455/1991 Sb.

Živnostenský zákon: Praktický komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xákonem č. 111/2018 Sb.)
doc. JUDr.
Eva
Horzinková,
Ph.D.
JUDr.
Václav
Urban
Změna: 171/2018 Sb.
Změna: aktualizace 455/1991 Sbx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxNOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
(Předmět úpravy)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Pojem "živnost"
Pojem "živnost" je použit jaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x) a v legislativní zkratce "živnost". Živnostenský zákon stanoví podmínky provozování živnosti potřebné pro získání oprávnění k podnikatelské činxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxávních trestů.
Jak lze vyvodit z § 1, upravuje živnostenský zákon v podstatě vztahy mezi určitým okruhem podnikatelů a státem, a to především z hledxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xpravující živnostenskou kontrolu, při jejíž realizaci se využívá zákon č. 255/2012 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxr.
(Živnost)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
I. Znaky živnostenského podnikání
Podle živnostenského zákona se podnikáníx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxoník (zákon č. 89/2012 Sb.) vymezuje pojem "podnikatel" v § 421, kdy podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podlx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, vykonávaná živnostenským nebo jiným způsobem).
Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxí přirozeně nemůže být činnost, která je zákonem zakázána. Předmětem živnosti nemůže být ani činnost odporující dobrým mravům [srov. § 3 odst. 3 písm. px xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxzová nebo nahodilá, i když v ostatním splňuje požadavky § 2 živnostenského zákona. S požadavkem soustavnosti však není v rozporu, je-li činnost vykonáxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxej ryb by bylo možno považovat za činnost jednorázovou, dochází-li však k jeho opakování v každém roce, lze jej hodnotit jako činnost soustavnou). Rovnxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxké linky apod.) nebo lze-li z okolností usuzovat na úmysl činnost opakovat (např. zřízení továrny).
Zvláštní význam má požadavek samostatnosti (sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xaměstnanecké (od pracovněprávního vztahu). Znamená to, že taková osoba xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxadně činí prostřednictvím odpovědného zástupce nebo vedoucích pracovníků, které ustanovila) ji organizuje, zajišťuje a také - v ekonomickém i právnxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxonávána pro jedinou osobu, která určuje a řídí podstatné složky jejího provádění (známé případy "zaměstnávání podnikatelů podnikateli", často směřxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xovaze a podmínkám činnosti a pečlivě odlišit případy zastřeného pracovněprávního vztahu a vztahu např. subdodavatelského. Při posuzování nutno vzíx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podnikatele, zda jsou práce zhotovovány pomocí vlastního zařízení, zda je činnost opřena o zvláštní předpis (např. § 5 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxní firma tak, jak je upravena v § 423, § 424 a § 425 obč. zák. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem. Podnikatelé, kteří nemají obchodní firmu, činí jxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxické osoby je její název. Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Nesmí být klamavý a může obsahovat jmxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxzvem.
Požadavek provozování živnosti na vlastní odpovědnost vyjadřuje podnikatelské riziko (riziko podnikatelského rozhodování): podnikatex x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxm stanoveným předpisy upravujícími jejich poměry).
IV. Účel provozování živnosti
Pokud jde o účel provozování živnosti, jímž je dosažení zisku, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxo souvislosti, např. při podnikání spolků, je nezbytné, aby jejich podnikatelská činnost byla v souladu s jejich stanovami. Provozování této tzv. dopxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů jsou zejména činnosti uvedené v § 3 živnostenského zákona. Živností je pouzx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxostatném a soustavném provozování činnosti vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, jsou však z působnosti živnostenskéhx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxenského zákona je dán taxativně a zahrnuje jednak činnosti, jejichž podřízení živnostenskému zákonu by bylo nevhodné vzhledem k jejich povaze, jedxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Pokud jde o autorský zákon, zahrnuje také již tvůrčí činnost programátorů, která rovněž nepodléhá režimu živnostenského zákona.
II. Činnosti ze žixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxko státní monopoly, i když již tuto povahu nemají a jejich význam se postupně dále zmenšuje. Jednalo se o činnosti v oblasti filmu, hospodaření a nakládáxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxtí, jiné jsou upraveny zvláštními zákony.
Hospodaření s lihem je upraveno zákonem o lihu č. 61/1997 Sb., zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních danxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozšířením úpravy autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) s četnými styčnými body s různými oblastmi živnostenského podnikání. Pokud jde o činnosx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxšině případů i jako zprostředkovatelé pro sebe a celou skupinu. Z hlediska živnostenského zákona je tato činnost živností volnou ohlašovací. V oblasxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxou technickou zábavu, agentážní činnost, organizování přednáškové činnosti a další. Uvedené činnosti lze subsumovat pod přílohu č. 5 živnostenskéhx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxt lze provádět ve smyslu § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na základě povolení Ministerstva kultury. Ministerstvo může v odůvoxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xvých vědeckých nebo pedagogických úkolů, muzeím nebo jiným organizacím, popř. fyzickým osobám, pokud mají pro odborné provádění archeologických výxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxkace se prokazuje vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii a 2 roky odbornx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxlou řadou zvláštních zákonů.
K odstavci 2 písm. a) je třeba poznamenat, že činnost zdravotnických pracovníků je z působnosti živnostenského zákonx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních]. Naprxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázanou).
K odstavci 2 písm. c) nutno poznamenat, že v současné době pro advokáty platí zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a podle § 57 odst. 2 tohoto zxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxekutorů je upravena zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů. Exekutory jmenuje a odvolává na návrx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. d) se vztahuje pouze na tzv. soudní znalce a tlumočníky působící podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (podávání posudků a tlumočení sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxi znalců zatím provedena (uvažuje se však o takové úpravě v návaznosti na profesní kvalifikaci). Činnost překladatelů, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxním ruchu apod.).
K odstavci 2 písm. g) je třeba poznamenat, že vyloučenou činností je i činnost rozhodců při rozhodování majetkových sporů. Jmenovxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxují jmenovaní rozhodci buď ustanovení na delší dobu, nebo
ad hoc
pro jednotlivé případy.
Vzhledem k § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxzovaných architektů a autorizovaných inženýrů ve výstavbě, je-li vykonávána jako svobodné povolání podle bližších podmínek zmíněného zákona.
Z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Autorizovaným inspektorem se může stát fyzická osoba, kterou jmenuje ministr pro místní rozvoj po vyxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtních zákonů
K odstavci 3 písm. a) lzx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho investování. Z § 3 písm. a) dále vyplývá, že provádění převodů peněžních prostředků a vydávání a užívání platebních systémů se uskutečňuje podle záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxém zákoně, které získají povolení k činnosti od České národní banky. Provozování platebního systému se uskutečňuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxba uvést, že činnost akreditovaných osob, zavedená zákonem č. 171/2018 Sb.., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribucx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xákona č. 171/2018 Sb. byla z činností, jež nejsou živnostmi, naopak vypuštěna činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí, která se nově sxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx6/1997 Sb., ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 4/96, o regulaci digitálních a světelných přístrojx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxy nevýherní (podléhající živnostenskému zákonu).
K odstavci 3 písm. d) je třeba doplnit, že se upřesnil seznam činností, které jsou vyloučeny ze žixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Všechny uvedené činnosti mohou být vykonávány na základě speciální licence podle jmenovaného zákona.
K odstavci 3 písm. e) je třeba dodat, že zeměxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxí závlahových zařízení, zahradnictví a sadařství a chovu některých živočichů), hospodaření v lesích (vč. zalesňovacích, rekultivačních, těžebnícx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xčelem zpracování nebo dalšího prodeje). Nic přitom nebrání takovému podnikateli, aby zemědělské výrobky prodával nebo aby je zpracovával, opatří-lx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxské oprávnění nárok). Provozování pily nebude lesnickou prvovýrobou, ale živností volnou. Živností naproti tomu není prodej nezpracovaných rostlixxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxik zvířat pro účely služební, zábavné apod.
Rovněž do zemědělské výroby nepatří např. chov psů a koček, neboť nejde o hospodářská zvířata ve smyslu § x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxi tudíž tento chov provozován fyzickou nebo právnickou osobou, nejde o činnost, která se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 252/1997 Sb., o zemědxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxznamným kritériem pro zařazení určitého zvířete do kategorie hospodářských zvířat bude způsob chovu. Zvířata, která se chovají tzv. faremním způsobxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxpsána do evidence podle zvláštního právního předpisu (srov. § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).
K odstavci 3 písm. f) je třeba upozornit, že xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxaně spotřebitele, pro účely uvedeného zákona prodávajícími a vztahují se na ně všechna jeho příslušná ustanovení (zejména poctivost prodeje, hygienxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxnických komunikacích upravuje zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronickýcx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxnnost oznámit formou registrace Českému telekomunikačnímu úřadu.
Z ustanovení odstavce 3 písm. j) nyní vyplývá, že výzkum, výroba a distribuce huxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxt, že státní zkušebnictví upravuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Ve smyslu uvedeného zákona se státním zkušebnictvím roxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami, jejichž cílem je zabezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení shody s požadavky technických předpisů.
K odstavci 3 písxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxdeného zákona a kontrolují dodržování právních předpisů z oblasti pracovního práva a bezpečnosti práce.
Z ustanovení odstavce 3 písm. z) lze říci, xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxnost upravuje zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxa č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
K odstavci 3 písm. aa) lze dodat, že provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxeřejného pohřebiště stanoví zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
K ustanovení odstavce 3 písm. ab) můžeme říci, že právx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x77/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. Rozhodnutí o autorizaci pro provádění uvedené činnosti vydává Ministerstvo životního prostředí.
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxí úřad pro jadernou bezpečnost ve smyslu zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx na základě licence udělené Ministerstvem životního prostředí ve smyslu zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx9/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Archivnictví je obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součástx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxní sociálních služeb je možné na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Formy a podmínky poskytování sociálních služeb upravuje výše uxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb.
Z odstavce 3 písm. ag) lze dále dovodit, že činnost autorizovaných osob oprávněných ověřovat dosaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Podmínky pro udělení autorizace pro fyzické i právnické osoby uvádí výše jmenovaný zákon. Na udělenx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxikatelské oprávnění. Podmínky pronájmu bytových a nebytových prostor upravuje § 663 a násl. obč. zák., zvláště pak § 685 až 716 a § 720.
Z odst. 3 písmx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ze živnostenského zákona.
K odst. 3 písm. aj) je třeba dodat, že provádění odborných rostlinolékařských činností není živností a podmínky podnikánx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxštovní služby, bylo možné podnikat na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů. V současné době je možné provozovxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxa, za předpokladu splnění podmínek uvedených v zákoně.
HLAVA II
PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
Subjekty oprávněné provozovat živnost
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxzovat živnost získá každá z nich, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem. Zákon tak konstruuje - v souladu s čl. 13 Ústavy a čl. 26 Listiny základnícx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxru je dáno pro ty případy, kdy se k provozování živnosti vyžaduje státní povolení (
koncese
). Případy lze charakterizovat potřebou zvýšené ochrany živxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxávo provozovat živnost může být podle čl. 44 Listiny základních práv a svobod omezeno u soudců, prokurátorů, zaměstnanců státní správy a územní samosxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla již právně upravena celou řadou zvláštních předpisů, obecně pak pro zaměstnance státních orgánů platným zněním zákoníku práce. Pokud jde o veřejxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxsp. zákazu, odpovídají plně osoby, jichž se takové omezení nebo zákaz týká. Živnostenský zákon živnostenskému úřadu neukládá povinnost zjišťovat, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xovinen se věcí zabývat, nevydal by živnostenské oprávnění a upozornil by příslušný orgán, vůči kterému je ohlašovatel nebo žadatel v pracovním nebo slxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxslušných osob, popř. předpisy o střetu zájmů, neboť těžištěm kritérií pro takové omezení budou vždy zájmy řádného a nestranného výkonu služebních povxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na úvahách politických, obchodně-politických, ekonomických apod. Svůj význam mají v této souvislosti též mezinárodní smlouvy, zejména úmluvy o podxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nerozlišuje, respektuje však osobní statut těchto subjektů, vycházející u fyzických osob z § 18 a § 19 obč. zák. (srov. odraz těchto ustanovení v § 6 pxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x x x x x x xx xxxxx x xxxnostenského zákona).
II. Právnické osoby - podnikatelé
Pokud jde o právnické osoby, nečiní živnostenský zákon mezi nimi také rozdíl ani z hledisxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti, družstva, státní podniky), tak právnické osoby, jejichž hlavní předmět činnosti je jiný.
Právnickými osobami jsou ve smyslu občansxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxého práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny. Občanský xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxstvech (zákon o obchodních korporacích), jsou obchodními korporacemi veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x náležitosti, které zde musí být uvedeny, upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Z působnosti živnoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxvy mohou vykonávat doplňkovou činnost, která se zapisuje do rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických oxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt mohou být i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikatelská činnost. Jde např. o rozpočtové a příspěvkové organizace, církvxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxského zákona (soustavnost, samostatnost, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku). Velmi důležitým, ne-li rozhodujícíxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxslový podnik ve své režii závodní jídelnu, kterou dotuje, výlučně pro své zaměstnance. Začne-li však tyto služby soustavně poskytovat třetím osobám zx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxř. které je oprávněn provést (§ 2265 obč. zák.), nejde o živnost. Pokud však tímto způsobem provádí též pro nájemce za běžných podmínek za úplatu ty opravxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx i živnost, mohou provozovat též obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) a kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích), a to zpravidla prostřednictvím obchodxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxné činnosti musí být vymezen v základním dokumentu registrované církve a náboženské společnosti. Podnikání a jiná výdělečná činnost církve a náboženxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxružení majetku, tj. nadace a nadační fondy. Podle občanského zákoníku jsou nadace a nadační fondy zahrnuty mezi tzv.
fundace
. Není obecně zakázáno poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdace nebo nadační fond nemohou již vzhledem k své podstatě sloužit výdělečným cílům svých zřizovatelů, sponzorů nebo správců.
Spolky a ústavy mohox xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxžování v politických stranách a v politických hnutích, vlastním jménem podnikat. Mohou však podle § 17 odst. 3 téhož zákona založit obchodní společnoxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxti:
a)
provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren,
b)
publikační a propagační činnost,
c)
pořádání kulturních, společenskýxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy a hnutí.
III. Živnostenské podnikání zahraničních osob
Zákon dále vytváří prostor pro provozování živnosti zahraničními osobami, jimiž se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxk a ve stejném rozsahu jako osobám českým, musejí ovšem v některých případech vyhovět ustanovením zápisu do veřejného rejstříku.
Pokud jde o podnikxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxěpný závod umístěn na území České republiky a je-li zahraniční osoba nebo odštěpný závod zapsán v obchodním rejstříku.
Povinnost zápisu do obchodnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxenských států EU, se vztahuje i na občany států tvořících Evropský hospodářský prostor a občany Švýcarské konfederace. Ve smyslu živnostenského zákoxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zahraniční osobou se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Hovoří-li se v § 5 o fyzxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Jmenovaný zákon rozeznává pobyt přechodný do 90 dnů, přechodný nax xx xxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx povinna doložit již k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi. Výslovně se přitom stanoví, že uvedená povinnost se nevztahuje na zahraniční fyzickox xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxnfederace, kteří požádali o povolení k pobytu, jsou povinni uvést adresu pobytu na našem území v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi.
IV. Předkxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x koncesi. Obecně platí zásada, že pokud ze živnostenského zákona pro zahraniční podnikatele vyplývá povinnost doložit živnostenskému úřadu určité xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdpisu a otisku razítka na originálech dokladů vydaných v zahraničí musí být také ověřeny.
Tato povinnost neplatí pro občany členských států Evropsxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx strany živnostenských úřadů nejsou žádné pochybnosti o správnosti tohoto překladu, popřípadě o pravosti podpisu a otisku razítka.
V. Podnikání azxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxyslu § 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a jejich rodinní příslušníci.
Osoby, jimž bylo podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, přiznáno postavení axxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxo posledního trvalého bydliště, mu hrozí nebezpečí vážné újmy. Nebezpečí vážné újmy je definováno výše uvedeným zákonem.
Všeobecné podmíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xe stanoví plná svéprávnost a bezúhonnost. Požadavek věku 18 let a způsobilost k právním úkonům je shrnut obecným termínem "plná svéprávnost", který zaxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxvazovat se k povinnostem (právně jednat). Plně svéprávným se člověk stává dosažením zletilosti, tj. dosažením věku 18 let. Na návrh nezletilého může sxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx živit a obstarat si své záležitosti, popř. jsou dány jiné závažné důvody v zájmu nezletilého, které by bránily svéprávnosti.
V zásadě stejné požadaxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxven).
U těch živností, u kterých je stanovena jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost a určitá doba praxe, ovšem dosažení plné svépxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxení svéprávnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) může být nahrazena nabytím zletilosti podle § 30 odst. 2 věty druhé obč. zák. (uzavřením manželství).
II. xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxh osob; je však vymezena konkrétními kritérii. Ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) se omezuje na nejzávažnější trestné činy. Bezúhonnost se posuzuje v souvxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxnikatel ohlašuje nebo o něj žádá.
Doklady o bezúhonnosti nesmí být starší tří měsíců. Doba je stanovena ve shodě se směrnicí 2005/36/ES o uznávání oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z evidence Rejstříku trestů. Výpis z Rejstříku trestů zajišťuje živnostenský úřad v elektronické podobě, což znamená, že podnikatel již nemusí výpis xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtem posledního pobytu byla Česká republika.
Jiná situace je u zahraniční fyzické osoby, která prokazuje bezúhonnost obdobnými doklady vydanými sxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xejstříku trestů.
Občané členských států Evropské unie prokazují bezúhonnost dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxly výpis z Rejstříku trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebo orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxfikace, pokud splňuje osoba podmínky bezúhonnosti. Tato právní úprava se vztahuje i na občany smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxným dokladem vydaným státem, jehož je občanem. V případě, že stát takovýto doklad nevydává, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti sxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxího posledního pobytu.
Živnostenský úřad má možnost vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí, kterým byl podnikateli uložen trest. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx který obsahuje
relevantní
skutečnosti pro posouzení bezúhonnosti podnikatele. Rozhodnutí, které bylo vydáno orgánem cizího státu, musí předložix xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
I. Odborná způsobilost
xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxu, a vztahují se převážně na odbornou způsobilost; u některých koncesovaných živností též osobních vlastností, morální a profesionální spolehlivosxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxzování živnosti zvláštní právní předpisy upravující výkon některých činností (srov. § 31 odst. 19 živnostenského zákona). Ohledně odborné způsobilxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právní úpravy živnostenského zákona nebo v důsledku zvláštních právních předpisů až po vzniku konkrétního živnostenského oprávnění, nemusí již poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxanovena jako odpovědný zástupce. Jiných požadavků na odbornou způsobilost se toto ustanovení netýká.
Občané České republiky i občané členských sxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxé požadavky na odbornou kvalifikaci. Těmito doklady mohou uvedené osoby prokázat odbornou kvalifikaci přímo živnostenským úřadům. Doložit odbornox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtliže tato skutečnost vyplývá z přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona.
II. Bezpečnost a ochrana zdraví
Ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., o inspxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na základě provedené kontroly lze vydat kontrolní protokol, který prokazuje, že odborná způsobilost osob byla spxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx které musí splňovat podmínky dané zákonem.
III. Praxe
Praxe je chápána jako výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.
Při prokazování odborné způxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxkazuje vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxaxe v oboru.
Praxe v oboru se pak vyžaduje u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností uvedených v jednotlivých přílohách živnostenského xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů.
IV. Odborná způsobilost u vybraných živností
U vybraných živnoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxena.
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zejména u těch živností, při nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiných hodnot (např. masérské služby, kosmetické služby), výkon činnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi potřebnou evidenci i po ukončení jejich činnosti. Podnikatel je také povinen dodržovat povinnosti určené zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních syxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx9 Sb., o zpracování osobních údajů.
Příloha č. 5 živnostenského zákona obsahuje následující živnosti:
-
Obchod se zvířaty určenými pro zájmovx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxní služby,
-
Provozování solárií,
-
Kosmetické služby,
-
Pedikúra, manikúra,
-
Oční optika.
Překážky provozování žixxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxichž vznik má za následek omezení práva podnikat nebo získat a mít živnostenské oprávnění. V souladu s § 60 odst. 2 písm. l) živnostenského zákona se přexxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxého zákona, ale také mají vliv na možnost být členem statutárního orgánu právnické osoby, být odpovědným zástupcem podnikatele (fyzické i právnické oxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvazují na úpravu obsaženou v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon). O tom, že tyto překážky nastaly, jsou obecní živxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku. Informace o insolvenčním řízení získávají živnostenské úřady také náhledem do insolvenčního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxdku dlužníka rozhodne insolvenční soud podle § 136 insolvenčního zákona a rozhodnutí se doručuje také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstříkx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnčí provozování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xodnikatel nemůže provozovat svou živnost. Od prohlášení konkursu do rozhodnutí soudu o ukončení provozování závodu insolvenční správce může se souhxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xalší provozování závodu může umožnit lépe uspokojit zájmy věřitelů, než pouhé prosté zpeněžení podstaty. Občanský zákoník používá místo pojmu "podxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xe podnikatelské činnosti spočívá na podnikateli, ale podnikatel již nemusí v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi uvést, zda u něj existuje překáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx který má vůči živnostenskému úřadu informační povinnost. Vznikne-li překážka konkursu během provozování živnosti, nemá živnostenský úřad povinnoxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xž 252 insolvenčního zákona. Po prohlášení konkursu zajišťuje provoz dlužníkova podniku insolvenční správce.
Živnost nemůže provozovat také fyzxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxka souvisí s § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona. Překážka vzniká právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu a trvá po dobu 3 let od právní moci toxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx své povinnosti a finanční závazky.
Neúspěchy podnikatele vyjádřené úpadkem v předchozím podnikání vyvolávají nedůvěru v jeho podnikatelské schxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxznačnou, jako jsou skutečnosti uvedené v § 6 odst. 2 písm. a). Proto na rozdíl od uvedených případů se ponechává možnost, aby orgán určený zákonem (živnoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxch překážek a zrušení jeho živnostenského oprávnění musí být rozhodnutí živnostenského úřadu řádně zdůvodněno.
Došlo-li ke zrušení konkursu z jixxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx Insolvenční řízení
Soud může v insolvenčním řízení nařídit předběžné opatření, kterým se omezuje podnikatel v nakládání s majetkem. V tomto případx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xohoto předběžného insolvenčního správce. Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou a výkox xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxnictví, plnění daňových povinností atd.). Předběžný insolvenční správce plní úkoly obdobné úkolům insolvenčního správce.
V průběhu insolvenčnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění pouze s písemným souhlasem insolvenčního správce.
V případě, že dlužník s insolvenčním správcem nespolupracuje, lze dovodit, že insolvexxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce, pokud by dlužník byl nečinný. Smyslem činnosti insolvenčního správce je, aby uspokojil věřitele, a proto by veškerá jeho činnost měla směřovxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxoru, že by mělo výlučně příslušet dlužníkovi.
IV. Zákaz činnosti
Překážkou provozování živnosti je dále zákaz činnosti vyslovený v trestním nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx že by se podnikatel pokusil přejít na jinou živnost.
Trest zákazu činnosti záleží mj. v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje vxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxu činnosti je obecně upraven zákonem č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich, a ukládá se správním orgánem, zejména podle zákona č. 251/2016 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxovací živnost, zákaz činnosti se týká té činnosti, na kterou se vztahuje trest nebo správní trest zákazu činnosti, ostatní činnosti v rámci volné živnoxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z rozhodnutí správního orgánu, jestliže budou příslušnému živnostenskému úřadu doručeny.
Neexistenci překážky provozování živnosti prokazujx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxsi, příp. při podávání změn nebo při kontrolní činnosti živnostenského úřadu.
Zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxsíce.
V. Závažné porušení povinností podnikatele
Systémově do tohoto ustanovení byla zahrnuta i překážka, která vznikne z důvodů, kdy živnostenxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxtenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy.
Po zákonem stanovenou dobu nemůže provozovat živnost ani fyzická nebo právnická osoba, kterx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxbě, kdy došlo k závažnému porušení zákona, které následně vedlo k vydání tohoto rozhodnutí. Uvedená překážka provozování živnosti však neplatí, pokux xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx možno vyžadovat, aby porušení povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby, zabránila.
Stejná situace nastane, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx odst. 2 nebo 3.
Překážka provozování živnosti platí i pro právnickou osobu, ve které funkci člena statutárního orgánu vykonává fyzická nebo právnxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x8 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění. Jestliže všxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxinnosti, která vedla ke zrušení živnostenského oprávnění, překážka provozování živnosti v uvedeném případě nenastane. Živnostenský zákon zde pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxní, korespondence o trestním oznámení, zápisy z jednání statutárního orgánu apod.).
VI. Omezení živnostenského oprávnění
Podnikatel (fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění) může xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
x jiném oboru je výrazně zkrácena, a to na dobu 1 roku.
Ustanovení neplatí pro případ, že to stanoví zvláštní právní předpis. Pokud např. živnostenský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxst. 4 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (neschválí ustanovení odpovědného zástupce živnostenským úřadem, neprokázání splnění podmínky usazexx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxpravu, aniž by bylo omezeno lhůtou 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
Jestliže živnostenský úřad zruší živnostenxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxí stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Druhy živností
Živnosti se člení na živnosti ohlašovací a koncesované. U ohlašovacích živností oprávnění provxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnostenskému úřadu zahájení živnosti, tak vzniká žadateli při splnění zákonem stanovených podmínek právo provozovat živnost, aniž by v okamžiku, kdy xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xhlášení živnosti splněny, bude provozování živnosti neoprávněným podnikáním.
Naproti tomu u koncesovaných živností, u nichž se vyžaduje zvláštxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xoci.
Pro samotný vznik živnostenského oprávnění u jednotlivých subjektů viz komentář k § 10.
Živnostenské oprávnění
Právní stav koxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xojímá zákon jako subjektivní právo podnikatele provozovat živnost. Nelze je tedy ztotožňovat s výpisem ze živnostenského rejstříku, který má předevxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxění konstituuje právo ohlášením za předpokladu, že ohlášení je řádné (bližší úprava § 47 živnostenského zákona). Ukáže-li se, že ohlášení nebylo řádnx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxty obsahuje zákon i ustanovení ukládající živnostenskému úřadu vydat zjišťovací rozhodnutí, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo (§ 47 odxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění (§ 47 odst. 7 živnostenského zákona).
Živnostenské oprávnění u živnosti koncesované se napxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x x0 živnostenského zákona ukazují spolu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na těsné propojení obou zákonů. Vznik obchodní společnosxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xápisu vznikne živnostenské oprávnění k činnosti, která má být jako předmět podnikání zapsána do obchodního rejstříku. Na druhé straně živnostenské oxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zápisu do obchodního rejstříku, ale dosud v něm zapsány nejsou, teprve dnem zápisu do obchodního rejstříku.
U některých právnických osob, které se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxsti a dnem právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
).
II. Prokazování vzniku živnostenského oprávnění
Podnikatel prokazuje své živnostenské opxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. U živností koncesovaných prokxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xebo několika živností. S ohledem na právní úpravu může výpis obsahovat údaje o všech živnostech, k nimž má podnikatel živnostenské xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxlušný správní poplatek. Jedná se o místa vymezená zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisexxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktními místy veřejné správy jsou:
a)
notáři,
b)
krajské úřady,
c)
matriční úřadyx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
e)
zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
f)
držitel poštovní licenxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xx, musí osoba, která využije možnosti kontaktního místa, současně zaplatit i příslušný správní poplatek.
III. Vydání výpisu ze živnostenského rejsxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku. Výpisem živnostenský úřad potvrdí uvedeným subjektům splnění podmínek pro provozování živnosti. Výxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxy. U veřejné obchodní společnosti mohou podat návrh na zápis do obchodního rejstříku všichni společníci kolektivně, u komanditní společnosti rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xlenové představenstva (srov. § 46 zák. o veř. rejstřících); založení právnické osoby se přitom prokazuje u obchodních společností společenskou smloxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxkým i právnickým osobám pro účely zápisu do obchodního rejstříku a jiného obdobného rejstříku a obsahuje přesně stanovené údaje.
III. Zápis do obchoxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxbného rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Jedná se o české právnické osoby a některé zahrxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa zapsaný předmět podnikání.
Ze zákonné úpravy vyplývá, že návrh na zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku se musí podat v zákonné lhůtě. Lhůtx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
Ve smyslu § 3 odst. 3 zák. o veř. rejstřícícx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx
IV. Identifikační číslo
Identifikační číslo osobě podnikatele přidělí správce základního registru osob nebo živnostenský úřad.
Případy, kdx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxle. Druhým případem je skutečnost, že se mění společnost nebo družstvo v jinou formu společnosti, popř. dochází k jiným změnám právnické osoby. Srov. zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxslo provozovny a zapíše provozovnu do živnostenského rejstříku a sdělí tuto skutečnost podnikateli. Identifikační číslo provozovny přidělí živnosxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.7.2020.
I. Osoba odpovědného zástupce
Institut odpovědného zástupce je široce používán v živnostenském právu v těch případech, kdy odbornxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xástupce plně odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce, a proto může působit jako odpovědný zástupce nejvýše ve čtyřech živnostenskxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxzních orgánech společnosti nebo družstva.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Vzhledem k důležitosti funkce, kterou odpovědný zástupce při provozování živnosti vykonává, se vyžaduje, aby u koncesovaných živností bylo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxx zákona; zákon pouze stanoví neslučitelnost členství v dozorčí radě, popř. jiném kontrolním orgánu právnické osoby s funkcí odpovědného zástupce téžx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxě nemůže být do funkce odpovědného zástupce v oboru nebo příbuzném oboru ustanoven ten, komu bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 (xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím o udělení
koncese
). Takováto osoba nemůže zastávat funkci odpovědného zástupce po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 4 roky.
Funkce odpovědného zástupce nemůže být vykonávána formálně; tomu brání svými ustanoveními sám živnostenský zákon, neboť odpovědný zástuxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm na základě občanského zákoníku.
II. Rozsah účasti odpovědného zástupce
Posláním odpovědného zástupce je zajišťování řádného technického proxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxém rozsahu, přičemž potřebný rozsah účasti se bude posuzovat podle okolností jednotlivého případu až ve stadiu případné kontrolní činnosti ze strany xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxvědného zástupce pro každou z nich. Ze zákona nelze nikterak dovodit, že by odpovědný zástupce odpovídal za provoz podniku jako celku; tato odpovědnosx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxosti.
III. Povinnost ustanovit odpovědného zástupce
Fyzická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce pouze v případě, že provozuje živnxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v tomto případě musí splňovat podmínky podle § 6 živnostenského zákona.
Funkci odpovědného zástupce podle § 11 odst. 4 písm. b), podle kterého je odpxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxř
komanditní společnosti, jednatel společnosti s ručením omezeným, člen představenstva akciové společnosti nebo družstva (splňuje-li podmínky sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
U živnosti ohlašovací může činnost odpovědného zástupce být vykonávaná dnem ustanovení do funkce.
Pro koncesovanou živnost musí podnikatel míx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstupcem musí být prokázáno, že byl o tom podnikatel předem informován ze strany odpovědného zástupce písemně. Pokud nelze ukončení výkonu funkce odpoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnskému úřadu nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení.
Odpovědný zástupce může také oznámit živnostenskému úřadu ukončení výkonu své funkce. Přitxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xástupce končí dnem po doručení oznámení živnostenskému úřadu. Oznámení odpovědného zástupce o ukončení výkonu jeho funkce má pak stejné právní důslexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxi, aby to neprodleně (do 15 dnů) oznámil živnostenskému úřadu a ustanovil nebo požádal o schválení nového odpovědného zástupce. Tuto povinnost podnikxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xpravuje § 58 živnostenského zákona. Důvodem je závažné porušení podmínek stanovených živnostenským zákonem, zvláštními právními předpisy nebo rozxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxona. Tuto skutečnost musí podnikatel oznámit živnostenskému úřadu předem písemně.
Ustanovení odpovědného zástupce v případě, kdy podnikatel spxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxativně.
V. Provozování živnosti bez odpovědného zástupce
Dojde-li k ukončení funkce odpovědného zástupce nebo přestane-li splňovat podmínky oxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xkutečnost se pak zapíše do živnostenského rejstříku.
Uvedené ustanovení se např. vztahuje na silniční zákon č. 119/2012 Sb., o silniční dopravě. Vx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xřestal vykonávat svoji funkci nebo již nesplňuje podmínky podle § 8b zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, k ustanovení nového odpovědného zástuxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xodmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. Jedná se o dobu maximálně 6 měsíců, přičemž po tuto dobu můžx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxovozována bez odpovědného zástupce.
Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.202xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxou oprávněny pokračovat v provozování živnosti, se určuje povinnost oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě. Zároveň se jim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxo oznámení v pokračování živnosti se stanoví stejné náležitosti jako při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi. Uvedeným osobám vydává žxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxí v živnosti pokračovat, musí současně s oznámením ustanovit osobu odpovědného zástupce, popř. požádat o souhlas s jejím ustanovením, pokud se jedná o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdná se o jakýkoliv pobyt ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Nemá-li nikdo z nich zájem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xědicové ze závěti, pozůstalý manžel nebo partner, když prokáží, že nabyli majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti a sdělí tuto skutexxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxat.
Současně s oznámením musí uvedené osoby ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi živnostenskému úřadu. Právo pokračovat v provozování živnxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxtenského úřadu, že živnostenské oprávnění nevzniklo nebo zastavením řízení u
koncese
nebo zamítnutím žádosti o koncesi.
Na žádost živnostenskéxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxračovat v živnosti
Zůstavitel ve smyslu § 1553 obč. zák. může stanovit, kdo bude vykonavatelem jeho závěti nebo může určit správce pozůstalosti. Spxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxní živnosti po zemřelém živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Jmenované osoby mohou také oznámit živnostenskému úřadu, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xepokračují v živnosti, živnost zanikne, pokud nebude v živnosti pokračovat správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxvozování živnosti živnostenskému úřadu ve lhůtě 1 měsíce od úmrtí podnikatele. Odpovědného zástupce musí také neprodleně ustanovit, pokud nesplňujx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkým zákonem.
Zřízení svěřenského fondu upravuje § 1448 až 1456 obč. zák. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele txxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk, popř. právnická osoba, pokud tak stanoví zákon. Svěřenský fond může být zřízen bezúplatně i za úxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxminutelné dědice, aniž by se musel zakladatel vzdát správy svého majetku ještě za svého života. Přestává-li majetek vložený do svěřenského fondu být vx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.7.2020.
Právní nástupce právnické osoby
V živnosti mohou po určitou dobu pokračovat právnické osoby se živnostenským oprávněním právnxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxtenskému úřadu, a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Nástupce zaniklé společnosti nebo družstva musí písemně oznámit pokračování v živnxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxhůdce a vzniku nastupujícího subjektu. Právo pokračovat v provozování živnosti zaniklé společnosti (družstva) má právní nástupce pouze do doby vznixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxjde k oznámení pokračování v živnosti právního nástupce zaniklé společnosti nebo družstva, pak živnostenské oprávnění obchodní společnosti nebo drxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
Provozovny
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
I. Druhy proxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxoužící nějaké činnosti, jež je součástí provozování živnosti.
Za provozovnu se považuje i stánek, pojízdné prodejny a obdobné zařízení sloužící k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xivnostenského zákona není totožný s pojmem provozovny podle stavebního zákona; na druhé straně oznámení o zřízení provozovny nebo o zahájení činnosxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxnského oprávnění za předpokladu, že zahájení a ukončení činnosti v provozovně písemně ohlásí živnostenskému úřadu a že má k provozovně vlastnické nebx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxt na žádost živnostenského úřadu (právní důvod).
Odpovědnost za způsobilost provozovny pro provozování konkrétní živnosti je plně na podnikatelxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxdčit o tom, zda provozovna odpovídá jmenovaným požadavkům.
Podle okolností případu může živnostenský úřad k prohlídce provozovny přizvat i příslxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxáren a některých jiných provozoven v noční době. Uvedený zákon stanoví, že v noční době mezi 22. a 6. hodinou ranní je zakázán nákup a prodej veškerého pouxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxavárnách) a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů. Právnická nebo fyzická osoba, která nedodržuje výše uvedené ustanovení, se doxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxy určené pro prodej zboží a poskytování služeb je podnikatel povinen předem na vhodném a viditelném místě označit počátek a konec uzavření provozovny. xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsluhovaných spotřebitelem je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Nesmí se jednat o prodejx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxí provozovny je v zákoně taxativně uvedeno. Upřesňuje se označení stánku, pojízdné prodejny nebo obdobného zařízení sloužícího k prodeji zboží nebo pxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxkého rejstříku a sdělí tuto skutečnost podnikateli. Identifikační číslo provozovny přidělí živnostenský úřad, pokud již číslo nebylo přiděleno.
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxentifikačním číslem podnikatele. Zákon současně určuje, jak musí být označena xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe živnostenského zákona, za který mu může být uložena živnostenským úřadem sankce podle stejného zákona.
(Tržní řád)
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxl obce a zamezení živelnému rozvoji stánkového prodeje bez možnosti obce regulovat v případě potřeby nežádoucí stav.
Obec může v souladu s potřebamx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xochůzkový a podomní prodej) nebo příležitostné akce se tržní řád nevztahuje.
Vydání tržních řádů patří do přenesené působnosti obcí, je tedy výkonxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy (§ 61 obecního zřízení). Na základě zmocnění v zákoxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxí).
Provozovatelem tržiště může být též sama obec, což umožňuje právě živnostenský zákon. Obec může v tržním řádu stanovit jednotlivé modality (naxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxého prodeje
Tržní řád vydaný formou nařízení obce v přenesené působnosti může na území obce upravovat pouze prodej zboží a poskytování služeb, na ktexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtí. Účelem je vytvoření předpokladů pro obecně závazné úpravy určitého způsobu prodeje zboží a poskytování služeb. Činnost, která je živností, nelze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxost, která je živností, lze na tržišti vykonávat jen na základě živnostenského oprávnění.
Pojem "tržnice" zákonem vymezen není, a proto je třeba se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxti ohlašovací
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Druhy ohlašovacích živností
Rozlišovacím kritériem členění ohlašovacích živností je pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Odborná způsobilost je pro všechny druhy řemeslných živností (vyčleněných jako řemeslné živnosti podle živnostenského zákona) stanovena § 21 x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa části A, B, C.
Odborná způsobilost pro vázané živnosti je v zásadě uvedena přílohou č. 2 a převážně je stanovena přímo touto přílohou (s odkazem na přxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxa novelou živnostenského zákona č. 130/2008 Sb.
Díl 1
Živnosti řemeslné
(Živnosti řemeslné)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.20xxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xlasická řemesla. Tomu také odpovídají i názvy jednotlivých skupin řemeslných živností i názvy samotných živností jmenované přílohy.
Jedná se o žixxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtní podmínky provozování živnosti. Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxstem v příslušném oboru nebo jiným dokladem o ukončení vzdělání na střední odborné nebo vysoké škole. Odborná způsobilost se tak prokazuje vysvědčeníx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu.
Odbornou způsobilost pro živnosti ohlašovací řemesxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Uznávání se týká pouze dokladů získaných státními příslušníky EU, EHP a Švýcarska, příp. státními příslušnxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxávacím orgánem příslušný živnostenský úřad dále nezkoumá.
Podle § 21 odst. 2 živnostenského zákona lze odbornou způsobilost prokázat přímo doklxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxkona uvedeny odkazem na příslušná ustanovení zákona o odborné kvalifikaci. Jmenované ustanovení se vztahuje na občany ČR a státní příslušníky EU, EHx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiném státě EU ve smyslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
Všechny výše jmenované doklady lze nahradit ve smyslu § 22 živnostenského zákona způsobxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxstileté praxe v oboru.
Náhradním dokladem může být i osvědčení o rekvalifikaci vydané institucí akreditovanou příslušnými státními orgány k pořáxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxkonání čtyřleté praxe v oboru.
Živnostenský zákon v § 7 odst. 4 definuje, co se považuje za praxi v oboru. Jedná se o výkon odborných činností v oboru xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxce nebo činnost osoby, která bezprostředně odpovídá za řízení činnosti.
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxborných znalostí. Posouzení příbuzného oboru při rozhodování o konkrétní živnosti pak bude věcí příslušného živnostenského úřadu, který má možnost xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo příslušného středního odborného učiliště.
Odborná způsobilost
(Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné)
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x x xxx xxxxxxx xpůsobilost požadovaná u řemeslných živností se prokazuje různým způsobem. Především se dokládá dosažením určitého vzdělání v příslušné oblasti, rexxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdává doklad o uznání odborné kvalifikace, je Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež při svém rozhodování postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xříslušným, tj. právně relevantním dokladem o uznání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání je v daném případě pravomocné rozhodnuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxí a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
Občané členských států Evropsxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému živnostenskému úřadu k přímému posouzení též doklady získané nebo uznané v jiném státě Evropské unie v návaznosti na přílohu č. IV směrnicx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxe č. 1 části A lze odbornou způsobilost se zřetelem k § 21 odst. 2 prokazovat těmito způsoby:
1.
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxho nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravujx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxcích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem dokladu o dosažxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxé jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
b)
u živností vedených v příloze č. 1 části B lze odbornou způsobixxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxtavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxnnosti v členském státě původu,
3.
pod dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon čxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxvním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícíxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxných v příloze č. 1 části C lze odbornou způsobilost se zřetelem k § 21 odst. 2 prokazovat těmito způsoby:
1.
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti v členském státě původu,
3.
po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo podáním žádosti o koncesi, nebo
4.
po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydanxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxmětné činnosti v členském státě původu.
Stejné možnosti jako občané členských států Evropské unie mají občané z dalších členských států Dohxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xáhradní doklady prokazující odbornou způsobilost
Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti je možné nahradit i jinými doklady. Jedná se předevšxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch dokladů vymezuje zákon taxativně. Jedním ze způsobů je doklad o vykonání šestileté praxe v oboru.
Díl 2
Živnosti vázané
(Živnosti xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh na základě ohlášení a následně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xákona a jednak upravená zvláštními právními předpisy.
Odbornou způsobilost je možné prokázat u jednotlivých živností také dokladem o rekvalifixxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxání příslušné praxe v oboru. Současně je možné u jednotlivých živností uvedených v příloze č. 2 prokázat odbornou způsobilost též doklady vydanými insxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupem stanoveným zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některýcx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxch živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
Odborná způsobilost
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxvnostenského zákona nebo ze zvláštních zákonů uvedených v příloze.
Občané členských států Evropské unie a občané České republiky (a vzhledem k § 7x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Jde o možnost prokázat odbornou způsobilost též dokladem o uznání odborné kvalifikace vydávaným uznávacím orgánem (Ministerstvo průmyslu a obchoxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xákonem systémově řešena v § 7 odst. 5.
Díl 3
Živnost volná
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxnského oprávnění je splnění všeobecných podmínek provozování živnosti podle živnostenského zákona. Ohlašovatel takové živnosti nemusí sice prokaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xro provádění vlastní činnosti (tj. jde-li o požadavky stanovené pro její faktický výkon, nikoliv pro ohlášení živnosti), je podnikatel povinen takovx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxou přitom upraveny přílohami č. 1 až 3 živnostenského zákona. Uvedené obory činnosti, spadající do volné živnosti, jsou stanoveny přílohou č. 4 citovxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxesované živnosti
Živnosti koncesované jsou ty vybrané činnosti, jejichž provozování si vyžaduje státní souhlas podle zvláštního právního předpixxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxostí jsou ty činnosti, jejichž regulace z hlediska veřejného zájmu je stále aktuální.
V příloze č. 3 jsou tak uvedeny mezi živnosti koncesované ty čixxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Jednou z podmínek provozování koncesovaných živností je odborná způsobilost, kterou vedle podnikatele prokazuje i odpovědný zástupce, statutxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx České republiky mohou odbornou způsobilost pro koncesované živnosti prokázat též ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace (srov. § 27 odst. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, nebo ve smyslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona doklady získanými v jiném členském sxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnky provozování koncesované živnosti pouze na základě živnostenského zákona nebo na základě zvláštních právních předpisů. Živnostenské úřady pak xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxx xxxxbnosti patří odvětví, ve kterém se konkrétní koncesovaná živnost vykonává.
Podmínky výkonu některých koncesovaných živností mohou tak být změněxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xoncesovaných živností.
V obou případech půjde o změnu již pravomocného rozhodnutí a živnostenský úřad bude postupovat a rozhodovat podle správníxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymezit provozování živnosti územím nebo udělit koncesi na určitou dobu - mimo zahraniční fyzickou osobu, srov. § 5 odst. 5 živnostenského zákona). Vzxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnat o změnu podmínek ve smyslu § 27 odst. 3.
Žadateli o koncesi se ukládá i povinnost předložit doklady a uvést údaje podle zvláštních předpisů, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ještě dodat, že i na ně se vztahuje § 31 odst. 19 živnostenského zákona, podle kterého je podnikatel povinen při posuzování živnosti dodržovat podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxnky provozování koncese
U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx odkázat na komentář k § 24 živnostenského zákona (s rozdíly týkajícími se živností koncesovaných). Odborná způsobilost pro jednotlivé koncesované xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (a vzhledem k § 70 živnostenského zákona i občané Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace) mohou využít režim zvláštní úpravy uvexxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xrůmyslu a obchodu).
Možnost přistoupit k uložení podmínek provozování
koncese
nebo k jejich změně lze uplatnit v rozhodnutí o udělení
koncese
. Z kxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxen vždy vycházet z živnostenského zákona nebo zvláštních právních předpisů (tak, aby jeho rozhodnutí mělo vždy legitimní oporu v platném právním řádxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxzsah živnostenského oprávnění
Při stanovení rozsahu živnostenského oprávnění je nutno vycházet z příslušného názvu předmětu podnikání tak, jak jx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx x x x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxenského zákona.
Vázanost vymezení rozsahu živnostenského oprávnění na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního předpisu zůstává v zákoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xéto věci živnostenskému úřadu. Jde tedy o výlučné rozhodnutí živnostenského úřadu, k němuž ovšem uvedený orgán přistupuje pouze na základě žádosti poxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxní povinnosti podnikatele. Povinnost podnikatele zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu vyplývá z existxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxhž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu, určitým způsobem navazuje na povinnost podnikatele obsaženou v § 17 xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xa doložení příslušného dokladu prokazující právní důvod pro užívání prostor i v případech ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi [§ 46 odst. 1 písm. fxx xxxxx x xxxxx xx x xxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění podnikatele.
Povinnost podnikatele zajistit, aby kontrolnímu orgánu byly k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xovinnost musí podnikatel prokazovat v postavení kontrolované osoby poté, jakmile byla živnostenským úřadem zahájena živnostenská kontrola podle pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxosti lhůtu, je zřejmé, že uvedená povinnost může být splněna i dodatečně.
Povinnost kontrolované osoby předložit kontrolnímu orgánu originály doxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx oprávnění odpovídá povinnost kontrolované osoby poskytnout kontrolnímu orgánu součinnost podle uvedeného zákona.
II. Další povinnosti podnikaxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxdu o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy účastníky a předmět smluvního vztahu, a to ještě pxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxí rovněž povinnost podnikatele evidovat příslušné identifikační údaje po dobu stanovenou zákonem. Smluvní vztah nelze uzavřít, nepodrobí-li se jehx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxná v provozovně, v níž dochází k identifikaci účastníků a předmětu smluvního vztahu a v níž se použité zboží nebo zboží bez dokladů nabytí nachází. Jde o txxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxkrétní provozovně, je zřejmé, že porušení dané povinnosti ze strany podnikatele zakládá okamžité důvody k jeho sankčnímu postihu.
Za nesplnění poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxní služeb spotřebitelům zodpovídá před živnostenským úřadem (tj. i z hlediska možného sankčního postihu) výlučně podnikatel, nikoliv uvedené osobyx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx předmětem živnostenské kontroly zaměřené na splnění této povinnosti nejsou přímo zaměstnanci podnikatele, nýbrž podnikatel, jeho povinností je přxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxdených v odstavci 10 prokázat totožnost je možné patrně vztáhnout i na osoby neoprávněně podnikající podle živnostenského zákona. Vzhledem k tomu, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa prokázání totožnosti může být uplatněn v zásadě při jakémkoli jednání těchto osob před živnostenským úřadem.
Dojde-li k přerušení provozování žxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnikatele omezeno na určitou dobu, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání uvedeného oprávnění.
III. Další povinnosti vyplývajíxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnou povinnost podnikatele nelze ovšem zaměňovat s povinností podnikatele evidovat veškeré doklady vyplývající ze zvláštních právních předpisů).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxatele předložit potřebné doklady může být vyžadováno i mimo rámec výkonu živnostenské kontroly).
Adresou pro vypořádání závazků podnikatele nemxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kdy podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách).
Předmětný požadavek xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxž na zmíněné výjimky) fiktivní, na nichž nelze podnikatele reálně, fakticky zastihnout, a tím ani dosáhnout příslušného vypořádání případných závazxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxící z živnostenského zákona, ale i dalších zvláštních právních předpisů. Nemusí jít přitom pouze o obecně závazné předpisy nejvyšší právní síly, ale mxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
nadpis vypuštěn
(Rozsah oprávnění)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Obchodní činnost
Podnikatel provozující živnostx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho práva po skončení doby nájmu,
-
zprostředkovávat koupi nebo prodej mezi zákazníkem a jiným podnikatelem, a to buď zprostředkovatelskou smlouvxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxou zboží, kdy se mění povrch věci nebo její vlastnosti (na žádost zákazníka).
Montáž dodaného zboží je plněním, které se s prodejem věci zpravidlx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Pokud by však k provedení této činnosti bylo třeba odborné způsobilosti, použije k tomuto osoby odborně způsobilé, pokud se nejedná o činnosti, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxh je však třeba odlišovat od smlouvy o dílo, resp. od zhotovení věci na zakázku, kdy se zhotovuje věc podle individuálních pokynů zákazníka. Oprávnění pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxmůže zhotovit, ale je oprávněn je nechat zhotovit, zpracovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xvedené ustanovení se týká rozsahu živnostenského oprávnění v případě výhradně výrobních živností. Jinak jsou obecné zásady, jimiž se řídí stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxsti musí zůstat zachována.
(Rozsah oprávnění)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Služby
Odkaz na § 42 odstavec 2 a 3 upravuje rxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xRozsah oprávnění)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Služby, související činnost
Oprávnění k poskytování pohostinství v dopravních proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch a letištních restauracích, kioscích apod., však již živnost hostinskou vyžadují.
Živnostenské oprávnění je rozšířeno jako oprávnění k výrobnxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxuje náležitosti, jež musí uvést v ohlášení fyzická a právnická osoba. Ohlašovatel je povinen kromě svých osobních údajů uvést obdobně i údaje o odpovědxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxět zahraniční fyzická osoba.
Ohlašovatel může ohlášení učinit osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (Centrální registrační místxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí je možné také učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).
Požadavek vymezit předmět podnikání "s dostatečnou určixxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx živnosti volné je ohlašovatel povinen ohlásit v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 živnostenského zákona, u řemeslných a vázanýcx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmět v úplném nebo částečném rozsahu).
Zákon umožňuje ohlašovateli neuvádět při ohlášení údaje, pokud jsou již vedeny v živnostenské evidenci (s výxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.7.2020.
I. Činnost centrálních registračních míst
V uvedeném ustanovení se soustřeďuje činnost Centrálních registračních míst.
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx první etapy projektu Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání (ZAP) schváleného vládou České republiky usnesením xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xRM také některé úkony vůči příslušné správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně a umožňuje fyzické osobě, aby s ohlášením živnxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxňovému subjektu.
xxxxxxx xxxxxxxxxí dále umožňuje fyzické osobě společně s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi podat zároveň oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxce podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (pozn. k žádosti o vydání českého národnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ohlášení živnosti či žádost o koncesi, zároveň na místně příslušném obecním živnostenském úřadu podal oznámení o volném pracovním místě, případně o jxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm živnosti nebo se žádostí o koncesi prostřednictvím příslušného obecního živnostenského úřadu rovněž oznámila na odpovídající části Jednotného rexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxženo pro fyzické osoby.
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadům údaje, které fyzická či právnická osoba vyplnila v souvislosti s ohlášením živnosti či podáním žádosti o koncesi. V případě žádosti o vydání česxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxí změn podle zvláštního zákona
Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) má možnost v souvislosti s ohlášením změny nebo v souvislosti s doplněním úxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxx xxxmínkou možnosti využít CRM k ohlášení určitého údaje k registraci či k ohlášení změny údajů podle zvláštního zákona je, že tento úkon bude učiněn (podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xedy zřejmé, že samotné oznámení změn podle zvláštního právního předpisu nelze prostřednictvím CRM realizovat.
Podnikatel prostřednictvím Centxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xouvisející s plněním povinností vůči těmto orgánům, uvedených v přihlášce nebo oznámení, bez ohledu na to, zda se zároveň jedná o podání vůči obecnímu žxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxůsoby předávání údajů příslušným orgánům, které připadají v úvahu. Lhůta pro předání stanovených údajů začíná zásadně běžet ode dne, kdy podnikatel zxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxdné. V případě, že ohlášení má závady, začne tato lhůta běžet až ode dne odstranění těchto závad bez ohledu na vznik živnostenského oprávnění (podle živxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxnutí o udělení
koncese
.
Požadované změny údajů obecní živnostenský úřad předá příslušným orgánům. Pro podnikatele tato právní úprava znamená možxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Daň z příjmů, silniční daň
Prostřednictvím CRM lze učinit txx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxativně stanoví, jakým způsobem, resp. jakou formou lze daná podání učinit. Uvedeným ustanovením je rovněž stanoveno, jakým způsobem živnostenský úřxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, resp. prokázat splnění podmínky bezúhonnosti podle živnostenského zákona.
Jde-li o občana České republiky, připojí fyzická osoba k ohlášení vžxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo rovnocenným dokladem vydávaným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (například tedy i xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxné prokázat splnění podmínky bezúhonnosti prohlášením učiněným před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem, nxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Takovým dokladem je rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Možnost občanů členských států Evropské uxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxsko a Island) a občany Švýcarské konfederace (viz § 70 živnostenského zákona).
Občané tzv. třetích států (tj. jiných než České republiky, členskýcx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxzúhonnost předložením výpisu z Rejstříku trestů ČR, nebo odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem. V případě, že člensxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem nebo členského státu jeho posledního pobytu (tj. obdobně jako v případě občanů xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxkladům, jež jsou součástí ohlášení, patří rovněž doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Uvedxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxé právnické osobě, jež je ohlašovatelem, jednak o doklady, které se vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xožadované doklady.
Jsou-li doklady předloženy v listinné podobě, je povinností živnostenského úřadu vytvořit z nich elektronické kopie a uložit xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a vydání výpisu
Zákon stanoví lhůtu pro zápis do živnostenského rejstříku a pro vydání výpisu. Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat podnikateli výpis.
Uvedené ustanovení stanoví, jaké údaje musí obsahovat výpis vydaný fyzxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xhlášení živnosti nemá předepsané náležitosti. Nejsou-li ani na výzvu závady odstraněny ve stanovené lhůtě (nejméně 15 dnů), rozhodne živnostenský úxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxění. Jsou-li závady v průběhu takového řízení odstraněny, má se za to, že ohlášení bylo učiněno bez závad a při splnění podmínek pro vznik živnostenskéhx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xydání výpisu zahraniční fyzické osobě
Zákon upravuje postup při vydání výpisu zahraniční fyzické osobě, na niž se vztahuje povinnost předložit povxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xodklad k vydání výpisu. Doloží-li zahraniční fyzická osoba následně (tj. po vydání předmětného potvrzení) v zákonem stanovené lhůtě chybějící povolxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxk živnostenského oprávnění.
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. byl v odstavci 8 doplněn termín "pracovní" (viz komentář x x xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxůta, do kdy ode dne doložení dokladu o povolení k pobytu zahraniční fyzickou osobou musí živnostenský úřad vydat výpis podle § 47 odst. 2.
Dále byla uvxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xsoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, do živnostenského rejstříku. Zákon nestanoví lhůtu, do kdy tak má učinit, v analogii k obxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xísm. q) uvádějící výčet dalších skutečností zapisujících se do živnostenského rejstříku.
IV. Možnost prodloužení lhůty k vydání výpisu
Nelze-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxenského úřadu nadřízeným orgánem prodloužena.
V. Zápis v rozporu se zákonem
Zákon upravuje jednotlivé fáze postupu, byl-li zápis do živnostenskxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxlností případu buď vydá nový výpis ze živnostenského rejstříku, nebo živnostenské oprávnění rozhodnutím zruší.
Novela živnostenského zákona vxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a v rámci dalšího postupu živnostenský úřad oprávnění podnikatele zruší, je nadbytečné vydávat kromě rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxípadně došlo při zápisu v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu.
Při opravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností živnostenský úřad po provexxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxje o podnikateli a jeho živnosti.
Zákon stanoví povinnost oznamovat vyjmenované údaje Ministerstvu vnitra. Rovněž stanoví lhůtu, v níž živnostenxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
I. Změny a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení
Je stanovena xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvané zákonem č. 169/2012 Sb. řeší zápis změn údajů neoznámených podnikatelem do živnostenského rejstříku. V souladu s dosavadní praxí se stanoví, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxému cizinců, které jsou přejímány Informačním systémem Registru živnostenského podnikání, zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xřadu poté, kdy byly změny podnikatelem oznámeny.
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. je řešena situace, kdy podnikatel nexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že ke změně údajů došlo, zapíše tuto změnu bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.
Obecně je upraven postup živnostenského úřadu při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxn podnikatel, nebo se naopak zahájí řízení o pozastavení provozování živnosti podle § 58 odst. 3 živnostenského zákona).
Zákon upravuje možnost upxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxi změně bydliště oznamovat živnostenskému úřadu změnu sídla.
V případě zápisu změny nebo doplnění údajů u ohlašovacích živností v rozporu xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xhlášení živnosti, tedy podle § 47 odst. 10 živnostenského zákona.
II. Zápis změn v rozporu se zákonem
V případě, že zápis změny nebo doplnění údajů dx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxad u ohlašovacích živností a u koncesovaných živností (viz § 56 odst. 6) přiměřeně jako u nápravy chyb v psaní v zápisu do živnostenského rejstříku na zákxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Náležitosti žádosti o koncesi, povinnosti žadatele
Obdobně jako u ohlašovacích živností lze požádat o vydání
koncese
kterýkoliv obecní živnostexxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxsti s ohlášením předložit živnostenskému úřadu), jež platí pro náležitosti žádosti o koncesi obdobně.
Žadatel o koncesi je povinen doložit přísluxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx k vydání stanoviska příslušného orgánu podle § 52 odst. 1 (viz níže) a povinnost doložit uvedené údaje potřebnými doklady.
Projednání žáxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu státní správy vydávajícímu oprávnění souhlas, povolení nebo vyjádření ve smyslu odstavce 1 § 52 žádost o koncesi (nebo i případně žádost o schválexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xázanost stanoviskem v negativním smyslu, tj. je-li stanovisko příslušného orgánu záporné, nemůže živnostenský úřad vydat rozhodnutí o udělení
koncxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxli zahraniční fyzická osoba, jež je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu (nevztahuje se na občany členských států Evropské unie, Evropského hxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxých podmínek, postupuje živnostenský úřad v daném případě přiměřeně jako u ohlášení živnosti (viz § 47 odst. 7 a 8).
Rozhodování o koncesi
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdu žádost o koncesi zamítnout. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi lze podat odvolání ve smyslu správního řádu.
Rozhodnutí o ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx uvádějí v rozhodnutí o udělení
koncese
(s odkazem na použití příslušných odstavců § 47 "obdobně"). V rozhodnutí o udělení
koncese
se stanoví i podmíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxho rejstříku a vydání výpisu
Uvedené ustanovení stanoví v daném případě lhůtu pro provedení zápisu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxostenského rejstříku vydávaného podnikateli v případě, kdy mu byla pravomocným rozhodnutím živnostenského úřadu udělena
koncese
.
II. Postup při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xobytu ve stanovené lhůtě.
U zahraniční osoby, která je podle § 5 odst. 5 povinna doložit doklad o povolení k pobytu ve lhůtě podle § 47 odst. 8 (zahranxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xoplňuje konstatování, že se má za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Na rozdíl od úpravy u ohlašovacích živností (§ 47 odst. xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxad skutečnost, že uvedená osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku. Lhůxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxutečnost, že právo provozovat živnost vznikne uvedené zahraniční osobě až dnem doložení dokladu o povolení pobytu ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 8, budx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu v případě, že u
koncese
byl proveden do živnostenského rejstříku chybný zápis. Ustanovení neřeší opravu vadných rozhodnutí a z nich plynoucích chxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxcese
a dále o případy, kdy údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku a nejsou obsahem rozhodnutí o udělení
koncese
, neodpovídají skutečnoxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xodle § 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o opravě zápisu (jedná-li se např. o údaje o provozovnách).
Vadné rozhodnutí o udělení
koncese
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx případě provádí postupem podle § 56 odst. 2 živnostenského zákona.
Po vypršení správním řádem stanovených lhůt, v nichž lze přezkoumat rozhodnutx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxení
koncese
týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti (§ 56 odst. 3 živnostenského zákona). V tomto případě je pak zápis xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 1.7.2020.
Informační povinnost, zasílání údajů
Ustanovení stanoví povinnost zasílat výpis, resp. údaje o živnosti a o podnikatelx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho živnostenském oprávnění byly živnostenským úřadem zasílány vždy tomu orgánu, který je aktuálně příslušný k vydání stanoviska k žádosti o koncesxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo žádost o koncesi
Je stanovena lhůta k provedení příslušných změn údajů, vztahujících se k náležitostem žádosti o koncesi a k předložení požadovanýxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxjů již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systémx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxy dalšího postupu živnostenského úřadu poté, kdy byly změny podnikatelem oznámeny.
Rovněž je řešena situace, kdy podnikatel nesplní oznamovací pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxšlo, zapíše tuto změnu bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.
Změna rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti se pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xxx
xxx xxxxxx xhybného zápisu
V případě opravy chybného zápisu nebo doplnění údajů do živnostenského rejstříku se u koncesovaných živností postupuje přiměřeně pxxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxáře je ke dni 1.7.2020.
I. Způsoby zániku živnostenského oprávnění
Stanoví jednotlivé způsoby zániku živnostenského oprávnění. V případě úmrtí pxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xodmínek obsažených v § 14.
Dalším možným způsobem zániku živnostenského oprávnění je též uplynutí doby, pokud bylo živnostenské oprávnění při jehx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxnčení provozování živnosti nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení
koncese
vydané na dobu určitou.
Zákon se specificky zabývá i problematikou záxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xaopak zcela mimo projev jeho vůle, je-li zrušení oprávnění skutečně krajním důsledkem obvykle závažného porušení zákona ze strany podnikatele.
IIx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxgánům (s odkazem na § 48 a § 55 odst. 2 živnostenského zákona).
(Zrušení živnostenského oprávnění)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či pozastavení provozování živnosti nelze považovat za sankční opatření v pravém slova smyslu (jako např. rozhodnutí o uložení pokuty), mnohem více jxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xožnosti jsou z hlediska stávající právní úpravy a následné aplikace zákona zcela rovnocenné, při rozhodování, zda učinit rozhodnutí o zrušení živnosxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxétními okolnostmi každého případu, tj. situací podnikatele, závažností zjištěných porušení zákona, důvody vedoucími k zahájení správního řízení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti. Důvody, pro něž je živnostenský úřad vždy povinen přistoupit ke zrušení živnosxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxe § 31 odst. 2 živnostenského zákona, živnostenský úřad zruší podnikateli jeho živnostenské (příp. živnostenská) oprávnění. Zrušení živnostenskéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx
xxligatorní
zrušení oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti zahrnuje odstavec 2,
fakultativní
důvody (živnostenský úřad může zrušit opráxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxě. V odstavci 5 se jedná o
fakultativní
možnost zrušení živnostenského oprávnění podnikatele, není-li živnost provozována po dobu delší než 4 roky.
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxány povinnosti dané právními předpisy (tj. nejen povinnosti ukládané živnostenským zákonem), vždy pozastavit provozování živnosti v této provozovxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxého zákona.
Odstavec 7 upravuje postup v případech, kdy se podnikatel rozhodne sám zrušit své živnostenské (svá živnostenská) oprávnění (jde o
oblxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxem při obligatorním zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo odstavce 3 a postupem podle odstavce 7 zákona.
V rozhodnutí o pozastavexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xak postupovat v případě, nebudou-li ve stanovené době odstraněny důvody, jež k pozastavení provozování živnosti vedly.
zrušen
HLAVA IV
ŽIVNxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnského rejstříku obsažená v živnostenském zákoně odpovídá obecné právní úpravě informačních systémů veřejné správy uvedené v zákonu č. 365/2000 Sbxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxstvo průmyslu a obchodu, je správcem živnostenského rejstříku a provozovateli tohoto rejstříku jsou obecní a krajské živnostenské úřady. Živnostenxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxech), v jakém rozsahu je těmito úřady rejstřík veden, vyplývá z úpravy uvedené v odstavci 1. Zatímco obecní živnostenské úřady vykonávají svou působnoxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx
xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxaje
V § 60 jsou uvedeny údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku. Jedná se o identifikační údaje a další údaje statistického a evidenčníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxným seznamem není (mimo jiné) přehled o uložených pokutách a údaje o rodném čísle.
III. Údaje vydávané na žádost
Zákon stanoví, jaké údaje se vydávaxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxateli vydat z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze zákonem taxativně vxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxkým úřadem z živnostenského rejstříku orgánům uvedeným v § 48. Rovněž je upravena forma, kterou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xolicií České republiky
Z uvedené úpravy je zřejmé, jaké údaje poskytuje Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR pro potřeby řízení před živnostenskými xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxa
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
I. Živnostenské úřady jako orgány výkonu živnostenské kontroly
Živnostenský zákon neobsahuje přímxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxu kontrolou se rozumí výkon kontrolní činnosti živnostenskými úřady na úseku živnostenského podnikání vůči subjektům živnostenského podnikání (§ 5 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxající subjekty, v omezeném rozsahu i o subjekty poskytující služby podle § 69a citovaného zákona).
Pokud jde o hmotněprávní úpravu kontrolní činnxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxti živnostenského podnikání, stejně tak jako určuje základní rozsah živnostenské kontroly.
II. Rozsah živnostenské kontroly
Věcný rozsah živnxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxštních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a na kontrolu podmínek provozování živnosti uložených v rozhodnutí o udělení
koncese
. K roxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxních členských zemí poskytujících na území České republiky služby (k tomu dále viz § 69a).
(Živnostenská kontrola)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxle kontrolní pracovníci živnostenských úřadů prokazují. Výslovně bylo stanoveno, že se prokazují pověřením ve formě písemného pověření nebo ve formx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo řádu, tj. po 1.1.2014) kontrolním průkazem jen tehdy, je-li tato možnost upravena ve zvláštním právním předpisu.
II. Výjimka z obecné povinnosti mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh úřadů, jež je stanovena § 6 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
(Živnostenská kontrola)
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx zákona nijak omezen (ani co do počtu jím zvolených osob, ani jinak co do způsobu jejich možného výběru). K zvoleným třetím osobám, které je podnikatel opxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxdářské komory nebo příslušného živnostenského společenstva.
II. Nepřítomnost třetí osoby při kontrole
Případná nepřítomnost třetí osoby při kxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxeré podnikatel jako kontrolovaná osoba využije nebo nikoliv, takže využití či nevyužití tohoto oprávnění ze strany podnikatele nemůže mít jakékoliv xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.7.2020.
Uložení odstranění nedostatků
Jde o specifické opatření živnostenského úřadu (jakási specifická forma správního trestání) v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxdnutí je vykonatelné, ačkoli není pravomocné).
Z formulace citovaného ustanovení je zřejmé, že toto opatření lze v praxi živnostenských úřadů pouxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxtrolou (tj. kontrola nemusí uložení uvedeného opatření nutně předcházet). Vzhledem k tomu, že jde o problematiku odstraňování nedostatků zjištěnýcx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
HLAVA II
PŘESTUPKY
Přestupky fyzických osob
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K přestupkům fyzických osob
Toto ustanovení se pxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxů a výši ukládané pokuty odstupňované v jednotlivých skupinách podle závažnosti přestupků (nejnižší horní hranice do 10 000 Kč, nejvyšší horní hranicx xx xxxx x xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx xx xodpůrně se použije správní řád. Uplatňuje se zde tedy jak princip speciality přestupkového zákona ke správnímu řádu, tak princip subsidiarity (podpxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxnosti a v provozování činnosti bez příslušného živnostenského oprávnění, která je živností volnou nebo předmětem některé ze státem reglementovanýcx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxdnikajících fyzických osob
(Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxob
Toto ustanovení se použije na přestupky podnikatelů, a to jak podnikajících fyzických osob, tak i právnických osob.
Za přestupek lze uložit poxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xranice do 10 000 Kč po nejvyšší horní hranici do 1 000 000 Kč).
I proto tyto skupiny podnikatelů platí z hlediska právní úpravy totéž, co bylo výše řečenx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrávní úpravy).
Specifická právní úprava je věnována skupinám podnikajících fyzických osob uvedených v § 69a živnostenského zákona a právnickýcx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxtáře je ke dni 1.7.2020.
Neoprávněné podnikání právnických osob
Zákon stanoví skutkové podstaty přestupku neoprávněného podnikání právnických xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x00 Kč po nejvyšší hranici do 1 000 000 Kč).
Stejně jako v případě neoprávněného podnikání fyzických osob platí, že ani přestupek spočívající v neopráxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xěcná příslušnost k projednávání přestupků
Ustanovení odkazuje na obecnou právní úpravu obsaženou v zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdnávání přestupků jsou v prvním stupni příslušné obecní živnostenské úřady.
ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxbliky
Ustanovení uvádí, co se rozumí adresou na území České republiky a v jakém rozsahu se adresa zapisuje do živnostenského rejstříku (tj. o jaké údaxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxí České republiky.
Součinnost orgánů státní správy
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Vzájemná informativní povinnost orgánů xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxativní povinnost ze zákona.
Zaslání opisu rozhodnutí o porušení zvláštních předpisů podnikatelem nevylučuje možnost zahájit v působnosti živnoxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxle příslušných ustanovení § 58 živnostenského zákona.
Z uvedeného ustanovení živnostenského zákona lze dovozovat, že v případě event. zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xivnostenských úřadů informovat v zákonem stanovené lhůtě příslušné specializované orgány o tomto porušování zvláštních předpisů podnikatelem, poxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxnských úřadů a podle příslušné specifické právní úpravy.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxdy jsou oprávněny kontrolovat poskytovatele služeb, kteří na území ČR vyvíjejí podnikatelskou činnost, a to zejména, zda poskytovatel služeb je státxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxského oprávnění k výkonu činnosti, kterou vyvíjí na území České republiky. Jde o možnost uvedených orgánů kontrolovat i časové okolnosti dočasného poxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky se vztahuje i na občany dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarské konxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkytovatelů služeb prokázat při kontrole oprávněnost poskytování služeb. Novela živnostenského zákona, provedená s účinností od 1.7.2008 zákonem čx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatelé služeb povinni prokázat oprávněnost poskytování služeb. Výčet těchto prostředků je zákonem proveden taxativním, tj. úplným způsobexx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxu zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, stanovené uvedenou přílohou.
Fyzickým osobám uvedeným v odstavcx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxávacímu orgánu (s odkazem na § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace). Citované ustanovení živnostenského zákona rovněž vztahuje aplikovatelnxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnského úřadu kontrolovat u osob poskytujících služby v tzv. regulovatelných činnostech i plnění jejich povinností podle § 69a odst. 4 písm. b) a podle x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx020.
Vymezení a rozsah pojmu občan členského státu EU
Novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. došlo k odstranění dosavadního nejednotnéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxe upraveno tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že se za občana členského státu Evropské unie pro účely živnostenského zákona považuje i rodinný příslušxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonem i rodinný příslušník občana třetí země, kterému bylo přiznáno právo dlouhodobě pobývajícího rezidenta (srov. též terminologii § 46, § 49 a § 56)x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxíslušnost živnostenských úřadů. Podle této úpravy podnikatel může činit veškerá podání podle živnostenského zákona u kteréhokoli obecního živnosxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxvnickou osobu.
V řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost určuje podle správního řxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxla fyzické osoby, sídla právnické osoby, umístění odštěpného závodu zahraniční osoby.
II. Příslušnost k provedení zápisu do živnostenského rejstxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxpisu.
III. Příslušnost k vydávání sestavy
Ustanovení upravuje příslušnost jednotlivých druhů živnostenských úřadů k vydávání sestav podle § 60 xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxtaktní místo veřejné správy
Stanovená možnost učinit podání se týká všech podání učiněných podle živnostenského zákona (tj. ohlášení živnosti, žxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xouze podání žádosti o sestavu podle § 60 odst. 6.
Podání se doručuje prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, což znamená, že kontaktní míxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xůže dnem podání dojít ke vzniku oprávnění provozovat živnost.
Kontaktní místo veřejné správy pouze postupuje podání příslušnému živnostenskému xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxu se kontaktní místo nachází.
Poté, kdy ohlašovatel živnosti (žadatel o koncesi) vyplní společně s pracovníkem kontaktního místa formulář v elektxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xotvrdí jejich doručení. Tuto "doručenku" pracovník kontaktního místa veřejné správy vytiskne a předá podateli jako doklad, kterým se potvrzuje datux xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxnskému úřadu je nutno rozumět doručení listinné podoby podání (včetně příloh, pokud jsou součástí podání).
Listinná podoba podání by měla být doruxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxis osoby, která jej činí - na elektronické formě podání je pouze podpis pracovníka kontaktního místa veřejné správy). Teprve tak je podání podle správnxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxdoba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxto podání, zákon umožňuje listinné podání či datovou formu elektronického podání (obdobnou jako u Centrálního registračního místa - tj. pracovník koxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xi žadatel tento formulář zkontroluje a podepíše).
Mezinárodní smlouvy
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Priorita mezinárodnxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxahová náplň jednotlivých živností)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
V současné době se jedná o nařízení č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 1.7.2020.
Poznámka
Novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. byla zrušena povinnost obecního živnostenského úřadu vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxádal podnikatelům označit nejpozději od 1.8.2012 identifikačním číslem provozovny provozovnu zřízenou před 1.7.2010.
PŘÍL.2
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxealitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR