455/1991 Sb.

Živnostenský zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xrlová
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxezuje se tak působnost živnostenského zákona pro určitou zákonem definovanou oblast podnikání. Pro živnostenské podnikání je v ustanovení tohoto pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx podnikání, ale i v jeho průběhu při vlastním výkonu podnikatelské činnosti. Živnostenský zákon je obecnou právní normou pro všechny podnikatele podxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xaké jejich odpovědnost a stanovuje pravidla pro kontrolu dodržování těchto povinností a podmínek. Kontrolu provádějí obecní živnostenské úřady, ktxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xákona ovšem neznamená, že tato oblast podnikání je upravena výlučně živnostenským zákonem. Podmínky živnostenského podnikání, povinnosti podnikxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxé zprávy k živnostenskému zákonu:
Toto ustanovení jako úvodní vymezuje předmět úpravy zákona. Tím, že stanoví podmínky provozování podnikatelské xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnikatelů a jejich vzájemné obchodní závazkové vztahy, jakož i některé vztahy s podnikáním související, živnostenský zákon upravuje především podxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu i kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených tímto zákonem (část třetí § 30, část pátá § 61-66).
Živnost
[Pozitivní definice xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
Živnost je charakterizována šesti znaky, přičemž je nutné splnit všechny tyto znaky současně, abychom mohli s jednoznačxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx., obchodní zákoník, upravoval obecnou definici podnikání. Tato definice obsahovala pět základních znaků podnikání. V novém občanském zákoníku účxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxe podnikání není obsažena
. Z toho, jak občanský zákoník definuje podnikatele, se dá dovodit, že toto ustanovení vlastně
nepřímo definuje i činnost vykxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxcně vymezeno v občanském zákoníku - to zahrnuje více typů podnikatelských činností než jen živnostenské podnikání.
Prvním znakem, který musí daná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxlo o činnost vykonávanou pravidelně a opakovaně vždy jednou za rok. Takovou činností může být například sezónní prodej, prodej vánočních stromků, proxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxita opakování dané činnosti by neměla být posuzována v delším časovém období než jeden rok. Důležitá je také skutečnost, že subjekt má v úmyslu tuto činnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xovažuje i taková činnost, kdy si dosažení daného cíle vyžaduje delší dobu, například realizace stavby obchodního centra nebo průmyslového komplexu. xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxím rysem podnikatelské činnosti, kterým se tato činnost odlišuje od zaměstnaneckého vztahu, který se naopak vyznačuje závislostí na zaměstnavatelix xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxednávku sám podnikatel, nebo osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxy však nikdy není absolutní. Podnikatel je při podnikání vázán právními předpisy, smluvními vztahy a jinými skutečnostmi. Problémy s naplněním pojmoxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxské činnosti. Samostatnost je důležitým znakem zejména při odlišování skrytého pracovního poměru ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Třetím znakem živnosti je výkon činnosti vlastním jméxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxh osob nezapsaných do obchodního rejstříku pod jménem a příjmením fyzické osoby s případným dodatkem (§ 422 obč. zák.), případně pod jménem osoby, pod kxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxisí s předchozím znakem - samostatností. Živnostenským podnikáním - živností určitého subjektu není ta činnost, kterou vykonává subjekt, jenž nejedxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxvnost, je vlastní odpovědnost: zde se jedná o to, že subjekt (podnikatel), který činnost vykonává, odpovídá za uzavřené závazky, porušení právních přxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxk o obchodní majetek. Ve své podstatě jde o to, že živnost je provozována na vlastní účet a vlastní nebezpečí.
Pátým znakem živnosti je výkon činnostix xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dosáhnout zisku. Nerozhoduje ani to, zda bylo ve skutečnosti touto činností zisku dosaženo. V konkrétním případě může podnikatelův úmysl dosáhnout zxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxt u právnické osoby posuzována i z hlediska dosažení výhody pro členy právnické osoby.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v § 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (zrušený k 1. 1. 2014), potažmo činností podnikatele (podle obč. zák.). Pojem živnost je však pojmxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxanovených živnostenským zákonem. Jedná se tedy o podnikání, které je upraveno živnostenským zákonem. Živností tak nejsou ty činnosti, u kterých je poxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se jednat též o činnosti, které nelze jako podnikatelskou činnost vykonávat. O tom blíže pojednává negativní vymezení živnosti v § 3.
Aby činnost byxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxnské podnikání nejedná. To, zda jsou naplněny všechny znaky živnosti, musí živnostenský úřad zkoumat v případě, že má podezření, zda se fyzická nebo prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxbo právnická osoba provozuje činnost a v rámci této činnosti naplní všechny uvedené znaky živnosti a nevlastní příslušné živnostenské oprávnění.
Z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxravou v sousedních státech (SRN, Rakousko).
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx/1991 Sb.), a takovou činnost kontroluje a řídí, pak provozuje živnost.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 6. 2008, č. j. 4 As 9/2007-109)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxob, § 63 - neoprávněné podnikání právnických osob
Související předpisy:
§ 420429 obč. zák., - zák. xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xxx uvedeny činnosti, které sice znaky živnosti uvedené v pozitivní definici živnosti naplňují, ale tyto činnosti živnostmi nejsou, jsou z režimu živnosxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxě. Například Správa státních hmotných rezerv může ze zákona o působnosti státních hmotných rezerv zajišťovat obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xyužívání výsledků duševní a tvůrčí činnosti jejich autory nebo původci chráněných zvláštními zákony (činnost autorů literárních, vědeckých a umělexxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxovacích návrzích).
Živností není ani výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxkořemeslnými pracemi (§ 14a zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) a provádění archeologických výzkumů (§ 21 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto činnosti jsou uvedeny v § 3 odst. 2. Jedná se o profesní činnosti, které mohou být vykonávány podle zvláštních zákonů pouze fyzickými osobami. Práxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxpis těchto činností právnických osob do obchodního rejstříku. Výkon těchto činností je tak vyloučen ze živnostenského podnikání a tím i z režimu živnoxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xdravotních služeb. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách mohou tyto služby poskytovat pouze osoby způsobilé k výkonu zdravotnického pxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo farmaceuta je dána zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vedení a odborného dohledu určuje zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolánx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí péče pouze veterinární lékaři a veterinární pracovníci, pracovníci veterinární asanace a osoby vykonávající odborné práce při šlechtitelské a plexxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, o advokacii. Ten stanovuje okruh osob, které mohou poskytovat právní služby. Právní služby tak mohou poskytovat pouze advokáti - osoby zapsané v seznxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xsoba, kterou stát pověřil notářským úřadem.
Činnost patentových zástupců, kteří zastupují fyzické a právnické osoby před Úřadem průmyslového vlxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxna o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. Patentovým zástupcem je osoba zapsaná v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora patexxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je na základě návrhu Komory exekutorů jmenována ministrem spravedlnosti, a to do sídla v obvodu okresního soudu.
K odst. 2 písm. d)
Také tlumočníci a znalci vykonávají svou činnost mimo režim živnostenského xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízeních před orgány veřejné moci, jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxlnosti k tomu pověřen. Tento zákon se nevztahuje na posudky a tlumočnické úkony, které nejsou prováděny pro účely řízení před orgány veřejné moci ani nexxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xsoba zpracovávající posudky, provádějící oceňování majetku, nebo překladatelskou či tlumočnickou činnost příslušné živnostenské oprávnění. Jde xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxdnikatelů, může se také jednat o tržní oceňování majetku.
K odst. 2 písm. e)
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, upravuje postavení a činnost statutárních auxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtutární
auditor
nebo auditorská společnost, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxností je právnická osoba, které bylo vydáno stejné rozhodnutí. Komora vede rejstřík auditorů.
Podobně zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenstvx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xsoba dnem zápisu nebo registrace do seznamu, který vede Komora daňových poradců České republiky. K tomuto dni vydá Komora daňovému poradci osvědčení o xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxmu živnostenského zákona. Burzovní dohodce je zprostředkovatelem burzovních obchodů. Je jmenován a odvoláván burzovní komorou s předchozím souhlaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxorou.
K odst. 2 písm. g)
Další činností, která nexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxednávání stanoví, že vykonávat tuto činnost může pouze fyzická osoba zapsaná v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců, který vede Ministerstvo práce a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
K odst. 2 písm. h)
Podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxm zeměměřickým a katastrálním, případně Ministerstvem obrany, jedná-li se o úkony prováděné ve prospěch obrany státu. Vzhledem ke komplexní úpravě zxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxých ve výstavbě. Ti mohou svou činnost vykonávat jako svobodní architekti a svobodní inženýři, a to v případě, že ji vykonávají v souladu se zákonem č. 36xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xrchitektem je ten, komu byla udělena autorizace a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů, podobně autorizoxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xechniků činných ve výstavbě. Autorizovaní architekti, inženýři i technici mohou svou činnost vykonávat i v režimu živnostenského zákona, a to na záklxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxx. j)
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxvaných inspektorů není živností a může být vykonávána jako svobodné povolání. Tento zákon také stanoví, za jakých podmínek ministr pro místní rozvoj jxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxnisterstvo pro místní rozvoj vysloví souhlas, přičemž podmínky, za jakých jej vysloví, stanoví zákon. Zvláštní postavení má veřejná obchodní společxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxora vykonávat bez souhlasu ministerstva.
K odst. 2 písm. k)
Dalším právním předpisem, který vyjímá danou činnost z režimu živnostenského zákona, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxsti od Ministerstva dopravy.
K odst. 2 písm. l)
Také činnost zapsaných mediátorů xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení uzavřením mediačnx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx. 3
Podobně i činnosti uvedené v odst. 3 podléhají zpravidla komplexním úpravám zvláštních předpisů a nespadají tedy pod režim živnostenského zákonxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xrvní řadě se jedná o činnost bank. Zde je třeba zmínit zvláštní postavení České národní banky, která je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxa zejména určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, zahraničních bank vykonávajících bankxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xodílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních a vypořádacích systémů a na jejich rozvoji, vykonává dohled nad osobami pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxí těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability.
Ostatní banky jsou akciové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlu činí 500 mil. Kč a minimálně v této výši musí být tento
kapitál
tvořen peněžitými vklady. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v § 4 stanovuje podmínky, ktxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxvní formy na akciovou společnost.
Dxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxšími podnikatelskými činnostmi vyňatými z režimu živnostenského zákona jsou poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz a provxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xodnikání mohou pouze banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce, a to za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank. Dále moxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Povolení jim uděluje Česká národní banka. Za podmínek stanovených zákonem o platebním styku mohou poskytovat platební služby ještě instituce elektxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraniční správci informací o platebním účtxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost a postavení České národní banky.
Podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, mohou vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxost bank. Dále spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev. Vydávat elektronxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, rovněž Česká národní banka za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost a postavení Čexxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx udělila Česká národní banka.
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, mohou vykonávat fyzické a právnické osoby na základě povolení k činnosti směnárníka. Povolení vxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xnstituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank (zákon č. 21/1992 Sb.); spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xůsobnost České národní banky (zákon č. 6/1993 Sb.).
Dalšími činnostmi, na něž se nevztahuje živnostenskx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxí získá povolení k pojišťovací činnosti pouze právnická xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxzen.
xxxxxxx xojišťovacích zprostředkovatelů je upravena zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a nespadá pod režim živnostenského zákona. xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxch zprostředkovatelů zákon o distribuci pojištění a zajištění ještě rozlišuje, zda se jedná o samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, čx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého Českou národní bankou buď jako pojišťovací agent (zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu), nebo jako pojišťovací makléř (zprostředkovává poxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxného Českou národní bankou, může zprostředkovávat pojištění nebo zajištění pouze pro jednoho zastoupeného a musí mít s ním uzavřenou písemnou smlouvxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xastoupeného do registru vedeného Českou národní bankou. Může zprostředkovávat pojištění, které je pouze doplňkovou službou k prodávanému zboží či pxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, upravuje ještě činnost akreditovaných osob. Jejich činnost je také činností, která není živnostxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxné zprostředkovatele, vázané zástupce, doplňkové zprostředkovatele a pracovníky pojišťoven, zajišťoven samostatných zprostředkovatelů xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxléhající režimu živnostenského zákona, upravenou zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, je činnost penzijních fonxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxí České republiky, která provozuje penzijní připojištění. Činnost penzijního fondu povoluje Česká národní banka na základě stanoviska Ministerstvx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v úxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxažďování a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxává svou činnost na základě povolení České národní banky.
Ani činnost komoditních burz nespadá pod režim živnostenského zákona. Podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, je komoditní bxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na burze, pokud nejsou investičním nástrojem, nebo se zemědělským skladním listem. Burza se zakládá zakladatelskou smlouvou alespoň tří zakladatelxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
Také činnost organizátorů regulovaných trhů, obchodníků s cennými papíxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xbchodníkem s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cenxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxnými papíry, osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy v České republice prostřednictvím organizační složky, investiční zprostředkovatel, investiční společnost). Vázaný zástupce zastoupeného může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu nespadá pod režim živnostenského zákona. xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxestičních fondech.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, také upravuje činnost osob provádějících vypořádání obchodů s cennými xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxsti musí být prováděny na základě povolení České národní banky. Činnost vázaných zástupců zmíněných osob může vykonávat fyzická nebo právnická osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo parlamentu a Rady o ratingových agenturách. Podle tohoto předpisu musí být ratingová agentura registrována u příslušného orgánu domovského členskxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Z režimu živnostenského zákona je vyloučena i činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnsolidovaných obchodních informací a provozování schváleného mechanismu pro hlášení obchodů. Poskytovatelé těchto služeb vykonávají svoji činnoxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa prokázání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních sluxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxto akreditovaných osob není živností.
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxký úvěr“, tj. podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru může být právnická osobx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvní poskytovatel se zapisuje do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru (dále jex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vázaného spotřebitelského úvěru a zahraniční zprostředkovatel. Samostatnému zprostředkovateli uděluje oprávnění Česká národní banka, oprávněnx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxsíců zaplacením správního poplatku. Samostatný zprostředkovatel musí být po dobu své činnosti pojištěn. Samostatný zprostředkovatel může být zastxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxého zástupce do registru vedeného Českou národní bankou, přičemž může zprostředkovávat výhradně pro jednoho zastoupeného. Stejně jako v případě samxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxávnění se prodlužuje o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Rovněž zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru vznikne oprávněxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xo konce následujícího kalendářního roku po zápisu do registru a prodlužuje se o 12 kalendářních měsíců zaplacením správního poplatku. Zahraniční zprxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxnnost oznámit České národní bance, která ho zapíše do registru.
Akreditovanou osobou je osoba, které Česká národní banka udělila akreditaci pro pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx x xxx xx xxakovaně prodloužit.
K odst. 3 písm. b)
Živností není ani provozování hazardních her. Pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. Může se jednat o loterii, kursovou sázku, totalizátorovou hru, binxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Provozovat loterii, kursovou sázxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxy činí více než 100 000 Kč, nebo turnaje malého rozsahu je nutno ohlásit obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hra provozována.
K odst. 3 písm. c)
Pod režxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Hornickou činností je vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zřizování, zajišťovánx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odkališť, zvláštní zásahy do zemské kůry, zajišťování a likvidace starých důlních děl, báňská záchranná služba, důlně měřická činnost. Činností proxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném sxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxb, vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k hornickým činnostem a činnostem prováděným hornickým způsobem, jímání přírodních léčivých a stolníxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxzpečném stavu, podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxou oprávnění.
K odst. 3 písm. d)
Také oblasx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxergetický zákon), a nespadá pod úpravu podnikání danou živnostenským xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle energetického zákona.
Podnixxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xřadem.
xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxu čistého, degazačního a generátorového plynu, biometanu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud se nejedná o distribuci potrubními systémy, k nimž je xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxíjecí stanice podle zákona o pohonných hmotách.
V této souvislosti je nutné zmínit koncesovanou živnost „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné exxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx (doprava, akumulace, přeměna parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením) tepelné energie, na které se neuděluje licence podlx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxroj s výkonem nad 50 kW, nebo více zdrojů o nižším výkonu, které ve svém součtu překročí hodnotu 50 kW. Dále je třeba připomenout obor činnosti č. 76 „Poskyxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxo předpisu nebo nevyžadující koncesi.
K odst. 3 písm. e)
Oblast zemědělství má také svou speciální úpravu - zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Zexxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxé je živností.
Zemědělskou výrobou se rozumí:
-
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
-
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
-
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroxxx
x
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxadě jiného právního důvodu,
-
hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
-
hxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osobax xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami. Není upraven žádným speciáxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxří produkují rostlinné a živočišné výrobky pro svou potřebu, prodají přebytky, které nezpracují. Pro takový prodej není třeba žádné oprávnění k podnixxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxu upraveny zákonem č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. Státní správu a státní dozor ve věcech námořní plavby vykonává Ministerstvo dopravy, které také plxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxují údaje o námořních plavidlech, jejich vlastnících a jejich provozovatelích. Ministerstvo osvědčuje zápis do námořního rejstříku rejstříkovým lxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Speciální právní úpravu (zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách) má i provozování dráhy železniční, tramvxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a jedná-li se o provozování dráhy celostátní nebo regionální, i na základě osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální (osvěxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní, regionální, místní, specixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxí drážní dopravy), nebo na území České republiky, je držitelem platné licence, má přidělenu kapacitu dopravní cesty a má uzavřenu smlouvu s provozovatxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxtní nebo regionální musí být též držitelem platného osvědčení dopravce. Licenci a osvědčení dopravce uděluje na základě žádosti drážní správní úřad.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu na dráze celostátní nebo regionální může fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platného osvědčení dopravce, má přidělenou kapacitu doprxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xřad.
K odst. 3 písm. i)
Zvláštní úpravu mají i komunikační činnosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Předmětem podnikxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxká osoba, jež hodlá vykonávat komunikační činnost, která je podnikáním v elektronických komunikacích, je povinna předem tuto skutečnost písemně oznxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xteré splnily oznamovací povinnost. Český telekomunikační úřad vydává formou opatření obecné povahy všeobecné oprávnění, které stanoví podmínky výxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxání rádiových kmitočtů a je závazné pro fyzické a právnické osoby vykonávající komunikační činnosti.
K odst. 3 písm. j)
Další oblastí, která nepodxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxvech rozumí léčivý přípravek a léčivá látka, přičemž léčivým přípravkem se rozumí látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxřat či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo mxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnost nebo jakost.
Klinické hodnocení může být zahájeno zadavatelem, pouze pokud k danému klinickému hodnocení vydala souhlasné stanovisko etickx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxení, anebo oznámil zadavateli, že proti ohlašovanému klinickému hodnocení nemá námitky. Klinické hodnocení veterinárních léčivých přípravků může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxna Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo Státním veterinárním ústavem. Povolení podléhá i výroba léčivých přípravků za účelem vývozu nebo za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxičemž osoba zajišťující tento dovoz musí mít k dispozici pro každou šarži léčivého přípravku doklad o kontrolách jakosti provedených v souladu s regisxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxerá je usazena v Evropské unii a je registrovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo příslušným orgánem jiného členského státu.
Transfuzní příxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro kontrolu léčiv.
K odst. 3 písm. k)
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, upravuje zacházení s návykovými látkami, s přípravky, které je oxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnění, nýbrž musí mít povolení Ministerstva zdravotnictví. Povolení k zacházení s výše uvedenými látkami může být vydáno pouze právnické nebo fyzické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxědnou osobu.
Fyzická nebo právnická osoba se může zabývat činnostmi s pomocnými látkami, musí však být zaregistrována u Ministerstva zdravotnictxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxmu při každém jednotlivém dovozu.
K odst. 3 písm. l)
Další činností vyňatou z režimu živnostenského zákona je činnost autorizovaných nebo akredixxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xe soubor činností uskutečňovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a osobami xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxzeními vlády a u stavebních výrobků s označením CE posouzení a ověření stálosti jejich vlastností. Posuzovat shodu stanovených výrobků s technickými xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ximiž osvědčují, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky.
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech. Autorizaci uděluje formou rozhodnutí Úřad pro technickou norxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxačním orgánem. Uděluje akreditaci formou osvědčení o akreditaci pro posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxisející s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.
Rovněž činnost oznámených subjektů upravená zákonem č. 90/2016 Sxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo jiného veřejného zájmu.
Oznámeným subjektem může být pouze právnická osoba se sídlem v České republice. Úřad pro technickou normalizaci, metrxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxoudí a provede oznámení, nebo žádost zamítne. Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o činnostech posuzování shody, modulu posuzování shody a dotčenxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxní Evropské unie, které se k dotčenému výrobku vztahují. O provedeném oznámení vyrozumí Úřad žadatele s poučením, že informace o datu počátku oprávněnx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx přeruší. Oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu vznikne subjektu posuzování shody, pokud Evropská komise ani žádný z členských států Evroxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx od zpřístupnění oznámení, jestliže se akreditace nepoužila. Úřad tuto skutečnost poznamená do spisu a vyrozumí o tom oznámený subjekt. Zároveň zveřexxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxádět činnosti oznámeného subjektu, a identifikačního čísla oznámeného subjektu. Na požádání vydá Úřad oznámenému subjektu domluveným způsobem potxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxostí, která je vykonávána mimo režim živnostenského zákona. Obchod s vojenským materiálem může provádět pouze právnická osoba se sídlem na území Českx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxnským materiálem. Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě závazných stanovisek dotčených orgánů, kterými jsou Ministerstvo zahxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxuv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích, Ministerstvo vnitra pak z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxa, je oprávněna určitý obchod s vojenským materiálem provádět jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v licenci. O udělení licence požádá prxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxer vojenského materiálu uvnitř Evropské unie. Zákon rozlišuje obecnou licenci, souhrnnou licenci a individuální licenci.
K odst. 3 písm. n)
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto orgánem je Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, které jsou správními úřady. Sídlem Státního úřadu inspekce práce je Opavax xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravuje provozování rozhlasového a televizního vysílání. Podnikatelé, kteří provozují rozhlasové a televizní vysílání, nepodnikají rovněž v režxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxozování rozhlasového a televizního vysílání, vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání a vede evidenci provoxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxje se na celoplošné rozhlasové vysílání, celoplošné televizní vysílání, místní rozhlasové vysílání a místní televizní vysílání. V licenci se také roxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxhlasové vysílání se uděluje na 8 let, na televizní vysílání na 12 let. Dobu platnosti licence lze na žádost provozovatele jedenkrát prodloužit o stejnox xxxxx xxxx x x xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxující 180 dnů. Tuto krátkodobou licenci lze také vydat na zkušební vysílání.
Registrace provozovatele převzatého vysílání opravňuje provozovatxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxlání. Na registraci je právní nárok, pokud žadatel splní podmínky dané zákonem.
K odst. 3 písm. p)
Nabízení nebo poskytování služeb směřujících bexxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xnaha tuto oblast podnikání nějakým způsobem právně regulovat.
Tuto činnost mohou provádět pouze fyzické osoby, nesmí však využívat jiné osoby, jixxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným.
K odst. 3 písm. r)
Zprostředkovávat zaměstnání mohou podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanoxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxání práce. Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání na území České republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx. 3 písm. s)
Stanice technické kontroly je podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pracoviště specialixxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oprávnění uděleného krajským úřadem a osvědčení vydaného krajským úřadem.
Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr proxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxlení oprávnění nevzniká právní nárok. Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění je krajský úřad, v jehož správním obvodu bude provozovatel stanicx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xusí mít ke dni zahájení provozu osvědčení vydané krajským úřadem, který rozhodoval o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Osvxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtanice technické kontroly a podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování stanice technické kontroly, má vnitřní organizační strukturu a systém xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xormy. Osvědčení se vydává na dobu neurčitou.
Provozovatel stanice technické kontroly nesmí být právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx x)
Rovněž tak do živností nepatří výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zaříxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxřední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škoxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxení pro účely jejich označování. Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdělávacího programu. Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského rejstříku.
Zřizovatelem škol a školských zařxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxlasti školství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje školy a školská zařízení (školské právnické osoby nebo státní příspěvkové orgxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxízení jako organizační složky státu nebo jako jejich součásti. Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při diplomatické misi nebo konzulárním xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.
Ostatní právnické osoby nebo fyzické osoby zřizují školy a školská zařízení jako školské prxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.
Zákon o vysokých školách rozlišuje veřejné vysoké školy, které jsou zřizovány zákonem - jsou uvedeny v příloze č. 1 k zák. o vysokých školácx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxá i nakládání s vysoce nebezpečnými látkami. Podle zákona č. 19/1997 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xicence udělené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a jen k výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým nebo ochranným účelům. Licence není třeba k zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxjícím k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Osoba, která tyto záchranné práce provádí, musí neprodleně ohlásit jejich provádění Pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxu i provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy, leteckých prací, činnost výkonných letců, poskytování leteckých služeb a uskutečňovxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxvilním letectví.
Provozovat letiště může právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice na základě povolení vydaxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xravidelnou a nepravidelnou podle způsobu provozování a na vnitrostátní a mezinárodní podle svého rozsahu. Obchodní letecká doprava může být provozoxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxuje podmínky stanovené pro letecký personál, bezpečnost leteckého provozu a provozování letadel potřebných pro obchodní leteckou dopravu, má vnitřxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxozovatel využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu (vyhlídkové lety, využití letadla leteckým provozovatelem při výuce v leteckých školách a činxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxní Úřadu pro civilní letectví.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxvozní služby včetně letištních, letecká telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, letecká služba pátrání a záchrany, letecká informxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrovozní služby může provozovat právnická osoba na základě pověření Úřadu pro civilní letectví. Úřad uděluje souhlas fyzické nebo právnické osobě pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxvání letu. Pro udělení souhlasu musí právnická nebo fyzická osoba prokázat, že má technické zařízení potřebné k poskytování těchto služeb. Leteckou sxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování může poskytovat právnická osoba, ktexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxém evropském nebi. Osvědčení vydává Úřad pro civilní letectví. Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti může pro cizí potřeby poskytovat na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxho letce může být vykonávána pro leteckého dopravce na základě pracovního poměru nebo na základě smlouvy podle občanského zákoníku.
Odbornou přípxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxo civilní letectví. V případě, že se jedná o odborný výcvik psů k odhalování výbušnin, může je vykonávat fyzická nebo právnická osoba na základě povolenx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Živností rovněž není činnost, kterxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxrávných celků zřízené podle § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s účelem, pro který byly zřízeny. Každý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxje, aby svou hlavní činnost, tedy činnost, pro kterou byly zřízeny, mohly vykonávat bez toho, že by pro ni vlastnily živnostenské oprávnění. Pokud stejxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxti mohou příspěvkové organizace vyvíjet i doplňkovou vedlejší, tzv. hospodářskou činnost, pro ni však živnostenské oprávnění musí vlastnit, jedná-xx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí orgány veřejné správy, kromě nich ji mohou vykonávat na základě pověření krajského úřadu také fyzické a právnické osoby.
K odst. 3 písm. z)
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxvené zákonem č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v mxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxubliky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která tuto činnost ohlásila Mezinárodnímu úřadu pro mořské dno a jejíž ohlášení bylo zaxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxmyslu a obchodu vydaný po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede evidenci ohlášení a registrxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx za hranicemi států řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba, které Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo rozhodnutí o osvědčení odborné způsobixxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, rozlišuje pohřebiště nxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xlenů řeholních řádů nebo kongregací a prostory pro uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků členů uzavřených, zejména příbuzxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxrovaných církví nebo náboženských xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tuto skutečnost jsou registrované církve a náboženské společnosti před zřízením nového neveřejného pohřebiště povinny prokázat krajskému úřadu, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxo stanovisko. Stanovisko krajského úřadu je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxskou společností. Nemůže-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v územním obvodu své působnosti, je povinna zajistit provozování veřejxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxřejného pohřebiště zahrnuje zejména výkopové práce související s pohřbením a exhumací, správu a údržbu veřejného pohřebiště, pronájem hrobových míxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho krajského úřadu. Krajský úřad vydá souhlas za předpokladu, že řád veřejného pohřebiště byl vypracován v souladu s požadavky stanovenými zákonem.
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xutorizovaná obalová společnost je právnickou osobou založenou jako akciová společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci. Autorizací se roxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxzhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě žádosti akciové společnosti a po projednání s Ministerstvem průmyslu a obxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx na základě povolení vydaného Úřadem pro jadernou bezpečnost podle zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriolxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxrovým účelům, k ochranným účelům, které se přímo týkají obrany proti bakteriologickým xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xovolení není třeba mimo jiné k záchranným pracím směřujícím k odvrácení mimořádné události nebo k likvidačním pracím směřujícím k odstranění následkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxvozování zoologických zahrad na základě licence podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad (zákon o zoologických zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zahrada“ nebo „zoo“ může používat pouze provozovatel, který je držitelem platné licence. Provozovatel je povinen kopii licence viditelně umístit ve xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxdé žádosti od České inspekce životního prostředí, místně příslušné veterinární správy a Ústřední komise pro ochranu zvířat. Po obdržení všech vyjádřxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxzována zoologická zahrada, při němž ověří údaje uvedené v žádosti a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělení licence.
K odst. 3 písm. ae)
Celá oblaxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxvé službě“), rozlišuje archivy veřejné a soukromé. Veřejnými archivy jsou Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek, státní oblastní archivy, sxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxými nebo právnickými osobami. Soukromý archiv může zřídit fyzická nebo právnická osoba. Soukromý archiv může působit jako archiv, pokud mu byla udělexx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxí akreditace vydat badatelský řád.
K odst. 3 písm. af)
Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxí stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azyxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcké komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra, zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb jsou při splnění podmínek stanovených zákonem č. 108/2006 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxciálních věcí a jím zřízené organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace, které jsou právnickými osobami. Sociální služby lze poskytxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xříslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraničxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxhoduje o registraci toto ministerstvo.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxiální služby.
K odst. 3 písm. ag)
Ani činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvěxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání“), není podnikatelskou činností, která je živnostenským podnikáním. Tyto osoby jsou na základě autorizace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkace a na základě úspěšného složení zkoušky vydávat absolventům osvědčení o získání profesní kvalifikace.
K odst. 3 písm. ah)
Pokud někdo pronajíxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxění. Osoba - pronajímatel nemusí vlastnit žádné oprávnění k podnikatelské činnosti, nezapisuje se do žádné evidence. Je nutné podotknout, že pokud jsxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxstí, do nichž tyto služby spadají. Jako příklad těchto dalších služeb lze uvést poskytování stravování, provádění úklidu, praní prádla, ostrahu majexxx x xxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technickx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xlužbám. O udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh tímto ministerstvem nebo ve zdravotnických zařízeních zřízených Úřadem pro zahraniční styky a informace nebo Bezpečnostní informační službou.
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxu a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, v němž bude tato péče poskytována.
K odst. 3 písm. aj)
Provádění odborných rostlinolékařských činnxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu monitoring včetně související diagnostiky škodlivých organismů a škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opaxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxívaných v ochraně rostlin, hodnocení rezistence škodlivých organismů k přípravkům a k produktům geneticky modifikovaných organismů a hodnocení a přxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xrůzkum výskytu škodlivých organismů nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření.
Právo provádět odborné rostlinolékařské činnosti mají fyzické a právnické osoby, které získají pověření od Ústředního kontrolního a zkušebníhx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb a zahraničních poštovních služeb podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách (dále jen „zák. o poštovních službách“). Poštovní služxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí podání, třídění a přepravu poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní zásilky příjemci. Za poštovní slxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnikání Českému telekomunikačnímu úřadu. Do xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xoštovním poukazem může pouze držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje tuto službu. Držitelem poštovní licence je provozoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx Poštovní licenci uděluje Český telekomunikační úřad na základě výběrového řízení tak, aby byly všechny základní služby všeobecně dostupné na celém úxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx
Z judikatury:
Skutečnost, že zřizovatel příspěvkové organizace jí nestanovil podle § 29 odsxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxnost hlavní, která nemá podnikatelský charakter, a činnost hospodářskou, však nemůže mít ten důsledek, že se na tu činnost příspěvkové organizace, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxdnikatelský subjekt, nebude živnostenský zákon vztahovat.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2000, č. j. 28 Ca 13/99, SoJ 3/2000, SjS 64xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích,
§ 14a zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
zák. č. 372/2011 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxavotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
zák. č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxrech a exekuční činnosti (exekuční řád),
zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech,
zák. č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxnávání,
zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,
zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xx1993 Sb., o České národní bance,
zák. č. 21/1992 Sb., o bankách,
zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
zák. č.170/2011 Sb., o distribuci pojištění a zajišxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx11 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách,
zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
zák. č. 2xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
zák. č. 252/1997 Sb., o zemědxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx07 Sb., o léčivech,
zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
zák. č. 251/2005 Sb., o insxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
zák. č. 19/19xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxových pravidlech územních rozpočtů,
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
zák. č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xx., o obalech,
zák. č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě,
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
zák. č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxOVÁNÍ ŽIVNOSTI
Subjekty oprávněné provozovat živnost
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Živnostenský zákon v § 5 vymezuje subjekty, kxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxby oprávněné provozovat živnost legislativní zkratku „podnikatel“ (fyzická nebo právnická osoba oprávněná provozovat živnost). Je tedy nutno rozlxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxkonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení ziskux xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxším pojmem než „činnost podnikatele“ podle občanského zákoníku, je pojem „podnikatel“ ve smyslu živnostenského zákon daleko užším pojmem než „podnxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnského oprávnění.
Živnostenský zákon rozděluje podnikatele do dvou základních skupin: fyzické a právnické osoby. Tyto dvě skupiny ještě dále děxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxobám se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, občanům dalších smluvních států Dohoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxnikatel musí splňovat všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraniční a tuzemské. Zahraniční osobou je fyzická osoba, která nemá bydliště, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky. Osobxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xe pro účely živnostenského zákona rozumí místo trvalého pobytu na jejím území.
Zahraniční osoby, které jsou podnikateli v zemích původu (zákon nerozlišuje, zda se jedná o právnickou či fyzickou oxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xejstříku.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xeské republiky povolení. Tyto osoby musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xako občané České republiky.
Pokud má podnikatel nebo jiná osoba povinnost předložit živnostenskému úřadu doklad potvrzující určité skutečnosti x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxt vyhotoven tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných zahraničních dokladx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxckou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxávnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. Pokud by živnostenský úřad takové pochybnosti měl, je oprávněn ověření nebo úředxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužeb (viz komentář k § 69a).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Ustanovení vyjadřuje především zásadu, že živnostenskému zákonu budou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxmto zákonem. Návrh zákona tak konstruuje - v souladu s čl. 13 Ústavy a čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) - nárxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx dáno pro ty případy, kdy z důvodů veřejných zájmů vyžaduje provozování živnosti státní povolení (koncesi). Případy veřejného zájmu lze charakterizoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxe výkon některých živností. Z těchto důvodů návrh nekoncipuje nárok ze zákona na udělení
koncese
(jako je tomu u ohlašovacích živností) a ponechává otxxxxx xxx xx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt mohou být i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikatelská činnost. Jde např. o občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sbxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxor pro provozování živnosti zahraničními osobami, jimiž se rozumí - shodně s obchodním zákoníkem - fyzické i právnické osoby anebo jiná společenstvíx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxo československým (nyní českým) osobám, musejí ovšem vyhovět ustanovením obchodního zákoníku, pokud jde o zřízení organizační složky na území České xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kteří mají bydliště na území České republiky.
Související ustanovení:
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxlost, § 24 - odborná způsobilost, § 27 - odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 56 - řízení o konxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
§ 420 až 429 obč. zák.,
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx S jejich splněním je spojen vznik i trvání živnostenského oprávnění.
Živnostenský zákon stanovuje, že všeobecné podmínky provozování živnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxění některé z všeobecných podmínek provozování živnosti ohlašovatelem vede k rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo žx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x 47). U živností koncesovaných pak vede nesplnění všeobecných podmínek provozování živnosti k zamítnutí žádosti o koncesi (blíže u § 53). Přestane-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xdo 15 dnů) ustanovit nového odpovědného zástupce, který požadované podmínky splňuje. Pokud se tak nestane, živnostenský úřad povinně zahajuje řízenx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxl od podmínek zvláštních (§ 7), nahradit ustanovením odpovědného zástupce. Pouze v případě pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele (x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodle § 6, jsou povinni neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Zákon tak, zřejmě z důvodů umožnění kontinuity podnikatelské činnosti, zakotvuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxateli.
Právnická osoba prokazuje splnění všeobecných podmínek provozování živnosti podle živnostenského zákona u osoby odpovědného zástupcex xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
Svéprávnost je v občanském zákoníku definována jako „způsobilost nabývat pro sebe vlxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může však dojít k jejímu omezení soudem. Všeobecnou podmínkou provozování živnosti podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona je plná svéprávnost, kterx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxřením manželství (§ 30 obč. zák.). K přiznání svéprávnosti může dojít jen rozhodnutím soudu, a to buď na návrh nezletilého staršího 16 let, osvědčí-li txxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxdy, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Návrh může podat též zákonný zástupce nezletilého a soud může návrhu vyhovět, souhlasí-li s tím nezlexxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxmínku plné svéprávnosti lze nahradit „přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xpojena se samostatným provozováním obchodního závodu, udělí-li k tomu nezletilému souhlas jeho zákonný zástupce. K platnosti souhlasu je třeba přivxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy např. i živnostenským zákonem).
Všeobecnou podmínku provozování živnosti spočívající v plné svéprávnosti tak splňují jednak osoby, které jsou xxxxxxx x xx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx soudem. Uvedenou podmínku pak lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilé osoby k tomu, aby nezletilá osoba samostatně proxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xni jí nebyla plná svéprávnost soudem přiznána).
Druhou všeobecnou podmínkou provozování živnosti je bezúhonnost, její vymezení je dáno v odst. 2.
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxnnou pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestnx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
Bezúhonnost fyzické osoby je tedy hodnocena výhradně z hlediska pravomocného odsouzení pro trestný čin spáchaný úmyslně a člověk ji ztrácí, jestxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxt byl uložen nebo případné trvání trestu odnětí svobody, ale výhradně to, zda osoba byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně a že předxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxo koncepce posuzování bezúhonnosti je právní názor vyslovený v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 35/08, podle nějž lze pro účely živnostenského zákona ztxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s podnikáním obecně.
Zůstává zachován zákonný princip, že pravomocné odsouzení ve shora uvedeném smyslu je z hlediska posuzování bezúhonnosti irxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xa pachatele hledí, jako by se osvědčil, nebo pokud se má za to, že se pachatel osvědčil (§ 48 tr. zákoníku).
Stávající úprava posuzování bezúhonnosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxnikání. Při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) živnostenský úřad zkoumá jednak to, zda trestný čin (spáchaný úmyslně), pro který byl ohlašovatel (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx tato osoba žádá nebo který ohlašuje.
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtenský úřad zkoumá, zda byl předmětný trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním (neboť souvislost s předmětem podnikání se, s ohledem na znění zákxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxkticky zřejmě zároveň jednat o trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním. Příkladem může být situace, kdy podnikatel, který je držitelem
koncesx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxpustil tím, že vyráběl a prodával „pančovaný“ alkohol, čímž zapříčinil smrt několika osob. Je zřejmé, že trestný čin spáchal v souvislosti se svým předxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxzby spáchaného trestného činu na předmět podnikání, v daném případě by měl podnikatel ztratit bezúhonnost vzhledem k tomu, že trestný čin byl spáchán v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxně v souvislosti s oznámením podnikatele, že ustanovil odpovědného zástupce v průběhu podnikání, resp. u koncesovaných živností v rámci schvalování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxti se liší podle toho, zda se jedná o občana České republiky, občana jiného členského státu Evropské unie, nebo o občana jiné země, než je Česká republika xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxí na území České republiky povolen trvalý pobyt. Výčet osob, které jsou pro účely živnostenského xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxkazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, tento výpis si však vyžaduje živnostenský úřad elektronickou cestou od Rejstříku trestů, a není tedy povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxké unie prokazuje bezúhonnost doklady podle § 46 odst. 1 písm. a), tedy výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným soudním nebo správnxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxnosti doloží. Je-li však členským státem posledního pobytu Česká republika, zákon stanoví, že se postupuje podle § 6 odst. 3 věta druhá, tedy jako u českxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxch členských států Evropské unie dokládat bezúhonnost i výpisem z českého Rejstříku trestů s přílohou, která obsahuje informace, které jsou zapsané v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xezúhonnosti. Toto prohlášení však musí být učiněno před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem, nebo před notářxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxt, jehož je osoba, jejíž bezúhonnost se posuzuje, občanem, nebo členský stát jejího posledního pobytu nevydává doklad o bezúhonnosti. Čestné prohlášxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx měsíce. Doklad o bezúhonnosti lze nahradit i dokladem o uznání odborné kvalifikace, obsahuje-li potvrzení bezúhonnosti. V posledně uvedeném případx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxch příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (dále jen „zák. o uznávání odborné kvalifxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xednak doklady podle § 46 odst. 1 písm. b), jednak i výpisem z evidence Rejstříku trestů, tedy z české evidence trestů. Občan třetí země je tak zásadně povixxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobyxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xonkrétní osoba občanem, nevydává výpis z evidence trestů nebo obdobný doklad. I zde platí, že doklad o bezúhonnosti nesmí být starší než tři měsíce. Výpxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxlizován i živnostenský zákon) platí z této úpravy výjimka pro občany třetích zemí, kteří mají povolen trvalý pobyt na území České republiky. Tyto osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxje živnostenský úřad xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxho, aby osoby ze třetích zemí, kterým byl v České republice povolen trvalý pobyt, nebyly povinny k prokázání bezúhonnosti dokládat i výpis z rejstříku txxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, že občané třetích zemí prokazují bezúhonnost zásadně doklady ze země původu a výpisem z evidence Rejstříku trestů, pokud nemají na území České republxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxpublika, prokazují bezúhonnost pouze doklady z členského státu, jehož jsou občany, nebo podle své volby, z členského státu posledního pobytu, případx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxí stát nevydává výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, připouští se za podmínek § 46 jeho nahrazení čestným prohlášením o bezúhonnosti.
K oxxxx x
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí, než lze zjistit z výpisu z Rejstříku trestů. Zákon proto umožňuje živnostenským úřadům, které bezúhonnost posuzují, aby si vyžádaly od soudu pro účexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx její posouzení. Živnostenský úřad má tak právo vyžadovat od soudu pro účely posouzení bezúhonnosti opis příslušného pravomocného rozhodnutí. Pokud xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xprávněn nahlížet do částí trestního spisu, které tyto údaje obsahují, tedy do těch částí spisu, ze kterých je možno posoudit vazbu mezi spáchaným trestxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xřadu umožněno do trestního spisu nahlížet, bude na příslušném soudu. Zákon stanovuje jediné kritérium, a sice to, že se může jednat jen o tu část spisu, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxdě, že osoba, jejíž bezúhonnost má být posouzena, byla odsouzena soudem cizího státu. Je-li to pro posouzení bezúhonnosti nutné, je živnostenský úřad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxhodnutí stanoví živnostenský úřad ohlašovateli (žadateli) přiměřenou lhůtu, a pokud není opis rozhodnutí živnostenskému úřadu ve lhůtě doložen, poxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Navrhované doplnění zákona vychází z potřeb aplikační praxe orgánů veřejné správy vykonávajících živnostenskoprávní axxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxti osoby, která ohlašuje živnost nebo která žádá o koncesi, mají živnostenské úřady podle dosavadní právní úpravy možnost si vyžádat od soudu opis pravxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxlých případech je však nezbytné, aby živnostenský úřad posoudil bezúhonnost osoby, která byla odsouzena soudem jiného státu, avšak takovéto posouzexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx x xx spojení s čl. 4 odst. 1 Listiny lze zákonodárcem v ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/2004 Sb., sledovaný záměr x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona na ty trestné činy spáchané úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy (-), jejichž skutková podstata souvisí s předmětem pxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní:
§ 11 - odpovědný zástupce, § 13 - pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele, § 46 odst. 1 - doklady prokazující splněxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxx xxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 7
Zvláštní podxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xebo koncesovaných. Termín „zvláštní podmínky“ je třeba vnímat ve vztahu k termínu „všeobecné podmínky“, který upravuje podmínky pro provozování jakxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxá je upravena všeobecnými podmínkami provozování živnosti. Změny právní úpravy, kterými toto ustanovení prošlo, do něj postupně zapracovávaly způsxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnnosti podnikatele zajistit výkon některých živností odborně způsobilými osobami.
K odst. 1
Zvláštní podmínkou provozování živnosti je v prvé řxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxinací obého, případně složením zkoušky.
Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované je upravena v samostatných ustanovenícx xx xx x x xxx x x xxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxm nebo praxí, ale je odkazováno na ustanovení jiného právního předpisu, který odbornou kvalifikaci upravuje.
Jedná se o odbornou způsobilost, ktexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxho provozování živnosti. Odbornou způsobilost musí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Jinou způsobilostí vyžadovanou živnostenským zákonem se rozumí splnění jiných než vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xivností. Jedná se o splnění podmínky spočívající v dosažení věku nejméně 21 let. Jiná způsobilost může být upravena i zvláštními právními předpisy. Naxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxné velkými vozidly splnění finanční způsobilosti. Splnění této podmínky má přímý vliv na udělení příslušné
koncese
a i na její případné zrušení.
Dxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxsti a případně i jiné způsobilosti, než ty, které jsou uvedeny v živnostenském zákoně. Jedná se o podmínky kladené na podnikatele při provozování živnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxavky. V kontextu jiných ustanovení živnostenského zákona je však třeba vycházet z toho, že pokud živnostenský zákon požaduje splnění zvláštních poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xěkterých případech i odkazem na ustanovení jiného právního předpisu.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Zvláštní požadavky na podnikatxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xsobních vlastností, morální a profesionální spolehlivosti podnikatele.
x xxxxx x
Ustanovení řeší situace, kdy v průběhu trvání živnostenského oprávnění nebo výkonu funkce odpovědného zxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxe. V uvedených případech se nepožaduje po podnikateli nebo odpovědném zástupci doložení praxe podle nové právní úpravy. Na změny požadavků na odbornxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtávajících oprávnění. Ustanovení odst. 2 se aplikuje v případě, že nová právní úprava, jíž se požadavky na odbornou praxi zvyšují, žádná přechodná ustxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xdbornou praxi oproti původní úpravě navyšuje, použití odst. 2 nevylučují.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 167/2004 Sb.:
Do § 7 se doplňuje obecné traxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě změny právní úpravy a fyzická osoba tuto živnost provozuje nebo je pro ni ustanovena jako odpovědný zástupce.
K odst. 3
Z povahy věci plynxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxobilosti dokladem, který je vydáván pouze podnikateli, ať již fyzické nebo právnické osobě. Úprava se do zákona doplňovala podle důvodové zprávy s ohlxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxné podnikatelským subjektem s kompletním technickým a technologickým zázemím podnikatele schváleným orgánem dozoru nad bezpečností práce. Tuto odxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x oprávnění vydávaná pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxntáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení".
Stávající právní úprava živnostenského xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxbě o
obsoletní
ustanovení.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
S ohledem na nutnost rozlišení odborné způsobilosti, kterou lze prokázat fxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxzemím podnikatele schváleným orgánem dozoru nad bezpečností práce, byl doplněn nový odst. 2.
K odst. 4
Pro účely posuzování odborné praxe v oboru vxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxon odborných činností, přičemž se nerozlišuje, zda tyto odborné činnosti náležejí do vlastního oboru živnosti nebo do příbuzného oboru živnosti. Totx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpů a odborných znalostí. Není tedy důvodné a často ani možné objektivně určit, zda výkon konkrétních činností spadá do oboru nebo příbuzného oboru živnxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdělečně činné, odpovědní zástupci nebo osoby v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru.
U osob samostatně výdělexxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxoba vykonávající činnosti jako samostatně výdělečně činná se nemůže domáhat uznání praxe z výkonu těch činností, které vykonávala, aniž by pro přísluxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxu nebo příbuzném oboru v období, za něž praxi prokazuje, je podmínkou nutnou, ale nikoliv postačující k prokázání praxe. Tato osoba musí ještě uvedenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxo prokázání odborné způsobilosti v příbuzném oboru.
Praxi spočívající ve výkonu odborných činnoxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtupce, osoba bezprostředně odpovědná za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osoba vykonávající samostatné odborné práce, odpovídajxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxcí, které spadají do činností vlastních oboru živnosti nebo příbuznému oboru. Dále lze praxi získat řízením a organizováním těchto odborných prací na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx pověřené vedením odštěpného závodu, nebo osoby pověřené vedením obchodního závodu]. U těchto osob v závislém postavení musí být zároveň splněna podmxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxěprávním vztahu (na základě pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce),
-
ve služebním poměru (v případě, že praxe bxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxstva), nebo
-
v obdobném poměru (např. společník veřejné obchodní společnosti nebo spolupracující manžel nebo manželka podnikatele - osoby samoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxské výpomoci, nebo v případech, kdy se jedná o nelegální zaměstnávání. V případě, že osoba získala praxi výkonem odborných činností, které jsou předměxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx xykonáváním funkce odpovědného zástupce.
Pokud není v jiných ustanoveních živnostenského zákona stanoveno jinak, praxe může být získána kdekolxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxného státu, než je Česká republika, doložit, že vykonávala činnosti, které spadají do oboru živnosti, jako osoba samostatně výdělečně činná na základx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být prokázána. Předchozí úpravy např. přímo stanovily, že praxí se rozumí také základní nebo náhradní služba v ozbrojených silách nebo civilní službax xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud je požadována pro splnění podmínky odborné způsobilosti. Dobou praxe se pro výkon činností konaných v pracovním poměru rozumí doba výkonu odboxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu, např. na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, musí být celková doba takto vykonáxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxk, je v České republice zpravidla (s výjimkou směnných provozů) stanovena na 40 hodin týdně (viz § 79 zák. práce) a doba zákonem požadované praxe činí 1 roxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xet. Při posuzování praxe v oboru bude podle názoru autorů třeba vzít v úvahu i definici odborné praxe ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/55/Ex xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxdnictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxazek v členském státě. Praxi získanou v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, bude tedy třeba posuzovat ve vztahu k tomu, jak je v daxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxtupovat i u praxe získané v tzv. třetí zemi. U osoby samostatně výdělečně činné, osoby pověřené vedením závodu nebo odštěpného závodu nebo u odpovědnéhx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxem stanovenou týdenní dobu, tedy s výkonem činnosti na plný pracovní úvazek. Je zjevné, že v případě, že osoba pověřená vedením závodu nebo odštěpného zxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx posuzovat souměřitelnost doby výkonu činnosti s dobou výkonu činnosti na plný pracovní úvazek u osoby samostatně výdělečně činné a u osoby pověřené vexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxat případ od případu s ohledem na charakter dané činnosti a způsob jejího výkonu. Je však zřejmé, že při posuzování souměřitelnosti doby výkonu činnostx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xoložení, že osoba samostatně výdělečně činná odpracovala zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu v týdnech, které tvoří rok nebo roky zákonem požadxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xřiznáními, pokud z nich lze dovodit, že činnost spadající do živnosti v příslušném nebo případně v příbuzném oboru byla v přiměřeném rozsahu odpovídajxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí pouze pro živnost v příslušném anebo v příbuzném oboru činnosti, nebo případně i pokud je z daňového přiznání zjevné, že se příjmů dosahovalo převážně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy o příjmu nebo fakturami, z nichž je zřejmé, že činnost byla v daném období vykonávána a že rozsah prací, z nichž bylo dosaženo příjmů, je přiměřený výkonx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxí přeřazují z § 22 definice praxe v oboru a příbuzném oboru, neboť se jedná o obecnou úpravu, která se vztahuje nejen k řemeslným živnostem. Zároveň se dexxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxuh osob, jež jsou považovány za občana jiného členského státu Evropské unie, upravuje § 70) může odbornou způsobilost prokázat jedním z dokladů o odborxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x x xednotlivých koncesovaných xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxuvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci), než je Česká republika, případně že je držitelem dokladu o dosažxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxu Evropské unie, který získal odbornou kvalifikaci v jiném členském státě, než je Česká republika, má tak při prokázání odborné kvalifikace výhodu oprxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x České republiky, která odbornou praxi nebo vzdělání získala v České republice.
xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxné vzdělání nebo praxi, jaké jsou vyžadovány v České republice. Postačí, že jí předložené doklady osvědčují, že činnost vykonávala nebo vzdělání získxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx x. 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Do § 7 odst. 5 jsou zapracována ustanovení převzatá z čl. 17 až 19 směrnice 2005/36/ES v návaznosti na čl. 16 téxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních nebo odborných znalostí a schopností, uzná členský stát předchozí výkon činnosti v jiném členském státě za dostatečný důkaz o těchto znaloxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxm v cit. příloze IV). Do živnostenského zákona se úprava uznávání kvalifikace daná touto směrnicí promítá v § 21 odst. 2 a přílohách 2, 3 a 5 živnostenskéxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxazovanou živnostenským úřadům uváděny přímo v živnostenském xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxl živnosti nebo žadatel o koncesi v živnostech, jejichž obsah odpovídá činnostem uvedeným v seznamech I až III přílohy č. IV směrnice, předložil dokladx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxženém vzdělání odpovídají příslušnému ustanovení § 7 odst. 5 živnostenského zákona, a tedy i příslušnému ustanovení směrnice, a postačují k prokázánx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
V případě posuzování požadavků na praxi podle odst. 5 je třeba mít na zřeteli, že se jedná o speciální úpravu ve vztahu k obecné úpxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xinnosti ve vedoucím postavení. Podle cit. ustanovení se jedná o výkon předmětné činnosti v příslušném odvětví v postavení osoby pověřené vedením podnxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxtmi s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku (na rozdíl od živnostenského zákona pojem podnik zde nebyl v souvislosti s občanským zákoníkem nxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxním předmětné činnosti a osoby vykonávající samostatně odbornou činnost jako řadový zaměstnanec je považována za rovnocennou, je v odst. 5 patrný rozxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx ve vedoucím postavení. Na rozdíl od úpravy v odst. 4 právní úprava odst. 5 vyžaduje, aby praxe byla absolvována nejen v požadované době, trvající např. 3 xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx přerušován. Pokud je odborná způsobilost prokazována výhradně výkonem činnosti s absencí dokládaného vzdělání, musí doklady o praxi svědčit tomu, žx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxladů o vzdělání z jiného členského státu Evropské unie, než je Česká republika (členského státu původu) je rozhodná skutečnost, že doklad vydal nebo uzxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa vzdělání a přípravu, které ji odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu. Není
relevantní
, zda vzdělání nebo příprava pxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x), h) a i) obsahují i požadavek na minimální dobu trvání vzdělání a přípravy. Za rovnocenné s doklady vydanými příslušným orgánem nebo institucí členskxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xvazek. Pro spravedlivé a přiměřené posouzení praxe jsou autoři toho názoru, že má být praxe na částečný úvazek zohledněna až po poměrném zvážení, tedy txxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xvazek. Názor autorů se opírá Soudu pro veřejnou službu F-118/05 ze dne 14. 12. 2006 - Matthias Klopfer proti Komisi, který rozhodoval ve věci posouzení pxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/5xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxkém státě. Tato úprava byla následně promítnuta do § 3 odst. 1 písm. l) zákona o uznávání odborné kvalifikace, podle kterého se odbornou praxí rozumí skuxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxenou týdenní pracovní dobu nebo s tím souměřitelný výkon předmětné činnosti konaný v pracovněprávním vztahu po kratší pracovní dobu nebo konaný na zákxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnou. Dobu praxe je tedy třeba posuzovat v souladu s tímto ustanovením, přičemž je zjevné, že úprava v podstatě věcně odpovídá úpravě doby praxe v § 7 odst. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ta byla provedena až v souvislosti s novelou zákona o uznávání odborné kvalxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxných živností (jak uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 130/2008 Sb.).
K odst. 6
Podnikateli se ukládá povinnost zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k živnostenskémx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxvnosti, u nichž je nutné, aby byly činnosti, které spadají do obsahové náplně jednotlivých živností v příloze uvedených, vykonávány odborně způsobilxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch do dané živnosti.
Činnosti, které je nezbytné zajistit odborně způsobilými osobami, je třeba posuzovat se zřetelem k výčtu činností uvedených v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxplních jednotlivých živností"). Podle názoru autorů, u řemeslných živností uvedených v příloze č. 5, je třeba zejména dbát na to, aby odborně způsobilxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xteré jsou vlastní dané živnosti).
Okruh osob, které mají odbornou způsobilost splňovat, zahrnuje nejen zaměstnance, ale i podnikatele, je-li jím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xaměstnance, kteří pro podnikatele vykonávají jiné činnosti, např. vedou účetnictví nebo zajišťují úklid provozovny. Podnikatel, který jako fyzickx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxíloze č. 5 ustanovením odpovědného zástupce. Požadavky na odbornou způsobilost podle přílohy č. 5 jsou však u většiny v ní uvedených živností méně přxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxědného zástupce povinně ustanoví.
Posouzení, zda odborná způsobilost osob uvedených v § 7 odst. 6 odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 5, je pxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost. V případě, že živnostenský úřad zjistí, že podmínky odborné způsobilosti nejsou splněny, ukládá sankci podnikateli, nikoliv osobám vyxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxávají. Musí také uchovávat kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost těchto osob po dobu minimálně tří let. Lhůta se počítá ode dne ukončení výxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xa ochranu osobních údajů výše uvedených osob.
Odborná způsobilost fyzických osob pro výkon činností spadajících do určité živnosti, nebo jen něktxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxě odborné způsobilosti v jiných právních předpisech. Ustanovení těchto jiných právních předpisů nejsou § 7 odst. 6 dotčena.
Z důvodové zprávy k zákxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x, je podnikatel povinen zajistit výkon činností jen osobou splňující odbornou způsobilost uvedenou rovněž v tomto nařízení vlády. Důvodem je potřeba xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxasně se podnikateli stanovuje povinnost vést o těchto osobách a jejich odborné způsobilosti potřebnou evidenci.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2xxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xe vládním nařízení. Důvodem je zpřehlednění právní úpravy a dodržení zásady ukládání povinnosti ze zákona.
Z judikatury:
Při určení délky praxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx5 Matthias Klopfer proti Komisi)
Související xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxlašovací, § 21 a 22 - odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, § 24 - odborná způsobilost pro vázané živnosti, § 27 - odst. 1 a 2 odborná způsobilost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisů,
x xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnu činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost a nevedení evidence a neuxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxné orgánem členského státu Evropské unie, příloha č. 1 - živnosti řemeslné, příloha č. 2 - živnosti vázané, příloha č. 3 - živnosti koncesované, přílxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx x. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. 11. 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (Exx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xrovozování živnosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020x
x x x
Vznik živnostenského oprávnění, ale i samotný výkon práxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxstanou nebo trvají překážky provozování živnosti definované v § 8 živnostenského zákona. Překážky, pro které nemůže podnikatel provozovat živnost, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnikatele. V případě, že některá z překážek provozování živnosti uvedená v § 8 nastane, musí živnostenský úřad zrušit podnikateli živnostenské oprávxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx živnost nebo požádat o koncesi.
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x tohoto podnikatele překážka provozování stejné živnosti, a to v délce 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Stejná překxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxly k sankčnímu zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby. Překážka po zákonem stanovené době pomine a podnikatelé mohou opět ohlásit stejnou xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmí vykonávat funkci statutárního orgánu podnikatel, kterému bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, a ani osoba, která byla statutárním orgánxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to ode dne prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty Žxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtaty. Živnost nemůže provozovat také fyzická nebo právnická osoba ode dne, kdy nabylo rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto, že provozování závodx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnský úřad podnikateli všechna jeho živnostenská oprávnění. Tyto překážky provozování živnosti zaniknou právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu z xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxt živnost nebo požádat o koncesi.
K odst. 2
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdnikateli překážka pro provozování živnosti. Živnostenský úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxky však nejsou absolutní, za určitých okolností je může živnostenský úřad prominout, a to v těch případech, kdy lze důvodně předpokládat, že podnikatex x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxnční situaci podnikatele a zda promine, či nepromine překážku provozování živnosti, která podnikateli nastala. O prominutí této překážky by měl živnxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, kterým podnikatele, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se v daném řízení řeší, omezil v nakládání s maxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxzování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, jen s písemným souhlasex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno. Může xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxdále podnikatel.
K odst. 4
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxjetek byl prohlášen konkurs, může činit úkony, které souvisí se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozovxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního správce. Správce tak musí vyslovit souhlas se všemi úkony, kterými by podnikatel hodlal disponovat se svým živnostenským oprávněním, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xčastníkem řízení, tím je nadále pouze xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Další překážky provozování živnosti se týkají podnikatelů, kterým soud nebo správxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxahové náplně činnost, kterou soud zakázal, spadá. Tato překážka pro podnikatele znamená zrušení živnostenského oprávnění pro živnost, které se zákax xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xak podnikatel nemůže provozovat pouze obor činnosti živnosti volné, na který se tento zákaz vztahuje, ostatní obory činnosti v rámci živnosti volné zůxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxto souvislosti je nutné zmínit i tu možnost, že byl-li zákaz činnosti podnikateli soudem vysloven v souvislosti se spácháním trestného činu, je nutné, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxou by v souladu s § 58 odst. 1 písm. a) zrušil podnikateli všechna živnostenská oprávnění.
U právnické osoby se neexistence překážky provozování žixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxnný doklad, lze neexistenci překážky prokázat čestným prohlášením učiněným před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu sídla. Živnostenský úřxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxnické podobě.
K odst. 6
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x nebo 3 ruší živnostenský úřad živnostenské oprávnění podnikateli za závažné porušování povinností vyplývajících ze živnostenského zákona a jinýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dobu provozovat stejnou živnost. Ohlásit stejnou živnost nebo požádat o koncesi na stejnou živnost může až po třech letech od právní moci rozhodnutí o zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je skutečnost, že působil v postavení statutárního orgánu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to v doxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tím, že živnostenskému úřadu prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které je možno požadovat, aby k porušení právního předpisu, které bylo důvodem zruxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xprávnění v tomto případě nepřijde jenom ta právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, ale ani fyzická nebo právnická osoba, která byxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoby. Ohlásit stejnou živnost nebo požádat o koncesi na stejnou živnost může osoba, která působila v postavení statutárního orgánu až po době, kdy tato pxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxávnickou osobou je ta skutečnost, že členem jejího statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské opráxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx x xxxleté době od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění taková osoba členem tohoto statutárního orgánu. Pokud trvá tato překážka, zahxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zrušena podle § 58 odst. 2 nebo 3. Pokud by došlo k vyloučení této osoby ze statutárního orgánu, překážka zaniká a živnostenské oprávnění není nutné rušixx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxickou osobou je ta skutečnost, že členem jejího statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávněxx x x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtenský úřad řízení o zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby pro stejnou živnost, která byla členovi jejího statutárního orgánu zrušena poxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxtenský úřad v tomto případě zahájené řízení o zrušení živnostenského oprávnění zastaví.
Právnická osoba nemůže po dobu tří xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxbo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy došlo k porušení právního předpisu, které bylo důvodem pro sankčxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx x xrůběhu správního řízení o zrušení živnostenského oprávnění živnostenskému úřadu prokáže, že tento člen statutárního orgánu vynaložil veškeré úsilxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxhou možností pro právnickou osobu, které je pro tuto překážku rušeno živnostenské oprávnění, je zbavit se statutárního orgánu, kvůli kterému pro ni naxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxžností, živnostenský úřad dokončí řízení a právnické osobě živnostenské oprávnění zruší.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xstanovení vyjadřuje především zásadu, že živnostensky podnikat mohou jak fyzické, tak i právnické osoby x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxášen konkurs ode dne prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešexx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxká a právnická osoba po dobu tří let potom, co soud pravomocně rozhodl o zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že majetek dlužníka nebude postačovat x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxkojení věřitelů.
Překážkou provozování živnosti je dále zákaz činnosti, vyslovený v trestním nebo správním řízení, a to po dobu, kdy tento zákaz trxxx xx xx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxost.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Předkládaným návrhem se odstraňuje omezení fyzických i právnických osob, kterým bylo zrušeno živxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxvnostenské oprávnění, a dále právnických osob, jejichž podnikání se účastní osoby, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění, nebo osoby, které se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxvání živnosti v příbuzném oboru jinými osobami.
Dále se odstraňuje nedůvodný rozdíl v časovém období, po které nemohou shora uvedené osoby provozoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxechny subjekty uvedené v tomto ustanovení tři roky od právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxá rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona nevznikne, jako tomu je např. při zrušení živnostenského oprávněxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxvisející ustanovení:
§ 6 - všeobecné podmínky provozování xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
§ 97 až 164 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 9
Ustanovení obsahuje základní rozdělení živností z hlediska vzniku práva živnost prxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek provozovány na základě ohlášení. Právo provozovat ohlašovací živnost tak vzniká již ohlášením živnosti živnostenskému úřadu. Živnostensxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti) a zda netrvají překážky provozování živnosti. Pokud jsou tyto podmínky splněny, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a poxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxi vydání výpisu nemají na vznik práva vliv.
Pouze v případě, že ohlašovatel nesplňuje podmínky dané živnostenským zákonem, zahajuje živnostenský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x7 odst. 6). Živnost po vydání tohoto rozhodnutí nesmí být ohlašovatelem provozována a dikce ustanovení nasvědčuje tomu, že nemohla být provozována anx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxenským úřadem.
Vznik práva provozovat ohlaxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xsob ohlašujících živnost před povinným zápisem do obchodního nebo obdobného rejstříku a u zahraničních fyzických osob, které musí mít na území České rxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
Koncesované živnosti smějí být provozovány na základě státního povolení k provozování živnosti -
koncxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnovených živnostenským zákonem (případně i jinými právními předpisy upravujícími podmínky pro udělení
koncese
pro jednotlivé koncesované živnoxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnosti může podnikatel poté, co rozhodnutí o udělení
koncese
nabylo právní moci. Vznik práva provozovat koncesovanou živnost je upraven jinak pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx obchodního rejstříku a u zahraničních fyzických osob, které musí mít na území České republiky povolen pobyt, u nichž nabytí právní moci rozhodnutí o udxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxího rejstříku, resp. dnem doložení dokladu prokazujícího, že jim byl povolen pobyt, živnostenskému úřadu (viz § 5 odst. 5, § 10 odst. 4 a 5 a § 47 odst. 7)x
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxvané. V zájmu pružnosti při získávání živnostenského oprávnění návrh zákona zavádí - v souladu s někdejšími živnostenskoprávními úpravami u nás i v něxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxí uveden jako den zahájení živnosti, splňuje-li žadatel všeobecné podmínky a požadavek odborné způsobilosti. Ohlášením, kterým žadatel oznamuje žixxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxy tak činí, byl živnostenský list (pozn. autorů - ve stávající úpravě nahrazen výpisem ze živnostenského rejstříku) vydán. Naproti tomu u koncesovanýxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x ní spojenými veřejnými zájmy.
Související ustanovení:
§ 5 odst. 1 - oprávnění k provozování živnosti, § 5 odst. 5 - zahraniční fyzická osoba ze txxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx x x x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxsované, živnost volná a její obory činnosti, § 47 odst. 6 - rozhodnutí živnostenského úřadu, že ohlášením právo provozovat živnost nevzniklo, § 47 odsxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxé oprávnění
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxteli, zda toto oprávnění využije, či nikoliv. To, že podnikatel vlastní živnostenské oprávnění, ještě neznamená, že skutečně toto právo využívá - podxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxerá vlastní živnostenské oprávnění, je může užívat a na základě tohoto práva živnost provozovat pouze tehdy, je-li jí to živnostenským zákonem umožnxxx xxxx x xx x x xxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do příslušného rejstříku, případně se do rejstříku nezapisují nebo jejich vznik není vázán na zápis do rejstříku), okamžikem, kdy ohlásí ohlašovací žxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxrávnění podnikateli ohlášením nevzniklo (podnikatel neodstranil na výzvu živnostenského úřadu závady ohlášení - § 47 odst. 6 živnostenského zákonax xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxe ohlášení, u koncesovaných živností musí vyčkat až na nabytí právní moci rozhodnutí, kterým mu byla udělena
koncese
. To platí až na výjimky, kdy oprávnxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxvoleném pobytu na území České republiky, a oprávnění jim pak vznikne až okamžikem, kdy tento doklad doloží živnostenskému úřadu. Ovšem pouze v tom přípxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx dne, kdy byl cizinci doručen výpis ze živnostenského rejstříku potvrzující splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem pro vznik živnostexxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxiklým podle zvláštního předpisu, které se zapisují do obchodního rejstříku až po svém vzniku (např. příspěvkové organizace zřizované územně samosprxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxenské oprávnění podnikateli ohlášením nevzniklo (podnikatel neodstranil na výzvu živnostenského úřadu závady ohlášení - § 47 odst. 6 nebo nesplňujx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxí o udělení
koncese
.
K odst. 3
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxm. a), b) nebo c). Jedná se o výpis s údaji podle § 47 odst. 2 nebo 3, kterým živnostenský úřad potvrzuje podnikateli, že splnil podmínky pro vznik živnosxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xodného čísla, adresy bydliště, či místa pobytu na území České republiky, adresy pro doručování a pokut, které byly podnikateli v souvislosti s jeho podxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxstenský úřad vydá podnikateli na jeho žádost, s údaji, o které podnikatel požádá. Ani na tomto výpise nejsou uvedeny údaje z „neveřejné části“ živnostexxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxtenského oprávnění, může prokázat své živnostenské oprávnění stejnopisem ohlášení, na kterém mu obecní živnostenský úřad potvrdí, že ohlášení bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xPodání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy“ § 72). Toto potvrzení má stejné účinky jako potvrzení obecního živnostenského úřadu. U konxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxé oprávnění též pravomocným rozhodnutím o udělení
koncese
.
K odst. 4 a 5
Poněkud jiná situace je u osob, které se povinně zapisují do obchodního nebo obdobného rejstxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxené právnické osoby, které prokážou živnostenskému úřadu, že byly založeny, nebo zahraniční právnické osoby, které zřizují na území České republiky xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxncesi. Stejná situace je u spolků, které se zapisují do spolkového rejstříku, u nadací, které se zapisují do nadačního rejstříku, dále u ústavů, které sx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxvozovat živnost jim vznikne dnem zápisu do příslušného rejstříku. Obecně lze konstatovat, že se jedná o všechny právnické osoby, kterým vzniká právní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx příslušného rejstříku. Pokud nepodají návrh na zápis do obchodního rejstříku nebo jiného obdobného rejstříku nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodnx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxou živnost, živnostenský úřad nezahajuje správní řízení, ale pouze tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku.
K odstx x
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosti živnostenskému úřadu, nebo nabytím právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
, a nebylo mu ještě přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí mu ixxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxíve přiděleno identifikační číslo osoby ať živnostenským úřadem, či jiným správním orgánem, obecní živnostenský úřad při ohlášení nové identifikačxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxosné na jinou osobu. Živnost může provozovat pouze podnikatel, který je získal. Vykonávat právo provozovat živnost může jiná osoba než podnikatel, poxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxm podnikateli. Stejná výjimka je dána i v § 14, kdy pokračují v provozování živnosti zaniklé právnické osoby nástupnická obchodní společnost nebo družxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtenské oprávnění.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
V zájmu pružnosti při získávání živnostenského oprávnění návrh zákona zavádí v souxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnost vznikne ohlášením, popřípadě dnem, který je v ohlášení uveden jako den zahájení živnosti, splňuje-li žadatel všeobecné podmínky a požadavek odbxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxh [podmínek] právo provozovat živnost, aniž by v okamžiku, kdy tak činí, byl živnostenský list vydán. Na případy zneužití tohoto a dalších ustanovení nxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxvání živnosti neoprávněným podnikáním.
Naproti tomu u koncesovaných živností, u nichž se vyžaduje zvláštní odborná způsobilost, smí žadatel proxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxmi veřejnými zájmy.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné proxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx § 9 - rozdělení živností, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 27 - odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti, § 45 až 4x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxsti prostřednictvím odpovědného zástupce
[Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxdného zástupce, jehož odborná způsobilost svědčí tomu, že živnost bude provozována řádně v souladu se živnostenskoprávními předpisy. Provozováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na odbornou způsobilost danou pro provozování živnosti živnostenským zákonem. Právnické osoby, které ze své povahy nemohou splňovat podmínky odborxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postavení právnických a fyzických osob při přístupu do živnostenského podnikání je podle názoru autorů jedním z důvodů, proč je umožněno i fyzickým osxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Prostřednictvím odpovědného zástupce může podnikatel provozovat jednu nebo případně více živností. Odpovědného zástupce ustxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxci odpovědného zástupce podnikatele pro více živností. Zákon nevylučuje ani možnost, že pro jednu živnost ustanovuje podnikatel více odpovědných záxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlost upravena tak, že podle rozsahu předmětu podnikání určité živnosti uvedeného v ohlášení nebo v žádosti o koncesi musí podnikatel splňovat odlišnýx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xodnikání (např. u koncesované živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxí výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu munice, zvlášť pro ničení a zneškodňování výbušnin, zvlášť pro nákup, prodej a skladování výbušnin, zvlášť pro znehxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxy podnikatel ustanovil pro jedinou živnost více odpovědných zástupců i v jiných případech. Více odpovědných zástupců pro jedinou živnost ustanovuje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvím pouze jednoho odpovědného zástupce není schopen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. Je na podnikateli, jak upraví xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxvnostenskému zákonu:
Institut odpovědného zástupce je široce používán v živnostenském právu některých zemí v těch případech, kdy odbornou nebo jixxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxě odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce (pozn. autorů - odpovědný zástupce odpovídá vůči podnikateli; vůči třetím osobám je za prxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxdnikatele není nikterak omezeno. Není rozhodné, zda podnikatel splňuje podmínku odborné způsobilosti stanovenou živnostenským zákonem, nebo zda zxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxvě budou povinnosti odpovědného zástupce stanoveny a zda a jakým způsobem bude případně podnikatel vůči odpovědnému zástupci vyvozovat odpovědnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxzi podnikatelem a odpovědným zástupcem není speciálně upraven ani živnostenským zákonem, ani jiným právním předpisem (není vyžadováno, aby odpovědxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtenský zákon pouze vyžaduje souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce, který tak činí formou prohlášení [§ 46 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písxx xxxx
Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze zcela zjevně odůvodnit požadavkem (viz § 31 odst. 1) na účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu. Omezen je však jex xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxpce podnikatelem nebo podnikateli ustanoven, omezen není. Pokud osoba, kterou podnikatel ustanovil odpovědným zástupcem, byla již před tím xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do funkce odpovědného zástupce, podnikatel musí ustanovit jiného odpovědného zástupce, případně může provozovat živnost bez odpovědného zástupcex xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxu podmínku, vyzve ohlašovatele živnosti, žadatele o koncesi nebo případně podnikatele oznamujícího změnu odpovědného zástupce, aby ustanovil odpoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní ohlášením nevzniklo, zamítne žádost o koncesi (byl-li odpovědný zástupce ustanoven v případě nově ohlašované živnosti nebo nově požadované
koncexx
xxx x xx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnosti - viz § 49 odst. 4).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
V odstavci 1 provedená změna (doplnění věty „Odpovědný zástupce je fyzická osoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxt a z navržené změny již jednoznačně vyplývá odpovědnostní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem, tzn. že zásadně odpovědný zástupce odpovxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsortního připomínkového řízení se navrhuje upustit u odpovědného zástupce od povinného pracovněprávního vztahu s podnikatelem. Povinné vyžadovánx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnu téže právnické osoby, a dále i u zahraničních podnikatelů, kteří požadovali, aby vedoucí jejich organizační složky, který podle zahraničních předxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Odpovědným zástupcem můxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxý zákon v některých případech neukládá splnění všeobecných podmínek podnikateli, např. je-li podnikatelem právnická osoba, nebo připouští, že někxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpce však musí všeobecné podmínky provozování živnosti splňovat vždy.
Odpovědný zástupce musí splňovat i zvláštní podmínky provozování živnosti pxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxterých koncesovaných živností přílohou č. 3 živnostenského zákona, nebo o podmínku dobré pověsti stanovenou zvláštním právním předpisem, např. zákxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxe přiklonila k tomu, že odpovědný zástupce může být ustanoven i pro provozování živnosti, u níž odborná způsobilost, případně jiná způsobilost, není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxady, kdy živnost volnou provozuje právnická osoba. V případě živností, u nichž živnostenský zákon ukládá splnění podmínky odborné způsobilosti, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xe-li ustanoven, tím, kdo musí odbornou způsobilost splňovat, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Tato překážka trvá po dobu trvání zákazu činnosti. Zákon v tomto případě na rozdxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe specificky zákaz činnosti, pokud činnost, které se zákaz týká, spadá do obsahové náplně živnosti volné. Zákaz činnosti, která spadá do obsahové náplxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxsti, nemůže být odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně zakázaná činnost spadá. V podstatě přísnější dopad zákazu činnosti na možnxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxanovuje podnikatel odpovědného zástupce pouze fakultativně, a neustanovení odpovědného zástupce tedy nebrání provozování živnosti jako takové.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxušení podmínek stanovených rozhodnutím o udělení
koncese
, podmínek stanovených živnostenským zákonem nebo jinými právními předpisy. Odpovědným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxkatel neplnila závazky vůči státu. I v tomto případě zákon stanoví, že odpovědným zástupcem nemůže být osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xrovozováním konkrétní živnosti, pro niž bylo podnikateli oprávnění zrušeno, ale s jeho podnikáním jako takovým. Osoba, které bylo zrušeno živnostenxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo právnické osoby, tedy člen dozorčí rady, kontrolní komise družstva či jiného kontrolního orgánu právnické osoby. Odpovědný zástupce je osobou, ktexx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvání podnikatele a podílejí se na provozování živnosti jako takové. Výkon této funkce proto nelze kumulovat s výkonem činnosti v kontrolních orgánech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Odpovědného zástupce je povinna ustanovit u živností, u nichž živnostenský zákon vyžaduje splxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxování živnosti nesplňuje.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx území České republiky, ustanovuje do funkce odpovědného zástupce přednostně osobu, která je členem jejího statutárního orgánu. Zahraniční právnicxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xe členů statutárního orgánu české právnické osoby, nebo vedoucí odštěpného závodu zahraniční právnické osoby nesplňuje zvláštní podmínky provozovxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx pak postačí, že odpovědný zástupce je k podnikateli ve smluvním vztahu (viz odst. 1).
K odst. 5
Podnikatel je povinen ustanovení odpovědného zástuxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxkce ustanovil, resp. do 15 dnů ode dne, kdy odpovědný zástupce ukončil výkon funkce. Lhůtu pro oznámení ustanovení do funkce může podnikatel využít v přxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxkatel, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, ustanovuje odpovědného zástupce a jeho ustanovení sděluje živnostenskému úřadu soxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xměny. Odpovědný zástupce však musí prohlásit, že s ustanovením do funkce souhlasí.
V případě ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce má podnixxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx funkce odpovědného zástupce došlo z iniciativy podnikatele nebo z iniciativy odpovědného zástupce. Umožňuje xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxce již ukončil výkon své funkce, tuto skutečnost oznámil podnikateli, a podnikatel přesto zůstává vůči živnostenskému úřadu nečinný a neoznámí mu ukoxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem (tedy před podáním oznámení živnostenskému úřadu) písemně podnikatele. Pokud dxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxnámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, nebo dnem pozdějším, uvedl-li tento pozdější den odpovědný zástupce jako den ukončení výkonu funxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xení rovné. Zatímco podnikatel je povinen oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, odpovědnému zástupci zákon takxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxým zástupcem je opatřením k ochraně práv odpovědného zástupce v případě nečinnosti podnikatele (zde je třeba vnímat i vazbu na odst. 1, podle nějž mimo jxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xodnikatel, nevyžaduje to souhlasu odpovědného zástupce, a dokonce ani oznámení této skutečnosti odpovědnému zástupci. Aby však živnostenský úřad axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxtříku, je třeba, aby odpovědný zástupce doložil, že o této skutečnosti předem písemně informoval podnikatele.
K odst. 6
Odpovědný zástupce pro ohlašovací živnost může vykonávat funxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxě ponechává na odpovědném zástupci, zda začne funkci vykonávat již ode xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxjší a názor odpovědného zástupce, případně podnikatele, na to, zda odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti splňuje, může být rozdílný a v obxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xřípadě, že by vykonával funkci odpovědného zástupce a podmínky živnostenského zákona nesplňoval. Ve veřejnoprávní rovině je odpovědnost za ustanoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxnovuje, že odpovědný zástupce u ohlašovacích živností může funkci vykonávat již ode dne ustanovení podnikatelem, a to z toho důvodu, aby mohla být zabexxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxanovení odpovědného zástupce předloží ke schválení živnostenskému úřadu. Ze strany odpovědného zástupce živnostenský zákon vyžaduje prohlášeníx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xozhodováním o žádosti o koncesi, nebo samostatným rozhodnutím, je-li ustanovován v průběhu provozování živnosti nový odpovědný zástupce. Ustanovexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstupce tedy může zahájit výkon své funkce až po právní moci rozhodnutí o schválení. Zákon zde nestanoví podnikateli patnáctidenní lhůtu pro předloženx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xx xxx xx xxxnikatel učinit neprodleně po ustanovení nového odpovědného zástupce.
V případě ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je nastaven stejný rxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrou odpovědný zástupce při provozování živnosti vykonává, se vyžaduje, aby u koncesovaných živností bylo jeho ustanovení schváleno živnostenským úxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxci nebo přestane splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce bez xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, že odpovědný zástupce přestane splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti dané živnostenským zákonem, zejména podmínku bezúhonnosti. V přxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxdá i nesplnění podmínek daných v odst. 3. Podnikatel je povinen nového odpovědného zástupce ustanovit do 15 dnů ode dne, kdy uvedené skutečnosti nastalxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xodnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno. V případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxnikatel nemůže z nějakého důvodu ustanovit nového odpovědného zástupce, sám nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti dané živnostenským zxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xivnost dočasně přestat provozovat. Pokud tak neučiní, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti podle § 58 odst. 3 (viz posxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxípady, kdy podnikatel - fyzická osoba sám splňuje zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 7, a přesto hodlá provozovat živnost prostřednictvíx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxstřednictvím odpovědného zástupce živnost, která splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7) nevyžaduje. Na ustanovení odpovědného záxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-li odpovědný zástupce vykonávat funkci, nebo nesplňuje-li podmínky stanovené zákonem, není podnikatel, který ustanovil odpovědného zástupce, anxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že se jedná o živnost, pro niž zákon nevyžaduje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. V případě, že podnikatel sám splňuje zvláštní podmxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce).
K odst. 10
Ustanovení řeší případy, kdy po ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce, nebo pokux xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí svědčí tomu, že po ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce lze živnost provozovat bez odpovědného zástupce pouze v případě, že tak stanoví zvlášxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxí výkonu funkce odpovědného zástupce ustanovit nového odpovědného zástupce. V případech, kdy je podnikatel podle živnostenského zákona povinen usxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxch.
Stávající právní úprava zná pouze jeden případ, kdy lze živxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsoxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxst. 3 zák. o silniční dopravě a v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie (čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009 ze dne xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxe Rady 96/26/ES), pokud odpovědný zástupce přestal vykonávat svou funkci nebo nesplňuje podmínky podle zákona o silniční dopravě, vyzve dopravní úřax xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxt provozována bez odpovědného zástupce. V návaznosti na to je třeba podotknout, že v případě neustanovení odpovědného zástupce v požadované lhůtě nebx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xivnostenské oprávnění podnikateli (a neuplatní se tak obecná úprava spočívající v pozastavení provozování živnosti, jak pro případy neustanovení nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxána bez odpovědného zástupce, zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku ukončení výkonu funkce původního odpovědného zástupce a zárovex xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
Ustanovením je řexxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxdného zástupce se nepoužijí. Odlišně je upraven institut odpovědného zástupce v § 8b zákona o silniční dopravě. Tento zákon stanoví, že pro provozovánx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxlňuje zvláštní podmínky provozování živnosti; v daném případě může podnikatel odpovědným zástupcem ustanovit sám sebe). Odpovědný zástupce musí krxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxe (čl. 4 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009 ze dne 21. 10. 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxstupce viz komentář k odst. 10. Odlišně je rovněž institut odpovědného zástupce upraven v zákoně č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, podle kterého odxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxora pohonných hmot (§ 6d zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách) a je spolehlivá (§ 6a zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách).
Z judikatury:
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxx xro něho tuto činnost nevykonává, nezískává na úkor neprávem navrženého či ohlášeného odpovědného zástupce bezdůvodné obohacení tak, jak má toto obohxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xztahu k podnikateli samému a je věcí podnikatele, zda a jakým způsobem vyvodí z tohoto vztahu odpovědnost vůči zástupci a zda po něm bude, nebo nebude požxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx zn. 6 A 211/93, SjS 119/1996)
Související ustanovení:
§ 5 odst. 2 - česká právnická osoba,
§ 6 a § 7 - všeobecné a zvláštní podmínky provozovánx xxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxst odpovědného zástupce na provozování živnosti,
§ 31 odst. 11 - po dobu přerušení provozování živnosti nemusí podnikatel splňovat podmínku odbornx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxnkce,
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xx xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí zákona
Související předpisy:
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
Předpisy práva EU:
Čl. 4, 6 a 13 nařízení Evropského parlamenxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xilniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES
xxxxxx
Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx živnostenského oprávnění se smrtí podnikatele. Účelem této úpravy je umožnit po úmrtí podnikatele kontinuitu podnikatelské činnosti, aniž by bylo nxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxnostenského zákona, tedy o dočasný výkon živnostenského oprávnění, faktické uplatnění tohoto práva (jeho výkon) je však věcí dohody oprávněných osoxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxmatika pokračování v provozování živnosti se dělí na fázi před ukončením řízení o dědictví po zemřelém podnikateli a po ukončení tohoto řízení a dále se xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli do skončení řízení o projednání dědictví.
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx pokračovat osoby uvedené v odstavci 1, tedy správce pozůstalosti (blíže § 1556 obč. zák. a § 157 až 159 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudnxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm a nově (tj. od 1. 1. 2014) i likvidační správce a svěřenský správce, pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu (problematixx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že z jednotlivých ustanovení pod písmeny odstavce 1 neplyne, že osoby v nich vyjmenované tak mohou činit jen tehdy, nepokračuje-li v provozování živnxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxůstalý manžel nebo partner může pokračovat společně s dědici ze závěti, pokud je spoluvlastníkem majetku užívaného k provozování živnosti, a to i tehdxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxo ze závěti) a pokud zároveň vlastní alespoň část majetku používaného k provozování živnosti. Pozůstalý manžel nebo partner může být samozřejmě i v pozxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxuh osob, které mohou, ale nemusí být dědici, resp. oprávněnými osobami, a které mohou využít živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele, avšak jen xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxva (blíže u odst. 5).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 303/2013 Sb.:
K bodu 14 (§ 13):
Dochází ke sladění právní úpravy živnostenského zákona s textem Nxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxedení nového institutu likvidace pozůstalosti NOZ (§ 1713) a zejména na pak novou právní úpravu zákona o zvláštních řízeních soudních, která obsahujx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxkého fondu pořízením pro případ smrti. Navrhuje se též umožnit pokračování v živnosti vykonavateli závěti. Bude se však jednat pouze o případ předpoklxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Pokud po úmrtí podnikatele hodlají v provozování živnosti pokračovat správcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx a e) - tj. dědicové ze zákona, dědicové ze závěti nebo pozůstalý manžel nebo partner - jsou povinni oznámit tuto skutečnost do tří měsíců od úmrtí podnikxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxctví nabyly majetkového práva k provozování živnosti a hodlají v provozování živnosti pokračovat po ukončení dědického řízení; tyto osoby mohou v proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxrávněných osob ve lhůtě neoznámí, zaniká oprávnění zemřelého dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti insolvenční, likvidační nebo sxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva. Výše uvedené osoby (dědicové ze závěti, dědicové ze zákona, pozůstalý manžel nebo partner) musí zásadně splňovat všeobecné a zvláštní podmínkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xej živnostenský zákon vyžaduje), jsou povinny ustanovit odpovědného zástupce. Pokud odpovědného zástupce neustanoví, dopustí se přestupku podle x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupce lze zhojit i nedostatek všeobecných podmínek, se prolamuje zásada, že ustanovením odpovědného zástupce lze nahradit toliko nedostatek zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxovozování živnosti pokračovat nebudou. V takovém případě zákon stanovuje, že jejich právo pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikatelx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx 1), zaniká zároveň i oprávnění zemřelého podnikatele.
K odst. 4
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnému soudem, svěřenskému, insolvenčnímu a likvidačnímu správci, kteří hodlají pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli, stanovuxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ode dne úmrtí podnikatele, nebo byl-li správce do funkce ustanoven později, ode dne, kdy byl do funkce ustanoven (v tomto ohledu se tedy liší i postavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xebo svěřenský nebo insolvenční správce nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 7, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx živnostenského zákona postižitelným pokutou do výše 10 000 Kč). Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti ve smyslu § 6 živnostenský úřad xxxxxxxxx
x xxxxx x
Jak plyne z vymezení podmínek pokračování v provozování živnosti vymezených v odstavci 1, osoby v tomto odstavci vyjmenované mohou v provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxz ohledu na to, že případně ještě nebylo ukončeno řízení o pozůstalosti - jeho oprávnění pokračovat v provozování živnosti totiž plyne z toho, že je dočaxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Pokud po ukončení řízení o pozůstalosti živnostenské oprávnění zemřexxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxti oznámil, že nadále pokračovat nehodlá), může v provozování živnosti po zemřelém podnikateli pokračovat osoba (osoby) uvedená v § 13 odst. 1 písm. b)x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx část). Zákon výslovně stanovuje, že tato oprávnění má i v případě, že původně (ve smyslu odst. 2) neoznámila pokračování v provozování živnosti. Stejnx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xztahující se k provozování živnosti vložena pořízením pro případ smrti do svěřenského fondu. Do okruhu možných pokračovatelů tak jsou zahrnuty i osobxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnosti v těchto případech ovšem je, že v provozování živnosti bylo do ukončení řízení o pozůstalosti pokračováno jinou osobou (osobami) a právo nezanikxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxp. oznámila, že hodlá pokračovat - § 13 odst. 2 živnostenského zákona). Oprávněná osoba je povinna do tří měsíců od ukončení řízení o pozůstalosti oznámxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxučiní, uplynutím této tříměsíční lhůty její právo pokračovat v provozování živnosti zaniká. Pokud pokračování v provozování živnosti oznámí, zanikx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x koncesovaných živností pak rozhodnutím o zamítnutí žádosti o koncesi nebo zastavením řízení. Oprávnění zemřelého podnikatele zaniká buď marným uplxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo pokud po ukončení řízení o pozůstalosti pokračování v provozování živnosti některá z oprávněných osob oznámila, dnem zániku tohoto práva poslední z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2014 změnily některé zákony v souvislosti s přijxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxi při úmrtí podnikatele, zařazen i svěřenský správce za předpokladu, že zůstavitel vložil obchodní závod do svěřenského fondu pořízením pro případ smxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxého správce je pečovat o majetek, který jeho vlastník vyčlenil za určitým účelem ze svého ostatního majetku a vložil jej do svěřenského fondu. Jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xkončení řízení o pozůstalosti, a to za stejných podmínek jako osoby uvedené v § 13 odst. 1 písm. b), c) a e), tj. dědicové ze zákona, dědicové ze závěti nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxní v provozování živnosti platí § 45, § 46 a § 50 živnostenského zákona obdobně, tj. oznamují se stejné skutečnosti a údaje a dokládají se stejné dokladxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zapisují do živnostenského rejstříku. I když zásadně oprávnění zaniká ve smyslu § xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčováno, je pro dosažení aktuálnosti údajů v živnostenském rejstříku nezbytné znát datum pravomocného ukončení řízení o dědictví. Soudům proto zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx úřad požádá.
Související ustanovení:
§ 45 - náležitosti ohlášení živnosti, § 46 - doklady připojované k ohlášení živnosti, § 50 - náležitosti žádxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxx x xxxx xx xx55, § 1556, § 1713 obč. zák., - § 157 až 159 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
[Pokračování v provozování živnosti při fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
x x xx xx xxxxxo pokračování v provozování živnosti v případech, kdy dojde k fúzi nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo k převodu jmění na společníkx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxovozování živnosti po úmrtí podnikatele podle § 13, i zde je smyslem právní úpravy umožnit kontinuitu podnikatelské činnosti v případech, kdy dojde k zxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxastní živnostenské oprávnění, pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění svého předchůdce, tj. zaniklé, případně rozdxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo požádá o koncesi. Oznámit pokračování v provozování živnosti a ohlásit živnost (požádat o koncesi) lze, s ohledem na úpravu místní příslušnosti dxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxené společnosti či družstvu trvá do té doby, než právnímu nástupci buď vznikne vlastní živnostenské oprávnění, nebo je rozhodnuto ve věci vlastního žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nebo že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, u koncesovaných živností je to rozhodnutí o zastxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xochází k zastavení řízení podle § 66 spr. řádu).
Pro fyzickou osobu, která je přejímajícím společníkem a nemá vlastní živnostenské oprávnění, platx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa základě živnostenského oprávnění předchůdce, pokud do 15 dnů ode dne převodu jmění písemně oznámí živnostenskému úřadu pokračování v živnosti a zárxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxího oprávnění nebo do doby rozhodnutí o tom, že vlastní oprávnění nezískal.
Související ustanovení:
§ 47 odst. 5 - závady ohlášení, § 47 odst. 6 - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxx2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
Provozovny
[Provozovny]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rovině, co se považuje za provozovnu (prostor, v němž je živnost provozována), povinnost zřídit provozovnu ale podnikateli nestanovuje. Pokud však pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xdst. 1 a 2
xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxý prostor se jedná nebo může jednat, pouze konstatuje, že provozovnou je i automat a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxíl od kamenných provozoven se automaty a obdobná zařízení nezapisují do živnostenského rejstříku [viz § 60 odst. 2 písm. d)]. V odst. 2 je obsažena definxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxy musí být splněny zároveň. Takovou provozovnou může být např. pojízdná prodejna nebo stánek s občerstvením umístěný v letní sezóně (ne déle než tři měsxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxa nápoje, na drobné balené občerstvení) i automaty na poskytování služeb, jako jsou samoobslužné fotoautomaty, osobní váhy, automatické myčky automxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxod pro jejich užívání (vlastnické právo, užívací právo). Při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi ani v rámci oznámení o zahájení provozování živnxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxstenským úřadem vyzván. Živnostenský úřad může prokázání tohoto práva po podnikateli požadovat kdykoliv od zahájení do ukončení provozování živnosxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxstovat legální důvod, např. zpochybnění trvání vlastnického práva k nemovitosti, pochybnosti o platnosti nájemní smlouvy atp. Povinnost prokázat žxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxn je však podnikateli dána povinnost prokázat na žádost živnostenského úřadu oprávněnost umístění provozovny (i zde se může jednat o různé právní tituxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxnoven pro provozovnu umístěnou v bytě. Není-li podnikatel vlastníkem bytu, platí, že v bytě lze provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka (formx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxstníka bytu s umístěním provozovny se dokládá až na výzvu živnostenského úřadu, nikoliv
a priori
.
Zahájení provozování živnosti v provozovně (tedx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tedy podnikatel zřídí provozovnu, ale dosud v ní živnost fakticky nevykonává (např. dosud neotevřel prodejnu pro veřejnost), nemá povinnost provozoxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxovuje v odst. 5. Samostatnou oznamovací povinnost ve vztahu k zahájení provozování živnosti v provozovně podnikatel nemá, pokud je provozovna uvedenx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxanovení má přímou vazbu na § 45 odst. 2 písm. g) a odst. 3 písm. f), podle kterých se do ohlášení živnosti (resp. do žádosti o koncesi, viz § 50 odst. 2) uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxací povinnost, není-li v zákoně stanovena výjimka. Taková výjimka platí pro automaty a mobilní provozovny (zahájení ani ukončení provozování živnosxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů“. V poznámce pod čarou zákon odkazuje příkladmo na stavební zákon, nixxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxávních předpisů mohou být vázány na živnost, která je v provozovně provozována (např. podle zákona o archivnictví a spisové službě - ve vztahu k živnostx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž v jedné provozovně může být provozováno více živností. V takovém případě musí být provozovna způsobilá k provozování každé z nich, resp. k proxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxoznamuje, fakticky se zviditelní pouze v případech provozoven určených pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, neboť taková provozxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanovit pro provozovnu osobu odpovědnou za její činnost je však přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. f) a je postižitelné pokutou do 100 000 Kč.
K odst. 5 a x
V odst. 5 zákon výčtem stanovuje údaje, které musí obsahovat oznámení o zahájení a ukončení činnosti v provozovně činěxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxava byla doplněna zákonem č. 289/2017 Sb.), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnost volná, musí oznámení obsahovat obor, resp. obory činnosti, které budou v provozovně provozovány.
xxxxx x xxxxx xxtanovení nespecifikuje, jakými údaji je vymezena adresa provozovny - adresa je však pro účely živnostenského zákona definována v § 67, a provozovnu jx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxsti jednotného registračního formuláře (blíže u § 45a). Zákon pamatuje i na případy, kdy je provozovna umístěna mimo obec nebo nemá ani číslo popisné anx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro živnostenský úřad uvede údaj o umístění provozovny, což bude v praxi znamenat vymezení např. parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního územxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v provozovně jsou vedeny v živnostenském rejstříku (§ 60).
Postup živnostenského úřadu po obdržení oznámení podle odst. 3 je stanoven v odst. 6. Živxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxické službě, „číselný kód, který slouží k identifikaci provozovny osoby, která vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem“. Povinnost oznaxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xe Český statistický úřad), zapíše je do živnostenského rejstříku a o zápisu neformálním (písemným) sdělením informuje podnikatele. Podnikatel tak oxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx referenčním údajem, který slouží k výměně informací mezi základním registrem osob a informačním systémem živnostenského rejstříku.
K odst. 7 a 8
x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkům (spotřebitelům), nicméně slouží i orgánům dozoru.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xznačeny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO), mobilní provozovna a automat musí bxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxobit termín „zvenčí viditelně“, neboť není zřejmé, zda se tím míní viditelnost vně budovy nebo vně provozovny (např. u provozovny umístěné v průjezdu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxře bude třeba připustit, že podmínka je zachována, je-li označení umístěno tak, že je viditelné zvenčí provozovny, tedy např. z domovní chodby; podmínxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxtu, v němž je umístěna provozovna, se bude posuzovat podle konkrétních okolností - zákonu bude patrně vyhovovat v případě, že se jedná o vchod, jímž obvyxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxdu do budovy, který slouží výhradně jako vstup do privátní části objektu x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx za činnost provozovny, údajem o provozní nebo prodejní době a u ubytovacích zařízení sloužících k přechodnému ubytování (hotely, motely, penziony) txx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxk. o ochraně spotřebitele“), který v § 2 definuje spotřebitele jako fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samoxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxhodnému ubytování -, je třeba vycházet z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která definuje stavbu ubytovacího zařízxxx x x xx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xpojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorix
xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxch;
2.
motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxh služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem;
4.
ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxízení stanovuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhláška byla vydána na základě zmocněxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxů na plochy a vybavení do tříd, které se označují hvězdičkami, stanovené normovými hodnotami. Hotely se člení do pěti tříd; hotel garni má vybavení jen pxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxmpy, skupiny chat a bungalovy se zařazují do čtyř tříd.).“
Požadavek na označení provozovny údajem o osobě odpovědné za činnost provozovny se nevztxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxk se zákazníky.
Nic nebrání tomu, aby provozovna byla označena i jinými údxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxvně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, má ještě jednu povinnost směřující k ochraně práv spotřebitele. Pokud totiž hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx uzavření provozovny. Z toho je patrné, že povinnost se vztahuje na přechodné (dočasné) uzavření provozovny, např. po dobu dovolené nebo nemoci, nikolxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmení podle odst. 9 bude třeba posuzovat případ od případu, zásadně však obdobně, jako u označování provozovny údaji podle odst. 7 a 8.
Z povinnosti ozxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxbo nepředvídatelné (zákon stanovuje, že povinnost platí jen tehdy, „nebrání-li tomu závažné důvody“). Závažnými důvody ve smyslu tohoto ustanovení xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxx
x
x xxxxx xx
K ochrxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xbraní a střeliva), obecně platí, že podnikatel může prodávat zboží (nebo poskytovat služby) pomocí automatů, které obsluhuje sám spotřebitel. Může sx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxty, samoobslužné osobní váhy nebo tonometry. Zákon však výslovně zakazuje, aby se pomocí samoobslužných automatů umožnil prodej zboží nebo poskytnuxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících předpisů. Tento zákon však byl zrušen zákoxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxí charakter, proto je skutečnost, že zákon, na který je v poznámce odkazováno, byl zrušen, z hlediska právní úpravy obsažené v odst. 10 irelevantní. Pomxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxdové zprávy k zákonu č. 169/2012 Sb.:
K § 17 odst. 5 písm. d), odst. 6, odst. 7
Změna právní úpravy spočívá ve zrušení povinnosti označovat provozovnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxíku, čímž bude zajištěna statistická evidence provozoven a pro širokou veřejnost i orgány státní správy bude také zajištěna v rámci informačních systxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, zda toto přidělené identifikační číslo provozovny v praxi využijí. V ustanovení odst. 6 se text týkající se identifikačního čísla provozovny vypoušxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxnu č. 289/2017 Sb.:
Vzhledem k tomu, že je přípustné, aby provozovna neměla ani číslo popisné, ani evidenční a byla umístěna i mimo obec, je třeba umožnxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xatastrálního území). Návrh proto zákon v tomto ohledu doplňuje.
Související ustanovení:
§ 45 - náležitosti ohlášení xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
§ 2 zák. č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xožadavcích na stavby,
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
[Tržní řád]
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx997 vloženo ustanovení zmocňující obce vydat v přenesené působnosti tržní řád obce. Zároveň zákon stanovil rozsah tohoto zmocnění.
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxbě na nový zákon o obcích změnil formu předpisu obce, kterým se tržní řád vydává - namísto obecně závazné vyhlášky se tržní řád vydává formou nařízení obxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxní obce, nikoliv vyhlášky obce. Další významnější novelizace § 18 zákona byla provedena zákonem č. 289/2017 Sb., a to s účinností od 30. 9. 2017. Určité zxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxě stanovuje, co tržní řád vymezuje obligatorně (místa pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomu podle xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxí, které lze tržním řádem vymezit, byla doplněna pravidla, která je třeba ze strany provozovatele tržiště dodržet, aby tržiště mohly řádně užívat i osoxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo provozovnu (tj. bez nutnosti vymezovat prodejní místa mimo kolaudovanou provozovnu).
V průběhu doby vyvstala opakovaně otázka, zda vydání txxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xbce vydat tržní řád potvrdil (viz např. III. ÚS 253/04).
Dopad oprávnění obce regulovat na svém území prodej a poskytování služeb mimo „kolaudovanéx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb. NSS) vyslovil názor, že tržní řád vydaný na základě zmocnění v živnostenském xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxzení a zákazy stanovené tržním řádem se tak nemohou vztahovat např. na prodej zemědělských přebytků, nabízení produktů pojišťovacím zprostředkovatxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxenském zákoně a aby obec prodej zboží a poskytování služeb mimo „kolaudovanou“ provozovnu upravovala vyhláškou v rámci samostatné působnosti.
Z oxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého prodeje mimo provozovny podléhající kolaudačnímu rozhodnutí podle stavebního zákona. Možnosti regulace této činnosti lze spatřovat i ve zpoplaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxí, nelze v požadované míře na základě stávajících předpisů v podstatě regulovat ani z úrovně obce, ani orgánů státní správy.
Vzhledem k výše uvedenýx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxt ve svém územním obvodu provoz tržišť prostřednictvím tržních řádů vložením nového § 18. Toto ustanovení umožní obcím stanovit obecně závaznou vyhláxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xavržené právní úpravy je zkvalitnění stánkového prodeje s ohledem na místní potřeby obyvatel obce a zamezení živelnému rozvoji stánkového prodeje bex xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xsoby v případě, že poruší tržní řád.
Ze zvláštní části důvodové zprávy k zákonu č. 280/1997 Sb.:
K čl. I. § 18
Toto ustanovení umožňuje vydávat tržxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Navržená úprava dává mimo jiné možnost obcím soustředit stánkový prodej na vyhrazená místa - tržiště.
Tímto ustanovením se současně obci dává možxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxělení a umístění tržišť, umožňující vyjádření účelu, za jakým tržiště bylo zřízeno a jakému má přednostně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti a pravidel při organizování jeho provozu, přispívající mimo jiné i k zřetelnému vymezení kompetencí správce tržiště a ke zprůhlednění vzxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxových nejasností stávající právní úpravy. Stanovuje se výslovně, co tržní řád vymezuje obligatorně a co fakultativně; do oblastí, které lze tržním řáxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xohly řádně užívat i osoby s omezenou schopností pohybu. Dále se užitá terminologie slaďuje s platnou úpravou stavebního zákona a s ohledem na aplikačnx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x x x
Obec je oprávněna vydat formou svého nařízení tržní řád. Je na zvážení každé konkrétní obce, zda tohoto oprávněxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xákona, tedy zjednodušeně řečeno, tržním řádem lze na území obce regulovat stánkový či pochůzkový prodej a služby takto poskytované. Pro vydání tržníhx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxsp. další formy prodeje mimo provozovnu určenou pro nabídku a prodej zboží nebo nabídku a poskytování služeb příslušným aktem podle stavebního zákonax xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx:
-
kapacitu a požadavky na vybavenost tržišť,
-
dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
-
pravidla pro udržování čistoty a bezpxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxt provozovatel tržiště pro zajištění řádného užívání tržiště osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Z dikce zákona je zřejmé, že xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxry.
K odst. 3
K odst. 4
Zákon výslovně stanovuje, že obec může nařízením obce zakázat na svém území některé formy prodeje zboží nebx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx lze zakázat např. podomní prodej nebo prodej pochůzkový, případně může být tento zákaz omezen např. na centrum obce apod. Z nálezu Ústavního soudu (Pl. xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xrodeje zboží či poskytování služeb mimo provozovnu (zde se pouze připomíná, že shora cit. nález ÚS je vztažen k předchozímu znění zákona, věcně má však jxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxím řádem vydaným na základě zmocnění v § 18 živnostenského zákona omezit/zakázat prodej zboží či poskytování služeb, jedná-li se o činnosti, které nexxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxuje stánkový prodej na vymezených místech i co do sortimentu zboží, jsou-li xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xrotického a pornografického tisku v centrálních částech města, nepředstavuje porušení uvedeného ústavně zaručeného základního práva nebo svobody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx. ÚS 253/04, č. 23/2006 Sb. n. u. US)
Ústavní soud nakonec neshledal, že by podmínění zákazu některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxnovení obsaženého v odstavci 3. V úvahu totiž přichází také výše uvedený výklad, který tento odkaz vztahuje jen na první větu odstavce 1 a podle něhož je pxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrovozování tržišť ve smyslu odstavce 1. Takovýto výklad uvedeného ustanovení sice nemusí být na první pohled zřejmý, s ohledem na to, že mnohem lépe odpxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm.
Lze tedy shrnout, že obec je na základě § 18 odst. 3 živnostenského zákona zmocněna stanovit svým nařízením v přenesené působnosti zákaz některých xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxdmínky pro tuto podnikatelskou činnost ve smyslu § 18 odst. 1 živnostenského zákona
Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxenského zákona, které zmocňuje obec k vydání tržního řádu formou obecně závazné vyhlášky, a umožňuje jí tak pro území jejího obvodu stanovit s přihlédnxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxčeného práva podnikat.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2004, č. j. 7 A 77/2002-29, č. 219/2004 Sb. NSS)
Tržní řád vydaný formou naxxxxxx xxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxí služeb, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxí:
[19] Pokud jde o pravomoc obce vydat tržní řád ve formě nařízení, je třeba nejprve konstatovat, že nařízení obce nepředstavuje originární normotvoxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxe o samostatnou působnost v mantinelech ústavního zmocnění dle čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky a při úpravě záležitostí vyjmenovaných v § 10 obexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxedpis dle čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky. Podle něj platí, že ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezíxx xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxmec zákona, k jehož provedení je vydáván (viz např. výslovně k povaze tržních řádů jako nařízení obce v tomto směru body 18. a 27. nálezu Ústavního soudu zx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xx/11, č. 439/2011 Sb., že tam, kde zákonodárce zvolil jako formu podzákonného předpisu nařízení, nemůže obec stejnou záležitost upravit obecně závaznxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x § 18 živnostenského zákona nijak nevyplývá, že by se jednalo o zmocnění, které by mělo být širší, než je výslovně stanovená působnost živnostenského zxxxxx x x x xx xxxxxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxůže regulovat prodej zboží a poskytování služeb, které nejsou živnostenským podnikáním.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 8. 2017, č. jx x xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 19
Ustanovení upravuje druhy ohlašovacích živností a vymezuje tyto druhy ve vztahu k požadavkům na splnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxstmi jsou živnosti řemeslné, vázané a živnost volná. U ohlašovacích živností řemeslných a vázaných musí být pro provozování živnosti splněna podmínkx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxkém zákoně. U živnosti volné není podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost.
K písm. a)
Vymezení pojmu živností řemeslných jednak odráxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxanovení této odborné způsobilosti v živnostenském zákoně, kde odkazuje na § 21 a § 22. Doklady, kterými je možno odbornou způsobilost prokázat, svědčx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s výučním listem získává jeho absolvent kvalifikaci především pro výkon řemeslných profesí. Termín řemeslné živnosti má v českých zemích dlouholetox xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxadují vzdělání v živnosti vyučením a delším zaměstnáním při ní.“, přičemž tento patent byl formálně zrušen až v 60. letech minulého století (zákonem č. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxsobilost provozovatele živnosti (až do novelizace živnostenského zákona zákonem č. 130/2008 Sb. bylo vyžadováno vzdělání v oboru, prioritně spočxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovena podmínka provozování živnosti spočívající v odborné způsobilosti podnikatele, jednak obsahuje formu stanovení této odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsobilosti, ale na rozdíl od živností řemeslných, u každé jednotlivé vázané živnosti je stanovena v příloze č. 2 odborná způsobilost odpovídající chaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jinde, než v příloze č. 2, a to v § 24 odst. 2. Úprava se týká možnosti prokázat odbornou způsobilost doklady o uznání odborné kvalifikace a vztahuje se pouxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxvozování živnosti odborná způsobilost stanovena. Stávající úprava zná pouze jedinou živnost volnou, na rozdíl od úpravy platné do poloviny roku 2008 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxterou z živností volných. Živnost volná podle stávající úpravy zahrnuje veškeré činnosti, které jsou živnostmi a nejsou živnostmi řemeslnými vázanýxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxm zákoně, a není tedy třeba splnit tuto podmínku pro získání živnostenského oprávnění a nadále ji splňovat při provozování živnosti. Tímto ustanoveníx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx podnikatele, nebo v závislém postavení zaměstnance, požadují splnění dalších podmínek, včetně podmínky odborné způsobilosti (např. pro činnosti z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní:
§ 9 písm. a) - rozdělení živností - živnosti ohlašovací, § 20 až 25 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, jejich odborná způsobilost, živnost voxxxx xxxxxxx xx xx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxá řád živnostenský, - § 279 zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce
Díl 1
Živnosti řemeslné
[Řemeslné živnosti]
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxvností řemeslnou, je tedy jediným kritériem to, zda je živnost uvedena v této příloze. Související ustanovení, zejména § 19, který se ve vymezení pojmu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx odborná způsobilost prokazována doklady uvedenými v § 21 a § 22 a zařazení ohlašovacích živností do živností řemeslných má tomu odpovídat.
Odbxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 21
Ustanxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxném stupni vzdělání v oboru, který odpovídá příslušné řemeslné živnosti, a to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dosažené úplné profesní kvalifikaci v příslušném oboru. Dále obsahuje specifickou úpravu pro doložení kvalifikací občanů členských států Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx upravena systémově shodně pro všechny řemeslné živnosti. Ustanovení neuvádí výčet konkrétních dokladů ani vzdělávacích oborů, případně vzdělávacxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxní v příslušném oboru vzdělání nebo příslušné oblasti vzdělávacích programů, je ponecháno na aplikační praxi. Takto pojatá úprava jednak odráží úmysx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxahy studijních oborů a studijních programů se v průběhu let, které přicházejí v úvahu pro získání dokladů odborné způsobilosti, významně měnily a že se x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxlstoletí nebo i dříve.
Při posuzování dokladů o vzdělání v oboru je třeba vycházet ze skutečnosti, že stávající úprava přílohy č. 1 obsahuje řemeslxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxé, že se jedná v podstatě o zdvojené, víceoborové živnosti, kde odborná příprava neodpovídá jednomu učebnímu oboru, ale např. dvěma učebním oborům. V uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrářství“ vzdělání spočívající ve vyučení v oboru „Pekař“ nebo v oboru „Cukrář“. Není nutné prokazovat vzdělání v obou výučních oborech současně a není xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxo zvážení, zda sám rozsah svého oprávnění omezí a ohlásí živnost v částečném rozsahu předmětu podnikání. Rozsah předmětu podnikání každé jednotlivé žxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdnotlivých živností. U některých řemeslných živností lze pouze z obsahové náplně živnosti uvedené v tomto nařízení zjistit, že rozsah živnostenskéhx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxízení v sobě zahrnuje činnosti, které spadají hned do několika samostatných oborů vzdělávání, a to činnost zedníků, štukatérů, montérů suchých stavex x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xbsolvováním vzdělání v oboru pro účely prokázání odborné způsobilosti pro živnost „Zednictví“.
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxtem podnikání živnosti, přestože absolventy připravuje, nebo někdy v minulosti připravoval, pro výkon stejné činnosti, resp. profese.
Doklady o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
Po formální stránce doložené doklady musí odpovídat právní úpravě platné v době vyhotovení originálů těchto dokladů.
Z důvodové zprávy k zákonu č. xxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxat současně i odbornou praxi. Umožňuje se tak mladým kvalifikovaným odborníkům přístup do podnikání v řemeslných živnostech a podporuje se rozvoj vzdxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxné kvalifikace uznávacím orgánem umožňuje těmto osobám doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu přímo doklady získanými nebo uznanými v jxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxé doklady v případech, kdy česká právní úprava není liberálnější než požadavky směrnice, uvádějí odkazem na § 7 odst. 5 živnostenského zákona. Naopak v xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxačí 6 let jakékoliv praxe v oboru), navrhuje se pro jednoznačnost postup podle této úpravy a přísnější úprava dle § 7 odst. 5 se neaplikuje.
Z důvodové xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxst se prokazuje též praxí, jejíž délka je odstupňována podle toho, zda vzdělání bylo získáno vyučením, studiem na příslušné střední škole nebo vysoké šxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončeném vzdělání v příslušném oboru (výučním listem, vysvědčením) bez požadavku dokládat praxi, zatímco dosavadní úprava vyžadovala striktně doxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jaké jsou kladeny požadavky co do délky praxe, upravují ustanovení § 21 a § 22. Vedle vysvědčení o závěrečné zkoušce na středním odborném učilišti nebx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxou způsobilost v oboru též výuční list. Navrhované ustanovení zde pamatuje na ty uchazeče o získání živnostenského oprávnění, kteří tento doklad získxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu listu.
K odst. 1 písm. a)
Odborná způsobilost se pro řemeslné živnosti primárně prokazuje dokladem nebo doklady o řádném ukončení středního vzděxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx platnými předpisy upravujícími vzdělávání. Stávající úprava školského zákona, účinná od 1.1.2005 (§ 72), stanoví, že dokladem o dosažení středního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky (ve starších dobách učňovské zkoušky) obdrží absolvent výuční list. Obory středního vzdělání s výučním listem jsou v současné době stanoveny x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxělání“). V průběhu doby se vzdělávací soustava i názvy jednotlivých učebních oborů měnily, aktuální platné obory, v nichž mohlo být vzdělání dosaženox xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxlání ani podle stávající právní úpravy a ani podle úprav předcházejících ve všech případech neodpovídá znění předmětu podnikání odpovídajícího přísxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxle toho, zda absolvované vzdělání a příprava vedly k získání znalostí a dovedností využívaných při výkonu činnosti, která je obsahem předmětné živnosxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxském úřadě, kterému byl doklad o odborné způsobilosti předložen.
K odst. 1 písm. b)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxlání. V řadě případů, kdy vzdělání připravuje absolventy pro výkon odborných činností v oboru činnosti odpovídajícímu řemeslné živnosti, je vzdělánx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxení, jak stanoví stávající úprava školského zákona (§ 72). Dokladem o absolvování studia o ukončení rovnocenného vzdělání podle úpravy předcházejíxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x. 63/1978 Sb., nebo úplného středního odborného vzdělávání na střední odborné škole nebo podnikové technické škole podle zákona č. 186/1960 Sb., bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxorné přípravy v příslušném oboru. Zde však z dikce zákona není zcela zřejmé, zda se předměty odborné přípravy vztahují k maturitní zkoušce, tedy předměxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxho vzdělávání absolventa, nebo zda je třeba, aby z uvedených předmětů byla skládána maturitní zkouška. Smyslem ustanovení bezesporu je především dosxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi.
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou jsou v současné době stanoveny v nařízení, o soustavě oborů vzdělání. V průběhu doby se vzdělávací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
S ohledem na skutečnost, xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxrné přípravy v příslušném oboru“ v širším kontextu a vycházet z věcného obsahu přípravy absolventa, která vedla k získání příslušného dokladu o vzděláxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxchnologie potravin - zpracování masa příslušným oborem vzdělání pro živnost s předmětem podnikání „Řeznictví a uzenářství“; obor 29-45-M/001 Technxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání „Pivovarnictví a sladovnictví“; obor 29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky příslušným oborem vzdělání, resp. oborem s přexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxdělání“ a vzdělání „ s předměty odborné přípravy v příslušném oboru odborné přípravy“ je, podle názoru autorů, řešeno pro účely doložení odborné způsoxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxu živnost lze prokázat i dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání jx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxo odborného vzdělávání se v průběhu let měnily (např. podle vyhlášky č. 51/1962 Sb. o podnikových institutech, bylo dokladem o absolvování vyššího odxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxětů). Obory vyššího odborného vzdělávání jsou v současné době stanoveny nařízením o soustavě oborů vzdělání. Příslušnost oboru vzdělání ve vztahu ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtní živnosti, ale podle toho, zda absolvované vzdělání a příprava jsou zaměřeny na kvalifikovaný výkon činností, které jsou obsahem předmětné řemeslxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Odbornou způsobixxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxch oborů. S ohledem na skutečnost, že stávající úprava zákona o vysokých školách (po novelizaci školského xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx již na dokladech o ukončení vysokoškolského vzdělání není studijní obor uveden, ze studijního programu. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o bakalářskýx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x vysokých školách, vysokoškolský diplom. Vysokoškolský diplom byl dokladem o absolvování studia na vysoké škole i podle předcházející právní úpravyx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxčemž studijní program podléhá akreditaci udělované Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Národní akreditační úřad pro vysoké školství xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxitaci. Oprávnění vysoké školy uskutečňovat za podmínek stanovených zákonem o vysokých školách studijní programy vyplývá z institucionální akredixxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxý diplom vydaný vysokou školou, která má řádně akreditovaný příslušný studijní program.
Příslušný studijní program, případně spolu se studijním oborem, ve vztahu k předmětné řemeslné živnosti je třeba chápat jako studijní program, kxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xe zjevné, že zaměření vysokoškolských vzdělávacích programů není primárně cíleno na přípravu odborníků pro provozování jednotlivých řemeslných žixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxy vzdělaných odborníků je koncipována tak, aby získali širší, komplexnější a hlubší znalosti. Například doklad o ukončení vysokoškolského vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxst pro živnosti „Pekařství, cukrářství“, ale i „Mlynářství“. Je ponecháno aplikační praxi, aby posoudila, zda konkrétní vzdělávací studijní prograx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxx. d), který stanoví, že doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 lze nahradit mimo jiné doklady o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxížně stanovit hranici mezi „příslušnou“ a „příslušnou příbuznou“ oblastí, a staví proto vzdělání v těchto oblastech pro účely splnění odborné způsobxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xznávání odborné kvalifikace mohou prokázat odbornou způsobilost osoby, které získaly odbornou kvalifikaci nebo činnost vykonávaly v jiném členskxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxadě, že jim odborná kvalifikace byla v některém z uvedených států uznána. V případech a za podmínek stanovených zákonem o uznávání odborné kvalifikace xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxtního příslušníka členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
b)
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xlenského státu, bylo-li mu v České republice nebo jiném členském státě přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii,
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxelem vědeckého výzkumu,
f)
rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu d) nebo e), byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky,
gx
xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxt na území České republiky,
h)
státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx než členského státu, který je obětí obchodování s lidmi xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxho státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem,
j)
žadatele o vydání modré karty Evropské unie nebo držitele této karty, žadatele o vydání zaměsxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxní karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo drxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxměstnán.
Dokladem o uznání odborné kvalifikace je pravomocné rozhodnutí uznávacího orgánu, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xvalifikací. Odborná kvalifikace je uznávána pro řemeslné živnosti podle § 18 zák. o uznávání odborné kvalifikace systémem, který zohledňuje předevxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxtě původu k výkonu předmětné profese (úprava je v souladu s čl. 16 až 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odbxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace. Uznávací orgán je při uznávání odborné kvalifikace povinen posoudit, zda žadatel o uznání splňuje podmínky pro uznání dané zákonem o uznxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxatření - tedy vykonání rozdílové zkoušky nebo absolvování adaptačního období) ve srovnání s možnostmi prokázání odborné kvalifikace doklady z jinéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti lze mimo jiné prxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxd o získání jakékoli profesní kvalifikace, ale o doklad nebo doklady, jež podle Národní soustavy kvalifikací umožňují získat úplnou profesní kvalifixxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace úplné, je-li k jejímu získání třeba získat více profesních kvalifikací, jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací.
V případě, že k zxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxsm. f) tuto možnost pomíjí, ze smyslu ustanovení nelze dovozovat nic jiného, než že se k posouzení odborné způsobilosti přistupuje obdobně, tj. tak, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxce určena, musí svým charakterem, tedy činnostmi, které jsou v povolání vykonávány a jsou pro ně stěžejní a určující, odpovídat obsahu předmětné řemesxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodnikání předmětné živnosti. V aplikační praxi je třeba vycházet z toho, zda takto získaná kvalifikace svědčí o tom, že osoba, která ji získala, prokázxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Úplná profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací může obsahovat pouze jedinou profesní kvalifxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxh profesních kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání úplné profesní kvalifikace. Odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost pak lze pxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xzenář“ jsou integrovány následující profesní kvalifikace: „Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich“, „Bourání masxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a ryb“, „Přeprava a ustájení jatečných zvířat“, „Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků“. K prokázání odborné způsobilosti pro živnost „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ je toho času zahrnuta profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“, nebo kombinace tří profesních kvalifikací, a to profesní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx“. Pro doložení odborné způsobilosti pro živnost „Kamnářství“ v daném případě postačuje doložení osvědčení o získání jedné profesní kvalifikace „Kaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xejichž seznam je u jednotlivých profesních kvalifikací uveden v Národní soustavě kvalifikací.
K odst. 2
Občan České republiky nebo jiného státu Exxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxostenskému úřadu též doklady podle § 7 odst. 5, které jsou pro živnosti uvedené v jednotlivých částech přílohy č. 1 blíže specifikovány v písm. a) až c) x xx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti doklady o vykonané praxi nebo vzdělání získaném nebo uznaném v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, v jiném smluvnxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxných příslušníků je třeba vzít v úvahu skutečnost, že mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občané České republiky (viz § 5 odst. 6).
Doxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxborných kvalifikací, která nabízí možnost doložit odbornou kvalifikaci doklady o praxi anebo vzdělání vydanými nebo uznanými jiným členským státemx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxentář k § 7 odst. 5).
Ustaxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxropské unie přímo živnostenskému úřadu. To ovšem neznamená, že tito občané nemohou v plném rozsahu využít možnosti požádat o uznání odborné kvalifikaxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xlném rozsahu i skutečnost, že česká právní úprava daná živnostenským zákonem je v některých případech příznivější než úprava uznávání odborné kvalixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxuto, že u těchto živností je možno doložit odbornou způsobilost doklady podle § 7 odst. 5 písm. a). Je tomu tak proto, že toto ustanovení požaduje v souladx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx jdoucích let osobou samostatně výdělečně činnou nebo osobou ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen před více než 10 lety před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxáno, aby byli ve vedoucím postavení, a je nerozhodné, zda se jednalo o nepřetržitý výkon praxe a jak dlouhá doba uplynula od jeho ukončení). Občan České rxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxími nebo s vysvědčeními o vykonané tovaryšské zkoušce (§ 13a), jimiž se prokazovala odborná způsobilost jejich držitele. Jestliže živnostenský řád xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxornou způsobilost, protože takovýto důsledek přechodná ustanovení zákoníku práce výslovně neupravila.
(rozhodnutí Nejvyššího xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky,
§ 7 odst. 4 - praxe v oboru, § 7 odst. 5 - dokladx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxpské unie, § 19 odst. 1 písm. a) a § 20 - řemeslné živnosti, § 22 - doklady, jimiž mohou být doklady o odborné způsobilosti nahrazeny, § 46 odst. 4 - nostrxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxkého státu Evropské unie a doklady, které se považují za doklady z Evropské unie, příloha č. 1 - živnosti řemeslné
Související předpisy:
x x x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xáplních jednotlivých živností, - § 4 až 6 zák. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, - zák. o uznávání odborné kvalifikace, - § 3 až 6, § 72, § 83, § 101, § xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxolách
Související předpisy, které již nejsou účinné:
§ 1, příloha č. 1 nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, stxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxx x xxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xyhl. č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, - nařízení vlády č. 33/1986 Sxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx x xx x xxx x xxx x 16, § 25, § 26, § 27a, § 27b zák. č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), - § 3, § 10, § 16 vyhláxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxx x xxx xxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxch školách, - vyhl. č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich, - § 6 až 9, § 11 až 15, § 21, § 22 zák. č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx, o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů, - vládní vyhl. č. 51/1962 Sb., o podnikových institutech, - vyhl. č. 73/1961 Sb., o učebnícx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), - vyhl. č. 168/1956 Ú. l., kterou se vyhlašují seznam povolání a podmínky přijímání a výuka žxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx1950 Sb., o vysokých školách, - vládní nařízení č. 186/1949 Sb., o zatímní úpravě výcviku učňů
Předpisy práva EU:
směrnice Evropského parlamentx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxornou způsobilost uvedené v § 21. K této formulaci ustanovení vedla zákonodárce zřejmě skutečnost, že původní znění § 21 živnostenského zákona „Odboxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxě v příbuzném oboru, pokud není délka praxe stanovena v příloze jinak.“ zjevně se zřetelem na označení živností, jako živností „řemeslných“, vyžadovaxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbilosti byly pojímány tak, že tuto základní odbornou způsobilost pro provozování řemesla pouze nahrazují. Následné novelizace živnostenského zákoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx x x x2. Druhy dokladů zařazených do uvedených ustanovení se však měnily se změnou pohledu na relevanci jednotlivých možností získání odborné kvalifikace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxním odborných činností a po přístupu České republiky k Evropské unii i s ohledem na umožnění doložit odbornou způsobilost získanou v jiném členském stáxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxklady uvedenými v těchto ustanoveních není primárně zaměřeno na získání znalostí a dovedností vlastních příslušnému oboru, ale na získání znalostí a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxí (s výjimkou vysokoškolského vzdělání) bylo doplněno praxí v oboru.Obdobně se přistupuje k posuzování znalostí a dovedností získaných absolvováníx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxnčeném stupni vzdělání v příbuzném oboru odpovídajícím příslušné řemeslné živnosti, a to počínaje středním vzděláním a konče vysokoškolským vzděláxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxhny řemeslné živnosti, ustanovení neuvádí výčet konkrétních dokladů ani vzdělávacích oborů, případně vzdělávacích programů, které je možno zahrnoxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xe považují obory, které využívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí (§ 7 odst. 4). Posouzení, zda se jedná o vzdělání v přxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxdů o vzdělání v příbuzném oboru je třeba mít na zřeteli i skutečnost, že stávající úprava přílohy č. 1 řemeslné živnosti obsahuje živnosti (např. „Pekaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxídá jednomu učebnímu oboru, ale např. dvěma učebním oborům. V uvedených případech však prokázání vzdělání v oboru odpovídajícím jednomu každému z takxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xokrmů a nápojů, včetně pokrmů zpracovávajících převážně mouku.
x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxx x xxxru rozumí praxe náležející jak do oboru, tak i do oboru příbuzného dané živnosti.
Doklady o vzdělání v oboru nejsou omezeny dobou, kdy byly vydány a nexx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxdové zprávy k zákonu č. 356/1999 Sb.:
V § 21 a § 22 se upřesňuje prokázání odborné způsobilosti pro živnosti řemeslné a stanovuje se, že odborná způsoxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxoké škole. U řemeslných živností se zachovává možnost prokázat odbornou způsobilost dokladem o šesti letech praxe v oboru živnosti.
Z důvodové zpráxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ukončení příbuzného učebního oboru nebo studia v příbuzném oboru a vzhledem k tomu, že se jedná o vyučení nebo studium v příbuzném oboru, požaduje se též xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxt. Dále lze požadovanou odbornou způsobilost nahradit dokladem o úspěšném vykonání kvalifikační zkoušky dle vyhlášky č. 525/92 Sb., k provádění kvalxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxnto způsob prokazování odborné způsobilosti je v souladu s článkem 47 Evropské dohody ve vazbě na směrnice Rady ES, zejména č. 64/427/EEC, zahrnující pxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xpůsobilosti pro určitý obor tím, že mu staví na roveň průkaz v příbuzném oboru.
K písm. a)
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem nebo doklady o absolvování jednoroční praxe v oboru. Stávající úprava škxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxního vzdělání s výučním listem jsou v současné době stanoveny v nařízení o soustavě oborů vzdělání.
K písm. b)
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxritní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem nebo doklady o absolvování jednoroční praxe v oboru. Dokladem o absolvování tohoto vzdělání je maxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxeny v nařízení o soustavě oborů vzdělání.
K písm. c)
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro řemeslnou živnost, lze nahradit dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o absolvování jednoroční prxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxdčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Obory vyššího odborného vzdělávání jsou v současné době stanoveny nařízením o soustavě oxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxnčení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů. S ohledem na skutečnost, že stávající úprava záxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxkoškolského vzdělání není studijní obor uveden, ze studijního programu. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o bakalářský, magisterský nebo doktorský stxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxplom. Je ponecháno aplikační praxi, aby posoudila, zda konkrétní vzdělávací studijní program a případně i studijní obor lze považovat za příslušný přxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobilost lze prokázat dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů. Ani u vysoxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxí se nabízí s doklady o ukončení středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání, které musí xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo řemeslné živnosti mohou být nahrazeny dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost a dokladem, případně doklady o vykoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxm na skutečnost, že rekvalifikace jsou upraveny § 108 zák. o zaměstnanosti, x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmusí název rekvalifikačního programu odpovídat předmětu podnikání dané živnosti. Spíše než shodu slovního vyjádření, je třeba posuzovat shodu obsaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxlifikace mohou vydávat pouze instituce, které jsou oprávněny rekvalifikace provádět. Podle zákona o zaměstnanosti (§ 108) se jedná zejména o zařízexx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxeditovaným vzdělávacím programem se rozumí program, kterému byla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace (u vxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi udělování akreditace vzdělávacích programů a náležitosti osvědčení jsou řešeny vyhláškou č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxu, že nepostačuje pouhá akreditace zařízení poskytujícího vzdělávací program jako takového, ale že je nezbytné, aby vzdělávací zařízení, nejedná-lx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xrogramech, které odpovídají oboru vzdělání, který má škola zapsán v rejstříku škol a školských zařízení. U vysokých škol musí rekvalifikační programx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxím se v průběhu času měnila. V konkrétním případě je vždy třeba přihlédnout k právní úpravě platné v době vydání dokladu (osvědčení) o řádném ukončení rexxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxeté praxe v oboru. Doklady o šestileté praxi v oboru, za niž se považuje i praxe v příbuzném oboru, musí odpovídat požadavkům stanoveným v § 7 odst. 4. Není xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxe byla získána za podmínek daných posledně cit. ustanovením. Při posouzení praxe získané jako osoba samostatně výdělečně činná, je třeba vycházet z txxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxávnění k podnikatelské činnosti (u praxe absolvované v České republice po účinnosti živnostenského zákona se jedná o živnostenské oprávnění), a to px xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxnosti v oboru prostřednictvím odpovědného zástupce.
V případě praxe získané v pracovněprávním vztahu nelze uvedené posouzení aplikovat, je však xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx jednat, ale i zda zaměstnavatel má oprávnění k provozování předmětné živnosti. Pokud zaměstnavatel předmětné oprávnění nemá, může se jednat o případx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (např. oprava vlastních silničních vozidel zaměstnavatele jeho zaměstnanci nevyžaduje, aby zaměstnavatel měl živnostenské oprávnění pro živnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxlad o absolvování praxe, i když obsahem absolvované praxe nebyl výkon činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru dané živnosti. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxhu. Podstatné je, aby doklady o praxi nezpochybnitelně svědčily o tom, že praxe byla získána při výkonu odborných činností náležejících podle obsahovx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x x0 - řemeslné živnosti, § 21 - doklady, jimiž lze prokázat odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti, příloha č. 1 - živnosti řemeslné
Souvisejxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxčení, - příloha č. 1 nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností, - vyhl. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, x x x xx xx xx x xxx x xxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx x xxx x xxx x xx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxvisející předpisy, které již nejsou účinné:
vyhl. č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxx1 Sb., o zaměstnanosti
Díl 2
Živnosti vázané
[Živnosti vázané]
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 23
Živnostmi vázanýxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xázaných živností ve svém sloupci 1 označeném nadpisem „Předmět podnikání“.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Okruh živností vázaných jx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxostmi ohlašovacími, jejichž nastoupení nevyžaduje státního povolení ve formě
koncese
.
Jde - jak již bylo uvedeno vpředu - o živnosti, které vyžaduxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxm. b) - živnosti ohlašovací, § 24 - odborná způsobilost pro vázané živnosti, příloha č. 2 - živnosti vázané
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2xxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxx xxuhy ohlašovacích živností, přičemž rozlišovacím kritériem pro druhy ohlašovacích živností je skutečnost, zda živnostenský zákon pro jejich provoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxutečnost, zda jsou tyto podmínky uvedeny v § 21 a § 22, a jedná se o živnosti řemeslné, nebo v příloze č. 2, a jedná se o živnosti vázané.
Z důvodové zprávy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxétně stanoven zpravidla zvláštními předpisy, popřípadě zmíněnou přílohou.
K odst. 1
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze, a to pro každou jednotlivou živnost zvlášť v druhém sloupci cit. přílohy. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxi, případně kombinaci obého, nebo zda se odborná způsobilost požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právníx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, uveden v příloze č. 2.
V některých případech je uveden pouze jeden způsob doložení odborné způsobilosti, ve většině případu se však jedná o alternaxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxém rozsahu, a jednotlivé činnosti zahrnuté v takto částečně ohlášeném rozsahu předmětu podnikání jsou natolik svébytné, že je nutné nebo vhodné upravxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxstí samostatně pro takové částečné rozsahy předmětu podnikání (podrobněji k úpravě odborné způsobilosti pro vázané živnosti v komentáři k příloze č. xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxborné kvalifikace (viz odst. 2) slovy „není-li dále stanoveno jinak“, a to na rozdíl od souvisejícího x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxkladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace mohou prokázat odbornou způsobilost pouxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo v případě, že jim odborná kvalifikace byla v tomto státě uznána. V případxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tedy v tzv. třetí zemi.
Podle odst. 2 tímto způsobem mohou prokázat odbornou způsobilost „občané České republiky nebo jiného členského státu Evroxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxávání odborné kvalifikace může být uznána odborná kvalifikace pouze u osob uvedených v jeho § 1 odst. 2.
Okruh osob, na které se uznávání kvalifikací vztahuje, je podle zákona o uznávání odborné kvalifikace širší [viz též komentář k § 2x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxalifikace prokazovaly odbornou způsobilost pro získání oprávnění pro provozování vázané živnosti osoby, na něž se § 70 odst. 1 nevztahuje, se v praxi vxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxak podle § 70 odst. 1 není zařazena do okruhu osob, které se považují za osoby z členského státu Evropské unie, je podle názoru autorů namístě přiklonit se xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxost. U osob, kterým byla udělena mezinárodní ochrana, a u jejich rodinných příslušníků je třeba vzít v úvahu i § 5 odst. 6 upravující specificky jejich pxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxcné rozhodnutí uznávacího orgánu, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uznávací orgán je při uznávání odborné kvalifikace povinen pxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoušky nebo absolvování adaptačního období) ve srovnání s možnostmi prokázání oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx u některých vázaných živností.
Dokladem o uznání odborné kvalifikace může být též evropský profesní průkaz. Evropský profesní průkaz je elektroxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxání odborné kvalifikace pro účely usazení. V případě uznávání odborné způsobilosti pro vázanou živnost se jedná o evropský profesní průkaz pro usazenxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xbchodu, na základě žádosti přijaté systémem IMI (systém pro výměnu informací o vnitřním trhu určený ke správní spolupráci mezi příslušnými orgány člexxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES se evropský proxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xůdce, kterému odpovídá výkon činností spadajících do vázané živnosti „Průvodcovská činnost horská“.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 167/2004 Sb.:
x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxt odbornou způsobilost dokladem vydaným „uznávacím orgánem“ (...). Uznávacím orgánem má být podle návrhu zákona o uznávání odborné kvalifikace pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 odst. 6 - osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, a její rodinní příslušnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmi mohou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské unie,
§ x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxx
§ 70 odst. 1 - osoby, které se považují pro účely živnostenského záxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxjich odborná způsobilost
Související předpisy:
Předpisy práva EU:
směrnice Evropského parlamentu a Raxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
Díl 3
Živnost volná
[Živnost volná]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností, pro jejichž provozování nepožaduje živnostenský zákon, kromě splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, splnění dalších zvlášxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxšovací živností, u které není jako podmínka jejího provozování odborná způsobilost stanovena. Volnou živnost je třeba vnímat jako „volnou“ v tom smysxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xředpisy nemohou vyžadovat pro výkon některých činností, spadajících do obsahu živnosti volné, splnění odborné způsobilosti. Živnost volná je jedinxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxvých činností (přesněji řečeno všechny činnosti, které jsou živností a nejsou obsahem živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných), které jsox xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxsah živnostenského oprávnění pro volnou živnost upraven v § 28 odst. 1.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
Pro zjednodušení přístupu do podxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxností spadajících do živnosti volné, která zahrnuje veškeré činnosti výrobní, obchodní a poskytující služby, které jsou živností a nejsou upraveny v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxh volných má především instruktivní poslání; zvýrazňuje úpravu obsaženou v ustanovení § 19 písm. c), podle níž se u těchto živností, na rozdíl od ostatnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxtí (které jsou živnostmi), pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Tuto deklaraci však nxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxilosti. V kontextu s odst. 2, § 28 odst. x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxuje pro získání živnostenského oprávnění prokázání odborné nebo jiné způsobilosti, se musí jednat o živnost volnou. Stávající úprava např. pro prodex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxi nevyžaduje, a přesto lze tyto činnosti provozovat jen na základě
koncese
.
K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxmínky provozování živnosti platí pro provozování živnosti fyzickými osobami. Na právnickou osobu tedy bez dalšího uvedené ustanovení nelze vztáhnoxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xřípadě živností vyžadujících splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (tedy odborné nebo jiné způsobilosti). Atributem volné živnosti jex xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcího všeobecné podmínky provozování živnosti. Pokud jej ovšem fakultativně ustanoví (§ 11 odst. 9), musí odpovědný zástupce splňovat všeobecné podmxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx x
V příloze č. 4 je uvedena živnost volná, její předmět podnikání a
taxativní
výčet oborů činnxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxoba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Předmětem podnikání živnosti volné jsou tedy všechny činnosti, které jsou žixxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxnnosti, které jsou obsahem jednotlivých řemeslných, vázaných a koncesovaných živností, jsou uvedeny v nařízení o obsahových náplních jednotlivých xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 9 písm. a) - ohlašovací živnosti, § 19 odst. 1 písm. c) - živnost volná, § 11 odst. 2, odst. 4 písm. b) x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx doplňující údaje zapisované do živnostenského rejstříku, přílohy č. 1 až 3 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, příloha č. 4 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
HLAVA II
ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ
[Živnosti koncesované]
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 26
Živnostxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 obsahuje úplný výčet koncesovaných živností ve svém sloupci 1 označeném nadpisem „Předmět podnikání“. Do koncesovaných živností jsou zařazovány xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxm řízení (viz § 5 odst. 1 a § 9).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Příloha č. 3 konkretizuje, které živnosti z důvodu veřejného zájmu vyžaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobilost, kterou s ohledem na povahu provozu a jeho nebezpečnost na okolí stanoví příslušné zvláštní předpisy. Návrh při vymezení těchto živností navaxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xyly zvláštní předpisy vydány. Jde například o služby zajištující ostrahu majetku a osob, o služby soukromých detektivů (-). Důvodem jejich zařazení dx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, který bude posuzován diferencovaně podle povahy činnosti a chráněného zájmu.
Charakteristickým znakem koncesovaných živností je dále to, že prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxost, § 9 - rozdělení živností, § 27 - odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti pro koncesované živnosti, příloha č. 3 - živnosti koncesovxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxvozování živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx živností. Řeší formu, jakou je stanovena odborná způsobilost pro koncesované živnosti; ta je uvedena v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu. Občanu Čxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxavuje § 70) se rovněž umožňuje prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace získané nebo uznané v jiném členském státě Evropskx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxbilost prokázal způsobem stanoveným v příloze č. 3. Na rozdíl od živností řemeslných a vázaných (kde je zařazení živnosti do jednoho z uvedených druhů nx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxvaných živností, živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy odbornou způsobilost stanovily.
Paragraf 27 neřeší (poněkud nekonzistentně s ohledem na § 7, který stanoví, že zvláštní podmínkou provozování živnxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxení odborné způsobilosti formu stanovení jiné způsobilosti a neřeší ji ani navazující ustanovení. Živnostenský zákon upravuje jinou způsobilost pxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxvuje stanovení podmínek provozování živnosti živnostenským úřadem. Stanovit podmínky provozování živnosti může živnostenský úřad jen u koncesovaxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Odbornx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxu jednotlivou živnost zvlášť ve sloupci 2 citované přílohy. Zákonodárce zde rozlišuje, zda je odborná způsobilost pro jednotlivé živnosti stanovena x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxvnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpisem, na který je v příloze č. 3 pouze odkazováno. Ve všech případech je však způsob, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xabízí jedinou možnost doložení odborné způsobilosti, ve většině případů však alternativní výčet možností jejího prokázání.
x dvou koncesovaných živností pro určitý rozsah předmětu podnikání stávající právní úprava ani zvláštní právní předpisy odbornou způsobilost nevyžaxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xoupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat a věcí, a osobní provozované vozidly určenými pro přxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§ 5 odst. 1).
Určitou nedůslednost znění tohoto ustanovení lze spatřovat v tom, že nereflektuje možnost doložení odborné způsobilosti dokladem o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgáxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xykonávaly v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx z těchto států uznána. V případech a za podmínek stanovených zákonem o uznávání odborné kvalifikace se tak může jednat i o vzdělání nebo praxi získané v xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxky nebo jiného členského státu Evropské unie. Kdo se považuje pro účely živnostenského zákona za občana Evropské unie, je specifikováno v § 70 (podroxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxího orgánu, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uznávací orgán je při uznávání odborné kvalifikace povinen posoudit, zda žadatel o uxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoušky nebo absolvování adaptačního období) ve srovnání s možnoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx 3 umožněno jen u některých koncesovaných živností.
K odst. 3
Podmínky provozování živnosti stanovené správním rozhodnutím živnostenského úřaxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovaných živností. Živnostenský úřad stanovuje podmínky provozování živnosti pouze na základě živnostenského zákona anebo na základě zvláštních pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxaké změny rozhodných skutečností je nutno podmínky provozování živnosti změnit.
Má-li živnostenský úřad stanovit podmínky provozování živnostx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxi třetím. Podmínkou provozování živnosti je tedy např. spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu (jedná se o xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky). Tato podmínka je u některých živností doplněna podmínkou bxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxúhonnosti všech zaměstnanců jedinou ukládanou. Podmínku provozování živnosti uloží živnostenský úřad v rozhodnutí o udělení
koncese
, a to přiměřenx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxení
koncese
(tedy po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
a následně kdykoliv v průběhu provozování živnosti podnikatelem).
Podmínkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x x x xx xxxx č. 61/1997 Sb., o lihu jsou upraveny podmínky pro výrobu a úpravu lihu (kvasného, sulfitového, syntetického) a pro výrobu konzumního lihu, lihovin a oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxmědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu). S ohledem na vybavení lihovaru, resp. provozovny, živnostenský úřad uvede v rozhodnutí o koncesi rozsax xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxravit individuálně provozování živnosti v návaznosti na splnění předpokladů pro řádné provozování živnosti (jedná se o předpoklady technického chaxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x skutečnost, že mají být uloženy podmínky provozování živnosti, nepromítá, nicméně je v ní uvedeno, že se ke koncesi jako orgán státní správy (§ 52 odst. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xak v příloze č. 3, tak ve zvláštním právním předpise. Například u živnosti „Vedení spisovny“ je v příloze č. 3 stanovena podmínka provozování živnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxvny, přičemž ve zvláštním právním předpise (zákon o archivnictví a spisové službě) jsou stanoveny požadavky na provozovnu (budovu, v níž je umístěna sxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxě, živnostenský úřad omezuje provozování živnosti na provozovnu, u níž musí být před udělením
koncese
doloženo, že splňuje zákonem stanovené podmínxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxování živnosti v jiné než v rozhodnutí o koncesi uvedené provozovně. Hodlá-li podnikatel rozšířit nebo přenést své podnikání do jiné provozovny, musí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxjit činnost v nové provozovně.
Zvláštní úpravu podmínek provozování živnosti nabízí živnostenský zákon u živnosti „Výroba xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx“. U této živnosti musí podmínky provozování živnosti splňovat osoba, která žádá o udělení
koncese
. V příloze č. 3 jsou u této živnosti stanoveny podmíxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxrožení života a činnosti osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí, a v povinnosti mít uzavřeno pojištění odpovědnosti. Ze znění cit. přílxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxí
koncese
stanovovat podmínky, které by podnikatele vázaly i po jejím udělení (např. povinnost mít uzavřeno pojištění odpovědnosti). Ve smyslu § 27 oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdu. S ohledem na dikci tohoto ustanovení by měl i v posledně jmenovaném případě živnostenský úřad podmínku provozování živnosti formálně uložit, byť jxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxm provozování koncesovaných živností musí dodržovat ustanovení jak živnostenského zákona, tak i jiných právních předpisů, které s provozováním živxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdržovat ustanovení jiných právních předpisů, které se k jeho podnikání vztahují (ať již povšechně, nebo uvedením jednotlivých právních předpisů). Pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xředpis stanoví, že mají být uloženy, a to v rozsahu zákonem stanoveném. Tento rozsah by neměl být živnostenským úřadem překročen ani v případě, že orgánx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxnskému zákonu:
Charakteristickým znakem koncesovaných živností je dále to, že provozovateli koncesované živnosti mohou být uloženy podmínky výkxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xivnosti“ (§ 27 odst. 3 živnostenského zákona), resp. o „další podmínky provozování dopravy“ (§ 8 zák. o silniční dopravě) ve stanovisku dopravního úřaxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx odbornou způsobilost. Stalo-li se tak, šlo o překročení mezí stanovených zákonem.
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 12. 1998, sp. zn. 5 A 58/9xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 odst. 6 - osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, a její rodinní příslušníci mají postavení občanx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxu způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské unie,
§ 9 písm. b) - koncesované živnosti,
§ 17 - provozovny,
§ 26 - živnostx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie,
§ 70 odst. 4 - doklady, které se považují za doklady z Evropské unie,
příloha čx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx. 5 zák. č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky a Slovenské republiky,
Předpisy práva EU:
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnění
nadpis vypuštěn
[Rozsah živnostenského oprávnění]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx provozovat nikoliv jakékoli činnosti, které jsou živností, ale jako právo provozovat určité konkrétní činnosti spadající do jedné nebo více živnostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxovozovat, a případně, umožňuje-li to charakter jednotlivých řemeslných, vázaných nebo koncesovaných živností, zda hodlá živnost provozovat v úplnxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxezen souborem činností, které jsou vlastní dané živnosti z hlediska charakteru uvedené živnosti, jenž je vyjádřen v prvé řadě názvem, resp. předmětem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxu, tedy „Pekařství, cukrářství“, nebo částečném rozsahu, např. „Pekařství“. Je-li však rozsah živnostenského oprávnění takto omezen, je tímto omezxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxující rozsah živnostenského oprávnění pro jednotlivé živnosti řemeslné, vázané a koncesované, slouží nařízení o obsahových náplních jednotlivých xxxxxxxxx
Rozsah živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné je třeba chápat v kontextu dalších ustanovení živnostenského zákona, zejm. pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxky věci pak plyne, že do rozsahu oprávnění k provozování živnosti volné spadají všechny činnosti, které jsou živností, nespadají tedy do činností z režxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxsované živnosti.
V případě posouzení rozsahu živnostenského oprávnění konkrétní živnosti je tedy nutno vycházet především z předmětu podnikání xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxlních jednotlivých živností. Zároveň je třeba mít na zřeteli, že obsahová náplň je v tomto předpise upravena pro celou živnost, tedy pro případ, že předxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxn ve výpise ze živnostenského rejstříku v částečném rozsahu, je třeba nařízení obsahových náplních jednotlivých živností aplikovat přiměřeně tomutx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxání rozsahu živnostenského oprávnění je třeba přihlédnout k ustanovením části třetí, konkrétně k § 34, § 42, § 43 a § 44, rozšiřujícím rozsah živnostenxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxd podnikatel v rámci obchodní činnosti realizované na základě živnostenského oprávnění k živnosti volné prodává zboží. Může pak v rámci této živnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxé nebo řemeslné. Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti může vyrobené zboží nejen vyrábět a prodávat, ale i opravovat, zůstaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxsahů mezi jednotlivými živnostmi upravených ve výše uvedených ustanoveních živnostenského zákona je stávající právní úprava flexibilní v tom, že nxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nikoliv pro jedinou živnost, ale pro dvě a v některých případech i více živností. Podnikatel si v tomto případě může vybrat, v rámci které z předmětných žxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xemeslnými živnostmi a živností volnou nebo mezi jednotlivými řemeslnými živnostmi. K přesahům však v některých případech dochází i mezi jinými druhy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxstem. Například v rámci koncesované živnosti „Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, nedobrovolných“ lze provádět v plném rozsahu všechny činnxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané živnosti je přestupkem, neboť překročení rozsahu živnostenského oprávnění je postaveno na roveň provozování činnosti, která je živností, aniž xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxnikání (§ 251 tr. zákoníku).
x xxxxx x
Rozsah živnostenského oprávnění se posuzuje podle přxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x, v odst. 2 (odst. 3 upravuje oprávnění živnostenského úřadu rozhodnout v případě pochybností o rozsahu oprávnění) a v § 34, 42, 43 a 44 (§ 31 upravuje pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxého podnikání je stanoven posledně cit. ustanoveními a částečně i nařízením o obsahových náplních jednotlivých živností pro jednotlivé živnosti (s uxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxké činnosti bez zbytečné zátěže, spočívající v nutnosti získat živnostenské oprávnění k provozování dvou, popř. i více živností tam, kde to ochrana vexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxdnikání jediné živnosti, a pokud měl podnikatel oprávnění k provozování více živností, byl mu vydán i odpovídající počet živnostenských listů nebo koxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxného ve výpise ze živnostenského rejstříku s tím, že výpis ze živnostenského rejstříku může obsahovat předmět podnikání jedné živnosti nebo předměty xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxahující všechny předměty podnikání jednotlivých živností, pro něž má podnikatel v daném čase živnostenské oprávnění.
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxností uvedených v předmětu podnikání dovoluje, může být předmět podnikání uveden v částečném rozsahu.
Zda bude předmět podnikání na výpise uveden x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxzhodná i skutečnost, zda podnikatel splňuje podmínky pro provozování dané živnosti, v úplném nebo jen částečném rozsahu jejího předmětu podnikání (jxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxch vázaných a koncesovaných živností je totiž stanovena tzv. dělená odborná způsobilost a požadavky na odbornou způsobilost jsou pro jednotlivé činnxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xedobrovolných“ jsou pro provádění veřejných dražeb dobrovolných stanoveny požadavky odborné způsobilosti méně přísně (je požadováno méně let odboxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí pro provozování živnosti v částečném rozsahu předmětu podnikání, je
koncese
udělena pouze v tomto částečném rozsahu a předmět podnikání ve výpise zx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbilost jen pro část předmětu podnikání (živnostenský úřad vydá výpis s předmětem podnikání uvedeným v tomto částečném rozsahu a rozhodne, že právo proxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxém rozsahu, může podnikatel po právu vykonávat pouze ty činnosti, které odpovídají takto omezenému rozsahu. K provozování činností, které sice spadaxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxprávněným podnikáním. Byla-li např. podnikateli vydána
koncese
pouze pro nákup a prodej výbušnin a na výpise ze živnostenského rejstříku má uvedeno x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacícx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění pro obchodní činnosti; naopak nelze aplikovat § 42, případně § 43, k nimž by bylo třeba též přihlédnout v případě, že by předmět podnikání byl uvexxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xe živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4. Příloha č. 4 obsahuje kromě předmětu podnikání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxsti volné. Tento výčet, byť se po formální stránce jeví jako
taxativní
, není ve skutečnosti úplným výčtem činností spadajících do živnosti volné, jak jx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx činností náležejících do živnosti volné, přičemž činnosti spadající do těchto jednotlivých oborů jsou pak blíže specifikovány v prováděcím předpisx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxotlivých oborů uvedeny pouze demonstrativním výčtem. Z uvedených důvodů nelze při faktickém posouzení rozsahu živnostenského oprávnění k provozovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxě první. S ohledem na to, že předmětem podnikání u volné živnosti je podle přílohy č. 4 „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenskéxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxnosti volné spadají veškeré činnosti, které jsou živností (tj. nejedná se o činnosti vyloučené z režimu živnostenského zákona - viz
taxativní
výčet xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxch nebo koncesovaných.
Aplikxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxdmětu podnikání u volné živnosti je vždy uváděn v úplném rozsahu. Ustanovení věty druhé komentovaného odstavce lze totiž vyložit tak, že bez ohledu na txx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxnění, a není tedy rozsah jeho živnostenského oprávnění vázán oborem činnosti živnosti volné uvedeným v ohlášení živnosti a posléze ve výpise ze živnosxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxdmětu podnikání i obor, případně obory činnosti [§ 45 odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. e) a odst. 4], avšak neoznámení oboru činnosti, případně změny oborx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé aktivity podnikatele v rámci volné živnosti, ale nemá žádný vliv na rozsah jeho živnostenského oprávnění.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sbxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku“ se přiměřeně upravuje i terminologie ustanovení upravujícího posuzování rozsahu živnostenského oprávnění. Stanovuje se rozsah oprávnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxkého oprávnění v případech, kdy je provozování živnosti jako takové vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu. V dxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxých živností získání živnostenského oprávnění vázáno na doložení odborné nebo jiné způsobilosti dokladem vydávaným orgánem státní správy. Tímto doxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxulující podnikání v oblasti tzv. vyhrazených technických zařízení, např. provozování živnosti „Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xen pro částečný rozsah, např. neopravňovalo k provádění revizí těchto vyhrazených zařízení. V daném případě pak živnostenský úřad omezil v souladu s oxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxho zákona obsahuje jedinou vázanou živnost „Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení“, u níž lze teoreticky předmět podnikání uvéxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxických zařízení v provozu“. Ani zde však nelze ustanovení naplnit beze zbytku, neboť osvědčení nejsou vydávána v obecné rovině pro provádění revizí, pxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh, tlakových, plynových atd.). Aplikace odst. 2 je v uvedeném případě problematická i z důvodu, že osvědčení se vydává osobám, které činnost fakticky vxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxti na skutečnost, pro jaký druh technických zařízení bylo osvědčení jemu, případně osobám, které pro něj v závislém postavení vykonávají předmětné čixxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxnnosti).
Z uvedených důvodů se autoři domnívají, že stávající úprava regulující vázané a koncesované živnosti v živnostenském zákoně nesvědčí txxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxí konkrétní živnosti uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříku. Předmět podnikání uvedený ve výpise ze živnostenského rejstříku totiž u vázanxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx 3, může být uveden v úplném nebo částečném rozsahu tohoto předmětu podnikání, ale nemůže být libovolně měněn, resp. doplňován.
K odst. 3
Stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xteré zjevně spadají do dané živnosti, ale v mnohých případech i o činnosti, u nichž mohou důvodně vznikat pochybnosti o tom, zda je lze vykonávat v rámci oxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku, ale i z obsahových náplní jednotlivých živností upravených v nařízení vlády obsahových náplních jednxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxovení upravujících obecně činnosti, které může podnikatel vykonávat, např. za podmínek, že zůstane zachována xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxu jeho živnostenského oprávnění. V zájmu právní jistoty podnikatele se umožňuje, aby podnikatel požádal živnostenský úřad o rozhodnutí o rozsahu svéxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxem volil formu správního rozhodnutí živnostenského úřadu, proti kterému se podnikatel může odvolat. Smyslem cit. ustanovení je odstranit pochybnosxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xroto měly být uvedeny co možná nejpřesněji činnosti, o nichž má podnikatel pochybnosti, zda do rozsahu jeho živnostenského oprávnění spadají [ve výroxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxnský úřad do rozhodnutí pouze přejímal výčet činností, které jsou pro konkrétní živnost uvedeny ve shora cit. nařízení vlády. To slouží u většiny živnoxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění. Zároveň není s ohledem na značnou flexibilitu činností, které souvisejí s podnikáním obecně, případně s podnikáním v konkrétní živnosxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxní živnosti vykonávat.
Z judikatury:
Podnikatel neoprávněně podniká, nemá-li živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živnoxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxrávnění k živnosti volné (zde: „služby se speciálními stroji“), podniká neoprávněně, vykonává-li v tomto rámci také činnost, k níž je třeba
koncese
(xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxx xxoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák. (pozn. autorů - dnešní § 251 tr. zákoníku) může spáchat i ten, kdo sice byl držitelem určitého oprávněxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxávnění. To platí i tehdy, jestliže pachatel prováděl některé práce či poskytoval služby prostřednictvím tzv. subdodavatelů, kteří rovněž neměli příxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí:
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxění společný pro „výrobní živnosti“, § 43 - rozsah oprávnění společný pro jiné než „obchodní“ nebo „výrobní živnosti“, § 47 odst. 1 až 3 - vydání výpisu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xesp. že podnikatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, § 54 odst. 1 a 2 - vydání výpisu ze živnostenského rejstříku u koncesovaných xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxávnění,
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxtenské oprávnění,
příloha č. 1 - živnosti řemeslné, příloha č. 2 - živnosti vázané, příloha č. 3 - živnosti koncesované, příloha č. 4 - živnost volnx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxt. 1 písm. b) a § 6a odst. 1 písm. c) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
§ 1x x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch zařízení
nadpis vypuštěn
Povinnosti xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
V § 31 je shrnuta valná část povinností podnikatele, které vyžaduje živnostenský zákon. Kromě tohoto ustanovení však povinnosti podnikatele obsahxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu jsou upraveny v § 49, resp. § 56 (povinnost oznamovat změny a doplnění týkající se údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti, resp. pro žáxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xředpisy hygienické, stavební, bezpečnostní). Zmocnění živnostenských úřadů ke kontrole plnění povinností podnikatele je dáno v § 60a.
K odst. 1
Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, má povinnost zajistit, aby se odpovědný zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxislý na od charakteru konkrétní živnosti, velikosti provozu, počtu provozoven, ve kterých je živnost provozována, atp. Porušení této povinnosti nenx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsti stanovené živnostenským zákonem, v důsledku čehož mu může být živnostenským úřadem zrušeno živnostenské oprávnění, případně pozastaveno právo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
Mezi povinnosti podnikatele patří povinnost označit konkrétními identifikačními údaji objekt, v němž má sídxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxbo jménem a příjmením (ve vazbě na to, o jaký podnikatelský subjekt se jedná). Z této povinnosti zákon stanovuje výjimky, a to pro označení sídla. Je-li axxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxumí adresa trvalého pobytu podnikatele v České republice.
Další povinností podnikatele je prokázat na žádost živnostenského úřadu právní titul, na základě kterého užívx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxna i k tomuto odštěpnému závodu. Tato povinnost se týká pouze prostor na území České republiky (netýká se např. prostor sídla zahraniční právnické osobx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x8). I z této povinnosti zná zákon výjimky - povinnost prokazovat živnostenskému úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice sídxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxtní matriky nebo sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky). Má-li tedy podnikatel adresu sídxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxdnat o domovníka ve služebním bytě v budově, ve kterém sídlí ohlašovna - taková osoba sice bude muset na žádost živnostenského úřadu prokázat, na základx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx/2012 Sb.:
Dále se navrhuje zavést možnost živnostenského úřadu kdykoliv zkontrolovat, zda má osoba, jejíž trvalý pobyt je zapsán na adrese ohlašovxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxerý v praxi způsobuje značné komplikace, kdy podnikatel má uvedeno místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku na shora uvedených evidenčxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Podnikatel, který prodává jakékoliv zboží nebo poskytuje jakékoliv služby, je povinen prokázax xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiv v průběhu podnikání na výzvu kontrolního orgánu a ve lhůtě, kterou mu kontrolní orgán stanoví. Nemá však povinnost mít doklady o původu zboží (materixxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxx xxxxxx xákon nestanovuje, jakými doklady lze uvedenou povinnost splnit, může se jednat např. o fakturu, kupní smlouvu nebo dodací list; rozhodující bude, zda xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xákupu použitého zboží, zboží bez dokladu nabytí a k přijímání takového zboží do zástavy byly do živnostenského zákona zařazeny zákonem č. 119/2004 Sbx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo zastavárnu.
V důsledku pozměňovacích návrhů uplatněných v průběhu projednávání návrhu zastupitelstva hl. m. Prahy v Poslanecké sněmovně Parlaxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xěkteré zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx použité zboží, anebo zboží bez dokladu o nabytí nebo kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, případně takové zboží přijímá do zástavy nebo zprosxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxré předmětné činnosti zprostředkovává), a dále i zboží, které je předmětem smlouvy. Původní verze zákona obsahovala i výčet údajů, kterými se identifxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, tedy podle zákona č. 253/2008 Sb. Uvedený zákon upraxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x53/2008 Sb.) identifikačními údaji rozumí
a)
u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále mxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xebo další označení, sídlo (pozn.: zákon nadále užívá termín „místo podnikání“, nicméně s ohledem na přechodná ustanovení občanského zákoníku - § 3029 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxx osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti jeho označení a identifikační údaje správce, obhospodařovatele, nebo osoby v obdobném postavení v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xvedenými identifikačními údaji, a to před uzavřením příslušné smlouvy. Zákon hovoří o „účastnících“ smluvního vztahu, patrně to však neznamená, že bx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxdná společně, prodávající je zastoupen) - pak je třeba příslušně identifikovat všechny tyto osoby.
Další povinností podnikatele je identifikovax xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxležitostí identifikace osob odkazuje živnostenský zákon na jiný právní předpis, náležitosti identifikace předmětu smluvního vztahu stanovuje žixxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxu uvedeny). V ostatních případech je vyžadován stručný popis výrobku, který by umožnil jeho dostatečnou identifikaci. Z povahy věci plyne, že identifxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, aby identifikace byla dostatečně podrobná a vypovídající.
O osobách, které smlouvu uzavřely, o předmětu smlouvy a datu uzavření smlouvy je podnixxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxuvního vztahu s náležitostmi podle § 5 zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismux xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kde se předmětné zboží nachází a kde „dochází k identifikaci“ - zákonodárce měl patrně na mysli identifikaci konkrétního zboží a osob, byť to zákon výsxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxí v praxi porovnat (zejm. při kontrole).
Výše uvedené identifikační údaje je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu pěti let ode dne uzavřexx xxxxxxxx
Dále platí, že zboží, které nelze jako předmět smluvního vztahu identifikovat, nesmí podnikatel koupit nebo převzít do zástavy nebo zprxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xodrobit, však nelze podle živnostenského zákona postihnout. Z výčtu činností, které jsou podnikateli v případě nemožnosti identifikace předmětu sxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zástavy“. V konkrétním případě by bylo na soudu, aby stanovil, zda v případě, že nelze předmět smluvního vztahu identifikovat nebo že se identifikaci nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxfinice obsažené v § 62 odst. 1 písm. n), dopustí osoba, která „v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Za přestupky spočívající v porušení povinnosti stanovené v § 31 odst. 4, 6 a 7 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
Z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx
Zastavárenská činnost je živností ohlašovací volnou, u níž nejsou stanoveny žádné kvalifikační podmínky a provozovat ji může kterákoliv osoba, zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, a č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, definují zastavárexxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxní prodej zastavené věci, která je kulturní památkou nebo předmětem kulturní ceny (tato činnost je živností koncesovanou); nezahrnuje ani prodej zvíxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx) mezi podnikatelem (zástavní věřitel) a vlastníkem věci nebo jeho zástupcem oprávněným cizí věc zastavit (zástavní dlužník). Smlouva by měla obsahoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx obecně známou skutečností, že zastavárny velmi často slouží jako místa odbytu kradených věcí. Živnostenský zákon nestanoví ani povinnost podnikatxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sice podle § 31 odst. 3 ŽZ povinen zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboží, byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovexx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxrých zloděj vystupuje pod falešnou identitou. Pokud podnikateli není prokázáno, že věděl o tom, že do zástavy bere kradené zboží (což se zdaří jen zcela xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí kradených věcí pod zástěrkou zástavní činnosti. Lze si domyslet, že zejména zastavárny s nepřetržitým provozem v blízkosti prostor, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se tak rychle a bez většího rizika zbaví.
Ze zvláštní části důvodové zprávy k návrhu zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění živnxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xy podle našeho názoru mohl spočívat v novele zákona o živnostenském podnikání, pokud by v něm byla výslovně stanovena povinnost živnostníka ověřit totxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxzu o povolení k pobytu vystaveného cizinci správními orgány České republiky. Zastavárník by byl povinen do smlouvy uvést údaj o dokladu, ze kterého totxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxdným způsobem ověřit, např. telefonicky u ubytovatele, aby se tak předešlo jeho případnému pozdějšímu tvrzení, že byl oklamán falešným dokladem. Řádxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxo spolehlivě identifikovanou osobou.
Smyslem této novely je vyloučit snadný odbyt kradeného zboží v zastavárnách bez zástavní smlouvy, která by uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xrgány živnostenské kontroly.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 254/2008 Sb.:
Navrhuje se upravit ustanovení, které od roku 2004 duplicitně upravovalx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxh opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, kde je již vyřešena jak ve stávajícím, tak v navrhovaném zákoně. Zachovává se identifikace „pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx památky a předměty kulturní hodnoty).
K odst. 8
Povinností podnikatele je zajistit, aby v provozovně, která je určena pro styk se xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxvozní době. Ustanovení je určeno především k ochraně spotřebitelů, slouží však i pro potřeby orgánů vykonávajících v příslušné oblasti dozor. Podnikxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxtenský úřad má pochybnosti o splnění této povinnosti, může její splnění zkoumat pohovorem s osobou, která má plnění povinnosti zajišťovat. Zákon nestxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku“. Pohovor tedy může probíhat v rámci koxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xotvrzení o absolvování pohovoru (nic nebrání tomu, aby dotčené osobě byl na žádost vydán stejnopis protokolu). V důsledku toho se také nelze proti závěxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xy byl pohovor řešen v rámci kontroly, lze uplatnit námitku proti kontrolnímu zjištění, nebo námitku uplatnit v rámci řízení o přestupku, pokud by se jedxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Povinnost podle tohoto ustanovení se vztahuje jen na některé provozovny - jsou to provozovny uxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxtel“ vykládat ve smyslu tohoto zákona. Podle x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxtného výkonu svého povolání“. Povinnost se tedy dotýká pouze provozoven, ve kterých se prodává zboží (poskytují služby) osobám, které nakupují pro osxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx pokutu až do výše 100 000 Kč.
K odst. 9
Pokud živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpis vyžadují, aby zaměstnanci podnikatele prokázali splxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxavateli (podnikateli), neboť on podle zákona odpovídá za to, že podmínka prokázání bezúhonnosti byla prokázána. Bezúhonnost se posuzuje podle § 6 odsxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxoze č. 3 (koncesované živnosti) v podmínkách provozování živnosti
bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají
(txxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxektivů“. Platí tedy, že zatímco v textu zákona (v § 31 odst. 9) se požaduje, aby pokud to živnostenský nebo jiný zákon vyžaduje, splnění podmínky bezúhonxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xinnost vykonávají
. Cílem právní úpravy zcela zřejmě je, aby konkrétní činnost (koncesovanou živnost) nebo její dílčí součásti pro podnikatele vykonxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx živnosti, nikoliv však již na zaměstnance, kteří vykonávají např. výhradně administrativní práce, pomocné práce atd., byť jsou zaměstnanci podnikaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx u osob, které pro něj činnost, která je předmětem dané živnosti, vykonávají na základě jiného než pracovněprávního vztahu.
xxxxmco porušení povinnosti dané v § 31 odst. 9 by bylo přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. p), za který je možno uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, porušení podxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí nebo k pozastavení provozování živnosti podle § 58 nebo k uložení pokuty za porušení podmínky provozování živnosti [62 odst. 1 písm. i)].
K odst. 10
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xředmětem živnosti. Toto vymezení bylo zákonodárcem zvoleno proto, aby se povinnost prokázat totožnost vztahovala i na osoby, které neoprávněně podnxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxatele.
Cílem úpravy je umožnit efektivní živnostenskou kontrolu.
Totožnost bude dotčená osoba prokazovat zpravidla občanským průkazem, příxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xby posoudil, zda je v konkrétním případě totožnost osoby dostatečně prokázána.
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xrokázat totožnost mají tyto osoby v rámci kontroly a její nesplnění lze sankcionovat podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
K odsxx xx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xřerušením provozování živnosti byly spojeny určité právní důsledky, musí přerušení oznámit (kterémukoliv) obecnímu živnostenskému úřadu. Pokud txx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx končí dnem, který podnikatel uvede v oznámení. Pokud den, do kterého se provozování živnosti přerušuje, není v oznámení uveden, nezbyde živnostenskéxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxdoucnosti ve své činnosti pokračovat (pokud by tomu tak nebylo, měl by spíše požádat o zrušení živnostenského oprávnění).
Pokud je živnostenské opxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxtu povoleného na území České republiky), může podnikatel přerušit provozování živnosti maximálně do data, do kterého má živnostenské oprávnění omezxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx oznámil přerušení provozování živnosti, pak nemusí plnit některé povinnosti podnikatele, zejména ve vztahu k zaměstnancům, neboť lze předpokládatx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxdštěpný závod), ), z logiky věci také plyne, že nemá některé povinnosti ve vztahu k provozovně - např. nemusí zajistit, aby provozovna byla způsobilá prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe vztahu k provozovnám určeným pro styk se spotřebiteli (lze předpokládat, že v době přerušení provozování živnosti budou provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxti vyžadované zákonem - nemusí proto mít odpovědného zástupce, pokud ho k plnění těchto podmínek ustanovil.
Ostatní povinnosti, které nejsou přímx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost, ale neoznámil to ve smyslu § 31 odst. 11 živnostenskému úřadu, vztahují se na něj všechny povinnosti uložené podnikateli živnostenským zákoxxxx
xokud podnikatel využije práva oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, může v provozování pokračovat buď po uplynutí doby, na kxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx písemně oznámil. Podle konkrétních okolností pak může pokračovat v provozování živnosti buď ode dne, kdy je oznámení živnostenskému úřadu doručeno, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx q); horní hranice pokuty za tento přestupek je však nejnižší, jakou živnostenský zákon u přestupků zná - do 10 000 Kč.
Jak přerušení provozování živxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeformálním dopisem.
K odst. 14
K ochraně zákazníka slouží povinnost podnikatele vydat na žádost doklad o prodeji zboží nebo o poskytnuté službě. Zxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxi komukoliv, kdo o vydání dokladu požádá.
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx službě) musí obsahovat zákonem stanovenou identifikaci podnikatele, datum prodeje (poskytnutí služby), druh zboží (služby) a cenu. Uvedení dalšícx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxup, výzva k další návštěvě provozovny apod. Formu dokladu zákon neřeší - může to být např. doklad vydaný pokladnou nebo účtenka. Porušení povinnosti vyxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxkem postižitelným pokutou do 1 000 000 korun.
Obdobné ustanovení obsahuje i zákon o ochraně spotřebitele v § 16. Na rozdíl od úpravy živnostenského zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxostenského zákona, ochranu však poskytuje pouze spotřebitelům, tj. fyzickým osobám nejednajícím v rámci své podnikatelské činnosti (živnostenský xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že živnost provozuje, zákon nestanovuje. Může se tak jednat např. o daňové přiznání za příslušné období, o faktury či o doklady o nabytí prodávaného zbxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zřejmě vazbu na § 58 odst. 3, podle kterého má živnostenský úřad možnost zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, pokud živnost neprovozuje po dobu xxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx - forma sdělení zákonem předepsána není.
K odst. 16
K ocxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe živností, má tuto oznamovací povinnost až tehdy, ukončuje-li provozování poslední z nich v dané provozovně (tedy při faktickém ukončení jakékoliv čxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xřístupný široké veřejnosti. Z důvodů ochrany zájmů spotřebitele je stanovena podnikateli i povinnost údaj o této adrese aktualizovat po dobu čtyř let xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxtivní - jedná se např. o případy, kdy podnikatel má bydliště v sídle ohlašovny nebo (od 1. 1. 2014, viz zákon č. 303/2013 Sb.) v sídle zvláštní matriky. Pokxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xýt např. tehdy, užívá-li podnikatel v sídle ohlašovny služební byt apod.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxdání závazků je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx x xx xx xx xxxxx x x xxx
x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku obchodního závodu. Neměl-li občan ČR, který se narodix x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxumí Úřad městské části Brno-střed; tento úřad je zároveň ohlašovnou.
- Dochází i ke zpřesnění stávající právní úpravy v návaznosti na znění zákona o exxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxemí České republiky pobyt nebo jej nelze zjistit.
K odst. 17
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxd tak stanoví zvláštní právní předpisy, splňovali způsobilost pro výkon daného povolání, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxatel tedy bude např. odpovědný za to, aby jeho zaměstnanci přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách, při výrobě potravin nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxu s potravinami nebo pokrmy, dále zaměstnanci přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku s vodxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx regeneračních nebo rekondičních služeb, při provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, do přímého styku s kosmetickými prostředkyx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx8/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 19).
Porušení této povinnosti podnikatele je přestupkem postižitelným poxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xohou však být za neplnění povinností postihováni podle příslušných zvláštních právních předpisů.
K odst. 18
xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxvy mládeže na povolání plynou primárně ze zvláštních právních předpisů, výchova a vzdělávání ve školách není živností (viz § 3). Porušení této povinnoxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxěž stanovení povinnosti podnikatele dodržovat při provozu živnosti povinnosti podle zvláštních právních předpisů a povinnosti stanovené živnostexxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xankce, není důvodu pro výslovné konstatování, že povinnosti dané živnostenským zákonem je třeba dodržovat. Na povinnosti podnikatele podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Porušení povinnosti podle odst. 19 není přestupkem podle živnostenského zákona. Ustanovení se jxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§ 58 odst. 5 - zrušení živnostenského oprávnění podnikateli, který nepodxxxx xxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxancování terorismu,
§ 19 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxí stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 34
Ustanovení upravuje v obecné rovině rozsah živnostenského oprávnění pro všechny živnosti spočívající v oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení totiž není žádné vymezení živností spočívajících v obchodní činnosti, jejíž předmět zjevně musí spočívat především v nákupu a následném pxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxlosti s obchodní činností, zahrnout do živností jiného charakteru. V podstatě se jedná o další xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxchování povahy živnosti, případně vazba poskytované služby (servisu) k prodávanému zboží.
Pojem živnost spočívající v obchodní činnosti není ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxím právním úpravám, např. nyní zrušenému § 33. Jeho poslední znění (zrušeno zákonem č. 130/2008 Sb.) vymezovalo pojmy maloobchod a velkoobchod. Poslexxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxostí zahrnující koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod nebo velkoobchod), provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a prxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, ubytování, činnost cestovní kanceláře, pronájem průmyslového zboží, pronájxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxva provedena i se zřetelem k tomu, že u některých činností zahrnutých v původním znění § 33 se jednalo o živnosti poskytující služby, nikoliv o obchodní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxtu činností, u nichž je rozsah oprávnění upraven § 43, svědčí tomu, že se na ně jako na činnosti spadající do obchodní živnosti, u nichž lze aplikovat § 34, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxostí k obchodním živnostem pro účely využití § 34 není namístě i s ohledem na uplatnění možností, které toto ustanovení skýtá pro vymezení rozsahu živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxích v obchodní činnosti jednoznačně přiřadit pouze ty, jejichž předmětem je obchod, resp. nákup za účelem dalšího prodeje a prodej. Jedná se tak o živnoxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxhod a služby“ neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona lze bezesporu konstatovat, že podnikatel provozující v rámci živnosti i obchodní činxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxovaný rozsah živnostenského oprávnění je však natolik široký, že některá ustanovení § 34 nejsou aplikovatelná. Například s ohledem na skutečnost, žx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx bude zachována povaha živnosti.
Na koncesované živnosti, které mají v předmětu podnikání uveden nákup a prodej, je možno aplikovat § 34 jen v přípaxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxno ve smyslu odst. 3.
x xxxxxxxé zprávy k živnostenskému zákonu:
Pro účely vymezení rozsahu živnostenského oprávnění člení návrh zákona v § 32 živnosti z hlediska předmětu podnixxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxh a zvlášť u živností poskytujících služby. Při tom neklade mezi nimi ostré hranice.
Tyto „přesahy“ mezi jednotlivými živnostmi, které tato část upxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxdevším v tom, že umožní dosáhnout určité pružnosti a ucelenosti předmětu podnikání při provozování činnosti; ulehčí však též práci živnostenskému úřxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxění, což má význam zejména u živností ohlašovacích. Rozsah oprávnění bude tudíž posuzován nejen podle živnostenského listu a koncesní listiny, ale i s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xodnikatel vykonávat také činnosti uvedené v písm. a) až e) odst. 1 za předpokladu, že zůstane zachována povaha živnosti. Podnikatel, který využívá tétx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxní činnost v dlouhodobějším horizontu nevyvíjí, nebo ji omezí natolik, že převážně začne provozovat jiné než obchodní činnosti a povaha živnosti se zmxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxvých případech zprostředkovávat jeho koupi a prodej. Dále může podnikatel provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí. V těchto přípaxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkazníkem (drobné změny na zboží mohou být prováděny na žádost zákazníka, montáž a výměna vadných součástí může být realizována u zboží dodaného zákaznxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxěny vadných součástí musí být zároveň splněna i podmínka, že uvedené činnosti lze provést jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí. Zdx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx provádět sám zákazník bez zvláštních odborných znalostí (například montáž nábytku dodávaného výrobcem v dílech).
K odst. 2
Podnikatel, který prxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxlo o stejný druh zboží. Umožnění provádět servis dodaného zboží na základě oprávnění k obchodní živnosti je dále vázáno na podmínku, že bude proveden odxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění pro řemeslnou živnost nebo vázanou živnost. Pokud by činnosti spojené s prováděním servisu spadaly do některé z uvedených živností, musí všxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvány, podléhají regulaci podle jiného právního předpisu, než je živnostenský zákon, musí osoby, které tyto činnosti zajišťují, splňovat požadovanox xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnou způsobilost, ale i obecně chápanou odbornou způsobilost k provedení práce jako takové, získanou např. vzděláním nebo praxí, by svědčilo to, že v přxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice) je povinnost mít odbornou způsobilost stanovena již těmito předpisy. Důvodem úpravy v živnostensxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní předpisy většinou upravují odbornou způsobilost osob, které činnost vykonávají. Výše uvedený extenzivnější výklad však v aplikační praxi naráží xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výrobku připojí výrobce.
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxu zboží, zprostředkování koupě a prodeje zboží, provádění drobných změn, jimiž se zboží na žádost kupujícího přizpůsobuje jeho potřebám, provádění mxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xodmínek daných cit. ustanoveními provádět, jen pokud koncesi pro uvedené činnosti má. Činnosti, k jejichž výkonu je třeba podle živnostenského zákonx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxení rozsahu živnostenského podnikání u živností spočívajících v obchodní činnosti o výkon dalších činností, které samy o sobě také koncesi vyžadují.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti. Předmětem koncesovaných živností je nákup a prodej zbraní a střeliva, výbušnin, munice a bezpečnostního materiálu, kvasného lihu, konzumníhx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xschováváním atd.). Pokud má podnikatel koncesi udělenu jen v rozsahu předmětu podnikání nákup a prodej např. zbraní a střeliva, nemůže v rámci svého žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxat zbraně a střelivo, nebo provádět jejich úpravy, a to ani v případě, že zůstane zachována povaha obchodní živnosti, ani provádět jejich opravy. Stejnx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxplachových systémů, případně mechanických zábranných systémů dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob, nemůžx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxis zajistil odborně způsobilými osobami.
K odst. 4
Ustanovení umožňuje podnikateli v živnosti spočívající v obchodní činnosti přijímat objednáxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsah živnostenského oprávnění umožňující v rámci obchodní živnosti provádění těchto v podstatě doplňkových činností není jako u zprostředkování kouxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxostředkovatelské činnosti, kdy obchodník přijímá objednávku na zhotovení nebo úpravu konkrétního zboží od zákazníka, přičemž sám nechává práce proxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxnnosti vztahující se ke zboží, k jehož prodeji je podnikatel oprávněn, ztratilo na významu zavedením jedné volné živnosti, do jejíhož rozsahu předmětx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxel provádět v případě, že vyžadují koncesi, jen pokud koncesi má, se na odst. 4 neaplikuje. Pouhé přijímání objednávek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xoncesi nevyžaduje.
Související ustanovení:
§ 28 - rozsah živnostenského oprávnění, § 42-44 - rozsah oprávnění pro jiné živnosti, než živnostx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxsy:
vyhl. č. 50/1978, o odborné způsobilosti v elektrotechnice
nadpis vypuštěn
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx.2020.
K § 42
Ustanovení v obecné rovině upravuje rozsah živnostenského oprávnění pro podnikatele provozující živnosti spočívající ve výrobní čixxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxnost. Původní úprava živnostenského zákona (znění platné do novelizace zákonem č. 167/2004 Sb.) užívala pojmu výrobní živnosti, avšak na rozdíl od oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxl zachován pouze v odst. 3.
Do živností spočívajících ve výrobní činnosti spadá celá řada řemeslných, vázaných i koncesovaných živností, přičemž nxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxékárenství“, „Mlynářství“). Na živnosti, ať již se jedná o živnosti vázané nebo koncesované, které mají v předmětu podnikání uveden kromě výrobních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx x xxxxxxxx xx x xxzsahu předmětu podnikání uvedeném ve výpise ze živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxona “lze konstatovat, že podnikatel provozující v rámci živnosti i výrobní činnost může v teoretické rovině využít možností, které mu skýtá § 42, a vykxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxá. Např. s ohledem na skutečnost, že do volné živnosti spadá, až na některé výjimky, i nákup, prodej, zprostředkování prodeje a pronájem, nelze např. apxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxozování výrobní živnosti je značně široký. Umožňuje podnikateli nakupovat a prodávat i výrobky jiných výrobců, jsou-li stejného druhu jako výrobky vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí pro výrobní živnosti s živnostenskými oprávněními pro některé živnosti upravující specificky opravy, montáž a servis výrobků. Podnikateli s živnoxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx že zůstane zachována povaha živnosti. Podnikatel v posledně uvedeném případě musí dbát na to, aby povaha živnosti zůstala zachována. Musí tedy v prvé řxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxříklad prodávat zboží cizích výrobců nebo provádět opravy, a povaha živnosti se změní, překročí rozsah svého živnostenského oprávnění.
Konkrétnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxifikace těchto výrobků je pak uvedena u jednotlivých živností v obsahových náplních stanovených nařízením vlády o obsahových náplních jednotlivýcx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxstí řemeslných, vázaných nebo koncesovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
K odst. 1
Podnikatel, který provozuje živnosx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxně plyne, že do rozsahu živnostenského oprávnění u živnosti spočívající ve výrobní činnosti spadá bez jakéhokoli omezení výroba, resp. zpracování výxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxé znění ustanovení chápat tak, že podnikatel může výrobky vyrábět jen v případě, že zůstane zachována povaha výrobní živnosti.
U oprávnění výrobky xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxní zisku. Podnikatel tedy musí výrobky vyrábět za tím účelem, aby je prodal, a proto je zjevné, že pokud podnikatel prodává jím vyrobené výrobky, zůstávx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzatelně ukončil výrobní činnost a následně by již v dlouhodobějším horizontu pouze výrobky prodával. Nicméně podle názoru autorů je tento výklad přílxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxbu, jak je blíže specifikováno v odst. 2 a 3. Podmínka spočívající v zachování povahy živnosti se tak vztahuje pouze na právo výrobky opravovat.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávnění, i opravovat, pokud povaha živnosti zůstane zachována. Tato obecná úprava živnostenského zákona se použije dokonce i v případě, že opravy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xda uvedené ustanovení lze aplikovat i v případě živností koncesovaných, pokud by opravy výrobků byly předmětem
koncese
a výroba nikoliv, nebo v přípaxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xrávní úpravy koncesovaných živností v příloze č. 3 se však jedná o problém, který sice v teoretické rovině může nastat, a to v případě živností regulujíxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxobu uvedených výrobků, nikoliv však jejich opravy; pro uvedený postup podnikatele však není žádný objektivní důvod.
K odst. 2
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxbkům, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxahu i odst. 3 (podle něhož tak smí činit jen za podmínky, že zůstane zachována povaha výrobní živnosti). Podnikatel tedy může nakupovat a dále prodávat a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xronajmout elektrické vrtačky vyrobené jinými výrobci a může tak činit i v případě příslušenství k těmto výrobkům. Zprostředkování prodeje cizích výrxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xýrobky podnikatele provozujícího příslušnou živnost spočívající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxtředky umožňující prodej výrobků jím vyráběných, a to bez jakéhokoli omezení. Umožňuje se tak podnikateli komplexně upravit výrobek pro prodej.
Pxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxdmětu podnikání uvedenému ve výpise lze dovodit, stejně jako u § 42 odst. 1, že zde zákonodárce nemá na mysli montáž, seřízení a údržbu jakýchkoli výrobkxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxnostenského rejstříku uveden. Podnikatel zde není omezen podmínkou zachování povahy živnosti. Vychází se zřejmě z předpokladu, že výrobce by měl monxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx výrobu ukončil.
K odst. 3
Oprávnění nakupovat, prodávat, zprostředkovávat prodej a pronajímat výrobky cizích výrobců specificky upravené v odsxx x xxxxx xx x xx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxkud zůstane zachována povaha výrobní živnosti.
Související ustanovení:
§ 28 - rozsah živnostenského oprávnění, § 34, § 43, § 44 - rozsah oprávnxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxnnosti
[Rozsah oprávnění jiných než obchodních a xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxvnostenského oprávnění konkrétních živností, ten se odvíjí od předmětu podnikání konkrétní živnosti uvedeného ve výpise a je dále upraven pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xpočívajícím ve výrobní činnosti umožňuje podnikateli vykonávat i další činnosti související s podnikáním v dané živnosti, a to přiměřeně s ohledem na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxti. Jedná se o živnosti, při nichž podnikatel poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárensxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xivností. Na podnikatele, kteří provozují živnost, jejímž obsahem jsou výše uvedené činnosti, se vztahuje přiměřeně § 42 odst. 2 a 3, pokud zůstane zacxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxhována. Musí tedy v prvé řadě vykonávat činnosti, které jsou vlastním předmětem dané živnosti, přičemž je třeba vycházet z předmětu podnikání uvedenéxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx především opravovat silniční vozidla, jsou-li předmětem jím ohlášené živnosti, který má uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku „Opravy silnixxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxčne provozovat jiné činnosti a povaha živnosti se změní, překročí rozsah svého živnostenského oprávnění.
Přiměřenost aplikace § 42 na tyto živnoxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxt. 2 písm. a), c) a d) a odst. 3 v tom smyslu, že může za účelem dalšího prodeje nakupovat a prodávat silniční vozidla a jejich příslušenství, v jednotlixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx seřízení a údržbu jím opravených vozidel, ale i silničních vozidel, která neopravoval. Na podnikatele provozujícího živnost „Činnost účetních poraxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxých případech činnost účetních poradců, vedení účetnictví nebo vedení daňové evidence, a to jen pokud zůstane zachována povaha živnosti.
Na živnxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxhu předmětu podnikání uvedeném ve výpise ze živnostenského rejstříku jsou uvedeny i další činnosti (např. opravy, revize a zkoušky, přeprava, půjčovxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxstenského zákona“ je rozsah předmětu podnikání natolik široký, že některá ustanovení § 43 nejsou aplikovatelná. Podnikatel např. v rámci živnosti vxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxt prodej a pronájem většiny výrobků bez jakéhokoli omezení. Neuplatní se proto přiměřeně § 42, který stanoví, že nakupovat, prodávat a zprostředkovávxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxskytování služeb, které nejsou činností výrobní, nebo obchodní, totiž u volné živnosti vzhledem k jejímu předmětu podnikání postrádá smyslu.
Ne zxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxnikání dané koncesované živnosti spolu s dalšími činnostmi (opravami, přepravou, půjčováním atd.) a podnikatel by měl koncesi pouze na tyto další činxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xahrnout do rozsahu oprávnění podnikatele činnosti v něm uvedené. Zde je třeba v prvé řadě zohlednit ochranu veřejného zájmu, který je chráněn zařazeníx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele - poskytování služeb - zahrnuje ve smyslu § 44 (pozn. autorů - ve stávající úpravě se jedná o § 43), § 42 odst. 2 písm. c) a § 42 odst. 3 živnostexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xůstává zachována povaha jeho činnosti, tedy pokud se podnikatel nezbavuje možnosti fakticky a trvale pronajatou věc dále užívat pro výkon své podnikaxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a poskytující přepravu, přílohy č. 1 až 4 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, živnost volná a její obory činnosti
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 44
Podnikatelům oprávněným k přepravě osob a zboží se umožňuje vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzadel a poskytovat pohostinství v dopravních prostředcích. Přestože oprávnění podnikatele k přepravě osob a zboží mu umožňuje zejména provádět tuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxěnými k přepravě osob jsou podnikatelé s živnostenským oprávněním pro živnosti „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, případně podnikatelé s oprávněním k provozování živnosti volné, pokud dopravují osoby např. kočárem, povozem atd. Ustanovení podle názoru autorů vxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi v režimu živnostenského zákona.
Omezení v poskytování pohostinství spočívá v tom, že pohostinství může být poskytováno jen v dopravních prostřexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzadel, nejsou přímo omezeny jen na dopravní prostředek jako takový a mohou být cestujícím poskytovány např. i v jiných prostorách souvisejících s jejixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxx
ČÁST ČTVRTÁ
VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
nadpis vypuštěn
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxtel hodlá provozovat živnost ohlašovací (volnou, řemeslnou, vázanou), musí to ohlásit živnostenskému úřadu. Příslušný je obecní živnostenský úřadx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxví, naopak umožňuje podnikateli živnost ohlásit kterémukoliv z 227 obecních živnostenských úřadů (viz § 71 odst. 1).
Zákon stanoví údaje, které muxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xterý je právnickou osobou. Pokud je již podnikatel veden v živnostenském rejstříku, nemusí uvádět ty údaje, které jsou již evidovány v živnostenském rxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxě. Tato shoda bude zaznamenána do živnostenského rejstříku a podnikatel již nebude muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu sídla, když změní své bxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxl musí živnostenskému úřadu v ohlášení živnosti uvést předmět podnikání s dostatečnou přesností a jednoznačností, přičemž předměty podnikání musí bxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxrů činností živnosti volné, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti řemeslné nebo vázané může podnikatel uvést v úplxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxném rozsahu. Zde podnikatel musí ohlásit živnostenskému úřadu jednotlivé obory živnosti volné, které hodlá provozovat. Pokud by však některý z oborů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxzovat v rámci volné živnosti všechny obory činnosti volné (viz § 28).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Ustanovení § 45 až 49 upravují nálxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxnem stanovené podmínky, a je tedy v rozsahu tohoto dokladu a zákonných ustanoveních oprávněn živnost provozovat. Náležitosti ohlášení jsou omezeny nx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx x ohlašování živnosti, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémecx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Viz komentář k § 45b.
[Centrální registrační místo vůči finančním úřadům]
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
x x xxx x x xxx
xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xísta, která pro podnikatele zajišťují další podání a oznámení, které podnikatel musí činit po vzniku oprávnění k podnikání a před zahájením podnikatexxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxního registračního místa. Je však vysloveně na jejich vůli, zda možnost podání prostřednictvím Centrálního registračního místa využijí. Podnikatexx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxvnosti nebo žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx obsahovaly všechny údaje potřebné k provedení úkonu příslušným orgánem zapojeným do činnosti Centrálního registračního místa.
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxx zahájení samostatné výdělečné činnosti - Okresní správě sociálního zabezpečení,
b)
podat přihlášku k důchodovému pojištění - Okresní správě socixxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xísta nebo jeho obsazení - Úřadu práce,
e)
podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - zdravotní pojišťovně.
Podnikatel - právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxladě toho, že podnikatel využil Centrální registrační místo, pak musí do pěti pracovních dnů takto získané údaje předat příslušným orgánům. Lhůta začxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxým orgánům předávány elektronicky.
Podnikatel může využít Centrální registrační místo i pro ohlášení změn údajů uvedených na tiskopise Jednotnéxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxá i právnická osoba) využít i k podání vůči příslušnému správci daně (finančnímu úřadu), a to konkrétně k podání přihlášky k registraci k dani z příjmů nexx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxit elektronicky nebo ústně do protokolu na živnostenském úřadě. Údaje předává živnostenský úřad finančnímu úřadu elektronicky nejpozději do tří dnůx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx06 Sb.:
Předložený návrh má za cíl zjednodušit postupy zejména při registraci podnikatele v oblasti živnostenského podnikání. Tohoto cíle má být dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxění činností pod CRM. Přijetím tohoto ustanovení bude umožněno, aby podnikatel mohl činit na živnostenském úřadě prostřednictvím CRM i některé úkony xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxace mezi jednotlivými shora uvedenými úřady a institucemi. Z hlediska projektu ZAP jde o základní ustanovení, které má po legislativní stránce umožnix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx x0. 10. 2004, jímž byl schválen projekt Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání (ZAP), upravuje ustanovení § 45a takx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxn „daňový řád“), a dalších daňových zákonů vůči správci daně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, a tato úprava se přesouvá do nově vytvořeného xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxrmulářová podání ve smyslu § 72 odst. 1 daňového řádu, a sice na přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Toto pravidlo by mělo být zxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxré nejasnosti zejména ohledně právního charakteru samotného podání, role živnostenského úřadu a postupu předávání předmětných podání, popř. odstrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxstračních údajů vůči správci daně v případě, kdy je daňový subjekt povinen dané podání učinit elektronicky.
Navrženou úpravou dojde nejen ke zpřxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xe učinit v elektronické formě. Kromě toho je provedena revize možnosti učinit tímto způsobem podání týkající se registrace dle jednotlivých druhů danxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xdajů je dána pouze u daní spravovaných orgány Finanční správy České republiky, ačkoli dle formulace § 45a odst. 1 by měla dopadat na všechny správce daněx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxdání úprava centrálních registračních míst od počátku necílí, a s ohledem na současné faktické nastavení tohoto institutu, je namístě do budoucna expxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxipu by jimi měly být pouze daně spravované orgány Finanční správy České republiky, a to daně z příjmů a daň silniční.
V případě daně z přidané hodnotx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxkající se vad podání (srov. § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Současně zde existuje objektivně vyšxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jakož i potřeba poskytnout podateli nezbytnou odbornou pomoc, jejíž zajištění v dostatečné kvalitě není v možnostech živnostenských úřadů. Navíc plxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxjmů a dani silniční na živnostenském úřadě podle nového § 45b živnostenského zákona je postavena na následujících principech.
Přihláška k regixxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxení o změně registračních údajů podat pak stanoví příslušný hmotněprávní daňový zákon (konkrétně zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxně registračních údajů zahrnuje též situaci, kdy je žádáno o zrušení registrace.
Vzhledem ke smyslu a účelu centrálního registračního místa na žxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xebo právnická osoba, která současně na živnostenském úřadě podává ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, byť proces vzniku živnostenského oprávněxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxzniklo její živnostenské oprávnění). Oznámení o změně registračních údajů pak z logiky věci může prostřednictvím živnostenského úřadu podat pouze pxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx navržené úpravy.
Ačkoliv v materiálním smyslu je cílem navržené konstrukce umožnit daňovému subjektu splnit povinnost učinit vybraná podání vxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx učinění v souhrnu povede k dosažení požadovaného efektu. Prvním z těchto podání je podání, které daňový subjekt učiní vůči živnostenskému úřadu (tzv. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxonicky ve formátu struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu, přičemž toto podání by mělo z povahy věci obsahovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxení o změně registračních údajů podle daňového řádu. K učinění podání na vstupu dojde v okamžiku, kdy se dostane do sféry živnostenského úřadu. Případnx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxtě nejedná o podání ve smyslu daňového xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxterá činí 3 pracovní dny, viz dále).
Živnostenský úřad nebude postupovat správci daně podání na vstupu tak, jak je obdržel, ale bude povinen toto pxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxní na výstupu). Zákon přitom stanoví právní fikci, že na takto předanou písemnost se hledí jako na podání, které učinil sám daňový subjekt (přestože jej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxktu je tak splněna podmínka povinné elektronické formy).
Podání na výstupu je již podáním v procesním režimu daňového řádu, přičemž k jeho učiněnx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xodle daňového řádu (interakcí mezi správcem daně a daňovým subjektem, který je na základě
právní fikce
podatelem). Lhůty pro správce daně, které jsox xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxkému úřadu (podání na vstupu), bude součástí spisu vedeného živnostenským úřadem; pro správce daně a jím vedený spis bude
relevantní
toliko elektronxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxdáním na vstupu (možnost prověřit u živnostenského úřadu) a podáním na výstupu (možnost prověřit jak u živnostenského úřadu, tak u správce daně) bude pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, který rozdíl fakticky způsobil, právo na náhradu případné škody ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu vxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxd), ve znění pozdějších předpisů. Totéž bude platit v případě, že z důvodů na straně živnostenského úřadu nebude dodržena lhůta pro učinění podání vůči xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kdy se podání na výstupu dostane do sféry příslušného správce daně).
Informace poskytované podateli ze strany živnostenského úřadu v souvislosxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaných správcem daně. Podatel, který se rozhodne využít služeb centrálního registračního místa, by si měl být této skutečnosti vědom a neměl by spoléhax xx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxejně tak nemůže od pracovníků živnostenského úřadu dostat informace ze svého daňového spisu, neboť takovými údaji živnostenský úřad nedisponuje. Lhxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx dne, kdy daňový subjekt učinil vůči živnostenskému úřadu podání na vstupu. Důvodem je potřeba stanovit dostatečně předvídatelný okamžik tak, aby daňxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxlášky k registraci, resp. oznámení o změně registračních údajů. Vzhledem k tomu, že proces registrace a proces vzniku živnostenského oprávnění nejsox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnění tak, jako je tomu ve stávajícím § 45a, neboť tento je odvislý od konání, resp. nekonání živnostenského úřadu, a jako takový je pro daňový subjekt oxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xrovozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa veřejné správy
Související předpisy:
zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, - zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxm pojištění
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Ustanovení § 46 zejm. upravuje, jaké doklady musí podnikatel doložit, aby splxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx podnikatele - právnickou osobu. U fyzické osoby ještě rozlišuje, zda se jedná o tuzemskou fyzickou osobu nebo zahraniční, občana členského státu Evroxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxtích zemí pak zákon ještě rozlišuje, zda má tato osoba na území České republiky povolen trvalý pobyt či nikoliv. Stejné rozlišení platí u prokazování bexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxkému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti, kterou živnostenský zákon pro danou živnost vyžaduje. Odbornou způsobilost musí splxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
U podnikatelů fyzických osob z třetích zemí zákon požaduje, aby doložili doklad prokazující právo pobytu na území České republiky. To není nutnx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xávodu do obchodního rejstříku.
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxe na případy, kdy má podnikatel fyzická osoba své sídlo v místě svého bydliště. Tato výjimka však neplatí v případě, že má podnikatel adresu bydliště shoxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xusí prokázat živnostenskému úřadu užívací právo k prostoru, do něhož umístil své sídlo, přestože je totožné s jeho bydlištěm. Pokud si živnostenský úřxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxněž podnikatel prokazovat tuto skutečnost doložením dokladu živnostenskému úřadu. Rovněž nemusí podnikatel dokládat ty skutečnosti, které jsou zjxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí-li odpovědný zástupce toto prohlášení přímo před živnostenským úřadem, musí být jeho podpis na prohlášení úředně ověřen. Odpovědný zástupce může txxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu prokázat zaplacení správního poplatku, a to předložením dokladu o jeho zaplacení, pokud nezaplatí správní poplatek přímo na obecním živnostenxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Práxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxa (zakládací listina nebo smlouva), pokud zápis do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická oxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx o ohlášení živnosti zahraniční právnické osoby, musí právnická osoba doložit doklad prokazující její existenci (výpis z obchodního nebo obdobného rxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xvé podnikatelské činnosti mimo území členského státu Evropské unie, členského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederaxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxské oprávnění mohlo vzniknout, musí živnostenskému úřadu doložit rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti, případně přivolení soudu k souhlasu zákxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxaničí, musí být tyto doklady opatřeny nostrifikační doložkou. A v případě, že se jedná o doklady o vysokoškolském vzdělání, musí být opatřeny osvědčenxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxny být nemusí.
Ohlašovatel není povinen při ohlašování živnosti připojovat k ohlášení taxativně stanovené doklady, které byly již dříve připojenx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xkutečnosti, které doklady osvědčují, nezměnily (např. doklady prokazující užívací právo k sídlu podnikatele), doklady prokazující bezúhonnost a nxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
Jedná se o následující dokladxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxistenci překážek u podnikatele a odpovědného zástupce (vyjma výpisu z evidence rejstříku trestů, které si živnostenský úřad obstarává sám),
b)
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podnikatel umístil sídlo, nebo sídlo odštěpného závodu zahraniční osoby (vyjma výpisu z katastru nemovitostí, který si živnostenský úřad ve smyslu § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxení živnosti (nebo při podání další žádosti o koncesi) dokládat obecnímu živnostenskému úřadu dokument, jako je např. vysvědčení, doklad o praxi, souxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxo oznámení změny učiněných po nabytí účinnosti tohoto zákona kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu, tento doklad je již uložen v živnostenském xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe). Obecní živnostenský úřad si uvedený dokument vyzvedne z datového úložiště živnostenského rejstříku. Uložený výpis z rejstříku trestů podnikatexx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky proxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxost, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
zákx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxké transakce,
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
nadpis vypuxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxl všechny podmínky stanovené zákonem (všeobecné a zvláštní podmínky) a nejsou-li u něj překážky pro provozování živnosti, provede živnostenský úřadx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxský úřad nemůže ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat výpis v uvedené lhůtě pěti pracovních dnů, může požádat nadřízenx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxl posoudit bezúhonnost podnikatele fyzické osoby nebo odpovědného zástupce). Živnostenský úřad musí ohlašovatele o prodloužení lhůty a důvodech prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxsem potvrzováno splnění podmínek živnostenského xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby i rodné číslo, což je neveřejný údaj z živnostenského rejstříku, který se poskytuje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu (minimálně 15 dnů) k jejich odstranění. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxříku a vydání výpisu.
V případě, že živnostenský úřad vyzval ohlašovatele k odstranění závad ohlášení a ohlašovatel odstranil závady ve lhůtě stanxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxjstříku a vydá mu výpis. Vznik oprávnění zapíše dnem ohlášení živnosti, jako by bylo ohlášení živnosti od počátku bez vad.
Neodstraní-li podnikatex xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xahraniční fyzické osoby, která musí mít povolen pobyt na území České republiky, případně o ohlášení zakladateli právnické osoby, živnostenský úřad rxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxký úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, živnostenský úřad výše uvedená řízení ukončí vydáním výpisu ze živnostexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxho řízení, to se ukončí vydáním výpisu, který potvrzuje vznik živnostenského oprávnění dnem ohlášení.
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm zákonem, zahájí správní řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, ktxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxinně zapisují, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxemí České republiky a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad této zahraniční fyzické osxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxožením povolení k pobytu živnostenskému úřadu. Tento výpis neopravňuje podnikatele k provozování živnosti, živnostenský úřad jím stvrzuje pro účelx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo oprávnění podnikatele brání pouze ta skutečnost, že nemá na území České republiky povolen pobyt.
Doloží-li zahraniční fyzická osoba, která je poxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxbytu cizince na území České republiky, vydá živnostenský úřad do pěti pracovních dnů výpis, kterým potvrdí splnění podmínek stanovených živnostenskxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xivnostenskému úřadu. Oprávnění se podnikatelům, zahraničním fyzickým osobám z třetích zemí vydává na dobu povoleného pobytu na území České republikxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xodmínky pro vznik živnostenského oprávnění a zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku. V případě, že zahraniční fyzická osoba získá povolxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx znovu.
Pokud by živnostenský úřad dodatečně zjistil, že zápis do živnostenského rejstříku byl na základě ohlášení proveden v rozporu se zákonem, zxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xodatečně odstranil rozpor, pro který bylo řízení zahájeno, nebo rozhodne o zrušení živnostenského oprávnění podnikatele. Může se jednat např. o předxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájí s podnikatelem řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Jestliže v průběhu řízení podnikatel vzniklou vadu odstraní - dodá platné potvrzenx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxa, a proto nemusí živnostenský úřad ukončovat správní řízení vydáním usnesení o zastavení řízení a postačí pouze vydání nového výpisu. V případě, že poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní je zrušeno nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
Jestliže jsou v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj dodaxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a vydá podnikateli nový výpis ze živnostenského rejstříku. Může se jednat například o chybně zapsané jméno nebo příjmení podnikatele, chybu v adrese xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxříku provede živnostenský úřad zasláním výpisu ze živnostenského rejstříku s opravenými údaji.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 45 až 49 - ohlašování xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxx1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vyhl. č. xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 48
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xomto ustanovení o tom, že podnikateli vzniklo živnostenské oprávnění, a o změnách tohoto oprávnění i veškerých změnách zapsaných do živnostenského rxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí živnosti, o rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, o rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a o opravách zřejmýcx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele do živnostenského rejstříku v rozporu se zákonem. Tuto oznamovací povinnost živnostenský úřad plní tím, že zašle příslušným orgánům výpxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxdnikateli příslušnému správnímu orgánu. Odlišná úprava je při předávání údajů podle § 45a, kdy jsou údaje předávány do pěti, resp. tří pracovních dnů ox xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxovně byly doplněny do § 60 ještě tři nové odstavce, aniž by tato změna byla promítnuta do dalších ustanovení zákona. Správně by tedy měl být uveden odkaz nx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxšným orgánům cizinecké a pohraniční policie vydání výpisu zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení
koncese
a rozhodnutí o zamxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx musí mít na území České republiky povolen pobyt. Může tak v případě, že zahraniční fyzická osoba nesplňuje podmínky pro povolený pobyt za účelem podnikxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 57 a § 58 - zánik živnosxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 582/1xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
nadpis vypuštěn
[Oznamování změn]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Podnikxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxdložit doklady prokazující tyto změny do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Ani zde nemusí dokládat ty doklady, které má živnostenský úřad k dispozici v elektrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx překážek u podnikatele a odpovědného zástupce (vyjma výpisu z evidence rejstříku trestů, které si živnostenský úřad obstarává sám), doklady prokazuxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlo, nebo sídlo odštěpného závodu zahraniční osoby (vyjma výpisu z katastru nemovitostí, který si živnostenský úřad ve smyslu § 46 odst. 6 obstarává sámxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnostenský úřad provede zápis příslušné změny do živnostenského rejstříku a podle toho, o jakou změnu se jedná, vydá podnikateli výpis s údaji podle § 4x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pak živnostenský úřad vhodným způsobem informuje podnikatele o provedené změně, většinou formou potvrzení o zápisu do živnostenského rejstříku (naxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxy a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxhto registrů, systémů nebo z veřejných rejstříků zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Jedná se např. o změnu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxu tak vedeny v živnostenském rejstříku aktuální údaje, aniž by je podnikatel musel oznamovat. Živnostenský úřad v těchto případech výpis ze živnostenxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxmi údaji, může o něj živnostenský úřad požádat (viz § 60 odst. 5).
Pokud podnikatel oznámil změnu nebo doplnění a nedoložil doklady prxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxlnění této povinnosti. Zápis do živnostenského rejstříku do předložení těchto požadovaných dokladů neprovede. Pokud se oznámená změna týká rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo (jedná se o případy, kdy je u živností dělená odborná způsobilost).
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xrokazatelně zjistí, stanovuje mu zákon povinnost zapsat je bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Tím je zaručena aktuálnost údajů v žixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxpovědného zástupce, je povinen doložit k oznámení doklady prokazující, že odpovědný zástupce splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxtenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. V opačném případě zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
Podnikatel může živnostenskému úřadu oznámit, že má své sídlo trvale shodné s místem bydlištěx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxenský úřad na základě informace ze základního registru osob provede změnu bydliště automaticky v živnostenském rejstříku a zároveň u podnikatele v žixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxašovny nebo správního orgánu, požádá podnikatele, aby doložil doklad o právním důvodu k užívání sídla. Kdyby podnikatel tento doklad ve stanovené lhůxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xměny nebo doplnění do živnostenského rejstříku byly provedeny v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Pokud dojde v pxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxnostenské oprávnění podnikateli zruší. Při nápravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností v zápisu změny do živnostenského rejstříku nebo ve výpxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx živnostenského rejstříku.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 45a až 49 - ohlašování živnosti, § 57 a 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 50
xxce-li podnikatel provozovat živnost koncesovanou, musí požádat živnostenský úřad o vydání
koncese
pro příslušnou živnost. Právo provozovat živnoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxti jako pro ohlášení živnosti (viz § 45 a 46). Na tiskopise žádosti vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu jsou stejné údaje jako u ohlášení živnosti. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx k některému ohlášení, žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a byly uloženy v elektronické podobě do živnostenského rejstříku. Podmínkou je, aby se skxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxistenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
U všech koncesovaných živností je požadována odborná způsobilost, až na výjimky, kdy podnikatel žádá o koncesi x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovinxxx
Splnění odborné způsobilosti může podnikatel fyzická osoba doložit dokladem svým, případně dokladem odpovědnéxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxno, doložit odbornou způsobilost dokladem odpovědného zástupce. Zvláštní právní předpis může stanovit další doklady, které je nutné předložit k zauxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Ustanovení § 50 až 56 upravují náležitosti žádosti o koncesi a způsob jejího projednání.
Zatímco výpis ze živnostenského rejstříku u živností ohlxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxt žádost k vyjádření orgánům podle zvláštních předpisů. Stanoviskem těchto orgánů je živnostenský úřad vázán. Podle povahy činnosti si může živnostexxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxní orientaci i postup při podání žádosti, aniž by zjišťovali, který z orgánů státní správy je podle právních předpisů orgánem příslušným jejich žádost xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobilost, § 51 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 6xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxce vysvědčení vydaných zahraničními školami
Projednání žádosti
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxí nebo vyjádření orgánu státní správy, musí živnostenský úřad tomuto orgánu předložit žádost o koncesi spolu se všemi doklady, které žadatel o koncesi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxot“). Stanovisko musí tento správní orgán zaujmout do 30 dnů od doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu není stanovena jiná lhůtxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxní souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního předpisu. Tento souhlas nahrazuje kladné stanovisko správního orgánu. Zde je nutno uvést, že v souxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxé době nemůže takový druh rozhodnutí vydat.
Žádá-li o koncesi zahraniční fyzická osoba, která má povinnost mít na území České republiky pobyt, musí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxhlasí-li s udělením
koncese
příslušný správní orgán a žadatel nedoloží doklad o povolení k pobytu na území České republiky, vydá živnostenský úřad roxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxopravňuje podnikatele k provozování koncesované živnosti. I na následně vydaném výpise ze živnostenského rejstříku je u vzniku živnostenského opráxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxost vznikne podnikateli teprve tehdy, když doloží živnostenskému úřadu doklad o splnění podmínky pobytu na území České republiky. Nedoloží-li podnixxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad postupovat v souladu s § 54 odst. 3.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxění, § 27 - odborná způsobilost, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
Rxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx.
K § 53
Před vydáním rozhodnutí o koncesi zkoumá živnostenský úřad, zda žadatel splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a zda u pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxtne. Rovněž tak učiní i v případě, že správní orgán, který vydává stanovisko k udělení
koncese
(§ 52), vydá nesouhlasné stanovisko. Stanoviskem tohotx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se žádostí o udělení
koncese
předložil živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a ten splňuje podmínky stanovené zákonemx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxi rozhodnutí. Jeden výrok řeší udělení
koncese
a druhý schválení odpovědného zástupce.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx V rozhodnutí se uvádějí taxativně stanovené údaje, stejné jako na výpise ze živnostenského rejstříku, kterým se stvrzuje právo provozovat ohlašovacx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna anebo zvláštních právních předpisů (viz komentář k § 27 odst. 3).
Rozhodování o koncesi je správním řízením o žádosti, pro postup se použijí subsxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxx xxrávního řádu - rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem. Toto ustanovení se využije, když podnikatel podá odvolání proti rozhodnutí o koncesi, kdx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzhodnutí (§ 70 spr. řádu). Rovněž je správním řádem řešen případ, kdy je rozhodnutí vydáno v rozporu s právními předpisy (přezkumné řízení - § 94 správnxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxx xxxxxx
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx x5 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
xxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xprávních poplatcích,
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 54
xx xěti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
zapíše živnostenský úřad podnikatele do živnostenského rejstříku a vydá mu výpxxx
U založených právnických osob, které podání žádosti o zápis do tohxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxříku (viz komentář k § 10 - vznik živnostenského oprávnění). Pokud tato lhůta není dodržena, má se za to, že právnická osoba nesplnila podmínky pro vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxhodního nebo obdobného rejstříku podán ve lhůtě, ale obchodní rejstříkový soud právnickou osobu do obchodního nebo obdobného rejstříku nezapíše. I v xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxnostenského rejstříku.
xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx živnostenského oprávnění vázán na jejich zápis do obchodního rejstříku.
Podobně je tomu i se zahraničními fyzickými osobami, které musí mít povolxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxké republiky, byl na něm vznik oprávnění vázán na doložení dokladu o povolení k pobytu. Stejně tak je vyznačen vznik oprávnění v živnostenském rejstříkx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x do tří pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území České republiky doložit živnostenskému úřadu doklad o povolení k pobytu na území Čexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxnikateli do živnostenského rejstříku zapsán vznik živnostenského oprávnění a vydán výpis. Lhůty šesti měsíců od doručení výpisu a tří pracovních dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxkatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, a živnostenský úřad tuto skutečnost zapíše do živnostenského rejstříku. Jestliže zahrxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxlení
koncese
a zapisují se do živnostenského rejstříku, neodpovídají skutečnosti, provede živnostenský úřad opravu zápisu do živnostenského rejsxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxje do živnostenského rejstříku, které jsou na rozhodnutí o udělení
koncese
uvedeny správně.
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí o udělení
koncese
ani případy, kdy je toto rozhodnutí vydáno v rozporu s právními předpixxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxvisející ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxzení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík.
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxbytu cizinců na území České republiky,
nadpis vypuštěn
[Informační povinnosti]
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvní orgány o tom, že podnikateli vzniklo živnostenské oprávnění, a o změnách tohoto oprávnění i o veškerých změnách zapsaných do živnostenského rejstxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti, o rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, o rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, o opravách zřejmých chyb xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkatele do živnostenského rejstříku v rozporu se zákonem. Tuto oznamovací povinnost živnostenský úřad plní tím, že zašle příslušným orgánům výpis, přxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxateli.
Speciální oznamovací povinnost se týká podnikatelů zahraničních fyzických osob. Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušnýx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxšení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatex xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxutí žádosti o udělení
koncese
. Cizinecká policie je tak neprodleně informována o stavu živnostenského oprávnění zahraniční fyzické osoby, která musx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné kroky a zjednat nápravu.
Stejné oznamovací povinnosti má živnostenský úřad i vůči správnímu orgánu, který je příslušný k vydání stanovixxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxtavení provozování živnosti, výpis, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli. Může to učinit i elektroxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxení živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxtižením,
zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Změny údajů uvedených v žádosti o xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.7.2020.
K § 56
xxxxxx xxxx x xxxašovacích živností je podnikatel povinen oznamovat všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxt ty doklady, které má živnostenský úřad k dispozici v elektronickém úložišti živnostenského rejstříku. V případě, že podnikatel doloží při oznamováxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxnce rejstříku trestů, které si živnostenský úřad obstarává sám), doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele a odpovědného zástupce, dokxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx sám), pořídí živnostenský úřad jejich elektronickou kopii a uloží je do datového úložiště živnostenského rejstříku. Na základě tohoto oznámení živnxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xodle § 47 odst. 2 nebo 3, nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenskéhx xxxxxxxxxx
Obdobně jako u ohlašovacích živností nemusí podnikatel oznamovat živnostenskému úřadu ty změny a doplnění, které jsou již zapsané v záklaxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxké republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo z rexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxa právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, změnu sídla spolku, změnu adresy povoleného pobytu u cizince. O podnikateli jsou tak vedeny v živnostxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxikateli nevydává ani ho o provedené změně neinformuje. Pokud podnikatel bude chtít výpis ze živnostenského rejstříku s aktuálními údaji, může o něj žixxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxn změnu prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxký úřad kontrolou následně zjistí, že od určitého data provozuje v dané provozovně živnost jiný podnikatel. Živnostenský úřad zapíše do živnostenskéxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxé odpovědnosti za přestupek týkající se nesplnění oznamovací povinnosti.
Pokud podnikatel oznámí změnu rozsahu předmětu podnikání koncesované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě pěti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o změně
koncese
. Na řízení o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxí o udělení
koncese
zahájí živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu. Obdobně se postupuje i v případě změny rozsahu předmětu podnikání. Napřx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxé živnosti.
Podobně jako u ohlašovacích živností může podnikatel také živnostenskému úřadu oznámit trvalou shodu bydliště se svým sídlem (viz § 49xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxgistru obyvatel. Podnikatel tak nemusí živnostenskému úřadu nic oznamovat a živnostenský úřad provede změnu v živnostenském rejstříku automaticky x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxe
nebo údaje, které se neuvádějí do rozhodnutí o změně
koncese
a zapisují se do živnostenského rejstříku, neodpovídají skutečnosti, provede živnosxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxe se jednat o chybný zápis provozovny nebo chybně zapsané údaje do živnostenského rejstříku, které jsou na rozhodnutí o změně
koncese
uvedeny správněx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxx x xxx xxěnách rozhodnutí o udělení
koncese
se řeší opravy rozhodnutí podle příslušných ustanovení správního řádu, živnostenský zákon tento postup neupraxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobilost, x xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
HLAVA III
ZÁNxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxské oprávnění podnikatele může zaniknout z různých důvodů. Oprávnění podnikatele, který je fyzickou osobou, zaniká zásadně jeho smrtí, výjimku tvořx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi uplynutím tří měsíců ode dne ukončení řízení o pozůstalosti po zemřelém podnikateli nebo, požádá-li oprávněná osoba v této lhůtě o vlastní živnostenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xrávnické, živnostenské oprávnění zaniká zároveň se zánikem právnické osoby, pokud se nejedná o případy, kdy na základě živnostenského oprávnění jinx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxen - zaniká dnem, kdy pokračovatel získá vlastní živnostenské oprávnění nebo kdy je pravomocně rozhodnuto o tom, že vlastní oprávnění nezískal (blíže x x xxxx
Je-li živnostenské oprávnění omezeno časově, zaniká zásadně uplynutím doby, na kterou bylo omezeno. Nicméxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxe živnostenské oprávnění na dobu neurčitou (viz § 47), přichází prodlužování časového omezení živnostenského oprávnění v úvahu prakticky pouze u zahxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx časově omezeno, oznámí živnostenskému úřadu před uplynutím doby platnosti oprávnění, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo (u koncesovaxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávnění uplynutím doby nezanikne. Na formu oznámení nebo jeho náležitosti neklade zákon žádné zvláštní požadavky - oznámení tedy bude muset splňovax xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xyzická osoba, jejíž živnostenské oprávnění je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, musí k oznámení doložit nové povolení k pobytu, tedx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxo, živnostenský úřad zašle podnikateli výzvu k doložení dokladu a stanoví mu pro to lhůtu. Lhůta musí být přiměřená, aby podnikatel měl reálnou možnost xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxen, živnostenské oprávnění podnikatele zaniká uplynutím této lhůty. Úprava stanovující (byť individuálně vyměřenou lhůtou) termín, ke kterému při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx třeba poznamenat, že pokud není doklad o pobytu doložen ve lhůtě, oprávnění podnikatele sice zaniká, ale nic nebrání tomu, aby jakmile potřebné povolexx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxu spojeny žádné překážky dalšího pokračování v podnikání.
Živnostenské oprávnění zahraniční osoby, zapisuje-li se povinně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkon o veřejných rejstřících (jeho § 42 a násl.).
Živnostenské oprávnění dále zaniká, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis - např. podle bodu 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxní poštovních a zahraničních poštovních služeb dnem, kdy osoba, která na jeho základě podniká, doručila Českému telekomunikačnímu úřadu oznámení o uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxý úřad (blíže u § 58).
Živnostenský úřad má povinnost zánik živnostenského oprávnění, ať k němu dojde z jakéhokoliv důvodu, oznámit orgánům uvedenýx x x xx x x x xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxadu, a jedná-li se o subjekt zapsaný do obchodního rejstříku, také rejstříkovému soudu. Jedná-li se o zánik oprávnění zahraniční fyzické osoby, jejíž xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xivností pak orgánu, který je příslušný k vydání stanoviska ke koncesi (blíže u § 48 a § 55).
Související ustanovení:
§ 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 13 - pokračování v provozovánx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxění na společníka, § 58 - zrušení živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 58
Ze zákonem stanovenýxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxí zruší, případně pozastaví právo provozovat živnost, a v jakém rozsahu. Rovněž se umožňuje, aby živnostenský úřad pozastavil provozování živnosti v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xři pozastavení provozování živnosti (k němuž dochází také rozhodnutím vydaným ve správním řízení) živnostenské oprávnění nezaniká, podnikatel je vxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti v době, kdy je pozastaveno, není přestupkem, může být však živnostenským úřadem hodnoceno jako případ, kdy podnikatel závažným způsobem porušuje sxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx č. 1037/2007 Sb. NSS) slouží institut pozastavení provozování živnosti jako sankce
sui generis
a zároveň má i charakter nápravného opatření sloužícxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxud nastane některý z důvodů v tomto ustanovení uvedených, živnostenský úřad je povinen živnostenské oprávnění zrušit.
Podle písm. a) je důvodem pro zrušení živnostensxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
U obou shora uvedených důvodů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxzúhonnosti nesplňuje - jedná se o dobu mezi právní mocí příslušného rozhodnutí soudu a právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostexxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx stanovena výjimka z povinného rušení živnostenského oprávnění - je jí skutečnost, že překážka spočívající v zákazu činnosti se týká činnosti spadajíxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxé činnost, pro kterou byl vysloven tento zákaz, a to po dobu v zákazu vyslovenou.
Podle písm. c) je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění žádoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxípadně zda chce být držitelem oprávnění, či nikoliv. Požádá-li tedy podnikatel o zrušení svého živnostenského oprávnění, živnostenský úřad jeho žádxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Důvod pro zrušení živnostenského oprávnění uvedený pod písm. d) byl do právní úpravy živnostenského zákona začleněn s účinností xx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvnostenskému úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo, nebo jedná-li se o zahraniční osobu, odštěpný závod (blxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x živnostenském rejstříku jako adresu sídla vedenu adresu jejich nemovitostí, neboť důvod, pro který v minulosti byla předmětná adresa do živnostenskxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xychlé zjednání nápravy. Pokud dojde ke zrušení živnostenského oprávnění, nedochází k tzv. stop stavu, tj. situaci, kdy podnikatel nesmí po dobu stanoxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xebo požádat o koncesi.
K odst. 2
xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxský úřad povinně ruší živnostenské oprávnění, resp. kdy povinně pozastaví provozování živnosti. Důvodem je návrh orgánu, který se vyjadřuje k žádostx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x nebo zvláštními právními předpisy nebo i živnostenským zákonem. Předpokladem pro postup podle odst. 2 tedy je, že se jedná o podnikatele v koncesované xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx konkrétní porušení právních předpisů je hodnoceno jako závažné („podnikatel závažným způsobem porušil podmínky stanovené rozhodnutím“). Závažnoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxtit (a uvést v návrhu) příslušný orgán státní správy. Z textu zákona není jednoznačně zřejmé, zda je živnostenský úřad návrhem vázán v tom ohledu, že je pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxípad, kdy o vhodnosti navrženého postupu vůči podnikateli, případně o závažnosti porušení podmínek nebude mezi úřady shoda. Pokud by v mezním případě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxeshledával by v jednání podnikatele závažné porušení povinnosti dané zákonem nebo porušení podmínek provozování koncesované živnosti), nezbylo by xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxvnostenského úřadu spokojí nebo zda bude na návrhu trvat - pak může např. požádat nadřízený krajský živnostenský úřad, aby učinil opatření proti nečinxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx
x xdst. 3
V odst. 3 jsou řešeny případy, kdy je živnostenský úřad oprávněn, nikoliv však povinen, zrušit živnostenské oprávnění nebo v odpovídajícím roxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Jedná se o dva typy případů:
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právními předpisy,
-
podnikatel neplní závazky vůči státu na úseku sociálního zabezpečení a zrušení (pozastavení) navrhne příslušná správa socxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxpadech živnostenský úřad a je na jeho úvaze, zda bude porušení zákona řešit např. pokutou za přestupek (tam, kde to přichází v úvahu) či zda rozhodne o pozxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxva provozovat živnost). Živnostenský úřad není vázán návrhem jiného úřadu, i když může řízení na základě podnětu jiného úřadu zahájit. Na druhé straně xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt stanovisko příslušného orgánu státní správy, včetně hodnocení závažnosti porušení chráněného zájmu.
Zákon stanovuje, že živnostenský úřad může „v odpovídajícím rozxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxstenské oprávnění má široký rozsah a pozastavení by se týkalo některé z činností, které rozsah oprávnění tvoří. Pozastavení práva vykonávat živnost v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxzování živnosti k porušování hygienických předpisů atp. Nelze rovněž vyloučit pozastavení provozování živnosti v provozovně ve vztahu k jednotlivýx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že pozastavení provozování živnosti podle odst. 3 by mělo být primárně chápáno ve vztahu k rozsahu činností, které je podnikatel oprávněn provozovat x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnanosti (slovy zákona „podnikatel neplní závazky vůči státu“, myšleno v oblasti sociálního zabezpečení), může zrušení živnostenského oprávnění nxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xodnikateli. Živnostenský úřad pak xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxení živnostenského oprávnění je též skutečnost, že zahraniční fyzická osoba, která může provozovat živnost na území České republiky jen za předpoklaxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnění (variantu pozastavení provozování živnosti zákon v takových případech neumožňuje).
K odst. 5
Dalším možným důvodem pro zrušení živnostensxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx zrušení oprávnění přistoupí, či nikoliv. Zrušení z tohoto důvodu však nepřipadá v úvahu, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti poxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxnostenskému úřadu).
K odst. 6
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvení umožňující pozastavení provozování živnosti v konkrétní provozovně. Podle důvodové zprávy je jedním z důvodů této úpravy požadavek evropského xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xteré jsou zaměstnávány osoby neoprávněně pobývající v České republice. Podle čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. 6 200x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xtáty povinny přijmout opatření k tomu, aby v případě zaměstnávání osob z třetích zemí, které na území členského státu pobývají neoprávněně, mohlo být jxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Úprava umožňuje živnostenskému úřadu operativně pozastavit výkon živnosti v provozovně např. i při porušení stavebních, protipožárních nebo hygixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxé předpisy jsou z hlediska jejího provozu irelevantní).
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xyhoví a oprávnění rozhodnutím zruší. V odst. 1 je žádost podnikatele uvedena jako jeden z obligatorních důvodů pro zrušení živnostenského oprávnění, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud v žádosti není datum uvedeno (a žádost jinak splňuje obecné požadavky ve smyslu § 45 spr. řádu), stanovuje se, že oprávnění je zrušeno ke dni právnx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxán zákaz zrušit živnostenské oprávnění na žádost podnikatele, bylo-li před podáním takové žádosti již zahájeno z moci úřední řízení o sankčním zrušenx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxhájení řízení o sankčním zrušení živnostenského oprávnění požádá sám (jiný) živnostenský úřad o zrušení svého oprávnění. Pokud by bylo zrušeno oprávxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxe komentář k § 8).
Z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxní živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona nebo podmínek stanovených rozhodnutím o udělení
koncese
lze považovat za překážku řízení pxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdu zahájeno řízení o zrušení živnostenského zákona na žádost podnikatele. Navrhovaná právní úprava má znemožnit podnikateli obcházet zákon tím, že xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xímž by se vyhnul důsledkům spojeným se zrušením živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona.
K odst. 8
Nedílnou součástí rozhodnutí o pozastavení práva provozovat živnost, ať již byxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx rok. V případě, že protiprávní stav, který k pozastavení vedl, nebyl odstraněn, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší, nejedná-li se o pozaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxní provozování živnosti v provozovně (např. pokud závady, které k pozastavení vedly, si vyžádaly rozsáhlé stavební úpravy), nebo oprávnění zrušit (nxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxho důvodu ve stanovené době neodstranil).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
K bodu 51 (§ 58 odst. 8)
Předmětné ustanovení je legislaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxoveň upřesňuje postup živnostenského úřadu v případě, pokud uplyne doba jednoho roku, na kterou může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnámí sám přerušení provozování živnosti nebo nepožádá o zrušení dotčeného živnostenského oprávnění.
Z judikatury:
Institut pozastavení prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení, jehož smyslem může být i odstranění určitého trvajícího protiprávního stavu.
Související uxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 8 - překážky provozování živnosti,
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxtor sídla odštěpného závodu,
§ 31 odst. 11 - přerušení provozování živnosti
Související předpisy:
zrušen
HLAVA IV
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o inxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxktronické podobě, ve kterém jsou evidovány zákonem stanovené údaje a údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnoxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xegistry apod.) tak, aby údaje o podnikatelích, kteří jsou vedeni v živnostenském rejstříku, byly stále aktuální. Správcem živnostenského rejstříku xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxé živnostenské úřady. Obecní živnostenské úřady zapisují do živnostenského rejstříku zákonem stanovené údaje o podnikatelích.
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxují údaje o podnikatelích podnikajících v režimu živnostenského zákona včetně změn těchto údajů. Jsou zde tak vedeny kompletní údaje o podnikatelícxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ale živnostenské oprávnění jim vznikne až dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku, a o zahraničních fyzických osobách z třetích zemxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx území České republiky. V § 60 jsou taxativně vyjmenovány údaje, které se o podnikatelích zapisují do živnostenského rejstříku. Obecní živnostenské xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti u podnikatele a odpovědného zástupce, doklady prokazující splnění odborné způsobilosti podnikatele a odpovědného zástupce, doklady prokxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Rejstřík je veden v elektronicxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, místu pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodných číslech fyzických osob, které živnostenský úřad sdělí pouze samxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé tyto údaje potřebují pro výkon své činnosti (správní orgán by měl svou žádost o údaje z neveřejné části živnostenského rejstříku řádně odůvodnit).
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxostenského oprávnění podnikatele. Stejně tomu bude v případě, že podnikatel nesplní podmínky pro vznik živnostenského oprávnění (cizinci z třetích xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xbchodního nebo jiného veřejného rejstříku v zákonem požadované lhůtě, nebo není do tohoto rejstříku zapsána). Jedná se o případy, kdy podnikatel sice xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxky nebo na zápis do příslušného rejstříku. Tyto údaje poskytne živnostenský úřad pouze osobě, která prokáže živnostenskému úřadu právní zájem (většixxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxském rejstříku jsou veřejně přístupné na webové adrese www.rzp.cz. Informace o podnikatelích tak může získat každý, kdo má přístup k internetu. Na tétx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx získat informace o historii údajů vedených o podnikateli.
Pokud by bylo třexx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxad, nejen obecní, ale i krajský, případně i Živnostenský úřad České republiky. Z živnostenského rejstříku může živnostenský úřad vydat v listinné nebx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxostenský úřad a pouze podnikateli. Na požádání lze vydat komukoliv úplný výpis ze živnostenského rejstříku, případně částečný výpis, který obsahuje xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxe podnikateli a v případech stanovených zvláštními předpisy, tedy údaje o bydlišti, místu pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České rxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxe pro doručování podnikateli. Tyto výpisy se vždy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxné správy (Czech POINT). Živnostenský úřad může vydat i potvrzení o tom, že určitý zápis v živnostenském rejstříku existuje, případně potvrzení o tom, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxavu, ve které jsou uvedeny taxativně zákonem stanovené údaje (nelze tedy poskytnout další údaje o podnikateli vedené v živnostenském rejstříku, ale jx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxdlo v určité obci, či na určité adrese, kteří mají určitý předmět podnikání, či kteří mají provozovnu na určité adrese, nebo v určité obci. Živnostenský xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí poplatek je stanoven 5 Kč za údaje o jednom podnikateli. Na poskytnutí sestavy má živnostenský úřad 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně odmítnutí části žádosti. Žadatel tak má možnost podat proti takovému rozhodnutí odvolání, které pak řeší pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtenského úřadu České republiky. Příslušnost k podání žádosti se řídí podle sídla podnikatelů, či podle umístění provozovny. Sestavu vyhotoví živnosxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxému úřadu, které podléhá místní příslušnosti.
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxsobem umožňujícím dálkový přístup nebo prostřednictvím adresy centrálního registru (to jsou případy, kdy jsou data předávána ústřednímu orgánu a tex xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxo registru obyvatel, údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a údaje z agendového informačního systému cizinců. Živnostenským úřxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxt rychleji, než jak je tomu u základního registru obyvatel. Tyto taxativně stanovené údaje jsou nezbytné pro řádný výkon státní správy vykonávané živnxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xeho platnost. Živnostenský úřad tak může získat například údaj o úmrtí podnikatele nebo o omezení jeho svéprávnosti. U cizinců například informaci o zxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxaje, které jsou nezbytné pro splnění účelu, pro který byly poskytnuty.
Související ustanovení:
§ 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxdpisy:
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
ČÁxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.7.2020.
K § 60a
Ustanovení o živnostenské kontrole byla do živnostenského zákona vložena s účinností od 1. xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákonem č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijexxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a konečně další úprava tohoto ustanovení byla provedena i zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. Živnostenské úřady jsou při kontrole oprávněny kontrolovat jak plnění povinností daných živnostexxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužeb na území České republiky na základě podnikatelského oprávnění osoby z členského státu Evropské unie) a u koncesovaných živností i podmínek, ktexx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxníků, dále osob, které neoprávněně (tj. bez příslušného živnostenského oprávnění) podnikají v činnosti, která je živností, dále kontrola odpovědnýxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxemí České republiky dočasně poskytují služby (blíže u § 69a).
xxxxxxxx xxxxx kontroly ve smyslu živnostenského zákona provádějí obecní živnostenské úřady; krajské živnostenské úřady a Živnostenský úřad České republiky (t. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
S účinností od 1. 1. 2013 byl do zákona doplněn odstavec 2 konstituující zmocnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxo o zmocnění ke kontrole některých povinností podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. Zároveň bylo živnostenským úřadům uloženo, aby - zxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými důsledky návykových látek, bylo ustanovení s účinností od 30. 5. 2017 opět změněno, a to tak, že bylo vypušxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xo cit. zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými důsledky návykových látek - a živnostenské úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxost živnostenského úřadu zahájit s případným porušitelem zákona na základě výsledků kontroly řízení o uložení pokuty tam, kde je k tomu příslušný, nenx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly jako nesystémové, neboť výslovně zmocňuje ke kontrole v oblasti některých povinností podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxáštním právním předpisem (např. zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době - § 2 odst. 3: „Dozor nax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxekce“).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další sxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxbních daních dochází k přesunutí ustanovení zakládajících působnost ke kontrole dodržování povinností při značení tabákových výrobků a působnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxbnosti. Ve zbylém bude obecní živnostenský úřad postupovat jako doposud.
V tomto ustanovení dále nalezneme informační povinnost obecního živnosxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xovinností při značení tabákových výrobků nebo k porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků. Jedinou změnou je rozšíření informační povinnxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zák. xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxykových látek.
[Pověření k provedení živnostenské kontroly]
Viz komentář k § 60c
[Osoby přizvané ke kontrole]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx x xxx
Samotný výkon živnostenské kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolnx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxně vztahuje (oproti předchozí právní úpravě dané zákonem o státní kontrole) i na vyřizování námitek. Ustanovení správního řádu se nepoužijí tam, kde xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxnské kontroly zákon zmocňuje zaměstnance živnostenských úřadů. Kteří zaměstnanci to jsou, je věcí vnitřního členění a vnitřní organizace konkrétníxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxním k jednotlivé kontrole, nebo průkazem. Forma užívaného pověření bude záviset na rozhodnutí toho kterého živnostenského úřadu - pokud obec (kraj) vxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxm, v opačném případě budou muset své oprávnění kontrolovat prokázat písemným pověřením k provedení konkrétní kontroly (u konkrétního podnikatele).
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců živnostenských úřadů ve smyslu § 6 odst. 2 zák. o živnostenských úřadech, bylo zákonem č. 140/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015 do živnostexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxy nebo správního řízení není porušením zákonem stanovené mlčenlivosti. Živnostenský úřad, resp. jeho zaměstnanec je tedy oprávněn poskytnout vyžádxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx patrný její účel (tj. kontrola podnikatele nebo správní řízení vedené s podnikatelem). Zákon pak konstatuje, že v takovém případě se nebude jednat o poxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxolenou třetí osobu, patrně jako svědka probíhající kontroly. Ustanovení má zřejmě sloužit ke zvýšení právní ochrany kontrolované osoby. Podle názorx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxvy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
K § 60a a 60b
Účelem úpravy pravidel živnostenské kontrolní činnosti je posílit právní jistotu kontrolovaných osob a sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy spočívající v tom, že nebyl jednoznačně vymezen pojem živnostenské kontroly ani orgány k ní aktivně legitimované.
Postup živnostenských úřadů pxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxkazuje.
Související předpisy:
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 60d
Na výkon kontroly navazuje oprávnění živnostenského úřadu uložit podnikateli rozhodnutím povinnost odsxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxa využije. Zároveň zákon stanovuje, že případné odvolání proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek. Účel takového omezení účastníka řízení je zxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxvadného stavu mohlo mít významnější či další negativní účinky (ohrožení zdraví nebo majetku osob, ohrožení životního prostředí apod.). Pak je i namísxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
HLAVA II
PŘESTUPKY
Přestupky fyzických osob
xxx xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Ke správnímu trestání obecně:
Současná právní úprava správního trestání vychází ze zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 162/2002 (UV), k návrhu věcného záměru zákona o správním trestání. Nový přestupkový zákon vychází z toho, že předchozí právní úprava odpovědnosti zx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnosti právnických a podnikajících fyzických osob.
Přestupkový zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2017, sjednocuje podmínky odpovědnosti (nepodnikxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxjící jednotlivé úseky veřejné správy. Dále stanovuje pravidla řízení před správním orgánem při uplatňování této odpovědnosti (stanovuje postup sprxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxk přestupky („Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené záxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxud, odpovědností za zavinění, u podnikajících subjektů (právnických i fyzických osob) je ve vztahu k jejich odpovědnosti za porušení zákona rovněž zaxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxdnosti při prokázání zákonem stanovených důvodů (liberace). V důsledku nové právní úpravy také platí, že místo správního trestu pokuty lze nově pachaxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxmu zákonu má uložení tohoto trestu působit výchovně a lze jej uložit tam, kde to bude postačovat k naplnění účelu zákona - úřad tento trest uloží v případěx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xe mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Tento „doprovodný“ zxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxi nimi i změnu živnostenského zákona. Úprava v živnostenském zákoně spočívá zejména v přizpůsobení nové právní úpravě správního trestání - nahrazenx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx vypuštěna některá ustanovení, která byla duplicitní s přestupkovým zákonem (např. zrušení speciální úpravy pro projednání více deliktů téhož pachaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx x xx
Povinnostem stanoveným živnostenským zákonem různým subjektům zásadně odpovídá i vymezení přestupků spočívajících v porušení txxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxědicové, pozůstalý manžel/partner, správce pozůstalosti jmenovaný soudem nebo povolaný zemřelým podnikatelem, vykonavatel závěti, pokud mu nálexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a které ohlašují živnost (a nejsou tedy ještě podnikateli), pokud předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti. Dále se přestupku dopustí i fxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxího přestupku je v horní hranici odlišen podle toho, zda se jedná o činnost, která je živností volnou (pokuta do 500 000 Kč), řemeslnou nebo vázanou (pokuxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí v činnosti, která je živností) se dopustí i ta fyzická osoba, která sice vlastní nějaké živnostenské oprávnění (a v tomto ohledu má statut podnikatelexx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx provozuje bez příslušného živnostenského oprávnění, tedy ve smyslu živnostenského zákona podnikající fyzickou osobou není.
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxného zástupce nebo v nesplnění oznamovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu. Jedná se o méně závažná porušení povinnosti a jsou postižitelná pokuxxx xx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxuty činí 100 000 Kč. Důsledkem předložení nepravdivého čestného prohlášení o bezúhonnosti ovšem nemusí být pouhé uložení pokuty za přestupek. V konkrxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxbyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
Přestupky spočívající v nepravdivém čestném prohláxxxx xx xx xxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xodle § 61 odst. 1 (přestupky osob pokračujících v provozování živnosti po zemřelém podnikateli) - projednat příkazem na místě.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xubjektů (právnických osob a podnikajících fyzických osob) jsou taxativním výčtem uvedeny v § 62 odst. 1, 2 a 3. Výčet přestupků zásadně odpovídá povinxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxrý provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu) nebo povinxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxostí není přestupkem podle živnostenského zákona, je-li však hodnoceno jako porušení povinnosti „závažným způsobem“, může vést k pozastavení práva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxišen podle závažnosti spáchaného přestupku. Nejnižší pokutu - s horní hranicí do 10 000 Kč - lze uložit za přestupek spočívající v tom, že podnikatel neoxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x2). Pokutu do 20 000 Kč lze uložit za přestupek spočívající v neoznámení změn a doplnění údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxnnosti zajistit výkon některých činností osobami splňujícími příslušnou odbornou způsobilost, za nesplnění povinností týkajících se odpovědného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti, za porušení povinností při dočasném poskytování služeb podle § 69a a za další. Nejvyšší pokutu, a to až do výše 1 000 000 Kč, lze uložit např. za poruxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxo materiálu, za porušení povinností daných pro nákup, prodej a braní do zástavy použitého zboží, kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty či zboxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxkých osob podle § 62 uložit pokutu (nebo napomenutí) formou příkazu na místě, o kterém se vydá příkazový blok. Podmínkou je, že obviněný z přestupku souxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xešit věc příkazem na místě plyne z obecné úpravy podle § 91 přestupkového zákona).
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx6 Sb.:
Upravují se zvláštní podmínky pro uložení pokuty nebo napomenutí příkazem na místě. Pokutu bude možno uložit formou příkazu na místě, o kteréx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx a s vydáním příkazového bloku. Stejné podmínky budou platit v případě uložení napomenutí příkazem na místě (o napomenutí nebude vydáván příkazový bloxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxsti uložené příkazem na místě, o kterém se vydá příkazový blok, nepostačí souhlas povinného s důvodem pro uložení záruky (srovnej § 150 odst. 5 správníhx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pachatele se zjištěním, že spáchal přestupek). Pokutu nebo napomenutí bude formou příkazu na místě ukládat správní orgán příslušný k projednání přesxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxu pokutu nejvýše 2 500 Kč). To nevylučuje, aby jiný zákon stanovil rozmezí pro pokutu ukládanou příkazem na místě odlišným způsobem. Nadále zůstane zacxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxpadě pokuty se o něm vydá příkazový blok). Formulace odstavce 2 vychází ze stávajícího § 86 zák. č. 200/1990 Sb. V souvislosti s převedením skutkových pxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xompetenčního ustanovení vyloučeny přestupky, které budou převedeny do jiných zákonů (spolu s jejich převedením bude v těchto zákonech rovněž nutné uxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xříkazu na místě o přestupcích, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxvést do jiných zákonů (příslušnost k projednávání dalších přestupků bude upravena v zákonech upravujících skutkové podstaty). V případě příslušnosxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 200/1990 Sb. rovněž upravoval příslušnost obce (vizte § 53 odst. 1) a taková úprava se vyskytuje též v jiných zákonech. Z toho důvodu je volena obecněxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xříslušnosti.
Za podmínek stanovených zákonem se umožňuje uložit pokutu též v blokovém řízení.
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xízení o nich a zákona o některých přestupcích
[Neoprávněné podnikání právnických osob]
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Problematiku přestupků spočívajících v provozování čxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkých osob je úprava dělena xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx bez příslušného živnostenského oprávnění je stanovena pokuta až do výše 500 000 Kč, jedná-li se o činnost, která je předmětem živnosti vázané nebo řemexxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxické i fyzické osobě jsou tedy stejné.
Za neoprávněné podnikání ve smyslu § 63 je třeba považovat jak případy, kdy právnická osoba nemá živnostenskx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxčí rozsah svého živnostenského oprávnění (např. podnikatel, který je v rámci živnosti volné oprávněn prodávat naporcované balené maso, provádí bourxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xeoprávněně podniká, nemá-li živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živnostenské oprávnění, které ale pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxává-li v tomto rámci také činnost, k níž je třeba
koncese
.
(rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 2. 1997, sp. zn. 37 Co 450/95, SoRo 2/19xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xnapř. živnostenského listu), pokud ovšem ve větším rozsahu prováděl takovou podnikatelskou činnost, která překračuje rámec jeho oprávnění. To platx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtelské oprávnění.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 11. 1994, sp. zn. 6 A 211/93, SjS 119/1996)
zrušen
Společná ustanovení
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x že pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil. Otázky rozsahu odpovědnosti za přestupek, možnosti liberace, kritéria pro určování výše pokxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxého zákona.
Vzhledem k tomu, že zákon stanovuje, že pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil, bude pokuty uložené za porušení povinnosti stanovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xudikatury:
Pouhé konstatování aspektů, ke kterým bylo při rozhodování o výši pokuty za spáchání správního deliktu přihlédnuto, aniž by bylo zřejmxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvané okolnosti je třeba rozlišovat na přitěžující a polehčující a vždy je posuzovat z hlediska konkrétního dopadu na daný případ. Uvede-li správní orgxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxzení do značné míry neurčitým, a v důsledku toho i nepřezkoumatelným.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2006, č. j. 4 As 26/2005-58)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
§ 17 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
obecně závaxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xe vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, nově zavádí definice adresy na území České republiky, kterx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Související předpisy:
vyhl. č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Součinnost orgánů sxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxx. 1
Obecná zásada součinnosti správních orgánů daná v § 8 odst. 2 spr. řádu je zde vyslovena ještě speciálně pro orgány provádějící kontrolu podle zvlxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtelem, zasílají opis příslušného rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci, živnostenskému úřadu. Stejně tak signalizují xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxjí do živnostenského rejstříku jako údaje ve smyslu § 60 odst. 2 písm. m) - sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikánímx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxto spoluprací „není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním zákonem“, a odkazuje přitom v poznámce pod čarou příkladmo na zákon o správě dxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm právním předpisem bránila plnění povinností podle tohoto ustanovení, ale naopak, že totiž plnění povinností podle tohoto ustanovení není porušeníx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnských úřadů koresponduje v odst. 2 stanovená povinnost živnostenských úřadů signalizovat specializovaným orgánům dozoru porušení povinností podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti“ zahrnuje do výše uvedené informační povinnosti jak údaje o podnikatelích - živnostnxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxvání živnosti i povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, avšak nesplnění této povinnosti není přestupkem podle živnostenského zákoxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisy, nicméně sankci ve formě pokuty za nesplnění takových povinností uložit nemůže (může však, jsou-li pro to dány zákonné důvody, zrušit živnostenxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávním předpisem ze zákona přísluší (např. příslušnému oblastnímu inspektorátu České obchodní inspekce, příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisy. Případný postih podnikatele bude na specializovaném orgánu dozoru.
Související ustanovení:
§ 58 - zrušení živnostenského oprávnění, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
[Dočasné poskytování služeb]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxčasného poskytování služeb pro podnikání podle živnostenského zákona se upravují v souladu s čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFExxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxtě, než se nachází příjemce služeb“, a následujícími čl. SFEU. Za služby se podle čl. 57 SFEU pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti a činnosti v oblasti svobodných povolání (volný pohyb služeb v dopravě je speciálně upraven samostatnými ustanoveními). Poskytovatel služby pak mxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům.
V návaznosti na tato ustanovení SFEU upravuje podmínky poskytování služeb směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxstatná výdělečná činnost poskytovaná zpravidla za úplatu a „poskytovatelem“ služby jakákoli fyzická osoba, která je státním příslušníkem některéhx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxtou dobu a prostřednictvím stálé infrastruktury, v níž je činnost poskytování služby skutečně vykonávána,
-
„povolovacím režimem“ každý postupx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxti poskytování služeb nebo o jejím výkonu.
Podle této směrnice členské státy Evropské unie nepodrobí přístup k činnosti poskytování služeb nebx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že povolovací režim nediskriminuje dotyčného poskytovatele, potřeba povolovacího režimu je opodstatněna naléhavým důvodem obecného zájmu a cíle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxná.
Poskytování služby v regulovaných povoláních, tedy v činnostech, kde je požadováno splnění podmínky odborné způsxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž ustanovení, jsou-li v rozporu s ustanoveními cit. směrnice o službách na vnitřním trhu, mají před nimi přednost. Podle cit. směrnice o uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xe výkonu určitého povolání v jiném členském státě, je-li poskytovatel služby v souladu se zákonem usazen v některém z členských států za účelem výkonu sxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xet, není-li povolání v tomto státě regulováno. Splnění podmínky, aby poskytovatel služby vykonával povolání po dobu dvou let, se nevyžaduje, je-li poxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx dne 20. 11. 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednicxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xovolání a upřesňuje, že praxe může být absolvována i ve více členských státech. Tato úprava byla transponována do českého právního řádu zákonem č. 18/2xxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxenských státech vykonával předmětnou činnost po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let, nebo předložit doklad o regulovaném vzdělávání, ktxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxžaduje, aby v případě, že činnost ve státě původu není regulována, byl doložen doklad o alespoň jednoročním výkonu předmětné činnosti během předcházexxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx případně možno zohlednit skutečnost, že při doložení dokladu o regulovaném vzdělání, které ve státě původu připravuje absolventa k výkonu předmětné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xlužeb poprvé přestěhuje z jednoho členského státu do druhého za účelem poskytování služeb, předem uvědomil příslušný orgán v hostitelském členském sxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxého poskytování služeb se posuzuje případ od případu, zejména s ohledem na dobu trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost. Z judikatury Soudního xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx x xsazení, je poměrně složitou záležitostí. Je vždy třeba přihlédnout k celé řadě faktorů včetně úmyslu příslušné osoby podílet se na hospodářském životx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxtovatel služby může vybavit v hostitelském členském státě infrastrukturou nezbytnou pro účely poskytování předmětné služby (např. i zřídit provozoxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvání služby je třeba vycházet i z povahy činnosti, v níž je služba poskytována, a zohlednit, zda její poskytnutí vyžaduje dlouhodobější nebo jen krátkoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxých činností, které jsou živnostmi podle živnostenského zákona, jsou-li provozovány dočasně a příležitostně státními občany z jiného státu Evropskx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxou činnost oprávnění z jiného členského státu Evropské unie, je třeba považovat za „dočasné poskytování služeb“ ve smyslu práva Evropské unie.
V soxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxm pohybu služeb, a zákonem o uznávání odborné kvalifikace, bylo v živnostenském zákoně upraveno dočasné a příležitostné poskytování služeb občany čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxém státě Evropské unie. Stejné postavení je přiznáváno i občanům z jiných členských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občanům Švýcarskx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxnost, jsou oprávněny v tomtéž rozsahu činností dočasně poskytovat služby na území České republiky. Jedná-li se v případě poskytovaných služeb o činnoxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti, mohou tak činit, aniž by před poskytnutím služby získaly oprávnění k podnikání v České republice a aniž by poskytování služby byxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění, je vázáno na splnění podmínky odborné způsobilosti, se požaduje oznámení o poskytování služby před jejím prvním poskytnutím uznávacíxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
Osoba, která využívá práva dočasně poskytovat služby na základě oprávnění z jiného státu, než je Česká republxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxdle živnostenského zákona a nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností spadají do rozsahu živnostenského oprávnění pro živnosti řemesxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní služby. U činností uvedených v příloze č. 5, kde podle § 7 odst. 6 je podnikatel povinen zajistit výkon činností pouze fyzickými osobami splňujícími xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxčasně v České republice poskytuje služby, a to buď sama, nebo svými zaměstnanci.
Na osoby, které využívají práva dočasného poskytování služeb, se nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxby (ať již se jedná o osoby samostatně výdělečně činné, nebo o právnické osoby) až na výše uvedené nemusí plnit povinnosti podnikatele dané živnostenskxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
K odst. 1
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch příslušníků vyplývá z § 70 odst. 1 písm. b) a odst. 2)] jsou oprávněni dočasně poskytovat služby na území České republiky v rozsahu svého podnikatelsxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí získat živnostenské oprávnění pro odpovídající činnost v České republice. Oprávněnost poskytování služby spočívající ve výkonu konkrétní čxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu činnost vykonávat jako podnikatel podle práva tohoto jiného státu. Poskytovat služby na základě tohoto práva může podnikající fyzická osoba sama, jxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxování služeb na území České republiky zajistila výkon předmětných činností svými zaměstnanci.
K odst. 2
Dočasně poskytovat služby v činnostech, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxré mají sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti v některém jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, a jsxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxého státu. Mohou tedy oprávněně v České republice poskytovat služby spočívající ve výkonu stejných činností, jaké jsou oprávněny vykonávat v tomto jixxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxkém hospodářském prostoru (Norska, Lichtenštejnska a Islandu) a Švýcarské konfederace [stejné postavení mají podle § 70 odst. 1 písm. b) a odst. 2 i jexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxby se sídlem na území Evropské unie. Mohou tedy dočasně poskytovat služby na území České republiky na základě oprávnění k podnikání z některého z těchto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí k podnikání z některého z těchto států.
K odst. 4
xx xxxxxxovatele služeb se z povinností upravených živnostenským zákonem vztahují pouze povinnosti stanovené § 69a (odst. 4 a 5).
Poskytovatel služby mx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsti, dokladu osvědčujícího státní příslušnost (v případě, že je poskytovatelem služby fyzická osoba) a dokladu o tom, že osoba poskytující služby je uxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxdený doklad tak musí svědčit nejen o usazení osoby v některém ze shora uvedených států a oprávněnosti dané osoby v tomto státě podnikat, ale i o tom, že oprxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvání služeb. Pokud by například osoba s oprávněním k podnikání pro činnost zednictví z jiného členského státu Evropské unie hodlala na základě tohoto sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud by však například obkladačské a štukatérské práce nemohla v rámci svého oprávnění provádět v tomto jiném členském státě, nemůže tak činit v rámcx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do obsahové náplně živnosti zednictví spadají.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jiného státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace) je zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxá o činnosti, jejichž neodborným výkonem by mohlo dojít k ohrožení zvláštního zřetele hodného veřejného zájmu, vyžaduje se zajištění výkonu činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
S ohledem na charakter institutu dočaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti dané v příloze č. 5, i když splnění podmínek tímto způsobem zákonná úprava nevylučuje. Pro splnění podmínky odborné způsobilosti postačxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti ve státě původu, pokud je v tomto státě uvedená činnost regulována. Není-li ve státě původu předmětná činnost regulována, je třeba prokázat, že uvexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxy, kdy bylo poskytování služby prostřednictvím konkrétní fyzické osoby živnostenským úřadem zjištěno a příslušné doklady poskytovatelem doloženyxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxkonu činností se rozumí skutečný a dovolený výkon dotyčného povolání na plný nebo odpovídající úvazek v členském státě původu (viz komentář k § 7 odst. 4 x xxx
Povinnost předložit doklady prokazující výše uvedené vxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxbo právnická osoba poskytující služby. Nesplnění uvedených povinností je přestupkem postižitelným pokutou podle § 62 odst. 2 písm. a) a b) a odst. 3 pxxxx xx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxti ze státu původu.
V praxi mohou nastat případy, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxtů, není však v tomto státě oprávněna k výkonu podnikatelské činnosti, kterou v České republice provozuje. Ustanovení § 69a se na tyto osoby nevztahujx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxy k zákonu č. 189/2008 Sb.:
V § 69a se doplňuje dosud chybějící úprava, podle které by byl jednoznačně stanoven způsob, kterým osoba poskytující na úzxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxených v nařízení vlády č. 209/2001 Sb. (pozn. autorů - není upraveno v příloze č. 5 živnostenského zákona), je povinna orgánu dozoru prokázat splnění pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxoť se jedná o činnosti, jako jsou masérské služby, rekondiční a regenerační služby, pedikúra a manikúra, vodní záchranářství, provozování solária apxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxí odborné způsobilosti těchto osob v návaznosti na požadavky kladené na výkon regulovaných činností podle navrhované novely zákona o uznávání odbornx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxnými osobami v závislém postavení ukládá poskytovateli služeb (podnikateli).
K odst. 5
Ustanovení specificky upravuje dočasné poskytování sluxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm prostoru nebo ze Švýcarské konfederace v činnostech, které jsou živnostmi, jejichž provozování vyžaduje splnění podmínky odborné způsobilosti poxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxst pro vstup do podnikání, tedy v zásadě ve všech živnostech řemeslných, vázaných a koncesovaných (u posledně jmenovaných s výjimkou prodeje kvasného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxny písemně oznámit poskytování služby na území České republiky uznávacímu orgánu a doložit doklady podle zvláštního právního předpisu, jímž je zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxmi předpisy vykonává předmětnou činnost a že jí oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastavenox xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxních deseti letech, pokud činnost není ve státě původu regulována.
V oznámení poskytovatel služby, je-li jím fyzická osoba, uvede jednak identifixxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxkonávat, a údaj o tom, zda je činnost v členském státě původu regulována, popřípadě údaj o činnosti, která je obsahově nejbližší. Poskytovatelům služex xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx protože obsah jednotlivých činností vykonávaných na základě oprávnění ze státu původu nemusí zcela korespondovat s obsahovou náplní konkrétní živnxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxvení odst. 5 proto upravuje oznamovací povinnost právnických osob uvedených v odst. 2, tedy právnických osob, jejichž vnitřní poměry se řídí právem člxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxe a jsou na území členského státu oprávněny provozovat podnikatelskou činnost, která je v České republice činností regulovanou tak, že se § 36a zák. o uzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na území dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace. Zároveň je v odst. 5 blíže specifikováno, že doklax x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxné postavení jako osoba odpovědného zástupce podnikatele v případě podnikání právnické osoby na základě živnostenského oprávnění z České republikyx
xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxmení, datum narození osoby, která odpovídá za řádné poskytování služby, název regulované činnosti, kterou bude právnická osoba vykonávat, a údaj o toxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí, že je právnická osoba usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že jí oprávnění k výkonu předmxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxvídá za řádné poskytování služby v České republice a byla k tomuto účelu právnickou osobou ustanovena. Hodlá-li fyzická nebo právnická osoba poskytujxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe povinna podat opětovně oznámení o poskytování služeb.
Odlišný přístup je uplatňován v případě, že osoba, která hodlá poskytovat služby v České rxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 24d zák. o uznávání odborné kvalifikace). V tomto případě nemá poskytovatel služby povinnost oznamovat uznávacímu orgánu v České republice dočasné pxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxl jím vydaný evropský profesní průkaz uznávacímu orgánu (v daném případě Ministerstvu průmyslu a obchodu). Pokud poskytovatel hodlá v dočasném či příxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxnnosti pokračovat po dobu dalších 18 měsíců, jestliže domovský členský stát oznámí tuto skutečnost uznávacímu orgánu prostřednictvím systému IMI. Lxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (EU) 2015/983 ze dne 24. 6. 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xákonem pak připadá v úvahu výkon povolání horský vůdce, které odpovídá výkonu činností spadajících do vázané živnosti „Průvodcovská činnost horskáxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti v České republice jako hostitelském státě (§ 24d zák. o uznávání odborné kvalifikace). V tomto přípxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxuje za oznámený po dobu 18 měsíců ode dne, kdy domovský členský stát jiný než Česká republika předal jím vydaný evropský profesní průkaz uznávacímu orgáxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xznámil tuto skutečnost domovskému členskému státu jinému než Česká republika, může ve výkonu činnosti pokračovat po dobu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxí o vnitřním trhu určený ke správní spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a příslušnými orgány členských států a Komisí). Lhůta xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2015/983 ze dne 24. 6. 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlaxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxem pak připadá v úvahu výkon povolání horský vůdce, které odpovídá výkonu činností spadajících do vázané živnosti „Průvodcovská činnost horská“.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxo průmyslu a obchodu. Uznávací orgán eviduje údaje o poskytovateli služeb a jím oznámených skutečnostech v samostatné evidenci. Ministerstvo školstxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe na svých internetových stránkách o splnění oznamovací povinnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K odst. 6
Živnostenský úřad je při kontrole podle § 60a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7 živnostenského zákona, tedy činnosti spadající do živností řemeslných, vázaných a koncesoxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxínky písemného oznámení poskytování služby uznávacímu orgánu, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Poskytovatel služby nemá povinnost dokládat živnostenskéxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxí poskytování služby výpis z evidence poskytovatelů služeb, který si poskytovatel na vlastní žádost nechal uznávacím orgánem vydat. Neposkytne-li vxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxo v evidenci poskytovatelů služeb nebo přímo u uznávacího orgánu. V případě vydaného evropského profesního průkazu je možno ověřit jeho vydání a platnxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxzájem a příslušnými orgány členských států a Komisí).
Živnostenský úřad může u poskytovatelů služeb kontrolovat i plnění povinnosti zajistit výkon činnosxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnost zajistit výkon činnosti odborně způsobilými osobami je dána poskytovateli služeb. V případě poskytování služeb by s ohledem na charakter dočasnxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxlňují podmínky odborné způsobilosti, a uchovával kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost po dobu minimálně tří let, jako je tomu u podnikatelů s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxvaly, byly odborně způsobilé. Neoznámení poskytování služeb v regulovaných činnostech uznávacímu orgánu nebo nezajištění výkonu činnosti odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxh v tomto bodě reaguje na novelu zákona č. 18/2004 Sb. a umožňuje orgánu dozoru kontrolovat u osob, které poskytují služby v regulovaných činnostech, sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxících služby plnění povinnosti zajistit provozování vybraných činností pouze osobami splňujícími odbornou způsobilost ve smyslu nařízení vlády č. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxvídána třetím odstavcem článku 60 Smlouvy o ES, musí být určena ve světle jejího trvání, pravidelnosti, opakování a kontinuity.
Poskytovatel služeb xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxík členského státu, který vykonává svou profesionální činnost na stálém a kontinuálním základě v jiném členském státě, kde se neúčastní zavedené stavxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxní kapitoly o službách.
Možnost státního příslušníka členského státu vykonávat právo na usazování a podmínky pro výkon tohoto práva musí být určeny vx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxům hostitelského členského státu, státní příslušník jiného členského státu bude oprávněn se usadit na území prvního členského státu a vykonávat tam čxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxho členského státu, který zde hodlá vykonávat svou činnost, musí těmto podmínkám vyhovět.
Vnitrostátní ustanovení, která mohou způsobit, že výkon zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxsobem, musí být ospravedlněna kategorickými požadavky v obecném zájmu, musí být vhodná pro dosažení cíle, který sledují, a nesmí přesáhnout, co je nezxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxalifikace požadovaných jejich vnitrostátními pravidly a pravidly osob, kterých xx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxnitární právo upravující svobodu poskytování služeb vylučuje, aby byla podniku uložena povinnost zápisu do rejstříku řemesel, která zpomaluje, komxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxné uznávání profesních kvalifikací a která je použitelná na výkon této činnosti v hostitelském členském státě.
Pouhá skutečnost, že podnik usazený v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xam měl infrastrukturu umožňující mu vykonávat svou činnosti na trvalém a kontinuálním základě v jiném členském státě, v němž není členem zavedené infrxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx nahlíženo jako na usazený v tomto druhém členském státě.
(rozsudek SDEU ze dne 11. 12. 2003 C-215/01 Bruno Schnitzer)
Související ustanoveníx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5 pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností,
§ 60a - živnostenská kontrola,
§ 61 odst. 3 - nexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x a 3 - přestupky, kterých se mohou dopustit osoby při dočasném poskytování služeb,
§ 63 odst. 1 - neoprávněné podnikání právnických osob,
x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxého zákona za občany členského státu Evropské unie, a doklady, které se považují za doklady vydané orgánem členského státu Evropské unie,
přílohy č. x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm prostoru (č. 34/2010 Sb. m. s.),
- Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx
x xxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx. 2006 o službách na vnitřním trhu,
- čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací
- člx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“),
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
[Osoba, která se považuje za občana členského státu Evropské unie nebo za právnickou oxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxruh fyzických osob, které se pro účely živnostenského zákona považují za občany členského státu Evropské unie a okruh právnických osob, které se povaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky, tak pro dočasné poskytování služeb v rozsahu podnikatelského oprávnění ze země původu ve smyslu § 69a. Dále stanoví, že dokladům vydaným v dalších xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z členských států Evropské unie.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 167/2004 Sb.:
Znění § 70 umožňuje poskytovat státním příslušníkům členských státx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxázení, a to s přihlédnutím k mezinárodním smlouvám, jimiž jsou Evropské společenství a členské státy vázány.
Aby bylo možné stejné zacházení plnx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtu.
K odst. 1
Ustanovením xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hospodářském prostoru (Norska, Lichtenštejnska a Islandu) a občanům Švýcarské konfederace stejné zacházení, jako mají občané členského státu Evroxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhází z čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xartnerství na základě právních předpisů členského státu, zachází-li právní řád hostitelského členského státu s registrovaným partnerstvím jako s mxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxdší 21 let nebo jsou vyživovanými osobami, a takoví potomci manžela či manželky nebo partnera či partnerky, případně předci v přímé linii, kteří jsou vyxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy povolen trvalý pobyt, a jejich rodinní příslušníci. Právní postavení občanů třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty na území Čexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx 11. 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, a směrnicí Rady 2003/86/ES ze dne 22. xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnta,včetně jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky, se rovněž považují za občany členského státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxyt za účelem vědeckého výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Raxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxžby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair, a jejich rodinné příslušníky. Stejné postavení pak mají i občané třexxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem ve smyslu směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. 4. 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xteří spolupracují s příslušnými orgány. Za občany Evropské unie se rovněž považují držitelé modré karty Evropské unie, kterým je v souladu s čl. 14 odstx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjícího vysokou kvalifikaci, přiznáno rovné zacházení se státními příslušníky členského státu, jenž modrou kartu vydal.
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxůsobilosti, včetně dokladů o uznání odborné kvalifikace, doklady o bezúhonnosti, ale i jiné písemnosti stejným způsobem a se stejnými náležitostmi jxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxusejí předkládat doklad o jeho provozování. Mohou také využít práva dočasně poskytovat služby na území České republiky podle § 69a v rozsahu svého podnxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo Švýcarské konfederace, pokud se v odst. 2 nestanoví jinak.
K odst. 2
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na základě oprávnění k podnikání ze státu Evropské unie, dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederacx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xsob, které podle odst. 1 mají stejné postavení jako občané Evropské unie, mohou využít práva dočasně poskytovat služby na území České republiky podle § xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxspodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace pouze rodinní příslušníci občanů Evropské unie, občané dalších smluvních států Dohody o Evropském hxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxhou dočasně poskytovat služby i osoby uvedené v odst. 3.
Ustanovení § 69a rovněž upravuje okruh osob, které se považují za občany Evropské unie, a pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxčanů členských států Evropské unie, dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace, kterým je § 70 odst. 1 pxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxti, že § 70 odst. 2 výslovně uvádí, na které osoby v něm uvedené se oprávnění podle § 69a nevztahuje.
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se řídí právem jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a které mají sídlo na území takového státu, se přiznává stejné postavenx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxosti na území některého státu Evropské unie. Obdobné postavení se v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou o volném pohybu osob (Dohoda mezi Evropskxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxá se řídí právním řádem Švýcarské konfederace a má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Švýcarské konfederacex
K odst. 4
Pokud živnostenský zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxnfederace. Uvedená úprava se vztahuje na předložení dokladů o bezúhonnosti fyzických osob nebo u právnických osob dokladů o tom, že u nich není překážkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i na speciální úpravu týkající se provedení překladu dokladů do českého jazyka a požadavku na ověření pravosti podpisu a razítka, které se vyžadují jen x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtrifikační doložkou nebo dokladem o uznání.
Pokud živnostenský zákon požaduje výkon podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské uxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx specificky upravuje ve vazbě na výkon činnosti v jiném státě Evropské unie v § x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxi lze považovat i provozování obchodního závodu mimo území České republiky u zahraničních fyzických a právnických osob, které zřizují na území České rxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosti podpisu a otisku razítka z dokladů předkládaných osobami z členského státu Evropské unie, § 6 odst. 3 - doklady, kterými se prokazuje bezúhonnostx x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xlenských států Evropské unie, § 21 a § 22 - odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, § 24 odst. 2 a § 27 odst. 2 - prokazování odborné způsobilosti dokxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxi, § 46 odst. 5 - doklady o vzdělání vydané v členském státě Evropské unie není třeba opatřovat nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání, § 69a - xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
Předpisy práva EUx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa straně druhé o volném pohybu osob, - čl. 2, čl. 23 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů Unie a jejixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x8/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, - čl. 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
- čl. 11 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 3 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. 11. 2003 o právním postavení státních příslušníkx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxk 11 odst. 1 směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xe dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.7.2020.
K § 71
Ustanovení § 71 řeší místní příslušnost živnostenského úřadu pro jednotlivé úkony, které připadají v úvahu při kontaktu živnosxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnostenském úřadě. Podnikatel tak není vázán na živnostenský úřad podle svého sídla. Pokud potřebuje živnostenskému úřadu něco oznámit, např. ohlásix xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxužít elektronické podání, může si vybrat kterýkoliv obecní živnostenský úřad, kam bude své podání směřovat. Podnikatel se tak může obrátit na úřad, ktxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxformační systém. Údaj, který živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku, je přístupný pro jiné živnostenské úřady téměř okamžitě a nemůže xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxišlo podání jako prvnímu. Podnikatel tak není vázán místní příslušností danou správním řádem a může si vybrat, na který obecní živnostenský úřad se obxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnikatelů podle živnostenského zákona se řídí místní příslušnost zásadně podle přestupkového zákona. Primárně je tak k řízení o přestupku příslušný xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxšnosti podle trvalého pobytu nebo podle sídla podnikatele. Pokud nelze místní příslušnost určit podle předchozích kritérií nebo je-li místně přísluxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxkového zákona). V praxi to znamená, že dopustí-li se podnikatel přestupku, který se váže na činnost, pak je příslušný pro projednání takového přestupkx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxnostenský úřad, v jehož územním obvodu se provozovna nachází, stejně tak je tomu v případě neoprávněného podnikání, zde je příslušný ten živnostenský xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu, tedy podle sídla podnikatele. To neplatí v případě rušení živnostenského opxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxostenskému úřadu, který pak jeho podání vyřídí.
V případě sporu o místní příslušnost rozhoduje o tom, kdo řízení povede, nejblíže společný nadřízexx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxx xxxxxx, které mají povinnost informovat obecní živnostenský úřad o výsledcích jejich činnosti, plní svou oznamovací povinnost živnostenskému úřadu podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xodle sídla podnikatele právnické osoby o zápisu této osoby do živnostenského rejstříku bez ohledu na to, který úřad vyřizoval ohlášení její živnosti. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxx xxxxtuje na případy, kdy některý živnostenský úřad může ze svého podnětu provést nějaký úkon, který je třeba zapsat do živnostenského rejstříku. Napříklax xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tomto případě je příslušným úřadem pro zápis této skutečnosti obecní živnostenský úřad, který tuto skutečnost zjistil. Stejně tak tomu je, když obecnx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxnostenském xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xediné podání veřejnosti vůči živnostenskému úřadu, které podléhá místní příslušnosti, je žádost o poskytnutí informací formou sestavy. Sestavu vydxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxí provozoven, vydá ji ten živnostenský úřad, v jehož územním obvodu se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá ten živnostenský úřaxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxch živnostenských úřadů, může být směrována na oba živnostenské úřady formou dvou samostatných žádostí. Sestavu pak vydají oba obecní živnostenské úxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pokud územní obvody obou obcí spadají do jeho územní působnosti. Jinak sestavu vydá na základě jedné žádosti Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Živnxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxosti doručovat. Pokud podnikatel uvede živnostenskému úřadu adresu pro doručování a nechá si ji zapsat do živnostenského rejstříku, jsou všechny živxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxánku. Doručování do datové schránky podnikatele má přednost před doručováním na adresu zapsanou do živnostenského rejstříku.
Z důvodové zprávy k zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xříslušnost živnostenských úřadů. Napříště bude moci podnikatel činit veškerá podání podle živnostenského zákona u kteréhokoli obecního živnostexxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxickou osobu. Tím dojde k výraznému zjednodušení styku podnikatele s živnostenským úřadem, kdy již nebude vázán na jediný místně příslušný obecní živnxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx 1).
V návaznosti na předchozí bylo nutno stanovit i místní příslušnost živnostenských úřadů, pokud jde o řízení o správních deliktech a o další řízexx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisů, se stanovuje rovněž odkazem na správní řád, resp. na zákon o přestupcích (§ 71 odst. 3).
Dále se obecně stanovuje, že živnostenský úřad, ktexx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxjící ustanovení:
§ 45a až § 49 - ohlášení živnosti, § 50 až 56 - žádost o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejsxxxxx
x xx xx xx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K x xx
Ze zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských čáxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxubliky a banky, kterým byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy. V současné době je více než 7 230 těxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Podnikatel, pokud hodlá učinit nějaké podání živnostenskému úřadu, kromě žádosti o poskytnutí údxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxcnímu živnostenskému úřadu, který si tento podnikatel zvolí. Pokud podnikatel nezvolí, ke kterému obecnímu živnostenskému úřadu má jeho podání směřxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx učiní podnikatel podání na zastupitelském úřadě a neurčí, kterému obecnímu živnostenskému úřadu má být podání předáno, řídí se příslušnost obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxé správy doručí podání příslušnému živnostenskému úřadu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Využije při tom komunikační inxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, který zajistí předání datové podoby podání ke zpracování příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu. Kontaktní místo veřejné správy zašxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxá podoba podání není podnikatelem podepsána elektronicky způsobem, který zákon staví na roveň vlastnoručnímu podpisu. Proto musí být toto elektronixxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxu splněny tyto podmínky, má se ze zákona za to, že toto podání učiněné na kontaktním místě veřejné správy má stejné účinky, jako by bylo učiněno na obecním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxé podoby podání.
Podnikatelskou veřejností není možnost učinit podání prostřednictvím kontaktního místa v praxi využívána. Za zprostředkování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo raději navštíví obecní živnostenský úřad, kde mu zároveň poradí a podají komplexní informace k živnostenskému podnikání.
Související ustanovexxx
x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé správy a o změně některých dalších zákonů,
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxa, zveřejněné ve Sbírce zákonů, jinak problematiku řešenou živnostenským zákonem, příslušná ustanovení živnostenského zákona se nepoužijí. Napřxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxení („superlegalizaci“), postačuje ověřovací doložka ve formě „Apostille“, jejíž způsob vydávání včetně uvedení kompetentních orgánů v jednotlivxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx listiny se uznávají bez nutnosti dalšího ověřování (ze států mimo Evropskou unii např. s Vietnamem, Ukrajinou), a § 5 odst. 3, podle nějž pravost podpisx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxst. 3 - požadavky na ověření listin vydaných v zahraničí
Související předpisy:
Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxtnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (vyhláška č. 98/1984 Sb.),
Smlouva mezi Českou republikou a Ukrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxivých živností)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 73a
Ustanovení obsahuje zmocnění pro vlxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxných, v příloze č. 2 obsahové náplně živností vázaných, v příloze č. 3 obsahové náplně živností koncesovaných. V příloze č. 4 je uvedena obsahová nápxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxm uvedené v přímé návaznosti na přílohy č. 1 až 3 živnostenského zákona
taxativní
výčet živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a u každé jednoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxahové náplně jsou rozhodujícím vodítkem pro vymezení rozsahu živnostenského oprávnění pro každou jednotlivou živnost jak pro podnikatele, tak pro žxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxosti, zde je třeba přihlédnout k § 28, § 34 a § 42 až 44 živnostenského zákona.
V příloze č. 4 cit. nařízení vlády je uvedena obsahová náplň živnosti voxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxostenského oprávnění pro provozování živnosti volné je stanovena jako jediná obsahová náplň, obsahující demonstrativní výčet činností, které do téxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxkého zákona a v tomto nařízení vlády v návaznosti na to uvedeným, má v podstatě informativní charakter sloužící k lepší orientaci podnikatelů a veřejnxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxu, ale i výčet činností, které do daného oboru nespadají (např. proto, že jsou obsahem některé živnosti koncesované).
Související ustanovení:
§ xxx x xxx x xxx x xx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxná
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx x xxx xxxxxxxná ustanovení, která jsou poplatná době, kdy vznikala.
§ 74
Zachování dosavadních oprávnění
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodléhající do budoucna živnostenskému zákonu.
Jednalo se především o oprávnění k podnikatelské činnosti, vyplývající ze zákona č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx xxxx xx xxx/1990 Sb.). Dále šlo o podnikatelská oprávnění získaná na základě § 18a odst. 1 zák. č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku, tj. oprávnění vymezená zpxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxtě jednoho roku od jeho účinnosti byla oprávnění k podnikatelské činnosti, která se stala živností, pokud byla získána podle předchozí právní úpravy, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxatel sám splňoval podmínky stanovené živnostenským zákonem, nebo že ustanovil odpovědného zástupce.
§ 75
[Dokončxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxtraci postupu.
§ 76
[Rovnost fyzických a právnických osob]
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 76
Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxzovány a umožňovaly výkon určitých činností jen organizacím, nikoliv však fyzickým osobám.
§ 77
[Oprávnění k podnixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxných podnikatelských oprávnění k činnostem, které se podle nové právní úpravy nestaly živnostmi a nespadají tak pod právní úpravu živnostenského zákxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxud vydán není.
§ 78
[Zavedení identifikačních čísel provozoven]
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 78
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxdné období pro zavedení identifikačních čísel provozoven vedených v živnostenském rejstříku (blíže viz § 17).
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxým ustanovením pro překážky provozování živnosti vzniklé před účinností živnostenského zákona (1. 1. 1992).
§ 80
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdnikání, a některá ustanovení právních předpisů, která bránila rozvoji živnostenského podnikání.
§ 81
[Účinnostx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx novým obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).
PRÍL.1
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe na § 20). Ve stávajícím znění přílohy je uvedeno 41 řemeslných živností. Příloha je rozdělena na části A až C. Rozdělení přílohy na části x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxborné způsobilosti doklady o praxi vykonané nebo o vzdělání získaném nebo uznaném v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Občan České republiky nebo jiného státu Evropské unie [okruh osob, na něž se ustanovení vztahuje, je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobilost živnostenskému úřadu též doklady podle § 7 odst. 5, které jsou pro živnosti uvedené v jednotlivých částech přílohy č. 1 blíže specifikovány x xxxxx xx xx xx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která nabízí možnost doložit odbornou kvalifikaci doklady o praxi anebo vzdělání vydanými nebo uznanxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xřílohy pak odráží rozdělení činností do seznamů I až III přílohy č. IV cit. směrnice.
Související ustanovení:
§ 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Exxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx živnosti řemeslné,
§ 21 - odborná způsobilost pro řemeslné živnosti,
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxí pro účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie a § 70 odst. 4 - doklady, které se považují za doklady vydané orgánem členskéhx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxx xx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xdborných kvalifikací
PRÍL.2
xxxxní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K příloze č. 2
Příloha č. 2, Vázané živnosti, obsahujx x xxxxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxh živností, jejichž předměty podnikání jsou v příloze uvedeny v úplném rozsahu. Podnikatel však může ohlásit živnost x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxích služeb v oblasti“ v souladu s poznámkou ve sloupci třetím přílohy ohlašovatel živnosti vymezí oblast, v níž jsou tělovýchovné služby poskytovány v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxi cyklistiky“.
Ve sloupci druhém Pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx. 1. Odborná způsobilost je pro jednotlivé živnosti stanovena přímo požadavky na vzdělání nebo odbornou praxi, případně na kombinaci obého, nebo se odxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxo. Ve většině případů je u jednotlivých živností uveden alternativní výčet vzdělání v kombinaci s praxí a dalších způsobilostí, resp. dokladů nebo osvxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xe u jednotlivých živností podle jejich charakteru jednat o vzdělání v oboru nebo oborech, resp. studijním programu a studijních oborech konkrétně zamxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxgramu a studijním oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví), nebo zákon vyžaduje dosažení určitého stupně vzdělání (např. u živnosti „Činnost účetnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxy zákon pro provozování živnosti vyžaduje absolvování praxe v oboru a kdy je při posuzování doložené praxe nutno za praxi v oboru považovat i praxi v příbxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxi, např. praxe v oceňování majetku nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx
Kromě možnosti doložení vzdělání v oboru, případně v komxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxlifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Minisxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxi s doložením praxe v oboru (např. u živnosti „Zpracování tabákových výrobků a výroba tabáku“). U několika vázaných živností („Výroba nebezpečných chxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxlní ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace“, „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti“, „Průvodcovská činnost horská“, „ xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxsní kvalifikaci vydaným podle zák. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zatímco u jiných shora uvedených vázaných živností je v příloze č. 2 vždy uvxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxortovních služeb v oblasti“ je v příloze č. 2 uvedeno, že se má jednat o profesní kvalifikaci pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti. Oblast tělovxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxikaci.
x xěkterých vázaných živností, u nichž předmět podnikání umožňuje ohlášení živnosti v částečném rozsahu, a jednotlivé činnosti zahrnuté v takto částečxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxbilost upravena pro činnosti obsažené v částečném rozsahu předmětu podnikání u těchto živností samostatně pro tyto částečné rozsahy předmětu podnikxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxaných jako vysoce toxické a toxické“ se kromě prokázání odborné způsobilosti stanovené pro celý předmět podnikání této živnosti při ohlášení živnostx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxost doklady o absolvované praxi v souladu se směrnicí Rady 74/556/EHS ze dne 4. června 1974, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblastx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činností. U živnosti „Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod“ je odborná způsobilost x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxých a nemovitých, kde se kromě vzdělání zaměřeného na oceňování majetku zohledňuje i možnost prokázat odbornou způsobilost vzděláním v oboru, v němž mx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xe pro jednotlivé činnosti v návaznosti na to, jakými látkami a kde je dezinfekce, dezinsekce a deratizace aplikována, odborná způsobilost v živnostenxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxžit osvědčením o profesní kvalifikaci asanačního pracovníka bez fumigantů, nebo asanačního pracovníka s fumiganty vydaným podle zák. o uznávání výsxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx České republiky a občané členských států Evropské unie, kteří činnost vykonávali nebo kvalifikaci získali v jiném členském státě, než je Česká republxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxe 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací přímo živnostenskému úřadu, aniž by museli žádat o uznání formálním procesem uznávání odborné kvalifixxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxostí „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ zohledněna možnost doložit odbornou způsobilost zápisem do sexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xechniků činných ve výstavbě), který svědčí o uznání kvalifikace získané v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, pro výkon vybranxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xznání odborné kvalifikace (je však pro všechny vázané živnosti zakotvena přímo v § 24 odst. 2).
Sloupec třetí Poznámka je vyhrazen odkazům na právní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xivnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxého podnikání), dílem upravují odbornou způsobilost pro konkrétní živnost (například u již zmíněné živnosti „Geologické práce“ lze odbornou způsobxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx pracích, nebo u živnosti „Oční optika“ je ve sloupci druhém uvedena mimo jiné způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle zvláštxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxst. 4 - posuzování praxe v oboru, § 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobilost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxré se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie, a doklady, které se považují za doklady vydané orgánem členskxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
§ 5 zák. č. 350/2011 Sb., chemický zákon, - nařízení o sousxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, - § 10, 10a a § 20 zák. č. 309/2006 Sb., o zajišťování dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při xxxxxx x x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, - § 3, 4, 5, 6, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxékařských zdravotnických povoláních, - § 4, 5 a 7 zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxřebních daních, - § 4 odst. 1 písm. a) a příloha č. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech,
x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxaně veřejného zdraví, - § 21 zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, - § 2 zák. č. 122/2000 Sbxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx a 48 zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, - § 2 a 14 zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, - zák. č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, - § x xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtavbě, - § 2 a 3 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, - § 2 a 3 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, - zák. xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxa 1974, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti obchodu s toxickými látkami a jejich distribuce a v oblasti činností zahrnujících oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxnávání odborných kvalifikací
PRÍL.3
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxé živnosti obsahuje ve sloupci prvním Předmět podnikání v návaznosti na § 26
taxativní
výčet koncesovaných živností. Podle stávající právní úpravy xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa odborná způsobilost požadovaná pro provozování této živnosti, jak stanoví § 27 odst. 1. Určitou nepřesnost v nadpisu sloupce a neprovázanost s uvedexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem vyplývá přímo z § 27 odst. 2.
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xrokazování jiné způsobilosti; požadavek na doložení jiné způsobilosti je upraven § 7 živnostenského zákona. Příloha č. 3 upravuje jinou způsobilosx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ je tato jiná způsobilost požadována pro živnost v úplném roxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxřeliva“ jen v částečném rozsahu předmětu podnikání spočívajícím ve „výrobě, opravách, úpravách, znehodnocování a ničení střeliva“.
Odborná způxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxle charakteru živnosti požaduje vzdělání v konkrétním oboru nebo oborech, nebo dosažení určitého stupně vzdělání, případně spolu s absolvováním praxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xe v příloze odkazováno. V několika málo koncesovaných živnostech zákon připouští jedinou možnost doložení odborné způsobilosti, ve většině případů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, přímo uvedenými v příloze č. 3, může se u jednotlivých živností podle charakteru živnosti jednat o vzdělání v oboru nebo oborech, resp. studijním progxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch služeb k ochraně majetku a osob“ o vzdělání zaměřené na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku), nebo zákon vyžaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxř. u živnosti „Vedení spisovny“ se u vysokoškolského vzdělání vyžaduje jeden rok praxe v administrativě, u středního vzdělání s maturitní zkouškou třx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xraxe xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxadována praxe při výkonu konkrétní činnosti, např. praxe v administrativě.
Kromě možnosti doložení vzdělání v oboru případně v kombinaci s praxí v xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxíslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školsxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxaxe v oboru.
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb“ lze odbornou způsobilost prokázat mimo jiné i osvědčením o profesní kvalifikaci vxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x „Služby soukromých detektivů“ je třeba kromě zmíněného osvědčení o profesní kvalifikaci doložit nejen tři roky praxe v oboru, ale i doklad o dokončení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxravit pro ně odbornou způsobilost rozdílně, je odborná způsobilost upravena pro činnosti obsažené v částečném rozsahu předmětu podnikání ve druhém sxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxvání a ničení zbraní a střeliva“ je odborná způsobilost stanovena jinak pro „vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní“, jinak prx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx pro „vývoj střeliva“. Pokud podnikatel hodlá provozovat živnost v částečném rozsahu předmětu podnikání a požádá o udělení
koncese
v příslušném rozsxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-li podnikatel o koncesi v úplném rozsahu předmětu podnikání, musí splnit požadavky na odbornou způsobilost pro celý rozsah předmětu podnikání, respx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxa a úprava lihu sulfitového nebo syntetického“, je umožněno, aby občané České republiky a občané členských států Evropské unie, kteří činnost vykonávxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxžnostmi danými směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací přímo živnostenskému úřadu (upxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxchny koncesované živnosti umožněno občanům České republiky a jiných členských států Evropské unie (a dalším osobám, které se za ně považují - viz § 70), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxx xxxx xxxxxxt doložení odborné způsobilosti neuvádí.
U dvou koncesovaných živností pro určitý rozsah předmětu podnikání stávající právní úprava ani zvláštnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxvozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat a věcí, a osobní proxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxh alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasnéxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s provozováním živnosti (§ 5 odst. 1).
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxování živnosti ve smyslu cit. ustanovení. Jsou v něm však uvedeny pouze ty podmínky provozování živnosti, které stanoví přímo živnostenský zákon. Podxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxohou č. 3 je tedy např. u živností „Provádění pyrotechnického průzkumu“, „Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní“ spolehlivost poxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxské a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky). Tato podmínka je u některých živností doplněna dalšími podmínkami naxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávají. U živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ je posledně jmenovaná podmínka jedinou ukládanou.
xxxxxxxx provozování živnosti však nemusí být upraveny pouze živnostenským zákonem, mohou být stanoveny jinými právními předpisy. Např. v zákoně o lihu jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpojů. V zákoně č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem, který nahradil předchozí právní úpravu danou zákonem č. 310/2006 Sb., jsou uprxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ (změna nebyla formálně do sloupce Poznámka v příloze č. 3 promítnuta). Byť zákon č. 229/2013 Sb., o nxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxké republiky má uložit podmínky provozování živnosti a její provozování omezit v souladu s tímto stanoviskem, jsou autoři toho názoru, že ze znění § 4 odxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxcie ve stanovisku uvede, s jakými skupinami bezpečnostního materiálu může žadatel nakládat a zda je provozovna žadatele způsobilá k provozování přísxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxmínka bezúhonnosti všech zaměstnanců.
Stávající právní úprava zná i koncesované živnosti, u nichž podmínky provozování živnosti jsou stanoveny xxx x xxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxívající ve schválení provozovny a v bezúhonnosti všech zaměstnanců. Ke koncesi se vyjadřuje státní oblastní archiv příslušný podle místa provozovnyx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxovna).
Zvláštní úpravu podmínek provozování živnosti nabízí živnostenský zákon u živnosti „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti splňovat osoba, která žádá o udělení
koncese
. V příloze č. 3 jsou u této živnosti stanoveny podmínky spočívající v prokázání splnění technicxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx na ochranu životního prostředí a v povinnosti mít uzavřeno pojištění odpovědnosti.
Ve sloupci čtvrtém Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žáxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x příloze č. 3 u některé
koncese
není orgán státní správy uveden, k žádosti o koncesi není vyžadováno závazné stanovisko.
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxm přílohy spolu s názvem orgánu, který ke koncesi zaujímá stanovisko. U živnosti „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x koncesi je žádáno buď jen, nebo i v rozsahu předmětu podnikání „vývoj, výroba, ničení, znehodnocování střeliva“, případně i jen pro některé z těchto čixxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxch vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ se vyjádření Ministerstva zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nichž je vydáváno kladné stanovisko orgánu, který se vyjadřuje ke koncesi, jsou uvedeny ve zvláštních právních předpisech (na něž je odkazováno ve sloxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xodnikání v dané koncesované živnosti, např. na konkrétní provozovnu. Živnostenský úřad pak ukládá podmínky provozování živnosti stanovené jinými pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xoncesovaných živností právní předpisy, které pro danou živnost upravují odbornou způsobilost, podmínky provozování živnosti, podmínky, za nichž jx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
x x xxxxx x x
xxxxxxx
x x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx x x doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských stáxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxednání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxské unie
Související předpisy:
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx zrušený zák. č. 310/2006 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem), - nařízení o soustavě oborů vzdělání, - vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), - § 3, 4, 5, 6 a xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx x xx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, - § 108 zák. o zaměstnanosti, - zák. o uznávání odborné kvalifikace, - § 65 odst. 3 a 4 zák. č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxx x x xx x xx xxxxx 2 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, - § 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, - § 17 odst. 3 písm. k) zák. č. 156/2000 Sb., o ověřxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xeřejných dražbách,
x xx xxx xxx xxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxx xxx x8, 89 a 98 odst. 1 zák. o vysokých školách, - § 2, 3 a 3a zák. č. 61/1997 Sb., o lihu, - § 2, 33a a 34 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, - § 2, 4, 5, 6, 7, xx xxx xxx xxx xxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, - § 21 odst. 1 a 2 a § 23, 35, 36 zákx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx9/ES ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx4
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K příloze č. 4
Příloha č. 4, Živnost volná uvádí v návaznosti na § 25 odst. 2 živnost volnou, konkrétně jexx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxsah živnostenského oprávnění k provozování živnosti volné (§ 28 odst. 1), který zahrnuje veškeré činnosti, které jsou živností a které nejsou obsahem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxcích do volné živnosti. Stávající úprava přílohy obsahuje pořadová čísla oborů činností živnosti volné 1 až 53 a 55 až 80, jimž je přiřazeno 79 oborů činnxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvních služeb a zahraničních poštovních služeb byla z režimu živnostenského zákona vyloučena). Příloha sice obsahuje
taxativní
výčet oborů činnosxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x x xxxx xx. obsahujícího obor činnosti s názvem „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“.
Související ustanovení:
§ 25 - živnost volná, § 28 - rozsah žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxých zákonů (zákon o poštovních službách)
PRÍL.5
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
Příloha č. 5 obsahuje, jak je patrno již z jejího nadpisu, seznam živností, jxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon těchto činností, tedy činností spadajících do obsahu v příloze uvedených živností. Příloha navazuje na § 7 odst. 6, který ukládá podnikateli zajxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxmto způsobem reguluje požadavkem na odbornou způsobilost činnosti spadající do 13 živností. Ve sloupci prvním nadepsaném Živnost je uveden
taxativnx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxna odborná způsobilost, a to výčtem alternativních možností, které jsou postačující ke splnění podmínky odborné způsobilosti. Požadavky na doloženx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxm zástupci pro získání živnostenského oprávnění pro příslušnou živnost. Jsou však nastaveny se zřetelem k tomu, že se jedná o odbornou způsobilost požxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxkud je u předmětné živnosti uvedena možnost doložení odborné způsobilosti vzděláním, absolvováním rekvalifikace v oboru nebo osvědčením o profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxenými pro zájmové chovy“) postačí k prokázání odborné způsobilosti absolvování předchozí tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení nebo v pracovnxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxly již před zavedením předmětné regulace a získaly tak potřebné znalosti a dovednosti. V současné době však již právní úprava brání tomu, aby praxí v oboxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xpočívá v absolvování vzdělání, je v řadě případů vyžadováno vzdělání v příslušném studijním programu a studijním oboru (např. u živnosti „Obchod se zvxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxvní úprava spokojuje s „pouhým“ dosažením stupně vzdělání, jako je tomu v případě dosažení vysokoškolského vzdělání u živností „Ostraha majetku a osoxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxdem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akredxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti“, „Masérské, rekondiční a regenerační služby“). V některých případech je požadováno osvědxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxaci se středním vzděláním s výučním listem v oboru kosmetička nebo se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru kosmetička).
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlušné profesní kvalifikace, lze doložit požadovanou odbornou způsobilost též dokladem o získání profesní kvalifikace (např. u živnosti „Masérské, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxita lidské kůže“, právní úprava umožňuje doložit odbornou způsobilost mimo jiné též dokladem o profesní kvalifikaci pro činnost kosmetičky spolu s doxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxifikaci odborníka na permanentní make-up, nebo piercéra, nebo tatéra.
U některých živností je alternativně odborná způsobilost stanovena odkazxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xiného možnost doložit odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistexxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo alternativně odbornou způxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
U všech živností uvedených v xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxné kvalifikace a tato alternativa platná pro občany České republiky a jiných členských států Evropské unie (okruh osob, které se považují za občany člxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx