455/1991 Sb.

Živnostenský zákon: Praktický komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkonem č. 111/2018 Sb.)
doc. JUDr.
Eva
Horzinková,
Ph.D.
JUDr.
Václav
Urban
Změna: 171/2018 Sb.
Změna: aktualizace 455/1991 Sb. xxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxem "živnost"
Pojem "živnost" je použit jako legislativní zkratka pro označení určité výseče podnikání, kterou živnostenský zákon v § 1 označuje jxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění). Zákon pak upravuje v nezbytném rozsahu i kontrolu nad dodržováním podmínxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxm podnikatelů a státem, a to především z hlediska veřejných zájmů (tzv. vztahy vertikální povahy). Tento charakter zákona podtrhuje zejména § 60a až 60x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxolní řád).
Z této veřejnoprávní povahy úpravy vyplývá, že předpisy živnostenského zákona mají v zásadě
kogentní
charakter.
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xbecně rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Občanský zákonxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xiného zákona. Ve smyslu § 420 obč. zák. jsou vymezeny charakteristické rysy podnikatelské činnosti (výdělečná a soustavná činnost za účelem zisku, vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxpisují do obchodního rejstříku stanoví jiný zákon (srov. zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).
Živností pxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xivnostenského zákona].
II. Samostatnost a soustavnost
Z požadavku soustavnosti nutno vyvodit, že živností obecně nemůže být činnost jednorázoxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxna sezónně. Podle okolností lze hodnotit jako soustavnou činnost i jednání samo o sobě jednorázové, dochází-li k jeho opakování (např. vánoční prodej xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak je namístě považovat za soustavnou takovou činnost, která vyžaduje k provedení delší doby (např. převzetí stavby objektu, dodávky technologické xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxostatného provozování) živnostenské činnosti. Právě samostatností se podnikatelská činnost, a tedy také živnost, nejvíce odlišuje od činnosti zamxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxost, ale že také samostatně o své činnosti rozhoduje a sama (byť tak případně činí prostřednictvím odpovědného zástupce nebo vedoucích pracovníků, ktxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxst v závislém ("podřízeném") postavení, zejména činnost, která je vykonávána pro jedinou osobu, která určuje x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxávních a so-ciálněprávních předpisů).
Pojem "samostatnost" nutno vykládat s přihlédnutím ke konkrétní povaze a podmínkám činnosti a pečlivě odlxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxsob provozování činnosti (např. subdodávka dílčího stavebního celku nebo dílčího projektu), počet partnerů podnikatele, zda jsou práce zhotovovánx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xlastním jménem a na vlastní odpovědnost
Požadavkem provozování živnosti vlastním jménem je myšlena obchodní firma tak, jak je upravena v § 423, § 424 x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xříjmením nebo názvem (název, pod kterým činí podnikatel právní úkony při provozování živnosti). Jménem právnické osoby je její název. Název musí odlixxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xvláštní vztah (srov. § 132 a § 133 obč. zák.). Podnikatel činí právní úkony při provozování živnosti pod svým názvem.
Požadavek provozování živnosxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxdá za své závazky celým svým majetkem (u obchodních společností nadto ručí ještě společníci v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy upravujícími jejxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxsk použit. Není rovněž rozhodující, zda bude zisku skutečně dosaženo, postačuje, je-li zde takový úmysl. V této souvislosti, např. při podnikání spolxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xodléhá živnostenskému zákonu.
(Činnosti z působnosti zákona vyloučené)
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxích předpisů jsou zejména xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjsou činnosti, které sice jinak vyhovují ustanovením § 2 o samostatném a soustavném provozování činnosti vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a zx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xivnosti.
Výčet činností vyloučených z působnosti živnostenského zákona je dán taxativně a zahrnuje jednak činnosti, jejichž podřízení živnostxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxavy. Tyto zákonné úpravy vyplývají ze zvláštních zákonů.
Pokud jde o autorský zákon, zahrnuje také již tvůrčí činnost programátorů, která rovněž nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xivnostenského zákona činnosti, které bývají označovány jako státní monopoly, i když již tuto povahu nemají a jejich význam se postupně dále zmenšujex xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xobě provozovat podnikatelskou činnost. Některé jsou živností, jiné jsou upraveny zvláštními zákony.
Hospodaření s lihem je upraveno zákonem o lixx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxam ustanovení odstavce 1 písm. b) se značně zvýšil postupným rozšířením úpravy autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) s četnými styčnými body s růzxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xituace vzniká u vedoucích těchto skupin. Ti vystupují ve většině případů i jako zprostředkovatelé pro sebe a celou skupinu. Z hlediska živnostenského xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx považovat např. vydavatelskou činnost neperiodických a periodických publikací, provoz prodejní galerie, lidovou technickou zábavu, agentážní čixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxosti volné.
Ustanovením odst. 1 písm. e) je vyloučeno provádění archeologických výzkumů. Výše uvedenou činnost lze provádět ve smyslu § xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxodě s Akademií věd České republiky povolit provádění archeologických výzkumů vysokým školám, pokud je provádějí při plnění svých vědeckých nebo pedaxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxdy. Oprávněný subjekt uzavírá s Akademií věd dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických prací. Odborná kvalifikace se prokazuje vysokoxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxoučené činnosti
Živnostenský zákon taxativně uvádí činnosti, které nejsou živností, a jejich provozování je upraveno celou řadou zvláštních zákxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxn č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxí podle téhož odstavce zůstává činnost ortopedických protetiků a ortopedicko-protetických techniků (ohlašovací živností vázanou).
K odstavci x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxci zapsaní v seznamu komerčních právníků stali advokáty a byli bez žádosti zapsáni do seznamu advokátů.
Činnost soudních exekutorů je upravena zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxistr spravedlnosti a předpoklady a podmínky výkonu této činnosti upravuje výše uvedený zákon.
Ustanovení odstavce 2 písm. d) se vztahuje pouze na txxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před státními orgány nebo v souvislosti s právními úkony fyzických a právnických osob). Jinak není úprava postavení a činnosti znalců zatím provedena xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi živnosti volné (překlady pro komerční účely, tlumočnická činnost v mezinárodním styku a cestovním ruchu apod.).
K odstavci 2 písm. g) je třeba xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Jedná se o civilní řízení majetkových sporů, kde rozhodují jmenovaní rozhodci buď ustanovení na delší doxxx xxxx
xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, není živností též činnost autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů ve výstavxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxzovaných inspektorů je svobodným povoláním vykonávaným podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Autorizxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxzovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
IV. Činnosti vyloučené na základě zvláštních zákonů
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxtováním se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 246/2013 Sb., o státním fondu kolektivního investování. Z § 3 písm. a) dále vyplývá, že provádění pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovat platební služby a vydávat elektronické peníze mohou pouze subjekty uvedené ve jmenovaném zákoně, které získají povolení k činnosti od České nároxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxných ve výše uvedeném zákoně. K § 3 odst. 3 písm. a) je také třeba uvést, že činnost akreditovaných osob, zavedená zákonem č. 171/2018 Sb.., kterým se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxm z působnosti živnostenského zákona. V důsledku přijetí zákona č. 171/2018 Sb. byla z činností, jež nejsou živnostmi, naopak vypuštěna činnost samosxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 4/96, o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka. Z nálezu lze xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x odstavci 3 písm. d) je třeba doplnit, že se upřesnil seznam činností, které jsou vyloučeny ze živnostenského zákona podle příslušných ustanovení zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxdě speciální licence podle jmenovaného zákona.
K odstavci 3 písm. e) je třeba dodat, že zemědělstvím a lesnictvím ve smyslu živnostenského zákona xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxu některých živočichů), hospodaření v lesích (vč. zalesňovacích, rekultivačních, těžebních a přibližovacích prací a myslivosti) a na vodních plochxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxání takovému podnikateli, aby zemědělské výrobky prodával nebo aby je zpracovával, opatří-li si příslušné živnostenské oprávnění v živnosti obchodxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxu prvovýrobou, ale živností volnou. Živností naproti tomu není prodej nezpracovaných rostlinných nebo živočišných produktů z vlastní drobné pěstitxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx zemědělské výroby nepatří např. chov psů a koček, neboť nejde o hospodářská zvířata ve smyslu § 2 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xsobou, nejde o činnost, která se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Pokud tato činnost bude naplňovat znaky § 2 živnoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxriem pro zařazení určitého zvířete do kategorie hospodářských zvířat bude způsob chovu. Zvířata, která se chovají tzv. faremním způsobem, se při tomtx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxnce podle zvláštního právního předpisu (srov. § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).
K odstavci 3 písm. f) je třeba upozornit, že též fyzické osxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxna jeho příslušná ustanovení (zejména poctivost prodeje, hygiena, zákaz diskriminace a klamání spotřebitele, informační povinnost).
K odstavcx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat komunikační xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx odstavce 3 písm. j) nyní vyplývá, že výzkum, výroba a distribuce humánních a veterinárních léčivých přípravků je z působnosti živnostenského zákona xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa výrobky. Ve smyslu uvedeného zákona se státním zkušebnictvím rozumí soubor činností uskutečňovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxuzení shody s požadavky technických předpisů.
K odstavci 3 písm. n) je třeba poznamenat, že činnost inspektorů práce se řídí zákonem č. 251/2005 Sb.x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a bezpečnosti práce.
Z ustanovení odstavce 3 písm. z) lze říci, že vyhledávat a těžit nerostné zdroje ze dna moří a oceánů a provádět průzkum s tím souvxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxjů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů. Osvědčení o odborné způsobilosti k uvedeným činnostem vydává Ministerstvo pxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k této činnosti pověření ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
K odstavci 3 písm. aa) lze dodat, že provozování veřejnéhx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxky zřízení a provozování veřejného a neveřejného pohřebiště stanoví zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
K ustanovení xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x obalech a o změně některých zákonů. Rozhodnutí o autorizaci pro provádění uvedené činnosti vydává Ministerstvo životního prostředí.
K ustanovenx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxrnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxence udělené Ministerstvem životního prostředí ve smyslu zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých záxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xrchivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Archivnictví je obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kuxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb je možné na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Formy a podmínky poskytování sociálních služeb upravuje výše uvedený zákon. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx poskytovatele sociálních služeb.
Z odstavce 3 písm. ag) lze dále dovodit, že činnost autorizovaných osob oprávněných ověřovat dosažení odborné zxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxvání výsledků dalšího vzdělávání). Podmínky pro udělení autorizace pro fyzické i právnické osoby uvádí výše jmenovaný zákon. Na udělení autorizace mx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxh vlastníkem, aniž potřebuje živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Podmínky pronájmu bytových a nebytových prostor upravuje § 663 a násl. xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx x x xxxx
x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x zdravotních službách, a činnost těchto osob je vyloučena ze živnostenského zákona.
K odst. x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
K odst. 3 písm. ak) lze říci, že pokud jde o poštovní služby, bylo možné podnikat nx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxovní služby pouze na základě oznámení podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu podle § 18 výše uvedeného zákona, za předpokladu splnění podmínek uxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
I. Fyzické osoby - podnikatelé
Živnostenskému zákonu podléhají jak fyzické, tak i právnické osoby. Právo provozovat živnost získá každá z nich, splxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx1991 Sb.) - nárok na živnostenské oprávnění pro každého, kdo splní předepsané podmínky.
Omezení v uvedeném směru je dáno pro ty případy, kdy se k provxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednostranných rizik i potřebou zvláštní spolehlivosti (důvěry), jež vyžaduje výkon některých živností.
Právo provozovat živnost může být podlx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxem, příslušníků bezpečnostních sborů a příslušníků ozbrojených sil. Přímou úpravu těchto omezení, která Listina základních práv a svobod předvídá x xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxnance státních orgánů platným zněním zákoníku práce. Pokud jde o veřejné funkcionáře, podmínky jsou stanoveny zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmůx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxostenský zákon živnostenskému úřadu neukládá povinnost zjišťovat, zda osoba, která ohlašuje živnost nebo žádá o koncesi, má uloženo nějaké omezení xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxšný orgán, vůči kterému je ohlašovatel nebo žadatel v pracovním nebo služebním poměru. Pokud dotyčná osoba nějaké živnostenské oprávnění má, nemůže jx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxé omezení budou vždy zájmy řádného a nestranného výkonu služebních povinností či veřejných funkcí.
Připouští se rovněž odchylná úprava pro cizincx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxm mají v této souvislosti též mezinárodní smlouvy, zejména úmluvy o podpoře a ochraně investic.
Subjektem živnostenského podnikání může být jak fyxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxických osob z § 18 a § 19 obč. zák. (srov. odraz těchto ustanovení v § 6 popř. § 13 živnostenského zákona), u právnických osob z § 20 odst. 1 a odst. 2 obč. zxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x x x x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxké osoby, nečiní živnostenský zákon mezi nimi také rozdíl ani z hlediska právní formy. Z živnostenskoprávního hlediska mohou tedy provozovat živnosx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xředmět činnosti je jiný.
Právnickými osobami jsou ve smyslu občanského zákoníku organizované útvary, o kterých zákon stanoví, že mají právní osoxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xě použije jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.
Ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxká společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvem jsou družstvo a evropská družstevní společnost.
Způsob zápisu a náležitosti, kxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxy. Spolky nebo ústavy mohou vykonávat doplňkovou činnost, která se zapisuje do rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnixxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovat živnost mohou být i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikatelská činnost. Jde např. o rozpočtové a příspěvkové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxitériím živnostenského zákona (soustavnost, samostatnost, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku). Velmi důležitým, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx potřebu nebo průmyslový podnik ve své režii závodní jídelnu, kterou dotuje, výlučně pro své zaměstnance. Začne-li však tyto služby soustavně poskytoxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx x247 obč. zák.), popř. které je oprávněn provést (§ 2265 obč. zák.), nejde o živnost. Pokud však tímto způsobem provádí též pro nájemce za běžných podmínex xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxou činnost, a tudíž i živnost, mohou provozovat též obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) a kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích), a to zpravidla prostxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxrkve a náboženské společnosti (jsou vesměs právnickými osobami). Podle § 27 odst. 5 tohoto zákona předmět podnikání a jiné výdělečné činnosti musí býx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhou být pouze její doplňkovou výdělečnou činností.
Otázkou je, zda vůbec, do jaké míry a jakým způsobem mohou podnikat účelová sdružení majetku, tjx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxmůže se jednat o hlavní činnost nadace. Výnosy z podnikání pak mohou být použity jen k podpoře účelu nadace. Z uvedeného vyplývá, že nadace nebo nadační fxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxické strany a hnutí nesmějí podle § 17 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, vlastním jménem podnixxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxodní společnosti nebo družstvu, je-li výlučným předmětem jejich činnosti:
a)
provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren,
b)
pubxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx
xýroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí.
III. Živnostenské podnikání zahraničních osob
Zákon dále vxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxbliky. Přiznává se jim oprávnění provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako osobám českým, musejí ovšem v některých případech vxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako tuzemské osoby, mají-li odštěpný závod umístěn na území České republiky a je-li zahraniční osoba nebo odštxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxh států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. Je třeba poznamenat, že právní úprava, uvedená v živnostenském zákoně xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxyslu živnostenského zákona se za občana členského státu EU považuje i občan třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxky. Hovoří-li se v § 5 o fyzické osobě s bydlištěm mimo území ČR, nutno tím rozumět fyzickou osobu, která nemá místo trvalého pobytu na území ČR. Pro fyzicxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xašem území za účelem podnikání. Toto povolení je zahraniční osoba povinna doložit již k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi. Výslovně se přitom sxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxštěpného závodu.
Občané členských států EU, EHP a Švýcarské konfederace, kteří požádali o povolení k pobytu, jsou povinni uvést adresu pobytu na naxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxzujících určité skutečnosti při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi. Obecně platí zásada, že pokud ze živnostenského zákona pro zahraniční podxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech dokladů vydaných v zahraničí musí být také ověřxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xohou předkládat neformální překlad. Předpokladem ovšem je, že ze strany živnostenských úřadů nejsou žádné pochybnosti o správnosti tohoto překladux xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxvozovat osoby, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana ve smyslu § 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a jejich rodinní příslušníci.
Osoby, jixx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxvnostenského zákona). Doplňková ochrana se pak poskytuje cizinci, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, ale jsou zde důvodné obavy, že v případě jxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Všeobecné podmínky provozování živnosti
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
I. Svéprávnost
Jako všeobecné požadavky na fyzickou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxbe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Plně svéprávným se člověk stává dosažením zletilosti, tj. dosažením xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxsuzuje, zda nezletilý je schopen se sám živit a obstarat si své záležitosti, popř. jsou dány jiné závažné důvody v zájmu nezletilého, které by bránily svxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxný zástupce (§ 11, pokud musí být ustanoven).
U těch živností, u kterých je stanovena jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost a určixx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xopřípadě i později.
Podmínka dosažení svéprávnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) může být nahrazena nabytím zletilosti podle § 30 odst. 2 věty druhé občx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxdnikání s ohledem na ochranu práv jiných osob; je však vymezena konkrétními kritérii. Ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) se omezuje na nejzávažnější trestxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxm nebo s předmětem podnikání, který podnikatel ohlašuje nebo o něj žádá.
Doklady o bezúhonnosti nesmí být starší tří měsíců. Doba je stanovena ve shoxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xx9/1994 Sb., o Rejstříku trestů).
Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis z Rejstříku trestů zajišťuje živnostenský úxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxká jenom české fyzické osoby nebo zahraniční fyzické osoby, jejímž místem posledního pobytu byla Česká republika.
Jiná situace je u zahraniční fyzxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdy jsou doklady, které jsou obsahově obdobné jako náš výpis z evidence Rejstříku trestů.
Občané xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxm nebo vydaným orgánem státu, na jehož území se tato osoba v poslední době zdržovala. V případě, že by uvedené státy nevydávaly výpis z Rejstříku trestů nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxm nebo orgánem státu posledního pobytu fyzické osoby.
Uvedený doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud splňuje osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxederace.
Jedná-li se o fyzickou osobu z tzv. třetí země, prokazuje bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným státemx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxenského státu EU, tj. čestné prohlášení, které učinila před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo ze státu jejího posledního pobytu.
Žxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnutí nestačí pro posouzení bezúhonnosti podnikatele, má živnostenský úřad možnost nahlédnout do části trestního spisu, který obsahuje
relevantní
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxa, která ohlašuje živnost nebo žádá o koncesi.
Zvláštní podmínky provozování živnosti
Právnx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx podle toho, zda jde o živnost řemeslnou, vázanou či koncesovanou, a vztahují se převážně na odbornou způsobilost; u některých koncesovaných živností xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxlnění nic nemění na povinnosti podnikatele dodržovat při provozování živnosti zvláštní právní předpisy upravující výkon některých činností (srov. x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxbo doplnění požadavků na odbornou způsobilost na základě změny právní úpravy živnostenského zákona nebo v důsledku zvláštních právních předpisů xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxenské oprávnění trvá, resp. fyzická osoba je pro danou živnost ustanovena jako odpovědný zástupce. Jiných požadavků na odbornou způsobilost se toto uxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxm státě Evropské unie. Živnostenský zákon přímo uvádí jednotlivé požadavky na odbornou kvalifikaci. Těmito doklady mohou uvedené osoby prokázat odxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x1 odst. 2, a u jednotlivých vázaných a koncesovaných živností, jestliže tato skutečnost vyplývá z přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona.
II. Bezpexxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxdeného zákona. Především se jedná o předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na základě provedené kontroly lze vydat kontrolní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxe, kterým byli zaměstnanci proškoleni k předmětným předpisům, které musí splňovat podmínky dané zákonem.
III. Praxe
Praxe je chápána jako výkon oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné prácx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání v příslušném oboru. Pouze v případě, že podnikatel prokazuje vzdělání v příbuzném oboru, musí doložit jednoroční praxi. Náhradním dokladem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo koncesovaných živností uvedených v jednotlivých přílohách živnostenského zákona. Zpravidla tehdy, když podnikatel svou odbornou způsobilost pxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh předpisů.
IV. Odborná způsobilost u vybraných živností
U vybraných živností vyplývá splnění odborné způsobilosti k jejich výkonu přímo z příloxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Důvodem je potřeba zajistit zejména u těch živností, při nichž může dojít k oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnostenský zákon podnikateli stanovuje povinnost vést o těchto osobách a o jejich odborné způsobilosti potřebnou evidenci i po ukončení jejich činnoxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxích údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) a rovněž povinnosti vyplývající pro podnikatele ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Příloha čx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
-
Vodní záchranářská služba,
-
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb,
-
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu,
-
Činnostix xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxžby,
-
Pedikúra, manikúra,
-
Oční optika.
Překážky provozování živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnik má za následek omezení práva podnikat nebo získat a mít živnostenské oprávnění. V souladu s § 60 odst. 2 písm. l) živnostenského zákona se překážky zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxona, ale také mají vliv na možnost být členem statutárního orgánu právnické osoby, být odpovědným zástupcem podnikatele (fyzické i právnické osoby) i xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na úpravu obsaženou v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon). O tom, že tyto překážky nastaly, jsou obecní živnostenxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku. Informace o insolvenčním řízení získávají živnostenské úřady také náhledem do insolvenčního rejstřxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxžníka rozhodne insolvenční soud podle § 136 insolvenčního zákona a rozhodnutí se doručuje také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxvozování závodu. Toto provozování bude ukončeno jen tehdy, dojde-li k prodeji závodu podle uvedeného zákona nebo rozhodne-li tak soud. Od tohoto okamxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxže se souhlasem soudu učinit opatření potřebná k zajištění dalšího provozování závodu (např. ustanovení odpovědného zástupce). Vychází se z předpokxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xojmu "podnik" pojem "obchodní závod", a proto je třeba z těchto ustanovení vycházet.
II. Konkurs
Odpovědnost za dodržení překážky konkursu a tedy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxuje překážka provozování živnosti ve smyslu § 8 odst. 1 a odst. 2 živnostenského zákona. Živnostenský úřad však tuto skutečnost zjistí prostřednictvxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxd povinnost tuto skutečnost zjišťovat a zkoumat. Pokud se ovšem o překážce dozví, xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxužníkova podniku insolvenční správce.
Živnost nemůže provozovat také fyzická ani právnická osoba, jestliže soud rozhodne o zrušení konkursu proxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu a trvá po dobu 3 let od právní moci tohoto rozhodnutí. Živnostenský úřad může uvedenou překážku na žádost poxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxé úpadkem v předchozím podnikání vyvolávají nedůvěru v jeho podnikatelské schopnosti a v jeho úvěruschopnost. Proto jsou považovány za překážku provxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxdíl od uvedených případů se ponechává možnost, aby orgán určený zákonem (živnostenský úřad) překážky posoudil a po zvážení všech okolností je případnx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxí živnostenského úřadu řádně zdůvodněno.
Došlo-li ke zrušení konkursu z jiného důvodu, než je uvedeno výše, překážka provozování živnosti odpadnx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxé opatření, kterým se omezuje podnikatel v nakládání s majetkem. V tomto případě je ustanoven předběžný insolvenční správce. Podnikatel pak může činix xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xonkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou a výkon práva a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxolvenční správce plní úkoly obdobné úkolům insolvenčního správce.
V průběhu insolvenčního řízení může podnikatel obecně ohlásit živnost nebo poxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe.
V případě, že dlužník s insolvenčním správcem nespolupracuje, lze dovodit, že insolvenční správce sám ohlásí živnost. Pokud vznikne povinnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xnsolvenčního správce je, aby uspokojil věřitele, a proto by veškerá jeho činnost měla směřovat k tomuto poslání. Je pak otázkou, jak posuzovat zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxím řízení, a to po dobu, kdy tento zákaz trvá. To má význam i v tom směru, aby se předešlo maření účelu tohoto zákona, k němuž by mohlo dojít v případě, že by se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxčitého povolání nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení (§ 73 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku). Správní trest zákazu činnoxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxých přestupcích, nebo podle dalších zákonů. Názory na otázku, v jaké šíři může být zákaz činnosti uložen, se různí.
Jedná-li se o volnou ohlašovací žxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxnikatel může provozovat.
O existenci překážky se dozví živnostenský úřad z rozhodnutí soudu, kterým byl uložen trest zákazu činnosti, nebo z rozhoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxická osoba výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si živnostenský úřad vyžádá elektronicky, a to jak při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, příxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) živnostenského zákona. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
V. Závažné porušení povinností podnikatele
Systémovx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxažným způsobem porušuje povinnosti stanovené rozhodnutím o udělení
koncese
, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy.
Po zákonxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxšeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to v době, kdy došlo k závažnému porušení zákona, které následně vedlo k vxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxšeno živnostenské oprávnění) prokáže, že vynaložila veškeré xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxejná situace nastane, pokud se jedná o právnickou osobu, jejímž statutárním orgánem byla právnická nebo fyzická osoba, které bylo zrušeno živnostensxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxává fyzická nebo právnická osoba, jež byla členem statutárního orgánu právnické osoby. Podmínkou je, že této osobě bylo zrušeno živnostenské oprávněxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění. Jestliže však dotčený člen statutárního orgánu prokáže živnostenskému úřadu, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxstenský zákon zde pro uvedené osoby formuluje určité
liberační důvody
.
Prokázat výše uvedené
liberační důvody
je možné předložením různých dokxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, nebo fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutáxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xo uplynutí lhůty stanovené živnostenským zákonem. Lhůta pro udělení
koncese
v jiném oboru je výrazně zkrácena, a to na dobu 1 roku.
Ustanovení neplxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxřednictvím velkých vozidel živnostenské oprávnění z důvodů uvedených v § 35b odst. 4 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (neschválí ustanovení odxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxkého zákona, neboť tento podnikatel může znovu požádat o udělení
koncese
pro dopravu, aniž by bylo omezeno lhůtou 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xež 4 roky, výše uvedené omezení neplatí.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxovacích živností oprávnění provozovat živnost vznikne ohlášením, splňuje-li žadatel všeobecné podmínky a požadavek odborné způsobilosti. Ohlášexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt živnost, aniž by v okamžiku, kdy tak činí, byl vydán výpis ze živnostenského rejstříku. Na případy zneužití tohoto a dalších ustanovení zákon pamatujx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxností, u nichž se vyžaduje zvláštní odborná způsobilost (§ 27 odst. 1 živnostenského zákona), smí žadatel provozovat živnost, až jakmile rozhodnutí o xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxenské oprávnění
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
I. Vznik živnostenského oprávnění
Vznik živnostenského oprávnění závisí na podnikaxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxňovat s výpisem ze živnostenského rejstříku, který má především legitimační poslání. Výpis ze živnostenského rejstříku je veřejnou listinou. Sleduxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xivnostenského zákona). Ukáže-li se, že ohlášení nebylo řádné a jeho nedostatky nebyly odstraněny, živnostenské oprávnění nevznikne a výpis ze živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnutí, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo (§ 47 odst. 6 živnostenského zákona) nebo (u zahraničních osob a těch subjektů, jejichž oprávněnx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxa).
Živnostenské oprávnění u živnosti koncesované se naproti tomu konstituuje udělením státního povolení (
koncese
), respektive jakmile rozhodxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxopojení obou zákonů. Vznik obchodní společnosti je vázán na zápis do obchodního rejstříku, který je možný - jde-li o činnost, která je živností - jen tehxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxního rejstříku. Na druhé straně živnostenské oprávnění - přesto, že výpis ze živnostenského rejstříku je vydán již předtím - vznikne zahraničním osobxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxíku.
U některých právnických osob, které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku (rozpočtové organizace), vzniká živnostenské opxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní
Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění podle toho, o jakou živnost se jedná. U živností ohlašovacích výpisem ze živnostenského rejstřxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné správy. U živností koncesovaných prokazuje oprávnění provozovat živnost pravomocným rozhodnutím o udělení
koncese
. Výpis ze živnostenskéxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xá podnikatel živnostenské oprávnění.
Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi může subjekt také prostřednictvím tzv. kontaktních míst veřejnx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých dalších souvisejících zákonů. Podle tohoto zákona lze podání vůči správním orgánům činit v rozsahu a za podmínek stanovených jinými právníxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxady,
c)
matriční úřady,
d)
obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských čáxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
f)
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx poplatek ve výši 1 000 Kč, musí osoba, která využije možnosti kontaktního místa, současně zaplatit i příslušný správní poplatek.
III. Vydání výpisu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku před zápisem do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku. Výpisem živnostenský úřad potvrdí uvedeným subjektům splnění podmínek pro prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxku české právnické osoby. U veřejné obchodní společnosti mohou podat návrh na zápis do obchodního rejstříku všichni společníci kolektivně, u komandixxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxva a u družstva všichni členové představenstva (srov. § 46 zák. o veř. rejstřících); založení právnické osoby se přitom prokazuje u obchodních společnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxtvrzení se vydává fyzickým i právnickým osobám pro účely zápisu do obchodního rejstříku a jiného obdobného rejstříku a obsahuje přesně stanovené údajxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx den zápisu do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Jxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa, váže se rozsah živnostenského oprávnění na zapsaný předmět podnikání.
Ze zákonné úpravy vyplývá, že návrh na zápis do obchodního nebo obdobného xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xávrh podán nebude nebo návrhu není vyhověno, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxovedení zápisu nebo to, že k zápisu nedošlo.
IV. Identifikační číslo
Identifikační číslo osobě podnikatele přidělí správce základního registru xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxí podnikatele. Druhým případem je skutečnost, že se mění společnost nebo družstvo v jinou formu společnosti, popř. dochází k jiným změnám právnické osxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxifikační číslo provozovny a zapíše provozovnu do živnostenského rejstříku a sdělí tuto skutečnost podnikateli. Identifikační číslo provozovny přixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 24.4.2019.
I. Osoba odpovědného zástupce
Institut odpovědného zástupce je široce používán v živnostenském právu v těch případecxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Odpovědný zástupce plně odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce, a proto může působit jako odpovědný zástupce nejvýše ve čtyřech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx v jiných revizních orgánech společnosti nebo družstva.
Zákon současně stanovuje případy obligatorního ustanovení odpovědného zástupce a zárovxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkonává, se vyžaduje, aby u koncesovaných živností bylo jeho ustanovení schváleno živnostenským úřadem.
Odpovědným zástupcem může být každá fyzixxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxím orgánu právnické osoby s funkcí odpovědného zástupce téže právnické osoby. Odpovědným zástupcem nemůže být ani osoba, u níž existuje překážka provxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxu bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 (jedná se o zrušení živnostenského oprávnění z důvodů závažného porušení živnostenského zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxvnostenské oprávnění z důvodů, že neprovozovala živnost déle než 4 roky.
Funkce odpovědného zástupce nemůže být vykonávána formálně; tomu brání sxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxdle pracovněprávního vztahu může být i vztahem smluvním založeným na základě občanského zákoníku.
II. Rozsah účasti odpovědného zástupce
Posláxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž potřebný rozsah účasti se bude posuzovat podle okolností jednotxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx většího počtu živností, nic tedy nebrání tomu, aby ustanovil odpovědného zástupce pro každou z nich. Ze zákona nelze nikterak dovodit, že by odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxpovědných zástupců nedocházelo ke zbytečnému tříštění odpovědnosti.
III. Povinnost ustanovit odpovědného zástupce
Fyzická osoba je povinna uxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud jde o živnost volnou, je podnikatel - fyzická osoba - povinen ustanovit odpovědného zástupce jen tehdy, nehodlá-li provozovat živnost osobně; xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx podle kterého je odpovědným zástupcem člen statutárního orgánu nebo statutární orgán právnické osoby, může plnit společník veřejné obchodní společxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxlňuje-li podmínky stanovené živnostenským zákonem), ale může jí být pověřen také prokurista, zaměstnanec podniku apod.
IV. Vznik a zánik funkce odxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxt musí podnikatel mít odpovědného zástupce schváleného živnostenským úřadem. Živnostenský úřad v tomto případě vydává rozhodnutí. Při ukončení činxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxle oznámení podnikatele, ukončí se funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědným zástupcem živnostenskému úřadu nebo dnem pozdějšxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x ukončení výkonu své funkce předem písemně informoval podnikatele. V takových případech pak výkon funkce odpovědného zástupce končí dnem po doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje podmínky provozování živnosti, je na podnikateli, aby to neprodleně (do 15 dnů) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxí živnosti pozastaveno nebo sám požádá o přerušení provozování živnosti. Podmínky pozastavení provozování živnosti upravuje § 58 živnostenského záxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
Podnikatel může sám požádat o přerušení provozování živnosti za podmínek stanovených § 31 odst. 11 živnostenského zákona. Tuto skutečnost musí podnxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxstenského oprávnění, je zcela na zvážení podnikatele. Podnikatel rozhoduje o ustanovení odpovědného zástupce v tomto případě fakultativně.
V. Prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxé způsobilosti, může podnikatel provozovat živnost bez odpovědného zástupce pouze dočasně, a pokud to umožňuje zvláštní zákon. Tato skutečnost se pax xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxst. 3 jmenovaného zákona dopravní úřad vyzve podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, jehož odpovědný zástupce přestal vykonávxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxnovené podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxovozovat silniční dopravu bez odpovědného zástupce. Tato skutečnost se zapíše do živnostenského rejstříku, kdy živnost je dočasně provozována bez oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xo úmrtí podnikatele (fyzické osoby) mohou pokračovat v živnosti další v zákoně uvedené osoby. Osobám, které jsou oprávněny pokračovat v provozování žxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x 45 a § 50 živnostenského zákona a doložit doklady prokazující splnění podmínek pro provozování živnosti. Pro oznámení v pokračování živnosti se staxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxho rejstříku.
Všechny uvedené osoby, které nesplňují podmínky pro vznik živnostenského oprávnění a chtějí v živnosti pokračovat, musí současně s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxí mít pobyt na území České republiky, a tento pobyt povolen nemá, musí ustanovit osobu odpovědného zástupce. Jedná se o jakýkoliv pobyt ve smyslu zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxé období, ani trvale, živnost zanikne.
Jestliže živnostenské oprávnění nezaniklo smrtí podnikatele, mohou po skončení řízení o pozůstalosti pokxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x provozování živnosti a sdělí tuto skutečnost do 3 měsíců od skončení dědického řízení. Toto oprávnění mají, i když po úmrtí podnikatele nesdělili, že hxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdu. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne v okamžiku, kdy osoba získá vlastní živnostenské oprávnění, tj. ohlášením živnosti, rozhodnutíx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxti o koncesi.
Na žádost živnostenského úřadu poskytne soud údaje o pravomocně skončeném dědickém řízení za účelem zápisu do živnostenského rejstřxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xebo může určit správce pozůstalosti. Správce pozůstalosti, vykonavatel závěti, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Jmenované osoby mohou také oznámit živnostenskému úřadu, že nadále provozovat živnost zemřelého nebuxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xokud nebude v živnosti pokračovat správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce.
Správce pozůstalostx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xe lhůtě 1 měsíce od úmrtí podnikatele. Odpovědného zástupce musí také neprodleně ustanovit, pokud nesplňují podmínky § 7 živnostenského zákona. Musí xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu upravuje § 1448 až 1456 obč. zák. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxávný člověk, popř. právnická osoba, pokud tak stanoví zákon. Svěřenský fond může být zřízen bezúplatně i za úplatu a může jej zřídit kdokoliv. Tímto způxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxtel vzdát správy svého majetku ještě za svého života. Přestává-li majetek vložený do svěřenského fondu být ve vlastnictví svěřitele, nemůže být náslexxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Právní nástupce právnické osoby
V živnosti mohou po určitou dobu pokračovat právnické osoby se živnostenskýx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnnosti vůči živnostenskému úřadu, a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Nástupce zaniklé společnosti nebo družstva musí písemně oznámit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xde dne zániku předchůdce a vzniku nastupujícího subjektu. Právo pokračovat v provozování živnosti zaniklé společnosti (družstva) má právní nástupcx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxklo. Jestliže nedojde k oznámení pokračování v živnosti právního nástupce zaniklé společnosti nebo družstva, pak živnostenské oprávnění obchodní sxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o přeměnách obchodních společností a družstev.
Provozovny
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
I. Druhy provozoven
Pojem proxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxsti, jež je součástí provozování živnosti.
Za provozovnu se považuje i stánek, pojízdné prodejny a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna není totožný s pojmem provozovny podle stavebního zákona; na druhé straně oznámení o zřízení provozovny nebo o zahájení činnosti v provozovně nenaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxí živnosti v provozovně
Podnikatel má možnost vykonávat živnost v provozovnách na základě již vydaného živnostenského oprávnění za předpokladu, žx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem, kde se provozovna nachází, je podnikatel povinen prokázat na žádost živnostenského úřadu (pxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxvna odpovídala požadavkům podle zvláštních právních předpisů. Živnostenský úřad se může kdykoliv na místě přesvědčit o tom, zda provozovna odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Provoz v některých provozovnách v noční době je omezen ve smyslu zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a výkup odpadu v zařízeníxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Česká obchodní inspekce může uložit pokutu ve výši 50 000 Kč.
Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží a poskytování služeb je podnikatel povxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe nevztahuje na mobilní provozovny a automaty.
Při prodeji zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem je podnikatel povinen na žádost živxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx způsobem neprodávalo zboží osobám nezletilým.
III. Označení provozovny
Označení provozovny je v zákoně taxativně uvedeno. Upřesňuje se označexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxký úřad podnikateli identifikační číslo provozovny a zapíše provozovnu do živnostenského rejstříku a sdělí tuto skutečnost podnikateli. Identifikxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Automat musí být navíc označen obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem podnikatele. Zákon současně určuje, jak mxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu přestupku podle živnostenského zákona, za který mu může být uložena živnostenským úřadem sankce podle stejného zákona.
(Tržní řád)
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxí potřeby obyvatel obce a zamezení živelnému rozvoji stánkového prodeje bez možnosti obce regulovat v případě potřeby nežádoucí stav.
Obec může v sxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxní služeb (např. pochůzkový a podomní prodej) nebo příležitostné akce se tržní řád nevztahuje.
Vydání tržních řádů patří do přenesené působnosti oxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxadě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec vydávat nařízení ve věcech patřících do přenesené působnosti, v daném případě tedy provozování tržišť (§ xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxtlivé modality (např. stanoviště pojízdné prodejny, regulovat dobu prodeje, sortiment prodávaného zboží, povinnosti správce tržiště a další).
Ixx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxvání služeb, na které se vztahuje živnostenský zákon. Nemůže tudíž upravovat činnosti taxativně vyjmenované v § 3 živnostenského zákona, které nemajx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je živností, nelze na tržišti provozovat, brání-li tomu zvláštní předpis, jako je tomu např. u tzv. vyhrazených léčiv. Konečně je nutné mít na zřeteli, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, a proto je třeba se přidržovat výkladu podle obvyklého významu slov, a to i včetně určitého implicitního kvalitativního odstínění ("tržnice" na rozdxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxlašovací
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Druhy ohlašovacích živností
Rozlišovacím kritériem členění ohlašovacích živností je požaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Odborná způsobilost je pro všechny druhy řemeslných živností (vyčleněných jako řemeslné živnosti podle živnostenského zákona) stanovena § 21 a § 2xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxti A, B, C.
Odborná způsobilost xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx je vázána na doklad vydávaný určitým k tomu příslušným zvláštním orgánem.
Jediná volná živnost byla zavedena novelou živnostenského zákona č. 13xxxxxx xxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
V příloze č. 1 živnostenského zákona jsou taxativně vymezeny všechny řemeslné živnosti, které představují klasická řemesla. Tomu také odpovídají x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxozovat řemeslnou živnost vznikne, jakmile osoba ohlásí příslušnou živnost a současně splní vše-obecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Zvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxčním listem v příslušném oboru nebo jiným dokladem o ukončení vzdělání na střední odborné nebo vysoké škole. Odborná způsobilost se tak prokazuje vysvxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu.
Odbornou způsobilost pro živnosti ohlašovacx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxa č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Uznávání se týká pouze dokladů získaných státními příslušníky EU, EHP a Švýcarska, příp. státními přxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxaný uznávacím orgánem příslušný živnostenský úřad dále nezkoumá.
Podle § 21 odst. 2 živnostenského zákona lze odbornou způsobilost prokázat příxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxkého zákona uvedeny odkazem na příslušná ustanovení zákona o odborné kvalifikaci. Jmenované ustanovení se vztahuje na občany ČR a státní příslušníkx xxx xxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
Všechny výše jmenované doklady lze nahradit ve smyslu § 22 živnostenského zákona způsobem výslovně uvedenýx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxu.
Náhradním dokladem může být i osvědčení o rekvalifikaci vydané institucí akreditovanou příslušnými státními orgány k pořádání kursů ve smyslu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe v oboru.
Živnostenský zákon v § 7 odst. 4 definuje, co se považuje za praxi v oboru. Jedná se o výkon odborných činností v oboru nebo příbuzném oborxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxy, která bezprostředně odpovídá za řízení činnosti.
Pro účely živnostenského zákona se v obecné rovině definují příbuzné obory jako obory, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xěcí příslušného živnostenského úřadu, který má možnost vyžádat si k posouzení stanovisko ústředního orgánu státní správy, do jehož působnosti patří xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxná způsobilost pro živnosti řemeslné)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Odborná způsobilost řemeslných živností
Živnosti řemeslné jsxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxládá dosažením určitého vzdělání v příslušné oblasti, resp. určité kvalifikace. Další možností prokázat určitou kvalifikaci je předložení dokladu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxzhodování postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně někxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho správního úřadu.
Získat odbornou kvalifikaci pro řemeslné živnosti je možné i ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xepubliky mohou, kromě práva doložit odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace uznávacím orgánem, předložit příslušnému živnostexxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxí odborných kvalifikací a na zákon o uznávání odborné kvalifikace.
U řemeslných živností
a)
u živností vedených v příloze č. 1 části A lze odbornox xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzuxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznanéhx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxdmětné činnosti v členském státě původu, nebo
3.
po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxenského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původux
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxě jdoucích let jako samostatně výdělečná činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznanéxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxdmětné činnosti v členském státě původu,
2.
po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
3.
pod xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxed ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
4.
po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxeré jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
c)
u živností uvedených v příloze č. 1 části C lze odbornou způsxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
2.
po dobu 2 po sobě jdouxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxedmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáníx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxpském hospodářském prostoru a občané Švýcarské konfederace.
(Náhradní doklady)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxad potvrzující vzdělání v příslušném příbuzném oboru a praxí v oboru. K definici praxe v oboru srov. § 7 odst. 4.
Jednotlivé způsoby náhradních doklaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Příloha č. 2: vázané živnosti
Živnosti vázané jsou druhem živností ohlašovacích provozovaných na zákxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxou č. 2 živnostenského zákona a jednak upravená zvláštními právními předpisy.
Odbornou způsobilost je možné prokázat u jednotlivých živností taxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxanců, a dokladem o vykonání příslušné praxe v oboru. Současně je možné u jednotlivých živností uvedených v příloze č. 2 prokázat odbornou způsobilost txx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxornou kvalifikaci postupem stanoveným zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských stxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Obsahové náplně vázaných živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
Odbornx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxské republiky (a vzhledem k § 70 živnostenského zákona i občané Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace) mohou využít režim zvlášxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxinisterstvo průmyslu a obchodu).
Problematika prokazování odborné způsobilosti doklady získanými v jiném státě Evropské unie přímo živnostensxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx
xxx x
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 24.4.2019.
Příloha č. 4: živnost volná
Podmínkou pro ohlášení živnosti volné a vznik živnostenského oprávnění je splnění všeobecných podmínek pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxoli vykonávat jakoukoliv činnost. Pokud zvláštní předpisy vyžadují splnění určitých požadavků pro provádění vlastní činnosti (tj. jde-li o požadavxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxe veškeré obory činností výrobních, obchodních a poskytujících služby, jež jsou živnostmi, a nejsou přitom upraveny přílohami č. 1 až 3 živnostenskéhx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxÉ
(Živnosti koncesované)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Příloha č. 3: Koncesované živnosti
Živnosti koncesované jsou ty vyxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxlivých rizikových nebo z hlediska ochrany státních zájmů důležitých činností. V této skupině xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ty činnosti, které jsou upraveny zvláštními právními předpisy a jejich výkon je zejména podmíněn povolením (souhlasem) příslušného orgánu státní spxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxatutární orgán nebo člen statutárního orgánu, popř. vedoucí organizační složky zahraniční osoby.
Příslušníci členských států Evropské unie a obxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxt. 2 živnostenského zákona).
Umožňuje se současně prokázat odbornou způsobilost též doklady vydanými institucemi akreditovanými podle zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxkona doklady získanými v jiném členském státě EU v návaznosti na přílohu č. IV. směrnice 2005/36/ES.
Podle § 27 odst. 3 živnostenského zákona může xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrávních předpisů. Živnostenské úřady pak mají ve smyslu § 55 odst. 2 živnostenského zákona oznamovací povinnost vůči orgánu, který vydával závazné sxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xoncesovaných živností mohou tak být změněny pouze tehdy, jestliže po vydání
koncese
se změní zvláštní předpis nebo ustanovení živnostenského zákonxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xude postupovat a rozhodovat podle správního řádu. Z uvedeného vyplývá, že živnostenský úřad nemá možnosti sám ukládat podnikateli jiné podmínky omezxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrov. § 5 odst. 5 živnostenského zákona). Vzhledem k tomu, že podnikatel má možnost uvést předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, nebude se přx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxst údaje podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xze k živnostem koncesovaným ještě dodat, že i na ně se vztahuje § 31 odst. 19 živnostenského zákona, podle kterého je podnikatel povinen při posuzování žxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 24.4.2019.
Podmínky provozování koncese
U živností koncesovaných se odkazuje na přílohu č. 3 živnostenského zákona, což je obdobná práxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxaných). Odborná způsobilost pro jednotlivé koncesované živnosti je přímo uvedena ve jmenované příloze odkazem na zvláštní právní předpisy.
Občaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxrské konfederace) mohou využít režim zvláštní úpravy uvedený v odstavci 2. Jde o možnost prokázat odbornou způsobilost též dokladem o uznání odborné kxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x xxjich změně lze uplatnit v rozhodnutí o udělení
koncese
. Z kontextu právní úpravy je zřejmé, že živnostenský úřad nemůže podmínky provozování živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xozhodnutí mělo vždy legitimní oporu v platném právním řádu).
ČÁST TŘETÍ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
(Rozsah živnostenského oxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vycházet z příslušného názvu předmětu podnikání tak, jak je uveden ve výpisu z živnostenského rejstříku. Při posuzování rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx x x x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxění na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního předpisu zůstává v zákonem stanovených případech nadále zachována.
Pokud nastanou pochyxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnského úřadu, k němuž ovšem uvedený orgán přistupuje pouze na základě žádosti podnikatele.
nadpis vypuštěn
Povinnosti podnikatele
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvinnost podnikatele zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu vyplývá z existence smluvního vztahu mezi oběxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu, určitým způsobem navazuje na povinnost podnikatele obsaženou v § 17 odst. 3 prokázat na žádost živxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu prokazující právní důvod pro užívání prostor i v případech ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi [§ 46 odst. 1 písm. f), odst. 2 písm. f) a g), § 50 odstx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxinnost podnikatele zajistit, aby kontrolnímu orgánu byly k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používanéxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxazovat v postavení kontrolované osoby poté, jakmile byla živnostenským úřadem zahájena živnostenská kontrola podle příslušných ustanovení zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxná povinnost může být splněna i dodatečně.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovníků (kontrolujících), obsažených v kontrolním řádu s tím, že uvedenému oprávnění odpovídá povinnost kontrolované osoby poskytnout kontrolnímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxkatele identifikovat v případě nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho náxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx identifikací účastníků a identifikací předmětu smluvního vztahu a stanoví rovněž povinnost podnikatele evidovat příslušné identifikační údaje po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxnou o zákonem stanovených skutečnostech tak, aby tato evidence byla přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci účastníků a předmětu smluvníxx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k tomu, že jde o povinnost podnikatele zpřístupnit předmětnou evidenci v konkrétní provozovně, je zřejmé, že porušení dané povinnosti ze strany podnixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdejní nebo provozní době v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům zodpovídá před živnostenským úřadem (tj. i z hledxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx splnění podmínky bezúhonnosti zaměstnanců podnikatel (z toho je zřejmé, že předmětem živnostenské kontroly zaměřené na splnění této povinnosti nejxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xpůsobem a dostatečně splněna).
Povinnost podnikatele a dalších osob uvedených v odstavci 10 prokázat totožnost je možné patrně vztáhnout i na osobx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její prokazování omezeno pouze na výkon živnostenské kontroly, požadavek na prokázání totožnosti může být uplatněn v zásadě při jakémkoli jednání těxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxončení přerušení provozování živnosti. Pokud je živnostenské oprávnění podnikatele omezeno na určitou dobu, lze provozování živnosti přerušit nejxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxze ovšem zaměňovat s povinností podnikatele evidovat veškeré doklady vyplývající ze zvláštních právních předpisů).
Povinnost podnikatele sdělxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxady může být vyžadováno i mimo rámec výkonu živnostenské kontroly).
Adresou pro vypořádání závazků podnikatele nemůže být adresa bydliště podnikxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důvod pro užívání prostor na těchto adresách).
Předmětný požadavek zákona je logický, neboť je zřejmé, že z hlediska zákonem stanovené povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxstihnout, a tím ani dosáhnout příslušného vypořádání případných závazků podnikatele tak, jak to zákon stanoví, resp. předpokládá.
Podnikatel je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsí jít přitom pouze o obecně závazné předpisy nejvyšší právní síly, ale může jít například o obecně závazné předpisy obce, stejně tak jako o všechny dalšx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 24.4.2019.
Obchodní činnost
Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, může provádět, zůstane-li zachována povxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxi zákazníkem a jiným podnikatelem, a to buď zprostředkovatelskou smlouvou, nebo smlouvou o obstarání prodeje v rámci příkazní smlouvy (tato činnost vxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Montáž dodaného zboží je plněním, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxnikatel může zajišťovat i servis. Pokud by však k provedení této činnosti bylo třeba odborné způsobilosti, použije k tomuto osoby odborně způsobilé, pxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx objednávku. Vzniklý právní vztah je však třeba odlišovat od smlouvy o dílo, resp. od zhotovení věci na zakázku, kdy se zhotovuje věc podle individuálníxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxkatel oprávněn. Zboží sám však nemůže zhotovit, ale je oprávněn je nechat zhotovit, zpracovat či upravit oprávněným výrobcem.
nadpis vypuštěn
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxvnění v případě výhradně výrobních živností. Jinak jsou obecné zásady, jimiž se řídí stanovení rozsahu živnostenského oprávnění, v podstatě shodné s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxění)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Služby
Odkaz na § 42 odstavec 2 a 3 upravuje rozsah oprávnění u konkrétních služeb, i zde musí zůstax xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx.4.2019.
Služby, související činnost
Oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxvislosti s dopravou v nádražních, přístavních a letištních restauracích, kioscích apod., však již živnost hostinskou vyžadují.
Živnostenské opxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxNSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Ohlašovatel je povinen kromě svých osobních údajů uvést obdobně i údaje o odpovědném zástupci, provozuje-li živnost jeho prostřednictvím.
Zákon xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (Centrální registrační místo), uvedené ohlášení zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxávy (Czech POINTu).
Požadavek vymezit předmět podnikání "s dostatečnou určitostí a jednoznačností" u volné živnosti znamená povinnost ohlašovaxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxu činnosti uvedeným v příloze č. 4 živnostenského zákona, u řemeslných a vázaných živností jsou pro ohlášení směrodatné názvy předmětů podnikání obsaxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxuvádět při ohlášení údaje, pokud jsou již vedeny v živnostenské evidenci (s výjimkou identifikačních údajů ohlašovatele).
(Ohlašovánx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xegistračních míst.
Celorepubliková síť Centrálních registračních míst (CRM) pro podnikatele v rámci obecních živnostenských úřadů byla vytvořxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxké republiky usnesením č. 1006 ze dne 20. října 2004. Účelem projektu ZAP je zjednodušit podnikatelům vstup do podnikání a usnadnit jim další kroky, jež xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxl prostřednictvím CRM také některé úkony vůči příslušné správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně a umožňuje fyzické osobě, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrá jí vznikla jako daňovému subjektu.
Uvedené ustanovení dále umožňuje fyzické osobě společně s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi podat zxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zákonem je stanovena možnost, aby zaměstnavatel, který podává ohlášení živnosti či žádost o koncesi, zároveň na místně příslušném obecním živnostexxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxé osobě je umožněno, aby jako pojištěnec v souvislosti s ohlášením živnosti nebo se žádostí o koncesi prostřednictvím příslušného obecního živnostenxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtní pojišťovně.
Právnické osobě se umožňuje totéž, co je obsaženo pro fyzické osoby.
Zákon ukládá obecnímu živnostenskému úřadu povinnost přexxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxx oznamování změn podle zvláštního zákona
Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) má možnost v souvislosti s ohlášením změny nebo v souvislosti s dxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. § 45a odst. 1 a 2). Podmínkou možnosti využít CRM k ohlášení určitého údaje k registraci či k ohlášení změny údajů podle zvláštního zákona je, že tento úxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xoho je tedy zřejmé, že samotné oznámení změn podle zvláštního právního předpisu nelze prostřednictvím CRM realizovat.
Podnikatel prostřednictvxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xdajů, související s plněním povinností vůči těmto orgánům, uvedených v přihlášce nebo oznámení, bez ohledu na to, zda se zároveň jedná o podání vůči obexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxajů a způsoby předávání údajů příslušným orgánům, které připadají v úvahu. Lhůta pro předání stanovených údajů začíná zásadně běžet ode dne, kdy podnixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxe bezvadné. V případě, že ohlášení má závady, začne tato lhůta běžet až ode dne odstranění těchto závad bez ohledu na vznik živnostenského oprávnění (poxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o udělení
koncese
.
Požadované změny údajů obecní živnostenský úřad předá příslušným orgánům. Pro podnikatele tato právní úprava znamxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnskému úřadu.
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Daň z příjmů, silniční daň
Prostřednictvím CRM lze xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xákon taxativně stanoví, jakým způsobem, resp. jakou formou lze daná podání učinit. Uvedeným ustanovením je rovněž stanoveno, jakým způsobem živnostxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxávní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxhonnosti podle živnostenského zákona.
Jde-li o občana České republiky, připojí fyzická osoba k ohlášení vždy jen výpis z Rejstříku trestů. Občan jxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xříslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (například tedy i výpisem z Rejstříku trestů za předpoklxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxosti prohlášením učiněným před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem, nebo členského státu jeho posledního poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxní odborné kvalifikace vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Možnost občanů členských států Evropské unie prokázat bezúhonnost vyjmenovanýxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxerace (viz § 70 živnostenského zákona).
Občané tzv. třetích států (tj. jiných než České republiky, členských států Evropské unie, Evropského hospxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxíku trestů ČR, nebo odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem. V případě, že členský stát takový doklad nevydává, je možnx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xtátu, jehož je tato osoba občanem nebo členského státu jeho posledního pobytu (tj. obdobně jako v případě občanů České republiky nebo státních příslušxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxtří rovněž doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Uvedené ustanovení stanoví rovněž dokladyx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxm, jednak o doklady, které se vztahují k odpovědnému zástupci této právnické osoby.
Zákon též uvádí v konkrétně jakých případech není ohlašovatel pxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
I. Zápis do živnostenského rejstříku a vydání výpisu
Zákon stanoxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxacovní" k počtu dní, čímž byla jednoznačně stanovena lhůta, do kdy ode dne doručení ohlášení živnosti musí živnostenský úřad provést zápis do živnostexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxické osobě.
II. Výzva k odstranění závad
Zákon řeší administrativní postup živnostenského úřadu v případech, kdy ohlášení živnosti nemá předepsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo, resp. že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Jsou-li závady v průběhu txxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xebrání (v uvedeném případě celé řízení končí zápisem do živnostenského rejstříku a vydáním výpisu).
III. Postup při vydání výpisu zahraniční fyzicxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xožnosti vydání potvrzení o splnění všeobecných a popř. též zvláštních podmínek provozování živnosti, jež slouží jako podklad k vydání výpisu. Doložíxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxský úřad výpis, v opačném případě zahájí správní řízení o tom, že ze strany ohlašovatele nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxnačně stanovena lhůta, do kdy ode dne doručení ohlášení živnosti musí živnostenský úřad provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat podnikatelx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x.
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxní fyzická osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, do živnostenského rejstříku. Zákon nestanoví lhůtu, do kdy tak má učinit, v axxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x § 60 odst. 2 písm. q) uvádějící výčet dalších skutečností zapisujících se do živnostenského rejstříku.
IV. Možnost prodloužení lhůty k vydání výpixx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxost živnostenského úřadu nadřízeným orgánem prodloužena.
V. Zápis v rozporu se zákonem
Zákon upravuje jednotlivé fáze postupu, byl-li zápis do žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxad podle okolností případu buď vydá nový výpis ze živnostenského rejstříku, nebo živnostenské oprávnění rozhodnutím zruší.
Novela živnostenskéxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxu se zákonem a v rámci dalšího postupu živnostenský úřad oprávnění podnikatele zruší, je nadbytečné vydávat kromě rozhodnutí o zrušení živnostenskéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxtí, k nimž případně došlo při zápisu v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu.
Při opravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností živnostenský úxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxt. 1).
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Povinnost zasílat údaje jiným orgánům
Uvedené ustanovení uxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xovinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xdaje o podnikateli a jeho živnosti zákonem stanoveným dalším orgánům, přistoupit.
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x ohlášení živnosti a k předložení požadovaných dokladů.
Citované ustanovení novelizované zákonem č. 169/2012 Sb. řeší zápis změn údajů neoznámexxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh, v obchodním rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému cizinců, které jsou přejímány Informačním systémem Regxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxní povinen oznamovat).
Zákonem jsou upraveny zásady dalšího postupu živnostenského úřadu poté, kdy byly změny podnikatelem oznámeny.
Novelox xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, které jsou náležitostí ohlášení živnosti. Pokud živnostenský úřad prokazatelně zjistí, že ke změně údajů došlo, zapíše tuto změnu bez zbytečného odxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xřípadu se provede buď zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu je informován podnikatel, nebo se naopak zahájí řízení o pozastavení proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xdykoliv v průběhu podnikání. Zároveň stanovuje, že v takovém případě nemusí podnikatel při změně bydliště oznamovat živnostenskému úřadu změnu sídlxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx u zápisu do živnostenského rejstříku v rozporu se zákonem provedeného na základě ohlášení živnosti, tedy podle § 47 odst. 10 živnostenského zákona.
xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxby v psaní nebo jiné zřejmé nesprávnosti, postupuje živnostenský úřad u ohlašovacích živností a u koncesovaných živností (viz § 56 odst. 6) přiměřeně jxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxtosti žádosti o koncesi
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Náležitosti žádosti o koncesi, povinnosti žadatele
Obdobně jako u ohlašovacíxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xáležitostech ohlášení živnosti (a dokladech, jež je nutno v souvislosti s ohlášením předložit živnostenskému úřadu), jež platí pro náležitosti žádoxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xoncesi má povinnost uvést živnostenskému úřadu údaje, jež jsou nutné k vydání stanoviska příslušného orgánu podle § 52 odst. 1 (viz níže) a povinnost dxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Zdůrazňuje se, že obecní živnostenský úřad předává příslušnému orgánu státní správy vydávajícímu oprávnění souhlas, povolení nebo vyjádření ve sxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zaujetí předmětného stanoviska.
Lhůtou k vydání stanoviska příslušného orgánu státní správy je živnostenský úřad při rozhodování o koncesi vázáxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxení
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxala-li zahraniční fyzická osoba, jež je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu (nevztahuje se na občany členských států Evropské unie, Evropskxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxovených podmínek, postupuje živnostenský úřad v daném případě přiměřeně jako u ohlášení živnosti (viz § 47 odst. 7 a 8).
Rozhodování o konxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho úřadu žádost o koncesi zamítnout. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi lze podat odvolání ve smyslu správního řádu.
Rozhodnutí o ustanxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxaje se uvádějí v rozhodnutí o udělení
koncese
(s odkazem na použití příslušných odstavců § 47 "obdobně"). V rozhodnutí o udělení
koncese
se stanoví i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxtenského rejstříku a vydání výpisu
Uvedené ustanovení stanoví v daném případě lhůtu pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a pro vydání vxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxteli v případě, kdy mu byla pravomocným rozhodnutím živnostenského úřadu udělena
koncese
.
xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě.
U zahraniční osoby, která je podle § 5 odst. 5 povinna doložit doklad o povolení k pobytu ve lhůtě podle § 47 oxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xedoložila, se doplňuje konstatování, že se má za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Na rozdíl od úpravy u ohlašovacích živnxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xivnostenský úřad skutečnost, že uvedená osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, poznamená do spisu a zapíše do živnostenského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx § 47 odst. 8). Skutečnost, že právo provozovat živnost vznikne uvedené zahraniční osobě až dnem doložení dokladu o povolení pobytu ve lhůtě stanovené v x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxnostenského úřadu v případě, že u
koncese
byl proveden do živnostenského rejstříku chybný zápis. Ustanovení neřeší opravu vadných rozhodnutí a z nicx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxím o udělení
koncese
a dále o případy, kdy údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku a nejsou obsahem rozhodnutí o udělení
koncese
, neodpovxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxá-li se o údaje podle § 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o opravě zápisu (jedná-li se např. o údaje o provozovnách).
Vadné rozhodnutí o udxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xízení (§ 94 a násl. spr. řádu), případně obnovou řízení nebo vydáním nového rozhodnutí (§ 100 až 102 spr. řádu). Změna zápisu v živnostenském rejstříku sx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
koncese
z vlastního, případně jiného podnětu provést změnu rozhodnutí o udělení
koncese
týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozoxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xivnostenského zákona.
(Rozhodování o koncesi)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Informační povinnost, zasílání údajů
Usxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxvnostenského zákona č. 169/2012 Sb. změněn text tak, aby údaje o podnikateli a jeho živnostenském oprávnění byly živnostenským úřadem zasílány vždx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 24.4.2019.
I. Změny a doplnění údajů a dokladů stanovených pro žádost o koncesi
Je stanovena lhůta k provedení příslušných změn úxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxch podnikatelem do živnostenského rejstříku. Zákon stanoví změny a doplnění údajů již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejnxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxistru živnostenského podnikání, zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku (jedná se o změny, které podnikatel nexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxostenský úřad prokazatelně zjistí, že ke změně údajů došlo, zapíše tuto změnu bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.
Změna rozsahu pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxncese
se použije postup podle § 52 a § 53.
II. Oprava chybného zápisu
V případě opravy chybného zápisu nebo doplnění údajů do živnostenského rejstxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xZánik živnostenského oprávnění)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
I. Způsoby zániku živnostenského oprávnění
Stanoví jednotlivé způxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxx xxávnické osoby lze v provozování živnosti pokračovat za podmínek obsažených v § 14.
Dalším možným způsobem zániku živnostenského oprávnění je též uxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxikatel před uplynutím uvedené doby oznámí změnu data ukončení provozování živnosti nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení
koncese
vydané na dobu urxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxzáno na povolení k pobytu na území České republiky.
Ke zrušení živnostenského oprávnění rozhodnutím živnostenského úřadu dochází buď na základě pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxažného porušení zákona ze strany podnikatele.
II. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxzem na § 48 a § 55 odst. 2 živnostenského zákona).
(Zrušení živnostenského oprávnění)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Obligxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxení provozování živnosti nelze považovat za sankční opatření v pravém slova smyslu (jako např. rozhodnutí o uložení pokuty), mnohem více jde spíše o akxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxu z hlediska stávající právní úpravy a následné aplikace zákona zcela rovnocenné, při rozhodování, zda učinit rozhodnutí o zrušení živnostenského opxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnostmi každého případu, tj. situací podnikatele, závažností zjištěných porušení zákona, důvody vedoucími k zahájení správního řízení, jinak není sxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti. Důvody, pro něž je živnostenský úřad vždy povinen přistoupit ke zrušení živnostenského opxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x živnostenského zákona, živnostenský úřad zruší podnikateli jeho živnostenské (příp. živnostenská) oprávnění. Zrušení živnostenského oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
zrušení oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti zahrnuje odstavec 2,
fakultativní
důvody (živnostenský úřad může zrušit oprávnění nebo pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxen zrušit živnostenské oprávnění zahraniční fyzické osobě. V odstavci 5 se jedná o
fakultativní
možnost zrušení živnostenského oprávnění podnikatxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxány povinnosti dané právními předpisy (tj. nejen povinnosti ukládané živnostenským zákonem), vždy pozastavit provozování živnosti v této provozovxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxého zákona.
Odstavec 7 upravuje postup v případech, kdy se podnikatel rozhodne sám zrušit své živnostenské (svá živnostenská) oprávnění (jde o
oblxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxem při obligatorním zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo odstavce 3 a postupem podle odstavce 7 zákona.
V rozhodnutí o pozastavexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xak postupovat v případě, nebudou-li ve stanovené době odstraněny důvody, jež k pozastavení provozování živnosti vedly.
(Zrušení živnosxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxnského zákona vloženo se zřetelem k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí skutečnost, že "Provozování cestovní agentury" již není samostatnou živností, ale spadá do živnosti volné (obor činnosti č. 71). Činnosti spadajícx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxrých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvých živností, ve znění pozdějších předpisů.
HLAVA IV
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsažená v živnostenském zákoně odpovídá obecné právní úpravě informačních systémů veřejné správy uvedené v zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních sysxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdu, je správcem živnostenského rejstříku a provozovateli tohoto rejstříku jsou obecní a krajské živnostenské úřady. Živnostenský rejstřík je tedy vxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx je těmito úřady rejstřík veden, vyplývá z úpravy uvedené v odstavci 1. Zatímco obecní živnostenské úřady vykonávají svou působnost v rozsahu stanovenxx x xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx
xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x x xx xxxx xxxxeny údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku. Jedná se o identifikační údaje a další údaje statistického a evidenčního charakteru souvisxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxmo jiné) přehled o uložených pokutách a údaje o rodném čísle.
III. Údaje vydávané na žádost
Zákon stanoví, jaké údaje se vydávají na žádost ze živnosxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze zákonem taxativně vyjmenované údaje; taxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxnského rejstříku orgánům uvedeným v § 48. Rovněž je upravena forma, kterou Živnostenský úřad České republiky zveřejňuje údaje v části rejstříku, jež jx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxnisterstvo vnitra nebo Policie ČR pro potřeby řízení před živnostenskými úřady a pro potřeby vedení živnostenského rejstříku.
ČÁST PÁTÁ
ŽIVxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy
Živnostenský zákon neobsahuje přímou definici živnostenské kontroly. Z kontextu zákonné právní úpravy lze výkladem pro účely živnostenského zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjektům živnostenského podnikání (§ 5 živnostenského zákona), popř. vůči všem ostatním osobám, jejichž činnost podléhá právnímu režimu živnostexxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx jde o hmotněprávní úpravu kontrolní činnosti, vymezuje zákon jako orgány živnostenské kontroly zcela jednoznačně živnostenské úřady jako příslušnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxvnostenské kontroly
Věcný rozsah živnostenské kontroly není omezen pouze na kontrolu plnění povinností podnikatele stanovených živnostenským zxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxených v rozhodnutí o udělení
koncese
. K rozsahu živnostenské kontroly patří i oprávnění živnostenských úřadů kontrolovat ode dne vstupu České republxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxx
xxxxxostenská kontrola)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
I. Způsob prokazování se kontrolních pracovníků při kontrole
Zákon stanoví způsoxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxo pověření nebo ve formě průkazu. Úprava reaguje na kontrolní řád, z něhož vyplývá, že kontrolní pracovník se může při kontrole prokázat (po datu nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvosti zaměstnanců živnostenských úřadů, jež je stanovena § 6 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
(Živnostenská kontrolax
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxtatě kohokoli, v tomto směru není ze zákona nijak omezen (ani co do počtu jím zvolených osob, ani jinak co do způsobu jejich možného výběru). K zvoleným třxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxní apod., ale např. i zástupci hospodářské komory nebo příslušného živnostenského společenstva.
II. Nepřítomnost třetí osoby při kontrole
Přípxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxroly je oprávněním podnikatele, které podnikatel jako kontrolovaná osoba využije nebo nikoliv, takže využití či nevyužití tohoto oprávnění ze stranx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxola)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Uložení odstranění nedostatků
Jde o specifické opatření živnostenského úřadu (jakási specificxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedenému opatření nemá odkladné účinky (to znamená, že rozhodnutí je vykonatelné, ačkoli není pravomocné).
Z formulace citovaného ustanovení jx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxak bez jakékoli souvislosti či návaznosti s živnostenskou kontrolou (tj. kontrola nemusí uložení uvedeného opatření nutně předcházet). Vzhledem k txxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx
Přestupky fyzických osob
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K přestupkům fyzických osob
Toto ustanovení se použije výlučně na případy, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtupňované v jednotlivých skupinách podle závažnosti přestupků (nejnižší horní hranice do 10 000 Kč, nejvyšší horní hranice do výše 1 000 000 Kč).
Přx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řád. Uplatňuje se zde tedy jak princip speciality přestupkového zákona ke správnímu řádu, tak princip subsidiarity (podpůrnosti) správního řádu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxsti bez příslušného živnostenského oprávnění, která je živností volnou nebo předmětem některé ze státem reglementovaných živností, nelze podle živxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxb
(Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K přestupkům podnikajících fyzickýxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx přestupek lze uložit pokutu. Zákon stanoví skutkové podstaty přestupků a výši pokut odstupňovanou v jednotlivých skupinách podle závažnosti přestuxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxzení o nich a správního řádu (tj. respektování principu speciality, resp. subsidiarity právní úpravy).
Specifická právní úprava je věnována skuxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxného poskytování služeb).
(Přestupky právnických osob)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Neoprávněné podnikání právnickýxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xkupinách (podle závažnosti přestupku neoprávněného podnikání od nejnižší hranice do 500 000 Kč po nejvyšší hranici do 1 000 000 Kč).
Stejně jako v přxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxem na místě.
Společná ustanovení
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Věcná příslušnost k projednávání přestupků
Ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx).
Právní úprava věcné příslušnosti je založena na zásadě, že přestupek má projednávat ten orgán, v jehož oboru působnosti byl přestupek spáchán. K xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx se rozumí adresou na území České republiky a v jakém rozsahu se adresa zapisuje do živnostenského rejstříku (tj. o jaké údaje, jež se zapisují, se konkréxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Součinnost orgánů státní správy
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Vzájemná informativní povinnost orgánů ze zákona
Právní úprava týxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
Zaslání opisu rozhodnutí o porušení zvláštních předpisů podnikatelem nevylučuje možnost zahájit v působnosti živnostenského úřadu vůči podnikxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 58 živnostenského zákona.
Z uvedeného ustanovení živnostenského zákona lze dovozovat, že v případě event. zjištění podezření živnostenského úxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxovat v zákonem stanovené lhůtě příslušné specializované orgány o tomto porušování zvláštních předpisů podnikatelem, popř. osobami provozujícími čxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxné specifické právní úpravy.
(Dočasné poskytování služeb na území České republiky)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Volné xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xejména, zda poskytovatel služeb je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou usazenou v některém z členských států Exxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxrolovat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxkytování služeb na území České republiky se vztahuje i na občany dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lixxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxahuje s výjimkou povinnosti poskytovatelů služeb prokázat při kontrole oprávněnost poskytování služeb. Novela živnostenského zákona, provedená s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxnkrétní prostředky, jimiž jsou poskytovatelé služeb povinni prokázat oprávněnost poskytování služeb. Výčet těchto prostředků je zákonem proveden xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, stanovené uvedenou přílohou.
Fyzxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmit poskytování služeb vůči uznávacímu orgánu (s odkazem na § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace). Citované ustanovení živnostenského zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxení stanoví oprávnění živnostenského úřadu kontrolovat u osob poskytujících služby v tzv. regulovatelných činnostech i plnění jejich povinností poxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxkém prostoru a Švýcarské konfederace)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Vymezení a rozsah pojmu občan členského státu EU
Novelou živnosxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxm "státní příslušník" byl novelou nahrazen pojmem "občan". Znění § 70 bylo dále upraveno xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Evropské unie, jiného státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Švýcarské konfederace a za podmínek stanovených zákonem i rodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xx x x xxxx
Místní příslušnost
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
I. Místní příslušnost živnostenských úřadů
Úprava stanoví místní příslušnosx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu na území České republiky, a to bez ohledu na to, jedná-li se o fyzickou osobu, právnickou osobu, zahraniční fyzickou nebo zahraniční právnickou oxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xnformační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze zvláštních právních předpisů se plní u živnostenského úřadu příslušného podle sídla fyzickx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxvnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba provést zápis do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu.
Ixxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xodle adresy sídla, podle umístění provozovny a podle předmětu podnikání.
(Podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxnostenského xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh oprávnění, apod.). Výjimkou je pouze podání žádosti o sestavu podle § 60 odst. 6.
Podání se doručuje prostřednictvím kontaktního místa veřejné spxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zákona, ale za určitých podmínek může dnem podání dojít ke vzniku oprávnění provozovat živnost.
Kontaktní místo veřejné správy pouze postupuje poxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxskému úřadu, v jehož územním obvodu se kontaktní místo nachází.
Poté, kdy ohlašovatel živnosti (žadatel o koncesi) vyplní společně s pracovníkem kxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odešlou se data do systému, který potvrdí jejich doručení. Tuto "doručenku" pracovník kontaktního místa veřejné správy vytiskne a předá podateli jakx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxo zákona].
Doručením živnostenskému úřadu je nutno rozumět doručení listinné podoby podání (včetně příloh, pokud jsou součástí podání).
Listxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxví, že podání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí - na elektronické formě podání je pouze podpis pracovníka kontaktního místa veřejné správy). xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxání.
V případě, že listinná podoba podání nebude živnostenskému úřadu doručena do 5 dnů, je dnem ohlášení den, kdy podání fakticky došlo živnostensxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xegistračního místa - tj. pracovník kontaktního místa veřejné správy vyplní spolu s ohlašovatelem živnosti nebo žadatelem o koncesi příslušný formulxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxdní smlouvy prioritu před vnitrostátní právní úpravou.
(Obsahová náplň jednotlivých živností)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxREČNÁ USTANOVENÍ
(Zachování dřívějších oprávnění)
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Poznámka
Novelou živnostenského zákxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxném identifikačním čísle provozovny a dále byl vypuštěn odstavec 2, který ukládal podnikatelům označit nejpozději od 1.8.2012 identifikačním číslex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR