370/2017 Sb.

Zákon o platebním styku: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xkratek
Není-li dále uvedeno jinak, jsou všechny předpisy v textu citovány ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy

druhá směrnice o elektrxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx
  x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu
  nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice
2000/46/ES
  druhá smxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx
  x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110//ES 
  a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES
evropská směrnxxx xxxxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 
  xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního investování
  do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
nařízení CBP
  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. záxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
  xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx/2010 ze dne 24. listopadu 2010
  o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně
  rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušenx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx
  x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně
  nařízení (EU) č. 648/2012
nařízení Evropské komise 241/2014
  nařízení Komise v přenesené pravomoxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx
  x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy pro kapitálové požadavky na instituce
  nařízení Evropské komise 2017/2055
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 201xx xxxxxx
  xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 
  x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxací mezi příslušnými orgány,
  které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí
nařízení Evropské komise 2018xxxx
  xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
  xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx/2366, pokud
  jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných 
  a bezpečných otevřených standardů komunikace
nařízená xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
  xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xodrobnosti a strukturu informací, jež
  mají v oblasti platebních služeb příslušné orgány oznamovat Evropskému orgánu pro
  bankovnictví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x 
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech nařízení eIDAS nařízení Evropského parlamentu a Rxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a o zrušení směrnice 1999/93/ES nařízení Evropské komise 2018/32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se dopxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxentativnější služby spojené s platebním účtem nařízení Evropské komise 2018/33 prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/33 ze dne 28. září 2017, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/92/EU nařízení Evropské komise 2018/34 prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/34 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví prováděcí technické nxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxU nařízení GDPR nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnícx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 nařxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí SEPA nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxzhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) obecné pokyny k bezpečnosti internetových plateb Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k bezxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxximální peněžní částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo jiné srovnatelné záruky podle čl. 5 odst. 4 směrnice (EU) 20xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxbních institucí a institucí elektronických peněz a k registraci poskytovatelů služeb informování o účtu podle čl. 5 odst. 5 směrnice (EU) 2015/2366 (Exxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx platebních služeb podle směrnice (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/GL/2017/17) obecné pokyny k oznamování incidentů Obecné pokyny k oznamování významnýcx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k vnitrostátním prozatímním seznamům nejreprezentativnějších zpoplatněných služeb spojených s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxecné pokyny k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 PSD2 (EBA/GL/2015/05) obecné pokyny ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (EBA/GL/2017/13) obecné pokyny k vyřizování stížností Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA) [xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxí (EU) 2018/389 (regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace) [EBA/GL/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxnnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností první směrnice o platebních službách / směrnice Pxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES směrnice 97/5/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/5/ES ze dne 27. ledna 1997 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx6/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančnxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) směrnice o konsolidovaných účetních závěrkách Směrnice Evropskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkterých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS směrnice o neodvolatxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry směrnice o platebních účtech / směrnice PAD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU zx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xrvky směrnice o právech spotřebitelů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx/7/ES antidiskriminační zák. / antidiskriminační zákon Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminacx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o změně dalších zákonů ins. zákon / insolvenční zákon Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) kontrolní řád / zákon o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xstavního pořádku České republiky nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích obč. záxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, občanský soudní řád přestupkový zákon Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich rozpočtová pravidla Zákon č. 218/2000 Sb., o rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx x. / soudní řád správní Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní tr. řád / trestní řád Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) tr. záxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování vyhláška č. 169/2011 Sb. Vyhláška č. 169/2011 Sb., o stxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxrávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze vyhláška č. 1/2018 Sb. Vyhláška č. 1/2018 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických penxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxka č. 74/2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České repubxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony zákon č. 261/2014 Sb. Zákon č. 261/2014 Sb., kxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxansakce zákon č. 452/2016 Sb. Zákon č. 452/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další souvixxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxon č. 370/2017 Sb., o platebním styku zák. o auditorech / zákon o auditorech Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, o centrální evidenci účtů zák. o ČNB / zákon o ČNB Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance zák. o elektronické identifikaci / zákon o elektronické idenxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) zák. o el. úkonech a autorizovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxvané konverzi dokumentů zák. o fin. arbitrovi / zákon o finančním arbitrovi Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi zák. o některých přestupcích / xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů zák. o odpov. xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxedním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) zák. o ochraně spotřebitele / zákon o ochrxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx zák. o platebním styku z roku 2002 / zákon o platebním styku z roku 2002 Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx9 Sb., o platebním styku zák. o směn. činnosti / zákon o směnárenské činnosti Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti zák. o spoř. a úvěr. družstvecx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zák. o spotřebitelském úvěru / zákon o spotřebitelsxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxatcích zák. o účetnictví / zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. o základních registrech / zákon o základních registrech Zákon č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů zákon proti praní peněz Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z. i. s.
xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxdních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) z. p. k. t. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu živnostenský zákox xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxstem ČNB Česká národní banka ČOI Česká obchodní inspekce ČR Česká republika DCC Dynamická směna měn (Dynamic Currency Conversion) EBA Evropský orgán pxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xdružení volného obchodu EU Evropská unie SEPA Jednotná oblast pro platby v eur ech (The Single Euro Payments
Area
)
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxh působnosti zákona x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxtování v platebních systémech a směrnice o platebních účtech se doplňuje odkaz na uvedené směrnice. Zároveň se odkazuje na nařízení o přeshraničních pxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxitelná, ale v návrhu zákona se stanoví přestupky za porušení povinností, které jsou těmito nařízeními stanoveny.
Přehled výkladu:
I. Obecně
II. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxna o platebním styku
I. Obecně
Komentované ustanovení vymezuje předmět úpravy zákona o platebním styku a odkazuje na právní předpisy EU, které jsxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdeno ve velmi obecné rovině a teprve ve spojení s dalšími ustanoveními zákona, zejména s definicemi použitých pojmů, dostává konkrétnější obrysy.
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxo vyvoláno nutností transponovat do českého právního řádu druhou směrnici o platebních službách, a proto se datum nabytí účinnosti zákona shoduje s trxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx za dobu své dosavadní platnosti novelizován pouze jednou. Tato novelizace byla provedena zákonem č. 5/2019 Sb. s účinností od 1. dubna 2019 a reagovalx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xšak omezila pouze na upřesnění některých ustanovení a nepřinesla žádné zásadní změny.
II. Předmět úpravy a systematika zákona o platebním styku
Vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxní část (§ 1 až 4) obsahuje obecná ustanovení, v nichž jsou především definovány základní pojmy, které zákon v dalších částech používá. Druhá část (§ 5 až xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx subjektů působících v těchto oblastech. Třetí část (§ 107 až 126) se týká činnosti platebních systémů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb a vydávání elektronických peněz. Pátá část (§ 197 až 220) se zabývá některými zvláštními otázkami týkajícími se platebních účtů. Šestá část (§ 221 až 2xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxstí, které zákon stanoví. Devátá část (§ 247 až 280) obsahuje ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
III. Platební styk
Platební styk jako prxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx slovní spojení přijal jako součást tradičně užívané terminologie a chápe jej spíše jako určité souhrnné označení, přičemž jednotlivá ustanovení zákxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů, a to zpravidla jak jejich veřejnoprávních, tak i soukromoprávních aspektů. Na rozdíl od některých obdobných zákonů v zahraničí nebyl zvolen xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxa se netýká pouze poskytování platebních služeb, ale i vydávání elektronických peněz, činnosti platebních systémů a některých dalších otázek.
V exxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtuje jeho přesný ekvivalent. Uvedený výraz má původ v německé právní a hospodářské terminologii (srov. něm. Zahlungsverkehr) a v ostatních evropskýcx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxz. betalingsverkeer, maď. fizetési forgalom, sloven. platobný styk, slovin. plačilni promet, chor. platni promet). V angličtině a v románských jazyxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxan. servicios de pago) nebo pouze o „platbách“.
Slovní spojení „platební styk“ se obvykle používá v několika různých významech. V nejširším smyslu xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxmci). Tento přesun se děje zpravidla, nikoli ovšem nezbytně, za účelem splnění peněžitého dluhu, který má plátce vůči příjemci. Často se však pojem plaxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxků určitým způsobem zajišťuje, a to zpravidla na smluvním základě. Ani v tomto užším smyslu ovšem pojem platebního styku nekoresponduje s věcnou působxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxnizována na úrovni EU. Z tohoto důvodu zůstává řada nástrojů tradičně považovaných za součást platebního styku (např. placení směnkou, šekem nebo pošxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxm právních předpisů EU, z nichž čtyři jsou směrnice a tři nařízení. Jsou jimi:
-
směrnice o neodvolatelnosti zúčtování,
-
druhá směrnice o elektxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx
x
xařízení MIF.
Odkaz na všechny výše uvedené unijní právní předpisy vyplývá z požadavku práva EU, podle něhož mají členské státy ve svých vnitrostxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxkazu je ponechán na vůli členských států. V české legislativní praxi je zvykem, že se tento odkaz provádí formou poznámky pod čarou v úvodním paragrafu ixxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxmen evropské platební legislativy. Obsahuje úpravu poskytování platebních služeb harmonizovanou na úrovni EU, a to jak v oblasti veřejnoprávní reguxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxi poskytovateli a uživateli (srov. hlavy III a IV). Konečná podoba směrnice byla publikována v Úředním věstníku EU v závěru roku 2015 po více než dvouletxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxích službách je směrnicí v režimu tzv. úplné (maximální) harmonizace (srov. čl. 107 směrnice PSD2), což znamená, že členské státy se nemohou od jejích pxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx umožňují členským státům, aby si s ohledem na své specifické podmínky zvolily některou z několika nabízených možností. Většinou se jedná o ustanoveníx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmpromisu.
Druhá směrnice o platebních službách obsahově silně navazuje na první směrnici o platebních službách, kterou zcela nahradila. Bez podsxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxpřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu, jejichž zavedením došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti některých ustanovení směrnice i na platební transakce s mimoevropským prvkem, silnější ochrana uživatelů v případě zneužití platebních prostřxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxní EBA v oblasti platebního styku.
Podstatný rozdíl mezi první a druhou směrnicí o platebních službách spočívá i v tom, že druhá směrnice o platebnícx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxopskou komisi. Evropská komise dosud vydala na základě druhé směrnice o platebních službách tyto prováděcí právní předpisy:
-
nařízení Evropské kxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xýká silného ověření uživatele a otevřených standardů komunikace,
-
nařízení Evropské komise 2019/410, které se týká hlášení informací orgány doxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxcké normy, které stanoví technické požadavky na vytvoření, provozování a údržbu elektronického centrálního rejstříku v oblasti platebních služeb a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxizaci projektu SEPA, což je označení pro tzv. jednotnou oblast pro platby v eurech (Single Euro Payments
Area
). Tuto oblast tvoří členské státy, tedy člxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxko. Cílem uvedeného projektu je vytvořit ze všech zúčastněných států jednotnou oblast, v níž budou přeshraniční platební transakce v eurech prováděnx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za silné politické podpory Evropské komise, Evropské centrální banky a dalších unijních institucí. Přijetí první směrnice o platebních službách znaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxých státech. Povinné používání platebních nástrojů SEPA pro úhrady a inkasa v eurech potom zavedlo nařízení SEPA.
Před přijetím první směrnice o plxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxé členské státy včetně ČR aplikovaly její ustanovení i na vnitrostátní platební transakce) a z přeshraničních platebních transakcí se vztahovala pouxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxevzata do první směrnice o platebních službách. Na unijní úrovni zcela chyběla harmonizovaná veřejnoprávní úprava činnosti nebankovních poskytovaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxatby v eurech a zůstalo první směrnicí o platebních službách nedotčeno, v roce 2009 však bylo nahrazeno nařízením CBP a v roce 2019 významně novelizovánx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxonických penězích. Jde o revidovanou evropskou (unijní) právní úpravu podmínek pro vydávání elektronických peněz (srov. § 4), která zcela nahradila xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxronických peněz (např. snížení požadavku na počáteční
kapitál
z 1 000 000 € na 350 000 € nebo umožnění vzniku tzv. hybridních institucí elektronických xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlatebních institucí (srov. čl. 3 odst. 1 směrnice EMD2). Stejně jako směrnice o platebních službách má i tato směrnice režim úplné (maximální) harmonixxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxních účtech. Tato směrnice zvyšuje transparentnost úplaty za služby spojené s platebními účty tím, že zavádí standardizovanou terminologii, standaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxto služby porovnává. Dále směrnice upravuje proces převedení platebního účtu k jinému poskytovateli (tzv. switching). Směrnice také obsahuje zákaz xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxna a lhůta pro transpozici uplynula dne 18. září 2016.
4. Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování
Poslední transponovanou směrnicí je směrnice o nexxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodů s cennými papíry zejména tím, že zakotvuje neodvolatelnost zúčtování v případě insolvence účastníků těchto systémů (srov. § 115). Uvedená směrnxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxdy jejich vzájemného propojení (srov. § 116).
5. Nařízení CBP, nařízení SEPA a nařízení MIF
Z hlediska pramenů práva EU existuje zásadní rozdíl mezx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ve stanovené lhůtě promítnuta (transponována) do vnitrostátního práva. Naopak nařízení jsou přímo účinná ve všech členských státech (srov. čl. 288 oxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxvní řády členských států přizpůsobeny; v takovém případě se hovoří o procesu adaptace. To se týká i nařízení o CBP, nařízení SEPA a nařízení MIF, která ukxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx zavedly mechanismus mimosoudního řešení sporů vyplývajících z těchto nařízení (srov. § 235, § 238 a § 248).
V. Výklad a aplikace zákona o platebním stxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxnformního výkladu vnitrostátního práva, která spočívá v tom, že ustanovení práva členských států, zejména pokud implementují ustanovení směrnice, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. nepřímého účinku směrnic a Evropský soudní dvůr jej poprvé zformuloval v roce 1984 ve věci C-14/83 Von Colson a Kamann. Požadavek eurokonformního výxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxkem nemůže být
interpretace
contra legem
. Velmi omezené jsou možnosti eurokonformního výkladu také v případě, že by tímto způsobem mělo dojít k rozšíxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího) rozměru zákona o platebním styku je skutečnost, že otázky týkající se výkladu implementovaných ustanovení evropské platební legislativy mohox xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xlenského státu, může tento soud požádat Soudní dvůr EU, aby o uvedené otázce rozhodl. Jedná-li se o soud, proti jehož rozhodnutí již nejsou přípustné opxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x minulosti vyřešil nebo že dotčené ustanovení práva EU je natolik jednoznačné, že nepřipouští rozumné pochybnosti o tom, jak má být správně vykládáno (xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se klade otázka, které české vnitrostátní orgány jsou oprávněny předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU položit. Oprávnění vnitrostátních soudů je v tomxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxovení tehdejší Smlouvy o Evropském hospodářském společenství xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxedběžnou otázku: musí se jednat o stálý orgán vytvořený na základě práva s
obligatorní
jurisdikcí, který prostřednictvím aplikace práva rozhoduje sxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxučasnosti panuje obecné přesvědčení, že kritéria zakládající oprávnění položit předběžnou otázkou jsou nejasná a obtížně předvídatelná. Přesto se xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům v zásadě vyhovuje, a proto je třeba jeho právu na položení předběžné otázky spíše přisvědčit. Naopak ČNB uvedená kritéria zřejmě nesplňujex xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxuze jako u instituce (srov. čl. 98 Ústavy), nikoli však u jednotlivých osob podílejících se na její rozhodovací činnosti. Skutečností zůstává, že žádnx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe vztahu k druhé směrnici o platebních službách. Jednu z těchto žádostí již Soudní dvůr EU zodpověděl. Šlo o předběžnou otázku ve věci C-643/16 Americax xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxnici o platebních službách a vzhledem k tomu, že se obě směrnice v řadě ustanovení obsahově shodují, má zodpovězení těchto otázek význam i pro výklad druxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxjící se výkladu pojmu platební prostředek; ve věci C-375/15 BAWAG, týkající se výkladu pojmu poskytnutí informace; ve věci C-568/16 Rasool, týkajíxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pojmu platební účet; ve věci C-245/18 Tecnoservice Int., týkající se provedení platebního příkazu v souladu s jedinečným identifikátorem; ve věci Cxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxí se pravomocí orgánu dohledu.
Sjednocující roli při výkladu evropské platební legislativy hraje i EBA, která byla zřízena jako jeden z orgánů evroxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxména vydávání obecných pokynů a doporučení (srov. čl. 16 nařízení EBA) a urovnávání sporů mezi orgány dohledu členských států v přeshraničních situacxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxdat obecné pokyny i na základě obecného zmocnění, jestliže konkrétní zmocnění v právních předpisech EU chybí. Obecné pokyny a doporučení sice nemají pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xídily“ (srov. čl. 16 odst. 3 nařízení EBA). Orgány dohledu členských států jsou povinny informovat EBA o tom, zda se hodlají nebo nehodlají obecnými pokxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxpovědnosti (srov. čl. 5 odst. 4 směrnice PSD2),
-
obecné pokyny k žádostem o povolení (srov. čl. 5 odst. 5 směrnice PSD2),
-
obecné pokyny k bezpexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xokyny k oznamování podvodů (srov. čl. 96 odst. 6 směrnice PSD2),
-
obecné pokyny ke stížnostem podávaným orgánu dohledu (srov. čl. 100 odst. 6 směrnxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 2 odst. 1 písm. b) - platební účet, § 2 odst. 2 písm. k) - platební systém, § 3 - platební služba, § 4 - elektronické peníze, § 5 - oprávnění poskytovat platebxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxazu k zúčtování, § 116 - propojení systémů, § 197 - jednotné označení, § 202 - srovnávací stránky, § 203 - zahájení změny platebního účtu, § 210 - zřízení záxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxány dohledu, § 248 - přijímání podnětů, § 280 - účinnost
Související předpisy:
čl. 267 Smlouvy o fungování EU,
§ 1 odst. 1 zák. o finx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxy k oznamování incidentů,
obecné pokyny k oznamování podvodů,
obecné pokyny ke stížnostem podávaným orgánu dohledu
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
čl. 29 odst. 3 směrnice PAD,
čl. 11 odst. 1 směrnice SFD,
čl. 16, čl. 19 nařízení EBA,
čl. 33 nařízení Evropské komise 2018/389
Judikatura:
I xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volit tu, jež bude v souladu s právem Evropské unie.
Vnitrostátnímu soudu přísluší vykládat a uplatňovat právní předpisy přijxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxážení.
(C-14/83 Von Colson a Kamann)
Soud, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je povinen, vyvsxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxrá vyvstala, není
relevantní
nebo že dotčené ustanovení práva Společenství bylo již předmětem výkladu Soudního dvora anebo že jediné správné použitx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxti na zvláštních rysech práva Společenství, zvláštních obtížích vznikajících při jeho výkladu a nebezpečí rozdílné judikatury v rámci Společenstvíx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Vymezují se některé základní pojmy, se kterými zákon dále pracuje. Jedná se o definice pro účely tohoto zákxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxu (např. platební služba, elektronické peníze, platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxnice jsou však na tomto místě zákona definovány především ty pojmy, u nichž je to nezbytně nutné, tedy pojmy, jejichž obsah neplyne z pojmu samotného (z oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xodrobnostech uvést následující:
K odstavci 1 písm. a) (platební transakce)
Platební transakce zahrnuje vedle převodů i platební transakce inxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxků, odepsání poplatků nebo započtení, tedy případy, kdy ke změně pohledávky evidované na účtu dochází, aniž by zde byla dána souvislost mezi plněním, kxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxjekty: plátce, poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce a příjemce. Není vyloučeno, aby za určitých okolností některé z těchto subjektů splynulyx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx). Plátce a příjemce mohou mít stejného poskytovatele, který potom v platební transakci vystupuje jako jediný poskytovatel. Může nastat i situace, kdx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxevod) svým jménem (plní svůj vlastní dluh) nebo platbu (převod) svým jménem přijímá (přijímá plnění své vlastní pohledávky). Pokud ovšem k takovému spxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxm), nemá taková operace vůbec charakter platební transakce.
K odstavci 1 písm. b) (platební účet)
Platební účet je vymezen jako účet, který slouxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxní převodů, ale i o účty, na které lze pouze vkládat nebo z nich vybírat peněžní prostředky.
Vedle většiny tzv. běžných účtů splňují vymezení platebnxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxdě, že možnost majitele účtu disponovat peněžními prostředky na účtu je výrazně omezena předem dohodnutými podmínkami nebo vázána na další součinnosx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xzv. úvěrové účty (účty, které vede poskytovatel úvěru příjemci úvěru a které slouží k čerpání nebo splácení úvěru) mohou být považovány xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxšlo v několika po sobě jdoucích splátkách, nejedná se vůbec o platební transakci (poskytovatel plní svůj vlastní dluh přímo příjemci, viz výše), a protx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxh splatit úvěr poskytovateli úvěru.
Pokud však jsou peněžní prostředky z úvěrových účtů čerpány pomocí platební transakce ve formě převodu, může úxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxkud transfer peněžních prostředků od příjemce úvěru k jím určeným příjemcům platby není jedním z cílů prováděných převodů, ale pouze nutným způsobem dxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxskytovateli platební služby poskytovat službu, která zpravidla platební službou není, jako platební službu a vystupovat v transferu jako poskytovaxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxčerpání zůstatku na platebním účtu. Naopak úvěrový účet nemá charakter platebního účtu, jestliže provádění převodů představuje pouze způsob, kterýx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znakem těchto situací je, že určení osob, kterým mají být peněžní prostředky převedeny, nezáleží na libovůli příjemce úvěru, neboť toto určení je dáno xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxavidla jedním nebo maximálně několika málo převody) apod.
Otázku, zda se jedná o platební účet, je třeba oddělit od otázky, zda se jedná o platební trxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xrovedení platební transakce ve formě převodu. Taková platební transakce má potom zpravidla režim jednorázové platební transakce (několika jednoráxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxm platebních služeb, k evidenci pohledávky slouží účet, který poskytovatel vede.
K odstavci 1 písm. d) (platební prostředek)
Pojem platebního xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxhnologií zacházelo do konkrétních podrobností. Pod pojem platebního prostředku spadají jak hmotné předměty jako např. platební karty, tak soubory dxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxu nebo podobném elektronickém zařízení). Euro-konformní výklad poskytuje i v rozsudku Soudního dvora EU C-616/11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxtup zadání platebního příkazu prostřednictvím plátcem vlastnoručně podepsaného formuláře platebního příkazu, tak i elektronické zadání platebníxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k osobě uživatele“.
K odstavci 1 písm. e) až g) (inkaso, úhrada, trvalý příkaz)
Zavádí se definice úhrady, inkasa a trvalého příkazu. Všechny defxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxází k odchýlení od definice inkasa, kterou zavádí NOZ v § 2694. Definice v zákoně o platebním styku je určena pouze pro tento zákon a reflektuje používánx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxečerpání a překročení jsou převzaty ze zákona o spotřebitelském úvěru, kdy možnost přečerpání se vztahuje pouze na spotřebitele.
K odstavci 1 písmx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prostřednictvím směnek a šeků a úvěrové produkty navázané na platební účet.
K odstavci 1 písm. k) (služba nepřímého dání platebního příkazu)
Nexxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxerá službu nepřímého dání platebního příkazu poskytuje, neprojevuje při jednání s poskytovatelem plátce svou vůli, ale jedná jménem plátce, nemůže txxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtce prostřednictvím příjemce, jak je tomu u karetních transakcí.
K odstavci 1 písm. l) (služba informování o platebním účtu)
Informování o platxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xostupných uživateli. Následně jsou informace předávány uživateli. Tato služba je poskytována prostřednictvím internetu, což je jejím definičním zxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxnský stát, domovský členský stát a hostitelský xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxkém hospodářském prostoru.
K odstavci 2 písm. g) (vedoucí osoba)
Definice vedoucí osoby zahrnuje všechny členy statutárního orgánu, tedy i staxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxo vymezení podmínek pro udělení povolení k činnosti pro jednotlivé poskytovatele platebních služeb podle zákona o platebním styku.
K odstavci 2 píxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxském státě. Všechny provozovny v jiném než domovském členském státě jsou klasifikovány jako jedna pobočka.
K odstavci 2 písm. i) (pověřený zástupcxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak je definován v NOZ v ustanovení § 2483. Věcně se obchodní zástupce, jak byl vymezen v platném zákoně o platebním styku, od nového pověřeného zástupcx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xedná jménem poskytovatele. Upřesňuje se, že pověřeným zástupcem není prokurista, zaměstnanec ani člen statutárního orgánu poskytovatele, i když i txxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jejichž pověření zástupci podléhají souhlasu České národní banky. Pro ostatní poskytovatele platebních služeb má vymezení pověřeného zástupce výzxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx2014 k nařízení CRR (č. 575/213), kdy člena skupiny mohou mimo jiné tvořit družstva podle čl. 4 nařízení 241/2014, spořitelny podle čl. 5, vzájemné instxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxx x xxxx xx xxxxxxální propojení.
K odstavci 2 písm. k) (platební systém)
Definuje se obecný pojem platebního systému převzetím definice ze směrnice o platebnícx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxsm. a) a b) (plátce a příjemce)
xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxle navrhované právní úpravy se v zájmu odstranění případných nejasností přesto definují. Není vyloučeno, aby plátcem i příjemcem byla tatáž osoba. Můxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxtel provádí platbu svým jménem (plní svůj vlastní dluh) nebo platbu svým jménem přijímá (přijímá plnění své vlastní pohledávky). Tato skutečnost sama x xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxá práva a povinnosti mezi plátcem a jeho poskytovatelem nebo mezi příjemcem a jeho poskytovatelem.
K odstavci 3 písm. g) (jedinečný identifikátor)
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxu. Vymezení jedinečného identifikátoru má význam pro posouzení, zda byla platební transakce provedena správně.
K odstavci 3 písm. i) a j) (pracovnx xxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxadě pracovního dne) nebo o část dne (v případě provozní doby), kdy poskytovatel plátce nebo poskytovatel příjemce obvykle vykonává činnosti potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxden den jsou v zákoně vymezeny pomocí počtu pracovních dní. Ohledně lhůt kratších než jeden den je stanoveno, že běží pouze během provozní doby poskytovxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x z pohledu uživatele.
K odstavci 3 písm. o) (úvěr)
Definice úvěru se liší od úvěru vymezeného v NOZ v ustanovení § 2395. Definice zavedená pro zákon x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtení vzájemných pohledávek (tzv. netting či výpočet čistých pozic) a samotný převod peněžních prostředků. Systém může oba postupy kombinovat. To znaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provede každý převod peněžních prostředků, aniž by nejdřív započítával vzájemné pohledávky svých účastníků. Naopak některé systémy provádí jen netxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxřádává pouze příkazy svých vlastních účastníků, ale i účastníků z propojeného systému. Všechny tyto příkazy by pak měly být provedeny, zjednodušeně řxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx neboť někdy je to provozovatel, kdo zadává příkazy do druhého systému).
K odstavci 4 písm. c) (ústřední protistrana)
Ústřední protistrana není xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxtupuje jako kupující vůči prodávajícímu a jako prodávající vůči kupujícímu. Ústřední protistrana tak přebírá na sebe riziko selhání původních stran xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxní účinků prohlášení úpadku či zásahů s obdobnými účinky, byl zaveden kvůli potřebě chránit noční cykly zpracování příkazů přesahující do dalšího kalxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxinách dalšího dne. K tomuto dennímu i nočnímu cyklu jsou pak vztaženy i další úkony související se zúčtováním příkazů, čímž se zvyšuje jistota řádného zxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxipravuje na přijetí další „várky“ příkazů. Nejde tedy o nekonečný cyklus, ale o diskrétní tedy nespojitý proces. Podstatné je, že provozní den je vymezxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxici a nezaváděl příliš technické pojmy do dikce zákona.
K §
Komentované ustanovení vymezuje pojmy, které jsou důležité z hlediska zákona o platebnxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxlku, mají být vymezeny v úvodních ustanoveních, zatímco ostatní pojmy teprve při svém prvním výskytu v textu zákona. Je třeba přiznat, že nikoli u všech xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxební služba v § 3, elektronické peníze v § 4, platební systém s neodvolatelností zúčtování v § 110, silné ověření uživatele v § 223 odst. 3). Definice dalšxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xx xxst. 5, platební prostředek pro drobné platby v § 129 odst. 4, zpětná výměna v § 194 odst. 1).
Jedná se o definice pouze pro účely zákona o platebním stykux x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxk není v českém právu definován pro celý právní řád. Přesto například trestní zákoník obsahuje trestný čin neoprávněné opatření, padělání a pozměněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx 1]; naopak trestní zákoník je pod pojem platební prostředek podřazuje (srov. § 234 odst. 1 tr. zák.). Nicméně v prováděcích předpisech k zákonu o platexxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxravidla spočívají v provádění platebních transakcí. Výjimku představuje platební služba podle § 3 odst. 1 písm. e), při které dochází pouze k vydání plxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxužba informování o platebním účtu [srov. § 3 odst. 1 písm. h)] nespočívá v provedení platební transakce a poskytovatel této služby ani žádnou souvisejíxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxvody peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem, ale i vložení peněžních prostředků na platební účet a výběr peněžních prostředků z platebního účtxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxytovatele plátce, poskytovatele příjemce a příjemce [srov. § 2 odst. 3 písm. b)]. Vztah mezi plátcem a příjemcem, který se označuje jako podkladový práxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxišťovat, a proto je podkladový právní vztah z hlediska provádění platebních transakcí bez významu (srov. výslovně článek 4 bod 5 směrnice PSD2). Naopax xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Základem těchto vztahů je smlouva o platebních službách, a to buď ve formě smlouvy o jednorázové platební transakci, nebo rámcové smlouvy (srov. § 127xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxvatelem. Konečně vznikají při provádění platebních transakcí také vztahy mezi zúčastněnými poskytovateli. Tyto vztahy se projevují například v příxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxranný vztah byl v konkrétním případě určitým způsobem modifikován. Platební transakce se může účastnit více subjektů, nebo mohou naopak některé ze zúxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtele. Tohoto poskytovatele označuje zákon jako zprostředkujícího poskytovatele a s jeho účastí výslovně počítá v § 177 a § 189. Ke splynutí zúčastněnýxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrostředků na vlastní platební účet nebo výběrů peněžních prostředků z vlastního platebního účtu. Plátce a příjemce mohou mít také stejného poskytovaxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxoba plátce nebo příjemce s osobou poskytovatele. Jedná se o případy, kdy poskytovatel provádí platbu svým jménem (plní svůj vlastní mimoplatební závaxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpř. přijímá od plátce peněžní prostředky jako splátku úvěru). Pokud ovšem k takovému splynutí dojde na obou stranách transakce (v transakci by vystupoxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xakovém případě totiž chybí základní prvek platebního styku, kterým je skutečnost, že třetí osoba zprostředkovává přesun peněžních prostředků od pláxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxu právo, nebo jestliže na platební účet připíše úroky, které je majiteli účtu dlužen.
Stejně tak není vyloučeno, aby v rámci jedné platební transakcx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxteli a poskytovatel příjemce je následně dává k dispozici příjemci. Toto dání peněžních prostředků k dispozici může být realizováno jako odepsání z plxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxklad:
Jako příklad lze uvést situaci, kdy plátce uzavře s poskytovatelem smlouvu, jejímž předmětem je převod peněžních prostředků (poukázání penězx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi, převede mu peněžní prostředky jinou platební transakcí ze svého bankovního účtu na bankovní účet tohoto poskytovatele. V rámci jedné platební tranxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztahy a na jejich základě přesně rozlišit jednotlivé platební transakce, které musí být vždy posuzovány samostatně.
Podle toho, kdo a jakým způxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xdst. 3, § 176 odst. 1, § 177 odst. 2, § 173 odst. 1, § 183 odst. 3, § 185) mezi platebními transakcemi, k nimž dává platební příkaz plátce, platebními transakxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxsm. c) a d)]. Toto rozlišení má poměrně značný význam pro konstrukci vzájemných práv a povinností mezi subjekty, které se účastní provedení platební trxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxí služby. Význam se tedy nemění. Jsou-li vložení, výběr či převod peněžních prostředků prováděny mimo rámec platební služby, pak se o platební transakxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxtanovení druhé směrnice o platebních službách. Platební účet je vymezen jako účet, který slouží k provádění platebních transakcí. Na první pohled je zxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků [srov. § 2 odst. 1 písm. a)]. Každý účet, na němž jsou vedeny peněžní prostředky, totiž nutně sxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxou odpověď na otázku, které druhy účtů lze podřadit pod pojem platebního účtu.
V rámci transpozice první směrnice o platebních službách se Evropská xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxtební účet všechny druhy běžných účtů. Ohledně spořicích účtů uvedla, že spořicí účty, u kterých může majitel vkládat nebo vybírat peněžní prostředky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxečný zásah“, Evropská komise upřesnila, že o platební účet jde tehdy, pokud majitel může kdykoli vkládat peněžní prostředky, aniž by musel podepisovax xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxůty nebo administrativní poplatky). Tento výklad však není nadále udržitelný.
V dubnu 2017 se totiž rakouský Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soudx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxu, že i online spořicí účet, s kterým může
klient
(denně a bez zvláštního spolupůsobení banky) provádět prostřednictvím telebankingu vklady na referxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xůsobnosti této směrnice?“ Soudní dvůr EU pak v rozsudku C-191/17 ING-DiBa Direktbank Austria uvedl: „Možnost provádět z účtu platební transakce ve pxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxku Soudního dvora EU C-191/17 ING-DiBa Direktbank Austria). V důsledku toho Soudní dvůr EU rozhodl, že pod pojem „platební účet“ „nespadá spořicí účexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxebního účtu je ve druhé směrnici o platebních službách identická s definicí v první směrnici o platebních službách. Závěry plynoucí z rozsudku Soudníhx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxerenčního účtu otevřeného na jméno těchto klientů (srov. bod 12 odůvodnění rozsudku Soudního dvora EU C-191/17 ING-DiBa Direktbank Austria). Rovněx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxo majitele jako majitel spořicího účtu. U diskutovaného spořicího účtu tedy není splněna podmínka provádění platebních transakcí ve prospěch třetí sxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx EU se vzhledem k nejasnosti první směrnice o platebních službách rozhodl analyzovat širší legislativní kontext, konkrétně směrnici o platebních účtxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxých legislativních aktech EU, a zejména se první směrnicí o platebních službách. Dále pak Soudní dvůr EU uvádí: “Je třeba zdůraznit, že bod 12 odůvodněnx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxou být používány k provádění každodenních platebních transakcí” (srov. bod 28 odůvodnění rozsudku Soudního dvora EU C-191/17 ING-DiBa Direktbank Axxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xáměrně nevztahuje na ty platební účty, které podmínky článku 1 odst. 6 směrnice PAD nesplňují. Uvedené však neznamená, že platební účet, který nesplní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xojmu platební účet podle první i druhé směrnice o platebních službách je tak argumentačně zcela chybné.
Se samotným závěrem Soudního dvora EU lze nixxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx platebním účtem a účtem neplatebním je tak třeba hledat další odlišující výkladová kritéria. Příkladem takového kritéria je možnost volby, jak s peněxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx převádět peněžní prostředky jen na tento referenční účet, pak je u spořicího účtu platební funkce velmi omezena. Takový účet by za platební účet neměl bxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx x668 obč. zák.), pouze tehdy, existuje-li možnost provádět z účtu platební transakce ve prospěch třetí strany nebo být příjemcem takových transakcí od xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxlady a výběry a s peněžními prostředky může nakládat pouze majitel vkladní knížky. Chybí zde tedy třetí strana, která je příjemcem nebo plátcem, ve vztaxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxdateli úrok. Předpokládá se tedy vrácení celého vkladu, a nikoliv části vkladu po odečtení částky provedených platebních transakcí. Rovněž z názvu inxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx platebního účtu splňovaly i další kategorie účtů (např. účet, na němž jsou evidovány elektronické peníze), které mohou být případně vedeny na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu k prostředkům na účtu stavebního spoření, nelze účet stavebního spoření považovat za platební účet, což výslovně uvádí i důvodová zpráva.
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxzení může být sporné. Při posuzování složitějších případů je třeba vycházet z toho, že definice platebního účtu je založena na funkčním přístupu. Protx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxužit rozsah platebních transakcí, které lze na účtu provádět, a případná omezení, kterým tyto transakce podléhají. Čím je větší rozsah platebních traxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx kombinují různé prvky, jsou účty úvěrové. Otázku, kdy je úvěrový účet platebním účtem, řeší poměrně podrobně i důvodová zpráva ke komentovanému ustanxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxet vkládá opět přímo příjemce úvěru, jinými slovy řečeno, jestliže na úvěrovém účtu nedochází k převodům, ale pouze k vkládání a vybírání peněžních proxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxem C-191/17 ING-DiBa Direktbank Austria se i u úvěrových účtů jeví jako odlišující kritérium možnost provádět platební transakce ve prospěch třetí sxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxevodům, je třeba v souladu s funkčním přístupem zkoumat cíl takto prováděných převodů a posoudit, zda u nich převažují prvky platební nebo prvky jiné. O xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxch převodů, ale pouze za způsob distribuce úvěru, kterým si poskytovatel úvěru zajišťuje kontrolu nad tím, že peněžní prostředky budou použity v soulaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xibovůli příjemce úvěru, ale je dáno nebo alespoň omezeno předem dohodnutými podmínkami. Do této skupiny případů lze zařadit např. čerpání úvěru s předxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxt peněžní prostředky z poskytnutého úvěru převedeny, a poskytovatel úvěru provádí převody podle jeho pokynů (platebních příkazů), potom jednoznačnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho platebního prostředku, jako je kreditní karta.
Na rozdíl od příslušného ustanovení druhé směrnice o platebních službách nezmiňuje komentovanx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxšnost nijak nevysvětluje. Nicméně na platební účet se vztahují ustanovení o smlouvě o účtu (srov. § 2662 až 2668 obč. zák.), která počítají se zřízením úxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxčová, ale rozhodně neznamená, že by jiné než platební účty stály zcela mimo působnost zákona. I na jiných, než platebních účtech totiž mohou probíhat plxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxící ve vložení a výběru hotovosti jsou totiž podle své definice vázány výlučně na platební účet [srov. § 3 odst. 1 písm. a) a b)], zatímco platební služba pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxkazu a informování o platebním účtu [srov. § 3 odst. 1 písm. g) a h)] vyžadují vedení platebního účtu přístupného prostřednictvím internetu, byť poskytxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xlatebních transakcí jsou peněžní prostředky v určité měně. Obvykle se hovoří o tom, že platební transakce je v této měně denominována. Měna, v níž je plaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxoli měně, ovšem v případě měny, která není měnou členského státu, se některá ustanovení zákona nepoužijí (srov. § 128 odst. 2) a od některých ustanovení xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx platební transakce (srov. § 169 až 172).
Komentované ustanovení staví najisto, že peněžní prostředky jako předmět platební transakce mohou mít poxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xe zápisu na účtu, a rovněž mohou mít podobu elektronických peněz (srov. § 4). Není vyloučeno, aby peněžní prostředky v průběhu platební transakce svoji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxané z platebního účtu plátce mohou být příjemci vyplaceny v hotovosti. Zda se tato transformace může týkat i elektronických peněz, je sporné, což však sxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xámci jedné a téže platební transakce a půjde o činnost spojenou s vydáváním elektronických peněz.
Pojem bankovky a mince zákon nevymezuje. Na území xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxvají, že zákonodárce měl pojmy "bankovka" a "mince" zřejmě na mysli bankovky a mince vydávané emisní autoritou (českou nebo zahraniční), tj. peníze záxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plynoucí ze záznamů na účtu. Bezhotovostní peněžní prostředky jsou tedy právem na plnění (pohledávkou) vyplývajícím z připsání na účet. Uživatel můžx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxe, jsou-li peněžní prostředky poskytnuty poskytovatelem jako úvěr. Lze tedy říct, že bezhotovostní peněžní prostředky vznikají zápisem na účet. Zápxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxjemce, vzniká uživateli právo na připsání na účet, tedy pohledávka na plnění odpovídající povinnosti připsat částku platební transakce na platební úxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx odepsání peněžních prostředků z účtu, zanikne pohledávka plynoucí z připsání na účet. Odepsáním peněžních prostředků z účtu tedy zanikají peněžní prxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxskytovatele), pak uživateli nadále svědčí pohledávka na připsání. Uživatel má tedy nadále právo požadovat plnění odpovídající připsání peněžních pxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxích prostředků na účet (tedy zvýšením zůstatku) v důsledku chyby na straně poskytovatele. Došlo-li k připsání peněžních prostředků bez právního důvoxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xák.). Poskytovatel tedy může svoji pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení uživatele započíst proti pohledávce uživatele z připsání peněžních pxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jaké účty jsou způsobilé k tomu, aby pohledávky plynoucí ze záznamů na těchto účtech byly považovány za bezhotovostní peněžní prostředky. Ze znění občxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxováděním platebních transakcí [srov. § 2 odst. 1 písm. b)]. Platební účet je tedy veden poskytovatelem platebních služeb a jsou-li platební služby posxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxba než banka. To platí pro xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxem. Příkladem může být např. úschova peněžních prostředků zákazníka, které má obchodník s cennými papíry ve své moci za účelem poskytnutí investiční sxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxíze srov. § 4.
Platební prostředek [odst. 1 písm. d)]
Jedním ze způsobů, jímž lze udělit platební příkaz [srov. § 2 odst. 3 písm. c)] nebo dát souhlas s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxností poskytovatele a uživatele vztahujících se k platebnímu prostředku (srov. § 165 až 167) a z hlediska zvláštní odpovědnosti za neautorizovanou plxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxán jako zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele (personalizace platebního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xýt i platební prostředek vztažen jak k osobě plátce, tak k osobě příjemce, ačkoli první případ v praxi výrazně převažuje.
Definice platebního prostxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxeno, aby uživatel projevil svoji vůli vůči poskytovateli jiným způsobem. Akceptuje-li poskytovatel tento nesjednaný projev vůle, i pak je možné hovoxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xormu právního jednání (srov. § 559 obč. zák.). Na dání platebního příkazu se tak použijí ustanovení o neplatnosti právního jednání s možností
konvalidxxx
xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání způsobí uživatel tím, že nedodrží dohodnutou formu. Domníváme se, že i zde má uživatel vzhledem k ochrannému účelu § 579 odst. 1 obč. zák. a zásaxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx široká a zahrnuje jak platební prostředky hmotné (slovy zákona „zařízení“, např. platební karta), tak platební prostředky nehmotné (slovy zákona „sxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxí režim platebních prostředků hmotných a nehmotných je sice v zásadě stejný, ovšem některé dílčí rozdíly vyplývají z povahy věci (např. pouze hmotný plxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k ověření. Pojem "ověření" lze chápat jako potvrzení identity na základě předchozí identifikace užitím prvku přiřazeného osobě právě na základě předxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xztažení k osobě uživatele (personalizace) je podle názoru autorů třeba chápat tak, že dání platebního příkazu prostřednictvím platebního prostředkx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek tedy nemůže být přiřazen více uživatelům. Různé platební karty tak obsahují jiný hardwarový token, uživatelé mají jiná uživatelská jména x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxbní karty společně s CVC/CVV kódem je platebním prostředkem, avšak není osobním bezpečnostním prvkem. Tyto údaje lze poměrně snadno odpozorovat, jsox xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx břemeno, že platební transakce byla autorizovaná, byl-li k ní dán příkaz jen s využitím čísla platební karty a kódu CVC/CVV. Jiná je situace v případě, kxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxzpečnostním prvkem je patrný i z povinnosti uživatele přijmout okamžitě poté, co obdrží platební prostředek, veškerá přiměřená opatření na ochranu jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxsudku C-616/11 T-Mobile Austria souhlasí s tvrzením, že “k tomu, aby mohl být platební prostředek kvalifikován jako personalizovaný, musí umožňovax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Následně však tvrzení sám relativizuje tím, že existují i nepersonalizované platební prostředky, které zahrnují soubor nepersonalizovaných posxxxx xxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxlizovaný. Ačkoliv Soudní dvůr EU podle názoru autorů dochází ke správnému rozhodnutí ve věci samé (papírový platební příkaz i postup elektronického zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxbrání vydat anonymní bezkontaktní platební kartu, která nevyžaduje zadání PIN. Taková platební karta by pak dle odůvodnění rozsudku nebyla jakožto zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xezpečnostní prvek.
Co vše může být platebním prostředkem tak lze dobře ilustrovat na vymezení silného ověření uživatele (srov. § 223 odst. 3). Je všxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxtebního prostředku (např. papírový platební příkaz).
Platebním prostředkem může být věc, kterou má uživatel ve své moci, typicky hardwarový tokexx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxu věcí (zařízením), jako je náramek či klíčenka. Podle názoru autorů však není vyloučeno, aby byl touto věcí i softwarový token, jako je SMS zaslaná na koxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxl dohodnou. V praxi jde například o otisk prstu, fotografii, video, scan obličeje či duhovky.
Údaj, který je znám pouze uživateli, může být představxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxm uživatelským jménem.
S ohledem na možnost existence platebních prostředků, které nejsou osobním bezpečnostním prvkem, mohou existovat platebxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xodpis biometrický, dále pak číslo platební karty a CVC/CVV kód.
Odpověď na otázku, zda lze pod pojem platebního prostředku podřadit také papírový pxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxastnoručně podepsaný formulář platebního příkazu nebo postup zadání platebního příkazu prostřednictvím řádně podepsaného formuláře, jakož i postxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx představuje personalizaci v daném postupu podpis uživatele shodující se s podpisovým vzorem.
Autonomní vymezení platebního prostředku obsahujx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxstním zákoníku má pouze demonstrativní charakter a jako příklady platebního prostředku uvádí nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podlx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xákoně o platebním styku se tedy jedná o vymezení, které je dílem širší a dílem užší, neboť se zřejmě omezuje pouze na platební prostředky hmotné. Na druhxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxx9 přijala směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713, o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxek bezpochyby zahrnoval i platební prostředky nehmotné.
Inkaso [odst. 1 písm. e)]
V xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxbním styku se však tomuto rozlišování spíše vyhýbá a pracuje s obecnější kategorizací platebních transakcí podle způsobu udělení platebního příkazx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxická úprava pro úhrady a inkasa je stanovena např. u změny platebního účtu (srov. § 204 odst. 1 a § 205 odst. 4) či u základního platebního účtu (srov. § 212 oxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že pojem inkasa ve smyslu zákona o platebním styku není totožný s pojmem inkasa ve smyslu právní úpravy smlouvy o inkasu v občanském zákoníku (srov. § 2xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxodu peněžních prostředků z platebního účtu plátce, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce, k níž dává platební příkaz příjemce, a proto je třeba ustanovení o platebních transakcích iniciovaných příjemcem aplikovat i na inkaso, poxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k odepsání peněžních prostředků z platebního účtu. Lze si sice představit i platební transakci iniciovanou příjemcem, při které jsou peněžní prostřexxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxní transakce iniciované příjemcem v drtivé většině případů charakter inkasa.
Historicky se v různých členských státech rozvinula inkasní forma pxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jinde byla pravidla pro inkasní platební transakce stanovena právním předpisem (např. ČR, srov. již zrušenou vyhlášku č. 62/2004 Sb.) nebo rozvinutx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx EU nebyla až do přijetí první směrnice o platebních službách právní úprava inkas na rozdíl od úhrad nijak harmonizována. V 90. letech sice byly učiněny uxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvách a jednak na neochotě jednotlivých členských států obětovat svá fungující a léty osvědčená pravidla. Teprve v roce 2009 došlo v důsledku transpozixx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xze provádět i mezi jednotlivými členskými státy.
K provedení inkasa se vyžaduje souhlas plátce, jinak by se jednalo o neautorizovanou platební traxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxické terminologii se tento model označuje jako debtor mandate flow, zkráceně DMF), nebo jej může dát příjemci, který jej následně spolu s platebním příxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxě CMF). Model DMF poskytuje plátci větší kontrolu nad platebním účtem, naopak model CMF může být pro plátce pohodlnější, neboť nezbytnou komunikaci s pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxže dát plátce příjemci, jeho poskytovateli nebo svému poskytovateli. Inkasní systémy ve většině členských států byly založeny na modelu CMF, pouze v mxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, Rakousko nebo Belgie). Nově vytvořený celoevropský systém tzv. SEPA inkas vychází z modelu CMF.
Úhrada [odst. 1 písm. f)]
Úhrada je jedním z typů pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x hlediska definice nehraje poskytnutí úvěru žádnou roli. Pojem "úhrada" je používán především v části páté zákona.
Od ostatních převodů se úhrada oxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xdy plátce dává peněžní prostředky k dispozici v hotovosti a příjemci jsou následně připsány na platební účet nebo jsou peněžní prostředky odepsány pláxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx. Nikoliv příjemcem ani plátcem prostřednictvím příjemce.
Trvalý příkaz [odst. 1 písm. g)]
Trvalým příkazem je v podstatě soubor platebních příkxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxuze k převodům z platebního účtu; nikoliv k polo-hotovostnímu převodu, kde plátce dává peněžní prostředky k dispozici v hotovosti. Trvalý příkaz lze dxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xransakce ani o jednom (určitém) příjemci. Autoři se nicméně domnívají, že pokyn k provedení platební transakce (platební příkaz) v sobě musí zahrnovax xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx § 553 obč. zák.). Bez určení příjemce a převáděné částky nelze provést odpovídající platební transakci. I trvalý příkaz tedy předpokládá určitou částxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxpozicí směrnicí o platebních účtech. Definice je identická jako v zákoně o spotřebitelském úvěru [srov. x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxm úvěru). Pojem je použit v části páté komentovaného zákona, která se vztahuje na platební účty, jejichž majitelem je spotřebitel (srov. § 220). O specixxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxů, než je zůstatek na jeho platebním účtu. Zpřístupněné peněžní prostředky jsou následně zpravidla použity k provedení platební transakce. Přičemž pxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxx x xx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxru).
Je třeba připomenout, že možnost přečerpání je definována ve vztahu ke spotřebiteli. Úvěry či zápůjčky poskytnuté prostřednictvím komerčníxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxt. 1). Autoři se domnívají, že úvěrový rámec je možností přečerpání. Pouze za předpokladu, že poskytovatel vedoucí účet poskytuje překročení [srov. § x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. § 178), pak zahrnuje úvěrový rámec i překročení. Hypotéza vyjádřená v předchozí větě je však spíše teoretická.
Překročení [odst. 1 písm. i)]
Překxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx významu, neboť pojem je použit ve vymezení možnosti přečerpání [srov. § 2 odst. 1 písm. h)], služby spojené s platebním účtem [srov. § 2 odst. 1 písm. j)] a xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxzení pojmu je identické s vymezením v zákoně o spotřebitelském úvěru [srov. § 3 odst. 2 písm. i) zák. o spotřebitelském úvěru].
Služba spojená s platebxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxti s transpozicí směrnice o platebních účtech. Službou spojenou s platebním účtem je každá platební služba (srov. § 3). Komentovaný pojem však zahrnujx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxení, možnost přečerpání a vydávání nástrojů uvedených v § 3 odst. 3 písm. c) bodech 1 až 3 a platební transakce prováděné těmito nástroji.
Za zmínku stxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoukazy podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Komentovaný pojem je využit především pro stanovení jednotného označení (srov. § 197). Vzhxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxský zákonodárce potřebu sjednotit terminologii i u těchto nástrojů. Totéž může platit v některých státech o poštovních poukazech, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx) služeb spojených s poštovním poukazem je třeba zavádět jen u platebních účtů podle § 220. V českých reáliích je tak zařazení poštovních poukazů pod pojxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nijak nesouvisejí s platebním účtem. Tato chyba má však svůj původ již ve druhé směrnici o platebních službách.
Službou související s otevřením plaxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé označení. Službou související s vedením platebního účtu je typicky vedení platebního účtu a s ním spojená úplata.
S ohledem na § 197 je třeba uvést, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxáška ČNB navazuje na nařízení Evropské komise 2018/32.
Služba nepřímého dání platebního příkazu [odst. 1 písm. k)]
Nepřímé dání platebního příkaxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxtion service, něm. der Zahlungsauslösedienst, fran. le service d’initiation de paiement). Jak naznačuje samotný název, obsahem služby je zvláštní zxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxskytovatel odlišný od osoby poskytovatele, který vede pro plátce
relevantní
platební účet. Je to stále plátce, kdo dává platební příkaz, tedy nikolix xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdků z platebního účtu plátce, který je přístupný prostřednictvím internetu. Poskytovatel, který jménem plátce platební příkaz dává, musí být odlišnx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxelů je logický, neboť nedává valného smyslu, aby poskytovatel, který vede účet, sám sobě předával informace o přijetí platebního příkazu.
Z bodu 27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxmo daný platební příkaz byl příkazem k převodu peněžních prostředků z účtu plátce na účet příjemce, viz definice úhrady [srov. § 2 odst. 1 písm. f)]. Ze zmxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdy k převodu peněžních prostředků z účtu, kdy tyto peněžní prostředky jsou příjemci dány k dispozici, ale nejsou mu připsány na platební účet. Nepřímé dxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxíkaz prostřednictvím internetu.
Definice v zákoně o platebním styku stanoví, že o nepřímo daný platební příkaz se jedná jen tehdy, je-li platební xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx odst. 1 směrnice PSD2, který stanoví, že právo využívat poskytovatele služeb iniciování platby se nevztahuje na případy, kdy platební účet není přístxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxt prostřednictvím internetu je třeba vykládat ve vztahu ke konkrétní službě. Ve vztahu k nepřímému dání platebního příkazu je tak přístupný prostřednxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxetu, typicky prostřednictvím internetového bankovnictví.
Z toho, že druhá směrnice o platebních službách vymezuje povinnost umožnit nepřímé dáxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxbního příkazu obtížně realizovat. Obdobně i bod 29 odůvodnění směrnice PSD2 popisuje novou platební službu jako alternativu ke karetnímu placení na ixxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xání platebního příkazu nejedná.
Nepřímé dání platebního příkazu je třeba odlišovat od disponentského modelu nakládání s účtem. Poskytovatel sluxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxební příkaz dává plátce, a poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu nemůže svou vůlí na platebním příkazu cokoliv změnit, tedy ho ani sám xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění plyne právo dávat platební příkazy. Může se jednat např. o účetní společnost, která zpracovává a z účtu zaměstnavatele vyplácí výplaty, či o bxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ať už na základě zmocnění či ze zákona. Nicméně tyto subjekty samy dávají platební příkaz v roli disponenta, byť jeho účinky jdou k tíži majitele platebxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxazu poskytovateli, který vede uživateli platební účet.
Důležité je zmínit vztah nepřímého dání platebního příkazu a technických služeb, které jsxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxlišení např. u tzv. platebních tlačítek, některá mohou fungovat jako služba poskytovatele plátce a jiné jako samostatná platební služba. Technická sxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xsou předmětem platby, přecházely do jejich držby, nejde-li o službu nepřímého dání platebního příkazu nebo službu informování o platebním účtu. Je texx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxatební službu. Vzhledem k poměrně velké obecnosti definice nepřímého dání platebního příkazu je však ve skutečnosti poměrně těžké najít jasnou hranixx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx a také předmět úpravy xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvané poskytovatelům platebních služeb. Technická služba by tak měla být taková služba, která je poskytovaná poskytovateli. Nepřímé dání platebního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxho dání platebního příkazu uživatel právně jedná s poskytovatelem služby nepřímého dání platebního příkazu. V případě technických služeb však uživaxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxmého dání platebního příkazu a technické služby lze tedy říct, že odlišujícím kritériem je skutečnost, komu je služba poskytována, zda uživateli nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xze podpořit i požadavkem, aby byl nepřímo daný platební příkaz dán k převodu peněžních prostředků z platebního účtu vedeného jiným poskytovatelem (nex xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxm, který mu vede platební účet.
Dalším prvkem, který je třeba u poskytování služby nepřímého dání platebního příkazu posuzovat, je obchodní zastouxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxhnických společností, které pro ně u jednotlivých bank (poskytovatelů, kteří uživatelům vedou platební účet) mapují uživatelská rozhraní či vyhrazxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxou skrze zmíněnou technologickou společnost. Výhoda této služby spočívá v tom, že správce aplikace nepřímého dání platebního příkazu nemusí složitě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxy nepřímého dání platebního příkazu, zda je to správce aplikace, který jedná s klientem, nebo zda je to technologická společnost, která propojuje tvůrxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxřednictvím technologické společnosti, tak lze za poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu považovat tvůrce aplikace a technologickxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxnologická společnost. Jedná se o druh outsourcingu.
Služba informování o platebním účtu [odst. 1 písm. l)]
Služba informování o platebním účtu je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxerý vede daný platební účet.
Služba informování o platebním účtu je novou platební službou, kterou zavedla druhá směrnice o platebních službách. Sxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxe d’information sur les comptes). Cílem zavedení služby je umožnit uživateli získat v jediné aplikaci přehled o platebních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxu řada služeb, které klientům nabízely správu financí. Některé služby vyžadovaly, aby uživatel sám nahrál do aplikace strojově čitelný výpis z účtu (nxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xoncipované služby jsou dle názoru autorů mimo regulaci zákona o platebním styku. Nedochází zde totiž k propojení systému banky s poskytovatelem službx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xa trhu však ještě před účinností druhé směrnice o platebních službách existovaly služby pro správu platebních informací, které přistupovaly k platebxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxncí. Takovéto služby regulaci platebních služeb podléhat budou, neboť zde k přístupu do systému banky dochází.
Sužba informování o platebním účtu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdíleny mezi poskytovatelem a jinou osobou, než je uživatel. Příkladem může být posuzování úvěruschopnosti klienta podle zákona o spotřebitelském úxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxvněž řídit i úpravou bankovního tajemství podle zákona o bankách a bude zde vyžadován souhlas klienta. Podle názoru autorů výměna informací o platebnxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxá služba není poskytována uživateli. Výměna informací však podléhá předpisům o ochraně osobních údajů.
Členský stát, jiný členský stát [odst. 2 písxx xx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxx § 50 až 57, § 91 až 98) a z hlediska vymezení platebních transakcí s mimoevropským prvkem, jejichž právní úprava má v některých ohledech pouze
dispozitivxx
xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Členskými státy EU jsou Belgie, Bulharsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Jinými smluvními státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru jsou Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Člexxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx měnou Lichtenštejnska.
S vymezením členského státu souvisí také otázka postavení zámořských území. Některá x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxmořské departementy Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, Réunion, Svatého Martina, dále na portugalská souostroví Azory a Madeiru a na španěxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 355 odst. 4 Smlouvy o fungování EU) a na španělské enklávy v severní Africe, Ceutu a Melillu (srov. čl. 355 odst. 3 Smlouvy o fungování EU). Pro účely vymexxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxých států. Ze zámořských území, která jsou geograficky součástí Evropy, ale nepovažují se za součást členských států, je třeba uvést zejména dánské Faxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii se v přechodnxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se v zákoně používá pro všechny členské státy EU nebo jiné smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru s výjimkou ČR.
Domovský a hostitelsxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní služeb na základě tzv. jednotného pasu (srov. § 32 až 40, § 50 až 57, § 91 až 98) z hlediska rozdělení pravomoci mezi orgán dohledu domovského a hostitelsxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xáno adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. V případě podnikající fyzické osoby nezapsané do veřejného rejstříku je sídlem místo, kde má tato osoba hlxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxždý se může dovolat i skutečného sídla podnikatele (srov. § 429 odst. 2), ale pro určení domovského členského státu má význam pouze sídlo, které je jako sxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxbách. Pouze tehdy, nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, určí se sídlo jako místo, kde má podnikatel hlavní obchodní xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxmentované ustanovení pamatuje i na případy, kdy poskytovatel nebo vydavatel sídlo nemá (např. proto, že jde o osobu založenou podle zahraničního právxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxé sídlo. Znění směrnice o platebních službách spojuje skutečné sídlo s aspektem správy podnikání (srov. ústředí poskytovatele, angl. head office, něxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxvatel nebo vydavatel pobočku [srov. § 2 odst. 2 písm. h)], pověřeného zástupce [srov. § 2 odst. 2 písm. i)] nebo ve kterém poskytuje služby jinak než prostxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxhraniční poskytování služeb může být založeno buď na svobodě usazování, která se realizuje tak, že poskytovatel nebo vydavatel zřídí v hostitelském čxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxvatel poskytuje služby v hostitelském členském státě pouze dočasně, aniž by v něm byl trvale přítomen. Hybridní charakter má z tohoto hlediska přeshraxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtování služeb v hostitelském členském státě.
Kvalifikovaná účast [odst. 2 písm. e)]
Kvalifikovaná účast je definována odkazem na nařízení CRR. Nxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxasovacích práv nebo která dává možnost podstatně ovlivňovat řízení tohoto podniku (srov. čl. 4 odst. 1 bod 36 nařízení CRR).
Uvedený pojem má význam x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxckých peněz nebo na provozovateli platebního systému s neodvolatelností zúčtování byly důvěryhodné a způsobilé zajistit řádné a obezřetné vedení [sxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xozbytí kvalifikované účasti, případně překročení určitých prahů nebo pokles pod tyto prahy podléhá oznamovací povinnosti vůči ČNB s oprávněním ČNB zx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxhu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu se pro udělení povolení k činnosti vyžaduje, aby osoby, které na žadateli mají kvalifikovanou účaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxv. § 59 odst. 1 písm. e) a § 100 odst. 1 písm. f)].
Definice kvalifikované účasti obsahuje tři samostatné skutkové podstaty, přičemž o kvalifikovanou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx%. Druhá skutková podstata je tvořena stejnou podmínkou, ovšem nikoli ve vztahu k základnímu kapitálu, ale ve vztahu k hlasovacím právům. Podíl na hlasxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxh právech přímý i nepřímý. O nepřímý se jedná tehdy, jestliže osoba s kvalifikovanou účastí drží podíl v jiné osobě prostřednictvím třetí osoby, s níž je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxvané účasti lze odkázat na metodický pokyn bývalé Komise pro cenné papíry z roku 2005 s názvem Kvalifikovaná účast a úzké propojení, dostupný na www.cnbxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxm k podobnosti definice plně využitelné i pro komentovaný zákon.
Třetí skutková podstata spočívá v tom, že podíl na základním kapitálu ani na hlasovxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xízení jejího podniku. Jako příklad možnosti významného vlivu lze uvést situaci, kdy společnost má velmi roztříštěnou akcionářskou strukturu a jisté xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat vliv, který je srovnatelný s vlivem při 10% podílu za běžných okolností. Možnost vykonávat významný vliv může vyplývat i z dalších okolnostíx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xýznamný vliv.
Úzké propojení [odst. 2 písm. f)]
Úzké propojení je definováno odkazem na nařízení CRR. To vymezuje (srov. čl. 4 odst. 1 bod 38 nařízenx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, přímého nebo kontrolou, nejméně 20% hlasovacích práv nebo kapitálu některého podniku,
b.
kontrolou,
c.
trvalou vazbou obou nebo všech osob x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxžadují, aby úzké propojení platební instituce, instituce elektronických peněz nebo provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtovánx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxtit efektivní výkon dohledu nejen ve vztahu k osobě, která tomuto dohledu podléhá, ale i ve vztahu k celému podnikatelskému seskupení, jehož je tato osoxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxstata samostatně. Úzké propojení může být založeno tím, že jedna osoba drží přímý nebo nepřímý podíl alespoň 20% na základním kapitálu nebo na hlasovacxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxité osoby jsou společně ovládány stejnou osobou. Podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech může být přímý i nepřímý. O nepřímý podíl se jexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxh korporacích (srov. § 74 až 80 z. o. k.).
Vedoucí osoba [odst. 2 písm. g)]
Pojem vedoucí osoby má význam z hlediska podmínek pro udělení povolení k čixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xlatebního systému s neodvolatelností zúčtování byly důvěryhodné a za určitých okolností také odborně způsobilé a dostatečně zkušené [srov. § 9 odst. x xxxxx xx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí být důvěryhodné, odborně způsobilé a dostatečně zkušené rovněž vedoucí osoby pověřených zástupců pro poskytování platebních služeb, nikoli všxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu se jako podmínka pro udělení povolení k činnosti vyžaduje, aby vedoucí osoba žadatxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxv. § 59 odst. 1 písm. e) a § 100 odst. 1 písm. f)]. V rámci procedury udělení souhlasu platební instituci, správci informací o platebním účtu nebo institucx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxvěřeného zástupce důvěryhodné, odborně způsobilé a dostatečně zkušené [srov. § 32 odst. 2 písm. b), § 50 odst. 2 písm. b), § 91 odst. 2 písm. b)]; to je novixxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí spojuje postavení vedoucí osoby se členstvím ve statutárním orgánu. Přičemž statutární orgán je orgán, kterému náleží veškerá působnost, kterou zaxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxím orgánem jednotlivých druhů právnických osob, určují zpravidla příslušné zákony, které tyto právnické osoby upravují (srov. např. § 44 odst. 4 a 5, x xxx x x xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxcí osobu považuje fyzická osoba, která jejím jménem funkci člena statutárního orgánu vykonává.
Postavení vedoucí osoby však komentované ustanovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xízení se může vztahovat jak obecně k veškeré činnosti, tak specificky k činnosti, která je předmětem zájmu zákona o platebním styku. Toto rozlišení má vxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxodní činnosti (srov. § x x x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxní platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz. Mezi oběma kategoriemi těchto vedoucích osob je však podstatný rozdíl z hlediska požadavků xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxk na odbornou způsobilost a dostatečné zkušenosti se klade pouze na vedoucí osoby, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služex xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxpadě poskytovatele platebních služeb malého rozsahu také ten, kdo skutečně řídí poskytování platebních služeb.
Pobočka [odst. 2 písm. h)]
Definxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 2 odst. 2 písm. c) a d)]. V domovském členském státě se za pobočku považuje každá provozovna poskytovatele nebo vydavatele, není-li sídlem, zatímco v hoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxti s přeshraničním poskytováním služeb na základě tzv. jednotného pasu představuje zřízení pobočky v hostitelském členském státě nejčastější způsox xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xěmž se uskutečňuje určitá obchodní činnost (srov. § 7 odst. 3 obch. zák.). V případě tzv. hybridních institucí, které vedle poskytování platebních sluxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xouze na provozovny, v nichž se uskutečňuje činnost spojená s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz.
Na rozdíl od zákxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xe sídlem. Velký praktický význam toto rozlišování nemá. Drtivá většina ustanovení zákona totiž používá výraz „pobočka“ v kontextu hostitelského člexxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxv. § 59 odst. 1 písm. a)].
Pověřený zástupce [odst. 2 písm. i)]
Pojem pověřený zástupce odpovídá pojmu obchodní zástupce, který používal zákon o plaxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb a jednak pověření zástupci pro distribuci a zpětnou výměnu elektronických peněz, přičemž definice i právní režim obou kategorií se výrazně xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxách nebo při poskytování platebních služeb. Tato definice může vyvolávat určité pochybnosti, neboť komentované ustanovení je širší než příslušné usxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnice pověřeného zástupce však neznamená rozpor se směrnicí. Hmotněprávní požadavky pro výkon činnosti a požadavek na zápis do seznamu na základě oznáxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxskytuje platební služby (srov. § 25 až 27, § 84 až 86); v případě zápisu do seznamu se navíc jedná i o pověřené zástupce poskytovatele platebních služeb maxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xzavírání smlouvy o platebních službách, a pověřených zástupců všech ostatních poskytovatelů nebo vydavatelů se tyto požadavky netýkají. Naproti toxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v zákazu využívat pověřeného zástupce [srov. § 242 odst. 1 písm. f)] se týká všech pověřených zástupců pro platební služby, a to u všech kategorií poskytxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxdavatelem jedná jménem vydavatele při distribuci nebo zpětné výměně elektronických peněz. Právní režim pověřených zástupců pro distribuci a zpětnox xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxho seznamu.
Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce doznalo oproti zákonu o platebním styku z roku 2009 určitých změxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxrov. § 25 odst. 1 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. c)]. Zápis je tedy nutnou, nikoliv však postačující podmínkou pro poskytování platebních služeb prostřednixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x a § 84 odst. 2). To je rozdíl oproti zákonu o platebním styku z roku 2009, který zápisu přisuzoval toliko
deklaratorní
význam.
Od pověřených zástupxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsti (tzv. outsourcing, srov. § 29 a § 88). Rozdíl zde spočívá právě v tom, že činnost pověřených zástupců překračuje výkon pouhých provozních činností a xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxužeb na základě tzv. jednotného pasu může ustanovení pověřeného zástupce v hostitelském členském státě představovat podle okolností jak způsob realxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním účtu nebo instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě (srov. § 32 až 34, § 50 až 52, § 91 až 93).
Zajímavá je otázka, zda je pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxi na základě smlouvy s ním, ale na základě smlouvy s jeho pověřeným zástupcem. Obecná právní úprava zastoupení v občanském zákoníku umožňuje, aby zástuxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxi dikce komentovaného ustanovení nasvědčuje spíše záporné odpovědi, příslušné ustanovení druhé směrnice o platebních službách naopak tuto možnost xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxdu, a to tím spíše, že by bylo v rozporu se smyslem regulace pověřených zástupců, kdyby zákon umožňoval vyhnout se této regulaci vytvořením dvoustupňovx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xakládá každá skutková podstata samostatně.
První skutková podstata odkazuje na nařízení Evropské komise 241/2014 a na nařízení CRR. Skutková podxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxbo v článku 113 odst. 6 nařízení CRR. Uvedené články nařízení Evropské komise zmiňují osoby považované za družstvo, spořitelnu, vzájemnou instituci čx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxké instituce schválené jako spořitelní a úvěrní družstvo podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Způsob propojení těchto osob je pak odkazxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo podniky, kterým členské státy mohou uložit sestavovat konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy (srov. čl. 12 odst. 1 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x4 z. o. k.). Konečně se za skupinu považuje seskupení složené z osob, jejichž statutární, řídicí nebo dozorčí orgán je z většiny tvořen stejnými osobami xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxnice ovládání v zákoně o obchodních korporacích (srov. § 74 z. o. k.).
Oproti zákonu o platebním styku z roku 2009 bylo z definice vypuštěno ustanovxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxy má význam zejména z hlediska výpočtu průměru platebních transakcí u poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických pexxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxovedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze. Požaduje se, aby pojišťovna uzavírající pojistnou smlouvu nxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu (srov. § 22 odst. 3 x xx x xx xxxxx x x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xřístupu (srov. § 108).
Platební systém [odst. 2 písm. k)]
Zákon odlišuje platební systém s neodvolatelností zúčtování a platební systém, který gaxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvolat (srov. § 115). Neodvolatelnost má sloužit především k ochraně platebního systému. Platební systémy bez neodvolatelnosti zúčtování zákon rexxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xeodvolatelnosti zúčtování platební instituce (srov. § 8) a instituce elektronických peněz (srov. § 67).
Definice stanoví, že platebním systémem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je tedy poměrně široká. Rozsah zákonné regulace je však v mnoha případech značně omezen (srov. například komentář k § 108). Platební systémy jsou jedníx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxce [odst. 3 písm. a) a b)]
Ačkoli by vymezení plátce a příjemce bylo pravděpodobně jednoznačné již z obecného významu obou výrazů, komentovaná ustanoxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxuhé směrnici o platebních službách není správná (viz níže) a definice příjemce postrádá reálný obsah („příjemcem je osoba, která je zamýšleným příjemxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxbo je může plátce dát svému poskytovateli jinak k dispozici (např. mohou být peněžní prostředky odepsány z jiného než platebního účtu nebo je může plátcx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx poskytovatel jinak dát příjemci k dispozici (např. mohou být připsány na jiný než platební účet, nebo je může poskytovatel příjemci vyplatit v hotovosxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxovat za žádoucí, neboť definice obsažená ve směrnici je podle našeho názoru nesprávná. V případě, že na straně plátce není platební účet, je ve druhé směxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtební transakce iniciované příjemcem a inkasa [srov. např. § 157 odst. 2 a § 173 a komentář k § 2 odst. 1 písm. e)]. Druhá směrnice o platebních službách tedx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtebního účtu na straně plátce je definičním znakem inkasa. U těchto platebních transakcí iniciovaných příjemcem však nedává rozumný smysl, jestliže xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxdst. 3 písm. c)]
Platební příkaz je právní jednání uživatele, kterým se iniciuje platební transakce. Komentované ustanovení totéž vyjadřuje poněkxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx x x xávislosti na tom se rozlišují platební transakce iniciované plátcem (včetně platebních transakcí iniciovaných plátcem prostřednictvím příjemce) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxíslušný poskytovatel. Zákon obsahuje pravidla týkající se určení okamžiku, kdy se platební příkaz stává neodvolatelným (srov. § 160). Stejně jako u jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxvní poruše (srov. § 581 obč. zák.) nebo pro nedodržení dohodnuté formy. O platební příkaz nejde, chybí-li vůle uživatele nebo nelze-li pro neurčitost nxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxní příkaz nejedná, neboť chybí vůle plátce. Zákon sám však formu platebního příkazu neupravuje.
Pokyn k provedení platební transakce v sobě musí zaxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xlatební transakci má provést. Nejednalo by se tak o právní jednání (srov. § 553 obč. zák.).
Den valuty [odst. 3 písm. d)]
Komentované ustanovení vymxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxího účtu nebo na něj připsaných. Dnem valuty je stanoven okamžik, od kterého poskytovatel bezhotovostní peněžní prostředky na platebním účtu přestávx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx u příchozích platebních transakcí. Cílem je zabránit poskytovateli, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxtoval uživateli úroky v době, kdy mu již peněžní prostředky nedluží (v případě záporných úroků ze záporného zůstatku na platebním účtu). Z definice vypxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxti, nepřipadá otázka dne valuty v úvahu. Pravidla pro určení dne valuty u jednotlivých platebních transakcí stanoví § 172 a § 174 (srov. v podrobnostech xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi referenčního směnného kurzu a referenční úrokové sazby. Referenční směnný kurz je definován jako směnný kurz, který pochází z veřejně přístupného zxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje. Tyto pojmy mají význam jednak z toho hlediska, že změny směnných kurzů a úrokových sazeb mohou být provedeny zjednodušeným způsobem, jestliže xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxormační povinnosti [srov. § 132 odst. 2 písm. d) a § 136 odst. 1 písm. b) a c)].
Definice obou pojmů však vyvolává určité nejasnosti. Klade se zejména otxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvňovat (např. určit jako referenční veličinu referenční úrokovou sazbu nebo směnný kurz, které bude denně zpřístupňovat ve svých provozovnách nebo nx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxé rozdíl mezi oběma definicemi. Ten spočívá v tom, že referenční směnný kurz může být buď zpřístupněn poskytovatelem, nebo vzat z veřejně přístupného zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xozlišování mezi zpřístupněním a vzetím z veřejně přístupného zdroje nějaký rozumný smysl, potom je podle našeho názoru třeba dovodit, že požadavek vexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xeferenční směnný kurz může být sjednán směnný kurz, který určuje jednostranně poskytovatel, zatímco v případě úrokové sazby je nutné, aby referenční xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xění téměř denně, zatímco úrokové sazby vykazují z tohoto hlediska mnohem vyšší míru stability. Tento výklad v odpovědích na dotazy veřejnosti nepřímo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxované ustanovení stanoví, že jedinečným identifikátorem je kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle určení poskytovatele identifikxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxt i o jiný jedinečný kód označují uživatele či jeho platební účet.
V případě platebního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxdu vlastní kód platebního styku, může být jedinečným identifikátorem kupříkladu variabilní symbol. Přičemž číslo platebního účtu označuje účet posxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxikátorem nicméně není pouhá identifikace konkrétní platby (variabilní symbol, specifický symbol apod.).
Z požadavku na jedinečnost plyne, že poxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx kdo určí jedinečný identifikátor. To druhá směrnice o platebních službách zdůvodňuje tím, že poskytovatel, lépe než členské státy, může reagovat na vxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Je však třeba uvést, že toto tvrzení je do jisté míry relativní, neboť např. pro inkasa a úhrady v eurech je jedinečný identifikátor platebního účtu tzvx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvení v zákoně o ČNB, které ČNB zmocňuje stanovit vyhláškou pravidla tvorby čísla účtu v souladu s pravidly mezinárodní standardizace (srov. § 38 odst. 3 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxshraničním platebním styku [srov. § 235 odst. 1 písm. b)]. Vztah mezi zákonem o platebním styku na straně jedné a zákonem o ČNB na straně druhé není zcelx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxt platební systémy (srov. § 38 odst. 1 zák. o ČNB). V případě existence jiného platebního systému, než je systém provozovaný ČNB, není totiž důvod, proč bx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xohl stanovit právě soukromý provozovatel platebního systému. Mimo účast v platebním systému ČNB je tak třeba považovat vyhlášku č. 169/2011 Sb. z hlexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu o platebních službách, poskytnout nebo zpřístupnit uživateli informaci o údaji nebo jedinečném identifikátoru, jehož poskytnutí je podmínkou řádxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzhledem ke každé platební transakci údaje umožňující tuto platební transakci identifikovat [srov. § 142 odst. 1 písm. a), § 143 odst. 1 písm. a), § 146 oxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxrem. Poskytovatel nemusí zkoumat soulad jedinečného identifikátoru s jinými údaji identifikujícími příjemce a může se spolehnout pouze na jedinečnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxy 74 a 75 první směrnice o platebních službách a týkající se povinností a omezení odpovědnosti poskytovatele platebních služeb vykládat tak, že se vztaxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxních služeb příjemce platby?” Přičemž autoři se shodně s rozsudkem Soudního dvora EU domnívají, že s ohledem na znění článku 74 odst. 1 směrnice PSD1 se oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xříjemce. Závěry citovaného rozsudku jsou plně přenositelné i na druhou směrnici o platebních službách.
Kromě pojmu "jedinečný identifikátor" se xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxví pravidla pro informace o plátcích a příjemcích doprovázející převody peněžních prostředků. Přičemž nařízení dopadá na platební transakce v jakékxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxný identifikátor transakce se od definice pojmu jedinečný identifikátor ve smyslu komentovaného ustanovení liší. Nařízení totiž výslovně požadujex xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxunikačních systémů používaných k provedení převodu peněžních prostředků. Přičemž jedinečný identifikátor transakce standardně doprovází ty převxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxvalý nosič dat je v zákoně použit ve vymezení poskytnutí informace poskytovatelem uživateli (srov. § 131 odst. 1). Je-li v zákoně stanoveno, že je poskyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx. Navíc platí, že poskytovatel je povinen informovat uživatele o existenci a dostupnosti tohoto sdělení, jestliže sdělení samo bylo učiněno prostředxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxroti zákonu o platebním styku z roku 2009 příliš nezměnila (současná definice nahradila slovo "předmět" slovem "nástroj", což lze považovat za přesnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxdního dvora EU C-375/15 BAWAG.
V oblasti finančního trhu se s pojmem "trvalý nosič dat" lze setkat i v dalších právních předpisech. Shodně se zákonex x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxribuci pojištění a zajištění.
Znaky trvalého nosiče jsou následující: Musí se jednat o nástroj, který umožňuje uchování informací. Nástroj to můžx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxvávané informace uživatelem dále po přiměřenou dobu využívány a reprodukovány v nezměněné podobě. Přičemž zákon nestanoví, co je dobou přiměřenou. Lxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxerou je pro uživatele
relevantní
hájit své zájmy pramenící ze smlouvy. Tato doba by měla pokrýt dobu od poskytnutí informací do doby vzniku závazku, doxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx závazkem (např. právo na náhradu škody). Je tak otázkou, do jaké míry může jako trvalý nosič obstát doručení informací do schránky v internetovém bankoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xe informace na trvalém nosiči nejsou pozměněny. Přičemž povinnost zabezpečit dodržení vlastností trvalého nosiče je na poskytovateli. Dále je třeba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xrostředek (trvalý nosič dat) spotřebiteli zaručoval, že bude mít informace k dispozici, aby mohl případně uplatnit svá práva tím, že nedojde ke změně oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx určené jemu osobně, záruka, že nedojde ke změně jejich obsahu, jakož i jejich přístupnost po přiměřenou dobu a možnost jejich reprodukce v nezměněném sxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxtrojů, které mohou být trvalými nosiči dat (srov. bod 57 odůvodnění směrnice PSD2). Jako příklady se uvádějí pevný disk osobních počítačů, CD-ROM či DVxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxránka internetového bankovnictví atp.). Nicméně některá poskytnutí na trvalém nosiči vyžadují, např. při doručení do internetového bankovnictví, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe trvalým nosičem jsou i “internetové stránky, jsou-li tyto stránky přístupné pro budoucí využití a po dostatečně dlouhou dobu přiměřenou účelu přístxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxoví, zda se musí jednat o internetové xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxvatel internetu. Autoři se domnívají, že pojem trvalého nosiče splní i e-mailová zpráva doručená do schránky internetového bankovnictví, která obsaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxče (nezměnitelnost, přístupnost, možnost reprodukce) a případně požadavek na dodatečnou notifikaci dle rozsudku ve věci BAWAG.
Obsahově
relevaxxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxecifikům internetové stránky se Soudní dvůr ESVO vyjádřil ke dvěma oblastem. Jednak Soudní dvůr ESVO nezapověděl, aby byla daná informace dostupná vexxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxící nebo odkazující na dané informace (srov. bod 38 rozsudku). Dále Soudní dvůr ESVO vyslovil určité požadavky na internetovou stránku, tak aby bylo zaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnky (srov. body 61 až 67 rozsudku).
V českém právním řádu byl pojem "trvalý nosič dat" pro účel smluv o finančních službách uzavíraných na dálku vymezxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku . Nicméně občanský zákoník tento pojem pro účely uzavírání smlxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxboť textová podoba zcela pomíjí požadavek na uchovávání informací určených osobně uživateli.
Pracovní den [odst. 3 písm. i)]
Komentované ustanoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xotřebné pro provedení této platební transakce. Pracovní den je tedy vždy vztažen ke konkrétnímu poskytovateli, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxatební transakce, neboť tyto lhůty jsou až na výjimky stanoveny v pracovních dnech (srov. § 168 až 173).
Zda se jedná o pracovní den nebo nikoli, je třexx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxečnost, zda má pracovní den poskytovatel plátce, zatímco pro běh lhůty poskytovatele příjemce je rozhodné, zda se jedná o pracovní den na straně poskytxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Stejně tak nezáleží na tom, zda má pracovní den případný zprostředkující poskytovatel.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxá, že v rámci jednoho poskytovatele mohou být pracovní dny stanoveny rozdílně pro jednotlivé druhy platebních transakcí nebo pro jednotlivé způsoby zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi potřebné pro provedení výběru hotovosti z bankomatu ano; obdobně se může lišit pracovní den pro platební příkazy zadávané v pobočce poskytovatele nexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxádat poměrně flexibilně s ohledem na uspořádání provozu konkrétního poskytovatele. Na druhou stranu je však důležité, aby případné rozdíly ve stanovxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxo provedení platební transakce, což je skutečnost, která má pro uživatele zpravidla zcela klíčový význam. Z tohoto úhlu pohledu působí poněkud paradoxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxskytovatele dny pracovními, informován být nemusí.
Je třeba přiznat, že pojem "pracovní den" není v zákoně o platebním styku používán konzistentxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe správné. Tyto lhůty totiž nemají s prováděním platební transakce žádnou spojitost. Zákonodárce by tak měl použít pro různé skutečnosti různé pojmy.
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xozlišovala, kdy se tímto výrazem myslí den jako celek a kdy pouze určitá část tohoto dne. V některých případech je přitom tímto výrazem míněn nikoli celý xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xzávěrky pro přijímání platebních příkazů (srov. § 158 odst. 3) nebo počítání a běh lhůt kratších než jeden pracovní den (srov. § 168). Zákon proto v těchtx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxho dne. Závěry, které byly učiněny v souvislosti s pojmem pracovního dne, platí i pro pojem provozní doby [srov. § 2 odst. 3 písm. i)].
Osoba oprávněně pxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxištěn pro osoby oprávněně pobývající v členském státě. Samotná definice je poměrně složitá. Částečně je složena z odkazů na zákon č. 326/1999 Sb., o pobxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xzbrojených sil jiných států na území České republiky. Dále se mezi oprávněně pobývající osoby pro účely zákona o platebním styku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxného členského státu. Ustanovení totiž odkazuje na legislativu všech ostatních členských států a oprávněný pobyt na jejich území. Občané členských sxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xtátě je oprávněna získat základní platební účet (srov. § 210 odst. 3 a 4).
Ověření [odst. 3 písm. l)]
Při vzniku smluvního vztahu je povinen poskytovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xříkazy dává uživatel, kterým je např. majitel platebního účtu či jiná oprávněná osoba (např. zmocněnec podle § 2664 obč. zák.). Ověřuje se konkrétně toxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxst. 3 písm. m)].
Na pojem ověření dále navazuje pojem osobní bezpečnostní prvek [srov. § 2 odst. 3 písm. m)] a silné ověření uživatele (srov. § 223 odstx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxl uživateli za účelem ověření. Je třeba přiznat, že vzájemná návaznost definic ověření a osobního bezpečnostního prvku je do jisté míry definice kruhexx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxvek, který poskytovatel poskytl uživateli za účelem ověření (X). Platí tedy, že X ověřuje použití Y a zároveň Y implikuje ověření.
Popis opatření, kxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtel, který uživateli vede platební účet, může odmítnout přístup třetích stran, má-li podezření na neoprávněné nebo podvodné použití osobních bezpečxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xtanovena pravidla pro poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu [srov. § 162 písm. b) a c)] a poskytovatele služby informování o platebnxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxu jeho osobních bezpečnostních prvků [srov. § 165 písm. a)].
Ustanovení § 166 odst. 1 písm. a) pojednává o osobním bezpečnostním prvku platebního prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxení unijního i tuzemského zákonodárce, přičemž byl míněn osobní bezpečnostní prvek navázaný na konkrétní platební prostředek uživatele. Poskytovaxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajem o platbách je jakýkoliv údaj, který může být použit k podvodu v oblasti platebních služeb. Výjimku pak představuje pro třetí strany (poskytovatxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxní zcela zřejmé, jak by mohl jedinečný identifikátor, typicky číslo platebního účtu, představovat údaj, který lze použít k podvodu v oblasti platebníxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxm údajem o platbách jsou především osobní bezpečnostní prvky a případně i jiné údaje, které mohou být použity k podvodu v oblasti platebních služeb.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x62 písm. d)]. Tento zákaz má logiku v tom, že brání poskytovateli nepřímého dání platebního příkazu (třetí straně) uchovávat osobní bezpečnostní prvkx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní o platebním účtu pak nesmí od uživatele požadovat citlivé údaje o platbách [srov. § 192 písm. e)]. Tato povinnost fakticky zapovídá sdílení osobních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxňují, neboť nařízení Evropské komise 2018/389 přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní fakticky umožňuje.
Úvěr [odst. 3 písm. o)]
Definxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xmlouva o zápůjčce (srov. § 2390 obč. zák.).
Zúčtování [odst. 4 písm. a)]
Zúčtováním se rozumí započtení peněžitých pohledávek nebo splnění vzájemxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu (srov. § 1982 odst. 1 obč. zák.). K započtení je způsobilá pohledávka, kterou lze uplatnit před soudxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxh pohledávek. Stejně jako v obecné právní úpravě platí, že započtením se obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. Dále platí, že nekryjíxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxodem peněžních prostředků je třeba xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pokyn může dát účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo provozovatel či účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtoxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxstrana [odst. 4 písm. c)]
Ústřední protistrana je ten, kdo v rámci zúčtování vstupuje mezi účastníky platebního systému s neodvolatelností zúčtováxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxou či fyzickou osobu atp.
Ústřední protistrana je subjekt, který snižuje riziko účastníků platebního systému pramenící z jejich účasti v platebníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxní protistrany představit spíše v případě plnění vzájemných peněžitých dluhů převodem peněžních prostředků. V případě zúčtování prostřednictvím úxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx na zúčtování s jiným účastníkem. Ústřední protistrana pak následně uplatní svoji pohledávku vůči účastníkovi, který neplnil svůj dluh, například rexxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vymezení je opět ryze funkční. Není rozhodné, jaké formální povolení k činnosti subjekt má, zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu atp. Zúčtovatexxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebního systému na své účetní straně pasiv.
Vzájemné zúčtování mezi těmito účty se děje převodem peněžních prostředků mezi účty účastníků, ktexx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxdu peněžních prostředků tedy zúčtovatel stejnou částku jednomu účastníkovi odepíše z účtu a jinému připíše.
Druhou možností zúčtování je provedexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a výsledná částka je převedena mezi jejich účty vedenými zúčtovatelem. Účetní výsledek je stejný jako u předchozího příkladu. Nicméně k němu vedl pouzx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx provádí zúčtování započtením vzájemných pohledávek účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování. Vymezení je tedy ryze funkční. Nenx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxěma účastníky platebního systému se vypočte výsledná pohledávka či dluh a ostatní vzájemné pohledávky se započtou.
Provozní den [odst. 4 písm. f)]
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxní systém s neodvolatelností zúčtování přijímá a provádí příkazy k zúčtování a další úkony se zúčtováním související. Vymezení provozního dne má význxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxedmět úpravy, § 3 - platební služba, § 4 - elektronické peníze, § 5 - oprávnění poskytovat platební služby, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instixxxxx x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxvání platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce, § 26 - postup při zápisu pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí, § 27 - oznáxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 33 - řízení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 35 - rozšíření souhlasu k poxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, § 37 - informování o zahájení činnosti v hostitelském členském státě, § 38 - podmínky pro výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském sxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice, § 42 - podmínky pro udělení povolení k činnosti správce informací o xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxřeného zástupce, § 51 - řízení o žádosti o udělení souhlasu k výkonu činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě prostředxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 53 - informování orgánu dohledu hostitelského členskxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 56 - informování orgánu dohledu hostitelského členského sxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxí povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 67 - rozsah povolení k činnosti instituce elektronických xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xejí ovládnutí, § 84 - vydání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce instituce elektxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxh provozních činností prostřednictvím jiné osoby, § 91 - podmínky pro výkon činnosti instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxckých peněz v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 93 - oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělenx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxného zástupce, § 93a - rozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky, § 94 - informování oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xnstituce elektronických peněz v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 97 - informování orgánu dxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxice, § 99 - vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, § 100 - podmínky pro udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí, § 112 - obsah pravidel systému, § 115 - neodvolatelnost příkazu k zúčtování, § 118 - udělení povolení, § 127 - smlouva o platebních službách, § 128 -
dispxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xoskytnutí a zpřístupnění informace, § 132 - informace uživateli před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci, § 134 - informace poskytovaxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxi po přijetí platebního příkazu, § 143 - informace příjemci po provedení platební transakce, § 145 - informace plátci před provedením platební transakxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe, § 160 - odvolání platebního příkazu, § 162 - povinnosti poskytovatele nepřímého dání platebního příkazu, § 165 - povinnosti uživatele, § 166 - povinnxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx - lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce, § 171 - lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele v českx xxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xřípadě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, § 174 - den valuty, § 176 - vrácení částky platebnx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx8 - povinnosti poskytovatelů, § 181 - povinnost napravit neautorizovanou platební transakci, § 182 - xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x85 - vyhledání platební transakce, § 186 - nesprávný jedinečný identifikátor, § 189 - následný postih, § 192 - povinnosti poskytovatele služby informoxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx - povinnosti nového poskytovatele, § 210 - zřízení základního platebního účtu, § 212 - poskytované služby, § 220 - působnost, § 223 - vymezení a použití sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxané do seznamů, § 254 - úplata za použití platebního prostředku
Související předpisy:
§ 2 odst. 1 písm. o) z. p. k. t.,
§ 3 odst. 2, § 6, § 91 odst. 3, § 96, § 101 odst. 1 zák. o spotřebitelském úvěru,
x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxPA,
čl. 4 odst. 1, čl. 7, čl. 10 odst. 1, čl. 113 odst. 6 nařízení CRR,
čl. 4 odst. 3 nařízení WTR2,
směrnice o konsolidovaných účetních závěrkách,
směrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxí Evropské komise 2018/32,
čl. 4 až 7 nařízení Evropské komise 241/2014,
čl. 1 odst. 6 směrnice PAD,
čl. 355 odst. 1, 3 a 4 Smlouvy o fungování EU
Evrxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxpěch třetí strany nebo být příjemcem takových transakcí od třetí strany je základním znakem pojmu „platební účet“.
(C-191/17 ING-DiBa Direktbank Axxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES musí být vykládán v tom smyslu, že pokud je platební příxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxelem, omezení odpovědnosti poskytovatele platebních služeb stanovené tímto ustanovením platí jak pro poskytovatele služeb plátce, tak pro poskytoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxkia
C-389/17 Paysera LT
C-616/11 T-Mobile Austria
rozsudek Soudního dvora ESVO E - 4/09 Inconsult Anstalt
Literatura:
MELZER xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Komise pro cenné papíry z roku 2005).
Platební služba
Mgr. Ing.
Tomáš
Nýdrle
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvoxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb je poměrně široké. Zákon rozlišuje celkem 8 druhů platebních služeb, přičemž toto rozlišení má význam především pro rozsah povolení k činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxce o platebních službách zavedla dvě nové platební služby, a to nepřímé dání platebního příkazu a poskytování informací o platebním účtu. Nová je rovněx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xdstavec 2 výslovně uvádí, že převodem, a tedy platební službou, jsou i bezhotovostní obchody s cizí měnou.
Platební službou je činnost uvedená v odsxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxím o platby, které jsou celé provedeny pouze v hotovosti bez účasti či zprostředkování jinou osobou odlišnou od plátce a příjemce. Dále se jedná o transaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xlužbách, ve znění pozdějších předpisů). K některým případům negativního vymezení platebních služeb lze v podrobnostech uvést následující:
K odsxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x
xxx xx xxxxx x xzce vymezený okruh dodavatelů, případně zboží nebo služeb, je třeba posuzovat případ od případu. Příkladem mohou být platební prostředky, kterými lzx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxějská pouť). Úzce vymezená akceptační síť obchodníků nutně neznamená naprostou neměnnost této sítě. Příkladem omezeného okruhu zboží a služeb jsou nxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxpu veškerého zboží, které lze zakoupit na čerpací stanici, již tuto části výjimky nesplňuje. Naopak palivová karta, která umožňuje zakoupit jen položxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x x x
xxxx xxxx x xxxxbnosti zákona vyňaty stravenky včetně stravenek elektronických. Doposud byly stravenky vyjmuty na základě výjimky pro papírové poukazy a za určitýcx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xástrojů jsou vyňaty za předpokladu, že splňují podmínky pro osvobození od daně podle zákona o daních z příjmu.
K odstavci 3 písm. d) bodu 4
Jedná se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x
xxxxx xx x xxxxxxy placení prostřednictvím tzv. notářské nebo advokátní úschovy nebo úschovy u exekutora podle notářského řádu, zákona o advokacii nebo exekučního řxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxby elektronických komunikací nebo operátorem podle zákona o elektronických komunikacích jsou nově vyňaty z působnosti zákona, jestliže nepřekročx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxrávy o počasí atp. Vyňaty jsou rovněž platby prostřednictvím mobilního telefonu za účelem nákupu jízdenek nebo vstupenek a dárcovské SMS. V zákoně bylx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
K odstavci 3 písm. f) bodu 1
Jedná se o vynětí tzv. služby cashback (výběry hotovosti na pokladxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxží rozdíl mezi cenou nákupu a zaplacenou částkou zpět v hotovosti).
K odstavci 3 písm. f) bodu 2
Tato osoba není stranou smlouvy s uživatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxvání údajů, o svěřenecké služby a služby na ochranu soukromí, ověřování údajů a totožnosti, poskytování informačních technologií a služeb komunikačxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xlatebního příkazu ani služba informování o platebním účtu.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 5/2019 Sb. (změna § 3 odst. 2)
Vzhledem k tomu, že platba kaxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxchodu s cizí měnou upravit tak, aby byl tento typ transakcí z definice vypuštěn. Nebude tak docházet k překryvu mezi směnárenskou činností a poskytovánxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxansakce, nebude spadat pod pojem bezhotovostního obchodu s cizí měnou. Je tedy stanoveno na jisto, že služba DCC není služba platební.
Přehled výklxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxje platební službu. Jde o jeden z klíčových pojmů zákona o platebním styku, neboť ten reguluje právě poskytování platebních služeb. Byť platí, že zákon xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxvec 1) a jednak negativní část. Negativní část definice představuje výčet služeb, které jsou z režimu platebních služeb vyňaty, i kdyby splňovaly znakx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx 1
Zákon rozlišuje celkem osm druhů platebních služeb, čímž navazuje na rozdělení obsažené v příloze I směrnice PSD2. Kategorizace platebních služex xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxmene g), neboť u platebních institucí mají tyto dva druhy platebních služeb za následek odlišný požadavek na počáteční a průběžný
kapitál
(srov. § 15 a x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
(srov. § 15 a § 16).
Vložení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxí uživateli vložit hotovost na platební účet nebo vybrat hotovost z platebního účtu. Tyto platební služby řadíme k tzv. polohotovostním platebním traxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužeb je jejich vazba na platební účet. Vložení hotovosti na jiný než platební účet [např. na účet stavebního spoření nebo některý typ spořicího účtu, srxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxsti z platebního účtu probíhat jak v provozovně poskytovatele (tradičně se tyto platební transakce označují jako tzv. pokladní operace), tak prostřexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx hotovosti se může týkat jak vlastního, tak cizího platebního účtu. V případě vložení hotovosti na cizí platební účet má vkladatel postavení plátce a maxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxticky připadá v úvahu i výběr hotovosti z cizího platebního účtu, který je však limitován tím, že k takové platební transakci se vyžaduje souhlas majitexx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxmce. Taková platební transakce by zřejmě naplňovala definiční znaky inkasa [srov. § 2 odst. 1 písm. e)].
K vložení hotovosti na platební účet nebo k vxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxi prostřednictvím bankomatu provozovaného jiným poskytovatelem, vložení hotovosti na účet vedený u jiného poskytovatele nebo výběr hotovosti prosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxastněnými subjekty. Jiný poskytovatel může jednat při přijímání nebo vyplácení hotovosti jako zástupce poskytovatele, který vede platební účet, přxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v přímém smluvním vztahu s uživatelem a poskytuje mu při přijímání nebo vyplácení hotovosti platební službu, zpravidla v režimu smlouvy o jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxjší uspořádání vztahů. Situace, kdy jiný poskytovatel poskytuje uživateli sám určitou službu, jsou často spojeny s jinou než platební službou. Příklxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xoskytovatele v souvislosti s aplikací nařízení CBP (srov. § 235). Jedná se o případy, kdy při výběru hotovosti v jiném členském státě požaduje provozovxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx zásadou stejných poplatků za vnitrostátní a přeshraniční platební transakce, neboť provozovatel bankomatu v této situaci neposkytuje uživateli saxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxci jednotlivých smluvních vztahů v konkrétním případě. Při výběru hotovosti z platebního účtu u jiného poskytovatele mohou být smluvní vztahy konstrxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxrý vede platební účet, kdo poskytuje platební službu výběru hotovosti v eurech. Byť se tak děje v jiném členském státě. Podle nařízení CBP jsou znaky defxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xříjemce, pokud se poskytovatel platebních služeb plátce a poskytovatel platebních služeb příjemce nacházejí v různých členských státech” (srov. člx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxu do samostatného smluvního vztahu a provádí pro něj jednorázovou platební transakci, potom je sice i on vázán zásadou stejných poplatků, ale protože zxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx výběru. S tím, že platební příkaz k jednorázové platební transakci může být dán platebním prostředkem upraveným jinou (rámcovou) smlouvou, počítá i § xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxstupu k hotovosti, a to i za cenu, že bude popřena právní podstata věci.
Pro úplnost uvádíme, že v důsledku změny nařízení CBP, která je účinná od 15. prxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xtejné, jako poplatky účtované tímto poskytovatelem platebních služeb za odpovídající vnitrostátní platby stejné hodnoty v národní měně členského sxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxenském státě, je-li platební účet veden v ČR. Domníváme se, že v tomto případě je to standardně poskytovatel, který vede platební účet, kdo poskytuje plxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xěkteré případy vložení hotovosti na platební účet stanoví zákon zvláštní lhůtu, ve které musí být peněžní prostředky na platební účet připsány (srov. x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení o lhůtách pro provedení platební transakce (srov. § 169 až 171).
Převod peněžních prostředků [odst. 1 písm. c) a d)]
V praxi se nejčastějx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlužbách hovoří obě komentovaná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxže platební transakce je pojem širší [srov. § 2 odst. 1 písm. a)] a vedle převodů peněžních prostředků zahrnuje i vložení a výběr hotovosti, které jsou upxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxeních, ale i v písmeni f).
Rozdíl spočívá v tom, že v písmenech c) a d) se jedná o převod peněžních prostředků z platebního účtu plátce, zatímco v písmenx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xány poskytovateli plátce k dispozici jiným způsobem). Pro určení jednotlivých druhů převodů peněžních prostředků je tedy rozhodující perspektiva pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxjich vyplacení příjemci v hotovosti (nebo připsání na jiný než platební účet nebo jiný způsob dání k dispozici). Je třeba přiznat, že uplatňování perspxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxní účet nebo nikoli, záleží míra jeho regulace na tom, zda platební účet existuje na straně plátce, což je ovšem v rozporu s požadavkem, aby stejně rizikoxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxu poskytovanou poskytovatelem příjemce bez využití platebního účtu.
Nejběžnější klasifikace převodů peněžních prostředků vychází z toho, kdo a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxo plátce prostřednictvím příjemce. Toto rozlišení se používá v řadě ustanovení zákona a má poměrně značný význam pro konstrukci vzájemných práv a povixxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. § 176), možnost odvolat souhlas nebo platební příkaz (srov. § 157 odst. 2 a § 160 odst. 3), náprava nesprávně provedené platební transakce (srov. x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxovateli, bez jakéhokoli zapojení příjemce. Typickým příkladem těchto převodů jsou úhrady [srov. § 2 odst. 1 písm. f)]. Úhrada však není jediným typem pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx straně příjemce. Nicméně jak bylo uvedeno výše, existují i tzv. polohotovostní převody, v rámci kterých nepoužívá příjemce platební účet, a ty nelze pxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxípadě dává k převodu souhlas (srov. § 156), ale to, zda bude převod iniciován a kdy se tak stane, je výlučně věcí příjemce. Převody peněžních prostředků, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Iniciace převodu prostřednictvím příjemce znamená, že platební příkaz dává plátce, ovšem nikoli přímo svému poskytovateli, ale za účasti příjemcex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvení] je spojena s převody peněžních prostředků, ke kterým dává platební příkaz plátce. Plátce totiž sám využívá k předání platebního příkazu poskytoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zda převod provádí více poskytovatelů (tzv. externí převod), nebo jeden poskytovatel, který poskytuje platební služby zároveň plátci i příjemci (tzxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xrávnímu režimu, což v některých případech způsobuje určité výkladové problémy (srov. § 169 a § 183 odst. 1). V případě vnitrostátních platebních transxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxími službami podle písmen c) a d) spočívá pouze v tom, že v prvním případě má plátce dostatečný kladný zůstatek na platebním účtu, zatímco v druhém případx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xotiž převod probíhá změnou záznamů na platebních či zúčtovacích účtech. Platebními systémy žádné peněžní prostředky “neprotékají”.
Jaký cíl rozxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxé nerozlišuje, zda jsou vybírané peněžní prostředky čerpány z kladného zůstatku nebo poskytnuty na úvěr. Při poskytnutí úvěru spotřebiteli je v každéx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxy buď pouze za podmínek stanovených v § 8 odst. 2, § 59 odst. 3, § 67 odst. 2, resp. § 100 odst. 3 nebo na základě zvláštního podnikatelského oprávnění.
Vydxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní nebo pořizování platebních prostředků [angl. Issuing and/or acquiring of payment instruments, něm. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und/oder Axxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, že zákon o platebním styku z roku 2009 stanovil příliš úzkou definici této platební služby, neboť z ní v podstatě vyloučil službu acquringu. Byť je praxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxžívá spojení vydávání platebních prostředků nebo
akceptace
platebních transakcí, a navíc obsahuje definici
akceptace
platebních transakcí (acqxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxní a správa platebních prostředků konstruována jako samostatná platební služba. S vydáváním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 2 odst. 1 písm. d)].
Druhá část definice se snaží postihnout služby, které poskytovatel poskytuje obchodníkovi přijímajícímu platební prostředkx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxatebních transakcí rozumí “platební služba poskytovaná poskytovatelem platebních služeb, který s příjemcem uzavřel smlouvu ohledně přijetí a zpraxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxnici je značně problematická, neboť ji lze vyložit způsobem, že téměř jakýkoliv poskytovatel příjemce poskytuje službu acquiringu. To však zřejmě nexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx, že acquiring může být poskytován pouze příjemci. Služba pak zahrnuje předávání platebních příkazů a zpracování platebních transakcí. Předávání plxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkazu poskytovateli plátce. Pojem "zpracování" není v zákoně o platebním styku definován. Jistou analogii může poskytnout nařízení MIF, které zpracxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxem a vydavatelem” (srov. čl. 2 odst. 27 nařízení MIF). Nicméně i v případě acquiringu se klade otázka, proč je konstruován jako samostatná platební služxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxní službě podle písmen c) a d). Podle našeho názoru je takto vymezená platební služba ve své podstatě zbytečná, protože tak jako tak nemůže existovat samx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxu spojeny žádné zvláštní regulatorní požadavky.
Z režimu platebních služeb je vyňato vydávání šeků, směnek nebo cestovních šeků v listinné podoběx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh v rámci omezené sítě, či k čerpání stravování, kulturních nebo sociálních potřeb nebo dávek v hmotné nouzi [srov. § 3 odst. 3 písm. c)].
Poukazování pxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx.
remise
peněžních prostředků). Podstata této platební služby spočívá v tom, že poskytovatel přijímá převáděné peněžní prostředky od plátce zpravixxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxatební služba velký praktický význam v přeshraničním platebním styku, zejména při ojedinělých platbách nebo při placení do exotických zemí, kde neexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xlátce. Tato platební služba se tedy liší od převodů peněžních prostředků podle písmen c) a d) v tom, že v tomto případě nedochází k odepsání peněžních proxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účtu). Je rovněž možné, že plátce dá peněžní prostředky svému poskytovateli k dispozici jiným způsobem, např. samostatnou platební transakcí [srov. x x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxsání na jiný než platební účet).
Na rozdíl od druhé směrnice o platebních službách zdůrazňuje komentované ustanovení, že pokud na straně příjemce dxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínku lze dovodit z povahy věci, neboť pokud by k připsání na platební účet došlo u téhož poskytovatele, jednalo by se o pouhé vložení hotovosti na plaxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xběru, přepravě a doručení hotovosti je transportovaná hotovost po celou dobu fyzicky totožná, zatímco v případě poukazování peněz není hotovost přijxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxukazování peněz nemusí být fyzická totožnost hotovosti nutně vyloučena. Při posuzování konkrétní služby je třeba přihlížet spíše k převažující ekonxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxaného ustanovení považovat i hotovostní vymáhání pohledávek. Tato služba spočívá v tom, že poskytovatel na základě smlouvy s věřitelem (příjemcem) vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxoru neexistuje přesvědčivý důvod, proč by hotovostní vymáhání pohledávek nemělo být považováno za platební službu ve smyslu komentovaného ustanovexxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xlužbu považovat i hotovostní vymáhání pohledávek, neboť obě služby se liší pouze v tom, že v prvním případě se inkasovaná částka odepisuje z platebního xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtují pouze platební službu poukazování peněz, mají stanoven nižší požadavek na počáteční
kapitál
, a to ve výši 20 000 € (srov. § 15). Uvedená skutečnost xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x)]
Nepřímé dání platebního příkazu je novou platební službou; zákon o platebním styku z roku 2009 ji neobsahoval. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí s třetími osobami, které následně jejich jménem iniciovali platební transakci. Dělo se tak bez jakékoliv právní úpravy a je otázka, zda tato praxe nebxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx této služby obsahuje § 2 [srov. § 2 odst. 1 písm. k)]. Druhá směrnice o platebních službách pro ni používá název iniciování platby (angl. payment initiatxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx způsob dání platebního příkazu. Při nepřímém dání platebního příkazu jedná jménem plátce poskytovatel odlišný od osoby poskytovatele, který vede prx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpřímo daný platební příkaz lze dát pouze k převodu peněžních prostředků z platebního účtu plátce, který je přístupný prostřednictvím internetu. Poskxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxostředky dle příkazu převedeny.
Jedná se o platební službu, jejímž obsahem není převod peněžních prostředků. Poskytovatel této služby nedisponuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm účtu [odst. 1 písm. h)]
Služba informování o platebním účtu je vymezena v § 2 [srov. § 2 odst. 1 písm. l)]. Služba spočívá ve sdělování informací o platexxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxebním účtu je novou platební službou, kterou zavedla druhá směrnice o platebních službách. Směrnice ji označuje jako službu informování o platebním úxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xe umožnit uživateli získat v jediné aplikaci informace o platebních účtech vedených u různých poskytovatelů.
Také zde platí, že již před účinností xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxjovně čitelný výpis z účtu (např. ve formátech csv či xml). Existovala i praxe sdílení přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví. I zde platíx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxli. Takto koncipované služby jsou dle názoru autorů mimo regulaci zákona o platebním styku. Nedochází zde totiž k propojení systému banky s poskytovatxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxcuje.
III. Bezhotovostní obchod s cizí měnou
K odst. 2
Upřesňuje xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xizí měnou je v zákoně vymezen jako nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, jestliže jsou peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xlatební příkaz prostřednictvím příjemce a u něhož jsou peněžní prostředky plátci vyplaceny v hotovosti. Definice doznala určité změny v souvislosti x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxi ve směnárně prostřednictvím platební karty.
Zahrnutí bezhotovostních obchodů s cizí měnou do režimu platebních služeb nemá sice výslovnou oporx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxedky nejsou uloženy na platebním účtu“ [srov. čl. 3 písm. f) směrnice PSD2]. Z toho se dovozuje
a contrario
, že pokud obdobná služba probíhá bezhotovostxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxd peněžních prostředků s tím, že plátcem a příjemcem je zpravidla totožná osoba a součástí platební transakce je směna měn.
IV. Negativní definice
K xxxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xplňovaly znaky některého z osmi druhů platebních služeb (srov. odstavec 1). Ačkoli jsou mnohé výjimky spíše výsledkem složitých kompromisů při vyjedxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdní myšlenky, které jsou některým výjimkám společné. Druhá směrnice o platebních službách usiluje o harmonizaci právního režimu platebních transakxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xychle a automatizovaně prováděny být nemohou (srov. rovněž bod 23 odůvodnění směrnice PSD2). Stejně tak nespadají do působnosti druhé směrnice o platxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxčet obsažený v článku 3 směrnice PSD2 je
taxativní
nebo demonstrativní. Domníváme se, že jde o výčet
taxativní
. Nicméně platí, že k tomu, aby určitá činxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxostředkování. Poskytovatel platební služby totiž musí zprostředkovat platbu od subjektu X ve prospěch subjektu Y (byť v určitých případech mohou X a Y xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxx xxx xx xxxěti, že český zákonodárce není rozsahem působnosti směrnice vázán v tom smyslu, že může i na služby, které xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxdle našeho názoru vědom toho, že existují určité služby, které nejsou výslovně vyňaty z působnosti druhé směrnice o platebních službách, ačkoli lze toxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxl tak výslovným ustanovením. Tak postupoval např. u platebních transakcí prováděných v rámci správy cizího majetku v souvislosti s advokátní, notářsxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxntované ustanovení jako výčet
taxativní
, neboť v české legislativní praxi je obvyklé naznačit demonstrativní povahu výčtu odpovídajícími jazykovýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxlivých případech samozřejmě vést diskusi o tom, zda určitá služba vůbec vyhovuje pozitivní definici platebních služeb. Přitom je třeba vzít v úvahu i exxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxěr o vynětí z režimu platebních služeb učinit pouze na základě toho, že je splněna některá z výslovně stanovených výjimek.
Český zákonodárce nepovaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výjimka, která z režimu platebních služeb vyjímá „platební transakce uskutečněné výhradně v hotovosti přímo od plátce k příjemci, bez jakéhokoli zásxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxje, nemůže se pojmově vůbec jednat o platební službu a není třeba, aby to zákon stanovil výslovně.
Služby hotovostního oběhu [odst. 3 písm. a)]
Z režxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxí, je třeba rozlišovat sběr, přepravu a doručení bankovek a mincí na straně jedné jako činnosti, které plní převážně transportní funkci, a zpracování bxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xřesunu peněžních prostředků od jedné osoby k druhé, ale na rozdíl od platebních služeb u nich převažuje prvek transportní nad prvkem platebním. Charakxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxické (druhá směrnice o platebních službách proto výslovně zmiňuje „fyzickou přepravu“). Častá je situace, že ten, kdo svěřuje bankovky a mince k přeprxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxebních služeb, neboť ani u platebních služeb není vyloučena totožnost plátce a příjemce, jak výslovně připomíná článek 4 bod 10 směrnice PSD2. V praxi nxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxuzování jednotlivého případu je třeba přihlížet k převažující ekonomické funkci, kterou poskytovaná služba plní, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxí je upraveno zákonem o oběhu bankovek a mincí. Tento zákon definuje zpracování tuzemských bankovek a mincí jako činnost spočívající v jejich roztříděxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xro další oběh a tuzemské bankovky a mince pro další oběh nevhodné (srov. § 7 odst. 4 zák. o oběhu bankovek a mincí). Zpracovávat tuzemské bankovky a mince pxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxracovatele tuzemských bankovek a mincí. Naopak zpracovávání cizozemských bankovek a mincí v ČR zvláštní regulaci nepodléhá.
Směnárenská činnost xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe prostřednictvím směnárenského obchodu jako soustavnou činnost provozovanou vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, ktxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x zák. o směn. činnosti) obchod spočívající ve směně:
a.
bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jixxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxvodu těchto bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz prostřednictvím příjemce provádějícího směnu, za bankovky, mince nebx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhodem tak není (srov. § 2 odst. 2 zák. o směn. činnosti):
a.
vyplacení hotovosti dodavatelem zboží nebo služby odběrateli při placení za zboží nebo slxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb.
Výše popsané zákonné definice si zaslouží bližší vysvětlení. Směnárenská činnost spočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xa jinou měnu. Směnárenským obchodem je dále nákup hotovosti nebo šeku (znějící na měnu X), platí-li kupující u prodávajícího platební kartou (přesně řxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxti prostřednictvím služby cash xxxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx činnosti). Za podmínek stanovených sektorovou legislativou může směnárenskou činnost dále provozovat banka, spořitelní či úvěrní družstvo nebo ČNx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx službou a její poskytování vyžaduje příslušné povolení. Případy, kdy ČNB sankcionuje směnárny za poskytování této služby bez příslušného oprávnění xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxi předložení platební karty, obdobně jako výběr hotovosti z bankomatu (srov. stanovisko ČNB k zákonu o směnárenské činnosti, dostupné na http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxtovost či šek znějící na jinou měnu jako směnárenský obchod. Směnárenským obchodem je konkrétně směna bezhotovostních peněžních prostředků nebo elexxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxých peněz prostřednictvím příjemce provádějícího směnu, za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu [srov. § 2 odst. 1 písm. b) zák. o směn. činnoxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpadně vystaven šek) znějící na měnu Y. Oproti tomu služba cash advance spočívá v dání platebního příkazu platební kartou v měně X a ve vyplacení hotovostx xxxxxx x xxxx xx
x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxí právní úpravě, nebo mají v praxi poměrně omezený rozsah uplatnění. Vyňato je nejen vydávání těchto prostředků, ale i platební transakce prováděné jexxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxku. Přesto však zákon vydávání směnek, šeků a cestovních šeků ani provádění platebních transakcí jimi iniciovaných za platební službu nepovažuje. Důxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxkem představuje v některých členských státech stále ještě poměrně podstatnou část platebního styku (např. ve Francii, Irsku nebo Portugalsku). Jako xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonu ze dne 7. června 1930, Ženevskou úmluvu o jednotném šekovém zákonu ze dne 19. března 1931 a obdobně unifikovanou právní úpravu v angloamerické prxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčnému a šekovému právu.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xransakce probíhá zpravidla běžným způsobem, tedy tak, že v jejím rámci jsou peněžní prostředky odepsány z platebního účtu plátce a připsány na platebnx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxci jako celek. To např. znamená, že odepsání nebo připsání peněžních prostředků nepodléhá zákonem stanoveným informačním povinnostem nebo že při přexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxxx xxxxxx tak nelze tu část smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem, která upravuje používání směnky, šeku nebo cestovního šeku, považovat za rámcovou smlouvx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx ustanovení, na rozdíl od zákona o platebním styku z roku 2009 a druhé směrnice o platebních službách, výslovně neuvádí, že vynětí se týká pouze směnek, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxní zákona je v tomto ohledu nepřesné. Na druhou stranu platí, že celá výjimka pro směnky a šeky je poněkud sporná. Stejně jako lze platební příkaz dát papíxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxší výjimka se týká vydávání papírových poukázek na zboží nebo služby a provádění platebních transakcí iniciovaných těmito poukázkami. V praxi se může xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxlu § 1939 a násl. obč. zák.). U této výjimky nezáleží na rozsahu zboží nebo služeb, které lze za papírovou poukázku získat, ani na územním rozsahu, v němž mxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxe § 3 odst. 3 písm. c) bodů 4 až 7.
Poštovní poukaz [odst. 3 písm. c) bod 3]
Poštovní poukaz patří v ČR k tradičním nástrojům platebního styku. Přesto všax xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtečnost, že služba poštovního poukazu podléhá zvláštní právní úpravě jako poštovní služba v zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Tento zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtnému poskytování služby poštovního poukazu se vyžaduje živnostenské oprávnění a poštovní licence nebo tzv. zvláštní poštovní licence (srov. § 18 odxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxské pošty, s. p. upravují jak vnitrostátní poštovní poukázky, tak poštovní poukázky do zahraničí.
Rozlišují se čtyři druhy vnitrostátních poštovxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xčet příjemce. Poštovní poukázka A má ještě jakousi variaci “poštovní poukázka A - doklad V”, kdy na základě dohody mezi Českou poštou, s. p., a příjemcem xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxí příjemci v hotovosti. U poštovní poukázky C skládá odesílatel poukázanou částku v hotovosti a vyplacení této částky příjemci probíhá rovněž v hotovoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdující pracovní den po dni podání poštovní poukázky. V zahraničním platebním styku lze využít poštovní poukázky Z/C, které jsou obdobou poštovních poxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xěloruska, Bulharska, Maďarska a Polska lze využít i poštovní poukázku Z/A, která je obdobou poštovní poukázky A.
Obdobně jako v případě směnek, šekx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxí poukázané částky z platebního účtu odesílatele nebo její připsání na platební účet příjemce, k nimž dochází u poštovních poukázek A a B, nepodléhá režxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxým rozsahem použití a provádění platebních transakcí iniciovaných těmito platebními prostředky. Uvedená výjimka se někdy označuje také jako výjimkx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxební prostředky, neboť papírové poukazy na zboží a služby jsou vyňaty již podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2, a to bez ohledu na rozsah jejich použití. Výjimkx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrostředku stanoví komentované ustanovení dvě kritéria, a to jednak kritérium územní a jednak kritérium věcné. Podle územního kritéria se výjimka týkx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu dodavatelů. Podle věcného kritéria jsou vyňaty platební prostředky, kterými lze zaplatit pouze omezený okruh zboží nebo služeb. Podmínky výjimky jxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxá komise v této souvislosti při transpozici první směrnice o platebních službách výslovně upozornila členské státy, že stanovení takových limitů by bxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xřípadech je třeba posuzovat obě kritéria ve vzájemné souvislosti. Čím je širší xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xe třeba trvat na omezenosti územního rozsahu použití platebního prostředku. Pro doplnění uvádíme, že limit podle § 252 odst. 1 je limitem pro oznámení Čxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxozici první směrnice o platebních službách uvedla některé příklady platebních prostředků spadajících do působnosti komentovaného ustanovení. Omexxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxty na veřejnou dopravu. Omezené z hlediska územního rozsahu použití jsou např. různé členské a klubové karty nebo karty, kterými lze platit pouze v rámcx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k zákonu dále uvádí jako příklad omezeného územního rozsahu prostředek, který lze použít pouze v rámci jednotlivé kulturní akce (hudební festival).
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxzenost sítě je dána tím, že jsou akceptovány pouze vydavatelem nebo úzkým okruhem dodavatelů. Jsou-li palivové karty akceptovány ve větším množství sxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxím pouze provozní kapaliny, či náhradní díly (standardně drobného charakteru), pak zde znaky omezené sítě přítomny jsou. Je-li však možné prostřednixxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxý prostředek je však třeba případ od případu.
Poměrně komplikované je posouzení aplikace výjimky také na různé dárkové karty. Vzhledem k tomu, že poxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xárky, považovat za dostatečné věcné omezení. Proto jsou dárkové karty vyňaty z režimu platebních služeb pouze v případě, že přistoupí ještě nějaké dalxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxků nebo služeb různých druhů, ale jen určité značky, dárková karta použitelná pouze v rámci jednoho obchodního domu nebo obchodního řetězce).
S ohlxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx x čl. 37 odst. 5 směrnice PSD2) lze hledat typické případy omezených sítí většího rozsahu právě v informacích publikovaných národními dohledovými orgáxx x xxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xdkladu ČNB způsob, jakým tyto platby provádí, jestliže objem těchto plateb za posledních 12 měsíců poprvé přesáhne částku odpovídající 1 000 000 €. Násxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xbsahuje popis těchto činností (dostupné na https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/platebni-styk/.galleries/pravni_predpisy/download/sexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, provozní kapaliny a opravy) v sítích více provozovatelů čerpacích stanic.
2.
Vydávání palivových karet, které slouží k provádění plateb za jakéxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xer nabízených provozovatelem jedné sociální sítě při použití speciálního herního účtu sloužícího výhradně k provádění plateb za tento obsah.
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxající pod výjimku pro omezenou síť.
Elektronické stravenky [odst. 3 písm. c) bod 5]
Na stravenky bylo možné podle zákona o platebním styku z roku 20xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxsahuje i komentovaný zákon. Nicméně současná právní úprava převzala po vzoru druhé směrnice o platebních službách i výjimku pro prostředky platné pouxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxnkrétního zboží nebo služeb od dodavatelů, kteří mají obchodní smlouvu s vydavatelem [srov. čl. 3 písm. k) bod iii) směrnice PSD2].
Komentované ustxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxplatit pouze stravování poskytované podle zákona upravujícího daně z příjmů jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na praxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xa základě smlouvy mezi dodavatelem a tím, kdo tyto prostředky vydal.
Daný prostředek musí umožnit pouze vnitrostátní platbu. V opačném případě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxíjmů [srov. § 6 odst. 9 písm. b) zák. o daních z příjmů]. K tomu uvádíme, že stejně jako nelze zabránit, aby bylo papírovou stravenkou zaměstnancem zakoupxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxí stravování. Poslední podmínkou je, že stravování je poskytováno na základě smlouvy mezi dodavatelem a tím, kdo prostředek vydal. V praxi se objevila xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxl karetní asociace, ke kterým přistupuje jak vydavatel, tak příjemce, je podle našeho názoru i zde podmínka existence smlouvy splněna.
Benefit kartx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxebních službách, která umožňuje výjimku pro prostředky platné pouze v jednom členském státě, regulované vnitrostátním nebo regionálním veřejným orxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxem [srov. čl. 3 písm. k) bod iii) směrnice PSD2]. V případě papírových poukázek lze i zde aplikovat výjimku podle odstavce 3 písm. c) bodu 2. V některých přxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxlze výjimku aplikovat. Prostředek musí být určen pouze k zaplacení nepeněžitého plnění podle § 6 odst. 9 písm. d) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxlušníkovi,
b.
plnění musí být poskytováno z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxkytnutí:
1.
pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení,
2.
pořízenx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxěstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období,
4.
použití "zařízení péče o děti předxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxh pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50% plochy.
Poslední podmínkou je, že nepeněžité plnění je poskytováno na základě smlouvx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v rámci karetní asociace. Vzhledem k existenci pravidel karetní asociace, ke kterým přistupuje jak vydavatel, tak příjemce, je podle našeho názoru i zxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx ustanovení neobsahoval. Dávku v hmotné nouzi lze vyplatit mimo jiné prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě (srov. x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxní poukázky ani platba prostřednictvím poukázky prováděná není platební službou. To platí i tehdy, bude-li mít poukázka elektronickou podobu. V přípxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x písm. c) bod 4].
K písm. d)
V písmenu d) je obsažen poměrně nesourodý výčet plateb, které jsou vyňaty z režimu platebních služeb. Tyto platby jsou vymxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxsm. d) bod 1]
Za platební službu se nepovažuje provádění plateb mezi poskytovateli nebo jejich pověřenými zástupci na jejich vlastní účet. Jedná se txxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxchybně má na mysli spíše osoby oprávněné poskytovat platební služby. Dikce komentovaného ustanovení byla převzata z druhé směrnice o platebních služxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxli jako označení osoby, která je oprávněna poskytovat platební služby z hlediska veřejného práva (srov. § 127). Vzhledem k povinnosti eurokonformníhx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní rozumět osobu oprávněnou poskytovat platební služby (srov. § 5).
Výjimka upravená v komentovaném ustanovení je problematická. Výjimka měla snxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí transakce prováděné mezi těmito osobami na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxkytovaly i jiné osoby, pro které může poskytování platebních služeb představovat pouze jednu z několika obchodních činností (srov. § 8), přičemž tyto xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxlad lze uvést platební transakci, ve které cestovní kancelář převádí peněžní prostředky ze svého bankovního účtu na bankovní účet mobilního operátorx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxukazování peněz) a že mobilní operátor zároveň poskytuje svým klientům platební služby (např. placení mobilním telefonem), není banka cestovní kancxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxrátora při poskytování platebních služeb. Kdyby však cestovní kancelář využívala služby jiného mobilního operátora, který by shodou okolností svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xvedeného příkladu vyplývá nejen to, že komentované ustanovení vede k absurdním důsledkům, ale i to, že v praxi je v řadě případů obtížně aplikovatelné. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxatební služby, případně zda jsou obchodním zástupcem osoby oprávněné poskytovat platební služby. Zjistit a ověřit tuto skutečnost je pro poskytovatxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxinou zcela nemožné, a to tím spíše, že druhý uživatel je pro účely platební transakce identifikován pouze pomocí jedinečného identifikátoru, což nemuxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. d) bod 2]
Komentované ustanovení vylučuje z režimu platebních služeb platební transakce prováděné v rámci podnikatelského seskupení bez účasti nxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxnsakce. Zákon pojem podnikatelského seskupení nedefinuje. Pojem je použit jako nadpis dílu 9 části I hlavy I z. o. k. Díl 9 se uplatní na poměrně široký oxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podnikem, nebo mezi dceřinými podniky téhož mateřského podniku [srov. čl. 3 písm. n) směrnice PSD2]. Eurokonformní výklad by tak spíše vedl k aplikaci xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxě platí, že sama výjimka v druhé směrnici o platebních službách je konstruována nestandardně; platí totiž pouze za předpokladu, že mezi ovládající a ovxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx není nikdy platební službou. V daném schématu totiž zcela chybí zprostředkující osoba. To platí obecně, a nejen v případě podnikatelského seskupení.
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkce prováděné v rámci platebního systému nebo systému pro vypořádání obchodů s cennými papíry. Důvodem je specifický charakter uvedených platebních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx komentovaného zákona (srov. zejména komentář k § 110 až 116) a v části sedmé z. p. k. t. Uvedená výjimka se však uplatní nejen pro platební systémy s neodvoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x vypořádací systémy, které výhody neodvolatelnosti nepožívají [srov. § 2 odst. 2 písm. k)].
Správa cenných papírů [odst. 3 písm. d) bod 4]
Komentovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxvzato z českého znění druhé směrnice o platebních službách. V anglickém, německém a francouzském znění směrnice se používají výrazy angl. securities xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxliš jasnou představu, které služby by měly spadat do rozsahu této výjimky. Je zde jistá souvislost s doplňkovou investiční službou úschova a správa invxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Při výkladu lze vyjít i z toho, že ustanovení směrnice kromě správy cenných papírů zmiňuje také výplatu dividend, výnosů nebo jiných příjmů.
Správa xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) a exekučního řádu. Míněna je tedy advokátní, notxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxní nebo notářské úschovy s tím, že advokát nebo notář je podle smlouvy povinen při splnění stanovených podmínek vyplatit tyto peněžní prostředky příjexxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxanspozici první směrnice o platebních službách zaujala stanovisko, že nebylo cílem evropského zákonodárce podrobit tyto vztahy režimu platebních sxxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z roku 2009 u negativního vymezení platebních služeb výslovné ustanovení týkající se advokátní a notářské úschovy. Významným argumentem byla v této xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxry ČR. Komentovaný zákon rozšířil výjimku i na exekutorskou úschovu, neboť výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxváděné osobou, která jedná jménem plátce, nebo příjemcem při nákupu nebo prodeji zboží nebo poskytování nebo čerpání služeb, nebo osobou, která na účex xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xrodeje, poskytování nebo čerpání. Za touto poněkud krkolomnou formulací se skrývá tzv. výjimka pro obchodní zástupce. Zákon se však na rozdíl od druhé xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v občanském zákoníku (srov. § 2483 až 2520 obč. zák.).
Tato výjimka dopadá na případy, kdy mezi plátce a příjemce sice vstupuje třetí osoba, která pro xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxladový právní vztah mezi plátcem a příjemcem, a to buď tím, že při uzavření této smlouvy jedná jménem jedné ze smluvních stran, nebo tak, že uzavření této xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxná-li při uzavření smlouvy jménem plátce i příjemce, pak výjimku aplikovat nelze. To platí obdobně při zprostředkování uzavření smlouvy. To je zásadnx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xropojovaly plátce a příjemce při uzavření smlouvy a zároveň zprostředkovaly převod peněžních prostředků. Bude-li taková platforma zastupovat plátxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx činnost potřebuje příslušné oprávnění.
Digitální obsah [odst. 3 písm. e)]
Výjimka pro digitální obsah doznala oproti úpravě v zákoně o platebním xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxrátor ve smyslu zákona o elektronických komunikacích [srov. § 2 písm. e) a n) zák. o elektronických komunikacích]. Další podmínkou je, že částka jednxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx uživatel“ komentovaný zákon nijak nedefinuje. Pojem je přitom z pohledu limitů zásadní. Domníváme se, že pojem je třeba vykládat ve smyslu subjektu, kxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx s různým telefonním číslem, pak je koncovým uživatelem držitel jednotlivé SIM, byť právně jsou všechny SIM používány na účet a jménem právnické osoby. xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xe:
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxkačního zařízení za účelem pořízení vstupenky či jízdenky, nebo za charitativním účelem.
Zákon pojem „digitální obsah“ nedefinuje. Přitom drxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xebo spotřeba jsou omezeny na technické zařízení a jejichž součástí žádným způsobem není použití nebo spotřeba fyzického zboží či služeb“ (srov. čl. 4 bxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí). K vymezení pojmu „elektronické komunikační zařízení“ lze využít definici pro účely zákona o elektronických komunikacích, které za něj považuje txxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx x elektronických komunikacích]. Typickým příkladem je mobilní telefon. Pojmy „vstupenka“ a „jízdenka“ je třeba vykládat v jejich obvyklém jazykovém xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxh byla poměrně podrobně diskutována otázka, jak příslušné limity počítat. Názor Evropské komise byl ten, že pro jejich výpočet lze použít i průměr za urxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxilním telefonem tedy mohou nastat tři různé situace. Jednak může být předplacený zůstatek kreditu mobilního telefonu použit pouze k zaplacení služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xeněžních prostředků mezi dvěma osobami [uživatel platí přímo mobilnímu operátorovi svůj vlastní dluh mimoplatební povahy bez zprostředkování třetx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxob, které však spadají do rozsahu výjimky pro tzv. digitální obsah. V takovém případě se podle komentovaného ustanovení rovněž nejedná o platební služxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxh podřadit nelze. V takovém případě se jedná o platební službu.
Podle § 252 odst. 2 osoba, která začne provádět platby uvedené v § 3 odst. 3 písm. e), oznxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xykonávaných v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) [srov. § 252 odst. 3]. Seznam obsahuje popis této činnosti (dostupné na https://www.cnb.cz/export/sites/cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní poplatek ve zdravotnictví, cestovní pojištění, televizní hlasování) prováděné prostřednictvím mobilního zařízení. Nelze platit za fyzické zboxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxající pod výjimku pro digitální obsah.
K písm. f)
Z režimu platebních služeb jsou vyňaty dva případy vyplacení hotovosti. Jedná se o vyplacení hotoxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxa právě jen na službu poskytovanou tím, kdo vyplácí hotovost, takže ostatní části platební transakce (např. odepsání částky platební transakce z platxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtní povinnost informovat uživatele o poplatcích za výběr z bankomatu. Konkrétně má být plněna před provedením platební transakce a na stvrzence po proxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x něm vyjádřeny (srov. § 545 obč. zák.). Neshodnou-li se strany na úplatě za výběr, lze obtížně mluvit o vzniku smluvního konsenzu. Povinnost domluvit se xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který stanoví povinnost vydat na žádost doklad o zakoupení služby. Doklad má obsahovat i cenu za poskytnutí služby (srov. § 16 odst. 1 zák. o ochraně spoxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxformovat uživatele o případné úplatě za použití platebního prostředku, neboť jestliže by uživatel nebyl o úplatě předem informován, nemohl by ohlednx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxňato vyplacení hotovosti dodavatelem zboží nebo služby při placení za zboží nebo službu (tzv. služba cash back). Tato služba je nejčastěji poskytovánx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxsti, přičemž z platebního účtu zákazníka vedeného u jeho poskytovatele je následně odepsána jak částka zaplacená za odebrané zboží nebo čerpanou služxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxpodléhá. Službu je třeba odlišovat od služby cash advanced, u které chybí prvek placení za jiné zboží či službu.
Nezávislí provozovatelé bankomatů [xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xménem vydavatele platebního prostředku, jestliže tato osoba neposkytuje jiné platební služby. Je třeba přiznat, že smysl uvedené výjimky je nejasnýx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxatu jménem vydavatele platebního prostředku, jak požaduje komentované ustanovení, potom sám není s uživatelem v žádném smluvním vztahu a již z toho vyxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xrgument, protože nadbytečných ustanovení je ve druhé směrnici o platebních službách celá řada. Navíc, jestliže provozovatel bankomatu jedná při vypxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxtu poskytuje ještě další platební služby nebo nikoli, takže ani dovětek komentovaného ustanovení v takovém případě příliš mnoho smyslu nedává. Autořx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm vydavatele platebního prostředku, nemá být přeceňován. Při tomto výkladu se tedy uvedená výjimka týká i případů, kdy provozovatel bankomatu je s užixxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxužba je však na základě komentovaného ustanovení z režimu platebních služeb vyňata, jestliže provozovatel bankomatu neposkytuje jiné platební služxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xni nemusí dodržovat povinnosti vyplývající ze smlouvy o jednorázové platební transakci, např. informační povinnost nebo odpovědnost za nesprávně pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxvné výši. Některé situace lze samozřejmě vyřešit i mimo režim platebních služeb podle obecné právní úpravy, ale není jasné, proč má mít vztah mezi uživaxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxužby [písm. g)]
Z režimu platebních služeb jsou vyňaty služby poskytovatelů technických služeb, kteří podporují poskytování platebních služeb, axxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxb je skutečnost, že jsou poskytovány nikoli uživatelům, ale poskytovatelům v souvislosti s tím, že oni poskytují platební služby uživatelům. Jejich cxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxmka je do značné míry nadbytečná, protože pokud poskytovatelé technických služeb nevstupují do smluvního vztahu s uživateli, nemohou jim ani poskytoxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxnkomatů nebo se zpracováním informací nebo různé další služby označované jako back office.
Jestliže uvedené technické služby využívá platební inxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxléhá oznamovací povinnosti vůči ČNB (srov. § 29 a § 88). Zákon výslovně stanoví, že činnost, která naplní znaky služby nepřímého dání platebního příkazx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlatebních služeb, pak je třeba je považovat za platební služby i přes případné naplnění části komentované negativní části definice. Stále však platí, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtek, která mohou být uživateli poskytována poskytovatelem vedoucím účet s využitím poskytovatele technických služeb.
Související ustanovení:
x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x x6 -
kapitál
, § 29 - výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby, § 88 - výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx § 157 - odvolání souhlasu plátce, § 160 - odvolání platebního příkazu, § 169 - lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce, § 170 - lhůtx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, § 172 - lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet, § 176 - vrácení částky platební transakce, k níž dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxnnosti napravit neautorizovanou platební transakci, § 183 - subjekt povinnosti napravit nesprávně provedenou platební transakci, § 235 - přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, § 254 - úplata za použití platebního prostředku
Související předpisy:
x xxx x xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx x xx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxch službách,
§ 6 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
§ 43 odst. 4 zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§ 4 odst. 3 z. p. k. t.,
čl. 2 odst. 11 směrnice o právech spotřebitelů,
čl. 2 odst. 1 nařízení CBP,
čl. 2 odst. 2x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x9. března 1931
Evropská předloha:
čl. 1 odst. 1, čl. 3, čl. 4 bod 3 a 44, čl. 15, čl. 37 odst. 5, příloha I směrnice PSD2
Literatura:
LEIXNER, Ix xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxholders for cross-border ATM withdrawals, 27.1.2011, k dispozici na ec.europa.eu.
Stanovisko České národní banky k zákonu o směnárenské činnostxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxé peníze jako jednu z podob peněžních prostředků [srov. § 2 odst. 1 písm. c)]. Obsahuje jednak pozitivní definici elektronických peněz (odstavec 1) a jexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx čtyři podmínky. Ke splnění těchto podmínek musí dojít kumulativně. Peněžní hodnota, která by nesplňovala byť jen jednu podmínku, nemůže být považováxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
-
být vydávána při přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí,
-
být přijímána třetí osobou odlišnou od toho, kdo ji xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxože novou evropskou právní úpravou platebních služeb nebyla stávající druhá směrnice o elektronických penězích dotčena. Jediná změna, kterou v defixxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x roku 2009 předpokládala přijímání peněžní hodnoty třetími osobami odlišnými od jejího vydavatele, tedy alespoň dvěma takovými osobami, zatímco podxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxušného ustanovení v druhé směrnicí o elektronických penězích (srov. čl. 2 odst. 2 směrnice EMD2, „elektronickými penězi se rozumí hodnota přijímaná jxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxké peníze jsou hodnotou vyjádřenou v penězích, tedy ve všeobecném ekvivalentu sloužícím jako prostředek placení. Elektronické peníze mají podobu elxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch peněz od bezhotovostních peněžních prostředků jako další podoby peněžních prostředků. Bezhotovostní peněžní prostředky v zásadě splňují všechnx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x podobě písemných záznamů, což však v praktickém xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxmání vkladů, ale také k vydávání elektronických peněz. Samotná definice tedy nedává odpověď na otázku, jak se elektronické peníze odlišují od bezhotoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxhována dualita právní úpravy platebních služeb podle druhé směrnice o platebních službách a právní úpravy elektronických peněz podle druhé směrnice x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x když se autoři komentáře domnívají, že tyto rozdíly jsou založeny na ryze formálních kritériích, v praxi s tím zřejmě žádné zásadní problémy nevznikajxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo s bezhotovostními peněžními prostředky, a podle své volby požádá ČNB o příslušné povolení k činnosti. V soukromoprávní rovině podléhá poskytovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxíží sahají ještě do doby před přijetím první směrnice o platebních službách, tedy před rok 2007. V českém právním řádu existuje tzv. bankovní monopol. Vxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xísm. a) zák. o spoř. a úvěr. družstvech]. Tento princip byl oslaben přijetím zákona č. 62/2006 Sb., který novelizoval zákon o platebním styku z roku 200x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xlektronické peníze, kterými byly instituce elektronických peněz (srov. § 18b zák. o platebním styku z roku 2002) a jiné osoby na základě povolení ČNB (xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xřijaté peněžní prostředky neprodleně vyměněné za elektronické peníze se formálně nepovažovaly za vklad podle zákona o bankách (srov. § 15 odst. 4 zákx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxěrových institucí a ve stanoveném rozsahu se na ni vztahoval zákon o bankách (srov. § 18d odst. 1 zák. o platebním styku z roku 2002).
V roce 2007 byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xále prohloubila. Byly zavedeny nové kategorie osob, kterými byly platební instituce (§ 7 zák. o platebním styku z roku 2009) a poskytovatelé platebníxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xyto peněžní prostředky se opět nepovažovaly za vklad (§ 19 zák. o platebním styku z roku 2009), i když se z materiálního hlediska takové přijímání peněžxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxích, která postavila najisto, že elektronické peníze, tedy peněžní hodnota může být zaznamenána elektronicky na hmotném nosiči, který má ve svém držexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxeného přístupu (server-based e-money). V prvém případě se může jednat o plastovou kartu, na které jsou elektronické peníze uloženy v jejím čipu nebo maxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxním karty. V druhém případě jsou elektronické peníze uloženy na účtu, k němuž držitel přistupuje prostřednictvím sítě internet a k placení dochází zadxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xetřel.
Do přijetí druhé směrnice o elektronických penězích byl přípustný výklad, že elektronické peníze mají sloužit k náhradě fyzických peněz, txxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o elektronických penězích), v němž je jejich hodnota zaznamenána, že při ztrátě nebo zničení tohoto hmotného nosiče držitel nese ztrátu peněžních proxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxased e-money.
Neobstojí ani pojetí založené na tom, že elektronické peníze slouží pouze k placení malých částek (k tzv. mikroplatbám). První směrnxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx náhradu mincí a bankovek, které se ukládají na elektronickém médiu, jako jsou čipová karta nebo paměť počítače, a které jsou obecně určeny pro uskutečňxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxí elektronických peněz od bezhotovostních peněžních prostředků má i některé praktické důsledky, např. z hlediska poskytování úroků. Zatímco vydavaxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxov. § 193 odst. 3), bezhotovostní peněžní prostředky na účtu v zásadě úročeny jsou. Výjimku tvoří pouze peněžní prostředky přijímané poskytovatelem pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako uchovatele hodnoty.
Jako problematická se může za určitých okolností jevit i skutečnost, že na elektronické peníze se vztahuje zpětná výměnax xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxatebního účtu kdykoli xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtu za stejných podmínek, za jakých probíhá zpětná výměna, tedy výměna elektronických peněz na bezhotovostní peněžní prostředky.
Otázky, které xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxonickými penězi a bezhotovostními peněžními prostředky, resp. mezi převody s nimi prováděnými. Formálnost odlišení elektronických peněz od bezhotxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxení platební transakce nejsou vkladem ani elektronickými penězi. Obdobně to platí pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (srov. § 21 a § 6x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxů, je tzv. teorie uzavřeného okruhu.
Tato teorie vychází z použití množného čísla v odstavci 1 písm. c), že elektronické peníze představují peněžní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxá, že elektronické peníze budou v oběhu mezi osobami přijímajícími elektronické peníze. Tento výklad podporuje i odstavec 1 písm. d) komentovaného usxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxe přijme elektronické peníze, musí z povahy věci zůstat splněny i zbývající definiční znaky elektronických peněz. To znamená, že i po provedení platebxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxšná od vydavatele, která elektronické peníze přijala, má možnost s touto peněžní hodnotou provést další platební transakci osobě odlišné od vydavatexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xlektronických peněz vstupuje do právního postavení držitele, tedy přecházejí na ni práva a povinnosti držitele, což znamená, že může kdykoliv požádax x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxronických peněz, protože nepovažuje za elektronické peníze každou peněžní hodnotu splňující podmínky komentovaného ustanovení, ale dává smysl konxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxětnou výměnu elektronických peněz. Pokud by platební transakcí s elektronickými penězi došlo k zániku elektronických peněz na straně příjemce této pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxba, která není spotřebitelem.
A konečně by zcela ztratila význam právní úprava ochrany peněžních prostředků přijatých platební institucí nebo poxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnsakcí s elektronickými penězi, by pak nutně vedlo k závěru, že institut ochrany peněžních prostředků přijatých od uživatelů je nadbytečný.
I v teoxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxy bude potřeba, aby na začátku existovalo rozhodnutí, na základě kterého bude peněžní hodnota považována buď za elektronické peníze, anebo za bezhotoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxku, ČNB požádá.
Zdá se však, že ani teorie uzavřeného okruhu nenajde širší podporu. Soudní dvůr EU v rozhodnutí ve věci C-389/17 Paysera LT UAB dovodxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve výši odpovídající jejich jmenovité hodnotě na bankovní účet třetí osoby, a stejně tak provedení platební transakce, kdy kupující na pokyn prodávajxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxžitele), a to ve výši odpovídající jmenovité hodnotě obdržených peněžních prostředků. Soudní dvůr EU tedy vychází z toho, že elektronické peníze neobxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxerém jsou také elektronické peníze), ale naopak na základě provedené platební transakce mění elektronické peníze svoji podobu na bezhotovostní peněxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxkých peněz (vydáním elektronických peněz).
Na závěr dodáváme, že elektronickými penězi nejsou virtuální měny, které zažívají v posledních letecx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxx. stablecoins, jejichž hodnota bude navázána na koš měn, nebude definice elektronických peněz zřejmě naplněna z důvodu kolísání hodnoty, a tím pádem pxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxona, která upravují negativní definici platebních služeb. Stejná legislativní technika je použita ve druhé směrnici o elektronických penězích. Přixxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxi o platebních službách je potřeba považovat za odkazy na druhou směrnici o platebních službách. A protože ve druhé směrnici o platebních službách došlx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxněz, tedy některé peněžní hodnoty, které by jinak splňovaly pozitivní definici elektronických peněz, nejsou nově považovány za elektronické peníze x xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxněžní hodnotou zaplatit, anebo slouží k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem takové peněžního hodnoty [srov. § 3 odst. 3 pxxxx xx xxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx je určena pouze k zaplacení stravování nebo pouze k zaplacení nepeněžitého plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému přxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, zajištění a udržení příjmů, za podmínky, že jsou osvobozeny od daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu [srov. § 3 odst. 3 písm. c) bod 5 a 6].
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o pomoci v hmotné nouzi [srov. § 3 odst. 3 písm. c) bod 7].
Elektronickými penězi není ani peněžní hodnota určená pouze k placení za digitální obsah, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxelem v rámci stanoveného limitu [srov. § 3 odst. 3 písm. e)].
Uvedené výjimky z pozitivní definice elektronických peněz se uplatní pouze v případě, žx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xmezenou síť, na jiné než vymezené účely, přeshraničně nebo nad stanovený limit, jednalo by se od počátku o elektronické peníze, přestože by s nimi držitxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxádá Evropské komisi, aby přijala prováděcí opatření, kterými by negativní vymezení elektronických peněz blíže vymezila. K přijetí takových prováděxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xrostředků svěřených platební instituci, § 65 - některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 193 - smlouva o vydxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxna u osob přijímajících elektronické peníze, které nejsou spotřebiteli
Související předpisy:
§ 1 odst. 2 zák. o spoř. x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronických peněz v rámci takových platebních transakcí, jako jsou transakce, o něž jde ve věci v původním řízení, představují činnosti spojené s vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxže platební transakce.
(C-389/17 Paysera LT UAB)
ČÁST DRUHÁ
OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xůvodové zprávy:
Ustanovení § 5 taxativně vymezuje osoby oprávněné poskytovat platební služby jako podnikání. Na toto ustanovení navazuje příslušxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxonů na finančním trhu (jako například banky, které musí mít ve své licenci podle zákona o bankách povoleno poskytovat platební služby), Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xevykonává podle § 44c zákona o České národní bance dohled.
K § 5
Poskytování platebních služeb podnikatelským způsobem je tzv. regulovanou činnosxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxnoprávního oprávnění rozlišuje komentované ustanovení celkem 13 kategorií osob oprávněných poskytovat platební služby podnikatelským způsobem. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtebním účtu [písmeno j)], zahraničního správce informací o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdnotlivé kategorie osob oprávněných vydávat elektronické peníze.
Veřejnoprávní oprávnění se k poskytování platebních služeb vyžaduje pouze texxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx podnikatele ve vztahu k určité činnosti považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxikání, jestliže jde o výdělečnou činnost vykonávanou samostatně na vlastní účet a odpovědnost způsobem obdobným živnostenskému způsobu se záměrem čxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxov. § 2 živnostenského zákona), resp. s pojmovými znaky podnikání podle někdejšího obchodního zákoníku (srov. § 2 odst. 1 obch. zák.), a proto lze odkáxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxvat od pojmu poskytovatele (platebních služeb). Osobou oprávněnou poskytovat platební služby je ten, komu bylo uděleno příslušné veřejnoprávní oprxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxu na to, zda platební služby skutečně poskytuje nebo nikoli. Poskytovatelem je naproti tomu ten, kdo platební služby skutečně poskytuje jako podnikatxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. ustanovení části čtvrté upravující vzájemná práva a povinnosti při poskytování platebních služeb ukládají povinnosti poskytovatelům, ustanovenx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby jako podnikatel osoba, která nespadá do žádné z kategorií osob oprávněných poskytovat platební služby, jde o přestupek podle § 234 odst. 1 písm. xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxestupcích, takže jejich jednočinný souběh je vyloučen. Neoprávněné poskytování platebních služeb podnikatelským způsobem může naplnit i znaky skuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (srov. § 251 tr. zák.).
K písm. a)
Banky jsou oprávněny poskytovat platební služby na základě § 1 odst. 3 písm. c) zák. o bankách, podle něhož je poskytxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxa měla poskytování platebních služeb povoleno v bankovní licenci, což je však pravidlem.
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxmo na základě oprávnění uděleného jim v jejich domovském státě, aniž musejí žádat ČNB o udělení bankovní licence. Činnosti, na které se vztahuje tzv. jexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxla oprávněna k poskytování platebních služeb již na základě oprávnění uděleného jí v jejím domovském členském státě a aby byla splněna oznamovací povixxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxrávněny vykonávat v ČR činnost pouze prostřednictvím pobočky a pouze tehdy, jestliže jim ČNB udělí bankovní licenci (srov. § 5 odst. 1 zák. o bankách). Txxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx režim jako zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě mají tzv. oprávněné finanční instituce, což jsou zahraniční finanční instituce, které sixx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxoby jsou oprávněny poskytovat v ČR platební služby na základě tzv. jednotné licence (srov. § 5e zák. o bankách), jsou-li k poskytování platebních služex xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxo družstevní záložny, srov. legislativní zkratku zavedenou v § 1 odst. 1 zák. o spoř. a úvěr. družstvech) jsou oprávněna poskytovat platební služby na zxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxní družstva vykonávat nad rámec přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Obdobně jako v případě bank je i zde podmínkou, aby spořitelní a úvěrní družstvo mxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxního družstva. Tato podmínka představuje u některých platebních služeb poměrně významné omezení, neboť v praxi znamená, že spořitelní a úvěrní družsxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxz nebo služby nepřímého dání platebního příkazu.
K písm. d)
Instituce elektronických peněz (srov. § 66) jsou oprávněny poskytovat platební službx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x 67 odst. 1 písm. b) a c)].
K písm. e)
Zahraniční instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxladě oprávnění uděleného jim v jejich domovském státě, aniž musejí žádat ČNB o udělení povolení k činnosti. Činnosti, na které se vztahuje tzv. jednotnx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se elektronických peněz. Podmínkou v tomto případě je, aby zahraniční instituce elektronických peněz byla oprávněna k poskytování dané platební sluxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxského státu (srov. § 98).
K písm. f)
Vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu (srov. § 99 odst. 1) jsou oprávněni poskytovat platební služby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x7 odst. 1 písm. b) a c)]. Od institucí elektronických peněz se liší v tom, že pro obě skupiny platebních služeb se uplatňují určitá kvantitativní omezení xxxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxe tehdy, jestliže průměr jím vydaných elektronických peněz v oběhu nepřevýší částku odpovídající 5 000 000 €. Poskytovat platební služby netýkající sx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxbních transakcí netýkajících se elektronických peněz nepřevýší 3 000 000 €.
K písm. g)
Platební instituce (srov. § 7) jsou oprávněny poskytovat plxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xlenském státě mají tzv. jednotný pas, což znamená, že jsou oprávněny vykonávat v ČR určité činnosti přímo na základě oprávnění uděleného jim v jejich doxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb. Podmínkou v tomto případě je, aby zahraniční platební instituce elektronických peněz byla oprávněna k poskytování dané platební služby již xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátu (srov. § 40).
K písm. i)
Poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (srov. § 58 odst. 1) jsou oprávněni poskytovat platební služby, na něž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrčitá kvantitativní omezení (srov. § 58 odst. 2 a 3). Poskytovat platební služby je poskytovatel platebních služeb malého rozsahu oprávněn pouze tehdxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxrávněni poskytovat pouze službu informování o platebním účtu (srov. § 41).
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxnávat v ČR určité činnosti přímo na základě oprávnění uděleného jim v jejich domovském státě, aniž musejí žádat ČNB o udělení povolení k činnosti. Činnoxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxční správce informací o platebním účtu byl oprávněn k poskytování služby informování o platebním účtu již na základě oprávnění uděleného mu v jeho domoxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxovní licence jsou oprávněni poskytovat platební služby, jestliže jejich poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní částky poštovním xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbní služby, aniž je nutné, aby tyto platební služby jakkoli souvisely s dodáním peněžní částky poštovním poukazem. Dodání peněžní částky poštovním poxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovní licence poskytovat platební služby spočívá pouze v tom, že zákonodárce zřejmě chtěl vyhovět požadavku druhé směrnice o platebních službách, ktexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxnosti umožnit všem osobám podnikajícím v oblasti poštovních služeb, a proto omezil tuto možnost pouze na držitele poštovní licence, jejichž činnost sx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxzem.
K písm. m)
ČNB je oprávněna poskytovat platební služby na základě § 34 odst. 1 zák. o ČNB, podle něhož je ČNB oprávněna za podmínek obvyklých v banxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxřadit i poskytování platebních služeb. Dále je ČNB oprávněna poskytovat platební služby na základě § 30 zák. o ČNB, podle něhož vede ČNB účty podle rozpoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxskytuje platební služby (srov. § 33 odst. 2 rozpočtových pravidel).
Na ČNB se při poskytování platebních služeb vztahují v plném rozsahu ta ustanovxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxacích a informačních povinností vůči ČNB). Dodržování těchto povinností však není předmětem dohledu, protože je vyloučeno, aby ČNB vykonávala dohlex xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxnančním arbitrem [srov. § 1 odst. 1 písm. a) zák. o fin. arbitrovi].
Související ustanovení:
§ 3 - platební služba, § 6 - oprávnění vydávat elektronxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v jiném členském státě v České republice, § 41 - správce informací o platebním účtu, § 57 - výkon činnosti zahraničního správce informací o platebním účtx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xozsah povolení k činnosti instituce elektronických peněz, § 98 - výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 1 odst. 1, § 3 odst. 1 písm. b) zák. o spoř. a úvěr. družstvechx
x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx a) zák. o fin. arbitrovi,
§ 9 odst. 1 zák. o některých přestupcích
Evropská předloha:
čl. 1 odst. 1, čl. 37 odst. 1 směrnice PSD2
Literatura:
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx VÝBORNÝ, P. Zákon o České národní bance. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx § 6 je obdobné k ustanovení § 5 ve vztahu k vydávání elektronických peněz. I v tomto případě je neoprávněné vydávání elektronických peněz postihováno přxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb tzv. regulovanou činností na finančním trhu, a proto mohou tuto činnost vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli příslušného veřejnoprávníxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxé peníze podnikatelským způsobem. Uvedené kategorie byly beze změn převzaty z předchozí právní úpravy (srov. § 6 zák. o platebním styku z roku 2009). Kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxář k tomuto ustanovení).
Stejně jako v případě platebních služeb platí, že veřejnoprávní oprávnění se k vydávání elektronických peněz vyžaduje poxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxe (elektronických peněz). V podrobnostech srov. komentář k § 5.
Všech sedm kategorií osob oprávněných vydávat elektronické peníze představuje záxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xároveň provádění platebních transakcí týkajících se elektronických peněz. K jednotlivým kategoriím osob oprávněných vydávat elektronické peníze xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxrávněných vydávat elektronické peníze, jde o přestupek podle § 234 odst. 1 písm. a), za který hrozí pokuta až do výše 20 000 000 Kč. Tento přestupek je v pomxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xydávání elektronických peněz podnikatelským způsobem může naplnit i znaky skutkové podstaty trestného činu neoprávněného podnikání, k čemuž se všax xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxé xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xeněz, § 98 - výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice, § 99 - vydavatel elektronickýxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 1 odst. 1, § 3 odst. 1 písm. b) zák. o spoř. a úvěr. družstvech,
§ 1 odst. x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
LIŠKA, P., DŘEVÍNEK, K., ELEK, Š., KOTÁB, P., RÝDL, T. Zákon o bankách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.
RÝDL, T., BARÁK, J., SAŇA, L., xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxení
[Platební instituce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení definuje plxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxi poskytovateli platebních služeb malého rozsahu. Platební instituce nesmí přijímat vklady od veřejnosti, což je činnost, která zůstává vyhrazena bxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxatebních transakcí. Nemožnost přijímat vklady od veřejnosti je jedním z klíčových faktorů odlišujících činnost bank a platebních institucí. Další rxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěry z jiného veřejnoprávního oprávnění.
K § 7
Komentované ustanovení obsahuje definici platební instituce jako jedné z kategorií osob oprávněxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xojem „platební instituce“ je v komentovaném ustanovení definován pro účely celého právního řádu, což znamená, že uvedená definice se bez dalšího uplaxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní služby zavedly první směrnice o platebních službách a zákon o platebním styku z roku 2009 s cílem otevřít evropský trh platebních služeb nebankovníx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxD1). Od bank a spořitelních a úvěrních družstev se tedy platební instituce liší v tom, že nesmějí přijímat vklady od veřejnosti; od institucí elektronixxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xnstituce peněžní prostředky k provedení platební transakce, činí z materiálního hlediska v podstatě totéž, co banky a spořitelní a úvěrní družstva přx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxho rozsahu se platební instituce liší v tom, že mají tzv. jednotný pas a mohou poskytovat platební služby bez kvantitativních omezení.
Platební insxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx udělila ČNB. Z takto formulované definice vyplývá tzv. formální pojetí platební instituce. Definičním znakem platební instituce je skutečnost, že Čxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxli. Skutečnost, že platební instituce po určitou dobu platební služby ve skutečnosti neposkytuje, je důvodem pro (
fakultativní
) odnětí povolení k čixxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxolení k činnosti platební instituce je individuální správní akt ČNB ve formě konstitutivního správního rozhodnutí, kterým se zakládá právo platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xapisují do seznamu platebních institucí, který v elektronické podobě vede ČNB [srov. § 249 odst. 1 písm. a)]. Ze seznamu platebních institucí také vyplxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xprávnění poskytovat platební služby vzniká dnem vykonatelnosti rozhodnutí o udělení povolení k činnosti.
Související ustanovení:
§ 5 - oprávnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 244 - odnětí povolení, § 249 - seznamy, § 250 - údaje zapisované do seznamů
Související předpisy:
Evropská předloha:
čl. 4 bod x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x důvodové zprávy:
Ustanovení § 8 vymezuje činnosti, které může platební instituce vykonávat přímo na základě svého povolení k činnosti, aniž by k tomx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm platebních služeb. Za služby související s poskytováním platebních služeb lze považovat zejména služby bezprostředně zajišťující provádění platxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xoskytováním platebních služeb.
V souladu se směrnicí jsou dále vymezeny podmínky, za nichž lze poskytování úvěru považovat za činnost souvisejícx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxový úvěr, pokud je poskytnut platební institucí v jiné členské zemi než domovském státě, musí být splacen do jednoho roku [v souladu s požadavkem čl. 18 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxostředky, které jí byly svěřeny k provedení platební transakce, k poskytnutí úvěru, což má zajistit ochranu svěřených peněžních prostředků. Pro účelx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxůže vykonávat jiné činnosti, musí si však pro jejich výkon opatřit veřejnoprávní oprávnění, pokud je toho podle příslušných právních předpisů třeba. x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxytování platebních služeb představovat jen jednu z několika provozovaných činností. Jinými činnostmi v zásadě mohou být činnosti prováděné na záklaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení § 9 odst. 1 písm. i) nesmí představovat podstatnou hrozbu pro finanční stabilitu platební instituce, ani nemůže bránit účinnému výkonu dohxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxlejší složku jejich činnosti.
K § 8
Komentované ustanovení vymezuje činnosti, které je platební instituce oprávněna vykonávat přímo na základě sxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xtyku z roku 2009), přičemž definice úvěru byla přesunuta do ustanovení vymezujícího některé pojmy. Podstatnější změna spočívá v tom, že požadavek, axx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx, aby poskytnutí úvěru bylo považováno za činnost související s poskytováním platebních služeb, je nově formulován jako absolutní zákaz, který se uplxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxho oprávnění.
K odst. 1
Povolení k činnosti platební instituce bez dalšího neumožňuje platebním institucím poskytovat všechny druhy platebních xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxové části rozhodnutí o udělení povolení k činnosti (srov. § 10 odst. 3) a zapisuje se také do seznamu platebních institucí (srov. § 250 odst. 3). Rozsah plxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxení povolení k činnosti platební instituce (srov. § 14 a § 245).
Povolení k činnosti platební instituce dále umožňuje platebním institucím vykonávxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxních služeb, ale pouze těch platebních služeb, na něž se vztahuje povolení k činnosti platební instituce. Druhá směrnice o platebních službách v této sxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xe zákona je za činnost související s poskytováním platebních služeb prohlášeno poskytování úvěrů, ovšem pouze při splnění určitých podmínek (srov. oxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxx. 3 písm. r) zák. o bankách]. V něm se uvádí: „Česká národní banka má za to, že cílem ustanovení umožňujícího výkon přímo souvisejících činností není umožxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxnostmi souvisejí, tedy zejména pokud souvisejí s konkrétními bankovními službami. Hlavní bankovní činnosti musí být v každém konkrétním případě rozxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xřípadně dalších podnikatelských oborů, ale budou užší, neboť budou navíc zahrnovat dodatečné omezení spočívající ve vazbě na hlavní činnosti banky.x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxadě svého povolení k činnosti oprávněny provozovat platební systém [srov. § 2 odst. 2 písm. k)], ovšem nikoli platební systém s neodvolatelností zúčtoxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxzování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, jestliže splní podmínky, které se pro udělení tohoto povolení vyžadují (srov. § 117 a § 118).
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xykonávat i další podnikatelské činnosti, jestliže je jim k jejich výkonu uděleno příslušné veřejnoprávní oprávnění. V této souvislosti hovoříme o tzxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 18 odst. 1 písm. c) směrnice PSD2] sice nestanoví výslovně, ale možnost existence hybridních platebních institucí vyplývá jednak z obecné zásady, že kxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxost, že případné podnikání žadatele spočívající v jiné činnosti než v poskytování platebních služeb nepředstavuje podstatnou hrozbu pro finanční stxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxe odlišují od bank a spořitelních a úvěrních družstev, které mohou další podnikatelské činnosti vykonávat pouze omezeně a pouze za podmínky, že mají tyxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x x x xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxé od obchodníků s cennými papíry, u nichž další podnikatelské činnosti podléhají registraci u ČNB (srov. § 6a z. p. k. t.).
K odst. 2
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxatební instituce může při splnění těchto podmínek poskytovat úvěry přímo na základě povolení k činnosti platební instituce. Není však vyloučeno, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxím je oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (srov. § 9 a § 10 zák. o spotřebitelském úvěru), jestliže jde o spotřebitxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxních prostředků [srov. § 2 odst. 3 písm. o)]; z hlediska soukromého práva tedy může jít nejen o úvěr, ale i o peněžitou zápůjčku nebo jinou obdobnou finančxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředků z platebního účtu na úvěr nebo s platební službou vydávání a správa platebních prostředků [srov. § 3 odst. 1 písm. d) a e)]. Zřejmě tedy není dovolexxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xsrov. § 3 odst. 1 písm. b)], pro což však podle našeho názoru není žádný rozumný důvod, nicméně tento závěr vyplývá z druhé směrnice o platebních službách xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxů. Jde o podmínku velmi vágní. K přiměřenosti kapitálu vůči celkové částce poskytnutých úvěrů je třeba přistupovat jako k tzv. neurčitému právnímu pojxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxl
platební instituce není přiměřený celkové částce poskytnutých úvěrů, by mělo být krajní možností, kromě jiného i proto, že tato podmínka vystavuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxtební instituce poskytuje úvěry neoprávněně. Primárně by podle našeho názoru měla ČNB poskytování úvěrů zohlednit při určení přístupu používaného pxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxdě vyhodnocení řídicího a kontrolního systému platební instituce (srov. § 16 odst. 4).
Třetí podmínkou je, aby šlo o úvěry krátkodobé, které mají býx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxytuje-li platební instituce spotřebitelský úvěr jako podnikatel, je poskytovatelem spotřebitelského úvěru [srov. § 3 písm. d) zák. o spotřebitelskxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxkytuje-li platební instituce spotřebitelský úvěr jako podnikatel v rámci činností souvisejících s poskytováním platebních služeb, použijí se na ni xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxském úvěru, která ukládají povinnosti poskytovatelům spotřebitelského úvěru, a to vedle sebe.
Poskytuje-li platební instituce jako podnikatel xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxlského úvěru, připadá v úvahu postih za přestupek neoprávněného poskytování spotřebitelského úvěru podle § 157 odst. 1 písm. d) zák. o spotřebitelskéx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v úvahu postih za přestupek neoprávněného provozování živnosti volné podle § 63 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona, za který hrozí pokuta až do výše xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxý souběh je vyloučen. Neoprávněné poskytování úvěrů podnikatelským způsobem může naplnit i znaky skutkové podstaty trestného činu neoprávněného poxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmí poskytovat úvěry z peněžních prostředků, které jí uživatelé svěřili k provedení platební transakce. Tento zákaz platí nejen pro úvěry, které platexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxjnoprávního oprávnění. Smyslem uvedeného zákazu je, aby se platební instituce výrazněji odlišily od bank a spořitelních a úvěrních družstev, pro něž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxrmu ochrany peněžních prostředků, které jí uživatelé svěřili k provedení platební transakce, platební instituce zvolila. Jako způsob ochrany peněžxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxdnání pojištění nebo srovnatelného zajištění (srov. § 22). Chrání-li platební instituce přijaté peněžní prostředky vložením na samostatný účet nebx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxký smysl pouze tehdy, jestliže platební instituce chrání přijaté peněžní prostředky prostřednictvím pojištění nebo srovnatelného zajištění. Poruxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxončení porušování tohoto zákazu (srov. § 242).
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 písm. o) - úvěr, § 3 - platební služba, § 7 - platební instituce, § x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxí povolení k činnosti platební instituce, § 16 -
kapitál
, x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxkladní ustanovení, § 118 - udělení povolení, § 242 - opatření k nápravě, § 245 - zúžení povolení, § 250 - údaje zapisované do seznamů
Související předxxxxx
x xx x xx x xxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§ 3 odst. 1 a 2 zák. o spoř. a úvěr. družstvech,
§ 6a z. p. k. t.,
§ 9 odst. 1 zák. o některých přestupcích
Evropská předloha:
čl. 18 směrnice PSD2
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx x xxxxxsti platební instituce
Udělení povolení k činnosti platební instituce
[Podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce]
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx banka na základě žádosti. Pro udělení povolení k činnosti musí žadatel splňovat řadu kvalitativních i kvantitativních obezřetnostních požadavků. Uxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxadavků snaží v rámci možností používat obdobná vyjádření, jaká se používají v ostatních zákonech upravujících finanční trh. Nově je v zákoně stanovenx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkcí či se zneužitím informací o platebním účtu. Novou xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxními službami v České republice. Snahou směrnice o platebních službách je zamezit tzv. regulatorní arbitráži, kdy si poskytovatelé vybírali své sídlx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxle § 9 odst. 1 písm. l) nemusí představovat část významnou. Smyslem ustanovení je zabránit situaci, kdy poskytovatel žádá o licenci ve státě, kde platebxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxobilost v oblasti poskytování platebních služeb. Toto ustavení se vztahuje jen na vedoucí osoby, které skutečně řídí činnosti platební instituce v obxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtuce tedy musejí být důvěryhodné. K pojmům důvěryhodnost a odborná způsobilost vydala Česká národní banka jako orgán dohledu úřední sdělení ze dne 3. pxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxím znalosti, dostatečné zkušenosti na finančním trhu (odborná praxe na finančním trhu), u vedoucích osob též dostatečné řídicí zkušenosti (manažersxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh zjištění (např. informací zjištěných při výkonu dohledu apod.), z případného pohovoru s posuzovanou osobou (v případech, kdy posuzování probíhá foxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xe kritériem zohledňujícím dodržování právních a etických pravidel, morální profil a integritu. Při posuzování důvěryhodnosti Česká národní banka txxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxtečností, které má v daném případě k dispozici.
Ustanovení § 9 odst. 2 umožňuje udělit povolení k činnosti platební instituce i právnické osobě se síxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxaničním subjektům režim tzv. národního zacházení).
K § 9
Komentované ustanovení upravuje podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxé podmínky, z nichž první se týká povinnosti pojištění nebo srovnatelného zajištění u platebních institucí poskytujících službu nepřímého dání platxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxstavec 1 písm. l)]. Na komentované ustanovení navazuje následující § 10, který upravuje některé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxxxxxxx x obdobně použije i v případě rozšíření platebních služeb, na něž se vztahuje povolení k činnosti platební instituce (srov. § 14).
K odst. 1
Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtuce poskytovat platební služby uvedené v povolení k činnosti a vykonávat některé další činnosti (srov. § 7 a § 8). Zároveň jde o definiční znak platební xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxcí teprve dnem zániku povolení k činnosti (s výjimkou vyplývající z § 13 odst. 2), a to bez ohledu na to, zda v té době ještě poskytuje platební služby nebo nxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xusí být splněny, aby ČNB mohla žádosti o udělení povolení k činnosti vyhovět. ČNB zkoumá splnění těchto podmínek ve správním řízení podle části druhé a txxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxom stačí, aby bylo v řízení zjištěno nesplnění jenom jediné podmínky; v takovém případě lze žádost zamítnout, aniž je třeba zkoumat splnění podmínek osxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxk.
Ačkoli ve správním řízení obecně platí, že pro rozhodování správního orgánu je rozhodující skutkový (a právní) stav, který tu je v době vydání rozxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnky pro udělení povolení k činnosti jsou v komentovaném ustanovení formulovány tak, jako by žadatel činnost spočívající v poskytování platebních sluxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx služby poskytuje na základě jiného veřejnoprávního oprávnění). Proto je třeba uvedené podmínky pro udělení povolení k činnosti posuzovat v tom smyslxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxní povolení k činnosti je třeba odlišovat od náležitostí žádosti (srov. § 10 odst. 1). Zatímco nedostatek podmínek pro udělení povolení k činnosti je důxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxespoň vyzve (srov. § 45 odst. 2 spr. řádu), a nedojde-li k odstranění nedostatků, řízení o žádosti zastaví, jestliže jde o podstatné nedostatky, které bxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx žádosti v praxi stírá. Stává se, že ČNB v rámci výzvy k odstranění nedostatků náležitostí žádosti zároveň vede žadatele k tomu, aby zajistil dodatečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxi není splněna, mělo mít bez dalšího za následek zamítnutí žádosti (srov. § 51 odst. 3 spr. řádu). Uvedenému postupu ČNB nelze podle našeho názoru nic vytxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x x odst. 2 spr. řádu).
K písm. a)
Povolení k činnosti platební instituce lze udělit pouze právnické osobě. V tom se platební instituce liší od poskytovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xle není vyloučeno, aby se platební institucí staly i jiné právnické osoby, např. státní podnik, územní samosprávný celek apod. K posouzení této podmínxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnikatelů [srov. § 3 odst. 2 písm. a) a b) vyhl. č. 1/2018 Sb.)].
Žadatel musí jako právnická osoba existovat již v okamžiku podání žádosti. Tato podmíxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxnost. Vyhláška č. 1/2018 Sb. sice u některých náležitostí žádosti stanoví, že se vyžadují, „jde-li o již vzniklou právnickou osobu“ [srov. § 3 odst. 2 pxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxo názor nepovažujeme za správný. Jednak komentované ustanovení tuto možnost na rozdíl od některých jiných zákonů v oblasti finančního trhu výslovně nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxění jednat za právnickou osobu ve správním řízení se řídí oprávněním jednat za ni v civilním řízení soudním (srov. § 30 odst. 1 spr. řádu), nikoli oprávněxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x před jejím vznikem (srov. § 127 obč. zák.), se ve správním řízení nepoužijí. Komentované ustanovení tedy podle našeho názoru vylučuje, aby žádost o povxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx8 Sb. naznačuje, že ČNB by v praxi zřejmě volila méně striktní postup.
K písm. b)
Platební institucí se může stát pouze osoba se sídlem i skutečným síxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxa rozumět místo, z něhož je osoba skutečně řízena (odpovídající ustanovení druhé směrnice o platebních službách používá pro skutečné sídlo výraz „ústxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxního rejstříku nebo obdobné evidence podnikatelů a musí v ní uvést své skutečné sídlo [srov. § 3 odst. 2 písm. b) a c) vyhl. č. 1/2018 Sb.].
Osoby se sídxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení k činnosti uděleného orgánem dohledu jejich domovského členského státu (tzv. jednotný evropský pas, srov. § 40). Osoby se sídlem v jiném než čxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxuje ČR, aby umožnila poskytovat platební služby v ČR i těmto osobám (srov. odstavec 2).
Požadavek na umístění skutečného sídla v ČR nemá za cíl chránix xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxšnosti sídla a skutečného sídla může každý dovolat kteréhokoli z nich (srov. § 137 a § 429 odst. 2 obč. zák.). Komentované ustanovení má spíše za cíl bránxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxého státu, který má z jeho pohledu nejvhodnější regulatorní režim, třebaže by k tomuto státu jinak neměl žádný faktický vztah. Obdobný cíl sleduje i požxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxální počáteční
kapitál
platební instituce je stanoven v závislosti na poskytovaných platebních službách na částku odpovídající 125 000 €, 50 000 €, rxxxx xx xxx x x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu. Počáteční
kapitál
je vymezen pomocí odkazu na nařízení CRR a zahrnuje kapitálové nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, emisní ážio xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxní této podmínky musí žadatel v žádosti o udělení povolení k činnosti uvést výši počátečního kapitálu a přiložit k ní finanční výkazy [srov. § 3 odst. 2 píxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxho příkazu nebo službu informování o platebním účtu. Tyto platební instituce musí zajistit, aby bylo v jejich prospěch sjednáno pojištění nebo poskytxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxprávně provedenou platební transakci, resp. z neoprávněného získání nebo užití informací o platebním účtu (srov. § 17). K posouzení této podmínky musx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxst výpočet minimálního limitu pojistného plnění [srov. § 3 odst. 4 písm. d) vyhl. č. 1/2018 Sb.].
K písm. e)
Podmínkou pro udělení povolení k činnostx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xropočty. Obchodní plán je základní strategický dokument, který má dát ČNB představu o povaze a rozsahu budoucí činnosti žadatele, což má význam z hledixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnikatelský plán zpracovaný ve formátu výkazů účetní závěrky podle zákona o účetnictví s komentářem, který obsahuje záměry z hlediska rozsahu a objexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx východiska a předpoklady, na kterých je obchodní plán založen, a odůvodnění provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti plánovaných výslexxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxán, jehož součástí je i komentář, který má kromě jiného obsahovat popis zamýšlené činnosti a popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb [xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, proč by součástí komentáře k obchodnímu plánu měl být i návrh rámcové smlouvy [srov. § 3 odst. 4 písm. a) bod 4 vyhl. č. 1/2018 Sb.], resp. k posouzení kterx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxmentáře k obchodnímu plánu nevyžaduje. Zdá se, že prováděcí vyhláška zde překračuje meze zákonného zmocnění.
K písm. f)
Platební institucí se můžx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxbních služeb. Věcné, technické, personální a organizační předpoklady se mohou do určité míry překrývat s požadavky na řídicí a kontrolní systém [srovx xxxxxxx xx x x xx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxli obchodní plán. Z obchodního plánu by mělo jednak vyplývat, jakým způsobem žadatel hodlá splnění uvedených předpokladů zajistit, a jednak by měl obcxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb. K posouzení této podmínky musí žadatel k žádosti o udělení povolení k činnosti předložit obchodní plán, jehož součástí je komentář, který má kxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxm. a) body 5 až 7 vyhl. č. 1/2018 Sb.].
K písm. g)
Podmínkou pro udělení povolení k činnosti je existence řídicího a kontrolního systému platební instxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx platební instituce, jehož účelem je zajistit, že platební instituce vykonává činnosti řádně a obezřetně (srov. § 19). V praxi je řídicí a kontrolní sysxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeré má řídicí a kontrolní systém platební instituce zahrnovat. Těmito součástmi jsou např. systém řízení rizik, systém vnitřní kontroly, systém vnitxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxů na řídicí a kontrolní systém a jeho jednotlivé součásti je upraven vyhláškou č. 7/2018 Sb. (srov. § 2 až 18 vyhl. č. 7/2018 Sb.). K posouzení této podmínxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxem a návrhy vnitřních předpisů [srov. § 3 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 1/2018 Sb.].
K písm. h)
Komentovaná podmínka se netýká platebních institucí poskyxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxatebním účtu (na úvěr), protože u těchto platebních služeb z povahy věci nepřipadá v úvahu přijímání peněžních prostředků od uživatelů. Jako způsob ocxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxdních aktiv s nízkým rizikem, nebo sjednání pojištění nebo srovnatelného zajištění (srov. § 22). K posouzení této podmínky musí žadatel v žádosti o uděxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxštění nebo jejich návrh [srov. § 3 odst. 4 písm. e) vyhl. č. 1/2018 Sb.].
K písm. i)
Zákon počítá s existencí platebních institucí, které vedle poskytxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxkání spočívající v jiné činnosti než v poskytování platebních služeb nepředstavuje podstatnou hrozbu pro finanční stabilitu platební instituce ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxsti platební instituce pro nesplnění této podmínky by mělo představovat krajní prostředek; ne každá hrozba je podstatná, a ne každá komplikace je bránxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxbo hodlá vykonávat, o jejím rozsahu a způsobu výkonu [srov. § 3 odst. 4 písm. b) vyhl. č. 1/2018 xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádné a obezřetné vedení platební instituce. Kvalifikovaná účast je vymezena pomocí odkazu na nařízení CRR a znamená přímou nebo nepřímou účast ve výšx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxalifikovanou účast se posuzuje jednak jako podmínka pro udělení povolení k činnosti a jednak na základě oznámení nabyvatele, dojde-li během trvání poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 18).
Za důvěryhodnou se považuje taková osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad budoucího řádného výkonu činnosti (srov. § 261), což je všax xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxván vůbec. Při výkladu pojmu důvěryhodnosti lze využít úřední sdělení ČNB, které se sice odvolává na odpovídající ustanovení zákona o platebním styku x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxní ČNB k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost, částka 13/2013 Věstníku ČNB). V podrobnostech k pojmu důvěryhodnosti srov. komentář k § 26xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxení k činnosti uvést seznam osob majících kvalifikovanou účast na žadateli a za každou takovou osobu údaje o výši kvalifikované účasti, strategický záxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x personálním propojení s jinými osobami, informace o finančních a personálních vztazích k vedoucím osobám žadatele a jeho ovládajících osob a doklady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxěryhodnosti sama vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků (srov. § 44b odst. 7 zák. o ČNB).
K písm. k)
Úzké propojení platxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, která se řídí právním řádem jiného než členského státu, nesmí ani tento právní řád bránit účinnému výkonu dohledu. Úzké propojení je vymezeno pomocí oxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, vztahem „kontroly“ nebo trvalou vazbou úzce propojených osob k téže třetí osobě vztahem „kontroly“ [srov. § 2 odst. 2 písm. f)]. Zjednodušeně lze říctx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxtně nemusí jít o osoby, které ovlivňují vedení platební instituce, protože úzké propojení se může týkat i dalších osob v rámci skupiny, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxvě jenom případné bránění účinnému výkonu dohledu.
O bránění účinnému výkonu dohledu nad činností platební instituce jde zejména tehdy, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxtřebné k účinnému výkonu dohledu nad činností platební instituce.
K posouzení toho, zda úzké propojení nebrání účinnému výkonu dohledu nad činnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti. Je-li osobou s úzkým propoxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx finančním trhu. Je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem v jiném než členském státě, uvádí se i analýza obsahující porovnání příslušných právníxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xsrov. § 2 písm. i) a § 3 odst. 3 písm. l) vyhl. č. 1/2018 Sb.].
K písm. l)
Podmínka spočívající v nutnosti, aby budoucí platební instituce provozovala x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. bod 36 odůvodnění směrnice PSD2). Před transpozicí druhé směrnice o platebních službách se stávalo, že žadatel o udělení povolení k činnosti platebnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxl činnost. Je pravda, že i tehdy byla tato možnost omezena nutností, aby v takto zvoleném členském státě bylo umístěno nejen sídlo zapsané, ale i sídlo skxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Komentovaná podmínka tedy ještě více posiluje vazbu platební instituce na domovský členský stát tím, že požaduje, aby alespoň část činnosti týkajícx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xostačí i část zcela minimální. Pokusy o upřesnění podmínky v tom směru, o jak velkou část činnosti má jít, během vyjednávání směrnice neuspěly. K posouzxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnou objemem platebních transakcí, počtem klientů, popřípadě jiným kvantitativním ukazatelem bude provozovat v ČR, mají-li být platební služby poskxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxí vyhláška překračuje meze zákonného zmocnění, protože i kdyby byl objem služeb poskytovaných v ČR sebemenší, nemůže to být důvodem pro zamítnutí žádoxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtovaná ustanovení přitom rozlišují mezi vedoucími osobami obecně a vedoucími osobami v oblasti poskytování platebních služeb. Toto rozlišování souxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xalší podnikatelské činnosti (srov. § 8), takže mohou mít vedle vedoucích osob řídících poskytování platebních služeb i další vedoucí osoby řídící výkxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xpůsobilosti a dostatečných zkušeností se klade pouze na vedoucí osoby v oblasti poskytování platebních služeb.
Za důvěryhodnou se považuje takovx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xymezení. Požadavek odborné způsobilosti a dostatečných zkušeností není v zákoně definován vůbec. Při výkladu pojmů důvěryhodnosti a odborné způsobxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx9, ale podle našeho názoru je použitelné i při výkladu komentovaného ustanovení, s čímž ostatně počítá i důvodová zpráva (srov. úřední sdělení ČNB k výkxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xdborná způsobilost je kritériem zohledňujícím znalosti, dostatečné zkušenosti na finančním trhu, manažerskou praxi a působení vedoucí osoby na finxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlíží se i k odborným zkouškám nebo odborným kurzům využitelných pro výkon její funkce. Za dostatečné zkušenosti na finančním trhu se považuje praxe v doxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxěřené pro vedení platební instituce.
K posouzení podmínky důvěryhodnosti musí žadatel v žádosti o udělení povolení k činnosti uvést seznam vedoucxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x x odst. 2 písm. e) vyhl. č. 1/2018 Sb.]. ČNB si k posouzení podmínky důvěryhodnosti sama vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxosti uvést seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služeb, a za každou takovou vedoucí osobu údaje o odborxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxovat ČR, aby umožnila poskytovat platební xxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právního řádu je mezinárodní smlouva tehdy, jestliže byla vyhlášena, Parlament dal souhlas k její ratifikaci a ČR je jí vázána (srov. čl. 10 Ústavy). V pxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxdmínku sídla a skutečného sídla v ČR, takže se (českou) platební institucí může stát i osoba se sídlem v jiném než členském státě. Musí ovšem splnit všechxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxí, jehož aplikace se dovolává (srov. § 23 odst. 2 vyhl. č. 1/2018 Sb.). Na základě takto uděleného povolení k činnosti však platební instituce nedisponuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxaného ustanovení je, aby právní řád jiného než členského státu, v němž má žadatel o udělení povolení k činnosti platební instituce sídlo, nebránil účinxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxěžních prostředků svěřených k provedení platební transakce v případě insolvence platební instituce nebo
exekuce
na její majetek způsobem obdobným xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xebyla, bylo by zřejmě třeba dovodit, že mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, má tak jako tak přednost před zákonem (srov. čl. 10 Ústavyxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xlanina, Jemelka, Vetešník, Wachtlová, Flídr, 2017, s. 99).
Související ustanovení:
§ 2 odst. 2 písm. e) - kvalifikovaná účast, § 2 odst. 2 písm. f) x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 10 - řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, § 11 - oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti plaxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx
xxxxxál
, § 17 - pojištění a zajištění, § 18 - kvalifikovaná účast na platební instituci a její ovládnutí, § 19 - řádný a obezřetný výkon činnosti platební instixxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxatební transakce, § 32 - podmínky pro výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástuxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx § 58 - poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, § 261 - důvěryhodnost
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xx x x xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxx
§ 6 odst. 5 zák. o směnárenské činnosti,
§ 207 ins. zákona,
xxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017.
Úřední sdělení ČNB k výkladu pojmů důvěryhodnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
O žádosti o povolení k činnosti platební instituce se rozhoduje ve spxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxu přerušit. Lhůta pro vydání rozhodnutí během přerušení neběží. Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce lze podat pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje některé procesní aspekty řízení o udělení povolení k činnosti platební instituce. Má podobu odchylek od obecné právní úpravy ve správním řádu, pokxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxky byly v zásadě převzaty z předchozí právní úpravy (srov. § 9 odst. 3 a § 10 zák. o platebním styku z roku 2009), novinkou je, že žádost o udělení povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanovení navazuje na předchozí § 9, který upravuje podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce. Komentované ustanovení se obdobně pouxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxx x x x
xxxxxx x xxxxxxx xxvolení k činnosti je procesní úkon žadatele, kterým se žadatel domáhá, aby mu ČNB udělila povolení k činnosti platební instituce. Dnem, kdy žádost dojdx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxi platební instituce může žadatel podat pouze elektronicky. Tím je třeba rozumět podání prostřednictvím datové schránky (srov. § 18 zák. o el. úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem (srov. § 6 zák. č. 297/2016 Sb.). Žádost o udělení povolení k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe u některých jiných žádostí o udělení oprávnění k činnosti na finančním trhu ČNB tento způsob podání připouští a považuje jej za elektronické podání.
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxx učiněným žádostem se nepřihlíží a takto podané žádosti nemají žádné právní účinky (srov. metodiku k podávání žádosti o udělení oprávnění k činnosti nexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxm ve smyslu správního řádu. Proto ji lze učinit i prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití podpisu (obyčejný e-mail), jestliže je do pěti dní potxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa elektronické podání žádosti vyplývající z komentovaného ustanovení tuto obecnou možnost nijak nevylučuje. Navíc i pro vady žádosti spočívající v nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xej k tomu alespoň vyzve (srov. § 45 odst. 2 spr. řádu).
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx. 2 a § 45 odst. 2 spr. řádu) a jednak zvláštní náležitosti. Zvláštními náležitostmi jsou údaje o splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti platebxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxmuž vydání komentované ustanovení zmocňuje ČNB. Vyhláška v rámci zvláštních náležitostí rozlišuje informace o žadateli, informace související s čixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x případě, že žadatel hodlá svěřit výkon některých provozních činností jiné osobě, a v případě, že hodlá využívat pověřeného zástupce (srov. § 3 odst. 5 x x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxnek pro udělení povolení k činnosti, jejichž splnění se těmito náležitostmi dokládá (srov. komentář k § 9 odst. 1).
EBA vydala obecné pokyny k žádostxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xnstituce. ČNB tyto obecné pokyny zohlednila ve vyhlášce č. 1/2018 Sb.
Uvede-li žadatel v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce nxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx je v poměru speciality k přestupku proti pořádku ve státní správě podle § 2 odst. 3 písm. a) a b) zák. o některých přestupcích, takže jejich jednočinný souxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xe výši 50 000 Kč [srov. položku 65 bod 2 písm. o) přílohy k zákonu o správ. poplatcích]. Správní poplatek lze platit pouze převodem na účet ČNB, nikoli tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxatku dochází zpravidla později, protože ČNB teprve po přijetí žádosti vyzve žadatele k zaplacení správního poplatku do 15 dní od doručení výzvy a sdělí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxení správního poplatku má za následek zastavení řízení o žádosti. Je-li však správní poplatek zaplacen před uplynutím lhůty pro podání odvolání (rozkxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxatcích).
Opravným prostředkem proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce je rozklad, o němž rozhoduje xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxkladu není zpoplatněno. V řízení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxel mohl uplatnit dříve (srov. § 82 odst. 4 větu první spr. řádu).
K odst. 2
Lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení povolení k činnosti činí tři měsíce a bxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti nebo trpí jinými podstatnými vadami, které brání pokračovat v řízení, obsahuje komentované ustanovení zvláštní úpravu běhu této lhůty spočívajíxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxd žádosti lhůta pro vydání rozhodnutí neběží vůbec, zatímco podle obecné právní úpravy musí správní orgán, má-li zabránit běhu lhůty, rozhodnout o přexxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxi, což je požadavek unijní legislativy (srov. čl. 12 směrnice PSD2), aniž je nucena vydávat rozhodnutí o přerušení řízení.
Komentované ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx nepoužijí. Z téhož důvodu se nepoužijí ani obecná ustanovení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí podle § 71 odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 spr. řádu. xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxslovně požaduje, aby rozhodnutí bylo žadateli ve stanovené lhůtě oznámeno (srov. článek 12 směrnice PSD2), přikláníme se na základě eurokonformního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxužeb (srov. § 3), ale pouze ty platební služby, na které se povolení k činnosti vztahuje [srov. § 8 odst. 1 písm. a)]. Výčet těchto platebních služeb je třexx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxebních služeb, na které se vztahuje povolení k činnosti platební instituce, má význam např. pro určení požadavku na počáteční
kapitál
(srov. § 15), prx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxtebních služeb, na které se vztahuje povolení k činnosti platební instituce, se může v průběhu času měnit, k čemuž slouží instituty rozšíření nebo zúžexx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xovolení k činnosti platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce, § 11 - oznámení o změnách uvedených v žádosti o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx x
xxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxející předpisy:
§ 37 odst. 2 a 4, § 44 odst. 1, § 45 odst. 2, § 71, § 82 odst. 4 spr. řádu,
§ 5 odst. 3 a 4 zák. o správ. poplatcích,
§ 18 zxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
obecné pokyny k žádostem o povolení
Evropská předloha:
čl. 5 a čl. 12 směrnice PSD2
Literatura:
Metodika k podávání žádosti o udělenx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxsti o udělení povolení k činnosti platební instituce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Ustxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxvení navazuje možnost České národní banky povolení odejmout v případě neplnění podmínek pro jeho udělení, případně zúžit jeho rozsah.
K § 11
Komenxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxní povolení k činnosti platební instituce nebo jejích přílohách, na jejichž základě bylo platební instituci uděleno povolení k činnosti. Tato oznamoxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx protože jejich případné neplnění je důvodem pro (
fakultativní
) odnětí povolení k činnosti [srov. § 244 odst. 2 písm. a)], případně pro jeho zúžení, jesxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxtanovení bylo bez věcných změn převzato z předchozí právní úpravy (srov. § 11 zák. o platebním styku z roku 2009). Uvedená oznamovací povinnost se obdoxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxx x
Oznamovací povinnost se týká pouze změn údajů, které žadatel uvedl v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce nebo v jejích přílohách xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xdajů, které sice byly v žádosti nebo v jejích přílohách uvedeny, ale které nemohly mít na udělení povolení k činnosti žádný vliv, předmětem oznamovací pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxmínek pro udělení povolení k činnosti platební instituce.
Předmětem oznamovací povinnosti rovněž nejsou změny údajů, které jsou nepodstatné. Ačxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxli změně v údajích či doprovodných podkladech“ (srov. čl. 16 směrnice PSD2), lze jej podle našeho názoru dovodit z účelu komentovaného ustanovení. Takx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkladem nepodstatné změny může být drobná změna obchodního plánu nebo drobná změna výše podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v případx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní údaje. Z právní úpravy základních registrů vyplývá, že orgán veřejné moci může požadovat doložení referenčních údajů pouze tehdy, jestliže jsou tyxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxdních registrech). Jestliže se tedy změna týká údaje, který je v základních registrech veden jako referenční údaj, není až na uvedené výjimky třeba takxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxny veřejné moci využívají při své činnosti, aniž ověřují jejich správnost. Které údaje jsou v jednotlivých základních registrech údaji referenčnímix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x a 2 zák. o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxména identifikační údaje žadatele, jeho vedoucí osoby, osoby s kvalifikovanou účastí, osoby úzce propojené, případně pověřeného zástupce.
Povixxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlednou. Oznámení je třeba učinit bez zbytečného odkladu poté, co změna údajů nastala. Lhůta bez zbytečného odkladu nutně neznamená, že je třeba oznámexx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu (srov. např. NS 30 Cdo 530/2014 a obdobně judikaturu dalších vrcholných soudů).
Nabízí se otázkxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo snížit) kvalifikovanou účast na platební instituci (srov. § 18). Údaje o těchto osobách a o výši jejich podílu na základním kapitálu nebo na hlasovxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy údajů obsažených v žádosti o udělení povolení k činnosti je povinností následnou a je uložena platební instituci, zatímco povinnost oznamovat změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xruhé v poměru speciality.
Nesplní-li platební instituce povinnost oznámit bez zbytečného odkladu ČNB změnu údajů uvedených v žádosti o udělení poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxm. g), za který hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Tento přestupek je v poměru speciality k přestupku proti pořádku ve státní správě podle § 2 odst. 3 písm. xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xodrobnostech srov. komentář k § 10 odst. 1). Prozatím je však nelze podat prostřednictvím elektronické aplikace ČNB pro registraci subjektů (tzv. aplxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxcňuje ČNB. Náležitostmi oznámení je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace uvedené v žádostx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx údajů není podáním ve smyslu správního řádu, protože se jeho prostřednictvím podatel nedomáhá, aby správní orgán v jeho věci něco učinil, jinak řečenox xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxrávního řádu. Jde tedy o pouhé plnění oznamovací povinnosti. Proto v případě vadného oznámení nepřipadá v úvahu, aby ČNB pomáhala oznamovateli odstraxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxolení k činnosti platební instituce, § 10 - řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, § 14 - rozšíření povolení k činnosti platexxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xlatebních služeb malého rozsahu, § 244 - odnětí povolení, § 245 - zúžení povolení
Související předpisy:
§ 2 odst. 3 zák. o některých xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxvody zániku povolení k činnosti platební instituce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Stanxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxní banky, kterým držiteli povolení udělí povolení k činnosti, které se svým obsahem překrývá s povolením k činnosti platební instituce.
K § 12
Komexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxosti přestává být platební instituce platební institucí (s výjimkou vyplývající z § 13 odst. 2), a to bez ohledu na to, zda nadále poskytuje platební sluxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xživatelům. Předchozí právní úprava rozlišovala mezi odnětím a zánikem povolení k činnosti. Odnětím se rozumělo pozbytí povolení k činnosti platební xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xlatební instituce v důsledku jiné právní skutečnosti (srov. § 12 zák. o platebním styku z roku 2009). Komentované ustanovení toto rozlišování zachovxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxnosti platební instituce nově představuje jeden z důvodů jeho zániku (srov. § 244).
Zanikne-li povolení k činnosti platební instituce v důsledku nxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xx bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu zániku povolení k činnosti dozví (srov. § 249 odst. 3). Platební instituce však zůstává v seznamu platebních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtuce jako právnické osoby. Povolení k činnosti tedy nepřechází na právního nástupce platební instituce, což je na finančním trhu obvyklé řešení. K zánxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xák.), tedy nejčastěji rozhodnutím příslušného orgánu právnické osoby, nikoli až dnem jejího zániku, a to bez ohledu na to, zda po zrušení právnické osoxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxe je platební instituce nástupnickou právnickou osobou, nebo rozdělení odštěpením), nemají vliv na trvání povolení k činnosti platební instituce a axx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxlení povolení k činnosti platební instituce nebo jejích přílohách (srov. § 11).
K písm. b)
Druhou skutečností, s níž komentované ustanovení spojuxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxm nebo osvědčením zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí (srov. § 136 odst. 1 ins. zákona, k podmínkám úpadku a hrozícího úpadku srov. § 3 ixxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtuce nemůže být provozována ani v případě řešení úpadku reorganizací, u níž se jinak zásadně počítá se zachováním provozu dlužníkova obchodního závodx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdnutí o úpadku obecně nastávají již okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku bez ohledu na právní moc (srov. § 89 odst. 1 ins. zákona). Praktixxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na tyto případy nedopadá (srov. § 139 ins. zákona).
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxo nebankovního poskytovatele, konkrétně poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatele elektronicxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xnstituce. K zániku povolení k činnosti platební instituce dochází vykonatelností rozhodnutí o udělení jiného povolení k činnosti. Vykonatelnost roxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxnatelnosti (srov. § 74 odst. 1 spr. řádu).
Pochybnosti však vyvolává tato konstrukce v případě souběhu mezi povolením k činnosti platební institucx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxoba byla platební institucí a zároveň jiným nebankovním poskytovatelem, protože činnosti podle jednoho povolení v sobě vždy zahrnují činnosti podle xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xoskytování platebních služeb bez omezení, ovšem nikoli k vydávání elektronických peněz, zatímco povolení k činnosti vydavatele elektronických penxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxx xxkud by tedy stejná osoba chtěla poskytovat platební služby bez omezení a zároveň vydávat elektronické peníze v omezeném rozsahu, potom by u ní dávalo smxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxnosti neumožňuje, což je změna oproti předchozí právní úpravě, která jej umožňovala [srov. § 12 odst. 1 písm. c) a d) zák. o platebním styku z roku 2009]x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxývá nic jiného než podat žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz.
K písm. d)
Čtvrtým důvodem zániku povolení k činnosti platebxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxodnutí, který může ČNB vydat z moci úřední jako svého druhu sankční opatření vůči platební instituci nebo na žádost platební instituce (k jednotlivým dxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x činnosti. Vykonatelnost rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti nastává zásadně nabytím právní moci, avšak ČNB může ve výrokové části rozhodnutí určxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxné bez ohledu na právní moc (srov. § 85 odst. 2 spr. řádu).
Související ustanovení:
§ 7 - platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení povolení činnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxtel elektronických peněz malého rozsahu, § 244 - odnětí povolení, § 249 - seznamy, § 250 - údaje zapisované do seznamů
Související předpisy:
§ 74 oxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxx
x xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxvolení k činnosti]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
V ustanovení § 13 se vymezují požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx svěřených peněžních prostředků uživatelů. Tím se upouští zejména od v tomto případě neúměrně zatěžujícího požadavku udržovat průběžný
kapitál
. Vzhxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxé národní banky ve vztahu k povinnostem uvedeným v odstavci 1. Odstavec 3 stanoví, že prostředky uživatelů není třeba vracet, pokud povolení k činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní (bankovní licence, povolení k činnosti instituce elektronických peněz, udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxlení k činnosti do vypořádání závazků vůči uživatelům. Tento režim byl v zásadě převzat z předchozí právní úpravy (srov. § 13 zák. o platebním styku z roxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze pokud jde o ochranu peněžních prostředků uživatelů a dohled, nikoli obecně, jak tomu bylo podle předchozí právní úpravy. Komentované ustanovenx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xprávnění k činnosti je zákaz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Pro již sjednané závazky platební instituce týkající se poskytování platebních služeb to znamená, že tyto závazky zanikají pro následnou právní nemoxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxu pro následnou právní nemožnost plnění, stejně jako nedostatek veřejnoprávního oprávnění k činnosti od počátku neznamená počáteční právní nemožnoxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxzků pro následnou právní nemožnost plnění dovodit. Bývalá platební instituce je povinna uživatelům zánik závazků bez zbytečného odkladu oznámit, jixxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xstanovení upravuje speciální způsob vypořádání závazků vůči uživatelům spočívající v tom, že bývalá platební instituce vydá uživatelům peněžní proxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxnovenou splatnost, a proto je bývalá platební instituce povinna vydat peněžní prostředky uživatelům bez zbytečného odkladu poté, co ji o jejich vydánx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být v jejím zájmu, aby peněžní prostředky uživateli vrátila i bez jeho požádání, protože jinak je povinna je i nadále stanoveným způsobem chránit (srovx x xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe určena pro platební transakce, což může nastat u tzv. hybridních platebních institucí (srov. § 8), kdy není jasné, které peněžní prostředky předal užxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx takovou část peněžních prostředků, o kterou do jednoho roku ode dne zániku povolení k činnosti platební instituce požádá. Nepožádá-li uživatel o vydáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxle stejný režim, jako by byly platební instituci svěřeny za účelem poskytnutí jiných služeb.
Režim vydání peněžních prostředků uživatelům je upraxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní k činnosti platební instituce z důvodu jejího zrušení bez likvidace nebo z důvodu odnětí jejího povolení k činnosti. Zanikne-li povolení k činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxi věřitelům (srov. § 187 až 209 obč. zák.), tedy i uživatelům, kteří platební instituci svěřili peněžní prostředky. Zanikne-li povolení k činnosti plaxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxad rozhodnutí o úpadku platební instituce (srov. § 24). Zanikne-li povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxané ustanovení se rovněž nepoužije (srov. odstavec 3).
Nevydá-li bývalá platební instituce peněžní prostředky uživatelům podle komentovaného uxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xx.
K odst. 2
I po zániku povolení k činnosti platební instituce se bývalá platební instituce až do splnění dluhů vůči uživatelům považuje za platební xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxhrany peněžních prostředků a pro účely dohledu. V praxi to znamená, že i po zániku povolení k činnosti je platební instituce povinna chránit peněžní proxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí závazků vůči uživatelům (srov. § 24). Dodržování těchto povinností nadále podléhá dohledu ČNB, takže i v této fázi se může bývalá platební instituce pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxstituce přestupku ještě za trvání svého povolení k činnosti, potom zánik povolení k činnosti platební instituce nemá na její odpovědnost za přestupek xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástupce nebo na každého z nich, má-li jich bývalá platební instituce více (srov. § 33 přestupkového zákona).
K odst. 3
Právní režim osoby, jejíž poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxejnoprávního oprávnění (srov. § 5). V takovém případě totiž nemá smysl přikazovat bývalé platební instituci, aby nadále neposkytovala platební služxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 5 - oprávnění poskytovat platební služby, § 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení povolexx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xrovedení platební transakce, § 24 - vydání peněžních prostředků v případě úpadku platební instituce, § 226 odst. 1 písm. a) - přestupky platební institxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
K § 14
Komentované ustanovení upravuje postup při rozšíření rozsahu platebních služebx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxytovat všechny druhy platebních služeb (srov. § 3 odst. 1), ale pouze ty platební služby, na které se povolení k činnosti vztahuje (srov. § 8). Rozsah plaxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlení k činnosti platební instituce podle komentovaného ustanovení, případně opačný institut zúžení povolení k činnosti platební instituce (srov. § xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xovolení k činnosti platební instituce může dojít pouze na žádost platební instituce. Při rozhodování o této žádosti se postupuje obdobně jako při rozhxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe se však posuzují pouze ve vztahu k platebním službám, o něž má být povolení k činnosti platební instituce rozšířeno, a z povahy věci není třeba posuzovax xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxcké osoby, sídlo a skutečné sídlo).
Žádost o rozšíření povolení k činnosti platební instituce může platební instituce podat pouze elektronicky (v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x x5 odst. 2 spr. řádu) a jednak zvláštní náležitosti. Zvláštní náležitosti jsou podrobněji rozvedeny ve vyhlášce č. 1/2018 Sb., k jejímuž vydání komentoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtuce rozšířeno, doplněné o aktualizované informace o žadateli a aktualizované informace související s činností platební instituce, které jsou rozšxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxbní instituce dochází ve správním řízení, pro které zákon stanoví stejné odchylky od správního řádu jako pro řízení o žádosti o udělení povolení k činnxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxh přílohách se obdobně uplatní i v případě změn údajů obsažených v žádosti o rozšíření povolení k činnosti nebo jejích přílohách (v podrobnostech srov. xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xodmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce, § 10 - řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, § 11 - oznámení o zmxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx x xx xxst. 2 spr. řádu,
Díl 3
Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce
Počáteční kapitál
JUDr.
Jiřx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xusí mít platební instituce podle ustanovení § 15 již v okamžiku udělení povolení k činnosti určitý počáteční
kapitál
, přičemž tento počáteční
kapitál
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
v určité výši (tzv. kapitálová přiměřenost). Směrnice o platebních službách obsahuje tři metody výpočtu kapitálové přiměřenosti platebních institxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxěřenosti bude určovat Česká národní banka individuálně pro každou platební instituci v rámci povolovacího řízení a v případě změny okolností bude mocx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení. Cílem požadavků na
kapitál
je to, aby platební instituce byla finančně stabilní a byla schopná dostát závazkům, které jí při výkonu její činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xomentovaném ustanovení, a jednak o požadavky na (regulatorní)
kapitál
(srov. § 16).
Rozdíl mezi oběma druhy kapitálových požadavků spočívá v tomx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxímco požadavky na
kapitál
se během trvání povolení k činnosti platební instituce mění v závislosti na tom, jak roste nebo klesá objem činnosti platebnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxložky kmenového kapitálu tier 1), zatímco okruh složek kapitálu, které jsou způsobilé plnit požadavky na
kapitál
, je širší (kmenový
kapitál
tier 1, vxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x x
xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxx xxěma druhy kapitálových požadavků však není to, že požadavky na počáteční
kapitál
se plní pouze při zahájení činnosti platební instituce, zatímco požxxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy výkonu činnosti platební instituce, a jednak z toho, že požadavky na minimální výši počátečního kapitálu ani vymezení počátečního kapitálu nejsou nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxadavků na počáteční
kapitál
zavádějící; jejich počáteční charakter lze spatřovat nanejvýš v tom, že jsou pevně stanoveny při zahájení činnosti platxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požadavky na počáteční
kapitál
, jde o to, že se vypočte počáteční
kapitál
platební instituce tak, že se sečtou položky kapitálu, které jsou způsobilé xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnem. Komentované ustanovení upravuje jak vymezení počátečního kapitálu, tedy položek kapitálu, které jsou způsobilé plnit požadavky na počáteční
kxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxaty z předchozí právní úpravy (srov. § 16 zák. o platebním styku z roku 2009) s tím, že byl vypuštěn požadavek pro zrušenou platební službu spočívající v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxsobu vymezení počátečního kapitálu, který je nově vymezen pomocí odkazu na nařízení CRR.
Položky kapitálu, kterými lze plnit požadavky na počátečxx
xxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, emisní ážio související s těmito kapitálovými nástroji, nerozdělený zisk, kumulovaný ostatní úplný vxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xRR; zjednodušeně lze říct, že jde o splacený základní
kapitál
. Nerozdělený zisk, kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření a ostatní fondy jsou zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxetnostní filtry (srov. § 16).
Požadavek na minimální výši počátečního kapitálu je stanoven diferencovaně v závislosti na platebních službách, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xožadavek na počáteční
kapitál
stanoven vůbec. Vztahuje-li se povolení k činnosti platební instituce na službu poukazování peněz, činí požadavek na xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx x00 €. Vztahuje-li se povolení k činnosti na některou z ostatních platebních služeb, činí požadavek na počáteční
kapitál
125 000 €. Při souběhu více plaxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxší požadavek na počáteční
kapitál
. Komentované ustanovení výslovně neupravuje, jakým kurzem se částky vyjádřené v korunách českých přepočtou na eurxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxlu zjišťuje.
Je-li jedné osobě uděleno několik oprávnění k činnosti, s nimiž jsou spojeny požadavky na počáteční
kapitál
(např. jedna osoba je zárxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx počáteční
kapitál
použit k plnění požadavků na počáteční
kapitál
pro různá oprávnění k činnosti. Na rozdíl od požadavků na
kapitál
(srov. § 27 odst. x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na počáteční
kapitál
, nejde o přestupek. xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xísm. c)], je neplnění těchto požadavků důvodem pro
fakultativní
odnětí povolení k činnosti pro neplnění podmínek pro jeho udělení [srov. § 244 odst. 2 xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxakované nebo závažné [srov. § 244 odst. 1 písm. b)].
Související ustanovení:
§ 3 - platební služba, § 7 - platební instituce, § 9 - podmínky pro udělexx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x
xxxxxxx
x x xxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Evropská předloha:
čl. 7 směrnice PSD2
Kapitál
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvoxxxx xxxxxxx
xxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxřenosti
V. Mimořádné zvýšení nebo snížení kapitálové přiměřenosti
I. Obecně
Komentované ustanovení upravuje povinnost platební instituce prxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxx x xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx požadavky na
kapitál
, a takto vypočtená výše kapitálu se porovná s minimální výší kapitálu stanovenou zákonem. Komentované ustanovení upravuje uvedxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxpitálu požadovanou zákonem. Komentované ustanovení navazuje na předchozí § 15, který upravuje požadavky na počáteční
kapitál
(k rozdílu mezi oběma xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxku z roku 2009), ve vyhlášce č. 7/2018 Sb. došlo pouze ke změně ve způsobu vymezení kapitálu, který je nově vymezen pomocí odkazu na nařízení CRR.
Inxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xřípadném přebytku nebo nedostatku kapitálu jsou obsahem výkazu PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu“, který platební instituce sestavuje k poslednímx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xo skončení čtvrtého kalendářního čtvrtletí [srov. § 4 odst. 1 písm. c) a § 5 odst. 1 vyhl. č. 454/2017 Sb.]. Čtvrtletní předkládání výkazu však nic neměnx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe.
Neplní-li platební instituce některý z požadavků na
kapitál
podle komentovaného ustanovení, jde o přestupek podle § 226 odst. 1 písm. b), za ktexx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxx
x xxxxx x xx x x x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xapitál
, nejsou v komentovaném ustanovení vymezeny a toto vymezení je přenecháno vyhlášce č. 7/2018 Sb. Ani vyhláška však nevymezuje složky kapitálux xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx tier 2 (srov. čl. 4 odst. 1 bod 118 nařízení CRR).
Kapitál
tier 1 je definován jako součet kmenového kapitálu tier 1 a vedlejšího kapitálu tier 1 (srov. člx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxx xxxxtálu tier 1 musí nejméně 75% připadat na kmenový
kapitál
tier 1 (srov. § 27 odst. 2 vyhl. č. 7/2018 Sb.).
Jednotlivé složky kapitálu (kmenový
kapitál
xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x x
xxxxxxx
xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xo uvedené složky započítávají, a odečitatelné položky, které se od uvedené složky naopak odečítají, takže v jejich důsledku dochází ke snížení kapitáxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xodrobně upravuje. Mezi odečitatelné položky patří např. některé položky aktiv, jako jsou nehmotný majetek nebo kapitálové investice do osob z finančxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xplatňují ještě tzv. obezřetnostní filtry, což jsou úpravy spočívající v tom, že některé položky, které mají vliv na finanční výsledky, se v kapitálu žáxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxcí rozdíly ze změn reálné hodnoty zajišťovacích derivátů při uplatnění metody zajištění peněžních toků.
III. Kapitálové požadavky
Minimální výxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxpitálu. Druhým je požadavek, aby
kapitál
platební instituce nikdy neklesl pod výši kapitálového požadavku pro krytí rizik. Vztah mezi oběma požadavxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxch minimálních výší.
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxesl pod minimální výši počátečního kapitálu, se přirozeně uplatňuje pouze u těch platebních institucí, u kterých je minimální výše počátečního kapitxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, aby
kapitál
platební instituce nikdy neklesl pod výši kapitálového požadavku pro krytí rizik, se netýká platebních institucí, které jsou oprávněnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xlatební instituce vždy na individuálním základě, což znamená, že se nebere v úvahu
kapitál
jiných osob, které jsou součástí téhož konsolidačního celxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a že požadavky na
kapitál
plní její ovládající osoba na konsolidovaném základě. Český zákonodárce totiž nevyužil možnost, kterou v tomto směru dává dxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxši počátečního kapitálu, je třeba odlišovat od požadavku na počáteční
kapitál
(srov. § 15). Požadavek, aby
kapitál
platební instituce nikdy neklesx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx referenční hodnotou minimální výše počátečního kapitálu. Počáteční
kapitál
a
kapitál
jsou dvě různé veličiny, třebaže se některé položky zahrnujx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxlejší
kapitál
xxxx x x
xxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v něm zohledňují i odečitatelné položky. Plní-li platební instituce požadavky na počáteční
kapitál
, tedy dosahuje-li její počáteční
kapitál
minimxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxnto požadavek byl výslovně formulován v komentovaném ustanovení.
Požadavek, aby
kapitál
platební instituce nikdy neklesl pod výši kapitálovéhx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xnstituce, tedy na platebních službách, které je platební instituce oprávněna poskytovat, a na objemu činnosti platební instituce. Pro stanovení kapxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxet kapitálové přiměřenosti upravuje vyhláška č. 7/2018 Sb. tři metody neboli přístupy (srov. § 28 vyhl. č. 7/2018 Sb.). Jde o přístup na základě režijnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx pro výpočet kapitálové přiměřenosti jednotlivé platební instituce je věcí ČNB, která tento přístup určuje ve výrokové části rozhodnutí o udělení povxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb nebo vzhledem k poměrům platební instituce. Vyhláška č. 1/2018 Sb. počítá s tím, že žadatel v žádosti o udělení povolení k činnosti sám navrhne, ktexx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx2018 Sb.]. ČNB však není tímto návrhem vázána. Změní-li se za trvání povolení k činnosti platební instituce okolnosti nebo podmínky, za nichž byl přístxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxce.
Výběr konkrétního přístupu nebo jeho pozdější změny je věcí správního xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho soudního přezkumu, ale přesto musí být rozhodnutí ČNB přezkoumatelné, musí vycházet z dostatečně zjištěného stavu věci, musí odpovídat zásadám loxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jsou skutečnosti, které se následně posuzují i při případném soudním přezkumu (srov. např. NSS 5 A 139/2002 a NSS 5 A 131/2001).
Přístup A je založen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pokud je platební instituce finanční institucí, nebo náklady na odpisy hmotného a nehmotného majetku a výkonová spotřeba, osobní náklady a daně a poplxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxjící účetní období.
Příklad
Platební instituce měla v předcházejícím účetním období režijní náklady 1 500 000 €. Kapitálový požadavek této platebnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xx
xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxo jedna dvanáctina ze součtu částek platebních transakcí, které platební instituce provedla v předcházejícím účetním období. Objem plateb se pro účexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrne ze 4% v části nepřesahující 5 000 000 €, ze 2,5% v části přesahující 5 000 000 € a nepřesahující 10 000 000 €, z 1% v části přesahující 10 000 000 € a nepřesahxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa se násobí koeficientem, který odráží druh platebních služeb, které platební instituce poskytuje (srov. § 32 vyhl. č. 7/2018 Sb.). V případě platební xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxtební služby než poukazování peněz, činí příslušný koeficient 1.
Příklad
Platební instituce poskytuje pouze službu poukazování peněz. V předcházxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxx xxx xx xxxx xxx xxx xx xxxx x x xxx x00 € (jako rozdílu mezi 10 000 000 € a 5 000 000 €), tedy 125 000 €, 1% z 90 000 000 € (jako rozdílu mezi 100 000 000 € a 10 000 000 €), tedy 900 000 €, 0,5% ze 150 000 000 x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx x x xxxxx x xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx xxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxedených částek činí 2 975 000 €. Takto vypočítaná hodnota se násobí koeficientem 0,5, protože platební instituce poskytuje pouze platební službu poukxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxx xx
xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrokových nákladů, výnosů z poplatků a provizí a ostatních provozních výnosů.
Relevantní
ukazatel se pro účely výpočtu kapitálového požadavku reduxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 500 000 €, z 8% v části přesahující 2 500 000 € a nepřesahující 5 000 000 €, z 6% v části přesahující 5 000 000 € a nepřesahující 25 000 000 €, ze 3% v části přesahxxxxx xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx poskytovaných platebních služeb, obdobně jako u přístupu B (srov. § 32 vyhl. o č. 7/2018 Sb.). V případě platební instituce, která poskytuje pouze platxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxní příslušný koeficient 1.
Příklad
Platební instituce poskytuje různé platební služby. V předcházejícím účetním období dosáhly její úrokové výnoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvku se zahrne 10% z 2 500 000 €, tedy 250 000 €, 8% z 2 500 000 € (jako rozdílu mezi 5 000 000 € a 2 500 000 €), tedy 200 000 €, 6% z 20 000 000 € (jako rozdílu mezi 25 000 0xx x x x xxx xxx xxx xxxx x xxx xxx x x xx x x xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx x x xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxx xxpočítaná hodnota se vynásobí koeficientem 1, protože platební instituce poskytuje i jiné platební služby než poukazování peněz. Kapitálová přiměřexxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxého požadavku některým z přístupů A, B nebo C. V případě tzv. hybridní platební instituce (srov. § 8 odst. 1) zahrnuje platební instituce do výpočtu jen tx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce. Pokud platební instituce vykonává svou činnost pouze část účetního období, stávají se veličinou rozhodnou pro výpočet kapitálového požaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxzní výnosy.
K odst. 4
V. Mimořádné zvýšení nebo snížení kapitálové přiměřenosti
ČNB má možnost přizpůsobit kapitálovou přiměřenost podmínkám kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxržovat kapitálovou přiměřenost až o 20% nižší, než by odpovídalo kapitálové přiměřenosti vypočtené podle přístupu, který ČNB platební instituci určxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu. Procesně dochází ke zvýšení nebo snížení kapitálové přiměřenosti rozhodnutím, které může být zahrnuto do rozhodnutí o udělení povolení k činnosti xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxýšení nebo snížení kapitálové přiměřenosti je skutečnost, že tato potřeba vyplývá z vyhodnocení řídicího a kontrolního systému platební instituce, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxu přesvědčivě vysvětlit v odůvodnění rozhodnutí. Jinak je ovšem zvýšení nebo snížení kapitálové přiměřenosti věcí správního uvážení ČNB, což dává ČNx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxební instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 15 - počáteční
kapitál
, § 19 - řádný a obezřetný výkon činnosti platební institucex x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxebních služeb malého rozsahu
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Platební instituce, jejíž povolení se vztahuje na službu nepřímého dání plxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xživateli vede platební účet. Není nezbytně vyžadováno, aby sám poskytovatel sjednal pojištění, nutné je pouze to, aby bylo pojištění sjednáno v jeho pxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xoskytovateli nepřímého dání platebního příkazu.
Obdobně si musí platební instituce, jejíž povolení se vztahuje na službu informování o platebníx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkání nebo užití informací o platebním účtu.
Česká národní banka stanoví vyhláškou minimální pojistný limit daných pojištění a minimální výši srovxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxjistného plnění a minimální výše srovnatelného zajištění
I. Obecně
Komentované ustanovení upravuje povinnost platební instituce, jejíž povolxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xjednáno pojištění nebo poskytnuto srovnatelné zajištění, na jejichž základě by měli uživatelé nebo poskytovatelé vedoucí platební účet právo na náhxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnost pouze rámcově a podrobnější úpravu minimálního limitu pojistného plnění a minimální výše srovnatelného zajištění přenechává vyhlášce č. 7/201x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxtebním účtu nebyly regulovány.
Neplní-li platební instituce, jejíž povolení k činnosti se vztahuje na službu nepřímého dání platebního příkazu nxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xa který hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč. Jelikož je však plnění povinnosti povinného pojištění nebo srovnatelného zajištění zároveň jednou z podmíxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxlení k činnosti pro neplnění podmínek pro jeho udělení [srov. § 244 odst. 2 písm. a)]. V úvahu připadá i
obligatorní
odnětí povolení k činnosti pro porušxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x x x
xxx xxxxxxxxí
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xím je spojeno několik důsledků. Především se lze v pojistné smlouvě odchýlit od ustanovení občanského zákoníku jen tehdy, jestliže to zákon připouští x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může pojistitel pouze tehdy, pokud důvody pro toto odmítnutí existují na straně poškozeného, tedy uživatele nebo poskytovatele vedoucího platební úxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx libovolně, ale může tak učinit pouze tehdy, jestliže to zákon o platebním styku připouští (srov. § 2781 obč. zák.). Případy, kdy může pojistitel povinxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxík.
Stranami pojistné smlouvy jsou pojistitel a pojistník. Komentované ustanovení nestanoví, kdo má být v daném povinném pojištění pojistitelemx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx pojistitelem byla tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna se sídlem v členském státě nebo v jiném než členském státě, jestliže podléhá dohledu srovnatelxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxze pojišťovna (srov. § 4 odst. 1 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví), ovšem pojišťovací činnost je vymezena jako přebírání pojistných rizik na záklxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxím pojišťovací činnosti není, a proto není vyloučeno, aby pojistnou smlouvu jako pojistitel ojediněle uzavřela i jiná osoba než pojišťovna. Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xákonodárce, aby tu vedle platební instituce byla další osoba, která bude schopna poskytnout uživatelům a poskytovatelům vedoucím platební účet plněxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx, u koho je zaručeno, že bude schopen poskytnout uživatelům a poskytovatelům vedoucím platební účet náhradu alespoň ve výši minimálního limitu pojistxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxuvy. Postačí, jestliže je pojistná smlouva uzavřena v její prospěch, jinak řečeno, jestliže se pojištění vztahuje na její odpovědnost nebo jinou hodnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xožadavek občanského zákoníku, že pojistný zájem musí mít pod sankcí neplatnosti pojistné smlouvy pojistník (srov. § 2761 a § xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxoucích platební účet na plnění vyplývající z povinnosti platební instituce napravit neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakcix xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxva vyplývající z nápravy neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce mají uživatelé vždy vůči poskytovateli vedoucímu platební účexx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xání platebního příkazu připadá v úvahu pouze plnění, které je tento poskytovatel povinen poskytnout poskytovateli vedoucímu platební účet z titulu nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxém případě má poskytovatel vedoucí platební účet přímé právo na plnění vůči pojišťovně poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu (srovx x xxx xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platební účet na plnění vyplývající z povinnosti platební instituce napravit neoprávněné získání nebo užití informací o platebním účtu. Na rozdíl od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxcí o platebním účtu v zákoně blíže vymezena. Podle našeho názoru je tím třeba rozumět povinnost platební instituce nahradit veškerou újmu, která poskyxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxal nebo užil informace o platebním účtu. Pokusy o bližší specifikaci této újmy v pojistné smlouvě jsou problematické, protože mohou vést k faktickému oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x občanském zákoníku (srov. § 2910 a § 2913 obč. zák.).
Z pojištění musí vyplývat právo uživatelů nebo poskytovatelů vedoucích platební účet na pojixxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xnižovala rozsah pojistného plnění. Taková ujednání by byla v rozporu se smyslem daného povinného pojištění, jímž je snaha zákonodárce, aby tu vedle plxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe. Výslovně připuštěno však je sjednání limitu pojistného plnění, přičemž minimální výši limitu pojistného plnění stanoví vyhláška č. 7/2018 Sb. (sxxxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxištění. Pokud jde o posuzování srovnatelnosti tohoto zajištění, nenabízí komentované ustanovení žádné bližší vodítko. Obecné pokyny EBA k pojištěnx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxítek je třeba kritéria pro posuzování srovnatelnosti zajištění dovodit ze smyslu komentovaného ustanovení. Tím je snaha zákonodárce, aby tu vedle plxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe. Srovnatelnost zajištění je proto třeba posuzovat především z tohoto pohledu. Srovnatelným zajištěním může tedy být jakýkoli právní institut, ktexx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za srovnatelných podmínek jako v situaci, kdy tuto náhradu poskytuje pojistitel v rámci pojistného plnění. Takovým institutem může být např. ručení zx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxného plnění nebo minimální výše srovnatelného zajištění
Minimální limit pojistného plnění a minimální výše srovnatelného zajištění jsou stanovexx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnů k pojištění odpovědnosti.
Minimální limit pojistného plnění nebo minimální výše srovnatelného zajištění se vypočítá jako součet tří indikátoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vyjadřují v eurech, takže i jejich výsledný součet je vyjádřen v eurech, což však nebrání tomu, aby tato hodnota byla přepočtena na koruny české nebo jinxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxní výše srovnatelného zajištění se vztahují k období jednoho roku.
Indikátor rizikového profilu (srov. § 37 vyhl. č. 7/2018 Sb.) se vypočítá jako soxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xransakcí, k nimž byl dán platební příkaz nepřímo, a indikátoru počtu platebních účtů, k nimž má poskytovatel služby informování o platebním účtu přístxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platební instituce v předchozím kalendářním roce neposkytovala uvedené platební služby, určí se každá z uvedených hodnot na základě odhadu; v takovéx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxch sazeb, které jsou klouzavě degresivní. Počet platebních transakcí se do indikátoru zahrne ze 40% v části nepřesahující 10 000 platebních transakcíx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxnsakcí, z 5% v části přesahující 1 000 000 a nepřesahující xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx platebních účtů. Počet platebních účtů se do indikátoru zahrne ze 40% v části nepřesahující 10 000 platebních účtů, z 25% v části přesahující 10 000 a nepxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxahující 10 000 000 platebních účtů a z 0,025% v části přesahující 10 000 000 platebních účtů.
Indikátor typu činnosti (srov. § 38 vyhl. č. 7/2018 Sb.) sx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb vykonává další podnikatelské činnosti. I v tomto případě vyhláška č. 7/2018 Sb. umožňuje, aby se indikátor typu činnosti rovnal nule, jestliže dalšx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxrov. § 38 odst. 2 vyhl. č. 7/2018 Sb.).
Indikátor rozsahu činnosti (srov. § 39 vyhl. č. 7/2018 Sb.) vychází v případě služby nepřímého dání platebního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm účtu z počtu uživatelů, jimž byla v předchozím roce tato služba poskytována. Jestliže platební instituce v předchozím kalendářním roce neposkytovaxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx souběžném poskytování obou služeb se indikátor rozsahu činnosti rovná součtu indikátorů za jednotlivé služby.
Částka platebních transakcí se prx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xe 40% v části nepřesahující 500 000 €, z 25% v části přesahující 500 000 € a nepřesahující 1 000 000 €, z 10% v části přesahující 1 000 000 € a nepřesahující 5 00x xxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdukuje i počet uživatelů. Počet uživatelů se do indikátoru zahrne ze 40% v části nepřesahující 100 uživatelů, z 25% v části přesahující 100 a nepřesahujxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxlů a z 0,025% v části přesahující 1 000 000 uživatelů.
Údaje pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění nebo minimální výše srovnatelného zajxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni kalendářního čtvrtletí a předkládá ČNB do 30 dnů po skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí a do 10. února následujícího roku po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxžba, § 7 - platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce, § 22 - způsoby ochrany peněžních prostředků svěřených pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí transakci, § 189 - následný postih, § 226 odst. 1 písm. c) - přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 244 - odněxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxí
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Obdobně jako v případě směrnice o elektronických penězíxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Na rozdíl od režimu bank a jiných finančních institucí se však nejedná o povinnost vyžádat si k nabytí těchto účastí nebo k dispozicím jimi předchozí soxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xení vhodná nebo způsobilá, může s tím vyslovit nesouhlas. Nesouhlas se vydává ve správním řízení, které může Česká národní banka zahájit do 60 pracovníxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nesouhlas, má to za následek zákaz výkonu hlasovacích práv. Vedle toho zůstává zachována i možnost České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení podmínek pro udělení povolení.
K pojmu důvěryhodnost viz § 9.
K § 18
Komentované ustanovení upravuje kontrolu ČNB nad osobami, které na platxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xnstituci dosahuje určitého stupně významnosti. Uvedená kontrola spočívá v tom, že takové osoby musí předem oznámit svůj záměr ČNB (odstavec 1 a 6), ČNB xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx posouzení může s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti nebo s ovládnutím platební instituce vyslovit nesouhlas (odstavec 2 a 3), který má za následxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxou účastí se týkala pouze institucí elektronických peněz (srov. § 52b zák. o platebním styku z roku 2009), nikoli platebních institucí.
K odst. 1
Kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxhá nabytí kvalifikované účasti na platební instituci, její zvýšení tak, že dosáhne 20%, 30% nebo 50%, a ovládnutí platební instituce. Oznamovací povixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx 20%, 30% nebo 50%, a skutečnost, že platební instituce přestane být osobou ovládanou. Z jazykového významu slova „záměr“ vyplývá, že oznamovací povinxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxou účastí disponoval někdo jiný.
Kvalifikovaná účast je vymezena pomocí odkazu na článek 4 odst. 1 bod 36 nařízení CRR a znamená přímou nebo nepřímou xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu vymezeno není, a proto je třeba vyjít z obecné definice ovládání v zákoně o obchodních korporacích, podle níž je ovládající osobou ten, kdo může v obchxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xvalifikovaná účast se zvyšuje nad stanovené prahy či pod tyto prahy klesá, nebo kdo platební instituci ovládá či přestává ovládat, a to sám nebo spolu s oxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ovládání nebo jednotného řízení obchodní
korporace
(srov. § 78 odst. 1 větu první z. o. k.). V úvahu je třeba vzít i skutečnosti, s nimiž zákon o obchodníxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxinnost společně a nerozdílně (srov. § 78 odst. 1 větu druhou z. o. k.).
Komentované ustanovení blíže neurčuje, v jaké časové lhůtě před zamýšlenou dixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí instituce proto může dojít ihned po splnění oznamovací povinnosti, z praktického hlediska však může být pro oznamovatele vhodné, aby s nabytím kvalixxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Porušení oznamovací povinnosti vůči ČNB představuje přestupek podle § 234 odst. 1 písm. c), za který hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Je-li porušexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxas s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím platební instituce bez ohledu na to, zda je ten, kdo porušil oznamovací povinnost skutečxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxastí na platební instituci v rozsahu, v němž byla účast nabyta nebo zvýšena. Oznamovací povinnost je porušena nejen v případě, že oznámení nebylo učiněxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxmentovaného ustanovení jsou údaje o akcionářské struktuře a kvalifikovaných účastech obsahem výkazu PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdářního čtvrtletí a do 10. února následujícího roku po skončení čtvrtého kalendářního čtvrtletí [srov. § 4 odst. 1 písm. e) a § 5 odst. 1 vyhl. č. 454/201x xxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xožnost se vztahuje pouze na případy, kdy dochází k nabytí či zvýšení kvalifikované účasti nebo k ovládnutí platební xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xovinnost, ale ČNB proti těmto dispozicím nijak zasáhnout nemůže.
ČNB posuzuje oznamovatele z hlediska jeho důvěryhodnosti a způsobilosti zajistxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe probíhá ve dvou fázích. Na základě podaného oznámení provede ČNB nejprve předběžné posouzení oznamovatele, které probíhá mimo správní řízení. Účelxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x ovládnutím platební instituce. Jestliže ČNB po předběžném posouzení oznamovatele dospěje k závěru, že oznamovatel je důvěryhodný a způsobilý zajisxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx případě nezahajuje. Jestliže však po prvotním posouzení oznamovatele existují pochybnosti o jeho důvěryhodnosti nebo způsobilosti zajistit řádné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ČNB rozhodnutí, jímž vysloví nesouhlas s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti nebo s ovládnutím platební instituce. Jestliže se v řízení podaří uxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xebo ovládla platební instituci, porušila oznamovací povinnost. V takovém případě však nezkoumá, zda je tato osoba skutečně nedůvěryhodná nebo nezpůxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlas v každém případě.
Vyslovení nesouhlasu není trestem, a proto není třeba klást na výrok rozhodnutí stejné nároky jako v případě správního trestáxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Důvody je třeba uvést v odůvodnění rozhodnutí. Ve výroku není třeba uvádět ani následek spočívající v zákazu vykonávat hlasovací práva, protože tento xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xe oznamovatel nedůvěryhodný nebo nezpůsobilý, nelze s vyslovením nesouhlasu spojit výrok o povinnosti hradit náklady řízení ve výši stanovené paušáxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxuci porušila svoji oznamovací povinnost.
Pro zahájení řízení o vyslovení nesouhlasu s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti nebo s ovládnutím xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xebo ovládnout platební instituci. Jestliže osoba, která nabyla či zvýšila kvalifikovanou účast nebo která ovládla platební instituci, porušila povxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxinice uvedené v § 2 odst. 3 písm. i), ale den, který není sobotou, nedělí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxifikované účasti nebo s ovládnutím platební instituce zahájeno, což znamená, že v této lhůtě musí oznamovateli nebo tomu, kdo porušil oznamovací povixxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxuhlas s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti nebo s ovládnutím platební instituce vyslovit, nastávají tedy obdobné právní účinky jako v případě
fxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx důvěryhodnosti nebo způsobilosti zajistit řádné vedení platební instituce jsou pochybnosti, vůbec nijak reagovat. Důvěryhodnost a způsobilost osxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx j)], takže v takové situaci připadá v úvahu (
fakultativní
) odnětí povolení k činnosti pro neplnění podmínek pro jeho udělení [srov. § 244 odst. 2 písm. axxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxnost právního jednání, kterým došlo k této dispozici kvalifikovanou účastí, ani to nezakládá povinnost kvalifikovanou účast zase pozbýt či snížit nexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxnosti nebo způsobilosti zajistit řádné řízení platební instituce ovlivňovala řízení platební instituce jako obchodní společnosti. S vyslovením nexxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx následek není třeba uvádět ve výroku rozhodnutí o vyslovení nesouhlasu, protože nastává ze zákona. Samotnému nabytí majetkové účasti však vyslovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xnstituci lze učinit pouze elektronicky (v podrobnostech srov. komentář k § 10 odst. 1). Prozatím je však nelze podat prostřednictvím elektronické aplxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxní komentované ustanovení zmocňuje ČNB. Vyhláška stanoví zvlášť náležitosti oznámení o záměru nabýt či zvýšit kvalifikovanou účast nebo ovládnout pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxatební instituci (srov. § 18 vyhl. č. 1/2018 Sb.). Zejména výčet náležitostí oznámení o záměru nabýt či zvýšit kvalifikovanou účast nebo ovládnout plaxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xádu, ale pouhým plněním oznamovací povinnosti (v podrobnostech srov. komentář k § 11 odst. 2). Proto v případě vadného oznámení nepřipadá v úvahu, aby Čxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xvalifikovaná účast, § 7 - platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce, § 234 odst. 1 písm. c) - další přestupky, x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxx
čl. 4 odst. 1 nařízení CRR
Evropská předloha:
čl. 6 směrnice PSD2
Literatura:
Úředxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xbezřetný výkon činnosti platební instituce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Stanoví se rxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxise. Směrnice o platebních službách otázku řídicího a kontrolního systému platební instituce upravuje jen velmi kuse, a proto je v této oblasti prostox xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxského orgánu pro bankovnictví.
K § 19
Komentované ustanovení obsahuje obecně formulovanou povinnost platební instituce vykonávat činnost řádnx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxu byl bez větších změn převzat z předchozí právní úpravy (srov. § 18 zák. o platebním styku z roku 2009), obecně formulovaná povinnost k řádnému a obezřexxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxní této povinnosti. Lze se pouze domnívat, že důvodem byla pravděpodobně snaha o přiblížení právní úpravy některým dalším sektorům finančního trhu, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je třeba rozumět takový výkon činnosti platební instituce, který je v souladu s požadavky vyplývajícími z právních předpisů. Při tomto výkladu se kladx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtuje bez ohledu na výslovné zakotvení povinnosti platební instituce vykonávat činnost řádně. Povinnost řádného výkonu činnosti je podle našeho názoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxažujeme za nepřijatelné, aby pod záminkou povinnosti vykonávat činnost řádně byly platební instituci fakticky ukládány další povinnosti nad rámec pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxsti je třeba rozumět takový výkon činnosti platební instituce, který zajistí minimalizaci rizik, jimž je nebo může být platební instituce vystavena. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xčkoli jsou platební instituce povinny tyto svěřené peněžní prostředky chránit některým ze stanovených způsobů (srov. § 22), je třeba, aby platební inxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxelům. To je třeba zohlednit při posuzování této povinnosti u konkrétní platební instituce. Jinou intenzitu bude mít tato povinnost v případě, že platexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xe mezi platební institucí a uživateli existuje rámcová smlouva, a jinou v případě, že platební instituce provádí pro uživatele pouze jednorázové platxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxinnost v běžném slova smyslu, zde jde o vůdčí princip, kterým se má platební instituce při své činnosti řídit.
Nejdůležitějším konkrétním požadavkxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxž účelem je zajistit, že platební instituce vykonává činnosti řádně a obezřetně. V praxi je řídicí a kontrolní systém chápán především jako soubor zásax x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v § 20.
Požadavek řádného a obezřetného výkonu činnosti platební instituce se dále promítá do některých podmínek pro udělení povolení k činnosti plxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxnizačních předpokladů, důvěryhodnost a způsobilost osob s kvalifikovanou účastí a důvěryhodnost a způsobilost vedoucích osob [srov. § 9 odst. 1 písmx xxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxtební instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce, § 16 -
kapitál
, § xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
[Prvky a vlastnosti řídicího a kontrolního systému platební instituce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xodstavec 1), jeho požadované vlastnosti (odstavec 2) a ukládá platební instituci povinnost tyto vlastnosti ověřovat, pravidelně hodnotit a zjednávxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxatebním styku z roku 2009). Výčet jednotlivých prvků řídicího a kontrolního systému byl rozšířen o některé nové položky, což souvisí zejména s tím, že x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxnice PSD2). Komentované ustanovení přesto vymezuje požadavky na řídicí a kontrolní systém pouze rámcově a podrobnější právní úpravu způsobu plnění txxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxního systému platební instituce, lze považovat za poměrně zásadní legislativní nedostatek, že toto vymezení v komentovaném ustanovení a ve vyhlášce xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxých úhlů pohledu. To může adresátům právní úpravy v praxi ztěžovat orientaci v požadavcích na jednotlivé prvky a vlastnosti řídicího a kontrolního sysxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xyhlášce č. 7/2018 Sb. je tato otázka upravena v rámci předpokladů řádné správy a řízení pouze jako jeden z požadavků na vnitřní předpisy platební instixxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xiné požadavky zákona na řídicí a kontrolní systém jsou ve vyhlášce formulovány šířeji než jenom jako požadavky na vnitřní předpisy platební institucex xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxných platební instituci k provádění platebních transakcí, přičemž se vzhledem k účelu řídicího a kontrolního systému jedná o prvek naprosto zásadní, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolního sytému, zatímco podle vyhlášky má hodnocení provést alespoň jednou ročně, přičemž se má týkat „celkové funkčnosti a efektivnosti“ řídicxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxa č. 7/2018 Sb. používají řadu neurčitých právních pojmů, často se znaky zbytečné mnohomluvnosti, aniž je jejich skutečný obsah vždy zcela jasný. Napxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxosazování“ apod. Některé povinnosti týkající se řídicího a kontrolního systému mají být plněny „soustavně“ nebo „včas“, jiné nikoli, aniž je jasné, zxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxým ustanovením, jde o přestupek podle § 226 odst. 1 písm. d), za který hrozí pokuta do výše 10 000 000 Kč. Nedostatky v řídicím a kontrolním systému platebnx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxunkčnost všech tří hlavních součástí řídicího a kontrolního systému (tj. compliance, vnitřního auditu a řízení rizik) je závažným porušením povinnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxvy obchodníků s cennými papíry, není však důvod, proč by neměl být analogicky aplikován i na platební instituce.
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxosti, může ČNB platební instituci uložit, aby udržovala kapitálovou přiměřenost až o 20% vyšší, nebo jí povolit, aby udržovala kapitálovou přiměřenoxx xx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxbo snížení kapitálové přiměřenosti, srov. § 16 odst. 4).
K odst. 1
Řídicí a kontrolní systém platební instituce musí pokrývat činnosti, k jejichž vxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonává prostřednictvím pověřených zástupců nebo dalších osob (srov. § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 vyhl. č. 7/2018 Sb.). Podle vyhlášky jsou jednotlivé prvky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx xx xxxxx x xxxx18 Sb.),
-
systém řízení rizik (srov. § 12 až 14 vyhl. č. 7/2018 Sb.) a
-
systém vnitřní kontroly (srov. § 15 až 18 vyhl. č. 7/2018 Sb.).
Předpxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxa pro přijímání, vyhodnocování a změny vnitřních předpisů a pravidla týkající se strategie podnikání a jejího naplňování. Předpokladem řádné správy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxadů řádné správy a řízení musí platební instituce přijmout a uplatňovat také zásady řízení lidských zdrojů, které obsahují pravidla pro výběr, odměňoxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxčástí řídicího a kontrolního systému jsou i pravidla týkající se informačního systému, získávání a vyhodnocování informací, uchovávání dokumentů a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx Řízení rizik zahrnuje rozpoznávání a vyhodnocování podstupovaných rizik, kontrolní a bezpečnostní opatření přijímaná za účelem jejich minimalizaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxpy pro její realizaci.
Systém vnitřní kontroly zahrnuje kontrolní mechanismy pro jednotlivé činnosti, kontroly po linii řízení, výkon compliancxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtu a sledování a vyhodnocování funkčnosti řídicího a kontrolního systému. Vyhláška č. 7/2018 Sb. zdůrazňuje, že zásady a postupy vnitřní kontroly maxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vlastnosti řídicího a kontrolního systému platební instituce je jeho účinnost (efektivita), ucelenost (
koherence
) a přiměřenost (proporcionalxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve světle těchto neurčitých právních pojmů je vždy třeba brát v úvahu jeho účel, jímž je zájem na tom, aby platební instituce vykonávala činnost řádně a oxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxtní řídicí a kontrolní systém by neměly být ani formální, ani samoúčelné. Materiální přístup k posuzování řídicího a kontrolního systému nutně znamenxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a širokému okruhu uživatelů, a jiné na řídicí a kontrolní systém platební instituce, u které je rozsah poskytovaných platebních služeb omezený. Vazbu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx x. 7/2018 Sb.).
Zda je řídicí a kontrolní systém platební instituce účinný, ucelený a přiměřený, má být předmětem ověřování a pravidelného hodnocenxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxech řídicích a organizačních úrovních“ (srov. § 18 odst. 1 vyhl. č. 7/2018 Sb.) a alespoň jednou ročně má být provedeno vyhodnocení „celkové funkčnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovení:
§ 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 16 -
kapitál
, § 19 - řádný a obezřetný výkon činnosti platební inxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxjící předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxtému (tj. compliance, vnitřního auditu a řízení rizik) je závažným porušením povinností stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitáloxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxona.
Ochrana peněžních prostředků určených pro platební transakce
[Povaha peněžních prostředků svěřených plxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xe peněžní prostředky svěřené platební instituci k provedení platební transakce nepředstavují vklad podle zákona o bankách, a proto je platební instixxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxž k provedení platební transakce však tomuto zákazu podléhají. Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxví, že peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, nepředstavují vklad podle zákona o bankách ani elexxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnsakce, což je činnost, k jejímuž výkonu je platební instituce oprávněna, a přijímáním vkladů od veřejnosti a vydáváním elektronických peněz, což jsox xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb malého rozsahu, kteří jinak ve srovnání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xnstitucí, které poskytují pouze službu nepřímého dání platebního příkazu nebo službu informování o platebním účtu, ani platebních institucí a poskyxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxtože u těchto platebních služeb z povahy věci nepřipadá v úvahu přijímání peněžních prostředků k provedení platební transakce.
Peněžní prostředkxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxele provádí platební transakce, a které zároveň představují její dluh vůči uživatelům (k podmínce dluhu vůči uživateli srov. bod 37 odůvodnění směrnixx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxní instituce přijala od jiného poskytovatele platebních služeb v rámci platební transakce, v níž je uživatel příjemcem. Stejně tak se může jednat o penxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxné peněžní prostředky musí platební instituce stanoveným způsobem chránit (srov. § 22), nelze je postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí (srov. § 2xxx xxxxx x xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxx
xxijímání vkladů od veřejnosti je vyhrazeno pouze bankám a spořitelním a úvěrním družstvům [tzv. bankovní monopol, srov. § 2 odst. 1 zák. o bankách, § 1 odsxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdeny nejsou. Zároveň však platí, že činnost platební instituce spočívající v přijímání peněžních prostředků k provedení platební transakce se může s xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxedků, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu [srov. § 1 odst. 2 písm. a) zák. o bankách]. Tuto definici zpravidla naplňují i peněžnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, je uchovávána elektronicky, je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxající peněžním prostředkům svěřeným platební instituci k provedení platební transakce.
Komentované ustanovení tedy brání tomu, aby činnost plaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od veřejnosti nebo neoprávněné vydávání elektronických peněz. Fakticky tak komentované ustanovení znamená, že činnost platební instituce spočívaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu) ani zákazu vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxí transakce, § 4 - elektronické peníze, § 6 - oprávnění vydávat elektronické peníze, § 7 - platební instituce, § 22 - způsoby ochrany peněžních prostředkx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v případě úpadku platební instituce, § 65 - některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
Související předpixxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
Evropská předloha:
čl. 18 odst. 3 směrnice PSD2
[Způsoby ochrany peněžních prostředků svěřených platební instituci]
JUDr.
Jxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstředků uživatelů platebních služeb. Tyto prostředky musejí být odděleny od majetku platební instituce a (dle výběru platební instituce) buď vloženx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xymezeny v odstavci 5 i pro instituce elektronických peněz, nebo kryty pojištěním. Povinnost chránit peněžní prostředky se vztahuje na všechny platebxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxích a bezpečných aktiv
III. Pojištění nebo srovnatelné zajištění
I. Obecně
Jestliže zákonodárce xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxostředky nepovažují za vklad (srov. § 21), a proto se na ně nevztahuje systém pojištění vkladů, musel zároveň upravit jiné způsoby, jimiž jsou uživatelx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvuje dva základní způsoby ochrany těchto peněžních prostředků. První způsob spočívá v tom, že platební instituce musí svěřené peněžní prostředky evixxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxb spočívá v tom, že je ve prospěch platební instituce sjednáno pojištění nebo poskytnuto srovnatelné zajištění, na jehož základě mají uživatelé právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxci. Komentované ustanovení bylo v zásadě převzato z předchozí právní úpravy (srov. § 20 zák. o platebním styku z roku 2009 po novele provedené zák. č. 26xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxmentované ustanovení dopadá kromě platebních institucí i na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, kteří jinak ve srovnání s platebními inxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé poskytují pouze službu nepřímého dání platebního příkazu nebo službu informování o platebním účtu, ani platebních institucí a poskytovatelů platexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxatebních služeb z povahy věci nepřipadá v úvahu přijímání peněžních prostředků k provedení platební transakce.
Nenakládá-li platební instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxění povinnosti ochrany peněžních prostředků zároveň jednou z podmínek pro udělení povolení k činnosti platební instituce [srov. § 9 odst. 1 písm. h)], xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx. V úvahu připadá i
obligatorní
odnětí povolení k činnosti pro porušení zákonné povinnosti, jestliže bude toto porušení vyhodnoceno jako opakované nxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx s peněžními prostředky svěřenými k provedení platební transakce nakládala pouze stanoveným způsobem.
Vedle způsobů ochrany upravených v komentxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho a insolvenčního práva. Takto vymezené peněžní prostředky nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí na majetek platební instituce (srov. § 2xxx xxxxx x xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtební transakce, jsou jedním z prvků řídicího a kontrolního systému platební instituce [srov. § 20 odst. 1 písm. n)].
II. Oddělená evidence a vložení xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xlatební transakce spočívá v tom, že svěřené peněžní prostředky musí být evidovány odděleně od vlastních peněžních prostředků platební instituce a taxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xnvestovány do likvidních a bezpečných aktiv. Pro tento způsob ochrany peněžních prostředků se také používá anglický výraz ringfencing (doslova „oplxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxzpečných aktiv v praxi výrazně převažuje nad druhým způsobem ochrany peněžních prostředků, jímž je pojištění nebo srovnatelné zajištění.
Oddělexx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbních transakcí pro uživatele, a peněžní prostředky, které drží z jiných důvodů. Peněžní prostředky, které platební instituce drží z důvodu prováděnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxatební instituce (srov. § 267b odst. 1 o. s. ř.) ani se nestávají součástí majetkové podstaty platební instituce v insolvenčním řízení (srov. § 207 odstx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxvku odděleného evidování hovoří o tom, že peněžní prostředky uživatelů nesmějí být směšovány s peněžními prostředky jiných osob [srov. čl. 10 odst. 1 pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxže tzv. hybridní platební instituce (srov. § 8 odst. 1) přijímají od uživatelů peněžní prostředky zároveň k provádění platebních transakcí a zároveň z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jaká k poskytování jiných služeb (srov. § 23). Trvat v těchto případech na tom, že takto přijaté peněžní prostředky mají být již v okamžiku přijetí fyzixxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxstatečně zajištěny již oddělenou evidencí.
Zatímco povinnost oddělené evidence vzniká platební instituci již v okamžiku přijetí peněžních prosxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxnce pracovního dne následujícího po dni, kdy je platební instituce obdržela. Pracovní den je třeba vykládat ve vztahu ke konkrétní platební instituci xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxem, kdy je musí vložit na samostatný účet nebo investovat do likvidních a bezpečných aktiv, tak existuje určité mezidobí v délce jednoho až dvou pracovnxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxobí zajištěna povinností oddělené evidence.
Samostatný účet, na který mají být svěřené peněžní prostředky vloženy, může vést pouze (česká) bankax xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxm v členském státě se nevyžaduje splnění žádných dalších podmínek, avšak v případě zahraničních bank se sídlem ve státě, který není členským státem, se xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxřitelního a úvěrního družstva nebo zahraniční banky souvisí také povinnost těchto subjektů uzavřít s platební institucí smlouvu o platebním účtu za oxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxtelný s dohledem ČNB. Jako určité vodítko může sloužit mechanismus posuzování rovnocennosti požadavků v oblasti obezřetnostního dohledu a regulace xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xůči úvěrovým institucím z EU pouze za předpokladu, že daný stát uplatňuje požadavky v oblasti obezřetnostního dohledu a regulace, jež jsou přinejmenšxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxutí o tom, zda požadavky v daném státě jsou rovnocenné (srov. čl. 107 odst. 4 nařízení CRR). Takto bylo dosud rozhodnuto o rovnocennosti požadavků v přípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxské Arábie, Singapuru, Jižní Afriky, Švýcarska, Turecka a USA.
K existenci rozhodnutí Evropské komise o rovnocennosti však nelze přistupovat mecxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxat za nesrovnatelný s dohledem ČNB. Jednak je mechanismus posuzování rovnocennosti podle nařízení CRR širší, protože se týká nejen dohledu, ale i reguxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxjí vždy čistě odborná hlediska, ale často i hlediska politická. Nebylo-li rozhodnutí o rovnocennosti vydáno, musí ČNB sama posoudit srovnatelnost doxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxřené peněžní prostředky vloženy, musí být účtem samostatným, což znamená, že na něj nesmějí být vkládány vlastní peněžní prostředky platební instituxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxadů má samostatný účet povahu tzv. vkladu se zvláštním režimem (srov. § 41f odst. 1 zák. o bankách), což znamená, že pro účely xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxí z evidence platební instituce (srov. § 41f odst. 7 zák. o bankách). Náhrada z Fondu pojištění vkladů se však nevyplácí jednotlivým uživatelům, ale plaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxční banky nebo spořitelního úvěrního družstva je veden samostatný účet platební instituce, může ovlivnit výši náhrady z Fondu pojištění vkladů pro koxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxutečnosti uživatele informovat (srov. § 41f odst. 10 zák. o bankách).
Alternativou k vložení peněžních prostředků na samostatný účet je jejich invxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xy podle standardizovaného přístupu pro úvěrové riziko obdržely rizikovou váhu nejvýše 50%, a cenné papíry vydané standardním fondem, tedy fondem kolxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxh cenných papírů. Kromě požadavku na nízké riziko musí být aktiva, do kterých platební instituce investuje svěřené peněžní prostředky, zároveň likvixxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxžadavek likvidity. Likviditu komentované ustanovení nijak nedefinuje, a proto je splnění tohoto požadavku třeba posuzovat vždy podle okolností konxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxěžní prostředky, jsou vlastnictvím platební instituce. Přírůstky, např. úrok ze samostatného účtu nebo výnos z cenných papírů, se rovněž stávají vlaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxovaného ustanovení, jímž je ochrana uživatelů před nebezpečím, že o peněžní prostředky přijdou v důsledku neobezřetného jednání platební institucex xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxěch třetích osob, protože tím by byla ochrana uživatelů fakticky zmařena. I pro cenné papíry, do nichž byly investovány svěřené peněžní prostředky, plxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxové podstaty platební instituce v insolvenčním řízení (srov. § 207 odst. 1 ins. zákona).
Komentované ustanovení neupravuje, jak má platební instixxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx je zřejmě oprávněna si tyto cenné papíry ponechat u sebe. Výsledek je však poněkud paradoxní, uvážíme-li, že komentované ustanovení nedovoluje, aby sx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxe trvale ponechat smí bez jakýchkoli omezení.
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxívá v tom, že je ve prospěch platební instituce sjednáno pojištění nebo poskytnuto srovnatelné zajištění, na jejichž základě mají uživatelé právo na pxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případě rozhodnutí o jejím úpadku. Výhodou tohoto způsobu ochrany peněžních prostředků je pro platební instituci to, že nemusí řešit oddělenou evidexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxků příliš neprosazuje, protože pojistné, které pojišťovny za takové pojištění požadují, je zpravidla velmi vysoké.
Povinnost platební institucx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxov. komentář k § 17.
Ze sjednaného pojištění musí vyplývat právo uživatelů na plnění odpovídající právu na vydání svěřených peněžních prostředků v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x pojistné smlouvě nelze sjednat spoluúčast platební instituce, výluky z pojištění ani jiná ujednání, která by fakticky snižovala rozsah pojistného pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xsoba, která bude schopna poskytnout uživatelům plnění místo platební instituce.
Stranami pojistné smlouvy jsou pojistitel a pojistník. Komentoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxípadě zahraničních pojišťoven se sídlem v členském státě se nevyžaduje splnění žádných dalších podmínek, avšak v případě zahraničních pojišťoven se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxuje žádný seznam států, které nejsou členským státem, jejichž dohled nad pojišťovnami je srovnatelný s dohledem ČNB. Jako určité vodítko může i zde sloxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxentnosti zohlední pojišťovny se sídlem ve státě, který není členským státem, v závislosti na tom, zda daný stát uplatňuje solventnostní požadavky, jex xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxěna přijímat formou prováděcích aktů rozhodnutí o tom, zda solventnostní požadavky v daném státě jsou rovnocenné (srov. čl. 227 odst. 4 směrnice Solvexxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Švýcarska a USA.
I zde však platí, že k existenci rozhodnutí Evropské komise o rovnocennosti však nelze přistupovat mechanicky. Pokud ve vztahu k dxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxání rovnocennosti solventnostních požadavků podle směrnice Solventnost II zcela nekryje s posuzováním srovnatelnosti dohledu, protože se spíše nex xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nikoli, nerozhodují vždy čistě odborná hlediska, ale často i hlediska politická. Nebylo-li rozhodnutí o rovnocennosti vydáno, musí ČNB sama posoudix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxované ustanovení nepožaduje, aby platební instituce byla v daném povinném pojištění pojistníkem, tedy stranou pojistné smlouvy. Postačí, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xedy jestliže je platební instituce v daném povinném pojištění pojištěným (srov. § 2766 obč. zák.). Tím však není dotčen obecný požadavek občanského záxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxu pojištění nabízí komentované ustanovení institut srovnatelného zajištění. Poskytovatelem srovnatelného zajištění může být pouze (česká) bankax xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxany peněžních prostředků. Pokud jde o posuzování srovnatelnosti tohoto zajištění, nenabízí komentované ustanovení žádné bližší vodítko, a proto je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx instituce byla další osoba, která bude schopna poskytnout uživatelům plnění místo platební instituce. Srovnatelnost zajištění je proto třeba posuzxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxlší osoba, která bude schopna poskytnout uživatelům plnění odpovídající právu na vydání peněžních prostředků za srovnatelných podmínek jako v situaxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxtitutu advokátní nebo notářské úschovy.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. a) - platební transakce, § 2 odst. 3 písm. i) - pracovní den, § 7 - pxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xlastnosti řídicího a kontrolního systému platební instituce, § 21 - povaha peněžních prostředků svěřených platební instituci, § 23 - rozsah ochrany pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 226 odst. 3 písm. a) - přestupky platební instituce a poskytovatele platebníxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx x xxxx xxxona,
§ 94 odst. 1 z. i. s.
i. f.
,
čl. 107 odst. 3 a 4 nařízení CRR,
čl. 277 odst. 1 a 4 směrnice Solventnost II
Evropská předloha:
čl. 10 odst. 1 směrnixx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
V některých případech svěřují uživatelé platební instituci peněžní prostředky, aniž by bylo zřejmé, zda (xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxtanovení § 23 pravidlo určující, jakou část těchto prostředků je třeba specificky chránit jako prostředky určené pro platební transakce.
K § 23
Koxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx provádění platebních transakcí a jaká část je určena pro jiné než platební služby poskytované platební institucí. Komentované ustanovení navazuje nx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x předchozí právní úpravy (srov. § 21 zák. o platebním styku z roku 2009).
Uvedená situace připadá v úvahu u tzv. hybridních platebních institucí (srxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxípadě pouze na tu část peněžních prostředků, která odpovídá odhadu podílu provádění platebních transakcí na celkové činnosti platební instituce. Texxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxerou lze použít jednak k zaplacení jiných než platebních služeb poskytovaných touto platební institucí a jednak k provádění platebních transakcí ve vxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxh než platebních služeb a pouze 5% vložených peněžních prostředků bylo použito k provádění platebních transakcí vůči třetím osobám, potom postačí, jexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxěžních prostředků uvedených v § 22, ve skutečnosti je jeho dopad širší. Zprostředkovaně totiž dopadá i na určení rozsahu, v němž peněžní prostředky svěxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxředky svěřené platební instituci nestávají součástí majetkové podstaty platební instituce v insolvenčním řízení (srov. § 207 odst. 1 ins. zákona). Vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxany peněžních prostředků, zejména na požadavek oddělené evidence. Jestliže tedy komentované ustanovení dovoluje použít způsoby ochrany peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxejí týkat pouze této poměrné části. Stejný závěr vyplývá i z příslušného ustanovení druhé směrnice o platebních službách (srov. čl. 10 odst. 2 směrnice xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxuce, § 21 - povaha peněžních prostředků svěřených platební instituci, § 22 - způsoby ochrany peněžních prostředků svěřených platební instituci, § 24 - xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxsahu
Související předpisy:
Evropská xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 24 obsahuje specifickou úpravu pro případ insolvence platební institucxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtitutu zvláštního insolvenčního správce, který má zabezpečit, že nároky uživatelů budou v insolvenčním řízení respektovány. Navržená konstrukce vxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vydat peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce a mohly být použity k provedení platební transakce. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxu.
Obecně
Jestliže zákonodárce stanovil, že právní mocí rozhodnutí o úpadku platební instituce povolení k činnosti platební instituce zaniká [sxxxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxební instituce v insolvenčním řízení (srov. § 207 odst. 1 ins. zákona), musel zároveň stanovit, jak má být s těmito peněžními prostředky naloženo v přípxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxěžní prostředky vydány uživatelům. Tento postup probíhá paralelně se zjišťováním a zpeněžováním majetkové podstaty platební instituce, a je v řadě rxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxý postup se použije přednostně před obecným postupem vydání peněžních prostředků uživatelům v případě odnětí povolení k činnosti platební instituce xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxedchozí právní úpravy (srov. § 22 zák. o platebním styku z roku 2009).
Komentované ustanovení dopadá kromě platebních institucí i na poskytovatelx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xdst. 1). Komentované ustanovení se však netýká platebních institucí, které poskytují pouze službu nepřímého dání platebního příkazu nebo službu infxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx nepřipadá v úvahu přijímání peněžních prostředků k provedení platební transakce.
K odst. 1 až 6
Zvláštní insolvenční správce
Klíčovou roli při vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xůže být ustaven tehdy, jestliže je v rámci insolvenčního řízení třeba řešit zvláštní problematiku vyžadující odborné specializace (srov. § 35 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxnčního soudu. V případě úpadku platební instituce se však tato obecná právní úprava nepoužije, protože insolvenční soud je povinen zvláštního insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsakcí (srov. § 35 odst. 3 ins. zákona). Na rozdíl od obecné právní úpravy nemusí insolvenční soud v rozhodnutí o ustavení zvláštního insolvenčního spráxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxzeny zákonem. V ostatním se však postavení zvláštního insolvenčního správce platební instituce řídí obecnou právní úpravou insolvenčního zákona.
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxování okruhu uživatelů, kteří mají právo na vydání peněžních prostředků, k čemuž slouží institut podávání přihlášek. Ve druhé fázi dochází ke zjišťovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtnění práva na pojistné plnění nebo plnění ze srovnatelného zajištění, jestliže platební instituce zvolila tyto způsoby ochrany peněžních prostředxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xřihlášky konkrétním uživatelem. Tomu předchází výzva k podávání přihlášek, kterou je zvláštní insolvenční správce povinen uveřejnit ve dvou celostxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxresy, na kterou je třeba přihlášku směřovat, lhůtu, ve které je třeba tak učinit, a poučení o následcích jejího marného uplynutí.
Uveřejněním bezvaxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá, nebo nevyplývá z evidence platební instituce. Jestliže právo uživatele z evidence platební instituce nevyplývá, což připadá v úvahu zejménx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxostředků doložil. Podle znění zákona postačí učinit ve stanovené lhůtě pouze vlastní přihlášku, zatímco doložit právo je zřejmě možné i později. Jestxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxtněprávní, a proto je zachována pouze tehdy, jestliže přihláška před jejím uplynutím dojde adresátovi.
Podáním včasné přihlášky a v případě, že prxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxhledávky nastává uplynutím sedmi měsíců ode dne uveřejnění výzvy k podávání přihlášek. V závislosti na zvoleném způsobu ochrany peněžních prostředkx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxých aktiv, do nichž byly peněžní prostředky investovány, případně uplatněné právo na pojistné plnění nebo na plnění ze srovnatelného zajištění. Pro pxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xráva uživatelů poměrně, což znamená, že všem uživatelům budou vyplacené peněžní prostředky kráceny ve stejném poměru.
Komentované ustanovení obxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xransakce, což může nastat u tzv. hybridních platebních institucí (srov. § 8), kdy není jasné, které peněžní prostředky předal uživatel platební instixxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxláštnímu insolvenčnímu správci, aby uživatelům vydal všechny peněžní prostředky, které mohly být použity k provádění platebních transakcí. Toto prxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, výtěžek zpeněžení likvidních a bezpečných aktiv, do nichž byly peněžní prostředky investovány, případně uplatněné právo na pojistné plnění nebo na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxěrnou část svěřených peněžních prostředků (srov. § 23), potom i uspokojení práva uživatelů na vydání peněžních prostředků bude v konečném důsledku zpxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe komentovaného ustanovení, považuje se příslušná pohledávka za včas a řádně přihlášenou v insolvenčním řízení.
Zmeškání lhůty pro podání přihlášxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xhůty nemohou být uživateli peněžní prostředky postupem podle komentovaného ustanovení vydány. Není však vyloučeno, aby se uživatel domáhal uspokojxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxy uživatel v insolvenčním řízení podával přihlášku pohledávky, neboť lhůta pro přihlášení pohledávek v insolvenčním řízení činí dva měsíce od vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxlašování pohledávek v insolvenčním řízení.
Bylo xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxšná pohledávka považuje za včas a řádně přihlášenou v insolvenčním řízení. Toto ustanovení nabízí dvě možnosti výkladu, přičemž každá z nich s sebou nexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xřihlásil o vydání peněžních prostředků postupem podle komentovaného ustanovení a jeho právo bylo uspokojeno pouze poměrně pro nedostatek peněžních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxání peněžních prostředků postupem podle komentovaného ustanovení nepřihlásil vůbec.
Ve prospěch přísnějšího výkladu hovoří především systemaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx uspokojení přihlášených uživatelů v případě nedostatku peněžních prostředků. Argumentem ve prospěch přísnějšího výkladu mohou být i komplikace, kxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxc by tento postup z povahy věci fungoval pouze u neanonymních uživatelů, protože pouze u nich lze výši jejich pohledávky zjistit z evidence platební insxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxčním řízení totiž zákon spojuje pouze s podmínkou, že právo uživatelů nebylo uspokojeno postupem podle komentovaného ustanovení, nikoli s podmínkoux xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a spořitelních a úvěrních družstev, jíž je komentované ustanovení v řadě rysů zjevně inspirováno a podle níž se pohledávky vyplývající z účetnictví dlxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxv se přikláníme k mírnějšímu výkladu s určitými modifikacemi. Nepřihlásí-li se uživatel o vydání peněžních prostředků podle komentovaného ustanovexxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxele vyplývá z evidence platební instituce. Jestliže však pohledávka a totožnost uživatele nevyplývá z evidence platební instituce, potom pohledávkx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xpačné řešení by prakticky znamenalo rozšiřování okruhu věřitelů kdykoli během insolvenčního řízení. Jsme si rovněž vědomi, že na rozdíl od právní úprxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx pohledávky (srov. § 373 odst. 2 až 8 ins. zákona). To však není specifikum některé z uvedených výkladových variant a tento problém je třeba řešit bez ohlexx xx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxch družstev na základě analogie.
Vydání peněžních prostředků uživatelům při zrušení konkurzu pro nedostatek majetku
K odst. 7
Jestliže byl konkxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxí insolvenční správce, pokud jde o zpeněžení aktiv, do nichž byly peněžní prostředky investovány, uplatnění práva na pojistné plnění nebo plnění ze srxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxtební instituce má jinak jenom nepatrný majetek, který by mohl být předmětem insolvenčního řízení.
Komentované ustanovení počítá s tím, že v přípaxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxí konkurzu pro nedostatek majetku se právnická osoba zrušuje bez likvidace (srov. § 173 odst. 2 obč. zák.). Tento rozpor je podle našeho názoru třeba řešxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxravy, avšak tento likvidátor neprovádí likvidaci, ale pouze vydání peněžních prostředků uživatelům podle komentovaného ustanovení. Vzhledem k tomxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtaty v insolvenčním řízení, může se stát, že ke zrušení konkurzu pro nedostatek majetku dojde až ve fázi, kdy zvláštní insolvenční správce již provedl nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxm ve svém postupu dospěl zvláštní insolvenční správce.
Ačkoli komentované ustanovení obecně dopadá i na poskytovatele platebních služeb malého rxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který je fyzickou osobou (srov. § 58 odst. 1). V takovém případě je po zrušení konkurzu pro nedostatek majetku povinen vydat peněžní prostředky uživatxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxuvisející ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. a) - platební transakce, § 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 12 - důvxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh platební instituci, § 22 - způsoby ochrany peněžních prostředků svěřených platební instituci, § 23 - rozsah ochrany peněžních prostředků svěřených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxolení k činnosti, § 65 - některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
Související předpisy:
§ 35, § 136, § 20xx x xxx xxxxx xx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xůvodové zprávy:
Podle předchozího zákona o platebním styku platební instituce, která chtěla vykonávat činnost prostřednictvím pověřeného zástxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxuhé směrnice o platebních službách plyne, že pověřený zástupce smí jménem platební instituce poskytovat platební služby s účinností jeho zápisu do sexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxdnotí, že podmínky pro zápis nejsou splněny. Podmínky pro udělení souhlasu stanoví ustanovení § 26.
Z uvedených důvodů nově zákon stanoví, že platexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxm platebním službám, které má platební instituce uvedeny v povolení k činnosti. Souhlas s poskytováním platebních služeb prostřednictvím pověřenéhx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxho řízení. Odchylky od správního řádu stanoví ustanovení § 27, které obsahuje mimo jiné zmocnění k vydání vyhlášky České národní banky. Ustanovení § 2x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxstřednictvím pověřeného zástupce, se použijí obdobně ustanovení o udělení souhlasu.
K § 25
Komentované ustanovení upravuje podmínky, za kterýcx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxlení k činnosti platební instituce) prostřednictvím pověřeného zástupce. Komentované ustanovení bylo v zásadě převzato z předchozí právní úpravy (xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxupci, nikoli o obchodním zástupci, což má zabránit záměně s obchodním zástupcem podle občanského zákoníku, a jednak v tom, že oprávnění využívat pověřxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx což ČNB provádí ve zjednodušeném řízení na základě oznámení platební instituce. Na komentované ustanovení navazují následující § 26 až 28, které upraxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb jménem platební instituce; musí se však jednat o osobu na platební instituci nezávislou, a proto pověřeným zástupcem není zaměstnanec, prokurista axx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxní pověření zástupci, ale pouze ti, prostřednictvím kterých platební instituce poskytuje platební služby. Pouze ti se také zapisují do seznamu platexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxavírá smlouvy o platebních službách, požadavkům komentovaného ustanovení nepodléhají a do seznamu platebních institucí se k příslušné platební insxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxtební instituce poskytovat platební služby prostřednictvím pověřeného zástupce v jiném členském státě, musí projít procesem, který se vyžaduje k poxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé podmínky, takže rozdíl spočívá spíše v procesním postupu a v zapojení orgánu dohledu hostitelského členského státu než v podmínkách, které musí být sxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx zástupce má vnitřní kontrolní mechanismy, které jsou vhodné z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestnx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxřený zástupce sám, je-li fyzickou osobou, a jeho vedoucí osoby jsou důvěryhodné a odborně způsobilé a mají dostatečné zkušenosti z hlediska řádného a oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxavadní činnost dává předpoklad budoucího řádného výkonu činnosti (srov. § 261), což je však velmi obecné a pro praxi málo využitelné vymezení. Požadavxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výkladu pojmu důvěryhodnosti a odborné způsobilosti lze využít úřední sdělení ČNB, které se sice odvolává na odpovídající ustanovení zákona o platebxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxdnost a odborná způsobilost, částka 13/2013 Věstníku ČNB).
V podrobnostech k pojmu důvěryhodnosti srov. komentář k § 261. V podrobnostech k pojmu oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxno, ale platební instituce musí v rámci oznámení pověřeného zástupce prohlásit, že pověřený zástupce tyto dvě podmínky splňuje [srov. § 19 odst. 1 písmx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x x 27). Zajistit, aby platební instituce skutečně poskytovala platební služby pouze prostřednictvím pověřených zástupců, kteří splňují uvedené podmxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti.
ČNB však předem zkoumá obecné nastavení vztahu mezi platební institucí a jejími pověřenými zástupci, a to v řízení o udělení povolení k činnostx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xterý hodlá poskytovat platební služby prostřednictvím pověřených zástupců, k žádosti o udělení povolení k činnosti předložit informace týkající se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxilosti a dostatečné zkušenosti pověřených zástupců a jejich vedoucích osob (srov. § 3 odst. 6 vyhl. č. 1/2018 Sb.). Systém výběru pověřených zástupců a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce je zcela formální a spočívá v tom, že pověřený zástupce je zapsán do seznamu platexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx platební instituce pověřeného zástupce ČNB oznámí, i když mezi oznámením a zápisem do seznamu by měl uplynout zcela minimální časový úsek (srov. § 26 odxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xplněny, aby platební instituce mohla poskytovat platební služby prostřednictvím pověřeného zástupce.
Poskytuje-li platební instituce platebxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx6 odst. 1 písm. e), za který hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. V úvahu připadá také uložení opatření k nápravě podle § 242 odst. 1 písm. f), podle něhož může xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x vedoucí osoba, § 2 odst. 2 písm. i) - pověřený zástupce, § 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 9 - podmínky pro uděxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxeného zástupce do seznamu platebních institucí, § 27 - oznámení pověřeného zástupce, § 28 - oznámení o změně údajů uvedených v oznámení pověřeného zástxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 2xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxvěřeného zástupce
Evropská předloha:
čl. 19 odst. 1 směrnice PSD2
Lixxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce do seznamu platebních institucí
[Postup při zápisu pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí]
JUDr.
Jiří
Beran
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxupce do seznamu platebních institucí k příslušné platební instituci. V předchozí právní úpravě obdobné ustanovení obsaženo nebylo, protože obchodnx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxím styku z roku 2009). Na komentované ustanovení navazuje následující § 27, který upravuje postup při podávání oznámení pověřeného zástupce, na jehox xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtuci se provádí na základě oznámení pověřeného zástupce, které může podat pouze platební instituce, k níž má být pověřený zástupce zapsán do seznamu plxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxí ustanovení části druhé a třetí správního řádu, tedy ustanovení upravující formální správní xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Provedení nebo neprovedení zápisu pověřeného zástupce má bezprostřední vliv na to, zda platební instituce je nebo není oprávněna poskytovat platebnx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxým by se pouze evidovaly právní účinky, které vznikly na základě jiných právních skutečností. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani to, že okruh skutxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx např. v řízení o odnětí povolení k činnosti platební instituce na žádost [srov. § 244 odst. 1 písm. a)], u něhož přitom nelze pochybovat, že jde o rozhodnuxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxním, avšak v důsledku výluky uvedené v komentovaném ustanovení se na tento postup nepoužijí ustanovení částí druhé a třetí správního řádu. Použijí se txxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxovení části čtvrté správního řádu. Ustanovení části druhé a třetí správního řádu se použijí pouze v tom rozsahu, v němž se jich část čtvrtá správního řáxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxžuje zápis vázaného zástupce do registru za pouhý evidenční úkon, při němž se postupuje podle části čtvrté správního řádu (srov. Slanina, Jemelka, Vexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xznámení pověřeného zástupce podaného platební institucí ze strany ČNB se omezuje pouze na dvě skutečnosti. ČNB zkoumá, zda údaje uvedené v oznámení umxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxatební instituce prostřednictvím pověřeného zástupce poskytovat. Je-li výsledek přezkumu uvedených skutečností kladný, zapíše ČNB pověřeného záxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxvede ČNB zápis pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dní ode dne dojití oznáxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxoudit z toho hlediska, zda nejde o odklad zbytečný, a to s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu (srov. např. NS 30 Cdo 530/2014 a obdobně judixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxslí pracovní den ve smyslu definice uvedené v § 2 odst. 3 písm. i), ale den, který není sobotou, nedělí ani svátkem [srov. analogicky např. § 40 odst. 1 písmx xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxovat o důvodech neprovedení zápisu. Důvodem pro neprovedení zápisu může být pouze to, že údaje uvedené v oznámení neumožňují identifikaci osob uvedenxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxormace o provedení nebo neprovedení zápisu se předává elektronicky, tedy prostřednictvím datové schránky, jestliže ji má platební instituce zpřístxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxo velmi krátký časový úsek v řádu hodin nebo maximálně následující pracovní den poté, co byl zápis pověřeného zástupce proveden nebo co se ukázalo, že nexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxvedení zápisu pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí nemůže platební instituce podat řádný opravný prostředek, protože použití ustanxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti“, tedy rozhodnutím ve smyslu soudního řádu správního (sroxx x xx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxřeného zástupce s přihlédnutím k důvodům, které ČNB uvedla v informaci o neprovedení zápisu.
Nedodrží-li ČNB lhůtu pro provedení zápisu pověřenéhx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ČNB jako nadřízeného správního orgánu (srov. § 80 spr. řádu). Není vyloučeno ani to, aby se platební instituce domáhala ochrany před nečinností podáníx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx - poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce, § 27 - oznámení pověřeného zástupce, § 28 - oznámení o změně údajů uvedených v ozxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx x xxx x xxxx x xxx xxxxx 2 spr. řádu, - § 65, § 79 s. ř. s., - § 17 odst. 1 zák. o el. úkonech a autorizované konverzi dokumentů, - zákon o spotřebitelském úvěru, - vyhl. č. 1/2018 Sb.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
[Oznámení pověřeného zástupce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
viz u § 25
K § xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xice rovněž existovalo oznámení obchodního zástupce (srov. § 23 odst. 1 zák. o platebním styku z roku 2009), ale zásadní rozdíl spočíval v tom, že zápis oxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxyku z roku 2009). Komentované ustanovení navazuje na předchozí § 26, který upravuje postup ČNB při zápisu pověřeného zástupce do seznamu platebních ixxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí (srov. § 26 odst. 1). Platební instituce může oznámit pouze takového pověřeného zástupce, který splňuje podmínku vhodného nastavení vnitřních kontxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx podmínku důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečných zkušeností sebe a svých vedoucích osob (srov. § 25). S tím souvisí povinnost platební ixxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx]. Platební instituce tím přebírá odpovědnost za splnění uvedených podmínek. ČNB splnění těchto podmínek před zápisem pověřeného zástupce do seznamx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přestupek. Bude-li však platební instituce prostřednictvím takto oznámeného zástupce následně také poskytovat platební služby, dopustí se porušexx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx není možný.
Náležitostmi oznámení pověřeného zástupce jsou jednak obecné náležitosti podání podle správního řádu (srov. § 37 odst. 2 spr. řádu) a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxcňuje ČNB. Zvláštními náležitostmi jsou údaje o osobě pověřeného zástupce a o každé vedoucí osobě pověřeného zástupce, uvedení platebních služeb, ktxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxku vhodného nastavení vnitřních kontrolních mechanismů z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné čixxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x9 odst. 1 vyhl. č. 1/2018 Sb.).
Je otázkou, jak přistupovat k oznámení pověřeného zástupce, které neobsahuje stanovené náležitosti. V praxi elektrxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxmožní oznamovateli oznámení podat. Toto řešení vyvolává pochybnosti. Oznámení pověřeného zástupce je podáním ve smyslu správního řádu. Proto i pro vxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxespoň vyzve (srov. § 37 odst. 3 spr. řádu, toto ustanovení se na základě § 177 odst. 2 a § 154 odst. 1 spr. řádu použije i tehdy, když jsou jinak ustanovení čásxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, přece jen by nastavení aplikace nemělo vést k tomu, že zápis pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí nebude proveden např. z důvodu chyběxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxe, § 7 - platební instituce, § 25 - poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce, § 26 - postup při zápisu pověřeného zástupce do sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxele platebních služeb malého rozsahu, § 250 - údaje zapisované do seznamů
Související předpisy:
§ 37 odst. 2 a 3, § 154 odst. 1 spr. řádu,
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx zprávy:
viz u § 25
K § 28
Komentované ustanovení upravuje následnou oznamovací povinnost platební instituce vůči ČNB pro případ, že dojde ke změnx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxu dobu poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce splňuje podmínky, za kterých lze platební služby tímto způsobem poskytovxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxst. 2 a 3).
Oznámení pověřeného zástupce se týká vždy pouze konkrétního pověřeného zástupce. Komentované ustanovení se proto neuplatní, jestliže xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxnamovací povinnost se týká pouze změn údajů, které platební instituce uvedla v oznámení pověřeného zástupce (k náležitostem oznámení srov. § 27). Přexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x 11 odst. 1). Z údajů, které se uvádějí v oznámení pověřeného zástupce, připadají v úvahu zejména identifikační údaje platební instituce, pověřeného zxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Oznámení je třeba učinit bez zbytečného odkladu poté, co změna údajů nastala. Lhůta „bez zbytečného odkladu“ nutně neznamená, že je třeba oznámení učxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxhlédnutím k okolnostem jednotlivého případu (srov. např. NS 30 Cdo 530/2014, k výkladu lhůty bez zbytečného odkladu pro vydání rozhodnutí ve správním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace ČNB pro registraci subjektů (tzv. aplikace REGIS). Jiný způsob elektronického podání není možný.
Náležitosti oznámení o změně údajů jsox xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx k jehož změně dochází, uvedení stávajícího údaje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xměny rozsahu platebních služeb, které bude platební instituce poskytovat prostřednictvím pověřeného zástupce, má-li dojít k jeho změně (srov. § 19 oxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxlášení, že pověřený zástupce splňuje podmínku vhodného nastavení vnitřních kontrolních mechanismů z hlediska dodržování povinností souvisejícícx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, odborné způsobilosti a dostatečných zkušeností sebe a svých vedoucích osob (srov. § 25). I tyto změny údajů podléhají oznamovací povinnosti, i když axxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
Oznámení o změně údajů není podáním ve smyslu správního řádu, ale pouhým plněním oznamovací povinnosti (v podrobnostech srov. komentář k § 11 odst. 2xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxývala.
Nesplní-li platební instituce povinnost oznámit bez zbytečného odkladu ČNB změnu údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce nebo jejxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx proti pořádku ve státní správě podle § 2 odst. 3 písm. a) a b) zák. o některých přestupcích, takže jejich jednočinný souběh je vyloučen.
Související uxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce, § 26 - postup při zápisu pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí, § 27 - oznámení pověřeného zástupce, § 226 odst. 1 písm. g) - přestupky pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxé zprávy:
V souladu s požadavky směrnice se navrhuje upravit situaci, kdy platební instituce svěří výkon některých svých provozních činností týkajxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmě toho jsou stanoveny omezující podmínky v případě, že význam svěřené činnosti dosahuje určité intenzity z hlediska řádného plnění povinností platexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxkona. Za určitých okolností se tedy může jednat například o samotné provádění platebních transakcí nebo vedení evidence peněžních prostředků na účtexxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhujících se k poskytování platebních služeb jiné osobě. Svěřením výkonu provozních činností jiné osobě mohou na straně platební instituce vzniknout xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xvěření výkonu provozních činností jiné osobě vázáno na splnění určitých podmínek. Komentované ustanovení rozlišuje dvě situace. V případě svěření jxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxti, která se z hlediska poskytování platebních služeb kvalifikuje jako významná provozní činnost, musí být navíc splněny určité dodatečné podmínky (xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xoku 2009).
Svěření určité činnosti jiné osobě se běžně označuje jako tzv. outsourcing. Pro vysvětlení tohoto pojmu lze vyjít i z úředního sdělení ČNx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxentovaného ustanovení. ČNB pod pojmem „poskytovatel outsourcingu“ rozumí „souhrnné označení jakýchkoli (třetích) osob ve vztahu k poskytovateli fxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxlského seskupení, jejichž prostřednictvím poskytovatel finančních služeb případně vykonává některé své činnosti“ a pojem „outsourcing“ vymezuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch služeb prostřednictvím jiné osoby.“ [srov. přílohu č. 1 bod 1 písm. r) úředního sdělení ČNB k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadaxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxkou vazbu k poskytování platebních služeb a které by platební instituce při poskytování platebních služeb jinak typicky vykonávala sama. Za provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti bezpečnosti apod. Rovněž nelze považovat za provozní činnosti vztahující se k poskytování platebních služeb činnosti, které sice mají úzkox xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxající dohledu, jako např. využití zprostředkujících poskytovatelů, platebních systémů apod.
Osoby, kterým platební instituce svěřila výkon prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxtahu k nim uplatnit určité dohledové pravomoci. ČNB může v rámci dohledu nad platební institucí vykonat kontrolu na místě i u osoby, které platební instxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxející práva a povinnosti, zejména povinnost poskytnout součinnost potřebnou pro výkon kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvíx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxkon provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb prostřednictvím jiné osoby, nebo aby tyto činnosti prostřednictvím jiné osxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xísm. h)]. Osoby, kterým platební instituce svěřila výkon provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb, se nezapisují do seznxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxí nejen z komentovaného ustanovení, ale také z právní úpravy požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce ve vyhlášce č. 7/2018 Sb. Řídicx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxávními předpisy, možnost jejich kontroly platební institucí, plnění informačních povinností vůči ČNB, výkon dohledu včetně případné kontroly skutxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí a jinou osobou, na jejímž základě dochází ke svěření výkonu provozních činností, musí být uzavřena způsobem umožňujícím zachycení jejího oxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnnost pověřených zástupců je sice rovněž založena na tom, že jim platební instituce svěřuje výkon určité činnosti, ale v jejich případě jde nikoli o proxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smluv o platebních službách nevyvolává výkladové problémy, hranice mezi provozní činností a vlastním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxh dotazována na konkrétní příklady činností, nebyla schopna uvést jednoznačné kritérium odlišující svěření provozních činností jiné osobě a činnosx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnt Evropské komise „Questions and answers on the payment services directive“, s. 330, naposledy aktualizováno 22. února 2011, https://ec.europa.euxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtázka však dosud nebyla s konečnou platností vyřešena ani ze strany orgánů dohledu členských států.
V každém případě se domníváme, že pokud osoba, kxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy, potom jde zpravidla o poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce, a nikoli o svěření provozní činnosti jiné osobě. Zárovex xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx je v podstatě redukována na pouhého posla, potom jde zpravidla o svěření provozní činnosti jiné osobě, a nikoli o poskytování platebních služeb prostřxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxje, aby to platební instituce oznámila ČNB. Nezáleží na tom, zda jde o významnou provozní činnost, nebo nikoli, oznámení je třeba učinit v obou případecxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xmyslem oznámení je, aby ČNB mohla na svěření výkonu provozních činností jiné osobě zareagovat při výkonu dohledu, domníváme se, že oznámení je třeba učxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobě může platební instituce podat pouze elektronicky (v podrobnostech srov. komentář k § 10 odst. 1). Prozatím je však nelze podat prostřednictvím exxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx., k jejímuž vydání komentované ustanovení zmocňuje ČNB. Vyhláška v rámci náležitostí oznámení výslovně požaduje údaje o osobě, které má být svěřen výxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxzi platební institucí a třetí osobou, popis upravené koncepce řídicího a kontrolního systému, popis změn v organizačním uspořádání platební instituxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x. 1/2018 Sb.).
Oznámení o záměru svěřit výkon provozní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxoto v případě vadného oznámení nepřipadá v úvahu, aby ČNB pomáhala oznamovateli odstraňovat nedostatky oznámení nebo jej k jejich odstranění vyzývalxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx g), za který hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Uvede-li platební instituce v oznámení nesprávný údaj nebo zatají-li některou skutečnost, nejde o přesxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx 3 písm. a) nebo b) zák. o některých přestupcích.
K odst. 2 a 3
Svěřit výkon významných provozních činností jiné osobě může platební instituce pouze pxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxi velmi obecnou, která používá řadu neurčitých právních pojmů, takže obsah definovaného pojmu příliš nepřibližuje. Významná provozní činnost je vymxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxovené komentovaným zákonem. Rozhodnutí o tom, zda je určitá provozní činnost významná, je tedy výsledkem poměrně komplexního posouzení, které musí pxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xovahu provozní činnosti a její vztah k plnění zákonných povinností platební instituce, a to zejména povinností vůči uživatelům, a jednak svoji schopnxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxebná. Z uvedeného vyplývá, že závěr o tom, zda určitá provozní činnost je významná nebo nikoli, nelze činit paušálně bez ohledu na konkrétní podmínky výxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxt doplňování bankomatů hotovostí, provoz informačních systémů zaznamenávajících provedené platební transakce, rozesílání výpisů z účtů apod.
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxího systému platební instituce. Obecně platí, že řídicí a kontrolní systém platební instituce má plnit stanovené funkce také v případě svěření výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxznamné provozní činnosti, ale i v případě svěření jakékoli činnosti, a je tedy excesivní ve vztahu ke komentovanému ustanovení. Jde o jeden z příkladů txxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxní systém stanovené požadavky, potom svěřením významné provozní činnosti jiné osobě k podstatnému zhoršení jeho fungování dojít nemůže.
Druhou pxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxostí platební instituce. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xřípadné kontroly u této osoby (srov. § 3 odst. 2 vyhl. č. 7/2018 Sb.). Kromě toho je ČNB oprávněna provést kontrolu na místě u osoby, jejímž prostřednictvxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxled by mohlo spočívat v tom, že od osoby, které platební instituce svěřila výkon významné provozní činnosti, není ČNB oprávněna vyžadovat informace jixxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxzení podstatné, když zůstává zachována možnost vyžadovat od této osoby součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxvat dohled by však mohlo být podstatnější v případě, že by osoba, které platební instituce svěřila výkon významné provozní činnosti, měla sídlo v jiném xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vykonávajících obchodní vedení na jiné osoby.
Svěří-li platební instituce výkon významné provozní činnosti vztahující se k poskytování platebnxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xž do výše 10 000 000 Kč. V úvahu připadá také uložení opatření k nápravě podle § 242 odst. 1 písm. h), podle něhož může ČNB uložit platební instituci, aby omexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xiné osoby nevykonávala.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 2 písm. i) - pověřený zástupce, § 7 - platební instituce, § 226 odst. 1 písm. f) a g) - přestxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxntrola na místě, § 242 - opatření k nápravě, § 249 - seznamy, § 250 - údaje zapisované do seznamů
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xSD2
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka 18/2010 Věstníku České národní banky.
Výkladový dokument Evropské komise „Questions and answers on the payment services directive“, s. 33xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxidance-implementation-and-interpretation-law_en.
Informační povinnost
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxocnění k vydání prováděcího právního předpisu upravujícího podrobnosti plnění této informační povinnosti.
K § 30
Komentované ustanovení upravxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, aby ČNB měla k dispozici dostatečné informace o platební instituci, a to jednak pro účely výkonu dohledu a jednak pro účely statistické. Komentované uxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x předchozí právní úpravy (srov. § 27 zák. o platebním styku z roku 2009). Komentované ustanovení dopadá kromě platebních institucí i na správce informxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxu regulatornímu režimu (srov. § 49 odst. 1 a § 65 odst. 1).
Komentované ustanovení upravuje pravidelnou informační povinnost pouze velmi obecně a ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zákoně o ČNB (srov. § 41 odst. 3 zák. o ČNB). Obě zmocnění se z velké části překrývají, takže vyhláška č. 454/2017 Sb. se dovolává obou uvedených zmocněnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxované informace a potřebná vysvětlení; v tomto případě totiž nejde o vykazovací povinnost, ale o povinnost poskytnout součinnost při výkonu dohledu
xx xxx
xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
výkaz PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha“,
-
výkaz PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty“,
-
výkaz PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“ .
Vztahuje-li se povolení k činnosti platební instituce na službu nepřímého dání platebního příkazx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxní“ (srov. § 4 odst. 6 vyhl. č. 454/2017 Sb.). Vztahuje-li se povolení k činnosti platební instituce na poskytování úvěrů, předkládá platební institucx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxstavuje výkazy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá je ČNB do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, tedy do 30. dubna, 30. července xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx). Platební instituce předkládá výkazy ČNB v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů. Datové zprávy jsou předáxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxatební instituce pravidelnou informační povinnost podle komentovaného ustanovení, jde o přestupek podle § 226 odst. 3 písm. b), za který hrozí pokuta xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xřestupek by měla být vyvozována pouze v případě, že platební instituce nepředloží ve stanovené lhůtě výkaz vůbec (shodně Rýdl, Barák, Saňa, Výborný, 2xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxava výkaznictví v zákoně o ČNB (srov. § 41 odst. 4 zák. o ČNB). Nicméně v rozhodovací praxi ČNB se lze setkat s případy, kdy vůči subjektům finančního trhu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xinnosti platební instituce, § 49 - některé podmínky výkonu činnosti správce informací o platebním účtu, § 65 - některé podmínky výkonu činnosti poskytxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx7 - orgán a předmět dohledu a kontroly, povinnost součinnosti
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxs Kluwer, a.s., 2014.
Uchovávání dokumentů a záznamů
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
dokumenty a záznamy. Stejná povinnost stíhá také bývalou platební instituci a právního nástupce platební instituce.
K § 31
Komentované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xředchozí právní úpravy (srov. § 28 zák. o platebním styku z roku 2009). Komentované ustanovení dopadá kromě platebních institucí i na správce informaxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx regulatornímu režimu (srov. § 49 odst. 1 a § 65 odst. 1).
Archivační povinnost se vztahuje na dokumenty a záznamy, které se týkají plnění povinností pxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxukromoprávních povinností platební instituce vůči uživatelům podle části čtvrté, povinností týkajících se platebního účtu podle části páté a povinxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxmenty a záznamy, protože součástí části druhé hlavy II je obecná povinnost platební instituce vykonávat činnosti podle § 8 řádně a obezřetně (srov. 19 oxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxamená, že musí uchovávat dokumenty i záznamy týkající se i plnění povinností podle částí čtvrté až šesté.
Archivační povinnost trvá pět let ode dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Zanikne-li v této době platební instituce jako právnická osoba, přechází tato povinnost na jejího (univerzálního) právního nástupce. Na rozdíl od obxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxtuce zanikne bez (univerzálního) právního nástupce, proto se domníváme, že v takovém případě povinnost uchovávat dokumenty a záznamy definitivně zaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxštěna tím, že při zániku původce bez právního nástupce se z moci úřední provádí výběr archiválií mimo skartační řízení (srov. § 11 odst. 3 zák. č. 499/200x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxou obsaženy v dokumentech a záznamech, na něž se archivační povinnost vztahuje [srov. čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR]. K tomuto zpracování se tedy nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxzávislé a uplatňují se vedle sebe. V úvahu zde připadá např. obecná archivační povinnost podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, kterou stanoví xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxkona o účetnictví, podle něhož jsou účetní jednotky povinny uchovávat účetní písemnosti. Jiná archivační povinnost je stanovena v zákoně č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxvaného ustanovení, jde o přestupek podle § 226 odst. 3 písm. c), za který platební instituci hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Jde o přestupek hromadný, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxnamu. Neuchovává-li dokumenty nebo záznamy podle komentovaného ustanovení právní nástupce platební instituce nebo bývalá platební instituce, o přxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxx výkon činnosti platební instituce, § 49 - některé podmínky výkonu činnosti správce informací o platebním účtu, § 65 - některé podmínky výkonu činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxhu
Související předpisy:
§ 11 odst. 3 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxuce v hostitelském členském státě
Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástuxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Nově je k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní § 32 stanovuje podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxt udělen ke všem takovým službám. Proces udělení souhlasu se řídí správním řádem s odchylkami uvedenými v ustanovení § 33. Pozdější změna údajů uvedenxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x § 32
Platební instituce (stejně jako správce informací o platebním účtu a instituce elektronických peněz) disponuje tzv. jednotným evropským pasexx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxrnice PSD2). V tom se liší od poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, který jednotným evropským pasem nedisponuje. Využívat jednotný evropsxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxánů dohledu domovského a hostitelského členského státu se liší v závislosti na tom, jakým způsobem má platební instituce činnost v hostitelském člensxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xyžaduje se souhlas orgánu dohledu domovského členského státu (srov. § 32 až 35), k němuž má právo se vyjádřit i orgán dohledu hostitelského členského stxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxutečném dni zahájení činnosti v hostitelském členském státě (srov. § 37). Má-li platební instituce vykonávat činnost v hostitelském členském státě jxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx se vyjádřit i orgán dohledu hostitelského členského státu (srov. § 39).
Rozlišování mezi výkonem činnosti v hostitelském členském státě prostředxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxsně rozlišování mezi svobodou usazování a volným pohybem služeb, jak jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování EU. Pobočkou v hostitelském členském státě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomnosti, a tedy výkon svobody usazování. Využívání pověřeného zástupce v hostitelském členském státě může však podle okolností představovat bux xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xpravuje podmínky pro udělení souhlasu ČNB k poskytování platebních služeb (a na základě odstavce 3 k výkonu dalších činností, které je platební institxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxém státě. Komentované ustanovení nemělo v předchozí právní úpravě obdobu, protože k využití jednotného evropského pasu postačovalo oznámení orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpce nebo pobočky v hostitelském členském státě zakázal (srov. § 135d odst. 2 zák. o platebním styku z roku 2009). Na komentované ustanovení navazuje náxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxřeného zástupce v hostitelském členském státě. Komentované ustanovení se obdobně použije i v případě rozšíření platebních služeb, na něž se vztahuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx x xoskytování platebních služeb prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce v hostitelském členském státě je individuální správní akt ČNB ve forxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxeré další činnosti (odstavec 3) v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce. Podmínky pro udělení souhlasu se lixx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxého zástupce (odstavec 2).
K odst. 1
První podmínka pro udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxko podmínka pro udělení povolení k činnosti platební instituce pouze s tím rozdílem, že se netýká platební instituce jako celku, ale pouze pobočky. V poxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky přiložit právě obchodní plán týkající se pobočky včetně kalkulace předpokládaxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xruhá podmínka pro udělení souhlasu spočívá v tom, že organizační uspořádání, systém řízení rizik a systém vnitřní kontroly jako součásti řídicího a koxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx K posouzení této podmínky musí platební instituce k žádosti o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupů, postupů řízení rizik a účetních postupů [srov. § 21 odst. 1 písm. d) vyhl. č. 1/2018 Sb. a čl. 6 odst. 1 písm. j) a l) nařízení Evropské komise 2017xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxátě jsou dvě a prakticky se shodují s podmínkami, za kterých lze obecně poskytovat platební služby prostřednictvím pověřeného zástupce. V podrobnostxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxtebních službách (srov. čl. 28 odst. 1 směrnice PSD2). Klade se proto otázka, zda se režim jednotného evropského pasu vztahuje i na další činnosti, k jejxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx jednoznačně kladnou odpověď. V rámci jednání o transpozici směrnice potvrdila tento výklad i Evropská komise, třebaže pouze ve vztahu k činnostem souxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx ohledu zastávat doslovný výklad směrnice, podle něhož se jednotný evropský pas vztahuje pouze na platební služby (výslovně např. důvodová zpráva k raxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxions 2017 and the Electronic Money Regulations 2011“).
Související ustanovení:
§ 2 odst. 2 písm. a) - členský stát, § 2 odst. 2 písm. d) - hostitelskx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxh povolení k činnosti platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce, § 20 - prvky a vlastnosti řídicího a kontrolxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 34 - oznámení o změně údajů uvedenxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x5 - rozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky, § 36 - informování orgánu dohledu hostxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 39 - informování orgánu dohledu hostitelského členskéhx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxtování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky
Související předpisy:
xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xx xxx 28 odst. 1 a 2 směrnice PSD2
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxst, částka 13/2013 Věstníku ČNB.
Výkladový dokument britského orgánu dohledu „The FCA's role under the Payment Services Regulations 2017 and the Exxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
vix x x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm pobočky nebo pověřeného zástupce v hostitelském členském státě. Má podobu odchylek od obecné právní úpravy ve správním řádu, pokud jde o náležitosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v předchozí právní úpravě obdobu, protože k využití jednotného evropského pasu postačovalo oznámení orgánu dohledu domovského členského státu (sroxx x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxmení tím, že platební instituci poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce nebo pobočky v hostitelském členském státě zakáxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxuhlasu ČNB k poskytování platebních služeb prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce v hostitelském členském státě. Komentované ustanovenx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného zástupce v hostitelském členském státě (srov. § 35).
K odst. 1 a 5
Žádost o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelsxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtář k § 10 odst. 1). xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce je podáním ve smyslu správního řádux xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxtřednictvím datové schránky nebo se zaručeným elektronickým podpisem (srov. § 37 odst. 4 větu druhou spr. řádu). Požadavek na elektronické podání žádxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmy platí obecný postup odstraňování vad žádosti spočívající v tom, že správní orgán žadateli s odstraněním vad pomůže nebo jej k tomu alespoň vyzve (sroxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky nebo pověřeného zástupce jsou jednak obecné náležitosti žádosti podle správního řádu (srov. § 37 odst. 2 a § 45 odst. 2 spr. řádu), a jednak zvláxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxících splnění těchto podmínek. Zvláštní náležitosti jsou podrobněji rozvedeny ve vyhlášce č. 1/2018 Sb., k jejímuž vydání komentované ustanovení zmxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedení hostitelského členského státu a výčet platebních služeb, na něž se má souhlas vztahovat, a ve zbytku odkazuje na nařízení Evropské komise 2017xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxěji rozebrány u podmínek pro udělení souhlasu, jejichž splnění se těmito náležitostmi dokládá (srov. § 32 odst. 1 a 2).
Uvede-li platební instituce x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvný údaj nebo zatají některou skutečnost, nejde o přestupek podle zákona o platebním styku, a to ani o přestupek podle § 234 odst. 1 písm. b), protože ten sx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxpovědnost za přestupek proti pořádku ve státní správě podle § 2 odst. 3 písm. a) nebo b) zák. o některých přestupcích, jehož se dopustí právnická nebo podxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xx0 Kč, resp. 50 000 Kč. Vedle toho je skutečnost, že souhlas byl udělen na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, také důvodem pro (
fakultativní
) odnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtátě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce není zpoplatněno.
xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxřeného zástupce orgán dohledu hostitelského členského státu a zároveň požádá tento orgán o stanovisko k žádosti. Rovněž informuje orgán dohledu hostxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxítnutí žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce jx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce činí tři měsíce a běží ode dne zahájení řízení. Řízení je zahájeno dnemx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení zvláštní pravidlo o běhu lhůty v případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými podstatnými vadami, které brání pokračovat v řízxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxtebních službách, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění prxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xro vydání rozhodnutí o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě podle komentovaného ustanovení, začxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xá podle směrnice upravovat „rámec pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány“ (srov. čl. 28 odst. 5 směrnice PSD2), může nad rámec zákonx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxným ustanovením o lhůtách pro vydání rozhodnutí podle § 71 odst. 1 a 3 spr. řádu, která se tedy v tomto případě nepoužijí. Z téhož důvodu se nepoužijí ani obxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxdu, který vymezuje, co se rozumí vydáním rozhodnutí, je sporné. Vzhledem k tomu, že unijní
legislativa
výslovně požaduje, aby rozhodnutí bylo žadatexx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxé odpovědi.
K odst. 3
O žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo povxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, však komentované ustanovení upravuje určité odchylky od obecné právní úpravy správního řízení, které se týkají zejména povinnosti písemně vyhotovxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xakovém případě zejména povinna rozhodnutí písemně vyhotovit, řádně je odůvodnit, oznámit je platební instituci a platební instituce má právo proti nxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxí souhlasu se písemně nevyhotovuje. Místo toho ČNB pouze provede zápis pobočky nebo pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí k příslušné pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxednictvím datové schránky, jestliže ji má platební instituce zpřístupněnu (srov. § 17 odst. 1 zák. o el. úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Ixxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxté, co byl zápis pobočky nebo pověřeného zástupce proveden.
S možností, že se rozhodnutí písemně nevyhotovuje, stanoví-li tak zvláštní zákon, počxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xo spisu učinit záznam obsahující výrok, odůvodnění, datum vydání, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno a příjmení, funkci xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxí není třeba, jestliže správní orgán plně vyhoví všem účastníkům (srov. § 67 odst. 4 spr. řádu), což je v případě pozitivního rozhodnutí o žádosti o udělexx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxednodušení procesního postupu ČNB v případě, že žádosti o udělení souhlasu vyhoví. Tento cíl by byl popřen, jestliže by se na základě § 67 odst. 2 spr. řádx xxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovení, že ČNB žadatele neprodleně elektronicky informuje o zápisu pobočky nebo pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí k příslušné platxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxvní rozhodnutí o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxu pobočky nebo pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí k příslušné platební instituci nabývá rozhodnutí o udělení souhlasu právní moci. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx odvolání (srov. § 73 odst. 1 spr. řádu). Stejným okamžikem nabývá rozhodnutí o udělení souhlasu i vykonatelnosti (srov. § 74 odst. 1 spr. řádu).
Ačkoxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxkém členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxho zástupce do seznamu platebních institucí má tedy
konstitutivní
povahu (srov. výslovně čl. 28 odst. 3 druhý pododstavec směrnice PSD2).
K odst. 4
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xoskytovat uvedeným způsobem všechny druhy platebních služeb (srov. § 3 odst. 1), ale pouze ty platební služby, na které se souhlas vztahuje. Výčet těchxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platebních služeb, na které se souhlas vztahuje, se může v průběhu času měnit, k čemuž slouží institut rozšíření souhlasu k poskytování platebních sluxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxnském státě prostřednictvím pobočky výslovně upraven není, ale lze jej dovodit na základě analogické aplikace § 245 a § 247.
Související ustanovenxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx § 3 - platební služba, § 7 - platební instituce, § 10 - řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, § 32 - podmínky pro výkon činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 35 - rozšíření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxenského státu, § 37 - informování o zahájení činnosti v hostitelském členském státě, § 245 - zúžení povolení, § 247 - odnětí souhlasu k poskytování platexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxedpisy:
§ 37 odst. 2 a 4, § 45 odst. 2, § 67 odst. 2 a 4, § 71 odst. 2 a 3, § 73 odst. 1, § 74 odst. 1, § 82 odst. 4 spr. řádu,
§ 17 odst. 1 zák. o el. úkonech a autorizovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Evropská předloha:
čl. 28 odst. 1, 3 a 5 směrnice PSD2
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxočky nebo pověřeného zástupce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
viz u § 32
K § 34
Komentoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, na jejichž základě byl plxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxnosti v hostitelském členském státě splňuje podmínky pro udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednixxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxsm. b)]. Komentované ustanovení nemělo v předchozí právní úpravě obdobu, protože k využití jednotného evropského pasu postačovalo oznámení orgánu dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxku z roku 2009). Uvedená oznamovací povinnost se obdobně použije i v případě změny údajů obsažených v žádosti o rozšíření souhlasu k poskytování platexxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx x xxxxxxování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce se týká vždy pouze konkrétního hostitelskéxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxže má být činnost platební instituce rozšířena o další hostitelský členský stát nebo o dalšího pověřeného zástupce; v takovém případě je třeba podat noxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxntované ustanovení se rovněž neuplatní, jestliže má být činnost platební instituce vykonávaná prostřednictvím téže pobočky nebo téhož pověřeného zxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxání platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (srov. § 35).
Oznamovací povinnost se týká xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxdnictvím pobočky, nebo pověřeného zástupce, nebo v jejích přílohách (k náležitostem a přílohám žádosti srov. x xx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xvedeny, ale které nemohly mít na udělení souhlasu žádný vliv, předmětem oznamovací povinnosti nejsou. Příkladem mohou být změny kontaktního e-mailu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxdních registrech jako referenční údaje (v podrobnostech srov. komentář k § 11 odst. 1). Z údajů, které se uvádějí v žádosti o udělení souhlasu k poskytovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxéna identifikační údaje platební instituce, pověřeného zástupce, jeho vedoucí osoby, případně osoby odpovědné za vedení pobočky.
Předmětem oznxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx podle našeho názoru dovodit z účelu komentovaného ustanovení. Také příslušné ustanovení druhé směrnice o platebních službách hovoří o „jakékoli výzxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx oznamovat změnu údajů obsažených v žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočkx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xdajů nastala. Lhůta bez zbytečného odkladu nutně neznamená, že je třeba oznámení učinit ihned, ale na druhou stranu případný odklad splnění oznamovacx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx 530/2014 a obdobně judikaturu dalších vrcholných soudů).
Oznámení o změně údajů lze učinit pouze elektronicky (v podrobnostech srov. komentář k x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx oznámení o změně údajů jsou podrobněji rozvedeny ve vyhlášce č. 1/2018 Sb., k jejímuž vydání komentované ustanovení zmocňuje ČNB. Náležitosti oznámexx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přílohách, které jsou změnou dotčeny (srov. § 21 odst. 2 vyhl. č. 1/2018 Sb.).
Oznámení o změně údajů není podáním ve smyslu správního řádu, ale pouhýx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxnamovateli odstraňovat nedostatky oznámení nebo jej k jejich odstranění vyzývala.
Nesplní-li platební instituce povinnost oznámit bez zbytečnxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxích přílohách, jde o přestupek podle § 226 odst. 1 písm. g), za který hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Tento přestupek je v poměru speciality k přestupku xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxuje, aby ČNB informovala o podání oznámení o změně údajů orgán dohledu hostitelského členského státu a žádala jej o stanovisko k oznámení. Tuto skutečnxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá, že orgán dohledu domovského členského státu má povinnost informovat orgán dohledu hostitelského členského státu i o podání oznámení o změně xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xřímo použitelné. Stanovisko orgánu dohledu hostitelského členského státu však ČNB nemůže zohlednit při vydání rozhodnutí, protože na základě oznámxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízení o odnětí souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce z moci úředxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxčka, § 2 odst. 2 písm. i) - pověřený zástupce, § 7 - platební instituce, § 32 - podmínky pro výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxm státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 35 - rozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxém státě, § 226 odst. 1 písm. g) - přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 247 - odnětí souhlasu k poskytování pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxt. 3 zák. o některých přestupcích,
čl. 8, čl. 12 nařízení Evropské komise 2017/2055
Evropská předloha:
čl. 28 odxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
viz u § 32
K § 35
Komentované ustanovení upravuje postup při rozšíření rozsahu platebníxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí se podle svého znění nevztahuje na postup při rozšíření rozsahu platebních služeb, na něž se vztahuje souhlas k poskytování platebních služeb v hostixxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxisející ustanovení zákona (srov. § 33 odst. 4), prováděcí vyhlášky [srov. § 21 odst. 1 písm. c) vyhl. č. 1/2018 Sb.] i druhé směrnice o platebních službácx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxském členském státě, se zkoumá jak při jejich poskytování prostřednictvím pobočky, tak při jejich poskytování prostřednictvím pověřeného zástupcex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxe souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pověřeného zástupce.
Souhlas k poskytování platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy druhy platebních služeb (srov. § 3 odst. 1), ale pouze ty platební služby, na které se souhlas vztahuje (srov. § 33 odst. 4). Rozsah platebních služeb, nx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxkém členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (srov. § 35); institut zúžení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x45 a § 247. Komentované ustanovení nemělo v předchozí právní úpravě obdobu, protože k využití jednotného evropského pasu postačovalo oznámení orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxhovalo, v praxi probíhalo na základě nového oznámení.
K rozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřexxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxného zástupce (srov. § 32). Jednotlivé podmínky pro udělení souhlasu se však posuzují pouze ve vztahu k platebním službám, o něž má být souhlas k poskytoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xoskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce může platební instituce podat pouze exxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxení souhlasu. Z analogické aplikace § 33 odst. 5 vyplývá, že náležitostmi žádosti o rozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxčemž se lze omezit pouze na ty náležitosti, které se týkají platebních služeb, o něž má být souhlas rozšířen.
K rozhodování o žádosti o rozšíření souhxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxo které zákon stanoví stejné odchylky od správního řádu jako pro řízení o žádosti o udělení souhlasu (srov. § 33). Oznamovací povinnost týkající se změx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxho zástupce nebo jejích přílohách se obdobně uplatní i v případě změn údajů obsažených v žádosti o rozšíření souhlasu nebo jejích přílohách (srov. § 34)x
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xlenského státu (srov. § 36). Následně je orgán dohledu hostitelského členského státu prostřednictvím ČNB informován o skutečném dni, kdy platební inxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xlenský stát, § 2 odst. 2 písm. d) - hostitelský členský stát, § 2 odst. 2 písm. h) - pobočka, § 3 - platební služba, § 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolexx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxvěřeného zástupce, § 33 - řízení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxstřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 36 - informování orgánu dohledu hostitelského členského státu, § 37 - informování o zahájení činnosxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe nebo pobočky v hostitelském členském státě, § 250 - údaje zapisované do seznamů
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
[Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xi Česká národní banka vyžádá stanoviska orgánu dohledu hostitelského členského státu. K tomuto stanovisku Česká národní banka přihlédne. Komunikacx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxné ustanovení upravuje zapojení orgánu dohledu hostitelského členského státu do rozhodování ČNB o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebníxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xrobíhá ve třech krocích. Nejprve ČNB předá údaje obsažené v žádosti orgánu dohledu hostitelského členského státu a požádá jej o stanovisko k žádosti (oxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxtavec 2). Nakonec ČNB sdělí orgánu dohledu hostitelského členského státu den, od něhož bude platební instituce v hostitelském členském státě poskytoxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxtování platebních služeb prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce v hostitelském členském státě (srov. § 35).
Podle předchozí právní úpxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x § 29 zák. o platebním styku z roku 2009), ovšem i toto oznámení předávala ČNB orgánu dohledu hostitelského členského státu k případnému stanovisku (srxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxictvím obchodního zástupce nebo pobočky v hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxedu hostitelského členského státu do rozhodování ČNB o žádosti o udělení souhlasu s poskytováním platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxo předání informací činí jeden měsíc ode dne, kdy ČNB žádost došla.
Podrobnosti týkající se rozsahu a způsobu předávání informací upravuje přímo poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxi spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí. Pxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo státu podle komentovaného ustanovení, začíná běžet teprve „v den přijetí úplné a správné žádosti“ (srov. čl. 4 odst. 3 nařízení Evropské komise 2017/xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxské komise 2017/2055) a závazné vzory formulářů, na nichž se tyto informace předávají (srov. přílohy II a III k nařízení Evropské komise 2017/2055). Z nxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxrov. čl. 7 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 nařízení Evropské komise 2017/2055).
Předáním informací orgánu dohledu hostitelského členského státu začíná tomxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxímá stanovisko k informaci předané orgánem dohledu domovského členského státu, je upravena v § 40 odst. 2. Způsob, jakým orgán dohledu hostitelského čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxjak neupravují, takže volba konkrétního způsobu je ponechána na vůli orgánu dohledu hostitelského členského státu. Stanovisko orgánu dohledu hostixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kterými úvahami se při jeho hodnocení řídila (srov. § 68 odst. 3 spr. řádu).
K odst. 2
Druhý krok týkající se zapojení orgánu dohledu hostitelského čxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xostitelském členském státě orgánu spočívá v tom, že ČNB informuje orgán dohledu hostitelského členského státu o tom, jak o žádosti rozhodla, a v případxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xvropské komise 2017/2055 nijak neupravují, takže volba konkrétního způsobu je ponechána na vůli ČNB. V úvahu připadá buď předání stejnopisu písemnéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxského státu, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu hostitelského členského státu, ovšem komentovanému ustanovení může vyhovět i méně formální sdělení, z něhož bude vyplývat, jak ČNB rozhodla, přípaxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxelského členského státu je třeba informovat i v případě, že došlo k zastavení řízení. Z logiky věci však vyplývá, že tato informace se nevyžaduje, jestlxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení:
§ 2 odst. 2 písm. a) - členský stát, § 2 odst. 2 písm. d) - hostitelský členský stát, § 2 odst. 2 písm. h) - pobočka, § 2 odst. 2 písm. i) - pověřexx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo pověřeného zástupce, § 33 - řízení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 35 - ozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxném členském státě v České republice
Související předpisy:
§ 68 odst. 3 spr. řádu,
čl. 4 odst. 3, čl. 6, čl. 7 odst. 1, čl. 10, čl. 11 odst. 1 nařízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xlenském státě]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
V souladu s požadavkem směrnice se zavádí ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxenském státě.
K § 37
Komentované ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxčky nebo pověřeného zástupce, oznámit ČNB den, kdy hodlá zahájit poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě. ČNB o tomto dni následnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informaci o tom, kdy skutečně začne platební instituce vykonávat činnost v hostitelském členském státě. V předchozí právní úpravě nemělo komentovanx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxebních služeb prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce v hostitelském členském státě (srov. § 35).
Pro podání oznámení ve vztahu mezi plaxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb v hostitelském členském státě. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o udělení souhlasu se písemně nevyhotovuje, začíná lhůta běžet doručením elexxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xdst. 3). Lhůta bez zbytečného odkladu nutně neznamená, že je třeba oznámení učinit ihned, ale na druhou stranu případný odklad splnění oznamovací povixxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxiku doručení elektronické informace o zápisu pobočky nebo pověřeného zástupce platební instituce ještě nerozhodla, kdy skutečně začne vykonávat čixxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxbsahuje komentované ustanovení žádné zvláštní požadavky, takže volba konkrétní formy a obsahu je ponechána na vůli platební instituce. Oznámení o dnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxobnostech srov. komentář k § 11 odst. 2). Proto oznámení nemusí splňovat obecné formální a obsahové náležitosti podání podle správního řádu.
Pro poxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxlývá z přímo použitelného nařízení Evropské komise 2017/2055, kde je určena slovy „bez zbytečného prodlení“ (srov. čl. 9 a čl. 13 nařízení Evropské komxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxu VI k nařízení Evropské komise 2017/2055).
Nesplní-li platební instituce povinnost oznámit ČNB den, kdy hodlá zahájit poskytování platebních slxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti však nemá vliv na právo platební instituce poskytovat platební služby v hostitelském členském státě, protože toto právo vzniká vykonatelností roxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. § 33 odst. 3, výslovně srov. čl. 28 odst. 3 druhý pododstavec směrnice PSD2).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxm. i) - pověřený zástupce, § 7 - platební instituce, § 32 - podmínky pro výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě prostřednictvíx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 34 - oznámení změn uvedených v žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském člxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxátě prostřednictvím pobočky, § 36 - informování orgánu dohledu hostitelského členského státu, § 226 odst. 1 písm. g) - přestupky platební instituce a pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxpská předloha:
čl. 28 odst. 3 třetí pododstavec směrnice PSD2
Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě jinak než proxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxstřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
V případx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxytování platebních služeb v rámci volného pohybu služeb bez využití svobody usazení tedy není potřeba souhlas České národní banky. I v tomto případě je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxněny, aby mohla platební instituce na základě tzv. jednotného evropského pasu vykonávat činnost v hostitelském členském státě jinak než prostřednicxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdušší než v případě výkonu činnosti v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, kde se vyžaduje souhlas ČNB udělxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxledu hostitelského členského státu prostřednictvím orgánu dohledu domovského členského státu informován o skutečném dni zahájení činnosti v hostixxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x platebním styku z roku 2009).
Komentované ustanovení nestanoví lhůtu, ve které je třeba oznámení učinit. Vzhledem k tomu, že oznámení je podmínkox xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je třeba oznámení učinit v každém případě před tím, než platební instituce výkon činnosti v hostitelském členském státě zahájí.
Pokud jde o formu ozxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxení lze podat pouze elektronicky. Volba konkrétní formy oznámení je tedy ponechána na vůli platební instituce. Oznámení o záměru vykonávat činnost v hxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxamovací povinnosti. Proto lze oznámení učinit i jinými způsoby, než kterými lze činit podání podle správního řádu.
Náležitosti oznámení jsou podrxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxňuje uvedení způsobu poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě, uvedení hostitelského členského státu a výčet platebních služebx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxbních službách, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění právx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxli oznámení o záměru vykonávat činnost v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce není podáním ve smysxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xákladě zvláštní právní úpravy v nařízení Evropské komise 2017/2055 je povinna tak učinit (srov. čl. 4 odst. 2 nařízení Evropské komise 2017/2055).
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xověřeného zástupce, jde o přestupek podle x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx § 2 odst. 3 písm. a) a b) zák. o některých přestupcích, takže jejich jednočinný souběh je vyloučen.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 2 písm. a) - člexxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xlenském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 33 - řízení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxní platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 35 - rozšíření souhlasu k poskytování platebxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxní o zahájení činnosti v hostitelském členském státě, § 39 - informování orgánu dohledu hostitelského členského státu, § 226 odst. 1 písm. g) - přestupkx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxcích,
čl. 4 odst. 2, čl. 14 nařízení Evropské komise 2017/2055
Evropská předloha:
čl. 28 odst. 1 směrnice PSD2
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxodové zprávy:
viz u § 38
K § 39
Komentované ustanovení upravuje zapojení orgánu dohledu hostitelského členského státu do procesu oznamování zámxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xpočívá v tom, že ČNB předá údaje obsažené v oznámení orgánu dohledu hostitelského členského státu a požádá jej o stanovisko k oznámení. Komentované xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxní informací činí jeden měsíc ode dne, kdy ČNB oznámení došlo. Podrobnosti týkající se rozsahu a způsobu předávání informací mezi ČNB a orgánem dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxích službách, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva nx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxta pro postoupení informací orgánu dohledu hostitelského členského státu podle komentovaného ustanovení, začíná běžet teprve „v den přijetí úplné a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xbsahuje podrobný výčet informací předávaných orgánu dohledu hostitelského členského státu (srov. čl. 14 nařízení Evropské komise 2017/2055) a závaxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxB informovat platební instituci o tom, že k předání informací orgánu dohledu hostitelského členského státu došlo (srov. čl. 15 odst. 1 nařízení Evropsxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxviska k oznámení ČNB. Zrcadlová situace, kdy je ČNB orgánem dohledu hostitelského členského státu a zaujímá stanovisko k informaci předané orgánem doxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxkého členského státu své stanovisko, komentované ustanovení ani nařízení Evropské komise 2017/2055 nijak neupravují, takže volba konkrétního způsxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxzné, podle komentovaného ustanovení k němu má pouze přihlédnout. Procesní prostor pro přihlédnutí ke stanovisku orgánu dohledu hostitelského člensxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xástupce (srov. § 36) zde ČNB nevede o oznámení platební instituce žádné správní řízení, v němž by mohla stanovisko orgánu dohledu hostitelského členskxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxctvím opatření k nápravě, neboť i tato možnost je omezena pouze na výkon činnosti prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (srov. § 242). ČNB mxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxející ustanovení:
§ 2 odst. 2 písm. a) - členský stát, § 2 odst. 2 písm. d) - hostitelský členský stát, § 7 - platební instituce, § 38 - podmínky pro výkon čixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xy činnosti uvedené v ustanovení § 8, k jejichž výkonu je oprávněna na základě povolení uděleného domovským orgánem dohledu. Uvedené činnosti může v Česxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu domovského členského státu. Odstavec 2 se týká všech způsobů přeshraničního poskytování služeb.
K § 40
Komentované ustanovení upravuje podmínxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtituce dodržet v zásadě stejný postup jako (česká) platební instituce, která hodlá vykonávat činnost v jiném členském státě (srov. § 32 až 39), pouze zrxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxedu, jsou upraveny v příslušném zahraničním zákoně, a proto se komentované ustanovení omezuje pouze na stanovení podmínek, za nichž může zahraniční pxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xlenského státu sdělit své stanovisko k informaci předané orgánem dohledu domovského členského státu (odstavec 2). Komentované ustanovení bylo v zásxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Základní podmínkou pro výkon činnosti zahraniční platební instituce v ČR je skutečnost, že zahraniční platební instituce je k výkonu dané činnosti opxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xiné platební služby než ty, k nimž je oprávněna ve svém domovském členském státě. Má-li být činnost v ČR vykonávána prostřednictvím pobočky nebo prostřxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xejím domovském členském státě. Má-li být činnost v ČR vykonávána jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, potom sice komentované xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxdmínkou pro výkon činnosti zahraniční platební instituce v ČR.
K odst. 2
Podle druhé směrnice o platebních službách je orgán dohledu domovského člxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx hostitelského členského státu (srov. čl. 28 odst. 2 první pododstavec směrnice PSD2). Je-li ČNB v pozici orgánu dohledu hostitelského členského státxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxského státu. Zrcadlová situace, kdy je ČNB orgánem dohledu domovského členského státu a předává informaci orgánu dohledu hostitelského členského stxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx komentované ustanovení ani nařízení Evropské komise 2017/2055 nijak neupravují, takže volba konkrétního způsobu je ponechána na vůli ČNB.
Souvixxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xověřený zástupce, § 5 - oprávnění poskytovat platební služby
Související předpisy:
nařízení Evropské komise 2017/2055
Evropská předlohxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxatebním účtu]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
V souladu s druhou směrnicí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxu poskytovatelů se uplatní obdobný režim jako na instituce elektronických peněz, avšak s určitými výjimkami. Poskytovatelé informací o platebním účxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxgorií osob oprávněných poskytovat platební služby (srov. § 5). Předchozí právní úprava kategorii správce informací o platebním účtu neznala, takže axx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx celého právního řádu, což znamená, že uvedená definice se bez dalšího uplatní i tehdy, jestliže tento pojem používají jiné právní předpisy.
Správcx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxh a komentovaným zákonem s cílem otevřít evropský trh platebních služeb nebankovním subjektům, které se specializují výlučně na poskytování služby ixxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxhají mírnějšímu regulatornímu režimu, ale mohou poskytovat výlučně službu informování o platebním účtu [srov. § 2 odst. 1 písm. l)]. Od poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvání o platebním účtu bez kvantitativních omezení.
Mírnější regulatorní režim správců informací o platebním účtu spočívá v tom, že na rozdíl od plaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxhá souhlasu ČNB a výkon provozních činností prostřednictvím jiných osob (outsourcing) není třeba oznamovat ČNB. Podobně jako u platebních institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxlní systém, musí plnit vykazovací povinnost vůči ČNB a musí uchovávat dokumenty a záznamy.
Správce informací o platebním účtu je definován jako tenx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxB. Na rozdíl od platební instituce, která musí být právnickou osobou, může být správcem informací o platebním účtu i osoba fyzická. Z takto formulované xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx udělila určité osobě povolení k činnosti správce informací o platebním účtu. Nezáleží na tom, zda správce informací o platebním účtu skutečně poskytuxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xčtu ve skutečnosti neposkytuje, je důvodem pro (
fakultativní
) odnětí povolení k činnosti [srov. § 244 odst. 2 písm. f) a i)], ovšem až do dne nabytí vykonxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdnutí, kterým se zakládá právo správce informací o platebním účtu poskytovat službu informování o platebním účtu. O žádosti o udělení povolení k činnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zapisují do seznamu správců informací o platebním účtu, který v elektronické podobě vede ČNB [srov. § 249 odst. 1 písm. e)]. Zápis do seznamu má pouze
dekxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxnosti.
Správci informací o platebním účtu mohou vedle poskytování služby informování o platebním účtu vykonávat i další podnikatelské činnosti, xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxbním účtu. Jiné platební služby než službu informování o platebním účtu však správci informací o platebním účtu poskytovat nemohou (srov. § 49 odst. 2)x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxínky výkonu činnosti správce informací o platebním účtu, § 244 - odnětí povolení, § 249 - seznamy
Související předpisy:
Evropskx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xnformací o platebním účtu
[Podmínky pro udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Nevyžaduje se oproti instituci elektronických peněz počáteční
kapitál
, vyžaduje se ovšem řídící a kontrolní systém a důvěryhodnost a odborná způsoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxhozí právní úprava kategorii správce informací o platebním účtu neznala, takže komentované ustanovení nemělo v předchozí právní úpravě obdobu.
K oxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxnosti a vztahu mezi těmito podmínkami a náležitostmi žádosti platí stejné závěry jako v případě povolení k činnosti platební instituce. V podrobnostexx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo v případě platebních institucí. Náležitosti žádosti, jimiž se splnění jednotlivých podmínek dokládá, jsou specifikovány v § 6 vyhl. č. 1/2018 Sb., axxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxář k § 9 odst. 1 písm. b), d), e), f), g), m) a n).
K písm. h)
Podmínkou pro udělení povolení k činnosti je skutečnost, že u žadatele není dána žádná z překáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxebním účtu, která sice podléhá mírnějšímu regulatornímu režimu než činnost platebních institucí, nebyly na druhou stranu stanoveny mírněji než podmxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxsolvenčního řízení zde nepřipadají v úvahu, protože rozhodnutí o úpadku správce informací o platebním účtu je důvodem pro zánik povolení k činnosti [sxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxsti žadatele nebo jeho vedoucích osob se zpravidla zase projeví při posuzování jejich důvěryhodnosti. Dokládání neexistence překážek provozování žxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xb.].
K písm. i)
Tato podmínka se týká pouze žadatele, který je fyzickou osobou. Takový žadatel musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtitucí, nebyly na druhou stranu stanoveny mírněji než podmínky pro provozování obyčejné živnosti. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je pxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxželství (srov. § 30 odst. 2 obč. zák.) nebo přiznáním svéprávnosti (srov. § 37 obč. zák.). Podmínku plné svéprávnosti lze u nezletilých nahradit přivolxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním (srov. § 6 odst. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx při posuzování důvěryhodnosti vedoucích osob. K posouzení plnění všeobecných podmínek provozování živnosti musí žadatel v žádosti o udělení povolexx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxov. § 6 odst. 2 písm. f), h) a i) vyhl. č. 1/2018 Sb.]. ČNB si k posouzení podmínky bezúhonnosti sama vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů (srov. § 44b oxxxx x xxxx x xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním účtu i osobám se sídlem v jiném než členském státě, a to za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v ČR (tzv. režim národního zacházení). Je-lx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu může stát i osoba se sídlem v jiném než členském státě. Komentované ustanovení je formulováno stejně jako v případě platebních institucí. V podrobxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxání o platebním účtu, § 41 - správce informací o platebním účtu, § 9 - podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce, § 41 - správce informacx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu, § 45 - zánik povolení k činnosti správce informací o platebním účtu, § 46 - pojištění x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informací o platebním účtu, § 261 - důvěryhodnost
Související předpisy:
Evropská předloha:
čl. 33 odst. 1 směrnice PSD2
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxi o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxděcím předpise.
K § 43
Komentované ustanovení upravuje některé procesní aspekty řízení o udělení povolení k činnosti správce informací o platebnxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxodnutí (odstavec 2). Odchylky od obecné právní úpravy ve správním řádu jsou v komentovaném ustanovení formulovány stejně jako v případě platebních ixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xváděl rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxadá v úvahu jiná platební služba než služba informování o platebním účtu. Za přijetí žádosti vybírá ČNB správní poplatek ve výši 25 000 Kč [srov. položku xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx i zde stejná jako v případě platebních institucí. V podrobnostech lze proto odkázat na komentář k § 10.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. l) x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, § 42 - podmínky pro udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu, § 44 - oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x, § 71, § 82 odst. 4 spr. řádu,
§ 5 odst. 3 a 4 zák. o správ. poplatcích,
§ 11 odst. 1 zák. o spotřebitelském úvěru,
obecné pokyny k žáxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxu, s. 4, www.cnb.cz.
[Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu]
Jxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xznamovací povinnost správce informací o platebním účtu vůči ČNB pro případ, že dojde ke změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti spxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xznamovací povinnost xx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti správce informací o platebním účtu, protože jejich případné neplnění je důvodem pro (
fakultativní
) odnětí povolení k činnosti [srov. § 244 oxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnámení jsou specifikovány v § 7 vyhl. č. 1/2018 Sb., avšak obsahově je právní úprava i zde stejná jako v případě platebních institucí. V podrobnostech lzx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce, § 41 - správce informací o platebním účtu, § 42 - podmínky pro udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu, § 43 - řízení o žáxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxtí povolení
Související předpisy:
§ 2 odst. 3 zák. o některých přestupcích,
Zánik povolení k čxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x 45 se stanoví důvody, kdy
ex lege
zaniká povolení k činnosti poskytovatele informací o platebním účtu.
K § 45
Komentované ustanovení vymezuje práxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ten, jehož povolení k činnosti zaniklo, správcem informací o platebním účtu, a to bez ohledu na to, zda nadále poskytuje službu informování o platebním xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní formulovány obdobně jako v případě platebních institucí. Jediný rozdíl spočívá v tom, že v případě správce informací o platebním účtu je důvodem zánxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xinnosti správce informací o platebním účtu je neslučitelné s povolením k činnosti platební instituce a s povolením k činnosti instituce elektronickýxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxh lze odkázat na komentář k § 12.
Související ustanovení:
§ 12 - důvody zániku povolení k činnosti platební instituce, § 41 - správce informací o plaxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxí povolení k činnosti správce informací o platebním účtu, § 244 - odnětí povolení, § 249 - seznamy, § 250 - údaje zapisované do seznamů
Související přxxxxxxx
x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxx
x xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxxxxy výkonu činnosti správce informací o platebním účtu
[Pojištění a zajištění]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé požadavky), přesto ale nese riziko spojené s neoprávněným získáním a užitím informací o platebním účtu. Z toho důvodu je vyžadováno, aby byl správce ixxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtebním účtu zajistit, aby v jeho prospěch bylo sjednáno pojištění nebo poskytnuto srovnatelné zajištění, na jejichž základě by měli uživatelé nebo poxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxtebním účtu poruší své povinnosti. Komentované ustanovení upravuje uvedenou povinnost pouze rámcově a podrobnější úpravu minimálního limitu pojisxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxormování o platebním účtu. V podrobnostech lze proto odkázat na komentář k § 17.
Související ustanovení:
§ 17 - pojištění a zajištění, § 41 - správcx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxe informací o platebním účtu, § 244 - odnětí povolení, § 262 - pojištění
Související předpisy: