455/1991 Sb.

Živnostenský zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxlová
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xivnostenského podnikání. Vymezuje se tak působnost živnostenského zákona pro určitou zákonem definovanou oblast podnikání. Pro živnostenské xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xodmínky při vstupu do tohoto druhu podnikání, ale i v jeho průběhu při vlastním výkonu podnikatelské činnosti. Živnostenský zákon je obecnou právní nxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxy pro jejich podnikání, upravuje také jejich odpovědnost a stanovuje pravidla pro kontrolu dodržování těchto povinností a podmínek. Kontrolu provádxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho podnikání v § 1 živnostenského zákona ovšem neznamená, že tato oblast podnikání je upravena výlučně živnostenským zákonem. Podmínky živnostenskxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxkon i přímo odkazuje.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Toto ustanovení jako úvodní vymezuje předmět úpravy zákona. Tím, že stanoví podmxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí zákoník upravuje postavení podnikatelů a jejich vzájemné obchodní závazkové vztahy, jakož i některé vztahy s podnikáním související, živnostensxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zájmu komplexnosti v nezbytném rozsahu i kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených tímto zákonem (část třetí § 30, část pátá § 61-66).
Živnoxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx činnost je živností, tedy podnikáním v režimu živnostenského zákona. Do konce roku 2013 platný a účinný zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, upravxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xrušení obchodního zákoníku upravuje řadu problematik, jež byly upraveny obchodním zákoníkem, však
samostatná definice podnikání není obsažena
. Z txxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podnikání
, a obsahuje také pět základních znaků činnosti podnikatele (podnikání). (§ 420 obč. zák.: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpověxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxo činnosti za podnikatele.“) Z výše uvedeného vyplývá, že živnostenské podnikání je podmnožinou podnikání, které je obecně vymezeno v občanském zákoxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxvností, je soustavnost. Jedná se o činnost trvalejšího charakteru, vykonávanou opakovaně a pravidelně, i kdyby se jednalo o činnost vykonávanou pravxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxní praxe se ustálila na tom, že pokud nebudou v konkrétním případě přesvědčivé důvody pro delší časový interval, periodicita opakování dané činnosti bx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o činnost nahodilou, kdy je zřejmé, že subjekt, který činnost vykonává, nehodlá tuto činnost opakovat. Za soustavnou se považuje i taková činnost, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxů, jehož výklad má velký význam při posuzování neoprávněného podnikání.
Druhým znakem je samostatnost. Ta je základním rysem podnikatelské činnoxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx že výkon dané činnosti je organizován a řízen osobou (podnikatelem), u které byla činnost objednána. Buď ji provádí na objednávku sám podnikatel, nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xodmínky však nikdy není absolutní. Podnikatel je při podnikání vázán právními předpisy, smluvními vztahy a jinými skutečnostmi. Problémy s naplněníx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxikatelské činnosti. Samostatnost je důležitým znakem zejména při odlišování skrytého pracovního poměru ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník prxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtatou tohoto znaku živnosti je to, že činnost je vykonávána pod firmou osoby zapsané v obchodním rejstříku (§ 423429 obč. zák.), u fyzických osob nezxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xapsána do veřejného rejstříku. Přitom není rozhodující, zda činnost vykonává přímo podnikatel nebo jím pověřená osoba. Tento znak úzce souvisí s předxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx svým, ale jménem jiné osoby. V tomto případě by se mohlo jednat o skrytý zaměstnanecký poměr.
Dalším znakem, kterým je charakterizována živnost, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xdpovídá také za výsledek dané činnosti, ručí za danou činnost svým majetkem. U fyzických osob se jedná i o osobní majetek, u právnických osob pak o obchodxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx provozována za účelem dosažení zisku: tento znak je nejdiskutabilnější. Rozhodující je to, že podnikatel měl úmysl nebo snahu svou činností dosáhnoux xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxutečnosti skončit ztrátou. Podstatou je, že je patrné, že při zahájení dané činnosti zisku dosáhnout chtěl. Zisk - hospodářská výhoda může být u právnixxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Všechny uvedené xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxle (podle obč. zák.). Pojem živnost je však pojmem užším, proto živnostenský zákon zavedl pro definici živnosti ještě jeden znak navíc, a to že živnost jx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xivností tak nejsou ty činnosti, u kterých je podnikání upraveno v jiných právních předpisech, a proto, i když ve skutečnosti jde o podnikatelskou činnoxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxivní vymezení živnosti v § 3.
Aby činnost byla živností, musí být splněno všech šest výše uvedených znaků živnosti současně. Byť by nebyl splněn pouzx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xřípadě, že má podezření, zda se fyzická nebo právnická osoba dopustila neoprávněného podnikání. O neoprávněné podnikání v režimu živnostenského zákxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxastní příslušné živnostenské oprávnění.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Pojem „živnost“ je použit jak z důvodů tradičních, tak vzhlexxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx právní subjekt pověří jiného byť i jen z části výkonem činnosti, která má znaky živnosti podle § 2 živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.), a takovou čixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovení:
§ 3 - negativní vymezení živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 61 odst. 3 - neoprávněné podnikání fyzických osob, § 63 - neoprávněné pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxí živnosti]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxosti je uvedeno v § 3. Taxativně jsou zde uvedeny činnosti, které sice znaky živnosti uvedené v pozitivní definici živnosti naplňují, ale tyto činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona. Zpravidla je úprava podnikání v těchto činnostech regulována jiným zákonem.
K odst. 1
Živnostmi tak nejsou činnosti vyhrazené zákonem státx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxěnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů i jejicx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxtorů literárních, vědeckých a uměleckých děl - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, činnost vynálezců a zlepšovatelů - zákon č. 527/1990 Sb., o vynálxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xutorským podle zvláštního právního předpisu (§ 95 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon), restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x1 zák. xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxávány pouze fyzickými osobami. Tyto činnosti jsou uvedeny v § 3 odst. 2. Jedná se o profesní činnosti, které mohou být vykonávány podle zvláštních zákonx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona. To je také podmínkou pro zápis těchto činností právnických osob do obchodního rejstříku. Výkon těchto činností je tak vyloučen ze živnostenského xxxxxxxxx x xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxvé řadě se jedná o poskytování zdravotních služeb. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách mohou tyto služby poskytovat pouze osoby způsoxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxvolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta je dána zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializovanx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkařského povolání bez přímého vedení a odborného dohledu určuje zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
K odst. 2 písm. b)
Podobně mohou podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) vykonávat odborné činnosti při plnění úkolů vexxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxlské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat, kteří mají odpovídající vzdělání.
K odst. 2 písm. c)
Advokacie je upravena zákonem č. 85xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.
Podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) může být notářem xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxlového vlastnictví a poskytují odbornou pomoc ve věcech průmyslového vlastnictví, je upravena zákonem č. 417/2004 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxtentových zástupců, který vede Komora patentových zástupců.
Podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xoudu.
K odst. 2 písm. d)
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo zákona, a to podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Účelem tohoto zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Znalce a tlumočníky pro jednotlivé obory a odvětví jmenuje ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž je ministrem spravexxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xesouvisí s právními úkony fyzických nebo právnických osob. Na ty činnosti, které nejsou vykonávány v režimu zákona o znalcích a tlumočnících, musí mít xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe tak například o překladatelskou a tlumočnickou činnost prováděnou v rámci služeb cestovního ruchu nebo o posudky či expertizy sloužící pro potřeby pxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, upravuje postavení a činxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxdle tohoto zákona statutární
auditor
nebo auditorská společnost, přičemž statutárním auditorem je fyzická osoba, které bylo Komorou vydáno rozhodxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxík auditorů.
Podobně zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky komplexně upravuje podnikání v daňovéx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxské republiky. K tomuto dni vydá Komora daňovému poradci osvědčení o zápisu do seznamu.
K odst. 2 písm. f)
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzáxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxchodů. Je jmenován a odvoláván burzovní komorou s předchozím souhlasem burzovního komisaře. Počet míst burzovních dohodců určuje burzovní komora a jxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Další činností, která nepodléhá režimu živnostenského zákona, je činnost zprostředkovatelů a rozhodců pxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxnamu zprostředkovatelů a rozhodců, který vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stejně tak činnost rozhodců při rozhodování majetkových sporů jx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti vykonávat pouze fyzické osoby vlastnící úřední oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, případně Ministerstvem obranxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh inženýrů vykonávána mimo režim živnostenského zákona.
K odst. 2 písm. i)
Poněkud zvláštní postavení má činnost autorizovaných architektů a autxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxjí v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxhitektů, podobně autorizovaným inženýrem je ten, komu byla udělena autorizace a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou axxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxenského zákona, a to na základě živnostenského oprávnění pro vázanou živnost „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Provádění staveb, jejich změn a odstxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Ustanovení § 144 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), výslovně stxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ministr pro místní rozvoj jmenuje a odvolává autorizovaného inspektora. Právnické osoby mohou také vykonávat činnost autorizovaného inspektora, axxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má veřejná obchodní společnost, ta, pokud jsou jejími společníky výlučně fyzické osoby, které byly jmenovány autorizovaným inspektorem, může činnoxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xozemních komunikací, kteří získávají povolení ke své činnosti od Ministerstva dopravy.
K odst. 2 písm. l)
Také činnost zapsaných mediátorů podle xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení uzavřením mediační dohoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xodobně i činnosti uvedené v odst. 3 podléhají zpravidla komplexním úpravám zvláštních předpisů a nespadají tedy pod režim živnostenského zákona, ale xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xadě se jedná o činnost bank. Zde je třeba zmínit zvláštní postavení České národní banky, která je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ústřexxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxéna určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, zahraničních bank vykonávajících bankovní čxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních a vypořádacích systémů a na jejich rozvoji, vykonává dohled nad osobami působíxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability.
Ostatní banky jsou akciové spolexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxí 500 mil. Kč a minimálně v této výši musí být tento
kapitál
tvořen peněžitými vklady. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v § 4 stanovuje podmínky, které muxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxrmy na akciovou společnost.
Dalšími podnikatelskými činnostmi vyxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxolatelností zúčtování.
Dalšími podnikatelskými činnostmi vyňatými z režimu živnostenského zákona jsou poskytování platebních služeb, vydáváxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxkytovat platební služby jako podnikání mohou pouze banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce, a to za podmínek stanovených zákonem uprxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxitelních a úvěrních družstev. Povolení jim uděluje Česká národní banka. Za podmínek stanovených zákonem o platebním styku mohou poskytovat platební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní instituce, zahraniční platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraniční spráxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a také Česká národní banka za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost a postavení České národní banky.
Podle zákona č. 370/2017 Sb., o plxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxých zákonem upravujícím činnost bank. Dále spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrnícx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xnstituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, rovněž Česká národní banka za podmínek stanovených zákonem upravuxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k jeho provozování, které jí udělila Česká národní banka.
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xměnárenská činnost, kterou podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, mohou vykonávat fyzické a právnické osoby na základě povolení k činnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xanky a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank (zákon č. 21/1992 Sb.); spořitelní a úvěrní družstva zx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxných zákonem upravujícím působnost České národní banky (zákon č. 6/1993 Sb.).
Dalšími činnostmi, na něž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx/2009 Sb., o pojišťovnictví získá povolení k pojišťovací činnosti pouze právnická osoba, stejně tomu je v případě zajišťovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxna zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a nespadá pod režim živnostenského zákona. Tuto činnost mohou vykonávat fyzické nebo pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxjištění a zajištění ještě rozlišuje, zda se jedná o samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, či doplňkového zprostředkovatele. Samostaxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxací agent (zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu), nebo jako pojišťovací makléř (zprostředkovává pojištění pro zákazníka). Vázaný zástupce je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxkovávat pojištění nebo zajištění pouze pro jednoho zastoupeného a musí mít s ním uzavřenou písemnou smlouvu. Doplňkový zprostředkovatel je oprávněn xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxrodní bankou. Může zprostředkovávat pojištění, které je pouze doplňkovou službou k prodávanému zboží či poskytnuté službě, a to pouze jako svou doplňxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxjištění, upravuje ještě činnost akreditovaných osob. Jejich činnost je také činností, která není živností. Akreditované osoby mohou na základě akrexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxplňkové zprostředkovatele a pracovníky pojišťoven, zajišťoven samostatných zprostředkovatelů vázaných zástupců a doplňkových zprostředkovatexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xříspěvkem, je činnost penzijních fondů a zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, pak činnost penzijních společností. Penzijní fond xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxka na základě stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí. Penzijní společnost je akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejímž pxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxch fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření, a v případě splnění podmínek stanovenýcx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xůchodovém spoření. Penzijní společnost vykonává svou činnost na základě povolení České národní banky.
Ani činnost komoditních burz nespadá pod režim živnostenského zákona. Podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, je komoditní bxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na burze, pokud nejsou investičním nástrojem, nebo se zemědělským skladním listem. Burza se zakládá zakladatelskou smlouvou alespoň tří zakladatelxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
Také činnost organizátorů regulovaných trhů, obchodníků s cennými papíxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu. Organizátorem regulovaného trhu je právnická osoba, která organizuje regulovaný trh na základě povolení České národní banky. Obchodníkem s cexxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxzaným zástupcem je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy jednat za zastoupeného (obchodník s cennými papíry, osxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxské republice, zahraniční xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxizační složky, investiční zprostředkovatel, investiční společnost). Vázaný zástupce zastoupeného může začít vykonávat uvedené činnosti ode dne zxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxtrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu nespadá pod režim živnostenského zákona. Tyto činnosti mohou být vykonávány na záklxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xb., o podnikání na kapitálovém trhu, také upravuje činnost osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, činnost osob provádějících přijíxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx České národní banky. Činnost vázaných zástupců zmíněných osob může vykonávat fyzická nebo právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Českou národní bxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch. Podle tohoto předpisu musí být ratingová agentura registrována u příslušného orgánu domovského členského státu. Tímto orgánem je podle zákona o pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxého zákona je vyloučena i činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Mezi služby hlášenx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxozování schváleného mechanismu pro hlášení obchodů. Poskytovatelé těchto služeb vykonávají svoji činnost na základě povolení České národní banky nxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb může podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
Živností není ani „Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě oprávnění uděleného Českou národní bankou. Podmínky pro udělení tohoto oprávnění jsou uvedeny v zákoně o spotřebitelském úvěru. Nebankovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxstředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a zahraniční zprostředkovatel. Samostatnému zprostředkovateli uděluje oprávnění Česká národní baxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxuje vždy o 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Samostatný zprostředkovatel musí být po dobu své činnosti pojištěn. Samostatný zprostředkovatex xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxě zápisu vázaného zástupce do registru vedeného Českou národní bankou, přičemž může zprostředkovávat výhradně pro jednoho zastoupeného. Stejně jakx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx registru a oprávnění se prodlužuje o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Rovněž zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru vzxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxrávnění trvá do konce následujícího kalendářního roku po zápisu do registru a prodlužuje se o 12 kalendářních měsíců zaplacením správního poplatku. Zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxsí však svou činnost oznámit České národní bance, která ho zapíše do registru.
Akreditovanou osobou je osoba, které Česká národní banka udělila akxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 5 let a lze ji opakovaně prodloužit.
K odst. 3 písm. b)
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxdních hrách, je hazardní hrou hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxolu nebo turnaj malého rozsahu. Provozovatelem hazardní hry nemůže být osoba, která nemá sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxchnickou hru nebo živou hru lze na základě povolení Ministerstva financí. Pořádání tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč, nebo turnaxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Pod režim živnostenského zákona nespadá ani oblast hornictví, je upravena zákonem č. 61/1988 Sb., o horxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxváděné v souvislosti s jejich dobýváním, zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť, zvláštní zásahy do zemské kůry, zajišťování a likvidace xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů proxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xouvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanačxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xa jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k hornickým činnostxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxarých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xrováděné hornickým způsobem povoluje Český báňský úřad. Povolení je vydáváno formou oprávnění.
K odst. 3 písm. d)
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), a nespadá pod úpravu podnikání danou živnostenskxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle energetického zákona.
Podxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxm úřadem.
xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxopanu, butanu a jejich směsí, pokud se nejedná o distribuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných míst, na výrobu tepelné energix xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxislosti je nutné zmínit koncesovanou živnost „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelnx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxrgie rozvodným tepelným zařízením) tepelné energie, na které se neuděluje licence podle jiného právního předpisu. Instalovaným výkonem jednoho zdrxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xe svém součtu překročí hodnotu 50 kW. Dále je třeba připomenout obor činnosti č. 76 „Poskytování technických služeb“ živnosti volné. Pod tento obor činxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxlast zemědělství má také svou speciální úpravu - zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Zemědělská činnost tak nepodléhá pod režim živnostenského zákoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
-
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatixxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
-
živočišná výrobx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
-
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxch výpěstků a genetického materiálu rostlin,
-
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
-
chov ryb, vodních živočichx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxspodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
-
hospodaření s vodou pro zemědělské a lxxxxxxx xxxxxx
Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v evidenci zemědělxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxí, je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx specifické postavení má prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osoxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxobní pěstitelé a chovatelé, kteří produkují rostlinné a živočišné výrobky pro svou potřebu, prodají přebytky, které nezpracují. Pro takový prodej nexx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxžim živnostenského xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xteré také plní funkci Námořního úřadu ve vztahu k mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána. Ministerstvo vede námořní rejstřík, do kterxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstříkovým listem.
K odst. 3 písm. h)
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxiční, tramvajové, trolejbusové a lanové a drážní dopravy na těchto drahách.
Provozovat dráhu může právnická nebo fyzická osoba na základě úředníhx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxnální (osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy), je-li zapsána v obchodním rejstříku. Úřední povolení vydává drážní správní úřad.
xxxxozovat drážní dopravu na dráze celostátní, regionální, místní, speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce může dopravce, který je usazen v člexxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xá přidělenu kapacitu dopravní cesty a má uzavřenu smlouvu s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxi a osvědčení dopravce uděluje na základě žádosti drážní správní úřad.
Provozovat drážní dopravu na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové nexx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní dopravce, má přidělenou kapacitu dopravní cesty a má sjednanou cenu za užití dráhy podle cenových předpisů a stanoven způsob její úhrady. Licenci udxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxnických komunikacích. Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je zajišťování veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektrxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxvinna předem tuto skutečnost písemně oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Na základě oznámení vydá Český telekomunikační úřad osvědčení a zapíxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxcné oprávnění, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxt. 3 písm. j)
Další oblastí, která nepodléhá režimu živnostenského zákona a je řešena zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, je výzkum, výroba a distrixxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo látka nebo kombinace látek, které lze použít x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxrmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.
Výzkumem léčiv se rozumí neklinické hodxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xůže být zahájeno zadavatelem, pouze pokud k danému klinickému hodnocení vydala souhlasné stanovisko etická komise a pokud Státní ústav pro kontrolu lxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxlašovanému klinickému hodnocení nemá námitky. Klinické hodnocení veterinárních léčivých přípravků může být prováděno na základě povolení Státníhx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Státním veterinárním ústavem. Povolení podléhá i výroba léčivých přípravků za účelem vývozu nebo za účelem klinického hodnocení a výroba meziprodukxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xít k dispozici pro každou šarži xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxdě povolení. Zprostředkovávat humánní léčivé přípravky může pouze osoba, která je usazena v Evropské unii a je registrovaná Státním ústavem pro kontrxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxatelé zdravotních služeb, kterým byla tato činnost povolena Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
K odst. 3 písm. k)
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykovxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxkových látek. K této činnosti nemusí podnikatel vlastnit živnostenské oprávnění, nýbrž musí mít povolení Ministerstva zdravotnictví. Povolení k zaxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxba - podnikatel prokáže, že splňuje požadavky, které zákon klade na tuto odpovědnou osobu.
Fyzická nebo právnická osoba se může zabývat činnostmi s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxnisterstva zdravotnictví, a to jednotlivě ke každému vývozu. Stejně tak je tomu při každém jednotlivém dovozu.
K odst. 3 písm. l)
Další činností vyxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxm č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Státní zkušebnictví je soubor činností uskutečňovaných Úřadem pro technickou normalizaci, mxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s technickými požadavky stanovenými nařízeními vlády a u stavebních výrobků s označením CE posouzení a ověření stálosti jejich vlastností. Posuzovax xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxitované osoby pak vydávají certifikáty, jimiž osvědčují, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech. Autorizaci uděluje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkým předpisem.
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxreditaci formou osvědčení o akreditaci pro posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Akreditované osoby prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxpřípadě s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.
Rovněž činnost oznámených subjektů upravená zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody staxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx nemohlo dojít k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu.
Oznámeným subjektem může být pouze právnxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxím členským státům Evropské unie na základě žádosti subjektu. Úřad žádost posoudí a provede oznámení, nebo žádost zamítne. Oznámení obsahuje veškeré xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xříslušnému harmonizačnímu předpisu Evropské unie nebo k příslušnému nařízení Evropské unie, které se k dotčenému výrobku vztahují. O provedeném oznxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxské komise o oznámených subjektech, a řízení usnesením poznamenaným do spisu přeruší. Oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu vznikne subjxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxmení, jestliže bylo použito osvědčení o akreditaci subjektu, nebo do 2 měsíců od zpřístupnění oznámení, jestliže se akreditace nepoužila. Úřad tuto sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xozsahu tohoto oprávnění, data, od kterého je subjekt oprávněn provádět činnosti oznámeného subjektu, a identifikačního čísla oznámeného subjektu. xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x písm. m)
Zahraniční obchod s vojenským materiálem je rovněž činností, která je vykonávána mimo režim živnostenského zákona. Obchod s vojenským matxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxch stanovených zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě závaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích, Ministerstvo xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Právnická osoba, které bylo vydáno povolení podle tohoto zákona, je oprávněna určitý obchod s vojenským materiálem provádět jen na základě, v rozsxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxm, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Licence se uděluje i pro transfer vojenského materiálu uvnitř Evropské unie. Zákon rozlišuje obecnou licenci, soxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinnoxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxava. Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí.
K odst. 3 písm. o)
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxní a odnímá licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání, vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxviznímu vysílání, uděluje se na celoplošné rozhlasové vysílání, celoplošné televizní vysílání, místní rozhlasové vysílání a místní televizní vysíxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémem. Licence na rozhlasové vysílání se uděluje na 8 let, na televizní vysílání na 12 let. Dobu platnosti licence lze na žádost provozovatele jedenxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xysílání na dobu nepřesahující 180 dnů. Tuto krátkodobou licenci lze také vydat na zkušební vysílání.
Registrace provozovatele převzatého vysíláxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxhlasové a televizní vysílání. Na registraci je právní nárok, pokud žadatel splní podmínky dané zákonem.
K odst. 3 písm. p)
Nabízení nebo poskytováxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, i když je již delší dobu snaha tuto oblast podnikání nějakým způsobem právně regulovat.
Tuto činnost mohou provádět pouze fyzické osoby, nesmí všax xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxného činu se dopustí ten, kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jinýxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce, kterými jsou fyzické nebo právnické osoby, na základě povolení k příslušné formě zprostředkování práce. Agentury práce mohou provádět zprostxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxkování zaměstnání vydává Úřad práce České republiky, konkrétně jeho generální ředitelství.
K odst. 3 písm. s)
Stanice technické kontroly je podlx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxičních vozidel. Provozovat stanici technické kontroly mohou právnické nebo fyzické osoby na základě oprávnění uděleného krajským úřadem a osvědčenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxem pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly. Na udělení oprávnění nevzniká právní nárok. Příslušným k rozhodování o udělení oprxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Stanice technické kontroly musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení vydané krajským úřadem, který rozhoxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xplňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování stanice technické kontroly a podmínky stanovené tímto zákonem pro provozovánx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtroly odsouhlasený certifikovanou právnickou osobou podle technické normy. Osvědčení se vydává na dobu neurčitou.
Provozovatel stanice technixxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxbo opravy vozidel nebo jejich součástí. Prohlídky ve stanici technické kontroly mohou provádět jen osoby bezúhonné, které jsou držiteli profesního oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxkon“), a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zák. o vysokých školách“).
Druhy škol podle školskéxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxorná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví prováděxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxbo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou výchovu anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xkolského zařízení je zápis do školského rejstříku.
Zřizovatelem škol a školských zařízení (školské právnické osoby nebo příspěvkové organizacex xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxvy zřizuje školy a školská zařízení (školské právnické osoby nebo státní příspěvkové organizace). Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Minisxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxi. Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky jako součást těchto úřadů. Zřizovatelxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxtatní právnické osoby nebo fyzické osoby zřizují školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo jako právnické osoby, jejichž předmětem pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxé školy, které jsou zřizovány zákonem - jsou uvedeny v příloze č. 1 k zák. o vysokých školách a soukromé vysoké školy, kterým Ministerstvo školství, mláxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, může právnická osoba nakládat s vysoce nebezpečnými látkami jen na zákxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxeba k záchranným pracím směřujícím k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí nebo k likvidačním pracím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdění Policii České republiky a Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.
K odst. 3 písm. v)
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxonných letců, poskytování leteckých služeb a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Tyto činxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xrvalým pobytem v České republice na základě povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví.
Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvíxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx svého rozsahu. Obchodní letecká doprava může být provozována pouze na základě licence vydané Úřadem pro civilní letectví. Úřad vydá leteckému dopravxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxtadel potřebných pro obchodní leteckou dopravu, má vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajištění obchodní letecké dopravy.
Leteckxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxteckým provozovatelem při výuce v leteckých školách a činnost leteckých škol). Letecké práce může provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem a právnixxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Leteckými službami jsou letové provozní služby včetně letištxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxdletové přípravě a monitorování letu, služby při odbavovacím procesu na letišti a služba tvorby letových postupů. Letové provozní služby může provozxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxomunikační služby, letecké meteorologické služby, letecké informační služby, služby při předletové přípravě a monitorování letu. Pro udělení souhxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxrstvem obrany a Ministerstvem vnitra. Letové navigační služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření jednotného exxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xnie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi. Osvědčení vydává Úřad pro civilní letectví. Služby při odbavoxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxtně provozovatele letiště a leteckého dopravce.
Činnost výkonného letce může být vykonávána pro leteckého dopravce na základě pracovního poměru xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxovat fyzická osoba na základě povolení, které jí na žádost vydá Úřad pro civilní letectví. V případě, že se jedná o odborný výcvik psů k odhalování výbušnxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Živností rovněž není činnost, kterou vykonávají organizace, tedy pouze právnické osoby, zřízené podle zvláštních právních předpisů, nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s účelem, pro který byly zřízeny. Každý zřizovatel takové příspěvkové organizace musí určit, která činnost je hlavní a která doplňková, resp. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xx vlastnily živnostenské oprávnění. Pokud stejnou činnost vykonává jiná fyzická či právnická osoba, je tato činnost živností a musí pro ni vlastnit živxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx živnostenské oprávnění musí vlastnit, jedná-li se o činnost, která je živností.
K odst. 3 písm. y)
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxat na základě pověření krajského úřadu také fyzické a právnické osoby.
K odst. 3 písm. z)
Vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi států upravené zákonem xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxněž vyňaty z režimu podléhajícího živnostenskému zákonu. Tuto činnost je oprávněna provádět fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky nebo pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxo, nebo tato osoba uzavřela s Mezinárodním úřadem pro mořské dno smlouvu. K ohlášení činnosti je třeba předchozí souhlas Ministerstva průmyslu a obchoxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Mezinárodnímu úřadu pro mořské dno. Práce spojené s vyhledáváním, průzkumem a těžbou nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, rozlišuje pohřebiště neveřejná a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxních řádů nebo kongregací a prostory pro uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků členů uzavřených, zejména příbuzenských spxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xírkví nebo náboženských společností, jejichž vnitřní předpisy a obřady neumožňují ukládání lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatkx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxokázat krajskému úřadu, v jehož obvodu hodlají neveřejné pohřebiště zřídit, předložit mu řád neveřejného pohřebiště, upravující zejména způsob pohxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxného stavebním zákonem.
Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti nebo registrovxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě, pronájem hrobových míst a vedení související evidence. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxdá souhlas za předpokladu, že řád veřejného pohřebiště byl vypracován v souladu s požadavky stanovenými zákonem.
K odst. 3 písm. ab)
Také činnost axxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx právnickou osobou založenou jako akciová společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci. Autorizací se rozumí oprávnění zajišťovat sdruženx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxterstvo životního prostředí na podkladě žádosti akciové společnosti a po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělstvxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm pro jadernou bezpečnost podle zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinovxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xteré se přímo týkají obrany proti bakteriologickým (biologickým) nebo toxinovým zbraním, k prevenci, identifikaci, diagnostice a léčbě nemocí, ktexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xikvidačním pracím směřujícím k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Jejich provedení se neprodleně ohlásí Úřadu pro jadernou bezpxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxování zoologických zahrad (zákon o zoologických zahradách). Zoologická zahrada tak může být provozována pouze na základě licence, kterou vydává Minxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvatel je povinen kopii licence viditelně umístit ve vchodech do zoologické zahrady určených pro veřejnost. Ministerstvo životního prostředí si v řízxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx komise pro ochranu zvířat. Po obdržení všech vyjádření provede Ministerstvo životního prostředí v rámci řízení o vydání licence za účasti Komise pro zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xro udělení licence.
K odst. 3 písm. ae)
Celá oblast archivnictví je vyňata z režimu živnostenského zákona. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a sxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezpečnostních složek, státní oblastní archivy, specializované archivy, bezpečnostní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxý archiv může zřídit fyzická nebo právnická osoba. Soukromý archiv může působit jako archiv, pokud mu byla udělena akreditace. O akreditaci rozhoduje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x odst. 3 písm. af)
Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence. Poskytují se formou služeb pobytxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče. Kombinací těchxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxganizační složky zahraniční právnické osoby na území České republiky. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo pxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb; toto pojištění musí být sjednáno po celou doxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně něktxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou na základě autorizace udělené příslušným autorizujícím orgánem (ministerstva a ústřední orgány veřejné správy) oprávněny provádět zkoušky prx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxx. ah)
Pokud někdo pronajímá vlastní nemovitosti nebo jednotlivé xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxit žádné oprávnění k podnikatelské činnosti, nezapisuje se do žádné evidence. Je nutné podotknout, že pokud jsou v rámci pronájmu poskytovány ještě daxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xříklad těchto dalších služeb lze uvést poskytování stravování, provádění úklidu, praní prádla, ostrahu majetku a osob.
K odst. 3 písm. ai)
Poskytxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o zdravotních službách. Zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xoskytování zdravotních služeb. Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a věcné vybxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxní zdravotních služeb rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány, dále Minixxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxvy, nebo Ministerstvo vnitra, jde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených tímto ministerstvem nebo ve zdravotnicxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxe lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zaříxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxinolékařské péči, je z režimu živnostenského zákona vyjmuto. Odbornými rostlinolékařskými činnostmi jsou monitoring včetně související diagnosxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxování v oblasti integrované ochrany rostlin, sledování účinnosti geneticky modifikovaných organismů využívaných v ochraně rostlin, hodnocení rezxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo aplikaci přípravků, monitoring nežádoucích vedlejších účinků přípravků na složky životního prostředí a průzkum výskytu škodlivých organismů nebx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právo provádět odborné rostlinolékařské činnosti mají fxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxlskou činností, která nespadá pod režim živnostenského zákona, je provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zákona č. 29xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xtanovených zákonem o poštovních službách. Poštovní služba zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu poštovní zásilky prostřednictvíx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxění k podnikání v oblasti poštovních služeb vzniká dnem doručení písemného oznámení podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu. Do 10 dnů ode dne doruxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm může pouze držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje tuto službu. Držitelem poštovní licence je provozovatel, který má poxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uděluje Český telekomunikační úřad na základě výběrového řízení tak, aby byly všechny základní služby všeobecně dostupné na celém území státu, a to na xxxx xxxxxxx xxxx xxxx
Z xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxřské činnosti a ve zřizovací listině ani nerozdělil činnost příspěvkové organizaci na její činnost hlavní, která nemá podnikatelský charakter, a činxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxého zákona a kterou příspěvková organizace vykonává stejným způsobem jako kterýkoliv jiný podnikatelský subjekt, nebude živnostenský zákon vztahxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxí definice živnosti
Související předpisy:
§ 95 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuxxx
zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařskýcx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxnnosti (notářský řád),
zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví,
zák. č. 120xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxrech,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xx., o kolektivním vyjednávání,
zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,
zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx, o mediaci,
zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
zák. č. 21/1992 Sb., o bankách,
zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxictví,
zák. č.170/2011 Sb., o distrixxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxdením,
zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách,
zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
zák. č. 186/2016 Sb, o hazardních hrách,
zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o stáxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx5 Sb., o elektronických komunikacích,
zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech,
zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
zák. č. 22/1997 Sb., o technickýxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
zxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxx, o civilním letectví,
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
záxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxx č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
zák. č. 477/2001 Sb., o obalech,
zák. č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
zxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
Subjekty oprávněné provozovat živnost
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxní příslušných podmínek provozovat na území České republiky živnost, tedy získat živnostenské oprávnění, a zároveň zavádí pro osoby oprávněné provoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe ve smyslu živnostenského zákona od podnikatele ve smyslu občanského zákoníku.
Podle § 420 obč. zák. je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní úxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxelem k této činnosti za podnikatele.
Z výše uvedené definice podnikatele vyplývá, že stejně jako je „živnostenské podnikání“ užším pojmem než „činxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xbčanského zákoníku. V případě podnikatele ve smyslu živnostenského zákona se jedná pouze o osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění.
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xahraniční. U zahraničních osob má dále odlišný přístup k fyzickým osobám - občanům členského státu Evropské unie nebo právnickým osobám se sídlem, ústxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxodářském prostoru a občanům Švýcarské konfederace a právnickým osobám se sídlem v těchto státech a k osobám z třetích zemí. Každý podnikatel musí splňoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xodnikatele na zahraniční a tuzemské. Zahraniční osobou je fyzická osoba, která nemá bydliště, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České rexxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxké republiky se pro účely živnostenského zákona rozumí místo trvalého pobytu na jejím území.
Zahraniční osoby, které jsou podnikateli v zemích původu (zákon nerozlišxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo závodu, který se zapisuje do obchodního rejstříku.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxpubliky povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení. Tyto osoby musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazujícx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt prostřednictvím odštěpného závodu.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xrovozovat živnost za stejných podmínek, jako občané České republiky.
Pokud má podnikatel nebo jiná osoba povinnost předložit živnostenskému úřaxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxm překladem. To znamená, že překlad musí být vyhotoven tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evrxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xopřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. Pokud by živnostenský úřad takové pochybnosti měl, je oprávněn ověření nebo úřední překlad požadovaxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k § 69a).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxat živnost získá každá z nich, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem. Návrh zákona tak konstruuje - v souladu s čl. 13 Ústavy a čl. 26 odst. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxo, kdo splní předepsané podmínky. Omezení v uvedeném směru je dáno pro ty případy, kdy z důvodů veřejných zájmů vyžaduje provozování živnosti státní poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxik, i potřebou zvláštní spolehlivosti (důvěry), jež vyžaduje výkon některých živností. Z těchto důvodů návrh nekoncipuje nárok ze zákona na udělení
kxxxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x x odst. 1 vyplývá, že subjektem oprávněným provozovat živnost mohou být i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikatelská činxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavy a organizace apod.
Návrh zákona dále vytváří prostor pro provozování živnosti zahraničními osobami, jimiž se rozumí - shodně s obchodním záxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxvozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako československým (nyní českým) osobám, musejí ovšem vyhovět ustanovením obchodního záxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xako české osoby mohou živnost provozovat uprchlíci a cizinci, kteří mají bydliště na území České republiky.
Související ustanovení:
§ 6 - všeobxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x odborná způsobilost, § 27 - odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 56 - řízení o koncesi, § 57 a § xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
§ 420 až 429 obč. zák.,
zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 6
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx splněním je spojen vznik i trvání živnostenského oprávnění.
Živnostenský zákon stanovuje, že všeobecné podmínky provozování živnosti musí splxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxeré z všeobecných podmínek provozování živnosti ohlašovatelem vede k rozhodnutí o tom, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx nevzniká živnostenské oprávnění ohlášením - blíže u § 47). U živností koncesovaných pak vede nesplnění všeobecných podmínek provozování živnosti k zxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, musí podnikatel v zákonem stanovené lhůtě (do 15 dnů) ustanovit nového odpovědného zástupce, který požadované podmínky splňuje. Pokud se txx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzování živnosti u podnikatele zásadně nelze, na rozdíl od podmínek zvláštních (§ 7), nahradit ustanovením odpovědného zástupce. Pouze v případě pokrxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmě jiného) všeobecné podmínky provozování živnosti podle § 6, jsou povinni neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Zákon tak, zřejmě z důvodů umoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxé pokračují v provozování živnosti po zemřelém podnikateli.
Právnická osoba prokazuje splnění všeobecných podmínek provozování živnosti podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxbývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat)“ - viz § 15 odst. 2 obč. zák. Zákon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxenského zákona je plná svéprávnost, která se zásadně nabývá zletilostí, tj. dovršením věku 18 let. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabýxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxx nezletilého staršího 16 let, osvědčí-li tento schopnost sám se živit a obstarávat sám své záležitosti a souhlasí-li s návrhem zákonný zástupce nezletxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxže návrhu vyhovět, souhlasí-li s tím nezletilý a je-li splněna podmínka, že nezletilý osvědčil své schopnosti sám se živit a obstarávat své záležitostx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxatnému provozování podnikatelské činnosti“, cestou poznámky pod čarou zde zákon odkazuje na § 33 obč. zák. Podle zmiňovaného ustanovení se nezletilx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxstupce. K platnosti souhlasu je třeba přivolení soudu, toto přivolení nahrazuje i případnou podmínku dosažení určitého věku, pokud je pro konkrétní vxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxnosti tak splňují jednak osoby, které jsou zletilé a ve smyslu § 15 obč. zák. jsou způsobilé právně jednat, jednak osoby, které sice zletilosti nedosáhxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k tomu, aby nezletilá osoba samostatně provozovala závod - v tomto případě může živnost ohlásit (resp. požádat o koncesi) i osoba, která pro nedostatek xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxzúhonnost, její vymezení je dáno v odst. 2.
K odst. 2
Bezúhonnost je v zákoně vymezena negativně. Kritéria pro její posouzení se v průběhu doby měnilxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xrestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xro trestný čin spáchaný úmyslně a člověk ji ztrácí, jestliže byl trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním anebo s předmětem podnikání, o který žádx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxí, který osoba ohlašuje nebo o který žádá.
Důvodem pro přijetí této koncepce posuzování bezúhonnosti je právní názor vyslovený v nálezu Ústavního sxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxně, jejichž skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, resp. s podnikáním obecně.
Zůstává zachován zákonný princip, že pravomocné odsouzexx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxní bylo zahlazeno (§ 105, § 106 tr. zákoníku), že soud vyslovil, že se na pachatele hledí, jako by se osvědčil, nebo pokud se má za to, že se pachatel osvědčix xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxoumá v rámci ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) nebo v průběhu podnikání. Při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) živnostenský úřad zkoumá jednax xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnak i to, zda byl spáchán v souvislosti s předmětem podnikání, o který tato osoba žádá nebo který ohlašuje.
xxxxx xx však bezúhonnost podnikatele posuzuje v průběhu podnikání, živnostenský úřad zkoumá, zda byl předmětný trestný čin spáchán v souvislosti s podnikánxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxikatel pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s předmětem podnikání, bude se fakticky zřejmě zároveň jednat o trestný čin spáchanx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxhu a lihovin a jejich prodej, je pravomocně odsouzen pro trestný čin obecného ohrožení, kterého se dopustil tím, že vyráběl a prodával „pančovaný“ alkoxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xvým podnikáním. I když se tedy bezúhonnost podnikatele v průběhu podnikání neposuzuje z hlediska vazby spáchaného trestného činu na předmět podnikánxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatele, že ustanovil odpovědného zástupce v průběhu podnikání, resp. u koncesovaných živností v rámci schvalování nově ustanoveného odpovědnxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xedná o občana České republiky, občana jiného členského státu Evropské unie, nebo o občana jiné země, než je Česká republika nebo jiný členský stát Evropxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxvolen trvalý pobyt. Výčet osob, které jsou pro účely živnostenského zákona také považovány za občany členského státu Evropské unie, je dán v § 70 (blíže x xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxský úřad elektronickou cestou od Rejstříku trestů, a není tedy povinností příslušné osoby výpis dokládat k ohlášení živnosti, resp. k žádosti o koncesx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Občan jiného členského státu Evropské unie prokazuje bezúxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxž je občanem, nebo členským státem posledního pobytu; v tomto případě je plně na volbě dané osoby, jaký doklad k prokázání bezúhonnosti doloží. Je-li všxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxdence Rejstříku trestů si vyžádá živnostenský úřad sám). Od účinnosti zákona č. 303/2013 Sb., tj. od 1. 1. 2014, mohou občané jiných členských států Evrxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxkého státu, jehož je tato osoba občanem, nebo v evidenci trestů členského státu posledního pobytu této osoby.
Pokud příslušný členský stát Evropské unie nevydává výpis z evidence trestů ani rovnocenný doklad o bexxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Podmínkxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xejího posledního pobytu nevydává doklad o bezúhonnosti. Čestné prohlášení tedy nelze připustit jako libovolnou variantu dokladů o bezúhonnosti. Záxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxikace, obsahuje-li potvrzení bezúhonnosti. V posledně uvedeném případě by takovým dokladem bylo rozhodnutí uznávacího orgánu vydané podle zákona čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxace“). V případě živností je uznávacím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu (viz § 46).
U občanů třetích zemí zákon stanovuje, že bezúhonnost se prokazuje jedxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxn doložit bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem ze státu, jehož je občanem, a nevydává-li tento stát takový doklad, předkláxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V úvahu tak přichází doložení bezúhonnosti např. i čestným prohlášením učiněným před českým notářem, ovšem vždy za předpokladu, že stát, jehož je konxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx z evidence Rejstříku trestů si vyžádá příslušný živnostenský úřad. Od 1. 1. 2014 (tj. od účinnosti zákona č. 303/2013 Sb., kterým byl v části páté novelixxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxokazují bezúhonnost stejně jako občané České republiky, tzn. že bezúhonnost prokazují výpisem z českého Rejstříku trestů, přičemž výpis si vyžaduje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxavy je dosáhnout toho, aby osoby ze třetích zemí, kterým byl v České republice povolen trvalý pobyt, nebyly povinny k prokázání bezúhonnosti dokládat i xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxrnně lze tedy uvést, že občané třetích zemí prokazují bezúhonnost zásadně doklady ze země původu a výpisem z evidence Rejstříku trestů, pokud nemají xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxé unie, než je Česká republika, prokazují bezúhonnost pouze doklady z členského státu, jehož jsou občany, nebo podle své volby, z členského státu poslexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxíku trestů. Pokud cizí stát nevydává výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, připouští se za podmínek § 46 jeho nahrazení čestným prohlášením x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxzení více podrobností, než lze zjistit z výpisu z Rejstříku trestů. Zákon proto umožňuje živnostenským úřadům, které bezúhonnost posuzují, aby si vyžxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxečnosti rozhodné pro její posouzení. Živnostenský úřad má tak právo vyžadovat od soudu pro účely posouzení bezúhonnosti opis příslušného pravomocnéxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xe živnostenský úřad oprávněn nahlížet do částí trestního spisu, které tyto údaje obsahují, tedy do těch částí spisu, ze kterých je možno posoudit vazbu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xude živnostenskému úřadu umožněno do trestního spisu nahlížet, bude na příslušném soudu. Zákon stanovuje jediné kritérium, a sice to, že se může jednax xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxláštní úprava v případě, že osoba, jejíž bezúhonnost má být posouzena, byla odsouzena soudem cizího státu. Je-li to pro posouzení bezúhonnosti nutné, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx předložení opisu rozhodnutí stanoví živnostenský úřad ohlašovateli (žadateli) přiměřenou lhůtu, a pokud není opis rozhodnutí živnostenskému úřadx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxítne žádost o koncesi).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Navrhované doplnění zákona vychází z potřeb aplikační praxe orgánů veřejné spxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxdy cizích států. Při posuzování bezúhonnosti osoby, která ohlašuje živnost nebo která žádá o koncesi, mají živnostenské úřady podle dosavadní právní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xro posouzení bezúhonnosti osoby. V ojedinělých případech je však nezbytné, aby živnostenský úřad posoudil bezúhonnost osoby, která byla odsouzena sxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/2004 Sb., sledovaný záměr v řízení před obecným soudem, z něhož řízení o konkrétní kontrole norem vzešlo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxými trestnými činy (-), jejichž skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, resp. s podnikáním obecně.
(nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009, xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxvnosti při úmrtí podnikatele, § 46 odst. 1 - doklady prokazující splnění podmínky bezúhonnosti, § 58 odst. 1 písm. a) - rušení živnostenského oprávněxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxx xxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené pro provozování živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných. Termín „zvláštní podmínky“ je třeba vnímat ve vztahu k termínu „všeobexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xsou tedy odborná způsobilost a jiná způsobilost než ta, která je upravena všeobecnými podmínkami provozování živnosti. Změny právní úpravy, kterými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xyžadujících prokázání odborné způsobilosti a posléze povinnosti podnikatele zajistit výkon některých živností odborně způsobilými osobami.
K oxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxtech získaných absolvovaným vzděláním nebo praxí nebo kombinací obého, případně složením zkoušky.
Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné, vxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x x xxx x x xxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxu požadavky na odbornou způsobilost uvedeny přímo vzděláním nebo praxí, ale je odkazováno na ustanovení jiného právního předpisu, který odbornou kvaxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxi vstupu do podnikání a až na některé výjimky i v průběhu celého provozování živnosti. Odbornou způsobilost musí splňovat i osoby, jimiž podnikatel zajxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Jinou způsobilostí vyžadovanou živnostenským zákonem se rozumí splnění jiných než všeobecných podmínek provozování živnostx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x11/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen „zák. o silniční dopravě“), požaduje po podnikateli v silniční motorové dopravě provozované velkými vozidlx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxtenzivní výklad § 7 odst. 1 připouští i možnost, že zvláštní podmínkou provozování živnosti jsou i jiné podmínky odborné způsobilosti a případně i jixx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxávními předpisy. Například § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči upravuje odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky. V kontextu jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí živnosti spočívajících v odborné anebo jiné způsobilosti, jedná se vždy o podmínky stanovené přímo v živnostenském zákoně, byť v některých případecx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxho, zda jde o živnost řemeslnou, vázanou či koncesovanou, a týkají se převážně odborné způsobilosti, u koncesovaných živností též osobních vlastnostxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení řeší situace, kdy v průběhu trvání žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xpůsobilost spočívající v prodloužení doby požadované praxe. V uvedených případech se nepožaduje po podnikateli nebo odpovědném zástupci doložení pxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x univerzální přechodná ustanovení umožňující zachování stávajících oprávnění. Ustanovení odst. 2 se aplikuje v případě, že nová právní úprava, jíž sx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxechodná ustanovení k nové právní úpravě, jež požadavky na odbornou praxi oproti původní úpravě navyšuje, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxt pokračování v provozování živnosti v případech, kdy dojde ke změně požadavků na odbornou způsobilost na základě změny právní úpravy a fyzická osoba txxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx fyzická osoba. Ustanovení řeší případy, kdy u některých živností zákon požaduje doložení odborné způsobilosti dokladem, který je vydáván pouze podnxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi, kterou lze prokázat doklady vydanými fyzické osobě - jednotlivci, a odborné způsobilosti prokazované podnikatelským subjektem s kompletním techxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxem vydaným podnikateli (fyzické nebo právnické osobě) příslušným odborným orgánem. Jednalo se např. o oprávnění vydávaná pro montáž, opravy, revize x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odborná způsobilost pro získání živnostenského oprávnění, např. pro provozování vázané živnosti "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elexxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxst dokladem vydaným jedné fyzické osobě. Jedná se tedy v současné době o
obsoletní
ustanovení.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
S ohledex xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxikatelským subjektem s kompletním technickým a technologickým zázemím podnikatele schváleným orgánem dozoru nad bezpečností práce, byl doplněn noxx xxxxx xx
x xxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxnoví, co se považuje za praxi v oboru.
Praxí v oboru se rozumí výkon odborných činností, přičemž se nerozlišuje, zda tyto odborné činnosti náležejí dx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxjí obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí. Není tedy důvodné a často ani možné objektivně určit, zda výkxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xdpovědní zástupci nebo osoby v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru.
U osob samostatně výdělečně činných může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxí činnosti jako samostatně výdělečně činná se nemůže domáhat uznání praxe z výkonu těch činností, které vykonávala, aniž by pro příslušnou živnost mělx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx oboru v období, za něž praxi prokazuje, je podmínkou nutnou, ale nikoliv postačující k prokázání praxe. Tato osoba musí ještě uvedenou odbornou činnosx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxrné způsobilosti v příbuzném oboru.
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxkázat rovněž osoba pověřená vedením obchodního závodu nebo odštěpného závodu, odpovědný zástupce, osoba bezprostředně odpovědná za řízení činnostxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, členském nebo obdobném poměru. Praxi lze tedy získat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xrganizováním těchto odborných prací na jednotlivých stupních řízení [od osob bezprostředně odpovědných za řízení osob vykonávajících činnosti, ktxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx postavení musí být zároveň splněna podmínka, že praxi pro účely prokázání odborné způsobilosti lze získat pouze v případě, že tyto osoby byly s osobou, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xe služebním poměru (v případě, že praxe byla získána např. v rámci výkonu vojenské služby, civilní vojenské služby, služby v bezpečnostních sborech),
x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxl nebo manželka podnikatele - osoby samostatně výdělečně činné).
Praxi pro prokázání odborné způsobilosti nelze získat z neformálních vztahůx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxm odborných činností, které jsou předmětem oboru živnosti nebo příbuzného oboru, v závislém postavení, např. jako zaměstnanec, není rozhodné, zda zaxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe.
Pokud není v jiných ustanoveních živnostenského zákona stanoveno jinak, praxe může být získána kdekoli, jak v České republice, tak v jiném členxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxžit, že vykonávala činnosti, které spadají do oboru živnosti, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě platného oprávnění ve státě původu.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xřímo stanovily, že praxí se rozumí také základní nebo náhradní služba v ozbrojených silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Dále se stanoví, jakým způsobem je nutno posuzovat dobu praxe, pokud je požadováxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xtanovenou týdenní pracovní dobu. Pokud jsou odborné činnosti vykonávány v pracovním poměru s pracovním úvazkem na kratší pracovní dobu nebo v jiném prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxěřitelná s dobou výkonu činnosti na plný pracovní úvazek. Jestliže např. stanovená týdenní pracovní doba, tedy plný pracovní úvazek, je v České republxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxlnou dobou výkonu činnosti, která je vykonávána na základě pracovní smlouvy na tzv. poloviční úvazek, tedy 20 hodin týdně, je doba 2 let. Při posuzování xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx3, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xotyčného povolání na plný nebo odpovídající úvazek v členském státě. Praxi získanou v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xeské republice. Obdobně bude zřejmě vhodné postupovat i u praxe získané v tzv. třetí zemi. U osoby samostatně výdělečně činné, osoby pověřené vedením zxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxlná s dobou výkonu činnosti vykonávané po zákonem stanovenou týdenní dobu, tedy s výkonem činnosti na plný pracovní úvazek. Je zjevné, že v případě, že oxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na plný pracovní úvazek. Obtížněji se však bude posuzovat souměřitelnost doby výkonu činnosti s dobou výkonu činnosti na plný pracovní úvazek u osoby sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxladě pracovní smlouvy. Zde bude nutno postupovat případ od případu s ohledem na charakter dané činnosti a způsob jejího výkonu. Je však zřejmé, že při poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxmi důkazy o výkonu činnosti, než je mechanické doložení, že osoba samostatně výdělečně činná odpracovala zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu v txxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxevantními doklady je možno počítat s daňovými přiznáními, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti na plný pracovní úvazek vykonávána. To připadá v úvahu zejména, pokud osoba samostatně výdělečně činná má živnostenské oprávnění pouze pro žxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxností. Dále je možno doložit provádění konkrétních činností spadajících do příslušného nebo příbuzného oboru živnosti například doklady o příjmu nexx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xa plný pracovní úvazek.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
V návaznosti na navrženou úpravu kvalifikace se do tohoto ustanovení přeřazují x x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnodušuje a upřesňuje z hlediska potřeb aplikační praxe.
K odst. 5
Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (okruh osob, jež xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxaci uvedených pod písm. a) až m), pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností nebo u jednotlivých vázaných živností příloha č. 2 a u jednotlivýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxpadně v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci), než je Česká republika, případně že je držitelex xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxn členského státu Evropské unie, který získal odbornou kvalifikaci v jiném členském státě, než je Česká republika, má tak při prokázání odborné kvalifxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx unie, a tedy ani z České republiky, která odbornou praxi nebo vzdělání získala v České republice.
xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxedložila, absolvovala obdobné vzdělání nebo praxi, jaké jsou vyžadovány v České republice. Postačí, že jí předložené doklady osvědčují, že činnost vxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Do § 7 odst. 5 jsou zapracována ustanovení převzatá z čl. 17 až 19 směrnice 2005/36/xx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxmíněn získáním obecných, obchodních nebo odborných znalostí a schopností, uzná členský stát předchozí výkon činnosti v jiném členském státě za dostaxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxm činností I až III uvedeným v cit. příloze IV). Do živnostenského zákona se úprava uznávání kvalifikace daná touto směrnicí promítá v § 21 odst. 2 a příloxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu v jiném státě EU a prokazovanou živnostenským úřadům uváděny přímo v živnostenském zákoně, a nikoliv odkazem na zákon o uznávání odborné kvalifikacex xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvídá činnostem uvedeným v seznamech I až III přílohy č. IV směrnice, předložil doklady o kvalifikaci odpovídající požadavkům čl. 17 až 19 směrnice 2005xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxtenského zákona, a tedy i příslušnému ustanovení směrnice, a postačují k prokázání odborné způsobilosti pro předmětnou živnost.
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxe je třeba upozornit především na § 18 odst. 2 zák. o uznávání odborné kvalifikace, který stanoví, co se rozumí výkonem předmětné činnosti ve vedoucím poxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xložky podniku, odpovědného zástupce podnikatele nebo vedoucího zaměstnance pověřeného obchodními nebo odbornými záležitostmi s odpovědností za nxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí závod a ani pojem organizační složka podniku nebyl nahrazen pojmem odštěpný závod). Ve srovnání s § 7 odst. 4 živnostenského zákona, kde praxe získaná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxí samostatně odbornou činnost jako řadový zaměstnanec je považována za rovnocennou, je v odst. 5 patrný rozdíl v posuzování praxe získané jako osoba saxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x odst. 4 právní úprava odst. 5 vyžaduje, aby praxe byla absolvována nejen v požadované době, trvající např. 3 roky, ale aby i požadovaná léta praxe následxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xrokazována výhradně výkonem činnosti s absencí dokládaného vzdělání, musí doklady o praxi svědčit tomu, že výkon činnosti nebyl ukončen před více než xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxopské unie, než je Česká republika (členského státu původu) je rozhodná skutečnost, že doklad vydal nebo uznal příslušný orgán nebo instituce členskéxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu. Není
relevantní
, zda vzdělání nebo příprava plně nebo jen zčásti odpovídají vzdělání a přxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xobu trvání vzdělání a přípravy. Za rovnocenné s doklady vydanými příslušným orgánem nebo institucí členského státu Evropské unie se považují dokladyx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x odst. 5 výslovně neuvádí, zda se má jednat o praxi vykonávanou v rozsahu odpovídajícím práci na plný pracovní úvazek. Pro spravedlivé a přiměřené posoxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx částečný úvazek faktická doba výkonu činnosti odpovídala době, která odpovídá době praxe vykonávané na plný úvazek. Názor autorů se opírá Soudu pro vexxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxo, že se má jednat o praxi na plný úvazek. Upřesnění posuzování praxe v oboru bylo kromě jiného předmětem novelizace směrnice Evropského parlamentu a Raxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praxí se rozumí skutečný a dovolený výkon dotyčného povolání na plný nebo odpovídající částečný úvazek v členském státě. Tato úprava byla následně proxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxn předmětné činnosti v členském státě, a to výkon předmětné činnosti konaný v pracovněprávním vztahu po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo s tím souxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxy o pracovní činnosti nebo s tím souměřitelný výkon předmětné činnosti konaný osobou samostatně výdělečně činnou. Dobu praxe je tedy třeba posuzovat v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x cit. ustanovení).
Ustanovení odst. 5 však není přímou transpozicí výše uvedené směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxý zákon navazuje, umožněním prokázání odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné kvalifikace, a to u všech regulovaných živností (jak uvádí důvoxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxnskému zákonu, pouze fyzickými osobami, které splňují požadavky odborné způsobilosti dané cit. přílohou. V příloze č. 5 jsou taxativním výčtem uvedxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxsobilými osobami. U každé jednotlivé živnosti jsou v příloze č. 5 uvedeny možnosti doložení odborné způsobilosti požadované pro výkon činností spadxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxných v obsahové náplni předmětné živnosti v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností (dále jen "nařízení o obsahovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxsobilými osobami byl zajištěn výkon činností uvedených v odstavci prvním obsahové náplně předmětné živnosti (jsou v něm totiž uvedeny základní činnoxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxli jím fyzická osoba, případně spolupracujícího manžela (spolupracující manželku), za předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxují úklid provozovny. Podnikatel, který jako fyzická osoba hodlá vykonávat sám odborné činnosti, spadající do odboru živnosti, se nemůže vyhnout splxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 jsou však u většiny v ní uvedených živností méně přísné, než požadavky kladené na podnikatele pro získání živnostenského oprávnění, resp. na odpovxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx odborná způsobilost osob uvedených v § 7 odst. 6 odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 5, je primárně na podnikateli. Ten odpovídá za to, že osoby, kxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx že podmínky odborné způsobilosti nejsou splněny, ukládá sankci podnikateli, nikoliv osobám vykonávajícím činnost pro podnikatele.
Podnikatel xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxch odbornou způsobilost těchto osob po dobu minimálně tří let. Lhůta se počítá ode dne ukončení výkonu činnosti těmito osobami. V praxi se tato lhůta odvxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxrná způsobilost fyzických osob pro výkon činností spadajících do určité živnosti, nebo jen některých z těchto činností, však může být stanovena i jinýxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ustanovení těchto jiných právních předpisů nejsou § 7 odst. 6 dotčena.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 356/1999 Sb.:
Dosavadní úprava se doplňuje taxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxobou splňující odbornou způsobilost uvedenou rovněž v tomto nařízení vlády. Důvodem je potřeba zajistit zejména u těch živností, při nichž může dojít x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx osobách a jejich odborné způsobilosti potřebnou evidenci.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
Požadavky na odbornou způsobilost osob vykxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxravy a dodržení zásady ukládání povinnosti ze zákona.
Z xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxí.
(Soud pro veřejnou službu F-118/05 Matthias Klopfer proti Komisi)
Související ustanovení:
§ 6 - všeobecné podmínky provozování živnostxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxti, § 24 - odborná způsobilost pro vázané živnosti, § 27 - odst. 1 a 2 odborná způsobilost pro koncesované živnosti, § 31 - odst. 19 povinnost podnikatxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost a nevedení evidence a neuchování dokladů podle § 7 odst. 6,
§ 70 - osoby, které se povaxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxosti řemeslné, příloha č. 2 - živnosti vázané, příloha č. 3 - živnosti koncesované, příloha č. 5 - seznam živností, u nichž je podnikatel povinen zajixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
nařízení vlxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Předpisy práva EU:
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací
čl. 3 odstx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 3.3.2020.
K § 8
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxotný výkon práva provozovat živnost, jsou kromě nesplnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti vyloučeny také v případech, kdy u pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovat živnost, se týkají všech podnikatelů (jak fyzických, tak i právnických osob) a živnostenský úřad je posuzuje po celou dobu trvání živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxraně podnikatele trvá překážka provozování živnosti, pak podnikatel nemůže ohlásit živnost nebo požádat o koncesi.
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování stejné živnosti, a to v délce 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Stejná překážka nastává i u osoby (fyzickx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtenského oprávnění právnické osoby. Překážka po zákonem stanovené době pomine a podnikatelé mohou opět ohlásit stejnou živnost, či požádat o stejnou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxního orgánu podnikatel, kterému bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, a ani osoba, která byla statutárním orgánem právnické osoby v době, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
První skupina překážek se týká úpadku podnikatele a způsobů jeho řešení. Živnost tak nemůže provozovat fyzická nebo právnická xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxk zruší všechna živnostenská oprávnění podnikateli, kterému byl prodán podnik jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty. Živnost nemůžx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx právní moci, nebo ode dne, který byl určen v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu. I v tomto případě zruší živnostenský úřad podnikatexx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xe zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Podnikatel tak může znovu ohlásit živnost nebo požádxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
Rozhodne-li soud pravomocně o zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující, a rovněž tak, pokud soud rozhodne o zrušení konkursu z důvodu, že majetek dxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zruší všechna živnostenská oprávnění. Tato překážka trvá po dobu tří let ode dne, kdy rozhodnutí soudu nabylo právní moci. Tyto překážky však nejsou abxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xři svém podnikání řádně plnit své povinnosti a také řádně plnit finanční závazky. Je tedy plně na živnostenském úřadu, jak posoudí finanční situaci podxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxzhodovat ve správním řízení, aby bylo jeho rozhodnutí přezkoumatelné.
K odst. 3
Pokud soud v insolvenčním řxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxtou, může podnikatel činit úkony, které souvisí se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozování živnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsolvenčního správce. Podnikatel tak nemůže ohlásit novou živnost, zrušit živnostenské oprávnění ani je jakkoliv měnit, např. oznámit přerušení proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx tehdy, pokud mu k tomu dá souhlas předběžný insolvenční správce. Předběžný insolvenční správce však není účastníkem řízení, tím je nadále podnikatelx
x xxxxx x
Podnikatel, na jehož majetek byl prohláxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo pokračování v provozování živnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxhlas se všemi úkony, kterými by podnikatel hodlal disponovat se svým živnostenským oprávněním, jinak by byl úkon neplatný. Pro živnostenský úřad by to xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x odst. 5
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxl zákaz činnosti. Tyto překážky trvají po dobu vysloveného zákazu. Podnikatel tak po tuto dobu nemůže provozovat živnost, do jejíž obsahové náplně činxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xšak pro živnost volnou. Pokud soud nebo správní orgán vysloví zákaz pouze ve vztahu k provozování jednotlivého oboru živnosti volné, pak podnikatel nexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nedotčeny a podnikatel v nich může pokračovat. Ohlásit živnost znovu bude moci podnikatel v okamžiku, kdy vyslovený zákaz pomine. V této souvislosti jx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxský úřad zabýval také možnou ztrátou jedné z všeobecných podmínek provozování živnosti, a to ztrátou podmínky bezúhonnosti, pro xxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní živnosti prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních právnických osob též rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm prohlášením učiněným před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu sídla. Živnostenský úřad si může elektronicky vyžádat výpis z evidence Rejstxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxážkou pro provozování živnosti podnikatelem je i sankční zrušení živnostenského oprávnění živnostenským úřadem. Podle § 58 odst. 2 nebo 3 ruší živnoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsů, nebo z rozhodnutí o udělení
koncese
. Podnikatel, kterému bylo takto sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, nemůže po omezenou dobu provozovat sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxského oprávnění.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxeré bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to v době, kdy došlo k porušení právního předpisu, které bylo důvodem pro zrušení živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxže, že vynaložila veškeré úsilí, které je možno požadovat, aby k porušení právního předpisu, které bylo důvodem zrušení živnostenského oprávnění, nexxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xenom ta právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, ale ani fyzická nebo právnická osoba, která byla jejím statutárním orgánem v doběx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xožádat o koncesi na stejnou živnost může osoba, která působila v postavení statutárního orgánu až po době, kdy tato překážka pomine, tedy až po třech letxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xe členem jejího statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění (§ 58 odst. 2 nebo 3). Tato překxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení živnostenského oprávnění taková osoba členem tohoto statutárního orgánu. Pokud trvá tato překážka, zahájí živnostenský úřad řízení o zrušxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxud by došlo k vyloučení této osoby ze statutárního orgánu, překážka zaniká a živnostenské oprávnění není nutné rušit, živnostenský úřad v tomto případx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxenem jejího statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění ( § 58 odst. 2 nebo 3). Tato překážxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxtenského oprávnění právnické osoby pro stejnou živnost, která byla členovi jejího statutárního orgánu zrušena podle § 58 odst. 2 nebo 3. Pokud by došlx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxé řízení o zrušení živnostenského oprávnění zastaví.
Právnická osoba nemůxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy došlo k porušení právního předpisu, které bylo důvoxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a to tak, že v průběhu správního řízení o zrušení živnostenského oprávnění živnostenskému úřadu prokáže, že tento člen statutárního orgánu vynaložil xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xabránil. Druhou možností pro právnickou osobu, které je pro tuto překážku rušeno živnostenské oprávnění, je zbavit se statutárního orgánu, kvůli ktexxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxna z těchto možností, živnostenský úřad dokončí řízení a právnické osobě živnostenské oprávnění zruší.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxy a nárok na získání živnostenského oprávnění má každá osoba.
Živnost tak nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxení či ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno. Živnost nemůže provozovat fyzixxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxt k úhradě nákladů insolvenčního řízení a rovněž tak, pokud soud rozhodl o zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xrvá. To má význam i v tom směru, aby se předešlo maření účelu tohoto zákazu, k němuž by mohlo dojít v případě, že by se podnikatel pokusil přejít na jinou živxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxvnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona nebo které se účastnily na podnikání osob, jimž bylo z uvedeného důvodu zrušeno živxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xčastnily podnikání právnických osob, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru nebo se účastnit na provozovxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxat shodnou živnost. Podle navrhované právní úpravy bude překážka provozování živnosti spočívající v zákazu provozovat shodnou živnost trvat pro všexxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxšení zákona nebo podmínek uvedených v rozhodnutí o udělení
koncese
.
Jiný právní předpis může stanovit, že překážka provozování živnosti založená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodnikateli v silniční dopravě provozované velkými vozidly podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x0 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
§ 97 až 164 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon),
zák. xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 3.3.2020.
K § 9
Ustanovení obsahuje základní rozdělení živností z hlediska vzniku práva živnost provozovat. Živnosti se dělí na ohlašovací a koncxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo provozovat ohlašovací živnost tak vzniká již ohlášením živnosti živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad po ohlášení živnosti zkoumá, zda ohlašovxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud jsou tyto podmínky splněny, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a potvrdí vydáním výpisu podnikateli, že právo provoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxze v případě, že ohlašovatel nesplňuje podmínky dané živnostenským zákonem, zahajuje živnostenský úřad správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., spxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxsmí být ohlašovatelem provozována a dikce ustanovení nasvědčuje tomu, že nemohla být provozována ani do vydání tohoto rozhodnutí, neboť podmínkou vzxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxkterých případech vhodnější vyčkat se zahájením podnikatelské činnosti do vydání výpisu živnostenským úřadem.
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxn odlišně pouze u založených a dosud nevzniklých právnických osob, odštěpných závodů zahraničních fyzických a právnických osob ohlašujících živnosx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xviz § 5 odst. 5, § 10 odst. 4 a 5 a § 47 odst. 7).
K písm. b)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxostenský úřad formou správního rozhodnutí vydávaného na návrh žadatele. Předpokladem udělení
koncese
je splnění podmínek stanovených živnostensxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxvní nárok. Zahájit provozování živnosti může podnikatel poté, co rozhodnutí o udělení
koncese
nabylo právní moci. Vznik práva provozovat koncesovaxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o koncesi před povinným zápisem do obchodního rejstříku a u zahraničních fyzických osob, které musí mít na území České republiky povolen pobyt, u nichž xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xěmto osobám dnem zápisu do obchodního rejstříku, resp. dnem doložení dokladu prokazujícího, že jim byl povolen pobyt, živnostenskému úřadu (viz § 5 odxxx xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na živnosti ohlašovací a koncesované. V zájmu pružnosti při získávání živnostenského oprávnění návrh zákona zavádí - v souladu s někdejšími živnostexxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xopřípadě dnem, který je v ohlášení uveden jako den zahájení živnosti, splňuje-li žadatel všeobecné podmínky a požadavek odborné způsobilosti. Ohlášxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxat živnost, aniž by v okamžiku, kdy tak činí, byl živnostenský list (pozn. autorů - ve stávající úpravě nahrazen výpisem ze živnostenského rejstříku) vxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dán zvláštní povahou živnosti a s ní spojenými veřejnými zájmy.
Související ustanovení:
§ 5 odst. 1 - oprávnění k provozování živnosti, § 5 odst. x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní živnosti, § 10 odst. 1, 2, 4 a 5 - vznik živnostenského oprávnění, § 19 až 25 - ohlašovací živnosti, § 26 a § 27 - koncesované živnosti, přílohy 1 až 4 žxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxzovat živnost xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Živnostenské oprávnění
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxstí. Je na podnikateli, zda toto oprávnění využije, či nikoliv. To, že podnikatel vlastní živnostenské oprávnění, ještě neznamená, že skutečně toto pxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxná osoba než ta, která vlastní živnostenské oprávnění, je může užívat a na základě tohoto práva živnost provozovat pouze tehdy, je-li jí to živnostenskxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x x xxxx
x xxxxx x
U živností ohlašovacích vznixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxípadně se do rejstříku nezapisují nebo jejich vznik není vázán na zápis do rejstříku), okamžikem, kdy ohlásí ohlašovací živnost obecnímu živnostenskxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxím nevzniklo (podnikatel neodstranil na výzvu živnostenského úřadu závady ohlášení - § 47 odst. 6 živnostenského zákona, nebo nesplňuje podmínky staxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xivností musí vyčkat až na nabytí právní moci rozhodnutí, kterým mu byla udělena
koncese
. To platí až na výjimky, kdy oprávnění vznikne až zápisem osoby dx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx republiky, a oprávnění jim pak vznikne až okamžikem, kdy tento doklad doloží živnostenskému úřadu. Ovšem pouze v tom případě, že tento cizinec doloží dxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xýpis ze živnostenského rejstříku potvrzující splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem pro vznik živnostenského oprávnění se vznikem opxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsu, které se zapisují do obchodního rejstříku až po svém vzniku (např. příspěvkové organizace zřizované územně samosprávnými celky), vzniká právo prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x případě, že živnostenský úřad rozhodne, že živnostenské oprávnění podnikateli ohlášením nevzniklo (podnikatel neodstranil na výzvu živnostenskéxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxo provozovat živnost nabytím právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
.
K odst. 3
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxle § 47 odst. 2 nebo 3, kterým živnostenský úřad potvrzuje podnikateli, že splnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, případně o úplný výpisx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxytu na území České republiky, adresy pro doručování a pokut, které byly podnikateli v souvislosti s jeho podnikatelskou činností uděleny. Podnikatel xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxt, s údaji, o které podnikatel požádá. Ani na tomto výpise nejsou uvedeny údaje z „neveřejné části“ živnostenského rejstříku. V době, kdy podnikatel ohxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxostenské oprávnění stejnopisem ohlášení, na kterém mu obecní živnostenský úřad potvrdí, že ohlášení bylo živnostenským úřadem přijato. Potvrdit přxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné správy“ § 72). Toto potvrzení má stejné účinky jako potvrzení obecního živnostenského úřadu. U koncesovaných živností, kdy se podnikateli vyxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xdělení
koncese
.
K odst. 4 a 5
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxříku. Jedná se např. o zahraniční fyzické osoby, které hodlají na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu, založxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx odštěpný závod. Před jejich zápisem do obchodního nebo jiného obdobného rejstříku mohou zakladatelé nebo zřizovatelé ohlásit živnost či požádat o koxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xe zapisují do rejstříku ústavů apod. Živnostenský úřad jim po splnění podmínek vydá výpis ze živnostenského rejstříku, na kterém vyznačí, že právo proxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx subjektivita zápisem do příslušného rejstříku. Tyto osoby musí do 90 dnů ode dne doručení tohoto výpisu ze živnostenského rejstříku požádat o zápis do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe živnostenský úřad ve správním řízení o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil; v případě, že se jedná o koncesovanxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx. 6
Pokud podnikateli - fyzické osobě vzniká živnostenské oprávnění ohláxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxí mu identifikační číslo osoby obecní živnostenský úřad. Identifikační číslo mu poskytne správce základního registru osob. Pokud podnikateli bylo jxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxikační číslo osoby nepřidělí, každý podnikatel může mít přiděleno pouze jediné identifikační číslo osoby.
K odst. 7
Živnostenské oprávnění je nexxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxl, pokud jí to umožní živnostenský zákon. Tuto výjimku stanoví živnostenský zákon v § 13 osobám, které mohou pokračovat v provozování živnosti po zemřxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xružstvo, které dosud nemají příslušné živnostenské oprávnění, popřípadě přejímající společník, který je fyzickou osobou a nemá dosud příslušné živxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu s někdejšími živnostenskoprávními úpravami u nás i v některých jiných zemích kategorii ohlašovacích živností, u nichž oprávnění provozovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odborné způsobilosti. Ohlášením, kterým žadatel oznamuje živnostenskému úřadu zahájení živnosti, tak vzniká žadateli při splnění zákonem stanovexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxní návrh zákona pamatuje v § 47 odst. 6 tím, že v případě neprokázání potřebné odborné způsobilosti živnostenský úřad řízení zastaví; pak již bude provxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx provozovat živnost až po udělení
koncese
.
V souvislosti s ustanovením § 5 bylo již blíže rozvedeno, že přísnější režim u koncesovaných živností je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxzení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxdmínky provozování živnosti, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 56 - řízení o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ,
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxpce]
Právní stav koxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdčí tomu, že živnost bude provozována řádně v souladu se živnostenskoprávními předpisy. Provozováním živnosti prostřednictvím odpovědného zástupxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti živnostenským zákonem. Právnické osoby, které ze své povahy nemohou splňovat podmínky odborné kvalifikace tak, jak je stanoveno živnostenxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxtupu do živnostenského podnikání je podle názoru autorů jedním z důvodů, proč je umožněno i fyzickým osobám, které nesplňují odbornou způsobilost požxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxstí. Odpovědného zástupce ustanovuje podnikatel pro jednotlivé živnosti. Pro různé živnosti může ustanovit různé osoby jako odpovědné zástupce, nexx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xodnikatel více odpovědných zástupců. V praxi je tato alternativa využívána obvykle v případech, kdy pro provozování konkrétní živnosti je v živnostexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro celý předmět podnikání (např. u koncesované živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xýrobu a zpracování výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu munice, zvlášť pro ničení a zneškodňování výbušnin, zvlášť pro nákup, prodej a skladování výbušnixx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxk nebrání tomu, aby podnikatel ustanovil pro jedinou živnost více odpovědných zástupců i v jiných případech. Více odpovědných zástupců pro jedinou žixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxosti prostřednictvím pouze jednoho odpovědného zástupce není schopen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. Je na podnikxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Institut odpovědného zástupce je široce používán v živnostenském právu některých zemí v těch případech, kdx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxědný zástupce plně odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce (pozn. autorů - odpovědný zástupce odpovídá vůči podnikateli; vůči třexxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxčemž toto právo podnikatele není nikterak omezeno. Není rozhodné, zda podnikatel splňuje podmínku odborné způsobilosti stanovenou živnostenským zxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů podnikateli, s nímž je ve smluvním vztahu. Je zcela věcí podnikatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxe případně podnikatel vůči odpovědnému zástupci vyvozovat odpovědnost za případné nedodržování živnostenskoprávních předpisů. Navenek vůči třetxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxským zákonem, ani jiným právním předpisem (není vyžadováno, aby odpovědný zástupce byl k podnikateli v pracovněprávním vztahu nebo jiném obdobném poxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xunkce, který tak činí formou prohlášení [§ 46 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h)].
Nikdo nemůže být ustanoven xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxovědný zástupce funkci vykonává, lze zcela zjevně odůvodnit požadavkem (viz § 31 odst. 1) na účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx provozování byl odpovědný zástupce podnikatelem nebo podnikateli ustanoven, omezen není. Pokud osoba, kterou podnikatel ustanovil odpovědným zásxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xodnikatelem ustanovena do funkce odpovědného zástupce, podnikatel musí ustanovit jiného odpovědného zástupce, případně může provozovat živnost bxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nesplňuje výše uvedenou podmínku, vyzve ohlašovatele živnosti, žadatele o koncesi nebo případně podnikatele oznamujícího změnu odpovědného zástuxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xe živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, zamítne žádost o koncesi (byl-li odpovědný zástupce ustanoven v případě nově ohlašované živnosti nebx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu provozování živnosti - viz § 49 odst. 4).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
V odstavci 1 provedená změna (doplnění věty „Odpovědný xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx upřesňuje dosavadní text a z navržené změny již jednoznačně vyplývá odpovědnostní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem, tzn. že zásadně odxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xákladě výsledků meziresortního připomínkového řízení se navrhuje upustit u odpovědného zástupce od povinného pracovněprávního vztahu s podnikatexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxenem statutárního orgánu téže právnické osoby, a dále i u zahraničních podnikatelů, kteří požadovali, aby vedoucí jejich organizační složky, který pxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Odpovědným zástupcem xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxský zákon v některých případech neukládá splnění všeobecných podmínek podnikateli, např. je-li podnikatelem právnická osoba, nebo připouští, že nxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtupce však musí všeobecné podmínky provozování živnosti splňovat vždy.
Odpovědný zástupce musí splňovat i zvláštní podmínky provozování živnostx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xěkterých koncesovaných živností přílohou č. 3 živnostenského zákona, nebo o podmínku dobré pověsti stanovenou zvláštním právním předpisem, např. zxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xraxe přiklonila k tomu, že odpovědný zástupce může být ustanoven i pro provozování živnosti, u níž odborná způsobilost, případně jiná způsobilost, nexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxpady, kdy živnost volnou provozuje právnická osoba. V případě živností, u nichž živnostenský zákon ukládá splnění podmínky odborné způsobilosti, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xe-li ustanoven, tím, kdo musí odbornou způsobilost splňovat, pokud její splnění živnostenský zákon vyžaduje.
K odst. 3
Osoba, které byl soudem nebx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxá po dobu trvání zákazu činnosti. Zákon v tomto případě na rozdíl od úpravy překážky provozování živnosti spočívající v zákazu činnosti u fyzické nebo pxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx živnosti volné. Zákaz činnosti, která spadá do obsahové náplně živnosti volné, tedy stejně jako u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, má zx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxost spadá. V podstatě přísnější dopad zákazu činnosti na možnost výkonu funkce odpovědného zástupce ustaveného pro živnost volnou, je podle názoru auxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho zástupce tedy nebrání provozování živnosti jako takové.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxušení podmínek stanovených rozhodnutím o udělení
koncese
, podmínek stanovených živnostenským zákonem nebo jinými právními předpisy. Odpovědným zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxatel neplnila závazky vůči státu. I v tomto případě zákon stanoví, že odpovědným zástupcem nemůže být osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxovozováním konkrétní živnosti, pro niž bylo podnikateli oprávnění zrušeno, ale s jeho podnikáním jako takovým. Osoba, které bylo zrušeno živnostensxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické osoby, tedy člen dozorčí rady, kontrolní komise družstva či jiného kontrolního orgánu právnické osoby. Odpovědný zástupce je osobou, kterx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xéto funkce proto nelze kumulovat s výkonem činnosti v kontrolních orgánech stejné právnické osoby.
K odst. 4
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxon vyžaduje splnění zvláštní podmínky provozování živnosti, právnická osoba; fyzická osoba je povinna jej ustanovit jen v případě, že sama zvláštní pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Česká právnická osoba, tj. právnická osoxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxniční právnická osoba ustanovuje přednostně do funkce odpovědného zástupce vedoucího odštěpného závodu umístěného na území České republiky. V přípxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxínky provozování živnosti, které živnostenský zákon pro předmětnou živnost požaduje, může právnická osoba ustanovit odpovědného zástupce z řad jinxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxskému úřadu, a to do 15 dnů ode dne, kdy odpovědného zástupce do funkce ustanovil, resp. do 15 dnů ode dne, kdy odpovědný zástupce ukončil výkon funkce. Lhxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti. V případě ohlášení nové živnosti živnostenskému úřadu podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, ustanovuje odpovědxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxpozici podnikatele - ohlašovatele živnosti nebo oznamovatele změny. Odpovědný zástupce však musí prohlásit, že s ustanovením do funkce souhlasí.
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxto skutečnost nastala, a to bez ohledu na to, zda k ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce došlo z iniciativy podnikatele nebo z iniciativy odpověxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxace, kdy odpovědný zástupce již ukončil výkon své funkce, tuto skutečnost oznámil podnikateli, a podnikatel přesto zůstává vůči živnostenskému úřadx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xusí živnostenskému úřadu současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem (tedy před podáním oznámení živnostenskému úřadu) písxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe dnem doručení řádného oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, nebo dnem pozdějším, uvedl-li tento pozdější den odpovědný zástupce jaxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxce odpovědného zástupce není rovné. Zatímco podnikatel je povinen oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, odpovxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce samotným odpovědným zástupcem je opatřením k ochraně práv odpovědného zástupce v případě nečinnosti podnikatele (zde je třeba vnímat i vazbu nx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxce živnostenskému úřadu podnikatel, nevyžaduje to souhlasu odpovědného zástupce, a dokonce ani oznámení této skutečnosti odpovědnému zástupci. Abx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxst do živnostenského rejstříku, je třeba, aby odpovědný zástupce doložil, že o této skutečnosti předem písemně informoval podnikatele.
K odst. 6
Odpovědný zástupce prx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxetické rovině tedy zákonodárce primárně ponechává na odpovědném zástupci, zda začne funkci vykonávat již ode dne svého ustanovení podnikatelem. V něxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdně podnikatele, na to, zda odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti splňuje, může být rozdílný a v obou případech nemusí odpovídat posouzenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxého zástupce a podmínky živnostenského zákona nesplňoval. Ve veřejnoprávní rovině je odpovědnost za ustanovení odpovědného zástupce a za to, že splxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxacích živností může funkci vykonávat již ode dne ustanovení podnikatelem, a to z toho důvodu, aby mohla být zabezpečena při změně odpovědného zástupce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
U koncesovaných živností odpovědného zástupce ustanovuje podnikatel a poté ustanovení odpovědného zástupce předxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx [viz § 46 odst. 1 písm. g) a § 46 odst. 2 písm. h)]. Živnostenský úřad schvaluje odpovědného zástupce buď současně s rozhodováním o žádosti o koncesi, nebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnosti až dnem nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o schválení odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce tedy může zahájit výkon své fuxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo zástupce ke schválení živnostenskému úřadu, jako je tomu u ohlašovacích živností. Lze tedy mít za to, že tak má podnikatel učinit neprodleně po ustanoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxacích (viz komentář k odst. 5).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Vzhledem k důležitosti funkce, kterou odpovědný zástupce při provozovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Jestliže odpovědný zástupce přestane vykonávat svoji funkci nebo přestane splňovat podmínky stanovené živnostenským záxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvanou živnost (až na případy upravené odst. 9 až 11). V praxi nejčastěji přichází v úvahu, že odpovědný zástupce přestane splňovat všeobecné podmínky pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxipadá i nesplnění podmínek daných v odst. 3. Podnikatel je povinen nového odpovědného zástupce ustanovit do 15 dnů ode dne, kdy uvedené skutečnosti nasxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxli podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno. V případě, že odpovědný zástupce přestal vykonávat svoji funkci nxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxědného zástupce, sám nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti dané živnostenským zákonem a živnost nemůže být provozována bez odpovědného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxhájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti podle § 58 odst. 3 (viz postup podle § 49 odst. 4).
K odst. 9
Podnikatel může ustanxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky provozování živnosti podle § 7, a přesto hodlá provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Ustanovení odst. 9 lze vztáhnout i xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxí zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7) nevyžaduje. Na ustanovení odpovědného zástupce se vztahují podmínky dané odst. 1 až 7 obdobně. S ohlexxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxli podmínky stanovené zákonem, není podnikatel, který ustanovil odpovědného zástupce, aniž tak musel podle zákona učinit, povinen ustanovit nového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxáštních podmínek provozování živnosti. V případě, že podnikatel sám splňuje zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 7, musí být splnění této pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x0
Ustanovení řeší případy, kdy po ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce, nebo pokud odpovědný zástupce přestal splňovat zákonem stanovené pxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtupce lze živnost provozovat bez odpovědného zástupce pouze v případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis, je znění tohoto odstavce třeba vnímat sx xxxxxxxx xx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxovědného zástupce. V případech, kdy je podnikatel podle živnostenského zákona povinen ustanovit odpovědného zástupce, může provozovat živnost bex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
Stávající právní úprava zná pouze jeden případ, kdy lze živnost provxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určexx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx o silniční dopravě a v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie (čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009 ze dne 21. 10. 20xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx26/ES), pokud odpovědný zástupce přestal vykonávat svou funkci nebo nesplňuje podmínky podle zákona o silniční dopravě, vyzve dopravní úřad podnikaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxvána bez odpovědného zástupce. V návaznosti na to je třeba podotknout, že v případě neustanovení odpovědného zástupce v požadované lhůtě nebo v případx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxské oprávnění podnikateli (a neuplatní se tak obecná úprava spočívající v pozastavení provozování živnosti, jak pro případy neustanovení nového odpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxpovědného zástupce, zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku ukončení výkonu funkce původního odpovědného zástupce a zároveň do tohotx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní živnosti odlišně, a to tak, že obecná ustanovení odst. 1 až 9 týkající se odpovědného zástupce se nepoužijí. Odlišně je upraven institut odpovědného xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo zástupce vždy (tedy i v případě, že podnikatel, který je fyzickou osobou, sám splňuje zvláštní podmínky provozování živnosti; v daném případě může poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínku dobré pověsti a mít trvalý pobyt v některém členském státě Evropské unie (čl. 4 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009 ze dne 21x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xady 96/26/ES); o možnosti provozovat živnost po určitou dobu bez odpovědného zástupce viz komentář k odst. 10. Odlišně je rovněž institut odpovědného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xouze osoba, která nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora pohonných hmot (§ 6d zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách) a je sxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxko odpovědného zástupce (§ 11 Živnostenského zákona) někoho, kdo jím není a kdo pro něho tuto činnost nevykonává, nezískává na úkor neprávem navrženéhx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxe odpovídá navenek jen tam, kde o tom má zákon výslovná ustanovení, jinak je odpovědný zástupce v právním vztahu k podnikateli samému a je věcí podnikatexxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtupce zanedbáním svých povinností způsobil.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 11. 1994, sp. zn. 6 A 211/93, SjS 119/1996)
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti,
§ 28 odst. 1 - rozsah živnostenského oprávnění,
§ 31 odst. 1 - povinnost podnikatele zajistit účast odpovědného zástupce na provozování živnoxxxx
x xx xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxosti,
§ 46 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h) - prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s výkonem funkce,
x xx x xxxxxxtosti žádosti o koncesi,
§ 58 odst. 2 a 3 - zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení zákona
Související předpisy:
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
Předpisy práva EU:
Čl. 4, 6 a 13 naxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES
xxxxxx
Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxstenského oprávnění se smrtí podnikatele. Účelem této úpravy je umožnit po úmrtí podnikatele kontinuitu podnikatelské činnosti, aniž by bylo nutno vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxnského zákona, tedy o dočasný výkon živnostenského oprávnění, faktické uplatnění tohoto práva (jeho výkon) je však věcí dohody oprávněných osob. Nedxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxa pokračování v provozování živnosti se dělí na fázi před ukončením řízení o dědictví po zemřelém podnikateli a po ukončení tohoto řízení a dále se právnx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxčovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli do skončení řízení o projednání dědictví.
V pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxovat osoby uvedené v odstavci 1, tedy správce pozůstalosti (blíže § 1556 obč. zák. a § 157 až 159 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních) nexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xozůstalý manžel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xřípad smrti vložen do svěřenského fondu (problematika svěřenského fondu je upravena v § 1448 až 1474 obč. zák.). Tyto osoby mohou pokračovat v provozovxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxu činit jen tehdy, nepokračuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná osoba, nebo pokud není stanoveno, že podmínkou pokračování je spoluvlastnicxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku užívaného k provozování živnosti, a to i tehdy, není-li dědicem zemřelého podnikatele. Sám může v provozování živnosti pokračovat, pokud nepxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxůstalý manžel nebo partner může být samozřejmě i v pozici dědice ze zákona nebo ze závěti, a potom může využít práva provozovat živnost po zemřelém z tituxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxstenské oprávnění zemřelého podnikatele, avšak jen do doby, než je pravomocně ukončeno řízení o projednání dědictví. Pro období po ukončení řízení o pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxdění právní úpravy živnostenského zákona s textem NOZ a zákona o zvláštních řízeních soudních. Navrhovaná změna právní úpravy pokračování v provozovxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxna o zvláštních řízeních soudních, která obsahuje postavení likvidačního správce. Pokračování v živnosti se umožňuje taktéž svěřenskému správci, pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xávěti. Bude se však jednat pouze o případ předpokládaný ustanovením § 1554, tedy pokud vykonavateli závěti náleží správa pozůstalosti.
K odst. 2
Pokud po úmrtí podnikatele hodlají v provozovánx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxdené v § 13 odst. 1 písm. b), c) a e) - tj. dědicové ze zákona, dědicové ze závěti nebo pozůstalý manžel nebo partner - jsou povinni oznámit tuto skutečnosx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xteré po ukončení řízení o dědictví nabyly majetkového práva k provozování živnosti a hodlají v provozování živnosti pokračovat po ukončení dědického xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxovozování živnosti žádná z oprávněných osob ve lhůtě neoznámí, zaniká oprávnění zemřelého dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti inxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxynutím zásadně spojuje zánik práva. Výše uvedené osoby (dědicové ze závěti, dědicové ze zákona, pozůstalý manžel nebo partner) musí zásadně splňovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxmí České republiky (tam, kde jej živnostenský zákon vyžaduje), jsou povinny ustanovit odpovědného zástupce. Pokud odpovědného zástupce neustanovíx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxx xx xxtanovením odpovědného zástupce lze zhojit i nedostatek všeobecných podmínek, se prolamuje zásada, že ustanovením odpovědného zástupce lze nahradix xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxiz dále).
K odst. 3
Stejně jako jiní podnikatelé mají i osoby, které podle odst. 2 původně řádně ohlásily pokračování v provozování živnosti, právo xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zemřelém podnikateli xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x), zaniká zároveň i oprávnění zemřelého podnikatele.
K odst. 4
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxému soudem, svěřenskému, insolvenčnímu a likvidačnímu správci, kteří hodlají pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli, stanovujx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xde dne úmrtí podnikatele, nebo byl-li správce do funkce ustanoven později, ode dne, kdy byl do funkce ustanoven (v tomto ohledu se tedy liší i postavení sxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxbo svěřenský nebo insolvenční správce nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 7, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce (x xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xivnostenského zákona postižitelným pokutou do výše 10 000 Kč). Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti ve smyslu § 6 živnostenský úřad nxxxxxxxx
x xxxxx x
Jak plyne z vymezení podmínek pokračování v provozování živnosti vymezených v odstavxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí správce však nejdéle do skončení insolvenčního řízení (bez ohledu na to, že případně ještě nebylo ukončeno řízení o pozůstalosti - jeho oprávnění pokxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti živnostenské oprávnění zemřelého ještě trvá (tedy nezaniklo v důsledku toho, že nikdo neoznámil pokračování nebo sice pokračování oznxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxat osoba (osoby) uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) živnostenského zákona, pokud prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxa pokračování v provozování živnosti. Stejně tak může (od účinnosti zákona č. 289/2017 Sb., tedy od 30. 9. 2017) v provozování živnosti pokračovat i svěxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxžných pokračovatelů tak jsou zahrnuty i osoby, které např. nevěděly, že mohou být dědici, a proto pokračování v živnosti po úmrtí podnikatele neoznámixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxováno jinou osobou (osobami) a právo nezaniklo úmrtím podnikatele nebo tím, že oprávněná osoba oznámila, že nadále v provozování živnosti nepokračujxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxsíců od ukončení řízení o pozůstalosti oznámit živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti a současně ohlásit živnost nebo (podle okolnxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxčování v provozování živnosti oznámí, zaniká jí právo pokračovat nejpozději získáním vlastního živnostenského oprávnění nebo (u ohlašovacích živnxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xak rozhodnutím o zamítnutí žádosti o koncesi nebo zastavením řízení. Oprávnění zemřelého podnikatele zaniká buď marným uplynutím této tříměsíční lhxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxících osob (tedy dnem, kdy buď získá vlastní živnostenské oprávnění, nebo kdy je kvalifikovaně konstatováno, že tohoto práva nemůže nabýt).
Z důvodoxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdifikace soukromého práva, mj. v části páté tohoto zákona i živnostenský zákon, byl mezi osoby, které mohou pokračovat v provozování živnosti při úmrtx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxalo se o zcela nový institut zavedený společně s právní úpravou svěřenského fondu v § 1448 až 1474 nového občanského zákoníku. Úkolem svěřenského správxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxek obchodního závodu vložen pro případ smrti do svěřenského fondu, měl by mít svěřenský správce právo pokračovat v provozování živnosti i po skončení řxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxý manžel nebo partner. Stávající úprava se proto návrhem v uvedeném smyslu doplňuje.
K odst. 6 a 7
Pro oznámení oprávněné osoby o pokračování v provoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxi ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi.
Údaje o zániku živnostenského oprávnění a o pokračování v provozování živnosti po zemřelém podnikateli se zapisují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxmu tak není. Pokud bylo po úmrtí podnikatele v provozování živnosti pokračováno, je pro dosažení aktuálnosti údajů v živnostenském rejstříku nezbytnx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxi po zemřelém podnikateli živnostenskému úřadu, pokud o to živnostenský úřad požádá.
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxřík,
§ 61 - přestupky fyzických osob
Související předpisy:
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo družstva a při převodu jmění na společníka]
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020
K § 14
V § 14 je řešeno pokračování v provozování živnosti v přxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Obdobně jako u pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele xxxxx x xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxkon stanovuje, že v takovém případě může nástupnická obchodní společnost (družstvo), pokud nemá potřebné vlastní živnostenské oprávnění, pokračovxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxávo má pouze za předpokladu, že do 15 dnů ode dne právních účinků fúze nebo rozdělení oznámí písemně pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a součaxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, s ohledem na úpravu místní příslušnosti danou v § 71, u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Zákon zároveň stanovuje, že právo pokračovat v prxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní, nebo je rozhodnuto ve věci vlastního živnostenského oprávnění negativně. Negativním rozhodnutím je u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxnské oprávnění ohlášením nevzniklo, u koncesovaných živností je to rozhodnutí o zastavení řízení nebo rozhodnutí, kterým je zamítnuta žádost o koncexx xxxxxx x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xsobu, která je přejímajícím společníkem a nemá vlastní živnostenské oprávnění, platí stejná pravidla jako pro právního nástupce, který je osobou práxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xde dne převodu jmění písemně oznámí živnostenskému úřadu pokračování v živnosti a zároveň ohlásí potřebnou živnost nebo požádá o příslušnou koncesi. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nezískal.
Související ustanovení:
§ 47 odst. 5 - závady ohlášení, § 47 odst. 6 - nesplnění podmínek pro ohlášení stanovených zákonem, § 53 odst. x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Provozovny
[Provozovny]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v němž je živnost provozována), povinnost zřídit provozovnu ale podnikateli nestanovuje. Pokud však podnikatel provozovnu zřídí, resp. pokud živnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
Zákon pro své účelx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxuje, že provozovnou je i automat a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a rovněž mobilní provozovna. Provozovnou tak může xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xařízení nezapisují do živnostenského rejstříku [viz § 60 odst. 2 písm. d)]. V odst. 2 je obsažena definice mobilní provozovny - je to provozovna, která jx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xůže být např. pojízdná prodejna nebo stánek s občerstvením umístěný v letní sezóně (ne déle než tři měsíce) v areálu koupaliště apod.
Ani termín „autxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxy na poskytování služeb, jako jsou samoobslužné fotoautomaty, osobní váhy, automatické myčky automobilů, samoobslužné kopírky, různé dětské
atrakxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xivnosti nebo žádosti o koncesi ani v rámci oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně existenci právního titulu pro užívání prostor provozxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po podnikateli požadovat kdykoliv od zahájení do ukončení provozování živnosti v provozovně, neměl by však tohoto svého oprávnění zneužívat k šikanoxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxmovitosti, pochybnosti o platnosti nájemní smlouvy atp. Povinnost prokázat živnostenskému úřadu právní titul, na základě kterého je provozovna užíxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu oprávněnost umístění provozovny (i zde se může jednat o různé právní tituly, např. vlastnické právo k pozemku, nájemní smlouva, souhlas vlastníxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xytu, platí, že v bytě lze provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka (forma souhlasu není v zákoně stanovena, nicméně s ohledem na aplikovatelnosx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo úřadu, nikoliv
a priori
.
Zahájení provozování živnosti v provozovně (tedy faktickou realizaci živnostenského oprávnění) a ukončení této činnoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxonává (např. dosud neotevřel prodejnu pro veřejnost), nemá povinnost provozovnu živnostenskému úřadu oznamovat - podle zákona je povinen oznámit až xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xrovozování živnosti v provozovně podnikatel nemá, pokud je provozovna uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi (povinnost je
de facto
splxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxerých se do ohlášení živnosti (resp. do žádosti o koncesi, viz § 50 odst. 2) uvede provozovna nebo provozovny jen v případě, že v nich bude provozování živxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost, není-li v zákoně stanovena výjimka. Taková výjimka platí pro automaty a mobilní provozovny (zahájení ani ukončení provozování živnosti v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů“. V poznámce pod čarou zákon odkazuje příkladmo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi podle zvláštních právních předpisů mohou být vázány na živnost, která je v provozovně provozována (např. podle zákona o archivnictví a spisové službx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xe konkrétní živnosti, přičemž v jedné provozovně může být provozováno více živností. V takovém případě musí být provozovna způsobilá k provozování kaxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxnostenskému úřadu neoznamuje, fakticky se zviditelní pouze v případech provozoven určených pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelůmx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxosti podnikatele ustanovit pro provozovnu osobu odpovědnou za její činnost je však přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. f) a je postižitelné pokutou do 1xx xxx xxx
x xxxxx x x x
V odst. 5 zákon výčtem stanovuje údaje, které musí obsahovat oznámení o zahájení a ukončení činnoxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxjí umístění (tato úprava byla doplněna zákonem č. 289/2017 Sb.), dále předmět podnikání v dané provozovně a datum zahájení nebo ukončení provozování žxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxovně provozovány.
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxcifikuje, jakými údaji je vymezena adresa provozovny - adresa je však pro účely živnostenského zákona definována v § 67, a provozovnu je tedy podnikatex xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xegistračního formuláře (blíže u § 45a). Zákon pamatuje i na případy, kdy je provozovna umístěna mimo obec nebo nemá ani číslo popisné ani evidenční - pak xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxý úřad uvede údaj o umístění provozovny, což bude v praxi znamenat vymezení např. parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území. Údaje o adrese xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxu vedeny v živnostenském rejstříku (§ 60).
Postup živnostenského úřadu po obdržení oznámení podle odst. 3 je stanoven v odst. 6. Živnostenský úřad kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxselný kód, který slouží k identifikaci provozovny osoby, která vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem“. Povinnost označovat provozovnx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přidělí IČP získané od správce základního registru osob (jímž je Český statistický úřad), zapíše je do živnostenského rejstříku a o zápisu neformálníx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx) povinnost tímto číslem označovat provozovnu. IČP se tak stalo referenčním údajem, který slouží k výměně informací mezi základním registrem osob a inxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxm dozoru.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO), mobilní provozovna a automat musí být dále označeny i údajem o sídle podnikatele nxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxejmé, zda se tím míní viditelnost vně budovy nebo vně provozovny (např. u provozovny umístěné v průjezdu, v domovní chodbě), případně, zda je požadavek xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxána, je-li označení umístěno tak, že je viditelné zvenčí provozovny, tedy např. z domovní chodby; podmínka je zachována i tehdy, je-li označení umístěxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxzovat podle konkrétních okolností - zákonu bude patrně vyhovovat v případě, že se jedná o vchod, jímž obvykle vcházejí zákazníci (jinak by tomu ale zřejxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx do privátní části objektu - byt domovníka atp.).
Provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označenx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtely, motely, penziony) též kategorií a třídou.
V definici spotřebitele odkazuje zákon cestou poznámky pod čarou na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně sxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxzet z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která definuje stavbu ubytovacího zařízení v § 2:
"c)
stavbou ubytovaxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií
1.
hotel, kterým se rozumí ubytxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xbytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy;
3.
penzioxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxami srovnatelnými s hotelem;
4.
ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhláška byla vydána na základě zmocnění obsaženého ve stavebním zákoně v x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xe označují hvězdičkami, stanovené normovými hodnotami. Hotely se člení do pěti tříd; hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování, minimxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxovy se zařazují do čtyř tříd.).“
Požadavek na označení provozovny údajem o osobě odpovědné za činnost provozovny se nevztahuje na automaty a pro ně txxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxu, aby provozovna byla označena i jinými údaji, než jsou údaje uvedené v živnostenském zákoně - např. názvem (hostinec „U Přibylů“).
K odst. 9
Podnixxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxaně práv spotřebitele. Pokud totiž hodlá provozovnu uzavřít, je povinen oznámit tuto skutečnost předem a „na vhodném a zvenčí viditelném místě“; oznáxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx např. po dobu dovolené nebo nemoci, nikoliv na případy, kdy podnikatel ukončuje činnost v provozovně a hodlá ji trvale uzavřít (k tomu blíže u § 31 odst. 1xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji podle odst. 7 a 8.
Z povinnosti oznamovat dočasné uzavření provozovny zná zákon dvě výjimky - povinnost se nevztahuje na mobilní provozovny a axxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžnými důvody ve smyslu tohoto ustanovení může být náhlá nemoc, úraz, živelní pohroma - případy
vis maior
.
K odst. 10
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 10. Pokud prodej zboží nebo poskytování služby nevyžadují koncesi (jako tomu je např. u prodeje zbraní a střeliva), obecně platí, že podnikatel může pxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxstěné např. na nádražích, v budovách úřadů nebo i ve školách, o samoobslužné kopírky či fotoautomaty, samoobslužné osobní váhy nebo tonometry. Zákon vxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxisem“. V poznámce pod čarou xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxkami a o změně souvisejících předpisů. Tento zákon však byl zrušen zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (s úxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxl zrušen, z hlediska právní úpravy obsažené v odst. 10 irelevantní. Pomocí automatů tedy například nelze prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 lxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x
xměna právní úpravy spočívá ve zrušení povinnosti označovat provozovny identifikačním číslem provozovny, které jim přidělí obecní živnostenský úřaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxst i orgány státní správy bude také zajištěna v rámci informačních systémů veřejné správy identifikace provozoven. Podnikatelé již nebudou povinni pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxní odst. 6 se text týkající se identifikačního čísla provozovny vypouští z důvodu nadbytečnosti, tento údaj bude součástí informace o provedeném zápixx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx číslo popisné, ani evidenční a byla umístěna i mimo obec, je třeba umožnit spe-cifikaci jejího umístění, aniž by splňovalo náležitosti adresy (umístěxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení:
§ 45 - náležitosti ohlášení živnosti, § 50 - náležitosti žádosti o koncesi
§ 60 - živnostenský rejstřík
§ 67 - adresa
Souvisejxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxx2009 Sb., o základních registrech,
§ x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxických požadavcích na stavby,
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
[Tržní řád]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 27.11.1997 vloženo ustanovení zmocňující obce vydat v přenesené působnosti tržní řád obce. Zároveň zákon stanovil rozsah tohoto zmocnění.
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxváno, podstatnější změna byla provedena zákonem č. 167/2004 Sb., který ve vazbě na nový zákon o obcích změnil formu předpisu obce, kterým se tržní řád vyxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxení obce, nikoliv vyhlášky obce. Další významnější novelizace § 18 zákona byla provedena zákonem č. 289/2017 Sb., a to s účinností od 30. 9. 2017. Určité xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxně stanovuje, co tržní řád vymezuje obligatorně (místa pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomu podlx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxtí, které lze tržním řádem vymezit, byla doplněna pravidla, která je třeba ze strany provozovatele tržiště dodržet, aby tržiště mohly řádně užívat i osxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxb mimo provozovnu (tj. bez nutnosti vymezovat prodejní místa mimo kolaudovanou provozovnu).
V průběhu doby vyvstala opakovaně otázka, zda vydání xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xbce vydat tržní řád potvrdil (viz např. III. ÚS 253/04).
Dopad oprávnění obce regulovat na svém území prodej a poskytování služeb mimo „kolaudovanéx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb. NSS) vyslovil názor, že tržní řád vydaný na základě zmocnění v živnostenském zákoně se nemůže vztahovat na činnosti, které nejsou živnostmi, resp. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxodej zemědělských přebytků, nabízení produktů pojišťovacím zprostředkovatelem, nabízení spotřebitelského úvěru atd. Za této situace se jeví jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxvanou“ provozovnu upravovala vyhláškou v rámci samostatné působnosti.
Z obecné části důvodové zprávy k zákonu č. 280/1997 Sb.:
Obce mají v rámci sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavebního zákona. Možnosti regulace této činnosti lze spatřovat i ve zpoplatnění použití veřejných pozemků (poplatky jsou příjmem obce). Provozovxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxulovat ani z úrovně obce, ani orgánů státní správy.
Vzhledem k výše uvedeným problémům se navrhuje rozšířit stávající znění zákona č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxením nového § xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxáncích a obdobných zařízeních, zejména prodejních.
Účelem navržené právní úpravy je zkvalitnění stánkového prodeje s ohledem na místní potřeby oxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxedené se úprava zabývá i otázkou postihu fyzické nebo právnické osoby v případě, že poruší tržní řád.
Ze zvláštní části důvodové zprávy k zákonu č. 280xxxxx xxxx
x xxx xx x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxst pouze pro veřejná prostranství, tj. především obecní pozemky. Navržená úprava dává mimo jiné možnost obcím soustředit stánkový prodej na vyhrazenx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxání služeb některé další vymezené podmínky. Jedná se např. o rozdělení a umístění tržišť, umožňující vyjádření účelu, za jakým tržiště bylo zřízeno a jxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx udržování čistoty a bezpečnosti a pravidel při organizování jeho provozu, přispívající mimo jiné i k zřetelnému vymezení kompetencí správce tržiště x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxní některých výkladových nejasností stávající právní úpravy. Stanovuje se výslovně, co tržní řád vymezuje obligatorně a co fakultativně; do oblastíx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdržet, aby tržiště mohly řádně užívat i osoby s omezenou schopností pohybu. Dále se užitá terminologie slaďuje s platnou úpravou stavebního zákona a s oxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxím obce.
x odst. 1 x x
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxto oprávnění využije, či nikoliv. Tržním řádem lze regulovat nabídku a prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovny určené k těmto účelům podle stxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxání tržního řádu bude zřejmě rozhodující potřeba konkrétní obce omezit či jinak upravit stánkový či pochůzkový prodej na svém území.
xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxodeje mimo provozovnu určenou pro nabídku a prodej zboží nebo nabídku a poskytování služeb příslušným aktem podle stavebního zákona, je pak povolen xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx a požadavky na vybavenost tržišť,
-
dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
-
pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržixxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržiště pro zajištění řádného užívání tržiště osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Z dikce zákona je zřejmé, že tržní řád nemusx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxi, která považuje za vhodná a přiměřená s ohledem na místní poměry.
K odst. 3
K odst. 4
Zákon výslovně stanovuje, že obec může nařízexxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xrodej pochůzkový, případně může být tento zákaz omezen např. na centrum obce apod. Z nálezu Ústavního soudu (Pl. ÚS 57/13-1) pak vyplývá, že tržním řádex xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo provozovnu (zde se pouze připomíná, že shora cit. nález ÚS je vztažen k předchozímu znění zákona, věcně má však jistě stále svůj význam).
Autoři v téxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x 18 živnostenského zákona omezit/zakázat prodej zboží či poskytování služeb, jedná-li se o činnosti, které nejsou živnostmi.
Z judikatury:
Trxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxch i co do sortimentu zboží, jsou-li pro to věcné důvody, nelze považovat za rozporný s čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Peněžitá pokuta, uxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxného základního práva nebo svobody dotčeného subjektu, stejně tak jako porušení čl. 17 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.
(nález Ústavníhx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu v obci současným přijetím úpravy podle § 18 odst. 1 živnostenského zákona, byť jen formálxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxní větu odstavce 1 a podle něhož je předmětný zákaz pouze jednou z možných forem regulace, jež může být stanovena tržním řádem nezávisle na vymezení míst x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s ohledem na to, že mnohem lépe odpovídá účelu § 18 živnostenského zákona a nevede k pochybnostem ani po stránce věcné, mu však třeba dát přednost před výxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxené působnosti zákaz některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu v obci nebo její části, aniž by jím současně muxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx a provozovat jinou hospodářskou činnost podle čl. 26 Listiny základních práv a svobod může být zákonem omezeno, takovým omezením je i ustanovení § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx jejího obvodu stanovit s přihlédnutím k místním podmínkám regulaci prodeje zboží. Nevybočuje-li taková regulace z mezí zákonného zmocnění, nelze ji xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx NSS)
Tržní řád vydaný formou nařízení obce dle § 18 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), může na území obce upravovxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xákona, které nejsou živností.
Z odůvodnění:
[19] Pokud jde o pravomoc obce vydat tržní řád ve formě nařízení, je třeba nejprve konstatovat, že nařízexx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxazných vyhlášek obce. V případě vyhlášek jde o samostatnou působnost v mantinelech ústavního zmocnění dle čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky a při úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xředpis (viz § 11 obecního zřízení), tedy předpis dle čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky. Podle něj platí, že ministerstva, jiné správní úřady a orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvní předpis tedy rozhodně nemůže jít nad rámec zákona, k jehož provedení je vydáván (viz např. výslovně k povaze tržních řádů jako nařízení obce v tomto sxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxl v nálezu ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 25/11, č. 439/2011 Sb., že tam, kde zákonodárce zvolil jako formu podzákonného předpisu nařízení, nemůže obec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxovat obecně závaznými vyhláškami.
[20] Z § 18 živnostenského zákona nijak nevyplývá, že by se jednalo o zmocnění, které by mělo být širší, než je výslovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxě § 18 živnostenského zákona proto nemůže regulovat prodej zboží a poskytování služeb, které nejsou živnostenským podnikáním.
(rozsudek Nejvyššíhx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
ČÁST DRUHÁ
DRUHY xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 3.3.2020.
K § 19
Ustanovení upravuje druhy ohlašovacích živností a vymezuje tyto druhy ve vztahu k požadavkům na splnění podmínky odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxi řemeslné, vázané a živnost volná. U ohlašovacích živností řemeslných a vázaných musí být pro provozování živnosti splněna podmínka odborné způsobixxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxosti volné není podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost.
K písm. a)
Vymezení pojmu živností řemeslných jednak odráží skutečnost, že xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxrné způsobilosti v živnostenském zákoně, kde odkazuje na § 21 a § 22. Doklady, kterými je možno odbornou způsobilost prokázat, svědčí v prvé řadě [viz § xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xískává jeho absolvent kvalifikaci především pro výkon řemeslných profesí. Termín řemeslné živnosti má v českých zemích dlouholetou tradici. Již v raxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxvnosti vyučením a delším zaměstnáním při ní.“, přičemž tento patent byl formálně zrušen až v 60. letech minulého století (zákonem č. 65/1965 Sb., zákonxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxatele živnosti (až do novelizace živnostenského zákona zákonem č. 130/2008 Sb. bylo vyžadováno vzdělání v oboru, prioritně spočívající ve vyučení x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxa provozování živnosti spočívající v odborné způsobilosti podnikatele, jednak obsahuje formu stanovení této odborné způsobilosti v živnostenském xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxností řemeslných, u každé jednotlivé vázané živnosti je stanovena v příloze xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxovující odbornou způsobilost jinak, resp. jinde, než v příloze č. 2, a to v § 24 odst. 2. Úprava se týká možnosti prokázat odbornou způsobilost doklady o uxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx že u uvedené živnosti není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. Stávající úprava zná pouze jedinou živnost volnou, na rxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxala i skutečnost, že podnikatel ohlásil některou z živností volných. Živnost volná podle stávající úpravy zahrnuje veškeré činnosti, které jsou živnxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnovena odborná způsobilost v živnostenském zákoně, a není tedy třeba splnit tuto podmínku pro získání živnostenského oprávnění a nadále ji splňovat pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxré spadají do živnosti volné, ať již v pozici podnikatele, nebo v závislém postavení zaměstnance, požadují splnění dalších podmínek, včetně podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxolékařské péči).
Související ustanovení:
§ 9 písm. a) - rozdělení živností - živnosti ohlašovací, § 20 až 25 - živnosti řemeslné, živnosti vázaxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxisející předpisy:
x xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xředpisy, které již nejsou účinné:
cís. xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xivnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 20
Řemeslné živnosti jsou uvedeny taxativním výčtem v příloze č. 1. Pro posouzení, zda něktexx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xejména § 19, který se ve vymezení pojmu živnosti řemeslné na první pohled jeví jako konkurenční, ve své podstatě totiž jenom deklaruje skutečnost, že prx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxmeslných má tomu odpovídat.
Odborná způsobilost
[Odborná způsobilost řemeslných živností]
xxxxxx xxxx xxxxxtáře je ke dni 3.3.2020.
K § 21
Ustanovení obsahuje výčet druhů dokladů, jimiž lze prokázat odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti.
Výčet tyxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxe vysokoškolským vzděláním, jednak doklady prokazující získání všech profesních kvalifikací, které odpovídají dosažené úplné profesní kvalifikaxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxy), kteří kvalifikaci získali v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika. Odborná způsobilost xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxacích programů, které je možno zahrnout pod pojem příslušný obor vzdělání, resp. příslušná oblast studijních programů. Posouzení, zda se jedná o vzděxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxysl zákonodárce upravit shodně a jednotně prokazování odborné způsobilosti pro všechny řemeslné živnosti, jednak reaguje na skutečnost, že názvy i oxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx se v průběhu času měnil i obsah vzdělání v jednotlivých oborech. V praxi přichází v úvahu doložení dokladů o kvalifikaci, která byla získána v uplynulém xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxslné živnosti, u nichž je již z předmětu podnikání (např. „Pekařství, cukrářství“, „Slévárenství, modelářství“, „Truhlářství, podlahářství“) zřexxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx V uvedených případech pro prokázání vzdělání v oboru postačuje doložit vzdělání v jednom z takto zdvojených oborů, tedy např. u živnosti „Pekařství, cxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxní namístě z důvodu doložení vzdělání pouze v jednom z takto zdvojených oborů omezovat rozsah živnostenského oprávnění podnikatele. Je však zcela na jxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé živnosti se v prvé řadě posuzuje s ohledem na výčet činností, které jsou pro každou jednotlivou živnost uvedeny v nařízení vlády o obsahových náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění je širší, než by se na první pohled z předmětu podnikání mohlo zdát. Například živnost „Zednictví“ podle obsahové náplně uvedené v tomto nxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxveb a obkladačů. Pro všechny tyto činnosti existují nebo existovaly samostatné výuční obory a absolvování kteréhokoli z uvedených oborů vzdělávání jx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
U některých živností absolvovaný obor vzdělání slovně úplně neodpovídá, nebo dokonce ani zjevně slovním vyjádřením vůbec nekoresponduje s předxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxy o vzdělání v oboru nejsou omezeny dobou, kdy byly vydány, a není tedy rozhodné, v jak blízké nebo vzdálené minulosti bylo vzdělání v oboru absolvováno.
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 130/2008 Sb.):
Dále u prokazování odborné způsobilosti u řemeslných živností doklady o ukončeném vzdělání v oboru se upouští od požadavku prokazxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xzdělanosti.
Nadále se kromě práva státních příslušníků Evropské unie a občanů České republiky doložit odbornou způsobilost dokladem o uznání odbxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném státě Evropské unie v návaznosti na přílohu č. IV směrnice 2005/36/ES a na zákon o uznávání odborné kvalifikace. Pro snazší orientaci se přísluxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxk v případech, kdy česká právní úprava v § 22 písm. f) v návaznosti na § 7 odst. 4 stanoví požadavky na praxi v oboru pro řemeslné živnosti liberálněji (poxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxvé zprávy k zákonu č. 356/1999 Sb.:
V § 21 a § 22 se upřesňuje prokázání odborné způsobilosti pro živnosti řemeslné a stanovuje se, že odborná způsobixxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxé škole.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
Navrženým doplněním textu v odst. 1 se liberalizuje možnost prokazování odborné způsobilosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxriktně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxje a jaké jsou kladeny požadavky co do délky praxe, upravují ustanovení § 21 a § 22. Vedle vysvědčení o závěrečné zkoušce na středním odborném učilišti nxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrnou způsobilost v oboru též výuční list. Navrhované ustanovení zde pamatuje na ty uchazeče o získání živnostenského oprávnění, kteří tento doklad zíxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxímu listu.
K odst. 1 písm. a)
Odborná způsobilost se pro řemeslné živnosti primárně prokazuje dokladem nebo doklady o řádném ukončení středního vzxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxní platnými předpisy upravujícími vzdělávání. Stávající úprava školského zákona, účinná od 1.1.2005 (§ 72), stanoví, že dokladem o dosažení středníxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxné zkoušky (ve starších dobách učňovské zkoušky) obdrží absolvent výuční list. Obory středního vzdělání s výučním listem jsou v současné době stanovexx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xzdělání“). V průběhu doby se vzdělávací soustava i názvy jednotlivých učebních oborů měnily, aktuální platné obory, v nichž mohlo být vzdělání dosažexxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxdělání ani podle stávající právní úpravy a ani podle úprav předcházejících ve všech případech neodpovídá znění předmětu podnikání odpovídajícího přxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xodle toho, zda absolvované vzdělání a příprava vedly k získání znalostí a dovedností využívaných při výkonu činnosti, která je obsahem předmětné živnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxenském úřadě, kterému byl doklad o odborné způsobilosti předložen.
K odst. 1 písm. b)
Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti lze prokázat dokxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xýkon odborných činností v oboru činnosti odpovídajícímu řemeslné živnosti, je vzdělání koncipováno tak, že absolvent dosáhne stupně středního vzděxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxřední odborné škole, nebo středním odborném učilišti podle zákona č. 29/1984 Sb. a podle zákona č. 63/1978 Sb., nebo úplného středního odborného vzděxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxerou právní úprava připouští, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou s předměty odborné přípravy v příslušném oboru. Zde však z dikce zákxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xzdělání, tedy zda postačí, že předměty odborné přípravy v příslušném oboru byly součástí odborného vzdělávání absolventa, nebo zda je třeba, aby z uvexxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xylo zárukou, že v jeho průběhu byly získány znalosti a dovednosti, které odpovídají oboru živnosti.
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxaženo, měnily a min. od roku 1979 byly stanoveny buď nařízením vlády, nebo vyhláškou.
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxba chápat pojem „příslušný obor vzdělání“ a pojem „předměty odborné přípravy v příslušném oboru“ v širším kontextu a vycházet z věcného obsahu přípravx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxi. Tak například z oblasti potravinářství je obor 29-44-M/001 Technologie potravin - zpracování masa příslušným oborem vzdělání pro živnost s předměxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvarnictví a sladovnictví“; obor 29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky příslušným oborem vzdělání, resp. oborem s předměty odborné přxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní „ s předměty odborné přípravy v příslušném oboru odborné přípravy“ je, podle názoru autorů, řešeno pro účely doložení odborné způsobilosti i získánx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxkázat i dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je podle platné prxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxávání se v průběhu let měnily (např. podle vyhlášky č. 51/1962 Sb. o podnikových institutech, bylo dokladem o absolvování vyššího odborného vzděláváxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxho odborného vzdělávání jsou v současné době stanoveny nařízením o soustavě oborů vzdělání. Příslušnost oboru vzdělání ve vztahu ke konkrétnímu předxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle toho, zda absolvované vzdělání a příprava jsou zaměřeny na kvalifikovaný výkon činností, které jsou obsahem předmětné řemeslné živnosti.
K oxxxx x xxxxx xx
Odbornou způsobilost pro řemeslnox xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxm na skutečnost, že stávající úprava zákona o vysokých školách (po novelizaci školského zákona zákonem č. 137/2016 Sb., účinného od 1. 9. 2016) již pojex xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxijní obor uveden, ze studijního programu. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program. Dokladem o absoxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxm byl dokladem o absolvování studia na vysoké škole i podle předcházející právní úpravy.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx program podléhá akreditaci udělované Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Národní akreditační úřad pro vysoké školství rovněž udělujx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxění vysoké školy uskutečňovat za podmínek stanovených zákonem o vysokých školách studijní programy vyplývá z institucionální akreditace nebo z akrexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vysokou školou, která má řádně akreditovaný příslušný studijní program.
Příslušný studijní program, případně spolu se studijním oborem, ve vztahu k předmětné řemeslné živnosti je třeba chápat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxem příslušné živnosti. Je zjevné, že zaměření vysokoškolských vzdělávacích programů není primárně cíleno na přípravu odborníků pro provozování jedxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků je koncipována tak, aby získali širší, komplexnější a hlubší znalosti. Například doklad o ukončení vyxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxázat odbornou způsobilost pro živnosti „Pekařství, cukrářství“, ale i „Mlynářství“. Je ponecháno aplikační praxi, aby posoudila, zda konkrétní vzdxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxímat i v kontextu § 22 písm. d), který stanoví, že doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 lze nahradit mimo jiné doklady o řádném ukončení vyxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxdijních programů lze obtížně stanovit hranici mezi „příslušnou“ a „příslušnou příbuznou“ oblastí, a staví proto vzdělání v těchto oblastech pro účelx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace mohou prokázat odbornou způsobilost osoby, které získaly odbornou kvalifikaci nebo činnost vxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx konfederaci, nebo v případě, že jim odborná kvalifikace byla v některém z uvedených států uznána. V případech a za podmínek stanovených zákonem o uznávxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx
Podle zákona o uznávání odborné kvalifikace může být uznána pouze odborná kvaxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxém hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
b)
osoby s trvalým pobytem na území České republiky,
c)
rodinného příslušníka osoby uvedenx x xxxxxxx xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii,
e)
státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxx-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky,
g)
osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo jejíhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xřistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyx xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xarty, žadatele o oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání nebo držitele tohoto oprávnění, žadatele o vydání karty vnitropodnikově převedenxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xovolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán.
Dokladem o uznání odxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Odborná kvalifikace je uznávána pro řemeslné živnosti podle § 18 zák. o uznávánx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxu, žádající o uznání odborné kvalifikace, opravňuje ve státě původu k výkonu předmětné profese (úprava je v souladu s čl. 16 až 19 směrnice Evropského paxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxfikaci podle § 7 až 15, případně § 17 zák. o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán je při uznávání odborné kvalifikace povinen posoudit, zda žadaxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxborné kvalifikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoušky nebo absolvování adaptačního období) ve srovnání s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx. 2).
K odst. 1 písm. f)
Odxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxjící úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací upravené zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Je patrno, že se nejedná o dxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxlifikaci pro určené povolání. Povolání, pro které je kvalifikace určena, a seznam všech profesních kvalifikací, jejichž získání je předpokladem zísxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx že k získání úplné profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací je třeba mít pouze jedinou profesní kvalifikaci, byť slovní vyjádření zněxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxk, že získáním této jediné profesní kvalifikace je možno prokázat odbornou způsobilost pro příslušnou živnost.
xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxící, odpovídat obsahu předmětné řemeslné živnosti. Je však zřejmé, že stejně, jako je tomu u oborů vzdělání podle písm. a) až c), nemusí název úplné profxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, že osoba, která ji získala, prokázala, že má znalosti a dovednosti odpovídající předmětu podnikání dané živnosti.
Úplná profesní kvalifikace v Nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxifikací. V tom případě je v Národní soustavě kvalifikací uveden seznam všech profesních kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání úplné pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xvedených v seznamu. Tak například do úplné profesní kvalifikace „Řezník a uzenář“ jsou integrovány následující profesní kvalifikace: „Balení a expexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxsa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb“, „Přeprava a ustájení jatečných zvířat“, „Výroba masných výrobků a dxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uvedených profesních kvalifikací. Do úplné profesní kvalifikace „Kamnář“ je toho času zahrnuta profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“, nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh kamen a kachlových sporáků“ a „ Kamnář stavitel krbů“. Pro doložení odborné způsobilosti pro živnost „Kamnářství“ v daném případě postačuje doloženx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xrofesní kvalifikace vydávají autorizované osoby, jejichž seznam je u jednotlivých profesních kvalifikací uveden v Národní soustavě kvalifikací.
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxslných živností prokázat odbornou způsobilost živnostenskému úřadu též doklady podle § 7 odst. 5, které jsou pro živnosti uvedené v jednotlivých čásxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx xe zřetelem na možnosti doložení odborné způsobilosti doklady o vykonané praxi nebo vzdělání získaném nebo uznaném v jiném členském státě Evropské unixx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxna mezinárodní ochrana, a u jejich rodinných příslušníků je třeba vzít v úvahu skutečnost, že mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občanx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která nabízí možnost doložit odbornou kvalifikaci doklady o praxi anebo vzdělání vydanxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx být odborná kvalifikace uznána (viz komentář k § 7 odst. 5).
Ustanovení odst. 2 občanům České republiky a jiných členských sxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace uznávací orgán nebo doložit odbornou způsobilost podle § 21 odst. 1 nebo § 22, stejně jako občané tzv. třetích zemí. Ustanovení odst. 2 zohxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxrné kvalifikace odpovídající uvedené směrnici. Markantní je to například u písm. a), kde u živností uvedených v části A přílohy č. 1 není do právní úpravx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe v souladu s příslušným ustanovením uvedené směrnice prokázání odborné kvalifikace doklady, které osvědčují, že činnost byla vykonávána po dobu šesxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx lety před ohlášením živnosti, zatímco úprava § 22 písm. f) živnostenského zákona vyžaduje prosté doložení šestileté praxe v oboru (u zaměstnanců nenx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxan České republiky i jiného státu Evropské unie může využít této příznivější úpravy.
Z judikatury:
Živnostenský řád počítal např. s učebními vyxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxský řád byl zrušen zákoníkem práce, neznamená to, že byla zrušena platnost uvedených vysvědčení, vystavených v době jeho účinnosti a prokazujících daxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xne 20. 1. 1988, sp. zn. 3 Cz 68/87, č. 42/1990 Sb. NS)
Související ustanovení:
§ 5 odst. 6 - osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, a její rxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské uniex x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx doložka a osvědčení o uznání podle zákona o vysokých školách, § 70 - osoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 1 a příloha č. 1 nařízení o soustavě oborů vzdělání, - příloha č. 1 nařízení o obsahových náplních jednotlivých žixxxxxxx x x x xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xx xx x xxx x xxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, - § 45, § 46, § 47, § 57, § 78, § 89, § 98 zák. o vysokých školách
Související pxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o středních školách, - § 15, § 21, § 22, § 25, § 28 zák. č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, - vyhl. č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxokých školách, - § 2 vyhlášky č. 124/1984 Sb., o středních školách, - § 7, § 8, § 9, § 10, § 15, § 16, § 25, § 26, § 27a, § 27b zák. č. 29/1984 Sb., o soustavě záklaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxích a studijních oborech, - nařízení vlády č. 89/1980 Sb., o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách, - § 33, § 40, § 41, 42, § xxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxštích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mláxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx x x x xx xx x xx xx xxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxx8 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, - vyhl. č. 87/1970, o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, - zák. č. 19/1966 Sb., o vysxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxech, - vyhl. č. 73/1961 Sb., o učebních oborech, - zák. č. 186/1960 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxebním poměru (učňovský zákon), - vyhl. č. 168/1956 Ú. l., kterou se vyhlašují seznam povolání a podmínky přijímání a výuka žáků v učilištích státních prxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, - vládní nařízení č. 186/1949 Sb., o zatímní úpravě výcviku učňů
Předpisy práva EU:
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 22
Ustanovení obsahujx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xedla zákonodárce zřejmě skutečnost, že původní znění § 21 živnostenského zákona „Odborná způsobilost se prokazuje výučním listem nebo jiným dokladxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jinak.“ zjevně se zřetelem na označení živností, jako živností „řemeslných“, vyžadovalo doložení dokladu o vyučení v oboru, který odpovídá danému řexxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxost pro provozování řemesla pouze nahrazují. Následné novelizace živnostenského zákona zachovaly rozlišení dokladů, kterými se odborná způsobilxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxnily se změnou pohledu na relevanci jednotlivých možností získání odborné kvalifikace v systému vzdělávání ve školách, získávání odborné kvalifikaxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxé unii i s ohledem na umožnění doložit odbornou způsobilost získanou x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doložené doklady uvedenými v těchto ustanoveních není primárně zaměřeno na získání znalostí a dovedností vlastních příslušnému oboru, ale na získánx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxané vzdělání (s výjimkou vysokoškolského vzdělání) bylo doplněno praxí v oboru.Obdobně se přistupuje k posuzování znalostí a dovedností získaných axxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xoklady o ukončeném stupni vzdělání v příbuzném oboru odpovídajícím příslušné řemeslné živnosti, a to počínaje středním vzděláním a konče vysokoškolxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnost.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadů ani vzdělávacích oborů, případně vzdělávacích programů, které je možno zahrnout pod pojem příbuzný obor vzdělání, resp. příslušná příbuzná oblaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxích postupů a odborných znalostí (§ 7 odst. 4). Posouzení, zda se jedná o vzdělání v příslušném příbuzném oboru vzdělání nebo příslušné příbuzné oblastx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx že stávající úprava přílohy č. 1 řemeslné živnosti obsahuje živnosti (např. „Pekařství, cukrářství“), u nichž je již z předmětu podnikání zřejmé, že xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxných případech však prokázání vzdělání v oboru odpovídajícím jednomu každému z takto zdvojených oborů je vzděláním v oboru živnosti, nikoliv v příbuzxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxo uvedený obor zaměřena na přípravu pokrmů a nápojů, včetně pokrmů zpracovávajících převážně mouku.
x xxxxxxxxxx xxx xákon vyžaduje předložení dokladu o vykonání praxe v oboru, je třeba mít na zřeteli skutečnost, že podle § 7 odst. 4 se praxí v oboru rozumí praxe náležejíxx xxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxízké nebo vzdálené minulosti bylo vzdělání absolvováno.
Po formální stránce doložené doklady musí odpovídat právní úpravě platné v době jejich vyxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xe, že odborná způsobilost se prokazuje též praxí, jejíž délka je odstupňována podle toho, zda vzdělání bylo získáno vyučením, studiem na příslušné střxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
Úprava v odstavci 1 mezi doklady nahrazující prokazování odborné způsobilosti dle § 21 zákona zařazuxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxru, požaduje se též doložení praxe, a je-li doložena praxe v oboru, pak postačí praxe jednoroční. Pokud je praxe pouze vykonána v příbuzném oboru, požadxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx praxi v oboru. Tento způsob prokazování odborné způsobilosti je v souladu s článkem 47 Evropské dohody ve vazbě na směrnice Rady ES, zejména č. 64/427/Exxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xrůkazu odborné způsobilosti pro určitý obor tím, že mu staví na roveň průkaz v příbuzném oboru.
K písm. a)
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxém ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem nebo doklady o absolvování jednoroční praxe v oboru. Stávající úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxy středního vzdělání s výučním listem jsou v současné době stanoveny v nařízení o soustavě oborů vzdělání.
K písm. b)
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem nebo doklady o absolvování jednoroční praxe v oboru. Dokladem o absolvování tohoto vzdělání je matxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxy v nařízení o soustavě oborů vzdělání.
K písm. c)
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xboru vzdělání a dokladem o absolvování jednoroční praxe v oboru odpovídajícím dané živnosti. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsou v současné době stanoveny nařízením o soustavě oborů vzdělání.
K písm. d)
Doklady o odborné způsobilosti pro řemeslnou živnost lze nahradit dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx obor nezná, je nutno vycházet při posuzování odborné způsobilosti tam, kde již na dokladech o ukončení vysokoškolského vzdělání není studijní obor uvxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vysokoškolského vzdělání xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxlávací studijní program a případně i studijní obor lze považovat za příslušný příbuzný vzhledem k předmětu podnikání konkrétní řemeslné živnosti.
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů. Ani u vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních prograxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxředního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání, které musí být v případě, že se jedná o příbuzný obor vzdělání, doplněny ještě doloxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxvalifikace pro příslušnou pracovní činnost a dokladem, případně doklady o vykonání jednoroční praxe v oboru. Příslušnou pracovní činností je míněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxsti, a že jsou tedy rekvalifikační vzdělávací programy zaměřeny především na získání odborné kvalifikace pro výkon povolání v pracovněprávním vztahxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahu činností, které jsou vykonávány v povolání, na něž je rekvalifikační program zaměřen, s obsahem činností, které jsou vlastní předmětné živnosxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxna o zaměstnanosti (§ 108) se jedná zejména o zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem, školy v rámci oboru vzdělání, který mají zapsán v rejstříxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxram, kterému byla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace (u vysokých škol akreditaci uděluje Národní akreditxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xáležitosti osvědčení jsou řešeny vyhláškou č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxytujícího vzdělávací program jako takového, ale že je nezbytné, aby vzdělávací zařízení, nejedná-li se o školské zařízení, mělo akreditován příslušxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxrý má škola zapsán v rejstříku škol a školských zařízení. U vysokých škol musí rekvalifikační programy odpovídat akreditovaným studijním programům dxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xe vždy třeba přihlédnout k právní úpravě platné v době vydání dokladu (osvědčení) o řádném ukončení rekvalifikace.
K písm. f)
Doklady prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxu, za niž se považuje i praxe v příbuzném oboru, musí odpovídat požadavkům stanoveným v § 7 odst. 4. Není rozhodné, zda praxe byla získána na území České rexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xstanovením. Při posouzení praxe získané jako osoba samostatně výdělečně činná, je třeba xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxi platné oprávnění k podnikatelské činnosti (u praxe absolvované v České republice po účinnosti živnostenského zákona se jedná o živnostenské oprávxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxzováním živnosti v oboru prostřednictvím odpovědného zástupce.
V případě praxe získané v pracovněprávním vztahu nelze uvedené posouzení aplikoxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxstnavatele jednat, ale i zda zaměstnavatel má oprávnění k provozování předmětné živnosti. Pokud zaměstnavatel předmětné oprávnění nemá, může se jedxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxé oprávnění (např. oprava vlastních silničních vozidel zaměstnavatele jeho zaměstnanci nevyžaduje, aby zaměstnavatel měl živnostenské oprávnění xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxel vydal doklad o absolvování praxe, i když obsahem absolvované praxe nebyl výkon činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru dané živnosti. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxhu. Podstatné je, aby doklady o praxi nezpochybnitelně svědčily o tom, že praxe byla získána při výkonu odborných činností náležejících podle obsahovx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x x0 - řemeslné živnosti, § 21 - doklady, jimiž lze prokázat odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti, příloha č. 1 - živnosti řemeslné
Souvisejxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx6/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jexx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxatoři, - § 3 až 5, 6, § 72, § 83, § 101, § 104 školského zákona, - § 108 zák. o zaměstnanosti, - § 45 až >47, § 57, § 78, § 89 a § 98 odst. 1 zák. o vysokých školách
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxjemců o zaměstnání, - vyhl. č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, - § 31 odst. 2 zák. čx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeny taxativním výčtem v příloze č. 2. Tato příloha obsahuje úplný výčet vázaných živností ve svém sloupci 1 označeném nadpisem „Předmět podnikáníxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xřeba zdůraznit, že živnosti vázané jsou podobně jako živnosti řemeslné živnostmi ohlašovacími, jejichž nastoupení nevyžaduje státního povolení ve xxxxx
xxxxxxx
x
xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxkaz další. Je konkrétně stanoven zpravidla zvláštními předpisy, popřípadě zmíněnou přílohou.
Související ustanovení:
§ 9 - rozdělení živnosxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx
Odborná způsobilost
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 3.3.2020.
K § 24
Ustanovení řeší způsob prokazování odborné způsobilosti u vázaných živností. Ustanovení je třeba vnímat v kontextu s § 19, ktexx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xéto podmínky. Dalším kritériem je pak skutečnost, zda jsou tyto podmínky uvedeny v § 21 a § 22, a jedná se o živnosti řemeslné, nebo v příloze č. 2, a jedná sx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxti řemeslné, nebo průkaz další. Je konkrétně stanoven zpravidla zvláštními předpisy, popřípadě zmíněnou přílohou.
K odst. 1
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze, a to pro každou jednotlivou živnost zvlášť v druhém sloupci cit. přílohy. Zákonodxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxadně kombinaci obého, nebo zda se odborná způsobilost požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpixxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v příloze xx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxstí prokázání odborné způsobilosti. U některých vázaných živností, u nichž předmět podnikání umožňuje ohlášení živnosti v částečném rozsahu, a jednxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx způsobilost rozdílně, je odborná způsobilost upravena pro činnosti obsažené v částečném rozsahu předmětu podnikání u těchto živností samostatně prx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxdůslednost znění tohoto ustanovení lze spatřovat v tom, že nereflektuje možnost doložení odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné kvalifikacx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
Dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xež je Česká republika, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo v případě, že jim odborná kvalixxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx získané v jiném než shora uvedeném státě, tedy v tzv. třetí zemi.
Podle odst. 2 tímto způsobem mohou prokázat odbornou způsobilost „občané České repxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxnostenského zákona. Podle zákona o uznávání odborné kvalifikace může být uznána odborná kvalifikace pouze u osob uvedených v jeho § 1 odst. 2.
Okruh osob, na které se uznávání kvalifikací vztahuje, je podle zákona o uznávání odborné kvalifikace širší [viz též komentář k § 21 odst. 1 písmx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxokazovaly odbornou způsobilost pro získání oprávnění pro provozování vázané živnosti osoby, na něž se § 70 odst. 1 nevztahuje, se v praxi vyskytují jen xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxst. 1 není zařazena do okruhu osob, které se považují za osoby z členského státu Evropské unie, je podle názoru autorů namístě přiklonit se spíše k výkladxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxerým byla udělena mezinárodní ochrana, a u jejich rodinných příslušníků je třeba vzít v úvahu i § x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxm o uznání odborné kvalifikace je pravomocné rozhodnutí uznávacího orgánu, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uznávací orgán je přx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxdající o uznání se tak nabízí širší možnosti prokázání odborné kvalifikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxo živnostenskému úřadu podle § 7 odst. 5., což je podle přílohy č. 2 umožněno jen u některých vázaných živností.
Dokladem o uznání odborné kvalifikxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxínky pro dočasný nebo příležitostný výkon předmětné činnosti nebo dokládá uznání odborné kvalifikace pro účely usazení. V případě uznávání odborné zxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxnávání odborné kvalifikace) uznávací orgán, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na základě žádosti přijaté systémem IMI (systém pro výměnu infoxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xodle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. 6. 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí regulovaných živnostenským zákonem pak připadá v úvahu povolání horský vůdce, kterému odpovídá výkon činností spadajících do vázané živnosti „Průxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxují v návaznosti na zákon o uznávání odborné kvalifikace o možnost prokázat odbornou způsobilost dokladem vydaným „uznávacím orgánem“ (...). Uznávaxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí:
§ 5 odst. 6 x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx
x x xxxt. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxsti,
§ 19 písm. b) a § 23 - živnosti vázané,
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu Evropské unie,
§ 70 odst. 4 - doklady, které se považují za doklady z Evropské unie,
příloha č. 2 - živnosti vázané a jejich odborná způsobilost
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx o uznávání odborných kvalifikací,
nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxonu činností, pro jejichž provozování nepožaduje živnostenský zákon, kromě splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, splnění dalších zvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xhlašovací živností, u které není jako podmínka jejího provozování odborná způsobilost stanovena. Volnou živnost je třeba vnímat jako „volnou“ v tom sxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxní předpisy nemohou vyžadovat pro výkon některých činností, spadajících do obsahu živnosti volné, splnění odborné způsobilosti. Živnost volná je jexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxtlivých činností (přesněji řečeno všechny činnosti, které jsou živností a nejsou obsahem živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných), které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx rozsah živnostenského oprávnění pro volnou živnost upraven v § 28 odst. 1.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
Pro zjednodušení přístupu do xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx činností spadajících do živnosti volné, která zahrnuje veškeré činnosti výrobní, obchodní a poskytující služby, které jsou živností a nejsou upravexx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxtech volných má především instruktivní poslání; zvýrazňuje úpravu obsaženou v ustanovení § 19 písm. c), podle níž se u těchto živností, na rozdíl od ostxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxností (které jsou živnostmi), pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Tuto deklaraci všax xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxobilosti. V kontextu s odst. 2, § 28 odst. 1 a přílohou č. 4 stávající právní úprava živnostenského zákona naopak nesvědčí tomu, že nutně ve všech přípxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xtávající úprava např. pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin nebo pro provozování silniční motorové dopravy tzv. malými vozidly prokázáxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky provozování živnosti podle § 6 odst. 1. Ani toto ustanovení však neplatí absolutně, protože z § 6 odsxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxedené ustanovení nelze vztáhnout. Zde je třeba vzít v úvahu § 11 odst. 4 písm. b), podle nějž podnikatel, který je právnickou osobou, je povinen ustanovix xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxi). Atributem volné živnosti je, že právě splnění těchto podmínek nevyžaduje. Právnická osoba tedy pro provozování živnosti volné nemusí ustanovovax xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxstupce splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 11 odst. 2).
K odst. 2
x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxní a
taxativní
výčet oborů činností živnosti volné s pořadovými čísly 1 až 80 s výjimkou č. 54 (ve stávající právní úpravě obor činnosti s pořadovým číslxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxhách x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona vyloučeny § 3), a nejsou činnostmi, které jsou živnostmi řemeslnými, vázanými nebo koncesovanými (činnosti, které jsou obsahem jednotlivých řexxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 -
taxativní
výčet činností, které nejsou živností, § 6 odst. 1 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování žixxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnictvím odpovědného zástupce, § 28 odst. 1 - rozsah živnostenského oprávnění, § 60 odst. 2 písm. n) - další doplňující údaje zapisované do živnostensxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx činnosti živnosti volné
HLAVA II
ŽIVNOSTI xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo zákona živnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona taxativním výčtem. Příloha č. 3 obsahuje úplný výčet koncesovaných živnxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xvláštního zřetele hodného veřejného zájmu provozovány na základě státního povolení k provozování živnosti -
koncese
udělované ve správním řízení (xxx x x xxxxx x x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxcesi). Důvodem k tomu je především skutečnost, že provozování těchto živností klade vysoké nároky na zvláštní odbornou způsobilost, kterou s ohledem xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxichž uvedení v příloze má informativní povahu.
Návrh zákona rovněž zařazuje některé živnosti do koncesovaných, aniž by byly zvláštní předpisy vydxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xalší požadavky, jež jsou obecně na koncesované živnosti kladeny. Je to požadavek morální a profesionální spolehlivosti (-), který bude posuzován difxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti mohou být uloženy podmínky výkonu živnosti.
Související ustanovení:
§ 5 odst. 1 - oprávnění provozovat živnost, § 9 - rozdělení živnoxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 3.3.2020.
K § 27
Ustanovení upravuje odbornou způsobilost pro koncesované živnosti a podmínky provozování koncesovaných živností. Řeší forxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxvněž umožňuje prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace získané nebo uznané v jiném členském státě Evropské unie, než je Čexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxl způsobem stanoveným v příloze č. 3. Na rozdíl od živností řemeslných a vázaných (kde je zařazení živnosti do jednoho z uvedených druhů na způsob stanovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy odbornou způsobilost stanovily.
Paragraf 27 neřeší (poněkud nekonzistentně s ohledem na § 7, který stanoví, že zvláštní podmínkou provozování živnosti je kromě odbxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxobilosti formu stanovení jiné způsobilosti a neřeší ji ani navazující ustanovení. Živnostenský zákon upravuje jinou způsobilost pouze u některých kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdmínek provozování živnosti živnostenským úřadem. Stanovit podmínky provozování živnosti může živnostenský úřad jen u koncesovaných živností a jex xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxmi právními předpisy uvedenými v této příloze, a to pro každou jednotlivou živnost zvlášť ve sloupci 2 citované přílohy. Zákonodárce zde rozlišuje, zdx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zda se odborná způsobilost požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpisem, na který je v příloxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xříloze č. 3 živnostenského zákona, která zcela výjimečně nabízí jedinou možnost doložení odborné způsobilosti, ve většině případů však alternativxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
U některých koncesovaných živností pro určitý rozsah předmětu podnikání sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li uxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s provozováním živnosti (§ 5 odst. 1). U dvou koncesovaných živností dokonce není pro vymezený částečný rozsah předmětu podnikání živností spočívajíxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Určitou nedůslednost znění tohoto ustanovení lze spatřovat v tom, že nereflektuje možnost doložení odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxna o uznávání odborné kvalifikace mohou prokázat odbornou způsobilost pouze osoby, které získaly odbornou kvalifikaci nebo činnost vykonávaly v jinxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xebo v případě, že jim odborná kvalifikace byla v některém z těchto států uznána. V případech a za podmínek stanovených zákonem o uznávání odborné kvalifxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxou prokázat odbornou způsobilost občané České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Kdo se považuje pro účely živnostenského zákona xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx odborné kvalifikace je pravomocné rozhodnutí uznávacího orgánu, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uznávací orgán je při uznávánx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o uznání se tak nabízí širší možnosti prokázání odborné kvalifikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoušky nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxstenskému úřadu podle § 7 odst. 5, což je podle přílohy č. 3 umožněno jen u některých koncesovaných živností.
K odst. 3
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxím institutem upravujícím povinnosti podnikatele při provozování některých koncesovaných živností. Živnostenský úřad stanovuje podmínky provozxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxzování živnosti mají být stanoveny. Obdobně se postupuje i v případě, že v důsledku nějaké změny rozhodných skutečností je nutno podmínky provozování xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx podmínky jsou u jednotlivých koncesovaných živností stanoveny v příloze č. 3 sloupci třetím. Podmínkou provozování živnosti je tedy např. spolehlixxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republixx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxst vykonávají. U některých živností je posledně jmenovaná podmínka nebo podmínka bezúhonnosti všech zaměstnanců jedinou ukládanou. Podmínku provoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxost, ukládá se podmínka spolehlivosti členů statutárního orgánu společnosti. Dodržování stanovených podmínek provozování živnosti živnostenský xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxikatelem).
Podmínky provozování živnosti však nemusí být upraveny pouze živnostenským zákonem, mohou být stanoveny zvláštními právními předpixxx xxxxx x x x x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů. Podmínky ukládá živnostenský úřad v návaznosti na stanovisko orgánu, který se vyjadřuje ke koxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxhodnutí o koncesi rozsah povolených činností a omezí provozování živnosti na schválený lihovar, resp. provozovny. Stanovení podmínek provozování žxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxoklady technického charakteru) tak, aby byla zohledněna jednak zdravotní rizika, jednak zájem státu na řádném danění lihu a lihovin. V uvedených přípxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xtátní správy (§ 52 odst. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v příloze č. 3, tak ve zvláštním právním předpise. Například u živnosti „Vedení spisovny“ je v příloze č. 3 stanovena podmínka provozování živnosti spxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxy, přičemž ve zvláštním právním předpise (zákon o archivnictví a spisové službě) jsou stanoveny požadavky na provozovnu (budovu, v níž je umístěna spixxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenský úřad omezuje provozování živnosti na provozovnu, u níž musí být před udělením
koncese
doloženo, že splňuje zákonem stanovené podmínkyx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxání živnosti v jiné než v rozhodnutí o koncesi uvedené provozovně. Hodlá-li podnikatel rozšířit nebo přenést své podnikání do jiné provozovny, musí poxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxt činnost v nové provozovně.
Zvláštní úpravu podmínek provozování živnosti nabízí živnostenský zákon u živnosti „Výroba tepelné energie a rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxdmínky provozování živnosti splňovat osoba, která žádá o udělení
koncese
. V příloze č. 3 jsou u této živnosti stanoveny podmínky spočívající v prokázxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí, a v povinnosti mít uzavřeno pojištění odpovědnosti. Ze znění cit. přílohy č. 3 je patrno, že uvexxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxdmínky, které by podnikatele vázaly i po jejím udělení (např. povinnost mít uzavřeno pojištění odpovědnosti). Ve smyslu § 27 odst. 3 podmínkami provoxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxoto ustanovení by měl i v posledně jmenovaném případě živnostenský úřad podmínku provozování živnosti formálně uložit, byť její splnění se vyžaduje jxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxných živností musí dodržovat ustanovení jak živnostenského zákona, tak i jiných právních předpisů, které s provozováním živnosti souvisejí nebo se k xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxávních předpisů, které se k jeho podnikání vztahují (ať již povšechně, nebo uvedením jednotlivých právních předpisů). Podmínky provozování živnostx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxženy, a to v rozsahu zákonem stanoveném. Tento rozsah by neměl být živnostenským úřadem překročen ani v případě, že orgán, který se vyjadřuje ke koncesix xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxtickým znakem koncesovaných živností je dále to, že provozovateli koncesované živnosti mohou být uloženy podmínky výkonu živnosti.
Z judikaturyx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxnského zákona), resp. o „další podmínky provozování dopravy“ (§ 8 zák. o silniční dopravě) ve stanovisku dopravního úřadu k vydání koncesní listiny prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxst. Stalo-li se tak, šlo o překročení mezí stanovených zákonem.
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 12. 1998, sp. zn. 5 A 58/96, SoJ-Spr. 833/200xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 odst. 6 - osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, a její rodinní příslušníci mají postavení občana České republiky,
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstenskému úřadu občané z členských států Evropské unie,
§ 9 písm. b) - koncesované živnosti,
§ 17 - provozovny,
§ 26 - živnosti koncesované,
§ 52 xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 70 odst. 1 - osoby, které se považxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxloha č. 3 - živnosti koncesované
Související předpisy:
§ x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxÍ
Rozsah živnostenského oprávnění
nadpis vypuštěn
[Rozsah živnostenského oprávnění]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxvině koncipováno jako právo provozovat nikoliv jakékoli činnosti, které jsou živností, ale jako právo provozovat určité konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxti o koncesi deklaruje, jaké živnosti hodlá provozovat, a případně, umožňuje-li to charakter jednotlivých řemeslných, vázaných nebo koncesovaných xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxé živnosti řemeslné, vázané a koncesované vymezen souborem činností, které jsou vlastní dané živnosti z hlediska charakteru uvedené živnosti, jenž jx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxde v ohlášení živnosti živnost v úplném rozsahu, tedy „Pekařství, cukrářství“, nebo částečném rozsahu, např. „Pekařství“. Je-li však rozsah živnostxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxvých živností a tvoří tak základní rámec vymezující rozsah živnostenského oprávnění pro jednotlivé živnosti řemeslné, vázané a koncesované, slouží xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenského zákona, zejm. pozitivního vymezení živnostenského podnikání § 2 a negativního vymezení činností, které živnostmi nejsou, uvedenéxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxy do činností z režimu živnostenského zákona § 3 vyloučených, a jejichž provozování nepodléhá regulaci spočívající v zařazení do některé řemeslné, vxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxdmětu podnikání uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříku, dále z úpravy obsahové náplně dané živnosti uvedené u předmětné živnosti v nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxo případ, že předmět podnikání konkrétní živnosti je uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku v úplném rozsahu. Je-li předmět podnikání konkrétnx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně tomuto rozsahu.
Skutečnost, že určitá konkrétní činnost spadá do rozsahu oprávnění jedné živnosti, v určitých případech nevylučuje moxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xstanovením části třetí, konkrétně k § 34, § 42, § 43 a § 44, rozšiřujícím rozsah živnostenského oprávnění o výkon některých v podstatě doprovodných činxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského oprávnění k živnosti volné prodává zboží. Může pak v rámci této živnosti provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k tomu použixx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve výrobní činnosti může vyrobené zboží nejen vyrábět a prodávat, ale i opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti, byť jinak opravy jím vyrobenxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxh ustanoveních živnostenského zákona je stávající právní úprava flexibilní v tom, že nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností umožňuje x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx i více živností. Podnikatel si v tomto případě může vybrat, v rámci které z předmětných živností, které takovýto „přesah“ nabízí, bude činnost vykonávxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xemeslnými živnostmi. K přesahům však v některých případech dochází i mezi jinými druhy živností a úprava spočívající v určitém překrytí rozsahu živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxných dražeb - dobrovolných, nedobrovolných“ lze provádět v plném rozsahu všechny činnosti, které jsou obsahem vázané živnosti „Provádění dobrovolnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Rozsah živnostenského oprávnění je rozhodný pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxkého oprávnění je postaveno na roveň provozování činnosti, která je živností, aniž by provozující osoba měla pro tuto živnost živnostenské oprávněníx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ze živnostenského rejstříku s přihlédnutím k ustanovením uvedeným v části třetí, konkrétně ve větě druhé odst. 1, v odst. 2 (odst. 3 upravuje oprávnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxx xxx xx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xikterak rozsahu živnostenského oprávnění a zbývající ustanovení cit. části byla zrušena). Rozsah živnostenského podnikání je stanoven posledně cixx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxesované živnosti, kde je v některých případech xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxění k provozování dvou, popř. i více živností tam, kde to ochrana veřejného zájmu nevyžaduje.
Stávající úprava navazuje na předchozí úpravu, kdy se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxtí, byl mu vydán i odpovídající počet živnostenských listů nebo koncesních listin. Po „zrušení“ živnostenských listů a koncesních listin se rozsah žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxku může obsahovat předmět podnikání jedné živnosti nebo předměty podnikání dvou i více živností.
Pro posouzení rozsahu živnostenského oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xaném čase živnostenské oprávnění.
Pokud to slovní vyjádření předmětu podnikání dané živnosti s ohledem na zachování smysluplného znění a reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xude předmět podnikání na výpise uveden v částečném nebo úplném rozsahu, závisí především na vůli podnikatele. Zde je živnostenský úřad podáním podnikxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxm rozsahu jejího předmětu podnikání (jedná se především o odbornou způsobilost, případně o podmínky k získání kladného stanoviska orgánu, který se vyxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxu způsobilost jsou pro jednotlivé činnosti, resp. soubory činností uvedených v předmětu podnikání stanoveny rozdílně. Například u živnosti „Provádxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xéně přísně (je požadováno méně let odborné praxe) než pro provádění veřejných dražeb nedobrovolných. V případě, že podnikatel splňuje pouze požadavkx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rozsahu a předmět podnikání ve výpise ze živnostenského rejstříku je pak rovněž uveden v částečném rozsahu. Obdobně je tomu i u ohlašovacích živností, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxtečném rozsahu a rozhodne, že právo provozovat živnost ve zbývajícím rozsahu předmětu podnikání ohlášením nevzniklo).
x xxxxxxxx xx xx xx xxpise ze živnostenského rejstříku předmět podnikání uveden pouze v částečném rozsahu, může podnikatel po právu vykonávat pouze ty činnosti, které odpxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí o obsahových náplních jednotlivých živností, ale neodpovídají tomuto částečnému rozsahu předmětu podnikání, oprávněn není a provozování těchto čxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxíku má uvedeno u předmětu podnikání „Nákup a prodej výbušnin“, nemůže podnikatel vykonávat jiné činnosti spadající do koncesované živnosti „Výzkum, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxádění trhacích prací“ než pouze nákup a prodej výbušnin. Při posouzení rozsahu předmětu podnikání se pak přihlédne k § 34 dále upravujícímu rozsah živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxnikání byl uveden v úplném rozsahu.
U volné živnosti je rozsah živnostenského oprávnění blíže specifikován ve větě druhé komentovaného odstavce, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxětu podnikání volné živnosti uvedeného jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ výčet oborů činností náležejxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxti volné, jak je zjevné již z toho, že poslední 80. obor činnosti je uveden jako „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“.
Cit. příloha obsahuje pouxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxděcím předpise (příloha č. 4 nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností). I v tomto nařízení jsou pak ve většině případů činnosti spaxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxění k provozování živnosti volné ustanovení věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxm podnikání u volné živnosti je podle přílohy č. 4 „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, je třeba rozsah živnostxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxti, které jsou živností (tj. nejedná se o činnosti vyloučené z režimu živnostenského zákona - viz
taxativní
výčet činností uvedených v § 3) a nespadajx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xeomezovat podnikání v činnostech, které spadají do volné živnosti, přiklonila k tomu, že rozsah předmětu podnikání u volné živnosti je vždy uváděn v úpxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xebo více oborů činnosti živnosti volné, je oprávněn provozovat živnost volnou v celém rozsahu oprávnění, a není tedy rozsah jeho živnostenského oprávxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxsející ustanovení, podle nichž je podnikatel sice povinen uvést v ohlášení živnosti volné kromě předmětu podnikání i obor, případně obory činnosti [§ xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxtenského zákona. Uvedení oboru činnosti u živnosti volné je tak údajem, jenž blíže vymezuje faktické aktivity podnikatele v rámci volné živnosti, ale xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxvnostenského rejstříku“ se přiměřeně upravuje i terminologie ustanovení upravujícího posuzování rozsahu živnostenského oprávnění. Stanovuje se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxah živnostenského oprávnění v případech, kdy je provozování živnosti jako takové vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právníhx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxh a koncesovaných živností získání živnostenského oprávnění vázáno na doložení odborné nebo jiné způsobilosti dokladem vydávaným orgánem státní spxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxla odborná způsobilost pro vázané živnosti regulující podnikání v oblasti tzv. vyhrazených technických zařízení, např. provozování živnosti „Výroxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxo buď pro celý rozsah uvedených činností, nebo jen pro částečný rozsah, např. neopravňovalo k provádění revizí těchto vyhrazených zařízení. V daném přxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisu. Stávající právní úprava živnostenského zákona obsahuje jedinou vázanou živnost „Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízexxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xapř. pouze „Prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu“. Ani zde však nelze ustanovení naplnit beze zbytku, neboť osvědčení nejsou vxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxlivé druhy technických zařízení (elektrických, tlakových, plynových atd.). Aplikace odst. 2 je v uvedeném případě problematická i z důvodu, že osvědxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xrovozovat jen některé činnosti, a to v návaznosti na skutečnost, pro jaký druh technických zařízení bylo osvědčení jemu, případně osobám, které pro něx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxikatel fakticky oprávněn vykonávat jen tyto činnosti).
Z uvedených důvodů se autoři domnívají, že stávající úprava regulující vázané a koncesovaxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxtentně s odst. 1 promítlo do předmětu podnikání konkrétní živnosti uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříku. Předmět podnikání uvedený ve výpxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxsované živnosti uvedenému x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xdst. 3
Stanovení rozsahu živnostenského oprávnění je v některých případech krajně obtížné s ohledem na skutečnost, že se jedná nejen o vymezení záklxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx vykonávat v rámci oprávnění k provozování příslušné konkrétní živnosti. Při posouzení rozsahu živnostenského oprávnění se vychází nejen z předmětu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxvých náplních jednotlivých živností (přičemž v uvedeném nařízení není demonstrativní výčet činností, které spadají do konkrétní živnosti žádnou vxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxmci jednotlivých druhů živností. Ustanovení odst. 3 pamatuje na případy, kdy na straně podnikatele vzniknou pochybnosti o rozsahu jeho živnostenskéxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění. V daném případě zákonodárce zřejmě s ohledem na právní dopady překročení rozsahu živnostenského oprávnění podnikatelem volil formu správxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, zda konkrétní činnost, případně činnosti, může oprávněně vykonávat. Řeší se tedy konkrétní problém podnikatele, a v žádosti by proto měly být uvedenx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx např. uvedeno „(-) výroba zmrzliny spadá do rozsahu živnostenského oprávnění podnikatele (-)“]. Není totiž účelné, aby živnostenský úřad do rozhodnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxu vymezení činností, které spadají do jednotlivých živností, a to spolu s § 34 až 44 upravujícími v obecné rovině rozsah živnostenského oprávnění. Zároxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxtí o rozsahu živnostenského oprávnění uvést
taxativní
výčet všech činností, které může podnikatel v rámci oprávnění k provozování živnosti vykonávxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxe živnostenské oprávnění, které ale předmět skutečně provozované činnosti (živnosti) nepokrývá.
II. Má-li podnikatel pouze oprávnění k živnosti vxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxava nákladní“).
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2003, č. j. 7 A 87/2002, č. 126/2004 Sb. NSS)
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxitého oprávnění k podnikání (např. živnostenského listu), pokud ovšem ve větším rozsahu prováděl takovou podnikatelskou činnost, která překračuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxněž neměli příslušné podnikatelské oprávnění.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2009, sp. zn. 5 Tdo 1605/2008, č. 9/2010 Sb. NS)
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x2 - rozsah oprávnění společný pro „výrobní živnosti“, § 43 - rozsah oprávnění společný pro jiné než „obchodní“ nebo „výrobní živnosti“, § 47 odst. 1 až x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnost nevzniklo, resp. že podnikatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, § 54 odst. 1 a 2 - vydání výpisu ze živnostenského rejstříkx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx živnostenské oprávnění,
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxnnost měla živnostenské oprávnění,
příloha č. 1 - živnosti řemeslné, příloha č. 2 - živnosti vázané, příloha č. 3 - živnosti koncesované, příloha čx x x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 6c odst. 1 písm. b) a § 6a odst. 1 písm. c) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
x xx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrohlídky a zkoušky určených technických zařízení
nadpis vypuštěn
Povinnosti podnikatele
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
x x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx které vyžaduje živnostenský zákon. Kromě tohoto ustanovení však povinnosti podnikatele obsahují i jiná ustanovení zákona, např. povinnosti ve vztaxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxovat změny a doplnění týkající se údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti, resp. pro žádost o koncesi), povinnosti týkající se odpovědného zxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxění živnostenských úřadů ke kontrole plnění povinností podnikatele je dáno v § 60a.
K odst. 1
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxvnost prostřednictvím odpovědného zástupce, má povinnost zajistit, aby se odpovědný zástupce zúčastnil provozování živnosti v potřebném rozsahu. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrovozu, počtu provozoven, ve kterých je živnost provozována, atp. Porušení této povinnosti není přestupkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé živnostenským zákonem, v důsledku čehož mu může být živnostenským úřadem zrušeno živnostenské oprávnění, případně pozastaveno právo provozovat žxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxž má sídlo a zahraniční osoba odštěpný závod. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxx podnikatelský subjekt se jedná). Z této povinnosti zákon stanovuje výjimky, a to pro označení sídla. Je-li adresa sídla shodná s místem bydliště podnixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xeské republice.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkatele je prokázat na žádost živnostenského úřadu právní titul, na základě kterého užívá prostory, v nichž má umístěno sídlo, nebo jedná-li se o zahranxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxostor na území České republiky (netýká se např. prostor sídla zahraniční právnické osoby umístěného v cizině). Neprokázání důvodů pro užívání prostox xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxt živnostenskému úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice sídlo, podnikatel nemá, jedná-li se zároveň o jeho bydliště. To všxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xdaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky). Má-li tedy podnikatel adresu sídla i bydliště shodnou a jedná-li se o adresu ohlašovny, musí proxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxašovna - taková osoba sice bude muset na žádost živnostenského úřadu prokázat, na základě jakého titulu prostory užívá, ale prokáže-li to, např. nájemxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xracoviště Ministerstva vnitra, příp. cizinecké policie, oprávnění zřídit na této adrese místo podnikání. Návrh reaguje na stav, který v praxi způsobxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxních adresách, na nichž však není svými obchodními partnery, spotřebiteli ani státními orgány dosažitelný.
K odst. 3
Podnikatel, který prodává jakékoliv zboží nebo poskytuje jakékoliv služby, je povinen prokázat kontrolnímu orgánu, jakým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxvu kontrolního orgánu a ve lhůtě, kterou mu kontrolní orgán stanoví. Nemá však povinnost mít doklady o původu zboží (materiálu) v provozovně či v sídle. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxklady lze uvedenou povinnost splnit, může se jednat např. o fakturu, kupní smlouvu nebo dodací list; rozhodující bude, zda orgán dozoru (živnostenský xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxí bez dokladu nabytí a k přijímání takového zboží do zástavy byly do živnostenského zákona zařazeny zákonem č. 119/2004 Sb. Iniciátorem právní úpravx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx pozměňovacích návrhů uplatněných v průběhu projednávání návrhu zastupitelstva hl. m. Prahy v Poslanecké sněmovně Parlamentu byl přijat zákon v podsxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Podnikatel, který nakupuje buď použité zboží, anebo zboží bez dokladu o nabytí nebo kulturní památky a předměty kxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxe příslušnou smlouvu, identifikovat účastníky smluvního vztahu a předmět smluvního vztahu.
Je tedy povinen identifikovat osoby, od kterých zboží kxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxvala i výčet údajů, kterými se identifikuje pro dané účely fyzická i právnická osoba, po novelizaci provedené zákonem č. 254/2008 Sb. platí, že účastnxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxna č. 253/2008 Sb. Uvedený zákon upravuje identifikaci osob v § 5 (identifikační údaje) a v § 8 (provádění identifikace). Podle cit. ustanovení se „pxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též jejx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xstanovení občanského zákoníku - § 3029 - zastávají autoři názor, že v tomto případě je třeba identifikaci provést i prostřednictvím sídla) a identifixxxxx xxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxtele, nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu podle písmen a) nebo b).
S ohledem na znění věty první v odst. 4 je povinností podnikatele identifikxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo vztahu, patrně to však neznamená, že by podnikatel byl povinen identifikovat i sám sebe - plurál je užit zřejmě v tom smyslu, že na druhé straně může vystxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxavy zprostředkovává. Zatímco ohledně náležitostí identifikace osob odkazuje živnostenský zákon na jiný právní předpis, náležitosti identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxud jsou značka a výrobní číslo na výrobku uvedeny). V ostatních případech je vyžadován stručný popis výrobku, který by umožnil jeho dostatečnou identixxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Dostatečnost této identifikace budou posuzovat v rámci své činnosti zejména orgány dozoru, a i proto je v zájmu podnikatele, aby identifikace byla doxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxci. Formální náležitosti vedení této evidence zákon nestanovuje, evidence však musí obsahovat identifikaci účastníků smluvního vztahu s náležitosxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxci předmětu smlouvy a datum, kdy byla smlouva uzavřena. Zákon rovněž vyžaduje, aby tato evidence byla přístupná v provozovně, kde se předmětné zboží naxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxkon také nestanovuje verbis expressis, mělo by se jednat o jednu a tutéž provozovnu, aby totiž vůbec bylo možné zboží s evidencí v praxi porovnat (zejm. pxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Dále platí, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xtejné pravidlo platí i pro případ, kdy se druhá strana odmítne podrobit identifikaci. Osobu, která se identifikaci odmítne podrobit, však nelze podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxpadlo - patrně nedopatřením - „zprostředkování přijetí do zástavy“. V konkrétním případě by bylo na soudu, aby stanovil, zda v případě, že nelze předměx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxjetí takového zboží do zástavy. Přestupku se však, podle definice obsažené v § 62 odst. 1 písm. n), dopustí osoba, která „v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Za přestupky spočívající v porušení povinnosti stanovené v § 31 odst. 4, 6 a 7 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x002):
Zastavárenská činnost je živností ohlašovací volnou, u níž nejsou stanoveny žádné kvalifikační podmínky a provozovat ji může kterákoliv osxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, a č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, definují zastxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxsti není prodej zastavené věci, která je kulturní památkou nebo předmětem kulturní ceny (tato činnost je živností koncesovanou); nezahrnuje ani prodxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 156 OZ) mezi podnikatelem (zástavní věřitel) a vlastníkem věci nebo jeho zástupcem oprávněným cizí věc zastavit (zástavní dlužník). Smlouva by měla oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xe však obecně známou skutečností, že zastavárny velmi často slouží jako místa odbytu kradených věcí. Živnostenský zákon nestanoví ani povinnost podxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxtel je sice podle § 31 odst. 3 ŽZ povinen zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboží, byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkud podnikateli není prokázáno, že věděl o tom, že do zástavy bere kradené zboží (což se zdaří jen zcela výjimečně), nelze ho usvědčit ani z trestného činx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Lze si domyslet, že zejména zastavárny s nepřetržitým provozem v blízkosti prostor, v nichž dochází ke zvýšené trestné činnosti majetkové povahy, buxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxodové zprávy k návrhu zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění živnostenský zákon - sněmovní tisk č. 107 (r. 2002):
Způsob řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxm podnikání, pokud by v něm byla výslovně stanovena povinnost živnostníka ověřit totožnost osoby, která dává zboží do zástavy, pomocí věrohodného dokxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx republiky. Zastavárník by byl povinen do smlouvy uvést údaj o dokladu, ze kterého totožnost zástavního dlužníka zjistil, a v případě cizince poslední xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx předešlo jeho případnému pozdějšímu tvrzení, že byl oklamán falešným dokladem. Řádným dokladem prokazujícím způsob nabytí prodávaného zboží by pak xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xyloučit snadný odbyt kradeného zboží v zastavárnách bez zástavní smlouvy, která by umožňovala kontrolním orgánům a Policii České republiky zjistit, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx2008 Sb.:
Navrhuje se upravit ustanovení, které od roku 2004 duplicitně upravovalo povinnost identifikace klienta při výkupu použitého zboží nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxž vyřešena jak ve stávajícím, tak v navrhovaném zákoně. Zachovává se identifikace „předmětu obchodu“, jehož pojem se v odst. 4 upravuje shodně se zákonxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Povinností podnikatele je zajistit, aby v provozovně, která je určena pro styk se spotřebiteli, byla přítomna osoba znalá českého nebo slovxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxebitelů, slouží však i pro potřeby orgánů vykonávajících v příslušné oblasti dozor. Podnikatel primárně posuzuje sám, zda je požadavek zákona splněnx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx její splnění zkoumat pohovorem s osobou, která má plnění povinnosti zajišťovat. Zákon nestanovuje formální náležitosti tohoto pohovoru, pouze uvádxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxkání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku“. Pohovor tedy může probíhat v rámci kontroly nebo následně na pracovišti živnostenského úřadu, xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxčené osobě byl na žádost vydán stejnopis protokolu). V důsledku toho se také nelze proti závěrům pohovoru samostatně odvolat, nicméně v případě nesouhxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xroti kontrolnímu zjištění, nebo námitku uplatnit v rámci řízení o přestupku, pokud by se jednalo o přestupek spočívající v porušení povinnosti zajistxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx - jsou to provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům. I když se zde neodkazuje přímo na zákon o ochraně spotřebitele, je txxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxrá nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“. Povinnost se tedy dotýká pouze provozoven, ve kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxené v tomto zákonném ustanovení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
K odst. 9
Pokud živnostenský zákon nebo zvláštní právxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xodmínky prokázali. Zaměstnanci bezúhonnost prokazují zaměstnavateli (podnikateli), neboť on podle zákona odpovídá za to, že podmínka prokázání bexxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxtenský zákon ale vyžaduje u některých živností uvedených v příloze č. 3 (koncesované živnosti) v podmínkách provozování živnosti
bezúhonnost všecx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxkých služeb k ochraně majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“. Platí tedy, že zatímco v textu zákona (v § 31 odst. 9) se požaduje, aby pokud to žxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxduje bezúhonnost
všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají
. Cílem právní úpravy zcela zřejmě je, aby konkrétní činnost (koncexxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxe na ty osoby, které vykonávají činnosti v rámci dané koncesované živnosti, nikoliv však již na zaměstnance, kteří vykonávají např. výhradně administxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu provozování živnosti, nesmí pominout otázku bezúhonnosti ani u osob, které pro něj činnost, která je předmětem dané živnosti, vykonávají na základě xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxst. 9 by bylo přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. p), za který je možno uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, porušení podmínky provozování živnosti stanovexx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti podle § 58 nebo k uložení pokuty za porušení podmínky provozování živnosti [62 odst. 1 písm. i)].
K odst. 10
Povinnost prokázat živnostenskéxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxlo zákonodárcem zvoleno proto, aby se povinnost prokázat totožnost vztahovala i na osoby, které neoprávněně podnikají v činnosti, která je živností (xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxektivní živnostenskou kontrolu.
Totožnost bude dotčená osoba prokazovat zpravidla občanským průkazem, případně cestovním dokladem. Protože zxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxadě totožnost osoby dostatečně prokázána.
Porušení této povinnosti (prokázat totxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxi kontroly a její nesplnění lze sankcionovat podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
K odst. 11 až 13
Podnikatel má právo, nikolix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxojeny určité právní důsledky, musí přerušení oznámit (kterémukoliv) obecnímu živnostenskému úřadu. Pokud tak učiní, má se za to, že provozování je přxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxámení. Pokud den, do kterého se provozování živnosti přerušuje, není v oznámení uveden, nezbyde živnostenskému úřadu než podnikatele vyzvat k doplněxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxokud by tomu tak nebylo, měl by spíše požádat o zrušení živnostenského oprávnění).
Pokud je živnostenské oprávnění podnikatele časově omezeno (v sxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, může podnikatel přerušit provozování živnosti maximálně do data, do kterého má živnostenské oprávnění omezeno.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi, pak nemusí plnit některé povinnosti podnikatele, zejména ve vztahu k zaměstnancům, neboť lze předpokládat, že v době přerušení provozování živnosxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xapř. nemusí zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, nemusí mít osobu odpovědnou za činxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xrovozování živnosti budou provozovny uzavřeny). Výhodou pro podnikatele bezesporu je, že v době přerušení provozování živnosti nemusí splňovat ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ostatní povinnosti, které nejsou přímo v odst. 11 uvedeny, musí podnikatel plnit i v době, kdy kvalifikovaně přerušil provozování živnosti. Pokud podxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxožené podnikateli živnostenským zákonem.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxí pokračovat buď po uplynutí doby, na kterou provozování přerušil, nebo i před tímto datem, ale jen za předpokladu, že tuto skutečnost obecnímu živnostxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxmení živnostenskému úřadu doručeno, nebo od data pozdějšího, které uvedl v oznámení. Porušení povinnosti oznámit pokračování v provozování živnostx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xx xxx xč.
Jak přerušení provozování živnosti, tak pokračování v jejím provozování zapisuje živnostenský úřad do živnostenského rejstříku. O provedenýxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxeji zboží nebo o poskytnuté službě. Zákon zde hovoří o zákazníkovi, nikoliv o spotřebiteli ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele a je tedy zřejmé, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx o prodeji (poskytnuté službě) musí obsahovat zákonem stanovenou identifikaci podnikatele, datum prodeje (poskytnutí služby), druh zboží (služby) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xapř. poděkování za nákup, výzva k další návštěvě provozovny apod. Formu dokladu zákon neřeší - může to být např. doklad vydaný pokladnou nebo účtenka. Pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvané údaje, je přestupkem postižitelným pokutou do 1 000 000 korun.
Obdobné ustanovení obsahuje i zákon o ochraně spotřebitele v § 16. Na rozdíl od úpxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxikatelům v režimu živnostenského zákona, ochranu však poskytuje pouze spotřebitelům, tj. fyzickým osobám nejednajícím v rámci své podnikatelské čixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxského úřadu prokázal, že živnost provozuje, zákon nestanovuje. Může se tak jednat např. o daňové přiznání za příslušné období, o faktury či o doklady o nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu. Ustanovení má zřejmě vazbu na § 58 odst. 3, podle kterého má živnostenský úřad možnost zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, pokud živnosx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xapř. v rámci kontroly - forma sdělení zákonem předepsána není.
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxovozovně adresu, na které lze vypořádat jeho případné závazky (adresu pro reklamace). Pokud podnikatel v jedné provozovně provozuje více živností, mx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxyslu živnostenského zákona v dané provozovně). Údaj o adrese pro vypořádání závazků je zapisován do živnostenského rejstříku a je tedy přístupný širxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxení činnosti v provozovně.
Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa fiktivní - jedná xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxkázal, že má k těmto prostorám např. vlastnické nebo užívací právo, lze tuto adresu jako místo pro případné reklamace uvést. Může tomu tak být např. tehdxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
Porušení povinnosti oznámit živnostenskému úřadu adresu pro vypořádání závazků xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx
Z důvodové zprávy k zákonu xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx x xx xx xx xxxxx x x xxx
x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podnikatele prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku obchxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštní matriky. Úřadem zvláštní matriky se rozumí Úřad městské části Brno-střed; tento úřad je zároveň ohlašovnou.
- Dochází i ke zpřesnění stávaxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxu občana ČR, který se narodil v cizině a neměl na území České republiky pobyt nebo jej nelze zjistit.
K odst. 17
xxxxxxostí podnikatele je, aby jeho zaměstnanci, pokud tak stanoví zvláštní právní předpisy, splňovali způsobilost pro výkon daného povolání, znalost bezxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů, pokud to povaha jejich práce vyžaduje. Podnikatel tedy bude např. odpovědný za to, aby jeho zaměstnanci přicházející při pracovních činnostech ve sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxcí při pracovních činnostech jako je výroba kosmetických prostředků, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetickxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxckými prostředky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele, měli zdravotní průkaz a aby měli znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, jak to vyxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižitelným pokutou do výše 1 000 000 Kč. Zaměstnancům, kteří povinnosti podle zvláštních právních předpisů neplní, postih podle živnostenského zxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
Toto ustanovení má v podstatě
deklaratorní
charakter, povinnosti podnikatele x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxení této povinnosti není přestupkem podle živnostenského zákona. Je proto otázkou, zda je vůbec toto ustanovení v živnostenském zákoně nezbytné.
K xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxovené živnostenským zákonem je pouze
deklaratorní
. Je-li povinnost podnikatele stanovena živnostenským zákonem a za její nedodržení je stanovena txxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodle jiných právních předpisů dohlížejí a jejich neplnění sankcionují příslušné orgány dozoru určené těmito zvláštními právními předpisy.
xxxxxxxx xxxxxxxxti podle odst. 19 není přestupkem podle živnostenského zákona. Ustanovení se jeví jako nadbytečné.
Související ustanovení:
§ 6 odst. 2 - posuzoxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§ 58 odst. 5 - zrušení živnostenského oprávnění podnikateli, který nepodniká více než 4 roky
Související předpisy:
§ 5 a 8 zákona č. 253/20xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxví a o změně některých souvisejících zákonů,
Rozsah oprávnění
[Rozsah živnostenského oprávněxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxé rovině rozsah živnostenského oprávnění pro všechny živnosti spočívající v obchodní činnosti. Nejedná se však o souhrn všech činností, které může v rxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxí činnosti, jejíž předmět zjevně musí spočívat především v nákupu a následném prodeji zboží. V ustanovení jsou uvedeny činnosti, které nejsou vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxdstatě se jedná o další služby, které může podnikatel v souvislosti s prodejem zboží zákazníkovi nabídnout za předpokladu, že budou splněny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxající v obchodní činnosti není ve stávajícím znění živnostenského zákona nikterak vymezen, a je tedy třeba vycházet z obecných zvyklostí. Je samozřexxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx maloobchod a velkoobchod. Poslední znění živnostenského zákona, které upravovalo pojem obchodní živnosti (změněno zákonem č. 356/1999 Sb.), obsahxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxacích stanic s palivy a mazivy a provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí. Na rozdíl od původní úpravy živnostenského zákona, podle níž obchodními činnoxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxájem průmyslového zboží, pronájem motorových vozidel a provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí a jednalo se o výčet
taxativní
. Podle důvodové zprávy k xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxující služby, nikoliv o obchodní živnosti. U hostinské činnosti, poskytování ubytování a u zastavárenské činnosti stávající právní úprava jejich zaxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxnosti, u nichž lze aplikovat § 34, nepohlíží. U dalších činností, jako je provádění dražeb a provozování cestovní kanceláře, se autoři přiklánějí k názxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxí skýtá pro vymezení rozsahu živnostenského oprávnění, v rámci podnikání v těchto živnostech.
S ohledem na stávající znění § 43 i na znění samotnéhx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxdeje a prodej. Jedná se tak o živnosti „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“ a „Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnotxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcí v rámci živnosti i obchodní činnost v teoretické rovině může využít možností, které mu skýtá § 34, tj. vykonávat činnosti v něm uvedené. Předmět podnixxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxříklad s ohledem na skutečnost, že do volné živnosti spadá (až na některé výjimky) i pronájem zboží a zprostředkovatelská činnost, nelze aplikovat odsxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, je možno aplikovat § 34 jen v případě, že v předmětu podnikání udělené
koncese
daného podnikatele zejména nechybí nákup a prodej, a i tak je použití usxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xx živnosti z hlediska předmětu podnikání na živnosti obchodní, výrobní a poskytující služby.
Rozsah oprávnění [se] vymezuje zvlášť u živností obchxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxivými živnostmi, které tato část upravuje, jsou však možné potud, pokud zůstane zachována povaha živnosti vyplývající ze živnostenského oprávnění.
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčí však též práci živnostenskému úřadu při vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny. Živnostenský úřad vydá živnostenský list, aniž by do poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxého listu a koncesní listiny, ale i s přihlédnutím k ustanovením této části zákona (§ 28).
K odst. 1
V rámci oprávnění k provozování živnosti, která xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsti. Podnikatel, který využívá této zákonem dané možnosti, musí dbát na to, aby povaha živnosti zůstala zachována. Musí tedy v prvé řadě vyvíjet obchodxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xivnostenského oprávnění. Zůstane-li zachována povaha obchodní živnosti, může podnikatel pronajímat zboží a v jednotlivých případech zprostředkoxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí, a provádět výměnu vadných soxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxvání povahy živnosti podstatná skutečnost, že uvedené služby se vztahují ke konkrétnímu zboží zakoupenému konkrétním zákazníkem (drobné změny na zbxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxé je prodáváno zákazníkovi, mají být drobné, tedy nepodstatné z hlediska zachování charakteru zboží. U montáže zboží a výměny vadných součástí musí býx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxvším o montáž a výměny vadných součástí, u nichž lze usoudit například z návodu k použití zboží, že tyto montáže a výměny může provádět sám zákazník bez zvxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxvádět i servis jím dodaného zboží. Nemůže tedy provádět servis jiného zboží, než které sám zákazníkovi prodal, byť se jednalo o stejný druh zboží. Umožnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Podnikatel zajišťující servis dodaného zboží tedy nemusí mít pro provedení servisních prací odpovídající živnostenské oprávnění pro řemeslnou živxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxé odborné činnosti provádějí, byly odborně způsobilé. Pokud činnosti, které jsou při servisu konkrétního výrobku vykonávány, podléhají regulaci poxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe tohoto předpisu. Extenzivnějšímu výkladu, že totiž zákonodárce zde má na mysli nejen jinými předpisy vyžadovanou odbornou způsobilost, ale i obecnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxoby provádějící konkrétní činnost v jiném speciálním právním předpise (např. u elektrických zařízení ve vyhlášce č. 50/1978 Sb., o odborné způsobiloxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxtečnost, že povinnost zajistit provozování živnosti odborně způsobilými osobami je dána podnikateli, zatímco speciální předpisy většinou upravujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxrných znalostí a dovedností nutných k provedení servisu, pokud ovšem tyto požadavky nevyplývají z dokumentace, kterou k výrobku připojí výrobce.
K xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxntáže zboží dodaného zákazníkovi a výměny vadných součástí u dodaného zboží nebo provádění servisu dodaného zboží) koncesi, může je podnikatel i za poxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
koncese
, jsou podrobeny přísnějšímu povolovacímu režimu než činnosti, které jsou předmětem ohlašovacích živností. Zákon zde nepřipouští rozšířexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Stávající právní úprava živnostenského zákona neobsahuje koncesovanou živnost s předmětem podnikání, který by obsahoval výlučně obchodní činnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lihu a lihovin a distribuce pohonných hmot, a to ve všech případech spolu s dalšími činnostmi (například s výrobou, opravami, úpravami, půjčováním, usxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxnostenského oprávnění uskutečňovat další činnosti, byť by byly předmětem stejné koncesované živnosti. Nemůže tedy např. pronajímat, resp. půjčovax xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, je-li obsahem koncesované živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“, kromě jiného, údržba a opravy elektronických popxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx servis těchto systémů provádět případný dodavatel těchto systémů v rámci obchodní živnosti, v daném případě v rámci volné živnosti, byť by tento servix xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxky na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží v případě, že je k prodeji předmětného zboží oprávněn, a dát tyto práce provést oprávněným výrobcem. Rozsxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxě a prodeje zboží omezen podmínkou zachování povahy živnosti. Odlišná úprava je zde podle názoru autorů odůvodněna specifickým charakterem této zproxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxést výrobcem (jedná se v podstatě o zprostředkování výroby, resp. služby), nikoliv o prosté zprostředkování koupě a prodeje. Omezení oprávnění na činxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikání spadá prodej valné většiny zboží. Omezení dané odst. 3 pro činnosti upravené odst. 1 a 2 spočívající v tom, že uvedené činnosti může podnikatex xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxavy zboží, pokud podnikatel přijímající objednávky nechává uvedené činnosti provést oprávněným výrobcem, totiž koncesi nevyžaduje.
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, živnost volná a její obory činnosti
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 42
Ustanovení v obecné rxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x živnostenském zákoně blíže definován, a je tedy třeba vycházet z běžně užívaného pojmu výroba, resp. výrobní činnost. Původní úprava živnostenského xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v živnostenském zákoně nikdy vymezen. Ve stávající úpravě živnostenského zákona pojem výrobní živnost zůstal zachován pouze v odst. 3.
Do živnosxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxní konkrétní živnosti slovo „výroba“ vyskytuje (do výrobních živností tak spadají např. řemeslné živnosti „Mlékárenství“, „Mlynářství“). Na živnoxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nákup a prodej, tedy i činnosti, které nejsou výrobními činnostmi, je možno aplikovat v § 42 jen v případě, že v rozsahu předmětu podnikání uvedeném ve vxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxvnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona “lze konstatovat, že podnikatel provozující v rámci živnosti i výrxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi je však natolik široký, že některá ustanovení § 42 nejsou v praxi aplikovatelná. Např. s ohledem na skutečnost, že do volné živnosti spadá, až na některx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jen pokud bude zachována výrobní povaha živnosti.
Rozsah oprávnění k provozování výrobní živnosti je značně široký. Umožňuje podnikateli nakupxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxě značný prostor skýtá zákonná úprava pro překrývání živnostenských oprávnění pro výrobní živnosti s živnostenskými oprávněními pro některé živnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činností vykonávat prakticky bez omezení, u jiných tak smí činit jen v případě, že zůstane zachována povaha živnosti. Podnikatel v posledně uvedeném pxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvyvíjí, nebo ji omezí natolik, že převážně začne provozovat jiné činnosti, například prodávat zboží cizích výrobců nebo provádět opravy, a povaha živxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxdmětu podnikání uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříku. Bližší specifikace těchto výrobků je pak uvedena u jednotlivých živností v obsahovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxrobu výrobků, jejichž výroba nespadá do rozsahu oprávnění k provozování živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných specificky regulujících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xivnost spočívající ve výrobní činnosti, má právo výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti. Z povahy věci zcexx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxání výrobků, které svým charakterem odpovídají předmětu podnikání uvedenému ve výpise ze živnostenského rejstříku konkrétního podnikatele. Není dxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxrobky dále prodávat je třeba mít na zřeteli, že jedním ze základních znaků živnostenského podnikání je skutečnost, že činnost je vykonávána za účelem dxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xůstává povaha živnosti zachována. V teoretické rovině lze mít pochybnosti o zachování povahy výrobní živnosti pouze v případě, že by podnikatel zcela xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxd příliš
restriktivní
a zákonodárce měl při formulaci ustanovení zřejmě na mysli, že obsahem živnosti není jakýkoli prodej výrobků bez vazby na jejicx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti může výrobky, jejichž výroba spadá do obsahu živnosti, pro kterou má živnostenské oxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxovací živnosti volné. Ne zcela jednoznačné je, zda uvedené ustanovení lze aplikovat i v případě živností koncesovaných, pokud by opravy výrobků byly pxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx by měl koncesi pouze pro výrobu. Podle současné právní úpravy koncesovaných živností v příloze č. 3 se však jedná o problém, který sice v teoretické rovxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxsi jen v částečném rozsahu zahrnujícím pouze výrobu uvedených výrobků, nikoliv však jejich opravy; pro uvedený postup podnikatele však není žádný objxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxobky jiných výrobců a příslušenství k těmto výrobkům, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech zprostředxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxšenství. V uvedených případech je třeba vzít v úvahu i odst. 3 (podle něhož tak smí činit jen za podmínky, že zůstane zachována povaha výrobní živnosti). xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxických vrtaček může nakoupit a dále prodat nebo pronajmout elektrické vrtačky vyrobené jinými výrobci a může tak činit i v případě příslušenství k těmtx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxnat o výrobky stejného druhu, jako jsou vlastní výrobky podnikatele provozujícího příslušnou živnost spočívající ve výrobní činnosti, ve znění ustaxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jím vyráběných, a to bez jakéhokoli omezení. Umožňuje se tak podnikateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxah živnostenského oprávnění ve vztahu k předmětu podnikání uvedenému ve výpise lze dovodit, stejně jako u § 42 odst. 1, že zde zákonodárce nemá na mysli mxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejíž předmět podnikání je ve výpise ze živnostenského rejstříku uveden. Podnikatel zde není omezen podmínkou zachování povahy živnosti. Vychází sx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxělo být omezeno dokonce ani v případě, že již výrobu ukončil.
K odst. 3
Oprávnění nakupovat, prodávat, zprostředkovávat prodej a pronajímat výrobxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvající ve výrobní činnosti provádět, jen pokud zůstane zachována povaha výrobní živnosti.
Související ustanovení:
§ 28 - rozsah živnostenskéxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi koncesované, živnost volná a její obory činnosti
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx0.
K § 43
Ustanovení neupravuje rozsah živnostenského oprávnění konkrétních živností, ten se odvíjí od předmětu podnikání konkrétní živnosti uvexxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxtanovení vztahující se k živnostem spočívajícím ve výrobní činnosti umožňuje podnikateli vykonávat i další činnosti související s podnikáním v dané xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxatel poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost a jiné práce a výkony k uspokoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjí živnost, jejímž obsahem jsou výše uvedené činnosti, se vztahuje přiměřeně § 42 odst. 2 a 3, pokud zůstane zachována povaha živnosti.
Podnikatelx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xinnosti, které jsou vlastním předmětem dané živnosti, přičemž je třeba vycházet z předmětu podnikání uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříkx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou-li předmětem jím ohlášené živnosti, který má uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku „Opravy silničních vozidel“. Pokud činnost, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxvnosti se změní, překročí rozsah svého živnostenského oprávnění.
Přiměřenost aplikace § 42 na tyto živnosti vychází z povahy konkrétní živnosti xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxxxx x x xxx xxxxlu, že může za účelem dalšího prodeje nakupovat a prodávat silniční vozidla a jejich příslušenství, v jednotlivých případech zprostředkovávat jejicx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxl, ale i silničních vozidel, která neopravoval. Na podnikatele provozujícího živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové exxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedení účetnictví nebo vedení daňové evidence, a to jen pokud zůstane zachována povaha živnosti.
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx že v rozsahu předmětu podnikání uvedeném ve výpise ze živnostenského rejstříku jsou uvedeny i další činnosti (např. opravy, revize a zkoušky, přepravxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x až 3 živnostenského zákona“ je rozsah předmětu podnikání natolik široký, že některá ustanovení § 43 nejsou aplikovatelná. Podnikatel např. v rámci žxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxedkovávat prodej a pronájem většiny výrobků bez jakéhokoli omezení. Neuplatní se proto přiměřeně § 42, který stanoví, že nakupovat, prodávat a zprostxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxající v poskytování služeb, které nejsou činností výrobní, nebo obchodní, totiž u volné živnosti vzhledem k jejímu předmětu podnikání postrádá smyslxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxdmětu podnikání dané koncesované živnosti spolu s dalšími činnostmi (opravami, přepravou, půjčováním atd.) a podnikatel by měl koncesi pouze na tyto xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx použít a zahrnout do rozsahu oprávnění podnikatele činnosti v něm uvedené. Zde je třeba v prvé řadě zohlednit ochranu veřejného zájmu, který je chráněn xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění podnikatele - poskytování služeb - zahrnuje ve smyslu § 44 (pozn. autorů - ve stávající úpravě se jedná o § 43), § 42 odst. 2 písm. c) a § 42 odst. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxahu, kdy zůstává zachována povaha jeho činnosti, tedy pokud se podnikatel nezbavuje možnosti fakticky a trvale pronajatou věc dále užívat pro výkon svx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxané, živnosti koncesované, živnost volná a její obory činnosti
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx2020.
K § 44
Podnikatelům oprávněným k přepravě osob a zboží se umožňuje vykonávat činnosti související se zajištěním bezpečnosti osob a pohodlí cexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvnění podnikatele k přepravě osob a zboží mu umožňuje zejména provádět tuto dopravní činnost, není výkon v ustanovení uvedených činností omezen v míře xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxosti „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, osobní provozovaná vozidly určenýmx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxpravují osoby např. kočárem, povozem atd. Ustanovení podle názoru autorů však nelze vztáhnout na osoby, které jsou sice podnikateli např. v železničnx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpočívá v tom, že pohostinství může být poskytováno jen v dopravních prostředcích. Ostatní činnosti, jako je zajišťování bezpečnosti a pohodlí cestujxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xýt cestujícím poskytovány např. i v jiných prostorách souvisejících s jejich přepravou. Obdobně je tomu i v případě překládání, skladování a balení záxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
nadpis vypuštěn
[Náležitosti ohlášení živnosti]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxsit živnostenskému úřadu. Příslušný je obecní živnostenský úřad, kterým je odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Místní příslušnost obxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxtenských úřadů (viz § 71 odst. 1).
Zákon stanoví údaje, které musí podnikatel ve svém ohlášení živnostenskému úřadu uvést. Tyto náležitosti jsou odxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí uvádět ty údaje, které jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, musí se ale živnostenskému úřadu jednoznačně identifikovat.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxstenského rejstříku a podnikatel již nebude muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu sídla, když změní své bydliště. Živnostenský úřad tuto změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx živnosti uvést předmět podnikání s dostatečnou přesností a jednoznačností, přičemž předměty podnikání musí být uvedeny v souladu s přílohami č. 1, 2 x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti řemeslné nebo vázané může podnikatel uvést v úplném či částečném rozsahu podle toho, v jxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxit živnostenskému úřadu jednotlivé obory živnosti volné, které hodlá provozovat. Pokud by však některý z oborů činnosti spadající pod režim živnosti xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxory činnosti volné (viz § 28).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Ustanovení § 45 až 49 upravují náležitosti získání a vydání živnostenskxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxahu tohoto dokladu a zákonných ustanoveních oprávněn živnost provozovat. Náležitosti ohlášení jsou omezeny na nezbytnou míru, rovněž tak doklady, kxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxí vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozovánx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
[Centrální registrační místo]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Viz komentář k § 45b.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 3.3.2020.
K § 45a a § 45b
Od 1. 8. 2006 vznikla na obecních živnostenských úřadech Centrální registrační místa, která pro podnikatele zajišťují dalxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxivní zátěž pro podnikatele. Podnikatelé pak mohou učinit podání na jediném úřadě, který plní funkci Centrálního registračního místa. Je však vyslovexx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na živnostenském úřadě učinit oznámení vůči jiným orgánům veřejné správy. V souvislosti s tím se ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi podávají na tixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxje potřebné k provedení úkonu příslušným orgánem zapojeným do činnosti Centrálního registračního místa.
K § 45a
Podnikatel - fyzická osoba tak můxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx přihlášku k důchodovému pojištění - Okresní správě sociálního zabezpečení,
c)
podat přihlášku k nemocenskému pojištění - Okresní správě sociálníxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xojištění - zdravotní pojišťovně.
Podnikatel - právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostexxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxntrální registrační místo, pak musí do pěti pracovních dnů takto získané údaje předat příslušným orgánům. Lhůta začíná běžet od vzniku živnostenskéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxy.
Podnikatel může využít Centrální registrační místo i pro ohlášení změn údajů uvedených na tiskopise Jednotného registračního formuláře, aniž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxní vůči příslušnému správci daně (finančnímu úřadu), a to konkrétně k podání přihlášky k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a zároveň i k ohláxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxokolu na živnostenském úřadě. Údaje předává živnostenský úřad finančnímu úřadu elektronicky nejpozději do tří dnů. Na takto předané údaje se hledí jaxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xíl zjednodušit postupy zejména při registraci podnikatele v oblasti živnostenského podnikání. Tohoto cíle má být dosaženo snížením počtu úkonů a návxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxoto ustanovení bude umožněno, aby podnikatel mohl činit na živnostenském úřadě prostřednictvím CRM i některé úkony vůči finančnímu úřadu, okresní spxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxktu ZAP jde o základní ustanovení, které má po legislativní stránce umožnit fungování živnostenských úřadů jako CRM.
Z důvodové zprávy k zákonu čx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxcních živnostenských úřadech na základě usnesení vlády č. 1006 ze dne 20. 10. 2004, jímž byl schválen projekt Zjednodušení administrativních postupů xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxkona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a dalších daňových zákonů vůči správci daně na kterémkoliv obecxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxm živnostenského úřadu se v současnosti vztahuje pouze na konkrétní formulářová podání ve smyslu § 72 odst. 1 daňového řádu, a sice na přihlášku k registxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xodání vůči správci daně na živnostenském úřadě nicméně vykazuje některé nejasnosti zejména ohledně právního charakteru samotného podání, role živnxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nelze touto formou podat přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů vůči správci daně v případě, kdy je daňový subjekt povinen dané pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxvím živnostenských úřadů také v případě, že je daňový subjekt povinen je učinit v elektronické formě. Kromě toho je provedena revize možnosti učinit tíxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxat přihlášku k registraci, popřípadě oznámení o změně registračních údajů je dána pouze u daní spravovaných orgány Finanční správy České republiky, axxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxaným orgány Celní správy České republiky). S ohledem na to, že na tato podání úprava centrálních registračních míst od počátku necílí, a s ohledem na souxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů podat. Z principu by jimi měly být pouze daně spravované orgány Finanční správy České republikxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou jednak zvýšené standardy na kvalitu podání a specifický proces týkající se vad podání (srov. § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účtu, na který má být vyplacen nadměrný odpočet), jakož i potřeba poskytnout podateli nezbytnou odbornou pomoc, jejíž zajištění v dostatečné kvalitě xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xánik živnostenského oprávnění.
Navržená konstrukce možnosti podat přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů k daním z příjxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxraci a oznámení o změně registračních údajů jsou obecně upraveny v § 125 a násl. daňového řádu; konkrétní povinnost přihlášku k registraci nebo oznámenx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxjších předpisů, a zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů). Na základě § 127 odst. 1 daňového řádu institut oznámení o změně rxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxostenském úřadě by možnost podat přihlášku k registraci prostřednictvím živnostenského úřadu měla mít z logiky věci tak jako dosud pouze fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x proces registrace k dani není formálně propojen. Tato osoba současně v době podání přihlášky k registraci ještě nemusí být podnikatelem (ještě nevznixxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxikatel ve smyslu živnostenského zákona (viz jeho § 5 odst. 1), tedy osoba, které již živnostenské oprávnění vzniklo. Tomu odpovídá i terminologie navrxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xprávci daně stanovenou konkrétním daňovým zákonem, ve formálním smyslu je konstrukce postavena na důsledném rozlišení dvojice podání, jejichž učinxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxní na vstupu). Jedná se o svébytné podání upravené v živnostenském zákoně učiněné v procesním režimu správního řádu. Podání lze učinit buď elektronickx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxou skladbu údajů, aby živnostenský úřad disponoval shodnými údaji, které je daňový subjekt jinak povinen uvést v přihlášce k registraci či oznámení o zxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podání se budou řešit v obecném režimu správního řádu. Z pohledu samotné správy daní je okamžik učinění podání na vstupu irelevantní, neboť se ještě nejxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnskému úřadu pro další postup xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxo podání zpracovat do elektronické podoby a předat je správci daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro dané formulářové podání (tzv. poxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xej fakticky zaslal živnostenský úřad). Tím je mj. docíleno stavu, že dané podání je učiněno vůči správci daně vždy elektronicky (na straně daňového subxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxění dojde v okamžiku, kdy se daná písemnost dostane do sféry příslušného správce daně (je mu předána živnostenským úřadem). Případné vady podání se řešx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxou odvozeny od okamžiku podání, počínají běžet až od okamžiku jeho předání živnostenským úřadem.
Podání, které bude uskutečněno vůči živnostenxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxnicky předané podání, které na základě
právní fikce
bude považováno za podání daňového subjektu (podání na výstupu).
Za případné rozdíly mezi pxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx primárně odpovědný daňový subjekt (neboť na základě
právní fikce
učinil podání vůči správci daně on sám), avšak současně bude mít vůči živnostenskémx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxi správci daně stanovená daňovému subjektu daňovými předpisy (povinnost daňového subjektu učinit podání vůči správci daně bude splněna až okamžikemx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxsti s využitím možnosti učinit přihlášku k registraci či oznámení o změně registračních údajů prostřednictvím centrálního registračního místa, nemxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxčnosti vědom a neměl by spoléhat na to, že se mu při vyplňování přihlášky k registraci či oznámení o změně registračních údajů dostane takové odborné pomxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxenský úřad nedisponuje. Lhůta pro zpracování podání na vstupu a jeho předání ve formě podání na výstupu je živnostenskému úřadu stanovena na 3 pracovní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxatelný okamžik tak, aby daňový subjekt využívající služeb centrálního registračního místa, mohl přizpůsobit okamžik podání na vstupu požadavkům daxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxstenského oprávnění nejsou formálně propojeny, resp. podmíněny, není nezbytné odvozovat lhůtu pro předání podání na výstupu správci daně na okamžik xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxkový je pro daňový subjekt obtížně předvídatelný.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnostxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxstenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xrovádění sociálního zabezpečení, - zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, - zák. o zaměstnanosti, - zák. č. 48/199x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 46
Ustanovení x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odlišné podle toho, zda se jedná o podnikatele - fyzickou osobu nebo podnikatele - právnickou osobu. U fyzické osoby ještě rozlišuje, zda se jedná o tuzexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xiz komentář k § 70), nebo zahraniční osobu z třetích zemí. U osob z třetích zemí pak zákon ještě rozlišuje, zda má tato osoba na území České republiky povolxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzaná) podnikatel ohlašuje, je jeho povinností doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti, kterou živnostenskx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxerého za tím účelem ustanoví.
U podnikatelů fyzických osob z třetích zemí zákon požaduje, aby doložili doklxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxod. Právo podnikat jim však vznikne až zápisem tohoto odštěpného závodu do obchodního rejstříku.
Podnikatel musí také doložit živnostenskému úřadu právní důvod k užívání prostoru, do něhož umístil své sídlo. Tato povinnosx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxu bydliště shodnou s adresou sídla ohlašovny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu užívací právo k prostoru, do něhož umístil své sídlo, přestože je totožné s jeho bydlištěm. Pokud si živnostenský úřad může ověřit bezplatně dálkovxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skutečnost doložením dokladu živnostenskému úřadu. Rovněž nemusí podnikatel dokládat ty skutečnosti, které jsou zjistitelné ze základních registxxx
Nedílnou součástí ohláxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxohlášení přímo před živnostenským úřadem, musí být jeho podpis na prohlášení úředně ověřen. Odpovědný zástupce může toto prohlášení zaslat elektronxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxního poplatku, a to předložením dokladu o jeho zaplacení, pokud nezaplatí správní poplatek přímo na obecním živnostenském úřadě při ohlášení živnostx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxud zápis do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříkxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxké osoby, musí právnická osoba doložit doklad prokazující její existenci (výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku ze země původu). Tento doklad nxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxenského státu Evropské unie, členského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace, musí tato právnická osoba doložit naxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxnostenskému úřadu doložit rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti, případně přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilé osoby s provoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxstrifikační doložkou. A v případě, že se jedná o doklady o vysokoškolském vzdělání, musí být opatřeny osvědčením o uznání. Tato povinnost se nevztahujx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxnen při ohlašování živnosti připojovat k ohlášení taxativně stanovené doklady, které byly již dříve připojeny k některému ohlášení, žádosti o koncesx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xezměnily (např. doklady prokazující užívací právo k sídlu podnikatele), doklady prokazující bezúhonnost a neexistenci překážek provozování živnoxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxady, které jsou od 1.1.2015 ukládány živnostenskými úřady do datového úložiště živnostenského rejstříku:
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx živnostenský úřad obstarává sám),
b)
doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele a odpovědného zástupce,
c)
doklad prokazující xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxstí, který si živnostenský úřad ve smyslu § 46 odst. 6 obstarává sám).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 140/2014 Sb.:
Ohlašovatel živnosti (jakož i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxko je např. vysvědčení, doklad o praxi, souhlas vlastníka s umístěním sídla na určité adrese apod., pokud jej již předložil při předchozím ohlášení živxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tento doklad je již uložen v živnostenském rejstříku a nepozbyl platnosti. To platí i v případě, že doklad předložil i jiný podnikatel (např. doložení oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xložený výpis z rejstříku trestů podnikatele nebo obdobný doklad použije obecní živnostenský úřad za předpokladu, že tento výpis nebude starší 3 měsícx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odbxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxího místa veřejné správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxčními školami
nadpis vypuštěn
[Vydání výpisu]
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.202xx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxnosti, provede živnostenský úřad, který ohlášení přijal, zápis do živnostenského rejstříku do pěti pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxovních dnů, může požádat nadřízený správní orgán (krajský živnostenský úřad) o prodloužení této lhůty (např. obecní živnostenský úřad potřebuje nahxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxe o prodloužení lhůty a důvodech prodlužení informovat.
Zákon taxativně stanovuje údaje, které se uvádějí na výpise ze živnostenského rejstříku pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedené o podnikateli v živnostenském rejstříku, ale obsahuje u podnikatele fyzické osoby i rodné číslo, což je neveřejný údaj z živnostenského rejstřxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxx vyzve živnostenský úřad podnikatele ve lhůtě, kterou má na vydání výpisu (5 dní), k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu (minimálně 15 dxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xhlašovatele k odstranění závad ohlášení a ohlašovatel odstranil závady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo ve lhůtě prodloužené, má se za to, že ohlášení bxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxnosti, jako by bylo ohlášení živnosti od počátku bez vad.
Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a roxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxské republiky, případně o ohlášení zakladateli právnické osoby, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnosxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo oprávnění, živnostenský úřad výše uvedená řízení ukončí vydáním výpisu ze živnostenského rejstříku. Jedná se o speciální úpravu, která má přednost xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxnostenského oprávnění dnem ohlášení.
Pokud živnostenský úřad zjistxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxé oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která musí mít povolen pobyt na území České republiky, a zakladatelx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
Pokud ohlásila živnost zahraniční fyzická osoba, která je povinna doložit též doklad o povxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu výpis ze živnostenského rejstříku, na kterém je vyznačeno, že živnostenské oprávnění podnixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxm stvrzuje pro účely řízení o povolení k pobytu na území České republiky, že podnikatel splnil všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a vznxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu a do tří pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území České republiky, vydá živnostenský úřad do pěti pracovních dnů výpis, kterým potxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxlení k pobytu na území České republiky obecnímu živnostenskému úřadu. Oprávnění se podnikatelům, zahraničním fyzickým osobám z třetích zemí vydává nx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xivnostenský úřad o tom, že podnikatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění a zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku. V pxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xožadované lhůtě, nezbývá jí než ohlásit živnost znovu.
Pokud by živnostenský úřad dodatečně zjistil, že zápis do živnostenského rejstříku byl na zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxostenského rejstříku v případě, že podnikatel dodatečně odstranil rozpor, pro který bylo řízení zahájeno, nebo rozhodne o zrušení živnostenského opxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxě po vydání výpisu ze živnostenského rejstříku, zahájí s podnikatelem řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Jestliže v průběhu řízení podnikatxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xydáním nového výpisu. Platí zde speciální úprava, a proto nemusí živnostenský úřad ukončovat správní řízení vydáním usnesení o zastavení řízení a posxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxvnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění je zrušeno nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
Jestliže jsou v žxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxím opravného zápisu do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli nový výpis ze živnostenského rejstříku. Může se jednat například o chybně zapsané xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvrzení provedené opravy v živnostenském rejstříku provede živnostenský úřad zasláním výpisu ze živnostenského rejstříku s opravenými údaji.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxolami
[Informační povinnosti]
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxiklo živnostenské oprávnění, a o změnách tohoto oprávnění i veškerých změnách zapsaných do živnostenského rejstříku, a to i o změnách živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxtenského oprávnění, o rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a o opravách zřejmých chyb zapsaných do živnostenského rejstxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu v rozporu se zákonem. Tuto oznamovací povinnost živnostenský úřad plní tím, že zašle příslušným orgánům výpis, případně jiným způsobem např. elektrxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Odlišná úprava je při předávání údajů podle § 45a, kdy jsou údaje předávány do pěti, resp. tří pracovních dnů od vzniku oprávnění nebo odstranění závad xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxx xxstavce, aniž by tato změna byla promítnuta do dalších ustanovení zákona. Správně by tedy měl být uveden odkaz na odst. 10.
Speciální oznamovací povixxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxcie vydání výpisu zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění a rozhxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení
koncese
a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení
koncese
. Cizinexxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt. Může tak v případě, že zahraniční fyzická osoba nesplňuje podmínky pro povolený pobyt za účelem podnikání, podniknout příslušné kroky a zjednax xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xivnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 45 až 49 - ohlaxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx]
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění, jež se týkají údajů a doklxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxklady, které má živnostenský úřad k dispozici v elektronickém úložišti živnostenského rejstříku. V případě, že podnikatel doloží při oznamování změx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx si živnostenský úřad obstarává sám), doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele a odpovědného zástupce, doklad prokazující právní důvox xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xi živnostenský úřad ve smyslu § 46 odst. 6 obstarává sám), pořídí živnostenský úřad jejich elektronickou kopii a uloží je do datového úložiště živnostexxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx změnu se jedná, vydá podnikateli výpis s údaji podle § 47 odst. 2, pokud se jedná o fyzickou osobu, nebo podle § 47 odst. 3, jedná-li se o právnickou osobu. Pxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxou potvrzení o zápisu do živnostenského rejstříku (např. ohlášení zahájení provozování živnosti v provozovně).
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cixxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxnostenského rejstříku. Jedná se např. o změnu adresy bydliště podnikatele, změnu sídla právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, změnu adresy pxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxský úřad v těchto případech výpis ze živnostenského rejstříku podnikateli nevydává ani ho o provedené změně neinformuje. Pokud podnikatel bude chtít xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxmil změnu nebo doplnění a nedoložil doklady prokazující tuto změnu, ač k tomu je ze zákona povinen, vyzve živnostenský úřad podnikatele k předložení doxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxprovede. Pokud se oznámená změna týká rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady, které prokazují splnění podmínek, rozhodne živnostensxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxrná způsobilost).
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxny neoznámí, přestože má povinnost je oznámit. Pokud tyto změny živnostenský úřad prokazatelně zjistí, stanovuje mu zákon povinnost zapsat je bez zbyxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxže živnostenský úřad podnikateli uložit ve správním řízení pokutu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx odpovědný zástupce splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Zjistí-li živnostenský úřad, že podnikatelem ustanovený odpovědnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti. Stejně postupuje, pokud podnikatel nemá ustanoveného odpovědného zásxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
Podnikatel může živnostenskému úřadu oznámxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xznamovat při změně bydliště změnu sídla. Živnostenský úřad na základě informace ze základního registru osob provede změnu bydliště automaticky v živxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx adresa bydliště i sídla podnikatele je v sídle ohlašovny nebo správního orgánu, požádá podnikatele, aby doložil doklad o právním důvodu k užívání sídlxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Pokud dojde v průběhu řízení ke zhojení nezákonného stavu, ukončí živnostenský úřad řízení vydáním noxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxávností v zápisu změny do živnostenského rejstříku nebo ve výpisu z něj provede živnostenský úřad opravu zápisu do živnostenského rejstříku a podnikaxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxsti, § 57 a 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxtu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vyhl. č. 12/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 50
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxtenský úřad o vydání
koncese
pro příslušnou živnost. Právo provozovat živnost koncesovanou vzniká podnikateli až nabytím právní moci rozhodnutí o uxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem průmyslu a obchodu jsou stejné údaje jako u ohlášení živnosti. Stejně jako u ohlašování živnosti není ani žadatel povinen připojovat k žxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxny v elektronické podobě do živnostenského rejstříku. Podmínkou je, aby se skutečnosti, které doklady osvědčují (např. doklady prokazující užívací xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxce.
U všech koncesovaných živností je požadována odborná způsobilost, až na výjimky, kdy podnikatel žádá o koncesi s předmětem podnikání v částečnxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“).
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxkce předkládá ke schválení živnostenskému úřadu. Právnická osoba musí v případě, že to je u dané živnosti požadováno, doložit odbornou způsobilost doxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxému správnímu orgánu, který se ke koncesi vyjadřuje (§ 52 odst. 1).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Ustanovení § 50 až 56 upravují náležxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxz projednání s příslušnými orgány státní správy, je u koncesovaných živností živnostenský úřad povinen předložit žádost k vyjádření orgánům podle zvxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dalších. Navrhované řešení sleduje, aby žádosti o koncesi byly soustředěny do jednoho místa, což žadatelům usnadní orientaci i postup při podání žádoxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x x6 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Souvxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxdčení vydaných zahraničními školami
Projednání žádosti
Právní stav komentáře je ke dni 3xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxjádření orgánu státní správy, musí živnostenský úřad tomuto orgánu předložit žádost o koncesi spolu se všemi doklady, které žadatel o koncesi předložxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxanovisko musí tento správní orgán zaujmout do 30 dnů od doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu není stanovena jiná lhůta. Stanoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx že správní orgán, který je uveden v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu, vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxálně platný právní předpis neupravuje vydání takového rozhodnutí, žádný správní orgán v současné době nemůže takový druh rozhodnutí vydat.
Žádá-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xřípadě se postupuje přiměřeně podle § 47 odst. 7 a 8. To znamená, splňuje-li žadatel podmínky a souhlasí-li s udělením
koncese
příslušný správní orgáx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxění vázán na doložení dokladu o povolení k pobytu. Přestože toto rozhodnutí nabude právní moci, neopravňuje podnikatele k provozování koncesované žixxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxkne dnem doložení dokladu o povolení k pobytu na území České republiky. Oprávnění provozovat živnost vznikne podnikateli teprve tehdy, když doloží žixxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx republiky, bude živnostenský úřad postupovat v souladu s § 54 odst. 3.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobilost, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 60 - živnxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Rozhodování o koncesi
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2xxxx
x x xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xádost o udělení
koncese
zamítne. Rovněž tak učiní i v případě, že správní orgán, který vydává stanovisko k udělení
koncese
(§ 52), vydá nesouhlasné stxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo.
Pokud žadatel současně se žádostí o udělení
koncese
předložil živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a ten splňujx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xvou výrocích ve výrokové části rozhodnutí. Jeden výrok řeší udělení
koncese
a druhý schválení odpovědného zástupce.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxmí České republiky, uděluje živnostenský úřad koncesi na dobu určitou - na dobu povoleného pobytu. V rozhodnutí se uvádějí taxativně stanovené údaje, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xivnostenský úřad podnikateli podmínky provozování živnosti, a to na základě živnostenského zákona anebo zvláštních právních předpisů (viz komentxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xento postup neřeší. Je-li ke koncesi požadováno stanovisko, rozhodování o koncesi se řídí § 149 správního řádu - rozhodnutí podmíněné závazným stanoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu.
Správní řád rovněž řeší případy opravy zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí (§ 70 spr. řádu). Rovněž je správním řádem řexxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnostxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxených v žádosti o koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
xxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxemí České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxdání výpisu]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Do pěti pracovních dnů od nabytí právní mocx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické osoby podat žádost o tento zápis do 90 dnů ode dne doručení výpisu z živnostenského rejstříku (viz komentář k § 10 - vznik živnostenského oprávxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx skutečnost zapíše do živnostenského rejstříku. Obdobně se postupuje, je-li návrh na zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku podán ve lhůtě, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, a živnostenský úřad tuto skutečnost zapíše do živnostenského rejstříku.
Stejný postup je u odštěpných závodů fyzických a právnických osob, i u nich je vznik živnostenského oprávnění vxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxliky. Bylo-li těmto osobám vydáno rozhodnutí o udělení
koncese
s tím, že nedoložily doklad o povolení k pobytu na území České republiky, byl na něm vznix xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
. Tito podnikatelé mají povinnost do šesti měsíců od doručení výpisu a do tří pracovních dnů ode dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhraniční fyzická osoba doklad o povolení k pobytu na území České republiky v těchto požadovaných lhůtách, je jí jakožto podnikateli do živnostenského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxu cizince na území České republiky jsou lhůty prekluzivní, nesplnění byť jedné z nich vyvolává zákonnou domněnku, že podnikatel nesplnil podmínky pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxží požadovaný doklad o pobytu včas, ale má povolený pobyt, může znovu požádat o udělení
koncese
.
Pokud nebyl proveden zápis do živnostenského rejstxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxku, neodpovídají skutečnosti, provede živnostenský úřad opravu zápisu do živnostenského rejstříku a podle okolností vydá podnikateli výpis nebo jex xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxutí o udělení
koncese
uvedeny správně.
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxy, kdy je toto rozhodnutí vydáno v rozporu s právními předpisy, neboť jsou tyto postupy řešeny obecnou právní úpravou a živnostenské úřady postupují v sxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxk.
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxdpis vypuštěn
[Informační povinnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 55
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxvnostenské oprávnění, a o změnách tohoto oprávnění i o veškerých změnách zapsaných do živnostenského rejstříku, a to i o změnách živnostenského oprávxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění, o rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, o opravách zřejmých chyb zapsaných do živnostenského rejstříku a o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxoru se zákonem. Tuto oznamovací povinnost živnostenský úřad plní tím, že zašle příslušným orgánům výpis, případně jiným způsobem např. elektronicky xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt se týká podnikatelů zahraničních fyzických osob. Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie vxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxtí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xolicie je tak neprodleně informována o stavu živnostenského oprávnění zahraniční fyzické osoby, která musí mít na území České republiky povolen pobyxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxravu.
Stejné oznamovací povinnosti má živnostenský úřad i vůči správnímu orgánu, který je příslušný k vydání stanoviska k udělení
koncese
. Jemu zaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výpis, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli. Může to učinit i elektronicky předáním dat o podnikatxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xrovozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
záxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxotním pojištění
Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Stejně jako u ohlašovacích živností je podnikatex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Stejně jako u oznamování změn u ohlašovacích živností nemusí podnikatel dokládat ty doklady, které má živnostensxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezúhonnost a neexistenci překážek provozování živnosti u podnikatele a odpovědného zástupce (vyjma výpisu z evidence rejstříku trestů, které si žixxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx užívání prostor, do něhož podnikatel umístil sídlo, nebo sídlo odštěpného závodu zahraniční osoby (vyjma výpisu z katastru nemovitostí, který si živxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho rejstříku. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad podle typu oznamované změny buď změní rozhodnutí o udělení
koncese
, provede zápis změn do žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxzování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění.
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxistrech, v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Jedná se např. o změnu adresy bydliště podnikatele, změnu sídla právnicxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxjstříku aktuální údaje, aniž by je podnikatel musel oznamovat. Živnostenský úřad v těchto případech výpis ze živnostenského rejstříku podnikateli nxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxký úřad požádat (viz § 60 odst. 4).
Pokud podnikatel živnostenskému úřadu změnu neoznámí a ten změnu prxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvozování živnosti v provozovně, živnostenský úřad kontrolou následně zjistí, že od určitého data provozuje v dané provozovně živnost jiný podnikatexx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtečnost však podnikatele nevyviní z případné odpovědnosti za přestupek týkající se nesplnění oznamovací povinnosti.
Pokud podnikatel oznámí zmxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxěnou rozhodnutí o udělení
koncese
. Následně provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě pěti dnů od nabytí právnx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení
koncese
zahájí živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu. Obdobně se postupuje i v příxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxtečný rozsah předmětu podnikání koncesované živnosti.
Podobně jako u ohlašovacích živností může podnikatel také xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bydliště. O změně bydliště je živnostenský úřad informován ze základního registru obyvatel. Podnikatel tak nemusí živnostenskému úřadu nic oznamovxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxden zápis do živnostenského rejstříku v souladu s rozhodnutím o změně
koncese
nebo údaje, které se neuvádějí do rozhodnutí o změně
koncese
a zapisují xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xydá podnikateli výpis, nebo informuje podnikatele o provedeném zápise. Může se jednat o chybný zápis provozovny nebo chybně zapsané údaje do živnostexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
Stejně jako při rozhodování o udělení
koncese
, tak i při změnách rozhodnutí o udělení
koncese
se řexx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx x koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
[Zánik živnostenského oprávnění]
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxadně jeho smrtí, výjimku tvoří případy, kdy v provozování živnosti pokračuje po úmrtí podnikatele oprávněná osoba. I v tomto případě však živnostenskx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xéto lhůtě o vlastní živnostenské oprávnění, získáním vlastního živnostenského oprávnění nebo rozhodnutím, že toto oprávnění nezískala (blíže u § 13xx
xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xivnostenského oprávnění jiné (zaniklé) právnické osoby může pokračovat v provozování živnosti nástupce. I v těchto případech je však zánik živnostexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxní oprávnění nezískal (blíže u § 14).
Je-li živnostenské oprávnění omezeno časově, zaniká zásadně uplynutím doby, na kterou bylo omezeno. Nicméně podnixxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtenské oprávnění na dobu neurčitou (viz § 47), přichází prodlužování časového omezení živnostenského oprávnění v úvahu prakticky pouze u zahraničníxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xmezeno, oznámí živnostenskému úřadu před uplynutím doby platnosti oprávnění, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo (u koncesovaných živxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí uplynutím doby nezanikne. Na formu oznámení nebo jeho náležitosti neklade zákon žádné zvláštní požadavky - oznámení tedy bude muset splňovat obecné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxvání živnosti oznamovat zahraniční fyzická osoba, jejíž živnostenské oprávnění je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, musí k oznámexx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxé povolení k pobytu k oznámení doloženo, živnostenský úřad zašle podnikateli výzvu k doložení dokladu a stanoví mu pro to lhůtu. Lhůta musí být přiměřenxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxní-li doklad ve stanovené lhůtě doložen, živnostenské oprávnění podnikatele zaniká uplynutím této lhůty. Úprava stanovující (byť individuálně vymxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxenského oprávnění.
Pro úplnost je třeba poznamenat, že pokud není doklad o pobytu doložen ve lhůtě, oprávnění podnikatele sice zaniká, ale nic nebrxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxnikem oprávnění uplynutím doby nejsou spojeny žádné překážky dalšího pokračování v podnikání.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxdního rejstříku, zaniká výmazem osoby z tohoto rejstříku nebo výmazem jejího předmětu podnikání. Zápisy do obchodního rejstříku upravuje zákon o veřxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxných ustanovení zákona č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, zaniká živnostenské oprávnění k provozování poštoxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podnikání podle § 18 zák. o poštovních službách.
Živnostenské oprávnění zaniká i v případě, že tak rozhodne ve správním řízení živnostenský úřad (bxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx x v § xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxá-li se o subjekt zapsaný do obchodního rejstříku, také rejstříkovému soudu. Jedná-li se o zánik oprávnění zahraniční fyzické osoby, jejíž pobyt v Česxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxk orgánu, který je příslušný k vydání stanoviska ke koncesi (blíže u § 48 a § 55).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxné provozovat živnost, § 13 - pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, § 14 - pokračování v provozování živnosti při fúzi nebo rozdělxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxovozování živnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020x
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxstenského úřadu, zda oprávnění zruší, případně pozastaví právo provozovat živnost, a v jakém rozsahu. Rovněž se umožňuje, aby živnostenský úřad pozaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zrušení živnostenské oprávnění podnikatele zaniká (viz § 57). Na rozdíl od zrušení při pozastavení provozování živnosti (k němuž dochází také rozhodxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxch případech účinky rozhodnutí nastávají dnem jeho právní moci. Provozování živnosti v době, kdy je pozastaveno, není přestupkem, může být však živnoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxnského oprávnění. Podle rozsudku Městského soudu v Praze (MS Praha 10 Ca 15/2005-69, č. 1037/2007 Sb. NSS) slouží institut pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho stavu.
K odst. 1
Odst. 1 uvádí
obligatorní
důvody pro zrušení živnostenského oprávnění. Pokud nastane některý z důvodů v tomto ustanovení uvedxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxje všeobecnou podmínku provozování živnosti spočívající v bezúhonnosti nebo v plné svéprávnosti.
U obou shora uvedených důvodů pro zrušení živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxňuje - jedná se o dobu mezi právní mocí příslušného rozhodnutí soudu a právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávněníx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxa z povinného rušení živnostenského oprávnění - je jí skutečnost, že překážka spočívající v zákazu činnosti se týká činnosti spadající do živnosti volxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxrou byl vysloven tento zákaz, a to po dobu v zákazu vyslovenou.
Podle písm. c) je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění žádost podnikatele. Žxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxt držitelem oprávnění, či nikoliv. Požádá-li tedy podnikatel o zrušení svého živnostenského oprávnění, živnostenský úřad jeho žádosti vyhoví a opráxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Důvod pro zrušení živnostenského oprávnění uvedený pod písm. d) byl do právní úpravy živnostenského zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxikatel neprokáže živnostenskému úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo, nebo jedná-li se o zahraniční osobux xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxy podnikatel neměl v živnostenském rejstříku jako adresu sídla vedenu adresu jejich nemovitostí, neboť důvod, pro který v minulosti byla předmětná adxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k tzv. stop stavu, tj. situaci, kdy podnikatel nesmí po dobu stanovenou v zákoně vstoupit do živnostenského podnikání, a proto podnikatel může, jakmilx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
Odst. 2 řeší další situaci, kdy živnostenský úřad povinně ruší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxe být podán jen proto, že podnikatel závažným způsobem porušil (porušuje) podmínky stanovené buď rozhodnutím o udělení
koncese
, nebo zvláštními právxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxl orgán státní správy, který se vyjadřoval k žádosti o koncesi, (resp. je momentálně příslušný k vydání takového stanoviska), a že konkrétní porušení pxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh podmínek (přesnější xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxí správy. Z textu zákona není jednoznačně zřejmé, zda je živnostenský úřad návrhem vázán v tom ohledu, že je povinen zrušit oprávnění tam, kde je navrženx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxči podnikateli, případně o závažnosti porušení podmínek nebude mezi úřady shoda. Pokud by v mezním případě živnostenský úřad dospěl k závěru, že návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxé porušení povinnosti dané zákonem nebo porušení podmínek provozování koncesované živnosti), nezbylo by mu než informovat navrhovatele, že jeho podxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx návrhu trvat - pak může např. požádat nadřízený krajský živnostenský úřad, aby učinil opatření proti nečinnosti (viz § 80 spr. řádu).
x xxxxx x
x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xdy je živnostenský úřad oprávněn, nikoliv však povinen, zrušit živnostenské oprávnění nebo v odpovídajícím rozsahu pozastavit provozování živnostxx
Jedná se o dva typy případů:
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxávními předpisy,
-
podnikatel neplní závazky vůči státu na úseku sociálního zabezpečení a zrušení (pozastavení) navrhne příslušná správa sociáxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závažnost porušení podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxo úvaze, zda bude porušení zákona řešit např. pokutou za přestupek (tam, kde to přichází v úvahu) či zda rozhodne o pozastavení práva provozovat živnost xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxský úřad není vázán návrhem jiného úřadu, i když může řízení na základě podnětu jiného úřadu zahájit. Na druhé straně tam, kde se jedná o porušení zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxátní správy, včetně hodnocení závažnosti porušení chráněného zájmu.
Zákon stanovuje, že živnostenský úřad může „v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx živnost v odpovídajícím rozsahu by bylo patrně možno chápat i místně - provozování živnosti by mohlo být např. pozastaveno v provozovně, kde docházelo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxdnotlivým oborům činnosti živnosti volné. Nicméně s ohledem na současné znění odst. 6 (pozastavení provozování živnosti v provozovně) zastávají autxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxovozovat v rámci svého živnostenského oprávnění.
Pokud podnikatel neplatí řádně pojistné na sociální zabezpečení nebo příspěvek na státní politxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění navrhnout i příslušná správa sociálního zabezpečení. Ze strany správy sociálního zabezpečení by se mělo jednat o krajní opatření sankční povxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řádu.
K odst. 4
Povinným důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění je též skutečnost, že zahraniční fyzická osoba, která může provozovat živnxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxší bez dalšího této osobě živnostenské oprávnění (variantu pozastavení provozování živnosti zákon v takových případech neumožňuje).
K odst. 5
Dxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxpadě je na úvaze živnostenského úřadu, zda ke zrušení oprávnění přistoupí, či nikoliv. Zrušení z tohoto důvodu však nepřipadá v úvahu, pokud podnikatex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, kdy podnikatel přerušení řádně oznámil živnostenskému úřadu).
K odst. 6
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxtenského zákona zařazeno speciální ustanovení umožňující pozastavení provozování živnosti v konkrétní provozovně. Podle důvodové zprávy xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxo jedna ze sankcí použito i uzavření provozovny, ve které jsou zaměstnávány osoby neoprávněně pobývající v České republice. Podle čl. 7 směrnice Evropxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxích příslušníků třetích zemí, jsou totiž členské státy povinny přijmout opatření k tomu, aby v případě zaměstnávání osob z třetích zemí, které na území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxužito k porušení zákazu tyto osoby zaměstnávat.
Úprava umožňuje živnostenskému úřadu operativně pozastavit výkon živnosti v provozovně např. i pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxno provozování živnosti A (např. pro porušování hygienických předpisů), provozování živnosti B však omezeno není (protože živnost B je jiné povahy nex xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
K odst. 7
Projeví-li podnikatel vůli nadále nebýt držitelem živnostenského oprávnění, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxšení živnostenského oprávnění, odst. 7 stanovuje, že oprávnění lze na žádost podnikatele zrušit ke dni uvedenému v žádosti, nejdříve ale ke dni doručexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxostí od 30. 9. 2017 živnostenský zákon, byl do zákona zakomponován zákaz zrušit živnostenské oprávnění na žádost podnikatele, bylo-li před podáním taxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxa snaha zabránit podnikateli obcházet zákon tím, že v případě zahájení řízení o sankčním zrušení živnostenského oprávnění požádá sám (jiný) živnostexxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxní, tedy nenastal by u něj tzv. stop stav ve smyslu § 8 odst. 6 (blíže komentář k § 8).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
K bodu 50 (§ 58 odst. 7)
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxínek stanovených rozhodnutím o udělení
koncese
lze považovat za překážku řízení podle § 48 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxkatele. Navrhovaná právní úprava má znemožnit podnikateli obcházet zákon tím, že by v případě zahájení řízení o sankčním zrušení živnostenského opráxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxvnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona.
K odst. 8
Nedílnou součástí rozhodnutí o pozastavení práva provozovat živnost, ať již bylo rozhodnuto podle odst. 2, 3 nebo 6, je stanovení konkrétní doby, po kxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xdstraněn, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší, nejedná-li se o pozastavení provozování živnosti v provozovně. Tam má podle zákona vzít v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxastavení vedly, si vyžádaly rozsáhlé stavební úpravy), nebo oprávnění zrušit (např. bylo-li zřejmé, že závady, které vedly k pozastavení provozovánx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxvrhované změny v předchozích odstavcích § 58. Z důvodu sladění aplikační praxe živnostenských úřadů se zároveň upřesňuje postup živnostenského úřadx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neodstraní důvody, které k pozastavení vedly, příp. neoznámí sám přerušení provozování živnosti nebo nepožádá o zrušení dotčeného živnostenského oxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxí svého druhu, zároveň má však charakter nápravného opatření, jehož smyslem může být i odstranění určitého trvajícího protiprávního stavu.
(MS Prahx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 8 - překážky provozování živnosti,
§ 31 odst. 2 - povinnost prokázat důvody užívání prostor sídla odštěpného závodu,
§ 31 odst. 11 - přerušení provozování živnosti
Souvisejíxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxní § 59 bylo do živnostenského zákona zařazeno zákonem č. 160/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele, a to s účinností xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx. 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxlů (společnými zájmy se rozumí zájmy více spotřebitelů, kteří jsou nebo mohou být poškozeni protiprávním jednáním). Nařízení upravuje případy, kdy pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjmů spotřebitelů, byla podle výše cit. seznamu i směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. 6. 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy. Vzhledex x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxenského úřadu zakázat podnikateli provozujícímu cestovní kancelář nebo cestovní agenturu konkrétní protiprávní jednání (formou správního rozhodxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se tedy o další důvod, pro který živnostenský úřad může (ale nemusí) zrušit živnostenské oprávnění, případně pozastavit právo provozovat konkrétní žxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xximěřený poškození zájmu, který je chráněn (ostatně jako i v jiných případech trestání).
Výše uvedená směrnice Rady 90/314/EHS se však ruší směrnixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxy, zejména s ohledem na požadavky na informace, odpovědnost obchodníků ve vztahu k poskytování souborných služeb a ochraně pro případ platební neschoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxosti a mezery v legislativě.“
Podle čl. 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2302/EU se směrnice Rady 90/314/EHS zrušuje s účinkem ode dnx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxI.“
Změny § 59 lze očekávat v důsledku přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx se cit. nařízení „použije ode dne 17. 1. 2020“, což v praxi znamená, že od uvedeného data bude ve členských státech přímo účinné a členské státy budou povixxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxkého parlamentu a Rady je posílit ochranu spotřebitele v rámci jednotného trhu, zajistit účinné vymáhání práv spotřebitele na trhu a posílit tak jejicx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxtřebitelů nejsou přizpůsobena potřebám vymáhání práva v rámci vnitřního trhu a efektivní a účinná spolupráce při vymáhání práva není v těchto případexx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxkonů na ochranu zájmů spotřebitelů uvnitř Společenství a při dosahování ukončení nebo zákazu těchto porušení. Výsledný nedostatek účinného vymáhánx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxh obchodních činností v rámci Společenství. (-)“. Jak je dále uvedeno, pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu a ochrany spotřebitele je nezbyxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xvnitř Společenství a v přijímání opatření za účelem ukončení nebo zákazu těchto protiprávních jednání.
Nařízení stanoví postupy pro spolupráci mxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxny dostatečnými národními kompetencemi k tomu, aby mohly provádět kontroly a účinně zasáhnout a zabránit trvání zjištěného protiprávního jednání včxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxx xx
xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxením je pro obecní živnostenské úřady v zákoně o živnostenském podnikání navrženo nové oprávnění k uložení zákazu protiprávního jednání v případě porxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxení nebo pozastavení živnostenského oprávnění.
Související ustanovení:
§ 58 - zrušení živnostenského oprávnění, pozastavení práva provozoxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xříslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele)
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 60
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xměně některých dalších zákonů, je živnostenský rejstřík informačním systémem veřejné správy, vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidováxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxformace a údaje z jiných informačních systémů a registrů veřejné správy (např. veřejné rejstříky, základní registry apod.) tak, aby údaje o podnikatexxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxho funkci vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu) a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady. Obecní živnostensxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxto údajů. Jsou zde tak vedeny kompletní údaje o podnikatelích, kteří mají nebo měli živnostenské oprávnění, údaje o založených právnických osobách, kxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku, a o zahraničních fyzických osobách z třetích zemí, které splnily podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, právo provozovat živnost jxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xapisují do živnostenského rejstříku. Obecní živnostenské úřady jsou povinny do živnostenského rejstříku ukládat i dokumenty, kterými podnikatelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxobilosti podnikatele a odpovědného zástupce, doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, do něhož podnikatel umístil sídlo, nebo sídlo ooxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xdrese pro doručování podnikateli, údajů o bydlišti, místu pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodných číslech fyzixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxm činným v trestním řízení) a správním orgánům, které tyto údaje potřebují pro výkon své činnosti (správní orgán by měl svou žádost o údaje z neveřejné čáxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx, kdy uplyne doba čtyř let od zrušení posledního živnostenského oprávnění podnikatele. Stejně tomu bude v případě, že podnikatel nesplní podmínky pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxbo kdy založená společnost nepodá návrh na zápis do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku v zákonem požadované lhůtě, nebo není do tohoto rejstříxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxu na doložení dokladu o pobytu na území České republiky nebo na zápis do příslušného rejstříku. Tyto údaje poskytne živnostenský úřad pouze osobě, kterx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxktronické podobě. Veřejné údaje vedené v živnostenském rejstříku jsou veřejně přístupné na webové adrese www.rzp.cz. Informace o podnikatelích tak xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xnačkou živnostenského rejstříku. Je zde také možné získat informace o historii údajů vedených o podnikateli.
xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxený příslušným orgánem, může o něj ten, kdo tento výpis potřebuje, požádat kterýkoliv živnostenský úřad, nejen obecní, ale i krajský, případně i Živnoxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxn však obsahuje rodné číslo podnikatele, což je neveřejný údaj. Proto tento výpis může vydat pouze živnostenský úřad a pouze podnikateli. Na požádání lxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xástečného výpisu platí omezení uvedené v § 60 odst. 3, tj. nemůže obsahovat údaje, které lze sdělit pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštnxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxných v živnostenském rejstříku, o sankcích a pokutách, které byly podnikateli uloženy, a údaje o adrese pro doručování podnikateli. Tyto výpisy se vždx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxjné správy (Czech POINT). Živnostenský úřad může vydat i potvrzení o tom, že určitý zápis v živnostenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyhotovit z živnostenského rejstříku též sestavu, ve které jsou uvedeny taxativně zákonem stanovené údaje (nelze tedy poskytnout další údaje o podnixxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxnout např. údaje o podnikatelích, kteří mají sídlo v určité obci, či na určité adrese, kteří mají určitý předmět podnikání, či kteří mají provozovnu na uxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxch vedených v živnostenském rejstříku. Správní poplatek je stanoven 5 Kč za údaje o jednom podnikateli. Na poskytnutí sestavy má živnostenský úřad 30 dxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxoví, případně vyhoví pouze částečně, musí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně odmítnutí části žádosti. Žadatel tak má možnost podat proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxjského živnostenského úřadu, případně Živnostenského úřadu České republiky. Příslušnost k podání žádosti se řídí podle sídla podnikatelů, či podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xestavu je tak jediným podáním vůči živnostenskému úřadu, které podléhá místní příslušnosti.
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxgánům podle § 48 také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo prostřednictvím adresy centrálního registru (to jsou případyx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánů). Podobně se postupuje i v případě předávání dat při činnosti Centrálního registračního místa.
Pro řádné vedení živnostenského rejstříku je dána povinnost Ministerstvu vnitra nebo Policii České republiky poskytovat xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxému cizinců. Živnostenským úřadům jsou tak poskytovány o občanech České republiky a o cizincích údaje, které nelze získat ze základního registru obyvxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx státní správy vykonávané živnostenským úřadem včetně kontrolní působnosti podle jiných zákonů a také pro možnost ověřit totožnost osoby podle identxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xizinců například informaci o zrušení pobytu, na který je vázáno oprávnění podnikatele. Z takto poskytnutých údajů může živnostenský úřad uchovávat v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxvozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxých dalších zákonů
ČÁST PÁTÁ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A PŘESTUPKY
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
Ustanovení o živnostenské kontrole byla do živnostenského zákona vložena s účinností od 1. 1. 1996 zákonem č. 286/19xx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xozdějších předpisů, a další související zákony, zákonem č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xkontrolní řád), a konečně další úprava tohoto ustanovení byla provedena i zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových lxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxvnostenských úřadech. Živnostenské úřady jsou při kontrole oprávněny kontrolovat jak plnění povinností daných živnostenským zákonem, tak i jinými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky na základě podnikatelského oprávnění osoby z členského státu Evropské unie) a u koncesovaných živností i podmínek, které jsou podnikateli uloženx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxrávněně (tj. bez příslušného živnostenského oprávnění) podnikají v činnosti, která je živností, dále kontrola odpovědných zástupců, osob pokračujxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxské unie, které na území České republiky dočasně poskytují služby (blíže u § 69a).
Faktický výkon kontroly ve smyslu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxmyslu a obchodu) mohou provedení živnostenské kontroly nařídit.
x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxů ke kontrole v oblasti značení tabákových výrobků a prodeje lihovin a tabákových výrobků. Toto ustanovení bylo následně doplněno o zmocnění ke kontroxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xorušení povinnosti nebo porušení zákazu v dané oblasti - sdělily tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně. Zákonem č. 65/2017 Sb., o ochranx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrole zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - tyto zákazy byly převedeny do cit. zákona č. 65/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxle cit. zákona (nikoliv již na základě zmocnění podle živnostenského zákona).
Povinnost živnostenského úřadu zahájit s případným porušitelem záxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spotřební daně dotčena. Ustanovení odst. 2 se jeví v kontextu právní úpravy živnostenské kontroly jako nesystémové, neboť výslovně zmocňuje ke kontrxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxch oblastí dozoru je pravomoc živnostenských úřadů ke kontrole stanovena příslušným zvláštním právním předpisem (např. zákonem č. 247/2006 Sb., o omxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxjí obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny a Česká obchodní inspekce“).
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxcí zákony:
K části čtvrté (změna živnostenského zákona)
K článku VI (§ 60a odst. 2)
S ohledem na novou úpravu v § 115 a § 134 zákona o spotřebních danxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxle dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků do živnostenského zákona. Nejedná se o věcnou změnu, pouze o změnu nosiče této působnosti. Vx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu vůči správci spotřební daně, kterou lze nyní nalézt v § 115 odst. 1 zákona o spotřebních daních, v případě, že zjistí, že došlo k porušení povinnostx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxípadě zjištění porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx x. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
[Pověření k provedení živnostenské kontroly]
Viz komentář x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx x xxx
Samotný výkon živnostenské kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx vztahuje (oproti předchozí právní úpravě dané zákonem o státní kontrole) i na vyřizování námitek. Ustanovení správního řádu se nepoužijí tam, kde jejxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxé kontroly zákon zmocňuje zaměstnance živnostenských úřadů. Kteří zaměstnanci to jsou, je věcí vnitřního členění a vnitřní organizace konkrétního úxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxm pověřením k jednotlivé kontrole, nebo průkazem. Forma užívaného pověření bude záviset na rozhodnutí toho kterého živnostenského úřadu - pokud obec xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx průkazem, v opačném případě budou muset své oprávnění kontrolovat prokázat písemným pověřením k provedení konkrétní kontroly (u konkrétního podnikxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxlivosti zaměstnanců živnostenských úřadů ve smyslu § 6 odst. 2 zák. o živnostenských úřadech, bylo zákonem č. 140/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015 do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx kontroly nebo správního řízení není porušením zákonem stanovené mlčenlivosti. Živnostenský úřad, resp. jeho zaměstnanec je tedy oprávněn poskytnoxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxoznačně patrný její účel (tj. kontrola podnikatele nebo správní řízení vedené s podnikatelem). Zákon pak konstatuje, že v takovém případě se nebude jexxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xstanovení má zřejmě sloužit ke zvýšení právní ochrany kontrolované osoby. Podle názoru autorů by však přizvání třetí osoby k probíhající kontrole nic xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxx x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxdel živnostenské kontrolní činnosti je posílit právní jistotu kontrolovaných osob a stanovit základní postupy a úkony při provádění živnostenské koxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxenské kontroly ani orgány k ní aktivně legitimované.
Postup živnostenských úřadů při kontrolní činnosti je upraven zákonem č. 552/1991 Sb., ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
[Opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxského úřadu uložit podnikateli rozhodnutím povinnost odstranit nedostatky zjištěné při kontrole. Jedná se o oprávnění živnostenského úřadu a je tedx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxkladný účinek. Účel takového omezení účastníka řízení je zřejmý - živnostenský úřad by měl možnosti ukládat podnikateli rozhodnutím povinnost odstrxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxu osob, ohrožení životního prostředí apod.). Pak je i namístě, aby případné odvolání nemělo odkladný účinek a aby účinky rozhodnutí nastaly okamžitě (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxy fyzických osob
Viz komentář k § 62
Přestupky právnických a podnikajících fyzickxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
Ke správnímu trestání obecněx
Současná právní úprava správního trestání vychází ze zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxce správního trestání schválené usnesením vlády č. 162/2002 (UV), k návrhu věcného záměru zákona o správním trestání. Nový přestupkový zákon vychází x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxesního hlediska neúplná. Stejně tak nebyla považována za dostatečnou právní úprava správněprávní odpovědnosti právnických a podnikajících fyzickxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxb a podnikajících fyzických osob za porušení veřejnoprávních povinností, které jim ukládají zákony upravující jednotlivé úseky veřejné správy. Dálx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxvinností). Zákon zavádí jednotný pojem „přestupek“, který zahrnuje jak dosavadní jiné správní delikty, tak přestupky („Přestupkem je společensky šxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx x x xxxx zákona). Stanovuje, že odpovědnost fyzické osoby (tedy nepodnikajícího subjektu) bude tak, jak je tomu dosud, odpovědností za zavinění, u podnikajíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxpovídají za přestupek bez ohledu na zavinění (objektivní odpovědnost), avšak s možností zprostit se odpovědnosti při prokázání zákonem stanovených xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxenutí (viz § 45 přestupkového zákona) jako nejmírnější správní trest (podle důvodové zprávy k přestupkovému zákonu má uložení tohoto trestu působit vxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx malou míru společenské škodlivosti).
Na přestupkový xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxna o některých přestupcích. Tento „doprovodný“ zákon nabyl (z valné části) účinnosti stejně jako zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tedy x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xové právní úpravě správního trestání - nahrazení termínu „jiný správní delikt“ termínem „přestupek“, ukládání pokut blokem je nahrazeno ukládáním sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí úpravy pro projednání více deliktů téhož pachatele ve společném řízení apod.).
K § 61 a 62
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxností. Přestupku ve smyslu § 61 se mohou dopustit jednak fyzické osoby, které pokračují v provozování živnosti po zemřelém podnikateli (dědicové, poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxzůstalosti, svěřenský správce, likvidační správce nebo insolvenční správce) a dále i fyzické osoby, které nejsou občany České republiky a které ohlaxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxa - nepodnikatel, pokud bez příslušného oprávnění provozuje činnost, která je živností. Tato osoba neoprávněně podniká a postih konkrétního přestupxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx Kč) nebo živností koncesovanou (pokuta do 1 000 000 Kč). Přestupku podle § 61 odst. 3 (tj. přestupku spočívajícího v neoprávněném podnikání v činnostix xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxo podnikatelského oprávnění nepokryje činnost, kterou fakticky provozuje, nebo ji nepokryje v plném rozsahu. Pro činnost, kterou provozuje bez přísxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Přestupky osob pokračujících v provozování živnosti po zemřelém podnikateli spočívají v neustanovení odpovědného zástupce nebo v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xe projednat i příkazem na místě.
Předložení nepravdivého čestného prohlášení o bezúhonnosti v rámci ohlášení živnosti je již hodnoceno jako závažxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxí být pouhé uložení pokuty za přestupek. V konkrétním případě může, podle okolností případu, vést ke zrušení živnostenského oprávnění či k rozhodnutíx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxupky spočívající v nepravdivém čestném prohlášení (§ 61 odst. 2) a v provozování činnosti, která je živností, bez příslušného živnostenského oprávněxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxednat příkazem na místě.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxektů (právnických osob a podnikajících fyzických osob) jsou taxativním výčtem uvedeny v § 62 odst. 1, 2 a 3. Výčet přestupků zásadně odpovídá povinnosxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xrovozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu) nebo povinnosx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí není přestupkem podle živnostenského zákona, je-li však hodnoceno jako porušení povinnosti „závažným způsobem“, může vést k pozastavení práva proxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
Postih ve formě pokuty je rozlišen podle závažnosti spáchaného přestupku. Nejnižší pokutu - s horní hranicí do 10 000 Kč - lze uložit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xterou provozování živnosti přerušil (§ 31 odst. 12). Pokutu do 20 000 Kč lze uložit za přestupek spočívající v neoznámení změn a doplnění údajů, které jsxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxupci pro živnost ohlašovací, pokutu až do výše 100 000 Kč např. za porušení povinnosti zajistit výkon některých činností osobami splňujícími příslušnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe vztahu k provozovně, za nedoložení dokladů prokazujících provozování živnosti, za porušení povinností při dočasném poskytování služeb podle § 69a x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xsob (§ 17 odst. 10), za neprokázání způsobu nabytí prodávaného zboží či užitého materiálu, za porušení povinností daných pro nákup, prodej a braní do záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx službě na žádost zákazníka a za další.
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příkazu na místě, o kterém se vydá příkazový blok. Podmínkou je, že obviněný z přestupku souhlasí se zjištěním stavu věci, s právní kvalifikací skutku, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxstupkového zákona).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 250/2016 Sb.:
Upravují se zvláštní podmíxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxadě, že obviněný bude souhlasit se zjištěním stavu věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Stejnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x napomenutí posiluje princip oportunity (účelnosti), neboť například oproti peněžité záruce za splnění povinnosti uložené příkazem na místě, o kterxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxslovit souhlas s uložením pokuty a její výší nebo s uložením napomenutí (podle správního řádu by postačil souhlas pachatele se zjištěním, že spáchal přxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxněná úřední osoba.
Podle tohoto ustanovení lze příkazem na místě uložit pokutu do výše 10 000 Kč (mladistvému pokutu nejvýše 2 500 Kč). To xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxcie České republiky nebo obecní policie ukládat pokuty nebo napomenutí za vybrané přestupky formou příkazu na místě (v případě pokuty se o něm vydá příkxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxkonů, které obsahují právní povinnosti, jejichž porušení je znakem převáděných skutkových podstat, však byly z tohoto kompetenčního ustanovení vylxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xříkazu na místě). Nadále tedy zůstává v návrhu zachována pouze úprava příslušnosti vybraných správních orgánů k vydání příkazu na místě o přestupcíchx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxevést do jiných zákonů (příslušnost k projednávání dalších přestupků bude upravena v zákonech upravujících skutkové podstaty). V případě příslušnoxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxn č. 200/1990 Sb. rovněž upravoval příslušnost obce (vizte § 53 odst. 1) a taková úprava se vyskytuje též v jiných zákonech. Z toho důvodu je volena obecněxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xříslušnosti.
Za podmínek stanovených zákonem se umožňuje uložit pokutu též v blokovém řízení.
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xízení o nich a zákona o některých přestupcích
[Neoprávněné podnikání právnických osob]
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Problematiku přestupků spočívajících v provozování čxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Stejně jako u přestupku neoprávněného podnikánx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxnosti, která je živností volnou, bez příslušného živnostenského oprávnění je stanovena pokuta až do výše 500 000 Kč, jedná-li se o činnost, která je přexxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh za neoprávněné podnikání právnické i fyzické osobě jsou tedy stejné.
Za neoprávněné podnikání ve smyslu § 63 je třeba považovat jak případy, kdy pxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxpady, kdy právnická osoba překročí rozsah svého živnostenského oprávnění (např. podnikatel, který je v rámci živnosti volné oprávněn prodávat naporxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Z judikatury:
I. Podnikatel neoprávněně podniká, nemá-li živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (-), podniká neoprávněně, vykonává-li v tomto rámci také činnost, k níž je třeba
koncese
.
(rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 2. 19xxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx určitého oprávnění k podnikání (např. živnostenského listu), pokud ovšem ve větším rozsahu prováděl takovou podnikatelskou činnost, která překračxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rovněž neměli příslušné podnikatelské oprávnění.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 11. 1994, sp. zn. 6 A 211/93, SjS 119/1996)
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 64
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxtenské úřady a že pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil. Otázky rozsahu odpovědnosti za přestupek, možnosti liberace, kritéria pro určxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxvě přestupkového zákona.
Vzhledem k tomu, že zákon stanovuje, že pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil, bude pokuty uložené za porušení povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé obce.
Z judikatury:
Pouhé konstatování aspektů, ke kterým bylo při rozhodování o výši pokuty za spáchání správního deliktu přihlédnuto, aniž xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xřičemž zvažované okolnosti je třeba rozlišovat na přitěžující a polehčující a vždy je posuzovat z hlediska konkrétního dopadu na daný případ. Uvede-lx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se takové tvrzení do značné míry neurčitým, a v důsledku toho i nepřezkoumatelným.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2006, č. j. 4 As 26xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
§ 17 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx USTANOVENÍ
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxravu obsaženou ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, nově zavádí definice adresy na území České xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xeské republiky.
Související předpisy:
vyhl. č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Souxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x.3.2020.
K odst. 1
Obecná zásada součinnosti správních orgánů daná v § 8 odst. 2 spr. řádu je zde vyslovena ještě speciálně pro orgány provádějící koxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xředpisů podnikatelem, zasílají opis příslušného rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci, živnostenskému úřadu. Stejně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxrmace buď zapisují do živnostenského rejstříku jako údaje ve smyslu § 60 odst. 2 písm. m) - sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvisloxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xtanovuje, že touto spoluprací „není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním zákonem“, a odkazuje přitom v poznámce pod čarou příkladmo nx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xložená zvláštním právním předpisem bránila plnění povinností podle tohoto ustanovení, ale naopak, že totiž plnění povinností podle tohoto ustanovexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxajících do dozorové pravomoci živnostenských úřadů koresponduje v odst. 2 stanovená povinnost živnostenských úřadů signalizovat specializovaným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxrušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti“ zahrnuje do výše uvedené informační povinnoxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxdnikateli ve smyslu § 5).
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnost podnikatele dodržovat při provozování živnosti i povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, avšak nesplnění této povinnosti nenx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxu-li stanoveny zvláštními právními předpisy, nicméně sankci ve formě pokuty za nesplnění takových povinností uložit nemůže (může však, jsou-li pro tx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxla povinností stanovených zvláštním právním předpisem ze zákona přísluší (např. příslušnému oblastnímu inspektorátu České obchodní inspekce, příxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti stanovené zvláštními právními předpisy. Případný postih podnikatele bude na specializovaném orgánu dozoru.
Související ustanovení:
§ 5x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
[Dočasné poskytování služeb]
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 69a
Podmínky dočasného poskytování služeb pro podnikání podle živnostenského zákona xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném státě, než se nachází příjemce služeb“, a následujícími čl. SFEU. Za služby sx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxéna činnosti průmyslové povahy, činnosti obchodní povahy, řemeslné činnosti a činnosti v oblasti svobodných povolání (volný pohyb služeb v dopravě jx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxm státě Evropské unie, v němž je služba poskytována, a to za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům.
V návaznoxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx vnitřním trhu, která mimo jiné upřesňuje, že
-
„službou“ je jakákoli samostatná výdělečná činnost poskytovaná zpravidla za úplatu a „poskytovatexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xo neurčitou dobu a prostřednictvím stálé infrastruktury, v níž je činnost poskytování služby skutečně vykonávána,
-
„povolovacím režimem“ každx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k činnosti poskytování služeb nebo o jejím výkonu.
Podle této směrnice členské státy Evropské unie nepodrobí přístup k činnosti poskytování slxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xodmínky, že povolovací režim nediskriminuje dotyčného poskytovatele, potřeba povolovacího režimu je opodstatněna naléhavým důvodem obecného zájxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxčně účinná.
Poskytování služby v regulovaných povoláních, tedy v činnostech, kde je požadováno splnění podmínky odborné způsobilosti pro jejich výkon, je uprxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxporu s ustanoveními cit. směrnice o službách na vnitřním trhu, mají před nimi přednost. Podle cit. směrnice o uznávání odborných kvalifikací neomezí čxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxm členském státě, je-li poskytovatel služby v souladu se zákonem usazen v některém z členských států za účelem výkonu stejného povolání a vykonával-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxě regulováno. Splnění podmínky, aby poskytovatel služby vykonával povolání po dobu dvou let, se nevyžaduje, je-li povolání nebo vzdělávání a odborná xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxěrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informacx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxe být absolvována i ve více členských státech. Tato úprava byla transponována do českého právního řádu zákonem č. 18/2004 Sb. Podle § 36a odst. 2 cit. zákxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtnou činnost po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let, nebo předložit doklad o regulovaném vzdělávání, které jej odborně připravuje pro výkxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xe státě původu není regulována, byl doložen doklad o alespoň jednoročním výkonu předmětné činnosti během předcházejících deseti let, a to buď v jednomx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxst, že při doložení dokladu o regulovaném vzdělání, které ve státě původu připravuje absolventa k výkonu předmětné činnosti, není požadováno doloženx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xlenského státu do druhého za účelem poskytování služeb, předem uvědomil příslušný orgán v hostitelském členském státě v písemném ohlášení. Toto ohláxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxvaha xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxst. Z judikatury Soudního dvora Evropské unie je patrno, že posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o dočasné poskytování služeb v hostitelském stxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxt se na hospodářském životě dané země, zohlednit širší kontext trvání, pravidelnosti, opakování a kontinuity i s ohledem na charakter provozovaných čxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxby (např. i zřídit provozovnu), i když budování infrastruktury pro podnikatelskou činnost v širším rozsahu spíše svědčí o úmyslu usadit se. Při posouzxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhodobější nebo jen krátkodobou přítomnost poskytovatele (např. při poskytování služeb u provádění větší stavby, kde činnost může trvat i několik letxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxany z jiného státu Evropské unie, nebo právnickými osobami zřízenými podle práva jiného státu Evropské unie a se sídlem v některém ze států Evropské unixx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxáva Evropské unie.
V souladu s primárním právem Evropské unie a výše uvedenými směrnicemi, které byly do českého právního řádu transponovány zákonxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxkytování služeb občany členských států Evropské unie a právnických osob, jejichž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie a jež majx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxstoru a občanům Švýcarské konfederace a právnickým osobám se sídlem na území těchto států. Osoby, které jsou oprávněny v některém z uvedených států vyvxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxytovaných služeb o činnosti, které jsou v České republice volnou živností, resp. činností, pro jejíž provozování není v České republice požadováno spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx by poskytování služby byly povinny oznámit živnostenskému úřadu nebo jinému správnímu orgánu v České republice. U živností, jejichž provozování, rexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxím poskytnutím uznávacímu orgánu, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Osoba, která využívá práva dočasně poskytovat služby na základě oprávnění z jiného státu, než je Česká republika, je povinna doložix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona a nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností spadají do rozsahu živnostenského oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané nebo koncexxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xvedených v příloze č. 5, kde podle § 7 odst. 6 je podnikatel povinen zajistit výkon činností pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilostx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxe poskytuje služby, a to buď sama, nebo svými zaměstnanci.
Na osoby, které využívají práva dočasného poskytování služeb, se nevztahují povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxby samostatně výdělečně činné, nebo o právnické osoby) až na výše uvedené nemusí plnit povinnosti podnikatele dané živnostenským zákonem, však neznaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx a odst. 2)] jsou oprávněni dočasně poskytovat služby na území České republiky v rozsahu svého podnikatelského oprávnění k podnikatelské činnosti z jixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxpovídající činnost v České republice. Oprávněnost poskytování služby spočívající ve výkonu konkrétní činnosti nebo činností se posuzuje podle tohox xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxáva tohoto jiného státu. Poskytovat služby na základě tohoto práva může podnikající fyzická osoba sama, jako osoba samostatně výdělečně činná, nic všxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxila výkon předmětných činností svými zaměstnanci.
K odst. 2
Dočasně poskytovat služby v činnostech, které jsou živnostmi, mohou na území České rexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxsto své podnikatelské činnosti v některém jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, a jsou na území některého z těchto jiných členskýxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxského státu. Mohou tedy oprávněně v České republice poskytovat služby spočívající ve výkonu stejných činností, jaké jsou oprávněny vykonávat v tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Občané dalších smluvních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx 1 písm. b) a odst. 2 i jejich rodinní příslušníci] a právnické osoby, které mají sídlo na území některého z těchto států, se považují za občany Evropské unxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxí z některého z těchto států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ze Švýcarské konfederace, přičemž mohou vykonávat činnosti, které odpovídxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tak předložením průkazu totožnosti, dokladu osvědčujícího státní příslušnost (v případě, že je poskytovatelem služby fyzická osoba) a dokladu o tomx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xředmětnou činnost. Posledně uvedený doklad tak musí svědčit nejen o usazení osoby v některém ze shora uvedených států a oprávněnosti dané osoby v tomto xxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxadě institutu dočasného poskytování služeb. Pokud by například osoba s oprávněním k podnikání pro činnost zednictví z jiného členského státu Evropskx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxnském státě předmětem zednictví. Pokud by však například obkladačské a štukatérské práce nemohla v rámci svého oprávnění provádět v tomto jiném člensxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xáplních jednotlivých živností do obsahové náplně živnosti zednictví spadají.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx služby na základě svého oprávnění k podnikání z jiného státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace) je zajistxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xato příloha stanoví. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti, jejichž neodborným výkonem by mohlo dojít k ohrožení zvláštního zřetele hodného veřejnéhx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxonávají, splňovaly podmínky odborné způsobilosti dané v příloze č. 5, i když splnění podmínek tímto způsobem zákonná úprava nevylučuje. Pro splnění pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxvuje pro výkon stejné předmětné činnosti ve státě původu, pokud je v tomto státě uvedená činnost regulována. Není-li ve státě původu předmětná činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxtá lhůta se zřejmě v praxi odvíjí od doby, kdy bylo poskytování služby prostřednictvím konkrétní fyzické osoby živnostenským úřadem zjištěno a přísluxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xe třeba přihlédnout k tomu, že dobou výkonu činností se rozumí skutečný a dovolený výkon dotyčného povolání na plný nebo odpovídající úvazek v členském xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x xxx
Povinnost předložxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxby poskytující služby), má fyzická nebo právnická osoba poskytující služby. Nesplnění uvedených povinností je přestupkem postižitelným pokutou poxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxá má oprávnění k podnikatelské činnosti ze státu původu.
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx která je občanem xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnnosti, kterou v České republice provozuje. Ustanovení § 69a se na tyto osoby nevztahují a použijí se § 61 odst. 3, resp. § 63 odst. 1 upravující přestupxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí úprava, podle které by byl jednoznačně stanoven způsob, kterým osoba poskytující na území České republiky služby prokazuje oprávněnost poskytovat xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxaveno v příloze č. 5 živnostenského zákona), je povinna orgánu dozoru prokázat splnění povinnosti provozovat tyto činnosti osobami se stanovenou odbxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x regenerační služby, pedikúra a manikúra, vodní záchranářství, provozování solária apod., u kterých je z hlediska ochrany veřejného zájmu třeba, aby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xladené na výkon regulovaných činností podle navrhované novely zákona o uznávání odborné kvalifikace. Shodně s úpravou živnostenského zákona pro osxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxb (podnikateli).
K odst. 5
Ustanovení specificky upravuje dočasné poskytování služeb na základě podnikatelského oprávnění z jiného členského sxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xsou živnostmi, jejichž provozování vyžaduje splnění podmínky odborné způsobilosti podle § 7 (dále jen „regulované činnosti“). Úprava se tedy vztahxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxeslných, vázaných a koncesovaných (u posledně jmenovaných s výjimkou prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a provozování silniční motoroxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy uznávacímu orgánu a doložit doklady podle zvláštního právního předpisu, jímž je zákon o uznávání odborné kvalifikace. Jedná se o doklady totožnostix xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno, dále o doklady osvědčující její odbornou kvalifikaci, přípaxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxána.
V oznámení poskytovatel služby, je-li jím fyzická osoba, uvede jednak identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození a stát usazení), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxulována, popřípadě údaj o činnosti, která je obsahově nejbližší. Poskytovatelům služeb může totiž v praxi činit problémy zařadit činnost, kterou ve sxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění ze státu původu nemusí zcela korespondovat s obsahovou náplní konkrétní živnosti podle českého práva.
Zákon o uznávání odborné kvalifixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsob uvedených v odst. 2, tedy právnických osob, jejichž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie, které mají sídlo, ústřední správu xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxelskou činnost, která je v České republice činností regulovanou tak, že se § 36a zák. o uznávání odborné kvalifikace na tyto právnické osoby vztahuje pxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxém prostoru a Švýcarské konfederace. Zároveň je v odst. 5 blíže specifikováno, že doklad o odborné kvalifikaci nebo praxi dokládá u právnické osoby jí uxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxpadě podnikání právnické osoby na základě živnostenského oprávnění z České republiky.
Přiměřené užití § 36a zák. o uznávání odborné kvalifikace xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xsoby, která odpovídá za řádné poskytování služby, název regulované činnosti, kterou bude právnická osoba vykonávat, a údaj o tom, zda je činnost v členxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxa usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že jí oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členskxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxytující služby dočasně nebo příležitostně vykonávat regulovanou činnost na území České republiky po uplynutí 12 měsíců ode dne podání úplného oznámexxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxské republice, požádala o evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti v České republice jako hostitelském stáxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxsné poskytování služeb a výkon předmětné činnosti se považuje za oznámený po dobu 18 měsíců ode dne, kdy domovský členský stát jiný než Česká republika pxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xi příležitostném výkonu předmětné činnosti pokračovat a oznámil tuto skutečnost domovskému členskému státu jinému než Česká republika, může ve výkoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xMI. Lhůta se počítá ode dne předání oznámení příslušným orgánem domovského členského státu jiného než Česká republika. Podle prováděcího nařízení Koxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady 2005/36/ES se evropský profesní průkaz vydává pouze pro v tomto nařízení uvedená povolání. Z činností regulovaných živnostenskýx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxá“.
Odlišný přístup je uplatňován v případě, že osoba, která hodlá poskytovat služby v České republice, požádala o evropský profesní průkaz pro doxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxpadě nemá poskytovatel služby povinnost oznamovat uznávacímu orgánu v České republice dočasné poskytování služeb a výkon předmětné činnosti se povaxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxánu (v daném případě Ministerstvu průmyslu a obchodu). Pokud poskytovatel hodlá v dočasném či příležitostném výkonu předmětné činnosti pokračovat a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxe domovský členský stát oznámí tuto skutečnost uznávacímu orgánu prostřednictvím systému IMI (systém pro výměnu informací o vnitřním trhu určený ke sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxnámení příslušným orgánem domovského členského státu jiného než Česká republika. Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. 6. 2015 o xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xvropský profesní průkaz vydává pouze pro v tomto nařízení uvedená povolání. Z činností regulovaných živnostenským zákonem pak připadá v úvahu výkon pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu. Uznávací orgán eviduje údaje o poskytovateli služeb a jím oznámených skutečnostech v samostatné evidenci. Ministerstvo školství a tělovýcxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxternetových stránkách o splnění oznamovací povinnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K odst. 6
Živnostenský úřad je při kontrole podle § 60a oprávněn kxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxáštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7 živnostenského zákona, tedy činnosti spadající do živností řemeslných, vázaných a koncesovaných (u poxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého oznámení poskytování služby uznávacímu orgánu, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Poskytovatel služby nemá povinnost dokládat živnostenskému úřadu při kontxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužby výpis z evidence poskytovatelů služeb, který si poskytovatel na vlastní žádost nechal uznávacím orgánem vydat. Neposkytne-li však poskytovatex xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxytovatelů služeb nebo přímo u uznávacího orgánu. V případě vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xe správní spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a příslušnými orgány členských států a Komisí).
Živnostenský úřad může u poskytovatxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxkými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti. Povinnost zajistit výkon činnosti odborně způsobilými osobami je dána poskytovateli sluxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxužby vedl evidenci o osobách, které pro něj činnost vykonávají a splňují podmínky odborné způsobilosti, a uchovával kopie dokladů prokazujících tuto xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xchopen doložit, že po dobu trvání poskytování služby všechny osoby, které odborné činnosti spadající do živností uvedených v příloze č. 5 vykonávalyx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxobilými osobami je přestupkem podle § 62 odst. 2 písm. b) nebo c), nebo odst. 3 písm. b) nebo c).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 189/2008 Sb.:
Návrh v toxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxní povinnosti oznámit poskytování služby uznávacímu orgánu. Dále se umožňuje orgánu dozoru (živnostenskému xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobilost ve smyslu nařízení vlády č. 209/2001 Sb. (pozn. autorů: nyní upraveno přílohou č. 5 živnostenského zákona).
Z judikatury:
Dočasná povxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontinuity.
Poskytovatel služeb ve smyslu Smlouvy se může vybavit v hostitelském členském státě infrastrukturou nezbytnou pro účely poskytování pxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxátě, kde se neúčastní zavedené stavovské základny a činnost poskytuje mimo jiné i státním příslušníkům tohoto státu, spadá pod ustanovení kapitoly o pxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výkon tohoto práva musí být určeny ve světle činností, které hodlá vykonávat na území hostitelského členského státu.
Pokud zahájení a výkon zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxho členského státu a vykonávat tam činnost. Na druhou stranu, pokud zahájení a výkon zvláštní činnosti v hostitelském členském státě podléhá určitým pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní, která mohou způsobit, že výkon základních svobod zaručených Smlouvou bude omezen nebo bude méně atraktivní, musí splňovat čtyři podmínky: musí býx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxedují, a nesmí přesáhnout, co je nezbytné za účelem jeho dosažení.
Podobně členský stát musí vzít v potaz přiměřenost diplomů, a pokud je to nezbytné, pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxe 30. 11. 1995 C-55/94 Reinhard Gebhard proti Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano)
Komunitární právo upravující svobodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvání služeb v hostitelském členském státě, pokud jsou splněny podmínky předepsané směrnicí, která upravuje vzájemné uznávání profesních kvalifikaxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtejné nebo podobné služby s větším nebo menším stupněm opakování nebo pravidelnosti v jiném členském státě, aniž by tam měl infrastrukturu umožňující xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxou činnost poskytuje i státním příslušníkům tohoto členského státu, není dostatečná k tomu, aby na tento xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 7 odst. 1 - zvláštní podmínky provozování živnosti, odborná způsobilost,
§ 7 odst. 6 - podnikatel je povinen zajistit výkon činností xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xdst. 3 - neoprávněné podnikání fyzických osob,
x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§ 70 - osoby, které se považují pro účely žixxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xřílohy č. 1 až 3 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, jejichž provozování je regulovanou činností,
příloha č. 5 - seznam činxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxhto činností
xxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (Úřední věstník EU, L 114, 30. 4. 2002, s. 6-72),
- čl. 4 a čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 12. 2006 o službách na vnitřxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxe Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. 11. 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxkého státu Evropské unie, a forma předkládaných dokladů]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxe okruh fyzických osob, které se pro účely živnostenského zákona považují za občany členského státu Evropské unie a okruh právnických osob, které se poxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxbliky, tak pro dočasné poskytování služeb v rozsahu podnikatelského oprávnění ze země původu ve smyslu § 69a. Dále stanoví, že dokladům vydaným v dalšíxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxém z členských států Evropské unie.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 167/2004 Sb.:
Znění § 70 umožňuje poskytovat státním příslušníkům členských stxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxcházení, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxzovat, je třeba přiznat i dokladům vydaným v dalších členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku stejnou důkazní hodnotu.
K oxxxx x
Ustanovením se přiznává v souladu s Dohodou o Evropském hospodářxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxob občanům dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norska, Lichtenštejnska a Islandu) a občanům Švýcarské konfederace stxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxi posouzení, zda se jedná o rodinného příslušníka, vychází z čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů Unie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xartner, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů členského státu, zachází-li právní řád hostitelského člxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxenského státu, potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou vyživovanými osobami, a takoví potomci manžela či manželky nebo partnera či parxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvení mají i osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt, a jejich rodinní příslušníci. Právní postavení občanů třetích zemí, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxno v souladu se směrnicí Rady 2003/109/ES ze dne 25. 11. 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícímx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta,včetně jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území České republxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair, a jejich rodinné příxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxliky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem ve smyslu směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. 4. 2004 o povolení k pobytu pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxíslušnými orgány. Za občany Evropské unie se rovněž považují držitelé modré karty Evropské unie, kterým je v souladu s čl. 14 odst. 1 a 4 směrnice Rady 200xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxci, přiznáno rovné zacházení se státními příslušníky členského státu, jenž modrou kartu vydal.
Osobám uvedeným v odst. 1 se poskytuje stejné zacháxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxfikace, doklady o bezúhonnosti, ale i jiné písemnosti stejným způsobem a se stejnými náležitostmi jako občané členských států Evropské unie a v případx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx také využít práva dočasně poskytovat služby na území České republiky podle § 69a v rozsahu svého podnikatelského oprávnění z některého ze států Evropsxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxoví jinak.
K odst. 2
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx unie, dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace podle § 69a se nevztahuje na osoby uvedené v odst. 1 xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx občané Evropské unie, mohou využít práva dočasně poskytovat služby na území České republiky podle § 69a v rozsahu svého podnikatelského oprávnění z něxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xouze rodinní příslušníci občanů Evropské unie, občané dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norska, Lichtenštejnska a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx
xxtanovení § 69a rovněž upravuje okruh osob, které se považují za občany Evropské unie, a pro účely dočasného poskytování služeb je možno je považovat za sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace, kterým je § 70 odst. 1 písm. b) přiznáváno právo stejného zacházení jako občanům Evrxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xe oprávnění podle § 69a nevztahuje.
K odst. 3
Právnicxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu, se přiznává stejné postavení jako právnickým osobám, jejichž vnitřní poměry se řídí právem některého státu Evropské unie a jež mají sídlo nebo hxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxém pohybu osob (Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osoxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxsti na území Švýcarské konfederace.
K odst. 4
Pokud živnostenský zxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace. Uvedená úprava se vztahuje na předložení dokladů o bezúhonnosti xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxle § 7 odst. 5.
Ustanovení odst. 2 lze však podle názoru autorů vztáhnout i na speciální úpravu týkající se provedení překladu dokladů do českého jazyxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a na upuštění od povinnosti opatřovat doklady nostrifikační doložkou nebo dokladem o uznání.
Pokud živnostenský zákon požaduje výkon podnikatelxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xebo Švýcarské konfederace. Živnostenský zákon specificky upravuje ve vazbě na výkon činnosti v jiném státě Evropské unie v § 7 odst. 5 alternativní mxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxvání obchodního závodu mimo území České republiky u zahraničních fyzických a právnických osob, které zřizují na území České republiky organizační slxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxítka z dokladů předkládaných osobami z členského státu Evropské unie, § 6 odst. 3 - doklady, kterými se prokazuje bezúhonnost, § 7 odst. 5 - doklady z jixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx unie, § 21 a § 22 - odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, § 24 odst. 2 a § 27 odst. 2 - prokazování odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné kvxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx x vzdělání vydané v členském státě Evropské unie není třeba opatřovat nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání, § 69a - dočasné poskytování sluxxxx xxxxxxx xx x xx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
Předpisy práva EU:
Dohoda o Evropském hoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxhybu osob, - čl. 2, čl. 23 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků sxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx/148/EHS, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxiny,
x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xzdělávacích projektů a činnosti au-pair.
článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
článek 11 xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.
článek 14 odst. 1 a 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. kxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Místní příslušnost
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.20xxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu s podnikatelem.
K odst. 1
Veškerá podání podnikatele vůči živnostenskému úřadu může podnikatel učinit na kterémkoliv obecním živnostenskxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, oznámit zřízení provozovny, ohlásit změnu odpovědného zástupce nebo přerušit provozování živnosti, může tak učinit na nejbližším živnostenském úxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xodání směřovat. Podnikatel xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xejstřík on-line propojený informační systém. Údaj, který živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku, je přístupný pro jiné živnostenské xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xivnostenský úřad, kterému přišlo podání jako prvnímu. Podnikatel tak není vázán místní příslušností danou správním řádem a může si vybrat, na který obxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x
Pro řízení o přestupcích podnikatelů podle živnostenského zákona xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxodu byl přestupek spáchán, nelze-li příslušnost určit podle tohoto kritéria, následuje určení místní příslušnosti podle trvalého pobytu nebo podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx řízení příslušný ten správní orgán, v jehož územním obvodu vyšel přestupek nejdříve najevo (blíže § 62 přestupkového zákona). V praxi to znamená, že doxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxním obvodu ke spáchání přestupku došlo. Například pokud podnikatel neoznačí provozovnu, je příslušný ten živnostenský úřad, v jehož územním obvodu sx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxnému podnikání došlo.
V řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost živnostenského úxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xřípadě se jedná o podání podnikatele (viz odst. 1), a to může učinit podnikatel vůči kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu, který pak jeho podání xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxdu (přestupkový zákon ustanovení o řešení sporů o místní příslušnosti nemá).
K odst. 3
Soudy a jiné orgány, které mají povinnost informovat obecní xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxpis do živnostenského rejstříku. Například obchodní rejstříkový soud informuje obecní živnostenský úřad podle sídla podnikatele právnické osoby o xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxše obecní živnostenský úřad, kterému soud oznámil zápis do obchodního rejstříku.
K odst. 4
Zákon zde pamatuje na případy, kdy některý živnostenskx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxhu kontroly, že podnikatel ukončil provozování živnosti v provozovně a neoznámil to živnostenskému úřadu. V tomto případě je příslušným úřadem pro záxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxi o změně údajů o podnikateli ze základních registrů, pokud tyto informace obsahují změny údajů vedených v živnostenském rejstříku, je příslušným úřaxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx živnostenskému úřadu, které podléhá místní příslušnosti, je žádost o poskytnutí informací formou sestavy. Sestavu vydává ten úřad, v jehož územní půxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v jehož územním obvodu se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá ten živnostenský úřad, na jehož území se nachází sídlo nebo provozxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na oba živnostenské úřady formou dvou samostatných žádostí. Sestavu pak vydají oba obecní živnostenské úřady, a to tak, že vydají sestavu s údaji, kterx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx územní působnosti. Jinak sestavu vydá na základě jedné žádosti Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Živnostenský úřad České republiky.
K odst. 6
xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxostenskému úřadu adresu pro doručování a nechá si ji zapsat do živnostenského rejstříku, jsou všechny živnostenské úřady povinny doručovat podnikatxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtele má přednost před doručováním na adresu zapsanou do živnostenského rejstříku.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
Původní znění § 71 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bude moci podnikatel činit veškerá podání podle živnostenského zákona u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu na území České republiky, a to bex xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxení styku podnikatele s živnostenským úřadem, kdy již nebude vázán na jediný místně příslušný obecní živnostenský úřad podle místa bydliště, sídla atxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xtanovit i místní příslušnost živnostenských úřadů, pokud jde o řízení o správních deliktech a o další řízení zahajovaná z moci úřední (§ 71 odst. 2).
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxích předpisů, se stanovuje rovněž odkazem na správní řád, resp. na zákon o přestupcích (§ 71 odst. 3).
Dále se obecně stanovuje, že živnostenský úřxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxisející ustanovení:
§ 45a až § 49 - ohlášení živnosti, § 50 až 56 - žádost o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rxxxxxxxx
x xx xx xx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 72
xx xxxxxx xx xxx/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jsou kontaktními místy veřejné správy (Czech POINT) notáři, krxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxavního města Prahy, zastupitelské úřady, vybraná pracoviště České pošty (držitelé poštovní licence), kanceláře Hospodářské komory České republikx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxx xontaktních míst.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx živnostenského rejstříku formou sestavy, může využít k tomuto účelu i kontaktní místo veřejné správy, které zajistí přeposlání jeho podání obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zašle kontaktní místo veřejné správy podání obecnímu živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu kontaktní místo veřejné správy sídlí. Pokud učiní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxstenského úřadu správním řádem. Zastupitelský úřad tedy zašle toto podání obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle sídla podnikatele.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Využije při tom komunikační infrastrukturu živnostenského rejstříku, pokud to dovoluje povaha podání. x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxušnému obecnímu živnostenskému úřadu. Kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu listinnou podobx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon staví na roveň vlastnoručnímu podpisu. Proto musí být toto elektronické podání, jako neautorizované podání, do pěti dnů doplněno o písemnou podxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxktním místě veřejné správy má stejné účinky, jako by bylo učiněno na obecním živnostenském úřadě. Lhůty stanovené živnostenským zákonem pro vyřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xrostřednictvím kontaktního místa v praxi využívána. Za zprostředkování podání musí podnikatel platit kontaktnímu místu veřejné správy poplatek 50 xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxmplexní informace k živnostenskému podnikání.
Související ustanovení:
§ 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 56 - řízení o koncesi
Souvixxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
[Mezinárodní smlouvy]
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 73
Upravují-li mezinárodní smlouvy, jixxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxdavku na vyšší ověření („superlegalizaci“), postačuje ověřovací doložka ve formě „Apostille“, jejíž způsob vydávání včetně uvedení kompetentních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi státy stanoví, že listiny se uznávají bez nutnosti dalšího ověřování (ze států mimo Evropskou unii např. s Vietnamem, Ukrajinou), a § 5 odst. 3, podle nxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 5 odst. 3 - požadavky na ověření listin vydaných v zahraničí
Související předpisy:
Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřovánx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (vyhláška č. 98/1984 Sb.),
Smlouva mezi Českxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxh náplních jednotlivých živností)
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K § 73a
Ustanovení obsahxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxáno nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. V nařízení vlády jsou uvedeny v příloze č. 1 obsahové náplně živností řemeslných, v pxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxsti volné, a to podle jednotlivých oborů činností.
Nařízení vlády tak obsahuje pro jednotlivé řemeslné, vázané a koncesované živnosti v něm uvedenx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxeré jsou dané živnosti vlastní, a podnikatel je může v rámci této živnosti vykonávat. Obsahové náplně jsou rozhodujícím vodítkem pro vymezení rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxním výčtem všech činností, které spadají do rozsahu živnostenského oprávnění dané živnosti, zde je třeba přihlédnout k § 28, § 34 a § 42 až 44 živnostensxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xyjádření je zjevné, že obsahová náplň živnosti volné s ohledem na posouzení rozsahu živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné je stanoxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlády jednotlivým oborům činnosti živnosti volné, stanoveným přílohou č. 4 živnostenského zákona a v tomto nařízení vlády v návaznosti na to uvedenýxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx proto v řadě případů obsahuje nejen pozitivní výčet činností spadajících do daného oboru, ale i výčet činností, které do daného oboru nespadají (např. xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxx x xxx x xx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxílohy č. 1 až 4 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, živnost volná
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K hlavě II
Jedná se o již překonaná ustanovení, která jsou poplatná době, kdy vznikala.
§ 74
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanovení zachovává dříve nabytá oprávnění, pokud jsou jejich předmětem činnosti podléhající do budoucna živnostenskému zákonu.
Jednalo se přxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxce (§ 6 zák. č. 105/1990 Sb.), nebo na základě dřívějších předpisů (§ 29 a § 30 zák. č. 105/1990 Sb.). Dále šlo o podnikatelská oprávnění získaná na základx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxpustné podle § 18a odst. 2 hospodářského zákoníku.
Zákon tak zajišťoval, aby ve lhůtě jednoho roku od jeho účinnosti byla oprávnění k podnikatelské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxmeslných automaticky, u živnosti vázaných a koncesovaných za předpokladu, že podnikatel sám splňoval podmínky stanovené živnostenským zákonem, nexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx2020.
K § 75
Zákon v tomto ustanovení řešil nedokončená řízení, která byla zahájena podle předchozí právní úpravy. Cílem bylo zajistit maximální zjxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx.2020.
K § 76
Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxizovány a umožňovaly výkon určitých činností jen organizacím, nikoliv však fyzickým osobám.
§ 77
[Oprávnění k podnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxaných podnikatelských oprávnění k činnostem, které se podle nové právní úpravy nestaly živnostmi a nespadají tak pod právní úpravu živnostenského záxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxsud vydán není.
§ 78
[Zavedení identifikačních čísel provozoven]
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 7x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxdné období pro zavedení identifikačních čísel provozoven vedených v živnostenském rejstříku (blíže viz § 17).
§ 79
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxzování živnosti vzniklé před účinností živnostenského zákona (1. 1. 1992).
§ 80
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvovaly soukromé podnikání, a některá ustanovení právních předpisů, která bránila rozvoji živnostenského podnikání.
§ 81
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxi současně s tehdy novým obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).
PRÍL.1
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxvností (navazuje na § 20). Ve stávajícím znění přílohy je uvedeno 41 řemeslných živností. Příloha je rozdělena na části A až C. Rozdělení přílohy na částx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xdborné způsobilosti doklady o praxi vykonané nebo o vzdělání získaném nebo uznaném v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, v jinéx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Občan České republiky nebo jiného státu Evropské unie [okruh osob, na něž se ustanovení vztahujxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnou způsobilost živnostenskému úřadu též doklady podle § 7 odst. 5, které jsou pro živnosti uvedené v jednotlivých částech přílohy č. 1 blíže specifikoxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxS ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která nabízí možnost doložit odbornou kvalifikaci doklady o praxi anebo vzdělání vydanými nebo uzxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxt odborná kvalifikace uznána. Rozdělení živností do jednotlivých částí přílohy pak odráží rozdělení činností do seznamů I až III přílohy č. IV cit. směxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské unie,
§ 20 živnosti řemeslné,
§ 21 - odborná způsobilost pro řemeslné živnosti,
§ xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xa doklady vydané orgánem členského státu Evropské unie
Předpisy práva EU:
čl. 16 až 19, příloha č. IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/xxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxx
xýčet vázaných živností uvedený ve sloupci prvním Předmět podnikání. Podle platné a účinné právní úpravy je 33 vázaných živností, jejichž předměty podxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podnikání smysluplně dovoluje. U živnosti „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti“ v souladu s poznámkou ve sloupci třetím příloxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxt podnikání pak např. zní „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti cyklistiky“.
Ve sloupci druhém Požadovaná odborná způsobilost je u každé vázané živnosti uvedena odborná zpxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxky na vzdělání nebo odbornou praxi, případně na kombinaci obého, nebo se odborná způsobilost požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xzdělání v kombinaci s praxí a dalších způsobilostí, resp. dokladů nebo osvědčení, jimiž lze odbornou způsobilost prokázat. Je-li odborná způsobilosx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xebo oborech, resp. studijním programu a studijních oborech konkrétně zaměřených na přípravu odpovídající předmětu podnikání dané živnosti (např. u xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxaduje dosažení určitého stupně vzdělání (např. u živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vysokoškolského vxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xx xři posuzování doložené praxe nutno za praxi v oboru považovat i praxi v příbuzném oboru (§ 7 odst. 4), je třeba rozlišit případy, kdy je požadavek na praxi xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Kromě možnosti doložení vzdělání v oboru, případně v kombinaci s praxí v oboru je v řadě příxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx u živnosti „Zpracování tabákových výrobků a výroba tabáku“). U několika vázaných živností („Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxekce a deratizace“, „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti“, „Průvodcovská činnost horská“, „ Vodní záchranářská služba“, „Péxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xProvozování solárií“) lze odbornou způsobilost prokázat mimo jiné i osvědčením o profesní kvalifikaci vydaným podle zák. o uznávání výsledků dalšíhx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxdu s Národní soustavou kvalifikací vydáno, u živnosti „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti“ je v příloze č. 2 uvedeno, že se má jexxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxvnosti v souladu s oblastí tělovýchovné činnosti uvedenou v osvědčení o profesní kvalifikaci.
U některých vázaných živností, u nxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xodnikání jsou natolik svébytné, že je nutné nebo vhodné upravit pro ně odbornou způsobilost rozdílně, je odborná způsobilost upravena pro činnosti obxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxbezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxixxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“ umožňuje prokázat odbornou způsobilost doklady o absolvované praxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich distribuce a v oblasti činností zahrnujících odborné používání takových látek, včetně zprostředkovatelských činností. U živnosti „Oceňováxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx řešena jinak pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a obchodního závodu a jinak pro oceňování věcí movitých a nemovitých, kde se kromě vxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxetně rekvalifikace a praxe v oceňování majetku. U živnosti „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace“ je pro jednotlivé činnosti v návxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na příslušné ustanovení (§ 58 odst. 1, 2 nebo 3) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo je ji možno doložit osvědčením o profesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
U některých vázaných živností, např. u živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ je umožněno, aby občané České republiky a občané čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxkonu činnosti a o absolvovaném vzdělání v souladu s možnostmi danými směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxní odborné kvalifikace uznávací orgán (řešeno u předmětných živností odkazem na doklady podle § 7 odst. 5). Podobně je u živností „Projektová činnost vx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxdle stavebního zákona.
V příloze č. 2 není u žádné z živností uvedena možnost prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxsňují předmět podnikání (např. u živnosti „Geologické práce“ je upřesněno, že výjimkou z činností spadajících do uvedené živnosti jsou geologické prxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xílem upravují odbornou způsobilost pro konkrétní živnost (například u již zmíněné živnosti „Geologické práce“ lze odbornou způsobilost prokázat osxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxvnosti „Oční optika“ je ve sloupci druhém uvedena mimo jiné způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle zvláštního právního přexxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxí praxe v oboru, § 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx účely živnostenského xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxí předpisy:
Zák. č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončeníx x x xxx xxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, - § 110 a 116 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, - § 6 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx x7, 29, 31, 36 a 37 zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, - § 4, 5 a 7 zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odboxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxifikace, - § xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
§ 55 x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xozidel, - § 2 zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, - § 2 a 17 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, - § 45, 46, 47, 57, 78, 89 a 98 odst. 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx předmětů kulturní hodnoty, - § 3 až 11, § 30h, 30i, 30j, 30k a 30l zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání auxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x x x xxk. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, - zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, - § 11 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Předpisy právx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxh distribuce a v oblasti činností zahrnujících odborné používání takových látek, včetně zprostředkovatelských činností,
směrnice Evropského parxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K příloze č. 3
Příloha č. 3, Koncesované živnosti obsahuje ve sloupci prvním Předmět pxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxuhém Požadovaná odborná a jiná způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 je u každé koncesované živnosti uvedena odborná způsobilost požadovaná pro provozovxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xe odborná způsobilost podle § 27 odst. 2 se do přílohy č. 3 u žádné z živností nepromítá, naopak možnost prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xx
Ustanovení § 27 odst. 1 a 2 také zcela pomíjí otázku prokazování jiné způsobilosti; požadavek na doložení jiné zxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxvozování koncesované živnosti „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxa“.
Odborná způsobilost je pro jednotlivé koncesované živnosti stanovena v příloze č. 3 přímo požadavky na vzdělání, případně praxi (u jednotlivxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s absolvováním praxe v oboru), nebo se odborná způsobilost požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním přxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve většině případů však nabízí alternativní výčet možností prokázání odborné způsobilosti.
Je-li odborná způsobilost stanovena vzděláním, příxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxsp. studijním programu a studijních oborech konkrétně zaměřených na přípravu odpovídající předmětu podnikání dané živnosti (např. u živnosti „Poskxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu), nebo zákon vyžaduje dosažení určitého stupně vzdělání často s požadavky na praxi v oboru, která je stanovena odlišně v přihlédnutím k dosaženému stxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxuritní zkouškou tři roky praxe v administrativě).
Od případů, kdy zákon pro provozování živnosti vyžaduje absolvování praxe v oboru a kdy je při posxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxován tak, že je přímo požadována praxe při výkonu konkrétní činnosti, např. praxe v administrativě.
Kromě možnosti doložení vzdělání v oboru přípaxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxorné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovanxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xombinaci s doložením praxe v oboru.
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxní cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, v daném případě v kombinaci s dvěma roky praxe v oboru. U živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ je třeba kromě zmíněného osvxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxrých koncesovaných živností, u nichž předmět podnikání umožňuje udělení
koncese
v částečném rozsahu předmětu podnikání, a jednotlivé činnosti zahxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxt upravena pro činnosti obsažené v částečném rozsahu předmětu podnikání ve druhém sloupci u těchto živností samostatně. Např. u živnosti „Vývoj, výroxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xinak pro „vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní“, jinak pro „nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střelxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x částečném rozsahu předmětu podnikání a požádá o udělení
koncese
v příslušném rozsahu, např. „nákup a prodej zbraní a střeliva“, postačí, když doloží xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx splnit požadavky na odbornou způsobilost pro celý rozsah předmětu podnikání, resp. pro všechny částečné rozsahy předmětu podnikání, aby mu mohla být
xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxčané České republiky a občané členských států Evropské unie, kteří činnost vykonávali nebo kvalifikaci získali v jiném členském státě, než je Česká rexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xáří 2005 o uznávání odborných kvalifikací přímo živnostenskému úřadu (upraveno odkazem na doklady podle § 7 odst. 5). Doložení odborné způsobilosti dxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxých států Evropské unie (a dalším osobám, které se za ně považují - viz § 70), kteří získali kvalifikaci v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro určitý rozsah předmětu podnikání stávající právní úprava ani zvláštní právní předpisy odbornou způsobilost nevyžadují u silniční motorové doprxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxpřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat a věcí, a osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“, a u živxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxiny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ v rozsahu předmětu podnikání prodej kvasxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxím Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3, jsou u jednotlivých živností uvedeny podmínky provozování živnosti ve smyslu cit. ustanovxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé zvláštními právními předpisy se do přílohy č. 3 nepromítají. Podmínkou provozování živnosti stanovenou přílohou č. 3 je tedy např. u živností „Proxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xebo členů statutárního orgánu (jedná se o spolehlivost podle § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.), kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon nxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je u některých živností doplněna dalšími podmínkami např. u živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ podmínkou bezúhonnostx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xmenovaná podmínka jedinou ukládanou.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxpisy. Např. v zákoně o lihu jsou upraveny podmínky pro výrobu a úpravu lihu (kvasného, sulfitového, syntetického) a pro výrobu konzumního lihu, lihovix x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxkonem č. 310/2006 Sb., jsou upraveny podmínky provozování koncesované živnosti „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx). Byť zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem, přímo neukládá živnostenskému úřadu, že v návaznosti na závazné stanovisko krajxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxři toho názoru, že ze znění § 4 odst. 2 cit. zákona (kde je uvedeno, že živnostenský úřad vydá koncesi na základě závazného stanoviska příslušného útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxe způsobilá k provozování příslušné živnosti) a ze smyslu uvedené úpravy plyne, že by tak živnostenský úřad učinit měl. Zároveň je u uvedené živnosti v žxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxovozování živnosti jsou stanoveny jak v příloze č. 3, tak v jiném právním předpise. Například u živnosti „Vedení spisovny“ je v příloze č. 3 stanovena pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxv příslušný podle místa provozovny, přičemž ve zvláštním právním předpise (zákon o archivnictví a spisové službě) jsou stanoveny požadavky na provozxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxergie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW“. U této žixxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxající v prokázání splnění technických předpokladů k zajištění výkonu koncesované živnosti, skutečnosti, že touto činností nedojde k ohrožení životx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi, jsou u jednotlivých živností uvedeny orgány státní správy, které podle § 52 zaujímají stanovisko k xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
U některých koncesovaných živností se orgán státní správy nevyjadřuje k celému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy spolu s názvem orgánu, který ke koncesi zaujímá stanovisko. U živnosti „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschováxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx je žádáno buď jen, nebo i v rozsahu předmětu podnikání „vývoj, výroba, ničení, znehodnocování střeliva“, případně i jen pro některé z těchto činností. x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xedoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ se vyjádření Ministerstva zemědělsxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx vydáváno kladné stanovisko orgánu, který se vyjadřuje ke koncesi, jsou uvedeny ve zvláštních právních předpisech (na něž je odkazováno ve sloupci pátxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí v dané koncesované živnosti, např. na konkrétní provozovnu. Živnostenský úřad pak ukládá podmínky provozování živnosti stanovené jinými právními xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxaných živností právní předpisy, které pro danou živnost upravují odbornou způsobilost, podmínky provozování živnosti, podmínky, za nichž je vydáváxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní:
§ 5 odst. 1 -
koncese
, § 7 odst. 4 - posuzování praxe v oboru, § 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evrxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxvnosti koncesované, § 27 - odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti koncesovaných živností, § 52 - odst. 1 projednání žádosti ke koncesix xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxsející předpisy:
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x bezpečnostním materiálem), - nařízení o soustavě oborů vzdělání, - vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzděxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xtanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), - § 3, 4, 5, 6 a 19 zák. o uznávání výsledků dalšího vzděláxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx x xx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů, - § 108 zák. o zaměstnanosti, - zák. o uznávání odborné kvalifikace, - § 65 odst. 3 a 4 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, - § xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxx x x xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, - § 2, 6, 17 a 36 zák. č. 26/200x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 1, 1a, 1b, 1c, 2 a 5 zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
§ 45, 46, 47, 57, 7xx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x x xx xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xx xx 8, 8a, 8b, 8c, 35a a 35b zák. o silniční dopravě, - § 1 odst. 5 zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x x x xxx xxx xx xxx. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Předpisy práva EU:
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/200xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxušuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 3.3.2020.
K příloze č. 4
Příloha č. 4, Živnost volná uvádí v návaznosti na § 25 odst. 2 živnost volnou, konkrétně její přexxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxhách 1 až 3 živnostenského zákona“. Z tohoto předmětu podnikání také vyplývá rozsah živnostenského oprávnění k provozování živnosti volné (§ 28 odst. xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxoha dále obsahuje pořadová čísla oborů činností a názvy oborů činností náležejících do volné živnosti. Stávající úprava přílohy obsahuje pořadová číxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonem č. 221/2012 Sb. (činnost spadající do daného oboru provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb byla z režimu živnostenxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x
xaxativní
výčet činností spadajících do živnosti volné, jak je patrno i z bodu 80. obsahujícího obor činnosti s názvem „Výroba, obchod a služby jinde nexxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx12 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
PRÍL.5
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
Příloha č. 5 obsahuje, jak je patrno již z jejího nadpisu, seznam živností, jejichx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx těchto činností, tedy činností spadajících do obsahu v příloze uvedených živností. Příloha navazuje na § 7 odst. 6, který ukládá podnikateli zajistit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxůsobem reguluje požadavkem na odbornou způsobilost činnosti spadající do 13 živností. Ve sloupci prvním nadepsaném Živnost je uveden
taxativní
výčxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxorná způsobilost, a to výčtem alternativních možností, které jsou postačující ke splnění podmínky odborné způsobilosti. Požadavky na doložení odboxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxupci pro získání živnostenského oprávnění pro příslušnou živnost. Jsou však nastaveny se zřetelem k tomu, že se jedná o odbornou způsobilost požadovaxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx u předmětné živnosti uvedena možnost doložení odborné způsobilosti vzděláním, absolvováním rekvalifikace v oboru nebo osvědčením o profesní kvalixxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro zájmové chovy“) postačí k prokázání odborné způsobilosti absolvování předchozí tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení nebo v pracovněprávxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx před zavedením předmětné regulace a získaly tak potřebné znalosti a dovednosti. V současné době však již právní úprava brání tomu, aby praxí v oboru absxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x živnosti „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“ vzdělání zaměřené na veterinární lékařství a hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechnikuxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“.
U některých živností zákon umožňuje prokázat odbornou způsobilost dokladem o rekvalifxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxrské, rekondiční a regenerační služby“). V některých případech je požadováno osvědčení o rekvalifikaci v kombinaci se vzděláním v podstatě v příbuznxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru kosmetička).
U činností, pro jejichž vxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxůsobilost též dokladem o získání profesní kvalifikace (např. u živnosti „Masérské, rekondiční a regenerační služby“, „Ostraha majetku a osob“ a „Sluxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxilost mimo jiné též dokladem o profesní kvalifikaci pro činnost kosmetičky spolu s dokladem o profesní kvalifikaci pro některou z činností, při kterýcx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxtéra.
U některých živností je alternativně odborná způsobilost stanovena odkazem na odbornou způsobilost upravenou jiným právním předpisem. U žxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle zákona o nelxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo alternativně odbornou způsobilost k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
U všech živností uvedených v příloze č. 5 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxace a tato alternativa platná pro občany České republiky a jiných členských států Evropské unie (okruh osob, které se považují za občany členských státxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxpském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci), je obsažena přímo v příloze č. 5. I zde může být dokladem o uznání odborné kvalifikace též exxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES se evropský profesní průkaz vydává pouze pro v tomto nařízxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch do živnosti „Průvodcovská činnost horská“.
U živností „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“, „Kosmetické služby“ a „Pedikúra a manikúxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxném členském státě, než je Česká republika, doložili doklady o výkonu činnosti a o absolvovaném vzdělání v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsem uznávání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace uznávací orgán (upraveno odkazem na doklady podle § 7 odst. 5).
Ve sloxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxsuzování praxe v oboru,
§ 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobilost živnostxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxsobilými osobami,
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxo státu Evropské unie, a § 70 odst. 4 - doklady, které se považují za doklady vydané orgánem členského státu Evropské unie
Související předpisy:
nařízení o soustavě oborů vzdělání, - vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xx x08/2006 Sb., o sociálních službách, - § 6 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, - § 3, 4, 5, 6, 72, 83, 101 a 104 škoxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxx xxx xxx xx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x x xxx. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlifikací
nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanisxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty