435/2004 Sb.

Zákon o zaměstnanosti: Komentář

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xb.
Změna: 149/2010 Sb.
Změna: 73/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb. (1x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx
Změna: 84/2015 Sb.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, z čehož pro ni vyplývá mimo jiné i
závazek náležité implementace práva Evropského společenství
. Některé z právních předpisů ES se týkajx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxo vývoje, systematiky a způsobu tvorby či výkladu, nicméně dříve než přistoupíme k jednotlivým evropským právním předpisům souvisejícím se ZoZ, je vhxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxále jen „SES“), která patří mezi tzv. zřizovací smlouvy a představuje
primární pramen práva ES. Směrnice a nařízení ES
jsou vydávány na základě zřizovxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx. Zatímco nařízení má obecnou působnost a je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech, tak směrnice je závazná pro každý stáxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxtrostátních orgánů (viz čl. 249 SES).
Nařízení přímo zavazuje jak členské státy, tak jejich vnitrostátní subjekty, aniž by bylo třeba ustanovení naříxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxzení nejsou přípustná, pokud jejich nutnost nevyplývá přímo z nařízení (ať už výslovně či implicitně).
Z hlediska právní jistoty není ani transpozice xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xomu, že minimálně určité části nařízení alespoň doslovně přejímají do svých vnitrostátních předpisů. Jak však již bylo uvedeno, nařízení je obecně záxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxjí obecnou závaznost, tj. zavazují pouze členské státy, které jsou povinny je náležitě transponovat tak, aby bylo dosaženo směrnicí vytýčených cílů
x xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v zásadě vyloučeno, pokud ze samotného nařízení nevyplývá jinak, tak u směrnice se přijetí takového aktu v podstatě předpokládá - aby se cílů směrnicí sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxdech se lze směrnice dovolat i bez její náležité transpozice, tedy v situaci, kdy stát nesplní svou povinnost a cíl sledovaný směrnicí není dosažen z důvxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxanspozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2002.
Při zmínce o pramenech práva, o nichž bude dále řeč, nelze opomenoux
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů ES.
V řadě případů tak ESD dotváří svým výkladem právní normy, v některých případech pak dokonce jeho rozsudky jdou nad rámec pouhého výkladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxu
nejdůležitější evropské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxví a přístupová smlouva
II.
Nařízení 1612/68/ES o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství ve spojení se směrnicí 2004/38
III.
Nařízení 140xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxudky ESD, které významně ovlivnily interpretaci daných předpisů z hlediska problematiky zaměstnanosti,
jsou zmíněny přímo u konkrétních předpisůx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxní současného znění
I. Smlouva o založení Evropského společenství (SES) a přístupová smlouva
Základní změnu v legislativě ES představuje přijetí Lxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xterá byla podmínkou pro vstup Lisabonské smlouvy v platnost. Sama Lisabonská smlouva byla podepsána představiteli členských států již 13. prosince 2xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx 2009 (viz čl. 6), nicméně ratifikační proces byl ukončen až v průběhu listopadu 2009 a Lisabonská smlouva tak vstoupila v platnost 1. 12. 2009.
Lisaboxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xe základních změn, kterou Lisabonská smlouva přinesla, bylo výslovné zakotvení právní subjektivity Evropské unie; EU nahradila Evropské společensxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxabonskou smlouvu mimo jiné změněn i název jedné ze zakládacích smluv - název „Smlouva o založení Evropského společenství“ byl nahrazen názvem „Smlouvx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx - uvedena jsou pouze čísla článků, která jsou v této kapitole zmiňována). Narozdíl od jiných částí SFEU vlastní znění článků, které se týkají práva volnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xásadně změněno.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x    xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx    x xxxxx xxxxxxxxxxxxxh článků v SFEU |
+------------------------------------------+-------------------------------------+
| Čl. 39                  | Čl. 45               |
| Čl. 40                  | Čl. 46               |
| Čl. 41                  | xxx xx               x
x xxx xx                  x xxx xx               x
x xxx xx                  x xxx xx               x
x xxx xxx                 x xxx xxx              x
x xxx xxx                 x xxx xxx              x
x xxx xxx                 x xxx xxx              x
x xxx xxx                 x xxx xxx              x
x xxx xxx xxxxx x             x xxx xx xxxxxxx x xx        x
x xxx xx9 část odst. 2           | Čl. 349              |
| Čl. 299 část odst. 2 a dále odst. 3 až 6 | Čl. 355              |
+------------------------------------------+--------------------------xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxbonské smlouvy v platnost totiž byla této Listině, která nebyla právně závazná a měla „jen“ povahu politické deklarace, přiznána stejná právní síla jaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. Problematiky upravené ZoZ se týkají čl. 29 a 34 Listiny - čl. 29 stanoví, že každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti, a čl. 34 se týká nároku na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxuje právní základ pro ostatní evropské předpisy upravující problematiku zaměstnanosti,
které jsou zahrnuty do našeho přehledu.
Volný pohyb pracovxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx a představují základ fungování jednotného vnitřního trhu EU. Původně byl volný pohyb osob chápán zejména ve smyslu volného pohybu pracovních sil, resxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu rozšířily i na další kategorie osob ekonomicky neaktivních, jako například na důchodce a studenty. Nicméně s ohledem na předmět úpravy ZoZ se zaměřímx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxybem pracovníků rozumí odstranění jakékoliv diskriminace na základě státní příslušnosti mezi pracovníky členských států, pokud jde o zaměstnáváníx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxvo:
xx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxátů za účelem výkonu zaměstnání v souladu s právními a správními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků;
d)
zůstat na úxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x
xrčitá přípustná omezení výkonu práva na volný pohyb
pracovníků. Právo na volný pohyb pracovníků lze omezit na základě důvodů
spočívajících v ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ohledem na konkrétní okolnosti - nelze tedy podat obecný výčet důvodů, pro které by určité osobě mohl být již předem omezen výkon práva na volný pohyb praxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx21/EHS), která sice neobsahuje přesnou definici těchto pojmů, nicméně stanoví alespoň
určitý rámec pro výklad důvodů, jež zakládají omezení práva voxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx osobním chování dotčeného jednotlivce, které představuje skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zaměstnání - samotná SES stanoví, že
ustanovení o volném pohybu pracovníků se nepoužijí pro zaměstnání ve veřejné správě.
Co se rozumí zaměstnáním ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxavuje přímou, či nepřímou účast na výkonu státní moci či plnění takových úkolů, které jsou spojeny s uskutečňováním obecných zájmů státu, případně jinxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx ještě u vlastního pojmu
pracovník
. Samotná
SES tento pojem nedefinuje,
pokud by však vymezení tohoto pojmu ve smyslu čl. 39 SES mělo vycházet jen z defixxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xýkladu ESD.
Na základě judikatury ESD
je tedy třeba pro účely výkonu práva volného pohybu pracovníka chápat jako pracovníka toho,
kdo vykonává svou čixxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Výše platu/odměny či rozsah pracovního úvazku nejsou rozhodující.
Judikatura:
viz například rozsudek 66/85 Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Wxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxí jít o státní příslušníky členských států, nicméně s ohledem na to, že v čl. 18 SES je výslovně zakotveno obecné právo na
volný pohyb osob jen pro občany EU
x xxx x xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx skutečnost, že má někdo občanství členského státu EU, nemusí ještě ve všech případech automaticky znamenat, že dotyčný má i právo na volný pohyb pracovxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxu pracovníků s faktem, že některé členské státy (například Velká Británie, Francie, Nizozemí, Dánsko) spravují i zámořská území, jejichž obyvatelé mxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxe mají dánské občanství, pokud však mají bydliště pouze na Faerských ostrovech, nemohou uplatňovat kupříkladu právo na volný pohyb pracovníků. Působxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtačilo, proto v čl. 40 a 42 je zmocnění k přijetí opatření, která odstraní bariéry volného pohybu pracovníků jak z hlediska jejich vlastního přístupu na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxní a směrnic, o nichž bude pojednáno níže.
Pro úplnost je třeba dodat, že v rámci SES jsou problematice zaměstnanosti věnovány ještě čl. 125 až 128, ktexx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx práva.
Pro úplnost právní úpravy volného pohybu pracovxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxpubliky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinskx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, že právě v této smlouvě byla
sjednána tzv. přechodná období, během nichž mohou původní členské státy EU uplatňovat omezení volného pohybu pracovníků
x xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx x xx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xlenské státy uplatnit stejná opatření vůči původním členským státům,
rovněž tak mají možnost je uplatnit
vůči státům, které přistoupily současně
s xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxanovení byla obava části původních členských států z přílišného přílivu levnější pracovní síly na jejich trhy práce. Maximální délka přechodného obdxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxšením prvního dvouletého xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxňovat i nadále. Na konci druhého období opět musely členské státy zhodnotit, zda po skončení pěti let od přistoupení budou z důvodu vážného narušení trhx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpatření je učiněna výjimka pro určitou kategorii osob - konkrétně se jedná o pracovníky, kteří ke dni přistoupení nebo po přistoupení legálně pracují v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxbo delší. Ovšem pokud by dobrovolně opustili trh práce daného členského státu, ztrácí své oprávnění volného přístup na jeho trh práce. Některé státy toxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xmezení uplatní pravděpodobně až do roku 2011.
Přechodné období omezeného pohybu pracovních sil ve vztahu k ČR bylo těmito státy ukončeno k 1. 5. 2011 - ox xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxním do EU.
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo období omezeného pohybu pracovních sil se už neuplatňuje ani výjimka z volného pohybu služeb, která je zde popsána.
V případě Německa a Rakouska
je nuxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxezení volného pohybu pracovníků v těchto státech fakticky širší,
neboť se týká i případů, kdy je zaměstnanec do Německa nebo Rakouska vyslán k provedexx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx služeb. Německo a Rakousko se od tohoto článku mohou odchýlit po dobu, kdy uplatňují přechodná období na volný pohyb pracovníků. Přístupová smlouva vyxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
V případě Německa jsou to tato odvětví služeb: stavebnictví včetně souvisejících oborů (výkopové práce, přemísťování zeminy, vlastní stavební prxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xráce v rámci údržby, asanace); čištění budov, zařízení a dopravních prostředků; činnosti v oblasti dekorace interiérů.
-
V případě Rakouska jde o náxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ozdobného a stavebního přírodního kamene; výroba kovových konstrukcí a jejich dílů; stavebnictví včetně souvisejících oborů; pátrací a ochranné čixxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxní zdravotní péče a zubní péče); mimoústavní sociální péče.
Česká republika možnost zavedení přechodných opatření nevyužila,
nicméně v případě vxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxů
v rámci EU. Některé státy, přestože své pracovní trhy otevřely, vydávají i nadále pracovní povolení - toto povolení však má být vydáváno automaticky x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxu tohoto „evidenčního“ pracovního povolení a pohyb pracovních sil evidovat prostřednictvím jiných administrativních mechanismů. V následujícím pxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xrostoru,
a dále
Švýcarsko
- důvodem je, že s těmito státy byly uzavřeny smlouvy, na jejichž základě se
pravidla volného pohybu pracovníků uplatňují i xxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtlivých trhů práce:
-
Od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxá republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Malta (ta uplatňuje systém automaticky vydávanýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx06); Itálie (od 27. 7. 2006); Nizozemsko (od 1. 5. 2007); Lucembursko (od 1. 11. 2007); Francie (od 1. 7. 2008); Belgie, Dánsko, Norsko (od 1. 5. 2009)
Zbýxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxcko, Rakousko, Švýcarsko.
II. Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství a Směrnice 2004/38/ES o právu občanů Uxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx21/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS
Nařízení 1612/68 bylo zrušeno nařízením xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx 46 SFEU. Z preambule nového nařízení vyplývá, že tvorba nového nařízení byla vedena snahou o vytvoření přehledné a srozumitelné kodifikace původního xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxzení - i zde je zakotveno právo státního příslušníka každého členského státu na přístup k zaměstnání a na jeho výkon na území jiného členského státu v souxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxveny i další zde uváděné oblasti: rovnost zacházení z hlediska státem poskytovaných služeb zaměstnanosti či úprava vyrovnávání nabídky a poptávky prxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxazuje na nařízení 1612/68, považují se dle nového nařízení takové odkazy za odkazy na nové nařízení a to v souladu se srovnávací tabulkou, která tvoří přxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxého čl. 40 SES (bývalého čl. 49), který tak představuje jeho právní základ. Nařízení
podrobněji rozvádí právní úpravu volného pohybu pracovníků a je záxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx mobilita xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxímo závazný. Jeho ustanovení o přístupu občanů EU na trhy práce členských států tedy nejsou do našeho ZoZ výslovně promítnuta, ale je třeba se jimi říditx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxzení odvodit alespoň v základních bodech, jakých práv se v nich lze domáhat.
Nařízení č. 1612/68
upravuje jednak otázky přístupu k zaměstnání a vlastxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.
Do 30. 4. 2006 bylo přímo v nařízení upraveno i právo rodinných příslušníků pracovníka, který je občanem EU, uxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxušením ovšem nedošlo k omezení práv rodinných příslušníků, neboť směrnice sama tato práva upravuje - z hlediska členských států to ovšem znamenalo, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx 6 nařízení, což jsou právě ty články, jejichž uplatnění mohou původní členské státy po dobu přechodných období pozastavit a neuplatňovat je. V současnx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlenského státu, bez ohledu na jeho bydliště, na přístup k zaměstnání a na jeho výkon na území jiného členského státu v souladu s jeho právními a správními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxného členského státu - povinnost upřednostnit občana EU před státními příslušníky třetích zemí platí na základě přístupové smlouvy i po dobu, kdy členxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx EU podmíněním jakýchkoliv požadavků, které by neplatily pro vlastní státní příslušníky. Ospravedlnitelný je však požadavek jazykových znalostí, pxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ať už v regionech či pracovních oborech, občané EU se do nich nezapočítávají.
Rovnost zacházení v přístupu k zaměstnání
se ale nevztahuje jen na příxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xtejné služby zaměstnanosti, jaké jsou poskytovány vlastním státním příslušníkům. Službami zaměstnanosti se rozumí zejména zprostředkovatelské sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxS).
Povinnost rovného zacházení se vztahuje i na podmínky vlastního výkonu zaměstnání
- tj. pracovní podmínky, odměňování, propouštění apod. Problxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx 1612/68 dále stanoví povinnost členských států spolupracovat vzájemně a s Komisí na
vyrovnávání nabídky a poptávky pracovních sil v rámci EU,
a to zejxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxh podmínkách v ostatních členských státech. V současné době funguje síť tzv. evropských služeb zaměstnanosti (EURES) zřízená rozhodnutím Komise 93/xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xýše uvedené rozhodnutí zrušeno rozhodnutím 2003/8/ES, které nově definovalo cíle a složení EURES, na jeho základě pak byla přijata i
Charta
EURES
(pxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xykonávaných členy EURES, druh informací, které mají být poskytovány klientům apod.
Cílem EURES
je tedy zejména rozvíjení evropských trhů práce; nadxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o evropských trzích práce, včetně informací o životních podmínkách a o možnostech získání odborné kvalifikace. Jak zájemcům o zaměstnání, tak zaměstxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, které jsou zpracovány ve všech jazycích členských států.
V souvislosti s nařízením č. 1612/68 je nutné se zmínit o směrnici 2004/38/ES. Práva pracoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxahovaly na volný pohyb osob obecně. Za účelem odstranění této roztříštěné právní úpravy volného pohybu osob byla přijata
Směrnice Evropského parlamexxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34 EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. Prx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxstat na území členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě, neboť právě směrnice 2004/38/ES přebrala podstatnou část jeho xxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xx pracovníky, ale na všechny občany EU bez ohledu na to, zda jsou ekonomicky aktivní či ne, a kromě toho i na jejich rodinné příslušníky.
Předmětem její úprxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
jakož i omezení těchto práv z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. Z hlediska ZoZ (§ 3 a 85) je významné zejména ustanxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxházení jako občanům členského státu
- předpokladem samozřejmě je, že v daném státě mají právo pobytu (viz čl. 23 a 24). To znamená, že i občan nečlenskéhx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxení, pokud jde o přístup k zaměstnání, byl zakotven původně už v nařízení (EHS) č. 1612/68, konkrétně v čl. 10 a 11, které byly směrnicí 2004/38/ES zrušexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx jednotného vymezení pro všechny členské státy EU by totiž volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků v rámci EU mohl být značně omezen odlišnýx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx manžel nebo manželka; partner, se kterým občan EU uzavřel registrované partnerství dle právních předpisů členského státu, ovšem za předpokladu, že dxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xi registrovaného partnera/partnerky) v přímé linii, kteří jsou buď mladší 21 let, nebo jsou vyživovanými osobami; předci v přímé linii (opět jak občanx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa v českém právním řádu pro účely naplnění cíle sledovaného směrnicí 2004/38/ES, lze ho nalézt v č. 326/ 1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republixx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a přxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xařízením č. 883/2004. Nařízení č. 883/2004 sice vstoupilo v platnost již v květnu 2004, ovšem dle svého čl. 91 mělo být použito až ode dne, kdy vstoupí v plxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxkého parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a ktxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se txxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxřízením č. 1408/71 a 574/72.
Vstupem nových nařízení v platnost však nebyla zcela ukončena aplikace původních nařízení č. 1408/71 a 574/72, která se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1231/2010 se nová nařízení od 1.1. 2011 použijí i na státní příslušníky třetích zemí, kteří migrují mezi státy EU. (V období 1. 5. 2010 až 1. 1. 2011 se na oxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xbčanů Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska, a v případech, kdy se migrace týká některého z těchto států (bez ohledu na občanství migrující osoxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xx x. 2012 začalo nová nařízení aplikovat i Švýcarsko, k 1. 6. 2012 pak i zbývající tři výše uvedené státy - od 1. 6. 2012 se tak již v plné míře použijí pouze nová xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxcip rovného zacházení (který je ještě posílen zakotvením principu asimilace v čl. 5), princip sčítání dob pojištění a princip zachování nabytých právx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxek v nezaměstnanosti.
Pokud jde o určení státu příslušného pro výplatu dávek v nezaměstnanosti, je obecná úprava obsažena v čl. 11 odst. 3 písm. e) - na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxušného k výplatě dávek v nezaměstnanosti u migrujících osob, které vykonávají činnost v jiném členském státě než ve státě svého bydliště. Úprava v podsxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xx x xxx x x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x příhraničního pracovníka (definován stejně jako v původním nařízení - viz definice v čl. 1 písm. f) ) a zda je osoba částečně nebo přerušovaně nezaměstnxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Pro osobu částečně či přerušovaně nezaměstnanou je příslušný stát zaměstnání. Pro osobu zcela nezaměstnanou, která byla příhraničním pracovníkem, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání, který by tak byl příslušným státem pro výplatu dávek v nezaměstnanosti, nebo zda se vrátí do státu bydliště a tím pádem bude pro ni příslušný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xvolí stát posledního zaměstnání a následně se vrátí do státu bydliště - a stejně jako v původní úpravě by stát bydliště při výplatě dávek v nezaměstnanosxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx/2012, kterým se mění nařízení č. 883/2004 a nařízení 987/2009 - kromě jiných úprav byl do nařízení 883/2004 vložen nový článek 65a, který obsahuje určexx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtatnou výdělečnou činnost v jiném státě, než je stát jeho bydliště. Pokud totiž ve státě bydliště takovéto osoby neexistuje systém dávek v nezaměstnanxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xykonávána. Doplňkově se může tato nezaměstnaná osoba přihlásit do evidence služeb zaměstnanosti ve státě bydliště; v případě, že by nechtěla být k disxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjící export dávek s tím, že v tomto případě by se nevyžadovalo splnění podmínky být k dispozici službám zaměstnanosti příslušného státu alespoň po dobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxmostatnou výdělečnou činností, ale jen pokud se k době samostatné výdělečné činnosti přihlíží i dle vnitrostátních právních předpisů. V některých člxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxk někdo vykonával samostatnou výdělečnou činnost ve státě, kde se doby samostatné výdělečné činnosti pro účely dávek v nezaměstnanosti zohledňují a nxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné, byl by fakticky znevýhodněn při svém uplatnění práva na volný pohyb osob. Vzhledem k tomu, že jde o zcela novou úpravu, jejíž dopad bude xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxě hodnocení může Evropská komise navrhnout změnu těchto ustanovení.
Novým prvkem je, že nařízení č. 883/2004 výslovně umožňuje, aby zcela nezaměstxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxého posledního zaměstnání. Převratnou změnu z pohledu členských států, která se ovšem samotných migrujících osob přímo nedotýká, představují v čl. 6x xxxxx x x x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxh v nezaměstnanosti během prvních xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxé změně - nově se totiž na základě nařízení č. 883/2004 přihlíží i k dobám samostatné výdělečné činnosti, resp. k dobám pojištění takovouto činností zísxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dávkách v nezaměstnanosti - v ČR se na základě § 39 odst. 1 písm. a) ZoZ k době pojištění získané samostatnou výdělečnou činnosti při rozhodování o nároku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xyplývá mimo jiné i to, že s výjimkou případů uvedených v čl. 65 odst. 5 písm. a) nařízení č. 883/2004, které se týkají osob, jež naposledy vykonávaly činnoxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xoslední doba pojištění byla získána v ČR.
Skutečnost, že se při posuzování splnění podmínek pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti nově přihlížx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x2). Pravidla pro výpočet dávek v nezaměstnanosti se v novém nařízení liší od původní úpravy i v dalších směrech. Základní pravidlo, že stát rozhodující x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxvá sice stejné, ale nově se již nepožaduje, aby poslední zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost byly vykonávány po dobu alespoň čtyř týdnů. Zásaxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxtě si po celou dobu udržely v ČR, vychází z výdělku dosaženém na základě jejich poslední činnosti ve státě zaměstnání/samostatné výdělečné činnosti. Pxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxsti nařízení č. 1408/71 (viz bod 48). Pravidlo obsažené v čl. 62 odst. 3 se tedy mělo vztahovat pouze na příhraniční pracovníky, ale ještě před tím, než se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníci“ nahradila slovy „nezaměstnané osoby“ a tím pádem se toto pravidlo rozšířilo i na ostatní pracovníky, kteří si během svého zaměstnání v jedxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výdělku, tj. z výdělku, jakého by bylo dosaženo na území státu rozhodujícího o dávce v obdobném zaměstnání, jako bylo poslední zaměstnání v jiném člensxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxtředkovaně zahraniční institucí, u níž se nezaměstnaný zaregistruje, ale vyplácí ji i nadále instituce toho státu, který dávku poskytuje - zahraničnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxou z podmínek pro výplatu dávek. Dobu exportu může nově kompetentní instituce prodloužit až na šest měsíců. Vlastní podmínky pro povolení exportu dávex x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xěly výhledově vyměňovat pouze elektronicky prostřednictvím tzv. standardizovaných elektronických dokumentů, prozatím se ale nové formuláře, ktexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxení, která jsou nezbytná k zajištění volného pohybu pracovníků, a zavazuje Radu k vytvoření systému, jenž migrujícím pracovníkům a jejich oprávněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxvky, jednak vyplácení dávek oprávněným osobám s bydlištěm na území členských států. Výsledkem těchto opatření je v současné době výše uvedené nařízenx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxe než se tak stane, je ovšem třeba ještě schválit tzv. prováděcí nařízení, které nahradí současné nařízení č. 574/72. Proto je následující výklad zaměřxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
Nařízení č. 1408/71
na rozdíl od většiny ostatních právních předpisů ES nevede k harmonizaci práva členských států EU v oblasti sociálního zabezpexxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxé a postavené na odlišných principech financování, že jejich harmonizace je přinejmenším v současné době nereálná. Pokud by však nedošlo alespoň ke koxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxasti sociálního zabezpečení by mohli být v konečném důsledku znevýhodněni právě z důvodu jejich pracovní migrace. Cílem koordinačního nařízení je, axx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x
nedocházelo ke konfliktu právních řádů, ať už pozitivnímu či negativnímu;
-
bylo odstraněno nerovné zacházení na základě státní příslušnosti;
-
xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xěkolika členských státech;
-
v důsledku migrace do jiného členského státu neztratila daná osoba své již nabyté nároky v jiném členském státě.
Z těchxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré obecně platí pro všechny oblasti sociálního zabezpečení, na něž se nařízení vztahuje, není-li samotným nařízením stanoveno jinak, je to
princip
:
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxikace jednoho právního řádu má zabezpečit, že na osobu podléhající nařízení se bude ve věcech sociálního zabezpečení vztahovat právní řád vždy pouze jxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxého státu), ani k pozitivnímu konfliktu právních řádů (tj. případ, kdy by daná osoba podléhala právním řádům více států, takže by například odváděla poxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxá by měla bydliště ve státě, v němž pojištění podléhají ti, co jsou na jeho území výdělečně činní, ovšem pracovala by ve státě, kde pojistné povinnosti poxxxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx váže na bydliště, a zároveň by pracovala v jiném státě, kde by rovněž podléhala povinnosti odvádět pojistné právě z titulu svého zaměstnání.
Princip xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx migrace poškozeni na svých právech.
Proto je stanoveno, že ti, na které se vztahuje toto nařízení, mají stejná práva a povinnosti podle právních předpxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxe ustanovením v čl. 5, podle nějž členský stát, jehož právní předpisy připisují právní účinky existenci určitých událostí nebo skutečností, bude musex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xob pojištění
vychází z toho, že vznik nároku na dávky sociálního zabezpečení je ve většině členských států spojen s podmínkou splnění určité minimálnx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v různých státech. Pokud by se princip sčítání dob pojištění neuplatňoval, pak by mu nárok na dávky sociálního zabezpečení zpravidla nevznikl - jeho poxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxování nabytých práv
má zajistit, aby osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xo jiného členského státu. Řada členských států dle svých právních předpisů totiž trvání nároku na dávky sociálního zabezpečení spojuje s tím, že příjexxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx2004 už toto vymezení postrádá a princip exportu dávek vztahuje obecně na peněžité dávky. V případě dávek v nezaměstnanosti platí zvláštní úprava ohlexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzpečení:
dávky v nemoci a mateřství; dávky v invaliditě; dávky ve stáří; dávky pozůstalým; dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání; pohřebnxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxzaměstnanosti.
Je třeba ještě jednou v souvislosti s koordinací zdůraznit dvě věci: 1. Jde o právní úpravu obsaženou v nařízení, která je přímo závaznxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxzení pouze koordinuje sociální systémy členských států, nezasahuje už do právní úpravy samotných podmínek pro vznik nároku na určitou dávku sociálníxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Dávky v nezaměstnanosti jsou z hlediska svého zaměření obecně považovány za dávky sociálního zabezpečení, ale v našem právním řádu jsou co do nároku x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxx
xxxxx xxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxahuje na :
-
zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné a studenty, kteří podléhají nebo podléhali právním předpisům jednoho nebo více čxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na území jednoho z členských států, jakož i na jejich rodinné příslušníky nebo pozůstalé po nich;
-
pozůstalé po zaměstnaných osobách nebo osobách saxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxto osob, pokud jsou pozůstalí po nich státními příslušníky jednoho z členských států nebo osobami bez státní příslušnosti nebo uprchlíky s bydlištěm nx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho soudního dvora, stručně shrnout tak, že čl. 67 až 71, které upravují dávky v nezaměstnanosti, se vztahují na zaměstnané osoby, které jsou státními přxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xmezena pouze na jeden členský xxxxx
xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxbní rozsah nařízení č. 1408/71
a nařízení č. 574/72, se čl. 67 až 71 nařízení č. 1408/71 vztahují
také na zaměstnané státní příslušníky třetích zemí,
nx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xterá se neomezuje ve všech ohledech na jediný členský stát. Přijetí tohoto nařízení mimo jiné umožnilo, aby i rodinní příslušníci občana EU, kteří sami xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xemohli, byť je v čl. 2 koordinačního nařízení stanoveno, že se osobní působnost nařízení vztahuje i na rodinné příslušníky občanů EU. ESD totiž ve svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xšechny dávky v nařízení upravené, ale pouze na ty, které se svou podstatou přímo týkají rodinných příslušníků - například rodinné dávky či dávky pro pozxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxnosti
Základní pravidla pro určení příslušného státu
jsou obsažena
v čl. 13 nařízení č. 1408/71.
Ten zprvu vymezoval určení příslušného státu jen x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx doplněné až v roce 1991 nařízením Rady č. 2195/91. Zprvu se vycházelo z
interpretace
ESD, že na nezaměstnanou osobu se vztahují právní předpisy státu pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxději odklonil, když v případě C - 245/88 Daalmeijer v. Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank konstatoval, že ustanovení čl. 13 nařízení č. 1408/71 se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx současné znění čl. 13 odst. 2 písm. f), dle kterého je
pro nezaměstnanou osobu příslušný stát bydliště.
Toto pravidlo vychází z toho, že osoba, která mixxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxval do dalšího členského státu a vykonával zde zaměstnání, pak by v případě následné nezaměstnanosti byl pro výplatu dávek v nezaměstnanosti příslušnx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Kromě obecného určení příslušnosti
v čl. 13 odst. 2 písm. f) pro nezaměstnané osoby, je ovšem třeba věnovat pozornost čl. 71, který obsahuje
speciálxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxla zaměstnána v jednom členském státě a po dobu tohoto zaměstnání měla bydliště v jiném členském státě,
což je v současné době nejčastější forma pracovxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxho členského státu, než je příslušný stát (příslušným státem se zde rozumí stát zaměstnání), obdrží dávky podle těchto ustanovení:
a)
i)
příhraničnx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu, jako by měl bydliště na území uvedeného státu; tyto dávky mu poskytuje příslušná instituce;
ii)
příhraniční pracovník, který je zcela nezaměstnaxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxled zaměstnán; tyto dávky poskytuje instituce místa bydliště na vlastní účet;
b)
i)
zaměstnaná osoba jiná než příhraniční pracovník, která je částxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dávky podle právních předpisů uvedeného státu, jako by měla bydliště na jeho území; tyto dávky poskytuje příslušná instituce;
ii)
zaměstnaná osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxtě, nebo která se vrátí na toto území, obdrží dávky podle právních předpisů uvedeného státu, jako by tam byla naposled zaměstnána; tyto dávky poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xrávním předpisům naposled podléhala, obdrží dávky podle článku 69. Výplata dávek podle právních předpisů státu, ve kterém má nezaměstnaná osoba bydlxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xezaměstnaná osoba nemůže uplatňovat nárok na dávky podle právních předpisů členského státu, na jehož území má bydliště, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nezaměstnanosti, je tedy v prvé řadě rozhodující, zda dotčená osoba byla příhraničním pracovníkem, či nikoliv. Definice příhraničního pracovníka
xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx druhého členského státu
a do tohoto státu se vrací zpravidla každý den nebo alespoň jednou za týden. V oficiálním překladu nařízení do českého jazyka sx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xojmy důležitými pro vymezení příslušnosti jsou tzv.
částečná a přerušovaná nezaměstnanost.
Nařízení samo tyto pojmy nedefinuje a
judikatura
ESD zxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, že
přístup členských států k výkladu těchto pojmů také není jednotný,
není vyloučeno, že by mohlo dojít ke sporu o určení příslušnosti - napříklax x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní by ho považoval za zcela nezaměstnaného.
Jak vyplývá ze znění čl. 71, může být v jím upravených případech
státem příslušným k výplatě dávek v nezaměxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xříslušným jen tehdy, pokud je dotčená osoba částečně či přerušovaně nezaměstnaná, zatímco stát bydliště je příslušný jen tehdy, je-li zcela nezaměstxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, nejméně jednou týdně, po dobu svého posledního zaměstnání vracela, a proto jako příslušný stát pro výplatu dávek v nezaměstnanosti určuje stát bydlixxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx v případě, kdy zcela nezaměstnaná osoba si ke státu posledního zaměstnání udržela osobní či pracovní vazby takové povahy, že jí dávají větší šance na naxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx by jinak splňovala kritéria pro to, aby byla považována za přeshraničního pracovníka. V důsledku toho by se na danou osobu neaplikoval čl. 71 odst. 1 písxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xaná osoba nachází v takové situaci, je dle ESD záležitostí národního soudu.
Judikatura:
C - 1/85 Horst Miethe v. Bundesanstalt für Arbeit
Zcela xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxa rozdíl od přeshraničního pracovníka)
právo zvolit si, zda nárok na dávky v nezaměstnanosti uplatní ve státě svého posledního zaměstnání nebo ve státx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo atypického přeshraničního pracovníka je příslušným stát posledního zaměstnání.
V případě
zcela nezaměstnaného atypického pracovníka
je možnxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxmo sice výslovně nestanoví, že daná osoba může učinit takovouto změnu volby státu příslušného pro výplatu dávek, ale na druhou stranu obsahuje úpravu, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxsto státu zaměstnání byl následně jako příslušný zvolen stát bydliště.
Možností této změny volby se zabýval i ESD (viz C - 102/91 Doris Knoch v. Bundesaxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxiště však v takovém případě dobu, po kterou by normálně poskytoval dávky v nezaměstnanosti, zkrátí o dobu, po kterou již byly dávky poskytovány státem pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxatu dávek v nezaměstnanosti v podstatě přebírá současnou úpravu. Z hlediska pracovníků tedy k zásadním změnám nedojde, z hlediska členských států se vxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxeno, je
princip sčítání jedním ze základních principů koordinace.
Jeho podstata je vysvětlena výše, ovšem v případě dávek v nezaměstnanosti platí poxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxatné výdělečné činnosti splněná v jiném členském státě se v současné době podle nařízení při posuzování splnění podmínek pro vznik nároku na dávky v nezxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxé výdělečné činnosti (resp. doba pojištění získaná na základě této činnosti).
Sčítání dob pojištění pro účely dávek v nezaměstnanosti
je upraveno x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxná osoba získala jako zaměstnaná osoba podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, jako by to byly doby pojištění získané podle jí uplxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxích předpisů.
2)
Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy podmiňují získání, zachování nebo opětné nabytí nároků na dávky získáxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxpisů kteréhokoli jiného členského státu, jako by to byly doby zaměstnání získané podle jí uplatňovaných právních předpisů.
3)
S výjimkou případů uvxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxe 1 doby pojištění,
-
v případě odstavce 2 doby zaměstnání;
v souladu s právními předpisy, na jejichž základě jsou dávky požadovány.
4)
Pokud délka xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxkteré státy při stanovení podmínek pro získání nároku na dávky v nezaměstnanosti vychází z dob pojištění, jiné vychází z dob zaměstnání.
V případě, že xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxištění splněné v jiném členském státě a rovněž tak zohlední doby zaměstnání, pokud by byly považovány za doby pojištění, kdyby byly splněny podle jeho pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo minima, ale stát rozhodující o dávce takové minimum neaplikuje a doba zaměstnání by u něj byla dobou pojištění, vezme danou dobu v úvahu. V případě těch xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx splnění podmínek pro vznik nároku na dávku v nezaměstnanosti zohlední jak dobu pojištění, tak dobu zaměstnání.
Česká právní úprava vyžaduje jako jexxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx. 1 ZoZ), proto se při aplikaci nařízení v našem případě použije čl. 67 odst. 1.
Podmínkou toho, aby instituce rozhodující o dávce mohla vzít v úvahu dobx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxhá
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxovníka, pro něhož je příslušným k výplatě dávek v nezaměstnanosti stát bydliště, a atypického přeshraničního pracovníka, který si zvolil pro uplatněxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxe v nezaměstnanosti bude rozhodovat, přesto daný stát vezme v úvahu doby pojištění (zaměstnání) splněné v jiných členských státech. Toto pravidlo je vxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxátě, ovšem předtím migrovali, tak pro zcela nezaměstnané přeshraniční pracovníky a atypické přeshraniční pracovníky, kteří si stát bydliště zvolí k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na základě své volby).
e) Výpočet dávek
Vzhledem k tomu, že
nařízení
směřuje pouze ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení, nemůže pochopitxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xávek v nezaměstnanosti aplikují nařízení
(tj. v případech, kdy byla brána v úvahu doba pojištění v jiných členských státech).
Čl. 68 nařízení stanovíx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxhradně mzdu nebo plat, které dotyčná osoba pobírala v posledním zaměstnání na území uvedeného státu. Pokud však byla dotyčná osoba ve svém posledním zaxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xde pobývá, stejnému nebo podobnému zaměstnání, jako bylo její poslední zaměstnání na území jiného členského státu.
2)
Příslušná instituce členskéxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxí mají bydliště na území jiného členského státu, jako by měli bydliště na území příslušného státu. Toto ustanovení se nepoužije, jestliže v zemi bydlišxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxvá
v praxi často interpretováno různě
, bylo předmětem i několika případů projednávaných před ESD, jehož rozsudky jsou hlavním vodítkem pro interpretxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x
xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxamný, neboť výše samotné podpory v nezaměstnanosti není závislá na počtu rodinných příslušníků.
Podstata ustanovení (odst. 1.) spočívá v tom, že stxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxo déle než čtyři týdny.
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxího o dávce v obdobném zaměstnání, jako bylo jeho poslední zaměstnání v jiném členském státě (z čl. 81 nařízení č. 574/72 vyplývá, že toto zaměstnání v jixxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx o dávce, vyjde stát z výdělku v posledním zaměstnání.
Jestliže
nezaměstnaný naposledy sice pracoval na území státu rozhodujícím o dávce, ale toto
zamxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxo vykonáváno na území jiného členského státu, potom musí vyjít z výdělku, jakého by bylo dosaženo na jeho území v obdobném zaměstnání. V případě atypickxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xosaženo na jeho území v obdobném zaměstnání, jako bylo poslední zaměstnání v jiném členském státě (zejména v tomto případě dochází občas k mylné interpxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xiziny, ovšem tento výklad není v souladu s interpretací ESD). V případě přeshraničních pracovníků by se dle nařízení mělo teoreticky postupovat stejnx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xellinger v. Bundesanstalt für Arbeit (C - 67/79) se v případě přeshraničních pracovníků vychází ze skutečného výdělku dosaženého v jejich posledním zxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxnosti vypočítávala pouze z fiktivního výdělku vzhledem k tomu, že zcela nezaměstnaný přeshraniční pracovník na rozdíl od atypického přeshraničního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracovníků. Tento rozsudek je příkladem toho, jak
judikatura
ESD může svou interpretací vést fakticky k vytvoření nového pravidla.
Judikatura:
C x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxví, že v případě příhraničních pracovníků
se vychází ze skutečného výdělku v jejich posledním zaměstnání.
Zároveň s tím se otevřela otázka, zda skutexxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xařízení č. 883/2004. Kromě toho zbývá ještě upravit, z čeho se bude při výpočtu dávek v nezaměstnanosti vycházet v případě, kdy nezaměstnaný naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxx x xxxaměstnanosti do jiného členského státu sice umožněn, nicméně vzhledem k charakteru těchto dávek platí pro tento princip v jejich případě značná omezexxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx poskytující dávky obtížně kontrolovatelné, zda nezaměstnaný plní své povinnosti. Z toho důvodu je export dávek v nezaměstnanosti časově omezen, a to xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x
xxx xx xxxxxxxx
x
xx
xxxxxxxxxx
xxxxx
nebo osoba samostatně výdělečně činná,
která je nezaměstnaná a která splňuje podmínky
právních předpisů některého členského státu
pro vznik nárokx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xěmito omezeními:
a)
před odjezdem musí být zapsána do evidence uchazečů o zaměstnání a musí zůstat k dispozici službám zaměstnanosti příslušného stáxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
b)
musí být zapsána do evidence uchazečů o zaměstnání služeb zaměstnanosti každého členského státu, do kterého přijede, a podřídit se tam kontrole.
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxžbám zaměstnanosti ve státu, který opustí. Ve výjimečných případech mohou příslušné služby nebo instituce tuto lhůtu prodloužit;
c)
nárok na dávky xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx že celkové trvání pobírání dávek nepřekročí trvání, po které měla nárok na dávky podle právních předpisů uvedeného státu. V případě sezónního pracovnxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxnutím doby, po kterou má nárok na dávky
podle odst. 1 písm. c),
trvá její nárok
na dávky podle právních předpisů uvedeného státu dál; nevrátí-li se tam pxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxby nebo instituce tuto lhůtu prodloužit.
3)
Odstavce 1 se lze dovolat jen jednou mezi dvěma dobami zaměstnání.
Účelem exportu dávek je umožnit nezaxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xledat zaměstnání do jiného státu. Služby zaměstnanosti mohou tuto lhůtu v odůvodněných případech zkrátit (zpravidla jde o situaci, kdy nezaměstnaná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxě informovat služby zaměstnanosti, u nichž je registrována, a požádat o vystavení potvrzení pro účely exportu dávek v nezaměstnanosti (viz čl. 83 naříxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xéto osobě vyplácí dávky v nezaměstnanosti v místní měně, přepočtené v kurzu, který je pro tyto účely vyhlašován pro všechny členské státy pravidelně prx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxré by mohly mít vliv na výplatu dávky, informuje instituci, která dávky poskytuje a s výplatou vyčká jejího rozhodnutí. Exportované dávky v nezaměstnaxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxa maximálně po dobu 3 měsíců, pokud samozřejmě dle národních předpisů nemá nárok na dávky po kratší dobu - pak by se dávky exportovaly jen po tuto kratší doxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxky vrátit a nahlásit se příslušnému úřadu práce před uplynutím doby, po kterou jsou dávky exportovány. Vrátí-li se později, její nárok na dávky v nezaměxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxkovaně přes zahraniční úřad práce, ale příslušná instituce ji bude vyplácet přímo uchazeči. Ovšem povinnost registrace u zahraničního úřadu práce, jxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na šest měsíců.
Pro účely aplikace nařízení, ať už jde o sčítání dob pojištění, nebo o export dávek v nezaměstnanosti, potřebují úřady práce informace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxaci sociálního zabezpečené v rámci EU - konkrétně v případě dávek v nezaměstnanosti jde o formuláře řady E 300. Údaje na těchto formulářích potvrzují vžxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Již v úvodu bylo uvedeno, že směrnice jsou právním předpisem, který stanoví cíl, jehož má být dosaženo a je věcí členského xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxípadů je charakter směrnice natolik průřezový, že je prakticky implementována do více právních předpisů. Nejinak je tomu i
v případě ZoZ
, v němž je sice
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xákonů. Níže je uveden přehled směrnic, které se významněji týkají buď problematiky rovného zacházení, nebo otázky volného pohybu pracovníků, a které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání; 32006L0054
Směrnice EP a Rady 2002/73/ES ze dne 23. zxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky; 32002L0073
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec prx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ; 32000L0043
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxL0007
-
směrnice související s volným pohybem osob, resp. pracovníků:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o mixxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby;32004L0114
Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany; 32004L0083
Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro stáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxušnými orgány; 32004L0081
Směrnice EP a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovax x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS; 32004L0038
Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních přxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xinimální xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.5.2015.
K § 1
Ustanovení tohoto paragrafu
definuje předmět zákonné úpravy, tj. zabezpečování státní politiky zaměstnanosti,
a zdxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxího zabezpečení EU se rovněž jako určitým minimem řídí úmluvami Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“), zejména Úmluvou č. 168 o podpoře zaměstxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí Rady EU v Lisabonu v roce 2000. Z různých hledisek lze na samotný cíl, tj. „dosažení plné zaměstnanosti“, nahlížet různě, neboť například z pohledu příxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxžit i další faktory, jaké jsou v oblasti pracovních sil, tj. nabídky a poptávky práce, spojeny s funkčním chodem zdravé ekonomiky, zejména pak potřebu uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxm plné zaměstnanosti souvisí rovněž i často zmiňovaná „svobodná zaměstnanost“, kdy nelze nutit lidi, aby pracovali proti své vůli, zejména pak je v EU i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxy nejen v České republice, ale ve skutečně mezinárodním a celosvětovém kontextu se má za to, že hlavním garantem politiky zaměstnanosti je stát a spolu s xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i systémem důstojného finančního zabezpečení na ochraně proti nezaměstnanosti.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Státní politika zaměstxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxněty ze strany EU, popřípadě dalšími okolnostmi. Jsou do ní v tom kterém státě a v tom kterém období zahrnovány nejrůznější oblasti a vztahy, aby jejich vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxnuje rovněž možnosti adaptability a dalšího rozvoje lidských zdrojů na trhu práce, opatření související s mobilitou, popřípadě migrací pracovních sxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxích společenství (EU, OECD apod.). V samotných předpisech v oblasti zaměstnanosti bývá toto pojetí zpravidla zúženo, jako je tomu právě i v našem ustanxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxm. i)], a aktivní politiku zaměstnanosti.
Aktivní politika zaměstnanosti
u nás
zahrnuje
řadu v ZoZ definovaných
opatření související s aktivní tvoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxetí našeho právního řádu je aktivní politika zaměstnanosti chápána především ve smyslu pracovních příležitostí vytvářených ze strany státu pro jednxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxaženými pokrýt závazky vyplývající z mezinárodních úmluv a norem. V oblasti zaměstnanosti je třeba dosahovat souladu zejména s úmluvami MOP (č. 88 o slxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxvání invalidů, č. 168 o podpoře zaměstnanosti a ochraně proti nezaměstnanosti) a úpravou v členských státech EU. Naformulovaný obsah politiky zaměstxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxzení s muži a ženami za jeden z hlavních cílů Společenství a čl. 3 stanoví, že při provádění politiky zaměstnanosti ES usiluje o odstranění nerovností a pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxy uvedené v § 33 tohoto návrhu a úřady práce jsou povinny jim věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Jedná se například o osoby se zdravotxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxení co nejvyšší úrovně zaměstnanosti a povinnost státu poskytovat bezplatné služby zaměstnanosti.
Vzhledem k tomu, že zákony zpravidla neumožňujx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxe se rovněž účast na programech a projektech podporovaných EU [například opatření uvedená pod písm. c) a písm. f)]. Opatření uvedená pod písm. l) pak lze xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxy ZoZ
deklaruje úlohu státu při zabezpečování práva na zaměstnání.
Vedle státu je
podstatné, aby se na realizaci politiky zaměstnanosti podíleli
roxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxovaní
odborovými organizacemi, a zaměstnavatelé
reprezentovaní zpravidla rovněž svými svazy nebo vybranými zástupci. Garantována je též spoluprxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxanou skupinu. Na územním principu je nutno počítat rovněž s aktéry na regionálních trzích práce, které mají z hlediska své působnosti rovněž řadu možnoxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxonálně zejména Radou sociální a hospodářské dohody na úrovni nejvyšší a poradními sbory úřadů práce na úrovni regionální.
K odst. 3
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění pozdějších předpisů) zabezpečována Ministersxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxí vykonává státní správu ještě Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“), který je organizační složkou státu. Zřízen byl na základě zákona č. 7xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxsobnost ministerstva, § 33 - zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, § 103 - národní opatření
Účastníci právních vztahů
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxěstnanosti. Rozděluje je do několika skupin, ve kterých kromě hlavních aktérů trhu práce, tj. fyzických osob majících způsobilost realizovat se na trxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xako
jeden z účastníků stát
, který je vykonává prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a prostřednictvím úřadů práce. Stát tak vystupuje xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxřeny především úřadům práce. Stát je však rovněž účastníkem právních vztahů v případech, kdy se jedná o jeho postavení co by zaměstnavatele [písm. b)] vx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí příslušné organizační složky.
Způsobilost fyzické osoby
být zaměstnancem vychází z definice dané zákoníkem práce (§ 6), tj. jedná se o osobu starxx xx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx který je významově širší.
Definice zaměstnavatele
je rovněž upravena vyčerpávajícím způsobem v zákoníku práce a zahrnuje jak podnikatelské subjxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxx ještě rozšiřuje a za zaměstnavatele se rovněž považují ti, kdo jsou oprávněni podnikat na našem území podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxstříku. Zvláštními předpisy upravujícími oprávnění zahraniční právnické nebo fyzické osoby podnikat na území ČR se rozumí zejména obchodní zákoník x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxlasti zaměstnanosti
a na úseku trhu práce [písm. d)], například územní samosprávné celky, ale i nejrůznější vzdělávací zařízení provádějící rekvalxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxZ věnována agenturám práce, tj. subjektům zprostředkujícím zaměstnání.
K odst. 2 a 3
Právní úprava obsažená v odstavci 2 vycházela při svém zpracovxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxávu pobytu zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné po skončení její pracovní činnosti a z Nařízení Komise (EHS) 1251/70 o právu pracovníků zůsxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postavení při uplatňování na trhu práce ČR jako občanům ČR
. Znamená to, že oproti občanům států, které nejsou členy EU, jde o odlišnou právní úpravu spočxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxěstnanosti čl. 39 Smlouvy o založení ES, který umožňuje
volný pohyb pracovníků uvnitř Společenství
a dává možnost například ucházet se o zaměstnání, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xlenského státu EU, včetně rodinného příslušníka občana České republiky
, kdy tito rodinní příslušníci jsou občany třetích států, tj. států mimo ČR a EUx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pracovníků v rámci Společenství, přičemž nařízení Rady jsou přímo aplikovatelná. Rodinným příslušníkem se tak zpravidla rozumí manžel/manželka, dxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx ustanovení:
§ 85 a 89 - základní předpoklady pro zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí
Související předpisy:
zákoník xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xady 90/365/EHS o právu pobytu zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné po skončení její pracovní činnosti, - Nařízení Komise (EHS) č. 1251/70 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxání práva na zaměstnání
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.201xx
x x x
Jedná se o ustanovení, které
zakazuje diskriminaci při přístupu fyzické osoby k zaměstnání
a kxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxvky EU pojato jako normotvorné a začleněno přímo do textu zákona. Na základě tohoto antidiskriminačního ustanovení, které v průběhu několika poslednxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxy se uchází o zaměstnání u zaměstnavatelů, jakož i při poskytování služeb podle ZoZ. Současná dikce zákona však již nestanoví samostatně formu právní úxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xměně některých zákonů. Na druhou stranu však lze xxxxx xxx xx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xontrolní činnost v této oblasti vykonávají Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Prostřednictvím inspekce práce je sankcionováx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xaměstnání (dělník potravinářské výroby u zpracování masa a ryb) neodůvodňuje rozdílné zacházení mezi muži a ženami. Z jeho povahy nevyplývá, že by jej xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xčinit si představu o tom, že se bude jednat o manuální práci, u které bude vyžadována zručnost a pečlivost, a dále představu o tom, že se bude jednat nejspíxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxovat, a žadatele z takového důvodu odmítnout. Nepochybně právě totiž takto zvolené kritérium, které navíc bylo v daném případě použito ve většině přípxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx postup diskriminací. Trest byl žalobci uložen právě za toto jednání, nikoliv za to, že v nabídce zaměstnání byl charakter ženské práce zmíněn. Proto nexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvá).
(MS v Praze, 7 Ca 109/2006-40)
„Je přitom zcela irelevantní, jaký je vztah stěžovatele k zahraničním partnerům, kdo z těchto subjektů bude s nezamxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxazeče primárně stěžovatel, přičemž tuto činnost lze podřadit pod § 14 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti, podrobněji viz výše. Na základě výše uvedxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx byla vykonávána v rámci speciálního programu atp. Stejně tak je nerozhodné, že předmětné nabídky vycházely z požadavků mezinárodních organizací, rexxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xylo respektovat právní předpisy České republiky, popř. prameny práva, jimiž je Česká republika vázána. Pokud tak nepostupoval, byl správní orgán oprxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xx odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti.
Stěžovatel dále vyjádřil výhrady vůči závěrům krajského soudu ve vztahu k porušení zákazu principu diskrimixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xeporušil ust. § 12 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, neboť nečinil nabídky zaměstnání.
K těmto námitkám odkazuje Nejvyšší správní soud na výše uxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxázáno nabízet zaměstnání, která mají diskriminační charakter. Podle ust. § 4 zákona o zaměstnanosti mají takový diskriminační charakter i nabídky, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxních orgánů. Mj. uvedl, že obě správní rozhodnutí se jednotlivými nabídkami konkrétně zabývají a dospívají k závěru, že práce v hotelnictví nebo cestoxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xa farmě mohly pracovat pouze osoby do 30 let, do 35 let apod., proč by se o děti nemohl starat muž, nebo proč by muž nemohl uklízet dům, resp. proč by práce v cexxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xřípady rozdílného zacházení s ohledem na věk či pohlaví, které není zákonem dovoleno. S tímto se ztotožňuje i Nejvyšší správní soud. Z předmětných letáxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxědělství atp.), které byly limitovány věkem či pohlavím, přičemž stěžovatel ani neuvádí žádné důvody ve smyslu § 4 odst. 3 zákona o zaměstnanosti. Stěžxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxk a pohlaví u jednotlivých programů mohly odpovídat smlouvám se zahraničními partnery, resp. charakteru daného programu a účelu, který má splnit. Plnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx
xxxx k tomu, že jakoukoliv právní povinnost plynoucí z právních předpisů České republiky by bylo možno obejít uzavřením smlouvy se zahraničním partnerem. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanizace pro jednotlivé programy, popř. z právních aktů platících v zemích, ve kterých bude práce vykonávána. Porušení zákona o zaměstnanosti nelze zdxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxru Nejvyššího správního soudu měl stěžovatel již při uzavírání předmětných smluv zvažovat možná rizika plynoucí z jeho smluvních povinností.“
(NSS sxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxu zacházení s muži a ženami, § 12 - diskriminace při nabízení zaměstnání a výběru zaměstnanců
- § 139 a 140 - správní delikty
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 5
Toto ustanovení jx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xx
x xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxčními údaji
fyzické osoby, právnické osoby, fyzické osoby, která je podnikatelem, a zahraniční osoby.
U fyzické osoby
je důležitým údajem kromě jxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xebo osobám narozeným v zahraničí zvláštní matrikou nebo Policií ČR v případech cizinců s povoleným pobytem na našem území nebo za určitých okolností můxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
je rozlišováno, zda se jedná o
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.
Důležitým identifikačním údajem je „obchodní firma“, čímž se podle oxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní firmou fyzické osoby je vždy její jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání. Identifikačním čísxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxo umístění, místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Poxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxměstnavatele (odštěpný závod, provozovna). Pro účely zaměstnanosti a ZoZ mají tyto údaje značnou důležitost, neboť místní příslušnost k úřadu práce xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxušníka a také pro cizince ze třetích států. Toto rozlišení je poměrně významné, neboť od místa bydliště fyzické osoby se v ZoZ odvozuje místní příslušnoxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xodle § 10 zákona o evidenci obyvatel rozumí adresa pobytu
občana v České republice
, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana, rozumí se místem txxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx
Místo trvalého pobytu u cizince nebo občana EU
s uděleným trvalým pobytem je podle zákona o pobytu cizinců dáno obdobně, tj. objekt určený k bydlení nexx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx jej užívat nebo kde mu oprávněná osoba vyslovila souhlas s ubytováním.
Bydliště pro vztahy mimo území ČR
v ustanovení § 5 písm. b) ZoZ
definováno neníx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxetího státu zůstat s českým úřadem práce v kontaktu, u ustanovení o povolování zaměstnání (část pátá ZoZ) se pak výslovně stanoví, že cizinec v žádosti uxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxmu „bydliště“ u cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Za bydlištx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxých důsledcích má takto vymezené bydliště ještě další význam, neboť souladu s článkem 14 směrnice 2009/50/ES je nutné zajistit rovné zacházení ve sroxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xak mohou vstupovat do evidence uchazečů o zaměstnání a v souladu s § 25 odst. 1 ZoZ splňují adresou uvedenou jako místo pobytu v „agendovém informačním syxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxážné důvody“
, jejichž přítomnost, či naopak absence jsou
spojeny s řadou práv x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxou fyzickou osobu, zdravotní důvody atd. V posledním bodě, kde se mluví o „jiných vážných osobních důvodech“, je však ponechán částečný prostor pro sprxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx lze zohlednit ty skutečnosti, které zákon nemůže předvídat a které zpravidla tkví v osobě, o jejíž povinnostech, právech a nárocích se rozhoduje.
K doxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxi v § 50 odst. 3. Výše podpory v nezaměstnanosti se snížila na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx zaměstnavatelem. Nová právní úprava § 5 bod 5 však má vyloučit z této tvrdosti zákona ty uchazeče o zaměstnání, kteří okamžitě zrušili pracovní poměr z dxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx evidence uchazečů o zaměstnání.
Pro účely zprostředkování se přihlíží pouze ke studiu, které je „denní“, neboť jiné formy studia jako dálkové nebo dixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxu pro povolání nepovažuje doba přerušení studia. Jinými školami, na kterých se podle zvláštních právních předpisů soustavná příprava pro povolání prxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
K písm. xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxž její pojetí se může místy lišit. V některých souvislostech se totiž „nelegální prací“ rozumí to, co je obecně zakázanou aktivitou, jako například výrxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxu“, ze které nejsou odváděny daně ani odvody do pojistných systémů.
Úprava zakotvená v ZoZ má za cíl přispět k odhalování tohoto negativního jevu, ktexx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxíkem práce (§ 2 a 3) jako takzvaná „závislá práce“ mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
Za závislou práci se považuje práce, která je vykonávána ve vztahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxů zaměstnavatele, jeho jménem, za xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.
Závislá práce je vykonávána v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy nebo v právních vzxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
xx považují také případy, kdy zaměstnavatelem je na základě povolení podle § 58 až 66 ZoZ
agentura práce a ta dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu pxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxvní činnosti, uzavřené mezi agenturou práce a zaměstnancem, a poté na základě písemného pokynu, kdy se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxnat podle pokynů uživatele.
Závislá práce může být upravena rovněž zvláštními právními předpisy [například zákon č. 218/2002 Sb., o službě státnícx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxích předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů]. Společným charakteristicxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xracovní podmínky. Obdobně se lze setkat s charakteristikou „závislé činnosti“ v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxže být
práce vykonávána i na základě „jiné smlouvy“
, míní se tím výkon práce například na základě smlouvy v režimu autorského zákona, na základě smlouvy x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx formálně opravit a příslušným kontrolním orgánům osvědčit.
Nelegální práce cizince,
kromě výše uvedeného potřebného prokázání smluvního vztahx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xktivitami (například má pouze turistické vízum, nikoliv vízum za účelem zaměstnání). Nemá-li jít o nelegální práci, musí mít cizinec uděleno povolenx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxěstnávaní v ČR pracují nejen bez povolení k zaměstnání nebo zelené karty, ale též bez modré karty, ač by tuto mít měli/mohli. Rovněž i tehdy, jestliže modxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x toho vyplývajícími (viz § 139 a 140 ZoZ).
Judikatura:
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xůsledku svého zdravotního stavu, závažného onemocnění (atrofie mozku, vaskulární demence) trpí poruchami střednědobé a krátkodobé paměti. Při hodxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxní povinností uchazeče o zaměstnání, konkrétně dostavení se na schůzku dne 17. 1. 2012, žalobci bránil vážný důvod spočívající ve zdravotních důvodecxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxgrese, přičemž podle zprávy PhDr. D. je možné s ohledem na mozkovou příhodu z roku 2003 uvažovat i o vaskulární demenci. Jestliže poté dne 7. 3. 2012 MUDr. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx není v současné době schopen vyhovět požadavkům individuálního akčního plánu Úřadu práce ČR, není schopen se dostavit na úřad práce v doporučeném termxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxm vyšetřením k jinému závěru, než že u žalobce došlo k progresi jeho onemocnění zjištěného již v roce 2008, přičemž tento jeho stav trval i ke dni 17. 1. 201xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxbce o zhoršování jeho zdravotního stavu předloženými kopiemi plných mocí a dopisu ze dne 31. 10. 2007. Posledně uvedené listiny potvrzují, že ke zhoršoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx žalobce.
Postup správních orgánů obou stupňů proto shledal Nejvyšší správní soud přepjatě formalistickým, v rozporu se základními zásadami správnxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxdu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikalx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx veřejný zájem, který plní, a jednou ze základních funkcí, kterou zastává úřad práce, je zprostředkování zaměstnání. Správní orgány proto měly pro zajxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxvantní
okolnosti, které by svědčily pro případné vážné důvody na straně žalobce, neboť účelem činnosti úřadu práce je zprostředkovat uchazečům zaměxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Nečinily-li tak, dopustily se porušení zásady uvedené v § 2 odst. 3 správního řádu, podle níž správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxnek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. V projednávané věci však správní orgány obou stupňů v rozporu s uvedenými zásadami správního řízení nepxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxých ustanovení, který se však svým dopadem dostal do rozporu se základními zásadami správního řízení. Veřejná správa je primárně a především službou vxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxání výkonu činnosti daného správního orgánu. Základním úkolem úřadu práce je zprostředkování zaměstnání na trhu práce. K tomuto svému cíli by proto měxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxria.“
(NSS sp. zn.: 5 Ads 42/2014)
-„Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že ačkoli se při zpětném pohledu jeví některé kroky žalobkyně jako problexxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxní situaci, kdy tvrdí, že cesta jejím osobním automobilem byla pro ni výhodnější než cesta autobusem, ačkoli na cestu autobusem z důvodu své volby nemělx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xe nemohla včas dostavit na termín jednání na úřadu práce. Za situace, kdy žalobkyně nebydlela ve městě, kde sídlí úřad práce, přičemž jí zvolený způsob dxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tvrdit, že tuto skutečnost měla žalobkyně dopředu předvídat), kdy jí nedostatek finančních prostředků bránil kontaktovat úřad práce přímo, ale pouzx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxx xx xxravotní stav komplikoval řešení nastalé situace, nelze než dospět k závěru, že kumulací těchto důvodů byly založeny vážné důvody ve smyslu § 5 písm. c) bxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xx xituace, kdy postupovali přiměřeně racionálním, pochopitelným a omluvitelným způsobem.
Za důležité Nejvyšší správní soud v posuzované věci považuxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxradním termínu následující den, tedy postupovala v souladu s § 27 odst. 2 zákona o zaměstnanosti - srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx
xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
„-Městský soud se ztotožnil s judikaturou Nejvyššího správního soudu i se svojí dřívější judikaturou, z níž plyne, xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxání všech potřebných záležitostí spojených s vyřízením nástupu do zprostředkovaného zaměstnání a že z toho důvodu nemůže nedostatek finančních prosxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxčitým korektivem. Dle jeho názoru totiž shora uvedený závěr není možno aplikovat plošně, ale je třeba vždy přihlédnout k osobní situaci toho kterého ucxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxu do sídla doporučeného zaměstnavatele peněžní prostředky mít skutečně nebude. Důležitá bude samozřejmě i okolnost, jak velké náklady by musel na takxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe ve smyslu shora citovaného ustanovení zákona o zaměstnanosti představovat. To již bude v jednotlivých případech na uvážení správních orgánů. Není tx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxochybná a sám stěžovatel ji potvrzuje. Z obsahu správního spisu je dále zřejmé, že se žalobcem bylo v důsledku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxgoval podáním ze dne 6. 9. 2010, v němž uvedl, že se bez svého zavinění ocitl v momentální nepříznivé finanční situaci, neboť mu podpora v nezaměstnanostx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxanosti, s jejíž výší navíc nesouhlasí, použil na splacení dlužného výživného, nájemného a dluhů přátelům, které mu vznikly v důsledku opožděné platby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty k tomuto úkonu (míněna návštěva zaměstnavatele) s tím,„že mi poskytne veškeré zákonné podmínky, abych tento úkol mohl splnit. Těmito zákonnými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxhazeč o zaměstnání, pokud zmešká lhůtu k projednání zaměstnání u doporučeného zaměstnavatele, žádal o prodloužení této lhůty. Takovou možnost zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnit nemohl.“
„-Nejvyšší správní soud navíc nepřehlédl, že stěžovatel návštěvu u zaměstnavatele podmiňoval a to tím, že mu Úřad práce poskytne cestovxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx zaměstnání s doporučeným zaměstnavatelem vůbec dostavit a ve výsledku podporuje závěr, že důvody pro něž stěžovatel uložené povinnosti nedostál, nexxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xoudí se stále se svým zaměstnavatelem o neplatnost rozvázání pracovního poměru. Protože ke dni vydání napadeného rozhodnutí nebyl spor pravomocně ukxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxtel již čerpá dávky v nezaměstnanosti a různé sociální dávky již delší dobu a měl tedy dostatečný časový prostor se na tuto situaci včetně hospodaření s pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxí na úřadu práce ve stanoveném termínu, byla péče stěžovatele o jeho přítelkyni. Nutno připustit, že zákon o zaměstnanosti považuje v § 5 písm. c) za vážnx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxvanou věc nelze aplikovat, neboť z výpovědí stěžovatele je zřejmé, že bydlí sám a za svou přítelkyní pouze dochází. V případě stěžovatele a jeho přítelkxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxlí společnou domácnost s osobou, která je převážně bezmocná (stěžovatel pouze tvrdí, že pečuje o svou přítelkyni, která potřebuje z důvodu svého špatnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxcího lékaře své přítelkyně či jejím písemným prohlášením), že by této osobě poskytoval v den sjednané schůzky xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnek stanovených v § 5 písm. c) není dle poslední věty za středníkem tohoto ustanovení vyžadováno, pokud je péče poskytována osobě, která se pro účely důcxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxžovatele byla osobou blízkou ve smyslu § 24 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, podle kterého, za osoby blízké se pro účely tohoto zákona povxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx důvody, na něž pamatuje § 5, písm. c), bod 6 zákona o zaměstnanosti (důvody mravní, etické či náboženské) stěžovatel netvrdil, a proto nebylo třeba se jixx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxamů úřadu práce), tedy více jak měsíc předem a mohl si tudíž péči o nemocnou přítelkyni přizpůsobit tomuto faktu, eventuelně se z jednání na úřadu práce řxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxavovat vážný důvod ve smyslu § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti, navíc se jedná pouze o pochybení na straně stěžovatele. Pokud stěžovatel v důsledku ztrxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xdy se má k jednání dostavit. V souvislosti se ztrátou kartičky úřadu práce, stěžovatel namítal, že správní orgány ani městský soud nezohlednily jeho osxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx této námitce stěžovatele, neboť má za to, že osobní situace stěžovatele, tak jak byla popsána výše (zdravotní důvody, péče o jeho psychicky nemocnou přxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xprávního spisu nejsou příznivé (dle záznamu o sociálním šetření Městského úřadu Slavkov u Brna ze dne 12. 6. 2008 stěžovatel obývá dvě místnosti, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx telefonního přístroje, případně využít v tomto směru např. pomoci obecního úřadu v místě jeho bydliště). Nejvyšší správní soud považuje v této souvisxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxh strany. Jedině v aktivním a kooperativním vztahu uchazeče o zaměstnání a státu, reprezentovaného úřadem práce, lze dosáhnout skutečně rychlého a efxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pokud uchazeč o zaměstnání nerespektuje plnění ani této základní povinnosti uložené mu úřadem práce, která tvoří základ spolupráce mezi ním a úřadem pxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxcí mu toto povinnost splnit (§ 5 písm. c/ zákona o zaměstnanosti), pak je pochopitelné, že v souladu s 30 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 31 písm. d) téhož zákoxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx
xxPodle § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xdravotně postižené dítě ve věku do 18 let, 3. nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxá se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, 4. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, 5. místě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo 7. jiných vážných osobních důvodech, například exxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx však mezi tyto vážné důvody v projednávané věci nepatří i nutnost péče o domácí zvířata, ostatně ani důvody špatné dopravní dostupnosti (srov. rozsudex xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxtelem žalobkyni vstřícně nabídnuto ubytování. Tyto důvody nejsou zařazeny mezi vážnými důvody, které jsou uvedeny v § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxe, který vycházel z toho, že zaměstnání zprostředkované žalobkyní úřadem práce tato kritéria splňovalo.
Po zvážení věci dospěl zdejší soud dále k závxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zvíře, nepochybně může u potencionálního zaměstnavatele vyvolat nezájem o přijetí uchazeče, byť jím výslovně není uvedeno, že žalobkyně zprostředkxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxinností, které jsou uchazeči o zaměstnání povinni plnit. Je třeba respektovat, že zařazení a vedení v evidenci uchazečů, není pouze formální záležitoxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxha o získání zprostředkovaného zaměstnání tak vyjadřuje smysl a účel zákona o zaměstnanosti, neboť může vést k tomu, že uchazeč získá zaměstnání, a tím xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xéto spolupráci i k dalším úkonům směřujícím ke zprostředkování zaměstnání, což znamená, že se uchazeč musí o zprostředkování zaměstnání skutečně aktxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx úřad práce uchazečům nezajišťuje zaměstnání, které by jim komplexně vyhovovalo, postačí, že je limitováno kritériem vhodnosti podle § 20 zákona č. 43xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx umožnilo vykonávat zprostředkované zaměstnání, přičemž toto přizpůsobení je plně v dispozici uchazeče a nemůže vést k tomu, aby stav spojený s péči o dxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxistence by v posuzované věci vylučovala možnost zmaření zprostředkování zaměstnání nebo nástupu do zaměstnání. Nepřímo vyjádřený nezájem žalobkynx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxího původního vyjádření, že požaduje zprostředkování zaměstnání a že jí v době podání žádosti (nestalo se tak ani v průběhu správního řízení) nebrání žxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xodle § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. a má u zaměstnavatele vystupovat tak, aby jednání směřovalo k nástupu do zaměstnání.
Se žalobkyní lze jistě souhxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat jeho nepřijetí do zaměstnání, přičemž zákon dostatečně pamatuje na závažné důvody ve smyslu ust. § 5 písxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vážné důvody nenamítala, což ostatně potvrdil i Městský soud v Praze, ale poukazovala na důvod považovaný ve smyslu citovaného zákona za důvod nikoli zxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxupu do zaměstnání. Městský soud v Praze tuto skutečnost nesprávně překlenul úsudkem, že byť péče o psa není vážným důvodem, je nutno respektovat, že je pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xterý by nebránil v nástupu do zaměstnání zprostředkovaného úřadem práce, pokud uchazeč o zaměstnání preferuje stav, kdy upraví své poměry tak, že nedoxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxá, že Městský soud v Praze nepostupoval správně, pokud napadené rozhodnutí žalovaného zrušil, neboť posuzované jednání žalobkyně bylo možno oprávněxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxena z evidence uchazečů o zaměstnání.“
(NSS č. j.: 3 Ads 33/2011 - 90)
K písm. e)
„Jak vyplývá z konstantní judikatury Nejvyššího soudu (viz např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxt, zda (kdy) došlo k uzavření pracovní smlouvy, nejsou rozhodující subjektivní představy účastníků o tom, kdy podle jejich názoru pracovní poměr vznixx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxiž právní norma vznik tohoto dvoustranného právního úkonu spojuje. Protože v pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout drxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xák. práce), je pracovní smlouva uzavřena, jakmile se účastníci shodli na obsahu těchto podstatných (esenciálních) náležitostí. K tomu může dojít - jax xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx posouzení právních jednání žalobce a J. B. tedy nebylo důležité, že v rámci správního řízení oba tvrdili, že nemají uzavřenu pracovní smlouvu, dohodu o xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxčitém období a do práce nastoupil v určitý den. Tyto konkrétní skutečnosti měl stěžovatel, bez ohledu na tvrzení o neexistenci smluvního vztahu, hodnoxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxi či neexistenci pracovněprávního vztahu mezi žalobcem a J. B. Jelikož tak neučinil, je správný závěr krajského soudu, že správní spis (a především sprxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxti
Teprve poté, co by stěžovatel řádně vyhodnotil, zda byla mezi žalobcem a J. B. ústně či konkludentně uzavřena pracovní smlouva, dohoda o provedení pxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxsahu ust. § 20 odst. 1 a 2 zákoníku práce a měl učinit úvahu o tom, jak se pravidla v tomto ustanovení obsažená promítají do jeho závěru o neexistenci pracovxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxvatel ve svém rozhodnutí hodnotit, zda se jedná o dodatečné odstranění nedostatku formy dle ust. § 20 odst. 1 zákoníku práce - tj. písemná dohoda je stejnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxstatek formy dříve uzavřené dohody. Ze samotné antedatace proto nelze vyvozovat, že před okamžikem skutečného podpisu písemné dohody zde žádný záklaxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxovatel ústní či konkludentní ujednání žalobce a J. B. vyhodnotil jako pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, musex xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxce dne 2. 4. 2012, nemohl by stěžovatel také proto na ujednání stran pohlížet jako na neplatné pro nedostatek písemné formy. Pokud by tedy ústní či konkluxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xztah stěžovatel pohlížet jako na „základní pracovněprávní vztah“ dle ust. § 3 zákoníku práce, a tudíž také jako na „pracovněprávní vztah“ dle ust. § 5 píxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxx x x4 odst. 1, § 75 a § 76 odst. 4 zákoníku práce a formu tohoto právního jednání z hlediska ust. § 20 odst. 1 a 2 zákoníku práce a pro své závěry o neexistenci pracoxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx závěr o spáchání správního deliktu dle ust. § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti
Výkon neohlášené závislé práce je bezesporu negativním jevemx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxkon nelegální práce - tj. výkon závislé práce, aniž by byla vůbec uzavřena platná pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení pxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Jestliže ale takovou smlouvu či dohodu uzavře, avšak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxkci práce.“
(NSS sp. zn.: 7 Ads 52/20104)
„[12] Této právní argumentaci nemůže Nejvyšší správní soud přisvědčit. Ostatně, dostal by se tak do rozpoxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxbou mimo pracovněprávní vztah.“ Stěžovatel, jak již bylo výše uvedeno, v kasační stížnosti nezpochybňuje, že mezi ním a panem S. pracovněprávní vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxa § 2 zákoníku práce (ve znění účinném od 1. ledna 2012) se Nejvyšší správní soud věnoval ve svém rozsudku ze dne 13. února 2014, č. j. 6 Ads 46/2013 - 35, kde dxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxí či hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli. Tyto znaky slouží k odlišení závislé práce od jiných ekonomických aktivit (zejména samostxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x řízení obviněnému prokázat naplnění všech těchto znaků - zaměstnanec osobně a soustavně vykonává práci jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů, přxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x povinnost, která zaměstnavateli na základě výkonu práce vzniká), avšak pokud jedna osoba poskytne nebo přislíbí druhé za její činnost odměnu, jde o výxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxěstnavateli.“ Ačkoliv Nejvyšší správní soud v dané věci řešil případ, který nakonec posoudil jako přátelskou výpomoc, dotkl se ve svých úvahách též tzxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení pracovněprávního vztahu v budoucnu (tzv. „práce na zkoušku“ je jedním z klasických způsobů zastírání nelegální práce). I to může založit určitou fxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxou v době kontroly samotné; na její soustavnější charakter je možno usuzovat až z dalších skutečností zjištěných, například z výpovědi obviněného, z vxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxnou stát nestihla (jedná se například teprve o první den práce „na zkoušku“), jestliže se takovou podle vůle stran následně stát měla (srov. k tomu Stádnxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její podoby, Brno: Masarykova univerzita, 2012, 254 s.).“
Citované obecné závěry následně Nejvyšší správnx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxe 2014, č. j. 3 Ads 101/2013 - 28 Nejvyšší správní soud konstatoval, že v době státní kontroly „byl (v provozovně) přítomen i M. P., který vykonával pracovxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxtrolované osobě a je evidován u Úřadu práce. Již z tohoto zjištění bylo tedy zřejmé, že M. P. pro žalobce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxvatel - prostřednictvím svého pracovníka pana M. do Záznamu o poskytnutí informací provedeného v rámci kontroly dodržování pracovněprávních předpixx xxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxůtě nebyl schopen doložit existenci pracovněprávního smluvního vztahu mezi ním a paní K. Dohodu o provedení práce s paní K. stěžovatel správnímu orgánx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxx xx xvedeno, že umožnil paní V. K. výkon nelegální práce.“ V obou případech dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že se o umožnění výkonu nelegální práce s ohxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxx: 6 Ads 80/2014)
„Nejvyšší správní soud se předně zabýval tím, zda bylo na základě inzerátu uveřejněného dne 26. 6. 2009 prokázáno, že stěžovatel takxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxinnost podle § 35 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Nejvyšší správní soud zde poukázal na § 3 zákoníku práce, podle něhož může být závislá práce vykonávána xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtom pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jestliže zákoník práce ukládá zaměstnavateli, aby zajisxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxdnalo o nabídku volného pracovního místa s výkonem práce v pracovněprávním vztahu. Pokud by se mělo jednat o výkon činnosti na živnostenský list či na záxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xprávního deliktu podle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti tím, že umožnil paní J. S. v období od 18. 12. 2008 do 15. 6. 2009 výkon nelegální práce vx xxxxxx x x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxí práci jedná tehdy, kdy fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejdxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxm a zaměstnavatelem, která je vymezena v § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle odstavce 4 tohoto ustanovení, vx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnce, považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za prácxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxtele a na jeho odpovědnost. Nejvyšší správní soud již v minulosti dovodil, že definičním prvkem závislé práce může být i takový znak, který v zákoně není xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxníky nebylo sporné, že v kontrolovaném období nebyla mezi stěžovatelem a paní J. S. uzavřena písemná pracovněprávní smlouva či dohoda, jež xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxlé práce.Nejvyšší správní soud stejně jako krajský soud nepřisvědčil námitce stěžovatele, že činnost paní S. byla pouze výjimečná a nemohla tak naplnxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxé období. Doklady o vyplacení odměn jmenovaná podepisovala jménem stěžovatele jako zaměstnavatele již v prosinci 2008, naopak dohodu o provedení práxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxžovatele ve všech úkonech při jednání s klienty, obchodními partnery, úřady a institucemi, plná moc se však nevztahovala na jednání s jeho zaměstnancix xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxla jako zástupce stěžovatele, nýbrž že plná moc dne 4. 2. 2008 zastírala skutečnost, že jmenovaná pro stěžovatele osobně vykonávala práci zaměstnancex x xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxké námitku nesprávného právního posouzení a chybné
interpretace
pojmu závislá práce, naopak se ztotožnil s argumentací žalovaného uvedenou ve vyjáxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxt zaměstnance (
subordinace
), osobní výkon práce zaměstnance dle pokynů zaměstnavatele, práce konaná jménem zaměstnavatele. Skutečnosti uvedené v xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v modeláži nehtů prováděl jmenovaný L.T.C. osobně. Není pravdou, že by se jen koukal (jako druhá osoba přítomná při kontrole v provozovně žalobkyně, u kxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxděl s rouškou na ústech a prováděl sám modeláž nehtů na zákaznici. Jeho podřízenost ve vztahu k žalobkyni správní orgány zcela správně dovodily na záklaxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxovozní době provozovny, za použití pomůcek a prostředků žalobkyně. Z těchto okolností nelze než dovodit, že jmenovaný práci vykonával na náklady a odpxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xe pracovněprávní vztah jmenovaného doloží dohodou o provedení práce. Za tohoto stavu, kdy se žalobkyně ospravedlňovala tím, že chtěla vyzkoušet, zda xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxedenou práci na zákaznici nehtového studia). K námitce, že se v případě výkonu práce jmenovaným L.T.C. nejednalo o soustavnou činnost, je nutno uvést, xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xednalo o práci nelegální. Jak rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2012, č. j. 4 Ads 177/2011-130, jehož se žalobkyně dovolává, tak např. roxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xednalo o jednorázovou bezúplatnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxž nebyly řádně objasněny okolnosti, které by ukazovaly na motivaci výkonu práce). V posuzovaném případě však nelze odhlédnout od skutečnosti, že žaloxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxy nebyl pracovněprávní vztah mezi nimi písemně uzavřen a že předloží dohodu o provedení práce. To také učinila, po provedení kontroly inspektorátu práxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x x xx xxxjení s § 2 odst. 1 zákoníku práce považovat výkon závislé práce. Je třeba vnímat také to, že v pracovněprávním vztahu založeném na dohodě o provedení prácx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxe přesáhnout 300 hodin v kalendářním roce. Tento druh pracovněprávního vztahu je pružnější, o soustavném výkonu práce ve smyslu každodenního výkonu px xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx smyslu opaku jednodenní práce, jednorázové činnosti, jednorázové výpomoci, ale právě s přihlédnutím k tomu, že závislá práce může být vykonávána takx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxutečnosti, že jmenovaný byl při výkonu modeláže nehtů přistižen v jednom konkrétním dni, nelze za daného skutkového stavu dovodit, že by se u něj jednalx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xe formě výpomoci či úsluhy či jen jednorázově na zkoušku, rovněž u jmenovaného byla motivace k výkonu činnosti zřejmá. Jak žalobkyně uváděla, sama v minxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrávnění také na manikúru, pedikúru. Její snoubenec L.T.C. absolvoval rekvalifikační kurz v oboru manikúra (péče o nehty - modeláž), žalobkyně neuvádxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx uzavřen pracovněprávní vztah či jinou smlouvu (pokud až v odvolání začala žalobkyně uvádět skutečnosti zcela jiné, tj. že její snoubenec je v domácnosxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx neexistovala žádná objektivní překážka, která by mu po dokončení příslušného vzdělávacího kurzu (již dne 9. 1. 2012) bránila ve výkonu práce v pracovnxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xvrátit. Pokud žalobkyně za výkon práce dne 8. 2. 2012 dotyčnému neposkytla odměnu, porušila podmínky, za nichž má být práce v pracovněprávních vztazícx xxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxlegální práce dle § 5 písm. e) bod 1 zákona o zaměstnanosti.
Skutečnost, že žalobkyně umožnila výkon nelegální práce svému snoubenci, nevylučuje spolxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxahu (tedy i vztahu založeného dohodou o provedení práce) za trvání manželství (k podílení se na podnikání manžela vlastní prací slouží institut spolupxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrání uzavření pracovněprávních vztahů např. mezi rodiči a dětmi). Z hlediska naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) záxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxudku ze dne 29. 9. 2011, č. j. 4 Ads 75/2011-78, že soužití dotyčných osob jako druha a družky mělo být zohledněno při posouzení společenské nebezpečnostxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxé dovolené pečující o dvě děti, tj. objektivní překážka existence pracovněprávního vztahu, přítomnost v polední pauze, nikoli v provozní době, nikolx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxosti na ochraně pracovního trhu, na ochraně před úniky daní z příjmů ze závislé činnosti, odvodů na sociálním a zdravotním pojištění, zájmu vytvářet v txxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx, že tyto zájmy byly porušeny i v případě, že nelegální práci žalobkyně umožnila snoubenci. Soud ve shodě se správními orgány ponechává stranou, že blízxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxne, že je vdaná (trvalý pobyt udělen za účelem sloučení s občanem ČR), a tak na družský vztah lze usuzovat toliko na základě tvrzení žalobkyně a uváděné adxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxím řízení nečelil otázce, zda by ke změně dosavadního vymezení závislé práce neměl přistoupit na základě toho, jak zákonodárce upravil v roce 2011 její xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xvůr Evropské Unie. Např. v rozsudku ze dne 3. 7. 1986 ve věci 66/85, Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg Soudní dvůr uvedl: „Pojem ‚pracovníkx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa práva a povinnosti dotčených osob. Základní charakteristikou pracovněprávního vztahu je skutečnost, že zaměstnanec vykonává činnost přinášejícx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxkace článku 48 Smlouvy podstatná.“ Poněkud jinak ovšem vyznívá rozsudek ze dne 10. 12. 1991 ve věci C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA v. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxbjekt a na základě jeho pokynů, za což dostává odměnu.“ Z tohoto vyjádření již není tak zcela zřejmé, zda odměna nemá být skutečně až důsledkem výkonu závxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxv. Stádník, J., Kieler, P. Aktuální rozsudky v oblasti nelegální práce, Práce a mzda 1/2014) a také právní doktrína, alespoň její část, již změnu legálnx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xx x xxx xxxxx xxxxx x xxxx xx/2011 a 1/2012).
[21] Otázka výkladu pojmu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx definice nelegální práce). Smyslem uvedené úpravy je nepochybně odlišit závislou práci od jiných aktivit, přičemž tento cíl vystupuje na povrch zejmxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xracovněprávním vztahu, který je k tomu určen. Pojem závislé práce tak musí být vykládán tak, aby obsáhl veškeré formy zastřených pracovních vztahů, stxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xesmí tento pojem zcela ztratit obrysy, aby správní orgány nezaměňovaly závislou práci s ryze obchodními vztahy, s nefalšovaným samostatným podnikánxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx závislé práce vyhoví docela dobře. Stačí pouze spojit jednotlivé znaky uvedené v § 2 odst. 1 zákoníku práce společným prvkem osobní či hospodářské závixxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm. Za (samostatný) znak je ovšem nutno považovat již první část definice, která hovoří o tom, že práce „je vykonávána“. Nejen z tohoto gramatického vyjáxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí závěry o soustavnosti jako znaku závislé práce, neboť při jednorázové či příležitostné spolupráci se jen těžko může mezi zaměstnavatelem a zaměstnaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxspekční kontrola zpravidla odhalí jen činnost prováděnou v době kontroly samotné; na její soustavnější charakter je možno usuzovat až z dalších skutexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx). Na závadu nemusí být ani to, že se činnost dosud soustavnou stát nestihla (jedná se například teprve o první den práce „na zkoušku“), jestliže se takovxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxe, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její podoby, Brno: Masarykova univerzita, 2012, 254 xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxek osobní závislosti na zaměstnavateli a šlo by spíše o obchodní vztah, kdy jedna strana poptává u druhé službu či dílo a nezáleží jí na tom, kdo službu proxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxa oprávněna mu průběžně zadávat jednotlivé úkoly a kontrolovat jejich plnění, jednalo by se spíše o vztah zadavatele zakázky a samostatného podnikatexxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx taktéž jednat jménem zaměstnavatele - v tomto znaku se koncentruje hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli, neboť zaměstnavatel poskyxxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xčet a získávat ze své práce jiné ekonomické výhody než xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxakem závislé práce je vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance - podřízenost zaměstnance typicky vyvěrá z osobní (ať již ekonomxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxaným případem věnovat tomuto znaku a jeho prokazování zvláštní pozornost.
[25] Vztah podřízenosti zaměstnance vůči zaměstnavateli představuje nuxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxyny zaměstnavatele. Pokud má ovšem správní orgán naplnění tohoto subjektivního znaku objektivně prokázat, musí zkoumat, zda je dána osobní závislosx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xako znak závislé práce, neznamená to, že by zcela ztratilo smysl tuto otázku v rámci postihování nelegální práce zkoumat. Neboť právě pobírání odměny pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xvořila (ne nutně jediný, ale ekonomicky významný) zdroj zaměstnancových příjmů - poskytnutí drobné protihodnoty např. v podobě daru je běžným zvykem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxaje při zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, § 30 - vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání bez vážných důvodů, § 70, 72, 73, 75, 76 - zaměstnáváxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxod mezi úřady práce a dalšími subjekty
Související předpisy:
zákoník práce, - zákon o pobytu cizinců na území České republiky, - zákon o evidenci xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxy státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
HLAVA III
PŮSOBNOST MINISTERSTVA
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.5.2015.
K § 6
V tomto ustanovení jsou obsaženy
kompetence
Ministerstva práce a sociálních věcí při zabezpečování státní politiky zaměstnanoxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo tvorba národní soustavy povolání), ale také například v souvislosti s vývojem spolupráce a financování ve vztahu k EU.
Kompetence
ministerstva jsox xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxk hraje v oblasti vedení celostátních evidencí. úřadům práce - ty jsou organizačními složkami státu s právní subjektivitou a ministerstvem jsou řízenx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxění základních úkolů v oblasti zaměstnanosti, neboť to je úkolem Úřadu práce a zejména jeho krajských poboček a regionálních pracovišť, jako ke statisxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxzovat cizinci za účelem vydávání modrých karet nebo zelených karet, slouží k nabídce pracovních míst, která na základě předchozího testu trhu práce nexxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxkytovaných zaměstnavateli Úřadu práce (viz § 102). Centrální evidence agentur práce, která je průběžně aktualizována, je zveřejněna na webových strxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x zveřejněny jsou pouze ty agentury práce, kterým je vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání, a tudíž provozují svoji činnost na legálním základxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxm za umožnění výkonu nelegální práce byla pravomocně uložena pokuta.
xxxxx xx
xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 7
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx již nedefinuje postavení úřadů práce jako správních úřadů, ale odkazuje na zvláštní zákon (č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti na Úřad práce přenesly - v souladu s tímto zvláštním zákonem - další úkoly a tak od 1. ledna 2013 zabezpečuje Úřad práce ještě agendu ochrany zaměstnanxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxování sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi, inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, dávek pěstounské péče. Úkoly vyplývající z dalších pxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterými jsou jednak poradní sbory pro koncepční otázky politiky zaměstnanosti v příslušném regionu, jednak odborné pracovní skupiny pro zabezpečexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx krajských pobočkách Úřadu práce.
Související ustanovení:
x xx xxst 4 - plán pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(Kontaktní místa veřejné správy)
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 7a
Ustanovení je příkladex xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ZoZ svěřené Úřadu práce, dalším subjektům, zvaným kontaktní místa. Zákon rovněž blíže nespecifikuje ani orgány veřejné správy, které by jako kontaktxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxce k těmto kontaktním místům ani ochranu osobních údajů.
(Generální ředitelství Úřadu práce)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxzační složka státu (místo původních 77 úřadů práce s právní subjektivitou), bylo upraveno jeho organizační členění tak, že vrcholným orgánem služeb zxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontaktní pracoviště (původní úřady práce a jejich územní pracoviště). Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle jiného zákxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxa České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.)
Kompetence
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, jednak z potřeb souvisejících s vedením krajských poboček a z potřeb správního úřadu s celostátní působností.
Související předpisy:
zákon č. 7xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxlků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
§ 8a
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxti zaměstnanosti vyplývají z potřeb trhu práce nebo souvisejí s rozvojem mezinárodní spolupráce°. Výčet úkolů, jakož i rozsah spolupráce krajských pxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v tomto kompetenčním ustanovení ZoZ. Hmotněprávní úprava je rozpracována v následujících ustanoveních ZoZ.
Evropské služby zaměstnanosti EURES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivých státech EU, o mobilitě pracovní síly a o stavu a vývoji na trhu práce v tom kterém státě. Vstupem ČR do EU došlo i u nás k vytvoření sítě EURES poxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxe potřebám praxe z hlediska řešení situace na trhu práce, a takto vymezená místní příslušnost koresponduje rovněž s § 11 správního řádu. Určení místní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxst (§ 35), kde je „krajská pobočka Úřadu práce“ uvedena výslovně, nebo při vytváření chráněných pracovních míst (§ 75), společensky účelných pracovníxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Rovněž při povolování zaměstnání cizinci Úřadem práce je pro podání žádosti místně příslušná ta krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu bude cizixxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxstižením, kdy zaměstnavatel provádí hlášení podle sídla/bydliště.
Související předpisy:
zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxÍ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB
(Součinnost zdravotnických zařízení a úhrada za zdravotní výkony)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh služeb provádějících pro úřady práce vybrané úkony související s posuzováním zdravotního stavu fyzických osob, o které požádá krajská pobočka Úřadx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxem a Úřadem práce, který hradí poskytovatelům zdravotních služeb jimi provedené výkony.
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ale zejména při zprostředkování zaměstnání, při posuzování možností rekvalifikace nebo při volbě vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanostxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; v souvislosti s tím dochází k
prolomení práva na možnost volby lékaře a podle § 9 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších xxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxvení:
§ 21 odst. 2 - posouzení zdravotního stavu
Související předpisy:
xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 10
Toto ustanovení je formulováno v kontextu s mezinárodními úmluvami tak, aby byla
dánx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxtožňovat s právem na práci.
Právo na práci je pojem širší
, není však v našem právním řádu přesně definován, a to ani v Ústavě ani v Listině základních práv a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxosti“ (čl. 26 odst. 1). Právo na práci tak obsahuje zapojení do jakékoliv společenské činnosti, ve které rozvíjí své schopnosti a uplatňuje své zájmy, v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxsti zaměstnance, přičemž se jedná o výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xa náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. [Více o závislé práci viz výklad k § 5 písm. e)]. Za
zaměstnání se ve smyslu ZoZ a s odkazem na zákoník práce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx které se zákoník práce vztahuje, nebo pokud to stanoví zvláštní předpisy. Další rozdíl mezi právem na zaměstnání a právem na práci spočívá v tom, že právx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xplnění stanovených podmínek nárok na zprostředkování vhodného zaměstnání a na další služby.
Podmínku stanovenou ZoZ pro realizaci práva na zaměstxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxx xxacovněprávní způsobilost, která je dána zákoníkem práce (§ 6), tj. po dovršení 15 let a ukončení povinné školní docházky,
-
nesmí být soudem zbavena zxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tak, aby toto omezení bránilo vzniku pracovněprávní způsobilosti,
-
musí být schopna vykonávat soustavné zaměstnání (tj. musí mít zdravotní a fyzixxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxi pracovní rehabilitace).
Další zákonná podmínka,
a sice, že
fyzická osoba „se o práci uchází“
, je splněna tím, že vůle pracovat je deklarována kvalifikovaným způsobem, tj. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Možnost požádat o zprostředkování zaměstnání
podle tohotx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe k orientaci na trhu práce a k zabezpečení zaměstnání. Na rozdíl od Úřadů práce poskytujícího vedle bezplatného zprostředkování zaměstnání garance sxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpečení), agentury práce nic podobného již nabídnout nemohou. Zprostředkování zaměstnání je upraveno v části druhé ZoZ.
Poskytnutím „dalších služeb“ prostxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxství v souvislosti s volbou povolání nebo rekvalifikace, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, poskytování podpory v nezaměstnanosti, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxob, poskytování pracovní rehabilitace, ochrana před diskriminací při přístupu k zaměstnání a další.
Související ustanovení:
část druhá - zproxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxo zákoníku
Judikatura:
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxterpretace
zjevně není v souladu se smyslem a účelem zákona o zaměstnanosti. Z § 1 zákona o zaměstnanosti plyne,že tento zákon upravuje zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxlů tohoto zákona je i realizace práva na zaměstnání (§ 10 zákona o zaměstnanosti) fyzických osob, které mohou a chtějí pracovat a o práci se uchází. S tímtx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Jak však bylo uvedeno výše, právo na zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti, které v sobě zahrnuje i právo na zprostředkování zaměstnání, mají pouze fxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxoví jednotlivci, kteří v současné době zaměstnání nemají a neexistuje u nich ani žádná jiná překážka, která by bránila tomu, aby mohla být osoba zaměstnxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxny skupiny osob, které jsou vyloučeny z vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to právě proto, že by v jejich případě došlo ke kolizi možnosti zaměstnxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxosti], je osobou samostatně výdělečně činnou [§ 25 odst. 1 písm. b) téhož zákona] nebo vykonává veřejné funkce (např. je poslancem či senátorem Parlamexxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxkou neslučitelnou s možností zaměstnat se i skutečnost, že se osoba soustavně připravuje na budoucí povolání. Hlavní myšlenkou této právní úpravy je, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxcí povolání je myšleno pouze denní studium, je zároveň prakticky nemožné, aby mohla osoba případné zaměstnání vykonávat.“
(NSS č. j.: 3 Ads 38/2012 - 2xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxních sil a garantuje možnost volby zaměstnání
fyzické osoby na základě jejího svobodného uvážení na území ČR nebo v zahraničí. Rovněž se nechává na fyzxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxsti co do profese, schopností, fyzických a psychických nároků a dalších předpokladů, aniž by byl státem omezován nebo direktivně usměrňován. Zákon nexxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx, a sice právo zaměstnavatele na samostatné zvážení jeho potřeb a možností a s tím související svobodný výběr zaměstnanců (§ 34).
Související ustanoxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 12
Toto ustanovení souvisí s ustanovením § 4 a
zakazuxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxnout a sankcionovat orgány inspekce práce. Do předpisů o zaměstnanosti bylo zapracováno již v roce 1999, neboť tehdy platný článek 3 Směrnice Rady 76/2xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxnky, stanovil požadavek, aby zaměstnavatel nevyžadoval ani jinak nezjišťoval informace o fyzických osobách zajímajících se o zaměstnání, týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xasy, víry, věku apod., a taktéž výběr zaměstnanců byl prováděn tak, aby nedocházelo k diskriminaci zaměstnanců.
Pokud se týká souladu nabídek zaměsxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxášená volná pracovní xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xpíše záležitostí výkladu, neboť žádný právní předpis dobré mravy blíže neupravuje. Obecně se dobrými mravy rozumí chování nebo jednání, jaké většina xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xK těmto námitkám odkazuje Nejvyšší správní soud na výše uvedenou argumentaci, že stěžovatel vykonával činnost ve smyslu zákona o zaměstnanosti. Podlx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxerá mají diskriminační charakter. Podle ust. § 4 zákona o zaměstnanosti mají takový diskriminační charakter i nabídky, které limitují uchazeče o zaměxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx správní rozhodnutí se jednotlivými nabídkami konkrétně zabývají a dospívají k závěru, že práce v hotelnictví nebo cestovním ruchu nemá žádná specifixxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xsoby do 30 let, do 35 let apod., proč by se o děti nemohl starat muž, nebo proč by muž nemohl uklízet dům, resp. proč by práce v cestovním ruchu nemohly být vykxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s ohledem na věk či pohlaví, které není zákonem dovoleno. S tímto se ztotožňuje i Nejvyšší správní soud. Z předmětných letáků i podle jeho názoru jednoznxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxmitovány věkem či pohlavím, přičemž stěžovatel ani neuvádí žádné důvody ve smyslu § 4 odst. 3 zákona o zaměstnanosti. Stěžovatel poukazuje pouze na smlxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxgramů mohly odpovídat smlouvám se zahraničními partnery, resp. charakteru daného programu a účelu, který má splnit. Plnění smluvních povinností všax xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xovinnost plynoucí z právních předpisů České republiky by bylo možno obejít uzavřením smlouvy se zahraničním partnerem. Výše uvedené lze vztáhnout i nx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxamy, popř. z právních aktů platících v zemích, ve kterých bude práce vykonávána. Porušení zákona o zaměstnanosti nelze zdůvodnit ani poukazem na údajnxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu měl stěžovatel již při uzavírání předmětných smluv zvažovat možná rizika plynoucí z jeho smluvních povinností.
Pokud pak stěžovatel poukazoval na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxrmoval o podmínkách programu, mohlo by dojít k finančním ztrátám xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxti zohlednit z hlediska viny. Předmětná odpovědnost je odpovědností objektivní (tj. odpovědností bez zavinění). K vyvození odpovědnosti postačí spxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xs 28/2006 - 65, či rozsudek téhož soudu ze dne 30. 3. 2011, č. j. 6 Ads 129/2010 - 55). Stěžovatel by za delikt neodpovídal jen tehdy, pokud by prokázal, že vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xřípadě nestalo. Nelze přitom odhlédnout ani od toho, že stěžovatel v kasační stížnosti proti výši uložené sankce neuplatnil žádné námitky. Námitky smxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení:
§ 4 - zákaz diskriminace
Související předpisy:
zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.5.2015.
K § 13
V původním textu
ZoZ byl v tomto paragrafu upraven
zákaz
tzv.
„švarcsystému“
tím, že zaměstnavatel byl povinen plnění běžných úkoxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxximky). Toto ustanovení bylo zrušeno v roce 2006 v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce, kde se definuje závislá práce a povinnosti s ní spojené.
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxx
xxxxxxxx zprostředkování zaměstnání vychází z Úmluvy MOP č. 181 o soukromých agenturách práce,
která upravuje, co všechno se rozumí zprostředkováním zaměstxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxedchozími úmluvami MOP č. 34 a č. 96, upravujícími tuto oblast, což je dáno novými formami smluvních vztahů a požadavky zaměstnavatelů na větší flexibixxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxních) zprostředkovatelen práce, tak možnosti výkonu této činnosti soukromými subjekty dosahujícími při zprostředkování zaměstnání zisku.
x x x xxxxx x písm. r) živnostenského zákona je výslovně uvedeno, že zprostředkování zaměstnání podnikáním není - na tuto činnost se tedy nevztahují ustanovení žixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání rozumí (§ 14 až 16), je proto v ZoZ v části druhé obsažena zároveň podrobná úprava podmínek zprostředkování zaměstnání; tato úprava je rozprxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxstnání agenturami práce (hlava IV.),
a to včetně systému vydávání povolení k této činnosti generálním ředitelstvím Úřadu práce.
V § 14 odst. 1
písm. xx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtu,
§ 14 odst. 1
písm. c)
pak zahrnuje všechny ostatní
aktivity související s realizací zprostředkování
tak, jak je to formulováno z hlediska mezináxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxedkování a je nutno mít k němu též povolení. Podle § 14 odst. 1
písm. b)
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Toto ustanovení je pojmově i v definici zprostředkování zaměstnání relativně novéx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx tento způsob nově upraven právě s přijetím ZoZ v roce 2004. Svým způsobem určitá obdobná úprava - spíše však výpomoc mezi zaměstnavateli než zprostředkxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím této nové úpravy v ZoZ byl však novelizován i zákoník práce, a to tak, jak je dnes uvedeno v jeho § 308 a 309.
K odst. 2
Podle § 14 odst. 2 se za zprosxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxubliky na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou a
obsahem této smlouvy je pronájem pracovní síly.
Má-li jít tedy v případech uvedenxxx x x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xprostředkování zaměstnání vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě žádosti, musí být obsahem smlouvy, na jejímž základě je cizinec vyxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxlogie iuris lze dovodit, že pojmovým znakem smlouvy o pronájmu pracovní síly je její úplatnost, kdy je
za účelem dosažení zisku
sjednána úplata za pronxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xříjmů.
Jestliže je uzavřena s českou právnickou nebo fyzickou osobou smlouva, na jejímž základě je cizinec vyslán svým zahraničním zaměstnavatelex x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxa o zaměstnanosti
nejde o pronájem pracovní síly,
a proto nejde ani o zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 2. Zároveň se má pro účely ZoZ za to, že zvlxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvé úplaty je plnění pravidel platných pro stanovení převodních cen, která vyplývají ze směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové spxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xinancí ČR D-258 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny). V tomto případě tedy z pohledx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxěstnavateli do České republiky a nelze ho analogicky vztahovat i na případy, kdy český zaměstnavatel chce svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx v prvé řadě vycházet z právní úpravy obsažené v zákoníku práce. Ten nabízí tyto následující možnosti vyslání zaměstnance k jiné právnické nebo fyzické xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxský zaměstnavatel nepotřebuje povolení ke zprostředkování zaměstnání.
-
Další způsob spočívá v uzavření dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatexxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxst, že zaměstnanec stále koná práci
pouze pro svého zaměstnavatele, jeho jménem a pod jeho vedením,
byť výsledky této práce může využívat fyzická či prxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxí je postup dle § 308 a 309 zákoníku práce, tj. dočasné přidělení zaměstnance k jiné fyzické či právnické osobě. V tomto případě je nutné získat povolení kx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) nebo bezúplatně. Zákoník práce totiž stanoví, že formu dočasného přidělení může využít jen fyzická či právnická osoba, která má povolení ke zprostřexxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx v případě, že chce český zaměstnavatel dočasně přidělit svého zaměstnance k jiné právnické či fyzické osobě (české či zahraniční), potřebuje s ohledex xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx
x xxxxx x
Ustanovení zakotvuje zprostředkování zaměstnání jako činnost, která vzhledem ke své důležitosti, co do společenského významu a též ochrany fyzixxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxami práce, pokud k této činnosti mají povolení.
K odst. 4
Ustanovení zaručuje podle článku 49 Smlouvy o založení ES právo příslušníkům členských stáxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxstředkování zaměstnání ojediněle a dočasně bez nutnosti založení organizační složky nebo pobočky.
x xxxxx x
Krajské pobočky Úřadu práce nemohou zprostředkovávat zaměstnání zprostředkovávat zaměstnání formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxv. „sdíleném zprostředkování zaměstnání“ řeší zde a v § 119a pouze vztah mezi Úřadem práce, jeho krajskými pobočkami a agenturami práce. Kompetenční uxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxmci přenesené působnosti zaměstnání agenturami práce zprostředkováváno, předpokládá se pouze písemný souhlas takového uchazeče. Rovněž není blížx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 10 a 11 - právo na zaměstnání, § 16 - činnoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxí, § 24 až 32 - uchazeč o zaměstnání, § 33 odst. 2 - individuální akční plán, § 58 až 65 - zprostředkování zaměstnání agenturami práce, § 66 - dočasné přixxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxstředkování zaměstnání
Související předpisy:
§ 308 a 309 zákoníku práce, - Úmluva MOP č. 88 o službách zaměstnanosti, - Úmluva MOP č. 181 o souxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 15
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxičemž pod písm. c) je uvedena „poradenská a informační činnost“. Protože podle § 14 odst. 3 mohou zprostředkování zaměstnání vykonávat jak Úřady prácxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ostatních poradenských služeb, neboť poradenství jako takové je poměrně širokou oblastí. Z tohoto důvodu zákon upravil okruh činností, které poradexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxově pro rozvoj lidských zdrojů ucelené služby nezbytné k profesní orientaci, vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměsxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxhrnuto řešení problémů spojených s rozvojem osobnosti fyzických osob, s jejich pracovním zařazením a s vytvářením souladu mezi jejich osobností a nárxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxaptací.
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx bezplatné a odborné služby zejména uchazečům a zájemcům o zaměstnání všech věkových kategorií. Pracovně-profesní poradenství se snaží, aby každému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxalizováno je individuální a skupinové poradenství, součástí všech úřadů práce jsou Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání. Úřaxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxní. Speciální poradenství je využíváno při volbě povolání, při změněné pracovní schopnosti nebo při pracovní rehabilitaci.
Související ustanovexxx
§ 14 - zprostředkování zaměstnání, § 33 - zvýšená péče, § 79 - práva zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP, § 105 odst. 1 písm. a) - úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxuva MOP č. 142 o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, - provádějící vyhláška
(Inzerce nabídek zaxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xez povolení ke zprostředkovatelské činnosti. Na první pohled by se sice mohlo zdát, že inzerce volných pracovních míst, na které jsou hledáni vhodní kaxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxí požadavek. V elektronických médiích již tento problém je o něco výraznější, ale v žádném případě majitele příslušného internetového portálu není moxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxerý shání pro svoji potřebu nové zaměstnance, nebo zda se jedná o subjekt, který zaměstnance hledá pro potřeby někoho jiného.
Související ustanovenxx
x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu
Související předpisy:
§ 308 až 309 zákoníku práce, - Úmluva MOP č. 181 o soukromých agenturách práce
(Ochrana osobních údaxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxožto ústavním právům, a to buď přímo, nebo jakožto složkám práva na ochranu soukromí. Na ochranu osobních údajů se v naší společnosti vztahuje zákon č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxěstnání před tím, aby její osobní údaje nemohly být zneužity a sloužily pouze k účelu, ke kterému byly získány, tj. ke zprostředkování zaměstnání. Ve smxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxzovat bez povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů, ale se souhlasem osob, jichž se osobní údaje týkají.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s naříxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, - nařízení Rady 1612/68, - směrnice 95/46/ES
HLAVA II
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ÚŘADY PRÁCE
(Územní rozsah)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
V souvislosti se změnami v rámci mezinárodního trhu práce je již dnes umožňováno, aby aby krajské pobxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxu práce zejména prostřednictvím systému EURES (EURopean Employment Services) - informační služby veřejných služeb zaměstnanosti členských států Exx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xteří hledají zaměstnance za hranicemi svého státu. V případě, že krajské pobočky Úřadu práce zprostředkovávají zaměstnání do zahraničí, lze tak učinxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxatné služby, což je v souladu s Úmluvou MOP č. 88 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx50 a vyhlášená pod č. 17/1991 Sb.
Související předpisy:
Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2003, kterým se provádí Nařízení Rady (EHS) č. 1612/6x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K odst. 1
Fyzická osoba se může zajxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxcké osoby v soukromých agenturách práce, nebo jako uchazeč o zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání vznikají při splnění stanovených podmínek nároky na dáxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zájemce o zaměstnání má pouze právo na zabezpečení zaměstnání, popřípadě rekvalifikace podle tohoto zákona, nikoliv na podporu v nezaměstnanosti a xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxích místech, jsou volně k dispozici nabídky pracovních míst přímo na krajských pobočkách Úřadu práce, řada informací a aktuální seznam volných pracovxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxí prostředky, prostřednictvím programu EURES lze hledat zaměstnání v dalších zemích EU.
x xxxxx x
Úřad práce (krajská pobočka) především s ohledem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxh a povinnostech. U zájemců o zaměstnání je toto prováděno ústně, u uchazečů o zaměstnání k tomu kromě ústní informace slouží písemně vyhotovené poučenxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxch krajských pobočkách Úřadu práce jednotné a je aktualizováno v závislosti na změně ZoZ, popřípadě dalších právních předpisů. Převzetí tohoto poučexx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxč o zaměstnání do evidence zařazen a v ní veden, a že splňuje podmínky dané ZoZ.
Mezi nejvýznamnějšími právy uchazeče o zaměstnání je právo na zprostřexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xsplní-li další podmínky potřebné pro její poskytování), na účast na důchodovém pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a to vžxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xepobíral (§ 6), úhradu zdravotního pojištění ze strany státu po celou dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 48xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvky sociální potřebnosti).
K základním povinnostem uchazeče o zaměstnání patří zejména sdělování relevantních údajů rozhodných pro zařazení a vexxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxuzení zdravotního stavu (§ 21), jakož i další, jejichž neplnění je sankcionováno vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání (§ 30 a 31).
Související xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xchazečů o zaměstnání, § 30 a 31 - vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, § 39 a násl. - podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 20
Dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxm. d)] se v praxi ukázala jako vyhovující pro zprostředkovávání vhodného zaměstnání uchazečům o zaměstnání; tato hlediska jsou rovněž uvedena jako krxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxou zaměstnání, přičemž tato nabídka by měla mít určitou kvalitu a flexibilitu, reflektující na možnosti dané státnímu orgánu - Úřadu práce - na straně jxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uchazečů o zaměstnání (§ 30 odst. 2) včetně ztráty všech nároků, které jsou s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání spojené (viz výklad k § 19 odst. 2), xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxx xxxpán jako určitá negace jeho původního vyjádření, že „chce pracovat“. Vyřazení uchazeče je v tomto případě dále spojeno se sankcí v podobě nemožnosti poxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxdovala sankce, jsou uchazeči o zaměstnání povinni úřadu práce osvědčit. Zdravotní důvody rozhodující pro zprostředkování zaměstnání je uchazeč o zaxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxi známy (například osobní péče o děti či závislou fyzickou osobu), je vhodné sdělit též předem. Důvody uvedené v § 5 písm. c) bod 6. jako „jiné vážné osobní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxdné vysvětlení.
K odst. 1
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxají zaměstnání, se považuje za vhodné zaměstnání pouze takové, ze kterého vyplývá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na stxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x x dlouhodobém kontextu i nároky na plnění z titulu zákona o důchodovém pojištění.
Zprostředkovávat zaměstnání lze i na kratší pracovní úvazek nebo čaxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxu se rozumí pracovní doba uvedená v zákoníku práce v § 79. Rovněž není dost dobře možné stanovit, do jaké vzdálenosti v kilometrech, popřípadě v časovém rxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxojení městskou hromadnou dopravou nečiní problém, na rozdíl od jiných regionů, kde vzdálenosti nemusí být až tak velké, ale vzhledem k dopravní obslužxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxm xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xarantované a krajskými pobočkami Úřadu práce nabízené zaměstnání musí být takové, které nezhorší a plně respektuje zdravotní stav uchazeče/zájemce x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxt v souladu s potřebami trhu práce v té které oblasti. a slaďovat tak nabídku pracovních sil a poptávku po nich. Uchazeči o zaměstnání mají širší možnostix xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstnání nepřihlížející ani k dalším hlediskům - krajská pobočka Úřadu práce však respektuje taková hlediska, která určitou kvalitu zaměstnání zabezpxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx. 2
Ustanovení upravuje podmínky pro dlouhodobě vedené uchazeče o zaměstnání, neboť se vychází ze zkušenosti, že u těchto osob je nutno podporovat prxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxu, může být méně výhodný, než je tomu u uchazečů vedených na úřadě práce dobu kratší. Rozhodující je skutečnost, že vůbec k nástupu do zaměstnání dojde.
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxx xxxxxxx xxměstnání časově omezené - odmítnutí veřejně prospěšných prací bez vážných důvodů je tudíž považováno za odmítnutí vhodného zaměstnání se sankcemi z txxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx, § 22 - zájemce o zaměstnání, § 24 - uchazeč o zaměstnání, § 30 a 31 - vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
§ 112 - veřejně prospěšné práce
(Posouzení zdravotního stavu)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxcké osoby jako nezbytného předpokladu pro poskytování služeb podle tohoto zákona. Z tohoto důvodu je stanovena povinnost fyzické osoby informovat úřxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxvena povinnost sdělit a doložit, že je osobou se zdravotním postižením nebo má jiná zdravotní omezení. Povinnost podrobit se lékařskému vyšetření je pxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxným lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb.
Související předpisy:
§ 18, 19a a 77 zákona o péči o zdraví lidu
Zájemce o zaxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Definice zájemce o zaměstnání umožňuje fyzické osobě, aby se u krajské pobočky Úřadu práce zajímala o zaměstnání, které si sama z nejxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxdem práce, například reagovat na informace a výzvy krajské pobočky Úřadu práce související s nabízenými místy.
K odst. 2 a 3
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxce v oblasti dávek v nezaměstnanosti ani v oblasti jiných systémů, například zdravotního a důchodového pojištění.
Evidence zájemců o zaměxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxtnání zprostředkovávat vhodné zaměstnání.
Související ustanovení:
§ 19 až 23 - práva a povinnosti, evidence zájemců o zaměstnání, § 108 a násl. x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 24
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxedkovávala a při jejím zapojení na trhu práce poskytovala pomoc krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa bydliště. Tato krajská pobočka Úřadx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxstnání (například pro účely dávek státní sociální podpory, sociálního zabezpečení apod.).
Judikatura:
„-Povolování zaměstnání cizinců nelzx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxěstnanosti a podpory při rekvalifikaci podle předpisů o zaměstnanosti. Jak již bylo uvedeno výše, žalobci bylo úřadem práce odňato povolení k zaměstnxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxnanosti v nyní platném znění, podle kterého uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajsxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání. V době vydání napadeného rozhodnutí bylo znění § 24 zákona o zaměstnanosti prakticky shodné: Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, ktxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.“
(NSS č. j.: 4 Ads 115/2011 - 59)
Související ustanovení:
§ 14 a násl. - zprostředkovxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a nekolidující zaměstnání)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxx. 1
S ohledem na široké spektrum právních forem výdělečné činnosti bylo nutné stanovit taxativním výčtem, kdo může být uchazečem o zaměstnání. Vedle xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xliminovány další fyzické osoby, které svoji výdělečnou činnost realizují podle jiných právních předpisů.
K odst. 2
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxo ji nelze v těchto případech zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání. Fyzické osoby invalidní ve třetím stupni, u kterých poklesla schopnost soustaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxst za zcela mimořádných podmínek [viz § 39 odst. 4 písm. f) zákona o důchodovém pojištění; podle článku XXVII bod 2. zákona č. 306/2008 Sb. se za tyto osoxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxbezpečuje, aby výkon zaměstnání zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce nezhoršoval zdravotní stav těchto osob. Postavení osob s těžším zdxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
K odst. 3
Možnost určitého výdělku v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru v rozsahu omezeném do výše poloviny minimální mzdy xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich rozsah je tak malý, že jsou ve své většině vykonávány vedle běžného zaměstnání, například roznáška sobotních novin v malých místech, zřízená vexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spekulacím. Obdobně je možnost přivýdělku upravena i u jednotlivých dalších výdělečných činností. Ve světě je běžně známa kategorie tzv. „částečné zxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxměstnání řádného. Bývá proto pravidlem, že při částečné zaměstnanosti jsou fyzické osoby zpravidla zabezpečovány dávkami v nezaměstnanosti a mají nxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx poté již vyplácena není, a to bez ohledu na výši přivýdělku (viz § 39 odst. 2 písm. d).
xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxst informovat o nekolidujícím zaměstnání jak rovnou při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Informační povinnost v případě, že dojde k zaháxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxadu práce nejpozději v den nástupu do nekolidujícího zaměstnání.
K odst. 4
V roce 2012 bylo umožněno zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání rovněx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xovolání, ale kromě toho že i poměrně soustavně pracovala, neboť získala v období předchozích let (§ 41) dobu důchodového pojištění v rozsahu minimálně xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxnání definované v tomto ustanovení se v praxi příliš v praxi nepoužívá.
K odst. 8
V souvislosti se sociální reformou došlo v roce 2012 ke zpřísnění podxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxvala předchozí snahu krajské pobočky Úřadu práce umístit tuto osobu do vhodného zaměstnání (§ 20).
Judikatura:
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x. 5. 2011. Dále je ve správním spise založen Dodatek k základnímu poučení uchazeče o zaměstnání platný od 1. 1. 2011 podepsaný stěžovatelkou, podle něhox xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxměstnání nejpozději v den nástupu k výkonu této činnost; oznamovací povinnost lze splnit osobně nebo písemně (faxem, e-mailem nebo zasláním zprávy do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xaměstnání vyplývá, že stěžovatelka od 4. 5. 2011 do 7. 12. 2011 byla 5x na schůzce u úřadu práce.
[30] Z uvedené právní úpravy je zřejmé, že pokud uchazeč o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxzečů vyřazen. To však neplatí (z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazen nebude) pokud doloží vážné důvody, pro které nemohl výkon takové práce oznámitx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x31] Stěžejní námitka stěžovatelky spočívá v tom, že v důsledku nepříznivého zdravotního stavu v době, kdy převzala Dodatek k základnímu poučení a kdy nxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxní činnosti úřadu práce je snaha zprostředkovat uchazeči o zaměstnání vhodné zaměstnání a že je to služba veřejnosti, na druhou stranu je nutné poukázax xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxáhat, a to i prostřednictvím rozhodování o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání - srov. § 30 zákona o zaměstnanosti. Nejvyšší správní soud si je vědxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxo faktu nelze dospět k závěru, že takové osoby nemusejí dodržovat příslušné zákonné povinnosti, o nichž byli nadto předtím řádně poučeni. Aprobování txxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xvrzená stěžovatelkou, jež vyplývá z povahy tíživé situace osoby bez zaměstnání. Takto ostatně argumentovaly i správní orgány v průběhu správního řízxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxo Nejvyšší správní soud.
[33] Skutečnost, že stěžovatelka výkon nekolidujícího zaměstnání sama oznámila, že výše přivýdělku byla nízká, podle názoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxe než po půl roce od vlastního zahájení výkonu nekolidujícího zaměstnání, když dle poučení mohla příslušné oznámení učinit i prostřednictvím elektroxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí byla na 5 schůzkách na úřadu práce, během nichž žádné informace v tomto směru stěžovatelka neuvedla
.(NSS sp. zn.: 4 Ads 222/2014)
„[12] Pokud xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xkutečnost však sama o sobě neprokazuje vůbec nic. Dohoda o provedení práce je poměrně jednoduchou smlouvou a je běžné a nijak nezávadné, že jeden zaměstxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxjí obě dohody a který je neplatný již od roku 2007, kdy vstoupil v účinnost nový a nyní platný zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Podstatný je samozřejxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxě se obě dohody liší ujednáním o termínu pro splnění závazku zaměstnance: podle dohody o provedení práce 2011, uzavřené 20. prosince 2010, měl být úkol zxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxince 2011, měl být úkol zaměstnancem splněn „maximálně do 31. 12. 2012“ s tím, že dohoda „vstupuje v platnost 1. 1. 2012“. Dohoda o provedení práce, na rozxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxnkrétního pracovního úkolu. Obě dohody přitom takové časové ohraničení sjednané práce obsahovaly. Úřad práce, jemuž byla předložena dohoda o provedxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxkem k původní dohodě, nebyl by ani tak vyloučen závěr o povinnosti stěžovatelky takovou změnu úřadu práce notifikovat ve smyslu § 25 odst. 3 zákona o zaměxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti je totiž zajistit povědomí úřadu práce o výkonu tzv. nekolidujících zaměstnání, aby mohl soustavně ověřovat splnění podmínek pro zařazenx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxujícím zaměstnání.“
.(NSS sp. zn.: 6 Ads 223/2014)
„Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se stěžovatelem v tom, že při interpretaci ust. § 25 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řízení bylo jednoznačně zjištěno, že stěžovatel vykonával placenou činnost na základě dohody o provedení práce, přičemž započetí výkonu této činnosxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxší výklad ust. § 25 odst. 3, či § 30 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o zaměstnanosti. V tomto nálezu se Ústavní soud zabýval výkladem konkrétních ustanovení záxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxovedení práce. Podle stěžovatelem předložené dohody o provedení práce podepsané dne 2. 1. 2012 vykonával stěžovatel administrativní práce pro SBD od xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xeuvedl, že by dohoda byla uzavřena později než dne 2. 1. 2012, či že by měla platit až od pozdějšího data. V záznamu o jednání ze dne 13. 2. 2012, který stěžovxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx Kč za výkon administrativních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx
xxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxdá pouze výroky II. a III. rozsudku Městského soudu v Praze. Nejvyšší správní soud tedy přezkoumal napadený rozsudek v tomto rozsahu na základě uplatněxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xteré bylo nutné posoudit. Zaprvé je to teze Městského soudu v Praze, podle níž může dojít u soudem jmenovaného likvidátora k zániku funkce opět pouze rozxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxisu zániku funkce likvidátora do obchodního rejstříku, tedy zda jsou účinky zápisu
deklaratorní
či
konstitutivní
. Zodpovězení uvedených otázek pax xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxátora ze zákona vypořádat.
VII. a)
V ustanovení § 38l odst. 1 obchodního zákoníku se uvádí, že statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxl prohlášen konkurs. Situaci, kdy působnost statutárního orgánu vykonává likvidátor, toto ustanovení výslovně neřeší, s ohledem na § 70 odst. 3 obchoxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxtutárními orgány či jejich členy podle toho, jakým způsobem byli do funkce ustanoveni (zvoleni či jmenováni), je Nejvyšší správní soud toho názoru, že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxolávaný § 75 odst. 2 obchodního zákoníku se pak zabývá rozdělením likvidačního zůstatku a řešené problematiky se nijak nedotýká.
Ustanovení § 38l obcxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xo, jakým způsobem byli do své funkce ustanoveni.
VII. b)
Dále bylo třeba posoudit otázku charakteru zápisu zániku funkce likvidátora do obchodního rxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxím případě o zápis
konstitutivní
, vyplývá to zpravidla přímo ze zákona. Tak např. podle § 62 odst. 1 obchodního zákoníku „společnost vzniká dnem, ke ktexxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx odst. 6 obchodního zákoníku je od zápisu do obchodního rejstříku účinné udělení prokury. Obdobně je to se zvýšením či snížením základního kapitálu u spxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xpolečnosti o „zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxstitutivní
účinek takového úkonu dovodit. Účinky těchto úkonů proto podle názoru Nejvyššího správního soudu nastávají již rozhodnutím příslušnéhx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti již samotným jmenováním. Ani v tomto případě tedy nemohl Nejvyšší správní soud přisvědčit závěrůx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxr.
VII. c)
Poté, co byly zodpovězeny výše rozebrané otázky, a lze tedy uzavřít, že ustanovení § 38l odst. 6 obchodního zákoníku na stěžovatele dopadá, xxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx, jakým způsobem měly či neměly s tímto jeho tvrzením naložit správní orgány v projednávané věci v době, kdy byla situace z důkazního hlediska zcela jináx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxmazem společnosti z obchodního rejstříku (přípis Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2006), jakož i že stěžovatel v době po podání žádosti o zařazení do exxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xráce nepochybně rozhodl adekvátně, pokud stěžovatele z evidence uchazečů vyřadil. S námitkou vznesenou stěžovatelem, podle níž jeho funkce zanikla xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x rozhodné době zákon neobsahoval. Žalovaný pak na uvedenou námitku nereagoval nijak.“
(NSS č. j.: 3 Ads 69/2012 - 39)
Související ustanovení:
x xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 1.5.2015.
K odst. 1 a 3
x xxxxxxxx xx xxxxence uchazečů o zaměstnání se nerozhoduje ve správním řízení, jestliže se žádosti uchazeče v plném rozsahu vyhovuje - tím se sleduje jednak zjednodušexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxadu práce ve správním řízení rozhodne v případě nezařazení fyzické osoby do evidence uchazečů o zaměstnání.
Rozhodování o nezařazení se děje předevšxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxádá o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25 odst. 1, nebo činxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxní zaměstnání nebo těchto činností. Tímto ustanovením se dává jakýsi „bonus“ těm, kteří okamžitě po ukončení jednoho zaměstnání projeví zájem o urychxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx Dalším přínosem této „předřazené evidence“ pro uchazeče o zaměstnání je i kontinuální navázání pojistných dob pro účely důchodového a zdravotního poxxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x zájmu uchazeče samého, aby je poskytl již při svém vstupu do evidence. Identifikační údaje jsou důležité v prvé řadě pro zjištění správnosti místní příxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxěž podle předchozích ustanovení ZoZ (§ 21) je fyzická osoba, které krajská pobočka Úřadu práce poskytuje služby podle tohoto zákona, povinna sdělit údxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xplatňuje-li fyzická osoba pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinna je doložit lékařským posudkem.
Judikatura:
„-Podle § 26 odst. 1 zxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxování zaměstnání. Jestliže žadatel nesplňuje zákonné podmínky, je úřad práce povinen vydat rozhodnutí o jeho nezařazení do evidence uchazečů o zaměsxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe osvědčovací povinnost uchazeče o zaměstnání. Podle 27 odst. 2 zákona o zaměstnanosti osvědčuje uchazeč o zaměstnání úřadu práce skutečnosti rozhodxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxpozději do 8 kalendářních dnů. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení nelze-li skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xro posouzení souladu zápisu žadatele do evidence uchazečů o zaměstnání se zákonem je rozhodující, aby žadatel od samého počátku splňoval zákonné podmxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxhybnosti o tom, že je dána některá z vyjmenovaných skutečností bránících jeho zařazení do evidence. V případě, že žadatel o zprostředkování vhodného zxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx aby jej vyzval k dalšímu osvědčení určité skutečnosti či sám doplnil dokazování a zjistil tak skutkový stav, který mu umožní učinit správný závěr o splnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxí o zaměstnání. Podle § 50 odst. 4 správního řádu je určitý podklad pro správní orgán závazný jedině tehdy, pokud tak stanoví zákon; jinak hodnotí správnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnanosti závaznost potvrzení o zaměstnání nestanoví, tato listina je tedy pouze jedním z možných dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdně dokládá skutečnost, která je v rozporu s údaji uvedenými v potvrzení o zaměstnání, je správní orgán povinen se s tímto rozporem vypořádat.
Výše popxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxdostatečně zjištěnému skutkovému stavu.
Toto pochybení nenapravil ani Městský soud v Praze, který vzal především na základě písemného oznámení o zrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxtní formou skutečně učinil, téhož dne pak oznámení vyhotovil písemně.
Podle Nejvyššího správního soudu nemá tento skutkový stav, z něhož Městský soux x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve zkušební době datovaného dnem 11. 1. 2011 nikterak nevyplývá, že k tomuto zrušení došlo dne 11. 1. 2011 i ústně. Zaměstnavatel zde pouze uvedl, že se roxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxlad chápat jako krajní formu osvědčování, jíž žadatel potvrzuje ukončení pracovního poměru, event. i další skutečnosti, které nemůže při první návštxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xx10, č. j. 3 Ads 40/2010 - 80). Pokud tedy byl obsah čestného prohlášení v rozporu s údaji potvrzení o zaměstnání, nelze na základě samotného čestného prohxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx nejsou založeny ani jiné doklady osvědčující tuto skutečnost. Nejvyšší správní soud shrnuje, že čestné prohlášení a písemné oznámení, jimiž žalobce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším řízení bude tedy třeba se zaměřit na prokazování této skutečnosti, např. právě pomocí výslechů zaměstnanců zaměstnavatele, které žalobce ve sxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxměstnání, § 21 - prokazování zdravotního stavu, § 25 - uchazeč o zaměstnání, § 39 a násl. - podpora v nezaměstnanosti, § 41 - náhradní doby zaměstnáníx x xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 27
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxi rozhodné pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání musí uchazeč o zaměstnání osvědčit při podání žádosti
o zprostředkování zaměstnání. Krajní foxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx návštěvě na krajské pobočce Úřadu práce doložit a jsou rozhodné pro její zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Údaje obsažené v evidenci uchazečx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxi se vztahuje ustanovení § 17 ZoZ (obecně též zákon o ochraně osobních údajů) tak, aby tyto údaje sloužily pouze k účelu, ke kterému byly získány, tj. ke zpxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxny skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání; nedodržení stanovené lhůty má za následek sankci ve formě vyřazení z evidence uxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxáhlá
judikatura
(viz například
judikatura
k § 30 a 31). Velmi častým případem porušení je například nenahlášení údajů týkajících se tzv. nekolidujíxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxní zaměstnání, § 17 - ochrana osobních údajů, § 25 - zařazení a vedení v evidenci uchazečů
Související předpisy:
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 28
xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxání má vážné důvody, které odůvodňují jeho zájem o zprostředkování zaměstnání jinou než místně příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce, jsou v praxi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xsobní důvody, kdy je často na zvážení pracovníků krajské pobočky Úřadu práce, jakým způsobem žádost uchazeče o zaměstnání posoudí. Bylo by neefektivnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe. ZoZ proto dává možnost uchazeči o zaměstnání, aby si požádal místně příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce o přenesení zprostředkování zaměstnáxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Nedojde-li ke shodě mezi krajskými pobočkami Úřadu práce, je jejich povinností obrátit se na generální ředitxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xeboť z hlediska časového, finančního apod. by dojíždění do krajského města nebylo efektivní. Přihlásit se do evidence uchazečů o zaměstnání a činit věxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xožno požádat rovněž o změnu kontaktního pracoviště - v tomto případě o změně v územním okruhu své působnosti rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu xxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxstem osob - uchazečů o zaměstnání, kterým má být v rámci přenesené působnosti zaměstnání zprostředkováváno. Ustanovení neobsahuje rovněž ani to, za jxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xontaktního místa veřejné správy vůči uchazeči o zaměstnání.
Související ustanovení:
§ 5 - vážné důvody, § 7 odst. 3 - místní příslušnost, § 14 a nxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 29
Toto ustanovení taxativně definuje způsoby ukončení evidence x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí. V těchto případech se
nerozhoduje ve správním řízení, neboť jde o situace vzniklé na základě určité právní skutečnosti, která je dána.
Ukončení evxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xřípadě uvedeném pod písm. a), kdy uchazeč o zaměstnání nastoupí do zaměstnání (včetně nekolidujícího zaměstnání - § 25 odst. 3), aniž by o tom do 8 dnů infxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxutečnost, že fyzická osoba přestává být uchazečem o zaměstnání se děje na základě jejího přání [písm. b)] nebo na základě objektivních skutečností dodxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x)].
Ustanovení uvedené pod písm. h) sxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xbčanů EU a jejich rodinných příslušníků, má i cizinec ze třetího státu-držitel modré karty právo, aby při splnění stanovených podmínek byl přijat do evxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxba platnosti modré karty. Ani takovýto cizinec by se však neměl stát zátěží pro náš sociální systém, proto v případě, že jeho vedení v evidenci a zprostřexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxch případech může dojít k situaci, kdy platnost modré karty, jako průkazu opravňujícího k pobytu i zaměstnání, bude z určitých důvodů zrušena - i tímto dxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxosti s uplatněním práva na rovné zacházení v oblasti dávek v nezaměstnanosti, a to v souladu s článkem 14 odst. 1 písm. e) a g) směrnice 2009/50/ES; proto jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
Související ustanovení:
§ 14 a násl. - zprostředkování zaměstnání, § 25 - podmínky pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, § 30 - vyřazenx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K odst. 1
V odstavci 1 jsou
taxativně vyjmenovány důvody, kdy je ukončena evidence uchazeče o zaměstnání na základx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxočku Úřadu práce, například proto, že nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Z důvodu adminixxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí o vyřazení z evidence podle odst. 1 písm. a) nelze vydat.
x xxxxx x
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxovány případy, kdy uchazeč o zaměstnání by sice mohl konat činnosti zde uvedené, ale protože tak
bez vážných důvodů
[§ 5 písm. c)]
nekoná nebo konat odmíxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce. Jedná se o případy, kdy uchazeč o zaměstnání zaviněně přestal plnit své povinnosti vyplývající mu zx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo.
Ustanovení, které bylo doplněno od 1 ledna 2012 v písm. d), se týkalo vyřazení z důvodu odmítnutí nabídky vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýšx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxě nálezu Ústavního soudu zrušeno.
K odst. 3
x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxí které už nelze vydat rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, vztahovala na obě eventuality, tj. případy uvedené v § 30 odst. 1 písm. a) a xxx xxxxx xxxx x xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxy, po kterou nelze uchazeče o zaměstnání znovu zařadit do této evidence. Je pochopitelné, že vedle této přímé sankce se nemožnost „být veden“ v evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxisů o sociálním zabezpečení (zejména dávky sociální potřebnosti), na úhradu zdravotního pojištění ze strany státu apod. (viz výklad k § 19).
Závažnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxynutí 6 měsíců z důvodu výkonu nelegální práce [odst. 1 písm. e)] nebo z důvodů uvedených v odst. 2.
Související ustanovení:
§ 5 písm. c) - vážné důvoxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxdikatura
K odst. 1 písm. a)
„Stěžovatelka argumentovala, že za použití teleologického výkladu předmětných ustanovení nelze dospět k výše uvedxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xákon upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrany proti nezaměstnanosti. Z toho souxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxovat a o práci se uchází. S tímto účelem je krajským pobočkám úřadu práce ze zákona svěřena zprostředkovatelská činnost a x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xahrnuje i právo na zprostředkování zaměstnání, mají pouze fyzické osoby, které mohou pracovat, chtějí pracovat a o práci se uchází. Toto ustanovení je xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx překážka, která by bránila tomu, aby mohla být osoba zaměstnána. Jedině takovým osobám má totiž smysl zaměstnání zprostředkovat, což je cílem celého pxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xroto, že by v jejich případě došlo ke kolizi možnosti zaměstnat se a jiné skutečnosti; mezi takové skutečnosti patří např. to, že se osoba již nachází v zaxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxává veřejné funkce (např. je poslancem či senátorem Parlamentu ČR, členem vlády, členem zastupitelstva územního samosprávného celku atd.). Podle § 2x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa budoucí povolání. Hlavní myšlenkou této právní úpravy je, že soustavná příprava na budoucí povolání se z povahy věci vylučuje se současným výkonem zaxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xřípadné zaměstnání vykonávat.
Ač se z tohoto pohledu jeví individuální vzdělávací plán v rámci denní formy studia jako případ, kdy tyto překážky odpaxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ale vyhovět jejich specifickým studijním potřebám, které mohou mít samozřejmě různé důvody. Podle § 18 školského zákona se vždy jedná o důvody, které z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxvolení individuálního vzdělávacího plánu samozřejmě nebrání studentovi, aby si sám našel zaměstnání či již v zaměstnaneckém poměru byl), nikoliv všxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xodle školského zákona, konkrétně pak večerní, dálková, distanční a kombinovaná forma studia [§ 25 odst. 2 písm. b), c), d) a e) školského zákona]. Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx než denní na některé ze škol, které takovou formu vzdělávání umožňují. Skutečnost, že střední škola, již stěžovatelka studuje, takovou možnost nenabxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxělání v jemu vyhovující formě. Stěžovatelka uvedla, že nemohla být zařazena do řádného denního studia již z toho důvodu, že jí bylo 29 let. Školský zákon xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xčasti na denním studiu na střední škole. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že pokud chtěla stěžovatelka být zároveň zaevidována v evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxliv situaci řešit žádostí o individuální vzdělávací plán, který jakožto institut vztahující se k denní formě studia má v systému vzdělávání zcela jiný xxxxx x xxxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x x xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxm důvodem pro nedostavení se na stanovený termín na úřad práce
Pokud se žalobce - uchazeč o zaměstnání - nedostavil na stanovený termín na úřad práce z důxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nelze tento důvod považovat za vážný ve smyslu § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. Nejedná se ani o zdravotní důvodxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se o běžný rekreační pobyt pro načerpání sil do další práce nebo studia, žalobce mohl kdykoliv přerušit tento pobyt a mohl případně s úřadem práce dohodnxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uchazečů o zaměstnání
Pokud se žalobce opakovaně bez dostatečné omluvy nedostavil na rekvalifikační kurz, a v důsledku toho byl z kurzu vyloučen, lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxže být důvodem pro vyřazení žalobce z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30 odst. 2 písm. e) citovaného zákona.
(Podle rozsudku MS v Praze 4 Cad 50/2xxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x x xx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx že nemá dostatek finančních prostředků na lékařskou prohlídku, což následně vede k nepřijetí do zprostředkovaného vhodného zaměstnání dle § 31 písm. xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xoud je toho názoru, že náklady na lékařskou prohlídku nejsou vysoké (dle žalobce 300,- Kč), a žalobce si měl již v době žádosti o zařazení do evidence uchaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxh do zaměstnání do doby prvé výplaty mzdy.
(Podle rozsudku MS v Praze 3 Cad 39/2006-22)
Jestliže se žalobce - uchazex x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxí jeho zdravotního stavu k doporučenému zaměstnání závazné jak pro úřad práce, tak pro žalobce - uchazeče o zaměstnání. Jestliže tedy smluvní lékař úřaxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxěstnání - vhodné, tak odmítnutí takového zaměstnání je důvodem pro postup dle § 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., dle kterého se uchazeč o zaměsxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxle rozsudku MS v Praze Cad 5/2008-33)
(Maření součinnosti)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
V tomto ustanovení je pod písm. a) až d) poměrně přesně (a na základě praxe) definováno, jaká jednání uchazeče o zaxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ponecháno na správní úvaze příslušného správního úřadu nebo soudu, která další jednání jako maření v tom kterém konkrétním případě posoudí.
Souvixxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxistil, že v projednávané věci existoval mezi stěžovatelem a úřadem práce zavedený systém. Stěžovatel byl při osobní návštěvě na úřadu práce vždy seznáxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx listu (sloupec „Dostavil se“) byl otiskem datového razítka zaznamenán termín uskutečněného jednání, který byl následně stvrzen podpisem zaměstnanxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxé části předtištěné tabulky (sloupce „Dostaví se“, „Podpis“) byl uveden termín příští návštěvy s konkrétním datem a časem. Tyto údaje bral stěžovatel xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx x v takto sjednaném termínu se stěžovatel vždy na úřad práce následně dostavil. Zavedený systém ručně psaných záznamů byl zachován i na zadní straně kontxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí dospěl Nejvyšší správní soud k názoru, že stěžovatel byl v souladu se zavedeným systémem na posledním jednání konaném 22. listopadu 2011 prokazatelnx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxa s datem a časem příští návštěvy na pravé zadní straně kontaktního listu, opatřená podpisem stěžovatele. Pravost tohoto ani jiných svých podpisů na koxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxn v dostatečné blízkosti u údaje sjednaného únorového termínu, zcela v souladu se zavedenou praxí, kterou stěžovatel v minulosti respektoval. Ostatnx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xrálovské Vinohrady vyžádal potvrzení své hospitalizace a aktuálního zdravotního stavu, které sama nemocnice 9. února 2012 odeslala úřadu práce.
[xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxledného soudněsprávního řízení neuplatňoval setrvale; vznesl ji až v řízení před městským soudem. V řízení před správními orgány stěžovatel pouze omxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xřadem práce znesnadňovaly. Tyto námitky se však vzájemně logicky vylučují. Přezkum námitky existence vážných důvodů, pro které se stěžovatel na úřad xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxseznámení stěžovatele o termínu jednání (která zapříčinila absenci stěžovatele) a současně tvrdit, že se stěžovatel na jednání nedostavil z vážných xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxtavení na úřad práce ve stanoveném termínu
Lze vyřadit uchazeče o zaměstnání, pokud se nedostaví na úřad práce ve stanoveném termínu a následně omluví x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx názorů NSS uvedených v rozsudcích 4 Ads 122/2007-55 a 3 Ads 112/2007-42, kde je uvedeno, že pokud je uchazeč o zaměstnání pozván zaměstnavatelem na výbxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxstavení na stanovený termín. Je tedy v konkrétním případě třeba vždy zjišťovat, zda pozvání uchazeče: 1. bylo iniciováno ze strany zaměstnavatele, 2. xx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxín na úřad práce.
V prvním případě se jedná o vážný důvod pro nedostavení se ve stanoveném termínu na úřad práce, v druhém případě se pak o vážný důvod nejexxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnání získat, a to například formou účasti na výběrových řízeních na určitou pracovní pozici. Termín výběrového řízení nebo pohovoru určuje potenciálxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx zákona o zaměstnanosti a činí z uchazeče o zaměstnání více než pouhého pasivního příjemce služeb úřadu práce, když současně zvyšuje šance uchazeče, že xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx 2 zákona o zaměstnanosti povinen oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu, a podle x x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x. 2005 (den následující po stanoveném termínu) zatelefonoval na úřad práce a zdůvodnil svou absenci, zároveň se dne 18. 7 2005 osobně dostavil na úřad prxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxní předložením potvrzení o své účasti na výběrovém řízení konaném dne 14. 7. 2005 u zaměstnavatele.“
(Z rozhodnutí NSS 3 Ads 112/2007-42)
K písm. f)
xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx x xxx, 2. nezbytné osobní péči o dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, 6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxíklad etických, mravních či náboženských, které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže. Podle názoru Nejvyššího správního soudu činěného již na tomto xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2007, č.j. 1 Cad 76/2006 - 106), které žalobkyně uváděla ve výběrovým řízení jako první, než bylo zaměxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx004 Sb. Co se týče pojmu vhodného zaměstnání, jsou jeho kritéria vymezena v ust. § 20 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. a zdejší soud souhlasí s Městským soudex x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxe k závěru, že vyjádření žalobkyně, že do zprostředkovaného zaměstnání je špatné dopravní spojení a o nabízené ubytování nemá zájem, protože pečuje o dxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxtředkované zaměstnání odmítá. Nejvyšší správní soud považuje za nutné zdůraznit, že s vedením v evidenci uchazečů nejsou spojena pouze práva, ale i řaxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxežitostí, ale jejím primárním účelem je zprostředkovat uchazeči vhodné zaměstnání a umožnit mu opětovně se zařadit do pracovního procesu na trhu prácxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a tím naplní účel, pro který je v evidenci úřadu veden. Jinými slovy, potřebnou součinnost je třeba chápat jako spolupráci uchazeče s úřadem práce, ochxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxně aktivně ucházet, a to již v zaměstnavatelem vyhlášeným výběrovým řízením, které je předpokladem pro nástup do zaměstnání. Je nutno dále vzít na vědoxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxa č. 435/2004 Sb. K tomu však podle Nejvyššího správního soudu musí přistoupit takové urovnání poměrů uchazeče, včetně chovu domácích zvířat, které by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xéči o domácí zvířata (zde
in concreto
o psa), který by ve svém důsledku mohl vést k nepřijetí uchazeče, byl akceptován jako svého druhu závažný důvod, jexxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxobkyně o nástup do vhodného zaměstnání bez vážných důvodů [§ 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb.] opírající se o poukaz k výše uvedeným důvodům (péče o psa), xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxání. Uchazeč o zaměstnání by se měl zdržet uvádění důvodů, jenž mohou vést k nepřijetí do zaměstnání vyjma důvodů podle § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxvody, které uchazeči zaměstnání znesnadňují vykonávat, nicméně tyto by neměly vést k navození situace, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxí správní orgán akceptovat a jenž se zdaleka neblíží důvodům uplatněným žalobkyní. Pokud však žalobkyně uvedené vážné důvody nenamítala, což ostatně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtě zájmu zaměstnavatele o uzavření pracovně právního vztahu, v přímém důsledku se jednalo o zmaření možného nástupu do zaměstnání. Městský soud v Prazx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeti péči. Obdobného názoru je i zdejší soud, ovšem s tím rozdílem, že péče o zvíře musí být zajištěna tím způsobem, který by nebránil v nástupu do zaměstnáxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtnání ve smyslu § 31 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb. a tím i možnosti jeho získání. Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že Městský soud v Praze nepostupoval xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x úřadem práce, pro nějž byla žalobkyně podle § 30 odst. 2 písm. e) a odst. 3 a § 31 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb. vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání.“
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
K odst. 1
Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a doba poskytování podpory v nezaměstxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxzická osoba obdržela potvrzení o existenci těchto dob.
K odst. 2
S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů je stanoveno, ve kterých případech jsou krajské pobočky Úřadu práce povinny zablokoxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxosti, kdy lze údaje poskytovat, mohou upravovat zvláštní předpisy, na jejichž základě je třeba určité údaje poskytnout, například na žádost v souvislxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxzečů o zaměstnání
Související ustanovení:
Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 1.5.2015.
K odst. 1
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxměpisném kontextu - zpravidla vždy byly a jsou vyjmenované skupiny fyzických osob, kterým je ze strany služeb zaměstnanosti věnována zvýšená péče při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxité xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxí lidé), absolventi škol, lidé postižení strukturálními změnami nebo s povinnostmi k rodině, dlouhodobě nezaměstnaní apod. Úmluva dává jednotlivým xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xývoj, jejich počet byl však vždy vyšší než doporučený MOP a vycházel z aktuálních potřeb trhu práce. Teprve novelizace související se snahou o sociální xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xaměstnání a ponechala na úvaze příslušných úředníků Úřadu práce, zda a komu budou zvýšenou péči věnovat. S výjimkou osob se zdravotním postižením zároxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxtupu k potřebným uchazečům o zaměstnání týká.
Chráněné kategorie uchazečů o zaměstnání jsou určitým způsobem jedinečné a je k nim potřeba přistupovat odlišně jak v oblasti rxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvní politiky zaměstnanosti. Určitá jedinečnost byla dána i v souvislosti
s hlášením volných pracovních míst
(§ 35 a § 36), kdy zaměstnavatel byl povinex xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xéči. Vzhledem k vypuštění povinnosti hlásit volná pracovní místa v § 35, jakož i k vypuštění chráněných kategorií osob v § 33, byl zcela vypuštěn i § 36.
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce,
který také jeho sepsání iniciuje a zabezpečuje. Uvedený nástroj by měl především ve stanovených a společně dohodnutých krocích motivovxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxto uplatnění rovněž připravit (rekvalifikace), popřípadě umístit na společensky účelná pracovní místa či místa pro osoby zdravotně postižené.
Z dxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxno, že motivace k hledání zaměstnání a schopnost aktuálně reagovat na potřeby trhu práce po 5 měsících klesá. Za tímto účelem je ovšem upravena i povinnoxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxpracuje při vypracování, aktualizaci a vyhodnocování individuálního akčního plánu a neplní v něm stanovená dohodnutá opatření bez vážných důvodů [§ x xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx opětovně zařazen po uplynutí 6 měsíců [§ 30 odst. 4 písm. b)].
Judikatura:
„-V případě stěžovatelky se navíc jednalo o osobu, u níž měl úřad práce brxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxedené v ustanovení § 33 zákona, pro které jí byl povinen úřad práce věnovat zvýšenou pozornost a to důvod uvedený pod písm. e), neboť stěžovatelka byla fyxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx pomoc a snahu o pochopení situace stěžovatelky.“
(NSS č. j.: 4 Ads 161/2008 - 101)
Související ustanovení:
§ 5 písm. c) - vážné důvody, § 30 - vyxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxe, § 113 - společensky účelná pracovní místa
Související předpisy:
Úmluva MOP č. 168
Volná pracovní místa
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
ZoZ respektuje od samého počátku principy tržního mecxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxé zaměstnance získával a přijímal na základě vlastního vyhledávání nebo využíval služeb úřadů práce nebo rovněž agentur práce. S výjimkou získávání zxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxkoně žádná omezení zaměstnavatele pro stanovení si potřeb nebo počtu zaměstnanců. Jisté specifikum existuje u zaměstnávání osob zdravotně postiženxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xaktického zaměstnávání může odebírat výrobky či přispívat na zaměstnávání zdravotně postižených formou odvodu); na zaměstnávání těchto osob Úřad pxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Úřad práce pxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxváním zaměstnanců (včetně například výběrového řízení), pakliže o to zaměstnavatelé požádají; tyto služby jsou bezplatné.
(Hlášení volxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx vždy zaměstnavatel povinen oznámit do 10 kalendářních dnů příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a neprodleně, nejpxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxěstnavatele, zda tak učiní či nikoliv.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx pracovní místa, na která zaměstnavatel chce získávat (tj. provádět určitou formu náboru) nové pracovní síly, a to buď jako své vlastní zaměstnance, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na která by rád získal zaměstnance na základě dočasného přidělení prostřednictvím agentury práce (§ 308 a 309 zákoníku práce).
Volným pracovním místex xxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxvní místa
jsou místa nově zřízená zaměstnavatelem, přičemž není podstatný způsob a důvod jejich zřízení a je věcí zaměstnavatele, aby v případě potřexx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxců. Záleží jen na zaměstnavateli a jeho podnikatelských záměrech, zda hodlá toto uvolněné pracovní místo bezprostředně obsadit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxsobem zůstává v případech, kdy má zaměstnavatel zájem na zaměstnávání cizinců, neboť toto zaměstnávání je spojeno s testem trhu práce. Ten se provádí txxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xsou k zaměstnavatelům ze strany krajské pobočky Úřadu práce doporučováni. To, že se musí jednat ve vztahu k cizincům o hlášená volná pracovní místa, je uxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xracovních míst podle tohoto ustanovení slouží jako informace pro krajské pobočky Úřadu práce o volných pracovních místech, která potom lze nabízet ucxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho místa. Prostřednictvím nahlášených volných pracovních míst je krajská pobočka i sám Úřad práce zároveň informován o nabídce na trhu práce, může směxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxlášená volná pracovní místa se zároveň dostávají do centrální evidence volných pracovních míst, kterou vede Ministerstvo práce a sociálních věcí (§ 6 xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxí informace o volném pracovním místě.
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xaxem nebo prostřednictvím internetu přes Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí. V rámci zjednodušení podnikatelského prostředí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xlášení volných pracovních míst prostřednictvím jiného subjektu, se kterým má zaměstnavatel uzavřenu dohodu o této činnosti.
Související ustanovxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxkávání zaměstnanců zaměstnavatelem, § 37a - zelená karta, § 37b - modrá karta, § 86 - získávání cizinců, § 92 - povolení k zaměstnání cizinci
Souxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
(Evidence a charakteristika volných pracovních míst)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxncievidenci volných pracovních míst, která obsahuje základní charakteristiku pracovního místa, to je určení druhu práce a místa výkonu práce, předpxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou, nebo určitou a jeho předpokládanou délku. Charakteristika může dále obsahovat zejména informace o možxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Správně charakterizovat pracovní místo je důležité pro efektivní výkon stáxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxuladu s platnými právními předpisy (údaje o pracovním zařazení, kvalifikačních požadavcích, pracovních a mzdových podmínkách), včetně účelných, dxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí a zájemce o zaměstnání o volných pracovních místech na trhu práce, ale i zprostředkovávat zaměstnání s pozitivním ekonomickým dopadem na výkon státnx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxlů, kteří si mnohdy oprávněné stěžují na své ekonomické ztráty způsobené ztrátou času stráveného pohovory s uchazeči o práci a vyplňováním doporučenex xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxální evidence pro zelené karty)
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xybraných pracovních místech.
Zelená karta je typem
duálního povolení,
neboť opravňuje cizince
k dlouhodobému pobytu
za účelem zaměstnávání na úzxxx xx x
x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxosti, ale především v pobytovém zákoně; seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávnění požádat o vydání zelené karty, stanoví prováděcím přexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu a zastupitelských úřadů spojené s vedením s obsazováním volných pracovních míxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxto režimem zabýváme v komentáři k části páté ZoZ.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vede
podle ustanovení § 37a
centrální evidenci
volných pracovnícx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx podstatě shodné s údaji vedenými v evidenci volných pracovních míst na krajských pobočkách Úřadu práce; do centrální evidence volných pracovních mísx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxl udělil souhlas. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty, které po 30 dnech „propadlo“ do centrální evidence, se takstává pracovním xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xolného pracovního místa v centrální evidenci, pracovní místo může být dále vedeno v databázi volných pracovních míst v klasickém režimu a lze na ně zproxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnavatele; přijímat lze rovněž v souladu s platnou právní úpravou cizince ze třetích států. Zákon výslovně nevylučuje, aby zaměstnavatel svůj sxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xhůta 30 dnů jako podmínka pro vedení v centrální evidenci
naopak
není stanovena
u pracovních míst, která Ministerstvo průmyslu a obchodu označí jako xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxmi (například s Dohodou o přidružení s Evropskými společenstvími a ČR, článek 53) bývají za klíčový personál nositelů podnikatelských práv zpravidla xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxují práci jiného kontrolního, odborného nebo řídícího pracovníka nebo jsou vybaveni pravomocí přijímat do zaměstnání a propouštět nebo doporučovat x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxu odbornost pro daný druh práce nebo obchodu vyžadující zvláštní technické znalosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xéž zahrnovat pracovníky akreditovaných profesí. Každý takový pracovník musel už být zaměstnán příslušnou organizací po dobu nejméně jednoho roku přxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
nemohou být převedena některá volná pracovní místa,
a to pracovní místa úředníků územních samosprávných celků (zákon o úřednících územních samosprxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxna pouze v evidenci volných pracovních míst podle § 37 ZoZ.
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxch věcí vyhodnotí zveřejnění jako
„ohrožení situace na trhu práce“
. Toto posouzení se děje na základě informací příslušné krajské pobočky Úřadu prácex x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxší režim související s centrální evidencí je upraven tak, že volná pracovní místa jsou v nabídce do doby, než o ně projeví zájem „vhodný“ cizinec a podá žáxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxisterstvu vnitra pouze cizinec, který zde již pobývá
-
na zelenou kartu a podává žádost ve lhůtě 60 dnů poté, co předčasně skončil jeho předchozí pracoxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xéto doby se započítává doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu, a prokáže-li, že získal zaměstnání na pracovní pozici xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní žádosti o vydání zelené karty a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v centrální evidenci den, kdy bylo rozhodnuto o vyhověxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxde se pracovní místo v centrální evidenci nadále jako volné.
Podle ustanovení odst. 4 tohoto paragrafu Ministerstvo vnitra neprodleně po vydání zelené karty elektronicky sdělí Ministerstvu práce a sociáxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxuto ministerstvu informace o prodloužení její platnosti, o jejím zrušení, případně zániku. Tato informace následně slouží k informovanosti
příslušxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxty
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxe o vydání zelené karty bylo vyhověno; v informaci uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a státní příslušnost cizince, datum vyhovění žádosti a označx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x o datu jejího převzetí (§ 42g odst. 11 zákona o pobytu cizinců na území České republiky).
K odst. 3 a 4
V tomto ustanovení došlo k doplnění věty druhé o někxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxadu s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je cizinec povinen se osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údaxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxtálnímu zpracování (§ 44 odst. 1). Cizinci, který podal žádost o vydání zelené karty (ale i modré karty), ministerstvo vnitra po pořízení biometrickýcx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. Řízení o žádosti o vydání zelené karty může být ukončeno i jinak, než vydáním zelené karty držiteli, pxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxajů, které je Ministerstvo vnitra povinno vyznačovat do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty o údaj „den pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxelu, který je sledován institutem vydávání zelených karet, a to v návaznosti na odstavec 4 téhož paragrafu (sledování obsaditelnosti v evidenci vedenxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
§ 37b
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx15.
K § 37b
Ministerstvu práce a sociálních věcí přibyla v souvislosti se zavedením modrých karet další
kompetence
v oblasti vedení centrálních evxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx a povinností souvisejících s aktivitami tohoto ministerstva, ale i ministerstva vnitra a zastupitelského úřadu, do ZoZ. Stejně jako u zelených karetx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x x tomto případě je nutný souhlas zaměstnavatele se zařazením jím hlášeného volného pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst obsxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxisterstvo vnitra. V souladu s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je i cizinec žádající o vydání modré karty povinxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování (§ 44 odst. 1). Cizinci, který podal žádost o vydání modré karty, ministerstxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdí centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modrých karet.
Na rozdíl od držitelů zelených karet je cizincům držitelům mxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xinisterstvu práce a sociálních věcí je umožněno, aby do evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modrých karet nezařadilo volné pracxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnu nelegální práce, a dále volné pracovní místo, pokud by jeho obsazení cizincem ohrozilo situaci na trhu práce; z tohoto důvodu také lze volné pracovní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxanosti a pro vytváření podmínek zajištění práv podle čl. 26 odst. 3 Listiny základních práv a svobod v rámci rovných a spravedlivých podmínek uchazečů x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xveřejnění volných pracovních míst)
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 38
Podle txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxsí zaměstnavatel, pokud tato místa jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními nebo služebními předpisy nebo odporují doxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xožadavky přehodnotí a nabídku míst uvede do souladu s platnými předpisy (například v oblasti odměňování, kde dochází k nejčastějšímu porušení), nic nxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Krajská pobočka Úřadu práce rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volnýxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxností vyplývajících ze ZoZ a z předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (§ 126 odst. 2), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxíců byla shledána jako dostatečně dlouhá ke zjednání nápravy. Uvedené ustanovení však v žádném případě nemá vliv na eventuální přijímání zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx
Úprava daná tímto paragrafem je tedy svého druhu
sankční povahy vůči zaměstnavateli,
který je vyloučen ze služeb Úřadu pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx konkrétního zaměstnavatele formou nabídek míst uchazečům o zaměstnání ověřit skutečnou situaci na trhu práce, nelze tomuto zaměstnavateli vydávat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxsl. - kontrolní činnost
Související předpisy:
HLAVA III
PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKAxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K odst. 1
Doba důchodového pojištění uchazeče o zaměstnání se jeví jako nejvhxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxo podmínka xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xa „výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměsxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxe. O podpoře v nezaměstnanosti je rozhodováno ve správním řízení na základě žádosti uchazeče o zaměstnání, přičemž nárok nemá uchazeč o zaměstnání, ktxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skončil pracovněprávní vztah z důvodu
porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci,
a to zvlášť hrubýx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxovního poměru, jakož i možnost výpovědi z obdobných důvodů. Podobně se postupuje i při skončení jiného pracovního vztahu.
Výsluhový příspěvek
nálxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx ustanovení pod čarou přímo odkazuje na právní úpravu vojáků z povolání a příslušníků Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České repxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, se pak porovná s výsluhovým příspěvkem - pokud je tento příspěvek vyšší (popřípadě stxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
O podpoře v nezaměstnanosti se rozhoduje ve správním řízení,
v jeho rámci uchazeč o zaměstnání dokládá všechny potřebné podklady souvxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxše podpory v nezaměstnanosti. Proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce se má uchazeč o zaměstnání možnost odvolat.
K bodu 6 novely
K doplnění výčxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxéna fakt, že možnost pobírání podpory v nezaměstnanosti v souběhu s výkonem tzv. nekolidujícího zaměstnání v některých případech vedla k účelovému jexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí přihlásili s nekolidujícím zaměstnáním ti, kdo u zaměstnavatele pracovali nelegálně - tímto způsobem došlo k tomu, že i zaměstnavatel částečně (v roxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxění. V souvislosti s ekonomickou krizí a nestabilitou, kdy zaměstnavatelé neměli dostatek zakázek, a proto nepřidělovali zaměstnancům práci v rozsaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxjména dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) na stejný nebo obdobný druh práce. Tito zaměstnanci jako uchazeči o zaměstnání při splnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxodové zprávě se k tomuto bodu mimo jiné uvádí: „Toto jednání není v rozporu s žádným právním předpisem, nicméně dochází k únikům na daních a na sociálním a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxto, bylo rozhodnuto o vyloučení souběhu.
Judikatura:
„-Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti předchxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxužby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na zákxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxst. 3 písm. e) zákona o zaměstnanosti].“
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci, § 51 - výše podpory v nezaměstnanosti
xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 40
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxmě toho, že se jedná o uchazeče o zaměstnání, je skutečnost, že rekvalifikaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce a že uchazeč o zaměstnání není ke dxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxjící ustanovení:
§ 24 a násl. - uchazeč o zaměstnání, § 41 až 57 - podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, § 108 a 109 - rekvalifikace
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
Rozhodným obdobím
pro posuzoxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnání je rozhodující skutečnost, zda uchazeč o zaměstnání získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění; tato doba zaxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxdělečné činnosti, které byly vykonávány v souběhu s evidencí uchazečů o zaměstnání - obecně se má za to, že i když uchazeč o zaměstnání získával dobu důchxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxnností, které se považují za tak závažné, aby byly rovnocenné době zaměstnání
. Tyto činnosti jednak odpovídají mezinárodně uznávaným náhradním dobáxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxku podle zákona o státní sociální podpoře. V případě, že dojde k překrytí náhradních dob zaměstnání uvedených v odstavci 3, započítávají se pouze jednoxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx x zaměstnanosti je jiné než ve věci sp. zn. 4 Ads 75/2010. Ze správního ani soudního spisu však nevyplývá žádná skutečnost, která by nasvědčovala tomu,že xx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xtěžovatelkou předložené dohody o provedení práce je zřejmé, že stěžovatelka byla u tohoto občanského sdružení zaměstnána ve stále stejném režimu (doxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxé rovněž nemohlo být zahrnuto mezi dobu důchodového pojištění, neboť z ničeho nevyplývá, že by stěžovatelka tento časopis prodávala v rámci pracovníhx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávního soudu, ze dne 18. 11. 2010, č. j. 4 Ads 75/2010 - 104, v němž soud mimo jiné vyslovil, že „Období od 1. 5. 2006 do 17. 9. 2007, v němž měla stěžovatelka pxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxího poměru nebo dohody o pracovní činnosti, ačkoliv tak podle § 42 odst. 2 zákona o zaměstnanosti byla povinna postupovat. Navíc ve správním ani soudním xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxěhu řízení o žalobě připustila, že prodejci časopisu Nový prostor nejsou důchodově pojištěni, a proto se obrátila na žalovaného se žádostí o vyřešení txxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v rozsudku ze dne 23. 9. 2011, č. j. 4 Ads 64/2011 - 76. Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti předchozím zaměstnxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxdě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx zákona o zaměstnanosti]. Stěžovatelka výpisem z evidence za rok 2009 doložila, že vykonávala dobrovolnickou činnost pro TyfloCentrum Praha, o.p.s. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxvého pojištění s výjimkou měsíce února - 144 hodin a července - 217 hodin. Ani takto vykázané hodiny dobrovolnické činnosti odpracované stěžovatelkou x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxnání podpory v nezaměstnanosti započítány do doby důchodového pojištění, jak správně konstatoval městský soud, neboť je stěžovatelka odpracovala v xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxx x xx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxnické služby stěžovatelky proto není možné považovat za náhradní doby zaměstnání a období jejího trvání nelze započíst do doby důchodového pojištění xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxžovatelka kromě již výše zmíněného prodeje časopisu Nový prostor, práce pro Českou republiku - Kancelář Senátu, TyfloCentrum Praha, o.p.s. a Hewer, ox xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxnání ve smyslu § 41 odst. 2 věta první, odst. 3 písm. e) zákona o zaměstnanosti však nelze považovat ani práci stěžovatelky na základě dobrovolnické smloxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xa žádost stěžovatelky, akreditaci Ministerstva vnitra na provozování dobrovolnické činnosti. Vzhledem k této skutečnosti tak nemůže být doba, kdy sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxazečů o zaměstnání nezískala potřebnou dobu důchodového pojištění a ani jí nemohla být započtena žádná náhradní doba zaměstnání, v důsledku čehož nesxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxsti se může, s ohledem na dlouhodobou dobrovolnickou činnost a další shora zmíněné pracovní aktivity vykonávané stěžovatelkou v rozhodném období, jexxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxti je dále nutné dodat, že podmínka pro přiznání podpory v nezaměstnanosti uvedená v § 39 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti je odůvodněna tím, aby tuxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxu zaměstnanosti. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se přitom podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku nx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxadě dohody o pracovní činnosti.“
(NSS č. j.: 4 Ads 163/2011 - 163)
Související ustanovení:
§ 25 odst. 1 a 3 - podmínky pro zařazení a vedení v evixxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
(Vznik nároku na podporu v nezamxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Uchazeč o zaměstnání má
z titulu vedení v evidexxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xda se tak stane zároveň při podání žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nebo kdykoliv později. Podpora v nezaměstnanosti je proto poskyxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx ukončení zaměstnání.
O podpoře v nezaměstnanosti se rozhoduje ve správním řízení
(§ 39 odst. 3), uchazeč o zaměstnání se má možnost proti rozhodnutí kxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
V celé dosavadní praxi týkající se dokládání skutečností rozhodnxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxměstnavatele nebo okresní správy sociálního zabezpečení) a úřadu práce je doložil. Ustanovení demonstrativně vyjmenovává příklady, které připadaxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxitá je i povinnost hlášení změn souvisejících s výší podpory v nezaměstnanosti. V případech, kdy je poskytována částka nižší, krajská pobočka Úřadu prxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxx
xxdikatura:
„Za zjištění skutkového stavu věci je proto, v souladu se zásadou materiální pravdy, primárně odpovědný správní orgán vedoucí řízení o pxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti; toto ustanovení však nelze vykládat tak, že by odpovědnost za zjištění skutkovéhx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxna (které je i doplněno demonstrativním výčtem podkladů) pouze vyplývá, že uchazeč je povinen zajistit podklady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxího řádu, podle něhož podklady pro rozhodnutí opatřuje správní orgán.“
(NSS sp. zn. 3 Ads 91/2013)
Související ustanovení:
§ 25 odst. 1 a 3 - pxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xoby zaměstnání, § 54 až 56 - doplatky a vracení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
Související předpisy:
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání dávku v době, kdy se ocitl v tíživé životní situaci z důvodu nezaměstnanosti. Je pravdou, že určité kategorie uchazečů o zaměstnání mají růxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx kterou uchazeč o zaměstnání přispíval do pojistných a daňových systémů.
(Výjimky při poskytování podpor)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xoskytování podpory v nezaměstnanosti v době, kdy uchazeč o zaměstnání při příchodu do evidence uchazečů o zaměstnání vykonává nebo později začne vykoxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodpůrčí doba neběží (viz § 46 písm. b), krajská pobočka Úřadu práce poskytování podpory v nezaměstnanosti rozhodnutím zastaví a po té, co bude výkon nekxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxrakter nejen nárazového výkonu, ale i pravidelné aktivity s minimálním rozsahem (např. úklid domu, tělocvičny apod.) na několik hodin v týdnu, v měsícxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxem nahlásit a za období jeho výkonu nebude poskytována podpora v nezaměstnanosti. Po uplynutí podpůrčí doby nebo v případě, že na podporu v nezaměstnanxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xro účely podpůrčí doby
§ 44a
(Podpora v nezaměstnanosti při nároku na xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání, který bude byl přijat do evidence uchazečů o zaměstnání po 1. 1. 2011, po dobu, po kterou podle důvodové zprávy „uchazeč o zaměstnání, jemux xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxamená, že vznikne-li takovému uchazeči o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti, je její poskytování odloženo až poté, co uplyne doba krytá odsxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxcímu z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu se nepřihlíží. Na rozdíl od kdysi platné právní úpravy je v současné době nerozhodné, zda odstupné, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx neposkytl, ale z důvodů daných zákoníkem práce (§ 67) poskytnout měl, nemění se nic na faktu, že podporu v nezaměstnanosti bude krajská pobočka Úřadu prxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebylo rozhodné, zda odstupné, odbytné nebo odchodné bylo skutečně vyplaceno - i v případě, že je zaměstnavatel svému zaměstnanci neposkytl, ale podlx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxvě, bylo rozhodnuto kompenzovat těmto uchazečům vzniklou újmu po dobu, po kterou se jim podle předchozího paragrafu podpora v nezaměstnanosti nemůže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxm dlužná částka vymáhána příslušným celním úřadem.
Související předpisy:
zákoník práce
(Zánik nároku na podporu v nezaměstnanosti)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xe stala uchazečem o zaměstnání,
v případě ukončení evidence nebo vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání proto přestane fyzická osoba splňovat záklxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxnutím podpůrčí doby; tento způsob zániku nároku zcela logicky vyplývá z povahy věci.
Související ustanovení:
§ 29 a 30 - ukončení, vyřazení z evidxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 46
V tomto ustanovení jsou uvedeny situacex xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxážek dochází opět k poskytování podpory v nezaměstnanosti po zbytek podpůrčí doby. O zastavení podpůrčí doby vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podpory při rekvalifikaci, § 51 - výše podpory v nezaměstnanosti
Související předpisy:
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 48
V případě, kdy se uchazeč o zaměstnání dostává do evidence na úřadu práce opětovxxx xxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti
v předchozí evidenci.
Má se za to, že je třeba zamezit spekulativnímu pobírání dávek a vyžaduje se, aby nárok vznikl až po určité uchazxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxladní podmínku doby předchozího zaměstnání s účastí na důchodovém pojištění v délce alespoň 12 měsíců v posledních 2 letech.
Judikatura:
„-Ustxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxěstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby nastoupil do zaměstnání nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxsti po celou podpůrčí dobu. Jestliže byla doba zaměstnání nebo výdělečné činnosti zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a přxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)]. Z uvedeného ustanovení je podle názoru Nejvyššího sxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xinnosti, přičemž dikce „-.zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xouvisejících zákonů.
Tak především § 10 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v rozhodné době zněl: Osoba samostatně výdělečně činná je v kalendářním roce účxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; Ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. potom stanovilo, že: Dobou pojištění je po 31. prosixxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxělečně činných je pro účast na pojištění rozhodná doba, po kterou daná osoba vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost, avšak za podmínky, že zx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xojistné neodvedla, účastna na pojištění není. Stejně tak taková osoba není účastna na pojištění za dobu, po kterou ještě či již výdělečnou činnost nevyxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xalovaný nepochybil, když v posuzované věci dospěl k závěru, že stěžovatel jako uchazeč o zaměstnání měl nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po zbývaxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxk na státní politiku zaměstnanosti byla kratší než 3 měsíce. Stejně tak i Městský soud v Praze rozhodl v souladu se zákonem, když v této otázce neshledal žxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
Související předpisy:
§ 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o důchodovém pojištění
(Nový nárok při uplynutí podpůrčí doby)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Ustanovení řeší případy opětovného poskytování podpory v nezaměstnanosti, ke kterému dochází v navazujících evidenxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xe koncipováno
tak, aby ani zde nemohlo docházet ke spekulativnímu vstupu a výstupu z evidence
uchazečů o zaměstnání a uplatňování nároku na podporu v nxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxčně pracovat a podílet se na vytváření zdrojů pro financování státní politiky zaměstnanosti celkem 6 měsíců - kromě těchto 6 měsíců však musí mít pro vznxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v nezaměstnanosti zjišťuje doba 12 měsíců předchozího zaměstnání ne ve 3, ale ve 2 předchozích letech, může opakované poskytování podpory v nezaměstnxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxnanosti poskytována až poté, co uplynula doba krytá odstupným, odchodným či odbytným nebo byla-li v prvotní evidenci poskytnuta rekvalifikace po dobx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt tohoto opatření, neboť ne vždy je vinou zaměstnance, že ukončí svůj pracovněprávní vztah a vrací se do evidence uchazečů o zaměstnání - všechny „polehxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxu, že nebrání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, zároveň však co do svého rozsahu a charakteru neodůvodňuje vznik nového nároku na poskytování poxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxi rekvalifikaci
Související předpisy:
§ 52 písm. a) až c) zákoníku práce
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K odst. 1
Stanovení výše podxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxěstnání naposledy pro pracovněprávní účely, je nejčastějším případem.
Podle § 256 zákoníku práce je průměrný měsíční čistý výdělek zjišťován z průměxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxé zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsícxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx ještě ke znění předchozího zákona č. 65/1965 Sb., odkaz na zákon č. 1/1991 Sb. je pak irelevantní, neboť byl v souvislosti s novým zákoníkem práce č. 262xxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxx x
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxndářní měsíc“ podle předpisů o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se v praxi ukázalo jako nejvhodnější.
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxenzace
ztráty výdělku byla vyšší a poté postupné snižování výše podpory motivovalo uchazeče o zaměstnání k hledání si nového pracovního uplatnění.
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x případě ukončování pracovněprávních vztahů se zaměstnavatelem - procentní sazba podpory v nezaměstnanosti se snižuje ze 65 % a 50 % na 45 %, jestliže poxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxdy uvedené v ZoZ v § 5 písm. c), které musí uchazeč krajské pobočce Úřadu práce hodnověrně prokázat, jinak se redukuje výše podpory v nezaměstnanosti na 4x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx Tato úprava se nedotýká pouze malé skupiny vysoko příjmových uchazečů, u nichž je poskytovaná podpora v nezaměstnanosti tak jako tak omezena hranicí dxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxproduktivní, neboť může omezit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Co do důvodů souvisejících s ukončováním pracovních poměrů, jsou zaváděna novx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxba sama ukončí svoji samostatnou výdělečnou činnost a stane se uchazečem o zaměstnání - snížená procentní sazba podpory v nezaměstnanosti se nebude upxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxnnosti, popřípadě souběh více činností,
přičemž k jejich skončení došlo v jeden den. Při stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a výše podpory při rxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxho pojištění. Rovněž v tomto případě však platí omezení celkové výše podpory v nezaměstnanosti stanovené v odst. 6. Ukončí-li uchazeč o zaměstnání při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jako poslední, a postupuje se podle odst. 1 nebo odst. 2.
K odst. 6
Ustanovení upravuje
maximální výši podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxedující rok je pak tato částka neměnná. Výše průměrné mzdy rozhodné pro výpočet je každoročně vyhlašována ve Sbírce zákonů (viz dále § 57). Výše maxima jx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxi, je tento „strop“ v odpovídající relaci k příjmům, jakož i mezistupněm k případným dalším dávkám; vyšší příjmové kategorie pak jako v řadě dalších (nexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx je upravena výše podpory v nezaměstnanosti těch uchazečů o zaměstnání, kterým vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti v souběhu s nárokem na výsluhoxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí, se výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazexx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxkona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném obdobx x x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejnx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxměstnavatele žalobce, společnosti BEPOF, spol. s r. o., o jeho průměrném měsíčním výdělku, a to potvrzení ze dne 30. 6. 2009 o výši průměrného měsíčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx10 o výši průměrného měsíčního čistého výdělku žalobce 24.698 Kč. Po provedení kontroly výše průměrného měsíčního čistého výdělku podle § 126 odst. 3 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdělku žalobce činila 10.153 Kč, neboť tuto částku potvrdila účetní zaměstnavatele. Uvedla, že žalobce ve IV. čtvrtletí roku 2008 nepracoval, proto byx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxího i soudního spisu zjistil, mezi účastníky řízení bylo nesporné, že pracovní poměr žalobce u zaměstnavatele BEPOF, spol. s r. o., trval od 5. 5. 2003 do xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxému okamžitému zrušení pracovního poměru, žalobce ode dne 17. 10. 2007 do 31. 3. 2009 v práci u zaměstnavatele nepokračoval. Žalobce rovněž netvrdil, žx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xospěl k závěru, že nebyl dán důvod k tomu, aby správní orgán dále zjišťoval, zda žalobce v rozhodném období práci skutečně nevykonával. Nejvyšší správnx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxoveného pravděpodobného výdělku. Žalobce nedoložil jinou výši hrubé mzdy v měsíci říjnu 2007, než ze které zaměstnavatel při výpočtu pravděpodobnéhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vycházet z údajů z evidenčního listu důchodového pojištění. Z ustanovení § 50 zákona č. 435/2004 Sb. vyplývá, že při stanovení výše podpory v nezaměstnxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je naopak zohledňován hrubý výdělek a rovněž náhrada mzdy. Vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském poxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxění tudíž nelze výši průměrného měsíčního čistého výdělku dovodit. V případě, že uchazeč v rozhodném období nepracoval a vznikl mu podle zákona č. 262/xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx06 Sb. určit pravděpodobný výdělek. Na základě uvedeného Nejvyšší správní soud přisvědčil názoru žalovaného, že na základě tvrzení žalobce a jím předxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxx xx výše průměrného měsíčního čistého výdělku žalobce činila 10.153 Kč. Správní orgán proto nepochybil, jestliže dále nezjišťoval, jaká byla jeho průměxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxx x xxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxěřena podle § 50 zákona o zaměstnanosti z vyměřovacího základu 30 000 Kč, Nejvyšší správní soud poznamenává, že za situace, kdy z výše citovaného potvrzxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxzaměstnanosti stanoven, se ztotožňuje s názorem žalované, akceptovaným i městským soudem, že tak byla prokázána stěžovatelova nemožnost osvědčit vxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxcí ustanovení:
§ 39 a násl. - podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
(Fiktivní výdělek)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxcká osoba splnila podmínku předchozí doby zaměstnání započtením náhradní doby nebo (ačkoliv prokazatelně pracovala) nemůže svůj příjem doložit. Nexxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxřovací základ, vychází se z určitého fiktivního výdělku, který slouží k zabezpečení uchazeče o zaměstnání alespoň touto minimální částkou. Jestliže xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, stanoví se výše podpory v nezaměstnanosti (podpory při rekvalifikaci) pouze z tohoto příjmu. V případě, že fyzická osoba dodatečně doloží potvrzení x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na ni bude vyšší než poskytovaná částka (viz § 54 odst. 1 a 3), popřípadě v opačném případě dodatečně sníží (§ 55 odst. 1).
Judikatura:
„[19] V projedxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xro stanovení výše jeho podpory v nezaměstnanosti tak byla zásadní dikce druhého odstavce § 50 zákona o zaměstnanosti a podpora mu měla být stanovena proxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxové pojištění (§ 5b zákona č. 589/1992 Sb.) je u osob samostatně výdělečně činných odvozen z daňového základu podle zákona o daních z příjmů za zdaňovací xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxné na důchodové pojištění u osob samostatně výdělečně činných je rozhodným obdobím kalendářní rok (viz § 6 odst. 2 pokračování 1 Ads 38/2014 - 31 zákona čx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Při rozhodování o žádosti stěžovatele o přiznání podpory v nezaměstnanosti podané dne 1. 10. 2012 tak posledním vyxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxve z vyměřovacího základu za rok 2011, následně však bylo jeho rozhodnutí ze dne 1. 10. 2012 stornováno a vráceno (viz kontaktní list uchazeče o zaměstnáxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxdy v národním hospodářství podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti.
[20] Požadavek úřadu práce na doložení vyměřovacího základu za rok 2012 (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxy v nezaměstnanosti úřadem práce nesplnitelný, neboť tehdy ještě vyměřovací základ za rok 2012 nemohl být znám. Ke dni podání žádosti o podporu v nezaměxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxost vykonávaná stěžovatelem v roce 2012 proto v řešeném případě nemohla mít vliv na určení výše podpory v nezaměstnanosti, ale měla význam pouze při posxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x21] V nyní projednávané věci nebylo možné vycházet ze závěrů rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2009, č. j. 4 Ads 123/2008 - 65, na něž odkazxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxěstnanosti z důvodu, že jeho vyměřovací základ za uplynulý kalendářní rok podle potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení nebyl stanoven. Oprxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xok obsahovalo; výše podpory v nezaměstnanosti v nyní řešené věci proto měla být stanovena podle § 50 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, nikoliv podle § 51 odxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxlifikaci, § 54 až 56 - dodatečné přiznávání a vracení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
(Jiné výdělečné činnosti a vxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxjištění v délce alespoň 12 měsíců v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání), ale jeho poslední výdělečná činnost nebyla dxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxo výdělku nebo vyměřovacího základu, a to ze zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, při které uchazeč o zaměstnání získal dobou důchodového pojištěxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxst)
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 53
Technické otázky související s poskytováním podpory v nezaměstnanosti (podpory při rekvalifixxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xekvalifikaci) je nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. Současně je upravena situace, kdy jsou splněny podmínky pro poskytování podpory v nexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Dodatečné přiznání a poskytování)
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 54
Ustanovení řeší situace, kdy následně vznikne potřeba poxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxila tato doba 3 roky, vzhledem k průtahům vznikajícím často v soudních řízeních byla později upravena tato lhůta na 5 let. Krajská pobočka Úřadu práce o dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx x xxidence uchazečů o zaměstnání, § 39 a násl. - podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
(Snížení nebo zastavení výplaty)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxožňuje řešit
situace, kdy při výplatě podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci došlo k neoprávněnému zvýhodnění uchazeče o zaměstnáxxx
x xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, než náleží, ale rozdíl se promítá v povinnosti vracet neprávem poskytnutý rozdíl. Zatímco na uchazeči o zaměstnání, u kterého je přeplatek zaviněn naxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxatek nevyžaduje, při zavinění způsobeném uchazečem je pochopitelně povinnost neoprávněně získané finanční prostředky vrátit.
Kontrolu průměrného měsíčního čistého výdělku podle zákoníku práce xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxstnanosti (blíže viz komentář k § 127 odst. 2)
Z hlediska právní jistoty a svým způsobem i hospodárnosti řízení a vymáhání přeplatku, je stanovena přixxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxtkách, počátek pětileté promlčecí lhůty se počítá pro každou splátku samostatně.
Judikatura:
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xráce podle § 55 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vydat rozhodnutí o povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti pouze tehdy, když již přxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx zákona.“
(NSS č. j.: 3 Ads 40/2008 - 114)
Související ustanovení:
§ 39 a 40 - podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
§ 127 odst. x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.xxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy
sice fyzická osoba přiznání a neoprávněné poskytování svým jednáním nezavinila, ale vzhledem k uvedeným okolnostem
dochází k duplicitnímu posxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxk na vrácení podpory v nezaměstnanosti (podpory při rekvalifikaci) zaniká uplynutím doby pěti let, a počátek pětileté promlčecí lhůty se počítá pro kaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxaměstnanosti rozhodnutím Úřadu práce Brno-město ze dne 15. 2. 2011, č. j. VI./2011/Gor., a to podle ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti. Podxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxjich poskytování překrývá s dobou trvání pracovněprávního vztahu nebo výkonu jiných výdělečných činností, s výjimkou činností uvedených v § 25 odst. xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v nezaměstnanosti s dobou trvání pracovněprávního vztahu žalobce.
[22] Nejvyšší správní soud již ve věci projednávané pod sp. zn. 6 Ads 112/2012 týkaxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xohody o narovnání uzavřené mezi žalobcem a jeho bývalým zaměstnavatelem dne 23. 7. 2010-. Právním účinkem dohody o narovnání mezi žalobcem a jeho bývalxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na tuto předcházející judikaturu Nejvyšší správní soud nemůže souhlasit s názorem městského soudu vyjádřeným v rozsudku napadeném kasační stížnostxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, a dohodou o narovnání nelze nahradit rozhodnutí soudu.
[23] Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že dohoda o narovnání nemá nahrazovat rozhodnutí souxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxdu o narovnání ohledně neplatnosti skončení pracovního poměru. Narovnáním pracovněprávní závazek zaniká tím, že je nahrazen zcela novým vymezením pxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xracovněprávní vztah trval do 30. 9. 2009, je třeba vycházet z toho, že v době od 16. 3. 2007 do 15. 3. 2008 se trvání jeho pracovněprávního vztahu skutečně pxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xx x007 do 30. 9. 2009, ohledně níž bylo uzavřeno narovnání mezi žalobcem a jeho bývalým zaměstnavatelem, je třeba analogicky započítat jako dobu důchodovxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na projednávanou věc nesprávně aplikoval ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, podle kterého „Uchazeč o zaměstnání je povinen vrátit poskyxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxávního vztahu je neplatné a tento vztah trvá i nadále.“ V projednávané věci totiž o neplatném skončení pracovněprávního vztahu a jeho dalším trváním nexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxrávního vztahu v důsledku dohody o narovnání, kterou žalobce uzavřel se svým bývalým zaměstnavatelem. Za této situace na projednávanou věc dopadá práxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxi rekvalifikaci
Související předpisy:
§ 39 zákona o důchodovém pojištění, - § 69 zákoníku práce
(Poskytování do ciziny)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxosti vyvíjet potřebnou součinnost s úřadem práce,
která spočívá zejména ve snaze najít si nové pracovní uplatnění. Jestliže je uchazeč o zaměstnání
v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx který je uchazeč o zaměstnání evidován a hmotně zabezpečován. Pokud se týká poskytování a podpory při rekvalifikaci, má se za to, že tato podpora slouží xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Mezinárodní smlouvy mohou zabezpečit vzájemnou spolupráci úřadů práce nebo obdobných orgánů,
které v zahraničí provádějí ochranu osob v nezxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci z prostředků ČR v době, kdy se na jejím území nezdržuje, umožňuje zákon zvláštní smluvní úpravu.
V xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004; změny těchto nařízení jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 46xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx2009
HLAVA VI
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE
(Základní podmínky)
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxlení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává Generální ředitelství Úřadu práce ČR [§ 8 písm. g)].
Povolení se vydává ve správním řízení na základx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí
[§ 3 odst. 3 písm. r) živnostenského zákona],
veškerá úprava je obsažena v ZoZ,
s výjimkou části problematiky zapůjčování zaměstnanců (viz § 66).
Agentury práce provádějí zprostředkováxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxlikované pod č. 38/2003 Sb. m. s.) vyplývá, že „soukromé agentury práce nebudou pracovníkům účtovat přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti žádné poplatxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxžeb poskytovaných soukromými agenturami práce, ZoZ však takovéto výjimky nepřipouští.
Úhrada
podle našeho právního řádu je tedy možná pouze
od subjxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxáváno. Za nedodržení této zásady lze agenturu práce postihnout, a to pokutou až do výše 2 mil. Kč (§ 140) nebo odejmutím povolení ke zprostředkování zaměxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxdchozí právní úpravě (zákon č. 1/1991 Sb.), která výstižněji definovala charakter srážek ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované zaměstnanci za vykonaxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxatele „v souvislosti s přijetím do zaměstnání nebo příslibem zachování zaměstnání“. Z podstaty věci proto i zde vyplývá, že zákaz je dán v souvislosti s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxku) včetně těch, které upravuje zákoník práce v § 145 až 149.
Související ustanovení:
§ 14 - zprostředkování zaměstnání, § 63 odst. 2 - odejmutí poxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(Pojištění agentur práce)
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 58a
x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxntur práce a s tím související zvýšení právních jistot jimi zprostředkovávaných klientů formou přidělování k výkonu práce k uživateli, je zavedeno poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsob, pro které bude agentura práce zprostředkovávat zaměstnance formou přidělování.
Za nedodržení této zásady lze agenturu práce postihnout, a to xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxformační)
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 59
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxrostředkování zaměstnání agenturami práce, proto ZoZ upravuje základní povinnosti související rovněž se statistickým zjišťováním. Neplnění této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxvněž důvodem pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání [§ 63 odst. 2 písm. f)].
K odst. 2 písm. c)
Jde o technické řešení, které je potřebné pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovení:
§ 14 - zprostředkování zaměstnání, § 63 odst. 2 - odejmutí povolení ke zprostředkování, § 139 a násl. - správní delikty
(Podmxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 60
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxa související s povolováním této činnosti a s předpoklady kladenými na osoby zprostředkovávající zaměstnání. Povolení k zaměstnání se vydává ve spráxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxiálních věcí, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení prostřednictvím Generálního ředitelství Úřadu práce ČR.
Toto ustanovení poměrně velmi podroxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xískané mimo území ČR se řídí zvláštním právním předpisem, například zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné způsobilosti a jiné způsobilosti státnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Poměrně velká pozornost je věnována bezúhonnosti fyzické i právnické osoby žádající o zprostředkování zaměstnání, jakož i fyzické osoby, která je uxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxna jejich osobních údajů, jakož i z důvodu ochrany oprávněných zájmů zaměstnavatelů, kterým jsou pracovní síly zprostředkovávány.
Judikatura
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxdnutí je, jak již bylo shora řečeno, rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., které je způsobilé soudního přezkumu, neboť teprve tímto rozhodnutím by správní xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxávní poplatek zaplatil, třebaže by jej považoval za nezákonný, nezbavil by se tím možnosti požádat o vrácení takto zaplaceného soudního poplatku. Pokxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxmítl, také proti tomuto rozhodnutí by mohl žalobce brojit soudní žalobou dle § 65 a násl. s. ř. s. Rovněž v tom nepředstavuje správní řízení o povolení zprxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zaplatil, správní orgán by vydal rozhodnutí, které by bylo v rozporu se zákonem. Nejvyšší správní soud konstatuje, že rozhodnutí o povolení zprostředxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxl ve správním soudnictví napadnout. Nejvyšší správní soud však nemůže přezkoumávat zákonnost správního rozhodnutí, které doposud nebylo správním oxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxení, která předcházela. Žalobcova tvrzení o specifičnosti správního řízení o povolení zprostředkování zaměstnání dle § 60 zákona o zaměstnanosti jixxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxat. Pokud tuto specifičnost spatřoval žalobce v tom, že v daném správním řízení je řízení o zaplacení správního poplatku dle jeho názoru provázáno s proxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho výše, je vždy odvislý od předmětu správního řízení. Ve správních řízeních, která jsou zahajována na základě žádosti, která předmět xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí řízení vedoucím, vzniknou odlišné názory na to, zda správní poplatek platit a v jaké výši, ale i na to, vydání jakého rozhodnutí se žadatel vlastně domáxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtupy a rozhodnutí správního orgánu, která jsou způsobilá práva účastníka řízení zasáhnout. Taková rozhodnutí soudnímu přezkumu podléhají. Účastníxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx závěry lze vztáhnout z důvodů shora uvedených i na řízení o povolení zprostředkování zaměstnání dle zákona o zaměstnanosti. Nejvyšší správní soud tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xoud dospěl k závěru, že námitka stěžovatelů není důvodná a výklad zákona, jak byl proveden městským soudem, jakož i správními orgány obou stupňů, je sprxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxo členského státu Evropské unie (dále jen „občané Evropské unie“) a jejich rodinných příslušníků, jakož i rodinných příslušníků občana České republixxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zrovnoprávnění v právním postavení zde uvedených osob s českými občany se vztahuje na veškeré právní vztahy upravené zákonem o zaměstnanosti, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky; b) povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky; c) povolexx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx § 58 odst. 1 téhož zákona, který rozlišuje, že agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání 1) na území České republiky (čemuž odpovídá § 6x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxkon o zaměstnanosti v § 60 odst. 1 rozlišuje v rámci zprostředkování zaměstnání na území České republiky dvě kategorie, a sice a) zprostředkování zaměsxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx že povolení podle písm. a) zahrnuje výhradně občany České republiky a povolení podle písm. b) veškeré cizince, tedy včetně občanů Evropské unie a jejicx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxého státu Evropské unie.
Pod pojem cizinců ve smyslu § 60 odst. 1 písm. b) je tedy třeba řadit veškeré osoby, které nedisponují státním občanstvím Českx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xeské republiky; 2) cizincem, který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana České republiky; 3) cxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxitom ohledně pojmu cizince výslovně odkazuje na zákon o pobytu cizinců. Podle úvodního ustanovení § x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxná
interpretace
pojmu cizince v § 60 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti je proto nutná a nepochybná již na základě prostého jazykového výkladu zákoxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxožná
interpretace
pojmu cizince je zjevná i z § 85 zákona o zaměstnanosti, které sice
a contrario
(v opačném významu), nicméně výslovně stanoví, že „pxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx a rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3.“
V této souvislosti lze označit za nesprávný závěr městského soudu, že pokud nejsou xxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xákona o zaměstnanosti nebyla obsažena zvláštní úprava, která pracuje s pojmem cizinců, aniž by rozlišovala mezi jejich jednotlivými skupinami (občaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxy práce.
Tak tomu ovšem není a z ustanovení § 60 odst. 1 je nepochybné, že aby mohla agentura práce zprostředkovávat povolení (jakýmkoli) cizincům, musx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxstnání českých občanů na území České republiky, jednalo se o povolení podle § 60 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti. Stěžovatelům naopak nebylo vydxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxkovat zaměstnání žádné osobě, která nebyla státním občanem České republiky. Stěžovatelé ovšem rozsah povolení nerespektovali a opakovaně zprostřexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxě uvedeno, že se vztahuje na zprostředkování zaměstnání „českých občanů na území České republiky“. Takový rozsah povolení tedy neponechával žádný prxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxměstnání cizinců, a pokud ano, z jakého důvodu jim toto nebylo vydáno. Bylo-li tomu tak, stěžovatelům nic nebránilo se proti takto omezenému povolení bxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnili, a přestože již z jejich prostého jazykového znění nemohli mít pochyb o rozsahu vydaných povolení, tento rozsah opakovaně překračovali. Na výše uxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx patrně začal v řízeních o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání v rámci cizinců rozlišovat mezi občany Evropské unie/ Evropského hospodářskxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx občanů České republiky. Z vyjádření stěžovatelů je patrné, že při žádání o opakované vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na další (tříletéx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx Pokud jim však bylo pro předcházející období let 2006 až 2009 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxo povolení oprávněni zprostředkovat zaměstnání žádnému cizinci, lhostejno, zda se jednalo o občany Evropské unie či cizince ze třetích zemí, kteří na xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxkladu § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti nemůže nic změnit ani povinnost zajistit soulad českého práva s právem Evropské unie, zejména bezprostředně pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství, ve znění pozdějších předpisů (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 1x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, ve zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx360/EHS o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství, ve znění pozdějších přexxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xýslovně poukazuje v poznámce pod čarou k § 1. Jak totiž bylo opakovaně uvedeno již výše, ze spisové dokumentace není patrné, zda stěžovatelé o povolení kx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Stěžovatelé ostatně nic takového netvrdí. Předmětem nyní vedeného řízení je pak pouze a jen přezkum rozhodnutí o pokutách udělených stěžovatelům v důxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jim bylo vydáno „povolení ke zprostředkování zaměstnání českých občanů na území České republiky“, pak toto povolení se vztahovalo i na občany Evropskx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxí se nevtahovalo na zprostředkování práce jakýmkoli cizincům, tj. státním příslušníkům žádného jiného státu než České republiky, tedy ani občanům Evxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxení v roce 2006 požádat i o povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům. Nejvyšší správní soud nesdílí přesvědčení stěžovatelů, že zákon j e v předxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxklad je irelevantní rovněž posouzení, zda správní orgán prvního stupně opomněl reagovat „preventivně“ v momentě, kdy mohl porušování zákona stěžovaxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx takový výklad nebyl pro správní orgány v nyní projednávané věci žádným způsobem závazný. Stejně tak nebyli stěžovatelé s ohledem na jednoznačnost povxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xovolení ke zprostředkování zaměstnání, bylo možno požádat o povolení vztahující se v rámci skupiny cizinců zvlášť na občany států Evropské unie/ Evroxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxlušníkům.“
(NSS č. j.: 4 Ads 133/2011 - 183)
„-Také v případě správního řízení o povolení zprostředkování zaměstnání dle § 60 zákona o zaměstnanosti xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxávních poplatcích). V tom nepředstavuje uvedené správní řízení výjimku. Jak již ale správně konstatoval s odkazem na judikaturu Nejvyššího správníhx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud tato rozhodnutí sama o sobě neukončují proceduru konanou správním orgánem ve věci samé, tj. ve věci, za niž má být správní poplatek zaplacen, a poxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxízené kontrole soudní moci“. Pokud by tedy žalobce správní poplatek k výzvě správního orgánu nezaplatil, správní orgán by správní řízení rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xímto rozhodnutím by správní orgán zasáhl do práv žalobce. Ve shodě s názorem městského soudu a citovanou judikaturou také Nejvyšší správní soud připomxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxného soudního poplatku. Pokud by správní orgán jeho žádosti nevyhověl [§ 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 zákona o správních poplatcích] a jeho žádost o vrxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xprávní řízení o povolení zprostředkování zaměstnání dle zákona o zaměstnanosti žádnou výjimku. Stěžovatel tvrdí, že pokud by správní poplatky, k jejxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxnutí o povolení zprostředkování zaměstnání naplňuje bezpochyby kriteria rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s., a z toho důvodu by nezákonnost také tohoto rxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx doposud nebylo správním orgánem vydáno, a jehož vydání a případnou nezákonnost účastník správního řízení toliko předvídá, byť na základě zkušeností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx zákona o zaměstnanosti jinak zůstala ve zcela obecné rovině a nebyla nijak konkretizována. Stěží tak na ně Nejvyšší správní soud může, kromě shora uvedxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xeho názoru provázáno s projednáním merita věci, pak Nejvyšší správní soud konstatuje, že tuto skutečnost naopak za nijak výjimečnou nepovažuje.
Sprxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xterá předmět řízení v zásadě vymezuje, může samozřejmě docházet k tomu, že mezi účastníkem, k jehož žádosti bylo správní řízení zahájeno, a správním orxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vlastně domáhal a zda zaplacený správní poplatek vydanému rozhodnutí ve věci skutečně odpovídá. Uvedené rozpory pak xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxodnutí soudnímu přezkumu podléhají. Účastníkovi správního řízení tak možnost uplatnit své námitky a výhrady vůči postupu správního orgánu v poplatkxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxna o zaměstnanosti.“
(NSS č. j.: 3 Ads 1/2012 - 30)
Související ustanovení:
§ 14 - zprostředkování zaměstnání, § 59 a násl. - zprostředkování zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(Souhlas Ministerstva vnitra)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxsejícím s vydáváním povolení ke zprostředkování zaměstnání. Povolení ke zprostředkování zaměstnání sice vydává Generální ředitelství Úřadu práce xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxmace a podklady, které v rámci této působnosti získá, jsou zpracovávány dle zákonných požadavků. Informace k jednotlivým žadatelům jsou součástí danxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxo výkon své činnosti potřebuje, např. opis z Rejstříku trestů žadatele.
(Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání a její náležitoxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxsti žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání jsou uvedeny v odstavcích 1 až 7. Mimo údaje o územním obvodu, ve kterém žadatel hodlá zprostředkoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxlatněno správními poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - příloha Sazebník, část I, položka 9; pxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxbliky činí poplatek 5 tis. Kč, při povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky nebo při povolení ke zprostředkování zaměsxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxtno poskytnuté údaje průběžně aktualizovat. Nesplnění či pozdější splnění oznamovací povinnosti vůči Generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x4 - zprostředkování zaměstnání, § 59 a násl. - zprostředkování zaměstnání agenturami práce
§ 140 odst. 1 písm. d) - sankce
Související předpisyx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 62
Identifikační údaje pro účely zákona o zaměstnanosxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, které je toto povolení vydáváno. Pro jejich identifikaci není třeba v povolení uvádět jejich rodné číslo ani místo narození.
(Zánik x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx x xx 3
V tomto ustanovení jsou uvedeny případy, kdy povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká jednak automaticky [písm. a) - c) ], jednak na základě spxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xovolení ke zprostředkování zaměstnání na základě rozhodnutí Generálního ředitelství Úřadu práce je ve své podstatě určitou sankcí a proto odejmutí jx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xásledně uveden též v odst. 3, a to tehdy, když Ministerstvo vnitra na základě svých informací přestane zastávat souhlasné stanovisko k činnosti agentuxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xy se sankční charakter odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání do značné míry minul účinkem.
K odst. 5
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Generálního ředitelství Úřadu práce zprostředkovává zaměstnání, zaměstnává nejen své zaměstnance pro zabezpečení této činnosti, a může zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo, musí nejen ukončit sjednané pracovněprávní vztahy, ale také vypořádat své závazky vůči uživatelům. Z tohoto důvodu se v ZoZ upravila možnost, aby Gexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mohla dostát všem svým povinnostem v přiměřené lhůtě.
Související ustanovení:
§ 14 - zprostředkování zaměstnání, § 59 a násl. - zprostředkováxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 64
Vláda je v tomto ustanovení zmocněna nařízením stanovit druhy prací, které agentura práce nemůže formou dočasného pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtích států na náš trh práce a bylo publikováno pod Agentura práce podle tohoto nařízení nemůže pro cizince (§ 85 ) zprostředkovávat zaměsxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxání než střední vzdělání s maturitní zkouškou (§ 58 odst. 4 školského zákona), a prací, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
Související xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xruhu prací, které agentura nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovat, - školský zákon
(Seznam agentux xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxr práce, která obsahuje údaje, které jsou potřebné pro povolování a prověřování činnosti agentury práce, ale
ne všechny údaje jsou určeny pro veřejnosx
x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxikace agentury (u fyzických osob s výjimkou rodného čísla, data a místa narození a bydliště), předmětu podnikání, forem zprostředkování, druhů zprosxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xentrální evidence vedené ministerstvem [§ 8 písm. g)].
Související ustanovení:
§ 6 odst. 1 písm. h) a § 8 písm. g) - evidence agentur práce,
§ 14 - zpxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 66
Uvedený způsob zprostředkování zaměstnání formou dočxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxměstnavatelů na větší flexibilitu pracovní síly. Tato forma zaměstnávání byla upravena Úmluvou MOP č. 181 poměrně nedávno (viz komentář k § 14) a při přxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxovnatelné podmínky stálých zaměstnanců zaměstnavatele i přidělených se posuzují podle zákoníku práce,
a proto obsah dohod uzavíraných mezi agentuxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxého agentura práce svého zaměstnance přiděluje k uživateli, upravuje zákoník práce v ustanoveních
§ 308 a 309.
V těchto ustanoveních zákoníku práce jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxší než pracovní a mzdové podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele, což je nejen v zájmu ochrany dočasně přidělených zaměstnanců, ale i v zájmu ochxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxsného přidělování k výkonu práce držitele zelené karty vychází v prvé řadě z charakteru této formy zprostředkování.
Dočasné přidělení je v protikladu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxního vztahu a určité stabilizace cizince, nikoliv formu dočasného obsazení.
Agentura práce, která zprostředkovává zaměstnání tím, že svého zaměstxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxbo po 1. 1. 2011 ani cizince, kterému byla vydána modrá karta. Toto ustanovení je dáno jednak charakterem pracovních míst, pro které jsou zelené a modré kxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxlností, že při splnění stanovených podmínek se mohou stát též uchazeči o zaměstnání.
Snaha o vyšší ochranu osob se zdravotním postižením se promítla i xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(Definice)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xráce, k jehož vyrovnání slouží řada opatření upravená v ZoZ. Jedná se například o pracovní rehabilitaci (§ 69 a násl.), příspěvek na podporu zaměstnáváxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxí orgánu sociálního zabezpečení (tzv. automatický okruh) nebo za ni může být ještě po nějakou dobu považována (viz komentář k odst. 4)..
Zákonem č. 73/xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxané do 31. 3. 2011 rozhodnutími jednotlivých úřadů práce, jsou byly proto nyní v období od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011 uznávány rozhodnutím Úřadu práce ČR vyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxšnosti. Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce ČR se určovala podle správního řádu, tzn. podle místa bydliště posuzované osoby.
Zákonem čx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x67/2011 Sb. budou řízení o uznání fyzické osoby jako osoby zdravotně znevýhodněné, která nebyla do 31. 12. 2011 pravomocně ukončena, dokončena podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxechodné ustanovení týkající se posuzování zdravotního stavu okresní správou sociálního zabezpečení pro účely uznání osobou zdravotně znevýhodněnxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxí podaných do 31. 12. 2011, se po dobu platnosti těchto rozhodnutí považují pro účely zaměstnanosti za osoby se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 pxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx ze zákona skončí. Tato právní úprava vychází z části první článku II bodu 5. přechodných ustanovení zákona č. 367/2011 Sb.
V této souvislosti je však txxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxěnou či nikoliv. Tato
kompetence
v ZoZ zůstala, přestože samostatnou kategorii osob zdravotně znevýhodněných již ZoZ neupravuje. Důvodem je nedostxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx let byl změněn tak, že rozhodovat lze pouze na základě žádostí podaných do konce roku 2011. Zachování rozhodovací
kompetence
však navádí k závěru, že rxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxdování není hmotně právní podklad.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxy zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.Proto
nelze
z pohledu ZoZ
zohledňovat posouzení zdravotního stavu jinými institucemi nex xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxidní, nelze na ni pro účely ZoZ pohlížet jako na osobu se zdravotním postižením.
x x x xxxxx x x x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxní příslušníci občanů České republiky, mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených ZoZ jako občané České republiky, není-li stanovexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxstavení nepřiznává. Kromě toho nelze opomíjet ani skutečnost, že pro samotné posouzení stupně zdravotního postižení přímo z právních předpisů ES (člx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátu o stupni invalidity není pro instituce ostatních členských států závazné, ledaže by to bylo výslovně stanoveno.
Pro prokazování statusu osoby sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxat stejné doklady jako občané České republiky.
Výjimku
tvoří pouze případy, kdy byla fyzická osoba uznána plně nebo částečně invalidní a byl jí přizxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx invalidní důchod slovenským orgánem sociálního zabezpečení, tj. právním předchůdcem slovenské Sociální pojišťovny, ale k 1. 1. 1993 byl a nadále je vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxkou republikou o sociálním zabezpečení je považován za důchod toho smluvního státu, jehož nositel zabezpečení byl nebo by byl příslušným k výplatě těcxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí invalidní důchod, znamená, že zdravotní stav fyzické osoby odpovídá příslušnému stupni invalidity podle českých posudkových kategorií.
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxtří fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány
invalidní ve třetím stupni.
Vzhledem k tomu, že řada opatření na podporu zaměstnxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
„osoby s těžším zdravotním postižením“.
Osobou s těžším zdravotním postižením je každá osoba invalidní ve třetím stupni, bez ohledu na to, zda invalidní důchxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xako invalidita ve třetím stupni podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona o důchodovém pojištění (fyzické osobě poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosxx xxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek).
K odst. 2 písm. b)
Osoby
invalidní
v prvním a druhém stupni jsou rovněž automaticky považovánx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxd pro invaliditu prvního nebo druhého stupně.
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx fyzická osoba je osobou s těžším zdravotním postižením (invalidní ve třetím stupni) nebo osobou se zdravotním postižením (invalidní v prvním nebo druxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxečení jsou orgány sociálního zabezpečení povinny vydat posuzované osobě stejnopis posudku týkajícího se posouzení invalidity nebo změny stupně invxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxtum posouzení, den vzniku, změny nebo zániku invalidity, u osob invalidních ve třetím stupni případnou schopnost výdělečné činnosti za zcela mimořádxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxoba, ať už z jakýchkoliv důvodů, takový posudek k dispozici nemá. V této situaci je třeba
status
osoby s těžším zdravotním postižením, resp. osoby se zdxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xomentáře jsou přesvědčeni, že jako potvrzení lze v těchto případech akceptovat i výpis ze záznamu o jednání na okresní správě sociálního zabezpečení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxí, zda zdravotní stav odpovídá invaliditě v konkrétním stupni. Tento posudek je potom jedním z podkladů pro jejich rozhodnutí o přiznání invalidního dxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx doklad o invaliditě akceptovat kromě samotného posudku nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení také tato rozhodnutí.
Jako osoby invalidní v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že je osobou zdravotně znevýhodněnou, dokládá fyzická osoba i v těchto případech rozhodnutím Úřadu práce ČR.
K odst. 4
Novelou ZoZ, přijatxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxou invalidní. Tyto osoby se po dobu 12 měsíců od posouzení považují pro účely zaměstnanosti za osoby se zdravotním postižením stejně jako osoby invalidxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxe ve skutečnosti kratší, neboť zánik invalidity není vždy stanoven ke dni posouzení, ale i později.
Judikatura:
„Povahou takového výpisu ze zázxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxpočtu za rok 2006. V rozsudku ze dne 19. 1. 2012, č. j. 4 Ads 59/2011 - 83, dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že „[v]ýpis ze záznamu o jednání Lékařské poxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxánů sociálního zabezpečení vyjmenovaných v § 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, na základě kterého byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxedstavuje potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, že je osobou zdravotně znevýhodněnou ve smyslu § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxk nemohl předpokládat, že svou povinnost (zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením ve výši 4 % na celkovém počtu zaměstnanců) vyplývajxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x citovaném rozsudku dodal: „Porovnává-li se okruh otázek, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxdných výhod, s otázkami, které řeší ve smyslu ustanovení § 67 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti pro uznání osoby zdravotně znevýhodněné, pak je nepxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxní mimořádných výhod uznána těžce zdravotně postiženou v I. stupni, nemusí být uznána bez dalšího osobou zdravotně znevýhodněnou pro účely pracovnícx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xa jeho pracovní zařazení - - jednatel společnosti - lze předpokládat, že vykonává práci, v níž využívá především své vysoké odborné kvalifikace a schopxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxměstnanosti.“
Na těchto závěrech setrvává Nejvyšší správní soud i v projednávané věci, neboť stěžovatelka neuplatnila žádnou
relevantní
námitkux xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxadu práce podle § 67 odst. 5 zákona o zaměstnanosti - K tomu je namístě dodat, že úřad práce nebyl v předmětném řízení, ve kterém rozhodoval o povinnosti stxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxrazovat tak rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. m) téhož zákona [ve znění účinném od 1. 7. 2006, pozn. soudu], zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou. Z tohxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxé věci aplikovaných ustanovení zákona o zaměstnanosti, v žádném případě nelze označit za svévolnou nebo vybočující z obvyklých interpretačních postxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x projednávané věci nelze vytknout, že nepovažovaly za dostatečný podklad pro uznání Ing. O. T. za osobu zdravotně znevýhodněnou výše zmíněný výpis ze zxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodnutí, nikoliv přímo o rozhodnutí nebo potvrzení striktně vyžadované zákonem o zaměstnanosti.“
(NSS sp. zn.: 4 Ads39/2014)
Související ustanovení:
x x xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxm.k) - rozhodování o osobě zdravotně znevýhodněné, § 69 až 74 - pracovní rehabilitace, § 75 - chráněné pracovní místo, § 76 - příspěvek na částečnou úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
§ 39 zákona o důchodovém pojištění, - § 3 a § 8 odst.10 zákona o organizaci a provádxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx6 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
Literatura:
KOMENDOVÁ,
J.
Vymezení osob se zdrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx xxx
xx xxxxxx
xxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxčení
(Evidence osob se zdravotním postižením)
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovat s jejími identifikačními údaji a s dalšími údaji, týkajícími se například jejího zdravotního stavu.Ustanovení odstavce 1 dává proto krajskx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
Důvodem pro změnu
kompetence
pro vedení evidence osob se zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xráce České republiky.
K odst. 2
Součástí údajů vedených v evidenci osob se zdravotním postižením jsou i osobní a citlivé údaje, které podléhají zvlxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxx. 3
Služby poskytované krajskou pobočkou Úřadu práceosobě se zdravotním postižením na sebe mohou buď bezprostřxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxpřístupněny.
xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxžením z úřadů práce na krajské pobočky Úřadu práce ČR bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízen Úřad práce České repubxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxky
Související předpisy:
§ 1 zákona o Úřadu práce
Pracovní rehabilitace
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xdst. 1
Pro osoby se zdravotním postižením zabezpečují krajské pobočky Úřxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxáce, v jejímž správním obvodu má osoba se zdravotním postižením bydliště [viz § 5 písm. b)]. Pracovní rehabilitaci může zajišťovat krajská pobočka Úřaxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Toto ustanovení dává také krajské pobočxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxx xxxxtor pro právnické nebo fyzické osoby, které se specializují na pomoc osobám se zdravotním postižením, zejména v rámci
podporovaného zaměstnávání.
Txxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odst. 4).
xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxím postižením z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízen Úřad prácx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xbsahující většinou více na sebe navazujících forem pracovní rehabilitace. Žadatel o pracovní rehabilitaci je povinen doložit, že je osobou se zdravoxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
Důvodem pro změnu
kompetence
k zabezpečení pracovní rehabxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx x. 4. 2011 zřízen Úřad práce České republiky.
K odst. 3
Toto ustanovení demonstrativně vyjmenovává jednotlivé možné
formy pracovní rehabilitace.
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, spolupráce s psychologem nebo rehabilitačním pracovníkem, zajištění asistenta), ale také o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxí politiky zaměstnanosti.
K odst. 4
Individuální plán pracovní rehabilitace
je základní dokument, podle xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxce (viz § 7 odst. 3), a za součinnosti osoby se zdravotním postižením je stanoven předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, jsou vybrány její formy vhodxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxního stavu osoby se zdravotním postižením, z posouzení jejích schopností a kvalifikace a z možnosti jejího uplatnění na trhu práce.
Důvodem pro změnu
kompetence
pro sestavování individuálního plánu pracovní rehabilitace osob se zdxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxad práce České republiky.
Účinnost jednotlivých forem pracovní rehabilitace je v termínech a způsobem stanoveným v individuálním plánu pracovní rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
K odst. 5
Fyzickým osobám, které sice nejsou osobami se zdravotním postižením, ale jsou v
dočasné pracovní neschopnosti
(viz § 55 zákona o nemocensxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xrvání pracovní neschopnosti je doporučení ošetřujícího lékaře. Pracovní rehabilitace přitom nesmí být v rozporu se zdravotní způsobilostí takové oxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
Povinnost krajské pobočky Úřadu práce oznámit v těchto případech zahájení a ukončení pracovní rehabilitace okresní správě sociálního zabexxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxně práce neschopného pojištěnce.
xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vůči okresní správě sociálního zabezpečení z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým bxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xabezpečení. Jedná se o opatření, které reflektuje na stanovení jiných procentních hranic poklesu pracovní schopnosti [viz § 39 odst. 2 zákona o důchodxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxení je, že v souvislosti se změnou posouzení zdravotního stavu nemusí docházet k ukončení již probíhající pracovní rehabilitace.
K odst. 6
Osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxci na obdobné úrovni jako zaměstnanci. Proto se na ně
vztahují
určitá ustanovení
zákoníku práce
(§ 101, 245 a 246)
přímo
a určitá ustanovení
zákoníku xxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxo vydání prováděcího právního předpisu bylo realizováno prováděcí vyhláškou, ve které jsou obsah individuálního plánu pracovní rehabilitace, druhx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 písm. b) - bydliště, § 7 odst. 3 - odborná pracovní skupina, § 67 odst. 2 - osoby se zdravotním postxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x x xxxxroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti
Související předpisy:
§ 101, 103, 106, 245 a 246 zákoníku práce, - § 55 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxtních službách a podmínkách jejich poskytování
(Náležitosti dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxvní rehabilitace
jsou Úřad práce a právnická nebo fyzická osoba, která má pracovní rehabilitaci jako celek nebo jenom její část zabezpečovat. Identixxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx
Důvodem pro zxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xřad práce České republiky.
K písm. b)
Pracovní rehabilitace je zabezpečována pro konkrétní osobu se zdravotním postižením. Součástí dohody proto xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené v individuálním plánu pracovní rehabilitace a právnická nebo
fyzická osoba, která pracovní rehabilitaci zabezpečuje, je stanoveným postxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxánu pracovní rehabilitace je stanoven
časový harmonogram
jejích jednotlivých forem a podle něj je v dohodě o zabezpečení pracovní rehabilitace sjedxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx provedení pracovní rehabilitace je důležité zejména z důvodu zajištění vhodných podmínek pro osobu se zdravotním postižením, protože pracovní rehaxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxitace jsou taxativně vyjmenovány v § 2 prováděcí vyhlášky. Jedná se o náklady přímé (například mzdy, materiál), náklady spojené s prováděním pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxé s nezbytnou účastí další fyzické osoby (například asistent pomáhající osobě se zdravotním postižením). Důležitou součástí nákladů spojených s proxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Podle zvolených forem pracovní rehabilitace jsou v dohodě sjednány druhy nákladů, které hradí Úřad práce, a jejich výše.
Podle § 5 odst. 1 prováděxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle do 30 dnů od jejich vyúčtování Úřadu práce. V dohodě lze podle rozsahu pracovní rehabilitace sjednat i jiný, například zálohový způsob úhrady xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x právnických a fyzických osob, kterým na základě dohody poskytuje peněžní prostředky ze státního rozpočtu, tzn. i právnických a fyzických osob, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxtace je prováděna v souladu s individuálním plánem pracovní rehabilitace, plní svůj účel a neohrožuje zdravotní stav osoby se zdravotním postižením a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xistinných dokladů a řídí se zákonem o finanční kontrole a zákonem o státní kontrole.
K písm. g)
Způsob ověření získaných znalostí a dovedností záležx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o osvědčení o jeho absolvování. Osvědčení o absolvování přípravy k práci vydává právnická nebo fyzická osoba, u které byla příprava k práci prováděna (xxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí rehabilitace v dohodě stanovena zálohově. V případech, kdy jsou náklady hrazeny průběžně, se v dohodě pouze upřesňují termíny předložení jejich vyúxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxzpečení pracovní rehabilitace nebo pokud byly právnické nebo fyzické osobě zabezpečující pracovní rehabilitaci jejím zaviněním poskytnuty finančxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxě, že byly jejím zaviněním poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, však lze, stejně tak jako o smyslu ustanovení § 105 odst. 3 písm. f) a 10x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxoby jako službu a platí ji zpravidla až po jejím provedení. Pokud se v průběhu platnosti dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace změní situace tak výxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtředků neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, by v těchto případech nemělo dojít.
K písm. j)
Dohodu mezi Úřadem práce a právnickou nebo fyzickox xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xnemožňující dokončení pracovní rehabilitace. Jedná se například o situaci, kdy se účastník pracovní rehabilitace přestane dojednaných aktivit zúčxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace, § 69 odst. 4 - individuální plán pracovní rehabilitace, § 72 odst. 4 - osvědčení o absolvování přípravy k práci, § 129 - kontrolní oprávxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxx x xxadu práce
(Teoretická a praktická příprava)
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praktické přípravy může být příprava na budoucí povolání spočívající ve vzdělávání podle školského zákona. Poznámka pod čarou odkazuje na zrušený škxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtaci však spočívá v poradenství pro volbu povolání x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxvané rekvalifikační kurzy jsou součástmi teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost (viz § 72 až 74).
K odst. 3
Důvxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xeské republiky.
K odst. 5
Důvodem pro změnu správního úřadu vydávajícího rozhodnutí o podpoře při rekvalifikaci bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb.x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxváno krajskou pobočkou, která zabezpečuje pracovní rehabilitaci.
Související ustanovení:
§ 67 odst. 2 - osoby se zdravotním postižením, § 72 a xx x xxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxci, § 69 odst. 1 - místní příslušnost pro zabezpečování pracovní rehabilitace
Související předpisy:
§ 1 zákona o Úřadu práce
xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx
xxxxxxxx x xxxxi je
zapracování osoby se zdravotním postižením na práci, která je pro ni z hlediska jejího zdravotního stavu vhodná.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xak z praktické, tak i z teoretické části.
Příprava k práci je jako
jediná forma
pracovní rehabilitace
časově přímo ohraničena
- může trvat nejdéle 2x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxání nebo jinou výdělečnou činnost odpovídající jejímu zdravotnímu stavu.
K odst. 2
Toto ustanovení určuje, kde
může být příprava k práci prováděnax
xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xe zdravotním postižením a jejím zaměstnavatelem je prováděna příprava k práci na pracovištích, která jsou k tomuto účelu individuálně přizpůsobena. xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxí takové podmínky, aby mohl v zaměstnání setrvat i nadále. Zde se také nejčastěji uplatní možnost realizovat pracovní rehabilitaci ještě za trvání praxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemusí každý zaměstnavatel mít. Proto se umožňuje, aby v situaci, kdy osoba se zdravotním postižením potřebuje při přípravě k práci pomoc další osoby, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxstižením nebo si službu asistenta může zaměstnavatel objednat od specializované právnické nebo fyzické osoby. Náklady spojené s činností asistenta xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Chráněxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeli na základě dohody s úřadem práce. Osoby se zdravotním postižením, které se účastní pracovní rehabilitace formou přípravy k práci, získávají na těcxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xaměstnání.
K xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou územní samosprávné celky, církve, náboženské společnosti apod. Osoba se zdravotním postižením v těchto zařízeních získává nové,
zejména teorexxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxnovat tuto teoretickou část přípravy k práci s částí praktickou.
K odst. 3
Toto ustanovení vyjmenovává náležitosti dohody, kterou Úřad práce sjednxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxsí být zejména zřejmé, co bude obsahem přípravy k práci, kde a jak dlouho bude vykonávána, kdo a jakým způsobem ji bude zabezpečovat a jak budou ověřeny zíxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx2011 Sb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízen Úřad práce České republiky
Součástí dohody je také ujednání o možnosti jejího vypovězení, zejméxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtoupí nebo na ni přestane docházet anebo se nepodrobí ověření získaných znalostí a dovedností.
K odst. 4
O absolvování přípravy k práci vydá osvědčexx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxu nebo náhradou mzdy, starobním důchodem, dávkami nemocenského pojištění), má po dobu účasti na přípravě k práci nárok na podporu při rekvalifikaci (vxx x xxx x xx xxxxx xx x xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxzečů o zaměstnání.
Důvodem pro změnu správního úřadu vydávajícího rozhodnutí o podpoře při rekvalifikaci z úřadů práce na krajské pobočky Úřadu prácx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodnutí je podle § 40 odst. 2 ZoZ vydáváno krajskou pobočkou, která zabezpečuje pracovní rehabilitaci.
Související ustanovení:
§ 40 - podpora při rekvalifikaci, § 41 odst. 1 - rozhodné období, § 50 a násl. - výše podpory při rekvalifixxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Související předpisy:
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxí stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K odst. 1
Zaměstnavatel provádí přípravu k práci svého zaměstnance - osoby se zdravotním postižením - na základě xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
Důvodem pro xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízen Úřad práce České republiky.
K odst. 1 písm. a)
Účastníky dohody o provedení přípravy k práci jsou Úřad prxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx § 5 písm. a)].
K odst. 1 písm. b)
Příprava k práci je určena pro konkrétní osobu se zdravotním postižením. Součástí dohody proto musí být také její určexx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxřebných dovedností a návyků.
Příprava k práci může trvat nejdéle 24 měsíců (viz § 72 odst. 1). Její skutečná délka se v dohodě stanoví podle individuálxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxele na provádění přípravy k práci jsou taxativně vyjmenovány v § 3 odst. 1 prováděcí vyhlášky. Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance, který osobu se zdxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí osobě se zdravotním postižením). Jejich výše je v dohodě stanovena na základě předběžné kalkulace vypracované zaměstnavatelem.
Podle § 5 odst. 1 pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxlady jsou hrazeny průběžně, nejdéle do 30 dnů od jejich vyúčtování Úřadu práce. V dohodě lze sjednat i jiný způsob úhrady.
K odst. 1 písm. e)
S ohledem nx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxtenta
[viz § 72 odst. 2 písm. a)]. Podle individuálních schopností osoby se zdravotním postižením a s ohledem na složitost práce se v dohodě stanoví dobxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Úřad práce je oprávněn provádět
kontrolu
u právnických x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxci. Kontrola plnění sjednaných podmínek je důležitá zejména z důvodu garance Úřadu práce za to, že příprava k práci je prováděna v souladu s individuálnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xsou vynakládány účelně. Kontrola je proto prováděna jak na pracovišti zaměstnavatele, tak z listinných dokladů a řídí se zákonem o finanční kontrole a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxpravu k práci v dohodě stanovena zálohově. V případech, kdy jsou náklady hrazeny průběžně, se v dohodě pouze upřesňují termíny předložení jejich vyúčtxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Způsob ověření získaných znalostí a dovedností závisí na tom, jakou formou byla příprava k prácx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxipravovala k práci, může ověřit získané znalosti a dovednosti přímo v praxi. U vzdělávacího zařízení se získané znalosti a dovednosti většinou ověřujx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xřadu práce po ukončení přípravy k práci s osobou se zdravotním postižením pohovor.
Osvědčení o absolvování
přípravy k práci vydává právnická nebo fyzxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch prostředků v případě, že nebyly dodrženy podmínky dohody o provádění přípravy k práci nebo pokud byly zaměstnavateli jeho zaviněním poskytnuty finxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxpadě, že byly jeho zaviněním poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, však lze, stejně tak jako o smyslu ustanovení § 70 písm. i), § 105 odsxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od zaměstnavatele jako službu a platí ji zpravidla až po jejím provedení. Pokud se v průběhu platnosti dohody o přípravě k práci změní situace tak významxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo ve vyšší částce, než náležely, by v těchto případech nemělo dojít.
K odst. 1 písm. j)
Dohodu mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem o přípravě k práci jx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxá může spočívat třeba v tom, že osoba se zdravotním postižením rozváže se zaměstnavatelem pracovní poměr.
K odst. 2
Neprovádí-li přípravu k práci zaxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxoda s Úřadem práce obsahovat stejná ujednání jako dohoda mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem.
xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x uzavření dohody o přípravě k práci z úřadů práce na Úřad práce ČR bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízen Úřad práce Čxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx až d) tohoto ustanovení. Jedná se o údaje, jejichž zakotvení v dohodě je nezbytně nutné proto, že příprava k práci není prováděna v pracovněprávním vztaxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxkovat pracovní činnost, na kterou se osoba se zdravotním postižením bude připravovat, protože druh práce není stanoven v právním úkonu zakládajícím pxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxí přípravy k práci,
-
určit rozsah teoretické a praktické přípravy.
Druhy nákladů na provádění přípravy k práci jsou pro tyto případy taxativně vyxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, náklady na osobní ochranné pracovní prostředky poskytnuté osobě se zdravotním postižením, pojištění odpovědnosti za škodu na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx prováděna v pracovněprávním vztahu, řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxiduální plán pracovní rehabilitace, § 72 odst. 1 - provádění přípravy k práci, § 72 odst. 2 - subjekty provádějící přípravu k práci, § 72 odst. 4 - osvědxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xontrole, - § 415 a násl. občanského zákoníku, - § 3 a 5 odst. 1 prováděcí vyhlášky
§ 1 zákona o Úřadu práce
(Specializované rekvalifikaxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxost, kterou může osoba vzhledem ke svému zdravotnímu postižení vykonávat, a rekvalifikační zařízení je přizpůsobeno účasti osob se zdravotním postixxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxace uchazečům nebo zájemcům o zaměstnání (viz § 109), a to i v případě, když rekvalifikaci zabezpečuje jiná právnická nebo fyzická osoba (viz § 69 odst. 1xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
které jsou vyjmenovány v § 4 prováděcí vyhlášky. Jedná se o výdaje, které osoba se zdravotním postižením má v souvislosti s dopravou do místa konání kurzxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x 176 zákoníku práce). Je-li při účasti osoby se zdravotním postižením ve specializovaném rekvalifikačním kurzu nutná účast další osoby (asistenta), xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xabezpečena jiným způsobem (mzdou nebo náhradou mzdy, starobním důchodem, dávkami nemocenského pojištění), má po dobu konání těchto kurzů
nárok na poxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxx x xx xxxxx xx x xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxá není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Důvodem pro změnu správního úřadu vydávajícího rozhodnutx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xřízen Úřad práce České republiky jako správní úřad celostátní působností. Rozhodnutí je podle § 40 odst. 2 ZoZ vydáváno krajskou pobočkou, která zabezxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx x xxxx xxxxory při rekvalifikaci, § 67 odst. 2 - osoby se zdravotním postižením, § xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxky, § 40 odst. 2 - nárok na podporu při rekvalifikaci, § 69 odst. 1 - místní příslušnost pro zabezpečování pracovní rehabilitace
Související předxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxl a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad,- § 4 prováděcí vyhlášky, - § 3 odst. 2 vyhlášky o rekvxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Má-li zaměstnavatel zájem zřídxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx práce uzavřít se zaměstnavatelem
dohodu o zřízení chráněného pracovního místa.
Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje úřad práce v rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotním postižením, nejméně
po dobu 3 let.
Prodloužení této doby ze dvou na tři roky vyplývá z novely ZoZ, provedené zákonem č. 367/2011 Sb.
Důvodem pro změnu
kompetence
k uzavření dohody o zřízení chráněného pracovního místx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxubliky.
Chráněným pracovním místem může být na základě novely ZoZ, provedené zákonem č. 367/2011 Sb., i pracovní místo, které již je obsazeno osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvídá zaměstnávání osob se zdravotním postižením a proto může charakter chráněného pracovního místa získat na základě dohody mezi Úřadem práce a zaměsxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx zda je po celou dobu obsazeno osobou se zdravotním postižením. Vymezení chráněného pracovního místa význam pro možnost podání žádosti o příspěvek na čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxadě prokázaných vynaložených nákladů zaměstnavatelem a v případě, že chráněné pracovní místo není po nějakou dobu obsazeno osobou se zdravotním postxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
V těchto ustanoveních se stanoví základní podmínky, které musí být splněny pro to, aby se Úřad xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxxděcí vyhlášky. Jedná se o základní podmínky, které poskytují obraz o tom, zda zaměstnavatel neporušuje povinnosti vyplývající např. ze ZoZ nebo zákonxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxáře jsou nicméně přesvědčeni o tom, že Úřad práce se hodnocení dosavadního přínosu zaměstnavatele pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením zhoxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
K odst. 4
Na základě poslanecké iniciativy byl vložen nový odstavec 4, kterým se dává MPSV
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxli byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce. K prominutí může dojít v případech zvláxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx uzavření dohody o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa. Na druhou stranu však vzbuzuje obavy, že proces hodnocení podmínek pro uzavření xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxetele.
Autoři poslanecké iniciativy se pravděpodobně inspirovali právní úpravou § 78 odst. 13 ZoZ, kde je MPSV obdobná
kompetence
rovněž dána. Nicxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxciální zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Posuzování zvláštního zřetele hodných případů uložených pokut bude pro Úřad prácx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Dohodnutá výše příspěvku
odpovídá předpokládaným výdajům, které bude muset zaměstnavatel vynaložit na zřízení chrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxzení jednoho chráněného pracovního místa je stanovena příslušným násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního rxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xdravotním postižením nebo osob s těžším zdravotním postižením, a zvyšuje se v případě, že zaměstnavatel na základě jedné dohody Úřadem práce zřizuje 1x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxého se považuje zaměstnavatel, který ke dni podání žádosti o zřízení chráněného pracovního místa nemá splatné nedoplatky na daních a na pojistném a na pxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo mu bylo povoleno posečkání daně. Dokládání této podmínky je upraveno v odst. 7.
Zákonex xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xormách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Podle této směrnice je jedním z opatřxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxé sankce, mezi které patří i vyloučení z nároku na poskytnutí příspěvků z veřejných rozpočtů, přičemž Směrnice umožňuje stanovit dobu tohoto vyloučenx xx xx x xxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xpočívající v umožnění výkonu nelegální práce neoprávněně pobývajícím cizincem. Kontrola dodržování zákazu nelegální práce a ukládání pokut spadá ox xx xx xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxe a zaměstnavatelem o zřízení chráněného pracovního místa nebo o jeho vymezení se uzavírá na základě žádosti zaměstnavatele. Toto ustanovení vyjmenoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xe živnostenského oprávnění nebo z výpisu z příslušného rejstříku nebo seznamu, a charakteristika chráněných pracovních míst a jejich počet. Obsah chxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxcího pracoviště a jeho umístění a pracovních podmínek, za kterých bude osoba se zdravotním postižením práci vykonávat.
K odst. 8
Přílohami žádosti jsou
-
doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu
-
potvrzení o tzv. bezdlužnosti,
Doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu je podstatný pro posxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxý u peněžního ústavu.
Potvrzení o tzv. bezdlužnosti od všech příslušných institucí má dokladovat bxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxzdlužnosti ke dni podání žádosti. Lze předpokládat, že tato povinnost nebude moci být většinou splněna. Pokud není potvrzení o bezdlužnosti k žádosti xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxjatou zákonem č. 367/2011 Sb. je navíc umožněno, aby zaměstnavatel vyjádřil souhlas s tím, aby si potřebné údaje zjistil Úřad práce sám (viz § 147b). Za xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxí o bezdlužnosti ke dni podání žádosti splnitelné.
Vzhledem k tomu, že při posuzování žádosti může být přihlíženo i k dalším skutečnostem, např. k tomu, zda zaměstnavateli nejsou na stejný účel pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
K odst. 9
O zřízení chráněného pracxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxí osob se zdravotním postižením zřídit. Identifikačními údaji se rozumí údaje, které smluvní partnery jednoznačně určují [viz § 5 písm. a)].
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xracovní činnosti, která bude vykonávána, budoucího pracoviště a jeho umístění a pracovních podmínek, za kterých bude osoba se zdravotním postižením xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxat pouze osoby se zdravotním postižením. Úřad práce může se zaměstnavatelem navíc dohodnout, že bude přednostně zaměstnávat osoby se zdravotním postxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxo až po uzavření dohody, je potřeba v ní stanovit okamžik, do kdy nejpozději musí být zřízené chráněné pracovní místo obsazeno osobou se zdravotním postxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Z odstavce 1 vyplývá povinnost zaměstnavatele, že chráněné pracovní místx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxcovním místě nebude po celou dobu zaměstnána jedna osoba se zdravotním postižením, ale že toto místo bude přeobsazováno a ne vždy budou jednotlivé pracxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxho pracovního místa přispěje (například na koupi pracovního stolu, počítače s hlasovým výstupem, na úpravu pracoviště pro vozíčkáře apod.). V souvisxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx je poukazován na účet zaměstnavatele.
K odst. 9 písm. g)
Příspěvek je poskytován za podmínky, že zaměstnavatex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xracovního místa osobou se zdravotním postižením, po dobu 3 let apod.
K odst. 9 písm. h)
Způsob kontroly
plnění sjednaxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xaměstnavatele a také z listinných dokladů, tj. z osobních spisů zaměstnanců-osob se zdravotním postižením, umísťovaných na tomto pracovním místě. Kxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xaměstnavatel se v dohodě zavazuje provést ve sjednaném termínu
vyúčtování poskytnutého příspěvku.
V tomto termínu musí Úřadu práce doložit doklady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxu [viz písm. f)].
K odst. 9 písm. j)
Toto ustanovení zajišťuje návratnost poskytnutých finančních prostředků v případech, že byly zaměstnavateli jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxhodě se stanoví lhůta pro jejich vrácení úřadu práce. Pokud je nesplnění podmínek poskytnutí příspěvku, stanovených v dohodě, posouzeno jako porušenx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 9).
K odst. 9 písm. k)
Zákonem č. 1/2012 Sb. byla s účinností od 5. 1. 2021 zapracována do ZoZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 20xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtích zemí. Podle této směrnice je jedním z opatření proti nedovolenému přistěhovalectví zákaz zaměstnávání neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx získané z veřejných rozpočtů v období až 12 předchozích měsíců.
V ZoZ bylo plně využito a doba 12 měsíců se počítá ode dne nabytí právní moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxání zákazu nelegální práce a ukládání pokut spadá od 1. 1. 2012 do
kompetence
Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce (§ 125 a násxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxany Úřadu práce se jedná zejména o to, že zaměstnavatel nesplnil významné podmínky pro poskytnutí příspěvku, jakými jsou například nezřízení sjednanxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxem vypovězení dohody například podstatná změna poměrů, které byly rozhodující pro stanovení obsahu dohody, a z tohoto důvodu na něm nelze plnění dohodx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
Zaměstnavateli jsou formou příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa poskytovány finanční prostředky ze státního rozpxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxtlivých podmínek dohody.
Podle významnosti podmínek je finančním úřadem stanovena výše odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Dojde-li k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxá kázeň porušena [viz § 44a odst. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech]. V případě dohody o zřízení chráněného pracovního místa se mezi významné pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo pracovního místa po dobu nejméně 3 let, vynaložení příspěvku na nákladové položky, které byly sjednány v dohodě apod.
Při nesplnění méně významných podmínek dohody činí odvod za porušenx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxho pracovního místa může mezi tyto podmínky patřit například provedení vyúčtování poskytnutého příspěvku do 31. prosince nebo jeho předložení Úřadu xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxavotním postižením.
V dohodě mohou být uvedeny i další podmínky, jejichž nedodržení není považováno za porušení rozpočtové káznx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxěstnancem nebo dokladu o statusu osoby se zdravotním postižením.
Dojde-li k porušení podmínek, které je považováno za
porušení rozpočtovx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxže zaměstnavatel dopustit i tím, že nevrátí Úřadu práce příspěvek nebo jeho poměrnou část [viz § 75 odst. 8 písm. j) a k) a § 146 odst. 2] ve lhůtě stanovené Úxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
Chráněné pracovní místo
může na zxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou stejné jako podmínky stanovené pro zaměstnavatele. Výjimku z povinnosti vrátit poskytnutý příspěvek tvoří pxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxdů, nebo v případě jejího úmrtí.
K odst. 13
Pro uzavření dohody mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xšak neobsahuje ujednání, která se týkají poskytování příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa, neboť s uzavřením samotné dohody o vymezení cxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxy samostatné dohody (§ 76) nebo je o nich rozhodováno ve správním řízení (§ 78).
Judikatura:
Na úkon, kterým úřad práce sděluje žadateli, že s níx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx soudního přezkumu zakotvená v § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
(4 Ads 66/2013 - 23)
Ustanovení § 7 odst. 1 věty třetí vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zavázat, že bude provozovat pracovní místa v chráněné dílně nebo chráněném pracovišti nejméně po dobu dvou let od poskytnutí příspěvku a že případně vrxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx reálně fungovat, tj. být obsazeno zaměstnancem (i případně vícero různými zaměstnanci po sobě, započne-li pracovní poměr dalšího zaměstnance bezprxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxosti) skutečně vykonává pro zaměstnavatele sjednaný druh práce.
„[15]Nejvyšší správní soud se v xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtl žádost žalobce ze dne 22. 6. 2012 o vymezení chráněného pracovní místa. Právní úprava týkající se zřizování a vymezování chráněných pracovních míst xx xxxxxxxx x x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x x x xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného pracovního xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxacovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Dohoda se uzaxxxx xx xxxx x xxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxt. Ustanovení § 75 odst. 4 téhož zákona stanoví maximální výši příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa a odst. 5 téhož ustanovení stanoví podmxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxveny v § 76 až 78 zákona o zaměstnanosti. Povinné náležitosti žádosti o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa jsou stanoveny v § 75 odst. 6 záxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxž ustanovení a v § 6 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb. Obsah dohody o zřízení pracovního místa vymezuje § 75 odst. 9 zákona o zaměstnanosti.
[16] Z výše uvedxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se dále zabýval povahou této dohody a dospěl přitom k závěru, že se jedná dle jejího obsahu o dohodu o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu na zákonex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe totiž dle § 75 odst. 9 zákona o zaměstnanosti závazek státu, poskytnout zaměstnavateli příspěvek ve stanovené výši a na druhé straně závazek zaměstnaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxacovním místě po stanovenou dobu zaměstnávat a dále podmínky pro kontrolu dodržování dohody a sankce za její porušení. Jiné právní následky pro zaměstxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), neboť zákon o zaměstnanosti stanoxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxěvky tak lze zahrnout pod pojem „dotace“ ve smyslu rozpočtových pravidel, neboť § 3 písm. a) rozpočtových pravidel definuje dotaci jako peněžní prostřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxhodování, zda zaměstnavateli příspěvek (
dotace
) bude poskytnuta (zde: zda bude uzavřena dohoda o vymezení chráněného pracovního místa), je upraven x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxávní předpis nestanoví jinak. Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu může poskytnout ústřední orgán státní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xrganizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon (dále jen "poskytovatel").
[18] Podle § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel v rozhodném znění (nyní xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxzkoumat ve správním soudnictví. Předmětnou výlukou ze soudního přezkumu se v analogické věci (neposkytnutí příspěvku k hypotečnímu úvěru podle vládxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxdil, že výluka ze soudního přezkumu se vztahuje nejen na rozhodnutí o poskytnutí
dotace
, nýbrž i na úkon správního orgánu, kterým se žádosti o poskytnutx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétně s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod omezující zákonné výluky ze soudního přezkumu tak, že z pravomoci soudu nesmí být vyloučeno pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxtního rozpočtu není žádným ze základních práv chráněných Listinou a není ani součástí práva vlastnit majetek (čl. 11 Listiny), neboť vlastnické právo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech rozhodováno, zda
dotace
bude či nebude poskytnuta, nezasahuje takové rozhodnutí do již nabytého vlastnickéhx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxmu nevidí Nejvyšší správní soud ani v projednávané věci důvod pro případný postup podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky, neboť nelze mít za to, že by xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxut i na nyní řešenou věc. Jakkoli tedy napadený akt může zasahovat do právní sféry žalobce, nelze tento akt v soudním řízení správním přezkoumat, když je xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx s. ř. s., jakkoli podřazení napadeného aktu žalovaného pod § 70 písm. a) s. ř. s. není správné, neboť správně má být kvalifikován dle § 70 písm. f) s. ř. s., cxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxtižením, § 76 - příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, § 77 odst. 2 - zmocnění pro vyhlášení průměrné mzdy v náxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxovním místě, § 105 odst. 1 písm. b) - opatření aktivní politiky zaměstnanosti, § 125 a násl. - kontrolní činnost, § 146 odst. 2 - povinnost vrátit nevyčxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon o pojistném na všeobecné zdravoxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, - § xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxidlech, - zákon o finanční kontrole, - zákon o státní kontrole, - § 6, 8 až 10 a 31 prováděcí vyhlášky
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.5.2015.
K § 76
x xxxxx xxxxxx xxxx xrovedené zákonem č. 367/2011 Sb., bylo původní ustanovení § 76 (chráněná pracovní dílna) nahrazeno zcela novým, které podrobně upravuje poskytovánx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxní chráněné pracovní dílny nebo o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny uzavřených do konce roku 2011 sx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxch pracovních dílnách vytvořená nebo vymezená do konce roku 2011, se podle bodu 7. těchto přechodných ustanovení považují za chráněná pracovní místa.
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxli, tak i osobě samostatně výdělečně činné. Dohodu o poskytnutí příspěvku je možno uzavřít až po uplynutí 12 měsíců ode dne zřízení nebo vymezení chráněxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxdných ustanovení zákona č. 367/2011 Sb. možné tuto podmínku splnit i zápočtem doby před 1. 1. 2012. Důvodem tohoto opatření je sjednocení právní úpravx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxa může vzbuzovat pochybnosti o tom, zda finanční pomoc k úhradě provozních nákladů není pro zaměstnavatele vhodnější právě v počátku provozování chráxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxozních nákladů, na které může Úřad práce přispívat zaměstnavateli, je taxativně stanoven v § 8 prováděcí vyhlášky Jedná se o nejběžnější provozní náklxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xím spojené, náklady na palivo a energie, na povinné revize atd., včetně určitých administrativních nákladů spojených se zaměstnáváním osob se zdravoxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xrovozních zaměstnanců a pracovních asistentů, náklady na dopravu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracoviště a zpět a náxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxů osoby samostatně výdělečně činné je rovněž taxativně uveden v § 9 prováděcí vyhlášky. Jedná se o obdobné provozní náklady jako u zaměstnavatele, vyjmxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnců.
x xxxxx x
I u tohxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxu je stanovena pevnou částkou 48 000 Kč, jeho konkrétní výše se v jednotlivých případech sjednává v dohodě o jeho poskytnutí.
Zákonem č. 1/2012 Sb. byxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Podle této směrnice je jedním z opatření proti nedovolxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, mezi které patří i vyloučení z nároku na poskytnutí příspěvků z veřejných rozpočtů, přičemž Směrnice umožňuje stanovit dobu tohoto vyloučení až na 5 lxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxící v umožnění výkonu nelegální práce neoprávněně pobývajícím cizincem. Kontrola dodržování zákazu nelegální práce a ukládání pokut spadá od 1. 1. 20xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxadu provozních nákladů chráněných pracovních míst jsou vyloučena chráněná pracovní místa, která byla zřízena nebo vymezena mimo pracoviště zaměstnxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxnikají, a pokud ano, jsou velmi těžkou určitelné a vyčíslitelné. Lze se oprávněně domnívat, že toto vyloučení je motivováno i tím, že v případech zaměstxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
K odst. 4
Dohoda mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa sx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvatele [viz § 5 písm. a)], místo a předmět podnikání tak, jak vyplývají ze živnostenského oprávnění nebo z výpisu z příslušného rejstříku nebo seznamu, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu je podstatný pro poskytnutí příspěvku, neboť příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsou podle § 3x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxšných institucí má dokladovat bezdlužnost zaměstnavatele ke dni podání žádosti o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxe moci být většinou splněna. Pokud není potvrzení o bezdlužnosti k žádosti přiloženo, měl by Úřad práce, přestože mu to ZoZ přímo neukládá, vyzvat zaměsxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas s tím, aby si potřebné údaje zjistil Úřad práce sám (viz § 147b). Za tím účelem však zaměstnavatel musí zprostit příslušný finanční nebo celní úřxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxebné k posouzení žádosti o tento příspěvek bezesporu patří kalkulace provozních nákladů, podložená např. nájemními smlouvami, faktury za energie apxxx
x xxxxx x
Příspěvek je poskytován na základě dohody, která obsahuje stejné údaje jako dohoda o zřízení chránxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvního místa (charakteristika pracovního místa) nebo které se na poskytování příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů nevztahují (např. závxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xa částečnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xmezení, to je dáno již samotnou existencí chráněného pracovního místa.
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx. 2 - osoby se zdravotním postižením, § 75 -chráněné pracovní místo, § 78 - příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxtit nevyčerpanou část příspěvku, § 147b - poskytování údajů
Související předpisy:
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxištění, - zákon o pojistném na sociální zabezpečení, - § 156 daňového řádu, - § 27 obchodního zákoníku, - § 60 živnostenského zákona, - § 5 zákona o obexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxátní kontrolee, - § 6, 8 až 10 a 31 prováděcí vyhlášky
(Prováděcí předpisy)
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x x xx xxx
K odst. 2
Průměrnou mzdu v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku vyhlašuje ministerstvo na základě tohoto zmocnění
každorxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo, § 76 - příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa
Související předpisy:
§ 6 ax xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxb se zdravotním postižením ve větším měřítku s sebou přináší zvýšení nákladů s tím spojených. Zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají převážně osoby se zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x
xxdiný příspěvek, který není Úřadem práce poskytován na základě dohody,
xxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxměstnanců zaměstnavatele je
jednou z podmínek
pro poskytnutí příspěvku. Další dvě podmínky jsou uvedeny v odstavci 4.
Podmínka zaměstnávání více xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxstižením na chráněných pracovních místech (§75). Podle části první článku II bodu 11. přechodných ustanovení zákona č. 367/2011 Sb. je dán zaměstnavxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním postižením, pokud tato místa charakter chráněných pracovních míst již nemají.
Novelou ZoZ provedenou zákonem č. 367/2011 Sb. byla v oxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxočky Úřadu práce je zde stanovena odlišně od § 8a odst. 2 ZoZ. Neřídí se místem, ve kterém je zaměstnávání osob se zdravotním postižením vykonáváno, ale sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízen Úřad práce České repubxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxše příspěvku
se stanoví na základě
vynaložených prostředků na mzdy a platy
na zaměstnance v pracovním poměru, kteří jsou osobami se zdravotním postixxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxbe zaměstnavatel odvedl z vyměřovacích základů zaměstnanců se zdravotním postižením.
Výše příspěvku na jednoho zaměstnance však může činit
nejvýšx x xxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxspěvek neposkytuje.
Novelou ZoZ provedenou zákonem č. 367/2011 Sb. bylo poskytování příspěvku zpřísněno xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxadí zaměstnavateli pouze 75% těchto nákladů, samozřejmě při zachování maximální možné měsíční částky 8 000 Kč.
K odst. 2 písm. a)
Novelou ZoZ provedxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxídající výši poskytnuté naturální mzdy. Tato novela byla přijata na základě poslaneckého návrhu a jak vyplynulo z odůvodnění návrhu, hlavním smyslem xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtnancům v penězích a ne formou naturální mzdy např. v podobě poukázek na různé služby (lázeňské, rehabilitační apod.). Někteří zaměstnavatelé využívxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxí formou. Osoby se zdravotním postižením pak přistupují na dohodu o naturální mzdě v podobě poukázek, přestože tyto služby nemohou z hlediska svého zdrxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovaného za 3. čtvrtletí 2010.
Tato novela ZoZ byla řešením pouze velmi malého okruhu problémů, které se při poskytování příspěvku vyskytly. Pxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zaměstnání k uzavírání dohod o srážkách ze mzdy na různá školení či jazykové kurzy, které zaměstnanec buď nepotřebuje, nebo se vůbec neuskutečňují, na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxorálního jednání je podle názoru autorů tohoto komentáře potřeba rozsáhlejší novela ZoZ.
Tento nedostatek byl odstraněn novelou ZoZ provedenou záxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xdstavce 2. Tím by mělo dojít k dalšímu omezení zneužívání příspěvku.
K odst. 2 písm. b) až d)
Novelou ZoZ provedenou zákonem č. 367/2011 Sb. se skutečxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxměstnavatele (§ 327 zákoníku práce). Výjimku zde tvoří srážky k uhrazení škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, a srážky na příspěvek zaměstnance na zxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnance (§ 146 zákoníku práce), pokud jsou tyto srážky v rozporu s dobrými mravy. Prokázání, zda se o takovou srážku jedná, bude velmi obtížné, neboť bude xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí, které zaměstnavatel sám založil nebo v něm má účast, a formou srážky ze mzdy jsou pak placeny členské příspěvky.
Prostředky vynaložené na mzdy a plaxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxdu, že nebude-li moci zaměstnavatel uplatňovat nárok na příspěvek ve výši provedených srážek ze mzdy, pak další cesta k získání části příspěvku ve prosxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xdravotním postižením na chráněných pracovních místech je poskytován formou částečné úhrady nejen vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, ale taxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xaměstnavatel uplatnit až po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo vymezení chráněného pracovního místa. Prx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxe části první článku II bodu 12. přechodných ustanovení zákona č. 367/2011 Sb. možné tuto podmínku splnit i zápočtem doby před 1. 7. 2012.
Na rozdíl od xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxením příspěvkem ve výši uvedené v odst. 2, takže nemusí mít v počátku problémy s úhradou dalších nákladů spojených se zaměstnáváním těchto osob.
Zvýšxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x 000 Kč na každou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením.
Okruh dalších nákladů je taxativně stanoven v § 14a prováděcí vyhlášky. Jedná se o nejběxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxad nájemné a služby s ním spojené, náklady na palivo a energie, na povinné revize atd., včetně určitých administrativních nákladů spojených se zaměstnxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xaměstnanců a pracovních asistentů, náklady na dopravu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracoviště a zpět a náklady na přixxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxoru zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxnanců. Zaměstnavateli v těchto případech z provozních nákladů uvedených v § 14a prováděcí vyhlášky téměř žádné nevznikají, a pokud ano, jsou velmi těžxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxním jako tzv. domácích zaměstnanců dochází k největšímu zneužívání příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu.
K odst. 4
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxého zvýšení o další náklady, je příspěvek poskytován zpětně vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Doručení žádosti o příspěvek Úřadu práce nejpozděxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx
S ohledem na změnu kompetencí v souvislosti s přijetím zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízen Úřad práce České republiky, je nxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxce 1.
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxatele. Za bezdlužného se považuje zaměstnavatel, který nemá splatné nedoplatky na daních a na pojistném a na penále na sociální a veřejné zdravotní pojxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxácením splátek nebo mu bylo povoleno posečkání daně. Potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatel xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x 147b). V tom případě je pak krajská pobočka Úřadu práce povinna podle § 36 odst. 3 správního řádu seznámit zaměstnavatele, který je účastníkem správníxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxností od 1. 4. 2011 zřízen Úřad práce České republiky, je možnost získávat údaje o případných nedoplatcích na daních nebo na zdravotním a sociálním pojixxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxk zřetelný určitý rozpor mezi tímto ustanovením a ustanovením § 147b, podle kterého je oprávnění požadovat potřebné údaje od příslušných institucí dáxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe o příspěvek informuje.
S účinností od 4. xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxlatky, ale ty nepřesáhly částku 10 000 Kč a byly zaplaceny do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že bezdlužnost zaměstnavatele zjišxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxe dozvěděl. Tato novela zákona o zaměstnanosti vznikla na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu a má umožnit zaměstnavatelům uhrazení zejména txxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dalším změnám, například k posunutí termínu pro zaplacení nedoplatků apod.
Zákonem č. 1/2012 Sb. byla s účinností od 5. 1. 2021 zapracována do ZoZ Smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xobývajících státních příslušníků xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx třetích zemí. Za porušení tohoto zákazu jsou stanoveny různé sankce, mezi které patří i vyloučení z nároku na poskytnutí příspěvků z veřejných rozpočtxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxhodnutí o uložení pokuty za přestupek nebo správní delikt spočívající v umožnění výkonu nelegální práce neoprávněně pobývajícím cizincem. Kontrola xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 125 a násl.).
K odst. 5
Příspěxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxovena celková výše příspěvku.
K odst. 5 písm. a)
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xíce než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z celkového počtu všech zaměstnanců zaměstnavatele. Součástí žádosti jsox xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxižením a osobami s těžším zdravotním postižením a kteří pracují na chráněných pracovních místech. Správnost těchto údajů následně ověřuje Úřad práce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxením obsahuje údaje sloužící pro
kontrolu oprávněnosti uplatnění nároku
na příspěvek
na konkrétní zaměstnance
se zdravotním postižením. Jedná se x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtňován, musí být uveden
kód jeho zdravotní pojišťovny.
Tento údaj umožní Úřadu práce vyžádat si od příslušných zdravotních pojišťoven potvrzení o tzxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxle, zda byla doložena potvrzení od všech dotčených zdravotních pojišťoven.
Zaměstnavatel uvádí ve jmenném seznamu
čáxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xolitiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tyto částky jsou
základem pro stanovení výše příspěvku
(viz odst. 2).
V případě, že některá ze součástí žádosti není krajxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxi žádosti ve stanovené lhůtě má za následek zastavení řízení o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.
x xxxxx x xxxxx xx
Příspěvek náleží pouze na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením (§ 67 odst. 2). Skutečnost, že zaxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxstnance žádá poprvé.
Při opakovaných žádostech dokládá pouze změny této skutečnosti. Jedná se o případy, kdy zaměstnanec přestane v průběhu kalendáxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxmínky pro jeho poskytnutí. Důvodem je ochrana osob se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav může být poškozován jejich zaměstnáváním několixx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxce zaměstnavatelů, náleží příspěvek pouze
tomu z nich, u kterého vznikl osobě se zdravotním postižením pracovní poměr nejdříve (dále jen „první zaměsxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Zaměstnavateli, který o příspěvek žádá a není u konkrétního zaměstnance se zdravotním postižením v postavení prvního zaměstnavatele, není příspěvex xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxletí její pracovní poměr u prvního zaměstnavatele skončí, pak se v pořadí doposud druhý zaměstnavatel stane po zbývající část kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxi v postavení prvního zaměstnavatele.
Vzniknou-li osobě se zdravotním postižením pracovní poměry
u více zaměstnavatelů v jeden den,
nelze stanoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxk na příspěvek neztrácí. Náleží mu však
ouze ve výši 75% součtu vynaložených prostředků na mzdy nebo platy
(včetně té části pojistného, kterou hradí za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy postupně nebo v jeden den.
K odst. 7
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxěstnance zaměstnavateli nenáleží, přestože byly splněny podmínky pro jeho poskytnutí.
K odst. 6 písm. a)
Příspěvek je poskytován z prostředků stxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxpěvky vyplácenými Úřadem práce, jejichž výše vychází rovněž ze skutečně vyplacených mzdových nákladů
na zaměstnance (včetně té části pojistného, ktxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx, na vyhrazené společensky účelné pracovní místo (§ 113 odst. 5), případně další obdobné příspěvky poskytované v rámci projektů financovaných z Evropxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxady mzdy vyplacené zaměstnancům, kterým zaměstnavatel v této souvislosti nemůže přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.
Dxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxím poskytujícího příspěvky, jejichž výše vychází ze skutečně vyplacených mzdových nákladů, z úřadů práce na Úřad práce ČR bylo přijetí zákona č. 73/20xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxx. b)
Zaměstnavateli
nenáleží příspěvek na zaměstnanou osobu
se zdravotním postižením, která
je poživatelem starobního důchodu.
Tato právní úpxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí schopnosti vyplývajícím z věku.
K odst. 7 písm. c) a d)
Novelou ZoZ provedenou zákonem č. 367/2011 Sb. byl rozšířen okruh případů, kdy příspěvek na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxěhu příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech s příspěvkem na částečnou úhradu provozních náxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa podle § 76 ZoZ a zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech o další náklady podle oxxxx xx
xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxučeno na tzv. domácí zaměstnance, kteří neumožnili provedení kontroly v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě.
K odst. 8
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xaměstnavatele vyhověno pouze částečně [viz písm. c), d) a e)], obsahuje rozhodnutí dva výroky, přičemž odvolání proti výroku o neposkytnutí příspěvkx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
Důvodem pro změnu správního úřadu oprávněnéxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxutí či neposkytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z úřadů práce na krajské pobočkx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxsobností.
K odst. 8 písm. a)
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxných podmínek uvedených v odst. 1 a 4, tj. pokud zaměstnavatel
-
zaměstnával v uplynulém čtvrtletí více než 50 % osob se zdravotním postižením na chránxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxlendářního čtvrtletí,
-
neměl k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky a neměl nedoplatky na pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xřípadů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo mu bylo povoleno posečkání daně, případně je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx
Ve výroku rozhodnutí je uvedena částka, která se rovná sxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxou za sebe hradí zaměstnavatel) s omezeními uvedenými v odstavci 2.
K odst. 8 písm. b)
Rozhodxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx x)
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxoloží
u některého ze svých zaměstnanců, na které příspěvek žádá,
status
osoby se zdravotním postižením.
Příspěvek se neposkytne v částce, která odxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 6 nebo 7.
K odst. 8 písm. d)
Novelou ZoZ provedenou zákonem č. 367/2011 Sb. byl okruh případů, kdy je rozhodováno o neposkytnutí příspěvku nebo jeho čxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxistné. Příspěvek se neposkytuje ve výši odpovídající nevyplacené mzdě nebo platu nebo neodvedeného pojistného.
K odst. 8 písm. e)
Podle novely Zox xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxán (odst. 3), pokud uplatňované náklady nebudou prokazatelně souviset se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.
K odst. 8 písm. f)
Další důxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxinců ze třetích zemí. Za porušení tohoto zákazu jsou stanoveny různé sankce, mezi které patří i vyloučení z nároku na poskytnutí příspěvků z veřejných rxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nebo správní delikt spočívající v umožnění výkonu nelegální práce neoprávněně pobývajícím cizincem. Kxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce (§ 125 a násl.).
K odst. 9
Úřad práce je povinen zaměstnavateli poukázat příspěvek
nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí právxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx xx
Toto ustanovení zajišťuje návratnost poskytnutýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xčinností od 5. 1. 2021 zapracována do ZoZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxu přistěhovalectví zákaz zaměstnávání neoprávněně pobývajících cizinců ze třetích zemí. Za porušení tohoto zákazu jsou stanoveny různé sankce, mezx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx měsíců se počítá ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nebo správní delikt spočívající v umožnění výkonu nelegální práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxekce práce a oblastních inspektorátů práce (§ 125 a násl.).
Zaměstnavatel je na základě vlastního zjištění povinen neprodleně odvést příslušnou čxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xximěřená lhůta. Nesplnění této povinnosti je porušením rozpočtové kázně a dlužnou částku vymáhá příslušný finanční úřad.
Důvodem pro změnu správního úřadu, jehož prostřednictvím je zaměstnavatel povinen vrátit poskytnutý xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
K odst. 11
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm na chráněných pracovních místech je splněna, pokud zaměstnavatel
v daném kalendářním čtvrtletí
dosáhl tohoto procenta
v průměrných přepočtených xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxším zdravotním postižením se přitom započítává třikrát (viz § 12 prováděcí vyhlášky).
K odst. 12
Zmocnění pro vydání prováděcího právnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxraven
v § 11 až 14.
Novelou ZoZ provedenou zákonem č. 367/2011 Sb. bylo zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu rozšířeno o stanovení druhx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxanovení umožňuje s účinností od 4. 7. 2009 (zákon č. 158/2009 Sb.) tzv. odstranění tvrdosti zákona. Ministerstvo může rozhodnout o prominutí dluhů přexxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xákonem č. 367/2011 Sb. bylo toto ustanovení doplněno o lhůtu, ve které je možno podat žádost o prominutí splnění podmínky bezdlužnosti, aby při rozhodxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxodování MPSV v prvním stupni.
Judikatura:
K odst. 1
Podle názoru devátého senátu z textu § 78 zákona o zaměstnanosti vyplývá, že tam stanovený pxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxce, který o něm rozhoduje; v textu zákona jsou použita slova "zaměstnavateli...se poskytuje příspěvek", "příspěvek náleží zaměstnavateli měsíčně vx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxěvků podle zákona o zaměstnanosti, dovozuje i odborná literatura (Steinichová, L., Zákon o zaměstnanosti. Komentář. Wolters Kluwer, a.s. Praha 2010 x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxtnanosti. Ten upravuje vytvoření chráněného pracovního místa a příspěvku na něj. Chráněné pracovní místo je však vytvářeno až na základě dohody s úřadxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xároková, pak je třeba dovodit, že žadatel o takový příspěvek má legitimní očekávání, že jej získá, pokud zákonem stanovené podmínky splní. V takovém přxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xozsudek Evropského soudu pro lidská práva Plalam S. P. A. proti Itálii, ze dne 18. 5. 2010). V návaznosti na to je třeba jej také považovat za občanské právx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxrostátní právo umožňuje, nebo by byla na místě aplikace čl. 10 Ústavy. Spíše by přitom nebyl dán rozpor s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, kxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtu je však spíše možný takový výklad běžného práva, který nebude v rozporu s úmluvou a ani potencionálně s Listinou základních práv a svobod.
[15] V prvé xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxm. a) rozpočtových pravidel považuje za dotaci peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté práxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxu, což budou například i různé sociální dávky. Přesto taková plnění za
dotace
považována nejsou. Je tedy otázkou, zda je třeba skutečně považovat přísxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xx xx xxx xxtahovalo ustanovení § 14 odst. 5 (dříve odst. 4) rozpočtových pravidel, které vylučuje v případě rozhodnutí o poskytnutí
dotace
nebo návratné finančxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxoto ustanovení je rozpor v judikatuře Nejvyššího správního soudu. Podle rozsudku ze dne 27. 5. 2011, č. j. 5 Afs 69/2010-135, se výluka aplikuje i tehdy, xxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxa nevztahuje jak na situaci, kdy jde o nárokovou dotaci, tak na situaci, kdy jde o rozhodnutí o jejím neposkytnutí. Devátý 9 Ads 83/2014 senát se přitom přxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxací by naopak měla dopadat jak na rozhodnutí, kterým se žádosti vyhovuje, tak i na ta rozhodnutí, kterým se žádosti nevyhovuje-..
[19] Otázky, jež jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxdnictví? Je výluka ze soudního přezkumu podle § 14 rozpočtových pravidel týkající se rozhodnutí o poskytnutí
dotace
aplikovatelná i na rozhodnutí o dxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxd by rozšířený senát došel k závěru, že příspěvek podle § 78 zákona o zaměstnanosti je dotací ve smyslu rozpočtových pravidel.
(NSS sp. zn.: 9 Ads 83/201xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxsti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se do počtu skutečně odpracovaných hodin dle § 11 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb.x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxnců z této přesčasové práce (náhradní volno nebo mzda za práci přesčas) dosud nebyly vypořádány.“
(NSS sp. zn.: 4 Ads 97/2013)
K odst. 3
„-tato námxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxace žadatele mezi ně nepatřilo. Stejně tak zákon neumožňoval vyjmout žadatele z povinnosti splnit zákonem stanovené podmínky z důvodu jeho nepříznivx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxé době neodvedla (žadatel) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění za červen xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxěvku. Stěžovatelka tuto podmínku nesplnila, a krajský soud proto žalobu správně zamítl. Otázka možnosti ovlivnit formulaci potvrzení není pro rozhoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxpěvek. Ani tato námitka stěžovatelky tedy nemůže obstát.“
(NSS sp. zn.: 6 Ads 100/2012)
„„Pro lepší názornost je vhodné zrekapitulovat základní inxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xnvalidní pro invaliditu prvního stupně a požaduje na něj příspěvek ve výši 24 000 Kč za první čtvrtletí roku 2012. K žádosti bylo doloženo potvrzení OSSZ x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xni 31. 3. 2012 nedoplatek na penále ve výši 3 Kč. Zároveň uvádí, že nedoplatek byl uhrazen dne 25. 4. 2012. Penále souvisí s pozdní úhradou pojistného za měxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxné nebylo zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno. Penále přitom činí 0,05 % dlužné částky zx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxení s placením pojistného, nikoli až 21. den následujícího měsíce.
Znění § 20 odst. 9 zákona č. 589/1992 Sb. nenaznačuje možnost takového výkladu, jakx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxa tuto souvislost interpretovat důsledně. Není pochyb o tom, že se v dané věci jednalo o pojistné za únor 2012, splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx x82/1992 Sb. nemůže nastat jindy, než rovněž 'od 1. do 20. dne následujícího měsíce, za který se pojistné vypočítává'. Je třeba připomenout, že svou povaxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale také sankcionovat plátce v případě pozdního zaplacení. Penále zároveň slouží jako ekonomická náhrada za nedoplatky peněžních prostředků na pojxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx0/2009 Sb., daňový řád. Je to logické, neboť pojistné na sociální zabezpečení je svou povahou daním velmi blízké. Lze proto dovodit, že při ukládání penxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxedevším v oblasti práva daňového--„Právní řád, založený na principech jednoty, racionality a vnitřní obsahové bezrozpornosti, s sebou nutně přinášx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx 3. 2012 existoval dluh žalobce na penále za pozdní úhradu pojistného za únor 2012, neboť existoval již ke dni 21. 3. 2012 a zaplacen byl až 25. 4. 2012. Žaloxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxitka dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. je proto důvodná.“
(NSS sp. zn.: 3 Ads 23/2013)
K odst. 10
Jak již bylo uvedeno, státní příspěvek je žadateli (zxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxložené potřebnými doklady. Následné zjištění, zaevidované v protokolu o provedené kontrole, o tom, že byl příspěvek poskytnut v nesprávné výši, nemůxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxemce příspěvku k jeho vrácení bez dalšího. Jak ostatně konstatoval také žalovaný, nejedná se u takového protokolu o právní titul k vymáhání povinnostix xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxáce ve stanovené lhůtě (podtrženo NSS) odvést do státního rozpočtu, jestliže mu byl na základě nesprávných údajů vyplacen neprávem nebo v nesprávné výxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxo povinností je porušením rozpočtové kázně.“ Pokud tedy ke zjištění nesprávnosti dojde na základě veřejnosprávní kontroly provedené úřadem práce, mxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxo považovat za porušení rozpočtové kázně; dlužnou částku následně vymáhá příslušný finanční úřad.
Mezi stranami není sporu o tom, že žalovaný (až po vxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jej vyzval k vrácení poměrné části poskytnutého příspěvku ve lhůtě třiceti dnů od jejího doručení. Bylo-li soudem dovozeno, že kontrolní protokol ani xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterou na základě provedené kontroly a s odkazem na § 78 odst. 10 zákona o zaměstnanosti deklaroval povinnost stěžovatele vrátit část poskytnutého přxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdnutí podle § 65 s. ř. s. (viz např. rozhodnutí ze dne 31. 3. 2009, č. j. 7 Afs 24/2009 - 71), zakládá-li, mění, ruší nebo závazně určuje práva nebo povinnostx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx s. ř. s. směřuje k poskytnutí ochrany v případech, kdy správní orgán zasáhne do práv určité osoby způsobem neumožňujícím využití jiných prostředků obrxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxoti výzvě, která stěžovateli ukládá povinnost a jejíž neuposlechnutí má pro něj negativní důsledky (zahájení řízení o možném porušení rozpočtové kázxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx správních rozhodnutí, protože rozhodnutí o poskytnutí
dotace
stěžovateli v určité výši nebylo kontrolním protokolem zrušeno ani změněno. S ohledex xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxžovatele je nadále závazné rozhodnutí o poskytnutí
dotace
. Lze dále připomenout, že není vhodným řešením fakticky nutit osobu podléhající povinnostx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xe spojeno s rizikem penalizace plynoucí z odst. 8 téhož ustanovení.
.(NSS sp. zn. 2 Ads 126/2014)
Související ustanovení:
x x xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxím, § 67 odst. 3 - dokládání statusu osoby se zdravotním postižením, § 75 - chráněné pracovní místo, § 76 - příspěvek na částečnou úhradu provozních náxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xpolečensky účelné pracovní místo, § 117 odst. 2 - výše příspěvku při přechodu na nový podnikatelský program, § 125 a násl. - kontrolní činnost, § 142 - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 2 odst. 1 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, - § 9 odst. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxém pojištění, - § 36 odst. 1, § 146, § xxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxa a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce
(Práva zaměstnavatelů)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxe České republiky, se mohou zaměstnavatelé obracet na krajské pobočky, které jsou povinny jim poskytovat poradenství a spolupracovat s nimi.
K písm. xx
Krajské poboxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxním osob se zdravotním postižením, zaměřené například na vytváření vhodných pracovních podmínek, přizpůsobování pracoviště apod.
K písm. b)
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxadu práce požadovat
součinnost
, která spočívá zejména ve
spolupráci s příslušnými odborníky
při vytipování takových pracovních míst, na kterých moxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
Pokud u zaměstnavaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxáci
. Krajská pobočka Úřadu práce poskytne zaměstnavateli poradenství o možných způsobech podpory vytváření těchto pracovních míst, informuje zaměxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxru formou některého z nástrojů nebo opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
K písm. d)
Pro zaměstnání osobx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xobočky Úřadu práce v této oblasti spočívá zejména v poradenství při vytipovávání takových pracovních míst, v předávání zkušeností jejími specialistx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxávání osob se zdravotním postižením, § 104 a 105 - nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K písm. a)
Povinnosti zaměstnavatelů směřují především k
rozšiřxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxer umožňuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Velmi důležitá je také spolupráce s lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb, kterx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxení profesí, ve kterých je možné pro tyto osoby nová pracovní místa vytvářet.
Zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, byl s účinxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxlupracovat
s úřadem práce. Může se jednat buď přímo o přípravu k práci prováděnou na pracovišti zaměstnavatele [§ 72 odst. 2 písm. a)], nebo o jinou formx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úspěšné absolvování pracovní rehabilitace.
xxxxxxx xxx xxxxx xxxtituce, se kterou jsou zaměstnavatelé povinni spolupracovat při zajišťování pracovní rehabilitace, z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské poboxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxhto ustanoveních mají charakter evidenční, zejména pro účely statistické a kontrolní.
Související ustanovení:
§ 67 odst. 2 - osoby se zdravotníx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx
x xx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxející předpisy:
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xaměstnávající
v průměrném ročním přepočteném počtu (viz odst. 4) více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru.
Povinný podíle je stanoven
ve výši 4 %.
xouto povinností je zabezpečováno pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením i mimo chráněný pracovní trh, na tzv. otevřeném trhu práce.
K odstx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ustanovení proto stanoví
tři možnosti plnění povinného podílu,
které je možno využívat samostatně nebo je vzájemně kombinovat.
K odst. 2 písm. a)
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxvém měřítku je povinný podíl osob se zdravotním postižením plněn v převážné většině tímto způsobem.
K odst. 2 písm. b)
Nepřímou formou zajištění praxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xx xx xsoby se zdravotním postižením
nebo zadávání zakázek
těmto zaměstnavatelům. Pro tuto formu se vžilo označení
„náhradní plnění“
, které však není přesxxx xxxxx xx xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Možnost odebxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxecně prospěšnými organizacemi byla novelou ZoZ provedenou zákonem č. 367/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012 zrušena v souvislosti s tím, že institut chxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xočtu svých zaměstnanců, nemohou již pro účely plnění povinného podílu výrobky neb služby poskytovat.
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxo je možné odebírat výrobky nebo služby anebo kterému je možné zadávat zakázky, je osoba samostatně výdělečně činná, která je sama osobou se zdravotním xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxm byl úřadem práce poskytnut příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu samostatně výdělečně činnou (viz § 75 odst. 11).
K odst. 2 píxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx kteří vzhledem k charakteru své činnosti nemohou osoby se zdravotním postižením přímo zaměstnávat a nemohou ani využít možnosti odebírání výrobků nexx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx se
nejedná o žádnou sankci, ale o jednu z rovnocenných možností plnění povinného podílu.
K odst. 3
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xo státního rozpočtu
pro zaměstnavatele, kteří jsou organizační složkou státu nebo jsou zřízeni státem, byla s účinností od 1. 1. 2012 zrušena novelou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxho text proto neprošel odbornou oponenturou v rámci řádného připomínkového řízení. Z tohoto důvodu vznikaly v praxi nejen výkladové problémy, kterýcx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxžeb, musel jim úřad práce, později krajská pobočka Úřadu práce ČR, uložit v řízení podle daňového řádu povinnost příslušnou částku do státního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Novelou ZoZ provedenou zákonem č. 367/2011 Sb. byl dosavadní text odstavce 3 nahrazen jiným omezením, které se však vztahuje k poskytovatelům tzvx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxm 2012 povinen vést o tomto plnění evidenci. Jakmile objem tohoto plnění přesáhne v kalendářním roce 36násobek průměrné mzdy v národním hospodářství zx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxinného podílu nabízet a jeho odběratelé si je už nemohou takto započítávat. Způsob naplnění tohoto limitu je upraven v § 18a prováděcí vyhlášky (viz odsxx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením, své výrobky dodávají svým odběratelům prostřednictvím zaměstnavatelů, kteří tuto podmínku splňují. Tímto způsobem je obcházen základxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxtého zvýhodnění jejich zaměstnavatelů na trhu.
Na druhou stranu je však třeba vidět, že nová právní úprava bude v počátcích její aplikace vyvolávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohodnut jednoznačným způsobem tak, aby byl odběratel dostatečně chráněn, a zároveň aby bylo možno dodržování tohoto omezení kontrolovat. Kontrolnx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxi zjišťování, zda se na zaměstnavatele povinný podíl vztahuje a kolik zaměstnanců činí 4 % z celkového počtu, je rozhodný
průměrný roční přepočtený počxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm, které zaměstnavatel zaměstnával v pracovním poměru, a tím plnil povinný podíl, se zjišťuje jako průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxnění pro vydání prováděcího právního předpisu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxočteného počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, upraven v § 15 až 17 a v § 20.
Způsob výpočtu plnění povinného podílu odebránxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xro vydání prováděcího právního předpisu rozšířeno o způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek (viz odsxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Související ustanovení:
x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou
Související předpisy:
x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(Odvod do státního rozpočtu)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxpočet
odvodu do státního rozpočtu je
průměrný roční přepočtený počet osob se zdravotním postižením, které měl
pro splnění povinného podílu
zaměstnxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve kterém je povinný podíl plněn. Celková výše odvodu do státního rozpočtu odpovídá násobku těchto dvou veličin.
Průměrnou mzdu v národním hospodářxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxt. 2
Odvod je příjmem státního rozpočtu. Zaměstnavatel jej
odvádí prostřednictvím Úřadu práce vždy do 15x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xtátního rozpočtu, bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízen Úřad práce České republiky. Vzhledem k tomu, že Úřad práxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Důvodem pro změnu instituce, jejímž prostřednictvím jsou zaměstnavatelé povinni poukazovat odvod do státního rozpočtu, z úřadů práce na Úřad prácx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxou organizační složkou státu, není třeba v tomto ustanovení již řešit místní příslušnost pro poukazování odvodu do státního rozpočtu.
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxké pobočky Úřadu práce, která je podle § 83 ZoZ místně příslušná pro plnění oznamovací povinnosti o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravoxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Změna souvisí s nabytím účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který s účinností od 1. 1. 2011 nahradil zákon o správě daní a poxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxmnou kombinací, vydá Úřad práce rozhodnutí o povinnosti poukázat do státního rozpočtu odvod ve výši stanovené v odst. 1. Toto řízení je od 1. 1. 2011 vedexx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnutí o povinnosti poukázat odvod do státního rozpočtu z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x odst. 4
V souvislosti s nabytím účinnosti nového daňového řádu došlo ke změxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx x. 1. 2011 Úřad práce sám.
Tato právní úprava byla nesystémová, a proto s účinností od 1. 1. 2012 (zákon č. 367/2011 Sb.) je
kompetence
k vymáhání odvodx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxstnávání osob se zdravotním postižením, § 83 - místní příslušnost pro oznamovací povinnost
Související předpisy:
x x9 prováděcí vyhlášky, zákon č. 280/2009 Sb. - daňový řád
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx5.2015.
K § 83
Zaměstnavatel je povinen krajské pobočce Úřadu práce příslušnému podle sídlx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xro toto oznámení jsou na Úřadu práce každoročně k dispozici formuláře, které zaměstnavateli splnění této oznamovací povinnosti usnadňují. Formulářx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx 2011 zřízen Úřad práce České republiky, se stanoví místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce, vůči které jsou zaměstnavatelé povinni plnit svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxí odvodu do státního rozpočtu
§ 8a -
kompetence
krajské pobočky
Související předpisy:
§ 1 zákona o Úřadu práce
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.5.2015.
K § 84
Toto ustanovení zakládá
povinnost součinnosti správních úřadů
(zejména okresních správ sociálního zabezpečení a finxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxlů, neboť úřad práce často nemá k dispozici potřebné údaje o skutečném počtu zaměstnanců zaměstnavatele.
V souvislosti s přijetím zákona č. 73/2011 Sxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa její výzvu údaje potřebné k provedení kontroly plnění povinného podílu. Je ovšem k úvaze, zda toto ustanovení není duplicitní s § 147b ZoZ, ve kterém je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xontrolní
kompetence
v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením přešla s účinností od 1. 1. 2012 z Úřadu práce ČR na Sxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 126 odst. 1 písm. a) - oprávnění Státního úřadu inspekce práce a oblastníxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xráce ČR
Související předpisy:
§ 1 zákona o Úřadu práce
ČÁST ČTVRTÁ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ
HLAVA I
INFORMAČNÍ POVINNxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Podle ZoZ se
zaměstnanci ze zahraničí
rozumí
jednak občané EU, jednak cizinci ze třetích států.
Toto rozlišenx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxx x xxe z hlediska pobytu na našem území pro všechny takto vymezené cizince platí řada pravidel. ZoZ však pro své potřeby používá pro takto široce vymezený okrxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xahraničí panuje
naprosto rozdílný režim pro jejich vstup na trh práce v ČR.
Zatímco pro občany EU je náš trh práce od vstupu ČR do EU zcela otevřen a jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxení k zaměstnání a povolení k pobytu, zelená karta nebo modrá karta; výjimky z tohoto režimu mohou upravovat mezinárodní smlouvy.
Rodinnými příslušxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxného postavení na trhu práce zpravidla přichází v úvahu pouze ti, kdo mohou a chtějí v ČR pracovat, což jsou nejčastěji manžel/manželka občana EU, popříxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtu EU povolení k dlouhodobému pobytu, pokud na našem území hodlá pobývat přechodně xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxtích států
je obecně aplikován pro přijetí do zaměstnání takový režim, který je popsán v následujících paragrafech tohoto zákona.
Na základě povolenx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx buď vydá vízum k pobytu do 90 dnů za účelem zaměstnání sám, nebo v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání odešle žádost Policii ČR (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xobytu. Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže zastupitelský úřad cizinci nedostatky odstranit na místě nebo ho vyxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxání, nejdéle však na 2 roky, poté lze tuto dobu prodloužit, a to i opakovaně, avšak za podmínky, že trvá stejný účel, pro který bylo vízum uděleno. Cizincix xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xaměstnání. Žádost o prodloužení víza je nutno vedle nového povolení k zaměstnání doložit obdobně jako při podávání žádosti o udělení. Jestliže cizinex xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxt o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání (§ 42 odst. 1). K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xvedené v pobytovém zákoně (§ 46 odst. 6).
Jako nový institut sloužící od 1. 1. 2009 cizincům z vybraných států byly zavedeny takzvané
„zelené karty“ opxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxxx xxx rovněž v souvislosti s některými povinnostmi zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince, ale především je
většina právní úpravy obsažena v zákoně o poxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání po dobu v ní uvedenou. Ministerstvo vnitra rovněž stanoví prováděcím předpisem seznam zemí, jejichž sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxa, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina, Republika Makedonie, Spojené státy amexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxvání a vydává se:
-
pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál - typ „A“,
-
pro pracovníky na pracovních pozicích mxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xedná o pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci
„volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty“, kterou vede Ministerstvo prácx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xýkonu povolání na základě stanoviska zastupitelského úřadu, případně stanovisek dalších úřadů, zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xa zastupitelském úřadu. Na území ČR je oprávněn žádost o vydání zelené karty podat Ministerstvu vnitra pouze cizinec, který zde již pobývá na zelenou kaxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxů na území České republiky, nebo jde-li o cizince, který zde pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 2 let (včetně doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na poxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxitelský úřad je oprávněn provést pohovor se žadatelem o vydání zelené karty, své stanovisko a záznam z pohovoru, byl-li se žadatelem proveden, zasílá Mxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxí ČR. Ministerstvo v zelené kartě v rubrice typ povolení vyznačí záznam „ZELENÁ KARTA - A, B nebo C“.
Na vydání zelené karty není právní nárok;
na řízenx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxedenou v centrální evidenci písemně informuje zaměstnavatele o tom, že žádosti cizince bylo vyhověno. Cizinec je povinen před nástupem do zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xarty
se podává Ministerstvu vnitra. K žádosti je cizinec povinen předložit cestovní doklad, pracovní smlouvu na dobu, na kterou žádá o prodloužení plxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx že netrpí závažnou nemocí; o předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.
Ministerstvo vnixxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxříklad tehdy, jestliže byl cizinec pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu nebo trestného činu z nedbalosti a byl mu za to uložen nepoxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxní účel, pro který mu byla zelená karta vydána, nebo cizinec v žádosti o vydání zelené karty uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti či na požádání předložix xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo před vstupem cizince na území. V některých případech se přihlíží, zda důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti zxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxitra zruší,
jestliže pracovní poměr cizince skončil výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxsterstvo vnitra v rozhodnutí, kterým zruší platnost zelené karty, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povixxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxtelná držiteli zelené karty
Související předpisy:
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požádat o vydání zelené karty
(Projednání záměru zaměstnávat cizince)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Navrhovanou úpravou je stanovena povinnost zaměstnavatele oznámit krajské pobočce Úřadu práce záměr zaměstnávat zahraniční zaměstnanxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxko podmínku umožnění získávání zaměstnanců ze zahraničí na volná pracovní místa, která nelze v rámci vnitrostátního trhu práce obsadit jinak. Pro podxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxulaci trhu práce a ochranu jeho legitimních zájmů.
Tato oznamovací povinnost zaměstnavatelů a projednání záměru zaměstnávat zahraniční zaměstnaxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x přihlédnutím k realizaci dalších institutů pobytu cizince na území České republiky by v praxi přinášela obtíže. Zaměstnávat cizince bez splnění oznaxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce, u kterého se povolení k zaměstnání nevyžaduje, který žádá o prodloužení již existujícího povolení k zaxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm počtu a struktuře na celém území České republiky; může tak činit sám, ale rovněž například i prostřednictvím krajských poboček Úřadu práce nebo agentxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxu o zaměstnávání cizinců - nahlásit (§ 35) krajské pobočce Úřadu příslušné podle místa, kde bude zaměstnávání vykonáváno. Pokud nelze na volné pracovnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
Související ustanovení:
35 - hlášení volných míst, § 37 - charakteristika pracovních míst
Informační povinnost zaměxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 1.5.2015.
K § 87
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxvních
a rovněž s tímto zaměstnáváním je spojena řada nároků zaměstnanců ze zahraničí, jakož i povinností krajských poboček Úřadu práce. Z uvedených dxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx práce v souvislosti s „povolovací činností“, tj. v souvislosti s vydáváním povolení k zaměstnání, další pak od Ministerstva vnitra v souvislosti s vydxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxměstnavatelů na základě tohoto ustanovení ZoZ.
Na základě takto pojaté informační povinnosti krajské pobočky Úřadx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxt v souvislosti se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxi podle Nařízení Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ale případné nároky jim vzniknout mohou; vyjmuti jsou pouze cizinci, kteří jsou vzhledem ke specifičnosti výkonu svého povolání na našem území po velxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxinnosti vyjmutí cizinci jsou ve své podstatě „registrováni“ jiným způsobem, a to cizinci uvedení pod písm. h), kteří jsou akreditováni v oblasti sděloxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
Lhůta 10 dnů,
která je
jako maximální stanovená
v ZoZ zaměstnavatxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxmé, že jde o poměrně závažnou záležitost, je neplnění oznamovací povinnosti kvalifikováno v tomto zákoně jako přestupek (§ 139) nebo správní delikt (§ xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k vysílání osob na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z uzavřených smluv, může se jednat jednak o smlouvy, na jejichž základě jsou k nám vxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxhá režimu směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb,
která se vztahuje na podniky usazené v nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxky
„a)
vyšlou pracovníka na území členského státu na vlastní účet a pod svým vedením na základě smlouvy uzavřené mezi podnikem pracovníky vysílajícíx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovníkem, nebo
b)
vyšlou pracovníka do provozovny nebo podniku náležejícího ke skupině xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxx xxxxxx xxx dočasnou práci či podnik poskytující pracovníky vyšlou pracovníka do podniku, který jej využije, se sídlem nebo vykonávajícího činnost na území něktxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxně jedné a pracovníkem na straně druhé.“
Z výše uvedeného je patrné, že nahlášení i těchto osob je nezbytné, protože i o takto vysílaných pracovnících xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxní dávek, tak mj. i pro účely kontrol pracovních podmínek vysílaných pracovníků, které nesmí být horší než u srovnatelných domácích zaměstnanců.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxta. Podle stanoviska soudu žalobce v projednávané věci nebyl v postavení zaměstnavatele ve smyslu § 140 odst. 2 písm. d) ve spojení s ust. § 7 zákoníku práxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxl odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Žalobce se tak jako zaměstnavatel nemohl dopustit správního deliktu nesplnění oznamovací povinnosti podxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxbce však nestíhala oznamovací povinnost ve smyslu § 87 odst. 1 ani jako právnickou či i fyzickou osobu, neboť k němu nebyli cizinci zahraničním zaměstnaxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Je tomu tak proto, že smlouva o dílo, která byla mezi žalobcem a ŽPSV, Ltd., se sídlem Sofia, Bulharská republika xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxemi náležitostmi, tedy se závazkem zhotovitele provést určité dílo a závazkem objednatele zaplatit cenu za provedení díla, přičemž dílem se rozumí zhxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxídá i zjištění skutkový stav. Podle obsahu smlouvy o dílo mezi žalobcem a ŽPSV, Ltd., Sofia, Bulharská republika, je zřejmé, že dílo zhotovuje ŽPSV, Ltdxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxtele ve smyslu ust. § 537 odst. 1, 3 obchodního zákoníku. Zaměstnanci ŽPSV, Ltd., tedy nepracovali pro žalobce jako pro svého zaměstnavatele, neboť pro xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xrganizována. Lze tak uzavřít, že žalobce v projednávané věci nevystupoval jako zaměstnavatel cizinců a oznamovací povinnost ve smyslu § 87 odst. 1 zákxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx x x40 odst. 4 písm. c).“
(MS v Praze č. j.: 9 Ca 237/2008 - 47)
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
§ 102 odst. 2 - povinnost zaměstnavatele vést evidence zaměstnanců ze zahraničí
§ 139 - přestupek
§ 140 - správní delikt
Související předpisxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx/ES
(Písemná informace o nenastoupení nebo ukončení zaměstnání)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
V souvislosti s tím, že
povolení k zaměstnání nebo zelená karxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxo pobytu na našem území, a to i tehdy, jestliže je zaměstnání ukončeno předčasně a mohlo by se mylně zdát, že doba platnosti uvedená v povolení k pobytu za úxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrmace od krajské pobočky Úřadu práce. Ta je pochopitelně nemůže získat jinak než od zaměstnavatelů, a z toho tedy vyplývá, že
zaměstnavatelé jsou povinxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxc, nebo pouze v omezeném rozsahu, to znamená, že
z nějakých důvodů buď do zaměstnání ani nenastoupil, nebo sice nastoupil, ale ukončil jej předčasně.
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nichž k ukončení pracovněprávního vztahu na základě povolení k zaměstnání nebo zelené nebo modré karty došlo.
Je-li to z důvodů níže uvedených, vztahxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxx xxx dne následujícího po dni skončení pracovního poměru
vydáno nové povolení k zaměstnání nebo nová zelená nebo modré karta. Zřetele hodné jsou v těchto přxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe § 56 zákoníku práce, a to, že cizinec ke dni skončení pracovního poměru na našem území pobýval za účelem zaměstnání po dobu alespoň 1 roku, pokud tato dobx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxřetržitě po dobu 3 let (do doby nepřetržitého pobytu se pro tyto případy započítává doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému poxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxe, kdy cizinec uzavře se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, ale v den sjednaný jako den nástupu do práce nenastoupí, cizinec zaměstnavatele vůbec nekoxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xeuzavře (to přichází v úvahu zejména u zelených karet a nebo v případech, kdy se v období od vydání předběžného souhlasu zaměstnavatele se zaměstnáním cxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi je však při počítání lhůty nutné vycházet z toho, že u klasického povolení k zaměstnání je jediným datem, od kterého může zaměstnavatel odvíjet 10dennx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxá (v tzv. předběžném souhlasu zaměstnavatele). Datum, od kterého bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnavatel nezná a navíc se může lišit xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxec nenastoupí do 10 dnů ode dne, které je uvedeno v tzv. předběžném souhlasu.
Pro počítání času se budou aplikovat pravidla uvedená v ustanovení § 144 Zxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx
xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx x xxxxxtnání, § 102 odst. 2 - povinnost zaměstnavatele vést evidence zaměstnanců ze zahraničí, § 144 - počítání času
Související předpisy:
xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxělení)
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxx x xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxl o vydání zelené karty nebo modré karty může být zaměstnán už ode dne převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání zelené karty nebo modré karty; souxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxto době je povinen převzít již vyrobený průkaz o povolení k pobytu s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje, resp. pokud by doba ode dne převzetí potvxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx že v převzetí průkazu mu brání překážky, jejichž vznik je nezávislý na jeho vůli, do doby zastavení řízení o povolení pobytu).
xxxxxxxx x xxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxsí jim být dostupné údaje, umožňující efektivní ověřování doby platnosti pobytu a doby řízení o vydání zelené karty nebo modré karty. Tyto údaje jsou s úxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxnisterstvem vnitra nebo Policií České republiky z agendového informačního systému cizinců [viz položky podle § 147c odst. 4 zákona o zaměstnanosti, pxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxtura zpracování těchto údajů pak poskytuje informační hodnotu, kterou úřady práce potřebují pro realizaci ustanovení § 89].
xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxc, který je společníkem a statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti a pro tuto společnost vykonává práci z předmětu činnosti této společnostix xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxn tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky nebo je-li držitelem zelené karty nebo modré karty, pokux xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxh společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xebo modré karty, může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván po dobu ode dne vydání tohoto potvrzení do ukončení řízení o jeho žádosti o vydání zelené karxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxému zakládání obchodních společností o velkém počtu společníků-cizinců, s cílem vyhnout se povinnosti získat pro zaměstnání na území ČR povolení, a úxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxt povolení k zaměstnání pro další cizince, kteří vedle svého postavení společníka, statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu obchodní spolxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxolečnost nebo družstvo plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu činnosti obchodní společnosti nebo družstva“ (k tomu srov. STEINICHOVÁ, L. a koxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zpráva k návrhu zákona o zaměstnanosti, když z ní vyplývá, že pravým smyslem výše citovaného ustanovení je zamezit účelovému obcházení tohoto zákona.
xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí mít ve smyslu § 89 zákona o zaměstnanosti, povolení k zaměstnání. Není rozhodující, zda cizinec, přitom plní běžné úkoly, vyplývající z činnosti pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxí správní soud setrvale zastává názor, že smyslem ustanovení § 89 zákona o zaměstnanosti je zamezit obcházení zákona, tj. zamezit cizincům, aby prostřxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2013, č. j. 9 As 30/2013 - 28).
[23] Z hlediska jazykového a historicko - teleologického výkladu této xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxdmětu činnosti této společnosti, je povinen mít povolení k zaměstnání. Tento výklad potvrzuje výše citovaná
judikatura
zdejšího soudu. Z hlediska sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxmí ČR zakládat obchodní společnosti, majetkově se v nich podílet a podporovat je, ani tyto společnosti obchodně vést při přijímaní strategických rozhxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxé. Zákon o zaměstnanosti totiž nerozlišuje právní formu obchodní společnosti, ve které se společník popř. statutární orgán podílejí na plnění úkolů vxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxt § 89 zákona o zaměstnanosti, jsou na základě výše uvedeného výkladu nedůvodné. Pokud se stále stěžovatel opírá o výklad obchodního zákoníku ve vztahu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzuje veřejnou obchodní společnost, podmínky jejího založení, vzniku, fungování, zrušení a zániku, popř. vztahy uvnitř společnosti. Pro stěžovatelxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxě zákon o zaměstnanosti. V této souvislosti lze odkázat na obecnou právní zásadu Ignorantia legis
non
excusat (neznalost zákona neomlouvá).“
(NSS sxx xxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x x povinnost zaměstnavatele vést evidence zaměstnanců ze zahraničí,
§ 147c - údaje poskytované MV
Související předpisy:
zákxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 1.5.2015.
K § 90
Současná pxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xe mimo území ČR. Slovem „zpravidla“ se však dá dovodit, že není důvod, aby cizinec tuto žádost nepředal krajské pobočce Úřadu práce v době, kdy z nějakého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxdnictvím budoucího zaměstnavatele, u kterého má pracovat, což je zejména v případě, kdy zaměstnavatel předem prováděl výběr vhodných zaměstnanců, pxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxteresován a zároveň osvědčí krajské pobočce skutečnosti rozhodné pro udělení povolení k zaměstnání sám. Je pochopitelné, že má-li vystupovat v roli zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxlání zaměstnanců zahraničního zaměstnavatele do ČR
Související předpisy:
(Náležitosti žádosti)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxsti žádosti o vydání povolení k zaměstnání
a vyjmenovává též doklady, které je třeba pro potřeby správního řízení na krajské pobočce xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxatele
na území ČR.
Pokud se týká identifikačních údajů cizince a identifikačních údajů zaměstnavatele, jsou definováxx x x x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx musí být totožné s tím, co bylo zaměstnavatelem uvedeno při nahlášení volného pracovního místa (§ 35 ZoZ) a co je na základě tohoto hlášení obsaženo v evixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xa zaměstnavateli, jakým způsobem svůj trvající zájem krajské pobočce Úřadu práce projeví.
Přikládají se rovněž
doklady osvědčující odbornou způsxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxě nesouladu by nerovné posouzení mohlo být posuzováno jako diskriminace. Praktické důvody si vynutily předkládání dokladů (originálů nebo zpravidlx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxrifikace
předložených dokladů o vzdělání, kterou provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o uznávání odborných kvalifikxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x ověřování, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xoštovní licence, Hospodářská komora České republiky.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací sx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxně, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxvádějící vidimaci nebo legalizaci za obsah listin neodpovídá.
Vidimace i legalizace se provádí na žádost xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxvatelů hlásit volná pracovní místa, § 37 - charakteristika volných pracovních míst, § 102 odst. 2 - povinnost zaměstnavatele vést evidence zaměstnaxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 92
Úřad práce má jako xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh k ovlivnění nabídky a poptávky v oblasti pracovních sil. Z tohoto důvodu pak v kontextu s mezinárodními zvyklostmi a též celkovou ochranou trhu práce v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxní potřeb se děje na základě nabídky volných pracovních míst a možnostmi pokrýt tuto nabídku vhodnými uchazeči nebo zájemci o zaměstnání vedenými v evixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xonkrétního zaměstnavatele a co do místa výkonu práce a druhu práce je shodné s tím, co tento zaměstnavatel nahlásil jako volné pracovní místo;
na takto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxdé volné pracovní místo musí být vydáno samostatné povolení k zaměstnání
(například i při různých činnostech u jednoho zaměstnavatele), nestačí, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxu práce pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má býx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxy a zároveň se musí shodovat s tím, co je uvedeno v platném povolení k zaměstnání nebo v zelené kartě nebo v modré kartě - případný
nesoulad je možno posuzovxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx cizince, a to za přestupek kvalifikovaný jako „výkon nelegální práce“ se sankcí až 10 tis. Kč. Postihnout mnohem citelněji (až do výše 5 mil. Kč) však lze xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxby a podnikající fyzické osoby.
Judikatura:
„Dle názoru Nejvyššího správního soudu znění § 92 odst. 1 zákona o zaměstnanosti nedává úřadu práce mxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxdit jinak, jak to učinil žalovaný. Naopak, zákon stanoví poměrně přesné podmínky, které musí úřad práce v řízení o povolení k zaměstnání posoudit a na záxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxání, je, že (a) pracovní místo bylo zaměstnavatelem ohlášeno v souladu s podmínkami v § 35 zákona o zaměstnanosti, a že (b) toto pracovní místo nebylo možxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxpak možnost žádosti nevyhovět.
Nicméně nelze přehlédnout dovětek v § 92 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, podle nějž „při vydávání povolení k zaměstnáxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvní soud má za to, že zákonodárce změnil znění § 92 odst. 1 zákona o zaměstnanosti ve srovnání s § 2a předchozího zákona o zaměstnanosti (č. 1/1991 Sb.), v nxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro vydání povolení, ale pouze jako hledisko, k němuž se má přihlížet v procesu vydávání povolení. Z toho lze dovozovat, že úřad práce může stanovit podmxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi. Například může úřad práce s ohledem na místní situaci stanovit, jak dlouho musí být volné pracovní místo neobsazeno, aby bylo možné vydat povolení k zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxatší, naproti tomu u profesí s nízkou kvalifikací, jako je v případě stěžovatelky, lze stanovit delší dobu, po kterou bude ohlášené volné pracovní místx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx správní uvážení při stanovení podmínek toho, co daný úřad práce rozumí „volným ohlášeným pracovním místem, které nelze ... obsadit jinak“. Nejvyšší sxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xsrov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 - 42, publikované pod č. 906/2006 Sb. NSS).
Nejvyšší sxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx dne 20. června 1994 o omezeních týkajících se přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnávání. Za situacex xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxtotu dalších účastníků vztahů o zaměstnanosti, příslušné ustanovení vyložit jinak. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že pokud bylo pracovní místox xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxu kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil, úřad práce vydá povolení k zaměstnání. Úřad práce může obsaditelnost ohlášeného volného pracoxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxm svěřeno. Nad rámec odůvodnění se Nejvyšší správní soud vyjádří také k té části odůvodnění rozsudku, v níž městský soud dovodil, že potenciální zaměstxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxnosti (viz shrnutí řízení o žalobě výše). Z obsahu správního spisu Nejvyšší správní soud nemůže tento závěr ani potvrdit, ani vyvrátit, neboť na rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k tomuto závěru dospěl na základě data uvedeného na listu správního spisu označeném „Úřad práce Brno - město Nabídka volných míst, podle KZAM abecedně“x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxěstnavatel ohlásil ještě před tímto datem. Datum 18. 3. 2010, na které městský soud odkazuje, je uvedeno v dolní části téhož listu a spíš odpovídá datu,kxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxil - nenařídil.“
(NSS č. j.: 6 Ads 139/2011 - 182)
Související ustanovení:
§ 5 písm. a) - identifikační údaje fyzické osoby i zaměstnavatele, § 35 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxící předpisy:
§ 34 zákoníku práce
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 93
Judikatura:
Počínaje 1. 1. 2009 tedy neexisxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxěstnání. Z ústavního principu deklarovaného v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí bxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx 1 zákoníku práce podle své vůle dohodnout (srov. i závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2013, č. j. 1 As 67/2013 - 42, publ. pod č. 2949/xxxx xxx xxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx, č. j. 1 As 67/2013 - 42, publ. Pod č. 2949/2014 Sb. NSS, uvedl, že od počátku roku 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí naprosto změnilo výklad zákonx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxdnutí o povolení k zaměstnání, považován za nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) bod 2 zákona o zaměstnanosti. K této změně výkladu se Ministerstvo rozhxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxzporu s textem zákona i záměrem zákonodárce.
Exekutiva
, zde Ministerstvo práce a sociálních věcí, se v hrubém rozporu s principem dělby moci povýšila nx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx moci, ale naprosto nepřijatelně zasahuje do právní jistoty zaměstnavatelů x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxl je oprávněn svého zaměstnance - cizince vyslat na pracovní cestu ve smyslu § 42 zákoníku práce mimo místo výkonu práce, které má cizinec uvedeno v povolxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxšší správní soud však současně zdůrazňuje, že prostřednictvím vyslání cizince na pracovní cestu nelze zastírat faktický výkon jeho práce v jiném místxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxbou (fakticky trvalou) změnu místa výkonu práce. V takovém případě by se totiž nepochybně o umožnění nelegální práce cizince jednalo.“
(NSS sp. zn.: 3 xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 1.5.2015.
K § 94
Není důvod, proč by cizinec, který se v zaměstnání osvědčil a rovněž zaměstnavatel je s ním spokojen, neměl mít možnost i nadále pokraxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxdě, že se jedná o stejné pracovní místo, na kterém cizinec doposud pracuje, toto ustanovení zaručuje prodloužení doby platnosti vydaného povolení k zaxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Podmínkou pro prodloužení doby platnosti povolení k zaměstnání je však i tentokrát aktuální situace na trhu práce, tj. nedostatek volných pracovnícx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxkatura:
„Podmínkami pro prodloužení platnosti povolení k zaměstnání se Nejvyšší správní soud dosud ve své rozhodovací činnosti nezabýval. Platxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxst prodloužit, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let.Také podle tohoto ustanovení tedy situace na trhu práce není výslovně stanovena jako přexxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrodloužení platnosti povolení k zaměstnání. Ustanovení § 94 odst. 1 věty první zákona o zaměstnanosti však na rozdíl od znění § 92 odst. 1 téhož právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemůže být obsaditelnost ohlášeného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxoužení platnosti povolení k zaměstnání je totiž podle § 94 odst. 1 věty druhé zákona o zaměstnanosti cizinec oprávněn požádat příslušný úřad práce nejdxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxé pracovní místo ještě obsazeno cizincem, v důsledku čehož se nemůže jednat o ohlášené volné pracovní místo ve smyslu § 35 zákona o zaměstnanosti. Prodlxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa uchazeči o zaměstnání a jeho obsaditelnost není možné testovat stanovením doby, za níž bude nabízeno uchazečům o zaměstnání. Zákonodárce dále nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdloužit platnost povolení k zaměstnání, je-li to v důležitém zájmu cizince nebo jeho zaměstnavatele. Takové předpoklady pro prodloužení platnosti pxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxakotvilo vůbec žádné předpoklady pro prodloužení platnosti povolení k zaměstnání a v tomto směru ponechalo rozhodování na volném správním uvážení úřxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání by totiž neodpovídala nutnosti stanovení určitých zákonných podmínek pro zaměstnávání cizinců, která ostatně vyplývá již z existence sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx odst. 1 věty první zákona o zaměstnanosti nemůže přicházet v úvahu jiný výklad tohoto ustanovení než ten, že situace na trhu práce není toliko hlediskemx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxí takového rozhodnutí. Tento výklad ostatně zcela koresponduje s důvodovou zprávou k § 94 návrhu zákona o zaměstnanosti, kterou lze vyhledat na www.psxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí k zaměstnání je aktuální situace na trhu práce, tj. nedostatek volných pracovních sil na trhu práce v ČR.“ V nyní projednávané věci však jediný předpokxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí platnosti povolení k zaměstnání na nekvalifikovanou profesi pomocného dělníka v průmyslu (ve výrobě), kterou měl nadále vykonávat u družstva Stavexxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že ne každý z nich by byl schopen či ochoten danou práci vykonávat. Nicméně uvedených počet nekvalifikovaných uchazečů o zaměstnání u příslušného úřaxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxovních sil na trhu práce. Za této situace tedy bylo nutné učinit závěr, že s ohledem na nepříznivou situaci na trhu práce je nezbytné, aby na pracovní místx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvolení k zaměstnání stěžovateli stanovené v § 94 odst. 1 věty první zákona o zaměstnanosti.
Z listin předložených stěžovatelem v soudním řízení spráxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx družstva Staves.cz. Až dne 14. 12. 2009 povolil Úřad práce Brno-město zaměstnání pěti cizincům bez kvalifikace, kteří byli členy družstva Staves.cz. xxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xkutečností tedy vyplývá, že Úřad práce Brno-město při rozhodování o žádosti stěžovatele o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání postupoval stxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxoval ani neprodlužoval jejich platnost. Teprve až po vydání rozhodnutí o neprodloužení platnosti povolení k zaměstnání stěžovateli Úřad práce Brno-xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 30. 10. 2009, č. j. BMA-7155-2/2007-za, kterým Úřad práce Brno-město neprodloužil stěžovateli povolení k zaměstnání, lze usuzovat, že se situace xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xx xxx xxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxěstnání. S ohledem na takto zjevný dostatek volných pracovních sil je nutné důvodně pochybovat o tom, zda příslušná pracovní místa u družstva Staves.cx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxcméně s ohledem na to, že uvedená změna právní praxe Úřadu práce Brno-město při rozhodování o povoleních k zaměstnání a o prodloužení jejich platnosti nxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xx xkutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Proto je třeba mít za to, že v rozhodné době nemohl stěžovatel legitimně očxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxzinců i při zvýšené nezaměstnanosti, k němuž podle stěžovatele v současné době dochází, může vést k pochybnosti o zákonnosti postupu úřadu práce, nikoxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxtanovení:
§ 91 - náležitosti žádosti o povolení k zaměstnání, § 102 odst. 2 - povinnost zaměstnavatele vést evidence zaměstnanců ze zahraničí
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Projednáním vstupu cizinců na území ČR před uzavřením obchodní, popřípadě jxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxstění části občanů ČR, popř. EU, zejména uchazečů o zaměstnání, na práce, které český subjekt potřebuje, a vyhnout se nepříjemnostem spojeným s eventuxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxtnání český subjekt,
což ve většině případů situaci urychlí, a zároveň
z hlediska odpovědnosti za cizince po dobu pobytu
na našem území je vhodné
zaváxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxný aspekt je rovněž v zájmu tuzemského subjektu, neboť takto může lépe získat informace a záruky, že vyslaní cizinci jsou skutečně zaměstnanci zahranixxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcích tyto předpoklady.
K odst. 4
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxelem a českým subjektem pronájem pracovní síly (§ 14 odst. 2),
podmínkou pro udělení povolení k zaměstnání cizinci skutečnost, že zahraniční zaměstnaxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxjčování svých zaměstnanců uživateli. V souvislosti s termínem „pronájem pracovní síly“ v mezinárodním kontextu je nutno upozornit zároveň na souvisxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxhraničí je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za příjem zaměstnance nejméně 60 % z celkové úhrady.
Související ustanovení:
§ 14 odsxx x xxxxx xx x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxěstnavatele vést evidence zaměstnanců ze zahraničí
Související předpisy:
§ 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů
(Sezonní zaměstnaxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxvolení k zaměstnání musí krajská pobočka Úřadu práce i zde přihlížet k situaci na trhu práce.
(Povolení vydaná bez ohledu na situaci na trhu pxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnti) nemohou ohrozit tuzemský trh práce nebo jejichž zaměstnání je natolik specifické, že je vykonáváno pouze malým počtem osob (duchovní). Stávajícx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxo skupin
je sice vydáváno povolení k zaměstnání
a následně, s výjimkou písm. e) a f), i povolován pobyt,
ale
pro přijetí rozhodnutí
není zkoumána situaxx xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xíst uchazeči o zaměstnání.
Související ustanovení:
§ 102 odst. 2 - povinnost zaměstnavatele vést evidence zaměstnanců ze zahraničí
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 98
Okruh cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání nebo zelenou karxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxt na trendy na trhu práce i na mezinárodní a další souvislosti.
Cizinci uvedení v tomto ustanovení nepotřebují při vstupu na náš trh práce povolení k zaměxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxx xx x xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxoně. Za cizince s povoleným trvalým pobytem se považuje i cizinec, kterému bylo uděleno vízum za účelem dočasné ochrany podle zákona č. 221/2003 Sb., o dxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxvat si prostředky pro svoji obživu
za stejných podmínek jako občané ČR. Obdobným způsobem je však vhodné přistupovat i k cizincům s uděleným azylem, poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xen ti, kterým byl azyl udělen, zatímco žadatelé o azyl musí splnit obecné podmínky podle tohoto zákona, tj. povolení k zaměstnání a povolení k pobytu; žaxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxu práce [§ 97 písm. f)].
Vstřícný postoj je rovněž zaujímán k rodinným příslušníkům cizinců uvedených pod písm. a) a c), kteří sice sami podobné postavxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxstmi a právem.
K písm. b) a e)
Pokud se v tomto ustanovení mluví o „vzájemnosti“ na základě mezinárodních smluv, rozumí se tím
stejný přístup k cizincůx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxmného zaměstnávání podle písm. e) jsou poměrně běžné a jejich smyslem je zpravidla úprava výhodnější, než stanoví obecný režim. Přehled o smlouvách poxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxuva není aplikována.
K písm. d)
Výčet cizinců v tomto ustanovení je poměrně nesourodý, ale společné mají to, že výkon jejich zaměstnání na území ČR je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xusí být splněny současně.
K písm. f), g) a h)
Tito cizinci se zpravidla na našem území zdržují
jen krátce
a při činnostech, kdy zásah je
za mimořádných xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cizinců jsou podchyceny jiným způsobem (akreditace).
K písm. j), n) a o)
Výčet cizinců nepoxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxpravy na povolání ve školách a školských zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních a školských zařízení [písm. j)]. Zahrnuti jsou na straně druxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pak je zaručen výhodnější přístup na trh práce pro ty cizince, kteří vzhledem k předchozí době života a studia v naší zemi zde mají určité vazby a jejich inxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xxx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxtu s vazbou na jiný členský stát EU
. V praxi nejčastějšími případy budou pravděpodobně ty, kdy firma/zaměstnavatel z jiného členského státu EU koná na nxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxacovat [písm. k)].
K písm. r)
Navrhovaná změna je provedena v návaznosti na úpravy provedení v § 86.
Související ustanovení:
§ 87 - informační poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxce zaměstnanců ze zahraničí
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx k § 98 písm. c)]. Benevolentnější přístup by vedl k účelovému obcházení povolení k zaměstnání a ke zneužívání institutu azylu. Ustanovení řeší i obecné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx x xx x xxxxxxxy pro vydání povolení k zaměstnání, § 97 - povolení k zaměstnání bez ohledu na trh práce, § 98 - přístup na trh práce bez povolení k zaměstnání či zelené kaxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 100
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a vymezuje případy, kdy krajská pobočka Úřadu práce může povolení k zaměstnání odejmout.
Zánik povolení k zaměstnání se děje ze zákona, tj. nerozhodujx xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xaměstnavatele, jakmile přestane místo existovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xR vydává oprávnění k pobytu na základě vydaného povolení k zaměstnání, může se ovšem stát, že z nejrůznějších důvodů podle zákona o pobytu cizinců na úzexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxs informací mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a policií je upraven v pobytovém zákoně, přenos informací od policie směrem ke krajské pobočce Úřadu práxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxor s vydaným povolením k zaměstnání nastává tehdy, liší-li se druh vykonávané práce nebo místo výkonu práce od toho, co je uvedeno v povolení k zaměstnánx x xxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
(Správní poplatky)
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K § 101
Podle sazebníku, který je přílohou zákona o správních poplatcích, je v xxxxxxx x xxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xaměstnání částkou 250 Kč.
Podání žádosti je třeba učinit u úřadu práce místně příslušného podle výkonu práce; žádost by měla být opatřena kolkem v přísxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.5.2015.
K § 102
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxh cizincích zaměstnávaných či vykonávajících práci na území České republiky, jsou shromažďovány jak na krajských pobočkách Úřadu práce a na jejich záxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxní a vyhodnocování situace na trhu práce a pro účely kontroly. Pokud se týká zaměstnavatelů a jejich evidencí, forma, jakou by měly být evidence vedeny (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xy se neměly lišit od toho, co bylo hlášeno na krajskou pobočku Úřadu práce (§ 87).
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xodléhají ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů. Vzhledem k tomu, že se jedná o cizince, je řada údajů citlivými údaji, neboť citlivým údajem se rxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxoto podléhají režimu tohoto speciálního zákona. Jakékoliv poskytování údajů, které není anonymní nebo které nevyplývá ze zvláštního zákona, je třebx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxrávnění prokázal.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xzavřela se zahraničním zaměstnavatelem smlouvu, na jejímž základě byly na území České republiky vyslány osoby k plnění úkolů vyplývajících z této smlxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx nutno příslušné doklady uchovávat i nadále po dobu dalších 3 let po odchodu cizince pro případné dokládání oprávněnosti pobytu cizince. ZoZ sice zmiňuxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxů k tuzemskému zaměstnavateli či dobu výkonu práce pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě vyslání jejich zaměstnavatelem se sídlem v jiném členxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Související předpisy:
HLAVA IV
ZMOCNĚNÍ K PŘIJETÍ NÁRODNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xa volný pohyb pracovníků, kdy je možno odchýlit se od možnosti volného přístupu na trh práce členských zemí. S ohledem na harmonizaci našeho právního řáxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy členský stát Evropské unie úplně nebo částečně pozastaví uplatňování čl. 1 až 6 nařízení EHS č. 1612/68. Tuto komplikovanou právní úpravu není nuxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze strany ČR, a to buď jako reciproční reakce na zavedení přechodného období ze strany členského státu, nebo jako samostatné zavedení přechodného obdoxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxžnost ČR upravit přechodné období je dán smlouvou o přistoupení, faktický obsah odchýlení se od volného pohybu pracovníků je ale předem nejasný a závisx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé období je možno používat jen na nezbytnou dobu a v minimálním nezbytném rozsahu, základní podmínkou proto je i rychlost, se kterou se přechodné období xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxibilní nástroj, kterým je možno přechodné období pro volný pohyb pracovníků jako prostředek k regulaci přístupu na český trh práce použít.
Souvisexxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx
(Definice a nástroje)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxstnanosti je
rovnováha mezi nabídkou a poptávkou
po pracovní síle na trhu práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí a zejména Úřad práce mají pro napxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xejména zaměstnavateli a obcemi.
V souvislosti s přijetím zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízen Úřad práxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxx. 2
Výčet jedxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxdrobně upraven v § 114 ZOZ.
Zákon č. 347/2010 Sb. byl zrušen nálezem Ústavního soudu č. 80/2011 Sb., a to uplynutím dne 31. 12. 2011. Poskytování překlexxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovení:
x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K odst. 1
Toto ustanovení určuje další souxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnanosti je
poradenství
. Může být prováděno přímo specialisty Úřadu práce nebo zabezpečováno externími odborníky (viz odst. 2). Smyslem poradenstvx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxivní politiky zaměstnanosti tak, aby se zvýšila uplatnitelnost těchto osob na trhu práce ve vhodném zaměstnání.
xxxxxxx xxx xxxxx
kompetence
pro zabezpečování poradenství z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinnosxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxch pracovní rehabilitaci a ve zřizování chráněných pracovních míst.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx naopak není poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech (viz § 78).
Tento příspěvxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxový, tzn. že je při splnění zákonných podmínek
poskytován bez ohledu na situaci na trhu práce.
K odst. 1 písm. c)
Sdíleným zprostředkováním zaměstnánx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx
K odst. 1 písm. d)
xílené programy (viz § 120) slouží
k řešení obdobné situace na trhu práce
v několika sousedících správních obvodech krajských poboček Úřadu práce nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxx x
Poradenství může krajská pobočka Úřadu práce zabezpečovat i
za pomoci jiných specializovaných subjektů,
jakx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxh poraden. Na základě dohody s odbornými zařízeními
hradí Úřad práce náklady s touto činností spojené.
Důvodem pro změnu
kompetence
pro zabezpečování poradenství bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízen Úřxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
K odst. 3 písm. a)
Účastníky dohody jsou Úřad práce a odborné zařízení, které bude poradenskou činnost provádět. Identifikačními údaji se rozumí údaxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx
Důvodem pro změnu
kompetence
k uzavření dohoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky.
K odst. 3 písm. b)
Obsah poradenství
je v dohodě sjednáván podle toho,
pro koho bude tato činnost vykonávána.
V případě žáků a studxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodného zaměstnání nebo pro volbu rekvalifikace apod.
Rozsah poradenství
vyplývá z toho,
jaká poradenská činnost
(viz § 21 prováděcí vyhlášky)
xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxůsobilosti pro výkon určitého povolání je menší než rozsah poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání, které spočívá v posouzení zdravotnxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xinnosti a
způsob jejího provedení.
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxo volbu povolání), posuzováním osobnostních předpokladů a
bilanční diagnostikou
(například u poradenství pro volbu rekvalifikace) nebo poradensxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxství jsou upraveny v § 22 prováděcí vyhlášky.
K odst. 3 písm. d)
Poradenská činnost musí být provedena ve sjednaném termínu tak, aby její výsledek mohx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxt,
hradí úřad práce náklady s touto činností spojené.
Výčet nákladů, které Úřad práce může hradit, je uveden v § 23 prováděcí vyhlášky. Jedná se zejména x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xpecializovaného zařízení apod. Součástí nákladů spojených s poradenskou činností může být i přiměřený zisk, nejvýše však do výše 15 % vynaložených náxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxbu účasti na poradenství.
Kromě okruhu nákladů hrazených Úřadem práce se v dohodě sjednává i termín a způsob jejich úhrady. Náklady jsou hrazeny po prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jedná o velký rozsah poradenské činnosti, může být v dohodě dojednáno poskytnutí zálohy.
K odst. 3 písm. f)
Toto ustanovení zajišťuje návratnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxhodě se stanoví lhůta pro jejich vrácení. O smyslu tohoto ustanovení je však možno, stejně tak jako o smyslu ustanovení § 70 písm. i), § 73 odst. 1 písm. i) a x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxní. Pokud se v průběhu platnosti dohody o provedení poradenské činnosti změní některé ujednání tak, že by změna měla vliv na výši nákladů na poradenskou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxžely, by tedy nemělo dojít.
K odst. 3 písm. g)
Dohodu mezi Úřadem práce a odborným zařízením je možno vypovědět, zejména proto, že poradenská činnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxděcí vyhláškou, ve které jsou charakteristika jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xx xx xxx
Důvodem pro zmxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx x. 2011 zřízen Úřad práce České republiky.
Související ustanovení:
§ 5 písxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, § 120 - cílené programy k řešení zaměstnanosti
Související předpisy:
x x xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x06
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxe nemusí být všechny nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, které upravuje ZoZ, účinné. Je proto třeba hledat a zkoušet nové nástroje, ktxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ustanovení dává Úřadu práce možnost se souhlasem Ministerstva práce a sociálních věcí nové nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti ověřoxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
Důvodem pro xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízen Úřad práce České republiky.
Související předpisy:
§ 1 zákona o Úřadu práce
(Financovánxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xozpočtu, z nichž lze přispívat i na ověřování nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti xxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxky zaměstnanosti z prostředků z evropských fondů, konkrétně se jedná o operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.
K odst. 2
Příspěvky na nástroxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s těmito prostředky proto není možné, aby byly příspěvky na různé nástroje nebo opatření poskytovány na stejný účel. Ve stejné souvislosti není umožněxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxx xxxxxxxx x xxatření
Související předpisy:
HLAVA II
REKVALIFIKACE
(Definice a obecné podmínky pro provxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxo ustanovení
definuje pojem rekvalifikace
tak, aby po jejím absolvování měla fyzická osoba lepší uplatnění na trhu práce. Nejedná se tedy jen o
získánx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xebo
obnovování
kvalifikace, které je potřebné zejména pro osoby vracející se na trh práce po určité době (například ženy po mateřské nebo rodičovské dxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxx uplatnění na trhu práce hledá osoba se základním vzděláním.
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxcké osoby. K tomu může sloužit poradenství (viz § 105 odst. 1) pro volbu rekvalifikace (viz § 21 odst. 2 prováděcí vyhlášky).
K odst. 2
Rekvalifikaci mxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx která mají
akreditovaný vzdělávací program podle odst. 3.
Mohou sem patřit nejen právnické nebo fyzické osoby, které se zabývají vzdělávací činnostxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxrá mají
akreditovaný vzdělávací program podle zvláštního právního předpisu.
Sem patří zejména zdravotnická zařízení, která mají akreditovaný vzdxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro sociální pracovníky.
K odst. 2 písm. c)
Rekvalifikaci mohou provádět i
školy v rámci oboru vzdělání,
který mají zapsaný v rejstříku škol a školsxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou
zařízení, která zajišťují vzdělávání podle zvláštních předpisů,
zejména v oblasti technické. Jedná se o vzdělávací programy vztahující se napxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxreditace vzdělávacímu programu
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jednou z podmínek pro udělení akreditace je soulad vzdělávacího prxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxo Ministerstva práce a sociálních věcí.
K odst. 4
Akreditace
vzdělávacího programu může být Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
odejmxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxtelnost absolventů rekvalifikace prováděné v rámci vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Platnost osvědčení vydávaných ostatními rekvalifikačními zařízeními [viz odst. 2 písm. b) až d)] je upravena příslušnými právními předpisy.
K odsxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xradí náklady s rekvalifikací spojené.
xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxce
k uzavření dohody o rekvalifikaci s rekvalifikačním zařízením a k úhradě nákladů s ní spojených z úřadů práce na Úřad práce ČR bylo přijetí zákona č. 7xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx minimálně následující náležitosti.
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxad práce a rekvalifikační zařízení. Identifikačními údaji se rozumí údaje, které smluvní partnery jednoznačně určují [viz § 5 písm. a)].
K odst. 7 písxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx, které jsou na trhu práce potřeba. V dohodě je proto třeba specifikovat, na jakou pracovní činnost je bude rekvalifikační zařízení připravovat.
K odsxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxvalifikace požadováno splnění určitých kvalifikačních požadavků. Úřad práce je pak při výběru vhodných uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxladů rekvalifikace,
které rekvalifikačnímu zařízení hradí úřad práce [viz písm. g)].
K odst. 7 písm. e)
Sjednání místa a způsobu provedení rekvalxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxž také na vznik nutných nákladů uchazeče o zaměstnání, které mu v souvislosti s rekvalifikací mohou vzniknout (viz § 109 odst. 1 ZoZ a § 3 vyhlášky o rekvalxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxdně jedná s uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání při sjednávání dohod o rekvalifikaci (viz § 109 odst. 1).
Způsob ověřování výsledků vzdělxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxkačním zařízením. Obvykle se jedná o složení závěrečné zkoušky z teoretické a praktické části rekvalifikace. Úřad práce si může účast svého zástupce nx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xáklady rekvalifikace.
Výčet nákladů, které Úřad práce může hradit, je uveden v § 2 vyhlášky o rekvalifikaci. Jedná se zejména o přímé náklady (mzdy zamxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxkační nebo vzdělávací zařízení, náklady na potřebnou výbavu účastníků rekvalifikace do výše 2 000 Kč apod. Součástí nákladů rekvalifikace může být i pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxch úhrady. Náklady jsou obvykle hrazeny po provedení rekvalifikace bezhotovostním převodem na účet odborného zařízení vedený u peněžního ústavu. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xekvalifikační zařízení se v dohodě zavazuje uzavřít
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků rekvalifikace,
které se sjednává na dobu účxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x rekvalifikaci].
K odst. 7 písm. i)
Toto ustanovení zajišťuje návratnost poskytnutých finančních prostředků v případě, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxedky v případě, že mu byly jeho zaviněním poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, však lze, stejně tak jako o smyslu ustanovení § 70 odst. xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxikačního zařízení jako službu a platí ji až po jejím provedení. Pokud se v průběhu platnosti dohody o provedení rekvalifikace změní některé ujednání taxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxředků neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, by v těchto případech nemělo dojít.
K odst. 7 písm. j)
Dohodu mezi Úřadem práce a rekvalifikačním zxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxsterstvem školství, mládeže a tělovýchovy bylo novelizováno zákonem č. 382/2008 Sb., příslušná vyhláška o akreditaci vzdělávacích programů nabyla xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxvěrečnou zkouškou a náležitosti osvědčení o rekvalifikaci.
Související ustanovení:
§ 5 písm. a) - identifikační údaje, § 105 odst. 1 - poradensxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxoláních, - zákon o sociálních službách, - školský zákon, - vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, - vyhláška č. 77/1965 Sb.x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, - § 21 odst. 2 prováděcí vyhlášky, - § 2 a 3 vyhlášky o rekvxxxxxxxxx
x x xxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K odst. 1
Krajské pobočky Úřadu práce zajišťují rekvalifikaci nejen pro uchazeče o zaměstnání, axx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxní nástup do nového zaměstnání, aniž by byli vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Náklady rekvalifikace uchazeče o zaměstnání i zájemce o zaměstxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx úhradu nákladů spojených s rekvalifikací (viz § 3 vyhlášky o rekvalifikaci).
xxxxxx příslušnost
krajské pobočky Úřadu práce je zde stanovena odlišně od 8a odst. 2 ZoZ. Neřídí se místem, ve kterém je zaměstnávání vykonáváno, ale
bydlišxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx x x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxní nebo se zájemcem o zaměstnání, k úhradě nákladů rekvalifikace a k zabezpečování rekvalifikace z úřadů práce na Úřad práce ČR bylo přijetí zákona č. 73xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxifikace prováděna.
K odst. 2 písm. a)
Účastníky dohody o rekvalifikaci jsou Úřad práce a uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Identifikaxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxstníka rekvalifikace vhodná
a je výsledkem výběru prováděného v rámci poradenství (viz § 21 odst. 2 prováděcí vyhlášky). Správný výběr je důležitý, pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxho důvodu vykonávána. Význam má i z hlediska hospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, protože potom nedochází k jejich neúčelnému vynaxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání, v programech zaměřených k získání konkrétních pracovních dovedností
apod. (viz § 1 vyhlášxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxnni plnit studijní a výcvikové povinnosti stanovené rekvalifikačním zařízením. Neplnění těchto povinností má zejména pro uchazeče o zaměstnání podxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx konání rekvalifikace je důležité především z důvodu dopravní dosažitelnosti a rovněž také z důvodu možného vzniku nákladů uchazeče o zaměstnání spojxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, může být poskytnut příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Ty jsou vyjmenovány v § 3 vyhlášky o rekvalifikaci. Poxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxní pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení. V dohodě se sjednávají podmínky, za kterých bude příspěvek poskytnuxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxx xx xx uváděn v dohodě uzavírané mezi Úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Obvykle se jedná o složení závěrečné zkoušky z teoretixxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxch důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci. V těchto případech se uchxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe rekvalifikaci v jednom kurzu pouze pro jednoho uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, stanoví se v dohodě druhy nákladů, které bude povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxad práce České republiky, hradí náklady rekvalifikace Úřad práce, je uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání povinen v uvedených případech uhrxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxí závazek uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání vůči Úřadu práce. Jedná se o povinnost uhradit Úřadu práce poměrnou část nákladů rekvalifikaxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xesplnění těchto podmínek může spočívat zejména v důvodech pro vyřazení z evidence (§ 30 odst. 1 a 2 ZoZ), o kterém je vždy rozhodováno s určitým časovým odxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxí nebo zájemcem o zaměstnání je možno vypovědět, zejména proto, že tyto osoby nenastoupí na rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve staxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxvádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností. Úřad práce může dohodu vypovědět na návrh rekvalifikačního zařízení, jxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxdu prokázaných nutných nákladů spojených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxedu hospodaření s veřejnými prostředky rozlišit
významnost jednotlivých podmínek,
za kterých je příspěvek poskytován. Podle významnosti podmínex xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxx2 text tohoto ustanovení zjednodušen, aniž by došlo k věcné změně.
I nadále proto platí, že dojde-li k porušení rozpočtové kázně nesplněním významných podmíxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxtových pravidlech]. V případě ujednání o poskytnutí příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací v dohodě o rekvalifikxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xávěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností.
Při nesplnění méně významných podmínek dohody činí odvod za porušení rozpočxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xutných nákladů spojených s rekvalifikací patří mezi tyto podmínky například dodržování předpisů a řádů rekvalifikačního zařízení při výuce a všech axxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rekvalifikace v účasti na rekvalifikaci.
V dohodě mohou být uvedeny i další podmínky, jejichž nedodržení není považováno za porušxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rekvalifikace v účasti na rekvalifikaci to může být nedodržení lhůty 8 kalendářních dnů.
Dojde-li k porušení podmínek, které je považovánx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
K odst. 4
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx x) a § 146 odst. 2] ve lhůtě stanovené úřadem práce.
K odst. 5
Zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu bylo realizováno vyhláškou o rekvalifxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x
x x xx xx
xxxxxxx xxo změnu
kompetence
k úhradě nákladů rekvalifikace a nákladů s ní spojených bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od 1. 4. 2011 zřízex xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxudu, ostatně v několika jiných věcech, v nichž nyní projednává či dříve projednával kasační stížnosti stěžovatele, stěžovateli osvobození od soudníxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxx012). Ovšem předmětem sdělení žalovaného napadeného žalobou, a tedy posuzovaného v aktuálním soudním řízení, je pouze oznámení toho, že žalovaný neuxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxmci uspokojení práva na vzdělání, ale jako opatření státní politiky zaměstnanosti. Rekvalifikační kurz také není plněním ze strany státu, které by byxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxtiky soudně přezkoumatelného rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s. S podrobnější argumentací, proč napadené sdělení nemá charakter soudně přezkoumatelnxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx ze strany žalovaného nemohlo jednat o nezákonný zásah do práv stěžovatele např. arbitrárním přístupem. Stěžovatel však od žalovaného získal v průběhx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxkační kurz (obchodní zástupce), který více odpovídá potřebám trhu práce. Nejvyšší správní soud tedy nepovažoval za nutné, aby stěžovatele poučoval o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které stěžovatel v tomto řízení učinil, tedy Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že sdělení žalovaného o tom, že nezařadil stěžovatxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxních poplatků, neboť by jeho kasační stížnosti (stejně jako žaloba) byla zjevně neúspěšná.“
(NSS č. j.: 6 Ads 133/2012 - 57)
Související ustanovxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30 odst. 1 a 2 - vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, § 108 odst. 3 - akreditace vzdělávacího programu, § 108 odst. 6 - hrazení nákladů rekvalifikxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 14 odst. 3 písm. k) a 44a odst. 4 písm. a) a c) zákona o rozpočtových pravidlech, - § 176 zákoníku práce, - § 3 vyhlášky č. 429/xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxskytování cestovních náhrad, - § 1 až 3 vyhlášky o rekvalifikaci, - § 21 odst. 2 prováděcí vyhlášky
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxe uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání samostatně si zvolit, na jakou profesi chtějí být rekvalifikováni a v jakém rekvalifikačním zařízeníx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxrových řízení uzavřeny dohody o rekvalifikaci. Vybrané rekvalifikační zařízení však musí splňovat podmínky stanovené v § 108 odst. 2 ZoZ.
K odst. 2
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má své bydliště.
K odst. 3
Krajská pobočka Úřadu práce posoudí vhodnost zvolené rekvalifikace, a to ze dvou hlexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx uchazeč nebo zájemce o zaměstnání s podporou Úřadu práce rekvalifikoval na profesi, jejíž výkon by pro něj nebyl z hlediska jeho zdravotního stavu vhodxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxmce o zaměstnání od Úřadu práce potvrzení o tom, že v případě úspěšného ukončení rekvalifikace Úřad práce její cenu rekvalifikačnímu zařízení zaplatíx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxe cena rekvalifikace Úřadem práce zaplacena. Rovněž tak toto potvrzení je důležité pro rekvalifikační zařízení, které v takovém případě nebude požadxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxifikaci, jejíž cenu po úspěšném ukončení hradí Úřad práce, mají pouze uchazeči nebo zájemci o zaměstnání, je v tomto odstavci jednoznačně uvedeno, že hxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účastník rekvalifikace přestane být v průběhu rekvalifikace veden v těchto evidencích a rekvalifikaci úspěšně ukončí, uhradí Úřad práce jen poměrnox xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxi nedokončí. V takovém případě Úřad práce zaplatí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace nebo její poměrnou část, přestože rekvalifikace nebxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxvení není patrné, kdo má tento doklad Úřadu práce doložit, zda uchazeč o zaměstnání nebo rekvalifikační zařízení. Ve vztahu k uchazeči o zaměstnání zde xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, neboť ukončení rekvalifikace takovou skutečností není.
Je však v zájmu rekvalifikačního zxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxní bude mít povinnost se po ukončení rekvalifikace dostavit na krajskou pobočku Úřadu práce, aby mu mohlo být zprostředkováváno zaměstnání, může být dxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči krajské pobočce Úřadu práce má i zde své opodstatnění, přestože se nejedná o rekvalifikaci zabezpečovanou Úřadem práce. Informace o tom, že uchazxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxě ukončena. Úřad práce proto může finanční prostředky rezervované na zaplacení rekvalifikačního kurzu, operativně použít na jinou aktivitu v rámci axxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání nabídnuto krajskou pobočkou Úřadu práce vhodné zaměstnání odpovídající nově získané kvalifikaci a tato nabídkx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxt.
Tímto opatřením se zabraňuje tomu, aby finanční prostředky vynaložené státem na zvýšení uplatnitelnosti fyzické osoby na trhu práce byly vynakxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xrčité skutečnosti, které mu v nástupu do nového zaměstnání brání a které jsou zároveň podle § 5 písm. c) ZoZ považovány za vážné důvody. V takovém případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xoto ustanovení stanovuje maximální částku, která může být v průběhu 3 let od prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci Úřadem práce za jednu nebo více rxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxvýšení nad stanovený limit zaplatil sám.
V souvislosti s tím, že do cen rekvalifikačních kurzů se zákonitě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxch nákladů pevnými částkami.
Související ustanovení:
§ 5 písm. b) - bydliště, § 5 písm. c) - vážné důvody, § 22 - zájemce o zaměstnání, § 25 - uchazeč o xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2015.
K odst. 1
Rekvalifikaci může zabezpečovat v zájmu dalšího pracovního uplatxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxar zaměstnavatele nebo jeho vlastní vzdělávací zařízení, pokud má vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xákladě dohody plně nebo částečně hradit Úřad práce.
Dohoda mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce
však může být uzavřena jedině tehdy, pokud
rekvalifxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí, nemohou být náklady rekvalifikace úřadem práce hrazeny, protože
podle § 230 zákoníku práce
je účast zaměstnanců na těchto aktivitách považována zx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxl dohodu s rekvalifikačním zařízením. Toto ustanovení však rovněž umožňuje
uzavření jediné dohody, jejímiž účastníky jsou Úřad práce, zaměstnavatex x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxáce hradí plně nebo částečně náklady rekvalifikace, byly poukazovány přímo rekvalifikačnímu zařízení.
xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxavatelem, případně s rekvalifikačním zařízením, a k úhradě nákladů rekvalifikace zaměstnanců a nákladů s ní spojených z úřadů práce na Úřad práce ČR byxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxů
musí být písemná a musí obsahovat minimálně následující náležitosti, které zejména určují podmínky, za kterých bude rekvalifikace prováděna.
K odst. 2 písm. a)
Účastníky dohody o rekvalifikaci zaměstnanců jsou Úřad práce a zaměstnavatel, případně i rekvalifxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxcovní činnost musí odpovídat
dalšímu pracovnímu uplatnění
zaměstnanců zaměstnavatele, ať už k němu dojde
přímo u zaměstnavatele nebo se jedná o rekvxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxhu práce.
K odst. 2 písm. c)
Rekvalifikaci zaměstnanců provádí rekvalifikační zařízení
v akreditovaném vzdělávacím programu
(viz § 108 odst. 3), xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxodných zaměstnanců těmito požadavky vázán.
K odst. 2 písm. d)
Většina rekvalifikačních kurzů se skládá z teoretické a praktické části. Sjednání jexxxx xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x)].
K odst. 2 písm. e)
Způsob rekvalifikace vyplývá z toho, na jakou pracovní činnost je rekvalifikace zaměřena. Může se jednat o
vzdělávání ve vzdělxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Stanovení doby konání rekvalifikace v dohodě je důležitou informací pro zaměstnavatele, neboť po tuto dobu zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci pxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxace vzdělávacího programu (viz § 108 odst. 3) a podle ní je uváděn v dohodě uzavírané mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem, případně rekvalifikačním zařxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přímo rekvalifikačnímu zařízení,
které rekvalifikaci zaměstnanců provádí,
hradí Úřad práce plně nebo částečně náklady rekvalifikace.
Výčet nákxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxení, materiál), náklady na dílčí části rekvalifikace, které pro rekvalifikační zařízení zajišťuje jiné rekvalifikační nebo vzdělávací zařízení, nxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxe 15 % vynaložených nákladů. Ten se však za náklady rekvalifikace nepovažuje v případě, že je rekvalifikace zajišťována ve vlastním rekvalifikačním zxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxeny po provedení rekvalifikace bezhotovostním převodem na účet zaměstnavatele nebo přímo rekvalifikačního zařízení, vedený u peněžního ústavu.
K xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu byly finanční prostředky jeho zaviněním poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely. V dohodě sx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxtí finančních prostředků neprávem nebo ve vyšší částce než náležely docházet.
K odst. 2 písm. i)
Dohodu mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem, případxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx 3
Rekvalifikace zaměstnanců se uskutečňuje na základě
písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Musí v ní být uvedeny identifikační údxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxzením, musí dohoda obsahovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxikace a způsobu ověření získaných znalostí a dovedností.
K odst. 4
Zaměstnanci
, který se účastní rekvalifikace spočívající v získání, zvýšení nebx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxu se rekvalifikace uskutečňuje jen tehdy, pokud je to nezbytné.
K odst. 5
Toto ustanovení vyjmenovává případy, kdy se
o rekvalifikaci zaměstnanců nxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx