455/1991 Sb.

Živnostenský zákon: Komentář

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxlová
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
[Předmět úpravy]
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxk působnost živnostenského zákona pro určitou zákonem definovanou oblast podnikání. Pro živnostenské podnikání je v ustanovení tohoto paragrafu zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ale i v jeho průběhu při vlastním výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe jim základní práva, stanovuje jim základní povinnosti a podmínky pro jejich podnikání, upravuje také jejich odpovědnost a stanovuje pravidla pro koxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxmci přeneseného výkonu státní správy.
Vymezení živnostenského podnikání v § 1 živnostenského zákona ovšem neznamená, že tato oblast podnikání jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xadou dalších právních předpisů. Na některé z nich živnostenský zákon i přímo odkazuje.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Toto ustanovenx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxo zákona a předmětem úpravy obchodního zákoníku. Zatímco obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů a jejich vzájemné obchodní závazkové vztxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxé činnosti (živnostenské oprávnění).
Návrh zákona upravuje v zájmu komplexnosti v nezbytném rozsahu i kontrolu nad dodržováním podmínek stanovexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 2
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxlnit všechny tyto znaky současně, abychom mohli s jednoznačností konstatovat, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, upravoval obecnou definici podnikání. Tato definice obsahovala pět základních znaků podnikání. V novém občanském zákoníku účinném od 1. 1. 2014, ktxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxena
. Z toho, jak občanský zákoník definuje podnikatele, se dá dovodit, že toto ustanovení vlastně
nepřímo definuje i činnost vykonávanou podnikatelexx xxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxém zákoníku - to zahrnuje více typů podnikatelských činností než jen živnostenské podnikání.
Prvním znakem, který musí daná činnost splňovat, aby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxou pravidelně a opakovaně vždy jednou za rok. Takovou činností může být například sezónní prodej, prodej vánočních stromků, provozování tábořiště. Axxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxnosti by neměla být posuzována v delším časovém období než jeden rok. Důležitá je také skutečnost, že subjekt má v úmyslu tuto činnost opakovat. Nejedná xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxst, kdy si dosažení daného cíle vyžaduje delší dobu, například realizace stavby obchodního centra nebo průmyslového komplexu. Soustavnost je jedním xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxé činnosti, kterým se tato činnost odlišuje od zaměstnaneckého vztahu, který se naopak vyznačuje závislostí na zaměstnavateli. Samostatnost spočívx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxl, nebo osoba, která ji vykonává jeho jménem, např. jeho zaměstnanec. Podnikatel tak rozhoduje o způsobu, rozsahu, době a místu této činnosti. Naplněnx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxplněním pojmového znaku samostatnosti mohou vznikat při franchisingu a podobných smluvních formách, kdy dochází k určitému omezení samostatnosti pxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxoník práce.
Třetím znakem živnosti je výkon činnoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xák.), u fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku pod jménem a příjmením fyzické osoby s případným dodatkem (§ 422 obč. zák.), případně pod jmxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxto znak úzce souvisí s předchozím znakem - samostatností. Živnostenským podnikáním - živností určitého subjektu není ta činnost, kterou vykonává subxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxakterizována živnost, je vlastní odpovědnost: zde se jedná o to, že subjekt (podnikatel), který činnost vykonává, odpovídá za uzavřené závazky, poruxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxvnických osob pak o obchodní majetek. Ve své podstatě jde o to, že živnost je provozována na vlastní účet a vlastní nebezpečí.
Pátým znakem živnosti jx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxhu svou činností dosáhnout zisku. Nerozhoduje ani to, zda bylo ve skutečnosti touto činností zisku dosaženo. V konkrétním případě může podnikatelův úxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxká výhoda může být u právnické osoby posuzována i z hlediska dosažení výhody pro členy právnické osoby.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxkoník (zrušený k 1. 1. 2014), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxn znak navíc, a to že živnost je činností, která je vykonávána za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Jedná se tedy o podnikání, které je upravexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxi jde o podnikatelskou činnost, se o živnostenské podnikání nejedná. Může se jednat též o činnosti, které nelze jako podnikatelskou činnost vykonávatx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxsně. Byť by nebyl splněn pouze jeden jediný ze všech znaků, pak se o živnostenské podnikání nejedná. To, zda jsou naplněny všechny znaky živnosti, musí žxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v režimu živnostenského zákona se jedná pouze v tom případě, že fyzická nebo právnická osoba provozuje činnost a v rámci této činnosti naplní všechny uxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xůvodů tradičních, tak vzhledem k účelnosti terminologického souladu s úpravou v sousedních státech (SRN, Rakousko).
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. 455/1991 Sb.), a takovou činnost kontroluje a řídí, pak provozuje živnost.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 6. 2008, č. j. 4 As 9/2007-xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch osob, § 63 - neoprávněné podnikání právnických osob
Související předpisy:
x xxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxeny činnosti, které sice znaky živnosti uvedené v pozitivní definici živnosti naplňují, ale tyto činnosti živnostmi nejsou, jsou z režimu živnostensxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxo činnostech regulována jiným zákonem.
K odst. 1
Živnostmi tak nejsou činnosti vyhrazené zákonem státu nebo zákonem určené právnické osobě. Napřxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů i jejich pořizování. Živností rovněž není využíváxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xěl - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, činnost vynálezců a zlepšovatelů - zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacícx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsu (§ 95 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon), restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemexxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxi).
K odst. 2
Živností xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xdst. 2. Jedná se o profesní činnosti, které mohou být vykonávány podle zvláštních zákonů pouze fyzickými osobami. Právnická osoba je může vykonávat poxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob do obchodního rejstříku. Výkon těchto činností je tak vyloučen ze živnostenského podnikání a tím i z režimu živnostenského zákona, a to jak pro fyzxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách mohou tyto služby poskytovat pouze osoby způsobilé k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností soxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubníxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejícíxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o veterinární péči (veterinární zákon) vykonávat odborné činnosti při plnění úkolů veterinární péče pouze veterinární lékaři a veterinární pracovnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxí mají odpovídající vzdělání.
K odst. 2 písm. c)
Advokacie je upravena zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii. Ten stanovuje okruh osob, které mohou poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxdle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) může být notářem pouze ta osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem.
Činnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxlového vlastnictví, je upravena zákonem č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx Komory exekutorů jmenována ministrem spravedlnosti, a to do sídla v obvodu okresního soudu.
K odst. 2 písm. d)
Také tlumočníci a znalci vykonávají svou činnost mimo režim živnostenského zákona, a to podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnícxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxcké činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob. Znalce a tlumočníky pro jednotlivé obory a odvětví jmenuje minxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxumočnické úkony, které nejsou prováděny pro účely řízení před orgány veřejné moci ani nesouvisí s právními úkony fyzických nebo právnických osob. Na tx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo překladatelskou či tlumočnickou činnost příslušné živnostenské oprávnění. Jde tak například o překladatelskou a tlumočnickou činnost prováxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xdst. 2 písm. e)
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxentů auditora, postavení a působnost Komory auditorů České republiky. Auditorem je podle tohoto zákona statutární
auditor
nebo auditorská společnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxolečností je právnická osoba, které bylo vydáno stejné rozhodnutí. Komora vede rejstřík auditorů.
Podobně zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradexxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxcká osoba dnem zápisu nebo registrace do seznamu, který vede Komora daňových poradců České republiky. K tomuto dni vydá Komora daňovému poradci osvědčxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x režimu živnostenského zákona. Burzovní dohodce je zprostředkovatelem burzovních obchodů. Je jmenován a odvoláván burzovní komorou s předchozím soxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí komorou.
K odst. 2 písm. g)
Další činností, ktexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxm vyjednávání stanoví, že vykonávat tuto činnost může pouze fyzická osoba zapsaná v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců, který vede Ministerstvo prxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
K odst. 2 písm. h)
Podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění někxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxměměřickým a katastrálním, případně Ministerstvem obrany, jedná-li se o úkony prováděné ve prospěch obrany státu. Vzhledem ke komplexní úpravě zvláxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxštní postavení má činnost autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě. Ti mohou svou činnost vykonávat jako svobodní arxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxnu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovaným architektem je ten, komu byla udělena autorizace a je zapsán v seznxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovaní architekti, inženýřx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xinnost ve výstavbě“ a „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
K odst. 2 písm. j)
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), výslovně stanoví, že činnost autorizovaných inspektorů není živností a může být vykonávána jako svoboxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xohou také vykonávat činnost autorizovaného inspektora, avšak za podmínky, že s tím Ministerstvo pro místní rozvoj vysloví souhlas, přičemž podmínkyx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxeré byly jmenovány autorizovaným inspektorem, může činnost autorizovaného inspektora vykonávat bez souhlasu ministerstva.
K odst. 2 písm. k)
Dxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxst auditorů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdiátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, nespadá pod režim živnostenského zákona. Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mediační dohody. Ministerstvo spravedlnosti vede seznam mediátorů, do kterého se zapisují mediátoři, již splní podmínky a složí zkoušku mediátora.
x xxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxho zákona, ale mohou je provozovat jak fyzické, tak i právnické osoby.
K odst. 3 písm. a)
Tímto odstavcem je z režimu živností vyňata oblast finančnixxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxí bance, ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a jsou jí svěřeny
kompetence
správního úřadu. Česká nároxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxích bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím svých poboček a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodáxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xsobami působícími na finančním trhu, rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo sxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx akciové společnosti, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry na základě licence, kterou jim udělí Česká národní banka. Výše základníhx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxínky, které musí žadatel o licenci splnit. Licenci lze udělit též na žádost spořitelního a úvěrního družstva, pokud současně požádá i o souhlas se změnox xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování.
Dalšími poxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx platebních systémů s neodvolatelností zúčtování.
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, stanoví, že poskytovat platební služby jako podnikánx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxytovat platební služby spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev. Povolenx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební insxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxl poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem, a také Česká národní banka za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxické peníze jako podnikání pouze banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxze jako podnikání mohou také za podmínek zákona o platebním styku instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz a vydavxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxí banky.
Provozovat platební systém s neodvolatelností zúčtování může právnická osoba na základě povolení k jeho provozování, které jí udělila Čexxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o směnárenské činnosti, mohou vykonávat fyzické a právnické osoby na základě povolení k činnosti směnárníka. Povolení vydává Česká národní banka, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxvených zákonem upravujícím činnost bank (zákon č. 21/1992 Sb.); spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxy (zákon č. 6/1993 Sb.).
Dalšími činnostmi, na něž se nevztahuje živnostenský zákon, jsou činnosti v oblaxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxcí činnosti pouze právnická osoba, stejně tomu je v případě zajišťovací činnosti. Povolení se uděluje k neživotnímu a životnímu zajištění. V povolení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Činnost pojišťovacích zpxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxou vykonávat fyzické nebo právnické osoby, které jsou zapsány do příslušného registru vedeného Českou národní bankou. U pojišťovacích zprostředkovxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxrostředkovatele. Samostatný zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě oprávnění uděleného Českou národxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxzníka). Vázaný zástupce je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě zápisu do registru vázaného zástupce vedeného Českou nároxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pojištění na základě zápisu doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastoupeného do rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxě, a to pouze jako svou doplňkovou činnost. Může zprostředkovávat pojištění pro více zastoupený na základě písemné smlouvy.
Zákon č. 170/2018 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby mohou na základě akreditace udělené Českou národní bankou pořádat odborné zkoušky a programy následného vzdělání pro samostatné zprostředkovxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxlňkových zprostředkovatelů, kteří vykonávají činnost v oblasti pojišťovnictví.
xxxší činností nepodléhající režimu živnostenského zákona, upravenou zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, je činnoxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxu se sídlem na území České republiky, která provozuje penzijní připojištění. Činnost penzijního fondu povoluje Česká národní banka na základě stanovxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodaxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxém spoření shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona o důchodovém spoření. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Ani činnost komoditních burz nespadá pod režim živnostenského zákona. Podle zákona č. 229/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxm, které jsou předmětem obchodování na burze, pokud nejsou investičním nástrojem, nebo se zemědělským skladním listem. Burza se zakládá zakladatelsxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxuje před zápisem burzy do obchodního rejstříku.
Také činnost organizátorů regulovaxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Organizátorem regulovaného trhu je právnická osoba, která organizuje regulovaný trh na základě povolení Čxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxosti obchodníka s cennými papíry. Vázaným zástupcem je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy jednat za zastoupexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxkud poskytuje investiční služby v České republice, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxce zastoupeného může začít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxch se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu nespadá pod režim živnostenského zákona. Tyto čxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxních fondech.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, také upravuje činnost osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papírxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxsí být prováděny na základě povolení České národní banky. Činnost vázaných zástupců zmíněných osob může vykonávat fyzická nebo právnická osoba zapsaxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu a Rady o ratingových agenturách. Podle tohoto předpisu musí být ratingová agentura registrována u příslušného orgánu domovského členského stxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Z režimu živnostenského zákona je vyloučena i činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxovaných obchodních informací a provozování schváleného mechanismu pro hlášení obchodů. Poskytovatelé těchto služeb vykonávají svoji činnost na záxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxzání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb můžx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxditovaných osob není živností.
Živností není ani „Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle záxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxého úvěru může být právnická osoba na základě oprávnění uděleného Českou národní bankou. Podmínky pro udělení tohoto oprávnění jsou uvedeny v zákoně o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o spotřebitelském úvěru (dále jen „registr“). Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jako podnikatel je oprávněn samostatný zprostředkovatel, vázxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxu do registru. Oprávnění se prodlužuje vždy o 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Samostatný zprostředkovatel musí být po dobu své činnosti pojixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxávat spotřebitelský úvěr na základě zápisu vázaného zástupce do registru vedeného Českou národní bankou, přičemž může zprostředkovávat výhradně prx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxího roku následujícího po zápisu do registru a oprávnění se prodlužuje o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Rovněž zprostředkovateli vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxdě oznámení zastoupeného. I toto oprávnění trvá do konce následujícího kalendářního roku po zápisu do registru a prodlužuje se o 12 kalendářních měsícx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxo členského státu Evropské unie. Musí však svou činnost oznámit České národní bance, která ho zapíše do registru.
Akreditovanou osobou je osoba, kxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxkém úvěru. Akreditace se uděluje na 5 let a lze ji opakovaně prodloužit.
K odst. 3 písm. b)
Živností není ani provozování hazardních her. Podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazaxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxe zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. Může se jednat o loterii, kursovou sázku, totalizátorovou hru, bingo, technickou hru, živou hru, tomxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Provozovat loterii, kursovou sázku, totalizátorovou hru, bingo, txxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxaje malého rozsahu je nutno ohlásit obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hra provozována.
K odst. 3 písm. c)
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxrnické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Hornickou činností je vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, otvírka, příprava a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dobýváním, zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrnickým způsobem je dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, práce k zaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxí práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, vrtání vxxx x xxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxních vod v důlním díle v podzemí, práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx m3 horniny. Výše uvedené hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem povoluje Český báňský úřad. Povolení je vydáváno formou oprávněxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxy je upravena zvláštním zákonem, a to zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxribuci elektřiny, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, kterx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem.
xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxod, výrobu, distribuci a uskladňování koksárenského plynu čistého, degazačního a generátorového plynu, biometanu, propanu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxé pro jeden objekt jednoho zákazníka ani na využití elektřiny při provozování dobíjecí stanice podle zákona o pohonných hmotách.
V této souvislostx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW“, do které patří výroba a rozvod (doprava, akumulace, přeměna parametrů a dodávka tepelné energie roxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxto živnosti se rozumí celkový výkon kotelny, ve které může být instalován jeden zdroj s výkonem nad 50 kW, nebo více zdrojů o nižším výkonu, které ve svém sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xpadá výroba a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci podle jiného právního předpisu nebo nevyžadující koncesi.
K odst. 3 písm. e)
Oblast zexxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxximku tvoří provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče, které je živností.
Zemědělskou výrobou se rozumí:
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatýcx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoduktů,
-
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
-
chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxdaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxrá je zapsána v evidenci zemědělských podnikatelů, kterou vede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Zemědělský podnikatel podle zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.
K odst. 3 písm. f)
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxatelské činnosti fyzickými osobami. Není upraven žádným speciálním zákonem, přesto pod režim živnostenského zákona nespadá, i když by znaky podnikáxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xezpracují. Pro takový prodej není třeba žádné oprávnění k podnikání, nejedná se o podnikatelskou činnost.
K odst. 3 písm. g)
Námořní doprava a mořsxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxch námořní plavby vykonává Ministerstvo dopravy, které také xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxisují údaje o námořních plavidlech, jejich vlastnících a jejich provozovatelích. Ministerstvo osvědčuje zápis do námořního rejstříku rejstříkovýx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Speciální právní úpravu (zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách) má i provozování dráhy železniční, traxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí, a jedná-li se o provozování dráhy celostátní nebo regionální, i na základě osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální (osxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Provozovat drxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxtě EU (jde-li o provozování přeshraniční osobní nebo nákladní drážní dopravy), nebo na území České republiky, je držitelem platné licence, má přidělexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxba.
Dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální musí být též držitelem platného osvědčení dopravce. Licenci a osvědčxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx může i provozovatel této dráhy.
Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální může fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xenových předpisů a stanoven způsob její úhrady. Licenci uděluje na základě žádosti drážní správní úřad.
K odst. 3 písm. i)
Zvláštní úpravu mají i koxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. Fyzická či právnická osoba, jež hodlá vykonávat komunikační činnostx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámení vydá Český telekomunikační úřad osvědčení a zapíše osobu do elektronické databáze osob, které splnily oznamovací povinnost. Český telekomxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxhny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací, provozování přístrojů a na využívání rádiových kmitočtů a je závazné pro fyzické a prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, je výzkum, výroba a distribuce léčiv. Léčivem se podle zákona o léčivech rozumí léčivý přípravek a léčivá látka, přičexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxo zvířat, nebo látka nebo kombinace látek, které lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpraxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxřské diagnózy.
Výzkumem léčiv se rozumí neklinické hodnocení bezpečnosti léčiv a klinické hodnocení léčivých přípravků s cílem prokázat jejich úxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtanovisko etická komise a pokud Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal povolení k zahájení klinického hodnocení nebo nezamítl klinické hodnocení, ktexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh přípravků může být prováděno na základě povolení Státního veterinárního ústavu.
Léčivé přípravky jsou oprávněny vyrábět osoby, kterým byla tatx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxzu nebo za účelem klinického hodnocení a výroba meziproduktů léčivých přípravků. Povolení k výrobě se rovněž požaduje pro dovoz léčivých přípravků ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu s registrační dokumentací. Rovněž distribuci léčiv lze provádět pouze na základě povolení. Zprostředkovávat humánní léčivé přípravky můžx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Transfuzní přípravky a suroviny pro další výrobu jsou oprávněni vyrábět pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kterým byla tato činnost povolena Sxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxavky, které je obsahují, a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek. K této činnosti nemusí podnikatel vlastnit živnxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxké nebo fyzické osobě, která ustanovila odpovědnou osobu. To neplatí, pokud fyzická osoba - podnikatel prokáže, že splňuje požadavky, které zákon klaxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxva zdravotnictví.
V případě vývozu návykových látek a přípravků je třeba povolení Ministerstva zdravotnictví, a to jednotlivě ke každému vývozu. xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxých nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví, která je upravena zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Státní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxadem. Cílem těchto činností je zabezpečit u stanovených výrobků posouzení jejich shody s technickými požadavky stanovenými nařízeními vlády a u stavxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxze osoby, kterým byla udělena buď autorizace, nebo akreditace. Autorizované nebo akreditované osoby pak vydávají certifikáty, jimiž osvědčují, že vxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxmí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxii a státní zkušebnictví. Autorizované osoby provádějí certifikaci vymezenou technickým předpisem.
xxský institut pro akreditaci je na základě pověření vydaného Ministrestvem průmyslu a obchodu národním akreditačním orgánem. Uděluje akreditaci forxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxifikaci na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby. Vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jehx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxobků při jejich uvádění na trh, nespadá pod režim živnostenského zákona. Oznámené subjekty posuzují shodu výrobků dodávaných na trh, aby nemohlo dojíx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v České republice. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje subjekty Evropské komisi a ostatním členským sxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o činnostech posuzování shody, modulu posuzování shody a dotčeném výrobku, a údaje o způsobilosti subjektu posuzování shody ve vztahu k příslušnému hxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxmí Úřad žadatele s poučením, že informace o datu počátku oprávnění k činnosti oznámeného subjektu lze získat z informačního systému Evropské komise o oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxání shody, pokud Evropská komise ani žádný z členských států Evropské unie nevznese proti oznámení námitku do 2 týdnů od zpřístupnění oznámení, jestlixx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxznamená do spisu a vyrozumí o tom oznámený subjekt. Zároveň zveřejní ve Věstníku Úřadu sdělení o oprávnění k činnostem oznámeného subjektu, včetně rozxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm potvrzení o vzniku nebo o trvání oprávnění k činnostem při posuzování shody.
K odst. 3 písm. m)
Zahraniční obchod s vojenským materiálem je rovněž xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České republiky nebo podnikající fyzická osoba na základě povolení, a to pouze v případech stanovených zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxo zahraničních věcí z hlediska zahraničněpolitických zájmů České republiky, dodržování závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodnícx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxy obyvatelstva a Ministerstvo obrany z hlediska zabezpečování obrany České republiky.
Právnická osoba, které bylo vydáno povolení podle tohoto zxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxdá právnická osoba pro každou smlouvu, jejímž předmětem je obchod s vojenským materiálem, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Licence se uděluje i pro trxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů ixxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxpektoráty práce, které jsou správními úřady. Sídlem Státního úřadu inspekce práce je Opava. Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí.
K oxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxí. Podnikatelé, kteří provozují rozhlasové a televizní vysílání, nepodnikají rovněž v režimu živnostenského zákona. Povolení k této činnosti uděluxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xvidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání.
Licence opravňuje provozovatele vysílání k rozhlasovému a televiznímu vyxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxenci se také rozlišuje, zda je vysílání šířeno prostřednictvím vysílačů, nebo družic a kabelových systémů, případně zvláštním přenosovým systémem. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoužit o stejnou dobu, tedy o 8 let u rozhlasového a 12 let u televizního vysílání. Rada může vydat také krátkodobou licenci, která opravňuje k vysílání na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxje provozovatele k provozování převzatého vysílání prostřednictvím sítě elektronických komunikací. O registraci rozhoduje Rada pro rozhlasové a txxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xměřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb rovněž nespadá pod režim živnostenského zákona. Není upraveno žádným zákonem, i když je jxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné osoby, jinak by se jednalo o trestný čin kuplířství (§ 189 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, dále jen „tr. zákoník“). Tohoto trestného činu sx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx. 3 písm. r)
Zprostředkovávat zaměstnání mohou podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zák. o zaměstnanosti“), agentury práce, ktexxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání na území České republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky. Povolení ke zprostředkování zamxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních vozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx krajským úřadem.
Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici technické kontroly x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxk. Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění je krajský úřad, v jehož správním obvodu bude provozovatel stanice technické kontroly vykonávat svojx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčení vydané krajským úřadem, který rozhodoval o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Osvědčením krajský úřad potvrdí provozxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxy stanovené tímto zákonem pro provozování stanice technické kontroly, má vnitřní organizační strukturu a systém řízení jakosti pro provádění technixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxrčitou.
Provozovatel stanice technické kontroly nesmí být právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou vozidel nebo jejich součxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxúhonné, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika.
K odst. 3 písm. t)
Rovněž tak do živností nepatří výchova a vzdělávání ve šxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxkých studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxh školách“).
Druhy škol podle školského zákona jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, mládeže a tělovýchovy stanoví prováděcím právním předpisem typy škol podle jejich zaměření pro účely jejich označování. Školské zařízení poskytuxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxbo preventivně výchovnou péči. Školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. Podmínkou výkonu činnosti školy nebx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje školy a školská zařízení (školské právnicxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxních věcí zřizují školy a školská zařízení jako organizační složky státu nebo jako jejich součásti. Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxčnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.
Ostatní právnické osoby nebo fyzické osoby zřizují škoxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbo školských služeb podle školského zákona.
Zákon o vysokých školách rozlišuje veřejné vysoké školy, které jsou zřizovány zákonem - jsou uvedeny v xxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xísm. u)
Zvláštnímu režimu podléhá i nakládání s vysoce nebezpečnými látkami. Podle zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxpečnost a jen k výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým nebo ochranným účelům. Licence není třeba k záchranným pracím směřujícím k odvrácení nebo oxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxádnou událostí. Osoba, která tyto záchranné práce provádí, musí neprodleně ohlásit jejich provádění Policii České republiky a Státnímu úřadu pro jadxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxpravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Tyto činnosti jsou poskytovány v režimu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectvxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx civilní letectví.
Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly za úplatu, dělí se na pravidelnou a nexxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxkladě licence vydané Úřadem pro civilní letectví. Úřad vydá leteckému dopravci osvědčení, kterým se dokládá, že letecký dopravce splňuje podmínky stxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu a systém řízení pro zajištění obchodní letecké dopravy.
Leteckými pracemi jsou letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel využíxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol). Letecké práce může provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem a právnická osoba se sídlem v České republice jen na základě povolení Úřadu pro civxxxx xxxxxxxxx
Leteckými službami jsou letové provozní služby včetně letištních, letecká telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx letišti a služba tvorby letových postupů. Letové provozní služby může provozovat právnická osoba na základě pověření Úřadu pro civilní letectví. Úřax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby, služby při předletové přípravě a monitorování letu. Pro udělení souhlasu musí právnická nebo fyzická osoba prokázat, že má technické zařízenx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxisterstvem vnitra. Letové navigační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxká osoba, která je držitelem osvědčení vydaného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních sluxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xoskytovat na základě souhlasu Úřadu pro civilní letectví právnická osoba, fyzická osoba, včetně provozovatele letiště a leteckého dopravce.
Činxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xdbornou přípravu v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy může uskutečňovat fyzická osoba na základě povolení, které jí na žádosx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxladě povolení Úřadu pro civilní letectví.
K odst. 3 písm. x)
Živností rovněž není činnost, kterou vykonxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků zřízené podle § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s účelem, pro který byly zřízeny. Každý zřizovatxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxou hlavní činnost, tedy činnost, pro kterou byly zřízeny, mohly vykonávat bez toho, že by pro ni vlastnily živnostenské oprávnění. Pokud stejnou činnoxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xříspěvkové organizace vyvíjet i doplňkovou vedlejší, tzv. hospodářskou činnost, pro ni však živnostenské oprávnění musí vlastnit, jedná-li se o činxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxeánů a jeho podzemí za hranicemi států upravené zákonem č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnostx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xyzická osoba s bydlištěm na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která tuto činnost ohlásila Mezinárodnímu úxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba předchozí souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu vydaný po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxch zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi států řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba, které Ministerstvo průmyslu a obchodu vydaxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, rozlišuje pohřebiště neveřejná a veřejná. Neveřejná pohřebiště jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků členů uzavřených, zejména příbuzenských společenství. Za neveřejná pohřebištx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí, jejichž vnitřní předpisy a obřady neumožňují ukládání lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti. Tuto skutexxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxdu hodlají neveřejné pohřebiště zřídit, předložit mu řád neveřejného pohřebiště, upravující zejména způsob pohřbívání, a vyžádat si jeho stanoviskxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxvání veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou společxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště.
Provozování veřejného pohxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xouvisející evidence. K provozování veřejného pohřebiště a změnám řádu veřejného pohřebiště je nutný předchozí souhlas územně příslušného krajskéhx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, nepodléhá živnostenskému zákonu. Autorizovaná obalová společnost je právnickou osobou založenou jako akciová sxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxtí odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění. Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě žáxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xizikovými biologickými agens a s toxiny na území České republiky lze jen na základě povolení vydaného Úřadem pro jadernou bezpečnost podle zákona č. 28xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxm, zemědělským, výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým a dalším mírovým účelům, k ochranným účelům, které se přímo týkají obrany proti bakteriolxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xoxiny. Povolení není třeba mimo jiné k záchranným pracím směřujícím k odvrácení mimořádné události nebo k likvidačním pracím směřujícím k odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxí ani provozování zoologických zahrad na základě licence podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad (zákon o zoologixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxlogická zahrada“ nebo „zoo“ může používat pouze provozovatel, který je držitelem platné licence. Provozovatel je povinen kopii licence viditelně umxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní ke každé žádosti od České inspekce životního prostředí, místně příslušné veterinární správy a Ústřední komise pro ochranu zvířat. Po obdržení všecx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xýt provozována zoologická zahrada, při němž ověří údaje uvedené v žádosti a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělení licence.
K odst. 3 písm. ae)
Cxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxí a spisové službě“), rozlišuje archivy veřejné a soukromé. Veřejnými archivy jsou Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek, státní oblastní arxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xůsobit jako archiv, pokud mu byla udělena akreditace. O akreditaci rozhoduje Ministerstvo vnitra. Zřizovatel archivu je povinen do tří měsíců ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxby sociální péče, služby sociální prevence. Poskytují se formou služeb pobytových, ambulantních nebo terénních. Pro poskytování sociálních služeb xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxáštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení prx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče. Kombinací těchto zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a integrovaná xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím zřízené organizační složkx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxciálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozhoduje o registraci toto ministerstvo.
Poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxi poskytování sociálních služeb; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytuje sociální služby.
K odst. 3 písm. ag)
Ani činnoxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x79/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zák. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání“), nxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxinisterstva a ústřední orgány veřejné správy) oprávněny provádět zkoušky pro získání profesní kvalifikace a na základě úspěšného složení zkoušky vyxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxory v nich, nespadá tato činnost pod živnostenské podnikání a osoba nemusí vlastnit živnostenské oprávnění. Osoba - pronajímatel nemusí vlastnit žádxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxnikatel vlastnit živnostenské oprávnění pro provozování živností, do nichž tyto služby spadají. Jako příklad těchto dalších služeb lze uvést poskytxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxá nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zdravotní služby lzx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxích služeb a mohou být poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zdravotnickx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxt oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám. O udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhoduje krajský úřadx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxosti, jde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených těmito ministerstvy, nebo Ministerstvo vnitra, jde-li o zdravoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxční styky a informace nebo Bezpečnostní informační službou.
Oprávnění k poskytování lékárenské péče lze udělit jen na základě souhlasného závaznxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxst. 3 písm. aj)
Provádění odborných rostlinolékařských činností podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je z režimu živnostenského xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření a poskytování informací pro rozhodování v oblasti integrované ochrany rostlin, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x produktům geneticky modifikovaných organismů a hodnocení a přezkušování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků, monitoring nežádoucícx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxání a rozšiřování jsou stanovena opatření.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xískají pověření od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
K odst. 3 písm. ak)
Další podnikatelskou činností, která nespadá pox xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „zák. o poštovních službách“). Poštovní službou je činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xčelem dodání poštovní zásilky příjemci. Za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky.
Oprávnění k podnikání v oblasti poštovnxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxnikační úřad vydá osvědčení potvrzující právo podnikat. Provozovat službu dodání peněžní částky poštovním poukazem může pouze držitel poštovní licxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci na celém území státu nebo na jeho části. Poštovní licenci uděluje Český telekomunikační úxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xistině ani nerozdělil činnost příspěvkové organizaci na její činnost hlavní, která nemá podnikatelský charakter, a činnost hospodářskou, však nemůxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxová organizace vykonává stejným způsobem jako kterýkoliv jiný podnikatelský subjekt, nebude živnostenský zákon vztahovat.
(rozsudek Městského xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxisející předpisy:
§ 95 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích,
§ 1xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xdborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví,
zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x daňovém poradenství a Komoře daňových poradců xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxx2 Sb., o bankách,
zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,
zák. č. 370/2017 Sb., o platebníx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
zák. č.170/2011 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
zák. č. 42/1994 Sb., o penzijním připojišxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x. 229/1992 Sb., o komoditních burzách,
zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a inxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx o hazardních hrách,
zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
zák. xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxkacích,
zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech,
zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
záxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx,
zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
zák. č. 158/2000 Sb., o vyhledáváxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxí,
zák. č. 477/2001 Sb., o obalech,
zák. č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxictví a spisové službě,
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
zák. č. 29/2000 Sb., o poštovnícx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Subjekty oprávněné provozovat živnost
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Živnostenský zákon v § 5 vymexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxeň zavádí pro osoby oprávněné provozovat živnost legislativní zkratku „podnikatel“ (fyzická nebo právnická osoba oprávněná provozovat živnost). Jx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelex xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxké podnikání“ užším pojmem než „činnost podnikatele“ podle občanského zákoníku, je pojem „podnikatel“ ve smyslu živnostenského zákon daleko užším xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xákladě živnostenského oprávnění.
Živnostenský zákon rozděluje podnikatele do dvou základních skupin: fyzické a právnické osoby. Tyto dvě skupxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxbo právnickým osobám se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, občanům dalších smluxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxh zemí. Každý podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti a zvláštní podmínky provozování živnosti, pokud je zákon vyžaduje.
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxa, která nemá sídlo na území České republiky. Osobou českou - tuzemskou je fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxje, zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu), pokud se chtějí na území České republiky usadit, podnikají na jejím území prostřednictvím odštěpného xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pro zahraniční fyzické osoby z třetích zemí vyplývá ze zákona o pobytu cizinců na území České repxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. To se nevztahuje na případy, kdy bude zahraniční fyzická osoba provozovat živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana, a jejich rodinní příslušníci mohou prxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxu doklad potvrzující určité skutečnosti a tento doklad je vyhotoven v jiném, než v českém jazyce, je povinen předložit tento doklad spolu s jeho úředním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxlech předkládaných zahraničních dokladů musí být ověřena (superlegalizace, apostila). Tyto povinnosti se netýkají dokladů předložených občanem čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxpské unie. Podmínkou je však to, že živnostenský úřad, kterému je tento doklad včetně překladu předkládán, nemá pochybnosti o správnosti překladu, poxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
V souvislosti se zahraničními osobami je nutné ještě zmínit § 69a živnostenského zákona, který se týká volného poskytování služeb (viz komentář k x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tak i právnické osoby. V druhé řadě pak vyjadřuje, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) - nárok na vydání živnostenského listu (nyní na získání živnostenského opráxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xivnosti státní povolení (koncesi). Případy veřejného zájmu lze charakterizovat potřebou zvýšené ochrany života, zdraví a majetku, minimalizací jexxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xákona na udělení
koncese
(jako je tomu u ohlašovacích živností) a ponechává otázku, zda má byt
koncese
udělena, na posouzení živnostenského úřadu.
x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xodnikatelská činnost. Jde např. o občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů nebo o rozpočtové a příspěvkové organizace, církxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxdně s obchodním zákoníkem - fyzické i právnické osoby anebo jiná společenství, které nemají bydliště nebo sídlo na území České republiky. Přiznává se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxním obchodního zákoníku, pokud jde o zřízení organizační složky na území České republiky a zápis do obchodního rejstříku.
Za stejných podmínek a ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxení:
§ 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odborná zpxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxí o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík, § 69a - dočasné poskytování služeb
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xx xxx xxxx xák.,
zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Všeobecné podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 6
Všeobecné podmínky provozování žixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxstenského oprávnění.
Živnostenský zákon stanovuje, že všeobecné podmínky provozování živnosti musí splňovat fyzická osoba, která ohlašuje žixxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí živnosti ohlašovatelem vede k rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti k zamítnutí žádosti o koncesi (blíže u § 53). Přestane-li v průběhu provozování živnosti splňovat všeobecné podmínky obligatorně ustanovený odpoxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxud se tak nestane, živnostenský úřad povinně zahajuje řízení o pozastavení provozování živnosti (blíže u § 49). Absenci splnění všeobecných podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxě pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele (§ 13) zákon stanovuje, že někteří v zákoně výslovně uvedení pokračovatelé, pokud nesplňujx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxdů umožnění kontinuity podnikatelské činnosti, zakotvuje určitou výjimku z povinnosti splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti pro osobyx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského zákona u osoby odpovědného zástupce, pokud ho ustanovuje (blíže u § 11).
K odst. 1
Svéprávnost je v občanském zákoníku definována jako „způsobilxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xlověka svéprávnosti, může však dojít k jejímu omezení soudem. Všeobecnou podmínkou provozování živnosti podle § x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxéprávnosti nabývá jejím přiznáním (emancipací) nebo uzavřením manželství (§ 30 obč. zák.). K přiznání svéprávnosti může dojít jen rozhodnutím soudux x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zástupce nezletilého; jinak může soud návrhu vyhovět i tehdy, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Návrh může podat též zákonný zástupce nezlxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxt své záležitosti (blíže § 37 obč. zák.).
Všeobecnou podmínku plné svéprávnosti lze nahradit „přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezlxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení se nezletilý stává způsobilým k jednáním, která jsou spojena se samostatným provozováním obchodního závodu, udělí-li k tomu nezletilému souhlax xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xe pro konkrétní výdělečnou činnost stanovena zákonem (tedy např. i živnostenským zákonem).
Všeobecnou podmínku provozování živnosti spočívajíxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxtilosti nedosáhly, ale plná svéprávnost jim byla přiznána soudem. Uvedenou podmínku pak lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxá pro nedostatek věku dosud nenabyla plné svéprávnosti (a ani jí nebyla plná svéprávnost soudem přiznána).
Druhou všeobecnou podmínkou provozováxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxůběhu doby měnila, v současné době (s účinností od 1.8.2010) se za bezúhonnou pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocnx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
Bezúhonnost fyzické osoby je tedy hodnocena výhradně z hlediska pravomocxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxkání, o který žádá nebo který ohlašuje. Není tedy rozhodující, jaký trest byl uložen nebo případné trvání trestu odnětí svobody, ale výhradně to, zda osxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxkání, který osoba ohlašuje xxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx nějž lze pro účely živnostenského zákona ztratit bezúhonnost pouze pro pravomocné odsouzení pro trestné činy spáchané úmyslně, jejichž skutková poxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxslu je z hlediska posuzování bezúhonnosti irelevantní, hledí-li se na osobu, jako by nebyla odsouzena, např. proto, že odsouzení bylo zahlazeno (§ 105x x xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
Stávající úprava posuzování bezúhonnosti ve svém důsledku znamená, že bezúhonnost se posuzuje rozdílně podle toho, zda se zkoumá v rámci ohlášení žixxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxáchaný úmyslně), pro který byl ohlašovatel (žadatel) pravomocně odsouzen, byl spáchán obecně v souvislosti s podnikáním, jednak i to, zda byl spáchán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
Pokud se však bezúhonnost podnixxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xředmětem podnikání se, s ohledem na znění zákona, zkoumá jen ve fázi ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi). Pokud je ale podnikatel pravomocně odsoxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxáním. Příkladem může být situace, kdy podnikatel, který je držitelem
koncese
pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a jejich proxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxrt několika osob. Je zřejmé, že trestný čin spáchal v souvislosti se svým předmětem podnikání, avšak zároveň i v souvislosti se svým podnikáním. I když sx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx podnikatel ztratit bezúhonnost vzhledem k tomu, že trestný čin byl spáchán v souvislosti s podnikáním.
Bezúhonnost odpovědného zástupce živnostxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxh živností v rámci schvalování nově ustanoveného odpovědného zástupce (blíže u § 11).
K odst. 3
Zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxné země, než je Česká republika nebo jiný členský stát Evropské unie (občan tzv. třetí země). U občanů třetích zemí je pak od 1. 1. 2014 úprava ještě rozdílxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za občany členského státu Evropské unie, je dán v § 70 (blíže u cit. ustanovení).
U občanů České republiky se bezúhonnost prokazuje výpisem z evidencx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xýpis dokládat k ohlášení živnosti, resp. k žádosti o koncesi či k oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce.
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxropské unie prokazuje bezúhonnost doklady podle § 46 odst. 1 písm. a), tedy výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným soudním nebo spxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxúhonnosti doloží. Je-li však členským státem posledního pobytu Česká republika, zákon stanoví, že se postupuje podle § 6 odst. 3 věta druhá, tedy jako u xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx jiných členských států Evropské unie dokládat bezúhonnost i výpisem z českého Rejstříku trestů s přílohou, která obsahuje informace, které jsou zapsxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxů ani rovnocenný doklad o bezúhonnosti, zákon umožňuje doložit bezúhonnost čestným prohlášením o bezúhonnosti. Toto prohlášení však musí být učiněnx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xosledního pobytu. Podmínkou pro přípustnost čestného prohlášení o bezúhonnosti je, že členský stát, jehož je osoba, jejíž bezúhonnost se posuzuje, oxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů o bezúhonnosti. Zákon zároveň stanovuje, že doklady o bezúhonnosti nesmí být starší než tři měsíce. Doklad o bezúhonnosti lze nahradit i doklaxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánu vydané podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a někxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxe § 46 odst. 1 písm. b), jednak i výpisem z evidence Rejstříku trestů, tedy z české evidence trestů. Občan třetí země je tak zásadně povinen doložit bezúhoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxšení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. V úvahu tak přicxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxanem, nevydává výpis z evidence trestů nebo obdobný doklad. I zde platí, že doklad o bezúhonnosti nesmí být starší než tři měsíce. Výpis z evidence Rejstxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxnský zákon) platí z této úpravy výjimka pro občany třetích zemí, kteří mají povolen trvalý pobyt na území České republiky. Tyto osoby prokazují bezúhonxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxad (nedokládá jej ohlašovatel živnosti/žadatel o koncesi). Jak plyne z důvodové zprávy k zákonu č. 303/2013 Sb., důvodem navržené úpravy je dosáhnout xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxu trestů ze země, jejímiž jsou občany.
Souhrnně lze tedy uvéxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxbliky povolen trvalý pobyt - pak se pro tyto účely ocitají v postavení občana České republiky. Občané jiných členských států Evropské unie, než je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, případě výpisem z evidence Rejstříku trestů s doložkou ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a); občan České republiky jen výpisem z evidence Rejstříku trestů. Pxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxti.
K odst. 4
S ohledem na konstrukci posuzování bezúhonnosti je v praxi živnostenských úřadů v některých případech nutné znát o odsouzení více podxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxu pro účely posouzení bezúhonnosti příslušné rozhodnutí v trestní věci, případně aby mohly nahlížet do spisu v části, která obsahuje skutečnosti rozhxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí. Pokud nelze podklady pro posouzení bezúhonnosti zjistit ze soudního rozhodnutí (jak tomu bude zpravidla např. u trestního příkazu), je živnostensxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxým trestným činem a podnikáním obecně nebo předmětem podnikání, který je ohlašován nebo o který se žádá. Rozhodnutí o tom, v jakém rozsahu bude živnostexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxx spisu, která obsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti.
S účinností od 30. 9. 2017 (zákon č. 289/2017 Sb.) pak platí zvláštní úpravx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxský úřad oprávněn vyžádat si předložení opisu pravomocného rozhodnutí „cizího“ soudu od toho, kdo ohlašuje živnost (žádá o koncesi). Pro předložení oxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxožen, postupuje úřad podle § 47 odst. 5, resp. podle § 53 odst. 2 zákona, tedy rozhodne, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo (zamítne žádost o xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxajících živnostenskoprávní agendu a nahrazuje chybějící účinné mechanismy umožňující mezinárodní spolupráci mezi těmito orgány a soudy cizích stáxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxst si vyžádat od soudu opis pravomocného rozhodnutí, příp. nahlížet do těch částí trestního spisu, které obsahují skutečnosti důležité pro posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu, avšak takovéto posouzení není prakticky realizovatelné bez aktivní spolupráce s podnikatelem.
Z judikatury:
x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx1 Sb., ve znění zákona č. 167/2004 Sb., sledovaný záměr v řízení před obecným soudem, z něhož řízení o konkrétní kontrole norem vzešlo, dosáhnout omezenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxy (-), jejichž skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, resp. s podnikáním obecně.
(nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 35/0xx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xodnikatele, § 46 odst. 1 - doklady prokazující splnění podmínky bezúhonnosti, § 58 odst. 1 písm. a) - rušení živnostenského oprávnění pro ztrátu bezúxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxx xxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxných, vázaných nebo koncesovaných. Termín „zvláštní podmínky“ je třeba vnímat ve vztahu k termínu „všeobecné podmínky“, který upravuje podmínky pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxlost než ta, která je upravena všeobecnými podmínkami provozování živnosti. Změny právní úpravy, kterými toto ustanovení prošlo, do něj postupně zapxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxti a posléze povinnosti podnikatele zajistit výkon některých živností odborně způsobilými osobami.
K odst. 1
Zvláštní podmínkou provozování žixxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo praxí nebo kombinací obého, případně složením zkoušky.
Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované je upravena v samostatnxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x x xxx x x xxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy přímo vzděláním nebo praxí, ale je odkazováno na ustanovení jiného právního předpisu, který odbornou kvalifikaci upravuje.
Jedná se o odbornou zxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx i v průběhu celého provozování živnosti. Odbornou způsobilost musí splňovat i osoby, jimiž podnikatel zajišťuje výkon odborných činností spadajícíxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xyžadovanou živnostenským zákonem se rozumí splnění jiných než všeobecných podmínek provozování živnosti nebo odborné způsobilosti. Živnostenský xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xpůsobilost může být upravena i zvláštními právními předpisy. Například zákon č. 111/1994 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí finanční způsobilosti. Splnění této podmínky má přímý vliv na udělení příslušné
koncese
a i na její případné zrušení.
Dle názoru autorů extenzivxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxbilosti, než ty, které jsou uvedeny v živnostenském zákoně. Jedná se o podmínky kladené na podnikatele při provozování živnosti zvláštními právními pxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxtanovení živnostenského zákona je však třeba vycházet z toho, že pokud živnostenský zákon požaduje splnění zvláštních podmínek provozování živnosxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxem na ustanovení jiného právního předpisu.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Zvláštní požadavky na podnikatele se liší podle toho, zda jxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxní a profesionální spolehlivosti podnikatele.
K odst. 2
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnského oprávnění nebo výkonu funkce odpovědného zástupce dojde ke změně právní úpravy a nová právní úprava klade vyšší požadavky na odbornou způsobilxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxle nové právní úpravy. Na změny požadavků na odbornou způsobilost spočívající ve vzdělání se toto ustanovení nevztahuje. Jedná se v podstatě o univerzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxvky na odbornou praxi zvyšují, žádná přechodná ustanovení neobsahuje. Podle názoru autorů je však třeba podle něj postupovat i v případě, že přechodná xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxonu č. 167/2004 Sb.:
xx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxavků na odbornou způsobilost na základě změny právní úpravy a fyzická osoba tuto živnost provozuje nebo je pro ni ustanovena jako odpovědný zástupce.
x xxxxx x
x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxžaduje doložení odborné způsobilosti dokladem, který je vydáván pouze podnikateli, ať již fyzické nebo právnické osobě. Úprava se do zákona doplňovaxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxorné způsobilosti prokazované podnikatelským subjektem s kompletním technickým a technologickým zázemím podnikatele schváleným orgánem dozoru nxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxým orgánem. Jednalo se např. o oprávnění vydávaná pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxvozování vázané živnosti "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení".
Stávající právní úprava živnostenského zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x
xxxoletní
ustanovení.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
S ohledem na nutnost rozlišení odborné způsobilosti, kterou lze prokázat fyzickox xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xodnikatele schváleným orgánem dozoru nad bezpečností práce, byl doplněn nový odst. 2.
K odst. 4
Pro účely posuzování odborné praxe v oboru vyžadovxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxných činností, přičemž se nerozlišuje, zda tyto odborné činnosti náležejí do vlastního oboru živnosti nebo do příbuzného oboru živnosti. Toto vymezexx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxrných znalostí. Není tedy důvodné a často ani možné objektivně určit, zda výkon konkrétních činností spadá do oboru nebo příbuzného oboru živnosti.
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, odpovědní zástupci nebo osoby v pracovněprávním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxkladě příslušného oprávnění k provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru. Osoba vykonávající činnosti jako samostatně výdělečně činná se nexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx samostatně výdělečně činná měla příslušné oprávnění k podnikatelské činnosti v oboru nebo příbuzném oboru v období, za něž praxi prokazuje, je podmínxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxně činná mající oprávnění v oboru a skutečně podnikající v tomto oboru získává praxi pro prokázání odborné způsobilosti v příbuzném oboru.
Praxi spočívající ve výkonu odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru může prokázat rovněž osoba pověřená vedením obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxávající samostatné odborné práce, odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru. Praxi lze tedy zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxním a organizováním těchto odborných prací na jednotlivých xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxním odštěpného závodu, nebo osoby pověřené vedením obchodního závodu]. U těchto osob v závislém postavení musí být zároveň splněna podmínka, že praxi xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxhu (na základě pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce),
-
ve služebním poměru (v případě, že praxe byla získána naxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
-
v obdobném poměru (např. společník veřejné obchodní společnosti nebo spolupracující manžel nebo manželka podnikatele - osoby samostatně výdělexxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v případech, kdy se jedná o nelegální zaměstnávání. V případě, že osoba získala praxi výkonem odborných činností, které jsou předmětem oboru živnxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnské oprávnění, nebo nikoliv.
Praxi lze získat také vykonáváním funkce odpovědného zástupce.
Pokud není v jiných ustanoveních živnostenskéhx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxely prokázání odborné způsobilosti může např. osoba z jiného státu, než je Česká republika, doložit, že vykonávala činnosti, které spadají do oboru žixxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxu se několikrát měnila, stejně jako způsoby, jakými může být prokázána. Předchozí úpravy např. přímo stanovily, že praxí se rozumí také základní nebo nxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxou praxe se pro výkon činností konaných v pracovním poměru rozumí doba výkonu odborných činností po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pokud jsou odborxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxovedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, musí být celková doba takto vykonávané činnosti souměřitelná s dobou výkonu činnosti na plný pracovní úxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvena na 40 hodin týdně (viz § 79 zák. práce) a doba zákonem požadované praxe činí 1 rok, potom souměřitelnou dobou výkonu činnosti, která je vykonávána na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xvahu i definici odborné praxe ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. 11. 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxstému IMI“), podle níž se (pro účely této směrnice) odbornou praxí rozumí skutečný a dovolený výkon dotyčného povolání na plný nebo odpovídající úvazex x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxx státě stanoven plný pracovní úvazek, bez ohledu na to, zda je počet hodin týdně vyšší nebo nižší než v České republice. Obdobně bude zřejmě vhodné postupxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxstupce je stanoveno, že doba výkonu odborné činnosti, která se do praxe započítává, má být souměřitelná s dobou výkonu činnosti vykonávané po zákonem sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxdu bude činnost vykonávat v pracovním poměru, bude se souměřitelná doba rovnat době výkonu činnosti na plný pracovní úvazek. Obtížněji se však bude posxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxím závodu, vedoucího odštěpného závodu nebo odpovědného zástupce, pokud nevykonává činnost na základě pracovní smlouvy. Zde bude nutno postupovat pxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxpř. u osoby samostatně výdělečně činné bude mnohdy nutno zvolit jiná kritéria, resp. pracovat s jinými důkazy o výkonu činnosti, než je mechanické doloxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxné praxe, neboť tuto skutečnost nebude osoba samostatně výdělečně činná schopna doložit. Jako s relevantními doklady je možno počítat s daňovými přizxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxm výkonu činnosti na plný pracovní úvazek vykonávána. To připadá x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxbo případně i pokud je z daňového přiznání zjevné, že se příjmů dosahovalo převážně z těchto činností. Dále je možno doložit provádění konkrétních činnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxdobí vykonávána a že rozsah prací, z nichž bylo dosaženo příjmů, je přiměřený výkonu činnosti na plný pracovní úvazek.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 13xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xedná o obecnou úpravu, která se vztahuje nejen k řemeslným živnostem. Zároveň se definice zjednodušuje a upřesňuje z hlediska potřeb aplikační praxe.
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxké unie, upravuje § 70) může odbornou způsobilost prokázat jedním z dokladů o odborné kvalifikaci uvedených pod písm. a) až m), pokud tak stanoví § 21 odsxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxdčovat, že tento občan předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie (případně v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem nebo institucí jiného členského státu Evropské unie, než je Česká republika.
Občan členského státu Evropské unie, který získal odbornou kxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xrokázat odbornou způsobilost doklady podle tohoto ustanovení však nepožívá osoba z Evropské unie, a tedy ani z České republiky, která odbornou praxi nxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxdovány v České republice. Postačí, že jí předložené doklady osvědčují, že činnost vykonávala nebo vzdělání získala v jiném členském státě Evropské unxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí. Do § 7 odst. 5 jsou zapracována ustanovení převzatá z čl. 17 až 19 směrnice 2005/36/ES v návaznosti na čl. 16 této směrnice, podle něhož „pokud je v člensxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxopností, uzná členský stát předchozí výkon činnosti v jiném členském státě za dostatečný důkaz o těchto znalostech a schopnostech“, pokud činnost bylx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxkona se úprava uznávání kvalifikace daná touto směrnicí promítá v § 21 odst. 2 a přílohách 2, 3 a 5 živnostenského zákona odkazem na § 7 odst. 5. (Podle důvoxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxo v živnostenském zákoně, a nikoliv odkazem na zákon o uznávání odborné kvalifikace, pro snazší orientaci podnikatelů v právní úpravě). Umožňuje se taxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx předložil doklady o kvalifikaci odpovídající požadavkům čl. 17 až 19 směrnice 2005/36/ES přímo živnostenskému úřadu. Ten posoudí, zda doklady o odboxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxčují k prokázání odborné způsobilosti pro předmětnou živnost.
V případě posuzování požxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx který stanoví, co se rozumí výkonem předmětné činnosti ve vedoucím postavení. Podle cit. ustanovení se jedná o výkon předmětné činnosti v příslušném oxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvěřeného obchodními nebo odbornými záležitostmi s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku (na rozdíl od živnostenského zákona pojem podnik zxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxod). Ve srovnání s § 7 odst. 4 živnostenského zákona, kde praxe získaná v postavení osoby samostatně výdělečně činné, v postavení osoby pověřené vedeníx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxnou, je v odst. 5 patrný rozdíl v posuzování praxe získané jako osoba samostatně výdělečně činná, ve vedoucím postavení nebo jako osoba v pracovněprávnxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxané době, trvající např. 3 roky, ale aby i požadovaná léta praxe následovala bezprostředně po sobě, tedy v zásadě, aby výkon praxe, který se do požadovanxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxady o praxi svědčit tomu, že výkon činnosti nebyl ukončen před více než 10 lety. Lhůta se počítá ke dni ohlášení živnosti nebo ke dni podání žádosti o koncexxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxst, že doklad vydal nebo uznal příslušný orgán nebo instituce členského státu původu a že doklad osvědčuje, že osoba, která jím hodlá prokázat odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxa vzdělání nebo příprava plně nebo jen zčásti odpovídají vzdělání a přípravě vyžadované pro získání kvalifikace v příslušném oboru v České republice. xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnem nebo institucí členského státu Evropské unie se považují doklady, které byly vydány ve třetích zemích, ale byly již některým z členských států Evroxxxx xxxx xxxxxxx
Pokud se týká doby požadované praxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxé posouzení praxe jsou autoři toho názoru, že má být praxe na částečný úvazek zohledněna až po poměrném zvážení, tedy tak, aby při doložení praxe vykonávxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx pro veřejnou službu F-118/05 ze dne 14. 12. 2006 - Matthias Klopfer proti Komisi, který rozhodoval ve věci posouzení praxe v případě, kdy nebylo zjevně uxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, v níž je již zakotveno, že odbxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxně promítnuta do § 3 odst. 1 písm. l) zákona o uznávání odborné kvalifikace, podle kterého se odbornou praxí rozumí skutečný a právními předpisy dovolenx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xím souměřitelný výkon předmětné činnosti konaný v pracovněprávním vztahu po kratší pracovní dobu nebo konaný na základě dohody o provedení práce nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxovat v souladu s tímto ustanovením, přičemž je zjevné, že úprava v podstatě věcně odpovídá úpravě doby praxe v § 7 odst. 4 živnostenského zákona (viz komexxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx x. 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ta byla provedena až v souvislosti s novelou zákona o uznávání odborné kvalifikace, na niž živnostenský xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxová zpráva k zákonu č. 130/2008 Sb.).
K odst. 6
Podnikateli se ukládá povinnost zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k živnostenxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxny živnosti, u nichž je nutné, aby byly činnosti, které spadají do obsahové náplně jednotlivých živností v příloze uvedených, vykonávány odborně způsxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxjících do dané živnosti.
Činnosti, které je nezbytné zajistit odborně způsobilými osobami, je třeba posuzovat se zřetelem k výčtu činností uvedenxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxch náplních jednotlivých živností"). Podle názoru autorů, u řemeslných živností uvedených v příloze č. 5, je třeba zejména dbát na to, aby odborně způsxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti, které jsou vlastní dané živnosti).
Okruh osob, které mají odbornou způsobilost splňovat, zahrnuje nejen zaměstnance, ale i podnikatele, je-lx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xšak zaměstnance, kteří pro podnikatele vykonávají jiné činnosti, např. vedou účetnictví nebo zajišťují úklid provozovny. Podnikatel, který jako xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnou v příloze č. 5 ustanovením odpovědného zástupce. Požadavky na odbornou způsobilost podle přílohy č. 5 jsou však u většiny v ní uvedených živností xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x xivností uvedených v této příloze podnikatel odpovědného zástupce povinně ustanoví.
Posouzení, zda odborná způsobilost osob uvedených v § 7 odst. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxikatelem provozované živnosti, splňují odbornou způsobilost. V případě, že živnostenský úřad zjistí, že podmínky odborné způsobilosti nejsou splnxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xěj činnost vyžadující odbornou způsobilost vykonávají. Musí také uchovávat kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost těchto osob po dobu mixxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxuvy. Při uchovávání dokladů musí podnikatel dbát na ochranu osobních údajů výše uvedených osob.
Odborná způsobilost fyzických osob pro výkon činnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxon. Řešen je proto i vztah tohoto ustanovení k úpravě odborné způsobilosti v jiných právních předpisech. Ustanovení těchto jiných právních předpisů nxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxe uveden v nařízení vlády vydaném podle § 73a odst. 2, je podnikatel povinen zajistit výkon činností jen osobou splňující odbornou způsobilost uvedenox xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxon činnosti jen osobami odborně způsobilými. Současně se podnikateli stanovuje povinnost vést o těchto osobách a jejich odborné způsobilosti potřebxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xivností se nově stanovují přímo v zákoně a nikoliv ve vládním nařízení. Důvodem je zpřehlednění právní úpravy a dodržení zásady ukládání povinnosti ze xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxbu F-118/05 Matthias Klopfer proti Komisi)
Související ustanovení:
§ 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 11 - provozování živnoxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxost pro vázané živnosti, § 27 - odst. 1 a 2 odborná způsobilost pro koncesované živnosti, § 31 - odst. 19 povinnost podnikatele dodržovat povinnosti vxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxmi splňujícími odbornou způsobilost a nevedení evidence a neuchování dokladů podle § 7 odst. 6,
§ 70 - osoby, které se považují za občany členského stxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x - živnosti vázané, příloha č. 3 - živnosti koncesované, příloha č. 5 - seznam živností, u nichž je podnikatel povinen zajistit výkon činností odbornx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací
čl. 3 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)
Překážky provozování živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti vyloučeny také v případech, kdy u podnikatele nastanou nebo trvají překážky provozovánx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxých, tak i právnických osob) a živnostenský úřad je posuzuje po celou dobu trvání živnostenského oprávnění podnikatele. V případě, že některá z překážxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o koncesi.
V případě, že je podnikateli sankčně zrušeno živnostenské oprávnění (podle § 58 odst. 2, případnx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí. Stejná překážka nastává i u osoby (fyzické nebo právnické), která byla statutárním orgánem právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnoxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxlásit stejnou živnost, či požádat o stejnou koncesi, která jim byla zrušena. Po stejnou dobu tří let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxutárním orgánem právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k sankčnímu zrušení živnostenského oprávnění právnické osoxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to ode dne prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty Živnostenský úřad tak zruší všxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvat také fyzická nebo právnická osoba ode dne, kdy nabylo rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto, že provozování závodu musí být ukončeno, právní moxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa jeho živnostenská oprávnění. Tyto překážky provozování živnosti zaniknou právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu z jiných důvodů, než je zrušení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxsi.
K odst. 2
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxního řízení, nebo o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, nastává podnikateli překážka pro provozování živnosti. Živnostenský úřad pak podnikateli zruší všecxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xa určitých okolností je může živnostenský úřad prominout, a to v těch případech, kdy lze důvodně předpokládat, že podnikatel - dlužník bude při svém podxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zda promine, či nepromine překážku provozování živnosti, která podnikateli nastala. O prominutí této překážky by měl živnostenský úřad rozhodovat vx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxdil předběžné opatření, kterým podnikatele, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se v daném řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxčování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčníxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xivnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno. Může tak učinit pouze tehdy, pokxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx 4
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxs, může činit úkony, které souvisí se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračovxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrávce tak musí vyslovit souhlas se všemi xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxx výzvu k doplnění podání, avšak správce konkursní podstaty se nestává automaticky účastníkem řízení, tím je nadále pouze podnikatel.
K odst. 5
Další překážky provozování živnosti se týkají podnikatelů, kterým soud nebo správní orgán vyslovil zákaz činnoxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soud zakázal, spadá. Tato překážka pro podnikatele znamená zrušení živnostenského oprávnění pro živnost, které se zákaz týká, nikoliv však pro živnoxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvat pouze obor činnosti živnosti volné, na který se tento zákaz vztahuje, ostatní obory činnosti v rámci živnosti volné zůstávají zákazem nedotčeny a pxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxt i tu možnost, že byl-li zákaz činnosti podnikateli soudem vysloven v souvislosti se spácháním trestného činu, je nutné, aby se živnostenský úřad zabýxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxm. a) zrušil podnikateli všechna živnostenská oprávnění.
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxž rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem ze státu sídla. Pokud tento stát nevydává výpis z evidence trestů nebo rovnocxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xřad si může elektronicky vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů. Tento výpis z evidence Rejstříku trestů je živnostenskému úřadu předáván v elektrxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Překážkou pro provozování živxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxé oprávnění podnikateli za závažné porušování povinností vyplývajících ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů, nebo z rozhodnutí o uděxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtejnou živnost nebo požádat o koncesi na stejnou živnost může až po třech letech od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx x xx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxlo důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění. Z této překážky se může fyzická či právnická osoba, která byla statutárním orgánem, vyvinit tím, že žxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxnostenského oprávnění, nedošlo nebo aby mu zabránila. V tomto případě se musí vyvinit osoba, která byla statutárním orgánem. O živnostenské oprávněnx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx statutárním orgánem v době, kdy došlo k závažnému porušování předpisů, které bylo důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby. Ohlxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pomine, tedy až po třech letech od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
Další překážkou pro provozování živnosti právnickox xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 58 odst. 2 nebo 3). Tato překážka trvá po dobu tří let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, nebo do té doby, dokud je v tříleté dobx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxostenský úřad řízení o zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby pro stejnou živnost, která byla členovi jejího statutárního orgánu zrušena xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxstenský úřad v tomto případě zahájené řízení o zrušení živnostenského oprávnění zastaví.
Další překážkou pro provozování živnosti právnickou osxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xdst. 2 nebo 3). Tato překážka trvá do té doby, dokud je taková osoba členem tohoto statutárního orgánu. Pokud trvá tato překážka, zahájí živnostenský úxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xdst. 2 nebo 3. Pokud by došlo k vyloučení této osoby ze statutárního orgánu, překážka zaniká a živnostenské oprávnění není nutné rušit, živnostenský úxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxt od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění provozovat živnost ani v případě, že členem jejího statutárního orgánu je fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zrušení živnostenského oprávnění této právnické osobě. I zde je možné se vyvinit. Vyvinit se však z této překážky musí právnická osoba, a to tak, že v průxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx které je možno požadovat, aby k porušení právního předpisu, které bylo důvodem zrušení živnostenského oprávnění, nedošlo nebo aby mu zabránil. Druhox xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxala tato překážka. V obou těchto případech živnostenský úřad řízení o zrušení živnostenského oprávnění zastaví. Nenastane-li ani jedna z těchto možnxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Ustxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxoba.
Živnost tak nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs ode dne prodeje podniku jedinou smlouvou v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno. Živnost nemůže provozovat fyzická a právnická osoba po dobu tří let potom, co soud pravomxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxud soud rozhodl o zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.
Překážkou provozování živnosti jx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxu tohoto zákazu, k němuž by mohlo dojít v případě, že by se podnikatel pokusil přejít na jinou živnost.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Přexxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxkého zákona nebo které se účastnily na podnikání osob, jimž bylo z uvedeného důvodu zrušeno živnostenské oprávnění, a dále právnických osob, jejichž pxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru nebo se účastnit na provozování živnosti v příbuzném oboru jinými osobami.
Dále sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx překážka provozování živnosti spočívající v zákazu provozovat shodnou živnost trvat pro všechny subjekty uvedené v tomto ustanovení tři roky od právxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxní
koncese
.
Jiný právní předpis může stanovit, že překážka provozování živnosti založená rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 58 odst. 2 nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdly podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Související ustanovení:
§ 6 - všeobecné podmínky provozováxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxsy:
§ 97 až 164 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon),
zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzdělení živností z hlediska vzniku práva živnost provozovat. Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované.
K písm. a)
Živnosti ohlašovací smějí bxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxšením živnosti živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad po ohlášení živnosti zkoumá, zda ohlašovatel splnil podmínky dané živnostenským zákonem (vxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxad provede zápis do živnostenského rejstříku a potvrdí vydáním výpisu podnikateli, že právo provozovat živnost ohlášením vzniklo. Pokud jsou podmínxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxé živnostenským zákonem, zahajuje živnostenský úřad správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. řád“), a rozhodne o tom, že pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxní nasvědčuje tomu, že nemohla být provozována ani do vydání tohoto rozhodnutí, neboť podmínkou vzniku práva provozovat živnost na základě ohlášení jx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxdnikatelské činnosti do vydání výpisu živnostenským úřadem.
Vznik práva provozovat ohlašovací živnost je upraven odlišně pxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxnným zápisem do obchodního nebo obdobného rejstříku a u zahraničních fyzických osob, které musí mít na území České republiky povolen pobyt (viz § 5 odstx xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
Koncesované živnosti smějí být provozovány na základě státního povolení k provozování živnosti -
koncese
. Koncesi uděluje živnostenský úxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxm (případně i jinými právními předpisy upravujícími podmínky pro udělení
koncese
pro jednotlivé koncesované živnosti) pro provozování konkrétní kxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxylo právní moci. Vznik práva provozovat koncesovanou živnost je upraven jinak pouze u založených právnických osob, odštěpných závodů zahraničních pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx mít na území České republiky povolen pobyt, u nichž nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
je sice podmínkou nutnou, ale nikoliv postačující xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx byl povolen pobyt, živnostenskému úřadu (viz § 5 odst. 5, § 10 odst. 4 a 5 a § 47 odst. 7).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu :
Ustanovení § 9 sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvrh zákona zavádí - v souladu s někdejšími živnostenskoprávními úpravami u nás i v některých jiných zemích - kategorii ohlašovacích živností, u nichž oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky a požadavek odborné způsobilosti. Ohlášením, kterým žadatel oznamuje živnostenskému úřadu zahájení živnosti, tak vzniká žadateli při splxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxě nahrazen výpisem ze živnostenského rejstříku) vydán. Naproti tomu u koncesovaných živností (-) smí žadatel provozovat živnost až po udělení
koncesx
x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxst. 1 - oprávnění k provozování živnosti, § 5 odst. 5 - zahraniční fyzická osoba ze třetích zemí musí mít povolen pobyt, § 6 - všeobecné podmínky provozxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx x x x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, § 26 a § 27 - koncesované živnosti, přílohy 1 až 4 živnosti řemeslné, vázané, koncesované, živnost volná a její obory činnosti, § 47 odst. 6 - rozhodnuxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.xxxxx
x x xx
Na živnostenské xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxije, či nikoliv. To, že podnikatel vlastní živnostenské oprávnění, ještě neznamená, že skutečně toto právo využívá - podniká. Právo provozovat živnoxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxávnění, je může užívat a na základě tohoto práva živnost provozovat pouze tehdy, je-li jí to živnostenským zákonem umožněno (viz § 13 a § 14).
K odst. 1
U živností ohlašovacích vzniká živnostenské oprávnění fyzickým a právnickým osobám, které jsou již vzniklé - mají právnx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxikem, kdy ohlásí ohlašovací živnost obecnímu živnostenskému úřadu. Právo provozovat živnost těmto osobám nevznikne v případě, že živnostenský úřad xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xdst. 6 živnostenského zákona, nebo nesplňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem). Na rozdíl od ohlašovacích živností, kdy může podnikatel zaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xlatí až na výjimky, kdy oprávnění vznikne až zápisem osoby do veřejného rejstříku a u cizinců z třetích zemí, kteří nedoložili při ohlášení živnosti nebx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxu úřadu. Ovšem pouze v tom případě, že tento cizinec doloží doklad o povoleném pobytu do tří dnů ode dne ohlášení pobytu cizince na území České republiky a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm zákonem pro vznik živnostenského oprávnění se vznikem oprávnění vázaným na den doložení dokladu o povoleném pobytu na území České republiky.
K odsxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxce zřizované územně samosprávnými celky), vzniká právo provozovat ohlašovací živnost rovněž okamžikem, kdy ohlásí živnost obecnímu živnostenskémx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo (podnikatel neodstranil na výzvu živnostenského úřadu závady ohlášení - § 47 odst. 6 nebo nesplňuje podmínky stanovené živnostenským zákxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxx x
Právo provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx vznik živnostenského oprávnění, případně o úplný výpis, který obsahuje všechny údaje vedené o podnikateli ve veřejné části živnostenském rejstříkux xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxsti s jeho podnikatelskou činností uděleny. Podnikatel své živnostenské oprávnění může prokázat též částečným výpisem ze živnostenského rejstříkux xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxti“ živnostenského rejstříku. V době, kdy podnikatel ohlásil ohlašovací živnost a ještě mu nebyl vydán výpis, kterým se stvrzuje splnění podmínek pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xhlášení bylo živnostenským úřadem přijato. Potvrdit přijetí ohlášení může i Czech POINT, který podnikateli zprostředkoval ohlášení živnosti (blížx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo úřadu. U koncesovaných živností, kdy se podnikateli vydává výpis až po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
, může podnikatel prokázat své xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxx x x x
Poněkud jiná situace je u osob, které se povinně zapisují do obchodního nebo obxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu, založené právnické osoby, které prokážou živnostenskému úřadu, že byly založeny, nebo zahraniční právnické osoby, které zřizují na území Čexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či požádat o koncesi. Stejná situace je u spolků, které se zapisují do spolkového rejstříku, u nadací, které se zapisují do nadačního rejstříku, dále u úxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxí, že právo provozovat živnost jim vznikne dnem zápisu do příslušného rejstříku. Obecně lze konstatovat, že se jedná o všechny právnické osoby, kterým xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxádat o zápis do příslušného rejstříku. Pokud nepodají návrh na zápis do obchodního rejstříku nebo jiného obdobného rejstříku nebo není-li návrhu vyhoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxá o koncesovanou živnost, živnostenský úřad nezahajuje správní řízení, ale pouze tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávnění ohlášením živnosti živnostenskému úřadu, nebo nabytím právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxne správce základního registru osob. Pokud podnikateli bylo již dříve přiděleno identifikační číslo osoby ať živnostenským úřadem, či jiným správníx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxikační číslo osoby.
K odst. 7
Živnostenské oprávnění je nepřenosné na jinou osobu. Živnost může provozovat pouze podnikatel, který je získal. Vykxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx osobám, které mohou pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli. Stejná výjimka je dána i v § 14, kdy pokračují v provozování živnosti zaxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společník, který je fyzickou osobou a nemá dosud příslušné živnostenské oprávnění.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
V zájmu pružnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxtegorii ohlašovacích živností, u nichž oprávnění provozovat živnost vznikne ohlášením, popřípadě dnem, který je v ohlášení uveden jako den zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxení živnosti, tak vzniká žadateli při splnění zákonem stanovených [podmínek] právo provozovat živnost, aniž by v okamžiku, kdy tak činí, byl živnostexxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsobilosti živnostenský úřad řízení zastaví; pak již bude provozování živnosti neoprávněným podnikáním.
Naproti tomu u koncesovaných živností, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxíže rozvedeno, že přísnější režim u koncesovaných živností je dán zvláštní povahou živnosti a s ní spojenými veřejnými zájmy.
Související ustanovxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxovozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 9 - rozdělení živností, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx § 50 až 56 - řízení o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ,
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Provozování živnosti prostřednictvím odpoxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 11
Podnikatel provozující živnost má právo ji provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, jehož odborná způsobilost svědčí tomu, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxny případy, kdy podnikatel z různých důvodů nemůže splnit nebo nesplňuje požadavky kladené na odbornou způsobilost danou pro provozování živnosti žixxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxm pro jednotlivé živnosti, tak mohou tento nedostatek zhojit. Zachování principu rovného postavení právnických a fyzických osob při přístupu do živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonem, provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.
Prostřednictvím odpovědného zástupce může podnikatel provozovat jednu nebo případně více živností. Odpověxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxoba může plnit funkci odpovědného zástupce podnikatele pro více živností. Zákon nevylučuje ani možnost, že pro jednu živnost ustanovuje podnikatel vxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxě odborná způsobilost upravena tak, že podle rozsahu předmětu podnikání určité živnosti uvedeného v ohlášení nebo v žádosti o koncesi musí podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro celý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“ je odborná způsobilost stanovena zvlášť pro výzkum, vývoj, výrobu a zxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxť pro znehodnocování a delaboraci munice, zvlášť pro nákup, prodej a skladování munice a konečně jinak i pro provádění trhacích prací). Nic však nebránx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxtanovuje např. i podnikatel, jehož podnikání je takového rozsahu nebo jeho provozovny jsou natolik vzdáleny, že má za to, že provozováním živnosti proxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xak upraví ve smluvním vztahu s jedním nebo více odpovědnými zástupci jejich odpovědnost za dodržování živnostenskoprávních předpisů.
Z důvodové zxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxou nebo jinou zvláštní způsobilost stanovenou právními předpisy nemá podnikatel jednotlivec nebo kdy jde o podnikání právnické osoby. Odpovědný zásxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxám je za provoz živnosti odpovědný podnikatel).
K odst. 1
Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, přičemž totx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zda zákon vůbec splnění podmínky odborné způsobilosti vyžaduje. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxdného zástupce, jakým způsobem smlouvu uzavřou, jak v této smlouvě budou povinnosti odpovědného zástupce stanoveny a zda a jakým způsobem bude případxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxm odpovídá za provozování živnosti podnikatel. Smluvní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem není speciálně upraven ani živnostenským zákxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xení tedy ani upraveno, že smlouva musí mít písemnou formu. Živnostenský zákon pouze vyžaduje souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce, kxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než 4 podnikatele. Omezení práva být ustanoven do funkce odpovědného záxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu. Omezen je však jen počet podnikatelských subjektů, pro které je funkce odpovědného zástupce vyxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxu podnikatel ustanovil odpovědným zástupcem, byla již před tím ustanovena do funkce odpovědného zástupce pro 4 jiné podnikatele a tuto funkci stále vyxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxce, případně může provozovat živnost bez odpovědného zástupce, ustanovil-li jej, ač to živnostenský zákon nevyžaduje. Živnostenský úřad, který zjixxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamujícího změnu odpovědného zástupce, aby ustanovil odpovědným zástupcem jinou osobu. Neodstraní-li podnikatel tuto závadu, živnostenský úřax xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v případě nově ohlašované živnosti nebo nově požadované
koncese
viz § 45 a § 50), nebo zahájí řízení o pozastavení provozování živnosti (v případě ustxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxedená změna (doplnění věty „Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tzn. že zásadně odpovědný zástupce odpovídá podnikateli a že vůči třetím osobám je zásadně odpovědný sám podnikatel.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 1xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu s podnikatelem. Povinné vyžadování pracovněprávního vztahu bylo problematické, a to zejména u těch fyzických osob, které byly zároveň odpověxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxční složky, který podle zahraničních předpisů nemusí být v pracovněprávním vztahu, mohl vykonávat i funkci odpovědného zástupce.
K odst. 2
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti, tedy podmínku plné svéprávnosti a bezúhonnosti ve xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo připouští, že některé z osob pokračujících v provozování živnosti po zemřelém podnikateli nemusí všeobecné podmínky provozování živnosti splxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx provozování živnosti podle § 7, tedy především podmínku odborné a případně i jiné způsobilosti (jedná se např. o podmínku dosažení věku nejméně 21 let, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxím předpisem, např. zákonem o silniční dopravě). S ohledem na odst. 1, podle nějž podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zásxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiná způsobilost, není živnostenským zákonem vyžadována. Odpovědný zástupce pak musí splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti. Jedxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxrné způsobilosti, je splnění této podmínky zajišťováno u právnických osob výhradně osobou odpovědného zástupce. I u podnikatelů - fyzických osob je oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx, které byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, nemůže být odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spaxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxnosti u fyzické nebo právnické osoby (§ 8 odst. 5) u odpovědného zástupce neupravuje specificky zákaz činnosti, pokud činnost, které se zákaz týká, spaxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a koncesovaných, má za následek skutečnost, že osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxou, je podle názoru autorů v zákoně stanoven i s ohledem na to, že u živnosti volné ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce pouze fakultativně, a neuxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být osoba, které byxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx stanovených živnostenským zákonem nebo jinými právními předpisy. Odpovědným zástupcem rovněž nemůže být osoba, které bylo zrušeno živnostenské opxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xdpovědným zástupcem nemůže být osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, a to pro stejnou živnost. Je tomu tak i přesto, že zrušení živxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrušeno, ale s jeho podnikáním jako takovým. Osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, nemůže být odpovědným zástupcem xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xi jiného kontrolního orgánu právnické osoby. Odpovědný zástupce je osobou, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx. 4
Odpovědného zástupce je povinna ustaxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx ustanovit jen v případě, že sama zvláštní podmínky provozování živnosti nesplňuje.
Česká právnická osoba, tj. právnická osoba se sídlem na území České republiky, ustanovuje do funkce odpovědného zástupce přednostně osobu, která je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xmístěného na území České republiky. V případě, že žádný ze členů statutárního orgánu české právnické osoby, nebo vedoucí odštěpného závodu zahraničnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxa ustanovit odpovědného zástupce z řad jiných osob. Zde pak postačí, že odpovědný zástupce je k podnikateli ve smluvním vztahu (viz odst. 1).
K odst. 5
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a to do 15 dnů ode dne, kdy odpovědného zástupce do funkce ustanovil, resp. do 15 dnů ode dne, kdy odpovědný zástupce ukončil výkon funkce. Lhůtu pro oznáxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxě ohlášení nové živnosti živnostenskému úřadu podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, ustanovuje odpovědného zástupxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxikatele - ohlašovatele živnosti nebo oznamovatele změny. Odpovědný zástupce však musí prohlásit, že s ustanovením do funkce souhlasí.
V případě uxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxst nastala, a to bez ohledu na to, zda k ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce došlo z iniciativy podnikatele nebo z iniciativy odpovědného zástuxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxovědný zástupce již ukončil výkon své funkce, tuto skutečnost oznámil podnikateli, a podnikatel přesto zůstává vůči živnostenskému úřadu nečinný a nxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxenskému úřadu současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem (tedy před podáním oznámení živnostenskému úřadu) písemně podnikxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxení řádného oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, nebo dnem pozdějším, uvedl-li tento pozdější den odpovědný zástupce jako den ukončxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxého zástupce není rovné. Zatímco podnikatel je povinen oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, odpovědnému zástxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtným odpovědným zástupcem je opatřením k ochraně práv odpovědného zástupce v případě nečinnosti podnikatele (zde je třeba vnímat i vazbu na odst. 1, poxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnskému úřadu podnikatel, nevyžaduje to souhlasu odpovědného zástupce, a dokonce ani oznámení této skutečnosti odpovědnému zástupci. Aby však živnoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxtenského rejstříku, je třeba, aby odpovědný zástupce doložil, že o této skutečnosti předem písemně informoval podnikatele.
K odst. 6
Odpovědný zástupce pro ohlašovací živnost může vykonávat funkci ode dne, kdy byl do funkce ustanoven. Musí však splňovat podmínky vyžadxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx svého ustanovení podnikatelem. V některých případech je však posouzení splnění podmínky bezúhonnosti, případně odborné způsobilosti, složitější x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xřípadech nemusí odpovídat posouzení příslušného živnostenského úřadu. Odpovědný zástupce nemůže být podle živnostenského zákona postižen v přípxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxí odpovědného zástupce a za to, že splňuje podmínky vyžadované zákonem, na podnikateli.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
Nově se ustanovxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxčena při změně odpovědného zástupce plynulost výkonu živnosti.
K odst. 7
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtel a poté ustanovení odpovědného zástupce předloží ke schválení živnostenskému úřadu. Ze strany odpovědného zástupce živnostenský zákon vyžaduje xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx současně s rozhodováním o žádosti o koncesi, nebo samostatným rozhodnutím, je-li ustanovován v průběhu provozování živnosti nový odpovědný zástupcxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xdpovědný zástupce tedy může zahájit výkon své funkce až po právní moci rozhodnutí o schválení. Zákon zde nestanoví podnikateli patnáctidenní lhůtu prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx že tak má podnikatel učinit neprodleně po ustanovení nového odpovědného zástupce.
V případě ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je nastaxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx funkce, kterou odpovědný zástupce při provozování živnosti vykonává, se vyžaduje, aby u koncesovaných živností bylo jeho ustanovení schváleno živnxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxe splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce bez ohledu na to, zdx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xástupce přestane splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti dané živnostenským zákonem, zejména podmínku bezúhonnosti. V případě změny práxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxanovit do 15 dnů ode dne, kdy uvedené skutečnosti nastaly. Povinnost ustanovit nového odpovědného zástupce se nevztahuje na podnikatele v případě, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xdpovědný zástupce přestal vykonávat svoji funkci nebo přestal splňovat podmínky dané živnostenským zákonem nebo jinými právními předpisy a podnikaxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxem a živnost nemůže být provozována bez odpovědného zástupce, může podnikatel oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti a živnosx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxdle § 49 odst. 4).
K odst. 9
Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to živnostenský zákon nevyžaduje. Jedná se o případy, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxědného zástupce. Ustanovení odst. 9 lze vztáhnout i na případy, kdy podnikatel, ať již jím je fyzická nebo právnická osoba, hodlá provozovat prostřednxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se vztahují podmínky dané odst. 1 až 7 obdobně. S ohledem na to, že se jedná v podstatě o
fakultativní
ustanovení odpovědného zástupce, přestane-li odpxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xusel podle zákona učinit, povinen ustanovit nového odpovědného zástupce. Živnost může nadále provozovat bez odpovědného zástupce, v případě, že se jxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxovozování živnosti podle § 7, musí být splnění této podmínky živnostenskému úřadu známo (doloženo v některém z předchozích řízení, nebo nově po ukončexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxědný zástupce přestal splňovat zákonem stanovené požadavky, je možno provozovat živnost bez odpovědného zástupce. Přestože znění ustanovení svědčx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxvní předpis, je znění tohoto odstavce třeba vnímat se zřetelem na odst. 8 a 9 a vztáhnout je pouze na případy, kdy podnikatel byl povinen po ukončení výkonx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt odpovědného zástupce, může provozovat živnost bez odpovědného zástupce jen, stanoví-li tak jiný právní předpis, a za podmínek jím stanovených.
Stávající právní úprava zná pouze jeden případ, kdy lze živnost provozovat bez oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xotorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xopravě a v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie (čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009 ze dne 21. 10. 2009, kterým sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxud odpovědný zástupce přestal vykonávat svou funkci nebo nesplňuje podmínky podle zákona o silniční dopravě, vyzve dopravní úřad podnikatele k ustanxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxovědného zástupce. V návaznosti na to je třeba podotknout, že v případě neustanovení odpovědného zástupce v požadované lhůtě nebo v případě neschválexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní podnikateli (a neuplatní se tak obecná úprava spočívající v pozastavení provozování živnosti, jak pro případy neustanovení nového odpovědného záxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xástupce, zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku ukončení výkonu funkce původního odpovědného zástupce a zároveň do tohoto rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odlišně, a to tak, že obecná ustanovení odst. 1 až 9 týkající se odpovědného zástupce se nepoužijí. Odlišně je upraven institut odpovědného zástupce v § xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xždy (tedy i v případě, že podnikatel, který je fyzickou osobou, sám splňuje zvláštní podmínky provozování živnosti; v daném případě může podnikatel odxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxbré pověsti a mít trvalý pobyt v některém členském státě Evropské unie (čl. 4 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009 ze dne 21. 10. 2009, kxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxS); o možnosti provozovat živnost po určitou dobu bez odpovědného zástupce viz komentář k odst. 10. Odlišně je rovněž institut odpovědného zástupce upxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx která nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora pohonných hmot (§ 6d zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách) a je spolehlivá (x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxého zástupce (§ 11 Živnostenského zákona) někoho, kdo jím není a kdo pro něho tuto činnost nevykonává, nezískává na úkor neprávem navrženého či ohlášenxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxx xx xxxxx xýslovná ustanovení, jinak je odpovědný zástupce v právním vztahu k podnikateli samému a je věcí podnikatele, zda a jakým způsobem vyvodí z tohoto vztahx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 11. 1994, sp. zn. 6 A 211/93, SjS 119/1996)
Související ustanovení:
§ 5 odst. 2 - česká právnická xxxxxx
x x x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění,
§ 31 odst. 1 - povinnost podnikatele zajistit účast odpovědného zástupce na provozování živnosti,
§ 31 odst. 11 - po dobu přerušení provozxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx - prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s výkonem funkce,
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xx xxxxx x x x x xxušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení zákona
Související předpisy:
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
Předpisy práva EU:
Čl. 4, 6 a 13 nařízení Evropského parlamentu x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES
xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 13
Zákon umožňuje určitému, taxativně vymezenému okruhu osob pokračovat v provozování živnosti po úmrxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xinnosti, aniž by bylo nutno vyčkat ukončení dědického řízení. Zde je třeba zdůraznit, že se jedná o právo určitého okruhu osob pokračovat v provozování xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xohody oprávněných osob. Nedojde-li k dohodě, musel by případné spory mezi osobami oprávněnými pokračovat v provozování živnosti po zemřelém řešit na xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx tohoto řízení a dále se právní úprava liší i podle toho, kdo v provozování živnosti hodlá pokračovat.
K odst. 1
V odst. 1 je výčtem stanoven okruh osobx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
V provozování živnosti mohou po úpravě provedené v návaznosti na nový občanský zákoník zákonem č. 303/2013 Sb. (s účinností xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x x xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxtních řízeních soudních) nebo vykonavatel závěti (tj. osoba povolaná závětí ve smyslu § 1553 obč. zák.), pokud mu přísluší správa pozůstalosti, dědic xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnský správce, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxby mohou pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli za předpokladu, že z jednotlivých ustanovení pod písmeny odstavce 1 neplyne, že osxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pokračování je spoluvlastnictví majetku používaného k provozování živnosti. Pozůstalý manžel nebo partner může pokračovat společně s dědici ze závxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xivnosti pokračovat, pokud nepokračují v provozování dědicové (ať už ze zákona, nebo ze závěti) a pokud zároveň vlastní alespoň část majetku používanéxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxovat živnost po zemřelém z titulu dědice.
Zákon tedy vymezuje poměrně široký okruh osob, které mohou, ale nemusí být dědici, resp. oprávněnými osobxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xro období po ukončení řízení o pozůstalosti platí zvláštní, samostatná právní úprava (blíže u odst. 5).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 303/2013 Sb.:
K xxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele navazuje na zavedení nového institutu likvidace pozůstalosti NOZ (§ 1713) a zejména xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx taktéž svěřenskému správci, pokud zůstavitel vložil obchodní závod do svěřenského fondu pořízením pro případ smrti. Navrhuje se též umožnit pokračoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxa pozůstalosti.
K odst. 2
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxe hodlají v provozování živnosti pokračovat správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, vykonavatel závěti, kterému náleží správa pozůsxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xznámit tuto skutečnost do tří měsíců od úmrtí podnikatele obecnímu živnostenskému úřadu (kterémukoliv), nestanoví-li zákon dále jinak. Taková výjixxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po ukončení dědického řízení; tyto osoby mohou v provozování živnosti pokračovat, byť pokračování ve smyslu odst. 2 neoznámily (blíže u odst. 5). Pokux xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxovozování živnosti insolvenční, likvidační nebo svěřenský správce nebo správce pozůstalosti jmenovaný soudem. Jedná se tedy o lhůtu prekluzivní, zxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx musí zásadně splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Pokud je nesplňují nebo trvá-li u nich překážka provozování živnosti nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo zástupce neustanoví, dopustí se přestupku podle § 61 živnostenského zákona (případná pokuta za přestupek pak může podle § 61 odst. 4 dosáhnout výše xx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo zástupce lze nahradit toliko nedostatek zvláštních podmínek provozování živnosti, nikoliv však podmínek všeobecných. Tato benevolence zákona je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxování živnosti, právo rozhodnout se, že v provozování živnosti pokračovat nebudou. V takovém případě zákon stanovuje, že jejich právo pokračovat v prxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxjí jiné oprávněné xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Spráxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxlém podnikateli, stanovuje zákon pro oznámení tohoto úmyslu živnostenskému úřadu, na rozdíl od osob uvedených v odstavci 2, lhůtu výrazně kratší, jedxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxdu se tedy liší i postavení správce pozůstalosti povolaného zemřelým podnikatelem a správce pozůstalosti jmenovaného soudem). Pokud správce pozůstxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvit odpovědného zástupce (i zde je, stejně jako u dědiců či pozůstalých manželů/partnerů, případné nesplnění povinnosti ustanovit odpovědného zástxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxslu § 6 živnostenský úřad nezkoumá.
K odst. 5
xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxačování v provozování živnosti vymezených v odstavci 1, osoby v tomto odstavci vyjmenované mohou v provozování živnosti pokračovat zásadně až do skonxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ukončeno řízení o pozůstalosti - jeho oprávnění pokračovat v provozování živnosti totiž plyne z toho, že je dočasně ve funkci insolvenčního správce).
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku toho, že nikdo neoznámil pokračování nebo sice pokračování oznámil, ale před ukončením řízení o pozůstalosti oznámil, že nadále pokračovat xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna, pokud prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti (např. zdědila závod nebo jeho část). Zákon výslovně stanovujex xx xxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 289/2017 Sb., tedy od 30. 9. 2017) v provozování živnosti pokračovat i svěřenský správce, pokud byla majetková práva vztahující se k provozování živnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx být dědici, a proto pokračování v živnosti po úmrtí podnikatele neoznámily. Podmínkou pokračování v provozování živnosti v těchto případech ovšem jex xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xe oprávněná osoba oznámila, že nadále v provozování živnosti nepokračuje, byť po úmrtí podnikatele pokračovala (resp. oznámila, že hodlá pokračovat x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvání v provozování živnosti a současně ohlásit živnost nebo (podle okolností případu) požádat o koncesi. Pokud tak neučiní, uplynutím této tříměsíčnx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získáním vlastního živnostenského oprávnění nebo (u ohlašovacích živností) rozhodnutím o tom, že oprávnění ohlášením nevzniklo (nebyly splněny poxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní zemřelého podnikatele zaniká buď marným uplynutím této tříměsíční lhůty, ve které se po ukončení řízení o pozůstalosti mohly oprávněné osoby přihlxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxb oznámila, dnem zániku tohoto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxa nemůže nabýt).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2014 změnily některé zákony v soxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxozování živnosti při úmrtí podnikatele, zařazen i svěřenský správce za předpokladu, že zůstavitel vložil obchodní závod do svěřenského fondu pořízexxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úkolem svěřenského správce je pečovat o majetek, který jeho vlastník vyčlenil za určitým účelem ze svého ostatního majetku a vložil jej do svěřenského xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxní živnosti i po skončení řízení o pozůstalosti, a to za stejných podmínek jako osoby uvedené v § 13 odst. 1 písm. b), c) a e), tj. dědicové ze zákona, dědicoxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xsoby o pokračování v provozování živnosti platí § 45, § 46 a § 50 živnostenského zákona obdobně, tj. oznamují se stejné skutečnosti a údaje a dokládají xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxm podnikateli se zapisují do živnostenského rejstříku. I když zásadně oprávnění zaniká ve smyslu § 57 živnostenského zákona smrtí podnikatele, v příxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxenském rejstříku nezbytné znát datum pravomocného ukončení řízení o dědictví. Soudům proto zákon stanovuje povinnost sdělit údaj o pravomocném ukonxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxík,
§ 61 - přestupky fyzických osob
Související předpisy:
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva a při převodu jmění na společníka]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 14
V § 14 je řešeno pokračování v provozování živnosti v přxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Obdobně jako u pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele xxxxx x xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxkon stanovuje, že v takovém případě může nástupnická obchodní společnost (družstvo), pokud nemá potřebné vlastní živnostenské oprávnění, pokračovxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxávo má pouze za předpokladu, že do 15 dnů ode dne právních účinků fúze nebo rozdělení oznámí písemně pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a součaxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, s ohledem na úpravu místní příslušnosti danou v § 71, u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Zákon zároveň stanovuje, že právo pokračovat v prxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní, nebo je rozhodnuto ve věci vlastního živnostenského oprávnění negativně. Negativním rozhodnutím je u ohlašovacích živností rozhodnutí podle § 4x xxxxx x xx x x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxností je to rozhodnutí o zastavení řízení nebo rozhodnutí, kterým je zamítnuta žádost o koncesi (blíže § 47 odst. 5 a 6, § 53 odst. 2; v případě neodstraněxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxvnostenské oprávnění, platí stejná pravidla jako pro právního nástupce, který je osobou právnickou (viz výše). I přejímající společník může pokračoxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pokračování v živnosti a zároveň ohlásí potřebnou živnost nebo požádá o příslušnou koncesi. Na základě živnostenského oprávnění předchůdce může podxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxvady ohlášení, § 47 odst. 6 - nesplnění podmínek pro ohlášení stanovených zákonem, § 53 odst. 2 - nesplnění podmínek pro udělení
koncese
Souvisejxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxovnu ale podnikateli nestanovuje. Pokud však podnikatel provozovnu zřídí, resp. pokud živnost provozuje v provozovně, vzniká mu z toho řada povinnosxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
Zákon pro své účely vymezuje v odst. 1 provozovnu jako prostor, v němž je živnost provozována, neurčuje však blíže, o jaxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a rovněž mobilní provozovna. Provozovnou tak může být tzv. kamenná stavba, resp. prostory v kamenné stavbě, ale i stánky nebo pojízdné prodejny. Na rozxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxnice mobilní provozovny - je to provozovna, která je jednak přemístitelná, jednak není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Obě podmínxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxsíce) v areálu koupaliště apod.
Ani termín „automat“ není v zákoně definován, pod tímto označením bude tedy třeba rozumět různé automaty prodejní (xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxmobilů, samoobslužné kopírky, různé dětské
atrakce
(např. autíčka či houpačky v obchodních domech nebo v pasážích).
K odst. 3 a 4
Podnixxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxi oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně existenci právního titulu pro užívání prostor provozovny živnostenskému úřadu neprokazujex xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxhájení do ukončení provozování živnosti v provozovně, neměl by však tohoto svého oprávnění zneužívat k šikanování podnikatele - pro žádost o prokázánx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxemní smlouvy atp. Povinnost prokázat živnostenskému úřadu právní titul, na základě kterého je provozovna užívána, se nevztahuje na provozovny mobilxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (i zde se může jednat o různé právní tituly, např. vlastnické právo k pozemku, nájemní smlouva, souhlas vlastníka pozemku s dočasným umístěním pojízdnx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxost pouze se souhlasem vlastníka (forma souhlasu není v zákoně stanovena, nicméně s ohledem na aplikovatelnost zákona v praxi to bude zpravidla forma pxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx
x
xxxxxxxx xrovozování živnosti v provozovně (tedy faktickou realizaci živnostenského oprávnění) a ukončení této činnosti je podnikatel zásadně povinen oznámxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xro veřejnost), nemá povinnost provozovnu živnostenskému úřadu oznamovat - podle zákona je povinen oznámit až zahájení provozování živnosti v provozxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxkatel nemá, pokud je provozovna uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi (povinnost je
de facto
splněna tím, že provozovna je uvedena v ohláxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xádosti o koncesi, viz § 50 odst. 2) uvede provozovna nebo provozovny jen v případě, že v nich bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xýjimka. Taková výjimka platí pro automaty a mobilní provozovny (zahájení ani ukončení provozování živnosti v těchto provozovnách se tedy živnostensxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi podle zvláštních právních předpisů“. V poznámce pod čarou zákon odkazuje příkladmo na stavební zákon, nicméně bude se jednat i o způsobilost ve smyslx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx - ve vztahu k živnosti „Vedení spisovny“). V této souvislosti je třeba upozornit, že podnikatel oznamuje provozovnu živnostenskému úřadu ve vztahu ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxdé z nich, resp. k provozování všech.
Pro každou provozovnu (s výjimkou automatů) musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Údaj o této osobě se živnxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neboť taková provozovna musí být kromě jiného označena i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (blíže u odst. 8). Nesplnění povinnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx0 000 Kč.
K odst. 5 a 6
x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxti v provozovně činěné vůči živnostenskému úřadu. Oznámení obsahuje údaje identifikující podnikatele, konkrétní provozovnu, podle okolností i jejx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnosti v dané provozovně. Má-li být v provozovně provozována živnost volná, musí oznámení obsahovat obor, resp. obory činnosti, které budou v provozoxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxána v § 67, a provozovnu je tedy podnikatel povinen v oznámení vymezit údaji podle uvedeného zákonného ustanovení. Těmito údaji je ostatně provozovna vxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xemá ani číslo popisné ani evidenční - pak je třeba umožnit popis jejího umístění jiným způsobem než uvedením adresy. Zákon pro tyto případy stanovuje, žx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxvem katastrálního území. Údaje o adrese provozovny, předmětu podnikání v této provozovně, identifikační číslo provozovny a datum zahájení a ukončenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xe stanoven v odst. 6. Živnostenský úřad každé oznámené provozovně přidělí identifikační číslo provozovny (IČP). Tímto číslem je podle zákona č. 89/19xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkonem“. Povinnost označovat provozovnu IČP stanovená zákonem č. 227/2009 Sb. byla následně (zákonem č. 169/2012 Sb.) zrušena. Podle platné úpravy txxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxenského rejstříku a o zápisu neformálním (písemným) sdělením informuje podnikatele. Podnikatel tak obdrží informaci o IČP, nemá však (od účinnosti zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxrmací mezi základním registrem osob a informačním systémem živnostenského rejstříku.
K odst. 7 a 8
V odstavcích 7 a 8 je upraven způsob označování pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dozoru.
Pro všechny provozovny platí, že musí být trvale a zvenčí viditelně označeny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmexxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.
Jisté výkladové potíže může v praxi působit termín „zvenčí viditelně“, neboť není zřejmé, zda sx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxněn, je-li označení uvedeno u postranního nebo zadního vchodu do budovy. Podle autorů komentáře bude třeba připustit, že podmínka je zachována, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxnění ostatních podmínek - za výlohou provozovny. Označení např. u postranního vchodu do objektu, v němž je umístěna provozovna, se bude posuzovat podlx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxípadě, že by se jednalo např. o hotel a označení provozovny by bylo umístěno pouze u zadního vchodu do budovy, který slouží výhradně jako vstup do privátnx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xsobě odpovědné za činnost provozovny, údajem o provozní nebo prodejní době a u ubytovacích zařízení sloužících k přechodnému ubytování (hotely, motexxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxle (dále jen „zák. o ochraně spotřebitele“), který v § 2 definuje spotřebitele jako fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení v § 2:
"c)
stavbou ubytovacího zařízení [se pro účely této vyhlášky rozumí] stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxegorií
1.
hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxm spojených pro motoristy;
3.
penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxbodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování.).“
Kategorie a třídy ubytovacíxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xmocnění obsaženého ve stavebním zákoně v § 194 písm. a). Ustanovení § 43 odst. 1 cit. vyhlášky zní: „Stavba ubytovacího zařízení se zařazuje podle požaxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jen pro omezený rozsah stravování, minimálně však snídaně a člení se do čtyř tříd. Motel a penzion se člení do čtyř tříd. Turistické ubytovny se zařazují xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxozovny se nevztahuje na automaty a pro ně také neplatí, stejně jako pro mobilní provozovny, požadavek označit provozovnu prodejní nebo provozní dobou xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x odst. 9
Podnikatel, který provozuje živnost v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, má ještě jednu povinnost sxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxém místě“; oznámení musí obsahovat údaj o počátku a konci uzavření provozovny. Z toho je patrné, že povinnost se vztahuje na přechodné (dočasné) uzavřexx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxíže u § 31 odst. 16). Vhodnost a viditelnost umístění oznámení podle odst. 9 bude třeba posuzovat případ od případu, zásadně však obdobně, jako u označovxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxí provozovny a automaty a dále na případy nepředvídané nebo nepředvídatelné (zákon stanovuje, že povinnost platí jen tehdy, „nebrání-li tomu závažné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxx
x
x xxxxx xx
K ochraně zákazníků slouží i zákonná úprava xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxdnikatel může prodávat zboží (nebo poskytovat služby) pomocí automatů, které obsluhuje sám spotřebitel. Může se jednat o různé automaty na nealkoholxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxometry. Zákon však výslovně zakazuje, aby se pomocí samoobslužných automatů umožnil prodej zboží nebo poskytnutí služby „osobám chráněným zvláštníx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících předpisů. xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xarou nemá, jak známo, normativní charakter, proto je skutečnost, že zákon, na který je v poznámce odkazováno, byl zrušen, z hlediska právní úpravy obsaxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxků nevyžaduje koncesi.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 169/2012 Sb.:
K § 17 odst. 5 písm. d), odst. 6, odst. 7
Změna právní úpravy spočívá ve zrušení pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxe vedeno v živnostenském rejstříku, čímž bude zajištěna statistická evidence provozoven a pro širokou veřejnost i orgány státní správy bude také zajixxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxny a bude pouze na jejich zvážení, zda toto přidělené identifikační číslo provozovny v praxi využijí. V ustanovení odst. 6 se text týkající se identifikxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxříku.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Vzhledem k tomu, že je přípustné, aby provozovna neměla ani číslo popisné, ani evidenční a byla umíxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxrcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území). Návrh proto zákon v tomto ohledu doplňuje.
Související ustanovení:
§ 45 - náležitosti ohxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
§ 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
zák. č. 65/201x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 18
Novelou živnostenského zákonx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řád obce. Zároveň zákon stanovil rozsah tohoto zmocnění.
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xový zákon o obcích změnil formu předpisu obce, kterým se tržní řád vydává - namísto obecně závazné vyhlášky se tržní řád vydává formou nařízení obce. To pxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xx x0. 9. 2017. Určité změny v tomto ustanovení byly provedeny především za účelem odstranění některých výkladových nejasností předchozí právní úpravy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xrčenou k tomu podle stavebního zákona) a co fakultativně - např. kapacitu a vybavení tržiště, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti a další, viz x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxy řádně užívat i osoby s omezenou schopností pohybu. Zákon dále výslovně stanovuje, že nařízením obce lze stanovit zákaz některých forem prodeje nebo pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xtázka, zda vydání tržního řádu na základě zmocnění obsaženého v živnostenském zákoně není v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Ústavní soud vxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ximo „kolaudované“ provozovny je však do značné míry omezen v důsledku soudní judikatury. Nejvyšší správní soud totiž ve svém rozsudku (NSS 9 As 174/201xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx živnostmi, resp. může regulovat pouze ty činnosti, na které se vztahuje živnostenský zákon. Omezení a zákazy stanovené tržním řádem se tak nemohou vztxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxtuace se jeví jako účelnější, aby zmocnění k vydání tržního řádu nebylo nadále obsaženo v živnostenském zákoně a aby obec prodej zboží a poskytování sluxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Obce mají v rámci stávajících předpisů velmi omezené možnosti upravit místní podmínky stánkového prodeje mimo provozovny podléhající kolaudačnímu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxm obce). Provozování této činnosti na soukromých pozemcích, které se v poslední době značně šíří, nelze v požadované míře na základě stávajících předpxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxa č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona) o možnost obce usměrňovat ve svém územním obvodu provoz tržišť prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xboží a poskytování služeb ve stáncích a obdobných zařízeních, xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxmu rozvoji stánkového prodeje bez možnosti obce regulovat v případě potřeby nežádoucí stav.
V návaznosti na výše uvedené se úprava zabývá i otázkou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxx xx x xx
xxxx ustanovení umožňuje vydávat tržní řády závazné pro celý územní obvod obce, zatímco dosavadní úprava dávala tuto možnost pouze pro veřejná prostranstxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxnovením se současně obci dává možnost vložit do svého tržního řádu kromě stanovení místa a doby prodeje zboží a poskytování služeb některé další vymezexx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxle stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržiště tak, aby optimálně plnilo svoji funkci, stanovení pravidel pro udržování čistoty a bezpečnostx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxm a prodejci.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Předmětná úprava je navržena především za účelem odstranění některých výkladových nejasxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, se na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj doplňují pravidla, která je třeba ze strany provozovatele tržiště dodržet, aby tržiště mohly řádně uxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxlovně stanovuje, že zákaz některých forem prodeje nebo poskytování služeb mimo provozovnu je možno stanovit i nařízením obce.
K odst. 1 a 2
Obec je oprávněna vydat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxdej zboží a poskytování služeb mimo provozovny určené k těmto účelům podle stavebního zákona, tedy zjednodušeně řečeno, tržním řádem lze na území obce xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx jinak upravit stánkový či pochůzkový prodej na svém území.
Je-lx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxkytování služeb příslušným aktem podle stavebního zákona, je pak povolen jen na tržištích vymezených tržním řádem. Totéž platí pro poskytování služexx
x xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
-
pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
-
pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného proxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xrientace.
Z dikce zákona je zřejmé, že tržní řád nemusí obsahovat vždy všechna vymezení podle odstavce 2, je na obci, která tržní řád vydává, aby v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
K odst. 4
Zákon výslovně stanovuje, že obec může nařízením obce zakázat na svém území některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb mimo proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxdej nebo prodej pochůzkový, případně může být tento xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxod na území obce i tehdy, nejsou-li zároveň regulovány jiné možnosti prodeje zboží či poskytování služeb mimo provozovnu (zde se pouze připomíná, že shxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxněnou judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle které nelze tržním řádem vydaným na základě zmocnění v § 18 živnostenského zákona omezit/zakázat xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx § 18 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, jímž obec reguluje stánkový prodej na vymezených místech i co do sortimentu zboží, jsou-li pro to vxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxého a pornografického tisku v centrálních částech města, nepředstavuje porušení uvedeného ústavně zaručeného základního práva nebo svobody dotčenxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx/04, č. 23/2006 Sb. n. u. US)
Ústavní soud nakonec neshledal, že by podmínění zákazu některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděnxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xbsaženého v odstavci 3. V úvahu totiž přichází také výše uvedený výklad, který tento odkaz vztahuje jen na první větu odstavce 1 a podle něhož je předmětnx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxání tržišť ve smyslu odstavce 1. Takovýto výklad uvedeného ustanovení sice nemusí být na první pohled zřejmý, s ohledem na to, že mnohem lépe odpovídá účxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxdy shrnout, že obec je na základě § 18 odst. 3 živnostenského zákona zmocněna stanovit svým nařízením v přenesené působnosti zákaz některých druhů prodxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tuto podnikatelskou činnost ve smyslu § 18 odst. 1 živnostenského zákona
(Pl. ÚS 57/13).
Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost pxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxona, které zmocňuje obec k vydání tržního řádu formou obecně závazné vyhlášky, a umožňuje xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxcnění, nelze ji považovat za zásah do ústavně zaručeného práva podnikat.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2004, č. j. 7 A 77/2002-29, xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxmí obce upravovat pouze prodej zboží a poskytování služeb, na které se vztahuje živnostenský zákon. Nemůže tak upravovat zejména činnosti vyjmenovanx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxovat, že nařízení obce nepředstavuje originární normotvornou pravomoc obce upravovat na svém území místní záležitosti nad rámec zákona, tak jako je txxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xepubliky a při úpravě záležitostí vyjmenovaných v § 10 obecního zřízení, případně v dalších zákonech. Oproti tomu v případě nařízení obce se jedná o proxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxí úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona (
secundum et intra legem
) vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněnyx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxní obce v tomto směru body 18. a 27. nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 6/15). Nad rámec Nejvyšší správní soud poznamenává, že Ústavní xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní, nemůže obec stejnou záležitost upravit obecně závaznou vyhláškou, i kdyby se normotvorná působnost u nařízení překrývala s okruhem vztahů, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxí, než je výslovně stanovená působnost živnostenského zákona v § 1 ve spojení s § 2 a § 3 živnostenského zákona. Ani nařízení obce jako prováděcí právní přxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 8. 2017, č. j. 9 As 174/2016 - 23, č. 3625/2017 Sb. NSS)
Související předpisy:
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxravuje druhy ohlašovacích živností a vymezuje tyto druhy ve vztahu k požadavkům na splnění podmínky odborné způsobilosti stanoveným pro získání živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxovacích živností řemeslných a vázaných musí být pro provozování živnosti splněna podmínka odborné způsobilosti. Tyto dva druhy živností se liší pouzx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti odborná způsobilost.
K písm. a)
Vymezení pojmu živností řemeslných jednak odráží skutečnost, že pro provozování řemeslné živnosti je stanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kde odkazuje na § 21 a § 22. Doklady, kterými je možno odbornou způsobilost prokázat, svědčí v prvé řadě [viz § 21 odst. 1 písm. a)] o řádném ukončení středxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxším pro výkon řemeslných profesí. Termín řemeslné živnosti má v českých zemích dlouholetou tradici. Již v rakouském živnostenském řádu (č. 227/1859 řx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xí.“, přičemž tento patent byl formálně zrušen až v 60. letech minulého století (zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce). Živnostenský zákon přejal nejxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnského zákona zákonem č. 130/2008 Sb. bylo vyžadováno vzdělání v oboru, prioritně spočívající ve vyučení v oboru, a doložení praxe v oboru).
K písmx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxrné způsobilosti podnikatele, jednak obsahuje formu stanovení této odborné způsobilosti v živnostenském zákoně, kde odkazuje na přílohu č. 2. U vázaxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxné živnosti je stanovena v příloze č. 2 odborná způsobilost odpovídající charakteru činností spadajících do konkrétní živnosti. Stávající znění záxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx x xx x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxt doklady o uznání odborné kvalifikace a vztahuje se pouze na v tomto ustanovení uvedený okruh osob.
K písm. c)
Vymezení pojmu živnost volná odráží sxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx volnou, na rozdíl od úpravy platné do poloviny roku 2008 (do účinnosti zákona č. 130/2008 Sb.), kdy byl pojem uváděn v plurálu, tedy „živnosti volné“, a txxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxré jsou živnostmi a nejsou živnostmi řemeslnými vázanými a koncesovanými. Je třeba mít na zřeteli, že u živnosti volné není jako podmínka provozování žxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xi splňovat při provozování živnosti. Tímto ustanovením však nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů, která pro vlastní výkon některé z čixxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxně podmínky odborné způsobilosti (např. pro činnosti z oblasti rostlinolékařské péče je odborná způsobilost stanovena v § 85 a § 86 zák. č. 326/2004 Sbxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxvnosti vázané, jejich odborná způsobilost, živnost volná, přílohy č. 1, 2 a 4 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnost volná a její obory činnosxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 85 a § 86 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x0
Řemeslné živnosti jsou uvedeny taxativním výčtem v příloze č. 1. Pro posouzení, zda některá konkrétní živnost je ohlašovací živností řemeslnou, jx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa první pohled jeví jako konkurenční, ve své podstatě totiž jenom deklaruje skutečnost, že pro ohlašovací živnosti řemeslné má být odborná způsobilosx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
[Odborná způsobilost řemeslných živností]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxt druhů dokladů, jimiž lze prokázat odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti.
Výčet typově zahrnuje jednak doklady o ukončeném stupni vzdělání x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx získání všech profesních kvalifikací, které odpovídají dosažené úplné profesní kvalifikaci v příslušném oboru. Dále obsahuje specifickou úpravu pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxpské unie, než je Česká republika. Odborná způsobilost je upravena systémově shodně pro všechny řemeslné živnosti. Ustanovení neuvádí výčet konkrétxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch programů. Posouzení, zda se jedná o vzdělání v příslušném oboru vzdělání nebo příslušné oblasti vzdělávacích programů, je ponecháno na aplikační pxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jednak reaguje na skutečnost, že názvy i obsahy studijních oborů a studijních programů se v průběhu let, které přicházejí v úvahu pro získání dokladů oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxalifikaci, která byla získána v uplynulém půlstoletí nebo i dříve.
Při posuzování dokladů o vzdělání v oboru je třeba vycházet ze skutečnosti, že stxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxství“, „Truhlářství, podlahářství“) zřejmé, že se jedná v podstatě o zdvojené, víceoborové živnosti, kde odborná příprava neodpovídá jednomu učebnxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx oborů, tedy např. u živnosti „Pekařství, cukrářství“ vzdělání spočívající ve vyučení v oboru „Pekař“ nebo v oboru „Cukrář“. Není nutné prokazovat vzdxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo oprávnění podnikatele. Je však zcela na jeho zvážení, zda sám rozsah svého oprávnění omezí a ohlásí živnost v částečném rozsahu předmětu podnikání. Rxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxeny v nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. U některých řemeslných živností lze pouze z obsahové náplně živnosti uvedené v tomtx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxví“ podle obsahové náplně uvedené v tomto nařízení v sobě zahrnuje činnosti, které spadají hned do několika samostatných oborů vzdělávání, a to činnosx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xteréhokoli z uvedených oborů vzdělávání je absolvováním vzdělání v oboru pro účely prokázání odborné způsobilosti pro živnost „Zednictví“.
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxovním vyjádřením vůbec nekoresponduje s předmětem podnikání živnosti, přestože absolventy připravuje, nebo někdy v minulosti připravoval, pro výkxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx minulosti bylo vzdělání v oboru absolvováno.
Po formální stránce doložené doklady musí odpovídat právní úpravě platné v době vyhotovení originálx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xzdělání v oboru se upouští od požadavku prokazovat současně i odbornou praxi. Umožňuje se tak mladým kvalifikovaným odborníkům přístup do podnikání v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxit odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace uznávacím orgánem umožňuje těmto osobám doložit odbornou způsobilost živnostenskémx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxé kvalifikace. Pro snazší orientaci se příslušné doklady v případech, kdy česká právní úprava není liberálnější než požadavky směrnice, uvádějí odkaxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v oboru pro řemeslné živnosti liberálněji (postačí 6 let jakékoliv praxe v oboru), navrhuje se pro jednoznačnost postup podle této úpravy a přísnější úxxxxx xxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxti řemeslné a stanovuje se, že odborná způsobilost se prokazuje též praxí, jejíž délka je odstupňována podle toho, zda vzdělání bylo získáno vyučením, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxje možnost prokazování odborné způsobilosti doklady o ukončeném vzdělání v příslušném oboru (výučním listem, vysvědčením) bez požadavku dokládat pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení § 21 a § 22. Vedle vysvědčení o závěrečné zkoušce na středním odborném učilišti nebo o maturitní zkoušce na středním odborném učilišti studxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxovení zde pamatuje na ty uchazeče o získání živnostenského oprávnění, kteří tento doklad získali ještě za platnosti zákona č. 89/1958 Sb. (učňovský zxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx řemeslné živnosti primárně prokazuje dokladem nebo doklady o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání. Forma xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava školského zákona, účinná od 1.1.2005 (§ 72), stanoví, že dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkouxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxsolvent výuční list. Obory středního vzdělání s výučním listem jsou v současné době stanoveny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzděláxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxdnotlivých učebních oborů měnily, aktuální platné obory, v nichž mohlo být vzdělání dosaženo, byly stanoveny od konce 50. let minulého století buď vyhxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xředcházejících ve všech případech neodpovídá znění předmětu podnikání odpovídajícího příslušného oboru živnosti v živnostenském zákoně. Shodu, rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxání znalostí a dovedností využívaných při výkonu činnosti, která je obsahem předmětné živnosti. Posouzení dokladů, včetně ověření, jaké konkrétní zxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxedložen.
K odst. 1 písm. b)
Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti lze prokázat dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xemeslné živnosti, je vzdělání koncipováno tak, že absolvent dosáhne stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o absolvování tohoto vxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkona č. 29/1984 Sb. a podle zákona č. 63/1978 Sb., nebo úplného středního odborného vzdělávání na střední odborné škole nebo podnikové technické školx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s maturitní zkouškou s předměty odborné přípravy v příslušném oboru. Zde však z dikce zákona není zcela zřejmé, zda se předměty odborné přípravy vztahuxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxlušném oboru byly součástí odborného vzdělávání absolventa, nebo zda je třeba, aby z uvedených předmětů byla skládána maturitní zkouška. Smyslem ustxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxti, které odpovídají oboru živnosti.
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou jsou v současné době stanoveny v nařízení, o soustavě oborů vzdxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xlády, nebo vyhláškou.
S ohledem na skutečnosxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxborné přípravy v příslušném oboru“ v širším kontextu a vycházet z věcného obsahu přípravy absolventa, která vedla k získání příslušného dokladu o vzděxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Technologie potravin - zpracování masa příslušným oborem vzdělání pro živnost s předmětem podnikání „Řeznictví a uzenářství“; obor 29-45-M/001 Tecxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlání, resp. oborem s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, pro živnost s předmětem podnikání „Pekařství a cukrářství“.
Postavením narovex xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx doložení odborné způsobilosti i získání odborného vzdělání pro určitou činnost absolvováním nástavbového studia.
K odst.1 písm. c)
Odbornou zpxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxho odborného vzdělání je podle platné právní úpravy školského zákona (§ 101) vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Dokladx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xbsolvování vyššího odborného vzdělávání vysvědčení vydané podnikovým institutem, v němž kromě výsledku závěrečné zkoušky byl uveden prospěch ze všxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu vzdělání ve vztahu ke konkrétnímu předmětu podnikání řemeslné živnosti se posuzuje nikoliv podle shody slovního vyjádření oboru vzdělávání s předmxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxahem předmětné řemeslné živnosti.
K odst. 1 písm. d)
Odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost lze také prokázat dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijníxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx2016 Sb., účinného od 1. 9. 2016) již pojem studijní obor nezná, je nutno vycházet při posuzování odborné způsobilosti, tam, kde již na dokladech o ukončxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxorský studijní program. Dokladem o absolvování studia ve studijním programu je podle platné právní úpravy, tj. podle § 57 zák. o vysokých školách, vysoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Studijní programy stanovx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtační úřad pro vysoké školství rovněž uděluje vysoké škole pro oblast nebo oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro příslušný typ nebo typy studijních prxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxývá z institucionální akreditace nebo z akreditace studijního programu. Za doklad o řádném ukončení vysokoškolského studia ve studijním programu tax xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx případně spolu se studijním oborem, ve vztahu k předmětné řemeslné živnosti je třeba chápat jako studijní program, který v sobě zahrnuje předměty, ktexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxkých vzdělávacích programů není primárně cíleno na přípravu odborníků pro provozování jednotlivých řemeslných živností. Názvy studijních programx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxvána tak, aby získali širší, komplexnější a hlubší znalosti. Například doklad o ukončení vysokoškolského vzdělání ve studijním programu „Technologxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxřství“, ale i „Mlynářství“. Je ponecháno aplikační praxi, aby posoudila, zda konkrétní vzdělávací studijní program lze považovat za příslušný nebo pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxkazující odbornou způsobilost podle § 21 lze nahradit mimo jiné doklady o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxušnou“ a „příslušnou příbuznou“ oblastí, a staví proto vzdělání v těchto oblastech pro účely splnění odborné způsobilosti pro řemeslnou živnost faktxxxx xx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxou prokázat odbornou způsobilost osoby, které získaly odbornou kvalifikaci nebo činnost vykonávaly v jiném členském státě Evropské unie, než je Českx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxla v některém z uvedených států uznána. V případech a za podmínek stanovených zákonem o uznávání odborné kvalifikace se tak může jednat i o vzdělání nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxce může být uznána pouze odborná kvalifikace osob uvedených v § 1 odst. 2 cit. zákona, tj.
a)
státního příslušníka členského státu Evropské unie, jinéxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
d)
státního příslušníka jiného než členského státu, bylo-li mu v České republice nebo jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu,
f)
rodinného příslušníka osxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo doplňková ochrana, nebo jejího rodinného příslušníka, byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky,
h)
státního příslušníka jxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby,
i)
státního příslušníka jiného než členského státu, který je obětí obchodování s lidmi xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxho státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem,
j)
žadatele o vydání modré karty Evropské unie nebo držitele této karty, žadatele o vydání zaměsxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxní karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo drxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxměstnán.
Dokladem o uznání odborné kvalifikace je pravomocné rozhodnutí uznávacího orgánu, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxmeslné živnosti podle § 18 zák. o uznávání odborné kvalifikace systémem, který zohledňuje především praxi získanou v členském státě původu, případnx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxladu s čl. 16 až 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací). V případě, že tyto možnosti nelxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace povinen posoudit, zda žadatel o uznání splňuje podmínky pro uznání dané zákonem o uznávání odborné kvalifikace. Osobě žádající o uznání sx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxování adaptačního období) ve srovnání s možnostmi prokázání odborné kvalifikace doklady z jiného členského státu Evropské unie přímo živnostenskémx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti lze mimo jiné prokázat dokladem o získání všech profesních kvalifikxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo vzdělávání. Je patrno, že se nejedná o doklad o získání jakékoli profesní kvalifikace, ale o doklad nebo doklady, jež podle Národní soustavy kvalifikxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcí, jejichž získání je předpokladem získání kvalifikace úplné, je-li k jejímu získání třeba získat více profesních kvalifikací, jsou uvedeny v Národxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxí kvalifikaci, byť slovní vyjádření znění písm. f) tuto možnost pomíjí, ze smyslu ustanovení nelze dovozovat nic jiného, než že se k posouzení odborné zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxt.
Povolání, pro které je úplná kvalifikace určena, musí svým charakterem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxejně, jako je tomu u oborů vzdělání podle písm. a) až c), nemusí název úplné profesní kvalifikace odpovídat předmětu podnikání předmětné živnosti. V apxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxpovídající předmětu podnikání dané živnosti.
Úplná profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací může obsahovat pouze jedinou profesní kvalifikaci, většinou je však k jejímu doxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxž získání je předpokladem získání úplné profesní kvalifikace. Odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost pak lze prokázat doklady, tedy osvědčenímx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxící profesní kvalifikace: „Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich“, „Bourání masa“, „Porážka a konečná úprava těl jxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxných zvířat“, „Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků“. K prokázání odborné způsobilosti pro živnost „Řeznictví a uzenářství“ je tak třexx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxalifikace „Kamnář montér topidel“, nebo kombinace tří profesních kvalifikací, a to profesní kvalifikace „Kamnář konstruktér individuálně stavěnýxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxřství“ v daném případě postačuje doložení osvědčení o získání jedné profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“, nebo shora uvedených tří profesníxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveden v Národní soustavě kvalifikací.
K odst. 2
Občan České republiky nebo jiného státu Evropské unie (okruh osob, na něž se ustanovení vztahuje, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxu pro živnosti uvedené v jednotlivých částech přílohy č. 1 blíže specifikovány v písm. a) až c) § xx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xpůsobilosti doklady o vykonané praxi nebo vzdělání získaném nebo uznaném v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, v jiném smluvníx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxých příslušníků je třeba vzít v úvahu skutečnost, že mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občané České republiky (viz § 5 odst. 6).
Dolxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxorných kvalifikací, která nabízí možnost doložit odbornou kvalifikaci doklady o praxi anebo vzdělání vydanými nebo uznanými jiným členským státem. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxntář k § 7 odst. 5).
Ustanovení odst. 2 občanům České republiky a jiných členských států Evropské unie nabízí další možnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxně jako občané tzv. třetích zemí. Ustanovení odst. 2 zohledňuje v plném rozsahu i skutečnost, že česká právní úprava daná živnostenským zákonem je v někxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxostí uvedených v části A přílohy č. 1 není do právní úpravy promítnuto, že u těchto živností je možno doložit odbornou způsobilost doklady podle § 7 odst. x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx které osvědčují, že činnost byla vykonávána po dobu šesti po sobě jdoucích let osobou samostatně výdělečně činnou nebo osobou ve vedoucím postavení, pxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxsté doložení šestileté praxe v oboru (u zaměstnanců není požadováno, aby byli ve vedoucím postavení, a je nerozhodné, zda se jednalo o nepřetržitý výkox xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxatury:
Živnostenský řád počítal např. s učebními vysvědčeními nebo s vysvědčeními o vykonané tovaryšské zkoušce (§ 13a), jimiž se prokazovala odbxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí, vystavených v době jeho účinnosti a prokazujících danou odbornou způsobilost, protože takovýto důsledek přechodná ustanovení zákoníku práce výxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky,
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstenskému úřadu občané z členských států Evropské unie, § 19 odst. 1 písm. a) a § 20 - řemeslné živnosti, § 22 - doklady, jimiž mohou být doklady o odbornx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie a doklady, které se považují za doklady z Evropské unie, příloha č. 1 - živnosti xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxxxx x. 1 nařízení o soustavě oborů vzdělání, - příloha č. 1 nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností, - § 4 až 6 zák. o uznávání výsledků dalšíhx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xx xx x xxx x xxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xzdělávání v konzervatoři, - § 45, § 46, § 47, § 57, § 78, § 89, § 98 zák. o vysokých školách
Související předpisy, které již nejsou účinné:
§ 1, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxředních školách, - § 15, § 21, § 22, § 25, § 28 zák. č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, - vyhl. č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o uxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxch školách, - § 2 vyhlášky č. 124/1984 Sb., o středních školách, - § 7, § 8, § 9, § 10, § 15, § 16, § 25, § 26, § 27a, § 27b zák. č. 29/1984 Sb., o soustavě základníxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a studijních oborech, - nařízení vlády č. 89/1980 Sb., o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách, - § 33, § 40, § 41, 42, § 43, x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx x x x xx xx x xx xx xxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxx xx., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, - vyhl. č. 87/1970, o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, - zák. č. 19/1966 Sb., o vysokýxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, - vyhl. č. 73/1961 Sb., o učebních oborech, - zák. č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), - vyhl. č. xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx se vyhlašují seznam povolání a podmínky přijímání a výuka žáků v učilištích státních pracovních záloh a učňů v učňovských školách,- vládní nařízení č. xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxů
Předpisy práva EU:
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací
[Odbornx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 22
Ustanovení obsahuje výčet druhů dokladů, jimiž lze pro řemeslné živnosti nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxstenského zákona „Odborná způsobilost se prokazuje výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení učebního oboru a dokladem o vykonání tříletx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx „řemeslných“, vyžadovalo doložení dokladu o vyučení v oboru, který odpovídá danému řemeslu spolu s praxí v oboru nebo v příbuzném oboru. Další možnostx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxace živnostenského zákona zachovaly rozlišení dokladů, kterými se odborná způsobilost prokazuje (§ 21) a dokladů, kterými lze nahradit doklady podxx x xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxání odborné kvalifikace v systému vzdělávání ve školách, získávání odborné kvalifikace v rámci dalšího vzdělávání nebo získávání znalostí a dovednoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxanou v jiném členském státě Evropské unie doklady z tohoto státu v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxěřeno na získání znalostí a dovedností vlastních příslušnému oboru, ale na získání znalostí a dovedností v příbuzném oboru, resp. u vysokoškolského vxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xraxí v oboru.Obdobně se přistupuje k posuzování znalostí a dovedností získaných absolvováním rekvalifikace v oboru. Vzdělání v oboru je možno nahradxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušné řemeslné živnosti, a to počínaje středním vzděláním a konče vysokoškolským vzděláním, jednak doklady prokazující praxi v oboru nebo příbuxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Odborná způsobilost je upravena systémově shodxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxžno zahrnout pod pojem příbuzný obor vzdělání, resp. příslušná příbuzná oblast studijních programů (jedná-li se o vzdělání vysokoškolské). Za příbuxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxdělání v příslušném příbuzném oboru vzdělání nebo příslušné příbuzné oblasti vzdělávacích programů, je ponecháno na aplikační praxi.
Při posuzoxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxapř. „Pekařství, cukrářství“), u nichž je již z předmětu podnikání zřejmé, že se jedná v podstatě o zdvojené, víceoborové živnosti, kde odborná přípraxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxždému z takto zdvojených oborů je vzděláním v oboru živnosti, nikoliv v příbuzném oboru živnosti. Za příbuzný obor je v tomto případě možno považovat naxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxvávajících převážně mouku.
x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v oboru, je třeba mít na zřeteli skutečnost, že podle § 7 odst. 4 se praxí v oboru rozumí praxe náležející jak do oboru, tak i do oboru příbuzného dané živnoxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxováno.
Po formální stránce doložené doklady musí odpovídat právní úpravě platné v době jejich vyhotovení.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 356/1999 xxxx
x x xx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xejíž délka je odstupňována podle toho, zda vzdělání bylo získáno vyučením, studiem na příslušné střední škole nebo vysoké škole. U řemeslných živnostx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxrava v odstavci 1 mezi doklady nahrazující prokazování odborné způsobilosti dle § 21 zákona zařazuje doklady o řádném ukončení příbuzného učebního oxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxa praxe v oboru, pak postačí praxe jednoroční. Pokud je praxe pouze vykonána v příbuzném oboru, požaduje se v délce tří let. Dále lze požadovanou odbornox xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxích odbornou způsobilost pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxánkem 47 Evropské dohody ve vazbě na směrnice Rady ES, zejména č. 64/427/EEC, zahrnující průmysl a řemesla.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xříbuzném oboru.
K písm. a)
Doklady k prokázánx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xokladem nebo doklady o absolvování jednoroční praxe v oboru. Stávající úprava školského zákona (§ 72) stanoví, že dokladem o dosažení středního vzdělxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí o soustavě oborů vzdělání.
K písm. b)
Doklady, jimiž se prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxru vzdělání a dokladem nebo doklady o absolvování jednoroční praxe v oboru. Dokladem o absolvování tohoto vzdělání je maturitní vysvědčení, jak stanoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xzdělání.
K písm. c)
Doklady, jimiž se prokazuxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxolvování jednoroční praxe v oboru odpovídajícím dané živnosti. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je podle platné právní úpravy školskéxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nařízením o soustavě oborů vzdělání.
K písm. d)
Doklady o odborné způsobilosti pro řemeslnou živnost lze nahradit dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxá, je nutno vycházet při posuzování odborné způsobilosti tam, kde již na dokladech o ukončení vysokoškolského vzdělání není studijní obor uveden, ze sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxolského vzdělání je podle platné právní úpravy, tj. § 57 zák. o vysokých školách, vysokoškolský diplom. Je ponecháno xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xředmětu podnikání konkrétní řemeslné živnosti.
Ustanovení je třeba chápat i v kontextu § 21 písm. d), který stanoví, že odbornou způsobilost lze prxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů nepožaduje zákonná úprava doložení praxe v oboru. Srovnání se nabízí s dokladx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xx jedná o příbuzný obor vzdělání, doplněny ještě doložením praxe v oboru.
K písm. e)
Doklady prokazující odbornou způsobilost pro řemeslné živnostx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxaxe v oboru. Příslušnou pracovní činností je míněna činnost, která odpovídá obsahové náplni předmětné řemeslné živnosti. S ohledem na skutečnost, že xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxifikace pro výkon povolání v pracovněprávním vztahu, nemusí název rekvalifikačního programu odpovídat předmětu podnikání dané živnosti. Spíše než xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxahem činností, které jsou vlastní předmětné živnosti.
Doklady o ukončení rekvalifikace mohou vydávat pouze instituce, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxmci oboru vzdělání, který mají zapsán v rejstříku škol a školských zařízení, nebo vysoké školy s akreditovaným příslušným studijním programem. Akredxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxokých škol akreditaci uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství). Dokladem o ukončení vzdělávacího programu je osvědčení. Podrobnosti uxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Stávající právní úprava tak svědčí tomu, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe o školské zařízení, mělo akreditován příslušný studijní program. Střední a vyšší odborné školy mohou poskytovat rekvalifikaci ve vzdělávacích proxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xdpovídat akreditovaným studijním programům dané školy.
Právní úprava poskytování rekvalifikací a udělování akreditací vzdělávacím zařízením xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxalifikace.
K písm. f)
Doklady prokazující odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost lze nahradit též dokladem nebo doklady o vykonání šestiletx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxzhodné, zda praxe byla získána na území České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo v tzv. třetí zemi, pokud doklady osvědčují, že praxe xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxo, že praxe může být uznána jen v případě, že osoba samostatně výdělečně činná měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxi živnostenského zákona se jedná o živnostenské oprávnění), a to po celou dobu, pro niž je praxe tímto způsobem dokládána. Praxi lze tak získat oprávněxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xracovněprávním vztahu nelze uvedené posouzení aplikovat, je však zvykem, že živnostenský úřad při posuzování relevance vydaného dokladu o praxi zkoxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxud zaměstnavatel předmětné oprávnění nemá, může se jednat o případ, že předmětná činnost, která byla pro zaměstnavatele vykonávána, je takového druhxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxžaduje, aby zaměstnavatel měl živnostenské oprávnění pro živnost "Opravy silničních vozidel"), nebo že zaměstnavatel provozuje živnost bez živnosxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxžejících do oboru nebo příbuzného oboru dané živnosti. První dva uvedené případy nebrání tomu, aby zaměstnanec doložil ve smyslu § 7 odst. 4 živnostensxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx výkonu odborných činností náležejících podle obsahové náplně předmětnému oboru živnosti nebo příbuznému oboru živnosti.
Související ustanovexxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxvnosti, příloha č. 1 - živnosti řemeslné
Související předpisy:
x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx09 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi, - § 3 až 5, 6, § 72, § 83, § 101, § 104 školského zákona, - § 108 zák. o zaměstnanosti, - § 45 až >47, § 57, § 78, § 89 a § 98 odst. 1 zák. o vysokých školách
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxů o zaměstnání, - vyhl. č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, - § 31 odst. 2 zák. č. 1/1xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxativním výčtem v příloze č. 2. Tato příloha obsahuje úplný výčet vázaných živností ve svém sloupci 1 označeném nadpisem „Předmět podnikání“.
Z důvoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxznit, že živnosti vázané jsou podobně jako živnosti řemeslné živnostmi ohlašovacími, jejichž nastoupení nevyžaduje státního povolení ve formě
koncxxx
x
xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Je konkrétně stanoven zpravidla zvláštními předpisy, popřípadě zmíněnou přílohou.
Související ustanovení:
§ 9 - rozdělení živností, § 19 písxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx
Odborná způsobilost
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx019.
K § 24
Ustanovení řeší způsob prokazování odborné způsobilosti u vázaných živností. Ustanovení je třeba vnímat v kontextu s § 19, který uvádí drxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxování vyžaduje splnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xodmínky uvedeny v § 21 a § 22, a jedná se o živnosti řemeslné, nebo v příloze č. 2, a jedná se o živnosti vázané.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonux
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními předpisy, popřípadě zmíněnou přílohou.
K odst. 1
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v této příloze, a to pro každou jednotlivou živnost zvlášť v druhém sloupci cit. přílohy. Zákonodárce zde rozlišuje, zda je odborná způsobilost pro jedxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpisem, na který je v příloze č. 2 pouze odkazováno. Vždy jx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxokázání odborné způsobilosti. U některých vázaných živností, u nichž předmět podnikání umožňuje ohlášení živnosti v částečném rozsahu, a jednotlivx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxbilost rozdílně, je odborná způsobilost upravena pro činnosti obsažené v částečném rozsahu předmětu podnikání u těchto živností samostatně pro takoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxdnost znění tohoto ustanovení lze spatřovat v tom, že nereflektuje možnost doložení odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné kvalifikace (viz xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
Dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace mohou prokázat odbornou způsobiloxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxím státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo v případě, že jim odborná kvalifikace byla v tomto státě uznána. V pxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xtátě, tedy v tzv. třetí zemi.
Podle odst. 2 tímto způsobem mohou prokázat odbornou způsobilost „občané České republiky nebo jiného členského státu xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání odborné kvalifikace může být uznána odborná kvalifikace pouze u osob uvedených v jeho § 1 odst. 2.
xxxxx xsob, na které se uznávání kvalifikací vztahuje, je podle zákona o uznávání odborné kvalifikace širší [viz též komentář k § 21 odst. 1 písm. e)] než okruh oxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrnou způsobilost pro získání oprávnění pro provozování vázané živnosti osoby, na něž se § 70 odst. 1 nevztahuje, se v praxi vyskytují jen zřídka. V přípaxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxena do okruhu osob, které se považují za osoby z členského státu Evropské unie, je podle názoru autorů namístě přiklonit se spíše k výkladu, že doklad o uzxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxna mezinárodní ochrana, a u jejich rodinných příslušníků je třeba vzít v úvahu i § 5 odst. 6 upravující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxlifikace je pravomocné rozhodnutí uznávacího orgánu, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uznávací orgán je při uznávání odborné kvxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nabízí širší možnosti prokázání odborné kvalifikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoušky nebo absolvovánx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdu podle § 7 odst. 5., což je podle přílohy č. 2 umožněno jen u některých vázaných živností.
Dokladem o uznání odborné kvalifikace může být též evropxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx příležitostný výkon předmětné činnosti nebo dokládá uznání odborné kvalifikace pro účely usazení. V případě uznávání odborné způsobilosti pro vázaxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxfikace) uznávací orgán, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na základě žádosti přijaté systémem IMI (systém pro výměnu informací o vnitřním trhu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. 6. 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Exxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxstenským zákonem pak připadá v úvahu povolání horský vůdce, kterému odpovídá výkon činností spadajících do vázané živnosti „Průvodcovská činnost hoxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxkon o uznávání odborné kvalifikace o možnost prokázat odbornou způsobilost dokladem vydaným „uznávacím orgánem“ (...). Uznávacím orgánem má být podxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 odst. 6 - osoba, které byla udxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxo státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx x x xx x xxxxxxxi vázané,
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x xxxlady, které se považují za doklady z Evropské unie,
příloha č. 2 - živnosti vázané a jejich odborná způsobilost
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro jejichž provozování nepožaduje živnostenský zákon, kromě splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, splnění dalších zvláštních podmxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxností, u které není jako podmínka jejího provozování odborná způsobilost stanovena. Volnou živnost je třeba vnímat jako „volnou“ v tom smyslu, že pro jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxmohou vyžadovat pro výkon některých činností, spadajících do obsahu živnosti volné, splnění odborné způsobilosti. Živnost volná je jedinou živnostxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxstí (přesněji řečeno všechny činnosti, které jsou živností a nejsou obsahem živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných), které jsou sdružováxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxtenského oprávnění pro volnou živnost upraven v § 28 odst. 1.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
Pro zjednodušení přístupu do podnikání a s oxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxajících do živnosti volné, která zahrnuje veškeré činnosti výrobní, obchodní a poskytující služby, které jsou živností a nejsou upraveny v přílohách xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xá především instruktivní poslání; zvýrazňuje úpravu obsaženou v ustanovení § 19 písm. c), podle níž se u těchto živností, na rozdíl od ostatních, prokáxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xsou živnostmi), pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Tuto deklaraci však nutno chápat x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxntextu s odst. 2, § 28 odst. 1 a přílohou č. 4 stávající právní úprava živnostenského zákona naopak nesvědčí tomu, že nutně ve všech případech, kdy živxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxasného lihu, konzumního lihu a lihovin nebo pro provozování silniční motorové dopravy tzv. malými vozidly prokázání odborné ani jiné způsobilosti nexxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxobecné podmínky provozování živnosti podle § 6 odst. 1. Ani toto ustanovení však neplatí absolutně, protože z § 6 odst. 1 je zřejmé, že všeobecné podmínxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Zde je třeba vzít v úvahu § 11 odst. 4 písm. b), podle nějž podnikatel, který je právnickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce pouze v přípxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx právě splnění těchto podmínek nevyžaduje. Právnická osoba tedy pro provozování živnosti volné nemusí ustanovovat odpovědného zástupce splňujícíhx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy provozování živnosti (§ 11 odst. 2).
K odst. 2
x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxí živnosti volné s pořadovými čísly 1 až 80 s výjimkou č. 54 (ve stávající právní úpravě obor činnosti s pořadovým číslem 54 není uváděn - činnost byla z režxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x nejsou činnostmi, které jsou živnostmi řemeslnými, vázanými nebo koncesovanými (činnosti, které jsou obsahem jednotlivých řemeslných, vázaných a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx
xxxxt činností, které nejsou živností, § 6 odst. 1 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 9 písm. a) - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, § 28 odst. 1 - rozsah živnostenského oprávnění, § 60 odst. 2 písm. n) - další doplňující údaje zapisované do živnostenského rejstříku, přílxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlné
HLAVA II
ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xteré jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona taxativním výčtem. Příloha č. 3 obsahuje úplný výčet koncesovaných živností ve svém sloupci 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdného veřejného zájmu provozovány na základě státního povolení k provozování živnosti -
koncese
udělované ve správním řízení (viz § 5 odst. 1 a § 9).
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Důvodem k tomu je především skutečnost, že provozování těchto živností klade vysoké nároky na zvláštní odbornou způsobilost, kterou s ohledem na poxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedení v příloze má informativní povahu.
Návrh zákona rovněž zařazuje některé živnosti do koncesovaných, aniž by byly zvláštní předpisy vydány. xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx požadavky, jež jsou obecně na koncesované živnosti kladeny. Je to požadavek morální a profesionální spolehlivosti (-), který bude posuzován diferenxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti mohou být uloženy podmínky výkonu živnosti.
Související ustanovení:
§ 5 odst. 1 - oprávnění provozovat živnost, § 9 - rozdělení živností, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.1.2019.
K § 27
Ustanovení upravuje odbornou způsobilost pro koncesované živnosti a podmínky provozování koncesovaných živností. Řeší formu, jxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členského státu Evropské xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace získané nebo uznané v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, jiném státě Evropsxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 3. Na rozdíl od živností řemeslných a vázaných (kde je zařazení živnosti do jednoho z uvedených druhů na způsob stanovení odborné způsobilosti přímo váxxxx x xxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxní právní předpisy odbornou způsobilost stanovily.
xxxxxxxx xx xxxeší (poněkud nekonzistentně s ohledem na § 7, který stanoví, že zvláštní podmínkou provozování živnosti je kromě odborné způsobilosti také jiná způsoxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxsobilosti a neřeší ji ani navazující ustanovení. Živnostenský zákon upravuje jinou způsobilost pouze u některých koncesovaných živností, a to v přílxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxostenským úřadem. Stanovit podmínky provozování živnosti může živnostenský úřad jen u koncesovaných živností a jen na základě živnostenského zákonx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xéto příloze, a to pro každou jednotlivou živnost zvlášť ve sloupci 2 citované přílohy. Zákonodárce zde rozlišuje, zda je odborná způsobilost pro jednoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxžadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpisem, na který je v příloze č. 3 pouze odkazováno. Ve všech xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxa, která zcela výjimečně nabízí jedinou možnost doložení odborné způsobilosti, ve většině případů však alternativní výčet možností jejího prokázánxx
U některých koncesovaných živností pro určitý rozsah předmětu podnikání stávající právní úprava ani zvláštxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxadní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat a věcí, a osxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx 1). U dvou koncesovaných živností dokonce není pro vymezený částečný rozsah předmětu podnikání živností spočívající v prodeji kvasného lihu, konzumxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxto ustanovení lze spatřovat v tom, že nereflektuje možnost doložení odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné kvalifikace (viz odst. 2) slovy „nxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxázat odbornou způsobilost pouze osoby, které získaly odbornou kvalifikaci nebo činnost vykonávaly v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxa v některém z těchto států uznána. V případech a za podmínek stanovených zákonem o uznávání odborné kvalifikace se tak může jednat i o vzdělání nebo praxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxké republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Kdo se považuje pro účely živnostenského zákona za občana Evropské unie, je specifikováno v § xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí uznávacího orgánu, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uznávací orgán je při uznávání odborné kvalifikace povinen posoudit, zda xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní odborné kvalifikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoušky nebo absolvování adaptačního období) ve srovnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxx přílohy č. 3 umožněno jen u některých koncesovaných živností.
K odst. 3
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxm institutem upravujícím povinnosti podnikatele při provozování některých koncesovaných živností. Živnostenský úřad stanovuje podmínky provozoxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxování živnosti mají být stanoveny. Obdobně se postupuje i v případě, že v důsledku nějaké změny rozhodných skutečností je nutno podmínky provozování žxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xodmínky jsou u jednotlivých koncesovaných živností stanoveny v příloze č. 3 sloupci třetím. Podmínkou provozování živnosti je tedy např. spolehlivxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republikx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt vykonávají. U některých živností je posledně jmenovaná podmínka nebo podmínka bezúhonnosti všech zaměstnanců jedinou ukládanou. Podmínku provozxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxst, ukládá se podmínka spolehlivosti členů statutárního orgánu společnosti. Dodržování stanovených podmínek provozování živnosti živnostenský úxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkatelem).
Podmínky provozování živnosti však nemusí být upraveny pouze živnostenským zákonem, mohou být stanoveny zvláštními právními předpisxx xxxxx x x x x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxmního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů. Podmínky ukládá živnostenský úřad v návaznosti na stanovisko orgánu, který se vyjadřuje ke konxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxodnutí o koncesi rozsah povolených činností a omezí provozování živnosti na schválený lihovar, resp. provozovny. Stanovení podmínek provozování žixxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxklady technického charakteru) tak, aby byla zohledněna jednak zdravotní rizika, jednak zájem státu na řádném danění lihu a lihovin. V uvedených přípaxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxátní správy (§ 52 odst. 1) vyjadřuje příslušné ministerstvo.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxm předpise. Například u živnosti „Vedení spisovny“ je v příloze č. 3 stanovena podmínka provozování živnosti spočívající ve schválení provozovny a bxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxise (zákon o archivnictví a spisové službě) jsou stanoveny požadavky na provozovnu (budovu, v níž je umístěna spisovna).
V případech, kdy v podmínkxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní živnosti na provozovnu, u níž musí být před udělením
koncese
doloženo, že splňuje zákonem stanovené podmínky. Po udělení
koncese
pak živnostenskx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xoncesi uvedené provozovně. Hodlá-li podnikatel rozšířit nebo přenést své podnikání do jiné provozovny, musí požádat o změnu podmínek provozování žixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxtní úpravu podmínek provozování živnosti nabízí živnostenský zákon u živnosti „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt osoba, která žádá o udělení
koncese
. V příloze č. 3 jsou u této živnosti stanoveny podmínky spočívající v prokázání splnění technických předpokladů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxtního prostředí, a v povinnosti mít uzavřeno pojištění odpovědnosti. Ze znění cit. přílohy č. 3 je patrno, že uvedené podmínky mají být splněny ve fázi xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x po jejím udělení (např. povinnost mít uzavřeno pojištění odpovědnosti). Ve smyslu § 27 odst. 3 podmínkami provozování živnosti jsou specifické podmxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxx xxxxovaném případě živnostenský úřad podmínku provozování živnosti formálně uložit, byť její splnění se vyžaduje již před vydáním rozhodnutí, a vlastně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení jak živnostenského zákona, tak i jiných právních předpisů, které s provozováním živnosti souvisejí nebo se k němu vztahují. Není však namístě, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxechně, nebo uvedením jednotlivých právních předpisů). Podmínky provozování živnosti ukládá živnostenský úřad podle § 27 odst. 3 živnostenského zákxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxt živnostenským úřadem překročen ani v případě, že orgán, který se vyjadřuje ke koncesi, ve stanovisku uvede podmínky nad rámec zákonné úpravy vymezujxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxeli koncesované živnosti mohou být uloženy podmínky výkonu živnosti.
Z judikatury:
Právní úprava do 1.4.1998 (živnostenský zákon, zákon o silxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x§ 8 zák. o silniční dopravě) ve stanovisku dopravního úřadu k vydání koncesní listiny pro taxislužbu vylučovala, aby pod tyto podmínky byly subsumovánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 12. 1998, sp. zn. 5 A 58/96, SoJ-Spr. 833/2001)
Související ustanovení:
x x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxinárodní ochrana, a její rodinní příslušníci mají postavení občana České republiky,
§ 7 odst. 4 - praxe v oboru,
§ 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxm. b) - koncesované živnosti,
§ 17 - provozovny,
§ 26 - živnosti koncesované,
§ 52 odst. 1 - souhlas, povolení nebo vyjádření orgánu státní správxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 70 odst. 1 - osoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členskéhx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
§ 1 odst. 5 zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxké republiky,
Předpisy práva EU:
směrnice Evropského parxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
[Rozsah živnostenského oprávnění]
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxli činnosti, které jsou živností, ale jako právo provozovat určité konkrétní činnosti spadající do jedné nebo více živností provozovaných podnikatexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxmeslných, vázaných nebo koncesovaných živností, zda hodlá živnost provozovat v úplném, nebo pouze částečném rozsahu předmětu podnikání. Rozsah živxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxska charakteru uvedené živnosti, jenž je vyjádřen v prvé řadě názvem, resp. předmětem podnikání dané živnosti, např. „Pekařství, cukrářství“. Je na vxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „Pekařství“. Je-li však rozsah živnostenského oprávnění takto omezen, je tímto omezením podnikatel ve svém podnikání vázán. Bližšímu vymezení souhxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řemeslné, vázané a koncesované, slouží nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností.
Rozsah živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné je txxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xinností, které živnostmi nejsou, uvedeného taxativním výčtem v § 3. Z logiky věci pak plyne, že do rozsahu oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxch, a jejichž provozování nepodléhá regulaci spočívající v zařazení do některé řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti.
V případě posouzení rxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxstříku, dále z úpravy obsahové náplně dané živnosti uvedené u předmětné živnosti v nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností. Zároveň je txxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxn ve výpise ze živnostenského rejstříku v úplném rozsahu. Je-li předmět podnikání konkrétní živnosti uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku v čxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxétní činnost spadá do rozsahu oprávnění jedné živnosti, v určitých případech nevylučuje možnost, že tutéž činnost lze vykonávat i v rámci oprávnění k žxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxx x xx x x xxx xxzšiřujícím rozsah živnostenského oprávnění o výkon některých v podstatě doprovodných činností, a to s ohledem na charakter živnosti (obchodní, výroxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Může pak v rámci této živnosti provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob, byť by jinak uvedená činnost bxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxdávat, ale i opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti, byť jinak opravy jím vyrobeného zboží jsou předmětem živnosti řemeslné.
I nad rámec xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava flexibilní v tom, že nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností umožňuje i u některých specifických činností tyto činnosti vykonávxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v rámci které z předmětných živností, které takovýto „přesah“ nabízí, bude činnost vykonávat, a pro kterou tedy získá živnostenské oprávnění. Obvyklx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh dochází i mezi jinými druhy živností a úprava spočívající v určitém překrytí rozsahu živnostenského oprávnění s jinou živností se dokonce zcela nevyxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v plném rozsahu všechny činnosti, které jsou obsahem vázané živnosti „Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbáchxx
Rozsah živnostenského oprávnění je rozhodný pro posouzení oprávněnosti podnikání. Překročení rozsahu živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xterá je živností, aniž by provozující osoba měla pro tuto živnost živnostenské oprávnění. V případě většího rozsahu činnosti se může jednat i o trestný xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Roxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxedeným v části třetí, konkrétně ve větě druhé odst. 1, v odst. 2 (odst. 3 upravuje oprávnění živnostenského úřadu rozhodnout v případě pochybností o rozxxxx xxxxxxxxxx x x x xxx xxx xx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxovení cit. části byla zrušena). Rozsah živnostenského podnikání je stanoven posledně cit. ustanoveními a částečně i nařízením o obsahových náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přísnější) tak, aby umožnil výkon dané podnikatelské činnosti bez zbytečné zátěže, spočívající v nutnosti získat živnostenské oprávnění k provozovxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx resp. koncesní listině, uváděl předmět podnikání jediné živnosti, a pokud měl podnikatel oprávnění k provozování více živností, byl mu vydán i odpovíxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříku s tím, že výpis ze živnostenského rejstříku může obsahovat předmxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlný výpis ze živnostenského rejstříku obsahující všechny předměty podnikání jednotlivých živností, pro něž má podnikatel v daném čase živnostenské xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdnotlivých činností uvedených v předmětu podnikání dovoluje, může být předmět podnikání uveden v částečném rozsahu.
Zda bude předmět podnikání nx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxh živností je rozhodná i skutečnost, zda podnikatel splňuje podmínky pro provozování dané živnosti, v úplném nebo jen částečném rozsahu jejího předměxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xřípadě některých vázaných a koncesovaných živností je totiž stanovena tzv. dělená odborná způsobilost a požadavky na odbornou způsobilost jsou pro jxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xobrovolných, nedobrovolných“ jsou pro provádění veřejných dražeb dobrovolných stanoveny požadavky odborné způsobilosti méně přísně (je požadováxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxského oprávnění pro provozování živnosti v částečném rozsahu předmětu podnikání, je
koncese
udělena pouze v tomto částečném rozsahu a předmět podnixxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odbornou způsobilost jen pro část předmětu podnikání (živnostenský úřad vydá výpis s předmětem podnikání uvedeným v tomto částečném rozsahu a rozhodxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxávat pouze ty činnosti, které odpovídají takto omezenému rozsahu. K provozování činností, které sice spadají do uvedeného předmětu podnikání podle oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávněn není a provozování těchto činností je neoprávněným podnikáním. Byla-li např. podnikateli vydána
koncese
pouze pro nákup a prodej výbušnin a na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xo koncesované živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x x 34 dále upravujícímu rozsah živnostenského oprávnění pro obchodní činnosti; naopak nelze aplikovat § 42, případně § 43, k nimž by bylo třeba též přihléxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxě druhé komentovaného odstavce, která uvádí, že živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4. Pxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxna“ výčet oborů činností náležejících do živnosti volné. Tento výčet, byť se po formální stránce jeví jako
taxativní
, není ve skutečnosti úplným výčtex xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé“.
Cit. příloha obsahuje pouze výčet oborů činností náležejících do živnosti volné, přičemž činnosti spadající do těchto jednotlivých oborů jsox xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxk ve většině případů činnosti spadající do jednotlivých oborů uvedeny pouze demonstrativním výčtem. Z uvedených důvodů nelze při faktickém posouzenx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xe třeba vycházet z obecné úpravy obsažené ve větě první. S ohledem na to, že předmětem podnikání u volné živnosti xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxst volnou pojmout v duchu uvedeného předmětu podnikání tak, že do rozsahu oprávnění živnosti volné spadají veškeré činnosti, které jsou živností (tj. xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxdléhajících regulaci spočívající v zařazení do některé z živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných.
Aplikační praxe se s přihlédnutím k úmyslu zákonodárce neomezovat podnikání v činnoxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxty druhé komentovaného odstavce lze totiž vyložit tak, že bez ohledu na to, zda podnikatel v ohlášení živnosti uvede jeden nebo více oborů činnosti živnxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xivnosti volné uvedeným v ohlášení živnosti a posléze ve výpise ze živnostenského rejstříku. Tomuto výkladu svědčí i související ustanovení, podle nixxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxsm. e) a odst. 4], avšak neoznámení oboru činnosti, případně změny oboru činnosti, není postižitelné sankcí podle živnostenského zákona. Uvedení obxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxo živnostenského oprávnění.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
S ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xximěřeně upravuje i terminologie ustanovení upravujícího posuzování rozsahu živnostenského oprávnění. Stanovuje se rozsah oprávnění živnosti volxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případech, kdy je provozování živnosti jako takové vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu. V době přijetí návrxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxkání živnostenského oprávnění vázáno na doložení odborné nebo jiné způsobilosti dokladem vydávaným orgánem státní správy. Tímto dokladem bylo napřxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxané živnosti regulující podnikání v oblasti tzv. vyhrazených technických zařízení, např. provozování živnosti „Výroba, montáž, opravy, rekonstruxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností, nebo jen pro částečný rozsah, např. neopravňovalo k provádění revizí těchto vyhrazených zařízení. V daném případě pak živnostenský úřad omxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxva živnostenského zákona obsahuje jedinou vázanou živnost „Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení“, u níž lze teoreticky předmxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxy určených technických zařízení v provozu“. Ani zde však nelze ustanovení naplnit beze zbytku, neboť osvědčení nejsou vydávána v obecné rovině pro proxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní (elektrických, tlakových, plynových atd.). Aplikace odst. 2 je v uvedeném případě problematická i z důvodu, že osvědčení se vydává osobám, které čixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxi, a to v návaznosti na skutečnost, pro jaký druh technických zařízení bylo osvědčení jemu, případně osobám, které pro něj v závislém postavení vykonávxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnávat jen tyto činnosti).
Z uvedených důvodů se autoři domnívají, že stávající úprava regulující vázané a koncesované živnosti v živnostenském záxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxdmětu podnikání konkrétní živnosti uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříku. Předmět podnikání uvedený ve výpise ze živnostenského rejstříxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxíloze č. 2 nebo 3, může být uveden v úplném nebo částečném rozsahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx případech krajně obtížné s ohledem na skutečnost, že se jedná nejen o vymezení základních činností, které zjevně spadají do dané živnosti, ale v mnohýcx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosti. Při posouzení rozsahu živnostenského oprávnění se vychází nejen z předmětu podnikání, který je uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku, axx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx není demonstrativní výčet činností, které spadají do konkrétní živnosti žádnou výjimkou) a i z ustanovení upravujících obecně činnosti, které může pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxpady, kdy na straně podnikatele vzniknou pochybnosti o rozsahu jeho živnostenského oprávnění. V zájmu právní jistoty podnikatele se umožňuje, aby poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxady překročení rozsahu živnostenského oprávnění podnikatelem volil formu správního rozhodnutí živnostenského úřadu, proti kterému se podnikatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxat. Řeší se tedy konkrétní problém podnikatele, a v žádosti by proto měly být uvedeny co možná nejpřesněji činnosti, o nichž má podnikatel pochybnosti, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění podnikatele (-)“]. Není totiž účelné, aby živnostenský úřad do rozhodnutí pouze přejímal výčet činností, které jsou pro konkrétní živnost xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxolu s § 34 až 44 upravujícími v obecné rovině rozsah živnostenského oprávnění. Zároveň není s ohledem na značnou flexibilitu činností, které souvisejí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx činností, které může podnikatel v rámci oprávnění k provozování živnosti vykonávat.
Z judikatury:
Podnikatel neoprávněně podniká, nemá-li žxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xinnosti (živnosti) nepokrývá.
II. Má-li podnikatel pouze oprávnění k živnosti volné (zde: „služby se speciálními stroji“), podniká neoprávněně, vxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x1. 2003, č. j. 7 A 87/2002, č. 126/2004 Sb. NSS)
Trestný čin neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud ovšem ve větším rozsahu prováděl takovou podnikatelskou činnost, která překračuje rámec jeho oprávnění. To platí i tehdy, jestliže pachatel pxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxí Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2009, sp. zn. 5 Tdo 1605/2008, č. 9/2010 Sb. NS)
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx - rozsah oprávnění společný pro jiné než „obchodní“ nebo „výrobní živnosti“, § 47 odst. 1 až 3 - vydání výpisu ze živnostenského rejstříku u ohlašovacxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik živnostenského oprávnění, § 54 odst. 1 a 2 - vydání výpisu ze živnostenského rejstříku u koncesovaných živností, § 61 odst. 3 - fyzická osoba se dxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 63 odst. 1 - právnickx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxti řemeslné, příloha č. 2 - živnosti vázané, příloha č. 3 - živnosti koncesované, příloha č. 4 - živnost volná a její obory činnosti
Související pxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x74/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
x xx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých zařízení
nadpis vypuštěn
Povinnosti podnikatele
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
x x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xromě tohoto ustanovení však povinnosti podnikatele obsahují i jiná ustanovení zákona, např. povinnosti ve vztahu k provozovně jsou upraveny zvlášť v x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti, resp. pro žádost o koncesi), povinnosti týkající se odpovědného zástupce v § 11. Další povinnosti plynox xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx plnění povinností podnikatele je dáno v § 60a.
K odst. 1
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xástupce, má povinnost zajistit, aby se odpovědný zástupce zúčastnil provozování živnosti v potřebném rozsahu. „Potřebný rozsah“ účasti není zákonex xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx je živnost provozována, atp. Porušení této povinnosti není přestupkem podle živnostenského zákona, nicméně v mezním případě by mohlo být považováno xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvnění, případně pozastaveno právo provozovat živnost (blíže u § 58).
K odst. 2
Mezi povinnosti podnikatele patří povinnost označit kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatele a jeho obchodní firmou, případně názvem nebo jménem a příjmením (ve vazbě na to, o jaký xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxkatele, podnikatel označovací povinnost ve vztahu k sídlu nemá (adresou bydliště se ve smyslu § 5 odst. 2 rozumí adresa trvalého pobytu podnikatele v Čxxxx xxxxxxxxxx
Další povinností podnixxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxiční osobu, která v České republice zřizuje odštěpný závod, pak je tato povinnost vztažena i k tomuto odštěpnému závodu. Tato povinnost se týká pouze prxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxr sídla (odštěpného závodu) je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění (blíže u § 58). I z této povinnosti zná zákon výjimky - povinnost prokazovax xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxak neplatí, je-li bydliště podnikatele na adrese sídla ohlašovny (resp. na adrese zvláštní matriky nebo sídla správního orgánu, který úředně zrušil úxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxkázat právní titul, na základě kterého prostory, v nichž má sídlo, užívá (může se např. jednat o domovníka ve služebním bytě v budově, ve kterém sídlí ohlxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxní smlouvou, neuplatňuje se postup podle § 58 odst. 1).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 169/2012 Sb.:
Dále se navrhuje zavést možnost živnostenského úxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxí. Návrh reaguje na stav, který v praxi způsobuje značné komplikace, kdy podnikatel má uvedeno místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxný.
K odst. 3
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen prokázat kontrolnímu orgánu, jakým způsobem nabyl prodávané zboží nebo materiál, který k poskytování služeb používá. Tuto povinnost plní poxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxdu zboží (materiálu) v provozovně či v sídle. Porušení povinnosti prokázat způsob nabytí zboží (materiálu) je přestupkem postižitelným pokutou až do x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxdující bude, zda orgán dozoru (živnostenský úřad) uzná konkrétní způsob prokazování za dostatečný (věrohodný).
K odst. 4 až 7
Povinnosti podnikaxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxem č. 119/2004 Sb. Iniciátorem právní úpravy bylo zastupitelstvo hl. m. Prahy, které navrhovalo již v roce 2002 zvláštní úpravu povinností podnikatexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxé sněmovně Parlamentu byl přijat zákon v podstatně obecnější a širší podobě. Další změny byly provedeny s účinností od 1.9.2008 zákonem č. 254/2008 Sb.x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxsmu.
Podnikatel, který nakupuje buď použité zboží, anebo zboží bez dokladu o nabytí nebo kulturní památky a předměty kulturnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxušnou smlouvu, identifikovat účastníky smluvního vztahu a předmět smluvního vztahu.
Je tedy povinen identifikovat osoby, od kterých zboží kupuje (xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xýčet údajů, kterými se identifikuje pro dané účely fyzická i právnická osoba, po novelizaci provedené zákonem č. 254/2008 Sb. platí, že účastníky je nxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx3/2008 Sb. Uvedený zákon upravuje identifikaci osob v § 5 (identifikační údaje) a v § 8 (provádění identifikace). Podle cit. ustanovení se „pro účelx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxení občanského zákoníku - § 3029 - zastávají autoři názor, že v tomto případě je třeba identifikaci provést i prostřednictvím sídla) a identifikační čxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti,
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xebo osoby v obdobném postavení v rozsahu podle písmen a) nebo b).
S ohledem na znění věty první v odst. 4 je povinností podnikatele identifikovat účxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu, patrně to však neznamená, že by podnikatel byl povinen identifikovat i sám sebe - plurál je užit zřejmě v tom smyslu, že na druhé straně může vystupovat xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxtí podnikatele je identifikovat předmět smluvního vztahu, tedy zboží, které kupuje, přijímá xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xiný právní předpis, náležitosti identifikace předmětu smluvního vztahu stanovuje živnostenský zákon sám. Předmět smluvního vztahu musí být popsán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxobku, který by umožnil jeho dostatečnou identifikaci. Z povahy věci plyne, že identifikace předmětu smlouvy bude různorodá, nicméně vždy by měla být txxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xe v zájmu podnikatele, aby identifikace byla dostatečně podrobná a vypovídající.
O osobách, které smlouvu uzavřely, o předmětu smlouvy a datu uzavxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxfikaci účastníků smluvního vztahu s náležitostmi podle § 5 zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxístupná v provozovně, kde se předmětné zboží nachází a kde „dochází k identifikaci“ - zákonodárce měl patrně na mysli identifikaci konkrétního zboží a xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx možné zboží s evidencí v praxi porovnat (zejm. při kontrole).
Výše uvedené identifikační údaje je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu pxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Dále platí, že zboží, které nelze jako předmět smluvního vztahu identifikovat, nesmí podnikatel koupit nebo převzxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxentifikaci odmítne podrobit, však nelze podle živnostenského zákona postihnout. Z výčtu činností, které jsou podnikateli v případě nemožnosti idexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx aby stanovil, zda v případě, že nelze předmět smluvního vztahu identifikovat nebo že se identifikaci nepodrobí účastník smluvního vztahu, je či není pxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxoba, která „v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup“.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx 4, 6 a 7 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
Z obecné části důvodové zprávy k návrhu zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění žixxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky a provozovat ji může kterákoliv osoba, způsobilá provozovat živnost podle živnostenského zákona; k obecným podmínkám této způsobilosti náxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxplně jednotlivých živností, definují zastavárenskou činnost pod položkou č. 89 jako poskytování úvěrů oproti zástavě věci movité a případný následnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxvností koncesovanou); nezahrnuje ani prodej zvířat pro zájmové chovy, toxických látek, léčiv, zbraní, střeliva nebo výbušnin.
Zástavní právo vzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxtavit (zástavní dlužník). Smlouva by měla obsahovat údaje identifikující zástavního dlužníka, aby své právo k zastavené věci mohl doložit při jejím vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxstenský zákon nestanoví ani povinnost podnikatele ověřit z věrohodného dokladu totožnost zájemce o uzavření zástavní smlouvy, ani povinnost této oxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží, ale ke splnění této povinnosti mx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxmečně), nelze ho usvědčit ani z trestného činu podílnictví.
Za této situace se zastavárna může velice snadno změnit v místo laciného vykupování kraxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxýšené trestné činnosti majetkové povahy, budou mezi pachateli trestných činů platit za vhodné odbytiště pro jejich kořist, které se tak rychle a bez věxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxmovní tisk č. 107 (r. 2002):
Způsob řešení problému zneužívání zastavárenské živnosti k páchání trestného činu podílnictví by podle našeho názoru xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xává zboží do zástavy, pomocí věrohodného dokladu, nejlépe občanského průkazu, a v případě cizince cestovního dokladu nebo průkazu o povolení k pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužníka zjistil, a v případě cizince poslední místo jeho pobytu u nás. Současně by byl tento údaj povinen před uzavřením smlouvy vhodným způsobem ověřitx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxjícím způsob nabytí prodávaného zboží by pak na základě zákona byla živnostenskou kontrolou uznána pouze smlouva uzavřená s takto spolehlivě identifxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm orgánům a Policii České republiky zjistit, kdo zboží k prodeji předal. Dodržování novelizovaného ustanovení by kontrolovaly orgány živnostenské kxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxkace klienta při výkupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí; identifikace klienta systémově patří do zákona o některých opatřeních proti lexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhož pojem se v odst. 4 upravuje shodně se zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (i pro kulturní památky a předměty kuxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxteli, byla přítomna osoba znalá českého nebo slovenského jazyka, a to v době, která je pro styk se spotřebiteli určena, tj. v prodejní nebo v provozní dobxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxárně posuzuje sám, zda je požadavek zákona splněn, a živnostenský úřad může ověřovat jeho splnění v rámci kontroly. Pouze v případě, že živnostenský úřxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xormální náležitosti tohoto pohovoru, pouze uvádí, že se při pohovoru posuzuje, zda je osoba „schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztaxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxbo následně na pracovišti živnostenského úřadu, jeho průběh a závěr by měl být zachycen v protokolu, úřad však nevydává žádné osvědčení nebo potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxoru samostatně odvolat, nicméně v případě nesouhlasu se závěry lze, podle okolností daného případu, ve věci podat stížnost, případně pokud by byl pohoxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxstupek spočívající v porušení povinnosti zajistit v provozovně přítomnost osoby znalé českého nebo slovenského jazyka.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxbitelům. I když se zde neodkazuje přímo na zákon o ochraně spotřebitele, je třeba pojem „spotřebitel“ vykládat ve smyslu tohoto zákona. Podle § 2 odst. 1 xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxonu svého povolání“. Povinnost se tedy dotýká pouze provozoven, ve kterých se prodává zboží (poskytují služby) osobám, které nakupují pro osobní potřxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx do výše 100 000 Kč.
K odst. 9
Pokud živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpis vyžadují, aby zaměstnanci podnikatele prokázali splnění podmíxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxodnikateli), neboť on podle zákona odpovídá za to, že podmínka prokázání bezúhonnosti byla prokázána. Bezúhonnost se posuzuje podle § 6 odst. 2 a doklxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxoncesované živnosti) v podmínkách provozování živnosti
bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají
(tedy nikolix xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlatí tedy, že zatímco v textu zákona (v § 31 odst. 9) se požaduje, aby pokud to živnostenský nebo jiný zákon vyžaduje, splnění podmínky bezúhonnosti prokxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxonávají
. Cílem právní úpravy zcela zřejmě je, aby konkrétní činnost (koncesovanou živnost) nebo její dílčí součásti pro podnikatele vykonávaly pouzx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nikoliv však již na zaměstnance, kteří vykonávají např. výhradně administrativní práce, pomocné práce atd., byť jsou zaměstnanci podnikatele (recexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxré pro něj činnost, která je předmětem dané živnosti, vykonávají na základě jiného než pracovněprávního vztahu.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx x00 Kč, porušení podmínky provozování živnosti stanovené v příslušné příloze živnostenského zákona u konkrétní živnosti může vést ke zrušení živnosxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxm. i)].
K odst. 10
Povinnost prokázat živnostenskému úřadu totožnost je zákonem stanovena jak podnikateli, tak jakékoliv osobě, která provozuje xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxé neoprávněně podnikají v činnosti, která je živností (taková osoba není podnikatelem ve smyslu definice dané v § 5). Stejnou povinnost pak má i odpovědxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxským průkazem, případně cestovním dokladem. Protože zákon neurčuje, jak se totožnost prokazuje, bude na pracovníkovi živnostenského úřadu, který pxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Porušení této povinnosti (prokázat totožnost) není přestupkem podle § 62, z tohoto hlediska jde o ustanovení pouzx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o kontrole (kontrolní řád).
K odst. 11 až 13
Podnikatel má právo, nikoliv povinnost živnost provozovat, faktický výkon živnosti může proto kdykoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxcnímu živnostenskému úřadu. Pokud tak učiní, má se za to, že provozování je přerušeno buď dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, nebo pozdějším xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxámení uveden, nezbyde živnostenskému úřadu než podnikatele vyzvat k doplnění oznámení, neboť z logiky věci plyne, že v případě přerušení provozování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxvnění).
Pokud je živnostenské oprávnění podnikatele časově omezeno (v současné době přichází v úvahu pouze u cizinců, jejichž živnostenské oprávxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxrého má živnostenské oprávnění omezeno.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxměstnancům, neboť lze předpokládat, že v době přerušení provozování živnosti nebude zaměstnance mít. Dále není povinen označovat povinnými údaji obxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxt osobu odpovědnou za činnost provozovny, nemusí plnit označovací povinnosti ve vztahu k provozovnám určeným pro styk se spotřebiteli (lze předpokláxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti nemusí splňovat ani podmínku odborné nebo jiné způsobilosti vyžadované zákonem - nemusí proto mít odpovědného zástupce, pokud ho k plnění těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání živnosti. Pokud podnikatel pouze fakticky přerušil svoji činnost, ale neoznámil to ve smyslu § 31 odst. 11 živnostenskému úřadu, vztahují se na nxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Pokud podnikatel využije práva oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxečnost obecnímu živnostenskému úřadu (kterémukoliv) předem písemně oznámil. Podle konkrétních okolností pak může pokračovat v provozování živnosxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní v provozování živnosti je přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. q); horní hranice pokuty za tento přestupek je však nejnižší, jakou živnostenský zákon u xxxxxxxxx xxx x xx xx xxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxo rejstříku. O provedených zápisech informuje podnikatele neformálním dopisem.
K odst. 14
K ochraně zákazníka slouží povinnost podnikatele vydxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxtele a je tedy zřejmé, že povinnosti podnikatele směřují vůči komukoliv, kdo o vydání dokladu požádá.
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xruh zboží (služby) a cenu. Uvedení dalších údajů nebo údajů v jiné skladbě může vyžadovat jiný právní předpis. Nic nebrání tomu, aby na dokladu byly uvedxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnou nebo účtenka. Porušení povinnosti vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží či poskytnuté službě nebo vystavení dokladu, na němž chybí něktxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x § 16. Na rozdíl od úpravy živnostenského zákona stanovuje povinnost vydat na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobku každému prodávajícímu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxé podnikatelské činnosti (živnostenský zákon v tomto ohledu poskytuje ochranu každému zákazníkovi).
K odst. 15
Doklady, kterými by podnikatel nx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtury či o doklady o nabytí prodávaného zboží nebo materiálů používaných k poskytování služeb. Posouzení průkaznosti dokladů bude primárně na příslušxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnění, pokud živnost neprovozuje po dobu delší než čtyři roky.
Sdělení o tom, že podnikatel živnost provozuje (či neprovozuje), může být učiněno písxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
K odst. 16
K xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxesu, na které lze vypořádat jeho případné závazky (adresu pro reklamace). Pokud podnikatel v jedné provozovně provozuje více živností, má tuto oznamoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxenského zákona v dané provozovně). Údaj o adrese pro vypořádání závazků je zapisován do živnostenského rejstříku a je tedy přístupný široké veřejnosxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v provozovně.
Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa fiktivní - jedná se např. o příxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx x těmto prostorám např. vlastnické nebo užívací právo, lze tuto adresu jako místo pro případné reklamace uvést. Může tomu tak být např. tehdy, užívá-li pxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
Porušení povinnosti oznámit živnostenskému úřadu adresu pro vypořádání závazků je přestupkexx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 303/2013 Sb.:
K xxxxx xx x xx xx xx xxxxx x x xxx
x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxele prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku obchodního závodu. Neměxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xřadem zvláštní matriky se rozumí Úřad městské části Brno-střed; tento úřad je zároveň ohlašovnou.
- Dochází i ke zpřesnění stávající právní úpravy v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx narodil v cizině a neměl na území České republiky pobyt nebo jej nelze zjistit.
K odst. 17
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, aby jeho zaměstnanci, pokud tak stanoví zvláštní právní předpisy, splňovali způsobilost pro výkon daného povolání, znalost bezpečnostních předpixx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxjich práce vyžaduje. Podnikatel tedy bude např. odpovědný za to, aby jeho zaměstnanci přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službáxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, dále zaměstnanci přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování voxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxích nebo rekondičních služeb, při provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, do přímého styku s kosmetickými prostředky, jejich ingxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o ochraně veřejného zdraví (§ 19).
Porušení této povinnosti podnikatele je přestupkem postižitelným pokutou do výšx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxt za neplnění povinností postihováni podle příslušných zvláštních právních předpisů.
K odst. 18
xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povolání plynou primárně ze zvláštních právních předpisů, výchova a vzdělávání ve školách není živností (viz § 3). Porušení této povinnosti není přesxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xovinnosti podnikatele dodržovat při provozu živnosti povinnosti podle zvláštních právních předpisů a povinnosti stanovené živnostenským zákonem xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxdu pro výslovné konstatování, že povinnosti dané živnostenským zákonem je třeba dodržovat. Na povinnosti podnikatele podle jiných právních předpisx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xako nadbytečné.
Související ustanovení:
§ 6 odst. 2 - posuzování bezúhonnosti, § 6 odst. 3 - prokazování bezúhonnosti,
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx více než 4 roky
Související předpisy:
§ 5 a 8 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financoxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Rozsah oprávnění
[Rozsah živnostenského oprávnění pro obchodní živnosti]
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxdní činnosti. Nejedná se však o souhrn všech činností, které může v rámci živnostenského oprávnění k obchodním živnostem podnikatel vykonávat. V ustaxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxji zboží. V ustanovení jsou uvedeny činnosti, které nejsou vlastní obchodní činností, a bylo by je tedy možno, pokud by nebyly poskytovány v souvislostx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákazníkovi nabídnout za předpokladu, že budou splněny některé další podmínky, např. zachování povahy živnosti, případně vazba poskytované služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxstí. Je samozřejmě možno přihlédnout k předchozím právním úpravám, např. nyní zrušenému § 33. Jeho poslední znění (zrušeno zákonem č. 130/2008 Sb.) vyxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx999 Sb.), obsahovalo demonstrativní výčet činností zahrnující koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod nebo velkoobchod), prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxchodními činnostmi byly následující činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, ubytování, činnost cestovní kxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxvodové zprávy k zákonu č. 356/1999 Sb. byla úprava provedena i se zřetelem k tomu, že u některých činností zahrnutých v původním znění § 33 se jednalo o žxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xprava jejich zařazením do demonstrativního výčtu činností, u nichž je rozsah oprávnění upraven § 43, svědčí tomu, že se na ně jako na činnosti spadající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xřiklánějí k názoru, že přiřazení uvedených činností k obchodním živnostem pro účely využití § 34 není namístě i s ohledem na uplatnění možností, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xx znění samotného § 34 lze do živností spočívajících v obchodní činnosti jednoznačně přiřadit pouze ty, jejichž předmětem je obchod, resp. nákup za účexxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xulturní hodnoty“. U volné živnosti „Výroba, obchod a služby“ neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona lze bezesporu konstatovat, že podnikxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx. Předmět podnikání u volné živnosti a jím deklarovaný rozsah živnostenského oprávnění je však natolik široký, že některá ustanovení § 34 nejsou aplixxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe aplikovat odst. 1 písm. a) a b), podle nichž uvedené činnosti lze provozovat, jen pokud bude zachována povaha živnosti.
Na koncesované živnosti, kxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxj, a i tak je použití ustanovení o rozsahu oprávnění omezeno ve smyslu odst. 3.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Pro účely vymezení rozsahu živnostenského oprávnění člexx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xvlášť u živností obchodních, zvlášť u živností výrobních a zvlášť u živností poskytujících služby. Při tom neklade mezi nimi ostré hranice.
Tyto „pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxtenského oprávnění.
Význam těchto úprav spočívá především v tom, že umožní dosáhnout určité pružnosti a ucelenosti předmětu podnikání při provozxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxský list, aniž by do podrobností vymezoval rozsah oprávnění, což má význam zejména u živností ohlašovacích. Rozsah oprávnění bude tudíž posuzován nejxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxvání živnosti, která spočívá v obchodní činnosti, může podnikatel vykonávat také činnosti uvedené v písm. a) až e) odst. 1 za předpokladu, že zůstane zaxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxé řadě vyvíjet obchodní činnost, tedy nakupovat zboží za účelem jeho dalšího prodeje a dále je prodávat. Pokud obchodní činnost v dlouhodobějším horizxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxtenského oprávnění. Zůstane-li zachována povaha obchodní živnosti, může podnikatel xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost, provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvlxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxných znalostí. V těchto případech je kromě podmínky zachování povahy živnosti podstatná skutečnost, že uvedené služby se vztahují ke konkrétnímu zboxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxována u zboží dodaného zákazníkovi). Změny na zboží, které je prodáváno zákazníkovi, mají být drobné, tedy nepodstatné z hlediska zachování charaktexx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxtních odborných znalostí. Zde je zřejmé, že se jedná především o montáž a výměny vadných součástí, u nichž lze usoudit například z návodu k použití zbožíx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xdst. 2
Podnikatel, který prodává zboží, je oprávněn provádět i servis jím dodaného zboží. Nemůže tedy provádět servis jiného zboží, než které sám zákxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx podmínku, že bude proveden odborně způsobilými osobami. Podnikatel zajišťující servis dodaného zboží tedy nemusí mít pro provedení servisních pracx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx z uvedených živností, musí však zajistit, aby osoby, které odborné činnosti provádějí, byly odborně způsobilé. Pokud činnosti, které jsou při servisx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxišťují, splňovat požadovanou odbornou způsobilost podle tohoto předpisu. Extenzivnějšímu výkladu, že totiž zákonodárce zde má na mysli nejen jinýmx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxo praxí, by svědčilo to, že v případě úpravy požadavků na osoby provádějící konkrétní činnost v jiném speciálním právním předpise (např. u elektrickýcx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Důvodem úpravy v živnostenském zákoně však může být i skutečnost, že povinnost zajistit provozování živnosti odborně způsobilými osobami je dána poxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xšak v aplikační praxi naráží na problém se stanovením odborných znalostí a dovedností nutných k provedení servisu, pokud ovšem tyto požadavky nevyplýxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxvnosti vykonávat (tedy činnosti spočívající v pronájmu zboží, zprostředkování koupě a prodeje zboží, provádění drobných změn, jimiž se zboží na žádoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxsti, k jejichž výkonu je třeba podle živnostenského zákona
koncese
, jsou podrobeny přísnějšímu povolovacímu režimu než činnosti, které jsou předměxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xalších činností, které samy o sobě také koncesi vyžadují.
Stávající právní úprava živnostenského zákona neobsahuje koncesovanou živnost s předxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxce a bezpečnostního materiálu, kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a distribuce pohonných hmot, a to ve všech případech spolu s dalšími činnostmi xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxup a prodej např. zbraní a střeliva, nemůže v rámci svého živnostenského oprávnění uskutečňovat další činnosti, byť by byly předmětem stejné koncesovxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxaha obchodní živnosti, ani provádět jejich opravy. Stejně tak, je-li obsahem koncesované živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetkx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob, nemůže servis těchto systémů provádět případný dodavatel těchto systémů v rámci obchodní živnostxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxvnosti spočívající v obchodní činnosti přijímat objednávky na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží v případě, že je k prodeji předmětného zboží opxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxatě doplňkových činností není jako u zprostředkování koupě a prodeje zboží omezen podmínkou zachování povahy živnosti. Odlišná úprava je zde podle náxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxrétního zboží od zákazníka, přičemž sám nechává práce provést výrobcem (jedná se v podstatě o zprostředkování výroby, resp. služby), nikoliv o prosté xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxvedením jedné volné živnosti, do jejíhož rozsahu předmětu podnikání spadá prodej valné většiny zboží. Omezení dané odst. 3 pro činnosti upravené odstx x x x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxhé přijímání objednávek na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží, pokud podnikatel přijímající objednávky nechává uvedené činnosti provést opráxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnost volná a její obory činnosti
Související předpisy:
vyhl. č. 50/1978, o odborné způxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 42
Ustanovení v obecné rovině upravuje rozsah živnostenského oprávnění pro podnxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxházet z běžně užívaného pojmu výroba, resp. výrobní činnost. Původní úprava živnostenského zákona (znění platné do novelizace zákonem č. 167/2004 Sxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxě živnostenského zákona pojem výrobní živnost zůstal zachován pouze v odst. 3.
Do živností spočívajících ve výrobní činnosti spadá celá řada řemexxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxních živností tak spadají např. řemeslné živnosti „Mlékárenství“, „Mlynářství“). Na živnosti, ať již se jedná o živnosti vázané nebo koncesované, ktxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxnnostmi, je možno aplikovat v § 42 jen v případě, že v rozsahu předmětu podnikání uvedeném ve výpise ze živnostenského rejstříku nechybí činnosti spočxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
U volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xyužít možností, které mu skýtá § 42, a vykonávat činnosti v něm uvedené. Rozsah předmětu podnikání volné živnosti je však natolik široký, že některá ustxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxování prodeje a pronájem, nelze např. aplikovat ustanovení odst. 3, podle nějž uvedené činnosti lze provozovat, jen pokud bude zachována výrobní povaxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxů, jsou-li stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, pronajímat výrobky, vyrábět obaly a etikety.
Poměrně značný prostor skýtá zákonná úprava pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxáž a servis výrobků. Podnikateli s živnostenským oprávněním k výrobní živnosti se umožňuje některé z uvedených činností vykonávat prakticky bez omezxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxsti zůstala zachována. Musí tedy v prvé řadě vyrábět zboží. Pokud výrobní činnost v dlouhodobějším horizontu nevyvíjí, nebo ji omezí natolik, že převáxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xivnostenského oprávnění.
Konkrétní vymezení, jaké výrobky je podnikatel oprávněn vyrábět, je patrno z předmětu podnikání uvedeného ve výpise ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxády o obsahových náplních jednotlivých živností. Do rozsahu oprávnění pro živnost volnou je třeba zahrnout výrobu výrobků, jejichž výroba nespadá dx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
K odst. 1
Pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxha živnosti. Z povahy věci zcela jasně plyne, že do rozsahu živnostenského oprávnění u živnosti spočívající ve výrobní činnosti spadá bez jakéhokoli oxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkrétního podnikatele. Není důvodné znění ustanovení chápat tak, že podnikatel může výrobky vyrábět jen v případě, že zůstane zachována povaha výrobnx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxnost je vykonávána za účelem dosažení zisku. Podnikatel tedy musí výrobky vyrábět za tím účelem, aby je prodal, a proto je zjevné, že pokud podnikatel prxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxípadě, že by podnikatel zcela prokazatelně ukončil výrobní činnost a následně by již v dlouhodobějším horizontu pouze výrobky prodával. Nicméně podlx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxdej výrobků bez vazby na jejich výrobu, jak je blíže specifikováno v odst. 2 a 3. Podmínka spočívající v zachování povahy živnosti se tak vztahuje pouze nx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, pro kterou má živnostenské oprávnění, i opravovat, pokud povaha živnosti zůstane zachována. Tato obecná úprava živnostenského zákona se použije dxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé. Ne zcela jednoznačné je, zda uvedené ustanovení lze aplikovat i v případě živností xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxesované živnosti spolu s výrobou a podnikatel by měl koncesi pouze pro výrobu. Podle současné právní úpravy koncesovaných živností v příloze č. 3 se všxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xateriálu, pokud by podnikatel požádal o koncesi jen v částečném rozsahu zahrnujícím pouze výrobu uvedených výrobků, nikoliv však jejich opravy; pro uxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxovat za účelem dalšího prodeje a prodávat i výrobky jiných výrobců a příslušenství k těmto výrobkům, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výrxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxbců, pokud jsou stejného druhu, jakož i příslušenství. V uvedených případech je třeba vzít v úvahu i odst. 3 (podle něhož tak smí činit jen za podmínky, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxuhu jako výrobky vlastní, tedy výrobce elektrických vrtaček může nakoupit a dále prodat nebo pronajmout elektrické vrtačky vyrobené jinými výrobci a xxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxady, a byť se zřejmě má stejně jako u prodeje jednat o výrobky stejného druhu, jako jsou vlastní výrobky podnikatele provozujícího příslušnou živnost sxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xomocné prostředky umožňující prodej výrobků jím vyráběných, a to bez jakéhokoli omezení. Umožňuje se tak podnikateli komplexně upravit výrobek pro pxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxxx xx xx xde zákonodárce nemá na mysli montáž, seřízení a údržbu jakýchkoli výrobků, ale právě výrobků, jejichž výroba je obsahem živnosti, pro kterou má podnikxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní povahy živnosti. Vychází se zřejmě z předpokladu, že výrobce by měl montáž, seřízení a údržbu vyrobených výrobků zajišťovat v potřebném rozsahu, a jxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxvat prodej a pronajímat výrobky cizích výrobců specificky upravené v odst. 2 písm. a) a c) se v odst. 3 dále omezuje tak, že uvedené činnosti může podnikatxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 28 - rozsah živnostenského oprávnění, § 34, § 43, § 44 - rozsah oprávnění pro jiné živnosti než živnosti výrobní, přílohy č. 1 až 4 - živnosti řemeslxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
[Rozsah oprávnění jiných než obchodních a výrobních živností]
Právní stxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxikání konkrétní živnosti uvedeného ve výpise a je dále upraven pro jednotlivé živnosti nařízením o obsahových náplních jednotlivých živností. Úpravx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxuvisející s podnikáním v dané živnosti, a to přiměřeně s ohledem na povahu konkrétní živnosti. Ustanovení se vztahuje na veškeré živnosti, které nelze xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost a jiné práce x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxe, kteří provozují živnost, jejímž obsahem jsou výše uvedené činnosti, se vztahuje přiměřeně § 42 odst. 2 a 3, pokud zůstane zachována povaha živnostix
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx řadě vykonávat činnosti, které jsou vlastním předmětem dané živnosti, přičemž je třeba vycházet z předmětu podnikání uvedeného ve výpise ze živnostexxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlniční vozidla, jsou-li předmětem jím ohlášené živnosti, který má uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku „Opravy silničních vozidel“. Pokud čxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxnosti a povaha živnosti se změní, překročí rozsah svého živnostenského oprávnění.
Přiměřenost aplikace § 42 na tyto živnosti vychází z povahy konxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xdst. 3 v tom smyslu, že může za účelem dalšího prodeje nakupovat a prodávat silniční vozidla a jejich příslušenství, v jednotlivých případech zprostřxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxravených vozidel, ale i silničních vozidel, která neopravoval. Na podnikatele provozujícího živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictvíx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xčetních poradců, vedení účetnictví nebo vedení daňové evidence, a to jen pokud zůstane zachována povaha živnosti.
Na živnosti, které mají v předmětu podnikání uvedeny, kromě jiných činností, i výrobní, případně obchodní činnosti, se aplikuje § xx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zkoušky, přeprava, půjčování, uschovávání), které nespočívají ve výrobě nebo obchodní činnosti.
U volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvexxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtel např. v rámci živnosti volné opravuje obuv. V rámci této živnosti zároveň může nakupovat i prodávat obuv, ale i nakupovat a prodávat většinu dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prodávat a zprostředkovávat prodej cizích výrobků má právo pouze v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha živnosti. Požadavek zachování povahx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní postrádá smyslu.
Ne zcela jednoznačné je, zda uvedené ustanovení lze aplikovat i v případě živností koncesovaných, pokud by např. nákup a prodej xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxcesi pouze na tyto další činnosti. Zde se autoři přiklánějí k názoru, že není přiměřené případné možnosti, které skýtá § 42 odst. 2 a 3, snad s výjimkou § 4x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který je chráněn zařazením každé jednotlivé činnosti (v daném případě nákupu a prodeje) do režimu koncesované živnosti.
Z judikatury:
Rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xx xxxxx x xxxm. c) a § 42 odst. 3 živnostenského zákona i pronájem movité věci určené k poskytování služeb podnikatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti, pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xžívat pro výkon své podnikatelské činnosti.
(VS Olomouc Ncp 2875/2002)
Související ustanovení:
§ 28 - rozsah živnostenského oprávnění, § 3xx x xxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
[Rozsah oprávnění podnikatelů v přepravě osob a zboží]
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxčnosti osob a pohodlí cestujících, překládat, skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu zavazadel a poskytovat pohostinství v dopravních prostxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxh činností omezen v míře odpovídající principu zachování povahy živnosti.
Podnikateli oprávněnými k přepravě osob jsou podnikatelé s živnostensxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxzovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“, „Vnitrozemská vodní doprava“, případně podnikatelé s oprávněním k provozování žxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxateli např. v železniční nebo letecké dopravě a uskutečňují přepravu osob, nejsou však podnikateli v režimu živnostenského zákona.
Omezení v poskxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxčnosti a pohodlí cestujících, překládání, skladování a balení zásilek a provozování úschovy zavazadel, nejsou přímo omezeny jen na dopravní prostřexxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx, skladování a balení zásilek.
Související ustanovení:
příloha č. 3 - živnosti koncesované, příloha č. 4 - živnost volná
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
[Náležitosti ohlášení živnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 45
Pokud podnikatel hxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxrým je odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Místní příslušnost obecního živnostenského úřadu zákon pro ohlášení živnosti nestanoví, nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxdnikatel ve svém ohlášení živnostenskému úřadu uvést. Tyto náležitosti jsou odlišné pro podnikatele, který je fyzickou osobou, a podnikatele, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxříku, musí se ale živnostenskému úřadu jednoznačně identifikovat.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxvnostenského rejstříku a podnikatel xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xdy se z registru obyvatel dozví, že podnikatel změnil bydliště.
Podnikatel musí živnostenskému úřadu v ohlášení živnosti uvést předmět podnikání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxašuje živnost řemeslnou, vázanou či volnou. U volné živnosti uvede i názvy oborů činností živnosti volné, které bude v rámci svého podnikání vykonávatx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxovat. Výjimka je u živnosti volné, u které se předmět podnikání uvádí vždy v úplném rozsahu. Zde podnikatel musí ohlásit živnostenskému úřadu jednotlixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xrovozoval, nejedná se o neoprávněné podnikání. Podnikatel je oprávněn provozovat v rámci volné živnosti všechny obory činnosti volné (viz § 28).
Z dxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění), který osvědčuje, že podnikatel živnost řádně ohlásil a splnil zákonem stanovené podmínky, a je tedy v rozsahu tohoto dokladu a zákonných ustxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkaz odborné způsobilosti apod.).
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjektx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxrávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 45a až 49 - ohlašování živnosti, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxné správy a o změně některých dalších zákonů
[Centrální registrační místo]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Viz komentář k § 45b.
[Centrální registrační místo vůči finančním úřadům]
Právnx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx x x xxx
xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxnikatele zajišťují další podání a oznámení, které podnikatel musí činit po vzniku oprávnění k podnikání a před zahájením podnikatelské činnosti. Sníxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo místa. Je však vysloveně na jejich vůli, zda možnost podání prostřednictvím Centrálního registračního místa využijí. Podnikatelé tak kromě ohlášexx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o koncesi podávají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu (Jednotném registračním formuláři).
Formuláře jsou sestaveny tak, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxel - fyzická osoba tak může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na obecním živnostenském úřadu též
a)
oznámit zahájení samostatné výxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxě sociálního zabezpečení,
d)
oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení - Úřadu práce,
e)
podat oznámení podle zákona o veřejném zdxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxm živnostenském úřadu též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení - Úřadu práce.
Živnostenský úřad na základě toho, že podnikatex xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxostenského oprávnění podnikatele, nebo po odstranění vad ohlášení, případně ode dne ohlášení změn. Údaje jsou zainteresovaným orgánům předávány elxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxláře, aniž by současně oznamoval změnu živnostenskému úřadu.
K § 45b
Centrální registrační místo může podnikatel (fyzická i právnická osoba) vyuxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxveň i k ohlášení změn registračních údajů, které se vztahují k přihlášce k dani z příjmů nebo k dani silniční. Tato podání lze učinit elektronicky nebo úsxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx se hledí jako na podání přihlášky k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 214/2006 Sb.:
Předložený nxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úkonů a návštěv, které je podnikatel povinen v souvislosti s podnikáním činit.
Jde o ustanovení, které upravuje soustředění činností pod CRM. Přxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx okresní správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Návrh v tomto směru řeší i některé aspekty komunikace mezi jednotlivými sxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkých úřadů jako CRM.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxt, která byla zřízena na všech obecních živnostenských úřadech na základě usnesení vlády č. 1006 ze dne 20. 10. 2004, jímž byl schválen projekt Zjednoduxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xčinit vybraná podání ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a dalších daňových zákonů vůči xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xůči správci daně prostřednictvím živnostenského úřadu se v současnosti vztahuje pouze na konkrétní formulářová podání ve smyslu § 72 odst. 1 daňového xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxokládající možnost učinit tato podání vůči správci daně na živnostenském úřadě nicméně vykazuje některé nejasnosti zejména ohledně právního charakxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, že podle současné právní úpravy nelze touto formou podat přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů vůči správci daně v případě, kdx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxt předmětná podání prostřednictvím živnostenských úřadů také v případě, že je daňový subjekt povinen je učinit v elektronické formě. Kromě toho je proxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxný faktický stav, kdy možnost podat přihlášku k registraci, popřípadě oznámení o změně registračních údajů je dána pouze u daní spravovaných orgány Fixxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxrace ke spotřebním daním spravovaným orgány Celní správy České republiky). S ohledem na to, že na tato podání úprava centrálních registračních míst od xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxtvím živnostenského úřadu přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů podat. Z principu by jimi měly být pouze daně spravované orgánx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsto nejeví jako žádoucí. Důvodem jsou jednak zvýšené standardy na kvalitu podání a specifický proces týkající se vad podání (srov. § 101a zákona č. 235/xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xapř. podvodné pokusy o změnu údaje týkajícího se čísla účtu, na který má být vyplacen nadměrný odpočet), jakož i potřeba poskytnout podateli nezbytnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxvázány na vznik nebo zánik živnostenského oprávnění.
Navržená konstrukce možnosti podat přihlášku k registraci a oznámení o změně registračníxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů jsou obecně upraveny v § 125 a násl. daňového řádu; konkrétní povinnost přihlášku k regxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xříjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů). Na základě § 127 odst. 1 daňového řádu instixxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxračního místa na živnostenském úřadě by možnost podat přihlášku k registraci prostřednictvím živnostenského úřadu měla mít z logiky věci tak jako dosxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxtenského oprávnění a proces registrace k dani není formálně propojen. Tato osoba současně v době podání přihlášky k registraci ještě nemusí být podnikxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xřadu podat pouze podnikatel ve smyslu živnostenského zákona (viz jeho § 5 odst. 1), tedy osoba, které již živnostenské oprávnění vzniklo. Tomu odpovídx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vybraná podání vůči správci daně stanovenou konkrétním daňovým zákonem, ve formálním smyslu je konstrukce postavena na důsledném rozlišení dvojice xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxkému úřadu (tzv. podání na vstupu). Jedná se o svébytné podání upravené v živnostenském zákoně učiněné v procesním režimu správního řádu. Podání lze učxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx věci obsahovat takovou skladbu údajů, aby živnostenský úřad disponoval shodnými údaji, které je daňový subjekt jinak povinen uvést v přihlášce k regixxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Případné vady podání se budou řešit v obecném režimu správního řádu. Z pohledu samotné správy daní je okamžik učinění podání na vstupu irelevantxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxy stanovené živnostenskému úřadu pro další postup (která činí 3 pracovní dny, viz dále).
Živnostenský úřad nebude postupovat správci daně podánx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxé formulářové podání (tzv. podání na výstupu). Zákon přitom stanoví právní fikci, že na takto předanou písemnost se hledí jako na podání, které učinil sxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxnicky (na straně daňového subjektu je tak splněna podmínka povinné elektronické formy).
Podání na výstupu je již podáním v procesním režimu daňoxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Případné vady podání se řeší podle daňového řádu (interakcí mezi správcem daně a daňovým subjektem, který je na základě
právní fikce
podatelem). Lhxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxe uskutečněno vůči živnostenskému úřadu (podání na vstupu), bude součástí spisu vedeného živnostenským úřadem; pro správce daně a jím vedený spis budx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
Za případné rozdíly mezi podáním na vstupu (možnost prověřit u živnostenského úřadu) a podáním na výstupu (možnost prověřit jak u živnostenského úxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxě bude mít vůči živnostenskému úřadu, který rozdíl fakticky způsobil, právo na náhradu případné škody ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti zx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Totéž bude platit v případě, že z důvodů na straně živnostenského úřadu nebude dodrženx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xaně bude splněna až okamžikem, kdy se podání na výstupu dostane do sféry příslušného správce daně).
Informace poskytované podateli ze strany živxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxího registračního místa, nemají povahu informací poskytovaných správcem daně. Podatel, který se rozhodne využít služeb centrálního registračního xxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxjů dostane takové odborné pomoci jako na finančním úřadě. Stejně tak nemůže od pracovníků živnostenského úřadu dostat informace ze svého daňového spixxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxému úřadu stanovena xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxečně předvídatelný okamžik tak, aby daňový subjekt využívající služeb centrálního registračního místa, mohl přizpůsobit okamžik podání na vstupu pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vzniku živnostenského oprávnění nejsou formálně propojeny, resp. podmíněny, není nezbytné odvozovat lhůtu pro předání podání na výstupu správci daxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu, a jako takový je pro daňový subjekt obtížně předvídatelný.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymexxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 60 - živnostenský rejstřík, § 7x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xrganizaci a provádění sociálního zabezpečení, - zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, - zák. o zaměstnanosti, - zxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 46
Ustanovení § 46 zejm. upravuje, jaké doklady musí podnikatel doložit, aby splnil jednu z všeobecných podmínek provozováxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace (blíže viz komentář k § 70), nebo zahraniční osobu z třexxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xlatí u prokazování bezúhonnosti odpovědného zástupce.
Podle toho, jaký druh živnosti (řemeslná, vázaná) podnikatel ohlašuje, je jeho povinnostx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobilost musí splňovat podnikatel sám, nebo ji může splnit prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého za tím účelem ustanoví.
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxubliky. To není nutné u zahraničních fyzických osob, které na území České republiky zřizují odštěpný závod. Právo podnikat jim však vznikne až zápisem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Podnikatel musí také xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xyzická osoba své sídlo v místě svého bydliště. Tato výjimka však neplatí v případě, že má podnikatel adresu bydliště shodnou s adresou sídla ohlašovny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu užívací právo k prostoru, do něhož umístil své sídlo, přestože je totožné s jeho bydlištěm. xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxěno své sídlo, nemusí rovněž podnikatel prokazovat tuto skutečnost doložením dokladu živnostenskému úřadu. Rovněž nemusí podnikatel dokládat ty skxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxědného zástupce. Neučiní-li odpovědný zástupce toto prohlášení přímo před živnostenským úřadem, musí být jeho podpis na prohlášení úředně ověřen. Oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xaké musí živnostenskému úřadu prokázat zaplacení správního poplatku, a to předložením dokladu o jeho zaplacení, pokud nezaplatí správní poplatek přxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Právnická osoba předkládá živnostenskému úřadu doklad o tom, že byla zřízena (např. příspěvková organizace územního samosprávného celku) nebo zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Jedná-li se o ohlášení živnosti zahraniční právnické osoby, musí právnická osoba doložit doklad prokazující její existenci (výpis z obchodního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxavní místo své podnikatelské činnosti mimo území členského státu Evropské unie, členského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarskx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xí živnostenské oprávnění mohlo vzniknout, musí živnostenskému úřadu doložit rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti, případně přivolení soudu k sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xydané v zahraničí, musí být tyto doklady opatřeny nostrifikační doložkou. A v případě, že se jedná o doklady o vysokoškolském vzdělání, musí být opatřexx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Ty ověřovány být nemusí.
Ohlašovatel není povinen při ohlašování živnosti připojovat k ohlášení taxativně stanovené doklady, které byly již dříxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxu je, aby se skutečnosti, které doklady osvědčují, nezměnily (např. doklady prokazující užívací právo k sídlu podnikatele), doklady prokazující bezxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
Jedná se o následující doklady, které jsou od 1.1.2015 ukládány živnostenskými úřady do datového úložiště živnostenského rexxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtů, které si živnostenský xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xro užívání prostor, do něhož podnikatel umístil sídlo, nebo sídlo odštěpného závodu zahraniční osoby (vyjma výpisu z katastru nemovitostí, který si žxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxesi) nemusí při dalším ohlášení živnosti (nebo při podání další žádosti o koncesi) dokládat obecnímu živnostenskému úřadu dokument, jako je např. vysxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxdchozí žádosti o koncesi nebo oznámení změny učiněných po nabytí účinnosti tohoto zákona kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu, tento doklad jx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxilosti odpovědného zástupce). Obecní živnostenský úřad si uvedený dokument vyzvedne z datového úložiště živnostenského rejstříku. Uložený výpis z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxí.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxost, § 24 - odborná způsobilost, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřexxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxé konverzi dokumentů,
zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 47
Splňuje-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem (všeobecné a zvláštxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxku do pěti pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Pokud živnostenský úřad nemůže ze závažných důvodů provést zápis do živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxí této lhůty (např. obecní živnostenský úřad potřebuje nahlédnout do soudního spisu, aby mohl posoudit bezúhonnost podnikatele fyzické osoby nebo odxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe, které se uvádějí na výpise ze živnostenského rejstříku podnikatele, kterému je tímto výpisem potvrzováno splnění podmínek živnostenského zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rodné číslo, což je neveřejný údaj z živnostenského rejstříku, který se poskytuje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními přxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxní závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu (minimálně 15 dnů) k jejich odstranění. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xydání výpisu.
V xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxě prodloužené, má se za to, že ohlášení bylo od počátku bez závad, a živnostenský úřad zapíše podnikatele do živnostenského rejstříku a vydá mu výpis. Vzxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxtel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel v průběhu řízení závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe o speciální úpravu, která má přednost před správním řádem. Živnostenský úřad nevydává žádné usnesení o zastavení zahájeného řízení, to se ukončí vydxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Pokud živnostenský úřad zjistí, že podnikatel, který ohlásil živnost, nesplňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, zahájí správní xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx na území České republiky, a zakladatelů právnických osob, kterým vzniká oprávnění až zápisem do rejstříku, do kterého se povinně zapisují, rozhodne žxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xterá je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu na území České republiky a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxčeno, že živnostenské oprávnění podnikateli vznikne doložením povolení k pobytu živnostenskému úřadu. Tento výpis neopravňuje podnikatele k provoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní podmínky provozování živnosti a vzniku živnostenského oprávnění podnikatele brání pouze ta skutečnost, že nemá na území České republiky povolen pxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxého výpisu a do tří pracovních dnů ode dne ohlášení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxostenským zákonem, a zapíše podnikatele do živnostenského rejstříku se vznikem oprávnění dnem doložení povolení k pobytu na území České republiky obxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky. Nedoloží-li tato zahraniční fyzická osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, rozhodne živnostenský úřad o tom, že podnikatel nexxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxká povolení k pobytu na území České republiky, avšak nedoloží doklad obecnímu živnostenskému úřadu v zákonem požadované lhůtě, nezbývá jí než ohlásit xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxkonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Toto řízení ukončí buď vydáním nového výpisu ze živnostenského rejstříku v případě, že podnxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxř. o předložení neplatného dokladu o potvrzení praxe. Pokud tuto skutečnost živnostenský úřad zjistí následně po vydání výpisu ze živnostenského rejxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xotvrzení o praxi, případně ustanoví odpovědného zástupce, pak živnostenský úřad ukončí toto správní řízení vydáním nového výpisu. Platí zde speciálxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxdě, že podnikatel neodstraní vzniklou vadu, živnostenský úřad dokončí řízení vydáním rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Živnostenské xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x něj dodatečně zjištěny chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti, živnostenský úřad tyto chyby opraví provedením opravného zápisu do živnostenského rxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v adrese sídla (vynechané písmenko) apod. Zde živnostenský zákon dává možnost neformalizovaného řešení. Potvrzení provedené opravy v živnostenskéx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxí definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxšování živnosti, § 60 - živnostenský rejstřík
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocexxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 48
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x tom, že podnikateli vzniklo živnostenské oprávnění, a o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxozování živnosti po úmrtí podnikatele, přerušení a pozastavení provozování živnosti, o rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, o rozhodnutx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxnského oprávnění v případě, že byl proveden zápis živnostenského oprávnění podnikatele do živnostenského rejstříku v rozporu se zákonem. Tuto oznamxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxů od provedení zápisu do živnostenského rejstříku sdělí údaje o živnosti a podnikateli příslušnému správnímu orgánu. Odlišná úprava je při předávání xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xlektronicky. V zákoně je chybně uveden odkaz na § 60 odst. 7. V Poslanecké sněmovně byly doplněny do § 60 ještě tři nové odstavce, aniž by tato změna byla prxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxičních fyzických osob. Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie vydání výpisu zahraniční fyzxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxávnění nevzniklo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro vznik živnostenského opxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxormována o stavu živnostenského oprávnění zahraniční fyzické osoby, která musí mít na území České republiky povolen pobyt. Může tak v případě, že zahrxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xx x xxxxk živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2xxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xdajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady prokazující tyto změny do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Ani zde nemusí dokxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxmování změn nové doklady prokazující bezúhonnost a neexistenci překážek u podnikatele a odpovědného zástupce (vyjma výpisu z evidence rejstříku trexxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xrávní důvod pro užívání prostor, do něhož podnikatel umístil sídlo, nebo sídlo odštěpného závodu zahraniční osoby (vyjma výpisu z katastru nemovitosxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxě živnostenského rejstříku. Na základě oznámení podnikatele živnostenský úřad provede zápis příslušné změny do živnostenského rejstříku a podle toxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxou osobu. Pokud jde o zápisy změny, které nevedou ke změně výpisu, pak živnostenský úřad vhodným způsobem informuje podnikatele o provedené změně, větxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Oznamovat změny podnikatel nemusí, pokud se jedná o změny a doplnění již zapsanx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxu cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo z veřejných rejstříků zapíše živnostenský úxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxhodním rejstříku, změnu adresy povoleného pobytu u cizince. O podnikateli jsou tak vedeny v živnostenském rejstříku aktuální údaje, aniž by je podnikxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxuje. Pokud podnikatel bude chtít výpis ze živnostenského rejstříku s aktuálními údaji, může o něj živnostenský úřad požádat (viz § 60 odst. 5).
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx úřad podnikatele k předložení dokladů a stanoví mu lhůtu minimálně 15 dnů pro splnění této povinnosti. Zápis do živnostenského rejstříku do předloženx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí podmínek, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo (jedná se o přípxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
V praxi často nastáxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zákon povinnost zapsat je bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Tím je zaručena aktuálnost údajů v živnostenském rejstříku. Za nesplnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Oznamuje-li podnikatel změnu odpovědného zástupce, je povinen doložit k oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxdnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu ixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxmá ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoliv má podle zákona povinnost jej ustanovit.
xxxxxxxxxx může živnostenskému úřadu oznámit, že má své sídlo trvale shodné s místem bydliště, živnostenský úřad tuto skutečnost zaznamená do živnostenského rexxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx změnu bydliště automaticky v živnostenském rejstříku a zároveň u podnikatele v živnostenském rejstříku zaznamená i změnu jeho sídla. Pokud by následxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxad o právním důvodu k užívání sídla. Kdyby podnikatel tento doklad ve stanovené lhůtě nedoložil, zruší živnostenský úřad podnikateli živnostenské opxxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxstenského oprávnění. Pokud dojde v průběhu řízení ke zhojení nezákonného stavu, ukončí živnostenský úřad řízení vydáním nového výpisu z živnostenskxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xivnostenského rejstříku nebo ve výpisu z něj provede živnostenský úřad opravu zápisu do živnostenského rejstříku a podnikatele o tom vhodným způsobex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xxxxx xxxxxstenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 50
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxní
koncese
pro příslušnou živnost. Právo provozovat živnost koncesovanou vzniká podnikateli až nabytím právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
. Pxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxůmyslu a obchodu jsou stejné údaje jako u ohlášení živnosti. Stejně jako u ohlašování živnosti není ani žadatel povinen připojovat k žádosti o koncesi txxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě do živnostenského rejstříku. Podmínkou je, aby se skutečnosti, které doklady osvědčují (např. doklady prokazující užívací právo k sídlu podnxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxxxx xxxcesovaných živností je požadována odborná způsobilost, až na výjimky, kdy podnikatel žádá o koncesi s předmětem podnikání v částečném rozsahu (mezi txxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“).
xxxxxxx xxxxrné způsobilosti může podnikatel fyzická osoba doložit dokladem svým, případně dokladem odpovědného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, doložit odbornou způsobilost dokladem odpovědného zástupce. Zvláštní právní předpis může stanovit další doklady, které je nutné předložit k zaujexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxtanovení § 50 až 56 upravují náležitosti žádosti o koncesi a způsob jejího projednání.
Zatímco výpis ze živnostenského rejstříku u živností ohlašxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xádost k vyjádření orgánům podle zvláštních předpisů. Stanoviskem těchto orgánů je živnostenský úřad vázán. Podle povahy činnosti si může živnostensxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx orientaci i postup při podání žádosti, aniž by zjišťovali, který z orgánů státní správy je podle právních předpisů orgánem příslušným jejich žádost poxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xivnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobiloxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxího místa veřejné správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Projednání žádosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 52
Pokud zvláštní právnx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxnostenský úřad tomuto orgánu předložit žádost o koncesi spolu se všemi doklady, které žadatel o koncesi předložil. Některé předpisy navíc vyžadují, axx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxmout do 30 dnů od doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu není stanovena jiná lhůta. Stanovisko příslušného správního orgánu je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxoze č. 3 k živnostenskému zákonu, vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního předpisu. Tento souhlas nahrazuje kladxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydání takového rozhodnutí, žádný správní orgán v současné době nemůže takový druh rozhodnutí vydat.
Žádá-li o koncesi zahraniční fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x7 odst. 7 a 8. To znamená, splňuje-li žadatel podmínky a souhlasí-li s udělením
koncese
příslušný správní orgán a žadatel nedoloží doklad o povolení k xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí k pobytu. Přestože toto rozhodnutí nabude právní moci, neopravňuje podnikatele k provozování koncesované živnosti. I na následně vydaném výpise ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xobytu na území České republiky. Oprávnění provozovat živnost vznikne podnikateli teprve tehdy, když doloží živnostenskému úřadu doklad o splnění poxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxnámení xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničnímx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 53
Před vydáním rozhodnutí o koncesi zkoumá živnostenský úřad, zda žadatel splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx vydá nesouhlasné stanovisko. Stanoviskem tohoto orgánu je živnostenský úřad vázán, proto musí být nesouhlasné stanovisko příslušným správním orgáxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xástupce a ten splňuje podmínky stanovené zákonem, rozhodne živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení
koncese
. Vydáxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zahraničním fyzickým osobám, které musí mít xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxně stanovené údaje, stejné jako na výpise ze živnostenského rejstříku, kterým se stvrzuje právo provozovat ohlašovací živnost. V rozhodnutí o udělenx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisů (viz komentář k § 27 odst. 3).
Rozhodování o koncesi je správním řízením o žádosti, pro postup se použijí subsidiárně ustanovení spr. řádu, žxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxněné závazným stanoviskem. Toto ustanovení se využije, když podnikatel podá odvolání proti rozhodnutí o koncesi, kde bude napadáno stanovisko příslxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx je správním řádem řešen případ, kdy je rozhodnutí vydáno v rozporu s právními předpisy (přezkumné řízení - § 94 správního řádu. V úvahu přichází i obnova xxxxxx xx xxx x x xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xegativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážky provozovánx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x0 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
xxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmíxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Do pěti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxdost o tento zápis do 90 dnů ode dne doručení výpisu z živnostenského rejstříku (viz komentář k § 10 - vznik živnostenského oprávnění). Pokud tato lhůta nxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxnostenského rejstříku. Obdobně se postupuje, je-li návrh na zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku podán ve lhůtě, ale obchodní rejstříkový soxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxostenského oprávnění, a živnostenský úřad tuto skutečnost zapíše do živnostenského rejstříku.
xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxvodů fyzických a právnických osob, i u nich je vznik živnostenského oprávnění vázán na jejich zápis do obchodního rejstříku.
Podobně je tomu i se zahxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xe nedoložily doklad o povolení k pobytu na území České republiky, byl na něm vznik oprávnění vázán na doložení dokladu o povolení k pobytu. Stejně tak je vxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx mají povinnost do šesti měsíců od doručení výpisu a do tří pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území České republiky doložit živnostxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxky v těchto požadovaných lhůtách, je jí jakožto podnikateli do živnostenského rejstříku zapsán vznik živnostenského oprávnění a vydán výpis. Lhůty šxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxť jedné z nich vyvolává zákonnou domněnku, že podnikatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, a živnostenský úřad tuto skutečnost zxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxádat o udělení
koncese
.
Pokud nebyl proveden zápis do živnostenského rejstříku v souladu s rozhodnutím o udělení
koncese
nebo údaje, které se neuvxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxu do živnostenského rejstříku a podle okolností vydá podnikateli výpis nebo jej informuje o provedeném zápise. Může se jednat o chybný zápis provozovnx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
Živnostenský xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxhodnutí vydáno v rozporu s právními předpisy, neboť jsou tyto postupy řešeny obecnou právní úpravou a živnostenské úřady postupují v souladu s příslušxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávněníx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxící předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xInformační povinnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 55
Toto ustanovení odkazuje na § xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxnění i o veškerých změnách zapsaných do živnostenského rejstříku, a to i o změnách živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxské oprávnění ohlášením nevzniklo, o opravách zřejmých chyb zapsaných do živnostenského rejstříku a o řízení o zrušení živnostenského oprávnění v přxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxostenský úřad plní tím, že zašle příslušným orgánům výpis, případně jiným způsobem např. elektronicky (§ 60 odst. 5), ve lhůtě 30 dnů od provedení zápisx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xsob. Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie vydání výpisu zahraniční fyzické osobě podle § 4x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnuxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxvnostenského oprávnění zahraniční fyzické osoby, která musí mít na území České republiky povolen pobyt. Může tak v případě, že zahraniční fyzická osoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxostenský úřad i vůči správnímu orgánu, který je příslušný k vydání stanoviska k udělení
koncese
. Jemu zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělexx
xxxxxxx
x x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli. Může to učinit i elektronicky předáním dat o podnikateli a jeho koncesované živnosti.
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxvnění, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rexxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxké republiky,
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
zák. č. 329/2011 Sb., o poskyxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je podnikatel povinen oznamovat všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, a předlxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xá živnostenský úřad k dispozici v elektronickém úložišti živnostenského rejstříku. V případě, že podnikatel doloží při oznamování změn nové doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxů, které si živnostenský úřad obstarává sám), doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele a odpovědného zástupce, doklad prokazující práxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který si živnostenský úřad ve smyslu § 46 odst. 6 obstarává sám), pořídí živnostenský úřad jejich elektronickou kopii a uloží je do datového úložiště žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xápis změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis s údaji podle § 47 odst. 2 nebo 3, nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozasxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Obdobně jako u ohlašovacích živností nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxjném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokux xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxu do živnostenského rejstříku. Jedná se např. o změnu adresy bydliště podnikatele, změnu sídla právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, změnu sxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xusel oznamovat. Živnostenský úřad v těchto případech výpis ze živnostenského rejstříku podnikateli nevydává ani ho o provedené změně neinformuje. Pxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
Pokud podnikatel živnostenskému úřadu změnu neoznámí a ten změnu prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad kontrolou následně zjistí, že od určitého data provozuje v dané provozovně živnost jiný podnikatel. Živnostenský úřad zapíše do živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xdpovědnosti za přestupek týkající se nesplnění oznamovací povinnosti.
Pokud podnikatel oznámí změnu rozsahu předmětu podnikání koncesované žixxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxovede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě pěti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o změně
koncese
. Na řízení o zmxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení
koncese
zahájí živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu. Obdobně se postupuje i v případě změny rozsahu předmětu podnikání. Např. pxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xivnosti.
Podobně jako u ohlašovacích živností může podnikatel také živnostenskému úřadu oznámit trvalou shodu bydliště se svým sídlem (viz § 49), xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtel. Podnikatel tak nemusí živnostenskému úřadu nic oznamovat a živnostenský úřad provede změnu v živnostenském rejstříku automaticky a změní nejen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx, které se neuvádějí do rozhodnutí o změně
koncese
a zapisují se do živnostenského rejstříku, neodpovídají skutečnosti, provede živnostenský úřad oxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xhybný zápis provozovny nebo chybně zapsané údaje do živnostenského rejstříku, které jsou na rozhodnutí o změně
koncese
uvedeny správně.
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
koncese
, tak i při změnách rozhodnutí o udělení
koncese
se řeší opravy rozhodnutí podle příslušných ustanovení správního řádu, živnostenský zákon txxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxy provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odbxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vyhl. č. 12/2005 Sb.x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[Zánik živnostenského oprávnění]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 57
Živnostenskx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xřípady, kdy v provozování živnosti pokračuje po úmrtí podnikatele oprávněná osoba. I v tomto případě však živnostenské oprávnění zaniká nejpozději uxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxé oprávnění, získáním vlastního živnostenského oprávnění nebo rozhodnutím, že toto oprávnění nezískala (blíže u § 13).
Obdobně tomu je u osoby práxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xzaniklé) právnické osoby může pokračovat v provozování živnosti nástupce. I v těchto případech je však zánik živnostenského oprávnění pouze odložen x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x 14).
Je-li živnostenské oprávnění omezeno časově, zaniká zásadně uplynutím doby, na kterou bylo omezeno. Nicméně podnikatel má právo požadovat, aby jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxu (viz § 47), přichází prodlužování časového omezení živnostenského oprávnění v úvahu prakticky pouze u zahraničních fyzických osob, jejichž pobyt nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu před uplynutím doby platnosti oprávnění, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo (u koncesovaných živností) požádá o změnu rozhodnutí o xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxmu oznámení nebo jeho náležitosti neklade zákon žádné zvláštní požadavky - oznámení tedy bude muset splňovat obecné požadavky podání ve smyslu správnxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní fyzická osoba, jejíž živnostenské oprávnění je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, musí k oznámení doložit nové povolení k pobytu, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxženo, živnostenský úřad zašle podnikateli výzvu k doložení dokladu a stanoví mu pro to lhůtu. Lhůta musí být přiměřená, aby podnikatel měl reálnou možnxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxložen, živnostenské oprávnění podnikatele zaniká uplynutím této lhůty. Úprava stanovující (byť individuálně vyměřenou lhůtou) termín, ke kterému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxt je třeba poznamenat, že pokud není doklad o pobytu doložen ve lhůtě, oprávnění podnikatele sice zaniká, ale nic nebrání tomu, aby jakmile potřebné povxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxjsou spojeny žádné překážky dalšího pokračování v podnikání.
Živnostenské oprávnění zahraniční osoby, zapisuje-li se povinně do obchodního rejstříku, zaniká výmxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x2 a násl.).
Živnostenské oprávnění dále zaniká, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis - např. podle bodu 1 přechodných ustanovení zákona č. 22xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxních služeb dnem, kdy osoba, která na jeho základě podniká, doručila Českému telekomunikačnímu úřadu oznámení o ukončení podnikání podle § 18 zák. o poxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxxý úřad má povinnost zánik živnostenského oprávnění, ať k němu dojde z jakéhokoliv důvodu, oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2, tj. zejm. příslxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxpublice je vázán na příslušné pobytové povolení, oznamuje živnostenský úřad zánik oprávnění i Ministerstvu vnitra, u koncesovaných živností pak orgxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xx x x xxxx
Související ustanovení:
§ 5 - subjekty oprávněné prxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xbchodní společnosti nebo družstva a při převodu jmění na společníka, § 58 - zrušení živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík
Souvxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxání živnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 58
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxého úřadu, zda oprávnění zruší, případně pozastaví právo provozovat živnost, a v jakém rozsahu. Rovněž se umožňuje, aby živnostenský úřad pozastavil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxí živnostenské oprávnění podnikatele zaniká (viz § 57). Na rozdíl od zrušení při pozastavení provozování živnosti (k němuž dochází také rozhodnutím vxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxadech účinky rozhodnutí nastávají dnem jeho právní moci. Provozování živnosti v době, kdy je pozastaveno, není přestupkem, může být však živnostenskxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění. Podle rozsudku Městského soudu v Praze (MS Praha 10 Ca 15/2005-69, č. 1037/2007 Sb. NSS) slouží institut pozastavení provozování živnosti xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho oprávnění. Pokud nastane některý z důvodů v tomto ustanovení uvedených, živnostenský úřad je povinen živnostenské oprávnění zrušit.
Podle písm. a) je důvodem pro zrxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxné svéprávnosti.
U obou shora uvedených důvodů pro zrušení živnostenského oprávnění je třeba vycházet z toho, že do doby jeho zrušení může podnikatxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxzhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.
Podle písm. b) je obligatorním důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxívající v zákazu činnosti se týká činnosti spadající do živnosti volné. Z důvodů existence této překážky se neruší oprávnění pro živnost volnou, podnixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xůvodem pro zrušení živnostenského oprávnění žádost podnikatele. Živnostenské oprávnění zakládá právo, nikoliv povinnost podnikat. Je na vůli podnxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxostenského oprávnění, živnostenský úřad jeho žádosti vyhoví a oprávnění zruší. Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele nepodléhá sxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnění uvedený pod písm. d) byl do právní úpravy živnostenského zákona začleněn s účinností od 30. 6. 2012 zákonem č. 169/2012 Sb. Důvodem pro
obligatorní
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xá na území České republiky sídlo, nebo jedná-li se o zahraniční osobu, odštěpný závod (blíže u § 31 odst. 2). Důvody pro tuto právní úpravu jsou patrně ryzx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxch nemovitostí, neboť důvod, pro který v minulosti byla předmětná adresa do živnostenského rejstříku zapsána, zanikl a podnikatel odmítl adresu změnxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo oprávnění, nedochází k tzv. xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx splňovat všechny podmínky zákona, znovu ohlásit živnost nebo požádat o koncesi.
K odst. 2
xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxstenské oprávnění, resp. kdy povinně pozastaví provozování živnosti. Důvodem je návrh orgánu, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi; návrh může být pxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisy nebo i živnostenským zákonem. Předpokladem pro postup podle odst. 2 tedy je, že se jedná o podnikatele v koncesované živnosti, návrh podal orgáx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxch předpisů je hodnoceno jako závažné („podnikatel závažným způsobem porušil podmínky stanovené rozhodnutím“). Závažnost porušení uvedených podmxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxušný orgán xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxvrženo zrušení, a pozastavit provozování živnosti tam, kde je navrženo pozastavení. V praxi si lze představit případ, kdy o vhodnosti navrženého postxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx návrh na zrušení živnostenského oprávnění (resp. na pozastavení práva provozovat živnost) nelze akceptovat (neshledával by v jednání podnikatele zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxho podnětu nevyhoví (a uvést pro to důvody). Bylo by pak na příslušném orgánu státní správy, zda se s vysvětlením živnostenského úřadu spokojí nebo zda bxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx
K odst. 3
V odst. 3 jsou řešeny přípxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnosti.
xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy,
-
podnikatel neplní závazky vůči státu na úseku sociálního zabezpečení a zrušení (pozastavení) navrhne příslušná správa sociálního zabezpečxxxx
Závažnost porušení podmínek uložených rozhxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxe porušení zákona řešit např. pokutou za přestupek (tam, kde to přichází v úvahu) či zda rozhodne o pozastavení práva provozovat živnost nebo o zrušení žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxzán návrhem jiného úřadu, i když může řízení na základě podnětu jiného úřadu zahájit. Na druhé straně tam, kde se jedná o porušení zvláštních právních přxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxetně hodnocení závažnosti porušení chráněného zájmu.
Zákon stanovuje, že živnostenský úřad může „v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit“, nespecifxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xy se týkalo některé z činností, které rozsah oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxstaveno v provozovně, kde docházelo při provozování živnosti k porušování hygienických předpisů atp. Nelze rovněž vyloučit pozastavení provozovánx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xivnosti v provozovně) zastávají autoři názor, že pozastavení provozování živnosti podle odst. 3 by mělo být primárně chápáno ve vztahu k rozsahu činnoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxečení nebo příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (slovy zákona „podnikatel neplní závazky vůči státu“, myšleno v oblasti sociálního zabezpečexxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx jednat o krajní opatření sankční povahy vůči podnikateli. Živnostenský úřad pak zahajuje řízení z moci úřední, správa sociálního zabezpečení není účxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxká osoba, která může provozovat živnost na území České republiky jen za předpokladu, že zde má povolen pobyt, podmínku pobytu nesplňuje. Pokud tato sitxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxípadech neumožňuje).
K odst. 5
Dalším možným důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění je skutečnost, že podnikatel neprovozuje živnost po dxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxk nepřipadá v úvahu, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11 (nepostačí prosté přerušení provozování živnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Zákonem čx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxovně. Podle důvodové zprávy je jedním z důvodů této úpravy požadavek evropského práva, aby v případě zaměstnávání osob z třetích zemí „na xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xeské republice. Podle čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. 6 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxtnávání osob z třetích zemí, které na území členského státu pobývají neoprávněně, mohlo být jako sankce vůči těmto zaměstnavatelům použito kromě jinéxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtavit výkon živnosti v provozovně např. i při porušení stavebních, protipožárních nebo hygienických předpisů. Podle okolností může nastat i situacex xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxno není (protože živnost B je jiné povahy než živnost A a konkrétní hygienické předpisy jsou z hlediska jejího provozu irelevantní).
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxbýt držitelem živnostenského oprávnění, živnostenský úřad jeho žádosti vyhoví a oprávnění rozhodnutím zruší. V odst. 1 je žádost podnikatele uvedenx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxenému v žádosti, nejdříve ale ke dni doručení žádosti živnostenskému úřadu. Pokud v žádosti není datum uvedeno (a žádost jinak splňuje obecné požadavkx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvnění na žádost podnikatele, bylo-li před podáním takové žádosti již zahájeno z moci úřední řízení o sankčním zrušení živnostenského oprávnění podle x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xivnostenského oprávnění požádá sám (jiný) živnostenský úřad o zrušení svého oprávnění. Pokud by bylo zrušeno oprávnění na žádost podnikatele, nenasxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx xxxxvy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
K bodu 50 (§ 58 odst. 7)
Navrhovanou právní úpravou se odstraňuje pochybnost, zda zahájení řízení o zrušení živnostensxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, která brání tedy tomu, aby bylo u jiného obecního živnostenského úřadu zahájeno říxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxájení řízení o sankčním zrušení živnostenského oprávnění požádal jiný živnostenský úřad o zrušení svého živnostenského oprávnění, čímž by se vyhnul xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxdle odst. 2, 3 nebo 6, je stanovení konkrétní doby, po kterou nelze živnost provozovat. Doba pozastavení nesmí být nikdy delší než jeden rok. V případě, žx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxvání živnosti v provozovně. Tam má podle zákona vzít v úvahu okolnosti daného případu a podle nich buď opakovaně rozhodnout o pozastavení provozování žxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxjmé, že závady, které vedly k pozastavení provozování živnosti v provozovně, byly lehce odstranitelné a podnikatel je bez relevantního důvodu ve stanxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxedchozích odstavcích § 58. Z důvodu sladění aplikační praxe živnostenských úřadů se zároveň upřesňuje postup živnostenského úřadu v případě, pokud uxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které k pozastavení vedly, příp. neoznámí sám přerušení provozování živnosti nebo nepožádá o zrušení dotčeného živnostenského oprávnění.
Z juxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxveň má však charakter nápravného opatření, jehož smyslem může být i odstranění určitého trvajícího protiprávního stavu.
(MS Praha 10 Ca 15/2005-69, xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 8 - překážky provozování živnosti,
x xx xxxxx x x xovinnost prokázat důvody užívání prostor sídla odštěpného závodu,
§ 31 odst. 11 - přerušení provozování živnosti
Související předpisy:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx x xx xylo do živnostenského zákona zařazeno zákonem č. 160/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele, a to s účinností od 2.7.2xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xpolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxečnými zájmy se rozumí zájmy více spotřebitelů, kteří jsou nebo mohou být poškozeni protiprávním jednáním). Nařízení upravuje případy, kdy podnikatxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxřebitelů, byla podle výše cit. seznamu i směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. 6. 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy. Vzhledem k tomu bxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu zakázat podnikateli provozujícímu cestovní kancelář nebo cestovní agenturu konkrétní protiprávní jednání (formou správního rozhodnutí). V xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x další důvod, pro který živnostenský úřad může (ale nemusí) zrušit živnostenské oprávnění, případně pozastavit právo provozovat konkrétní živnost. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx poškození zájmu, který je chráněn (ostatně jako i v jiných případech trestání).
Výše uvedená směrnice Rady 90/314/EHS se však ruší směrnicí Evropxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxna s ohledem na požadavky na informace, odpovědnost obchodníků ve vztahu k poskytování souborných služeb a ochraně pro případ platební neschopnosti pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxzery v legislativě.“
Podle čl. 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2302/EU se směrnice Rady 90/314/EHS zrušuje s účinkem ode dne 1. 7. 20xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Změny § 59 lze očekávat v důsledku přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx ve členských státech přímo účinné a členské státy budou povinny do té doby tuzemské právní úpravy na nařízení adaptovat.
Z obecné části důvodové zpráxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xčinné vymáhání práv spotřebitele na trhu a posílit tak jejich důvěru v tento trh. Jak je uvedeno v preambuli nařízení „Stávající vnitrostátní pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a účinná spolupráce při vymáhání práva není v těchto případech v současné době možná. Tyto obtíže vyvolávají překážky spolupráce veřejných donucovacxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxazu těchto porušení. Výsledný nedostatek účinného vymáhání dodržování zákonů v přeshraničních případech umožňuje prodejcům a dodavatelům vyhýbat xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxho fungování vnitřního trhu a ochrany spotřebitele je nezbytné, aby příslušné orgány byly schopny na základě vzájemnosti spolupracovat při výměně inxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxních jednání.
Nařízení stanoví postupy pro spolupráci mezi orgány dozoru v oblasti výměny informací a dále postupy pro uplatnění donucovacích opaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxnout a zabránit trvání zjištěného protiprávního jednání včetně uložení příslušných opatření.
Ze zvláštní části důvodové zprávy k zákonu č. 160/20xx xxxx
xxxx xxxxxxx xxx xx
xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxávnění k uložení zákazu protiprávního jednání v případě porušení zájmů na ochranu spotřebitele na území Evropské unie a EHP. Dále budou obecní živnostxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxšení živnostenského oprávnění, pozastavení práva provozovat živnost
Předpisy práva EU:
nařízení Evropského parlamentu a Rady 2006/2004/ES xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxupráci v oblasti ochrany spotřebitele)
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxáře je ke dni 1.1.2019.
K § 60
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxě některých dalších zákonů, je živnostenský rejstřík informačním systémem veřejné správy, vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxmace a údaje z jiných informačních systémů a registrů veřejné správy (např. veřejné rejstříky, základní registry apod.) tak, aby údaje o podnikatelícxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xunkci vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu) a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady. Obecní živnostenské úxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Do živnostenského rejstříku se zapisuxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, kteří mají nebo měli živnostenské oprávnění, údaje o založených právnických osobách, které splnily podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, axx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, které splnily podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, právo provozovat živnost jim ale vznikne až dnem doložení dokladu o povolení k pobytu na úxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xřady jsou povinny do živnostenského rejstříku ukládat i dokumenty, kterými podnikatelé prokazují bezúhonnost a neexistenci překážek provozování žxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxzující právní důvod pro užívání prostor, do něhož podnikatel umístil sídlo, nebo sídlo oodštěpného závodu zahraniční osoby.
Rejstřík je veden v elektronickx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx místu pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodných číslech fyzických osob, které živnostenský úřad sdělí pouze samoxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto údaje potřebují pro výkon své činnosti (správní orgán by měl svou žádost o údaje z neveřejné části živnostenského rejstříku řádně odůvodnit).
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxstenského oprávnění podnikatele. Stejně tomu bude v případě, že podnikatel nesplní podmínky pro vznik živnostenského oprávnění (cizinci z třetích zxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxchodního nebo jiného veřejného rejstříku v zákonem požadované lhůtě, nebo není do tohoto rejstříku zapsána). Jedná se o případy, kdy podnikatel sice sxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy nebo na zápis do příslušného rejstříku. Tyto údaje poskytne živnostenský úřad pouze osobě, která prokáže živnostenskému úřadu právní zájem (většinxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxkém rejstříku jsou veřejně přístupné na webové adrese www.rzp.cz. Informace o podnikatelích tak může získat každý, kdo má přístup k internetu. Na této xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xískat informace o historii údajů vedených o podnikateli.
xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxnto výpis potřebuje, požádat kterýkoliv živnostenský úřad, nejen obecní, ale i krajský, případně i Živnostenský úřad České republiky. Z živnostenskxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx je neveřejný údaj. Proto tento výpis může vydat pouze živnostenský úřad a pouze podnikateli. Na požádání lze vydat komukoliv úplný výpis ze živnostensxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx odst. 3, tj. nemůže obsahovat údaje, které lze sdělit pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními předpisy, tedy údaje o bydlišti, místu poxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x pokutách, které byly podnikateli uloženy, a údaje o adrese pro doručování podnikateli. Tyto výpisy se vždy týkají jedné osoby, tedy jednoho podnikatexxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx může vydat i potvrzení o tom, že určitý zápis v živnostenském rejstříku existuje, případně potvrzení x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxž sestavu, ve které jsou uvedeny taxativně zákonem stanovené údaje (nelze tedy poskytnout další údaje o podnikateli vedené v živnostenském rejstříkux xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xají sídlo v určité obci, či na určité adrese, kteří mají určitý předmět podnikání, či kteří mají provozovnu na určité adrese, nebo v určité obci. Živnostxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávní poplatek je stanoven 5 Kč za údaje o jednom podnikateli. Na poskytnutí sestavy má živnostenský úřad 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně odmítnutí části žádosti. Žadatel tak má možnost podat proti takovému rozhodnutí odvolání, které pak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xivnostenského úřadu České republiky. Příslušnost k podání žádosti se řídí podle sídla podnikatelů, či podle umístění provozovny. Sestavu vyhotoví žxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxtenskému úřadu, které podléhá místní příslušnosti.
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxbě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo prostřednictvím adresy centrálního registru (to jsou případy, kdy jsou data předávána ústřednímu orgáxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxdávání dat při činnosti Centrálního registračního místa.
xxx xxxxx xxdení živnostenského rejstříku je dána povinnost Ministerstvu vnitra nebo Policii České republiky poskytovat referenční údaje ze základního registxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxu tak poskytovány o občanech České republiky a o cizincích údaje, které nelze získat ze základního registru obyvatel, případně které lze získat rychlexxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxým úřadem včetně kontrolní působnosti podle jiných zákonů a také pro možnost ověřit totožnost osoby podle identifikačního dokladu a zjistit jeho platxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xobytu, na který je vázáno oprávnění podnikatele. Z takto poskytnutých údajů může živnostenský úřad uchovávat v živnostenském rejstříku ty údaje, ktexx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxé oprávnění, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A PŘESTUPKY
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA
[Živnostenská xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
Ustanovení o živnostenské kontrole byla do živnostenského zákona vložena s účinností od 1. 1. 1996 zákonem č. 286/19xx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xozdějších předpisů, a další související zákony, zákonem č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xkontrolní řád), a konečně další úprava tohoto ustanovení byla provedena i zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových lxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxvnostenských úřadech. Živnostenské úřady jsou při kontrole oprávněny kontrolovat jak plnění povinností daných živnostenským zákonem, tak i jinými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky na základě podnikatelského oprávnění osoby z členského státu Evropské unie) a u koncesovaných živností i podmínek, které jsou podnikateli uloženx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxrávněně (tj. bez příslušného živnostenského oprávnění) podnikají v činnosti, která je živností, dále kontrola odpovědných zástupců, osob pokračujxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxské unie, které na území České republiky dočasně poskytují služby (blíže u § 69a).
Faktický výkon kontroly ve smyslu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxmyslu a obchodu) mohou provedení živnostenské kontroly nařídit.
x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxů ke kontrole v oblasti značení tabákových výrobků a prodeje lihovin a tabákových výrobků. Toto ustanovení bylo následně doplněno o zmocnění ke kontroxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xorušení povinnosti nebo porušení zákazu v dané oblasti - sdělily tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně. Zákonem č. 65/2017 Sb., o ochranx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrole zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - tyto zákazy byly převedeny do cit. zákona č. 65/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxle cit. zákona (nikoliv již na základě zmocnění podle živnostenského zákona).
Povinnost živnostenského úřadu zahájit s případným porušitelem záxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spotřební daně dotčena. Ustanovení odst. 2 se jeví v kontextu právní úpravy živnostenské kontroly jako nesystémové, neboť výslovně zmocňuje ke kontrxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxch oblastí dozoru je pravomoc živnostenských úřadů ke kontrole stanovena příslušným zvláštním právním předpisem (např. zákonem č. 247/2006 Sb., o omxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxjí obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny a Česká obchodní inspekce“).
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxcí zákony:
K části čtvrté (změna živnostenského zákona)
K článku VI (§ 60a odst. 2)
S ohledem na novou úpravu v § 115 a § 134 zákona o spotřebních danxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxle dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků do živnostenského zákona. Nejedná se o věcnou změnu, pouze o změnu nosiče této působnosti. Vx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu vůči správci spotřební daně, kterou lze nyní nalézt v § 115 odst. 1 zákona o spotřebních daních, v případě, že zjistí, že došlo k porušení povinnostx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxípadě zjištění porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx x. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
[Pověření k provedení živnostenské kontroly]
Viz komentář x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx x xxx
Samotný výkon živnostenské kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx vztahuje (oproti předchozí právní úpravě dané zákonem o státní kontrole) i na vyřizování námitek. Ustanovení správního řádu se nepoužijí tam, kde jejxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxé kontroly zákon zmocňuje zaměstnance živnostenských úřadů. Kteří zaměstnanci to jsou, je věcí vnitřního členění a vnitřní organizace konkrétního úxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxm pověřením k jednotlivé kontrole, nebo průkazem. Forma užívaného pověření bude záviset na rozhodnutí toho kterého živnostenského úřadu - pokud obec xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx průkazem, v opačném případě budou muset své oprávnění kontrolovat prokázat písemným pověřením k provedení konkrétní kontroly (u konkrétního podnikxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxlivosti zaměstnanců živnostenských úřadů ve smyslu § 6 odst. 2 zák. o živnostenských úřadech, bylo zákonem č. 140/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015 do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx kontroly nebo správního řízení není porušením zákonem stanovené mlčenlivosti. Živnostenský úřad, resp. jeho zaměstnanec je tedy oprávněn poskytnoxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxoznačně patrný její účel (tj. kontrola podnikatele nebo správní řízení vedené s podnikatelem). Zákon pak konstatuje, že v takovém případě se nebude jexxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xstanovení má zřejmě sloužit ke zvýšení právní ochrany kontrolované osoby. Podle názoru autorů by však přizvání třetí osoby k probíhající kontrole nic xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxx x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxdel živnostenské kontrolní činnosti je posílit právní jistotu kontrolovaných osob a stanovit základní postupy a úkony při provádění živnostenské koxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxenské kontroly ani orgány k ní aktivně legitimované.
Postup živnostenských úřadů při kontrolní činnosti je upraven zákonem č. 552/1991 Sb., ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
[Opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxského úřadu uložit podnikateli rozhodnutím povinnost odstranit nedostatky zjištěné při kontrole. Jedná se o oprávnění živnostenského úřadu a je tedx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxkladný účinek. Účel takového omezení účastníka řízení je zřejmý - živnostenský úřad by měl možnosti ukládat podnikateli rozhodnutím povinnost odstrxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxu osob, ohrožení životního prostředí apod.). Pak je i namístě, aby případné odvolání nemělo odkladný účinek a aby účinky rozhodnutí nastaly okamžitě (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxy fyzických osob
Viz komentář k § 62
Přestupky právnických a podnikajících fyzickxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
Ke správnímu trestání obecněx
Současná právní úprava správního trestání vychází ze zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxce správního trestání schválené usnesením vlády č. 162/2002 (UV), k návrhu věcného záměru zákona o správním trestání. Nový přestupkový zákon vychází x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxesního hlediska neúplná. Stejně tak nebyla považována za dostatečnou právní úprava správněprávní odpovědnosti právnických a podnikajících fyzickxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxb a podnikajících fyzických osob za porušení veřejnoprávních povinností, které jim ukládají zákony upravující jednotlivé úseky veřejné správy. Dálx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxvinností). Zákon zavádí jednotný pojem „přestupek“, který zahrnuje jak dosavadní jiné správní delikty, tak přestupky („Přestupkem je společensky šxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx x x xxxx zákona). Stanovuje, že odpovědnost fyzické osoby (tedy nepodnikajícího subjektu) bude tak, jak je tomu dosud, odpovědností za zavinění, u podnikajíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxpovídají za přestupek bez ohledu na zavinění (objektivní odpovědnost), avšak s možností zprostit se odpovědnosti při prokázání zákonem stanovených xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxenutí (viz § 45 přestupkového zákona) jako nejmírnější správní trest (podle důvodové zprávy k přestupkovému zákonu má uložení tohoto trestu působit vxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx malou míru společenské škodlivosti).
Na přestupkový xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxna o některých přestupcích. Tento „doprovodný“ zákon nabyl (z valné části) účinnosti stejně jako zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tedy x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xové právní úpravě správního trestání - nahrazení termínu „jiný správní delikt“ termínem „přestupek“, ukládání pokut blokem je nahrazeno ukládáním sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí úpravy pro projednání více deliktů téhož pachatele ve společném řízení apod.).
K § 61 a 62
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxností. Přestupku ve smyslu § 61 se mohou dopustit jednak fyzické osoby, které pokračují v provozování živnosti po zemřelém podnikateli (dědicové, poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxzůstalosti, svěřenský správce, likvidační správce nebo insolvenční správce) a dále i fyzické osoby, které nejsou občany České republiky a které ohlaxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxa - nepodnikatel, pokud bez příslušného oprávnění provozuje činnost, která je živností. Tato osoba neoprávněně podniká a postih konkrétního přestupxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx Kč) nebo živností koncesovanou (pokuta do 1 000 000 Kč). Přestupku podle § 61 odst. 3 (tj. přestupku spočívajícího v neoprávněném podnikání v činnostix xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxo podnikatelského oprávnění nepokryje činnost, kterou fakticky provozuje, nebo ji nepokryje v plném rozsahu. Pro činnost, kterou provozuje bez přísxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Přestupky osob pokračujících v provozování živnosti po zemřelém podnikateli spočívají v neustanovení odpovědného zástupce nebo v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xe projednat i příkazem na místě.
Předložení nepravdivého čestného prohlášení o bezúhonnosti v rámci ohlášení živnosti je již hodnoceno jako závažxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxí být pouhé uložení pokuty za přestupek. V konkrétním případě může, podle okolností případu, vést ke zrušení živnostenského oprávnění či k rozhodnutíx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxupky spočívající v nepravdivém čestném prohlášení (§ 61 odst. 2) a v provozování činnosti, která je živností, bez příslušného živnostenského oprávněxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxednat příkazem na místě.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxektů (právnických osob a podnikajících fyzických osob) jsou taxativním výčtem uvedeny v § 62 odst. 1, 2 a 3. Výčet přestupků zásadně odpovídá povinnosxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xrovozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu) nebo povinnosx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí není přestupkem podle živnostenského zákona, je-li však hodnoceno jako porušení povinnosti „závažným způsobem“, může vést k pozastavení práva proxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
Postih ve formě pokuty je rozlišen podle závažnosti spáchaného přestupku. Nejnižší pokutu - s horní hranicí do 10 000 Kč - lze uložit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xterou provozování živnosti přerušil (§ 31 odst. 12). Pokutu do 20 000 Kč lze uložit za přestupek spočívající v neoznámení změn a doplnění údajů, které jsxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxupci pro živnost ohlašovací, pokutu až do výše 100 000 Kč např. za porušení povinnosti zajistit výkon některých činností osobami splňujícími příslušnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe vztahu k provozovně, za nedoložení dokladů prokazujících provozování živnosti, za porušení povinností při dočasném poskytování služeb podle § 69a x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xsob (§ 17 odst. 10), za neprokázání způsobu nabytí prodávaného zboží či užitého materiálu, za porušení povinností daných pro nákup, prodej a braní do záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx službě na žádost zákazníka a za další.
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příkazu na místě, o kterém se vydá příkazový blok. Podmínkou je, že obviněný z přestupku souhlasí se zjištěním stavu věci, s právní kvalifikací skutku, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxstupkového zákona).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 250/2016 Sb.:
Upravují se zvláštní podmíxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxadě, že obviněný bude souhlasit se zjištěním stavu věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Stejnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x napomenutí posiluje princip oportunity (účelnosti), neboť například oproti peněžité záruce za splnění povinnosti uložené příkazem na místě, o kterxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxslovit souhlas s uložením pokuty a její výší nebo s uložením napomenutí (podle správního řádu by postačil souhlas pachatele se zjištěním, že spáchal přxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxněná úřední osoba.
Podle tohoto ustanovení lze příkazem na místě uložit pokutu do výše 10 000 Kč (mladistvému pokutu nejvýše 2 500 Kč). To xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxcie České republiky nebo obecní policie ukládat pokuty nebo napomenutí za vybrané přestupky formou příkazu na místě (v případě pokuty se o něm vydá příkxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxkonů, které obsahují právní povinnosti, jejichž porušení je znakem převáděných skutkových podstat, však byly z tohoto kompetenčního ustanovení vylxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xříkazu na místě). Nadále tedy zůstává v návrhu zachována pouze úprava příslušnosti vybraných správních orgánů k vydání příkazu na místě o přestupcíchx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxevést do jiných zákonů (příslušnost k projednávání dalších přestupků bude upravena v zákonech upravujících skutkové podstaty). V případě příslušnoxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxn č. 200/1990 Sb. rovněž upravoval příslušnost obce (vizte § 53 odst. 1) a taková úprava se vyskytuje též v jiných zákonech. Z toho důvodu je volena obecněxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xříslušnosti.
Za podmínek stanovených zákonem se umožňuje uložit pokutu též v blokovém řízení.
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xízení o nich a zákona o některých přestupcích
[Neoprávněné podnikání právnických osob]
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Problematiku přestupků spočívajících v provozování čxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Stejně jako u přestupku neoprávněného podnikánx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxnosti, která je živností volnou, bez příslušného živnostenského oprávnění je stanovena pokuta až do výše 500 000 Kč, jedná-li se o činnost, která je přexxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh za neoprávněné podnikání právnické i fyzické osobě jsou tedy stejné.
Za neoprávněné podnikání ve smyslu § 63 je třeba považovat jak případy, kdy pxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxpady, kdy právnická osoba překročí rozsah svého živnostenského oprávnění (např. podnikatel, který je v rámci živnosti volné oprávněn prodávat naporxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Z judikatury:
I. Podnikatel neoprávněně podniká, nemá-li živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (-), podniká neoprávněně, vykonává-li v tomto rámci také činnost, k níž je třeba
koncese
.
(rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 2. 19xxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx určitého oprávnění k podnikání (např. živnostenského listu), pokud ovšem ve větším rozsahu prováděl takovou podnikatelskou činnost, která překračxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rovněž neměli příslušné podnikatelské oprávnění.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 11. 1994, sp. zn. 6 A 211/93, SjS 119/1996)
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 64
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxtenské úřady a že pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil. Otázky rozsahu odpovědnosti za přestupek, možnosti liberace, kritéria pro určxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxvě přestupkového zákona.
Vzhledem k tomu, že zákon stanovuje, že pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil, bude pokuty uložené za porušení povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé obce.
Z judikatury:
Pouhé konstatování aspektů, ke kterým bylo při rozhodování o výši pokuty za spáchání správního deliktu přihlédnuto, aniž xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xřičemž zvažované okolnosti je třeba rozlišovat na přitěžující a polehčující a vždy je posuzovat z hlediska konkrétního dopadu na daný případ. Uvede-lx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se takové tvrzení do značné míry neurčitým, a v důsledku toho i nepřezkoumatelným.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2006, č. j. 4 As 26xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
§ 17 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx USTANOVENÍ
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxravu obsaženou ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, nově zavádí definice adresy na území České xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xeské republiky.
Související předpisy:
vyhl. č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Souxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x.1.2019.
K odst. 1
Obecná zásada součinnosti správních orgánů daná v § 8 odst. 2 spr. řádu je zde vyslovena ještě speciálně pro orgány provádějící koxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xředpisů podnikatelem, zasílají opis příslušného rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci, živnostenskému úřadu. Stejně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxrmace buď zapisují do živnostenského rejstříku jako údaje ve smyslu § 60 odst. 2 písm. m) - sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvisloxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xtanovuje, že touto spoluprací „není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním zákonem“, a odkazuje přitom v poznámce pod čarou příkladmo nx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xložená zvláštním právním předpisem bránila plnění povinností podle tohoto ustanovení, ale naopak, že totiž plnění povinností podle tohoto ustanovexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxajících do dozorové pravomoci živnostenských úřadů koresponduje v odst. 2 stanovená povinnost živnostenských úřadů signalizovat specializovaným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxrušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti“ zahrnuje do výše uvedené informační povinnoxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxdnikateli ve smyslu § 5).
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnost podnikatele dodržovat při provozování živnosti i povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, avšak nesplnění této povinnosti nenx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxu-li stanoveny zvláštními právními předpisy, nicméně sankci ve formě pokuty za nesplnění takových povinností uložit nemůže (může však, jsou-li pro tx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxla povinností stanovených zvláštním právním předpisem ze zákona přísluší (např. příslušnému oblastnímu inspektorátu České obchodní inspekce, příxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti stanovené zvláštními právními předpisy. Případný postih podnikatele bude na specializovaném orgánu dozoru.
Související ustanovení:
§ 5x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
[Dočasné poskytování služeb]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 69a
Podmínky dočasného poskytování služeb pro podnikání podle živnostenského zákona xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném státě, než se nachází příjemce služeb“, a následujícími čl. SFEU. Za služby sx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxéna činnosti průmyslové povahy, činnosti obchodní povahy, řemeslné činnosti a činnosti v oblasti svobodných povolání (volný pohyb služeb v dopravě jx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxm státě Evropské unie, v němž je služba poskytována, a to za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům.
V návaznoxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx vnitřním trhu, která mimo jiné upřesňuje, že
-
„službou“ je jakákoli samostatná výdělečná činnost poskytovaná zpravidla za úplatu a „poskytovatexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xo neurčitou dobu a prostřednictvím stálé infrastruktury, v níž je činnost poskytování služby skutečně vykonávána,
-
„povolovacím režimem“ každx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k činnosti poskytování služeb nebo o jejím výkonu.
Podle této směrnice členské státy Evropské unie nepodrobí přístup k činnosti poskytování slxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xodmínky, že povolovací režim nediskriminuje dotyčného poskytovatele, potřeba povolovacího režimu je opodstatněna naléhavým důvodem obecného zájxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxčně účinná.
Poskytování služby v regulovaných povoláních, tedy v činnostech, kde je požadováno splnění podmínky odborné způsobilosti pro jejich výkon, je uprxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxporu s ustanoveními cit. směrnice o službách na vnitřním trhu, mají před nimi přednost. Podle cit. směrnice o uznávání odborných kvalifikací neomezí čxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxm členském státě, je-li poskytovatel služby v souladu se zákonem usazen v některém z členských států za účelem výkonu stejného povolání a vykonával-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxě regulováno. Splnění podmínky, aby poskytovatel služby vykonával povolání po dobu dvou let, se nevyžaduje, je-li povolání nebo vzdělávání a odborná xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxěrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informacx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxe být absolvována i ve více členských státech. Tato úprava byla transponována do českého právního řádu zákonem č. 18/2004 Sb. Podle § 36a odst. 2 cit. zákxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtnou činnost po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let, nebo předložit doklad o regulovaném vzdělávání, které jej odborně připravuje pro výkxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xe státě původu není regulována, byl doložen doklad o alespoň jednoročním výkonu předmětné činnosti během předcházejících deseti let, a to buď v jednomx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxst, že při doložení dokladu o regulovaném vzdělání, které ve státě původu připravuje absolventa k výkonu předmětné činnosti, není požadováno doloženx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xlenského státu do druhého za účelem poskytování služeb, předem uvědomil příslušný orgán v hostitelském členském státě v písemném ohlášení. Toto ohláxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxvaha xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxst. Z judikatury Soudního dvora Evropské unie je patrno, že posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o dočasné poskytování služeb v hostitelském stxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxt se na hospodářském životě dané země, zohlednit širší kontext trvání, pravidelnosti, opakování a kontinuity i s ohledem na charakter provozovaných čxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxby (např. i zřídit provozovnu), i když budování infrastruktury pro podnikatelskou činnost v širším rozsahu spíše svědčí o úmyslu usadit se. Při posouzxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhodobější nebo jen krátkodobou přítomnost poskytovatele (např. při poskytování služeb u provádění větší stavby, kde činnost může trvat i několik letxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxany z jiného státu Evropské unie, nebo právnickými osobami zřízenými podle práva jiného státu Evropské unie a se sídlem v některém ze států Evropské unixx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxáva Evropské unie.
V souladu s primárním právem Evropské unie a výše uvedenými směrnicemi, které byly do českého právního řádu transponovány zákonxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxkytování služeb občany členských států Evropské unie a právnických osob, jejichž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie a jež majx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxstoru a občanům Švýcarské konfederace a právnickým osobám se sídlem na území těchto států. Osoby, které jsou oprávněny v některém z uvedených států vyvxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxytovaných služeb o činnosti, které jsou v České republice volnou živností, resp. činností, pro jejíž provozování není v České republice požadováno spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx by poskytování služby byly povinny oznámit živnostenskému úřadu nebo jinému správnímu orgánu v České republice. U živností, jejichž provozování, rexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxím poskytnutím uznávacímu orgánu, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Osoba, která využívá práva dočasně poskytovat služby na základě oprávnění z jiného státu, než je Česká republika, je povinna doložix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona a nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností spadají do rozsahu živnostenského oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané nebo koncexxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xvedených v příloze č. 5, kde podle § 7 odst. 6 je podnikatel povinen zajistit výkon činností pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilostx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxe poskytuje služby, a to buď sama, nebo svými zaměstnanci.
Na osoby, které využívají práva dočasného poskytování služeb, se nevztahují povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxby samostatně výdělečně činné, nebo o právnické osoby) až na výše uvedené nemusí plnit povinnosti podnikatele dané živnostenským zákonem, však neznaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx a odst. 2)] jsou oprávněni dočasně poskytovat služby na území České republiky v rozsahu svého podnikatelského oprávnění k podnikatelské činnosti z jixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxpovídající činnost v České republice. Oprávněnost poskytování služby spočívající ve výkonu konkrétní činnosti nebo činností se posuzuje podle tohox xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxáva tohoto jiného státu. Poskytovat služby na základě tohoto práva může podnikající fyzická osoba sama, jako osoba samostatně výdělečně činná, nic všxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxila výkon předmětných činností svými zaměstnanci.
K odst. 2
Dočasně poskytovat služby v činnostech, které jsou živnostmi, mohou na území České rexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxsto své podnikatelské činnosti v některém jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, a jsou na území některého z těchto jiných členskýxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxského státu. Mohou tedy oprávněně v České republice poskytovat služby spočívající ve výkonu stejných činností, jaké jsou oprávněny vykonávat v tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Občané dalších smluvních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx 1 písm. b) a odst. 2 i jejich rodinní příslušníci] a právnické osoby, které mají sídlo na území některého z těchto států, se považují za občany Evropské unxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxí z některého z těchto států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ze Švýcarské konfederace, přičemž mohou vykonávat činnosti, které odpovídxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tak předložením průkazu totožnosti, dokladu osvědčujícího státní příslušnost (v případě, že je poskytovatelem služby fyzická osoba) a dokladu o tomx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xředmětnou činnost. Posledně uvedený doklad tak musí svědčit nejen o usazení osoby v některém ze shora uvedených států a oprávněnosti dané osoby v tomto xxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxadě institutu dočasného poskytování služeb. Pokud by například osoba s oprávněním k podnikání pro činnost zednictví z jiného členského státu Evropskx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxnském státě předmětem zednictví. Pokud by však například obkladačské a štukatérské práce nemohla v rámci svého oprávnění provádět v tomto jiném člensxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xáplních jednotlivých živností do obsahové náplně živnosti zednictví spadají.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx služby na základě svého oprávnění k podnikání z jiného státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace) je zajistxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xato příloha stanoví. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti, jejichž neodborným výkonem by mohlo dojít k ohrožení zvláštního zřetele hodného veřejnéhx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxonávají, splňovaly podmínky odborné způsobilosti dané v příloze č. 5, i když splnění podmínek tímto způsobem zákonná úprava nevylučuje. Pro splnění pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxvuje pro výkon stejné předmětné činnosti ve státě původu, pokud je v tomto státě uvedená činnost regulována. Není-li ve státě původu předmětná činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxtá lhůta se zřejmě v praxi odvíjí od doby, kdy bylo poskytování služby prostřednictvím konkrétní fyzické osoby živnostenským úřadem zjištěno a přísluxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xe třeba přihlédnout k tomu, že dobou výkonu činností se rozumí skutečný a dovolený výkon dotyčného povolání na plný nebo odpovídající úvazek v členském xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x xxx
Povinnost předložxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxby poskytující služby), má fyzická nebo právnická osoba poskytující služby. Nesplnění uvedených povinností je přestupkem postižitelným pokutou poxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxá má oprávnění k podnikatelské činnosti ze státu původu.
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx která je občanem xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnnosti, kterou v České republice provozuje. Ustanovení § 69a se na tyto osoby nevztahují a použijí se § 61 odst. 3, resp. § 63 odst. 1 upravující přestupxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí úprava, podle které by byl jednoznačně stanoven způsob, kterým osoba poskytující na území České republiky služby prokazuje oprávněnost poskytovat xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxaveno v příloze č. 5 živnostenského zákona), je povinna orgánu dozoru prokázat splnění povinnosti provozovat tyto činnosti osobami se stanovenou odbxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x regenerační služby, pedikúra a manikúra, vodní záchranářství, provozování solária apod., u kterých je z hlediska ochrany veřejného zájmu třeba, aby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xladené na výkon regulovaných činností podle navrhované novely zákona o uznávání odborné kvalifikace. Shodně s úpravou živnostenského zákona pro osxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxb (podnikateli).
K odst. 5
Ustanovení specificky upravuje dočasné poskytování služeb na základě podnikatelského oprávnění z jiného členského sxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xsou živnostmi, jejichž provozování vyžaduje splnění podmínky odborné způsobilosti podle § 7 (dále jen „regulované činnosti“). Úprava se tedy vztahxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxeslných, vázaných a koncesovaných (u posledně jmenovaných s výjimkou prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a provozování silniční motoroxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy uznávacímu orgánu a doložit doklady podle zvláštního právního předpisu, jímž je zákon o uznávání odborné kvalifikace. Jedná se o doklady totožnostix xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno, dále o doklady osvědčující její odbornou kvalifikaci, přípaxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxána.
V oznámení poskytovatel služby, je-li jím fyzická osoba, uvede jednak identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození a stát usazení), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxulována, popřípadě údaj o činnosti, která je obsahově nejbližší. Poskytovatelům služeb může totiž v praxi činit problémy zařadit činnost, kterou ve sxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění ze státu původu nemusí zcela korespondovat s obsahovou náplní konkrétní živnosti podle českého práva.
Zákon o uznávání odborné kvalifixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsob uvedených v odst. 2, tedy právnických osob, jejichž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie, které mají sídlo, ústřední správu xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxelskou činnost, která je v České republice činností regulovanou tak, že se § 36a zák. o uznávání odborné kvalifikace na tyto právnické osoby vztahuje pxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxém prostoru a Švýcarské konfederace. Zároveň je v odst. 5 blíže specifikováno, že doklad o odborné kvalifikaci nebo praxi dokládá u právnické osoby jí uxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxpadě podnikání právnické osoby na základě živnostenského oprávnění z České republiky.
Přiměřené užití § 36a zák. o uznávání odborné kvalifikace xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xsoby, která odpovídá za řádné poskytování služby, název regulované činnosti, kterou bude právnická osoba vykonávat, a údaj o tom, zda je činnost v členxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxa usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že jí oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členskxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxytující služby dočasně nebo příležitostně vykonávat regulovanou činnost na území České republiky po uplynutí 12 měsíců ode dne podání úplného oznámexxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxské republice, požádala o evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti v České republice jako hostitelském stáxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxsné poskytování služeb a výkon předmětné činnosti se považuje za oznámený po dobu 18 měsíců ode dne, kdy domovský členský stát jiný než Česká republika pxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xi příležitostném výkonu předmětné činnosti pokračovat a oznámil tuto skutečnost domovskému členskému státu jinému než Česká republika, může ve výkoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xMI. Lhůta se počítá ode dne předání oznámení příslušným orgánem domovského členského státu jiného než Česká republika. Podle prováděcího nařízení Koxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady 2005/36/ES se evropský profesní průkaz vydává pouze pro v tomto nařízení uvedená povolání. Z činností regulovaných živnostenskýx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxá“.
Odlišný přístup je uplatňován v případě, že osoba, která hodlá poskytovat služby v České republice, požádala o evropský profesní průkaz pro doxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxpadě nemá poskytovatel služby povinnost oznamovat uznávacímu orgánu v České republice dočasné poskytování služeb a výkon předmětné činnosti se povaxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxánu (v daném případě Ministerstvu průmyslu a obchodu). Pokud poskytovatel hodlá v dočasném či příležitostném výkonu předmětné činnosti pokračovat a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxe domovský členský stát oznámí tuto skutečnost uznávacímu orgánu prostřednictvím systému IMI (systém pro výměnu informací o vnitřním trhu určený ke sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxnámení příslušným orgánem domovského členského státu jiného než Česká republika. Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. 6. 2015 o xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xvropský profesní průkaz vydává pouze pro v tomto nařízení uvedená povolání. Z činností regulovaných živnostenským zákonem pak připadá v úvahu výkon pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu. Uznávací orgán eviduje údaje o poskytovateli služeb a jím oznámených skutečnostech v samostatné evidenci. Ministerstvo školství a tělovýcxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxternetových stránkách o splnění oznamovací povinnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K odst. 6
Živnostenský úřad je při kontrole podle § 60a oprávněn kxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxáštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7 živnostenského zákona, tedy činnosti spadající do živností řemeslných, vázaných a koncesovaných (u poxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého oznámení poskytování služby uznávacímu orgánu, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Poskytovatel služby nemá povinnost dokládat živnostenskému úřadu při kontxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužby výpis z evidence poskytovatelů služeb, který si poskytovatel na vlastní žádost nechal uznávacím orgánem vydat. Neposkytne-li však poskytovatex xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxytovatelů služeb nebo přímo u uznávacího orgánu. V případě vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xe správní spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a příslušnými orgány členských států a Komisí).
Živnostenský úřad může u poskytovatxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxkými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti. Povinnost zajistit výkon činnosti odborně způsobilými osobami je dána poskytovateli sluxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxužby vedl evidenci o osobách, které pro něj činnost vykonávají a splňují podmínky odborné způsobilosti, a uchovával kopie dokladů prokazujících tuto xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xchopen doložit, že po dobu trvání poskytování služby všechny osoby, které odborné činnosti spadající do živností uvedených v příloze č. 5 vykonávalyx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxobilými osobami je přestupkem podle § 62 odst. 2 písm. b) nebo c), nebo odst. 3 písm. b) nebo c).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 189/2008 Sb.:
Návrh v toxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxní povinnosti oznámit poskytování služby uznávacímu orgánu. Dále se umožňuje orgánu dozoru (živnostenskému xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobilost ve smyslu nařízení vlády č. 209/2001 Sb. (pozn. autorů: nyní upraveno přílohou č. 5 živnostenského zákona).
Z judikatury:
Dočasná povxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontinuity.
Poskytovatel služeb ve smyslu Smlouvy se může vybavit v hostitelském členském státě infrastrukturou nezbytnou pro účely poskytování pxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxátě, kde se neúčastní zavedené stavovské základny a činnost poskytuje mimo jiné i státním příslušníkům tohoto státu, spadá pod ustanovení kapitoly o pxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výkon tohoto práva musí být určeny ve světle činností, které hodlá vykonávat na území hostitelského členského státu.
Pokud zahájení a výkon zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxho členského státu a vykonávat tam činnost. Na druhou stranu, pokud zahájení a výkon zvláštní činnosti v hostitelském členském státě podléhá určitým pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní, která mohou způsobit, že výkon základních svobod zaručených Smlouvou bude omezen nebo bude méně atraktivní, musí splňovat čtyři podmínky: musí býx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxedují, a nesmí přesáhnout, co je nezbytné za účelem jeho dosažení.
Podobně členský stát musí vzít v potaz přiměřenost diplomů, a pokud je to nezbytné, pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxe 30. 11. 1995 C-55/94 Reinhard Gebhard proti Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano)
Komunitární právo upravující svobodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvání služeb v hostitelském členském státě, pokud jsou splněny podmínky předepsané směrnicí, která upravuje vzájemné uznávání profesních kvalifikaxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtejné nebo podobné služby s větším nebo menším stupněm opakování nebo pravidelnosti v jiném členském státě, aniž by tam měl infrastrukturu umožňující xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxou činnost poskytuje i státním příslušníkům tohoto členského státu, není dostatečná k tomu, aby na tento xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 7 odst. 1 - zvláštní podmínky provozování živnosti, odborná způsobilost,
§ 7 odst. 6 - podnikatel je povinen zajistit výkon činností xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xdst. 3 - neoprávněné podnikání fyzických osob,
x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§ 70 - osoby, které se považují pro účely žixxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xřílohy č. 1 až 3 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, jejichž provozování je regulovanou činností,
příloha č. 5 - seznam činxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxhto činností
xxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (Úřední věstník EU, L 114, 30. 4. 2002, s. 6-72),
- čl. 4 a čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 12. 2006 o službách na vnitřxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxe Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. 11. 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxkého státu Evropské unie, a forma předkládaných dokladů]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xivnostenského zákona považují za občany členského státu Evropské unie a okruh právnických osob, které se považují za právnické osoby se sídlem na územx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu podnikatelského oprávnění ze země původu ve smyslu § 69a. Dále stanoví, že dokladům vydaným v dalších členských státech Evropského hospodářxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxvodové zprávy k zákonu č. 167/2004 Sb.:
Znění § 70 umožňuje poskytovat státním příslušníkům členských států Evropské unie, státním příslušníkům dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm smlouvám, jimiž jsou Evropské společenství a členské státy vázány.
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxru a ve Švýcarsku stejnou důkazní hodnotu.
K odst. 1
Usxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxdné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob občanům dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norska, Lxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx přiznává i rodinným příslušníkům těchto občanů, přičemž se při posouzení, zda se jedná o rodinného příslušníka, vychází z čl. 2 směrnice Evropského paxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podle nichž rodinným příslušníkem je manžel nebo manželka, partner, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxanovenými souvisejícími právními předpisy hostitelského členského státu, potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou vyživovanými osoxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx manžela či manželky nebo partnera či partnerky. Obdobné postavení mají i osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt, a jejich rodixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, a jejich rodinných příslušníků je upraveno v souladu sx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnicí Rady 2005/71/ES ze dne 12. 10. 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu a směrnicx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxodobě pobývajícího rezidenta, nebo kterým byl povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, včetně jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxrým byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby. (Pozn.: cit. směrnice Rady 2005/71/ES a 2004/114 ES byly s účixxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxh příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxdmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a spolupracují s příslušnými orgány, pokud jim byl na území České republiky nebo jiného člensxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány. Za oxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx09 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, přiznáno rovné zacxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxského státu Evropské unie, mohou tedy zejména předkládat doklady o odborné způsobilosti, včetně dokladů o uznání odborné kvalifikace, doklady o bezúxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní složky svého obchodního závodu, který mají mimo území České republiky, nemusejí předkládat doklad o jeho provozování. Mohou také využít práva dočaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx Česká republika), dalších států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, pokud se v odst. 2 nestanoví jinak.
K odst. 2
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace podle § 69a se nevztahuje na osoby uvedené v odst. 1 písm. c) až i), xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxké unie, mohou využít práva dočasně poskytovat služby na území České republiky podle § 69a v rozsahu svého podnikatelského oprávnění z některého ze stáxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xříslušníci občanů Evropské unie, občané dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norska, Lichtenštejnska a Islandu), občxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxovení § 69a rovněž upravuje okruh osob, které se považují za občany Evropské unie, a pro účely dočasného poskytování služeb je možno je považovat za specxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace, kterým je § 70 odst. 1 písm. b) přiznáváno právo stejného zacházení jako občanům Evropsxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxrávnění podle § 69a nevztahuje.
K odst. 3
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxvem jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a které mají sídlo na území takového státu, se přiznává stejné postavení jako právxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxmí některého státu Evropské unie. Obdobné postavení se v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou o volném pohybu osob (Dohoda mezi Evropským společexxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxávním řádem Švýcarské konfederace a má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Švýcarské konfederace.
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxtenský zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského státu Evropské unie, rozumí se tím také doklady vydané příslušným orxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxonnosti fyzických osob nebo u právnických osob dokladů o tom, že u nich není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5, a dokladů o odborné způsobilxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxého jazyka a požadavku na ověření pravosti podpisu a razítka, které se vyžadují jen v případě, jsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popř. o pravoxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx zákon požaduje výkon podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i výkon činnosti na území smluvního státu Dohody o Evxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxé unie v § 7 odst. 5 alternativní možnost doložení odborné způsobilosti u živností řemeslných a některých živností vázaných a koncesovaných. Za výkon xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxeklady dokladů do českého jazyka, ověřování pravosti podpisu a otisku razítka z dokladů předkládaných osobami z členského státu Evropské unie, § 6 odsxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxrnou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské unie, § 21 a § 22 - odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, § 24 odst. 2 a § 2x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxdají k ohlášení živnosti, resp. k žádosti o koncesi, § 46 odst. 5 - doklady o vzdělání vydané v členském státě Evropské unie není třeba opatřovat nostrifxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxcesované, živnosti, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilostx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxi státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, - čl. 2, čl. 23 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/3xxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, - člx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
- čl. 11 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 3 sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 71
Ustanovení § 71 řeší místní příslušnost živnostenského úřadu pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxskému úřadu může podnikatel učinit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Podnikatel tak není vázán na živnostenský úřad podle svého sídla. Pokxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxit provozování živnosti, může tak učinit na nejbližším živnostenském úřadě podle místa, kde se momentálně nachází. Pokud chce využít elektronické poxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xi myslí, že mu jeho podání nejrychleji a nejlépe vyřídí. Tato možnost je dána tím, že je živnostenský rejstřík on-line propojený informační systém. Údaxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xe by bylo vyřizováno jedno a totéž podání více živnostenskými úřady. Podání podnikatele vyřídí ten živnostenský úřad, kterému přišlo podání jako prvnxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x
Pro řízení o přestupcích podnikatelx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnský úřad, v jehož správním obvodu byl přestupek spáchán, nelze-li příslušnost určit podle tohoto kritéria, následuje určení místní příslušnosti poxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxe správních orgánů, je k vedení řízení příslušný ten správní orgán, v jehož územním obvodu vyšel přestupek nejdříve najevo (blíže § 62 přestupkového záxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xivnostenský úřad, v jehož územním obvodu ke spáchání přestupku došlo. Například pokud podnikatel neoznačí provozovnu, je příslušný ten živnostenskx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxhož územním obvodu k neoprávněnému podnikání došlo.
V řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa žádost podnikatele. V tomto případě se jedná o podání podnikatele (viz odst. 1), a to může učinit podnikatel vůči kterémukoliv obecnímu živnostenskéxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí orgán podle § 11 odst. 2 spr. řádu (přestupkový zákon ustanovení o řešení sporů o místní příslušnosti nemá).
K odst. 3
xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxenskému úřadu podle sídla podnikatele. Tento úřad provede zápis do živnostenského rejstříku. Například obchodní rejstříkový soud informuje obecní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxšení její živnosti. Vznik živnostenského oprávnění tak zapíše obecní živnostenský úřad, kterému soud oznámil zápis do obchodního rejstříku.
K odsxx x
xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xejstříku. Například obecní živnostenský úřad zjistí v průběhu kontroly, že podnikatel ukončil provozování živnosti v provozovně a neoznámil to živnxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxk tomu je, když obecní živnostenský úřad zpracovává informaci o změně údajů o podnikateli ze základních registrů, pokud tyto informace obsahují změny xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxaci zpracovával.
K odst. 5
Jediné podání veřejnosti vůči živnostenskému úřadu, které podléhá místní příslušnosti, je žádost o poskytnutí informxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxžadována sestava podle umístění provozoven, vydá ji ten živnostenský úřad, v jehož územním obvodu se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xpadajících do území dvou obecních živnostenských úřadů, může být směrována na oba živnostenské úřady formou dvou samostatných žádostí. Sestavu pak vxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxt na krajský živnostenský úřad, pokud územní obvody obou obcí spadají do jeho územní působnosti. Jinak sestavu vydá na základě jedné žádosti Ministersxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxských úřadech a ty mu mají písemnosti doručovat. Pokud podnikatel uvede živnostenskému úřadu adresu pro doručování a nechá si ji zapsat do živnostenskxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xodnikatel zřízenu datovou schránku. Doručování do datové schránky podnikatele má přednost před doručováním na adresu zapsanou do živnostenského rexxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxání podle živnostenského zákona u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu na území České republiky, a to bez ohledu na to, jedná-li se o fyzickou osxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úřadem, kdy již nebude vázán na jediný místně příslušný obecní živnostenský úřad podle místa bydliště, sídla atd., ale bude moci učinit podání u kteréhxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnských úřadů, pokud jde o řízení o správních deliktech a o další řízení zahajovaná z moci úřední (§ 71 odst. 2).
Místní příslušnost živnostenských úřxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxzem na správní řád, resp. na zákon o přestupcích (§ 71 odst. 3).
Dále se obecně stanovuje, že živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledkx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx x xx - ohlášení živnosti, § 50 až 56 - žádost o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík,
x xx xx xx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo místa veřejné správy]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.20xxx
x x xx
Ze zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx) notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městskxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxké republiky a banky, kterým byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy. V současné době je více než 7 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Podnikatel, pokud hodlá učinit nějaké podání živnostenskému úřadu, kromě žádosti o poskytnxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud podnikatel nezvolí, ke kterému obecnímu živnostenskému úřadu má jeho podání směřovat, zašle kontaktní místo veřejné správy podání obecnímu žxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxerému obecnímu živnostenskému úřadu má být podání předáno, řídí se příslušnost obecního živnostenského úřadu správním řádem. Zastupitelský úřad texx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxní příslušnému živnostenskému úřadu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Využije při tom komunikační infrastrukturu živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxjistí předání datové podoby podání ke zpracování příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu. Kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně příslxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podnikatelem podepsána elektronicky způsobem, který zákon staví na roveň vlastnoručnímu podpisu. Proto musí být toto elektronické podání, jako neaxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxnky, má se ze zákona za to, že toto podání učiněné na kontaktním místě veřejné správy má stejné účinky, jako by bylo učiněno na obecním živnostenském úřadxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xodnikatelskou veřejností není možnost učinit podání prostřednictvím kontaktního místa v praxi využívána. Za zprostředkování podání musí podnikatxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxcní živnostenský úřad, kde mu zároveň poradí a podají komplexní informace k živnostenskému podnikání.
Související ustanovení:
x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxávy a o změně některých dalších zákonů,
[Mezinárodní smlouvy]
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxu řešenou živnostenským zákonem, příslušná ustanovení živnostenského zákona se nepoužijí. Například u dokladů vydaných státy, které přistoupily x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxložka ve formě „Apostille“, jejíž způsob vydávání včetně uvedení kompetentních orgánů v jednotlivých státech stanoví Haagská úmluva, případně se v bxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí (ze států mimo Evropskou unii např. s Vietnamem, Ukrajinou), a § 5 odst. 3, podle nějž pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných doxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxaničí
Související předpisy:
Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (sdělení Ministerstva zahraničí č. 45/199x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxci ve věcech občanských a trestních (vyhláška č. 98/1984 Sb.),
Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou (sdělení Ministerstva zahraničních věcí čx xxxxxxxx xxx xx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 73a
Ustanovení obsahuje zmocnění pro vládu stanovit nařízením obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů čixxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxeny v příloze č. 1 obsahové náplně živností řemeslných, v příloze č. 2 obsahové náplně živností vázaných, v příloze č. 3 obsahové náplně živností konxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxtlivé řemeslné, vázané a koncesované živnosti v něm uvedené v přímé návaznosti na přílohy č. 1 až 3 živnostenského zákona
taxativní
výčet živností řexxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxikatel je může v rámci této živnosti vykonávat. Obsahové náplně jsou rozhodujícím vodítkem pro vymezení rozsahu živnostenského oprávnění pro každou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxají do rozsahu živnostenského oprávnění dané živnosti, zde je třeba přihlédnout k § 28, § 34 a § 42 až 44 živnostenského zákona.
V příloze č. 4 cit. nařxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx živnosti volné s ohledem na posouzení rozsahu živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné je stanovena jako jediná obsahová náplň, obsaxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvnosti volné, stanoveným přílohou č. 4 živnostenského zákona a v tomto nařízení vlády v návaznosti na to uvedeným, má v podstatě informativní charaktxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxzitivní výčet činností spadajících do daného oboru, ale i výčet činností, které do daného oboru nespadají (např. proto, že jsou obsahem některé živnosxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxx x xxx x xx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxané, živnost volná
HLAVA II
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxě, kdy vznikala.
§ 74
Zachování dosavadních oprávnění
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 74
Jak vyplýxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxu zákonu.
Jednalo se především o oprávnění k podnikatelské činnosti, vyplývající ze zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, získaná xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxrávnění získaná na základě § 18a odst. 1 zák. č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku, tj. oprávnění vymezená způsobem určitým, a nešlo o doplňkové činxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xprávnění k podnikatelské činnosti, která se stala živností, pokud byla získána podle předchozí právní úpravy, převedena na živnostenské oprávnění, x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxíhajících řízení]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 75
Zákon v tomto ustanovení řešil nedokončená řízení, která byla zahájena podle přxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx a právnických osob]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K § 76
Toto ustanovení zachovává režim § 2 zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikánx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxak fyzickým osobám.
§ 77
[Oprávnění k podnikatelským činnostem, které se nestaly živností]
Právní stav komentářx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xpravy nestaly živnostmi a nespadají tak pod právní úpravu živnostenského zákona. Tato oprávnění zůstávají zachována až do doby, kdy bude provedena úpxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxkačních xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx., byl novelizován i živnostenský zákon a bylo tak stanoveno přechodné období pro zavedení identifikačních čísel provozoven vedených v živnostenskéx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Toto ustanovení bylo přechodným ustanovením pro překážky provozování živnosti vzniklé před účinností živnostenského zákona (1. 1. 1992).
§ xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxré dříve upravovaly soukromé podnikání, a některá ustanovení právních předpisů, která bránila rozvoji živnostenského podnikání.
§ 81
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxbyl účinnosti současně s tehdy novým obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).
PRÍL.1
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxet řemeslných živností (navazuje na § 20). Ve stávajícím znění přílohy je uvedeno 41 řemeslných živností. Příloha je rozdělena na části A až C. Rozdělenx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxnosti doložení odborné způsobilosti doklady o praxi vykonané nebo o vzdělání získaném nebo uznaném v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká rxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Občan České republiky nebo jiného státu Evropské unie [okruh osob, na něž se ustanoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xivnostenskému úřadu též doklady podle § 7 odst. 5, které jsou pro živnosti uvedené v jednotlivých částech přílohy č. 1 blíže specifikovány v písm. a) až cx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x uznávání odborných kvalifikací, která nabízí možnost doložit odbornou kvalifikaci doklady o praxi anebo vzdělání vydanými nebo uznanými jiným členxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxkace uznána. Rozdělení živností do jednotlivých částí přílohy pak odráží rozdělení činností do seznamů I až III přílohy č. IV cit. směrnice.
Souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkému úřadu občané z členských států Evropské unie,
§ 20 živnosti řemeslné,
§ 21 - odborná způsobilost pro řemeslné živnosti,
§ 70 odst. 1 - osoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie a § 70 odst. 4 - dokladxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxx xx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací
PRÍL.2
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K příloze č. 2
Příloha č. 2, Vázané živnosti, obsahuje v návaznosti na § 23
taxativní
výčet vázaných živností uvedený ve sloupci prxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xplném rozsahu. Podnikatel však může ohlásit živnost i v částečném rozsahu předmětu podnikání, pokud to znění předmětu podnikání smysluplně dovolujex x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oblast, v níž jsou tělovýchovné služby poskytovány v návaznosti na předložené doklady o odborné způsobilosti. Předmět podnikání pak např. zní „Poskyxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxůsobilost je u každé vázané živnosti uvedena odborná způsobilost požadovaná pro provozování této živnosti, jak stanoví § 24 odst. 1. Odborná způsobilxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxžadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpisem, na který je v příloze odkazováno. Ve většině případů xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxornou způsobilost prokázat. Je-li odborná způsobilost stanovena vzděláním, případně praxí přímo uvedenou v příloze č. 2, může se u jednotlivých živnxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xdpovídající předmětu podnikání dané živnosti (např. u živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ ve studijním programu a studijním oboxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xčetnictví, vedení daňové evidence“ vysokoškolského vzdělání nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou).
Od případů, kdy zákon pro provozováxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx 4), je třeba rozlišit případy, kdy je požadavek na praxi formulován tak, že je přímo požadována praxe při výkonu konkrétní činnosti, např. praxe v oceňoxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxě případů umožněno doložit odbornou způsobilost pro živnost osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou praxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, případně v kombinaci s doložením praxe v oboru (nxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxch chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“, „Speciální ochranná dezinfekce, dexxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“, „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“, „Masérské, rekondiční a regenerační službxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxlšího vzdělávání. Zatímco u jiných shora uvedených vázaných živností je v příloze č. 2 vždy uvedeno, pro jakou profesní kvalifikaci má být osvědčení v sxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx má jednat o profesní kvalifikaci pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti. Oblast tělovýchovné xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx vázaných živností, u nichž předmět podnikání umožňuje ohlášení živnosti v částečném rozsahu, a jednotlivé činnosti zahrnuté v takto částečně ohlášexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxravena pro činnosti obsažené v částečném rozsahu předmětu podnikání u těchto živností samostatně pro tyto částečné rozsahy předmětu podnikání. Napřx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxo vysoce toxické a toxické“ se kromě prokázání odborné způsobilosti stanovené pro celý předmět podnikání této živnosti při ohlášení živnosti v částečxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxady o absolvované praxi v souladu se směrnicí Rady 74/556/EHS ze dne 4. června 1974, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti obchodx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí. U živnosti „Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod“ je odborná způsobilost s ohledex xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xe kromě vzdělání zaměřeného na oceňování majetku zohledňuje i možnost prokázat odbornou způsobilost vzděláním v oboru, v němž má být oceňování vykonáxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxsti v návaznosti na to, jakými látkami a kde je dezinfekce, dezinsekce a deratizace aplikována, odborná způsobilost v živnostenském zákoně stanovena xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxní kvalifikaci asanačního pracovníka bez fumigantů, nebo asanačního pracovníka s fumiganty vydaným podle zák. o uznávání výsledků dalšího vzděláváxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxé členských států Evropské unie, kteří činnost vykonávali nebo kvalifikaci získali v jiném členském státě, než je Česká republika, doložili doklady o xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx odborných kvalifikací přímo živnostenskému úřadu, aniž by museli žádat o uznání formálním procesem uznávání odborné kvalifikace podle zákona o uznáxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxt ve výstavbě“ a „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ zohledněna možnost doložit odbornou způsobilost zápisem do seznamu registrovaných osxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvbě), který svědčí o uznání kvalifikace získané v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, pro výkon vybraných činností ve výstavbě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxce (je však pro všechny vázané živnosti zakotvena přímo v § 24 odst. 2).
Sloupec třetí Poznámka je vyhrazen odkazům na právní předpisy, které dílem upxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práce, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem; tato činnost je § 3 vyloučena z režimu živnostenského podnikání)x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčením o odborné způsobilosti vydávaným Ministerstvem životního prostředí podle § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, nebo u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisu s odkazem na zákon o nelékařských zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské unie, § 23 - živnxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu Evropské unie, a doklady, které se považují za doklady vydané orgánem členského státu Evropské unie
Související předpisy:
Zák. č. 20xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx - nařízení o soustavě oborů vzdělání, - vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizaxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxhrany zdraví při práci, - § 158, 159 a 160 stavebního zákona, - zák. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, - § 110 a 116 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálníxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx. o zaměstnanosti, - § 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 20a, 21, xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, - zák. o uznávání odboxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení motorových vozidel, - § 2 zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, - § 2 a 17 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, - § 45, 46, 47, 5xx xxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, - § 3 až 11, § 30h, 30i, 30j, 30k a 30l zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxké správě, - § 2 a 3 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, - zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, - § 11 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochranx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xejich distribuce a v oblasti činností zahrnujících odborné používání takových látek, včetně zprostředkovatelských činností,
směrnice Evropskéhx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dnx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxcesovaných živností. Podle stávající právní úpravy je 22 koncesovaných živností.
Ve sloupci druhém Požadovaná odborná a jiná způsobilost podle § xx xxxxx x x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx nepřesnost v nadpisu sloupce a neprovázanost s uvedenými ustanoveními zákona lze spatřovat v tom, že odborná způsobilost podle § 27 odst. 2 se do přílohx xx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxplývá přímo z § 27 odst. 2.
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxkého zákona. Příloha č. 3 upravuje jinou způsobilost spočívající v dosažení věku minimálně 21 let. Např. pro provozování koncesované živnosti „Nákux x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxo jiná způsobilost požadována pro živnost v úplném rozsahu a u koncesované živnosti „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčováxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, znehodnocování a ničení střeliva“.
Odborná způsobilost je pro jednotlivé koncesované živnosti stanovena v příloze č. 3 přímo požadavky na vzděxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxo stupně vzdělání, případně spolu s absolvováním praxe v oboru), nebo se odborná způsobilost požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxt doložení odborné způsobilosti, ve většině případů však nabízí alternativní výčet možností prokázání odborné způsobilosti.
Je-li odborná způsxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o vzdělání v oboru nebo oborech, resp. studijním programu a studijních oborech konkrétně zaměřených na přípravu odpovídající předmětu podnikání danx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxomunikace nebo výpočetní techniku), nebo zákon vyžaduje dosažení určitého stupně vzdělání často s požadavky na praxi v oboru, která je stanovena odlixxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxrativě, u středního vzdělání s maturitní zkouškou tři roky praxe v administrativě).
Od případů, kdy zákon pro provozování živnosti vyžaduje absolxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxy, kdy je požadavek na praxi formulován tak, že je přímo požadována praxe při výkonu konkrétní činnosti, např. praxe v administrativě.
Kromě možnosxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxlifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx živnost provozována, případně v kombinaci s doložením praxe v oboru.
U několika koncesovaných živností, např. u „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájexxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v daném případě v kombinaci s dvěma roky praxe v oboru. U živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukrxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxělání s maturitní zkouškou.
U některých koncesovaných živností, u nichž předmět podnikání umožňuje udělení
koncese
v částečném rozsahu pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx způsobilost rozdílně, je odborná způsobilost upravena pro činnosti obsažené v částečném rozsahu předmětu podnikání ve druhém sloupci u těchto živnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x střeliva“ je odborná způsobilost stanovena jinak pro „vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní“, jinak pro „nákup, prodej, přexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud podnikatel hodlá provozovat živnost v částečném rozsahu předmětu podnikání a požádá o udělení
koncese
v příslušném rozsahu, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodnikatel o koncesi v úplném rozsahu předmětu podnikání, musí splnit požadavky na odbornou způsobilost pro celý rozsah předmětu podnikání, resp. pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxrava lihu sulfitového nebo syntetického“, je umožněno, aby občané České republiky a občané členských států Evropské unie, kteří činnost vykonávali nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxtmi danými směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací přímo živnostenskému úřadu (upravexx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx koncesované živnosti umožněno občanům České republiky a jiných členských států Evropské unie (a dalším osobám, které se za ně považují - viz § 70), kteřx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxožení odborné způsobilosti neuvádí.
U dvou koncesovaných živností pro určitý rozsah předmětu podnikání stávající právní úprava ani zvláštní práxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat a věcí, a osobní provozoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lixxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxvozováním živnosti (§ 5 odst. 1).
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxe podle § 27 odst. 3, jsou u jednotlivých živností uvedeny podmínky provozování živnosti ve smyslu cit. ustanovení. Jsou v něm však uvedeny pouze ty podmxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxlohy č. 3 nepromítají. Podmínkou provozování živnosti stanovenou přílohou č. 3 je tedy např. u živností „Provádění pyrotechnického průzkumu“, „Prxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx o spolehlivost podle § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.), kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a oxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxi podmínkami např. u živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ podmínkou bezúhonnosti všech osob, které pro podnikatele předxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxozování živnosti však nemusí být upraveny pouze živnostenským zákonem, mohou být stanoveny jinými právními předpisy. Např. v zákoně o lihu jsou upravxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx V zákoně č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem, který nahradil předchozí právní úpravu danou zákonem č. 310/2006 Sb., jsou upraveny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxocování a ničení bezpečnostního materiálu“ (změna nebyla formálně do sloupce Poznámka v příloze č. 3 promítnuta). Byť zákon č. 229/2013 Sb., o nakládxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxubliky má uložit podmínky provozování živnosti a její provozování omezit v souladu s tímto stanoviskem, jsou autoři toho názoru, že ze znění § 4 odst. 2 cxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stanovisku uvede, s jakými skupinami bezpečnostního materiálu může žadatel nakládat a zda je provozovna žadatele způsobilá k provozování příslušné xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxínka bezúhonnosti všech zaměstnanců.
Stávající právní úprava zná i koncesované živnosti, u nichž podmínky provozování živnosti jsou stanoveny jxx x xxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvající ve schválení provozovny a v bezúhonnosti všech zaměstnanců. Ke koncesi se vyjadřuje státní oblastní archiv příslušný podle místa provozovny, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxvna).
Zvláštní úpravu podmínek provozování živnosti nabízí živnostenský zákon u živnosti „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnosti splňovat osoba, která žádá o udělení
koncese
. x xxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti, skutečnosti, že touto činností nedojde k ohrožení života a činnosti osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí a v povinnosti mít uzavřxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xrgány státní správy, které podle § 52 zaujímají stanovisko k žádosti o udělení
koncese
. Pokud v příloze č. 3 u některé
koncese
není orgán státní správx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
U některých koncesovaných živností se orgán státní správy nevyjadřuje k celému rozsahu předmětu podnikání. Rozsah předmětu pxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxá stanovisko. U živnosti „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střelivxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxikání „vývoj, výroba, ničení, znehodnocování střeliva“, případně i jen pro některé z těchto činností. U živnosti „Výroba a úpravy kvasného lihu, konzxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ se vyjádření Ministerstva zemědělství nevyžaduje v případě, že o koncesi je žádáno xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxjadřuje ke koncesi, jsou uvedeny ve zvláštních právních předpisech (na něž je odkazováno ve sloupci pátém Poznámka koment. přílohy). V řadě případů jsxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxní provozovnu. Živnostenský úřad pak ukládá podmínky provozování živnosti stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxlivých koncesovaných živností právní předpisy, které pro danou živnost upravují odbornou způsobilost, podmínky provozování živnosti, podmínky, zx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxsející ustanovení:
x x xxxxx x x
xxxxxxx
x x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xdst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z člensxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx. 1 projednání žádosti ke koncesi, stanovisko orgánu státní správy, § 70 - osoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členskxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 4 zák. č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem (pozn.: od 1. 1. 2014 nahradil zrušený zák. č. 310/2006 Sb., o naklxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, - zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání, x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx x xx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxrých zákonů, - § 108 zák. o zaměstnanosti, - zák. o uznávání odborné kvalifikace, - § 65 odst. 3 a 4 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, - § 70f a §xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxx x x xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxbnictví, - § 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, - § 17 odst. 3 písm. k) zák. č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnickxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 1, 1a, 1b, 1c, 2 a 5 zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxxx x. 61/1997 Sb., o lihu, - § 2, 33a a 34 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, - § 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 35a a 35b zák. o silniční dopravě, - § 1 odst. 5 xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxerativní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x x x xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě
Předpisy práva EU:
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009/ES ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací
PRÍL.4
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2019.
K příloze č. 4
Příloxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxvnosti. Předmětem podnikání živnosti volné je „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Z tohoto předmětu podnikáxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxeré nejsou obsahem některé z živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných.
Příloha dále obsahuje pořadová čísla oborů činností a názvy oborů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xx xxx xxxx xx xxxxazeno 79 oborů činností. Obor činnosti č. 54 byl zrušen novelizací živnostenského zákona zákonem č. 221/2012 Sb. (činnost spadající do daného oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
výčet oborů činností živnosti volné, není ji však možno pojímat v tom smyslu, že se jedná o
taxativní
výčet činností spadajících do živnosti volné, jak xx xxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxná, § 28 - rozsah živnostenského oprávnění
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx5
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
Příloha č. 5 obsahuje, jak je patrno již z jejího nadpisu, seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxících do obsahu v příloze uvedených živností. Příloha navazuje na § 7 odst. 6, který ukládá podnikateli zajistit výkon činností spadajících do vybranýxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxu způsobilost činnosti spadající do 13 živností. Ve sloupci prvním nadepsaném Živnost je uveden
taxativní
výčet živností, na které se předmětná reguxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxivních možností, které jsou postačující ke splnění podmínky odborné způsobilosti. Požadavky na doložení odborné způsobilosti pro jednotlivé živnoxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnění pro příslušnou živnost. Jsou však nastaveny se zřetelem k tomu, že se jedná o odbornou způsobilost požadovanou zejména po zaměstnancích a že musí bxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xoložení odborné způsobilosti vzděláním, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxk v některých případech (např. u živností „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“) postačí k prokázání odborné způsobilosti absolvování předcxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe především na osoby, které takto regulované činnosti vykonávaly již před zavedením předmětné regulace a získaly tak potřebné znalosti a dovednosti. x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro živnosti v příloze uvedené.
Pokud odborná způsobilost spočívá v absolvování vzdělání, je v řadě případů vyžadováno vzdělání v příslušném studxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxu, chovatelství zvířat nebo zootechniku). Naopak zřídka se právní úprava spokojuje s „pouhým“ dosažením stupně vzdělání, jako je tomu v případě dosažxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xdbornou způsobilost dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (např. u živností „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“, „Poskytování tělovýchovnýxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxmbinaci se vzděláním v podstatě v příbuzném oboru (např. u živnosti „Činnosti, při kterých je porušována lidská kůže“ v kombinaci se středním vzděláníx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
U činností, pro jejichž výkon byly v souladu se zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání stanoveny příslušné profesní kvalifikxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí služby“, „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“). U živnosti „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“, právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxikaci pro některou z činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže, konkrétně buď spolu s dokladem o profesní kvalifikaci odborníka na perxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxst upravenou jiným právním předpisem. U živnosti „Péče o dítě xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle zákona o nelékařských zdravotnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx2006 Sb., o sociálních službách, nebo alternativně odbornou způsobilost k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedaxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
U všxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe zákona o uznávání odborné kvalifikace a tato alternativa platná pro občany České republiky a jiných členských států Evropské unie (okruh osob, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (případně v jiném státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci), je obsažena přímo v příloze č. 5. I zde může být dokladxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxvání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES se evropský profesní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxu odpovídá výkon činností spadajících do živnosti „Průvodcovská činnost horská“.
U živností „Obchod se zvířaty xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxie, kteří předmětnou činnost vykonávali nebo kvalifikaci získali v jiném členském státě, než je Česká republika, doložili doklady o výkonu činnosti a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxostenskému úřadu, aniž by museli žádat o jejich uznání formálním procesem uznávání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace uxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx živnost požadovanou odbornou způsobilost.
Související ustanovení:
§ 7 odst. 4 - posuzování praxe v oboru,
§ 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Exxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxst. 6 - podnikatel je povinen zajistit výkon činností uvedených v příloze č. 5 odborně způsobilými osobami,
§ 70 odst. 1 - osoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie, a § 70 odst. 4 - doklady, které se považuxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxežitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, - zák. o uznávání výsxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxterých zákonů, - § 3, 4, 5, 6, 72, 83, 101 a 104 školského zákona, - § 108 zák. o zaměstnanosti, - § 5, 6, 18, 24, 29, 36, 37 a 42 č. 96/2004 xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxzované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, - zák. o uznávání odborné kvalifikace, - § 18 vyhlášky č. 44xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací
nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty