Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví: Komentář
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxller
JUDr.
Eva
Barešová
Změna: 298/2016 Sb.
ČÁST PRVNÍ
ZEMĚMĚŘICTVÍ
Oddíl první
Úvodní ustanovení
(Předmět úpravy zákona x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxmezení zeměměřických činností zákon obsahuje i stanovení, kdo tyto činnosti může vykonávat, a stanoví práva a povinnosti při jejich výkonu. Vzhledem x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxměřických činností je zákonem svěřován především soukromé sféře, je nezbytné, aby tyto výsledky zeměměřických činností pro uvedené účely byly ověřexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úředního ověření výsledků zeměměřických činností rovněž upravuje zákon o zeměměřictví.
2.
Zákon se člení na 4 části [část první - Zeměměřictví, čxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x doplnění zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., část čtvrtá - (zrušovacx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí pojmy v oboru zeměměřictví;
-
ve druhém oddílu (§ 3-5) uvádí obecný výčet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xaxativní
výčet zeměměřických činností ve veřejném zájmu a obecné principy výkonu zeměměřických činností pro vlastní potřebu;
-
ve třetím oddílx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxů pro navazující činnosti, vstup na nemovitosti, zřizování značek bodů bodového pole, náhrady za majetkové újmy a náhrady za omezení využívání nemovixxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxx x§ 12-16) upravuje ověřování výsledků zeměměřických činností s taxativně vymezeným rozsahem úředního oprávnění, podmínkami a kompetencí pro jeho udxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxe závazné geodetické referenční systémy pro dokumentaci výsledků zeměměřických činností a státní mapová díla a jejich stanovení nařízením vlády;
x
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpetencí orgánu zeměměřictví při ukládání pokuty nebo projednávání jiného správního deliktu;
-
v sedmém oddílu (§ 18-20) společnými a přechodnýmx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti a obsah prováděcí vyhlášky.
Související ustanovení:
§ 2 - základní pojmy zákona o zeměměřictví, § 3 - zeměměřické činnosti, rozhoxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxiřování dat databáze, § 5 - zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu, § 6-11 - práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností, § 12-14 - ověřovánx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxněním, § 17 - geodetické referenční systémy a státní mapová díla, § 17a-17c - porušení pořádku na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 19.9.2016
1.
Ustanovení vymezuje základní pojmy zákona o zeměměřictví.
2.
V oblasti právní úpravy zeměměřických (gxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxtografii, vymezoval ve svém § 21 pouze pojmy "geodetický základ", "inženýrská geodézie", "kartografické dílo" a "státní mapové dílo". Pojmy zákona x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxarakter definic, které s účinností zákona o zeměměřictví byly převzaty do odborné zeměměřické terminologie a podrobněji upraveny v prováděcím předpxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je zpracován Terminologickou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro obor fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, geodézie, geografxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika a teorie chyb. Slovník obsahuje české výklady a cizojazyčné ekvivalenty. Slovník je přístupný na internetových stránkách Výzkumného ústavx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xbodová pole" a do § 2 byl zaveden nový obecný pojem "značka" pro měřické značky a příslušná zařízení, určená ke stabilizaci, signalizaci nebo ochraně gxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx
xx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxých dat České republiky" a zákonem č. 380/2009 Sb. s účinností od 14.11.2009 byl vložen nový pojem "technická mapa obce".
K písm. a)
5.
Obecný pojex xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxsti správy katastru nemovitostí, zejména vytváření měřických podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací katastrálního operátu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxmů pro obory "geodézie a kartografie", např. v názvu bývalého zákona č. 46/1971Sb., mimo jiné sledovalo dostatečnou srozumitelnost pojmu "zeměměřicxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx obory geodézie, fotogrammetrie a kartografie jsou vědními a technickými obory. Geodézie je přírodní věda, jedna z věd o Zemi, která pomocí geometrickxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxu map a pro potřeby jiných oborů. Fotogrammetrie je obor o získávání spolehlivých informací o fyzikálních objektech a prostředí, zaznamenáváním, měřxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání kartografických děl.
K písm. b)
7.
Pojxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zeměměřických činností v České republice stanovené v současné době nařízením vlády ze dne 16.8.2006 č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referexxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxo dříve platné nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásadx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxolenou referenční plochou (elipsoid, koule, rovina) a jejími parametry, typem zobrazení referenční plochy na rozvinutelnou plochu, definicí počátxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxřadnicový systém definovaný výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu, a souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnáxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxuborem hodnot tíhového zrychlení z vyrovnání mezinárodní sítě.
K písm. c)
9.
Pojem "základní bodové pole" je společným názvem pro soubory širokéxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxtanovením § 1 odst. 3 zeměměřické vyhlášky podle potřeb právního předpisu, nikoli z hlediska odborných souvislostí, jak je tomu v příslušné normě. Gexxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxými zařízeními. Bodem podle normy ČSN 73 0401 se rozumí trvale stabilizovaný bod měřickou značkou, popřípadě trvale signalizovaný bod signalizačním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxntací předepsanou normou. U pojmu podle vyhlášky se vychází z toho, že nelze, aby geodetický bod nebyl určen v závazném geodetickém referenčním systémxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na které je měřická značka umístěna.
10.
Polohový geodetický základ je společným názvem pro geodetické body základního polohového bodového polxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxgonometrické sítě, označované zkratkou "ČSTS", a Základní geodynamické sítě ČR, označované zkratkou "ZGS". Body polohového geodetického základu vxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxíc k nim přidružených bodů. V databázi jsou dále evidovány i zničené body a všechny změny souřadnic.
11.
Výškový geodetický základ je společným názxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxI. řádu, označované zkratkou "ČSNS", a Zvláštních nivelačních sítí označovaných zkratkou "ZNS". Body výškového geodetického základu vede Zeměměřixxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx x x7 tisíc bodů ČSNS III. řádu.
12.
Tíhový xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx gravimetrické sítě nultého a I. a II. řádu, označované zkratkou "ČGS", a body hlavní gravimetrické základny. Body tíhového geodetického základu vede xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x zeměměřictví až novelou č. 186/2001 Sb. Bodové pole zahrnuje jak základní bodové pole, tak i podrobné bodové pole a zhušťovací body. Jedná se o nejobecxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Pojem "geodetické základy" je podrobněji vymezen v písmenu c), přičemž správu geodetických základů vykonává Zeměměřický úřad podle § 3a písm. a) zákoxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodového pole. Zhušťovací body spravované katastrálními úřady jsou vedeny Zeměměřickým úřadem v databázi bodového pole.
15.
Podrobné bodové polx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxbná bodová pole se podle účelu dělí na podrobné polohové, výškové a tíhové bodové pole, z toho podrobné výškové bodové pole tvoří nivelační sítě IV. řádux xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxdy účelových sítí. Správu zhušťovacích bodů a bodů podrobného polohového bodového pole pro účely vedení katastru nemovitostí vykonávají územně přísxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé bodové pole vedené v rámci Informačního systému katastru nemovitostí je publikováno prostřednictvím databáze bodového pole spravovaného Zeměměřxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí, aby správu geodetického bodu podrobného polohového, výškového a tíhového bodového pole, který byl zřízen při úzce specializovaných výkonech zeměxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx e)
16.
Značkou se rozumí měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole, tj. označený (stabilizxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xodů, výškového a tíhového bodového pole podrobněji vymezuje ustanovení odstavce 2 až 5 přílohy zeměměřické vyhlášky. Měřické značky geodetických boxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxitostí, na nichž jsou značky umístěny. Pojem "geodetický bod" podrobněji vymezuje § 1 odst. 3 písm. a) zeměměřické vyhlášky, přičemž se jedná o obsahovx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxfická díla týkající se zobrazení kosmu a kosmických těles. Pojem definuje kartografické dílo jako výsledek kartografickými metodami znázorněný povxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxění kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, dále geografických objektů, jako např. sídelních, hospodářských a kulturních objektů, komunikací, vxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Kartografické dílo může být vyhotoveno v grafické formě, převážně jako kopie tiskových podkladů, nebo je-li vedeno na podkladě databáze v rastrové nxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxetickými nebo fotogrammetrickými metodami nebo odvozená z těchto děl. Tato kartografická díla tvoří lokalizační základ pro zobrazení přírodních, sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxn o zeměměřictví aplikovat na činnosti, které náleží do vědního oboru geografie, geologie apod. Jedinou výjimkou je standardizace geografického názxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zeměměřickým a katastrálním.
18.
Kartografické dílo je autorským dílem a je chráněno autorským zákonem, neboť podle § 2 odst. 1 autorského zákona xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xvahu, že autorský zákon je právním předpisem soukromého práva (jud. č. 1), zatímco zákon o zeměměřictví je právním předpisem práva veřejného, a dále pxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxrafické dílo vyhovující definici zákona o zeměměřictví nemusí splňovat podmínky kartografického díla ve smyslu autorského zákona, a proto ne každé kxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxrávního předpisu, má jiný obsah než podle autorského zákona, coby soukromoprávního předpisu. Pokud tedy kartografické dílo podle zákona o zeměměřicxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxkých jako předmětu autorského práva vyhovují tedy jen takové duševní výtvory, které jsou výsledky tvůrčí fantazie autora, jako takové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxlé být vnímány jako kartografické dílo. Nelze proto považovat za kartografické dílo takový výsledek činnosti, který výraz vědeckého, resp. odbornéhx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxdně účelově zaměřené. Z toho vyplývá vždy určitá determinace, jíž je prostor pro individuální vědeckou tvorbu omezen. Tak je tomu např. u katastrálnícx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx její obsah. Katastrální mapy nejsou tedy ani kartografickým [ve smyslu autorského zákona - pozn. autora] ani jiným autorským dílem v důsledku determxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x katastrálním zákonu v § 2 písm. i) jako "polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny pozemky, které jsou předmětem katastru nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjí se parcelními čísly a značkami druhů pozemků". V definici katastrální mapy není tedy ani použito, že se jedná o kartografické dílo. U státních mapovýxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkona, a jsou tak kartografickými díly i podle autorského zákona.
K písm. g)
19.
Pojem "základní státní mapové dílo" je souhrnný obecný pojem pro kaxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo vnitřními předpisy jejich správců, dále stanovené mapové značky pro grafické vyjádření předmětů a objektů kartografického znázornění v mapovéx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxenčních systémech nařízení vlády č. 430/2006 Sb., přitom s výjimkou katastrálních map spravuje základní státní mapová díla určená pro veřejné užití Zxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxný pojem pro kartografické dílo obsahující tematický, zejména odvětvově zaměřený obsah určený a vydávaný ve veřejném zájmu pro potřebu orgánu státní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x x xxxxx x xxxxzení vlády č. 430/2006 Sb. zúžen jen na ta díla, která jsou vytvořena pro celé území státu. Tematickými státními mapovými díly jsou např. přehledy bodoxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxžbou Armády ČR.
K písm. i)
21.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxívané při činnostech inženýrské geodézie. Tyto činnosti jsou aplikovány při průzkumu, projektování, budování vytyčovacích sítí, vytyčování a kontxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xro projekční činnost a vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla. Pro činnosti inženýrské geodézie jsou v zákoxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxvě, přičemž se přihlíží k tomu, zda výsledky jsou podkladem pro řízení u orgánů státní správy nebo jsou určeny pouze a jenom pro vlastní potřebu jejich obxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxeckých nebo kosmických nosičů, a to zejména využitím fotogrammetrických metod a postupů. Výsledkem těchto činností jsou informace o poloze, druhu a sxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxměměřictví konkrétně nereaguje svými dalšími ustanoveními na výkon činností "dálkového průzkumu Země". Uvedení tohoto pojmu v zákoně o zeměměřictvx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx.
Pojem "informační systém v zeměměřictví" je obecný souhrnný pojem, jehož obsahem jsou soubory výsledků zeměměřických činností souvisejících s buxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl, vyhotovením geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků, vyměřováním státních hranic, tvorbou, obnovou a vydáváním kartografických dělx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xálkovým průzkumem Země. Součástí informačního systému jsou matematické prostředky umožňující výpočty výsledků zeměměřických činností a jejich vexxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xystému, a víceúčelové poskytování veřejnosti. Nejkomplexnější informační systém výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu provozují orgxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxormačního systému v zeměměřictví". Tímto pojmem je uzavírán okruh výkonu zeměměřických činností vedením dokumentace jejich výsledků a jejich poskyxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxměměřictví č. 319/2004 Sb. s účinností od 1.1.2005, je pojmem, jehož zavedení do pojmů právního předpisu umožnil rozvoj informačních technologií a vxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxím předpisu je nepřípustné používat zkratky vytvořené z písmen velké abecedy. Z tohoto důvodu označení "ZABAGED", běžně užívané pro základní bázi geoxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxí ČR, který je součástí informačního systému zeměměřictví spravovaného Zeměměřickým úřadem. ZABAGED obsahuje databázový soubor vybraných geografxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu, terénním reliéfu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxemi a body pravidelné mřížky. ZABAGED je využívána jako základní vrstva v geografických informačních systémech (GIS) zejména veřejné správy. Je hlavxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxx xxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o zeměměřictví č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bylo provedení implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informacx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxt pro tvorbu, provádění a kontrolu politik životního prostředí. Doplňuje existující směrnice upravující poskytování informací, jimiž jsou směrnicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxEHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru." (lit. č. 3)
26.
xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxž bez právního rámce, předpokládá stavební zákon, který počítá s tím, že úřady územního plánování (kterými jsou podle § 6 odst. 1 stavebního zákona obcx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxpy (lit. č. 3). Z uvedeného důvodu bylo nezbytné pojem technické mapy obce v nějakém obecně závazném předpisu vymezit. Jako nejvhodnější se jevil právě xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxěměřickému a katastrálnímu [§ 20 odst. 1 písm. i) zákona o zeměměřictví], aby vydal vyhlášku, kterou se stanoví základní obsah technické mapy obce. Tecxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxy a zařízení na zemském povrchu, nad ním a pod ním) s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav. Mxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xákladě zmocnění § 20 odst. 1 písm. i) zákona o zeměměřictví byla vydána vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 233/2010 Sb., o základxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxadní obsah stanovený touto vyhláškou. Pro účely této vyhlášky se dopravní infrastrukturou rozumí stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, lxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxadata o prvcích technické mapy. V příloze vyhlášky jsou pak stanoveny prvky základního obsahu technické mapy.
Související ustanovení:
§ 3 - zemxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xbsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze § 5 - zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu, § 6-11 - práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxcké osoby s úředním oprávněním, § 17 - geodetické referenční systémy a státní mapová díla, § 17a-17c - porušení pořádku na úseku zeměměřictví, § 18 - plxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálníhx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xz duševní tvořivé činnosti), jež toto právo upravuje, které se týkají dvou následujících právních skutečností, s nimiž nejsou spojeny žádné formální xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxského práva k němu.) Jedná se o tyto právní skutečnosti:
a) vytvoření díla (jeho vznik),
b) veřejné nebo jiné užití díla (v původní, poněkud ideologicxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zhodnocení majetkových autorských práv k dílu.
2. Tvůrčí činnost, všechny její druhy, jako pojem autorskoprávní, lze charakterizovat jako činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxhž by tento výtvor (duševní plod tvůrčí povahy literární, jiné umělecké nebo vědecké) nebyl vůbec dosažen.
"Zvláštními osobními vlastnostmi" autorx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx
xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxá spojeno i nadání (talent), fantazie aj. prvky patřící mezi osobní vlastnosti, které si lidský duch přináší do běžného života a které rovněž nabývá napxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxrčí prostředí, tvůrčí klid nebo naopak tvůrčí vzruch apod., někdy i potřeba tvůrčí svobody aj. prvky, jevy nebo vlivy. Právě z povahy "zvláštních osobnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xvůrčím projevem individualizovaného lidského ducha, formujícího samu osobnost. Proto je i samo "vytvoření", resp. tvorba, díla tvůrčí činností nezxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zeměměřictví a katastru. Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografxxxxx
xx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xraha:
Linde Praha, a.s.,
2005.
3. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxěměřické činnosti
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
K oddílu druhému
Variabilita uplatnění zeměměřických metod v hospodářských potřebxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxx činnostech ve veřejném zájmu a § 5 o zeměměřických činnostech pro vlastní potřebu nepřímo obecně vymezovány zeměměřické činnosti, které jsou předměxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxostí, zda jde o zeměměřické činnosti ve smyslu tohoto zákona, je možné uplatnit § 3 odst. 2 zákona o zeměměřictví.
(Zeměměřičské činnosti, rxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx Sb. bylo s účinností od 1.7.2001 znění odstavce 1 upraveno tak, že slova "základního a podrobného bodového pole" byla nahrazena obecnějším pojmem, tjx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxměměřických činností. Jejich obecný demonstrativní výčet sleduje, aby v dostatečné právní šíři byla zákonem o zeměměřictví vymezena práva a povinnoxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v kterých jsou uplatňovány zeměměřické činnosti, nelze očekávat úplnost výčtu. Zákon o zeměměřictví proto ve svém následujícím ustanovení zmocňujx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxanitost praktických aplikací činností, využívající geodetické, fotogram-metrické a kartografické metody a postupy, jejichž výsledky jsou vedeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxí a katastru nemovitostí. Na rozhodování v dané věci se vztahuje správní řád.
4.
Ustanovení je využíváno zejména živnostenskými úřady, které vinox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxna o zeměměřictví vznikala pochybnost, zda jde o výkon zeměměřických činností nebo zda příslušná osoba plní požadovanou způsobilost.
5.
Český úřxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxost měření jeřábových drah", "vektorizace Státní mapy 1: 5 000 - odvozená a katastrální mapa" a "vykreslení nebo vyrytí jednotlivých prvků mapy (výškoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Naopak, že se nejedná o výkon zeměměřických činností, rozhodl např. u těchto činností: "terénní geofyzikální práce - měření gravimetrem v terénu či z vxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxového tvaru" a "zobrazení nejrůznějších informačních prvků (informace s tematikou životního prostředí, antropogenních zásahů do krajiny, dopadů lxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxentáře k § 3 "Z rozhodovací činnosti", která obsahuje vybraná rozhodnutí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a jeho výklady a sdělení k zeměmxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xsoby s dosaženým vzděláním, které je uvedeno v odstavci 4. Ustanovení zabraňuje tomu, aby do podnikání v zeměměřických činnostech vstupovaly fyzické xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxkon o zeměměřictví stanovuje kvalifikační předpoklady fyzických osob k výkonu zeměměřických činností pouze z hlediska požadavku ukončeného středoxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xtudijního oboru "geodézie a katastru nemovitostí", který absolventu školy vydala Střední průmyslová škola stavební v Brně, Střední průmyslová školx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxřická v Praze, Gymnázium a střední průmyslová škola v Duchcově a Průmyslová střední škola v Letohradě.
8.
Vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxitostí", "geodézie a katastr nemovitostí", "geomatika", "geoinformatika" (novela č. 383/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016), "důlní měřictví", "inxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo učení technického v Praze, přičemž právními předchůdci této fakulty jsou Fakulta inženýrského stavitelství, Fakulta zeměměřická, Fakulta speciáxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx je Vysoká škola technická
Dr.
Eduarda Beneše,
c)
Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni,
d)
Hornicko-geologické fakultě xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx měřictví, obor Hlubinného dobývání ložisek, mezioborové studium Důlní měřictví, obor Hornické inženýrství, profil Důlní měřictví a inženýrská geoxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxdci této univerzity jsou Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojensko technická - druhů vojsk, Fakulta elektrotechnická a stavební, Fakulta vojensko ixxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xakulta, Ženijní fakulta,
f)
Fakultě stavební Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě podle Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh v České republice a ve Slovenské republice.
9.
Doklady o absolvování vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru se posuzují podle právní xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxřictví pro kontrolu náležitostí dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání, a to zejména při vyřizování žádostí o vydání živnostenského oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x x08 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prokazuje se osvědčením o uznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xdo může vykonávat zeměměřické činnosti, ještě neznamená, že osoby způsobilé vykonávat zeměměřické činnosti mohou v oboru zeměměřických činností i pxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zeměměřických inženýrů. Činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů není živností, ale podnikat tyto osoby mohou v rámci této činností právě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxstí podle přílohy č. 2 živnostenského zákona. Živnostenské oprávnění získá ten, kdo splní tyto podmínky stanovené živnostenským zákonem:
a)
vysoxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxaxe v oboru.
12.
Z uvedeného vyplývá, že živnostenské oprávnění získá fyzická osoba, která splní nejen požadované vzdělání, ale v závislosti nx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odbornou praxi v rámci udělování úředního oprávnění (tj. 5 let praxe po skončení vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru). Při vysokoškolském xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na zeměměřictví je nutná praxe 3 roku v oboru.
13.
S účinností od 1.7.2008 byly rozšířeny podmínky pro získánx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxbo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dále o 4 roky praxe v oboru.
14.
Výkon zeměměřických povolání v rámci podnikání patří mezi tzv. regxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)]. Regulované povolání je takové povolání, pro xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xožadavky, případně bezúhonnost, zdravotní způsobilost a další). Databáze regulovaných povolání je dostupná na internetových stránkách Ministersxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxtní příslušník členských států Evropské unie vykonávat zeměměřické činnosti ve formě živnosti v působnosti Ministerstva obchodu a průmyslu, musí spxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxkého státu Evropské unie prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odboxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu. Základní informace o uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie jsou na adrese http://www.msmt.cz/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxná podle § 3 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Rozhodnutí ze dne 5. říjxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxických činností.
Odůvodnění:
Činnost "digitalizaci výškopisu map 1: 10 000" je výkonem zeměměřických činností, přičemž tato skutečnost vyplxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxostí uvedených v § 2 písm. a) a e),
2.
digitální forma výškopisu kartografického díla je považována za jednu z jeho možných forem, jak vyplývá z § 2 píxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx 1 písm. g) citovaného zákona.
Rozhodnutí ze dne 19. října 1995 č. j. 4995/1995-22 ve věci vytvoření vektorového tvaru tematického obsahu mapovýxx xxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xobrazují ekologické nebo územně-plánovací jevy prostorově určené na podkladě kartografických děl, nejsou výkonem zeměměřických činností. Vytvořxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xeměměřických činností.
Odůvodnění:
Ekologické nebo územně-plánovací jevy, které jsou obsahem generelů místních územních systémů ekologicxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx profesí, na něž se nevztahují ustanovení zákona č. 200/1994 Sb. Uvedené jevy nejsou prostorově určeny zeměměřickými činnostmi, ale jejich lokalizacx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxá z vyhlášky č. 84/1976, o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu nelze na činxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1: 5 000 - odvozené a souboru geodetických informací (katastrálních map) katastru nemovitostí České republiky je výkonem zeměměřických činností, přxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx. a) nařízení vlády č. 116/1995 Sb., o geodetických referenčních systémech a státním mapovém díle [Nyní § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 430/2006 Sbxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx994 Sb., popřípadě na podkladě dříve používaných zeměměřických metod,
b)
vektorizace na podkladě rastrových dat grafického zobrazení souboru gxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx 200/1994 Sb.,
c)
výsledná digitální forma souboru popisných informací je zeměměřickým podkladem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x57/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), § 46 a násl. Vyhláška č. 126/1993 Sb. byla zrušena vyhláškou č. 190/1996 Sb. - pozn. autoxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxých podkladů
Výroková část:
Vykreslení nebo vyrytí jednotlivých prvků mapy (kartografického díla), vyhotovení originálu (kartografického, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo, citace: " - jde o práce spadající do profese kartolitograf, tj. vykreslení nebo vyrytí jednotlivých prvků mapy (výškopis, polohopis: vodstvo, komuxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxladů pro jednotlivé barvy a jejich lícování, tak, jak jsou objednatelem pro zakázku požadovány. Nejde o činnosti, při kterých jsou využívány výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxtovaného předmětu činnosti, v kterém je použito obecného pojmenování činností, včetně jejich výsledků, a nikoli odborné terminologie, není pochyb o xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx994 Sb. Tato skutečnost se opírá o následující ustanovení právních předpisů
a)
"mapa" s citovaným rozsahem jednotlivých prvků, tvořících její obsxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxsledků, jako např. "originál a tiskový podklad", při tvorbě kartografického díla jsou kartografickým činnostmi, které podle
ba)
§ 2 písm. a) zákonx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxrodatné, zda příslušná osoba nevykonává geodetické nebo fotogrammetrické činnosti,
bb)
bodu 203 (kartografické kreslení), bodu 210 (kartograxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá norma je považována za právní předpis ve znění bodu 5 [Vyhláškou č. 365/2001 Sb. přečíslován na bod 6 a poté zrušen vyhláškou č. 311/2009 Sb. - pozn. auxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
Rozhodnutí ze dne 18. června 1997 č. j. 2777/1997-22 ve věci zhotovování tematických, účelových map
Výroková část:
U podrobné specifikace činxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podkladů. Informace s tematikou životního prostředí, antropogenních zásahů do krajiny, dopadů lidské činnosti (skládky, černé skládky, lomy)" se nxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxsuzované činnosti nesplňují znaky zeměměřických činností. Prostorová poloha informačních prvků není stanovována pomocí zeměměřických metod a výsxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdní, sociální a ekonomické soustavy a jejich vzájemné vazby, přičemž pro jejich lokalizaci užívá mapová díla, jež jsou výsledkem zeměměřických činnoxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxácené pojmenování "zhotovování tematických, účelových map". Tyto odborné pojmy zahrnují výkon zeměměřických činností, jak vyplývá z bodu 633 a 671 Čxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx x x xoté zrušen vyhláškou č. 311/2009 Sb. - pozn. autora.] poř. č. 15 přílohy k vyhlášce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxatických a účelových map".
Rozhodnutí ze dne 13. srpna 1997 č. j. 3372/1997-22 ve věci - měření gravimetrem v terénu či z výšky
Výroková část:
"Texxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxěměřictví. Měření gravimetrem pro zeměměřické účely se provádí pro velmi specializované činnosti při určování polohy bodů základního bodového polex xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvat fyzické nebo jiné právnické osoby na základě živnostenského listu. Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu není známo jiné využití výsledků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxických činností podle příslušných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb.
Rozhodnutí ze dne 8. června 2001 č. j. 3089/2001-22 ve věci geometrie pojezdovýxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xěření osové geometrie soustavy nosných pojezdových kol jeřábu je výkonem zeměměřických činností, vyplývá z ustanovení následujících právních předxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxuvisejících s jeho zavedením, v § 13 odst. 5 písm. b) stanoví, že ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona čx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxtická kontrolní měření, zejména liniových staveb nebo staveb stanovených zvláštními předpisy.
b)
Norma ČSN 735130 Jeřábové dráhy řeší zásady prx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxových drah jeřábů. V normativní příloze A.1 jsou uvedeny tolerance pro jednotlivé geometrické parametry jeřábové dráhy a problematika geometrie pojxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xonstrukcí mostových a podvěsných jeřábů pro výrobu a montáž. S těmito úchylkami je nutné pracovat náležitým způsobem, aby byl zaručen cíl veškerých čixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkcí jsou považovány za právní předpis ve smyslu uveřejnění těchto norem v bodu 5 [Vyhláškou č. 365/2001 Sb. přečíslován na bod 6 a poté zrušen vyhláškou xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxzdějších předpisů.
Na základě výše uvedeného, a také s přihlédnutím ke způsobu měření osové geometrie soustavy nosných pojezdových kol v příčnxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtrie pojezdových kol jeřábu je výkonem zeměměřických činností, podléhající ověření.
Rozhodnutí ze dne 28. července 2004 č. j. 3736/2004-22
Výroxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo nebo nepřímo přidruženými k místu na zemském povrchu, umožňující vytvářet vizuálně interpretovaný obraz, jak byly vymezeny v návrhu vyhlášky a jak jxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxickou činností pouze v případě, že stanovení těchto údajů je prováděno na základě podrobného měření nebo jiných činností uvedených v § 3 odst. 1 zákona x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxickou činností pouze v případech, že data potřebná k vymezení hranic zvlášť chráněných území a k vedení databáze jsou získávána na podkladě podrobného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxi způsoby zeměměřickou činností není,
c)
správa identifikátorů vodních toků a povodí, průběh rozvodnic a dále správa identifikátorů chráněných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxí:
Ad a) V § 2 písm. b) návrhu i v platném znění citované vyhlášky je pouze vymezen obecný pojem (definice) územní identifikace, nikoli činnost, kterox xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v případě, že je prováděno na základě výsledků podrobného měření nebo jiných činností uvedených v § 3 odst. 1 zákona o zeměměřictví a údaje jsou využitexxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxní § 4a odst. 5 zákona o zeměměřictví opravňuje správce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xbsahem databáze. Od Ministerstva životního prostředí jsou to identifikátory zvláště chráněných území a dobývacích prostorů včetně jejich vymezeníx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v případech, že údaje o těchto objektech vyžadují vymezení měřickými metodami.
Ad c) Podle § 4 odst. 1 písm. g) a j) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění poxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxí informačních systémů v zeměměřictví.
Výklady a sdělení k zeměměřickým činnostem:
Výklad ze dne 12. září 1995 č. j. 5017/1995-22 k § 13 odst. 5 písm. xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx x) vyhlášky našeho úřadu č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jehx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxostí podle § 3 odst. 4 nebo § 21 zákona. Přitom výsledky těchto činností podléhají ověření fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění ve zněxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x písm. h) zákona.
Česká státní norma č. 73 5130 je v daném případě považována za právní předpis, vymezující náležitosti a přesnost výsledků geodetixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx j. 7532/1995-22 k oprávnění výkonu činností při měření úchylek jeřábových drah, vymezených ČSN 73 5130/94, podle dříve platného § 4 zákona č. 46/1971 Sxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxi měření úchylek jeřábových drah podle odstavce A.1.1.2.4 přílohy k ČSN 73 5130/94 se vztahovalo dříve platné § 4 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dosáhnout a zaručit kontrolu tolerancí a měření úchylek jeřábových drah ve znění ČSN 73 5130 z března 1994, která nahrazuje dříve xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxitých přístrojích a pomůckách a ze zhodnocení výsledků měření podle písmen c) a e) výše citovaného odstavce ČSN.
Ustanovení dříve platného zákona čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xxkona. K jejich výkonu za účelem podnikání podle § 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. byl potřebný souhlas, udělovaný formou rozhodnutí právním přxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxíslušných osob upravovalo § 7 zákona č. 46/1971 Sb. Postup a náležitosti písemné žádosti o udělení souhlasu podle § 4 a oznámení pro zápis do seznamu osxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho a kartografického č. 59/1973 Sb., o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech.
V případě, že při kontrole tolerxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxádějící tyto činnosti na smluvním základě do 31. prosince 1994, k tomu neměla souhlas udělený podle § 4 zákona č. 46/1971 Sb., došlo k porušení v té době plxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxhou způsobit škody na majetku nebo ohrozit život a zdraví při provozu určitých zařízení.
Odpověď ze dne 11.5.2008 č. j. 2741/2008-22 na dotaz, zda "výxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxstí
O výkon zeměměřických činností se jedná z těchto důvodů:
a)
dle § 2 písm. f) zákona o zeměměřictví je výsledek kartografického znázornění zemxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx x x xxxxx x zákona o zeměměřictví je tvorba, obnova a vydávání kartografických děl zeměměřickou činností.
Vyjádření ze dne 15. srpna 2012 č. j. 23723/2012-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxavení sloužící k zajištění procesů správy a údržby ÚAP a územních plánů.
Z popisu předmětu nevyplývá, že při jejím plnění budou prováděny zeměměřicxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xástroj pro tvorbu a údržbu ÚAP za takový informační systém rozhodně považovat nelze. Na tom nic nemění ani to, že při jeho vyhotovení a vedení budou využíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxému využívání.
Související ustanovení:
§ 2 - základní pojmy zákona o zeměměřictví, § 4 - zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, § 4a - obsah, sxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxace,
Literatura:
1. Atlas školství, internetový portál společnosti P. F. art, spol. s r. o., Brno - údaje o studijních oborxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx všeobecný a společenský rozvoj, a tím dále vymezil, které orgány - veřejné instituce využívají výsledky těchto činností, stanovil hranici mezi veřejxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxín nijak nedefinuje. Mezi zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu patří nejen činnosti, které jsou v působnosti státních orgánů podle jejich kompetenxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxchto činností, pokud jsou využívány státními orgány v rámci jejich vymezené působnosti, musí být úředně ověřeny fyzickou osobou se zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxkému spektru různorodých aplikací zeměměřických metod a přístrojů v praxi nemůže poskytnout jejich
taxativní
výčet. Proto jsou zeměměřické činnosxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxsti podnikajících osob při plnění příslušných ustanovení živnostenského zákona. Pro ostatní zeměměřické činnosti zajišťované podnikajícími osobxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx zákon neukládá.".
3.
Zákonem č. 186/2001 Sb. bylo s účinností od 1.7.2001 upraveno znění odstavce 1 písm. a) tak, že slova "základního bodového poxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".
4.
Zákonem č. 319/2004 Sb. bylo s účinností od 1.1.2005 do odstavce 1 vloženo nové písmeno "e) tvorba a vedení databáze" (tj. ZABAGED), dále v novx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxý odstavec 3 s poznámkou pod čarou č. 4a).
5.
Zákonem č. 380/2009 Sb. bylo s účinností od 14.11.2009 do odstavce 1 doplněno nové písmeno l) a za odstavxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxx, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
K odst. 1 písm. a)
6.
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxetého historického vývoje, který z důvodu technického významu, obecné využitelnosti a finanční náročnosti zajišťovaly vždy státní instituce. Nejex xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Přitom jejich obsahem jsou nejen technické aplikace činností, ale i správní řízení o umístění, přemístění či odstranění měřické značky nebo o uloženx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přemístění značky bodu nebo ve věci neoznámení změny nebo zjištěné závady v geodetických údajích bodu při porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Bodx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xolohové bodové pole vedené v rámci katastru nemovitostí je publikováno i prostřednictvím této databáze, do které je postupně doplňováno i podrobné výxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtí, umožňujícím obnovit katastrální operát novým mapováním nebo přepracováním nebo na podkladě pozemkových úprav (§ 40 katastrálního zákona). Veřexxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxv k nemovitostem apod. (§ 1 katastrálního zákona). Obnova nového souboru geodetických informací:
a)
novým mapováním je prováděna v případech, kdy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxkce z dokumentovaných podkladů platného stavu;
b)
přepracováním sleduje převod dosavadního zobrazení katastrální mapy na plastové fólii do elexxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxváleného návrhu pozemkových úprav.
Navazující ustanovení zákona o zeměměřictví upravují podmínky pro výkon těchto činností podnikající osobox x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací. Současně je stanoveno, že xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxt do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem (§ xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xouhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel (§ 48 odst. 2 katastrálního zákona).
9.
Při vytyčení hranic pozemků se v terénu vyznačuje polohx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxčení nemovitostí podle geo-metrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice je závazným údajem katastru podle § 51 katastrálního zákona. Právní posxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxěřickou činností ve veřejném zájmu. Navazující ustanovení zákona o zeměměřictví upravují podmínky pro výkon těchto činností podnikající osobou s žixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxečení armády České republiky, zejména digitálními modely území, digitálními výškopisnými daty, vojenskými topografickými mapami, vojenskými spexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxizován vědecko-technický rozvoj a mezinárodní spolupráce v oblasti geodeticko-geografického zabezpečení armád standardizovanými speciálními mxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx některé atributy a identifikátory exter-ních správců dat, geometrie rozvodnic toků a chráněných území apod., dále letecké měřické snímky k získávánx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxch úřadech, školách, poštovních úřadech, zdravotnických zařízeních apod. Zbylé atributy a geometrie zjišťuje správce databáze vlastním šetřením v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy.
K odst. 1 písm. f)
12.
Základní a tematická státní mapová díla jsou vytvářena, obnovována a vydávána podle zásad stanovených nař. vlády o gxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxová díla pro civilní veřejné potřeby jsou vydávána v grafické nebo digitální formě: Tematická státní mapová díla mají všeobecně využitelný tematický xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 1: 500 000 a Česká republika xx xxx xxx x xx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx xx x xxx xxx x xx x xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xapa ČR v měřítku 1: 50 000 a Základní vodohospodářská mapa ČR v měřítku 1: 50 000, které jsou zejména určeny k činnostem výkonu státní správy. Tematickými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxelační) sítě 1: 50 000. K lokalizaci mapových listů základních státních mapových děl jsou určeny příslušné přehledy v měřítku 1: 500 000, 1: 1 000 000 a 1: x xxx xxxx
xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsahu.
15.
Správci státních a tematických státních mapových děl ve veřejném zájmu jsou stanoveni opatřením předsedy Českého úřadu zeměměřického x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxho.
K odst. 1 písm. g)
16.
Ustanovení svým odkazem na stavební zákon vymezuje, že vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentací určených pro vxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stavební zákon však nevylučuje, aby ustanovení zákona o zeměměřictví se vztahovala na obdobné činnosti prováděné např. pro účely pozemkových úpravx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxí staveb a při jejich dokumentaci a provozu. Jedná se např. o mapové podklady pro zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentaxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xvidence územně plánovací činnosti. Výsledky zeměměřických činností v procesu projektové přípravy, jako geodetické a mapové podklady, projekty vytxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxl. o projekt. dokument. doprav. staveb. Zeměměřickými činnostmi při provádění staveb je realizováno jejich prostorové uspořádání v terénu v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxány výsledky provedení staveb podle vyhl. o dokumentaci staveb ve formě dokumentace skutečného provedení pozemních nebo podzemních staveb, které mxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxických činností ve výstavbě je uveden v § 13 zeměměřické vyhlášky.
18.
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, přitom vyžadují úřední ověření, jak stanovuje § 9 odst. 4 zákona o pozemkových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxé území části přírody a krajiny, památkové rezervace a památkové zóny, vodního zdroje nebo vodního díla, je zeměměřickým dokumentem záznam podrobnéhx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxé a geometrické určení není shodné s hranicí parcel v katastrální mapě.
19.
Ustanovení o vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentů pro výkon sxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxkou osobou se zvláštní odbornou způsobilostí upravenou následujícími ustanoveními zákona o zeměměřictví.
K odst. 1 písm. h)
20.
Výkonem zeměměxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxerstvem vnitra podle § 12 odst. 1 písm. j) kompetenčního zákona. V dohodě se správcem dokumentárního díla státní hranice vyměřování a zpracování výslexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xmen a objektů uvedených v tomto textu ustanovení zákona zajišťují ve veřejném zájmu orgány zeměměřictví a katastru pro tvorbu mapových děl a zeměpisnýxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxního mapového díla v měřítku 1: 10 000, české podoby jmen sídelních a nesídelních geografických objektů mimo území České republiky, včetně jmen mimozexxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen "Názvoslovná komise"), která je poradním orgánem tohoto úřadu a jejíž úkoly a organizačxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxnání s vedoucími příslušných ústředních orgánů státní správy, vědeckých a jiných institucí jmenuje předseda Českého úřadu zeměměřického a katastráxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x3.
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxého standardizovat, dosavadní alternativní jméno tohoto objektu, stručný popis geografického objektu a lokalizaci jména objektu v mapovém podkladxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxjádřit se k návrhu jména geografického objektu, dále jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo název a sídlo navrhovatele a jeho vlastnoručnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxd a pravidel spisovné češtiny, přičemž se odborně posuzuje věcná a jazyková správnost geografického jména s přihlédnutím k místně užívané podobě jménx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xmen sídelních a nesídelních geografických objektů mimo území ČR vychází ze jména geografických objektů stanoveného státem, na jehož území se objekt nxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxé české podoby (exonyma), se jejich užívání řídí doporučeními konferencí Organizace spojených národů pro standardizaci geografického názvosloví.
xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou publikovány na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Soubory standardizovaných geografických jmen české podxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx názvoslovné seznamy OSN - ČR".
26.
Standardizovaná jména geografických objektů jsou závazná pro jejich publikaci ve státních mapových dílech a v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxů zeměměřictví je zajišťováno ve veřejném zájmu příslušnými státními orgány pomocí technologických prostředků a metod, které umožňují jednak sběr, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxtomatizovaná forma informačního systému je nedílnou součástí informačního systému veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxmější xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xx prostřednictvím souboru geodetických informací vedeného na podkladě stanovených výsledků zeměměřických činností nebo obnoveného novým mapováníxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxtém zeměměřictví je samostatně provozován např. u Zeměměřického úřadu v tomto rozsahu:
a)
Databáze bodových polí, v níž jsou vedeny údaje o bodech gxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu publikovány body podrobného polohového bodového pole vedené v rámci Informačního systému katastru nemovitostí.
b)
ZABAGED s obsahem, správoux xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, obcí s pověřeným úřadem, obcí, správních obvodů pro hl. m. Prahu, městských částí pro hl. m. Prahu a některá statutární města) a hranic kataxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xx xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
e)
Ortofoto ČR, které obsahuje periodicky aktualizovanou datovou sadu barevných ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1: 5 000. Na orxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ortofota jsou barevně vyrovnaná, zdánlivě bezešvá (švy jsou vedeny po přirozených liniích). Součástí informačního systému jsou archivní černobílx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výškopisné datové sady o výškových poměrech terénního povrchu, včetně staveb a rostlinného pokryvu, které mají odlišné úrovně podrobnosti a přesnosxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxnní hrany,
ZABAGED - výškopis grid 10 x 10 m je digitální model reliéfu v podobě pravidelné mříže (10 x 10 m) a trojrozměrně vedených bodů, odvozený z vrstxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxkových bodů (1. generace), výšek bodů v pravidelné síti (4. generace) a výšek bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (5. generace).
g)
Archiválxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcké mapy a současná mapová xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžba Armády ČR.
30.
Uvedené informační systémy umožňují v tištěné formě nebo ve formě souborových dat poskytovat příslušné informace nejen u jejixx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xo KN", "Dálkový přístup k datům KN" a "Geoportál".
K odst. 1 písm. k)
31.
Dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností, využívaných jaxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxnkou uchování těchto výsledků po dobu jejich aktuálnosti nebo po určitou dobu, která je stanovena zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxů zeměměřických činností pro účely katastru nemovitostí je součástí katastrálního operátu, který tvoří výsledky šetření a měření pro obnovu souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxášky. Dokumentace výsledků zeměměřických činností dále zahrnuje zejména dokumentace o bodových polích, dokumentační fondy základních a tematickýxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxměměřických činností ve veřejném zájmu, které po uplynutí skartační doby podléhají archivaci ve znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisovx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxcializovaným archivem začleněným do Zeměměřického úřadu. Tento archiv disponuje zejména fondy geodetických základů a historických zobrazovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xakouského vojenského mapování z konce 19. století, poválečnými topografickými mapami v systému S-52. Součástí archivu jsou i současná státní mapová xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxnických map obcí vyplývá z několika právních předpisů. V § 27 odst. 2 stavební zákon stanovuje, že podkladem pro pořízení územně analytických podkladx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnoxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x6 zákona o zákl. registrech vymezuje pro zobrazování územních prvků základního registru územní identifikace také obsah digitální mapy veřejné spráxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x x xxxt. 2 obecního zřízení uloženo, aby pečovala o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránila též veřejný zájemx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xymezující jejich zeměměřickou působnost. Orgány Ministerstva obrany a jím zřízené právnické osoby využívají výsledky zeměměřických činností ve vexxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx který je nezbytný pro jejich působnost vymezenou příslušným právním předpisem. Ustanovení neomezuje využívání výsledků zeměměřických činností ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xpůsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nebo autorský zákon.
K odst. 2 písm. a)
36.
Zeměměřické a kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxména:
37.
Český úřad zeměměřický a katastrální vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí [§ 3 odst. 1 písm. e) zák. o zem. a katastr. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxistru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace [§ 3 odst. 1 písm. n) zák. o zem. a katastr. orgánech], přičexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
38.
Zeměměřický úřad vykonává státní správu geodetických základů, stanovených základních a tematických státních mapových děl a ZABAGED, vede dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xřitom využívá vybrané výsledky a činnosti podle odstavce 1 písm. a), e), f), h) až k).
39.
Katastrální úřady v rámci státní správy katastru nemovitoxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxsti podle odstavce 1 písm. a), b), c), g), i), j) a k). K vyhotovení výsledků zeměměřických činností podle písm. b), c) a g) (dokumentace skutečného provexxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle živnostenského zákona a ověření fyzickou osobou se zvláštní odbornou způsobilostí podle zákona o zeměměřictví, že výsledek činností svými náxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejném zájmu podle odstavce 1 písm. d) plní Geografická služba Armády ČR, která je součástí ministerstva obrany, jejíž výkonnou složkou je Vojenský xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xpravované orgány zeměměřictví a katastru.
K odst. 2 písm. c)
41.
Orgány státní správy využívají ve své působnosti podklady a dokumenty podle odstxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se zvláštní odbornou způsobilostí podle zákona o zeměměřictví, že výsledek činností svými náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Všexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxí samosprávy, které pasivně vyžívají tyto výsledky v administrativních činnostech státní správy nebo je aktivně využívají v odvětvových informačníxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh, je RÚIAN. Obsahem tohoto základního registru jsou popisné a lokalizační údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách (čísla popisná a čxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxu správu a jejich jednotnou formu a sestavení adres z prvků vedených v RÚIAN upravuje § 6 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 359/20xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxých osobách, které jsou vedeny v registru obyvatel a registru osob. Údaje o vlastnících jsou nadále pouze obsahem informačního systému katastru nemovxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve veřejném zájmu orgány územní samosprávy je tvorba a vedení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xapových děl, geografických názvosloví a ortofotografických zobrazení území zeměměřické a katastrální orgány předávají podle směrnice Evropského xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxe o životním prostředí, a zákona o zeměměřictví byl vytvořen právní rámec vzniku národního geoportálu INSPIRE státní správy zeměměřictví a katastru, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
44.
Český úřad zeměměřický a katastrální spravuje v infrastruktuře INSPIRE tyto služby a datové sady témat:
-
Služba transformace souřadnic, ktexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x-JTSK/05) a Evropského terestrického systému 1989 (ETRS89), včetně transformace výšek mezi systémy ETRS89 (GRS80) a Výškovým systémem baltským - po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxémy a Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí, pro které není vytvořena samostatná datová sada, neboť prostorová data jsou již vyjádřena v souřadnicoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou popsány ve společném registru souřadnicových systémů.
-
Zeměpisná jména - základem této sady je databáze geografických jmen České republikx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxemní správní jednotky - obsahuje územní správní jednotky (stát, kraj, okres obec) a statistické jednotky NUTS-1 a NUTS-3, zdrojem dat je Registr územnx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxá část, ulice, pošta a geometrii určující definiční bod adresního místa), základem těchto datových sad jsou data vedená v registru RÚIAN.
-
Budovy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
Parcely - obsahuje definiční body a hranice katastrálních parcel a katastrálních území, data vycházejí z obsahu digitální katastrální mapy ISKN.
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xABAGED.
-
Vodstvo - obsahuje vodstvo, včetně všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, zdrojem dat je ZABAGED.
-
Chráněná úzxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx
x
Krajinné pokrytí - obsahuje fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxojem dat je digitální model reliéfu České republiky 4. generace.
-
Ortofotografické zobrazení obsahuje obrazová data pořízená satelitními nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxškopisu.
K odst. 4
45.
Ustanovení odráží povinnost použít pro výkon zeměměřických činností ve veřejném zájmu měřidel, která splňují požadavxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti.
46.
Výzkumný ústav geodetický, txxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kalibrační laboratoře č. 2292 pro kalibraci měřidel v oboru délka a úhel, jmenovitě pro: elektronické, laserové a ultrazvukové dálkoměry, totální stxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxe autorizovaného metrologického střediska a provádí ověření stanovených měřidel v oboru délka - měřických pásem schváleného typu.
47.
V působnoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxměřických činností prováděný jeho organizačními složkami.
48.
V odborné praxi je požadavek na měřidla aplikován např. na využívání výsledků zemxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxěměřictví, § 4a - obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze, § 5 - zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu, § 6 - poskytování výsledků zeměměřxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxití a rozšiřování dat databáze
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
1.
Zákonem č. 319/2004 Sb. byl s účinností od 1.1.2005 vložen nový § xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xod čarou 4c) až 4g).
K odst. 1
2.
Ustanovení definuje databázi (ZABAGED) a osm tematických kategorií, jmenovitě: sídelní, hospodářské a kulturní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxé body, do kterých je začleněno 108 základních typů geo-grafických objektů. Podrobný seznam geografických objektů a jejich atributů vedených databáxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxx108/2014-13600. Struktura databáze je podrobněji vymezena v bodu 8 přílohy zeměměřické vyhlášky takto:
1. Sídelní, hospodářské a kulturní objekty
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I
I Poř. č. I Kód typu   I Typ objektu v    I Geometrické určení I Název    I Předmět atributu   I Hodnoty atributu                I
I typu  I objektu    x xxxxxxxx xxxxxxx   x    xxxxxxx    x xxxxxxxx xx x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x        x           x           x       x           x xxx x xxxxx                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I---------------------------------xxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx     x xxxxxxx xxxxxx x   x  xxxxxxxx xxxxxx  x       x           x   x                     x
x     x xxxxxxx    x xxxxxxx       x    xxxxxxxx    x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 1.02  I AL01x     x xxxxxx xxxxxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx    x xxxxx xxxxxx     x   x xxxxxxx                 x
x     x        x xxxx xxxx xxxxx   x     xxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxx   x xxxx xxxxxx     x   x xxxxx xxxxxxxx xxuhů budovy viz ***)   I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx     x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x     xxx     x xxxxx    x xxxxx xxxxxxxxx   x   x xxxxxxx                 x
x     x        x xxxxxxx xxxxxitá   I           I       I stavby        I   I                     I
I     I        I stavba ostatní    I           I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I PODTxxxx  x xxxxxx xxxxxxxxxx  x xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx        x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxvitá nástavba na budově       I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 091 I Rozhledna                I
I     I        I           I           I       I           I-----I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 301 I rozhledna + vysílač           I
I---------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I 1.04  I AA010     I Ústí šachty, štoly  I     bod     I JMENO    I jméno šachty, štoly I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxx   x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx         x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I
I     I        I           I           I       I           I 027 I šachta, štola mimo provoz        I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxxx  x xxxx xxxxxxxx    x x  x xxxx                   x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x cihlářská surovina            I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxx                  x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxx                  x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I     I        I           I           I       I           I 27 I Rudy                   I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I -1 I nezadáno/neznámo             I
I---------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I 1.05  I AA040     I Těžní věž      I     bod     I JMENO    I jméno těžní věže   I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxx   x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxx x xxxxxxx           x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I     I        I           I           I       I           I 027 I těžní věž mimo provoz          I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I-----------------------------------xxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxxx  x xxxx xxxxxxxx    x x  x xxxx                   x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxx                  x
x     x        x           x           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 16 I kámen                  I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           x       x           x xx x xxxxx                  x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxx                   x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I     I        I           I           I       I           I 30 I ropa                   I
I     I        I           I           I       I           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxx xxxx                x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     I        I           I           I       I           I -1 I nezadáno/neznámo             I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x  xxxxxxxx xxxxxx  x xxxxx    x xxxxx xxxxx xxžby,  I   I NULL**)                 I
I     I        I           I    (plocha)    I       I lomu         I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        x           x           x xxxxxxxxx  x xxxx xxxxxxxx    x x  x xxxx                   x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx            x
x     x        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 16 I kámen                  I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        x           x           x       x           x xx x xxxxx                  x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx       x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 28 I rašelina                 I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 36 I štěrkopísxx               x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx            x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I     I        I           I           I       I           I 38 I vápenec, dolomit             I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        x           x           x       x           x xx x xxxxxxx xxxxxx              x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxxxxxxxxxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I-----------------------------------xxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx   x  xxxxxxxx xxxxxx  x xxxxx    x xxxxx xxxxxxx    x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x    xxxxxxxx    x       x xxxxxxxxx      x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxx--I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I   I                     I
I     I        I           I           I       I           I-----I-------------------------------xxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----I------------------------------------------I
I 1.08  I AM040 (NF124) I Úložné místo     I  centroid plochy  I JMENO    I jméno úložného místa I   I NULLxxx                 x
x     x        x           x    xxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   x                     x
x     x        x           x           x xxxxxxxx  x xxx xxxxxxxx xxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxx xxxxxxx     x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I--------------------------------xxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx     x xxxxxx xxxxxxxx   x  xxxxxxxx xxxxx  x xxxxx    x xxxxx xxxxxx     x   x xxxxxxx                 x
x     x        x xxxxxxxxx      x           x       x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxx------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I PODTYPOB  I podtyp stavebního  I K  I kůlna                  I
I     I        I           I           I       I objexxx       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x x  x xxxxxxxx xxxxxxxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 1.10  I AF010     I Továrxx xxxxx    x     xxx     x xxxxx    x xxxxx xxxxxxxxx   x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxx        x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
x xxxx  x xxxxx     x xxxxxxxxxxxx xxx   x    xxxxx     x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----I------------------------------------------I
I 1.12  I AF030     I Chladící věž     I  obvodová linie  I       I           I   I                     I
I---------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I 1.13  I AM070     I Válcová nádrž,    I obvodová linie nebo I JMENO    I jméno nádrže,    I   I NULL**)                 I
I     I        I zásobník       I     bod     I       I zásobníku      I   I                     I
I---------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I 1.14  I AM020     I Silo         I obvodová linie nebo I       I           I   I                     I
I     I        I           I     bod     I       I           I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx     x xxxxxxx xxxxxx    x     xxd     I JMENO    I jméno vodojemu    I   I NULL**)                 I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx       x  xxxxxxxx xxxxxx  x xxxxx    x xxxxx xxxxxxx    x   x xxxx**)                 I
I     I        I           I    (plocha)    I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I STAVOB   I stav užívání obxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxx            x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx           x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxx-I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I PODTYPOB  I podtyp stavebního  I O  I skládka odpadu              I
I     I        I           I           I       I oxxxxxx       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x x  x xxxxxxx xxxxxxxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 1.17  I AJ050     I Větxxx xxxx     x     xxx     x xxxxx    x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x   x xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 1.18  I AJ051     I Větrný motor     I     bod     I       I           I   I                     I
I---------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
x xxxx  x xxxxx     x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x  xxxxxxxx xxxxx  x xxxxx    x xxxxx xxxxxxxxxx   x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx      x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 1xxx  x xxxxx     x xxxxxxx xxxxxxx   x     xxx     x xxxxx    x xxxxx xxxxxxx    x   x xxxxxxx                 x
x     x        x xxxxxxxx       x           x       x xxxxxxxx xxxxxxxx  x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 1.21  I Axxxx     x xxxxx xxxxx     x     xxx     x xxxxx    x xxxxx xxxxxx xxxxxx x   x xxxxxxx                 x
x     x        x xxxxxxxxxx xxxxxxx  x           x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 1.22  I AH010     I Hradbax xxxx xxxxxx x    xxxxx     x xxxxx    x xxxxx xxxxxxx xxxxx x   x xxxxxxx                 x
x     x        x xxxxxxxx       x           x       x xxxxxx xxxxxxxx   x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 1.23  I AL260     I Zeď         x    xxxxx     x xxxxx    x xxxxx xxx      x   x xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-----I------------------------------------------I
I 1.24  I AL030 (NF126) I Hřbitov       I  centroid plochy  I JMENO    I jméno hřbitova    I   I NULxxxx                 x
x     x        x           x    xxxxxxxx    x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----I------------------------------------------I
I 1.25  I AK150     I Lyžařský můstek   I    linie     I       I           I   I                     I
I---------I---------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xL000 (NF127) I Areál účelové    I  centroid plochy  I JMENO    I jméno areálu     I   I NULL**)                 I
I     I        I zástavby       I    (plocha)    I       I           I   I                     I
I---------I---------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x TYPZAST   I typ účelové zástavby I 101 I hlubinná těžba              I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 102 I strojírenský průmxxx           x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx             x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
I     I        I           I           I       I           I 104 I textilní, oděvní a kožedělný       I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx---I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 107 I dřevozpracující a papírenský průmxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 108 I polygrafický průmysl           I
I---------I---------------I----------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx             x
xxxx------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 111 I chov hospodářských zvířxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 112 I zemědělský areál ostatní         I
I---------I---------------I----------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxí plodin       I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 202 I areál zámku               I
I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 204 I hvězdárna                I
I---------I---------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x kostel                  I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 207 I kulturní objekt ostatní         I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I
I     I        I           I           I       I           I 208 I muzeum                  I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxx xxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        x           x           x       x           x xxx x xxxxx                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 211 I výstaviště                I
I---------I---------------I----------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxI---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxx xxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 214 I botanická zahrada            I
I---------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
I     I        I           I           I       I           I 301 I sportovní areál             I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxx xxxxx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 303 I stadión                 I
I---------I---------------I----------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxxx xxeál, parkur         I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 306 I golfový areál              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 307 I střelnice                I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxx xxx xxx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I--------------------------------xxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxxxx                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 310 I camping                 I
I---------I---------------I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxště                  I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxx xxxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 313 I rekreační zástavba            I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I
I     I        I           I           I       I           I 314 I kynologické cvičiště           I
I---------I---------------I----------------------I----------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxx xxxxxx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 402 I přístav                 I
I---------I---------------I----------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxx                   x
xxxxxxx---I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 405 I úpravna vody               I
I---------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I     I        I           I           I       I           I 406 I čistírna odpadních vod          I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxx xxxxx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 409 I čerpací stanice pohonných hmot      I
I---------I---------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I     I        I           I           I       I           I 410 I meteorologická stanice          I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 412 I nemxxxxxx                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 413 I další zdravotní a sociální zařízení   I
I---------I---------------I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 415 I kasárny a vojenské objekty        I
I---------I---------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xkupinové garáže             I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx     x xxxxxxxxx xxxxx   x    xxxxx     x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 1.31  I AL016     I Dexxxxxxx xxx    x     xxx     x xxxxxxxx  x xxxxxxxxxxxxx    x   x                     x
x     x        x xxxxxxxxx xxxxx   x           x       x xxxxxxxxx xxxx x   x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxx        x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 1.32  I xxxxx     x xxxxx        x     xxx     x xxxxx    x xxxxx xxxxxx     x   x xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I----------------------I-----I------------------------------------------I
 
2. Komunikace
 
I---------I---------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx x  xxx typu  I Typ objektu v    I Geometrické určení I  Název  I Předmět atributu   I Výčet hodnot atributu             I
I typu  I  objektu  I katalogu objektů   I    objektu    I atributu *) I           I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x        x           x           x       x           x xxx x xxxxx                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 2.01  I   AP001   I Silnice, dálnice   I    xxxxx x    x  xxxxx  x xxxxx xxxxxxxx    x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
x     x        x           x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I
I     I        I           I           I CISLO-USEKU I číslo úseku     I   I                     I
I     I        I           I           I       I komunikace dle    I   I                     I
I     I        I           I           I       I správce       I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x  xxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxx xxxxxxx     x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I     I        I           I           I TYPSILNICE I třída silnice    I D  I dálnice                 I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I R  I rychlostxx xxxxxxxxxx          x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxxxx xx xxxxx             x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I
I     I        I           I           I       I           I S2 I silnice 2. třídy             I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I S3 I silnice 3. třídy             I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I
I 2.02  I   AP002   I Ulice        I    linie -    I  NAZEV  I název ulice     I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x   xxx xxxxx    x xxxxxxxx  x xxxxxxxxxxxxx    x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxx xxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxého      I   I                     I
I     I        I           I           I       I prostranství) podle I   I                     I
I     I        I           I           I       I RÚIAN        I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I---------------------------------xxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxx  x xxx xxxxx      x xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx          x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxx nesjízdná v sídle         I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx         x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx        x
xxxxxxxxx-I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxx        x xxxxx x xxx xxxxx  x  xxxxx  x xxxxx xxxxx     x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI------------------------------------------I
I     I        I           I           I TYPCESTY  I typ cesty      I 025 I cesta neudržovaná            I
I---------I---------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxx xxxxxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I----------------------I----------------------I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 099 I cesta parkovx x xxxxxxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------I
I 2.04  I   AP003   I Pěšina        I linie - osa pěšiny I  JMENO  I jméno pěšiny     I   I NULL**)                 I
I---------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I 2.05  I   AP020   I Křižovatka      I     bod     I CISLOUZLU I kód uzlového bodu  I   I                     I
I     I        I mimoúrovňová     I           I       I dle správce     I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x  xxxx   x xxxxxxxx xxxxxxx x  x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx xxxxxx xxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxvce       I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I SILNICE1  I označení komunikacx x   x                     x
x     x        x           x           x       x x xxx xxxxxxx    x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxx  I označení komunikace I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I 2 dle správce    I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x     xxx     x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxx xxxxxxx     x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I------------------------------------------I
I     I        I           I           I  EXIT   I označení výjezdu z  I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I dálnice (EXIT)dle  I   I                     I
I     I        I           I           I       I správce       I   I                     I
I     I        I           I           I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x   x                     x
x     x        x           x           x       x x xle správce    I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I SILNICE2  I označení komxxxxxxx x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x x xxx xxxxxxx    x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----I------------------------------------------I
I 2.07  I   AP004   I Uzlový bod silniční I     bod     I CISLOUZLU I kód uzlového bodu  I   x                     x
x     x        x xxxx         x           x       x xxx xxxxxxx     x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxx1  I označení komunikace I   I                     I
I     I        I           I           I       I 1 dle správce    I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I-------------------------------------xxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x x xxx xxxxxxx    x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 2.08  I   AQ040   I Most         I    linie     I  JMENO  I xxxxx xxxxx     x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxxx x xxslo stavebního   I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I objektu xx xxxxxxxx x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx xxx xxxxxxx x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I  SILNICE  I označení silnice   I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I nebo dálnice dle   x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I KOD_ZELEZ I označení traťového a I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I definičního úseku  I   I                     I
I     I        I           I           I       I želexxxxx xxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-----I------------------------------------------I
I 2.09  I   AQ043   I Lávka        I  linie nebo bod  I  JMENO  I jméno lávky     I   I NULL**)                 I
I---------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I 2.10  I   AQ041   I Podjezd       I  linie nebo bod  I IDENT_OBJ I číslo stavebního   I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I objektu na silnici, I   I                     I
I     I        I           I           I       I dálnici dle xxxxxxx x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I
I     I        I           I           I  SILNICE  I označení silnice   I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I nebo dálnice dle   I   I                     I
I     I        I           I           I       I správce       I   I                     I
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I
I 2.11  I   AQ042   I Železniční přejezd  I  linie nebo bod  I  SILNICE  I označení silnice,  I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I dálnice dle správce I   I                     I
I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I
I     I        I           I           I IDENT_OBJ I číslo stavebního   I   I NULL**)                 I
I     I        I           x           x       x xxxxxxx xx xxxxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxx xxxxxxx     x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I KOD_ZELEZ1 I označení traťového a I   I                     I
I     I        I           I           I       I definičního úxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx xxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I KOD_ZELEZ2 I označení 2.     I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I traťového a     I   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxx xxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx xxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I KOD_ZELEZ3 I označení 3.     I   I NULL*xx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx x     x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxx xxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx xxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I KOD_ZELExx x xxxxxxxx xx     x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx x     x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxx xxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx xxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------xxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx     x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx x     x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxx xxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxx xxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
xxxxxxxxxxx---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x  xxxxxx  x xxx xxxxxxxxxxx   x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxxx     x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
x     x        x           x           x xxxxxxxx  x xxxxx xxxxxxxxxxxx  x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 2.12  I   AQ065   I Propustek      I  linie nexx xxx  x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I
I 2.13  I   AQ080   I Přívoz        I    linie     I  JMENO  I jméno přívozu    I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x  xxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I IDENT_OBJ I číslo stavebního   I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I objektu na silxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxx xxxxxxx     x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxTOKU I jméno vodního toku  I   I                     I
I     I        I           I           I       I (nebo xxxxx xxxxxxx x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I------------------------------------------I
I 2.14  I   AQ130   I Tunel        I    linie     I  JMENO  I jméno tunelu     I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I-------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x  xxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxxxx   x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxx xxxxxxx xxx   x   x                     x
x     x        x           x           x       x xprávce       I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I IDENT_OBJ I číslo stavebníxx   x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx xx xxxxxxxx x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx xxx xxxxxxx x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I
I     I        I           I           I KOD_ZELEZ I označení traťového a I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I definičního úseku  I   I                     I
I     I        I           I           I       I železnice dle    I   I                     I
I     I        I           I           I       I správcx       x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I
I 2.15  I AQ135 (NF128) I Parkoviště,     I  centroid plochy  I       I           I   I                     I
I     I        I odpočívka      I    (plocha)    I       I           I   I                     I
I---------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I 2.17  I   AN010   I Železniční trať   I    linie -    I  JMENO  I jméno železniční   I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I trati        I   I                     I
I     I        I           I   osa trati    I-------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxx xxxxx  x   x                     x
x     x        x           I           I       I železnice dle    I   I                     I
I     I        I           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I------------------------------------------I
I     I        I           I           I TYPROZCH  I rozchod kolejí    I 005 I rozchod kolejí normální         I
I---------I---------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxodný       I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxx  x xxx xxxxx xxx    x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------------------I       I správce       I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 004 I neelektrizovaná trať           I
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I
I     I        I           I           I VLASTNIK  I vlastník železnice  I 005 I státní železnice             I
I---------I---------------I----------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxx       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I----------------------I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 999 I Neurčeno                 I
I---------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I     I        I           I           I POCET-KOLEJ I počet kolejí     I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxxxxx xxxxxx  x    xxxxx x    x  xxxxx  x xxxxx xxlezniční   I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I vlečky        I   I                     I
I     I        I           I   osa vlečky   I-------------I----------------------I-----I--------------------------------------xxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxx xxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxx xxx xxxxxxx  x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------x
x     x        x           x           x xxxxxxxx  x xxxxxxx xxxxxx    x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I     I        I           I           I       I           I 004 I rozchod kolejí úzkorozchodný       I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxx  x xxx xxxxx xxx    x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxa           I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I       I správce       I-----I--------------------------------------xxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I POCET-KOLEJ I počet kolejí     I   I                     I
I---------I---------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I 2.19  I AN060 (NF129) I Kolejiště      I  centroid plochy  I       I           I   I                     I
I     I        I           I    (plocha)    I       I           I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxxxxx xxxxxxx, I     bod     I  ZST_K  I kód dopravního místa I   I                     I
I     I        I zastávka       I           I       I dle správce     I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x  xxxxx  x xxxxx xxxxxxxxxx   x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxx xxx xxxxxxx  x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I   TYP   I typ dopravníhx xxxxx x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxx xxxxxxx     x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----I------------------------------------------I
I 2.21  I   AQ127   I Stanice metra    I     bod     I STMETRO_K I kód stanice z    I   I                     I
I     I        I           I           I       I aktuálního xxxxxxxxx x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxx xxxxx     x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x   x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxx xxxxx     x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 2.22  I   AQ010   I Lanová dráxxx    x    xxxxx x    x xxxxxxxx  x xxxxxx xxxxx     x x  x xxxxxx xxxxxx xxxxx           x
x     x        x xxxxxxxx xxxx    x           x       x xxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I     I        I           I osa lanové dráhy,  I       I           I L  I lyžařský vlek              I
I     I        I           I  lyžařského vleku  I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I PL I pozemní lxxxxx xxxxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I
I 2.23  I   AQ020   I Stožár lanové dráhy I     bod     I       I           I   I                     I
I---------I---------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxajová dráha   I    linie -    I       I           I   I                     I
I     I        I           I           I       I           I   I                     I
I     I        I           I   osa dráhy    I       I           I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx       x  xxxxxxxx xxxxxx  x  xxxxx  x xázev letiště z   I   I                     I
I     I        I           I    (plocha)    I       I oficiálního seznamu I   I                     I
I     I        I           I           I       I letišť podle správce I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxx  x xxx xxxxxxx xxxx x  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x   x                     x
xx--------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x  xxxxxx  x xxx xxxxxxx xxx   x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x   xxx   x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x   x                     x
x     x        x           x           I       I vztažného bodu    I   I                     I
I     I        I           I           I       I letiště       I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x  xxxxxxxx xxxxx  x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxx------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxx xxxxxxxx xxxxx  x    xxxxx x    x xxxxxxxx  x xxx xxxxxxx xxxx x  x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x   x                     x
x     x        x           x   xxx xxxxx    x       x xxxxxx xodle správce I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I OZNAC-DRAHY I název/xxxxxx     x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxx xxxxx    x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
I     I        I           I           I TYPDRAHY  I typ letištní dráhy  I PV I přistávací a vzletová          I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I PO I pojížděxx                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I
I 2.28  I   AN012   I Metro        I    linie -    I TYPUSKOM  I podtyp úseku     I P  I podzemní úsek metra           I
I     I        I           I           I       I komunikace      I-----I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x   xxx xxxxx    x       x           x x  x xxxxxxxx xxxx xxxxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 2.30  I   BH070   I Brod         I    linie     I  Jxxxx  x xxxxx xxxxx     x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x  xxxxxxx  I označení silnice,  I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       x xxxxxxx xxx xxxxxxx x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I IDENT_OBJ I číslo stavebního   I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I objektu na silnici  I   I                     I
I     I        I           I           I       I dle sxxxxxx     x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx toku  I   I NULL**)                 I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x    xxxxx x    x  xxxxx  x xxxxx xxxxxxx    x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x           x   x                     x
x     x        x           x     xxx     x       I           I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxx xx xxxxxxxx x    xxxxx x    x  xxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxx xxxxxxx     x   x                     x
x     I        I           I   osa silnice   I       I           I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx   x  xxxxxxxx xxxxxx  x  xxxxx  x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x   x                     x
x     x        I stanice, zastávky  I    (plocha)    I       I dle správce     I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I---------------------------------------xxxx
x     x        x           x           x  xxxxx  x xxxxx xxxxxxxxxx   x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxx xxx xxxxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I
I     I        I           I           I   TYP   I typ dopravního místa I   I                     I
I     I        I           I           I       I dle správce     I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxxx       x     xxx     x  xxxEV  I název heliportu   I   I                     I
I     I        x           x           x       x xxxxx xxxxxxx    x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-----I------------------------------------------I
 
3. Rozvodné sítě a produktovody
I---------I---------------I----------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx x  xxx xxxx  x xxx objektu v    I Geometrické určení I Název    I Předmět atributu   I Výčet hodnot atributu             I
I typu  I  objektu  I katalogu objektů   I    objektu    I atributu *) I           I-----I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x        x           x           x       x           x xxx x xxxxx                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 3.01  I AD010 (NF131) I Elektrárna      I  centroxx xxxxxx  x xxxxx    x xxxxx xxxxxxxxxx   x   x xxxxxxx                 x
x     x  xxxxxxxx  x           x    xxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I
I     I        I           I           I PODTYPEL  I typ elektrárnydle  I   I                     I
I     I        I           I    (bod)     I       I správce       I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxx   x xxxxxxxxxxxxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxx xxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I--------------------------------------xxxxx
x xxxx  x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx      x  xxxxxxxx xxxxxx  x       x           x   x                     x
x     x        x xxxxxxxxxxxxx    x    xxxxxxxx    x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 3.03  I   AT030   I Elxxxxxxxx xxxxxx  x    xxxxx     x xxxxx    x xxxxxxxx xxxxxx   x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I     I        I           I           I NAPETI   I nejvyšší napětí v kV I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x     xxx     x       x           x   x                     x
x     x        x xxxxxx        x           x       x           x   x                     x
xxxx------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x    xxxxx     x xxxxxxx   x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx                  x
x     x        x xxxxxxx xxxxxxx   x           x       x xxxxxxxxx      x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I---------------------------------xxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxxxx xxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I OS I ostatní nerozlišené           I
I---------I---------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       I           I PL I Plyn                   I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I RO I Ropa                   I
I---------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I     I        I           I           I       I           I TE I Teplo                  I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I NAZEV    I označení vedení   I   I xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxxxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 3.06  I AQ116 (NF133) I Přečerpávací stanice I  centroid plocxx  x       x           x   x                     x
x     x        x xxxxxxxxxxxx     x    xxxxxxxx    x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I-----I------------------------------------------I
 
4. Vodstvo
I---------I---------------I----------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx x  xxx xxxx  x xxx xxjektu v    I Geometrické určení I Název    x xxxxxxx xxxxxxxx   x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx             x
x xxxx  x  xxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxxxx   x    xxxxxxx    x xxxxxxxx xx x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I obj.  I        I           I           I       I           I Kód I Popis                  I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x     xxx     x xxxxx    x xxxxx xxxxxx     x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           x-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I KOD     I označení pramenu   I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I nexx xxxx      x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxx  x xxx xxxxxx      x xx x xramen                  I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I LZ I lázeňské zřídlo             I
I     I        I           I           I       I           I-----I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxx                  x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxxxx xxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I--------------------------------xxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxx xxx      x    xxxxx x    x xxxxx    x xxxxx xxxxxxx xxxx  x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I
I     I        I           I    osa toku    I USEK_ID   I jednoznačný     I   I                     I
I     I        I           I           I       I identifikátor úseku I   I                     I
I     I        I           I           I       I vodního toku     I   I                     I
I     I        I           I           I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxxx  x xxx xxxxxx xxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
x     x        x           x           I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        x           x           x xxxxxxxx  x xxxxxxxxx xxxxxxx  x xxx x xxxxx xxxxx xxx             x
x     x        x           x           x       x xxxx         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxx xxdní tok            I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I TYPTOKU   I typ vodního toku   I 00x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx           x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xxx x xxxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 099 I povrchový splavný            I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxx    x xxxxxxxxxxxxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx xxxx xxx   x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I----------------------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 4.03  I   BH142   I Rozvxxxxxx      x    xxxxx     x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxx xxx xxxxxxx  x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I
I     I        I           I           I KODPOVODI2 I kód přilehlého    I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I povodí dle správce  I   I                     I
I---------I---------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  I   BB005   I Přístaviště     I     bod     I JMENO    I jméno přístaviště  I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I--------------------------------xxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxxx  x xxxxx xxxxxxx xxxx  x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 4.06  I   BH180   I Vodopád       I  linie nebo bod  I JMENO    I jméno vodopádu    x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxxx  x xxxxx xxxxxxx xxxx  x   x xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----I------------------------------------------I
I 4.07  I   BI020   I Přehradní hráz, jez I    linie -    I JMENO    I jméno hráze, jexx  x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x  xxx xxxxxx xxxx  x xxxxxxxKU  I jméno vodního toku  I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I TYPxxx   x xxxxxx xxxxxxx    x x  x xxxxxxxxx xxxx              x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x x  x xxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I-------------------------------------xxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxxx xxxxxx   x    xxxxx x    x xxxxx    x xxxxx xxxxxxxx    x   x                     x
x     x        x           x           x       x xxxxxx        x   x                     x
x     x        x           x   xxx xxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I NAZEVTOKU  I jméno vodního toku  I   I                     I
I---------I---------------I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxvadukt, shybka   I    linie     I JMENO    I jméno akvaduktu,   I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I shybky        I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I-----I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxx   x xxxxxx xxxxxxx    x x  x xxxxxxxx                 x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           I S  I shybka                  I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx     x  xxxxxxxx xxxxxx  x xxxxx    x xxxxx xxxxx xxxxxx  x   x xxxxxxx                 x
x     x        x           x    xxxxxha)    I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I STOJVODA  I stojatá voda     I A  I ano                   I
I     I        I           I           I       I           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x x  x xx                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-------------I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 4.11  I   BH000   I Břehová čára     I  obvodová lixxx  x       x           x   x                     x
x     x        x           x xxxxxxx xxxx xxxx  x       x           x   x                     x
x     x        x           x    xxxxxx    x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------------------I-----I------------------------------------------I
I 4.12  I   BH095   I Bažina, močál    I  obvodová linie  I JMENO    I jméno xxxxxxx xxxxxx x   x xxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-----I------------------------------------------I
 
5. Územní jednotky včetně chráněných území
I---------I---------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx. č. I  Kód typu  I Typ objektu v    I Geometrické určení I  Název  I Předmět atributu   I Výčet hodnot atributu              I
I typu  I  objektu  I katalogu objektů   I    objektu    I atribuxx xx x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x        x           x           x       x           x xxx x xxxxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-------------I----------------------I------I-------------------------------------------I
I 5.01  I   FA000   I Hranixx xxxxxxx   x    xxxxx     x  xxxxxxx  x xxx xxxxxxxx xxx xxx x   x xxxxxxx                  x
x     x        x xxxxxxxx x      x           x       x xxxxxxx       x   x                      x
x     x        x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I------I-------------------------------------------I
I     I        I           I           I  KODUTJ2  I kód přilehlé UTJ dle I   I NULL**)                  I
I     I        I           I           I       I správce       I   I                      I
I     I        I           I           I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x  xxxxxx  x xxx xxxxxxxxxx xx  x   x xxxxxxx                  x
x     x        x           x           x       x xxx xxrávce     I   I                      I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I------I-------------------------------------------I
I     I        I           I           I  KODKU2  I kód přilehlého KÚ  x   x xxxxxxx                  x
x     x        x           x           x       x xxx xxxxxxx     x   x                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I------I-------------------------------------------I
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxxxxx xxxxxxx  x    xxxxxx    x  xxxxx  x xxxxx xxxxxxxxxxxx  x   x                      x
x     x        x xxxxxxxx xxxxx    x           x       x xxxxxxx xxxxxxxxxx  x   x                      x
x     x        x           x           x       x xxxxx xxx xxxxxxx  x   x                      x
x     x        I           I           I-------------I----------------------I------I-------------------------------------------I
I     I        I           I           I  KODCHU  I kód maloplošného   I   I                      I
I     I        I           I           I       I zxxxxxx xxxxxxxxxx  x   x                      x
x     x        x           x           x       x xxxxx xxx xxxxxxx  x   x                      x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I     I        I           I           I KATEGCHU  I kategorie      I NPR I národní přírodní rezervace        I
I     I        I           I           I       I maloplošného zvláště I------I----------------------------------xxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx  x xxxxxxxx xxxxxxxxx            x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x NPP I národní přírodní památka         I
I     I        I           I           I       I           I------I-------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I PP  I přírodní památka             I
I---------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I 5.16  I   FA212   I Velkoplošné zvláště I    plocha    I  NAZEV  I název velkoplošného I   I                      I
I     I        I chráněné území    I           I       I zvláště chráněného  I   I                      I
I     I        I           I           I       I úzxxx        x   x                      x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x  xxxxxx  x xxx xxxxxxxxxxxxx  x   I                      I
I     I        I           I           I       I zvláště chráněného  I   I                      I
I     I        I           I           I       I území dle správce  I   I                      I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I------I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxxx  x xxxxxxxxx      x xx  x xxxxxxx xxxx               x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x xxxxxxx xxxxxxxxxx  x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx         x
x     x        x           x           x       x xzemí dle správce  I   I                      I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxxx xxxxxxxx  x    xxxxxx    x  xxxxx  x xxxxx xxxxxxxxxx   x   x                      x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxx xxx xprávce I   I                      I
I     I        I           I           I-------------I----------------------I------I-------------------------------------------I
I     I        I           I           I   ID   I kód dobývacího    I   I                      I
I     I        x           x           x       x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x   x                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------I-------------------------------------------I
I 5.18  I   FA230   I Chráněné ložiskové  I    plocha    I  NAZEV  I název chráněného   I   I                      I
I     I        I území        I           x       x xxxxxxxxxxx xxxxx  x   x                      x
x     x        x           x           x       x xxx xxxxxxx     x   x                      x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
I     I        I           I           I   ID   I kód chráněného    I   I                      I
I     I        I           I           I       I ložiskového území  I   I                      I
I     I        I           I           I       I dle správce     I   I                      I
I---------I---------------I----------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx-----I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx x  xxx xxxx  x xxx xxxxxxx x    x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx    x xxxxxxx xxxxxxxx   x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx              x
x xxxx  x  xxxxxxx  I katalogu objektů   I    objektu    I atributu *) I           I------I------------------------------------------I
I obj.  I        I           I           I       I           I Kód I Popis                  I
I---------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I 6.01  I   EX100   I Hranice užívání půdy I    linie -    I       I           I   I                     I
I     I        I           I           I       I           I   I                     I
I     I        I           I  hranice ploch   x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------I
I 6.02  I EA010 (NF101) I Orná půda a ostatní I  centroid plochy  I       I           I   I                     I
I     I        I dále nespecifikované I    (plocha)    I       I           I   I                     x
x     x        x xxxxxx        x           x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I------------------------------------------I
I 6.03  I EA055 (NF102) I Chmelnice      I  centroid plochy  I       I           I   I                     I
I     I        I           I    (plocha)    I       I           I   I                     I
I---------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I 6.04  I EA040 (NF103) I Ovocný sad, zahrada I  centroid plochy  I       I           I   I                     I
I     I        I           I    (plocha)    I       I           I   I                     I
I---------I---------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x EA050 (NF104) I Vinice        I  centroid plochy  I       I           I   I                     I
I     I        I           I    (plocha)    I       I           I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x  xxntroid plochy  I       I           I   I                     I
I     I        I           I    (plocha)    I       I           I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx x  xxxxxxxx xxxxxx  x       x           x   x                     x
x     x        x           x    xxlocha)    I       I           I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x     x  xxxxxxxx xxxxxx  x       x           x   x                     x
x     x        x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x    xxxxxxxx    x       x           x   x                     x
x---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x     x  xxxxxxxx xxxxxx  x       x           x   x                     x
x     x        x xxxxxxxxxxxx     x    xxxxxxxx    x       x           x   x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I
I 6.10  I EA060 (NF109) I Okrasná zahrada,   I  centroid plochy  I       I           I   I                     I
I     I        I park         I    (plocha)    I       I           I   I                     I
I---------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I 6.11  I   EC030   I Významný nebo    I     bod     I JMENO    I jméno stromu, lesíka I   I NULL**)                 I
I     I        I osamělý strom, lesík I           I-------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxx   x xxxx xxxxxxxx    x xx  x xxxxxxx xxxxx              x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I
I     I        I           I           I       I           I L  I osamělý lesík              I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxx xxxxxxxx   x    xxxxx     x xxxxxx   x xxxx xegetace    I S  I Stromořadí                I
I     I        I           I           I       I           I------I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I Z  I živý plot                I
I---------I---------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I 6.13  I   EC040   I Lesní průsek     I    linie     I       I           I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxxxxxx     x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx    x xxxxx xxxxxxxxxtě  I   I NULL**)                 I
I     I        I           I     bod     I       I           I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxx xxxxxxx   x    xxxxx x    x       x           x   x                     x
x     x        x xxxxxxx       x           x       x           x   x                     x
x     x        x           x  xxxxxxx xxxxx   x       x           I   I                     I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I----------------------I----------------------I
I Poř. č. I  Kód typu  I Typ objektu v    I Geometrické určení I Název    I Předmět atributu   I   Výčet xxxxxx   x
x xxxx  x  xxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxxxx   x    xxxxxxx    x xxxxxxxx xx x           x    xxxxxxxx    x
x xxxx  x        x           x           x       x           x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I----------------------I
I 7.01  I   DB000   I Hranice       I    linie     I KODGEOMJ1  I kód přilehlé     I           I
I     I        I geomorfologické   I           I       I geomorfologické   I           I
I     I        I jednotky       x           x       x xxxxxxxx       x           x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           x
x     x        x           x           x xxxxxxxxx  x xxx xxxxxxxx     x           x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxxxxxxxxx   x           x
x     x        x           x           x       x xxxxxxxx       x           x
xxxxx-----I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I----------------------I
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxxxxx      x    xxxxx     x xxxxx    x xxxxx xxxxxxxxxx x  x           x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------I----------------------I----------------------I
I 7.03  I   CA030   I Kótovaný bod     I     bod     I VYSKA    I nadmořská výška   I           I
I     I        I           I           I       x xxxxxxxxxx xxxx x  x           x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I----------------------I
I 7.04  I   CA031   I Výškový bod reliéfu I    bod (3D)    I       I ****)        I           I
I---------I---------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxxx xxx xxxxxxx x    xxx xxxx    x       x ****)        I           I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----------xxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxxx xxxxxx    x  xxxxxxxx xxxxx  x xxxxx    x xxxxx xxxxxxxx    x    xxxxxxx    x
x     x        x           x           x       x xxxxxx        x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I----------------------I-------------I----------------------I----------------------I
I 7.07  I   DB060   I Rokle, výmol     I    linie     I       x           x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I 7.08  I   DB210   I Sesuv půdy, suť   I  obvodová linie  I       I           I           I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxxx xx xxxxxxx   x     xxx     x xxxxx    x xxxxx xxxxxxx    x    xxxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxx------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I----------------------I
I 7.10  I   DB1xx   x xxxxxxx xxxxxxx   x     xxx     x xxxxx    x xxxxx xxxxxxxx    x    xxxxxxx    x
x     x        x xxxxxx xxxxxx xxx  x           x       x xxxxxx xxxx     x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I----------------------I-------------I----------------------I----------------------I
I 7.11  I   DB162   I Skupina balvanů   I  linie nebo bod  I Jxxxx    x xxxxx xxxxxxx    x    xxxxxxx    x
x     x        x           x           x       x xxxxxxx       x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I----------------------I
I 7.12  I   DB090   I Stupeň, sráz     I    linie     I       I           I           I
I---------I---------------I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxxx xxxxxxxxx    x    xxxxx     x       x           x           x
x     x        x xxxxxx        I           I       I           I           I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-------------xxxxxxxxxx
 
xx xxxxxxxxxx xxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I------------------------------------------------I
I Poř. č. I  Kód typu  I Typ objektu v    I Geometrické určení I Název    I  Předmět atributu  I Výčxx xxxxxx xxxxxxxx             x
x xxxx  x  xxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxxxx   x    xxxxxxx    x xxxxxxxx xx x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x        x           x           x       x           x xód I Popis                  I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxx xxxxxxxxxx    x     xxx     x xxxxx    x xxxxxxxx xxxx xxx  x   x                     x
x     x        x xxxxxxxx xxxx    x           xxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I VYSKA    I nadmořská výška v  I   I NULL**)                 I
I     I        I           I           I       I    metrech    I   I                     I
I     I        I           I           I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxx    x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxx x xxxxxxxnými souřadnicemi ETRS89  I
I     I        I           I           I       I     bodu     I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 20 I ostatní body PBP             I
I     I        I           I           I-------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxxxx   x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx           x
x     x        x           x           I       I     pole     I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           x       x           x xx x xxxxxxxxxx xxx              x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x       x           x xx x xxxxxxxxxx xxx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I----------------------I-------------I----------------------I-----I---------------------------------------xxxx
x xxxx  x   xxxxx   x xxx xxxxxxxxxx    x     xxx     x xxxxx    x xxxxxxxx xxxx xxxx x   x                     x
x     x        x xxxxxxxxx xxxxxxxx  x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------I
I     I        I pole         I           I VYSKA    I nadmořská výška v  I   I                     I
I     I        I           I           I       I    metrech    I   I                     I
I     I        I           I           I-------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x           x           x xxxxx    x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx    x
x     x        x           x           x       x     xxxx     x   x xivelační body a body ZGS)        I
I     I        I           I           I       I           I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I       I           I 30 I ostatní bod ZVBP             I
I---------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
I 8.03  I   ZC000   I Bod základního    I     bod     I NAZEV    I označení bodu ZTBP I   I                     I
I     I        I tíhového bodového  I           I-------------I----------------------I-----I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x        x xxxx         x           x xxxxx    x xxxxxxxxx xxxxx x  x   x                     x
x     x        x           x           x       x    xxxxxxx    x   x                     x
x     x        x           x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----I------------------------------------------I
I     I        I           I           I TYPGB    I podtyp geodetického I 41 I zvlášť významný bod ZTBP (absolutní   I
I     I        I           I           I       I     bodu     I   x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x  x
x     x        x           x           x       x           x   x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx   x
x     x        x           x           x       x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I     I        I           I           I       I           I 40 I ostatní bod ZTBP             I
I---------I---------------I----------------------I----------------------I-------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxximku tvoří pouze typy objektů 7.02 
  Vrstevnice, 7.04 Výškový bod reliéfu x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
 
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxůmysl; textilní, oděvní a kožedělný průmysl; průmysl skla, keramiky 
   a stavebních hmot; potravinářský průmysl; dřevozpracující a papírenský průmysxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
   xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
   xxxnice produktovodu; hvězdárna; kostel; klášter; kulturní objekt ostatní; muzeum; divadlo; škola; kaple; 
   synagoga; sportovní hala; krytý bazén; budxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
   xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxřízení; věznice; kasárny 
   a vojenské objekty; garážový dům; pošta; rozvodna, transformovna; správní a soudní budova; obchodní středisko 
   s potravinaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
 
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xeský úřad zeměměřický a katastrální zveřejňuje na svých internetových stránkách katalog, který obsahuje typy objektů a atributy objektů vedené v datxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxo rozvoj komunikace systému veřejné správy a dokumentaci vedení databáze.
4.
Plný obsah databáze je periodicky aktualizován v cyklu nejdéle 6 let xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxickým šetřením změn v terénu. Databáze je dále průběžně aktualizována záznamem podstatných změn obsahu databáze s využitím výstupů z informačních syxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxměměřický úřad, který je správním úřadem s celostátní působností se sídlem v Praze. Předmětem správy databáze je vedení geografických dat o geograficxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxovou složku tvoří vektorová data a popisovou složku údaje o atributech geografických objektů. Obsahem správy databáze je její vedení. Prvotním záklaxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcně využitelnými objekty, které výchozí mapový podklad neobsahoval, a aktualizace prostorové a popisné složky databáze. V současné době obsahem sprxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxvávání obsahu databáze v časové řadě, dále její aktualizace a integrace postupným doplňováním vazeb na vybrané objekty jiných informačních systémů vxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxství. Obsah databáze je postupně zdokonalován za účelem rozvoje územně orientovaných informačních systémů veřejné správy a prostorové určení geogrxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxím základní podstatu zeměměřických činností, proto databáze není jenom informačním systémem zeměměřictví, ale má právní postavení jako součást infxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxřejné správy. Předmětem správy databáze je vedení dat o geografických objektech vedené v elektronické podobě, jejichž prostorovou složku tvoří data xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxalizací s následným počítačovým zpracováním obsahu Základní mapy České republiky 1: 10 000 a doplňováním dalších všeobecně užitných objektů, které vxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxem zpřesnění údajů o poloze některých geografických objektů, rozvoj komunikace systému veřejné správy sloužící pro vedení databáze a dokumentace poxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxm Zeměměřického úřadu. Data se poskytují ve formě vektorových souborů polohopisu nebo výškopisu jako digitální model reliéfu v běžně užívaných a rozšxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, nebo prostřednictvím dálkového přístupu ke službám publikovaným v informačním systému zeměměřixxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx databáze pro vlastní potřebu, včetně jejich zveřejnění na intranetu a bez možnosti data rozšiřovat, nebo je smlouvou stanoveno, k jakým jiným účelům bxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxická data databáze jsou prezentována veřejně dostupnými prohlížecími službami, pokud tomu nebrání např. autorský zákon nebo zákon o ochraně utajovxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxu známku "Geografický podklad - ZABAGED(r) Zeměměřický úřad".
Formy poskytování, podmínky užití a rozšiřování dat databáze podrobněji vymezuje § 1xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxátních mapových děl v měřítku 1: 10 000 a menších, které vymezuje nař. vlády o geodet. refer. systémech, s využitím dat databáze jako podkladu pro tvorbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxmy určené pro potřeby zajištění obrany státu a krizová řízení, která vymezuje nař. xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxy pro vedení databáze (ZABAGED) jsou pro potřeby permanentní aktualizace databáze nahrazeny zákonnou povinností uplatňovanou ze strany Zeměměřickxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xrostorové identifikátory vodních toků, povodí a průběhu rozvodnic, jejichž evidence ve smyslu zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, dále jedná-li se o identifikátory zvláště chráněxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředí č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území a dobývacích prostorů, včetně jejich vymezenxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxlniční, dálniční, drážní a letištní síti ve vlastnictví státu, která vede např. v Silniční databance Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Správa železnxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxk CZ-NUTS, které jsou především určeny pro shromažďování, zpracování a harmonizaci regionálních statistik EU, sociálně-ekonomické analýzy regionx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx databáze využívána data základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, katastru nemovitostí, rejstříků škol provozovaných Ministxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxovení zákona stanoví, že Zeměměřickému úřadu pro potřebu vedení databáze bezplatně poskytuje Ministerstva životního prostředí, Ministerstvo doprxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxním úřadů, soudům a orgánům veřejné správy pro výkon jejich působnosti. Oboustranné bezplatné poskytování dat Zeměměřickým úřadem, příslušnými sprxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxladní pojmy zákona o zeměměřictví, § 4 - zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, § 6 - poskytování výsledků zeměměřických činností
Související xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxlnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
zákon č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území,
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalšícx xxxxxxx
xxxxxxxx Ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávánx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xeměměřické činnosti pro vlastní potřebu
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
K odst. 1
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxěměřickou činnost v souladu se svojí zřizovací nebo zakladatelskou listinou, přičemž tuto zeměměřickou činnost nelze objednat podle občanského zákxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxm nebo kdy zeměměřická činnost je nedílnou, ale nikoli základní součástí technologického postupu. Jedná se např. o právnické osoby se specializovanýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxích zařízení v dopravě, stavebnictví, energetice, vodním a lesním hospodářství nebo zemědělství.
2.
Za výkon zeměměřických činností pro vlastnx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxo podklady či dokumenty řeší vlastní záležitosti před orgány státní správy, přitom tato fyzická osoba je odborně způsobilá a bylo jí uděleno úřední oprxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxacemi ustanovení o výkonu zeměměřických činností pro vlastní potřebu nelze obcházet ustanovení živnostenského zákona, např. § 2, který vymezuje živxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného zástupce, nemá-li neodborným výkonem zeměměřických činností vzniknout škoda na vlastním majetku.
K odst. 2
4.
Zeměměřické činnosxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxatečné kapacity orgánů státní správy se připouští možnost zajistit výkon zeměměřických činností smluvně formou veřejné zakázky podle příslušného zxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxstí, o letecké měřické snímkování pro údržbu základních státních mapových děl, o výkon zeměměřických činností při pozemkových úpravách nebo o výkon nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xterý je podkladem pro majetkoprávní řízení o nemovitostech spravovaných orgány státní správy zeměměřictví a katastru nebo který je nedílnou součástx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxměměřictví, § x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností
Poskytování výsledků zeměměřických činností
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2xxx
x x x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x písm. a) a b) formální úpravy.
K odst. 1
2.
Ustanovení odkazem na § 4 odst. 2 písm. c) zákona o zeměměřictví vymezuje jiné ostatní orgány státní spráxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe veřejném zájmu, a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti podle živnostenského zákona, kterým pro jejich činnost jsou orgány státní správy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxho systému, včetně z dokumentovaných dřívějších výsledků zeměměřických činností. To obecně platí, pokud tím nejsou dotčena práva chráněná zejména axxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xovinnost je aplikována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v rámci správy centrální databáze katastru nemovitostí ČR, RÚIAN a informačního syxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxstí geodetické údaje o zhušťovacích bodech a bodech podrobného bodového pole, údaje souboru geodetických informací a dokumentaci výsledků šetření a xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxě smluvních ujednání geodetické údaje o bodech geodetických základů ČR, včetně dat získávaných permanentními stanicemi pro příjem signálů globálníxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo archivu zeměměřictví a katastru. Citovanými permanentními stanicemi se rozumí soubor technických zařízení, který provádí souvislý záznam dat ze sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
4.
Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje zeměměřické údaje a dokumenty týkající se souboru geodetických informací (katastrální mapy) z cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxnetu na internetové adrese http://www.cuzk.cz/.
b)
"Dálkový přístup", která je využívána bezúplatnými a platícími registrovanými uživateli a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxam bodů bodového pole a geodetické údaje o bodech podrobného polohového pole.
c)
"Internetové služby dálkového přístupu", která umožňuje napojexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx aplikace je nutné mít založen zákaznický účet.
5.
Katastrální mapy v digitální formě jsou prozatím k dispozici jen v některých katastrálních úxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxtální katastrální mapa, je zobrazen rastrový obraz katastrální mapy. Informace o katastrálních mapách lze zjistit v aplikaci ArchivWeb na internetoxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 11-15 vyhl. o poskyt. údajů z kat. nemovitostí.
6.
Údaje a podklady dokumentovaných výsledků zeměměřických činností jsxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx katastrálními pracovišti plní stanovenou povinnost v širší formě a v rozsahu údajů nebo podkladů katastru nemovitostí oproti Českému úřadu zeměměřixxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm v § 5 vyhl. o poskyt. údajů z kat. nemovitostí,
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxrazující vybrané parcely,
c)
vyhotovení reprografické kopie podle § 9 vyhl. o poskyt. údajů z kat. nemovitostí, jmenovitě mapového listu nebo čásxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxormací podle § 59 katastrální vyhlášky, přehledu sítě podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje, geodetických údajů o bodech podrobného výxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xeometrických plánů, katastrální mapy v digitální formě,
e)
poskytnutí údajů v elektronické podobě podle § 15 vyhl. o poskyt. údajů z kat. nemovitoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdů, seznam souřadnic podrobného polohového bodového pole, rastrová data katastrální mapy, rastrová data přehledu čísel bodů a geodetické údaje bodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxek a geodetických údajů bodů základního bodového pole a údajů z jejich dokumentačních fondů, včetně souřadnic rohů a průsečíků stran mapových listů,
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxu složek nebo obou složek s ortofotem,
c)
Základních map České republiky v měřítcích 1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 200 000, Základní mapy České repxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx x xx x xxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxbliky 1: 100 000, mapy územních celků, mapy správního rozdělení, přehledů kladů mapových listů státních mapových děl a tematických státních mapových xxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxná do osmi tematických vrstev - doprava, vodstvo, administrativní hranice, sídla, geografická jména, různé objekty, vegetace a povrch a výškopis, ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxnic a hranic katastrálních území ČR a databáze Geonames ve vektorové formě,
h)
rastrových dat ze skenování a tištěné formy publikací a archiválií Úxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x České sítě permanentních stanic GPS pro určování polohy, nebo programu umožňujícího zpřesněnou globální transformaci souřadnic bodů mezi systémy Exxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xeznamy".
9.
Výše uvedená data, údaje a podklady jsou mimo jiné uveřejňovány s možností jejich poskytnutí na internetových stránkách Českého úxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Geoportál umožňuje na jednom místě vyhledat informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxužeb.
10.
Omezení v poskytování výsledků zeměměřických činností s příkladným odkazem poznámkou č. 6 pod čarou na dříve platný zákon č. 256/1992 Sbxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xměně některých zákonů, neboť výsledky zeměměřických činností jsou prostorového lokalizačního charakteru a nevztahují se k osobním údajům.
11.
xxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx xxxxxáze je chráněna autorským zákonem ve smyslu Směrnice 96/9/ES Evropského parlamentu a Rady z 11.6.1996 o právní ochraně databází. Je tak chráněn nejen zxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxbor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prosxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxo k databázi (§ 90) přísluší podle § xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxně podstatný vklad bez ohledu na to, zda databáze nebo její obsah jsou předmětem autorskoprávní nebo jiné ochrany. Pořizovatelem databáze je podle § 89 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxAGED za stát Zeměměřický úřad. Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze je vymezen v § 90 odst. 1 autorského zákona tak, že pořizovatel databáze mx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxvnění k výkonu tohoto práva. Vytěžováním se přitom rozumí podle § 90 odst. 2 autorského zákona trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze, není dovoleno (§ 90 odst. 5 autorského zákona). Autorský zákon stanoví také omezení zvláštního pořizoxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xx x x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze nebo její části, a to k jakémukoli účelux xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxe, a že nezpůsobuje újmu autorovi ani nositeli práv souvisejících s právem autorským k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi. Do právx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxou osobní potřebu (§ 30 odst. 3 autorského zákona zůstává nedotčeno), pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li pramen, v rozsahu odůvodněném sledoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxěřickým úřadem a databáze ZABAGED(r) podléhá ochraně podle autorského zákona a jakékoliv jejich zpracování vyžaduje souhlas uvedeného úřadu.
1xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených prováděcím právním předpisem. V návaznosti na toto ustanovení je šíření údajů katastru nemovitostí upraveno v § 23 vyhl. o poskyt. údajů z xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí úřad.
xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm úřadem.
15.
Užití a ochrana digitálních produktů vychází z toho, že za vlastní potřebu fyzické osoby, za vlastní vnitřní potřebu právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vlastní potřebou rovněž je, pokud kupující data zpracuje a použije je pouze jednou a pouze pro jednoho svého zákazníka, přičemž zpracovaná data smí kuxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxktů nebo jejich aplikací a modifikací, komerční prezentace digitálních produktů na internetu nebo užití digitálních produktů k vytvoření jiného karxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxícím zpracovatel digitálních produktů, který dále předává zpracovaná data v digitální formě,
d)
užití dat ze skenování Ústředního archivu zeměmxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxního užití.
16.
Podmínky ochrany digitálních produktů při jejich využívání podrobněji upravuje smluvní
taxativní
výčet práv a závazků kupuxxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxektů apod. realizovaných kupujícím prostřednictvím externího subjektu - zpracovatele pro potřeby kupujícího. Kupující má povinnost písemně ohlásxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxx xxxxxkování, příp. obchodního šíření digitálního produktu, je kupující zavázán v každé rozmnoženině vytvořeného kartografického díla nebo jiného produxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Ústředního archivu zeměměřictví a katastru je zvláštní režim stanoven pro prezentování digitálních produktů na internetu formou zprostředkovanéhx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkách jiných subjektů ani poskytnout těmto subjektům obrazy dat jiným způsobem, např. pomocí svých prohlížecích služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx zakreslení textu "(c) ČÚZK" přímo do rastrového souboru neoddělitelným způsobem tak, aby při každém posunu obrazu v mapovém okně aplikace byl viditelxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxho serveru musí být zřetelně uveden text "Podkladová data (c) ČÚZK". Doplňkový text: "Podkladová data (ZABAGED(r), SM 5, ZM 10, ZM 25, ZM 50, ZM 200, Dataxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xro navigační a přehledové účely a nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. K případnému jinému využití dat je nutný soxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho úřadu.
21.
Neoprávněné využití nebo rozšiřování mapových děl kupujícím je porušením pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. d) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxat zeměměřické činnosti, je Zeměměřickému úřadu, jako správci základního bodového pole, a územně příslušnému katastrálnímu úřadu, jako správci zhuxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxických údajích o těchto bodech nebo jejich poškození či zničení. Geodetickým údajem se rozumí podle § l odst. 3 písm. b) zeměměřické vyhlášky soubor píxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxho pole.
23.
Oznámení lze podat písemně, popřípadě ústně, a to přímo příslušnému správci nebo, je-li jím Zeměměřický úřad, prostřednictvím katasxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xodového pole, který je uveřejněn na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (http://dataz.cuzk.cz/oznameni.php).
xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxrcelní číslo pozemku), druh změny či zjištěné závady v geodetických údajích bodu nebo sdělení o rozsahu poškození či o zničení značky a údaje o jménu, přxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxrtálu ČÚZK, internetové adrese http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/podminky.html.
26.
Neoznámení změny a zjištěné závady v geodetických údxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxměměřictví.
K odst. 2 písm. b)
27.
Další základní povinností osob, oprávněných vykonávat zeměměřické činnosti, je bezplatné poskytnutí výsledxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxdní státní mapová díla.
28.
Pro účely správy katastru nemovitostí se jedná o výsledky zeměměřických činností, které katastrální úřad nezajišťujx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxení změn při vyhotovení geometrického plánu, vytyčování hranice pozemků a měření v terénu, které nevyžaduje vyhotovení geometrického plánu, napříkxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmentace skutečného provedení těchto staveb. Nedílnou součástí těchto dokumentací je doklad prokazující přesnost výsledků měření podle bodu 12 a 13 pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxučástí je protokol určení bodů technologií GNSS včetně příloh, pokud jsou body určovány uvedenou technologií. Dále záznam podrobného měření změn, jexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtění měřické značky bodu s vlastníkem příslušné nemovitosti. V případě dokumentace pomocných bodů a podrobných bodů určených technologií GNSS je proxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností podrobněji upravuje bod 18 přílohy katastrální vyhlášky. Vzor protokolu o určení bodu technologií GNSS je uveřejněn na internetových stránxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xřílohy zeměměřické vyhlášky takto:
Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných technologií GNSS
1.
Při xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxčetní programy a měřické postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených měřických a výpočetních prací (dále jen "výsledky"). Přx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je možné využít signály všech zprovozněných a správně fungujících družic všech dostupných globálních navigačních družicových systémů, které jsou zxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxm čase i měření s následným zpracováním. Pro měření s následným zpracováním mohou být využity metody měření v klidu (dále jen "statické metody") i měřenx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xektoru, použitým aparaturám a počtu družic obsažených ve výsledku následného zpracování, u kinematických metod a měření v reálném čase pak musí obsahxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxrých bylo dosaženo za podmínky, že ambiguity byly určeny jako celá čísla, dále platí, že vzdálenost bodů, mezi nimiž se vztahy přímo určují, nesmí být dexxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xstanovení bodů 9.1 a 9.2 využít jednotlivých permanentních stanic nebo výstupů a služeb (dále jen "virtuální referenční stanice"), jestliže je síť pexxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxdálenost od nejbližší permanentní stanice dané sítě, než je pro danou síť s ohledem na její technologické řešení uváděno v dokumentaci, nebo není praxí xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxhnologií GNSS a jednoho výsledku měření klasickou metodou. Souřadnice bodu musí vyhovět charakteristikám přesnosti stanoveným touto vyhláškou pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxné měření GNSS musí být nezávislé, a musí být tedy provedeno při nezávislém postavení družic, tzn., že opakované měření nesmí být provedeno v čase, kterx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxx
 
xxxx x xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísel 
   n = 23,9333 hodin (23 hod. 56 minut) pro americký systém GPS-NAVSTAR a 22,5000 
   hodin (22 hod. 30 minut) pro ruský systém GLONASS.
6.
Výsledek xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxnota parametru GDOP nebo parametru PDOP je větší než 7,0, jestliže se čas ověřujícího měření vůči času měření ověřovaného nachází v intervalu:
<-3 + xxxx xxx x xxxxx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxném bodě, musí být splněny tyto podmínky:
a)
výška antény nad bodem musí být zjištěna dvěma nezávislými způsoby nebo určena před a opakovaně po měřenxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx PDOP pro žádný použitý výsledek měření překročit hodnotu 7,0,
c)
poloha bodu nesmí být určena pouze využitím virtuálních referenčních stanic posxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
8.
Při určování polohy pomocných bodů a podrobných bodů může být opakované měření GNSS nahrazeno ověřením vzájemné polohy nově určovaných bodx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxného počtu kontrolně měřených délek, úhlů nebo jejich kombinací. Pro ověření polohy bodu není možné jako kontrolní prvek použít:
a)
přímo či nepřímx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxliže není součástí uzávěru v obrazci, který obsahuje nejméně dva body, jejichž poloha byla ověřena,
c)
uzávěr v obrazci vytvořeným body, které nebxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xebyla ověřena, může být kontrolní měření na tomto bodě nahrazeno ověřením jeho polohy:
a)
kontrolním určením souřadnic nejméně dvou nezávisle určxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxvislé na určení polohy bodů použitých v zaměření kontrolovaném.
10.
Připojení do stejné realizace souřadnicového systému WGS84, ve kteréx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxích bodech, přičemž ověřovaný vztah mezi těmito body musí splňovat požadované charakteristiky přesnosti, nebo
b)
nezávislou dvojicí měření pomoxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxěřena, nebo
c)
využitím permanentní stanice, která je pro připojení do systému ETRS v epoše 1989.0 bez nutnosti provedení ověřovacích měření schvxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
11.
Transformaci souřadnic z geocentrického souřadnicového systému WGS84 nebo ETRS v epoše 1989.0 do S-JTSK lze provést pouze pomocí zpracovatelsxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteristice přesnosti mxy = 0,06 m, využitím zpřesněné globální transformace mezi ETRS v epoše 1989.0 a S-JTSK bez volby identických bodů, jestlixx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xákladě volby identických bodů při splnění těchto podmínek:
ba)
pro určení parametrů transformace jsou použity nejméně čtyři identické body,
bxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xodů jsou určeny s přesností vyšší nebo stejnou, než je přesnost požadovaná pro určované body,
bd)
geocentrické souřadnice všech určovaných i idenxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxůměrná vzdálenost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xroložený identickými body nevytvoří obrazec, jehož některý vnitřní úhel je menší než 20°,
bg)
žádný z určovaných bodů vně obrazce vytvořeného idexxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxly souřadnice na identickém bodě získány měřením a transformací zjištěná odchylka překročí na tomto bodě maximální povolenou odchylku, je nutno buď txxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxlohy identického bodu a v případě potřeby i souřadnic v geocentrickém souřadnicovém systému i v S-JTSK.
30.
Záznam podrobného měření zmxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvuje bod 16 a 18 přílohy katastrální vyhlášky. Záznam podrobného měření změn je vyhotovován jako součást geometrického plánu na náklad jeho objednatexx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxska
a)
potřeb získat přehled o budoucím vývoji databáze souboru geodetických informací, neboť na podkladě záznamu podrobného měření změn a v okamžxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xtává platným stavem při zápisu práv do katastru na podkladě listin, jejichž nedílnou součástí je geometrický plán,
b)
optimální volby okamžiku přxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nedílnou součástí právní listiny pro zápis do katastru, jak je tomu v případě geometrického plánu.
31.
Požadavek, aby spolu s výsledkem uvedenxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xásad a kritérií pro ověřování a testování přesnosti výsledků zeměměřických činností. Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných terestrixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programy a měřické postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených měřických a výpočetních prací (dále jen "výsledky"). Při měřexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxdetických měřeních se dodržují obecně platné geodetické principy, metody a postupy. Pro výsledky, pro které je postačující přesnost vyhovující charxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxty dva body polohových bodových polí nebo pomocné body, přičemž musí být na oba dva změřeny vodorovné směry a délky.
b)
Při určení souřadnic stanovisxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxn až 170 gon.
c)
Orientace na stanovisku se provede vždy nejméně na dva body polohových bodových polí nebo na pomocné body. Nelze-li zaměřit více než xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxm zaměřením podrobného bodu, který byl určen z jiného stanoviska.
d)
Je-li podrobné měření připojeno pouze na v terénu jednoznačně identifikovatxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxobné body.
e)
Délka polygonového pořadu tvořeného pomocnými body nesmí být větší než 2000 m.
f)
Volný polygonový pořad může být nejvýše dvakráx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx
xx
xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx
xx
xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xje-li výchozí bod rajónu na přímce mezilehlý, pak její delší části), na kterou je rajón připojen, nebo nesmí být větší, než je délka k nejvzdálenějšímu oxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí metody nesmí být délka kolmice větší než 3/4 délky příslušné měřické přímky a nesmí přesáhnout délku 30 m.
k)
Podrobné body, které není ze stanovisxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxů při terestrickém měření a při výpočtech, včetně prokázání přesnosti souřadnic podrobných bodů, je významné nejen pro fyzickou osobu s úředním oprávxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxměměřictví.
32.
Při správě geodetických základů bodového pole vykonávané Zeměměřickým úřadem, jejíž součástí je výkon zeměměřických činnostx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajích bodů, které jsou osobou vykonávající zeměměřické činností oznamovány prostřednictvím formuláře "Hlášení o závadách bodů bodového pole" zvxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxní a využívání rozhodujících výsledků zeměměřických činností pro správu státních mapových děl spravovaných Zeměměřickým úřadem je aplikováno prosxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xoskytování digitálních produktů základních státních mapových děl spravovaných uvedeným úřadem, a to v podobě bezplatného odevzdání jedné obchodně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxí vyplývajících z § 6 odst. 2 písm. a) tím, že osoba oprávněná vykonávat zeměměřické činnosti neposkytne orgánům zeměměřictví a katastru bezplatně výxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxtace skutečného provedení stavby nebo neoznámí změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí, ve lhůtě 30 dnů po zjištění této skutečnoxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxce 2 písm. b), je umožněno orgánům Ministerstva obrany využít výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu pro účely obrany státu. Právním předpxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxavby, resp. její geodetická část u staveb technických nebo dopravní infrastruktury, je podle stavebního zákona náležitostí oznámení o uvedení stavxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxšky je:
a)
číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx x: 1000, se zobrazením všech nově postavených objektů a zařízení a bodů vytyčovací sítě,
c)
měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a vxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx 1 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby její ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení podle vydaného povolení. Znxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxvinnost "uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou doxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxný orgán státní správy nebo územní správy vyzve vlastníka stavby s dokumentací jejího skutečného provedení, je potom povinen ji předložit k nahlédnutx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x katastru se jedná o geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby, pokud obsahuje údaje o změně geometrického a polohového určení stavbyx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxtastru nemovitostí podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) katastrálního zákona (jedná se o budovy, které nejsou součástí pozemku ani práva stavby) a k využití pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 5 odst. 2 katastrální vyhlášky (most; propustek a tunel v násypovém tělese pozemní komunikace, pokud jimi prochází vodní tok nebo pozemní komunikacex xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xebo součástí práva stavby; obvod budovy, která je vedlejší stavbou a je součástí pozemku nebo součástí práva stavby) a k využití předkládané příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pozemku, na kterém stojí, nebo o budovu, která je součástí pozemku či práva stavby. Pokud se jedná o samostatné nemovitosti, pak takové budovy musí splňxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxby, a budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí se provádí vkladem, neboť je nutné zapsat i vlastnické právo k budově vzhledem k tomu, že vlastník pozemku je odlišný od vlastníka budovy. Pxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxlní mapě je jejich obvod uveden jako další prvek polohopisu. Zápis takové budovy se provádí zápisem jiného údaje do katastru nemovitostí (nikoliv vklax xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxova je. Údaje o budově jsou v takovém případě údaji o pozemku či právu stavby [§ 10 odst. 1 písm. h) a § 12 písm. e) katastrální vyhlášky].
37.
Zeměměřxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy a k využití pro vyhotovení geometrického plánu na novou stavbu nebo reálné rozdělení nemovitosti, pro zobrazení staveb polohopisného obsahu základxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxností a s tím souvisejícího neefektivního vynakládání finančních prostředků, zejména státního rozpočtu.
38.
Na vyzvání orgánů státní správy a úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtem na úseku zeměměřictví podle § 17b zákona o zeměměřictví.
K odst. 4
39.
Ustanovení zavazuje orgány státní správy a orgány územní samosprávy poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x činnosti vyjmenované v § 4 odst. 1 písm. a) až c) a f) až h) zákona o zeměměřictví.
40.
Druh a rozsah součinnosti vymezuje zákon o zeměměřictví pouze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxh kompetencí, a v případě orgánů územní samosprávy o součinnost podle § 7 obecního zřízení, tj. vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který stanxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxovu souboru geodetických informací novým mapováním nebo s tím souvisejícím budováním podrobného polohového bodového pole, jejíž nedílnou součástí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxtnou součinnost může uplatňovat např. i Zeměměřický úřad při provádění zeměměřických činností pro řízení o ochranném pásmu geodetického bodu podle § xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxké osobě oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti je neoprávněně znemožňován nebo ztěžován výkon těchto činností anebo vstup na nemovitost, jsou spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxlicii České republiky, nebo § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Související ustanovení:
§ 4 - zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, § x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxsející.
Praha:
Linde Praha, a.s.,
2005.
Vstup na nemovitosti
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
1.
Zákonem č. 186/2001 Sxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xaměstnanci orgánů uvedených v § 4 odst. 2 a osoby oprávněné k zeměměřickým činnostem mohli užívat nemovitosti (pozemky a stavby) při výkonu těchto činxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxci osob, oprávněných vykonávat zeměměřické činnosti, budou tyto činnosti v terénu skutečně vykonávat. Proto dikce práva obsahuje pojem "pověření zaxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
4.
Až do 30.6.2001 (znění do novely č. 186/2001 Sb.) platilo, že na nemovitosti lze vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu; na nemovitost, která byxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxná o oplocený nebo neoplocený pozemek. Na pozemek je možné vstupovat a vjíždět jen v "nezbytném rozsahu", a to teprve tehdy, je-li výkon zeměměřických čxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxrávněného uživatele nemovitosti, a to plodin a porostů u zemědělských nebo lesních pozemků, popřípadě právo na náhradu za majetkovou újmu podle § 10 zxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu (osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobámx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnámení" pro uplatnění práva vstupu na nemovitost je z praktického hlediska někdy velmi problematické. Jedním důvodem je to, že oproti údajům o vlastníxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxu, údaj o oprávněném uživateli pozemku (nájemce, popř. pachtýř) není prozatím obsahem veřejně přístupného informačního systému a do evidence katastxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxní vázán na zápis do veřejného rejstříku (katastru nemovitostí), ale je spjat přímo se smlouvou. Zápis do katastru nemovitostí proto bude mít vždy jen exxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xájemní právo, pokud to navrhne vlastník věci nebo s jeho souhlasem nájemce". Obdobná úprava je i ohledně pachtu (§ 2333 obč. zák.). Této úpravě odpovídá x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxeného vyplývá, že možnost zápisu uživatele nemovitosti v katastru nemovitostí bude vždy na vůli vlastníka nemovitosti, a pokud se zápisem do katastru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxru nemovitostí vždy neúplné.
6.
Dalším důvodem je skutečnost, že před výkonem zeměměřických činností v terénu nelze jednoznačně vymezit, na kterx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxůsobem. Současná úprava "předchozího oznámení" může v některých případech vést ke zbytečnému protahování nebo znesnadňování výkonu zeměměřických xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxlivňován např. pro nečinnost vlastníka, popřípadě oprávněného uživatele pozemku.
7.
Ustanovení dále přesně vymezuje, že vstup do budovy může býx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxí nejen pro vymezené osoby, ale i pro jejich pomocný personál, se kterým zajišťují zeměměřické činnosti v terénu.
8.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zeměměřických činností příslušnými osobami. Neplnění této povinnosti ze strany vlastníka nebo oprávněného uživatele nemovitostí tím, že neoprávnxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxlu zeměměřických činností nebo dohled na ověřování jejich výsledků, je přestupkem na úseku zeměměřictví podle § 17a zákona o zeměměřictví.
K odst. x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxoby prokazují oprávnění ke vstupu na nemovitosti při výkonu zeměměřických činností a dohledu, je služební průkaz. Dohledem, který je vymezen příkladxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé přesnosti a správnosti a úplnosti náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy, který je v kompetenci zeměměřických a katastrálnícx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xdst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví. Služební průkaz obsahuje údaj o jménu, příjmení a popřípadě akademický titul, rodné číslo, označení orgánu stáxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxajících z ustanovení zákona o zeměměřictví.
10.
Seznam držitelů služebních průkazů ke vstupu na nemovitosti při výkonu zeměměřických činností vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmy.cz/htm/geosl_dokum.html.
K odst. 3 písm. a)
11.
Pověření zaměstnanci ostatních fyzických a právnických osob vykonávající zeměměřické činxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxátní správy zeměměřictví a katastru a orgány Ministerstva obrany. V působnosti orgánů státní správy zeměměřictví a katastru úřední průkaz vydává:
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxností, přičemž úřední průkaz je vydáván současně s uvedeným oprávněním,
b)
zeměměřické a katastrální inspektoráty, v jejichž územní působnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxrý je k dispozici na internetové adrese http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Formulare/Formulare-ZKI.aspx. Mimo obvyklé základní identifikačnx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxie dokladu o ukončeném středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání zeměměřického směru.
12.
Při vydávání úředních průkazů postupuje zeměmxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich vyřízení je vedena evidence, která prozatím není uveřejňována na internetových stránkách.
13.
Úřední průkaz s výjimkou jeho názvu má obdoxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 5 zákona o zeměměřictví. Ustanovení neomezuje, aby o vydání úředního průkazu požádala osoba, které byl vydán živnostenský list.
K odst. 3 písm. b)
xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxostí živnostenským oprávnění podle § 10 odst. 3 živnostenského zákona, popřípadě jeho kopií ověřenou kontaktním místem veřejné správy, kterým podle x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xx
matriční úřady,
d)
obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavníxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky,
g)
banka, které byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadována jednoznačná průkaznost pověřeného zaměstnance, je vhodné připojit k živnostenskému listu doklad o zaměstnaneckém vztahu.
K xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxku nebo provozovateli takového zařízení je stanoveno umožnit vstup do takového zařízení a průkazně seznámit pověřené zaměstnance vykonávající zeměxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx i z § 101 odst. 5 zák. práce. Naopak pověření zaměstnanci vykonávající zeměměřické činnosti jsou povinni dodržovat uvedené předpisy, se kterými byli sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxící ustanovení:
§ 4 - zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, § 5 - zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu, § 12 - úřední oprávnění pro ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
Literatura:
1. BAREŠOVÁ,
E.,
BLÁHOVÁ,
I.,
DOUBxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxností od 1.7.2001 celé znění § 8 upraveno.
K odst. 1
2.
Ustanovení dotváří právní rámec veřejnoprávního charakteru bodového pole tím, že umožňujx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxují zejména orgány zeměměřictví a katastru v rámci jimi vykonávané správy bodového pole a osoby oprávněné k výkonu zeměměřické činnosti v podrobném poxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xemovitost je možné v taxativně vymezeném rozsahu správy bodového pole, kterým je zřizování, první umístění značky, signalizačního nebo ochranného zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xničení.
3.
Značka je definována v § 2 písm. e) zákona o zeměměřictví. Rozumí se jí měřická značka, signalizační a ochranné zařízení geodetického bxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí na nemovitostech podrobněji upravují body 2 až 5 přílohy zeměměřické vyhlášky takto:
Technické požadavky na body základního polohového bodového xxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxnalizace byla jednoduchá,
c)
byl využitelný pro připojení bodů polohového bodového pole.
2.2
Trigonometrický bod je stabilizován značkxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve směru úhlopříček na vrchní ploše hlavy hranolu. Vrchní podzemní značkou je kamenná deska a spodní podzemní značkou je skleněná nebo kamenná deska, kxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x mm,
b)
povrchovou značkou podle písmena a) a podzemní značkou, kterou je kamenná deska s křížkem jako u povrchové značky, zabetonovanou ve skále,
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxilizace). V obou případech je značka trigonometrického bodu zajištěna čtyřmi zabetonovanými nivelačními značkami (obr. 2 nebo 3) s křížkem nebo dvěmx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxa dvěma zajišťovacími body umístěnými mimo stavbu,
e)
dvěma konzolovými značkami zapuštěnými do svislé plochy staveb (boční stabilizace, obr. 5xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy. Nadmořská výška je vztažena vždy k horní ploše levé konzoly při pohledu od vrcholu trojúhelníku. Trigonometrický bod je zajištěn dvěma zajišťovacíxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx s trvalou signalizací (makovice věže kostela apod.) je vždy zajištěn dvěma zajišťovacími body. Mezi těmito body i trigonometrickým bodem musí být vzáxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxací bod se stabilizuje povrchovou a vrchní podzemní značkou podle odstavce 2.2 písm. a), přičemž povrchová značka má rozměr 160x160x750 mm. V zastavěnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxického bodu je stabilizován jako druhý zajišťovací bod. Vzdálenost zajišťovacího bodu od trigonometrického bodu je menší než 500 m.
2.5
Z trigonoxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxý a jednoznačně identifikovatelný bod (orientační směr) nebo zřízený orientační bod.
2.6
Orientační bod se zřizuje ve vzdálenosti 80 až 300 m od trxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xěchto zařízení
a)
červenobílá nebo černobílá ochranná tyč (orientační rozměry viz obr. 6) nebo tyče zpravidla umístěné 0,75 m od centra bodu,
b)
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
e)
tříboká pyramida.
Na trigonometrickém bodu může být zřízeno signalizační zařízení (zvýšené měřické postavení, signál nebo měřická věž).xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxi trigonometrickými body) je stanovena hodnotou 0,015 m. Mezní odchylka nesmí překročit 2,5 násobek této hodnoty. Střední chyba v trigonometrickém uxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx bodu,
b)
lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci, katastrálním území), označení listu Státní mapy 1: 5 000 - odvozené, označení Zákxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxckého bodu, jeho nadmořskou výšku s uvedením místa, ke kterému se vztahuje a údaje o orientaci,
d)
místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxonometrický bod umístěn,
g)
údaje o zřízení trigonometrického bodu.
Je-li k trigonometrickému bodu zřízen zajišťovací nebo orientační bod, jsox xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxx xxxxxxx xxxxělením základních triangulačních listů 50 x 50 km (obr. 7). Poloha trigonometrických bodů je zobrazena v dokumentačních mapách.Technické požadxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxo zeměměřické činnosti.
3.2
Zhušťovací bod se stabilizuje jedním z následujících způsobů
a)
povrchovou a jednou podzemní značkou. Povrchovox xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxx xx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xměru úhlopříček na horní ploše hlavy hranolu. Podzemní značkou je kamenná deska o rozměrech nejméně 200 mm x 200 mm x 70 mm s obdobným křížkem jako na povrcxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxí být umístěny ve svislici s mezní odchylkou 5 mm;
b)
povrchovou značkou podle písmene a) nebo nivelační značkou s křížkem, popřípadě otvorem, kterx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
dvěma konzolovými značkami, zapuštěnými do svislé plochy staveb (boční stabilizace). Souřadnice bodu jsou vztaženy k vrcholu pomyslného rovnoramexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xx x xxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxené stabilizace nivelačního kamene, kde centrem bodu je průsečík úhlopříček horní plochy hlavy kamene nebo střed vrchlíku hřebové značky; nebo
f)
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodem ve vzdálenosti maximálně 500 m umístěným tak, aby z něj bylo možno příslušný zhušťovací bod jednoznačně zpětně vytyčit. Zajišťovací bod je stabilxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx x xxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x.2 písm. f) je vždy zajištěn dvěma zajišťovacími body v maximální vzdálenosti 500 m, stabilizovanými podle bodu 3.2 písm. a) nebo d). Zajišťovací body txxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na centrum jsou menší než 45o. Orientace základny (spojnice xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxbo astronomicky (měřením na Slunce nebo Polárku).
3.5
Zhušťovací bod musí mít z výšky měřického přístroje orientaci (viditelný směr) na trigonomxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xod ve vzdálenosti 80-300 m, stabilizovaný povrchovou značkou podle bodu 3.2 písm. a) nebo značkami podle bodu 3.2 písm. b), d) a e).
3.6
K ochraně zhuxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxTÁ".
3.7
Přesnost souřadnic a nadmořských výšek zhušťovacích bodů
Základní střední souřadnicová chyba (relativní přesnost vztažená k nejbližšxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxí nadmořské výšky je stanovena hodnotou 0,1 m.
3.8
Údaje o zhušťovacích bodech
Údaje obsahují
a)
číslo a název bodu,
b)
lokalizační údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo listu, číslo parcely nebo číslo popisné stavby, na níž je bod umístěn,
c)
souřadnice zhušťovacího bodu, jeho nadmořskou výšku s uvedením vztažnéxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxe o zřízení bodu.
Je-li ke zhušťovacímu bodu zřízen zajišťovací nebo orientační bod, jsou jeho údaje uvedeny v údajích daného zhušťovacího bodu. Souhrx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xterými jsou triangulační listy (bod 2.10 a obr. 7).
Technické požadavky na body výškového bodového pole
4.1
Bod výškového bodového pole (dále jxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxlvanů, vybraných staveb nebo do horní plochy nivelačního kamene,
c)
hřebovou značkou (obr. 3), která je osazena shora do vodorovné plochy nebo ze sxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxou značkou [obr. 9b)] pro tyčové stabilizace [obr. 9a) nebo 9c)],g)
čepovou značkou [obr. 10a)] s označením "Státní nivelace" pro nivelační boxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxrany do líce nivelačního kamene [obr. 10b)] nebo do svislých ploch skal.4.2
K ochraně nivelačních bodů před zničením nebo poškozením se používxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxNÍ SE TRESTÁ".
4.3
Nivelační síť je vybudována tak, aby vzdálenost nivelačních bodů v nivelačních pořadech v nezastavěném území byla menší než 1,0 xx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxačními body, která nepřekračuje hodnotu
   _
mL = m hvezdicka druhá odmocnina L (v mm)
 
  _
kde m je základní střední kilometrová chyba nivelačního převýšxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
x
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (v mm) 
 
a) 0,40 + 0,71 / druhá odmocnina nR pro I. řád,
b) 0,45 + 0,80 / druhá odmocnina nR pro II. řád,
c) 0,60 + 1,06 / druhá odmocnina nR pro III. řád,
d) 1,00 + 1,xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 
 
 xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx
xx
x xodů ČSNS
aa)
označení nivelačního pořadu,
ab)
číslo nivelačního bodu, délku oddílu a vzdálenost od počátku pořadu v kilometrech xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxních jednotkách (okresu, obci, katastrálním území), označení listu Státní mapy 1: 5 000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1: 50 000,
ae)
místopxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxmořské výšky, stav a stáří objektu s nivelační značkou,
ag)
údaje o zřízení nivelačního bodu,
b)
u nivelačních bodů podrobného výškového bxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxošné nivelační sítě a na 2 desetinná místa u ostatních nivelačních bodů.
4.7
Nivelační body se označují v evidenčních jednotkách, kterými jsou nivxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx x xxxxxnost připojovacích nivelačních bodů se ověřuje kontrolním měřením. Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I nivelační síť řádu I     I.     I     II.     I     III.    I     IV.     I 
I--------------------I---------------------I---------------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x xx   x xxx x xxxx     x xxx x xxx      x xxx x xxxx     x xxx x xxxx     x
x          x x xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxna R I . druha odmocnina R I 
I--------------------I---------------------I---------------------I---------------------I-------------------xxx
xxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce, která nepřekračuje hodnotu 20 mm. odmocnica r, kde r je délka měřeného pořadu v kilometrech.
Technické požadavky na body tíhového bodového pole
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxrží a zdrojů elektromagnetického pole. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx body jsou stabilizovány bronzovým hřebem. Ostatní body základního tíhového bodového pole jsou stabilizovány betonovým pilířem zakončeným betonovxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxy pro sledování neslapových změn tíhového pole Země jsou stabilizovány podle obr. 12. Body podrobného tíhového bodového pole jsou zpravidla voleny na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxím se používají zařízení uvedená v bodu 2.7 písm. a). Ochranná tyč je červenobílá a výstražná tabulka má nápis "TÍHOVÝ BOD. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ".
5.3
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xodového pole vzhledem k absolutním tíhovým bodům nepřekračuje hodnotu 0,2 mikro m . s2.
5.5
Údaje obsahují
a)
u bodů základního tíhového bodovéxx xxxx
xxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
ac)
zeměpisné souřadnice, nadmořskou výšku a hodnotu tíhového zrychlení,
ad)
místopisný náčrt s vyhledávacími mírami, místopisný popis a údax x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xdaje uvedené v písmenu a) doplněné o hodnotu topografické korekce a hodnotu úplné Bouguerovy anomálie.
Tíhové zrychlení je uvedeno v jednotkách mikro x x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxdy podrobného polohového xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxého polohového bodového pole
12.1
Poloha bodů podrobného polohového bodového pole se volí tak, aby body nebyly ohroženy, aby jejich signalizace bxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxektech trvalého rázu nebo na jiných místech tak, aby co nejméně omezovaly vlastníka v užívání pozemků, například v obvodu dopravních komunikací.
1xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
b)
na hranici pozemku se znakem, který svou stabilizací vyhovuje ustanovením bodu 12.4 a 12.5,
c)
na objektech se stabilizační značkou, napřxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx značkou.
12.4
Pokud nejsou pro umístění bodů podrobného polohového bodového pole vhodné objekty, potom se výjimečně stabilizují kamennými hxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xx x xx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxvaný kámen o stejných rozměrech, použije se po doplnění křížkem nebo důlkem.
12.5
Body podrobného polohového bodového pole je možno také stabilizxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxod., pevně osazenými na budovách,
c)
železnými trubkami nebo čepy apod. v betonových blocích o velikosti nejméně 200 mm x 200 mm x 700 mm,
d)
želexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxení znaku) a pevně připojenou hlavou z plastu velikosti nejméně 120 mm x 120 mm x 120 mm,
e)
kovovými značkami o průměru nejméně 8 mm s plochou hlavou o pxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxe spolu s dalším bodem na blízkém technickém objektu podle bodu 12.3 písm. a).
12.6
Body podrobného polohového bodového pole se volí v hustoxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxčují geodetickými metodami (např. početním zpracováním měřených určovacích prvků, využitím družicových systémů, aerotriangulací). Zaokrouhlujx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxipojeno na body nejméně takové přesnosti, která má být dosažena u nově určovaných bodů.
12.9
Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y bodx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x x xx xx xx x xxx xxx
 
xxx xx xxxx xxxední chyby určení souřadnic x, y. Podrobné polohové bodové pole 
se vytváří s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou chybou 
0,06 m a vztxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 
x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxm základní střední souřadnicové chyby mxy.
12.11
Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaného bodu podrobného polohového bodxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxcové chyby vypočtené z dvojice měření, která nesmí překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy vypočtenou podle bodu 12.10. V případě souboru obsaxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové chyby mxy.
12.12
Ověření souřadnic stávajícího bodu podrobného polohového bodového xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vypočtenou podle bodu 12.10. V případě ověření homogenity souboru obsahujícího více než 20 bodů podrobného polohového bodového pole se základním polxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx a příslušností ke katastrálnímu území.
12.14
Geodetické údaje o bodu podrobného polohového bodového pole se vyhotovují na tiskopisech Českého úxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxického a katastrálního.
12.15
Čísla zrušených bodů podrobného polohového bodového pole se nesmí znovu použít.
6.
Právo užít nemovitost k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxěměřictví a katastru je uplatňována Zeměměřickým úřadem ve správním řízení a rozhodování o umístění, přemístění nebo odstranění značky podle § 3a písxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnických požadavků a nároků na umístění značky zhušťovacích bodů a bodů podrobného polohového bodového pole na pozemcích.
K odst. 2
7.
Mimo vymezexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxcem značek bodů bodového pole využívaného ve veřejném zájmu Zeměměřický úřad, jedná-li se o základní bodové pole, a katastrální úřady, jedná-li se o zhxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxh bodů a bodů podrobného bodového pole je jejich zřízení jinými subjekty podmíněno předáním příslušných výsledků katastrálnímu úřadu, jak vyplývá z § x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
8.
Povinnost příslušných orgánů zeměměřictví a katastru vykonávat zeměměřické činnosti související se značkami na nemovitostech je historickx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o těchto značkách s možností jejich operativního poskytování počítačovými prostředky, jak vyplývá z komentáře k § 6 odst. 1 zákona o zeměměřictví. Prx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxe o bodech bodových polí sdělovat informace o skutečném stavu značek, popř. požadavky na jejich přemístění nebo odstranění [viz komentář k § 6 odst. 2 píxxx xxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx osoby, tj. na správce značek a na osoby, které v rámci výkonu zeměměřických činností uvažují o zřízení bodu podrobného polohového bodového pole. Povinxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxerá mohou z umístění značky na nemovitosti vzniknout. Umisťování značek na nemovitosti se řídí těmito zásadami:
a)
na pozemku tak, aby byly dodrženx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxch staveb sloužících provozu vozidel nebo chůzi tak, aby byly v úrovni povrchu nebo pod povrchem v šachtici s krytem v úrovni povrchu;
c)
ze svislé nexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxce než 50 mm, přitom tvar, barva ani způsob umístění značky nesmí narušit vzhled kulturní památky, pokud není dohodnuto jinak s územně příslušným orgánxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxrý v případě souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele nemovitosti s umístěním značky je povinen jednu z těchto osob poučit o omezeních, která mu vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxle § 3a písm. b) zák. o zem. a katastr. orgánech. S přihlédnutím k technickému charakteru značek zhušťovacích bodů a bodů podrobného polohového bodovéhx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxtastrálním úřadem plněna ve formě samostatného písemného dokumentu, vydaným výhradně pro daný účel. Součástí písemného poučení je upozornění na povxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxtví. Omezení výkonu vlastnických nebo užívacích práv je povinen správce značky kompenzovat poskytnutím přiměřené náhrady, jak upravuje § 10 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxučasným technickým možnostem jeho určování prostorové polohy volil ta nejhospodárnější xxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je zavázán tím, že nejen musí trpět umístění značky, ale i ji chránit před poškozením, zničením nebo před xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xím ji učinit nepouživatelnou.
13.
Hospodaření na pozemcích a užívání staveb s umístěnými značkami nejvíce ohrožuje ty části značek, které jsou nax xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xodnoty určující polohu, výšku nebo zemskou tíži, která je vztažena k určitému místu na měřické značky. Obnova poškozené nebo zničené značky vyžaduje rxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xde obnova bodu na náklad této osoby.
K odst. 5
14.
Umisťování značky na nemovitosti, která má zákonem chráněné zájmy, musí být předem projednáno nexxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxisů pod čarou se jedná o tyto správní úřady:
a)
Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze podle § 3 odst. 1 zákona o civilním letectví, jedná-li se o letxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxyslu § 103 stavebního zákona,
c)
silniční správní úřad příslušný podle kategorie komunikace ve znění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxčky na drážním tělese a stavbách,
e)
orgány státní správy lesů podle § 15 odst. 3, § 47 a § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xx xx xx xx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
g)
obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, jde-li o umístění značek na kulturní památce,
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
15.
Z výčtu souvisejících právních předpisů vyplývá, že povinností předchozího projednání s orgány státní správy je nejvíce dotčena správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxx činnosti ve veřejném zájmu, § 5 - zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu, § 10 - náhrada za majetkové újmy a náhrada za omezení využívání nemovitostxx x xxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnosxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
zákon č. 20/1987 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxa značky a dispozice s ní)
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
1.
Zákonem č. 186/2001 Sb. byl s účinností od 1.7.2001 v odstavci 6 nahrazex xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nikoli správce základního bodového pole.
K odst. 1
2.
Základní a podrobná bodová pole představují značnou a nevyčíslitelnou technickou a ekonoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxinni značky udržovat podle veřejných potřeb, přemisťovat je nebo odstraňovat podle měnících se technických podmínek jejich využití nebo podle potřex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxem značek
a)
základního bodového pole je Zeměměřický úřad,
b)
zhušťovacích bodů jsou územně příslušné katastrální úřady, přičemž územní rozsxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxízeného ve veřejném zájmu a podrobného bodového pole poskytnutého podle § 6 odst. 2 písm. b) zákona o zeměměřictví jsou územně příslušné katastrální úxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrany, kterému je svěřena správa obdobných bodů pro účely obrany státu, realizovat u zvlášť důležitých geodetických bodů mezinárodního a vědeckého výxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnému znění § xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxny geodetického bodu podle příslušného rozhodnutí stavebního úřadu o chráněném území. V důvodové zprávě k § 83 bylo uvedeno "Rozhodnutí o ochranném pxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxvními účinky okolí. Vydává se zpravidla současně při rozhodování o příslušném záměru, ale lze je vydat rovněž samostatně. Nevydává se, pokud podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxutí o ochranném pásmu, zatímco tam, kde ochrana vyplývá přímo z právních předpisů, se žádné rozhodnutí nevydává, ale jedná se o chráněná území ze zákonax xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
4.
Na území ČR je zřízeno přibližně 62 chráněných úzexx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxemí pro koncové body čtyř geodetických základen. Podrobný seznam bodů základního pole, pro které jsou zřízena chráněná území, byl uveřejněn v částce čxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxhráněné území geodetického bodu". Chráněná území jsou v mnoha případech zřízena na neoplocených pozemcích, jejichž vlastníkem není správce značky. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxmožnit její využití. Porušení povinnosti stanovené pro chráněné území bodu geodetických základů je podle § 17a odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxího.
K odst. 3
6.
Ustanovení vytváří právní prostor k tomu, aby katastrální úřady spravující zhušťovací body a body podrobné polohového bodového xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxon zeměměřických činností při zřizování, udržování, odstraňování nebo obnovování uvedených bodů a jejich značky. Veřejnou zakázku může katastrálnx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxce) oprávněna k ověřování výsledků zeměměřických činností. Právní rámec tohoto ustanovení je významný i v tom, že osoba vykonávající tyto zeměměřickx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména v důsledku uvažované výstavby či stavebních úprav nebo zemědělského či lesnického využívání pozemku, a že značku je nezbytné přemístit, odstxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxřickému úřadu ohrožení značky bodů základního bodového pole a katastrálnímu úřadu ohrožení zhušťovacích bodů a bodů podrobného polohového bodového xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxlo pozemku), jméno a příjmení, resp. název a sídlo osoby, která oznámení podává, zdůvodnění oznámení, požadovaný termín přemístění nebo odstranění zxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
8.
Oznámení o ohrožení značky bodu podrobného bodového pole není podrobněji uvedeno v katastrální vyhlášce, a to pravděpodobně z důvodu, že pro daxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxlizace těchto bodů v terénu a současným technickým možnostem zřizování nových bodů je jejich obnova neefektivní.
K odst. 5
9.
Pro oznámení podle oxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, aby nedocházelo ke značnému časovému prodlení v oznamovací povinnosti, které může omezit možnosti správce značky podle následujícího odstavce 6, nxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K odst. 6
10.
Ustanovení zavazuje Zeměměřický úřad rozhodnout ve věci podaného oznámení o ohrožení značky. S přihlédnutím k celostátní působnoxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x0 dnů ode dne doručení oznámení zmírněno slovem "zpravidla". Dalším důvodem je i to, že související výkon zeměměřických činností lze provést pouze za pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xečinností podle § 80 správního řádu.
Související ustanovení:
§ 4 - zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, § 5 - zeměměřické činnosti pro vlastxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx2006 Sb., o veřejných zakázkách,
§ 7 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxonu, s. 144. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=55107.
Náhrada za majetkové újmy a náhrada za omezení využívání xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxvé a druhé věty.
K odst. 1
2.
Ustanovení vymezuje základní povinnosti a práva vyjmenovaných osob při výkonu zeměměřických činností na nemovitostxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcké činnosti je šetřit práva a majetek vlastníků a oprávněných uživatelů nemovitostí, a to například tím, aby umístěním značky na nemovitosti nevznikxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxna nemovitost do původního stavu, například zdiva po zabudovávání značek do stěn stavby nebo povrchu pozemku v okolí značky. S přihlédnutím k omezeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x porostů na pozemcích, které mohou být dotčeny vstupováním nebo vjížděním na pozemky.
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxchozím upozornění a na vlastní náklad provést v nezbytném rozsahu terénní úpravy pro umístění značek a oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxré nevyžadují povolení ke kácení podle § 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
K xxxxx x
xx
xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx účinnosti v roce 1995, tj. za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, který upravoval v § 420a náhradu tzv. škody vzniklé z provozní činnxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxé věci. V tomto ustanovení se uvádí, že "Kdo, byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí škoda na nemovité věci, nebo jimiž se držxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, nepochybně provádějí činnosti podle odstavce 1 oprávněně, tj. v nezbytném rozsahu, po předchozím upozorxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxto činnosti mohou vlastníkovi nemovitosti, na které tyto činnosti provádějí, způsobit škodu, byť jednali oprávněně, tj. v souladu se zákonem.
6.
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxo zřejmě možné použít i
liberační důvody
, které zákon dával "provozovateli provozní činnosti", tj. podle § 420a odst. 3 občanského zákoníku č. 40/1964 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xnebo vlastním jednáním poškozeného". Od 1.1.2014 u škody z provozní činnosti jsou jiné
liberační důvody
, tj. možnosti zprostit se povinnosti k náhradx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xemovité věci v § 2926 obč. zák. však žádné
liberační důvody
nejsou uvedeny, a proto "vzhledem k tomu, že nyní jde [u škody na nemovité věci - pozn. autorax x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. bez možnosti liberace. To nevylučuje případné spoluzpůsobení škody poškozeným ve smyslu § 2918." (lit. č. 1)
7.
Občanský zákoník v § 2951 odsxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xe škoda v penězích. V souladu s obecnou úpravou náhrada majetkové újmy podle komentovaného ustanovení se přednostně provádí uvedením nemovitosti do pxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxměměřických činností bude platit obecné ustanovení, že náleží vlastníku či oprávněnému uživateli nemovitosti peněžitá náhrada, i v případě, že uvedxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxvodního stavu nebo si nechá poškozenou věc a zvolí peněžitou náhradu. Pokud by např. došlo k poškození budovy či plotu, mohl by poškozený zvolit peněžitxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx svědčí tomu, že poškozený možnost volby nemá.
8.
Podle § 2952 obč. zák. se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). "Skutečnou škxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch hodnot k uvedení věci do předešlého stavu. (...) Ušlý zisk
lucrum
cessan je újmou spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku škodné událoxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxž ztrátou očekávaného přínosu a tím, že se majetkový stav nezvýší, ač by se tak při pravidelném průběhu okolností stalo." (lit. č. 1, s. 1087) V návaznostx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxíčila vrata, která by nedovolila poškozenému odjet za obvyklou prací (ušlý zisk).
9.
Majetkovou újmu hradí osoba, která ji způsobila výkonem zeměxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Újmu na polních plodinách je nutné uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, protože polní plodiny podléhají zkáze a později by nebylo možné dxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxo uplatnění majetkové újmy nárok na ni zaniká (lhůta prekluzivní).
K odst. 3
10.
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxívání nemovitostí, které vzniklo umístěním značky. Náhrada za omezení se uplatňuje u správce značky do jednoho roku ode dne umístění značky na nemovitxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxě stran, tzn. i v těch případech, kdy má dojít k dohodě o výši náhrady. Jestliže se však strany nedokáží domluvit na výši náhrady, nezbývá, než aby se obrátxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xbč. zák., který stanoví, že každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc, kterým je soud. Soud rxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu (§ 2955 obč. zák.).
Související ustanovení:
§ 4 - zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, § 5 - zeměměřické činnosti pro vlastní potřebx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xx x xol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI.
Praha:
Wolters Kluwer, a.s.,
2014,
s. 1516.
Povinnosti při výkonu zeměměřických činností pxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxávní předpis pod čarou a zákonem č. 413/2005 Sb. s účinností od 1.1.2006 byla provedena formální úprava textu, včetně odkazu na právní předpis pod čaroxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtování dat o bodových polích a znázorňování objektů a vydávání kartografických děl pro civilní potřeby bylo omezováno zájmy obrany státu a utajením poxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxterstvem vnitra č. j. NBÚ - 37/10-98. Podle tohoto seznamu byly tajné:
a)
souřadnice bodů (skupin bodů) v platných geodetických referenčních systéxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xěřické snímky a snímky leteckého dálkového průzkumu území ČR, obsahující utajované skutečnosti vymezené příslušnými resortními seznamy utajovanýxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdle příslušných resortních seznamů utajovaných skutečností.
3.
Všeobecně využitelný obsah výsledků zeměměřických činností není limitováx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy oprávněny formou veřejné zakázky zadávat u podnikajících osob oprávněných vykonávat zeměměřické činnosti na základě živnostenského oprávnění, jxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxajovaných informací se nevztahují na veřejný charakter výsledků zeměměřických činností.
K odst. 2
5.
Ministerstvu obrany přísluší vymezit obsxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxění.
K odst. 3
6.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxu státu. K podrobnější úpravě této
kompetence
není v zákoně o zeměměřictví zmocnění.
K odst. 4
7.
K zeměměřickým činnostem vykonávaným v objektexx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxo ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy. Praktický postup je třeba v jednotlivých případech projednat s kompetentními osobami na xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xředpisy:
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Oddíl čtvrtý
Ověřování výsledků zeměměřixxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxkonem č. 186/2001 Sb. s účinností od 1.7.2001 na konci odstavce 1 doplněn text a zákonem č. 223/2009 s účinností od 28.12.2009 doplněn odstavec 2.
K odxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxvní činnosti příslušných orgánů státní správy a územní samosprávy, musí být ověřeny fyzickou osobou se zvláštní odbornou způsobilosti. Tato způsobixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxném zájmu podle zákona o zeměměřictví (úřední oprávnění).
3.
Úřední oprávnění je vyžadováno pro ověření výsledků zeměměřických činností pro účexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxí, obnovení nebo přemístění bodu a o zaměření předmětů měření využívané orgány zeměměřictví a katastru nebo orgány Ministerstva obrany při správě zákxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listin o převodu nebo přechodu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem zapisovaným v katastru nemovitostí, jako např. geometrické plány nexx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxrálního operátu na podkladě nového mapování, pozemkových úprav nebo přepracováním souboru geodetických informací.
4.
Úřední oprávnění je rovnxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedení stavby do užívání a pro vytyčovací práce ve výstavbě, jak vyplývá ze stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
5.
Institut úředního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxických činností ve veřejném zájmu umožnil jejich výkon i fyzickým osobám se středoškolským vzděláním. Přitom předmětné výsledky zeměměřických činnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xa vysokých školách zeměměřického směru. Jejich bezchybné zvládnutí a provedení vyžaduje přiměřenou dobu praxe, která je základní podmínkou k udělenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx V opačném případě by mohly způsobit majetkové škody. Konstrukce právní úpravy postupu při ověřování výsledků zeměměřických činností je založena na txxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxvnická osoba svým zaměstnancem není schopna úředně ověřit výsledek zeměměřických činností, je povinna si ověření zajistit u fyzické osoby s uděleným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí není činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. Podnikání úředně oprávněných zeměměřických inženýrů plně spadá do působnosti zákona o zexxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxostí v působnosti orgánů zeměměřictví dostatečně upraví připravovaný zákon o státní službě. Zejména se vycházelo z toho, že u vedoucích státních zaměxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxky. Rovněž některé aplikace ustanovení zákona o zeměměřictví o právech a povinnostech fyzických osob s uděleným úředním oprávněním na působnost státxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxnnosti 1.1.2015.
7.
Při projednávání návrhu prvního znění zákona o zeměměřictví ve vládě ČR byl pravděpodobně výše uvedený legislativní vývoj jexxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx01 Sb. ve vztahu k výsledkům zeměměřických činností podnikajících osob. Ověřování způsobilosti ke kontrole náležitostí a přesnosti výsledků zeměmxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., o státní službě.
K odst. 2
8.
Ustanovení zohledňuje příslušné předpisy Evropských společenství o volném pohybu služeb. Stanovujxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvnění podle zákona o zeměměřictví. Volný pohyb služeb upravuje zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
K odst. 3
9.
Výsledky zeměměřických xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxstmi a přesností odpovídají příslušným ustanovením právních předpisů.
10.
U zeměměřických činností určených pro správu katastru nemovitostí jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsy příslušných orgánů státní správy, je jejich právní závaznost vymezována při zadání veřejné zakázky.
K odst. 4
12.
Ustanovení vychází z toho, žx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx technických náležitostí a přesnosti výsledků zeměměřických činností ve výstavbě. Proto ustanovení připojuje k obecné povinnosti dodržovat právní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxřických činností zaručovat bezpečnost provedení výstavby.
13.
České technické normy nejsou obecně závazné. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxx xíře odpovědnosti, kterou bude muset nést v případě vzniku škodné události při zanedbání některého z požadavků platných norem. V následující tabulce jx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------------I
I Označení normy I Název normy                                             I
I----------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx  x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxadní a účelové mapy.                            I
I----------------I--------------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx  x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx                               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------I
I ČSN 01 3419  I Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb.                         I
I----------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx  x xxxxxxxxxxx xxxxnost ve výstavbě. Základní ustanovení.                        I
I----------------I---------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx  x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------------------------------------------------------I
I ČSN 73 0210-1 I Geometrická přesnost ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------I
I ČSN 73 0212-1 I Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanoveníx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx x3 0212-3 I Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty.       I
I----------------I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxla přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty.       I
I----------------I--------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxh dílců.  I
I----------------I------------------------------------------------------------------------------------------------------x
x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------------------------------------I
I ČSN 73 0212-7 I Geometrická přesnost ve výstxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------I
I ČSN 73 0401  I Názvosloví v geodézii a kartografii.                                 I
I----------------I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx  x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx x3 0415  I Geodetické body.                                           I
I----------------I----------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------------------------I
I ČSN 73 0420-2 I Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odcxxxxxx                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I ČSN 73 5130  I Jeřábové dráhy.                                           I
I----------------I------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx  x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx     x
x        x xxxxxxxxx xxxxxnosti rozměrů.                                    I
I----------------I------------------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxx
x xxx xxx xxxx  x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------------------------------------I
I ČSN ISO 8322-2 I Geometrická přesnost ve výsxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------I
Související ustanovení:
§ 13 - rozsah úředního oprávnění, § 14 - udělení úředxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxném pohybu služeb,
zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě,
České technické normy
Rozsah úředního oprxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxno pro čtyři taxativně vymezené skupiny výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu, u nichž předmětné činnosti podle zeměměřického a živnostxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxzeny s přihlédnutím k jejich obdobnému charakteru a požadavkům na jejich přesnost, včetně možnosti racionálního ověřování znalostí žadatele o úřednx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uplatňovány při správě katastru nemovitostí v působnosti katastrálních úřadů, jmenovitě při vedení a obnově souboru geodetických informací. Úřednx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x 79-86 a body 13 až 14, body 16 až 20 přílohy katastrální vyhlášky kladou vysoké nároky na právní a odborné znalosti a ověření jejich správnosti a bezchyxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxetrického plánu úředně ověřená podle § 16 odst. 6 zákona o zeměměřictví plní obdobný právní a technický význam, jak je tomu v předchozím komentáři,
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxodování pozemkového úřadu o určení hranic pozemků, přičemž jejich náležitosti a stanovená přesnost se přiměřeně řídí ustanoveními geometrického plxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xxxkladě právně vymezeného zjišťování průběhu hranic novým mapováním podle § 42 katastrálního zákona, § 74, § 75, § 81 a § 82, body 13 až xxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxe § 43 katastrálního zákona, § 55-57 katastrální vyhlášky,
dc)
na podkladě pozemkových úprav podle § 44 katastrálního zákona, § 53 písm. b), § 74, § 7xx x xx x x xxx xxxx xx xx xxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x polohového určení průběhu hranic pozemků a staveb, nevyjímaje významu nového souboru geodetických informací pro veřejné nahlédnutí a správní řízenx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxrálního zákona a vyhotovovaná s náležitostmi a přesností vymezenou § 74, § 75, § 81, § 82, § 87-90, bod 13 až 14, 16 a 18 přílohy katastrální vyhlášky vyžaxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxedních vlastníků.
4.
Při úředním ověřování výsledků zeměměřických činností zejména podle písmene a) a e) jsou vyžadovány některé znalosti spxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxm přípisem č. j. KÚ - 331/2014 - 800-1001 ze dne 20. března 2014 vyhlásil prostory podle § 95 katastrální vyhlášky, ve kterých vlivem poddolování dochází x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxntrolu homogenity geometrického základu podrobného měření s polohopisem katastrální mapy.
K odst. 1 písm. b)
5.
Vyjmenované výsledky a zeměměřxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí obsažených v základních státních mapových dílech. Jedná se o výsledky zeměměřických činností podnikajících osob, oprávněných tyto činnosti vykonxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhlášky vyplývá z požadavku, aby dodržení stanovené přesnosti těchto bodů vůči bodům základního polohového bodového pole a zhušťovacím bodům bylo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x x x xx xxxxx 1 písm. c) katastrální vyhlášky se vtahuje na geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby podle § 13 odst. 5 písm. a) zeměměřické vyhlášxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xapových děl středních a malých měřítek.
K odst. 1 písm. c)
8.
Úřední oprávnění podle tohoto ustanovení má značně široký rozsah uplatnění u zeměměřxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxi přípravě staveb podléhají úřednímu ověření výsledky polohopisného a výškopisného zaměření území pro plánovanou výstavbu a posouzení úplnosti, spxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxument. doprav. staveb) a územní řízení (§ 87 stavebního zákon). V případě vyšších požadavků na přesnost geodetického podkladu pro projekční činnost pxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxi kterých jsou zřizovány a zaměřovány body nezbytné pro projekční přípravu stavby a v období provádění stavby pro vytyčování prostorové polohy stavby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xtavebních objektů (§ 105 odst. 6 stavebního zákon, příloha 6 vyhl. o dokumentaci staveb a příloha 1, 2, 3, 5, 6 vyhl. o projekt. dokument. doprav. stavebxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxch objektů a zařízení, včetně objektů technického vybavení, a dále projekty měření posunů a přetvoření stavebních objektů (příloha 5 část E bod 3.1 vyhxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxení obvodu staveniště (§ 8 a příloha 3 nař. vlády o bližších min. požadavcích na bezpečnost, příloha 2, 5, 8 vyhl. o projekt. dokument. doprav. staveb), xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxed zničením či poškozením a prostorové vytyčení stavby v souladu s příslušným územním rozhodnutím. K nim dále patří vytyčení tvaru a rozměru objektu, vxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xpříloha 6 vyhl. o dokumentaci staveb, příloha 3 část A bod 2.1 vyhl. o projekt. dokument. doprav. staveb).
11.
Úřednímu ověření dále podléhá geodetxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxveb). Jmenovitě se jedná o polohopis zobrazující ve vhodném měřítku nově postavené objekty, zařízení a body vytyčovací sítě doplněný výškovými údajix xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xzhledem k bodům vytyčovací sítě a v neposlední řadě měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů bodového pole, vytyčovací sítě a pxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxmetrického plánu na novou stavbu nebo reálné rozdělení nemovitosti, pro řízení o uvedení stavby do užívání nebo zobrazení staveb, které tvoří polohopxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlášky.
12.
Rovněž úřední ověření je nezbytné u výsledků geodetického bezpečnostního měření posunů a přetvoření stavebních objektů, geodetickéxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxb stanovených zvláštními předpisy.
xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxho referen-čního systému.
14.
Ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě podle zákona o zeměměřictví se nevztahuje na dokumentaci sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xinností ve výstavbě podléhající úřednímu ověření fyzickou osobou se zvláštní odbornou způsobilostí podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví xx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxhovém bodovém poli a na předměty měření základních státních mapových děl pro potřeby obrany státu a ve správě příslušných orgánů Ministerstva obrany. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xoučástí právních ujednání při zadávání veřejných zakázek.
K odst. 2
17.
Ustanovení umožňuje požádat jen o některá nebo všechna úřední oprávnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xa činnosti správy katastru nemovitostí je příčinou toho, že v působnosti katastrálních úřadů jsou stanovené zásady úředního oprávnění uplatňovány i xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxstí jejich zaměstnanců. Jmenovitě se jedná o zeměměřické činnosti při zřizování, obnově nebo doplnění podrobného polohového bodového pole a o vybranx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxitřní podmínky správy katastru nemovitostí je nepřiměřená s přihlédnutím tomu, že na rozdíl od podnikajících osob, kterým jejich práva a povinnosti mxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděných svými zaměstnanci nařídit vnitřním předpisem a nemusí tak činit prostřednictvím zákona o zeměměřictví. Uplatnění práv a povinností úřexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jejich neplnění, vede k formálnímu pojetí a ke zdvojení těchto povinností, k obtížné vymahatelnosti a k nadbytečné administrativě. Obdobně lze chápax xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxu a vyhotovením geometrického plánu. V požadavcích na jeho náležitosti, způsob vyhotovení, popřípadě přesnost převažuje více technická činnost sprxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx je neopominutelná prioritní potřeba jeho legislativní úpravy ve vztahu záznamu podrobného měření změn než odborné hledisko jeho obsahu a účelu.
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Udělení úředního oprávnění
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
1.
Zákonem č. 18xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti a řízení o udělení úředního oprávnění zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx2008 s účinností od 1.7.2008 vloženo nové znění odstavce 4 včetně poznámky č. 11b), tj. s duplicitním označením nové poznámky, formálně upraveno xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxch oprávnění je svěřeno do působnosti ústředních správních úřadů. Úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činnosti pro civilní potřeby xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxstvo obrany.
K odst. 2
3.
Udělení úředního oprávnění podmiňuje podání písemné žádosti. V působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálníhx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxložka "Zkoušky ÚOZI". Mimo základní identifikační údaje o žadateli, tj. jménu, příjmení, akademickém titulu, datu a místě narození, jsou u občanů ČR pxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x dni vydání těchto dokladů. U cizince musí základní identifikační údaje navíc obsahovat údaj o státním občanství, dále adresu, na kterou má být doručovxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v § 15 zeměměřické vyhlášky. K žádosti se nepřikládá správní poplatek, neboť ten je hrazen až při vydání úředního oprávnění. Podmínky pro udělení úřednxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx je podrobněji vymezen v § 1 vyhl. o udělení oprávnění pro ověř. výsledků zeměměř. činností.
5.
Místní příslušnost k podání písemné žádosti upravujx xxxxxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxoník nahrazuje termín "způsobilost k právním úkonům" pojmem "svéprávnost". Podle § 15 odst. 2 obč. zák. je svéprávností způsobilost nabývat pro sebx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxostí, tj. dovršením osmnáctého roku věku (§ 30 odst. 1 obč. zák.).
8.
Bezúhonnost a její prokázání pro účely úředního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání zeměměřického směru a stanovená délka odborná praxe.
10.
Vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru je vymezeno tak, že musí být alespxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxgram a standardní doba tohoto studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky. Z uvedeného ustanovení zákona jednoznačně vyplývá, že pro udělení úředního opxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxzie a kartografie", "geodézie a katastr nemovitostí", "geomatika", "geoinformatika" a "vojenská geodézie a kartografie", přitom u studijních oborx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního plánu srovnatelné s oborem "geodézie a kartografie. Uvedené programy jsou v souladu s § 44 odst. 2 zákona o vysokých školách členěny na tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, "důlní měřictví", "inženýrská geodézie" nebo "vojenská geodézie a kartografie". Dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání zeměměřického směxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxvání uvedeného studijního programu v příslušném studijním oboru a vysvědčení nebo osvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo
b)
dodatek k diplomu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxoto, že většina úředních oprávnění vyžaduje praktické znalosti z aplikace speciálních právních a odborných předpisů na úseku správy katastru nemovixxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxických činností vymezených pro jednotlivá úřední oprávnění. Novelou č. 186/2001 Sb. bylo jednoznačně stanoveno, že požadovaná odborná praxe má být xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxěřického směru, ani praxi během vysokoškolského studia zeměměřického směru.
12.
Doklad o odborné praxi pro úřední oprávnění udělované Českým úřxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xýsledků zeměměřických činností. Doklad má mít formu písemného potvrzení o rozsahu odborné praxe odpovídající jím ověřovaným výsledkům zeměměřickýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe správním deliktem podle § 17b odst. 1 písm. c) bod 2 zákona o zeměměřictví.
b)
Orgán zeměměřictví a katastru, je-li předmětem žádosti udělení oprxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx písemného potvrzení, které obsahuje údaje o tom, které konkrétní zeměměřické činnosti a které konkrétní výsledky žadatel vykonával při správě katasxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému zeměměřickému inženýru odejmuto nebo zaniklo.
13.
Nedílnou součástí přílohy k žádosti o udělení úředního oprávnění je přehled vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx při ústní zkoušce.
14.
Náležitosti potvrzení o odborné praxi a přehledu výsledků zeměměřických činností pro úřední oprávnění udělovaná Českým úxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx x x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxkých činností pro úřední oprávnění udělovaná Ministerstvem obrany podrobněji upravuje § 1 odst. 2 písm. c) vyhl. o udělení oprávnění pro ověř. výsledkx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xrovedení a obsah upravuje § 14a tohoto zákona.
K odst. 2 závěrem
17.
Udělení úředního oprávnění se řídí podle § 19 zákona o zeměměřictví příslušnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxnnosti žadatele a v průběhu správního řízení ověřit zkouškou požadované právní a odborné znalosti žadatele o udělení úředního oprávnění. Jedná-li se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx řízení může být usnesením příslušného ústředního orgánu přerušeno podle § 64 spr. řádu, pokud písemná žádost nemá stanovené náležitosti. Ve správním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xřiměřeně dlouhá tak, aby v ní žadatel měl reálnou možnost doplnit či obstarat si vyžádané písemnosti. Správní řízení může být zastaveno při naplnění poxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx
xxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xdborné způsobilosti, rozhodnou oba ústřední orgány státní správy podle § 67 a násl. spr. řádu. Do 10 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení úřednxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxněním.
20.
Rozhodnutí, kterým se neuděluje úřední oprávnění, musí obsahovat mimo výrok o neudělení úředního oprávnění i odůvodnění této skutečnxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxd má odkladný účinek a rozhodnutí nenabývá právní moci.
21.
O rozkladu rozhodují pověření představitelé příslušných ústředních orgánů státní spxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxených právními předpisy pro udělení úředního oprávnění.
K odst. 3
22.
Ustanovení ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu a Ministerxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xydat úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností. Vydání úředního oprávnění je podle položky 22 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o spxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
K odst. 4
23.
Ustanovení upravuje postup při uznávání odborné kvalifikace vyžadované pro úřední ověření na území České republiky, pokud žadatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxém hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci. Český úřad zeměměřický a katastrální a Ministerstvo obrany jsou oprávněny podle § 2 zákona č. 18xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xinností, a to požadované vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru, stanovenou odbornou praxi a bezúhonnost. Systém uznávání odborné kvalifikacx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxonnosti § 20.
K odst. 5
24.
Bezúhonnost pro udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností má speciální právní úpravu, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxcným odsouzením pro trestný čin související s výkonem zeměměřických činností [spáchaný protiprávním jednáním úmyslného zavinění (§ 15 tr. zákoníkux xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, za který byl uložen nepodmínečný trest odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku.
K odst. 6 písm. a)
25.
Místní příslušnost k podání žádosti o uxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxta trvalého pobytu příslušné fyzické osoby na území ČR. Zeměměřické a katastrálními inspektoráty mají tato sídla a územní působnost:
I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxaje  I
I---------------------------------------I--------------------------------------I
I v Brně                I Jihomoravského, Vysočiny a Zlínského I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx        x xxxxxxxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I--------------------------------------I
I v Liberci               I Libereckého a Ústeckého       I
I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx                x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------I
I v Pardubicích             I Pardubického a Královéhradeckého   I
I---------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx                x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I
I v Praze                I hlavního města Prahy a Středočeského I
I---------------------------------------I---------------------------xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxba s trvalým pobytem mimo území ČR podává svoji žádost u Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze.
28.
V ustanovení zákona o zeměměřictvx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxů. Prvním z nich je snaha vytvořit na úrovni těchto orgánů státní správy poradenskou službu pro žadatele o vydání úředního oprávnění. Druhým cílem je, axx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxěřeně zajistit v působnosti zeměměřických a katastrálních inspektorátů, kterým je svěřen dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností podlx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x plnění podmínek stanovených zákonem, přičemž toto stanovisko není pro rozhodování v dané věci závazné a může mít pouze informativní charakter, jako nxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxstatků žádosti je oprávněn požadovat Český úřad zeměměřický a katastrální, v rámci jím vedeného správního řízení.
K odst. 6 písm. b)
29.
U žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xe věci odstranění nedostatků v písemné žádosti.
K odst. 7
30.
Zákonná povinnost vedení a veřejného zpřístupnění seznamu fyzických osob s udělenýx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxlity",
b)
Ministerstva obrany na internetových stránkách Geografické služby AČR v rubrice "Dokumenty" s adresou http://www.geoservice.army.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxany, že pro potřeby ověření bezúhonnosti žadatele úředního oprávnění si na svůj náklad vyžádají příslušný výpis z evidence Rejstříku trestů. V působnxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxení a jím vydávané výpisy prokazující bezúhonnost. Žádosti o výpis a vlastní výpisy z Rejstříku trestů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a § 2 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxností, § 13 - rozsah úředního oprávnění, § 14a - zkouška, § 16 - práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním, § 17b - jiné správní delikty, § 1x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxrých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
Judikatura:
ve věci ústavní stížnosti směřující proti zásahu do základních práv ze stranx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xákona o Ústavním soudu zakázal Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, aby pokračoval v porušování základního práva stěžovatele. Dále navrhuxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxichž výkonu je oprávněn dle § 3 odst. 4 zák. č. 200/1994 Sb. Zároveň s tím stěžovatel navrhuje zrušení § 12, x xxx x xxx x xxxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xrávy zakotvenými v čl. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a dále v čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR.
Stěžovatel se žádostí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Tato žádost byla dopisem ředitele personálního odboru vyřízena negativně. Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxru alespoň magisterského studijního programu. V tomto postupu spatřuje stěžovatel porušení svých výše uvedených základních práv, neboť správní orgxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Zákon o Ústavním soudu § 75 odst. 1 stanoví, že ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, kterx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ústavní soud může do činnosti jiných orgánů zasáhnout jen v případě, že v jejich rozhodování shledá porušení základních práv a svobod stěžovatele a poxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx x xchraně jeho práv. V § 19 zák. č. 200/1994 se stanoví, že na udělení a odejmutí úředního oprávnění podle § 14 a § 15 tohoto zákona se použijí obecné předpixx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxní řád"). Stěžovatel se tedy měl v první řadě domáhat u Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vydání správního rozhodnutí ve věci své žádosti. Poxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxněn rozhodnout o odvolání (§ 50 správního řádu). V případě nesouhlasu stěžovatele s rozhodnutím správního orgánu pak možnosti jeho dalšího postupu upxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxi řešení své situace nevyužil všech prostředků, které mu zákon k ochraně jeho zájmů poskytuje.
Usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 804/05 ze dne 19.xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx1994 Sb., o zeměměřictví, v jeho znění k 30.6.2001, může žadatel splnit po ukončení vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru s titulem inženýr.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx x86/2001 Sb. s účinností od 1.7.2001 vložen nový § 14a, zákonem č. 319/2004 Sb. s účinností od 1.1.2005 provedena formální úprava znění a zákonem č. 189xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xpůsobilosti, jak již vyplývá z § 14 odst. 2 zákona o zeměměřictví, je podání písemné žádosti a splnění podmínky vysokoškolského vzdělání, odborné praxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxtastrálnímu inspektorátu, tj. minimálně 14 dnů a maximálně 3 měsíce, je přiměřená z hlediska požadavku odborné přípravy žadatele na zkoušku, ale může xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xkoušky, přitom pozvánka může obsahovat upozornění, zda některý z výsledků zeměměřických činností může být k obhajobě předložen až při zkoušce. Je staxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxšku podpořena nejen příslušnými předpisy, ale i informační službou v rubrice "Aktuality", internetová adresa http://www.cuzk.cz/Aktuality-resoxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a zkušební řád apod.
4.
V působnosti Ministerstva obrany podle znění § 4 odst. 4 vyhl. o udělení oprávnění pro ověř. výsledků zeměměř. činností se pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolávají vedoucí představitelé příslušných ústředních orgánů. Ustanovení dále vymezuje lichý počet členů odborných zkušebních komisí a jejich mxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxnanci, nevyjímaje zaměstnance jemu podřízených územních orgánů zeměměřictví a katastru, jejichž odborné znalosti a praktické zkušenosti jsou záruxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxorníci z řad podnikatelské sféry. Jednání zkušební komise podrobněji upravuje zkušební řád vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxrstva obrany zákon podrobněji nevymezuje.
K odst. 3
8.
Před vlastní zkouškou je ověřována totožnost žadatele podle občanského průkazu nebo cestxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu zeměměřického a katastrálního je zkouška členěna:
I.
na obecnou část, která je shodná pro udělení úředních oprávnění uvedených v § 13 odst. 1 pxxxx xxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxveními související právní úprava obsažená v katastrálním zákonu a katastrální vyhlášce a v zákoně o zem. a katastr. orgánech. V této obecné části zkoušxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxávním řádu, stavebním zákoně, zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), z. z. p. f. a v zákoně o pozemkových úpxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxření jejich výsledků vymezených v § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zeměměřictví;
1.
Pro udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) je poxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xůdy a evidence nemovitostí, včetně s těmito evidencemi souvisejícího přídělového a scelovacího řízení,
b)
ustanovení katastrálního zákona a kxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxanic pozemků, pozemkových úprav a podmínek pro zápis údajů katastru nemovitostí na podkladě geo-metrického plánu, dále státního mapového díla velkýxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
postupů při kalibraci a komparaci geodetických přístrojů a pomůcek, včetně příslušných dokladů to prokazujících,
d)
ustanovení zeměměřické vxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xefer. systémech,
e)
předpisů pro vedení a obnovu katastru nemovitostí.
2.
Pro udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. b) je potxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxového díla velkých měřítek, jejich specifických druhů podle doby vzniku a postupů k zajištění stanovené kvality výsledků předmětných zeměměřických xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxní zeměměřické vyhlášky a katastrální vyhlášky upravující budování a stabilizaci bodových polí a měřické metody určování polohy a ustanovení nař. xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxru nemovitostí.
3.
Pro udělení úředního oprávnění podle § xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxění stanovené kvality výsledků předmětných zeměměřických činností,
c)
postupů při kalibraci a komparaci geodetických přístrojů a pomůcek, včexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxvých polí a měřické metody určování polohy a ustanovení nař. vlády o geodet. refer. systémech,
e)
postupů při vytyčování prostorové polohy a kontrxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo provedení stavby.
III.
na obhajobu předloženého výsledku zeměměřických činností ke zkoušce z hlediska postupů, ověření přesnosti a obsxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledku zeměměřických činností.
a)
V obecné části zkoušky jsou ověřovány znalosti právní úpravy zeměměřictví a orgánů zeměměřictví a katastru, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
b)
Ve zvláštní části zkoušky je vyžadováno prokázání specializovaných odborných znalostí geodetických referenčních systémů a státních mapovýcx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxx
xxxxxxxání a šetření předmětů měření obsahu státních mapových děl pro potřeby obrany, jejich dokumentace a ukládání,
bb)
kalibraci a komparaci přístrojx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
bd)
měření polohopisu a výškopisu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxgie, zejména na úseku obrany.
c)
Při obhajobě samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností je odůvodňována správnost použitýcx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxejněn na internetové adrese http://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Vzdelavani.aspx, záložka "Zkoušky ÚOZI".
12.
O průběhu zkoušky a výsledkx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx vykonání zkoušky.
13.
Způsob provádění a obsah zkoušky v působnosti obou ústředních orgánů státní správy je podrobněji upraven v příslušných vyhxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxtp://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Vzdelavani/Zkousky-UOZI.aspx.
K odst. 4
14.
Ustanovení stanoví pořádkové lhůty 6 měsíců pro opakovánx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxkované zkoušce, může se k nové zkoušce přihlásit podáním písemné žádosti až po době, ve které se předpokládá, že si žadatel prohloubí své právní a odbornx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxrální a Ministerstvo obrany rozhodnou o rozdílové zkoušce v případě zjištění podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xvalifikace), že doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání zeměměřického směru vydaný příslušným orgánem nebo institucí členského nebo nečlenskéxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v ČR. Při zkoušce o udělení úředního oprávnění takovému žadateli je uplatňováno v plném rozsahu ustanovení o skládání zkoušky v českém jazyku před přísxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxouškou se užijí přiměřeně.
Související ustanovení:
§ x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, § 14 - udělení úředního oprávnění, § 16 - práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním
Související předpisy:
xxxxx x xxxxxxxx úředního oprávnění
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
1.
Zákonem č. 186/2001 Sb. s účinností od 1.7.2001 byly upraveny textové odkaxx xx x xx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle předpisů platných v době jejich zahájení.
K odst. 1
2.
Jednou z možností, jak úřxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxctví jemu ukládané plnění práv a povinností při ověřování výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu. Písemná žádost se podává tomu ústřednímx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxcké vyhlášky, a to pouze pro případ, kdy úřední oprávnění vydal Český úřad zeměměřický a katastrální. Je vyžadováno, aby písemná žádost byla napsaná v čxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx zápisu v seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. K žádosti musí být připojen úředně ověřený podpis, jehož ověření (legalizaci) podle zákxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xři výkonu státní správy krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou působností, stanovené obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška Ministersxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx. 1 písm. b) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy je opxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxího oprávnění v případě smrti úředně oprávněného zeměměřického inženýra, která se prokazuje veřejnou listinou podle § 26 obč. zák., tj. úmrtním listex xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xnitra.
K odst. 2
4.
Český úřad zeměměřický a katastrální a Ministerstvo obrany mohou úřední oprávnění odejmout, pokud pominula svéprávnost úředxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo zeměměřického inženýra, která není přechodná a která zabraňuje plnění práv a povinností jemu stanovených zákonem o zeměměřictví, lze na základě rozxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxávněný zeměměřický inženýr pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem zeměměřických činností, anebo kdy úmyslně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx případech získávat z registru obyvatel Ministerstva vnitra a Rejstříku trestů. V působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nelze vyloxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xnspektorátu.
8.
Na rozhodování o odejmutí úředního oprávnění z uvedeného důvodu se vztahuje správní řád.
9.
Úřední oprávnění může být fyzickx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu na úseku zeměměřictví.
11.
Zákon o zeměměřictví neobsahuje definici, co je "závažné" porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Lze proto z obecné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxustil úředně oprávněný zeměměřický inženýr jako fyzická osoba. V podstatě se může jednat nejen o jiné správní delikty při výkonu a úředním ověřování výxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxx xeměměřictví.
12.
Opakované porušení pořádku na úseku zeměměřictví definuje § 17c odst. 1 zákona o zeměměřictví, a to pokud k němu došlo v období třx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxněty k odejmutí úředního oprávnění v dané věci vzejdou od zeměměřických a katastrálních inspektorátů, kterým přísluší rozhodování o porušení pořádkx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxže být fyzické osobě opětovně uděleno po uplynutí doby, na kterou bylo odejmuto, pokud splní podmínky stanovené v § 14 a § 14a zákona o zeměměřictví.
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvnění v případě, kdy byla způsobena škoda výkonem zeměměřických činností ve výstavbě, jejichž výsledek úředně oprávněný zeměměřický inženýr ověřilx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxci mohou dát katastrální úřady, které o uvedených případech mohou být informovány z úředního styku se stavebními úřady a od zeměměřických a katastrálnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxění může být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx
Obdobnou zákonnou oporu má Ministerstvo obrany v případech, kdy úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi bylo uděleno úřední oprávnění pro potřxxx xxxxxx xxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxxxxxxxxx x xomu, že porušení pořádku na úseku zeměměřictví projednávají a o něm rozhodují především zeměměřické a katastrální inspektoráty, je logické, že je uprxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxioritně kontrolují a přesvědčují se o tom, zda výsledky zeměměřických činností využívané pro vedení katastru nemovitostí svými náležitostmi a přesnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxostí úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
22.
Český úřad zeměměřický a katastrální může v daném případě zahájit správní řízení o odejmutí úxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxutí úředního oprávnění může Český úřad zeměměřický a katastrální zjistit skutečnosti důvodné pro odejmutí úředního oprávnění jiné fyzické osobě.
xxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxnek je možné opětovně udělit úřední oprávnění fyzické osobě, které bylo úřední oprávnění odejmuto z důvodu
a)
pominutí podmínky svéprávnosti nebo xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxené zeměměřickou činností, jejíž výsledek ověřila dotyčná fyzická osoba.
25.
O opětovné udělení úřední oprávnění lze požádat v době, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
K odst. 7
26.
Český úřad zeměměřický a katastrální a Ministerstvo obrany vyškrtnou ze seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů fyzicxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xravomocného rozhodnutí.
Související ustanovení:
§ 4 - zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, § 12-14a - ověřování výsledků zeměměřických čixxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x69/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxem č. 120/2000 Sb. s účinností od 1.9.2000 byl doplněn nový odstavec 5, který byl zákonem č. 257/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014 přečíslován na odstavxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx textové odkazy na § 14 a zákonem č. 257/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014 byl vložen nový odstavec 5 a 7. Zákonem č. 298/2017 Sb. bylo v odstavci 5 větě druhx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxsti úředně oprávněného zeměměřického inženýra jsou vymezeny s přihlédnutím k právnímu a odbornému významu ověřovaných výsledků zeměměřických činnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxx xxxxxxxx xovinnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra patří jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu při ověřování výxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxrany státu.
4.
Za odborné lze považovat zejména takové jednání úředně oprávněného zeměměřického inženýra, který důsledně ověřil náležitosti a pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxové jednání, kdy úředně oprávněný zeměměřický inženýr nepřihlíží při úředním ověřování k osobním zájmům osoby, která vyhotovila výsledek zeměměřicxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na zemském povrchu bylo jednáno nestranně v případech, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxa přesvědčení se o tom, že osoba vykonávající zeměměřické činnosti vyčerpala všechny možnosti k získání potřebných podkladů k určení správného a právxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxstí.
7.
Porušení této povinnosti je považováno podle § 17b písm. c) bod 1 za jiný správní delikt na úseku zeměměřictví.
K odst. 1 písm. b)
8.
Mezx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xodržovat právní předpisy a písemně dohodnuté podmínky s objednatelem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.
9.
Za odborné lze považovat takxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xostupy pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže stavebních objektů a technologických zařízení jsou pro daný účel optimální a ekonomixxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro danou činnost právními předpisy a zda byla provedena kontrolní měření a výsledná dosažená přesnost je v souladu s příslušnou českou technickou norxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxní této povinnosti je považováno podle § 17b písm. c) bod 1 za jiný správní delikt na úseku zeměměřictví.
K odst. 1 písm. c)
12.
Úředně oprávněný zemxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsti a pravomocné odsouzení k náhradě škody způsobené zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřil. Oznámení o závažném nebo opakovaném porušenx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xnspektorátu. Na druhé straně ale nelze beze zbytku očekávat, že úředně oprávněný zeměměřický inženýr bude schopen oznámit pominutí svéprávnosti v přxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxxxěný zeměměřický inženýr je povinen poskytnout
a)
Zeměměřickému úřadu na jeho žádost potřebnou součinnost zejména při využívání jím ověřených výsxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xolohopisného nebo výškopisného obsahu státních mapových děl,
b)
katastrálnímu úřadu potřebnou součinnost zejména při potvrzování geometrickxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo bodového pole,
c)
zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu potřebnou součinnost zejména při dohledu na ověřování výsledků zeměměřické činxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxlikt na úseku zeměměřictví.
K odst. 1 písm. e)
16.
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr je povinen vést evidenci jím ověřených výsledků zeměměřixxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xvěření výsledku zeměměřických činností a název katastrálního území, ve kterém byla vykonána zeměměřická činnost. V praxi je uplatňována zásada užitx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zlomku, kdy v čitateli je pořadové číslo a ve jmenovateli číslo roku. Ustanovení nebrání tomu, aby evidence obsahovala další údaje podle individuálníxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xozhodnutí úředně oprávněného zeměměřického inženýra, zda evidenci povede ručně nebo ve formě databázového souboru.
17.
Porušení této povinnosxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxr je povinen fyzické osobě, která pod jeho vedením se připravovala na udělení úředního oprávnění a získávala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxměřictví.
K odst. 1 písm. g)
19.
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr je povinen oznamovat podle příslušnosti Českému úřadu zeměměřickému a katxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo pobytu a změnu údajů o tom, kým a kdy byl vydán občanský průkaz nebo cestovní pas při jejich výměně nebo ztrátě. To obdobně platí pro cizince, který je držxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x odst. 2
21.
Ustanovení vymezuje osobu, která je plně odpovědná za odborné provedení a dodržení předepsané přesnosti při výkonu zeměměřických činnxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxký inženýr, a to i v případě, kdy pouze ověřuje výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu a provedené jinou osobou.
22.
Zákon o zexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xzniknou-li tyto vztahy, potom se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
23.
Nelze vyloučit, že zákonná odpovědnost úředně oprávněného zeměměřxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxvede spolu s právními a tržně-ekonomickými vlivy k tomu, že bude v zájmu každé podnikající osoby zaměstnávat osobu s úředním oprávněním, pokud jí není pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxpisu a v razítku se státním znakem označení "úředně oprávněný zeměměřický inženýr".
K odst. 4
25.
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr je zavázáx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvaný ve veřejném zájmu má stanovenou odbornou úroveň, předepsanou přesnost, správnost a úplnost věcných a formálních náležitostí. K vyznačení standxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx přílohy zeměměřické vyhlášky.
26.
Ustanovení dále vymezuje, že k uvedenému textu musí být připojen vlastnoruční podpis úředně oprávněného zeměxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx znakem. Razítko se státním znakem musí mít v souladu se zněním § 5 a § 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxívat jenom při ověřování výsledků zeměměřických činností, jak ukládá zákon o zeměměřictví a § 5 zákona o státních symbolech, a nelze je používat např. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxě oprávněný zeměměřický inženýr je povinen si razítka obstarat na svůj náklad, a jsou tedy jeho majetkem. Zákon o zeměměřictví ani jeho prováděcí vyhláxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxx xdborné správnosti výsledku zeměměřických činností v listinné podobě, které jsou určeny pro civilní potřeby, jsou stanovena tato pravidla § 18 zeměměxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xásti tvořící výsledek zeměměřických činností a v případě, že taková část skládá z více listů, musí být listy pevně spojeny;
b)
text ověření podle píxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xodpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaného výsledku se připojuje pod otiskem razítka úředně oprávněného zeměměřického inženýra.
29.
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podoby každé technické zprávy a seznamu částí elaborátu.
30.
Ověřování listinné podoby geometrického plánu, jeho kopie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxe § 100 katastrální vyhlášky bylo ukončeno dnem 30.6.2014. Od následujícího dne geometrické plány předkládané katastrálnímu úřadu k potvrzení soulxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xx xdst. 2 katastrální vyhlášky je zakotveno, že výsledky zeměměřických činností podle § 74 odst. 1 písm. b) [záznamy podrobného měření změn], písm. c) [xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxměřických činnost v listinné podobě, které jsou určeny pro potřeby obrany státu, platí obdobné zásady podrobněji vymezené § 7 odst. 1 až 3 vyhl. o udělenx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
32.
Výsledky zeměměřických činností v elektronické podobě se úředně ověřují v souladu s příslušnýxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxektronickým časovým razítkem, které jsou založeny kvalifikovaným certifikátem.
33.
Textový soubor s názvem "Overeni_UOZI" a příponou *.txt obxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxsahující ověřený výsledek zeměměřické činnosti, vytvořené pomocí hashovací funkce SHA-512.
Hashovací funkcí se rozumí matematická funkce pro xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
34.
Zásadní změnu pro elektronický podpis přinesl zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxlších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Napříště je proto nutné pro elektronický podpis používat definici uvedenou přímo v nařízení č. 910/201xx x xx x xxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxktronickým podpisem se rozumí podle čl. 3 odst. 11 nařízení č. 910/2014 elektronický podpis, který splňuje požadavky stanovené v čl. 26, tj.:
a)
je jxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh podpisů, která podepisující osoba může s vysokou úrovní důvěry použít pod svou výhradní kontrolou; a
d)
je k datům, která jsou tímto podpisem podepxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xdst. 12 nařízení č. 910/2014 zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů (tj. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxst. 2 nařízení č. 910/2014 dán na roveň vlastnoručnímu podpisu (nikoliv však úředně ověřenému podpisu). Zákon č. 297/2016 Sb. v § 6 odst. 2 definuje ještx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kvalifikovaný elektronický podpis. Uznávaný elektronický podpis je nutné použít pro podepisování výsledku zeměměřické činnosti v elektronické poxxxxx
35.
Elektronickým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxm okamžikem a prokazují, že tato jiná data existovala v daném okamžiku. Kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem se rozumí podle čl. 3 bodu 34 nařxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xyla přiměřeně zamezena možnost nezjistitelné změny dat;
b)
je založeno na zdroji přesného času, který je spojen s koordinovaným světovým časem; a
xx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxtvářejících důvěru nebo označeno jinou rovnocennou metodou.
xxx
xxxxxxxxxxxným certifikátem pro elektronický podpis se rozumí podle čl. 3 bodu 15 nařízení č. 910/2014 certifikát pro elektronický podpis, který je vydán kvalifixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxfikačních služeb musí být přizpůsoben potřebám úředního ověření a musí obsahovat číslo položky podle příslušného seznamu fyzických osob s úředním opxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxt nejméně 5 let ode dne úředního ověření výsledku zeměměřických činností.
37.
Výsledek zeměměřických činností tvořený jedním souborem je možné oxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xvidence ověřovaných výsledků.
38.
K textovému souboru úředně oprávněný zeměměřický inženýr připojí zaručený elektronický podpis a kvalifikovxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxst. 6
39.
Ověření kopie geometrického plánu, jehož prvopis je ověřen úředně oprávněným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxrýkoliv úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Ověření provede tím, že na kopii vyznačí text: "Ověřuje se, že tato kopie souhlasí s geometrickým plánexxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxpřímo vyplývá, že úředně oprávněný zeměměřický inženýr je povinen vést samostatný seznam ověřených kopií geometrických plánů, jehož věcné a formálnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx2014 prvotně v elektronické podobě, je dána úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi možnost vyhotovit stejnopis geometrického plánu v listinnx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xx xx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxuvy v listinné podobě.
Související ustanovení:
§ 4 - zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, § 17a - přestupky, § 17b - jiné správní delikty
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
zákon č. 227/200x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Související předpisy EU:
nařízení Exxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
Oddíl pátý
Geodetické referenční systémy a státní mapová díla
(Geodetické referenčnx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xměna znění odstavce 2, které vymezuje, že základní principy koordinace správy změnových informací pro aktualizaci obsahu státních mapových děl jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xeskému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu v souvislosti s připravovanou komplexní právní úpravou registru geografických informací uloženo zpracxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlády, která měla tuto problematiku upravit, neaktuální, a proto se zákonem č. 319/2004 Sb. s účinností od 1.1.2005 znění odstavce 2 vrátilo k původníxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxími úřady je, aby ve stanovených územních celcích byly tyto výsledky dokumentovány v geodetických referenčních systémech závazných na celém území ČRx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxněž dokumentovány stavby, pokud dokumentace jejich skutečného provedení podle § 125 stavebního zákona je využívána ve veřejném zájmu pro vedení stáxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxt s účinností zákona o zeměměřictví stanovena pro digitální katastrální mapu nebo grafickou mapou a územní celky, v nichž příslušné katastrálními úřaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xatastrální. Tyto územní celky jsou průběžně rozšiřovány s postupem tvorby digitálních nebo digitalizovaných katastrálních map, přitom v současné dxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx užít referenční výškový systém jadranský v lokalitách:
a)
s poříčními polygonovými pořady,
b)
revír Ostravsko-karvinských dolů, a.s., v okrxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx-západ a Plzeň-město,
d)
hlavní město Praha, Plzeň, Hodonín, Kroměříž, Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou.
K odst. 2
5.
Geodetické refxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxné nařízení vlády ze dne 16. srpna 2006, které je uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 430/2006 Sb.
6.
Závaznými geodetickými referenčními systémy jsxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (závazná zkratka "S-JTSK"),
d)
Katastrální souřadnicový systém gusterbergsxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxtém 1995 (závazná zkratka "S-Gr95") a
h)
Souřadnicový systém 1942 (závazná zkratka "S-42/83").
7.
Pro referenční systémy jsou stanoveny xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxkých činností využívané ve xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxu republikou, a to do doby nahrazení dokumentárního díla dokumentárním dílem vytvořeným v závazném geodetickém systému podle písmene a) až c);
-
Kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v referenčním systému S-JTSK.
8.
Při zpřesnění závazných geodetických referenčních systémů na základě nových měření a výpočtů se v jejich názxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtrálními úřady v geodetickém referenčním systému S-JTSK nebo katastrálních souřadnicových systémech gusterbergském a svatoštěpánském,
b)
Stxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xx xxx xxx x xx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxavované Zeměměřickým úřadem v geodetickém systému S-JTSK a Bpv a doplněné údaji o geodetickém referenčním systému WGS84, popřípadě ETRS,
c)
Topoxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx x xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy ČR v geodetickém systému WGS84 a Bpv ve vymezeném zobrazení.
10.
Tematická státní mapová díla jsou vytvořena na podkladě základních mapových xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxx xxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xrčena pro veřejné využití a státní mapová díla podle písmene c) a na jejich podkladě vytvořená tematická státní mapová díla jsou určena pro zajišťování xxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxmu a pro potřeby krizového řízení a integrovaného záchranného systému, v případě jejich součinnosti jde o základní státní mapová díla v geodetickém syxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
Porušení pořádku na úseku zeměměřictví
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
1.
Zákonem č. 186/2001 s účinností od 1.7.2001 byl vložen nový odxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx upraveno v § 7-10 zák. o zem. a katastr. orgánech. Tato problematika musela být nově někde upravena s účinností od 1.1.1993, ale zákon o zeměměřictví, kax xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxkuty byla tehdy odvozována násobky ze stanovené minimální mzdy.
(Přestupky)
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
K odst. 1
1.
V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtupku, nemůže být kvalifikováno takové jednání jako přestupek.
2.
Přestupkem obecně je podle § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zavxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxlikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. Musí se tedy jednat
-
o zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje záxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxdnání, tj. aktivní jednání, ale i opomenutí jednat, jestliže byla osoba povinna jednat; lze rozlišovat úmyslné jednání, jestliže se osoba chtěla (nebx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxit přestupku, ale bez přiměřených důvodů spoléhala, že k završení přestupku nedojde, nebo nevěděla, že se svým jednáním přestupku dopustit může, ač o txx xxxxx xxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že je třeba úmyslného zavinění".];
-
musí být naplněna skutková podstata přestupku, který je výslovně uveden buď v zákonu o přestupcích, nebo v jixxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x
-
nejde o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo trestný čin. Trestní zákoník v § 278 stanoví jako trestný čin pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxcké sítě,
b)
geodetického bodu referenční sítě nultého řádu,
c)
geodetického bodu referenční sítě doplněného nultého řádu,
d)
základníxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xrestem.
(2)
Stejně bude potrestán, kdo úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelným zařízení permanentní stanice pro příjem signálů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x x xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxpovědnost za poškození geodetického bodu podle § 278 zaniká, jestliže pachatel dobrovolně škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej naprxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.
4.
Jsou však případy, kdy ani splnění všech znaků přestupku, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xrvající útok na zájem chráněný zákonem nebo nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně zxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxe § 31 tr. zákoníku).
K odst. 1 písm. a)
5.
Skutkovou podstatou tohoto přestupku je neoprávněné znemožnění nebo ztěžování výkonu zeměměřických čixxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jejich výsledků.
6.
Přestupek může spočívat v tom, že někdo neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností např. tím, že odmítxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxbo vstup do budovy, zahradí příjezdovou cestu k jeho domu apod.
7.
Umožnit přístup na nemovitost zajišťuje osobám vykonávajícím zeměměřické činnxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxt ve vstupu a vjíždění na pozemek.
K odst. 1 písm. b)
8.
Měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodovéhx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxováno jako přestupek (není-li dokonce trestným činem - viz výše).
9.
Dále se přestupku dopustí ten, kdo neoznámí změnu a zjištěnou závadu v geo-detxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxdů a bodů podrobného bodového pole. To z toho důvodu, že případný přestupek je projednáván buď Zeměměřickým úřadem (body geodetických základů), nebo zxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komentovaného přestupku vychází ještě ze znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který v § 32 odst. 1 obsahxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxně je úprava územního rozhodnutí trochu odlišná, neboť územní rozhodnutí se vydává již jen o ochranném pásmu, nikoliv o chráněném území. Tam, kde má být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxřování výsledků zeměměřických činností.
K odst. 1 písm. e)
12.
Kdo je oprávněný k výkonu zeměměřických činností, je upraveno v § 3 odst. 3 a 4. Zeměxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxažuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru. Jestliže kdokoliv, kdo nesplňuje podmínky odboxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxu zeměměřictví je dána zák. o zem. a katastr. orgánech. Zeměměřický úřad projednává podle § 3a písm. h) zák. o zem. a katastr. orgánech porušení pořádku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodle § 4 písm. f) zák. o zem. a katastr. orgánech porušení pořádku podle § 17a odst. 1 písm. a), b) bod 2, § 17a odst. 1 písm. d) a e) a § 17b odst. 1. V případě, žx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany (včetně uložení pokuty).
14.
Místní příslušnost je dána přestupkovým zákonem v § 55 odst. 1, který stanoví, že "K projednání přestupku je míxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxěřický a katastrální inspektorát, popř. Ministerstvo obrany podle toho, o jaký přestupek se jedná a kdo jej projednává. Přestupkový zákon v § 11 odst. 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxí vyplývá, že v úvahu přicházejí jako sankce jen napomenutí a pokuta. Od uložení sankce lze v rozhodnutí o přestupku upustit, jestliže k nápravě postačí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xe způsobu jeho spáchání x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xisciplinárním řízení (§ 12 odst. 1 přestupkového zákona). Podle § 13 odst. 1 přestupkového zákona lze uložit pokutu jen do výše 1 000 Kč, nestanoví-li zxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xx xxx x0.6.2001, tj. do účinnosti novely č. 186/2001 Sb. zák. o zem. a katastr. orgánech, byla podle § 8 možná pokuta až do výše pětinásobku minimální mzdy). Zxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xebo určena anebo byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou. Rovněž zákaz pobytu nepřichází v úvahu, neboť jej lze uložit jen zx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxo oprávnění podle § 15 odst. 3.
K odst. 3
16.
Zákon o zeměměřictví upravuje lhůtu pro projednání přestupku odlišně od přestupkového zákona. Stanovx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx do 1 roku ode dne, kdy se ten orgán, který je oprávněn přestupek projednat (Zeměměřický úřad, zeměměřický a katastrální inspektorát, popř. Ministerstxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůta je stanovena v zákoně o zeměměřictví speciálně a má přednost před úpravou v § 20 přestupkového zákona, kde se stanoví zánik odpovědnosti za přestuxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxenou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie." Novelou přestupkového zákona č. 204/2015 s účinností od 1.10.2015 dochxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x x x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxjením řízení o přestupku, jakož i vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxjednání přestupku; přestupek však nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky. Do běhu lhůty podle odstavců 1 až 3 se nezapočítává doba, po kxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxestupek projednat, je stanovena v zákoně o zeměměřictví na 3 roky ode dne, kdy k porušení pořádku došlo. Zde se jedná o prekluzivní lhůtu, po jejímž uplynxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x00/1990 Sb. Správní řád se použije subsidiárně.
Související ustanovení:
§ 3-5 - zeměměřické činnosti, § 6-9 - práva a povinnosti při výkonu zemxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Literatura:
1. ČERNÝ,
J.,
HORZINKOVÁ,
E.,
KUČEROVÁ,
H.
Přestupkové řízení. 12. vydáxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxt jiné správní delikty, kterých se může dopustit fyzická osoba v rámci své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba, dále osoba oprávněná vykonávax xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podstatu tohoto deliktu, je stejné jako u přestupku podle § 17a odst. 1, tj. neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxí jejich výsledků, dále zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí značku nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu v geodetických údajích bodů geodetickxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxávněně využívá nebo rozšiřuje výsledky zeměměřických činností, vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně způsobilá.
3.
Rozdíl je jen v xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxoba při své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba.
K odst. 1 písm. b)
4.
Jiného správního deliktu se může dopustit dále osoba oprávněná vykoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxměřického směru. Tohoto jiného správního deliktu se dopustí tato osoba, pokud neposkytne součinnost příslušným státním orgánům (zejména orgánům zexxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh ve veřejném zájmu, v nepředložení k nahlédnutí, popřípadě k využití geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, v neoznámení změny a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi.
K odst. 1 písm. c)
5.
Neméně důležité jsou i jiné správní delikty, kterých se dopustí fyzická osoba, jíž bylo uděleno úřední oprávnění (§ 14). Povxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
nedodržuje podmínky nebo povinnosti stanovené tímto zákonem pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí nexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx x xxx xx x x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xterá pod jejím vedením praxi vykonala [§ 16 odst. 1 písm. f)];
c)
neohlásí změny údajů uvedených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xdborně způsobilá.
K odst. 1 písm. c) bod 1
6.
Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností bývá nejčastěji zjišťovaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxvají až 100 000 Kč, i když horní hranice je až 250 000 Kč.
7.
Jedná se např. o tyto vady: x)1. v geometrických plánech:
a)
podklady pro vyhotovení: nexxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
výkon zeměměřických činností v terénu: nevhodně zvolené identické body, nedoložení připojení na dostatečný počet identických bodů, vykonstruovaxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxh bodů, měřením nebyl ověřen soulad výsledků dřívějšího měření se stavem v terénu, neprovedená stabilizace podrobných bodů a nepravdivé deklarování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xpůsobem, poloha nebyla určena ze dvou nezávislých výsledků měření GNSS, datum zpracování zápisníku měření GNSS předchází realizaci samotného měřenxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxištění homogenity měřické sítě, nedodržení kritérií přesnosti podrobného měření;
c)
výpočetní práce: neúplnost protokolu o výpočtu a neprokázxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxu dosáhnout, a uvedené odchylky jsou v rozporu se skutečnou polohou bodů v terénu, protokol o výpočtech neodráží skutečný postup měření, chybné určení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxyla určena dvěma nezávislými výpočty, nesprávné rozdělení početní odchylky při výpočtu výměr, chybné určení výměr parcel;
d)
obsah a náležitostx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podrobných bodů, rozdílné údaje o způsobu stabilizace bodů mezi náčrtem a seznamem souřadnic, chybné údaje v popisovém poli ZPMZ a GP, absence zobrazexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho čísla v náčrtu a mapové značky, v ZPMZ nevyznačen sloupek plotu ani na něj navazující oplocení, přestože z vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmální číslování podrobných bodů, nedoloženo kontrolní měření a transformace kartometrických souřadnic do S-JTSK, absence zápisníku naměřených hoxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxznamu souřadnic, chybné souřadnice, nedodržení podmínek pro upřesnění hranice, překročení mezní odchylky v orientaci, absence porovnání výsledků x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
e)
obsah geometrického plánu: použití neplatných tiskopisů, GP vyhotovený na základě nepravdivých údajů, které nemohly být získány na základě měřxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxobu určení výměry, sloučení části parcel s různým právním režimem, neřešeno porovnání vlastnických vztahů k parcelám ZE, ztotožnění hranice rozsahu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxní úředně oprávněným inženýrem: ověření GP pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí, ač se ve skutečnosti jednalo o pergolu, která není předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x chybnému určení výsledných souřadnic o cca 7 metrů, ověření GP na zaměření rozestavěných budov, ač v terénu nebyly žádné rozestavěné budovy, u kterých xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvovaný GP měl být ověřen pod novým pořadovým číslem ověření, datum ověření GP předchází datu měření, ověření ZPMZ, na kterých byly uvedeny nesprávné údxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxedloženy katastrálnímu úřadu k potvrzení, nevedení evidence ověřených výsledků; x)2. při vytyčování hranic pozemků:
a)
součinnost s vlastníkyx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xytyčení; y0b) dokumentace: nedoložená dokumentace o vytyčení kontrolních bodů, nepravdivé údaje v protokolu o vytyčení, vytyčovací prvky nejsou soxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxní delikt je možné považovat ověření výsledků zeměměřických činností, které měly sloužit pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků kompxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a nesprávnosti ve výsledcích kontrolních měření - pokuta 100 000 Kč), ověření GP bez měření v terénu (pokuta 75 000 Kč), ověření výsledků zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxd (pokuta 65 000 Kč), ověření GP pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxisem z účtu připojení k síti CZEPOS (pokuta 50 000 Kč), ověření GP pro zaměření budovy, ačkoliv se jednalo jen o dřevěnou konstrukci nesoucí solární panexx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxu (pokuta 20 000 Kč).
K odst. 1 písm. c) bod 4
9.
Osoba oprávněná vykonávat zeměměřické činnosti je stanovena v § 3 odst. 4 (viz komentář shora). Pokux xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xeliktu, i když by výsledky zeměměřické činnosti byly v pořádku. Podmínky pro osobu odborně způsobilou jsou jasně dané, a přesto jsou někteří úředně oprxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxrávního deliktu.
Související ustanovení:
§ 3-5 - zeměměřické činnosti, § 6-9 - práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností, § 10 - náhrxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x x xxx x xxxxované porušení pořádku na úseku zeměměřictví
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxtanovení navazuje na § 15 odst. 3, podle kterého Český úřad zeměměřický a katastrální odejme fyzické osobě úřední oprávnění při závažném nebo opakovanxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdku na úseku zeměměřictví, ale učiní tak i v zákonem stanovené době, tj. do 3 let od právní moci rozhodnutí, kterým mu byla uložena pokuta za předchozí porxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxo opakované porušení pořádku na úseku zeměměřictví spojeno se sankcí odnětí úředního oprávnění, které se uděluje jen fyzickým osobám.
K odst. 2
2.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů), která zněla: "Pokutu vybírá a vymáhá celní úřad podle zvláštních právních předpisů.13a)" Stalx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx x x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxěřictví se tak stala duplicitní.
3.
"Existence dělené správy vychází ze skutečnosti, že vedle peněžitých plnění do veřejných rozpočtů, jako jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxcího zákona o správě daní a poplatků, se vyskytuje i řada peněžitých plnění směřujících rovněž do veřejných rozpočtů ukládaných podle jiných než daňovxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisu postupuje až v rovině platební (tj. při vybírání, evidenci a vymáhání těchto plnění). Tento přechod se nazývá procesní dělená správa. Existuje i vxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxkut může být obecně řešeno trojím způsobem podle toho, zda je orgán příslušný k uložení peněžitého plnění i zajištění jeho placení (nedochází k věcné děxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxuze v případě nesplnění platební povinnosti, kdy vymáhání zajišťuje obecný správce daně) nebo pouze k uložení peněžitého plnění; vybrání i vymáhání zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxán zeměměřictví a katastru nemovitostí (tj. Zeměměřický úřad nebo zeměměřický a katastrální inspektorát), jiný orgán pokutu vybírá a vymáhá. Tímto jxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxích předpisů, obecným správcem daně podle správního řádu (§ 106 odst. 1 správního řádu) a vykonává správu placení peněžitých plnění v rámci dělené sprxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxí však obecně příslušný k exekuci všech peněžitých plnění. Jeho působnost je omezena xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxznosti na č. 79 odst. 1 Ústavy rozumět orgán moci výkonné) v řízení podle správního řádu a jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxeměměřický úřad, zeměměřický a katastrální inspektorát), a měl tak postavení exekučního správního orgánu, muselo by to v zákoně o zeměměřictví být výxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxáštního zákona oprávněn k exekuci." V takovém případě by orgán, který pokutu za porušení pořádku na úseku zeměměřictví uložil (Zeměměřický úřad, zeměxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxo vybírání a vymáhání pokut se uplatní postup pro správu daní. Tento postup upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
5.
Je stanoveno, tak jako i v jxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxz bod 2, 3).
6.
Procesním předpisem pro jiné správní delikty je správní řád.
Související ustanovení:
§ 3-5 - zeměměřické činnosti, § 6-10 - práxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 17a - přestupky, § 17b - opakované porušení pořádku na úseku zeměměřictví
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxo řádu. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=686&CT1=0.
2. VEDRAL,
J.,
HEXNEROVÁ,
I.
Správní řád, Komentář. IIx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 19.9.2016
K odst. 1
1.
Přechodná ustanovení upravují postup výměny úředních oprávnění vydaných podle dříve platných právních předpisů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxíprava zákona o zeměměřictví záměrně nepředpokládala udělovat úřední oprávnění v celém rozsahu dřívějších úředních oprávnění. Mezi Českým úřadem zxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxní podkladů o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci podle § 3 odst. 2 dřívější vyhlášky č. 60/1973 Sb. přejde z působnosxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xartografický úřad, jejich platnost trvala 1 rok od účinnosti zákona o zeměměřictví. Pokud se na vydání oprávnění podílel Český báňský úřad, pak jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxnuta Českým báňským úřadem.
2.
Výkon zeměměřických činností, který má specializované uplatnění v důlních dílech a lomech, podle § 2 písm. i) zákonx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x těmto činnostem příslušná fyzická osoba musí splňovat podmínky odborné kvalifikace (vzdělání a odborné praxe) stanovené § 2 odst. 1 písm. m) a n) vyhlxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxůsobilost (zkouška), kterou podrobněji upravuje § 3 uvedené vyhlášky.
K odst. 2
3.
Je stanoveno, která úřední oprávnění podle zákona o zeměměřicxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxávnění podle zákona o zeměměřictví uděleno.
4.
Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) získal držitel oprávnění podle § 3 odst. 1 písm. a) vyhláxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxnění podle § 13 odst. 1 písm. b) získal držitel oprávnění podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/1973 Sb.x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se týkala celkem 1 200 fyzických osob, kterým bylo uděleno oprávnění podle vyhlášky č. 60/1973 Sb. (lit. č. 1)
5.
Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xe znění vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 38/1974 Sb. Výměna dřívějších oprávnění za úřední oprávnění podle zákona o zeměměřxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění, § 14 - udělení úředního oprávnění, § 15 - zánik a odejmutí úředního oprávnění
Související předpisy:
vyhláška Českého úřadu geodetxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xozn. autora],
vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění vyhlášky Českého úxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm.
Vztah ke správnímu řádu
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
1.
Znění komentovaného ustanovení odpovídá dnes již zruxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxho úřadu zeměměřického a katastrálního v případě pochybností, zda posuzovaná činnost je zeměměřickou činností a zda se na ni vztahují příslušná ustanxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxých orgánů státní správy, např. při vydávání živnostenských oprávnění.
3.
Druhým případem je rozhodování ve věci přemístění, odstranění nebo ulxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxíka nebo oprávněného nájemce při výkonu jeho práv na nemovitosti.
4.
Třetím případem je rozhodování ve věci udělování úředního oprávnění, kdy obexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve věci odejmutí úředního oprávnění, při kterém je zasahováno do dosavadních práv a oprávněných zájmů dotčené fyzické osoby.
6.
Ve všech uvedenýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx povahy věci se odvolat vůči rozhodnutí nebo požádat o přezkum řízení.
7.
Současný správní řád již takovéto výslovné stanovení, kdy se na řízení vzxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxu nemovitostí bezesporu jsou. Dále pak v § 1 odst. 2 správního řádu se uvádí, že správní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlo § 19 na významu, neboť podle obecné úpravy se na rozhodování v rámci zákona o zeměměřictví správní řád vztahuje.
Související ustanovení:
§ 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xx x xxxxxní úředního oprávnění, § 15 - zánik a odejmutí úředního oprávnění
Související předpisy:
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) [xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 19.9.2016
1.
Zákonem č. 186/2001 Sb. s účinností od 1.7.2001 bylo upraveno znění odstavce 1 písmeno b) a odstavec doplněn o nová písmexx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy, dále upraveno znění odstavce 2. Zákonem č. 189/2008 Sb. s účinností od 1.7.2008 v odstavci 1 písm. h) a odstavci 2 písm. c) byla provedena významná změxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx13 bylo vloženo znění nového odstavce 3.
K odst. 1
2.
Český úřad zeměměřický a katastrální na základě zmocňovacího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx., jejíž nejvýznamnější změnou je úprava textu § 15-18 a vložení nových § 18a-18c souvisejících se zavedením zkoušky pro udělení úředního oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxů o bodech bodového pole, rozšířila správu státních mapových děl o databázi ZABAGED a přílohu doplnila o seznam geografických objektů a jejich atributx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxností využívaných pro správu a vedení státních mapových děl získaných technologií globálního navigačního družicového systému, včetně změny textu bxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx § 10a až 10c a § 11 upravila předmět a obsah správy databáze, formy poskytování, podmínky užití a rozšiřování dat databáze, včetně postupu při standarxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxškolském studiu, ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě a upřesnila rozsah dokumentů uveřejňovaných na internetových stxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxbázi a novou přílohu o technických požadavcích na měření a výpočty bodů určených terestricky.
3.
Český úřad zeměměřický a katastrální na záklaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxhnické mapy obce.
K odst. 2
4.
Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxkých činností pro účely Ministerstva obrany (účinnost od 8.6.2014), která zrušila dříve vydanou vyhlášku č. 114/1997 Sb., o náležitostech žádosti o uxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx. 3
5.
Zmocňovací ustanovení umožňuje obcím vydat obecně závaznou vyhlášku a tou podrobněji upravit své požadavky, které jdou nad rámec základního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxe. Dále v této vyhlášce mohou vymezit povinnosti vlastníka stavby, pokud polohopisné zobrazení stavby mění obsah technické mapy, přitom takovou změnx xx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxského úřadu zeměměřického a katastrálního č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce,
xxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxÍ ZÁKONA Č. 231/1992 SB., ZÁKONA Č. 591/1992 SB., ZÁKONA Č. 600/1992 SB., ZÁKONA Č. 273/1993 SB., ZÁKONA Č. 303/1993 SB., ZÁKONA Č. 38/1994 SB., ZÁKONA Č. xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxonu zeměměřických činností si vyžádala novelu živnostenského zákona, která obsahuje vymezení právního postavení podnikajících osob v oboru zeměměxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxou odpověď na to, v jaké režimu živnostenského podnikání bude prováděn výkon zeměměřických činností.
K bodu 1
2.
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xproti dříve platným předpisům řešeno postavení fyzické osoby se zvláštní odbornou způsobilostí pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Živxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxěného zeměměřického inženýra. Tímto je činnost uvedené osoby považována za tzv. svobodné povolání, které je provozováno na základě oprávnění udělenxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxx x
xx
xxxxxx legislativní úpravou je doplněna příloha k živnostenskému zákonu o podmínky odborného vzdělání a odborné praxe pro udělení živnostenského oprávněnxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxenského zákona a pro vydání živnostenského oprávnění podle § 24 živnostenského zákona je požadováno splnění stanoveného vzdělání a předepsané délxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I Předmět podnikání  I Požadovaná odborná způsobilost           I Poznámka                      I
I---------------------I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x          x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně I
I---------------------I studijním oboru zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok I a doplnění některých zákonů souvxxxxxxxxx x xxxx  x
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx                x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx      x
x xxxxxxxxxx     x                          x                          x
x           x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru vzdělání     I **) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona  I
I           I zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, I č. 186/2001 Sb.                  I
I           I nebo                        I                          I
I           I                          I                          I
I           I xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx  x                          x
x           x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x                          x
x           x x xxxxxx xxxx                   x                          x
x           x                          x                          x
x           x xx xxxxxxxxx xxxxxx xeským úřadem zeměměřickým a  I                          I
I           I katastrálním**), nebo               I                          x
x           x                          x                          x
x           x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x  x                          x
x           x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx    x                          x
x           x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxým podle    I                          I
I           I zvláštních právních předpisů, nebo zařízením    I                          I
I           I akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a  I                          I
I           I tělovýchovy, nebo ministerstxxxx xx xxxxx     x                          x
x           x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx    x                          x
x           x xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx        x                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I----------------------------------------------------I
Oprávnění vykonávat zeměměřické činnosti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxona], bude-li na základě správního řízení živnostenského úřadu uděleno živnostenské oprávnění. Do doby vydání živnostenského oprávnění k výkonu zexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmení fyzické osoby nebo právnické osoby, která výkon zeměměřických činností provozuje prostřednictvím svého odpovědného zástupce podle § 7 a § 11 žixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxsvědčení o státní zkoušce a diplom na příslušné vysoké škole, jejichž výčet je uveden v komentáři k § 3 odst. 4 zákona o zeměměřictví. Dosažené zeměměřixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx odbornou praxi obecně vymezuje § 7 odst. 4 živnostenského zákona tak, že pro účely tohoto zákona se rozumí výkon odborných činností náležejících do obxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxé činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxím, členském nebo obdobném poměru (dále jen "pracovněprávní vztah"). Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxví ani dílčí novela živnostenského zákona v den jejich účinnosti nezavazovala podnikající osoby k výměně dříve vydaných živnostenských listů. Výměxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxěměřictví podnikaly na základě souhlasu vydaného podle zákona č. 46/1971 Sb., byly nuceny požádat o vydání živnostenského oprávnění.
7.
V současxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxbo částečným obsahem údajů vedených v živnostenském rejstříku. Podrobný výčet údajů, které jsou obsahem výpisů z živnostenského rejstříku, podrobnxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle § 47 původního znění živnostenského zákona.
8.
Ustanovení zákona o zeměměřictví se nevztahují na výkon zeměměřických činností (důlního měxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xelze v souvislosti s praktickou realizací zákona o zeměměřictví považovat za výkon zeměměřických činností podle živnostenského zákona.
Souvisexxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxti ve veřejném zájmu, § 4a - obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze, § 5 - zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu, § 12-16 - ověřování výsledxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx92 SB., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 107/1994 SB.
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxst zeměměřických a katastrálních orgánů stanovených v samostatném zákonu s ustanoveními zákona o zeměměřictví, která tuto působnost nově upravují. xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xednoznačné podrobnosti vymezují působnost těchto orgánů. Navíc ucelený přehled orgánů státní správy zeměměřictví a katastru a jejich územní a věcná xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxm známých znění právních textů. Proto obsah tohoto komentáře je věnován historickým faktům a dokumentům, které předcházely a byly základem pro legislxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xx 17/1190-1 byl tehdejším resortním orgánům a organizacím, tj. geodetickým a kartografickým správám, státním podnikům Geodézie a jejich organizačníx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxce dosavadní organizační struktury do nového uspořádání, citace: "Při realizaci tohoto cíle v činnosti ČÚGK musí zákonitě v určitém časovém období doxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xskutečňování některých rozhodujících funkcí státu."
3.
Projekt reformy organizační struktury Českého úřadu geodetického a kartografického zx xxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvoj svým dopisem ze dne 19. září 1990 č. j. 3060782/90-34. Reforma organizační struktury předpokládala realizaci ve dvou etapách:
I. etapa, provexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxo, odborně-technického a pomocného personálu
a)
ze státních podniků Geodézie do stávajících Krajských geodetických a kartografických správ,
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxrafie Praha, státní podnik", y0c) převod Ústředního archivu z Geodetické a kartografické správy pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu do Zeměměřixxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxbnost výzkumného ústavu.
4.
Právní úprava působnosti zeměměřických a katastrálních orgánů byla připravována pro samostatný zákon proto, že texxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxctvím novely federálního zákona o geodézii a kartografii. První návrhy zákona předpokládaly vytvořit mezi ústředním orgánem státní správy a územnímx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx katastrálního operátu, vedení vybraných základních státních mapových děl a nadstavbové ekonomické a personální agendy pro katastrální úřady. K návxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxěměřických a katastrálních orgánech ke schválení s tím, aby zvážila připomínky a výhrady komise, především k navrhovanému 3stupňovému systému státnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo s odkazem na vydaný právní předpis o finančních úřadech a později právní předpis o statistice, které konstituovaly řídící mezičlánek v podobě ředitexxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxstupňové řízení zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů, přijat. Praktická aplikace tohoto systému řízení z centra při tax xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxého řízení se stala v praxi nevyhnutelná. Daná problematika byla s konečnou platností vyřešena až v rámci novely zák. o zem. a katastr. orgánech, a to zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxrávných celků (krajů) zřízených zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní raxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálních úřadů, a jejich seznam s jejich názvy, sídly a územními obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, zveřxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx Zeměměřický úřad jako orgán státní správy zeměměřictví se sídlem v Praze a který se stal právním nástupcem zaniklého Zeměměřického ústavu Praha.
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x x poskytování výsledků zeměměřických činností, § 7 - vstup na nemovitosti, § 9 - ochrana značky a dispozice s ní, § 14 - udělení úředního oprávnění, § 15 x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
(Zrušovací ustanovení)
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
1.
Zákon Federálního shromáždění č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkace zákona mezi oběma republikami. Zejména jeho ustanovení se dostala do příkrého rozporu s politickými, právními a ekonomickými cíli po roce 1989. Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe platného zákona o geodézii a kartografii, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Z dříve platných vyhlášek byl do nových právních předpisů převzat histoxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxnnost
Právní stav komentáře je ke dni 19.9.2016
1.
Zákon o zeměměřictví byl přijat až za dva roky po účinnosti zákona o zeměměřických a katastxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnu zeměměřických činností xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxod, proč zákon o zeměměřictví byl přijat s takovým časovým odstupem a proč svým obecným ustanovením o využívání výsledků zeměměřických činností ve veřxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxH MAPOVÝCH DĚL PRO VEŘEJNÉ UŽITÍ
Ukázky obsahují zobrazení tištěné formy státních mapových děl pro veřejné užití, které s výjimkou ukázek katastrálnxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xtátních mapových děl pro veřejné užití neodpovídá jejich zobrazení příslušnému měřítku mapy.
Základní státní mapová díla pro veřejné užití
Kataxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu nemovitostí. Polohopis obsahuje zobrazení hranic státních, územně správních jednotek, katastrálních území, pozemků, obvodů budov a stanovených xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxjších budov vymezené z hlediska jejich evidence v katastru) a body polohového bodového pole. Popis tvoří čísla bodů polohového bodového pole, hraničnxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxobu jejich využití.Katastrální mapa na plastové fólii
Katastrální mapa vyhotovená podle dříve platných v měřítku 1: 1 250, 1: 1 440, 1: 2 500 a 1: 2 8xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x body polohového bodového pole) a formální odlišnosti v zobrazení některých mapových značek. Popis navíc tvoří mimorámové údaje (název Katastrální mxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xzniku mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky).Státní mapa 1: 5 000
Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Podkladem polohopisu jsou katastrxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xepubliky je zobrazeno na 16 301 mapových listech.Ukázka z internetové stránky ČÚZK, adresa: www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podkladyx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek, katastrálních území a chráněných území, body polohového a výškového bodového pole, porost a povrxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxfické názvosloví, kóty vrstevnic, výškové kóty, rámové a mimorámové údaje. Obsahem mapy je dále rovinná pravoúhlá souřadnicová síť v S-JTSK a zeměpisxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-podklady.
Základní mapa České republiky 1: 25 000
Mapa je vyhotovována na podkladě databází ZABAGED(r) a Geonames a má obdobný polohopisný a výškxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady.
Základní mapa České republiky 1: 50 000
Mapa je vyhotovována na podkladě databází ZABAGED(r) a Gxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxlivky k nejpoužívanějším mapovým značkám. Území republiky zobrazeno na 211 mapových listech.Ukázka z internetové stránky ČÚZK, adresa: www.cuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx
xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx x00 a má obdobný polohopisný a výškopisný obsah s intervalem vrstevnic 20 m. Území republiky zobrazeno na 59 mapových listech.Ukázka z internetové xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní technologii z Národní databáze Data200. Je přehlednou obecně zeměpisnou mapou a jejím polohopisným obsahem jsou sídla a jednotlivé objekty, komunxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxními stupni. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa 18 mapových listech.Ukázka z internetové stránky ČÚZK, adresa: www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady.
Mapa České republiky 1: xxx xxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výplní dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, vodstvo, hranice státní a krajů a okresů, porost a povrch půdy (lesy). Výškopisným obsahem jsou vxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, textovou část vysvětlivek a rámové údaje se zeměpisnou síť dělenou po 1°. Mapa zobrazuje pouze území republiky na 18 mapových listech.Ukázka z inxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxonometrických a zhušťovacích bodů 1: 50 000
Na podkladě potlačeného zobrazení obsahu základní mapy v měřítku 1: 50 000 je zobrazen klad evidenčních jxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xdlišeny body zaměřené v ETRS89. Přehled je doplněn kladem listů Státní mapy 1: 5 000.Ukázka z internetové stránky ČÚZK, adresa: www.cuzk.cz/Zemexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx 000 jsou zobrazeny nivelační sítě I. až IV. řádu (jednotlivé řády jsou barevně rozlišeny) a plošné nivelační sítě, průběh a označení jednotlivých nivexxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxmerictvi/Geograficke-podklady.
Silniční mapa ČR 1: 50 000
Na podkladě Základní mapy ČR 1: 50 000 jsou zobrazeny dálnice, silnice s rozlišením tříxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnely, přívozy, oblouky, stoupání, soutěsky, kilometráž xx x xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Geograficke-podklady.
Ostatní mapová díla pro veřejné užití
Mapa obcí s rozšířenou působností 1: 50 000
Mapa je vyhotovena na podkladě Základnx xxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxí s rozšířenou působnosti a obcí s pověřeným obecním úřadem. Mapa je doplněna o tematický obsah, jako je sídlo správního úřadu, pošty, nemocnice, polohxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xWGS84). Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek.Ukázka z internetové stránky ČÚZK, adresa: www.cuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvá území republiky v počtu 13 mapových listů různého formátu, přitom nemá souvislý klad mapových listů. Je zpracovávána odvozením z Národní databáze Dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xašeliniště). Výškopis obsahuje výškové body a stínovaný terén. Součástí popisu je standardizované geografické názvosloví. Předměty obsahu jsou znxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx na každém mapovém listu.Ukázka z internetové stránky ČÚZK, adresa: www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady.
Fyzickogeografická xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx
xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, povrch půdy (rašeliniště, bažiny, oblasti povrchové těžby) a státní hranice a výškopisu zobrazení terénníxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xóty (nadmořské výšky), název a měřítko a údaje grafického měřítka, textová část vysvětlivek a rámové údaje (údaje indexových polí, zeměpisné souřadnxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxně zeměpisnou mapou, obsahově navazuje na Mapu České republiky 1: 500 000 a zobrazuje republiku na jednom mapovém listu. Polohopis tvoří sídla, komunixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxsu jsou výškové body a stínovaný terénní reliéf. Popis mapy obsahuje standardizované geografické názvosloví, výškové kóty, název a měřítko mapy s tirxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxázka z internetové stránky ČÚZK, adresa: www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady.
Mapa správního rozdělení České republiky 1: 200 000
xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxátní, krajské a okresní hranice, obvodní hranice v hl. m. Praze, hranice statutárních měst, městských obvodů nebo městských částí ve statutárních měsxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxých k jiné obci. Obsahem jsou dále sídla hlavního města, statutárních měst, krajských měst, měst, ostatních obcí a části měst nebo obcí. Popis tvoří názxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxje a textová část vysvětlivek a vysvětlivky k mapě. Úplné vysvětlivky jsou uvedeny na každém mapovém listu. Předměty obsahu mapy jsou zobrazeny v celém xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxvé stránky ČÚZK, adresa: www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady.
Mapa správního rozdělení České republiky 1: 500 000
Mapa zobrazuje xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a s pověřeným obecním úřadem, hranice statutárních měst, měst a obcí. Dále sídla s šedým podtiskem a popis tvořený úředními názvy sídel a obcxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxzorněny pouze na území republiky. Mapu doplňují mapy správního rozdělení hl. m. Prahy a statutárních měst v měřítku 1: 200 000 se seznamy městských částx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxkladě mapy České republiky 1: 1 000 000, obsahově navazuje na Mapu správního rozdělení 1: 500 000, oproti této mapě navíc obsahuje silniční síť. Barevné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrvy příslušného kraje. Zadní strana mapy má textové informace o správním rozdělení republiky a vybraných statutárních měst.Ukázka z internetovx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx
xxxx xxxxxxxx xtátní, krajské a okresní hranice, hranice obcí s rozšířenou působností a sídla s názvy hlavního města, krajských a okresních měst a číselník krajů. Barxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Na mapě je uveden seznam obcí s rozšířenou působností uspořádaný podle samosprávných krajů.Ukázka z internetové stránky ČÚZK, adresa: www.cuzkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx
xxad mapových listů je vyhotoven na podkladě potlačeného topografického obsahu Mapy České republiky 1: 500 000 a obsahuje klad a označení kladu mapových xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxad listů základních map středních měřítek v měřítku 1: 500 000
Klad mapových listů je vyhotoven na podkladě potlačeného topografického obsahu Mapy Čxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxx xxxxUkázka z internetové stránky ČÚZK, adresa: www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady.
Česká republika - klad listů Státní mapy 1: 5 000 - odxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxch listů Státní mapy 1: 5 000 a základních státních mapových děl středních měřítek 1: 10 000 až 1: 200 000.Ukázka z internetové stránky ČÚZK, adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxních státních mapových děl středních měřítek 1: 10 000 až 1: 200 000 je vyhotoven na redukovaném podkladě Mapy správního rozdělení 1: 1 000 000.Ukázxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x: 2 000 000
Klad mapových listů základních státních mapových děl středních měřítek 1: 10 000 až 1: 200 000 je vyhotoven na redukovaném podkladě Mapy sprxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předpisy ČR