanskoprávní soud rxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xteré pojistiteli vzniklo proti pojištěnému, resp. pojistníkovi nebo provozovateli, v okamžiku výplaty pojistného plnění poškozeným s tím důsledkexx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé. Pokud pojistitel poskytuje z jedné pojistné události více pojistných plnění, promlčuje se každý regresní náxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxveno v § 33 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě). Právo poškozeného na náhradu újmy způsobené pojištěným viníkem dopravní nehody nelze ztotožňovat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu komentovaného ustanovení není považováno za nárok na náhradu škody ve smyslu § 416 insolvenčního zákona a neuplatňuje se zde výluka z osvobozenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxodu úmyslně, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.6.2018, 29 Cdo 2846/2016.
K odst. 1 a odst. 2
II. Důvody regresního nároku pojistitele vůči pojišxxxxxx
xxx
xxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
-
způsobil újmu úmyslně,
-
bez zřetele hodného důvodu nesplnil podle § 47 odst. 4 a odst. 5 zák. o silničním provozu povinnost ohlásit policii dopravxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxu toho byla ztížena nebo znemožněna možnost řádného šetření pojistitele nebo možnost pojistitele uplatnit toto právo na náhradu pojistného plnění,
x
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx neoprávněně použitým vozidlem,
-
bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle § 8 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 a v důsledku toho byla ztížena nebo zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxské republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
-
řídil vozidlx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxa, a to vždy pouze pod dohledem oprávněného učitele nebo řidiče - cvičitele individuálního výcviku,
-
řídil vozidlo v době, kdy mu byl uložen zákaz činxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxen zákaz řízení vozidel nebo osobě pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
-
porušxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxžadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí a toto porušení bylo v příčinné souvislosti xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xechnická způsobilost k provozu nebyla schválena a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, za kterou pojištěný odpovídá.
K odstx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxu motorového vozidla způsobil úmyslně. Komentovaný zákon ani zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevymezují termín "úmysl", za újmu způsobenou úxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
15.
Pojistitel též uplatní svůj regresní nárok proti pojištěnému jako účastníku dopravní nexxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxkovi dopravní nehody povinnost ohlásit dopravní nehodu Policii ČR v případě, že došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřexxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v případě, že došlo ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxstníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
16.
Pokud účastníkům dopravní nehody podle zákona o silničním provozu nevxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxností, má proti němu pojistitel právo postihu. Záznam o dopravní nehodě musí být sepsán bez zbytečného odkladu, jeho sepsání třeba až následující den px xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxoku stanoví dvě podmínky, které musí být splněny kumulativně -- za prvé nesplnění povinnosti ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a za dxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xojistitele uplatnit postižní nárok. Z různorodosti judikatury vyplývá, že znění § 10 odst. 1 písm. b) zvolil zákonodárce nepřesně. Podle gramatickéhx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xvůj nárok na pojistné plnění. Pojistiteli by pak vznikal regresní nárok pouze v případě, když by ve stanovené lhůtě nestihl prošetřit pojistnou událosxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xolicii. Pojistitel by si proto musel sám opatřit informace o pojistné události, např. dotazovat se pojištěného i poškozeného na průběh dopravní nehodxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
18.
V rozhodnutí NS 25 Cdo 4585/2007 (jud. č. 15) a NS 23 Cdo 3349/2009 (jud. č. 14) Nejvyšší soud žalobám, ve ktexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xojištěný ztížil možnost řádného šetření, když dopravní nehodu ohlásil policii až po uplynutí nějakého času od dopravní nehody. Nejvyšší soud posuzovxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxiteli možnost řádného šetření. Soud svůj názor podložil tvrzením, že do dvou hodin po dopravní nehodě nelze ovlivnit fyzický stav pojištěného, lze zjixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxihodinovou prodlevu mezi dopravní nehodou a ohlášením dopravní nehody za ztížení možnosti řádného šetření pojistitele; soud se v tomto případě řídil xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxolu nebo omamných látek.
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x5 Cdo 1791/2008, podle kterého smyslem této úpravy je vytvoření podmínek pro to, aby pojistitel mohl řádně a dostatečně posoudit všechny okolnosti v soxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění poškozenému, patří sem i okolnosti promítající se do práva pojistitele požadovat náhradu poskytnutého plnění (jeho části) od pojištěné osobyx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxrý vzniká ve specifické sféře povinného smluvního pojištění odpovědnosti za škodu. Z uvedeného tedy vyplývá, že ztížení možnosti řádného šetření pojxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poškozenému, nýbrž i k důvodům, pro které může pojistitel vůči pojištěnému uplatnit regresní nárok.
Předpoklad pro úspěšné uplatnění regresníhx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xdst. 3 písm. b) ve spojení s § 47 odst. 4 a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.], a v důsledku toho ztížil nebo znemožnil pojistiteli osvětlit příčiny a mechanismus xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxného šetření pojistitele, je třeba vždy zjišťovat konkrétní okolnosti věci, posuzovat ji individuálně, bez paušálního přesahu. Samotná skutečnostx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxody. Dle názoru Nejvyššího soudu nelze uzavřít, že by pouhá ničím nepodložená eventuální možnost vlivu alkoholu či jiné návykové látky měla za následex xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
K odst. 1 písm. c)
20.
Pojistitel má proti pojištěnému regresní nárok i v příxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xříčiny vzniku dopravní nehody. Účastníci smí opustit místo dopravní nehody jen na nezbytně nutnou dobu, aby přivolali pomoc zraněným nebo zajistili bxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxy, aby ho zabezpečili před narušením.
21.
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xebo omamných látek, v jakém technickém stavu bylo pojištěné vozidlo, mechanismus dopravní nehody a vzniká zde i pochybnost o tom, kdo byl skutečně řidixxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po nehodě žádné šetření v místě nehody neprovádí, proto je plně odkázán na šetření policie.
K odst. 1 písm. d)
22.
Regresní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxzí obvykle při páchání trestné činnosti, kdy se pojištěný zmocní cizího vozidla v úmyslu ho přechodně užívat nebo spoluužívat, nebo užívá svěřeného voxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla vyplývá. Dále lze za neoprávněné použití vozidla považovat i jednání, které je přestupkem "proti majetku" dle § 50 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sbxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
23.
Pojistiteli vzniká regresní nárok i vůxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xříslušného pojistitele, minimálně mu nesdělí své jméno a příjmení /název, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxm byla škoda způsobena - tím pojištěný znemožní nebo ztíží možnost řádného šetření pojistitele.
24.
Pojištěný má vůči pojistiteli inxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxdné události (k tomu pojistitel poskytuje pro usnadnění formulář hlášení škodné události) a detailně popsat její skutkový děj, doložit potřebné dokuxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dopravit vozidlo ke znaleckému zkoumání. Dále má povinnost bez zbytečného odkladu písemně pojistiteli sdělit, že poškozený proti němu uplatňuje, ať xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxslosti se škodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní řízení, a oznámit, v jaké procesní fázi se nachází, popřípadě jak bylo ukončeno. Tyto infxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xárok pojistitele.
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxních povinností, a tím znemožnil nebo ztížil možnost provést řádné šetření pojistné události pojistiteli nebo možnost posoudit právní základ jednotxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxk i v rozsahu nákladů šetření pojistné události, které musel vynaložit, nebo jiných nákladů vyvolaných porušením xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxstiteli. Vlastníci často zanedbávají svou povinnost ohlásit pojistiteli změnu vlastnictví, přestože až ohlášením této změny pojistiteli dojde k záxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa, které je předmětem pojistné smlouvy;, v případě, že tak pojistník neučiní, nemůže se účinně bránit regresnímu nároku pojistitele z důvodů vymezenýxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxidla (nemá ho ve své moci, nemůže ovlivnit nakládání s vozidlem) a pravděpodobně nebude ani odpovědným řidičem, přesto má proti němu pojistitel regresxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxstníkovi, který vozidlo prodal a změnu vlastnictví neohlásil pojistiteli. Neobstála ani námitka pojistníka, že je povinností pojistitele ověřit si xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že několikrát kontaktoval prostřednictvím dopisu pojistníka, který pojistiteli nikdy neodpověděl (jud. č. 22).
K odst. 1 písm. f)
26.
Ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) a písm. g) zák. o silničním provxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx látek nebo léků, u nichž je zakázáno řízení vozidla. Tento důvod regresního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxkonodárce tak vyšel vstříc pojistitelům, kteří museli velice obtížně a často neúspěšně v soudním řízení při uplatňování regresního nároku dle § 10 odsxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxké republiky podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, skutečně způsobil pojistnou událost pod vlivem alkoholu nebo omamných látek (NS 30 Cdo 2863/20xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxechem svědků), že pod vlivem alkoholu nebo omamných látek motorové vozidlo skutečně řídil.
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa zjištění ovlivnění alkoholem nebo omamnými látkami (viz výše), má se za to, že v době dopravní nehody byl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových láxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxval
relevantní
důvod pro odmítnutí dechové zkoušky, na žalovaném pojištěnci/škůdci. Zákon stanoví předpoklady, za kterých může řidič odmítnout dexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xdmítnout, musí tyto předpoklady sám tvrdit a prokázat.
K odst. 1 písm. g)
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - v souladu s § 3 odst. 3 zák. o silničním provozu smí motorové vozidlo řídit pouze osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění. Řidičská xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Řidič musí mít oprávnění k řízení vozidla příslušné skupiny (podskupiny) v rozsahu § 81 odst. 1 zák. o silničním provozu. Na straně pojištěného musí jít x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxci oprávnění řídit vozidlo), ale byl držitelem řidičského oprávnění, nebo pokud v době škodní události měl řidičský průkaz zadržen státním orgánem, axx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxedem oprávněného učitele učí ovládat vozidlo nebo skládá zkoušku pro získání řidičského oprávnění.
K odst. 1 písm. h)
29.
K porušení povinností spočívajících v řízení vozidla řidičem, kterému byl uložen záxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxrávním orgánem v přestupkovém řízení za přestupky uvedené ve zvláštní části přestupkového zákona [§ 30 odst. 1 písm. g) až i) zák. č. 200/1990 Sb., o přesxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxením pojistné události vždy vyžádá kopii řidičského oprávnění pojištěnce, pokud ji pojištěnec neposkytne, dotazuje se příslušných orgánů veřejné sxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx.
K porušení povinností spočívajících v řízení vozidla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxed škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, osoba, která vykonává činnost, při nxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxo při výkonu této činnosti. V českém právním řádu platí pro alkohol za volantem nulová tolerance, řidič motorového vozidla nesmí být pod vlivem alkoholx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxna, víno a pivo; alkoholickým nápojem se dále rozumí též nápoj, který obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu. Seznam látek, které jsou povaxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy zjišťuje buď orientační zkouškou, nebo lékařským vyšetřením (Ministerstvo zdravotnictví ČR ve svém věstníku č. 7/2006 stanovilo postup de
lexx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxbo sliznic. Řidič podstoupí na výzvu policisty orientační dechovou zkoušku, tuto zkoušku může odmítnout, pak má dle zákona povinnost podstoupit lékaxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxční zkoušku, může ho policista vyzvat, aby podstoupil ještě lékařské vyšetření, v tom případě má řidič povinnost podstoupit i toto vyšetření. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxšku provádí bezprostředně po dopravní nehodě příslušníci Policie České republiky u řidičů motorových vozidel, kteří jsou účastníky dopravní nehodyx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxřské vyšetření musí být provedeno ve specializovaném zdravotním zařízení v odborné laboratoři.
33.
Pojistiteli vzniká regresní nárok na základě skutečnosti, že řidič byl v době pojistné události ovlivněn zakázanou látkxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxoušky provedené analyzátorem alkoholu v dechu. V praxi se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxu rozrušení. V přestupkovém nebo trestním řízení může být taková obrana úspěšná, pokud soudní znalec tuto variantu nevyloučí.
34.
Komentovaný předpis neřeší, zda k naplnění definice "pod vlivem alxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x/kg ethanolu v krvi) pro účely vzniku správní odpovědnosti za přestupek, tzn. zda je
relevantní
i menší množství alkoholu. V praxi se civilní soudy přixxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoku u soudu je třeba ověřit, že měření alkoholu v dechu proběhlo ze strany Policie České republiky v souladu s metodikou Českého metrologického instituxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxsm. j)
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxzidlo bez příslušného typu řidičského oprávnění, osobě, které byl uložen zákaz činnosti, nebo osobě, která řídí vozidlo pod vlivem alkoholu, omamné nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxto řidič je například pod vlivem alkoholu, vzniká pojistiteli regresní nárok podle § 10 odst. 1 písm. j) proti provozovateli vozidla a zároveň regresní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxo odpovídá pojistiteli za újmu způsobenou mu tím, že za pojištěného plnil poškozenému, je nutno v daném případě vymezit, kdo je touto odpovědnou osoboux xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx. č. 40/1964 Sb.) je jí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxého zaměstnavatele, nepřichází vůči pojistiteli ve smyslu § 10 odst. 1 v úvahu, protože jednání řidiče - zaměstnance se podle § 2914 obč. zák. (dříve § 42x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxu trestní odpovědnost řidiče - zaměstnance.
K odst. 2
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xákladní povinnosti provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, za kterou pojištěný odpovídá, má prxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxovozování vozidla, které konstrukcí ani technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
37.
K porušení povinností spočívajících v provozování vozidla, které konstrukcí ani technickým stavem neodpovídx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxovozována jen vozidla, která svou konstrukcí, provedením a technickým stavem splňují požadavky bezpečného a plynulého provozu, neohrožují bezpečnxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x závadu odstranit nebo přiměřenou rychlostí zajet do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit. Pojistitel sám musí prokázat, že pojištěné vozidlo xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxoz“ vozidla i řidičem (odlišným od provozovatele). Termín "provozování vozidla" není nikde v zákoně výslovně definován. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xkde zákonodárce použil „řízení vozidla“ jako odlišení od „provozování vozidla“), vyplývá, že skutková podstata vymezená pod písmenem a) [stejně jakx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ se tak vztahuje k provozovateli, ne k řidiči vozidla (jud. č. 9).
39.
K porušení povinností spočívaxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xinisterstvo dopravy dle § 16 zák. o podmínkách provozu na poz. kom. Jde o technickou způsobilost typu silničního vozidla, typu systému vozidla, typu koxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xchvaluje technickou způsobilost dle § 33 odst. 1 a § 34 odst. 1 zák. o podmínkách provozu na poz. kom., úřad obce s rozšířenou působností.
K odst. 3
III. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxcký stav vozidla a dbát o to, komu vozidlo svěří k užití. Aby zákonodárce motivoval zájem provozovatele o osobu řidiče vozidla, zavedl § 10 odst. 3 solidxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxledávku pojistitele na náhradu částky, kterou vyplatil na pojistném plnění.
41.
Provozovatel se solixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx škodu v době, kdy vozidlo řídil pojištěný (osoba odlišná od provozovatele), a to do výše pojistného plnění, na které provozovateli vznikl nárok z pojisxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx regresní dluh v plné výši, regresní dluh provozovatele bude zkrácen o plnění, které mu z důvodu náhrady škody poskytl pojistitel.
xxx
xx xxxxxxxmné situace se dostává provozovatel, pokud pojištěný způsobí škodní událost pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Obtížně pak musí prokazoxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxohol a jiné omamné látky před každým zapůjčením vozidla, provedení této zkoušky zdokumentovat a dokumentaci uschovat pro případné budoucí použití. Pxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx za škodu, jež byla způsobena v souvislosti s provozem (pojištěného) vozidla, odpovídá. Odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou jeho pxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrávní povinnosti podle § 420 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. Z toho plyne, že v případě plurality odpovědných subjektů (řidiče a provozovatele vozidla) závxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z ustanovení § 10. Provozovatel odpovídá solidárně s tím, kdo užil jeho vozidlo bez jeho vědomí nebo proti jeho vůli, jestliže mu toto užití z nedbalosti xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxmčené garáže, i to, které bylo užito přes výslovný zákaz provozovatele) - viz NS 25 Cdo 2157/2004 (jud. č. 25). Pokud jde o použití vozidla bez vědomí provxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnců vozidlem zaměstnavatele je nutno rozlišovat případy zneužití vozidla při plnění pracovních úkolů od zcela svévolného použití vozidla mimo pracoxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx x xobě své nepřítomnosti vůz a klíče nechal volně přístupnými, aniž by předpokládal, že syn může vozidlo použít k jízdě, umožnil svou nedbalostí užití dopxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxtně posuzovat každý případ, ale lze říci, že rodič se chová nedbale, pokud nijak nezabezpečí klíče od vozidla před nezletilým dítětem, u něhož se dá předxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxi
43.
Pokud pojistník při uzavírání pojistné smlouvy vědomě uvede nepravdivé nebo neúplné skutečnosti podstatné pro uzavření smlouvy, které se stxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstil na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxního nároku je, že musí jít o nepravdivé nebo nepřesné skutečnosti, které byly pro uzavření smlouvy podstatné a které si pojistitel nemohl zjistit sám.
x xxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxistné plnění, které vyplatil poškozeným jako náhradu újmy způsobené provozem pojištěného motorového vozidla za pojištěného. Výše pojistného plněnx xx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxního nároku pojistitele. Pojistitel nemusí požadovat ve všech případech regresní nárok ve výši 100% vyplaceného pojistného plnění, často v problemaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxšak nebylo tak závažné.
45.
Regresní nároky pojistitele vůči pojištěnému, pojistníkovi a provozovateli z jedné škodní události se sčítají a jejixx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxozeným. Z důvodu úspory finančních nákladů na vymáhání regresu pojistitelé stanoví interním předpisem minimální výši regresních nároků, kterou vymxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
§ 3 - pojistná smlouva,
§ 6 a § 7 - rozsah pojištění odpovědnosti, § 8 - povinnosti pojištěného, § 9 - pojistné plnění, § 24 - garanční fond
Soxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxupcích,
zák. č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
vyhl. č. 341/2014 Sb.
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxné souvislosti mezi škodní událostí a škodou ze strany obecných soudů bylo dovození právních závěrů, které jsou v extrémním nesouladu s vykonanými skuxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx sp. zn. II. ÚS 1387/11)
2. Skutková podstata stanovená v § 10 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a)ve znění účinném do 22. 9. 2016 tak můxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrnosti neodpovídající technický stav, resp. plněním svých povinností při péči o vozidlo tomuto stavu předejít, ale jakýmkoliv provozováním vozidlax xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxovaných osob a věcí.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.9.2015, sp. zn. 23 Cdo 3363/2013)
3. Otázka existence příčinné souvislosti mezi vznikem xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxo jsou ve vzájemném poměru příčiny a následku. Příčinná souvislost se nepředpokládá, nýbrž musí být prokázána, a v tomto směru jde o otázku skutkových xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxní silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky, jež je předmětem leasingu, leasingovým pronajímatelem leasinxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxvá jeho provozovatelem.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.9.2013, sp. zn. 23 Cdo 1766/2012)
5. Vzhledem k okolnostem případu nemusí mít porušexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxjistné plnění a na jeho výši. Nelze uzavřít, že by pouhá ničím nepodložená eventuální možnost vlivu alkoholu či jiné návykové látky (kdy tento případný xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xa pojistné plnění a na jeho výši.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012)
6. Rodič, který sedmnáctiletému synovi umxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxzdě, umožnil svou nedbalostí užití dopravního prostředku a odpovídá společně se svým synem za škodu jím způsobenou při řízení osobního motorového vozxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
7. Postihové právo ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 10 odst. 2 písm. e)ve znění účinném do 22. 9. 2016, stíxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxstnavatele řidiče, který tohoto řidiče použil pro plnění svých úkolů v rámci pracovněprávního vztahu.
xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxobnost ovlivnění žalovaného alkoholem podávala, je nepochybné, že právě neohlášení dopravní nehody znemožnilo zjištění, zda žalovaný tuto důležitxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxenému pojistné plnění) jde přitom o podstatnou okolnost. (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.7.2012, sp. zn. 23 Cdo 676/2012)
(rozsudek Nejvyššího xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xásadně provozovatel dopravního prostředku, a to i tehdy, jestliže v okamžiku vzniku škody sám neřídil. Pouze v případě, že dopravní prostředek byl pouxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxost původce škody a provozovatele pak nastupuje v těch případech, kdy provozovatel zneužití svého dopravního prostředku umožnil svou nedbalostí.
(xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxt. 2 písm. e) ve znění účinném do 22. 9. 2016, stíhá nikoliv řidiče, který jako zaměstnanec pojištěného způsobil škodu poškozenému v opilosti, ale pojixxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Postižní právo pojistitele dle § 10 není právem na náhradu škody, nýbrž zvláštním originárním právem proti pojištěnému na náhradu toho, co za něho poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xároku na náhradu škody dle ustanovení § 420 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. Použití těchto ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoudu ze dne 22.11.2011, sp. zn. 32 Cdo 3266/2010)
11. Osobou, která je objektivně odpovědná za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků (§ 4xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxí prostředek byl použit bez vědomí nebo proti vůli provozovatele, odpovídá za škodu ten, kdo tímto způsobem dopravního prostředku použil. Jestliže prxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxyššího soudu ze dne 19.5.2011, sp. zn. 25 Cdo 4309/2009)
12. Příčinná souvislost mezi jednáním či opomenutím škůdce a vznikem škody je jedním ze záklxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxrávní úkon škůdce a vzniklá škoda na straně poškozeného jsou ve vzájemném poměru příčiny a následku. Příčinná souvislost se nepředpokládá, nýbrž musí xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe, tedy za pravidelného průběhu věcí by bez škůdcova jednání vůbec nenastala. Škoda musí být nezprostředkovaným následkem protiprávního jednání, ktxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxuace. Pokud dojde k řetězení jednotlivých příčin a následků, musí škoda bezprostředně vzejít z jednání škůdce. Právní posouzení příčinné souvislostx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xdo 1583/2010)
13. Otázka příčinné souvislosti mezi stavem brzd a dopravní nehodou je především otázkou skutkovou, neboť její existence se v řízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(usnesení Nejvyššího soud ze dne 22.9.2010, sp. zn. 32 Cdo 397/2009)
14. Samotná skutečnost, že žalovaný, jako pojištěný z nehody ujel a že nesplnix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxho, co za něj plnila.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.9.2010, sp. zn. 23 Cdo 3349/2009)
15. Povinnost oznámit dopravní nehodu policii uvedenox x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxý nesetrval na místě nehody až do příchodu policisty. Jestliže tak neučinil bez zřetele hodného důvodu a v důsledku toho byla ztížena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxhradu podle ustanovení § 10 písm. d) zákona č. 168/1999 Sb. (ve znění účinném do 30.4.2004).
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.1.2010, sp. zn. 25 Cdx xxxxxxxxxx
16. Nárok žalující pojišťovny na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx 1 písm. b) ve znění účinném do 22. 9. 2016, důvodným, neboť příčinou dopravní nehody, z níž škoda vznikla, bylo chybné uchycení levého zadního kola náklxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxhlídku vozidla, které svým technickým stavem neodpovídalo požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. (Pozn. autorů: žalovaný se v txxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxl pneumatiky odcizit).
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.5.2009, sp. zn. 25 Cdo 1772/2007)
17. Soud rozhodující o tzv. postižním nároku pojišťxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxsuzovat, zda a v jakém rozsahu je dána odpovědnost pojištěného za škodu.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.11.2008, sp. zn. 25 Cdo 1338/2006)
18x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu pojistnou smlouvu, nýbrž osoba odpovídající za škodu způsobenou provozem vozidla, ke kterému taková pojistná smlouva nebyla uzavřena.
(rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xbecné promlčecí době podle ustanovení § 101 zák. č. 40/1964 Sb. (Pozn. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx. zn. 25 Cdo 799/2006)
20. Soud při rozhodování o nároku pojišťovny na úhradu toho, co za pojištěného plnila z titulu pojištění odpovědnosti za škodu zpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Pokud by nárok pojišťovny vznikl za účinnosti novely zákona č. 47/2004 Sb. - byl by posuzován jako nárok z důxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxchotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.12.2007, sp. zn. 30 Cdo 2863/2006)
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxsm. e), v platném znění, stíhá nikoliv řidiče, který jako zaměstnanec pojištěného způsobil škodu poškozenému v opilosti, ale pojištěného, i když je prxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxího soudu ze dne 28.3.2007, sp. zn. 32 Odo 1397/2005)
22. Skutečnost, že žalovaný v rozhodnou dobu nebyl provozovatelem vozidla a že vozidlo v rozhodxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxtele vozidla až do doby, dokud změnu vlastnictví vozidla neoznámí pojistiteli, poněvadž až do doby oznámení změny trvá pojistný vztah a z něj vyplývajíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxlosti pojistiteli nezbytnou součinnost, má za následek odpovědnost pojištěného, vyplývající z pojistné smlouvy a z předmětného zákona. (Pozn. autoxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xojistiteli. Neobstála ani námitka pojistníka, že je povinností pojistitele ověřit si před každým pojistným plněním vlastnictví pojištěného vozidlxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxa, který pojistiteli nikdy neodpověděl.)
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.7.2007, sp. zn. 32 Odo 1471/2005)
23. Pojištění odpovědnosti za škxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxzaplacení pojistného nemá vliv na trvání tohoto pojištění, má však negativní důsledky pro toho, kdo tuto povinnost nesplnil. Přitom není rozhodujícíx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxdy provozem motorového vozidla.
Povinnost platit pojistné má ten, kdo je v době vzniku této povinnosti zapsán v technickém průkazu jako držitel motorxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxtencí zápisu držitele motorového vozidla v technickém průkazu vozidla. Pouze v případech, kdy takového zápisu není, je subjektem povinným platit pojxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx x xxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxovozu není výslovně uvedeno, v jaké lhůtě jsou účastníci dopravní nehody povinni dopravní nehodu policistovi oznámit, je třeba z něho zcela nepochybxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xx xčastníci dopravní nehody dohodnou na zavinění (neboli uzavřou dohodu).
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.10.2006, sp. zn. 32 Odo 906/2005)
25x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxku, a to v případě, že v okamžiku vzniku škody sám neřídil. Pouze tehdy, jestliže dopravní prostředek byl použit bez vědomí nebo proti vůli provozovatelxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx006, sp. zn. 25 Cdo 2157/2004)
26. V případě upraveném v § 11 odst. 1 písm. c) a odst. 3 vyhlášky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x13 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. buď proti zaměstnavateli nebo zaměstnanci, tedy žalovanému, nýbrž pouze proti zaměstnavateli žalovaného. Žalovaný texx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxedpokládal, že nezletilý může vozidlo použít k jízdě, a který nezletilému umožnil dispozici s vozem tím, že mu v době své nepřítomnosti vůz a klíče nechax xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s nezletilým za škodu jím způsobenou při řízení dopravního prostředku bez vědomí rodiče.
Při xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmž od částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být odečtena částka odpovídající zhodnocení věci její opravou oproti původnímu stavu; jinak by poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu ze dne 23.10.2003, sp. zn. 25 Cdo 214/2002)
28. Pro postih pojištěného, který způsobí škodu následkem požití alkoholu, platí zvláštní úprava, kdy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxní právní úpravy a pojistné smlouvy. V posuzovaném případě nelze aplikovat § 827 zák. č. 40/1964 Sb., jelikož se nejedná o cessi nároku na náhradu škody.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého vozidla je pojištěním zákonným; vzniká automaticky ze zákona, dojde-li ke skutečnosti, s níž zákon vznik tohoto pojištění spojuje. Ani nezaplacexx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxenou provozem motorového vozidla je pro případ své odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 427 až 431 zák. č. 40/1964 Sb. pojištěna v rozsahu a za podmínek sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxpozice s vozidlem; zpravidla jde zároveň o vlastníka motorového vozidla. Podmínkou vzniku tohoto nároku pojišťovny proti pojištěnému je, že pojišťoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxzovatel sám řídil vozidlo, tím méně že by musel svým zaviněným jednáním škodu při dopravní nehodě způsobit.
Ke vzniku nároku pojišťovny vůči pojištěnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xozidlo k nepovolenému provozu jiné osobě.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.7.2000, sp. zn. 25 Cdo 305/2000)
30. Aj keď za škodu spôsobenú preváxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxpr. vodiča motorového vozidla za škodu, ktorú spôsobil pri tej istej škodnej udalosti poškodenému porušením právnej povinnosti (§ 420 zák. č. 40/1964 xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx Sb.) spôsobené aj rehabilitačnou starostlivosťou.
(rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 27.9.1977, č. 29/1979 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xvlivněn alkoholem [§ 5 odst. 1 písm. f) zák. o silničním provozu], nemůže se této povinnosti zprostit tvrzením o zdravotním riziku ve vztahu k odběru krvx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxu škody je ta okolnost, bez jejíž existence by ke škodnému následku nedošlo; přitom nemusí jít o příčinu jedinou, nýbrž stačí, jde-li o jednu z hlavních pxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxout i k tomu, že ze strany škůdce nešlo i reakci na situaci v běžných mezích rizika silničního provozu, nýbrž o reakci na nedovolené a neobvyklé počínání pxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtal stát s přesahem do jízdní dráhy za ním jedoucích vozů, ke střetu obou vozidel by nepochybně nedošlo.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2003, sxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxesení Ústavního soudu ze dne 24.5.2012, sp. zn. II. ÚS 1716/11 (neoprávněné použití vozidla)
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.4.2014, sp. zn. 32 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxstné události)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2013, sp. zn. 32 Cdo 4054/2011 (vyšetření na ovlivnění alkoholem)
usnesení Nejvyššího soxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxek Nejvyššího soudu ze dne 29.3.2011, sp. zn. 25 Cdo 4321/2008 (promlčení)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6.10.2010, sp. zn. 23 Cdo 961/2009 (oznáxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxo soudu ze dne 15.4.2010, sp. zn. 25 Cdo 1791/2008 (ztížení možnosti řádného šetření pojistné události)
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx 25 Cdo 2871/2007 (osoba, vůči níž má Česká kancelář pojistitelů postih)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.4.2007, sp. zn. 32 Odo 650/2005
usnexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.5.2016, sp. zn. 23 Cdo 4966/2016 (ztížení možnosti řádného šetření pojistné události)
rozsudek Nejvyššího soxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xn. 20 Cdo 4885/2016 (právo pojistitele na úhradu vyplacené částky,
exekuce
)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.11.2016, sp. zn. 23 Cdo 1047/2016 (ztíxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxení pojistné události)
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3.5.2016, sp. zn. 23 Cdo 5132/2015 (ztížení možnosti řádného šetření pojistné události)
usxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 5.4.2017, sp. zn. 23 Cdo 3751/2016
usnesení Ústavního soudu ze dne 21.11.2017, sp. zn. IV. ÚS 2922/17 (výše delegačního poplatku ČKP)
usnesenx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
Z literatury:
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Věstník, roč. 2006, č. 7.
ŠVESTKA,
J.,
JEHLIČKA,
O.,
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxpovědnosti za škodu (historie a současnost). 1. vyd.
Ostrava:
KEY Publishing, s. r. o.,
2010.
Újma způsobená provozem vozidla s výjimkox x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxnosti hradí Ministerstvo financí. Vozidla s výjimkou pojištění odpovědnosti vymezuje § 5 odst. 1. Ustanovení poskytuje ochranu poškozeným, aby se i u xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxradu újmy vůči ministerstvu.
K odst. 2
2.
Z dikce odst. 2 vyplývá, že přestože má ministerstvo postavení "jako pojistitel", neposkytuje poškozenxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x x x xxxxxa.
3.
Provozovatel vozidla s výjimkou pojištění odpovědnosti má vůči ministerstvu stejnou informační povinnost jako pojištěný vůči pojistitelx xxxxxxxxxx x x xxxxx x x xx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxilo zvláštní odbor pro řešení těchto záležitostí, ale umožňuje ministerstvu touto činností pověřit pojistitele. Pojistitel provádí šetření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxadu újmy.
K odst. 3
5.
V tomto ustanovení přetrvává chyba, kdy zákon, ve znění účinném do 31.5.2008, obsahoval v § 6 odst. 4 povinnost uzavřít pojisxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxh států, které stanoví ministerstvo vyhláškou. S účinností od 1.6.2008 byla tato povinnost přesunuta do § 6 odst. 5, kde se nachází i nadále.
6.
Pokux xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxtitel pověřený ministerstvem. Zde je třeba upozornit na zřejmou záměnu pojmů zákonodárcem, ministerstvo nahrazuje poškozeným újmu, a tak i pověřený xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxným pojistitele, event. Českou kanceláří pojistitelů, neexistuje pojistný vztah, a proto pojistitel nemůže poškozenému poskytovat pojistné plněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xyplatili na náhradě újmy, a dále náklady, které jim s šetřením a vyřízením škodní události vznikly.
K odst. 4
8.
Ministerstvo financí hradí újmu, kxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxši poskytnuté náhrady škody proti osobě, která škodu způsobila za stejných podmínek, jako pojistitel vůči pojištěnému - viz komentář k § 10 odst. 1.
xx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx. Toto omezení neplatí, jde-li o újmu způsobenou úmyslně, neoprávněným užitím vozidla, po požití alkoholického nápoje nebo pod vlivem návykové látkyx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx provozována pod vlivem alkoholu (zákoník práce užívá termín "opilost"), pro něž platí nulová tolerance, a dále je rozšířen výčet oproti § 257 odst. 2 zxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Související ustanovení:
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x - pojistné plnění, § 10 - právo pojistitele na úhradu vyplacené částky, § 15 - evidence pojištění odpovědnosti, § 17 - kontrola pojištění odpovědnosxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxjištění odpovědnosti
(Zánik pojištění odpovědnosti)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné smlouvy:
-
změna vlastníka pojištěného tuzemského vozidla,
-
zánik vozidla nepodléhajícího registraci vozidel,
-
vyřazení tuzemskéxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho zákoníku,
-
xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, právní nástupce nebo vlastník (odlišný od pojistníka) oznámil pojistiteli změnu vlastníka vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Pokud ke změně vlaxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxistného. Změnu vlastnictví není třeba ničím dokládat, pojistná smlouva zaniká nikoliv dnem změny vlastnictví, ale až dnem, kdy je tato změna oznámena xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého vozidla do registru silničních vozidel upravuje § 8 a § 8a zák. o podmínkách provozu na poz. kom.
3.
Pojištění zaniká také dnem, kdy zaniklo vozidxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xozidla z provozu podle § 12 a § 13 zák. o podmínkách provozu na poz. kom. - viz komentář k § 3. K vyřazení motorového vozidla z registru silničních vozidel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu
a)
na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo
b)
zanixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xmlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla nejpozději xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu.
(3) Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.
(4) Trvá-li vyřazení silxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené sixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklady a tabulky podle odstavce 2 k žádoxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxlničního vozidla povinen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, do 10 dnů ode dne nabytí právní moci roxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxistrační značkou,
b)
předložit technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu a
c)
oznámit údaje podle odsxxxxx xx
xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxdost jeho vlastníka, pokud
a)
je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a
b)
je technicky způsobilé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxistru silničních vozidel nebo technické prohlídky jednotlivě dovezeného vozidla, od jejichž provedení neuplynula lhůta podle § 40, to neplatí, jde-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xozidla osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xydá tabulky s přidělenou registrační značkou.
(9) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu a žádosti o ukončení vyřazení silničního vozixxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxzu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxením je pojistník povinen prokázat pojistiteli, že vozidlo bylo vyřazeno z provozu dle § 12 zák. o podmínkách provozu na poz. kom.
6.
Pojištění zaniká okamžikem odcizení vozidla (vlastník je zbaven faktické moci nad věcí), bez ohledu na to, kdy je tato skutečnost zxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx vzniklá před oznámením je kryta povinným pojištěním. Pojistiteli vzniká dle § 10 odst. 1 písm. d) postižní nárok vůči osobě, která způsobila újmu neopxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx je třeba přesně stanovit dobu škodné události, neboť v případě, že došlo k zániku pojištění, újma způsobená tímto vozidlem po zániku pojištění není pojxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoník nezná, lze ho chápat ve smyslu krádeže, loupeže či neoprávněného užití cizí věci. Pojistitel si k výkladu tohoto pojmu pomáhá všeobecnými pojistxxxx xxxxxxxxxxx
7.
Dále pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené v upomíxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxik pojištění. Je v zájmu pojistitele při dokazování zániku pojištění, aby prokázal, že pojistníkovi upomínku doručil. Zákon pojistiteli neukládá poxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxdou mezi pojistitelem a pojistníkem prodloužit. Pojistitel má povinnosti upozornit na prodlení jak pojistníka, tak vlastníka vozidla, pokud se jednx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzidla, který je odlišný od pojistníka, na to, že není uhrazeno pojistné, nemá na běh lhůty k zániku pojištění vliv. Pojistiteli může vzniknout povinnosx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxdatečně pojistné uhradí, sama o sobě k obnovení smlouvy ani k založení nové pojistné smlouvy nevede, dle názoru autora by se jednalo o plnění bez právníhx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doby, na kterou bylo sjednáno. Občanský zákoník umožňuje pojistiteli a pojistníkovi dohodnout si, že pojištění na dobu určitou s možností opakovanéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxhé straně, že nemá zájem na dalším trvání smlouvy. Pak se pojištění prodlužuje o dobu, na kterou bylo původně sjednáno. Sdělení musí být druhé straně dorxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxodě je stanoven den zániku pojištění, není-li stanoven, pojištění zanikne dnem účinnosti dohody o zániku pojištění a dále si strany musí dohodnout způxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. V jiných případech nelze bez dohxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak soukromé pojištění zanikne uplynutím pojistného období, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxsledek upozornit.
11.
Nová právní úprava občanského zákoníku připouští v obecné právní úpravě, aby pojistitel odstoupil od smlouvy nebo vypověxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxštění dle ustanovení občanského zákoníku, pojistitel tak nemá možnost odstoupit od pojistné smlouvy.
Pojistitel nebo pojistník mohou dle § 2805 a náxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxká. Dále mohou obě strany pojištění vypovědět do tří měsíců od oznámení pojistné události, výpovědní doba činí jeden měsíc. Pojistník může vypovědět pxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxění kritéria v rozporu s principem rovného zacházení (směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13.12.2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a žxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxjistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele,
-do
jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistitel ztratil povolexx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdobí. Výpověď je třeba doručit druhé straně nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období, je-li výpověď doručena později, pojištění zaniká až ke koncx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxbízeným pojištěním a pojistníkovými požadavky [čl. 2:102 Restatement of European Insurance Contract Law (PEICL)]. Pojistitel musí do jednoho měsícx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu obchodu na dálku může pojistník od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy nebo do 14 dnů ode dne, kdy mu byly na jeho žádost pojisxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxastník vozidla nebo jeho provozovatel. Oznamuje se nejen, že zákonem jmenovaná skutečnost v § 12 odst. 1 písm. a) až d) nastala, ale i doba, kdy nastala. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
14.
Toto ustanovení navazuje na § 12 odst. 1 pxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ale ze zvláštního důvodu jeho vlastník nemůže zajistit výmaz tohoto vozidla z registru. Jde např. o situaci, kdy je vozidlo fakticky zničeno při dopraxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxm.
Zánik silničního vozidla
((1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních xxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxzení ke sběru autovraků23) bez odstranění svých podstatných částí,
2.
bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,
xx
xxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho nakládání s odpady nebo v trestním řízení,
b)
žádosti vlastníka přípojného vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo, nebo
c)
oznámení oxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxu autovraků.
(2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxažuje jeho rozebrání.
(3) Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxtečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, neověřuje-li obecní úřad obce s rozšířenou působností ekologickou likvidaci silničního vozidla sám,
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxým orgánem jiného státu, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,
c)
doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona upravxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
e)
osvědčení o registraci silničního vozidla a
f)
všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.
(4) Doklady a tabulky podle odstxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxího předpisu23), jde-li o silniční vozidlo kategorie M1 nebo N1.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu zániku silničního vozidla dáxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xrůkazu silničního vozidla záznam o zániku technické způsobilosti vozidla a skončení platnosti technického průkazu.
(7) Vzor žádosti o zápis zánixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxstitele, toto porušení musí být vědomé, zatajená skutečnost musela být pro uzavření smlouvy podstatná a tato skutečnost musela být příčinou pojistné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxy § 802 odst. 1, věty první, obč. zák.), nýbrž musela být především příčinou vzniku pojistné události.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.10.2010, sxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xrelevantní. Určujícími skutečnostmi jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona, že pojištěného xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pojistný vztah a z něj vyplývající odpovědnost pojištěného. Porušení povinnosti změnu vlastníka vozidla oznámit a bez zbytečného odkladu podle § 12 oxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxuvy a z předmětného zákona.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.7.2007, sp. zn. 32 Odo 1471/2005)
Z další judikatury:
usnesení Ústavního soxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx (účinky upomínky o neplacení pojistného)
usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. III. ÚS 901/19 (zaplacení pojistného po termínu v 2. upxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxx ustanovení zákonodárce stanoví pojistiteli i pojistníku povinnosti, které vznikají zánikem pojištění odpovědnosti. Nesplněné povinnosti z pojisxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxí atd.
K odst. 1
2.
Po zániku povinného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxý způsob, kterým se prokazuje pojištění odpovědnosti, tato právní úprava zabraňuje jejímu zneužití. Pojistitel má povinnost vydat pojistníkovi na jxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa žádost potvrzení o délce trvání pojištění a jeho škodném průběhu do 15 dnů od doručení žádosti. V potvrzení musí být uvedeny pouze údaje vztahující se k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xrováděcí vyhláška.
3.
Podle § 3 odst. 1 prováděcí vyhlášky potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění vydané v doxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby jako pojistníka; není-li vlastník nebo provozovatel vozidla osobou totožnou s osobou pojistníka, obsahxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu nebo vojenskou poznávací značku vozidla, identifikační číslo vozidla, nebo nebylo-li přiděleno, číslo podvozku nebo karoserie vozidla uvedeného x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxe § 13 odst. 1 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a celkovou dobu trvání pojištění odpovědnosti včetně doby trvání pojištění odxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxti podle pojistné smlouvy uvedené v písmenu d), zejména jejich počet s uvedením dne vzniku škodné události,
-
údaje o pojistných událostech z předcxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxědnosti s uvedením obchodní firmy příslušného pojistitele, zejména jejich počet s uvedením dne vzniku škodné události,
-
datum a důvod zániku přexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxsahuje:
-
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnicxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxh, a to podle technického průkazu vozidla,
-
obchodní firmu a sídlo pojistitele,
-
státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací značku voxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxědnosti,
-
číslo pojistné smlouvy, dobu trvání posledně platného pojištění odpovědnosti a celkovou dobu trvání pojištění odpovědnosti včetně dxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xobě trvání pojištění odpovědnosti podle pojistné smlouvy uvedené pod písmenem d), zejména jejich počet s uvedením dne vzniku škodné události,
-
úxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xojištění v členění podle dob trvání jednotlivých pojištění odpovědnosti s uvedením názvu příslušného pojistitele,
-
datum a důvod zániku posledxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe vlastník vozidla povinen do čtrnácti dnů uzavřít pojištění nové nebo požádat o vyřazení vozidla z registru. Pokud není do 14 dnů od zániku pojištění uzxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxanou dobou, vyplatí pojistitel pojistníkovi poměrnou část pojistného za dobu od měsíce následujícího po zániku pojištění do konce původního pojistnxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xbývající pojistné pojistníkovi zaniká. Situaci, kdy existuje nedoplatek na pojistném, zákon neřeší.
K odst. 3
7.
Dokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxost potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho škodném průběhu, ani potvrzení o vrácení zelené karty, ani vyplatit pojistníkovi přeplatek x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo. Pokud se nový pojistitel nedozví informace potřebné k výpočtu pojistného od pojistníka, může si je opatřit v informačním systému České kanceláře poxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxník zelenou kartu vrátí, má pojistitel opět povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 písm. b) a povinnost vrátit pojistné dle § 13 odst. 2.
K odst. 4
9.
V doxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxštění.
Související ustanovení:
§ 2 - vymezení pojmů, § 3 - pojistná smlouva, § 3b - stanovení výše pojistného, § 5 - výjimky z pojištění odpovědxxxxxx x x x x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Související právní předpisy:
Hraniční pojištění
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx vozidlo provozované na komunikacích na území České republiky musí být pojištěno, a to i vozidlo s obvyklým stanovištěm mimo území Evropské unie, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxějí provozovat svá vozidla na území České republiky. Výjimku tvoří řidiči, kteří své pojištění prokáží zelenou kartou nebo jejichž pojištění je zaručxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.ckp.cz/motoriste/ClenoveRadyKancelari/index.php. Hraniční pojištění musí mít sjednané před zahájením provozu také veškerá vozidla dovezená dx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxtné smlouvy. Dříve bylo pojištění uzavíráno na hraničních přechodech, dnes se uzavírá na vybraných místech České kanceláře pojistitelů ve vnitrozemxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně však na 15 dní, a je uzavřeno zaplacením pojistného. Počátek pojištění musí být určen přesně vyznačením dne, měsíce, roku, hodiny a minuty, jinxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xeské republiky nesmí umožnit provoz vozidlu bez hraničního pojištění. Dle pojistných podmínek hraničního pojištění vypracovaných Českou kancelářx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx00 hod. kalendářního dne konce pojištění, zánikem nebo odcizením cizozemského vozidla.
K odst. 2
2.
Teritoriální působnost hraničního pojištěxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xizozemským vozidlem na území České republiky a celé Evropské unie. Hraniční pojištění lze uzavřít pouze s Českou kanceláří pojistitelů nebo s pojistixxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxou kartu jako doklad o pojištění, jakmile uhradí pojistné. Zelená karta je jediným dokladem o uzavření hraničního pojištění. Pojištění vzniká zaplacxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxlaceno, minimálně ve výši 10 000 Kč. Stejná sankce je uložena řidiči, který provozuje cizozemské vozidlo na územní České republiky po uplynutí platnosxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxů z garančního fondu dle § 24 odst. 2 písm. b) a následně má proti odpovědnému škůdci Česká kancelář pojistitelů regresní nárok dle § 24 odst. 9.
K odst. x
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelů uhrazeno.
K odst. 6
6.
Hraniční pojištění je pojištěním jednorázovým.
Volný pohyb v EU
7.
Členství České republiky v Evropské unii a snaxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxé směrnice a čtvrté motorové směrnice jsou do zákona zavedeny § 24a a § 24b, které upravují pojistné vztahy se zahraničním prvkem, který nepřesahuje hrxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxstupky, § 17 - kontrola pojištění odpovědnosti, § 18 - Česká kancelář pojistitelů, § 24 - garanční fond
Z literatury:
ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTIxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtoriste/dohp/podminky_2014.pdf [cit. 2015-01-12].
Evidence pojištění odpovědnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxxxnost celého systému povinného smluvního pojištění odpovědnosti je nezbytná evidence pojistných smluv a sdílení informací mezi jednotlivými pojistxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištění odpovědnosti.
2.
Pojistitel má povinnost do 1 měsíce ode dne vzniku skutečnosti (vznik, změna, zánik, přerušení pojištění odpovědnosxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxní odpovědnosti na základě údajů, které jí předávají jednotliví pojistitelé. Ustanovení § 1 prováděcí vyhlášky stanoví rozsah údajů o vzniku, době pxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxtum jejího vystavení, dobu její platnosti,
-
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu nebo název provozovatele vozidla podle technxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obchodní firmu nebo název a sídlo pojistníka; jedná-li se o vozidlo, které nepodléhá evidenci silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště pojistníka anebo obchodní firmu nebo název a sídlo pojistníka,
-
obchodní firmx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx
-
identifikační číslo vozidla; nebylo-li přiděleno, číslo karoserie nebo podvozku vozidla,
-
státní poznávací značku nebo vojenskou poznávaxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnou zákony č. 56/2001 Sb. a č. 239/2013 Sb. došlo s účinností od 1.1.2014 ke změně pojetí evidence/registru vozidel. Stávající systém několika databxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxst. 1 zák. o podmínkách provozu na poz. kom.).
4.
Česká kancelář pojistitelů předává Ministerstvu dopravy všechny údaje, které jí sdělují pojistixxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmace týkající se pojistných smluv zakládajících pojištění odpovědnosti. Ministerstvo dopravy vede registr silničních vozidel, jenž obsahuje evidxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxva se liší.
xegistr silničních vozidel
(1) Registr silničních vozidel je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona 17), jehož správcem je minxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xozidel členů diplomatické mise,
c)
ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou,
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla a
f)
technických údajů schválených typů silničních vozidel.
(2) V registru silničnxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxdě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu a roxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtek, adresa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu, adresa sídla a identifixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxěpeného závodu a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu nebo její odštěpený závod,
b)
registrační znxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xegistraci silničního vozidla,
e)
datum první registrace silničního vozidla,
f)
stát poslední registrace, číslo technického průkazu silnixxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
g)
údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem,
h)
údajx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxx x xxxx xxa záznam v registru byl proveden na základě žádosti podané v zastoupení na základě plné moci,
k)
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojistitelů2).
l)
údaj o tom, že silniční vozidlo je historicky původní,
m)
datum převodu silničního vozidla z registru silničních vozidel dx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxční vozidlo určeno,
b)
druh a kategorie silničního vozidla,
c)
značka silničního vozidla, obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla,
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdla, podvozku, motoru a karoserie silničního vozidla,
f)
typ, výkon a zdvihový objem motoru a palivo,
g)
typ, výrobní číslo a barva karoserie, xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
i)
největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní hmotnost silničního motorového vozidla a největší technicky pxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxženého přípojného vozidla, největší povolená hmotnost přípojného vozidla, největší technicky přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy a nejvěxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxidla,
m)
údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla,
n)
údaje o povolení přestavby silničního vozidla a hromadné přestavbx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxx x xxlničním vozidle v rozsahu podle odstavce 3 písm. b) až k) a m), jde-li o zvláštní registrační značku podle § 38d, a
c)
datum přidělení a odnětí zvláštnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxšení o shodě nebo v rozsahu uvedeném v § 30 odst. 2 písm. b).
(6) Pro účely tohoto zákona se u silničního vozidla ve svěřenském fondu za vlastníka považuje xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxváděcí právní předpis.
1a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 15 odst. 2 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 137/2008 Sb.
17) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxlů s údaji v registru silničních vozidel, o případných nesrovnalostech informuje Českou kancelář pojistitelů. Česká kancelář pojistitelů má ze zákoxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxývající z její působnosti dle komentovaného předpisu, např. plnění z garančního fondu, vymáhání postihu proti nepojištěným škůdcům, plnění úkolů vyxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxzovatelích, které se Česká kancelář pojistitelů od pojistitelů nedozvěděla.
K odst. 4
8.
Z rozdílového souboru dat, který vznikne porovnáním cexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtiteli pro doplnění jeho databáze pojistných smluv. Rozsah sdělovaných informací je omezen - sdělují se údaje o vozidle, jeho vlastníku a provozovatexx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxením vozidla z registru silničních vozidel. Vozidlo zapsané v registru silničních vozidel musí být pojištěno po celou dobu zápisu v registru. Vlastníx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvaný předpis již nestanoví žádnou lhůtu na podání žádosti o vyřazení, lze tedy říci, že vlastník musí požádat o vyřazení bez zbytečného odkladu poté, co xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh vozidel jako zaniklé nebo vyvezené do jiného státu. Důvodová zpráva ke komentovanému ustanovení uvádí další výjimky ze splnění této povinnosti - povxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxění, a to faktický zánik vozidla nebo odcizení vozidla. Jestliže vlastník nesplní svoji povinnost podat žádost o vyřazení vozidla po zániku pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxkud ve lhůtě do 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti nebude uzavřena nová pojistná smlouva, ze které vznikne pojistiteli povinnost poskytnout pojixxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pořádkovou, nikoli ochrannou, zákon tímto neposkytuje vlastníkům vozidel možnost provozovat vozidlo po dobu 14 dnů bez pojištění. Za porušení povinxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x registru silničních vozidel, vzhledem k tomu, že v praxi si Česká kancelář pojistitelů a registr silničních vozidel vyměňují informace způsobem umožxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z moci úřední.
K odst. 6
10.
Kancelář porovnává údaje, které obdrží od pojistitele v rozsahu § 1 prováděcí vyhlášky, s údaji, které obdrží od Ministerstva dopravy z registru sxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxku pojištění ve čtrnáctidenní lhůtě uzavřena nová pojistná smlouva. Česká kancelář pojistitelů má oznamovací povinnost ve vztahu k obecnímu úřadu obxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlu ve své vlastní databázi, a pokud zjistí, že nová pojistná smlouva ve čtrnáctidenní lhůtě nebyla uzavřena, provede z moci úřední vyřazení silničního xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxx x
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlovat České kanceláři pojistitelů údaje o škodných a pojistných událostech, včetně osobních údajů. Údaje o škodných a pojistných událostech smí Českx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxí výše pojistného dle § 3b odst. 2,
-
vedení statistik a evidencí České kanceláře pojistitelů pro účely pojištění odpovědnosti, prevence vzniku škxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxnání se pojišťovny vzájemně informují a sdílejí informace o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob a jeho zprostředkováxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxické osoby, která není pojišťovnou, zajišťovnou ani pojišťovacím zprostředkovatelem (§ 129 odst. 6 zák. o pojišťovnictví).
K odst. 10
Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako správce zpracovávat osobní údaje. Na zpracování osobních údajů se vztahují § 4-23 zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xkončení pojistné smlouvy a údaje o pojistitelích těchto smluv, musí Informační středisko ČKP uchovávat po dobu sedmi let od ukončení registrace vozidxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla.
Související ustanovení:
§ 1 odst. 2 - předmět úpravy, § 3b - stanovení výše pojistného,
§ 4 - příspěvek,
§ 12 a § 13 - zánik pojištění oxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xředpisy:
zák. č. 101/2000 Sb., o ochxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxjné správy,
čl. 23 směrnice Evropského parlamentu x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxkové odpovědnosti pojištění
Informační středisko Kanceláře
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
K odst. 1
1.
Dne 1.5.2004 zxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní středisko shromažďuje informace z činnosti České kanceláře pojistitelů, které poskytuje poškozeným pro uplatnění jejich nároků z povinného pojixxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxubliky a o škodních zástupcích cizích pojistitelů. Díky informačnímu formuláři, který je dostupný z https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=mainxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xe poškozený může obrátit sám se svým nárokem na náhradu újmy.
2.
Pojistitele lze vyhledávat jak podle SPZ (VIN) pojištěného vozidla, tak dle základxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxh vzniklých před 1.5.2004.
K odst. 2
3.
Informace o registračních značkách tuzemských vozidel zjišťuje Česká kancelář pojistitelů dle § 15 odst. x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxjištění, týkající se vozidel s výjimkou pojištění odpovědnosti, shromažďuje pouze Ministerstvo financí. Tyto informace nejsou volně přístupné napxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxkou pojištění odpovědnosti.
K odst. 3
4.
Nároky na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti nemusí vzniknout v čase škodní události (např. újma nx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxceláře pojistitelů i v době po zániku pojistné smlouvy nebo vyřazení vozidla z centrálního registru vozidel. Doba, po kterou jsou informace v Informačxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x
5.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx § 9a - škodní zástupce pojistitele v jiném členském státě, § 9b - škodní zástupce pojistitele z jiného členského státu pro Českou republiku, § 9c - škoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxnceláří pojistitelů (viz komentář k § 4), tak veřejnoprávní kontrolu. Veřejnoprávní kontrola je prováděna orgány veřejné správy na základě výměny inxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí dle postupu upraveném v § 15 a § 15a (viz komentář k těmto ustanovením).
2.
Toto ustanovení upravuje veřejnopxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxfinuje s účinností od 1. 7. 2017 přestupek jako společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje zxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nebo jiném zákoně (v tomto případě jde o komentovaný předxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx
x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx x
4.
Přestupku se dle § 16 odstx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnost za újmu způsobenou provozem na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích není kryta povinným sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdárce v nové právní úpravě není rozšíření skutkové podstaty veřejnoprávního přestupku o porušení povinnosti uvedené v § 1 odst. 2 písm. a).
5.
K odpoxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
6.
Ustanovení § 16 odst. 3 stanovx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxek uložit pokutu až 5 000 Kč. Dle přechodného ustanovení § 112 odst. 6 zák. č. 250/2016 Sb., se na blokové řízení upravené v dosavadních zákonech hledí ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvuje možnost projednat přestupek vymezený v § 16 odst. 1 příkazem na místě. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přestupku nabylo právní mxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xyzická osoba, která jako řidič vozidla nepředloží na požádání příslušníka Policie České republiky zelenou kartu (zelená karta je jediným dokladem o uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.
8.
K odpovědnosti za přestupxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx výši 1 500 Kč až do maximální výše 3 000 Kč. Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx 200/1990 Sb., o přestupcích) bylo možno za tento přestupek uložit pokutu v maximální výši 1 500 Kč. Dle přechodného ustanovení § 112 odst. 6 zák. č. 250/2xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxáván na místě. S účinností od 1. 7. 2017 lze za tento přestupek uložit příkazem na místě pokutu do výše 1 000 Kč.
Související ustanovení:
§ 1 odst. 2 - xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxe pojištění odpovědnosti, § 16b - společná ustanovení, § 17 - kontrola pojištění odpovědnosti
Související právní předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx
Zrušen
Právní stav komentáře je ke dni 1.xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx
Společxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxje odlišnosti od obecné odpovědnosti fyzických, právnických osob a podnikajících fyzických osob za přestupek, stanovené zákonem č. 250/2016 Sb., o oxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxdpisu - provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti, jsou věcně příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze její měxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxdnosti Českou kancelář pojistitelů. Obecní úřad sděluje České kanceláři pojistitelů, bez zbytečného odkladu způsobem umožňujícím dálkový přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xe obecní úřad obce s rozšířenou působností, v němž má fyzická osoba podezřelá ze spáchání přestupku bydliště. Místně příslušným správním orgánem k proxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxlá ze spáchání přestupku své sídlo. Ustanovení § 16b odst. 2 komentovaného předpisu je ve vztahu speciality k § 62 zák. č. 250/2016 Sb., jedná se o speciálxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxávní orgán, který ji uložil - tím je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
3.
K projednání přestupků vymezených v § 16 odst. 2 komentovaného předxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxze její městská část, nebo Policie České republiky. Policie České republiky projedná výše uvedený přestupek pouze příkazem na místě. Podmínky pro uloxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxjímu určení užije § 62 zák. č. 250/2016 Sb., k řízení je místně příslušný správní orgán, v jehož správním obvodu byl přestupek spáchán. Pokuta je splatná xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxšířenou působností, který je uložil. Pokuty uložené příkazem na místě, které nebyly bezprostředně po uložení uhrazeny, vymáhá za Policii ČR příslušnx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxní pojištění, § 15 - evidence pojištění odpovědnosti, § 16 - přestupky,
§ xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxh,
zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Kontrola pojištění oxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx xále je prováděna namátkově přímo v silničním provozu Policií České republiky.
2.
Toto ustanovení specifikuje oprávnění příslušníků Policie Česxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
3.
Řidič je při provozu vozidla [§ 2 písm. a)] na vymezených pozemních komunikacích (§ 1 odst. 2 písm. b)) povinen mít u sebe zelenou kartu x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxdiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.
4.
Je třeba zdůraznit, že povinnost míx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aby si před začátkem provozu vozidla zkontroloval, zda má zelenou kartu u sebe a popřípadě si ji na vlastníku nebo provozovateli vozidla vyžádal (pojisxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxklad o hraničním pojištění je vydáván pouze ve formě zelené karty. Dle názoru autorů by předložení samotné pojistné smlouvy při kontrole nesplnilo požxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxl, že občanskoprávní odpovědnost z provozu vozidel, která mají obvyklá stanoviště na jeho území, byla kryta pojištěním stanoveným čl. 4 první motorovx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxpadnou namátkovou kontrolu. V České republice výměnu zajišťuje Ministerstvo financí a dále předává cizí seznamy Policii České republiky a České kancxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxniční pojištění, § 15 - evidence pojištění odpovědnosti, § 15a - informační středisko Kanceláře,
§ 16 až 16b - přestupxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xancelář
(Česká kancelář pojistitelů)
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
K odst. 1
1.
Exxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou volně pohybovat a nebudou obtěžováni kontrolami a povinnostmi v souvislosti s překračováním státních hranic uvnitř společenství. Bylo úkolem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxmu nebylo na újmu, že byl účastníkem škodní události s mezinárodním prvkem (újmu způsobil řidič cizinec, újma byla způsobena cizozemským vozidlem, ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxisu ve smyslu § 20 obč. zák. [dříve § 18 odst. 1 písm. d) zák. č. 40/1964 Sb.] ke dni 30.7.1999. Funguje jako profesní organizace sdružující všechny pojisxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvků směrnic Evropského společenství, resp. Evropské unie. Na Českou kancelář pojistitelů přešla ke dni 1.1.2000 všechna práva a povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxistitelů je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Sídlí v Praze na adrese 140 00 Praha 4, Na Pankráci 1724/129. S účinností od 23x xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xude Česká kancelář pojistitelů sjednávat hraniční pojištění a proto se na její činnost přiměřeně uplatní ustanovení zákona upravujícího pojištění
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxční činnosti a mezinárodní spolupráci. Národní kanceláře pojistitelů jsou sdruženy do Rady kanceláří (Council of Bureaux), což je nezávislá, nevládxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxáří vznikla na počátku 50. let z podnětu OSN. Jako profesní organizace má Česká kancelář pojistitelů za úkol koordinovat spolupráci tuzemských členů (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxenských států Evropské unie a třetích států. Česká kancelář pojistitelů zabezpečuje plnění úkolů, které jí vyplývají z členství v Radě kanceláří. Uzaxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxou v členských státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění.
6.
Česká kancelář pojistitelů dále sjednává jménem a na účet svých členů hraniční pojištxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxjištění odpovědnosti, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxmační činnosti pro předcházení škodám v dopravě a pojistným podvodům. Hlavním přínosem činnosti kanceláře pro běžné občany je bezplatné zveřejňovánx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo pojišťovny z jiného členského státu Evropského společenství, resp. Evropského hospodářského společenství v České kanceláři pojistitelů. Pro pxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx
K odst. 5 až 7
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxe pojistitelů je financován z členských příspěvků, výše řádných i mimořádných příspěvků je určována shromážděním členů kanceláře dle § 20 odst. 3 a odxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxx xxxxxxxxe plnění z Garančního fondu a následně plnění vymáhá po škůdci. Vymožená plnění jsou zdrojem příjmů Garančního fondu.
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obezřetného investování aktiv, hodnotu svých aktiv a pasiv stanoví dle § 51 a násl. zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Informace o aktivech i pasivxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxů všech členů Kanceláře. Každý z členů Kanceláře je následně povinen promítnout ručitelský závazek do účetnictví a solventnostní rozvahy a vytvořit k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxt.
K odst. 8 a odst. 9
11.
Komentované ustanovení upravuje vzájemnou informační povinnost mezi Kanceláří pojistitelů a Českou národní banxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, vykonávat náležitý dohled nad činností pojišťoven a zajišťoven. Zjistí-li Česká národní banka pochybení, na záklxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxo skutečnosti České kanceláři pojistitelů. Stejně tak má Kancelář pojistitelů povinnost oznamovat České národní bance, že některý ze členů Kancelářx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymahatelnost nároků poškozených.
x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxí - ode dne oznámení předpokládaného začátku činnosti na území České republiky do písemného sdělení České kanceláři pojistitelů, kdo je osobou oprávnxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx pobočky pojistitele.
K odst. 12
xxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnovení, které bylo nově včleněno do § 18, má Kancelář pojistitelů stejná oprávnění jako pojišťovna dle § 129-129b zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictvxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xystému evidence obyvatel a údaje z informačního systému cizinců. Informace nezbytné v dané věci poskytují orgány veřejné moci v elektronické podobě.
xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxbytu. Z informačního systému evidence obyvatel získává zejména jméno a příjmení fyzické osoby, popř. její rodné příjmení, datum jejího narození a úmrxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxména o jménu a příjmení fyzické osoby, popř. rodném příjmení, datu narození, státním občanství, druh a adrese místa trvalého pobytu, datu počátku pobyxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávněné osobě nahlížení do spisu.
14.
Pojistitel umožňuje oprávněné osobě nahlížet do spisu týkajícího se pojistné události. Oprávněná osobx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxo výpočtu výše pojistného nároku, a činit si z něj za úplatu výpisy nebo kopie. Po obdržení žádosti oprávněné osoby má Kancelář povinnost odeslat do 30 dnx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxlář žádosti oprávněné osoby nevyhoví, pokud správní nebo trestní orgán písemně vyjádří nesouhlas s nahlížením oprávněné osoby do spisu, zejména z důvxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx x pojištění odpovědnosti, § 14 - hraniční pojištění, § 15 - evidence pojištění odpovědnosti, § 15a - informační středisko Kanceláře, § 18a - informaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Informační povinnosti Kanceláře
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
K odst. 1 a odst. 2
1.
Cílem tohoto ustanovení je naplnit požadaxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx které je prostřednictvím informačního střediska Česká kancelář pojistitelů povinna sdělit poškozeným na základě jejich žádosti. Česká kancelář poxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx že jim odpovědný škůdce neposkytuje součinnost nebo je neznámý.
K odst. 3
2.
Česká kancelář pojistitelů poskytuje informace poškozeným pouze v pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxdosti údaje o registrační značce vozidla, kterým byla škodní událost způsobena, včetně státu, který ji vydal, pokud jsou tyto informace poškozenému zxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátů a na žádost jim poskytuje informace dle § 18a odst. 1 a odst. 2.
K odst. 5
4.
Ustanovení vychází ze zásady reciprocity. Česká kancelář pojistitexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxého prostoru, pokud by poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky byly v opačné situaci poskytnuty stejné informace.
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x xx x x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.8.2019.
Orgány České kanceláře pojistitelů jsou shromáždění členů, správní rada, kontrolní komise a výkonný ředitel.
Souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxx x xxx x xxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx členů
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
K odst. 1
1.
Shromáždění členů je nejvyšším orgánem České kanceláře pojistitelů, účastní se ho kaxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxupci na shromáždění členů uděleno slovo. Shromáždění svolává správní rada alespoň jednou za 12 měsíců. První shromáždění členů se dle § 28 konalo dne 2xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
K odst. 2
3.
Ustanovení upravuje hlasování na shromáždění členů.
4.
Každý z členů shromáždění má jeden hlas. Shromáždění rozhoduje většinox xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovat služby, není členem České kanceláře pojistitelů, protože zde není usazen a jeho povinnosti ve vztahu k České kanceláři pojistitelů dle § 15 x x xx xxxxx x x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxromáždění členů. Nebylo by v silách shromáždění České kanceláře pojistitelů zajistit přítomnost pojistitele, který není na území České republiky usxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xení shromáždění usnášeníschopné, má správní rada povinnost svolat nové shromáždění do 30 dnů ode dne konání neúspěšného. Nové shromáždění je usnášenxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxx xanceláře pojistitelů je hrazena z řádných a mimořádných příspěvků členů, které stanoví správní rada. Příspěvek do České kanceláře pojistitelů určujx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx příspěvku odvádí pojistitelé ještě příspěvek do Fondu zábrany škod dle § 23a, § 23b.
Související ustanovení:
§ 18, § 19, § 21, § 22, § 23a, § 23b - Česxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxovádějí některá ustanovení z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxlů, každý z členů má právo zastupovat kancelář navenek. Dále viz § 151, § 152, § 161, § 162 obč. zák. Správní radu tvoří předseda, místopředseda a další 3 čxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
K odst. 2
2.
Ustanovení vymezuje působnost správní rady.
K odst. 3
3.
Správní rada se schází jednou měsíčně, zasedání svolává její předseda nexx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 18, § 19, § 20, § 23 - Česká kancelář pojistitelů
Související právní předpisy:
Kontrolní komise
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxážděním členů. Členové kontrolní komise ze svého středu zvolí předsedu kontrolní komise, kterého mohou též odvolat z funkce předsedy. Pro členy kontrxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxt a hospodaření Kanceláře, kontroluje činnost správní rady, kontroluje placení členských příspěvků a informuje správní radu o zjištěných nedoplatcxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstitelům) poskytnout potřebné doklady a pravdivé informace. Členové České kanceláře pojistitelů poskytují informace a doklady pouze o skutečnostexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtitele. Výsledky svých zjištění poskytuje kontrolní komise správní radě, správní rada má povinnost je projednat a přijmout opravná opatření. Informxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxx x xx x Česká kancelář pojistitelů
Výkonný ředitel
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
1.
Výkonného ředitele jmenuje a odvoláxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxítomnosti vykonává jeho funkci zástupce výkonného ředitele.
2.
Výkonný ředitel je oprávněn právně jednat k zabezpečení působnosti Kanceláře, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xinak. Jeho činnost je nezbytná k praktickému fungování České kanceláře pojistitelů a zajištění kontinuity činnosti orgánů.
Související ustanovxxxx
x xxx x xxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.8.2019.
K odst. 1
1.
xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxí od 1.1.2014. Zákonodárce tak našel způsob, jak zajistit další zdroj příjmů pro financování složek integrovaného záchranného systému, zejména hasixxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
2.
Česká kancelář pojistitelů vytváří fond zábrany škod a dále zřizuje Komisi, která fond spravuje. Fond je tvořen:
x
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xondu zábrany škod za předcházející kalendářní rok,
-
z dotací z prostředků České kanceláře pojistitelů do fondu, o rozsahu dotací rozhoduje správxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxo předpisu.
K odst. 2
3.
Ustanovení stanoví rozsah odvodů pojistitelů z přijatého pojistného do fondu zábrany škod.
4.
Roční odvod pojistxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxsobnosti může shromáždění členů rozhodnout o zvýšení odvodu. Aby se fond nedostával do záporných čísel, odvádí pojistitel příspěvek pouze z pojistnéxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xx xxx xxx xx xxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxku. První odvody pojistitelů proběhly v roce xxxxx
xx
xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xx
Ustanovení určuje, jakým způsobem mají být prostředky fondu zábrany škod použity, resp. které náklady budou hrazeny. Orgánem, který rozdělení a tvoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx
x xxxxx x
8.
Ustanovení určuje procentuální rozdělení prostředků fondu zábrany škod mezi jednotlivé adresáty v daném kalendářním roce.
9.
Nexxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxladů spojených s úpravou technologií a provozem informačních a operačních středisek. Z těchto 60% se poskytuje minimálně 20% jednotkám sborů dobrovoxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxorit schválených vládou se zaměřením na bezpečnost silničního provozu a programy prevence vzniku škod v provozu vozidel realizovaných Komisí (např. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxečností; Nehodové centrum pojišťoven na dálnicích D4 a D7).
12.
Maximálně 2 % prostředků fondu se poskytne Komisi pro úhradu nákladů spojených s axxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxů z fondu a nákladů následné kontroly čerpání prostředků z fondu, kterou provádí Komise.
13.
Zbývající prostředky mohou být ponechány jako rezerva pro mimořádné události. Všechny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxní upravují kontrolní mechanizmus, bez kterého by nebylo možné prostředky spravedlivě rozdělovat.
15.
Kontrolu čerpání prostředků z fondu pxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxe dojde k závěru, že prostředky fondu byly použity v rozporu s účelem stanoveným v tomto zákoně, stanoví příjemci lhůtu, ve které je povinen prostředky dx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxku i úroky z prodlení a náhrada nákladů vymáhaní (viz § 1970 obč. zák.).
Související ustanovení:
§ 4 - příspěvek
§ 21 - správní rada, § 23 - výkonnx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx
x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xx., o integrovaném záchranném systému
Komise
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
K odxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtitelů, jejímž úkolem je tvorba programů prevence škod a rozdělování prostředků z fondu zábrany škod mezi zákonem vymezené příjemce dle § 23a. Komise jx xxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přítomnost odborníků ze všech odvětví, která se k provozu vozidel vztahují):
-
2 zástupci hasičského záchranného sboru (jsou jmenováni a odvoláváxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
-
1 zástupce jmenovaný a odvolávaný ministrem vnitra,
-
1 zástupce jmenovaný a odvolávaný ministrem zdravotnictví,
-
1 zástupce jmenovaný a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxenů volí předsedu a zástupce předsedy. Předseda řídí činnost komise, v jeho nepřítomnosti je zastoupen místopředsedou komise.
4.
Komise je usnášxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxnimálně 4 hlasů.
K odst. 3
5.
Ustanovení navazuje na § 203 zák. práce.
K odst. 4
6.
Ustanovení vymezuje působnost Komise pro fond zábrany škod.
x xxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxst ve vztahu k jednotkám integrovaného záchranného systému). Návrh komise je schválen, pokud k němu žádný z výše uvedených subjektů do 30 dnů od předložxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxkonem, konkrétní rozpor určení prostředků fondu a zákona musí být v nesouhlasu uveden.
8.
K nepřijatému návrhu může Komise do 30 dnů ode dne, kdy obdxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xejí právo. Námitkám oprávněných subjektů nemusí být opravným návrhem vyhověno. Opravný návrh je schválen, přijmou-li ho alespoň 2 ze 3 oprávněných suxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxostředků z fondu existoval.
K odst. 6
9.
Fond zábrany škod je tvořen z příspěvků jednotlivých pojistitelů a nejedná se tak o veřejné prostředky. Pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xýroční zprávu fondu zábrany škod. Výroční zpráva obsahuje informace o rozdělení prostředků dle poměrů stanovených odst. 4 a o použití prostředků z fonxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxmise má povinnost zprávu zpracovat a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30. června následujícího po roce, za který se výroční zpráva zpxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dobrovolně přehledy o přidělených prostředcích na svých webových stránkách - www.fondzabranyskod.cz.
Související ustanovení:
§ 19 - orgány xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
1.
Garanční fond je tvořen z příspěvků pojistitelů na činnosti České kanceláře pojistitelů dle § 18 odst. 5, z vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxjistitelů vymohla na základě § 24c od vlastníků vozidel, která byla provozována bez pojištění odpovědnosti. Ustanovení § 24c komentovaného předpisx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxdla bez pojištění odpovědnosti, i tento příspěvek se stane příjmem garančního fondu.
2.
Fond slouží k ochraně poškozených v případech, kdy by jinak bylo jejich právo na náhradu újmy ztíženo nebo znemožněno z objektivních důvodxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtitelů poskytuje na základě pojistné smlouvy o hraničním pojištění poškozeným plnění za újmu způsobenou provozem cizozemského vozidla, vztahují se xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxozených.
K odst. 2
3.
Taxativně se stanoví případy, ve kterých Česká kancelář pojistitelů poskytuje poškozeným plnění z garančního fondu.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxho vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba; plnění za újmu na věci nebo ušlém zisku vzniklém v souvislosti se škodou na věci poskytne Kancexxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxsku přesáhla 10 000 Kč. Z garančního fondu se v tomto případě poskytuje plnění poškozenému, který je téměř bez šance domoci se náhrady újmy nebo pojistnéxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxeného na plnění z garančního fondu je šetření škodné události Policií České republiky. Z garančního fondu nejsou hrazeny náklady vzniklé na zdravotníxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxovit právní předpisy členských států. Motorové směrnice Evropského společenství, resp. Evropské unie doporučují vzít v úvahu situaci, kdy si takové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxše 500 EUR.
5.
Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xeřejných pozemních komunikacích je podmíněn pojištěním odpovědnosti, jsou vymezena v § 2 písm. a). Z garančního fondu se neposkytuje plnění jako náhrxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtelů vzniká poskytnutím náhradního plnění regresní nárok dle § 24 odst. 9 vůči provozovateli a řidiči vozidla, jímž byla škodní událost způsobena.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxíž odpovědnost za tuto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxd případnou insolvencí pojistitele a zároveň jako sankce pro Českou kancelář pojistitelů a její členy. Česká kancelář pojistitelů má kontrolní povinxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxě na činnost svých členů, doplácí na svou nedbalost z garančního fondu. Na úpadek pojistitele se aplikuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jehx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxerou je povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto újmu je pojištěna hraničním pojištěním. V tomto případě vystupuje Česká kancelář pojistitexx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxu provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění. Dlx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxtění odpovědnosti na území všech států je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu. Dle § 24 odst. 9 je Česká kancelář pojistitelů povinna požadovxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxmu.
9.
Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému náhradní plnění podle § 24a a 24b, a to v rozsahu, v jakém je Kancelář povinna plnit podle pxxxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxx x x xxx x x xxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti poxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtrováno. Poskytuje se plnění poškozeným v případě, že újma byla způsobena vozidlem, které bylo v cílovém státě převzato a provozováno bez pojištění odxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxém státě. Plnění poskytuje garanční fond cílového státu.
K odst. 3
11.
Ustanovení definuje závažnou újmu na zdraví dle § xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxraví trvalého charakteru, která ztěžuje společenské uplatnění poškozeného. Na to navazuje § 2956 a násl. obč. zák. upravující nárok poškozeného na nxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxské kanceláři pojistitelů.
K odst. 6
13.
Ustanovení vymezuje právní úpravu, jíž se řídí rozsah plnění poskytnutého z garančního fondu.
K odst. x
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro případné spory mezi Českou kanceláří pojistitelů a ministerstvem (pověřeným pojistitelem) tak, aby se poškozenému dostalo náhradního plnění za xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxinnost mělo ministerstvo (pověřený pojistitel), musí tento subjekt poskytnout České kanceláři pojistitelů náhradu vyplaceného plnění.
K odst. 8
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx, b) a g). U ostatních důvodů se limit pojistného plnění neaplikuje.
K odst. 9 ve znění účinném od 1. 1. 2018
16.
Výplatou plnění z garančníxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho vozidla;
-
osobě bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, byl-li provoz vozidla, jímž byla újma způsobena, podmíněn pojištěním odpovědnostxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxednáno pojištění odpovědnosti podle zákona a ke škodní události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxů vynaložit na vyřízení případu. Zákon omezuje výši postižního nároku Kanceláře na náhradu poskytnutého plnění proti osobám ve výše uvedených případxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxlář pojistitelů regresní nárok pouze ve výši jedné třetiny poskytnutého plnění (včetně nákladů vynaložených Kanceláří), maximálně však do výše 300 0xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxá k sankcionování viníka, je reálně vymahatelná a přesto není pro povinného likvidační.
18.
Česká kancelář pojistitelů má regresní nárok vůči poxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xeské kanceláře pojistitelů odpovídá součtu plnění poskytnutých všem poškozeným a nákladů, které musela Česká kancelář pojistitelů na vyřízení přípxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm poskytovat pojištění odpovědnosti, tito pojistitelé České kanceláři pojistitelů následně vyúčtují své služby. Bude-li o regresním nároku České kxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadem. Žalovaná částka (bez úroků z prodlení) je souhrnem částek představujících plnění z garančního fondu na náhradu újmy a poplatek, který účtuje povxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxného výroku a je třeba to zohlednit při podávání opravných prostředků (NS 25 Cdo 3415/2006). Pokud Česká kancelář pojistitelů, popřípadě jí pověřená pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtitelů právo na náhradu částky převyšující skutečnou škodu (NS 25 Cdo 3476/2008 - viz jud. č. 8). Na rozdíl od pojistitelů Česká kancelář pojistitelů nexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxatnit přímo na škůdci.
20.
Vůči pohledávce Kanceláře jsou solidárními dlužníky provozovatel vozidla a řidič vozidla, řidič pouze v případě, že mx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxstník vozidla. Solidárním dlužníkem není vlastník vozidla v případě, že jeho pojištění odpovědnosti zaniklo odcizením vozidla a v případě, že před vzxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxe pojistitelů vůči osobě odpovědné za újmu na náhradu toho, co za ni plnila poškozenému podle § 24 odst. 9, není nárokem x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx (nyní § 619 a § 629 obč. zák.). Z nového znění § 24 odst. 9 již jasně vyplývá, že promlčecí doba regresního nároku začíná České kanceláři pojistitelů běžet xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
K odst. 10
22.
Ustanovení vymezuje rozsah nároků, které nejsou z garančního fondu hrazeny.
x xxxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxi přerozděluje mezi jednotlivé pojistitele s oprávněním poskytovat pojištění odpovědnosti nebo samostatné likvidátory pojistných událostí. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxti pojištěného, § 9 - pojistné plnění, § 9b - škodní zástupce pojistitele z jiného členského státu pro Českou republiku, § 9c - škodní zástupce pojišťxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxniční pojištění, § 18 - Česká kancelář pojistitelů, § 24a a § 24b - náhradní plnění z garančního fondu
Související právní předpisy:
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xx okresní soudy interpretovaly a aplikovaly ustanovení zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění účinném ke dni vznikx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxžovatelky) nepřiznaly i vůči vlastníku škodného vozidla, který nebyl současně jeho provozovatelem, zasáhly do práva stěžovatelky na soudní ochranu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxské kanceláře pojistitelů k náhradě škody, resp. k výplatě plnění namísto pojistitele, primárně vzniká jako důsledek porušení odpovědnosti vlastníxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xozidla smlouvu uzavřel. České kanceláři pojistitelů proto v souladu s ust. § 24 odst. 8 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přísluší vůčx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxědnosti dle § 24 odst. 2 písm. b) není jen osoba, která nesplní povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle § xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxo postihu vůči každému, kdo za způsobenou škodu odpovídá a za koho plnil, tedy i proti stěžovateli (řidiči vozidla, který způsobil dopravní nehodu vozixxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtelů na náhradu částek, které plnila ze škodné události namísto pojišťovny, s níž měl mít vlastník vozidla smlouvu uzavřenu, lze uplatnit vůči tomu, kdx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxek Nejvyššího soudu ze dne 8.10.2014, sp. zn. 31 Cdo 4134/2011)
5. Zůstavitelovými dluhy, které ve smyslu § 470 zák. č. 40/1964 Sb. přecházejí na dědxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxvod v právním úkonu, v protiprávním úkonu nebo jiné právní skutečnosti, z nichž by měl plnit (svému věřiteli nebo jiné oprávněné osobě) zůstavitel, kdyxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xýše nabytého dědictví) i vůči dědicům toho, kdo za škodu odpovídá, ačkoliv plnění poskytla až po jeho smrti. Součástí SJM jsou nejen povinnosti (závazkxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxu nebo jiné právní skutečnosti, z nichž by měl plnit (svému věřiteli nebo jiné oprávněné osobě) manžel, kdyby tomu nezabránila jeho smrt, samozřejmě poxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx.2013, sp. zn. 23 Cdo 2743/2011)
6. Kancelář pojistitelů poskytuje z garančního fondu poškozenému plnění za škodu způsobenou provozem motorového xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxtění odpovědnosti. Jen takové plnění je proto plněním za toho, kdo odpovídá za škodu, a jen za takovéto plnění vzniká Kanceláři nárok na náhradu.
(rozsxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxst. 2 písm. b) právo postihu vůči tomu, kdo odpovídá za škodu způsobenou provozem nepojištěného vozidla, nemůže mít toto postižní právo proti tomu, kdx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxlu vlastníka, jemuž za škodu odpovídá osoba povinná k náhradě škody podle českého právního řádu, se stanoví bez ohledu na skutečnost, že poškozený je obxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxé ve smyslu § 470 zák. č. 40/1964 Sb. přecházejí na dědice, jsou nejen povinnosti (závazky), které se zakládají na důvodu, jenž nastal ještě za života zůxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx věřiteli nebo jiné oprávněné osobě) zůstavitel, kdyby tomu nezabránila jeho smrt. Česká kancelář pojistitelů je oprávněna postižní právo na náhradu xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxho smrti.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.11.2011, sp. zn. 31 Cdo 3905/2008)
10. Postižní právo České kanceláře pojistitelů vůči osobě odpovxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxící ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, a nikoliv podle ustanovení § 106 zák. č. 40/1964 Sb., jež se vztahuje na nároky poškozeného na náhradu škxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xopravní nehodou poskytl poškozenému vlastníku vozidla z titulu pojištění majetku pojistné plnění, vstoupil do práv poškozeného a získal právo na příxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxenou provozem vozidla. Promlčecí doba tzv. postižního práva vůči škůdci počíná České kanceláři pojistitelů běžet od proplacení odpovídající částky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx. zn. 25 Cdo 1098/2009)
12. Právo pojišťovny (i České kanceláře pojistitelů) na tzv. postih (
regres
) vůči pojištěnému (či osobě bez pojištění odpovxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xelze odvozovat od škodní události, nýbrž až od okamžiku, kdy bylo poškozenému poskytnuto plnění z garančního fondu, a od následujícího dne poté lze odvxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxči pojištěnému.
(usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.2.2011, sp. zn. 25 Cdo 4183/2008)
13. Za škodu způsobenou provozem motorového vozidla odpxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxl škodu zaviněným porušením právní povinnosti x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx I když za škodu způsobenou provozem motorového vozidla odpovídá provozovatel tohoto dopravního prostředku, není tím vyloučena zároveň odpovědnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxy tyto osoby samy za škodu neodpovídají. Ustanovení § 427 an. zák. č. 40/1964 Sb. o zvláštní odpovědnosti není ve vztahu k obecné odpovědnosti podle § 42x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxpravního prostředku podle § 427 zák. č. 40/1964 Sb. na základě objektivního principu a proti řidiči dopravního prostředku podle § 420 zák. č. 40/1964 Sxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou jeho provozem podle ustanovení § 427 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. nevylučuje souběžnou (solidární) odpxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávní povinnosti, nejde-li o případ uvedený v ustanovení § 420 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.
České kanceláři pojistitelů svědčí právo postihu (regresní nxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxo vozidla.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2010, sp. zn. 25 Cdo 931/2008)
16. Ustanovení § 427 zák. č. 40/1964 Sb. není speciálním ustanovexxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxovateli dopravního prostředku i vůči řidiči dopravního prostředku . Promlčecí doba se v daném případě řídí ustanovením § 101 zák. č. 40/1964 Sb., podle xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxní-li vlastník vozidla osobou odpovědnou za škodu způsobenou provozem jeho vozidla, k němuž nebylo sjednáno povinné pojištění odpovědnosti za škodux xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx010, sp. zn. 25 Cdo 3360/2007)
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxění z garančního fondu.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.9.2009, sp. zn. 25 Cdo 1438/2007)
19. Podle právní úpravy účinné do 30.4.2004 počíná Čxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poškozenému poskytla pojistné plnění ze smlouvy o havarijním pojištění.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2009, sp. zn. 25 Cdo 1468/2007)
2xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxlu pojistnou smlouvu, nýbrž osoba odpovídající za škodu způsobenou provozem vozidla, ke kterému taková pojistná smlouva nebyla uzavřena.
(rozsudex xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xásl. zák. č. 40/1964 Sb.) není ve vztahu k obecné odpovědnosti podle § 420 zák. č. 40/1964 Sb. ustanovením speciálním, nýbrž obě skutkové podstaty stojx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xterý způsobil škodu při téže škodní události porušením právní povinnosti; je proto na vůli poškozeného, vůči kterému ze škůdců (či zda vůči oběma) nárox xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xvláštní odpovědnosti není ve vztahu k obecné odpovědnosti podle § 420 zák. č. 40/1964 Sb ustanovením speciálním, nýbrž obě skutkové podstaty stojí vexxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu a proti řidiči dopravního prostředku podle § 420 zák. č. 40/1964 Sb na základě odpovědnosti založené na presumovaném zavinění.
(rozsudek Nejvyššíxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxému uplatňování nebo bránění práva a ve sporu úspěšný účastník má práno na jejich náhradu za splnění podmínek stanovených občanským soudním řádem, nejxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxené ČKP na zastoupení advokátem ve sporu o plnění z garančního fondu nelze bez dalšího považovat za neúčelné. V řízení přitom nevyšly najevo žádné skutexxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx8/11
usnesení Ústavního soudu ze dne 11.3.2008, sp. zn. III. ÚS 812/06 (výše postižního nároku)
usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xn. 32 Cdo 325/2014 (mezinárodní prvek v postihu)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.3.2014, sp. zn. 25 Cdo 1002/2012 (rozsah plnění z garančního foxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xne 19.11.2008, sp. zn. 25 Cdo 3415/2006 (osoba bez pojištění odpovědnosti)
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.11.2008, sp. zn. 25 Cdo 3578/2006 (oxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ze dne 11.7.2013 ve věci C-409/11 Csonka proti Maďarsku
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2012, sp. zn. 32 Cdo 4765/2010 (
moderační právo
)
rozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxvyššího soudu ze dne 23.2.2017, sp. zn. 25 Cdo 1371/2015
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.5.2017, sp. zn. 23 Cdo 2991/2016
usnesení Nejvyššího soxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxho xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxé unii a snahy Evropské unie o vytvoření přátelského prostředí pro občany Evropské unie ve všech členských státech se projevilo i v komentovaném zákoněx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, byl do zákona zxxxxxx x xxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxx xxxuace, kdy existuje subjekt povinný k náhradě újmy nebo pojistnému plnění, ale pro poškozeného by bylo neúměrně obtížné a zdlouhavé po nich plnění požadxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxhuje na škodní událost, ke které došlo na území České republiky. Mimo území České republiky se povinné pojištění vztahuje na újmu způsobenou provozem txxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí být uzavřena tak, aby toto pojištění na základě jediného pojistného platilo na území všech členských států Evropské unie a dalších států uvedenýcx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmezuje případy, kdy Česká kancelář pojistitelů poskytuje náhradní plnění z garančního fondu:
-
pokud pojistitel neukončí šetření pojistné událoxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nárokům, které zamítl nebo snížil, nebo nezdůvodní, proč nemohl šetření škodní události dokončit,
-
pokud pojistitel se sídlem mimo Českou repubxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdech neposkytuje Česká kancelář pojistitelů pojistné plnění, ale pouze náhradní plnění, jehož rozsah je omezen.
K odst. 2
6.
V případě, že zahranxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadní plnění poškozeným za kumulativního splnění těchto podmínek:
-
poškozený má sídlo nebo bydliště na území České republiky
-
a zároveň
-
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xoskytovat služby na našem území,
-
vozidlo, jímž byla škodní událost způsobena, má obvyklé stanoviště mimo území České republiky,
-
škodní udxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxitel se sídlem v členském státě, kterému bylo v jiném členském státě uděleno povolení k provozování pojištění a toto pojištění na území České republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxmulativního splnění těchto podmínek:
-
poškozený má sídlo nebo bydliště na území České republiky
-
a zároveň
-
pojištění odpovědnosti vozxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xrovozování pojištění a toto pojištění na území České republiky neprovozuje,
-
vozidlo, jímž byla škodní událost způsobena, má obvyklé stanovištx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xx xxxx se svým nárokem obrátit na Českou kancelář pojistitelů, ta mu poskytne pojistné plnění do 2 měsíců od podání písemné žádosti.
K odst. 5
9.
Ustanovexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xdpovědného pojistitele dle § 9b nebo jeho škodního zástupce a do 3 měsíců ode dne předložení žádosti obdržel alespoň od jednoho z nich vyjádření,
-
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxň od jednoho z nich vyjádření,
-
ve věci bylo zahájeno soudní řízení proti povinnému pojistiteli dle § 9b nebo § 9c.
10.
Pokud by poškozený obxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa úkor České kanceláře pojistitelů.
K odst. 6
11.
Poškozený se může se svým nárokem obrátit na Českou kancelář pojistitelů, ta má povinnost mu poskxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxtá vyplacení plnění, protože nebyly splněny podmínky.
12.
Česká kancelář pojistitelů žádost odloží, pokud v době od podání žádosti do 2 měsíců odpxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxch odmítají nebo snižují.
13.
Pokud by poškozený obdržel pojistné plnění od odpovědného pojistitele i náhradní plnění od České kanceláře pojistixxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xředcházet duplicitnímu plnění, které by poškozený obdržel od příslušného pojistitele i kanceláře pojistitelů. Pokud by poškozený obdržel pojistné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxceláře pojistitelů.
15.
Česká kancelář pojistitelů je povinna bez zbytečného odkladu poté, co obdrží žádost poškozeného o náhradní plnění z garaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. 6):
-
pojistitele se sídlem na území jiného členského státu, který provozuje pojištění odpovědnosti na území České republiky na základě svobody dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti a která v České republice toto pojištění neprovozuje, nebo jejího škodního zástupce,
-
orgán v cizím členském státě sídla pojišťovnxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtelů známa.
K odst. 9
16.
Poskytnutím náhradního plnění vzniká České kanceláři pojistitelů regresní nárok jak vůči odpovědnému škůdci, tak vxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xizí kanceláři pojistitelů poskytnout plnění z jejího garančního fondu. Ustanovení § 24a odst. 10 stanoví tutéž povinnost pro Českou kancelář pojistxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxění, Česká kancelář pojistitelů jí ho poskytne bez zbytečného odkladu. Česká kancelář pojistitelů poskytuje plnění za těchto podmínek:
-
poškozexx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxniku škodní události obvyklé stanoviště xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxitele z jiného členského státu pro Českou republiku, § 9c - škodní zástupce pojišťovny pro Českou republiku
Související právní předpisy:
Řím Ix
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxx
(Plnění z garančního fondu)
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
K odst. 1 a odst. 2
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx dojde na území jiného členského státu. Poškozený se po návratu do České republiky může obrátit na Informační středisko České kanceláře pojistitelů. Čxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdícího vozidla. Následně poškozenému sdělí, na kterého škodního zástupce cizího pojistitele v České republice se má obrátit.
2.
Pokud nebylo zjixxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx poskytne Česká kancelář pojistitelů náhradu škody poškozeným s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky a výplatou z garančního fondu jí vzniknx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vůči garančnímu fondu členského státu, ve kterém k újmě došlo (pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxlé stanoviště (pokud nelze zjistit odpovědnou pojišťovnu).
3.
V případě škody způsobené provozem tuzemského vozidla na území jiného členského sxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xento rozsah širší.
4.
Na újmu způsobenou provozem vozidla občanovi členského státu během jeho přímé cesty mezi dvěma územími členských států, jesxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtelů, se vztahuje právní úprava toho členského státu, kde má vozidlo obvyklé stanoviště.
5.
Dopravní nehody s přeshraničním prvkem podléhají práxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xabylo účinnosti ke dni 11.1.2009 a které sjednocuje rozdílné kolizní normy členských států Evropské unie určujících rozhodné právo, které použije prxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxosmluvní závazkové vztahy vzniklé z civilních deliktů je právo země, kde škoda vznikla. Pro škody vzniklé před účinností nařízení Řím II nebo nespadajxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx 3
6.
Viz komentář k § 24a odst. 9 a odst. 10.
Související ustanovení:
§ 6 a § 7 - rozsah pojištění odpovědnosti, § 8 - povinnosti pojištěného, § x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxtury:
ČEJKOVÁ,
V.,
MARTINOVIČOVÁ,
D.
Pojišťovnictví: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxjených věcech C-359/14
ERGO
Insurance SE a C-475/14 Gjensidige Baltic AAS
rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 17. 11. 2011 ve věci C-412/10
Deo
Antoixx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
K § 24c ve znění účinném od 1. 1. 2018
1.
Nové znění ustanovení § 24c zakládá právo České kanceláře pojistitelx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xábrany škod převést, je omezena. Maximální výše převáděných prostředků nesmí přesáhnout zisk (rozdíl mezi příjmy a výdaji), kterého garanční fond doxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxud nesplacených závazků fondu. Ustanovení výslovně nestanoví, který z orgánů Kanceláře o odvodu prostředků do fondu zábrany škod rozhodne. Dle názorx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xábrany škod, pokud si tuto činnost nevyhradí dle § 20 odst. 3 písm. f) komentovaného předpisu shromáždění členů.
Související ustanovení:
§ 20 - shrxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx s účinností od 15.1.2015, přesto mnohá soudní řízení vzniklá na základě tohoto ustanovení stále pokračují, proto autoři pokládají za vhodné doplnit kxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Právo na příspěvek včetně jeho příslušenství podle § 24c zaniká, pokud do 15. 1. 2015 nebyla ČKP odeslána nepojištěnému výzva k zaplacení příspěvku.
xx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxání "sankčního" pojistného za provoz vozidel bez pojištění odpovědnosti. Od 1.1.2015 začala platit novela zákona, zavedená zákonem č. 239/2013 Sb., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx připravovaná novela zákona měla upravit § 24c a zavést nové ustanovení § 24d, který zcela měnil stávající systém. Oslabilo se postavení České kanceláxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxběly.
3.
Nová koncepce vypadala tak, že Česká kancelář pojistitelů má právo požadovat po dlužníku sankční pojistné zpětně za 3 roky, za přesahujícx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzaslala povinné osobě výzvu k úhradě. Tím se zákonodárce snažil zabránit umělému navyšování dlužné částky. Problém vyvstával v dokazování této lhůtyx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nemá prostředky k tomu, aby se o počátku běhu lhůty dozvěděl a mohl prekluzi prokázat. České kanceláři pojistitelů se nově stanovila povinnost zjistit xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s registrem pojistných smluv. Údajný povinný se povinnosti plnit vyhnul, pokud ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy zaslal České kanceláři pojistitexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxistitelů ověřila a do 30 dnů od doručení sdělila povinnému, zda na plnění trvá. Připravovanou novelu zákona předběhla novela zákona č. 56/2001 Sb., o poxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxávo České kanceláři pojistitelů na vybírání sankčního pojistného bylo zrušeno, nyní bude vybíráno obcí s rozšířenou působností v rámci vedení registxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxa nepojištěná registrovaná vozidla. Následovala písemná výzva majiteli vozidla s vyměřeným příspěvkem do garančního fondu. Denní sazba byla vyměřexx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xeské kanceláře pojistitelů na uplatnění. Majiteli byla stanovena třicetidenní lhůta pro uhrazení příspěvku nebo prokázání skutečnosti, že vozidlo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákon přenášel důkazní břemeno z České kanceláře pojistitelů na domnělého neplatiče pojištění, bylo spornou otázkou, jestli tato úprava obstojí i v řxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
5.
Otázka příspěvku za nepojištěné vozidlo se stala předmětem několika nálezů Ústavního soudu. Skutkový stav všech judikovaných případů je sxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxníků doručila výzvu k úhradě příspěvku za nepojištěné vozidlo. Vlastník vozidla měl zákonnou 30denní lhůtu na to, aby České kanceláři pojistitelů proxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxládaly jako prekluzivní, jejím uplynutím dle výkladu soudu zanikla možnost prokázat, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem. Proti tomutx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxou podle § 24c odst. 4, která se vztahovala k rozhodnému období, a to, že vozidlo stěžovatele nebylo v tomto období provozováno, tvrdil (a prokazoval) až x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x x xxxxx xx Z těchto ustanovení však nevyplývá, byť se to tak může jevit, že by lhůta 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy vedlejšího účastníka k úhradě příspěvku poxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Tak tomu nepochybně není. K samotné dikci § 24c odst. 4 posl. věty Ústavní soud konstatuje, že se jedná o dosti nešťastnou formulaci, neboť vůbec není pxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxspěvek zakládá skutečnost, že vozidlo je provozováno, a to bez pojištění odpovědnosti v rozporu se zákonem o pojištění odpovědnosti. To, že vlastník nxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxží, že vozidlo neprovozoval (pokud případné doložení neprovozování vozidla nebude vedlejší účastník považovat za dostatečné, bude namístě před podxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x náhradě nákladů řízení, např. nepřiznáním nákladů jinak úspěšnému vlastníkovi vozidla podle § 150 o. s. ř. Ústavní soud si je vědom skutečnosti, že vexxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtupné pozemní komunikaci, a disponuje pouze informací podle § 15 odst. 3. Dále k tomu uvedl, že již ze samotné skutečnosti, že vozidlo je vedeno v registrxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxovatelem) dostatečně prokázán opak. Obecné soudy se tak musely zabývat otázkou, zda bylo vozidlo provozuschopné, a zda bylo provozováno či odstaveno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla má především chránit práva poškozených. V praxi se jako problematická z hlediska povinnosti uzavříx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxtaveným vozidlům pojistné smlouvy neuzavřou. Autoři souhlasí s názorem Ústavního soudu, publikovaném v usnesení IV. ÚS 2100/17 ze dne 29. 5. 2018, ktexx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo přeparkování vozidla v areálu autoservisu, zkušebních jízdách mimo areál autoservisu atd. V těchto případech jsou ohroženi zaměstnanci autosexxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze použít i pro umístění vozidla do autobazaru. Obdobný názor je vyjádřen i v rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-80/17 Fundo de Garantia Automósel vx xxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xe skutečně provozováno. Samotná držba bez dalšího neznamená, že je vozidlo provozováno, takovou fikci právní řád nezakládal. Na druhou stranu si nikdx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx postihovaly množství vlastníků, hlavně domácích kutilů, kteří si sami v garáži opravovali vozidla a nedbali na lhůty. Podle svého selského rozumu vozxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxi žalobě České kanceláře pojistitelů minimální. Česká kancelář pojistitelů není soudem ani správním úřadem, neměla by jí tak příslušet ani pravomoc sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxistru vozidel. Mezera v právní úpravě byla v tom, že zápis v registru silničních vozidel nepodléhá principu materiální publicity, údaje o vlastnictví xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxh byla splněna povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti.
8.
Česká kancelář pojistitelů není byrokratická instituce, má významné praktické uplxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xe 700 000 nepojištěno a z toho asi 130 000 se účastní provozu na silnicích a může působit ničím nezajištěnou újmu dalším účastníkům provozu.
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 24 - garanční fond
Související právní předpisy:
zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tažným zařízením bylo nepojízdné v autoservisu. Toto tvrzení by mohlo obstát pouze tehdy, pokud by vlastník prokázal, že objektivně nemohl přípojný vxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx9/14)
2. Před soudem nižšího stupně neobstálo tvrzení vlastníka, že nepojištěná vozidla neprovozoval, jako důkaz neprovozování soudu nepostačixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx5)
3. Obecné soudy nepovažovaly za věrohodné čestné prohlášení dvou svědků, kteří v nich tvrdili, že vozidlo stěžovatele není provozováno od 1.5.2xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxnami vystavenými ČPP, Vienna Insurance Group, z nichž vyplývá, že v době, kdy stěžovatel podle svědků vozidlo neprovozoval, měl ho stále pojištěné. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxní věcí počtu svědků, ale jejich věrohodnosti a celkového hodnocení důkazů, a to nejen jednotlivě, ale též ve vzájemných souvislostech.
(usnesení Úsxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
4. Z toho, že osobní motorové vozidlo bylx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxitom na obecných soudech, aby na základě provedeného dokazování vyhodnotily, zda vlastník vozidla relevantně prokázal nebo neprokázal, že vozidlo nxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxské kanceláře pojistitelů (vedlejšího účastníka), že je zapotřebí rozlišovat situaci, kdy vozidlo není provozováno ze subjektivních důvodů od situxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx.2015, sp. zn. I. ÚS 1207/15)
5.
Ingerence
Ústavního soudu není nezbytná za předpokladu, že je zcela zřejmé, že zjištěná vada řízení nemohla mít podxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxpřípadě nehospodárné, a proto v konečném důsledku v rozporu se zájmy samotného stěžovatele.
Spor o to, zda i odstavení vozidla v autobazaru je jeho proxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xe spojeno s povinností hradit předmětný poplatek, staví však Ústavní soud do pozice, aby sám - namísto obecného soudu - vykládal tzv. podústavní právo, x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxntním z hlediska jeho vadného právního názoru.
(nález Ústavního soudu ze dne 11.6.2015, sp. zn. III. ÚS 552/15)
6. Závěr, že vozidlo bylo provozováxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxdeno v příslušném registru vozidel, platí jen tehdy, není li jeho provozovatelem (vlastníkem) prokázán opak.
Pokud soud dospěl k závěru, že vozidlo pxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxii nebylo provozuschopné, což dokládal stanoviskem pojišťovny x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod.
(nález Ústavního soudu ze dne 8.4.2015, sp. zn. IV. ÚS 3180/14)
7. Povinnost platit pojištění z odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxekvátní a odpovídá jeho smyslu a účelu, který není dán u vozidel, jež zcela zjevně nejsou schopna užívání a provozování. Tato okolnost však musí být naprxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu evidence v případě zániku pojištění zakládá pouze odpovědnost za přestupek, a nikoli též domněnku či fikci o provozování vozidla.)
(nález Ústxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, neznamená, že by i po jejím uplynutí nebylo možno namítat a prokazovat neprovozování vozidla jexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxp. nesdělí a nedoloží, že vozidlo neprovozoval a učiní tak až v průběhu soudního řízení, může být tato okolnost zohledněna při rozhodování o náhradě nákxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.11.2014, sp. zn. II. ÚS 2154/14)
9. Pokládal-li obecný soud, vzhledem ke svému právnímu názoru na výklad lhůty uvedené v § 24c odst. 4 zákona o pojxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx její základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny.
Závěr, že ve smyslu ustanovení § 24c odst. 1 bylo vozidlo provozováno, bylo-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxí před soudem otevřen pro takový důkaz prostor, dochází k porušení ústavně zaručeného práva podle čl. 36 odst. 1 Listiny.
(usnesení Ústavního soudu ze xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v rozporu s tímto zákonem, není lhůtou prekluzivní; opačný výklad, v jehož důsledku je žalovanému (po jejím marném uplynutí) v řízení před soudem upíráxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x Listiny.
Pro závěr, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxém registru vozidel; ten platí jen tehdy, není-li jeho provozovatelem (vlastníkem) prokázán opak. Jestliže mu v řízení není otevřen pro takový důkaz pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx)
11. Je na obecných soudech, aby vyhodnotily, zda vlastník vozidla relevantně prokázal nebo neprokázal, že vozidlo neprovozoval, a není tak povinxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxné době provozováno, když bylo po havárii nepojízdné, z hlediska rozhodnutí ve věci samé nezabýval (ačkoli jde o skutečnost
relevantní
a stěžovatel mx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxáva na spravedlivý proces.
(nález Ústavního soudu ze dne 4.8.2014, sp. zn. IV. ÚS 1489/14)
12. Je na obecných soudech, aby vyhodnotily, zda vlastníx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxednávané věci okresní soud uzavřel, že stěžovatelka unesla důkazní břemeno, že vozidlo bylo v rozhodné době umístěno v hale stěžovatelky a uzavřel, že xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xtěžovatelky o neprovozování vozidla jakkoli zabýval a vypořádal a povinnost hradit příspěvek nepojištěných zavázal stěžovatelku pouze na základě txxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx ze dne 31. března 2014 a sp. zn. II. ÚS 1413/2014 ze dne 7. května 2014 a krajský soud se podle náhledu Ústavního soudu dopustil ústavně nekonformní
interpxxxxxx
xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxí stěžovatelky o neprovozování vozidla, nýbrž na základě toho, že stěžovatelka unesla v tomto směru též důkazní břemeno.
(nález Ústavního soudu ze dnx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxyž na okolnost, zda je či není vozidlo provozováno, usoudil toliko z toho, že v žalovaném období bylo vedeno v příslušném registru vozidel, ač takový údax x xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx.2014.
(nález Ústavního soudu ze dne 7.5.2014, sp. zn. II. ÚS 1413/13)
14. xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a to pouze na základě toho (nebylo to prokázáno jinak), že vozidlo stěžovatele bylo v rozhodném období vedeno v registru. Přitom registr údaj o tom, zda jx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxla v případě jeho vedení v registru, a žádné takové ustanovení neexistuje. Ústavní soud tak konstatuje, že za uvedených okolností právní závěr soudu o txxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxvatele na spravedlivý proces.
(nález Ústavního soudu ze dne 31.3.2014, sp. zn. IV. ÚS 2221/13)
15. Dle názoru Ústavního soudu je zapotřebí rozlišoxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxu problému by měl obecný soud zohlednit. Obvodní soud v daném případě správně akcentoval obecnou provozuschopnost vozidla, což bez ohledu na to, že je vxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxst přitom odráží i samotnou judikaturu ÚS. V daném případě dle názoru soudu bezpochyby hrozilo nebezpečí vzniku nahodilé události, kdy v důsledku provxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxilo způsobení škody jak na majetku, tak na zdraví ostatních účastníků silničního provozu, resp. návštěvníků daného autobazaru.
(usnesení Ústavníhx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxní nákladů řízení řadil do stejné skupiny subjektů jako Česká televize (formulářové žaloby). V dané věci se nejednalo o bagatelní spor, žaloba nebyla axxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xeské kanceláři pojistitelů. Dále Ústavní soud konstatoval, že i pouhé svědecké výpovědi nebo listinné důkazy mohou postačovat k účinné obraně, vždy vxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxvat, resp. „odstavit“. V tomto směru neexistuje žádný univerzální návod. Stěžovatel před obecným soudem neobstál s tvrzením, že vozidlo nebylo provoxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxe bylo k tíži stěžovatele, že již v minulosti byl příslušníky Policie ČR přistižen při řízení vozidla bez pojištění odpovědnosti.
(usnesení Ústavníhx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x68/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. d) zák. č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpixxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidel uveden vlastník předchozí)
usnesení Ústavního soudu ze dne 27.4.2015, sp. zn. III. ÚS 520/15 (porušení povinnosti vrátit registrační znaxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xstavního soudu ze dne 24.2.2015, sp. zn. IV. ÚS 2543/13 (nepojištěné vozidlo dlouhodobě v opravě na soukromém pozemku)
usnesení Ústavního soudu ze xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxího soudu ze dne 2.4.2014, sp. zn. IV. ÚS 775/14 (odstavení nepojízdného vozidla na soukromý pozemek
ex lege
neznamená "neprovozování")
usnesení xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
usnesení Ústavního soudu ze dne 5.11.2013, sp. zn. IV. ÚS 2325/13 (odstavení nepojízdného vozidla na soukromý pozemek
ex lege
neznamená "neprovozovxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxvozování")
usnesení Ústavního soudu ze dne 27.9.2012, sp. zn. III. ÚS 3411/12 (odstavení nepojízdného vozidla na soukromý pozemek
ex lege
neznamxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxe
neznamená "neprovozování")
usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 3569/15 (nekonzistentní tvrzení stěžovatele, vozidlo nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx 1893/16 (neprovozování vozidel předmětem dokazování)
Z literatury:
POSLANECKÁ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=118&CT1=0 [cit. 2015-01-10]
Výkon dohledu nad činností Kanceláře
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
1.
Vymezuje se rozsah působnosti České národní banxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnem, proto je výkon dohledu České národní banky omezen pouze na zákonem vymezené činnosti uvedené v tomto ustanovení. Dohled České národní banky je uprxxxx x x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, § 18 - Česká kancelář pojistitelů, § 20 - shromáždění členů, § 22 - kontrolní komise, § 24 - garanční fond
Související právní předpisy:
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
K xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xěci, správce společné věci a soudní úpravu poměru spoluvlastníků. Správu společné věci vykonávají všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně, poxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxné úpravy vyžaduje písemné pověření, z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost úředně ověřit podpisy na tomto pověření. Podle § 8 odst. 6 zák. o pxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo případ podání žádosti o zápis změny vlastníka v registru vozidel v zastoupení.
2.
Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxvnické osoby obsahuje § 187 a násl. obč. zák. V případě, že právnická osoba zanikne a celé její jmění nabývá právní nástupce, přechází na tohoto právníhx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxčanský zákoník její likvidaci, po dobu likvidace vykonává povinnosti vlastníka vozidla uložené zákonem pověřený likvidátor. Pokud probíhá insolvxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x odst. 2
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxžiku nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví, v tomto pořadí:
-
jediný dědic,
x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x dědiců,
-
všichni dědici společně a nerozdílně - nebyl-li žádný z dědiců pověřen a nebyl-li ustanoven správce dědictví.
4.
Pojistník může xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxuvy) do doby nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví na jeho dědice společně a nerozdílně. Pojistná smlouva ani pojištění odpovědnosti smrtí pojxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx, Pěsna, L. In: Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek III, komentář § 1448 a násl.).
Související ustanovení:
§ x x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxcí právní předpisy:
Z literatury:
KOCÍ, M., PĚSNA, L. § 1448 (Svěřenský fond a jeho zřízení). In: ŠVESTKA, J., Dxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.
(Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonáxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdí zápis vozidel, jejich vlastníků, vyřazení vozidel - viz komentář k § 2, § 3, § 12), jsou věcně příslušné projednávat v prvním stupni přestupky vymezenx x x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxů, § 3 - pojistná smlouva, § 12 - zánik pojištění odpovědnosti, § 15 - evidence pojištění odpovědnosti, § 15a - informační středisko Kanceláře,
x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Přechodná ustanovení
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xx x1.12.1999 existovalo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel pouze v zákonné formě. Komentovaný předpis, který nabyl účinnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xojištění. Vzhledem k tomu, že v roce 1999 bylo v registru vozidel registrováno kolem 5,5 milionů vozidel a provoz těchto vozidel měl být od 1.1.2000 povixxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxistných smluv mohla nastat nejdříve 1.1.2000.
2.
Zákonné pojištění bylo od 1.1.1992 do 31.12.1999 upraveno vyhláškou ministerstva financí Českx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xákon se vztahuje na škodní události vzniklé od 1.1.2000 do současnosti.
3.
Aby bylo možno průběžně vytvářet databázi pojištění odpovědnosti týkaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xx xxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xředávat do pěti dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce přehled o údajích z pojistných smluv a pojištění odpovědnosti uzavřených před 1.1.2000.
4.
Dle ustanovení § 27 odst. 3 se škodní události, které nastaly před 1.1.2000, a nároky z nicx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x nároky ze zákonného pojištění. Nová právní úprava se použije na nároky na náhradu újmy vzniklé ze škodní události až od data její účinnosti, tedy od 1.1.xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxenou provozem vozidla podle právní úpravy účinné před 1.1.2000 je Česká kancelář pojistitelů, na kterou přešly práva a povinnosti České pojišťovny a.xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxudních sporech, pouze jako zástupce České kanceláře pojistitelů.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 3 - pojistná smlouva, § 5 - výjxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxí předpisy:
obč. zák.,
zák. č. 40/1964 Sb.,
o. s. ř.,
zák. o pojišťovnictví
Z další judikatury:
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2017x xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxnuto)
Z literatury:
BUŠTA,
Pavel.
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem: (ve znění 16 novel).
Praha:
Venice Music Prodxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe zákonného pojištění na povinné smluvní pojištění z hlediska vytvoření České kanceláře pojistitelů jako právnické osoby sdružující poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxrávněných pojistitelů to do 15.1.2015 bylo hlavně vybírání sankčního pojistného za provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti.
2.
Od 30.7.xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xízení byla 3 měsíce. Každému z pojistitelů, který obdržel povolení od ministerstva, vzniklo ze zákona členství v České kanceláři pojistitelů. Pro zahxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xe zúčastnilo 11 nově oprávněných pojistitelů jako shromáždění členů. Shromáždění přijalo statut České kanceláře pojistitelů, zvolilo správní radu x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu České kanceláře pojistitelů finančními prostředky. Na prvním shromáždění byla schválena výše mimořádného příspěvku pojistitelů do České kanxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx počátek svého fungování naplněn tak, aby mohlo docházet k výplatám dle § 24 a násl.
Související ustanovení:
§ 1 odst. 1 - předmět úpravy, § 18-25 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxntářem: (ve znění 16 novel).
Praha:
Venice Music Production,
2014.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
1.
Ustanovení § 29 upravuje přechod práv a povinností ze zákonného pojištění oxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xojistitel Česká pojišťovna, a.s. (Česká pojišťovna, a.s., zapsána v obchodním rejstříku jako akciová společnost od 1.5.1992, je právní nástupcem Čexxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnou prací vytvořily návrh, který byl přijat jako zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, a s účinnoxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxlo třeba převést její závazky ze zákonného pojištění na nově vzniklou Českou kancelář pojistitelů. Všechna práva a povinnosti vzniklé České pojišťovxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxkladě § 29 stala přímým zástupcem České kanceláře pojistitelů pro záležitosti zákonného pojištění. Ve výše uvedených záležitostech, zejména v soudxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xráv a povinností ze zákonného pojištění, v praxi celá
agenda
zůstala v rukou České spořitelny, a.s. Bylo by neekonomické pro dobíhající agendu zákonnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxrsonál. Česká spořitelna, a.s., má povinnost vést o závazcích ze zákonného pojištění oddělené účetnictví a každý rok nejpozději do 31. 3. předat České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxálosti, které nastaly před 1.1.2000, a nároky z nich vzniklé, tj. i nároky na náhradu škody vzniklé po tomto datu ze škodné události z doby před 1.1.2000, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxdní události až od data její účinnosti, tedy od 1.1.2000. Pasivně legitimovaným subjektem ve sporu o pojistné plnění z titulu přímého nároku poškozenéxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přestože faktickou správu nároků a vyplácení náhrady škody poškozeným i nadále provádí Česká pojišťovna a.s.. I nadále jsou ze zákonného pojištění vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxňuje tyto prostředky Česká kancelář pojistitelů z příspěvků pojistitelů. Úhrada všech závazků vzniklých ze zákonného pojištění se odhaduje na rok 20xxx
xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxhž provoz je pojištěn, a následně postihovat provoz nepojištěných, byla České pojišťovně, a.s., uložena povinnost předat do jednoho měsíce (do 22.11xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxtění za posledních 5 let (1995-1999).
4.
Činnost České kanceláře pojistitelů i České pojišťovny, a.s., v oblasti zákonného pojištění podléhá dohxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Z další judikatury:
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx 25 Cdo 1701/2015 (ústavní stížnost podaná proti tomuto rozhodnutím byla usnesením Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. II. ÚS 1300/17, odmítnutx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 185/1991 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxůsobenou provozem motorového vozidla včetně sazeb pojistného stanoví vyhláškou dozorčí orgán, který rovněž určí pojišťovnu, která jej bude provozoxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxjistnou smlouvu.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy
Související xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxCH
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
Zrušuje se ustanovení § 14 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxího zákona 14) pojištěna v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
(2) Ministerstvo financí řídí a kontroluje provádění zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy
Související právní předpisy:
zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnoxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
zrušen
Právní stav komentáře je ke dni 1.8.2019.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xx xxxxx 1, 7, 8 a 9, § 16, § 17, § 30-33, které nabyly účinnosti dne 1.1.2000, tím byla pojistitelům, provozovatelům i vlastníkům motorových vozidel ponechána dxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xdst. 2 - předmět úpravy, § 3 - pojistná smlouva, § 14 - hraniční pojištění, § 15 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxištění odpovědnosti, § 30 - změna zákona č. 185/1991 Sb., § 31 - změna zákona č. 12/1997 Sb.,
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR