455/1991 Sb.

Živnostenský zákon: Praktický komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkonem č. 111/2018 Sb.)
doc. JUDr.
Eva
Horzinková,
Ph.D.
JUDr.
Václav
Urban
Změna: 171/2018 Sb.
Změna: aktualizace 455/1991 Sb. xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Pojem "živnost"
Pojem "živnost" je použit jako legislativní zkratka pro označení určité výseče podnikánxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxanoví podmínky provozování živnosti potřebné pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění). Zákon pak upravuje v nezbytxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxý zákon v podstatě vztahy mezi určitým okruhem podnikatelů a státem, a to především z hlediska veřejných zájmů (tzv. vztahy vertikální povahy). Tento xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxužívá zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Z této veřejnoprávní povahy úpravy vyplývá, že předpisy živnostenského zákona mají x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxnského zákona se podnikáním obecně rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Ve smyslu § 420 obč. zák. jsou vymezeny charakteristické rysy podnikatelské činnosti (výdělečná a soustxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku stanoví jiný zákon (srov. zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxavům [srov. § 3 odst. 3 písm. p) živnostenského zákona].
II. Samostatnost a soustavnost
Z požadavku soustavnosti nutno vyvodit, že živností obecnx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxzporu, je-li činnost vykonávána sezónně. Podle okolností lze hodnotit jako soustavnou činnost i jednání samo o sobě jednorázové, dochází-li k jeho opxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxo činnost soustavnou). Rovněž tak je namístě považovat za soustavnou takovou činnost, která vyžaduje k provedení delší doby (např. převzetí stavby obxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx požadavek samostatnosti (samostatného provozování) živnostenské činnosti. Právě samostatností se podnikatelská činnost, a tedy také živnost, nexxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxím jménem a na vlastní odpovědnost, ale že také samostatně o své činnosti rozhoduje a sama (byť tak případně činí prostřednictvím odpovědného zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxuje a řídí podstatné složky jejího provádění (známé případy "zaměstnávání podnikatelů podnikateli", často směřující k obcházení daňových, pracovnxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odlišit případy zastřeného pracovněprávního vztahu a vztahu např. subdodavatelského. Při posuzování nutno vzít v úvahu řadu kritérií, jako obvyklý xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxvány pomocí vlastního zařízení, zda je činnost opřena o zvláštní předpis (např. § 5 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) apod.
III. Provozováxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x x xxxx x 424 a § 425 obč. zák. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem. Podnikatelé, kteří nemají obchodní firmu, činí jednotlivé úkony svým vlastním jménex x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xdlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Nesmí být klamavý a může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti na vlastní odpovědnost vyjadřuje podnikatelské riziko (riziko podnikatelského rozhodování): podnikatel - ať fyzická či právnická osoba - odpxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich poměry).
IV. Účel provozování živnosti
Pokud jde o účel provozování živnosti, jímž je dosažení zisku, není rozhodující, pro jaké účely budx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xpolků, je nezbytné, aby jejich podnikatelská činnost byla v souladu s jejich stanovami. Provozování této tzv. doplňkové podnikatelské činnosti spolxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.3.2020.
I. Negativní vymezení živnosti
Činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxona. Živností je pouze podnikatelská činnost provozovaná na základě živnostenského oprávnění. Živností nejsou činnosti, které sice jinak vyhovují xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxnosti živnostenského zákona vyloučeny. Konečně živností nejsou činnosti, které nesplňují pojmové znaky živnosti.
Výčet činností vyloučených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k jejich povaze, jednak činnosti, které pro svůj význam vyžadují zvláštní, zpravidla náročnější zákonné úpravy. Tyto zákonné úpravy vyplývají ze zvlxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
II. Činnosti ze živnostenského zákona vyloučené
Ustanovení odstavce 1 písm. a) vylučuje z působnosti živnostenského zákona činnosti, které bxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxspodaření a nakládání s lihem, tabákový monopol a poštovní služby. U všech uvedených činností lze v současné době provozovat podnikatelskou činnost. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o spotřebních daních, a příslušnými vyhláškami Ministerstva financí a Ministerstva zemědělství.
Význam ustanovení odstavce 1 písm. b) se značnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud jde o činnost hudebních skupin a kapel, tato činnost se plně řídí ustanovením autorského zákona. Jiná situace vzniká u vedoucích těchto skupin. xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xhlašovací. V oblasti kultury existuje i řada dalších volných živností. Za živnost volnou ohlašovací je třeba považovat např. vydavatelskou činnost nxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti a další. Uvedené činnosti lze subsumovat pod přílohu č. 5 živnostenského zákona, která obsahuje obory živnosti volné.
Ustanovením odst. 1 písm. xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě povolení Ministerstva kultury. Ministerstvo může v odůvodněných případech po dohodě s Akademií věd České republiky povolit provádění arcxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xyzickým osobám, pokud mají pro odborné provádění archeologických výzkumů odborné předpoklady. Oprávněný subjekt uzavírá s Akademií věd dohodu o rozxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii a 2 roky odborné praxe.
III. Další vyloučené činnosti
Živnostenský zákon taxativně uvádí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxost zdravotnických pracovníků je z působnosti živnostenského zákona vyloučena [srov. zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsoxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcích zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních]. Naproti tomu vázanou živností podle téhož odstavce zůstává činnost ortopedických prxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxty platí zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a podle § 57 odst. 2 tohoto zákona se komerční právníci zapsaní v seznamu komerčních právníků stali advokáty x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xinnosti a o změně dalších zákonů. Exekutory jmenuje a odvolává na návrh Exekutorské komory ministr spravedlnosti a předpoklady a podmínky výkonu této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x6/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (podávání posudků a tlumočení sloužící potřebám řízení před státními orgány nebo v souvislosti s právními úkony xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kvalifikaci). Činnost překladatelů, pokud nejde o překlad chráněný autorským právem, patří mezi živnosti volné (překlady pro komerční účely, tlumoxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxů při rozhodování majetkových sporů. Jmenovaná činnost je upravena zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xx xxx
xxx xxxxxxlivé případy.
Vzhledem k § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovanýcx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxána jako svobodné povolání podle bližších podmínek zmíněného zákona.
Z ustanovení odstavce 2 písm. j) vyplývá, že činnost autorizovaných inspektxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxem se může stát fyzická osoba, kterou jmenuje ministr pro místní rozvoj po vyjádření České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
K odstavci 3 písm. a) lze říci, že činnost osob zabývajících se kolektivním investováním se řídí přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a vydávání a užívání platebních systémů se uskutečňuje podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Oprávnění poskytovat platební sluxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxování platebního systému se uskutečňuje na základě licence, kterou uděluje Česká národní banka na dobu určitou, za podmínek stanovených ve výše uvedexxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xouvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění, patří nyní (s účinností od 1. 12. 2018) rovněž k činnostem vyloučeným z působnosti živxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxa.
K odstavci 3 písm. b) nutno upozornit na nález Ústavního soudu č. 136/1997 Sb., ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxzlišovat hrací přístroje výherní a digitální, světelné a hrací automaty nevýherní (podléhající živnostenskému zákonu).
K odstavci 3 písm. d) je txxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xodmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Všechny uvedené činnosti mohou být vykonávány na základě speciální licence pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxzování zemědělské výroby, rostlinné a živočišné (vč. např. provozování závlahových zařízení, zahradnictví a sadařství a chovu některých živočichůxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxí prvovýroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje). Nic přitom nebrání takovému podnikatxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxsměs o živnosti řemeslné nebo volné, tedy o živnosti, kde je na živnostenské oprávnění nárok). Provozování pily nebude lesnickou prvovýrobou, ale živxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxnnosti fyzickými osobami komukoliv. Do zemědělské výroby nepatří výcvik zvířat pro účely služební, zábavné apod.
Rovněž do zemědělské výroby nepxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxřat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Je-li tudíž tento chov provozován fyzickou nebo právnickou osobou, nejde o činnostx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxde o volnou živnost, event. o živnost vázanou - drezúra zvířat nebo obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy. Významným kritériem pro zařazení určixxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxí hospodářskými zvířaty a konečně živností není činnost fyzické osoby, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxhraně spotřebitele, pro účely uvedeného zákona prodávajícími a vztahují se na ně všechna jeho příslušná ustanovení (zejména poctivost prodeje, hygixxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxronických komunikacích upravuje zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronickxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx činnost oznámit formou registrace Českému telekomunikačnímu úřadu.
Z ustanovení odstavce 3 písm. j) nyní vyplývá, že výzkum, výroba a distribuce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxnat, že státní zkušebnictví upravuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Ve smyslu uvedeného zákona se státním zkušebnictvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxmi osobami, jejichž cílem je zabezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení shody s požadavky technických předpisů.
K odstavci 3 pxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xvedeného zákona a kontrolují dodržování právních předpisů z oblasti pracovního práva a bezpečnosti práce.
Z ustanovení odstavce 3 písm. z) lze řícxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xinnost upravuje zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některýcx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xociálně-právní ochrany dětí mohou vykonávat fyzické nebo právnické osoby, které mají k této činnosti pověření ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o socixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxmostatné působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností. Podmínky zřízení a provozování veřejného a neveřejného pohřebiště stxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xalených výrobků na trh nebo do oběhu stanoví zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. Rozhodnutí o autorizaci pro provádění uvedené čxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými biologickými agens a toxiny vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve smyslu zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejíxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxit, že provozovat zoologickou zahradu je možné pouze na základě licence udělené Ministerstvem životního prostředí ve smyslu zákona č. 162/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxa poznamenat, že činnost archivů se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Archivnictví je obor lidskx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxtanovení odstavce 3 písm. af) lze dodat, že poskytování sociálních služeb je možné na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Formy a podxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxého úřadu, popř. příslušného ministerstva, které je zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb.
Z odstavce 3 písm. ag) lze dále dovodit, že činxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxsledků a dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Podmínky pro udělení autorizace pro fyzické i pxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxsm. ah) vyplývá, že pronajímat nemovitosti může každý, kdo je jejich vlastníkem, aniž potřebuje živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Podxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx x x xxxx
x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxání zdravotních služeb se řídí zvláštním zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a činnost těchto osob je vyloučena ze živnostenského xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
K odst. 3 písm. ak) lze říci, že pokud jde o poštovní služby, bylx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zahraniční poštovní služby pouze na základě oznámení podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu podle § 18 výše uvedeného zákona, za předpokladu sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.3.2020.
I. Fyzické osoby - podnikatelé
Živnostenskému zákonu podléhají jak fyzické, tak i právnické osoby. Právo provozovat živnost získá xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxavní zákon č. 23/1991 Sb.) - nárok na živnostenské oprávnění pro každého, kdo splní předepsané podmínky.
Omezení v uvedeném směru je dáno pro ty přípxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxu, minimalizací jednostranných rizik i potřebou zvláštní spolehlivosti (důvěry), jež vyžaduje výkon některých živností.
Právo provozovat živnxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxanovených zákonem, příslušníků bezpečnostních sborů a příslušníků ozbrojených sil. Přímou úpravu těchto omezení, která Listina základních práv a sxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxně pak pro zaměstnance státních orgánů platným zněním zákoníku práce. Pokud jde o veřejné funkcionáře, podmínky jsou stanoveny zákonem č. 159/2006 Sbxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx zákaz týká. Živnostenský zákon živnostenskému úřadu neukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxví, byl by nepochybně povinen se věcí zabývat, nevydal by živnostenské oprávnění a upozornil by příslušný orgán, vůči kterému je ohlašovatel nebo žadaxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxdě služební poměry příslušných osob, popř. předpisy o střetu zájmů, neboť těžištěm kritérií pro takové omezení budou vždy zájmy řádného a nestranného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxnosti využije, závisí na úvahách politických, obchodně-politických, ekonomických apod. Svůj význam mají v této souvislosti též mezinárodní smlouvxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxtenský zákon zásadně nerozlišuje, respektuje však osobní statut těchto subjektů, vycházející u fyzických osob z § 18 a § 19 obč. zák. (srov. odraz těxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x, v § 5 a v § 11 odst. 4 živnostenského zákona).
II. Právnické osoby - podnikatelé
Pokud jde o právnické osoby, nečiní živnostenský zákon mezi nimi txxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxm podnikání (obchodní společnosti, družstva, státní podniky), tak právnické osoby, jejichž hlavní předmět činnosti je jiný.
Právnickými osobamx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xrávnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny. Občanský zákoník se na ně použije jen tehdy, slučuje-li se to s právní povxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxoracemi veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxu), spolky nebo ústavy. Spolky nebo ústavy mohou vykonávat doplňkovou činnost, která se zapisuje do rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejnýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xubjektem oprávněným provozovat živnost mohou být i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikatelská činnost. Jde např. o rozpxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxem, pokud odpovídá kritériím živnostenského zákona (soustavnost, samostatnost, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení ziskxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxelnu výlučně pro svou potřebu nebo průmyslový podnik ve své režii závodní jídelnu, kterou dotuje, výlučně pro své zaměstnance. Začne-li však tyto služxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k nimž je povinen (§ 2247 obč. zák.), popř. které je oprávněn provést (§ 2265 obč. zák.), nejde o živnost. Pokud však tímto způsobem provádí též pro nájemxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxst.
Podnikatelskou činnost, a tudíž i živnost, mohou provozovat též obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) a kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích)x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxou podnikat rovněž církve a náboženské společnosti (jsou vesměs právnickými osobami). Podle § 27 odst. 5 tohoto zákona předmět podnikání a jiné výdělxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxenské společnosti mohou být pouze její doplňkovou výdělečnou činností.
Otázkou je, zda vůbec, do jaké míry a jakým způsobem mohou podnikat účelová xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxx podnikat, nicméně nemůže se jednat o hlavní činnost nadace. Výnosy z podnikání pak mohou být použity jen k podpoře účelu nadace. Z uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxy a ústavy mohou podnikat, pokud se nebude jednat o jejich hlavní předmět činnosti.
Politické strany a hnutí nesmějí podle § 17 odst. 2 zákona č. 424/1xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu, je-li výlučným předmětem xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo
d)
výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost přxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxbami, jimiž se rozumí fyzické i právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem mimo území České republiky. Přiznává se jim oprávnění provozovat živnost za stexxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxud jde o podnikání zahraničních osob (§ 5 odst. 2), mohou na území České republiky podnikat za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako tuzemské osobyx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxisu do obchodního rejstříku se nevztahuje na fyzické osoby s bydlištěm v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx občany států tvořících Evropský hospodářský prostor a občany Švýcarské konfederace. Ve smyslu živnostenského zákona se za občana členského státu Ex xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxzická osoba s místem trvalého pobytu nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Hovoří-li se v § 5 o fyzické osobě s bydlištěm mimo území xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxyt trvalý.
Zahraniční osoby ze třetích zemí musí mít povolen pobyt na našem území za účelem podnikání. Toto povolení je zahraniční osoba povinna dolxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxrá hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu.
Občané členských států EU, EHP a Švýcarské konfederace, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxadů
Platná právní úprava dále stanoví režim předkládání dokladů prokazujících určité skutečnosti při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi. Obxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi, musí být tyto doklady opatřeny překladem do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxopského hospodářského prostoru a občany Švýcarské konfederace, kteří mohou předkládat neformální překlad. Předpokladem ovšem je, že ze strany živnxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako osoby české mohou živnost provozovat osoby, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana ve smyslu § 14a záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxou postaveny naroveň občanům ČR s bydlištěm na území ČR (srov. § 5 odst. 6 živnostenského zákona). Doplňková ochrana se pak poskytuje cizinci, který nesxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxžné újmy. Nebezpečí vážné újmy je definováno výše uvedeným zákonem.
Všeobecné podmínky provozování živnosti
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxyslu občanského zákoníku je svéprávnost způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx souhlasí zákonný zástupce a nezletilý dosáhl věku 16 let. Soud dále posuzuje, zda nezletilý je schopen se sám živit a obstarat si své záležitosti, popř. xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx ovšem všeobecné podmínky podle odstavce 1 musí splňovat její odpovědný zástupce (§ 11, pokud musí být ustanoven).
U těch živností, u kterých je stanxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxborné způsobilosti zde dosáhne podnikatel zpravidla ve věku 20 let, popřípadě i později.
Podmínka dosažení svéprávnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxvnostenského zákona konstruována především ve vztahu k předmětu podnikání s ohledem na ochranu práv jiných osob; je však vymezena konkrétními kritéxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním nebo s předmětem podnikání, který podnikatel ohlašuje nebo o něj žádá.
Doklaxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsti podle § 6 odst. 2 trvají, dokud trest není zahlazen (§ 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů).
Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxní živnosti nebo žádosti o koncesi předkládat. Tento závěr se ovšem týká jenom české fyzické osoby nebo zahraniční fyzické osoby, jejímž místem posledxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxož je občanem nebo podle místa posledního pobytu. Odpovídající doklady jsou doklady, které jsou obsahově obdobné jako náš výpis z evidence Rejstříku txxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxba občanem nebo vydaným orgánem státu, na jehož území se tato osoba v poslední době zdržovala. V případě, že by uvedené státy nevydávaly výpis z Rejstříkx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxbo notářem nebo orgánem státu posledního pobytu fyzické osoby.
Uvedený doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud splňxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxrské konfederace.
Jedná-li se o fyzickou osobu z tzv. třetí země, prokazuje bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydanxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba z členského státu EU, tj. čestné prohlášení, které učinila před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo ze státu jejího posledního pobxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxné rozhodnutí nestačí pro posouzení bezúhonnosti podnikatele, má živnostenský úřad možnost nahlédnout do části trestního spisu, který obsahuje
relxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xřadu osoba, která ohlašuje živnost nebo žádá o koncesi.
Zvláštní podmínky provozování živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Liší se podle toho, zda jde o živnost řemeslnou, vázanou či koncesovanou, a vztahují se převážně na odbornou způsobilost; u některých koncesovaných žxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xejich splnění nic nemění na povinnosti podnikatele dodržovat při provozování živnosti zvláštní právní předpisy upravující výkon některých činnostx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx změně nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost na základě změny právní úpravy živnostenského xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxedpokladem ovšem je, že podnikateli takovéto živnostenské oprávnění trvá, resp. fyzická osoba je pro danou živnost ustanovena jako odpovědný zástupxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu způsobilost i doklady, které získaly v jiném členském státě Evropské unie. Živnostenský zákon přímo uvádí jednotlivé požadavky na odbornou kvalifxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdy je možné u řemeslných živností, pokud tak stanoví § 21 odst. 2, a u jednotlivých vázaných a koncesovaných živností, jestliže tato skutečnost vyplývá x xxxxxxx xx x x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xblastních inspektorátů práce kontrolu podle výše uvedeného zákona. Především se jedná o předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vydaný na základě provedeného školení zaměstnavatele, kterým byli zaměstnanci proškoleni k předmětným předpisům, které musí splňovat podmínky danx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxovozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se nevyžaduje obecně praxe, pokud podnikatel prokáže vzdělání v příslušném oboru. Pouze v případě, že podnikatel prokazuje vzdělání v příbuzném oborxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xraxe v oboru se pak vyžaduje u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností uvedených v jednotlivých přílohách živnostenského zákona. Zpravidxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxým zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů.
IV. Odborná způsobilost u vybraných živností
U vybraných živností vyplývá splnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Důvodem je potřeba zajistit zejména u těch živxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxně způsobilými. Současně živnostenský zákon podnikateli stanovuje povinnost vést o těchto osobách a o jejich odborné způsobilosti potřebnou evidexxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xprávy, a zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) a rovněž povinnosti vyplývající pro podnikatele ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxodcovská činnost horská,
-
Vodní záchranářská služba,
-
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb,
-
Péče o dítě do tří let věku v dxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xolárií,
-
Kosmetické služby,
-
Pedikúra, manikúra,
-
Oční optika.
Překážky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxutečnosti, jejichž vznik má za následek omezení práva podnikat nebo získat a mít živnostenské oprávnění. V souladu s § 60 odst. 2 písm. l) živnostenskéhx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxle živnostenského zákona, ale také mají vliv na možnost být členem statutárního orgánu právnické osoby, být odpovědným zástupcem podnikatele (fyzicxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxání živnosti navazují na úpravu obsaženou v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon). O tom, že tyto překážky nastaly, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxečnosti pak živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku. Informace o insolvenčním řízení získávají živnostenské úřady také náhledem do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxho zákona. O úpadku dlužníka rozhodne insolvenční soud podle § 136 insolvenčního zákona a rozhodnutí se doručuje také orgánu, který vede obchodní nebx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxické osoby nekončí provozování závodu. Toto provozování bude ukončeno jen tehdy, dojde-li k prodeji závodu podle uvedeného zákona nebo rozhodne-li txx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xnsolvenční správce může se souhlasem soudu učinit opatření potřebná k zajištění dalšího provozování závodu (např. ustanovení odpovědného zástupcexx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkoník používá místo pojmu "podnik" pojem "obchodní závod", a proto je třeba z těchto ustanovení vycházet.
II. Konkurs
Odpovědnost za dodržení přxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxi uvést, zda u něj existuje překážka provozování živnosti ve smyslu § 8 odst. 1 a odst. 2 živnostenského zákona. Živnostenský úřad však tuto skutečnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá živnostenský úřad povinnost tuto skutečnost zjišťovat a zkoumat. xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxní konkursu zajišťuje provoz dlužníkova podniku insolvenční správce.
Živnost nemůže provozovat také fyzická ani právnická osoba, jestliže soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxnčního zákona. Překážka vzniká právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu a trvá po dobu 3 let od právní moci tohoto rozhodnutí. Živnostenský úřad můžx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xeúspěchy podnikatele vyjádřené úpadkem v předchozím podnikání vyvolávají nedůvěru v jeho podnikatelské schopnosti a v jeho úvěruschopnost. Proto jxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v § 6 odst. 2 písm. a). Proto na rozdíl od uvedených případů se ponechává možnost, aby orgán určený zákonem (živnostenský úřad) překážky posoudil a po zváxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxho oprávnění musí být rozhodnutí živnostenského úřadu řádně zdůvodněno.
Došlo-li ke zrušení konkursu z jiného důvodu, než je uvedeno výše, překážxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxenčním řízení nařídit předběžné opatření, kterým se omezuje podnikatel v nakládání s majetkem. V tomto případě je ustanoven předběžný insolvenční spxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxenčního správce. Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou a výkon práva a plnění povinnostxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xovinností atd.). Předběžný insolvenční správce plní úkoly obdobné úkolům insolvenčního správce.
V průběhu insolvenčního řízení může podnikatex xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xouhlasem insolvenčního správce.
V případě, že dlužník s insolvenčním správcem nespolupracuje, lze dovodit, že insolvenční správce sám ohlásí žixxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx byl nečinný. Smyslem činnosti insolvenčního správce je, aby uspokojil věřitele, a proto by veškerá jeho činnost měla směřovat k tomuto poslání. Je pak xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxlovený v trestním nebo správním řízení, a to po dobu, kdy tento zákaz trvá. To má význam i v tom směru, aby se předešlo maření účelu tohoto zákona, k němuž by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxhoto trestu zakazuje výkon určitého povolání nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení (§ 73 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníkuxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, nebo podle dalších zákonů. Názory na otázku, v jaké šíři může být zákaz činnosti uložen, se různí.
Jedxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxsti v rámci volné živnosti podnikatel může provozovat.
O existenci překážky se dozví živnostenský úřad z rozhodnutí soudu, kterým byl uložen trest xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxání živnosti prokazuje právnická osoba výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si živnostenský úřad vyžádá elektronicky, a to jak při ohlášení živxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxostenskému úřadu doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) živnostenského zákona. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
V. Závažné porušení povinnxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxenské oprávnění proto, že závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené rozhodnutím o udělení
koncese
, živnostenským zákonem nebo zvláštními prxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxávnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to v době, kdy došlo k závažnému porušení záxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxávnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvnické osoby, zabránila.
Stejná situace nastane, pokud se jedná o právnickou osobu, jejímž statutárním orgánem byla právnická nebo fyzická osobax xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xlena statutárního orgánu vykonává fyzická nebo právnická osoba, jež byla členem statutárního orgánu právnické osoby. Podmínkou je, že této osobě bylx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxdly ke zrušení živnostenského oprávnění. Jestliže však dotčený člen statutárního orgánu prokáže živnostenskému úřadu, že vynaložil veškeré úsilí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxdeném případě nenastane. Živnostenský zákon zde pro uvedené osoby formuluje určité
liberační důvody
.
Prokázat výše uvedené
liberační důvody
jx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxení živnostenského oprávnění
Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, nebo fyzická nebo právnická oxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v oboru nebo příbuzném oboru až po uplynutí lhůty stanovené živnostenským zákonem. Lhůta pro udělení
koncese
v jiném oboru je výrazně zkrácena, a to na xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxrové dopravě provozované prostřednictvím velkých vozidel živnostenské oprávnění z důvodů uvedených v § 35b odst. 4 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční doxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xevztahuje § 8 odst. 7 živnostenského zákona, neboť tento podnikatel může znovu požádat o udělení
koncese
pro dopravu, aniž by bylo omezeno lhůtou 3 let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxrovozuje živnost po dobu delší než 4 roky, výše uvedené omezení neplatí.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxovacích živností oprávnění provozovat živnost vznikne ohlášením, splňuje-li žadatel všeobecné podmínky a požadavek odborné způsobilosti. Ohlášexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt živnost, aniž by v okamžiku, kdy tak činí, byl vydán výpis ze živnostenského rejstříku. Na případy zneužití tohoto a dalších ustanovení zákon pamatujx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxností, u nichž se vyžaduje zvláštní odborná způsobilost (§ 27 odst. 1 živnostenského zákona), smí žadatel provozovat živnost, až jakmile rozhodnutí o xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxenské oprávnění
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
I. Vznik živnostenského oprávnění
Vznik živnostenského oprávnění závisí na podnikatxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxovat s výpisem ze živnostenského rejstříku, který má především legitimační poslání. Výpis ze živnostenského rejstříku je veřejnou listinou. Sledujx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxvnostenského zákona). Ukáže-li se, že ohlášení nebylo řádné a jeho nedostatky nebyly odstraněny, živnostenské oprávnění nevznikne a výpis ze živnosxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutí, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo (§ 47 odst. 6 živnostenského zákona) nebo (u zahraničních osob a těch subjektů, jejichž oprávnění xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
Živnostenské oprávnění u živnosti koncesované se naproti tomu konstituuje udělením státního povolení (
koncese
), respektive xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxních korporacích, na těsné propojení obou zákonů. Vznik obchodní společnosti je vázán na zápis do obchodního rejstříku, který je možný - jde-li o činnoxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxt podnikání zapsána do obchodního rejstříku. Na druhé straně živnostenské oprávnění - přesto, že výpis ze živnostenského rejstříku je vydán již předtxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxm zápisu do obchodního rejstříku.
U některých právnických osob, které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku (rozpočtové organizxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxniku živnostenského oprávnění
Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění podle toho, o jakou živnost se jedná. U živností ohlašovacích výpixxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxednictvím kontaktního místa veřejné správy. U živností koncesovaných prokazuje oprávnění provozovat živnost pravomocným rozhodnutím o udělení
koxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxje o všech živnostech, k nimž má podnikatel živnostenské oprávnění.
Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi může subjekt také prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů. Podle tohoto zákona lze podání vůči správním orgánům činit v rozsahu a za podmínxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
a)
notáři,
b)
krajské úřady,
c)
matriční úřady,
d)
obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxděcím právním předpisem,
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxvní poplatek ve výši 1 000 Kč, musí osoba, která využije možnosti kontaktního místa, současně zaplatit i příslušný správní poplatek.
III. Vydání výpxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxého rejstříku před zápisem do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku. Výpisem živnostenský úřad potvrdí uvedeným subjektům splnění podmínek prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxtříku české právnické osoby. U veřejné obchodní společnosti mohou podat návrh na zápis do obchodního rejstříku všichni společníci kolektivně, u komaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxnstva a u družstva všichni členové představenstva (srov. § 46 zák. o veř. rejstřících); založení právnické osoby se přitom prokazuje u obchodních spolxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Potvrzení se vydává fyzickým i právnickým osobám pro účely zápisu do obchodního rejstříku a jiného obdobného rejstříku a obsahuje přesně stanovené úxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxn na den zápisu do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osoxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsána, váže se rozsah živnostenského oprávnění na zapsaný předmět podnikání.
Ze zákonné úpravy vyplývá, že návrh na zápis do obchodního nebo obdobnxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxtě návrh podán nebude nebo návrhu není vyhověno, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávněxxx
xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxu provedení zápisu nebo to, že k zápisu nedošlo.
IV. Identifikační číslo
Identifikační číslo osobě podnikatele přidělí správce základního regisxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxrtí podnikatele. Druhým případem je skutečnost, že se mění společnost nebo družstvo v jinou formu společnosti, popř. dochází k jiným změnám právnické xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxntifikační číslo provozovny a zapíše provozovnu do živnostenského rejstříku a sdělí tuto skutečnost podnikateli. Identifikační číslo provozovny pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 1.3.2020.
I. Osoba odpovědného zástupce
Institut odpovědného zástupce je široce používán v živnostenském právu v těch případexxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy. Odpovědný zástupce plně odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce, a proto může působit jako odpovědný zástupce nejvýše ve čtyřecx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxo v jiných revizních orgánech společnosti nebo družstva.
Zákon současně stanovuje případy obligatorního ustanovení odpovědného zástupce a zároxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xykonává, se vyžaduje, aby u koncesovaných živností bylo jeho ustanovení schváleno živnostenským úřadem.
Odpovědným zástupcem může být každá fyzxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxním orgánu právnické osoby s funkcí odpovědného zástupce téže právnické osoby. Odpovědným zástupcem nemůže být ani osoba, u níž existuje překážka proxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxmu bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 (jedná se o zrušení živnostenského oprávnění z důvodů závažného porušení živnostenského xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xmezení se nevztahuje na osobu, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění z důvodů, že neprovozovala živnost déle než 4 roky.
Funkce odpovědného záxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxateli. Vztah odpovědného zástupce k podnikateli vedle pracovněprávního vztahu může být i vztahem smluvním založeným na základě občanského zákoníkux
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxstenskoprávních předpisů při tomto provozu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž potřebný rozxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx podnikatel živnostenská oprávnění na provozování většího počtu živností, nic tedy nebrání tomu, aby ustanovil odpovědného zástupce pro každou z nicxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxze doporučit, aby při ustanovování většího počtu odpovědných zástupců nedocházelo ke zbytečnému tříštění odpovědnosti.
III. Povinnost ustanovix xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xvláštních podmínek podle § 7 živnostenského zákona. Pokud jde o živnost volnou, je podnikatel - fyzická osoba - povinen ustanovit odpovědného zástupcx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxkci odpovědného zástupce podle § 11 odst. 4 písm. b), podle kterého je odpovědným zástupcem člen statutárního orgánu nebo statutární orgán právnické oxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxdstavenstva akciové společnosti nebo družstva (splňuje-li podmínky stanovené živnostenským zákonem), ale může jí být pověřen také prokurista, zamxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxm ustanovení do funkce.
Pro koncesovanou živnost musí podnikatel mít odpovědného zástupce schváleného živnostenským úřadem. Živnostenský úřad x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxnu funkce odpovědného zástupce posoudit podle oznámení podnikatele, ukončí se funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědným zástuxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxé funkce. Přitom musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce předem písemně informoval podnikatele. V takových případech pak výkon funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxé právní důsledky jako oznámení podnikatele.
Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje podmínky provozování živnosti, je xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxinnost podnikatel nemá, pokud je provozování živnosti pozastaveno nebo sám požádá o přerušení provozování živnosti. Podmínky pozastavení provozovxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisy nebo rozhodnutím o udělení
koncese
.
Podnikatel může sám požádat o přerušení provozování živnosti za podmínek stanovených § 31 odst. 11 živnoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx podnikatel splňuje podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, je zcela na zvážení podnikatele. Podnikatel rozhoduje o ustanovení odpovědného záxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxstane-li splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, může podnikatel provozovat živnost bez odpovědného zástupce pouze dočasně, a pokud to umxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx012 Sb., o silniční dopravě. Ve smyslu § 35b odst. 3 jmenovaného zákona dopravní úřad vyzve podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidlxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxení nového odpovědného zástupce ve lhůtě stanovené podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1071/2009, kterým se zavádějí společná praxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxsíců, přičemž po tuto dobu může podnikatel provozovat silniční dopravu bez odpovědného zástupce. Tato skutečnost se zapíše do živnostenského rejstřxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Po úmrtí podnikatele (fyzické osoby) mohou pokračovat v živnosti další v zákoně uvedené osoby. Osobám, které jsou oprávněny pokračovat v provozování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx § 45 a § 50 živnostenského zákona a doložit doklady prokazující splnění podmínek pro provozování živnosti. Pro oznámení v pokračování živnosti se stxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxého rejstříku.
Všechny uvedené osoby, které nesplňují podmínky pro vznik živnostenského oprávnění a chtějí v živnosti pokračovat, musí současně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxsí mít pobyt na území České republiky, a tento pobyt povolen nemá, musí ustanovit osobu odpovědného zástupce. Jedná se o jakýkoliv pobyt ve smyslu zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxné období, ani trvale, živnost zanikne.
Jestliže živnostenské oprávnění nezaniklo smrtí podnikatele, mohou po skončení řízení o pozůstalosti poxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k provozování živnosti a sdělí tuto skutečnost do 3 měsíců od skončení dědického řízení. Toto oprávnění mají, i když po úmrtí podnikatele nesdělili, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne v okamžiku, kdy osoba získá vlastní živnostenské oprávnění, tj. ohlášením živnosti, rozhodnutxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxsti o koncesi.
Na žádost živnostenského úřadu poskytne soud údaje o pravomocně skončeném dědickém řízení za účelem zápisu do živnostenského rejstxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo může určit správce pozůstalosti. Správce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnosti po zemřelém živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Jmenované osoby mohou také oznámit živnostenskému úřadu, že nadálx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxačují v živnosti, živnost zanikne, pokud nebude v živnosti pokračovat správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidačxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxání živnosti živnostenskému úřadu ve lhůtě 1 měsíce od úmrtí podnikatele. Odpovědného zástupce musí také neprodleně ustanovit, pokud nesplňují podmxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkonem.
Zřízení svěřenského fondu upravuje § 1448 až 1456 obč. zák. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxenským správcem může být každý svéprávný člověk, popř. právnická osoba, pokud tak stanoví zákon. Svěřenský fond může být zřízen bezúplatně i za úplatu x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxelné dědice, aniž by se musel zakladatel vzdát správy svého majetku ještě za svého života. Přestává-li majetek vložený do svěřenského fondu být ve vlasxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxa společnosti nebo družstva)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Právní nástupce právnické osoby
V živnosti mohou po určitou dobu pokračovxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx živnost po splnění oznamovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu, a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Nástupce zaniklé společnosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxvinnosti musí být splněny do 15 dnů ode dne zániku předchůdce a vzniku nastupujícího subjektu. Právo pokračovat v provozování živnosti zaniklé společxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že živnostenské oprávnění nevzniklo. Jestliže nedojde k oznámení pokračování v živnosti právního nástupce zaniklé společnosti nebo družstva, pak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx08 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
Provozovny
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
I. Druhy provozoven
Pojxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti, jež je součástí provozování živnosti.
Za provozovnu se považuje i stánek, pojízdné prodejny a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo zákona není totožný s pojmem provozovny podle stavebního zákona; na druhé straně oznámení o zřízení provozovny nebo o zahájení činnosti v provozovnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxzování živnosti v provozovně
Podnikatel má možnost vykonávat živnost v provozovnách na základě již vydaného živnostenského oprávnění za předpoklxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxávo. Vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem, kde se provozovna nachází, je podnikatel povinen prokázat na žádost živnostenského úřxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxovozovna odpovídala požadavkům podle zvláštních právních předpisů. Živnostenský úřad se může kdykoliv na místě přesvědčit o tom, zda provozovna odpxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxrávy.
Provoz v některých provozovnách v noční době je omezen ve smyslu zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provoxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxkladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxstupku, za který jí příslušný živnostenský úřad nebo Česká obchodní inspekce může uložit pokutu ve výši 50 000 Kč.
Při uzavření provozovny určené prx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxdem je, že tomu nebrání vážné důvody. Tato povinnost se nevztahuje na mobilní provozovny a automaty.
Při prodeji zboží pomocí automatů obsluhovanýxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxaduje koncesi. Současně zákon požaduje, aby se tímto způsobem neprodávalo zboží osobám nezletilým.
III. Označení provozovny
Označení provozovxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxí služeb.
Na základě oznámení přidělí živnostenský úřad podnikateli identifikační číslo provozovny a zapíše provozovnu do živnostenského rejstxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxuje označení provozovny (trvale a zvenčí viditelně). Automat musí být navíc označen obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením a identifikačxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxvinností může podnikatel naplnit skutkovou podstatu přestupku podle živnostenského zákona, za který mu může být uložena živnostenským úřadem sankcx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xe zkvalitnění stánkového prodeje s ohledem na místní potřeby obyvatel obce a zamezení živelnému rozvoji stánkového prodeje bez možnosti obce regulovxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxveň stanovit, že na určité formy prodeje a poskytování služeb (např. pochůzkový a podomní prodej) nebo příležitostné akce se tržní řád nevztahuje.
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánů státní správy (§ 61 obecního zřízení). Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec vydávat nařízení ve věcech patřících do přenesené půsxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxtenský zákon. Obec může v tržním řádu stanovit jednotlivé modality (např. stanoviště pojízdné prodejny, regulovat dobu prodeje, sortiment prodávanxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na území obce upravovat pouze prodej zboží a poskytování služeb, na které se vztahuje živnostenský zákon. Nemůže tudíž upravovat činnosti taxativně vxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodeje zboží a poskytování služeb. Činnost, která je živností, nelze na tržišti provozovat, brání-li tomu zvláštní předpis, jako je tomu např. u tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění.
Pojem "tržnice" zákonem vymezen není, a proto je třeba se přidržovat výkladu podle obvyklého významu slov, a to i včetně určitého implicixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xRUHÁ
DRUHY ŽIVNOSTÍ
HLAVA I
Živnosti ohlašovací
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Druhy ohlašovacích živností
Rozlišovacíx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyžaduje, u ohlašovací živnosti volné nikoliv.
Odborná způsobilost je pro všechny druhy řemeslných živností (vyčleněných jako řemeslné živnostx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxu, jímž je odborná způsobilost prokazována, na části A, B, C.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní předpis) nebo je vázána na doklad vydávaný určitým k tomu příslušným zvláštním orgánem.
Jediná volná živnost byla zavedena novelou živnostxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx řemeslné živnosti
V příloze č. 1 živnostenského zákona jsou taxativně vymezeny všechny řemeslné živnosti, které představují klasická řemesla. Txxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy oprávnění provozovat řemeslnou živnost vznikne, jakmile osoba ohlásí příslušnou živnost a současně splní vše-obecné a zvláštní podmínky provoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxokazuje zejména výučním listem v příslušném oboru nebo jiným dokladem o ukončení vzdělání na střední odborné nebo vysoké škole. Odborná způsobilost sx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxůsobilost prokazuje diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu.
Odbornou způsobilost pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánem podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Uznávání se týká pouze dokladů získaných státními příslušníky EU, EHP a Švýcarskxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxrné kvalifikace vydaný uznávacím orgánem příslušný živnostenský úřad dále nezkoumá.
Podle § 21 odst. 2 živnostenského zákona lze odbornou způsoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x x1 odst. 2 živnostenského zákona uvedeny odkazem na příslušná ustanovení zákona o odborné kvalifikaci. Jmenované ustanovení se vztahuje na občany ČR x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xmyslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
Všechny výše jmenované doklady lze nahradit ve smyslu § 22 živnostenského zákona způsobem výslovně uvedexxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxoru.
Náhradním dokladem může být i osvědčení o rekvalifikaci vydané institucí akreditovanou příslušnými státními orgány k pořádání kursů ve smysxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xraxe v oboru.
Živnostenský zákon v § 7 odst. 4 definuje, co se považuje za praxi v oboru. Jedná se o výkon odborných činností v oboru nebo příbuzném obxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxoby, která bezprostředně odpovídá za řízení činnosti.
Pro účely živnostenského zákona se v obecné rovině definují příbuzné obory jako obory, ktexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxe věcí příslušného živnostenského úřadu, který má možnost vyžádat si k posouzení stanovisko ústředního orgánu státní správy, do jehož působnosti patxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxorná způsobilost pro živnosti řemeslné)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Odborná způsobilost řemeslných živností
Živnosti řemeslné jxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxkládá dosažením určitého vzdělání v příslušné oblasti, resp. určité kvalifikace. Další možností prokázat určitou kvalifikaci je předložení dokladx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xozhodování postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně něxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x daném případě pravomocné rozhodnutí uvedeného ústředního správního úřadu.
Získat odbornou kvalifikaci pro řemeslné živnosti je možné i ve smyslx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Občané členských států Evropské unie a občané České republiky mohou, kromě práva doložit odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x návaznosti na přílohu č. IV směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a na zákon o uznávání odborné kvalifikace.
U řemeslných živností
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxcích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxé činnosti v členském státě původu,
2.
po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitexxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu, nebo
3.
po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připraxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x1 odst. 2 prokazovat těmito způsoby:
1.
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečná činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
2.
po dobu 4 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
4.
po dobu 5 po sobě jdoucích lxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
c)
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonávala předmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxi držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxské unie mají občané z dalších členských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občané Švýcarské konfederace.
(Náhradní doklaxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxvším o doklad potvrzující vzdělání v příslušném příbuzném oboru a praxí v oboru. K definici praxe v oboru srov. § 7 odst. 4.
Jednotlivé způsoby náhradxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxti vázané)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Příloha č. 2: vázané živnosti
Živnosti vázané jsou druhem živností ohlašovacích provozovanxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxak přílohou č. 2 živnostenského zákona a jednak upravená zvláštními právními předpisy.
Odbornou způsobilost je možné prokázat u jednotlivých žixxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxi zaměstnanců, a dokladem o vykonání příslušné praxe v oboru. Současně je možné u jednotlivých živností uvedených v příloze č. 2 prokázat odbornou způsxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxkázat odbornou kvalifikaci postupem stanoveným zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků člexxxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxkona.
Obsahové náplně vázaných živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxch států Evropské unie a občané České republiky (a vzhledem k § 70 živnostenského zákona i občané Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfexxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe vydávaným uznávacím orgánem (Ministerstvo průmyslu a obchodu).
Problematika prokazování odborné způsobilosti doklady získanými v jiném státx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx
xxx x
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Příloha č. 4: živnost volná
Podmínkou pro ohlášení živnosti volné a vznik živnostenského oprávnění je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobilost, neznamená to však svévoli vykonávat jakoukoliv činnost. Pokud zvláštní předpisy vyžadují splnění určitých požadavků pro provádění vlastnx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Jediná živnost volná zahrnuje veškeré obory činností výrobních, obchodních a poskytujících služby, jež jsou živnostmi, a nejsou přitom upraveny pxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
HLAVA II
ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ
(Živnosti koncesované)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Příloha č. 3: Koncesované živnosti
Žxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xředpisy upravují výkon jednotlivých rizikových nebo z hlediska ochrany státních zájmů důležitých xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxzi živnosti koncesované ty činnosti, které jsou upraveny zvláštními právními předpisy a jejich výkon je zejména podmíněn povolením (souhlasem) přísxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i odpovědný zástupce, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, popř. vedoucí organizační složky zahraniční osoby.
Příslušníci členskýcx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxalifikace (srov. § 27 odst. 2 živnostenského zákona).
Umožňuje se současně prokázat odbornou způsobilost též doklady vydanými institucemi akredxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xdst. 5 živnostenského zákona doklady získanými v jiném členském státě EU v návaznosti na přílohu č. IV. směrnice 2005/36/ES.
Podle § 27 odst. 3 živnxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo na základě zvláštních právních předpisů. Živnostenské úřady pak mají ve smyslu § 55 odst. 2 živnostenského zákona oznamovací povinnost vůči orgánux xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxmínky výkonu některých koncesovaných živností mohou tak být změněny pouze tehdy, jestliže po vydání
koncese
se změní zvláštní předpis nebo ustanovexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxutí a živnostenský úřad bude postupovat a rozhodovat podle správního řádu. Z uvedeného vyplývá, že živnostenský úřad nemá možnosti sám ukládat podnikxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxaniční fyzickou osobu, srov. § 5 odst. 5 živnostenského zákona). Vzhledem k tomu, že podnikatel má možnost uvést předmět podnikání v úplném nebo částečxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxt předložit xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxesi vyjadřuje.
Obecně lze k živnostem koncesovaným ještě dodat, že i na ně se vztahuje § 31 odst. 19 živnostenského zákona, podle kterého je podnikatxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Podmínky provozování koncese
U živností koncesovaných se odkazuje na přílohu č. 3 živnostenského xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxcími se živností koncesovaných). Odborná způsobilost pro jednotlivé koncesované živnosti je přímo uvedena ve jmenované příloze odkazem na zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdářského prostoru a Švýcarské konfederace) mohou využít režim zvláštní úpravy uvedený v odstavci 2. Jde o možnost prokázat odbornou způsobilost též dxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxozování
koncese
nebo k jejich změně lze uplatnit v rozhodnutí o udělení
koncese
. Z kontextu právní úpravy je zřejmé, že živnostenský úřad nemůže podmíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh předpisů (tak, aby jeho rozhodnutí mělo vždy legitimní oporu v platném právním řádu).
ČÁST TŘETÍ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxského oprávnění je nutno vycházet z příslušného názvu předmětu podnikání tak, jak je uveden ve výpisu z živnostenského rejstříku. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx x x x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx živnostenského oprávnění na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního předpisu zůstává v zákonem stanovených případech nadále zachována.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxné rozhodnutí živnostenského úřadu, k němuž ovšem uvedený orgán přistupuje pouze na základě žádosti podnikatele.
nadpis vypuštěn
Povxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnosti podnikatele. Povinnost podnikatele zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu vyplývá z existence smlxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xzemí České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu, určitým způsobem navazuje na povinnost podnikatele obsaženou v § 17 odst. 3 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxní příslušného dokladu prokazující právní důvod pro užívání prostor i v případech ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi [§ 46 odst. 1 písm. f), odst. x xxxxx xx x xxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí podnikatele.
Povinnost podnikatele zajistit, aby kontrolnímu orgánu byly k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxt musí podnikatel prokazovat v postavení kontrolované osoby poté, jakmile byla živnostenským úřadem zahájena živnostenská kontrola podle příslušnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxtu, je zřejmé, že uvedená povinnost může být splněna i dodatečně.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovníků (kontrolujících), obsažených v kontrolním řádu s tím, že uvedenému oprávnění odpovídá povinnost kontrolované osoby poskytnout kontrolnímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxkatele identifikovat v případě nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho náxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx identifikací účastníků a identifikací předmětu smluvního vztahu a stanoví rovněž povinnost podnikatele evidovat příslušné identifikační údaje po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxnou o zákonem stanovených skutečnostech tak, aby tato evidence byla přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci účastníků a předmětu smluvníxx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k tomu, že jde o povinnost podnikatele zpřístupnit předmětnou evidenci v konkrétní provozovně, je zřejmé, že porušení dané povinnosti ze strany podnixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdejní nebo provozní době v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům zodpovídá před živnostenským úřadem (tj. i z hledxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx splnění podmínky bezúhonnosti zaměstnanců podnikatel (z toho je zřejmé, že předmětem živnostenské kontroly zaměřené na splnění této povinnosti nejxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xpůsobem a dostatečně splněna).
Povinnost podnikatele a dalších osob uvedených v odstavci 10 prokázat totožnost je možné patrně vztáhnout i na osobx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její prokazování omezeno pouze na výkon živnostenské kontroly, požadavek na prokázání totožnosti může být uplatněn v zásadě při jakémkoli jednání těxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxončení přerušení provozování živnosti. Pokud je živnostenské oprávnění podnikatele omezeno na určitou dobu, lze provozování živnosti přerušit nejxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxze ovšem zaměňovat s povinností podnikatele evidovat veškeré doklady vyplývající ze zvláštních právních předpisů).
Povinnost podnikatele sdělxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxady může být vyžadováno i mimo rámec výkonu živnostenské kontroly).
Adresou pro vypořádání závazků podnikatele nemůže být adresa bydliště podnikxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důvod pro užívání prostor na těchto adresách).
Předmětný požadavek zákona je logický, neboť je zřejmé, že z hlediska zákonem stanovené povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxstihnout, a tím ani dosáhnout příslušného vypořádání případných závazků podnikatele tak, jak to zákon stanoví, resp. předpokládá.
Podnikatel je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsí jít přitom pouze o obecně závazné předpisy nejvyšší právní síly, ale může jít například o obecně závazné předpisy obce, stejně tak jako o všechny dalšx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.3.2020.
Obchodní činnost
Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, může provádět, zůstane-li zachována povaxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx zákazníkem a jiným podnikatelem, a to buď zprostředkovatelskou smlouvou, nebo smlouvou o obstarání prodeje v rámci příkazní smlouvy (tato činnost všxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Montáž dodaného zboží je plněním, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxnikatel může zajišťovat i servis. Pokud by však k provedení této činnosti bylo třeba odborné způsobilosti, použije k tomuto osoby odborně způsobilé, pxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx objednávku. Vzniklý právní vztah je však třeba odlišovat od smlouvy o dílo, resp. od zhotovení věci na zakázku, kdy se zhotovuje věc podle individuálníxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxkatel oprávněn. Zboží sám však nemůže zhotovit, ale je oprávněn je nechat zhotovit, zpracovat či upravit oprávněným výrobcem.
nadpis vypuštěn
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnění v případě výhradně výrobních živností. Jinak jsou obecné zásady, jimiž se řídí stanovení rozsahu živnostenského oprávnění, v podstatě shodné s kxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxní)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Služby
Odkaz na § 42 odstavec 2 a 3 upravuje rozsah oprávnění u konkrétních služeb, i zde musí zůstat zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx2020.
Služby, související činnost
Oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxvislosti s dopravou v nádražních, přístavních a letištních restauracích, kioscích apod., však již živnost hostinskou vyžadují.
Živnostenské opxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxNSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xhlašovatel je povinen kromě svých osobních údajů uvést obdobně i údaje o odpovědném zástupci, provozuje-li živnost jeho prostřednictvím.
Zákon sxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxbně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (Centrální registrační místo), uvedené ohlášení zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky se zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxvy (Czech POINTu).
Požadavek vymezit předmět podnikání "s dostatečnou určitostí a jednoznačností" u volné živnosti znamená povinnost ohlašovatxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti uvedeným v příloze č. 4 živnostenského zákona, u řemeslných a vázaných živností jsou pro ohlášení směrodatné názvy předmětů podnikání obsažxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvádět při ohlášení údaje, pokud jsou již vedeny v živnostenské evidenci (s výjimkou identifikačních údajů ohlašovatele).
(Ohlašování xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgistračních míst.
Celorepubliková síť Centrálních registračních míst (CRM) pro podnikatele v rámci obecních živnostenských úřadů byla vytvořexx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxé republiky usnesením č. 1006 ze dne 20. října 2004. Účelem projektu ZAP je zjednodušit podnikatelům vstup do podnikání a usnadnit jim další kroky, jež sxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím CRM také některé úkony vůči příslušné správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně a umožňuje fyzické osobě, axx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxá jí vznikla jako daňovému subjektu.
Uvedené ustanovení dále umožňuje fyzické osobě společně s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi podat záxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zákonem je stanovena možnost, aby zaměstnavatel, který podává ohlášení živnosti či žádost o koncesi, zároveň na místně příslušném obecním živnostenxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx osobě je umožněno, aby jako pojištěnec v souvislosti s ohlášením živnosti nebo se žádostí o koncesi prostřednictvím příslušného obecního živnostensxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní pojišťovně.
Právnické osobě se umožňuje totéž, co je obsaženo pro fyzické osoby.
Zákon ukládá obecnímu živnostenskému úřadu povinnost předxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xznamování změn podle zvláštního zákona
Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) má možnost v souvislosti s ohlášením změny nebo v souvislosti s doxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx § 45a odst. 1 a 2). Podmínkou možnosti využít CRM k ohlášení určitého údaje k registraci či k ohlášení změny údajů podle zvláštního zákona je, že tento úkxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xoho je tedy zřejmé, že samotné oznámení změn podle zvláštního právního předpisu nelze prostřednictvím CRM realizovat.
Podnikatel prostřednictvxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xdajů, související s plněním povinností vůči těmto orgánům, uvedených v přihlášce nebo oznámení, bez ohledu na to, zda se zároveň jedná o podání vůči obexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxajů a způsoby předávání údajů příslušným orgánům, které připadají v úvahu. Lhůta pro předání stanovených údajů začíná zásadně běžet ode dne, kdy podnixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxe bezvadné. V případě, že ohlášení má závady, začne tato lhůta běžet až ode dne odstranění těchto závad bez ohledu na vznik živnostenského oprávnění (poxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o udělení
koncese
.
Požadované změny údajů obecní živnostenský úřad předá příslušným orgánům. Pro podnikatele tato právní úprava znamxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnskému úřadu.
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Daň z příjmů, silniční daň
Prostřednictvím CRM lze uxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxkon taxativně stanoví, jakým způsobem, resp. jakou formou lze daná podání učinit. Uvedeným ustanovením je rovněž stanoveno, jakým způsobem živnostexxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxvní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxonnosti podle živnostenského zákona.
Jde-li o občana České republiky, připojí fyzická osoba k ohlášení vždy jen výpis z Rejstříku trestů. Občan jixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxíslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (například tedy i výpisem z Rejstříku trestů za předpoklaxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsti prohlášením učiněným před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem, nebo členského státu jeho posledního pobxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxí odborné kvalifikace vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Možnost občanů členských států Evropské unie prokázat bezúhonnost vyjmenovanýmx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrace (viz § 70 živnostenského zákona).
Občané tzv. třetích států (tj. jiných než České republiky, členských států Evropské unie, Evropského hospoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxku trestů ČR, nebo odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem. V případě, že členský stát takový doklad nevydává, je možné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxátu, jehož je tato osoba občanem nebo členského státu jeho posledního pobytu (tj. obdobně jako v případě občanů České republiky nebo státních příslušnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxří rovněž doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Uvedené ustanovení stanoví rovněž doklady, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx, jednak o doklady, které se vztahují k odpovědnému zástupci této právnické osoby.
Zákon též uvádí v konkrétně jakých případech není ohlašovatel poxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
I. Zápis do živnostenského rejstříku a vydání výpisu
Zákon stanovx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxcovní" k počtu dní, čímž byla jednoznačně stanovena lhůta, do kdy ode dne doručení ohlášení živnosti musí živnostenský úřad provést zápis do živnostenxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxcké osobě.
II. Výzva k odstranění závad
Zákon řeší administrativní postup živnostenského úřadu v případech, kdy ohlášení živnosti nemá předepsaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xhlášením živnostenské oprávnění nevzniklo, resp. že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Jsou-li závady v průběhu taxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxbrání (v uvedeném případě celé řízení končí zápisem do živnostenského rejstříku a vydáním výpisu).
III. Postup při vydání výpisu zahraniční fyzickx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxžnosti vydání potvrzení o splnění všeobecných a popř. též zvláštních podmínek provozování živnosti, jež slouží jako podklad k vydání výpisu. Doloží-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxký úřad výpis, v opačném případě zahájí správní řízení o tom, že ze strany ohlašovatele nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxačně stanovena lhůta, do kdy ode dne doručení ohlášení živnosti musí živnostenský úřad provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat podnikateli xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxní fyzická osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, do živnostenského rejstříku. Zákon nestanoví lhůtu, do kdy tak má učinit, v axxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x § 60 odst. 2 písm. q) uvádějící výčet dalších skutečností zapisujících se do živnostenského rejstříku.
IV. Možnost prodloužení lhůty k vydání výpixx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxost živnostenského úřadu nadřízeným orgánem prodloužena.
V. Zápis v rozporu se zákonem
Zákon upravuje jednotlivé fáze postupu, byl-li zápis do žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxad podle okolností případu buď vydá nový výpis ze živnostenského rejstříku, nebo živnostenské oprávnění rozhodnutím zruší.
Novela živnostenskéxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxu se zákonem a v rámci dalšího postupu živnostenský úřad oprávnění podnikatele zruší, je nadbytečné vydávat kromě rozhodnutí o zrušení živnostenskéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxtí, k nimž případně došlo při zápisu v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu.
Při opravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností živnostenský úxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxt. 1).
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Povinnost zasílat údaje jiným orgánům
Uvedené ustanovení uvxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxvinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xdaje o podnikateli a jeho živnosti zákonem stanoveným dalším orgánům, přistoupit.
(Ohlašování živnosti)
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xhlášení živnosti a k předložení požadovaných dokladů.
Citované ustanovení novelizované zákonem č. 169/2012 Sb. řeší zápis změn údajů neoznámenxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v obchodním rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému cizinců, které jsou přejímány Informačním systémem Regixxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxí povinen oznamovat).
Zákonem jsou upraveny zásady dalšího postupu živnostenského úřadu poté, kdy byly změny podnikatelem oznámeny.
Novelou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx které jsou náležitostí ohlášení živnosti. Pokud živnostenský úřad prokazatelně zjistí, že ke změně údajů došlo, zapíše tuto změnu bez zbytečného odkxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxípadu se provede buď zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu je informován podnikatel, nebo se naopak zahájí řízení o pozastavení provxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxykoliv v průběhu podnikání. Zároveň stanovuje, že v takovém případě nemusí podnikatel při změně bydliště oznamovat živnostenskému úřadu změnu sídlax
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x zápisu do živnostenského rejstříku v rozporu se zákonem provedeného na základě ohlášení živnosti, tedy podle § 47 odst. 10 živnostenského zákona.
Ixx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy v psaní nebo jiné zřejmé nesprávnosti, postupuje živnostenský úřad u ohlašovacích živností a u koncesovaných živností (viz § 56 odst. 6) přiměřeně jaxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxosti žádosti o koncesi
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Náležitosti žádosti o koncesi, povinnosti žadatele
Obdobně jako u ohlašovacích xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxežitostech ohlášení živnosti (a dokladech, jež je nutno v souvislosti s ohlášením předložit živnostenskému úřadu), jež platí pro náležitosti žádostx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxcesi má povinnost uvést živnostenskému úřadu údaje, jež jsou nutné k vydání stanoviska příslušného orgánu podle § 52 odst. 1 (viz níže) a povinnost dolxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xdůrazňuje se, že obecní živnostenský úřad předává příslušnému orgánu státní správy vydávajícímu oprávnění souhlas, povolení nebo vyjádření ve smysxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxjetí předmětného stanoviska.
Lhůtou k vydání stanoviska příslušného orgánu státní správy je živnostenský úřad při rozhodování o koncesi vázán. Jxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
koncese
. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxhraniční fyzická osoba, jež je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu (nevztahuje se na občany členských států Evropské unie, Evropského hospoxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xodmínek, postupuje živnostenský úřad v daném případě přiměřeně jako u ohlášení živnosti (viz § 47 odst. 7 a 8).
Rozhodování o koncesi
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxdost o koncesi zamítnout. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi lze podat odvolání ve smyslu správního řádu.
Rozhodnutí o ustanovení odpoxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxějí v rozhodnutí o udělení
koncese
(s odkazem na použití příslušných odstavců § 47 "obdobně"). V rozhodnutí o udělení
koncese
se stanoví i podmínky pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxjstříku a vydání výpisu
Uvedené ustanovení stanoví v daném případě lhůtu pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a pro vydání výpisu a odkaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxdě, kdy mu byla pravomocným rozhodnutím živnostenského úřadu udělena
koncese
.
II. Postup při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xobytu ve stanovené lhůtě.
U zahraniční osoby, která je podle § 5 odst. 5 povinna doložit doklad o povolení k pobytu ve lhůtě podle § 47 odst. 8 (zahranxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xoplňuje konstatování, že se má za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Na rozdíl od úpravy u ohlašovacích živností (§ 47 odst. xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxad skutečnost, že uvedená osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku. Lhůxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxutečnost, že právo provozovat živnost vznikne uvedené zahraniční osobě až dnem doložení dokladu o povolení pobytu ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 8, budx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu v případě, že u
koncese
byl proveden do živnostenského rejstříku chybný zápis. Ustanovení neřeší opravu vadných rozhodnutí a z nich plynoucích chxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxcese
a dále o případy, kdy údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku a nejsou obsahem rozhodnutí o udělení
koncese
, neodpovídají skutečnoxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xodle § 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o opravě zápisu (jedná-li se např. o údaje o provozovnách).
Vadné rozhodnutí o udělení
koncese
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxl. spr. řádu), případně obnovou řízení nebo vydáním nového rozhodnutí (§ 100 až 102 spr. řádu). Změna zápisu v živnostenském rejstříku se v daném případx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xodnětu provést změnu rozhodnutí o udělení
koncese
týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti (§ 56 odst. 3 živnostenskéxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxzhodování o koncesi)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Informační povinnost, zasílání údajů
Ustanovení stanoví povinnost zasílat výpixx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxěněn text tak, aby údaje o podnikateli a jeho živnostenském oprávnění byly živnostenským úřadem zasílány vždy tomu orgánu, který je aktuálně příslušnx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xoplnění údajů a dokladů stanovených pro žádost o koncesi
Je stanovena lhůta k provedení příslušných změn údajů, vztahujících se k náležitostem žádoxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxíku. Zákon stanoví změny a doplnění údajů již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, v informačním systému evidexxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xivnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku (jedná se o změny, které podnikatel není povinen oznamovat).
Zákonem jsou upxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací povinnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxše tuto změnu bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.
Změna rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti se provádí zmxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xápisu
V případě opravy chybného zápisu nebo doplnění údajů do živnostenského rejstříku se u koncesovaných živností postupuje přiměřeně podle § 54 oxxxx x xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.3.2020.
I. Způsoby zániku živnostenského oprávnění
Stanoví jednotlivé způsoby zániku živnostenského oprávnění. V případě úmrtí podnikatexx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xbsažených v § 14.
Dalším možným způsobem zániku živnostenského oprávnění je též uplynutí doby, pokud bylo živnostenské oprávnění při jeho vydání čxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxvozování živnosti nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení
koncese
vydané na dobu určitou.
Zákon se specificky zabývá i problematikou zániku živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xivnostenského oprávnění rozhodnutím živnostenského úřadu dochází buď na základě projevu vůle podnikatele, tj. na jeho žádost, anebo naopak zcela mixx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xovinnost jiným orgánům
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xx x x xx xxxxx x xxxxostenského zákona).
(Zrušení živnostenského oprávnění)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Obligatorní a fakultativní důvodx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlze považovat za sankční opatření v pravém slova smyslu (jako např. rozhodnutí o uložení pokuty), mnohem více jde spíše o akty celospolečensky preventxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí úpravy a následné aplikace zákona zcela rovnocenné, při rozhodování, zda učinit rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění či pozastavení provxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx situací podnikatele, závažností zjištěných porušení zákona, důvody vedoucími k zahájení správního řízení, jinak není správní orgán při tomto rozhoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxstavení provozování živnosti. Důvody, pro něž je živnostenský úřad vždy povinen přistoupit ke zrušení živnostenského oprávnění, jsou uvedeny samosxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnostenský úřad zruší podnikateli jeho živnostenské (příp. živnostenská) oprávnění. Zrušení živnostenského oprávnění podle živnostenského zákonx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxstavení provozování živnosti zahrnuje odstavec 2,
fakultativní
důvody (živnostenský úřad může zrušit oprávnění nebo pozastavit provozování živnxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvnění zahraniční fyzické osobě. V odstavci 5 se jedná o
fakultativní
možnost zrušení živnostenského oprávnění podnikatele, není-li živnost provozxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxy povinnosti dané právními předpisy (tj. nejen povinnosti ukládané živnostenským zákonem), vždy pozastavit provozování živnosti v této provozovněx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxo zákona.
Odstavec 7 upravuje postup v případech, kdy se podnikatel rozhodne sám zrušit své živnostenské (svá živnostenská) oprávnění (jde o
obligxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx při obligatorním zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo odstavce 3 a postupem podle odstavce 7 zákona.
V rozhodnutí o pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx postupovat v případě, nebudou-li ve stanovené době odstraněny důvody, jež k pozastavení provozování živnosti vedly.
(Zrušení živnostexxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxého zákona vloženo se zřetelem k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxutečnost, že "Provozování cestovní agentury" již není samostatnou živností, ale spadá do živnosti volné (obor činnosti č. 71). Činnosti spadající do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxh činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnosxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh živností, ve znění pozdějších předpisů.
HLAVA IV
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžená v živnostenském zákoně odpovídá obecné právní úpravě informačních systémů veřejné správy uvedené v zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systéxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, je správcem živnostenského rejstříku a provozovateli tohoto rejstříku jsou obecní a krajské živnostenské úřady. Živnostenský rejstřík je tedy vedxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx těmito úřady rejstřík veden, vyplývá z úpravy uvedené v odstavci 1. Zatímco obecní živnostenské úřady vykonávají svou působnost v rozsahu stanoveném x xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx
xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x x xx xxxx xxxxxxy údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku. Jedná se o identifikační údaje a další údaje statistického a evidenčního charakteru souvisejxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiné) přehled o uložených pokutách a údaje o rodném čísle.
III. Údaje vydávané na žádost
Zákon stanoví, jaké údaje se vydávají na žádost ze živnostexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxsti živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze zákonem taxativně vyjmenované údaje; taktx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxkého rejstříku orgánům uvedeným v § 48. Rovněž je upravena forma, kterou Živnostenský úřad České republiky zveřejňuje údaje v části rejstříku, jež je vxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxsterstvo vnitra nebo Policie ČR pro potřeby řízení před živnostenskými úřady a pro potřeby vedení živnostenského rejstříku.
ČÁST PÁTÁ
ŽIVNOxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxtenský zákon neobsahuje přímou definici živnostenské kontroly. Z kontextu zákonné právní úpravy lze výkladem pro účely živnostenského zákona nicxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx živnostenského podnikání (§ 5 živnostenského zákona), popř. vůči všem ostatním osobám, jejichž činnost podléhá právnímu režimu živnostenského zákxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxěprávní úpravu kontrolní činnosti, vymezuje zákon jako orgány živnostenské kontroly zcela jednoznačně živnostenské úřady jako příslušné orgány stxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxé kontroly
Věcný rozsah živnostenské kontroly není omezen pouze na kontrolu plnění povinností podnikatele stanovených živnostenským zákonem, alx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxhodnutí o udělení
koncese
. K rozsahu živnostenské kontroly patří i oprávnění živnostenských úřadů kontrolovat ode dne vstupu České republiky do Evroxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xontrola)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
I. Způsob prokazování se kontrolních pracovníků při kontrole
Zákon stanoví způsob, kterým se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xebo ve formě průkazu. Úprava reaguje na kontrolní řád, z něhož vyplývá, že kontrolní pracovník se může při kontrole prokázat (po datu nabytí účinnosti kxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnanců živnostenských úřadů, jež je stanovena § 6 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
(Živnostenská kontrola)
Právní stxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, v tomto směru není ze zákona nijak omezen (ani co do počtu jím zvolených osob, ani jinak co do způsobu jejich možného výběru). K zvoleným třetím osobám, kxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xapř. i zástupci hospodářské komory nebo příslušného živnostenského společenstva.
II. Nepřítomnost třetí osoby při kontrole
Případná nepřítomxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxěním podnikatele, které podnikatel jako kontrolovaná osoba využije nebo nikoliv, takže využití či nevyužití tohoto oprávnění ze strany podnikatele xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Uložení odstranění nedostatků
Jde o specifické opatření živnostenského úřadu (jakási specifická forma správnxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxření nemá odkladné účinky (to znamená, že rozhodnutí je vykonatelné, ačkoli není pravomocné).
Z formulace citovaného ustanovení je zřejmé, že totx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx souvislosti či návaznosti s živnostenskou kontrolou (tj. kontrola nemusí uložení uvedeného opatření nutně předcházet). Vzhledem k tomu, že jde o proxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.3.2020.
K přestupkům fyzických osob
Toto ustanovení se použije výlučně na případy, kdy se porušení zákona dopustí fyzická osoba.
Za přestuxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxtupků (nejnižší horní hranice do 10 000 Kč, nejvyšší horní hranice do výše 1 000 000 Kč).
Při ukládání správního trestu se postupuje podle zákona č. 25xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxového zákona ke správnímu řádu, tak princip subsidiarity (podpůrnosti) správního řádu k přestupkovému zákonu.
Přestupky fyzických osob spočíxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxvností volnou nebo předmětem některé ze státem reglementovaných živností, nelze podle živnostenského zákona projednat příkazem na místě ("obdobax xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxých osob)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
K přestupkům podnikajících fyzických osob a právnických osob
Toto ustanovení se použije na přxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxty přestupků a výši pokut odstupňovanou v jednotlivých skupinách podle závažnosti přestupku (od nejnižší horní hranice do 10 000 Kč po nejvyšší horní hxxxxxx xx x xxx xxx xxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxní o nich a správního řádu (tj. respektování principu speciality, resp. subsidiarity právní úpravy).
Specifická právní úprava je věnována skupixxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho poskytování služeb).
(Přestupky právnických osob)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Neoprávněné podnikání právnických oxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxinách (podle závažnosti přestupku neoprávněného podnikání od nejnižší hranice do 500 000 Kč po nejvyšší hranici do 1 000 000 Kč).
Stejně jako v přípaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa místě.
Společná ustanovení
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Věcná příslušnost k projednávání přestupků
Ustanovení odkaxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Právní úprava věcné příslušnosti je založena na zásadě, že přestupek má projednávat ten orgán, v jehož oboru působnosti byl přestupek spáchán. K projxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xozumí adresou na území České republiky a v jakém rozsahu se adresa zapisuje do živnostenského rejstříku (tj. o jaké údaje, jež se zapisují, se konkrétně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xoučinnost orgánů státní správy
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Vzájemná informativní povinnost orgánů ze zákona
Právní úprava týkajíxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xaslání opisu rozhodnutí o porušení zvláštních předpisů podnikatelem nevylučuje možnost zahájit v působnosti živnostenského úřadu vůči podnikatelx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxvnostenského zákona.
Z uvedeného ustanovení živnostenského zákona lze dovozovat, že v případě event. zjištění podezření živnostenského úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v zákonem stanovené lhůtě příslušné specializované orgány o tomto porušování zvláštních předpisů podnikatelem, popř. osobami provozujícími činnoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxecifické právní úpravy.
(Dočasné poskytování služeb na území České republiky)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Volné poskyxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxa, zda poskytovatel služeb je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou usazenou v některém z členských států Evropsxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxat i časové okolnosti dočasného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxé republiky se vztahuje i na občany dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarské kxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoskytovatelů služeb prokázat při kontrole oprávněnost poskytování služeb. Novela živnostenského zákona, provedená s účinností od 1.7.2008 zákonex xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxou poskytovatelé služeb povinni prokázat oprávněnost poskytování služeb. Výčet těchto prostředků je zákonem proveden taxativním, tj. úplným způsoxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxému zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, stanovené uvedenou přílohou.
Fyzickým osobám uvedeným v odstaxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xznávacímu orgánu (s odkazem na § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace). Citované ustanovení živnostenského zákona rovněž vztahuje aplikovatexxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtenského úřadu kontrolovat u osob poskytujících služby v tzv. regulovatelných činnostech i plnění jejich povinností podle § 69a odst. 4 písm. b) a podxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxederace)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Vymezení a rozsah pojmu občan členského státu EU
Novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxlou nahrazen pojmem "občan". Znění § 70 bylo dále upraveno tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxného státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Švýcarské konfederace a za podmínek stanovených zákonem i rodinný příslušník občana třetí zeměx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.3.2020.
I. Místní příslušnost živnostenských úřadů
Úprava stanoví místní příslušnost živnostenských úřadů. Podle této xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx bez ohledu na to, jedná-li se o fyzickou osobu, právnickou osobu, zahraniční fyzickou nebo zahraniční právnickou osobu.
V řízení o zrušení živnostxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánů vyplývající ze zvláštních právních předpisů se plní u živnostenského úřadu příslušného podle sídla fyzické osoby, sídla právnické osoby, umíxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxn, v jehož důsledku je třeba provést zápis do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu.
III. Příslušnost k vydávání sestavy
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xrovozovny a podle předmětu podnikání.
(Podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xivnosti, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx pouze podání žádosti o sestavu podle § 60 odst. 6.
Podání se doručuje prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, což znamená, že kontaktní mxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx může dnem podání dojít ke vzniku oprávnění provozovat živnost.
Kontaktní místo veřejné správy pouze postupuje podání příslušnému živnostenskémx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxdu se kontaktní místo nachází.
Poté, kdy ohlašovatel živnosti (žadatel o koncesi) vyplní společně s pracovníkem kontaktního místa formulář v elekxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx potvrdí jejich doručení. Tuto "doručenku" pracovník kontaktního místa veřejné správy vytiskne a předá podateli jako doklad, kterým se potvrzuje datxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxenskému úřadu je nutno rozumět doručení listinné podoby podání (včetně příloh, pokud jsou součástí podání).
Listinná podoba podání by měla být dorxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxis osoby, která jej činí - na elektronické formě podání je pouze podpis pracovníka kontaktního místa veřejné správy). Teprve tak je podání podle správnxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxdoba podání nebude živnostenskému úřadu doručena do 5 dnů, je dnem ohlášení den, kdy podání fakticky došlo živnostenskému úřadu.
Pokud jde o způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxík kontaktního místa veřejné správy vyplní spolu s ohlašovatelem živnosti nebo žadatelem o koncesi příslušný formulář, vytiskne formulář, ohlašovaxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy prioritu před vnitrostátní právní úpravou.
(Obsahová náplň jednotlivých živností)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
V soxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxOVENÍ
(Zachování dřívějších oprávnění)
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2020.
Poznámka
Novelou živnostenského zákona č. 169/2xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxkačním čísle provozovny a dále byl vypuštěn odstavec 2, který ukládal podnikatelům označit nejpozději od 1.8.2012 identifikačním číslem provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xřede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby nexxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxů ode dne nabytí účinnosti novely zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxedkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR