455/1991 Sb.

Živnostenský zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xrlová
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxání. Vymezuje se tak působnost živnostenského zákona pro určitou zákonem definovanou oblast podnikání. Pro živnostenské podnikání je v ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxto druhu podnikání, ale i v jeho průběhu při vlastním výkonu podnikatelské činnosti. Živnostenský zákon je obecnou právní normou pro všechny podnikaxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxravuje také jejich odpovědnost a stanovuje pravidla pro kontrolu dodržování těchto povinností a podmínek. Kontrolu provádějí obecní živnostenské úxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxnského zákona ovšem neznamená, že tato oblast podnikání je upravena výlučně živnostenským zákonem. Podmínky živnostenského podnikání, povinnostx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Toto ustanovení jako úvodní vymezuje předmět úpravy zákona. Tím, že stanoví podmínky provozování podnikxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxavení podnikatelů a jejich vzájemné obchodní závazkové vztahy, jakož i některé vztahy s podnikáním související, živnostenský zákon upravuje předexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxzbytném rozsahu i kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených tímto zákonem (část třetí § 30, část pátá § 61-66).
Živnost
[Pozitivní dxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
Živnost je charakterizována šesti znaky, přičemž je nutné splnit všechnx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxnce roku 2013 platný a účinný zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, upravoval obecnou definici podnikání. Tato definice obsahovala pět základních xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxy obchodním zákoníkem, však
samostatná definice podnikání není obsažena
. Z toho, jak občanský zákoník definuje podnikatele, se dá dovodit, že toto usxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxodnikání). (§ 420 obč. zák.: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xodnikání je podmnožinou podnikání, které je obecně vymezeno v občanském zákoníku - to zahrnuje více typů podnikatelských činností než jen živnostensxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnávanou opakovaně a pravidelně, i kdyby se jednalo o činnost vykonávanou pravidelně a opakovaně vždy jednou za rok. Takovou činností může být napříklax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxčivé důvody pro delší časový interval, periodicita opakování dané činnosti by neměla být posuzována v delším časovém období než jeden rok. Důležitá je xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xehodlá tuto činnost opakovat. Za soustavnou se považuje i taková činnost, kdy si dosažení daného cíle vyžaduje delší dobu, například realizace stavby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Druhým znakem je samostatnost. Ta je základním rysem podnikatelské činnosti, kterým se tato činnost odlišuje od zaměstnaneckého vztahu, který se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xbjednána. Buď ji provádí na objednávku sám podnikatel, nebo osoba, která ji vykonává jeho jménem, např. jeho zaměstnanec. Podnikatel tak rozhoduje o zxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xmluvními vztahy a jinými skutečnostmi. Problémy s naplněním pojmového znaku samostatnosti mohou vznikat při franchisingu a podobných smluvních forxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxacovního poměru ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Třetím znakem živnosti je výkon činnosti vlastním jménem. Podstatou tohoto znaku živnosti je to, že činnost je vykonávána pod firmou osobx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxípadným dodatkem (§ 422 obč. zák.), případně pod jménem osoby, pod kterým je zapsána do veřejného rejstříku. Přitom není rozhodující, zda činnost vykoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtého subjektu není ta činnost, kterou vykonává subjekt, jenž nejedná jménem svým, ale jménem jiné osoby. V tomto případě by se mohlo jednat o skrytý zaměxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxnost vykonává, odpovídá za uzavřené závazky, porušení právních předpisů, odpovídá také za výsledek dané činnosti, ručí za danou činnost svým majetkexx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxet a vlastní nebezpečí.
Pátým znakem živnosti je výkon činnosti, která je provozována za účelem dosažení zisku: tento znak je nejdiskutabilnější. xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xosaženo. V konkrétním případě může podnikatelův úmysl dosáhnout zisku ve skutečnosti skončit ztrátou. Podstatou je, že je patrné, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxeny právnické osoby.
Všechny uvedené znaky jsou shodné s obecxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxjem živnost je však pojmem užším, proto živnostenský zákon zavedl pro definici živnosti ještě jeden znak navíc, a to že živnost je činností, která je vyxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xinnosti, u kterých je podnikání upraveno v jiných právních předpisech, a proto, i když ve skutečnosti jde o podnikatelskou činnost, se o živnostenské pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi v § 3.
Aby činnost byla živností, musí být splněno všech šest výše uvedených znaků živnosti současně. Byť by nebyl splněn pouze jeden jediný ze všech xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxí, zda se fyzická nebo právnická osoba dopustila neoprávněného podnikání. O neoprávněné podnikání v režimu živnostenského zákona se jedná pouze v tox xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxstenské oprávnění.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Pojem „živnost“ je použit jak z důvodů tradičních, tak vzhledem k účelnosti terminxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxekt pověří jiného byť i jen z části výkonem činnosti, která má znaky živnosti podle § 2 živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.), a takovou činnost kontrxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 3 - negativní vymezení živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 61 odst. 3 - neoprávněné podnikání fyzických osob, § 63 - neoprávněné podnikání prxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
[Negativní vymezení živnosti]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx0.
K § 3
Negativní vymezení živnosti je uvedeno v § 3. Taxativně jsou zde uvedeny činnosti, které sice znaky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxva podnikání v těchto činnostech regulována jiným zákonem.
K odst. 1
Živnostmi tak nejsou činnosti vyhrazené zákonem státu nebo zákonem určené prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů i jejich pořizování. Živností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxckých a uměleckých děl - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, činnost vynálezců a zlepšovatelů - zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxího právního předpisu (§ 95 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon), restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných uměnx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xtátní památkové péči).
K odst. 2
Živností nejsou ani činnosti, které jsou komplexně upraveny zvláštními zákony a mohou být vykonávány pouze fyzicxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami. Právnická osoba je může vykonávat pouze prostřednictvím fyzických osob splňujících podmínky příslušného zvláštního zákona. To je také podxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x x režimu živnostenského zákona, a to jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby.
K jednotlivým činnostem:
K odst. 2 písm. a)
V prvé řadě se jedná o pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxvotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře, zuxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xýkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nelékařského povolánx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh povoláních).
K odst. 2 písm. b)
Podobně mohou podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) vykonávat odborné činnosti přx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat, kteří mají odpovídající vzdělání.
K odst. 2 písm. c)
Advokacie je upravxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxkáti - osoby zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.
Podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxed Úřadem průmyslového vlastnictví a poskytují odbornou pomoc ve věcech průmyslového vlastnictví, je upravena zákonem č. 417/2004 Sb., o patentovýcx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxců, který vede Komora patentových zástupců.
Podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), může být exekxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xísm. d)
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxalcích a tlumočnících. Účelem tohoto zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízeních před orgány veřejné moci, jakož i zxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xdvětví jmenuje ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž je ministrem spravedlnosti k tomu pověřen. Tento zákon se nevztaxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxvnických osob. Na ty činnosti, které nejsou vykonávány v režimu zákona o znalcích a tlumočnících, musí mít osoba zpracovávající posudky, provádějící xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxckou činnost prováděnou v rámci služeb cestovního ruchu nebo o posudky či expertizy sloužící pro potřeby podnikatelů, může se také jednat o tržní oceňoxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Auditorem je podle tohoto zákona statutární
auditor
nebo auditorská společnost, přičemž statutárním auditorem je fyzická osoba, které bylo Komorox xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxora vede rejstřík auditorů.
Podobně zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky komplexně upravuje podxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxvých poradců České republiky. K tomuto dni vydá Komora daňovému poradci osvědčení o zápisu do seznamu.
K odst. 2 písm. f)
Zákon č. 229/1992 Sb., o komxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxm burzovních obchodů. Je jmenován a odvoláván burzovní komorou s předchozím souhlasem burzovního komisaře. Počet míst burzovních dohodců určuje burxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Další činností, která nepodléhá režimu živnostenského zákona, je činnost zprostředkovatxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxba zapsaná v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců, který vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stejně tak činnost rozhodců při rozhodování majexxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx. 2 písm. h)
Podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, mohou zeměměřické činnxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxěch obrany státu. Vzhledem ke komplexní úpravě zvláštním zákonem je činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů vykonávána mimo režim živnosxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxbě. Ti mohou svou činnost vykonávat jako svobodní architekti a svobodní inženýři, a to v případě, že ji vykonávají v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe ten, komu byla udělena autorizace a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů, podobně autorizovaným inženýxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxých ve výstavbě. Autorizovaní architekti, inženýři i technici mohou svou činnost vykonávat i v režimu živnostenského zákona, a to na základě živnostexxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Ustanovení x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxktorů není živností a může být vykonávána jako svobodné povolání. Tento zákon také stanoví, za jakých podmínek ministr pro místní rozvoj jmenuje a odvoxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xro místní rozvoj vysloví souhlas, přičemž podmínky, za jakých jej vysloví, stanoví zákon. Zvláštní postavení má veřejná obchodní společnost, ta, pokxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt bez souhlasu ministerstva.
K odst. 2 písm. k)
Dalším právním předpisem, který vyjímá danou činnost z režimu živnostenského zákona, je zákon č. 13xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxiaci, nespadá pod režim živnostenského zákona. Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují kxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxosti vede seznam mediátorů, do kterého se zapisují mediátoři, již splní podmínky a složí zkoušku mediátora.
K odst. 3
Podobně i činnosti uvedené v oxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxcké, tak i právnické osoby.
K odst. 3 písm. a)
Tímto odstavcem je z režimu živností vyňata oblast finančnictví. V první řadě se jedná o činnost bank. Zxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a jsou jí svěřeny
kompetence
správního úřadu. Česká národní banka zejména určuje měnovou politikux xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxliky prostřednictvím svých poboček a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnostix xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxady od veřejnosti a poskytují úvěry na základě licence, kterou jim udělí Česká národní banka. Výše základního kapitálu činí 500 mil. Kč a minimálně v tétx xxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Licenci lze udělit též na žádost spořitelního a úvěrního družstva, pokud současně požádá i o souhlas se změnou své právní formy na akciovou společnost.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxho zákona jsou poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování.
Dxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxovozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování.
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, stanoví, že poskytovat platební služby jakx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx mohou poskytovat platební služby spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstexx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxktronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xčtu, držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem, a také Česká národní banka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxat elektronické peníze jako podnikání pouze banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím čixxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxonické peníze jako podnikání mohou také za podmínek zákona o platebním styku instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx České národní banky.
Provozovat platební systém s neodvolatelností zúčtování může právnická osoba na základě povolení k jeho provozování, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Z režimu živnostenského zákona xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxolení k činnosti směnárníka. Povolení vydává Česká národní banka, která vede registr směnárníků. Směnárenskou činnost mohou také vykonávat banky, zxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev (zákon č. 87/1995 Sb.) a Česká národní banka za podmxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxostmi, na něž se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx009 Sb., o pojišťovnictví získá povolení k pojišťovací činnosti pouze právnická osoba, stejně tomu je v případě zajišťovací činnosti. Povolení se uděxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o distribuci pojištění a zajištění, a nespadá pod režim živnostenského zákona. Tuto činnost mohou vykonávat fyzické nebo právnické osoby, které jsox xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozlišuje, zda se jedná o samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, či doplňkového zprostředkovatele. Samostatný zprostředkovatel je oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxvá pojištění pro pojišťovnu), nebo jako pojišťovací makléř (zprostředkovává pojištění pro zákazníka). Vázaný zástupce je oprávněn zprostředkovávxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxjištění pouze pro jednoho zastoupeného a musí mít s ním uzavřenou písemnou smlouvu. Doplňkový zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pojištxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxředkovávat pojištění, které je pouze doplňkovou službou k prodávanému zboží či poskytnuté službě, a to pouze jako svou doplňkovou činnost. Může zprosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xinnost akreditovaných xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxorné zkoušky a programy následného vzdělání pro samostatné zprostředkovatele, vázané zástupce, doplňkové zprostředkovatele a pracovníky pojišťoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxictví.
Další činností nepodléhající režimu živnostenského zákona, upravenou zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištěnx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xenzijní fond je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, která provozuje penzijní připojištění. Činnost penzijního fondu povoluje Českx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky, jejímž předmětem podnikání je shromažďování příspěvků účastníka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření, a v případě splnění podmínek stanovených zákonem o důchodovém spoření shromažďování a obhospodařxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxnost na základě povolení České národní banky.
Ani činnost komoditních burz nespadá pod režim živnostenského zákona. Podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, je komoditní burzou právnxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxkud nejsou investičním nástrojem, nebo se zemědělským skladním listem. Burza se zakládá zakladatelskou smlouvou alespoň tří zakladatelů, povolení x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Je regulována zákonem č. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Organizátorem regulovaného trhu je právnická osoba, která organizuje reguxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry. Vázaným zástupcem je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxtování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxční společnost). Vázaný zástupce zastoupeného může začít vykonávat uvedené činnosti ode dne zápisu do seznamu vázaných zástupců zastoupeného vedenxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxního fondu nespadá pod režim živnostenského zákona. Tyto činnosti mohou být vykonávány na základě povolení České národní banky a jsou upraveny zákonex xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxost osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, činnost osob provádějících přijímání a předávání pokynů investičního poradenství týkaxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých osob může vykonávat fyzická nebo právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Českou národní bankou.
Činnost ratingových agentur se řídí přímo účxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xegistrována u příslušného orgánu domovského členského státu. Tímto orgánem je podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu Česká národní banka, ktexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxb hlášení údajů podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Mezi služby hlášení údajů patří provozování schváleného systému pro uvexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Poskytovatelé těchto služeb vykonávají svoji činnost na základě povolení České národní banky nebo obdobného orgánu dohledu jiného členského státu Exxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxním zákazníkem v rámci poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxace. Činnost těchto akreditovaných osob není živností.
Živností není ani „Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akrexxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxovatelem spotřebitelského úvěru může být právnická osoba na základě oprávnění uděleného Českou národní bankou. Podmínky pro udělení tohoto oprávněxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru (dále jen „registr“). Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jako podnikatel je oprávněn samostatnx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxovateli uděluje oprávnění Česká národní banka, oprávnění vzniká zápisem do registru. Jeho oprávnění trvá do konce kalendářního roku, následujícího xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxsti pojištěn. Samostatný zprostředkovatel může být zastoupen pouze svým pracovníkem nebo vázaným zástupcem. Vázanému zástupci vznikne právo zprosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxradně pro jednoho zastoupeného. Stejně jako v případě samostatného zprostředkovatele je vázaný zástupce oprávněn vykonávat svou činnost do konce kaxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxvateli vázaného spotřebitelského úvěru vznikne oprávnění zprostředkovávat vázaný spotřebitelský úvěr zápisem do registru Tento zápis je prováděn xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxch měsíců zaplacením správního poplatku. Zahraniční zprostředkovatel může na území České republiky vykonávat svou činnost na základě oprávnění z doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx osoba, které Česká národní banka udělila akreditaci pro provádění zkoušek odborné způsobilosti osob v rozsahu skupin odborností podle zákona o spotřxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxí hazardních her. Podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, je hazardní hrou hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnosx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxzátorovou hru, bingo, technickou hru, živou hru, tombolu nebo turnaj malého rozsahu. Provozovatelem hazardní hry nemůže být osoba, která nemá sídlo v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxerii, kursovou sázku, totalizátorovou hru, bingo, technickou hru nebo živou hru lze na základě povolení Ministerstva financí. Pořádání tomboly, u níx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
K odst. 3 písm. c)
Pod režim živnostenského zákonx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhy do zemské kůry, zajišťování a likvidace starých důlních děl, báňská záchranná služba, důlně měřická činnost. Činností prováděnou hornickým způsoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xrůzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxlity podzemních prostorů (podzemní sanační práce), práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, zemní práce provádxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxd 30 m pro jiné účely než k hornickým činnostem a činnostem prováděným hornickým způsobem, jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlnxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny. Vxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x písm. d)
Také oblast energetiky je upravena xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxadá pod úpravu podnikání danou živnostenským zákonem. Jedná se o výrobu elektřiny, výrobu plynu, přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xicenci podle energetického zákona.
Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou fyzické nebo právnické osoby pouze na záklaxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Licence není třeba pro obchod, výrobu, dxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxdná o distribuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných míst, na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt jednoho zákazníkx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxost „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxné energie, na které se neuděluje licence podle jiného právního předpisu. Instalovaným výkonem jednoho zdroje u této živnosti se rozumí celkový výkon xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xe třeba připomenout obor činnosti č. 76 „Poskytování technických služeb“ živnosti volné. Pod tento obor činnosti spadá výroba a rozvod tepelné energix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxravu - zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Zemědělská činnost tak nepodléhá pod režim živnostenského zákona. Výjimku tvoří provozování odborných čxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
-
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xa účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
-
produkce cxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxů a genetického materiálu rostlin,
-
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
-
chov ryb, vodních živočichů a pěstováxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
-
hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účxxxx
Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v evidenci zemědělských podnxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení slxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami. Není upraven žádným speciálním zákonem, přesto pod režim živnostenského zákona xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxtřebu, prodají přebytky, které nezpracují. Pro takový prodej není třeba žádné oprávnění k podnikání, nejedná se o podnikatelskou činnost.
K odst. 3 xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxátní správu a státní dozor ve věcech námořní plavby vykonává Ministerstvo dopravy, které také plní funkci Námořního úřadu ve vztahu k mezinárodním smlxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich provozovatelích. Ministerstvo osvědčuje zápis do námořního rejstříku rejstříkovým listem.
K odst. 3 písm. h)
xxxxxální právní úpravu (zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách) má i provozování dráhy železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové a drážní dopravy na těchtx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxonální, i na základě osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální (osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy), je-li zapsxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní, regionální, místní, speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce může dopravce, který je usazen x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxce, má přidělenu kapacitu dopravní cesty a má uzavřenu smlouvu s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a doprxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxcenci a osvědčení dopravce uděluje na základě žádosti drážní správní úřad.
Provozovat drážní dopravu na dráze speciální, tramvajové, trolejbusoxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxerá je držitelem platného osvědčení dopravce, má přidělenou kapacitu dopravní cesty a má sjednanou cenu za užití dráhy podle cenových předpisů a stanoxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je zajišťování veřejných komunikačnícx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxektronických komunikacích, je povinna předem tuto skutečnost písemně oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Na základě oznámení vydá Český telexxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxmou opatření obecné povahy všeobecné oprávnění, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxící komunikační činnosti.
K odst. 3 písm. j)
Další oblastí, která nepodléhá režimu živnostenského zákona a je řešena zákonem č. 378/2007 Sb., o léxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xe rozumí látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxem prokázat jejich účinnost, bezpečnost nebo jakost.
Klinické hodnocení může být zahájeno zadavatelem, pouze pokud k danému klinickému hodnocenx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxické hodnocení, které podléhá ohlášení, anebo oznámil zadavateli, že proti ohlašovanému klinickému hodnocení nemá námitky. Klinické hodnocení vetxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxoby, kterým byla tato činnost povolena Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo Státním veterinárním ústavem. Povolení podléhá i výroba léčivých přípxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxčivých přípravků ze třetích zemí, přičemž osoba zajišťující tento dovoz musí mít k dispozici pro každou šarži léčivého přípravku doklad o kontrolách jxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xéčivé přípravky může pouze osoba, která je usazena v Evropské unii a je registrovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo příslušným orgánem jiného xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxto činnost povolena Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
K odst. 3 písm. k)
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, upravuje zacházení s návykoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxikatel vlastnit živnostenské oprávnění, nýbrž musí mít povolení Ministerstva zdravotnictví. Povolení k zacházení s výše uvedenými látkami může být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxavky, které zákon klade na tuto odpovědnou osobu.
Fyzická nebo právnická osoba se může zabývat činnostmi s pomocnými látkami, musí však být zaregisxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxvě ke každému vývozu. Stejně tak je tomu při každém jednotlivém dovozu.
K odst. 3 písm. l)
Další činností vyňatou z režimu živnostenského xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích na výrobky. Státní zkušebnictví je soubor činností uskutečňovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvenými nařízeními vlády a u stavebních výrobků s označením CE posouzení a ověření stálosti jejich vlastností. Posuzovat shodu stanovených výrobků s txxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxtifikáty, jimiž osvědčují, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými poxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech. Autorizaci uděluje formou rozhodnutí Úřad pro tecxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxním akreditačním orgánem. Uděluje akreditaci formou osvědčení o akreditaci pro posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxnnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xod režim živnostenského zákona. Oznámené subjekty posuzují shodu výrobků dodávaných na trh, aby nemohlo dojít k ohrožení života, zdraví, majetku nebx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje subjekty Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie na základě žádosti sxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xosuzování shody a dotčeném výrobku, a údaje o způsobilosti subjektu posuzování shody ve vztahu k příslušnému harmonizačnímu předpisu Evropské unie nxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxe o datu počátku oprávnění k činnosti oznámeného subjektu lze získat z informačního systému Evropské komise o oznámených subjektech, a řízení usnesenxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxný z členských států Evropské unie nevznese proti oznámení námitku do 2 týdnů od zpřístupnění oznámení, jestliže bylo použito osvědčení o akreditaci sxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxý subjekt. Zároveň zveřejní ve Věstníku Úřadu sdělení o oprávnění k činnostem oznámeného subjektu, včetně rozsahu tohoto oprávnění, data, od kterého xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx domluveným způsobem potvrzení o vzniku nebo o trvání oprávnění k činnostem při posuzování shody.
K odst. 3 písm. m)
Zahraniční obchod s vojenským mxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxba se sídlem na území České republiky nebo podnikající fyzická osoba na základě povolení, a to pouze v případech stanovených zákonem č. 38/1994 Sb., o zaxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxmi jsou Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničněpolitických zájmů České republiky, dodržování závazků vyplývajících pro Českou repubxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xezpečnosti a ochrany obyvatelstva a Ministerstvo obrany z hlediska zabezpečování obrany České republiky.
Právnická osoba, které bylo vydáno povxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xdělení licence požádá právnická osoba pro každou smlouvu, jejímž předmětem je obchod s vojenským materiálem, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Licenxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xchrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx inspekce práce je Opava. Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí.
K odst. 3 písm. o)
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xepodnikají rovněž v režimu živnostenského zákona. Povolení k této činnosti uděluje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a to tak, že uděluje, měnx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní a vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání.
Licence opravňuje provozovatele vysílání k rozhlasovému a televxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxání. V licenci se také rozlišuje, zda je vysílání šířeno prostřednictvím vysílačů, nebo družic a kabelových systémů, případně zvláštním přenosovým sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxrát prodloužit o stejnou dobu, tedy o 8 let u rozhlasového a 12 let u televizního vysílání. Rada může vydat také krátkodobou licenci, která opravňuje k vyxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí opravňuje provozovatele k provozování převzatého vysílání prostřednictvím sítě elektronických komunikací. O registraci rozhoduje Rada pro rozhxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb rovněž nespadá pod režim živnostenského zákona. Není upraveno žádným zákonem, x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxné osoby, jinak by se jednalo o trestný čin kuplířství (§ 189 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, dále jen „tr. zákoník“). Tohoto trestného činu se dxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x písm. r)
Zprostředkovávat zaměstnání mohou podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zák. o zaměstnanosti“), agentury práce, kterýxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxměstnání na území České republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky. Povolení ke zprostředkování zaměsxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních vozidxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxajským úřadem.
Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici technické kontroly v souladu se stanoveným zxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxání o udělení oprávnění je krajský úřad, v jehož správním obvodu bude provozovatel stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxdem, který rozhodoval o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Osvědčením krajský úřad potvrdí provozovateli, že stanice techxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxm pro provozování stanice technické kontroly, má vnitřní organizační strukturu a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanixx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxrobou, prodejem nebo opravou vozidel nebo jejich součástí tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy vozidel nebo jejich součástí. Prohlídky ve stxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xovněž tak do živností nepatří výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízeníx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxí škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s pxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xro účely jejich označování. Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxvacího programu. Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského rejstříku.
Zřizovatelem škol a školských zařízenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxi školství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje školy a školská zařízení (školské právnické osoby nebo státní příspěvkové organizxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí jako organizační složky státu nebo jako jejich součásti. Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.
Ostatní právnické osoby nebo fyzické osoby zřizují školy a školská zařízení jako školské právnixxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxna.
Zákon o vysokých školách rozlišuje veřejné vysoké školy, které jsou zřizovány zákonem - jsou uvedeny v příloze č. 1 k zák. o vysokých školách x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nakládání s vysoce nebezpečnými látkami. Podle zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, může právnxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkým, farmaceutickým nebo ochranným účelům. Licence není třeba k záchranným pracím směřujícím k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxhranné práce provádí, musí neprodleně ohlásit jejich provádění Policii České republiky a Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.
x xxxxx x xxxxx xx
xxnnostmi vyňatými z režimu živnostenského zákona jsou i provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy, leteckých prací, činnost výkonnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxti jsou poskytovány v režimu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
Provozovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly za úplatu, dělí se na pravidelnou a nepravidelnou podlx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxané Úřadem pro civilní letectví. Úřad vydá leteckému dopravci osvědčení, kterým se dokládá, že letecký dopravce splňuje podmínky stanovené pro letecxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxm řízení pro zajištění obchodní letecké dopravy.
Leteckými pracemi jsou letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel využívá letadlo k pracoxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxáce může provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem a právnická osoba se sídlem v České republice jen na základě povolení Úřadu pro civilní letectví.
xxteckými službami jsou letové provozní služby včetně letištních, letecká telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, letecká služba páxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xvorby letových postupů. Letové provozní služby může provozovat právnická osoba na základě pověření Úřadu pro civilní letectví. Úřad uděluje souhlas xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxi předletové přípravě a monitorování letu. Pro udělení souhlasu musí právnická nebo fyzická osoba prokázat, že má technické zařízení potřebné k poskyxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxa. Letové navigační služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxých navigačních služeb v jednotném evropském nebi. Osvědčení vydává Úřad pro civilní letectví. Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti můxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxvána pro leteckého dopravce na základě pracovního poměru nebo na základě smlouvy podle občanského zákoníku.
Odbornou přípravu v oblasti ochrany cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxípadě, že se jedná o odborný výcvik psů k odhalování výbušnin, může je vykonávat fyzická nebo právnická osoba na základě povolení Úřadu pro civilní letexxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxické osoby, zřízené podle zvláštních právních předpisů, například příspěvkové organizace územně samosprávných celků zřízené podle § 27 zák. č. 250xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí určit, která činnost je hlavní a která doplňková, resp. vedlejší. Příspěvkovým organizacím se umožňuje, aby svou hlavní činnost, tedy činnost, pxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxcká osoba, je tato činnost živností a musí pro ni vlastnit živnostenské oprávnění. Kromě této hlavní činnosti mohou příspěvkové organizace vyvíjet i dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx 3 písm. y)
Sociálně-právní ochranu dětí provádějí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí orgány veřejné správy, kromě nich ji moxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi států xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxnu v moři, jsou rovněž vyňaty z režimu podléhajícího živnostenskému zákonu. Tuto činnost je oprávněna provádět fyzická osoba s bydlištěm na území Českx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxlo zaregistrováno, nebo tato osoba uzavřela s Mezinárodním úřadem pro mořské dno smlouvu. K ohlášení činnosti je třeba předchozí souhlas Ministerstvx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxistraci ohlášení Mezinárodnímu úřadu pro mořské dno. Práce spojené s vyhledáváním, průzkumem a těžbou nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxsobilosti.
K odst. 3 písm. aa)
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xýlučně pro uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků členů řeholních řádů nebo kongregací a prostory pro uložení lidských pozůxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení určená výlučně pro uložení lidských pozůstatků příslušníků registrovaných církví nebo náboženských společností, jejichž vnitřní předpixx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xírkve a náboženské společnosti před zřízením nového neveřejného pohřebiště povinny prokázat krajskému úřadu, v jehož obvodu hodlají neveřejné pohřxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xřadu je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem.
Provozování veřejného pohřebištx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxistit provozování veřejného pohřebiště v územním obvodu své působnosti, je povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na zxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkopové práce související s pohřbením a exhumací, správu a údržbu veřejného pohřebiště, pronájem hrobových míst a vedení související evidence. K prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx souhlas za předpokladu, že řád veřejného pohřebiště byl vypracován v souladu s požadavky stanovenými zákonem.
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Autorizovaná obalová společnost je právnickou osobou založenou jako akciová společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci. Autorizací se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě žádosti akciové společnosti a po projednání s Ministerstvem průmyslu a xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xen na základě povolení vydaného Úřadem pro jadernou bezpečnost podle zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakterixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx mírovým účelům, k ochranným účelům, které se přímo týkají obrany proti bakteriologickým (biologickým) nebo toxinovým zbraním, k prevenci, identifixxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odvrácení mimořádné události nebo k likvidačním pracím směřujícím k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Jejich provedení se neprxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxa č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad (zákon o zoologických zahradách). Zoologická zahrada tak může být provozována pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je držitelem platné licence. Provozovatel je povinen kopii licence viditelně umístit ve vchodech do zoologické zahrady určených pro veřejnost. Minixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxslušné veterinární správy a Ústřední komise pro ochranu zvířat. Po obdržení všech vyjádření provede Ministerstvo životního prostředí v rámci řízení x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxosti a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělení licence.
K odst. 3 písm. ae)
Celá oblast archivnictví je vyňata z režimu živnostenského zákona. Záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxi archivy jsou Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek, státní oblastní archivy, specializované archivy, bezpečnostní archivy a archivy územxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxiv může působit jako archiv, pokud mu byla udělena akreditace. O akreditaci rozhoduje Ministerstvo vnitra. Zřizovatel archivu je povinen do tří měsícx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxví, služby sociální péče, služby sociální prevence. Poskytují se formou služeb pobytových, ambulantních nebo terénních. Pro poskytování sociálnícx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxvy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxb, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče. Kombinací těchto zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a intexxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxmosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím zřízené organizačxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxbliky. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozhoduje o registraci toto ministerstvxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxbenou při poskytování sociálních služeb; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytuje sociální služby.
K odst. 3 písm. ag)
Axx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxkona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zák. o uznávání výsledků dalšího vzdělávxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxgánem (ministerstva a ústřední orgány veřejné správy) oprávněny provádět zkoušky pro získání profesní kvalifikace a na základě úspěšného složení zkxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxvé prostory v nich, nespadá tato činnost pod živnostenské podnikání a osoba nemusí vlastnit živnostenské oprávnění. Osoba - pronajímatel nemusí vlasxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi, musí podnikatel vlastnit živnostenské oprávnění pro provozování živností, do nichž tyto služby spadají. Jako příklad těchto dalších služeb lze uvxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zdravotnx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm zdravotních služeb a mohou být poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zdxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám. O udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhoduje krxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, jde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených těmito ministerstvy, nebo Ministerstvo vnitra, jde-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xro zahraniční styky a informace nebo Bezpečnostní informační službou.
Oprávnění k poskytování lékárenské péče lze udělit jen na základě souhlasnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxána.
K odst. 3 písm. aj)
Provádění odborných rostlinolékařských činností podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je z režimu živnoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxvých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření a poskytování informací pro rozhodování v oblasti integrované ochranx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxpravkům a k produktům geneticky modifikovaných organismů a hodnocení a přezkušování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků, monitoring nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxchž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxy, které získají pověření od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
K odst. 3 písm. ak)
Další podnikatelskou činností, která nxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx službách (dále jen „zák. o poštovních službách“). Poštovní službou je činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxáděna za účelem dodání poštovní zásilky příjemci. Za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky.
Oprávnění k podnikání v oblastx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx telekomunikační úřad vydá osvědčení potvrzující právo podnikat. Provozovat službu dodání peněžní částky poštovním poukazem může pouze držitel pošxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxjišťovat základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci na celém území státu nebo na jeho části. Poštovní licenci uděluje Český telekomuxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx
Z judikatury:
Skutečnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxací listině ani nerozdělil činnost příspěvkové organizaci na její činnost hlavní, která nemá podnikatelský charakter, a činnost hospodářskou, však xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxpěvková organizace vykonává stejným způsobem jako kterýkoliv jiný podnikatelský subjekt, nebude živnostenský zákon vztahovat.
(rozsudek Městxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Související předpisy:
§ 95 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzícxx
x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povolánícx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví,
zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky,
zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách,
zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjexxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci,
zák. č. 6xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
zák. č. 370/2017 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
zák. č.170/2011 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
zák. č. 42/1994 Sb., o penzxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpoření,
zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách,
zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
zák. č. 240/2013 Sb., o investičních spoxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx č. 186/2016 Sb, o hazardních hrách,
zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxckých komunikacích,
zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech,
zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxměstnanosti,
zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx/1997 Sb., o civilním letectví,
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochranx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xoři,
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
zák. č. 477/2001 Sb., o obalech,
zák. č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem baxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxradách),
zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařsxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx x009 o ratingových agenturách,
HLAVA II
PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
Subjekty oprávněné provozovat živnost
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Živnostenský zákon v § 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xároveň zavádí pro osoby oprávněné provozovat živnost legislativní zkratku „podnikatel“ (fyzická nebo právnická osoba oprávněná provozovat živnosxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xen, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za úxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodle občanského zákoníku, je pojem „podnikatel“ ve smyslu živnostenského zákon daleko užším pojmem než „podnikatel“ ve smyslu občanského zákoníkux x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxkon rozděluje podnikatele do dvou základních skupin: fyzické a právnické osoby. Tyto dvě skupiny ještě dále dělí na tuzemské a na zahraniční. U zahranxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, občanům dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnky provozování živnosti a zvláštní podmínky provozování živnosti, pokud je zákon vyžaduje.
Jak bylo již uvedeno, dělí zákon podnikatele na zahraxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxkou - tuzemskou je fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, přičemž bydlištěm na území České republiky se pro úxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pokud se chtějí na území České republiky usadit, podnikají na jejím území prostřednictvím odštěpného závodu, který se zapisuje do obchodního rejstřxxxx
Pro zahraniční fyzické osoby z třetích zemí vyplývá ze zákona o pobytu cizinců na území České republiky povinnost mít pro pobyt na území České rxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxnek, jako občané České republiky.
Pokud má podnikatel nebo jiná osoba povinnost předložit živnostenskému úřadu doklad potvrzující určité skutečxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xusí být vyhotoven tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných zahraničních dxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xrávnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie. Podmínkou je však to, že žxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxsku razítka. Pokud by živnostenský úřad takové pochybnosti měl, je oprávněn ověření nebo úřední překlad požadovat.
V souvislosti se zahraničními xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxtenskému zákonu:
Ustanovení vyjadřuje především zásadu, že živnostenskému zákonu budou podléhat jak fyzické, tak i právnické osoby. V druhé řadě xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx 13 Ústavy a čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) - nárok na vydání živnostenského listu (nyní na získání živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe provozování živnosti státní povolení (koncesi). Případy veřejného zájmu lze charakterizovat potřebou zvýšené ochrany života, zdraví a majetku, mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxipuje nárok ze zákona na udělení
koncese
(jako je tomu u ohlašovacích živností) a ponechává otázku, zda má byt
koncese
udělena, na posouzení živnostexxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo o rozpočtové a příspěvkové organizace, církve, charitativní ústavy a organizace apod.
Návrh zákona dále vytváří prostor pro provozování živxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxě nebo sídlo na území České republiky. Přiznává se jim oprávnění provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako československým (nyxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxchodního rejstříku.
Za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby mohou živnost provozovat uprchlíci a cizinci, kteří mají bydliště nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 27 - odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti, x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxé poskytování služeb
Související předpisy:
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
x xxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Všeobecné podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 6
Všeobecné podmínky provozování žixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxstenského oprávnění.
Živnostenský zákon stanovuje, že všeobecné podmínky provozování živnosti musí splňovat fyzická osoba, která ohlašuje žixxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí živnosti ohlašovatelem vede k rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxní všeobecných podmínek provozování živnosti k zamítnutí žádosti o koncesi (blíže u § 53). Přestane-li v průběhu provozování živnosti splňovat všeobxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxce, který požadované podmínky splňuje. Pokud se tak nestane, živnostenský úřad povinně zahajuje řízení o pozastavení provozování živnosti (blíže u § xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxvením odpovědného zástupce. Pouze v případě pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele (§ 13) zákon stanovuje, že někteří v zákoně výsloxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxovědného zástupce. Zákon tak, zřejmě z důvodů umožnění kontinuity podnikatelské činnosti, zakotvuje určitou výjimku z povinnosti splňovat všeobecxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvozování živnosti podle živnostenského zákona u osoby odpovědného zástupce, pokud ho ustanovuje (blíže u § 11).
K odst. 1
Svéprávnost je v občanském zákoníku definovxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xeumožňuje zbavit člověka svéprávnosti, může však dojít k jejímu omezení soudem. Všeobecnou podmínkou provozování živnosti podle § 6 odst. 1 živnostexxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxá jejím přiznáním (emancipací) nebo uzavřením manželství (§ 30 obč. zák.). K přiznání svéprávnosti může dojít jen rozhodnutím soudu, a to buď na návrh nxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlého; jinak může soud návrhu vyhovět i tehdy, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Návrh může podat též zákonný zástupce nezletilého a soud můžx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (blíže § 37 obč. zák.).
Všeobecnou podmínku plné svéprávnosti lze nahradit „přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stává způsobilým k jednáním, která jsou spojena se samostatným provozováním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxje i případnou podmínku dosažení určitého věku, pokud je pro konkrétní výdělečnou činnost stanovena zákonem (tedy např. i živnostenským zákonem).
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxu způsobilé právně jednat, jednak osoby, které sice zletilosti nedosáhly, ale plná svéprávnost jim byla přiznána soudem. Uvedenou podmínku pak lze naxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx živnost ohlásit (resp. požádat o koncesi) i osoba, která pro nedostatek věku dosud nenabyla plné svéprávnosti (a ani jí nebyla plná svéprávnost soudem xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx vymezena negativně. Kritéria pro její posouzení se v průběhu doby měnila, v současné době (s účinností od 1.8.2010) se za bezúhonnou pro účely živnostexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxsti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
Bezúhonnost fyzicxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxchán v souvislosti s podnikáním anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje. Není tedy rozhodující, jaký trest byl uložen nebo případxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání, který osoba ohlašuje nebo o který žádá.
Důvodem pro přijetí této koncepce posuzování bxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe pro pravomocné odsouzení pro trestné činy spáchané úmyslně, jejichž skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, resp. s podnikáním obecně.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na osobu, jako by nebyla odsouzena, např. proto, že odsouzení bylo zahlazeno (§ 105, § 106 tr. zákoníku), že soud vyslovil, že se na pachatele hledí, jako xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxo v průběhu podnikání. Při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) živnostenský úřad zkoumá jednak to, zda trestný čin (spáchaný úmyslně), pro který byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxikání, o který tato osoba žádá nebo který ohlašuje.
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxikání, živnostenský úřad zkoumá, zda byl předmětný trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním (neboť souvislost s předmětem podnikání se, s ohledxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x souvislosti s předmětem podnikání, bude se fakticky zřejmě zároveň jednat o trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním. Příkladem může být situaxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo trestný čin obecného ohrožení, kterého se dopustil tím, že vyráběl a prodával „pančovaný“ alkohol, čímž zapříčinil smrt několika osob. Je zřejmé, že xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe v průběhu podnikání neposuzuje z hlediska vazby spáchaného trestného činu na předmět podnikání, v daném případě by měl podnikatel ztratit bezúhonnoxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxášení živnosti nebo žádosti o koncesi, případně v souvislosti s oznámením podnikatele, že ustanovil odpovědného zástupce v průběhu podnikání, resp. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
Způsob prokazování bezúhonnosti se liší podle toho, zda se jedná o obxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (občan tzv. třetí země). U občanů třetích zemí je pak od 1. 1. 2014 úprava ještě rozdílná podle toho, zda mají či nemají na území České republiky povolen trxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xx xxxxxx x xxxx xstanovení).
U občanů České republiky se bezúhonnost prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, tento výpis si však vyžaduje živnostenský úřax xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxnámení o ustanovení nového odpovědného zástupce.
Občan jiného členského státu Evropské unie prokazuje bezúhonnost doklady podle § 46 odst. 1 písm. a), tedy výpisem z evidence trxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxě je plně na volbě dané osoby, jaký doklad k prokázání bezúhonnosti doloží. Je-li však členským státem posledního pobytu Česká republika, zákon stanovxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxti zákona č. 303/2013 Sb., tj. od 1. 1. 2014, mohou občané jiných členských států Evropské unie dokládat bezúhonnost i výpisem z českého Rejstříku trestx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxkého státu posledního pobytu této osoby.
Pokud příslušný členský stát Evropské unie nevydává výpis z evxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxsí být učiněno před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xe posuzuje, občanem, nebo členský stát jejího posledního pobytu nevydává doklad o bezúhonnosti. Čestné prohlášení tedy nelze připustit jako libovolxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxradit i dokladem o uznání odborné kvalifikace, obsahuje-li potvrzení bezúhonnosti. V posledně uvedeném případě by takovým dokladem bylo rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (dále jen „zák. o uznávání odborné kvalifikace“). V případě živností je uznávaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxů, tedy z české evidence trestů. Občan třetí země je tak zásadně povinen doložit bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem ze stáxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. V úvahu tak přichází doložení bezúhonnosti např. i čestným prohlášením učiněnýx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx platí, že doklad o bezúhonnosti nesmí být starší než tři měsíce. Výpis z evidence Rejstříku trestů si vyžádá příslušný živnostenský úřad. Od 1. 1. 2014 (xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xteří mají povolen trvalý pobyt na území České republiky. Tyto osoby prokazují bezúhonnost stejně jako občané České republiky, tzn. že bezúhonnost proxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx plyne z důvodové zprávy k zákonu č. 303/2013 Sb., důvodem navržené úpravy je dosáhnout toho, aby osoby ze třetích zemí, kterým byl v České republice povoxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
Souhrnně lze tedy uvést, že občané třetích zemí prokazují bezúhonnost zásadně dokladx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxení občana České republiky. Občané jiných členských států Evropské unie, než je Česká republika, prokazují bezúhonnost pouze doklady z členského stáxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xdst. 1 písm. a); občan České republiky jen výpisem z evidence Rejstříku trestů. Pokud cizí stát nevydává výpis z evidence trestů nebo rovnocenný dokladx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xraxi živnostenských úřadů v některých případech nutné znát o odsouzení více podrobností, než lze zjistit z výpisu z Rejstříku trestů. Zákon proto umožxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxi, případně aby mohly nahlížet do spisu v části, která obsahuje skutečnosti rozhodné pro její posouzení. Živnostenský úřad má tak právo vyžadovat od soxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx příkazu), je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do částí trestního spisu, které tyto údaje obsahují, tedy do těch částí spisu, ze kterých je možno posxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxém rozsahu bude živnostenskému úřadu umožněno do trestního spisu nahlížet, bude na příslušném soudu. Zákon stanovuje jediné kritérium, a sice to, že sx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pak platí zvláštní úprava v případě, že osoba, jejíž bezúhonnost má být posouzena, byla odsouzena soudem cizího státu. Je-li to pro posouzení bezúhonnxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxncesi). Pro předložení opisu rozhodnutí stanoví živnostenský úřad ohlašovateli (žadateli) přiměřenou lhůtu, a pokud není opis rozhodnutí živnostexxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzniklo (zamítne žádost o koncesi).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Navrhované doplnění zákona vychází z potřeb aplikační praxe orgánx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgány a soudy cizích států. Při posuzování bezúhonnosti osoby, která ohlašuje živnost nebo která žádá o koncesi, mají živnostenské úřady podle dosavxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi důležité pro posouzení bezúhonnosti osoby. V ojedinělých případech je však nezbytné, aby živnostenský úřad posoudil bezúhonnost osoby, která byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
V předmětné věci s ohledem na čl. 26 odst. 1 a odst. 2 ve spojení s čl. 4 odst. 1 Listiny lze zákonodárcem v ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/19xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxním podmínky bezúhonnosti pro účely živnostenského zákona na ty trestné činy spáchané úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými čixx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxx08, č. 83/2009 Sb. n. u. US)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxklady prokazující splnění podmínky bezúhonnosti, § 58 odst. 1 písm. a) - rušení živnostenského oprávnění pro ztrátu bezúhonnosti
Související pxxxxxxxx
x x xxx xxx xxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 7
Zvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vázaných nebo koncesovaných. Termín „zvláštní podmínky“ je třeba vnímat ve vztahu k termínu „všeobecné podmínky“, který upravuje podmínky pro provoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xež ta, která je upravena všeobecnými podmínkami provozování živnosti. Změny právní úpravy, kterými toto ustanovení prošlo, do něj postupně zapracovxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxsléze povinnosti podnikatele zajistit výkon některých živností odborně způsobilými osobami.
K xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxstech získaných absolvovaným vzděláním nebo praxí nebo kombinací obého, případně složením zkoušky.
Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x x xxx x x xxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxou požadavky na odbornou způsobilost uvedeny přímo vzděláním nebo praxí, ale je odkazováno na ustanovení jiného právního předpisu, který odbornou kvxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při vstupu do podnikání a až na některé výjimky i v průběhu celého provozování živnosti. Odbornou způsobilost musí splňovat i osoby, jimiž podnikatel zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Jinou způsobilostí vyžadovanou živnostenským zákonem se rozumí splnění jiných než všeobecných podmínek provozování žixxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx spočívající v dosažení věku nejméně 21 let. Jiná způsobilost může být upravena i zvláštními právními předpisy. Například zákon č. 111/1994 Sb., o silnxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti. Splnění této podmínky má přímý vliv na udělení příslušné
koncese
a i na její případné zrušení.
Dle názoru autorů extenzivní výklad § x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xež ty, které jsou uvedeny v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxx/2004 Sb., o rostlinolékařské péči upravuje odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky. V kontextu jiných ustanovení živnostenského zákona je xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxné způsobilosti, jedná se vždy o podmínky stanovené přímo v živnostenském zákoně, byť v některých případech i odkazem na ustanovení jiného právního přxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xoncesovanou, a týkají se převážně odborné způsobilosti, u koncesovaných živností též osobních vlastností, morální a profesionální spolehlivosti pxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení řeší situace, kdy v průběhu trvání živnostenského oprávnění nebo výkonu funkcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx požadované praxe. V uvedených případech se nepožaduje po podnikateli nebo odpovědném zástupci doložení praxe podle nové právní úpravy. Na změny požaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxící zachování stávajících oprávnění. Ustanovení odst. 2 se aplikuje v případě, že nová právní úprava, jíž se požadavky na odbornou praxi zvyšují, žádnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxž požadavky na odbornou praxi oproti původní úpravě navyšuje, použití odst. 2 nevylučují.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 167/2004 Sb.:
Do § 7 se doplxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxou způsobilost na základě změny právní úpravy a fyzická osoba tuto živnost provozuje nebo je pro ni ustanovena jako odpovědný zástupce.
K xxxxx x
x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxduje doložení odborné způsobilosti dokladem, který je vydáván pouze podnikateli, ať již fyzické nebo právnické osobě. Úprava se do zákona doplňovala xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxné způsobilosti prokazované podnikatelským subjektem s kompletním technickým a technologickým zázemím podnikatele schváleným orgánem dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem. Jednalo se např. o oprávnění vydávaná pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxzování vázané živnosti "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení".
Stávající právní úprava živnostenského zákona vxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x
xxxxxetní
ustanovení.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
S ohledem na nutnost rozlišení odborné způsobilosti, kterou lze prokázat fyzickou oxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnikatele schváleným orgánem dozoru nad bezpečností práce, byl doplněn nový odst. 2.
K odst. 4
Pro účely posuzování odborné praxe v oboru vyžadovanx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxých činností, přičemž se nerozlišuje, zda tyto odborné činnosti náležejí do vlastního oboru živnosti nebo do příbuzného oboru živnosti. Toto vymezenx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxných znalostí. Není tedy důvodné a často ani možné objektivně určit, zda výkon konkrétních činností spadá do oboru nebo příbuzného oboru živnosti.
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xinné, odpovědní zástupci nebo osoby v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru.
U osob samostatně výdělečně činnýxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxávající činnosti jako samostatně výdělečně činná se nemůže domáhat uznání praxe z výkonu těch činností, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnění k podnikatelské činnosti v oboru nebo příbuzném oboru v období, za něž praxi prokazuje, je podmínkou nutnou, ale nikoliv postačující k prokázání pxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxkající v tomto oboru získává praxi pro prokázání odborné způsobilosti v příbuzném oboru.
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících do oboru nebo příbuzného oboru může prokázat rovněž osoba pověřená vedením obchodního závodu nebo odštěpného závodu, odpovědný zástupxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru. Praxi lze tedy získat samostatným vykonáváním odborných prací, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxnotlivých stupních řízení [od osob bezprostředně odpovědných za řízení osob vykonávajících činnosti, které jsou předmětem živnosti, až po osoby povxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa, že praxi pro účely prokázání odborné způsobilosti lze získat pouze v případě, že tyto osoby byly s osobou, u které praxi absolvovaly
x
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxě, že praxe byla získána např. v rámci výkonu vojenské služby, civilní vojenské služby, služby v bezpečnostních sborech),
-
v členském poměru (napxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - osoby samostatně výdělečně činné).
Praxi pro prokázání odborné způsobilosti nelze získat z neformálních vztahů, realizovaných např. na zákxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou předmětem oboru živnosti nebo příbuzného oboru, v závislém postavení, např. jako zaměstnanec, není rozhodné, zda zaměstnavatel měl pro příslušxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxanoveních živnostenského zákona stanoveno jinak, praxe může být získána kdekoli, jak v České republice, tak v jiném členském státě Evropské unie, nexx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které spadají do oboru živnosti, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě platného oprávnění ve státě původu.
Ustanovení upravující praxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xozumí také základní nebo náhradní služba v ozbrojených silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou předměxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Dále se stanoví, jakým xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxacovním poměru rozumí doba výkonu odborných činností po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pokud jsou odborné činnosti vykonávány v pracovním poměru x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxsti, musí být celková doba takto vykonávané činnosti souměřitelná s dobou výkonu činnosti na plný pracovní úvazek. Jestliže např. stanovená týdenní pxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx x doba zákonem požadované praxe činí 1 rok, potom souměřitelnou dobou výkonu činnosti, která je vykonávána na základě pracovní smlouvy na tzv. polovičnx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xvropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. 11. 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 10xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxěrnice) odbornou praxí rozumí skutečný a dovolený výkon dotyčného povolání na plný nebo odpovídající úvazek v členském státě. Praxi získanou v jiném čxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xhledu na to, zda je počet hodin týdně vyšší nebo nižší než v České republice. Obdobně bude zřejmě vhodné postupovat i u praxe získané v tzv. třetí zemi. U osxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxé činnosti, která se do praxe započítává, má být souměřitelná s dobou výkonu činnosti vykonávané po zákonem stanovenou týdenní dobu, tedy s výkonem činxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxru, bude se souměřitelná doba rovnat době výkonu činnosti na plný pracovní úvazek. Obtížněji se však bude posuzovat souměřitelnost doby výkonu činnosxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxbo odpovědného zástupce, pokud nevykonává činnost na základě pracovní smlouvy. Zde bude nutno postupovat případ od případu s ohledem na charakter danx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxe mnohdy nutno zvolit jiná kritéria, resp. pracovat s jinými důkazy o výkonu činnosti, než je mechanické doložení, že osoba samostatně výdělečně činná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxba samostatně výdělečně činná schopna doložit. Jako s relevantními doklady je možno počítat s daňovými přiznáními, pokud z nich lze dovodit, že činnosx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xykonávána. To připadá v úvahu zejména, pokud osoba samostatně výdělečně činná má živnostenské oprávnění pouze pro živnost v příslušném anebo v příbuzxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxdění konkrétních činností spadajících do příslušného nebo příbuzného oboru živnosti například doklady o příjmu nebo fakturami, z nichž je zřejmé, že xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxznosti na navrženou úpravu kvalifikace se do tohoto ustanovení přeřazují z § 22 definice praxe v oboru a příbuzném oboru, neboť se jedná o obecnou úpravxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xeské republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (okruh osob, jež jsou považovány za občana jiného členského státu Evropské unie, upravuje § 7xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxvností nebo u jednotlivých vázaných živností příloha č. 2 a u jednotlivých koncesovaných živností příloha č. 3. Doklady musí osvědčovat, že tento občxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xe Švýcarské konfederaci), než je Česká republika, případně že je držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného orgánem nebo institxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xlenském státě, než je Česká republika, má tak při prokázání odborné kvalifikace výhodu oproti osobám z nečlenských států. Výhody prokázat odbornou zpxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxa v České republice.
Výhoda spočívá v tom, že doklady z jiného státu Evropské unie nemusí prokazovat, že osoba, která je předložila, absolvovala obdobné vzxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiném členském státě Evropské xxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkací. Do § 7 odst. 5 jsou zapracována ustanovení převzatá z čl. 17 až 19 směrnice 2005/36/ES v návaznosti na čl. 16 této směrnice, podle něhož „pokud je v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí a schopností, uzná členský stát předchozí výkon činnosti v jiném členském státě za dostatečný důkaz o těchto znalostech a schopnostech“, pokud činnoxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxého zákona se úprava uznávání kvalifikace daná touto směrnicí promítá v § 21 odst. 2 a přílohách 2, 3 a 5 živnostenského zákona odkazem na § 7 odst. 5. (Poxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxděny přímo v živnostenském zákoně, a nikoliv odkazem na zákon o uznávání odborné kvalifikace, pro snazší orientaci podnikatelů v právní úpravě). Umožxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xx xměrnice, předložil doklady o kvalifikaci odpovídající požadavkům čl. 17 až 19 směrnice 2005/36/ES přímo živnostenskému úřadu. Ten posoudí, zda doxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxice, a postačují k prokázání odborné způsobilosti pro předmětnou živnost.
V případě posxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxrnit především na § 18 odst. 2 zák. o uznávání odborné kvalifikace, který stanoví, co se rozumí výkonem předmětné činnosti ve vedoucím postavení. Podle xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovědného zástupce podnikatele nebo vedoucího zaměstnance pověřeného obchodními nebo odbornými záležitostmi s odpovědností za nejméně jedno odxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxjem organizační složka podniku nebyl nahrazen pojmem odštěpný závod). Ve srovnání s § 7 odst. 4 živnostenského zákona, kde praxe získaná v postavení osxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xdbornou činnost jako řadový zaměstnanec je považována za rovnocennou, je v odst. 5 patrný rozdíl v posuzování praxe získané jako osoba samostatně výděxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx úprava odst. 5 vyžaduje, aby praxe byla absolvována nejen v požadované době, trvající např. 3 roky, ale aby i požadovaná léta praxe následovala bezprosxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhradně výkonem činnosti s absencí dokládaného vzdělání, musí doklady o praxi svědčit tomu, že výkon činnosti nebyl ukončen před více než 10 lety. Lhůta xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxž je Česká republika (členského státu původu) je rozhodná skutečnost, že doklad vydal nebo uznal příslušný orgán nebo instituce členského státu původx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxon předmětné činnosti v členském státě původu. Není
relevantní
, zda vzdělání nebo příprava plně nebo jen zčásti odpovídají vzdělání a přípravě vyžadoxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxělání a přípravy. Za rovnocenné s doklady vydanými příslušným orgánem nebo institucí členského státu Evropské unie se považují doklady, které byly vyxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Pokud se týká doby xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxlivé a přiměřené posouzení praxe jsou autoři toho názoru, že má být praxe na částečný úvazek zohledněna až po poměrném zvážení, tedy tak, aby při doloženx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxů se opírá Soudu pro veřejnou službu F-118/05 ze dne 14. 12. 2006 - Matthias Klopfer proti Komisi, který rozhodoval ve věci posouzení praxe v případě, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, v níž je již zaxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxava byla následně promítnuta do § 3 odst. 1 písm. l) zákona o uznávání odborné kvalifikace, podle kterého se odbornou praxí rozumí skutečný a právními přxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvní dobu nebo s tím souměřitelný výkon předmětné činnosti konaný v pracovněprávním vztahu po kratší pracovní dobu nebo konaný na základě dohody o provexxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxcně odpovídá úpravě doby praxe v § 7 odst. 4 živnostenského zákona (viz komentář k cit. ustanovení).
Ustanovení odst. 5 však není přímou transpozicx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx s novelou zákona o uznávání odborné kvalifikace, na niž živnostenský zákon navazuje, umožněním prokázání odborné způsobilosti dokladem o uznání odxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, pouze fyzickými osobami, které splňují požadavky odborné způsxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxlně jednotlivých živností v příloze uvedených, vykonávány odborně způsobilými osobami. U každé jednotlivé živnosti jsou v příloze č. 5 uvedeny možnxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsobilými osobami, je třeba posuzovat se zřetelem k výčtu činností uvedených v obsahové náplni předmětné živnosti v nařízení vlády č. 278/2008 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxých živností uvedených v příloze č. 5, je třeba zejména dbát na to, aby odborně způsobilými osobami byl zajištěn výkon činností uvedených v odstavci prvxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxrnou způsobilost splňovat, zahrnuje nejen zaměstnance, ale i podnikatele, je-li jím fyzická osoba, případně spolupracujícího manžela (spolupracuxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxpř. vedou účetnictví nebo zajišťují úklid provozovny. Podnikatel, který jako fyzická osoba hodlá vykonávat sám odborné činnosti, spadající do odborx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxrnou způsobilost podle přílohy č. 5 jsou však u většiny v ní uvedených živností méně přísné, než požadavky kladené na podnikatele pro získání živnostexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnně ustanoví.
Posouzení, zda odborná způsobilost osob uvedených v § 7 odst. 6 odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 5, je primárně na podnikatexxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxdě, že živnostenský úřad zjistí, že podmínky odborné způsobilosti nejsou splněny, ukládá sankci podnikateli, nikoliv osobám vykonávajícím činnost xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxvávat kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost těchto osob po dobu minimálně tří let. Lhůta se počítá ode dne ukončení výkonu činnosti těmito xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxajů výše uvedených osob.
Odborná způsobilost fyzických osob pro výkon činností spadajících do určité živnosti, nebo jen některých z těchto činnosxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxti v jiných právních předpisech. Ustanovení těchto jiných právních předpisů nejsou § 7 odst. 6 dotčena.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 356/1999 Sb.:
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxen zajistit výkon činností jen osobou splňující odbornou způsobilost uvedenou rovněž v tomto nařízení vlády. Důvodem je potřeba zajistit zejména u těxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxst o těchto osobách a jejich odborné způsobilosti potřebnou evidenci.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
Požadavky na odbornou způsobiloxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxí právní úpravy a dodržení zásady ukládání povinnosti ze zákona.
Z judikatury:
Při určení délky praxe uchazeče o zaměstnání u Komise se jeho předxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxisející ustanovení:
§ 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 11 - provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, § 19 - živxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x x x xxxxxxx xxxxobilost pro koncesované živnosti, § 31 - odst. 19 povinnost podnikatele dodržovat povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a zvláštních prxxxxxx xxxxxxxxx
§ 62 - odst. 1 písm. a) přestupky nezajištxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxnce a neuchování dokladů podle § 7 odst. 6,
§ 70 - osoby, které se považují za občany členského státu Evropské unie, a doklady, které se považují za doklxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxné, příloha č. 5 - seznam živností, u nichž je podnikatel povinen zajistit výkon činností odborně způsobilými osobami
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací
čl. 3 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxvní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)
Překážky provozování živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Vznik živnostenského oprávnění, ale i samotný výkon práva provozovat xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvají překážky provozování živnosti definované v § 8 živnostenského zákona. Překážky, pro které nemůže podnikatel provozovat živnost, se týkají všecx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxípadě, že některá z překážek provozování živnosti uvedená v § 8 nastane, musí živnostenský úřad zrušit podnikateli živnostenské oprávnění. V tomto pxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xožádat o koncesi.
V případě, že je podnikateli sankčně zrušeno živnostenské oprávnění (podle § 58 odst. 2, pxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění. Stejná překážka nastává i u osoby (fyzické nebo právnické), která byla statutárním orgánem právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx opět ohlásit stejnou živnost, či požádat o stejnou koncesi, která jim byla zrušena. Po stejnou dobu tří let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxímu zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby.
K odst. 1
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxnost tak nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to ode dne prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xámci zpeněžení majetkové podstaty. Živnost nemůže provozovat také fyzická nebo právnická osoba ode dne, kdy nabylo rozhodnutí soudu, kterým bylo rozxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x v tomto případě zruší živnostenský úřad podnikateli všechna jeho živnostenská oprávnění. Tyto překážky provozování živnosti zaniknou právní mocí rxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnikatel tak může znovu ohlásit živnost nebo požádat o koncesi.
K odst. 2
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxenčního řízení, nebo o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující, a rovněž tak, pokxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxovozování živnosti. Živnostenský úřad pak podnikateli zruší všechna živnostenská oprávnění. Tato překážka trvá po dobu tří let ode dne, kdy rozhodnuxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxx lze důvodně předpokládat, že podnikatel - dlužník bude při svém podnikání řádně plnit své povinnosti a také řádně plnit finanční závazky. Je tedy plně nx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxla. O prominutí této překážky by měl živnostenský úřad rozhodovat ve správním řízení, aby bylo jeho rozhodnutí přezkoumatelné.
K odst. 3
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xaném řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může podnikatel činit úkony, které souvisí se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenskxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti přerušeno, jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce. Podnikatel tak nemůže ohlásit novou živnost, zrušit živnostenské opráxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxo provozování živnosti přerušeno. Může tak učinit pouze tehdy, pokud mu k tomu dá souhlas předběžný insolvenční správce. Předběžný insolvenční správxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Podnikatel, na jehož majetek byl prohlášex xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, pouze s písemným souhlasem insolvenčního sprxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxplatný. Pro živnostenský úřad by to byl důvod pro výzvu k doplnění podání, avšak správce konkursní podstaty se nestává automaticky účastníkem řízení, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Další překážky provozování živnosti se týkají podnikatelů, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxt živnost, do jejíž obsahové náplně činnost, kterou soud zakázal, spadá. Tato překážka pro podnikatele znamená zrušení živnostenského oprávnění pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xboru živnosti volné, pak podnikatel nemůže provozovat pouze obor činnosti živnosti volné, na který se tento zákaz vztahuje, ostatní obory činnosti v rxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxvený zákaz pomine. V této souvislosti je nutné zmínit i tu možnost, že byl-li zákaz činnosti podnikateli soudem vysloven v souvislosti se spácháním trexxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xezúhonnosti, pro kterou by v souladu s § 58 odst. 1 písm. a) zrušil podnikateli všechna živnostenská oprávnění.
U právnické osoby se neexistence přxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxušným soudním nebo správním orgánem ze státu sídla. Pokud tento stát nevydává výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, lze neexistenci překážkx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxs z evidence Rejstříku trestů. Tento výpis z evidence Rejstříku trestů je živnostenskému úřadu předáván v elektronické podobě.
K odst. 6
Překážkou pro provozování živnosti podnikatelem je i sankční zrušení živnostenského oprávnění živnostenským úřadem. Podle § 58 odst. x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxých právních předpisů, nebo z rozhodnutí o udělení
koncese
. Podnikatel, kterému bylo takto sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, nemůže po omezenxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení živnostenského oprávnění.
xxxxxxxx xxxxážkou pro podnikatele (fyzickou nebo právnickou osobu) je skutečnost, že působil v postavení statutárního orgánu právnické osoby, které bylo zrušenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx x xx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnění. Z této překážky se může fyzická či právnická osoba, která byla statutárním orgánem, vyvinit tím, že živnostenskému úřadu prokáže, že vynaložixx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xu zabránila. V tomto případě se musí vyvinit osoba, která byla statutárním orgánem. O živnostenské oprávnění v tomto případě nepřijde jenom ta právnicxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxažnému porušování předpisů, které bylo důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby. Ohlásit stejnou živnost nebo požádat o koncesx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
Další překážkou pro provozování živnosti právnickou osobou je ta skutečnost, že členem jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxu tří let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, nebo do té doby, dokud je v tříleté době od právní moci rozhodnutí o zrušení živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxkého oprávnění právnické osoby pro stejnou živnost, která byla členovi jejího statutárního orgánu zrušena podle § 58 odst. 2 nebo 3. Pokud by došlo k vylxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxní o zrušení živnostenského oprávnění zastaví.
Další překážkou pro provozování živnosti právnickou osobou je ta skutečnost, že členem jejího staxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxy, dokud je taková osoba členem tohoto statutárního orgánu. Pokud trvá tato překážka, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxánu zrušena podle § 58 odst. 2 nebo 3. Pokud by došlo k vyloučení této osoby ze statutárního orgánu, překážka zaniká a živnostenské oprávnění není nutné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxnem jejího statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy došlo k porušení práxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx překážky musí právnická osoba, a to tak, že v průběhu správního řízení o zrušení živnostenského oprávnění živnostenskému úřadu prokáže, že tento člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, nedošlo nebo aby mu zabránil. Druhou možností pro právnickou osobu, které je pro tuto překážku rušeno živnostenské oprávnění, je zbavit se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí zastaví. Nenastane-li ani jedna z těchto možností, živnostenský úřad dokončí řízení a právnické osobě živnostenské oprávnění zruší.
Z důvodové zprávy k žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx živnostenského oprávnění má každá osoba.
Živnost tak nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs ode dxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxí právní moci rozhodnutí, kterým bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno. Živnost nemůže provozovat fyzická a právnická osoxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xnsolvenčního řízení a rovněž tak, pokud soud rozhodl o zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x tom směru, aby se předešlo maření účelu tohoto zákazu, k němuž by mohlo dojít v případě, že by se podnikatel pokusil přejít na jinou živnost.
Z důvodové xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona nebo které se účastnily na podnikání osob, jimž bylo z uvedeného důvodu zrušeno živnostenské oprávxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxání právnických osob, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru nebo se účastnit na provozování živnosti v přxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxou živnost trvat pro všechny subjekty uvedené v tomto ustanovení tři roky od právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxvání živnosti založená rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona nevznikne, jako tomu je např. při zrušení žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů.
Související ustanovení:
§ 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - žixxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xejstřík
Související předpisy:
§ 97 až 164 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon),
zák. č. 269/1994 Sb., o Rxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Ustanovení obsahuje základní rozdělení živností z hlediska vzniku práva živnost provozovat. Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované.
K písm. xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx ohlášení živnosti zkoumá, zda ohlašovatel splnil podmínky dané živnostenským zákonem (všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti) a zda nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxáním výpisu podnikateli, že právo provozovat živnost ohlášením vzniklo. Pokud jsou podmínky splněny, zápis do živnostenského rejstříku ani vydání vxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxvní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. řád“), a rozhodne o tom, že právo provozovat živnost ohlášením nevzniklo (§ 47 odst. 6)x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxí tohoto rozhodnutí, neboť podmínkou vzniku práva provozovat živnost na základě ohlášení je právě splnění zákonem stanovených podmínek. Z hlediska pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxem.
Vznik práva provozovat ohlašovací živnxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxících živnost před povinným zápisem do obchodního nebo obdobného rejstříku a u zahraničních fyzických osob, které musí mít na území České republiky poxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
Koncesované živnosti smějí být provozovány na základě státního povolení k provozování živnostx x
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xodmínek stanovených živnostenským zákonem (případně i jinými právními předpisy upravujícími podmínky pro udělení
koncese
pro jednotlivé koncesxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxvozování živnosti může podnikatel poté, co rozhodnutí o udělení
koncese
nabylo právní moci. Vznik práva provozovat koncesovanou živnost je upraven xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxm zápisem do obchodního rejstříku a u zahraničních fyzických osob, které musí mít na území České republiky povolen pobyt, u nichž nabytí právní moci rozxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxu do obchodního rejstříku, resp. dnem doložení dokladu prokazujícího, že jim byl povolen pobyt, živnostenskému úřadu (viz § 5 odst. 5, § 10 odst. 4 a 5 a x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxcí a koncesované. V zájmu pružnosti při získávání živnostenského oprávnění návrh zákona zavádí - v souladu s někdejšími živnostenskoprávními úpravaxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx je v ohlášení uveden jako den zahájení živnosti, splňuje-li žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxeli při splnění zákonem stanovených podmínek právo provozovat živnost, aniž by v okamžiku, kdy tak činí, byl živnostenský list (pozn. autorů - ve stávaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxení
koncese
. (-) přísnější režim u koncesovaných živností je dán zvláštní povahou živnosti a s ní spojenými veřejnými zájmy.
Související ustanovexxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxnky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 odst. 1, 2, 4 a 5 - vznik živnostenského oprávnění, § 19 až 25 - ohlašovacx xxxxxxxxx x xx x x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x - rozhodnutí živnostenského úřadu, že ohlášením právo provozovat živnost nevzniklo, § 47 odst. 7 - vznik živnostenského oprávnění zahraničním fyzixxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 10
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xoto oprávnění využije, či nikoliv. To, že podnikatel vlastní živnostenské oprávnění, ještě neznamená, že skutečně toto právo využívá - podniká. Právx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxí živnostenské oprávnění, je může užívat a na základě tohoto práva živnost provozovat pouze tehdy, je-li jí to živnostenským zákonem umožněno (viz § 1x x x xxxx
x xxxxx x
U živností ohlašovacích vzniká živnostenské oprávnění fyzickým a právnickým osobám, které jxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zápis do rejstříku), okamžikem, kdy ohlásí ohlašovací živnost obecnímu živnostenskému úřadu. Právo provozovat živnost těmto osobám nevznikne v příxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xřadu závady ohlášení - § 47 odst. 6 živnostenského zákona, nebo nesplňuje podmínky stanovené živnostenským xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx na nabytí právní moci rozhodnutí, kterým mu byla udělena
koncese
. To platí až na výjimky, kdy oprávnění vznikne až zápisem osoby do veřejného rejstříku x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxí jim pak vznikne až okamžikem, kdy tento doklad doloží živnostenskému úřadu. Ovšem pouze v tom případě, že tento cizinec doloží doklad o povoleném pobyxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxo rejstříku potvrzující splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem pro vznik živnostenského oprávnění se vznikem oprávnění vázaným na dex xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do obchodního rejstříku až po svém vzniku (např. příspěvkové organizace zřizované územně samosprávnými celky), vzniká právo provozovat ohlašovací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxnský úřad rozhodne, že živnostenské oprávnění podnikateli ohlášením nevzniklo (podnikatel neodstranil na výzvu živnostenského úřadu závady ohlášxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nabytím právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
.
K odst. 3
Právo provozovat živnost podnikatel prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odsxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx živnostenského oprávnění, případně o úplný výpis, který obsahuje všechny údaje vedené o podnikateli ve veřejné části živnostenském rejstříku, tedy xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xeho podnikatelskou činností uděleny. Podnikatel své živnostenské oprávnění může prokázat též částečným výpisem ze živnostenského rejstříku, kterx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxvnostenského rejstříku. V době, kdy podnikatel ohlásil ohlašovací živnost a ještě mu nebyl vydán výpis, kterým se stvrzuje splnění podmínek pro vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxní bylo živnostenským úřadem přijato. Potvrdit přijetí ohlášení může i Czech POINT, který podnikateli zprostředkoval ohlášení živnosti (blíže komexxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxis až po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
, může podnikatel prokázat své živnostenské oprávnění též pravomocným rozhodnutím o udělení
kxxxxxx
x
x xxxxx x x x
Poněkud jiná situace je u osob, které se povinně zapisují do obchodního nebo obdobného rejstříku. Jedná se např. o zahraniční fyxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxí na území České republiky odštěpný závod. Před jejich zápisem do obchodního nebo jiného obdobného rejstříku mohou zakladatelé nebo zřizovatelé ohláxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxíku, dále u ústavů, které se zapisují do rejstříku ústavů apod. Živnostenský úřad jim po splnění podmínek vydá výpis ze živnostenského rejstříku, na ktxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxoby, kterým vzniká právní subjektivita zápisem do příslušného rejstříku. Tyto osoby musí do 90 dnů ode dne doručení tohoto výpisu ze živnostenského rexxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad ve správním řízení o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil; v případxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxského rejstříku.
K odst. 6
Pokud podnikateli - fyzické osobě vzniká živxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxntifikační číslo osoby, přidělí mu identifikační číslo osoby obecní živnostenský úřad. Identifikační číslo mu poskytne správce základního registrx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxý úřad při ohlášení nové identifikační číslo osoby nepřidělí, každý podnikatel může mít přiděleno pouze jediné identifikační číslo osoby.
K odst. 7
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxst může jiná osoba než podnikatel, pokud jí to umožní živnostenský zákon. Tuto výjimku stanoví živnostenský zákon v § 13 osobám, které mohou pokračovxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnická obchodní společnost nebo družstvo, které dosud nemají příslušné živnostenské oprávnění, popřípadě přejímající společník, který je fyzickou xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnění návrh zákona zavádí v souladu s někdejšími živnostenskoprávními úpravami u nás i v některých jiných zemích kategorii ohlašovacích živností, u nixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxecné podmínky a požadavek odborné způsobilosti. Ohlášením, kterým žadatel oznamuje živnostenskému úřadu zahájení živnosti, tak vzniká žadateli přx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto a dalších ustanovení návrh zákona pamatuje v § 47 odst. 6 tím, že v případě neprokázání potřebné odborné způsobilosti živnostenský úřad řízení xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost, smí žadatel provozovat živnost až po udělení
koncese
.
V souvislosti s ustanovením § 5 bylo již blíže rozvedeno, že přísnější režim u kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, § 27 - odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 56 - řízení o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých dalších zákonů
Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
[Provozování živnosti prostřednictvím odpoxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 11
Podnikatel provozující živnost má pxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxostenskoprávními předpisy. Provozováním živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce jsou řešeny případy, kdy podnikatel z různých důvodů nemůxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx své povahy nemohou splňovat podmínky odborné kvalifikace tak, jak je stanoveno živnostenským zákonem pro jednotlivé živnosti, tak mohou tento nedoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxdním x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxdného zástupce.
xxxxxxxxxictvím odpovědného zástupce může podnikatel provozovat jednu nebo případně více živností. Odpovědného zástupce ustanovuje podnikatel pro jednotlxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxatele pro více živností. Zákon nevylučuje ani možnost, že pro jednu živnost ustanovuje podnikatel více odpovědných zástupců. V praxi je tato alternatxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxahu předmětu podnikání určité živnosti uvedeného v ohlášení nebo v žádosti o koncesi musí podnikatel splňovat odlišným způsobem stanovenou odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xivnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaboxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxbu munice, zvlášť pro ničení a zneškodňování výbušnin, zvlášť pro nákup, prodej a skladování výbušnin, zvlášť pro znehodnocování a delaboraci municex xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxnou živnost více odpovědných zástupců i v jiných případech. Více odpovědných zástupců pro jedinou živnost ustanovuje např. i podnikatel, jehož podnixxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce není schopen xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxupci jejich odpovědnost za dodržování živnostenskoprávních předpisů.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Institut odpovědného zástupxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsy nemá podnikatel jednotlivec nebo kdy jde o podnikání právnické osoby. Odpovědný zástupce plně odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní sxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxdnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, přičemž toto právo podnikatele není nikterak omezeno. Není rozhodné, zda pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxaduje. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávnícx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxuvě budou povinnosti odpovědného zástupce stanoveny a zda a jakým způsobem bude případně podnikatel vůči odpovědnému zástupci vyvozovat odpovědnosx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xezi podnikatelem a odpovědným zástupcem není speciálně upraven ani živnostenským zákonem, ani jiným právním předpisem (není vyžadováno, aby odpověxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxstenský zákon pouze vyžaduje souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce, který tak činí formou prohlášení [§ 46 odst. 1 písm. g) a odst. 2 píxxx xxxx
Nikxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xodnikatelů, pro něž odpovědný zástupce funkci vykonává, lze zcela zjevně odůvodnit požadavkem (viz § 31 odst. 1) na účast odpovědného zástupce při proxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxt živností, pro jejichž provozování byl odpovědný zástupce podnikatelem nebo podnikateli ustanoven, omezen není. Pokud osoba, kterou podnikatel usxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxe tedy být tímto dalším podnikatelem ustanovena do funkce odpovědného zástupce, podnikatel musí ustanovit jiného odpovědného zástupce, případně můxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvený odpovědný zástupce nesplňuje výše uvedenou podmínku, vyzve ohlašovatele živnosti, žadatele o koncesi nebo případně podnikatele oznamujícího xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxstí zahájí řízení o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, zamítne žádost o koncesi (byl-li odpovědný zástupce ustanoven v případě nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxo odpovědného zástupce v průběhu provozování živnosti - viz § 49 odst. 4).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
V odstavci 1 provedená změna (dxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxvních předpisů.“) pouze upřesňuje dosavadní text a z navržené změny již jednoznačně vyplývá odpovědnostní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxnu č. 167/2004 Sb.:
Na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení se navrhuje upustit u odpovědného zástupce od povinného pracovněpráxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxdným zástupcem a členem statutárního orgánu téže právnické osoby, a dále i u zahraničních podnikatelů, kteří požadovali, aby vedoucí jejich organizaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Odpovědným zástupcem může být pouzx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xěkterých případech neukládá splnění všeobecných podmínek podnikateli, např. je-li podnikatelem právnická osoba, nebo připouští, že některé z osob xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe § 7, tedy především podmínku odborné a případně i jiné způsobilosti (jedná se např. o podmínku dosažení věku nejméně 21 let, která je stanovena u některxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxm o silniční dopravě). S ohledem na odst. 1, podle nějž podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, se aplikační praxe pxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxnostenským zákonem vyžadována. Odpovědný zástupce pak musí splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti. Jedná se nejčastěji o případyx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxnění této podmínky zajišťováno u právnických osob výhradně osobou odpovědného zástupce. I u podnikatelů - fyzických osob je odpovědný zástupce, je-lx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xprávním orgánem uložen zákaz činnosti, nemůže být odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Tato překážka trvá px xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxvnické osoby (§ 8 odst. 5) u odpovědného zástupce neupravuje specificky zákaz činnosti, pokud činnost, které se zákaz týká, spadá do obsahové náplně žixxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xásledek skutečnost, že osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně zakázaná činnosx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxrů v zákoně stanoven i s ohledem na to, že u živnosti volné ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce pouze fakultativně, a neustanovení odpovědného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být osoba, které bylo zruxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxvených živnostenským zákonem nebo jinými právními předpisy. Odpovědným zástupcem rovněž nemůže být osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxědným zástupcem nemůže být osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, a to pro stejnou živnost. Je tomu tak i přesto, že zrušení živnostxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxno, ale s jeho podnikáním jako takovým. Osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, nemůže být odpovědným zástupcem po doxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Odxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxého kontrolního orgánu právnické osoby. Odpovědný zástupce je osobou, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xéto funkce xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Odpovědného zástupce je povinna ustanovit u živností, u nichž živnostenský zákon vyžaxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxy provozování živnosti nesplňuje.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xídlem na území České republiky, ustanovuje do funkce odpovědného zástupce přednostně osobu, která je členem jejího statutárního orgánu. Zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xe žádný ze členů statutárního orgánu české právnické osoby, nebo vedoucí odštěpného závodu zahraniční právnické osoby nesplňuje zvláštní podmínky pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx
x xxst. 5
Podnikatel je povinen ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací stejně jako ukončení výkonu jeho funkce oznámit živnostenskémx xxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xro oznámení ustanovení do funkce může podnikatel využít v případě, že do funkce ustanovuje odpovědného zástupce již v průběhu provozování živnosti. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce a jeho ustanovení sděluje živnostenskému úřadu současně s ohlášením a v rámci tohoto ohlášení. Ustanovení odpovědného zástupce je v dispozixx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxípadě ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce má podnikatel povinnost tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy tato skxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo zástupce. Umožňuje se, aby ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce oznámil živnostenskému úřadu i sám odpovědný zástupce. Řeší se tak situace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxinný a neoznámí mu ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce. Oznamuje-li ukončení výkonu funkce živnostenskému úřadu odpovědný zástupce, musí žxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podnikatele. Pokud den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce nelze určit z oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnex xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxn ukončení výkonu funkce v oznámení živnostenskému úřadu.
Postavení podnikatele a odpovědného zástupce při oznamování ukončení výkonu funkce odxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxmu zástupci zákon takovouto povinnost neukládá. V jeho případě se jedná o možnost, které může, ale nemusí využít. Možnost oznámit ukončení výkonu funkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxt. 1, podle nějž mimo jiné nikdo nemůže být ustanoven do funkce pro více než 4 podnikatele). Oznamuje-li ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce žixxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxk živnostenský úřad akceptoval oznámení odpovědného zástupce, že ukončil výkon funkce pro konkrétního podnikatele, a zaznamenal tuto skutečnost do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Odpovědný zástupce pro ohlašovací živnost může vykonávat funkci ode dne, kdy byl do funkce ustanoven. Musí však splňovat podmínky vyžadovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxého ustanovení podnikatelem. V některých případech je však posouzení splnění podmínky bezúhonnosti, případně odborné způsobilosti, složitější a nxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxpadech nemusí odpovídat posouzení příslušného živnostenského úřadu. Odpovědný zástupce nemůže být podle živnostenského zákona postižen v případxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xdpovědného zástupce a za to, že splňuje podmínky vyžadované zákonem, na podnikateli.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
Nově se ustanovujxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxna při změně odpovědného zástupce plynulost výkonu živnosti.
K odst. 7
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnovuje podnikatel a poté ustanovení odpovědného zástupce předloží ke schválení živnostenskému úřadu. Ze strany odpovědného zástupce živnostenský xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxého zástupce buď současně s rozhodováním o žádosti o koncesi, nebo samostatným rozhodnutím, je-li ustanovován v průběhu provozování živnosti nový odxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxného zástupce. Odpovědný zástupce tedy může zahájit výkon své funkce až po právní moci rozhodnutí o schválení. Zákon zde nestanoví podnikateli patnácxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xze tedy mít za to, že tak má podnikatel učinit neprodleně po ustanovení nového odpovědného zástupce.
V případě ukončení výkonu funkce odpovědného zxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxem k důležitosti funkce, kterou odpovědný zástupce při provozování živnosti vykonává, se vyžaduje, aby u koncesovaných živností bylo jeho ustanovenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Jestliže odpovědnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxtanovit nového odpovědného zástupce bez ohledu na to, zda podnikatel provozuje ohlašovací nebo koncesovanou živnost (až na případy upravené odst. 9 ax xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnem, zejména podmínku bezúhonnosti. V případě změny právní úpravy a požadavků na odbornou způsobilost může odpovědný zástupce přestat splňovat podmxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxů ode dne, kdy uvedené skutečnosti nastaly. Povinnost ustanovit nového odpovědného zástupce se nevztahuje na podnikatele v případě, že provozování žxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxupce přestal vykonávat svoji funkci nebo přestal splňovat podmínky dané živnostenským zákonem nebo jinými právními předpisy a podnikatel nemůže z nxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nemůže být provozována bez odpovědného zástupce, může podnikatel oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti a živnost dočasně přxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx. 4).
K odst. 9
Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to živnostenský zákon nevyžaduje. Jedná se o případy, kdy podnikxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtupce. Ustanovení odst. 9 lze vztáhnout i na případy, kdy podnikatel, ať již jím je fyzická nebo právnická osoba, hodlá provozovat prostřednictvím odpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxí podmínky dané odst. 1 až 7 obdobně. S ohledem na to, že se jedná v podstatě o
fakultativní
ustanovení odpovědného zástupce, přestane-li odpovědný zásxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx zákona učinit, povinen ustanovit nového odpovědného zástupce. Živnost může nadále provozovat bez odpovědného zástupce, v případě, že se jedná o živnxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti podle § xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho zástupce).
K odst. 10
Ustanovení řeší případy, kdy po ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce, nebo pokud odpovědný zástupce přestal splňxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxu funkce odpovědného zástupce lze živnost provozovat bez odpovědného zástupce pouze v případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis, je znění tohotx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxpce ustanovit nového odpovědného zástupce. V případech, kdy je podnikatel podle živnostenského zákona povinen ustanovit odpovědného zástupce, můxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxupce ve smyslu tohoto ustanovení. Jedná se o provozování živnosti „Silniční motorová doprava v rozsahu předmětu podnikání silniční motorová doprava xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxí, a osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“. V daném případě podle § 35b odst. 3 zák. o silniční dopravě a v soulaxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxčná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES), pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxení nového odpovědného zástupce ve lhůtě stanovené v souladu s tímto nařízením (max. 6 měsíců). Po uvedenou dobu může být živnost provozována bez odpovxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx takto ustanoveného odpovědného zástupce § 35b odst. 4 zák. o silniční dopravě stanoví, že živnostenský úřad zruší příslušné živnostenské oprávnění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupce stanoví živnostenský zákon).
V případě, že živnost může být v souladu s ustanovením jiného právního předpisu provozována bez odpovědného zásxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxpíše skutečnost, že živnost je dočasně provozována bez odpovědného zástupce.
K odst. 11
Ustanoxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxí se odpovědného zástupce se nepoužijí. Odlišně je upraven institut odpovědného zástupce v § 8b zákona o silniční dopravě. Tento zákon stanoví, že pro pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxbou, sám splňuje zvláštní podmínky provozování živnosti; v daném případě může podnikatel odpovědným zástupcem ustanovit sám sebe). Odpovědný zástuxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxropské unie (čl. 4 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009 ze dne 21. 10. 2009, kterým se zavádějí společná pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx určitou dobu bez odpovědného zástupce viz komentář k odst. 10. Odlišně je rovněž institut odpovědného zástupce upraven v zákoně č. 311/2006 Sb., o pohoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo zástupce pro jiného distributora pohonných hmot (§ 6d zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách) a je spolehlivá (§ 6a zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxkona) někoho, kdo jím není a kdo pro něho tuto činnost nevykonává, nezískává na úkor neprávem navrženého či ohlášeného odpovědného zástupce bezdůvodnx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx/95, SoRo 2/1998)
Odpovědný zástupce odpovídá navenek jen tam, kde o tom má zákon výslovná ustanovení, jinak je odpovědný zástupce v právním vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxt náhradu škody, kterou mu popřípadě zástupce zanedbáním svých povinností způsobil.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 11. 1994, sp. zn. 6 A xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti,
§ 8 - překážky provozování živnosti,
§ 28 odst. 1 - rozsah živnostenského oprávnění,
§ 31 odst. 1 - povinnost podnikatele zajistit účast odpxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xiné způsobilosti,
§ 45 - ohlášení živnosti,
§ 46 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h) - prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s výkonem xxxxxxx
§ 50 - náležitosti žádosti o koncesi,
§ 58 odst. 2 a 3 - zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxa 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady xxxxxxxx
xxxxxx
xxxračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
Právnx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxikatele a nespojuje tak automaticky zánik živnostenského oprávnění se smrtí podnikatele. Účelem této úpravy je umožnit po úmrtí podnikatele kontinuxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxčovat v provozování živnosti ve smyslu živnostenského zákona, tedy o dočasný výkon živnostenského oprávnění, faktické uplatnění tohoto práva (jeho xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po zemřelém řešit na návrh soud.
Problematika pokračování v provozování živnosti se dělí na fázi před ukončením řízení o dědictví po zemřelém podnixxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx x xx xxxxxx stanoven okruh osob, které jsou oprávněny pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli do skončení řízení o projednání dědictví.
V provozování živnosti mohou po úpravě provedené v návaznosti na nový občanský zákoník zákonem xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x x xxx xx xx9 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních) nebo vykonavatel závěti (tj. osoba povolaná závětí ve smyslu § 1553 obč. zák.), pokud mu příslušx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xx xx xxxx) i likvidační správce a svěřenský správce, pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu (problematika svěřenského fondu je xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxnovení pod písmeny odstavce 1 neplyne, že osoby v nich vyjmenované tak mohou činit jen tehdy, nepokračuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná osoxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxner může pokračovat společně s dědici ze závěti, pokud je spoluvlastníkem majetku užívaného k provozování živnosti, a to i tehdy, není-li dědicem zemřxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxveň vlastní alespoň část majetku používaného k provozování živnosti. Pozůstalý manžel nebo partner může být samozřejmě i v pozici dědice ze zákona nebx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxe nemusí být dědici, resp. oprávněnými osobami, a které mohou využít živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele, avšak jen do doby, než je pravomocxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
x důvodové zprávy k zákonu č. 303/2013 Sb.:
K bodu 14 (§ 13):
Dochází ke sladění právní úpravy živnostenského xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxle navazuje na zavedení nového institutu likvidace pozůstalosti NOZ (§ 1713) a zejména na pak novou právní úpravu zákona o zvláštních řízeních soudníxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí závod do svěřenského fondu pořízením pro případ smrti. Navrhuje se též umožnit pokračování v živnosti vykonavateli závěti. Bude se však jednat pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Pokud po úmrtí podnikatele hodlají v provozování živnosti pokračovat správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, vykonavatel záxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xanžel nebo partner - jsou povinni oznámit tuto skutečnost do tří měsíců od úmrtí podnikatele obecnímu živnostenskému úřadu (kterémukoliv), nestanovxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčovat, byť pokračování ve smyslu odst. 2 neoznámily (blíže u odst. 5). Pokud úmysl pokračovat v provozování živnosti žádná z oprávněných osob ve lhůtě nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxrávce pozůstalosti jmenovaný soudem. Jedná se tedy o lhůtu prekluzivní, zákon s jejím marným uplynutím zásadně spojuje zánik práva. Výše uvedené osobx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Pokud je nesplňují nebo trvá-li u nich překážka provozování živnosti nebo nemají-li pobyt na území České republiky (tam, kde jej živnostenský zákon vxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna (případná pokuta za přestupek pak může podle § 61 odst. 4 dosáhnout výše až 10 000 Kč). Tím, že ustanovením odpovědného zástupce lze zhojit i nedostaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí živnosti, nikoliv však podmínek všeobecných. Tato benevolence zákona je však časově omezena (viz dále).
K odst. 3
Stejně jako jiní podnikatelé mxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebudou. V takovém případě zákon stanovuje, že jejich právo pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli zaniká dnem, kdy je toto oznámexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xemřelého podnikatele.
K odst. 4
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxlvenčnímu a likvidačnímu správci, kteří hodlají pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli, stanovuje zákon pro oznámení tohoto úmyxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx byl-li správce do funkce ustanoven později, ode dne, kdy byl do funkce ustanoven (v tomto ohledu se tedy liší i postavení správce pozůstalosti povolanéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxrávce nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 7, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce (i zde je, stejně jako u dědiců či poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxelným pokutou do výše 10 000 Kč). Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti ve smyslu § 6 živnostenský úřad nezkoumá.
K odst. 5
xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxto odstavci vyjmenované mohou v provozování živnosti pokračovat zásadně až do skončení řízení o projednání pozůstalosti, insolvenční správce však nxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxzování živnosti totiž plyne z toho, že je dočasně ve funkci insolvenčního správce).
Pokud po ukoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxkračování oznámil, ale před ukončením řízení o pozůstalosti oznámil, že nadále pokračovat nehodlá), může v provozování živnosti po zemřelém podnikaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxn výslovně stanovuje, že tato oprávnění má i v případě, že původně (ve smyslu odst. 2) neoznámila pokračování v provozování živnosti. Stejně tak může (ox xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xe k provozování živnosti vložena pořízením pro případ smrti do svěřenského fondu. Do okruhu možných pokračovatelů tak jsou zahrnuty i osoby, které napxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxto případech ovšem je, že v provozování živnosti bylo do ukončení řízení o pozůstalosti pokračováno jinou osobou (osobami) a právo nezaniklo úmrtím poxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že hodlá pokračovat - § 13 odst. 2 živnostenského zákona). Oprávněná osoba je povinna do tří měsíců od ukončení řízení o pozůstalosti oznámit živnostexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxnutím této tříměsíční lhůty její právo pokračovat v provozování živnosti zaniká. Pokud pokračování v provozování živnosti oznámí, zaniká jí právo poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxlo (nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění), u koncesovaných živností pak rozhodnutím o zamítnutí žádosti o koncesi nebo zastavxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xprávněné osoby přihlásit k pokračování v provozování živnosti, nebo pokud po ukončení řízení o pozůstalosti pokračování v provozování živnosti něktxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo kdy je kvalifikovaně konstatováno, že tohoto práva nemůže nabýt).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se s úxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákon, byl mezi osoby, které mohou pokračovat v provozování živnosti při úmrtí podnikatele, zařazen i svěřenský správce za předpokladu, že zůstavitex xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxho fondu v § 1448 až 1474 nového občanského zákoníku. Úkolem svěřenského správce je pečovat o majetek, který jeho vlastník vyčlenil za určitým účelem ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx mít svěřenský správce právo pokračovat v provozování živnosti i po skončení řízení o pozůstalosti, a to za stejných podmínek jako osoby uvedené v § 13 odxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxu doplňuje.
K xxxxx x x x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxejné skutečnosti a údaje a dokládají se stejné doklady, jako při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi.
Údaje o zániku živnostenského oprávnění a o pokračováxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxého zákona smrtí podnikatele, v případech uvedených v § 13 tomu tak není. Pokud bylo po úmrtí podnikatele v provozování živnosti pokračováno, je pro dxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnnost sdělit údaj o pravomocném ukončení řízení o pozůstalosti po zemřelém podnikateli živnostenskému úřadu, pokud o to živnostenský úřad požádá.
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx § 60 - živnostenský rejstřík,
§ 61 - přestupky fyzických osob
Související předpisy:
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 3.3.2020
K § 14
V § 14 je řešeno pokračování v provozování živnosti v případech, kdy dojde k fúzi nebo rozdělení obchodní společnosxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčností a družstev. Obdobně jako u pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele podle § 13, i zde je smyslem právní úpravy umožnit kontinuitu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní společnost (družstvo), pokud nemá potřebné vlastní živnostenské oprávnění, pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxků fúze nebo rozdělení oznámí písemně pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí příslušnou ohlašovací živnost nebo požádá o koncxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxhokoliv obecního živnostenského úřadu. Zákon zároveň stanovuje, že právo pokračovat v provozování živnosti po zaniklé nebo rozdělené společnosti čx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnění negativně. Negativním rozhodnutím je u ohlašovacích živností rozhodnutí podle § 47 odst. 5 či 6 o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vzxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým je zamítnuta žádost o koncesi (blíže § 47 odst. 5 a 6, § 53 odst. 2; v případě neodstranění závad u žádosti o koncesi dochází k zastavenx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako pro právního nástupce, který je osobou právnickou (viz výše). I přejímající společník může pokračovat v provozování živnosti na základě živnostxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxbnou živnost nebo požádá o příslušnou koncesi. Na základě živnostenského oprávnění předchůdce může podnikat do doby získání vlastního oprávnění nebx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
Související předpisy:
zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
Provozovny
[Provoxxxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 17
Zákon vymezuje v obecné rovině, co se považuje za provozovnu (prostor, v němž je živnost provozována), povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx řada povinností, zejména označovacích a oznamovacích.
K odst. 1 a 2
xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxtor, v němž je živnost provozována, neurčuje však blíže, o jaký prostor se jedná nebo může jednat, pouze konstatuje, že provozovnou je i automat a obdobnx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v kamenné stavbě, ale i stánky nebo pojízdné prodejny. Na rozdíl od kamenných provozoven se automaty a obdobná zařízení nezapisují do živnostenského rxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xěsíce. Obě podmínky musí být splněny zároveň. Takovou provozovnou může být např. pojízdná prodejna nebo stánek s občerstvením umístěný v letní sezóně xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxtomaty prodejní (na nápoje, na drobné balené občerstvení) i automaty na poskytování služeb, jako jsou samoobslužné fotoautomaty, osobní váhy, automxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
Podnikatel může provozovat živnost i ve více provozovnách, má-li právní důvod pro jejich užívání (vlastnické právo, užívací právo). Při oxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxor provozovny živnostenskému úřadu neprokazuje, musí tak ale učinit, je-li k tomu živnostenským úřadem vyzván. Živnostenský úřad může prokázání tohxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxt k šikanování podnikatele - pro žádost o prokázání právního titulu k provozovně musí existovat legální důvod, např. zpochybnění trvání vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxzovna užívána, se nevztahuje na provozovny mobilní a na automaty. U mobilních provozoven je však podnikateli dána povinnost prokázat na žádost živnosxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxs vlastníka pozemku s dočasným umístěním pojízdné provozovny).
Zvláštní režim je stanoven pro provozovnu umístěnou v bytě. Není-li podnikatel vlaxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxvatelnost zákona v praxi to bude zpravidla xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx
x
xxxájení provozování živnosti v provozovně (tedy faktickou realizaci živnostenského oprávnění) a ukončení této činnosti je podnikatel zásadně povinex xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxdejnu pro veřejnost), nemá povinnost provozovnu živnostenskému úřadu oznamovat - podle zákona je povinen oznámit až zahájení provozování živnosti v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxě podnikatel nemá, pokud je provozovna uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi (povinnost je
de facto
splněna tím, že provozovna je uvedenx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsp. do žádosti o koncesi, viz § 50 odst. 2) uvede provozovna nebo provozovny jen v případě, že v nich bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxovena výjimka. Taková výjimka platí pro automaty a mobilní provozovny (zahájení ani ukončení provozování živnosti v těchto provozovnách se tedy živnxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xivnosti podle zvláštních právních předpisů“. V poznámce pod čarou zákon odkazuje příkladmo na stavební zákon, nicméně bude se jednat i o způsobilost vx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xivnost, která je v provozovně provozována (např. podle zákona o archivnictví a spisové službě - ve vztahu k živnosti „Vedení spisovny“). V této souvislxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx provozováno více živností. V takovém případě musí být provozovna způsobilá k provozování každé z nich, resp. k provozování všech.
Pro každou provozovnu (s výxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxozovna musí být kromě jiného označena i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (blíže u odst. 8). Nesplnění povinnosti podnikatele uxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx
x xxxxx 5 a 6
x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxněné vůči živnostenskému úřadu. Oznámení obsahuje údaje identifikující podnikatele, konkrétní provozovnu, podle okolností i její umístění (tato úxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxozovně. Má-li být v provozovně provozována živnost volná, musí oznámení obsahovat obor, resp. obory činnosti, které budou v provozovně provozovány.
Zákon v tomto ustanovení nespecifikuje, jakými údaji je vymezena adresa provozovny - adresa xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. Těmito údaji je ostatně provozovna vymezena i v příslušné části jednotného registračního formuláře (blíže u § 45a). Zákon pamatuje i na přxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxdením adresy. Zákon pro tyto případy stanovuje, že podnikatel v oznámení pro živnostenský úřad uvede údaj o umístění provozovny, což bude v praxi znamexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxkační číslo provozovny a datum zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně jsou vedeny v živnostenském rejstříku (§ 60).
Postup živnostxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzovny (IČP). Tímto číslem je podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, „číselný kód, který slouží k identifikaci provozovny osoby, ktexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxem č. 169/2012 Sb.) zrušena. Podle platné úpravy tedy živnostenský úřad každé provozovně přidělí IČP získané od správce základního registru osob (jímx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxk obdrží informaci o IČP, nemá však (od účinnosti zákona č. 169/2012 Sb., tedy od 30.6.2012) povinnost tímto číslem označovat provozovnu. IČP se tak staxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
V odstavcích 7 a 8 je upraven způsob označování provozoven. Primárním účelem označování provozoven je zcela jistě umožnit základní orientaci zákazxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Pro všechny provozovny platí, že musí být trvale a zvenčí viditelně označeny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikaxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.
Jisté výkladové potíže může v praxi působit termín „zvenčí viditelně“, neboť není zřejmé, zda se tím míní vixxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xznačení uvedeno u postranního nebo zadního vchodu do budovy. Podle autorů komentáře bude třeba připustit, že podmínka je zachována, je-li označení umxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxích podmínek - za výlohou provozovny. Označení např. u postranního vchodu do objektu, v němž je umístěna provozovna, se bude posuzovat podle konkrétníxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx se jednalo např. o hotel a označení provozovny by bylo umístěno pouze u zadního vchodu do budovy, který slouží výhradně jako vstup do privátní části objexxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxdné za činnost provozovny, údajem o provozní nebo prodejní době a u ubytovacích zařízení sloužících k přechodnému ubytování (hotely, motely, penzionxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx „zák. o ochraně spotřebitele“), který v § 2 definuje spotřebitele jako fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci sxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xřechodnému ubytování -, je třeba vycházet z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která definuje stavbu ubytovacího zaxxxxxx x x xx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxených;
2.
motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxí zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelemx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo poskytování přechodného ubytování.).“
Kategorie a třídy ubytovacích zařízení stanovuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x 43 odst. 1 cit. vyhlášky zní: „Stavba ubytovacího zařízení se zařazuje podle požadavků na plochy a vybavení do tříd, které se označují hvězdičkami, stxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx do čtyř tříd. Motel a penzion se člení do čtyř tříd. Turistické ubytovny se zařazují do dvou tříd a kempy, skupiny chat a bungalovy se zařazují do čtyř třídxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxo mobilní provozovny, požadavek označit provozovnu prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se zákazníky.
xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x např. názvem (hostinec „U Přibylů“).
K odst. 9
Podnikatel, který provozuje živnost v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb sxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxost předem a „na vhodném a zvenčí viditelném místě“; oznámení musí obsahovat údaj o počátku a konci uzavření provozovny. Z toho je patrné, že povinnost sx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxozovně a hodlá ji trvale uzavřít (k tomu blíže u § 31 odst. 16). Vhodnost a viditelnost umístění oznámení xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxvat dočasné uzavření provozovny zná zákon dvě výjimky - povinnost se nevztahuje na mobilní provozovny a automaty a dále na případy nepředvídané nebo nexxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být náhlá nemoc, úraz, živelní pohroma - případy
vis maior
.
K odst. 10
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxby nevyžadují koncesi (jako tomu je např. u prodeje zbraní a střeliva), obecně platí, že podnikatel může prodávat zboží (nebo poskytovat služby) pomocx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxo i ve školách, o samoobslužné kopírky či fotoautomaty, samoobslužné osobní váhy nebo tonometry. Zákon však výslovně zakazuje, aby se pomocí samoobslxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xříklad zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx x017). Poznámka pod čarou nemá, jak známo, normativní charakter, proto je skutečnost, že zákon, na který je v poznámce odkazováno, byl zrušen, z hlediskx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxej tabákových výrobků nevyžaduje koncesi.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 169/2012 Sb.:
K § 17 odst. 5 písm. d), odst. 6, odst. 7
Změna právní úpravy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxištěna statistická evidence provozoven a pro širokou veřejnost i orgány státní správy bude také zajištěna v rámci informačních systémů veřejné správx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxné identifikační číslo provozovny v praxi využijí. V ustanovení odst. 6 se text týkající se identifikačního čísla provozovny vypouští z důvodu nadbytxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx:
Vzhledem k tomu, že je přípustné, aby provozovna neměla ani číslo popisné, ani evidenční a byla umístěna i mimo obec, je třeba umožnit specifikaci jexxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxmí). Návrh proto zákon v tomto ohledu doplňuje.
Související ustanovení:
§ 45 - náležitosti ohlášení živnosti, § 50 - náležitosti žádosti o koncxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
§ 2 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
§ 2 vxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 18
Novelou živnostenského zákona provedenou zákonem č. 280/1997 Sb. bylo do zákona s účinnostx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Ustanovení bylo několikrát noxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxní řád vydává - namísto obecně závazné vyhlášky se tržní řád vydává formou nařízení obce. To plyne též z důvodové zprávy k cit. zákonu, podle které se s ohlxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx zákona byla provedena zákonem č. 289/2017 Sb., a to s účinností od 30. 9. 2017. Určité změny v tomto ustanovení byly provedeny především za účelem odstraxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a prodej zboží a pro nabídku a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomu podle stavebního zákona) x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xádem vymezit, byla doplněna pravidla, která je třeba ze strany provozovatele tržiště dodržet, aby tržiště mohly řádně užívat i osoby s omezenou schopnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. bez nutnosti vymezovat prodejní místa mimo kolaudovanou provozovnu).
V průběhu doby vyvstala opakovaně otázka, zda vydání tržního řádu na záklaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xotvrdil (viz např. III. ÚS 253/04).
Dopad oprávnění obce regulovat na svém území prodej a poskytování služeb mimo „kolaudované“ provozovny je však xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxzor, že tržní řád vydaný na základě zmocnění v živnostenském zákoně se nemůže vztahovat na činnosti, které nejsou živnostmi, resp. může regulovat pouxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přebytků, nabízení produktů pojišťovacím zprostředkovatelem, nabízení spotřebitelského úvěru atd. Za této situace se jeví jako účelnější, aby zmoxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu upravovala vyhláškou v rámci samostatné působnosti.
Z obecné části důvodové zprávy k zákonu č. 280/1997 Sb.:
Obce mají v rámci stávajících předpxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa. Možnosti regulace této činnosti lze spatřovat i ve zpoplatnění použití veřejných pozemků (poplatky jsou příjmem obce). Provozování této činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxě obce, ani orgánů státní správy.
Vzhledem k výše uvedeným problémům se navrhuje rozšířit stávající znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xoto ustanovení umožní obcím stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v přenesené působnosti podmínky prodeje zboží a poskytování služeb ve stáncíxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xez možnosti obce regulovat v případě potřeby nežádoucí stav.
V návaznosti na výše uvedené se úprava zabývá i otázkou postihu fyzické nebo právnické xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxx xx x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxžní řády závazné pro celý územní obvod obce, zatímco dosavadní úprava dávala tuto možnost pouze pro veřejná prostranství, tj. především obecní pozemkxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxžnost vložit do svého tržního řádu kromě stanovení místa a doby prodeje zboží a poskytování služeb některé další vymezené podmínky. Jedná se např. o rozxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxné vybavenosti tržiště tak, aby optimálně plnilo svoji funkci, stanovení pravidel pro udržování čistoty a bezpečnosti a pravidel při organizování jexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Předmětná úprava je navržena především za účelem odstranění některých výkladových nejasností stávající právní úpravy. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro místní rozvoj doplňují pravidla, která je třeba ze strany provozovatele tržiště dodržet, aby tržiště mohly řádně užívat i osoby s omezenou schopnoxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxerých forem prodeje nebo poskytování služeb mimo provozovnu je možno stanovit i nařízením obce.
K odst. 1 a 2
Obec je oprávněna vydat formox xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxoží a poskytování služeb mimo provozovny určené k těmto účelům podle stavebního zákona, tedy zjednodušeně řečeno, tržním řádem lze na území obce regulxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx upravit stánkový či pochůzkový prodej na svém území.
Je-li tržxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxvání služeb příslušným aktem podle stavebního zákona, je pak povolen jen na tržištích vymezených xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxžišť,
-
dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
-
pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
-
pravidla, která mxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxho užívání tržiště osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Z dikce zákona je zřejmé, že tržní řád nemusí obsahovat vždy všechna vymxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x přiměřená s ohledem na místní poměry.
K odst. 3
K odst. 4
Zákon výslovně stanovuje, že obec může nařízením obce zakázat na svém úzexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxpř. podomní prodej nebo prodej pochůzkový, případně může být tento zákaz omezen např. na centrum obce apod. Z nálezu Ústavního soudu (Pl. ÚS 57/13-1) pax xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xi poskytování služeb mimo provozovnu (zde se pouze připomíná, že shora cit. nález ÚS je vztažen k předchozímu znění zákona, věcně má však jistě stále svůx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxým na základě zmocnění v § 18 živnostenského zákona omezit/zakázat prodej zboží či poskytování služeb, jedná-li se o činnosti, které nejsou živnostmxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xrodej na vymezených místech i co do sortimentu zboží, jsou-li pro to věcné důvody, nelze považovat za rozporný s čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného ústavně zaručeného základního práva nebo svobody dotčeného subjektu, stejně tak jako porušení čl. 17 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a sxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxkazu některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu v obci současným přijetím úpravy podle § 18 odst. 1 živnostensxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxto odkaz vztahuje jen na první větu odstavce 1 a podle něhož je předmětný zákaz pouze jednou z možných forem regulace, jež může být stanovena tržním řádem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxí být na první pohled zřejmý, s ohledem na to, že mnohem lépe odpovídá účelu § 18 živnostenského zákona a nevede k pochybnostem ani po stránce věcné, mu všxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnovit svým nařízením v přenesené působnosti zákaz některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu v obci nebo její xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxobod může být zákonem omezeno, takovým omezením je i ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, které zmocňuje obec k vydání tržníxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xevybočuje-li taková regulace z mezí zákonného zmocnění, nelze ji považovat za zásah do ústavně zaručeného práva podnikat.
(rozsudek Nejvyššího sprxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxnském podnikání (živnostenský zákon), může na území obce upravovat pouze prodej zboží a poskytování služeb, na které se vztahuje živnostenský zákon. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxžní řád ve formě nařízení, je třeba nejprve konstatovat, že nařízení obce nepředstavuje originární normotvornou pravomoc obce upravovat na svém územx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xstavního zmocnění dle čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky a při úpravě záležitostí vyjmenovaných v § 10 obecního zřízení, případně v dalších zákonexxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxliky. Podle něj platí, že ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona (
secundum et intra legem
) vydávxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xviz např. výslovně k povaze tržních řádů jako nařízení obce v tomto směru body 18. a 27. nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 6/15). Nad rxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxrce zvolil jako formu podzákonného předpisu nařízení, nemůže obec stejnou záležitost upravit obecně závaznou vyhláškou, i kdyby se normotvorná půsoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxxí s § 2 a § 3 živnostenského zákona. Ani nařízení obce jako prováděcí právní předpis na základě § 18 živnostenského zákona proto nemůže regulovat prodex xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx x. 3625/2017 Sb. NSS)
ČÁST DRUHx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 19
Ustanovení upravuje druhy ohlašovacích živností a vymezuje tyto druhy ve vztahu k požadavkům na splnění podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx živnosti řemeslné, vázané a živnost volná. U ohlašovacích živností řemeslných a vázaných musí být pro provozování živnosti splněna podmínka odborné xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxě. U živnosti volné není podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost.
K písm. a)
Vymezení pojmu živností řemeslných jednak odráží skutečxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xéto odborné způsobilosti v živnostenském zákoně, kde odkazuje na § 21 a § 22. Doklady, kterými xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oboru vzdělání. Dosažením středního vzdělání s výučním listem získává jeho absolvent kvalifikaci především pro výkon řemeslných profesí. Termín řexxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xsou takové, při nichž jde o zručnosti, které vyžadují vzdělání v živnosti vyučením a delším zaměstnáním při ní.“, přičemž tento patent byl formálně zruxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe v zásadních rysech i požadavky na odbornou způsobilost provozovatele živnosti (až do novelizace živnostenského zákona zákonem č. 130/2008 Sb. byxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxak odráží skutečnost, že pro vázané živnosti je stanovena podmínka provozování živnosti spočívající v odborné způsobilosti podnikatele, jednak obsxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxáno na splnění podmínky odborné způsobilosti, ale na rozdíl od živností řemeslných, u každé jednotlivé vázané živnosti je stanovena v příloze č. 2 odbxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou způsobilost jinak, resp. jinde, než v příloze č. 2, a to v § 24 odst. 2. Úprava se týká možnosti prokázat odbornou způsobilost doklady o uznání odxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxené živnosti není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. Stávající úprava zná pouze jedinou živnost volnou, na rozdíl od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxtečnost, že podnikatel ohlásil některou z živností volných. Živnost volná podle stávající úpravy zahrnuje veškeré činnosti, které jsou živnostmi a nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xdborná způsobilost v živnostenském zákoně, a není tedy třeba splnit tuto podmínku pro získání živnostenského oprávnění a nadále ji splňovat při provoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxjí do živnosti volné, ať již v pozici podnikatele, nebo v závislém postavení zaměstnance, požadují splnění dalších podmínek, včetně podmínky odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx 25 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, jejich odborná způsobilost, živnost volná, přílohy č. 1, 2 a 4 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnoxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 85 a § 86 zák. č. 326/2004 Sb., o rosxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx 65/1965 Sb., zákoník práce
Díl 1
Živnosti řemeslné
[Řemeslné živnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 20
Řemeslné žxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx kritériem to, zda je živnost uvedena v této příloze. Související ustanovení, zejména § 19, který se ve vymezení pojmu živnosti řemeslné na první pohled xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady uvedenými v § 21 a § 22 a zařazení ohlašovacích živností do živností řemeslných má tomu odpovídat.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 21
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončeném stupni vzdělání v oboru, který odpovídá příslušné řemeslné živnosti, a to počínaje středním vzděláním a konče vysokoškolským vzděláním, jxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxahuje specifickou úpravu pro doložení kvalifikací občanů členských států Evropské unie (včetně občanů České republiky), kteří kvalifikaci získali x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvení neuvádí výčet konkrétních dokladů ani vzdělávacích oborů, případně vzdělávacích programů, které je možno zahrnout pod pojem příslušný obor vzdxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch programů, je ponecháno na aplikační praxi. Takto pojatá úprava jednak odráží úmysl zákonodárce upravit shodně a jednotně prokazování odborné způsxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx přicházejí v úvahu pro získání dokladů odborné způsobilosti, významně měnily a že se v průběhu času měnil i obsah vzdělání v jednotlivých oborech. V praxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxu je třeba vycházet ze skutečnosti, že stávající úprava přílohy č. 1 obsahuje řemeslné živnosti, u nichž je již z předmětu podnikání (např. „Pekařstvíx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxorná příprava neodpovídá jednomu učebnímu oboru, ale např. dvěma učebním oborům. V uvedených případech pro prokázání vzdělání v oboru postačuje doloxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxoru „Cukrář“. Není nutné prokazovat vzdělání v obou výučních oborech současně a není namístě z důvodu doložení vzdělání pouze v jednom z takto zdvojenýxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx každé jednotlivé živnosti se v prvé řadě posuzuje s ohledem na výčet činností, které jsou pro každou jednotlivou živnost uvedeny v nařízení vlády o obsaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxsah živnostenského oprávnění je širší, než by se na první pohled z předmětu podnikání mohlo zdát. Například živnost „Zednictví“ podle obsahové náplně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtérů suchých staveb a obkladačů. Pro všechny tyto činnosti existují nebo existovaly samostatné výuční obory a absolvování kteréhokoli z uvedených obxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxvním vyjádřením vůbec nekoresponduje s předmětem podnikání živnosti, přestože absolventy připravuje, nebo někdy v minulosti připravoval, pro výkox xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xinulosti bylo vzdělání v oboru absolvováno.
Po formální stránce doložené doklady musí odpovídat právní úpravě platné v době vyhotovení originálů xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxdělání v oboru se upouští od požadavku prokazovat současně i odbornou praxi. Umožňuje se tak mladým kvalifikovaným odborníkům přístup do podnikání v řxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxpské unie v návaznosti na přílohu č. IV směrnice 2005/36/ES a na zákon o uznávání odborné kvalifikace. Pro snazší orientaci se příslušné doklady v přípxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx česká právní úprava v § 22 písm. f) v návaznosti na § 7 odst. 4 stanoví požadavky na praxi v oboru pro řemeslné živnosti liberálněji (postačí 6 let jakékoxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 356/1999 Sb.:
V § 21 a § 22 se upřesňuje prokázání odborné způsobilosti pro živnosti řemeslné a stanovuje se, že odborná způsobilost se prokazuje xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
Navrženým doplněním textu v odst. 1 se liberalizuje možnost prokazování odborné způsobilosti doklady o ukončenxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xéž tříleté praxe v oboru nebo příbuzném oboru.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu
Jakými doklady se odborná způsobilost prokazuje a jaké jsxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxitní zkoušce na středním odborném učilišti studijního oboru a středních odborných školách se staví do popředí jako doklad prokazující odbornou způsoxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxě za platnosti zákona č. 89/1958 Sb. (učňovský zákon), ale i v období před jeho platností; zároveň se tak zvýrazňují tendence návratu k výučnímu listu.
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxučním listem v příslušném oboru vzdělání. Forma dokladu nebo dokladů, jimiž se ukončení vzdělání prokazuje, je stanovena v době jejich vydání platnýmx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí s výučním listem xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxch učňovské zkoušky) obdrží absolvent výuční list. Obory středního vzdělání s výučním listem jsou v současné době stanoveny v nařízení vlády č. 211/20xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx vzdělávací soustava i názvy jednotlivých učebních oborů měnily, aktuální platné obory, v nichž mohlo být vzdělání dosaženo, byly stanoveny od konce 5xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xrávní úpravy a ani podle úprav předcházejících ve všech případech neodpovídá znění předmětu podnikání odpovídajícího příslušného oboru živnosti v žxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xzdělání a příprava vedly k získání znalostí a dovedností využívaných při výkonu činnosti, která je obsahem předmětné živnosti. Posouzení dokladů, včxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxklad o odborné způsobilosti předložen.
K odst. 1 písm. b)
Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti lze prokázat dokladem o řádném ukončení střexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxoru činnosti odpovídajícímu řemeslné živnosti, je vzdělání koncipováno tak, že absolvent dosáhne stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o ukončení rovnocenného vzdělání podle úpravy předcházející, např. úplného středního odborného vzdělání na střední odborné škole, nebo středním odxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xodnikové technické škole podle zákona č. 186/1960 Sb., bylo rovněž maturitní vysvědčení.
Další možností, kterou právní úprava připouští, je dosaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx odborné přípravy vztahují k maturitní zkoušce, tedy předmětům maturitní zkoušky, nebo k dosaženému střednímu vzdělání, tedy zda postačí, že předmětx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxtní zkouška. Smyslem ustanovení bezesporu je především dosáhnout toho, aby absolvování předmětného vzdělání bylo zárukou, že v jeho průběhu byly zísxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxení, o soustavě oborů vzdělání. V průběhu doby se vzdělávací soustava i xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
S ohledem na skutečnost, že v řadě případů název oboru vzdělání neodpxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxntextu a vycházet z věcného obsahu přípravy absolventa, která vedla k získání příslušného dokladu o vzdělání, a posoudit, zda byla zaměřena na výkon čixxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxušným oborem vzdělání pro živnost s předmětem podnikání „Řeznictví a uzenářství“; obor 29-45-M/001 Technologie potravin - kvasná technologie příslxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; obor 29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky příslušným oborem vzdělání, resp. oborem s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxravy v příslušném oboru odborné přípravy“ je, podle názoru autorů, řešeno pro účely doložení odborné způsobilosti i získání odborného vzdělání pro urxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je podle platné právní úpravy školského zákoxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxly (např. podle vyhlášky č. 51/1962 Sb. o podnikových institutech, bylo dokladem o absolvování vyššího odborného vzdělávání vysvědčení vydané podnxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxu předmětu podnikání řemeslné živnosti se posuzuje nikoliv podle shody slovního vyjádření oboru vzdělávání s předmětem podnikání konkrétní živnostxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K odst. 1 písm. d)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxeslnou živnost lze také prokázat dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů. S oxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx již pojem studijní obor nezná, je nutno vycházet při posuzování odborné způsobilosti, tam, kde již na dokladech o ukončení vysokoškolského vzdělání nxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxem o absolvování studia ve studijním programu je podle platné právní úpravy, tj. podle § 57 zák. o vysokých školách, vysokoškolský diplom. Vysokoškolsxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Studijní programy stanoví jednotlivé vysoké školy, přičemž studijní program podléhá akreditaci udělované Náxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxělávání a v jejich rámci pro příslušný typ nebo typy studijních programů institucionální akreditaci. Oprávnění vysoké školy uskutečňovat za podmínex xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x řádném ukončení vysokoškolského studia ve studijním programu tak lze považovat vysokoškolský diplom vydaný vysokou školou, která má řádně akreditoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Příslušný studijní program, případně spolu se studijním oborem, ve vztahu k předmětné řemeslné živnosti je třeba chápat jako studixxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxné živnosti. Je zjevné, že zaměření vysokoškolských vzdělávacích programů není primárně cíleno na přípravu odborníků pro provozování jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vysokoškolsky vzdělaných odborníků je koncipována tak, aby získali širší, komplexnější a hlubší znalosti. Například doklad o ukončení vysokoškolsxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xMlynářství“. Je ponecháno aplikační praxi, aby posoudila, zda konkrétní vzdělávací studijní program lze považovat za příslušný nebo příbuzný vzhlexxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrnou způsobilost podle § 21 lze nahradit mimo jiné doklady o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních prograxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxlušnou příbuznou“ oblastí, a staví proto vzdělání v těchto oblastech pro účely splnění odborné způsobilosti pro řemeslnou živnost fakticky na roveň.
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxbornou způsobilost osoby, které získaly odbornou kvalifikaci nebo činnost vykonávaly v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, jxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x uvedených států uznána. V případech a za podmínek stanovených zákonem o uznávání odborné kvalifikace se tak může jednat i o vzdělání nebo praxi získanx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x 1 odst. 2 cit. zákona, tj.
a)
státního příslušníka členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxývajícího rezidenta v Evropské unii,
e)
státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského sxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxobý pobyt na území České republiky,
g)
osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo jejího rodinného příslušníxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxrý spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem,
j)
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání nebo držitele tohoto oprávnění, žadatele o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo kxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxu pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán.
Dokladem o uznání odborné kvalifikace je pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxe na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Odborná kvalifikace je uznávána pro řemeslnx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxinaci praxe a vzdělání, které osobu, žádající o uznání odborné kvalifikace, opravňuje ve státě původu k výkonu předmětné profese (úprava je v souladu s xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxužít, uznávací orgán posoudí kvalifikaci podle § 7 až 15, případně § 17 zák. o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán je při uznávání odborné kvalxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxfikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoušky nebo absolvování adaptačního období) ve srovnání s možnostmi pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxt. 1 písm. f)
Odbornou způsxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací upravené zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Je patrno, že se nejedná o doklad o získxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo určené povolání. Povolání, pro které je kvalifikace určena, a seznam všech profesních kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání kvalifxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxx úplné profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací je třeba mít pouze jedinou profesní kvalifikaci, byť slovní vyjádření znění písm. f) txxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxím této jediné profesní kvalifikace je možno prokázat odbornou způsobilost pro příslušnou živnost.
Povolání, pro které je úplná kvalifikace určexxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti. Je však zřejmé, že stejně, jako je tomu u oborů vzdělání podle písm. a) až c), nemusí název úplné profesní kvalifikace odpovídat předmětu podnikáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx má znalosti a dovednosti odpovídající předmětu podnikání dané živnosti.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xvalifikaci, většinou je však k jejímu dosažení třeba získat více profesních kvalifikací. V tom případě je v Národní soustavě kvalifikací uveden seznax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxk lze prokázat doklady, tedy osvědčeními o získání všech odborných kvalifikací uvedených v seznamu. Tak například do úplné profesní kvalifikace „Řezxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxní masa“, „Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat“, „Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxnost „Řeznictví a uzenářství“ je tak třeba doložit osvědčení o získání šesti výše uvedených profesních kvalifikací. Do úplné profesní kvalifikace „Kxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxmnář konstruktér individuálně stavěných topidel“, „Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků“ a „ Kamnář stavitel krbů“. Pro doložení oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxdel“, nebo shora uvedených tří profesních kvalifikací.
Osvědčení o získání profesní kvalifikace vydávají autorizované osoby, jejichž seznam je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxruh osob, na něž se ustanovení vztahuje, je třeba chápat v kontextu § 70) může u řemeslných živností prokázat odbornou způsobilost živnostenskému úřadx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxxx xx xxxxoha č. 1 obsahující
taxativní
výčet řemeslných živností je rozdělena na části A) až C) právě se zřetelem na možnosti doložení odborné způsobilosti doxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci.
U osob, kterým byla udělena mezinárodní ochrana, a u jejich rodinných příslušníkx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxh kvalifikací, která nabízí možnost doložit odbornou kvalifikaci doklady o praxi anebo vzdělání vydanými nebo uznanými jiným členským státem. Požadxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x § 7 odst. 5).
Ustanovení odst. 2 občanům České republiky a jiných členských států Evropské unie nabízí další možnosti doloxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxt možnosti požádat o uznání odborné kvalifikace uznávací orgán nebo doložit odbornou způsobilost podle § 21 odst. 1 nebo § 22, stejně jako občané tzv. txxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xříznivější než úprava uznávání odborné kvalifikace odpovídající uvedené směrnici. Markantní je to například u písm. a), kde u živností uvedených v čáxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xak proto, že toto ustanovení požaduje v souladu s příslušným ustanovením uvedené směrnice prokázání odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen před více než 10 lety před ohlášením živnosti, zatímco úprava § 22 písm. f) živnostenskéxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxalo o nepřetržitý výkon praxe a jak dlouhá doba uplynula od jeho ukončení). Občan České republiky i jiného státu Evropské unie může využít této příznivěxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ximiž se prokazovala odborná způsobilost jejich držitele. Jestliže živnostenský řád byl zrušen zákoníkem práce, neznamená to, že byla zrušena platnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovení zákoníku práce výslovně neupravila.
(rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 1988, sp. zn. 3 Cz 68/87, č. 42/1990 Sb. NS)
Související usxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxo občan České republiky,
§ 7 odst. 4 - praxe v oboru, § 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xohou být doklady o odborné způsobilosti nahrazeny, § 46 odst. 4 - nostrifikační doložka a osvědčení o uznání podle zákona o vysokých školách, § 70 - osoxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx příloha č. 1 - živnosti řemeslné
Související předpisy:
§ 1 a příloha č. 1 nařízení o souxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxk. o uznávání odborné kvalifikace, - § 3 až 6, § 72, § 83, § 101, § 104 školského zákona, - vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzexxxxxxxx x x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxdy č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, - vyhl. č. 354/1991 Sb., o středních školách, - § 15, § 2xx x xxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxh odborných učilištích, - nařízení vlády č. 33/1986 Sb., o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách, - § 2 vyhlášky č. 124/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx x xx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odborných škol (školský zákon), - § 3, § 10, § 16 vyhlášky č. 5/1981 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech, - nařízení xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxx x xxx xxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxch školách, - vyhl. č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich, - § 6 až 9, § 11 až 15, § 21, § 22 zák. č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx, o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů, - vládní vyhl. č. 51/1962 Sb., o podnikových institutech, - vyhl. č. 73/1961 Sb., o učebnícx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), - vyhl. č. 168/1956 Ú. l., kterou se vyhlašují seznam povolání a podmínky přijímání a výuka žxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxých školách, - vládní nařízení č. 186/1949 Sb., o zatímní úpravě výcviku učňů
Předpisy práva EU:
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/xx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 22
Ustanovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxx xxxxxxxxx xstanovení vedla zákonodárce zřejmě skutečnost, že původní znění § 21 živnostenského zákona „Odborná způsobilost se prokazuje výučním listem nebo jxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxna v příloze jinak.“ zjevně se zřetelem na označení živností, jako živností „řemeslných“, vyžadovalo doložení dokladu o vyučení v oboru, který odpovíxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxou způsobilost pro provozování řemesla pouze nahrazují. Následné novelizace živnostenského zákona zachovaly rozlišení dokladů, kterými se odborxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxní se však měnily se změnou pohledu na relevanci jednotlivých možností získání odborné kvalifikace v systému vzdělávání ve školách, získávání odbornx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxky k Evropské unii i s ohledem na umožnění doložit odbornou způsobilost získanou v jiném členském státě Evropské unie doklady z tohoto státu v souladu s pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) až d) § 22 pak odráží skutečnost, že vzdělání doložené doklady uvedenými v těchto ustanoveních není primárně zaměřeno na získání znalostí a dovednxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxních programů. Požaduje se proto, aby takto získané vzdělání (s výjimkou vysokoškolského vzdělání) bylo doplněno praxí v oboru.Obdobně se přistupujx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxém oboru. Výčet dokladů typově zahrnuje jednak doklady o ukončeném stupni vzdělání v příbuzném oboru odpovídajícím příslušné řemeslné živnosti, a to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxvání rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost.
Odborná způsobilost je upravena systémově shodně pro všechny řemeslné živnosti, ustanovení neuvádí výčet koxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxá příbuzná oblast studijních programů (jedná-li se o vzdělání vysokoškolské). Za příbuzné obory se považují obory, které využívají stejných nebo podxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xříbuzné oblasti vzdělávacích programů, je ponecháno na aplikační praxi.
Při posuzování dokladů o vzdělání v příbuzném oboru je třeba mít na zřetelx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxkání zřejmé, že se jedná v podstatě o zdvojené, víceoborové živnosti, kde odborná příprava neodpovídá jednomu učebnímu oboru, ale např. dvěma učebním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xikoliv v příbuzném oboru živnosti. Za příbuzný obor je v tomto případě možno považovat např. obor vzdělání „Kuchař-číšník“, kde je teoretická i praktixxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
V případech, kdy zákon vyžaduje předložení dokladu o vykonání praxe v oboru, je třeba mít na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxlání v oboru nejsou omezeny dobou, kdy byly vydány a není tedy rozhodné, v jak blízké nebo vzdálené minulosti bylo vzdělání absolvováno.
Po formální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx x x xx xx xpřesňuje prokázání odborné způsobilosti pro živnosti řemeslné a stanovuje se, že odborná způsobilost se prokazuje též praxí, jejíž délka je odstupňoxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prokázat odbornou způsobilost dokladem o šesti letech praxe v oboru živnosti.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
Úprava v odstavci 1 mezi dxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxuzném oboru a vzhledem k tomu, že se jedná o vyučení nebo studium v příbuzném oboru, požaduje se též doložení praxe, a je-li doložena praxe v oboru, pak posxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxt dokladem o úspěšném vykonání kvalifikační zkoušky dle vyhlášky č. 525/92 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxadu s článkem 47 Evropské dohody ve vazbě na směrnice Rady ES, zejména č. 64/427/EEC, zahrnující průmysl a řemesla.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxitý obor tím, že mu staví na roveň průkaz v příbuzném oboru.
K písm. a)
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxčním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem nebo doklady o absolvování jednoroční praxe v oboru. Stávající úprava školského zákona (§ 72) stanoxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxem jsou v současné době stanoveny v nařízení o soustavě oborů vzdělání.
K písm. b)
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze nahradit i dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem nebo doklady o absolvování jedxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xtředního vzdělání s maturitní zkouškou jsou v současné době stanoveny v nařízení o soustavě oborů vzdělání.
K písm. c)
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xahradit dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o absolvování jednoroční praxe v oboru odpovídajícím daxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx absolventa vyšší odborné školy. Obory vyššího odborného vzdělávání jsou v současné době stanoveny nařízením o soustavě oborů vzdělání.
K písm. d)
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxe nahradit dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů. S ohledem na skuxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx již na dokladech o ukončení vysokoškolského vzdělání není studijní obor uveden, ze studijního programu. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o bakalářskýx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtudijní program a případně i studijní obor lze považovat za příslušný příbuzný vzhledem k předmětu podnikání konkrétní řemeslné živnosti.
Ustanoxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů. Ani u vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání, které musí být v případě, že se jedná o příbuzný obor vzdělání, doplněny ještě doložením prxxx x xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxace pro příslušnou pracovní činnost a dokladem, případně doklady o vykonání jednoroční praxe v oboru. Příslušnou pracovní činností je míněna činnostx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx jsou tedy rekvalifikační vzdělávací programy zaměřeny především na získání odborné kvalifikace pro výkon povolání v pracovněprávním vztahu, nemusx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xinností, které jsou vykonávány v povolání, na něž je rekvalifikační program zaměřen, s obsahem činností, které jsou vlastní předmětné živnosti.
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xekvalifikace provádět. Podle zákona o zaměstnanosti (§ 108) se jedná zejména o zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem, školy v rámci oboru vxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xzdělávacím programem se rozumí program, kterému byla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace (u vysokých škol xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xkreditace vzdělávacích programů a náležitosti osvědčení jsou řešeny vyhláškou č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxčuje pouhá akreditace zařízení poskytujícího vzdělávací program jako takového, ale že je nezbytné, aby vzdělávací zařízení, nejedná-li se o školské xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xteré odpovídají oboru vzdělání, který má škola zapsán v rejstříku škol a školských zařízení. U vysokých škol musí rekvalifikační programy odpovídat axxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxu času měnila. V konkrétním případě je vždy třeba přihlédnout k právní úpravě platné v době vydání dokladu (osvědčení) o řádném ukončení rekvalifikacex
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxoru. Doklady o šestileté praxi v oboru, za niž se považuje i praxe v příbuzném oboru, musí odpovídat požadavkům stanoveným v § 7 odst. 4. Není rozhodné, zdx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxzet z toho, že praxe může být uznána jen v případě, že osoba samostatně výdělečně činná měla pro předmětnou živnost, nebo pro příbuzný obor živnosti platxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to po celou dobu, pro niž je praxe tímto způsobem dokládána. Praxi lze tak získat oprávněným provozováním živnosti v příbuzném oboru nebo provozovánxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe však zvykem, že živnostenský úřad při posuzování relevance vydaného dokladu o praxi zkoumá nejen, zda potvrzení vydala osoba oprávněná za zaměstnavxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xřípad, že předmětná činnost, která byla pro zaměstnavatele vykonávána, je takového druhu, že na straně zaměstnavatele nevyžaduje živnostenské opráxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxvnost "Opravy silničních vozidel"), nebo že zaměstnavatel provozuje živnost bez živnostenského oprávnění, v krajním případě, že zaměstnavatel vydxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dva uvedené případy nebrání tomu, aby zaměstnanec doložil ve smyslu § 7 odst. 4 živnostenského zákona praxi vykonávanou v pracovněprávním vztahu. Poxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxně předmětnému oboru živnosti nebo příbuznému oboru živnosti.
Související ustanovení:
§ 7 odst. 4 - praxe v oboru, § 19 odst. 1 písm. a) a § 20 - řexxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxedpisy:
x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx. č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxnzervatoři, - § 3 až 5, 6, § 72, § 83, § 101, § 104 školského zákona, - § 108 zák. o zaměstnanosti, - § 45 až >47, § 57, § 78, § 89 a § 98 odst. 1 zák. o vysokých škoxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxní a zájemců o zaměstnání, - vyhl. č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, - § 31 odst. 2 xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxtenském zákoně uvedeny taxativním výčtem v příloze č. 2. Tato příloha obsahuje úplný výčet vázaných živností ve svém sloupci 1 označeném nadpisem „Přxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xakousku (-). Je třeba zdůraznit, že živnosti vázané jsou podobně jako živnosti řemeslné živnostmi ohlašovacími, jejichž nastoupení nevyžaduje státxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx
x
xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xemeslné nebo průkaz další. Je konkrétně stanoven zpravidla zvláštními předpisy, popřípadě zmíněnou přílohou.
Související ustanovení:
§ 9 - rxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx
Odborná způsobilost
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 24
Ustanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtí, přičemž rozlišovacím kritériem pro druhy ohlašovacích živností je skutečnost, zda živnostenský zákon pro jejich provozování vyžaduje splnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xodmínky uvedeny v § 21 a § 22, a jedná se o živnosti řemeslné, nebo v příloze č. 2, a jedná se o živnosti vázané.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonux
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními předpisy, popřípadě zmíněnou přílohou.
K odst. 1
Odborná způsobilost je pro vázané živnosti uvedena v příloze č. 2 nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenýmx x xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxdnotlivé živnosti stanovena v příloze xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpisem, na který je v příloze č. 2 pouze odkazováno. Vždy je však způsob, kterým lze prokázat odbxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbilosti, ve většině případu se však jedná o alternativní výčet možností prokázání odborné způsobilosti. U některých vázaných živností, u nichž předmxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xsou natolik svébytné, že je nutné nebo vhodné upravit pro ně odbornou způsobilost rozdílně, je odborná způsobilost upravena pro činnosti obsažené v čáxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxilosti pro vázané živnosti v komentáři k příloze č. 2).
Určitou nedůslednost znění tohoto ustanovení lze spatřovat v tom, že nereflektuje možnost dxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxo § 19 písm. b).
K odst. 2
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace mohou prokázat odbornou způsobilost pouze osoby, které získaly odbornou kvalifikaci nebo činnoxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxské konfederaci, nebo v případě, že jim odborná kvalifikace byla v tomto státě uznána. V případech a za podmínek stanovených zákonem o uznávání odborné xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxe pro účely živnostenského zákona za občana Evropské unie, je specifikováno v § 70 živnostenského zákona. Podle zákona o uznávání odborné kvalifikacx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxh osob, které se považují za občany členského státu Evropské unie podle § 70 odst.1. Případy, že by dokladem o uznání odborné kvalifikace prokazovaly odxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxpadě, že by odborná kvalifikace byla uznána osobě, která podle zákona o uznávání odborné kvalifikace má na uznání nárok, avšak podle § 70 odst. 1 není zaxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx o uznání odborné kvalifikace bude respektován jako doklad, jímž lze prokázat splnění odborné způsobilosti pro vázanou živnost. U osob, kterým byla udxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxu provozovat živnost za stejných podmínek jako občané České republiky.
Dokladem o uznání odborné kvalifikace je pravomocné rozhodnutí uznávacíhx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxání splňuje podmínky pro uznání dané zákonem o uznání odborné kvalifikace. Osobě žádající o uznání se tak nabízí širší možnosti prokázání odborné kvalxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prokázání odborné kvalifikace doklady z jiného členského státu Evropské unie přímo živnostenskému úřadu podle § 7 odst. 5., což je podle přílohy č. 2 uxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxz je elektronický doklad, který buď potvrzuje, že uchazeč splnil všechny nutné podmínky pro dočasný nebo příležitostný výkon předmětné činnosti nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxz pro usazení, který vydává v České republice jako hostitelském státě (§ 24f zák. o uznávání odborné kvalifikace) uznávací orgán, jímž je Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi orgány členských států navzájem a příslušnými orgány členských států a Komisí). Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. 6. 2015 o xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xvropský profesní průkaz vydává pouze pro v tomto nařízení uvedená povolání. Z činností regulovaných živnostenským zákonem pak připadá v úvahu povolxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx2004 xxxx
x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xrokázat odbornou způsobilost dokladem vydaným „uznávacím orgánem“ (...). Uznávacím orgánem má být podle návrhu zákona o uznávání odborné kvalifikaxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 odst. 6 - osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, a její rodinní přxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, kterými mohou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské unie,
§ 9 písm. a) - ohlašovací živnosti,
§ 19 pxxxx xx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxx
§ 70 odst. 1 - osoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropskx xxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxící předpisy:
Předpisy xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxvání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
Díl 3
Živnosx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavu postavení živnosti volné, jako živnosti opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování nepožaduje živnostenský zákon, kromě splnění všxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx živnosti volné podle § 19 písm. c), podle nějž je živnost volná ohlašovací živností, u které není jako podmínka jejího provozování odborná způsobilost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxsobilosti živnostenský zákon. Neznamená to však, že jiné právní předpisy nemohou vyžadovat pro výkon některých činností, spadajících do obsahu živnxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Obsahuje celou řadu jednotlivých činností (přesněji řečeno všechny činnosti, které jsou živností a nejsou obsahxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxostí jsou uvedeny v příloze č. 4 a v návaznosti na tuto úpravu je rozsah živnostenského oprávnění pro volnou živnost upraven v § 28 odst. 1.
Z důvodové zxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxné ani jiné způsobilosti, se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xteré jsou živností a nejsou upraveny v přílohách 1-3 živnostenského zákona, se stanovují přílohou č. 4 zákona.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxx xx u těchto živností, na rozdíl od ostatních, prokázání odborné způsobilosti nevyžaduje.
K odst. 1
Stanoví se, že živností volnou je živnost, která oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxé způsobilosti. Tuto deklaraci však nutno chápat v tom smyslu, že pro činnosti, které jsou obsahem živnosti volné, živnostenský zákon nevyžaduje splxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xesvědčí tomu, že nutně ve všech případech, kdy živnostenský zákon nevyžaduje pro získání živnostenského oprávnění prokázání odborné nebo jiné způsxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtorové dopravy tzv. malými vozidly prokázání odborné ani jiné způsobilosti nevyžaduje, a přesto lze tyto činnosti provozovat jen na základě
koncese
.
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxení však neplatí absolutně, protože z § 6 odst. 1 je zřejmé, že všeobecné podmínky provozování živnosti platí pro provozování živnosti fyzickými osobxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxý je právnickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce pouze v případě živností vyžadujících splnění zvláštních podmínek provozování žixxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxvozování živnosti volné nemusí ustanovovat odpovědného zástupce splňujícího všeobecné podmínky provozování živnosti. Pokud jej ovšem fakultativxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxná, její předmět podnikání a
taxativní
výčet oborů činností živnosti volné s pořadovými čísly 1 až 80 s výjimkou č. 54 (ve stávající právní úpravě obor čxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Předmětem podnikání živnosti volné jsou tedy všechny činnosti, které jsou živností (nejsxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé jsou obsahem jednotlivých řemeslných, vázaných a koncesovaných živností, jsou uvedeny v nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxáštní podmínky provozování živnosti, § 9 písm. a) - ohlašovací živnosti, § 19 odst. 1 písm. c) - živnost volná, § 11 odst. 2, odst. 4 písm. b) a odst. 9 - pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xdaje zapisované do živnostenského rejstříku, přílohy č. 1 až 3 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, příloha č. 4 - živnost voxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxosti koncesované]
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 26
Živnostmi koncesovanými jsou podle živnostenského zákona živnosti, které jsxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxném nadpisem „Předmět podnikání“. Do koncesovaných živností jsou zařazovány činnosti, které smějí být z důvodu ochrany zvláštního zřetele hodného vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x x x xxx
x xxxxdové zprávy k živnostenskému zákonu:
Příloha č. 3 konkretizuje, které živnosti z důvodu veřejného zájmu vyžadují státní povolení (koncesi). Důvoxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxovozu a jeho nebezpečnost na okolí stanoví příslušné zvláštní předpisy. Návrh při vymezení těchto živností navazuje na tyto předpisy, jejichž uvedenx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxříklad o služby zajištující ostrahu majetku a osob, o služby soukromých detektivů (-). Důvodem jejich zařazení do uvedené kategorie byly další požadaxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle povahy činnosti a chráněného zájmu.
Charakteristickým znakem koncesovaných živností je dále to, že provozovateli koncesované živnosti moxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Odborná způsobilost a podmínky provozovxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 27
Ustanovení upravuje odbornou způsobilost pro koncesované živnxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxloze č. 3 k živnostenskému zákonu. Občanu České republiky a jiného členského státu Evropské unie (kdo je pro účely živnostenského zákona považován zx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxé nebo uznané v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, jiném státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxzení živnosti do jednoho z uvedených druhů na způsob stanovení odborné způsobilosti přímo vázáno - viz § 19) není u koncesovaných živností nezbytné, abx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxláštní podmínkou provozování živnosti je kromě odborné způsobilosti také jiná způsobilost, pokud ji živnostenský zákon, nebo zvláštní předpisy vyžxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xákon upravuje jinou způsobilost pouze u některých koncesovaných živností, a to v příloze č. 3 (ve stávající úpravě se jedná o dosažení věku nejméně 21 xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxe živnostenský úřad jen u koncesovaných živností a jen na základě živnostenského zákona nebo zvláštních právních předpisů.
K odst. 1
Odborná způsobilost je pro koncesované živnosti uvedena v příloze č. 3 nebo je upraxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozlišuje, zda je odborná způsobilost pro jednotlivé živnosti stanovena v příloze č. 3 přímo požadavky na vzdělání nebo odbornou praxi, případně komxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xterý je v příloze č. 3 pouze odkazováno. Ve všech případech je však způsob, kterým lze prokázat odbornou způsobilost pro jednotlivé koncesované živnoxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
U dvou koncesovaných živností pro určitý rozsah předmětu podnikání stávxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy (tj. silniční motorové dopravy nákladní provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho lihu a lihovin. Nicméně je vyžadován státní souhlas s provozováním živnosti (§ 5 odst. 1).
Určitou nedůslednost znění tohoto ustanovení lze spatxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak“.
K odst. 2
Dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo činnost vykonávaly v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm o uznávání odborné kvalifikace se tak může jednat i o vzdělání nebo praxi získané v jiném státě, než jsou výše uvedené státy, tedy v tzv. třetí zemi. Podxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxely živnostenského zákona za občana Evropské unie, je specifikováno v § 70 (podrobněji k okruhu osob, na něž lze úpravu vztáhnout, v komentáři k § 24 odxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xznávací orgán je při uznávání odborné kvalifikace povinen posoudit, zda žadatel o uznání splňuje podmínky pro uznání dané zákonem o uznávání odborné kxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxkonání rozdílové zkoušky nebo absolvování adaptačního období) ve srovnání s možnostmi prokázání odborné kvalifikace doklady z jiného členského stáxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xodmínky provozování živnosti stanovené správním rozhodnutím živnostenského úřadu, v daném případě rozhodnutím o udělení
koncese
, jsou speciálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxání živnosti xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi mají být stanoveny. Obdobně se postupuje i v případě, že v důsledku nějaké změny rozhodných skutečností je nutno podmínky provozování živnosti změnixx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x jednotlivých koncesovaných živností stanoveny v příloze č. 3 sloupci třetím. Podmínkou provozování živnosti je tedy např. spolehlivost podnikatexx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxší předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx U některých živností je posledně jmenovaná podmínka nebo podmínka bezúhonnosti všech zaměstnanců jedinou ukládanou. Podmínku provozování živnostx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xodmínka spolehlivosti členů statutárního orgánu společnosti. Dodržování stanovených podmínek provozování živnosti živnostenský úřad kontrolujx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Podmínky provozování živnosti však nemusí být upraveny pouze živnostenským zákonem, mohou být stanoveny zvláštními právními předpisy. Např. v § 3 a x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxhovin a ostatních alkoholických nápojů. Podmínky ukládá živnostenský úřad v návaznosti na stanovisko orgánu, který se vyjadřuje ke koncesi (Ministexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxsi rozsah povolených činností a omezí provozování živnosti na schválený lihovar, resp. provozovny. Stanovení podmínek provozování živnosti tak umoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxkého charakteru) tak, aby byla zohledněna jednak zdravotní rizika, jednak zájem státu na řádném danění lihu a lihovin. V uvedených případech se do přílxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 52 odst. 1) vyjadřuje příslušné ministerstvo.
Stávající právní úprava zná i koncesované živnosti, u nichž jsou podmínky provozování živnosti staxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Ke koncesi se vyjadřuje státní oblastní archiv příslušný podle místa provozovny, přičemž ve zvláštním právním předpise (zákon o archivnictví a spisoxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtenský úřad stanoví, že živnost může být provozována pouze v určité provozovně, živnostenský úřad omezuje provozování živnosti na provozovnu, u níž mxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxozování živnosti tato podmínka dodržována. Podnikatel nesmí zahájit provozování živnosti v jiné než v rozhodnutí o koncesi uvedené provozovně. Hodlxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xabytí právní moci rozhodnutí o změně podmínek provozování živnosti může zahájit činnost v nové provozovně.
Zvláštní úpravu podmínek provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxé energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW“. U této živnosti musí podmínky provozování živnosti splňovat osoba, která žádá o udělení
konxxxx
x x xxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, ve skutečnosti, že touto činností nedojde k ohrožení života a činnosti osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí, a v povinnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xedy otázkou, zda v daném případě lze v rozhodnutí o udělení
koncese
stanovovat podmínky, které by podnikatele vázaly i po jejím udělení (např. povinnoxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu podnikateli správním rozhodnutím živnostenského úřadu. S ohledem na dikci tohoto ustanovení by měl i v posledně jmenovaném případě živnostenský úřxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxnění podmínky bylo dosaženo.
Podnikatel při vlastním provozování koncesovaných živností musí dodržovat ustanovení jak živnostenského zákona, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí o udělení
koncese
podnikateli povinnost dodržovat ustanovení jiných právních předpisů, které se k jeho podnikání vztahují (ať již povšexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx předpis stanoví, že mají být uloženy, a to v rozsahu zákonem stanoveném. Tento rozsah by neměl být živnostenským úřadem překročen ani v případě, že orgáxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxenskému zákonu:
Charakteristickým znakem koncesovaných živností je dále to, že provozovateli koncesované živnosti mohou být uloženy podmínky výxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti“ (§ 27 odst. 3 živnostenského zákona), resp. o „další podmínky provozování dopravy“ (§ 8 zák. o silniční dopravě) ve stanovisku dopravního úřxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxavky na jeho odbornou způsobilost. Stalo-li se tak, šlo o překročení mezí stanovených zákonem.
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 12. 1998, spx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 odst. 6 - osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, a její rodinní příslušníci mají postxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxžit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské unie,
§ 9 písm. b) - koncesované živnosti,
§ 17 - provozovny,
§ 2x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
§ 70 odst. 1 - osoby, které se považují pro účexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x - živnosti koncesované
Související předpisy:
§ 1 odst. 5 zxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxrativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx živnostenského oprávnění
nadpis vypuštěn
[Rozsah živnostenského oprávnění]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxti spadající do jedné nebo více živností provozovaných podnikatelem. Podnikatel ohlášením konkrétní ohlašovací živnosti nebo podáním žádosti o konxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtí, zda hodlá živnost provozovat v úplném, nebo pouze částečném rozsahu předmětu podnikání. Rozsah živnostenského oprávnění je pro jednotlivé živnoxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxřen v prvé řadě názvem, resp. předmětem podnikání dané živnosti, např. „Pekařství, cukrářství“. Je na vůli podnikatele, zda v daném případě uvede v ohlxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo oprávnění takto omezen, je tímto omezením podnikatel ve svém podnikání vázán. Bližšímu vymezení souhrnu činností, které spadají do jednotlivých žixxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní o obsahových náplních jednotlivých živností.
Rozsah živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné je třeba chápat v kontextu dalších ustanovení živnostensxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x. Z logiky věci pak plyne, že do rozsahu oprávnění k provozování živnosti volné spadají všechny činnosti, které jsou živností, nespadají tedy do činnosxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxo koncesované živnosti.
V případě posouzení rozsahu živnostenského oprávnění konkrétní živnosti je tedy nutno vycházet především z předmětu podxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxých náplních jednotlivých živností. Zároveň je třeba mít na zřeteli, že obsahová náplň je v tomto předpise upravena pro celou živnost, tedy pro případ, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxi uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku v částečném rozsahu, je třeba nařízení obsahových náplních jednotlivých živností aplikovat přiměřenx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tutéž činnost lze vykonávat i v rámci oprávnění k živnosti jiné.
Při posuzování rozsahu živnostenského oprávnění je třeba přihlédnout k ustanovenxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxx x xx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xo s ohledem na charakter živnosti (obchodní, výrobní, nebo jiné). Tak například podnikatel v rámci obchodní činnosti realizované na základě živnostexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxě způsobilých osob, byť by jinak uvedená činnost byla předmětem živnosti vázané nebo řemeslné. Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou předmětem živnosti řemeslné.
I nad rámec těchto obecně vymezených přesahů mezi jednotlivými živnostmi upravených ve výše uvedených ustanovxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxrých specifických činností tyto činnosti vykonávat v rámci rozsahu oprávnění nikoliv pro jedinou živnost, ale pro dvě a v některých případech i více žixxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx kterou tedy získá živnostenské oprávnění. Obvyklé jsou zejména přesahy mezi řemeslnými živnostmi a živností volnou nebo mezi jednotlivými řemeslnýxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxb - dobrovolných, nedobrovolných“ lze provádět v plném rozsahu všechny činnosti, které jsou obsahem vázané živnosti „Provádění dobrovolných dražeb xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Rozsah živnostenského oprávnění je rozhodný pro posouzxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění je postaveno na roveň provozování činnosti, která je živností, aniž by provozující osoba měla pro tuto živnost živnostenské oprávnění. V přípxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxostenského rejstříku s přihlédnutím k ustanovením uvedeným v části třetí, konkrétně ve větě druhé odst. 1, v odst. 2 (odst. 3 upravuje oprávnění živnosxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxx xxx xx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xit. ustanoveními a částečně i nařízením o obsahových náplních jednotlivých živností pro jednotlivé živnosti (s určitou výjimkou vztahující se na konxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxčívající v nutnosti získat živnostenské oprávnění k provozování dvou, popř. i více živností tam, kde to ochrana veřejného zájmu nevyžaduje.
Stávaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatel oprávnění k provozování více živností, byl mu vydán i odpovídající počet živnostenských listů nebo koncesních listin. Po „zrušení“ živnoxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxstříku s tím, že výpis ze živnostenského rejstříku může obsahovat předmět podnikání jedné živnosti nebo předměty podnikání dvou i více živností.
Pxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých živností, pro něž má podnikatel v daném čase živnostenské oprávnění.
Pokud to slovní vyjádření předmětu podnikání dané živnosti s ohxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxt podnikání uveden v částečném rozsahu.
Zda bude předmět podnikání na výpise uveden v částečném nebo úplném rozsahu, závisí především na vůli podnixxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxzování dané živnosti, v úplném nebo jen částečném rozsahu jejího předmětu podnikání (jedná se především o odbornou způsobilost, případně o podmínky k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxlená odborná způsobilost a požadavky na odbornou způsobilost jsou pro jednotlivé činnosti, resp. soubory činností uvedených v předmětu podnikání stxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxých stanoveny požadavky odborné způsobilosti méně přísně (je požadováno méně let odborné praxe) než pro provádění veřejných dražeb nedobrovolných. x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxání, je
koncese
udělena pouze v tomto částečném rozsahu a předmět podnikání ve výpise ze živnostenského rejstříku je pak rovněž uveden v částečném rozxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx výpis s předmětem podnikání uvedeným v tomto částečném rozsahu a rozhodne, že právo provozovat živnost ve zbývajícím rozsahu předmětu podnikání ohláxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xe je ve výpise ze živnostenského rejstříku předmět podnikání uveden pouze v částečném rozsahu, může podnikatel po právu vykonávat pouze ty činnosti, kxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností, ale neodpovídají tomuto částečnému rozsahu předmětu podnikání, oprávněn není a provozování xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxo rejstříku má uvedeno u předmětu podnikání „Nákup a prodej výbušnin“, nemůže podnikatel vykonávat jiné činnosti spadající do koncesované živnosti „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxce a provádění trhacích prací“ než pouze nákup a prodej výbušnin. Při posouzení rozsahu předmětu podnikání se pak přihlédne k § 34 dále upravujícímu rozxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxdmět podnikání byl uveden v úplném rozsahu.
U volné živnosti je rozsah živnostenského oprávnění blíže specifikován ve větě druhé komentovaného odxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxmě předmětu podnikání volné živnosti uvedeného jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ výčet oborů činností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo živnosti volné, jak je zjevné již z toho, že poslední 80. obor činnosti je uveden jako „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“.
Cit. příloha obsaxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxy v prováděcím předpise (příloha xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xborů uvedeny pouze demonstrativním výčtem. Z uvedených důvodů nelze při faktickém posouzení rozsahu živnostenského oprávnění k provozování živnosxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xhledem na to, že předmětem podnikání u volné živnosti je podle přílohy č. 4 „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé spadají veškeré činnosti, které jsou živností (tj. nejedná se o činnosti vyloučené z režimu živnostenského zákona - viz
taxativní
výčet činností uxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxcesovaných.
xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxím k úmyslu zákonodárce neomezovat podnikání v činnostech, které spadají do volné živnosti, přiklonila k tomu, že rozsah předmětu podnikání u volné žixxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxní živnosti uvede jeden nebo více oborů činnosti živnosti volné, je oprávněn provozovat živnost volnou v celém rozsahu oprávnění, a není tedy rozsah jexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxto výkladu svědčí i související ustanovení, podle nichž je podnikatel sice povinen uvést v ohlášení živnosti volné kromě předmětu podnikání i obor, přxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxelné sankcí podle živnostenského xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxý vliv na rozsah jeho živnostenského oprávnění.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
S ohledem na zrušení institutu „živnostenského listu“ x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí upravujícího posuzování rozsahu živnostenského oprávnění. Stanovuje se rozsah oprávnění živnosti volné, který zahrnuje veškeré obory činností uxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo takové vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu. V době přijetí návrhu zákona č. 309/2000 Sb., kterým bylo toto uxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxložení odborné nebo jiné způsobilosti dokladem vydávaným orgánem státní správy. Tímto dokladem bylo například oprávnění vydávané podle zákona č. 17xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxi tzv. vyhrazených technických zařízení, např. provozování živnosti „Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakovýcx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxř. neopravňovalo k provádění revizí těchto vyhrazených zařízení. V daném případě pak živnostenský úřad omezil v souladu s odst. 2 rozsah živnostenskéxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu vázanou živnost „Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení“, u níž lze teoreticky předmět podnikání uvést v částečném rozsahu v souxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Ani zde však nelze ustanovení naplnit beze zbytku, neboť osvědčení nejsou vydávána v obecné rovině pro provádění revizí, prohlídek nebo zkoušek techxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxd.). Aplikace odst. 2 je v uvedeném případě problematická i z důvodu, že osvědčení se vydává osobám, které činnost fakticky vykonávají, nikoliv podnikxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xruh technických zařízení bylo osvědčení jemu, případně osobám, které pro něj v závislém postavení vykonávají předmětné činnosti, vydáno (je-li vydáxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxvodů se autoři domnívají, že stávající úprava regulující vázané a koncesované živnosti v živnostenském zákoně nesvědčí tomu, že by přímá aplikace odxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxtenského rejstříku. Předmět podnikání uvedený ve výpise ze živnostenského rejstříku totiž u vázaných a koncesovaných živností má odpovídat slovním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xohoto předmětu podnikání, ale nemůže být libovolně měněn, resp. doplňován.
K odst. 3
Stanovení rozsahu živnostenského oprávnění je v některých pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx případech i o činnosti, u nichž mohou důvodně vznikat pochybnosti o tom, zda je lze vykonávat v rámci oprávnění k provozování příslušné konkrétní živnoxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe i z obsahových náplní jednotlivých živností upravených v nařízení vlády obsahových náplních jednotlivých živností (přičemž v uvedeném nařízení nxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxdnikatel vykonávat, např. za podmínek, že zůstane zachována povaha živnosti v rámci jednotlivých druhů živností. Ustanovení odst. 3 pamatuje na přípxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxnikatel požádal živnostenský úřad o rozhodnutí o rozsahu svého živnostenského oprávnění. V daném případě zákonodárce zřejmě s ohledem na právní dopaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xůže odvolat. Smyslem cit. ustanovení je odstranit pochybnosti podnikatele o tom, zda konkrétní činnost, případně činnosti, může oprávněně vykonávaxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xda do rozsahu jeho živnostenského oprávnění spadají [ve výroku rozhodnutí je pak např. uvedeno „(-) výroba zmrzliny spadá do rozsahu živnostenského oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xvedeny ve shora cit. nařízení vlády. To slouží u většiny živností pouze k rámcovému vymezení činností, které spadají do jednotlivých živností, a to spoxx x x xx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikáním obecně, případně s podnikáním v konkrétní živnosti, možné v rozhodnutí o rozsahu živnostenského oprávnění uvést
taxativní
výčet všech čxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxvnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živnostenské oprávnění, které ale předmět skutečně provozované čixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx 11. 2003, č. j. 7 A 87/2002, č. 126/2004 Sb. NSS)
Trestný čin neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák. (pozn. autorů - dnešní § 251 tr. zákonxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxkovou podnikatelskou činnost, která překračuje rámec jeho oprávnění. To platí i tehdy, jestliže pachatel prováděl některé práce či poskytoval službx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx. 5 Tdo 1605/2008, č. 9/2010 Sb. NS)
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 34 - rozsax xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xobchodní“ nebo „výrobní živnosti“, § 47 odst. 1 až 3 - vydání výpisu ze živnostenského rejstříku u ohlašovacích živností a náležitosti výpisu, § 47 odsxx x x x x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx. 1 a 2 - vydání výpisu ze živnostenského rejstříku u koncesovaných živností, § 61 odst. 3 - fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje činnosxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 63 odst. 1 - právnická osoba se dopustí přestupku tím, že provozxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxé, příloha č. 3 - živnosti koncesované, příloha č. 4 - živnost volná a její obory činnosti
Související xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
§ 14 a § 15 vyhl. č. 16/2012 Sb., o odborné zpxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
Povinnosti podnikatele
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
x x xx
x x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xodnikatele obsahují i jiná ustanovení zákona, např. povinnosti ve vztahu k provozovně jsou upraveny zvlášť v § 17, některé povinnosti podnikatele vůčx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxosti, resp. pro žádost o koncesi), povinnosti týkající se odpovědného zástupce v § 11. Další povinnosti plynou pro podnikatele ze zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x x 60a.
K odst. 1
Podnikatel, který proxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu. „Potřebný rozsah“ účasti není zákonem definován ani jakkoliv blíže určen, je zřejmé, že bude závislý na od charakteru konkrétní živnosti, vexxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xicméně v mezním případě by mohlo být považováno za stav, kdy podnikatel závažným způsobem porušil povinnosti stanovené živnostenským zákonem, v důslxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xahraniční osoba odštěpný závod. Tyto prostory se povinně označují identifikačním číslem podnikatele a jeho obchodní firmou, případně názvem nebo jmxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxa sídla shodná s místem bydliště podnikatele, podnikatel označovací povinnost ve vztahu k sídlu nemá (adresou bydliště se ve smyslu § 5 odst. 2 rozumí axxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxstěno sídlo, nebo jedná-li se o zahraniční osobu, která v České republice zřizuje odštěpný závod, pak je tato povinnost vztažena i k tomuto odštěpnému zxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xeprokázání důvodů pro užívání prostor sídla (odštěpného závodu) je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění (blíže u § 58). I z této povinnosti znx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxná-li se zároveň x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky). Má-li tedy podnikatel adresu sídla i bydliště shodnou a jedná-li se o adresx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxě, ve kterém sídlí ohlašovna - taková osoba sice bude muset na žádost živnostenského úřadu prokázat, na základě jakého titulu prostory užívá, ale prokáxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxost živnostenského úřadu kdykoliv zkontrolovat, zda má osoba, jejíž trvalý pobyt je zapsán na adrese ohlašovny nebo na adrese pracoviště Ministerstvx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kdy podnikatel má uvedeno místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku na shora uvedených evidenčně administrativních adresách, na nichž xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxné zboží nebo materiál, který k poskytování služeb používá. Tuto povinnost plní podnikatel kdykoliv v průběhu podnikání na výzvu kontrolního orgánu a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxokázat způsob nabytí zboží (materiálu) je přestupkem postižitelným pokutou až do 1 000 000 korun. Zákon nestanovuje, jakými doklady lze uvedenou povixxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxůsob prokazování za dostatečný (věrohodný).
K odst. 4 až 7
Povinnosti podnikatele ve vztahu k nákupu použitého zboží, zboží bez dokladu nabytí a k pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xl. m. Prahy, které navrhovalo již v roce 2002 zvláštní úpravu povinností podnikatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xněmovně Parlamentu byl přijat zákon v podstatně obecnější a širší podobě. Další změny byly provedeny s účinností od 1.9.2008 zákonem č. 254/2008 Sb., kxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxu.
Podnikatel, který nakupuje buď pouxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxdkovává jeho nákup nebo přijetí do zástavy, je předně povinen, dříve než uzavře příslušnou smlouvu, identifikovat účastníky smluvního vztahu a předmxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxvává), a dále i zboží, které je předmětem smlouvy. Původní verze zákona obsahovala i výčet údajů, kterými se identifikuje pro dané účely fyzická i právnxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxgalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, tedy podle zákona č. 253/2008 Sb. Uvedený zákon upravuje identifikaci osob v § 5 (identixxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxi rozumí
a)
u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xákon nadále užívá termín „místo podnikání“, nicméně s ohledem na přechodná ustanovení občanského zákoníku - § 3029 - zastávají autoři názor, že v tomtx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxtně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u fyzické osoby, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxávní osobnosti jeho označení a identifikační údaje správce, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xčastníky smluvního vztahu výše uvedenými identifikačními údaji, a to před uzavřením příslušné smlouvy. Zákon hovoří o „účastnících“ smluvního vztaxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxt více osob (např. několik osob jedná společně, prodávající je zastoupen) - pak je třeba příslušně identifikovat všechny tyto osoby.
Další povinnoxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxstředkovává. Zatímco ohledně náležitostí identifikace osob odkazuje živnostenský zákon na jiný právní předpis, náležitosti identifikace předměxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxu značka a výrobní číslo na výrobku uvedeny). V ostatních případech je vyžadován stručný popis výrobku, který by umožnil jeho dostatečnou identifikacxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxatečnost této identifikace budou posuzovat v rámci své činnosti zejména orgány dozoru, a i proto je v zájmu podnikatele, aby identifikace byla dostatexxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxrmální náležitosti vedení této evidence zákon nestanovuje, evidence však musí obsahovat identifikaci účastníků smluvního vztahu s náležitostmi poxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdmětu smlouvy a datum, kdy byla smlouva uzavřena. Zákon rovněž vyžaduje, aby tato evidence byla přístupná v provozovně, kde se předmětné zboží nachází x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxké nestanovuje verbis expressis, mělo by se jednat o jednu a tutéž provozovnu, aby totiž vůbec bylo možné zboží s evidencí v praxi porovnat (zejm. při konxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup. Stejné pravidlo platí i pro případ, kdy se druhá strana odmítne podrobit identifikaci. Osobu, která se idenxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxifikace předmětu smluvního vztahu nebo pokud není identifikována druhá strana smluvního vztahu zakázány, vypadlo - patrně nedopatřením - „zprostřexxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xe se identifikaci nepodrobí účastník smluvního vztahu, je či není podnikatel oprávněn ke zprostředkování přijetí takového zboží do zástavy. Přestupxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxedkuje jeho nákup“.
Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x x x xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxvrhu zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění živnostenský zákon - sněmovní tisk č. 107 (r. 2002):
Zastavárenská činnost je živxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxle živnostenského zákona; k obecným podmínkám této způsobilosti náleží mj. bezúhonnost. Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oboxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xako poskytování úvěrů oproti zástavě věci movité a případný následný prodej zastavené věci. Obsahem této živnosti není prodej zastavené věci, která jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx látek, léčiv, zbraní, střeliva nebo výbušnin.
Zástavní právo vzniká uzavřením písemné zástavní smlouvy (§ xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xbsahovat údaje identifikující zástavního dlužníka, aby své právo k zastavené věci mohl doložit při jejím vyplacení (uspokojení práv věřitele).
Jx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnikatele ověřit z věrohodného dokladu totožnost zájemce o uzavření zástavní smlouvy, ani povinnost této osoby takovým dokladem se prokázat. Podnikaxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží, ale ke splnění této povinnosti mu postačí, aby předložil zástavní smlouvy, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx zcela výjimečně), nelze ho usvědčit ani z trestného činu podílnictví.
Za této situace se zastavárna může velice snadno změnit v místo laciného vykuxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxchází ke zvýšené trestné činnosti majetkové povahy, budou mezi pachateli trestných činů platit za vhodné odbytiště pro jejich kořist, které se tak rycxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx zákon - sněmovní tisk č. 107 (r. 2002):
Způsob řešení problému zneužívání zastavárenské živnosti k páchání trestného činu podílnictví by podle naxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxoby, která dává zboží do zástavy, pomocí věrohodného dokladu, nejlépe občanského průkazu, a v případě cizince cestovního dokladu nebo průkazu o povolxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxstavního dlužníka zjistil, a v případě cizince poslední místo jeho pobytu u nás. Současně by byl tento údaj povinen před uzavřením smlouvy vhodným způsxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdem prokazujícím způsob nabytí prodávaného zboží by pak na základě zákona byla živnostenskou kontrolou uznána pouze smlouva uzavřená s takto spolehlxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxa kontrolním orgánům a Policii České republiky zjistit, kdo zboží k prodeji předal. Dodržování novelizovaného ustanovení by kontrolovaly orgány živxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxytí; identifikace klienta systémově patří do zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, kde je již vyřešena jak ve stávxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (i pro kulturní památky a předměty kulturní hodnoty).
K odst. 8
Povinností podnikatele je zajistit, aby v provozovně, která je určena pro styk se spotřebiteli, byla xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxení je určeno především k ochraně spotřebitelů, slouží však i pro potřeby orgánů vykonávajících v příslušné oblasti dozor. Podnikatel primárně posuzxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxbnosti o splnění této povinnosti, může její splnění zkoumat pohovorem s osobou, která má plnění povinnosti zajišťovat. Zákon nestanovuje formální náxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku“. Pohovor tedy může probíhat v rámci kontroly nebo následnx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxání pohovoru (nic nebrání tomu, aby dotčené osobě byl na žádost vydán stejnopis protokolu). V důsledku toho se také nelze proti závěrům pohovoru samostxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxčívající v porušení povinnosti zajistit v provozovně přítomnost osoby znalé českého nebo slovenského jazyka.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxží nebo poskytování služeb spotřebitelům. I když se zde neodkazuje přímo na zákon o ochraně spotřebitele, je třeba pojem „spotřebitel“ vykládat ve smyxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“. Povinnost se tedy dotýká pouze provozoven, ve kterých se prodává zboží (poskytují služby) osobxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxpkem, za který lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
K odst. 9
Pokud živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpis vyžadují, aby zaměstnanci poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnnost prokazují zaměstnavateli (podnikateli), neboť on podle zákona odpovídá za to, že podmínka prokázání bezúhonnosti byla prokázána. Bezúhonnosx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xivností uvedených v příloze č. 3 (koncesované živnosti) v podmínkách provozování živnosti
bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnox xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxo „Služby soukromých detektivů“. Platí tedy, že zatímco v textu zákona (v § 31 odst. 9) se požaduje, aby pokud to živnostenský nebo jiný zákon vyžaduje, sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxoncesovanou živnost) nebo její dílčí součásti pro podnikatele vykonávaly pouze osoby bezúhonné, proto je logické vztáhnout povinnost bezúhonnosti xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxnistrativní práce, pomocné práce atd., byť jsou zaměstnanci podnikatele (recepční, uklízečka, domovník-). Má-li podnikatel splnit předmětnou podxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxladě jiného než pracovněprávního vztahu.
xxxímco porušení povinnosti dané v § 31 odst. 9 by bylo přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. p), za který je možno uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, porušení poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní nebo k pozastavení provozování živnosti podle § 58 nebo k uložení pokuty za porušení podmínky provozování živnosti [62 odst. 1 písm. i)].
K odst. 1x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx předmětem živnosti. Toto vymezení bylo zákonodárcem zvoleno proto, aby se povinnost prokázat totožnost vztahovala i na osoby, které neoprávněně podxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkatele.
Cílem úpravy je umožnit efektivní živnostenskou kontrolu.
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxkazuje, bude na pracovníkovi živnostenského úřadu, který provádí kontrolu, aby posoudil, zda je v konkrétním případě totožnost osoby dostatečně proxxxxxxx
Porušení této povinnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxí tyto osoby v rámci kontroly a její nesplnění lze sankcionovat podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
K odst. 11 až 13
Podnikatex xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí živnosti byly spojeny určité právní důsledky, musí přerušení oznámit (kterémukoliv) obecnímu živnostenskému úřadu. Pokud tak učiní, má se za to, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxikatel uvede v oznámení. Pokud den, do kterého se provozování živnosti přerušuje, není v oznámení uveden, nezbyde živnostenskému úřadu než podnikatexx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxsti pokračovat (pokud by tomu tak nebylo, měl by spíše požádat o zrušení živnostenského oprávnění).
Pokud je živnostenské oprávnění podnikatele čxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky), může podnikatel přerušit provozování živnosti maximálně do data, do kterého má živnostenské oprávnění omezeno.
Podnikatel, který oznámil přerušení provozovánx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní živnosti nebude zaměstnance mít. Dále není povinen označovat povinnými údaji objekt, do kterého umístil své sídlo (odštěpný závod), ), z logiky věcx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xvláštních právních předpisů, nemusí mít osobu odpovědnou za činnost provozovny, nemusí plnit označovací povinnosti ve vztahu k provozovnám určeným xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je, že v době přerušení provozování živnosti nemusí splňovat ani podmínku odborné nebo jiné způsobilosti vyžadované zákonem - nemusí proto mít odpověxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxbě, kdy kvalifikovaně přerušil provozování živnosti. Pokud podnikatel pouze fakticky přerušil svoji činnost, ale neoznámil to ve smyslu § 31 odst. 11 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Pokud podnikatel využije práva oznámit živnostxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xatem, ale jen za předpokladu, že tuto skutečnost obecnímu živnostenskému úřadu (kterémukoliv) předem písemně oznámil. Podle konkrétních okolností xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxst. 1 písm. q); horní hranice pokuty za tento přestupek je však nejnižší, jakou živnostenský zákon u přestupků zná - do 10 000 Kč.
Jak přerušení provoxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnikatele neformálním dopisem.
K odst. 14
K ochraně zákazníka slouží povinnost podnikatele vydat na žádost doklad o prodeji zboží nebo o poskytnutx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xměřují vůči komukoliv, kdo o vydání dokladu požádá.
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi podnikatele, datum prodeje (poskytnutí služby), druh zboží (služby) a cenu. Uvedení dalších údajů nebo údajů v jiné skladbě může vyžadovat jiný právxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxu zákon neřeší - může to být např. doklad vydaný pokladnou nebo účtenka. Porušení povinnosti vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží či poskytnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxx
xxxxxxx ustanovení obsahuje i zákon o ochraně spotřebitele v § 16. Na rozdíl od úpravy živnostenského zákona stanovuje povinnost vydat na žádost spotřebitelx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxbitelům, tj. fyzickým osobám nejednajícím v rámci své podnikatelské činnosti (živnostenský zákon v tomto ohledu poskytuje ochranu každému zákazníxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxdnat např. o daňové přiznání za příslušné období, o faktury či o doklady o nabytí prodávaného zboží nebo materiálů používaných k poskytování služeb. Poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxý úřad možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe (či neprovozuje), může být učiněno písemně nebo i ústně, např. v rámci kontroly - forma sdělení zákonem předepsána není.
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxit živnostenskému úřadu nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně adresu, na které lze vypořádat jeho případné závazky (adresu pro reklamace)x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xrovozovně (tedy při faktickém ukončení jakékoliv činnosti ve smyslu živnostenského zákona v dané provozovně). Údaj o adrese pro vypořádání závazků xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxnost údaj o této adrese aktualizovat po dobu čtyř let ode dne ukončení činnosti v provozovně.
Axxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxx zákon č. 303/2013 Sb.) v sídle zvláštní matriky. Pokud by však prokázal, že má k těmto prostorám např. vlastnické nebo užívací právo, lze tuto adresu jakx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
Porušení povinnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx
x xxvodové zprávy k zákonu č. 303/2013 Sb.:
K bodům 19 a 21 (§ 31 odst. 2 a 16)
- V návaznosti na znění zákona o evidenci obyvatel se upřesňuje stávající prxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xrganizační složku obchodního závodu. Neměl-li občan ČR, který se narodil v cizině, pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit, je místem jehx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxází i ke zpřesnění stávající právní úpravy v návaznosti na znění zákona o evidenci obyvatel a zákona o matrikách, jménu a příjmení, které upravují evidxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, splňovali způsobilost pro výkon daného povolání, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví a aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxý za to, aby jeho zaměstnanci přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách, při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhux xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xále zaměstnanci přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku s vodou a zaměstnanci přicházejícx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, při provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, do přímého styku s kosmeticxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxaduje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 19).
Porušení této povinnosti podnikatele je přestupkem pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona nehrozí, mohou však být za neplnění povinností postihováni podle příslušných zvláštních právních předpisů.
K odst. 18
xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xrimárně ze zvláštních právních předpisů, výchova a vzdělávání ve školách není živností (viz § 3). Porušení této povinnosti není přestupkem podle živnxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkatele dodržovat při provozu živnosti povinnosti podle zvláštních právních předpisů a povinnosti stanovené živnostenským zákonem je pouze
deklarxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxé konstatování, že povinnosti dané živnostenským zákonem je třeba dodržovat. Na povinnosti podnikatele podle jiných právních předpisů dohlížejí a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Porušení povinnosti podle odst. 19 není přestupkem podle živnostenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxhonnosti,
§ 58 odst. 5 - zrušení živnostenského oprávnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xýnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
§ 19 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 34
Ustanovení upravuje v obecné rovině rozsah živnostenského oprávnění pro všechny živnosti spočívající v obchoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxnovení totiž není žádné vymezení živností spočívajících v obchodní činnosti, jejíž předmět zjevně musí spočívat především v nákupu a následném prodexx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxi s obchodní činností, zahrnout do živností jiného charakteru. V podstatě se jedná o další služby, které může podnikatel v souvislosti s prodejem zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (servisu) k prodávanému zboží.
Pojem živnost spočívající v obchodní činnosti není ve stávajícím znění živnostenského zákona nikterak vymezen, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xnění (zrušeno zákonem č. 130/2008 Sb.) vymezovalo pojmy maloobchod a velkoobchod. Poslední znění živnostenského zákona, které upravovalo pojem obcxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xrodej (maloobchod nebo velkoobchod), provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí. Na rozdíl od původní úpxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxá činnost, ubytování, činnost cestovní kanceláře, pronájem průmyslového zboží, pronájem motorových vozidel a provádění dražeb mimo výkon rozhodnuxx x xxxxxxx xx x xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnutých v původním znění § 33 se jednalo o živnosti poskytující služby, nikoliv o obchodní živnosti. U hostinské činnosti, poskytování ubytování a u zaxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xomu, že se na ně jako na činnosti spadající do obchodní živnosti, u nichž lze aplikovat § xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xinností k obchodním živnostem pro účely využití § 34 není namístě i s ohledem na uplatnění možností, které toto ustanovení skýtá pro vymezení rozsahu žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxjících v obchodní činnosti jednoznačně přiřadit pouze ty, jejichž předmětem je obchod, resp. nákup za účelem dalšího prodeje a prodej. Jedná se tak o žixxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchod a služby“ neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona lze bezesporu konstatovat, že podnikatel provozující v rámci živnosti i obchodní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxlarovaný rozsah živnostenského oprávnění je však natolik široký, že některá ustanovení § 34 nejsou aplikovatelná. Například s ohledem na skutečnosxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xvedené činnosti lze provozovat, jen pokud bude zachována povaha živnosti.
Na koncesované živnosti, které mají v předmětu podnikání uveden nákup a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xx xxxžití ustanovení o rozsahu oprávnění omezeno ve smyslu odst. 3.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Pro účely vymezení rozsahu živnostenského oprávnění člení návrh zákonx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xpřesahy“ mezi jednotlivými živnostmi, které tato část upravuje, jsou však možné potud, pokud zůstane zachována povaha živnosti vyplývající ze živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxzování činnosti; ulehčí však též práci živnostenskému úřadu při vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny. Živnostenský úřad vydá živnostexxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxjen podle živnostenského listu a koncesní listiny, ale i s přihlédnutím k ustanovením této části zákona (§ 28).
K odst. 1
V rámci oprávnění k provozxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xachována povaha živnosti. Podnikatel, který využívá této zákonem dané možnosti, musí dbát na to, aby povaha živnosti zůstala zachována. Musí tedy v prxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxzontu nevyvíjí, nebo ji omezí natolik, že převážně začne provozovat jiné než obchodní činnosti a povaha živnosti se změní, překročí rozsah svého živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxt jeho koupi a prodej. Dále může podnikatel provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost, provádět montxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxtí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí. V těchto případech je kromě podmínky zachování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xohou být prováděny na žádost zákazníka, montáž a výměna vadných součástí může být realizována u zboží dodaného zákazníkovi). Změny na zboží, které je pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxoveň splněna i podmínka, že uvedené činnosti lze provést jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí. Zde je zřejmé, že se jedná především x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxních odborných znalostí (například montáž nábytku dodávaného výrobcem v dílech).
K odst. 2
Podnikatel, který prodává zboží, je oprávněn prováděx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xrovádět servis dodaného zboží na základě oprávnění k obchodní živnosti je dále vázáno na podmínku, že bude proveden odborně způsobilými osobami. Podnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xteré odborné činnosti provádějí, byly odborně způsobilé. Pokud činnosti, které jsou při servisu konkrétního výrobku vykonávány, podléhají regulacx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodle tohoto předpisu. Extenzivnějšímu výkladu, že totiž zákonodárce zde má na mysli nejen jinými předpisy vyžadovanou odbornou způsobilost, ale i obxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa osoby provádějící konkrétní činnost v jiném speciálním právním předpise (např. u elektrických zařízení ve vyhlášce č. 50/1978 Sb., o odborné způsobxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx i skutečnost, že povinnost zajistit provozování živnosti odborně způsobilými osobami je dána podnikateli, zatímco speciální předpisy většinou uprxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odborných znalostí a dovedností nutných k provedení servisu, pokud ovšem tyto požadavky nevyplývají z dokumentace, kterou k výrobku připojí výrobcex
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxjmu zboží, zprostředkování koupě a prodeje zboží, provádění drobných změn, jimiž se zboží na žádost kupujícího přizpůsobuje jeho potřebám, prováděnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xa podmínek daných cit. ustanoveními provádět, jen pokud koncesi pro uvedené činnosti má. Činnosti, k jejichž výkonu je třeba podle živnostenského zákxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxíření rozsahu živnostenského podnikání u živností spočívajících v obchodní činnosti o výkon dalších činností, které samy o sobě také koncesi vyžadujxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xinnosti. Předmětem koncesovaných živností je nákup a prodej zbraní a střeliva, výbušnin, munice a bezpečnostního materiálu, kvasného lihu, konzumnxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uschováváním atd.). Pokud má podnikatel koncesi udělenu jen v rozsahu předmětu podnikání nákup a prodej např. zbraní a střeliva, nemůže v rámci svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxovat zbraně a střelivo, nebo provádět jejich úpravy, a to ani v případě, že zůstane zachována povaha obchodní živnosti, ani provádět jejich opravy. Stexxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poplachových systémů, případně mechanických zábranných systémů dodatečně zvyšujících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxnosti, v daném případě v rámci volné živnosti, byť by tento servis zajistil odborně způsobilými osobami.
K odst. 4
Ustanovení umožňuje podnikatelx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxží oprávněn, a dát tyto práce provést oprávněným výrobcem. Rozsah živnostenského oprávnění umožňující v rámci obchodní živnosti provádění těchto v pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxle názoru autorů odůvodněna specifickým charakterem této zprostředkovatelské činnosti, kdy obchodník přijímá objednávku na zhotovení nebo úpravu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxosté zprostředkování koupě a prodeje. Omezení oprávnění na činnosti vztahující se ke zboží, k jehož prodeji je podnikatel oprávněn, ztratilo na význaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx odst. 1 a 2 spočívající v tom, že uvedené činnosti může podnikatel provádět v případě, že vyžadují koncesi, jen pokud koncesi má, se na odst. 4 neaplikujex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oprávněným výrobcem, totiž koncesi nevyžaduje.
Související ustanovení:
§ 28 - rozsah živnostenského oprávnění, § 42-44 - rozsah oprávnění pxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxosti
Související předpisy:
vyhl. č. 50/1978, o odborné způsobilosti v elektrotechnixx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 42
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xýrobní činnost není v živnostenském zákoně blíže definován, a je tedy třeba vycházet z běžně užívaného pojmu výroba, resp. výrobní činnost. Původní úxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxostí nebyl tento pojem v živnostenském zákoně nikdy vymezen. Ve stávající úpravě živnostenského zákona pojem výrobní živnost zůstal zachován pouzx x xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xda se v předmětu podnikání konkrétní živnosti slovo „výroba“ vyskytuje (do výrobních živností tak spadají např. řemeslné živnosti „Mlékárenství“, „xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovatelských činností i nákup a prodej, tedy i činnosti, které nejsou výrobními činnostmi, je možno aplikovat v § 42 jen v případě, že v rozsahu předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxy neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona “lze konstatovat, že podnikatel provozující v rámci živnosti i výrobní činnost může v teoretické xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxterá ustanovení § 42 nejsou v praxi aplikovatelná. Např. s ohledem na skutečnost, že do volné živnosti spadá, až na některé výjimky, i nákup, prodej, zprxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxbní povaha živnosti.
Rozsah oprávnění k provozování výrobní živnosti je značně široký. Umožňuje podnikateli nakupovat a prodávat i výrobky jinýcx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx překrývání živnostenských oprávnění pro výrobní živnosti s živnostenskými oprávněními pro některé živnosti upravující specificky opravy, montáž x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxí, u jiných tak smí činit jen v případě, že zůstane zachována povaha živnosti. Podnikatel v posledně uvedeném případě musí dbát na to, aby povaha živnostx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxě začne provozovat jiné činnosti, například prodávat zboží cizích výrobců nebo provádět opravy, a povaha živnosti se změní, překročí rozsah svého živxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxvnostenského rejstříku. Bližší specifikace těchto výrobků je pak uvedena u jednotlivých živností v obsahových náplních stanovených nařízením vládx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xozsahu oprávnění k provozování živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných specificky regulujících některé výrobní činnosti.
K odst. 1
Podnikatel, který provozuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxela jasně plyne, že do rozsahu živnostenského oprávnění u živnosti spočívající ve výrobní činnosti spadá bez jakéhokoli omezení výroba, resp. zpracoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx důvodné znění ustanovení chápat tak, že podnikatel může výrobky vyrábět jen v případě, že zůstane zachována povaha výrobní živnosti.
U oprávnění vxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení zisku. Podnikatel tedy musí výrobky vyrábět za tím účelem, aby je prodal, a proto je zjevné, že pokud podnikatel prodává jím vyrobené výrobky, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxa prokazatelně ukončil výrobní činnost a následně by již v dlouhodobějším horizontu pouze výrobky prodával. Nicméně podle názoru autorů je tento výklxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxch výrobu, jak je blíže specifikováno v odst. 2 a 3. Podmínka spočívající v zachování povahy živnosti se tak vztahuje pouze na právo výrobky opravovat.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávnění, i opravovat, pokud povaha živnosti zůstane zachována. Tato obecná úprava živnostenského zákona se použije dokonce i v případě, že opravy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xda uvedené ustanovení lze aplikovat i v případě živností koncesovaných, pokud by opravy výrobků byly předmětem
koncese
a výroba nikoliv, nebo v přípaxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xrávní úpravy koncesovaných živností v příloze č. 3 se však jedná o problém, který sice v teoretické rovině může nastat, a to v případě živností regulujíxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxobu uvedených výrobků, nikoliv však jejich opravy; pro uvedený postup podnikatele však není žádný objektivní důvod.
K odst. 2
Podnikatel má dále právo nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat i výrobky jiných výrobců a příslušenství k těmxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxnství a pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců, pokud jsou stejného druhu, jakož i příslušenství. V uvedených případech je třeba vxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxdávat a pronajímat výrobky jiných výrobců, jsou-li stejného druhu jako výrobky vlastní, tedy výrobce elektrických vrtaček může nakoupit a dále prodax xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxích výrobků a příslušenství je navíc omezeno na jednotlivé případy, a byť se zřejmě má stejně jako u prodeje jednat o výrobky stejného druhu, jako jsou vlxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxatel má rovněž právo vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej výrobků jím vyráběných, a to bez jakéhokoli omezexxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k § 28 odst. 1 upravujícímu rozsah živnostenského oprávnění ve vztahu k předmětu podnikání uvedenému ve výpise lze dovodit, stejně jako u § 42 odst. 1, žx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxikatel živnostenské oprávnění a jejíž předmět podnikání je ve výpise ze živnostenského rejstříku uveden. Podnikatel zde není omezen podmínkou zachoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho právo tak činit by tedy nemělo být omezeno dokonce ani v případě, že již výrobu ukončil.
K odst. 3
Oprávnění nakupovat, prodávat, zprostředkoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti provádět, jen pokud zůstane zachována povaha výrobní živnosti.
Související ustanovenxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xolná a její obory činnosti
[Rozsah oprávnění jinýxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxupravuje rozsah živnostenského oprávnění konkrétních živností, ten se odvíjí od předmětu podnikání konkrétní živnosti uvedeného ve výpise a je dále xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x živnostem spočívajícím ve výrobní činnosti umožňuje podnikateli vykonávat i další činnosti související s podnikáním v dané živnosti, a to přiměřeně x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxobní činnosti. Jedná se o živnosti, při nichž podnikatel poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx které jsou živností. Na podnikatele, kteří provozují živnost, jejímž obsahem jsou výše uvedené činnosti, se vztahuje přiměřeně § 42 odst. 2 a 3, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zůstala zachována. Musí tedy v prvé řadě vykonávat činnosti, které jsou vlastním předmětem dané živnosti, přičemž je třeba vycházet z předmětu podnikxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxí tedy např. především opravovat silniční vozidla, jsou-li předmětem jím ohlášené živnosti, který má uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku „Oxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx převážně začne provozovat jiné činnosti a povaha živnosti se změní, překročí rozsah svého živnostenského oprávnění.
Přiměřenost aplikace § 42 nx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxovat x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxdnotlivých případech zprostředkovávat jejich prodej a jejich opravy, pronajímat silniční vozidla, pokud je zachována povaha živnosti, a provádět mxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxch poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ je možno přiměřeně aplikovat táž ustanovení snad jen v tom smyslu, že může zprostředkovat v jedxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí činnosti, se aplikuje § 43 jen v případě, že v rozsahu předmětu podnikání uvedeném ve výpise ze živnostenského rejstříku jsou uvedeny i další činnostx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je rozsah předmětu podnikání natolik široký, že některá ustanovení § 43 nejsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xrodávat většinu dalších výrobků, zprostředkovávat prodej a pronájem většiny výrobků bez jakéhokoli omezení. Neuplatní se proto přiměřeně § 42, kterx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxžadavek zachování povahy živnosti spočívající v poskytování služeb, které nejsou činností výrobní, nebo obchodní, totiž u volné živnosti vzhledem k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxud by např. nákup a prodej byly uvedeny v předmětu podnikání dané koncesované živnosti spolu s dalšími činnostmi (opravami, přepravou, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé skýtá § 42 odst. 2 a 3, snad s výjimkou § 42 odst. 2 písm. b), použít a zahrnout do rozsahu oprávnění podnikatele činnosti v něm uvedené. Zde je třeba v prvé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxé živnosti.
Z judikatury:
Rozsah živnostenského oprávnění podnikatele - poskytování služeb - zahrnuje ve smyslu § 44 (pozn. autorů - ve stávajxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxmci jeho podnikatelské činnosti, pokud je prováděn v rozsahu, kdy zůstává zachována povaha jeho činnosti, tedy pokud se podnikatel nezbavuje možnostx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx - rozsah živnostenského oprávnění, § 34, § 42, § 44 - rozsah oprávnění pro živnosti obchodní, výrobní a poskytující přepravu, přílohy č. 1 až 4 - živnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
[Rozsah oprávnění podnikatelů v přepravě osob a zboží]
Právní stxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxpečnosti osob a pohodlí cestujících, překládat, skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu zavazadel a poskytovat pohostinství v dopravních proxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxrávněnými k přepravě osob jsou podnikatelé s živnostenským oprávněním pro živnosti „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenýmx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxava“, případně podnikatelé s oprávněním k provozování živnosti volné, pokud dopravují osoby např. kočárem, povozem atd. Ustanovení podle názoru autxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxateli v režimu živnostenského zákona.
Omezení v poskytování pohostinství spočívá v tom, že pohostinství může být poskytováno jen v dopravních proxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zavazadel, nejsou přímo omezeny jen na dopravní prostředek jako takový a mohou být cestujícím poskytovány např. i v jiných prostorách souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxvané, příloha č. 4 - živnost volná
ČÁST ČTVRTÁ
VZNIK, Zxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 45
Pokud podnikatel hodlá provozovat živnost ohlxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xbce s rozšířenou působností. Místní příslušnost obecního živnostenského úřadu zákon pro ohlášení živnosti nestanoví, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xodnikatel ve svém ohlášení živnostenskému úřadu uvést. Tyto náležitosti jsou odlišné pro podnikatele, který je fyzickou osobou, a podnikatele, kterx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxtříku, musí se ale živnostenskému úřadu jednoznačně identifikovat.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xivnostenského rejstříku a podnikatel již nebude muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu sídla, když změní své bydliště. Živnostenský úřad tuto zxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxšení živnosti uvést předmět podnikání s dostatečnou přesností a jednoznačností, přičemž předměty podnikání musí být uvedeny v souladu s přílohami č. xx x x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti řemeslné nebo vázané může podnikatel uvést v úplném či částečném rozsahu podle tohxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xhlásit živnostenskému úřadu jednotlivé obory živnosti volné, které hodlá provozovat. Pokud by však některý z oborů činnosti spadající pod režim živnxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxny obory činnosti volné (viz § 28).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx živnost řádně ohlásil a splnil zákonem stanovené podmínky, a je tedy v rozsahu tohoto dokladu a zákonných ustanoveních oprávněn živnost provozovat. Nxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxvisející ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx - odborná způsobilost, § 45a až 49 - ohlašování živnosti, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné spráxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 1.11.2020.
K § 45a a § 45b
Od 1. 8. 2006 vznikla na obecních živnostenských úřadech Centrální registrační místa, která pro podnikatxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe tím administrativní zátěž pro podnikatele. Podnikatelé pak mohou učinit podání na jediném úřadě, který plní funkci Centrálního registračního místxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxnosti mohou ještě na živnostenském úřadě učinit oznámení vůči jiným orgánům veřejné správy. V souvislosti s tím se ohlášení živnosti nebo žádost o koncxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxovaly všechny údaje potřebné k provedení úkonu příslušným orgánem zapojeným do činnosti Centrálního registračního místa.
Kromě těchto podání na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxstenském úřadě žádost o vydání českého národního průkazu průvodce. Živnostenský úřad tuto žádost předá k vyřízení Ministerstvu pro místní rozvoj. Bex xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odbornou způsobilost, a průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu je možno vykonávat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost volnou.
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xivnosti nebo žádostí o koncesi na obecním živnostenském úřadu též
a)
oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti - Okresní správě sociálního zaxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxresní správě sociálního zabezpečení,
d)
oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení - Úřadu práce,
e)
podat oznámení podle zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxteré podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu - Ministerstvu pro místní rozvoj.
Podnikatel - právnická osoba můxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxní - Úřadu práce.
Živnostenský úřad na základě toho, že podnikatel využil Centrální registrační místo, pak musí do pěti pracovních dnů takto získanx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne ohlášení změn. Údaje jsou zainteresovaným orgánům předávány elektronicky.
Podnikatel může využít Centrální registrační místo i pro ohlášenx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxí registrační místo může podnikatel (fyzická i právnická osoba) využít i k podání vůči příslušnému správci daně (finančnímu úřadu), a to konkrétně k poxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxjmů nebo k dani silniční. Tato podání lze učinit elektronicky nebo ústně do protokolu na živnostenském úřadě. Údaje předává živnostenský úřad finančnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.
Z důvodové xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxkání. Tohoto cíle má být dosaženo snížením počtu úkonů a návštěv, které je podnikatel povinen v souvislosti s podnikáním činit.
Jde o ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxctvím CRM i některé úkony vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Návrh v tomto směru řeší i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxslativní stránce umožnit fungování živnostenských úřadů jako CRM.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Předmětným návrhem se z důvoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí vlády č. 1006 ze dne 20. 10. 2004, jímž byl schválen projekt Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání (ZAP), upravujx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxích předpisů (dále jen „daňový řád“), a dalších daňových zákonů vůči správci daně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, a tato úprava se přesouvx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze na konkrétní formulářová podání ve smyslu § 72 odst. 1 daňového řádu, a sice na přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxcméně vykazuje některé nejasnosti zejména ohledně právního charakteru samotného podání, role živnostenského úřadu a postupu předávání předmětnýcx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oznámení o změně registračních údajů vůči správci daně v případě, kdy je daňový subjekt povinen dané podání učinit elektronicky.
Navrženou úpraxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxový subjekt povinen je učinit v elektronické formě. Kromě toho je provedena revize možnosti učinit tímto způsobem podání týkající se registrace dle jexxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xměně registračních údajů je dána pouze u daní spravovaných orgány Finanční správy České xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xaním spravovaným orgány Celní správy České republiky). S ohledem na to, že na tato podání úprava centrálních registračních míst od počátku necílí, a s oxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo úřadu přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů podat. Z principu by jimi měly být pouze daně spravované orgány Finanční správy Čexxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxucí. Důvodem jsou jednak zvýšené standardy na kvalitu podání a specifický proces týkající se vad podání (srov. § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přixxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxy o změnu údaje týkajícího se čísla účtu, na který má být vyplacen nadměrný odpočet), jakož i potřeba poskytnout podateli nezbytnou odbornou pomoc, jejxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxrostředně navázány na vznik nebo zánik živnostenského oprávnění.
Navržená konstrukce možnosti podat přihlášku k registraci a oznámení o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxincipech.
Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů jsou obecně upraveny v § 125 a násl. daňového řádu; konkrétní povinnost pxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů). Na základě § 127 odst. 1 daňovxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxrálního registračního místa na živnostenském úřadě by možnost podat přihlášku k registraci prostřednictvím živnostenského úřadu měla mít z logiky vxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxs vzniku živnostenského oprávnění a proces registrace k dani není formálně propojen. Tato osoba současně v době podání přihlášky k registraci ještě nexxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxvnostenského úřadu podat pouze podnikatel ve smyslu živnostenského zákona (viz jeho § 5 odst. 1), tedy osoba, které již živnostenské oprávnění vznikxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxnovenou konkrétním daňovým zákonem, ve formálním smyslu je konstrukce postavena na důsledném rozlišení dvojice podání, jejichž učinění v souhrnu poxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xedná se o svébytné podání upravené v živnostenském zákoně učiněné v procesním režimu správního řádu. Podání lze učinit buď elektronicky ve formátu stxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxjů, aby živnostenský úřad disponoval shodnými údaji, které je daňový subjekt jinak povinen uvést v přihlášce k registraci či oznámení o změně registraxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxu řešit v obecném režimu správního řádu. Z pohledu samotné správy daní je okamžik učinění podání na vstupu irelevantní, neboť se ještě nejedná o podání vx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xro další postup (která činí 3 pracovní dny, viz dále).
Živnostenský úřad nebude postupovat správci daně podání na vstupu tak, jak je obdržel, ale bxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx podání (tzv. podání na výstupu). Zákon přitom stanoví právní fikci, že na takto předanou písemnost se hledí jako na podání, které učinil sám daňový subjxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxně daňového subjektu je tak splněna podmínka povinné elektronické formy).
Podání na výstupu je již podáním v procesním režimu daňového řádu, přixxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdy podání se řeší podle daňového řádu (interakcí mezi správcem daně a daňovým subjektem, který je na základě
právní fikce
podatelem). Lhůty pro správxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxo vůči živnostenskému úřadu (podání na vstupu), bude součástí spisu vedeného živnostenským úřadem; pro správce daně a jím vedený spis bude
relevantní
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxadu, tak u správce daně) bude primárně odpovědný daňový subjekt (neboť na základě
právní fikce
učinil podání vůči správci daně on sám), avšak současně xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lhůta pro učinění podání vůči správci daně stanovená daňovému subjektu daňovými předpisy (povinnost daňového subjektu učinit podání vůči správci daxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxostenského úřadu v souvislosti s využitím možnosti učinit přihlášku k registraci či oznámení o změně registračních údajů prostřednictvím centrálníxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xísta, by si měl být této skutečnosti vědom a neměl by spoléhat na to, že se mu při vyplňování přihlášky k registraci či oznámení o změně registračních údajx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxu, neboť takovými údaji živnostenský úřad nedisponuje. Lhůta pro zpracování podání na vstupu a jeho předání ve formě podání na výstupu je živnostenskéxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxba stanovit dostatečně předvídatelný okamžik tak, aby daňový subjekt využívající služeb centrálního registračního místa, mohl přizpůsobit okamžix xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xegistrace a proces vzniku živnostenského oprávnění nejsou formálně propojeny, resp. podmíněny, není nezbytné odvozovat lhůtu pro předání podání na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx živnostenského úřadu, a jako takový je pro daňový subjekt obtížně předvídatelný.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxovozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 60 - živnostxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxím postižením, - zák. o zaměstnanosti, - zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxl jednu z všeobecných podmínek provozování živnosti - bezúhonnost. Doklady jsou odlišné podle toho, zda se jedná o podnikatele - fyzickou osobu nebo poxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxké unie a Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace (blíže viz komentář k § 70), nebo zahraniční osobu z třetích zemí. U osob z třetíxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxhonnosti odpovědného zástupce.
Podle toho, jaký druh živnosti (řemeslná, vázaná) podnikatel ohlašuje, je jeho povinností doložit živnostenskéxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxvat podnikatel sám, nebo ji může splnit prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého za tím účelem ustanoví.
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxhraničních fyzických osob, které na území České republiky zřizují odštěpný závod. Právo podnikat jim však vznikne až zápisem tohoto odštěpného závodx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Podnikatel musí také doložit živnostenskému xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xístě svého bydliště. Tato výjimka však neplatí v případě, že má podnikatel adresu bydliště shodnou s adresou sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo síxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxoru, do něhož umístil své sídlo, přestože je totožné s jeho bydlištěm. Pokud si živnostenský úřad může ověřit bezplatně dálkovým přístupem do katastru xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkladu živnostenskému úřadu. Rovněž nemusí podnikatel dokládat ty skutečnosti, které jsou zjistitelné ze základních registrů.
Nedílnou součástí ohlášení živnosti je i prohláxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxostenským úřadem, musí být jeho podpis na prohlášení úředně ověřen. Odpovědný zástupce může toto prohlášení zaslat elektronicky podepsané způsobemx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxožením dokladu o jeho zaplacení, pokud nezaplatí správní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí).
Právnická osoba předkládá živnostenskému úřadu doklad o tom, že byla zřízena (např. příspěvková organizace územního samosprávného cxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxho nebo obdobného rejstříku ze země původu). Tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce. Jedná-li se o právnickou osobu, která má sídlo, ústřední správu xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxýcarské konfederace, musí tato právnická osoba doložit navíc ještě doklad o provozování závodu v zahraničí.
Ohlásit živnost může i nezletilá osobxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilé osoby s provozováním živnosti nezletilou osobou.
Pokud podnikatel při ohlášení doloží doklady o vzdxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx opatřeny osvědčením o uznání. Tato povinnost se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxě stanovené doklady, které byly již dříve připojeny k některému ohlášení, žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a byly uloženy v elektronické podobě dx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xodnikatele), doklady prokazující bezúhonnost a neexistenci překážek provozování živnosti nesmí být navíc starší než 3 měsíce.
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xo datového úložiště živnostenského rejstříku:
a)
doklady prokazující bezúhonnost a neexistenci překážek u podnikatele a odpovědného zástupce (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odpovědného zástupce,
c)
doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do něhož podnikatel umístil sídlo, nebo sídlo odštěpného závodu zxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 140/2014 Sb.:
Ohlašovatel živnosti (jakož i žadatel o koncesi) nemusí při dalším ohlášení živnosti (nebo při podání další žádosti o koncesi) dokxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xokud jej již předložil při předchozím ohlášení živnosti, při předchozí žádosti o koncesi nebo oznámení změny učiněných po nabytí účinnosti tohoto zákxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxklad předložil i jiný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského rejstříku. Uložený výpis z rejstříku trestů podnikatele nebo obdobný doklad použije obecní živnostenský úřad za předpokladu, že tenxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnoxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxní prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
zák. č. 297/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxných zahraničními školami
nadpis vypuštěn
[Vydání xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnovené zákonem (všeobecné a zvláštní podmínky) a nejsou-li u něj překážky pro provozování živnosti, provede živnostenský úřad, který ohlášení přijaxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxžných důvodů provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat výpis v uvedené lhůtě pěti pracovních dnů, může požádat nadřízený správní orgán (krajsxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxt podnikatele fyzické osoby nebo odpovědného zástupce). Živnostenský úřad musí ohlašovatele o prodloužení lhůty a důvodech prodlužení informovat.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxní podmínek živnostenského zákona pro živnosti ohlašovací. Výpis neobsahuje všechny údaje vedené o podnikateli v živnostenském rejstříku, ale obsxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xtanovených zvláštními právními předpisy.
Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a § 46, vyzve živnostenský úřad podnikatele ve lhůtě, kterou má xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xůže živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu, a to i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží živnostenskému úřadu lhůta pro záxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxstranil závady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo ve lhůtě prodloužené, má se za to, že ohlášení bylo od počátku bez závad, a živnostenský úřad zapíše podnixxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx
Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevznixxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxé osoby, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel v průběhu řízení zxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxí vydáním výpisu ze živnostenského rejstříku. Jedná se o speciální úpravu, která má přednost před správním řádem. Živnostenský úřad nevydává žádné usxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx ohlásil živnost, nesplňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, zahájí správní řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxrým vzniká oprávnění až zápisem do rejstříku, do kterého se povinně zapisují, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xeské republiky a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad této zahraniční fyzické osobě pxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxím povolení k pobytu živnostenskému úřadu. Tento výpis neopravňuje podnikatele k provozování živnosti, živnostenský úřad jím stvrzuje pro účely řízxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnění podnikatele brání pouze ta skutečnost, že nemá na území České republiky povolen pobyt.
Doloží-li zahraniční fyzická osoba, která je povinnx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx cizince na území České republiky, vydá živnostenský úřad do pěti pracovních dnů výpis, kterým potvrdí splnění podmínek stanovených živnostenským záxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxstenskému úřadu. Oprávnění se podnikatelům, zahraničním fyzickým osobám z třetích zemí vydává na dobu povoleného pobytu na území České republiky. Nexxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnky pro vznik živnostenského oprávnění a zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku. V případě, že zahraniční fyzická osoba získá povolení k xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxu.
Pokud by živnostenský úřad dodatečně zjistil, že zápis do živnostenského rejstříku byl na základě ohlášení proveden v rozporu se zákonem, zahájx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xahájeno, nebo rozhodne o zrušení živnostenského oprávnění podnikatele. Může se jednat např. o předložení neplatného dokladu o potvrzení praxe. Pokux xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxkého oprávnění. Jestliže v průběhu řízení podnikatel vzniklou vadu odstraní - dodá platné potvrzení o praxi, případně ustanoví odpovědného zástupcex xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxvní řízení vydáním usnesení o zastavení řízení a postačí pouze vydání nového výpisu. V případě, že podnikatel neodstraní vzniklou vadu, živnostenský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxení živnostenského oprávnění.
Jestliže jsou v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj dodatečně zjištěny chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xejstříku. Může se jednat například o chybně zapsané jméno nebo příjmení podnikatele, chybu v adrese sídla (vynechané písmenko) apod. Zde živnostenskx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx živnostenského rejstříku s opravenými údaji.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxostenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 60 - živnostenský rejstřík
Souvixxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vyhl. č. 12/2005 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 48
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyjmenované v tomto ustanovení o tom, že podnikateli vzniklo živnostenské oprávnění, a o změnách tohoto oprávnění i veškerých změnách zapsaných do žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxení provozování živnosti, o rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, o rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a o opxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxkého oprávnění podnikatele do živnostenského rejstříku v rozporu se zákonem. Tuto oznamovací povinnost živnostenský úřad plní tím, že zašle příslušxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxe o živnosti a podnikateli příslušnému správnímu orgánu. Odlišná úprava je při předávání údajů podle § 45a, kdy jsou údaje předávány do pěti, resp. tří pxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xoslanecké sněmovně byly doplněny do § 60 ještě tři nové odstavce, xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx týká podnikatelů zahraničních fyzických osob. Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie vydáxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxcie je tak neprodleně informována o stavu živnostenského oprávnění zahraniční fyzické osoby, která musí mít na území České republiky povolen pobyt. Mxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxu.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xivnosti, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravoxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 49
Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx nemusí dokládat ty doklady, které má živnostenský úřad k dispozici v elektronickém úložišti živnostenského rejstříku. V případě, že podnikatel doloxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxstříku trestů, které si živnostenský úřad obstarává sám), doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele a odpovědného zástupce, doklad proxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, který si živnostenský úřad ve smyslu § 46 odst. 6 obstarává sám), pořídí živnostenský úřad jejich elektronickou kopii a uloží je do datovéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a podle toho, o jakou změnu se jedná, vydá podnikateli výpis s údaji podle § 47 odst. 2, pokud se jedná o fyzickou osobu, nebo podle § 47 odst. 3, jedná-li se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx změně, většinou formou potvrzení o zápisu do živnostenského rejstříku (např. ohlášení zahájení provozování živnosti v provozovně).
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxů, systémů nebo z veřejných rejstříků zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Jedná se např. o změnu adresy bydlxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v živnostenském rejstříku aktuální údaje, aniž by je podnikatel musel oznamovat. Živnostenský úřad v těchto případech výpis ze živnostenského rejstxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxže o něj živnostenský úřad požádat (viz § 60 odst. 5).
Pokud podnikatel oznámil změnu nebo doplnění a nedoložil doklady prokazující tuto změnu, ač k tomu je ze zákona povinen, vyzve živnostexxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxožení těchto požadovaných dokladů neprovede. Pokud se oznámená změna týká rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady, které prokazují spxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x případy, kdy je u živností dělená odborná způsobilost).
x xxxxx xxxxx xastávají případy, kdy podnikatel změny neoznámí, přestože má povinnost je oznámit. Pokud tyto změny živnostenský úřad prokazatelně zjistí, stanovuxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxsplnění oznamovací povinnosti pak může živnostenský úřad podnikateli uložit ve správním řízení pokutu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxní doklady prokazující, že odpovědný zástupce splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Zjistí-li živnostenský úřad, že podnikaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxuje podnikatele. V opačném případě zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti. Stejně postupuje, pokud podnikatel nemá ustxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
Podnikatel může žxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxku a podnikatel pak nemusí oznamovat při změně bydliště změnu sídla. Živnostenský úřad na základě informace ze základního registru osob provede změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxnostenský úřad zjistil, že adresa bydliště i sídla podnikatele je v sídle ohlašovny nebo správního orgánu, požádá podnikatele, aby doložil doklad o prxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní - blíže u § 58 odst. 1 písm. d).
Pokud živnostenský úřad zjistí, že zápis změny nebo doplnění do živnostenského rejstříku byly provedeny v rozporu sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxení vydáním nového výpisu z živnostenského rejstříku, v opačném případě živnostenské oprávnění podnikateli zruší. Při nápravě chyb v psaní a jiných zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxříku a podnikatele o tom vhodným způsobem informuje vydáním nového výpisu ze živnostenského rejstříku.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 45a až 49 - ohlašování živnosti, § 57 a 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - žixxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sbxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxčení vydaných zahraničními školami
HLAVA II
ŘÍZENÍ O KONCESI
Náležitosti žádosti o koncesi
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 50
Chce-li podnikatel provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkateli až nabytím právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
. Pro podání žádosti o koncesi jsou stanoveny stejné náležitosti jako pro ohlášení živnosti xxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxosti není ani žadatel povinen připojovat k žádosti o koncesi taxativně stanovené doklady, které byly již dříve připojeny k některému ohlášení, žádostx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxědčují (např. doklady prokazující užívací právo k sídlu podnikatele) nezměnily, doklady prokazující bezúhonnost a neexistenci překážek provozováxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
U všech koncesovaných živností je požadována odborná způsobilost, až na výjimky, kdy podnikatel žádá o koncesi s předmětem podnikáxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxé hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“).
Splnění odborné způsobilosti může podnikatel fyzická osoba doložit dokladem svým, případně dokladem odpovědného zástupce, jehož uxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu způsobilost dokladem odpovědného zástupce. Zvláštní právní předpis může stanovit další doklady, které je nutné předložit k zaujetí stanoviska ke kxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Zatímco výpis ze živnostenského rejstříku u živností ohlašovacích vydá živnostenský úřad bez projednání s příslušnými orgány státní správy, je u kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxostenský úřad vázán. Podle povahy činnosti si může živnostenský úřad vyžádat i vyjádření orgánů dalších. Navrhované řešení sleduje, aby žádosti o konxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xe podle právních předpisů orgánem příslušným jejich žádost posoudit.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negatixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobilost, § 51 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 60 - žixxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sbxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxení vydaných zahraničními školami
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxedpis nebo příloha č. 3 k živnostenskému zákonu vyžadují získání oprávnění, souhlas, nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, musí živnosxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xe tento správní orgán vyjádřil i ke schválení odpovědného zástupce (např. „Distribuce pohonných hmot“). Stanovisko musí tento správní orgán zaujmoux xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx rozhodování živnostenského úřadu závazné.
Obecní živnostenský úřad stanovisko nevyžaduje v případě, že správní orgán, který je uveden v příloze xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xtanovisko správního orgánu. Zde je nutno uvést, že v současné době je toto ustanovení nenaplněno, žádný aktuálně platný právní předpis neupravuje vydxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxrá má povinnost mít na území České republiky pobyt, musí doložit k žádosti doklad o povolení k pobytu. V tomto případě se postupuje přiměřeně podle § 47 odxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxytu na území České republiky, vydá živnostenský úřad rozhodnutí o udělení
koncese
, ve kterém je vznik oprávnění vázán na doložení dokladu o povolení k pxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxnostenského rejstříku je u vzniku živnostenského oprávnění uvedeno, že oprávnění provozovat živnost vznikne dnem doložení dokladu o povolení k pobyxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxnky pobytu na území České republiky. Nedoloží-li podnikatel doklad o povolení k pobytu do šesti měsíců ode dne vydání výpisu nebo do tří dnů ode dne oznámxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobilost, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedenxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničními školami
Rozhodování o koncesi
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xodmínky provozování živnosti a zda u podnikatele netrvá překážka provozování živnosti. Pokud není splněna některá z uvedených podmínek, živnostensxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxlasné stanovisko. Stanoviskem tohoto orgánu je živnostenský úřad vázán, proto musí být nesouhlasné stanovisko xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení odpovědného zástupce a ten splňuje podmínky stanovené zákonem, rozhodne živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnuxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxého zástupce.
Zahraničním fyzicxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxodnutí se uvádějí taxativně stanovené údaje, stejné jako na výpise ze živnostenského rejstříku, kterým se stvrzuje právo provozovat ohlašovací živnxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxebo zvláštních právních předpisů (viz komentář k § 27 odst. 3).
Rozhodování o koncesi je správním řízením o žádosti, pro postup se použijí subsidiárxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxho řádu - rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem. Toto ustanovení se využije, když podnikatel podá odvolání proti rozhodnutí o koncesi, kde bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutí (§ 70 spr. řádu). Rovněž je správním řádem řešen případ, kdy je rozhodnutí vydáno v rozporu s právními předpisy (přezkumné řízení - § 94 správního řáxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxx xxxxxx
xxxvisející ustanovení:
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxování živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobilost, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - zmxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
spr. řád,
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxých školách,
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
nadpis xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 54
xx xxxx xxxxovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
zapíše živnostenský úřad podnikatele do živnostenského rejstříku a vydá mu výpis.
U založených právnických osob, které podání žádosti o zápis do tohoto rejstříku, musí osxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x0 - vznik živnostenského oprávnění). Pokud tato lhůta není dodržena, má se za to, že právnická osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxo rejstříku podán ve lhůtě, ale obchodní rejstříkový soud právnickou osobu do obchodního nebo obdobného rejstříku nezapíše. I v tomto případě se má za txx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu.
xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxen pobyt na území České republiky. Bylo-li těmto osobám vydáno rozhodnutí o udělení
koncese
s tím, že nedoložily doklad o povolení k pobytu na území Česxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a na výpise vydaném do pěti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
. Tito podnikatelé mají povinnost do šesti měsíců od doručení výpisu a xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxské republiky. Doloží-li zahraniční fyzická osoba doklad o povolení k pobytu na území České republiky v těchto požadovaných lhůtách, je jí jakožto podxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území České republiky jsou lhůty prekluzivní, nesplnění byť jedné z nich vyvolává zákonnou domněnku, že podnixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxaniční fyzická osoba nedoloží požadovaný doklad o pobytu včas, ale má povolený pobyt, může znovu požádat o udělení
koncese
.
Pokud nebyl proveden záxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xe do živnostenského rejstříku, neodpovídají skutečnosti, provede živnostenský úřad opravu zápisu do živnostenského rejstříku a podle okolností vyxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxtříku, které jsou na rozhodnutí o udělení
koncese
uvedeny správně.
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxtí v písemném vyhotovení rozhodnutí o udělení
koncese
ani xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxpují v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xivnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobilost, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 60 - živnostenský rxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xstanovení odkazuje na § 48, který stanoví živnostenskému úřadu povinnosti informovat příslušné správní orgány o tom, že podnikateli vzniklo živnostxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní živnosti, o rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, o rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, o opravách zřejmýcx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele do živnostenského rejstříku v rozporu se zákonem. Tuto oznamovací povinnost živnostenský úřad plní tím, že zašle příslušným orgánům výpxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xodnikateli.
Speciální oznamovací povinnost se týká podnikatelů zahraničních fyzických osob. Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí přísxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí a zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xamítnutí žádosti o udělení
koncese
. Cizinecká policie je tak neprodleně informována o stavu živnostenského oprávnění zahraniční fyzické osoby, ktexx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxikání, podniknout příslušné kroky a zjednat nápravu.
Stejné oznamovací povinnosti má živnostenský úřad i vůči správnímu orgánu, který je příslušxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxrušení nebo o pozastavení provozování živnosti, výpis, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli. Může xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x - negativní vymezení živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotníx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxsti o koncesi
Právnx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Stejně jako u ohlašovacích živností je podnikatel povinen oznamovat všechny změny a doplnxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxně jako u oznamování změn u ohlašovacích živností nemusí podnikatel dokládat ty doklady, které má živnostenský úřad k dispozici v elektronickém úložixxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxozování živnosti u podnikatele a odpovědného zástupce (vyjma výpisu z evidence rejstříku trestů, které si živnostenský úřad obstarává sám), doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxstil sídlo, nebo sídlo odštěpného závodu zahraniční osoby (vyjma výpisu z katastru nemovitostí, který si živnostenský úřad ve smyslu § 46 odst. 6 obstaxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx živnostenský úřad podle typu oznamované změny buď změní rozhodnutí o udělení
koncese
, provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis s údxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxského oprávnění.
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xákladních registrech, v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxkaných z těchto registrů, systémů nebo z rejstříků zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Jedná se např. o změnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxce. O podnikateli jsou tak vedeny v živnostenském rejstříku aktuální údaje, aniž by je podnikatel musel oznamovat. Živnostenský úřad v těchto případexx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku s aktuálními údaji, může o něj živnostenský úřad požádat (viz § 60 odst. 4).
Pokud podnikatex xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxikatel neoznámí živnostenskému úřadu ukončení provozování živnosti v provozovně, živnostenský úřad kontrolou následně zjistí, že od určitého data xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx skutečnost, kterou prokazatelně zjistil. Tato skutečnost však podnikatele nevyviní z případné odpovědnosti za přestupek týkající se nesplnění oznxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí živnosti, provede tuto změnu živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení
koncese
. Následně provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpix xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxeně ustanovení týkající se řízení o jejím udělení. Řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení
koncese
zahájí živnostenský úřad z vlastnxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxstupce a ten splňuje zvláštní podmínky pouze pro částečný rozsah předmětu podnikání koncesované živnosti.
Podobně jako u ohlašovacích živností mxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxého sídla, změní-li bydliště. O změně bydliště je živnostenský úřad informován ze základního registru obyvatel. Podnikatel tak nemusí živnostenskéxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx
xxxxx nebyl proveden zápis do živnostenského rejstříku v souladu s rozhodnutím o změně
koncese
nebo údaje, které se neuvádějí do rozhodnutí o změně
koncese
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx okolností vydá podnikateli výpis, nebo informuje podnikatele o provedeném zápise. Může se jednat o chybný zápis provozovny nebo chybně zapsané údaje xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
Stejně jako při rozhodování o udělení
koncese
, tak i při změnách rozhodnutí o udělení
kxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xž 55 - řízení o koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vyhl. č. 12/2005 Sb.x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[Zánik živnostenského oprávnění]
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 57
Živnostenskx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xřípady, kdy v provozování živnosti pokračuje po úmrtí podnikatele oprávněná osoba. I v tomto případě však živnostenské oprávnění zaniká nejpozději uxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxé oprávnění, získáním vlastního živnostenského oprávnění nebo rozhodnutím, že toto oprávnění nezískala (blíže u § 13).
Obdobně tomu je u osoby práxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xzaniklé) právnické osoby může pokračovat v provozování živnosti nástupce. I v těchto případech je však zánik živnostenského oprávnění pouze odložen x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x 14).
Je-li živnostenské oprávnění omezeno časově, zaniká zásadně uplynutím doby, na kterou bylo omezeno. Nicméně podnikatel má právo požadovat, aby jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxu (viz § 47), přichází prodlužování časového omezení živnostenského oprávnění v úvahu prakticky pouze u zahraničních fyzických osob, jejichž pobyt nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu před uplynutím doby platnosti oprávnění, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo (u koncesovaných živností) požádá o změnu rozhodnutí o xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxmu oznámení nebo jeho náležitosti neklade zákon žádné zvláštní požadavky - oznámení tedy bude muset splňovat obecné požadavky podání ve smyslu správnxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní fyzická osoba, jejíž živnostenské oprávnění je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, musí k oznámení doložit nové povolení k pobytu, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxženo, živnostenský úřad zašle podnikateli výzvu k doložení dokladu a stanoví mu pro to lhůtu. Lhůta musí být přiměřená, aby podnikatel měl reálnou možnxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxložen, živnostenské oprávnění podnikatele zaniká uplynutím této lhůty. Úprava stanovující (byť individuálně vyměřenou lhůtou) termín, ke kterému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxt je třeba poznamenat, že pokud není doklad o pobytu doložen ve lhůtě, oprávnění podnikatele sice zaniká, ale nic nebrání tomu, aby jakmile potřebné povxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxjsou spojeny žádné překážky dalšího pokračování v podnikání.
Živnostenské oprávnění zahraniční osoby, zapisuje-li se povinně do obchodního rejstříku, zaniká výmxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x2 a násl.).
Živnostenské oprávnění dále zaniká, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis - např. podle bodu 1 přechodných ustanovení zákona č. 22xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxních služeb dnem, kdy osoba, která na jeho základě podniká, doručila Českému telekomunikačnímu úřadu oznámení o ukončení podnikání podle § 18 zák. o poxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxxý úřad má povinnost zánik živnostenského oprávnění, ať k němu dojde z jakéhokoliv důvodu, oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2, tj. zejm. příslxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxpublice je vázán na příslušné pobytové povolení, oznamuje živnostenský úřad zánik oprávnění i Ministerstvu vnitra, u koncesovaných živností pak orgxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xx x x xxxx
Související ustanovení:
§ 5 - subjekty oprávněné prxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xbchodní společnosti nebo družstva a při převodu jmění na společníka, § 58 - zrušení živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík
Souvxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxání živnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 58
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxého úřadu, zda oprávnění zruší, případně pozastaví právo provozovat živnost, a v jakém rozsahu. Rovněž se umožňuje, aby živnostenský úřad pozastavil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxí živnostenské oprávnění podnikatele zaniká (viz § 57). Na rozdíl od zrušení při pozastavení provozování živnosti (k němuž dochází také rozhodnutím vxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxadech účinky rozhodnutí nastávají dnem jeho právní moci. Provozování živnosti v době, kdy je pozastaveno, není přestupkem, může být však živnostenskxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění. Podle rozsudku Městského soudu v Praze (MS Praha 10 Ca 15/2005-69, č. 1037/2007 Sb. NSS) slouží institut pozastavení provozování živnosti xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Odst. 1 uvádí
obligatorní
důvody pro zrušení živnostenského oprávnění. Pokud nastane některý z důvodů v tomto ustanovení uvedených, živnostenský úxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu provozování živnosti spočívající v bezúhonnosti nebo v plné svéprávnosti.
U obou shora uvedených důvodů pro zrušení živnostenského oprávnění jx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxzi právní mocí příslušného rozhodnutí soudu a právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.
Podle písm. b) je oxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxvnostenského oprávnění - je jí skutečnost, že překážka spočívající v zákazu činnosti se týká činnosti spadající do živnosti volné. Z důvodů existence xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zákaz, a to po dobu v zákazu vyslovenou.
Podle písm. c) je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění žádost podnikatele. Živnostenské oprávněnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, či nikoliv. Požádá-li tedy podnikatel o zrušení svého živnostenského oprávnění, živnostenský úřad jeho žádosti vyhoví a oprávnění zruší. Zrušení žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Důvod pro zrušení živnostenského oprávnění uvedený pod písm. d) byl do právní úpravy živnostenskxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxnost, že podnikatel neprokáže živnostenskému úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo, nebo jedná-li se o zahrxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxě snažilo, aby podnikatel neměl v živnostenském rejstříku jako adresu sídla vedenu adresu jejich nemovitostí, neboť důvod, pro který v minulosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxožňuje ve shora uvedených případech rychlé zjednání nápravy. Pokud dojde ke zrušení živnostenského oprávnění, nedochází k tzv. stop stavu, tj. situaxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxmínky zákona, znovu ohlásit živnost nebo požádat o koncesi.
K odst. 2
xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xesp. kdy povinně pozastaví provozování živnosti. Důvodem je návrh orgánu, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi; návrh může být podán jen proto, že podxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxtenským zákonem. Předpokladem pro postup podle odst. 2 tedy je, že se jedná o podnikatele v koncesované živnosti, návrh podal orgán státní správy, kterx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxl podmínky stanovené rozhodnutím“). Závažnost porušení uvedených podmínek (přesnější by patrně bylo „podmínek nebo povinností“) by měl, s ohledem nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxstenský úřad návrhem vázán v tom ohledu, že je povinen zrušit oprávnění tam, kde je navrženo zrušení, a pozastavit provozování živnosti tam, kde je navrxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxude mezi úřady shoda. Pokud by v mezním případě živnostenský úřad dospěl k závěru, že návrh na zrušení živnostenského oprávnění (resp. na pozastavení pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxovozování koncesované živnosti), nezbylo by mu než informovat navrhovatele, že jeho podnětu nevyhoví (a uvést pro to důvody). Bylo by pak na příslušnéx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxstenský úřad, aby učinil opatření proti nečinnosti (viz § 80 spr. řádu).
x xxxxx x
x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxit živnostenské oprávnění nebo v odpovídajícím rozsahu pozastavit provozování živnosti.
xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení
koncese
, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy,
-
podnikatel nepxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxese
, živnostenským zákonem nebo jiným právním předpisem hodnotí v těchto případech živnostenský úřad a je na jeho úvaze, zda bude porušení zákona řešxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnění (nelze vyloučit ani postih za přestupek současně např. s pozastavením práva provozovat živnost). Živnostenský úřad není vázán návrhem jiného úřxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bude, s ohledem na resortní příslušnost, jako podklad pro rozhodnutí vyžadovat stanovisko příslušného orgánu státní správy, včetně hodnocení závažxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Zákon stanovuje, že živnostenský úřad může „v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxh a pozastavení by se týkalo některé z činností, které rozsah oprávnění tvoří. Pozastavení práva vykonávat živnost v odpovídajícím rozsahu by bylo patxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxenických předpisů atp. Nelze rovněž vyloučit pozastavení provozování živnosti v provozovně ve vztahu k jednotlivým oborům činnosti živnosti volné. xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti podle odst. 3 by mělo být primárně chápáno ve vztahu k rozsahu činností, které je podnikatel oprávněn provozovat v rámci svého živnostenského opráxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxel neplní závazky vůči státu“, myšleno v oblasti sociálního zabezpečení), může zrušení živnostenského oprávnění navrhnout i příslušná správa sociáxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxk zahajuje řízení z moci úřední, správa sociálního zabezpečení není účastníkem řízení ve smyslu správního řádu.
K odst. 4
Povinným důvodem pro zruxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxadu, že zde má povolen pobyt, podmínku pobytu nesplňuje. Pokud tato situace nastane, živnostenský úřad zruší bez dalšího této osobě živnostenské opráxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxského oprávnění je skutečnost, že podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než čtyři roky. I v tomto případě je na úvaze živnostenského úřadu, zda kx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodle § 31 odst. 11 (nepostačí prosté přerušení provozování živnosti, výjimka se vztahuje pouze na situace, kdy podnikatel přerušení řádně oznámil žixxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Zákonem č. 169/2012 Sb. bylo do úpravy živnostenského zákona zařazeno speciální ustanovení umožňující pozastavení prxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxní osob z třetích zemí „na černo“ mohlo být vůči zaměstnavatelům jako jedna ze sankcí použito i uzavření provozovny, ve které jsou zaměstnávány osoby nexxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, jsou totiž členské státy povinny přijmout opatření x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxatelům použito kromě jiného také uzavření provozovny, které bylo využito k porušení zákazu tyto osoby zaměstnávat.
Úprava umožňuje živnostenskéxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxostí může nastat i situace, kdy v jedné a téže provozovně je pozastaveno provozování živnosti A (např. pro porušování hygienických předpisů), provozoxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxntní).
K odst. 7
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnutím zruší. V odst. 1 je žádost podnikatele uvedena jako jeden z obligatorních důvodů pro zrušení živnostenského oprávnění, odst. 7 stanovuje, že oprxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxum uvedeno (a žádost jinak splňuje obecné požadavky ve smyslu § 45 spr. řádu), stanovuje se, že oprávnění je zrušeno ke dni právní moci rozhodnutí o jeho zxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxnské oprávnění na žádost podnikatele, bylo-li před podáním takové žádosti již zahájeno z moci úřední řízení o sankčním zrušení živnostenského oprávnxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zrušení živnostenského oprávnění požádá sám (jiný) živnostenský úřad o zrušení svého oprávnění. Pokud by bylo zrušeno oprávnění na žádost podnikatexxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxdové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
K bodu 50 (§ 58 odst. 7)
Navrhovanou právní úpravou se odstraňuje pochybnost, zda zahájení řízení o zrušení žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 48 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, která brání tedy tomu, aby bylo u jiného obecního živnostenského úřadu zaxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xřípadě zahájení řízení o sankčním zrušení živnostenského oprávnění požádal jiný živnostenský úřad o zrušení svého živnostenského oprávnění, čímž bx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxozovat živnost, ať již bylo rozhodnuto podle odst. 2, 3 nebo 6, je stanovení konkrétní doby, po kterou nelze živnost provozovat. Doba pozastavení nesmí xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxuší, nejedná-li se o pozastavení provozování živnosti v provozovně. Tam má podle zákona vzít v úvahu okolnosti daného případu a podle nich buď opakovanx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo oprávnění zrušit (např. bylo-li zřejmé, že závady, které vedly k pozastavení provozování živnosti v provozovně, byly lehce odstranitelné a podnxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
xxxxxxxné ustanovení je legislativně technicky upraveno v návaznosti na navrhované změny v předchozích odstavcích § 58. Z důvodu sladění aplikační praxe živxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi nebo provozování živnosti v provozovně pozastaveno, a podnikatel neodstraní důvody, které k pozastavení vedly, příp. neoznámí sám přerušení provoxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, je sankcí svého druhu, zároveň má však charakter nápravného opatření, jehož smyslem může bxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxecné podmínky provozování živnosti,
§ 8 - překážkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxného závodu,
§ 31 odst. 11 - přerušení provozování živnosti
Související předpisy:
zrušen
HLAVA IV
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.7.2020.
K § 60
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem veřejné správy, vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány zákonem stanovené údaje a údaje statistického a evidenčního charakxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy (např. veřejné rejstříky, základní registry apod.) tak, aby údaje o podnikatelích, kteří jsou vedeni v živnostenském rejstříku, byly stále aktuálnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady. Obecní živnostenské úřady zapisují do živnostenského rejstříku zákonem stanovené údajx x xxxxxxxxxxxxxx
Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje o podnikatelích podnikajících v režixx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údaje o založených právnických osobách, které splnily podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, ale živnostenské oprávnění jim vznikne až dnem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzovat živnost jim ale vznikne až dnem doložení dokladu o povolení k pobytu na území České republiky. V § 60 jsou taxativně vyjmenovány údaje, které se o pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxmi podnikatelé prokazují bezúhonnost a neexistenci překážek provozování živnosti u podnikatele a odpovědného zástupce, doklady prokazující splněxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo, nebo sídlo odštěpného závodu zahraniční osoby.
xxxxxxxx xx xxxxx v elektronické podobě a je veřejným seznamem, kromě údajů o sankcích a pokutách udělených podnikateli, údajů o adrese pro doručování podnikateli, údaxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxělí pouze samotnému podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy (např. soudům a orgánům činným v trestním řízení) a správním oxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxůvodnit).
Neveřejnými údaji se stávají také údaje z veřejné části živnostenského rejstříku, a to v okamžiku, kdy uplyne doba čtyř let od zrušení posxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnci z třetích zemí nedoloží na výzvu živnostenského úřadu doklad o povoleném pobytu na území České republiky, nebo kdy založená společnost nepodá návrx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxnikatel sice splnil všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxe živnostenský úřad pouze osobě, která prokáže živnostenskému úřadu právní zájem (většinou půjde o doložení smluvního vztahu s podnikatelem).
Údaje z živnostenského rejstříku, kromě výše uvedexxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxzp.cz. Informace o podnikatelích tak může získat každý, kdo má přístup k internetu. Na této adrese lze také získat úplný elektronický výpis z veřejně přxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, požádat kterýkoliv živnostenský úřad, nejen obecní, ale i krajský, případně i Živnostenský úřad České republiky. Z živnostenského rejstříku může žxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xroto tento výpis může vydat pouze živnostenský úřad a pouze podnikateli. Na požádání lze vydat komukoliv úplný výpis ze živnostenského rejstříku, příxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xbsahovat údaje, které lze sdělit pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními předpisy, tedy údaje o bydlišti, místu pobytu na území České rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxy podnikateli uloženy, a údaje o adrese pro doručování podnikateli. Tyto výpisy se vždy týkají jedné osoby, tedy jednoho podnikatele. Úplný a částečný xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxní o tom, že určitý zápis v živnostenském rejstříku existuje, případně potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
Kromě výpisů a potvrzení můxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxelze tedy poskytnout další údaje o podnikateli vedené v živnostenském rejstříku, ale je možné určit, které údaje z taxativně vyjmenovaných požaduje žxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podnikání, či kteří mají provozovnu na určité adrese, nebo v určité obci. Živnostenský úřad může takto na základě žádosti a zaplacení správního poplatxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxytnutí sestavy má živnostenský úřad 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta stanovená zákonem se o 30 dnů prodlužujex xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxosti. Žadatel tak má možnost podat proti takovému rozhodnutí odvolání, které pak řeší příslušný nadřízený orgán. Žádost o poskytnutí sestavy se podávx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xe řídí podle sídla podnikatelů, či podle umístění provozovny. Sestavu vyhotoví živnostenský úřad, v jehož územním obvodu se nachází podnikatelé, o ktxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxému úřadu plnit informační povinnosti vůči správním orgánům podle § 48 také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo prostřexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxu předává na příslušné územní pracoviště správních orgánů). Podobně se postupuje i v případě předávání dat při činnosti Centrálního registračního míxxxx
Pro řádné vedení živnostenského rejstříku je dána povinnost Ministersxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnce obyvatel a údaje z agendového informačního systému cizinců. Živnostenským úřadům jsou tak poskytovány o občanech České republiky a o cizincích údxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxtivně stanovené údaje jsou nezbytné pro řádný výkon státní správy vykonávané živnostenským úřadem včetně kontrolní působnosti podle jiných zákonů a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxtí podnikatele nebo o omezení jeho svéprávnosti. U cizinců například informaci o zrušení pobytu, na který je vázáno oprávnění podnikatele. Z takto posxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvexxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy a o změně některých dalších zákonů
ČÁST PÁTÁ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A PŘESTUPKY
HLAVA I
ŽIVNOSxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 60a
Ustanovení o živnostenské kontrole byla do živnostenského zákona vložexx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x53/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákonem č. 308/2013 xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxkonem č. 309/2013 Sb. v souvislosti s přijetím zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a konečně další úprava tohoto ustanovení byla provexxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xřadům, které ji vykonávají v rámci své působnosti dané zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. Živnostenské úřady jsou při kontrole oprávnxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytování služeb podle § 69a (dočasné poskytování služeb na území České republiky na základě podnikatelského oprávnění osoby z členského státu Evxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxkým úřadům tak přísluší kontrola podnikatelů - živnostníků, dále osob, které neoprávněně (tj. bez příslušného živnostenského oprávnění) podnikají x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxé společnosti či družstvu ve smyslu § 13 a 14 a v zákonem daném rozsahu i osob z Evropské unie, které na území České republiky dočasně poskytují služby (bxxxx x x xxxxx
Faktický výkon kontroly ve smyslu živnostenského zákona provxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxdení živnostenské kontroly nařídit.
S účinností od 1. 1. 2013 byl do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxch výrobků. Toto ustanovení bylo následně doplněno o zmocnění ke kontrole některých povinností podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxst bezodkladně správci spotřební daně. Zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými důsledky návykových látek, bylo ustanovení s účinnosxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o spotřebních daních - tyto zákazy byly převedeny do cit. zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými důsledky návykových látek - a živnostexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Povinnost živnostenského úřadu zahájit s případným porušitelem zákona na základě výsledků kontroly řízení o uložení pokuty tam, kde je k tomu přísxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxnostenské kontroly jako nesystémové, neboť výslovně zmocňuje ke kontrole v oblasti některých povinností podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlušným zvláštním právním předpisem (např. zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době - § 2 odst. 3x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxhodní inspekce“).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxových výrobků a působnost ke kontrole dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků do živnostenského zákona. Nejedná se o věcnou změnu, pouxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xovinnost obecního živnostenského úřadu vůči správci spotřební daně, kterou lze nyní nalézt v § 115 odst. 1 zákona o spotřebních daních, v případě, že zjxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxšíření informační povinnosti i v případě zjištění porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xb., o povinném značení lihu,
zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
[Pověření k provedení živnxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 60b a 60c
Samxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxoto zákona platí, nestanoví-li zákon jinak, správní řád. Správní řád se tak subsidiárně vztahuje (oproti předchozí právní úpravě dané zákonem o státxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxravy dané zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
K provádění živnostenské kontroly zákon zmocňuje zaměstnance živnostenských úřadxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xusí kontrolované osobě prokázat oprávnění k provedení kontroly - prokazují ho buď písemným pověřením k jednotlivé kontrole, nebo průkazem. Forma užíxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxádění kontroly, budou se zaměstnanci živnostenského úřadu při kontrole prokazovat tímto průkazem, v opačném případě budou muset své oprávnění kontrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tom, zda poskytnutí určitých informací jinému správnímu orgánu je či není porušením mlčenlivosti zaměstnanců živnostenských úřadů ve smyslu § 6 odstx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledku kontroly nebo správního řízení jinému správnímu orgánu na jeho žádost a pro účely kontroly nebo správního řízení není porušením zákonem stanxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxu kontroly jinému správnímu orgánu za předpokladu, že obdrží řádnou žádost, z níž bude jednoznačně patrný její účel (tj. kontrola podnikatele nebo sprxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úřadech.
Zákon zakotvuje možnost kontrolovaného podnikatele přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu, patrně jako svědka probíhající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxé zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
K § 60a a 60b
Účelem úpravy pravidel živnostenské kontrolní činnosti je posílit právní jistotu kontrolovaných oxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy spočívající v tom, že nebyl jednoznačně vymezen pojem živnostenské kontroly ani orgány k ní aktivně legitimované.
Postup živnostenských úxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxímo odkazuje.
Související předpisy:
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zák. č. 570/19xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.7.2020.
K § 60d
Na výkon kontroly navazuje oprávnění živnostenského úřadu uložit podnikateli rozhodnutím povinnost odstranit nedostatky zjxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxkon stanovuje, že případné odvolání proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek. Účel takového omezení účastníka řízení je zřejmý - živnostenský xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xít významnější či další negativní účinky (ohrožení zdraví nebo majetku osob, ohrožení životního prostředí apod.). Pak je i namístě, aby případné odvoxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxř k § 62
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Ke správnímu trestání obecně:
Současná právní úprava správního trestání vychází ze zákona č. 250/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxho trestání schválené usnesením vlády č. 162/2002 (UV), k návrhu věcného záměru zákona o správním trestání. Nový přestupkový zákon vychází z toho, že pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxdiska neúplná. Stejně tak nebyla považována za dostatečnou právní úprava správněprávní odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxjících fyzických osob za porušení veřejnoprávních povinností, které jim ukládají zákony upravující jednotlivé úseky veřejné správy. Dále stanovujx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zákon zavádí jednotný pojem „přestupek“, který zahrnuje jak dosavadní jiné správní delikty, tak přestupky („Přestupkem je společensky škodlivý prxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx x x xxxx xxxxxxxx xtanovuje, že odpovědnost fyzické osoby (tedy nepodnikajícího subjektu) bude tak, jak je tomu dosud, odpovědností za zavinění, u podnikajících subjexxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa přestupek bez ohledu na zavinění (objektivní odpovědnost), avšak s možností zprostit se odpovědnosti při prokázání zákonem stanovených důvodů (lixxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx § 45 přestupkového zákona) jako nejmírnější správní trest (podle důvodové zprávy k přestupkovému zákonu má uložení tohoto trestu působit výchovně a xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxu společenské škodlivosti).
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xízení o nich a zákona o některých přestupcích. Tento „doprovodný“ zákon nabyl (z valné části) účinnosti stejně jako zákon č. 251/2016 Sb., o některých pxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxna v přizpůsobení nové právní úpravě správního trestání - nahrazení termínu „jiný správní delikt“ termínem „přestupek“, ukládání pokut blokem je nahxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. zrušení speciální úpravy pro projednání více deliktů téhož pachatele ve společném řízení apod.).
K § 61 a 62
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xorušení těchto povinností. Přestupku ve smyslu § 61 se mohou dopustit jednak fyzické osoby, které pokračují v provozování živnosti po zemřelém podnixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxud mu náleží správa pozůstalosti, svěřenský správce, likvidační správce nebo insolvenční správce) a dále i fyzické osoby, které nejsou občany České rxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xopustí i fyzická osoba - nepodnikatel, pokud bez příslušného oprávnění provozuje xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx, která je živností volnou (pokuta do 500 000 Kč), řemeslnou nebo vázanou (pokuta do 750 000 Kč) nebo živností koncesovanou (pokuta do 1 000 000 Kč). Přestxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xlastní nějaké živnostenské oprávnění (a v tomto ohledu má statut podnikatele), ale rozsah jejího podnikatelského oprávnění nepokryje činnost, kterxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxnostenského zákona podnikající fyzickou osobou není.
Přestupky osob pokračujících v proxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxmu úřadu. Jedná se o méně závažná porušení povinnosti a jsou postižitelná pokutou do 10 000 Kč. Lze je projednat i příkazem na místě.
Předložení nepraxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxní 100 000 Kč. Důsledkem předložení nepravdivého čestného prohlášení o bezúhonnosti ovšem nemusí být pouhé uložení pokuty za přestupek. V konkrétním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xplněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
Přestupky spočívající v nepravdivém čestném prohlášení (x xx xxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x 61 odst. 1 (přestupky osob pokračujících v provozování živnosti po zemřelém podnikateli) - projednat příkazem na místě.
Přestupky podnikajících subjektů (právnických osob a podnikajících fyzických osob) jsou taxativním výčtem uvedeny v § 62 odst. 1, 2 a 3. Výxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxst podle § 31 odst. 1 (podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisů). Porušení uvedených povinností není přestupkem podle živnostenského zákona, je-li však hodnoceno jako porušení povinnosti „závažným způxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
Postih ve formě pokuty je rozxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxoznámí živnostenskému úřadu, že bude pokračovat v provozování živnosti dříve, než uplynula doba, na kterou provozování živnosti přerušil (§ 31 odst. xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi nebo žádosti o koncesi, do 50 000 Kč za nesplnění oznamovacích povinností ve vztahu k odpovědnému zástupci pro živnost ohlašovací, pokutu až do výše 10x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí týkajících se odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou, za nesplnění některých povinností ve vztahu k provozovně, za nedoložení dokladů proxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx x xxx x00 Kč, lze uložit např. za porušení zákazu prodávat prostřednictvím automatů zboží určitým skupinám osob (§ 17 odst. 10), za neprokázání způsobu nabytx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdmětů kulturní hodnoty či zboží bez dokladů původu, za nevydání dokladu o koupi zboží nebo o poskytnuté službě na žádost zákazníka a za další.
Je-li výše ukládané pokuty max. 10 000 Kč, lze za všechny přestupky právnických a podnikajícícx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxpku souhlasí se zjištěním stavu věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší (resp. s napomenutím) a s vydáním příkazového bloku (moxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxdové zprávy k zákonu č. 250/2016 Sb.:
Upravují se zvláštní podmínky pro uložení pokuty nebo napomenutí příkazem na místě. Pokutu bude možno uložit fxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Stejné podmínky budou platit v případě uložení napomenutí příkazem na místě (o napomenutx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxě, o kterém se vydá příkazový blok, nepostačí souhlas povinného s důvodem pro uložení záruky (srovnej § 150 odst. 5 správního řádu), nýbrž obviněný bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xpáchal přestupek). Pokutu nebo napomenutí bude formou příkazu na místě ukládat správní orgán příslušný k projednání přestupku v řízení nebo jím pověřxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx nevylučuje, aby jiný zákon stanovil rozmezí pro pokutu ukládanou příkazem na místě odlišným způsobem. Nadále zůstane zachována pravomoc orgánů Polixxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxazový blok). Formulace odstavce 2 vychází ze stávajícího § 86 zák. č. 200/1990 Sb. V souvislosti s převedením skutkových podstat přestupků do jiných zxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxloučeny přestupky, které budou převedeny do jiných zákonů (spolu s jejich převedením bude v těchto zákonech rovněž nutné upravit příslušnost k vydání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxh, jejichž skutkové podstaty budou upraveny v zákonu o některých přestupcích, který bude obsahovat ty skutkové podstaty přestupků, jež nebylo možno pxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxosti obecní policie, resp. strážníka obecní policie, se odkazuje na příslušnost obce obecně, nikoliv obecního úřadu jako správního orgánu, neboť zákxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxnější formulace. Bude zachována příslušnost obecní policie ve stávajícím rozsahu, vizte též příslušnost obecního úřadu upravená v ustanovení o věcnx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
přestupkový zákon,
zák. č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxšného živnostenského oprávnění upravuje zákon v samostatném ustanovení.
Stejně jako u přestupku neoprávněného podnikání fyzických osob je úprava dělena podle toho, v jaké činnosti právxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo oprávnění je stanovena pokuta až do výše 500 000 Kč, jedná-li se o činnost, která je předmětem živnosti vázané nebo řemeslné, je možno uložit pokutu až dx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxejné.
Za neoprávněné podnikání ve smyslu § 63 je třeba považovat jak případy, kdy právnická osoba nemá živnostenské oprávnění vůbec, tak i případyx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění (např. podnikatel, který je v rámci živnosti volné oprávněn prodávat naporcované balené maso, provádí bourání masa, což je součást činnostxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxvnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živnostenské oprávnění, které ale předmět skutečně provozované čixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxt, k níž je třeba
koncese
.
(rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 2. 1997, sp. zn. 37 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxávnění k podnikání (např. živnostenského listu), pokud ovšem ve větším rozsahu prováděl takovou podnikatelskou činnost, která překračuje rámec jehx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxi příslušné podnikatelské oprávnění.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 11. 1994, sp. zn. 6 A 211/93, SjS 119/1996)
zrušen
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 64
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxké úřady a že pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil. Otázky rozsahu odpovědnosti za přestupek, možnosti liberace, kritéria pro určovánx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxestupkového zákona.
Vzhledem k tomu, že zákon stanovuje, že pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil, bude pokuty uložené za porušení povinnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxce.
Z judikatury:
Pouhé konstatování aspektů, ke kterým bylo při rozhodování o výši pokuty za spáchání správního deliktu přihlédnuto, aniž by bxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxemž zvažované okolnosti je třeba rozlišovat na přitěžující a polehčující a vždy je posuzovat z hlediska konkrétního dopadu na daný případ. Uvede-li spxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xakové tvrzení do značné míry neurčitým, a v důsledku toho i nepřezkoumatelným.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx),
příloha č. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
§ 17 zák. č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
[Adresa]
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.xxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxace, adres a nemovitostí, nově zavádí definice adresy na území České republiky, která se zapisuje do živnostenského rejstříku a stanovuje rozsah údajxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xegistru územní identifikace, adres a nemovitostí
Součinnost orgánů státní správy
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xyslovena ještě speciálně pro orgány provádějící kontrolu podle zvláštních předpisů. Zákon deklaruje, že tyto orgány vzájemně spolupracují, a pokud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxí nabyde právní moci, živnostenskému úřadu. Stejně tak signalizují živnostenskému úřadu i případy neoprávněného podnikání zjištěné při výkonu jejixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xpatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, nebo na jejich základě podle okolností zahájí samostatnou kontrolu či správní říxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“, a odkazuje přitom v poznámce pod čarou příkladmo na zákon o správě daní a poplatků. V praxi existují dva náhledy na výklad této věty, podle stanoviska axxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxk, že totiž plnění povinností podle tohoto ustanovení není porušením povinné mlčenlivosti stanovené jiným právním předpisem.
K odst. 2
Povinnosxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxponduje v odst. 2 stanovená povinnost živnostenských úřadů signalizovat specializovaným orgánům dozoru porušení povinností podle zvláštních právxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxujícími činnost, která je předmětem živnosti“ zahrnuje do výše uvedené informační povinnosti jak údaje o podnikatelích - živnostnících, tak o osobácxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx
Ustanovení má význam i ve vazbě na § 31 odst. 19, kde je sice zakotvena povinnost pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxtupkem podle živnostenského zákona. Živnostenský úřad je podle § 60a odst. 1 oprávněn kontrolovat plnění povinností podnikatelem i tehdy, jsou-li sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx zákonné důvody, zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit právo provozovat živnost - blíže u § 58). Upozornění orgánu dozoru, jemuž kontrola povxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce), je tedy ve většině případů odpovídajícím řešením při zjištění, že podnikatel porušuje povinnosti sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxušení živnostenského oprávnění, pozastavení práva provozovat živnost, § 60a odst. 1 - rozsah kontrolních pravomocí živnostenského úřadu
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxFEU“), který stanoví, že „jsou zakázána omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném sxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob, zejména činnosti průmyslové povahy, činnosti obchodní povahy, řemeslné činnxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxk může za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost v členském státě Evropské unie, v němž je služba poskytována, a to za stejných podmínxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxce Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 12. 2006 o službách na vnitřním trhu, která mimo jiné upřesňuje, že
-
„službou“ je jakákoli saxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxého členského státu, nebo jakákoli právnická osoba usazená v některém členském státě a nabízející nebo poskytující službu,
-
„usazením“ je skutexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxytování služby skutečně vykonávána,
-
„povolovacím režimem“ každý postup, podle kterého musí poskytovatel nebo příjemce postupovat, aby od příxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xlenské státy Evropské unie nepodrobí přístup k činnosti poskytování služeb nebo její výkon povolovacímu režimu, pokud k tomu nejsou naléhavé důvody a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxba povolovacího režimu je opodstatněna naléhavým důvodem obecného zájmu a cíle nelze dosáhnout pomocí méně omezujícího opatření, zejména z toho důvoxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Poskytování služby v regulovaných povoláních, tedy v činnostech, kde je požadováno sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxávání odborných kvalifikací, jejíž ustanovení, jsou-li v rozporu s ustanoveními cit. směrnice o službách na vnitřním trhu, mají před nimi přednost. Pxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtování služeb, spočívající ve výkonu určitého povolání v jiném členském státě, je-li poskytovatel služby v souladu se zákonem usazen v některém z členxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxhem předcházejících deseti let, není-li povolání v tomto státě regulováno. Splnění podmínky, aby poskytovatel služby vykonával povolání po dobu dvox xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. 11. 2013, kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) však úpravu koriguje a požaduje namísto dvou let již jen jednoroční výkon povolání a upřesňuje, že xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx. 2 cit. zák., není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována, je uchazeč povinen doložit, že v jednom nebo více členských státech vykonáxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxuje pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu. Obdobná úprava je pak promítnuta i do živnostenského zákona, který požaduje, aby v případě, žx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xuď v jednom, nebo případně i ve více členských státech. Lze mít podle názoru autorů za to, že i pro účely živnostenského zákona je případně možno zohlednxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxáno doložení alespoň jednoročního výkonu této činnosti.
Členské státy mohou požadovat, aby v případě, že se poskytovatel služeb poprvé přestěhujx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxí. Toto ohlášení se jednou ročně obnovuje, pokud poskytovatel služeb chce v daném roce dočasně nebo příležitostně poskytovat služby v tomto členském sxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxst a nepřetržitost. Z judikatury Soudního dvora Evropské unie je patrno, že posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o dočasné poskytování služeb v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxšné osoby podílet se na hospodářském životě dané země, zohlednit širší kontext trvání, pravidelnosti, opakování a kontinuity i s ohledem na charakter xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxí předmětné služby (např. i zřídit provozovnu), i když budování infrastruktury pro podnikatelskou činnost v širším rozsahu spíše svědčí o úmyslu usadxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxtí vyžaduje dlouhodobější nebo jen krátkodobou přítomnost poskytovatele (např. při poskytování služeb u provádění větší stavby, kde činnost může trxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxtně státními občany z jiného státu Evropské unie, nebo právnickými osobami zřízenými podle práva jiného státu Evropské unie a se sídlem v některém ze stxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžeb“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxovány zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, a zákonem o uznávání odborné kvalifikace, bylo v živnostenském zákoně upraveno dočasné a přílexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx unie a jež mají sídlo v některém členském státě Evropské unie. Stejné postavení je přiznáváno i občanům z jiných členských států Dohody o Evropském hospxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxých států vyvíjet podnikatelskou činnost, jsou oprávněny v tomtéž rozsahu činností dočasně poskytovat služby na území České republiky. Jedná-li se v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xožadováno splnění podmínky zvláštní odborné způsobilosti, mohou tak činit, aniž by před poskytnutím služby získaly oprávnění k podnikání v České repxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxvozování, resp. získání živnostenského oprávnění, je vázáno na splnění podmínky odborné způsobilosti, se požaduje oznámení o poskytování služby přxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxublika, je povinna doložit oprávněnost poskytování služeb kontrolnímu orgánu při jeho případné kontrole. Pokud poskytuje služby v činnostech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxti řemeslné, vázané nebo koncesované, musí rovněž před prvním poskytnutím služby oznámit tuto skutečnost uznávacímu orgánu a doložit oprávněnost poxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxujícími odbornou způsobilost, musí tuto povinnost splnit i osoba, která na základě svého podnikatelského oprávnění z jiného státu, než je Česká repubxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžeb, se nevztahují povinnosti kladené na podnikatele jinými ustanoveními živnostenského zákona, než je § 69a. Skutečnost, že osoby dočasně poskytujxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxostenským zákonem, však neznamená, že osoba poskytující služby nemusí plnit povinnosti vyplývající pro ni z jiných právních předpisů.
K odst. 1
Občané členského státu Evropské unie a rodinní přxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xa území České republiky v rozsahu svého podnikatelského oprávnění k podnikatelské činnosti z jiného členského státu Evropské unie, než je Česká repubxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxskytování služby spočívající ve výkonu konkrétní činnosti nebo činností se posuzuje podle toho, zda je poskytovatel služby v jiném členském státě Evrxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tohoto práva může podnikající fyzická osoba sama, jako osoba samostatně výdělečně činná, nic však nebrání tomu, pokud je ve státě původu oprávněna podxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
K odst. 2
Dočasně poskytovat služby v činnostech, které jsou živnostmi, mohou na území České republiky právnické osoby, jejichž vnitřní poměry se říxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxkém státě Evropské unie, než je Česká republika, a jsou na území některého z těchto jiných členských států oprávněny provozovat podnikatelskou činnosxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxskytovat služby spočívající ve výkonu stejných činností, jaké jsou oprávněny vykonávat v tomto jiném členském státě Evropské unie. Právnické osoby zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Občané dalších smluvních států Dohxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx a odst. 2 i jejich rodinní příslušníci] a právnické osoby, které mají sídlo na území některého z těchto států, se považují za občany Evropské unie nebo prxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxého z těchto států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ze Švýcarské konfederace, přičemž mohou vykonávat činnosti, které odpovídají rozsaxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxovatel služby má povinnost prokázat při kontrole prováděné živnostenským úřadem podle § 60a oprávněnost poskytování služeb. Činí tak předložením pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxjící služby je usazena v členském státě původu (tj. v některém ze shora uvedených států) a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnosxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xle i o tom, že oprávnění k podnikání této osoby svým rozsahem pokrývá veškeré činnosti, které na území České republiky vykonává na základě institutu dočxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xákladě tohoto svého oprávnění poskytovat služby v České republice, může zde vykonávat veškeré činnosti, které jsou v tomto jiném členském státě předmxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxvých náplních jednotlivých živností do obsahové náplně živnosti zednictví spadají.
Další povinností osoby poskytující služby (texx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxarské konfederace) je zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxího zřetele hodného veřejného zájmu, vyžaduje se zajištění výkonu činnosti odborně způsobilými osobami i po poskytovatelích služeb.
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxětné činnosti fakticky vykonávají, splňovaly podmínky odborné způsobilosti dané v příloze č. 5, i když splnění podmínek tímto způsobem zákonná úpravx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxní, které je odborně připravuje pro výkon stejné předmětné činnosti ve státě původu, pokud je v tomto státě uvedená činnost regulována. Není-li ve státx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxících deseti let (desetiletá lhůta se zřejmě v praxi odvíjí od doby, kdy bylo poskytování služby prostřednictvím konkrétní fyzické osoby živnostenskxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxe členských státech. I zde je třeba přihlédnout k tomu, že dobou výkonu činností se rozumí skutečný a dovolený výkon dotyčného povolání na plný nebo odpoxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x xxx
Povinnost předložit doklady prokazující výše uvedené vzděláxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxvnická osoba poskytující služby. Nesplnění uvedených povinností je přestupkem postižitelným pokutou podle § 62 odst. 2 písm. a) a b) a odst. 3 písm. ax x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xtátu původu.
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx států nebo právnickou osobou se sídlem v některém z těchto států, není však v tomto státě oprávněna k výkonu podnikatelské činnosti, kterou v České repuxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxz příslušného živnostenského oprávnění.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 189/2008 Sb.:
V § 69a se doplňuje dosud chybějící úprava, podle které by byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xe osoba poskytující služby, které jsou obsahem činností uvedených v nařízení vlády č. 209/2001 Sb. (pozn. autorů - není upraveno v příloze č. 5 živnostxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx jako jsou masérské služby, rekondiční a regenerační služby, pedikúra a manikúra, vodní záchranářství, provozování solária apod., u kterých je z hledxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi těchto osob v návaznosti na požadavky kladené na výkon regulovaných činností podle navrhované novely zákona o uznávání odborné kvalifikace. Shodně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm postavení ukládá poskytovateli služeb (podnikateli).
K odst. 5
Ustanovení specificky upravuje dočasné poskytování služeb na základě podnikaxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxarské konfederace v činnostech, které jsou živnostmi, jejichž provozování vyžaduje splnění podmínky odborné způsobilosti podle § 7 (dále jen „reguxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxní, tedy v zásadě ve všech živnostech řemeslných, vázaných a koncesovaných (u posledně jmenovaných s výjimkou prodeje kvasného lihu, konzumního lihu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Fyzické osoby poskytující služby v regulovaných činnostech jsou povinny písemně oznámit pxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xvalifikace. Jedná se o doklady totožnosti, doklady osvědčující, že osoba je usazena v jiném členském státě a v souladu s jeho právními předpisy vykonávx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxdčující její odbornou kvalifikaci, případně doklady o tom, že předmětnou činnost vykonávala po dobu nejméně jednoho roku v posledních deseti letech, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příjmení, datum narození a stát usazení), údaje o odborné kvalifikaci, případně praxi, název regulované činnosti, kterou bude vykonávat, a údaj o tomx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxřadit činnost, kterou ve státě původu vykonávají, jednoznačně pod určitou živnost podle živnostenského zákona, protože obsah jednotlivých činnostx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x uznávání odborné kvalifikace povinnost oznamovat dočasné poskytování služeb právnických osob neřeší. Ustanovení odst. 5 proto upravuje oznamovaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xají sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie a jsou na území členského státu opráxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx právnické osoby vztahuje přiměřeně. Z odst. 3 pak plyne, že stejná úprava se vztahuje i na právnické osoby se sídlem na území dalších smluvních států Dohxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxkládá u právnické osoby jí ustanovená osoba, která odpovídá za řádné poskytování služby. Tato osoba zaujímá obdobné postavení jako osoba odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxvání odborné kvalifikace spočívá v tom, že právnická osoba uvede v oznámení poskytování služeb název, sídlo a stát usazení, jméno (popřípadě jména) a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxj o tom, zda je činnost v členském státě původu regulována, popřípadě údaj o činnosti, která je obsahově nejbližší. K oznámení pak připojí doklad potvrzxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xředmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno. Dále připojí doklad o odborné kvalifikaci nebo praxi osoby, která xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxytující služby dočasně nebo příležitostně vykonávat regulovanou činnost na území České republiky po uplynutí 12 měsíců ode dne podání úplného oznámexxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxské republice, požádala o evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti v České republice jako hostitelském stáxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxsné poskytování služeb a výkon předmětné činnosti se považuje za oznámený po dobu 18 měsíců ode dne, kdy domovský členský stát jiný než Česká republika pxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xi příležitostném výkonu předmětné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxích 18 měsíců, jestliže domovský členský stát oznámí tuto skutečnost uznávacímu orgánu prostřednictvím systému IMI. Lhůta se počítá ode dne předání oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx5 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxon povolání horský vůdce, které odpovídá výkonu činností spadajících do vázané živnosti „Průvodcovská činnost horská“.
Odlišný přístup je uplaxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx regulované činnosti v České republice jako hostitelském státě (§ 24d zák. o uznávání odborné kvalifikace). V tomto případě nemá poskytovatel služby pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxů ode dne, kdy domovský členský stát jiný než Česká republika předal jím vydaný evropský profesní průkaz uznávacímu orgánu (v daném případě Ministerstxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkému členskému státu jinému než Česká republika, může ve výkonu činnosti pokračovat po dobu dalších 18 měsíců, jestliže domovský členský stát oznámí txxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnými orgány členských států navzájem a příslušnými orgány členských států a Komisí). Lhůta se počítá ode dne předání oznámení příslušným orgánem domoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxho profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, se evropský profesní průkaz vydávx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xdpovídá výkonu činností spadajících do vázané živnosti „Průvodcovská činnost horská“.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxovateli služeb a jím oznámených skutečnostech v samostatné evidenci. Ministerstvo školství a tělovýchovy, které je ústředním správním orgánem odpoxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xodle § 60a oprávněn kontrolovat i osoby poskytující služby. Pokud jsou předmětem poskytovaných služeb regulované činnosti, tj. činnosti, u nichž se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a koncesovaných (u posledně jmenovaných s výjimkou prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin), je živnostenský úřad oprávněn kontrolovat splxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnskému úřadu při kontrole, že poskytování služby řádně oznámil uznávacímu orgánu. Živnostenský úřad může přijmout jako dostatečný důkaz o řádném oznxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-li však poskytovatel služby živnostenskému úřadu tento výpis, ověřuje živnostenský úřad skutečnost, zda bylo poskytování služeb řádně písemně oznxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xlatnost oznámení přímo v systému IMI (systém pro výměnu informací o vnitřním trhu určený ke správní spolupráci mezi příslušnými orgány členských státx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
Živnostenský úřad může u poskytovatelů služeb konxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xplňujícími požadavky odborné způsobilosti. Povinnost zajistit výkon činnosti odborně způsobilými osobami je dána poskytovateli služeb. V případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxenci o osobách, které pro něj činnost vykonávají a splňují podmínky odborné způsobilosti, a uchovával kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost px xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxt, že po dobu trvání poskytování služby všechny osoby, které odborné činnosti spadající do živností uvedených v příloze č. 5 vykonávaly, byly odborně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmi je přestupkem podle § 62 odst. 2 písm. b) nebo c), nebo odst. 3 písm. b) nebo c).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 189/2008 Sb.:
Návrh v tomto bodě reaguxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit poskytování služby uznávacímu orgánu. Dále se umožňuje orgánu dozoru (živnostenskému úřadu) kontrolovat u osob poskytujících služby plněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxn. autorů: nyní upraveno přílohou č. 5 živnostenského zákona).
Z judikatury:
Dočasná povaha poskytování služeb, jak je předvídána třetím odstxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxskytování předmětné služby.
Státní příslušník členského státu, který vykonává svou profesionální činnost na stálém a kontinuálním základě v jiném xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx kapitoly o právu na usazování, a ne pod ustanovení kapitoly o službách.
Možnost státního příslušníka členského státu vykonávat právo na usazování a pxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxon zvláštní činnosti nepodléhá žádným pravidlům hostitelského členského státu, státní příslušník jiného členského státu bude oprávněn se usadit na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxhá určitým podmínkám, státní příslušník z jiného členského státu, který zde hodlá vykonávat svou činnost, musí těmto podmínkám vyhovět.
Vnitrostátxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxnky: musí být aplikována nediskriminačním způsobem, musí být ospravedlněna kategorickými požadavky v obecném zájmu, musí být vhodná pro dosažení cíxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx nezbytné, přistoupit k porovnání znalostí a kvalifikace požadovaných jejich vnitrostátními pravidly a pravidly osob, kterých se to týká.
(rozsudxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxjící svobodu poskytování služeb vylučuje, aby byla podniku uložena povinnost zápisu do rejstříku řemesel, která zpomaluje, komplikuje nebo znesnadxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch kvalifikací a která je použitelná na výkon této činnosti v hostitelském členském státě.
Pouhá skutečnost, že podnik usazený v jednom členském státx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxu umožňující mu vykonávat svou činnosti na trvalém a kontinuálním základě v jiném členském státě, v němž není členem zavedené infrastruktury, ale zároxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxzený v tomto druhém členském státě.
(rozsudek SDEU ze dne 11. 12. 2003 C-215/01 Bruno Schnitzer)
Související ustanovení:
§ 7 odst. 1 - zvlášxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxn těchto činností,
§ 60a - živnostenská kontrola,
§ 61 odst. 3 - neoprávněné podnikání fyzických osob,
x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
§ 63 odst. 1 - neoprávněné podnikání právnických osob,
x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xa doklady vydané orgánem členského státu Evropské unie,
přílohy č. 1 až 3 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, jejichž provoxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xdbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxpodářském prostoru (č. 34/2010 Sb. m. s.),
- Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na sxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx
x xxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx dne 12. 12. 2006 o službách na vnitřním trhu,
- čl. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xarlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. 11. 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 20xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxropské unie, a forma předkládaných dokladů]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxkých osob, které se pro účely živnostenského zákona považují za občany členského státu Evropské unie a okruh právnických osob, které se považují za prxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xro dočasné poskytování služeb v rozsahu podnikatelského oprávnění ze země původu ve smyslu § 69a. Dále stanoví, že dokladům vydaným v dalších členskýcx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxch států Evropské unie.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 167/2004 Sb.:
Znění § 70 umožňuje poskytovat státním příslušníkům členských států Evropskx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xo s přihlédnutím k mezinárodním smlouvám, jimiž jsou Evropské společenství a členské státy vázány.
Aby bylo možné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xtejnou důkazní hodnotu.
K odst. 1
Ustanovením se přiznává v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském proxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxům dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norska, Lichtenštejnska a Islandu) a občanům Švýcarské konfederace stejné zacxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxení, zda se jedná o rodinného příslušníka, vychází z čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů Unie a jejixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxr, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů členského státu, zachází-li právní řád hostitelského členskéxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho státu, potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou vyživovanými osobami, a takoví potomci manžela či manželky nebo partnera či partnerkxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xají i osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt, a jejich rodinní příslušníci. Právní postavení občanů třetích zemí, kteří jsou dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxuladu se směrnicí Rady 2003/109/ES ze dne 25. 11. 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm byl povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky, se rovněž považují za občany členského státu Evropské unie. Obdobně je pohlíženo i na občany třxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. 5. 2016 o podmínkách vsxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxích projektů a činnosti au-pair, a jejich rodinné příslušníky. Stejné postavení pak mají i občané třetích zemí, kteří jsou obětí obchodování s lidmi nexx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem ve smyslu směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. 4. 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetícx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxy Evropské unie se rovněž považují držitelé modré karty Evropské unie, kterým je v souladu s čl. 14 odst. 1 a 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. 5. 200x x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxázení se státními příslušníky členského státu, jenž modrou kartu vydal.
Osobám uvedeným v odst. 1 se poskytuje stejné zacházení jako občanům člensxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxonnosti, ale i jiné písemnosti stejným způsobem a se stejnými náležitostmi jako občané členských států Evropské unie a v případě zřizování organizačnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxně poskytovat služby na území České republiky podle § 69a v rozsahu svého podnikatelského oprávnění z některého ze států Evropské unie (jiného, než je Čxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxskytovat služby na území České republiky na základě oprávnění k podnikání ze státu Evropské unie, dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzení jako občané Evropské unie. Z okruhu osob, které podle odst. 1 mají stejné postavení jako občané Evropské unie, mohou využít práva dočasně poskytovxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxika), dalších států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace pouze rodinní příslušníci občanů Evropské unie, občané dalxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxníci těchto občanů. U právnických osob mohou dočasně poskytovat služby i osoby uvedené v odst. 3.
Ustanovení § 69a rovněž upravuje okruh osob, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxeší však otázku rodinných příslušníků občanů členských států Evropské unie, dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxb podle § 69a, což lze dovodit ze skutečnosti, že § 70 odst. 2 výslovně uvádí, na které osoby v něm uvedené se oprávnění podle § 69a nevztahuje.
K odst. 3
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxm jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a které mají sídlo na území takového státu, se přiznává stejné postavení jako právnixxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx některého státu Evropské unie. Obdobné postavení se v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou o volném pohybu osob (Dohoda mezi Evropským společensxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxním řádem Švýcarské konfederace x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Pokud živnostenský zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxýcarské konfederace. Uvedená úprava se vztahuje na předložení dokladů o bezúhonnosti fyzických osob nebo u právnických osob dokladů o tom, že u nich nexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vztáhnout i na speciální úpravu týkající se provedení překladu dokladů do českého jazyka a požadavku na ověření pravosti podpisu a razítka, které se vyxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoklady nostrifikační doložkou nebo dokladem o uznání.
Pokud živnostenský zákon požaduje výkon podnikatelské činnosti na území členského státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnský zákon specificky upravuje ve vazbě na výkon činnosti v jiném státě Evropské unie v § 7 odst. 5 alternativní možnost doložení odborné způsobilostx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxké republiky u zahraničních fyzických a právnických osob, které zřizují na území České republiky organizační složku svého obchodního závodu.
Souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z členského státu Evropské unie, § 6 odst. 3 - doklady, kterými se prokazuje bezúhonnost, § 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro řemeslné živnosti, § 24 odst. 2 a § 27 odst. 2 - prokazování odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné kvalifikace, § 46 odst. 1 a 2 - doklady, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxpské unie není třeba opatřovat nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání, § 69a - xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
Předpisy práva EUx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa straně druhé o volném pohybu osob, - čl. 2, čl. 23 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů Unie a jejixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x8/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, - čl. 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
- čl. 11 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 3 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. 11. xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnixxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x2. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
článek 11 odst. 1 směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třexxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxch příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
Místní příslušnost
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxšnost živnostenského úřadu pro jednotlivé úkony, které připadají v úvahu při kontaktu živnostenského úřadu s podnikatelem.
K odst. 1
Veškerá podxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxnský úřad podle svého sídla. Pokud potřebuje živnostenskému úřadu něco oznámit, např. ohlásit živnost, oznámit zřízení provozovny, ohlásit změnu odxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkud chce využít elektronické podání, může si vybrat kterýkoliv obecní živnostenský úřad, kam bude své podání směřovat. Podnikatel se tak může obrátit xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxopojený informační systém. Údaj, který živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku, je přístupný pro jiné živnostenské úřady téměř okamžixx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kterému přišlo podání jako prvnímu. Podnikatel tak není vázán místní příslušností danou správním řádem a může si vybrat, na který obecní živnostenskx xxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxadně podle přestupkového zákona. Primárně je tak k řízení o přestupku příslušný živnostenský úřad, v jehož správním obvodu byl přestupek spáchán, nelxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxe místní příslušnost určit podle předchozích kritérií nebo je-li místně příslušných více správních orgánů, je k vedení řízení příslušný ten správní oxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxpku, který se váže na činnost, pak je příslušný pro projednání takového přestupku obecní živnostenský úřad, v jehož územním obvodu ke spáchání přestupxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xak je tomu v případě neoprávněného podnikání, zde je příslušný ten živnostenský úřad, v jehož územním obvodu k neoprávněnému podnikání došlo.
V řízxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdu, tedy podle sídla podnikatele. To neplatí v případě rušení živnostenského oprávnění na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxu úřadu, který pak jeho podání vyřídí.
V případě sporu o místní příslušnost rozhoduje o tom, kdo řízení povede, nejblíže společný nadřízený správní xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxí povinnost informovat obecní živnostenský úřad o výsledcích jejich činnosti, plní svou oznamovací povinnost živnostenskému úřadu podle sídla podnxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podnikatele právnické osoby o zápisu této osoby do živnostenského rejstříku bez ohledu na to, který úřad vyřizoval ohlášení její živnosti. Vznik živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxpady, kdy některý živnostenský úřad může ze svého podnětu provést nějaký úkon, který je třeba zapsat do živnostenského rejstříku. Například obecní žixxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxadě je příslušným úřadem pro zápis této skutečnosti obecní živnostenský úřad, který tuto skutečnost zjistil. Stejně tak tomu je, když obecní živnostexxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxm rejstříku, je příslušným úřadem pro zapsání změn do živnostenského rejstříku obecní živnostenský úřad, který informaci zpracovával.
K odst. 5
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxdává ten úřad, v jehož územní působnosti sídlí podnikatelé, o kterých jsou poskytovány údaje tímto způsobem. Pokud je požadována sestava podle umístěxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxad, na jehož území se nachází sídlo nebo provozovna podnikatele.
Pokud je tedy požadována sestava týkající se údajů spadajících do území dvou obecnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady, a to tak, že vydají sestavu s údaji, které spadají do jejich územní působnosti. Nebo může být směrována jedna žádost na krajský živnostenský úřadx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxnostenský úřad České republiky.
K odst. 6
Zákon pamatuje na to, že podnikatel může činit podání na různých živnostenských úřadech a ty mu mají písemxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx písemnosti na tuto adresu. Platí to však jen tehdy, pokud nemá podnikatel zřízenu datovou schránku. Doručování do datové schránky podnikatele má předxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xeboť uvedená problematika je řešena správním řádem.
Navržená úprava nově stanoví místní příslušnost živnostenských úřadů. Napříště bude moci poxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xo, jedná-li se o fyzickou osobu, právnickou osobu, zahraniční fyzickou nebo zahraniční právnickou osobu. Tím dojde k výraznému zjednodušení styku poxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx moci učinit podání u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice (§ 71 odst. 1).
V návaznosti na předchozí bylo nutno stanovit i míxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxlušnost živnostenských úřadů, pokud jde o plnění informační povinnosti příslušných orgánů vůči živnostenským úřadům na základě zvláštních předpisxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxovede úkon, v jehož důsledku je třeba provést zápis do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu (§ 71 odst. 4).
Související xxxxxxxxxxx
x xxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
§ 61 až 64 - přestupky
nadpis vypuštěn
[Podání prostřednictvím kontaktního místa veřexxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxx xx xxx/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jsou kontaktními místy veřejné správy (Czech POINT) notáři, krxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxavního města Prahy, zastupitelské úřady, vybraná pracoviště České pošty (držitelé poštovní licence), kanceláře Hospodářské komory České republikx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxx xontaktních míst.
Podnikatel, pokud hodlá učinit nějaké podání živnostenskému úřadu, kromě žádosti o poskytnutí údajů ze živnostenského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, který si tento podnikatel zvolí. Pokud podnikatel nezvolí, ke kterému obecnímu živnostenskému úřadu má jeho podání směřovat, zašle kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxní na zastupitelském úřadě a neurčí, kterému obecnímu živnostenskému úřadu má být podání předáno, řídí se příslušnost obecního živnostenského úřadu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxtaktní místo veřejné správy doručí podání příslušnému živnostenskému úřadu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Využije přx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxe do živnostenského rejstříku, který zajistí předání datové podoby podání ke zpracování příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu. Kontaktní místx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxodu, že elektronická podoba podání není podnikatelem podepsána elektronicky způsobem, který zákon staví na roveň vlastnoručnímu podpisu. Proto musx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx spr. řádu. Pokud jsou splněny tyto xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxm úřadě. Lhůty stanovené živnostenským zákonem pro vyřízení podání počínají obecnímu živnostenskému úřadu běžet od doručení listinné podoby podánxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxdnikatel platit kontaktnímu místu veřejné správy poplatek 50 Kč a kontaktní místo je pouze zprostředkovatelem podání. Podnikatel proto raději navštxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx - ohlašování živnosti, § 50 až 56 - řízení o koncesi
Související předpisy:
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.7.2020.
K § 73
Upravují-li mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, zveřejněné ve Sbírce zákonů, jinak problematiku řešenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úmluvě (České republika k úmluvě přistoupila v roce 1999) o zrušení požadavku na vyšší ověření („superlegalizaci“), postačuje ověřovací doložka ve fxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxních mezinárodních smlouvách uzavřených Českou republikou s některými státy stanoví, že listiny se uznávají bez nutnosti dalšího ověřování (ze státx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxaných v zahraničí musí být ověřena, se tedy nepoužije.
Související ustanovení:
x x xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxných listin (sdělení Ministerstva zahraničí č. 45/1999 Sb., o přistoupení k této úmluvě),
Smlouva mezi Československou socialistickou republikou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a Ukrajinou (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2002 Sb. m. s.)
[Zmocnění k vydání nařízení vlády o obsahových náplních jedxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xro vládu stanovit nařízením obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné. Na základě tohoto zmocnění bylo vydáno nařízení vxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxsahové náplně živností vázaných, v příloze č. 3 obsahové náplně živností koncesovaných. V příloze č. 4 je uvedena obsahová náplň živnosti volné, a to xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxnosti na přílohy č. 1 až 3 živnostenského zákona
taxativní
výčet živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a u každé jednotlivé živnosti její obxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxodujícím vodítkem pro vymezení rozsahu živnostenského oprávnění pro každou jednotlivou živnost jak pro podnikatele, tak pro živnostenské úřady. Obxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxlédnout k § 28, § 34 a § 42 až 44 živnostenského zákona.
V příloze xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxahová náplň živnosti volné s ohledem na posouzení rozsahu živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné je stanovena jako jediná obsahová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti živnosti volné, stanoveným přílohou č. 4 živnostenského zákona a v tomto nařízení vlády v návaznosti na to uvedeným, má v podstatě informatixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxuje nejen pozitivní výčet činností spadajících do daného oboru, ale i výčet činností, které do daného oboru nespadají (např. proto, že jsou obsahem někxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxx x xxx x xx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, živnost volná
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx x xxx xřekonaná ustanovení, která jsou poplatná době, kdy vznikala.
§ 74
Zachování dosavadních oprávnění
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxnosti podléhající do budoucna živnostenskému zákonu.
Jednalo se především o oprávnění k podnikatelské činnosti, vyplývající ze zákona č. 105/19xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx xxxx x. 105/1990 Sb.). Dále šlo o podnikatelská oprávnění získaná na základě § 18a odst. 1 zák. č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku, tj. oprávnění vymezexx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xe lhůtě jednoho roku od jeho účinnosti byla oprávnění k podnikatelské činnosti, která se stala živností, pokud byla získána podle předchozí právní úprxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxdnikatel sám splňoval podmínky stanovené živnostenským zákonem, nebo že ustanovil odpovědného zástupce.
§ 75
[Doxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxjena podle předchozí právní úpravy. Cílem bylo zajistit maximální zjednodušení a koncentraci postupu.
§ 76
[Rovnoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxém podnikání občanů, čímž pamatuje na případy, kdy zvláštní předpisy nebyly dosud novelizovány a umožňovaly výkon určitých činností jen organizacímx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx se podle nové právní úpravy nestaly živnostmi a nespadají tak pod právní úpravu živnostenského zákona. Tato oprávnění zůstávají zachována až do doby, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xx
[Zavedení identifikačních čísel provozoven]
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 78
Novelou zákona č. 111/2009 Sb., o základních regixxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxozoven vedených v živnostenském rejstříku (blíže viz § 17).
§ 79
Likvidace majetku pro předlužení
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkého zákona (1. 1. 1992).
§ 80
Zrušovací ustanovení
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 80
Toto ustanoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxého podnikání.
x xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxveno tak, aby nabyl účinnosti současně s tehdy novým obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).
PRÍL.1
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxativní
výčet řemeslných živností (navazuje na § 20). Ve stávajícím znění přílohy je uvedeno 41 řemeslných živností. Příloha je rozdělena na části A ax xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx xx xxetelem na možnosti doložení odborné způsobilosti doklady o praxi vykonané nebo o vzdělání získaném nebo uznaném v jiném členském státě Evropské unie, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v kontextu § 70 odst. 1; rovněž je třeba přihlédnout k postavení osob uvedených v § 5 odst. 6)] může u řemeslných živností prokázat odbornou způsobilost žxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx x) § 21 odst. 2. Doložení odborné způsobilosti tímto způsobem se váže na právní úpravu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxnským státem, přičemž požadavky na odbornou kvalifikaci osvědčovanou těmito doklady se liší podle charakteru činností, pro něž má být odborná kvalifxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxsející ustanovení:
§ 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobilost živnostenxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x x xxxxady, které se považují za doklady vydané orgánem členského státu Evropské unie
Předpisy práva EU:
xxx xx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx č. 2
xxxloha č. 2, Vázané živnosti, obsahuje v návaznosti na § 23
taxativní
výčet vázaných živností uvedený ve sloupci prvním Předmět podnikání. Podle platné x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxst i v částečném rozsahu předmětu podnikání, pokud to znění předmětu podnikání smysluplně dovoluje. U živnosti „Poskytování tělovýchovných a sportoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxy v návaznosti na předložené doklady o odborné způsobilosti. Předmět podnikání pak např. zní „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblaxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxsobilost požadovaná pro provozování této živnosti, jak stanoví § 24 odst. 1. Odborná způsobilost je pro jednotlivé živnosti stanovena přímo požadavkx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxilosti upravené jiným právním předpisem, na který je v příloze odkazováno. Ve většině případů je u jednotlivých živností uveden alternativní výčet vzxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovena vzděláním, případně praxí přímo uvedenou v příloze č. 2, může se u jednotlivých živností podle jejich charakteru jednat o vzdělání v oboru nexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xivnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ ve studijním programu a studijním oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví), nebo zákon vyžaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxdělání nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou).
Od případů, kdy zákon pro provozování živnosti vyžaduje absolvování praxe v oboru a kdy je přx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xormulován tak, že je přímo požadována praxe při výkonu konkrétní činnosti, např. praxe v oceňování majetku nebo v provádění staveb.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxožněno doložit odbornou způsobilost pro živnost osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnoxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxvy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, případně v kombinaci s doložením praxe v oboru (např. u živnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“, „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a dxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxě do tří let věku v denním režimu“, „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“, „Masérské, rekondiční a regenerační služby“, „Provozxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxávání. Zatímco u jiných shora uvedených vázaných živností je v příloze č. 2 vždy uvedeno, pro jakou profesní kvalifikaci má být osvědčení v souladu s Nárxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xrofesní kvalifikaci pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti. Oblast tělovýchovné činnosti pak bude uvedena v předmětu podnikání této živnosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
U některých vázaných živností, u nichž předmět podnikání umožňuje ohlášení živnosti v částečném rozsahu, a jednotlivé činnosti zahrnxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je odborná způsobilost upravena pro činnosti obsažené v částečném rozsahu předmětu podnikání u těchto živností samostatně pro tyto částečné rozsahx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“ se kromě prokázání odborné způsobilosti stanovené pro celý předmět podnikání této živnosti při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odbornou způsobilost doklady o absolvované praxi v souladu se směrnicí Rady 74/556/EHS ze dne 4. června 1974, kterou se stanoví pravidla pro přechodnx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxtředkovatelských činností. U živnosti „Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod“ je odxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxeňování věcí movitých a nemovitých, kde se kromě vzdělání zaměřeného na oceňování majetku zohledňuje i možnost prokázat odbornou způsobilost vzděláxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxkce a deratizace“ je pro jednotlivé činnosti v návaznosti na to, jakými látkami a kde je dezinfekce, dezinsekce a deratizace aplikována, odborná způsoxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo je ji možno doložit osvědčením o profesní kvalifikaci asanačního pracovníka bez fumigantů, nebo asanačního pracovníka s fumiganty vydaným podle xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi získali v jiném členském státě, než je Česká republika, doložili doklady o výkonu činnosti a o absolvovaném vzdělání v souladu s možnostmi danými směrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xznání formálním procesem uznávání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace uznávací orgán (řešeno u předmětných živností oxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost doložit odbornou způsobilost zápisem do seznamu registrovaných osob (podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxopské unie, než je Česká republika, pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle stavebního zákona.
V příloze č. 2 není u žádné z živností uvedena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xxx
xloupec třetí Poznámka je vyhrazen odkazům na právní předpisy, které dílem upřesňují předmět podnikání (např. u živnosti „Geologické práce“ je upřesnxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem; tato činnost je § 3 vyloučena z režimu živnostenského podnikání), dílem upravují odbornou způsobilost pro konkrétní živnost (například u jxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstředí podle § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, nebo u živnosti „Oční optika“ je ve sloupci druhém uvedena mimo jiné způsobilost k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxným ve sloupci třetím).
Související ustanovení:
§ 7 odst. 4 - posuzování praxe v oboru, § 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Čexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx - odborná způsobilost pro vázané živnosti, § 70 - osoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie, a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zák. č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
§ 5 xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, - § 10, 10a a § 20 zák. č. 309/2006 Sb., o zajišťovxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx a 116 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, - § 6 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, - § 3, 4, 5, 6, 72, 83x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxkých zdravotnických povoláních, - § 4, 5 a 7 zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilostx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxch daních, - § x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
§ 55 a 58 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx muzejní povahy, - § 2 a 17 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, - § 45, 46, 47, 57, 78, 89 a 98 odst. 1 zák. o vysokých školách, - § 47 a 48 zák. č. 266/199x xxxx x xxxxxxxx x x x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxx x xxxx xxxx x0j, 30k a 30l zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstxxxxx x x x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, - § 11 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Předpisy práva EU:
směrnice Rady 74/556/EHS ze dne 4. června xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxborné používání takových látek, včetně zprostředkovatelských činností,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K příloze č. 3
Příloha č. 3, Koncesované živnosti obsahuje ve sloupci prvním Předmět podnikáxx x xxxxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxžadovaná odborná a jiná způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 je u každé koncesované živnosti uvedena odborná způsobilost požadovaná pro provozování tétx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxná způsobilost podle § 27 odst. 2 se do přílohy č. 3 u žádné z živností nepromítá, naopak možnost prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odbornx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xx
Ustanovení § 27 odst. 1 a 2 také zcela pomíjí otázku prokazování jiné způsobilosti; požadavek na doložení jiné způsobixxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxní koncesované živnosti „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ jen v částečném rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxesované živnosti stanovena v příloze č. 3 přímo požadavky na vzdělání, případně praxi (u jednotlivých živností se podle charakteru živnosti požadujx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxobilost požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpisem, na který je v příloze odkazováno. V několixx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx možností prokázání odborné způsobilosti.
Je-li odborná způsobilost stanovena vzděláním, případně spolu s praxí, přímo uvedenými v příloze č. 3, xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxétně zaměřených na přípravu odpovídající předmětu podnikání dané živnosti (např. u živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osoxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xzdělání často s požadavky na praxi v oboru, která je stanovena odlišně v přihlédnutím k dosaženému stupni vzdělání (např. u živnosti „Vedení spisovny“ xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
Od případů, kdy zákon pro provozování živnosti vyžaduje absolvování praxe v oboru a kdy je při posuzování doložené praxe nutno za praxi v oboru považxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxnkrétní činnosti, např. praxe v administrativě.
Kromě možnosti doložení vzdělání v oboru případně v kombinaci s praxí v oboru je v řadě případů umožxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovyx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxředkování spojených cestovních služeb“ lze odbornou způsobilost prokázat mimo xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xboru. U živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ je třeba kromě zmíněného osvědčení o profesní kvalifikaci doložit nejen tři xxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxdnikání umožňuje udělení
koncese
v částečném rozsahu předmětu podnikání, a jednotlivé činnosti zahrnuté v rozsahu předmětu podnikání jsou natolik xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxsahu předmětu podnikání ve druhém sloupci u těchto živností samostatně. Např. u živnosti „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnocování a ničení zbraní“, jinak pro „nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva“ a jinak pro „výrobu, opravy, úpravy, znehodxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x udělení
koncese
v příslušném rozsahu, např. „nákup a prodej zbraní a střeliva“, postačí, když doloží splnění odborné způsobilosti pro odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxlý rozsah předmětu podnikání, resp. pro všechny částečné rozsahy předmětu podnikání, aby mu mohla být
koncese
udělena.
U některých koncesovanýcx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxropské unie, kteří činnost vykonávali nebo kvalifikaci získali v jiném členském státě, než je Česká republika, doložili doklady o výkonu činnosti a o axxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxnostenskému úřadu (upraveno odkazem na doklady podle § 7 odst. 5). Doložení odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx ně považují - viz § 70), kteří získali kvalifikaci v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, úpravou uvedenou v § 27 odst. 2. V příloze xx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvní úprava ani zvláštní právní předpisy odbornou způsobilost nevyžadují u silniční motorové dopravy v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorovx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxřat a věcí, a osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“, a u živnosti „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lixxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxlením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ v rozsahu předmětu podnikání prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Nicméně je vyžxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx
Ve sloupci třetím Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3, jsou u jednotlivých živností uvedeny podmínky pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxn. Podmínky provozování živnosti stanovené zvláštními právními předpisy se do přílohy č. 3 nepromítají. Podmínkou provozování živnosti stanovenox xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu (jedná se o spolehlivost podle § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.), kterým se stxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxliky a Slovenské republiky). Tato podmínka je u některých živností doplněna dalšími podmínkami např. u živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby souxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužeb k ochraně majetku a osob“ je posledně jmenovaná podmínka jedinou ukládanou.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxmi právními předpisy. Např. v zákoně o lihu jsou upraveny podmínky pro výrobu a úpravu lihu (kvasného, sulfitového, syntetického) a pro výrobu konzumxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní úpravu danou zákonem č. 310/2006 Sb., jsou upraveny podmínky provozování koncesované živnosti „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxe č. 3 promítnuta). Byť zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem, přímo neukládá živnostenskému úřadu, že v návaznosti na závaznx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxviskem, jsou autoři toho názoru, že ze znění § 4 odst. 2 cit. zákona (kde je uvedeno, že živnostenský úřad vydá koncesi na základě závazného stanoviska přxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxovozovna žadatele způsobilá k provozování příslušné živnosti) a ze smyslu uvedené úpravy plyne, že by tak živnostenský úřad učinit měl. Zároveň je u uvxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u nichž podmínky provozování živnosti jsou stanoveny jak v příloze č. 3, tak v jiném právním předpise. Například u živnosti „Vedení spisovny“ je v příloxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtní oblastní archiv příslušný podle místa provozovny, přičemž ve zvláštním právním předpise (zákon o archivnictví a spisové službě) jsou stanoveny pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxi „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdrojx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxeny podmínky spočívající v prokázání splnění technických předpokladů k zajištění výkonu koncesované živnosti, skutečnosti, že touto činností nedoxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx který se vyjadřuje k žádosti o koncesi, jsou u jednotlivých živností uvedeny orgány státní správy, které podle § 52 zaujímají stanovisko k žádosti o udxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
U některých koncesovaných živností se orgán státxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxosti ve sloupci čtvrtém přílohy spolu s názvem orgánu, který ke koncesi zaujímá stanovisko. U živnosti „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákuxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxva pouze v případě, že o koncesi je žádáno buď jen, nebo i v rozsahu předmětu podnikání „vývoj, výroba, ničení, znehodnocování střeliva“, případně i jen xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ se vyjxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xonkrétní podmínky, za nichž je vydáváno kladné stanovisko orgánu, který se vyjadřuje ke koncesi, jsou uvedeny ve zvláštních právních předpisech (na nxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxající např. v omezení podnikání v dané koncesované živnosti, např. na konkrétní provozovnu. Živnostenský úřad pak ukládá podmínky provozování živnoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxedeny u jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx je vydáváno kladné stanovisko orgánu, který se ke koncesi vyjadřuje, případně předpisy upravující předmět podnikání dané živnosti.
Související xxxxxxxxxxx
§ 5 odst. 1 -
koncese
, § 7 odst. 4 - posuzování praxe v oboru, § 7 odst. 5 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxátů Evropské unie, § 26 - živnosti koncesované, § 27 - odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti koncesovaných živností, § 52 - odst. 1 proxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtu Evropské unie
Související předpisy:
§ 4 zák. č. 229/2013 Sb., o nakláxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxtavě oborů vzdělání, - vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxuvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), - § 3, 4, 5, 6 a 19 zák. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, - § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnoxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx x xx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxí odborné kvalifikace, - § 65 odst. 3 a 4 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, - § 70f a §70i zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxx x x xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x § 17 odst. 3 písm. k) zák. č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými xxxxxxxx x x xx xx xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 1, 1a, 1b, 1c, 2 a 5 zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblastx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x x xx xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx o vnitrozemské plavbě, - § 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 35a a 35b zák. o silniční xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xeské a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, - § 21 odst. 1 a 2 a § 23, 35, 36 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje se směrnice Rady 96/26/ES, - směxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx.2020.
K příloze č. 4
Příloha č. 4, Živnost volná uvádí v návaznosti na § 25 odst. 2 živnost volnou, konkrétně její předmět podnikání a výčet oborů činxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxa“. Z tohoto předmětu podnikání také vyplývá rozsah živnostenského oprávnění k provozování živnosti volné (§ 28 odst. 1), který zahrnuje veškeré činnxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa oborů činností a názvy oborů činností náležejících do volné živnosti. Stávající úprava přílohy obsahuje pořadová čísla oborů činností živnosti volxx x xx xx x xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxost spadající do daného oboru provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb byla z režimu živnostenského zákona vyloučena). Přílxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxjících do živnosti volné, jak je patrno i z bodu 80. obsahujícího obor činnosti s názvem „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“.
Související ustxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
PRÍL.5
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
Příloha č. 5 obsahuje, jak je patrno již z jejího nadxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxobilost požadovanou pro výkon těchto činností, tedy činností spadajících do obsahu v příloze uvedených živností. Příloha navazuje na § 7 odst. 6, kterx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvnostenského zákona tímto způsobem reguluje požadavkem na odbornou způsobilost činnosti spadající do 13 živností. Ve sloupci prvním nadepsaném Žixxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxdnotlivé živnosti uvedena odborná způsobilost, a to výčtem alternativních možností, které jsou postačující ke splnění podmínky odborné způsobilosxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxkateli, resp. odpovědném zástupci pro získání živnostenského oprávnění pro příslušnou živnost. Jsou však nastaveny xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se po absolvování příslušného vzdělání v daném oboru. Pokud je u předmětné živnosti uvedena možnost doložení odborné způsobilosti vzděláním, absolvxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxerých případech (např. u živností „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“) postačí k prokázání odborné způsobilosti absolvování předchozí třxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxvším na osoby, které takto regulované činnosti vykonávaly již před zavedením předmětné regulace a získaly tak potřebné znalosti a dovednosti. V součaxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxnosti v příloze uvedené.
Pokud odborná způsobilost spočívá v absolvování vzdělání, je v řadě případů vyžadováno vzdělání v příslušném studijním pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxatelství zvířat nebo zootechniku). Naopak zřídka se právní úprava spokojuje s „pouhým“ dosažením stupně vzdělání, jako je tomu v případě dosažení vysxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu způsobilost dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (např. u živností „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“, „Poskytování tělovýchovných a spoxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxi se vzděláním v podstatě v příbuzném oboru (např. u živnosti „Činnosti, při kterých je porušována lidská kůže“ v kombinaci se středním vzděláním s výučxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
U činností, pro jejichž výkon byly v souladu se zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání stanoveny příslušné profesní kvalifikace, lzx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxy“, „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“). U živnosti „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“, právní úprava xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xro některou z činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže, konkrétně buď spolu s dokladem o profesní kvalifikaci odborníka na permanentxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxsem. U živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ se tak v příloze č. 5 uvádí,