Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

455/1991 Sb. Živnostenský zákon: Praktický komentář
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkonem č. 111/2018 Sb.)
doc. JUDr.
Eva
Horzinková,
Ph.D.
JUDr.
Václav
Urban
Změna: 171/2018 Sb.
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVExx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xegislativní zkratka pro označení určité výseče podnikání, kterou živnostenský zákon v § 1 označuje jako "živnostenské podnikání" (viz blíže § 2) a v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxti (živnostenské oprávnění). Zákon pak upravuje v nezbytném rozsahu i kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených tímto zákonem a ukládání správnxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxa veřejných zájmů (tzv. vztahy vertikální povahy). Tento charakter zákona podtrhuje zejména § 60a až 60d platného znění živnostenského zákona, upraxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvy vyplývá, že předpisy živnostenského zákona mají v zásadě
kogentní
charakter.
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Občanský zákoník (zxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Ve smyslu § 420 obč. zák. jsou vymezeny charakteristické rysy podnikatelské činnosti (výdělečná a soustavná činnost za účelem zisku, vykonáxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxí do obchodního rejstříku stanoví jiný zákon (srov. zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).
Živností přirozxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxtenského zákona].
II. Samostatnost a soustavnost
Z požadavku soustavnosti nutno vyvodit, že živností obecně nemůže být činnost jednorázová nebx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxónně. Podle okolností lze hodnotit jako soustavnou činnost i jednání samo o sobě jednorázové, dochází-li k jeho opakování (např. vánoční prodej ryb by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx namístě považovat za soustavnou takovou činnost, která vyžaduje k provedení delší doby (např. převzetí stavby objektu, dodávky technologické linky xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxného provozování) živnostenské činnosti. Právě samostatností se podnikatelská činnost, a tedy také živnost, nejvíce odlišuje od činnosti zaměstnaxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xle že také samostatně o své činnosti rozhoduje a sama (byť tak případně činí prostřednictvím odpovědného zástupce nebo vedoucích pracovníků, které usxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxvislém ("podřízeném") postavení, zejména činnost, která je vykonávána pro jedinou osobu, která určuje a řídí podstatné složky jejího provádění (znáxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxcovněprávního vztahu a vztahu např. subdodavatelského. Při posuzování nutno vzít v úvahu řadu kritérií, jako obvyklý způsob provozování činnosti (nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zda je činnost opřena o zvláštní předpis (např. § 5 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) apod.
III. Provozování vlastním jménem a na vlastní oxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x x xxxx x xxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxl nesmí mít víc obchodních firem. Podnikatelé, kteří nemají obchodní firmu, činí jednotlivé úkony svým vlastním jménem a příjmením nebo názvem (názevx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby a obsahovat označení její právní formy. Nesmí být klamavý a může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah (srov. § 132 a x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjadřuje podnikatelské riziko (riziko podnikatelského rozhodování): podnikatel - ať fyzická či právnická osoba - odpovídá za své závazky celým svým mxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxozování živnosti
Pokud jde o účel provozování živnosti, jímž je dosažení zisku, není rozhodující, pro jaké účely bude zisk použit. Není rovněž rozhoxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xodnikatelská činnost byla v souladu s jejich stanovami. Provozování této tzv. doplňkové podnikatelské činnosti spolků podléhá živnostenskému zákoxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxgativní vymezení živnosti
Činnosti vykonávané na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů jsou zejména čixxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, jsou však z působnosti živnostenského zákona vyloučeny. Konečně živností nejsou činnosti, které nexxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxichž podřízení živnostenskému zákonu by bylo nevhodné vzhledem k jejich povaze, jednak činnosti, které pro svůj význam vyžadují zvláštní, zpravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxamátorů, která rovněž nepodléhá režimu živnostenského zákona.
II. Činnosti ze živnostenského zákona vyloučené
Ustanovení odstavce 1 písm. a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx postupně dále zmenšuje. Jednalo se o činnosti v oblasti filmu, hospodaření a nakládání s lihem, tabákový monopol a poštovní služby. U všech uvedených čxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx je upraveno zákonem o lihu č. 61/1997 Sb., zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a příslušnými vyhláškami Ministerstva financí a Ministerstvx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxnými styčnými body s různými oblastmi živnostenského podnikání. Pokud jde o činnost hudebních skupin a kapel, tato činnost se plně řídí ustanovením auxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxediska živnostenského zákona je tato činnost živností volnou ohlašovací. V oblasti kultury existuje i řada dalších volných živností. Za živnost volxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxou zábavu, agentážní činnost, organizování přednáškové činnosti a další. Uvedené činnosti lze subsumovat pod přílohu č. 5 živnostenského zákona, ktxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxět ve smyslu § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na základě povolení Ministerstva kultury. Ministerstvo může v odůvodněných příxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxo pedagogických úkolů, muzeím nebo jiným organizacím, popř. fyzickým osobám, pokud mají pro odborné provádění archeologických výzkumů odborné předxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii a 2 roky odborné praxe.
III. Dalxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxch zákonů.
K odstavci 2 písm. a) je třeba poznamenat, že činnost zdravotnických pracovníků je z působnosti živnostenského zákona vyloučena [srovx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních]. Naproti tomu vázanou žixxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxtavci 2 písm. c) nutno poznamenat, že v současné době pro advokáty platí zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a podle § 57 odst. 2 tohoto zákona se komerční pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxna zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů. Exekutory jmenuje a odvolává na návrh Exekutorské komoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxze na tzv. soudní znalce a tlumočníky působící podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (podávání posudků a tlumočení sloužící potřebám řxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxedena (uvažuje se však o takové úpravě v návaznosti na profesní kvalifikaci). Činnost překladatelů, pokud nejde o překlad chráněný autorským právem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx třeba poznamenat, že vyloučenou činností je i činnost rozhodců při rozhodování majetkových sporů. Jmenovaná činnost je upravena zákonem č. 216/1994 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxlší dobu, nebo
ad xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, není živností též činnost autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů ve výstavběx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxvaných inspektorů je svobodným povoláním vykonávaným podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Autorizovxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
IV. Činnosti vyloučené na základě zvláštních zákonů
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxváním se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 246/2013 Sb., o státním fondu kolektivního investování. Z § 3 písm. a) dále vyplývá, že provádění přexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxat platební služby a vydávat elektronické peníze mohou pouze subjekty uvedené ve jmenovaném zákoně, které získají povolení k činnosti od České národnx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxch ve výše uvedeném zákoně. K § 3 odst. 3 písm. a) je také třeba uvést, že činnost akreditovaných osob, zavedená zákonem č. 171/2018 Sb.., kterým se mění něxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti živnostenského zákona. V důsledku přijetí zákona č. 171/2018 Sb. byla z činností, jež nejsou živnostmi, naopak vypuštěna činnost samostaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx 3 písm. b) nutno upozornit na nález Ústavního soudu č. 136/1997 Sb., ze dne 4. června 1997 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxerka. Z nálezu lze vyvodit, že je nutno rozlišovat hrací přístroje výherní a digitální, světelné a hrací automaty nevýherní (podléhající živnostenskxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Všechny uvedené činnosti mohou být vyxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxtenského zákona je možno rozumět provozování zemědělské výroby, rostlinné a živočišné (vč. např. provozování závlahových zařízení, zahradnictví x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a na vodních plochách (zemědělská a lesní prvovýroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodejexx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v živnosti obchodní nebo výrobní (jde vesměs o živnosti řemeslné nebo volné, tedy o živnosti, kde je na živnostenské oprávnění nárok). Provozování pilx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxtní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami komukoliv. Do zemědělské výroby nepatří výcvik zvířat pro účely služební, zábavné axxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xlemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Je-li tudíž tento chov provozován fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxvat znaky § 2 živnostenského zákona, půjde o volnou živnost, event. o živnost vázanou - drezúra zvířat nebo obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovyx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxsobem, se při tomto způsobu chovu stávají hospodářskými zvířaty a konečně živností není činnost fyzické osoby, která provozuje zemědělskou výrobu a jx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx, že též fyzické osoby, které jsou na základě odst. 3 písm. f) z působnosti živnostenského zákona vyňaty, jsou podle § 2 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiena, zákaz diskriminace a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpravuje zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Fyzicxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxgistrace Českému telekomunikačnímu úřadu.
Z ustanovení odstavce 3 písm. j) nyní vyplývá, že výzkum, výroba a distribuce humánních a veterinárnícx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxví upravuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Ve smyslu uvedeného zákona se státním zkušebnictvím rozumí soubor činností usxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je zabezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení shody s požadavky technických předpisů.
K odstavci 3 písm. n) je třeba poznamenaxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxují dodržování právních předpisů z oblasti pracovního práva a bezpečnosti práce.
Z ustanovení odstavce 3 písm. z) lze říci, že vyhledávat a těžit nexxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x58/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů. Osvědčení o odboxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xětí mohou vykonávat fyzické nebo právnické osoby, které mají k této činnosti pověření ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíx
x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx registrovanou církví nebo náboženskou společností. Podmínky zřízení a provozování veřejného a neveřejného pohřebiště stanoví zákon č. 256/2001 Sbxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxkých osob při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu stanoví zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxlogickými agens a toxiny vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve smyslu zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxat zoologickou zahradu je možné pouze na základě licence udělené Ministerstvem životního prostředí ve smyslu zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách proxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xe činnost archivů se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Archivnictví je obor lidské činnosti zaměxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxvce 3 písm. af) lze dodat, že poskytování sociálních služeb je možné na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Formy a podmínky poskytovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. příslušného ministerstva, které je zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb.
Z odstavce 3 písm. ag) lze dále dovodit, že činnost autorizovxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxo vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Podmínky pro udělení autorizace pro fyzické i právnické osoby xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx, že pronajímat nemovitosti může každý, kdo je jejich vlastníkem, aniž potřebuje živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Podmínky pronájmu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx x x xxxx
x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh služeb se řídí zvláštním zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a činnost těchto osob je vyloučena ze živnostenského zákona.
K odst. 3 písxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
K xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů. V současné době je možné provozovat poštovní služby a zahraniční poštovní služby pouze na základě oznámení podnikání Českému telekomunikačnxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxy oprávněné provozovat živnost
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
I. Fyzické osoby - podnikatelé
Živnostenskému zákonu podléhají jak fyxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx s čl. 13 Ústavy a čl. 26 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) - nárok na živnostenské oprávnění pro každého, kdo splní předepxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxkterizovat potřebou zvýšené ochrany života, zdraví a majetku, minimalizací jednostranných rizik i potřebou zvláštní spolehlivosti (důvěry), jež vxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců státní správy a územní samosprávy ve funkcích stanovených zákonem, příslušníků bezpečnostních sborů a příslušníků ozbrojených sil. Přxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxla již právně upravena celou řadou zvláštních předpisů, obecně pak pro zaměstnance státních orgánů platným zněním zákoníku práce. Pokud jde o veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. zákazu, odpovídají plně osoby, jichž se takové omezení nebo zákaz týká. Živnostenský zákon živnostenskému úřadu neukládá povinnost zjišťovat, zdx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxinen se věcí zabývat, nevydal by živnostenské oprávnění a upozornil by příslušný orgán, vůči kterému je ohlašovatel nebo žadatel v pracovním nebo služxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxou vždy zájmy řádného a nestranného výkonu služebních povinností či veřejných funkcí.
Připouští se rovněž odchylná úprava pro cizince (čl. 26 odstx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xouvislosti též mezinárodní smlouvy, zejména úmluvy o podpoře a ochraně investic.
Subjektem živnostenského podnikání může být jak fyzická, tak prxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x § 18 a § 19 obč. zák. (srov. odraz těchto ustanovení v § 6 popř. § 13 živnostenského zákona), u právnických osob z § 20 odst. 1 a odst. 2 obč. zák. (srov. oxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x x x x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxiní živnostenský zákon mezi nimi také rozdíl ani z hlediska právní formy. Z živnostenskoprávního hlediska mohou tedy provozovat živnost jak právnicxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxsti je jiný.
Právnickými osobami jsou ve smyslu občanského zákoníku organizované útvary, o kterých zákon stanoví, že mají právní osobnost nebo jexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.
Ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních kxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxt a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvem jsou družstvo a evropská družstevní společnost.
Způsob zápisu a náležitosti, které zde musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxňaty státní podniky založené ministerstvy (zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku), spolky nebo ústavy. Spolky nebo ústavy mohou vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ani rozpočtové a příspěvkové organizace, pokud provozují činnost, která je živností.
Subjektem oprávněným provozovat živnost mohou být i právnixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxtavy a organizace, spolky apod.
Jejich hospodářská činnost se řídí živnostenským zákonem, pokud odpovídá kritériím živnostenského zákona (souxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xmysl dosahovat zisku. Tento předpoklad nebude dán, provozuje-li například nemocnice prádelnu výlučně pro svou potřebu nebo průmyslový podnik ve své xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxost.
Podobně má-li bytový podnik údržbářskou četu, pomocí které pouze obstarává opravy, k nimž je povinen (§ 2247 obč. zák.), popř. které je oprávněx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nájemce (§ 2265 obč. zák.) nebo pokud bude provádět tyto opravy pro třetí osoby, půjde o živnost.
Podnikatelskou činnost, a tudíž i živnost, mohou prxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
V rozsahu vymezeném zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, mohou podnikat rovněž církve a náboženské společnosti (jsou vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtrované církve a náboženské společnosti. Podnikání a jiná výdělečná činnost církve a náboženské společnosti mohou být pouze její doplňkovou výdělečxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxkého zákoníku jsou nadace a nadační fondy zahrnuty mezi tzv.
fundace
. Není obecně zakázáno podnikat, nicméně nemůže se jednat o hlavní činnost nadacex xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxě sloužit výdělečným cílům svých zřizovatelů, sponzorů nebo správců.
Spolky a ústavy mohou podnikat, pokud se nebude jednat o jejich hlavní předměx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podnikat. Mohou však podle § 17 odst. 3 téhož zákona založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založenx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x)
publikační a propagační činnost,
c)
pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx dále vytváří prostor pro provozování živnosti zahraničními osobami, jimiž se rozumí fyzické i právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem mimo území Českx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdech vyhovět ustanovením zápisu do veřejného rejstříku.
Pokud jde o podnikání zahraničních osob (§ 5 odst. 2), mohou na území České republiky podnixxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxo odštěpný závod zapsán v obchodním rejstříku.
Povinnost zápisu do obchodního rejstříku se nevztahuje na fyzické osoby s bydlištěm v některém z člexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xákoně vztahující se na občany členských států EU, se vztahuje i na občany států tvořících Evropský hospodářský prostor a občany Švýcarské konfederacex xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdobě pobývajícího rezidenta.
Zahraniční osobou se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo právnická osoba se sídlem mimo území České rexxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx fyzické osoby je významný zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Jmenovaný zákon rozeznává pobyt pxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxto povolení je zahraniční osoba xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxu osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu.
Občané členských států EU, EHP a Švýcarské koxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxládání dokladů
Platná právní úprava dále stanoví režim předkládání dokladů prokazujících určité skutečnosti při ohlášení živnosti nebo žádosti o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx skutečnosti, musí být tyto doklady opatřeny překladem do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost poxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxké unie, Evropského hospodářského prostoru a občany Švýcarské konfederace, kteří mohou předkládat neformální překlad. Předpokladem ovšem je, že ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxylantů
Za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako osoby české mohou živnost provozovat osoby, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana ve smxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xzylanta, jsou postaveny naroveň občanům ČR s bydlištěm na území ČR (srov. § 5 odst. 6 živnostenského zákona). Doplňková ochrana se pak poskytuje cizincxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xebezpečí vážné újmy. Nebezpečí vážné újmy je definováno výše uvedeným zákonem.
Všeobecné podmínky provozování živnosti
Právní stav koxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Požadavek věku 18 let a způsobilost k právním úkonům je shrnut obecným termínem "plná svéprávnost", který zahrnuje obě výše uvedené podmínky.
Ve sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxého může soud přiznat plnou svéprávnost, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce a nezletilý dosáhl věku 16 let. Soud dále posuzuje, zda nezletilý je schoxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxné požadavky jsou kladeny na právnickou osobu, u níž ovšem všeobecné podmínky podle odstavce 1 musí splňovat její odpovědný zástupce (§ 11, pokud musí bxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plné svéprávnosti samo o sobě ještě nepostačuje. Odborné způsobilosti zde dosáhne podnikatel zpravidla ve věku 20 let, popřípadě i později.
Podmíxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí).
II. Bezúhonnost
Bezúhonnost je pro účely živnostenského zákona konstruována především ve vztahu k předmětu podnikání s ohledem na ochranu pxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxuje v souvislosti s pravomocným odsouzením za trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním nebo s předmětem podnikání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxnávání odborných kvalifikací. Překážky bezúhonnosti podle § 6 odst. 2 trvají, dokud trest není zahlazen (§ 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxž znamená, že podnikatel již nemusí výpis při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi předkládat. Tento závěr se ovšem týká jenom české fyzické osoby nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xezúhonnost obdobnými doklady vydanými státem, jehož je občanem nebo podle místa posledního pobytu. Odpovídající doklady jsou doklady, které jsou obxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxým soudním nebo správním orgánem státu, jehož je fyzická osoba občanem nebo vydaným orgánem státu, na jehož území se tato osoba v poslední době zdržovalxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxem nebo orgánem státu posledního pobytu fyzické osoby.
Uvedený doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud splňuje osobx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxfederace.
Jedná-li se o fyzickou osobu z tzv. třetí země, prokazuje bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným státexx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xlenského státu EU, tj. čestné prohlášení, které učinila před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo ze státu jejího posledního pobytu.
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutí nestačí pro posouzení bezúhonnosti podnikatele, má živnostenský úřad možnost nahlédnout do části trestního spisu, který obsahuje
relevantní
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxba, která ohlašuje živnost nebo žádá o koncesi.
Zvláštní podmínky provozování živnosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
I. Odxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxzanou či koncesovanou, a vztahují se převážně na odbornou způsobilost; u některých koncesovaných živností též osobních vlastností, morální a profesxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe dodržovat při provozování živnosti zvláštní právní předpisy upravující výkon některých činností (srov. § 31 odst. 19 živnostenského zákona). Ohlexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxlost na základě změny právní úpravy živnostenského zákona nebo v důsledku zvláštních právních předpisů až po vzniku konkrétního živnostenského oprxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx pro danou živnost ustanovena jako odpovědný zástupce. Jiných požadavků na odbornou způsobilost se toto ustanovení netýká.
Občané xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxtenský zákon přímo uvádí jednotlivé požadavky na odbornou kvalifikaci. Těmito doklady mohou uvedené osoby prokázat odbornou kvalifikaci přímo živxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxaných a koncesovaných živností, jestliže tato skutečnost vyplývá z přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona.
II. Bezpečnost a ochrana zdraví
Ve smxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xedná o předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na základě provedené kontroly lze vydat kontrolní protokol, který prokazuje, žx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxoškoleni k předmětným předpisům, které musí splňovat podmínky dané zákonem.
III. Praxe
Praxe je chápána jako výkon odborných činností náležejícxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnostxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Pouze v případě, že podnikatel prokazuje vzdělání v příbuzném oboru, musí doložit jednoroční praxi. Náhradním dokladem pro řemeslné živnosti ve smysxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedených v jednotlivých přílohách živnostenského zákona. Zpravidla tehdy, když podnikatel svou odbornou způsobilost prokazuje osvědčením o rekvalxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxsobilost u vybraných živností
U vybraných živností vyplývá splnění odborné způsobilosti k jejich výkonu přímo z přílohy č. 5 živnostenského zákonax xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xdraví nebo jiných hodnot (např. masérské služby, kosmetické služby), výkon činnosti jen osobami odborně způsobilými. Současně živnostenský zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe také povinen dodržovat povinnosti určené zákonem č. 365/2000 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxje následující živnosti:
-
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy,
-
Průvodcovská činnost horská,
-
Vodní záchranářská služba,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxita lidské kůže,
-
Masérské, rekondiční a regenerační služby,
-
Provozování solárií,
-
Kosmetické služby,
-
Pedikúra, manikúra,
x
xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi
Překážky provozování živnosti jsou skutečnosti, jejichž vznik má za následek omezení práva podnikat nebo získat a mít živnostenské oprávnění. V sxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti mají dopad na právo osoby podnikat podle živnostenského zákona, ale také mají vliv na možnost být členem statutárního orgánu právnické osoby, být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxstenského zákona).
Překážky provozování živnosti navazují na úpravu obsaženou v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenčxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxzení probíhá. Tyto skutečnosti pak živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku. Informace o insolvenčním řízení získávají živnostenskx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx. 1 písm. a) insolvenčního zákona. O úpadku dlužníka rozhodne insolvenční soud podle § 136 insolvenčního zákona a rozhodnutí se doručuje také orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxetek fyzické nebo právnické osoby nekončí provozování závodu. Toto provozování bude ukončeno jen tehdy, dojde-li k prodeji závodu podle uvedeného záxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxní provozování závodu insolvenční správce může se souhlasem soudu učinit opatření potřebná k zajištění dalšího provozování závodu (např. ustanovenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxí podstaty. Občanský zákoník používá místo pojmu "podnik" pojem "obchodní závod", a proto je třeba z těchto ustanovení vycházet.
II. Konkurs
Odpxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxi nebo v žádosti o koncesi uvést, zda u něj existuje překážka provozování živnosti ve smyslu § 8 odst. 1 a odst. 2 živnostenského zákona. Živnostenský úřxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provozování živnosti, nemá živnostenský úřad povinnost tuto skutečnost zjišťovat a zkoumat. Pokud se ovšem o překážce dozví, je povinen k ní přihlížexx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvenční správce.
Živnost nemůže provozovat také fyzická ani právnická osoba, jestliže soud rozhodne o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx insolvenčního soudu a trvá po dobu 3 let od právní moci tohoto rozhodnutí. Živnostenský úřad může uvedenou překážku na žádost podnikatele prominout s oxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xodnikání vyvolávají nedůvěru v jeho podnikatelské schopnosti a v jeho úvěruschopnost. Proto jsou považovány za překážku provozování živnosti. Jde vxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xživnostenský úřad) překážky posoudil a po zvážení všech okolností je případně prominul. V případě zamítnutí žádosti dlužníka o prominutí některé z uvxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxsu z jiného důvodu, než je uvedeno výše, překážka provozování živnosti odpadne v okamžiku, kdy dojde k právní moci rozhodnutí, kterým se konkurs ruší.
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xřípadě je ustanoven předběžný insolvenční správce. Podnikatel pak může činit úkony související se vznikem, změnou nebo zánikem živnostenského opráxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxvou podstatou a výkon práva a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisejí s majetkovou podstatou (např. zajišťuje provoz dlužníkova xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x průběhu insolvenčního řízení může podnikatel obecně ohlásit živnost nebo požádat o koncesi nebo činit jiné úkony v souvislosti se změnou nebo zrušeníx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx dovodit, že insolvenční správce sám ohlásí živnost. Pokud vznikne povinnost např. ohlásit živnostenskému úřadu určité změny, může toto oznámení takx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx činnost měla směřovat k tomuto poslání. Je pak otázkou, jak posuzovat zrušení živnostenského oprávnění, které je dispozičním právem podnikatele, a lxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxvený v trestním nebo správním řízení, a to po dobu, kdy tento zákaz trvá. To má význam i v tom směru, aby se předešlo maření účelu tohoto zákona, k němuž by moxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxto trestu zakazuje výkon určitého povolání nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení (§ 73 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku). xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxna č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, nebo podle dalších zákonů. Názory na otázku, v jaké šíři může být zákaz činnosti uložen, se různí.
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxnnosti v rámci volné živnosti podnikatel může provozovat.
O existenci překážky se dozví živnostenský úřad z rozhodnutí soudu, kterým byl uložen trxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzování živnosti prokazuje právnická osoba výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si živnostenský úřad vyžádá elektronicky, a to jak při ohlášení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xivnostenskému úřadu doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) živnostenského zákona. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
V. Závažné porušení povxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxostenské oprávnění proto, že závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené rozhodnutím o udělení
koncese
, živnostenským zákonem nebo zvláštnímx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to v době, kdy došlo k závažnému porušenx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění) prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo možno vyžadovat, aby porušení poxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž statutárním orgánem byla právnická nebo fyzická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3.
Překážka provxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxtárního orgánu právnické osoby. Podmínkou je, že této osobě bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle citovaného § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxánu prokáže živnostenskému úřadu, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránil porušení povinnosti, která vedla ke zrušení žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xzápisy z jednání, korespondence o trestním oznámení, zápisy z jednání statutárního orgánu apod.).
VI. Omezení živnostenského oprávnění
Podnikxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxgánu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění) může ohlásit živnost nebo požádat o koncesi v oboru nebo příbuzném oboru až po uplynuxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xřípad, že to stanoví zvláštní právní předpis. Pokud např. živnostenský úřad zruší podnikateli v silniční motorové dopravě provozované prostřednictxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxho zástupce živnostenským úřadem, neprokázání splnění podmínky usazení atd.), pak se na tohoto podnikatele nevztahuje § 8 odst. 7 živnostenského zákxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxostenského oprávnění.
Jestliže živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění proto, že podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 rokyx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxnosti ohlašovací a koncesované. U ohlašovacích živností oprávnění provozovat živnost vznikne ohlášením, splňuje-li žadatel všeobecné podmínky a pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxm stanovených podmínek právo provozovat živnost, aniž by v okamžiku, kdy tak činí, byl vydán výpis ze živnostenského rejstříku. Na případy zneužití toxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxím.
Naproti tomu u koncesovaných živností, u nichž se vyžaduje zvláštní odborná způsobilost (§ 27 odst. 1 živnostenského zákona), smí žadatel provxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
Živnostenské oprávnění
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
I. Vznik živnostenského oprávnění
Vznik živnostenského oprávnění závixx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe tedy ztotožňovat s výpisem ze živnostenského rejstříku, který má především legitimační poslání. Výpis ze živnostenského rejstříku je veřejnou lisxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxí úprava § 47 živnostenského zákona). Ukáže-li se, že ohlášení nebylo řádné a jeho nedostatky nebyly odstraněny, živnostenské oprávnění nevznikne a vxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxovací rozhodnutí, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo (§ 47 odst. 6 živnostenského zákona) nebo (u zahraničních osob a těch subjektů, jejixxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxnského zákona).
Živnostenské oprávnění u živnosti koncesované se naproti tomu konstituuje udělením státního povolení (
koncese
), respektive jaxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxch korporacích, na těsné propojení obou zákonů. Vznik obchodní společnosti je vázán na zápis do obchodního rejstříku, který je možný - jde-li o činnostx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xodnikání zapsána do obchodního rejstříku. Na druhé straně živnostenské oprávnění - přesto, že výpis ze živnostenského rejstříku je vydán již předtím x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xápisu do obchodního rejstříku.
U některých právnických osob, které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku (rozpočtové organizacxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxí ohlašovacích výpisem ze živnostenského rejstříku a do doby, než bude výpis vydán, doručeným stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodnutím o udělení
koncese
. Výpis ze živnostenského rejstříku obsahuje údaje týkající se jedné nebo několika živností. S ohledem na právní úpravu může xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxké prostřednictvím tzv. kontaktních míst veřejné správy, když zaplatí příslušný správní poplatek. Jedná se o místa vymezená zákonem č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rozsahu a za podmínek stanovených jinými právními předpisy prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktními místy veřxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
e)
zastupitelské úřxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxšení živnosti nebo žádosti o koncesi se platí správní poplatek ve výši 1 000 Kč, musí osoba, která využije možnosti kontaktního místa, současně zaplatix x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxna vydá některým subjektům výpis ze živnostenského rejstříku před zápisem do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku. Výpisem živnostenský úřax xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxeré jsou oprávněny podat zápis do obchodního rejstříku české právnické osoby. U veřejné obchodní společnosti mohou podat návrh na zápis do obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u akciové společnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xrokazuje u obchodních společností společenskou smlouvou, u společností o jediné osobě zakladatelskou listinou a u družstev notářským zápisem o ustaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xbsahuje přesně stanovené údaje.
III. Zápis do obchodního rejstříku
Z § 10 odst. 5 živnostenského zákona vyplývá, že vznik živnostenského oprávnxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrávnických a fyzických osob. Jedná se o české právnické osoby a některé zahraniční osoby. Bude-li právnická nebo zahraniční osoba již do obchodního nexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxs do obchodního nebo obdobného rejstříku se musí podat v zákonné lhůtě. Lhůta pro podání návrhu začíná běžet dnem doručení výpisu ze živnostenského rejxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxik živnostenského oprávnění.
Ve smyslu § 3 odst. 3 zák. o veř. rejstřících rejstříkový soud nejpozději do pěti pracovních dní od provedení zápisu oxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí správce základního registru osob nebo živnostenský úřad.
Případy, kdy může být živnostenské oprávnění vykonáváno jinou osobou - viz § 13 a § 14 žixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxou formu společnosti, popř. dochází k jiným změnám právnické osoby. Srov. zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxo skutečnost podnikateli. Identifikační číslo provozovny přidělí živnostenský úřad, pokud již číslo nebylo přiděleno.
Provozování žixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxípadech, kdy odbornou nebo jinou zvláštní způsobilost stanovenou právními předpisy nemá podnikatel - jednotlivec, nebo kdy jde o podnikání právnickx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xtyřech živnostenských podnicích. Z povahy věci vyplývá, že odpovědným zástupcem může být pouze fyzická osoba, nemůže vykonávat členství v dozorčí raxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zároveň umožňuje ustanovit odpovědného zástupce fakultativně.
Vzhledem k důležitosti funkce, kterou odpovědný zástupce při provozování živnxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxdá fyzická osoba, která vyhovuje podmínkám § 6 a § 7 živnostenského zákona; zákon pouze stanoví neslučitelnost členství v dozorčí radě, popř. jiném koxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxka provozování živnosti ve smyslu § 8 živnostenského zákona. Obecně nemůže být do funkce odpovědného zástupce v oboru nebo příbuzném oboru ustanoven txxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxského zákona, jiných právních předpisů nebo podmínek stanovených rozhodnutím o udělení
koncese
). Takováto osoba nemůže zastávat funkci odpovědnéhx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xivnostenské oprávnění z důvodů, že neprovozovala živnost déle než 4 roky.
Funkce odpovědného zástupce nemůže být vykonávána formálně; tomu brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xedle pracovněprávního vztahu může být i vztahem smluvním založeným na základě občanského zákoníku.
II. Rozsah účasti odpovědného zástupce
Poslxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxvědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž potřebný rozsah účasti se bude posuzovat podle okolností jednoxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxh. Ze zákona nelze nikterak dovodit, že by odpovědný zástupce odpovídal za provoz podniku jako celku; tato odpovědnost zůstává na podnikateli. Lze pouxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxt odpovědného zástupce
Fyzická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce pouze v případě, že provozuje živnost, u které se požaduje splnění zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe jen tehdy, nehodlá-li provozovat živnost osobně; odpovědný zástupce v tomto případě musí splňovat podmínky podle § 6 živnostenského zákona.
Funxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xsoby, může plnit společník veřejné obchodní společnosti,
komplementář
komanditní společnosti, jednatel společnosti s ručením omezeným, člen přexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxěstnanec podniku apod.
IV. Vznik a zánik funkce odpovědného zástupce
U živnosti ohlašovací může činnost odpovědného zástupce být vykonávaná dnex xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v tomto případě vydává rozhodnutí. Při ukončení činnosti odpovědným zástupcem musí být prokázáno, že byl o tom podnikatel předem informován ze strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědným zástupcem živnostenskému úřadu nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení.
Odpovědný zástupce mxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxmoval podnikatele. V takových případech pak výkon funkce odpovědného zástupce končí dnem po doručení oznámení živnostenskému úřadu. Oznámení odpovxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci nebo nesplňuje podmínky provozování živnosti, je na podnikateli, aby to neprodleně (do 15 dnů) oznámil živnostenskému úřadu a ustanovil nebo pxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxní provozování živnosti. Podmínky pozastavení provozování živnosti upravuje § 58 živnostenského zákona. Důvodem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xůže sám požádat o přerušení provozování živnosti za podmínek stanovených § 31 odst. 11 živnostenského zákona. Tuto skutečnost musí podnikatel oznámix xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnění, je zcela na zvážení podnikatele. Podnikatel rozhoduje o ustanovení odpovědného zástupce v tomto případě fakultativně.
V. Provozování živxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxi, může podnikatel provozovat živnost bez odpovědného zástupce pouze dočasně, a pokud to umožňuje zvláštní zákon. Tato skutečnost se pak zapíše do živxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxného zákona dopravní úřad vyzve podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, jehož odpovědný zástupce přestal vykonávat svoji funkcx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání poxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxiční dopravu bez odpovědného zástupce. Tato skutečnost se zapíše do živnostenského rejstříku, kdy živnost je dočasně provozována bez odpovědného záxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxlé osoby
Po úmrtí podnikatele (fyzické osoby) mohou pokračovat v živnosti další v zákoně uvedené osoby. Osobám, které jsou oprávněny pokračovat v prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xdaje podle § 45 a § 50 živnostenského zákona a doložit doklady prokazující splnění podmínek pro provozování živnosti. Pro oznámení v pokračování živxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxvnostenského rejstříku.
Všechny xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu odpovědného zástupce, popř. požádat o souhlas s jejím ustanovením, pokud se jedná o živnost koncesovanou. Osoba, která musí mít pobyt na území České rxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Nemá-li nikdo z nich zájem o pokračování v živnosti ani po přechodné období, ani trvale, živnxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxvé ze zákona, dědicové ze závěti, pozůstalý manžel nebo partner, když prokáží, že nabyli majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti a sdxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxosti pokračovat.
Současně s oznámením musí uvedené osoby ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi živnostenskému úřadu. Právo pokračovat v proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxdnutím živnostenského úřadu, že živnostenské oprávnění nevzniklo nebo zastavením řízení u
koncese
nebo zamítnutím žádosti o koncesi.
Na žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx oprávněné pokračovat v živnosti
Zůstavitel ve smyslu § 1553 obč. zák. může stanovit, kdo bude vykonavatelem jeho závěti nebo může určit správce pozxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní v provozování živnosti po zemřelém živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Jmenované osoby mohou také oznámit živnostensxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xvedené osoby nepokračují v živnosti, živnost zanikne, pokud nebude v živnosti pokračovat správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu ve lhůtě 1 měsíce od úmrtí podnikatele. Odpovědného zástupce musí také neprodleně ustanovit, pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxné živnostenským zákonem.
Zřízení svěřenského fondu upravuje § 1448 až 1456 obč. zák. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xaždý svéprávný člověk, popř. právnická osoba, pokud tak stanoví zákon. Svěřenský fond může být zřízen bezúplatně i za úplatu a může jej zřídit kdokolivx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxel zakladatel vzdát správy svého majetku ještě za svého života. Přestává-li majetek vložený do svěřenského fondu být ve vlastnictví svěřitele, nemůžx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxva)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Právní nástupce právnické osoby
V živnosti mohou po určitou dobu pokračovat právnické osoby se živxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu, a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Nástupce zaniklé společnosti nebo družstva musí písemxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxy do 15 dnů ode dne zániku předchůdce a vzniku nastupujícího subjektu. Právo pokračovat v provozování živnosti zaniklé společnosti (družstva) má právxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxění nevzniklo. Jestliže nedojde k oznámení pokračování v živnosti právního nástupce zaniklé společnosti nebo družstva, pak živnostenské oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxečností a družstev upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
Provozovny
Právní stav komentáře je xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jde tedy o jakýkoliv prostor sloužící nějaké činnosti, jež je součástí provozování živnosti.
Za provozovnu se považuje i stánek, pojízdné prodejnx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxvozovny podle stavebního zákona; na druhé straně oznámení o zřízení provozovny nebo o zahájení činnosti v provozovně nenahrazuje schválení podle staxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxdnikatel má možnost vykonávat živnost v provozovnách na základě již vydaného živnostenského oprávnění za předpokladu, že zahájení a ukončení činnosxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxo k objektům nebo místnostem, kde se provozovna nachází, je podnikatel povinen prokázat na žádost živnostenského úřadu (právní důvod).
Odpovědnoxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodle zvláštních právních předpisů. Živnostenský úřad se může kdykoliv na místě přesvědčit o tom, zda provozovna odpovídá jmenovaným požadavkům.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxzovnách v noční době je omezen ve smyslu zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době. Uvedený zákon sxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxoží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Česká obchodní inspekce může uložit pokutu ve výši 50 000 Kč.
Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží a poskytování služeb je podnikatel povxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe nevztahuje na mobilní provozovny a automaty.
Při prodeji zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem je podnikatel povinen na žádost živxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx způsobem neprodávalo zboží osobám nezletilým.
III. Označení provozovny
Označení provozovny je v zákoně taxativně uvedeno. Upřesňuje se označexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxo skutečnost podnikateli. Identifikační číslo provozovny přidělí živnostenský úřad, pokud již číslo nebylo přiděleno.
Zákon určuje označení prxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxikatele. Zákon současně určuje, jak musí být označena provozovna určená k prodeji zboží a poskytování služeb. Při nedodržení těchto povinností může pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxo zákona.
(Tržní řád)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
I. Podmínky stánkového prodeje
Účelem právní úpravy je zkvalitnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxtřeby nežádoucí stav.
Obec může v souladu s potřebami praxe v tržním řádu upravit stánkový prodej i sortiment prodávaného zboží a zároveň stanovit, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxh řádů patří do přenesené působnosti obcí, je tedy výkonem státní správy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem (živnostenský zákon). Při výkonu přenxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxrávy (§ 61 obecního zřízení). Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec vydávat nařízení ve věcech patřících do přenesené působnosti, v danéx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xbec může v tržním řádu stanovit jednotlivé modality (např. stanoviště pojízdné prodejny, regulovat dobu prodeje, sortiment prodávaného zboží, povixxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxravovat pouze prodej zboží a poskytování služeb, na které se vztahuje živnostenský zákon. Nemůže tudíž upravovat činnosti taxativně vyjmenované v § 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxných léčiv. Konečně je nutné mít na zřeteli, že jakoukoliv činnost, která je živností, lze na tržišti vykonávat jen na základě živnostenského oprávněnxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxalitativního odstínění ("tržnice" na rozdíl od obchodního domu). Tržní řád upravuje i bližší podmínky pro poskytování služeb.
ČÁST DRUHÁ
DRxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxriem členění ohlašovacích živností je požadovaná odborná způsobilost. U ohlašovacích živností řemeslných a vázaných se odborná způsobilost vyžaduxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského zákona) stanovena § 21 a § 22. Seznam řemeslných živností je obsažen v příloze č. 1 živnostenského zákona členěné podle způsobu, jímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxna přímo touto přílohou (s odkazem na příslušný zvláštní právní předpis) nebo je vázána na doklad vydávaný určitým k tomu příslušným zvláštním orgánemx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Příloha č. 1: řemeslné živnosti
V příloze č. 1 živnostenského zákona jsou taxativně vymezeny všechny řxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxované přílohy.
Jedná se o živnosti ohlašovací, kdy oprávnění provozovat řemeslnou živnost vznikne, jakmile osoba ohlásí příslušnou živnost a souxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pro živnosti řemeslné se odborná způsobilost prokazuje zejména výučním listem v příslušném oboru nebo jiným dokladem o ukončení vzdělání na střední xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxnáziu s předměty odborné výuky. Dále se odborná způsobilost prokazuje diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského stxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxm o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Uznávání se týká pouze dokladů zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxsterstvo průmyslu a obchodu. Doklad o uznání odborné kvalifikace vydaný uznávacím orgánem příslušný živnostenský úřad dále nezkoumá.
Podle § 21 oxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxborné kvalifikace, přičemž tyto doklady jsou v § 21 odst. 2 živnostenského zákona uvedeny odkazem na příslušná ustanovení zákona o odborné kvalifikaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxěrnici 2005/36/ES je možno doložit kvalifikaci přímo doklady získanými v jiném státě EU ve smyslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
Všechny výše jmxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo studium v příbuzném oboru a jednoroční praxe nebo doklad o vykonání šestileté praxe v oboru.
Náhradním dokladem může být i osvědčení o rekvalifxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxěstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, a doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru.
Živnostenský zákon v § 7 odst. 4 definujex xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxonávající samostatné odborné práce nebo činnost osoby, která bezprostředně odpovídá za řízení činnosti.
Pro účely živnostenského zákona se v obxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo oboru při rozhodování o konkrétní živnosti pak bude věcí příslušného živnostenského úřadu, který má možnost vyžádat si k posouzení stanovisko ústřexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učiliště.
Odborná způsobilost
(Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Odborná způxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxvností se prokazuje různým způsobem. Především se dokládá dosažením určitého vzdělání v příslušné oblasti, resp. určité kvalifikace. Další možnostx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxce, je Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež při svém rozhodování postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadem o uznání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání je v daném případě pravomocné rozhodnutí uvedeného ústředního správního úřadxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
Občané členských států Evropské unie a občané České republiky mohou, kxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxmému posouzení též doklady získané nebo uznané v jiném státě Evropské unie v návaznosti na přílohu č. IV směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalixxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xřetelem k § xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzděxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxě výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo inxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xtátě původu, nebo
3.
po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxho nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
b)
u živností vedenxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxně výdělečná činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo ixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xtátě původu,
2.
po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
3.
pod dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osobx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x.
po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxkém státě původu,
c)
u živností uvedených v příloze č. 1 části C lze odbornou způsobilost se zřetelem k § 21 odst. 2 prokazovat těmito způsoby:
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
2.
po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím posxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
3.
po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
4.
po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracoxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu.
Stejné možnosti jako občaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(Náhradní doklady)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Náhradní doklady prokazující odbornou způsobilost
Odbornou způsobilosx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxu. K definici praxe v oboru srov. § 7 odst. 4.
Jednotlivé způsoby náhradních dokladů vymezuje zákon taxativně. Jedním ze způsobů je doklad o vykonání xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xivnosti
Živnosti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxch provozování je odborná způsobilost stanovená jednak přílohou č. 2 živnostenského zákona a jednak upravená zvláštními právními předpisy.
Odbxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxčů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, a dokladem o vykonání příslušné praxe v oboru. Současně je možné u jednotlivých žixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Občan ČR a příslušníci členských států EU mohou prokázat odbornou kvalifikaci postupem stanoveným zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxnými v jiném státě EU podle § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
Obsahové náplně vázaných živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxvnosti vázané
Odborná způsobilost pro vázané živnosti vyplývá přímo z přílohy č. 2 živnostenského zákona nebo ze zvláštních zákonů uvedených v příxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxostoru a Švýcarské konfederace) mohou využít režim zvláštní úpravy uvedený v odstavci 2. Jde o možnost prokázat odbornou způsobilost též dokladem o uzxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdy získanými v jiném státě Evropské unie přímo živnostenskému úřadu je živnostenským zákonem systémově řešena v § 7 odst. 5.
Díl 3
Živnost volná
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnění je splnění všeobecných podmínek provozování živnosti podle živnostenského zákona. Ohlašovatel takové živnosti nemusí sice prokazovat odbornxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vlastní činnosti (tj. jde-li o požadavky stanovené pro její faktický výkon, nikoliv pro ohlášení živnosti), je podnikatel povinen takové podmínky spxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxaveny přílohami č. 1 až 3 živnostenského zákona. Uvedené obory činnosti, spadající do volné živnosti, jsou stanoveny přílohou č. 4 citovaného zákona.
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxosti
Živnosti koncesované jsou ty vybrané činnosti, jejichž provozování si vyžaduje státní souhlas podle zvláštního právního předpisu. Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xinnosti, jejichž regulace z hlediska veřejného zájmu je stále aktuální.
V příloze č. 3 jsou tak uvedeny mezi živnosti koncesované ty činnosti, kterx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x podmínek provozování koncesovaných živností je odborná způsobilost, kterou vedle podnikatele prokazuje i odpovědný zástupce, statutární orgán nexx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxiky mohou odbornou způsobilost pro koncesované živnosti prokázat též ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace (srov. § 27 odst. 2 živnostenskéxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisů, např. v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, nebo ve smyslu § x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxvnostenského zákona může živnostenský úřad uložit nebo měnit podmínky provozování koncesované živnosti pouze na základě živnostenského zákona nxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxnu, který vydával závazné stanovisko k udělení
koncese
, do jehož působnosti patří odvětví, ve kterém se konkrétní koncesovaná živnost vykonává.
Pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxvení živnostenského zákona, upravující podmínky výkonu některých koncesovaných živností.
V obou případech půjde o změnu již pravomocného rozhoxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxikateli jiné podmínky omezující jeho podnikatelskou činnost (např. vymezit provozování živnosti územím nebo udělit koncesi na určitou dobu - mimo zaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxečném rozsahu, nebude se při takovéto změně na žádost podnikatele jednat o změnu podmínek ve smyslu § 27 odst. 3.
Žadateli o koncesi se ukládá i povinnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x žádosti o koncesi vyjadřuje.
Obecně lze k živnostem koncesovaným ještě dodat, že i na ně se vztahuje § 31 odst. 19 živnostenského zákona, podle kteréxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxvozování živnosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Podmínky provozování koncese
U živností koncesovaných se odkazuje na přílohu č. 3 žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozdíly týkajícími se živností koncesovaných). Odborná způsobilost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xnie a občané České republiky (a vzhledem k § 70 živnostenského zákona i občané Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace) mohou využxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxcím orgánem (Ministerstvo průmyslu a obchodu).
Možnost přistoupit k uložení podmínek provozování
koncese
nebo k jejich změně lze uplatnit v rozhxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx jejich stanovování je povinen vždy vycházet z živnostenského zákona nebo zvláštních právních předpisů (tak, aby jeho rozhodnutí mělo vždy legitimnx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.12.2018.
Rozsah živnostenského oprávnění
Při stanovení rozsahu živnostenského oprávnění je nutno vycházet z příslušného názvu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx x x § 42 až 44 části třetí živnostenského zákona.
Vázanost vymezení rozsahu živnostenského oprávnění na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvlášxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxje zákonodárce rozhodnutí v této věci živnostenskému úřadu. Jde tedy o výlučné rozhodnutí živnostenského úřadu, k němuž ovšem uvedený orgán přistupuxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxého zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu vyplývá z existence smluvního vztahu mezi oběma subjekty.
Povinnost podnikatele prokáxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxvodu, určitým způsobem navazuje na povinnost podnikatele obsaženou v § 17 odst. 3 prokázat na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání prxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxr i v případech ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi [§ 46 odst. 1 písm. f), odst. 2 písm. f) a g), § 50 odst. 2].
Nesplnění této povinnosti uvedené v § xx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxu orgánu byly k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb, se podle dikce zákona xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xakmile byla živnostenským úřadem zahájena živnostenská kontrola podle příslušných ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu. Vzhledem k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
Povinnost kontrolované osoby předložit kontrolnímu orgánu originály dokladů potřebných ke kontrole vyplývá obecně z oprávnění kontrolních pracovxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgánu součinnost podle uvedeného zákona.
II. Další povinnosti podnikatele
Povinnosti obsažené v odstavcích 4 až 7 spočívají v povinnosti podnikaxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxpu či přijetí do zástavy účastníky a předmět smluvního vztahu, a to ještě před uzavřením takového vztahu. Zákon dále uvádí, co se pro jeho účely rozumí idxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxbu stanovenou zákonem. Smluvní vztah nelze uzavřít, nepodrobí-li se jeho účastník požadované identifikaci.
Podnikatel musí mít evidenci vedenox x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu a v níž se použité zboží nebo zboží bez dokladů nabytí xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu evidenci v konkrétní provozovně, je zřejmé, že porušení dané povinnosti ze strany podnikatele zakládá okamžité důvody k jeho sankčnímu postihu.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo poskytování služeb spotřebitelům zodpovídá před živnostenským úřadem (tj. i z hlediska možného sankčního postihu) výlučně podnikatel, nikolix xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxho je zřejmé, že předmětem živnostenské kontroly zaměřené na splnění této povinnosti nejsou přímo zaměstnanci podnikatele, nýbrž podnikatel, jeho pxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xalších osob uvedených v odstavci 10 prokázat totožnost je možné patrně vztáhnout i na osoby neoprávněně podnikající podle živnostenského zákona. Vzhxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxly, požadavek na prokázání totožnosti může být uplatněn v zásadě při jakémkoli jednání těchto osob před živnostenským úřadem.
Dojde-li k přerušenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxké oprávnění podnikatele omezeno na určitou dobu, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání uvedeného oprávnění.
III. Další povinnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxkazníka (uvedenou povinnost podnikatele nelze ovšem zaměňovat s povinností podnikatele evidovat veškeré doklady vyplývající ze zvláštních právníxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxinnosti podnikatele předložit potřebné doklady může být vyžadováno i mimo rámec výkonu živnostenské kontroly).
Adresou pro vypořádání závazků pxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xe pouze případ, kdy podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách).
Předmětný požadavek zákona je logický, neboť je zřejmxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa nichž nelze podnikatele reálně, fakticky zastihnout, a tím ani dosáhnout příslušného vypořádání případných závazků podnikatele tak, jak to zákon sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Nemusí jít přitom pouze o obecně závazné předpisy nejvyšší právní síly, ale může jít například o obecně závazné předpisy obce, stejně tak jakx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Obchodní činnost
Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, může provádět, zůstane-lx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo prodej mezi zákazníkem a jiným podnikatelem, a to buď zprostředkovatelskou smlouvou, nebo smlouvou o obstarání prodeje v rámci příkazní smlouvy xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxt zákazníka).
Montáž dodaného zboží je plněním, které se s prodejem věci zpravidla neposkytuje, proto je třeba tuto činnost zvlášť dohodnout.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxsobilosti, použije k tomuto osoby odborně způsobilé, pokud se nejedná o činnosti, které jsou součástmi koncesovaných živností.
Právo podnikatelx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xěci na zakázku, kdy se zhotovuje věc podle individuálních pokynů zákazníka. Oprávnění podnikatele umožňuje přijímat objednávky na individuální zakxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xi upravit oprávněným výrobcem.
nadpis vypuštěn
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí v případě výhradně výrobních živností. Jinak jsou obecné zásady, jimiž se řídí stanovení rozsahu živnostenského oprávnění, v podstatě shodné s komexxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Služby
Odkaz na § 42 odstavec 2 a 3 upravuje rozsah oprávnění u konkrétních služeb, i zde musí zůstat zacxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx018.
Služby, související činnost
Oprávnění k poskytování pohostinství v dopravních prostředcích zahrnuje všechny druhy dopravy. Poskytování pxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxvnost hostinskou vyžadují.
Živnostenské oprávnění je rozšířeno jako oprávnění k výrobním živnostem, musí však být zachována povaha živností.
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxsti)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Náležitosti ohlášení živnosti, povinnosti ohlašovatele
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxně i údaje o odpovědném zástupci, provozuje-li živnost jeho prostřednictvím.
Zákon stanoví rovněž údaje, které musí v souvislosti s ohlášením živxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí registrační místo), uvedené ohlášení zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xs dostatečnou určitostí a jednoznačností" u volné živnosti znamená povinnost ohlašovatele uvést obory činností, které bude v rámci svého podnikání vxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxeslných a vázaných živností jsou pro ohlášení směrodatné názvy předmětů podnikání obsažené v příloze č. 1 a 2 živnostenského zákona (s možností uvést xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxé evidenci (s výjimkou identifikačních údajů ohlašovatele).
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
I. Čixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxrálních registračních míst (CRM) pro podnikatele v rámci obecních živnostenských úřadů byla vytvořena v průběhu realizace první etapy projektu Zjedxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxx4. Účelem projektu ZAP je zjednodušit podnikatelům vstup do podnikání a usnadnit jim další kroky, jež souvisejí s plněním administrativních povinnosxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxslušné správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně a umožňuje fyzické osobě, aby s ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti, jakož i podat přihlášku (nebo odhlášku) k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění.
Zákonem je stanovena možnost, aby zamxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxcovním místě, případně o jeho obsazení, tak jak to vyplývá ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Fyzické osobě je umožněno, aby jako pojištěnex x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxající části Jednotného registračního formuláře zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojišťovně.
Právnické osobě se xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxická či právnická osoba vyplnila v souvislosti s ohlášením živnosti či podáním žádosti o koncesi.
II. Možnost oznamování změn podle zvláštního zákoxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xváděných v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi, oznámit rovněž změnu údajů podle zvláštního zákona (srov. § 45a odst. 1 a 2). Podmínkou možnosti xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxřesněné novelou živnostenského zákona) pouze v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zákona. Z toho je tedy zřejmé, že saxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxačního místa může podávat nejen přihlášku nebo jiná oznámení vůči dalším orgánům státní správy, ale oznamovat i všechny změny údajů, související s plnxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xřadu podle živnostenského zákona.
III. Časový limit pro předávání údajů
Určuje se časový limit pro předávání získaných údajů a způsoby předávání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxské oprávnění. Tato lhůta se bude počítat u ohlašovacích živností ode dne vzniku živnostenského oprávnění, pokud ohlášení bude bezvadné. V případě, žx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xoci rozhodnutí o udělení
koncese
.
Požadované změny údajů obecní živnostenský úřad předá příslušným orgánům. Pro podnikatele tato právní úprava zxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxstenskému úřadu.
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Daň z příjmů, silniční daň
Prostřednictvím CRM xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Zákon taxativně stanoví, jakým způsobem, resp. jakou formou lze daná podání učinit. Uvedeným ustanovením je rovněž stanoveno, jakým způsobem živnxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Další povinnosti ohlašovatele živnosti
Ohlašovatel je povinen doložit, resp. prokázat splnění podmíxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Občan jiného členského státu Evropské unie může prokázat bezúhonnost různými způsoby - buď výpisem z evidence trestů, nebo rovnocenným dokladem vydxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xředpokladu, že poslední pobyt má na území České republiky).
V případě, že členský stát takový doklad nevydává, je možné prokázat splnění podmínky bxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxdního pobytu. Bezúhonnost mohou občané členského státu Evropské unie prokázat i dokladem o uznání odborné kvalifikace. Takovým dokladem je rozhodnuxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxspodářský prostor (Lichtenštejnsko, Norsko a Island) a občany Švýcarské konfederace (viz § 70 živnostenského zákona).
Občané tzv. třetích států xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky povolen trvalý pobyt, musí dokládat bezúhonnost předložením výpisu z Rejstříku trestů ČR, nebo odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsti prohlášením učiněným před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem nebo členského státu jeho posledníhx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvána, nesmí být starší než 3 měsíce.
K dokladům, jež jsou součástí ohlášení, patří rovněž doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xednak o doklady, které se vztahují k samotné právnické osobě, jež je ohlašovatelem, jednak o doklady, které se vztahují k odpovědnému zástupci této práxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx doklady předloženy v listinné podobě, je povinností živnostenského úřadu vytvořit z nich elektronické kopie a uložit je do živnostenského rejstříkux
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxví lhůtu pro zápis do živnostenského rejstříku a pro vydání výpisu. Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. byl doplněn termín "prxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxnského rejstříku a vydat podnikateli výpis.
Uvedené ustanovení stanoví, jaké údaje musí obsahovat výpis vydaný fyzické osobě a výpis vydaný právnxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xáležitosti. Nejsou-li ani na výzvu závady odstraněny ve stanovené lhůtě (nejméně 15 dnů), rozhodne živnostenský úřad ve správním řízení o tom, že ohláxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxého řízení odstraněny, má se za to, že ohlášení bylo učiněno bez závad a při splnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění vydání výpisu nic nebráxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxobě
Zákon upravuje postup při vydání výpisu zahraniční fyzické osobě, na niž se vztahuje povinnost předložit povolení k pobytu. Úprava se týká možnoxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xahraniční fyzická osoba následně (tj. po vydání předmětného potvrzení) v zákonem stanovené lhůtě chybějící povolení k pobytu, vydá jí živnostenský úxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxvelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. byl v odstavci 8 doplněn termín "pracovní" (viz komentář k § 47 odst. 1), čímž byla jednoznačnx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxis, resp. lhůta, do kdy ode dne doložení dokladu o povolení k pobytu zahraniční fyzickou osobou musí živnostenský úřad vydat výpis podle § 47 odst. 2.
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxní fyzická osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, do živnostenského rejstříku. Zákon nestanoví lhůtu, do kdy tak má učinit, v axxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x § 60 odst. 2 písm. q) uvádějící výčet dalších skutečností zapisujících se do živnostenského rejstříku.
IV. Možnost prodloužení lhůty k vydání výpixx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxost živnostenského úřadu nadřízeným orgánem prodloužena.
V. Zápis v rozporu se zákonem
Zákon upravuje jednotlivé fáze postupu, byl-li zápis do žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxím zruší.
Novela živnostenského zákona vydaná pod č. 169/2012 Sb. zpřesnila dosavadní úpravu v tom smyslu, že v případě, že zápis do živnostenskéxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxzhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění ještě výpis.
VI. Odstranění chyb a nedostatků
Zákon upravuje postup živnostenského úřadu v případě xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxmých nesprávností živnostenský úřad po provedení opravného zápisu do živnostenského rejstříku podnikateli vydá výpis obsahující opravené údaje (nxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxým orgánům
Uvedené ustanovení uvádí orgány, jimž je živnostenský úřad povinen zasílat výpis, popřípadě jiným způsobem sdělit údaje o podnikateli a xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxlnění povinností zasílat výpis a sdělovat údaje o podnikateli a jeho živnosti zákonem stanoveným dalším orgánům, přistoupit.
(Ohlašováxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxí příslušných změn údajů, vztahujících se k ohlášení živnosti a k předložení požadovaných dokladů.
Citované ustanovení novelizované zákonem č. 1xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx údajů již zapsaných v základních registrech, v obchodním rejstříku, v informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxe živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku (jedná se o změny, které podnikatel není povinen oznamovat).
Zákonem jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx 169/2012 Sb. je řešena situace, kdy podnikatel nesplní oznamovací povinnost a neoznámí změny údajů a dokladů, které jsou náležitostí ohlášení živnoxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Obecně je upraven postup živnostenského úřadu při změně odpovědného zástupce (podle konkrétních okolností případu se provede buď zápis do živnostenxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxostenského zákona).
Zákon upravuje možnost uplatnit požadavek změny sídla na změněnou adresu bydliště i kdykoliv v průběhu podnikání. Zároveň stxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxní údajů u ohlašovacích živností v rozporu se zákonem se podle § 49 odst. 5 postupuje obdobně (tedy stejně) jako u zápisu do živnostenského rejstříku v rxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxípadě, že zápis změny nebo doplnění údajů do živnostenského rejstříku anebo výpis ze živnostenského rejstříku obsahuje chyby v psaní nebo jiné zřejmé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx x zápisu do živnostenského rejstříku na základě ohlášení (viz § 47 odst. 11).
HLAVA II
ŘÍZENÍ O KONCESI
Náležitosti žádosti o koncesi
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xydání
koncese
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdech, jež je nutno v souvislosti s ohlášením předložit živnostenskému úřadu), jež platí pro náležitosti žádosti o koncesi obdobně.
Žadatel o koncexx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxu úřadu údaje, jež jsou nutné k vydání stanoviska příslušného orgánu podle § 52 odst. 1 (viz níže) a povinnost doložit uvedené údaje potřebnými dokladyx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad předává příslušnému orgánu státní správy vydávajícímu oprávnění souhlas, povolení nebo vyjádření ve smyslu odstavce 1 § 52 žádost o koncesi (nexx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxtou k vydání stanoviska příslušného orgánu státní správy je živnostenský úřad při rozhodování o koncesi vázán. Jde o vázanost stanoviskem v negativníx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxzitivní), rozhodne příslušný živnostenský úřad buď o udělení
koncese
, nebo žádost o koncesi zamítne.
Prokázala-li zahraniční fyzická osoba, jež xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxké konfederace), při podání žádosti o koncesi nebo v průběhu řízení o udělení
koncese
splnění všech zákonem stanovených podmínek, postupuje živnostxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.12.2018.
Postup při rozhodování o koncesi
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxe podat odvolání ve smyslu správního řádu.
Rozhodnutí o ustanovení odpovědného zástupce je - za dalších zákonem stanovených podmínek - součástí roxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvců § 47 "obdobně"). V rozhodnutí o udělení
koncese
se stanoví i podmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 3.
(Rozhodování o koncesix
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxu pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a pro vydání výpisu a odkazuje na příslušná ustanovení živnostenského zákona vztahující se k nálexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxcese
.
II. Postup při vydání výpisu zahraniční fyzické osobě
Zákon uvádí, jaké jsou důsledky nesplnění povinnosti zahraniční fyzické osoby doložxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxle § 47 odst. 8 (zahraniční osoba ze třetí země, která k žádosti o koncesi doložila všechny doklady s výjimkou dokladu o povolení k pobytu) a která tento dxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxch živností (§ 47 odst. 8) živnostenský úřad nezahajuje řízení a nevydává rozhodnutí o tom, že osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxnského rejstříku. Lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku není uvedena (tj. úkon je třeba provést bezodkladně po marném uplynutí lhůtx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
Upravuje postup živnostenského úřadu v případě, že u
koncese
byl proveden do živnostenského rejstříku chybný zápis. Ustanovení neřeší opravu vadnýxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souladu s rozhodnutím o udělení
koncese
a dále o případy, kdy údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku a nejsou obsahem rozhodnutí o udělexx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxstí vydá výpis (jedná-li se o údaje podle § 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o opravě zápisu (jedná-li se např. o údaje o provozovnách).
Vxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo v přezkumném řízení (§ 94 a násl. spr. řádu), případně obnovou řízení nebo vydáním nového rozhodnutí (§ 100 až 102 spr. řádu). Změna zápisu v živnosxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxž lze přezkoumat rozhodnutí o udělení
koncese
, může živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení
koncese
z vlastního, případně jiného podnětu provxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx V tomto případě je pak zápis změny do živnostenského rejstříku proveden postupem podle § 56 odst. 3 živnostenského zákona.
(Rozhodování o xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxaje o živnosti a o podnikateli x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xeho živnostenském oprávnění byly živnostenským úřadem zasílány vždy tomu orgánu, který je aktuálně příslušný k vydání stanoviska k žádosti o koncesix
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo žádost o koncesi
Je stanovena lhůta k provedení příslušných změn údajů, vztahujících se k náležitostem žádosti o koncesi a k předložení požadovanýxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxjů již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systémx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxdu do živnostenského rejstříku (jedná se o změny, které podnikatel není povinen oznamovat).
Zákonem jsou upraveny zásady dalšího postupu živnostxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx údajů a dokladů, které jsou náležitostí žádosti o koncesi. Pokud živnostenský úřad prokazatelně zjistí, že ke změně údajů došlo, zapíše tuto změnu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o udělení
koncese
.
Při rozhodování o změně rozhodnutí o udělení
koncese
se použije postup podle § 52 a § 53.
II. Oprava chybného zápisu
V případx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xdst. 11.
HLAVA III
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnského oprávnění
Stanoví jednotlivé způsoby zániku živnostenského oprávnění. V případě úmrtí podnikatele lze v provozování živnosti pokračovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxem zániku živnostenského oprávnění je též uplynutí doby, pokud bylo živnostenské oprávnění při jeho vydání časově omezeno. K zániku subjektivního prxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxhodnutí o udělení
koncese
vydané na dobu určitou.
Zákon se specificky zabývá i problematikou zániku živnostenského oprávnění zahraniční fyzickx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnostenského úřadu dochází buď na základě projevu vůle podnikatele, tj. na jeho žádost, anebo naopak zcela mimo projev jeho vůle, je-li zrušení oprávnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxnoví povinnost živnostenského úřadu oznámit zánik živnostenského oprávnění vyjmenovaným orgánům (s odkazem na § 48 a § 55 odst. 2 živnostenského zákxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxostenského oprávnění, pozastavení provozování živnosti
Zrušení živnostenského oprávnění či pozastavení provozování živnosti nelze považovat xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ximiž se společnost brání proti dalšímu pokračování nežádoucích podnikatelských aktivit. Obě možnosti jsou z hlediska stávající právní úpravy a náslxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdu (resp. volná právní úvaha) v zásadě vázána pouze konkrétními okolnostmi každého případu, tj. situací podnikatele, závažností zjištěných porušenx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxlišuje mezi obligatorními a fakultativními důvody zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti. Důvody, pro něž je živnxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2 živnostenského zákona, živnostenský úřad zruší podnikateli jeho živnostenské (xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx § 8 odst. 5 živnostenského zákona.
Další důvody pro
obligatorní
zrušení oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti zahrnuje odstavec 2,
faxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxi 3.
Odstavec 4 stanoví důvody, pro něž je živnostenský úřad povinen zrušit živnostenské oprávnění zahraniční fyzické osobě. V odstavci 5 se jedná o
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxvnostenský úřad povinen, pokud jsou při provozování živnosti v konkrétní provozovně závažným způsobem porušeny nebo porušovány povinnosti dané práxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxký úřad chtěl pozastavit provozování živnosti v provozovně pouze v částečném rozsahu, postupuje podle § 58 odst. 3 živnostenského zákona.
Odstavex x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxvnostenského úřadu zrušit živnostenské oprávnění). Dané ustanovení rovněž odstraňuje možnost případné
kolize
mezi postupem při obligatorním zruxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi musí být vždy uvedena doba pozastavení provozování živnosti, jež nesmí být delší než 1 rok (odstavec 8). Současně zákon uvádí jak postupovat v případěx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
Uložení zákazu protiprávního jednání
Uvedené ustanovení bylo do textu živnostenského zákona vloženo se zřetelem k nařízení Evropského parlamexxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
Znění tohoto ustanovení odráží skutečnost, že "Provozování cestovní agentury" již není samostxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxzeny v § 1 až 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/196x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, případně v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
HLAVA IV
ŽIVxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxtenského rejstříku obsažená v živnostenském zákoně odpovídá obecné právní úpravě informačních systémů veřejné správy uvedené v zákonu č. 365/2000 Sxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxrstvo průmyslu a obchodu, je správcem živnostenského rejstříku a provozovateli tohoto rejstříku jsou obecní a krajské živnostenské úřady. Živnostexxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxdech), v jakém rozsahu je těmito úřady rejstřík veden, vyplývá z úpravy uvedené v odstavci 1. Zatímco obecní živnostenské úřady vykonávají svou působnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx
xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti.
Živnostenský rejstřík je veden jako veřejný seznam (s výjimkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx stanoví, jaké údaje se vydávají na žádost ze živnostenského rejstříku v listinné nebo elektronické podobě, současně jsou specifikovány jednotlivé dxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx být pouze zákonem taxativně vyjmenované údaje; takto vydaná sestava nesmí být zveřejněna ani poskytnuta jiné osobě.
Ze zákona přímo vyplývá způsox xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xepubliky zveřejňuje údaje v části rejstříku, jež je veřejným seznamem.
IV. Údaje poskytované Ministerstvem vnitra nebo Policií České republiky
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx živnostenského rejstříku.
ČÁST PÁTÁ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A PŘESTUPKY
HLAVA I
Živnostenská kontrola
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxé kontroly. Z kontextu zákonné právní úpravy lze výkladem pro účely živnostenského zákona nicméně dovodit, že živnostenskou kontrolou se rozumí výkxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popř. vůči všem ostatním osobám, jejichž činnost podléhá právnímu režimu živnostenského zákona (jde o neoprávněně podnikající subjekty, v omezenxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxé orgány státní správy, jež působí v oblasti živnostenského podnikání, stejně tak jako určuje základní rozsah živnostenské kontroly.
II. Rozsah žixxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xákonem, ale i na kontrolu ustanovení zvláštních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a na kontrolu podmínek provozování živnosti uložxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxiky do Evropské unie i podnikatele z ostatních členských zemí poskytujících na území České republiky služby (k tomu dále viz § 69a).
(Živnxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxb, kterým se při kontrole kontrolní pracovníci živnostenských úřadů prokazují. Výslovně bylo stanoveno, že se prokazují pověřením ve formě písemnéhx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx účinnosti kontrolního řádu, tj. po 1.1.2014) kontrolním průkazem jen tehdy, je-li tato možnost upravena ve zvláštním právním předpisu.
II. Výjimkx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtnanců živnostenských úřadů, jež je stanovena § 6 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
(Živnostenská kontrola)
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxli, v tomto směru není ze zákona nijak omezen (ani co do počtu jím zvolených osob, ani jinak co do způsobu jejich možného výběru). K zvoleným třetím osobámx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxe např. i zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxy při kontrole podnikatele nezakládá důvod k přerušení kontroly. Je to logické, přizvání kohokoliv dalšího k výkonu kontroly je oprávněním podnikatexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxkoliv důsledky z hlediska postupu kontrolního orgánu při výkonu kontrolní činnosti.
(Živnostenská kontrola)
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci živnostenského zákona.
Na rozdíl od jiných ustanovení živnostenského zákona se zde uvádí, že odvolání proti uvedenému opatření nemá odklxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx v praxi živnostenských úřadů použít buď po skončení živnostenské kontroly (jako procesní důsledek kontroly), nebo naopak bez jakékoli souvislosti čx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxtraňování nedostatků zjištěných při provozování živnosti, je z dikce zákona zřejmé, že uložení tohoto opatření nelze aplikovat například v případě nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxických osob
Toto ustanovení se použije výlučně na případy, kdy se porušení zákona dopustí fyzická osoba.
Za přestupky lze uložit pokutu. Zákon stxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 10 000 Kč, nejvyšší horní hranice do výše 1 000 000 Kč).
Při ukládání správního trestu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxk princip speciality přestupkového zákona ke správnímu řádu, tak princip subsidiarity (podpůrnosti) správního řádu k přestupkovému zákonu.
Pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxenského oprávnění, která je živností volnou nebo předmětem některé ze státem reglementovaných živností, nelze podle živnostenského zákona projedxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxických a podnikajících fyzických osob)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
K přestupkům podnikajících fyzických osob a právnických osob
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Zákon stanoví skutkové podstaty přestupků a výši pokut odstupňovanou v jednotlivých skupinách podle závažnosti přestupku (od nejnižší horní hranixx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxájemném vztahu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a správního řádu (tj. respektování principu speciality, resp. subsidiarity právnx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxb uvedených v § 69a cit. zákona (viz problematika dočasného poskytování služeb).
(Přestupky právnických osob)
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podle závažnosti přestupku neoprávněného podnikání od nejnižší hranice do 500 000 Kč po nejvyšší hranici do 1 000 000 Kč).
Stejně jako v případě neoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxě.
Společná ustanovení
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Věcná příslušnost k projednávání přestupků
Ustanovení odkazuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxvní úprava věcné příslušnosti je založena na zásadě, že přestupek má projednávat ten orgán, v jehož oboru působnosti byl přestupek spáchán. K projednáxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
(Adresa na území České republiky)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Adresa na území a mimo území České republxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, jež se zapisují, se konkrétně jedná). Uvedené ustanovení rovněž stanoví, v jakém rozsahu se zapisuje do živnostenského rejstříku adresa mimo území Čxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe zákona
Právní úprava týkající se součinnosti příslušných orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxláštních předpisů podnikatelem nevylučuje možnost zahájit v působnosti živnostenského úřadu vůči podnikateli správní řízení o pozastavení provozxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx ustanovení živnostenského zákona lze dovozovat, že v případě event. zjištění podezření živnostenského úřadu z porušování zvláštních předpisů podxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xpecializované orgány o tomto porušování zvláštních předpisů podnikatelem, popř. osobami provozujícími činnost, která naplňuje znaky živnosti, byxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(Dočasné poskytování služeb na území České republiky)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Volné poskytování služeb
Živnostenské úřady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxm příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou usazenou v některém z členských států Evropské unie či je držitelem podnikatelskxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxytování služeb, tj. délku výkonu činnosti na našem území, frekvenci, zřízení provozovny apod.
Právo na volné poskytování služeb na území České repxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxderace a na právnické osoby se sídlem na území těchto států.
Živnostenský zákon se na poskytovatele služeb nevztahuje s výjimkou povinnosti poskyxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x89/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, blíže specifikuje způsob, resp. konkrétní prostředky, jimiž jsou poxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Na poskytovatele služeb se vztahuje též povinnost zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Fyzickým osobám uvedeným v odstavci 1, jež poskytují na území České republiky služby v tzv. regulovaných činnostech, je stanovena povinnost písexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo zákona rovněž vztahuje aplikovatelnost § 36a zák. o uznávání odbor. kvalifikace přiměřeně i na právnické osoby uvedené v odstavci 2.
Předmětné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxností podle § 69a odst. 4 písm. b) a podle § 69a odst. 5 živnostenského zákona.
(Občané členských států Evropské unie, Dohody o Evropském hoxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxu živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. došlo k odstranění dosavadního nejednotného používání pojmů "občan" a "státní příslušník" v textu zákona, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxského státu Evropské unie pro účely živnostenského zákona považuje i rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, jiného státu Dohody o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxnáno právo dlouhodobě pobývajícího rezidenta (srov. též terminologii § 46, § 49 a § 56).
Místní příslušnost
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxl může činit veškerá podání podle živnostenského zákona u kteréhokoli obecního živnostenského xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsobu.
V řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost určuje podle správního řádu.
Ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxé osoby, sídla právnické osoby, umístění odštěpného závodu zahraniční osoby.
II. Příslušnost k provedení zápisu do živnostenského rejstříku
Žixxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xII. Příslušnost k vydávání sestavy
Ustanovení upravuje příslušnost jednotlivých druhů živnostenských úřadů k vydávání sestav podle § 60 odst. 6, pxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
Kontaktní místo veřejné správy
Stanovená možnost učinit podání se týká všech podání učiněných podle živxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxvnostenských oprávnění, apod.). Výjimkou je pouze podání žádosti o sestavu podle § 60 odst. 6.
Podání se doručuje prostřednictvím kontaktního mísxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxnostenského zákona, ale za určitých podmínek může dnem podání dojít ke vzniku oprávnění provozovat živnost.
Kontaktní místo veřejné správy pouze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxní živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se kontaktní místo nachází.
Poté, kdy ohlašovatel živnosti (žadatel o koncesi) vyplní společně s pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo formuláře, odešlou xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterým se potvrzuje datum ohlášení živnosti nebo datum podání žádosti o koncesi u kontaktního místa [srov. § 10 odst. 3 písm. b) živnostenského zákonaxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxoba podání by měla být doručena příslušnému živnostenskému úřadu do 5 dnů v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 2 poslední věta spr. řádu stanoví, že poxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xak je podání podle správního řádu úplné.
Doručením listinné podoby podání začíná běh lhůty stanovené živnostenskému úřadu k vyřízení podání.
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdu.
Pokud jde o způsob tohoto podání, zákon umožňuje listinné podání či datovou formu elektronického podání (obdobnou jako u Centrálního registraxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxskne formulář, ohlašovatel či žadatel tento formulář zkontroluje a podepíše).
Mezinárodní smlouvy
Právní stav komentáře je ke dni 1.1xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxní úpravou.
(Obsahová náplň jednotlivých živností)
Právní stav komentáře je ke dni 1.12.2018.
V současné době se jedná o nařízení č. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx. byla zrušena povinnost obecního živnostenského úřadu vyrozumět podnikatele, který zřídil provozovnu před 1.7.2010, o přiděleném identifikačníx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxzovnu zřízenou před 1.7.2010.

Předpisy ČR