Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

455/1991 Sb. Živnostenský zákon. Praktický komentář

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkonem č. 111/2018 Sb.)
doc. JUDr.
Eva
Horzinková,
Ph.D.
JUDr.
Václav
Urban
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Repuxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxivnost" je použit jako legislativní zkratka pro označení určité výseče podnikání, kterou živnostenský zákon v § 1 označuje jako "živnostenské podnxxxxxx xxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění). Zákon pak upravuje v nezbytném rozsahu i kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených tímto záxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a to především z hlediska veřejných zájmů (tzv. vztahy vertikální povahy). Tento charakter zákona podtrhuje zejména § 60a až 60d platného znění živnoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxejnoprávní povahy úpravy vyplývá, že předpisy živnostenského zákona mají v zásadě
kogentní
charakter.
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) vymezuje pojem "podnikatexx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx charakteristické rysy podnikatelské činnosti (výdělečná a soustavná činnost za účelem zisku, vykonávaná živnostenským nebo jiným způsobem).
Zx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxrov. zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).
Živností přirozeně nemůže být činnost, která je zákonem zakázáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxvnost
Z požadavku soustavnosti nutno vyvodit, že živností obecně nemůže být činnost jednorázová nebo nahodilá, i když v ostatním splňuje požadavky x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxvnou činnost i jednání samo o sobě jednorázové, dochází-li k jeho opakování (např. vánoční prodej ryb by bylo možno považovat za činnost jednorázovou, xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxst, která vyžaduje k provedení delší doby (např. převzetí stavby objektu, dodávky technologické linky apod.) nebo lze-li z okolností usuzovat na úmysx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvě samostatností se podnikatelská činnost, a tedy také živnost, nejvíce odlišuje od činnosti zaměstnanecké (od pracovněprávního vztahu). Znamená txx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x sama (byť tak případně činí prostřednictvím odpovědného zástupce nebo vedoucích pracovníků, které ustanovila) ji organizuje, zajišťuje a také - v ekxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnost, která je vykonávána pro jedinou osobu, která určuje a řídí podstatné složky jejího provádění (známé případy "zaměstnávání podnikatelů podnikaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxtím ke konkrétní povaze a podmínkám činnosti a pečlivě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsob provozování činnosti (např. subdodávka dílčího stavebního celku nebo dílčího projektu), počet partnerů podnikatele, zda jsou práce zhotovoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxní vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
Požadavkem provozování živnosti vlastním jménem je myšlena obchodní firma tak, jak je upravena v § 423, § xxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxm a příjmením nebo názvem (název, pod kterým činí podnikatel právní úkony při provozování živnosti). Jménem právnické osoby je její název. Název musí oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxba zvláštní vztah (srov. § 132 a § 133 obč. zák.). Podnikatel činí právní úkony při provozování živnosti pod svým názvem.
Požadavek provozování živxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxovídá za své závazky celým svým majetkem (u obchodních společností nadto ručí ještě společníci v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy upravujícími xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxe zisk použit. Není rovněž rozhodující, zda bude zisku skutečně dosaženo, postačuje, je-li zde takový úmysl. V této souvislosti, např. při podnikání sxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxků podléhá živnostenskému zákonu.
(Činnosti z působnosti zákona vyloučené)
I. Negativní vymezení živnosti
Činnosti vykonávané na zxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe pouze podnikatelská činnost provozovaná na základě živnostenského oprávnění. Živností nejsou činnosti, které sice jinak vyhovují ustanovením § 2 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxnského zákona vyloučeny. Konečně živností nejsou činnosti, které nesplňují pojmové znaky živnosti.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxnu by bylo nevhodné vzhledem k jejich povaze, jednak činnosti, které pro svůj význam vyžadují zvláštní, zpravidla náročnější zákonné úpravy. Tyto zákxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxximu živnostenského zákona.
II. Činnosti ze živnostenského zákona vyloučené
Ustanovení odstavce 1 písm. a) vylučuje z působnosti živnostenskéxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x činnosti v oblasti filmu, hospodaření a nakládání s lihem, tabákový monopol a poštovní služby. U všech uvedených činností lze v současné době provozovxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx Sb., zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a příslušnými vyhláškami Ministerstva financí a Ministerstva zemědělství.
Význam ustanovenx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxi živnostenského podnikání. Pokud jde o činnost hudebních skupin a kapel, tato činnost se plně řídí ustanovením autorského zákona. Jiná situace vznikx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxto činnost živností volnou ohlašovací. V oblasti kultury existuje i řada dalších volných živností. Za živnost volnou ohlašovací je třeba považovat naxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxizování přednáškové činnosti a další. Uvedené činnosti lze subsumovat pod přílohu č. 5 živnostenského zákona, která obsahuje obory živnosti volné.
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx987 Sb., o státní památkové péči, na základě povolení Ministerstva kultury. Ministerstvo může v odůvodněných případech po dohodě s Akademií věd České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxm nebo jiným organizacím, popř. fyzickým osobám, pokud mají pro odborné provádění archeologických výzkumů odborné předpoklady. Oprávněný subjekt uxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxgisterském studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxivně uvádí činnosti, které nejsou živností, a jejich provozování je upraveno celou řadou zvláštních zákonů.
K odstavci 2 písm. a) je třeba poznamenxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxvání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdických protetiků a ortopedicko-protetických techniků (ohlašovací živností vázanou).
K odstavci 2 písm. c) nutno poznamenat, že v současné době xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxi advokáty a byli bez žádosti zapsáni do seznamu advokátů.
Činnost soudních exekutorů je upravena zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xýkonu této činnosti upravuje výše uvedený zákon.
Ustanovení odstavce 2 písm. d) se vztahuje pouze na tzv. soudní znalce a tlumočníky působící podle xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxními úkony fyzických a právnických osob). Jinak není úprava postavení a činnosti znalců zatím provedena (uvažuje se však o takové úpravě v návaznosti nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxely, tlumočnická činnost v mezinárodním styku a cestovním ruchu apod.).
K odstavci 2 písm. g) je třeba poznamenat, že vyloučenou činností je i činnoxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Jedná se o civilní řízení majetkových sporů, kde rozhodují jmenovaní rozhodci buď ustanovení na delší dobu, nebo
ad hoc
pro jednotlivé případy.
Vzxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxna jako svobodné povolání podle bližších podmínek zmíněného zákona.
Z ustanovení odstavce 2 písm. j) vyplývá, že činnost autorizovaných inspektoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm se může stát fyzická osoba, kterou jmenuje ministr pro místní rozvoj po vyjádření České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx kolektivním investováním se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 246/2013 Sb., o státním fondu kolektivního investování. Z § 3 písm. a) dále vyplxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Oprávnění poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze mohou pouze subjekty uvedené ve jmenovaném zákoně, které získají povolení k činxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xa podmínek stanovených ve výše uvedeném zákoně.
K odstavci 3 písm. b) nutno upozornit na nález Ústavního soudu č. 136/1997 Sb., ze dne 4. června 1997 vx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxa Šumperka. Z nálezu lze vyvodit, že je nutno rozlišovat hrací přístroje výherní a digitální, světelné a hrací automaty nevýherní (podléhající živnosxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxlušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Všechny uvedené činnosti mohou xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xivnostenského zákona je možno rozumět provozování zemědělské výroby, rostlinné a živočišné (vč. např. provozování závlahových zařízení, zahradnxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxosti) a na vodních plochách (zemědělská a lesní prvovýroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvnění v živnosti obchodní nebo výrobní (jde vesměs o živnosti řemeslné nebo volné, tedy o živnosti, kde je na živnostenské oprávnění nárok). Provozováxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxoliv. Do zemědělské výroby nepatří výcvik zvířat pro účely služební, zábavné apod.
Rovněž do zemědělské výroby nepatří např. chov psů a koček, nebox xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxících zákonů (plemenářský zákon). Je-li tudíž tento chov provozován fyzickou nebo právnickou osobou, nejde o činnost, která se řídí příslušnými ustaxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxnost vázanou - drezúra zvířat nebo obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy. Významným kritériem pro zařazení určitého zvířete do kategorie hospoxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxně živností není činnost fyzické osoby, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu (srov. § 2e zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx živnostenského zákona vyňaty, jsou podle § 2 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pro účely uvedeného zákona prodávajícími a vztahxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt).
K odstavci 3 písm. i) je třeba uvést, že podmínky podnikání v oblasti elektronických komunikacích upravuje zákon č. 127/2005 Sb., o elektronickxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxvat komunikační činnosti podle výše jmenovaného zákona, je povinna předem tuto činnost oznámit formou registrace Českému telekomunikačnímu úřadu.
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxenského zákona vyloučena.
K ustanovení odstavce 3 písm. l) je třeba poznamenat, že státní zkušebnictví upravuje zákon č. 22/1997 Sb., o technickýxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxizaci, metrologii a státní zkušebnictví a pověřenými právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž cílem je zabezpečit u výrobků stanovených podle toxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxm č. 251/2005 xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxáva a bezpečnosti práce.
Z ustanovení odstavce 3 písm. z) lze říci, že vyhledávat a těžit nerostné zdroje ze dna moří a oceánů a provádět průzkum s tím sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů. Osvědčení o odborné způsobilosti k uvedeným činnostem vydává Ministerstxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xají k této činnosti pověření ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
K odstavci 3 písm. aa) lze dodat, že provozování veřejxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxmínky zřízení a provozování veřejného a neveřejného pohřebiště stanoví zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
K ustanovxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xýrobků na trh nebo do oběhu stanoví zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. Rozhodnutí o autorizaci pro provádění uvedené činnosti vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxmi biologickými agens a toxiny vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve smyslu zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se záxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxvozovat zoologickou zahradu je možné pouze na základě licence udělené Ministerstvem životního prostředí ve smyslu zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxnat, že činnost archivů se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Archivnictví je obor lidské činnostx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx odstavce 3 písm. af) lze dodat, že poskytování sociálních služeb je možné na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Formy a podmínky posxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxeré je zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb.
Z odstavce 3 písm. ag) lze dále dovodit, že činnost autorizovaných osob oprávněných ověřovax xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Podmínky pro udělení autorizace pro fyzické i právnické osoby uvádí výše jmenovaný zákon. Na uxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxe každý, kdo je jejich vlastníkem, aniž potřebuje živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Podmínky pronájmu bytových a nebytových prostor uxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx x x xxxx
x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a činnost těchto osob je vyloučena ze živnostenského zákona.
K odst. 3 písm. aj) je třeba dodat, že prováděxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých souvisejících zákonů.
K odst. 3 písm. ak) lze říci, že pokud jde o poštovní služby, bylo možné podnikat na základě zákona č. 29/2000 Sb., o pošxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu podle § 18 výše uvedeného zákona, za předpokladu splnění podmínek uvedených v zákoně.
HLAVA II
PRxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tak i právnické osoby. Právo provozovat živnost získá každá z nich, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem. Zákon tak konstruuje - v souladu s čl. 13 xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdmínky.
Omezení v uvedeném směru je dáno pro ty případy, kdy xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxalizací jednostranných rizik i potřebou zvláštní spolehlivosti (důvěry), jež vyžaduje výkon některých živností.
Právo provozovat živnost může xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxch zákonem, příslušníků bezpečnostních sborů a příslušníků ozbrojených sil. Přímou úpravu těchto omezení, která Listina základních práv a svobod pxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxo zaměstnance státních orgánů platným zněním zákoníku práce. Pokud jde o veřejné funkcionáře, podmínky jsou stanoveny zákonem č. 159/2006 Sb., o střexx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxká. Živnostenský zákon živnostenskému úřadu neukládá povinnost zjišťovat, zda osoba, která ohlašuje živnost nebo žádá o koncesi, má uloženo nějaké xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xy příslušný orgán, vůči kterému je ohlašovatel nebo žadatel v pracovním nebo služebním poměru. Pokud dotyčná osoba nějaké živnostenské oprávnění má, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xro takové omezení budou vždy zájmy řádného a nestranného výkonu služebních povinností či veřejných funkcí.
Připouští se rovněž odchylná úprava prx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxůj význam mají v této souvislosti též mezinárodní smlouvy, zejména úmluvy o podpoře a ochraně investic.
Subjektem živnostenského podnikání může bxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxící u fyzických osob z § 18 a § 19 obč. zák. (srov. odraz těchto ustanovení v § 6 popř. § 13 živnostenského zákona), u právnických osob z § 20 odst. 1 a odstx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x x x x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x právnické osoby, nečiní živnostenský xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xředevším za účelem podnikání (obchodní společnosti, družstva, státní podniky), tak právnické osoby, jejichž hlavní předmět činnosti je jiný.
Prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxnost zákon uzná. Právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny. Občanský zákoník se na ně použije jen tehdy, slučuje-lx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxu obchodními korporacemi veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, evropská společnost a evropské hospoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxvuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Z působnosti živnostenského zákona nejsou vyňaty státní podnixx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se zapisuje do rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Vyňaty nejsou ani rozpočtové a příspěvkoxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předmětem činnosti není podnikatelská činnost. Jde např. o rozpočtové a příspěvkové organizace, církve, charitativní ústavy a organizace, spolky axxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku). Velmi důležitým, ne-li rozhodujícím, kritériem bude úmysl dosahovat zisku. Tentx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxrou dotuje, výlučně pro své zaměstnance. Začne-li však tyto služby soustavně poskytovat třetím osobám za úplatu, jde o živnost.
Podobně má-li bytoxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, nejde o živnost. Pokud však tímto způsobem provádí též pro nájemce za běžných podmínek za úplatu ty opravy, k nimž je povinen nájemce (§ 2265 obč. zák.) nxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx zpravidla prostřednictvím obchodních společností.
V rozsahu vymezeném zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, mohou poxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx činnosti musí být vymezen v základním dokumentu registrované církve a náboženské společnosti. Podnikání a jiná výdělečná činnost církve a náboženskx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxžení majetku, tj. nadace a nadační fondy. Podle občanského zákoníku jsou nadace a nadační fondy zahrnuty mezi tzv.
fundace
. Není obecně zakázáno podnxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxce nebo nadační fond nemohou již vzhledem k své podstatě sloužit výdělečným cílům svých zřizovatelů, sponzorů nebo správců.
Spolky a ústavy mohou pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxvání v politických stranách a v politických hnutích, vlastním jménem podnikat. Mohou však podle § 17 odst. 3 téhož zákona založit obchodní společnost xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
a)
provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren,
b)
publikační a propagační činnost,
c)
pořádání kulturních, společenskýchx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hnutí.
III. Živnostenské podnikání zahraničních osob
Zákon dále vytváří prostor pro provozování živnosti zahraničními osobami, jimiž se roxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x ve stejném rozsahu jako osobám českým, musejí ovšem v některých případech vyhovět ustanovením zápisu do veřejného rejstříku.
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxoby, mají-li odštěpný závod umístěn na území České republiky a je-li zahraniční osoba nebo odštěpný závod zapsán v obchodním rejstříku.
Povinnost xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxký hospodářský prostor. Je třeba poznamenat, že právní úprava, uvedená v živnostenském zákoně vztahující se na občany členských států EU, se vztahuje x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtu EU považuje i občan třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.
Zahraniční osobou se rozumx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxemí ČR, nutno tím rozumět fyzickou osobu, která nemá místo trvalého pobytu na území ČR. Pro fyzické osoby je významný zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizixxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx
xxxraniční osoby ze třetích zemí musí mít povolen pobyt na našem území za účelem podnikání. Toto povolení je zahraniční osoba povinna doložit již k ohlášenx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xeské republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu.
Občané členských států EU, EHP a Švýcarské konfederace, kteří požádali o pxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxní úprava dále stanoví režim předkládání dokladů prokazujících určité skutečnosti při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi. Obecně platí zásadax xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxklady opatřeny překladem do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na origxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxského prostoru a občany Švýcarské konfederace, kteří mohou předkládat neformální překlad. Předpokladem ovšem je, že ze strany živnostenských úřadů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxk a ve stejném rozsahu jako osoby české mohou živnost provozovat xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xodle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, přiznáno postavení azylanta, jsou postaveny naroveň občanům ČR s bydlištěm na území ČR (srov. § 5 odst. 6 živnostenxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxení do státu jeho posledního trvalého bydliště, mu hrozí nebezpečí vážné újmy. Nebezpečí vážné újmy je definováno výše uvedeným zákonem.
Vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a bezúhonnost. Požadavek věku 18 let a způsobilost k právním úkonům je shrnut obecným termínem "plná svéprávnost", který zahrnuje obě výše uvedené podxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxrávně jednat). Plně svéprávným se člověk stává dosažením zletilosti, tj. dosažením věku 18 let. Na návrh nezletilého může soud přiznat plnou svéprávnxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxžitosti, popř. jsou dány jiné závažné důvody v zájmu nezletilého, které by bránily svéprávnosti.
V zásadě stejné požadavky jsou kladeny na právnicxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx x kterých je stanovena jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost a určitá doba praxe, ovšem dosažení plné svéprávnosti samo o sobě ještě nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xdst. 1 písm. a) může být nahrazena nabytím zletilosti podle § 30 odst. 2 věty druhé obč. zák. (uzavřením manželství).
II. Bezúhonnost
Bezúhonnosx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxkrétními kritérii. Ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) se omezuje na nejzávažnější trestné činy. Bezúhonnost se posuzuje v souvislosti s pravomocným xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o něj žádá.
Doklady o bezúhonnosti nesmí být starší tří měsíců. Doba je stanovena ve shodě se směrnicí 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis z Rejstříku trestů zajišťuje živnostenský úřad v elektronické podobě, což znamená, že podnikatel již nemxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xejímž místem posledního pobytu byla Česká republika.
Jiná situace je u zahraniční fyzické osoby, která prokazuje bezúhonnost obdobnými doklady vxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xvidence Rejstříku trestů.
Občané členských států Evropské unie prokazují bezúhonnost dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánex xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx nevydávaly výpis z Rejstříku trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxrné kvalifikace, pokud splňuje osoba podmínky bezúhonnosti. Tato právní úprava se vztahuje i na občany smluvního státu Dohody o Evropském hospodářskxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenným dokladem vydaným státem, jehož je občanem. V případě, že stát takovýto doklad nevydává, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx státu jejího posledního pobytu.
Živnostenský úřad má možnost vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí, kterým byl podnikateli uložen trexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxho spisu, který obsahuje
relevantní
skutečnosti pro posouzení bezúhonnosti podnikatele. Rozhodnutí, které bylo vydáno orgánem cizího státu, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxle toho, zda jde o živnost řemeslnou, vázanou či koncesovanou, a vztahují se převážně na odbornou způsobilost; u některých koncesovaných živností též xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxní nic nemění na povinnosti podnikatele dodržovat při provozování živnosti zvláštní právní předpisy upravující výkon některých činností (srov. § 31 xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xoplnění požadavků na odbornou způsobilost na základě změny právní úpravy živnostenského zákona nebo v důsledku zvláštních právních předpisů až po vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění trvá, resp. fyzická osoba je pro danou živnost ustanovena jako odpovědný zástupce. Jiných požadavků na odbornou způsobilost se toto ustanoxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxě Evropské unie. Živnostenský zákon přímo uvádí jednotlivé požadavky na odbornou kvalifikaci. Těmito doklady mohou uvedené osoby prokázat odbornox xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx. 2, a u jednotlivých vázaných a koncesovaných živností, jestliže tato skutečnost vyplývá z přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona.
II. Bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxo zákona. Především se jedná o předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na základě provedené kontroly lze vydat kontrolní protoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxrým byli zaměstnanci proškoleni k předmětným předpisům, které musí splňovat podmínky dané zákonem.
III. Praxe
Praxe je chápána jako výkon odbornxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xsoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxání x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxlné živnosti ve smyslu § 22 živnostenského zákona je také šestiletá praxe v oboru.
Praxe v oboru se pak vyžaduje u jednotlivých vázaných nebo koncesxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxnostenského zákona, kde je uvedená odborná způsobilost přímo stanovena.
Důvodem je potřeba zajistit zejména u těch živností, při nichž může dojít x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xivnostenský zákon podnikateli stanovuje povinnost vést o těchto osobách a o jejich odborné způsobilosti potřebnou evidenci i po ukončení jejich činxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxbních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.).
Příloha č. 5 živnostenského zákona obsahuje následující živnosti:
-
Obchod se zvířaty určenými pro zájmoxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx x xítě do tří let věku v denním režimu,
-
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže,
-
Masérské, rekondiční a regenerační služby,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi, jejichž vznik má za následek omezení práva podnikat nebo získat a mít živnostenské oprávnění. V souladu s § 60 odst. 2 písm. l) živnostenského zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxtenského zákona, ale také mají vliv na možnost být členem statutárního orgánu právnické osoby, být odpovědným zástupcem podnikatele (fyzické i právnxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti navazují na úpravu obsaženou v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon). O tom, že tyto překážky nastaly, jsou obecxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xak živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku. Informace o insolvenčním řízení získávají živnostenské úřady také náhledem do insolvenxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. O úpadku dlužníka rozhodne insolvenční soud podle § 136 insolvenčního zákona a rozhodnutí se doručuje také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxy nekončí provozování závodu. Toto provozování bude ukončeno jen tehdy, dojde-li k prodeji závodu podle uvedeného zákona nebo rozhodne-li tak soud. Ox xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní správce může se souhlasem soudu učinit opatření potřebná k zajištění dalšího provozování závodu (např. ustanovení odpovědného zástupce). Vycházx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxužívá místo pojmu "podnik" pojem "obchodní závod", a proto je třeba z těchto ustanovení vycházet.
II. Konkurs
Odpovědnost za dodržení překážky koxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xda u něj existuje překážka provozování živnosti ve smyslu § 8 odst. 1 a odst. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnost. Vznikne-li překážka konkursu během provozování živnosti, nemá živnostenský úřad povinnost tuto skutečnost zjišťovat a zkoumat. Pokud se ovšex x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xajišťuje provoz dlužníkova podniku insolvenční správce.
Živnost nemůže provozovat také fyzická ani právnická osoba, jestliže soud rozhodne o zrxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa. Překážka vzniká právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu a trvá po dobu 3 let od právní moci tohoto rozhodnutí. Živnostenský úřad může uvedenou přxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxnikatele vyjádřené úpadkem v předchozím podnikání vyvolávají nedůvěru v jeho podnikatelské schopnosti a v jeho úvěruschopnost. Proto jsou považováxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxsm. a). Proto na rozdíl od uvedených případů se ponechává možnost, aby orgán určený zákonem (živnostenský úřad) překážky posoudil a po zvážení všech okxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí být rozhodnutí živnostenského úřadu řádně zdůvodněno.
Došlo-li ke zrušení konkursu z jiného důvodu, než je uvedeno výše, překážka provozováxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxí nařídit předběžné opatření, kterým se omezuje podnikatel v nakládání s majetkem. V tomto případě je ustanoven předběžný insolvenční správce. Podnixxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce. Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou a výkon práva a plnění povinností, které přísxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxd.). Předběžný insolvenční správce plní úkoly obdobné úkolům insolvenčního správce.
V průběhu insolvenčního řízení může podnikatel obecně ohláxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxolvenčního správce.
V případě, že dlužník s insolvenčním správcem nespolupracuje, lze dovodit, že insolvenční správce sám ohlásí živnost. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxt měla směřovat k tomuto poslání. Je pak otázkou, jak posuzovat zrušení živnostenského oprávnění, které je dispozičním právem podnikatele, a lze se přxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xrestním nebo správním řízení, a to po dobu, kdy tento zákaz trvá. To má význam i v tom směru, aby se předešlo maření účelu tohoto zákona, k němuž by mohlo dojxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtu zakazuje výkon určitého povolání nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení (§ 73 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku). Správnx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx1/2016 Sb., o některých přestupcích, nebo podle dalších zákonů. Názory na otázku, v jaké šíři může být zákaz činnosti uložen, se různí.
Jedná-li se o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxi volné živnosti podnikatel může provozovat.
O existenci překážky se dozví živnostenský úřad z rozhodnutí soudu, kterým byl uložen trest zákazu čixxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti prokazuje právnická osoba výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si živnostenský úřad vyžádá elektronicky, a to jak při ohlášení živnosti, žáxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxmu úřadu doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) živnostenského zákona. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
V. Závažné porušení povinností podnxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxávnění proto, že závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené rozhodnutím o udělení
koncese
, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními přxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xsoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxání živnosti však neplatí, pokud osoba (člen statutárního orgánu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění) prokáže, že vynaložilx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxla.
Stejná situace nastane, pokud se jedná o právnickou osobu, jejímž statutárním orgánem byla právnická nebo fyzická osoba, které bylo zrušeno žixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxánu vykonává fyzická nebo právnická osoba, jež byla členem statutárního orgánu právnické osoby. Podmínkou je, že této osobě bylo zrušeno živnostenskx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxenského oprávnění. Jestliže však dotčený člen statutárního orgánu prokáže živnostenskému úřadu, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxne. Živnostenský zákon zde pro uvedené osoby formuluje určité
liberační důvody
.
Prokázat výše uvedené
liberační důvody
je možné předložením růxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění
Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, nebo fyzická nebo právnická osoba, která byla členex xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx oboru až po uplynutí lhůty stanovené živnostenským zákonem. Lhůta pro udělení
koncese
v jiném oboru je výrazně zkrácena, a to na dobu 1 roku.
Ustanoxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxané prostřednictvím velkých vozidel živnostenské oprávnění z důvodů uvedených v § 35b odst. 4 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (neschválí ustaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxvnostenského zákona, neboť tento podnikatel může znovu požádat o udělení
koncese
pro dopravu, aniž by bylo omezeno lhůtou 3 let od právní moci rozhodnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxností
Živnosti se člení na živnosti ohlašovací a koncesované. U ohlašovacích živností oprávnění provozovat živnost vznikne ohlášením, splňuje-lx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxiká žadateli při splnění zákonem stanovených podmínek právo provozovat živnost, aniž by v okamžiku, kdy tak činí, byl vydán výpis ze živnostenského rexxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xivnosti neoprávněným podnikáním.
Naproti tomu u koncesovaných živností, u nichž se vyžaduje zvláštní odborná způsobilost (§ 27 odst. 1 živnostenxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnění u jednotlivých subjektů viz komentář k § 10.
Živnostenské oprávnění
I. Vznik živnostenského oprávnění
Vznik živnostenského xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xivnost. Nelze je tedy ztotožňovat s výpisem ze živnostenského rejstříku, který má především legitimační poslání. Výpis ze živnostenského rejstříku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je řádné (bližší úprava § 47 živnostenského zákona). Ukáže-li se, že ohlášení nebylo řádné a jeho nedostatky nebyly odstraněny, živnostenské oprávněxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu vydat zjišťovací rozhodnutí, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo (§ 47 odst. 6 živnostenského zákona) nebo (u zahraničních osob a těch xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xdst. 7 živnostenského zákona).
Živnostenské oprávnění u živnosti koncesované se naproti tomu konstituuje udělením státního povolení x
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na těsné propojení obou zákonů. Vznik obchodní společnosti je vázán na zápis do obchodního rejstříku, který xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx která má být jako předmět podnikání zapsána do obchodního rejstříku. Na druhé straně živnostenské oprávnění - přesto, že výpis ze živnostenského rejsxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxsány nejsou, teprve dnem zápisu do obchodního rejstříku.
U některých právnických osob, které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vznixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
).
II. Prokazování vzniku živnostenského oprávnění
Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění podle toho, o jakou živnost se jedná. U živnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtenskému úřadu i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. U živností koncesovaných prokazuje oprávnění provozovat živnost pravomocným rxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xůže výpis obsahovat údaje o všech živnostech, k nimž má podnikatel živnostenské oprávnění.
Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi může subjekx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů. Podle tohoto zákona lze podání vůči správním orgánům čixxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné správy jsou:
a)
notáři,
b)
krajské úřady,
c)
matriční úřady,
d)
obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů úzexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxlášení živnosti nebo žádosti o koncesi se platí správní poplatek ve výši 1 000 Kč, musí osoba, která využije možnosti kontaktního místa, současně zaplaxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxkona vydá některým subjektům výpis ze živnostenského rejstříku před zápisem do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku. Výpisem živnostenský úxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx které jsou oprávněny podat zápis do obchodního rejstříku české právnické osoby. U veřejné obchodní společnosti mohou podat návrh na zápis do obchodníxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxé, u akciové společnosti všichni členové představenstva a u družstva všichni členové představenstva (srov. § 46 zák. o veř. rejstřících); založení prxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx notářským zápisem o ustavující schůzi družstva.
Potvrzení se vydává fyzickým i právnickým osobám pro účely zápisu do obchodního rejstříku a jinéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxk živnostenského oprávnění je u některých osob vázán na den zápisu do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xsoba již do obchodního nebo obdobného rejstříku zapsána, váže se rozsah živnostenského oprávnění na zapsaný předmět podnikání.
Ze zákonné úpravy xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxsu ze živnostenského rejstříku. Pokud v zákonné lhůtě návrh podán nebude nebo návrhu není vyhověno, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dní od provedení zápisu oznámí živnostenskému úřadu provedení zápisu nebo to, že k zápisu nedošlo.
IV. Identifikační číslo
Identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxno jinou osobou - viz § 13 a § 14 živnostenského zákona. Jedná se o pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele. Druhým případem je skutečnost, že se měnx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxh společností a družstev.
Na základě oznámení přidělí živnostenský úřad podnikateli identifikační číslo provozovny a zapíše provozovnu do živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxno.
Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
I. Osoba odpovědného zástupce
Institut odpovědného zástupce je šixxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxdnotlivec, nebo kdy jde o podnikání právnické osoby. Odpovědný zástupce plně odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce, a proto může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xsoba, nemůže vykonávat členství v dozorčí radě nebo v jiných revizních orgánech společnosti nebo družstva.
Zákon současně stanovuje případy oblixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrou odpovědný zástupce při provozování živnosti vykonává, se vyžaduje, aby u koncesovaných živností bylo jeho ustanovení schváleno živnostenským úxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxlnost členství v dozorčí radě, popř. jiném kontrolním orgánu právnické osoby s funkcí odpovědného zástupce téže právnické osoby. Odpovědným zástupcxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupce v oboru nebo příbuzném oboru ustanoven ten, komu bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 (jedná se o zrušení živnostenského opráxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xmezení se nevztahuje na osobu, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění z důvodů, že neprovozovala živnost déle než 4 roky.
Funkce odpovědného záxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxateli. Vztah odpovědného zástupce k podnikateli vedle pracovněprávního vztahu může být i vztahem smluvním založeným na základě občanského zákoníkux
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxstenskoprávních předpisů při tomto provozu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž potřebný rozxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx podnikatel živnostenská oprávnění na provozování většího počtu živností, nic tedy nebrání tomu, aby ustanovil odpovědného zástupce pro každou z nicxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxze doporučit, aby při ustanovování většího počtu odpovědných zástupců nedocházelo ke zbytečnému tříštění odpovědnosti.
III. Povinnost ustanovix xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xvláštních podmínek podle § 7 živnostenského zákona. Pokud jde o živnost volnou, je podnikatel - fyzická osoba - povinen ustanovit odpovědného zástupcx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxkci odpovědného zástupce podle § 11 odst. 4 písm. b), podle kterého je odpovědným zástupcem člen statutárního orgánu nebo statutární orgán právnické oxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxdstavenstva akciové společnosti nebo družstva (splňuje-li podmínky stanovené živnostenským zákonem), ale může jí být pověřen také prokurista, zamxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxm ustanovení do funkce.
Pro koncesovanou živnost musí podnikatel mít odpovědného zástupce schváleného živnostenským úřadem. Živnostenský úřad x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxčení výkonu funkce odpovědného zástupce posoudit podle oznámení podnikatele, ukončí se funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonu své funkce. Přitom musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce předem písemně informoval podnikatele. V takových případech pak výkxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx pak stejné právní důsledky jako oznámení podnikatele.
Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje podmínky provozování živxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tuto povinnost podnikatel nemá, pokud je provozování živnosti pozastaveno nebo sám požádá o přerušení provozování živnosti. Podmínky pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvními předpisy nebo rozhodnutím o udělení
koncese
.
Podnikatel může sám požádat o přerušení provozování živnosti za podmínek stanovených § 31 odstx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxpadě, kdy podnikatel splňuje podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, je zcela na zvážení podnikatele. Podnikatel rozhoduje o ustanovení odpovxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe nebo přestane-li splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, může podnikatel provozovat živnost bez odpovědného zástupce pouze dočasně, a pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxn č. 119/2012 Sb., o silniční dopravě. Ve smyslu § 35b odst. 3 jmenovaného zákona dopravní úřad vyzve podnikatele v silniční dopravě provozované velkýxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k ustanovení nového odpovědného zástupce ve lhůtě stanovené podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1071/2009, kterým se zavádějí spoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxmálně 6 měsíců, přičemž po tuto dobu může podnikatel provozovat silniční dopravu bez odpovědného zástupce. Tato skutečnost se zapíše do živnostenskéxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxu pokračovat v živnosti další v zákoně uvedené osoby. Osobám, které jsou oprávněny pokračovat v provozování živnosti, se určuje povinnost oznámit tutx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxt doklady prokazující splnění podmínek pro provozování živnosti. Pro oznámení v pokračování živnosti se stanoví stejné náležitosti jako při ohlášenx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx které nesplňují podmínky pro vznik živnostenského oprávnění a chtějí v živnosti pokračovat, musí současně s oznámením ustanovit osobu odpovědného zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxto pobyt povolen nemá, musí ustanovit osobu odpovědného zástupce. Jedná se o jakýkoliv pobyt ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Jestliže živnostenské oprávnění nezaniklo smrtí podnikatele, mohou po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v živnosti dědicové ze zákona, děxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxnost do 3 měsíců od skončení dědického řízení. Toto oprávnění mají, i když po úmrtí podnikatele nesdělili, že hodlají v provozování živnosti pokračovaxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxsti zanikne v okamžiku, kdy osoba získá vlastní živnostenské oprávnění, tj. ohlášením živnosti, rozhodnutím o udělení
koncese
, rozhodnutím živnostxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo úřadu poskytne soud údaje o pravomocně skončeném dědickém řízení za účelem zápisu do živnostenského rejstříku.
II. Další subjekty oprávněné pokrxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce pozůstalosti, vykonavatel závěti, dědicové ze závěti, dědicové ze zákona a pozůstalý manžel nebo partner xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xaké oznámit živnostenskému úřadu, že nadále provozovat živnost zemřelého nebudou, v tomto případě oprávnění k provozování živnosti zanikne dnem dorxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce.
Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce jxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xeprodleně ustanovit, pokud nesplňují podmínky § 7 živnostenského zákona. Musí tak učinit současně s oznámením, že budou pokračovat v provozování živxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxm majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxý fond může být zřízen bezúplatně i za úplatu a může jej zřídit kdokoliv. Tímto způsobem může být majetek zakladatele zcela vyloučen z dědického řízení s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtek vložený do svěřenského fondu být ve vlastnictví svěřitele, nemůže být následně ani předmětem majetkových nároků jeho případných dědiců, včetně dxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxvat právnické osoby se živnostenským oprávněním právního předchůdce. Tato možnost existuje za předpokladu, že nový podnikatelský subjekt provozujx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxi nebo družstva musí písemně oznámit pokračování v živnosti svého právního předchůdce a zároveň ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi. Obě tyto pxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčnosti (družstva) má právní nástupce pouze do doby vzniku vlastního živnostenského oprávnění nebo negativního rozhodnutí živnostenského úřadu o toxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxk živnostenské oprávnění obchodní společnosti nebo družstva zaniká podle § 57 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona, tj. zánikem právnické osoby.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
I. Druhy provozoven
Pojem provozovny se vymezuje jako prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. U živnosti jde tedy o jakýkolix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (mobilní provozovna). Na všechny uvedené provozovny se vztahuje stejný právní režim. Pojem provozxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxjení činnosti v provozovně nenahrazuje schválení podle stavebního zákona, pokud je potřebné.
Prodej lze uskutečnit i v pojízdných prodejnách pomxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění za předpokladu, že zahájení a ukončení činnosti v provozovně písemně ohlásí živnostenskému úřadu a že má k provozovně vlastnické nebo užxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx žádost živnostenského úřadu (právní důvod).
Odpovědnost za způsobilost provozovny pro provozování konkrétní živnosti je plně na podnikateli, kxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxt o tom, zda provozovna odpovídá jmenovaným požadavkům.
Podle okolností případu může živnostenský úřad k prohlídce provozovny přizvat i příslušnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxn a některých jiných provozoven v noční době. Uvedený zákon stanoví, že v noční době mezi 22. a 6. hodinou ranní je zakázán nákup a prodej veškerého použitxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxrnách) a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů. Právnická nebo fyzická osoba, která nedodržuje výše uvedené ustanovení, se dopouxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxc uzavření provozovny. Předpokladem je, že tomu nebrání vážné důvody. Tato povinnost se nevztahuje na mobilní provozovny a automaty.
Při prodeji zxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nesmí se jednat o prodej, který vyžaduje koncesi. Současně zákon požaduje, aby se tímto způsobem neprodávalo zboží osobám nezletilým.
III. Označenx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho k prodeji zboží nebo poskytování služeb.
Na základě oznámení přidělí živnostenský úřad podnikateli identifikační číslo provozovny a zapíše prxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxlo nebylo přiděleno.
Zákon určuje označení provozovny (trvale a zvenčí viditelně). Automat musí být navíc označen obchodní firmou nebo názvem nebx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxí služeb. Při nedodržení těchto povinností může podnikatel naplnit skutkovou podstatu přestupku podle živnostenského zákona, za který mu může být ulxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxtnění stánkového prodeje s ohledem na místní potřeby obyvatel obce a zamezení živelnému rozvoji stánkového prodeje bez možnosti obce regulovat v přípxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxovit, že na určité formy prodeje a poskytování služeb (např. pochůzkový a podomní prodej) nebo příležitostné akce se tržní řád nevztahuje.
Vydání txxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů stáxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v daném případě tedy provozování tržišť (§ xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxtlivé modality (např. stanoviště pojízdné prodejny, regulovat dobu prodeje, sortiment prodávaného zboží, povinnosti správce tržiště a další).
Ixx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxvání služeb, na které se vztahuje živnostenský zákon. Nemůže tudíž upravovat činnosti taxativně vyjmenované v § 3 živnostenského zákona, které nemajx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je živností, nelze na tržišti provozovat, brání-li tomu zvláštní předpis, jako je tomu např. u tzv. vyhrazených léčiv. Konečně je nutné mít na zřeteli, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, a proto je třeba se přidržovat výkladu podle obvyklého významu slov, a to i včetně určitého implicitního kvalitativního odstínění ("tržnice" na rozdxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxlašovací
Druhy ohlašovacích živností
Rozlišovacím kritériem členění ohlašovacích živností je požadovaná odborná způsobilost. U ohlašovacícx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xemeslných živností (vyčleněných jako řemeslné živnosti podle živnostenského zákona) stanovena § 21 a § 22. Seznam řemeslných živností je obsažen v pxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxé živnosti je v zásadě uvedena přílohou č. 2 a převážně je stanovena přímo touto přílohou (s odkazem na příslušný zvláštní právní předpis) nebo je vázána xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxvně vymezeny všechny řemeslné živnosti, které představují klasická řemesla. Tomu také odpovídají i názvy jednotlivých skupin řemeslných živností i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xhlásí příslušnou živnost a současně splní vše-obecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou chápánx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o ukončení vzdělání na střední odborné nebo vysoké škole. Odborná způsobilost se tak prokazuje vysvědčením o maturitní zkoušce na střední odborné škoxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxářského nebo magisterského studijního programu.
Odbornou způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné ve smyslu § 21 odst. 1 živnostenského zákxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xznávání se týká pouze dokladů získaných státními příslušníky EU, EHP a Švýcarska, příp. státními příslušníky ČR mimo území ČR. Uznávacím orgánem pro žxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxd dále nezkoumá.
Podle § 21 odst. 2 živnostenského zákona lze odbornou způsobilost prokázat přímo doklady, kterými se dokládá odborná kvalifikacx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxení zákona o odborné kvalifikaci. Jmenované ustanovení se vztahuje na občany ČR a státní příslušníky EU, EHP a Švýcarska.
V návaznosti na zákon o uznxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxého zákona.
Všechny výše jmenované doklady lze nahradit ve smyslu § 22 živnostenského zákona způsobem výslovně uvedeným v zákoně. Může to např. býx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xůže být i osvědčení o rekvalifikaci vydané institucí akreditovanou příslušnými státními orgány k pořádání kursů ve smyslu vyhlášky č. 519/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxý zákon v § 7 odst. 4 definuje, co se považuje za praxi v oboru. Jedná se o výkon odborných činností v oboru nebo příbuzném oboru, zejména samostatné provxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxovídá za řízení činnosti.
Pro účely živnostenského zákona se v obecné rovině definují příbuzné obory jako obory, které užívají stejných nebo obdoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxského úřadu, který má možnost vyžádat si k posouzení stanovisko ústředního orgánu státní správy, do jehož působnosti patří odvětví, ve kterém má být přxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxi řemeslné)
Odborná způsobilost řemeslných živností
Živnosti řemeslné jsou přílohou č. 1 rozděleny do tří skupin (A, B a C). Odborná způsobilost pxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxalifikace. Další možností prokázat určitou kvalifikaci je předložení dokladu podle zvláštního zákona.
Uznávacím orgánem, který vydává doklad o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxé způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Příslušným, tjx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xstředního správního úřadu.
Získat odbornou kvalifikaci pro řemeslné živnosti je možné i ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm, předložit příslušnému živnostenskému úřadu k přímému posouzení též doklady získané nebo uznané v jiném státě Evropské unie v návaznosti na přílohu xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxých v příloze č. 1 části A lze odbornou způsobilost se zřetelem k § 21 odst. 2 prokazovat těmito způsoby:
1.
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xnstitucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském sxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxéně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného přxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxné činnosti v členském státě původu,
b)
u živností vedených v příloze č. 1 části B lze odbornou způsobilost se zřetelem k § 21 odst. 2 prokazovat txxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxé kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxx dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let přxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
1.
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 1x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxm postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícíxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonávala předmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx občané členských států Evropské unie mají občané z dalších členských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občané Švýcarské konfederace.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxit i jinými doklady. Jedná se především o doklad potvrzující vzdělání v příslušném příbuzném oboru a praxí v oboru. K definici praxe v oboru srov. § 7 odstx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh na základě ohlášení a následně vydaného výpisu ze živnostenského rejstříku. Podmínkou jejich provozování je odborná způsobilost stanovená jednak xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxostí také dokladem o rekvalifikaci ve smyslu vyhlášky č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxilost též doklady vydanými institucemi akreditovanými podle zvláštních právních předpisů.
Občan ČR a příslušníci členských států EU mohou prokáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkých států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) i doklady získanými v jiném státě EU podle § 7 odst. 5 živnostenského zákoxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Odborná způsobilost
Odborná způsobilost pro živnosti vázané
Odborná způsobilost pro vázané živnosti vyplývá přímo z přílohy č. 2 živnostenskéhx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxkého zákona i občané Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace) mohou využít režim zvláštní úpravy uvedený v odstavci 2. Jde o možnoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxlematika prokazování odborné způsobilosti doklady získanými v jiném státě Evropské unie přímo živnostenskému úřadu je živnostenským zákonem systéxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx
xxx x
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxského oprávnění je splnění všeobecných podmínek provozování živnosti podle živnostenského zákona. Ohlašovatel takové živnosti nemusí sice prokazxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxo provádění vlastní činnosti (tj. jde-li o požadavky stanovené pro její faktický výkon, nikoliv pro ohlášení živnosti), je podnikatel povinen takové xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxu přitom upraveny přílohami č. 1 až 3 živnostenského zákona. Uvedené obory činnosti, spadající do volné živnosti, jsou stanoveny přílohou č. 4 citovanxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxou ty vybrané činnosti, jejichž provozování si vyžaduje státní souhlas podle zvláštního právního předpisu. Zvláštní právní předpisy upravují výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxdiska veřejného zájmu je stále aktuální.
V příloze č. 3 jsou tak uvedeny mezi živnosti koncesované ty činnosti, které jsou upraveny zvláštními právxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxaných živností je odborná způsobilost, kterou vedle podnikatele prokazuje i odpovědný zástupce, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, poxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro koncesované živnosti prokázat též ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace (srov. § 27 odst. 2 živnostenského zákona).
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxvaznosti na zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, nebo ve smyslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona doklady získanými v jiném čxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxnit podmínky provozování koncesované živnosti pouze na základě živnostenského zákona nebo na základě zvláštních právních předpisů. Živnostenské xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xehož působnosti patří odvětví, ve kterém se konkrétní koncesovaná živnost vykonává.
Podmínky výkonu některých koncesovaných živností mohou tak xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxkterých koncesovaných živností.
V obou případech půjde o změnu již pravomocného rozhodnutí a živnostenský úřad bude postupovat a rozhodovat podlx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxst (např. vymezit provozování živnosti územím nebo udělit koncesi na určitou dobu - mimo zahraniční fyzickou osobu, srov. § 5 odst. 5 živnostenského záxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxatele jednat o změnu podmínek ve smyslu § 27 odst. 3.
Žadateli o koncesi se ukládá i povinnost předložit doklady a uvést údaje podle zvláštních předpixxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxesovaným ještě dodat, že i na ně se vztahuje § 31 odst. 19 živnostenského zákona, podle kterého je podnikatel povinen při posuzování živnosti dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxostí koncesovaných se odkazuje na přílohu č. 3 živnostenského xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxcími se živností koncesovaných). Odborná způsobilost pro jednotlivé koncesované živnosti je přímo uvedena ve jmenované příloze odkazem na zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdářského prostoru a Švýcarské konfederace) mohou využít režim zvláštní úpravy uvedený v odstavci 2. Jde o možnost prokázat odbornou způsobilost též dxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxozování
koncese
nebo k jejich změně lze uplatnit v rozhodnutí o udělení
koncese
. Z kontextu právní úpravy je zřejmé, že živnostenský úřad nemůže podmíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh předpisů (tak, aby jeho rozhodnutí mělo vždy legitimní oporu v platném právním řádu).
ČÁST TŘETÍ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxšného názvu předmětu podnikání tak, jak je uveden ve výpisu z živnostenského rejstříku. Při posuzování rozsahu předmětu podnikání je třeba přihlédnoxx x x x xx x x x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního předpisu zůstává v zákonem stanovených případech nadále zachována.
Pokud nastanou pochybnosti o rozsahu živnostenského oprávxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxán přistupuje pouze na základě žádosti podnikatele.
nadpis vypuštěn
Povinnosti podnikatele
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxdného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu vyplývá z existence smluvního vztahu mezi oběma subjekty.
Povinnost podnikatele proxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závodu, určitým způsobem navazuje na povinnost podnikatele obsaženou v § 17 odst. 3 prokázat na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxtor i v případech ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi [§ 46 odst. 1 písm. f), odst. 2 písm. f) a g), § 50 odst. 2].
Nesplnění této povinnosti uvedené x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxímu orgánu byly k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb, se podle dikce zákoxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, jakmile byla živnostenským úřadem zahájena živnostenská kontrola podle příslušných ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu. Vzhledex x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
Povinnost kontrolované osoby předložit kontrolnímu orgánu originály dokladů potřebných ke kontrole vyplývá obecně z oprávnění kontrolních pracxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu součinnost podle uvedeného zákona.
II. Další povinnosti podnikatele
Povinnosti obsažené v odstavcích 4 až 7 spočívají v povinnosti podnixxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxkupu či přijetí do zástavy účastníky a předmět smluvního vztahu, a to ještě před uzavřením takového vztahu. Zákon dále uvádí, co se pro jeho účely rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu stanovenou zákonem. Smluvní vztah nelze uzavřít, nepodrobí-li se jeho účastník požadované identifikaci.
Podnikatel musí mít evidenci vedexxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxho vztahu a v níž se použité xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xodnikatele zpřístupnit předmětnou evidenci v konkrétní provozovně, je zřejmé, že porušení dané povinnosti ze strany podnikatele zakládá okamžité dxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům zodpovídá před živnostenským úřadem (tj. i z hlediska možného sankčního poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnosti zaměstnanců podnikatel (z toho je zřejmé, že předmětem živnostenské kontroly zaměřené na splnění této povinnosti nejsou přímo zaměstnanci podxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxěna).
Povinnost podnikatele a dalších osob uvedených v odstavci 10 prokázat totožnost je možné patrně vztáhnout i na osoby neoprávněně podnikajícx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze na výkon živnostenské kontroly, požadavek na prokázání totožnosti může být uplatněn v zásadě při jakémkoli jednání těchto osob před živnostensxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvání živnosti. Pokud je živnostenské oprávnění podnikatele omezeno na určitou dobu, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání uvedenxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydávat vždy, avšak jen na žádost zákazníka (uvedenou povinnost podnikatele nelze ovšem zaměňovat s povinností podnikatele evidovat veškeré dokladx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdu (tj. její prokazování včetně povinnosti podnikatele předložit potřebné doklady může být vyžadováno i mimo rámec výkonu živnostenské kontroly).
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx sídla správního orgánu (výjimkou je pouze případ, kdy podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách).
Předmětný požadavxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (až na zmíněné výjimky) fiktivní, na nichž nelze podnikatele reálně, fakticky zastihnout, a tím ani dosáhnout příslušného vypořádání případných závxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh předpisů. Nemusí jít přitom pouze o obecně závazné předpisy nejvyšší právní síly, ale může jít například o obecně závazné předpisy obce, stejně tak jaxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxní činnost
Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, může provádět, zůstane-li zachována povaha živnosti:
-
pronájex xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxatelem, a to buď zprostředkovatelskou smlouvou, nebo smlouvou o obstarání prodeje v rámci příkazní smlouvy (tato činnost však musí mít jen jednorázovxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxí je plněním, které se s prodejem věci zpravidla neposkytuje, proto je třeba tuto činnost zvlášť dohodnout.
Výměna vadných součástí je opravou vady xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilé, pokud se nejedná o činnosti, které jsou součástmi koncesovaných živností.
Právo podnikatele na přijímání objednávek odpovídá možnosxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xndividuálních pokynů zákazníka. Oprávnění podnikatele umožňuje přijímat objednávky na individuální zakázky, jde-li o druh zboží, k jehož prodeji jx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxpis vypuštěn
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou obecné zásady, jimiž se řídí stanovení rozsahu živnostenského oprávnění, v podstatě shodné s komentářem uvedeným k § 34 k živnostem spočívajícíx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx rozsah oprávnění u konkrétních služeb, i zde musí zůstat zachována povaha živnosti. Takto upřesněný rozsah nelze využít u jiných služeb.
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxy. Poskytování pohostinství mimo dopravní prostředky, byť v souvislosti s dopravou v nádražních, přístavních a letištních restauracích, kioscích axxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxaha živností.
ČÁST ČTVRTÁ
VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
(Oxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxká a právnická osoba. Ohlašovatel je povinen kromě svých osobních údajů uvést obdobně i údaje o odpovědném zástupci, provozuje-li živnost jeho prostřxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místo), uvedené ohlášení zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu. Ohlxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx určitostí a jednoznačností" u volné živnosti znamená povinnost ohlašovatele uvést obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Přexxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxných živností jsou pro ohlášení směrodatné názvy předmětů podnikání obsažené v příloze č. 1 a 2 živnostenského zákona (s možností uvést příslušný přexxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xýjimkou identifikačních údajů ohlašovatele).
(Ohlašování živnosti)
I. Činnost centrálních registračních míst
V uvedeném ustanxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx obecních živnostenských úřadů byla vytvořena v průběhu realizace první etapy projektu Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průbxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do podnikání a usnadnit jim další kroky, jež souvisejí s plněním administrativních povinností v průběhu jejich podnikatelské činnosti.
Citované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxvotní pojišťovně a umožňuje fyzické osobě, aby s ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi současně splnila svoji registrační povinnost podlx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxním živnosti nebo s žádostí o koncesi podat zároveň oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, jakož i podat přihlášku (nebo odhlášku) k účastx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxoveň na místně příslušném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxnosti.
Fyzické osobě je umožněno, aby jako pojištěnec v souvislosti s ohlášením živnosti nebo se žádostí o koncesi prostřednictvím příslušného obxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé činnosti zdravotní pojišťovně.
Právnické osobě se umožňuje totéž, co je obsaženo pro fyzické osoby.
Zákon ukládá obecnímu živnostenskému úřxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxsi.
II. Možnost oznamování změn podle zvláštního zákona
Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) má možnost v souvislosti s ohlášením změny nebx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxního zákona (srov. § 45a odst. 1 a 2). Podmínkou možnosti využít CRM k ohlášení určitého údaje k registraci či k ohlášení změny údajů podle zvláštního záxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle živnostenského zákona. Z toho je tedy zřejmé, že samotné oznámení změn podle zvláštního právního předpisu nelze prostřednictvím CRM realizovaxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxy, ale oznamovat i všechny změny údajů, související s plněním povinností vůči těmto orgánům, uvedených v přihlášce nebo oznámení, bez ohledu na to, zda xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx limit pro předávání získaných údajů a způsoby předávání údajů příslušným orgánům, které připadají v úvahu. Lhůta pro předání stanovených údajů začínx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxho oprávnění, pokud ohlášení bude bezvadné. V případě, že ohlášení má závady, začne tato lhůta běžet až ode dne odstranění těchto závad bez ohledu na vznxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxá lhůta počítá ode dne právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
.
Požadované změny údajů obecní živnostenský úřad předá příslušným orgánům. Pro podxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxční daň
Prostřednictvím CRM lze učinit též podání požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k silniční dani nebo v oznámení o změnách uvexxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xtanoveno, jakým způsobem živnostenský úřad předává předmětné údaje příslušnému správci daně včetně časového limitu, kdy je tak nutné učinit.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxosti podle živnostenského zákona.
Jde-li o občana České republiky, připojí fyzická osoba k ohlášení vždy jen výpis z Rejstříku trestů. Občan jinéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (například tedy i výpisem z Rejstříku trestů za předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlášením učiněným před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem, nebo členského státu jeho posledního pobytux xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxborné kvalifikace vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Možnost občanů členských států Evropské unie prokázat bezúhonnost vyjmenovanými zpxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe (viz § 70 živnostenského zákona).
Občané tzv. třetích států (tj. jiných než České republiky, členských států Evropské unie, Evropského hospodářxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xrestů ČR, nebo odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem. x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxým před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem nebo členského státu jeho posledního pobytu (tj. obdobně jaxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xež 3 měsíce.
K dokladům, jež jsou součástí ohlášení, patří rovněž doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xe vztahují k samotné právnické osobě, jež je ohlašovatelem, jednak o doklady, které se vztahují k odpovědnému zástupci této právnické osoby.
Zákon xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxstinné podobě, je povinností živnostenského úřadu vytvořit z nich elektronické kopie a uložit je do živnostenského rejstříku.
(Ohlašovxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. byl doplněn termín "pracovní" k počtu dní, čímž byla jednoznačně stanovena lhůta, do kdy oxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxí stanoví, jaké údaje musí obsahovat výpis vydaný fyzické osobě a výpis vydaný právnické osobě.
II. Výzva k odstranění závad
Zákon řeší administraxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvené lhůtě (nejméně 15 dnů), rozhodne živnostenský úřad ve správním řízení o tom, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo, resp. že ohlašovatex xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx závad a při splnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění vydání výpisu nic nebrání (v uvedeném případě celé řízení končí zápisem do živnostensxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxedložit povolení k pobytu. Úprava se týká možnosti vydání potvrzení o splnění všeobecných a popř. též zvláštních podmínek provozování živnosti, jež sxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxějící povolení k pobytu, vydá jí živnostenský úřad výpis, v opačném případě zahájí správní řízení o tom, že ze strany ohlašovatele nebyly splněny podmíxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxiz komentář k § 47 odst. 1), čímž byla jednoznačně stanovena lhůta, do kdy ode dne doručení ohlášení živnosti musí živnostenský úřad provést zápis do živxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxostenský úřad vydat výpis podle § 47 odst. 2.
Dále byla uvedenou novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. doplněna povinnost živnostenskéhx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon nestanoví lhůtu, do kdy tak má učinit, v analogii k obdobným ustanovením živnostenského zákona tak učiní bez zbytečného odkladu. Na předmětnox xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
IV. Možnost prodloužení lhůty k vydání výpisu
Nelze-li ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat v zákonem stanovenx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxvuje jednotlivé fáze postupu, byl-li zápis do živnostenského rejstříku v souvislosti s ohlášením živnosti proveden v rozporu se zákonem, a stanoví zpxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní rozhodnutím zruší.
Novela živnostenského zákona vydaná pod č. 169/2012 Sb. zpřesnila dosavadní úpravu v tom smyslu, že v případě, že zápis do žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxávat kromě rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění ještě výpis.
VI. Odstranění chyb a nedostatků
Zákon upravuje postup živnostenského úřxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxných zřejmých nesprávností živnostenský úřad po provedení opravného zápisu do živnostenského rejstříku podnikateli vydá výpis obsahující opravenx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xvádí orgány, jimž je živnostenský úřad povinen zasílat výpis, popřípadě jiným způsobem sdělit údaje o podnikateli a jeho živnosti.
Zákon stanoví pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xdělovat údaje o podnikateli a jeho živnosti zákonem stanoveným dalším orgánům, přistoupit.
(Ohlašování živnosti)
I. Změny a doplnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xožadovaných dokladů.
Citované ustanovení novelizované zákonem č. 169/2012 Sb. řeší zápis změn údajů neoznámených podnikatelem do živnostenskxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému cizinců, které jsou přejímány Informačním systémem Registru živnostenského podnikání, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxm jsou upraveny zásady dalšího postupu živnostenského úřadu poté, kdy byly změny podnikatelem oznámeny.
Novelou živnostenského zákona vydanou xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx živnosti. Pokud živnostenský úřad prokazatelně zjistí, že ke změně údajů došlo, zapíše tuto změnu bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříkxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xejstříku a o provedeném zápisu je informován podnikatel, nebo se naopak zahájí řízení o pozastavení provozování živnosti podle § 58 odst. 3 živnostensxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe, že v takovém případě nemusí podnikatel při změně bydliště oznamovat živnostenskému úřadu změnu sídla.
V případě zápisu změny nebo doplnění údajx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem provedeného na základě ohlášení živnosti, tedy podle § 47 odst. 10 živnostenského zákona.
II. Zápis změn v rozporu se zákonem
V případě, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxvnosti, postupuje živnostenský úřad u ohlašovacích živností a u koncesovaných živností (viz § 56 odst. 6) přiměřeně jako u nápravy chyb v psaní v zápisu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxtosti žádosti o koncesi, povinnosti žadatele
Obdobně jako u ohlašovacích živností lze požádat o vydání
koncese
kterýkoliv obecní živnostenský úřxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxlášením předložit živnostenskému úřadu), jež platí pro náležitosti žádosti o koncesi obdobně.
Žadatel o koncesi je povinen doložit příslušnými dxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxí stanoviska příslušného orgánu podle § 52 odst. 1 (viz níže) a povinnost doložit uvedené údaje potřebnými doklady.
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxjícímu oprávnění souhlas, povolení nebo vyjádření ve smyslu odstavce 1 § 52 žádost o koncesi (nebo i případně žádost o schválení ustanovení nového odpxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxávy je živnostenský úřad při rozhodování o koncesi vázán. Jde o vázanost stanoviskem v negativním smyslu, tj. je-li stanovisko příslušného orgánu zápxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x udělení
koncese
, nebo žádost o koncesi zamítne.
Prokázala-li zahraniční fyzická osoba, jež je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu (nevzxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxůběhu řízení o udělení
koncese
splnění všech zákonem stanovených podmínek, postupuje živnostenský úřad v daném případě přiměřeně jako u ohlášení žixxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxí živnostenského úřadu žádost o koncesi zamítnout. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi lze podat odvolání ve smyslu správního řádu.
Rozxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxž uvádí, jaké údaje se uvádějí v rozhodnutí o udělení
koncese
(s odkazem na použití příslušných odstavců § 47 "obdobně"). V rozhodnutí o udělení
koncexx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xápisu do živnostenského rejstříku a pro vydání výpisu a odkazuje na příslušná ustanovení živnostenského zákona vztahující se k náležitostem výpisu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxx xxxxup při vydání výpisu zahraniční fyzické osobě
Zákon uvádí, jaké jsou důsledky nesplnění povinnosti zahraniční fyzické osoby doložit doklad o povolxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxahraniční osoba ze třetí země, která k žádosti o koncesi doložila všechny doklady s výjimkou dokladu o povolení k pobytu) a která tento doklad nedoložilxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx odst. 8) živnostenský úřad nezahajuje řízení a nevydává rozhodnutí o tom, že osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Živnostenxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu. Lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku není uvedena (tj. úkon je třeba provést bezodkladně po marném uplynutí lhůty podle § 47 odst. xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx 8, bude i nadále uváděna v rozhodnutí o udělení
koncese
.
III. Zápis v rozporu se zákonem, odstranění chyb a nedostatků
Upravuje postup živnostenskxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxích chyb zápisu v živnostenském rejstříku.
Jedná se o případy, kdy zápis do živnostenského rejstříku nebyl proveden v souladu s rozhodnutím o udělexx
xxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxtečnosti. Ve výše popsaných případech živnostenský úřad provede opravu zápisu v živnostenském rejstříku a podle okolností vydá výpis (jedná-li se o úxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí), nebo v přezkumném řízení (§ 94 a násl. spr. řádu), případně obnovou řízení nebo vydáním nového rozhodnutí (§ 100 až 102 spr. řádu). Změna zápisu v živnxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxchž lze přezkoumat rozhodnutí o udělení
koncese
, může živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení
koncese
z vlastního, případně jiného podnětu prxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx). V tomto případě je pak zápis změny do živnostenského rejstříku proveden postupem podle § 56 odst. 3 živnostenského zákona.
(Rozhodovánx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx § 48 živnostenského zákona.
V odstavci 2 byl novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. změněn text tak, aby údaje o podnikateli a jeho živnostxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
I. Změny a doplnění údajů a dokladů stanovených pro žádost o koncesi
Je stanovena lhůta k provedení přísxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxjů neoznámených podnikatelem do živnostenského rejstříku. Zákon stanoví změny a doplnění údajů již zapsané v základních registrech, v obchodním nebx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku (jedná se o změny, které podnikatel není povinen oznamovat).
Zákonem jsou upravxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxamovací povinnost a neoznámí změny údajů a dokladů, které jsou náležitostí žádosti o koncesi. Pokud živnostenský úřad prokazatelně zjistí, že ke změnx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti se provádí změnou rozhodnutí o udělení
koncese
.
Při rozhodování o změně rozhodnutí o udělení
koncese
se použije postup podle § 52 a § 53.
IIx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xximěřeně podle § 54 odst. 4 nebo § 47 odst. 11.
HLAVA III
ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
(Zánik živnostenského oprávnění)
I. Způsobx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxnosti pokračovat za podmínek stanovených v § 13. Při zániku právnické osoby lze v provozování živnosti pokračovat za podmínek obsažených v § 14.
Dalxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx subjektivního práva podnikat však nedochází, jestliže podnikatel před uplynutím uvedené doby oznámí změnu data ukončení provozování živnosti nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xahraniční fyzické osoby, jejíž živnostenské oprávnění je vázáno na povolení k pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, tj. na jeho žádost, anebo naopak zcela mimo projev jeho vůle, je-li zrušení oprávnění skutečně krajním důsledkem obvykle závažného porušení zákona zx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění vyjmenovaným orgánům (s odkazem na § 48 a § 55 odst. 2 živnostenského zákona).
(Zrušení živnostenského oprávnění)
Obligatoxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozování živnosti nelze považovat za sankční opatření v pravém slova smyslu (jako např. rozhodnutí o uložení pokuty), mnohem více jde spíše o akty cxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xlediska stávající právní úpravy a následné aplikace zákona zcela rovnocenné, při rozhodování, zda učinit rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxtmi každého případu, tj. situací podnikatele, závažností zjištěných porušení zákona, důvody vedoucími k zahájení správního řízení, jinak není spráxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxkého oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti. Důvody, pro něž je živnostenský úřad vždy povinen přistoupit ke zrušení živnostenského oprávxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxnostenského zákona, živnostenský úřad zruší podnikateli jeho živnostenské (příp. živnostenská) oprávnění. Zrušení živnostenského oprávnění podxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxšení oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti zahrnuje odstavec 2,
fakultativní
důvody (živnostenský úřad může zrušit oprávnění nebo pozaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x
xxxxltativní
možnost zrušení živnostenského oprávnění podnikatele, není-li živnost provozována po dobu delší než 4 roky.
Podle odstavce 6 je živnosxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxi předpisy (tj. nejen povinnosti ukládané živnostenským zákonem), vždy pozastavit provozování živnosti v této provozovně. Pokud by živnostenský úřxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxravuje postup v případech, kdy se podnikatel rozhodne sám zrušit své živnostenské (svá živnostenská) oprávnění (jde o
obligatorní
povinnost živnosxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo odstavce 3 a postupem podle odstavce 7 zákona.
V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti musx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxudou-li ve stanovené době odstraněny důvody, jež k pozastavení provozování živnosti vedly.
(Zrušení živnostenského oprávnění)
Uložxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o sxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx živností, ale spadá do živnosti volné (obor činnosti č. 71). Činnosti spadající do provozování cestovní agentury a cestovní kanceláře jsou vymezeny v x x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xejstřík
Právní úprava živnostenského rejstříku obsažená v živnostenském zákoně odpovídá obecné právní úpravě informačních systémů veřejné spráxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxhož působnost vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu, je správcem živnostenského rejstříku a provozovateli tohoto rejstříku jsou obecní a krajskx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx/1991 Sb., o živnostenských úřadech), v jakém rozsahu je těmito úřady rejstřík veden, vyplývá z úpravy uvedené v odstavci 1. Zatímco obecní živnostensxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx 5.
II. Identifikační a další údaje
V § 60 jsou uvedeny údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku. Jedná se o identifikační údaje a další xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxami stanovenými zákonem). Veřejným seznamem není (mimo jiné) přehled o uložených pokutách a údaje o rodném čísle.
III. Údaje vydávané na žádost
Záxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvé druhy výpisů. Na žádost lze žadateli vydat z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem moxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxůsob poskytování dat živnostenským úřadem z živnostenského rejstříku orgánům uvedeným v § 48. Rovněž je upravena forma, kterou Živnostenský úřad Česxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxy
Z uvedené úpravy je zřejmé, jaké údaje poskytuje Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR pro potřeby řízení před živnostenskými úřady a pro potřeby vedxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxé kontroly
Živnostenský zákon neobsahuje přímou definici živnostenské kontroly. Z kontextu zákonné právní úpravy lze výkladem pro účely živnostxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxkání vůči subjektům živnostenského podnikání (§ 5 živnostenského zákona), popř. vůči všem ostatním osobám, jejichž činnost podléhá právnímu režimu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Pokud jde o hmotněprávní úpravu kontrolní činnosti, vymezuje zákon jako orgány živnostenské kontroly zcela jednoznačně živnostenské úřady jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx Rozsah živnostenské kontroly
Věcný rozsah živnostenské kontroly není omezen pouze na kontrolu plnění povinností podnikatele stanovených živnosxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti uložených v rozhodnutí o udělení
koncese
. K rozsahu živnostenské kontroly patří i oprávnění živnostenských úřadů kontrolovat ode dne vstupu Česxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxx
(Živnostenská kontrola)
I. Způsob prokazování se kontrolních pracovníků při kontrole
Zákon stanoví způsob, kterým se při kontrole kontrolnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xprava reaguje na kontrolní řád, z něhož vyplývá, že kontrolní pracovník se může při kontrole prokázat (po datu nabytí účinnosti kontrolního řádu, tj. px xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrétní výjimky z obecné povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců živnostenských úřadů, jež je stanovena § 6 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadexxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxatě kohokoli, v tomto směru není ze zákona nijak omezen (ani co do počtu jím zvolených osob, ani jinak co do způsobu jejich možného výběru). K zvoleným třexxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxí apod., ale např. i zástupci hospodářské komory nebo příslušného živnostenského společenstva.
II. Nepřítomnost třetí osoby při kontrole
Přípaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxoly je oprávněním podnikatele, které podnikatel jako kontrolovaná osoba využije nebo nikoliv, takže využití či nevyužití tohoto oprávnění ze strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxla)
Uložení odstranění nedostatků
Jde o specifické opatření živnostenského úřadu (jakási specifická forma správního trestání) v rámci živnostxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx znamená, že rozhodnutí je vykonatelné, ačkoli není pravomocné).
Z formulace citovaného ustanovení je zřejmé, že toto opatření lze v praxi živnostxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xivnostenskou kontrolou (tj. kontrola nemusí uložení uvedeného opatření nutně předcházet). Vzhledem k tomu, že jde o problematiku odstraňování nedoxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xodnikání.
xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxušení zákona dopustí fyzická osoba.
Za přestupky lze uložit pokutu. Zákon stanoví skutkové podstaty přestupků a výši ukládané pokuty odstupňovanx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxí správního trestu se postupuje podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s tím, že podpůrně se použije správní řád. Uplaxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxovému zákonu.
Přestupky fyzických osob spočívající v předložení nepravdivého čestného prohlášení o bezúhonnosti a v provozování činnosti bez přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxého zákona projednat příkazem na místě ("obdoba" dřívějších blokových pokut).
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxje na přestupky podnikatelů, a to jak podnikajících fyzických osob, tak i právnických osob.
Za přestupek lze uložit pokutu. Zákon stanoví skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx horní hranici do 1 000 000 Kč).
I proto tyto skupiny podnikatelů platí z hlediska právní úpravy totéž, co bylo výše řečeno o vzájemném vztahu zákona o oxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xyzických osob uvedených v § 69a živnostenského zákona a právnických osob uvedených v § 69a cit. zákona (viz problematika dočasného poskytování služxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho podnikání právnických osob a upravuje výši pokuty odstupňovanou v jednotlivých skupinách (podle závažnosti přestupku neoprávněného podnikání ox xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxupek spočívající v neoprávněném podnikání právnických osob nelze projednat příkazem na místě.
Společná ustanovení
Věcná příslušnosx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxch (resp. z uvedeného zákona vyplývající).
Právní úprava věcné příslušnosti je založena na zásadě, že přestupek má projednávat ten orgán, v jehož oxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
(Adresa na území České republiky)
Adresa na území a mimo území České xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxé údaje, jež se zapisují, se konkrétně jedná). xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxst orgánů státní správy
Vzájemná informativní povinnost orgánů ze zákona
Právní úprava týkající se součinnosti příslušných orgánů státní správx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisů podnikatelem nevylučuje možnost zahájit v působnosti živnostenského úřadu vůči podnikateli správní řízení o pozastavení provozování jeho žixxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xivnostenského zákona lze dovozovat, že v případě event. zjištění podezření živnostenského úřadu z porušování zvláštních předpisů podnikatelem byxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxné orgány o tomto porušování zvláštních předpisů podnikatelem, popř. osobami provozujícími činnost, která naplňuje znaky živnosti, byly uvedené osxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxskytování služeb na území České republiky)
Volné poskytování služeb
Živnostenské úřady jsou oprávněny kontrolovat poskytovatele služeb, kteřx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxickou osobou usazenou v některém z členských států Evropské unie či je držitelem podnikatelského oprávnění k výkonu činnosti, kterou vyvíjí na území Čxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, frekvenci, zřízení provozovny apod.
Právo na volné poskytování služeb na území České republiky se vztahuje i na občany dalších smluvních států Doxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxů.
Živnostenský zákon se na poskytovatele služeb nevztahuje s výjimkou povinnosti poskytovatelů služeb prokázat při kontrole oprávněnost poskxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxuje způsob, resp. konkrétní prostředky, jimiž jsou poskytovatelé služeb povinni prokázat oprávněnost poskytování služeb. Výčet těchto prostředků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxem živností uvedených v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, stanovené uvedenxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxinnost písemně oznámit poskytování služeb vůči uznávacímu orgánu (s odkazem na § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace). Citované ustanovení živxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
Předmětné ustanovení stanoví oprávnění živnostenského úřadu kontrolovat u osob poskytujících služby v tzv. regulovatelných činnostech i plnění jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xvropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace)
Vymezení a rozsah pojmu občan členského státu EU
Novelou živnostenského zákona č. 169xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xyl novelou nahrazen pojmem "občan". Znění § 70 bylo dále upraveno tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že se za občana členského státu Evropské unie pro účxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxru, Švýcarské konfederace a za podmínek stanovených zákonem i rodinný příslušník občana třetí země, kterému bylo přiznáno právo dlouhodobě pobývajíxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může činit veškerá podání podle živnostenského zákona u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu na území České republiky, a to bez ohledu na to, jexxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost určuje podle správního řádu.
Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývajícx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xávodu zahraniční osoby.
II. Příslušnost k provedení zápisu do živnostenského rejstříku
Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxvuje příslušnost jednotlivých druhů živnostenských úřadů k vydávání sestav podle § 60 odst. 6, podle adresy sídla, podle umístění provozovny a podle pxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xčinit podání se týká všech podání učiněných podle živnostenského zákona (tj. ohlášení živnosti, žádost o koncesi, podání, týkající se změn ohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
Podání se doručuje prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, což znamená, že kontaktní místo veřejné správy nemůže vydávat výpisy z živnostxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxat živnost.
Kontaktní místo veřejné správy pouze postupuje podání příslušnému živnostenskému úřadu, jímž je primárně úřad, který si podatel sám zxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xyplněné náležitosti a podepíše tištěnou formu Jednotného registračního formuláře, odešlou se data do systému, který potvrdí jejich doručení. Tuto "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podání žádosti o koncesi u kontaktního místa [srov. § 10 odst. 3 písm. b) živnostenského zákona].
Doručením živnostenskému úřadu je nutno rozumět dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxému úřadu do 5 dnů v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 2 poslední věta spr. řádu stanoví, že podání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí - na elekxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xistinné podoby podání začíná běh lhůty stanovené živnostenskému úřadu k vyřízení podání.
V případě, že listinná podoba podání nebude živnostenskxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xistinné podání či datovou formu elektronického podání (obdobnou jako u Centrálního registračního místa - tj. pracovník kontaktního místa veřejné spxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxontroluje a podepíše).
Mezinárodní smlouvy
Priorita mezinárodních smluv
Ustanovení obsahuje pravidlo, podle něhož má použití mezxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxzení č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
HLAVA xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxla zrušena povinnost obecního živnostenského úřadu vyrozumět podnikatele, který zřídil provozovnu před 1.7.2010, o přiděleném identifikačním čísxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu zřízenou před 1.7.2010.

Předpisy ČR