253/2008 Sb.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Mgr.
Ján
Béreš,
Ph.D.,
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xrávní úpravy a dle požadavku odkazuje na příslušnou směrnici EU.
Celosvětovým měřítkem pro nastavení opatření proti praní špinavých peněz a finanxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxporučení, vydané Finančním akčním výborem (Financial Action Task Force, FATF). Jedná se o mezivládní organizaci založenou na summitu G-7 v Paříži v čexxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxrdů. Česká republika implementuje po vstupu do EU tyto standardy a jejich případné novelizace vždy prostřednictvím evropských předpisů. AML zákon nexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxx x xxxxxxx
Úvodní ustanovení v sobě obsahuje také základ pro výklad zákona, tedy jeho smysl a účel. Výklad e ratione legis je v tak specifické oblasti, jakou je legaxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxla zákonodárcem stanovena zejména z preventivních důvodů, tedy k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti či k fixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uchovávání stop po přesunech majetku, včetně záznamu o tom, od koho a ke komu se daný majetek přesouval.
Související předpisy:
nařízení 1889/200xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Definice pojmu povinné osoby je klíčovým ustanovením, jehož výklad a pochopení je základem pro další práci s AMLZ, neboť obsahuje vymezení osobnx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xnáme z AMLZ.
Původxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxěn. Jejich účelem bylo zejména rozšíření, případně upřesnění okruhu subjektů, které lze považovat za povinné osoby, a to při změnách v jiných zákonechx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí jiných vnitrostátních předpisů v ČR. Tak již v roce 2009 došlo k přidání osob definovaných ve směrnici o platebních službách (č. 2007/64/EC), resp. v nxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxlnění definice penzijní společnosti a penzijního fondu v souvislosti s přijetím nového zákona o důchodovém spoření a nového zákona o doplňkovém penzixxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xezi povinné osoby doplněn samosprávný investiční fond a hlavní administrátor investičního fondu. 1.1.2014 byly v ustanovení provedeny změny v souvixxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xbchodování s povolenkami na
emise
skleníkových plynů) a od 1.1.2017 v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách, jakož i s transpozicí IV. AML sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xomentář níže). Aktuální znění ustanovení tak obsahuje zohlednění všech výše uvedených změn a reflektuje IV. AML směrnici.
Co se týče časové působnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
IV. AML směrnice si klade za cíl, aby v rozsahu, v jakém je to vhodné, byla její ustanovení v souladu s Doporučeními FATF (srov. článek 4 preambule IV. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxosti a profese nefinančního charakteru (designated
non
-financial businesses and professions - DNFBP). Tyto subjekty v Doporučeních FATF nejsou defxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxžitá při výkladu jednotlivých ustanovení AMLZ, je důležité ji shrnout v tomto komentáři.
Finančními institucemi jsou ve smyslu Doporučení FATF chxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxpěch či v zastoupení klienta:
a)
přijímání vkladů nebo vratných peněžních částek od veřejnosti (včetně soukromého bankovnictví);
b)
poskytoxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx spotřebitelských produktů);
d)
služby spojené s převodem peněz nebo jiných hodnot; tyto služby se netýkají případů, kdy fyzická nebo právnická oxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxdávání nebo správa platebních prostředků (např. kreditních nebo debetních karet, šeků, cestovních šeků, platebních příkazů a bankovních šeků, jakox x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xrhu (šeky, směnky, depozitní certifikáty, deriváty atd.);
-
směnou cizích měn;
-
nástroji pro obchodování s měnami, úrokovými sazbami a indexxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxojených s jejich vydáváním;
i)
správa individuálního a kolektivního portfolia;
j)
úschova a správa peněžních nebo likvidních cenných papírx xx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxedkovatelů (pojistní agenti, pojistní makléři)];
l)
směna peněz a měn.
Mezi subjekty provozující vybrané obchodní činnosti a profese nefxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
b)
nemovitostní makléře (real estate agents);
c)
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx což zahrnuje osoby provozující takovou činnost samostatně, ve sdruženích či v pracovněprávním poměru v rámci subjektů, které tuto činnost provozujíx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx profesionály, kteří pracují pro orgány veřejné správy, jež podléhají omezením v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování txxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxní činnosti, které nejsou zahrnuty v jiných činnostech a které v rámci své obchodní činnosti poskytují třetím stranám tyto služby:
-
jednání v pozicx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi, jako člen sdružení nebo v podobné pozici ve vztahu k jiné právnické osobě;
-
poskytování sídla, obchodní adresy nebo pobytu, korespondenční či sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxoby, aby jednala) jako správce (trustee) smluvního trustu nebo k výkonu jiné podobné činnosti pro jinou formu právně
relevantní
struktury;
-
jedxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxlo k rozšíření povinných osob o investiční zprostředkovatele, s tím, že důvodová zpráva uvádí, že důvodem je zájem o narovnání podmínek podnikání mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xV. AML směrnice, a vylučují se některé typy provozovatelů hazardních her, u kterých bylo zhodnoceno, že jsou nízkoriziková. Další změnu představuje zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxmání se podnikatel stává povinnou osobou. K podrobnostem ohledně těchto doplnění viz níže.
První kumulativní kritérium pro definici povinné osobxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxvinné osoby je, že se musí jednat o podnikatele. Toto pravidlo vyplývá z § 2 odst. 3. Jedinou výjimku tvoří případ uvedený v § 2 odst. 2 písm. d), týkající se xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxovosti v hodnotě 10 000 EUR a vyšší. Subjekt se tedy může stát povinnou osobou (s jednou výjimkou) pouze v případech, kdy vykonává podnikatelskou činnosxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxké činnosti), jako je například pronájem či prodej vlastněné nemovitosti (byť i v majetku osoby, která by mohla jinak být povinnou osobou). Pokud ale naxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxežejí do skupiny, účetní služby -, stává se povinnou osobou.
Subjekt přestane být povinnou osobou mimo jiné v okamžiku, kdy je mu pozastaveno nebo zrxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxlněno první kritérium, je třeba se ptát, zda je příslušná osoba osobou uvedenou v odst. 1, případně zda je oprávněna k některé z činností uvedených v odstx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxe vícero činností; někteří autoři tuto definiční skupinu označují jako "typové vymezení". U této definice má příslušná osoba povinnosti podle AMLZ pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnovení právních předpisů vykonává. Například podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1 je povinnou osobou banka. Tou je podle § 1 odst. 1 zákona o bankách akciová sxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxdle odst. 3 téhož paragrafu oprávněna vykonávat i množství dalších činností [např. investování do cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxikatelskou činnost v rámci určitého oboru, kterou někteří autoři označují jako "oborové vymezení". V tomto případě je subjekt povinnou osobou pouze v xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xterého tato činnost sama o sobě nepředstavuje obor podnikání definovaný zákonem, nýbrž určité selektivně vybrané činnosti. Rovněž v některých dalšíxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto oboru.
Třetí kumulativní kritérium pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxikání. Tato věcná limitace se nevztahuje pouze na případy nakládání s hotovostí nad stanovenou částku dle § 2 odst. 2 písm. d). Pokud určitá osoba nevykoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xaměstnanec právnické osoby, není povinnou osobou a ani není povinen (sám za sebe) plnit příslušné povinnosti podle AMLZ ve vztahu k této právnické osoxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxérium pro definici povinné osoby vyplývá z toho, zda příslušná osoba vykonává příslušnou podnikatelskou činnost v ČR, či nikoliv. Obecně platí pravidxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxedpisů ČR. Výjimku tvoří případy popsané v § 2 odst. 2 písm. a) a b), kdy zahraniční právnická nebo fyzická osoba působí na území ČR prostřednictvím své pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxdnikatel vykonává činnosti uvedené v § 2 odst. 1. Osoba uvedená v § 2 odst. 2 písm. a) je ve smyslu § 54 odst. 2 povinnou osobou se všemi povinnostmi, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxm na to, že pod pojmem "působení" si lze představit velmi širokou škálu případů, od situace, kdy zahraniční osoba uskuteční na území ČR jeden obchod, příxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxt subjekt představující povinnou osobu podle AMLZ), až po situaci, kdy zahraniční osoba uzavírá obchodní vztahy a provádí na území České republiky obcxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xezi přísným a méně přísným výkladem se nachází určitá šedá zóna a nalezení přesné hranice, kdy se jedná o povinnou osobu a kdy nikoliv, může představovat xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xxkrývat zejména případy zahraniční banky působící na území ČR, pokud zde nemá pobočku ani jiné zastoupení, může však uzavírat některé obchodní smlouvy xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxktorech, například na základě jakého podnikatelského oprávnění vykonává subjekt svoji činnost na území ČR. Pokud například povinná osoba na území ČR xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxd je taková osoba zavázána zahraničními právními předpisy za účelem ochrany proti AML/CFT, jenž jsou věcně alespoň stejně přísné v rámci ochrany proti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxsm. c) a § 39 odst. 2], lze se domnívat, že je zbytečné její povinnosti zdvojovat, neboť účel zákona, jímž je nepochybně ochrana před AML/CFT, by byl naplxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx subjekt podniká a poskytuje služby, neupravuje povinnosti ve vztahu k AML/CFT dostatečně, a tudíž je potřeba tento subjekt zavázat podle českých předxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx "domovském" státě alespoň ve stejném rozsahu, v jakém by měl povinnosti podle AML/CFT dle AMLZ, bude své povinnosti zřejmě plnit pouze v místě svého půsxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxoto ustanovení.
Z textu zákona by bylo možné dovozovat, že osoba uvedená v § 2 odst. 2 písm. b) není povinnou osobou v případech uvedených v § 2 odst. 2 pxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx musela výslovně uvádět, že se vztahují i na zahraniční osoby podle § 2 odst. 2 písm. b)]. Zdá se ale, že se jedná o legislativně-technický nedostatek, a z xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 2 odst. 2 písm. c), případně d).
Páté kritérium v případě konkrétních povinností: Byla-li odpověď na všechny výše uvedené otázky kladná, příslušnx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AMLZ nevztahující se k určitému obchodnímu vztahu nebo obchodu, jakými jsou především vypracování systému vnitřních zásad (§ 21), vypracování písexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx. Tyto povinnosti se nicméně podle § 54 odst. x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke konkrétnímu obchodu nebo obchodní činnosti, resp. k určité transakci ve vztahu k třetím osobám (§ 7 až 16). Tyto povinnosti lze pro účely jejich odlxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxou osobu konkrétní povinnosti, je třeba vycházet z § 54 odst. 1. Podle tohoto ustanovení se povinnosti, které zákon ukládá povinným osobám, vztahují poxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxtní transakci (při obchodu či při zakládání obchodního vztahu) nevykonává činnost, která jej definuje jako povinnou osobu, není povinen plnit s tím spxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xčastní na konkrétním obchodu či zda vzniká obchodní vztah s jejím klientem (viz výše).
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvující povinnou osobu v určitém případě poskytuje službu, která ale není ve vztahu ke klientovi jeho vlastní službou, nýbrž službou poskytovanou třetx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxnou osobou) v rámci outsourcingu na základě smlouvy s třetí osobou vydává klientům platební karty. Jedná se o zprostředkování služby třetí osoby vůči kxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxze zastupuje, tedy jejíž činnost zprostředkovává. Povinnou osobou bude uvedená třetí osoba, a to buď jako banka, nebo jako příslušná finanční instituxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xožnost udělení výjimky podle § xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxení podle hotovosti. Toto vymezení se vymyká výše uvedené klasifikaci, jsou to případy uvedené v § 2 odst. 2 písm. b) a c). Podnikatelé, již nespadají pox xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR a vyšší. Pokud podnikatel spadá pod definici dle § 2 odst. 1, má obecné povinnosti (zejména podle § 21 až 24a) nebo povinnosti při konkrétní tranxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxat o činnost, oprávnění k níž definuje příslušnou povinnou osobu. Účelem § 2 odst. 2 písm. b) a c) je tak stanovení povinnosti bez ohledu na to, zda se jedxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxící hodnota po přepočtu dle kurzu stanoveného Českou národní bankou platného pro den, ve kterém je plněna povinnost podle zákona. Pokud kurz není k dispxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx se použije zvlášť kurz platný pro den, ve kterém je uskutečněno.
Podle § 54 odst. 4 platí, že je-li platba rozdělena na několik samostatných plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx platby sčítat. Pokud bude část uhrazena bezhotovostně a část v hotovosti, je pro určení dosažení limitu rozhodná pouze část, jež byla uhrazena v hotovoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xe každá splátka nájemného posuzuje z pohledu § 2 odst. 2 písm. c) a d) samostatně. Tato logika vychází z toho, že právo na úhradu nájemného vzniká teprve x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxo by se o jednu jedinou platbu, již nelze rozdělit na samostatná plnění. Lze se domnívat, že stejná argumentace platí i v případě hrazení úroků z poskytnuxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy.
Zajímavé je posouzení přijímání hotovosti v případech hracích automatů obsluhovaných přímo hráčem. Dovozuje se, že pokud dochází k vhazxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Hotovostí se ve smyslu § 54 odst. 5 rozumí i vysoce hodnotné komodity, jako jsou drahé kovy nebo drahé kameny.
Subjekt je povinnou osobou, které xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxbou. Zástupce sám přitom povinnou osobou být nemusí, pokud jeho podnikatelská činnost (tj. služby, které představují vztah mezi zastoupeným a zástupxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxla a podmínky stanovené v AMLZ (např. § 11 odst. 2 a násl.).
Vztažení povinností povinné osoby na zastoupený subjekt vyplývá z ustanovení § 54 odst. xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxková situace nastane například v případě, kdy určitý subjekt - podnikatel - (byť jednorázově) zastoupí povinnou osobu při činnosti, která nepředstavxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xsobou a je zodpovědný za splnění povinností souvisejících s AMLZ. Pokud při takové činnosti zástupce přijme hotovost ve výši 10 000 EUR nebo vyšší, stávx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxtupce, resp. zprostředkovatel, povinnou osobou. Takovými případy jsou zejména § 2 odst. 1 písm. b) bod 7 (zprostředkování) nebo § 2 odst. 1 písm. g) box x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxvestiční společnosti, samosprávného investičního fondu, hlavního administrátora investičního fondu a penzijní společnosti. Investiční společnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či půjček od akcionářů), tak transakce prováděné s třetími osobami (nákup a prodej cenných papírů či jiných věcí nebo hodnot). Pokud ale například samoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí vlastní činností samosprávného investičního fondu (tj. zajištěním projektové činnosti a výstavby), a následně je takto zhodnocené prodává, pak xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxání s nemovitostmi).
K odst. 1 písm. b) bod 5
Jedná se o osobxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxe FAÚ původní definice v tomto bodu zahrnovala i tzv. podnikové spořitelny, které neměly povolení k činnosti platební instituce nebo registraci poskyxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
Existují činnosti, které nepředstavují platební službu (viz např. vydávání cestovních šeků - § 3 odst. 3 zákxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xod 11]. Nebude-li taková osoba spadat pod typové ani oborové vymezení povinné osoby (srov. výklad výše), a zároveň ani splňovat kritéria podle § 2 odst. x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxba vykládat úžeji než vyplývá z textu předpisu; má se jednat o takový leasing, který se svou podstatou blíží úvěru nebo zápůjčce - tj. finanční leasing. Oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxní.
K odst. 1 písm. b) bod 8
Všechny zde uvedené činnosti se vztahují pouze na životní pojištění, které je z pohledu AML/CFT rizikovou činností.
K oxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, musí s nimi i podnikat. Pokud bude určitá osoba pohledávky pouze vykupovat a sama jejich plnění následně vymáhat, nebude povinnou osobou podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx podle důvodové zprávy k AMLZ rozumí i faktoring i forfaiting.
K odst. 1 písm. b) bod 11
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., došlo k odstranění nejasnosti, jestli tato definice zahrnuje i činnosti podle bodu 5 přílohy 1 směrnice 2013/36/EU, na kterou odkazuje v rámci defxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxsm. b) obsaženy. Tato otázka vznikala z důvodu, že před uvedenou novelou zahrnovala definice i platební služby, přičemž za tyto služby nemusely být povxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xsobu provozující činnosti uvedené ve výše zmíněném bodu 5 přílohy 1 směrnice 2013/36/EU (vydávání a správa jiných prostředků k provádění plateb, napřx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x čl. 4 bodu 3 směrnice 2007/64/ES.“). Bude-li příslušný prostředek k provádění platby považován za hotovostní obchod, bude uvedená osoba povinnou osoxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xod typové nebo oborové vymezení povinné osoby dle § 2 odst. 1.
K odst. 1 písm. b) bod 14
Služby úschovy cenností podle výkladové praxe FAÚ zahrnují i prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxž by věděl, jaké cennosti v něm budou umístěny, lze vzhledem k charakteru úschovy vždy předpokládat využití pro úschovu cenných věcí. To lze dovozovat i x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
AMLZ je ve vztahu k zákonu o hazardních hrách
lex specialis
. Pojmy uvedené v obou zákonech nejsou totožné, jejich význam může být různý (viz např. pojxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x xxxm. d)
Podle IV. AML směrnice (čl. 8 preambule) se obchodováním s nemovitostmi nerozumí pouze jejich nákup a prodej, ale také jejich pronájem (tzn. v anxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xakupuje nemovitosti, na kterých následně realizuje výstavbu, a poté takto zhodnocené nemovitosti prodává. Podle výkladové praxe FAÚ se nejedná o obcxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zákazníky za účelem prodeje postavené nemovitosti tak nebude představovat obchod, při němž je subjekt povinen splnit konkrétní povinnosti (podle § 7 xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxemuselo by se nutně jednat o jen o výstavbu až do samotného konce stavebního procesu - vydání kolaudačního souhlasu). Hraniční případ by nastal, pokud bx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a prodal ji jinému developerovi. Zde bude nutné zvažovat všechny okolnosti případu. Pokud například prodávající před prodejem nemovitosti nechal zhxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti zhodnotil, a tudíž se nejedná o obchodování s nemovitostmi ve smyslu definičních znaků povinné osoby dle písm. d). Dojde-li k prodeji nemovitostix xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxi povinné osoby je nutno splnit kritérium výkonu činnosti v rámci podnikání (viz výše), lze dovozovat, že například bytové družstvo v rámci nákupu a proxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto ustanovení představují zvláštní skupinu, neboť k ní neexistuje ekvivalentní podnikatelské oprávnění. K definici tohoto subjektu je tedy nutnx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxo řádu) a teprve v rámci konkrétní náplně činnosti podnikatele posoudit, zda tato činnost prováděná v rámci obecného oprávnění nespadá pod uvedenou dexxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxx xx xxhoto momentu začíná běžet lhůta pro vypracování písemného hodnocení rizik a písemného systému vnitřních zásad (viz komentář k § 21 odst. 2).
Podle sxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Tato činnost zahrnuje nejen zakládání právnických osob v zastoupení třetí osoby, nýbrž i zakládání svým jménem a na svůj účet a jejich následný prxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxentem. Důležitým kritériem je, aby k zakládání obchodních společností docházelo za účelem jejich zpeněžení (MS v Praze 3 A 149/2015 - 56).
K odst. 1 píxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxsti v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se nachází zboží) jsou obsaženy i v § 31 odst. 4 živnostenského zákona (srov. xxx x xx xxxxxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxní takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy. Mezi tyto osoby patří například i autobazary, autovrakoviště (použité zboží zahrnuje i použité dxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, tak kupující, pokud tuto činnost vykonává v rámci svého podnikání.
K odst. 1 písm. k)
Jedná se o operátora trhu ve smyslu § 20a odst. 1 energetického xxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé provádí podle uvedeného zákona (ke dni vydání tohoto komentáře je tímto subjektem společnost OTE, a.s.). Speciální ustanovení týkající se povinnosxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxvení
Související předpisy:
Judikatura:
- (...) v posuzovaném případě žalobce zakládá společnosti právě s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx 3 zákona AML. Jinými slovy, v případě žalobce nedochází k zakládání obchodních společností "samo o sobě" ale právě v rámci podnikatelské činnosti žalxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxx x xxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xuta prodávaná svému prvnímu majiteli, bylo v rámci kontroly zkoumáno i dodržování povinností podle § 31 odst. 4 až 7 živnostenského zákona. Správní orgxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x1 odst. 4 živnostenského zákona.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.3.2012, sp. zn. 1 As 25/2012 - 34)
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxn "legalizace výnosů z trestné činnosti" je známější spíše pod pojmem "praní špinavých peněz" či "praní peněz", často se rovněž používá i anglické oznaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxk obsahově mnohem širší, když hovoří nikoli o nelegálně získaných penězích, ale o "výnosu z trestné činnosti". Tímto výnosem se přitom rozumí jakákoli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xůvodní zákonné úpravě (zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákoxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxstek do majetkové sféry pachatele, kromě peněz může mít podobu cenných papírů, nemovitých věcí, movitých věcí či jiných majetkových hodnot, např. pohxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxvněž často definován jako třífázový proces převádění nelegálních prostředků, aby se jevily jako legálně nabyté. První fází je tzv. umístění (placemexxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxují příslušné výnosy od nelegálního zdroje. Dochází k znepřehlednění cesty finančních prostředků za pomoci uskutečňování vícero rozličných finančxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xříjmů s legálními apod.) tak, aby nebylo možné (resp. bylo obtížně dosažitelné) dostat se k samotnému původu finančních prostředků (výnosu). Poslednx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxjmu svému majiteli. Praní peněz tak spočívá v celé řadě jednání, jakými jsou převody, směny, prodeje, ukrývání, převážení, fingování obchodních doklxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxjem nemovité či movité věci, výnosem z podnikání apod.). Samotný proces legalizace se postupně mění, rozvíjí a přizpůsobuje aktuálnímu legislativníxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti může samozřejmě spočívat a mnohdy spočívá v jednání zde nevyjmenovaném.
Pro naplnění definice legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxůže se jednat i o nedbalostní jednání), jako je tomu u definice praní peněz v IV. AML směrnici (čl. 3 odst. 4). Tato vědomost může být jen jednou z možných evxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxého činu. Mezi nejčastější zdrojovou trestnou činnost patří zejména finanční podvody, krádež, korupce, obchodování s lidmi, nedovolený obchod s omaxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx trestný čin generující výnos (např. i trestné činy proti životnímu prostředí).
Požadavkem IV. AML směrnice je dle čl. 3 odst. 4, aby za predikativní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxmými a nepřímými daněmi), za něž je možné uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody, jehož horní hranice přxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxvání nejméně šesti měsíců. Široce pojatý okruh predikativních trestných činů v ČR, který je vymezen toliko podmínkou generování výnosu, usnadňuje zexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxní podezřelých obchodů, posuzovaly skutkovou podstatu konkrétních predikativních trestných činů, k nimž má mít podezření vazbu. Další výhodou široxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxa ke spáchání trestného činu došlo nebo má dojít zcela nebo z části na území České republiky, nebo v cizině, predikativním trestným činem tak teoreticky xxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxšnosti, která nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, který není uveden mezi trestnými činy spadajícími pod zásadu univerzality v souladu s § 7 tr. zákoníxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxsů z trestné činnosti je dle § 216 tr. zákoníku v ČR trestným činem, a to i v nedbalostní formě (§ 217 tr. zákoníku). Legalizace výnosů z trestné činnosti sx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxné trestným činem spáchaným na území ČR nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo věci, která byla opatřena za takovou věc. Tohoto trestného činu se rovxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti naplní ten, kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty ve větší hodnotě, která byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxíc dle § 367 tr. zákoníku i nepřekažení tohoto trestného činu.
Zavedením trestněprávní odpovědnosti právnických osob zákonem o trestní odpovědnxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxti spáchat i právnická osoba, jestliže bude tento trestný čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, a to za podmínky, že tak jednal statutárnx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxí nebo kontrolní činnost nebo vykonávající rozhodující vliv na řízení dané právnické osoby či zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (ČR ratifikovala v roce 2005 Mezinárodní úmluvu o potlačování financování terorismu, pro ČR vstoupila v platnost dne 26.1.2006). Zákonem č. 455/201x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx. zákoníku) a teroristického útoku (§ 312 tr. zákoníku) rozšířeny mimo jiné o trestné činy účasti na teroristické skupině (§ 312a tr. zákoníku), financxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxoníku). Trestného činu financování terorismu se přitom dopustí ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného finančně nebo materiálně podporuje terorisxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxíku) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f tr. zákoníku) anebo shromažďuje finanční prostředky nebo jiné věci v úmyslu, aby jich bylo xxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmkoli způsobem, přímo nebo nepřímo, se záměrem nebo s vědomím toho, že budou zcela nebo částečně použity ke spáchání některého z trestných činů ve smyslx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx jako v boji proti praní peněz je i u financování terorismu stěžejní vysledovat původ a účel finančních prostředků, resp. výnosů, a zabránit nežádoucí txxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je důvodem propojení opatření proti financování terorismu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a od roku 2012 i proti financování šíření zbraní hromadného ničení (které je pro účely AMLZ považováno za financování terorismu po novele AMLZ provexxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxalizaci výnosů z trestné činnosti. I přes propojení obou problematik jsou však mezi nimi zásadní rozdíly. Tím nejpalčivějším je skutečnost, že finančxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlních finančních prostředků, resp. výnosů.
K odst. 3
V rámci novelizace FATF doporučení v roce 2012 došlo k rozšíření opatření proti praní peněz a fxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxedly cílené finanční sankce za účelem naplnění rezolucí Rady bezpečnosti OSN týkajících se předcházení, potlačení a narušení šíření zbraní hromadnéxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxce v souvislosti s financováním šíření zbraní hromadného ničení; těmito rezolucemi jsou zejména rezoluce č. 1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 18xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxtí finančního systému k financování šíření zbraní hromadného ničení. Naplnění definice financování šíření zbraní hromadného ničení předpokládá poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xastavených AMLZ, zejména podání oznámení podezřelého obchodu nebo odložení splnění příkazu klienta podle § 20, není rozhodující, kde došlo nebo má doxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného činu, zda v ČR, nebo v cizině. Jednání uvedená v odst. 1 až 3 se vyznačují svým mezinárodním přesahem, proto je i boj proti nim nastaven na mezináxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxladě FATF doporučení a příslušných mezinárodních smluv dostatečné nástroje k tomu, aby mohly rychle, konstruktivně a účinně poskytovat nejširší možxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxuvisející předpisy:
Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu,
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV,
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxů z trestné činnosti spáchá ten, kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci, která byla získxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxsti podle § 216 tr. zákoníku je zájem na ochraně cizího majetku, pokud se týká věcí nebo majetkových hodnot získaných trestným činem nebo jako odměna za xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxy protiprávním úkonem. Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti je vymezen dvěma základními skutkovými podstatami spočívajícími v a) zastírxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx nebo majetkové hodnoty opatřené za předchozí majetkové hodnoty, anebo b) v umožnění spáchání trestného činu vymezeného první skutkovou podstatou.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013.
MELNIK, S.
Anti
-money-laundering responsibilities. The Practicing CPA. 2002, č. 26, s. 1-3.
ŠÁMAL, P. Tresxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxers Kluwer, 2016, 1052 s.
VANTUCH, P. Trestní zákoník s komentářem. 1. vyd. ANAG, 2011, s. 778 a násl.
Další zdroje:
- Doporučení FATF č. 7.
xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxi jednání povinné osoby definované v § 2 s jinou osobou, dochází-li k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby této jiné osobě. Majexxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxnutí dluhů by se totiž dle téhož ustanovení občanského zákoníku jednalo o jmění). Definici majetku obsahuje rovněž ve svém čl. 3 odst. 3 IV. AML směrnicxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxvní dokumenty nebo nástroje v jakékoliv formě včetně elektronické nebo digitální prokazující právní nárok na taková aktiva nebo podíl na nich."
Poxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxní vystupovat jako povinná osoba uvedená v § 2, to znamená, že bude-li provádět příslušná jednání v rámci podnikatelské činnosti, pro kterou není považxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodu je rovněž skutečnost, že se musí jednat o jednorázové plnění / příležitostnou transakci. Obchod je jednáním, u něhož se od počátku nepředpokláxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxediska naplňovaní jednotlivých zákonem stanovených opatření, zejména provádění identifikace a kontroly klienta). To ovšem nevylučuje skutečnostx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxosti na účet, platba za koupi zboží, uskutečnění bankovního převodu (a to i mezi vlastními účty jednoho klienta) apod.
Obchod je třeba chápat ve dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxapř. jednorázová směna valut ve směnárně), jednak jako obchod v rámci obchodního vztahu, tedy jednotlivý dílčí obchod uskutečňovaný po navázání obchxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto dvou "typů" obchodu je směrodatné pro uplatňování jednotlivých opatření stanovených AMLZ, např. u kontroly klienta podle § 9 mají být požadovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xztahu. Odkazuje-li AMLZ na obchod mimo obchodní vztah, je tato skutečnost v ustanovení uvedena (srov. x x xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxní nebo profesní vztah související s profesní činností povinné osoby, o němž se v době vzniku vztahu předpokládá, že bude mít určité trvání". AMLZ upřexxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpoklad "trvání" by v konečném důsledku mohl způsobit výkladové problémy.
Obchodní vztah je ve své podstatě souhrn jednorázových obchodů (viz xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxd může být proveden bez nutnosti existence obchodního vztahu, nikoli však naopak.
K odst. 3
Pojem "příkaz klienta" je definován pro účely AMLZ v koxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s jeho majetkem. Majetkem se přitom rozumí souhrn veškerých aktiv, která dané osobě patří (§ 495 obč. zák.). Formu pokynu zákon nestanovuje, může se tedx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxi skutečnost, zda takový příkaz činí
klient
přímo, či prostřednictvím třetí osoby.
K odst. 4
Uvedený pojem je transpozicí definice "skutečného mxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxnečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti. Prakticky se jedná o ovláxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxlné vzhledem k odlišným limitům nastaveným mezinárodními standardy pro oblast AML/CFT a IV. AML směrnicí).
Zákon souhrnně pro všechny právní entixx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxé v tomto odstavci právnická osoba (řetězení společností), je nezbytné hledat osobu, která ji obdobným způsobem ovládá, a to až po konkrétní fyzickou oxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxjíž zjištění má být součástí kontroly klienta podle § 9 [viz komentář k § x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x9b vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele, uchovávat je a na žádost je sdělit příslušxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Právní vliv bude založen vždy na konkrétním právním titulu pro ovládání (např. společenská smlouva, smlouva o výkonu hlasovacích práv apod.), zpravxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxistence právního titulu. Nejčastěji se jedná o osobní vztahy (např. otec má vliv na syna, který je většinovým společníkem), ekonomickou závislost na jxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx vykonáván přímo či nepřímo. Nepřímým ovládáním, respektive vlivem, se přitom dle § 4 odst. 9 pro účely AMLZ rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxci určení skutečného majitele pro jednotlivé právní entity. Je však potřeba podotknout, že naplnění těchto indikátorů nemusí vždy nutně vést k označexx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxeny alternativně, stačí tedy naplnění pouze jedné z nich. Za jednání ve shodě je v souladu s § 78 z. o. k. považováno "jednání dvou nebo více osob nakládajxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxZ rozumí dle § 4 odst. 10 "možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxrétní fyzickou osobu, která by z hlediska vlastnických vztahů naplňovala některá ze stanovených kritérií (jednoduše proto, že vůbec taková osoba nenx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x
xxxxxx xxxxx
x xxxxe níž je skutečným majitelem člen statutárního orgánu, zástupce právnické osoby v tomto orgánu anebo fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxx x xxx xxx xxxx vyhledána osoba, která v daném subjektu skutečně vykonává nejvyšší řídicí funkci a má vliv na jeho chod (např. u obce bude skutečným majitelem starostaxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxulativní, za skutečného majitele se tak považují fyzické osoby ve všech vyjmenovaných funkcích za předpokladu, že existují.
Jiným právním uspořáxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x podfond dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a účastnický fond podle zákona o doplňkovém penzijním spoření apod.
Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxřících (účinnost této části zákona nastane až k 1.1.2018).
K odst. 5
Politicky exponovanou osobou, často nazývanou jako PEP (zkratka pocházejícx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxou veřejnou funkci s celostátním, mezinárodním nebo regionálním významem.
V prvé řadě je nutné poznamenat, že fakt, že je daná osoba PEP, je pouze inxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx x x xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x 13 odst. 4 a v § 15 odst. 2 a 3 písm. a)], která vycházejí z Doporučení FATF a IV. AML směrnice, jsou preventivního charakteru a pouze odrážejí skutečnostx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xení proto žádoucí odmítnutí obchodního vztahu s klientem pouze na základě zjištění, že je PEP (viz recitál č. 33 IV. AML směrnice).
Původně definice xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxvedená zákonem č. 368/2016 Sb. přinesla v tomto ohledu rozšíření působnosti jednak o regionální úroveň, jednak o "tuzemské" PEP.
V odst. 5 písm. a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí funkce (např. místo termínu "hlava státu" by mohl být užit termín "prezident" apod.). Užitá terminologie musí být dostatečně obecná, jelikož definixx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx veřejnou funkci dle výše uvedeného se nikdy nepokládá středně postavený či nižší úředník. V případě regionální úrovně se tak např. u územní samosprávy xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxtelstva obce nebo kraje.
Vykonává-li jednou fyzická osoba funkci, pro kterou je považována dle AMLZ za PEP, zůstane PEP navždy, bez ohledu na to, jax xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxé osoby v příslušné funkci přehodnotit rizika s danou osobou spojená a rozhodnout o ukončení či zmírnění uplatňovaných opatření. Toto rozhodnutí musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí je i fakt, že PEP je rovněž fyzická osoba, která je k osobě popsané výše v postavení osoby blízké. Osobou blízkou se přitom rozumí dle § 22 odst. 1 obč. zákx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxký obchodní vztah s osobou uvedenou v odst. 5 písm. a). To znamená, že je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právní entity nebo je v rámci obchodxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxt. 11). Konečně je PEP i fyzická osoba, která je skutečným majitelem právní entity, která byla vytvořena ve prospěch PEP. Není-li však zmíněná materiálxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xsobě rozumně požadovat, aby po takové informaci aktivně pátrala.
V souvislosti s definicí PEP je nezbytné upozornit na skutečnost, že povinná osobx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je PEP, a klientovi, který jedná ve prospěch PEP. Skutečnost jednání ve prospěch PEP však musí být povinné osobě známa, musí se např. jednat o veřejnou inxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx
xxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx
xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxrčních systémů pro vyhledávání a kontrolu rizikových subjektů/osob (jedná se většinou o placené služby), svou aktivní činností (vyhledávání ve veřexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xámci procesu identifikace podle § 8.
Uplatňuje-li povinná osoba rovnocenná zpřísněná opatření, jaká jsou uložená AMLZ vůči PEP, vůči všem svým klxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxosti zjišťovat, zda je osoba PEP, či nikoli, je v dané chvíli irelevantní.
K odst. 6
Jedná se o obdobnou definici jako v případě § 36 odst. 5 spr. řádu s xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxlňovat následující náležitosti:
a)
Musí být vydán státním orgánem, případně orgánem, který průkaz vydává v působnosti orgánu veřejné správy (napxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xej vydal.
b)
Musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a podobenku držitele. Vzhled majitele dokladu na podobence musí odpovídat jeho skutexxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxná, že mu neskočila doba platnosti (ta by obvykle na takovém dokladu měla být vyznačena nebo určena), nesmí být opotřebený nad míru obvyklou (nesmí být nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx x xxxxxe databázi vedenou Ministerstvem vnitra, případně Veřejný rejstřík pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů Rady EU, tzv. PRADO.
d)
Nesmx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxp. osoby provádějící identifikaci, však nelze spravedlivě vyžadovat odborné posuzování, zda se jedná, či nejedná o padělky, ale pouze obezřetnostní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
Za průkaz totožnosti lze tedy vedle občanského průkazu považovat x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x odst. 7
Definice pojmu "korespondenční vztah" vychází z čl. 3 odst. 8 IV. AML směrnice, která jej obecně vymezuje jako poskytování bankovních a jinýcx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvá i vztahy mezi úvěrovými institucemi, mezi finančními institucemi a mezi úvěrovými institucemi a finančními institucemi navzájem, v nichž jsou korxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxnnými papíry a převodů finančních prostředků.
Důvodová zpráva k zákonu č. 368/2016 Sb. uvádí jako příklad zakládání nostro/loro účtů, jejichž prxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx korespondenčním bankovním vztahem, a § 25 odst. 2 se tudíž v tomto případě neuplatní.
K odst. 8
Definice virtuální měny pro účely AMLZ je poněkud nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxdu na to, zda má, nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána za zboží nebo služby i jinou osobox xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx), Litecoin (LTC) nebo Ripple (XRP). V současné době je ve světě evidováno více než 540 typů virtuálních měn.
Virtuální měna není v žádném jiném českéx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona o platebním styku a v ČR není uznána jako oficiální měna (srov. § 13 zák. o ČNB). Obchodování ani další transakce s virtuálními měnami tak nexxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxostředky (zákon o platebním styku sice výslovně nedefinuje, co se myslí bezhotovostními peněžními prostředky, ale z odborné literatury vyplývá, že xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xržitel nemá právo po vydavateli požadovat jakékoli plnění).
Hodnota virtuální měny je dána pouze nabídkou a poptávkou. Měna jako taková neexistujx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xejedná o směnárenskou činnost, jelikož směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za baxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxdem ke skutečnosti, že používání virtuálních měn s sebou přináší značná rizika, ať už z pohledu spotřebitele (neexistence právní ochrany při transakcxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxních peněženek apod.), nebo z pohledu společenského, bezpečnostního (snadná zneužitelnost k financování terorismu a k trestné činnosti obecně, možxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinné osoby. Připravovaná revize IV. AML směrnice (návrh k datu 31.3.2017) přitom definuje virtuální měnu jako "digitální vyjádření hodnoty, kterx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxní
status
, a která není peněžním prostředkem podle čl. 4 bod 25 směrnice EP a Rady (EU) 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu, ani specifickým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxené s virtuální měnou z hlediska její možné zneužitelnosti k praní peněz a financování terorismu upozornil tehdejší Finanční analytický útvar MF (nynxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xxx xxxx xxxx xxčeného povinným osobám, o přístupu povinných osob k digitálním měnám. Tento Metodický pokyn vybízí povinné osoby, aby jako velmi riziková byla posuzoxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxansakce nad hodnotu 15 000 EUR.
V souvislosti s rozšiřováním tohoto typu "pseudoměny" a se zvyšujícím se rizikem z pohledu její zneužitelnosti k praxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxx xlužby spojené s virtuální měnou [odst. 1 písm. l)], jejíž definice je obsažena v tomto ustanovení.
Stěžejním předpokladem pro naplnění zde uvedené xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxou však aktuálně nejsou nastaveny žádné zvláštní požadavky, k tomuto typu podnikání tak postačí obecné živnostenské oprávnění k volné živnosti (ve smxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxine obchodovacích portálů (provozování platební brány pro umožnění převodu virtuální měny od kupujícího k prodávajícímu při koupi xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxí ‚elektronické peněženky'.
K odst. 9 a 10
Jedná se o výklad pojmů rozhodných pro určení skutečného majitele v souladu s § 4 odst. 4.
K odst. 11
Defxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxkonu č. 368/2016 Sb. půjde v tomto případě o takový prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx databáze neplatných dokladů Ministerstva vnitra. Dostupná z: http://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady.
- Veřejný rejstřík pravých dokladů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Identifikační údaje
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa.
K odst. 1 písm. a)
U fyzické osoby se identifikačními údaji rozumí:
a)
Všechna jména a příjmení, tím je myšleno ta v dané době aktuální a platná, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxstí mohou používat pouze část z nich, pro jednoznačné ztotožnění je proto nezbytné zjistit všechna aktuálně platná jména a příjmení bez ohledu na to, zdx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xdentifikátor fyzické osoby, která splňuje podmínky pro jeho přidělení podle § 16 zák. o evidenci obyvatel. Jedná-li se o klienta, který nemá rodné číslxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxitelný. Místo narození by mělo být vhodným způsobem konkretizováno, např. uvedením obce a státu. Bude-li však u některých cizích státních příslušníkx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxj není nezbytně nutné zaznamenávat, pokud je zcela jednoznačně odvoditelný z rodného čísla nebo z koncovky příjmení.
e)
Trvalý nebo jiný pobyt. Tíx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx jednat o uvedení ulice, čísla domu (případně bytu), obce a státu. Poštovní směrovací číslo není nezbytné (v některých státech není ani používáno nebo mx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx i zde by měla být zaznamenána všechna občanství. Některé fyzické osoby mohou mít dvojí či vícero státních občanství; tato informace je zásadní mimo jinx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xbchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a její identifikační číslo. Obchodní firmou je přitom dle § 423 obč. zák. jménxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxm rejstříku, nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxchodní firma nebo název, včetně odlišujícího dodatku a dalšího označení. Název je v § 132 obč. zák. definován jako jméno právnické osoby. Povinná osobx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxrma a název řídí v souladu s § 30 odst. 1 z. m. p. s. právním řádem státu, podle něhož vznikla.
b)
c)
Identifikxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxoby, která je členem statutárního orgánu příslušné právnické osoby, je nezbytné zjistit toliko údaje ke zjištění a ověření totožnosti. Původně, před xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnímu zákonu, zákonu č. 368/2016 Sb., však praxe ukázala, že je v současné době, kdy se omezil rozsah zveřejňovaných údajů ve veřejných rejstřících (nenx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm nebo jeho členem, zjišťovat. Opodstatnění ke zmírnění požadavků na zjišťování údajů nalezl zákonodárce i u FATF a IV. AML směrnice, kde je požadováno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxení, datum narození nebo jiný indikátor určení věku a místo pobytu, resp. bydliště. Tyto údaje mohou být získány z veřejně dostupných zdrojů, např. OR, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxx xxxx xxxx vlastní označení. Toto označení musí povinná osoba zjišťovat, stejně jako označení jakéhokoli jiného právního uspořádání bez právní osobnosti (napxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xx xxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xeho obhospodařovatele nebo osoby v obdobném postavení se zjišťují všechny údaje specifikované v § 5 odst. 1 písm. a) a b).
K odst. 2
Nad xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxávat další dodatečné údaje o klientovi, jakými jsou např. telefon, fax, datová schránka, e-mail, povolání, jméno zaměstnavatele apod. Tato možnost bxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxsilejského výboru č. 85 z února 2003 "Hloubková kontrola klienta pro banky" (Basel Customer Due Dilligence Paper), jenž vybízí ke zjišťování takových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxování terorismu.
Každá povinná osoba by si v rámci prováděného hodnocení rizik (více viz komentář k § 21a) měla na základě odlišnosti jednotlivých txxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xlient
či poskytovaná služba / poskytovaný produkt, tím více informací o klientovi by mělo být zjišťováno (např. bude-li klientem PEP, který je ze své pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxění identifikace, § 10 až 13 - zprostředkované identifikace, převzetí identifikace, zjednodušená identifikace a kontrola klienta, § 15 - neuskutexxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xinnosti Úřadu, § 41 - oznamovací povinnost při přeshraničních převozech, § 52a - evidence řízení o přestupcích
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxhod vyvolávající podezření, že finanční prostředky jakékoli výše jsou výnosem z trestné činnosti nebo se týkají financování terorismu či s ním mají soxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxen finanční prostředky, ale jakýkoli výnos obecně (více viz komentář k § 3 odst. 1). Obchod, myšleno obchod dle § 4 odst. 1 (viz komentář k § 4 odst. 1), se pxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx o cenné papíry, nemovitou věc, movitou věc či pohledávku) pochází z trestné činnosti, myšleno trestné činnosti, která zakládá skutkovou podstatu prexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxlý obchod se bude jednat i v případě, že vznikne podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu nebo obchod jinak souvisí nxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xa financování terorismu má být zahrnuto i financování teroristických činů, teroristických skupin nebo jednotlivých teroristů i bez spojitosti s konxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xozumí i financování šíření zbraní hromadného ničení (viz komentář k § 3 odst. 2 a 3).
K rozpoznání podezřelého obchodu nemusí mít povinná osoba nutnx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtá je ona podezřelost ze spáchání trestného činu nebo podpory terorismu. Tato podezřelost je samozřejmě subjektivním pojmem, závislým na lidském fakxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxsti spáchání trestného činu nebo podpory terorismu. Znaky podezřelosti budou vždy odvislé od konkrétních služeb a produktů poskytovaných povinnou oxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxto uvádí pouze jejich demonstrativní výčet, který má pro povinné osoby sloužit spíše jako inspirace vedoucí ke stanovení vlastních znaků podezřelostx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xro postup podle § xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx x nastavit si na jejich základě konkrétní kritéria pro stanovení podezřelosti obchodu. Veskrze se vždy bude z obecného pohledu jednat o nějaké "nestandxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx banky), je běžnou praxí, že má taková instituce nastaven automatizovaný systém, který na základě předem definovaných kritérií, bez vnějšího zásahu axxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xy následně měl být daný alert ještě podroben zhodnocení ze strany osoby k tomu určené, než je definitivně považován za podezřelý.
V některých případxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx zjevném nepoměru k jeho majetkovým poměrům. Systém logicky vyhodnotí obchod jako podezřelý. Konkrétní pracovník povinné osoby by v takovém případě mxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x finanční prostředky pocházející z dědictví či z legálního prodeje nemovitosti, měl by být daný obchod přehodnocen na standardní. Pokud ale
klient
odxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxl by být obchod vyhodnocen jako podezřelý a mělo by následovat jeho oznámení FAÚ (§ 18).
Naplnění některé z příkladmo uvedených charakteristik podexxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxst. 2
Na rozdíl od předchozího odstavce naplnění znaků zde uvedených automaticky znamená, že se jedná o podezřelý obchod, a tudíž o situaci vedoucí k pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrgány (Radou bezpečnosti OSN, Radou EU či Evropskou komisí) k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, k ochraně základních lidských pxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxředků, omezení nákupu a prodeje cenných papírů a investičních nástrojů, omezení dopravy, spojů, technické infrastruktury, vědeckotechnických styxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xx xx xx xxxx
x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxzení Rady EU či Komise, která již nevyžadují přijetí národního adaptačního předpisu. Nepřijmou-li orgány EU vlastní přímo účinný prováděcí předpis k xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdně mohou existovat tzv. autonomní sankce EU, které jsou stanoveny pouze na úrovni EU a nevycházejí z rezoluce Rady bezpečnosti OSN, jež jsou pak závaznx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxinárodních sankcí, se použije tuzemská právní úprava, tj. zákon o provádění mezinárodních sankcí.
Seznam sankcionovaných subjektů dle nařízení xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxdních sankcí) je přímo jeho součástí jako příloha (obsahuje 31 fyzických osob a 18 organizovaných skupin).
Konsolidovaná verze sankčního seznamu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxinné osoby by vždy měly v rámci procesu identifikace zjišťovat (viz § 8 odst. 3), zda
klient
není osoba, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce. V praxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx xxxxx xudou mít automatizovaný systém, který případnou shodu automaticky po zadání údajů o klientovi do interního systému nahlásí, nebo bude kontrolu vůči sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxdezřelý obchod a mělo by následovat podání oznámení podezřelého obchodu podle § 18.
K provádění mezinárodních sankcí vydává FAÚ jakožto orgán pověxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
V případě sankcionovaného zboží nebo služby je situace pro povinné osoby poněkud komplikovanější, jelikož zde neexistují seznamy jako u sankcionovaxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx službám. Takové předpisy ale existují na úrovni EU, navíc u sankcí zacílených vůči konkrétním zemím či teritoriím bývá velmi často stanoveno omezení vxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí v příslušném platném předpisu EU. Přehled aktuálně účinných předpisů stanovujících mezinárodní sankce je dostupný na webových stránkách EU (viz Daxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x
xxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxčinnosti), jedná se automaticky o podezřelý obchod. V praxi by však toto ustanovení nemělo být považováno za zcela rigidní. Povinná osoba by vždy
ad hoc
xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy není schopen na požadavek doložení údajů reagovat, jako např. při nemoci, vinou vyšší moci apod. Samotná skutečnost, že
klient
okamžitě nereaguxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxédnout ke všem relevantním skutečnostem. V případě pochybení může uplatnit postup podle § 15 odst. 1 písm. a) bod 3, tj. neuskutečnit obchod do doby, nex
xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xako podezřelý a podat oznámení podezřelého obchodu podle § 18.
Za podezřelý musí být považován vždy takový obchod, při němž
klient
odmítá rozkrýt, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xyžadovány.
Související ustanovení:
§ 7 - povinnost identifikace, § 13 odst. 2 - zjednodušená identifikace a kontrola klienta, § 13a odst. 4 - vxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxměstnanců, § 26 odst. 4 - zvl. ust. o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích, x xx xxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx - získávání informací, § 34 odst. 7 - povolování výjimek, § 38 odst. 1 - povinnost mlčenlivosti, § 39 - výjimky z mlčenlivosti, § 46 - nesplnění oznamoxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní k boji proti terorismu,
Další zdroje:
- Konsolidovaná verze sankčního seznamu EU. Dostupný z: https://eeas.europxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xezinárodní sankce je dostupný z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-of-sanctions_en.
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Jedním z účelu zákona je uchovávání stop po přesunech majetku, včetně záznamu x xxxx xx xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxcké osobě, která s majetkem v minulosti disponovala nebo stále disponuje. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby povinná osoba, která s majetkem klienta přijxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxekovat, své klienty identifikovala v zákonem stanovených případech, stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu.
K xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxěji v okamžiku, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR. Povinná osoba má možnost nastavit si vlastní hranici, od které bude v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxká jí povinnost provést identifikaci automaticky, je-li patrné, že hodnota obchodu dosáhne částky 1 000 EUR.
Částkou v eurech se přitom v souladu s § xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx který je
klient
identifikován (není-li tento kurz ještě k dispozici, použije se kurz platný pro předchozí den). Hodnotou obchodu je zase myšlen v soulxxx x x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxinnou osobou na základě hodnocení rizik) se posuzuje u všech obchodů jak ve směru od klienta (vklady, sázky apod.), tak ve směru ke klientovi (výplata vkxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx na pouhé ověření totožnosti klienta), pokud byl
klient
již dříve řádně identifikován v souladu s AMLZ.
Limit 1 000 EUR nebyl stanoven náhodně, ale vxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxřízením 2015/847), jež stanovovalo částku 1 000 EUR jako limit, při jehož překročení musí být bezhotovostní převod finančních prostředků doprovázen xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxsina je povinen provádět identifikaci při vstupu návštěvníka do herny nebo kasina s tím, že způsob identifikace a uchovávání identifikačních údajů se xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx identifikace u jednorázových obchodů, identifikace musí být prováděna u vstupu do kasina nebo herny vždy, bez ohledu na výši sázek návštěvníka (blíže xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxfikaci provede, ale naopak musí identifikaci xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
K odst. 2 písm. a)
Pojem podezřelého obchodu je blíže vysvětlen v komentáři k § 6.
K odst. 2 písm. b)
Identifikace má být bez ohledu na limit uskutečnxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxím první transakce z tohoto obchodního vztahu.
Pro účely AMLZ se dle § 54 odst. 7 obchodním vztahem vždy rozumí smlouva o účtu, jednorázový vklad, pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxa provede vždy identifikaci uschovatele (uložitele) bez ohledu na to, jakou převzatou věc jako schovatel opatruje. Veškeré doklady o identifikaci i o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxsti považována za velmi rizikovou, proto se i v tomto případě trvá na provádění identifikace bez ohledu na jakoukoli prahovou hodnotu. Případné obcházxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxkovost z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti novelou zákona o bankách k 31.12.2002 zrušeny. Právo držitele takové knížky na výplatu zůstatxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxsto nadále provádějí na požádání jejich výplatu. Z tohoto důvodu zůstává toto ustanovení v zákoně i nadále.
K odst. 3
Pro povinnost identifikace klxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxo případě nejen pojistník, ale i osoba oprávněná či obmyšlený. Vzhledem k tomu, že obmyšlený nemá žádnou možnost jakkoli disponovat s pojistným plněníx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxaci pro potřeby AMLZ postačí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnění za předpokladu, že byl v době trvání smlouvy překročen některý z limitů uvedených v ustanovení § 13 odst. 2 písm. a). Naopak nebyly-li limity podle uxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch v § 13.
K odst. 4
Povinná osoba má na základě § 21a identifikovat a posoudit rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxtuje, představují vyšší riziko z hlediska jejich zneužitelnosti k praní peněz nebo financování terorismu, měla by si nastavit vlastní odpovídající hxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxodnout neuplatňovat limit žádný a identifikovat v případě takto určeného obchodu za všech okolností.
Vlastní limit pro identifikaci lze však stanxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 4 odst. 1 a 2 - další pojmy (obchod a obchodní vztah), § 6 - podezřelý obchod, § 8 - provádění identifikace, § 9 odst. 1 písm. b) - kontrolx xxxxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxčnění obchodu, § 16 - uchovávání údajů povinnou osobou, § 21 - systém vnitřních zásad, § 24 - informační povinnost, § 24a odst. 4 - uplatňování opatřexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxsti při identifikaci a kontrole klienta, § 54 odst. 3, 4 a 7 - společná ustanovení
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxalytického útvaru ze dne 7.12.2016 Provádění identifikace a kontroly klienta provozovateli hazardních her. Dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/arxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxtifikace
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
K odst. 1
Základním principem identifikace klienta podle AMLZ je, že fyzická osoba jednající x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxx
xxávnickou osobou, provádí se identifikace osobně u každé fyzické osoby, která za ni v daném obchodě jedná, a to vždy nejpozději předtím, než povinná osobx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxfikaci musí být identifikovaný fyzicky přítomen, nelze ji tedy provádět např. prostřednictvím komunikace přes dálkové komunikační systémy umožňujxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, možnost přenesení identifikační povinnosti přichází v úvahu pouze u výjimek v § 10 a § 11. Zákon sice výslovně nezakazuje smluvní zastoupení poxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxanovení (§ 11 odst. 5), z čehož lze dovozovat, že je tato možnost přípustná právě a jen v tomto případě.
Bude-li se jednat o povinnou osobu, která je práxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxnání zastoupena v souladu s § 166 obč. zák. (jejím zaměstnancem v rozsahu obvyklém k jeho zařazení nebo funkci).
Konkrétní způsob identifikace by mxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xo herny nebo kasina.
K odst. 2
Smyslem identifikace prováděné podle AMLZ je jednoznačné ztotožnění klienta nebo osoby jednající za klienta. Idenxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxznamenány, způsob a prostředek pro jejich uložení ale ponechává na povinné osobě. Údaje je tedy možno zaznamenat jejich prostým opsáním do připravenéxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vždy musí zajistit, aby takto zaznamenané údaje bylo možno uchovat a v případě potřeby zpětně vyvolat.
K jednoznačnému ztotožnění by nedošlo, pokux xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se primárně provádí z předloženého dokladu totožnosti (viz definice § 4 odst. 6), lze však případně využít i dalšího podpůrného dokladu (který nemusí sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.), předloženého prohlášení nebo využít vizuálního kontaktu s identifikovaným. O provedení ověření již není potřebné uvádět záznam, jsou-li zaznamxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jí poskytovaných služeb nebo jednotlivých typů klientů získávat další údaje k identifikaci podle § 5 odst. 2, měla by vzhledem ke smyslu a účelu zákona zxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxak plně ponecháno na povinné osobě, jak dalece bude takové informace ověřovat.
Identifikovaný má povinnost součinnosti podle odst. 9 tohoto ustanxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxutí uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu.
K odst. 2 písm. a)
Při identifikaci fyzické osoby povinná osoba zaznamená a ověří údaje uxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a státní občanství. U fyzické osoby podnikatele navíc obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a IČO. Případně může zjxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxžité je to zejména u cizinců, u nichž je tato skutečnost mnohdy velmi špatně rozeznatelná. Jména i příjmení se zaznamenávají v tom tvaru, v jakém jsou uvexxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxo státních občanství, může nastat situace, že přepis jména v dokladech totožnosti odlišných zemí se od sebe může různit. Tehdy je nezbytné zaznamenat vxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xodné číslo, zaznamená se u něj datum narození. Údaj o pohlaví není nezbytně nutné uvádět, pokud je již obsažen v rodném čísle nebo v koncovce příjmení (obxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxsa, na které se daná osoba převážně zdržuje.
Klient
by měl takovou skutečnost hodnověrně doložit, ideálně nájemní smlouvou nebo jiným dokladem, přípxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxytu nelze zaměňovat s kontaktní nebo doručovací adresou.
Má-li
klient
více státních občanství, povinná osoba zjistí, zaznamená a ověří všechna.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxz vydal, a dobu jeho platnosti. Při zjišťování a ověřování totožnosti klienta současně učiní srovnání shody jeho skutečné podoby s vyobrazením v průkaxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxím zdrojem chybějících údajů je další podpůrný doklad, např. cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, ale i identifikační prxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxravotního pojištění, zaměstnanecký průkaz apod.). Nelze-li použít ani takový doklad, lze zjistit údaj prostřednictvím pozorování identifikujícíxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe by ale měla vždy korespondovat s konkrétními rizikovými faktory z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorixxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxta nebo podle typu a velikosti obchodu, zda bude požadovat doložení chybějícího údaje nějakým dokumentem, nebo postačí prohlášení. Identifikovaná xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxt. 1 písm. b) (blíže viz komentář k § 5). Tyto informace jsou nejčastěji obsaženy v OR. Vzhledem k faktu, že od roku 2012 jsou data obsažená v internetové dxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx z této evidence, pokud k němu má povinná osoba přístup. Výkladová praxe FAÚ navíc uvádí, že s ohledem na rekonstruovatelnost historie subjektů evidovaxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxujícího existenci právnické osoby. Takový doklad by měl být dostatečně důvěryhodný, nejlépe předložený v originále nebo ověřené kopii. Zvýšená obezxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xyzické osoby mohou být údaje, které nelze zjistit z dokladu o existenci právnické osoby, doloženy jiným způsobem, například prohlášením klienta. I v txxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxní údaje případně zaznamená povinná osoba i u jiné právnické osoby, která je statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xkcií společnosti.
Osobně ("tváří v tvář") se u právnické osoby identifikuje každá fyzická osoba, která za ni v daném obchodě jedná [k identifikaci fxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
a)
zákonný zástupce: člen statutárního orgánu (§ 162 a § 164 obč. zák.); zaměstnanec, člen nebo člen jiného orgánu (§ 166 obč. zák.); likvidátor (§ 1xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxce: zmocněnec (§ 441 až 449 obč. zák.); prokurista (§ 450 až 456 obč. zák.),
c)
opatrovník xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xx xxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxahovat odlišnou úpravu jednání za právnickou osobu. To, kdo za právnickou osobu jako její orgán jedná, se dle § 30 odst. 1 z. m. p. s. řídí právním řádem stxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (např. statutární orgán nebo jeho člen, prokurista zapsaný v OR, likvidátor apod.), je nutno toto oprávnění doložit potvrzením dané právnické osoby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx-li zástupce právnické osoby na základě plné moci, použije se postup podle odst. 4 tohoto paragrafu.
Mírnější pravidla platí v případě fyzické osobxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxění a ověření její totožnosti. Dostačujícími údaji k ověření totožnosti jsou alespoň jméno, příjmení, datum narození nebo jiný indikátor určení věku x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli právnické osoby, tyto se nezjišťují v rámci identifikace, nýbrž v rámci kontroly klienta podle § 9, ledaže by byl statutárním orgánem. Zjišťoxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
Povinná osoba by v rámci procesu identifikace také měla zjišťovat konkrétní označení svěřenského fondu (§ 1450 obč. zák.) a stejně tak i jakéhokoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xx xxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx § 95 z. d. p. s.). U obou těchto případů povinná osoba zjišťuje, zaznamenává a ověřuje údaje uvedené v § 5 odst. 1 písm. c), tedy kromě jejich označení i idenxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx může samozřejmě povinná osoba zjišťovat další údaje k identifikaci podle § 5 odst. 2.
K odst. 3
K tomu, aby byla povinná osoba schopna posoudit, zda sx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxx
xxní. Informaci o tom, zda
klient
je, či není PEP, musí být opětovně zaznamenána takovým způsobem, aby byla v budoucnu zpětně vyvolatelná a bylo možno ji uxxxxxx x xxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případně použitím specializovaných systémů, které jako placenou službu poskytují některé soukromé podnikatelské subjekty. Žádný
taxativní
seznxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxstit, zda vůči konkrétnímu klientovi Česká republika neuplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Bez této informace by nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxléhat na prohlášení klienta, zda vůči němu Česká republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Povinná osxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxtář k § 6 odst. 2).
Opatření k rozpoznání PEP a subjektů, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce, musejí být popsána v systému vnitřnxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxiká povinnost identifikovat klienta podle § 7. Naopak nevzniká-li povinné osobě povinnost identifikace a nejsou-li ze žádné skutečnosti spjaté s danxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
K odst. 4
K uskutečnění právního jednání či provedení obchodu se
klient
, fyzická nebo právnická osoba, může nechat zastoupit zmocněncem (fyzickou nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxní osoba dává pokyn k manipulaci s majetkem, z tohoto důvodu musí povinná osoba v případě zastoupení na základě plné moci provést identifikaci zmocněncx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xaznamenat. Podmínky a způsob doložení si může povinná osoba určit sama a není vyloučena ani jejich diferenciace v závislosti na jednotlivých produktexxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxe nebo ověřené kopii [§ 16 odst. 1 písm. f)], přičemž formu ověření zákon neupravuje. Legalizaci, resp. úřední ověření podpisu, zákon nevyžaduje, je všxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxosti na rizikovosti jednotlivých produktů).
Plnou moc zákon nevyžaduje v případě ukládání hotovosti za současného splnění podmínky předložení pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxněna dispozice s peněžními prostředky na účtu. Nicméně může nastat situace, kdy je i v takových případech identifikace podle AMLZ nutná, např. jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání za nezletilou osobu bude provádět osoba pověřená zákonným zástupcem na základě smlouvy o zastoupení pro vyřízení záležitosti dítěte. V tomto xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxo zastoupení a opatrovnictví nemusí být zastoupený (opatrovanec) identifikován osobně, postačí jeho přesné určení. Identifikační údaje podle § 5 odxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxšné rozhodnutí soudu o jeho jmenování, povinná osoba musí zaznamenat minimálně číslo jednací tohoto rozhodnutí [§ 16 odst. 1 písm. f)].
Zákonným zaxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxoží identifikační údaje zastoupeného v rozsahu § 5 odst. 1. K doložení těchto údajů postačí předložení rozhodnutí soudu (v případě chybějících údajů jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxde důvodem k neuskutečnění obchodu podle § 15 odst. 1.
Udělí-li zákonný zástupce nezletilé osobě v souladu s § 32 obč. zák. souhlas k právnímu jednánx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx
xxxxxx
xxx xxxxx xxxntifikován v souladu s AMLZ, může povinná osoba při dalších obchodech v rámci obchodního vztahu, ale i při dalších samostatných obchodech (viz komentáx x x x xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxx aby povinná osoba byla schopna jednoznačně rozlišit konkrétní fyzickou osobu, která v daném případě jedná, a ověřit její totožnost. Následná identifxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxění klienta např. prostřednictvím jakéhokoli zabezpečeného systému (internetové, mobilní či telefonické bankovnictví), datové zprávy opatřené exxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxednou identifikaci provést i na bázi osobní znalosti (některé povinné osoby, jako např. advokáti či daňoví poradci, při dlouhodobějším zastupování sxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxi nastavování konkrétního způsobu ověření totožnosti již identifikovaného klienta by povinná osoba měla přihlédnout nejen k rizikovým faktorům z hlxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxané v rámci procesu identifikace by měly být platné a úplné. Odpovědnost za správnost těchto údajů nese povinná osoba. Ideálně by si tak povinná osoba měxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x průběhu obchodního vztahu nastanou. Nemá-li to povinná osoba zajištěno takto smluvně, měla by v průběhu obchodního vztahu nebo při dalších obchodech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxká pouze identifikačních údajů podle § 5 odst. 1 (příp. odst. 2), nikoli již dalších údajů zjišťovaných v rámci identifikace, tedy např. údajů týkajícxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxí, není důvod údaje týkající se nového průkazu totožnosti zaznamenávat. Nic ale nebrání tomu, aby tento průkaz byl při následné identifikaci předkládxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxěžejní přihlédnout k rizikovosti klienta, údajům, které se mění, a k věrohodnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx riziku postačí kupříkladu ohlásit změnu prostřednictvím telefonického kontaktu (za současného ověření totožnosti klienta), internetového či mobxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxř. u PEP) by naopak doložení změny údaje/údajů mělo být požadováno spolehlivým způsobem, typicky fyzickým ověřením nového dokladu totožnosti nebo zaxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxoje, jakým je např. OR nebo registr obyvatel, má-li k němu povinná osoba přístup. To ji však nezbavuje povinnosti kontrolovat platnost a úplnost identixxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch v rámci kontroly klienta (§ 9), skutečnost, zda je i nadále důvod k uplatnění zjednodušené kontroly klienta (§ 13), nebo výjimky z kontroly klienta (§ xxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxžnost vyzvat klienta k předložení titulu, na jehož základě zastoupení probíhá (plnou moc dle odst. 4). Zároveň s předložením plné moci musí takový
kliexx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z jiných zdrojů, měla by taková situace být považována za podezřelý obchod podle § 6. Má-li povinná osoba pochybnosti o pravdivosti informací poskytnuxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxx x
xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xloženo, aby povinné osobě poskytl veškeré patřičné informace a doklady k jejímu provedení nezbytné. Odmítne-li se podrobit identifikaci, je to důvod x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxbních údajů pouze pro účely AMLZ (povinná osoba musí postupovat podle § 5 zák. o ochraně os. údajů). Kopírování dokladů je však v tomto případě zákonná mxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaznamenat. Souhlas ke kopírování dokladů nelze vynucovat ani obecnými podmínkami obchodní smlouvy, např. u občanského průkazu je výslovně zakázánx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxých průkazech).
Pravidla zákona o ochraně osobních údajů se na činnosti vykonávané povinnou osobou podle AMLZ vztahují pouze v rozsahu uvedeném x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxk nesmazávají či neodstraňují.
Způsob uchování kopie je ponechán na povinné osobě, ta však obdobně jako v předchozích případech musí zajistit její xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x x x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x xxentifikační údaje, podezřelý obchod, povinnost identifikace, § 9 - kontrola klienta, § 10 až 13a - zprostředkovaná identifikace, převzetí identifxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxovávání údajů povinnou osobou, § 21 odst. 5 písm. b) - systém vnitřních zásad, § 54 odst. 10 - společná ustanovení
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxtáře je ke dni 5.6.2018.
Pro naplnění smyslu a účelu AMLZ samotné provedení identifikace (viz komentář k § 7 a § 8) nelze považovat za dostačujícxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "poznej svého klienta" (KYC - know your customer) a je hlavním východiskem pro rozhodování o podání oznámení o podezřelém obchodu (§ 18). Vzhledem k širxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxodu záměrně dává prostor povinným osobám, aby si na základě posouzení možných rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu stanxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxa jako hlavní nástroj k posouzení, zda obchod je, či není podezřelý. Zaznamená-li povinná osoba při provádění obchodu či obchodního vztahu situaci, ktxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xochybností k případnému předložení příslušných dokumentů nebo prohlášení (např. na účet klienta jsou připsány finanční prostředky, které neodpovíxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba ho tedy požádá o předložení kupní smlouvy). V případě, že se
klient
odmítne podrobit kontrole klienta, jedná se dle § 6 odst. 2 písm. c) o podezřelx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxcí, které se z pohledu opatření proti praní peněz a financování terorismu jeví jako rizikovější.
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx
x
xxx xxxxxxx s PEP,
-
v případě obchodu s klientem, který má bydliště/sídlo ve vysoce rizikové třetí zemi označené Evropskou komisí.
Ve všech výše uvedenxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbchod mimo obchodní vztah (více viz komentář k § 4 odst. 1), nikoliv jeden z mnoha obchodů uskutečňovaných v rámci obchodního vztahu (k uzavření vztahu mxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxxx x
xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x x xxxxx x. Hodnota je určena jako limit, od nějž je provedení kontroly klienta povinné. Povinná osoba si ale může v závislosti na provedeném hodnocení rizik nastxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx § 54 odst. 3 a 4.
K odst. 1 písm. a) bodu 2
To, zda se jedná o obchod s PEP (viz komentář k § 4 odst. 5), musí povinná osoba zjistit v rámci procesu identifikxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx xxxx x
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xenž by identifikoval vysoce rizikové třetí země. Ty jsou přitom ve směrnici v čl. 9 odst. 1 definovány jako "
jurisdikce
třetích zemí, které mají ve svýcx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxtém Unie".
Tímto předpisem je nařízení 2016/1675. Za vysoce rizikové země jsou v aktuálně platném znění nařízení považovány následující státy: Afxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxická republika.
Povinná osoba si na základě provedeného hodnocení rizik (§ 21a) může stanovit vlastní "seznam vysoce rizikových zemí", obsahujícx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeré byly ve věrohodných zdrojích označeny jako země s významnou úrovní korupce nebo jiné trestné činnosti, či u zemí, na něž byly uvaleny sankce, embargx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované teroristické organizace". Tento výčet je pouze demonstrativní, povinná osoba by měla zvážit i další rizikové faktory související s jx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxchod (§ 6), vznik obchodního vztahu (§ 4 odst. 2 a § 54 odst. 7) a uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově. Ve všech těchto přxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xzejména platební nebo obdobná transakce (převod peněz, cenných papírů apod.), která je obvykle dílčím (někdy i jediným) úkonem obchodu".
K odst. 1 pxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx že by povinná osoba musela každý jednotlivý obchod v rámci obchodního vztahu podrobovat kontrole klienta (to by u typu povinných osob, jakým jsou např. xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx 3).
K odst. 1 písm. d)
Provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách s výjimkou provozovatele číselné, peněžité, věcné nebo okamžité xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxozovatel přijal přísnější opatření (naopak nesmí přijmout opatření volnější) a prováděl kontrolu klienta i u obchodů s nižší hodnotou, případně u všexx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x) a c), tzn. při vzniku a v průběhu obchodního vztahu. Pod obchodní vztah podle zákona o hazardních hrách lze přitom dle Metodického pokynu č. 6 FAÚ určenxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxžnosti a věku osoby žádající o registraci, přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků nebo "aktivace uživatelského konta", nx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxterou z činností uvedených v § 2 odst. 1 a provádí příležitostně xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxéhá povinnosti provést kontrolu klienta. Stejně je tomu u povinné osoby v § 2 odst. 2 písm. d).
I v tomto případě je nutné brát v potaz § 54 odst. 3 až 5.
K xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxienta by nicméně měla být založena na jednáních zde vyjmenovaných.
K odst. 2 písm. a) a b)
Úkony podle § 9 odst. 2 písm. a) a b) by měly být prováděny vžxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxvádění mezinárodních sankcí.
Povinná osoba by měla být na základě § 4 odst. 5 písm. b) bodů 2 a 3 schopna zjistit, zda skutečným majitelem klienta (§ 4 xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxP (§ 54 odst. 8).
Obdobně povinná osoba nesmí podle zákona o provádění mezinárodních sankcí připustit uskutečnění obchodu, byť nepřímo, se subjektxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxnárodní sankce, jednalo by se o jednání ve prospěch "sankcionovaného" subjektu, a tudíž o nezákonný postup.
K odst. 2 písm. a)
Údaj o účelu a zamýšlexx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxe vyhodnotit případnou podezřelost transakce (demonstrativní výčet znaků podezřelého obchodu je obsažen v § 6 odst. 1).
K odst. 2 písm. b)
Jak již bxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxně zjistila skutečného majitele klienta (právnické osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti), je zapotřebí, axx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxjména ve svém systému vnitřních zásad [§ 21 odst. 5 písm. c)].
Každá právnická osoba (analogicky svěřenský fond nebo obdobné právní uspořádání bez pxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxní zapisují do evidence údajů o skutečných majitelích způsobem stanoveným v § 118b a násl. zákona o veř. rejstřících a ve stanoveném rozsahu (více viz kxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxerstvo spravedlnosti dle § 118f umožní dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli za splnění zde uvedených podmínek také povinným osobám dle AMLZ. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxých majitelích právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících a svěřenských fondech zapsaných do evidence xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxhraničních subjektů. Navíc nutno podotknout, že čl. 30 odst. 8 IV. AML směrnice výslovně stanovuje, že povinné osoby by se neměly na informace v takovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xdaje k jeho ztotožnění (obdobně i vlastnickou a řídicí strukturu klienta) měla zjišťovat z veřejně dostupných zdrojů (údajů dostupných v OR apod.) či pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxm orgánům (včetně povinné osoby), kdo je nebo byl jeho skutečným majitelem a uvést údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti v případě, že tyto údaje nexxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxtuře klienta či o osobě skutečného majitele by povinná osoba ale měla vždy vhodným způsobem ověřit. Nelze-li tak učinit a je-li potřeba spolehnout se poxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxsledně nutné ze strany povinné osoby podrobovat rozsáhlejší kontrole.
Výkladové stanovisko FAÚ k tomuto ustanovení navíc uvádí, že: "Pokud jde o pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xčelné v běžných situacích zjišťovat informace pouze do tzv. druhé úrovně, tedy v rozsahu všech statutárů klienta (pokud tito klienti jsou právnickou oxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxzn. na sesterské společnosti) ani na vlastníky v dalších úrovních, pokud k tomu není důvod vyplývající např. z hodnocení rizik pro daný obchod či obchodxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxánem představenstvo. Jelikož však převládajícím trendem v řízení akciových společností i v ČR je tzv. německý model, kdy hlavní akcionáři jsou zastouxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvat jak na představenstvo, tak na dozorčí radu. Ve vztahu ke zjišťování skutečného majitele je třeba zjišťovat celý řetězec společností, vedoucí od klxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xobdobně jako u statutárního orgánu - viz komentář k písm. b) § 8 odst. 2] minimálně příjmení, datum narození nebo jiný indikátor určení věku a místo pobytxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxi zákon neurčuje periodicitu takového zjišťování, je logické, že by měla být zaznamenána každá změna v těchto údajích. Obdobně jako v případě procesu ixxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xřípadě mělo být navázáno na rizikový profil klienta.
K odst. 2 písm. c)
Povinná osoba by každému obchodnímu vztahu měla věnovat pozornost odpovídaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx by povinná osoba měla být schopna zjistit majetkové poměry klienta a vyhodnotit, zda některé obchody v rámci obchodního vztahu jakýmkoli způsobem nevxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxým obchodem nebo obchodním vztahem opětovně záměrně neurčuje. Povinná osoba se v tomto případě musí řídit pouze parametry danými odst. 3 až 5 tohoto parxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe v rámci kontroly klienta nezbytné přijmout vhodná opatření ke zjištění původu jeho majetku. Stanovená opatření by měla být popsána v systému vnitřníxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx odst. 2.
K odst. 3
V případech kontroly klienta uvedených v § 9 odst. 2 písm. c) a d) zákon záměrně nestanovuje její rozsah. Různorodost povinných oxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxyslu a účelu AMLZ.
Povinná xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxudit riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Lze ho tedy stanovit typově, např. dle klienta, obchodu, obchodního vztahu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxta. Kontrolu klienta lze samozřejmě provádět i na individuální bázi.
Ať již povinná osoba zvolí jakýkoli způsob, musí být při případné kontrole ze sxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za okolností, kdy ze zákona provedeny být měly (tzn. doložit splnění podmínek pro využití některé ze zákonných výjimek).
Povinné osoby, vůči nimž vxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
K odst. 4
Riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u jednotlivých typů klientů, obchodních vztahů, produktů nebo obchxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxka v příloze č. 2 k AMLZ.
K odst. 5
V návaznosti na míru rizika legalizace výnosů z trestné činnosti či financování terorismu u poskytovaných obchodů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Platí přitom, že čím rizikovější obchod, tím nižší by daný limit měl být. Není vyloučeno ani to, aby při identifikaci vysokého rizika nebyl limit žádný x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxž jsou ta zákonná, proto vymezený limit nesmí být vyšší než 15 000 EUR. Opětovně se zde uplatní § 54 odst. 3 a 4.
K odst. 6
Informace, které má povinná osxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxtem ovšem je, aby povinná osoba zjistila údaje v takovém rozsahu, aby byla s přiměřenou mírou jistoty schopna určit totožnost předmětné osoby.
Za taxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxmyšleného (fyzické osoby) svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti bude situace obdobná. Pokud by jím byla právnická oxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxzev. Je-li oprávněná osoba ze životního pojištění určena pouze obecně, měla by povinná osoba disponovat informacemi, které jí umožní ztotožnit tuto oxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí PEP, jedná se naopak o situaci s vyšším rizikem z pohledu opatření proti praní peněz, proto by celý obchodní vztah měl být podroben kontrole. Tím je myšlxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxkové kontrole zjištěno zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, vyžaduje se k plnění (i k jeho pouhému částečnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxbo financování terorismu [více viz komentář k § 15 odst. 3 písm. b)].
K odst. 7
Klient
má ve všech případech kontroly klienta povinnost součinnostix xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx povinnou osobu důvod k postupu podle § 15 odst. 1, tedy k neuskutečnění daného obchodu. Odmítnutí podrobení se kontrole je navíc dle § 6 odst. 2 písm. c) vxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxx x x x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x písm. c) a d) - povinné osoby (provozovatel hazardní hry a osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování s nimi), § 4 odst. 5 - dxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxikace, zjednodušená identifikace a kontrola klienta, výjimka z povinnosti identifikace a kontroly klienta, § 15 odst. 1 - neuskutečnění obchodu, § 1x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x - zvl. ust. o advokátech a notářích, § 28 - zvl. ust. o platbách v hotovosti, § xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xx x x xpolečná ustanovení
Související předpisy:
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvateli hazardních her. Dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/archiv/agenda-financniho-analytickeho-utvaru/novinky-fau/2016/metodicky-pokyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxtí alternativní možnost k provádění osobní identifikace, a to identifikaci zprostředkovanou. Tento způsob identifikace se vždy provádí pro konkrétxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, měla by však obsahovat informaci, za jakým účelem se má identifikace provést (postačí tedy např. prohlášení klienta, že má být provedena identifikacx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xezaměnitelnost je potřeba uvést alespoň její název / obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo).
Subjekty zmocněné zákonem k provádění zprostřxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxtečnosti, že se zprostředkovaná identifikace prováděná notáři, krajskými úřady nebo obecními úřady obcí v obcích s rozšířenou působností od jejího zxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx místo veřejné správy (tzv. CzechPOINT). Krajský úřad i obecní úřad obce s rozšířenou působností jsou vždy kontaktním místem veřejné správy, xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xotářů v ČR (notář byl ponechán z toho důvodu, že zprostředkovanou identifikaci za splnění zákonných podmínek může provést i notář v zahraničí), a 40 zasxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxá identifikace prováděna notářem, nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vždy musí být provedena plnohodnotná identifikace (§ 8 odxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtifikačních údajů (§ 5) z předloženého průkazu totožnosti (§ 4 odst. 6).
O identifikaci se vždy současně sepíše veřejná listina. Veřejná listina je x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla. Nutno upozornit, že padělání a pozměňování veřejné listiny xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xdo identifikaci provedl, odpovídá za její správnost a úplnost, tedy i za to, že byl identifikovaný fyzicky přítomen, byly ověřeny identifikační údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxi I položky 10 písm. c) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, částkou 200 Kč za "provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o idxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxní zprostředkované identifikace v Metodickém pokynu č. 6 FAÚ (viz Další zdroje).
K odst. 2
Zákon taxativně vymezuje, co musí veřejná listina o idenxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost povinné osoby, musí listina obsahovat základní identifikační údaje dostatečné k tomu, aby předmětná osoba nebyla zaměnitelná (název / obchodxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxí identifikace by měl být blíže specifikován, např. při uzavření smlouvy, o jaký typ smlouvy se má jednat, obdobně při otevření účtu, o jaký typ účtu jde, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x fyzická nebo právnická osoba, případně fyzická osoba jednající za osobu právnickou, zmocněnec apod.). Blíže k identifikaci viz komentář k § 8.
Obsxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxné identifikaci, místo a datum sepsání listiny (eventuálně místo a datum, kdy a kde k identifikaci došlo, jsou-li odlišná od místa a data sepsání) a podpxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxá listina o identifikaci zapsána do evidence listin o identifikaci.
K listině o identifikaci se zároveň přiloží kopie dokladů v rozsahu odst. 3.
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x x xx xxxxence listin a jejich uchování je pro něj stanovena předpisy platnými v místě působení.
K tomu, aby veřejná listina o identifikaci od zahraničního noxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxž má ČR uzavřenou dvou- nebo vícestrannou mezinárodní smlouvu, typicky např. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5.10.196xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxy má ČR dvoustrannou smlouvu, kde jsou patřičné náležitosti pro uznání uvedeny. Pokud je ale notář usazen ve státě, se kterým nemá ČR uzavřenou žádnou taxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxřejné listině a následně je veřejná listina opatřena legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, kterou se stvrzuje, že daná listina bxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxt, jestliže například vznikne pochybnost o důvěryhodnosti dokladů předložených k identifikaci (doklad je poškozený nad míru obvyklou běžného použíxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxného či doklad z jiných důvodů vzbuzuje podezření o jeho padělání). Obdobně lze postupovat, pokud z žádosti nevyplývá účel provedení identifikace, idxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx veřejná listina měla sloužit k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu.
Na vydání veřejné listiny se vztahuje část čtvrtá spxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, případně dalšího podpůrného dokladu, ze kterého byly zjišťovány chybějící identifikační údaje. Vždy se pořizuje kopie pouze té strany dokladu, ze kxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxikovaným. V takovém případě by měl ten, jenž identifikaci provádí, zkontrolovat, zda kopie souhlasí s originálem [kopie se ale neověřují, u osobních dxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxkterých zákonů]. Z kopie průkazu totožnosti by mělo být čitelné, o jaký druh průkazu se jedná (občanský průkaz, pas apod.), jeho číslo, stát, případně oxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xýslovný souhlas držitele dokladu k jejímu pořízení (na rozdíl od § 8 odst. 9 nebo § 9 odst. 8).
K listině se připojuje také žádost klienta nebo povinné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxí kopie.
Veškeré přílohy se spojují s veřejnou listinou tak, aby tvořily jeden svazek. Tento svazek se posléze předá identifikovanému k doručení poxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" musí být u povinné osoby uložen před uskutečněním obchodu (§ 12).
K odst. 4
Kopie předložených dokladů musí být natolik kvalitní, aby z nich bylo moxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xotožnosti bylo možné rozpoznat její podobu. Kopie musí být navíc zhotovena technikou, která zaručí její uchovatelnost v nezměněném stavu po zákonem sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxdenci veřejných listin o identifikaci, která musí obsahovat minimálně údaje uvedené v odst. 5.
Při provádění identifikace ze strany notáře v zahraxxxx xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xvěřování cizích veřejných listin,
Úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky,
x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xx4/2004Sb., o správních poplatcích
Další zdroje:
- Metodický pokyn č. 6 Finančního analytického útvaru ze dne 7.12.2016 Provádění identifikaxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy-fau/2016/metodicky-pokyn-fau-k-hazardnim-hram-26836.
Převzetí identifikace
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxnta [§ 9 odst. 2 písm. a) a b)] je tzv. převzetí identifikace. Povinné osobě je umožněno převzít identifikaci klienta, informace o účelu a zamýšlené povxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxuce (až na rizikovější subjekty, kterými jsou směnárny a vyjmenovaní nebankovní zprostředkovatelé platebních služeb), a to i ze zahraničí.
Úvěroxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x finanční instituce (opětovně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxm postavením jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu podle zákona o platebním styku) musí tato působit ve státě, který jí ukládá srovnatelxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx xefinování, kterou zahraniční instituci lze považovat za úvěrovou či finanční, je nutné přihlédnout k čl. 3 odst. 1 a 2 IV. AML směrnice (a dalším evropskxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x x x xxxxx x xxxxx xx a b).
Seznam států splňujících kritéria "srovnatelnosti vnitrostátního práva v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu" (včetně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
členské státy EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucemxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xritánie) a EHP (Státy EU + Norsko, Island a Lichtenštejnsko), včetně francouzských zámořských území (Mayotte, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésixx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Brazílie, Hongkong, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Mexiko, Nový Zéland, Ruská federace, Singapur, Švýcarsko, Spojené státy americké.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxnné osobě, aby požadovaná kritéria srovnatelnosti prokázala. Jednoznačně jsou ovšem vyloučeny státy, které byly jako nespolupracující označeny FAxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxa, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen, Írán a Korejská lidově demokratická republika.
Podmínkou pro možnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxsti klienta stran přebírající instituce, není jeho způsob zákonem stanoven. Předpokládá se, že takové ověření bude nastaveno zejména s ohledem na jejx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxce nebo účetního, a to od osob stejného typu působících v zemi, která jim ukládá srovnatelné povinnosti v oblasti boje proti praní peněz a financování texxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxžitosti v odst. 3, 4, 9 a 10.
K odst. 3
Podmínkou pro využití možnosti převzetí identifikace dle odst. 1 nebo 2 je existence konkrétního vztahu mezi poxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxh dokladů a dalších. Úvěrová nebo finanční instituce, která identifikaci provedla, nemá povinnost (ani dle AMLZ, ani dle jiného zákona) poskytnout přxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxt zajištěno, že informace obdrží (pokud ne, příslušné informace nesmí v souladu s odst. 4 převzít). Využití výjimky se proto předpokládá zejména u spolxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxírající povinnou osobu odpovědnosti za splnění povinností, které jí v souvislosti s identifikací a kontrolou klienta podle AMLZ vznikají. Přestože xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi nebo úplnosti předmětných informací naopak nesmí takovou identifikaci a kontrolu klienta převzít, stejně jako v případě, že nenaplní podmínky stanxxxxx x xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xstupních informací ke kontrole klienta prostřednictvím třetí osoby, za předpokladu, že tato osoba bude jednat jejím jménem a na její účet a bude vázána xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxocnění v tomto odstavci asi nejvíce z obecných smluvních typů koresponduje s příkazní smlouvou dle § 2430 a násl. obč. zák. Úprava v AMLZ je však k jeho uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxá osoba může k provedení identifikace využít jak svého zaměstnance, tak i osobu mimo instituci (kurýra, externího spolupracovníka apod.). Vždy však mxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxba si může pro vlastní obchodní bezpečnost nastavit další opatření zajišťující ztotožnění identifikované osoby (např. ověření totožnosti z jiného nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxírovat rizikovost jednotlivých produktů, poskytovaných služeb nebo případně i typů klientů.
Informace, které osoba provádějící identifikaci zxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxájením příslušného obchodu nebo obchodního vztahu (§ 12).
Pořízení kopie průkazu totožnosti zde není vyžadováno zákonem, proto je k němu nutný výsxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xx x x xxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxormací ke kontrole klienta může úvěrová a finanční instituce [§ 2 odst. 1 písm. a) a b)] i od investičních zprostředkovatelů, kteří byli novelou AMLZ čx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxního zprostředkovatele odpovědnost povinná osoba. I zde je navíc nutné naplnit požadavky stanovené v odst. 9 a 10 a § 12.
K odst. 7
Spíše než o převzetx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a finanční instituce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) body 1 až 11, a to pouze v případě poskytování finančních služeb při současném splnění podmínky uzavřxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb není v našem právu jednoznačně definována. Finanční služby definuje občanský zákoník v § 1841, ale výhradně pro účely úpravy spotřebitelských xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxatební nebo pojistné služby, smlouvu týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouvu týkající se poskytováxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES xx xxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Novelou zákona č. 368/2016 Sb. bylo upuštěno od omezení této výjimky na spotřebitelské smlouvy. Identifikovat tímto způsobem tak lze nejen fyzicxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jedná o povinnost klienta zaslat příslušné povinné osobě kopie průkazu totožnosti (§ 4 odst. 6) a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, který jix xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnanecký průkaz apod.).
Smyslem využití podpůrného dokladu je zejména vyloučit zneužití náhodně nalezeného či odcizeného průkazu totožnosti k idxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxdnocení rizik pro danou situaci povinná osoba. Kopíruje se vždy ta část dokladu, na které jsou požadované údaje uvedeny (není nutné kopírovat celý pas, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxkazu totožnosti musí obsahovat údaj o jeho druhu (občanský průkaz, pas apod.), čísle, státě (případně orgánu), který jej vydal, a jeho platnosti. Kopix xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dokladů je to ostatně přímo zakázáno - viz § 9 písm. a) zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxntifikovaného klienta (tím je např. i účet vedený na jméno druhého z manželů, ke kterému má
klient
podpisové právo) u úvěrové instituce nebo u zahraničxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínky je důležité s ohledem na záruku toho, že instituce usazená v zemi EHP provedla prvotní identifikaci v souladu s požadavky práva EU. Zákon neurčxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xostačující doklad považovat. Může se jednat o kopii aktuálního výpisu z účtu (zde je na rozdíl od kopie průkazu totožnosti či podpůrného dokladu připušxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdě i prohlášení klienta o existenci takového účtu (s uvedením identifikačních údajů klienta i účtu).
Další podmínkou je uskutečnění první platby pxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxna jak ve směru od klienta, tak ve směru ke klientovi.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyloučení rizik, jakými jsou "ukradení identity", záměna osob apod., a to nejen s ohledem na opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a finaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxvislých zdrojů, pokud jsou takové dostupné, kontaktováním klienta písemně na adrese uvedené v zaslaných dokladech nebo snížení existujícího rizika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xako minimální, každá povinná osoba by měla v závislosti na existujících rizicích zhodnotit, zda nebude uplatňovat nějaká další odpovídající bezpečnxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxifikace dle nařízení 910/2014, resp. má možnost provést jeho identifikaci s využitím elektronického podpisu nebo elektronické identifikace.
V Čx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxož základě lze nyní k této identifikaci využít elektronický podpis.
Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci procesu identifikace podle tohoto ustanovxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxnnou součást. V jaké fázi a u jakého konkrétního dokumentu by měl být elektronický podpis vyžadován, není stanoveno, konečné rozhodnutí je tedy ponechxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxntifikačních údajů v rozsahu § 5 odst. 1 a dalších povinnou osobou požadovaných údajů k identifikaci podle § 5 odst. 2. Způsob zaslání těchto dokladů nixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxé parametry si v tomto ohledu nastaví.
S přihlédnutím k obecným podmínkám identifikace a hledisku bezpečnosti by se ale mělo jednat o analogický způxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxlších potřebných informací (doklad opravňující k zastupování právnické osoby apod.). Zákon však nevylučuje ani online videohovor či jiný obdobný zpxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxhu, tak typu klienta.
Zákon nestanovuje ani způsob zaznamenání zaslaných identifikačních údajů, měl by tudíž postačovat i elektronický záznam. Z x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxifikace je ověření totožnosti identifikovaného u kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru (Ministerstvo vnitra zveřejňuje způxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxty). Tímto poskytovatelem může být i zahraniční osoba, dopadá-li na ni plně nařízení 910/2014 (tento způsob identifikace tak lze využít i přeshraničnxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxého podpisu (např. sériovým číslem) skrývá opravdu daná identifikovaná osoba, resp. ověří, komu konkrétně byl daný certifikát vydán a zda je platný.
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxvci). Naplněny musejí být i požadavky § 11 odst. 9 a 10 a taktéž § 12. To znamená, že i u tohoto typu identifikace musejí být identifikační údaje a doklady xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxazoval svoji totožnost kvalifikovanému poskytovateli služeb vytvářejících důvěru, ale informace a případné dokumenty, které
klient
poskytl povixxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxikovaným klientem může být uskutečněna až po splnění všech výše uvedených podmínek, případně dalších, doplňujících podmínek povinné osoby.
K odstx x
xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xstupních údajů ke kontrole klienta. Vždy musí ověřit, zda byly naplněny veškeré zákonem stanovené podmínky, a z jí dostupných zdrojů posoudit, zda ve sxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvuje konkrétní
klient
, produkt nebo obchod zvýšené riziko z hlediska jeho zneužitelnosti k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x x xMLZ). Pokud by povinná osoba měla xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx
x xxxx. 10
Povinné osoby si při postupu podle odst. 1 nebo 2 mohou vzájemně vyměňovat "vnitřní" informace ke kontrole klienta. Tato výměna informací je v zájxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxskaná informace může být zásadní pro případné rozhodnutí o oznámení či neoznámení podezřelého obchodu (§ 6).
Výměna informací a spolehnutí se na třxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxh ve vysoce rizikových třetích zemích. To jsou země, které jsou jako nespolupracující označeny FATF, resp. jako vysoce rizikové třetí země označeny Koxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe, Uganda, Vanuatu, Jemen, Írán a Korejská lidově demokratická republika. Výjimku představují pouze pobočky a dceřiné společnosti těchto osob, kterx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx x identifikaci, § 18 odst. 7 - oznámení podezřelého obchodu
Související předpisy:
nařízení 910/2014,
nařízení 2016/1675,
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxektronické transakce
Další zdroje:
- Seznam kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a poskytovaných kvalifikovaných sxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxposkytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 10 nebo § 11 odst. 5 až 8 musí povinná osoba před uskutečněním první transakce u příslušného obchodu nebo obchodního vztahu disponovat veškerými idenxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx povinnost nevztahuje na převzetí identifikace podle § 11 odst. 1 a 2. Zde tedy postačí uložení příslušných informací u předávající instituce/osoby. xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení) po zákonem stanovenou dobu nejméně 10 let (§ 16).
Související ustanovení:
§ 10 - zprostředkovaná identifikace, § 11 - převzetí identifxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Zákon umožňuje u relativně širokého spektra klientů (a rovněž u některých činností) zmírnění požaxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu za nízkorizikové.
Naplňuje-li
klient
nebo činnost podmínky stanovené xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxžadovaném AMLZ (§ 8 a § 9). Jedná se však o možnost, nikoli povinnost. xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
xxient
se nemůže dovolávat toho, že měla povinná osoba využít "výjimky" a k případnému "řádnému" provedení identifikace a kontroly musí poskytnout souxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxtrolu klienta nestačí pouze fakt, že se jedná o klienta, který je vyjmenován v některém z písmen tohoto odstavce. Vždy musí být také zachováno kritérium xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xviz komentář k odstavci 3).
K odst. 1 písm. a) a b)
Zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta lze provést u úvěrové a finanční instituce působícx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxě ve státě se srovnatelnými opatřeními proti praní peněz a financování terorismu, včetně dohledu v této oblasti, s těmi na úrovni EU. K tomu podrobněji kxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xvropském regulovaném trhu (§ 55 odst. 1 a 2 z. p. k. t.), lze upustit od provedení její identifikace a kontroly v plném rozsahu a naplnit toliko požadavky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxtáři k § 11 odst. 1. Vzhledem k tomu, že tyto podmínky jsou u nás nastaveny zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a v EU příslušnými směrnicemi, musí jejxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxka srovnatelnosti v písm. c) byla naplněna.
K odst. 1 písm. d)
Soudní exekutor, stejně jako notář a advokát se při provádění úschovy ocitají v roli poxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxtečném majiteli peněžních prostředků na účtu úschov (tedy u jiné povinné osoby) byly dokládány duplicitně další povinné osobě.
Obdobná situace je x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtele.
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx je rozuměno pojmem "ústřední orgán státní správy ČR" definuje tzv. kompetenční zákon, tedy zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli u jimi zřizovaných organizací se samostatnou subjektivitou.
K odst. 1 písm. f)
Tohoto ustanovení lze využít pouze v případě, že jsou splněxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxspektive orgánem či institucí EU, případně jimi zřízeným subjektem.
Ve všech výše uvedených případech uplatnění zjednodušené identifikace a konxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxx xxxx xxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxšené identifikace se v tomto případě váže na uvedené limity. U jednorázového pojistného nebo vkladu je touto hranicí částka 2 500 EUR (nebo odpovídajícx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxly klienta u jednorázového obchodu (§ 4 odst. 2) vyvstává až od limitu 15 000 EUR, pokud jej nemá povinná osoba na základě hodnocení rizik stanoven nižší (xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxnto limit, musí být provedena "plná" identifikace klienta i jeho kontrola.
K identifikaci obmyšleného viz komentář k § 7 odst. 3. Rozsah zjišťování x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxtřebí, aby pojistník doložil i jeho identifikační údaje. Jeho osobní identifikace by přicházela v úvahu až v okamžiku, kdy by se v daném obchodu / obchodxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxcování terorismu se řadí i systémy zaměstnaneckého penzijního pojištění provozovaného v ČR na základě zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxlady a není-li povinné osobě z jiné skutečnosti známo, že
klient
je PEP, lze provést pouze zjednodušenou identifikaci klienta, případně jeho kontrolxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxchny zde uvedené podmínky a bude se jednat o produkt "nízkorizikový" z pohledu opatření proti praní peněz a financování terorismu. Splněny tedy musejí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xrestné činnosti nebo financování terorismu. Tyto dvě věci je však nutno vnímat samostatně, splněním všech bodů se totiž produkt automaticky nestává nxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdnodušenou identifikaci a kontrolu klienta.
Vedle zmíněné nízkorizikovosti musí tedy produkt naplnit požadavek jeho písemné formy, provádění pxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxí podezřelého obchodu (§ 6, povinná osoba by měla být schopna odhalit nestandardní chování klienta, vybočení z běžného způsobu užívání daného produktx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxto limit neplatí pro spořicí produkty, kde je hranice stanovena částkou 2 500 EUR pro jednorázové vklady a částkou 1 000 EUR pro celkový roční vklad. Naplxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v bodě 6.
Samozřejmostí je neuplatnění zjednodušené identifikace a kontroly klienta v případě, že je povinné osobě z jiné skutečnosti známo, že
klixxx
xx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pouhá pochybnost o tom, zda takové zvýšené riziko existuje, či nikoli, je důvodem k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x x xx xxx xxxxačí pouhé ověření, zda jsou splněny podmínky uvedené v tomto paragrafu, a zjištění a zaznamenání identifikačních údajů podle § 5 odst. 1.
Příkladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxailem, prostřednictvím videohovoru, poštou nebo jinak (respektive jiným způsobem než některým ze způsobů uvedených v § 11). Další možností je provedxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxd. Mělo by se jednat o způsob přiměřený faktorům nižšího rizika dané poskytované služby nebo produktu. V případě kontroly klienta může dojít např. ke snxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxšlené povahy obchodu / obchodního vztahu či omezení se na pouhé ověření rizik.
K odst. 4
Má-li povinná osoba na základě jiné skutečnosti povědomí o txxx xx
xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxí terorismu, tudíž musí být provedena identifikace a kontrola klienta v plném rozsahu (§ 8 a § 9).
Související ustanovení:
§ 4 odst. 5 - další pojmx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxí obchodu, § 54 odst. 3 a 4 - společná ustanovení
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxitucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxským státům osvobodit produkty elektronických peněz od povinnosti identifikace a kontroly klienta za předpokladu existence nízkého rizika praní pexxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xávrh na změnu IV. AML směrnice, který předpokládá výrazné snížení nastavených limitů pro tuto výjimku). Transpoziční AMLZ tak stanovuje pro příslušxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxnou zejména na limity částek uchovávaných na příslušném médiu.
Pokud se elektronické peníze uchovávají na médiu, které nelze dobíjet, může být nejxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xransakce prostřednictvím těchto elektronických peněz lze uskutečnit pouze na území ČR. Důvodová zpráva k AMLZ definuje médium, které nelze dobíjetx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo účtu či platbou v hotovosti".
Pokud se naopak jedná o médium, které lze dobíjet (lze na něj opakovaně vkládat finanční prostředky, lze tak činit růzxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx0 EUR. Tento limit platí i pro součet měsíčních odchozích plateb z tohoto média. Médium lze tedy např. dobít částkou 250 EUR (po částech nebo jednorázověxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxcím měsíci, jelikož limit odchozích plateb již byl vyčerpán.
Stanovené limity ovšem neznamenají, že je nelze za žádných okolností překročit. Pokux xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxt u všech transakcí prostřednictvím elektronických peněz, uzná-li to za vhodné. Výjimka je totiž pro povinné osoby stanovena jako možnost, nikoli povxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx identifikace a kontroly klienta je přípustné i v případě platebních služeb poskytovaných prostřednictvím veřejné mobilní sítě (nejedná se o elektroxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxx xxuhrn ročních plateb z jednoho telefonního čísla). Tato výjimka vychází z nařízení 2015/847, které ve svém čl. 2 odst. 3 stanoví, že se nařízení nevztahuxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xigitálního zařízení či zařízení informačních technologií s podobnými charakteristikami, a to předplaceného i placeného následně, pokud jsou použixx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxřejmostí je opětovně naplnění podmínek v odst. 2 až 4.
K odst. 2
Stanovené limity u elektronických peněz a platebních služeb poskytovaných prostřexxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxdků nebo jejich dobíjení anonymními elektronickými penězi. Elektronické peníze mohou být pro tyto případy použity pouze za předpokladu, že jejich drxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxpodobně rizikovějším způsobu pořízení nebo dobití výše zmiňovaných platebních prostředků, tj. použití hotovosti (ta je pro svou anonymitu a nedohlexxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxk paradoxně vyloučeno není.
K odst. 3
Požádá-li držitel o zpětnou výměnu částky vyšší než 100 EUR, musí být povinnou osobou identifikován v souladu x x xx
x xxxxx x
x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xdhalit podezřelý obchod (§ 6) a případně podat oznámení podezřelého obchodu podle § 18. Musí být tedy schopna detekovat jakékoli nestandardní chováníx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxení:
§ 6 až 9 - podezřelý obchod, povinnost identifikace, provádění identifikace, kontrola klienta, § 54 odst. 3 a 4 - společná ustanovení
Souxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxící převody peněžních prostředků
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Nařízení 2015/847 ve svém čl. 2 odst. 5 umožňuje členským státům sxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxy byly v plném rozsahu přejaty do tohoto ustanovení. Výjimka se v ČR dotýká zejména platebních systémů typu "sdruženého inkasa". Podmínky jsou stanovexx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
K odst. 1
Povinná osoba má zákonnou povinnost (jedná se
kogentní
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxá ze zde uvedených situací. Odpovědnost za případnou škodu způsobenou tímto postupem přebírá stát.
Při postupu podle § 15 a následném podání oznámxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx že obchod nebyl proveden na základě § 15 odst. 1 (nebo odst. 2).
Zákon pro neuskutečnění obchodu nestanovuje žádnou lhůtu (na rozdíl od postupu podlx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxou osobu vyrozumět o způsobu ukončení věci (§ 55 odst. 3). Neshledá-li důvod k podání trestního oznámení [v takovém případě by FAÚ byl povinen provést zaxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxienta. Předmětného klienta by však jako nespolupracujícího měla zařadit mezi velmi rizikové klienty, případně zvážit ukončení vztahu s ním.
Povixxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 43 (naopak informaci o tom, že podala oznámení podezřelého obchodu, klientovi sdělit nesmí). Vzhledem k relativně značnému zásahu do práv klienta (px xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx měla sdělit vždy, že postupuje podle tohoto ustanovení.
K odst. 1 písm. a)
Odmítne-li se
klient
podrobit identifikaci při vzniku obchodního vztaxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxrmace k jeho totožnosti. Bez těchto informací by podání oznámení podezřelého obchodu postrádalo smysl.
Odmítnutí klienta podrobit se kontrole je xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxi kontrole klienta, a ne pouze o např. dočasnou nedostupnost z důvodu nemoci, vyšší moci apod. Za takových okolností lze klientovi poskytnout přiměřenxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxmení podezřelého obchodu a
klient
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx doplnění může případně sama transakci odložit dle § 20 odst. 1.
K odst. 1 písm. b)
V praxi může nastat situace, kdy identifikaci nebo kontrolu klientx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být předložení průkazu totožnosti, kterému v nedávné době skončila doba platnosti (samozřejmě za předpokladu, že nepůjde o situaci, která by již byla xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
x xxxt. 2
Dle § 9 odst. 2 písm. e) by povinná osoba měla přijmout přiměřená opatření ke zjištění původu majetku a finančních prostředků PEP (§ 4 odst. 5) vyskxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxorázový obchod nebo rovněž transakci v rámci obchodního vztahu) uskutečnit. Pro podání oznámení podezřelého obchodu platí obdobně komentář k odst. 1x
x xxxxx x
xxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxmu měla uplatňovat příslušná vyšší obezřetnostní opatření. Tímto opatřením je mimo jiné i získání souhlasu statutárního orgánu nebo jím pověřené osoxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxent
PEP až v průběhu obchodního vztahu).
Tato povinnost vychází z čl. 20 IV. AML směrnice, která v těchto případech vyžaduje konkrétně získání souhxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxpozicí instituce vůči riziku praní peněz a financování terorismu a v dostatečném postavení k tomu, aby přijímal rozhodnutí, jež ovlivní tuto její expoxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti praní peněz a financování terorismu (ve větších institucích např. vedoucí tzv. compliance oddělení) a která k takové činnosti bude zmocněna staxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx i v případě postoupení plnění (byť pouze částečného) ze životního pojištění, a to za předpokladu, že povinná osoba v rámci zesílené kontroly celého obcxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xeněz nebo financování terorismu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxola klienta, § 20 odst. 1 - odklad splnění příkazu klienta
HLAVA II
UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ
Uchovávání údajů povinnou osobou
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xoporučení FATF č. 11. Podle tohoto doporučení by měly být povinné osoby povinny uchovávat nejméně po dobu pěti let všechny nezbytné záznamy o provedenýxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xříslušných orgánů. Musí se jednat o informace dostatečné pro rekonstrukci průběhu jednotlivých transakcí (včetně částek a použitých měn) a účelem ucxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xískané v rámci identifikace, účetní doklady, obchodní korespondenci, jakož i výsledky případných analýz (např. provedených ke kontrole komplexnícx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxžadavku na uchování informací lze spatřovat dvojí účel: vedle možnosti zajistit účinnou kontrolu, zda povinné osoby dodržují své povinnosti ve vztahx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xámci vyšetřování a zajistit příslušné důkazy pro trestní či jiné řízení týkající se obchodu či obchodního vztahu (Unger, van der Linde, 2013, s. 371).
xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ohledně obchodů, sestávající z originálů a kopií, jež můžou být použity v rámci soudního řízení podle příslušného národního práva a které jsou nezbytnx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxnské státy jsou povinny zajistit, aby po uplynutí uvedené doby povinné osoby vymazaly všechny takto uchovávané osobní údaje, s výjimkou případů, kdy nxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xsou oprávněny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxišťování a šetření AML/CFT.
Česká transpozice tohoto ustanovení se vydala cestou maximální, desetileté doby pro uchovávání údajů, přičemž tato dxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxvodové zprávy bylo snahou České republiky při schvalovacím procesu směrnice prosadit paušální prodloužení této doby alespoň na 15 let, a to zejména z dxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xyly uchovávány po dobu 20 let.
Doba uchování údajů se počítá pro každý obchod samostatně a zároveň samostatně i pro ukončení obchodního vztahu (z podxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxové zprávy k AMLZ skutečnost, že tato lhůta koresponduje s délkou doby rozhodné pro promlčení trestního stíhání u převážné části závažné trestné činnxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxodování s použitým zbožím, s kulturními památkami nebo s předměty kulturní hodnoty, nebo ke zprostředkování takových obchodů, nebo k přijímání věcí dx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxzkou, zda v případě, že před vypršením doby pro uchování příslušných údajů bude zahájeno trestní řízení, je povinná osoba tyto údaje povinna uchovat i nxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že v takovém případě se od povinné osoby vyžaduje uchování údajů po celou dobu trvání takového řízení. Zákon takovou povinnost neukládá, avšak lze se dxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokumenty pro účely trestního řízení, je tak povinna učinit. Zničení těchto údajů poté, co uplynula doba pro jejich povinné uchování a došlo k jejich přxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxat, že souvisí-li s trestním či jiným obdobným řízením, o kterém se dozví, údaje by neměla zničit do doby, než bude trestní řízení ukončeno, případně do dxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxm podle směrnice č. 95/46/EC (resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, které ji s účinností od 24. května 2018 nahradí). Osobní údaje zíxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxto účelem, je zakázáno. Směrnice výslovně zakazuje použití takto získaných údajů pro obchodní účely. Navíc jsou podle § 24 odst. 2 (jenž je transpozicx xxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxnosti povinných osob zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Podle návodu Fxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxvávat záznamy získané v rámci identifikace či kontroly nezávislá na tom, jaká je u příslušné transakce zjištěna míra rizika z pohledu AML/CFT.
Seznxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace a kontroly podle odstavce 2 povinná osoba uchovává rovněž informace o transakci, jíž se identifikace týká.
Důvodová zpráva upozorňuxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxozornit na to, že uplynutím příslušné lhůty zaniká povinnost uchovávat osobní údaje, a tudíž vzniká povinnost povinné osoby tyto osobní údaje ve smyslx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvídal předpisům na jejich ochranu. Podle čl. 41 odst. 4 AML směrnice by členské státy měly zajistit, aby subjekty, jejichž osobní údaje jsou uchovávánxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Neukládá-li právní předpis něco jiného, lze dokumenty uchovávat i v elektronické podobě - to se týká zejména případů, kdy povinná osoba v rámci identxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx ale povinná osoba v rámci identifikace či kontroly ponechá originální dokumenty (například originál nebo ověřenou kopii plné moci), je povinna uchovxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxě právě tuto elektronickou podobu. Získala-li povinná osoba dokument v originále, musí být připravena na vyžádání předložit i originál. Jediný přípaxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxladě identifikace či kontroly odmítne provést transakci (resp. uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah), nevzniká jí povinnost příslušné dokxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxí podezřelého obchodu, či dokonce k oznámení trestného činu.
Nelze vyloučit možnost uchovávat veškeré dokumenty v rámci skupiny osob u jednoho subxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xbchodu změněny.
V rámci získávání a uchovávání údajů o klientech vzniká otázka, do jaké míry je možné takový postup ospravedlnit s přihlédnutím ke zxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcí o soukromém životě jednotlivce představuje porušení uvedeného článku. Rovněž Evropský soudní dvůr uvedl (C-293/12 a C-594/12, Digital Rights Irexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxých čl. 7 Charty základních práv EU. V této souvislosti nicméně uzavřel, že boj proti mezinárodnímu terorismu a proti závažným zločinům je možné považoxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxestné činnosti představují boj proti mezinárodnímu terorismu a proti závažným zločinům, a tudíž je přípustná odchylka od požadavků Evropské úmluvy o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda je zásah IV. AML směrnice kompatibilní s principem proporcionality, který vyžaduje, aby akty institucí Evropské unie byly vhodné k dosažení legixxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxnností uchovávat údaje o klientech se pojí povinnosti podle § 24 odst. 1 a § 24a odst. 4; podle těchto ustanovení je povinná osoba na žádost FAÚ povinna sdxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xovinna sdělit informaci, zda udržuje nebo v předchozích 10 letech udržovala obchodní vztah s konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou, a o povaze tohxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxola klienta, § 17 - spolupráce při uchovávání údajů, § 24 odst. 2 - informační povinnost, § 24a odst. 4 - uplatňování opatření v pobočkách, provozovnáxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxole klienta
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xirective. International Review of Law, Computers & Technology. 2015, roč. 29, č. 1, s. 72.
UNGER, B, VAN DER LINDE, D. (eds.). Research Handbook xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing. Dostupný z: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/High%20Level%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxní tzv. konkrétních povinností podle AMLZ vztahujících se k určitému obchodu nebo obchodnímu vztahu (srov. komentář k § 2) je podle příslušných ustanxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx zejména o případy, kdy jménem povinné osoby jedná třetí osoba, která je zároveň povinnou osobou, případně kdy třetí povinná osoba působí jako zprostřexxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxovení § 17 ale umožňuje uchovávání údajů pouze jednou osobou v případě, že obě příslušné osoby jsou povinnými osobami.
K tomu, aby byl takový postup xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxet nabízejí její produkty nebo služby, uplatňovaly příslušné AML/CFT postupy ve stejném rozsahu jako zastoupená osoba. K tomu dojde na základě smluvnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxhovávání jinou povinnou osobou, popsány v tomto systému vnitřních zásad. Systém vnitřních zásad má ve smyslu § 21 odst. 5 zahrnovat i postup pro zpřístxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxvává, je povinna mít zajištěn bezodkladný přístup k informacím uchovávaným jinou povinnou osobou, bude-li k tomu požádána. Součástí dohody o rozdělexx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxba uchovávat a jak jí je povinná osoba bude předávat k uchování.
Za plnění povinností při uchování údajů odpovídá vůči oprávněným orgánům každá osobx xxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxpisů na ochranu osobních údajů, přičemž je nutno rovněž náležitým způsobem upravit poučení o nakládání s osobními údaji podle § 24 odst. 2.
IV. AML smxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxinností souvisejících s AML/CFT (čl. 45 odst. 8).
V souvislosti s tímto paragrafem je nutno upozornit na ustanovení § 21 odst. 4. Uvedené povinné osoxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xednu povinnou osobu, pokud se řídí systémem vnitřních zásad této jiné povinné osoby, v němž je její činnost dostatečné popsána.
Související ustanoxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx
POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU
Oznámení podezřelého obchodu
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
K odst. 1
Oznamování podezřelých xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxh osob dle § 2. Zvláštní režim pro podávání oznámení o podezřelém obchodu ale AMLZ stanovuje pro auditory, exekutory a daňové poradce v § 26 xxxxx x x x x xxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxx x x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxení o podezřelém obchodu podává právě jejich cestou (více viz komentář ke zmíněným ustanovením). Ostatní povinné osoby podávají oznámení přímo FAÚ.
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxostí. Pojem "v souvislosti se svou činností" zahrnuje nejen situace spjaté s uskutečňováním konkrétního obchodu nebo existencí obchodního vztahu, axx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx x x xx xxxxxx xákladě je definována jako povinná osoba.
Pokud povinná osoba vykonává více činností, pro něž je za povinnou osobu považována, je nezbytné, aby zajixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnná osoba tudíž musí přijmout taková interní opatření, která zajistí, že po propojení vnitřních informací vedoucích k případnému zjištění podezřeléxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxpku podle § 46.
Lhůta pěti kalendářních dnů k podání oznámení o podezřelém obchodu je zákonem určena jako nejzazší termín a počítá se ode dne zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxod. Povinná osoba by oznámení o podezřelém obchodu měla podat co nejdříve po tomto okamžiku, nejpozději do pěti kalendářních dnů. Ke zjištění podezřelxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxh informací/souvislostí (některé povinné osoby jej mohou odhalit vzhledem k povaze své činnosti povětšinou až dodatečně, např. daňoví poradci, účetxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxčňování, ale i s relativně velkým časovým odstupem po jeho realizaci.
Lhůta je stanovená v kalendářních dnech, pro započítání dnů tedy není rozhodnxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxx x x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xo skutečnosti rozhodné pro její počátek. Takovým dnem je ono zjištění podezřelého obchodu. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xnem podání se rozumí den podání provozovateli poštovních služeb k přepravě (den odeslání dopisu).
V případě nebezpečí z prodlení pětidenní lhůta nxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxjištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu. Obdobně by měla povinná osoba postupovat, zhodnotí-li, že to vyžxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xěci sama trestní oznámení, nelze nepodání oznámení o podezřelém obchodu hodnotit jako přestupek podle § 46. Podání oznámení o podezřelém obchodu lze vxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxisejícího trestného činu vyjmenovaného v § 367 tr. zákoníku.
Povinná osoba (vyjma osob uvedených v § 40 odst. 3) nesmí klienta informovat o skutečnoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení o podezřelém obchodu. Povinná osoba by měla v tomto oznámení uvést veškeré jí dostupné informace o obchodu s uvedením všech relevantních souvxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxdy FAÚ, provádět šetření, zda je v daném případě důvod k podání trestního oznámení, či nikoli. Strohost informací tak v tomto případě není žádoucí. I zdáxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxce výnosů z trestné činnosti či financování terorismu.
V praxi může nastat situace, že povinná osoba vyhodnotí konkrétní obchod jako podezřelý, alx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtifikace při postupu podle § 15 -
klient
se odmítne podrobit identifikaci - nebo povinná osoba bude mít pochybnosti o pravdivosti informací poskytnuxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xtrácí smysl), uvede v oznámení podezřelého obchodu jí získané informace a další, např. pozorováním získané informace týkající se obchodu, které by moxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxostředků nebo informaci o eventuálním pořízení zvukového či obrazového záznamu obchodu).
Pro povinné osoby byl ze strany FAÚ vydán Metodický pokyx xx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xznámení podezřelého obchodu podrobněji:
"I. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxesa k doručování); identifikační číslo; předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle průkazu živnostenského nebo jiného oprávnění k pxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxý odstavec, písmeno a bod odpovídající typu povinné osoby).
II. Údaje toho, koho se oznámení týká:
A)
Identifikační údaje fyzické osoby:
Všechnx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, bydliště (trvalý nebo jiný pobyt), státní občanství.
Dále se uvede druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popř. orgán, který jej vydal a dobx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxnačení, místo podnikání a identifikační číslo.
C)
Identifikační údaje právnické osoby:
Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem údaje podle bodu A), a údaje fyzické osoby podle bodu A), která jejím jménem jedná v daném obchodu. Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xedná jménem toho, koho se oznámení týká, pokud je v oznamovaném podezřelém obchodu fyzická osoba zastoupena, a vždy v případě právnické osoby.
Požadoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xznámení kopií té části příslušného dokladu (např. výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru nebo průkazu totožnosti), která tyto údaje oxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xbchodu, které jsou mu známy. Podrobně uvede zejména: důvod transakce, který účastník obchodu uvádí; popis použité hotovosti či jiných platebních proxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxtně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup; čím je obchod podezřelý; případně i zjištěná telefonní a fxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxformační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci.
Případné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxů z trestné činnosti nebo financování terorismu.
Součástí popisu jsou kopie všech v oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících doklaxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xda nebyl uskutečněn z důvodů uvedených v § 15 zákona č. 253/2008 Sb., či zda byl odložen podle § 20 odst. 1 uvedeného zákona, případně důvod, proč obchod bxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxní oznámení podezřelého obchodu (lze nahradit kódem, který kontaktní osobě přidělí povinná osoba a tento kód spolu s informací o určení kontaktní osobx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxa financí, včetně možnosti spojení i mimo obvyklou pracovní dobu (telefon, fax, e-mail).
Kontaktní informace oznamovatele se uvedou odděleně od vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xodpis (nebo kód) osoby plnící oznamovací povinnost, která je současně odpovědná za správnost uvedených údajů."
Způsob podání oznámení podezřeléxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxoby), nedozvěděla o tom, kdo konkrétně podezřelý obchod zjistil. Nelze totiž vyloučit, že obsah oznámení o podezřelém obchodu nebude např. zařazen do xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xejích základních práv.
K odst. 4
Oznámení podezřelého obchodu se podává výhradně a přímo FAÚ (více k FAÚ viz komentář k § 29c, § 29d a § 30).
Kontakxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xplikaci MoneyWeb Lite).
K odst. 5
Při zjištění přítomnosti "sankcionovaného" majetku povinnou osobou se vždy bude jednat dle § 6 odst. 2 písm. a) a xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xajetek, na který se vztahují mezinárodní sankce. Za účelem předejití duplicitě podání oznámení FAÚ podle AMLZ a zároveň podle zákona o provádění mezixxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxuhého předpisu).
Podává-li povinná osoba oznámení podezřelého obchodu, které se rovněž týká sankcionovaného majetku, musí na tuto skutečnost v oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxda se jedná např. o finanční prostředky, v jaké výši apod.), údaje o tom, kde se majetek nachází (např. na účtu klienta nebo povinné osoby) a komu náleží (uxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxehodnocení nebo užití tohoto majetku v rozporu se zákonem.
Bude-li příslušným "sankčním" předpisem (nejčastěji půjde o rozhodnutí nebo nařízení xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (stát při splnění oznamovací povinnosti FAÚ přebírá odpovědnost za majetek podléhající mezinárxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxost mlčenlivosti ve věci podání oznámení.
K odst. 6
Byla-li FAÚ nahlášena kontaktní osoba podle § 22, není pro povinnou osobu naplnění požadavků toxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxdované kontaktní údaje. Pro úspěšné šetření oznámení podezřelého obchodu je velmi často stěžejním faktorem čas, z tohoto důvodu je mnohdy potřeba vyžxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxlášeno více kontaktních osob, lze specifikovat konkrétního oznamovatele přiřazením předem smluveného znaku/kódu.
K odst. 7
Je-li na základě tzxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx - zákon tímto v podstatě umožňuje centrální vyhodnocování podezřelých obchodů u mateřské instituce.
Související ustanovení:
§ 6 - podezřelý oxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích, § 27 odst. 3 a 4 - zvláštní ustanovení o advokátech a notářích, § 28 písm. e) - zvláštní uxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx § 46 - nesplnění oznamovací povinnosti, § 55 - závěrečná ustanovení
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx formou, než prostřednictvím spojení Moneyweb. Dostupný z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1006643863/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxpojeni-moneyweb.pdf.
- Webové stránky Finančního analytického úřadu, dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz.
(Foxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i osobním předáním oznámení v písemné podobě. K ústnímu podání do protokolu či osobnímu předání je nutno dopředu kontaktovat FAÚ a domluvit se na konkréxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxonická adresa podatelny a datová schránka.
Oznamovací povinnost může být splněna i prostřednictvím elektronických prostředků zajišťujících zvxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxa při volbě způsobu podání oznámení přihlédnout k citlivosti údajů v něm obsažených. Některé informace, jako např. bankovní tajemství, mohou podléhax xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxh pro podání oznámení podezřelého obchodu vůči FAÚ prolomenu mlčenlivost v odpovídajícím rozsahu. Z těchto důvodů nelze podat oznámení podezřelého oxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxančního analytického úřadu, dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz.
Odklad splnění příkazu klienta
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxdků určených k financování terorismu [včetně financování šíření zbraní hromadného ničení dle § 3 odst. 2 písm. c)] umožňuje dočasné omezení vlastnickxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxkaného majetku z dosahu orgánů činných v trestním řízení.
Povinná osoba, která nakládá s majetkem klientů nebo jim poskytuje služby, hraje v odhaloxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxožňují promptně detekovat podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxé osoby a o němž má podezření, že pochází z nelegální činnosti nebo je určen k financování terorismu, by se splněním pokynu klienta mohl stát pro orgány čixxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxemožnit s ním jakoukoli dispozici.
Odklad splnění příkazu klienta je povinností danou ze zákona, odpovědnost za případnou škodu způsobenou jeho uxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxení vyšetřování ze strany dotčené osoby. Doba trvání povinnosti mlčenlivosti závisí na dalším postupu příslušných orgánů. Pokud FAÚ nepodá trestní oxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 7 [§ 39 odst. 1 písm. j)]. Další utajování postupu podle § 20 se při podání trestního oznámení stává bezpředmětným, jelikož orgán činný v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxo řádu musí být dle jeho odst. 2 po provedení zajištění prostředků na účtu ze strany banky doručeno rozhodnutí i majiteli účtu).
K odst. 1
Zjistí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx velmi obtížně) zajistit příslušnými státními orgány, má ze zákona povinnost uplatnit zvláštní zajišťovací opatření. Toto opatření spočívá v odložexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx základě má povinná osoba nakládat s jeho majetkem. Povinná osoba musí takový majetek zabezpečit proti jakékoli manipulaci s ním, ke které by mohlo dojíx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxmozřejmě za předpokladu, že povinná osoba ověří pravost a účinnost předmětných dokladů, např. rozhodnutí soudu apod.).
Pro provedení zajištění nxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xtížení zajištění výnosu z trestné činnosti či prostředků určených k financování terorismu. V době trvání zajištění však žádný budoucí dispoziční pokxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxečněn s předstihem, např. formou trvalého příkazu apod.
Povinná osoba však nemůže zablokovat majetek, který se u ní nenachází (i přesto, že ví, že k nx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodu podle § 18, nikoli však provést zajištění podle tohoto ustanovení. Postup podle tohoto odstavce může uplatnit až v okamžiku obdržení oněch finančnxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtku a majetku imaginárního, jakým jsou např. finanční prostředky na účtu, u kterých se nebude jednat o fyzické zajištění, ale pouze o omezení dispozicex xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxjištění však může být provedeno maximálně v rozsahu jí známé celkové hodnoty podezřelého obchodu (předpokládané výše škody). V případě omezení dispoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (myšleno celkové hodnoty, tedy i součtu případných souvisejících plateb dle § 54 odst. 4). V oznámení podezřelého obchodu pak povinná osoba musí jednoxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxba zjistí podezřelý obchod, přičemž běh zákonné 24 h lhůty započne až okamžikem přijetí oznámení podezřelého obchodu ze strany FAÚ. Lhůta je stanovena x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxnámení podezřelého obchodu povinná osoba viditelně označí, že splnění příkazu klienta bylo odloženo o 24 h (resp. že jde o podání v tzv. režimu 24).
Kliexx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxovést pouze v případě podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu (vč. šíření zbraní hromadného ničení), nikoli napxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxí mezinárodních sankcí (viz komentář k § 18 odst. 5).
K odst. 2
Povinná osoba se nedopustí přestupku podle § 47 odst. 1 v případě, že s ohledem na charaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxy, v případě hotovostní směny na přepážce směnárny apod.). Tato skutečnost však povinnou osobu nezbavuje povinnosti postupu podle § 18, zjistí-li podxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxzřelého obchodu FAÚ. Zjistí-li povinná osoba podezřelý obchod a zároveň je informována ze strany orgánů činných v trestním řízení, případně FAÚ xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxce.
K odst. 3
Vyžaduje-li si šetření podezřelého obchodu pro svou složitost delší dobu, může být lhůta uvedená v odst. 1 rozhodnutím FAÚ prodlouženx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxle odst. 1 o nejvýše dva pracovní dny. [Novelou zákona č. 368/2016 Sb. došlo ke změně lhůty uvedené v hodinách ("na dobu 72 h od přijetí oznámení podezřelxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xhůty. Zejména v situacích, kdy došlo k prodloužení víkendu o jeden nebo více státních svátků, nebylo např. možné získávat potřebné informace od jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxch dnech, nespadají do ní tedy dny pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátek). Vyhlášením rozhodnutí se lhůta podle odst. 1 (24 hodin) ruší, respx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxst určující její počátek, tedy den vyhlášení rozhodnutí.
Je-li tedy např. podáno oznámení podezřelého obchodu se zajištěním podle odst. 1 v 9 hodin x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho dne. Dojde-li k vyhlášení rozhodnutí až druhý den (do 9 hodin), tento den se do běhu lhůty nezapočítává a lhůta začne běžet až následující pracovní den xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xsobě, která nepodávala v předmětné věci oznámení podezřelého obchodu) povinnost zajistit majetek po dobu maximálně tří pracovních dnů. Po povinné osxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxžadavku zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu, se nejedná pouze o omezení dispozice oprávněnou osobou [jako u odst. 1 a rozhodxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxovně o lhůtu uvedenou v pracovních dnech, do níž nespadají dny pracovního klidu. Událostí určující počátek lhůty je v tomto případě vyhlášení rozhodnuxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxe až 10 000 000 Kč.
K xxxxx x
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdu), uplatní se na něj tudíž procesní postupy stanovené tímto zákonem. Nabytí právní moci je vztaženo (zejména s přihlédnutím k časové tísni) k jeho vyhxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xé povinné osobě, které se týká a která má předmětný majetek zajistit. Nikoho dalšího FAÚ v dané věci nevyrozumívá (účastníkem řízení je pouze povinná osxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
K odst. 5
S ohledem na významnost rozhodnutí podle odst. 3 písm. b) pro šetření podezřelého obchodu je žádoucí, aby povinná osoba FAÚ vyrozuměla o jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x2 hodin).
Způsob sdělení přitom zákon nespecifikuje, pouze stanovuje, že by tak povinná osoba měla učinit "obratem" (tudíž se předpokládá využití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xnformace dotýkající se majetku, jenž je předmětem rozhodnutí.
K odst. 6
FAÚ má dle odst. 7 povinnost informovat povinnou osobu před uplynutím lhůtx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxta provede, resp. předmětný obchod dokončí.
Za případnou škodu způsobenou nesplněním příkazu klienta po stanovenou dobu přebírá odpovědnost stáxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xdst. 1 a lhůta zajištění předmětného majetku se prodlouží o další tři dny. Toto zajištění vyplývá ze zákona, nevydává se o něm tudíž rozhodnutí. FAÚ o poxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxno např. i telefonicky (s případným následným písemným potvrzením).
Podáním trestního oznámení lhůta podle odst. 1 či 3 končí, respektive se nahraxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xhůty taktéž nespadají dny pracovního klidu. Běh lhůty tedy začíná pracovní den následující po podání trestního oznámení ze strany FAÚ a končí uplynutíx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlého obchodu). Případně může FAÚ rozhodnout o ukončení lhůty před jejím uplynutím na základě sdělení orgánu činného v trestním řízení, že nebude zajišxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xen následující po dni určujícím konec lhůty.
Související ustanovení:
§ 18 - oznámení podezřelého obchodu, § 19 - forma oznámení podezřelého obxxxxxx x xx x x xx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxovení.
Související předpisy:
zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxoval-li obchod znaky obchodu neobvyklého (podezřelého), tj. obchodu, jehož značky jsou demonstrativně vypočteny v § 1 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxestním řízení o zajištění peněžních prostředků na účtu stát odpovídá, bylo-li rozhodnutí pro nezákonnost zrušeno.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dnx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 5.6.2018.
Ustanovení ukládá všem povinným osobám, aby zavedly a uplatňovaly odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunixxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxího dokumentu u určitých povinných osob výslovně obsažen. Nicméně ho lze dovozovat z některých jejích ustanovení. Pokud se jedná o Doporučení FATF, tax xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxky k zamezení jejich AML/CFT rizikům. Obdobně článek 8 odst. 1 IV. AML směrnice vyžaduje, aby členské státy zajistily, že povinné osoby přijmou vhodné kxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxansakcí, či dodavatelských kanálů. Tyto kroky mají být přímo úměrné povaze a velikosti povinné osoby. Doporučení FATF č. 18 dále vyžaduje, aby finančnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
IV. AML směrnice dále tuto povinnost rozvíjí v čl. 8 odst. 3, když vyžaduje, aby povinné osoby měly k dispozici postupy, kontrolní mechanismy a procedurx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxjmenovává příslušné požadavky na takové postupy, kontrolní mechanismy a procedury. Právě přímá úměrnost k povaze a velikosti povinné osoby a dále rizxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xystém vnitřních zásad se uplatní na povinné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d) a h) (až na výjimky uvedené v § 21 odst. 3 a odst. 4).
Podrobnosti txxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxhláška se vztahuje vesměs na povinné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b), avšak
per analogiam
nelze vyloučit ani jejich aplikaci v případě jiných poxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxuje, aby při zavedení a uplatňování systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření, včetně identifikace a kontroly klienta, povinná osoba pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xuznávaných standardů" je uveřejněn Českou národní bankou v úředním sdělení ze dne 26.5.2009, částka 8/2009 ze dne 5.6.2009.
Za tyto uznávané standxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxny FATF, dokumenty vydávané ve specifických oblastech finančního trhu ze strany Joint
Forum
v rozsahu, v jakém je průběžně uveřejňuje na své internetxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a International Association of Insurance Supervisors v rozsahu, v jakém je průběžně uveřejňuje na své internetové adrese. Internetové stránky poskxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx vyžadovaném § 21 odst. 2. Základní požadavky pro systém vnitřních zásad jsou také k dispozici na internetových stránkách FAÚ.
Nezbytnou podmínkou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxmu paragrafu. Písemné hodnocení rizik podle § 21a odst. 2 je součástí písemného systému vnitřních zásad.
Zvláštním dokumentem, který by měl být syxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxžaduje § 21a odst. 5. Tyto strategie a postupy zákon výslovně nevyžaduje vypracovávat v písemné podobě, avšak měly by být v systému vnitřních zásad zohlxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xusí na tato ustanovení rovněž brát zřetel.
Systém vnitřních zásad by měl zahrnovat rovněž opatření související s testováním způsobilosti zahranixxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x x xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xplatňovat příslušné strategie a postupy, a to na základě hodnocení rizik, která sama identifikovala (viz blíže § 21a). Možnosti uplatňování těchto poxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxpracovat písemně; není ovšem vyloučeno, aby je písemně vypracovaly i jiné než tam uvedené povinné osoby. Při uplatňování postupů bez písemného vyhotoxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxhodovat o otázkách postupu v daném případě. Nutnost, aby tuto funkci zastávala specializovaná osoba nebo aby ji plnila osoba pověřená řídicími funkcexx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x příslušných uznávaných standardů mezinárodních organizací, jak bylo popsáno výše.
K odst. 2
Povinné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d) a xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x x x1 odst. 5. Tento výčet ale není uzavřený a s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem - posouzení rizik a zvážení obecně uznávaných standardů - přichází v úxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxích zásad byl schválen statutárním orgánem povinné osoby. Bude se jednat o rozhodnutí statutárního orgánu, které nespadá pod obchodní vedení. Z § 460 oxxxx x xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxutární ředitel.
Osoby uvedené v § 2 vyhl. č. 281/2008 Sb. [tj. vesměs povinné osoby podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) a ve smyslu § 8 odst. 3 vyhlášky dále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vypracovávat nejméně jednou ročně hodnoticí zprávu, která hodnotí činnost instituce v oblasti AML/CFT, zda jsou postupy a opatření v systému vnitřníxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xrojednána statutárním orgánem, dozorčí radou, správní radou / kontrolní komisí do čtyř měsíců po konci období, za které je zpracována. Uvedené orgány xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xsoby nejméně po dobu pěti let.
Systém vnitřních zásad představuje dokument
sui generis
, jehož účelem je zejména stanovení postupů uvnitř povinné oxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtanovení, která popisují určité základní prvky, od nichž jsou povinnosti odvozeny - mezi takové prvky lze například řadit podrobný demonstrativní výxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxacovního zařazení uvnitř povinné osoby povinny za účelem plnění povinností týkajících se AML/CFT. Svou povahou se tedy dokument podobá pracovnímu řáxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnává činnost, jež ji kvalifikuje jako povinnou osobu, třetí osoba na základě jiného než pracovněprávního vztahu (např. zástupce, zprostředkovatel, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x bylo by vhodné, aby smlouva s třetí osobou, na jejímž základě třetí osoba poskytuje povinné osobě služby, na systém vnitřních zásad odkazovala, resp. axx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtování hlášení pro povinnou osobu za účelem vypracování hodnoticí zprávy xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxadech jsou uvedeny v odst. 6). Zde dochází ke kolizi s ustanovením § 21a odst. 2, neboť ve stejné lhůtě musí povinná osoba vypracovat i písemné hodnocení rxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uvedená 60denní lhůta se výrazně krátí, což může mít v praxi závažné důsledky. Je také otázkou, zdali se vypracováním systému vnitřních zásad rozumí i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxhválení znamená umožnit mu, aby se s obsahem zprávy obeznámil, vyžádal si příslušná vysvětlení a sdělení od autorů dokumentů a případně navrhl změny, dxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xtane povinnou osobou.
Poměrně závažný problém ale nastává u povinných osob definovaných v § 2 odst. 1 písm. h). U tam vyjmenovaných činností neexistxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxvnost) a teprve v rámci konkrétní náplně činnosti posoudit, zda tato činnost spadá pod definici povinné osoby. Vzniká tedy otázka, kdy se daný subjekt sxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxího orgánu či valné hromady) o tom, že bude uskutečňovat danou činnost (tj. ještě předtím, než ji skutečně začne provozovat). Větší problém ale vznikne x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxh zásad. Z logiky věci ale vyplývá, že tyto dva dokumenty musejí být vypracovány a schváleny nejpozději tak, aby v okamžiku vzniku prvního obchodního vzxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx x x x
Ustanovení odst. 3 a 4 představují výjimku z povinnosti vypracovat systém vnitřních zásad. Nezaměstnává-li povinná osoba žádné další osoby nebo nepxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxi bylo zbytečné, aby byl systém vnitřních zásad vypracováván. Je ovšem otázkou, co se myslí osobami, které pro povinnou osobu pracují na základě jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxinnou osobu, využije jinou osobu, a to i na základě smlouvy uzavřené při obchodní činnosti, včetně zastoupení, zprostředkování či jiného podobného jexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxud tato jiná povinná osoba má vypracovaný systém vnitřních zásad a tento systém je v něm řádně popsán. Lze předpokládat, že ve smlouvě mezi povinnou osobxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xřípadě je xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xpozornit, že obdobná výjimka ohledně těchto osob není obsažena ve vztahu k povinnosti vypracovat písemné hodnocení rizik podle § 21a.
Dalším přípaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx organizační složky nebo provozovny, pokud je jejich činnost upravena obdobným vnitřním předpisem zahraničního subjektu; je otázkou, jestli je toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xemusejí vypracovávat ani písemné hodnocení rizik podle § 21a). V každém případě je ale nutné, aby tyto útvary dodržovaly povinnost podle § 21 odst. 1, tjx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxi jejich činností podléhajících působnosti AMLZ. Lze dovozovat, že účelem tohoto odstavce je tak zavedení požadavku, že vnitřní předpis zahraniční oxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xypracování českého překladu není stanovena žádná lhůta, lze se domnívat, že se analogicky použije 60denní lhůta uvedená v odst. 2, tj. musí být vypracoxxx xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxnotlivých náležitostí písemného systému vnitřních zásad. K podrobnostem ohledně jejich obsahu viz výklad výše k obecně uznávaným standardům a výklax x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx písemné hodnocení rizik podle § 21a, které musí (podle § 21a odst. 3) obsahovat i opatření pro vnitřní kontrolu, kontrolu dodržování právních předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtrategií a postupů podle § 21 odst. 1.
K odst. 6
Vyjmenované povinné osoby jsou povinny doručit FAÚ, resp. ČNB, jimi vypracovaný systém vnitřních záxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxx. 8
FAÚ, resp. ČNB jsou oprávněny vyzvat povinnou osobu uvedenou v odst. 6 k nápravě nedostatků a určit jí k tomu lhůtu. Povinná osoba je povinna podat ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx smyslu odst. 6 povinna takový změněný dokument zaslat FAÚ/ČNB.
K odst. 9
Tento odstavec představuje zmocňovací ustanovení pro ČNB k vydání provádxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxanovení § 56; oním prováděcím předpisem je vyhláška č. 281/2008 Sb. v aktuálním znění.
Související ustanovení:
§ 6 až 25 - podezřelý obchod, zákxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxí
Související předpisy:
Další zdroje:
- Doporučení č. 1 a č. 18.
- Standardy, doporučení, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.org/list/jforum/tid_32/index.htm.
- Dokumenty Basel Committee on Banking Supervision. Dostupné z: http://www.bis.org/list/bcbs/tid_32/xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtion of Insurance Supervisors. Dostupné z: http://www.iaisweb.org/index.cfm?pageID=37.
- Vzorový systém vnitřních zásad. Dostupný z: http:/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdf.
Hodnocení rizik
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxétním rizikům souvisejícím s jimi provozovanou činností, typologií klientů, územím, jehož se služba týká, produkty, službami, transakcemi či doručxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxci. Podstatou tohoto přístupu je, že určité skutečnosti mohou představovat z pohledu AML/CFT větší riziko a určité menší riziko. Na základě posouzení xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxeň aby se povinné osobě zbytečně nezvyšovaly náklady na plnění povinností dle AML/CFT, není-li to s ohledem na posouzení rizik nezbytné.
Ustanovenx x xxx xxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxěrnice, zejména jejích článků 6 až 9. Hodnocení rizik má být vypracováno na třech úrovních. Nejvyšší úroveň, která se týká mezistátních aktivit, má být xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Další úroveň se týká celostátního posouzení rizik, k jehož vypracování je podle čl. 7 IV. AML směrnice povinen každý členský stát EU. V rámci České repubxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx atd. Posouzení rizik na úrovni České republiky zohledňuje i hodnocení rizik provedená orgány Evropské unie, případně dalšími mezinárodními či nadnáxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxfikace třetích zemí, které mají strategické nedostatky ve svých národních AML/CFT pravidlech, které představují podstatnou hrozbu pro finanční sysxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxce rizikové třetí země. Takovým právním aktem je nařízení 2016/1675, které obsahuje identifikaci těchto třetích zemí.
Konečně, podle čl. 8 IV. AML xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxx xx obsažen demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika. Specifickým typem hodnocení rizik je to, které se vypracovává na úrovni skupiny, jak s txx xxxxxx x xxx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxk FATF. Podrobný výklad lze nalézt v návodu FATF (National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment). Ačkoliv se tento návod týká nároxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxika se rozumí výsledek nebo proces provedený na základě zvolené metodologie, jehož účelem je identifikovat a pochopit rizika a slouží jako první krok k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxeat) se rozumí osoba či skupina osob, předmět nebo aktivita, jež mají potenciál k tomu, aby způsobily újmu jiné osobě - např. státu, společnosti, hospodxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xinnost. Může se jednat i o určité slabiny v systému či určité vlastnosti země. Následkem je dopad či újma, které jsou způsobeny legalizací výnosů z trestxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxních FATF nenalezneme přesné vymezení pojmů vyšší, střední nebo nižší riziko. Jedná se o srovnávací pojmy, nikoliv absolutní objektivní pojmové hodnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxí. Neexistuje jednotný či jedinečný postup pro vyhodnocení úrovně jednotlivých rizik. Povinná osoba by při vyhodnocování měla vycházet z jejich jednxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom ale musí samozřejmě vzít v úvahu zjištění a posouzení rizik na národní úrovni či na úrovni EU.
FATF vydala několik doporučení či návodů pro hoxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxení vycházet. Současně je nezbytné vycházet z příslušných právních předpisů (viz např. příloha č. 2 AMLZ), hodnocení Evropské komise podle čl. 6, idenxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxvni uvádí jako příklad vhodného vyhodnocení míry rizika následující matrici (jedná se ovšem pouze o příklad, který v konkrétním případě nemusí být vhoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede identifikaci klienta. Obdobná povinnost se vztahuje i ke kontrole klienta podle § 9 odst. 4 a 5.
K odst. 1
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené v odst. 2, jsou povinny toto hodnocení rizik vypracovat v písemné podobě; to ovšem nebrání jakékoliv povinné osobě, aby měla vypracováno hodnoxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxvinnou osobou, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxfikovat a posoudit rizika. Jakmile se povinnou osobou stane, vzniká mu tato povinnost. Výkladem
per analogiam
s odkazem na § 21a odst. 4 lze dovodit, žx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx na důvodovou zprávu k § 21a, jakož i poslední větu článku 8 odst. 3 IV. AML směrnice lze uzavřít, že rozsah, v jakém provádějí povinné osoby hodnocení rizixx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxikaci a posuzování rizik vzít v úvahu.
K odst. 2
Tytéž osoby, které jsou povinny písemně vypracovat systém vnitřních zásad, jsou povinny rovněž písxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxa doba pro vypracování tohoto dokumentu. Jelikož její délka - 60 dnů - odpovídá rovněž délce doby pro vypracování systému vnitřních zásad, jejichž obsax xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xež 60 dní (viz i komentář k § 21). Stanovení počátku povinnosti vypracování písemného hodnocení rizik (okamžik, kdy se stane povinnou osobou) je poněkux xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx žádná výjimka z povinnosti písemného vypracování (srov. § 21 odst. 3 a 4), a tudíž i osoby uvedené v § 21 odst. 3 a 4 mají tuto povinnost bez dalšího.
Zxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxstému vnitřních zásad, postačí, aby oba dokumenty byly schvalovány najednou.
Hodnocení rizik by mělo zohledňovat i rizika související s navazováxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, jelikož pro jeho účel a věcnou povahu by bylo přiléhavější ho uvést jako povinnou náležitost systému vnitřních zásad. Účelem hodnocení rizik je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xednání povinné osoby. Ustanovení v určité míře i dupluje povinnosti podle § 21, neboť systém vnitřních zásad má kromě jiného zahrnovat i kontrolní opatxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx x xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxstupy vnitřní kontroly.
Důsledkem zařazení do tohoto ustanovení je nicméně to, že ačkoliv například povinné osoby uvedené v § 21 odst. 3 a 4 nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxení rizik, a tak do tohoto písemného hodnocení rizik budou muset věcně zařadit i takové náležitosti, které podle § 21 odst. 3 a 4 vypracovávat povinny nxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxním se bude mít na mysli vytvoření příslušné funkce v rámci systému řízení povinné osoby a zajištění, aby do této funkce byla jmenována určitá osoba. S ohxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx definována v § 2 odst. 1 písm. a) a b)] zastávat statutární orgán nebo zaměstnanec, který je odpovědný za uzavírání nebo vypořádávání obchodů, které poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní rizik. K pravidelné aktualizaci má docházet zejména před zahájením poskytování nových produktů. Lze dovozovat, že zahájením poskytování nových pxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxž povinná osoba provozuje a která ji jako povinnou osobu definuje. Trochu komplikovanější je výklad pojmu "zahájení poskytování nových produktů". Z txxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxů, nebo vznik prvního obchodního vztahu, či uskutečnění nového obchodu ve vztahu k produktu. Jelikož je ale povinnost vztahována k nejzazšímu termínu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxahu spíše druhý výklad, tj. k aktualizaci musí dojít nejpozději před vznikem prvního obchodního vztahu či uskutečněním prvního obchodu.
Aktualizxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxlat nové znění systému vnitřních zásad příslušnému dozorovému orgánu podle § xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxťastné, neboť s ním souvisí jen zčásti. Přiléhavější by bylo zařadit ho mezi ustanovení o systému vnitřních zásad v § 21.
Za skupinu se s ohledem na nutxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxh má mateřská či dceřiná společnost podíl, jakož i společnosti propojené na základě vztahu ve smyslu čl. 22 směrnice 2013/34/EU.
Povinnost uplatňoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx x x x xV. AML směrnice, resp. § 24a odst. 1 až 3 AMLZ. Tato ustanovení vyžadují, aby (i) pobočky a dceřiné společnosti dodržovaly povinnosti týkající se AML/CFx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nejsou tak přísné jako v České republice, tyto pobočky a dceřiné společnosti zavedly takové strategie a postupy, které odpovídají požadavkům České rexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxdení strategií a postupů, jak uvedeno výše, povinné osoby zajistily, aby jejich pobočky a dceřiné společnosti uplatňovaly další kroky k předcházení rxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxtanovení:
§ 21 - systém vnitřních zásad, § 30a - hodnocení rizik na úrovni ČR, - příloha č. 2 AMLZ
Související předpisy:
nařízení 2016/1675,
xxx x xx x xxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxné z: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf.
Kontaktní osoba
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povinné osoby určily člena managementu ("management board", kterým by se měla mít na mysli spíše vedoucí, manažerská pozice v rámci řídicí struktury nxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx souladu činnosti povinné osoby se směrnicí. Doporučení FATF neuvádějí výslovně povinnost mít kontaktní osobu; nicméně povinnost mít compliance offxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvy je jednak požadavek, aby se jednalo o "zaměstnance" - k tomu viz níže -, jednak to, že se nesmí jednat o zaměstnance, který je odpovědný za uzavírání nebx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxu povinny tuto osobu a příslušné údaje pro spojení bezodkladně nahlašovat FAÚ. Nezávazný vzor takového oznámení je přístupný na internetových stránkxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobou pracující v rámci povinné osoby. Kontaktní osoba by se tak měla běžně vyskytovat v prostorách povinné osoby, mít okamžitý přístup k informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxní řadě by měla být dostatečně kvalifikovaná k tomu, aby mohla plnit příslušné povinnosti v kontaktu s FAÚ. Zřejmě z tohoto důvodu zákon výslovně uvádí, xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxení § 22 odst. 2, které vylučuje možnost, aby kontaktní osobou úvěrové nebo finanční byl statutární orgán (s výjimkou případů, kdy je to s ohledem na konkxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxný, je otázkou, jestli jsou pak kontaktní osobou všichni členové, nebo pouze jeden z nich. V první řadě by měl statutární orgán mít možnost přijmout rozhxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxové praxe FAÚ by se mělo jednat o osobu, která je jeho předsedou. Není-li předseda zvolen, jsou možnosti výkladu dvě: první možností je, že je kontaktní oxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxe v každém případě doporučit, aby statutární orgán přijal rozhodnutí o určení kontaktní osoby.
Statutární orgán není zaměstnancem společnosti; nxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxím smyslu, avšak vždy je nutné, aby u takto zvolené kontaktní osoby byla splněna výše uvedená kritéria, zejména okamžitý přístup k informacím a dokumenxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxuktury povinné osoby), například k zajištění majetku nebo finančních prostředků.
Outsourcing služeb kontaktní osoby je tedy teoreticky možný, axx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxtaktních osob bylo určeno více; neumožňuje ale, aby si kontaktní osoby mezi sebou rozdělily
kompetence
například tak, že se určitá kontaktní osoba zaxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx předpokládá, že přímý kontakt s FAÚ může vykonávat kterákoliv z kontaktních osob stejně a teprve následně si může příslušné úkoly vyplývající z požadaxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxtého kontaktu je nutné, aby byla zajištěna zastupitelnost kontaktní osoby v případě její nepřítomnosti.
Kontaktní osoba bude ve vztahu k FAÚ plnit xxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x ale kontaktní osobou úvěrové nebo finanční instituce nesmí být osoba, která je odpovědná za uzavírání nebo vypořádávání jejích obchodů, případně tax xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxžaduje, aby kontaktní osoba byla schopna komunikovat v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že FAÚ je českým úřadem jednajícím v českém jazyce (srov. § 16 sprxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxkuje-li tato osoba v cizím jazyce, bude zajištění okamžitého kontaktu obtížné. Navíc bude většina případů, kdy FAÚ bude kontaktovat kontaktní osobu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx sedm dnů týdně, nýbrž pouze v běžnou pracovní dobu.
Povinné osoby podle § 2 odst. 2 písm. c) a d) se stávají povinnými osobami
ad hoc
ve vztahu ke konkxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxrafu na uvedené osoby nevztahují.
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx povinny identifikační údaje této povinné osoby nahlásit. Pro způsob nahlášení není předepsána konkrétní forma, nicméně na internetových stránkách xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xontaktní osobou může být jak zaměstnanec, tak statutární orgán i jiná osoba za předpokladu, že je schopna funkci kontaktní osoby vykonávat.
Ze zněnx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxolena rozhodnutím příslušného oprávněného orgánu povinné osoby, bude jí statutární orgán. Jedná se tedy o subsidiární klauzuli. I tuto skutečnost jsxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxinné osoby má právo rozhodnout o tom, kdo bude kontaktní osobou. Nepamatuje-li na tuto skutečnost zakladatelské právní jednání, bude se jednat o zbytkxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti má tuto působnost u dualistického systému představenstvo, u monistického správní rada.
K odst. 2
Kontaktní osobou nesmí být u povinnx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxčet zaměstnanců, resp. její velikost, tuto činnost vykonává statutární orgán. Tato výjimka se jeví jako poměrně vágní, proto bude pro povinnou osobu jxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxatit uvedený zákaz ztotožnění kontaktní osoby se statutárním orgánem. U finančních institucí bude ale výklad ustanovení obtížnější. Omezení ohlednx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xinanční instituce nahlásila jako kontaktní osobu svůj statutární orgán, FAÚ bude zřejmě zkoumat, zda k tomu byla ve světle odst. 2 oprávněna, a pokud doxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x b) nesmí mít konflikt zájmů ve vztahu k obchodům, které jsou předmětem povinností podle AMLZ, ani ve vztahu k provádění kontrolních/auditorských činxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu byl statutární orgán. V opačném případě by výjimka podle § 22 odst. 2 nedávala smysl. Pokud má povinná osoba dozorčí radu, členové dozorčí rady podle txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxla přímo komunikovat se statutárním orgánem a dozorčím orgánem povinné osoby. Toto ustanovení lze vykládat tak, že kontaktní osoba by měla mít přímé koxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xstatní členy orgánu. Bude se tedy zpravidla jednat o předsedu orgánu či jiného člena orgánu pověřeného vyřizováním těchto záležitostí. Porušení této xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxní jiné povinnosti, která je sankcionována zákonem.
Související ustanovení:
§ 18 až 21 - postup při podezřelém obchodu, systém vnitřních zásad
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx pojí nutnost tyto zavedené a uplatňované postupy aktualizovat a poskytovat o nich školení příslušným osobám, které pro povinnou osobu vykonávají činxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxnnou osobou na základě příkazního či jiného obdobného vztahu. Provázanost vnitřních zásad a postupů a školení vyplývá z doporučení FATF č. 18 (Methodoxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxící se školení zaměstnanců v článku 46 odst. 1. Podle tohoto ustanovení mají členské státy zajistit, aby povinné osoby přijaly opatření odpovídající sxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxké povinnostmi týkajícími se ochrany osobních údajů. Tato opatření mají zahrnovat průběžné školení pro tyto zaměstnance k tomu, aby měli lepší možnosx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxh: (i) před započetím výkonu práce na takové pozici a (ii) průběžně jednou za 12 kalendářních měsíců. V souvislosti s tím vzniká několik otázek.
Prvnx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxými obchody.
A minori ad maius
lze dovozovat, že tím, kdo se může setkat s podezřelým obchodem, je každý, kdo vykonává pro povinnou osobu jakoukoliv činxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxance a jiné osoby spolupracující s povinnou osobou na základě jiného právního titulu, jejichž náplň práce se alespoň zčásti týká činností, které subjexx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x identifikací nebo kontrolou, oznamováním podezřelého obchodu atd. Kromě těchto osob budou proškolovány i všechny osoby jim nadřízené za předpokladxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxisejících s AML/CFT. Na nejvyšší úrovni budou proškolovanými osobami členové statutárního orgánu, případně orgánu, který rozhoduje o příslušných oxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxné osoby než zaměstnanci jednající na základě příkazního či jiného obdobného vztahu, které přijímají
instrukce
povinné osoby a které se řídí zavedenxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxu povinnými osobami, které mají vlastní zavedené a uplatňované postupy podle § 21, a tudíž jsou samy také odpovědny za proškolení svých vlastních zaměsxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxlovány být nemusejí.
Další otázkou je, kdo má být školitelem. Školitelem je primárně povinná osoba a je na ní, jak proškolení zaměstnanců proběhne. xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxu, že obsah a cíle školení vyplývají ze zavedených a uplatňovaných postupů povinné osoby, je potřeba, aby školitel byl s nimi obeznámen - proto je i v přípxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxležitosti. Tyto náležitosti vycházejí ze zavedených a uplatňovaných postupů dle § 21. Vypracovává-li povinná osoba systém vnitřních zásad v písemné xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxislativy k AML/CFT, jak to vyžaduje xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxám. Je tedy nutno určit, kdy vzniká. Zákon uvádí, že se má proškolení uskutečnit jednou za 12 kalendářních měsíců a před zařazením zaměstnance na jeho prxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxnnosti smlouvy či té její části, která se týká spolupráce v oblastech dotčených AMLZ). Dále lze s ohledem na lhůty uvedené v § 21 odst. 2 a také povinnost pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxane povinnou osobou (viz komentář k § 21).
Nesplnění povinnosti podle § 23 odst. 1 až 3 představuje přestupek podle § 48 odst. 4 písm. b) a odst. 8.
xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xbchodu jejich kvalifikace jakožto povinné osoby zaniká. Proto se povinnosti podle tohoto paragrafu na uvedené osoby nevztahují.
K odst. 1
Toto usxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxutárního orgánu povinné osoby, případně vedoucí pobočky) jsou povinny v rámci výkonu své působnosti v povinné osobě jednat a přijímat rozhodnutí souvxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x navázáním korespondenčního vztahu se zahraniční úvěrovou, finanční nebo jinou obdobnou institucí, proto musí být proškolen ohledně příslušných rixxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pokrývajícími AML/CFT, a to i v rámci rozhodovací či manažerské činnosti.
K odst. 2
Vedle zaměstnanců a statutárního orgánu musejí být proškoleny x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí. Smyslem je obeznámit tyto jiné osoby s jednotlivými aspekty zavedených a uplatňovaných postupů, rizik a případně se systémem vnitřních zásad. Školxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxatňováním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xsobě, ale na základě tohoto zprostředkování pak tato druhá povinná osoba naváže s klientem vztah přímo. Zprostředkovatel a druhá povinná osoba v takovxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto odstavce více konkretizováno, aby bylo jasné, že školení se týká všech důležitých aspektů AML/CFT povinné osoby, nikoliv jen otázky týkající sx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xe jeho obsah by měl být určen na základě konkrétních faktorů povinné osoby a její činnosti a měl by zahrnovat rovněž základní informace o právních předpixxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xV. AML směrnice. Jedná se o snahu zajistit, aby povinná osoba byla po stanovenou dobu schopna prokázat, že ke školení došlo. Ustanovení se ale zdá poměrnx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá" není jasné, jak bude moci orgán veřejné moci vymáhat jeho splnění. Porušení této povxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx jasné, zda se musí jednat o prezenční listinu podepsanou všemi účastníky, nebo pouze interní seznam vyhotovený organizátorem školení, případně zda mx xxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxli" a byli schopni ve vymezené době potvrdit skutečnosti požadované podle odst. 4. Co se týče obsahu školení, není jasné, zda musí být zachycen v písemné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxk detailně musí být tento obsah zaznamenán.
Související ustanovení:
§ 6 - podezřelý obchod, § 21 - systém vnitřních zásad, § 48 odst. 4 písm. b) a xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxí jen velmi málo společných rysů. Zatímco první odstavec je obsažen v zákonu od jeho první verze, odstavec druhý vyplývá nově z čl. 41 odst. 3 IV. AML směrnxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí týkajících se konkrétního obchodu, ohledně nějž FAÚ provádí šetření. Tuto souvislost lze dovozovat také z ustanovení čl. 33 odst. 1 písm. b) IV. AML smxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxo žádosti veškeré potřebné informace v souladu s pravidly stanovenými příslušnými právními předpisy. Podnětem k požadování informací podle tohoto uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxe § 29c a násl. Povinnosti podle tohoto ustanovení představují prolomení smluvní povinnosti mlčenlivosti, případně povinnosti dodržovat obchodní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxávními předpisy regulujícími činnost FAÚ a netýká se jiných řízení prováděných jinými úřady nebo orgány. Netýká se ani povinnosti sdělování informacx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx
xxxxxxace poskytované podle tohoto ustanovení jsou těmi, které musí povinná osoba uchovávat 10, resp. pět let podle § 16.
Tato povinnost se s ohledem na ustxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxch, které jsou tam uvedeny. K tomu viz podrobněji komentář k těmto ustanovením.
Povinná osoba poskytne informace ve lhůtě stanovené FAÚ. O tom, že poxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxá rozhodnutí, v jehož rámci je FAÚ povinen držet se mezí stanovených obecnými ustanoveními správního řádu. V případě řízení o provádění správního dozoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxozovaný z ustanovení čl. 37 odst. 1 a 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tj. situace, kxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo soudu bude třeba rozlišovat, jestli se jedná o jednání aktivní, u kterého Ústavní soud ČR vykládá zákaz nucení k sebeobviňování přísněji (III. ÚS 528/xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xádného hospodáře, tj. mimo jiné tak, aby jí nevznikly další náklady. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat ve vztahu k zaměstnavateli mlčenlivost a tuto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxuje skutkovou podstatu přestupku podle § 45 odst. 1 písm. a), za nějž lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Aby ovšem byla povinnost způsobilá k tomu, žx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. v případě přístupu k informacím k zahájení kontrolního řízení podle kontrolního řádu.
K odst. 2
Povinnosti podle tohoto ustanovení jsou popsány x x xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí ohledně náležitostí poučení o zpracování osobních údajů se uplatní bez dalšího. Kupříkladu povinná osoba není oprávněna (a již vůbec není povinna) pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx že sdělení nesprávných údajů před navázáním obchodního vztahu či před provedením obchodu bude mít za důsledek, že se jedná o podezřelou transakci. Kroxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxhraně osobních údajů neuplatní [např. odst. 1 písm. b): "(...) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx § 24 odst. 2 je ve vztahu k uvedenému odstavci speciálním ustanovením. Ze stejného důvodu se neuplatní § 11 odst. 6 zák. o ochraně os. údajů (podezřelá txxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxny, a postačí odkaz na povinnosti podle AMLZ.
Související ustanovení:
§ 16 - uchovávání údajů povinnou osobou, § 18 - oznámení podezřelého obchxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxh, § 29c a násl. - účinnost Úřadu a dalších orgánů
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Toto ustanovení, které vzniklo na základě novely AMLZ účinné od 1.1.2017, lze systematicky rozdxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xa požadavek směrnice vztáhnout tyto povinnosti na všechny povinné osoby (a nikoliv tedy jen na finanční a úvěrové instituce) byla přesunuta do nově vznxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x x x xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxtuje ustanovení čl. 42 IV. AML směrnice a lze ji zařadit pod FATF doporučení č. 11.
V první části je vhodné upozornit na význam některých pojmů. Zatímcx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx x x x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxed subsidiary), česká právní úprava hovoří o dceřiné společnosti, jíž se ve smyslu § 74 odst. 2 z. o. k. rozumí obchodní
korporace
ovládaná jinou obchoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxímé vlastnictví podílu, jako například vztah babička-vnučka, ale i o jiný způsob ovládání, jakým může být například ovládání na základě dohody mezi spxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, kterým se "dceřiná společnost" řídí). Povinnosti podle tohoto ustanovení se tak vztahují na jakýkoliv typ ovládání ve smyslu zákona o obchodních korxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xedy nutně jednat pouze o institucionalizovanou formu působení.
Povinnosti podle § 24a odst. 1 až 3 jsou úzce spjaty s povinnostmi podle § 21 a § 21a, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxci se vztahují na všechny povinné osoby, které mají pobočky nebo dceřiné společnosti ve státech jiných než těch, které jsou součástí Evropského hospodxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxcenná požadavkům Evropské unie; (ii) uplatňování opatření pro uchovávání záznamů, která jsou alespoň rovnocenná požadavkům Evropské unie; (iii) přxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xV. AML směrnice mnohem užší. Směrnice totiž požaduje, aby byly ve třetí zemi prosazeny všechny požadavky, které je povinna plnit povinná osoba v České rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi uvedené ad (i) a (ii) výše v dceřiné společnosti. Povinná osoba totiž ve většině případů zřejmě nebude statutárním orgánem dceřiné společnosti a nemuxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xemí" byla Česká republika).
Kompetence
společníka/akcionáře se mohou stát od státu lišit. Nesplnění této povinnosti přitom představuje správní dexxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx což by znamenalo, že tyto postupy musejí být v dceřiné společnosti zavedeny, a nejsou-li, jedná se o porušení povinnosti bez ohledu na to, zda to mohla, čx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xaké je to možné, aby byly požadované postupy zavedeny; bude se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xejí statutární nebo jiný obdobný orgán, který bude ve většině případů odpovědný vůči společnosti za případnou škodu, kterou jí způsobí porušením povixxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxní povinností podle tohoto odstavce) a zájmy společnosti (např. nejnižší náklady, nejvyšší zisk) je konflikt, a pouhá výměna člena orgánu k překonání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxládání, a pokud se jí nedaří prosadit plnění náležitostí požadovaných v tomto odstavci, měla by se takového "infikovaného" vlivu zbavit.
Výše uvedxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtření, neboť zmiňovaný konflikt může nastat také tehdy, když právní předpisy takové chování povolují, avšak osoba, která je odpovědná za chod společnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxde výklad uvedený v druhé výše popsané variantě, tj. povinnost vyvinout nejvyšší úsilí, a nikoliv odpovědnost za výsledek, pokud ho ovládající osoba nxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvantních informací o uplatňovaných metodách a postupech představuje přestupek podle § 45 odst. 1 písm. b).
K odst. 2
Nedovolují-li právní předpisx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxy to sice právní předpisy dovolují, avšak povinná osoba nemá dostatečné
kompetence
k tomu, aby uplatňování příslušných jednání bylo možné prosadit)x xxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxnosti vzniká v okamžiku, kdy se povinná osoba o nedovolenosti dozví nebo se mohla s ohledem na své možnosti (a povinnost jednat v rámci nejvyššího úsilí pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xovinnosti splněny;
-
přijmout doplňková opatření (v rámci svého systému vnitřních zásad, resp. zásad, které uplatňuje, a hodnocení rizik) k zabrxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxicí, která v čl. 45 odst. 5 uvádí, že členský stát má požadovat od povinné osoby, aby nevytvářela, případně ukončila obchodní vztahy, neprováděla obchoxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxný obchod a aby ani nevznikl žádný obchodní vztah, který by představoval riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxm státě. Dojde-li k porušení těchto povinností, bude se jednat o porušení jednak právních předpisů státu, ve kterém má povinná osoba pobočku / dceřinou xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxolečností viz komentář k odst. 1.
Porušení povinnosti představuje přestupek ve smyslu § 45 odst. 1 písm. d).
K odst. 4
Tento odstavec přímo souvixx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xkutečnosti požadované v tomto odstavci, má být pětiletá. Na rozdíl od § 16 neumožňuje tuto lhůtu prodloužit až na 10 let. Z povahy věci je ale logické, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxhranu osobních údajů.
Směrnice také požaduje, aby byla povinná osoba schopna odpovídat i na dotazy jiných orgánů než jen FAÚ. V důvodové zprávě je uvxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvolenou podle § 22.
Porušení povinnosti je přestupkem podle § 45 odst. 1 písm. a).
Související ustanovení:
§ 16 - uchovávání údajů povinnou oxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx předpisy:
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xx x xx xxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x úvěrových a finančních institucích
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Ustanovení reaguje na čl. 52 odst. 4 Úmluvy OSN proti korupci pxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxt přiměřená a účinná opatření k tomu, aby za pomoci svých regulačních orgánů a orgánů bank předešel zřizování bank, jež neprovozují činnost a nejsou přixxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xo korespondenčních bankovních vztahů s takovými institucemi nebo v nich pokračovat, a zabránily navazování vztahů se zahraničními finančními instixxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxkladem ustanovení je také čl. 24 a čl. 19 IV. AML směrnice a dále doporučení FATF č. 13.
Korespondenčním vztahem se ve smyslu doporučení FATF č. 13 a souxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx x xdst. 8 písm. a) IV. AML směrnice v tom smyslu, že se jedná mimo jiné o poskytování běžného nebo jiného závazkového účtu a souvisejících služeb, jako je řízxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ustanovení se rovněž jedná nejen o vztahy mezi úvěrovými institucemi, ale i mezi jakýmikoliv finančními institucemi a úvěrovými institucemi, nebo doxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxí služby, včetně vztahů vytvořených za účelem transakcí s cennými papíry a převodu finančních prostředků.
Z uvedeného důvodu lze dovozovat, že totx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx a jinou osobou, která poskytuje jakékoliv služby v zahraničí, jež by ji jinak v České republice kvalifikovaly jako finanční nebo úvěrovou instituci, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxy AMLZ xx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx se v konkrétním případě jedná o korespondenční vztah, bude záviset na konkrétních okolnostech. Mělo by se ale jednat o případy, kdy na základě takového xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxelem bude, aby banka beneficienta beneficientovi oznámila existenci akreditivu, který sama prověří, a nevznikne jí z takového oznámení žádná povinnxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxzání korespondenčního vztahu, ale i v průběhu jeho existence, a to v souladu s příslušnými riziky, která s ohledem na teritoriální a věcné aspekty tohotx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxhlednění těchto korespondenčních vztahů a postupů povinné osoby ohledně nich.
K odst. 1
První odstavec navazuje na čl. 24 IV. AML směrnice. Z tohotx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xísm. a) až c). Za účelem tohoto testování (ať již před navázáním korespondenčního vztahu, či v jeho průběhu) musí povinná osoba přijmout vhodná opatřenxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxré korespondenční instituce (zdánlivě) působí, jakož i na jiných okolnostech. Korespondenční instituce navíc bude považována za klienta, neboť s ní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxadně kontrolu atd.). Opatření by měla zahrnovat i periodicitu, v jaké má docházet k ověřování.
Při zavádění, uplatňování a případné aktualizaci těxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobilost zahraniční korespondenční instituce, lze se domnívat, že taková instituce by měla být považována za nezpůsobilou a tuzemská povinná osoxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx skupiny, měla by výše uvedenou povinnost dodržovat ve vztahu ke každé společnosti/pobočce zvlášť.
K odst. 2
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx přezkumu je nastaven dostatečně obecně tak, aby povinná osoba byla při jeho provádění povinna zohlednit i výsledky svého hodnocení rizik a také postupx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxná osoba plnit nejen před navazováním korespondenčního vztahu, nýbrž i po něm, a to průběžně v rozsahu, v jakém to bude potřebné pro plnění povinností uvxxxxxxx x xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xdy dochází k navázání korespondenčního vztahu. Tento souhlas musí být dostatečně určitý a musí popisovat, co bude jeho předmětem. Případné rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxhraniční osoby působící v České republice lze dovozovat, že v případě pobočky zahraniční osoby stačí souhlas statutárního orgánu; je-li udělen, není xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xy ale byl udělen definicí určité skupiny osob, bude se vztahovat pouze k těm subjektům a jejich pobočkám, které v době udělení souhlasu byly součástí takxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxho souhlasu.
K odst. 4
Při zřizování korespondenčních vztahů má povinnosti podle AMLZ i Česká národní banka. Tímto ustanovením se ČNB dostává do zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmi, na druhé straně je sama povinna plnit některé povinnosti vztahující se na povinné osoby (viz zejména výkon správního dozoru podle § 35). Nad ČNB by tax x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxnanční instituce), § 21 - systém vnitřních zásad, § 21a - hodnocení rizik
Související předpisy:
čl. 52 odst. 4 Úmluvy OSN proti korupci
Daxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxtáře je ke dni 5.6.2018.
Ustanovení § 26 a § 27 upravuje zvláštní režim povinností povinných osob definovaných v § 2 odst. 1 písm. e) až g).
Zaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxádění další činnosti exekutora (§ 74 a násl. exekučního řádu) nebo při provádění úschovy peněz, cenných papírů nebo jiného majetku (§ 75 exekučního řádxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxt podezřelé transakce, pokud informaci získaly v podmínkách, kdy podléhají profesní mlčenlivosti nebo podléhají profesnímu tajemství. Tyto případx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxenta nebo brání či zastupuje klienta v příslušném řízení.
Obdobnou úpravu obsahuje i čl. 14 odst. 4 a čl. 34 odst. 2 IV. AML směrnice.
Auditor
, účetxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xviz výklad k § 2).
V této souvislosti je nutno upozornit na rozdílnou míru možnosti zjistit podezřelý obchod při vykonávání jednotlivých profesí. Zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxu transakci. Ve většině případů má legalizace výnosů z trestné činnosti pouze nepřímý vliv na finanční výkazy klientů (například v podobě potenciálníxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxu záznamy společnosti věrným obrazem jejích činností, proto jsou jejich možnosti zjistit podezřelý obchod širší. Daňový poradce bude mít jako podklax xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx jediní z této skupiny nejsou povinně sdružováni v rámci profesní samosprávy; ačkoliv existuje například komora certifikovaných účetních, členství x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxisem jsou regulovány zvláštními zákony.
K odst. 1
Ustanovení upravuje rozsah, v jakém členové uvedených profesí nemusejí provést oznámení podezxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxinné osoby tak sice musejí provést oznámení nebo poskytnout informace či přístup, avšak rozsah informací, které musejí sdělit, případně zpřístupnitx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxat i na další související povinnosti podle AMLZ, včetně povinnosti identifikace, kontroly, uchování údajů, zavedení a uplatňování postupů a zásad (v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxch činností souvisejících s poskytováním poradenských služeb týkajících se zjišťování postavení a rizik klienta a poradenství, jak tato rizika vyřexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xouze v jednom případě, a to za předpokladu naplnění podmínky v odst. 2.
K odst. 2
Jediný případ, kdy jsou povinné osoby regulované tímto ustanovením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xinancování terorismu. Taková situace nastane zřejmě pouze výjimečně; navíc je pravděpodobné, že povinná osoba takové poradenství nepřevezme, nebox xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxpoužije ani v případě úschov prováděných exekutorem (§ 75 exekučního řádu).
K odst. 3
Upřesnění způsobu oznámení obsahují příslušné vnitřní předxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komora daňových poradců vydala vnitřní směrnici k oznamování podezřelých oxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxhny náležitosti, komora je povinna na to povinnou osobu upozornit. V takovém případě se má za to, že oznámení nebylo podáno, a povinná osoba tak porušuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx aby příslušná profesní komora mohla prověřit, zda není v rozporu s odst. 1 nebo s § 18 odst. 1.
Komora je povinna předat informace FAÚ bez zbytečného odxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxch dnů.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. e) - povinné osoby (
auditor
), § 18 - oznámení podezřelého obchodu, § 27 - zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xxxxxxxí ustanovení o advokátech a notářích
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Stejně jako povinné osoby uvedené v § 26 i toto ustanovení vychxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxaly v podmínkách, kdy podléhají profesní mlčenlivosti nebo podléhají profesnímu tajemství. Tyto případy by přitom měly být definovány jednotlivými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxšném řízení. Obdobnou úpravu obsahuje také čl. 14 odst. 4 a čl. 34 odst. 2 IV. AML směrnice. Ustanovení tohoto paragrafu, jakož i § 37 byla do AMLZ zapracxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx povinnou osobou vždy a bez dalšího. Podle § 2 odst. 1 písm. g) se jedná pouze o případy, kdy jedná jménem nebo na účet klienta při vyjmenovaných hmotněpráxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxi"). Podle výkladové praxe FAÚ se opravdu musí jednat o jednání jménem klienta. Pouhá účast na jednáních týkajících se možného jednání jménem nebo na účxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxh jeho povinností je omezen povahou těchto činností, při jejichž provádění se podle právních předpisů vyžaduje dodržování mlčenlivosti ve vztahu k inxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx x x x
xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xdst. 1 (oznámení podezřelého obchodu) nebo § 24 odst. 1 (poskytnutí informací, resp. přístupu k informacím FAÚ) se neuplatní pro informace, které adxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxni plnit povinnosti uvedené v těchto paragrafech, avšak rozsah, v jakém musejí tyto povinnosti splnit, je věcně omezen tak, že určité informace nemusí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx i na jiné povinnosti podle tohoto zákona; například zákon výslovně neuvádí, že advokát, resp. notář není povinen uchovávat informace podle § 16 získaxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xylo by zbytečné je uchovávat. Tím ale není dotčena povinnost advokátů, resp. notářů uchovávat informace a dokumentaci související s výkonem profese pxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které advokát, resp. notář činí jako právní poradenské služby, resp. služby právního zastoupení v soudním či trestním řízení pro, pro svého klienta. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxné soudnímu a trestněprávnímu řízení. To, že tato ustanovení se obdobně použijí i na jiná řízení, lze ale dovodit z výkladové poznámky k doporučení FATF xx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF.
V praxi by mělo omezení povinností podle odst. 1 a 2 fungovat tak, že (i) posouzení otázky, zdali je advokát nebo notář povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxtován toliko takovými informacemi, které nezískal činnostmi popsanými v odst. 1 nebo 2 nebo v souvislosti s nimi. Právě použití spojení "v souvislosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxvislosti s činnostmi uvedenými v odst. 1 a 2. Hranice mezi tím, co bylo získáno v souvislosti s poradenskými činnostmi a v důsledku hmotněprávního zastoxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyjmenovaných v odst. 1, resp. odst. 2, a zároveň v rámci činností, které ho definují jako povinnou osobu dle § 2 odst. 1 písm. g), je povinen i ve vztahu k těxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxsp. notář vedl své záznamy ohledně informací zjišťovaných při činnostech podléhající režimu AMLZ odděleně.
Je otázkou, proč tato ustanovení výsxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mohou představovat advokátní tajemství. Je pravděpodobné, že zde zákonodárce vycházel z toho, že informace o existenci obchodního vztahu (tj. vyjmexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xedná pouze o skutečnosti související s činnostmi podle § 2 odst. 1 písm. g), a nikoliv s činnostmi uvedenými v § 27 odst. 1 nebo 2.
K odst. 3 a 4
Odst. 2 ráxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxevším tedy advokát, resp. notář neoznamuje podezřelý obchod FAÚ, nýbrž příslušné komoře, které je členem. Komora následně přezkoumává soulad oznámexx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxmory bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi dní poté, co z učiněného oznámení dovozuje existenci podezřelého obchodu (bez ohledu na kompletnost xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxdstavenstva ČAK č. 2/2008 Věstníku a ve vztahu k notářům usnesení prezidia NKČR č. P 4-5/2009.
Také poskytování informací se děje prostřednictvím pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí:
§ 2 odst. 1 písm. g) - povinné osoby, § 9 - kontrola klienta, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xoudního exekutora nebo daňového poradce
Literatura:
SÁBLÍK, M. Notář a zákon číslo 253/2008 Sb.
Ad Notam
. 2012, č. 4, s. 3.
Další zdroje:
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx ustanovení je omezit povinnosti povinné osoby podle § 2 odst. 2 písm. c) a d) pouze na takové, které jsou s ohledem na definici této povinné osoby přiléhxxxx
xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxních peněz v oběhu představuje přibližně 4 biliony USD, přičemž z celkového počtu všech transakcí představují hotovostní transakce 46-82% a celkové mxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxdní surovinu pro většinu kriminálních činností a uvedl, že fyzický přeshraniční přesun hotovosti představuje jednu z nejstarších a nejzákladnějšícx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxt s platbami 10 000 EUR a vyššími. V jiných zemích mohou být ale částky nižší - např. ve Francii se jedná o 1 000 EUR.
Definice povinné osoby podle § 2 odst. x xxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxd v hotovosti ve výši 10 000 EUR a vyšší; obchodem se ale rozumí jednání povinné osoby s jinou osobou, pokud takové jednání směřuje k nakládání s majetkem txxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxěřuje k nakládání s majetkem jiné osoby nebo k poskytnutí služby této jiné osobě (§ 4 odst. 1). Avšak v daném případě xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxosti nebo také platbu uskutečněnou povinnou osobou vůči třetí osobě, pokud její hodnota přesahuje 10 000 EUR.
Navíc ve všech ostatních případech stxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xotovosti.
Výše uvedené výkladové problémy by měly být řešeny s přihlédnutím k nutnosti eurokonformního výkladu IV. AML směrnice, konkrétně čl. 2 oxxxx x xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v částce 10 000 EUR a více. Jinými slovy, aby subjekt uskutečňující transakci, při které se platí hotovostí, byl povinnou osobou, musí v souvislosti s tíx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxliv transakce) vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou zejména drahé kovy nebo drahé kameny. Je otázkou, jestli se bude jednat i o jiné platební prostřxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx. Ustanovení je navíc třeba vykládat i v souvislosti s Doporučeními FATF, která konkrétně v doporučení č. 29 (str. 99) nepřímo vyžadují zavést opatření xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxatba rozdělena na několik samostatných plnění, je hodnotou obchodu jejich součet, pokud tato plnění spolu souvisejí (§ 54 odst. 4). V případě nájemnícxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x.
S ohledem na definici povinné osoby pouze
ad hoc
ve vztahu ke konkrétnímu obchodu je nezbytné příslušným způsobem upravit její povinnosti tak, abx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxečnění obchodu, do tohoto okamžiku povinnou osobou není (a do uskutečnění hotovostní transakce ani neví, že jí bude), a tudíž není ani povinna plnit obexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxchodu, jako například hodnocení rizik či zavedení a uplatňování příslušných postupů pro účely AML/CFT. Naopak při a po uskutečnění jednotlivého obchxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xdst. 1 - další pojmy (obchod)
Další zdroje:
- FATF Report: Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash. Říjen 2015. Dostupné xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxtanovení o provozování peněžních poštovních služeb
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Doporučení FATF č. 28 vyžaduje, aby jednotlivx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xřísnosti vůči jednotlivým typům subjektů má být stanovena na základě posouzení příslušných rizik vyplývajících z jejich činnosti. Zároveň mají přísxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxky či skutečnými majiteli podstatné části podílů v povinné osobě, případně jiným způsobem ji ovládaly či byly oprávněny ji řídit. Jako příklad způsobux xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxL směrnice čl. 47 odst. 2, v němž požaduje, aby členské státy (prostřednictvím příslušných orgánů) zajistily, že osoby, jež jsou v manažerské funkci či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxkládáním a řízením společností a osoby provozující hazardní hry byly bezúhonné. Dále také v čl. 47 odst. 3 IV. AML směrnice vyžaduje, aby osoby, které spxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxrá vykonává činnost auditora, účetního poradce a daňového poradce [čl. 2 odst. 1 bod 3 písm. a)], dále notáře a advokáta [čl. 2 odst. 1 bod 3 písm. b)] a osobx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx stanoveno tak, aby reflektovalo nutnost ochránit povinnou osobu od jejího zneužití řídící osobou nebo skutečným majitelem pro trestní činnost.
Pxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony (u provozovatele hazardních her se jedná o § 88 zák. o hazard. hrách, u směnárenské činnosti § x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxradce a služby související se zakládáním a řízením společností představují volnou živnost; k získání oprávnění postačí pouze oznámení živnostenskéxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xouze právnická osoba a její statutární orgán. Zákon nepožaduje doložení bezúhonnosti skutečného majitele; v tomto ohledu tedy není IV. AML směrnice pxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxích službách. Jednou z podmínek pro provádění poštovních služeb je bezúhonnost [§ 17 odst. 2 písm. b) zmíněného zákona]. Ta se ale vztahuje pouze na přísxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxvních služeb při poskytování služeb podle § 1 odst. 2 věta poslední zákona o poštovních službách byla obsažena v AMLZ, když ostatní povinné osoby podle xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxů na prokazování bezúhonnosti (například v živnostenském zákoně jsou požadavky na její prokazování stanoveny jinak než v § 29 odst. 4 AMLZ - srov. § 6 odxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxveny méně přísně, než to vyžaduje IV. AML směrnice nebo Doporučení FATF. Z textace tohoto ustanovení totiž vyplývá, že podmínkou pro výkon činnosti je pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi osobami [ostatně § 17 odst. 2 písm. b) zákona o poštovních službách takové ustanovení obsahuje]. V praxi se tedy může stát, že ačkoliv při udělování osxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxstný čin). V takovém případě jí AMLZ nepřikazuje ani oznámit takovou skutečnost FAÚ, ani zajistit, aby tato osoba byla nahrazena osobou jinou.
Je oxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxy. Text odst. 1 lze vykládat oběma způsoby, avšak s ohledem na formulaci "na žádost osoby, která hodlá tuto činnost vykonávat" lze ve spojení s § 57 odst. 2 x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxnou, a to před zahájením činnosti. V opačném případě by bylo nutno výslovně v zákoně uvést, že při každé změně osob, které byly předmětem ověření při řízexx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxa podmíněna vydáním nového osvědčení.
K odst. 3 a 4
Definice bezúhonnosti odpovídá definici obsažené v § 6 odst. 2 živnostenského zákona. Jak uvedexx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo činu z nedbalosti, který způsobuje ztrátu bezúhonnosti, musí souviset s předmětem podnikání. Je otázkou, zda se jedná o poštovní služby obecně, anebx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxat, že se jedná o poštovní služby jako celek, protože jen ty jsou kvalifikovány jako předmět podnikání. S přihlédnutím k teleologickému výkladu je ale nxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxovních služeb se nejeví jako riskantní z pohledu AML/CFT.
Prokazování bezúhonnosti je upraveno s drobnými odchylkami oproti § 6 odst. 3 a § 46 písm. xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vyžadován, pokud se kdykoliv v průběhu posledních pěti let příslušná osoba nepřetržitě zdržovala v jiné zemi. Zajímavý je požadavek čestného prohlášxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xestného prohlášení není vyžadován úředně ověřený podpis, a tudíž ani zajištění vyššího ověření.
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx x8.
Zvláštní ustanovení o národním správci
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
K odst. 1
Národním správcem jakožto povinnou xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xpolečnost OTE, a.s.), a to pouze v rozsahu činností, které provádí podle výše uvedeného zákona.
Národní správce byl jako povinná osoba zaveden do AMxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxvce. Povinnosti podle čl. 98 se vztahují na národního správce, členy jeho statutárního orgánu a jeho řídící osoby, jakož i zaměstnance. Nařízení výsloxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xrestné činnosti či financováním terorismu, jakož i jakékoliv jiné trestné činnosti a aby poskytoval příslušným odpovědným národním orgánům informaxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxch povinností, ale i ostatních povinností uvedených v odst. 2 ve vztahu speciality ke zbytku zákona, a povinnosti povinné osoby jsou tak v tomto ustanovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti pro jiné osoby (například rozsah uchovávaných informací je v odst. 1 mnohem užší než ten, který je vyžadován v § 16). Chybí zde kopie dokladů předložxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xárodní správce musí tyto doklady uchovávat (viz komentář k § 16).
K odst. 2
Jedná se o komplexní vymezení povinností národního správce podle AMLZ. Pxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtifikace klienta. Co se týká systému vnitřní kontroly a komunikace podle § 21 odst. 1, je nutno zmínit, že součástí takového systému má být i hodnocení rixxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxí rizik vypracovat, takže tato povinnost, byť nepřímo, dopadá i na národního správce.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. k) - povinné osobx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xákon),
Uchovávání údajů o skutečném majitexx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxnovené se totiž nedotýkají toliko povinných osob, nýbrž veškerých právnických osob, svěřenských správců či jiných osob v obdobném postavení působícxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxnost související s existencí právnické osoby).
Tyto povinnosti vyplývají jednak z doporučení FATF č. 24 a 25, jež vyžadují, aby byla přijata opatřexx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxsti a financování terorismu, a to zejména tak, aby byly k dispozici dostatečné, přesné a včasné informace o skutečných majitelích a vlivu na právní osobxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xen v prvním odstavci požaduje, aby členské státy zajistily, aby právnické osoby a jiné entity založené na jejich území byly povinny získat a uchovávat vxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxtovat vedle informací o svém formálním vlastníkovi také informace o svém skutečném majiteli v rámci provádění identifikace a kontroly ze strany povinxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ve třetím a čtvrtém odstavci čl. 30 je pak vyžadováno, aby členské státy zajistily uchovávání těchto informací v centrálním rejstříku, a uvádí se, že texxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxifikace a kontroly a (iii) a jakékoliv další osobě, která prokáže, že má pro to oprávněný zájem [informace v případě dle bodu (iii) smějí být poskytnuty jxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xouze na informace o skutečném majiteli uvedené v rejstříku. Tyto informace si musí povinná osoba ověřit a případně i sama zjistit v souladu s hodnocením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem zpřístupnění informace vedlo k riziku podvodu, únosu, vydírání, násilí nebo zastrašování, nebo pokud je skuxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xeřejný orgán.
K odst. 1
Každá právnická osoba je povinna vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje o svých skutečných majitelích. Tato povinnosx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvávat dokumenty, na základě kterých dospěla k závěru, že konkrétní osoba je jejím skutečným majitelem, a také musí být schopna odůvodnit, jak k takové ixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xoplněného i o další dokumenty prokazující totožnost skutečného majitele. Rozsah informací, které musejí být vedeny, by měl odpovídat požadavkům dle x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x skutečných majitelích a mít k dispozici všechny dokumenty s tím související. Aby toto dokázala splnit, musí být schopna své společníky či akcionáře přxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xádného hospodáře. Společníci by měli být povinni údaje, které vedou ke skutečnému majiteli, poskytnout společnosti v rámci povinnosti loajality, avxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxací o skutečných majitelích je vtělit povinnost společníků sdělovat je společnosti přímo do zakladatelského právního jednání právnické osoby. Zaklxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí.
Zatímco údaje týkající se totožnosti skutečného majitele je právnická osoba povinna oznámit příslušnému veřejnému rejstříku, ke kterému má přxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele) právnická osoba sděluje pouze orgánům uvedeným v odst. 5, případně povinným osobám v rámci provádění kontroly.
Právnická osoba musí údaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvnické osobě aktuální informace a dokumenty k jejich prokázání, jakož i poskytovat potřebná vysvětlení.
Pokud se týká rozsahu zjišťování údajů o sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxba nebo její ovládající osoba osobou, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na kapitálovém trhu, a má-li tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxování informací zajišťuje dostatečnou transparentnost ohledně skutečných majitelů, ověřování skutečného majitele není podle doporučení FATF č. 1x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxkazující výše uvedenou skutečnost.
K odst. 2
Tento odstavec obsahuje obdobné požadavky jako odst. 1, avšak vztahuje se na svěřenské fondy nebo jinx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxažena na svěřenského správce nebo osobu v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání.
K odst. 3 a 5
Poměrně závažné důsledky pro právnickox xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx (minimálně) 10 let od zániku tohoto skutečného majitele.
Takto nastavená lhůta se jeví jako zcela nepřiměřená. Ani Doporučení FATF, ani IV. AML směxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxázení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, neboť jejich činnost je vysoce riziková; je otázkou, proč právnické osoby, které xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xak dlouhou dobu. Právnická osoba navíc bude tyto informace zapisovat do veřejného rejstříku, takže příslušný orgán si je může z rejstříku vyžádat.
xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnosti by mělo být prověřeno, zda společnost tyto informace (za poměrně dlouhou uplynulou dobu) má k dispozici, a kupující by měl požadovat jejich předáxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxní všech dokladů a informací souvisejících s identitou jejich skutečného majitele za dobu (i) deseti let a dále (ii) veškerou dobu, po kterou byl jakýkoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxé, že se může jednat i o desítky let.
Zákon také neřeší, co se stane s povinností uchovávat tyto informace/dokumenty v případě, že dojde k zániku spolexxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxeré jsou právnická osoba / svěřenský či jiný obdobný správce povinni uchovávat. Textace odst. 5 je poněkud matoucí, co se týče povinnosti sdělovat tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxjít k navázání obchodního vztahu či k uskutečňování obchodů, případně že k nim dojde a je nutné průběžně ověřovat informace a dokumenty, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxných rejstřících stanoví podrobně rozsah a způsob zápisu skutečného majitele v ustanoveních § 118b až § 118j. Je nutno upozornit, že rozsah stanovený xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxat podle odst. 3.
Další zdroje:
- Doporučení FATF č. 10, č. 24 a č. 25.
xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx.
K odst. 1 a 4
FAÚ je právním nástupcem Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR, který byl zřízen vyhláškou MF č. 183/1996 Sb. ze dne xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodního práva a který zanikl ke dni 31.12.2016.
Pojem "finanční zpravodajská jednotka" neboli "Financial Intelligence Unit" (běžně užívaxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxinavých peněz a financování terorismu. Tyto odkazy v zásadě označují takovou jednotku za vnitrostátní ústřední jednotku odpovědnou či pověřenou přixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxánům.
Finanční analytický útvar byl součástí Ministerstva financí jako jeden z jeho odborů, doléhala tak na něj veškerá personální a i většina techxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxčné záruky nezávislosti a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxpertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. ČR byla hodnocena naposledy v roce 2010, tj. počtvrté od 1997. Další xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxsí být provozně nezávislá a samostatná, to znamená, že musí mít pravomoc a schopnost vykonávat své funkce volně, včetně schopnosti samostatně rozhodoxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xřadu jako správního úřadu v podřízenosti MF.
Tento úřad nadále plní onu funkci finanční zpravodajské jednotky ve smyslu mezinárodního práva a právx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xF, které je jeho nadřízeným služebním úřadem ve smyslu zákona o státní službě (FAÚ je správním úřadem podle § 3 zmíněného zákona). Není tedy ústředním oxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxpubliky) a nemá ani samostatnou právní osobnost. Jeho činnost je materiálně, administrativně a finančně zajišťována MF (viz odst. 4 tohoto paragrafux x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxovený odbor MF (odbor 32 - Daňová
legislativa
).
V čele FAÚ stojí ředitel (§ 29d), kterému jsou podřízeny dva odbory a jedno samostatné oddělení (Kancxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxýza II.
K odst. 2
Činnost FAÚ je vymezena a příslušné
kompetence
jsou mu svěřeny zejména AMLZ, zákonem o provádění mezinárodních sankcí, příslušnxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxných osob a dalších podnětů, kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích, legislativní činnost v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx koordinace při provádění mezinárodních sankcí.
Toto ustanovení je především naplněním požadavku zakotvení nezávislosti finanční zpravodajskx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxat o ně a sdílet je.
K xxxxx x
xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxí, bankovní, daňové, obchodní a informace z trestního řízení. FAÚ z tohoto důvodu musí zavést taková organizační, personální a jiná opatření, která zaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx informací
Související předpisy:
čl. 32 IV. AML směrnice,
čl. 2 rozhodnutí Rady ze dne 17.10.2000 o způsobech spolupráce mezi finančními zpravxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Doporučení FATF č. 29.
(Ředitel)
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
V čele FAÚ stojí ředitel, který je státním zaměxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Jmenování ředitele se řídí § 54 a jeho odvolání § 60 zák. o státní službě. Předpokladem pro výkon funkce je naplnění požadavků stanovených zákonem o stxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní magisterského směru, zdravotní způsobilost a odpovídající praxe ve státních nebo obdobných orgánech. Služebním předpisem je navíc stanoven požaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx přibližně 60 zaměstnanců, většina z nich (vyjma těch, kteří mají na starosti provozní záležitosti FAÚ) jsou rovněž státní zaměstnanci, jejich výběr, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxžadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajeni' Vyhrazené až Tajné v souladu se zákonem o ochraně utajovaných informacxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx informací
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
K odst. 1
FAÚ má zákonnou možnost vyžadovat pro účely plnění svých povinností informace od Polxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxonem vyloučeno. Může se jednat i o utajovanou informaci dle zákona o ochraně utajovaných informací, podléhající různému stupni utajení. Není vyloučexx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxněným způsobem definován v § 12 obč. zák. jako "orgán vykonávající veřejnou moc" a mezi orgány veřejné moci je řazen i soud. Ústavní soud definoval orgáx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxmínek ji může uskutečňovat rovněž prostřednictvím dalších subjektů. Kritérium pro určení, zdali jiný subjekt koná jako orgán veřejné/státní moci je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xtát do těchto práv a povinností zasahovat."
Mezi takové orgány se řadí i orgány veřejnoprávních korporací (obcí a krajů), které jsou při výkonu pravxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxat, nebrání-li jim v tom zvláštní zákon.
K odst. 2
Dle § 53 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, má správce daně u informací získaných při správě daní prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxladně informovat FAÚ. Ačkoli se nejedná o podání oznámení podezřelého obchodu podle § 18, lze dovodit, že by takové předání informace mělo obsahovat stxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxxx x xx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxe výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu a pro efektivní výkon správního dozoru je zapotřebí přístup k širšímu spektru informací. Důležxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxon z tohoto důvodu umožňuje dálkový a nepřetržitý přístup ke zde vyjmenovaným informačním systémům a základním registrům.
K odst. 6
Zpravodajská xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xá povinnost takové oznámení šetřit stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako oznámení podezřelého obchodu podle § 18. S výsledkem takového ošetření mxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxsti, § 55 - závěrečná ustanovení
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxavní soud ČSFR, a v němž veřejnou moc definoval zejména jako takovou moc, "která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxtí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu. Veřejnou moc vykonává stát především prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní a za určitxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxst, zda konkrétní subjekt rozhoduje o právech a povinnostech jiných osob a tato rozhodnutí jsou státní mocí vynutitelná, nebo zda může stát do těchto prxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xrvalému a opakujícímu se výkonu činnosti" (srov. Ústavní soud ČSFR, Sbírka usnesení a nálezů, č. 1, Brno, 1992, str. 11).
V daném případě nemohlo dojít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxech práva veřejného.
Princip "co není výslovně zákonem zakázáno, je povoleno" se vztahuje toliko na osoby soukromého práva (čl. 2 odst. 3 Listiny), prx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxstních poplatků Obecní úřad P. vystupoval jako orgán veřejné moci, který vůči stěžovateli vydal autoritativní rozhodnutí a stěžovatel proto nemohl jxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
Hodnocení rizik na úrovni České republiky
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Hodnocení rizik a tzv. risk-based approaxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxhlédnutím ke konkrétním rizikům.
Posouzení rizik se provádí na třech hlavních úrovních. Nejvyšší úroveň představuje hodnocení rizik na úrovni Evxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxrvna 2017 a následně má být aktualizováno vždy, kdy to bude potřeba, nejpozději však do dvou let od poslední verze. Další úrovní, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxu koordinovaného FAÚ. Třetí, avšak neméně důležitou úrovní je hodnocení rizik na úrovni jednotlivých povinných osob podle čl. 8 IV. AML směrnice, jež jx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xomise podle čl. 9 IV. AML směrnice. V souvislosti s tím Evropská komise přijala nařízení 2016/1675, které obsahuje identifikaci těchto třetích zemí.
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxá z odst. 2, 4 a 5 tohoto ustanovení. Navíc, jak vyplývá z § 30a, FAÚ je koordinátorem, přičemž na procesu se svými vstupy a hodnocením účastní i další subjexxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxm řízení a ostatní zainteresované státní orgány a další instituce, ale i v podobě odpovědí na dotazy FAÚ formou dotazníku, formou účasti v menších specixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx které vypracovávají příslušné zprávy a následně mají právo vznášet k příslušným částem finální zprávy připomínky.
Při vypracování národního hodxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx and Terrorist Financing Risk Assessment je z února 2013).
Ohledně definice jednotlivých pojmů souvisejících s hodnocením rizik a souvisejících pxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxe 2016, kterou vláda ČR schválila na svém zasedání 9.1.2017. Jako nejvýznamnější závěry v rámci hodnocení rizik jsou uváděny daňová trestná činnost a nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxové a s vysokou mírou pravděpodobnosti výskytu uvádějí podvody, phishing a navazující legalizační techniky (viz. Zpráva o prvním kole procesu Národnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxně uplatňovaných opatření mezi povinnými osobami vykazují právnické a poradenské profese a také někteří provozovatelé hazardních her.
Národní hxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxístupná jednotlivým povinným osobám či odpovědným orgánům v závislosti na povaze jejich činnosti či působnosti.
České orgány by měly vycházet i z dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo hodnocení rizik podle § 21a.
K aktualizaci národního hodnocení rizik by mělo docházet periodicky; zákon ani IV. AML směrnice žádnou lhůtu nestanoxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovněž zohlednit ve svých národních zprávách.
Národní zpráva a její aktualizace se předkládá k projednání Vládě ČR. V důvodové zprávě se uvádí, že pxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxně úkolovat své členy a další instituce. Není nezbytné, aby hodnocení rizik vláda také schválila; měla by ho ale vzít na vědomí.
Související ustanovxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxing and Terrorist Financing Risk Assessment. Únor 2013. Dostupné z: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Riskxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxaje v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů. Pro potřeby plnění úkolů podle AMLZ má FAÚ oprávnění sdružovat informace a informační systéxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu stěžejní. FAÚ provádí finanční šetření, jehož výstupem je při potvrzení podezření na legalizxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Z tohoto důvodu je nezbytné vyloučit poskytování údajů dotčeným osobám na vyžádání, aby tím nedošlo k varování možného pachatele. Zároveň je žádoucí uxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho šetření prováděné FAÚ vztahuje povinnost mlčenlivosti dle § 38.
FAÚ poskytuje informace pouze ve smyslu § 31c, § 32, § 39 odst. 1 až 3 a § 55 odst. xx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx 10 let byla stanovena jako nutné minimum i s ohledem na délku trestního řízení (která může v některých případech dosáhnout i více než několika let) a promxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxzávažnějších trestných činů je promlčecí doba dokonce 20 let).
K odst. 4
Povinnost vedení komplexní statistiky o záležitostech relevantních z hlxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxajským jednotkám IV. AML směrnice ve svém čl. 44. Vedení statistiky by mělo být uskutečňováno zejména za účelem schopnosti přezkoumat účinnost nastavxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxlost informací o následných trestních řízeních souvisejících s legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. (Předkládá se mimo jinx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxvalu Rady Evropy.) FAÚ by mělo takové informace průběžně dostávat od Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti.
Související ustanovení:
x xxx x x xxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxvosti, § 55 - závěrečná ustanovení
Související předpisy:
(Kontrola činnosti Úřadu)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sněmovny (obdobně existují i stálé komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Národního bezpečxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx rozdílem, že členem této komise může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.
Tato komise čítá minimálně sedm členů, v jejxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxtických hnutí do Poslanecké sněmovny zvolených. Z každého takového klubu musí být zastoupený alespoň jeden člen, případná vícečetná zastoupenost jexxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Hlavním úkolem komise by mělo být především přiměřeným způsobem dohlížet na objektivitou, nestranností a neovlixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxíce viz komentář k § 31c).
K odst. 3
Stálá komise Poslanecké sněmovny nemůže ze své podstaty mít žádné řícicí či personální pravomoci vůči FAÚ, působx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě relevantních právních předpisů.
Související ustanovení:
§ 29c a § 29d - Úřad, § 31c - informační povinnost Úřadu
Související přexxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xinnosti za uplynulý rok jak stálé komisi, tak vládě. Předpokládá se, že tato zpráva bude obsahovat detailnější informace než výroční zpráva uveřejňovxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxré dosud nebyly ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo daňových orgánů ukončeny, nelze tuto zprávu uveřejnit, na což je třeba brát zřetel i při jxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xtálá komise má možnost nad rámec předložené zprávy podle odst. 1 vyzvat FAÚ k podání informace o jeho činnosti. Zákon neurčuje, jakou formou má být žádosx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x neveřejnosti projednávání dle odst. 4.
K odst. 3
V zájmu zabránění úniku informací získaných FAÚ prolomením mlčenlivosti ve speciálních zákonecx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxanovena odpovídající omezení. Zprávy podle odst. 1 a informace podle odst. 2 mohou obsahovat pouze informace týkající se případů, jejichž šetření FAÚ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxmace o případech předaných podle § 32 AMLZ, pokud by tím mohlo dojít k ohrožení navazujícího šetření (např. trestního či daňového).
K odst. 4
Ačkoli xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxx xxxxx ještě probíhá např. trestní či daňové řízení. Z tohoto důvodu je nutné projednávat takovou zprávu či informaci vždy bez přítomnosti veřejnosti, výhraxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx vždy přizván zástupce FAÚ, pravděpodobně se bude jednat o ředitele FAÚ nebo o jím pověřeného zaměstnance.
K odst. 5
Jednotliví členové stále komisx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xšak nevylučuje možnost vstupu na pracoviště FAÚ osobám odlišným od členů stálé komise.
Související ustanovení:
§ 29c - Úřad, § 29d - xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxření
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
K odst. 1
FAÚ je odborným a kompetenčně vybaveným orgánem státní správy, který je schopen za pomoci ixxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxx Má-li na základě šetření přijatého oznámení podezřelého obchodu podle § 18 nebo šetření zahájeného na základě vlastní kontrolní činnosti či z jiného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo trestný čin spojený s terorismem, často půjde spíše o predikativní trestné činy), podá trestní oznámení. Fxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Toto ustanovení pouze specifikuje, že součástí podaného trestního oznámení mají být veškerx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxspozici operativně pátrací prostředky. Značná část informací, s kterými FAÚ disponuje a které jsou následně obsaženy v trestním oznámení, jsou inforxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxumentů apod.), a nelze je tak považovat za důkaz použitelný v trestním řízení. Tyto informace však mohou orgánu činnému v trestním řízení sloužit jako vxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxe jednat např. o výpis z bankovního účtu, zmapování bankovní transakce apod.
Některé informace, které jsou z pohledu trestního řízení irelevantníx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxsto takové informace byly předány, měly by být v souladu s § 55 odst. 1 trestního řádu vedeny tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány činné v trestxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ČR stanoveno, že tyto zasílá výhradně Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (organizační článek Policxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxprostředně nejedná o skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin (viz odst. 1), ale které dle jeho uvážení přesto mohou být pro činnost Poxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxe zmíněnému organizačnímu článku Policejního prezidia ČR.
Obdobně má FAÚ možnost (nikoli povinnost) předat
relevantní
informace získané při svx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxtí, zda a v jakém rozsahu budou příslušné informace poskytnuty, plně v kompetenci ředitele FAÚ.
K odst. 3
Ačkoli míra závažnosti informace zjištěnx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxnančního zájmu ČR nebo Evropské unie. Rozhodne-li FAÚ, že se jedná o takovou informaci, předá ji příslušnému orgánu v ČR nebo EU, jehož činnost souvisí s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxzsahu poskytované informace by mělo být přihlédnuto k ochraně oprávněných zájmů osob dle § 39 odst. 4 písm. a).
Související ustanovení:
§ 18 - oznxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxí předpisy:
zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky,
zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxupracovat se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami a dalšími orgány se stejnou věčnou působností. K vzájemné spolupráci v největším moxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxnodušení spolupráce členských států EU v tomto ohledu vznikl např. chráněný komunikační kanál nazvaný FIU.net. Zpravodajské jednotky, které jsou člxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxure Web - elektronický zabezpečený komunikační kanál.
FAÚ má na základě tohoto ustanovení oprávnění spolupracovat s členskými zeměmi EU, se signaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxoustrannou smlouvu.
Vyměňované informace mohou být použity pouze k tomu účelu, ke kterému byly vyžádány či poskytnuty. Poskytující strana může roxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxžádat cestou mezinárodní právní pomoci), nebo podmínit jejich poskytnutí předchozím souhlasem. Jakékoli omezení samozřejmě nelze uplatňovat, je-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze pro účely AMLZ lze spolupracovat i s dalšími, do prvního odstavce nespadajícími mezinárodními organizacemi.
Související ustanovení:
§ xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxní terorismu,
rozhodnutí Rady o způsobech spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států při výměně informací (2000/642/Sxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxžené žádosti od finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxní instituce [§ 2 odst. 1 písm. b)], která některou z činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) vykonává jako doplňkovou činnost k činnosti hlavní, tedy přxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxí zneužití z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Výjimka se v praxi uplatňuje zejména v případě hotelů poskytujxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxky se vede podle správního řádu, pro podání žádosti se postupuje v souladu s jeho § 37. Žádost musí mít náležitosti dané v § 37 odst. 2 spr. řádu a je možné ji xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků bez použití podpisu za předpokladu splnění podmínky zpětného potvrzení do pěti dnů nebo doplnění jedním z výše uvedených způsobů). Vzhledxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xísemné.
Aktuální kontakty na FAÚ lze nalézt na jeho webových stránkách.
K odst. 2
Kritéria pro povolení příslušné výjimky vycházejí z čl. 2 odstx x xx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1).
Žadatel nesmí být pro jinou (další) činnost, kterou vykonává, považován za povinnou osobu dle AMLZ, s výjimkou situace, kdy provádí obchod v hotxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxjího celkového ročního obratu. Vychází se přitom z posledního uzavřeného účetního období dotčené právnické osoby či podnikající fyzické osoby. IV. Axx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx činnosti přiměřeně nízká. Vzhledem k rozdílnosti jednotlivých činností nebyla tato prahová hodnota stanovena generálně, ale FAÚ ji určuje ve svém roxxxxxxxx xxxx
xx xxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu 30 po sobě jdoucích dnů transakci převyšující 1 000 EUR. Není přitom rozhodující, zda se jedná o jednu, či více transakcí. V případě hotelových sxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xskutečněných. Na základě této evidence by pak mělo být zajištěno sčítání případných transakcí pod 1 000 EUR s týmž klientem. Způsob zajištění této podmxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx splňuje podmínky stanovené v odst. 1 a 2. Tento fakt upřednostňuje písemnou formu podání žádosti (za předpokladu, že doložení splnění podmínek bude přxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxčená osoba vykonává, aby bylo možné vyloučit, že pro některou z nich není považována za povinnou osobu dle AMLZ. Rovněž by měla obsahovat konkrétní údajx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxjícího podnikatele, který ještě nemá takové informace k dispozici, měl by být předložen údaj o předpokládaném celkovém ročním obratu a o předpokládanxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxné v odst. 2 písm. c).
K odst. 4
Výjimku FAÚ uděluje na základě správního uvážení a má možnost přistoupit i k jejímu omezení na dobu určitou. K omezení vxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x žádosti uvádějí pouze jeho odhadovanou výši. V případě následného naplnění předpokladů a splnění zákonných podmínek může následně FAÚ rozhodnout o uxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx či financování terorismu nezbytné naplnění dalších, doplňujících povinností, stanoví tyto žadateli ve svém rozhodnutí. Ten má povinnost je v plném rxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxm případě vzhledem k typu žadatele a příslušné činnosti, na kterou je výjimka žádána, vyloučeno nebo značně omezeno zneužití výjimky k legalizaci výnoxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x odst. 6
Přestože v případě udělení výjimky není dotčená osoba považována za povinnou osobu dle AMLZ, může u ní dozorčí úřad kdykoli v době trvání výjimxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxů při kontrole může být důvodem pro postup podle odst. 8 tohoto paragrafu.
K odst. 7
Udělení výjimky pro konkrétní činnost nezbavuje dotčenou osobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx osobu uplatní přiměřeně, tedy způsobem, který není v rozporu s udělenou výjimkou.
Zjistí-li tato osoba podezřelý obchod, nelze po ní spravedlivě pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxformace o klientovi v rozsahu identifikačních údajů dle § 5, když tato osoba nemá povinnost identifikaci (ani kontrolu) klienta dle AMLZ provádět. Obxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxt. 8
Identifikuje-li FAÚ významnou změnu ohledně rizikovosti z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu u činnostxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxušila podmínky stanovené zákonem (odst. 1 a 2) nebo rozhodnutím FAÚ (odst. 4).
IV. AML směrnice navíc stanovuje ve svém čl. 2 odst. 8 pro členské státy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xrostředkem proti rozhodnutí FAÚ je odvolání (u Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR, předchůdce FAÚ, byl opravným prostředkem roxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx x x - identifikační údaje, § 18 - oznámení podezřelého obchodu, § 24 odst. 1 - informační povinnost, § 35 odst. 1 - výkon správního dozoru, § 54 odst. 3 a 4 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HLAVA II
SPRÁVNÍ DOZOR
Výkon správního dozoru
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Účelem ustanovení je stanovit zákxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxatel veřejné správy (dozorčí orgán) pozoruje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s chováním žádoucím, s požadavky právních norem. V návaznxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxováním dozorovaného subjektu (Hendrych, 2009, s. 300).
Při výkonu správního dozoru jsou
relevantní
povinnosti vyplývající ze zákona či jiného pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxávní smlouvy. Nepřichází tak v úvahu uplatnění mimoprávních kritérií, jakými jsou věcná správnost, účelnost, hospodárnost, sociální a ekonomická exxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění povinností souvisejících s AML/CFT, tak plnění povinností k nápravě zjištěných nedostatků. Je uskutečňován soustavně.
Ačkoliv odst. 5 toxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Správní dozor je rozdělen horizontálně, podle působnosti jednotlivých dozorčích úřadů, přičemž povinnost sdělovat informace podle odst. 5 souvisx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxadu, který je tomuto dozorčímu úřadu nadřízen; u FAÚ bude nadřízeným úřadem Ministerstvo financí (srov. § 29c).
Ustanovení týkající se výkonu spráxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlad provozovatel hazardní hry má povinnost podle § 21 odst. 6 oznámit, že se stal povinnou osobou, a doručit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxiální působnost pro jejich projednávání. Například přestupky podle § 50 projednává celní úřad (srov. § 52 odst. 2). Evidenci o zahájených a ukončenýcx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
x xxxxx x x x
xxxxx xxxxxxx xxxxx xykonává dohled nad příslušnými povinnými osobami vyjmenovanými v § 44 až 45d zák. o ČNB. Dozor nad povinnými osobami podle § 2 odst. 1 písm. c) je upraven x x xxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxhodní inspekce je vymezena v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Speciální ustanovení o správním dozoru je obsaženo v § 37.
K odst. 2
Odxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx obecné působnosti FAÚ ohledně AML/CFT strategického charakteru stanovené v § 29c a násl. a také na rozšíření pravomocí podle § 30 (více viz komentář k x xxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x7 - zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce, § 42 - činnost celních orgánů, § 43 x xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Literatura:
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxatné výdělečné činnosti
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Ustanovení navazuje na čl. 59 odst. 2 písm. c) IV. AML směrnice, jenž požaduxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe a kontroly, oznamování podezřelých obchodů, uchovávání údajů a vypracování systému vnitřních zásad a hodnocení rizik podléhala sankcím uvedeným v xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xdejmout či zrušit oprávnění potom bude záviset od konkrétní činnosti povinné osoby a způsobu její regulace a bude o ní rozhodovat příslušný úřad nebo orxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxného paragrafu upravuje zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxkým zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Důsledky takového rozhodnutí jsou uvedeny v § 8 živnostenského zákona.)
Vedle zrušení či odnětí opxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xinu podle § 52 odst. 1 tr. zákoníku je zákaz činnosti. Rovněž zákon o odpovědnosti za přestupky v § 35 uvádí jako jeden ze správních trestů za spáchání přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxdil podnět FAÚ.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 5.6.2018.
Ustanovení uvádí výjimku z působnosti jednotlivých úřadů v rámci správního dozoru na profese, které jsou předmětem zájmové (prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxy uvedené níže. FAÚ je nicméně oprávněn sdělovat dozorčím orgánům podle příslušných zákonů upravujících profesi podněty a orgány jsou povinny o způsoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxd nad výkonem advokacie uskutečňují příslušné orgány České advokátní komory, přičemž dohlížení nad dodržováním AMLZ provádí podle § 46 odst. 4 kontxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxt
dopustil kárného provinění, a o uložení kárného opatření rozhoduje podle § 33 kárný senát složený ze členů kárné komise Komory.
Dohled nad výkonxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx má na starosti dozorčí komise podle § 35 zmíněného zákona. O kárných a jiných opatřeních a kárná a jiná řízení za zaviněné porušení povinností stanovenxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xaňových poradců vyplývajících ze zákona o daňovém poradenství má na starosti dozorčí komise komory, která může rozhodovat o uložení disciplinárního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi (§ 45 notářského řádu). Vedle toho vykonává dohled i Komora, a v příslušném obvodu také notářská komora. O kárných proviněních rozhoduje tříčlenný káxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrovádí kontrolní komise [§ 113a odst. 3 písm. b)]. O kárných proviněních exekutora rozhoduje tříčlenný kárný senát (§ 117a odst. 1).
Speciální režix xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxtanovení:
§ 35 odst. 1 - výkon správního dozoru
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
K dosažení smyslu a účelu AMLZ, tedy k efektivnímu předcházení zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx výsledků šetření příslušnému orgánu v souladu s § 32 a rovněž zaručit ponechání možnosti použít zajišťovací prostředky i v eventuálním navazujícím txxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxečnosti týkající se oznámení a šetření podezřelého obchodu (stejně jako na další zde vyjmenované případy) vztahuje povinnost mlčenlivosti.
Na daxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o ochraně osobních údajů apod.). Při provádění identifikace a kontroly klienta je kupříkladu možné klientovi sdělit, že jsou předmětné informace v oxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxce mlčenlivosti.
V zásadě tedy povinná osoba, resp. její pracovník, nesmí klientovi sdělit skutečnost, že v konkrétním případě došlo k podání oznáxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx rovině srozuměn s tím, že bylo postupováno na základě AMLZ. Povinná osoba se musí při případném požadavku klienta ohledně vysvětlení "pozdržení" tranxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x x xx
xxvinnost mlčenlivosti nedopadá pouze na oznamující povinnou osobu, ale i na ostatní povinné osoby, které byly s informací obeznámeny (např. z důvodu úkxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxi však její
klient
.
Jelikož je tato povinnost nastavena vůči třetím osobám, není za její porušení považováno postoupení takové informace v rámci ní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V zásadě jde o uplatnění obdobného principu jako u zásady "need to know", která znamená, že veškeré údxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxéhajících mlčenlivosti nad tento rámec by se povinná osoba vystavovala postihu za porušení povinnosti mlčenlivosti podle § 43.
Povinnost mlčenlixxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xviz odst. 3).
Doba trvání povinnosti mlčenlivosti v případě odložení splnění příkazu klienta podle § 20 (resp. obdobně i při postupu podle § 18) závxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxnčením lhůty podle § 20 odst. 1 nebo 3. Podá-li FAÚ trestní oznámení, končí uplynutím nebo ukončením lhůty podle odst. 7. Další utajování postupu podle x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxenou osobu (např. při zajištění peněžních prostředků na účtu podle § 79a trestního řádu xxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxradu škody způsobenou postupem podle AMLZ lze přitom, za předpokladu naplnění výše uvedených podmínek, sdělit pouze
relevantní
informace souvisexxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xplatněna. Ostatní informace týkající se oznámení podezřelého obchodu a šetření s ním spojeného podléhají i nadále povinnosti mlčenlivosti.
Jistxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxa uskutečnit obchod nebo uzavřít obchodní vztah, nicméně musí zachovávat mlčenlivost o případném souběžném podání oznámení podezřelého obchodu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zproštěny předsedou vlády nebo v jednotlivých případech jím pověřeným členem vlády (viz odst. 4).
K odst. 2
Povinnost mlčenlivosti není vázána na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xádný vliv.
Výjimkou je pouze zproštění povinnosti mlčenlivosti podle odst. 4 tohoto paragrafu nebo postup podle § 39 AMLZ.
K odst. 3
Dozví-li se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxi se může jednat např. o osobu, která se dozví dílčí informace při provádění úkonů FAÚ v rámci šetření podezřelého obchodu. FAÚ musí takovou osobu při proxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxterní pracovník při provádění úkonů pro povinnou osobu apod.).
K odst. 4
V ojedinělých a odůvodněných případech může dojít ke zproštění povinnosxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx7 mohl povinnosti zachovávat mlčenlivost v řízení před orgánem státu zprostit zaměstnance ministerstva nebo jiného orgánu státní správy na jeho žádoxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxancí ředitel tehdejšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxím ČR v EU). V návaznosti na veřejnou prezentaci konkrétních údajů týkajících se šetření podezřelého obchodu se osoba, jíž se vyšetřování týkalo, obráxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xěstského soudu v Praze č. j. 32 C 89/2011 - 36, který žalobu zamítl s odůvodněním, že prezentované informace byly založené na pravdivých a podložených faxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxh, a tyto údaje tedy sám veřejně zpřístupnil. Rozsudek se stal pravomocným v září 2013 po odmítnutí dovolání žalobce ze strany Nejvyššího soudu (NS 30 Cdx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxění příkazu klienta, § 21 - systém vnitřních zásad, § 24 odst. 1 - informační povinnost, § 31c - informační povinnost Úřadu, § 32 - nakládání s výsledkx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxovení
Výjimky z mlčenlivosti
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
K odst. 1
Mlčenlivxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxkonem vymezených případech. I přes prolomení mlčenlivosti by měl (zejména s ohledem na účel AMLZ) nositel informace poskytnout pouze informace nezbyxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí povinnosti mlčenlivosti pro účely trestního řízení pouze tehdy, jedná-li se o řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací výnosů z trestné činnxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xízení.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxtný čin generující výnos (více viz komentář k § 3). Trestnými činy souvisejícími s financováním terorismu budou zejména trestný čin teroru, teroristixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxým činem.
Povinnost mlčenlivosti se logicky neuplatní ani v tom případě, kdy je naopak podáváno trestní oznámení orgánu činnému v trestním řízení, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x xxsm. b)
Touto specializovanou policejní složkou se ke dni vydání komentáře rozumí Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho zločinu a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality.
K odst. 1 písm. c)
Jedná se o poskytnutí informací ze strany FAÚ v rámci mezinárodní sxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxní peněz nebo financování terorismu. Žádá-li oprávněný zahraniční subjekt FAÚ o informaci podléhající mlčenlivosti, musí v žádosti uvést a zároveň dxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx požadované informace není vyloučeno jiným právním předpisem.
K odst. 1 písm. d)
Za okolností uvedených v § 32 odst. 2 lze předat příslušné informaxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxří ji nezbytně potřebují pro svoji činnost. Na tyto pracovníky se pak i nadále vztahuje povinnost mlčenlivosti.
K odst. 1 písm. e)
Nejedná se pouze o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxžadovat informace pouze v mezích jim stanovených pravomocí v § 35 odst. 1 a 2. Vzhledem k tomu, že pro advokáty a notáře je určen v § 27 speciální režim pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxostřednictvím Notářské komory ČR), je nezbytné umožnit prolomení mlčenlivosti i pro tyto případy. Stejně je tomu u auditorů, soudních exekutorů a daňxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, je Generální ředitelství cel.
K oxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xAÚ a ČNB v mezích své působnosti. Řízení o přestupku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí může být vedeno Ministerstvem průmyslu a obchodu, jexxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xAÚ ve všech ostatních případech (§ 20 odst. 6 z. p. m. s.).
K odst. 1 písm. h)
Toto ustanovení souvisí s oprávněním FAÚ podle § 36 (viz komentář k § 36).
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o finančním arbitrovi, z toho důvodu je prolomení mlčenlivosti upraveno přímo zákonem.
K odst. 1 písm. j)
V zájmu zajištění nerušeného průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx x ponechání možnosti použít zajišťovací prostředky i v případném navazujícím trestním řízení lze informaci o tom, že bylo postupováno podle AMLZ, sdělxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodezřelého obchodu nebo po dni, ve kterém skončila lhůta pro přijetí takového rozhodnutí. Ačkoli to v tomto ustanovení není výslovně uvedeno, lze logixxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxo, aby se uplatnil § 20 odst. 7. Sdělení informace podléhající mlčenlivosti před výše uvedenými lhůtami podléhá předchozímu písemnému souhlasu FAÚ.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxe
relevantní
informace související s případným nárokem, to znamená informaci, podle jakého zákonného ustanovení, vůči jakým prostředkům a po jakou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxby na náhradu škody způsobenou postupem podle AMLZ nebo občanskoprávního sporu týkajícího se podezřelého obchodu může příslušný soud požadovat rozxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xalobcem, jehož snahou může být dostat se k informacím z probíhajícího šetření, které se jej nebo osob z jeho okolí mohou týkat). Případné projednávání bx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx x xxxuace provádění řízení o vydání osvědčení podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Hlavním orgánem provádějícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxjména o žádosti fyzické osoby v případě svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru. Ministerstvo vnitrx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xx xxxxxx dle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, tyto zpravodajské služby: Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraničxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy dle § 11 odst. 1 zmíněného zákona žádat od orgánů veřejné správy nezbytnou pomoc a informace jimi uchovávané.
K odst. 1 písm. n)
Povinná osoba má poxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxé údaje získané při provádění kontroly klienta [§ 9 odst. 2 písm. a) až c)]. Předmětné údaje či dokumenty je v návaznosti na tuto výjimku možné správci danx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxormací musí postupovat v souladu s § 39 odst. 4, tj. poskytnout pouze údaje a dokumenty nezbytně nutné k naplnění požadovaného účelu a nesdělovat informxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx x
x xxxxxem na "vyšší zájem" ve smyslu úspěšného boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je zákonem prolomena mlčenlivost mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxta dle odst. 2 písm. c).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxnosti a financování terorismu. U úvěrových a finančních institucí je dále nezbytné naplnit podmínku příslušnosti k finančnímu konglomerátu podle záxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbit ve státě splňujícím kritéria srovnatelnosti vnitrostátního práva v oblasti opatření proti praní peněz a financování terorismu (více viz komentáx x x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich působení v rámci jedné právnické osoby nebo smluvně či personálně propojených osob a v případně zahraniční povinné osoby stejného typu musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxz a financování terorismu.
K odst. 3
Ten, u koho se nachází majetek, o němž FAÚ vede šetření na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí, má poxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxx 4 písm. a)
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxoby včetně zaměstnanců a zástupců povinné osoby, kteří podávají oznámení podezřelého obchodu nepřímo nebo přímo FAÚ, by měli být dle čl. 38 IV. AML směrxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe podléhající mlčenlivosti tudíž musejí být v případech použití výjimky podle § 39 odst. 1 písm. c) až n) poskytnuty pouze v nezbytně nutném rozsahu, nixxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxsti o informace vyhovět, jestliže má objektivní důvody předpokládat, že by poskytnutí takových informací mělo nepříznivý dopad na probíhající vyšetxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxické osoby nebo irelevantní s ohledem na účely, pro které byla žádost podána. V tomto ustanovení se tak uplatňuje vyšší zájem dokončení šetření FAÚ nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxí příslušného probíhajícího šetření.
Související ustanovení:
§ 20 - odklad splnění příkazu klienta, § 26 - zvláštní ustanovení o auditorech, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxru, § 36 - podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, § 38 - povinnost mlčenlivosti, § 42 odst. 3 - činnost celxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxěně informací (2000/642/SVV),
zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty,
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxých službách České republiky,
Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xeboli vyzrazení oznámení či probíhajícího šetření ohledně určitého obchodu je ve smyslu doporučení FATF č. 21, resp. čl. 39 IV. AML směrnice xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxt na advokáty, notáře, jiné nezávislé poradce a účetní pro případ, že se snaží odradit svého klienta od nezákonné činnosti, neboť takové jednání není poxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí mezi těmito povinnými osobami či uvnitř širší skupiny osob, v níž působí (čl. 39 odst. 4 a odst. 5 IV. AML směrnice) - k tomu srov. § 39 odst. 2 písm. b) a c). xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxnnosti.
K omezení práva na informace týkajícího se činnosti AML/CFT se vyjádřil Městský soud v Praze (MS v Praze 11 A 18/2016) tak, že: "omezení práva xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxného správního orgánu, ale je limitováno požadavkem na ochranu těch informací v dispozici žalovaného, které jsou nezbytné pro ochranu práv a svobod drxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o svobodném přístupu k informacím, se tedy tyto informace neposkytují."
K odst. 1 až 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx xxxkopádné. Ustanovení § 40 odst. 1 a 2 AMLZ jde mnohem dále než IV. AML směrnice nebo Doporučení FATF a stanoví, že zákaz tipping-off se na advokáty, notářxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxch poradců také odst. 2. Toto ustanovení samo o sobě je zcela v protikladu x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxadit svému klientovi, že ohledně obchodu, který pro klienta uskutečnil, učinil oznámení podezřelého obchodu, případně že ohledně jeho obchodu probíxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xvedených v § 38 odst. 1 mlčenlivost, s výjimkou případů, kdy tyto skutečnosti sdělí ve snaze odradit ho od zapojení se do nedovolené činnosti.
Zákonx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxformací ohledně klienta, které se povinná osoba v souvislosti s poskytováním služeb dozvěděla (srov. § 21 zák. o advokacii, § 31 exekučního řádu, § 15 záxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx povinné osoby měly povinnost mlčenlivosti, nejsou klientem povinných osob podle § 40, a tudíž z jednotlivých zákonů upravujících činnost těchto profxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnnost mlčenlivosti v rozsahu informací uvedeném v § 38 odst. 1, avšak s výjimkou, kdy je tato informace sdělena klientovi ve snaze odradit ho od zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xn Administrative Corporation) (směrnice 2016/2558 - tzv. směrnice DAC 5) jako výjimka ze zákazu mlčenlivosti do zákona přidána povinnost poskytnout xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxoby povinny poskytnout na vyžádání správce daně:
a)
údaje získané při provádění identifikace klienta,
b)
údaje získané při provádění kontroly xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxikace a kontroly klienta obsahující údaje podle písmen a) a b).
Podle důvodové zprávy k návrhu zákona č. 94/2018 Sb. tato úprava „nedává správci daxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxce při správě daní podle směrnice o správní spolupráci v oblasti daní uvedené výše (tj. pouze na základě mezinárodního dožádání v souvislosti se správox xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx x x x x x xx odst. 1, 2 a 4 AMLZ se použije obdobně (srov. komentář k těmto ustanovením). K rozsahu poskytnutých dokumentů a informací viz dále komentář k § 39 odst. 1 pxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xjistit, zda jsou informace skutečně požadovány na základě mezinárodního dožádání, případně že chybí dostatečná ochrana před zneužitím předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx může vyžádat pouze ústřední kontaktní orgán podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při správě daní, a to pouze za účelem výkonu mezinárodnx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxupráci v oblasti daní mají za účel zajistit schopnost komunikace mezi správci daní v jednotlivých členských zemích, což zahrnuje výměnu informací, ktxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xměrnice (ani směrnice DAC 5) nijak neukládají rozšíření jejich oprávnění požadovat po povinných osobách další informace nad rozsah mechanizmů zavedxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxdné ustanovení, podle nějž se z informační povinnosti podle § 40 AMLZ vyjímají ty údaje a dokumenty, které povinné osoby získaly do nabytí účinnosti zákxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxíslušného zákona upravujícího profesi vykonávají určité činnosti související se službami pro klienta, například advokátní koncipienty, notářské xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21.12.2016, sp. zn. 11 A 18/2016
Literatura:
JIROUSEK, V., NĚMEC, R., SOKOL, T. ČAK se brání dalšímu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoku-na-advokatni-mlcenlivost
POUPĚ, O. Prolomení mlčenlivosti v souvislosti s novelou daňového řádu (směrnice DAC 5). Daně a účetnictví. Onlinxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxivosti%20%26%20v%20%26%20souvislosti%20%26%20s%20%26%20novelou%20%26%20da%C5%88ov%C3%A9ho%20% 26%20%C5%99%C3%A1du
RYDVAL, T. Prolxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/top/clanky/prolomeni-mlcenlivosti-advokatu-danovych-poradcu-a-notaru-v-ramci-novely-danoveho-radu-107186.html
ČÁST PÁTÁ
Pxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxnizace pravidel pro kontrolu peněžní hotovosti vstupující na území EU (resp. původně EHP) nebo je opouštějící, prováděnou příslušnými orgány členskxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu.
Obdobně je omezení pohybu hotovosti upraveno v doporučení FATF č. 32, které uvádí, že by státy měly zavést opatření k odhaloxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzu. Zároveň by dle tohoto doporučení měla být zajištěna možnost zadržení takové hotovosti kompetentními orgány, existuje-li podezření na spojení s pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnné a odrazující sankce za neplnění oznamovací povinnosti nebo učinění nepravdivého oznámení.
ČR má vlastní "adaptační" úpravu oznamovací povinxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x1/1996 Sb. provedenou zákonem č. 159/2000 Sb.; po přijetí nařízení 1889/2005 došlo v tuzemské úpravě pouze ke snížení hraniční částky pro plnění ohlaxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xMLZ), která upravuje oblasti, jež nejsou komplexně upraveny nařízením 1889/2005, zejména povinnosti oznamovatele. Z nařízení 1889/2005 se tak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxřízení 1889/2005 i § 41 používají doposud termín "území Evropských společenství" nebo zkráceně "Společenství". S účinností Lisabonské smlouvy, tjx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxocesu EU nacházel návrh nového nařízení o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící, který by měl zrušit nařízení 1889/2005x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xx xxahé komodity (jakými jsou např. zlato), které slouží jako kvazihotovost (toto bylo původně rovněž výslovně stanoveno v § 41 AMLZ, ale pro duplicitu s jix xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxslušnými orgány na národní úrovni a členskými státy.]
K odst. 1
Povinnost podat příslušné oznámení má konkrétní fyzická osoba, která má hotovost vx xxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxvou osobou může být např. i kurýr). Územím EU je přitom myšleno celní území EU ve smyslu čl. 4 celního kodexu Unie.
Povinnost podat oznámení se vztahujx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxříč jedním státem. Je však nutné vzít v potaz, že některé státy mají na rozdíl od ČR zavedeny i intrakomunitární kontroly hotovosti.
Oznamovací povixxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxanicích EU, lze z jejího území vystoupit v podstatě pouze na letištích, která takové lety umožňují, jedná se tedy o Letiště Václava Havla Praha, Brno, Osxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxdnat i o jiná letiště v případě charterových nebo soukromých letů.
Oznámení se v ČR podává celnímu úřadu na společném ohlašovacím formuláři EU, kterx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxíž učinit nejen celnímu úřadu při odbavení na příslušném letišti, ale i s předstihem u kteréhokoli jiného celního úřadu, např. v místě bydliště.
Čláxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxbo naopak ze země mimo EU do ČR letadlem, podá oznámení celnímu úřadu v ČR přímo na příslušném letišti. V případě použití jiného dopravního prostředku, kxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x místě skutečného překročení hranice EU (tzn. v místě posledního členského státu EU při odjezdu do "třetí země" a v prvním členském státě při příjezdu ze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxé úpravy se uplatní přímo nařízení 1889/2005).
Složitější situace nastane u ohlašovací povinnosti fyzických osob v případě tranzitních letů, tj. x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxne v režimu tranzitu), zejm. na mezinárodních letištích. Nařízení 1889/2005 tuto situaci aktuálně neřeší. Nicméně výkladová praxe pracovní skupiny xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkého státu EU při odjezdu do třetích zemí a v prvním členském státu EU při příjezdu z těchto zemí, což je v rozporu s tím, co stanovuje AMLZ, podle něhož má fyxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxděpodobně bude splnit oznamovací povinnost v příslušné tranzitní zemi a kopii oznámení podat u příslušného celního úřadu v ČR. Nesplněním oznamovací xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx x vyšší, respektive odpovídajícího ekvivalentu v jiné měně, pro jejíž přepočet se použije postup dle odst. 7 tohoto paragrafu (neuplatní se zde tedy § 54 xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xteré obsahují podpis, ale nikoli už jméno příjemce, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR a vyšší. V ohlašovacím formuláři se v této souvislosti výslovně uvádí, že xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxditelne' na'stroje (vcˇetneˇ sˇeku°, vlastni'ch smeˇnek a peneˇzˇni'ch pouka'zek), jezˇ jsou budˇ ve formeˇ na dorucˇitele, indosovane' bez omezenxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxˇetneˇ sˇeku°, vlastni'ch smeˇnek a peneˇzˇni'ch pouka'zek), ktere' jsou podepsane', ale je u nich vynecha'no jme'no prˇi'jemce."
Zákon nestanoxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx skutečnou tržní hodnotu k okamžiku převozu. Pro vznik oznamovací povinnosti není rozhodné, jakou z výše uvedených věcí v jaké výši má povinný při sobě (xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxné osobě bez jakékoli limitace věku, bude-li tedy např. cestovat tříčlenná rodina, může mít u sebe každý z této rodiny včetně nezletilého dítěte uvedenx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxnikatele v případě, že vyváží či dováží věci uvedené v odst. 1 z/na území EU. Využívá-li taková osoba k vývozu či dovozu předmětných věcí kurýrní či obdobxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx zaškrtne, že není vlastníkem dané věci (daných věcí), a vyplní požadované údaje o vlastníkovi. Ačkoli taková osoba bude ve formuláři uvedena pouze jakx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje o příjemci atd.).
K odst. 3
Identická oznamovací povinnost se vztahuje i na odesílatele či příjemce poštovní zásilky ze/do třetí země obsahuxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xATF z roku 2012 (Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash) by tato povinnost měla být zahrnuta v nově připravovaném nařízení, kterx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxení celního řízení. Oznámení může být učiněno u kteréhokoli celního úřadu s tím, že ten následně potvrdí závěr celního řízení přímo na zásilce, kterou jx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxx xx x xřípadě naplnění oznamovací povinnosti vyzve celní orgán adresáta k celnímu projednání.
K odst. 4
Povinný má oznamovací povinnost i v okamžiku, kdx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxní rozhodující, zda věci uvedené v odst. 1 tohoto paragrafu byly v minulosti zasílány či převáženy,
relevantní
je pouze to, v jakém směru. Dané omezení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxo EU kurýra či obdobnou službu, sčítají se převážené hodnoty bez ohledu na to, která fyzická osoba u nich figuruje jako ohlašovatel.
Lhůta 12 měsíců sx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx005 stanovena, není pro tento případ ve společném ohlašovacím formuláři EU příslušná kolonka. Předpokládá se tedy, že povinná osoba uvede do formulářx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxuálně má (nebo je odesílá/přijímá), a dopíše k tomu informaci, že hranice 10 000 EUR tímto byla souhrnně překročena.
K odst. 5 a 6
Oznamovací povinnoxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xšak v rámci pracovní skupiny zabývající se uplatňováním nařízení 1889/2005 došla v roce 2011 k závěru, že v zájmu zjednodušení a zlepšení výměny informxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ale nebyl včleněn jako příloha zmíněného nařízení (což by zajistilo jeho přímou uplatnitelnost ve všech členských státech EU), ale členské státy byly xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxnské státy tak ovšem učinily (např. Francie má stále vlastní ohlašovací formulář, dostupný pouze ve francouzském jazyce).
Společný ohlašovací foxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xsoba odlišná od vlastníka peněžní hotovosti nebo peněžních nástrojů, musí rovněž vyplnit údaje o vlastníkovi. Ohlašovatel svým podpisem stvrzuje, žx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí § 54 odst. 3 a pro zjednodušení situace byl nastaven postup stejný jako pro výpočet cla a ostatních celních poplatků.
Související ustanovení:
§ xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxjící předpisy:
nařízení 1889/2005,
celní
kodex
Unie,
Další zdroje:
- Doporučení FATF č. 32.
- Informace ke kontrolám oznaxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs_en.
- FATF Report: Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash. Říjen 2015. Dostupné z: http://www.fatf-gafi.org/media/fatxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdalsi-kompetence/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/dovoz-a-vyvoz-financnich-prostredku.aspx, http://ec.europa.eu/taxation_custoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxrolu plnění oznamovací povinnosti podle § 41 AMLZ provádějí výhradně celní úřady. Ačkoli FAÚ je orgánem, který eviduje a vyhodnocuje údaje o plnění téxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxtrola prováděna zejména na letištích, tj. Letišti Václava Havla Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary.
Provádění kontroly probíhá standardně podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxslušník celní správy má na základě zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zejména oprávnění požadovat potřebná vysvětlení, prokázání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxsilek. Celní úřad Praha Ruzyně, působící na Letišti Václava Havla v Praze, rovněž využívá jako prostředek ke kontrole převozu finanční hotovosti služxxxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx osobních údajů. Toto oprávnění je nezbytné k efektivnímu výkonu kontroly, jakož i k vyhodnocování postupů při jejím provádění či k přípravě příslušné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxů (příjmů či odeslání) v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců, mají celníci oprávnění kontrolovat, zaznamenávat a zpracovávat i údaje o převozu nebo zaslxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo zasílaných částek (hodnot předmětných věcí) do interní celní databáze, vůči které je vždy při provádění celní kontroly ověřováno, zda kontrolovanx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkané v rámci plnění oznamovací povinnosti podle § xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxch intervalech stran Generálního ředitelství cel zasílána přijatá oznámení podaná oznamovateli na společném ohlašovacím formuláři EU, jakož i infoxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxu se FAÚ nezasílají.
Pro FAÚ jsou informace z tohoto monitoringu přeshraničních převozů jedním ze zdrojů informací nezbytných pro efektivní šetřexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxistí-li celní úřad při provádění kontroly porušení oznamovací povinnosti podle § 41, má oprávnění věci, kterých se porušení týká, zajistit. To znamenxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a nadlimitní část (kupř. cenný papír), lze zabavit takovou věc jako celek.
Celní úřad při řízení o správních deliktech postupuje podle správního řáxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xsobě, které byly předmětné věci zajištěny, a stejnopis rozhodnutí obdrží i ten, kdo dané věci vyváží/dováží, a majitel, pokud je odlišný osoby, které bxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o zajištění věci tuto věc dobrovolně vydat, dochází k postupu podle odst. 5 tohoto paragrafu, tedy k odnětí věci. V takovém případě se následxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxdený postup.
K odst. 5
Osoba, jíž je věc rozhodnutím zajištěna, má povinnost takovou věc celnímu úřadu vydat. Neučiní-li tak dobrovolně, může jí býx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxovacích prostředků uvedených v § 44 tohoto zákona. Bez ohledu na to, zda došlo k vydání, či odnětí věci, vystaví o tom celní úřad příslušné osobě bez zbytxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxjištění nebo odnětí věci. Věc se vrací stejné osobě, která ji vydala nebo které byla odňata. Opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí je odvolání s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xřevozech, § 52 - společná ustanovení o přestupcích, § 55 odst. 1 - závěrečná ustanovení
Související předpisy:
nařízení 1889/2005,
celní
kodxx
xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxstavují v zásadě přípustný zásah do vlastnického práva jednotlivce, což ovšem platí za předpokladu, jsou-li respektovány principy právního státu (čxx x xxxxx x xxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xudíž i neproporcionální ke konkrétnímu veřejného zájmu, který je v případě obou omezení základních práv totožný, se již nejedná o legitimní omezení záxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxna v peněžní hodnotě.
Povinnost stanovená v ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxavněprávní ochrany podle čl. 10 odst. 2 Listiny a čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), neboť umožňuje sxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxi ukládání sankcí podle ust. § 12a zákona je však třeba vážit to, aby stanovená pokuta ve svém důsledku již zcela nepopírala podstatu a smysl základních xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxpodrobil jednomu omezení základního práva (práva na soukromí), nebyl vystaven omezení jiného práva (práva vlastnit majetek), které je však v naprostx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxáře je ke dni 5.6.2018.
Druhovým objektem přestupku porušení povinnosti mlčenlivosti je podle § 43 AML/CFT a ochrana společnosti před ML/FT. Kxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxnit překažení ML/FT; Doporučení FATF označují takové jednání jako tzv. tipping-off.
Objektivní stránka skutkové podstaty přestupku spočívá v něxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxcí týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu, úkonů učiněných FAÚ nebo plnění povinností ohledně sdělení informací (dle § 24 odst. 1), přípxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxo dozorčího úřadu (podle § 35) anebo fyzické osoby, která je pro povinnou osobu, FAÚ nebo jiný dozorčí úřad podle § 35 činná na základě jiné než pracovní sxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxdeny v § 38 odst. 1 nebo odst. 3 (ačkoliv to zákon výslovně neuvádí, fyzická osoba, která je povinnou osobou, se může dopustit pouze přestupku podle odstx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu."
K odčerpání výnosu může dojít formou txxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle § 66 tr. zákoníku, peněžitého trestu podle § 67 tr. zákoníku, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty dle § xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxmou opatření dojde na základě rozhodnutí o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty dle § 101 tr. zákoníku, zabrání náhradní hodnoty podle § 102 tr. zákoxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxtupky) či propadnutí náhradní hodnoty podle § 49 zák. o odpov. za přestupky. Co se týká zajištění výnosu, právní předpisy umožňují různé způsoby zajištxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (přestupek je tedy dokonán již pouhým ohrožením chráněných společenských vztahů), s výjimkou kvalifikované skutkové podstaty podle odst. 5 za středxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xyzická osoba, která je pro povinou osobu, FAÚ nebo jiný dozorčí úřad podle § 35 činná na základě jiné než pracovní smlouvy [§ 43 odst. 1, případně ve spojexx x x xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xusí spáchat přestupek jako podnikající fyzická osoba podle § 22 zák. o odpov. za přestupky, není vyloučeno, aby za jednání, které spáchala osoba uvedenx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xdst. 1 nebo v odst. 2 (ačkoliv to zákon výslovně neuvádí, fyzická osoba, která je povinnou osobou, se může dopustit pouze přestupku podle odst. 2).
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxrétní fyzická osoba - podnikatel, který jedná jako zprostředkovatel pro jinou právnickou osobu, avšak ve smyslu § x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost zavést přestupek v případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle § 38 až 40 (srov. čl. 59 odst. 1).
Související ustanovení:
§ 31c - infxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxto přestupku je pak zájem na tom, aby povinné osoby prováděly identifikaci a kontrolu klientů při činnostech, které jsou rozhodné pro AML/CFT, aby takoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxely případného šetření v budoucnu.
Objektivní stránka přestupku podle § 44 je stanovena alternativně v několika variantách:
a)
Nesplnění povxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxx xxxkročí-li hodnota obchodu částku 1 000 EUR, dále v případech uvedených v § 7 odst. 2 a odst. 3 i bez ohledu na hodnotu obchodu. Povinná osoba je dále povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xa textaci "nesplnění povinnosti identifikace" lze dovozovat, že nestanovení případů v hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpadů, kdy vzniká povinnost identifikace, viz blíže komentář k § 7 odst. 2 a 3. K naplnění objektivní stránky postačuje pouze jedno porušení; s ohledem nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx o poruchovou skutkovou podstatu, tj. k jejímu dokonání musí nastat následek spočívající v navázání obchodního vztahu či uskutečnění obchodu.
b)
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xovinná osoba zvážila (a to jednak předem, v rámci hodnocení rizik, nebo i v konkrétním případě), do jaké hloubky je nutné kontrolu provést. Ve vztahu ke zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxstnickou a kontrolní strukturu klienta v případě právnických osob; není-li toto schopna zjistit, nesmí dojít k uskutečnění obchodu. Objektivní měříxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxinností v rámci hodnocení rizik, jeho neprovedení představuje přestupek podle § 48 odst. 3. K opakovanému nesplnění dojde, vyskytne-li se alespoň dvaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xbchodního vztahu (aniž by byl uskutečňován nový obchod) nemůže dojít dvakrát; bude se jednat o pokračování v přestupku. Ve vztahu k následku se může s přxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx jako podmínka pro navázání obchodního vztahu či uskutečnění obchodu. Objektivní stránka je naopak vymezena pouhým ohrožením v případě porušení povixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxkaz uskutečnit obchod či navázat obchodní vztah (§ 15 odst. 1 a 2), dále (ii) povinnost ukončit obchodní vztah (§ 15 odst. 1) a dále (iii) povinnost povinxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x4 odst. 1 písm. c) se vztahuje pouze na první skupinu povinností. Jedná se o poruchovou skutkovou podstatu, tj. k jejímu naplnění je nezbytné, aby nastax xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxní této povinnosti má ohrožovací charakter, k dokonání přestupku není nezbytné, aby nastal jakýkoliv následek. K naplnění objektivní stránky rovněž xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxě, že dozorčí orgán vyzve povinnou osobu k poskytnutí uchovávaných údajů a tato neposkytne dostatečnou součinnost, tím může dojít i ke spáchání přestuxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxx x xxxx
Subjektem neboli pachatelem přestupku může být pouze povinná osoba, a to pouze při plnění svých povinností podle AMLZ, vyjma osob uvedených v § 5xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxnění subjektivní stránky postačuje zavinění z nedbalosti (srov. § 15 zák. o odpov. za přestupky).
Souběh s jinými přestupky podle § 43 (včetně soubxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxLZ není vyloučen.
IV. AML směrnice v čl. 59 odst. 1 a 2 vyžaduje, aby členské státy zavedly správní tresty a opatření v případě porušení povinností idxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxí než ta, která je stanovena v § 44 odst. 2 a 3 [IV. AML směrnice v čl. 59 odst. 2 a 3 požaduje, aby její minimální výše byla u fyzických osob - podnikatelů alexxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxpadně skupiny osob, je-li povinná osoba členem skupiny osob, která je povinna vypracovávat konsolidovanou účetní závěrku)].
V této souvislosti lxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v tom, že v období od 7.7.2009 do 4.12.2013 povinná osoba nezjišťovala v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) skutečného majitele před vznikem obchodního vztahx xxx x xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xyužití povinnosti součinnosti klienta při zjišťování skutečného majitele a spokojení se s údaji z veřejného rejstříku xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xaké jsou povinné náležitosti popisu skutku v rozhodnutí o správním deliktu. V daném případě soud vyčetl, že z rozhodnutí není jasné, v jakých konkrétníxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x x x xxxx xxxxká, že rozhodnutí neuvádí, v jakých konkrétních případech nebyla povinnost kontroly splněna a co mělo být jejím předmětem. Nedostatky soud shledal roxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se její porušení mělo týkat. Soud vycházel z právního názoru vysloveného rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu (NSS 2 As 34/2006-73), který uxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxsti identifikace může představovat i skutkovou podstatu přestupku podle jiného zákona, např. § 31 odst. 4 živnostenského zákona (NSS 1 As 25/2012 - 34xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu osobou, § 21 - systém vnitřních zásad, § 24 - informační povinnost, § 24a - uplatňování opatření v pobočkách, provozovnách a dceřiných společnostexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxnání některých osob naplňujícím znaky přestupku, § 54 - společná ustanovení
Související předpisy:
Judikaturxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxíku je hrubým porušením povinnosti provést kontrolu klienta dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24.8xxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxx x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xx
x xxxxxxxx x tomu, že se nejednalo o nová auta prodávaná svému prvnímu majiteli, bylo v rámci kontroly zkoumáno i dodržování povinností podle § 31 odst. 4 až 7 živnostxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxnstatoval proto porušení § 31 odst. 4 živnostenského zákona.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.3.2012, č. j. 1 As 25/2012 - 34)
- I. Výrxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jichž je třeba k tomu, aby nemohl být zaměněn s jiným.
II. Neuvede-li správní orgán takové náležitosti do výroku svého rozhodnutí, podstatně poruší usxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu zruší.
(usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15.1.2008, č. j. 2 As 34/2006-73)
Nesplnění informační povinnosti
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxm objektem tohoto přestupku je zájem na tom, aby povinná osoba předávala informace související s AML/CFT příslušným orgánům a dále také aby byl zajištěx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxu podle § 45 je stanovena alternativně v několika variantách:
a)
Nesplnění informační povinnosti podle § 24 odst. 1 nebo § 24a odst. 4. Aby došlo k poxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxstupku není potřeba, aby nastal jakýkoliv poruchový následek. Přestupek může být spáchán i v souběhu s přestupkem podle § 44 AMLZ, týkajícím se povinnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxní, neboť rozsah relevantních informací, které je povinná osoba povinna předat, závisí na posouzení povinné osoby (zejména s ohledem na hodnocení rizxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxření pro kontrolu klienta, která jsou alespoň rovnocenná požadavkům Evropské unie, a uplatňování opatření pro uchovávání záznamů, která jsou alespox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxe o ohrožovací skutkovou podstatu, k jejímuž dokonání není potřebné, aby nastal následek.
c)
Nepřijetí doplňkových opatření podle § 24a odst. 2 (xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxovení § 24a odst. 2 vyžaduje splnění dvou povinností: (i) informovat FAÚ o tom, že právní předpisy třetí země, v níž má povinná osoba pobočku či dceřinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxx xxijmout doplňková opatření (v rámci svého systému vnitřních zásad, resp. zásad, které uplatňuje, a hodnocení rizik) k zabránění přenosu těchto rizik nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxdí, že členský stát má požadovat od povinné osoby, aby nevytvářela, případně ukončila obchodní vztahy, neprováděla obchody, a pokud je to nezbytné, abx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxzení všech relevantních okolností. Zde se jedná o poruchovou skutkovou podstatu, ke spáchání přestupku tedy dochází až v případě, že příslušný systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx EU pobočkou či provozovnou. Jedná se o zdvojení odpovědnosti za plnění povinností příslušné povinné osoby týkající se AML/CFT v daném členském státě. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxost, a jednak o porušení povinností povinné osoby ve smyslu tohoto odstavce. Tato objektivní stránka může mít jak ohrožovací, tak poruchový charakterx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x § 53. Povinná osoba odpovídá ve smyslu § 11 odst. 2, § 20 a § 22 zák. o odpov. xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx zák. o odpov. za přestupky).
Souběh s jinými přestupky podle § 43 a násl. AMLZ není vyloučen.
IV. AML směrnice v čl. 59 odst. 1 a 2 vyžaduje, aby člexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x0 a čl. 45) a poskytování informací (čl. 33). Výše peněžité pokuty podle čl. 59 odst. 2 písm. e) je vyšší než ta, která je stanovena v § 45 odst. 2 [IV. AML směxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, alespoň 5 000 000 EUR (a u právnické osoby též 10% celkového obratu povinné osoby, případně skupiny osob, je-li povinná osoba členem skupiny xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx 2 a 4 - uplatňování opatření v pobočkách, provozovnách a dceřiných společnostech v zahraničí; uchovávání informací o protistraně v obchodním vztahx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Druhovým objektem skutkové podstaty přestupku je podle § 46 AML/CFT a ochrana společnosti před ML/FT. Konkrétním objektem tohoto přestupku je xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtupku podle § 46 spočívá v neoznámení podezřelého obchodu, který povinná osoba zjistí v souvislosti se svou činností, jež ji definuje jako povinnou osxxxx x xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxní, vyžadují-li to okolnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxrodleně" a "bez zbytečného odkladu". Z textu a systematiky ustanovení lze dovozovat, že pojem "neprodleně" představuje časově kratší úsek, takové ozxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xeprodlené oznámení nebude mít všechny formální náležitosti, mělo by po něm následovat formální oznámení, které je třeba provést bez zbytečného odklaxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, neboť jeho definice v uvedeném paragrafu je poměrně obecná,
abstraktní
, s demonstrativním výčtem příkladů (které se ale neuplatní bez dalšíhox xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxody v závislosti na konkrétně vykonávané činnosti definuje povinná osoba ve svém systému vnitřních zásad, resp. ve své strategii a postupech podle § 21x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xelze vyloučit. Jedná se o ohrožovací skutkovou podstatu, k dokonání nemusí nastat žádný následek.
Subjektem neboli pachatelem přestupku může být xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx x xx x x x2 zák. o odpov. za přestupky za jednání svých zaměstnanců a jiných osob tam uvedených.
K naplnění subjektivní stránky postačuje zavinění z nedbaloxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxaduje, aby členské státy zavedly správní tresty a opatření v případě porušení povinnosti oznámit podezřelé transakce (čl. 33). Výše peněžité pokuty pxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxických osob - podnikatelů alespoň 1 000 000 EUR a u osoby, jež je úvěrovou nebo finanční institucí, alespoň 5 000 000 EUR (a u právnické osoby též 10% celkovxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxku)].
Související ustanovení:
§ x x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 5.6.2018.
Druhovým objektem skutkové podstaty přestupku je podle § 47 AML/CFT a ochrana společnosti před ML/FT. Konkrétnxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxst vhodná opatření k zajištění či odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu.
Objektivní stránka skutkxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdu úřadem, ačkoliv hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním příkazu klienta by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné čxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xajetek, jehož se příkaz klienta týká, proti manipulaci, která by byla v rozporu s účelem AMLZ, a upozornit FAÚ na odklad splnění příkazu v oznámení o podexxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xdložení splnění příkazu klienta není možné nebo je povinné osobě známo, že by takové odložení mohlo zmařit nebo jinak ohrozit šetření podezřelého obchxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxhodnutí FAÚ podle § 20 odst. 3 ve spojení s § 20 odst. 4; toto rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením.
Vedle výše uvedené povinnosti odložení spxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxjektivní stránku skutkové podstaty přestupku dle § 47.
Subjektem neboli pachatelem přestupku může být pouze povinná osoba, x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxtupky za jednání svých zaměstnanců a jiných osob tam uvedených. Není vyloučeno spolupachatelství klienta podle § 12 písm. b) zákona o odpovědnosti za xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxdle § 43 a násl. AMLZ není vyloučen.
IV. AML směrnice v čl. 59 odst. 1 a 2 vyžaduje, aby členské státy zavedly správní tresty a opatření v případě porušxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxx. AML směrnice v čl. 59 odst. 2 a 3 požaduje, aby její minimální výše byla u fyzických osob - podnikatelů alespoň 1 000 000 EUR a u osoby, jež je úvěrovou nebo fxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx skupiny osob, která je povinna vypracovávat konsolidovanou účetní závěrku)].
Související ustanovení:
§ 20 - odklad splnění příkazu klienta
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Druhovým objektem skutkové podstaty přestupku je podle § 48 AML/CFT a ochrana společnosti před ML/FT. Konkrétním objektem tohoto přestupku je zájxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxi a financování terorismu.
Objektivní stránka skutkové podstaty přestupku podle § xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xo se stala povinnou osobou podle § 21 odst. 2, a to tak, aby tento systém vnitřních zásad obsahoval náležitosti vyjmenované v § 21 odst. 5. Výčet obsažený v x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxlnění jiných metod, strategií a postupů, které jsou potřebné pro AML/CFT procesy v rámci povinné osoby. Okamžikem vypracování systému vnitřních zásax xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxst. 3 a 4. Součástí systému vnitřních zásad je i písemné hodnocení rizik podle § 21a odst. 2; jeho nevypracování ale tvoří samostatnou skutkovou podstaxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx specifikovaných případech jsou uvedeny v odst. 6). Zde dochází ke kolizi s ustanovením § 21a odst. 2, neboť ve stejné lhůtě musí povinná osoba vypracovax x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxsemné hodnocení rizik, uvedená 60denní lhůta se výrazně krátí.
Poměrně závažný výkladový problém ohledně 60denní lhůty pro vypracování systému vnixxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxiky věci vyplývá, že systém vnitřních zásad musí být vypracován a schválen nejpozději tak, aby v okamžiku vzniku prvního obchodního vztahu, případně uxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžitostí systému vnitřních zásad podle § 21 odst. 5, lze se domnívat, že nebude-li systém vnitřních zásad v podstatném rozporu s tímto ustanovením a zároxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxě jsou FAÚ, případně ČNB povinny tyto nedostatky sdělit povinné osobě a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
b)
Povinná osoba uvedená v § 21 odst. xx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxch zásad FAÚ nebo ČNB do 30 dnů poté, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxx nebo
iv.
nepodá ve stanovené lhůtě písemnou informaci o způsobu odstranění nedostatků systému vnitřních zásad vytčených FAÚ nebo ČNB (§ 21 odst. 8xx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxd výše); co se týče splnění povinných náležitostí, lze se domnívat, že nebude-li systém vnitřních zásad v podstatném rozporu s tímto ustanovením a zároxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxx xxvinná osoba přestupek nespáchá, neboť v takovém případě jsou FAÚ, případně ČNB povinny tyto nedostatky sdělit povinné osobě a stanovit lhůtu pro jejicx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování nových produktů (viz komentář k § 21a odst. 4).
S ohledem na text "pravidelně neaktualizuje" lze dovozovat, že se musí jednat minimálně o dvx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxtroly a komunikace k AML/CFT. Tato skutková podstata je poměrně vágní; § 21 odst. 1 nevyžaduje písemné zavedení strategií a postupů (viz komentář k § 21 xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xainteresovaných osob a ohledně všech činností a rizik), jakož i včas (tj. jednou ročně) zajistit proškolení. Porušení dalších povinností uvedených v x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxvazování korespondenčního vztahu se zahraniční osobou; jedná se o poměrně široké vymezení povinností, které jsou předmětem skutkové podstaty (viz kxxxxxxx x x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxutečnění obchodu, byť jednorázově.
Subjekt (pachatel) přestupku je vymezen různě podle jednotlivých skutkových podstat tohoto přestupku. Sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxky).
Souběh s jinými přestupky podle § 43 a násl. není vyloučen.
IV. AML směrnice v čl. 59 odst. 1 a 2 vyžaduje, aby členské státy zavedly správní trxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx odst. 2 písm. e) je vyšší než ta, která je stanovena v § 48 odst. 7 a 8 [IV. AML směrnice v čl. 59 odst. 2 a 3 požaduje, aby její minimální výše byla u fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxatu povinné osoby, případně skupiny osob, je-li povinná osoba členem skupiny osob, která je povinna vypracovávat konsolidovanou účetní závěrku)].
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxném případě soud vyčetl, že správní orgán I. stupně v rámci popisu skutku ve výroku rozhodnutí sice uvedl, že jednání, kterým měl žalobce skutkovou podsxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxí nebyli konkrétní zaměstnanci proškoleni. Soud vycházel z právního názoru vysloveného rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu (NSS 2 As 34/2xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxuvisející ustanovení:
§ 21 - systém vnitřních zásad, § 21a - hodnocení rizik, § 23 - školení zaměstnanců, § 25 - zvláštní ustanovení o úvěrových a fxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, aby nemohl být zaměněn s jiným.
II. Neuvede-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx k námitce účastníka řízení existenci této vady, správní rozhodnutí z tohoto důvodu zruší.
(usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15.1.2008, č. xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxým objektem skutkové podstaty přestupku je podle § 49 AML/CFT a ochrana společnosti před ML/FT. Konkrétním objektem tohoto přestupku je pak zájem na toxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxanovené předpisy EU a přispěly tak ke snížení rizika ML/FT v souvislosti s bezhotovostními převody peněžních prostředků.
Objektivní stránka skutxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xříjemci podle čl. 4 nařízení 2015/847 [§ 49 odst. 1 písm. a)]; tato skutková podstata je přísnější než ta, pro kterou požaduje nařízení sankci v čl. 18 odsxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo neúplných informací o plátci a příjemci podle čl. 7 nebo čl. 11 nařízení 2015/847 [§ 49 odst. 1 písm. b)];
c)
v porušení povinnosti přijmout odpovíxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxací o plátci a příjemci podle čl. 8 nebo 12 nařízení 2015/847 [§ 49 odst. 1 písm. c)];
d)
v porušení povinnosti zpřístupnit na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxtci a příjemci (čl. 5 nařízení 2015/847 [§ 49 odst. 1 písm. d)].
Subjektem neboli pachatelem přestupku podle § 49 bude povinná osoba, která je posxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxbjektem může být i osoba uvedená v § 53.
K naplnění subjektivní stránky postačuje zavinění z nedbalosti (srov. § 15 zák. o odpov. za přestupky).
Opxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xstanovení o jednání některých osob naplňujícím znaky přestupku
Související předpisy:
čl. 4, čl. 5, čl. 7, čl. 8, čl. 11, čl. 12 a čl. 18 písm. b) nařxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxvým objektem skutkové podstaty přestupku podle § 50 je AML/CFT a ochrana společnosti před ML/FT. Konkrétním objektem tohoto přestupku je pak zájem na xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).
Objektivní stránka skutkové podstaty spočívá v některém z následujících jednání:
a)
nesplnění oznamovací povinnosti fyzické osoby podle x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xsoba neoznámí celnímu úřadu dovoz a vývoz tam uvedených platidel a věcí v úhrnné hodnotě 10 tis. EUR a vyšší (jednorázově - § 41 odst. 1 - nebo v průběhu 12 px xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxství nebo příjmu z takového území, jenž obsahuje věci uvedené v § 41 odst. 1 v úhrnné hodnotě 10 000 EUR a vyšší (jednorázově - § 41 odst. 3 - nebo v průběhu 1x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x nebo odst. 4 (prostřednictvím fyzické osoby, která věc má při sobě při překročení hranice), tj. v případě, že při dovozu do České republiky z oblasti mixx xxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxotě 10 000 EUR a vyšší (jednorázově - § 41 odst. 2 - nebo v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců - § 41 odst. 4).
K podrobnostem ohledně povinností viz koxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxá osoba. Právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel odpovídá ve smyslu § 11 odst. 2, § 20 a § 22 zák. o odpov. za přestupky za jednání svých zaměstnancx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx zák. o odpov. za přestupky).
Povinnost zavést sankce za porušení ohlašovacích povinností stanoví čl. 9 nařízení 1889/2005.
V souvislosti s tímxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxlnímu úřadu dovoz cestovních šeků z Ruska do České republiky v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, opakovaně letecky přes Celní úřad Praha Ruzyně x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996, který byl zrušen AMLZ. V daném případě soud rozhodl o moderaci původní výše pokuty 1 500 000 Kč stanovené Celním úřadem Praha Ruzyně a Celním řexxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xoudem, srov. NSS 9 Afs 4/2013 - 34).
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Literatura:
MLSNA, P. Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Právní rozhledy. 2012, xx xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Toto ustanovení transponuje čl. 59 odst. 2 písm. a) a čl. 60 IV. AML směrnice. Uvedený čl. 60 odst. 1 vyžaduje, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxována příslušným orgánem k tomu oprávněným na oficiální stránce bez zbytečného odkladu poté, co je pachatel přestupku o rozhodnutí informován. Povinxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx je považováno za nepřiměřené příslušným orgánem na základě posouzení konkrétního případu, resp. na základě zvážení přiměřenosti takové publikace, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xřestanou existovat důvody pro takové odložení;
b)
zveřejnily rozhodnutí s anonymizovanými údaji (zajišťuje-li takové zveřejnění ochranu osobxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxěr rizika zveřejnění ve vztahu k dalším opatřením byl minimální.
Výše uvedené ustanovení tak nebylo v § 51a transponováno zcela úplně, neboť spxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx o odpov. za přestupky dále přidává výjimku pro případ, že by to bylo zcela zjevně nepřiměřené povaze a závažnosti spáchaného přestupku; možnost upustxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx by zveřejněním došlo k nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu osobních údajů, případně k ohrožení probíhajícího vyšetřování ML/FT.
Obecná ustaxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Zvláštní působnost pro projednávání přestupků)
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.201xx
xxxxxx xxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxmž speciální působnost je dána celnímu úřadu pro projednání přestupků podle § 50.
Odstavec 3 představuje speciální ustanovení pro úhradu pokuty. Pxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxjící ustanovení:
§ 35 - výkon správního dozoru, § 50 - neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech
Související předpisy:
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxty zajistit, aby příslušné orgány informovaly evropské orgány dohledu (viz čl. 26 preambule IV. AML směrnice) o správních trestech a dalších opatřeníxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxledem na poměrně široké rozdělení správního dozoru v § 35, resp. v § 52, byl v zájmu zajištění konzistentnosti rozhodování a přehledu o příslušných rozhxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xohoto ustanovení tak bude FAÚ vést seznam všech zahájených i ukončeních řízení o přestupcích podle AMLZ, s výjimkou řízení o přestupku podle § 50, jež buxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxonávající správní dozor budou mít právo na údaje z ní prostřednictvím dálkového přístupu, případně na vyžádání. FAÚ je zároveň povinen sledovat probíxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xvidence nejsou řízení vedená podle zvláštního předpisu podle § 53.
Není vyloučeno právo získat právo na informace (v anonymizované podobě) ohlednx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxytovat informace podle § 2 odst. 3 nebo 4 či § 11. Výjimka podle § 11 odst. 4 písm. e) se týká činností při šetření podezřelého obchodu, nikoli rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x2 - zvláštní působnost pro projednávání přestupků, § 53 - zvláštní ustanovení o jednání některých osob naplňujícím znaky přestupku
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxňujícím znaky přestupku)
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
Profese advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora a daňového poraxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxí. Komory zřízené těmito zákony jsou tak v rámci své působnosti vykonavateli veřejné správy a vykonávají jak samostatnou působnost, tak působnost svěxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrmací zjišťovaných v rámci poskytování poradenských služeb klientům.
Dohled nad výkonem profese advokátů je zajištěn podle zákona o advokacii. Dxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu provádí podle § 46 odst. 4 kontrolní rada. Podle § 32 odst. 2 jsou advokáti a advokátní kxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxení rozhoduje podle § 33 kárný senát složený ze členů kárné komise Komory.
Dohled nad výkonem profese auditorů je zajištěn podle zákona o auditorecxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle § 35. Kárná a jiná opatření a kárná a jiná řízení za zaviněné porušení povinností stanovených zákonem o auditorech a jinými zákony vztahujícími se xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx má na starosti dozorčí komise komory, která může rozhodovat o uložení disciplinárního opatření daňového poradce (§ 13).
Státní dohled nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrný senát složený z členů kárné komise (§ 49).
Dohled nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrol a sdělování doporučení opatření prezidiu komory při provádění dohledu nad činností exekutorů provádí kontrolní komise [§ 113a odst. 3 písm. bxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxdí skutečnosti související s porušením AMLZ, povinny o tom informovat příslušnou komoru a dát tak podnět k zahájení kárného řízení.
xxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xSTANOVENÍ
(Společná ustanovení)
Právní stav komentáře je ke dni 5.6.2018.
K odst. 1
Povinnosti podle AMLZ musejí být plněny pouze při pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx služeb. Vykonává-li povinná osoba více činností, nemusí ve vztahu k té z nich, která zmíněné parametry nenaplňuje, povinnosti stanovené AMLZ provádxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxu kurzu české koruny) a určuje způsob přepočtu na jinou měnu (denní kurz ČNB). Kurzy měn, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ČNB, jsou zde staxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxčítat s určitou "rezervou".
Pokud je platba rozdělena do vícero plnění ve smyslu § 54 odst. 4, lze se domnívat, že pro každé plnění se použije zvlášť kuxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxdnodušení nastaven stejný postup jako pro výpočet cla a ostatních celních poplatků.
K odst. 4
Související platby se pro účely AMLZ sčítají. Spojuxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xěkolika zjevně spolu souvisejících operací. O související plnění se bude jednat např. při platbě za zboží rozdělené do dvou nebo více splátek.
V tétx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xiz komentář k § 4 odst. 1 a 2).
K odst. 5
Platba uskutečňovaná prostřednictvím kvazihotovosti, za kterou jsou pokládány hodnotné komodity (zlato, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxotné komodity, pouze demonstrativně uvádí drahé kovy a drahé kameny. Rozhodným tedy bude zejména fakt, že je taková
komodita
použita jako prostředek x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx x xx xxet povinné osoby třetí osoba, která není povinnou osobou podle AMLZ, musí tato povinná osoba vhodným způsobem zajistit, aby byla z její strany uplatňovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxznačného výkladu se výslovně stanovuje, že pokud jde o zde vyjmenované případy, jedná se vždy pro účely AMLZ o obchodní vztah. Tato skutečnost je podstxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxdnorázového obchodu tato povinnost nastává až (nejpozději) dosažením hodnoty 1 000 EUR.
K odst. 8
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxí funkce, pro kterou za ni začala být považována, bez ohledu na to, jak dlouho již v příslušné funkci nepůsobí. Povinná osoba má však v souladu s tímto ustaxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xozhodnout o ukončení či zmírnění uplatňovaných opatření. Toto rozhodnutí musí být odůvodněno provedením náležitého hodnocení rizik, které příslušxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xa rizikovou je tedy pohlíženo i na osobu, jejímž skutečným majitelem (ve smyslu § 4 odst. 4) je PEP, nebo osobu, která jedná ve prospěch PEP. Skutečnost jexxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xe by v tomto ohledu povinná osoba vyvíjela "detektivní činnost"). V obou zmíněných případech musí povinná osoba uplatňovat stejná zvýšená obezřetnosxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x x xxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxany povinné osoby podrobeny stejným opatřením jako
klient
samotný. Povinná osoba by u těchto osob měla zejména zjišťovat, zda nejsou PEP či osobou, vůxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xoužít pouze pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a nesmějí je dále zpracovávat způsobem, který by byl s těmxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů podle § 3 odst. 6 písm. d) zák. o ochraně os. údajů (na povinné osoby se tudíž při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx x x xxxx. 5 - další pojmy (politicky exponovaná osoba), § 7 odst. 2 písm. b) - povinnost identifikace, § 8 odst. 3 - provádění identifikace, § 9 - kontrola kliexxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Další zdroje:
- Devizový
kurz měny
ČNB dostupný z: www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxlivost" projednávaných skutečností. Jak v rámci šetření podezřelého obchodu, provádění kontroly, tak i v rámci řízení o přestupku může být použita naxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Šetření podezřelého obchodu ze strany FAÚ může být zahájeno na základě přijatého oznámení podezřelého obchodu nebo jiného podnětu (provedené kontxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxLZ.
K odst. 3
Toto ustanovení je naplněním požadavku čl. 46 odst. 3 IV. AML směrnice. Členské státy dle něj musejí zajistit, aby povinným osobám byla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxzřelého obchodu podléhají povinnosti mlčenlivosti a lze je poskytnout pouze na základě zákonem stanovených výjimek, smí být vyrozuměn pouze samotný xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xx vzor služebního průkazu zaměstnanců FAÚ.
Související ustanovení:
§ xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxy
Související předpisy:
vyhláška č. 53/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analyticxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxněné a aktualizované vyd. Praha: A plus, 2009.
REZKOVÁ, M. Zákon proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb.): xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxha: Linde Praha, 2008.
ROBINSON, J. Pánové z prádelny špinavých peněz. 1. vyd. Praha: BIVŠ, 2009.
TVRDÝ, J., BÁRTOVÁ A. Zákon o některých opatřenxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx, VAN DER LINDE, D., Utrecht University School of Economics, the Netherlands. Research Handbook on Money Laundering. Cheltenham, UK: Edward Elgar Pubxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3.
BALOUN, V. Ekonomická kriminalita: hospodářská a finanční kriminalita. Kriminalistika. 1999, roč. XXXII, č. 2.
BĚLOHLÁVEK, A. Regulace fixxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxgulace finančních trhů a předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bulletin advokacie. 2009, č. 1-2.
BÖSZÖRMENYI, J., SCHWEIGHOFER, E. A xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x. 1.
BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V. Risk produkovaný organizovaným zločinem, jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnoxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xximinalistika. 2001, roč. 23, č. 4.
DVOŘÁK, V. Metody a nástroje odhalování a identifikace výnosů z neznámých zdrojů a podezřelých obchodů. Sborník xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx unie v boji proti daňovým únikům. Daně a právo. 2015, č. 12.
GRACA, P. Vyprat špinavé peníze je od 1. září opět o něco složitější. Daňová a hospodářská kxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxtním zákoníku ve srovnání s aktuální úpravou, se zaměřením na nedbalostní trestné činy. Bulletin advokacie. 2009, č. 10.
INDRUCHOVÁ, E. Nová směrxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh činů v novém trestním zákoníku. Právní rozhledy. 2010, roč. 18, č. 1.
MACHALA, K. Globalizace boje proti praní peněz. Bankovnictví. 2002, č. 2.
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxí - nástroj odhalování praní peněz. Kriminalistika. 1999, roč. XXXII, č. 4.
NYKODÝM, J. Praní peněz a povinnost mlčenlivosti. Bulletin advokacie. xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxí špinavých peněz". Daně a právo v praxi. 2008, č. 10.
REZKOVÁ, M. Náhled do vybrané problematiky zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxi a financování terorismu. Právní rádce. 2009, roč. 17, č. 4.
SÁBLÍK, M. Notář a zákon číslo 253/2008 Sb.
Ad notam
. 2012, roč. 18, č. 4.
SCHNEIDER, Jx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x012, č. 4.
xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxancování terorismu.
Ad notam
. 2008, roč. 14, č. 6.
VANTUCH, P. Nový zákon č. 253/2008 Sb. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování texxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx.
WURSTOVÁ, J. Znovu k problematice praní peněz. Bulletin advokacie. 1998, č. 5.
ŽEŽULKA, J. Realizace některých opatření proti praní špinavýcx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x: http://www.bbh.cz/files/pr/bulletin-bbh-novela-AMLZ-final-2-.pdf.
JANÍČEK, M. Významná novela zákona proti praní špinavých peněz. Dostxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxAL. Novela zákona o praní špinavých peněz: promarněná šance nebo krok vpřed? Dostupné z: https://www.transparency.cz/novela-zakona-o-prani-spixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx://www.transparency.cz/proc-cesko-brani-anonymni-vlastniky-firem/.
WEINHOLD LEGAL. Novela zákona o legalizaci výnosů z trestné činnostix xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxzový
kurz měny
ČNB. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp
Dokumenty Basel xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxurities Commissions. Dostupné z: http://www.iosco.org/.
Dokumenty Joint
Forum
. Dostupné z: http://www.bis.org/list/jforum/tid_32/index.xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxodika_2013-08-19_doporuceni-fatf-z-unora-2012_oprava-formtovn.pdf.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxontent/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf.
FATF Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Finxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xeport: Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash. Říjen 2015. Dostupné z: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/rexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Informace ke kontrolám oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech (cash controls). Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_cusxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxageID=37.
Konsolidovaná verze sankčního seznamu EU. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx formou, než prostřednictvím spojení Moneyweb. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1006643863/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxpojeni-moneyweb.pdf.
Metodický pokyn č. 6 Finančního analytického útvaru ze dne 7.12.2016 Provádění identifikace a kontroly klienta provozovaxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfau-k-hazardnim-hram-26836.
Ohlašovací formulář. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/prevoz-penez-pres-hranice.html, hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls/how-declare_en.
Online databáze neplatných dokladů Ministerstva vnitra. Dxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxtps://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-of-sanctions_en.
Seznam kvalifikovaných poskytovaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx.
Staxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxých dokladů totožnosti a cestovních xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-426387744/1495719016_cs_vzorovy_system_vnitrnich_zasaxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR