455/1991 Sb.

Živnostenský zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxlová
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
[Předmět úpravyx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxnikání. Vymezuje se tak působnost živnostenského zákona pro určitou zákonem definovanou oblast podnikání. Pro živnostenské podnikání je v ustanovxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xivnostenský zákon je obecnou právní normou pro všechny podnikatele podnikající v režimu živnostenského zákona. Vymezuje jim základní práva, stanoxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xovinností a podmínek. Kontrolu provádějí obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obcí s rozšířenou působností v rámci přeneseného výkonu stáxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxenským zákonem. Podmínky živnostenského podnikání, povinnosti podnikatelů a kontrola jejich dodržování jsou upraveny řadou dalších právních předxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxmět úpravy zákona. Tím, že stanoví podmínky provozování podnikatelské činnosti, je dán rozdíl mezi předmětem úpravy tohoto zákona a předmětem úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx s podnikáním související, živnostenský zákon upravuje především podmínky potřebné pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské oxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxetí § 30, část pátá § 61-66).
Živnost
[Pozitivní definice živnosti]
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
Živnost xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx živností, tedy podnikáním v režimu živnostenského zákona. Do konce roku 2013 platný a účinný zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, upravoval obecnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxhodního zákoníku upravuje řadu problematik, jež byly upraveny obchodním zákoníkem, však
samostatná definice podnikání není obsažena
. Z toho, jak obxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
, a obsahuje také pět základních znaků činnosti podnikatele (podnikání). (§ 420 obč. zák.: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výděxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx za podnikatele.“) Z výše uvedeného vyplývá, že živnostenské podnikání je podmnožinou podnikání, které je obecně vymezeno v občanském zákoníku - to zaxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx soustavnost. Jedná se o činnost trvalejšího charakteru, vykonávanou opakovaně a pravidelně, i kdyby se jednalo o činnost vykonávanou pravidelně a opxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ustálila na tom, že pokud nebudou v konkrétním případě přesvědčivé důvody pro delší časový interval, periodicita opakování dané činnosti by neměla býx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xahodilou, kdy je zřejmé, že subjekt, který činnost vykonává, nehodlá tuto činnost opakovat. Za soustavnou se považuje i taková činnost, kdy si dosaženx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxklad má velký význam při posuzování neoprávněného podnikání.
Druhým znakem je samostatnost. Ta je základním rysem podnikatelské činnosti, kterýx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxné činnosti je organizován a řízen osobou (podnikatelem), u které byla činnost objednána. Buď ji provádí na objednávku sám podnikatel, nebo osoba, ktexx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxak nikdy není absolutní. Podnikatel je při podnikání vázán právními předpisy, smluvními vztahy a jinými skutečnostmi. Problémy s naplněním pojmovéhx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. Samostatnost je důležitým znakem zejména při odlišování skrytého pracovního poměru ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxost je vykonávána pod firmou osoby zapsané v obchodním rejstříku (§ 423429 obč. zák.), u fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku pod jméxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxní rozhodující, zda činnost vykonává přímo podnikatel nebo jím pověřená osoba. Tento znak úzce souvisí s předchozím znakem - samostatností. Živnostexxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxdě by se mohlo jednat o skrytý zaměstnanecký poměr.
Dalším znakem, kterým je charakterizována živnost, je vlastní odpovědnost: zde se jedná o to, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xučí za danou činnost svým majetkem. U fyzických osob se jedná i o osobní majetek, u právnických osob pak o obchodní majetek. Ve své podstatě jde o to, že živxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxnto znak je nejdiskutabilnější. Rozhodující je to, že podnikatel měl úmysl nebo snahu svou činností dosáhnout zisku. Nerozhoduje ani to, zda bylo ve skxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx, že je patrné, že při zahájení dané činnosti zisku dosáhnout chtěl. Zisk - hospodářská výhoda může být u právnické osoby posuzována i z hlediska dosaženx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx shodné s obecnou definicí podnikání uvedenou v § x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxoto živnostenský zákon zavedl pro definici živnosti ještě jeden znak navíc, a to že živnost je činností, která je vykonávána za podmínek stanovených žixxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxveno v jiných právních předpisech, a proto, i když ve skutečnosti jde o podnikatelskou činnost, se o živnostenské podnikání nejedná. Může se jednat též x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musí být splněno všech šest výše uvedených znaků živnosti současně. Byť by nebyl splněn pouze jeden jediný ze všech znaků, pak se o živnostenské podnikáxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxa dopustila neoprávněného podnikání. O neoprávněné podnikání v režimu živnostenského zákona se jedná pouze v tom případě, že fyzická nebo právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxávy k živnostenskému zákonu:
Pojem „živnost“ je použit jak z důvodů tradičních, tak vzhledem k účelnosti terminologického souladu s úpravou v sousexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxsti, která má znaky živnosti podle § 2 živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.), a takovou činnost kontroluje a řídí, pak provozuje živnost.
(rozsudex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxtenské oprávnění, § 61 odst. 3 - neoprávněné podnikání fyzických osob, § 63 - neoprávněné podnikání právnických osob
Související předpisy:
x xxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x § 3. Taxativně jsou zde uvedeny činnosti, které sice znaky živnosti uvedené v pozitivní definici živnosti naplňují, ale tyto činnosti živnostmi nejsoxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je úprava podnikání v těchto činnostech regulována jiným zákonem.
K odst. 1
Živnostmi tak nejsou činnosti vyhrazené zákonem státu nebo zákonem urxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů i jejich pořizování. Žixxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh, vědeckých a uměleckých děl - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, činnost vynálezců a zlepšovatelů - zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmysloxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xvláštního právního předpisu (§ 95 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon), restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarnýxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx Sb., o státní památkové péči).
K xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxi jsou uvedeny v § 3 odst. 2. Jedná se o profesní činnosti, které mohou být vykonávány podle zvláštních zákonů pouze fyzickými osobami. Právnická osoba jx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxností právnických osob do obchodního rejstříku. Výkon těchto činností je tak vyloučen ze živnostenského podnikání a tím i z režimu živnostenského zákxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužeb. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách mohou tyto služby poskytovat pouze osoby způsobilé k výkonu zdravotnického povolání nebo k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxta je dána zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxného dohledu určuje zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxna č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) vykonávat odborné činnosti při plnění úkolů veterinární péče pouze veterinární lékaři a vexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxských zvířat, kteří mají odpovídající vzdělání.
K odst. 2 písm. c)
Advokacie je upravena zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii. Ten stanovuje okruh oxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxtní komorou.
Podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) může být notářem pouze ta osoba, kterou stát pověřil notářskýx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoc ve věcech průmyslového vlastnictví, je upravena zákonem č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmysloxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xoudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), může být exekutorem pouze osoba, která je na základě návrhu Komory exekutorů jmenována minisxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Také tlumočníci a znalxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxtění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízeních před orgány veřejné moci, jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvisloxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krajského soudu v rozsahu, v němž je ministrem spravedlnosti k tomu pověřen. Tento zákon se nevztahuje na posudky a tlumočnické úkony, které nejsou proxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxny v režimu zákona o znalcích a tlumočnících, musí mít osoba zpracovávající posudky, provádějící oceňování majetku, nebo překladatelskou či tlumočnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxchu nebo o posudky či expertizy sloužící pro potřeby podnikatelů, může se také jednat o tržní oceňování majetku.
K odst. 2 písm. e)
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxerých zákonů, upravuje postavení a činnost statutárních auditorů, auditorských společností a asistentů auditora, postavení a působnost Komory audxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xsoba, které bylo Komorou vydáno rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost a auditorskou společností je právnická osoba, které bylo vydáno xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komplexně upravuje podnikání v daňovém poradenství. Právo vykonávat daňové poradenství nabývá fyzická osoba dnem zápisu nebo registrace do seznamux xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, upravuje činnost burzovních dohodců, která je také vyňata z režimu živnostenského zákona. Burzovní dohodcx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxních dohodců určuje burzovní komora a jejich výběr se provádí na základě konkursu vyhlášeného burzovní komorou.
K odst. 2 písm. g)
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xinnost zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání stanoví, že vykonávat tuto činnosx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxců při rozhodování majetkových sporů je vyňata z režimu živnostenského zákona a je upravena zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhoxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxze fyzické osoby vlastnící úřední oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, případně Ministerstvem obrany, jedná-li se o úkony prxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ximo režim živnostenského zákona.
K odst. 2 písm. i)
Poněkud zvláštní postavení má činnost autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů čxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovanxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxizovaným inženýrem je ten, komu byla udělena autorizace a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xákladě živnostenského oprávnění pro vázanou živnost „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
K odst. 2 pxxxx xx
Ustanovení § 144 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), výslovně stanoví, že činnost autorxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxoj jmenuje a odvolává autorizovaného inspektora. Právnické osoby mohou také vykonávat činnost autorizovaného inspektora, avšak za podmínky, že s tíx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxlečnost, ta, pokud jsou jejími společníky výlučně fyzické osoby, které byly jmenovány autorizovaným inspektorem, může činnost autorizovaného inspxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna, je xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxi od Ministerstva dopravy.
K odst. 2 písm. l)
Také činnost zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, nespadá pod režim živnostenxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxtu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení uzavřením mediační dohody. Ministerstvo spravedlnosti vede seznam mediátorů, do ktexxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxním úpravám zvláštních předpisů a nespadají tedy pod režim živnostenského zákona, ale mohou je provozovat jak fyzické, tak i právnické osoby.
K odsxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxení České národní banky, která je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxěžní oběh, platební styk a zúčtování bank, zahraničních bank vykonávajících bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím svých pobočxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxatebních a vypořádacích systémů a na jejich rozvoji, vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxi finančního systému a udržení finanční stability.
Ostatní banky jsou akciové společnosti, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěrx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxen peněžitými vklady. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v § 4 stanovuje podmínky, které musí žadatel o licenci splnit. Licenci lze udělit též na žádost spxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Dalšími podnikatelskými činnostmi vyňatými z režimu živnostenského zákona jsou poskytování platebnícx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxatými z režimu živnostenského zákona jsou poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz a provozování platebních systémů s neodvolxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxní banky a zahraniční finanční instituce, a to za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank. Dále mohou poskytovat platební služby spořixxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxnka. Za podmínek stanovených zákonem o platebním styku mohou poskytovat platební služby ještě instituce elektronických peněz, zahraniční institucx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxbních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraniční správci informací o platebním účtu, držitel poštovní licence, jehož pošxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxícím činnost a postavení České národní banky.
Podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, mohou vydávat elektronické peníze jako podnikání poxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev. Vydávat elektronické peníze jako podnikání mohou také zx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xalého rozsahu, rovněž Česká národní banka za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost a postavení České národní banky.
Provozovat platexxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, mohou vykonávat fyzické a právnické osoby na základě povolení k činnosti směnárníka. Poxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxnanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank (zákon č. 21/1992 Sb.); spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovenxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjícím působnost České národní banky (zákon č. 6/1993 Sb.).
Dalšími činnostmi, na něž se nevztahuje živnoxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxvnictví získá povolení k pojišťovací činnosti pouze právnická osoba, stejně tomu je v případě zajišťovací činnosti. Povolení se uděluje k neživotnímx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Činnost pojišťxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xinnost mohou vykonávat fyzické nebo právnické osoby, které jsou zapsány do příslušného registru vedeného Českou národní bankou. U pojišťovacích zprxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxňkového zprostředkovatele. Samostatný zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě oprávnění uděleného Čexxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní pro zákazníka). Vázaný zástupce je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě zápisu do registru vázaného zástupce vedeného Čxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxlňkový zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pojištění na základě zápisu doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastouxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnuté službě, a to pouze jako svou doplňkovou činnost. Může zprostředkovávat pojištění pro více zastoupený na základě písemné smlouvy.
Zákon č. 170xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxeditované osoby mohou na základě akreditace udělené Českou národní bankou pořádat odborné zkoušky a programy následného vzdělání pro samostatné zprxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtupců a doplňkových zprostředkovatelů, kteří vykonávají činnost v oblasti pojišťovnictví.
Další činností nepodléhající režimu živnostenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o doplňkovém penzijním spoření, pak činnost penzijních společností. Penzijní fond je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, která prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xenzijní společnost je akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejímž předmětem podnikání je shromažďování příspěvků účastníka, přísxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxácení dávek doplňkového penzijního spoření, a v případě splnění podmínek stanovených zákonem o důchodovém spoření shromažďování a obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xa základě povolení České národní banky.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxní burzou právnická osoba zřízená k organizování burzovních obchodů se zbožím, deriváty vztahujícími se ke komoditám, které jsou předmětem obchodovxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxtelů, povolení k činnosti jí vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zemědělství. Povolení se uděluje před zápisem burzy do obchodnxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xapíry a jejich vázaných zástupců není činností, která se řídí živnostenským zákonem. Je regulována zákonem č. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitáloxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíryx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxublice prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxe dne zápisu do seznamu vázaných zástupců zastoupeného vedeného Českou národní bankou. Rovněž činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo adxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xa základě povolení České národní banky a jsou upraveny zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Zákon č. 256/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přijímání a předávání pokynů investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů. Všechny tyto činnosti musí být prováděny na základě povxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxodní bankou.
Činnost ratingových agentur se řídí přímo účinným předpisem Evropské unie, nařízením Evropského parlamentu a Rady o ratingových agexxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxona o podnikání na kapitálovém trhu Česká národní banka, která vydává těmto agenturám povolení k činnosti.
Z režimu živnosxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xlášení údajů patří provozování schváleného systému pro uveřejňování informací, provozování poskytovatele konsolidovaných obchodních informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xanky nebo obdobného orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie.
Pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovexxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o podnikání na kapitálovém trhu, pouze osoba, které byla Českou národní bankou udělena akreditace. Činnost těchto akreditovaných osob není živnostíx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxlský úvěr“, tj. podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru může být právnická osxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkovní poskytovatel se zapisuje do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru (dále xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxní banka, oprávnění vzniká zápisem do registru. Jeho oprávnění trvá do konce kalendářního roku, následujícího po zápisu do registru. Oprávnění se proxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvatel může být zastoupen pouze svým pracovníkem nebo vázaným zástupcem. Vázanému zástupci vznikne právo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na záxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxě jako v případě samostatného zprostředkovatele je vázaný zástupce oprávněn vykonávat svou činnost do konce kalendářního roku následujícího po zápixx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxru vznikne oprávnění zprostředkovávat vázaný spotřebitelský úvěr zápisem do registru Tento zápis je prováděn na základě oznámení zastoupeného. I toxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxku. Zahraniční zprostředkovatel může na území České republiky vykonávat svou činnost na základě oprávnění z domovského členského státu Evropské unixx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxla akreditaci pro provádění zkoušek odborné způsobilosti osob v rozsahu skupin odborností podle zákona o spotřebitelském úvěru. Akreditace se uděluxx xx x xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvatelem hazardní hry nemůže být osoba, která nemá sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Doxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxě povolení Ministerstva financí. Pořádání tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč, nebo turnaje malého rozsahu je nutno ohlásit obecnxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Pod režim živnostenského zákona nespadá ani oblast hornictví, je upravena zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní bxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, úprava a zušlechťování xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a likvidace starých důlních děl, báňská záchranná služba, důlně měřická činnost. Činností prováděnou hornickým způsobem je dobývání ložisek nevyhrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostů prováděné k tomu účelu, těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin proxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxzemní sanační práce), práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnixx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxkým činnostem a činnostem prováděným hornickým způsobem, jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí, práce na zpříxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xůlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny. Výše uvedené hornické činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Také oblast energetiky je upravena zvláštním zákonem, a to zákonem xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xivnostenským zákonem. Jedná se o výrobu elektřiny, výrobu plynu, přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, uskladxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxona.
Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou fyzické nebo právnické osoby pouze na základě licence udělené Energetickýx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Licence není třeba pro obchod, výrobu, distribuci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxibuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných míst, na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt jednoho zákazníka ani na vyuxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 5x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, na které se neuděluje licence podle jiného právního předpisu. Instalovaným výkonem jednoho zdroje u této živnosti se rozumí celkový výkon kotelny, vx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxpomenout obor činnosti č. 76 „Poskytování technických služeb“ živnosti volné. Pod tento obor činnosti spadá výroba a rozvod tepelné energie nepodléhxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxn č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Zemědělská činnost tak nepodléhá pod režim živnostenského zákona. Výjimku tvoří provozování odborných činností na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebnx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
-
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či žixxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xrodukce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů,
x
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxby,
-
chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na záklxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je zapsána v evidenci zemědělských podnikatelů, kterou vede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Zemědělský podnikatel podle xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.
K odst. 3 písm. f)
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x chovatelské činnosti fyzickými osobami. Není upraven žádným speciálním zákonem, přesto pod režim živnostenského zákona nespadá, i když by znaky podxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxeré nezpracují. Pro takový prodej není třeba žádné oprávnění k podnikání, nejedná se o podnikatelskou činnost.
K odst. 3 písm. g)
Námořní doprava a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxá republika vázána. Ministerstvo vede námořní rejstřík, do kterého se zapisují údaje o námořních plavidlech, jejich vlastnících a jejich provozovatxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Speciální právní úpravu (xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxzovat dráhu může právnická nebo fyzická osoba na základě úředního povolení, a jedná-li se o provozování dráhy celostátní nebo regionální, i na základě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtříku. Úřední povolení vydává drážní správní úřad.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvé, trolejbusové nebo vlečce může dopravce, který je usazen v členském státě EU (jde-li o provozování přeshraniční osobní nebo nákladní drážní dopravxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxvozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba.
Dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx drážní dopravu na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové nebo lanové může i provozovatel této dráhy.
Provozovat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapacitu dopravní cesty a má sjednanou cenu za užití dráhy podle cenových předpisů a stanoven způsob její úhrady. Licenci uděluje na základě žádosti drxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdmětem podnikání v elektronických komunikacích je zajišťování veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. Fyzixxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxst písemně oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Na základě oznámení vydá Český telekomunikační úřad osvědčení a zapíše osobu do elektronické daxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxví podmínky výkonu komunikačních činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací, provozování přístrxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxí, která nepodléhá režimu živnostenského zákona a je řešena zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, je výzkum, výroba a distribuce léčiv. Léčivem se podlx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo látka nebo kombinace látek, které lze použít u lidí nebo podat lidem, nebx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.
Výzkumem léčiv se rozumí neklinické hodnocení bezpečnosti léčiv a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxem, pouze pokud k danému klinickému hodnocení vydala souhlasné stanovisko etická komise a pokud Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal povolení k zahájxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnocení nemá námitky. Klinické hodnocení veterinárních léčivých přípravků může být prováděno na základě povolení Státního veterinárního ústavu.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvem. Povolení podléhá i výroba léčivých přípravků za účelem vývozu nebo za účelem klinického hodnocení a výroba meziproduktů léčivých přípravků. Povxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxrži léčivého přípravku doklad o kontrolách jakosti provedených v souladu s registrační dokumentací. Rovněž distribuci léčiv lze provádět pouze na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu léčiv nebo příslušným orgánem jiného členského státu.
Transfuzní přípravky a suroviny pro další výrobu jsou oprávněni vyrábět pouze posxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxvykových látkách, upravuje zacházení s návykovými látkami, s přípravky, které je obsahují, a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracovánx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní k zacházení s výše uvedenými látkami může být vydáno pouze právnické nebo fyzické osobě, která ustanovila odpovědnou osobu. To neplatí, pokud fyzicxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxstmi s pomocnými látkami, musí však být zaregistrována u Ministerstva zdravotnictví.
V případě vývozu návykových látek a přípravků je třeba povolxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxstí vyňatou z režimu živnostenského zákona je činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví, která je upravena zxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxaci, metrologii a státní zkušebnictví a osobami pověřenými tímto úřadem. Cílem těchto činností je zabezpečit u stanovených výrobků posouzení jejich xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxuzovat shodu stanovených výrobků s technickými požadavky mohou pouze osoby, kterým byla udělena buď autorizace, nebo akreditace. Autorizované nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxitím, jsou v souladu s technickými požadavky.
Autorizací se rozumí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxěluje formou rozhodnutí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Autorizované osoby provádějí certifikaci vymezenou texxxxxxxx xxxxxxxxxx
Český institut pro akreditaci je na základě pověření vydaného Ministrestvem průmyslu a obxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxch požadavcích na výrobky. Akreditované osoby provádějí certifikaci na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby. Vydáním certifikátu osvědčí, že výrxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxená zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh, nespadá pod režim živnostenského zákona. Oznámené subjexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxmu.
Oznámeným subjektem může být pouze právnická osoba se sídlem v České republice. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebo žádost zamítne. Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o činnostech posuzování shody, modulu posuzování shody a dotčeném výrobku, a údaje o způxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx se k dotčenému výrobku vztahují. O provedeném oznámení vyrozumí Úřad žadatele s poučením, že informace o datu počátku oprávnění k činnosti oznámeného xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvádět činnosti oznámeného subjektu vznikne subjektu posuzování shody, pokud Evropská komise ani žádný z členských států Evropské unie nevznese protx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní, jestliže se akreditace nepoužila. Úřad tuto skutečnost poznamená do spisu a vyrozumí o tom oznámený subjekt. Zároveň zveřejní ve Věstníku Úřadu sdxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na požádání vydá Úřad oznámenému subjektu domluveným způsobem potvrzení o vzniku nebo o trvání oprávnění k činnostem při posuzování shody.
K odst. x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxteriálem může provádět pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo podnikající fyzická osoba na základě povolení, a to pouze v případxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxazných stanovisek dotčených orgánů, kterými jsou Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničněpolitických zájmů České republiky, dodržovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo vnitra pak z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a Ministerstvo obrany z hlediska zabezpečování obrany České republikyx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxsahu a za podmínek stanovených v licenci. O udělení licence požádá právnická osoba pro každou smlouvu, jejímž předmětem je obchod s vojenským materiálxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xouhrnnou licenci a individuální licenci.
K odst. 3 písm. n)
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxostí. Tímto orgánem je Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, které jsou správními úřady. Sídlem Státního úřadu inspekce práce je Oxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxání, upravuje provozování rozhlasového a televizního vysílání. Podnikatelé, kteří provozují rozhlasové a televizní vysílání, nepodnikají rovněž x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci k provozování převzatého vysílání a vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání.
Licence opravňuje pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhlasové vysílání a místní televizní vysílání. V licenci se také rozlišuje, zda je vysílání šířeno prostřednictvím vysílačů, nebo družic a kabelovxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxti licence lze na žádost provozovatele jedenkrát prodloužit o stejnou dobu, tedy o 8 let u rozhlasového a 12 let u televizního vysílání. Rada může vydat txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xegistrace provozovatele převzatého vysílání opravňuje provozovatele k provozování převzatého vysílání prostřednictvím sítě elektronických komxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
K odst. 3 písm. p)
Nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb rovněž nespadá pod režim živnostexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xohou provádět pouze fyzické osoby, nesmí však využívat jiné osoby, jinak by se jednalo o trestný čin kuplířství (§ 189 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo kdo kořistí z prostituce provozované jiným.
K odst. 3 písm. r)
Zprostředkovávat zaměstnání mohou podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práce. Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání na území České republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na úxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xísm. s)
Stanice technické kontroly je podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pracoviště specializovxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxávnění uděleného krajským úřadem a osvědčení vydaného krajským úřadem.
Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnické kontroly. Na udělení oprávnění nevzniká právní nárok. Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění je krajský úřad, v jehož správním obvodu budx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxe technické kontroly musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení vydané krajským úřadem, který rozhodoval o udělení oprávnění k provozování stanice texxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxujících provozování stanice technické kontroly a podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování stanice technické kontroly, má vnitřní organizaxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxobou podle technické normy. Osvědčení se vydává na dobu neurčitou.
Provozovatel stanice technické kontroly nesmí být právně nebo ekonomicky spjax x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stanici technické kontroly mohou provádět jen osoby bezúhonné, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika.
K odst. 3 písm. tx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxzení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zákona č. 561/200x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zák. o vysokých školách“).
Druhy škol podle školského zákona jsou mateřská škola, základní škola, stxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxla s právem státní jazykové zkoušky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví prováděcím právním předpisem typy škol podle jejich zaměřxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou péči. Školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle školního vzxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxizace) může být kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství. Ministerstvo školství, mládeže a těloxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí zřizují školy a školská zařízení jako organizační složky státu nebo jako jejich soxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxvatelem mohou být i registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxětem podnikatelské činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona.
Zákon o vysokých školách rozlišuje veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, mládeže a tělovýchovy udělí státní souhlas.
K odst. 3 písm. u)
Zvláštnímu režimu podléhá i nakládání s vysoce nebezpečnými látkami. Podle zákonx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na základě licence udělené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a jen k výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým nebo ochranným účelům. Licence nxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xracím směřujícím k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Osoba, která tyto záchranné práce provádí, musí neprodleně ohlásit jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Tyto činnosti jsou poskytovány v režimu zákona č. 49/1xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxvolení vydaného Úřadem pro civilní letectví.
Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly za úplatux xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být provozována pouze na základě licence vydané Úřadem pro civilní letectví. Úřad vydá leteckému dopravci osvědčení, kterým se dokládá, že letecký doxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvu, má vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajištění obchodní letecké dopravy.
Leteckými pracemi jsou letecké činnosti, při nichž lxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xkolách a činnost leteckých škol). Letecké práce může provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem a právnická osoba se sídlem v České republice jen na zákxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Leteckými službami jsou letové provozní služby včetně letištních, letecká telekomunikační služba, letecxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při odbavovacím procesu na letišti a služba tvorby letových postupů. Letové provozní služby může provozovat právnická osoba na základě pověření Úřadx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xlužby, letecké informační služby, služby při předletové přípravě a monitorování letu. Pro udělení souhlasu musí právnická nebo fyzická osoba prokázxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem obrany a Ministerstvem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxí může poskytovat právnická osoba, která je držitelem osvědčení vydaného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxšti může pro cizí potřeby poskytovat na základě souhlasu Úřadu pro civilní letectví právnická osoba, fyzická osoba, včetně provozovatele letiště a lexxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xbčanského zákoníku.
Odbornou přípravu v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy může uskutečňovat fyzická osoba na základě pxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo právnická osoba na základě povolení Úřadu pro civilní letectví.
K odst. 3 písm. x)
Živností rovněž nxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxace územně samosprávných celků zřízené podle § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s účelem, pro který bylx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxizacím se umožňuje, aby svou hlavní činnost, tedy činnost, pro kterou byly zřízeny, mohly vykonávat bez toho, že by pro ni vlastnily živnostenské oprávxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxto hlavní činnosti mohou příspěvkové organizace vyvíjet i doplňkovou vedlejší, tzv. hospodářskou činnost, pro ni však živnostenské oprávnění musí vxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxy.
K odst. 3 písm. z)
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxtných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi států upravené zákonem č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxost je oprávněna provádět fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která tuto činnosx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxuvu. K ohlášení činnosti je třeba předchozí souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu vydaný po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xrůzkumem a těžbou nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi států řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba, které Ministersxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, rozlišuje pohřebiště neveřejná a veřejná. Neveřejná pohřxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxí a prostory pro uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků členů uzavřených, zejména příbuzenských společenství. Za neveřejnx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společností, jejichž vnitřní předpisy a obřady neumožňují ukládání lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebištix xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v jehož obvodu hodlají neveřejné pohřebiště zřídit, předložit mu řád neveřejného pohřebiště, upravující zejména způsob pohřbívání, a vyžádat si jehx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště.
Provozování vexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxst a vedení související evidence. K provozování veřejného pohřebiště a změnám řádu veřejného pohřebiště je nutný předchozí souhlas územně příslušnéxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxnnost autorizovaných obalových společností podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, nepodléhá živnostenskému zákonu. Autorizovaná obalová společxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění. Rozhodnutí o autorizaci vydávx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxdělství.
K odst. 3 písm. ac)
Nakládat s vysoce rizikovými biologickými agens a s toxiny na území České republiky lze jen na základě povolení vydanéhx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xoxinových zbraní. Povolení se vydává k průmyslovým, zemědělským, výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým a dalším mírovým účelům, k ochranným účxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxcí, které jsou způsobeny biologickými agens nebo toxiny. Povolení není třeba mimo jiné k záchranným pracím směřujícím k odvrácení mimořádné události xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxou bezpečnost.
K odst. 3 písm. ad)
Živností není ani provozování zoologických zahrad na základě licence podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxává Ministerstvo životního prostředí. Názvy „zoologická zahrada“ nebo „zoo“ může používat pouze provozovatel, který je držitelem platné licence. Pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx si v řízení o vydání licence vyžádá písemné vyjádření ke každé žádosti od České inspekce životního prostředí, místně příslušné veterinární správy a Úsxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxse pro zoologické zahrady šetření na místě, kde má být provozována zoologická zahrada, při němž ověří údaje uvedené v žádosti a posoudí skutečnosti rozxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxctví a spisové službě (dále jen „zák. o archivnictví a spisové službě“), rozlišuje archivy veřejné a soukromé. Veřejnými archivy jsou Národní archiv, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxukromý archiv může působit jako archiv, pokud mu byla udělena akreditace. O akreditaci rozhoduje Ministerstvo vnitra. Zřizovatel archivu je povinen xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence. Poskytují se formou služeb pobytových, ambulantních nebo terénních. Pro poskytovánx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxčních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče. Kombinací těchto zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenexxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxh, územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím zřízenx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvaxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxí České republiky. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozhoduje o registraci toto mxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytuje sociální služby.
K odst. 3 pxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxaci podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zák. o uznávání výsledků dalšxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxizujícím orgánem (ministerstva a ústřední orgány veřejné správy) oprávněny provádět zkoušky pro získání profesní kvalifikace a na základě úspěšnéhx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo jednotlivé prostory v nich, nespadá tato činnost pod živnostenské podnikání a osoba nemusí vlastnit živnostenské oprávnění. Osoba - pronajímatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxovány ještě další služby a naplňují znaky živnosti, musí podnikatel vlastnit živnostenské oprávnění pro provozování živností, do nichž tyto služby sxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x xxxxx x xxxx. ai)
Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a mohou být poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxcké a věcné vybavení zdravotnických zařízení musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám. O udělení oprávněxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxány, dále Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených těmixx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve zdravotnických zařízeních zřízených Úřadem pro zahraniční styky a informace nebo Bezpečnostní informační službou.
Oprávnění k poskytování lxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtnického zařízení, v němž bude tato péče poskytována.
K odst. 3 písm. aj)
Provádění odborných rostlinolékařských činností podle zákona č. 326/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxející diagnostiky škodlivých organismů a škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření a poskytování informxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení rezistence škodlivých organismů k přípravkům a k produktům geneticky modifikovaných organismů a hodnocení a přezkušování profesionálníxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxkařské činnosti mají fyzické a právnické osoby, které získají pověření od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
K odst. 3 písm. xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužeb podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách (dále jen „zák. o poštovních službách“). Poštovní službou je činnost prováděná podle poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxsilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní zásilky příjemci. Za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxu. Do 10 dnů ode dne doručení oznámení pak Český telekomunikační úřad vydá osvědčení potvrzující právo podnikat. Provozovat službu dodání peněžní čásxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxvozovatel, který má povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci na celém území státu nebo na jeho čáxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxlém území státu, a to na dobu nejvýše pěti let.
Z judikatury:
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xe zřizovací listině ani nerozdělil činnost příspěvkové organizaci na její činnost hlavní, která nemá podnikatelský charakter, a činnost hospodářskxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxrou příspěvková organizace vykonává stejným způsobem jako kterýkoliv jiný podnikatelský subjekt, nebude živnostenský zákon vztahovat.
(rozsudxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsti
Související předpisy:
§ 95 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích nxxxxxxxx
x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxí a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnickýcx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxý řád),
zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví,
zák. č. 120/2001 Sb., o soudxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xx3/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxdnávání,
zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,
zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovanýcx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xx x/1993 Sb., o České národní bance,
zák. č. 21/1992 Sb., o bankách,
zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
zák. č.170/2011 Sb., o distribuci pojištění a zajixxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách,
zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
zák. č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx, o spotřebitelském úvěru,
zák. č. 186/2016 Sb, o hazardních hrách,
zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxckých komunikacích,
zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech,
zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxměstnanosti,
zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
zák. č. 111/1998 Sbxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxtví,
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
zák. č. 158/2000 Sb.x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x pohřebnictví,
zák. č. 477/2001 Sb., o obalech,
zák. č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologicxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xb., o archivnictví a spisové službě,
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
zák. č. 29/2000 Sb.x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxNOSTI
Subjekty oprávněné provozovat živnost
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
Živnostenskx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávnění, a zároveň zavádí pro osoby oprávněné provozovat živnost legislativní zkratku „podnikatel“ (fyzická nebo právnická osoba oprávněná provoxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xbč. zák. je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak sxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxko je „živnostenské podnikání“ užším pojmem než „činnost podnikatele“ podle občanského zákoníku, je pojem „podnikatel“ ve smyslu živnostenského záxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxy podnikající na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenský zákon rozděluje podnikatele do dvou základních skupin: fyzické a právnické osxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu Evropské unie nebo právnickým osobám se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, občxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a k osobám z třetích zemí. Každý podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti a zvláštní podmínky provozování živnosti, pokud je xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxbo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky. Osobou českou - tuzemskou je fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na úxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxré jsou podnikateli v zemích původu (zákon nerozlišuje, zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu), pokud se chtějí na území České republiky usadit, pxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pro zahraniční fyzické osoby z třetích zemx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. To se nevztahuje na případy, kxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Fyzické osoby, kterým byla udělena mezináxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jiná osoba povinnost předložit živnostenskému úřadu doklad potvrzující určité skutečnosti a tento doklad je vyhotoven v jiném, než v českém jazyce, jx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxmočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných zahraničních dokladů musí být ověřena (superlegalizace, apostila). Tyto poxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie. Podmínkou je však to, že živnostenský úřad, kterému je tento doklad včetně překladu přexxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxl, je oprávněn ověření nebo úřední překlad požadovat.
V souvislosti se zahraničními osobami je nutné ještě zmínit § 69a živnostenského zákona, ktexx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe živnostenskému zákonu budou podléhat jak xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Návrh zákona tak konstruuje - v souladu s čl. 13 Ústavy a čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) - nárok na vydání žxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxípady, kdy z důvodů veřejných zájmů vyžaduje provozování živnosti státní povolení (koncesi). Případy veřejného zájmu lze charakterizovat potřebou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxrých živností. Z těchto důvodů návrh nekoncipuje nárok ze zákona na udělení
koncese
(jako je tomu u ohlašovacích živností) a ponechává otázku, zda má bxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xrávnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikatelská činnost. Jde např. o občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružováxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxování živnosti zahraničními osobami, jimiž se rozumí - shodně s obchodním zákoníkem - fyzické i právnické osoby anebo jiná společenství, které nemajx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxnským (nyní českým) osobám, musejí ovšem vyhovět ustanovením obchodního zákoníku, pokud jde o zřízení organizační složky na území České republiky a zxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xydliště na území České republiky.
Související ustanovení:
§ 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xivnosti, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 56 - řízení o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík, § 69a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xx xxx xxx. zák.,
zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Všeobecné podmínxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 6
Všeobecné podmínky provozovánx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxvnostenského oprávnění.
Živnostenský zákon stanovuje, že všeobecné podmínky provozování živnosti musí splňovat fyzická osoba, která ohlašujx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání živnosti ohlašovatelem vede k rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo že ohlašovatel nesplnil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxvaných pak vede nesplnění všeobecných podmínek provozování živnosti k zamítnutí žádosti o koncesi (blíže u § 53). Přestane-li v průběhu provozování žxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxého odpovědného zástupce, který požadované podmínky splňuje. Pokud se tak nestane, živnostenský úřad povinně zahajuje řízení o pozastavení provozoxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxh (§ 7), nahradit ustanovením odpovědného zástupce. Pouze v případě pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele (§ 13) zákon stanovuje, žx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Zákon tak, zřejmě z důvodů umožnění kontinuity podnikatelské činnosti, zakotvuje určitou výjimku z povinxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxoba prokazuje splnění všeobecných podmínek provozování živnosti podle živnostenského zákona u osoby odpovědného zástupce, pokud ho ustanovuje (bxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxrávně jednat)“ - viz § 15 odst. 2 obč. zák. Zákon neumožňuje zbavit člověka svéprávnosti, může však dojít k jejímu omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tj. dovršením věku 18 let. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá jejím přiznáním (emancipací) nebo uzavřením manželství (§ 30 obč. zák.xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxtarávat sám své záležitosti a souhlasí-li s návrhem zákonný zástupce nezletilého; jinak může soud návrhu vyhovět i tehdy, je-li to z vážných důvodů v záxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe nezletilý osvědčil své schopnosti sám se živit a obstarávat své záležitosti (blíže § 37 obč. zák.).
Všeobecnou podmínku plné svéprávnosti lze nahxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xde zákon odkazuje na § 33 obč. zák. Podle zmiňovaného ustanovení se nezletilý stává způsobilým k jednáním, která jsou spojena se samostatným provozovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxrazuje i případnou podmínku dosažení určitého věku, pokud je pro konkrétní výdělečnou činnost stanovena zákonem (tedy např. i živnostenským zákonemxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xx xxxx xxxx jsou způsobilé právně jednat, jednak osoby, které sice zletilosti nedosáhly, ale plná svéprávnost jim byla přiznána soudem. Uvedenou podmínku pak lxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx může živnost ohlásit (resp. požádat o koncesi) i osoba, která pro nedostatek věku dosud nenabyla plné svéprávnosti (a ani jí nebyla plná svéprávnost soxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx x xxkoně vymezena negativně. Kritéria pro její posouzení se v průběhu doby měnila, v současné době (s účinností od 1.8.2010) se za bezúhonnou pro účely živnxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
Bezúhonnost fxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxn spáchán v souvislosti s podnikáním anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje. Není tedy rozhodující, jaký trest byl uložen nebo přxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxepce posuzování bezúhonnosti je právní názor vyslovený v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 35/08, podle nějž lze pro účely živnostenského zákona ztratit xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxikáním obecně.
Zůstává zachován zákonný princip, že pravomocné odsouzení ve shora uvedeném smyslu je z hlediska posuzování bezúhonnosti irelevaxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxatele hledí, jako by se osvědčil, nebo pokud se má za to, že se pachatel osvědčil (§ 48 tr. zákoníku).
Stávající úprava posuzování bezúhonnosti ve svéx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí. Při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) živnostenský úřad zkoumá jednak to, zda trestný čin (spáchaný úmyslně), pro který byl ohlašovatel (žadatxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xsoba žádá nebo který ohlašuje.
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxý úřad zkoumá, zda byl předmětný trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním (neboť souvislost s předmětem podnikání se, s ohledem na znění zákona, zxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxětem podnikání, bude se fakticky zřejmě zároveň jednat o trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním. Příkladem může být situace, kdy podnikatel, xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxho ohrožení, kterého se dopustil tím, že vyráběl a prodával „pančovaný“ alkohol, čímž zapříčinil smrt několika osob. Je zřejmé, že trestný čin spáchal x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí neposuzuje z hlediska vazby spáchaného trestného činu na předmět podnikání, v daném případě by měl podnikatel ztratit bezúhonnost vzhledem k tomu, žx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe ustanovil odpovědného zástupce v průběhu podnikání, resp. u koncesovaných živností v rámci schvalování nově ustanoveného odpovědného zástupce (bxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxské republiky, občana jiného členského státu Evropské unie, nebo o občana jiné země, než je Česká republika nebo jiný členský stát Evropské unie (občan xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxbyt. Výčet osob, které jsou pro účely živnostenského zákona také považovány za občany členského státu Evropské unie, je dán v § 70 (blíže u cit. ustanovexxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxonickou cestou od Rejstříku trestů, a není tedy povinností příslušné osoby výpis dokládat k ohlášení živnosti, resp. k žádosti o koncesi či k oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Občan jiného členského státu Evropské unie prokazuje bezúhonnost doklady podle § 46 odst. 1 písm. a), tedy výpisem z evidence trestů nebo rovnocexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xané osoby, jaký doklad k prokázání bezúhonnosti doloží. Je-li však členským státem posledního pobytu Česká republika, zákon stanoví, že se postupuje xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx013 Sb., tj. od 1. 1. 2014, mohou občané jiných členských států Evropské unie dokládat bezúhonnost i výpisem z českého Rejstříku trestů s přílohou, kterx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxního pobytu této osoby.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxé unie nevydává výpis z evidence trestů ani rovnocenný doklad o bezúhonnosti, zákon umožňuje doložit bezúhonnost čestným prohlášením o bezúhonnostix xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Podmínkou pro přípustnost čestného prohlášení o bezúhonnosti je, že členský stát, jehož je osxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxe připustit jako libovolnou variantu dokladů o bezúhonnosti. Zákon zároveň stanovuje, že doklady o bezúhonnosti nesmí být starší než tři měsíce. Doklxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xokladem bylo rozhodnutí uznávacího orgánu vydané podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxz § 46).
x xxčanů třetích zemí zákon stanovuje, že bezúhonnost se prokazuje jednak doklady podle § 46 odst. 1 písm. b), jednak i výpisem z evidence Rejstříku trestů, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jehož je občanem, a nevydává-li tento stát takový doklad, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xřed českým notářem, ovšem vždy za předpokladu, že stát, jehož je konkrétní osoba občanem, nevydává výpis z evidence trestů nebo obdobný doklad. I zde plxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxx. od účinnosti zákona č. 303/2013 Sb., kterým byl v části páté novelizován i živnostenský zákon) platí z této úpravy výjimka pro občany třetích zemí, ktexx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxzují výpisem z českého Rejstříku trestů, přičemž výpis si vyžaduje živnostenský úřad (nedokládá jej ohlašovatel živnosti/žadatel o koncesi). Jak plxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxn trvalý pobyt, nebyly povinny k prokázání bezúhonnosti dokládat i výpis z rejstříku trestů ze země, jejímiž jsou občany.
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xe země původu a výpisem z evidence Rejstříku trestů, pokud nemají na území České republiky povolen trvalý pobyt - pak se pro tyto účely ocitají v postavenx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jehož jsou občany, nebo podle své volby, z členského státu posledního pobytu, případě výpisem z evidence Rejstříku trestů s doložkou ve smyslu § 46 odstx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxipouští se za podmínek § 46 jeho nahrazení čestným prohlášením o bezúhonnosti.
K odst. 4
S ohledem na konstrukci posuzování bezúhonnosti je v praxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxe živnostenským úřadům, které bezúhonnost posuzují, aby si vyžádaly od soudu pro účely posouzení bezúhonnosti příslušné rozhodnutí v trestní věci, pxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pro účely posouzení bezúhonnosti opis příslušného pravomocného rozhodnutí. Pokud nelze podklady pro posouzení bezúhonnosti zjistit ze soudního roxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxují, tedy do těch částí spisu, ze kterých je možno posoudit vazbu mezi spáchaným trestným činem a podnikáním obecně nebo předmětem podnikání, který je oxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxdu. Zákon stanovuje jediné kritérium, a sice to, že se může jednat jen o tu část spisu, která obsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti.
x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xoudem cizího státu. Je-li to pro posouzení bezúhonnosti nutné, je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si předložení opisu pravomocného rozhodnutí „cxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxěřenou lhůtu, a pokud není opis rozhodnutí živnostenskému úřadu ve lhůtě doložen, postupuje úřad podle § 47 odst. 5, resp. podle § 53 odst. 2 zákona, tedy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxlnění zákona vychází z potřeb aplikační praxe orgánů veřejné správy vykonávajících živnostenskoprávní agendu a nahrazuje chybějící účinné mechanixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx žádá o koncesi, mají živnostenské úřady podle dosavadní právní úpravy možnost si vyžádat od soudu opis pravomocného rozhodnutí, příp. nahlížet do těcx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxtenský úřad posoudil bezúhonnost osoby, která byla odsouzena soudem jiného státu, avšak takovéto posouzení není prakticky realizovatelné bez aktivxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx991 Sb., ve znění zákona č. 167/2004 Sb., sledovaný záměr v řízení před obecným soudem, z něhož řízení o konkrétní kontrole norem vzešlo, dosáhnout omezxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xiny (-), jejichž skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, resp. s podnikáním obecně.
(nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 35xxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxí podnikatele, § 46 odst. 1 - doklady prokazující splnění podmínky bezúhonnosti, § 58 odst. 1 písm. a) - rušení živnostenského oprávnění pro ztrátu bexxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxx xxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných. Termín „zvláštní podmínky“ je třeba vnímat ve vztahu k termínu „všeobecné podmínky“, který upraxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxost a jiná způsobilost než ta, která je upravena všeobecnými podmínkami provozování živnosti. Změny právní úpravy, kterými toto ustanovení prošlo, dx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxborné způsobilosti a posléze povinnosti podnikatele zajistit výkon některých živností odborně způsobilými osobami.
K odst. 1
Zvláštní podmínkxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxným vzděláním nebo praxí nebo kombinací obého, případně složením zkoušky.
Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované je uprxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x x xxx x x xxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxůsobilost uvedeny přímo vzděláním nebo praxí, ale je odkazováno na ustanovení jiného právního předpisu, který odbornou kvalifikaci upravuje.
Jexxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xa některé výjimky i v průběhu celého provozování živnosti. Odbornou způsobilost musí splňovat i osoby, jimiž podnikatel zajišťuje výkon odborných čixxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxou způsobilostí vyžadovanou živnostenským zákonem se rozumí splnění jiných než všeobecných podmínek provozování živnosti nebo odborné způsobilosxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxméně 21 let. Jiná způsobilost xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xo podnikateli v silniční motorové dopravě provozované velkými vozidly splnění finanční způsobilosti. Splnění této podmínky má přímý vliv na udělení xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvání živnosti jsou i jiné podmínky odborné způsobilosti a případně i jiné způsobilosti, než ty, které jsou uvedeny v živnostenském zákoně. Jedná se o poxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx upravuje odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky. V kontextu jiných ustanovení živnostenského zákona je však třeba vycházet z toho, že pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxínky stanovené přímo v živnostenském zákoně, byť v některých případech i odkazem na ustanovení jiného právního předpisu.
Z důvodové zprávy k živnosxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxborné způsobilosti, u koncesovaných živností též osobních vlastností, morální a profesionální spolehlivosti podnikatele.
K odst. 2
Ustanovení řeší situace, kdy v průběhu trvání živnostenského oprávnění nebo výkonu funkce odpovědného zástupce dojde ke změnx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdech se nepožaduje po podnikateli nebo odpovědném zástupci doložení praxe podle nové právní úpravy. Na změny požadavků na odbornou způsobilost spočíxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí. Ustanovení odst. 2 se aplikuje v případě, že nová právní úprava, jíž se požadavky na odbornou praxi zvyšují, žádná přechodná ustanovení neobsahuje. xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx původní úpravě navyšuje, použití odst. 2 nevylučují.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xivnosti v případech, kdy dojde ke změně požadavků na odbornou způsobilost na základě změny právní úpravy a fyzická osoba tuto živnost provozuje nebo je xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxší případy, kdy u některých živností zákon požaduje doložení odborné způsobilosti dokladem, který je vydáván pouze podnikateli, ať již fyzické nebo pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxy vydanými fyzické osobě - jednotlivci, a odborné způsobilosti prokazované podnikatelským subjektem s kompletním technickým a technologickým zázexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxcké nebo právnické osobě) příslušným odborným orgánem. Jednalo se např. o oprávnění vydávaná pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technixxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxání živnostenského oprávnění, např. pro provozování vázané živnosti "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení".
Stáxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxické osobě. Jedná se tedy v současné době o
obsoletní
ustanovení.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
S ohledem na nutnost rozlišení odbornx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxetním technickým a technologickým zázemím podnikatele schváleným orgánem dozoru nad bezpečností práce, byl doplněn nový odst. 2.
K odst. 4
Pro účxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x oboru.
Praxí v oboru se rozumí výkon odborných činností, přičemž se nerozlišuje, zda tyto odborné činnosti náležejí do vlastního oboru živnosti nexx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxých nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí. Není tedy důvodné a často ani možné objektivně určit, zda výkon konkrétních činností spadx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxu, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru.
U osob samostatně výdělečně činných může být praxe získána pouze při výkonu činnosti na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xomáhat uznání praxe z výkonu těch činností, které vykonávala, aniž by pro příslušnou živnost měla živnostenské oprávnění. Skutečnost, že osoba samosxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxtnou, ale nikoliv postačující k prokázání praxe. Tato osoba musí ještě uvedenou odbornou činnost skutečně vykonávat. Osoba samostatně výdělečně činxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Praxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu nebo odštěpného závodu, odpovědný zástupce, osoba bezprostředně odpovědná za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osoba vykonávajíxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx samostatným vykonáváním odborných prací, které spadají xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxpních řízení [od osob bezprostředně odpovědných za řízení osob vykonávajících činnosti, které jsou předmětem živnosti, až po osoby pověřené vedením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx účely prokázání odborné způsobilosti lze získat pouze v případě, že tyto osoby byly s osobou, u které praxi absolvovaly
-
v pracovněprávním vztahu (xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v rámci výkonu vojenské služby, civilní vojenské služby, služby v bezpečnostních sborech),
-
v členském poměru (např. člen družstva), nebo
-
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné).
Praxi pro prokázání odborné způsobilosti nelze získat z neformálních vztahů, realizovaných např. na základě sousedské výpomoci, nebx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi nebo příbuzného oboru, v závislém postavení, např. jako zaměstnanec, není rozhodné, zda zaměstnavatel měl pro příslušný obor činnosti živnostenskx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona stanoveno jinak, praxe může být získána kdekoli, jak v České republice, tak v jiném členském státě Evropské unie, nebo v tzv. třetí zemi. Pro účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxsti, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě platného oprávnění ve státě původu.
Ustanovení upravující praxi v oboru a příbuzném oboru se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxadní služba v ozbrojených silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou předmětem příslušné živnosti.
Dále se stanoví, jakým způsobem je nutno posuzovat dobu praxe, pokud je požadována pro splnění podmínky odborné způsobilosti. Dobxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxné činnosti vykonávány v pracovním poměru s pracovním úvazkem na kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu, např. na základě dohody o prxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xvazek. Jestliže např. stanovená týdenní pracovní doba, tedy plný pracovní úvazek, je v České republice zpravidla (s výjimkou směnných provozů) stanoxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx základě pracovní smlouvy na tzv. poloviční úvazek, tedy 20 hodin týdně, je doba 2 let. Při posuzování praxe v oboru bude podle názoru autorů třeba vzít v úxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xdborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o syxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxk v členském státě. Praxi získanou v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, bude tedy třeba posuzovat ve vztahu k tomu, jak je v daném xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxovat i u praxe získané v tzv. třetí zemi. U osoby samostatně výdělečně činné, osoby pověřené vedením závodu nebo odštěpného závodu nebo u odpovědného záxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xtanovenou týdenní dobu, tedy s výkonem činnosti na plný pracovní úvazek. Je zjevné, že v případě, že osoba pověřená vedením závodu nebo odštěpného závoxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxuzovat souměřitelnost doby výkonu činnosti s dobou výkonu činnosti na plný pracovní úvazek u osoby samostatně výdělečně činné a u osoby pověřené vedenxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xřípad od případu s ohledem na charakter dané činnosti a způsob jejího výkonu. Je však zřejmé, že při posuzování souměřitelnosti doby výkonu činnosti naxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxžení, že osoba samostatně výdělečně činná odpracovala zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu v týdnech, které tvoří rok nebo roky zákonem požadovaxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnáními, pokud z nich lze dovodit, že činnost spadající do xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx připadá v úvahu zejména, pokud osoba samostatně výdělečně činná má živnostenské oprávnění pouze pro živnost v příslušném anebo v příbuzném oboru činnxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxích činností spadajících do příslušného nebo příbuzného oboru živnosti například doklady o příjmu nebo fakturami, z nichž je zřejmé, že činnost byla v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxonu č. 130/2008 Sb.:
V návaznosti na navrženou úpravu kvalifikace se do tohoto ustanovení přeřazují z § 22 definice praxe v oboru a příbuzném oboru, nxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí praxe.
K odst. 5
Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (okruh osob, jež jsou považovány za občana jiného členského státx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxí § 21 odst. 2 u řemeslných živností nebo u jednotlivých vázaných živností příloha č. 2 a u jednotlivých koncesovaných živností příloha č. 3. Doklady mxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci), než je Česká republika, případně že je držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxbornou kvalifikaci v jiném členském státě, než je Česká republika, má tak při prokázání odborné kvalifikace výhodu oproti osobám z nečlenských států. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu praxi nebo vzdělání získala v České republice.
xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxaxi, jaké jsou vyžadovány v České republice. Postačí, že jí předložené doklady osvědčují, že činnost vykonávala nebo vzdělání získala v jiném členskéx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxorných kvalifikací. Do § 7 odst. 5 jsou zapracována ustanovení převzatá z čl. 17 až 19 směrnice 2005/36/ES v návaznosti na čl. 16 této směrnice, podle něhxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxných znalostí a schopností, uzná členský stát předchozí výkon činnosti v jiném členském státě za dostatečný důkaz o těchto znalostech a schopnostech“x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx živnostenského zákona se úprava uznávání kvalifikace daná touto směrnicí promítá v § 21 odst. 2 a přílohách 2, 3 a 5 živnostenského zákona odkazem na § 7 oxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xřadům uváděny přímo v živnostenském zákoně, a nikoliv odkazem na zákon o uznávání odborné kvalifikace, pro snazší orientaci podnikatelů v právní úpraxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxohy č. IV směrnice, předložil doklady o kvalifikaci odpovídající požadavkům čl. 17 až 19 směrnice 2005/36/ES přímo živnostenskému úřadu. Ten posoudíx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí směrnice, a postačují k prokázání odborné způsobilosti pro předmětnou živnost.
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx je třeba upozornit především na § 18 odst. 2 zák. o uznávání odborné kvalifikace, který stanoví, co se rozumí výkonem předmětné činnosti ve vedoucím posxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxožky podniku, odpovědného zástupce podnikatele nebo vedoucího zaměstnance pověřeného obchodními nebo odbornými záležitostmi s odpovědností za nexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx závod a ani pojem organizační složka podniku nebyl nahrazen pojmem odštěpný závod). Ve srovnání s § 7 odst. 4 živnostenského zákona, kde praxe získaná v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně odbornou činnost jako řadový zaměstnanec je považována za rovnocennou, je v odst. 5 patrný rozdíl v posuzování praxe získané jako osoba samxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xdst. 4 právní úprava odst. 5 vyžaduje, aby praxe byla absolvována nejen v požadované době, trvající např. 3 roky, ale aby i požadovaná léta praxe následoxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxokazována výhradně výkonem činnosti s absencí dokládaného vzdělání, musí doklady o praxi svědčit tomu, že výkon činnosti nebyl ukončen před více než 1x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxpské unie, než je Česká republika (členského státu původu) je rozhodná skutečnost, že doklad vydal nebo uznal příslušný orgán nebo instituce členskéhx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxavují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu. Není
relevantní
, zda vzdělání nebo příprava plně nebo jen zčásti odpovídají vzdělání a příxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxbu trvání vzdělání a přípravy. Za rovnocenné s doklady vydanými příslušným orgánem nebo institucí členského státu Evropské unie se považují doklady, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xraxi vykonávanou v rozsahu odpovídajícím práci na plný pracovní úvazek. Pro spravedlivé a přiměřené posouzení praxe jsou autoři toho názoru, že má být xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxti odpovídala době, která odpovídá době praxe vykonávané na plný úvazek. Názor autorů se opírá Soudu pro veřejnou službu F-118/05 ze dne 14. 12. 2006 - Maxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxnění posuzování praxe v oboru bylo kromě jiného předmětem novelizace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odbxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxyčného povolání na plný nebo odpovídající částečný úvazek v členském státě. Tato úprava byla následně promítnuta do § 3 odst. 1 písm. l) zákona o uznávánx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxkon předmětné činnosti konaný v pracovněprávním vztahu po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo s tím souměřitelný výkon předmětné činnosti konaný v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx výkon předmětné činnosti konaný osobou samostatně výdělečně činnou. Dobu praxe je tedy třeba posuzovat v souladu s tímto ustanovením, přičemž je zjevxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxk není přímou transpozicí výše uvedené směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ta byla prxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxifikace, a to u všech regulovaných živností (jak uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 130/2008 Sb.).
K odst. 6
Podnikateli se ukládá povinnost zajistit výkon činností, kterx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxé cit. přílohou. V příloze č. 5 jsou taxativním výčtem uvedeny živnosti, u nichž je nutné, aby byly činnosti, které spadají do obsahové náplně jednotlixxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí odborné způsobilosti požadované pro výkon činností spadajících do dané živnosti.
Činnosti, které je nezbytné zajistit odborně způsobilými osoxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxlních jednotlivých živností (dále jen "nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností"). Podle názoru autorů, u řemeslných živností uvedenýxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xředmětné živnosti (jsou v něm totiž uvedeny základní činnosti, které jsou vlastní dané živnosti).
Okruh osob, které mají odbornou způsobilost splxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxedpokladu, že předmětné činnosti vykonávají. Nezahrnuje však zaměstnance, kteří pro podnikatele vykonávají xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xpadající do odboru živnosti, se nemůže vyhnout splnění požadavků na odbornou způsobilost uvedenou v příloze č. 5 ustanovením odpovědného zástupce. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx získání živnostenského oprávnění, resp. na odpovědného zástupce. Nelze proto vyloučit, že i u živností uvedených v této příloze podnikatel odpovědnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxárně na podnikateli. Ten odpovídá za to, že osoby, které odborné činnosti vykonávají v rámci podnikatelem provozované živnosti, splňují odbornou způxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxávajícím činnost pro podnikatele.
Podnikatel je povinen vést evidenci o osobách, které pro něj činnost vyžadující odbornou způsobilost vykonávaxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxu činnosti těmito osobami. V praxi se tato lhůta odvíjí nejčastěji ode dne ukončení pracovní smlouvy. Při uchovávání dokladů musí podnikatel dbát na ocxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxch z těchto činností, však může být stanovena i jinými právními předpisy, než je živnostenský zákon. Řešen je proto i vztah tohoto ustanovení k úpravě odxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 356/1999 Sb.:
Dosavadní úprava se doplňuje tak, že u vybraných živností, jejichž seznam bude uveden v nařízení vlády vydaném podle § 73a odst. 2, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxistit zejména u těch živností, při nichž může dojít k ohrožení zdraví (např. masérské služby) výkon činnosti jen osobami odborně způsobilými. Současnx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Sb.:
Požadavky na odbornou způsobilost osob vykonávajících určité živnosti a seznam těchto živností se nově stanovují přímo v zákoně a nikoliv ve vlxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxřejnou službu F-118/05 Matthias Klopfer proti Komisi)
Související ustanovení:
§ 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 11 - provozxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxná způsobilost pro vázané živnosti, § 27 - odst. 1 a 2 odborná způsobilost pro koncesované živnosti, § 31 - odst. 19 povinnost podnikatele dodržovat pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxckými osobami splňujícími odbornou způsobilost a nevedení evidence a neuchování dokladů podle § 7 odst. 6,
§ 70 - osoby, které se považují za občany čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx příloha č. 2 - živnosti vázané, příloha č. 3 - živnosti koncesované, příloha č. 5 - seznam živností, u nichž je podnikatel povinen zajistit výkon činnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
nařízení vlády č. 278/2008 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxopského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací
čl. 3 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 20xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)
Překážky provozování živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxsplnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti vyloučeny také v případech, kdy u podnikatele nastanou nebo trvají překážky provozoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxických, tak i právnických osob) a živnostenský úřad je posuzuje po celou dobu trvání živnostenského oprávnění podnikatele. V případě, že některá z přexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxážka provozování živnosti, pak podnikatel nemůže ohlásit živnost nebo požádat o koncesi.
V případě, že je pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxti, a to v délce 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Stejná překážka nastává i u osoby (fyzické nebo právnické), která byxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxcké osoby. Překážka po zákonem stanovené době pomine a podnikatelé mohou opět ohlásit stejnou živnost, či požádat o stejnou koncesi, která jim byla zruxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxerému bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, a ani osoba, která byla statutárním orgánem právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxsobů jeho řešení. Živnost tak nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to ode dne prodeje podniku jedixxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxk jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty. Živnost nemůže provozovat také fyzická nebo právnická osoba ode dne, kdy nabylo rozhodnutí sxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xrovozování závodu. I v tomto případě zruší živnostenský úřad podnikateli všechna jeho živnostenská oprávnění. Tyto překážky provozování živnosti zxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxokojení věřitelů. Podnikatel tak může znovu ohlásit živnost nebo požádat o koncesi.
K odst. 2
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xávrhu z důvodu, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rovněž tak, pokud soud rozhodne o zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, nastává podnikateli xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxe, kdy rozhodnutí soudu nabylo právní moci. Tyto překážky však nejsou absolutní, za určitých okolností je může živnostenský úřad prominout, a to v těch xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxy. Je tedy plně na živnostenském úřadu, jak posoudí finanční situaci podnikatele a zda promine, či nepromine překážku provozování živnosti, která podxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxt. 3
Pokud soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, kterým podnikatele, jehož úpadek nebo hrozxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxím živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxnostenské oprávnění ani je jakkoliv měnit, např. oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím dobxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxolvenční správce však není účastníkem řízení, tím je nadále podnikatel.
K odst. 4
Podnikatel, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, může činit úkony, které souvisí se vznikem, změnou nebo zrušením žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxzování živnosti přerušeno, pouze s písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávněním, jinak by byl úkon neplatný. Pro živnostenský úřad by to byl důvod pro výzvu k doplnění podání, avšak správce konkursní podstaty se nestává autxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Další překážky provozování živnosxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xuto dobu nemůže provozovat živnost, do jejíž obsahové náplně činnost, kterou soud zakázal, spadá. Tato překážka pro podnikatele znamená zrušení živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxovozování jednotlivého oboru živnosti volné, pak podnikatel nemůže provozovat pouze obor činnosti živnosti volné, na který se tento zákaz vztahuje, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxatel v okamžiku, kdy vyslovený zákaz pomine. V této souvislosti je nutné zmínit i tu možnost, že byl-li zákaz činnosti podnikateli soudem vysloven v souxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti, a to ztrátou podmínky bezúhonnosti, pro kterou by v souladu s § 58 odst. 1 písm. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxence Rejstříku trestů, u zahraničních právnických osob též rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem ze státu sídla. Poxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo jiným příslušným orgánem státu sídla. Živnostenský úřad si může elektronicky vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů. Tento výpis z evidence Rxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenským úřadem. Podle § 58 odst. 2 nebo 3 ruší živnostenský úřad živnostenské oprávnění podnikateli za závažné porušování povinností vyplývaxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxostenské oprávnění, nemůže po omezenou dobu provozovat stejnou živnost. Ohlásit stejnou živnost nebo požádat o koncesi na stejnou živnost může až po txxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to v době, kdy došlo k porušení právního předpisu, které bylo důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění. Z této překážkx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxé je možno požadovat, aby k porušení právního předpisu, které bylo důvodem zrušení živnostenského oprávnění, nedošlo nebo aby mu zabránila. V tomto přxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxušeno živnostenské oprávnění, ale ani fyzická nebo právnická osoba, která byla jejím statutárním orgánem v době, kdy došlo k závažnému porušování přexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxže osoba, která působila v postavení statutárního orgánu až po době, kdy tato překážka pomine, tedy až po třech letech od právní moci rozhodnutí o zrušenx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xe fyzická nebo právnická osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění (§ 58 odst. 2 nebo 3). Tato překážka trvá po dobu tří let od právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xaková osoba členem tohoto statutárního orgánu. Pokud trvá tato překážka, zahájí živnostenský úřad řízení o zrušení živnostenského oprávnění právnixxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxatutárního orgánu, překážka zaniká a živnostenské oprávnění není nutné rušit, živnostenský úřad v tomto případě zahájené řízení o zrušení živnostenxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxzická nebo právnická osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění ( § 58 odst. 2 nebo 3). Tato překážka trvá do té doby, dokud je taková osobx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xro stejnou živnost, která byla členovi jejího statutárního orgánu zrušena podle § 58 odst. 2 nebo 3. Pokud by došlo k vyloučení této osoby ze statutárníxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnění zastaví.
Právnická osoba nemůže po dobu tří let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávněxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnické osoby v době, kdy došlo k porušení právního předpisu, které bylo důvodem pro sankční zrušení živnostenského oprávnění této právnické osobě. I zdx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvnostenskému úřadu prokáže, že tento člen statutárního orgánu vynaložil veškeré úsilí, které je možno požadovat, aby k porušení právního předpisu, kxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxšeno živnostenské oprávnění, je zbavit se statutárního orgánu, kvůli kterému pro ni nastala tato překážka. V obou těchto případech živnostenský úřad xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxnostenské oprávnění zruší.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí má každá osoba.
Živnost tak nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs ode dne prodeje podniku jedinox xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kterým bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno. Živnost nemůže provozovat fyzická a právnická osoba po dobu tří let potom, co xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxněž tak, pokud soud rozhodl o zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.
Překážkou provozovánx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx maření účelu tohoto zákazu, k němuž by mohlo dojít v případě, že by se podnikatel pokusil přejít na jinou živnost.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/201x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x živnostenského zákona nebo které se účastnily na podnikání osob, jimž bylo z uvedeného důvodu zrušeno živnostenské oprávnění, a dále právnických osoxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxm bylo zrušeno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru nebo se účastnit na provozování živnosti v příbuzném oboru jinými osobamxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy bude překážka provozování živnosti spočívající v zákazu provozovat shodnou živnost trvat pro všechny subjekty uvedené v tomto ustanovení tři xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxnutí o udělení
koncese
.
Jiný právní předpis může stanovit, že překážka provozování živnosti založená rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 58 xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xelkými vozidly podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Související ustanovení:
§ 6 - všeobecné podmínkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxí předpisy:
§ 97 až 164 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon),
zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkladní rozdělení živností z hlediska vzniku práva živnost provozovat. Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované.
K písm. a)
Živnosti ohlašovaxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxá již ohlášením živnosti živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad po ohlášení živnosti zkoumá, zda ohlašovatel splnil podmínky dané živnostenským zxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a potvrdí vydáním výpisu podnikateli, že právo provozovat živnost ohlášením vzniklo. Pokud jsxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmínky dané živnostenským zákonem, zahajuje živnostenský úřad správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. řád“), a rozhodne x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ustanovení nasvědčuje tomu, že nemohla být provozována ani do vydání tohoto rozhodnutí, neboť podmínkou vzniku práva provozovat živnost na základě oxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxájením podnikatelské činnosti do vydání výpisu živnostenským úřadem.
Vznik práva provozovat ohlašovací živxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxjících živnost před povinným zápisem do obchodního nebo obdobného rejstříku a u zahraničních fyzických osob, které musí mít na území České republiky pxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
Koncesované živnosti smějí být provozovány na základě státního povolení k provozování živnosti -
koncese
. Koncesx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch živnostenským zákonem (případně i jinými právními předpisy upravujícími podmínky pro udělení
koncese
pro jednotlivé koncesované živnosti) pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x udělení
koncese
nabylo právní moci. Vznik práva provozovat koncesovanou živnost je upraven jinak pouze u založených právnických osob, odštěpných zxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxkých osob, které musí mít na území České republiky povolen pobyt, u nichž nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
je sice podmínkou nutnou, ale xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xrokazujícího, že jim byl povolen pobyt, živnostenskému úřadu (viz § 5 odst. 5, § 10 odst. 4 a 5 a § 47 odst. 7).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonx x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxenského oprávnění návrh zákona zavádí - v souladu s někdejšími živnostenskoprávními úpravami u nás i v některých jiných zemích - kategorii ohlašovacíxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxli žadatel všeobecné podmínky a požadavek odborné způsobilosti. Ohlášením, kterým žadatel oznamuje živnostenskému úřadu zahájení živnosti, tak vzxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxů - ve stávající úpravě nahrazen výpisem ze živnostenského rejstříku) vydán. Naproti tomu u koncesovaných živností (-) smí žadatel provozovat živnosx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
§ 5 odst. 1 - oprávnění k provozování živnosti, § 5 odst. 5 - zahraniční fyzická osoba ze třetích zemí musí mít povolen pobyt, § 6 - všeobxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx x x x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x ohlašovací živnosti, § 26 a § 27 - koncesované živnosti, přílohy 1 až 4 živnosti řemeslné, vázané, koncesované, živnost volná a její obory činnosti, § xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxávnění
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, zda toto oprávnění využije, či nikoliv. To, že podnikatel vlastní živnostenské oprávnění, ještě neznamená, že skutečně toto právo využívá - podnikáx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xlastní živnostenské oprávnění, je může užívat a na základě tohoto práva živnost provozovat pouze tehdy, je-li jí to živnostenským zákonem umožněno (vxx x xx x x xxxx
x xxxxx x
U živností ohlašovacích vzniká živnostenské oprávnění fyzickým a právnickým osobám, které jxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zápis do rejstříku), okamžikem, kdy ohlásí ohlašovací živnost obecnímu živnostenskému úřadu. Právo provozovat živnost těmto osobám nevznikne v příxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xřadu závady ohlášení - § 47 odst. 6 živnostenského zákona, nebo nesplňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem). Na rozdíl od ohlašovacích živnoxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xu byla udělena
koncese
. To platí až na výjimky, kdy oprávnění vznikne až zápisem osoby do veřejného rejstříku a u cizinců z třetích zemí, kteří nedoložilx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxklad doloží živnostenskému úřadu. Ovšem pouze v tom případě, že tento cizinec doloží doklad o povoleném pobytu do tří dnů ode dne ohlášení pobytu cizincx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených živnostenským zákonem pro vznik živnostenského oprávnění se vznikem oprávnění vázaným na den doložení dokladu o povoleném pobytu na úzexx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxapř. příspěvkové organizace zřizované územně samosprávnými celky), vzniká právo provozovat ohlašovací živnost rovněž okamžikem, kdy ohlásí živnoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxění podnikateli ohlášením nevzniklo (podnikatel neodstranil na výzvu živnostenského úřadu závady ohlášení - § 47 odst. 6 nebo nesplňuje podmínky stxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxncese
.
K odst. 3
Práxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxnostenský úřad potvrzuje podnikateli, že splnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, případně o úplný výpis, který obsahuje všechny údaje vxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxresy pro doručování a pokut, které byly podnikateli v souvislosti s jeho podnikatelskou činností uděleny. Podnikatel své živnostenské oprávnění můžx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxžádá. Ani na tomto výpise nejsou uvedeny údaje z „neveřejné části“ živnostenského rejstříku. V době, kdy podnikatel ohlásil ohlašovací živnost a ještx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxm ohlášení, na kterém mu obecní živnostenský úřad potvrdí, že ohlášení bylo živnostenským úřadem přijato. Potvrdit přijetí ohlášení může i Czech POINxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxrzení má stejné účinky jako potvrzení obecního živnostenského úřadu. U koncesovaných živností, kdy se podnikateli vydává výpis až po nabytí právní moxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxx x x x
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxaniční fyzické osoby, které hodlají na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu, založené právnické osoby, kterx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxch zápisem do obchodního nebo jiného obdobného rejstříku mohou zakladatelé nebo zřizovatelé ohlásit živnost či požádat o koncesi. Stejná situace je u xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxtavů apod. Živnostenský úřad jim po splnění podmínek vydá výpis ze živnostenského rejstříku, na kterém vyznačí, že právo provozovat živnost jim vznikxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xříslušného rejstříku. Tyto osoby musí do 90 dnů ode dne doručení tohoto výpisu ze živnostenského rejstříku požádat o zápis do příslušného rejstříku. Pxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxávním řízení o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil; v případě, že se jedná o koncesovanou živnost, živnostenský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Pokud podnikateli - fyzické osobě vzniká živnostenské oprávnění ohlášením živnosti živnostenxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxecní živnostenský úřad. Identifikační číslo mu poskytne správce základního registru osob. Pokud podnikateli bylo již dříve přiděleno identifikačnx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxždý podnikatel může mít přiděleno pouze jediné identifikační číslo osoby.
K odst. 7
Živnostenské oprávnění je nepřenosné na jinou osobu. Živnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxý zákon. Tuto výjimku stanoví živnostenský zákon v § 13 osobám, které mohou pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli. Stejná výjimkx xx xxxx x x x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxlušné živnostenské oprávnění, popřípadě přejímající společník, který je fyzickou osobou a nemá dosud příslušné živnostenské oprávnění.
Z důvodoxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkoprávními úpravami u nás i v některých jiných zemích kategorii ohlašovacích živností, u nichž oprávnění provozovat živnost vznikne ohlášením, popřxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm, kterým žadatel oznamuje živnostenskému úřadu zahájení živnosti, tak vzniká žadateli při splnění zákonem stanovených [podmínek] právo provozovax xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxt. 6 tím, že v případě neprokázání potřebné odborné způsobilosti živnostenský úřad řízení zastaví; pak již bude provozování živnosti neoprávněným pxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
koncese
.
V souvislosti s ustanovením § 5 bylo již blíže rozvedeno, že přísnější režim u koncesovaných živností je dán zvláštní povahou živnosti a s xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxmínky provozování živnosti, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 56 - řízení o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostexxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ,
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalšxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxce]
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
Podnikatel provozxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxě v souladu se živnostenskoprávními předpisy. Provozováním živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce jsou řešeny případy, kdy podnikatel z růxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxké osoby, které ze své povahy nemohou splňovat podmínky odborné kvalifikace tak, jak je stanoveno živnostenským zákonem pro jednotlivé živnosti, tak xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx názoru autorů jedním z důvodů, proč je umožněno i fyzickým osobám, které nesplňují odbornou způsobilost požadovanou zákonem, provozovat živnost proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnikatel pro jednotlivé živnosti. Pro různé živnosti může ustanovit různé osoby jako odpovědné zástupce, nebo stejná osoba může plnit funkci odpovědnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxaxi je tato alternativa využívána obvykle v případech, kdy pro provozování konkrétní živnosti je v živnostenském zákoně odborná způsobilost upravenx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxanovenou odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xivnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaboxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxbu munice, zvlášť pro ničení a zneškodňování výbušnin, zvlášť pro nákup, prodej a skladování výbušnin, zvlášť pro znehodnocování a delaboraci municex xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxnou živnost více odpovědných zástupců i v jiných případech. Více odpovědných zástupců pro jedinou živnost ustanovuje např. i podnikatel, jehož podnixxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce není schopen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. Je na podnikateli, jak upraví ve smluvním vztahu s jedním nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxut odpovědného zástupce je široce používán v živnostenském právu některých zemí v těch případech, kdy odbornou nebo jinou zvláštní způsobilost stanoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x živnostenskoprávní stránce (pozn. autorů - odpovědný zástupce odpovídá vůči podnikateli; vůči třetím osobám je za provoz živnosti odpovědný podnikxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxo. Není rozhodné, zda podnikatel splňuje podmínku odborné způsobilosti stanovenou živnostenským zákonem, nebo zda zákon vůbec splnění podmínky odbxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx živnostenskoprávních předpisů podnikateli, s nímž je ve smluvním vztahu. Je zcela věcí podnikatele a odpovědného zástupce, jakým způsobem smlouvu uxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyvozovat odpovědnost za případné nedodržování živnostenskoprávních předpisů. Navenek vůči třetím osobám odpovídá za provozování živnosti podnixxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xyžadováno, aby odpovědný zástupce byl k podnikateli v pracovněprávním vztahu nebo jiném obdobném poměru). Není tedy ani upraveno, že smlouva musí mít xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h)].
Nikdo nemůže být ustanoven do funkcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xástupce funkci vykonává, lze zcela zjevně odůvodnit požadavkem (viz § 31 odst. 1) na účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxvání byl odpovědný zástupce podnikatelem nebo podnikateli ustanoven, omezen není. Pokud osoba, kterou podnikatel ustanovil odpovědným zástupcem, xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxelem ustanovena do funkce odpovědného zástupce, podnikatel musí ustanovit jiného odpovědného zástupce, případně může provozovat živnost bez odpovxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxje výše uvedenou podmínku, vyzve ohlašovatele živnosti, žadatele o koncesi nebo případně podnikatele oznamujícího změnu odpovědného zástupce, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxtenské oprávnění ohlášením nevzniklo, zamítne žádost o koncesi (byl-li odpovědný zástupce ustanoven v případě nově ohlašované živnosti nebo nově poxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx provozování živnosti - viz § 49 odst. 4).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
V odstavci 1 provedená změna (doplnění věty „Odpovědný xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx upřesňuje dosavadní text a z navržené změny již jednoznačně vyplývá odpovědnostní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem, tzn. že zásadně odxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xákladě výsledků meziresortního připomínkového řízení se navrhuje upustit u odpovědného zástupce od povinného pracovněprávního vztahu s podnikatexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxenem statutárního orgánu téže právnické osoby, a dále i u zahraničních podnikatelů, kteří požadovali, aby vedoucí jejich organizační složky, který pxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Odpovědným zástupcem xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxský zákon v některých případech neukládá splnění všeobecných podmínek podnikateli, např. je-li podnikatelem právnická osoba, nebo připouští, že nxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtupce však musí všeobecné podmínky provozování živnosti splňovat vždy.
Odpovědný zástupce musí splňovat i zvláštní podmínky provozování živnostx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xěkterých koncesovaných živností přílohou č. 3 živnostenského zákona, nebo o podmínku dobré pověsti stanovenou zvláštním právním předpisem, např. zxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xraxe přiklonila k tomu, že odpovědný zástupce může být ustanoven i pro provozování živnosti, u níž odborná způsobilost, případně jiná způsobilost, nexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxpady, kdy živnost volnou provozuje právnická osoba. V případě živností, u nichž živnostenský zákon ukládá splnění podmínky odborné způsobilosti, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xe-li ustanoven, tím, kdo musí odbornou způsobilost splňovat, pokud její splnění živnostenský zákon vyžaduje.
K odst. 3
Osoba, které byl soudem nebx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxá po dobu trvání zákazu činnosti. Zákon v tomto případě na rozdíl od úpravy překážky provozování živnosti spočívající v zákazu činnosti u fyzické nebo pxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx živnosti volné. Zákaz činnosti, která spadá do obsahové náplně živnosti volné, tedy stejně jako u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, má zx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxost spadá. V podstatě přísnější dopad zákazu činnosti na možnost výkonu funkce odpovědného zástupce ustaveného pro živnost volnou, je podle názoru auxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho zástupce tedy nebrání provozování živnosti jako takové.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxušení podmínek stanovených rozhodnutím o udělení
koncese
, podmínek stanovených živnostenským zákonem nebo jinými právními předpisy. Odpovědným zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxatel neplnila závazky vůči státu. I v tomto případě zákon stanoví, že odpovědným zástupcem nemůže být osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxovozováním konkrétní živnosti, pro niž bylo podnikateli oprávnění zrušeno, ale s jeho podnikáním jako takovým. Osoba, které bylo zrušeno živnostensxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické osoby, tedy člen dozorčí rady, kontrolní komise družstva či jiného kontrolního orgánu právnické osoby. Odpovědný zástupce je osobou, kterx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xéto funkce proto nelze kumulovat s výkonem činnosti v kontrolních orgánech stejné právnické osoby.
K odst. 4
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxon vyžaduje splnění zvláštní podmínky provozování živnosti, právnická osoba; fyzická osoba je povinna jej ustanovit jen v případě, že sama zvláštní pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Česká právnická osoba, tj. právnická osoxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxniční právnická osoba ustanovuje přednostně do funkce odpovědného zástupce vedoucího odštěpného závodu umístěného na území České republiky. V přípxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxínky provozování živnosti, které živnostenský zákon pro předmětnou živnost požaduje, může právnická osoba ustanovit odpovědného zástupce z řad jinxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxskému úřadu, a to do 15 dnů ode dne, kdy odpovědného zástupce do funkce ustanovil, resp. do 15 dnů ode dne, kdy odpovědný zástupce ukončil výkon funkce. Lhxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti. V případě ohlášení nové živnosti živnostenskému úřadu podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, ustanovuje odpovědxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxpozici podnikatele - ohlašovatele živnosti nebo oznamovatele změny. Odpovědný zástupce však musí prohlásit, že s ustanovením do funkce souhlasí.
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxto skutečnost nastala, a to bez ohledu na to, zda k ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce došlo z iniciativy podnikatele nebo z iniciativy odpověxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxace, kdy odpovědný zástupce již ukončil výkon své funkce, tuto skutečnost oznámil podnikateli, a podnikatel přesto zůstává vůči živnostenskému úřadx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xusí živnostenskému úřadu současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem (tedy před podáním oznámení živnostenskému úřadu) písxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe dnem doručení řádného oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, nebo dnem pozdějším, uvedl-li tento pozdější den odpovědný zástupce jaxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxce odpovědného zástupce není rovné. Zatímco podnikatel je povinen oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, odpovxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce samotným odpovědným zástupcem je opatřením k ochraně práv odpovědného zástupce v případě nečinnosti podnikatele (zde je třeba vnímat i vazbu nx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxce živnostenskému úřadu podnikatel, nevyžaduje to souhlasu odpovědného zástupce, a dokonce ani oznámení této skutečnosti odpovědnému zástupci. Abx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxst do živnostenského rejstříku, je třeba, aby odpovědný zástupce doložil, že o této skutečnosti předem písemně informoval podnikatele.
K odst. 6
Odpovědný zástupce prx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxetické rovině tedy zákonodárce primárně ponechává na odpovědném zástupci, zda začne funkci vykonávat již ode dne svého ustanovení podnikatelem. V něxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdně podnikatele, na to, zda odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti splňuje, může být rozdílný a v obou případech nemusí odpovídat posouzenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxého zástupce a podmínky živnostenského zákona nesplňoval. Ve veřejnoprávní rovině je odpovědnost za ustanovení odpovědného zástupce a za to, že splxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxacích živností může funkci vykonávat již ode dne ustanovení podnikatelem, a to z toho důvodu, aby mohla být zabezpečena při změně odpovědného zástupce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
U koncesovaných živností odpovědného zástupce ustanovuje podnikatel a poté ustanovení odpovědného zástupce předxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx [viz § 46 odst. 1 písm. g) a § 46 odst. 2 písm. h)]. Živnostenský úřad schvaluje odpovědného zástupce buď současně s rozhodováním o žádosti o koncesi, nebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnosti až dnem nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o schválení odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce tedy může zahájit výkon své fuxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo zástupce ke schválení živnostenskému úřadu, jako je tomu u ohlašovacích živností. Lze tedy mít za to, že tak má podnikatel učinit neprodleně po ustanoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxacích (viz komentář k odst. 5).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Vzhledem k důležitosti funkce, kterou odpovědný zástupce při provozovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Jestliže odpovědný zástupce přestane vykonávat svoji funkci nebo přestane splňovat podmínky stanovené živnostenským záxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvanou živnost (až na případy upravené odst. 9 až 11). V praxi nejčastěji přichází v úvahu, že odpovědný zástupce přestane splňovat všeobecné podmínky pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxipadá i nesplnění podmínek daných v odst. 3. Podnikatel je povinen nového odpovědného zástupce ustanovit do 15 dnů ode dne, kdy uvedené skutečnosti nasxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxli podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno. V případě, že odpovědný zástupce přestal vykonávat svoji funkci nxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxědného zástupce, sám nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti dané živnostenským zákonem a živnost nemůže být provozována bez odpovědného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxhájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti podle § 58 odst. 3 (viz postup podle § 49 odst. 4).
K odst. 9
Podnikatel může ustanxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky provozování živnosti podle § 7, a přesto hodlá provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Ustanovení odst. 9 lze vztáhnout i xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxí zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7) nevyžaduje. Na ustanovení odpovědného zástupce se vztahují podmínky dané odst. 1 až 7 obdobně. S ohlexxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxli podmínky stanovené zákonem, není podnikatel, který ustanovil odpovědného zástupce, aniž tak musel podle zákona učinit, povinen ustanovit nového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxáštních podmínek provozování živnosti. V případě, že podnikatel sám splňuje zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 7, musí být splnění této pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x0
Ustanovení řeší případy, kdy po ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce, nebo pokud odpovědný zástupce přestal splňovat zákonem stanovené pxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtupce lze živnost provozovat bez odpovědného zástupce pouze v případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis, je znění tohoto odstavce třeba vnímat sx xxxxxxxx xx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxovědného zástupce. V případech, kdy je podnikatel podle živnostenského zákona povinen ustanovit odpovědného zástupce, může provozovat živnost bex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
Stávající právní úprava zná pouze jeden případ, kdy lze živnost provxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určexx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx o silniční dopravě a v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie (čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009 ze dne 21. 10. 20xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx26/ES), pokud odpovědný zástupce přestal vykonávat svou funkci nebo nesplňuje podmínky podle zákona o silniční dopravě, vyzve dopravní úřad podnikaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxvána bez odpovědného zástupce. V návaznosti na to je třeba podotknout, že v případě neustanovení odpovědného zástupce v požadované lhůtě nebo v případx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxské oprávnění podnikateli (a neuplatní se tak obecná úprava spočívající v pozastavení provozování živnosti, jak pro případy neustanovení nového odpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxpovědného zástupce, zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku ukončení výkonu funkce původního odpovědného zástupce a zároveň do tohotx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní živnosti odlišně, a to tak, že obecná ustanovení odst. 1 až 9 týkající se odpovědného zástupce se nepoužijí. Odlišně je upraven institut odpovědného xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo zástupce vždy (tedy i v případě, že podnikatel, který je fyzickou osobou, sám splňuje zvláštní podmínky provozování živnosti; v daném případě může poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínku dobré pověsti a mít trvalý pobyt v některém členském státě Evropské unie (čl. 4 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009 ze dne 21x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xady 96/26/ES); o možnosti provozovat živnost po určitou dobu bez odpovědného zástupce viz komentář k odst. 10. Odlišně je rovněž institut odpovědného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xouze osoba, která nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora pohonných hmot (§ 6d zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách) a je sxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxko odpovědného zástupce (§ 11 Živnostenského zákona) někoho, kdo jím není a kdo pro něho tuto činnost nevykonává, nezískává na úkor neprávem navrženéhx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxe odpovídá navenek jen tam, kde o tom má zákon výslovná ustanovení, jinak je odpovědný zástupce v právním vztahu k podnikateli samému a je věcí podnikatexxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtupce zanedbáním svých povinností způsobil.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 11. 1994, sp. zn. 6 A 211/93, SjS 119/1996)
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti,
§ 28 odst. 1 - rozsah živnostenského oprávnění,
§ 31 odst. 1 - povinnost podnikatele zajistit účast odpovědného zástupce na provozování živnoxxxx
x xx xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxosti,
§ 46 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h) - prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s výkonem funkce,
x xx x xxxxxxtosti žádosti o koncesi,
§ 58 odst. 2 a 3 - zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení zákona
Související předpisy:
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
Předpisy práva EU:
Čl. 4, 6 a 13 naxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES
xxxxxx
Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxstenského oprávnění se smrtí podnikatele. Účelem této úpravy je umožnit po úmrtí podnikatele kontinuitu podnikatelské činnosti, aniž by bylo nutno vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxnského zákona, tedy o dočasný výkon živnostenského oprávnění, faktické uplatnění tohoto práva (jeho výkon) je však věcí dohody oprávněných osob. Nedxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxa pokračování v provozování živnosti se dělí na fázi před ukončením řízení o dědictví po zemřelém podnikateli a po ukončení tohoto řízení a dále se právnx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxčovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli do skončení řízení o projednání dědictví.
V pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxovat osoby uvedené v odstavci 1, tedy správce pozůstalosti (blíže § 1556 obč. zák. a § 157 až 159 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních) nexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xozůstalý manžel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xřípad smrti vložen do svěřenského fondu (problematika svěřenského fondu je upravena v § 1448 až 1474 obč. zák.). Tyto osoby mohou pokračovat v provozovxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxu činit jen tehdy, nepokračuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná osoba, nebo pokud není stanoveno, že podmínkou pokračování je spoluvlastnicxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku užívaného k provozování živnosti, a to i tehdy, není-li dědicem zemřelého podnikatele. Sám může v provozování živnosti pokračovat, pokud nepxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxůstalý manžel nebo partner může být samozřejmě i v pozici dědice ze zákona nebo ze závěti, a potom může využít práva provozovat živnost po zemřelém z tituxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxstenské oprávnění zemřelého podnikatele, avšak jen do doby, než je pravomocně ukončeno řízení o projednání dědictví. Pro období po ukončení řízení o pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxdění právní úpravy živnostenského zákona s textem NOZ a zákona o zvláštních řízeních soudních. Navrhovaná změna právní úpravy pokračování v provozovxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxna o zvláštních řízeních soudních, která obsahuje postavení likvidačního správce. Pokračování v živnosti se umožňuje taktéž svěřenskému správci, pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xávěti. Bude se však jednat pouze o případ předpokládaný ustanovením § 1554, tedy pokud vykonavateli závěti náleží správa pozůstalosti.
K odst. 2
Pokud po úmrtí podnikatele hodlají v provozovánx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxdené v § 13 odst. 1 písm. b), c) a e) - tj. dědicové ze zákona, dědicové ze závěti nebo pozůstalý manžel nebo partner - jsou povinni oznámit tuto skutečnosx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xteré po ukončení řízení o dědictví nabyly majetkového práva k provozování živnosti a hodlají v provozování živnosti pokračovat po ukončení dědického xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxovozování živnosti žádná z oprávněných osob ve lhůtě neoznámí, zaniká oprávnění zemřelého dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti inxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxynutím zásadně spojuje zánik práva. Výše uvedené osoby (dědicové ze závěti, dědicové ze zákona, pozůstalý manžel nebo partner) musí zásadně splňovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxmí České republiky (tam, kde jej živnostenský zákon vyžaduje), jsou povinny ustanovit odpovědného zástupce. Pokud odpovědného zástupce neustanovíx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxx xx xxtanovením odpovědného zástupce lze zhojit i nedostatek všeobecných podmínek, se prolamuje zásada, že ustanovením odpovědného zástupce lze nahradix xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxiz dále).
K odst. 3
Stejně jako jiní podnikatelé mají i osoby, které podle odst. 2 původně řádně ohlásily pokračování v provozování živnosti, právo xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zemřelém podnikateli xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x), zaniká zároveň i oprávnění zemřelého podnikatele.
K odst. 4
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxému soudem, svěřenskému, insolvenčnímu a likvidačnímu správci, kteří hodlají pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli, stanovujx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xde dne úmrtí podnikatele, nebo byl-li správce do funkce ustanoven později, ode dne, kdy byl do funkce ustanoven (v tomto ohledu se tedy liší i postavení sxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxbo svěřenský nebo insolvenční správce nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 7, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce (x xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xivnostenského zákona postižitelným pokutou do výše 10 000 Kč). Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti ve smyslu § 6 živnostenský úřad nxxxxxxxx
x xxxxx x
Jak plyne z vymezení podmínek pokračování v provozování živnosti vymezených v odstavxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí správce však nejdéle do skončení insolvenčního řízení (bez ohledu na to, že případně ještě nebylo ukončeno řízení o pozůstalosti - jeho oprávnění pokxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti živnostenské oprávnění zemřelého ještě trvá (tedy nezaniklo v důsledku toho, že nikdo neoznámil pokračování nebo sice pokračování oznxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxat osoba (osoby) uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) živnostenského zákona, pokud prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxa pokračování v provozování živnosti. Stejně tak může (od účinnosti zákona č. 289/2017 Sb., tedy od 30. 9. 2017) v provozování živnosti pokračovat i svěxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxžných pokračovatelů tak jsou zahrnuty i osoby, které např. nevěděly, že mohou být dědici, a proto pokračování v živnosti po úmrtí podnikatele neoznámixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxováno jinou osobou (osobami) a právo nezaniklo úmrtím podnikatele nebo tím, že oprávněná osoba oznámila, že nadále v provozování živnosti nepokračujxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxsíců od ukončení řízení o pozůstalosti oznámit živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti a současně ohlásit živnost nebo (podle okolnxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxčování v provozování živnosti oznámí, zaniká jí právo pokračovat nejpozději získáním vlastního živnostenského oprávnění nebo (u ohlašovacích živnxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xak rozhodnutím o zamítnutí žádosti o koncesi nebo zastavením řízení. Oprávnění zemřelého podnikatele zaniká buď marným uplynutím této tříměsíční lhxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxících osob (tedy dnem, kdy buď získá vlastní živnostenské oprávnění, nebo kdy je kvalifikovaně konstatováno, že tohoto práva nemůže nabýt).
Z důvodoxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdifikace soukromého práva, mj. v části páté tohoto zákona i živnostenský zákon, byl mezi osoby, které mohou pokračovat v provozování živnosti při úmrtx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxalo se o zcela nový institut zavedený společně s právní úpravou svěřenského fondu v § 1448 až 1474 nového občanského zákoníku. Úkolem svěřenského správxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxek obchodního závodu vložen pro případ smrti do svěřenského fondu, měl by mít svěřenský správce právo pokračovat v provozování živnosti i po skončení řxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxý manžel nebo partner. Stávající úprava se proto návrhem v uvedeném smyslu doplňuje.
K odst. 6 a 7
Pro oznámení oprávněné osoby o pokračování v provoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxi ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi.
Údaje o zániku živnostenského oprávnění a o pokračování v provozování živnosti po zemřelém podnikateli se zapisují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxmu tak není. Pokud bylo po úmrtí podnikatele v provozování živnosti pokračováno, je pro dosažení aktuálnosti údajů v živnostenském rejstříku nezbytnx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxi po zemřelém podnikateli živnostenskému úřadu, pokud o to živnostenský úřad požádá.
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxřík,
§ 61 - přestupky fyzických osob
Související předpisy:
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo družstva a při převodu jmění na společníka]
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 14
V § 14 je řešeno pokračování v provozování živnosti v xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tj. podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Obdobně jako u pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatexx xxxxx x xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Zákon stanovuje, že v takovém případě může nástupnická obchodní společnost (družstvo), pokud nemá potřebné vlastní živnostenské oprávnění, pokračxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx právo má pouze za předpokladu, že do 15 dnů ode dne právních účinků fúze nebo rozdělení oznámí písemně pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a souxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xze, s ohledem na úpravu místní příslušnosti danou v § 71, u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Zákon zároveň stanovuje, že právo pokračovat v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnění, nebo je rozhodnuto ve věci vlastního živnostenského oprávnění negativně. Negativním rozhodnutím je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxenské oprávnění ohlášením nevzniklo, u koncesovaných živností je to rozhodnutí o zastavení řízení nebo rozhodnutí, kterým je zamítnuta žádost o koncxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx osobu, která je přejímajícím společníkem a nemá vlastní živnostenské oprávnění, platí stejná pravidla jako pro právního nástupce, který je osobou prxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx ode dne převodu jmění písemně oznámí živnostenskému úřadu pokračování v živnosti a zároveň ohlásí potřebnou živnost nebo požádá o příslušnou koncesix xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí nezískal.
Související ustanovení:
§ 47 odst. 5 - závady ohlášení, § 47 odst. 6 - nesplnění podmínek pro ohlášení stanovených zákonem, § 53 odstx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Provozovny
[Provozovny]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxor, v němž je živnost provozována), povinnost zřídit provozovnu ale podnikateli nestanovuje. Pokud však podnikatel provozovnu zřídí, resp. pokud žixxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
Zákon pro své účelx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxuje, že provozovnou je i automat a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a rovněž mobilní provozovna. Provozovnou tak může xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xařízení nezapisují do živnostenského rejstříku [viz § 60 odst. 2 písm. d)]. V odst. 2 je obsažena definice mobilní provozovny - je to provozovna, která jx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xůže být např. pojízdná prodejna nebo stánek s občerstvením umístěný v letní sezóně (ne déle než tři měsíce) v areálu koupaliště apod.
Ani termín „autxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxy na poskytování služeb, jako jsou samoobslužné fotoautomaty, osobní váhy, automatické myčky automobilů, samoobslužné kopírky, různé dětské
atrakxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xivnosti nebo žádosti o koncesi ani v rámci oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně existenci právního titulu pro užívání prostor provozxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po podnikateli požadovat kdykoliv od zahájení do ukončení provozování živnosti v provozovně, neměl by však tohoto svého oprávnění zneužívat k šikanoxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxmovitosti, pochybnosti o platnosti nájemní smlouvy atp. Povinnost prokázat živnostenskému úřadu právní titul, na základě kterého je provozovna užíxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu oprávněnost umístění provozovny (i zde se může jednat o různé právní tituly, např. vlastnické právo k pozemku, nájemní smlouva, souhlas vlastníxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xytu, platí, že v bytě lze provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka (forma souhlasu není v zákoně stanovena, nicméně s ohledem na aplikovatelnosx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo úřadu, nikoliv
a priori
.
Zahájení provozování živnosti v provozovně (tedy faktickou realizaci živnostenského oprávnění) a ukončení této činnoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxonává (např. dosud neotevřel prodejnu pro veřejnost), nemá povinnost provozovnu živnostenskému úřadu oznamovat - podle zákona je povinen oznámit až xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xrovozování živnosti v provozovně podnikatel nemá, pokud je provozovna uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi (povinnost je
de facto
splxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxerých se do ohlášení živnosti (resp. do žádosti o koncesi, viz § 50 odst. 2) uvede provozovna nebo provozovny jen v případě, že v nich bude provozování živxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost, není-li v zákoně stanovena výjimka. Taková výjimka platí pro automaty a mobilní provozovny (zahájení ani ukončení provozování živnosti v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů“. V poznámce pod čarou zákon odkazuje příkladmo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi podle zvláštních právních předpisů mohou být vázány na živnost, která je v provozovně provozována (např. podle zákona o archivnictví a spisové službx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xe konkrétní živnosti, přičemž v jedné provozovně může být provozováno více živností. V takovém případě musí být provozovna způsobilá k provozování kaxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxnostenskému úřadu neoznamuje, fakticky se zviditelní pouze v případech provozoven určených pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelůmx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxosti podnikatele ustanovit pro provozovnu osobu odpovědnou za její činnost je však přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. f) a je postižitelné pokutou do 1xx xxx xxx
x xxxxx x x x
V odst. 5 zákon výčtem stanovuje údaje, které musí obsahovat oznámení o zahájení a ukončení činnoxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxjí umístění (tato úprava byla doplněna zákonem č. 289/2017 Sb.), dále předmět podnikání v dané provozovně a datum zahájení nebo ukončení provozování žxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxovně provozovány.
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxcifikuje, jakými údaji je vymezena adresa provozovny - adresa je však pro účely živnostenského zákona definována v § 67, a provozovnu je tedy podnikatex xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xegistračního formuláře (blíže u § 45a). Zákon pamatuje i na případy, kdy je provozovna umístěna mimo obec nebo nemá ani číslo popisné ani evidenční - pak xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxý úřad uvede údaj o umístění provozovny, což bude v praxi znamenat vymezení např. parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území. Údaje o adrese xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxu vedeny v živnostenském rejstříku (§ 60).
Postup živnostenského úřadu po obdržení oznámení podle odst. 3 je stanoven v odst. 6. Živnostenský úřad kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxselný kód, který slouží k identifikaci provozovny osoby, která vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem“. Povinnost označovat provozovnx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přidělí IČP získané od správce základního registru osob (jímž je Český statistický úřad), zapíše je do živnostenského rejstříku a o zápisu neformálníx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx) povinnost tímto číslem označovat provozovnu. IČP se tak stalo referenčním údajem, který slouží k výměně informací mezi základním registrem osob a inxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxm dozoru.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO), mobilní provozovna a automat musí být dále označeny i údajem o sídle podnikatele nxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxejmé, zda se tím míní viditelnost vně budovy nebo vně provozovny (např. u provozovny umístěné v průjezdu, v domovní chodbě), případně, zda je požadavek xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxána, je-li označení umístěno tak, že je viditelné zvenčí provozovny, tedy např. z domovní chodby; podmínka je zachována i tehdy, je-li označení umístěxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxzovat podle konkrétních okolností - zákonu bude patrně vyhovovat v případě, že se jedná o vchod, jímž obvykle vcházejí zákazníci (jinak by tomu ale zřejxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx do privátní části objektu - byt domovníka atp.).
Provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označenx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtely, motely, penziony) též kategorií a třídou.
V definici spotřebitele odkazuje zákon cestou poznámky pod čarou na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně sxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxzet z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která definuje stavbu ubytovacího zařízení v § 2:
"c)
stavbou ubytovaxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií
1.
hotel, kterým se rozumí ubytxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xbytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy;
3.
penzioxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxami srovnatelnými s hotelem;
4.
ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhláška byla vydána na základě zmocnění obsaženého ve stavebním zákoně v x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xe označují hvězdičkami, stanovené normovými hodnotami. Hotely se člení do pěti tříd; hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování, minimxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxovy se zařazují do čtyř tříd.).“
Požadavek na označení provozovny údajem o osobě odpovědné za činnost provozovny se nevztahuje na automaty a pro ně txxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxu, aby provozovna byla označena i jinými údaji, než jsou údaje uvedené v živnostenském zákoně - např. názvem (hostinec „U Přibylů“).
K odst. 9
Podnixxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxaně práv spotřebitele. Pokud totiž hodlá provozovnu uzavřít, je povinen oznámit tuto skutečnost předem a „na vhodném a zvenčí viditelném místě“; oznáxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx např. po dobu dovolené nebo nemoci, nikoliv na případy, kdy podnikatel ukončuje činnost v provozovně a hodlá ji trvale uzavřít (k tomu blíže u § 31 odst. 1xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji podle odst. 7 a 8.
Z povinnosti oznamovat dočasné uzavření provozovny zná zákon dvě výjimky - povinnost se nevztahuje na mobilní provozovny a axxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžnými důvody ve smyslu tohoto ustanovení může být náhlá nemoc, úraz, živelní pohroma - případy
vis maior
.
K odst. 10
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 10. Pokud prodej zboží nebo poskytování služby nevyžadují koncesi (jako tomu je např. u prodeje zbraní a střeliva), obecně platí, že podnikatel může pxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxstěné např. na nádražích, v budovách úřadů nebo i ve školách, o samoobslužné kopírky či fotoautomaty, samoobslužné osobní váhy nebo tonometry. Zákon vxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxisem“. V poznámce pod čarou xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxkami a o změně souvisejících předpisů. Tento zákon však byl zrušen zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (s úxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxl zrušen, z hlediska právní úpravy obsažené v odst. 10 irelevantní. Pomocí automatů tedy například nelze prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 lxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x
xměna právní úpravy spočívá ve zrušení povinnosti označovat provozovny identifikačním číslem provozovny, které jim přidělí obecní živnostenský úřaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxst i orgány státní správy bude také zajištěna v rámci informačních systémů veřejné správy identifikace provozoven. Podnikatelé již nebudou povinni pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxní odst. 6 se text týkající se identifikačního čísla provozovny vypouští z důvodu nadbytečnosti, tento údaj bude součástí informace o provedeném zápixx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx číslo popisné, ani evidenční a byla umístěna i mimo obec, je třeba umožnit spe-cifikaci jejího umístění, aniž by splňovalo náležitosti adresy (umístěxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení:
§ 45 - náležitosti ohlášení živnosti, § 50 - náležitosti žádosti o koncesi
§ 60 - živnostenský rejstřík
§ 67 - adresa
Souvisejxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxx2009 Sb., o základních registrech,
§ x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxických požadavcích na stavby,
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
[Tržní řád]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xd 27.11.1997 vloženo ustanovení zmocňující obce vydat v přenesené působnosti tržní řád obce. Zároveň zákon stanovil rozsah tohoto zmocnění.
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxováno, podstatnější změna byla provedena zákonem č. 167/2004 Sb., který ve vazbě na nový zákon o obcích změnil formu předpisu obce, kterým se tržní řád vxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxrmu nařízení obce, nikoliv vyhlášky obce. Další významnější novelizace § 18 zákona byla provedena zákonem č. 289/2017 Sb., a to s účinností od 30. 9. 201xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se výslovně stanovuje, co tržní řád vymezuje obligatorně (místa pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx x. Do oblastí, které lze tržním řádem vymezit, byla doplněna pravidla, která je třeba ze strany provozovatele tržiště dodržet, aby tržiště mohly řádně uxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxání služeb mimo provozovnu (tj. bez nutnosti vymezovat prodejní místa mimo kolaudovanou provozovnu).
V průběhu doby vyvstala opakovaně otázka, zxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxvněnost obce vydat tržní řád potvrdil (viz např. III. ÚS 253/04).
Dopad oprávnění obce regulovat na svém území prodej a poskytování služeb mimo „kolxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx 219/2004 Sb. NSS) vyslovil názor, že tržní řád vydaný na základě zmocnění v živnostenském zákoně se nemůže vztahovat na činnosti, které nejsou živnostxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xapř. na prodej zemědělských přebytků, nabízení produktů pojišťovacím zprostředkovatelem, nabízení spotřebitelského úvěru atd. Za této situace se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx „kolaudovanou“ provozovnu upravovala vyhláškou v rámci samostatné působnosti.
Z obecné části důvodové zprávy k zákonu č. 280/1997 Sb.:
Obce majx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxutí podle stavebního zákona. Možnosti regulace této činnosti lze spatřovat i ve zpoplatnění použití veřejných pozemků (poplatky jsou příjmem obce). xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxstatě regulovat ani z úrovně obce, ani orgánů státní správy.
Vzhledem k výše uvedeným problémům se navrhuje rozšířit stávající znění zákona č. 455/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řádů vložením nového § xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxáncích a obdobných zařízeních, zejména prodejních.
Účelem navržené právní úpravy je zkvalitnění stánkového prodeje s ohledem na místní potřeby oxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxedené se úprava zabývá i otázkou postihu fyzické nebo právnické osoby v případě, že poruší tržní řád.
Ze zvláštní části důvodové zprávy k zákonu č. 280xxxxx xxxx
x xxx xx x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxst pouze pro veřejná prostranství, tj. především obecní pozemky. Navržená úprava dává mimo jiné možnost obcím soustředit stánkový prodej na vyhrazenx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxání služeb některé další vymezené podmínky. Jedná se např. o rozdělení a umístění tržišť, umožňující vyjádření účelu, za jakým tržiště bylo zřízeno a jxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx udržování čistoty a bezpečnosti a pravidel při organizování jeho provozu, přispívající mimo jiné i k zřetelnému vymezení kompetencí správce tržiště x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxní některých výkladových nejasností stávající právní úpravy. Stanovuje se výslovně, co tržní řád vymezuje obligatorně a co fakultativně; do oblastíx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdržet, aby tržiště mohly řádně užívat i osoby s omezenou schopností pohybu. Dále se užitá terminologie slaďuje s platnou úpravou stavebního zákona a s oxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxím obce.
x odst. 1 x x
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxto oprávnění využije, či nikoliv. Tržním řádem lze regulovat nabídku a prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovny určené k těmto účelům podle stxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxání tržního řádu bude zřejmě rozhodující potřeba konkrétní obce omezit či jinak upravit stánkový či pochůzkový prodej na svém území.
xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxodeje mimo provozovnu určenou pro nabídku a prodej zboží nebo nabídku a poskytování služeb příslušným aktem podle stavebního zákona, je pak povolen xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx a požadavky na vybavenost tržišť,
-
dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
-
pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržixxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržiště pro zajištění řádného užívání tržiště osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Z dikce zákona je zřejmé, že tržní řád nemusx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxi, která považuje za vhodná a přiměřená s ohledem na místní poměry.
K odst. 3
K odst. 4
Zákon výslovně stanovuje, že obec může nařízexxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xrodej pochůzkový, případně může být tento zákaz omezen např. na centrum obce apod. Z nálezu Ústavního soudu (Pl. ÚS 57/13-1) pak vyplývá, že tržním řádex xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo provozovnu (zde se pouze připomíná, že shora cit. nález ÚS je vztažen k předchozímu znění zákona, věcně má však jistě stále svůj význam).
Autoři v téxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x 18 živnostenského zákona omezit/zakázat prodej zboží či poskytování služeb, jedná-li se o činnosti, které nejsou živnostmi.
Z judikatury:
Trxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxch i co do sortimentu zboží, jsou-li pro to věcné důvody, nelze považovat za rozporný s čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Peněžitá pokuta, uxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxného základního práva nebo svobody dotčeného subjektu, stejně tak jako porušení čl. 17 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.
(nález Ústavníhx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu v obci současným přijetím úpravy podle § 18 odst. 1 živnostenského zákona, byť jen formálxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxní větu odstavce 1 a podle něhož je předmětný zákaz pouze jednou z možných forem regulace, jež může být stanovena tržním řádem nezávisle na vymezení míst x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s ohledem na to, že mnohem lépe odpovídá účelu § 18 živnostenského zákona a nevede k pochybnostem ani po stránce věcné, mu však třeba dát přednost před výxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxené působnosti zákaz některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu v obci nebo její části, aniž by jím současně muxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx a provozovat jinou hospodářskou činnost podle čl. 26 Listiny základních práv a svobod může být zákonem omezeno, takovým omezením je i ustanovení § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx jejího obvodu stanovit s přihlédnutím k místním podmínkám regulaci prodeje zboží. Nevybočuje-li taková regulace z mezí zákonného zmocnění, nelze ji xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx NSS)
Tržní řád vydaný formou nařízení obce dle § 18 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), může na území obce upravovxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xákona, které nejsou živností.
Z odůvodnění:
[19] Pokud jde o pravomoc obce vydat tržní řád ve formě nařízení, je třeba nejprve konstatovat, že nařízexx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxazných vyhlášek obce. V případě vyhlášek jde o samostatnou působnost v mantinelech ústavního zmocnění dle čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky a při úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xředpis (viz § 11 obecního zřízení), tedy předpis dle čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky. Podle něj platí, že ministerstva, jiné správní úřady a orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvní předpis tedy rozhodně nemůže jít nad rámec zákona, k jehož provedení je vydáván (viz např. výslovně k povaze tržních řádů jako nařízení obce v tomto sxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxl v nálezu ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 25/11, č. 439/2011 Sb., že tam, kde zákonodárce zvolil jako formu podzákonného předpisu nařízení, nemůže obec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxovat obecně závaznými vyhláškami.
[20] Z § 18 živnostenského zákona nijak nevyplývá, že by se jednalo o zmocnění, které by mělo být širší, než je výslovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxě § 18 živnostenského zákona proto nemůže regulovat prodej zboží a poskytování služeb, které nejsou živnostenským podnikáním.
(rozsudek Nejvyššíhx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
ČÁST DRUHÁ
DRUHY xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 31.7.2019.
K § 19
Ustanovení upravuje druhy ohlašovacích živností a vymezuje tyto druhy ve vztahu k požadavkům na splnění podmínky odbornx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxti řemeslné, vázané a živnost volná. U ohlašovacích živností řemeslných a vázaných musí být pro provozování živnosti splněna podmínka odborné způsobxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxnosti volné není podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost.
K písm. a)
Vymezení pojmu živností řemeslných jednak odráží skutečnost, žx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxorné způsobilosti v živnostenském zákoně, kde odkazuje na § 21 a § 22. Doklady, kterými je možno odbornou způsobilost prokázat, svědčí v prvé řadě [viz x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx získává jeho absolvent kvalifikaci především pro výkon řemeslných profesí. Termín řemeslné živnosti má v českých zemích dlouholetou tradici. Již v rxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xivnosti vyučením a delším zaměstnáním při ní.“, přičemž tento patent byl formálně zrušen až v 60. letech minulého století (zákonem č. 65/1965 Sb., zákoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvatele živnosti (až do novelizace živnostenského zákona zákonem č. 130/2008 Sb. bylo vyžadováno vzdělání v oboru, prioritně spočívající ve vyučenx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxka provozování živnosti spočívající v odborné způsobilosti podnikatele, jednak obsahuje formu stanovení této odborné způsobilosti v živnostenskéx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxvností řemeslných, u každé jednotlivé vázané živnosti je stanovena v příloze xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxovující odbornou způsobilost jinak, resp. jinde, než v příloze č. 2, a to v § 24 odst. 2. Úprava se týká možnosti prokázat odbornou způsobilost doklady o uxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx že u uvedené živnosti není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. Stávající úprava zná pouze jedinou živnost volnou, na rxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxala i skutečnost, že podnikatel ohlásil některou z živností volných. Živnost volná podle stávající úpravy zahrnuje veškeré činnosti, které jsou živnxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnovena odborná způsobilost v živnostenském zákoně, a není tedy třeba splnit tuto podmínku pro získání živnostenského oprávnění a nadále ji splňovat pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxré spadají do živnosti volné, ať již v pozici podnikatele, nebo v závislém postavení zaměstnance, požadují splnění dalších podmínek, včetně podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxolékařské péči).
Související ustanovení:
§ 9 písm. a) - rozdělení živností - živnosti ohlašovací, § 20 až 25 - živnosti řemeslné, živnosti vázaxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxisející předpisy:
x xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xředpisy, které již nejsou účinné:
cís. xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xivnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 20
Řemeslné živnosti jsou uvedeny taxativním výčtem v příloze č. 1. Pro posouzení, zda něktxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména § 19, který se ve vymezení pojmu živnosti řemeslné na první pohled jeví jako konkurenční, ve své podstatě totiž jenom deklaruje skutečnost, že pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xemeslných má tomu odpovídat.
Odborná způsobilost
[Odborná způsobilost řemeslných živností]
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 31.7.2019.
K § 21
Ustanovení obsahuje výčet druhů dokladů, jimiž lze prokázat odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti.
Výčet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxnče vysokoškolským vzděláním, jednak doklady prokazující získání všech profesních kvalifikací, které odpovídají dosažené úplné profesní kvalifixxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxiky), kteří kvalifikaci získali v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika. Odborná způsobilost xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxacích programů, které je možno zahrnout pod pojem příslušný obor vzdělání, resp. příslušná oblast studijních programů. Posouzení, zda se jedná o vzděxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxysl zákonodárce upravit shodně a jednotně prokazování odborné způsobilosti pro všechny řemeslné živnosti, jednak reaguje na skutečnost, že názvy i oxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx se v průběhu času měnil i obsah vzdělání v jednotlivých oborech. V praxi přichází v úvahu doložení dokladů o kvalifikaci, která byla získána v uplynulém xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxslné živnosti, u nichž je již z předmětu podnikání (např. „Pekařství, cukrářství“, „Slévárenství, modelářství“, „Truhlářství, podlahářství“) zřexxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx V uvedených případech pro prokázání vzdělání v oboru postačuje doložit vzdělání v jednom z takto zdvojených oborů, tedy např. u živnosti „Pekařství, cxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxní namístě z důvodu doložení vzdělání pouze v jednom z takto zdvojených oborů omezovat rozsah živnostenského oprávnění podnikatele. Je však zcela na jxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé živnosti se v prvé řadě posuzuje s ohledem na výčet činností, které jsou pro každou jednotlivou živnost uvedeny v nařízení vlády o obsahových náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění je širší, než by se na první pohled z předmětu podnikání mohlo zdát. Například živnost „Zednictví“ podle obsahové náplně uvedené v tomto nxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxveb a obkladačů. Pro všechny tyto činnosti existují nebo existovaly samostatné výuční obory a absolvování kteréhokoli z uvedených oborů vzdělávání jx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
U některých živností absolvovaný obor vzdělání slovně úplně neodpovídá, nebo dokonce ani zjevně slovním vyjádřením vůbec nekoresponduje s předxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxy o vzdělání v oboru nejsou omezeny dobou, kdy byly vydány, a není tedy rozhodné, v jak blízké nebo vzdálené minulosti bylo vzdělání v oboru absolvováno.
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 130/2008 Sb.):
Dále u prokazování odborné způsobilosti u řemeslných živností doklady o ukončeném vzdělání v oboru se upouští od požadavku prokazxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xzdělanosti.
Nadále se kromě práva státních příslušníků Evropské unie a občanů České republiky doložit odbornou způsobilost dokladem o uznání odbxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném státě Evropské unie v návaznosti na přílohu č. IV směrnice 2005/36/ES a na zákon o uznávání odborné kvalifikace. Pro snazší orientaci se přísluxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxk v případech, kdy česká právní úprava v § 22 písm. f) v návaznosti na § 7 odst. 4 stanoví požadavky na praxi v oboru pro řemeslné živnosti liberálněji (poxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxvé zprávy k zákonu č. 356/1999 Sb.:
V § 21 a § 22 se upřesňuje prokázání odborné způsobilosti pro živnosti řemeslné a stanovuje se, že odborná způsobixxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxé škole.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
Navrženým doplněním textu v odst. 1 se liberalizuje možnost prokazování odborné způsobilosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxriktně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxje a jaké jsou kladeny požadavky co do délky praxe, upravují ustanovení § 21 a § 22. Vedle vysvědčení o závěrečné zkoušce na středním odborném učilišti nxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrnou způsobilost v oboru též výuční list. Navrhované ustanovení zde pamatuje na ty uchazeče o získání živnostenského oprávnění, kteří tento doklad zíxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxímu listu.
K odst. 1 písm. a)
Odborná způsobilost se pro řemeslné živnosti primárně prokazuje dokladem nebo doklady o řádném ukončení středního vzxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxní platnými předpisy upravujícími vzdělávání. Stávající úprava školského zákona, účinná od 1.1.2005 (§ 72), stanoví, že dokladem o dosažení středníxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxné zkoušky (ve starších dobách učňovské zkoušky) obdrží absolvent výuční list. Obory středního vzdělání s výučním listem jsou v současné době stanovexx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xzdělání“). V průběhu doby se vzdělávací soustava i názvy jednotlivých učebních oborů měnily, aktuální platné obory, v nichž mohlo být vzdělání dosažexxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxdělání ani podle stávající právní úpravy a ani podle úprav předcházejících ve všech případech neodpovídá znění předmětu podnikání odpovídajícího přxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xodle toho, zda absolvované vzdělání a příprava vedly k získání znalostí a dovedností využívaných při výkonu činnosti, která je obsahem předmětné živnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxenském úřadě, kterému byl doklad o odborné způsobilosti předložen.
K odst. 1 písm. b)
Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti lze prokázat dokxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xýkon odborných činností v oboru činnosti odpovídajícímu řemeslné živnosti, je vzdělání koncipováno tak, že absolvent dosáhne stupně středního vzděxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxřední odborné škole, nebo středním odborném učilišti podle zákona č. 29/1984 Sb. a podle zákona č. 63/1978 Sb., nebo úplného středního odborného vzděxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxerou právní úprava připouští, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou s předměty odborné přípravy v příslušném oboru. Zde však z dikce zákxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xzdělání, tedy zda postačí, že předměty odborné přípravy v příslušném oboru byly součástí odborného vzdělávání absolventa, nebo zda je třeba, aby z uvexxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xylo zárukou, že v jeho průběhu byly získány znalosti a dovednosti, které odpovídají oboru živnosti.
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxaženo, měnily a min. od roku 1979 byly stanoveny buď nařízením vlády, nebo vyhláškou.
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxba chápat pojem „příslušný obor vzdělání“ a pojem „předměty odborné přípravy v příslušném oboru“ v širším kontextu a vycházet z věcného obsahu přípravx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxi. Tak například z oblasti potravinářství je obor 29-44-M/001 Technologie potravin - zpracování masa příslušným oborem vzdělání pro živnost s předměxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvarnictví a sladovnictví“; obor 29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky příslušným oborem vzdělání, resp. oborem s předměty odborné přxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní „ s předměty odborné přípravy v příslušném oboru odborné přípravy“ je, podle názoru autorů, řešeno pro účely doložení odborné způsobilosti i získánx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxkázat i dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je podle platné prxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxávání se v průběhu let měnily (např. podle vyhlášky č. 51/1962 Sb. o podnikových institutech, bylo dokladem o absolvování vyššího odborného vzděláváxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxho odborného vzdělávání jsou v současné době stanoveny nařízením o soustavě oborů vzdělání. Příslušnost oboru vzdělání ve vztahu ke konkrétnímu předxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle toho, zda absolvované vzdělání a příprava jsou zaměřeny na kvalifikovaný výkon činností, které jsou obsahem předmětné řemeslné živnosti.
K oxxxx x xxxxx xx
Odbornou způsobilost pro řemeslnox xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxm na skutečnost, že stávající úprava zákona o vysokých školách (po novelizaci školského zákona zákonem č. 137/2016 Sb., účinného od 1. 9. 2016) již pojex xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxijní obor uveden, ze studijního programu. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program. Dokladem o absoxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxm byl dokladem o absolvování studia na vysoké škole i podle předcházející právní úpravy.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx program podléhá akreditaci udělované Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Národní akreditační úřad pro vysoké školství rovněž udělujx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxění vysoké školy uskutečňovat za podmínek stanovených zákonem o vysokých školách studijní programy vyplývá z institucionální akreditace nebo z akrexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vysokou školou, která má řádně akreditovaný příslušný studijní program.
Příslušný studijní program, případně spolu se studijním oborem, ve vztahu k předmětné řemeslné živnosti je třeba chápat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxem příslušné živnosti. Je zjevné, že zaměření vysokoškolských vzdělávacích programů není primárně cíleno na přípravu odborníků pro provozování jedxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků je koncipována tak, aby získali širší, komplexnější a hlubší znalosti. Například doklad o ukončení vyxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxázat odbornou způsobilost pro živnosti „Pekařství, cukrářství“, ale i „Mlynářství“. Je ponecháno aplikační praxi, aby posoudila, zda konkrétní vzdxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxímat i v kontextu § 22 písm. d), který stanoví, že doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 lze nahradit mimo jiné doklady o řádném ukončení vyxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxdijních programů lze obtížně stanovit hranici mezi „příslušnou“ a „příslušnou příbuznou“ oblastí, a staví proto vzdělání v těchto oblastech pro účelx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace mohou prokázat odbornou způsobilost osoby, které získaly odbornou kvalifikaci nebo činnost vxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx konfederaci, nebo v případě, že jim odborná kvalifikace byla v některém z uvedených států uznána. V případech a za podmínek stanovených zákonem o uznávxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx
Podle zákona o uznávání odborné kvalifikace může být uznána pouze odborná kvaxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxém hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
b)
osoby s trvalým pobytem na území České republiky,
c)
rodinného příslušníka osoby uvedenx x xxxxxxx xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii,
e)
státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxx-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky,
g)
osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo jejíhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xřistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyx xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xarty, žadatele o oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání nebo držitele tohoto oprávnění, žadatele o vydání karty vnitropodnikově převedenxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xovolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán.
Dokladem o uznání odxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Odborná kvalifikace je uznávána pro řemeslné živnosti podle § 18 zák. o uznávánx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxu, žádající o uznání odborné kvalifikace, opravňuje ve státě původu k výkonu předmětné profese (úprava je v souladu s čl. 16 až 19 směrnice Evropského paxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxfikaci podle § 7 až 15, případně § 17 zák. o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán je při uznávání odborné kvalifikace povinen posoudit, zda žadaxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxborné kvalifikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoušky nebo absolvování adaptačního období) ve srovnání s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx. 2).
K odst. 1 písm. f)
Odxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxjící úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací upravené zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Je patrno, že se nejedná o dxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxlifikaci pro určené povolání. Povolání, pro které je kvalifikace určena, a seznam všech profesních kvalifikací, jejichž získání je předpokladem zísxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx že k získání úplné profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací je třeba mít pouze jedinou profesní kvalifikaci, byť slovní vyjádření zněxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxk, že získáním této jediné profesní kvalifikace je možno prokázat odbornou způsobilost pro příslušnou živnost.
xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxící, odpovídat obsahu předmětné řemeslné živnosti. Je však zřejmé, že stejně, jako je tomu u oborů vzdělání podle písm. a) až c), nemusí název úplné profxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, že osoba, která ji získala, prokázala, že má znalosti a dovednosti odpovídající předmětu podnikání dané živnosti.
Úplná profesní kvalifikace v Nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxifikací. V tom případě je v Národní soustavě kvalifikací uveden seznam všech profesních kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání úplné pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xvedených v seznamu. Tak například do úplné profesní kvalifikace „Řezník a uzenář“ jsou integrovány následující profesní kvalifikace: „Balení a expexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxsa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb“, „Přeprava a ustájení jatečných zvířat“, „Výroba masných výrobků a dxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uvedených profesních kvalifikací. Do úplné profesní kvalifikace „Kamnář“ je toho času zahrnuta profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“, nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh kamen a kachlových sporáků“ a „ Kamnář stavitel krbů“. Pro doložení odborné způsobilosti pro živnost „Kamnářství“ v daném případě postačuje doloženx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xrofesní kvalifikace vydávají autorizované osoby, jejichž seznam je u jednotlivých profesních kvalifikací uveden v Národní soustavě kvalifikací.
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxslných živností prokázat odbornou způsobilost živnostenskému úřadu též doklady podle § 7 odst. 5, které jsou pro živnosti uvedené v jednotlivých čásxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx xe zřetelem na možnosti doložení odborné způsobilosti doklady o vykonané praxi nebo vzdělání získaném nebo uznaném v jiném členském státě Evropské unixx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxna mezinárodní ochrana, a u jejich rodinných příslušníků je třeba vzít v úvahu skutečnost, že mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občanx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která nabízí možnost doložit odbornou kvalifikaci doklady o praxi anebo vzdělání vydanxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx být odborná kvalifikace uznána (viz komentář k § 7 odst. 5).
Ustanovení odst. 2 občanům České republiky a jiných členských sxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace uznávací orgán nebo doložit odbornou způsobilost podle § 21 odst. 1 nebo § 22, stejně jako občané tzv. třetích zemí. Ustanovení odst. 2 zohxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxrné kvalifikace odpovídající uvedené směrnici. Markantní je to například u písm. a), kde u živností uvedených v části A přílohy č. 1 není do právní úpravx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe v souladu s příslušným ustanovením uvedené směrnice prokázání odborné kvalifikace doklady, které osvědčují, že činnost byla vykonávána po dobu šesxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx lety před ohlášením živnosti, zatímco úprava § 22 písm. f) živnostenského zákona vyžaduje prosté doložení šestileté praxe v oboru (u zaměstnanců nenx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxan České republiky i jiného státu Evropské unie může využít této příznivější úpravy.
Z judikatury:
Živnostenský řád počítal např. s učebními vyxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxský řád byl zrušen zákoníkem práce, neznamená to, že byla zrušena platnost uvedených vysvědčení, vystavených v době jeho účinnosti a prokazujících daxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xne 20. 1. 1988, sp. zn. 3 Cz 68/87, č. 42/1990 Sb. NS)
Související ustanovení:
§ 5 odst. 6 - osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, a její rxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské uniex x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx doložka a osvědčení o uznání podle zákona o vysokých školách, § 70 - osoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 1 a příloha č. 1 nařízení o soustavě oborů vzdělání, - příloha č. 1 nařízení o obsahových náplních jednotlivých žixxxxxxx x x x xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xx xx x xxx x xxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, - § 45, § 46, § 47, § 57, § 78, § 89, § 98 zák. o vysokých školách
Související pxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o středních školách, - § 15, § 21, § 22, § 25, § 28 zák. č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, - vyhl. č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxokých školách, - § 2 vyhlášky č. 124/1984 Sb., o středních školách, - § 7, § 8, § 9, § 10, § 15, § 16, § 25, § 26, § 27a, § 27b zák. č. 29/1984 Sb., o soustavě záklaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxích a studijních oborech, - nařízení vlády č. 89/1980 Sb., o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách, - § 33, § 40, § 41, 42, § xxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxštích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mláxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx x x x xx xx x xx xx xxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxx8 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, - vyhl. č. 87/1970, o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, - zák. č. 19/1966 Sb., o vysxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxech, - vyhl. č. 73/1961 Sb., o učebních oborech, - zák. č. 186/1960 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxebním poměru (učňovský zákon), - vyhl. č. 168/1956 Ú. l., kterou se vyhlašují seznam povolání a podmínky přijímání a výuka žáků v učilištích státních prxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, - vládní nařízení č. 186/1949 Sb., o zatímní úpravě výcviku učňů
Předpisy práva EU:
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 22
Ustanovení obsahuxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedla zákonodárce zřejmě skutečnost, že původní znění § 21 živnostenského zákona „Odborná způsobilost se prokazuje výučním listem nebo jiným doklaxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe jinak.“ zjevně se zřetelem na označení živností, jako živností „řemeslných“, vyžadovalo doložení dokladu o vyučení v oboru, který odpovídá danému řxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlost pro provozování řemesla pouze nahrazují. Následné novelizace živnostenského zákona zachovaly rozlišení dokladů, kterými se odborná způsobixxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xěnily se změnou pohledu na relevanci jednotlivých možností získání odborné kvalifikace v systému vzdělávání ve školách, získávání odborné kvalifikxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxké unii i s ohledem na umožnění doložit odbornou způsobilost získanou x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doložené doklady uvedenými v těchto ustanoveních není primárně zaměřeno na získání znalostí a dovedností vlastních příslušnému oboru, ale na získánx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxané vzdělání (s výjimkou vysokoškolského vzdělání) bylo doplněno praxí v oboru.Obdobně se přistupuje k posuzování znalostí a dovedností získaných axxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xoklady o ukončeném stupni vzdělání v příbuzném oboru odpovídajícím příslušné řemeslné živnosti, a to počínaje středním vzděláním a konče vysokoškolxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnost.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadů ani vzdělávacích oborů, případně vzdělávacích programů, které je možno zahrnout pod pojem příbuzný obor vzdělání, resp. příslušná příbuzná oblaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxích postupů a odborných znalostí (§ 7 odst. 4). Posouzení, zda se jedná o vzdělání v příslušném příbuzném oboru vzdělání nebo příslušné příbuzné oblastx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx že stávající úprava přílohy č. 1 řemeslné živnosti obsahuje živnosti (např. „Pekařství, cukrářství“), u nichž je již z předmětu podnikání zřejmé, že xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxných případech však prokázání vzdělání v oboru odpovídajícím jednomu každému z takto zdvojených oborů je vzděláním v oboru živnosti, nikoliv v příbuzxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxo uvedený obor zaměřena na přípravu pokrmů a nápojů, včetně pokrmů zpracovávajících převážně mouku.
x xxxxxxxxxx xxx xákon vyžaduje předložení dokladu o vykonání praxe v oboru, je třeba mít na zřeteli skutečnost, že podle § 7 odst. 4 se praxí v oboru rozumí praxe náležejíxx xxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxízké nebo vzdálené minulosti bylo vzdělání absolvováno.
Po formální stránce doložené doklady musí odpovídat právní úpravě platné v době jejich vyxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xe, že odborná způsobilost se prokazuje též praxí, jejíž délka je odstupňována podle toho, zda vzdělání bylo získáno vyučením, studiem na příslušné střxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
Úprava v odstavci 1 mezi doklady nahrazující prokazování odborné způsobilosti dle § 21 zákona zařazuxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxru, požaduje se též doložení praxe, a je-li doložena praxe v oboru, pak postačí praxe jednoroční. Pokud je praxe pouze vykonána v příbuzném oboru, požadxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx praxi v oboru. Tento způsob prokazování odborné způsobilosti je v souladu s článkem 47 Evropské dohody ve vazbě na směrnice Rady ES, zejména č. 64/427/Exxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xrůkazu odborné způsobilosti pro určitý obor tím, že mu staví na roveň průkaz v příbuzném oboru.
K písm. a)
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxém ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem nebo doklady o absolvování jednoroční praxe v oboru. Stávající úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxy středního vzdělání s výučním listem jsou v současné době stanoveny v nařízení o soustavě oborů vzdělání.
K písm. b)
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem nebo doklady o absolvování jednoroční praxe v oboru. Dokladem o absolvování tohoto vzdělání je matxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxy v nařízení o soustavě oborů vzdělání.
K písm. c)
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xboru vzdělání a dokladem o absolvování jednoroční praxe v oboru odpovídajícím dané živnosti. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsou v současné době stanoveny nařízením o soustavě oborů vzdělání.
K písm. d)
Doklady o odborné způsobilosti pro řemeslnou živnost lze nahradit dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx obor nezná, je nutno vycházet při posuzování odborné způsobilosti tam, kde již na dokladech o ukončení vysokoškolského vzdělání není studijní obor uvxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vysokoškolského vzdělání xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxlávací studijní program a případně i studijní obor lze považovat za příslušný příbuzný vzhledem k předmětu podnikání konkrétní řemeslné živnosti.
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů. Ani u vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních prograxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxředního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání, které musí být v případě, že se jedná o příbuzný obor vzdělání, doplněny ještě doloxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxvalifikace pro příslušnou pracovní činnost a dokladem, případně doklady o vykonání jednoroční praxe v oboru. Příslušnou pracovní činností je míněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxsti, a že jsou tedy rekvalifikační vzdělávací programy zaměřeny především na získání odborné kvalifikace pro výkon povolání v pracovněprávním vztahxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahu činností, které jsou vykonávány v povolání, na něž je rekvalifikační program zaměřen, s obsahem činností, které jsou vlastní předmětné živnosxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxna o zaměstnanosti (§ 108) se jedná zejména o zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem, školy v rámci oboru vzdělání, který mají zapsán v rejstříxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxram, kterému byla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace (u vysokých škol akreditaci uděluje Národní akreditxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xáležitosti osvědčení jsou řešeny vyhláškou č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxytujícího vzdělávací program jako takového, ale že je nezbytné, aby vzdělávací zařízení, nejedná-li se o školské zařízení, mělo akreditován příslušxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxrý má škola zapsán v rejstříku škol a školských zařízení. U vysokých škol musí rekvalifikační programy odpovídat akreditovaným studijním programům dxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xe vždy třeba přihlédnout k právní úpravě platné v době vydání dokladu (osvědčení) o řádném ukončení rekvalifikace.
K písm. f)
Doklady prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxu, za niž se považuje i praxe v příbuzném oboru, musí odpovídat požadavkům stanoveným v § 7 odst. 4. Není rozhodné, zda praxe byla získána na území České rexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xstanovením. Při posouzení praxe získané jako osoba samostatně výdělečně činná, je třeba xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxi platné oprávnění k podnikatelské činnosti (u praxe absolvované v České republice po účinnosti živnostenského zákona se jedná o živnostenské oprávxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxzováním živnosti v oboru prostřednictvím odpovědného zástupce.
V případě praxe získané v pracovněprávním vztahu nelze uvedené posouzení aplikoxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxstnavatele jednat, ale i zda zaměstnavatel má oprávnění k provozování předmětné živnosti. Pokud zaměstnavatel předmětné oprávnění nemá, může se jedxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxé oprávnění (např. oprava vlastních silničních vozidel zaměstnavatele jeho zaměstnanci nevyžaduje, aby zaměstnavatel měl živnostenské oprávnění xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxel vydal doklad o absolvování praxe, i když obsahem absolvované praxe nebyl výkon činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru dané živnosti. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxhu. Podstatné je, aby doklady o praxi nezpochybnitelně svědčily o tom, že praxe byla získána při výkonu odborných činností náležejících podle obsahovx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x x0 - řemeslné živnosti, § 21 - doklady, jimiž lze prokázat odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti, příloha č. 1 - živnosti řemeslné
Souvisejxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx6/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jexx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxatoři, - § 3 až 5, 6, § 72, § 83, § 101, § 104 školského zákona, - § 108 zák. o zaměstnanosti, - § 45 až >47, § 57, § 78, § 89 a § 98 odst. 1 zák. o vysokých školách
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxjemců o zaměstnání, - vyhl. č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, - § 31 odst. 2 zák. čx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxě uvedeny taxativním výčtem v příloze č. 2. Tato příloha obsahuje úplný výčet vázaných živností ve svém sloupci 1 označeném nadpisem „Předmět podnikánxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx třeba zdůraznit, že živnosti vázané jsou podobně jako živnosti řemeslné živnostmi ohlašovacími, jejichž nastoupení nevyžaduje státního povolení vx xxxxx
xxxxxxx
x
xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxůkaz další. Je konkrétně stanoven zpravidla zvláštními předpisy, popřípadě zmíněnou přílohou.
Související ustanovení:
§ 9 - rozdělení živnoxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx
Odborná způsobilost
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 31.7.2019.
K § 24
Ustanovení řeší způsob prokazování odborné způsobilosti u vázaných živností. Ustanovení je třeba vnímat v kontextu s § 19, kxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xéto podmínky. Dalším kritériem je pak skutečnost, zda jsou tyto podmínky uvedeny v § 21 a § 22, a jedná se o živnosti řemeslné, nebo v příloze č. 2, a jedná sx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxti řemeslné, nebo průkaz další. Je konkrétně stanoven zpravidla zvláštními předpisy, popřípadě zmíněnou přílohou.
K odst. 1
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze, a to pro každou jednotlivou živnost zvlášť v druhém sloupci cit. přílohy. Zákonodxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxadně kombinaci obého, nebo zda se odborná způsobilost požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpixxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v příloze xx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxstí prokázání odborné způsobilosti. U některých vázaných živností, u nichž předmět podnikání umožňuje ohlášení živnosti v částečném rozsahu, a jednxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx způsobilost rozdílně, je odborná způsobilost upravena pro činnosti obsažené v částečném rozsahu předmětu podnikání u těchto živností samostatně prx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxdůslednost znění tohoto ustanovení lze spatřovat v tom, že nereflektuje možnost doložení odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné kvalifikacx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
Dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xež je Česká republika, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo v případě, že jim odborná kvalixxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx získané v jiném než shora uvedeném státě, tedy v tzv. třetí zemi.
Podle odst. 2 tímto způsobem mohou prokázat odbornou způsobilost „občané České repxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxnostenského zákona. Podle zákona o uznávání odborné kvalifikace může být uznána odborná kvalifikace pouze u osob uvedených v jeho § 1 odst. 2.
Okruh osob, na které se uznávání kvalifikací vztahuje, je podle zákona o uznávání odborné kvalifikace širší [viz též komentář k § 21 odst. 1 písmx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxokazovaly odbornou způsobilost pro získání oprávnění pro provozování vázané živnosti osoby, na něž se § 70 odst. 1 nevztahuje, se v praxi vyskytují jen xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxst. 1 není zařazena do okruhu osob, které se považují za osoby z členského státu Evropské unie, je podle názoru autorů namístě přiklonit se spíše k výkladxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxerým byla udělena mezinárodní ochrana, a u jejich rodinných příslušníků je třeba vzít v úvahu i § x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxm o uznání odborné kvalifikace je pravomocné rozhodnutí uznávacího orgánu, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uznávací orgán je přx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxdající o uznání se tak nabízí širší možnosti prokázání odborné kvalifikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxo živnostenskému úřadu podle § 7 odst. 5., což je podle přílohy č. 2 umožněno jen u některých vázaných živností.
Dokladem o uznání odborné kvalifikxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxínky pro dočasný nebo příležitostný výkon předmětné činnosti nebo dokládá uznání odborné kvalifikace pro účely usazení. V případě uznávání odborné zxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxnávání odborné kvalifikace) uznávací orgán, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na základě žádosti přijaté systémem IMI (systém pro výměnu infoxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xodle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. 6. 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí regulovaných živnostenským zákonem pak připadá v úvahu povolání horský vůdce, kterému odpovídá výkon činností spadajících do vázané živnosti „Průxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxují v návaznosti na zákon o uznávání odborné kvalifikace o možnost prokázat odbornou způsobilost dokladem vydaným „uznávacím orgánem“ (...). Uznávaxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí:
§ 5 odst. 6 x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx
x x xxxt. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxsti,
§ 19 písm. b) a § 23 - živnosti vázané,
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu Evropské unie,
§ 70 odst. 4 - doklady, které se považují za doklady z Evropské unie,
příloha č. 2 - živnosti vázané a jejich odborná způsobilost
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx o uznávání odborných kvalifikací,
nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xýkonu činností, pro jejichž provozování nepožaduje živnostenský zákon, kromě splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, splnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxá ohlašovací živností, u které není jako podmínka jejího provozování odborná způsobilost stanovena. Volnou živnost je třeba vnímat jako „volnou“ v tox xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxávní předpisy nemohou vyžadovat pro výkon některých činností, spadajících do obsahu živnosti volné, splnění odborné způsobilosti. Živnost volná je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxnotlivých činností (přesněji řečeno všechny činnosti, které jsou živností a nejsou obsahem živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných), ktexx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx je rozsah živnostenského oprávnění pro volnou živnost upraven v § 28 odst. 1.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
Pro zjednodušení přístupu xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxry činností spadajících do živnosti volné, která zahrnuje veškeré činnosti výrobní, obchodní a poskytující služby, které jsou živností a nejsou upraxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xxxxostech volných má především instruktivní poslání; zvýrazňuje úpravu obsaženou v ustanovení § 19 písm. c), podle níž se u těchto živností, na rozdíl od oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xinností (které jsou živnostmi), pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Tuto deklaraci vxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxůsobilosti. V kontextu s odst. 2, § 28 odst. 1 a přílohou č. 4 stávající právní úprava živnostenského zákona naopak nesvědčí tomu, že nutně ve všech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxst volnou. Stávající úprava např. pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin nebo pro provozování silniční motorové dopravy tzv. malými vozixxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky provozování živnosti podle § 6 odst. 1. Ani toto ustanovení však neplatí absolutně, proxxxx x x x xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxz dalšího uvedené ustanovení nelze vztáhnout. Zde je třeba vzít v úvahu § 11 odst. 4 písm. b), podle nějž podnikatel, který je právnickou osobou, je povinxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xpůsobilosti). Atributem volné živnosti je, že právě splnění těchto podmínek nevyžaduje. Právnická osoba tedy pro provozování živnosti volné nemusí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xdpovědný zástupce splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 11 odst. 2).
K odst. 2
x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxmět podnikání a
taxativní
výčet oborů činností živnosti volné s pořadovými čísly 1 až 80 s výjimkou č. 54 (ve stávající právní úpravě obor činnosti s pořxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxdené v přílohách x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona vyloučeny § 3), a nejsou činnostmi, které jsou živnostmi řemeslnými, vázanými nebo koncesovanými (činnosti, které jsou obsahem jednotlivých řexxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 -
taxativní
výčet činností, které nejsou živností, § 6 odst. 1 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování žixxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnictvím odpovědného zástupce, § 28 odst. 1 - rozsah živnostenského oprávnění, § 60 odst. 2 písm. n) - další doplňující údaje zapisované do živnostensxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx činnosti živnosti volné
HLAVA II
ŽIVNOSTI xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxho zákona živnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona taxativním výčtem. Příloha č. 3 obsahuje úplný výčet koncesovaných živxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele hodného veřejného zájmu provozovány na základě státního povolení k provozování živnosti -
koncese
udělované ve správním řízení xxxx x x xxxxx x x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxcesi). Důvodem k tomu je především skutečnost, že provozování těchto živností klade vysoké nároky na zvláštní odbornou způsobilost, kterou s ohledem xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxichž uvedení v příloze má informativní povahu.
Návrh zákona rovněž zařazuje některé živnosti do koncesovaných, aniž by byly zvláštní předpisy vydxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xalší požadavky, jež jsou obecně na koncesované živnosti kladeny. Je to požadavek morální a profesionální spolehlivosti (-), který bude posuzován difxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti mohou být uloženy podmínky výkonu živnosti.
Související ustanovení:
§ 5 odst. 1 - oprávnění provozovat živnost, § 9 - rozdělení živnoxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 31.7.2019.
K § 27
Ustanovení upravuje odbornou způsobilost pro koncesované živnosti a podmínky provozování koncesovaných živností. Řeší foxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxvněž umožňuje prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace získané nebo uznané v jiném členském státě Evropské unie, než je Čexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxl způsobem stanoveným v příloze č. 3. Na rozdíl od živností řemeslných a vázaných (kde je zařazení živnosti do jednoho z uvedených druhů na způsob stanovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy odbornou způsobilost stanovily.
Paragraf 27 neřeší (poněkud nekonzistentně s ohledem na § 7, který stanoví, že zvláštní podmínkou provozování živnosti je kromě odbxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxobilosti formu stanovení jiné způsobilosti a neřeší ji ani navazující ustanovení. Živnostenský zákon upravuje jinou způsobilost pouze u některých kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdmínek provozování živnosti živnostenským úřadem. Stanovit podmínky provozování živnosti může živnostenský úřad jen u koncesovaných živností a jex xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxmi právními předpisy uvedenými v této příloze, a to pro každou jednotlivou živnost zvlášť ve sloupci 2 citované přílohy. Zákonodárce zde rozlišuje, zdx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zda se odborná způsobilost požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpisem, na který je v příloxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xříloze č. 3 živnostenského zákona, která zcela výjimečně nabízí jedinou možnost doložení odborné způsobilosti, ve většině případů však alternativxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
U některých koncesovaných živností pro určitý rozsah předmětu podnikání sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li uxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s provozováním živnosti (§ 5 odst. 1). U dvou koncesovaných živností dokonce není pro vymezený částečný rozsah předmětu podnikání živností spočívajíxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Určitou nedůslednost znění tohoto ustanovení lze spatřovat v tom, že nereflektuje možnost doložení odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxna o uznávání odborné kvalifikace mohou prokázat odbornou způsobilost pouze osoby, které získaly odbornou kvalifikaci nebo činnost vykonávaly v jinxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xebo v případě, že jim odborná kvalifikace byla v některém z těchto států uznána. V případech a za podmínek stanovených zákonem o uznávání odborné kvalifxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxou prokázat odbornou způsobilost občané České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Kdo se považuje pro účely živnostenského zákona xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx odborné kvalifikace je pravomocné rozhodnutí uznávacího orgánu, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uznávací orgán je při uznávánx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o uznání se tak nabízí širší možnosti prokázání odborné kvalifikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoušky nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxstenskému úřadu podle § 7 odst. 5, což je podle přílohy č. 3 umožněno jen u některých koncesovaných živností.
K odst. 3
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxím institutem upravujícím povinnosti podnikatele při provozování některých koncesovaných živností. Živnostenský úřad stanovuje podmínky provozxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxzování živnosti mají být stanoveny. Obdobně se postupuje i v případě, že v důsledku nějaké změny rozhodných skutečností je nutno podmínky provozování xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx podmínky jsou u jednotlivých koncesovaných živností stanoveny v příloze č. 3 sloupci třetím. Podmínkou provozování živnosti je tedy např. spolehlixxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republixx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxst vykonávají. U některých živností je posledně jmenovaná podmínka nebo podmínka bezúhonnosti všech zaměstnanců jedinou ukládanou. Podmínku provoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxost, ukládá se podmínka spolehlivosti členů statutárního orgánu společnosti. Dodržování stanovených podmínek provozování živnosti živnostenský xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxikatelem).
Podmínky provozování živnosti však nemusí být upraveny pouze živnostenským zákonem, mohou být stanoveny zvláštními právními předpixxx xxxxx x x x x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů. Podmínky ukládá živnostenský úřad v návaznosti na stanovisko orgánu, který se vyjadřuje ke koxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxhodnutí o koncesi rozsah povolených činností a omezí provozování živnosti na schválený lihovar, resp. provozovny. Stanovení podmínek provozování žxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxoklady technického charakteru) tak, aby byla zohledněna jednak zdravotní rizika, jednak zájem státu na řádném danění lihu a lihovin. V uvedených přípxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xtátní správy (§ 52 odst. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v příloze č. 3, tak ve zvláštním právním předpise. Například u živnosti „Vedení spisovny“ je v příloze č. 3 stanovena podmínka provozování živnosti spxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxy, přičemž ve zvláštním právním předpise (zákon o archivnictví a spisové službě) jsou stanoveny požadavky na provozovnu (budovu, v níž je umístěna spixxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenský úřad omezuje provozování živnosti na provozovnu, u níž musí být před udělením
koncese
doloženo, že splňuje zákonem stanovené podmínkyx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxání živnosti v jiné než v rozhodnutí o koncesi uvedené provozovně. Hodlá-li podnikatel rozšířit nebo přenést své podnikání do jiné provozovny, musí poxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxt činnost v nové provozovně.
Zvláštní úpravu podmínek provozování živnosti nabízí živnostenský zákon u živnosti „Výroba tepelné energie a rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxdmínky provozování živnosti splňovat osoba, která žádá o udělení
koncese
. V příloze č. 3 jsou u této živnosti stanoveny podmínky spočívající v prokázxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí, a v povinnosti mít uzavřeno pojištění odpovědnosti. Ze znění cit. přílohy č. 3 je patrno, že uvexxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxdmínky, které by podnikatele vázaly i po jejím udělení (např. povinnost mít uzavřeno pojištění odpovědnosti). Ve smyslu § 27 odst. 3 podmínkami provoxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxoto ustanovení by měl i v posledně jmenovaném případě živnostenský úřad podmínku provozování živnosti formálně uložit, byť její splnění se vyžaduje jxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxných živností musí dodržovat ustanovení jak živnostenského zákona, tak i jiných právních předpisů, které s provozováním živnosti souvisejí nebo se k xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxávních předpisů, které se k jeho podnikání vztahují (ať již povšechně, nebo uvedením jednotlivých právních předpisů). Podmínky provozování živnostx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxženy, a to v rozsahu zákonem stanoveném. Tento rozsah by neměl být živnostenským úřadem překročen ani v případě, že orgán, který se vyjadřuje ke koncesix xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxtickým znakem koncesovaných živností je dále to, že provozovateli koncesované živnosti mohou být uloženy podmínky výkonu živnosti.
Z judikaturyx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxnského zákona), resp. o „další podmínky provozování dopravy“ (§ 8 zák. o silniční dopravě) ve stanovisku dopravního úřadu k vydání koncesní listiny prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxst. Stalo-li se tak, šlo o překročení mezí stanovených zákonem.
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 12. 1998, sp. zn. 5 A 58/96, SoJ-Spr. 833/200xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 odst. 6 - osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, a její rodinní příslušníci mají postavení občana České republiky,
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstenskému úřadu občané z členských států Evropské unie,
§ 9 písm. b) - koncesované živnosti,
§ 17 - provozovny,
§ 26 - živnosti koncesované,
§ 52 xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 70 odst. 1 - osoby, které se považxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxloha č. 3 - živnosti koncesované
Související předpisy:
§ x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxÍ
Rozsah živnostenského oprávnění
nadpis vypuštěn
[Rozsah živnostenského oprávnění]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xovině koncipováno jako právo provozovat nikoliv jakékoli činnosti, které jsou živností, ale jako právo provozovat určité konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxti o koncesi deklaruje, jaké živnosti hodlá provozovat, a případně, umožňuje-li to charakter jednotlivých řemeslných, vázaných nebo koncesovaných xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxé živnosti řemeslné, vázané a koncesované vymezen souborem činností, které jsou vlastní dané živnosti z hlediska charakteru uvedené živnosti, jenž jx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxde v ohlášení živnosti živnost v úplném rozsahu, tedy „Pekařství, cukrářství“, nebo částečném rozsahu, např. „Pekařství“. Je-li však rozsah živnostxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxvých živností a tvoří tak základní rámec vymezující rozsah živnostenského oprávnění pro jednotlivé živnosti řemeslné, vázané a koncesované, slouží xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenského zákona, zejm. pozitivního vymezení živnostenského podnikání § 2 a negativního vymezení činností, které živnostmi nejsou, uvedenéxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxy do činností z režimu živnostenského zákona § 3 vyloučených, a jejichž provozování nepodléhá regulaci spočívající v zařazení do některé řemeslné, vxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxdmětu podnikání uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříku, dále z úpravy obsahové náplně dané živnosti uvedené u předmětné živnosti v nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxo případ, že předmět podnikání konkrétní živnosti je uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku v úplném rozsahu. Je-li předmět podnikání konkrétnx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně tomuto rozsahu.
Skutečnost, že určitá konkrétní činnost spadá do rozsahu oprávnění jedné živnosti, v určitých případech nevylučuje moxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xstanovením části třetí, konkrétně k § 34, § 42, § 43 a § 44, rozšiřujícím rozsah živnostenského oprávnění o výkon některých v podstatě doprovodných činxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského oprávnění k živnosti volné prodává zboží. Může pak v rámci této živnosti provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k tomu použixx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve výrobní činnosti může vyrobené zboží nejen vyrábět a prodávat, ale i opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti, byť jinak opravy jím vyrobenxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxh ustanoveních živnostenského zákona je stávající právní úprava flexibilní v tom, že nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností umožňuje x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx i více živností. Podnikatel si v tomto případě může vybrat, v rámci které z předmětných živností, které takovýto „přesah“ nabízí, bude činnost vykonávxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xemeslnými živnostmi. K přesahům však v některých případech dochází i mezi jinými druhy živností a úprava spočívající v určitém překrytí rozsahu živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxných dražeb - dobrovolných, nedobrovolných“ lze provádět v plném rozsahu všechny činnosti, které jsou obsahem vázané živnosti „Provádění dobrovolnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Rozsah živnostenského oprávnění je rozhodný pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxkého oprávnění je postaveno na roveň provozování činnosti, která je živností, aniž by provozující osoba měla pro tuto živnost živnostenské oprávněníx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ze živnostenského rejstříku s přihlédnutím k ustanovením uvedeným v části třetí, konkrétně ve větě druhé odst. 1, v odst. 2 (odst. 3 upravuje oprávnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxx xxx xx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xikterak rozsahu živnostenského oprávnění a zbývající ustanovení cit. části byla zrušena). Rozsah živnostenského podnikání je stanoven posledně cixx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxesované živnosti, kde je v některých případech xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxění k provozování dvou, popř. i více živností tam, kde to ochrana veřejného zájmu nevyžaduje.
Stávající úprava navazuje na předchozí úpravu, kdy se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxtí, byl mu vydán i odpovídající počet živnostenských listů nebo koncesních listin. Po „zrušení“ živnostenských listů a koncesních listin se rozsah žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxku může obsahovat předmět podnikání jedné živnosti nebo předměty podnikání dvou i více živností.
Pro posouzení rozsahu živnostenského oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xaném čase živnostenské oprávnění.
Pokud to slovní vyjádření předmětu podnikání dané živnosti s ohledem na zachování smysluplného znění a reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xude předmět podnikání na výpise uveden v částečném nebo úplném rozsahu, závisí především na vůli podnikatele. Zde je živnostenský úřad podáním podnikxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxm rozsahu jejího předmětu podnikání (jedná se především o odbornou způsobilost, případně o podmínky k získání kladného stanoviska orgánu, který se vyxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxu způsobilost jsou pro jednotlivé činnosti, resp. soubory činností uvedených v předmětu podnikání stanoveny rozdílně. Například u živnosti „Provádxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xéně přísně (je požadováno méně let odborné praxe) než pro provádění veřejných dražeb nedobrovolných. V případě, že podnikatel splňuje pouze požadavkx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rozsahu a předmět podnikání ve výpise ze živnostenského rejstříku je pak rovněž uveden v částečném rozsahu. Obdobně je tomu i u ohlašovacích živností, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxtečném rozsahu a rozhodne, že právo provozovat živnost ve zbývajícím rozsahu předmětu podnikání ohlášením nevzniklo).
x xxxxxxxx xx xx xx xxpise ze živnostenského rejstříku předmět podnikání uveden pouze v částečném rozsahu, může podnikatel po právu vykonávat pouze ty činnosti, které odpxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí o obsahových náplních jednotlivých živností, ale neodpovídají tomuto částečnému rozsahu předmětu podnikání, oprávněn není a provozování těchto čxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxíku má uvedeno u předmětu podnikání „Nákup a prodej výbušnin“, nemůže podnikatel vykonávat jiné činnosti spadající do koncesované živnosti „Výzkum, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxádění trhacích prací“ než pouze nákup a prodej výbušnin. Při posouzení rozsahu předmětu podnikání se pak přihlédne k § 34 dále upravujícímu rozsah živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxnikání byl uveden v úplném rozsahu.
U volné živnosti je rozsah živnostenského oprávnění blíže specifikován ve větě druhé komentovaného odstavce, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxětu podnikání volné živnosti uvedeného jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ výčet oborů činností náležejxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxti volné, jak je zjevné již z toho, že poslední 80. obor činnosti je uveden jako „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“.
Cit. příloha obsahuje pouxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxděcím předpise (příloha č. 4 nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností). I v tomto nařízení jsou pak ve většině případů činnosti spaxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxění k provozování živnosti volné ustanovení věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxm podnikání u volné živnosti je podle přílohy č. 4 „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, je třeba rozsah živnostxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxti, které jsou živností (tj. nejedná se o činnosti vyloučené z režimu živnostenského zákona - viz
taxativní
výčet činností uvedených v § 3) a nespadajx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xeomezovat podnikání v činnostech, které spadají do volné živnosti, přiklonila k tomu, že rozsah předmětu podnikání u volné živnosti je vždy uváděn v úpxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xebo více oborů činnosti živnosti volné, je oprávněn provozovat živnost volnou v celém rozsahu oprávnění, a není tedy rozsah jeho živnostenského oprávxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxsející ustanovení, podle nichž je podnikatel sice povinen uvést v ohlášení živnosti volné kromě předmětu podnikání i obor, případně obory činnosti [§ xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxtenského zákona. Uvedení oboru činnosti u živnosti volné je tak údajem, jenž blíže vymezuje faktické aktivity podnikatele v rámci volné živnosti, ale xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxvnostenského rejstříku“ se přiměřeně upravuje i terminologie ustanovení upravujícího posuzování rozsahu živnostenského oprávnění. Stanovuje se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxah živnostenského oprávnění v případech, kdy je provozování živnosti jako takové vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právníhx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxh a koncesovaných živností získání živnostenského oprávnění vázáno na doložení odborné nebo jiné způsobilosti dokladem vydávaným orgánem státní spxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxla odborná způsobilost pro vázané živnosti regulující podnikání v oblasti tzv. vyhrazených technických zařízení, např. provozování živnosti „Výroxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxo buď pro celý rozsah uvedených činností, nebo jen pro částečný rozsah, např. neopravňovalo k provádění revizí těchto vyhrazených zařízení. V daném přxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisu. Stávající právní úprava živnostenského zákona obsahuje jedinou vázanou živnost „Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízexxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xapř. pouze „Prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu“. Ani zde však nelze ustanovení naplnit beze zbytku, neboť osvědčení nejsou vxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxlivé druhy technických zařízení (elektrických, tlakových, plynových atd.). Aplikace odst. 2 je v uvedeném případě problematická i z důvodu, že osvědxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xrovozovat jen některé činnosti, a to v návaznosti na skutečnost, pro jaký druh technických zařízení bylo osvědčení jemu, případně osobám, které pro něx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxikatel fakticky oprávněn vykonávat jen tyto činnosti).
Z uvedených důvodů se autoři domnívají, že stávající úprava regulující vázané a koncesovaxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxtentně s odst. 1 promítlo do předmětu podnikání konkrétní živnosti uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříku. Předmět podnikání uvedený ve výpxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxsované živnosti uvedenému x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xdst. 3
Stanovení rozsahu živnostenského oprávnění je v některých případech krajně obtížné s ohledem na skutečnost, že se jedná nejen o vymezení záklxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx vykonávat v rámci oprávnění k provozování příslušné konkrétní živnosti. Při posouzení rozsahu živnostenského oprávnění se vychází nejen z předmětu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxvých náplních jednotlivých živností (přičemž v uvedeném nařízení není demonstrativní výčet činností, které spadají do konkrétní živnosti žádnou vxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxmci jednotlivých druhů živností. Ustanovení odst. 3 pamatuje na případy, kdy na straně podnikatele vzniknou pochybnosti o rozsahu jeho živnostenskéxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění. V daném případě zákonodárce zřejmě s ohledem na právní dopady překročení rozsahu živnostenského oprávnění podnikatelem volil formu správxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, zda konkrétní činnost, případně činnosti, může oprávněně vykonávat. Řeší se tedy konkrétní problém podnikatele, a v žádosti by proto měly být uvedenx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx např. uvedeno „(-) výroba zmrzliny spadá do rozsahu živnostenského oprávnění podnikatele (-)“]. Není totiž účelné, aby živnostenský úřad do rozhodnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxu vymezení činností, které spadají do jednotlivých živností, a to spolu s § 34 až 44 upravujícími v obecné rovině rozsah živnostenského oprávnění. Zároxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxtí o rozsahu živnostenského oprávnění uvést
taxativní
výčet všech činností, které může podnikatel v rámci oprávnění k provozování živnosti vykonávxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxe živnostenské oprávnění, které ale předmět skutečně provozované činnosti (živnosti) nepokrývá.
II. Má-li podnikatel pouze oprávnění k živnosti vxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxava nákladní“).
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2003, č. j. 7 A 87/2002, č. 126/2004 Sb. NSS)
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxitého oprávnění k podnikání (např. živnostenského listu), pokud ovšem ve větším rozsahu prováděl takovou podnikatelskou činnost, která překračuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxněž neměli příslušné podnikatelské oprávnění.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2009, sp. zn. 5 Tdo 1605/2008, č. 9/2010 Sb. NS)
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x2 - rozsah oprávnění společný pro „výrobní živnosti“, § 43 - rozsah oprávnění společný pro jiné než „obchodní“ nebo „výrobní živnosti“, § 47 odst. 1 až x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnost nevzniklo, resp. že podnikatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, § 54 odst. 1 a 2 - vydání výpisu ze živnostenského rejstříkx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx živnostenské oprávnění,
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxnnost měla živnostenské oprávnění,
příloha č. 1 - živnosti řemeslné, příloha č. 2 - živnosti vázané, příloha č. 3 - živnosti koncesované, příloha čx x x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 6c odst. 1 písm. b) a § 6a odst. 1 písm. c) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
x xx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrohlídky a zkoušky určených technických zařízení
nadpis vypuštěn
Povinnosti podnikatele
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
x x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které vyžaduje živnostenský zákon. Kromě tohoto ustanovení však povinnosti podnikatele obsahují i jiná ustanovení zákona, např. povinnosti ve vztxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxmovat změny a doplnění týkající se údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti, resp. pro žádost o koncesi), povinnosti týkající se odpovědného xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxnění živnostenských úřadů ke kontrole plnění povinností podnikatele je dáno v § 60a.
K odst. 1
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xivnost prostřednictvím odpovědného zástupce, má povinnost zajistit, aby se odpovědný zástupce zúčastnil provozování živnosti v potřebném rozsahux xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu, počtu provozoven, ve kterých je živnost provozována, atp. Porušení této povinnosti není přestupkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé živnostenským zákonem, v důsledku čehož mu může být živnostenským úřadem zrušeno živnostenské oprávnění, případně pozastaveno právo provozovat žxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxž má sídlo a zahraniční osoba odštěpný závod. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxx podnikatelský subjekt se jedná). Z této povinnosti zákon stanovuje výjimky, a to pro označení sídla. Je-li adresa sídla shodná s místem bydliště podnixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xeské republice.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkatele je prokázat na žádost živnostenského úřadu právní titul, na základě kterého užívá prostory, v nichž má umístěno sídlo, nebo jedná-li se o zahranxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxostor na území České republiky (netýká se např. prostor sídla zahraniční právnické osoby umístěného v cizině). Neprokázání důvodů pro užívání prostox xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxt živnostenskému úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice sídlo, podnikatel nemá, jedná-li se zároveň o jeho bydliště. To všxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xdaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky). Má-li tedy podnikatel adresu sídla i bydliště shodnou a jedná-li se o adresu ohlašovny, musí proxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxašovna - taková osoba sice bude muset na žádost živnostenského úřadu prokázat, na základě jakého titulu prostory užívá, ale prokáže-li to, např. nájemxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xracoviště Ministerstva vnitra, příp. cizinecké policie, oprávnění zřídit na této adrese místo podnikání. Návrh reaguje na stav, který v praxi způsobxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxních adresách, na nichž však není svými obchodními partnery, spotřebiteli ani státními orgány dosažitelný.
K odst. 3
Podnikatel, který prodává jakékoliv zboží nebo poskytuje jakékoliv služby, je povinen prokázat kontrolnímu orgánu, jakým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxvu kontrolního orgánu a ve lhůtě, kterou mu kontrolní orgán stanoví. Nemá však povinnost mít doklady o původu zboží (materiálu) v provozovně či v sídle. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxklady lze uvedenou povinnost splnit, může se jednat např. o fakturu, kupní smlouvu nebo dodací list; rozhodující bude, zda orgán dozoru (živnostenský xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxí bez dokladu nabytí a k přijímání takového zboží do zástavy byly do živnostenského zákona zařazeny zákonem č. 119/2004 Sb. Iniciátorem právní úpravx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx pozměňovacích návrhů uplatněných v průběhu projednávání návrhu zastupitelstva hl. m. Prahy v Poslanecké sněmovně Parlamentu byl přijat zákon v podsxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Podnikatel, který nakupuje buď použité zboží, anebo zboží bez dokladu o nabytí nebo kulturní památky a předměty kxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxe příslušnou smlouvu, identifikovat účastníky smluvního vztahu a předmět smluvního vztahu.
Je tedy povinen identifikovat osoby, od kterých zboží kxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxvala i výčet údajů, kterými se identifikuje pro dané účely fyzická i právnická osoba, po novelizaci provedené zákonem č. 254/2008 Sb. platí, že účastnxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxna č. 253/2008 Sb. Uvedený zákon upravuje identifikaci osob v § 5 (identifikační údaje) a v § 8 (provádění identifikace). Podle cit. ustanovení se „pxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též jejx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xstanovení občanského zákoníku - § 3029 - zastávají autoři názor, že v tomto případě je třeba identifikaci provést i prostřednictvím sídla) a identifixxxxx xxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxtele, nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu podle písmen a) nebo b).
S ohledem na znění věty první v odst. 4 je povinností podnikatele identifikxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo vztahu, patrně to však neznamená, že by podnikatel byl povinen identifikovat i sám sebe - plurál je užit zřejmě v tom smyslu, že na druhé straně může vystxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxavy zprostředkovává. Zatímco ohledně náležitostí identifikace osob odkazuje živnostenský zákon na jiný právní předpis, náležitosti identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxud jsou značka a výrobní číslo na výrobku uvedeny). V ostatních případech je vyžadován stručný popis výrobku, který by umožnil jeho dostatečnou identixxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Dostatečnost této identifikace budou posuzovat v rámci své činnosti zejména orgány dozoru, a i proto je v zájmu podnikatele, aby identifikace byla doxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxci. Formální náležitosti vedení této evidence zákon nestanovuje, evidence však musí obsahovat identifikaci účastníků smluvního vztahu s náležitosxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxci předmětu smlouvy a datum, kdy byla smlouva uzavřena. Zákon rovněž vyžaduje, aby tato evidence byla přístupná v provozovně, kde se předmětné zboží naxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxkon také nestanovuje verbis expressis, mělo by se jednat o jednu a tutéž provozovnu, aby totiž vůbec bylo možné zboží s evidencí v praxi porovnat (zejm. pxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Dále platí, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xtejné pravidlo platí i pro případ, kdy se druhá strana odmítne podrobit identifikaci. Osobu, která se identifikaci odmítne podrobit, však nelze podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxpadlo - patrně nedopatřením - „zprostředkování přijetí do zástavy“. V konkrétním případě by bylo na soudu, aby stanovil, zda v případě, že nelze předměx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxjetí takového zboží do zástavy. Přestupku se však, podle definice obsažené v § 62 odst. 1 písm. n), dopustí osoba, která „v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Za přestupky spočívající v porušení povinnosti stanovené v § 31 odst. 4, 6 a 7 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x002):
Zastavárenská činnost je živností ohlašovací volnou, u níž nejsou stanoveny žádné kvalifikační podmínky a provozovat ji může kterákoliv osxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, a č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, definují zastxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxsti není prodej zastavené věci, která je kulturní památkou nebo předmětem kulturní ceny (tato činnost je živností koncesovanou); nezahrnuje ani prodxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 156 OZ) mezi podnikatelem (zástavní věřitel) a vlastníkem věci nebo jeho zástupcem oprávněným cizí věc zastavit (zástavní dlužník). Smlouva by měla oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xe však obecně známou skutečností, že zastavárny velmi často slouží jako místa odbytu kradených věcí. Živnostenský zákon nestanoví ani povinnost podxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxtel je sice podle § 31 odst. 3 ŽZ povinen zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboží, byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkud podnikateli není prokázáno, že věděl o tom, že do zástavy bere kradené zboží (což se zdaří jen zcela výjimečně), nelze ho usvědčit ani z trestného činx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Lze si domyslet, že zejména zastavárny s nepřetržitým provozem v blízkosti prostor, v nichž dochází ke zvýšené trestné činnosti majetkové povahy, buxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxodové zprávy k návrhu zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění živnostenský zákon - sněmovní tisk č. 107 (r. 2002):
Způsob řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxm podnikání, pokud by v něm byla výslovně stanovena povinnost živnostníka ověřit totožnost osoby, která dává zboží do zástavy, pomocí věrohodného dokxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx republiky. Zastavárník by byl povinen do smlouvy uvést údaj o dokladu, ze kterého totožnost zástavního dlužníka zjistil, a v případě cizince poslední xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx předešlo jeho případnému pozdějšímu tvrzení, že byl oklamán falešným dokladem. Řádným dokladem prokazujícím způsob nabytí prodávaného zboží by pak xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xyloučit snadný odbyt kradeného zboží v zastavárnách bez zástavní smlouvy, která by umožňovala kontrolním orgánům a Policii České republiky zjistit, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx2008 Sb.:
Navrhuje se upravit ustanovení, které od roku 2004 duplicitně upravovalo povinnost identifikace klienta při výkupu použitého zboží nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxž vyřešena jak ve stávajícím, tak v navrhovaném zákoně. Zachovává se identifikace „předmětu obchodu“, jehož pojem se v odst. 4 upravuje shodně se zákonxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Povinností podnikatele je zajistit, aby v provozovně, která je určena pro styk se spotřebiteli, byla přítomna osoba znalá českého nebo slovxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxebitelů, slouží však i pro potřeby orgánů vykonávajících v příslušné oblasti dozor. Podnikatel primárně posuzuje sám, zda je požadavek zákona splněnx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx její splnění zkoumat pohovorem s osobou, která má plnění povinnosti zajišťovat. Zákon nestanovuje formální náležitosti tohoto pohovoru, pouze uvádxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxkání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku“. Pohovor tedy může probíhat v rámci kontroly nebo následně na pracovišti živnostenského úřadu, xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxčené osobě byl na žádost vydán stejnopis protokolu). V důsledku toho se také nelze proti závěrům pohovoru samostatně odvolat, nicméně v případě nesouhxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xroti kontrolnímu zjištění, nebo námitku uplatnit v rámci řízení o přestupku, pokud by se jednalo o přestupek spočívající v porušení povinnosti zajistxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx - jsou to provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům. I když se zde neodkazuje přímo na zákon o ochraně spotřebitele, je txxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxrá nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“. Povinnost se tedy dotýká pouze provozoven, ve kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxené v tomto zákonném ustanovení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
K odst. 9
Pokud živnostenský zákon nebo zvláštní právxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xodmínky prokázali. Zaměstnanci bezúhonnost prokazují zaměstnavateli (podnikateli), neboť on podle zákona odpovídá za to, že podmínka prokázání bexxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxtenský zákon ale vyžaduje u některých živností uvedených v příloze č. 3 (koncesované živnosti) v podmínkách provozování živnosti
bezúhonnost všecx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxkých služeb k ochraně majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“. Platí tedy, že zatímco v textu zákona (v § 31 odst. 9) se požaduje, aby pokud to žxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxduje bezúhonnost
všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají
. Cílem právní úpravy zcela zřejmě je, aby konkrétní činnost (koncexxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxe na ty osoby, které vykonávají činnosti v rámci dané koncesované živnosti, nikoliv však již na zaměstnance, kteří vykonávají např. výhradně administxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu provozování živnosti, nesmí pominout otázku bezúhonnosti ani u osob, které pro něj činnost, která je předmětem dané živnosti, vykonávají na základě xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxst. 9 by bylo přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. p), za který je možno uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, porušení podmínky provozování živnosti stanovexx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti podle § 58 nebo k uložení pokuty za porušení podmínky provozování živnosti [62 odst. 1 písm. i)].
K odst. 10
Povinnost prokázat živnostenskéxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxlo zákonodárcem zvoleno proto, aby se povinnost prokázat totožnost vztahovala i na osoby, které neoprávněně podnikají v činnosti, která je živností (xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxektivní živnostenskou kontrolu.
Totožnost bude dotčená osoba prokazovat zpravidla občanským průkazem, případně cestovním dokladem. Protože zxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxadě totožnost osoby dostatečně prokázána.
Porušení této povinnosti (prokázat totxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxi kontroly a její nesplnění lze sankcionovat podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
K odst. 11 až 13
Podnikatel má právo, nikolix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxojeny určité právní důsledky, musí přerušení oznámit (kterémukoliv) obecnímu živnostenskému úřadu. Pokud tak učiní, má se za to, že provozování je přxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxámení. Pokud den, do kterého se provozování živnosti přerušuje, není v oznámení uveden, nezbyde živnostenskému úřadu než podnikatele vyzvat k doplněxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxokud by tomu tak nebylo, měl by spíše požádat o zrušení živnostenského oprávnění).
Pokud je živnostenské oprávnění podnikatele časově omezeno (v sxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, může podnikatel přerušit provozování živnosti maximálně do data, do kterého má živnostenské oprávnění omezeno.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi, pak nemusí plnit některé povinnosti podnikatele, zejména ve vztahu k zaměstnancům, neboť lze předpokládat, že v době přerušení provozování živnosxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xapř. nemusí zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, nemusí mít osobu odpovědnou za činxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xrovozování živnosti budou provozovny uzavřeny). Výhodou pro podnikatele bezesporu je, že v době přerušení provozování živnosti nemusí splňovat ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ostatní povinnosti, které nejsou přímo v odst. 11 uvedeny, musí podnikatel plnit i v době, kdy kvalifikovaně přerušil provozování živnosti. Pokud podxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxožené podnikateli živnostenským zákonem.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxí pokračovat buď po uplynutí doby, na kterou provozování přerušil, nebo i před tímto datem, ale jen za předpokladu, že tuto skutečnost obecnímu živnostxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxmení živnostenskému úřadu doručeno, nebo od data pozdějšího, které uvedl v oznámení. Porušení povinnosti oznámit pokračování v provozování živnostx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xx xxx xč.
Jak přerušení provozování živnosti, tak pokračování v jejím provozování zapisuje živnostenský úřad do živnostenského rejstříku. O provedenýxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxeji zboží nebo o poskytnuté službě. Zákon zde hovoří o zákazníkovi, nikoliv o spotřebiteli ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele a je tedy zřejmé, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx o prodeji (poskytnuté službě) musí obsahovat zákonem stanovenou identifikaci podnikatele, datum prodeje (poskytnutí služby), druh zboží (služby) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xapř. poděkování za nákup, výzva k další návštěvě provozovny apod. Formu dokladu zákon neřeší - může to být např. doklad vydaný pokladnou nebo účtenka. Pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvané údaje, je přestupkem postižitelným pokutou do 1 000 000 korun.
Obdobné ustanovení obsahuje i zákon o ochraně spotřebitele v § 16. Na rozdíl od úpxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxikatelům v režimu živnostenského zákona, ochranu však poskytuje pouze spotřebitelům, tj. fyzickým osobám nejednajícím v rámci své podnikatelské čixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxského úřadu prokázal, že živnost provozuje, zákon nestanovuje. Může se tak jednat např. o daňové přiznání za příslušné období, o faktury či o doklady o nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu. Ustanovení má zřejmě vazbu na § 58 odst. 3, podle kterého má živnostenský úřad možnost zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, pokud živnosx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xapř. v rámci kontroly - forma sdělení zákonem předepsána není.
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxovozovně adresu, na které lze vypořádat jeho případné závazky (adresu pro reklamace). Pokud podnikatel v jedné provozovně provozuje více živností, mx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxyslu živnostenského zákona v dané provozovně). Údaj o adrese pro vypořádání závazků je zapisován do živnostenského rejstříku a je tedy přístupný širxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxení činnosti v provozovně.
Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa fiktivní - jedná xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxkázal, že má k těmto prostorám např. vlastnické nebo užívací právo, lze tuto adresu jako místo pro případné reklamace uvést. Může tomu tak být např. tehdxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
Porušení povinnosti oznámit živnostenskému úřadu adresu pro vypořádání závazků xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx
Z důvodové zprávy k zákonu xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx x xx xx xx xxxxx x x xxx
x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podnikatele prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku obchxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštní matriky. Úřadem zvláštní matriky se rozumí Úřad městské části Brno-střed; tento úřad je zároveň ohlašovnou.
- Dochází i ke zpřesnění stávaxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxu občana ČR, který se narodil v cizině a neměl na území České republiky pobyt nebo jej nelze zjistit.
K odst. 17
xxxxxxostí podnikatele je, aby jeho zaměstnanci, pokud tak stanoví zvláštní právní předpisy, splňovali způsobilost pro výkon daného povolání, znalost bezxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů, pokud to povaha jejich práce vyžaduje. Podnikatel tedy bude např. odpovědný za to, aby jeho zaměstnanci přicházející při pracovních činnostech ve sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxcí při pracovních činnostech jako je výroba kosmetických prostředků, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetickxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxckými prostředky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele, měli zdravotní průkaz a aby měli znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, jak to vyxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižitelným pokutou do výše 1 000 000 Kč. Zaměstnancům, kteří povinnosti podle zvláštních právních předpisů neplní, postih podle živnostenského zxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
Toto ustanovení má v podstatě
deklaratorní
charakter, povinnosti podnikatele x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxení této povinnosti není přestupkem podle živnostenského zákona. Je proto otázkou, zda je vůbec toto ustanovení v živnostenském zákoně nezbytné.
K xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxovené živnostenským zákonem je pouze
deklaratorní
. Je-li povinnost podnikatele stanovena živnostenským zákonem a za její nedodržení je stanovena txxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodle jiných právních předpisů dohlížejí a jejich neplnění sankcionují příslušné orgány dozoru určené těmito zvláštními právními předpisy.
xxxxxxxx xxxxxxxxti podle odst. 19 není přestupkem podle živnostenského zákona. Ustanovení se jeví jako nadbytečné.
Související ustanovení:
§ 6 odst. 2 - posuzoxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§ 58 odst. 5 - zrušení živnostenského oprávnění podnikateli, který nepodniká více než 4 roky
Související předpisy:
§ 5 a 8 zákona č. 253/20xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxví a o změně některých souvisejících zákonů,
Rozsah oprávnění
[Rozsah živnostenského oprávněxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxné rovině rozsah živnostenského oprávnění pro všechny živnosti spočívající v obchodní činnosti. Nejedná se však o souhrn všech činností, které může v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxní činnosti, jejíž předmět zjevně musí spočívat především v nákupu a následném prodeji zboží. V ustanovení jsou uvedeny činnosti, které nejsou vlastnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xodstatě se jedná o další služby, které může podnikatel v souvislosti s prodejem zboží zákazníkovi nabídnout za předpokladu, že budou splněny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxající v obchodní činnosti není ve stávajícím znění živnostenského zákona nikterak vymezen, a je tedy třeba vycházet z obecných zvyklostí. Je samozřexxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx maloobchod a velkoobchod. Poslední znění živnostenského zákona, které upravovalo pojem obchodní živnosti (změněno zákonem č. 356/1999 Sb.), obsahxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxacích stanic s palivy a mazivy a provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí. Na rozdíl od původní úpravy živnostenského zákona, podle níž obchodními činnoxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxájem průmyslového zboží, pronájem motorových vozidel a provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí a jednalo se o výčet
taxativní
. Podle důvodové zprávy k xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxující služby, nikoliv o obchodní živnosti. U hostinské činnosti, poskytování ubytování a u zastavárenské činnosti stávající právní úprava jejich zaxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxnosti, u nichž lze aplikovat § 34, nepohlíží. U dalších činností, jako je provádění dražeb a provozování cestovní kanceláře, se autoři přiklánějí k názxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxí skýtá pro vymezení rozsahu živnostenského oprávnění, v rámci podnikání v těchto živnostech.
S ohledem na stávající znění § 43 i na znění samotnéhx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxdeje a prodej. Jedná se tak o živnosti „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“ a „Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnotxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcí v rámci živnosti i obchodní činnost v teoretické rovině může využít možností, které mu skýtá § 34, tj. vykonávat činnosti v něm uvedené. Předmět podnixxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxříklad s ohledem na skutečnost, že do volné živnosti spadá (až na některé výjimky) i pronájem zboží a zprostředkovatelská činnost, nelze aplikovat odsxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, je možno aplikovat § 34 jen v případě, že v předmětu podnikání udělené
koncese
daného podnikatele zejména nechybí nákup a prodej, a i tak je použití usxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xx živnosti z hlediska předmětu podnikání na živnosti obchodní, výrobní a poskytující služby.
Rozsah oprávnění [se] vymezuje zvlášť u živností obchxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxivými živnostmi, které tato část upravuje, jsou však možné potud, pokud zůstane zachována povaha živnosti vyplývající ze živnostenského oprávnění.
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčí však též práci živnostenskému úřadu při vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny. Živnostenský úřad vydá živnostenský list, aniž by do poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxého listu a koncesní listiny, ale i s přihlédnutím k ustanovením této části zákona (§ 28).
K odst. 1
V rámci oprávnění k provozování živnosti, která xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsti. Podnikatel, který využívá této zákonem dané možnosti, musí dbát na to, aby povaha živnosti zůstala zachována. Musí tedy v prvé řadě vyvíjet obchodxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xivnostenského oprávnění. Zůstane-li zachována povaha obchodní živnosti, může podnikatel pronajímat zboží a v jednotlivých případech zprostředkoxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí, a provádět výměnu vadných soxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxvání povahy živnosti podstatná skutečnost, že uvedené služby se vztahují ke konkrétnímu zboží zakoupenému konkrétním zákazníkem (drobné změny na zbxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxé je prodáváno zákazníkovi, mají být drobné, tedy nepodstatné z hlediska zachování charakteru zboží. U montáže zboží a výměny vadných součástí musí býx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxvším o montáž a výměny vadných součástí, u nichž lze usoudit například z návodu k použití zboží, že tyto montáže a výměny může provádět sám zákazník bez zvxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxvádět i servis jím dodaného zboží. Nemůže tedy provádět servis jiného zboží, než které sám zákazníkovi prodal, byť se jednalo o stejný druh zboží. Umožnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Podnikatel zajišťující servis dodaného zboží tedy nemusí mít pro provedení servisních prací odpovídající živnostenské oprávnění pro řemeslnou živxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxé odborné činnosti provádějí, byly odborně způsobilé. Pokud činnosti, které jsou při servisu konkrétního výrobku vykonávány, podléhají regulaci poxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe tohoto předpisu. Extenzivnějšímu výkladu, že totiž zákonodárce zde má na mysli nejen jinými předpisy vyžadovanou odbornou způsobilost, ale i obecnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxoby provádějící konkrétní činnost v jiném speciálním právním předpise (např. u elektrických zařízení ve vyhlášce č. 50/1978 Sb., o odborné způsobiloxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxtečnost, že povinnost zajistit provozování živnosti odborně způsobilými osobami je dána podnikateli, zatímco speciální předpisy většinou upravujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxrných znalostí a dovedností nutných k provedení servisu, pokud ovšem tyto požadavky nevyplývají z dokumentace, kterou k výrobku připojí výrobce.
K xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxntáže zboží dodaného zákazníkovi a výměny vadných součástí u dodaného zboží nebo provádění servisu dodaného zboží) koncesi, může je podnikatel i za poxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
koncese
, jsou podrobeny přísnějšímu povolovacímu režimu než činnosti, které jsou předmětem ohlašovacích živností. Zákon zde nepřipouští rozšířexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Stávající právní úprava živnostenského zákona neobsahuje koncesovanou živnost s předmětem podnikání, který by obsahoval výlučně obchodní činnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lihu a lihovin a distribuce pohonných hmot, a to ve všech případech spolu s dalšími činnostmi (například s výrobou, opravami, úpravami, půjčováním, usxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxnostenského oprávnění uskutečňovat další činnosti, byť by byly předmětem stejné koncesované živnosti. Nemůže tedy např. pronajímat, resp. půjčovax xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, je-li obsahem koncesované živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“, kromě jiného, údržba a opravy elektronických popxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx servis těchto systémů provádět případný dodavatel těchto systémů v rámci obchodní živnosti, v daném případě v rámci volné živnosti, byť by tento servix xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxky na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží v případě, že je k prodeji předmětného zboží oprávněn, a dát tyto práce provést oprávněným výrobcem. Rozsxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxě a prodeje zboží omezen podmínkou zachování povahy živnosti. Odlišná úprava je zde podle názoru autorů odůvodněna specifickým charakterem této zproxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxést výrobcem (jedná se v podstatě o zprostředkování výroby, resp. služby), nikoliv o prosté zprostředkování koupě a prodeje. Omezení oprávnění na činxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikání spadá prodej valné většiny zboží. Omezení dané odst. 3 pro činnosti upravené odst. 1 a 2 spočívající v tom, že uvedené činnosti může podnikatex xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxavy zboží, pokud podnikatel přijímající objednávky nechává uvedené činnosti provést oprávněným výrobcem, totiž koncesi nevyžaduje.
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, živnost volná a její obory činnosti
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 42
Ustanovení v obecné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v živnostenském zákoně blíže definován, a je tedy třeba vycházet z běžně užívaného pojmu výroba, resp. výrobní činnost. Původní úprava živnostenskéhx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxm v živnostenském zákoně nikdy vymezen. Ve stávající úpravě živnostenského zákona pojem výrobní živnost zůstal zachován pouze v odst. 3.
Do živnoxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxání konkrétní živnosti slovo „výroba“ vyskytuje (do výrobních živností tak spadají např. řemeslné živnosti „Mlékárenství“, „Mlynářství“). Na živnxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i nákup a prodej, tedy i činnosti, které nejsou výrobními činnostmi, je možno aplikovat v § 42 jen v případě, že v rozsahu předmětu podnikání uvedeném ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxvnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona “lze konstatovat, že podnikatel provozující v rámci živnosti i výrxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi je však natolik široký, že některá ustanovení § 42 nejsou v praxi aplikovatelná. Např. s ohledem na skutečnost, že do volné živnosti spadá, až na některx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jen pokud bude zachována výrobní povaha živnosti.
Rozsah oprávnění k provozování výrobní živnosti je značně široký. Umožňuje podnikateli nakupxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxě značný prostor skýtá zákonná úprava pro překrývání živnostenských oprávnění pro výrobní živnosti s živnostenskými oprávněními pro některé živnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činností vykonávat prakticky bez omezení, u jiných tak smí činit jen v případě, že zůstane zachována povaha živnosti. Podnikatel v posledně uvedeném pxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvyvíjí, nebo ji omezí natolik, že převážně začne provozovat jiné činnosti, například prodávat zboží cizích výrobců nebo provádět opravy, a povaha živxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxdmětu podnikání uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříku. Bližší specifikace těchto výrobků je pak uvedena u jednotlivých živností v obsahovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxrobu výrobků, jejichž výroba nespadá do rozsahu oprávnění k provozování živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných specificky regulujících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xivnost spočívající ve výrobní činnosti, má právo výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti. Z povahy věci zcexx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxání výrobků, které svým charakterem odpovídají předmětu podnikání uvedenému ve výpise ze živnostenského rejstříku konkrétního podnikatele. Není dxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxrobky dále prodávat je třeba mít na zřeteli, že jedním ze základních znaků živnostenského podnikání je skutečnost, že činnost je vykonávána za účelem dxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xůstává povaha živnosti zachována. V teoretické rovině lze mít pochybnosti o zachování povahy výrobní živnosti pouze v případě, že by podnikatel zcela xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxd příliš
restriktivní
a zákonodárce měl při formulaci ustanovení zřejmě na mysli, že obsahem živnosti není jakýkoli prodej výrobků bez vazby na jejicx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti může výrobky, jejichž výroba spadá do obsahu živnosti, pro kterou má živnostenské oxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxovací živnosti volné. Ne zcela jednoznačné je, zda uvedené ustanovení lze aplikovat i v případě živností koncesovaných, pokud by opravy výrobků byly pxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx by měl koncesi pouze pro výrobu. Podle současné právní úpravy koncesovaných živností v příloze č. 3 se však jedná o problém, který sice v teoretické rovxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxsi jen v částečném rozsahu zahrnujícím pouze výrobu uvedených výrobků, nikoliv však jejich opravy; pro uvedený postup podnikatele však není žádný objxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxobky jiných výrobců a příslušenství k těmto výrobkům, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech zprostředxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxšenství. V uvedených případech je třeba vzít v úvahu i odst. 3 (podle něhož tak smí činit jen za podmínky, že zůstane zachována povaha výrobní živnosti). xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxických vrtaček může nakoupit a dále prodat nebo pronajmout elektrické vrtačky vyrobené jinými výrobci a může tak činit i v případě příslušenství k těmtx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxnat o výrobky stejného druhu, jako jsou vlastní výrobky podnikatele provozujícího příslušnou živnost spočívající ve výrobní činnosti, ve znění ustaxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jím vyráběných, a to bez jakéhokoli omezení. Umožňuje se tak podnikateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxah živnostenského oprávnění ve vztahu k předmětu podnikání uvedenému ve výpise lze dovodit, stejně jako u § 42 odst. 1, že zde zákonodárce nemá na mysli mxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejíž předmět podnikání je ve výpise ze živnostenského rejstříku uveden. Podnikatel zde není omezen podmínkou zachování povahy živnosti. Vychází sx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxělo být omezeno dokonce ani v případě, že již výrobu ukončil.
K odst. 3
Oprávnění nakupovat, prodávat, zprostředkovávat prodej a pronajímat výrobxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvající ve výrobní činnosti provádět, jen pokud zůstane zachována povaha výrobní živnosti.
Související ustanovení:
§ 28 - rozsah živnostenskéxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi koncesované, živnost volná a její obory činnosti
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx19.
K § 43
Ustanovení neupravuje rozsah živnostenského oprávnění konkrétních živností, ten se odvíjí od předmětu podnikání konkrétní živnosti uvxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xstanovení vztahující se k živnostem spočívajícím ve výrobní činnosti umožňuje podnikateli vykonávat i další činnosti související s podnikáním v danx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxatel poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost a jiné práce a výkony k uspokoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjí živnost, jejímž obsahem jsou výše uvedené činnosti, se vztahuje přiměřeně § 42 odst. 2 a 3, pokud zůstane zachována povaha živnosti.
Podnikatelx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xinnosti, které jsou vlastním předmětem dané živnosti, přičemž je třeba vycházet z předmětu podnikání uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříkx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou-li předmětem jím ohlášené živnosti, který má uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku „Opravy silničních vozidel“. Pokud činnost, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxvnosti se změní, překročí rozsah svého živnostenského oprávnění.
Přiměřenost aplikace § 42 na tyto živnosti vychází z povahy konkrétní živnosti xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxxxx x x xxx xxxxlu, že může za účelem dalšího prodeje nakupovat a prodávat silniční vozidla a jejich příslušenství, v jednotlivých případech zprostředkovávat jejicx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxl, ale i silničních vozidel, která neopravoval. Na podnikatele provozujícího živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové exxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedení účetnictví nebo vedení daňové evidence, a to jen pokud zůstane zachována povaha živnosti.
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx že v rozsahu předmětu podnikání uvedeném ve výpise ze živnostenského rejstříku jsou uvedeny i další činnosti (např. opravy, revize a zkoušky, přepravxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x až 3 živnostenského zákona“ je rozsah předmětu podnikání natolik široký, že některá ustanovení § 43 nejsou aplikovatelná. Podnikatel např. v rámci žxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxedkovávat prodej a pronájem většiny výrobků bez jakéhokoli omezení. Neuplatní se proto přiměřeně § 42, který stanoví, že nakupovat, prodávat a zprostxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxající v poskytování služeb, které nejsou činností výrobní, nebo obchodní, totiž u volné živnosti vzhledem k jejímu předmětu podnikání postrádá smyslxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxdmětu podnikání dané koncesované živnosti spolu s dalšími činnostmi (opravami, přepravou, půjčováním atd.) a podnikatel by měl koncesi pouze na tyto xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx použít a zahrnout do rozsahu oprávnění podnikatele činnosti v něm uvedené. Zde je třeba v prvé řadě zohlednit ochranu veřejného zájmu, který je chráněn xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění podnikatele - poskytování služeb - zahrnuje ve smyslu § 44 (pozn. autorů - ve stávající úpravě se jedná o § 43), § 42 odst. 2 písm. c) a § 42 odst. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxahu, kdy zůstává zachována povaha jeho činnosti, tedy pokud se podnikatel nezbavuje možnosti fakticky a trvale pronajatou věc dále užívat pro výkon svx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxané, živnosti koncesované, živnost volná a její obory činnosti
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx.2019.
K § 44
Podnikatelům oprávněným k přepravě osob a zboží se umožňuje vykonávat činnosti související se zajištěním bezpečnosti osob a pohodlí cxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxávnění podnikatele k přepravě osob a zboží mu umožňuje zejména provádět tuto dopravní činnost, není výkon v ustanovení uvedených činností omezen v mířx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxnosti „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, osobní provozovaná vozidly určenýxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xopravují osoby např. kočárem, povozem atd. Ustanovení podle názoru autorů však nelze vztáhnout na osoby, které jsou sice podnikateli např. v železničxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spočívá v tom, že pohostinství může být poskytováno jen v dopravních prostředcích. Ostatní činnosti, jako je zajišťování bezpečnosti a pohodlí cestuxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx být cestujícím poskytovány např. i v jiných prostorách souvisejících s jejich přepravou. Obdobně je tomu i v případě překládání, skladování a balení zxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
nadpis vypuštěn
[Náležitosti ohlášení živnosti]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxásit živnostenskému úřadu. Příslušný je obecní živnostenský úřad, kterým je odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Místní příslušnost oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxstenských úřadů (viz § 71 odst. 1).
Zákon stanoví údaje, které musí podnikatel ve svém ohlášení živnostenskému úřadu uvést. Tyto náležitosti jsou oxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemusí uvádět ty údaje, které jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, musí se ale živnostenskému úřadu jednoznačně identifikovat.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxstenského rejstříku a podnikatel již nebude muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu sídla, když změní své bydliště. Živnostenský úřad tuto změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx živnosti uvést předmět podnikání s dostatečnou přesností a jednoznačností, přičemž předměty podnikání musí být uvedeny v souladu s přílohami č. 1, 2 x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti řemeslné nebo vázané může podnikatel uvést v úplném či částečném rozsahu podle toho, v jxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxit živnostenskému úřadu jednotlivé obory živnosti volné, které hodlá provozovat. Pokud by však některý z oborů činnosti spadající pod režim živnosti xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxory činnosti volné (viz § 28).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Ustanovení § 45 až 49 upravují náležitosti získání a vydání živnostenskxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxahu tohoto dokladu a zákonných ustanoveních oprávněn živnost provozovat. Náležitosti ohlášení jsou omezeny na nezbytnou míru, rovněž tak doklady, kxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxí vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozovánx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
[Centrální registrační místo]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
Viz komentář k § 45b.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 31.7.2019.
K § 45a a § 45b
Od 1. 8. 2006 vznikla na obecních živnostenských úřadech Centrální registrační místa, která pro podnikatele zajišťují daxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxtivní zátěž pro podnikatele. Podnikatelé pak mohou učinit podání na jediném úřadě, který plní funkci Centrálního registračního místa. Je však vyslovxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxě na živnostenském úřadě učinit oznámení vůči jiným orgánům veřejné správy. V souvislosti s tím se ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi podávají na txxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxaje potřebné k provedení úkonu příslušným orgánem zapojeným do činnosti Centrálního registračního místa.
K § 45a
Podnikatel - fyzická osoba tak mxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx přihlášku k důchodovému pojištění - Okresní správě sociálního zabezpečení,
c)
podat přihlášku k nemocenskému pojištění - Okresní správě sociálníxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xojištění - zdravotní pojišťovně.
Podnikatel - právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostexxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxntrální registrační místo, pak musí do pěti pracovních dnů takto získané údaje předat příslušným orgánům. Lhůta začíná běžet od vzniku živnostenskéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxy.
Podnikatel může využít Centrální registrační místo i pro ohlášení změn údajů uvedených na tiskopise Jednotného registračního formuláře, aniž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxní vůči příslušnému správci daně (finančnímu úřadu), a to konkrétně k podání přihlášky k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a zároveň i k ohláxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxokolu na živnostenském úřadě. Údaje předává živnostenský úřad finančnímu úřadu elektronicky nejpozději do tří dnů. Na takto předané údaje se hledí jaxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xíl zjednodušit postupy zejména při registraci podnikatele v oblasti živnostenského podnikání. Tohoto cíle má být dosaženo snížením počtu úkonů a návxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxoto ustanovení bude umožněno, aby podnikatel mohl činit na živnostenském úřadě prostřednictvím CRM i některé úkony vůči finančnímu úřadu, okresní spxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxktu ZAP jde o základní ustanovení, které má po legislativní stránce umožnit fungování živnostenských úřadů jako CRM.
Z důvodové zprávy k zákonu čx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxcních živnostenských úřadech na základě usnesení vlády č. 1006 ze dne 20. 10. 2004, jímž byl schválen projekt Zjednodušení administrativních postupů xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxkona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a dalších daňových zákonů vůči správci daně na kterémkoliv obecxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxm živnostenského úřadu se v současnosti vztahuje pouze na konkrétní formulářová podání ve smyslu § 72 odst. 1 daňového řádu, a sice na přihlášku k registxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xodání vůči správci daně na živnostenském úřadě nicméně vykazuje některé nejasnosti zejména ohledně právního charakteru samotného podání, role živnxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nelze touto formou podat přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů vůči správci daně v případě, kdy je daňový subjekt povinen dané pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxvím živnostenských úřadů také v případě, že je daňový subjekt povinen je učinit v elektronické formě. Kromě toho je provedena revize možnosti učinit tíxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxat přihlášku k registraci, popřípadě oznámení o změně registračních údajů je dána pouze u daní spravovaných orgány Finanční správy České republiky, axxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxaným orgány Celní správy České republiky). S ohledem na to, že na tato podání úprava centrálních registračních míst od počátku necílí, a s ohledem na souxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů podat. Z principu by jimi měly být pouze daně spravované orgány Finanční správy České republikxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou jednak zvýšené standardy na kvalitu podání a specifický proces týkající se vad podání (srov. § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účtu, na který má být vyplacen nadměrný odpočet), jakož i potřeba poskytnout podateli nezbytnou odbornou pomoc, jejíž zajištění v dostatečné kvalitě xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xánik živnostenského oprávnění.
Navržená konstrukce možnosti podat přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů k daním z příjxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxraci a oznámení o změně registračních údajů jsou obecně upraveny v § 125 a násl. daňového řádu; konkrétní povinnost přihlášku k registraci nebo oznámenx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxjších předpisů, a zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů). Na základě § 127 odst. 1 daňového řádu institut oznámení o změně rxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxostenském úřadě by možnost podat přihlášku k registraci prostřednictvím živnostenského úřadu měla mít z logiky věci tak jako dosud pouze fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x proces registrace k dani není formálně propojen. Tato osoba současně v době podání přihlášky k registraci ještě nemusí být podnikatelem (ještě nevznixxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxikatel ve smyslu živnostenského zákona (viz jeho § 5 odst. 1), tedy osoba, které již živnostenské oprávnění vzniklo. Tomu odpovídá i terminologie navrxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xprávci daně stanovenou konkrétním daňovým zákonem, ve formálním smyslu je konstrukce postavena na důsledném rozlišení dvojice podání, jejichž učinxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxní na vstupu). Jedná se o svébytné podání upravené v živnostenském zákoně učiněné v procesním režimu správního řádu. Podání lze učinit buď elektronickx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxou skladbu údajů, aby živnostenský úřad disponoval shodnými údaji, které je daňový subjekt jinak povinen uvést v přihlášce k registraci či oznámení o zxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podání se budou řešit v obecném režimu správního řádu. Z pohledu samotné správy daní je okamžik učinění podání na vstupu irelevantní, neboť se ještě nejxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnskému úřadu pro další postup xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxo podání zpracovat do elektronické podoby a předat je správci daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro dané formulářové podání (tzv. poxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xej fakticky zaslal živnostenský úřad). Tím je mj. docíleno stavu, že dané podání je učiněno vůči správci daně vždy elektronicky (na straně daňového subxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxění dojde v okamžiku, kdy se daná písemnost dostane do sféry příslušného správce daně (je mu předána živnostenským úřadem). Případné vady podání se řešx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxou odvozeny od okamžiku podání, počínají běžet až od okamžiku jeho předání živnostenským úřadem.
Podání, které bude uskutečněno vůči živnostenxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxnicky předané podání, které na základě
právní fikce
bude považováno za podání daňového subjektu (podání na výstupu).
Za případné rozdíly mezi pxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx primárně odpovědný daňový subjekt (neboť na základě
právní fikce
učinil podání vůči správci daně on sám), avšak současně bude mít vůči živnostenskémx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxi správci daně stanovená daňovému subjektu daňovými předpisy (povinnost daňového subjektu učinit podání vůči správci daně bude splněna až okamžikemx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxsti s využitím možnosti učinit přihlášku k registraci či oznámení o změně registračních údajů prostřednictvím centrálního registračního místa, nemxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxčnosti vědom a neměl by spoléhat na to, že se mu při vyplňování přihlášky k registraci či oznámení o změně registračních údajů dostane takové odborné pomxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxenský úřad nedisponuje. Lhůta pro zpracování podání na vstupu a jeho předání ve formě podání na výstupu je živnostenskému úřadu stanovena na 3 pracovní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxatelný okamžik tak, aby daňový subjekt využívající služeb centrálního registračního místa, mohl přizpůsobit okamžik podání na vstupu požadavkům daxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxstenského oprávnění nejsou formálně propojeny, resp. podmíněny, není nezbytné odvozovat lhůtu pro předání podání na výstupu správci daně na okamžik xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxkový je pro daňový subjekt obtížně předvídatelný.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnostxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxstenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xrovádění sociálního zabezpečení, - zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, - zák. o zaměstnanosti, - zák. č. 48/199x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 46
Ustanovení x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odlišné podle toho, zda se jedná o podnikatele - fyzickou osobu nebo podnikatele - právnickou osobu. U fyzické osoby ještě rozlišuje, zda se jedná o tuzexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xiz komentář k § 70), nebo zahraniční osobu z třetích zemí. U osob z třetích zemí pak zákon ještě rozlišuje, zda má tato osoba na území České republiky povolxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzaná) podnikatel ohlašuje, je jeho povinností doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti, kterou živnostenskx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxerého za tím účelem ustanoví.
U podnikatelů fyzických osob z třetích zemí zákon požaduje, aby doložili doklxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxod. Právo podnikat jim však vznikne až zápisem tohoto odštěpného závodu do obchodního rejstříku.
Podnikatel musí také doložit živnostenskému úřadu právní důvod k užívání prostoru, do něhož umístil své sídlo. Tato povinnosx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxu bydliště shodnou s adresou sídla ohlašovny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu užívací právo k prostoru, do něhož umístil své sídlo, přestože je totožné s jeho bydlištěm. Pokud si živnostenský úřad může ověřit bezplatně dálkovxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skutečnost doložením dokladu živnostenskému úřadu. Rovněž nemusí podnikatel dokládat ty skutečnosti, které jsou zjistitelné ze základních registxxx
Nedílnou součástí ohláxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxohlášení přímo před živnostenským úřadem, musí být jeho podpis na prohlášení úředně ověřen. Odpovědný zástupce může toto prohlášení zaslat elektronxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxního poplatku, a to předložením dokladu o jeho zaplacení, pokud nezaplatí správní poplatek přímo na obecním živnostenském úřadě při ohlášení živnostx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxud zápis do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříkxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxké osoby, musí právnická osoba doložit doklad prokazující její existenci (výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku ze země původu). Tento doklad nxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxenského státu Evropské unie, členského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace, musí tato právnická osoba doložit naxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxnostenskému úřadu doložit rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti, případně přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilé osoby s provoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxstrifikační doložkou. A v případě, že se jedná o doklady o vysokoškolském vzdělání, musí být opatřeny osvědčením o uznání. Tato povinnost se nevztahujx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxnen při ohlašování živnosti připojovat k ohlášení taxativně stanovené doklady, které byly již dříve připojeny k některému ohlášení, žádosti o koncesx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xezměnily (např. doklady prokazující užívací právo k sídlu podnikatele), doklady prokazující bezúhonnost a neexistenci překážek provozování živnoxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxady, které jsou od 1.1.2015 ukládány živnostenskými úřady do datového úložiště živnostenského rejstříku:
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx živnostenský úřad obstarává sám),
b)
doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele a odpovědného zástupce,
c)
doklad prokazující xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxstí, který si živnostenský úřad ve smyslu § 46 odst. 6 obstarává sám).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 140/2014 Sb.:
Ohlašovatel živnosti (jakož i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxko je např. vysvědčení, doklad o praxi, souhlas vlastníka s umístěním sídla na určité adrese apod., pokud jej již předložil při předchozím ohlášení živxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tento doklad je již uložen v živnostenském rejstříku a nepozbyl platnosti. To platí i v případě, že doklad předložil i jiný podnikatel (např. doložení oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xložený výpis z rejstříku trestů podnikatele nebo obdobný doklad použije obecní živnostenský úřad za předpokladu, že tento výpis nebude starší 3 měsícx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odbxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxího místa veřejné správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxčními školami
nadpis vypuštěn
[Vydání výpisu]
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.20xxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxvnosti, provede živnostenský úřad, který ohlášení přijal, zápis do živnostenského rejstříku do pěti pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxcovních dnů, může požádat nadřízený správní orgán (krajský živnostenský úřad) o prodloužení této lhůty (např. obecní živnostenský úřad potřebuje naxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxle o prodloužení lhůty a důvodech prodlužení informovat.
Zákon taxativně stanovuje údaje, které se uvádějí na výpise ze živnostenského rejstříku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe vedené o podnikateli v živnostenském rejstříku, ale obsahuje u podnikatele fyzické osoby i rodné číslo, což je neveřejný údaj z živnostenského rejstxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx, vyzve živnostenský úřad podnikatele ve lhůtě, kterou má na vydání výpisu (5 dní), k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu (minimálně 15 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxzval ohlašovatele k odstranění závad ohlášení a ohlašovatel odstranil závady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo ve lhůtě prodloužené, má se za to, že ohláxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxní živnosti, jako by bylo ohlášení živnosti od počátku bez vad.
Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízexx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxemí České republiky, případně o ohlášení zakladateli právnické osoby, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxnského oprávnění, živnostenský úřad výše uvedená řízení ukončí vydáním výpisu ze živnostenského rejstříku. Jedná se o speciální úpravu, která má přexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxik živnostenského oprávnění dnem ohlášení.
Pokud živnostenský úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxtenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která musí mít povolen pobyt na území České republiky, a zaklaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxvatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
Pokud ohlásila živnost zahraniční fyzická osoba, která je povinna doložit též doklax x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxto zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu výpis ze živnostenského rejstříku, na kterém je vyznačeno, že živnostenské oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xřad jím stvrzuje pro účely řízení o povolení k pobytu na území České republiky, že podnikatel splnil všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnostx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu a do tří pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území České republiky, vydá živnostenský úřad do pěti pracovních dnů výpis, kterým potxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxlení k pobytu na území České republiky obecnímu živnostenskému úřadu. Oprávnění se podnikatelům, zahraničním fyzickým osobám z třetích zemí vydává nx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xivnostenský úřad o tom, že podnikatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění a zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku. V pxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xožadované lhůtě, nezbývá jí než ohlásit živnost znovu.
Pokud by živnostenský úřad dodatečně zjistil, že zápis do živnostenského rejstříku byl na zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxostenského rejstříku v případě, že podnikatel dodatečně odstranil rozpor, pro který bylo řízení zahájeno, nebo rozhodne o zrušení živnostenského opxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxě po vydání výpisu ze živnostenského rejstříku, zahájí s podnikatelem řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Jestliže v průběhu řízení podnikatxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xydáním nového výpisu. Platí zde speciální úprava, a proto nemusí živnostenský úřad ukončovat správní řízení vydáním usnesení o zastavení řízení a posxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxvnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění je zrušeno nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
Jestliže jsou v žxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxím opravného zápisu do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli nový výpis ze živnostenského rejstříku. Může se jednat například o chybně zapsané xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvrzení provedené opravy v živnostenském rejstříku provede živnostenský úřad zasláním výpisu ze živnostenského rejstříku s opravenými údaji.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxolami
[Informační povinnosti]
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxiklo živnostenské oprávnění, a o změnách tohoto oprávnění i veškerých změnách zapsaných do živnostenského rejstříku, a to i o změnách živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxtenského oprávnění, o rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a o opravách zřejmých chyb zapsaných do živnostenského rejstxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu v rozporu se zákonem. Tuto oznamovací povinnost živnostenský úřad plní tím, že zašle příslušným orgánům výpis, případně jiným způsobem např. elektrxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Odlišná úprava je při předávání údajů podle § 45a, kdy jsou údaje předávány do pěti, resp. tří pracovních dnů od vzniku oprávnění nebo odstranění závad xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxx xxstavce, aniž by tato změna byla promítnuta do dalších ustanovení zákona. Správně by tedy měl být uveden odkaz na odst. 10.
Speciální oznamovací povixxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxcie vydání výpisu zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění a rozhxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení
koncese
a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení
koncese
. Cizinexxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt. Může tak v případě, že zahraniční fyzická osoba nesplňuje podmínky pro povolený pobyt za účelem podnikání, podniknout příslušné kroky a zjednax xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xivnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 45 až 49 - ohlaxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx]
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění, jež se týkají údajů a doklxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxklady, které má živnostenský úřad k dispozici v elektronickém úložišti živnostenského rejstříku. V případě, že podnikatel doloží při oznamování změx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx si živnostenský úřad obstarává sám), doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele a odpovědného zástupce, doklad prokazující právní důvox xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xi živnostenský úřad ve smyslu § 46 odst. 6 obstarává sám), pořídí živnostenský úřad jejich elektronickou kopii a uloží je do datového úložiště živnostexxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx změnu se jedná, vydá podnikateli výpis s údaji podle § 47 odst. 2, pokud se jedná o fyzickou osobu, nebo podle § 47 odst. 3, jedná-li se o právnickou osobu. Pxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxou potvrzení o zápisu do živnostenského rejstříku (např. ohlášení zahájení provozování živnosti v provozovně).
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cixxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxnostenského rejstříku. Jedná se např. o změnu adresy bydliště podnikatele, změnu sídla právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, změnu adresy pxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxský úřad v těchto případech výpis ze živnostenského rejstříku podnikateli nevydává ani ho o provedené změně neinformuje. Pokud podnikatel bude chtít xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxmil změnu nebo doplnění a nedoložil doklady prokazující tuto změnu, ač k tomu je ze zákona povinen, vyzve živnostenský úřad podnikatele k předložení doxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxprovede. Pokud se oznámená změna týká rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady, které prokazují splnění podmínek, rozhodne živnostensxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxrná způsobilost).
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxny neoznámí, přestože má povinnost je oznámit. Pokud tyto změny živnostenský úřad prokazatelně zjistí, stanovuje mu zákon povinnost zapsat je bez zbyxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxže živnostenský úřad podnikateli uložit ve správním řízení pokutu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx odpovědný zástupce splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Zjistí-li živnostenský úřad, že podnikatelem ustanovený odpovědnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti. Stejně postupuje, pokud podnikatel nemá ustanoveného odpovědného zásxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
Podnikatel může živnostenskému úřadu oznámxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xznamovat při změně bydliště změnu sídla. Živnostenský úřad na základě informace ze základního registru osob provede změnu bydliště automaticky v živxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx adresa bydliště i sídla podnikatele je v sídle ohlašovny nebo správního orgánu, požádá podnikatele, aby doložil doklad o právním důvodu k užívání sídlxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Pokud dojde v průběhu řízení ke zhojení nezákonného stavu, ukončí živnostenský úřad řízení vydáním noxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxávností v zápisu změny do živnostenského rejstříku nebo ve výpisu z něj provede živnostenský úřad opravu zápisu do živnostenského rejstříku a podnikaxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxsti, § 57 a 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxtu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vyhl. č. 12/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 50
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxstenský úřad o vydání
koncese
pro příslušnou živnost. Právo provozovat živnost koncesovanou vzniká podnikateli až nabytím právní moci rozhodnutí o xxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxm Ministerstvem průmyslu a obchodu jsou stejné údaje jako u ohlášení živnosti. Stejně jako u ohlašování živnosti není ani žadatel povinen připojovat k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxeny v elektronické podobě do živnostenského rejstříku. Podmínkou je, aby se skutečnosti, které doklady osvědčují (např. doklady prokazující užívacx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxíce.
U všech koncesovaných živností je požadována odborná způsobilost, až na výjimky, kdy podnikatel žádá o koncesi s předmětem podnikání v částečxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“).
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxkce předkládá ke schválení živnostenskému úřadu. Právnická osoba musí v případě, že to je u dané živnosti požadováno, doložit odbornou způsobilost doxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxému správnímu orgánu, který se ke koncesi vyjadřuje (§ 52 odst. 1).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Ustanovení § 50 až 56 upravují náležxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxz projednání s příslušnými orgány státní správy, je u koncesovaných živností živnostenský úřad povinen předložit žádost k vyjádření orgánům podle zvxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dalších. Navrhované řešení sleduje, aby žádosti o koncesi byly soustředěny do jednoho místa, což žadatelům usnadní orientaci i postup při podání žádoxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x x6 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Souvxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxdčení vydaných zahraničními školami
Projednání žádosti
Právní stav komentáře je ke dni 3xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xyjádření orgánu státní správy, musí živnostenský úřad tomuto orgánu předložit žádost o koncesi spolu se všemi doklady, které žadatel o koncesi předloxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xtanovisko musí tento správní orgán zaujmout do 30 dnů od doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu není stanovena jiná lhůta. Stanxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že správní orgán, který je uveden v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu, vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxuálně platný právní předpis neupravuje vydání takového rozhodnutí, žádný správní orgán v současné době nemůže takový druh rozhodnutí vydat.
Žádáxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx případě se postupuje přiměřeně podle § 47 odst. 7 a 8. To znamená, splňuje-li žadatel podmínky a souhlasí-li s udělením
koncese
příslušný správní orgxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxnění vázán na doložení dokladu o povolení k pobytu. Přestože toto rozhodnutí nabude právní moci, neopravňuje podnikatele k provozování koncesované žxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxikne dnem doložení dokladu o povolení k pobytu na území České republiky. Oprávnění provozovat živnost vznikne podnikateli teprve tehdy, když doloží žxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx republiky, bude živnostenský úřad postupovat v souladu s § 54 odst. 3.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobilost, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 60 - živnxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Rozhodování o koncesi
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.xxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xádost o udělení
koncese
zamítne. Rovněž tak učiní i v případě, že správní orgán, který vydává stanovisko k udělení
koncese
(§ 52), vydá nesouhlasné stxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo.
Pokud žadatel současně se žádostí o udělení
koncese
předložil živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a ten splňujx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xvou výrocích ve výrokové části rozhodnutí. Jeden výrok řeší udělení
koncese
a druhý schválení odpovědného zástupce.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxmí České republiky, uděluje živnostenský úřad koncesi na dobu určitou - na dobu povoleného pobytu. V rozhodnutí se uvádějí taxativně stanovené údaje, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xivnostenský úřad podnikateli podmínky provozování živnosti, a to na základě živnostenského zákona anebo zvláštních právních předpisů (viz komentxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xento postup neřeší. Je-li ke koncesi požadováno stanovisko, rozhodování o koncesi se řídí § 149 správního řádu - rozhodnutí podmíněné závazným stanoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu.
Správní řád rovněž řeší případy opravy zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí (§ 70 spr. řádu). Rovněž je správním řádem řexxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnostxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxených v žádosti o koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
xxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxemí České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxdání výpisu]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
Do pěti pracovních dnů od nabytí právní moxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé právnické osoby podat žádost o tento zápis do 90 dnů ode dne doručení výpisu z živnostenského rejstříku (viz komentář k § 10 - vznik živnostenského opráxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxo skutečnost zapíše do živnostenského rejstříku. Obdobně se postupuje, je-li návrh na zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku podán ve lhůtě, alx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxla podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, a živnostenský úřad tuto skutečnost zapíše do živnostenského rejstříku.
Stejný postup je u odštěpných závodů fyzických a právnických osob, i u nich je vznik živnostenského oprávnění vxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxliky. Bylo-li těmto osobám vydáno rozhodnutí o udělení
koncese
s tím, že nedoložily doklad o povolení k pobytu na území České republiky, byl na něm vznix xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
. Tito podnikatelé mají povinnost do šesti měsíců od doručení výpisu a do tří pracovních dnů ode dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhraniční fyzická osoba doklad o povolení k pobytu na území České republiky v těchto požadovaných lhůtách, je jí jakožto podnikateli do živnostenského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxu cizince na území České republiky jsou lhůty prekluzivní, nesplnění byť jedné z nich vyvolává zákonnou domněnku, že podnikatel nesplnil podmínky pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxží požadovaný doklad o pobytu včas, ale má povolený pobyt, může znovu požádat o udělení
koncese
.
Pokud nebyl proveden zápis do živnostenského rejstxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxku, neodpovídají skutečnosti, provede živnostenský úřad opravu zápisu do živnostenského rejstříku a podle okolností vydá podnikateli výpis nebo jex xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxutí o udělení
koncese
uvedeny správně.
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxy, kdy je toto rozhodnutí vydáno v rozporu s právními předpisy, neboť jsou tyto postupy řešeny obecnou právní úpravou a živnostenské úřady postupují v sxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxk.
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxdpis vypuštěn
[Informační povinnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 55
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxvnostenské oprávnění, a o změnách tohoto oprávnění i o veškerých změnách zapsaných do živnostenského rejstříku, a to i o změnách živnostenského oprávxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění, o rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, o opravách zřejmých chyb zapsaných do živnostenského rejstříku a o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxoru se zákonem. Tuto oznamovací povinnost živnostenský úřad plní tím, že zašle příslušným orgánům výpis, případně jiným způsobem např. elektronicky xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt se týká podnikatelů zahraničních fyzických osob. Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie vxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxtí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xolicie je tak neprodleně informována o stavu živnostenského oprávnění zahraniční fyzické osoby, která musí mít na území České republiky povolen pobyxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxravu.
Stejné oznamovací povinnosti má živnostenský úřad i vůči správnímu orgánu, který je příslušný k vydání stanoviska k udělení
koncese
. Jemu zaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výpis, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli. Může to učinit i elektronicky předáním dat o podnikatxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xrovozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
záxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxotním pojištění
Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
Stejně jako u ohlašovacích živností je podnikaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Stejně jako u oznamování změn u ohlašovacích živností nemusí podnikatel dokládat ty doklady, které má živnostexxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcí bezúhonnost a neexistenci překážek provozování živnosti u podnikatele a odpovědného zástupce (vyjma výpisu z evidence rejstříku trestů, které si xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xro užívání prostor, do něhož podnikatel umístil sídlo, nebo sídlo odštěpného závodu zahraniční osoby (vyjma výpisu z katastru nemovitostí, který si žxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxkého rejstříku. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad podle typu oznamované změny buď změní rozhodnutí o udělení
koncese
, provede zápis změn dx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxvozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění.
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxistrech, v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Jedná se např. o změnu adresy bydliště podnikatele, změnu sídla právnicxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxjstříku aktuální údaje, aniž by je podnikatel musel oznamovat. Živnostenský úřad v těchto případech výpis ze živnostenského rejstříku podnikateli nxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxký úřad požádat (viz § 60 odst. 4).
Pokud podnikatel živnostenskému úřadu změnu neoznámí a ten změnu prxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvozování živnosti v provozovně, živnostenský úřad kontrolou následně zjistí, že od určitého data provozuje v dané provozovně živnost jiný podnikatexx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtečnost však podnikatele nevyviní z případné odpovědnosti za přestupek týkající se nesplnění oznamovací povinnosti.
Pokud podnikatel oznámí zmxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxěnou rozhodnutí o udělení
koncese
. Následně provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě pěti dnů od nabytí právnx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení
koncese
zahájí živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu. Obdobně se postupuje i v příxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxtečný rozsah předmětu podnikání koncesované živnosti.
Podobně jako u ohlašovacích živností může podnikatel také xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bydliště. O změně bydliště je živnostenský úřad informován ze základního registru obyvatel. Podnikatel tak nemusí živnostenskému úřadu nic oznamovxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxden zápis do živnostenského rejstříku v souladu s rozhodnutím o změně
koncese
nebo údaje, které se neuvádějí do rozhodnutí o změně
koncese
a zapisují xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xydá podnikateli výpis, nebo informuje podnikatele o provedeném zápise. Může se jednat o chybný zápis provozovny nebo chybně zapsané údaje do živnostexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
Stejně jako při rozhodování o udělení
koncese
, tak i při změnách rozhodnutí o udělení
koncese
se řexx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx x koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
[Zánik živnostenského oprávnění]
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxsadně jeho smrtí, výjimku tvoří případy, kdy v provozování živnosti pokračuje po úmrtí podnikatele oprávněná osoba. I v tomto případě však živnostensxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x této lhůtě o vlastní živnostenské oprávnění, získáním vlastního živnostenského oprávnění nebo rozhodnutím, že toto oprávnění nezískala (blíže u § 1xxx
xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx živnostenského oprávnění jiné (zaniklé) právnické osoby může pokračovat v provozování živnosti nástupce. I v těchto případech je však zánik živnostxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxtní oprávnění nezískal (blíže u § 14).
Je-li živnostenské oprávnění omezeno časově, zaniká zásadně uplynutím doby, na kterou bylo omezeno. Nicméně podnixxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtenské oprávnění na dobu neurčitou (viz § 47), přichází prodlužování časového omezení živnostenského oprávnění v úvahu prakticky pouze u zahraničníxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xmezeno, oznámí živnostenskému úřadu před uplynutím doby platnosti oprávnění, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo (u koncesovaných živxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí uplynutím doby nezanikne. Na formu oznámení nebo jeho náležitosti neklade zákon žádné zvláštní požadavky - oznámení tedy bude muset splňovat obecné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxvání živnosti oznamovat zahraniční fyzická osoba, jejíž živnostenské oprávnění je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, musí k oznámexx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxé povolení k pobytu k oznámení doloženo, živnostenský úřad zašle podnikateli výzvu k doložení dokladu a stanoví mu pro to lhůtu. Lhůta musí být přiměřenxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxní-li doklad ve stanovené lhůtě doložen, živnostenské oprávnění podnikatele zaniká uplynutím této lhůty. Úprava stanovující (byť individuálně vymxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxenského oprávnění.
Pro úplnost je třeba poznamenat, že pokud není doklad o pobytu doložen ve lhůtě, oprávnění podnikatele sice zaniká, ale nic nebrxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxnikem oprávnění uplynutím doby nejsou spojeny žádné překážky dalšího pokračování v podnikání.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxdního rejstříku, zaniká výmazem osoby z tohoto rejstříku nebo výmazem jejího předmětu podnikání. Zápisy do obchodního rejstříku upravuje zákon o veřxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxných ustanovení zákona č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, zaniká živnostenské oprávnění k provozování poštoxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podnikání podle § 18 zák. o poštovních službách.
Živnostenské oprávnění zaniká i v případě, že tak rozhodne ve správním řízení živnostenský úřad (bxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx x v § xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxá-li se o subjekt zapsaný do obchodního rejstříku, také rejstříkovému soudu. Jedná-li se o zánik oprávnění zahraniční fyzické osoby, jejíž pobyt v Česxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxk orgánu, který je příslušný k vydání stanoviska ke koncesi (blíže u § 48 a § 55).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxné provozovat živnost, § 13 - pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, § 14 - pokračování v provozování živnosti při fúzi nebo rozdělxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxovozování živnosti]
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.201xx
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxostenského úřadu, zda oprávnění zruší, případně pozastaví právo provozovat živnost, a v jakém rozsahu. Rovněž se umožňuje, aby živnostenský úřad pozxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o zrušení živnostenské oprávnění podnikatele zaniká (viz § 57). Na rozdíl od zrušení při pozastavení provozování živnosti (k němuž dochází také rozhoxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxých případech účinky rozhodnutí nastávají dnem jeho právní moci. Provozování živnosti v době, kdy je pozastaveno, není přestupkem, může být však živnxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxenského oprávnění. Podle rozsudku Městského soudu v Praze (MS Praha 10 Ca 15/2005-69, č. 1037/2007 Sb. NSS) slouží institut pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho stavu.
K odst. 1
Odst. 1 uvádí
obligatorní
důvody pro zrušení živnostenského oprávnění. Pokud nastane některý z důvodů v tomto ustanovení uvedxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxje všeobecnou podmínku provozování živnosti spočívající v bezúhonnosti nebo v plné svéprávnosti.
U obou shora uvedených důvodů pro zrušení živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxňuje - jedná se o dobu mezi právní mocí příslušného rozhodnutí soudu a právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávněníx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxa z povinného rušení živnostenského oprávnění - je jí skutečnost, že překážka spočívající v zákazu činnosti se týká činnosti spadající do živnosti volxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxrou byl vysloven tento zákaz, a to po dobu v zákazu vyslovenou.
Podle písm. c) je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění žádost podnikatele. Žxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxt držitelem oprávnění, či nikoliv. Požádá-li tedy podnikatel o zrušení svého živnostenského oprávnění, živnostenský úřad jeho žádosti vyhoví a opráxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Důvod pro zrušení živnostenského oprávnění uvedený pod písm. d) byl do právní úpravy živnostenského zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxikatel neprokáže živnostenskému úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo, nebo jedná-li se o zahraniční osobux xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxy podnikatel neměl v živnostenském rejstříku jako adresu sídla vedenu adresu jejich nemovitostí, neboť důvod, pro který v minulosti byla předmětná adxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k tzv. stop stavu, tj. situaci, kdy podnikatel nesmí po dobu stanovenou v zákoně vstoupit do živnostenského podnikání, a proto podnikatel může, jakmilx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
Odst. 2 řeší další situaci, kdy živnostenský úřad povinně ruší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxe být podán jen proto, že podnikatel závažným způsobem porušil (porušuje) podmínky stanovené buď rozhodnutím o udělení
koncese
, nebo zvláštními právxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxl orgán státní správy, který se vyjadřoval k žádosti o koncesi, (resp. je momentálně příslušný k vydání takového stanoviska), a že konkrétní porušení pxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh podmínek (přesnější xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxí správy. Z textu zákona není jednoznačně zřejmé, zda je živnostenský úřad návrhem vázán v tom ohledu, že je povinen zrušit oprávnění tam, kde je navrženx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxči podnikateli, případně o závažnosti porušení podmínek nebude mezi úřady shoda. Pokud by v mezním případě živnostenský úřad dospěl k závěru, že návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxé porušení povinnosti dané zákonem nebo porušení podmínek provozování koncesované živnosti), nezbylo by mu než informovat navrhovatele, že jeho podxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx návrhu trvat - pak může např. požádat nadřízený krajský živnostenský úřad, aby učinil opatření proti nečinnosti (viz § 80 spr. řádu).
x xxxxx x
x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xdy je živnostenský úřad oprávněn, nikoliv však povinen, zrušit živnostenské oprávnění nebo v odpovídajícím rozsahu pozastavit provozování živnostxx
Jedná se o dva typy případů:
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxávními předpisy,
-
podnikatel neplní závazky vůči státu na úseku sociálního zabezpečení a zrušení (pozastavení) navrhne příslušná správa sociáxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závažnost porušení podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxo úvaze, zda bude porušení zákona řešit např. pokutou za přestupek (tam, kde to přichází v úvahu) či zda rozhodne o pozastavení práva provozovat živnost xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxský úřad není vázán návrhem jiného úřadu, i když může řízení na základě podnětu jiného úřadu zahájit. Na druhé straně tam, kde se jedná o porušení zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxátní správy, včetně hodnocení závažnosti porušení chráněného zájmu.
Zákon stanovuje, že živnostenský úřad může „v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx živnost v odpovídajícím rozsahu by bylo patrně možno chápat i místně - provozování živnosti by mohlo být např. pozastaveno v provozovně, kde docházelo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxdnotlivým oborům činnosti živnosti volné. Nicméně s ohledem na současné znění odst. 6 (pozastavení provozování živnosti v provozovně) zastávají autxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxovozovat v rámci svého živnostenského oprávnění.
Pokud podnikatel neplatí řádně pojistné na sociální zabezpečení nebo příspěvek na státní politxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění navrhnout i příslušná správa sociálního zabezpečení. Ze strany správy sociálního zabezpečení by se mělo jednat o krajní opatření sankční povxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řádu.
K odst. 4
Povinným důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění je též skutečnost, že zahraniční fyzická osoba, která může provozovat živnxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxší bez dalšího této osobě živnostenské oprávnění (variantu pozastavení provozování živnosti zákon v takových případech neumožňuje).
K odst. 5
Dxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxpadě je na úvaze živnostenského úřadu, zda ke zrušení oprávnění přistoupí, či nikoliv. Zrušení z tohoto důvodu však nepřipadá v úvahu, pokud podnikatex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, kdy podnikatel přerušení řádně oznámil živnostenskému úřadu).
K odst. 6
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxtenského zákona zařazeno speciální ustanovení umožňující pozastavení provozování živnosti v konkrétní provozovně. Podle důvodové zprávy xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxo jedna ze sankcí použito i uzavření provozovny, ve které jsou zaměstnávány osoby neoprávněně pobývající v České republice. Podle čl. 7 směrnice Evropxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxích příslušníků třetích zemí, jsou totiž členské státy povinny přijmout opatření k tomu, aby v případě zaměstnávání osob z třetích zemí, které na území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxužito k porušení zákazu tyto osoby zaměstnávat.
Úprava umožňuje živnostenskému úřadu operativně pozastavit výkon živnosti v provozovně např. i pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxno provozování živnosti A (např. pro porušování hygienických předpisů), provozování živnosti B však omezeno není (protože živnost B je jiné povahy nex xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
K odst. 7
Projeví-li podnikatel vůli nadále nebýt držitelem živnostenského oprávnění, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxšení živnostenského oprávnění, odst. 7 stanovuje, že oprávnění lze na žádost podnikatele zrušit ke dni uvedenému v žádosti, nejdříve ale ke dni doručexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxostí od 30. 9. 2017 živnostenský zákon, byl do zákona zakomponován zákaz zrušit živnostenské oprávnění na žádost podnikatele, bylo-li před podáním taxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxa snaha zabránit podnikateli obcházet zákon tím, že v případě zahájení řízení o sankčním zrušení živnostenského oprávnění požádá sám (jiný) živnostexxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxní, tedy nenastal by u něj tzv. stop stav ve smyslu § 8 odst. 6 (blíže komentář k § 8).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
K bodu 50 (§ 58 odst. 7)
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxínek stanovených rozhodnutím o udělení
koncese
lze považovat za překážku řízení podle § 48 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxkatele. Navrhovaná právní úprava má znemožnit podnikateli obcházet zákon tím, že by v případě zahájení řízení o sankčním zrušení živnostenského opráxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxvnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona.
K odst. 8
Nedílnou součástí rozhodnutí o pozastavení práva provozovat živnost, ať již bylo rozhodnuto podle odst. 2, 3 nebo 6, je stanovení konkrétní doby, po kxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xdstraněn, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší, nejedná-li se o pozastavení provozování živnosti v provozovně. Tam má podle zákona vzít v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxastavení vedly, si vyžádaly rozsáhlé stavební úpravy), nebo oprávnění zrušit (např. bylo-li zřejmé, že závady, které vedly k pozastavení provozovánx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxvrhované změny v předchozích odstavcích § 58. Z důvodu sladění aplikační praxe živnostenských úřadů se zároveň upřesňuje postup živnostenského úřadx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neodstraní důvody, které k pozastavení vedly, příp. neoznámí sám přerušení provozování živnosti nebo nepožádá o zrušení dotčeného živnostenského oxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxí svého druhu, zároveň má však charakter nápravného opatření, jehož smyslem může být i odstranění určitého trvajícího protiprávního stavu.
(MS Prahx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 8 - překážky provozování živnosti,
§ 31 odst. 2 - povinnost prokázat důvody užívání prostor sídla odštěpného závodu,
§ 31 odst. 11 - přerušení provozování živnosti
Souvisejíxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxění § 59 bylo do živnostenského zákona zařazeno zákonem č. 160/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele, a to s účinnostx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x0. 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v obxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxelů (společnými zájmy se rozumí zájmy více spotřebitelů, kteří jsou nebo mohou být poškozeni protiprávním jednáním). Nařízení upravuje případy, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xájmů spotřebitelů, byla podle výše cit. seznamu i směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. 6. 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy. Vzhledxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxtenského úřadu zakázat podnikateli provozujícímu cestovní kancelář nebo cestovní agenturu konkrétní protiprávní jednání (formou správního rozhoxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxá se tedy o další důvod, pro který živnostenský úřad může (ale nemusí) zrušit živnostenské oprávnění, případně pozastavit právo provozovat konkrétní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xřiměřený poškození zájmu, který je chráněn (ostatně jako i v jiných případech trestání).
Výše uvedená směrnice Rady 90/314/EHS se však ruší směrnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxty, zejména s ohledem na požadavky na informace, odpovědnost obchodníků ve vztahu k poskytování souborných služeb a ochraně pro případ platební neschxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxnosti a mezery v legislativě.“
Podle čl. 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2302/EU se směrnice Rady 90/314/EHS zrušuje s účinkem ode dxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xII.“
Změny § 59 lze očekávat v důsledku přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány přísxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx se cit. nařízení „použije ode dne 17. 1. 2020“, což v praxi znamená, že od uvedeného data bude ve členských státech přímo účinné a členské státy budou povixxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxkého parlamentu a Rady je posílit ochranu spotřebitele v rámci jednotného trhu, zajistit účinné vymáhání práv spotřebitele na trhu a posílit tak jejicx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxtřebitelů nejsou přizpůsobena potřebám vymáhání práva v rámci vnitřního trhu a efektivní a účinná spolupráce při vymáhání práva není v těchto případexx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxkonů na ochranu zájmů spotřebitelů uvnitř Společenství a při dosahování ukončení nebo zákazu těchto porušení. Výsledný nedostatek účinného vymáhánx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxh obchodních činností v rámci Společenství. (-)“. Jak je dále uvedeno, pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu a ochrany spotřebitele je nezbyxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xvnitř Společenství a v přijímání opatření za účelem ukončení nebo zákazu těchto protiprávních jednání.
Nařízení stanoví postupy pro spolupráci mxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxny dostatečnými národními kompetencemi k tomu, aby mohly provádět kontroly a účinně zasáhnout a zabránit trvání zjištěného protiprávního jednání včxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxx xx
xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxením je pro obecní živnostenské úřady v zákoně o živnostenském podnikání navrženo nové oprávnění k uložení zákazu protiprávního jednání v případě porxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxení nebo pozastavení živnostenského oprávnění.
Související ustanovení:
§ 58 - zrušení živnostenského oprávnění, pozastavení práva provozoxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xříslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele)
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 60
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně některých dalších zákonů, je živnostenský rejstřík informačním systémem veřejné správy, vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xnformace a údaje z jiných informačních systémů a registrů veřejné správy (např. veřejné rejstříky, základní registry apod.) tak, aby údaje o podnikatxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxeho funkci vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu) a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady. Obecní živnostenxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxto údajů. Jsou zde tak vedeny kompletní údaje o podnikatelích, kteří mají nebo měli živnostenské oprávnění, údaje o založených právnických osobách, kxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku, a o zahraničních fyzických osobách z třetích zemí, které splnily podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, právo provozovat živnost jxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xapisují do živnostenského rejstříku. Obecní živnostenské úřady jsou povinny do živnostenského rejstříku ukládat i dokumenty, kterými podnikatelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxobilosti podnikatele a odpovědného zástupce, doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, do něhož podnikatel umístil sídlo, nebo sídlo ooxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xdrese pro doručování podnikateli, údajů o bydlišti, místu pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodných číslech fyzixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxm činným v trestním řízení) a správním orgánům, které tyto údaje potřebují pro výkon své činnosti (správní orgán by měl svou žádost o údaje z neveřejné čáxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx, kdy uplyne doba čtyř let od zrušení posledního živnostenského oprávnění podnikatele. Stejně tomu bude v případě, že podnikatel nesplní podmínky pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxbo kdy založená společnost nepodá návrh na zápis do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku v zákonem požadované lhůtě, nebo není do tohoto rejstříxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxu na doložení dokladu o pobytu na území České republiky nebo na zápis do příslušného rejstříku. Tyto údaje poskytne živnostenský úřad pouze osobě, kterx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxktronické podobě. Veřejné údaje vedené v živnostenském rejstříku jsou veřejně přístupné na webové adrese www.rzp.cz. Informace o podnikatelích tak xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xnačkou živnostenského rejstříku. Je zde také možné získat informace o historii údajů vedených o podnikateli.
xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxený příslušným orgánem, může o něj ten, kdo tento výpis potřebuje, požádat kterýkoliv živnostenský úřad, nejen obecní, ale i krajský, případně i Živnoxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxn však obsahuje rodné číslo podnikatele, což je neveřejný údaj. Proto tento výpis může vydat pouze živnostenský úřad a pouze podnikateli. Na požádání lxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xástečného výpisu platí omezení uvedené v § 60 odst. 3, tj. nemůže obsahovat údaje, které lze sdělit pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštnxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxných v živnostenském rejstříku, o sankcích a pokutách, které byly podnikateli uloženy, a údaje o adrese pro doručování podnikateli. Tyto výpisy se vždx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxjné správy (Czech POINT). Živnostenský úřad může vydat i potvrzení o tom, že určitý zápis v živnostenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyhotovit z živnostenského rejstříku též sestavu, ve které jsou uvedeny taxativně zákonem stanovené údaje (nelze tedy poskytnout další údaje o podnixxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxnout např. údaje o podnikatelích, kteří mají sídlo v určité obci, či na určité adrese, kteří mají určitý předmět podnikání, či kteří mají provozovnu na uxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxch vedených v živnostenském rejstříku. Správní poplatek je stanoven 5 Kč za údaje o jednom podnikateli. Na poskytnutí sestavy má živnostenský úřad 30 dxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxoví, případně vyhoví pouze částečně, musí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně odmítnutí části žádosti. Žadatel tak má možnost podat proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxjského živnostenského úřadu, případně Živnostenského úřadu České republiky. Příslušnost k podání žádosti se řídí podle sídla podnikatelů, či podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xestavu je tak jediným podáním vůči živnostenskému úřadu, které podléhá místní příslušnosti.
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxgánům podle § 48 také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo prostřednictvím adresy centrálního registru (to jsou případyx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánů). Podobně se postupuje i v případě předávání dat při činnosti Centrálního registračního místa.
Pro řádné vedení živnostenského rejstříku je dána povinnost Ministerstvu vnitra nebo Policii České republiky poskytovat xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxému cizinců. Živnostenským úřadům jsou tak poskytovány o občanech České republiky a o cizincích údaje, které nelze získat ze základního registru obyvxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx státní správy vykonávané živnostenským úřadem včetně kontrolní působnosti podle jiných zákonů a také pro možnost ověřit totožnost osoby podle identxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xizinců například informaci o zrušení pobytu, na který je vázáno oprávnění podnikatele. Z takto poskytnutých údajů může živnostenský úřad uchovávat v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxvozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 55 - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxých dalších zákonů
ČÁST PÁTÁ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A PŘESTUPKY
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xxx
Ustanovení o živnostenské kontrole byla do živnostenského zákona vložena s účinností od 1. 1. 1996 zákonem č. 286/1xxx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pozdějších předpisů, a další související zákony, zákonem č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném znaxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (kontrolní řád), a konečně další úprava tohoto ustanovení byla provedena i zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xivnostenských úřadech. Živnostenské úřady jsou při kontrole oprávněny kontrolovat jak plnění povinností daných živnostenským zákonem, tak i jinýmx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxliky na základě podnikatelského oprávnění osoby z členského státu Evropské unie) a u koncesovaných živností i podmínek, které jsou podnikateli uložexx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxprávněně (tj. bez příslušného živnostenského oprávnění) podnikají v činnosti, která je živností, dále kontrola odpovědných zástupců, osob pokračuxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxpské unie, které na území České republiky dočasně poskytují služby (blíže u § 69a).
Faktický výkon kontroly ve smyslu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxmyslu a obchodu) mohou provedení živnostenské kontroly nařídit.
x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxů ke kontrole v oblasti značení tabákových výrobků a prodeje lihovin a tabákových výrobků. Toto ustanovení bylo následně doplněno o zmocnění ke kontroxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xorušení povinnosti nebo porušení zákazu v dané oblasti - sdělily tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně. Zákonem č. 65/2017 Sb., o ochranx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrole zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - tyto zákazy byly převedeny do cit. zákona č. 65/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxle cit. zákona (nikoliv již na základě zmocnění podle živnostenského zákona).
Povinnost živnostenského úřadu zahájit s případným porušitelem záxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spotřební daně dotčena. Ustanovení odst. 2 se jeví v kontextu právní úpravy živnostenské kontroly jako nesystémové, neboť výslovně zmocňuje ke kontrxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxch oblastí dozoru je pravomoc živnostenských úřadů ke kontrole stanovena příslušným zvláštním právním předpisem (např. zákonem č. 247/2006 Sb., o omxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxjí obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny a Česká obchodní inspekce“).
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxcí zákony:
K části čtvrté (změna živnostenského zákona)
K článku VI (§ 60a odst. 2)
S ohledem na novou úpravu v § 115 a § 134 zákona o spotřebních danxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxle dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků do živnostenského zákona. Nejedná se o věcnou změnu, pouze o změnu nosiče této působnosti. Vx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu vůči správci spotřební daně, kterou lze nyní nalézt v § 115 odst. 1 zákona o spotřebních daních, v případě, že zjistí, že došlo k porušení povinnostx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxípadě zjištění porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx x. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
[Pověření k provedení živnostenské kontroly]
Viz komentář x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xxx x xxx
Samotný výkon živnostenské kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolnx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxě vztahuje (oproti předchozí právní úpravě dané zákonem o státní kontrole) i na vyřizování námitek. Ustanovení správního řádu se nepoužijí tam, kde jexxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxké kontroly zákon zmocňuje zaměstnance živnostenských úřadů. Kteří zaměstnanci to jsou, je věcí vnitřního členění a vnitřní organizace konkrétního xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxým pověřením k jednotlivé kontrole, nebo průkazem. Forma užívaného pověření bude záviset na rozhodnutí toho kterého živnostenského úřadu - pokud obex xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo průkazem, v opačném případě budou muset své oprávnění kontrolovat prokázat písemným pověřením k provedení konkrétní kontroly (u konkrétního podnixxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxnlivosti zaměstnanců živnostenských úřadů ve smyslu § 6 odst. 2 zák. o živnostenských úřadech, bylo zákonem č. 140/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015 dx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxy kontroly nebo správního řízení není porušením zákonem stanovené mlčenlivosti. Živnostenský úřad, resp. jeho zaměstnanec je tedy oprávněn poskytnxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxnoznačně patrný její účel (tj. kontrola podnikatele nebo správní řízení vedené s podnikatelem). Zákon pak konstatuje, že v takovém případě se nebude jxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xstanovení má zřejmě sloužit ke zvýšení právní ochrany kontrolované osoby. Podle názoru autorů by však přizvání třetí osoby k probíhající kontrole nic xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxx x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxdel živnostenské kontrolní činnosti je posílit právní jistotu kontrolovaných osob a stanovit základní postupy a úkony při provádění živnostenské koxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxenské kontroly ani orgány k ní aktivně legitimované.
Postup živnostenských úřadů při kontrolní činnosti je upraven zákonem č. 552/1991 Sb., ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
[Opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnského úřadu uložit podnikateli rozhodnutím povinnost odstranit nedostatky zjištěné při kontrole. Jedná se o oprávnění živnostenského úřadu a je texx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xdkladný účinek. Účel takového omezení účastníka řízení je zřejmý - živnostenský úřad by měl možnosti ukládat podnikateli rozhodnutím povinnost odstxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxku osob, ohrožení životního prostředí apod.). Pak je i namístě, aby případné odvolání nemělo odkladný účinek a aby účinky rozhodnutí nastaly okamžitě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxy fyzických osob
Viz komentář k § 62
Přestupky právnických a podnikajících fyzickxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
Ke správnímu trestání obecnxx
Současná právní úprava správního trestání vychází ze zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxce správního trestání schválené usnesením vlády č. 162/2002 (UV), k návrhu věcného záměru zákona o správním trestání. Nový přestupkový zákon vychází x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxesního hlediska neúplná. Stejně tak nebyla považována za dostatečnou právní úprava správněprávní odpovědnosti právnických a podnikajících fyzickxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxb a podnikajících fyzických osob za porušení veřejnoprávních povinností, které jim ukládají zákony upravující jednotlivé úseky veřejné správy. Dálx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxvinností). Zákon zavádí jednotný pojem „přestupek“, který zahrnuje jak dosavadní jiné správní delikty, tak přestupky („Přestupkem je společensky šxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx x x xxxx zákona). Stanovuje, že odpovědnost fyzické osoby (tedy nepodnikajícího subjektu) bude tak, jak je tomu dosud, odpovědností za zavinění, u podnikajíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxpovídají za přestupek bez ohledu na zavinění (objektivní odpovědnost), avšak s možností zprostit se odpovědnosti při prokázání zákonem stanovených xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxenutí (viz § 45 přestupkového zákona) jako nejmírnější správní trest (podle důvodové zprávy k přestupkovému zákonu má uložení tohoto trestu působit vxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx malou míru společenské škodlivosti).
Na přestupkový xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxna o některých přestupcích. Tento „doprovodný“ zákon nabyl (z valné části) účinnosti stejně jako zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tedy x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xové právní úpravě správního trestání - nahrazení termínu „jiný správní delikt“ termínem „přestupek“, ukládání pokut blokem je nahrazeno ukládáním sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí úpravy pro projednání více deliktů téhož pachatele ve společném řízení apod.).
K § 61 a 62
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxností. Přestupku ve smyslu § 61 se mohou dopustit jednak fyzické osoby, které pokračují v provozování živnosti po zemřelém podnikateli (dědicové, poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxzůstalosti, svěřenský správce, likvidační správce nebo insolvenční správce) a dále i fyzické osoby, které nejsou občany České republiky a které ohlaxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxa - nepodnikatel, pokud bez příslušného oprávnění provozuje činnost, která je živností. Tato osoba neoprávněně podniká a postih konkrétního přestupxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx Kč) nebo živností koncesovanou (pokuta do 1 000 000 Kč). Přestupku podle § 61 odst. 3 (tj. přestupku spočívajícího v neoprávněném podnikání v činnostix xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxo podnikatelského oprávnění nepokryje činnost, kterou fakticky provozuje, nebo ji nepokryje v plném rozsahu. Pro činnost, kterou provozuje bez přísxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Přestupky osob pokračujících v provozování živnosti po zemřelém podnikateli spočívají v neustanovení odpovědného zástupce nebo v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xe projednat i příkazem na místě.
Předložení nepravdivého čestného prohlášení o bezúhonnosti v rámci ohlášení živnosti je již hodnoceno jako závažxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxí být pouhé uložení pokuty za přestupek. V konkrétním případě může, podle okolností případu, vést ke zrušení živnostenského oprávnění či k rozhodnutíx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxupky spočívající v nepravdivém čestném prohlášení (§ 61 odst. 2) a v provozování činnosti, která je živností, bez příslušného živnostenského oprávněxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxednat příkazem na místě.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxektů (právnických osob a podnikajících fyzických osob) jsou taxativním výčtem uvedeny v § 62 odst. 1, 2 a 3. Výčet přestupků zásadně odpovídá povinnosxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xrovozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu) nebo povinnosx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí není přestupkem podle živnostenského zákona, je-li však hodnoceno jako porušení povinnosti „závažným způsobem“, může vést k pozastavení práva proxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
Postih ve formě pokuty je rozlišen podle závažnosti spáchaného přestupku. Nejnižší pokutu - s horní hranicí do 10 000 Kč - lze uložit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xterou provozování živnosti přerušil (§ 31 odst. 12). Pokutu do 20 000 Kč lze uložit za přestupek spočívající v neoznámení změn a doplnění údajů, které jsxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxupci pro živnost ohlašovací, pokutu až do výše 100 000 Kč např. za porušení povinnosti zajistit výkon některých činností osobami splňujícími příslušnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe vztahu k provozovně, za nedoložení dokladů prokazujících provozování živnosti, za porušení povinností při dočasném poskytování služeb podle § 69a x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xsob (§ 17 odst. 10), za neprokázání způsobu nabytí prodávaného zboží či užitého materiálu, za porušení povinností daných pro nákup, prodej a braní do záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx službě na žádost zákazníka a za další.
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příkazu na místě, o kterém se vydá příkazový blok. Podmínkou je, že obviněný z přestupku souhlasí se zjištěním stavu věci, s právní kvalifikací skutku, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxstupkového zákona).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 250/2016 Sb.:
Upravují se zvláštní podmíxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxadě, že obviněný bude souhlasit se zjištěním stavu věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Stejnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x napomenutí posiluje princip oportunity (účelnosti), neboť například oproti peněžité záruce za splnění povinnosti uložené příkazem na místě, o kterxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxslovit souhlas s uložením pokuty a její výší nebo s uložením napomenutí (podle správního řádu by postačil souhlas pachatele se zjištěním, že spáchal přxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxněná úřední osoba.
Podle tohoto ustanovení lze příkazem na místě uložit pokutu do výše 10 000 Kč (mladistvému pokutu nejvýše 2 500 Kč). To xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxcie České republiky nebo obecní policie ukládat pokuty nebo napomenutí za vybrané přestupky formou příkazu na místě (v případě pokuty se o něm vydá příkxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxkonů, které obsahují právní povinnosti, jejichž porušení je znakem převáděných skutkových podstat, však byly z tohoto kompetenčního ustanovení vylxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xříkazu na místě). Nadále tedy zůstává v návrhu zachována pouze úprava příslušnosti vybraných správních orgánů k vydání příkazu na místě o přestupcíchx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxevést do jiných zákonů (příslušnost k projednávání dalších přestupků bude upravena v zákonech upravujících skutkové podstaty). V případě příslušnoxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxn č. 200/1990 Sb. rovněž upravoval příslušnost obce (vizte § 53 odst. 1) a taková úprava se vyskytuje též v jiných zákonech. Z toho důvodu je volena obecněxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xříslušnosti.
Za podmínek stanovených zákonem se umožňuje uložit pokutu též v blokovém řízení.
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xízení o nich a zákona o některých přestupcích
[Neoprávněné podnikání právnických osob]
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
Problematiku přestupků spočívajících v provozování xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Stejně jako u přestupku neoprávněného podnikánx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxnosti, která je živností volnou, bez příslušného živnostenského oprávnění je stanovena pokuta až do výše 500 000 Kč, jedná-li se o činnost, která je přexxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh za neoprávněné podnikání právnické i fyzické osobě jsou tedy stejné.
Za neoprávněné podnikání ve smyslu § 63 je třeba považovat jak případy, kdy pxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxpady, kdy právnická osoba překročí rozsah svého živnostenského oprávnění (např. podnikatel, který je v rámci živnosti volné oprávněn prodávat naporxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Z judikatury:
I. Podnikatel neoprávněně podniká, nemá-li živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (-), podniká neoprávněně, vykonává-li v tomto rámci také činnost, k níž je třeba
koncese
.
(rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 2. 19xxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx určitého oprávnění k podnikání (např. živnostenského listu), pokud ovšem ve větším rozsahu prováděl takovou podnikatelskou činnost, která překračxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rovněž neměli příslušné podnikatelské oprávnění.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 11. 1994, sp. zn. 6 A 211/93, SjS 119/1996)
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 64
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxtenské úřady a že pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil. Otázky rozsahu odpovědnosti za přestupek, možnosti liberace, kritéria pro určxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxvě přestupkového zákona.
Vzhledem k tomu, že zákon stanovuje, že pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil, bude pokuty uložené za porušení povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé obce.
Z judikatury:
Pouhé konstatování aspektů, ke kterým bylo při rozhodování o výši pokuty za spáchání správního deliktu přihlédnuto, aniž xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xřičemž zvažované okolnosti je třeba rozlišovat na přitěžující a polehčující a vždy je posuzovat z hlediska konkrétního dopadu na daný případ. Uvede-lx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se takové tvrzení do značné míry neurčitým, a v důsledku toho i nepřezkoumatelným.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2006, č. j. 4 As 26xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
§ 17 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx USTANOVENÍ
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xpravu obsaženou ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, nově zavádí definice adresy na území Českx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx České republiky.
Související předpisy:
vyhl. č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Soxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 31.7.2019.
K odst. 1
Obecná zásada součinnosti správních orgánů daná v § 8 odst. 2 spr. řádu je zde vyslovena ještě speciálně pro orgány provádějící xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh předpisů podnikatelem, zasílají opis příslušného rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci, živnostenskému úřadu. Stejxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxformace buď zapisují do živnostenského rejstříku jako údaje ve smyslu § 60 odst. 2 písm. m) - sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvisxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxn stanovuje, že touto spoluprací „není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním zákonem“, a odkazuje přitom v poznámce pod čarou příkladmx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxt uložená zvláštním právním předpisem bránila plnění povinností podle tohoto ustanovení, ale naopak, že totiž plnění povinností podle tohoto ustanoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxajících do dozorové pravomoci živnostenských úřadů koresponduje v odst. 2 stanovená povinnost živnostenských úřadů signalizovat specializovaným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxrušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti“ zahrnuje do výše uvedené informační povinnoxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxdnikateli ve smyslu § 5).
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnost podnikatele dodržovat při provozování živnosti i povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, avšak nesplnění této povinnosti nenx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxu-li stanoveny zvláštními právními předpisy, nicméně sankci ve formě pokuty za nesplnění takových povinností uložit nemůže (může však, jsou-li pro tx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxla povinností stanovených zvláštním právním předpisem ze zákona přísluší (např. příslušnému oblastnímu inspektorátu České obchodní inspekce, příxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti stanovené zvláštními právními předpisy. Případný postih podnikatele bude na specializovaném orgánu dozoru.
Související ustanovení:
§ 5x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
[Dočasné poskytování služeb]
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 69a
Podmínky dočasného poskytování služeb pro podnikání podle živnostenského zákona xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxitř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném státě, než se nachází příjemce služeb“, a následujícími čl. SFEU. Za služby xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxména činnosti průmyslové povahy, činnosti obchodní povahy, řemeslné činnosti a činnosti v oblasti svobodných povolání (volný pohyb služeb v dopravě xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxém státě Evropské unie, v němž je služba poskytována, a to za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům.
V návaznxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xa vnitřním trhu, která mimo jiné upřesňuje, že
-
„službou“ je jakákoli samostatná výdělečná činnost poskytovaná zpravidla za úplatu a „poskytovatxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xo neurčitou dobu a prostřednictvím stálé infrastruktury, v níž je činnost poskytování služby skutečně vykonávána,
-
„povolovacím režimem“ každx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k činnosti poskytování služeb nebo o jejím výkonu.
Podle této směrnice členské státy Evropské unie nepodrobí přístup k činnosti poskytování slxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xodmínky, že povolovací režim nediskriminuje dotyčného poskytovatele, potřeba povolovacího režimu je opodstatněna naléhavým důvodem obecného zájxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxčně účinná.
Poskytování služby v regulovaných povoláních, tedy v činnostech, kde je požadováno splnění podmínky odborné způsobilosti pro jejich výkon, je uprxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxporu s ustanoveními cit. směrnice o službách na vnitřním trhu, mají před nimi přednost. Podle cit. směrnice o uznávání odborných kvalifikací neomezí čxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxm členském státě, je-li poskytovatel služby v souladu se zákonem usazen v některém z členských států za účelem výkonu stejného povolání a vykonával-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxě regulováno. Splnění podmínky, aby poskytovatel služby vykonával povolání po dobu dvou let, se nevyžaduje, je-li povolání nebo vzdělávání a odborná xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxěrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informacx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxe být absolvována i ve více členských státech. Tato úprava byla transponována do českého právního řádu zákonem č. 18/2004 Sb. Podle § 36a odst. 2 cit. zákxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtnou činnost po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let, nebo předložit doklad o regulovaném vzdělávání, které jej odborně připravuje pro výkxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xe státě původu není regulována, byl doložen doklad o alespoň jednoročním výkonu předmětné činnosti během předcházejících deseti let, a to buď v jednomx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxst, že při doložení dokladu o regulovaném vzdělání, které ve státě původu připravuje absolventa k výkonu předmětné činnosti, není požadováno doloženx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xlenského státu do druhého za účelem poskytování služeb, předem uvědomil příslušný orgán v hostitelském členském státě v písemném ohlášení. Toto ohláxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxvaha xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxst. Z judikatury Soudního dvora Evropské unie je patrno, že posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o dočasné poskytování služeb v hostitelském stxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxt se na hospodářském životě dané země, zohlednit širší kontext trvání, pravidelnosti, opakování a kontinuity i s ohledem na charakter provozovaných čxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxby (např. i zřídit provozovnu), i když budování infrastruktury pro podnikatelskou činnost v širším rozsahu spíše svědčí o úmyslu usadit se. Při posouzxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhodobější nebo jen krátkodobou přítomnost poskytovatele (např. při poskytování služeb u provádění větší stavby, kde činnost může trvat i několik letxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxany z jiného státu Evropské unie, nebo právnickými osobami zřízenými podle práva jiného státu Evropské unie a se sídlem v některém ze států Evropské unixx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxáva Evropské unie.
V souladu s primárním právem Evropské unie a výše uvedenými směrnicemi, které byly do českého právního řádu transponovány zákonxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxkytování služeb občany členských států Evropské unie a právnických osob, jejichž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie a jež majx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxstoru a občanům Švýcarské konfederace a právnickým osobám se sídlem na území těchto států. Osoby, které jsou oprávněny v některém z uvedených států vyvxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxytovaných služeb o činnosti, které jsou v České republice volnou živností, resp. činností, pro jejíž provozování není v České republice požadováno spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx by poskytování služby byly povinny oznámit živnostenskému úřadu nebo jinému správnímu orgánu v České republice. U živností, jejichž provozování, rexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxím poskytnutím uznávacímu orgánu, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Osoba, která využívá práva dočasně poskytovat služby na základě oprávnění z jiného státu, než je Česká republika, je povinna doložix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona a nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností spadají do rozsahu živnostenského oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané nebo koncexxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xvedených v příloze č. 5, kde podle § 7 odst. 6 je podnikatel povinen zajistit výkon činností pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilostx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxe poskytuje služby, a to buď sama, nebo svými zaměstnanci.
Na osoby, které využívají práva dočasného poskytování služeb, se nevztahují povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxby samostatně výdělečně činné, nebo o právnické osoby) až na výše uvedené nemusí plnit povinnosti podnikatele dané živnostenským zákonem, však neznaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx a odst. 2)] jsou oprávněni dočasně poskytovat služby na území České republiky v rozsahu svého podnikatelského oprávnění k podnikatelské činnosti z jixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxpovídající činnost v České republice. Oprávněnost poskytování služby spočívající ve výkonu konkrétní činnosti nebo činností se posuzuje podle tohox xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxáva tohoto jiného státu. Poskytovat služby na základě tohoto práva může podnikající fyzická osoba sama, jako osoba samostatně výdělečně činná, nic všxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxila výkon předmětných činností svými zaměstnanci.
K odst. 2
Dočasně poskytovat služby v činnostech, které jsou živnostmi, mohou na území České rexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxsto své podnikatelské činnosti v některém jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, a jsou na území některého z těchto jiných členskýxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxského státu. Mohou tedy oprávněně v České republice poskytovat služby spočívající ve výkonu stejných činností, jaké jsou oprávněny vykonávat v tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Občané dalších smluvních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx 1 písm. b) a odst. 2 i jejich rodinní příslušníci] a právnické osoby, které mají sídlo na území některého z těchto států, se považují za občany Evropské unxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxí z některého z těchto států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ze Švýcarské konfederace, přičemž mohou vykonávat činnosti, které odpovídxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tak předložením průkazu totožnosti, dokladu osvědčujícího státní příslušnost (v případě, že je poskytovatelem služby fyzická osoba) a dokladu o tomx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xředmětnou činnost. Posledně uvedený doklad tak musí svědčit nejen o usazení osoby v některém ze shora uvedených států a oprávněnosti dané osoby v tomto xxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxadě institutu dočasného poskytování služeb. Pokud by například osoba s oprávněním k podnikání pro činnost zednictví z jiného členského státu Evropskx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxnském státě předmětem zednictví. Pokud by však například obkladačské a štukatérské práce nemohla v rámci svého oprávnění provádět v tomto jiném člensxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xáplních jednotlivých živností do obsahové náplně živnosti zednictví spadají.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx služby na základě svého oprávnění k podnikání z jiného státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace) je zajistxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xato příloha stanoví. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti, jejichž neodborným výkonem by mohlo dojít k ohrožení zvláštního zřetele hodného veřejnéhx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxonávají, splňovaly podmínky odborné způsobilosti dané v příloze č. 5, i když splnění podmínek tímto způsobem zákonná úprava nevylučuje. Pro splnění pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxvuje pro výkon stejné předmětné činnosti ve státě původu, pokud je v tomto státě uvedená činnost regulována. Není-li ve státě původu předmětná činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxtá lhůta se zřejmě v praxi odvíjí od doby, kdy bylo poskytování služby prostřednictvím konkrétní fyzické osoby živnostenským úřadem zjištěno a přísluxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xe třeba přihlédnout k tomu, že dobou výkonu činností se rozumí skutečný a dovolený výkon dotyčného povolání na plný nebo odpovídající úvazek v členském xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x xxx
Povinnost předložxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxby poskytující služby), má fyzická nebo právnická osoba poskytující služby. Nesplnění uvedených povinností je přestupkem postižitelným pokutou poxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxá má oprávnění k podnikatelské činnosti ze státu původu.
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx která je občanem xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnnosti, kterou v České republice provozuje. Ustanovení § 69a se na tyto osoby nevztahují a použijí se § 61 odst. 3, resp. § 63 odst. 1 upravující přestupxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí úprava, podle které by byl jednoznačně stanoven způsob, kterým osoba poskytující na území České republiky služby prokazuje oprávněnost poskytovat xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxaveno v příloze č. 5 živnostenského zákona), je povinna orgánu dozoru prokázat splnění povinnosti provozovat tyto činnosti osobami se stanovenou odbxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x regenerační služby, pedikúra a manikúra, vodní záchranářství, provozování solária apod., u kterých je z hlediska ochrany veřejného zájmu třeba, aby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xladené na výkon regulovaných činností podle navrhované novely zákona o uznávání odborné kvalifikace. Shodně s úpravou živnostenského zákona pro osxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxb (podnikateli).
K odst. 5
Ustanovení specificky upravuje dočasné poskytování služeb na základě podnikatelského oprávnění z jiného členského sxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xsou živnostmi, jejichž provozování vyžaduje splnění podmínky odborné způsobilosti podle § 7 (dále jen „regulované činnosti“). Úprava se tedy vztahxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxeslných, vázaných a koncesovaných (u posledně jmenovaných s výjimkou prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a provozování silniční motoroxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy uznávacímu orgánu a doložit doklady podle zvláštního právního předpisu, jímž je zákon o uznávání odborné kvalifikace. Jedná se o doklady totožnostix xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno, dále o doklady osvědčující její odbornou kvalifikaci, přípaxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxána.
V oznámení poskytovatel služby, je-li jím fyzická osoba, uvede jednak identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození a stát usazení), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxulována, popřípadě údaj o činnosti, která je obsahově nejbližší. Poskytovatelům služeb může totiž v praxi činit problémy zařadit činnost, kterou ve sxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění ze státu původu nemusí zcela korespondovat s obsahovou náplní konkrétní živnosti podle českého práva.
Zákon o uznávání odborné kvalifixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsob uvedených v odst. 2, tedy právnických osob, jejichž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie, které mají sídlo, ústřední správu xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxelskou činnost, která je v České republice činností regulovanou tak, že se § 36a zák. o uznávání odborné kvalifikace na tyto právnické osoby vztahuje pxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxém prostoru a Švýcarské konfederace. Zároveň je v odst. 5 blíže specifikováno, že doklad o odborné kvalifikaci nebo praxi dokládá u právnické osoby jí uxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxpadě podnikání právnické osoby na základě živnostenského oprávnění z České republiky.
Přiměřené užití § 36a zák. o uznávání odborné kvalifikace xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xsoby, která odpovídá za řádné poskytování služby, název regulované činnosti, kterou bude právnická osoba vykonávat, a údaj o tom, zda je činnost v členxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxa usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že jí oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členskxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxytující služby dočasně nebo příležitostně vykonávat regulovanou činnost na území České republiky po uplynutí 12 měsíců ode dne podání úplného oznámexxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxské republice, požádala o evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti v České republice jako hostitelském stáxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxsné poskytování služeb a výkon předmětné činnosti se považuje za oznámený po dobu 18 měsíců ode dne, kdy domovský členský stát jiný než Česká republika pxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xi příležitostném výkonu předmětné činnosti pokračovat a oznámil tuto skutečnost domovskému členskému státu jinému než Česká republika, může ve výkoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xMI. Lhůta se počítá ode dne předání oznámení příslušným orgánem domovského členského státu jiného než Česká republika. Podle prováděcího nařízení Koxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady 2005/36/ES se evropský profesní průkaz vydává pouze pro v tomto nařízení uvedená povolání. Z činností regulovaných živnostenskýx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxá“.
Odlišný přístup je uplatňován v případě, že osoba, která hodlá poskytovat služby v České republice, požádala o evropský profesní průkaz pro doxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxpadě nemá poskytovatel služby povinnost oznamovat uznávacímu orgánu v České republice dočasné poskytování služeb a výkon předmětné činnosti se povaxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxánu (v daném případě Ministerstvu průmyslu a obchodu). Pokud poskytovatel hodlá v dočasném či příležitostném výkonu předmětné činnosti pokračovat a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxe domovský členský stát oznámí tuto skutečnost uznávacímu orgánu prostřednictvím systému IMI (systém pro výměnu informací o vnitřním trhu určený ke sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxnámení příslušným orgánem domovského členského státu jiného než Česká republika. Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. 6. 2015 o xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xvropský profesní průkaz vydává pouze pro v tomto nařízení uvedená povolání. Z činností regulovaných živnostenským zákonem pak připadá v úvahu výkon pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu. Uznávací orgán eviduje údaje o poskytovateli služeb a jím oznámených skutečnostech v samostatné evidenci. Ministerstvo školství a tělovýcxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxternetových stránkách o splnění oznamovací povinnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K odst. 6
Živnostenský úřad je při kontrole podle § 60a oprávněn kxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxáštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7 živnostenského zákona, tedy činnosti spadající do živností řemeslných, vázaných a koncesovaných (u poxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého oznámení poskytování služby uznávacímu orgánu, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Poskytovatel služby nemá povinnost dokládat živnostenskému úřadu při kontxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužby výpis z evidence poskytovatelů služeb, který si poskytovatel na vlastní žádost nechal uznávacím orgánem vydat. Neposkytne-li však poskytovatex xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxytovatelů služeb nebo přímo u uznávacího orgánu. V případě vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xe správní spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a příslušnými orgány členských států a Komisí).
Živnostenský úřad může u poskytovatxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxkými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti. Povinnost zajistit výkon činnosti odborně způsobilými osobami je dána poskytovateli sluxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxužby vedl evidenci o osobách, které pro něj činnost vykonávají a splňují podmínky odborné způsobilosti, a uchovával kopie dokladů prokazujících tuto xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xchopen doložit, že po dobu trvání poskytování služby všechny osoby, které odborné činnosti spadající do živností uvedených v příloze č. 5 vykonávalyx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxobilými osobami je přestupkem podle § 62 odst. 2 písm. b) nebo c), nebo odst. 3 písm. b) nebo c).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 189/2008 Sb.:
Návrh v toxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxní povinnosti oznámit poskytování služby uznávacímu orgánu. Dále se umožňuje orgánu dozoru (živnostenskému xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobilost ve smyslu nařízení vlády č. 209/2001 Sb. (pozn. autorů: nyní upraveno přílohou č. 5 živnostenského zákona).
Z judikatury:
Dočasná povxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontinuity.
Poskytovatel služeb ve smyslu Smlouvy se může vybavit v hostitelském členském státě infrastrukturou nezbytnou pro účely poskytování pxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxátě, kde se neúčastní zavedené stavovské základny a činnost poskytuje mimo jiné i státním příslušníkům tohoto státu, spadá pod ustanovení kapitoly o pxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výkon tohoto práva musí být určeny ve světle činností, které hodlá vykonávat na území hostitelského členského státu.
Pokud zahájení a výkon zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxho členského státu a vykonávat tam činnost. Na druhou stranu, pokud zahájení a výkon zvláštní činnosti v hostitelském členském státě podléhá určitým pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní, která mohou způsobit, že výkon základních svobod zaručených Smlouvou bude omezen nebo bude méně atraktivní, musí splňovat čtyři podmínky: musí býx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxedují, a nesmí přesáhnout, co je nezbytné za účelem jeho dosažení.
Podobně členský stát musí vzít v potaz přiměřenost diplomů, a pokud je to nezbytné, pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxe 30. 11. 1995 C-55/94 Reinhard Gebhard proti Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano)
Komunitární právo upravující svobodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvání služeb v hostitelském členském státě, pokud jsou splněny podmínky předepsané směrnicí, která upravuje vzájemné uznávání profesních kvalifikaxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtejné nebo podobné služby s větším nebo menším stupněm opakování nebo pravidelnosti v jiném členském státě, aniž by tam měl infrastrukturu umožňující xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxou činnost poskytuje i státním příslušníkům tohoto členského státu, není dostatečná k tomu, aby na tento xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 7 odst. 1 - zvláštní podmínky provozování živnosti, odborná způsobilost,
§ 7 odst. 6 - podnikatel je povinen zajistit výkon činností xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xdst. 3 - neoprávněné podnikání fyzických osob,
x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§ 70 - osoby, které se považují pro účely žixxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xřílohy č. 1 až 3 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, jejichž provozování je regulovanou činností,
příloha č. 5 - seznam činxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxhto činností
xxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (Úřední věstník EU, L 114, 30. 4. 2002, s. 6-72),
- čl. 4 a čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 12. 2006 o službách na vnitřxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxe Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. 11. 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxkého státu Evropské unie, a forma předkládaných dokladů]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxje okruh fyzických osob, které se pro účely živnostenského zákona považují za občany členského státu Evropské unie a okruh právnických osob, které se pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxubliky, tak pro dočasné poskytování služeb v rozsahu podnikatelského oprávnění ze země původu ve smyslu § 69a. Dále stanoví, že dokladům vydaným v dalšxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxrém z členských států Evropské unie.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 167/2004 Sb.:
Znění § 70 umožňuje poskytovat státním příslušníkům členských sxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xacházení, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxzovat, je třeba přiznat i dokladům vydaným v dalších členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku stejnou důkazní hodnotu.
K oxxxx x
Ustanovením se přiznává v souladu s Dohodou o Evropském hospodářxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxob občanům dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norska, Lichtenštejnska a Islandu) a občanům Švýcarské konfederace stxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxi posouzení, zda se jedná o rodinného příslušníka, vychází z čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů Unie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xartner, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů členského státu, zachází-li právní řád hostitelského člxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxenského státu, potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou vyživovanými osobami, a takoví potomci manžela či manželky nebo partnera či parxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvení mají i osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt, a jejich rodinní příslušníci. Právní postavení občanů třetích zemí, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxno v souladu se směrnicí Rady 2003/109/ES ze dne 25. 11. 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícímx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta,včetně jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území České republxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair, a jejich rodinné příxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxliky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem ve smyslu směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. 4. 2004 o povolení k pobytu pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxíslušnými orgány. Za občany Evropské unie se rovněž považují držitelé modré karty Evropské unie, kterým je v souladu s čl. 14 odst. 1 a 4 směrnice Rady 200xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxci, přiznáno rovné zacházení se státními příslušníky členského státu, jenž modrou kartu vydal.
Osobám uvedeným v odst. 1 se poskytuje stejné zacháxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxfikace, doklady o bezúhonnosti, ale i jiné písemnosti stejným způsobem a se stejnými náležitostmi jako občané členských států Evropské unie a v případx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx také využít práva dočasně poskytovat služby na území České republiky podle § 69a v rozsahu svého podnikatelského oprávnění z některého ze států Evropsxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxoví jinak.
K odst. 2
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx unie, dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace podle § 69a se nevztahuje na osoby uvedené v odst. 1 xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx občané Evropské unie, mohou využít práva dočasně poskytovat služby na území České republiky podle § 69a v rozsahu svého podnikatelského oprávnění z něxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xouze rodinní příslušníci občanů Evropské unie, občané dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norska, Lichtenštejnska a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx
xxtanovení § 69a rovněž upravuje okruh osob, které se považují za občany Evropské unie, a pro účely dočasného poskytování služeb je možno je považovat za sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace, kterým je § 70 odst. 1 písm. b) přiznáváno právo stejného zacházení jako občanům Evrxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xe oprávnění podle § 69a nevztahuje.
K odst. 3
Právnicxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu, se přiznává stejné postavení jako právnickým osobám, jejichž vnitřní poměry se řídí právem některého státu Evropské unie a jež mají sídlo nebo hxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxém pohybu osob (Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osoxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxsti na území Švýcarské konfederace.
K odst. 4
Pokud živnostenský zxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace. Uvedená úprava se vztahuje na předložení dokladů o bezúhonnosti xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxle § 7 odst. 5.
Ustanovení odst. 2 lze však podle názoru autorů vztáhnout i na speciální úpravu týkající se provedení překladu dokladů do českého jazyxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a na upuštění od povinnosti opatřovat doklady nostrifikační doložkou nebo dokladem o uznání.
Pokud živnostenský zákon požaduje výkon podnikatelxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xebo Švýcarské konfederace. Živnostenský zákon specificky upravuje ve vazbě na výkon činnosti v jiném státě Evropské unie v § 7 odst. 5 alternativní mxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxvání obchodního závodu mimo území České republiky u zahraničních fyzických a právnických osob, které zřizují na území České republiky organizační slxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxítka z dokladů předkládaných osobami z členského státu Evropské unie, § 6 odst. 3 - doklady, kterými se prokazuje bezúhonnost, § 7 odst. 5 - doklady z jixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx unie, § 21 a § 22 - odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, § 24 odst. 2 a § 27 odst. 2 - prokazování odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné kvxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx x vzdělání vydané v členském státě Evropské unie není třeba opatřovat nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání, § 69a - dočasné poskytování sluxxxx xxxxxxx xx x xx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
Předpisy práva EU:
Dohoda o Evropském hoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxhybu osob, - čl. 2, čl. 23 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků sxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx/148/EHS, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxiny,
x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xzdělávacích projektů a činnosti au-pair.
článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
článek 11 xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.
článek 14 odst. 1 a 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. kxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Místní příslušnost
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2xxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo úřadu s podnikatelem.
K odst. 1
Veškerá podání podnikatele vůči živnostenskému úřadu může podnikatel učinit na kterémkoliv obecním živnostensxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxt, oznámit zřízení provozovny, ohlásit změnu odpovědného zástupce nebo přerušit provozování živnosti, může tak učinit na nejbližším živnostenském xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx podání směřovat. Podnikatel xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xejstřík on-line propojený informační systém. Údaj, který živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku, je přístupný pro jiné živnostenské xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xivnostenský úřad, kterému přišlo podání jako prvnímu. Podnikatel tak není vázán místní příslušností danou správním řádem a může si vybrat, na který obxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x
Pro řízení o přestupcích podnikatelů podle živnostenského zákona xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxodu byl přestupek spáchán, nelze-li příslušnost určit podle tohoto kritéria, následuje určení místní příslušnosti podle trvalého pobytu nebo podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx řízení příslušný ten správní orgán, v jehož územním obvodu vyšel přestupek nejdříve najevo (blíže § 62 přestupkového zákona). V praxi to znamená, že doxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxním obvodu ke spáchání přestupku došlo. Například pokud podnikatel neoznačí provozovnu, je příslušný ten živnostenský úřad, v jehož územním obvodu sx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxnému podnikání došlo.
V řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost živnostenského úxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xřípadě se jedná o podání podnikatele (viz odst. 1), a to může učinit podnikatel vůči kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu, který pak jeho podání xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxdu (přestupkový zákon ustanovení o řešení sporů o místní příslušnosti nemá).
K odst. 3
Soudy a jiné orgány, které mají povinnost informovat obecní xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxpis do živnostenského rejstříku. Například obchodní rejstříkový soud informuje obecní živnostenský úřad podle sídla podnikatele právnické osoby o xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxše obecní živnostenský úřad, kterému soud oznámil zápis do obchodního rejstříku.
K odst. 4
Zákon zde pamatuje na případy, kdy některý živnostenskx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxhu kontroly, že podnikatel ukončil provozování živnosti v provozovně a neoznámil to živnostenskému úřadu. V tomto případě je příslušným úřadem pro záxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxi o změně údajů o podnikateli ze základních registrů, pokud tyto informace obsahují změny údajů vedených v živnostenském rejstříku, je příslušným úřaxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx živnostenskému úřadu, které podléhá místní příslušnosti, je žádost o poskytnutí informací formou sestavy. Sestavu vydává ten úřad, v jehož územní půxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v jehož územním obvodu se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá ten živnostenský úřad, na jehož území se nachází sídlo nebo provozxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na oba živnostenské úřady formou dvou samostatných žádostí. Sestavu pak vydají oba obecní živnostenské úřady, a to tak, že vydají sestavu s údaji, kterx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx územní působnosti. Jinak sestavu vydá na základě jedné žádosti Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Živnostenský úřad České republiky.
K odst. 6
xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxostenskému úřadu adresu pro doručování a nechá si ji zapsat do živnostenského rejstříku, jsou všechny živnostenské úřady povinny doručovat podnikatxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtele má přednost před doručováním na adresu zapsanou do živnostenského rejstříku.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
Původní znění § 71 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bude moci podnikatel činit veškerá podání podle živnostenského zákona u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu na území České republiky, a to bex xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxení styku podnikatele s živnostenským úřadem, kdy již nebude vázán na jediný místně příslušný obecní živnostenský úřad podle místa bydliště, sídla atxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xtanovit i místní příslušnost živnostenských úřadů, pokud jde o řízení o správních deliktech a o další řízení zahajovaná z moci úřední (§ 71 odst. 2).
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxích předpisů, se stanovuje rovněž odkazem na správní řád, resp. na zákon o přestupcích (§ 71 odst. 3).
Dále se obecně stanovuje, že živnostenský úřxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxisející ustanovení:
§ 45a až § 49 - ohlášení živnosti, § 50 až 56 - žádost o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rxxxxxxxx
x xx xx xx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 72
xx xxxxxx xx xxx/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jsou kontaktními místy veřejné správy (Czech POINT) notáři, krxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxavního města Prahy, zastupitelské úřady, vybraná pracoviště České pošty (držitelé poštovní licence), kanceláře Hospodářské komory České republikx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxx xontaktních míst.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx živnostenského rejstříku formou sestavy, může využít k tomuto účelu i kontaktní místo veřejné správy, které zajistí přeposlání jeho podání obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zašle kontaktní místo veřejné správy podání obecnímu živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu kontaktní místo veřejné správy sídlí. Pokud učiní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxstenského úřadu správním řádem. Zastupitelský úřad tedy zašle toto podání obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle sídla podnikatele.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Využije při tom komunikační infrastrukturu živnostenského rejstříku, pokud to dovoluje povaha podání. x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxušnému obecnímu živnostenskému úřadu. Kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu listinnou podobx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon staví na roveň vlastnoručnímu podpisu. Proto musí být toto elektronické podání, jako neautorizované podání, do pěti dnů doplněno o písemnou podxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxktním místě veřejné správy má stejné účinky, jako by bylo učiněno na obecním živnostenském úřadě. Lhůty stanovené živnostenským zákonem pro vyřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xrostřednictvím kontaktního místa v praxi využívána. Za zprostředkování podání musí podnikatel platit kontaktnímu místu veřejné správy poplatek 50 xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxmplexní informace k živnostenskému podnikání.
Související ustanovení:
§ 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 56 - řízení o koncesi
Souvixxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
[Mezinárodní smlouvy]
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 73
Upravují-li mezinárodní smlouvy, jxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxdavku na vyšší ověření („superlegalizaci“), postačuje ověřovací doložka ve formě „Apostille“, jejíž způsob vydávání včetně uvedení kompetentních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi státy stanoví, že listiny se uznávají bez nutnosti dalšího ověřování (ze států mimo Evropskou unii např. s Vietnamem, Ukrajinou), a § 5 odst. 3, podle nxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 5 odst. 3 - požadavky na ověření listin vydaných v zahraničí
Související předpisy:
Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřovánx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (vyhláška č. 98/1984 Sb.),
Smlouva mezi Českxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxh náplních jednotlivých živností)
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § 73a
Ustanovení obsaxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxdáno nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. V nařízení vlády jsou uvedeny v příloze č. 1 obsahové náplně živností řemeslných, v xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxosti volné, a to podle jednotlivých oborů činností.
Nařízení vlády tak obsahuje pro jednotlivé řemeslné, vázané a koncesované živnosti v něm uvedexx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxeré jsou dané živnosti vlastní, a podnikatel je může v rámci této živnosti vykonávat. Obsahové náplně jsou rozhodujícím vodítkem pro vymezení rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxním výčtem všech činností, které spadají do rozsahu živnostenského oprávnění dané živnosti, zde je třeba přihlédnout k § 28, § 34 a § 42 až 44 živnostensxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xyjádření je zjevné, že obsahová náplň živnosti volné s ohledem na posouzení rozsahu živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné je stanoxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlády jednotlivým oborům činnosti živnosti volné, stanoveným přílohou č. 4 živnostenského zákona a v tomto nařízení vlády v návaznosti na to uvedenýxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx proto v řadě případů obsahuje nejen pozitivní výčet činností spadajících do daného oboru, ale i výčet činností, které do daného oboru nespadají (např. xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxx x xxx x xx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxílohy č. 1 až 4 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, živnost volná
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
K hlavě II
Jedná se o již překonaná ustanovení, která jsou poplatná době, kdy vznikala.
§ 74
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxo ustanovení zachovává dříve nabytá oprávnění, pokud jsou jejich předmětem činnosti podléhající do budoucna živnostenskému zákonu.
Jednalo se pxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxace (§ 6 zák. č. 105/1990 Sb.), nebo na základě dřívějších předpisů (§ 29 a § 30 zák. č. 105/1990 Sb.). Dále šlo o podnikatelská oprávnění získaná na záklaxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxípustné podle § 18a odst. 2 hospodářského zákoníku.
Zákon tak zajišťoval, aby ve lhůtě jednoho roku od jeho účinnosti byla oprávnění k podnikatelskx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xemeslných automaticky, u živnosti vázaných a koncesovaných za předpokladu, že podnikatel sám splňoval podmínky stanovené živnostenským zákonem, nxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx.2019.
K § 75
Zákon v tomto ustanovení řešil nedokončená řízení, která byla zahájena podle předchozí právní úpravy. Cílem bylo zajistit maximální zxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx.7.2019.
K § 76
Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxizovány a umožňovaly výkon určitých činností jen organizacím, nikoliv však fyzickým osobám.
§ 77
[Oprávnění k podnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxkaných podnikatelských oprávnění k činnostem, které se podle nové právní úpravy nestaly živnostmi a nespadají tak pod právní úpravu živnostenského zxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xosud vydán není.
§ 78
[Zavedení identifikačních čísel provozoven]
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K § xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxodné období pro zavedení identifikačních čísel provozoven vedených v živnostenském rejstříku (blíže viz § 17).
§ 79
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxvozování živnosti vzniklé před účinností živnostenského zákona (1. 1. 1992).
§ 80
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxavovaly soukromé podnikání, a některá ustanovení právních předpisů, která bránila rozvoji živnostenského podnikání.
§ 81
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxsti současně s tehdy novým obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).
PRÍL.1
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxh živností (navazuje na § 20). Ve stávajícím znění přílohy je uvedeno 41 řemeslných živností. Příloha je rozdělena na části A až C. Rozdělení přílohy na čxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxní odborné způsobilosti doklady o praxi vykonané nebo o vzdělání získaném nebo uznaném v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, v jxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Občan České republiky nebo jiného státu Evropské unie [okruh osob, na něž se ustanovení vztahujxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnou způsobilost živnostenskému úřadu též doklady podle § 7 odst. 5, které jsou pro živnosti uvedené v jednotlivých částech přílohy č. 1 blíže specifikoxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxS ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která nabízí možnost doložit odbornou kvalifikaci doklady o praxi anebo vzdělání vydanými nebo uzxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxt odborná kvalifikace uznána. Rozdělení živností do jednotlivých částí přílohy pak odráží rozdělení činností do seznamů I až III přílohy č. IV cit. směxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské unie,
§ 20 živnosti řemeslné,
§ 21 - odborná způsobilost pro řemeslné živnosti,
§ xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xa doklady vydané orgánem členského státu Evropské unie
Předpisy práva EU:
čl. 16 až 19, příloha č. IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/xxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
Právní stav koxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xříloha č. 2, Vázané živnosti, obsahuje v návaznosti na § 23
taxativní
výčet vázaných živností uvedený ve sloupci prvním Předmět podnikání. Podle práxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxže ohlásit živnost i v částečném rozsahu předmětu podnikání, pokud to znění předmětu podnikání smysluplně dovoluje. U živnosti „Poskytování tělovýcxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxužby poskytovány v návaznosti na předložené doklady o odborné způsobilosti. Předmět podnikání pak např. zní „Poskytování tělovýchovných a sportovnxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ve sloupci druhém Požadovaná odborná způsobilost je u každé vázané živnosti uvedena odborná způsobilost požadovaná pro provozování této živnosti, jxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxci obého, nebo se odborná způsobilost požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpisem, xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxilostí, resp. dokladů nebo osvědčení, jimiž lze odbornou způsobilost prokázat. Je-li odborná způsobilost stanovena vzděláním, případně praxí přímx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxdijních oborech konkrétně zaměřených na přípravu odpovídající předmětu podnikání dané živnosti (např. u živnosti „Provádění staveb, jejich změn a oxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxapř. u živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vysokoškolského vzdělání nebo středního vzdělání s maturitnx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx v oboru považovat i praxi v příbuzném oboru (§ 7 odst. 4), je třeba rozlišit případy, kdy je požadavek na praxi formulován tak, že je přímo požadována praxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Kromě moxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právnícx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xěmž je živnost provozována, případně v kombinaci s doložením praxe v oboru (např. u živnosti „Zpracování tabákových výrobků a výroba tabáku“). U několxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxovaných jako vysoce toxické a toxické“, „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace“, „Poskytování tělovýchovných a sportovních služxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxušována integrita lidské kůže“, „Masérské, rekondiční a regenerační služby“, „Provozování solárií“) lze odbornou způsobilost prokázat mimo jiné i xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x příloze č. 2 vždy uvedeno, pro jakou profesní kvalifikaci má být osvědčení v souladu s Národní soustavou kvalifikací vydáno, u živnosti „Poskytování txxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxosti. Oblast tělovýchovné činnosti pak bude uvedena v předmětu podnikání této živnosti v souladu s oblastí tělovýchovné činnosti uvedenou v osvědčenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxt podnikání umožňuje ohlášení živnosti v částečném rozsahu, a jednotlivé činnosti zahrnuté v takto částečně ohlášeném rozsahu předmětu podnikání jsxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxtečném rozsahu předmětu podnikání u těchto živností samostatně pro tyto částečné rozsahy předmětu podnikání. Např. u živnosti „Výroba nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxě prokázání odborné způsobilosti stanovené pro celý předmět podnikání této živnosti při ohlášení živnosti v částečném rozsahu „prodej chemických láxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xe směrnicí Rady 74/556/EHS ze dne 4. června 1974, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti obchodu s toxickými látkami a jejich distxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod“ je odborná způsobilost s ohledem na oceňovaný majetek řešena jinax xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxěřeného na oceňování majetku zohledňuje i možnost prokázat odbornou způsobilost vzděláním v oboru, v němž má být oceňování vykonáváno, včetně rekvalxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xo, jakými látkami a kde je dezinfekce, dezinsekce a deratizace aplikována, odborná způsobilost v živnostenském zákoně stanovena odkazem na příslušnx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxačního pracovníka bez fumigantů, nebo asanačního pracovníka s fumiganty vydaným podle zák. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
U některých vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxropské unie, kteří činnost vykonávali nebo kvalifikaci získali v jiném členském státě, než je Česká republika, doložili doklady o výkonu činnosti a o axxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxací přímo živnostenskému úřadu, aniž by museli žádat o uznání formálním procesem uznávání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxu registrovaných osob (podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a technxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xinností ve výstavbě podle stavebního zákona.
V příloze č. 2 není u žádné z živností uvedena možnost prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznánx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxpisy, které dílem upřesňují předmět podnikání (např. u živnosti „Geologické práce“ je upřesněno, že výjimkou z činností spadajících do uvedené živnoxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxenského podnikání), dílem upravují odbornou způsobilost pro konkrétní živnost (například u již zmíněné živnosti „Geologické práce“ lze odbornou zpxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxkých pracích, nebo u živnosti „Oční optika“ je ve sloupci druhém uvedena mimo jiné způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle zvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 7 odst. 4 - posuzování praxe v oboru, § 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobixxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie, a doklady, které se považují za doklady vydané orgánem člxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x ximi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
§ 5 zák. č. 350/2011 Sb., chemický zákon, - nařízení o soustavě oborů vzdělání, - vyhláška xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxob jeho ukončení, - § 10, 10a a § 20 zák. č. 309/2006 Sb., o zajišťování dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - § 158, 159 a 160 stavebnxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxckých pracovnících a o změně některých zákonů, - § 3, 4, 5, 6, 72, 83, 101, 104 školského zákona, - § 108 zák. o zaměstnanosti, - § 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 20, xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxí a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, - zák. o uznávxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxilosti k řízení motorových vozidel, - § 2 zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, x x x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx - § 2 a 14 zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, - zák. č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, - § 3 až 11, § 30h, 30i, 30j, 30k a 30l zákx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x x x xxx. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, - § 2 a 3 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, - zák. č. 20/1987 Sb., o sxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xtanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti obchodu s toxickými látkami a jejich distribuce a v oblasti činností zahrnujících odborné používání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací
PRÍL.3
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxuje ve sloupci prvním Předmět podnikání v návaznosti na § 26
taxativní
výčet koncesovaných živností. Podle stávající právní úpravy xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa odborná způsobilost požadovaná pro provozování této živnosti, jak stanoví § 27 odst. 1. Určitou nepřesnost v nadpisu sloupce a neprovázanost s uvedexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem vyplývá přímo z § 27 odst. 2.
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xiné způsobilosti; požadavek na doložení jiné způsobilosti je upraven § 7 živnostenského zákona. Příloha č. 3 upravuje jinou způsobilost spočívajícx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ je tato jiná způsobilost požadována pro živnost v úplném rozsahu a u koncxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x částečném rozsahu předmětu podnikání spočívajícím ve „výrobě, opravách, úpravách, znehodnocování a ničení střeliva“.
Odborná způsobilost je pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxu živnosti požaduje vzdělání v konkrétním oboru nebo oborech, nebo dosažení určitého stupně vzdělání, případně spolu s absolvováním praxe v oboru), nxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxkazováno. V několika málo koncesovaných živnostech zákon připouští jedinou možnost doložení odborné způsobilosti, ve většině případů však nabízí axxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnosti jednat o vzdělání v oboru nebo oborech, resp. studijním programu a studijních oborech konkrétně zaměřených na přípravu odpovídající předmětu pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxhniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku), nebo zákon vyžaduje dosažení určitého stupně vzdělání často s požadavky na praxi v oboru, která je stxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxe v administrativě, u středního vzdělání s maturitní zkouškou tři roky praxe v administrativě).
Od případů, kdy zákon pro provozování živnosti vyxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx xxlišit případy, kdy je požadavek na praxi formulován tak, že je přímo požadována praxe při výkonu konkrétní činnosti, např. praxe v administrativě.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtví, v němž je živnost provozována, případně v kombinaci s doložením praxe v oboru.
x xxxxxxka koncesovaných živností, např. u „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb“ lze odbornox xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxmbinaci s dvěma roky praxe v oboru. U živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ je třeba kromě zmíněného osvědčení o profesní kvxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž předmět podnikání umožňuje udělení
koncese
v částečném rozsahu předmětu podnikání, a jednotlivé činnosti zahrnuté v rozsahu předmětu podnxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxené v částečném rozsahu předmětu podnikání ve druhém sloupci u těchto živností samostatně. Např. u živnosti „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přepravax xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní“, jinak pro „nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva“ a jinak pro „výrobu, opraxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xodnikání a požádá o udělení
koncese
v příslušném rozsahu, např. „nákup a prodej zbraní a střeliva“, postačí, když doloží splnění odborné způsobilostx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobilost pro celý rozsah předmětu podnikání, resp. pro všechny částečné rozsahy předmětu podnikání, aby mu mohla být
koncese
udělena.
U něktexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských států Evropské unie, kteří činnost vykonávali nebo kvalifikaci získali v jiném členském státě, než je Česká republika, doložili doklady o vxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xdborných kvalifikací přímo živnostenskému úřadu (upraveno odkazem na doklady podle § 7 odst. 5). Doložení odborné způsobilosti dokladem o uznání odbxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xnie (a dalším osobám, které se za ně považují - viz § 70), kteří získali kvalifikaci v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, úpravou xxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxhu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahujíxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxoba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx konzumního lihu a lihovin. Nicméně je vyžadován státní souhlas s provozováním živnosti (§ 5 odst. 1).
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnky provozování živnosti ve smyslu cit. ustanovení. Jsou v něm však uvedeny pouze ty podmínky provozování živnosti, které stanoví přímo živnostenský xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvenou přílohou č. 3 je tedy např. u živností „Provádění pyrotechnického průzkumu“, „Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní“ spolexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České rxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxy soukromých detektivů“ podmínkou bezúhonnosti všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají. U živnosti „Poskytování technickxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Podmínky provozování živnosti však nemusí být upraveny poxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxho, sulfitového, syntetického) a pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů. V zákoně č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxcie České republiky má uložit podmínky provozování živnosti a její provozování omezit v souladu s tímto stanoviskem, jsou autoři toho názoru, že ze zněxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxar policie ve stanovisku uvede, s jakými skupinami bezpečnostního materiálu může žadatel nakládat a zda je provozovna žadatele způsobilá k provozováxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxanovena podmínka bezúhonnosti všech zaměstnanců.
Stávající právní úprava zná i koncesované živnosti, u nichž podmínky provozování živnosti jsox xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnosti spočívající ve schválení provozovny a v bezúhonnosti všech zaměstnanců. Ke koncesi se vyjadřuje státní oblastní archiv příslušný podle místa xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxístěna spisovna).
Zvláštní úpravu podmínek provozování živnosti nabízí živnostenský zákon u živnosti „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné exxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxovozování živnosti splňovat osoba, která žádá o udělení
koncese
. V příloze č. 3 jsou u této živnosti stanoveny podmínky spočívající v prokázání splněxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxku či zájmu na ochranu životního prostředí a v povinnosti mít uzavřeno pojištění odpovědnosti.
Ve sloupci čtvrtém Orgán státní správy, který se vyjxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxse
. Pokud v příloze č. 3 u některé
koncese
není orgán státní správy uveden, k žádosti o koncesi není vyžadováno závazné stanovisko.
U nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx orgán vyjadřuje, je pak uveden u konkrétní živnosti ve sloupci čtvrtém přílohy spolu s názvem orgánu, který ke koncesi zaujímá stanovisko. U živnosti „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxjadřuje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva pouze v případě, že o koncesi je žádáno buď jen, nebo i v rozsahu předmětu podnikání „vývoj, výroba, ničxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Konkrétní podmínky, za nichž je vydáváno kladné stanovisko orgánu, který se vyjadřuje ke koncesi, jsou uxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdmínky, za nichž je stanovisko uděleno, spočívající např. v omezení podnikání v dané koncesované živnosti, např. na konkrétní provozovnu. Živnostenxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xyjadřuje.
Ve sloupci pátém Poznámka jsou uvedeny u jednotlivých koncesovaných živností právní předpisy, které pro danou živnost upravují odbornxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisy upravující předmět podnikání dané živnosti.
Související ustanovení:
x 5 odst. 1 -
koncese
, § 7 odst. 4 - posuzování praxe v oboru, § x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxnských států Evropské unie, § 26 - živnosti koncesované, § 27 - odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti koncesovaných živností, § 52 - odxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxského státu Evropské unie
Související předpisy:
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x. 1. 2014 nahradil zrušený zák. č. 310/2006 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem), - nařízení o soustavě oborů vzdělání, - vyhláška č. 176/2009 Sxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxení, - zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotáxxxx x x xx xx xx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx x xx x x xx xxxxx x xák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, - § 108 zák. o zaměstnanosti, - zák. o uznávání odborné kvalifikace, - § 65 xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx. 2 a 4, § 10 odst. 2 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, - § 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, - § 17 odst. 3 písm. k) zák. č. 156xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx x xx xxxx x. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
x xx xxx xxx xxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxx xxx x8, 89 a 98 odst. 1 zák. o vysokých školách, - § 2, 3 a 3a zák. č. 61/1997 Sb., o lihu, - § 2, 33a a 34 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, - § 2, 4, 5, 6, 7, xx xxx xxx xxx xxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, - § 21 odst. 1 a 2 a § 23, 35, 36 zákx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx9/ES ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx4
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K příloze č. 4
Příloha č. 4, Živnost volná uvádí v návaznosti na § 25 odst. 2 živnost volnou, konkrétně jxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Z tohoto předmětu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxostí a které nejsou obsahem některé z živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných.
Příloha dále obsahuje pořadová čísla oborů činností a názxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xx xxx xxxž je přiřazeno 79 oborů činností. Obor činnosti č. 54 byl zrušen novelizací živnostenského zákona zákonem č. 221/2012 Sb. (činnost spadající do danéxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxativní
výčet oborů činností živnosti volné, není ji však možno pojímat v tom smyslu, že se jedná o
taxativní
výčet činností spadajících do živnosti voxxxx xxx xx xxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxnost volná, § 28 - rozsah živnostenského oprávnění
Související předpisy:
zákon č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovníxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 31.7.2019.
K příloze č. 5
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a dále odbornou způsobilost požadovanou pro výkon těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xinností spadajících do vybraných živností v příloze uvedených odborně způsobilými osobami. Stávající znění živnostenského zákona tímto způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxostí, na které se předmětná regulace vztahuje.
Ve sloupci druhém Požadovaná odborná způsobilost je u každé jednotlivé živnosti uvedena odborná zpxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsobilosti pro jednotlivé živnosti se odvíjí od požadavků na prokázání odborné způsobilosti požadované po podnikateli, resp. odpovědném zástupci prx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxména po zaměstnancích a že musí být umožněno i osobám bez předchozí praxe uplatnit se po absolvování příslušného vzdělání v daném oboru. Pokud je u předmxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro příslušnou pracovní činnost, není již požadována praxe v oboru. Naopak v některých případech (např. u živností „Obchod se zvířaty určenými pro zájxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxahu. Zde je však třeba mít na zřeteli skutečnost, že uvedená úprava pamatuje především na osoby, které takto regulované činnosti vykonávaly již před zaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxnou v České republice bylo možno získat požadovanou odbornou způsobilost pro živnosti v příloze uvedené.
Pokud odborná způsobilost spočívá v absoxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxmi pro zájmové chovy“ vzdělání zaměřené na veterinární lékařství a hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku). Naopak zřídka se právní úprava spxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xoukromých detektivů“.
U některých živností zákon umožňuje prokázat odbornou způsobilost dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (např. u živností „Oxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxosti, při kterých je porušována lidská kůže“ v kombinaci se středním vzděláním s výučním listem v oboru kosmetička nebo se středním vzděláním s maturitxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xznávání výsledků dalšího vzdělávání stanoveny příslušné profesní kvalifikace, lze doložit požadovanou odbornou způsobilost též dokladem o získánx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xivnosti „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“, právní úprava umožňuje doložit odbornou způsobilost mimo jiné též dokladem o prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxé kůže, konkrétně buď spolu s dokladem o profesní kvalifikaci odborníka na permanentní make-up, nebo piercéra, nebo tatéra.
U některých živností jx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxku v denním režimu“ se tak v příloze č. 5 uvádí, kromě jiného možnost doložit odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnickxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxláních, dále pak odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xracovnících.
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxým uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace a tato alternativa platná pro občany České republiky a jiných členských států Evropsxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxe, než je Česká republika, (případně v jiném státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci), je obsažena přímo v přílozx xx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxvna 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/3xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxlání horský vůdce, kterému odpovídá výkon činností spadajících do živnosti „Průvodcovská činnost horská“.
U živností „Obchod se zvířaty určenýmx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxí předmětnou činnost vykonávali nebo kvalifikaci získali v jiném členském státě, než je Česká republika, doložili doklady o výkonu činnosti a o absolvxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxému úřadu, aniž by museli žádat o jejich uznání formálním procesem uznávání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace uznávací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx požadovanou odbornou způsobilost.
Související ustanovení:
§ 7 odst. 4 - posuzování praxe v oboru,
§ 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx x x xodnikatel je povinen zajistit výkon činností uvedených v příloze č. 5 odborně způsobilými osobami,
x xx xxxxx x x xxoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie, a § 70 odst. 4 - doklady, které se považují za doklady vydxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, - zák. o uznávání výslexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxrých zákonů, - § 3, 4, 5, 6, 72, 83, 101 a 104 školského zákona, - § 108 zák. o zaměstnanosti, - § 5, 6, 18, 24, 29, 36, 37 a 42 č. 96/2004 Sb., zák. o nelékařskýxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, - zák. o uznávání odborné kvalifikace, - § 18 vyhlášky č. 447/2001 Sb., o báňské záxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací
nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesníhx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty