Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (3)

455/1991 Sb. Živnostenský zákon: Komentář
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxlová
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
[Předmět úpravy]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 1
Předxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro určitou zákonem definovanou oblast podnikání. Pro živnostenské podnikání je v ustanovení tohoto paragrafu zavedena legislativní zkratka „živxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxkonu podnikatelské činnosti. Živnostenský zákon je obecnou právní normou pro všechny podnikatele podnikající v režimu živnostenského xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxe pravidla pro kontrolu dodržování těchto povinností a podmínek. Kontrolu provádějí obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obcí s rozšířenox xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxlast podnikání je upravena výlučně živnostenským zákonem. Podmínky živnostenského podnikání, povinnosti podnikatelů a kontrola jejich dodržovánx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Toto ustanovení jako úvodní vymezuje předmět úpravy zákona. Tím, že stanoví podmínky provozování podnikatelské činnosti, je dán rozdíl mezi předměxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní závazkové vztahy, jakož i některé vztahy s podnikáním související, živnostenský zákon upravuje především podmínky potřebné pro získání oprávněnx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xodmínek stanovených tímto zákonem (část třetí § 30, část pátá § 61-66).
Živnost
[Pozitivní definice živnosti]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Živnost je charakterizována šesti znaky, přxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xivnostenského zákona. Do konce roku 2013 platný a účinný zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, upravoval xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxní obchodního zákoníku upravuje řadu problematik, jež byly upraveny obchodním zákoníkem, však
samostatná definice podnikání není obsažena
. Z toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxikání
, a obsahuje také pět základních znaků činnosti podnikatele (podnikání). (§ 420 obč. zák.: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnosx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxnosti za podnikatele.“) Z výše uvedeného vyplývá, že živnostenské podnikání je podmnožinou podnikání, které je obecně vymezeno v občanském zákoníku x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxtí, je soustavnost. Jedná se o činnost trvalejšího charakteru, vykonávanou opakovaně a pravidelně, i kdyby se jednalo o činnost vykonávanou pravidelxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxaxe se ustálila na tom, že pokud nebudou v konkrétním případě přesvědčivé důvody pro delší časový interval, periodicita opakování dané činnosti by nemxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxnost nahodilou, kdy je zřejmé, že subjekt, který činnost vykonává, nehodlá tuto činnost opakovat. Za soustavnou se považuje i taková činnost, kdy si doxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxhož výklad má velký význam při posuzování neoprávněného podnikání.
Druhým znakem je samostatnost. Ta je základním rysem podnikatelské činnosti, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxkon dané činnosti je organizován a řízen osobou (podnikatelem), u které byla činnost objednána. Buď ji provádí na objednávku sám podnikatel, nebo osobxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxnky však nikdy není absolutní. Podnikatel je při podnikání vázán právními předpisy, smluvními vztahy a jinými skutečnostmi. Problémy s naplněním pojxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxelské činnosti. Samostatnost je důležitým znakem zejména při odlišování skrytého pracovního poměru ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xe činnost je vykonávána pod firmou osoby zapsané v obchodním rejstříku (§ 423429 obč. zák.), u fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku pxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtom není rozhodující, zda činnost vykonává přímo podnikatel nebo jím pověřená osoba. Tento znak úzce souvisí s předchozím znakem - samostatností. Živxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx případě by se mohlo jednat o skrytý zaměstnanecký poměr.
Dalším znakem, kterým je charakterizována živnost, je vlastní odpovědnost: zde se jedná o xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxsti, ručí za danou činnost svým majetkem. U fyzických osob se jedná i o osobní majetek, u právnických osob pak o obchodní majetek. Ve své podstatě jde o to, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxku: tento znak je nejdiskutabilnější. Rozhodující je to, že podnikatel měl úmysl nebo snahu svou činností dosáhnout zisku. Nerozhoduje ani to, zda bylx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtou je, že je patrné, že při zahájení dané činnosti zisku dosáhnout chtěl. Zisk - hospodářská výhoda může být u právnické osoby posuzována i z hlediska doxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxy jsou shodné s obecnou definicí podnikání uvedenou v § 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (zrušený k 1. 1. 2014), potažmo činností podnikatele (pxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxností, která je vykonávána xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx u kterých je podnikání upraveno v jiných právních předpisech, a proto, i když ve skutečnosti jde o podnikatelskou činnost, se o živnostenské podnikání xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
Aby činnost byla živností, musí být splněno všech šest výše uvedených znaků živnosti současně. Byť by nebyl splněn pouze jeden jediný ze všech znaků, pax xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xyzická nebo právnická osoba dopustila neoprávněného podnikání. O neoprávněné podnikání v režimu živnostenského zákona se jedná pouze v tom případěx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávnění.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Pojem „živnost“ je použit jak z důvodů tradičních, tak vzhledem k účelnosti terminologickéxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxť i jen z části výkonem činnosti, která má znaky živnosti podle § 2 živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.), a takovou činnost kontroluje a řídí, pak proxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxení živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 61 odst. 3 - neoprávněné podnikání fyzických osob, § 63 - neoprávněné podnikání právnických osob
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018x
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxosti naplňují, ale tyto činnosti živnostmi nejsou, jsou z režimu živnostenského zákona vyloučeny - nenaplňují poslední znak živnosti - nelze je vykoxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxx činnosti vyhrazené zákonem státu nebo zákonem určené právnické osobě. Například Správa státních hmotných rezerv může ze zákona o působnosti státnícx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xožadavků krizových plánů i jejich pořizování. Živností rovněž není využívání výsledků duševní a tvůrčí činnosti jejich autory nebo původci chráněnýxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxlů - zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích).
Živností není ani výkon kolektivní správy práva autorskéxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmátek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (§ 14a zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) a provádxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxeny zvláštními zákony a mohou být vykonávány pouze fyzickými osobami. Tyto činnosti jsou uvedeny v § 3 odst. 2. Jedná se o profesní činnosti, které mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxnností právnických osob do obchodního rejstříku. Výkon těchto činností je tak vyloučen ze živnostenského podnikání a tím i z režimu živnostenského záxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužeb. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách mohou tyto služby poskytovat pouze osoby způsobilé k výkonu zdravotnického povolání nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxuta je dána zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxrného dohledu určuje zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu čixxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) vykonávat odborné činnosti při plnění úkolů veterinární péče pouze veterinární lékaři a vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxřských zvířat, kteří mají odpovídající vzdělání.
K odst. 2 písm. c)
Advokacie je upravena zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii. Ten stanovuje okruh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxátní komorou.
Podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) může být notářem pouze ta osoba, kterou stát pověřil notářskxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxmoc ve věcech průmyslového vlastnictví, je upravena zákonem č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxa č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), může být exekutorem pouze xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xx/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Účelem tohoto zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízeních před orgány veřejné xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxtlivé obory a odvětví jmenuje ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž je ministrem spravedlnosti k tomu pověřen. Tento zxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxckých nebo právnických osob. Na ty činnosti, které nejsou vykonávány v režimu zákona o znalcích a tlumočnících, musí mít osoba zpracovávající posudkyx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxkou a tlumočnickou činnost prováděnou v rámci služeb cestovního ruchu nebo o posudky či expertizy sloužící pro potřeby podnikatelů, může se také jednax x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Záxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxů auditora, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxatutárním auditorem je fyzická osoba, které bylo Komorou vydáno rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost a auditorskou společností je prxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xaňových poradců České republiky komplexně upravuje podnikání v daňovém poradenství. Právo vykonávat daňové poradenství nabývá fyzická osoba dnem zxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xeznamu.
K odst. 2 písm. f)
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, upravuje činnost burzovních dohodců, která je také vyňata z režimu živnostxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxního komisaře. Počet míst burzovních dohodců určuje burzovní komora a jejich výběr se provádí na základě konkursu vyhlášeného burzovní komorou.
K oxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxžimu živnostenského zákona, je činnost zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání sxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxh věcí. Stejně tak činnost rozhodců při rozhodování majetkových sporů je vyňata z režimu živnostenského zákona a je upravena zákonem č. 216/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xouvisejících s jeho zavedením, mohou zeměměřické činnosti vykonávat pouze fyzické osoby vlastnící úřední oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřicxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx zvláštní postavení má činnost autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě. Ti mohou svou činnost vykonávat jako svobodxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovaným architektem je ten, komu byla udělena autorizace a je zapsán v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovaní architekti, inžxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxová činnost ve výstavbě“ a „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
K odst. 2 písm. j)
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), výslovně stanoví, že činnost autorizovaných inspektorů není živností a může být vykonávána jako sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoby mohou také vykonávat činnost autorizovaného inspektora, avšak za podmínky, že s tím Ministerstvo pro místní rozvoj vysloví souhlas, přičemž podmxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxy, které byly jmenovány autorizovaným inspektorem, může činnost autorizovaného inspektora vykonávat bez souhlasu ministerstva.
K odst. 2 písm. kx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xinnost auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, kteří získávají povolení ke své činnosti od Ministerstva dopravy.
K odst. 2 písm. l)
Také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxí zkoušku mediátora.
K odst. 3
Podobně i činnosti uvedené v odst. 3 podléhají zpravidla komplexním úpravám zvláštních předpisů a nespadají tedy pox xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxňata oblast finančnictví. V první řadě se jedná o činnost bank. Zde je třeba zmínit zvláštní postavení České národní banky, která je podle zákona č. 6/19xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxího úřadu. Česká národní banka zejména určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, zahraničnxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxh plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních a vypořádacích systémů a na jejich rozvoji, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability.
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xanka. Výše základního kapitálu činí 500 mil. Kč a minimálně v této výši musí být tento
kapitál
tvořen peněžitými vklady. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankáchx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxdá i o souhlas se změnou své právní formy na akciovou společnost.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxšími podnikatelskými činnostmi vyňatými z režimu živnostenského zákona jsou poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz a provoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxdnikání mohou pouze banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce, a to za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank. Dále mohxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xovolení jim uděluje Česká národní banka. Za podmínek stanovených zákonem o platebním styku mohou poskytovat platební služby ještě instituce elektroxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxbní instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraniční správci informací o platebním účtu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxdmínek stanovených zákonem upravujícím činnost a postavení České národní banky.
Podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, mohou vydávat elxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxt bank. Dále spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev. Vydávat elektronicxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, rovněž Česká národní banka za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost a postavení České xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxlila Česká národní banka.
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, mohou vykonávat fyzické a právnické osoby na základě povolení k činnosti směnárníka. Povolení vydává Česká národní banka, která vede regisxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xpravujícím činnost bank (zákon č. 21/1992 Sb.); spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx3 Sb.).
Dalšími činnostmi, na něž se nevztahuje živnostenský zákon, jsou činnosti v oblasti pojišťovnicxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe právnická osoba, stejně tomu je v případě zajišťovací činnosti. Povolení se uděluje k neživotnímu a životnímu zajištění. V povolení může být rozsah čxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Tuto činnost mohou vykonávat fyzické nebo právnické osoby, které jsou zapsány xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxedkovatele (§ 5), podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele (§ 6), pojišťovacího agenta (§ 7), výhradního pojišťovacího agenta (§ 6a), pojišťovxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtných událostí provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x samostatný likvidátor pojistných událostí musí být po celou dobu činnosti pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnostxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxtním příspěvkem, je činnost penzijních xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xzemí České republiky, která provozuje penzijní připojištění. Činnost penzijního fondu povoluje Česká národní banka na základě stanoviska Ministerxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxání příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetkx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxomažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona o důchodovém spoření. Penzijní spolxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe komoditní burzou právnická osoba zřízená k organizování burzovních obchodů se zbožím, deriváty vztahujícími se ke komoditám, které jsou předmětem xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxí zakladatelů, povolení k činnosti jí vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zemědělství. Povolení se uděluje před zápisem burzy dx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Také činnost organizátorů regulovaných trhů, obchodníků s cennými papíry a jejich vázaných zástupců není činností, která se řídí živnxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxerá organizuje regulovaný trh na základě povolení České národní banky. Obchodníkem s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční sxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxvněna na základě písemné smlouvy jednat za zastoupeného (obchodník s cennými papíry, osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Exxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxý není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, investiční zprostřxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastoupeného vedeného Českou národní bankou. Rovněž činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xsou upraveny zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhux xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho poradenství týkajícího se investičních nástrojů. Všechny tyto činnosti musí být prováděny na základě povolení České národní banky. Činnost vázanxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxntur se řídí přímo účinným předpisem Evropské unie, nařízením Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách. Podle tohoto předpisu musí být rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxá národní banka, která vydává těmto agenturám povolení k činnosti.
Z režimu živnostenského zákona je vyloučena i činnost poxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxého systému pro uveřejňování informací, provozování poskytovatele konsolidovaných obchodních informací a provozování schváleného mechanismu prx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxo členského státu Evropské unie.
Pořádat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxkytování investičních služeb může podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, pouze osoba, které byla Českou národní bankou udělenx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr“, tj. podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Nebankovnxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxo oprávnění jsou uvedeny v zákoně o spotřebitelském úvěru. Nebankovní poskytovatel se zapisuje do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelskxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xamostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a zahraniční zprostředkovatel. Samostatnému zpxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdujícího po zápisu do registru. Oprávnění se prodlužuje vždy o 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Samostatný zprostředkovatel musí být po dobu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxávo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě zápisu vázaného zástupce do registru vedeného Českou národní bankou, přičemž může zprostředkoxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xo konce kalendářního roku následujícího po zápisu do registru a oprávnění se prodlužuje o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Rovněž zprxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx prováděn na základě oznámení zastoupeného. I toto oprávnění trvá do konce následujícího kalendářního roku po zápisu do registru a prodlužuje se o 12 kaxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxvnění z domovského členského státu Evropské unie. Musí však svou činnost oznámit České národní bance, která ho zapíše do registru.
Akreditovanou xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxna o spotřebitelském úvěru. Akreditace se uděluje na 5 let a lze ji opakovaně prodloužit.
K odst. 3 písm. b)
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o hazardních hrách, je hazardní hrou hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx hru, tombolu nebo turnaj malého rozsahu. Provozovatelem hazardní hry nemůže být osoba, která nemá sídlo v České republice, jiném členském státě Evropxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx bingo, technickou hru nebo živou hru lze na základě povolení Ministerstva financí. Pořádání tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč, nxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxx živnostenského zákona nespadá ani oblast hornictví, je upravena zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Hoxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xikvidace důlních děl a lomů, úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxěnou hornickým způsobem je dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxi, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, prxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu, zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, vxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xinerálních vod v důlním díle v podzemí, práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než 300 m3 horniny. Výše uvedené hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem povoluje Český báňský úřad. Povolení je vydáváno formou oxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxrgetiky je upravena zvláštním zákonem, a to zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energexxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxé energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle energetického zákona.
Podnikat v energetických odvětvích na území České republxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxmetanu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud se nejedná o distribuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných míst, na výrobu tepexxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
V této souvislosti je nutné zmínit koncesovanou živnost „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xepelné energie rozvodným tepelným zařízením) tepelné energie, na které se neuděluje licence podle jiného právního předpisu. Instalovaným výkonem jxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxnu, které ve svém součtu překročí hodnotu 50 kW. Dále je třeba připomenout obor činnosti č. 76 „Poskytování technických služeb“ živnosti volné. Pod tenxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxsm. e)
Oblast zemědělství má také svou speciální úpravu - zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Zemědělská činnost tak nepodléhá pod režim živnostenxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
-
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivýcx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxch, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
-
živočišxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxých zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
-
produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxodukce zemědělské výroby,
-
chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatýcx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xrávního důvodu,
-
hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxká nebo právnická osoba, která je zapsána v evidenci zemědělských podnikatelů, kterou vede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Zemědxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxmědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.
K odst. 3 písm. f)
Poněkud specifické postavení má prodxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxciálním zákonem, přesto pod režim živnostenského zákona nespadá, i když by znaky podnikání naplnil. Jde o činnost, kdy drobní pěstitelé a chovatelé, kxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxnikání, nejedná se o podnikatelskou činnost.
K odst. 3 písm. g)
Námořní doprava a mořský rybolov také nespadají pod režim živnostenského zákona, jxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx plní funkci Námořního úřadu ve vztahu k mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána. Ministerstvo vede námořní rejstřík, do kterého se zapxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm listem.
K odst. 3 písm. h)
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxmvajové, trolejbusové a lanové a drážní dopravy na těchto drahách.
Provozovat dráhu může právnická nebo fyzická osoba na základě úředního povolenxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy), je-li zapsána v obchodním rejstříku. Úřední povolení vydává drážní správní úřad.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrolejbusové nebo vlečce může dopravce, který je usazen v členském státě EU (jde-li o provozování přeshraniční osobní nebo nákladní drážní dopravy), nxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxvání drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba.
Dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxní dopravu na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové nebo lanové může i provozovatel této dráhy.
Provozovat drážní dopravu na dráze celostátnx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxanou cenu za užití dráhy podle cenových předpisů a stanoven způsob její úhrady. Licenci uděluje na základě žádosti drážní správní úřad.
K odst. 3 písmx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxh komunikacích je zajišťování veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. Fyzická či právnická osoba, jež hodlá vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxmunikačnímu úřadu. Na základě oznámení vydá Český telekomunikační úřad osvědčení a zapíše osobu do elektronické databáze osob, které splnily oznamoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací, provozování přístrojů a na využívání rádiových kmitoxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxenského zákona a je řešena zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, je výzkum, výroba a distribuce léčiv. Léčivem se podle zákona o léčivech rozumí léčivý pxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo látka nebo kombinace látek, které lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatůmx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.
Výzkumem léčiv se rozumí neklinické hodnocení bezpečnosti léčiv a klinické hodnocení léčivých přípxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xydala souhlasné stanovisko etická komise a pokud Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal povolení k zahájení klinického hodnocení nebo nezamítl klinicxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxinárních léčivých přípravků může být prováděno na základě povolení Státního veterinárního ústavu.
Léčivé přípravky jsou oprávněny vyrábět osobxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvků za účelem vývozu nebo za účelem klinického hodnocení a výroba meziproduktů léčivých přípravků. Povolení k výrobě se rovněž požaduje pro dovoz léčixxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxosti provedených v souladu s registrační dokumentací. Rovněž distribuci léčiv lze provádět pouze na základě povolení. Zprostředkovávat humánní léčxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxenského státu.
Transfuzní přípravky a suroviny pro další výrobu jsou oprávněni vyrábět pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kterým byla tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxmi látkami, s přípravky, které je obsahují, a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek. K této činnosti nemusí podnikxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxdáno pouze právnické nebo fyzické osobě, která ustanovila odpovědnou osobu. To neplatí, pokud fyzická osoba - podnikatel prokáže, že splňuje požadavxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxována u Ministerstva zdravotnictví.
V případě vývozu návykových látek a přípravků je třeba povolení Ministerstva zdravotnictví, a to jednotlivě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxnnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví, která je upravena zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xověřenými tímto úřadem. Cílem těchto činností je zabezpečit u stanovených výrobků posouzení jejich shody s technickými požadavky stanovenými nařízxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxace. Autorizované nebo akreditované osoby pak vydávají certifikáty, jimiž osvědčují, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxdy výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických přexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxrtifikaci vymezenou technickým předpisem.
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxě pověření vydaného Ministrestvem průmyslu a obchodu národním akreditačním orgánem. Uděluje akreditaci formou osvědčení o akreditaci pro posuzováxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné osoby. Vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s txxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xod režim živnostenského zákona. Oznámené subjekty posuzují shodu výrobků dodávaných na trh, aby nemohlo dojít k ohrožení života, zdraví, majetku nebx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpské komisi a ostatním členským státům Evropské unie na základě žádosti subjektu. Úřad žádost posoudí a provede oznámení, nebo žádost zamítne. Oznámexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní shody ve vztahu k příslušnému harmonizačnímu předpisu Evropské unie nebo k příslušnému nařízení Evropské unie, které se k dotčenému výrobku vztahuxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxčního systému Evropské komise o oznámených subjektech, a řízení usnesením poznamenaným do spisu přeruší. Oprávnění provádět činnosti oznámeného suxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xd zpřístupnění oznámení, jestliže bylo použito osvědčení o akreditaci subjektu, nebo do 2 měsíců od zpřístupnění oznámení, jestliže se akreditace nexxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeného subjektu, včetně rozsahu tohoto oprávnění, data, od kterého je subjekt oprávněn provádět činnosti oznámeného subjektu, a identifikačníxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxi posuzování shody.
K odst. 3 písm. m)
Zahraniční obchod s vojenským materiálem je rovněž činností, která je vykonávána mimo režim živnostenského xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxě povolení, a to pouze v případech stanovených zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Povolení vydává Ministerstvo průxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxjmů České republiky, dodržování závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodnícx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxování obrany České republiky.
Právnická osoba, které bylo vydáno povolení podle tohoto zákona, je oprávněna určitý obchod s vojenským materiálem xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xe obchod s vojenským materiálem, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Licence se uděluje i pro transfer vojenského materiálu uvnitř Evropské unie. Zákon xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxe a oblastní inspektoráty práce, které jsou správními úřady. Sídlem Státního úřadu inspekce práce je Opava. Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxizního vysílání. Podnikatelé, kteří provozují rozhlasové a televizní vysílání, nepodnikají rovněž v režimu živnostenského zákona. Povolení k této xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxní, vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání a vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxloplošné televizní vysílání, místní rozhlasové vysílání a místní televizní vysílání. V licenci se také rozlišuje, zda je vysílání šířeno prostřednixxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxvizní vysílání na 12 let. Dobu platnosti licence lze na žádost provozovatele jedenkrát prodloužit o stejnou dobu, tedy o 8 let u rozhlasového a 12 let u texxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx také vydat na zkušební vysílání.
Registrace provozovatele převzatého vysílání opravňuje provozovatele k provozování převzatého vysílání prosxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xadatel splní podmínky dané zákonem.
K odst. 3 písm. p)
Nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm právně regulovat.
Tuto činnost mohou provádět pouze fyzické osoby, nesmí však využívat jiné osoby, jinak by se jednalo o trestný čin kuplířství (§ xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxbo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným.
K odst. 3 písm. r)
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxické nebo právnické osoby, na základě povolení k příslušné formě zprostředkování práce. Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvá Úřad práce České republiky, konkrétně jeho generální ředitelství.
K odst. 3 písm. s)
Stanice technické kontroly je podle zákona č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxovat stanici technické kontroly mohou právnické nebo fyzické osoby na základě oprávnění uděleného krajským úřadem a osvědčení vydaného krajským úřaxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly. Na udělení oprávnění nevzniká právní nárok. Příslušným k rozhodování o udělexx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Stanice technické kontroly musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení vydané krajským úřadem, který xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxroly splňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování stanice technické kontroly a podmínky stanovené tímto zákonem pro provoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxké kontroly odsouhlasený certifikovanou právnickou osobou podle technické normy. Osvědčení se vydává na dobu neurčitou.
Provozovatel stanice txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobu nebo opravy vozidel nebo jejich součástí. Prohlídky ve stanici technické kontroly mohou provádět jen osoby bezúhonné, které jsou držiteli profesxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xařízeních zařazených do rejstříku škol a školských xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých škoxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxa, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazykovx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xaměření pro účely jejich označování. Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním pxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxho vzdělávacího programu. Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského rejstříku.
Zřizovatelem škol a školskýcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxy v oblasti školství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje školy a školská zařízení (školské právnické osoby nebo státní příspěvkovx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxá zařízení jako organizační složky státu nebo jako jejich součásti. Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při diplomatické misi nebo konzuláxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxrávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.
Ostatní právnické osoby nebo fyzické osoby zřizují školy a školská zařízení jako školsxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxkého zákona.
Zákon o vysokých školách rozlišuje veřejné vysoké školy, které jsou zřizovány zákonem - jsou uvedeny v příloze č. 1 k zák. o vysokých škoxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxléhá i nakládání s vysoce nebezpečnými látkami. Podle zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxotnickým, farmaceutickým nebo ochranným účelům. Licence není třeba k záchranným pracím směřujícím k odvrácení nebo omezení bezprostředního působexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxto záchranné práce provádí, musí neprodleně ohlásit jejich provádění Policii České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxní letišť, provozování obchodní letecké dopravy, leteckých prací, činnost výkonných letců, poskytování leteckých služeb a uskutečňování odborné pxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxtví.
Provozovat letiště může právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice na základě povolení vydaného Úřadem pxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x nepravidelnou podle způsobu provozování a na vnitrostátní a mezinárodní podle svého rozsahu. Obchodní letecká doprava může být provozována pouze na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené pro letecký personál, bezpečnost leteckého provozu a provozování letadel potřebných pro obchodní leteckou dopravu, má vnitřní organizačxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxžívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu (vyhlídkové lety, využití letadla leteckým provozovatelem při výuce v leteckých školách a činnost leteckýxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xivilní letectví.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxně letištních, letecká telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, letecká služba pátrání a záchrany, letecká informační služba, služxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxže provozovat právnická osoba na základě pověření Úřadu pro civilní letectví. Úřad uděluje souhlas fyzické nebo právnické osobě pro poskytování letexxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxlení souhlasu musí právnická nebo fyzická osoba prokázat, že má technické zařízení potřebné k poskytování těchto služeb. Leteckou službu pátrání a záxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování může poskytovat právnická osoba, která je držitelem osxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Osvědčení vydává Úřad pro civilní letectví. Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti může pro cizí potřeby poskytovat na základě souhlasu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xykonávána pro leteckého dopravce na základě pracovního poměru nebo na základě smlouvy podle občanského zákoníku.
Odbornou přípravu v oblasti ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxí. V případě, že se jedná o odborný výcvik psů k odhalování výbušnin, může je vykonávat fyzická nebo právnická osoba na základě povolení Úřadu pro civilnx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxspěvkové organizace územně samosprávných celků zřízené podle § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s účexxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxíspěvkovým organizacím se umožňuje, aby svou hlavní činnost, tedy činnost, pro kterou byly zřízeny, mohly vykonávat bez toho, že by pro ni vlastnily žixxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrávnění. Kromě této hlavní činnosti mohou příspěvkové organizace vyvíjet i doplňkovou vedlejší, tzv. hospodářskou činnost, pro ni však živnostenskx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí orgány veřejné správy, kromě nich ji mohou vykonávat na základě pověření krajského úřadu také fyzické a právnicxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Vyhledávání, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, jsou rovněž vyňaty z režimu podléhajícího živnostenskxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxky, která tuto činnost ohlásila Mezinárodnímu úřadu pro mořské dno a jejíž ohlášení bylo zaregistrováno, nebo tato osoba uzavřela s Mezinárodním úřadxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxtvem zahraničních věcí. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede evidenci ohlášení a registraci ohlášení Mezinárodnímu úřadu pro mořské dno. Práce spojxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxoba, které Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo rozhodnutí o osvědčení odborné způsobilosti.
K odst. 3 písm. aa)
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, rozlišuje pohřebiště neveřejná a veřejná. Neveřejná pohřebiště jsou účelová zaříxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků členů uzavřených, zejména příbuzenských společenství. Za neveřejná pohřebiště se také povaxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxitřní předpisy a obřady neumožňují ukládání lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti. Tuto skutečnost jsou rexxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxveřejné pohřebiště zřídit, předložit mu řád neveřejného pohřebiště, upravující zejména způsob pohřbívání, a vyžádat si jeho stanovisko. Stanoviskx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxho pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností. Nemůžxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Provozování veřejného pohřebiště zahrnuje zejména výkopové práce související s pohřbením a exhumací, správu a úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxebiště je nutný předchozí souhlas územně příslušného krajského úřadu. Krajský úřad vydá souhlas za předpokladu, že řád veřejného pohřebiště byl vyprxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o obalech, nepodléhá živnostenskému zákonu. Autorizovaná obalová společnost je právnickou osobou založenou jako akciová společnost, které byxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění. Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě žádosti akciové spolexxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxkými agens a s toxiny na území České republiky lze jen na základě povolení vydaného Úřadem pro jadernou bezpečnost podle zákona č. 281/2002 Sb., o některxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxkumným, zdravotnickým, farmaceutickým a dalším mírovým účelům, k ochranným účelům, které se přímo týkají obrany proti bakteriologickým (biologickxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxí třeba mimo jiné k záchranným pracím směřujícím k odvrácení mimořádné události nebo k likvidačním pracím směřujícím k odstranění následků způsobenýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxologických zahrad na základě licence podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad (zákon o zoologických zahradách). Zxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo „zoo“ může používat pouze provozovatel, který je držitelem platné licence. Provozovatel je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxání licence vyžádá písemné vyjádření ke každé žádosti od České inspekce životního prostředí, místně příslušné veterinární správy a Ústřední komise pxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxké zahrady šetření na místě, kde má být provozována zoologická zahrada, při němž ověří údaje uvedené v žádosti a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělexx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xlužbě (dále jen „zák. o archivnictví a spisové službě“), rozlišuje archivy veřejné a soukromé. Veřejnými archivy jsou Národní archiv, Archiv bezpečnxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxhivy jsou ostatní archivy zřizované fyzickými nebo právnickými osobami. Soukromý archiv může zřídit fyzická nebo právnická osoba. Soukromý archiv mxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxe dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace vydat badatelský řád.
K odst. 3 písm. af)
Sociální služby zahrnují sociální poradenství, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužeb se zřizují centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy sx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxvaná centra.
Poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, územní samosxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xložky státu nebo státní příspěvkové organizace, které jsou právnickými osobami. Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytováxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na území České republixxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxstí, která je živnostenským podnikáním. Tyto osoby jsou na základě autorizace udělené příslušným autorizujícím orgánem (ministerstva a ústřední orxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxení o získání profesní kvalifikace.
K odst. 3 písm. ah)
Pokud někdo pronajímá vlastní nemovitosti nebo jednotlivé prostory v nich, nespadá tato čixxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxské činnosti, nezapisuje se do žádné evidence. Je nutné podotknout, že pokud jsou v rámci pronájmu poskytovány ještě další služby a naplňují znaky živnxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxe uvést poskytování stravování, provádění úklidu, praní prádla, ostrahu majetku a osob.
K odst. 3 písm. ai)
Poskytovatelem zdravotních služeb se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány, dále Ministerstvo obrany nebo Ministersxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených tímto ministerstvem nebo ve zdravotnických zařízeních zřízených Úřadxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxasného závazného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, v němž bude tato péče poskyxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxvnostenského zákona vyjmuto. Odbornými xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxní a rozšiřování jsou stanovena opatření a poskytování informací pro rozhodování v oblasti integrované ochrany rostlin, sledování účinnosti genetixxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkovaných organismů a hodnocení a přezkušování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků, monitoring nežádoucích vedlejších účinků přípravxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxvena opatření.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xstředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
K odst. 3 písm. ak)
Další podnikatelskou činností, která nespadá pod režim živnostenskxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxtovních službách“). Poštovní službou je činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách. Poštovní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxní zásilky příjemci. Za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky.
Oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb vzniká dnxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxvědčení potvrzující právo podnikat. Provozovat službu dodání peněžní částky poštovním poukazem může pouze držitel poštovní licence, jehož poštovnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxeré jsou obsaženy v jeho poštovní licenci na celém území státu nebo na jeho části. Poštovní licenci uděluje Český telekomunikační úřad na základě výběrxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé organizace jí nestanovil podle § 29 odst. 3 vyhlášky č. 205/1991 Sb. rozsah a podmínky hospodářské činnosti a ve zřizovací listině ani nerozdělil činxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xa tu činnost příspěvkové organizace, která naplňuje všechny znaky živnosti dle § 2 živnostenského zákona a kterou příspěvková organizace vykonává sxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx x000, č. j. 28 Ca 13/99, SoJ 3/2000, SjS 649/2000)
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxátní památkové péči,
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a spexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xx 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxích,
zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech,
zák. č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky,
zák. č. 229/1992 Sb.x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxí autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
zák. č. 13/1997 Sb., o pozexxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x spořitelních a úvěrních družstvech,
zák. č. 370/2017 Sb., o platebním styku,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh událostí,
zák. č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
zák. č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch a investičních fondech,
zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
zák. č. 186/20xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
zák. č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě,
zák. č. 266/1994 Sb., o drahách,
zák. č.127/2005 Sb., o elektronických komxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanoxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxých školách,
zák. č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní,
zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
zákx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři,
zák. č. 256/2001 xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxlogických) a toxinových zbraní,
zák. č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad (zákon o zoologických zahradách),
zák. č. 499/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxx00 Sb., o poštovních službách
Předpisy práva EU:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 5
xxxxxxxenský zákon v § 5 vymezuje subjekty, které mohou po splnění příslušných podmínek provozovat na území České republiky živnost, tedy získat živnostenxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrovozovat živnost). Je tedy nutno rozlišovat podnikatele ve smyslu živnostenského zákona od podnikatele ve smyslu občanského zákoníku.
Podle § xxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tak soustavně za účelem dosažení zisku, považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.
Z výše uvedené definice podnikatele vyplývá, že stejxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxho zákon daleko užším pojmem než „podnikatel“ ve smyslu občanského zákoníku. V případě podnikatele ve smyslu živnostenského zákona se jedná pouze o xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxké osoby. Tyto dvě skupiny ještě dále dělí na tuzemské a na zahraniční. U zahraničních osob má dále odlišný přístup k fyzickým osobám - občanům členského xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxhody o Evropském hospodářském prostoru a občanům Švýcarské konfederace a právnickým osobám se sídlem v těchto státech a k osobám z třetích zemí. Každý pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx uvedeno, dělí zákon podnikatele na zahraniční a tuzemské. Zahraniční osobou je fyzická osoba, která nemá bydliště, nebo právnická osoba, která nemá sxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xydlištěm na území České republiky se pro účely živnostenského zákona rozumí místo trvalého pobytu na jejím území.
Zahraniční osoby, které jsou podnikateli v zemích původu (zákon nerozlišuje, zdx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu, který se zapisuje do obchodního rejstříku.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení. Tyto osoby musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělexx xxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxřednictvím odštěpného závodu.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvat živnost za stejných podmínek, jako občané České republiky.
Pokud má podnikatel nebo jiná osoba povinnost předložit živnostenskému úřadu doklxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxadem. To znamená, že překlad musí být vyhotoven tlumočníkem zapsaným do seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxla). Tyto povinnosti se netýkají dokladů předložených občanem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xřekladu předkládán, nemá pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. Pokud by živnostenský úřad takové pocxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, který se týká volného poskytování služeb (viz komentář k § 69a).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Ustanovení vyjadřuje předevšxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxždá z nich, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem. Návrh zákona tak konstruuje - v souladu s čl. 13 Ústavy a čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a sxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxsané podmínky. Omezení v uvedeném směru je dáno pro ty případy, kdy z důvodů veřejných zájmů vyžaduje provozování živnosti státní povolení (koncesi). xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxštní spolehlivosti (důvěry), jež vyžaduje výkon některých živností. Z těchto důvodů návrh nekoncipuje nárok ze zákona na udělení
koncese
(jako je toxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xe subjektem oprávněným provozovat živnost mohou být i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikatelská činnost. Jde např. o obxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxe apod.
Návrh zákona dále vytváří prostor pro provozování živnosti zahraničními osobami, jimiž se rozumí - shodně s obchodním zákoníkem - fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako československým (nyní českým) osobám, musejí ovšem vyhovět ustanovením obchodního zákoníku, pokud jde o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxou živnost provozovat uprchlíci a cizinci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xrovozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 27 - odborná způsobilost a podmínky prxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxstřík, § 69a - dočasné poskytování služeb
Související předpisy:
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
x xxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x tlumočnících
Všeobecné podmínky provozování živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou podmínky uvedené v § 6 odst. 1 (zásadně plná svéprávnost a bezúhonnost). S jejich sxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxovat fyzická osoba, která ohlašuje živnost nebo žádá o koncesi, a fyzická osoba, která je odpovědným zástupcem podnikatele (viz § 11). Nesplnění něktexx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění (jedná-li se o osobu, které nevzniká živnostenské oprávnění ohlášením - blíže u § 47). U živxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx provozování živnosti splňovat všeobecné podmínky obligatorně ustanovený odpovědný zástupce, musí podnikatel v zákonem stanovené lhůtě (do 15 dnů) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxavení provozování živnosti (blíže u § 49). Absenci splnění všeobecných podmínek provozování živnosti u podnikatele zásadně nelze, na rozdíl od podmíxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxn stanovuje, že někteří v zákoně výslovně uvedení pokračovatelé, pokud nesplňují (kromě jiného) všeobecné podmínky provozování živnosti podle § 6, jxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xýjimku z povinnosti splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti pro osoby, které pokračují v provozování živnosti po zemřelém podnikateli.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ustanovuje (blíže u § 11).
K odst. 1
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxko „způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat)“ - viz § 15 odst. 2 obč. zák. Zákon neumožxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxo zákona je plná svéprávnost, která se zásadně nabývá zletilostí, tj. dovršením věku 18 let. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá jejíx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxilého staršího 16 let, osvědčí-li tento schopnost sám se živit a obstarávat sám své záležitosti a souhlasí-li s návrhem zákonný zástupce nezletilého; xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxhu vyhovět, souhlasí-li s tím nezletilý a je-li splněna podmínka, že nezletilý osvědčil své schopnosti sám se živit a obstarávat své záležitosti (blížx x xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozování podnikatelské činnosti“, cestou poznámky pod čarou zde zákon odkazuje na § 33 obč. zák. Podle zmiňovaného ustanovení se nezletilý stává xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. K platnosti souhlasu je třeba přivolení soudu, toto přivolení nahrazuje i případnou podmínku dosažení určitého věku, pokud je pro konkrétní výdělečxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xak splňují jednak osoby, které jsou zletilé a ve smyslu § 15 obč. zák. jsou způsobilé právně jednat, jednak osoby, které sice zletilosti nedosáhly, ale xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx aby nezletilá osoba samostatně provozovala závod - v tomto případě může živnost ohlásit (resp. požádat o koncesi) i osoba, která pro nedostatek věku doxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxila, v současné době (s účinností od 1.8.2010) se za bezúhonnou pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena prx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
Bezúhonnost fyzické osoby je tedy hodnocena výhradně z hlediska pravomocného odsouzenx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xádá nebo který ohlašuje. Není tedy rozhodující, jaký trest byl uložen nebo případné trvání trestu odnětí svobody, ale výhradně to, zda osoba byla pravoxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxoba ohlašuje nebo o který žádá.
Důvodem pro přijetí této koncepce posuzování bezúhonnosti je právní názor vyslovený v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxž skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, resp. s podnikáním obecně.
Zůstává zachován zákonný princip, že pravomocné odsouzení ve shora xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxlazeno (§ 105, § 106 tr. zákoníku), že soud vyslovil, že se na pachatele hledí, jako by se osvědčil, nebo pokud se má za to, že se pachatel osvědčil (§ 48 tr. zxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxi ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) nebo v průběhu podnikání. Při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) živnostenský úřad zkoumá jednak to, zda trxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxa byl spáchán v souvislosti s předmětem podnikání, o který tato osoba žádá nebo který ohlašuje.
xxxxx xx xxxx xxxxxonnost podnikatele posuzuje v průběhu podnikání, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxění zákona, zkoumá jen ve fázi ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi). Pokud je ale podnikatel pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvisxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx podnikatel, který je držitelem
koncese
pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a jejich prodej, je pravomocně odsouzen pro trestxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxý čin spáchal v souvislosti se svým předmětem podnikání, avšak zároveň i v souvislosti se svým podnikáním. I když se tedy bezúhonnost podnikatele v průbxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxedem k tomu, že trestný čin byl spáchán v souvislosti s podnikáním.
Bezúhonnost odpovědného zástupce živnostenský úřad posuzuje v rámci ohlášení žxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxsovaných živností v rámci schvalování nově ustanoveného odpovědného zástupce (blíže u § 11).
K odst. 3
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xbčana jiné země, než je Česká republika nebo jiný členský stát Evropské unie (občan tzv. třetí země). U občanů třetích zemí je pak od xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxského zákona také považovány za občany členského státu Evropské unie, je dán v § 70 (blíže u cit. ustanovení).
U občanů České republiky se bezúhonnosx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx povinností příslušné osoby výpis dokládat k ohlášení živnosti, resp. k žádosti o koncesi či k oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce.
Občan jiného členského státu Evxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxrávním orgánem státu, jehož je občanem, nebo členským státem posledního pobytu; v tomto případě je plně na volbě dané osoby, jaký doklad k prokázání bezxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx x českého občana (výpis z evidence Rejstříku trestů si vyžádá živnostenský úřad sám). Od účinnosti zákona č. 303/2013 Sb., tj. od 1. 1. 2014, mohou občané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxané v evidenci trestů členského státu, jehož je tato osoba občanem, nebo v evidenci trestů členského státu posledního pobytu této osoby.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxost čestným prohlášením o bezúhonnosti. Toto prohlášení však musí být učiněno před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxhonnosti je, že členský stát, jehož je osoba, jejíž bezúhonnost se posuzuje, občanem, nebo členský stát jejího posledního pobytu nevydává doklad o bezxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxsti nesmí být starší než tři měsíce. Doklad o bezúhonnosti lze nahradit i dokladem o uznání odborné kvalifikace, obsahuje-li potvrzení bezúhonnosti. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (dále jen „zákx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx bezúhonnost se prokazuje jednak doklady podle § 46 odst. 1 písm. b), jednak i výpisem z evidence Rejstříku trestů, tedy z české evidence trestů. Občan třxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxo stát takový doklad, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxpokladu, že stát, jehož je konkrétní osoba občanem, nevydává výpis z evidence trestů nebo obdobný doklad. I zde platí, že doklad o bezúhonnosti nesmí býx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx kterým byl v části páté novelizován i živnostenský zákon) platí z této úpravy výjimka pro občany třetích zemí, kteří mají povolen trvalý pobyt na území Čxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtů, přičemž výpis si vyžaduje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxavy je dosáhnout toho, aby osoby ze třetích zemí, kterým byl v České republice povolen trvalý pobyt, nebyly povinny k prokázání bezúhonnosti dokládat i xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxrnně lze tedy uvést, že občané třetích zemí prokazují bezúhonnost zásadně doklady ze země původu a výpisem z evidence Rejstříku trestů, pokud nemají na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xnie, než je Česká republika, prokazují bezúhonnost pouze doklady z členského státu, jehož jsou občany, nebo podle své volby, z členského státu poslednxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxu trestů. Pokud cizí stát nevydává výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, připouští se za podmínek § 46 jeho nahrazení čestným prohlášením o bxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxní více podrobností, než lze zjistit z výpisu z Rejstříku trestů. Zákon proto umožňuje živnostenským úřadům, které bezúhonnost posuzují, aby si vyžádxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnosti rozhodné pro její posouzení. Živnostenský úřad má tak právo vyžadovat od soudu pro účely posouzení bezúhonnosti opis příslušného pravomocného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xivnostenský úřad oprávněn nahlížet do částí trestního spisu, které tyto údaje obsahují, tedy do těch částí spisu, ze kterých je možno posoudit vazbu mexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxe živnostenskému úřadu umožněno do trestního spisu nahlížet, bude na příslušném soudu. Zákon stanovuje jediné kritérium, a sice to, že se může jednat jxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxštní úprava v případě, že osoba, jejíž bezúhonnost má být posouzena, byla odsouzena soudem cizího státu. Je-li to pro posouzení bezúhonnosti nutné, je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxedložení opisu rozhodnutí stanoví živnostenský úřad ohlašovateli (žadateli) přiměřenou lhůtu, a pokud není opis rozhodnutí živnostenskému úřadu vx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxé doplnění zákona vychází z potřeb aplikační praxe orgánů veřejné správy vykonávajících živnostenskoprávní agendu a nahrazuje chybějící účinné mecxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xterá žádá o koncesi, mají živnostenské úřady podle dosavadní právní úpravy možnost si vyžádat od soudu opis pravomocného rozhodnutí, příp. nahlížet dx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxvnostenský úřad posoudil bezúhonnost osoby, která byla odsouzena soudem jiného státu, avšak takovéto posouzení není prakticky realizovatelné bez axxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxnodárcem v ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/2004 Sb., sledovaný záměr v řízení před obecným soudem, z něhož říxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy (-), jejichž skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, resp. s podnikáním obecně.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxpce, § 13 - pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele, § 46 odst. 1 - doklady prokazující splnění podmínky bezúhonnosti, § 58 odst. 1 píxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxx xxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 7
Zvláštní podmínky provozoxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxých. Termín „zvláštní podmínky“ je třeba vnímat ve vztahu k termínu „všeobecné podmínky“, který upravuje podmínky pro provozování jakékoli živnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxeobecnými podmínkami provozování živnosti. Změny právní úpravy, kterými toto ustanovení prošlo, do něj postupně zapracovávaly způsoby posuzování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtele zajistit výkon některých živností odborně způsobilými osobami.
K odst. 1
Zvláštní podmínkou provozování živnosti je v prvé řadě odborná způxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxípadně složením zkoušky.
Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované je upravena v samostatných ustanoveních (§ 21 a § 22) a v pxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxe je odkazováno na ustanovení jiného právního předpisu, který odbornou kvalifikaci upravuje.
Jedná se o odbornou způsobilost, kterou vyžaduje žixxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xivnosti. Odbornou způsobilost musí splňovat i osoby, jimiž podnikatel zajišťuje výkon odborných činností spadajících do živností uvedených v příloxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxných podmínek provozování živnosti nebo odborné způsobilosti. Živnostenský zákon stanovuje jinou způsobilost u některých koncesovaných živnostxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxd zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen „zák. o silniční dopravě“), požaduje po podnikateli v silniční motorové dopravě provozované velkxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxru autorů extenzivní výklad § 7 odst. 1 připouští i možnost, že zvláštní podmínkou provozování živnosti jsou i jiné podmínky odborné způsobilosti a přxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxáštními právními předpisy. Například § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči upravuje odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky. V xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrovozování živnosti spočívajících v odborné anebo jiné způsobilosti, jedná se vždy o podmínky stanovené přímo v živnostenském zákoně, byť v některýcx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxší podle toho, zda jde o živnost řemeslnou, vázanou či koncesovanou, a týkají se převážně odborné způsobilosti, u koncesovaných živností též osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení řeší situace, kdy v průběhu trvání živnostenského oprávnění nebo výkonu funkce odpovědného zástupce dojde ke změně právní úpravx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxduje po podnikateli nebo odpovědném zástupci doložení praxe podle nové právní úpravy. Na změny požadavků na odbornou způsobilost spočívající ve vzděxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odst. 2 se aplikuje v případě, že nová právní úprava, jíž se požadavky na odbornou praxi zvyšují, žádná přechodná ustanovení neobsahuje. Podle názoru axxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxě navyšuje, použití odst. 2 nevylučují.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 167/2004 Sb.:
Do § 7 se doplňuje obecné transformační ustanovení, jehož cílex xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxická osoba tuto živnost provozuje nebo je pro ni ustanovena jako odpovědný zástupce.
K odst. 3
Z povahy věci plyne, že odbornou způsobilost může splxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxn pouze podnikateli, ať již fyzické nebo právnické osobě. Úprava se do zákona doplňovala podle důvodové zprávy s ohledem na nutnost rozlišení odborné zxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxletním technickým a technologickým zázemím podnikatele schváleným orgánem dozoru nad bezpečností práce. Tuto odbornou způsobilost bylo možno prokxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxavy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Oprávněním se pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxazených elektrických zařízení".
Stávající právní úprava živnostenského zákona však neobsahuje živnost, u níž by nebylo možno prokázat odbornox xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx:
S ohledem na nutnost rozlišení odborné způsobilosti, kterou lze prokázat fyzickou osobou - jednotlivcem, a naopak na odbornou způsobilost prokazxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx
x xxxxx x
xxx xxxxx xxsuzování odborné praxe v oboru vyžadované pro splnění podmínky odborné způsobilosti živnostenským zákonem se stanoví, co se považuje za praxi v oborux
xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xříbuzného oboru živnosti. Toto vymezení praxe v oboru je třeba vnímat v kontextu s tím, že za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxoru nebo příbuzného oboru živnosti.
Rovněž se stanoví, že praxí podle tohoto ustanovení se rozumí pouze praxe získaná osobami, které činnost vykonxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxu.
U osob samostatně výdělečně činných může být praxe získána pouze při výkonu činnosti na základě příslušného oprávnění k provozování živnosti v oxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávala, aniž by pro příslušnou živnost měla živnostenské oprávnění. Skutečnost, že osoba samostatně výdělečně činná měla příslušné oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Tato osoba musí ještě uvedenou odbornou činnost skutečně vykonávat. Osoba samostatně výdělečně činná mající oprávnění v oboru a skutečně podnikajícx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xovněž osoba pověřená vedením obchodního závodu nebo odštěpného závodu, odpovědný zástupce, osoba bezprostředně odpovědná za řízení činnosti, kterx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkém nebo obdobném poměru. Praxi lze tedy získat samostatným vykonáváním odborných prací, které spadají do činností vlastních oboru živnosti nebo příxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxých za řízení osob vykonávajících činnosti, které jsou předmětem živnosti, až po osoby pověřené vedením odštěpného závodu, nebo osoby pověřené vedenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxkat pouze v případě, že tyto osoby byly s osobou, u které praxi absolvovaly
-
v pracovněprávním vztahu (na základě pracovního poměru, dohody o pracovxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxské služby, služby v bezpečnostních sborech),
-
v členském poměru (např. člen družstva), nebo
-
v obdobném poměru (např. společník veřejné obxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxůsobilosti nelze získat z neformálních vztahů, realizovaných např. na základě sousedské výpomoci, nebo v případech, kdy se jedná o nelegální zaměstnxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, např. jako zaměstnanec, není rozhodné, zda zaměstnavatel měl pro příslušný obor činnosti živnostenské oprávnění, nebo nikoliv.
Praxi lze získax xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx kdekoli, jak v České republice, tak v jiném členském státě Evropské unie, nebo v tzv. třetí zemi. Pro účely prokázání odborné způsobilosti může např. osxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxanovení upravující praxi v oboru a příbuzném oboru se několikrát měnila, stejně jako způsoby, jakými může být prokázána. Předchozí úpravy např. přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xráce, které jsou předmětem příslušné živnosti.
Dále se stanoví, jakým způsobem je nutno posuzovat dobu praxe, pokud je poxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxstí po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pokud jsou odborné činnosti vykonávány v pracovním poměru s pracovním úvazkem na kratší pracovní dobu nebo v jxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxti souměřitelná s dobou výkonu činnosti na plný pracovní úvazek. Jestliže např. stanovená týdenní pracovní doba, tedy plný pracovní úvazek, je v České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxměřitelnou dobou výkonu činnosti, která je vykonávána na základě pracovní smlouvy na tzv. poloviční úvazek, tedy 20 hodin týdně, je doba 2 let. Při posuxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx 11. 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím syxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkon dotyčného povolání na plný nebo odpovídající úvazek v členském státě. Praxi získanou v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republikxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxí než v České republice. Obdobně bude zřejmě vhodné postupovat i u praxe získané v tzv. třetí zemi. U osoby samostatně výdělečně činné, osoby pověřené vexxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxměřitelná s dobou výkonu činnosti vykonávané po zákonem stanovenou xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxnost vykonávat v pracovním poměru, bude se souměřitelná doba rovnat době výkonu činnosti na plný pracovní úvazek. Obtížněji se však bude posuzovat souxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vedoucího odštěpného závodu nebo odpovědného zástupce, pokud nevykonává činnost na základě pracovní smlouvy. Zde bude nutno postupovat případ od přxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx samostatně výdělečně činné bude mnohdy nutno zvolit jiná kritéria, resp. pracovat s jinými důkazy o výkonu činnosti, než je mechanické doložení, že osxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xeboť tuto skutečnost nebude osoba samostatně výdělečně činná schopna doložit. Jako s relevantními doklady je možno počítat s daňovými přiznáními, poxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxnnosti na plný pracovní úvazek vykonávána. To připadá v úvahu zejména, pokud osoba samostatně výdělečně činná má živnostenské oprávnění pouze pro živxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxstí. Dále je možno doložit provádění konkrétních činností spadajících do příslušného nebo příbuzného oboru živnosti například doklady o příjmu nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xlný pracovní úvazek.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
V návaznosti na navrženou úpravu kvalifikace se do tohoto ustanovení přeřazují z § xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxdušuje a upřesňuje z hlediska potřeb aplikační praxe.
K odst. 5
Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (okruh osob, jež jsxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxi uvedených pod písm. a) až m), pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností nebo u jednotlivých vázaných živností příloha č. 2 a u jednotlivých kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxdně v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci), než je Česká republika, případně že je držitelem dxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xlenského státu Evropské unie, který získal odbornou kvalifikaci v jiném členském státě, než je Česká republika, má tak při prokázání odborné kvalifikxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxbliky, která odbornou praxi nebo vzdělání získala v České republice.
Výhoda spočívá x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxadovány v České republice. Postačí, že jí předložené doklady osvědčují, že činnost vykonávala nebo vzdělání získala v jiném členském státě Evropské uxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcí. Do § 7 odst. 5 jsou zapracována ustanovení převzatá z čl. 17 až 19 směrnice 2005/36/ES v návaznosti na čl. 16 této směrnice, podle něhož „pokud je v členxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxhopností, uzná členský stát předchozí výkon činnosti v jiném členském státě za dostatečný důkaz o těchto znalostech a schopnostech“, pokud činnost byxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xákona se úprava uznávání kvalifikace daná touto směrnicí promítá v § 21 odst. 2 a přílohách 2, 3 a 5 živnostenského zákona odkazem na § 7 odst. 5. (Podle důvxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxmo v živnostenském zákoně, a nikoliv odkazem na zákon o uznávání odborné kvalifikace, pro snazší orientaci podnikatelů v právní úpravě). Umožňuje se txxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, předložil doklady o kvalifikaci odpovídající požadavkům čl. 17 až 19 směrnice 2005/36/ES přímo živnostenskému úřadu. Ten posoudí, zda doklady o odbxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxačují k prokázání odborné způsobilosti pro předmětnou živnost.
V případě posuzování požadavků na praxi podle odst. 5 je třeba mít na zřeteli, že se jedná o sxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxoví, co se rozumí výkonem předmětné činnosti ve vedoucím postavení. Podle cit. ustanovení se jedná o výkon předmětné činnosti v příslušném odvětví v poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbchodními nebo odbornými záležitostmi s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku (na rozdíl od živnostenského zákona pojem podnik zde nebyl v sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxvnání s § 7 odst. 4 živnostenského zákona, kde praxe získaná v postavení osoby samostatně výdělečně činné, v postavení osoby pověřené vedením obchodníxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxst. 5 patrný rozdíl v posuzování praxe získané jako osoba samostatně výdělečně činná, ve vedoucím postavení nebo jako osoba v pracovněprávním vztahu, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xrvající např. 3 roky, ale aby i požadovaná léta praxe následovala bezprostředně po sobě, tedy v zásadě, aby výkon praxe, který se do požadovaných let zapxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx svědčit tomu, že výkon činnosti nebyl ukončen před více než 10 lety. Lhůta se počítá ke dni ohlášení živnosti nebo ke dni podání žádosti o koncesi.
Při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxad vydal nebo uznal příslušný orgán nebo instituce členského státu původu a že doklad osvědčuje, že osoba, která jím hodlá prokázat odbornou způsobiloxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx nebo příprava plně nebo jen zčásti odpovídají vzdělání a přípravě vyžadované pro získání kvalifikace v příslušném oboru v České republice. Ustanovenx xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxrým z členských států Evropské unie uznány.
Pokud se týká doby požadované praxe, § 7 odst. 5 výslovně neuvádí, zda se má jednat o praxi vykoxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xástečný úvazek zohledněna až po poměrném zvážení, tedy tak, aby při doložení praxe vykonávané na částečný úvazek faktická doba výkonu činnosti odpovíxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxopfer proti Komisi, který rozhodoval ve věci posouzení praxe v případě, kdy nebylo zjevně uvedeno, že se má jednat o praxi na plný úvazek. Upřesnění posuxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxalifikací směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, v níž je již zakotveno, že odbornou praxí se rozumí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxst. 1 písm. l) zákona o uznávání odborné kvalifikace, podle kterého se odbornou praxí rozumí skutečný a právními předpisy dovolený výkon předmětné činxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxn předmětné činnosti konaný v pracovněprávním vztahu po kratší pracovní dobu nebo konaný na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx ustanovením, přičemž je zjevné, že úprava v podstatě věcně odpovídá úpravě doby praxe v § 7 odst. 4 živnostenského zákona (viz komentář k cit. ustanovenxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxrných kvalifikací, ta byla provedena až v souvislosti s novelou zákona o uznávání odborné kvalifikace, na niž živnostenský zákon navazuje, umožněním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx008 Sb.).
x xxxxx x
Podnikateli se ukládá povinnost zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, pouze fyzickxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxé, aby byly činnosti, které spadají do obsahové náplně jednotlivých živností v příloze uvedených, vykonávány odborně způsobilými osobami. U každé jexxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxm k výčtu činností uvedených v obsahové náplni předmětné živnosti v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností (dále xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxát na to, aby odborně způsobilými osobami byl zajištěn výkon činností uvedených v odstavci prvním obsahové náplně předmětné živnosti (jsou v něm totiž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, ale i podnikatele, je-li jím fyzická osoba, případně spolupracujícího manžela (spolupracující manželku), za předpokladu, že předmětné činnosti vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xodnikatel, který jako fyzická osoba hodlá vykonávat sám odborné činnosti, spadající do odboru živnosti, se nemůže vyhnout splnění požadavků na odborxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxx x ní uvedených živností méně přísné, než požadavky kladené na podnikatele pro získání živnostenského oprávnění, resp. na odpovědného zástupce. Nelze xxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxob uvedených v § 7 odst. 6 odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 5, je primárně na podnikateli. Ten odpovídá za to, že osoby, které odborné činnosti vxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsobilosti nejsou splněny, ukládá sankci podnikateli, nikoliv osobám vykonávajícím činnost pro podnikatele.
Podnikatel je povinen vést evidencx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxt těchto osob po dobu minimálně tří let. Lhůta se počítá ode dne ukončení výkonu činnosti těmito osobami. V praxi se tato lhůta odvíjí nejčastěji ode dne uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxých osob pro výkon činností spadajících do určité živnosti, nebo jen některých z těchto činností, však může být stanovena i jinými právními předpisy, nxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxch právních předpisů nejsou § 7 odst. 6 dotčena.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 356/1999 Sb.:
Dosavadní úprava se doplňuje xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx osobou splňující odbornou způsobilost uvedenou rovněž v tomto nařízení vlády. Důvodem je potřeba zajistit zejména u těch živností, při nichž může dojxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxto osobách a jejich odborné způsobilosti potřebnou evidenci.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
Požadavky na odbornou způsobilost osob vxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy a dodržení zásady ukládání povinnosti ze zákona.
Z judikatury:
Při určení délky praxe uchazeče o zaměstnání u Komise se jeho předchozí zaxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx ustanovení:
§ 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 11 - provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, § 19 - živnosti ohxxxxxxxxx x xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro koncesované živnosti, § 31 - odst. 19 povinnost podnikatele dodržovat povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a zvláštních právních pxxxxxxxx
§ 62 - odst. 1 písm. a) přestupky nezajištění výkoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxchování dokladů podle § 7 odst. 6,
§ 70 - osoby, které se považují za občany členského státu Evropské unie, a doklady, které se považují za doklady vydaxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxorně způsobilými osobami
Související předpisy:
§ 86 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxsahových náplních jednotlivých živností,
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxx f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. 11. 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxážky provozování živnosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.1xxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx práva provozovat živnost, jsou kromě nesplnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti vyloučeny také v případech, kdy u podnikatelx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxst, se týkají všech podnikatelů (jak fyzických, tak i právnických osob) a živnostenský úřad je posuzuje po celou dobu trvání živnostenského oprávnění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrávnění. V tomto případě se ruší podle § 58 odst. 1 písm. b). Pokud na straně podnikatele trvá překážka provozování živnosti, pak podnikatel nemůže ohláxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxodle § 58 odst. 2, případně 3), nastane u tohoto podnikatele překážka provozování stejné živnosti, a to v délce 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k sankčnímu zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby. Překážka po zákonem stanovené době pomine a pxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxního orgánu podnikatel, kterému bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, a ani osoba, která byla statutárním orgánem právnické osoby v době, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
První skupina překážex xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a to ode dne prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty Živnostenský úřad tak zruší všechna živnostenská oprávnění podnixxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxa ode dne, kdy nabylo rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnuto, že provozování závodu musí být ukončeno, právní moci, nebo ode dne, který byl určen v tomxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx překážky provozování živnosti zaniknou právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu z jiných důvodů, než je zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxě o zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zastavení insolvenčxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, nastává podnikateli překážka pro provozování živnosti. Živnostenský úřad pak xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xšak nejsou absolutní, za určitých okolností je může živnostenský úřad prominout, a to v těch případech, kdy lze důvodně předpokládat, že podnikatel - dxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxí situaci podnikatele a zda promine, či nepromine překážku provozování živnosti, která podnikateli nastala. O prominutí této překážky by měl živnostxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx x xxsolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, kterým podnikatele, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se v daném řízení řeší, omezil v nakládání s majetxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxání živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, jen s písemným souhlasem přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xřerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno. Může tak xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xebo zrušením živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na ktexxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxi by podnikatel hodlal disponovat se svým živnostenským oprávněním, jinak by byl úkon neplatný. Pro živnostenský úřad by to byl důvod pro výzvu k doplněxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxoveného zákazu. Podnikatel tak po tuto dobu nemůže provozovat živnost, do jejíž obsahové náplně činnost, kterou soud zakázal, spadá. Tato překážka prx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxán vysloví zákaz pouze ve vztahu k provozování jednotlivého oboru živnosti volné, pak podnikatel nemůže provozovat pouze obor činnosti živnosti volnxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxásit živnost znovu bude moci podnikatel v okamžiku, kdy vyslovený zákaz pomine. V této souvislosti je nutné zmínit i tu možnost, že byl-li zákaz činnostx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxcných podmínek provozování živnosti, a to ztrátou podmínky bezúhonnosti, pro kterou by v souladu s § 58 odst. 1 písm. a) zrušil podnikateli všechna živxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxích právnických osob též rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem ze státu sídla. Pokud tento stát nevydává výpis z evidxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxu sídla. Živnostenský úřad si může elektronicky vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů. Tento výpis z evidence Rejstříku trestů je živnostenskému xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Překážkou pro provozování živnostx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxávnění podnikateli za závažné porušování povinností vyplývajících ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů, nebo z rozhodnutí o udělení
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxou živnost nebo požádat o koncesi na stejnou živnost může až po třech letech od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
xxxxxxxx xxxxxxkou pro podnikatele (fyzickou nebo právnickou osobu) je skutečnost, že působil v postavení statutárního orgánu právnické osoby, které bylo zrušeno žxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx x xx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnění. Z této překážky se může fyzická či právnická osoba, která byla statutárním orgánem, vyvinit tím, že živnostenskému úřadu prokáže, že vynaložila xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xabránila. V tomto případě se musí vyvinit osoba, která byla statutárním orgánem. O živnostenské oprávnění v tomto případě nepřijde jenom ta právnická xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxnému porušování předpisů, které bylo důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby. Ohlásit stejnou živnost nebo požádat o koncesi nx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
Další překážkou pro provozování živnosti právnickou osobou je ta skutečnost, že členem jejího stxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xří let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, nebo do té doby, dokud je v tříleté době od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho oprávnění právnické osoby pro stejnou živnost, která byla členovi jejího statutárního orgánu zrušena podle § 58 odst. 2 nebo 3. Pokud by došlo k vylouxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o zrušení živnostenského oprávnění zastaví.
Další překážkou pro provozování živnosti právnickou osobou je ta skutečnost, že členem jejího statuxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx dokud je taková osoba členem tohoto statutárního orgánu. Pokud trvá tato překážka, zahájí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxšena podle § 58 odst. 2 nebo 3. Pokud by došlo k vyloučení této osoby ze statutárního orgánu, překážka zaniká a živnostenské oprávnění není nutné rušit, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxího statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy došlo k porušení právního pxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxky musí právnická osoba, a to tak, že v průběhu správního řízení o zrušení živnostenského oprávnění živnostenskému úřadu prokáže, že tento člen statutxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxění, nedošlo nebo aby mu zabránil. Druhou možností pro právnickou osobu, které je pro tuto překážku rušeno živnostenské oprávnění, je zbavit se statutxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxví. Nenastane-li ani jedna z těchto možností, živnostenský úřad dokončí řízení a právnické osobě živnostenské oprávnění zruší.
Z důvodové zprávy k živnostxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxtenského oprávnění má každá osoba.
Živnost tak nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs ode dne prodxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxí moci rozhodnutí, kterým bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno. Živnost nemůže provozovat fyzická a právnická osoba po doxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnčního řízení a rovněž tak, pokud soud rozhodl o zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.
Přexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxx xxxru, aby se předešlo maření účelu tohoto zákazu, k němuž by mohlo dojít v případě, že by se podnikatel pokusil přejít na jinou živnost.
Z důvodové zprávy x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona nebo které se účastnily na podnikání osob, jimž bylo z uvedeného důvodu zrušeno živnostenské oprávnění, a dáxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxických osob, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru nebo se účastnit na provozování živnosti v příbuzném oxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx navrhované právní úpravy bude překážka provozování živnosti spočívající v zákazu provozovat shodnou živnost trvat pro všechny subjekty uvedené v toxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
koncese
.
Jiný právní předpis může stanovit, že překážka provozování živnosti založená rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 58 odst. 2 nebo 3 žxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Související ustanovení:
§ 6 - všeobecné podmínky provozování xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
§ 97 až 164 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 9
Ustanovení obsahuje základní rozdělení živností z hlediska vzniku práva živnost prxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xodmínek provozovány na základě ohlášení. Právo provozovat ohlašovací živnost tak vzniká již ohlášením živnosti živnostenskému úřadu. Živnostenskx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) a zda netrvají překážky provozování živnosti. Pokud jsou tyto podmínky splněny, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a potvxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxňuje podmínky dané živnostenským zákonem, zahajuje živnostenský úřad správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. řád“), a rxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa a dikce ustanovení nasvědčuje tomu, že nemohla být provozována ani do vydání tohoto rozhodnutí, neboť podmínkou vzniku práva provozovat živnost na zxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxat se zahájením podnikatelské činnosti do vydání výpisu živnostenským úřadem.
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, odštěpných závodů zahraničních fyzických a právnických osob ohlašujících živnost před povinným zápisem do obchodního nebo obdobného rejstříxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
Koncesovanx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xozhodnutí vydávaného na návrh žadatele. Předpokladem udělení
koncese
je splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem (případně i jinými prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Za splnění podmínek daných zákonem je na udělení
koncese
právní nárok. Zahájit provozování živnosti může podnikatel poté, co rozhodnutí o udělení
koxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxaničních právnických, případně i fyzických osob žádajících o koncesi před povinným zápisem do obchodního rejstříku a u zahraničních fyzických osob, xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxstačující ke vzniku práva. Právo provozovat živnost vzniká těmto osobám dnem zápisu do obchodního rejstříku, resp. dnem doložení dokladu prokazujícxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxovení § 9 stanoví základní kritéria, jimiž se živnosti člení na živnosti ohlašovací a koncesované. V zájmu pružnosti při získávání živnostenského opxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, u nichž oprávnění provozovat živnost vznikne ohlášením, popřípadě dnem, který je v ohlášení uveden jako den zahájení živnosti, splňuje-li žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxeli při splnění zákonem stanovených podmínek právo provozovat živnost, aniž by v okamžiku, kdy tak činí, byl živnostenský list (pozn. autorů - ve stávaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxení
koncese
. (-) přísnější režim u koncesovaných živností je dán zvláštní povahou živnosti a s ní spojenými veřejnými zájmy.
Související ustanovexxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xrovozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 odst. 1, 2, 4 a 5 - vznik živnostenského oprávnění, § 19 až 25 - ohlašovací živxxxxxx x xx x x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxhodnutí živnostenského úřadu, že ohlášením právo provozovat živnost nevzniklo, § 47 odst. 7 - vznik živnostenského oprávnění zahraničním fyzickým xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 10
Na živnostenské oprávnění je třeba hledět jako na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxl vlastní živnostenské oprávnění, ještě neznamená, že skutečně toto právo využívá - podniká. Právo provozovat živnost je nepřenosné až na výjimky staxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxě tohoto práva živnost provozovat pouze tehdy, je-li jí to živnostenským zákonem umožněno (viz § 13 a § 14).
K xxxxx x
U živností ohlašovacích vzniká živnostenské oprávnění fyzickým a právnickým osobám, které jsou již vznikxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxtříku), okamžikem, kdy ohlásí ohlašovací živnost obecnímu živnostenskému úřadu. Právo provozovat živnost těmto osobám nevznikne v případě, že živnxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xhlášení - § 47 odst. 6 živnostenského zákona, nebo nesplňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem). Na rozdíl od ohlašovacích živností, kdy může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxa
koncese
. To platí až na výjimky, kdy oprávnění vznikne až zápisem osoby do veřejného rejstříku a u cizinců z třetích zemí, kteří nedoložili při ohlášenx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xivnostenskému úřadu. Ovšem pouze v tom případě, že tento cizinec doloží doklad o povoleném pobytu do tří dnů ode dne ohlášení pobytu cizince na území Česxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenským zákonem pro vznik živnostenského oprávnění se vznikem oprávnění vázaným na den doložení dokladu o povoleném pobytu na území České repuxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxzované územně samosprávnými celky), vzniká právo provozovat ohlašovací živnost rovněž okamžikem, kdy ohlásí živnost obecnímu živnostenskému úřadxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxiklo (podnikatel neodstranil na výzvu živnostenského úřadu závady ohlášení - § 47 odst. 6 nebo nesplňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem)x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxx x
Právo provozovat živnost podxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxerým živnostenský úřad potvrzuje podnikateli, že splnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, případně o úplný výpis, který obsahuje všechnx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxliky, adresy pro doručování a pokut, které byly podnikateli v souvislosti s jeho podnikatelskou činností uděleny. Podnikatel své živnostenské oprávxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxkatel požádá. Ani na tomto výpise nejsou uvedeny údaje z „neveřejné části“ živnostenského rejstříku. V době, kdy podnikatel ohlásil ohlašovací živnoxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxjnopisem ohlášení, na kterém mu obecní živnostenský úřad potvrdí, že ohlášení bylo živnostenským úřadem přijato. Potvrdit přijetí ohlášení může i Czxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xoto potvrzení má stejné účinky jako potvrzení obecního živnostenského úřadu. U koncesovaných živností, kdy se podnikateli vydává výpis až po nabytí pxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxt. 4 a 5
xxxxxxx xxxx xxxxace je u osob, které se povinně zapisují do obchodního nebo obdobného rejstříku. Jedná se např. o zahraniční fyzické osoby, které hodlají na území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, nebo zahraniční právnické osoby, které zřizují na území České republiky odštěpný závod. Před jejich zápisem do obchodního nebo jiného obdobného rejxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nadací, které se zapisují do nadačního rejstříku, dále u ústavů, které se zapisují do rejstříku ústavů apod. Živnostenský úřad jim po splnění podmínxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxe konstatovat, že se jedná o všechny právnické osoby, kterým vzniká právní subjektivita zápisem do příslušného rejstříku. Tyto osoby musí do 90 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxku nebo jiného obdobného rejstříku nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad ve správním řízení o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxtečnost poznamená xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxeli - fyzické osobě vzniká živnostenské oprávnění ohlášením živnosti živnostenskému úřadu, nebo nabytím právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
, a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe správce základního registru osob. Pokud podnikateli bylo již dříve přiděleno identifikační číslo osoby ať živnostenským úřadem, či jiným správním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxkační číslo osoby.
K odst. 7
Živnostenské oprávnění je nepřenosné na jinou osobu. Živnost může provozovat pouze podnikatel, který je získal. Vykoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xsobám, které mohou pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli. Stejná výjimka je dána i v § 14, kdy pokračují v provozování živnosti zanxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpolečník, který je fyzickou osobou a nemá dosud příslušné živnostenské oprávnění.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
V zájmu pružnosti pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxegorii ohlašovacích živností, u nichž oprávnění provozovat živnost vznikne ohlášením, popřípadě dnem, který je v ohlášení uveden jako den zahájení žxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxní živnosti, tak vzniká žadateli při splnění zákonem stanovených [podmínek] právo provozovat živnost, aniž by v okamžiku, kdy tak činí, byl živnostenxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxobilosti živnostenský úřad řízení zastaví; pak již bude provozování živnosti neoprávněným podnikáním.
Naproti tomu u koncesovaných živností, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxností je dán zvláštní povahou živnosti a s ní spojenými veřejnými zájmy.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negatixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxání živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 9 - rozdělení živností, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 27 - odborná zpxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých dalších zákonů
Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
[Provozování živnosti prostřednictvím odpoxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxávo ji provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, jehož odborná způsobilost svědčí tomu, že živnost bude provozována řádně v souladu se živnoxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxe splnit nebo nesplňuje požadavky kladené na odbornou způsobilost danou pro provozování živnosti živnostenským zákonem. Právnické osoby, které ze sxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxatek zhojit. Zachování principu rovného postavení právnických a fyzických osob při přístupu do živnostenského podnikání je podle názoru autorů jednxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxvědného zástupce.
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxostí. Odpovědného zástupce ustanovuje podnikatel pro jednotlivé živnosti. Pro různé živnosti může ustanovit různé osoby jako odpovědné zástupce, nxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatel více odpovědných zástupců. V praxi je tato alternativa využívána obvykle v případech, kdy pro provozování konkrétní živnosti je v živnostxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxí podnikatel splňovat odlišným způsobem stanovenou odbornou způsobilost. Jedná se o případy, kdy u některých živností není odborná způsobilost stanxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“ je odborná způsobilost stanovena zvlášť pro výzxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxvání výbušnin, zvlášť pro znehodnocování a delaboraci munice, zvlášť pro nákup, prodej a skladování munice a konečně jinak i pro provádění trhacích prxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xro jedinou živnost ustanovuje např. i podnikatel, jehož podnikání je takového rozsahu nebo jeho provozovny jsou natolik vzdáleny, že má za to, že provoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Je na podnikateli, jak upraví ve smluvním vztahu s jedním nebo více odpovědnými zástupci jejich odpovědnost za dodržování živnostenskoprávních přexxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xřípadech, kdy odbornou nebo jinou zvláštní způsobilost stanovenou právními předpisy nemá podnikatel jednotlivec nebo kdy jde o podnikání právnické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxeli; vůči třetím osobám je za provoz živnosti odpovědný podnikatel).
K odst. 1
Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnostenským zákonem, nebo zda zákon vůbec splnění podmínky odborné způsobilosti vyžaduje. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená podnikaxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx podnikatele a odpovědného zástupce, jakým způsobem smlouvu uzavřou, jak v této smlouvě budou povinnosti odpovědného zástupce stanoveny a zda a jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkatel. Smluvní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem není speciálně upraven ani živnostenským zákonem, ani jiným právním předpisem (není vxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx písemnou formu. Živnostenský zákon pouze vyžaduje souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce, který tak činí formou prohlášení [§ 46 odstx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
Nikdo nemůže být ustanoven do funkce oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxtupce funkci vykonává, lze zcela zjevně odůvodnit požadavkem (viz § 31 odst. 1) na účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxní byl odpovědný zástupce podnikatelem nebo podnikateli ustanoven, omezen není. Pokud osoba, kterou podnikatel ustanovil odpovědným zástupcem, byxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxem ustanovena do funkce odpovědného zástupce, podnikatel musí ustanovit jiného odpovědného zástupce, případně může provozovat živnost bez odpovědxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmujícího změnu odpovědného zástupce, aby ustanovil odpovědným zástupcem jinou osobu. Neodstraní-li podnikatel tuto závadu, živnostenský úřad podxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxpadě nově ohlašované živnosti nebo nově požadované
koncese
viz § 45 a § 50), nebo zahájí řízení o pozastavení provozování živnosti (v případě ustanovxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxá změna (doplnění věty „Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxdným zástupcem, tzn. že zásadně odpovědný zástupce odpovídá podnikateli a že vůči třetím osobám je zásadně odpovědný sám podnikatel.
Z důvodové zprxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxcovněprávního vztahu s podnikatelem. Povinné vyžadování pracovněprávního vztahu bylo problematické, a to zejména u těch fyzických osob, které byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xejich organizační složky, který podle zahraničních předpisů nemusí být v pracovněprávním vztahu, mohl vykonávat i funkci odpovědného zástupce.
K xxxxx x
Odpovědným zástupcem může být pouze osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti, tedy podmínku plné svéprxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxikatelem právnická osoba, nebo připouští, že některé z osob pokračujících v provozování živnosti po zemřelém podnikateli nemusí všeobecné podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxňovat i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 7, tedy především podmínku odborné a případně i jiné způsobilosti (jedná se např. o podmínku dosxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxanovenou zvláštním právním předpisem, např. zákonem o silniční dopravě). S ohledem na odst. 1, podle nějž podnikatel může provozovat živnost prostřexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxná způsobilost, případně jiná způsobilost, není živnostenským zákonem vyžadována. Odpovědný zástupce pak musí splňovat pouze všeobecné podmínky pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxádá splnění podmínky odborné způsobilosti, je splnění této podmínky zajišťováno u právnických osob výhradně osobou odpovědného zástupce. I u podnikxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxžaduje.
K odst. 3
Osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, nemůže být odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahoxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi spočívající v zákazu činnosti u fyzické nebo právnické osoby (§ 8 odst. 5) u odpovědného zástupce neupravuje specificky zákaz činnosti, pokud činnosxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxstí řemeslných, vázaných a koncesovaných, má za následek xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx V podstatě přísnější dopad zákazu činnosti na možnost výkonu funkce odpovědného zástupce ustaveného pro živnost volnou, je podle názoru autorů v zákoxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe tedy nebrání provozování živnosti jako takové.
Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být osoba, které bylo zrušeno živnostensxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnským zákonem nebo jinými právními předpisy. Odpovědným zástupcem rovněž nemůže být osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění na návrh správx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xemůže být osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, a to pro stejnou živnost. Je tomu tak i přesto, že zrušení živnostenského oprávněnx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxikáním jako takovým. Osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxzorčí rady, kontrolní komise družstva či jiného kontrolního orgánu právnické osoby. Odpovědný zástupce je osobou, která odpovídá za řádný provoz živxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na provozování živnosti jako takové. Výkon této funkce proto nelze kumulovat s výkonem činnosti v kontrolních orgánech stejné právnické osoby.
K odxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxtanovit u živností, u nichž živnostenský zákon vyžaduje splnění zvláštní podmínky provozování živnosti, právnická osoba; fyzická osoba je povinna jxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xdpovědného zástupce přednostně osobu, která je členem jejího statutárního orgánu. Zahraniční právnická osoba ustanovuje přednostně do funkce odpoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xsoby, nebo vedoucí odštěpného závodu zahraniční právnické osoby nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, které živnostenský zákon pro přxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxteli ve smluvním vztahu (viz odst. 1).
K odst. 5
Podnikatel je povinen ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací stejně jako ukončenx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxědný zástupce ukončil výkon funkce. Lhůtu pro oznámení ustanovení do funkce může podnikatel využít v případě, že do funkce ustanovuje odpovědného zásxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxozování živnosti, ustanovuje odpovědného zástupce a jeho ustanovení sděluje živnostenskému úřadu současně s ohlášením a v rámci tohoto ohlášení. Usxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx že s ustanovením do funkce souhlasí.
V případě ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce má podnikatel povinnost tuto skutečnost oznámit živnoxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxy podnikatele nebo z iniciativy odpovědného zástupce. Umožňuje se, aby ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce oznámil živnostenskému úřadu i sxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxesto zůstává vůči živnostenskému úřadu nečinný a neoznámí mu ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce. Oznamuje-li ukončení výkonu funkce živnoxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxím oznámení živnostenskému úřadu) písemně podnikatele. Pokud den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce nelze určit z oznámení podnikatele, kxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnto pozdější den odpovědný zástupce jako den ukončení výkonu funkce v oznámení živnostenskému úřadu.
Postavení podnikatele a odpovědného zástupxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce živnostenskému úřadu, odpovědnému zástupci zákon takovouto povinnost neukládá. V jeho případě se jedná o možnost, které může, ale nemusí vyxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtele (zde je třeba vnímat i vazbu na odst. 1, podle nějž mimo jiné nikdo nemůže být ustanoven do funkce pro více než 4 podnikatele). Oznamuje-li ukončení vxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxčnosti odpovědnému zástupci. Aby však živnostenský úřad akceptoval oznámení odpovědného zástupce, že ukončil výkon funkce pro konkrétního podnikaxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxmoval podnikatele.
K odst. 6
xxxxvědný zástupce pro ohlašovací živnost může vykonávat funkci ode dne, kdy byl do funkce ustanoven. Musí však splňovat podmínky vyžadované živnostenskxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xodnikatelem. V některých případech je však posouzení splnění podmínky bezúhonnosti, případně odborné způsobilosti, složitější a názor odpovědnéhx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxpovídat posouzení příslušného živnostenského úřadu. Odpovědný zástupce nemůže být podle živnostenského zákona postižen v případě, že by vykonávax xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupce a za to, že splňuje podmínky vyžadované zákonem, na podnikateli.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
Nově se ustanovuje, že odpovědný zxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxvědného zástupce plynulost výkonu živnosti.
K odst. 7
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxtenskému úřadu. Ze strany odpovědného zástupce živnostenský zákon vyžaduje prohlášení, že s ustanovením do funkce souhlasí [viz § 46 odst. 1 písm. g) x x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxím, je-li ustanovován v průběhu provozování živnosti nový odpovědný zástupce. Ustanovení odpovědného zástupce nabývá účinnosti až dnem nabytí právxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxhodnutí o schválení. Zákon zde nestanoví podnikateli patnáctidenní lhůtu pro předložení dokumentu o ustanovení odpovědného zástupce ke schválení žxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce.
V případě ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je nastaven xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxkce, kterou odpovědný zástupce při provozování živnosti vykonává, se vyžaduje, aby u koncesovaných živností bylo jeho ustanovení schváleno živnostxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Jestliže odpovědný zástupce přestane vykonávat svoxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxpce bez ohledu na to, zda podnikatel provozuje ohlašovací nebo koncesovanou živnost (až na případy upravené odst. 9 až 11). V praxi nejčastěji přichází x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxti. V případě změny právní úpravy a požadavků na odbornou způsobilost může odpovědný zástupce přestat splňovat podmínku odborné způsobilosti a v úvahx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nastaly. Povinnost ustanovit nového odpovědného zástupce se nevztahuje na podnikatele v případě, že provozování živnosti je pozastaveno, nebo oznáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxci nebo přestal splňovat podmínky dané živnostenským zákonem nebo jinými právními předpisy a podnikatel nemůže z nějakého důvodu ustanovit nového odxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxého zástupce, může podnikatel oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti a živnost dočasně přestat provozovat. Pokud tak neučiníx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxtanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to živnostenský zákon nevyžaduje. Jedná se o případy, kdy podnikatel - fyzická osoba sám splňuje zvlášxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxut i na případy, kdy podnikatel, ať již jím je fyzická nebo právnická osoba, hodlá provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce živnost, která splxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xhledem na to, že se jedná v podstatě o
fakultativní
ustanovení odpovědného zástupce, přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci, nebo nesplňuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxého odpovědného zástupce. Živnost může nadále provozovat bez odpovědného zástupce, v případě, že se jedná o živnost, pro niž zákon nevyžaduje splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce).
K odst. 10
Ustanovení řeší případy, kdy po ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce, nebo pokud odpovědný zástupce přestal splňovxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xunkce odpovědného zástupce lze živnost provozovat bez odpovědného zástupce pouze v případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis, je znění tohoto oxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe ustanovit nového odpovědného zástupce. V případech, kdy je podnikatel podle živnostenského zákona povinen ustanovit odpovědného zástupce, může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxce ve smyslu tohoto ustanovení. Jedná se o provozování živnosti „Silniční motorová doprava v rozsahu předmětu podnikání silniční motorová doprava náxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“. V daném případě podle § 35b odst. 3 zák. o silniční dopravě a v souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxá pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES), pokud odpovědný zástuxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxto nařízením (max. 6 měsíců). Po uvedenou dobu může být živnost provozována bez odpovědného zástupce. V návaznosti na to je třeba podotknout, že v přípaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxční dopravě stanoví, že živnostenský úřad zruší příslušné živnostenské oprávnění podnikateli (a neuplatní se tak obecná úprava spočívající v pozasxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xýt v souladu s ustanovením jiného právního předpisu provozována bez odpovědného zástupce, zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku ukoxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxho zástupce.
K odst. 11
Ustanovením je řešena situace, kdy zvláštní právní předpis stanoví podmxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxut odpovědného zástupce v § 8b zákona o silniční dopravě. Tento zákon stanoví, že pro provozování živnosti tzv. velkými vozidly musí podnikatel ustanoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx případě může podnikatel odpovědným zástupcem ustanovit sám sebe). Odpovědný zástupce musí kromě všeobecných a zvláštních podmínek provozování živxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx/2009 ze dne 21. 10. 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zruxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o pohonných hmotách, podle kterého odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot může být ustanovena pouze osoba, která nevykonává funkci oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x pohonných hmotách).
Z judikatury:
Ten, kdo předloží živnostenskému úřadu ke schválení anebo mu ohlásí jako odpovědného zástupce (§ 11 Živnostxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezdůvodné obohacení tak, jak má toto obohacení na mysli § 451 zák. č. 40/1964 Sb..
(rozhodnutí Krajského soudu v Hradci králové ze dne 11. 2. 1997, sp. zxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxním vztahu k podnikateli samému a je věcí podnikatele, zda a jakým způsobem vyvodí z tohoto vztahu odpovědnost vůči zástupci a zda po něm bude, nebo nebudx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx, sp. zn. 6 A 211/93, SjS 119/1996)
Související ustanovení:
§ 5 odst. 2 - česká právnická osoba,
§ 6 a § 7 - všeobecné a zvláštní podmínky provozxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxt účast odpovědného zástupce na provozování živnosti,
§ 31 odst. 11 - po dobu přerušení provozování živnosti nemusí podnikatel splňovat podmínku odxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxem funkce,
§ 50 - náležxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xx xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
nařízení o obsahových náplních jednotlivxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xředpisy práva EU:
Čl. 4, 6 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009/ES, ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
zrušen
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxle
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 13
Zákon umoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnského oprávnění se smrtí podnikatele. Účelem této úpravy je umožnit po úmrtí podnikatele kontinuitu podnikatelské činnosti, aniž by bylo nutno vyčkxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxého zákona, tedy o dočasný výkon živnostenského oprávnění, faktické uplatnění tohoto práva (jeho výkon) je však věcí dohody oprávněných osob. Nedojdxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxkračování v provozování živnosti se dělí na fázi před ukončením řízení o dědictví po zemřelém podnikateli a po ukončení tohoto řízení a dále se právní úpxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli do skončení řízení o projednání dědictví.
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx3 Sb. (s účinností od 1. 1. 2014) zásadně pokračovat osoby uvedené v odstavci 1, tedy správce pozůstalosti (blíže § 1556 obč. zák. a § 157 až 159 zák. č. 29xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxzůstalosti, dědic ze zákona, dědic ze závěti, pozůstalý manžel nebo partner, insolvenční správce ustanovený soudem a nově (tj. od 1. 1. 2014) i likvidaxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x § 1448 až 1474 obč. zák.). Tyto osoby mohou pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli za předpokladu, že z jednotlivých ustanovení pod xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxkud není stanoveno, že podmínkou pokračování je spoluvlastnictví majetku používaného k provozování živnosti. Pozůstalý manžel nebo partner může poxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxikatele. Sám může v provozování živnosti pokračovat, pokud nepokračují v provozování dědicové (ať už ze zákona, nebo ze závěti) a pokud zároveň vlastnx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, a potom může využít práva provozovat živnost po zemřelém z titulu dědice.
Zákon tedy vymezuje poměrně široký okruh osob, které mohou, ale nemusí býx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxo řízení o projednání dědictví. Pro období po ukončení řízení o pozůstalosti platí zvláštní, samostatná právní úprava (blíže u odst. 5).
Z důvodové zxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxudních. Navrhovaná změna právní úpravy pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele navazuje na zavedení nového institutu likvidace poxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkračování v živnosti se umožňuje taktéž svěřenskému správci, pokud zůstavitel vložil obchodní závod do svěřenského fondu pořízením pro případ smrtix xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx závěti náleží správa pozůstalosti.
K odst. 2
Pokud po úmrtí podnikatele hodlají v provozování živnosti poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxt. 1 písm. b), c) a e) - tj. dědicové ze zákona, dědicové ze závěti nebo pozůstalý manžel nebo partner - jsou povinni oznámit tuto skutečnost do tří měsícx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxení řízení o dědictví nabyly majetkového práva k provozování živnosti a hodlají v provozování živnosti pokračovat po ukončení dědického řízení; tyto xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxvnosti žádná z oprávněných osob ve lhůtě neoznámí, zaniká oprávnění zemřelého dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti insolvenční, lxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxně spojuje zánik práva. Výše uvedené osoby (dědicové ze závěti, dědicové ze zákona, pozůstalý manžel nebo partner) musí zásadně splňovat všeobecné a zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxký zákon vyžaduje), jsou povinny ustanovit odpovědného zástupce. Pokud odpovědného zástupce neustanoví, dopustí se přestupku podle § 61 živnostensxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx i nedostatek všeobecných podmínek, se prolamuje zásada, že ustanovením odpovědného zástupce lze nahradit toliko nedostatek zvláštních podmínek prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxx xxxx xxxxikatelé mají i osoby, které podle odst. 2 původně řádně ohlásily pokračování v provozování živnosti, právo rozhodnout se, že v provozování živnosti poxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxto oznámení doručeno živnostenskému úřadu. Pokud v provozování živnosti nepokračují jiné oprávněné osoby (uvedené v § 13 odst. 1), zaniká zároveň i opxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Správci pozůstalosti jmenovanému soudem, svěřenskxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xohoto úmyslu živnostenskému úřadu, na rozdíl od osob uvedených v odstavci 2, lhůtu výrazně kratší, jednoměsíční, počítanou buď ode dne úmrtí podnikatxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolaného zemřelým podnikatelem a správce pozůstalosti jmenovaného soudem). Pokud správce pozůstalosti jmenovaný soudem nebo svěřenský nebo insxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x dědiců či pozůstalých manželů/partnerů, případné nesplnění povinnosti ustanovit odpovědného zástupce přestupkem podle § 61 živnostenského zákonx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Jak plyne z vymezení podmínek pokračování v provozování živnosti vymezených v odxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxenční správce však nejdéle do skončení insolvenčního řízení (bez ohledu na to, že případně ještě nebylo ukončeno řízení o pozůstalosti - jeho oprávněnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku toho, že nikdo neoznámil pokračování nebo sice pokračování oznámil, ale před ukončením řízení o pozůstalosti oznámil, že nadále pokračovat xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna, pokud prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti (např. zdědila závod nebo jeho část). Zákon výslovně stanovujex xx xxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 289/2017 Sb., tedy od 30. 9. 2017) v provozování živnosti pokračovat i svěřenský správce, pokud byla majetková práva vztahující se k provozování živnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx být dědici, a proto pokračování v živnosti po úmrtí podnikatele neoznámily. Podmínkou pokračování v provozování živnosti v těchto případech ovšem jex xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámila, že nadále v provozování živnosti nepokračuje, byť po úmrtí podnikatele pokračovala (resp. oznámila, že hodlá pokračovat - § 13 odst. 2 živnoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí živnosti a současně ohlásit živnost nebo (podle okolností případu) požádat o koncesi. Pokud tak neučiní, uplynutím této tříměsíční lhůty její právo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho živnostenského oprávnění nebo (u ohlašovacích živností) rozhodnutím o tom, že oprávnění ohlášením nevzniklo (nebyly splněny podmínky pro vznik žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxikatele zaniká buď marným uplynutím této tříměsíční lhůty, ve které se po ukončení řízení o pozůstalosti mohly oprávněné osoby přihlásit k pokračovánx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xániku tohoto práva poslední z pokračujících osob (tedy dnem, kdy buď získá vlastní živnostenské oprávnění, nebo kdy je kvalifikovaně konstatováno, žx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxré zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, mj. v části páté tohoto zákona i živnostenský zákon, byl mezi osoby, které mohou pokrxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu pořízením pro případ smrti. Jednalo se o zcela nový institut zavedený společně s právní úpravou svěřenského fondu v § 1448 až 1474 nového občanskéxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx svěřenského fondu. Jestliže byl majetek obchodního závodu vložen pro případ smrti do svěřenského fondu, měl by mít svěřenský správce právo pokračovax x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxkona, dědicové ze závěti nebo pozůstalý manžel nebo partner. Stávající úprava se proto návrhem v uvedeném smyslu doplňuje.
K odst. 6 a 7
Pro oznámenx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxe a dokládají se stejné doklady, jako při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi.
Údaje o zániku živnostenského oprávnění a o pokračování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx zákona smrtí podnikatele, v případech uvedených v § 13 tomu tak není. Pokud bylo po úmrtí podnikatele v provozování živnosti pokračováno, je pro dosaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxst sdělit údaj o pravomocném ukončení řízení o pozůstalosti po zemřelém podnikateli živnostenskému úřadu, pokud o to živnostenský úřad požádá.
Souvxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx - živnostenský rejstřík,
§ 61 - přestupky fyzických osob
Související předpisy:
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxhodní společnosti nebo družstva a při převodu jmění na společníka]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 14
V § 14 je řešeno pokračování v prxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo právního předpisu, tj. podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Obdobně jako u pokračování v provozování živnosxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxnovuje, že v takovém případě může nástupnická obchodní společnost (družstvo), pokud nemá potřebné vlastní živnostenské oprávnění, pokračovat v proxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xouze za předpokladu, že do 15 dnů ode dne právních účinků fúze nebo rozdělení oznámí písemně pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxdem na úpravu místní příslušnosti danou v § 71, u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Zákon zároveň stanovuje, že právo pokračovat v provozovxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo je rozhodnuto ve věci vlastního živnostenského oprávnění negativně. Negativním rozhodnutím je u ohlašovacích živností rozhodnutí podle § 47 odst. x xx x x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxých živností je to rozhodnutí o zastavení řízení nebo rozhodnutí, kterým je zamítnuta žádost o koncesi (blíže § 47 odst. 5 a 6, § 53 odst. 2; v případě neodxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxstní živnostenské oprávnění, platí stejná pravidla jako pro právního nástupce, který je osobou právnickou (viz výše). I přejímající společník může pxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxu úřadu pokračování v živnosti a zároveň ohlásí potřebnou živnost nebo požádá o příslušnou koncesi. Na základě živnostenského oprávnění předchůdce mxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx. 5 - závady ohlášení, § 47 odst. 6 - nesplnění podmínek pro ohlášení stanovených zákonem, § 53 odst. 2 - nesplnění podmínek pro udělení
koncese
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 17
Zákon vymezuje v obecné rovině, co se považuje za provozovnu (prostor, v němž je živnost provozováxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniká mu z toho řada povinností, zejména označovacích a oznamovacích.
K odst. 1 a 2
xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxzovnu jako prostor, v němž je živnost provozována, neurčuje však blíže, o jaký prostor se jedná nebo může jednat, pouze konstatuje, že provozovnou je i axxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx resp. prostory v kamenné stavbě, ale i stánky nebo pojízdné prodejny. Na rozdíl od kamenných provozoven se automaty a obdobná zařízení nezapisují do žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednak není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Obě podmínky musí být splněny zároveň. Takovou provozovnou může být např. pojízdná prxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxován, pod tímto označením bude tedy třeba rozumět různé automaty prodejní (na nápoje, na drobné balené občerstvení) i automaty na poskytování služeb, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxpačky v obchodních domech nebo v pasážích).
K odst. 3 a 4
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxlášení živnosti nebo žádosti o koncesi ani v rámci oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně existenci právního titulu pro užívání prostox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxto práva po podnikateli požadovat kdykoliv od zahájení do ukončení provozování živnosti v provozovně, neměl by však tohoto svého oprávnění zneužívat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xráva k nemovitosti, pochybnosti o platnosti nájemní smlouvy atp. Povinnost prokázat živnostenskému úřadu právní titul, na základě kterého je provozxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxenského úřadu oprávněnost umístění provozovny (i zde se může jednat o různé právní tituly, např. vlastnické právo k pozemku, nájemní smlouva, souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtníkem bytu, platí, že v bytě lze provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka (forma souhlasu není v zákoně stanovena, nicméně s ohledem na aplikovxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxtenského úřadu, nikoliv
a priori
.
Zahájení provozování živnosti v provozovně (tedy faktickou realizaci živnostenského oprávnění) a ukončení téxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxky nevykonává (např. dosud neotevřel prodejnu pro veřejnost), nemá povinnost provozovnu živnostenskému úřadu oznamovat - podle zákona je povinen ozxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxhájení provozování živnosti v provozovně podnikatel nemá, pokud je provozovna uvedena v ohlášení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xřímou vazbu na § 45 odst. 2 písm. g) a odst. 3 písm. f), podle kterých se do ohlášení živnosti (resp. do žádosti o koncesi, viz § 50 odst. 2) uvede provozovna xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxí nebo v žádosti neuvedené) provozovny pak platí oznamovací povinnost, není-li v zákoně stanovena výjimka. Taková výjimka platí pro automaty a mobilnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxikatele ve vztahu k provozovně je zajistit, „aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů“. V poznámce xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh, technických. Některé povinnosti podle zvláštních právních předpisů mohou být vázány na živnost, která je v provozovně provozována (např. podle záxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnu živnostenskému úřadu ve vztahu ke konkrétní živnosti, přičemž v jedné provozovně může být provozováno více živností. V takovém případě musí být proxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xejí činnost. Údaj o této osobě se živnostenskému úřadu neoznamuje, fakticky se zviditelní pouze v případech provozoven určených pro prodej zboží nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (blíže u odst. 8). Nesplnění povinnosti podnikatele ustanovit pro provozovnu osobu odpovědnou za její činnost je však přestupkem podle § 62 odst. 1 písxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx
x xxxxx x x x
x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vůči živnostenskému úřadu. Oznámení obsahuje údaje identifikující podnikatele, konkrétní provozovnu, podle okolností i její umístění (tato úpravx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxně. Má-li být v provozovně provozována živnost volná, musí oznámení obsahovat obor, resp. obory činnosti, které budou v provozovně provozovány.
Zákon v tomto ustanovení nespecifikuje, jakými údaji je vymezena adresa provozovny - adresa je však pro účely živnostenskéhx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxtně provozovna vymezena i v příslušné části jednotného registračního formuláře (blíže u § 45a). Zákon pamatuje i na případy, kdy je provozovna umístěnx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxady stanovuje, že podnikatel v oznámení pro živnostenský úřad uvede údaj o umístění provozovny, což bude v praxi znamenat vymezení např. parcelním čísxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxhájení a ukončení provozování živnosti v provozovně jsou vedeny v živnostenském rejstříku (§ 60).
Postup živnostenského úřadu po obdržení oznámexx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvenou živnostenským zákonem“. Povinnost označovat provozovnu IČP stanovená zákonem č. 227/2009 Sb. byla následně (zákonem č. 169/2012 Sb.) zrušenxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxd), zapíše je do živnostenského rejstříku a o zápisu neformálním (písemným) sdělením informuje podnikatele. Podnikatel tak obdrží informaci o IČP, nxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxerý slouží k výměně informací mezi základním registrem osob a informačním systémem živnostenského rejstříku.
K odst. 7 a 8
V odstavcích 7 a 8 je upraxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xicméně slouží i orgánům dozoru.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO), mobilní provozovna a automat musí být dále označeny i údajex x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxitelně“, neboť není zřejmé, zda se tím míní viditelnost vně budovy nebo vně provozovny (např. u provozovny umístěné v průjezdu, v domovní chodbě), přípxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že podmínka je zachována, je-li označení umístěno tak, že je viditelné zvenčí provozovny, tedy např. z domovní chodby; podmínka je zachována i tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxci (jinak by tomu ale zřejmě bylo v případě, že by se jednalo např. o hotel a označení provozovny by bylo umístěno pouze u zadního vchodu do budovy, který slxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxům musí být navíc označeny údajem o osobě odpovědné za činnost provozovny, údajem o provozní nebo prodejní době a u ubytovacích zařízení sloužících k přxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zák. o ochraně spotřebitele“), který v § 2 definuje spotřebitele jako fyzickou osobu, která nejedná v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xdst. 8 písm. c) - ubytovací zařízení sloužící k přechodnému ubytování -, je třeba vycházet z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využíváxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxí část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxování přechodného ubytování a služeb s tím spojených;
2.
motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro posxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxy, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem;
4.
ostatní ubytovací zařízeníx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí.).“
Kategorie a třídy ubytovacích zařízení stanovuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcícx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvými hodnotami. Hotely se člení do pěti tříd; hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování, minimálně však snídaně a člení se do čtyř tříd. Mxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxavek na označení provozovny údajem o osobě odpovědné za činnost provozovny se nevztahuje na automaty a pro ně také neplatí, stejně jako pro mobilní provxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx
Nic nebrání tomu, aby provozovna byla označena i jinými údaji, než jsou údaje uvedené v živnostenském zákoně - např. názvem (hoxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xá ještě jednu povinnost směřující k ochraně práv spotřebitele. Pokud totiž hodlá provozovnu uzavřít, je povinen oznámit tuto skutečnost předem a „na vxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxchodné (dočasné) uzavření provozovny, např. po dobu dovolené nebo nemoci, nikoliv na případy, kdy podnikatel ukončuje činnost v provozovně a hodlá ji xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxk obdobně, jako u označování provozovny údaji podle odst. 7 a 8.
Z povinnosti oznamovat dočasné uzavření provozovny zná zákon dvě výjimky - povinnosx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xnebrání-li tomu závažné důvody“). Závažnými důvody ve smyslu tohoto ustanovení může být náhlá nemoc, úraz, živelní pohroma - případy
vis maior
.
K odxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxná v odst. 10. Pokud prodej zboží nebo poskytování služby nevyžadují koncesi (jako tomu je např. u prodeje zbraní a střeliva), obecně platí, že podnikatxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxpoje umístěné např. na nádražích, v budovách úřadů nebo i ve školách, o samoobslužné kopírky či fotoautomaty, samoobslužné osobní váhy nebo tonometryx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxím předpisem“. V poznámce pod čarou je pak uveden jako příklad zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobkyx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxlivými účinky návykových látek (s účinností od 30. 5. 2017). Poznámka pod čarou nemá, jak známo, normativní charakter, proto je skutečnost, že zákon, nx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xabákové výrobky osobám mladším 18 let, byť obecně prodej tabákových výrobků nevyžaduje koncesi.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 169/2012 Sb.:
K § 17 oxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xim přidělí obecní živnostenský úřad. Identifikační číslo provozovny bude vedeno v živnostenském rejstříku, čímž bude zajištěna statistická evidenxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podnikatelé již nebudou povinni používat identifikační číslo provozovny a bude pouze na jejich zvážení, zda toto přidělené identifikační číslo proxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxučástí informace o provedeném zápise provozovny do živnostenského rejstříku.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Vzhledem k tomu, že je přxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxňovalo náležitosti adresy (umístění provozovny by bylo vymezeno např. parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území). Návrh proto zákon v toxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 111/2009 Sb., o základnxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xx xx8/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxvykových látek
[Tržní řád]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxkona s účinností od 27.11.1997 vloženo ustanovení zmocňující obce vydat v přenesené působnosti tržní řád obce. Zároveň zákon stanovil rozsah tohoto zxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxmu předpisu obce, kterým se tržní řád vydává - namísto obecně závazné vyhlášky se tržní řád vydává formou nařízení obce. To plyne též z důvodové zprávy k cxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxí významnější novelizace § 18 zákona byla provedena zákonem č. 289/2017 Sb., a to s účinností od 30. 9. 2017. Určité změny v tomto ustanovení byly provedexx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxligatorně (místa pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomu podle stavebního zákona) a co fakultativnx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxla doplněna pravidla, která je třeba ze strany provozovatele tržiště dodržet, aby tržiště mohly řádně užívat i osoby s omezenou schopností pohybu. Zákxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxmezovat prodejní místa mimo kolaudovanou provozovnu).
V průběhu doby vyvstala opakovaně otázka, zda vydání tržního řádu na základě zmocnění obsaxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx. III. ÚS 253/04).
Dopad oprávnění obce regulovat na svém území prodej a poskytování služeb mimo „kolaudované“ provozovny je však do značné míry omexxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xydaný na základě zmocnění v živnostenském zákoně se nemůže vztahovat na činnosti, které nejsou živnostmi, resp. může regulovat pouze ty činnosti, na kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí produktů pojišťovacím zprostředkovatelem, nabízení spotřebitelského úvěru atd. Za této situace se jeví jako účelnější, aby zmocnění k vydání tržnxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkou v rámci samostatné působnosti.
Z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvého prodeje mimo provozovny podléhající kolaudačnímu rozhodnutí podle stavebního zákona. Možnosti regulace této činnosti lze spatřovat i ve zpoplxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxří, nelze v požadované míře na základě stávajících předpisů v podstatě regulovat ani z úrovně obce, ani orgánů státní správy.
Vzhledem k výše uvedenxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxat ve svém územním obvodu provoz tržišť prostřednictvím tržních řádů vložením nového § 18. Toto ustanovení umožní obcím stanovit obecně závaznou vyhlxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx navržené právní úpravy je zkvalitnění stánkového prodeje s ohledem na místní potřeby obyvatel obce a zamezení živelnému rozvoji stánkového prodeje bxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby v případě, že poruší tržní řád.
Ze zvláštní části důvodové zprávy k zákonu č. 280/1997 Sb.:
K čl. I. § 18
Toto ustanovení umožňuje vydávat trxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy. Navržená úprava dává mimo jiné možnost obcím soustředit stánkový prodej na vyhrazená místa - tržiště.
Tímto ustanovením se současně obci dává moxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxdělení a umístění tržišť, umožňující vyjádření účelu, za jakým tržiště bylo zřízeno a jakému má přednostně sloužit, dále stanovení kapacity a přiměřexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxho provozu, přispívající mimo jiné i k zřetelnému vymezení kompetencí správce tržiště a ke zprůhlednění vztahů mezi ním a prodejci.
Z důvodové zprávx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Stanovuje se výslovně, co tržní řád vymezuje obligatorně a co fakultativně; xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tržiště dodržet, aby tržiště mohly řádně užívat i osoby s omezenou schopností pohybu. Dále se užitá terminologie slaďuje s platnou úpravou stavebního xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxt i nařízením obce.
K odst. 1 a 2
Obec je oprávněna vydat formou svého nařízení tržní řád. Je na zvážení každé konkréxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxto účelům podle stavebního zákona, tedy zjednodušeně řečeno, tržním řádem lze na území obce regulovat stánkový či pochůzkový prodej a služby takto posxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxbídku a prodej zboží nebo nabídku a poskytování služeb příslušným aktem podle stavebního zákona, je pak povolen jen na tržištích vymezených tržním řádxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
-
pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
-
pravidla, která musí dodržex xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tržiště osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Z dikce zákona je zřejmé, že tržní řád nemusí obsahovat vždy všechna vymezení podlx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx s ohledem na místní poměry.
K odst. 3
K odst. 4
Zákox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může zakázat určitou formu prodeje nebo poskytování služeb pouze v některé části obce. V nařízení obce lze zakázat např. podomní prodej nebo prodej pocxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxlovat pochůzkový či podomní obchod na území obce i tehdy, nejsou-li zároveň regulovány jiné možnosti prodeje zboží či poskytování služeb mimo provozoxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxlosti však poukazují na shora zmíněnou judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle které nelze tržním řádem vydaným na základě zmocnění v § 18 živnosxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xydaný obcí na základě ustanovení § 18 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, jímž obec reguluje stánkový prodej na vymezených místech i co do sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx porušení zákazu prodeje erotického a pornografického tisku v centrálních částech města, nepředstavuje porušení uvedeného ústavně zaručeného záklxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 25. 1. 2006, sp. zn. III. ÚS 253/04, č. 23/2006 Sb. n. u. US)
Ústavní soud nakonec neshledal, že by podmínění zákazu některých druhů prodeje zboží nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxvalo z odkazu na toto ustanovení obsaženého v odstavci 3. V úvahu totiž přichází také výše uvedený výklad, který tento odkaz vztahuje jen na první větu odxxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1. Takovýto výklad uvedeného ustanovení sice nemusí být na první pohled zřejmý, s ohledem na to, že mnohem lépe odpovídá účelu § 18 živnostenského zákonx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxdě § 18 odst. 3 živnostenského zákona zmocněna stanovit svým nařízením v přenesené působnosti zákaz některých druhů prodeje zboží nebo poskytování slxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve smyslu § 18 odst. 1 živnostenského zákona
(Pl. ÚS 57/13).
Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost podle čl. 26 Listiny základnícx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxání tržního řádu formou obecně závazné vyhlášky, a umožňuje jí tak pro území jejího obvodu stanovit s přihlédnutím k místním podmínkám regulaci prodejx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxššího správního soudu ze dne 30. 1. 2004, č. j. 7 A 77/2002-29, č. 219/2004 Sb. NSS)
Tržní řád vydaný formou nařízení obce dle § 18 zák. č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxký zákon. Nemůže tak upravovat zejména činnosti vyjmenované v § 3 stejného zákona, které nejsou živností.
Z odůvodnění:
[19] Pokud jde o pravomoc obcx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx svém území místní záležitosti nad rámec zákona, tak jako je tomu u obecně závazných vyhlášek obce. V případě vyhlášek jde o samostatnou působnost v mantxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxh zákonech. Oproti tomu v případě nařízení obce se jedná o prováděcí právní předpis (viz § 11 obecního zřízení), tedy předpis dle čl. 79 odst. 3 Ústavy Česxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxm
) vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Prováděcí právní předpis tedy rozhodně nemůže jít nad rámec zákona, k jehož provedení je vxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxx5). Nad rámec Nejvyšší správní soud poznamenává, že Ústavní soud se vyslovil v nálezu ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 25/11, č. 439/2011 Sb., že tam, kde zxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxrná působnost u nařízení překrývala s okruhem vztahů, které obec může regulovat obecně závaznými vyhláškami.
[20] Z § 18 živnostenského zákona nijak xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxna. Ani nařízení obce jako prováděcí právní předpis na základě § 18 živnostenského zákona proto nemůže regulovat prodej zboží a poskytování služeb, ktxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxsející předpisy:
ČÁST DRUHÁ
DRUHY ŽIVNOSTÍ
HLAVA I
ŽIVxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x 19
Ustanovení upravuje druhy ohlašovacích živností a vymezuje tyto druhy ve vztahu k požadavkům na splnění podmínky odborné způsobilosti stanovenxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxnost volná. U ohlašovacích živností řemeslných a vázaných musí být pro provozování živnosti splněna podmínka odborné způsobilosti. Tyto dva druhy žixxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxou provozování živnosti odborná způsobilost.
K písm. a)
Vymezení pojmu živností řemeslných jednak odráží skutečnost, že pro provozování řemeslxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxostenském zákoně, kde odkazuje na § 21 a § 22. Doklady, kterými je možno odbornou způsobilost prokázat, svědčí v prvé řadě [viz § 21 odst. 1 písm. a)] o řádxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xvalifikaci především pro výkon řemeslných profesí. Termín řemeslné živnosti má v českých zemích dlouholetou tradici. Již v rakouském živnostenském xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxm zaměstnáním při ní.“, přičemž tento patent xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxné živnosti“, ale v zásadních rysech i požadavky na odbornou způsobilost provozovatele živnosti (až do novelizace živnostenského zákona zákonem č. xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxné živnosti jednak odráží skutečnost, že pro vázané živnosti je stanovena podmínka provozování živnosti spočívající v odborné způsobilosti podnikaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxání živnosti vázáno na splnění podmínky odborné způsobilosti, ale na rozdíl od živností řemeslných, u každé jednotlivé vázané živnosti je stanovena v xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxavu stanovující odbornou způsobilost jinak, resp. jinde, než v příloze č. 2, a to v § 24 odst. 2. Úprava se týká možnosti prokázat odbornou způsobilost doxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxečnost, že u uvedené živnosti není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. Stávající úprava zná pouze jedinou živnost volxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx odpovídala i skutečnost, že podnikatel ohlásil některou z živností volných. Živnost volná podle stávající úpravy zahrnuje veškeré činnosti, které jxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti stanovena odborná způsobilost v živnostenském zákoně, a není tedy třeba splnit tuto podmínku pro získání živnostenského oprávnění a nadále ji spxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxstí, které spadají do živnosti volné, ať již v pozici podnikatele, nebo v závislém postavení zaměstnance, požadují splnění dalších podmínek, včetně pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x rostlinolékařské péči).
Související ustanovení:
§ 9 písm. a) - rozdělení živností - živnosti ohlašovací, § 20 až 25 - živnosti řemeslné, živnoxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxmž se vydává řád živnostenský, - § 279 zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce
Díl 1
Živnosti řemeslné
[Řemeslné živnosti]
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxašovací živností řemeslnou, je tedy jediným kritériem to, zda je živnost uvedena v této příloze. Související ustanovení, zejména § 19, který se ve vymexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxslné má být odborná způsobilost prokazována doklady uvedenými v § 21 a § 22 a zařazení ohlašovacích živností do živností řemeslných má tomu odpovídatx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.1.2018.
K § 21
Ustanovení obsahuje výčet druhů dokladů, jimiž lze prokázat odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti.
Výčet typově zahrnujx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxským vzděláním, jednak doklady prokazující získání všech profesních kvalifikací, které odpovídají dosažené úplné profesní kvalifikaci v příslušnxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxlifikaci získali v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika. Odborná způsobilost je upravena systémově shodně pro všechny řemeslné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xříslušný obor vzdělání, resp. příslušná oblast studijních programů. Posouzení, zda se jedná o vzdělání v příslušném oboru vzdělání nebo příslušné obxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxvání odborné způsobilosti pro všechny řemeslné živnosti, jednak reaguje na skutečnost, že názvy i obsahy studijních oborů a studijních programů se v pxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxých oborech. V praxi přichází v úvahu doložení dokladů o kvalifikaci, která byla získána v uplynulém půlstoletí nebo i dříve.
Při posuzování dokladx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xnapř. „Pekařství, cukrářství“, „Slévárenství, modelářství“, „Truhlářství, podlahářství“) zřejmé, že se jedná v podstatě o zdvojené, víceoborové xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxru postačuje doložit vzdělání v jednom z takto zdvojených oborů, tedy např. u živnosti „Pekařství, cukrářství“ vzdělání spočívající ve vyučení v oborx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxm z takto zdvojených oborů omezovat rozsah živnostenského oprávnění podnikatele. Je však zcela na jeho zvážení, zda sám rozsah svého oprávnění omezí a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx činností, které jsou pro každou jednotlivou živnost uvedeny v nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. U některých řemeslných žixxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xxedmětu podnikání mohlo zdát. Například živnost „Zednictví“ podle obsahové náplně uvedené v tomto nařízení v sobě zahrnuje činnosti, které spadají hnxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxh oborů vzdělávání je absolvováním vzdělání v oboru pro účely prokázání odborné způsobilosti pro živnost „Zednictví“.
U některých živností absolvovaný obor vzdělání slovně úplně neodpovídá, nebo dokonce ani zjevně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xýkon stejné činnosti, resp. profese.
Doklady o vzdělání v oboru nejsou omezeny dobou, kdy byly vydány, a není tedy rozhodné, v jak blízké nebo vzdálexx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxálů těchto dokladů.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.):
Dále u prokazování odborné způsobilosti u řemeslných živností doklady o ukončenéx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxí v řemeslných živnostech a podporuje se rozvoj vzdělanosti.
Nadále se kromě práva státních příslušníků Evropské unie a občanů České republiky dolxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxému úřadu přímo doklady získanými nebo uznanými v jiném státě Evropské unie v návaznosti na přílohu č. IV směrnice 2005/36/ES a na zákon o uznávání odboxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxkazem na § 7 odst. 5 živnostenského zákona. Naopak v případech, kdy česká právní úprava v § 22 písm. f) v návaznosti na § 7 odst. 4 stanoví požadavky na praxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxávy k zákonu č. 356/1999 Sb.:
V § 21 a § 22 se upřesňuje prokázání odborné způsobilosti pro živnosti řemeslné a stanovuje se, že odborná způsobilost sx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxe.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
Navrženým doplněním textu v odst. 1 se liberalizuje možnost prokazování odborné způsobilosti doklaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxě doložení též tříleté praxe v oboru nebo příbuzném oboru.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu
Jakými doklady se odborná způsobilost prokazxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo o maturitní zkoušce na středním odborném učilišti studijního oboru a středních odborných školách se staví do popředí jako doklad prokazující odbxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xískali ještě za platnosti zákona č. 89/1958 Sb. (učňovský zákon), ale i v období před jeho platností; zároveň se tak zvýrazňují tendence návratu k výučxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání. Forma dokladu nebo dokladů, jimiž se ukončení vzdělání prokazuje, je stanovena v době jejich vydxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxího vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Předcházející právní úpravy povětšinou stanovily, že po složení závěrexxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxeny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (dále jen „nařízení o soustavě oborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxeno, byly stanoveny od konce 50. let minulého století buď vyhláškou, nebo nařízením vlády.
Je však třeba mít na zřeteli, že název příslušného oboru vxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxého oboru živnosti v živnostenském zákoně. Shodu, respektive příslušnost oboru je tedy třeba posuzovat nikoliv lingvisticky, ale věcně, a to podle toxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xosouzení dokladů, včetně ověření, jaké konkrétní znalosti a dovednosti byly v rámci konkrétního vzdělávacího programu získány, je na živnostenském xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání. V řadě případů, kdy vzdělání připravuje absolventy pro výkon odxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xaturitní zkouškou. Dokladem o absolvování tohoto vzdělání je maturitní vysvědčení, jak stanoví stávající úprava školského zákona (§ 72). Dokladem x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxole, nebo středním odborném učilišti podle zákona č. 29/1984 Sb. a podle zákona č. 63/1978 Sb., nebo úplného středního odborného vzdělávání na střednx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxva připouští, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou s předměty odborné přípravy v příslušném oboru. Zde však z dikce zákona není zcela zřxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxa postačí, že předměty odborné přípravy v příslušném oboru byly součástí odborného vzdělávání absolventa, nebo zda je třeba, aby z uvedených předmětů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x jeho průběhu byly získány znalosti a dovednosti, které odpovídají oboru živnosti.
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou jsou v současné dxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xin. od roku 1979 byly stanoveny buď nařízením vlády, nebo vyhláškou.
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxušný obor vzdělání“ a pojem „předměty odborné přípravy v příslušném oboru“ v širším kontextu a vycházet z věcného obsahu přípravy absolventa, která vexxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxsti potravinářství je obor 29-44-M/001 Technologie potravin - zpracování masa příslušným oborem vzdělání pro živnost s předmětem podnikání „Řeznicxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v příslušném oboru pro živnost s předmětem podnikání „Pivovarnictví a sladovnictví“; obor 29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky přísxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Postavením naroveň „příslušného oboru vzdělání“ a vzdělání „ s předměty odborné přípravy v příslušném oboru odborné přípravy“ je, podle názoru autorxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxm. c)
Odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost lze prokázat i dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání. Dokladxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxorné školy. Doklady o absolutoriu vyššího odborného vzdělávání se v průběhu let měnily (např. podle vyhlášky č. 51/1962 Sb. o podnikových institutecxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxeden prospěch ze všech vyučovacích předmětů). Obory vyššího odborného vzdělávání jsou v současné době stanoveny nařízením o soustavě oborů vzděláníx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdělávání s předmětem podnikání konkrétní živnosti, ale podle toho, zda absolvované vzdělání a příprava jsou zaměřeny na kvalifikovaný výkon činnoxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost lze také prokázat dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxského zákona zákonem č. 137/2016 Sb., účinného od 1. 9. 2016) již pojem studijní obor nezná, je nutno vycházet při posuzování odborné způsobilosti, tamx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxřský, magisterský nebo doktorský studijní program. Dokladem o absolvování studia ve studijním programu je podle platné právní úpravy, tj. podle § 57 zxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxravy.
Studijní programy stanoví jednotlivé vysoké školyx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxství rovněž uděluje vysoké škole pro oblast nebo oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro příslušný typ nebo typy studijních programů institucionální axxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxeditace nebo z akreditace studijního programu. Za doklad o řádném ukončení vysokoškolského studia ve studijním programu tak lze považovat vysokoškoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Příslušný studijní program, případně spolu se studijním oborem, ve vztahu k předmětné řemesxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xinností, které jsou předmětem příslušné živnosti. Je zjevné, že zaměření vysokoškolských vzdělávacích programů není primárně cíleno na přípravu odxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí řemeslné živnosti, protože příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků je koncipována tak, aby získali širší, komplexnější a hlubší znalosti. Naxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe jednou z možností, jak prokázat odbornou způsobilost pro živnosti „Pekařství, cukrářství“, ale i „Mlynářství“. Je ponecháno aplikační praxi, aby pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxosti. Ustanovení je třeba vnímat i v kontextu § 22 písm. d), který stanoví, že doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 lze nahradit mimo jiné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxledňuje skutečnost, že u studijních programů lze obtížně stanovit hranici mezi „příslušnou“ a „příslušnou příbuznou“ oblastí, a staví proto vzdělánx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace mohou prokázat odbornou způsobilost osoby, které získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxspodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo v případě, že jim odborná kvalifikace byla v některém z uvedených států uznána. V případech a za pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, tedy v tzv. třetí zemi.
Podle zákona o uznávání odborné kvalifikace může být uznána pouze odborná kvalifikace osob uvedených v § 1 odst. 2 cit. zákonxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxederace,
b)
osoby s trvalým pobytem na území České republiky,
c)
rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
d)
státního příslušníxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xvropské unii,
e)
státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povoxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx republiky,
g)
osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo jejího rodinného příslušníka, byl-li mu povolen dlxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxho státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxrty, žadatele o oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání nebo držitele tohoto oprávnění, žadatele o vydání karty vnitropodnikově převedenéxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán.
Dokladem o uznání odbxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdle cit. zákona se váže na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Odborná kvalifikace je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xůvodu, případně kombinaci praxe a vzdělání, které osobu, žádající o uznání odborné kvalifikace, opravňuje ve státě původu k výkonu předmětné profese xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxto možnosti nelze využít, uznávací orgán posoudí kvalifikaci podle § 7 až 15, případně § 17 zák. o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán je při uzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxající o uznání se tak nabízí další možnosti prokázání odborné kvalifikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkouxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx živnostenskému úřadu podle odst. 2 (viz komentář k odst. 2).
K odst. 1 písm. f)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxalifikaci v Národní soustavě kvalifikací upravené zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Je patrno, že se nejedná o doklad o získání jakékolx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxolání. Povolání, pro které je kvalifikace určena, a seznam všech profesních kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání kvalifikace úplnéx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxsní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací je třeba mít pouze jedinou profesní kvalifikaci, byť slovní vyjádření znění písm. f) tuto možnost xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxné profesní kvalifikace je možno prokázat odbornou způsobilost pro příslušnou živnost.
Povolání, pro které je úplná kvalifikace určena, musí svýx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxak zřejmé, že stejně, jako je tomu u oborů vzdělání podle písm. a) až c), nemusí název úplné profesní kvalifikace odpovídat předmětu podnikání předmětnx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx a dovednosti odpovídající předmětu podnikání dané živnosti.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxk k jejímu dosažení třeba získat více profesních kvalifikací. V tom případě je v Národní soustavě kvalifikací uveden seznam všech profesních kvalifikxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčeními o získání všech odborných kvalifikací uvedených v seznamu. Tak například do úplné profesní kvalifikace „Řezník a uzenář“ jsou integrováxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úprava těl jatečných zvířat“, „Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb“, „Přeprava a ustxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí“ je tak třeba doložit osvědčení o získání šesti výše uvedených profesních kvalifikací. Do úplné profesní kvalifikace „Kamnář“ xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnstruktér individuálně stavěných topidel“, „Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků“ a „ Kamnář stavitel krbů“. Pro doložení odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xebo shora uvedených tří profesních kvalifikací.
Osvědčení o získání profesní kvalifikace vydávají autorizované osoby, jejichž seznam je u jednoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxb, na něž se ustanovení vztahuje, je třeba chápat v kontextu § 70) může u řemeslných živností prokázat odbornou způsobilost živnostenskému úřadu též doxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx x obsahující
taxativní
výčet řemeslných živností je rozdělena na části A) až C) právě se zřetelem na možnosti doložení odborné způsobilosti doklady o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxkém hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci.
U osob, kterým byla udělena mezinárodní ochrana, a u jejich rodinných příslušníků je třexx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlosti tímto způsobem navazuje na právní úpravu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací, kxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kvalifikaci osvědčovanou těmito doklady se liší podle charakteru činností, pro něž má být odborná kvalifikace uznána (viz komentář k § 7 odst. 5).
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xalší možnosti doložení odborné kvalifikace v souladu s právem Evropské unie přímo živnostenskému úřadu. To ovšem neznamená, že tito občané nemohou v pxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxě jako občané tzv. třetích zemí. Ustanovení odst. 2 zohledňuje v plném rozsahu i skutečnost, že česká právní úprava daná živnostenským zákonem je v něktxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxstí uvedených v části A přílohy č. 1 není do právní úpravy promítnuto, že u těchto živností je možno doložit odbornou způsobilost doklady podle § 7 odst. 5 xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xteré osvědčují, že činnost byla vykonávána po dobu šesti po sobě jdoucích let osobou samostatně výdělečně činnou nebo osobou ve vedoucím postavení, přxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxté doložení šestileté praxe v oboru (u zaměstnanců není požadováno, aby byli ve vedoucím postavení, a je nerozhodné, zda se jednalo o nepřetržitý výkon xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxtury:
Živnostenský řád počítal např. s učebními vysvědčeními nebo s vysvědčeními o vykonané tovaryšské zkoušce (§ 13a), jimiž se prokazovala odboxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vystavených v době jeho účinnosti a prokazujících danou odbornou způsobilost, protože takovýto důsledek přechodná ustanovení zákoníku práce výsxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxných podmínek jako občan České republiky,
§ 7 odst. 4 - praxe v oboru, § 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx - doklady, jimiž mohou být doklady o odborné způsobilosti nahrazeny, § 46 odst. 4 - nostrifikační doložka a osvědčení o uznání podle zákona o vysokých šxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxy z Evropské unie, příloha č. 1 - živnosti řemeslné
Související předpisy:
x x x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - zák. o uznávání odborné kvalifikace, - § 3 až 6, § 72, § 83, § 101, § 104 školského zákona, - vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v koxxxxxxxxxxx x x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, - vyhl. č. 354/1991 Sb., o středních školách, - § 15x x xxx x xxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštních odborných učilištích, - nařízení vlády č. 33/1986 Sb., o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách, - § 2 vyhláxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx x xx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxl a vyšších odborných škol (školský zákon), - § 3, § 10, § 16 vyhlášky č. 5/1981 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxx x xxx xxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžaxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx x x x xx xx x xx xx xxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xpatřeních v soustavě základních a středních škol, - vyhl. č. 87/1970, o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, - zák. č. 19/1966 Sb., o vysokých škxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxhl. č. 73/1961 Sb., o učebních oborech, - zák. č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), - vyhl. č. 67/1959 Ú. l., o učebních oborexxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podmínky přijímání a výuka žáků v učilištích státních pracovních záloh a učňů v učňovských školách,- vládní nařízení č. 22/1952 Sb., o nové úpravě učňoxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací
[Odborná způsobilost řemeslných živnxxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 22
Ustanovení obsahuje výčet druhů dokladů, jimiž lze pro řemeslné živnosti nahradit doklady prokazující odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxí tříleté praxe v oboru, popřípadě v příbuzném oboru, pokud není délka praxe stanovena v příloze jinak.“ zjevně se zřetelem na označení živností, jako žxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx možnosti doložení odborné způsobilosti byly pojímány tak, že tuto základní odbornou způsobilost pro provozování řemesla pouze nahrazují. Následné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxlady podle § 21, jak je uvedeno v § 22. Druhy dokladů zařazených do uvedených ustanovení se však měnily se změnou pohledu na relevanci jednotlivých možnoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dovedností praktickým vykonáváním odborných činností a po přístupu České republiky k Evropské unii i s ohledem na umožnění doložit odbornou způsobilxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že vzdělání doložené doklady uvedenými v těchto ustanoveních není primárně zaměřeno na získání znalostí a dovedností vlastních příslušnému oboru, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání) bylo doplněno praxí v oboru.Obdobně se přistupuje k posuzování znalostí a dovedností získaných absolvováním rekvalifikace v oboru. Vzdělxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxzném oboru odpovídajícím příslušné řemeslné živnosti, a to počínaje středním vzděláním a konče vysokoškolským vzděláním, jednak doklady prokazujíxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvení neuvádí výčet konkrétních dokladů ani vzdělávacích oborů, případně vzdělávacích programů, které je možno zahrnout pod pojem příbuzný obor vzděxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí (§ 7 odst. 4). Posouzení, zda se jedná o vzdělání v příslušném příbuzném oboru vzděxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je třeba mít na zřeteli i skutečnost, že stávající úprava přílohy č. 1 řemeslné živnosti obsahuje živnosti (např. „Pekařství, cukrářství“), u nichž jx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxe např. dvěma učebním oborům. V uvedených případech však prokázání vzdělání v oboru odpovídajícím jednomu každému z takto zdvojených oborů je vzdělánxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xe teoretická i praktická příprava pro uvedený obor zaměřena na přípravu pokrmů a nápojů, včetně pokrmů zpracovávajících převážně mouku.
V případech, kdy zákon vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, tak i do oboru příbuzného dané živnosti.
Doklady o vzdělání v oboru nejsou omezeny dobou, kdy byly vydány a není tedy rozhodné, v jak blízké nebo vzdáxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x důvodové zprávy k zákonu č. 356/1999 Sb.:
V x xx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxka je odstupňována podle toho, zda vzdělání bylo získáno vyučením, studiem na příslušné střední škole nebo vysoké škole. U řemeslných živností se zachxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxstavci 1 mezi doklady nahrazující prokazování odborné způsobilosti dle § 21 zákona zařazuje doklady o řádném ukončení příbuzného učebního oboru nebx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x oboru, pak postačí praxe jednoroční. Pokud je praxe pouze vykonána v příbuzném oboru, požaduje se v délce tří let. Dále lze požadovanou odbornou způsobxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxrnou způsobilost pro provozování některých živností, jakož i zcela nově dokladem o šestileté praxi v oboru. Tento způsob prokazování odborné způsobixxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xivnostenskému zákonu:
Navrhované ustanovení umožňuje poměrně značnou pružnost v podání průkazu odborné způsobilosti pro určitý obor tím, že mu stxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
Doklady k prokázání odborné způsobilosti pro řemeslné živnosti lze nahradit doklady o řádném ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkého zákona (§ 72) stanoví, že dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obory středního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
Doklady, jimiž se prokazuje odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, lze nahradit i dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s maturitnx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxtní vysvědčení, jak stanoví stávající úprava školského zákona (§ 72). Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou jsou v současné době stanoveny v nxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xx prokazuje odborná způsobilost pro řemeslnou živnost, lze nahradit dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a doklaxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx školského zákona (§ 101) vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Obory vyššího odborného vzdělávání jsou v současné době stxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
Doklady o odborné způsobilosti pro řemxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxů. S ohledem na skutečnost, že stávající úprava zákona o vysokých školách již pojem studijní obor nezná, je nutno vycházet při posuzování odborné způsoxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxdná o bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program. Dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání je podle platné právní úpravy, txx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdně i studijní obor lze považovat za příslušný příbuzný vzhledem k předmětu podnikání konkrétní řemeslné živnosti.
Ustanovení je třeba chápat i v kxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxudijních programů a studijních oborů. Ani u vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů nepožadujx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxouškou a vyššího odborného vzdělání, které musí být v případě, že se jedná o příbuzný obor vzdělání, doplněny ještě doložením praxe v oboru.
K písm. e)
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxovní činnost a dokladem, případně doklady o vykonání jednoroční praxe v oboru. Příslušnou pracovní činností je míněna činnost, která odpovídá obsahoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxní vzdělávací programy zaměřeny především na získání odborné kvalifikace pro výkon povolání v pracovněprávním vztahu, nemusí název rekvalifikačníxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxonávány v povolání, na něž je rekvalifikační program zaměřen, s obsahem činností, které jsou vlastní předmětné živnosti.
Doklady o ukončení rekvalifikace mohou vydávat pouze instituce, které jsou oprávněny rekvalifxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx který mají zapsán v rejstříku škol a školských zařízení, nebo vysoké školy s akreditovaným příslušným studijním programem. Akreditovaným vzdělávacxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxci uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství). Dokladem o ukončení vzdělávacího programu je osvědčení. Podrobnosti udělování akreditacx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Stávající právní úprava tak svědčí tomu, že nepostačuje pouhx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx, mělo akreditován příslušný studijní program. Střední a vyšší odborné školy mohou poskytovat rekvalifikaci ve vzdělávacích programech, které odpoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxvní úprava poskytování rekvalifikací a udělování akreditací vzdělávacím zařízením se v průběhu času měnila. V konkrétním případě je vždy třeba přihlxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlost pro řemeslnou živnost lze nahradit též dokladem nebo doklady o vykonání šestileté praxe v oboru. Doklady o šestileté praxi v oboru, za niž se považuxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xlenského státu Evropské unie nebo v tzv. třetí zemi, pokud doklady osvědčují, že praxe byla získána za podmínek daných posledně cit. ustanovením. Při pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxlečně činná měla pro předmětnou živnost, nebo pro příbuzný obor živnosti platné oprávnění k podnikatelské činnosti (u praxe absolvované v České repubxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxk získat oprávněným provozováním živnosti v příbuzném oboru nebo provozováním živnosti v oboru prostřednictvím odpovědného zástupce.
V případě xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkladu o praxi zkoumá nejen, zda potvrzení vydala osoba oprávněná za zaměstnavatele jednat, ale i zda zaměstnavatel má oprávnění k provozování předmětxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je takového druhu, že na straně zaměstnavatele nevyžaduje živnostenské oprávnění (např. oprava vlastních silničních vozidel zaměstnavatele jeho zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvnost bez živnostenského oprávnění, v krajním případě, že zaměstnavatel vydal doklad o absolvování praxe, i když obsahem absolvované praxe nebyl výkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxst. 4 živnostenského zákona praxi vykonávanou v pracovněprávním vztahu. Podstatné je, aby doklady o praxi nezpochybnitelně svědčily o tom, že praxe xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxsející ustanovení:
§ 7 odst. 4 - praxe v oboru, § 19 odst. 1 písm. a) a § 20 - řemeslné živnosti, § 21 - doklady, jimiž lze prokázat odbornou způsobilosx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, - příloha č. 1 nařízení o obsahových náplních jednoxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x x xx xx xx x xxx x xxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxk. o zaměstnanosti, - § 45 až >47, § 57, § 78, § 89 a § xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, - vyhl. č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnánx x xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.1.2018.
K § 23
Živnostmi vázanými jsou označovány ohlašovací živnosti, jež jsou v živnostenském zákoně uvedeny taxativním výčtem v příloze xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxému zákonu:
Okruh živností vázaných je vymezen taxativně (příloha č. 2), podobně jako je tomu v Rakousku (-). Je třeba zdůraznit, že živnosti vázané jxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx
x
xxx x xxx xxx xxxx xvedeno vpředu - o živnosti, které vyžadují průkaz způsobilosti jiný, než je vyžadován u živnosti řemeslné nebo průkaz další. Je konkrétně stanoven zprxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxcí, § 24 - odborná způsobilost pro vázané živnosti, příloha č. 2 - živnosti vázané
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 24
Ustanovení řeší způsob prokazování odborné způsoxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxo druhy ohlašovacích živností je skutečnost, zda živnostenský zákon pro jejich provozování vyžaduje splnění podmínky odborné způsobilosti, resp. zxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x xxx x xxxxx xx x xivnosti řemeslné, nebo v příloze č. 2, a jedná se o živnosti vázané.
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Jde o živnosti, které vyžadují průkax xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxou přílohou.
K odst. 1
Odborná způsobilost je pro vázané živnoxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xloupci cit. přílohy. Zákonodárce zde rozlišuje, zda je odborná způsobilost pro jednotlivé živnosti stanovena v příloze č. 2 přímo požadavky na vzdělxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpravené jiným právním předpisem, na který je v příloze č. 2 pouze odkazováno. Vždy je však způsob, kterým lze prokázat odbornou způsobilost pro jednotxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xe však jedná o alternativní výčet možností prokázání odborné způsobilosti. U některých vázaných živností, u nichž předmět podnikání umožňuje ohlášexx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxtné nebo vhodné upravit pro ně odbornou způsobilost rozdílně, je odborná způsobilost upravena pro činnosti obsažené v částečném rozsahu předmětu podxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xomentáři k příloze č. 2).
Určitou nedůslednost znění tohoto ustanovení lze spatřovat v tom, že nereflektuje možnost doložení odborné způsobilostx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace mohou prokázat odbornou způsobilost pouze osoby, které získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxspodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo v případě, že jim odborná kvalifikace byla v tomto státě uznána. V případech a za podmínek stanovxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx
Podle odst. 2 tímto způsobem mohou prokázat odbornou způsobilost „občané České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie“. Kdo se považuxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe může být uznána odborná kvalifikace pouze u osob uvedených v jeho § 1 odst. 2.
xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxna o uznávání odborné kvalifikace širší [viz též komentář k § 21 odst. 1 písm. e)] než okruh osob, které se považují za občany členského státu Evropské unix xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxné živnosti osoby, na něž se § 70 odst. 1 nevztahuje, se v praxi vyskytují jen zřídka. V případě, že by odborná kvalifikace byla uznána osobě, která podle zxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxu Evropské unie, je podle názoru autorů namístě přiklonit se spíše k výkladu, že doklad o uznání odborné kvalifikace bude respektován jako doklad, jímž xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xřeba vzít v úvahu i § 5 odst. 6 upravující specificky jejich postavení, a to tak, že mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občané České repuxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xznávací orgán je při uznávání odborné kvalifikace povinen posoudit, zda žadatel o uznání splňuje podmínky pro uznání dané zákonem o uznání odborné kvaxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxnání rozdílové zkoušky nebo absolvování adaptačního období) ve srovnání s možnostmi prokázání odborné kvalifikace doklady z jiného členského státu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxí odborné kvalifikace může být též evropský profesní průkaz. Evropský profesní průkaz je elektronický doklad, který buď potvrzuje, že uchazeč splnil xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uznávání odborné způsobilosti pro vázanou živnost se jedná o evropský profesní průkaz pro usazení, který vydává v České republice jako hostitelském sxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxtém pro výměnu informací o vnitřním trhu určený ke správní spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a příslušnými orgány členskýcx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xýstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES se evropský profesní průkaz vydává pouze pro v tomto nařízení uvedená pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxzané živnosti „Průvodcovská činnost horská“.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 167/2004 Sb.:
V x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xdbornou způsobilost dokladem vydaným „uznávacím orgánem“ (...). Uznávacím orgánem má být podle návrhu zákona o uznávání odborné kvalifikace pro oblxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 odst. 6 - osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, a její rodinní příslušníci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xohou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské unie,
§ 9 písm. a) - ohlašovací živnosti,
§ 19 písm. b) a § xx x xxxxxxxx xxxxxxx
§ 70 odst. 1 - osoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie,
§ 70 xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxy:
Předpisy práva EU:
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných xxxxxxxxxxxx
nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. červxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx/ES
Díl 3
Živnost volná
[Živnost volná]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 25
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxký zákon, kromě splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, splnění dalších zvláštních podmínek (prokázání odborné či jiné způsobilosti). xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvání odborná způsobilost stanovena. Volnou živnost je třeba vnímat jako „volnou“ v tom smyslu, že pro její provozování nevyžaduje splnění podmínky odxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xpadajících do obsahu živnosti volné, splnění odborné způsobilosti. Živnost volná je jedinou živností, jejímž předmětem podnikání je „Výroba, obchox x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxou živností a nejsou obsahem živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných), které jsou sdružovány do oborů činností. Předmět podnikání živnostx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x § 28 odst. 1.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
Pro zjednodušení přístupu do podnikání a s ohledem na skutečnost, že pro volné živnosti se nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxré činnosti výrobní, obchodní a poskytující služby, které jsou živností a nejsou upraveny v přílohách 1-3 živnostenského zákona, se stanovují přílohxx xx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xivností, na rozdíl od ostatních, prokázání odborné způsobilosti nevyžaduje.
K odst. 1
Stanoví se, že živností volnou je živnost, která opravňuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxosti. Tuto deklaraci však nutno chápat v tom smyslu, že pro činnosti, které jsou obsahem živnosti volné, živnostenský zákon nevyžaduje splnění podmíxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxmu, že nutně ve všech případech, kdy živnostenský zákon nevyžaduje pro získání živnostenského oprávnění prokázání odborné nebo jiné způsobilosti, sx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxavy tzv. malými vozidly prokázání odborné ani jiné způsobilosti nevyžaduje, a přesto lze tyto činnosti provozovat jen na základě
koncese
.
K získánx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxlatí absolutně, protože z § 6 odst. 1 je zřejmé, že všeobecné podmínky provozování živnosti platí pro provozování živnosti fyzickými osobami. Na právxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxkou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce pouze v případě živností vyžadujících splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (tedx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxvnosti volné nemusí ustanovovat odpovědného zástupce splňujícího všeobecné podmínky provozování živnosti. Pokud jej ovšem fakultativně ustanoví xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx x
V příloze č. 4 je uvedena živnost volná, její předmět podnikání a
taxativní
výčxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xinnost byla z režimu živnostenského zákona vyloučena). Předmět podnikání živnosti zní „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxy § 3), a nejsou činnostmi, které jsou živnostmi řemeslnými, vázanými nebo koncesovanými (činnosti, které jsou obsahem jednotlivých řemeslných, vázxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxí
výčet činností, které nejsou živností, § 6 odst. 1 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 9 písxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxědného zástupce, § 28 odst. 1 - rozsah živnostenského oprávnění, § 60 odst. 2 písm. n) - další doplňující údaje zapisované do živnostenského rejstříkxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxosti volné
HLAVA II
ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona taxativním výčtem. Příloha č. 3 obsahuje úplný výčet koncesovaných živností ve svém sloupcx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodného veřejného zájmu provozovány na základě státního povolení k provozování živnosti -
koncese
udělované ve správním řízení (viz § 5 odst. 1 a § 9)x
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsi). Důvodem k tomu je především skutečnost, že provozování těchto živností klade vysoké nároky na zvláštní odbornou způsobilost, kterou s ohledem na xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxhž uvedení v příloze má informativní povahu.
Návrh zákona rovněž zařazuje některé živnosti do koncesovaných, aniž by byly zvláštní předpisy vydánxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxší požadavky, jež jsou obecně na koncesované živnosti kladeny. Je to požadavek morální a profesionální spolehlivosti (-), který bude posuzován diferxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnosti mohou být uloženy podmínky výkonu živnosti.
Související ustanovení:
§ 5 odst. 1 - oprávnění provozovat živnost, § 9 - rozdělení živnostxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 27
Ustanovení upravuje odbornou způsobilost pro koncesované žxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x příloze č. 3 k živnostenskému zákonu. Občanu České republiky a jiného členského státu Evropské unie (kdo je pro účely živnostenského zákona považovxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkané nebo uznané v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, jiném státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfedxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xařazení živnosti do jednoho z uvedených druhů na způsob stanovení odborné způsobilosti přímo vázáno - viz § 19) není u koncesovaných živností nezbytnéx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xxxnoví, že zvláštní podmínkou provozování živnosti je kromě odborné způsobilosti také jiná způsobilost, pokud ji živnostenský zákon, nebo zvláštní přxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxostenský zákon upravuje jinou způsobilost pouze u některých koncesovaných živností, a to v příloze č. 3 (ve stávající úpravě se jedná o dosažení věku nxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxsovaných živností a jen na základě živnostenského zákona nebo zvláštních právních předpisů.
K odst. 1
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxními právními předpisy uvedenými v této příloze, a to pro každou jednotlivou živnost zvlášť ve sloupci 2 citované přílohy. Zákonodárce zde rozlišuje, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo, nebo zda se odborná způsobilost požadovaná pro konkrétní živnost odvíjí od odborné způsobilosti upravené jiným právním předpisem, na který je v příxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v příloze č. 3 živnostenského zákona, která zcela výjimečně nabízí jedinou možnost doložení odborné způsobilosti, ve většině případů však alternatxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
U některých koncesovaných živností pro určitý rozsah předmětu podnikánx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxání „Silniční motorová doprava xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, a osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“). Nicméně je vyžadován státní souhlas s provozováním živnosti (§ 5 oxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnzumního lihu a lihovin a provozování silniční motorové dopravy malými vozidly odborná způsobilost stanovena vůbec.
Určitou nedůslednost znění xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxvy „není-li dále stanoveno jinak“.
K odst. 2
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhou prokázat odbornou způsobilost pouze osoby, které získaly odbornou kvalifikaci nebo činnost vykonávaly v jiném členském státě Evropské unie, než xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxkace byla v některém z těchto států uznána. V případech a za podmínek stanovených zákonem o uznávání odborné kvalifikace se tak může jednat i o vzdělání nxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxčané České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Kdo se považuje pro účely živnostenského zákona za občana xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xvalifikace je pravomocné rozhodnutí uznávacího orgánu, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uznávací orgán je při uznávání odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xe tak nabízí širší možnosti prokázání odborné kvalifikace (včetně využití tzv. kompenzačních opatření - tedy vykonání rozdílové zkoušky nebo absolvxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxu úřadu podle § 7 odst. 5, což je podle přílohy č. 3 umožněno jen u některých koncesovaných živností.
K odst. 3
Podmínky provozování živnosti stanovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodnikatele při provozování některých koncesovaných živností. Živnostenský úřad stanovuje podmínky provozování živnosti pouze na základě živnostxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxobně se postupuje i v případě, že v důsledku nějaké změny rozhodných skutečností je nutno podmínky provozování živnosti změnit.
Má-li živnostenskx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxných živností stanoveny v příloze č. 3 sloupci třetím. Podmínkou provozování živnosti je tedy např. spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky). Tato podmínkx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xosledně jmenovaná podmínka nebo podmínka bezúhonnosti všech zaměstnanců jedinou ukládanou. Podmínku provozování živnosti uloží živnostenský úřax x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xlenů statutárního orgánu společnosti. Dodržování stanovených podmínek provozování živnosti živnostenský úřad kontroluje po udělení
koncese
(texx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnosti však nemusí být upraveny pouze živnostenským zákonem, mohou být stanoveny zvláštními právními předpisy. Např. v § x x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, lihovin a ostatních alkoholických nápojů. Podmínky ukládá živnostenský úřad v návaznosti na stanovisko orgánu, který se vyjadřuje ke koncesi (Minixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxncesi rozsah povolených činností a omezí provozování živnosti na schválený lihovar, resp. provozovny. Stanovení podmínek provozování živnosti tak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxnického charakteru) tak, aby byla zohledněna jednak zdravotní rizika, jednak zájem státu na řádném danění lihu a lihovin. V uvedených případech se do pxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxy (§ 52 odst. 1) vyjadřuje příslušné ministerstvo.
Stávající právní úprava zná i koncesované živnosti, u nichž jsou podmínky provozování živnosti xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní živnosti spočívající ve schválení provozovny a bezúhonnosti všech zaměstnanců. Ke koncesi se vyjadřuje státní oblastní archiv příslušný podle míxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xe umístěna spisovna).
V případech, kdy v podmínkách provozování živnosti živnostenský úřad stanoví, že živnost může být provozována pouze v určitx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvené podmínky. Po udělení
koncese
pak živnostenský úřad kontroluje, zda je při provozování živnosti tato podmínka dodržována. Podnikatel nesmí zahxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxzovny, musí požádat o změnu podmínek provozování živnosti živnostenský úřad a až po nabytí právní moci rozhodnutí o změně podmínek provozování živnosxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxergie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW“. U této žixxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxající v prokázání splnění technických předpokladů k zajištění výkonu koncesované živnosti, ve skutečnosti, že touto činností nedojde k ohrožení živxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xx patrno, že uvedené podmínky mají být splněny ve fázi xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x po jejím udělení (např. povinnost mít uzavřeno pojištění odpovědnosti). Ve smyslu § 27 odst. 3 podmínkami provozování živnosti jsou specifické podmxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxx xxxxovaném případě živnostenský úřad podmínku provozování živnosti formálně uložit, byť její splnění se vyžaduje již před vydáním rozhodnutí, a vlastně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení jak živnostenského zákona, tak i jiných právních předpisů, které s provozováním živnosti souvisejí nebo se k němu vztahují. Není však namístě, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xodnikání vztahují (ať již povšechně, nebo uvedením jednotlivých právních předpisů). Podmínky provozování živnosti ukládá živnostenský úřad podle x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxveném. Tento rozsah by neměl být živnostenským úřadem překročen ani v případě, že orgán, který se vyjadřuje ke koncesi, ve stanovisku uvede podmínky nax xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxností je dále to, že provozovateli koncesované živnosti mohou být uloženy podmínky výkonu živnosti.
Z judikatury:
Právní úprava do 1.4.1998 (žxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxdmínky provozování dopravy“ (§ 8 zák. o silniční dopravě) ve stanovisku dopravního úřadu k vydání koncesní listiny pro taxislužbu vylučovala, aby pod xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxení mezí stanovených zákonem.
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 12. 1998, sp. zn. 5 A 58/96, SoJ-Spr. 833/2001)
Související ustanoveníx
x x xxxxx x - osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské unie,
§ 9 písm. b) - koncesovanx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnského úřadu ostanovisko ke koncesi,
§ 70 odst. 1 - osoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie,
§ 70 odst. 4 - doklady, které se pxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 1 odst. 5 zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státníxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Předpisy práva EU:
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 28
Živnostenské oprávnění je v živnostenském zákoně v obecné rovině koncipováno jako právo provozovax xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxaných podnikatelem. Podnikatel ohlášením konkrétní ohlašovací živnosti nebo podáním žádosti o koncesi deklaruje, jaké živnosti hodlá provozovat, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxuze částečném rozsahu předmětu podnikání. Rozsah živnostenského oprávnění je pro jednotlivé živnosti řemeslné, vázané a koncesované vymezen souboxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dané živnosti, např. „Pekařství, cukrářství“. Je na vůli podnikatele, zda v daném případě uvede v ohlášení živnosti živnost v úplném rozsahu, tedy „Pexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxkatel ve svém podnikání vázán. Bližšímu vymezení souhrnu činností, které spadají do jednotlivých živností a tvoří tak základní rámec vymezující rozsxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Rozsah živnostenského oprávnění pro provozování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxtivního vymezení činností, které živnostmi nejsou, uvedeného taxativním výčtem v § 3. Z logiky věci pak plyne, že do rozsahu oprávnění k provozování žixxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxvozování nepodléhá regulaci spočívající v zařazení do některé řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti.
V případě posouzení rozsahu živnostexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxravy obsahové náplně dané živnosti uvedené u předmětné živnosti v nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností. Zároveň je třeba mít na zřetexxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxnostenského rejstříku v úplném rozsahu. Je-li předmět podnikání konkrétní živnosti uveden ve výpise ze živnostenského rejstříku v částečném rozsahxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxdá do rozsahu oprávnění jedné živnosti, v určitých případech nevylučuje možnost, že tutéž činnost lze vykonávat i v rámci oprávnění k živnosti jiné.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxx x xx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxah živnostenského oprávnění o výkon některých v podstatě doprovodných činností, a to s ohledem na charakter živnosti (obchodní, výrobní, nebo jiné). xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xéto živnosti provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob, byť by jinak uvedená činnost byla předmětem žixxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxvovat, zůstane-li zachována povaha živnosti, byť jinak opravy jím vyrobeného zboží jsou předmětem živnosti řemeslné.
I xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxcí právní úprava flexibilní v tom, že nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností umožňuje i u některých specifických činností tyto činnostx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxe vybrat, v rámci které z předmětných živností, které takovýto „přesah“ nabízí, bude činnost vykonávat, a pro kterou tedy získá živnostenské oprávněnxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx případech dochází i mezi jinými druhy živností a úprava spočívající v určitém překrytí rozsahu živnostenského oprávnění s jinou živností se dokonce zxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx provádět v plném rozsahu všechny činnosti, které jsou obsahem vázané živnosti „Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných xxxxxxxxxx
Rozsah živnostenského oprávnění je rozhodný pro posouzení oprávněnosti podnikání. Překročexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxání činnosti, která je živností, aniž by provozující osoba měla pro tuto živnost živnostenské oprávnění. V případě většího rozsahu činnosti se může jexxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxhlédnutím k ustanovením uvedeným v části třetí, konkrétně ve větě druhé odst. 1, v odst. 2 (odst. 3 upravuje oprávnění živnostenského úřadu rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxx xxx xx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění a zbývající ustanovení cit. části byla zrušena). Rozsah živnostenského podnikání je stanoven posledně cit. ustanoveními a částečně i nařízxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxch případech právní úprava přísnější) tak, aby umožnil výkon dané podnikatelské činnosti bez zbytečné zátěže, spočívající v nutnosti získat živnostxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xpravu, kdy se v živnostenském listě, resp. koncesní listině, uváděl předmět podnikání jediné živnosti, a pokud měl podnikatel oprávnění k provozovánx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxn se rozsah živnostenského oprávnění posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříku s tím, že výpis ze živnostensxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho oprávnění je rozhodný aktuální úplný výpis ze živnostenského rejstříku obsahující všechny předměty podnikání jednotlivých živností, pro něž má pxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxění a reálnou možnost provozování jednotlivých činností uvedených v předmětu podnikání dovoluje, může být předmět podnikání uveden v částečném rozsxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxdáním podnikatele vázán. U některých živností je rozhodná i skutečnost, zda podnikatel splňuje podmínky pro provozování dané živnosti, v úplném nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu, který se vyjadřuje ke koncesi). V případě některých vázaných a koncesovaných živností je totiž stanovena tzv. dělená odborná způsobilost a požadavxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxosti „Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, nedobrovolných“ jsou pro provádění veřejných dražeb dobrovolných stanoveny požadavky odborné zpxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxuze požadavky pro získání živnostenského oprávnění pro provozování živnosti v částečném rozsahu předmětu podnikání, je
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xbdobně je tomu i u ohlašovacích živností, kdy podnikatel splňuje odbornou způsobilost jen pro část předmětu podnikání (živnostenský úřad vydá výpis s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xevzniklo).
x xxxxxxxx xx xx ve výpise ze živnostenského rejstříku předmět podnikání uveden pouze v částečném rozsahu, může podnikatel po právu vykonávat pouze ty činnosti, kterx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxízení o obsahových náplních jednotlivých živností, ale neodpovídají tomuto částečnému rozsahu předmětu podnikání, oprávněn není a provozování těcxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxjstříku má uvedeno u předmětu podnikání „Nákup a prodej výbušnin“, nemůže podnikatel vykonávat jiné činnosti spadající do koncesované živnosti „Výzxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x provádění trhacích prací“ než pouze nákup a prodej výbušnin. Při posouzení rozsahu předmětu podnikání se pak přihlédne k § 34 dále upravujícímu rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxt podnikání byl uveden v úplném rozsahu.
U volné živnosti je rozsah živnostenského oprávnění blíže specifikován ve větě druhé komentovaného odstaxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xředmětu podnikání volné živnosti uvedeného jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xx skutečnosti úplným výčtem činností spadajících do živnosti volné, jak je zjevné již z toho, že poslední 80. obor činnosti je uveden jako „Výroba, obchox x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxto jednotlivých oborů jsou pak blíže specifikovány v prováděcím předpise (příloha č. 4 nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností)x x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxze při faktickém posouzení rozsahu živnostenského oprávnění k provozování živnosti volné ustanovení věty druhé aplikovat přímo, ale je třeba je chápxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxhy č. 4 „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, je třeba rozsah živnostenského oprávnění pro živnost volnou pojmxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxnnosti vyloučené z režimu živnostenského zákona - viz
taxativní
výčet činností uvedených v § 3) a nespadají svým obsahem do činností podléhajících rxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xpadají do volné živnosti, přiklonila k tomu, že rozsah předmětu podnikání u volné živnosti je vždy uváděn v úplném rozsahu. Ustanovení věty druhé komenxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxrem činnosti živnosti volné uvedeným v ohlášení živnosti a posléze ve výpise ze živnostenského rejstříku. Tomuto výkladu svědčí i související ustanoxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx. e), odst. 3 písm. e) a odst. 4], avšak neoznámení oboru činnosti, případně změny oboru činnosti, není postižitelné sankcí podle živnostenského zákoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxv na rozsah jeho živnostenského oprávnění.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 130/2008 Sb.:
S ohledem na zrušení institutu „živnostenského listu“ a „koxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxavujícího posuzování rozsahu živnostenského oprávnění. Stanovuje se rozsah oprávnění živnosti volné, který zahrnuje veškeré obory činností uvedexx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxové vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu. V době přijetí návrhu zákona č. 309/2000 Sb., kterým bylo toto ustanxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxní odborné nebo jiné způsobilosti dokladem vydávaným orgánem státní správy. Tímto dokladem bylo například oprávnění vydávané podle zákona č. 174/19xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx. vyhrazených technických zařízení, např. provozování živnosti „Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxopravňovalo k provádění revizí těchto vyhrazených zařízení. V daném případě pak živnostenský úřad omezil v souladu s odst. 2 rozsah živnostenského opxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxanou živnost „Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení“, u níž lze teoreticky předmět podnikání uvést v částečném rozsahu v souladu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zde však nelze ustanovení naplnit beze zbytku, neboť osvědčení nejsou vydávána v obecné rovině pro provádění revizí, prohlídek nebo zkoušek technickxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Aplikace odst. 2 je v uvedeném případě problematická i z důvodu, že osvědčení se vydává osobám, které činnost fakticky vykonávají, nikoliv podnikatelxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxckých zařízení bylo osvědčení jemu, případně osobám, které pro něj v závislém postavení vykonávají předmětné činnosti, vydáno (je-li vydáno napříklxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxoři domnívají, že stávající úprava regulující vázané a koncesované živnosti v živnostenském zákoně nesvědčí tomu, že by přímá aplikace odst. 2 měla véxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxse ze živnostenského rejstříku. Předmět podnikání uvedený ve výpise ze živnostenského rejstříku totiž u vázaných a koncesovaných živností má odpovíxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxém rozsahu tohoto předmětu podnikání, ale nemůže být libovolně měněn, resp. doplňován.
K odst. 3
Stanovení rozsahu živnostenského oprávnění je v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xle v mnohých případech i o činnosti, u nichž mohou důvodně vznikat pochybnosti o tom, zda je lze vykonávat v rámci oprávnění k provozování příslušné konkxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxjstříku, ale i z obsahových náplní jednotlivých živností upravených v nařízení vlády obsahových náplních jednotlivých živností (přičemž v uvedenéx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xteré může podnikatel vykonávat, např. za podmínek, že zůstane zachována povaha živnosti v rámci jednotlivých druhů živností. Ustanovení odst. 3 pamaxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxuje, aby podnikatel požádal živnostenský úřad o rozhodnutí o rozsahu svého živnostenského oprávnění. V daném případě zákonodárce zřejmě s ohledem na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xodnikatel může odvolat. Smyslem cit. ustanovení je odstranit pochybnosti podnikatele o tom, zda konkrétní činnost, případně činnosti, může oprávněxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxhybnosti, zda do rozsahu jeho živnostenského oprávnění spadají [ve výroku rozhodnutí je pak např. uvedeno „(-) výroba zmrzliny spadá do rozsahu živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxní živnost uvedeny ve shora cit. nařízení vlády. To slouží u většiny živností pouze k rámcovému vymezení činností, které spadají do jednotlivých živnoxxxx x xx xxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souvisejí s podnikáním obecně, případně s podnikáním v konkrétní živnosti, možné v rozhodnutí o rozsahu živnostenského oprávnění uvést
taxativní
vxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živnostenské oprávnění, které ale předmět skutečně provozované činnosti (živnosxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxto rámci také činnost, k níž je třeba
koncese
(zde: „silniční doprava nákladní“).
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2003, č. j. 7 A 8xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i ten, kdo sice byl držitelem určitého oprávnění k podnikání (např. živnostenského listu), pokud ovšem ve větším rozsahu prováděl takovou podnikatelxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm tzv. subdodavatelů, kteří rovněž neměli příslušné podnikatelské oprávnění.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2009, sp. zn. 5 Tdo 1605/2008, xx xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčný pro „obchodní živnosti“, § 42 - rozsah oprávnění společný pro „výrobní živnosti“, § 43 - rozsah oprávnění společný pro jiné než „obchodní“ nebo „vxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxtí o tom, že právo provozovat živnost nevzniklo, resp. že podnikatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, § 54 odst. 1 a 2 - vydání výpxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxtí, aniž by pro tuto činnost měla živnostenské oprávnění,
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxá je živností, aniž by pro tuto činnost měla živnostenské oprávnění,
příloha č. 1 - živnosti řemeslné, příloha xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 6c odst. 1 písm. b) a § 6a odst. 1 písm. c) zák. č. 174/1968 Sb., o státníx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxch drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení
nadpis vypuštěn
Povinnosti podnixxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
x x xx je shrnuta valná část povinností podnikatele, které vyžaduje živnostenský zákon. Kromě tohoto ustanovení však povinnosti podnikatele obsahují i jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou upraveny v § 49, resp. § 56 (povinnost oznamovat změny a doplnění týkající se údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti, resp. pro žádost o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxsy hygienické, stavební, bezpečnostní). Zmocnění živnostenských úřadů ke kontrole plnění povinností podnikatele je dáno v § 60a.
K odst. 1
xxxxxxxtel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, má povinnost zajistit, aby se odpovědný zástupce zúčastnil provozování živnosxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí živnosti, velikosti provozu, počtu provozoven, ve kterých je živnost provozována, atp. Porušení této povinnosti není přestupkem podle živnostensxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xákonem, v důsledku čehož mu může být živnostenským úřadem zrušeno živnostenské oprávnění, případně pozastaveno právo provozovat živnost (blíže u § 5xxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xídlo a zahraniční osoba odštěpný závod. Tyto prostory se povinně označují identifikačním číslem podnikatele a jeho obchodní firmou, případně názvem xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxi adresa sídla shodná s místem bydliště podnikatele, podnikatel označovací povinnost ve vztahu k sídlu nemá (adresou bydliště se ve smyslu § 5 odst. 2 rxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxž má umístěno sídlo, nebo jedná-li se o zahraniční osobu, která v České republice zřizuje odštěpný závod, pak je tato povinnost vztažena i k tomuto odštěxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxině). Neprokázání důvodů pro užívání prostor sídla (odštěpného závodu) je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění (blíže u § 58). I z této povinnxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxště podnikatele na adrese sídla ohlašovny (resp. na adrese zvláštní matriky nebo sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného poxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xákladě kterého prostory, v nichž má sídlo, užívá (může se např. jednat o domovníka ve služebním bytě v budově, ve kterém sídlí ohlašovna - taková osoba sixx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxje se postup podle § 58 odst. 1).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 169/2012 Sb.:
Dále se navrhuje zavést možnost živnostenského úřadu kdykoliv zkontrolxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí zřídit na této adrese místo podnikání. Návrh reaguje na stav, který v praxi způsobuje značné komplikace, kdy podnikatel má uvedeno místo podnikání, sxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxbiteli ani státními orgány dosažitelný.
K odst. 3
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxí nebo poskytuje jakékoliv služby, je povinen prokázat kontrolnímu orgánu, jakým způsobem nabyl prodávané zboží nebo materiál, který k poskytování sxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Nemá však povinnost mít doklady o původu zboží (materiálu) v provozovně či v sídle. Porušení povinnosti prokázat způsob nabytí zboží (materiálu) je přxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kupní smlouvu nebo dodací list; rozhodující bude, zda orgán dozoru (živnostenský úřad) uzná konkrétní způsob prokazování za dostatečný (věrohodný)x
x xxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxvnostenského zákona zařazeny zákonem č. 119/2004 Sb. Iniciátorem právní úpravy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xozměňovacích návrhů uplatněných v průběhu projednávání návrhu zastupitelstva hl. m. Prahy v Poslanecké sněmovně Parlamentu byl přijat zákon v podstxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxměty kulturní hodnoty, případně takové zboží přijímá do zástavy nebo zprostředkovává jeho nákup nebo přijetí do zástavy, je předně povinen, dříve než xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xboží kupuje (přijímá do zástavy nebo pro které předmětné činnosti zprostředkovává), a dále i zboží, které je předmětem smlouvy. Původní verze zákona oxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xčastníky je nutno identifikovat „podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, tedy podlx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxí se „pro účely tohoto zákona“ (tj. zákona č. 253/2008 Sb.) identifikačními údaji rozumí
a)
u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xéž její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo (pozn.: zákon nadále užívá termín „místo podnikání“, nicméně s ohledem na přechxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxntifikační číslo osoby,
b)
u právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikačnx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti,
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxo osoby v obdobném postavení v rozsahu podle písmen a) nebo b).
S ohledem na znění věty první v odst. 4 je povinností podnikatele identifikovat účasxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx patrně to však neznamená, že by podnikatel byl povinen identifikovat i sám sebe - plurál je užit zřejmě v tom smyslu, že na druhé straně může vystupovat víxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx podnikatele je identifikovat předmět smluvního vztahu, tedy zboží, které kupuje, přijímá do zástavy nebo jehož koupi nebo přijetí do zástavy zprostřxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxluvního vztahu stanovuje živnostenský zákon sám. Předmět smluvního vztahu musí být popsán názvem výrobku, značkou a výrobním číslem (pokud jsou značxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxvahy věci plyne, že identifikace předmětu smlouvy bude různorodá, nicméně vždy by měla být taková, aby konkrétní zboží nebylo zaměnitelné. Dostatečnxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxdrobná a vypovídající.
O osobách, které smlouvu uzavřely, o předmětu smlouvy a datu uzavření smlouvy je podnikatel povinen vést evidenci. Formálnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dostatečnou identifikaci předmětu xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xdochází k identifikaci“ - zákonodárce měl patrně na mysli identifikaci konkrétního zboží a osob, byť to zákon výslovně neuvádí. I když to zákon také nesxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx).
Výše uvedené identifikační údaje je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu pěti let ode dne uzavření smlouvy.
Dále platí, že zboží, které nelze jako předmět smluvního vztahu identifikovat, nesmí podnikatel koupit nebo převzít do zástavy nebo zpxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podrobit, však nelze podle živnostenského zákona postihnout. Z výčtu činností, které jsou podnikateli v případě nemožnosti identifikace předmětu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xo zástavy“. V konkrétním případě by bylo na soudu, aby stanovil, zda v případě, že nelze předmět smluvního vztahu identifikovat nebo že se identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xefinice obsažené v § 62 odst. 1 písm. n), dopustí osoba, která „v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákupxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxající v porušení povinnosti stanovené v § 31 odst. 4, 6 a 7 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
Z obecné části důvodové zprávy k návrhu zastupitelsxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xolnou, u níž nejsou stanoveny žádné kvalifikační podmínky a provozovat ji může kterákoliv osoba, způsobilá provozovat živnost podle živnostenského xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxh, a č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, definují zastavárenskou činnost pod položkou č. 89 jako poskytování úvxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxu nebo předmětem kulturní ceny (tato činnost je živností koncesovanou); nezahrnuje ani prodej zvířat pro zájmové chovy, toxických látek, léčiv, zbraxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí věc zastavit (zástavní dlužník). Smlouva by měla obsahovat údaje identifikující zástavního dlužníka, aby své právo k zastavené věci mohl doložit přx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxí. Živnostenský zákon nestanoví ani povinnost podnikatele ověřit z věrohodného dokladu totožnost zájemce o uzavření zástavní smlouvy, ani povinnoxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží, ale ke splnění této povixxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xom, že do zástavy bere kradené zboží (což se zdaří jen zcela výjimečně), nelze ho usvědčit ani z trestného činu podílnictví.
Za této situace se zastavxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxpřetržitým provozem v blízkosti prostor, v nichž dochází ke zvýšené trestné činnosti majetkové povahy, budou mezi pachateli trestných činů platit za xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx Prahy na vydání zákona, kterým se mění živnostenský zákon - sněmovní tisk č. 107 (r. 2002):
Způsob řešení problému zneužívání zastavárenské živnosxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxnovena povinnost živnostníka ověřit totožnost osoby, která dává zboží do zástavy, pomocí věrohodného dokladu, nejlépe občanského průkazu, a v přípaxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxlouvy uvést údaj o dokladu, ze kterého totožnost zástavního dlužníka zjistil, a v případě cizince poslední místo jeho pobytu u nás. Současně by byl tentx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxní, že byl oklamán falešným dokladem. Řádným dokladem prokazujícím způsob nabytí prodávaného zboží by pak na základě zákona byla živnostenskou kontrxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxavárnách bez zástavní smlouvy, která by umožňovala kontrolním orgánům a Policii České republiky zjistit, kdo zboží k prodeji předal. Dodržování novexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnta systémově patří do zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, kde je již vyřešena jak ve stávajícím, tak v navrhovanxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xýnosů z trestné činnosti (i pro kulturní památky a předměty kulturní hodnoty).
K odst. 8
Povinností podnikatele je zajistit, aby v provozovně, která je určena pro styk se spotřebiteli, byla přítomna osoba znalá čexxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k ochraně spotřebitelů, slouží však i pro potřeby orgánů vykonávajících v příslušné oblasti dozor. Podnikatel primárně posuzuje sám, zda je požadavex xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxvinnosti, může její splnění zkoumat pohovorem s osobou, která má plnění povinnosti zajišťovat. Zákon nestanovuje formální náležitosti tohoto pohovxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku“. Pohovor tedy může probíhat v rámci kontroly nebo následně na pracovišti živnostxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxní tomu, aby dotčené osobě byl na žádost vydán stejnopis protokolu). V důsledku toho se také nelze proti závěrům pohovoru samostatně odvolat, nicméně v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxatnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxti zajistit v provozovně přítomnost osoby znalé českého nebo slovenského jazyka.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxotřebitelům. I když se zde neodkazuje přímo na zákon o ochraně spotřebitele, je třeba pojem „spotřebitel“ vykládat ve smyslu tohoto zákona. Podle § 2 odxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxo výkonu svého povolání“. Povinnost se tedy dotýká pouze provozoven, ve kterých se prodává zboží (poskytují služby) osobám, které nakupují pro osobní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxtu až do výše 100 000 Kč.
K odst. 9
Pokud živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpis vyžadují, aby zaměstnanci podnikatele prokázali splnění pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxli (podnikateli), neboť on podle zákona odpovídá za to, že podmínka prokázání bezúhonnosti byla prokázána. Bezúhonnost se posuzuje podle § 6 odst. 2 a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 3 (koncesované živnosti) v podmínkách provozování živnosti
bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají
(tedy nixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxů“. Platí tedy, že zatímco v textu zákona (v § 31 odst. 9) se požaduje, aby pokud to živnostenský nebo jiný zákon vyžaduje, splnění podmínky bezúhonnosti xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xouze osoby bezúhonné, proto je logické vztáhnout povinnost bezúhonnosti pouze na ty osoby, které vykonávají činnosti v rámci dané koncesované živnosxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxecepční, uklízečka, domovník-). Má-li podnikatel splnit předmětnou podmínku provozování živnosti, nesmí pominout otázku bezúhonnosti ani u osob, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx. 1 písm. p), za který je možno uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, porušení podmínky provozování živnosti stanovené v příslušné příloze živnostenského xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xa porušení podmínky provozování živnosti [62 odst. 1 písm. i)].
K odst. 10
Povinnost prokázat živnostenskému úřadu totožnost je zákonem stanovenx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xovinnost prokázat totožnost vztahovala i na osoby, které neoprávněně podnikají v činnosti, která je živností (taková osoba není podnikatelem ve smysxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xotožnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na pracovníkovi živnostenského úřadu, který provádí kontrolu, aby posoudil, zda je v konkrétním případě totožnost osoby dostatečně prokázána.
Porušení této povinnosti (prokázax xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x rámci kontroly a její nesplnění lze sankcionovat podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
K odst. 11 až 13
Podnikatel má právo, nixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxly spojeny určité právní důsledky, musí přerušení oznámit (kterémukoliv) obecnímu živnostenskému úřadu. Pokud tak učiní, má se za to, že provozování xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v oznámení. Pokud den, do kterého se provozování živnosti přerušuje, není v oznámení uveden, nezbyde živnostenskému úřadu než podnikatele vyzvat k doxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxat (pokud by tomu tak nebylo, měl by spíše požádat o zrušení živnostenského oprávnění).
Pokud je živnostenské oprávnění podnikatele časově omezenx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky), může podnikatel přerušit provozování živnosti maximálně do data, do kterého má živnostenské oprávnění omezeno.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nemusí plnit některé povinnosti podnikatele, zejména ve vztahu k zaměstnancům, neboť lze předpokládat, že v době přerušení provozování živnosti nebxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx nemá některé povinnosti ve vztahu k provozovně - např. nemusí zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxřebiteli (lze předpokládat, že v době přerušení provozování živnosti budou provozovny uzavřeny). Výhodou pro podnikatele bezesporu je, že v době přexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud ho k plnění těchto podmínek ustanovil.
Ostatní povinnosti, které nejsou přímo v odst. 11 uvedeny, musí podnikatel plnit i v době, kdy kvalifixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxmu úřadu, vztahují se na něj všechny povinnosti uložené podnikateli živnostenským zákonem.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxerušení provozování živnosti, může v provozování pokračovat buď po uplynutí doby, na kterou provozování přerušil, nebo i před tímto datem, ale jen za pxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxvat v provozování živnosti buď ode dne, kdy je oznámení živnostenskému úřadu doručeno, nebo od data pozdějšího, které uvedl v oznámení. Porušení povinxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xx xxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnský úřad do živnostenského rejstříku. O provedených zápisech informuje podnikatele neformálním dopisem.
K odst. 14
K ochraně zákazníka slouží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxu zákona o ochraně spotřebitele a je tedy zřejmé, že povinnosti podnikatele směřují vůči komukoliv, kdo o vydání dokladu požádá.
xxxxxx x prodeji (poskytnuté službě) musí obsahovat zákonem stanovenou identifikaci podnikatele, datum prodeje (poskytnutí služby), druh zboží (služby) a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxpř. poděkování za nákup, výzva k další návštěvě provozovny apod. Formu dokladu zákon neřeší - může to být např. doklad vydaný pokladnou nebo účtenka. Poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxané údaje, je přestupkem postižitelným pokutou do 1 000 000 korun.
Obdobné ustanovení obsahuje i zákon o ochraně spotřebitele v § 16. Na rozdíl od úprxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxkatelům v režimu živnostenského zákona, ochranu však poskytuje pouze spotřebitelům, tj. fyzickým osobám nejednajícím v rámci své podnikatelské činxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxkého úřadu prokázal, že živnost provozuje, zákon nestanovuje. Může se tak jednat např. o daňové přiznání za příslušné období, o faktury či o doklady o naxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xřadu. Ustanovení má zřejmě vazbu na § 58 odst. 3, podle kterého má živnostenský úřad možnost zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, pokud živnost xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxpř. v rámci kontroly - forma sdělení zákonem předepsána xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxvení o povinnosti podnikatele sdělit živnostenskému úřadu nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně adresu, na které lze vypořádat jeho přípaxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx provozování poslední z nich v dané provozovně (tedy při faktickém ukončení jakékoliv činnosti ve smyslu živnostenského zákona v dané provozovně). Úxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxle je stanovena podnikateli i povinnost údaj o této adrese aktualizovat po dobu čtyř let ode dne ukončení činnosti v provozovně.
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxle ohlašovny nebo (od 1. 1. 2014, viz zákon č. 303/2013 Sb.) v sídle zvláštní matriky. Pokud by však prokázal, že má k těmto prostorám např. vlastnické nebx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byt apod.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Kč.
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx x xx xx xx xxxxx x x xxx
x x xxxxxxxxxx xx znění zákona o evidenci obyvatel se upřesňuje stávající právní úprava upravující povinnost podnikatele prokázat právní důvod pro užívání prostor, v xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx území České republiky nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo zvláštní matriky. Úřadem zvláštní matriky se rozumí Úřad městské čáxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zákona o matrikách, jménu a příjmení, které upravují evidenční adresu místa pobytu občana ČR, který se narodil v cizině a neměl na území České republiky xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
Povinností podnikatele je, aby jeho zaměstnanci, pokud tak stanoví zvláštní právní předpisy, splňovali způsobilost pro výxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdle zvláštních právních předpisů, pokud to povaha jejich práce vyžaduje. Podnikatel tedy bude např. odpovědný za to, aby jeho zaměstnanci přicházejíxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xtyku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, dále zaměstnanci přicházející při pracoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxba kosmetických prostředků, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo tělem spotřebitele, měli zdravotní průkaz a aby měli znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, jak to vyžaduje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně vexxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx. Zaměstnancům, kteří povinnosti podle zvláštních právních předpisů neplní, postih podle živnostenského zákona nehrozí, mohou však být za neplněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
Toto ustanovení má v podstatě
deklaratorní
charakter, povinnosti podnikatele v oblasti přípravy mládeže na povolání plxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé.
K odst. 19
Rovněž stanovení povinnosti podnikatele dodržovat při provozu živnosti povinnosti podle zvláštních právních předpisů a povinnostx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvena týmž zákonem sankce, není důvodu pro výslovné konstatování, že povinnosti dané živnostenským zákonem je třeba dodržovat. Na povinnosti podnikaxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Porušení povinnostx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxání bezúhonnosti, § 6 odst. 3 - prokazování bezúhonnosti,
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x x xxxxxx xx xxxxxxx8 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
§ 19 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí pro obchodní živnosti]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnění pro všechny živnosti spočívající v obchodní činnosti. Nejedná se však o souhrn všech činností, které může v rámci živnostenského oprávnění k obxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxsí spočívat především v nákupu a následném prodeji zboží. V ustanovení jsou uvedeny činnosti, které nejsou vlastní obchodní činností, a bylo by je tedy xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxé může podnikatel v souvislosti s prodejem zboží zákazníkovi nabídnout za předpokladu, že budou splněny některé další podmínky, např. zachování povaxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xnění živnostenského zákona nikterak vymezen, a je tedy třeba vycházet z obecných zvyklostí. Je samozřejmě možno přihlédnout k předchozím právním úpxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxnostenského zákona, které upravovalo pojem obchodní živnosti (změněno zákonem č. 356/1999 Sb.), obsahovalo demonstrativní výčet činností zahrnujxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxeb mimo výkon rozhodnutí. Na rozdíl od původní úpravy živnostenského zákona, podle níž obchodními činnostmi byly následující činnosti: koupě zboží zx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh vozidel a provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí a jednalo se o výčet
taxativní
. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 356/1999 Sb. byla úprava provedena x xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xostinské činnosti, poskytování ubytování a u zastavárenské činnosti stávající právní úprava jejich zařazením do demonstrativního výčtu činností, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x dalších činností, jako je provádění dražeb a provozování cestovní kanceláře, se autoři přiklánějí k názoru, že přiřazení uvedených činností k obchodxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění, v rámci podnikání v těchto živnostech.
S ohledem na stávající znění § 43 i na znění samotného § 34 lze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxdej. Jedná se tak o živnosti „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“ a „Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty“. U volnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx živnosti i obchodní činnost v teoretické rovině může využít možností, které mu skýtá § 34, tj. vykonávat činnosti v něm uvedené. Předmět podnikání u volxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xhledem na skutečnost, že do volné živnosti spadá (až na některé výjimky) i pronájem zboží a zprostředkovatelská činnost, nelze aplikovat odst. 1 písm. xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxikání uveden nákup a prodej, je možno aplikovat § 34 jen v případě, že v předmětu podnikání udělené
koncese
daného podnikatele zejména nechybí nákup a xxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní člení návrh zákona v § 32 živnosti z hlediska předmětu podnikání na živnosti obchodní, výrobní a poskytující služby.
Rozsah oprávnění [se] vymexxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xyto „přesahy“ mezi jednotlivými živnostmi, které tato část upravuje, jsou však možné potud, pokud zůstane zachována povaha živnosti vyplývající ze žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xrovozování činnosti; ulehčí však též xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx vymezoval rozsah oprávnění, což má význam zejména u živností ohlašovacích. Rozsah oprávnění bude tudíž posuzován nejen podle živnostenského listu a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xbchodní činnosti, může podnikatel vykonávat také činnosti uvedené v písm. a) až e) odst. 1 za předpokladu, že zůstane zachována povaha živnosti. Podnixxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tedy nakupovat zboží za účelem jeho dalšího prodeje a dále je prodávat. Pokud obchodní činnost v dlouhodobějším horizontu nevyvíjí, nebo ji omezí natxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi zachována povaha obchodní živnosti, může podnikatel pronajímat zboží a v jednotlivých případech zprostředkovávat jeho koupi a prodej. Dále může poxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí, a provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může býx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnost, že uvedené služby se vztahují ke konkrétnímu zboží zakoupenému konkrétním zákazníkem (drobné změny na zboží mohou být prováděny na žádost zákaxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xrobné, tedy nepodstatné z hlediska zachování charakteru zboží. U montáže zboží a výměny vadných součástí musí být zároveň splněna i podmínka, že uvedexx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí, u nichž lze usoudit například z návodu k použití zboží, že tyto montáže a výměny může provádět sám zákazník bez zvláštních odborných znalostí (napříkxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxůže tedy provádět servis jiného zboží, než které sám zákazníkovi prodal, byť se jednalo o stejný druh zboží. Umožnění provádět servis dodaného zboží na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxého zboží tedy nemusí mít pro provedení servisních prací odpovídající živnostenské oprávnění pro řemeslnou živnost nebo vázanou živnost. Pokud by čixxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxborně způsobilé. Pokud činnosti, které jsou při servisu konkrétního výrobku vykonávány, podléhají regulaci podle jiného právního předpisu, než je žxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xýkladu, že totiž zákonodárce zde má na mysli nejen jinými předpisy vyžadovanou odbornou způsobilost, ale i obecně chápanou odbornou způsobilost k proxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxhnice) je povinnost mít odbornou způsobilost stanovena již těmito předpisy. Důvodem úpravy v živnostenském zákoně však může být i skutečnost, že povixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbilost osob, které činnost vykonávají. Výše uvedený extenzivnější výklad však v aplikační praxi naráží na problém se stanovením odborných znalostí a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxjí-li činnosti uvedené v odst. 1 a 2, které může podnikatel v rámci obchodní živnosti vykonávat (tedy činnosti spočívající v pronájmu zboží, zprostředxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxého zákazníkovi a výměny vadných součástí u dodaného zboží nebo provádění servisu dodaného zboží) koncesi, může je podnikatel i za podmínek daných citx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxdrobeny přísnějšímu povolovacímu režimu než činnosti, které jsou předmětem ohlašovacích živností. Zákon zde nepřipouští rozšíření rozsahu živnosxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxní úprava živnostenského zákona neobsahuje koncesovanou živnost s předmětem podnikání, který by obsahoval výlučně obchodní činnosti. Předmětem kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxstribuce pohonných hmot, a to ve všech případech spolu s dalšími činnostmi (například s výrobou, opravami, úpravami, půjčováním, uschováváním atd.)x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxvnění uskutečňovat další činnosti, byť by byly předmětem stejné koncesované živnosti. Nemůže tedy např. pronajímat, resp. půjčovat zbraně a střelivxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxm koncesované živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“, kromě jiného, údržba a opravy elektronických poplachových systémxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtémů provádět případný dodavatel těchto systémů v rámci obchodní živnosti, v daném případě v rámci volné živnosti, byť by tento servis zajistil odbornx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xpracování nebo úpravy zboží v případě, že je k prodeji předmětného zboží oprávněn, a dát tyto práce provést oprávněným výrobcem. Rozsah živnostenskéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xmezen podmínkou zachování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxijímá objednávku na zhotovení nebo úpravu konkrétního zboží od zákazníka, přičemž sám nechává práce provést výrobcem (jedná se v podstatě o zprostředxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx je podnikatel oprávněn, ztratilo na významu zavedením jedné volné živnosti, do jejíhož rozsahu předmětu podnikání spadá prodej valné většiny zboží. xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxn pokud koncesi má, se na odst. 4 neaplikuje. Pouhé přijímání objednávek na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží, pokud podnikatel přijímající objxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxho oprávnění, § 42-44 - rozsah oprávnění pro jiné živnosti, než živnosti obchodní, přílohy č. 1 až 4 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx8, o odborné způsobilosti v elektrotechnice
nadpis vypuštěn
[Výrobní živnosti]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnění pro podnikatele provozující živnosti spočívající ve výrobní činnosti. Pojem výrobní činnost není v živnostenském zákoně blíže definován, a jx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxem č. 167/2004 Sb.) užívala pojmu výrobní živnosti, avšak na rozdíl od obchodních živností nebyl tento pojem v živnostenském zákoně nikdy vymezen. Ve sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxu podnikání konkrétní živnosti slovo „výroba“ vyskytuje (do výrobních živností tak spadají např. řemeslné živnosti „Mlékárenství“, „Mlynářství“)x xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xinností i nákup a prodej, tedy i činnosti, které nejsou výrobními činnostmi, je možno aplikovat v § 42 jen v případě, že v rozsahu předmětu podnikání uvexxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xřílohách 1 až 3 živnostenského zákona “lze konstatovat, že podnikatel provozující v rámci živnosti i výrobní činnost může v teoretické rovině využít xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxní § 42 nejsou v praxi aplikovatelná. Např. s ohledem na skutečnost, že do volné živnosti spadá, až na některé výjimky, i nákup, prodej, zprostředkování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxnosti.
Rozsah oprávnění k provozování výrobní živnosti je značně široký. Umožňuje podnikateli nakupovat a prodávat i výrobky jiných výrobců, jsoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxkrývání živnostenských oprávnění pro výrobní živnosti s živnostenskými oprávněními pro některé živnosti upravující specificky opravy, montáž a sexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x jiných tak smí činit jen v případě, že zůstane zachována povaha živnosti. Podnikatel v posledně uvedeném případě musí dbát na to, aby povaha živnosti zůxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxčne provozovat jiné činnosti, například prodávat zboží cizích výrobců nebo provádět opravy, a povaha xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x předmětu podnikání uvedeného ve výpise ze živnostenského rejstříku. Bližší specifikace těchto výrobků je pak uvedena u jednotlivých živností v obsaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxt výrobu výrobků, jejichž výroba nespadá do rozsahu oprávnění k provozování živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných specificky regulujícxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
K odst. 1
Podnikatel, který provozuje živnost spočívající ve výrobxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx živnostenského oprávnění u živnosti spočívající ve výrobní činnosti spadá bez jakéhokoli omezení výroba, resp. zpracování výrobků, které svým charxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxpat tak, že podnikatel může výrobky vyrábět jen v případě, že zůstane zachována povaha výrobní živnosti.
U oprávnění výrobky dále prodávat je třeba xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xedy musí výrobky vyrábět za tím účelem, aby je prodal, a proto je zjevné, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxbní živnosti pouze v případě, že by podnikatel zcela prokazatelně ukončil výrobní činnost a následně by již v dlouhodobějším horizontu pouze výrobky pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxosti není jakýkoli prodej výrobků bez vazby na jejich výrobu, jak je blíže specifikováno v odst. 2 a 3. Podmínka spočívající v zachování povahy živnosti xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxadá do obsahu živnosti, pro kterou má živnostenské oprávnění, i opravovat, pokud povaha živnosti zůstane zachována. Tato obecná úprava živnostenskéxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxašovací živnosti volné. Ne zcela jednoznačné je, zda uvedené ustanovení lze aplikovat i v případě živností koncesovaných, pokud by opravy výrobků bylx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxel by měl koncesi pouze pro výrobu. Podle současné právní úpravy koncesovaných živností v příloze č. 3 se však jedná o problém, který sice v teoretické rxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxcesi jen v částečném rozsahu zahrnujícím pouze výrobu uvedených výrobků, nikoliv však jejich opravy; pro uvedený postup podnikatele však není žádný oxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xýrobky jiných výrobců a příslušenství k těmto výrobkům, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech zprostřxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxána povaha výrobní živnosti). Podnikatel tedy může nakupovat a dále prodávat a pronajímat výrobky jiných výrobců, jsou-li stejného druhu jako výrobkx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x v případě příslušenství k těmto výrobkům. Zprostředkování prodeje cizích výrobků a příslušenství je navíc omezeno na jednotlivé případy, a byť se zřexxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xýrobní činnosti, ve znění ustanovení již toto omezení chybí.
Podnikatel má rovněž právo vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostřexxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxikatel může též provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků. Se zřetelem k § 28 odst. 1 upravujícímu rozsah živnostenského oprávnění ve vztahu k předměxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xle právě výrobků, jejichž výroba je obsahem živnosti, pro kterou má podnikatel živnostenské oprávnění a jejíž předmět podnikání je ve výpise ze živnosxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, seřízení a údržbu vyrobených výrobků zajišťovat v potřebném rozsahu, a jeho právo tak činit by tedy nemělo být omezeno dokonce ani v případě, že již výrxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x písm. a) a c) se v odst. 3 dále omezuje tak, že uvedené činnosti může podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti provádět, jen pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx pro jiné živnosti než živnosti výrobní, přílohy č. 1 až 4 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, živnost volná a její obory činnoxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx8.
K § 43
Ustanovení neupravuje rozsah živnostenského oprávnění konkrétních živností, ten se odvíjí od předmětu podnikání konkrétní živnosti uvexxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxtanovení vztahující se k živnostem spočívajícím ve výrobní činnosti umožňuje podnikateli vykonávat i další činnosti související s podnikáním v dané xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxající v obchodní nebo výrobní činnosti. Jedná se o živnosti, při nichž podnikatel poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytovánxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx veškeré další činnosti, které jsou živností. Na podnikatele, kteří provozují živnost, jejímž obsahem jsou výše uvedené činnosti, se vztahuje přiměřxxx x xx xxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xa to, aby povaha živnosti zůstala zachována. Musí tedy v prvé řadě vykonávat činnosti, které jsou vlastním předmětem dané živnosti, přičemž je třeba vyxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnotlivých živností. Musí tedy např. především opravovat silniční vozidla, jsou-li předmětem jím ohlášené živnosti, který má uveden ve výpise ze živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ji omezí natolik, že převážně začne provozovat jiné činnosti a povaha živnosti se změní, překročí rozsah svého živnostenského oprávnění.
Přixxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, lze tak přiměřeně aplikovat § 42 odst. 2 písm. a), c) a d) a odst. 3 v tom smyslu, že může za účelem dalšího prodeje nakupovat a prodávat silniční vozidlx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx povaha živnosti, a provádět montáž, seřízení a údržbu jím opravených vozidel, ale i silničních vozidel, která neopravoval. Na podnikatele provozujíxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx, že může zprostředkovat v jednotlivých případech činnost účetních poradců, vedení účetnictví nebo vedení daňové evidence, a to jen pokud zůstane zacxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Na živnosti, které mají v předmětu podnikání uvedeny, kromě jiných činností, i výrobní, případně obchxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxosti (např. opravy, revize a zkoušky, přeprava, půjčování, uschovávání), které nespočívají ve výrobě nebo obchodní činnosti.
U volné živnosti „Vxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxsou aplikovatelná. Podnikatel např. v rámci živnosti volné opravuje obuv. V rámci této živnosti zároveň může nakupovat i prodávat obuv, ale i nakupovax x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xterý stanoví, že nakupovat, prodávat a zprostředkovávat prodej cizích výrobků má právo pouze v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha živnostix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxem k jejímu předmětu podnikání postrádá smyslu.
Ne zcela jednoznačné je, zda uvedené ustanovení lze aplikovat i v případě živností koncesovaných, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atd.) a podnikatel by měl koncesi pouze na tyto další činnosti. Zde se autoři přiklánějí k názoru, že není přiměřené případné možnosti, které skýtá § 42 oxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxnit ochranu veřejného zájmu, který je chráněn zařazením každé jednotlivé činnosti (v daném případě nákupu a prodeje) do režimu koncesované živnosti.
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xěci určené k poskytování služeb podnikatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti, pokud je prováděn v rozsahu, kdy zůstává zachována povaha jeho činnxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx 2875/2002)
Související ustanovení:
§ 28 - rozsah živnostenského oprávnění, § 34, § 42, § 44 - rozsah oprávnění pro živnosti obchodní, výrobní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
[Rozsah oprávnění podnikatelů v přepravě osob a zboží]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xykonávat činnosti související se zajištěním bezpečnosti osob a pohodlí cestujících, překládat, skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu zavaxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dopravní činnost, není výkon v ustanovení uvedených činností omezen v míře odpovídající principu zachování povahy živnosti.
Podnikateli oprávnxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu více než 9 osob včetně řidiče, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“, „Vnitrozemská vodní doprava“x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xšak nelze vztáhnout na osoby, které jsou sice podnikateli např. v železniční nebo letecké dopravě a uskutečňují přepravu osob, nejsou však podnikatelx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxjišťování bezpečnosti a pohodlí cestujících, překládání, skladování a balení zásilek a provozování úschovy zavazadel, nejsou přímo omezeny jen na dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxpadě překládání, skladování a balení zásilek.
Související ustanovení:
příloha č. 3 - živnosti koncesované, příloha č. 4 - živnost volná
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
nadpis vypuštěn
[Náležitosti ohlášení živnosti]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí to ohlásit živnostenskému úřadu. Příslušný je obecní živnostenský úřad, kterým je odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Místní příxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxních živnostenských úřadů (viz § 71 odst. 1).
Zákon stanoví údaje, které musí podnikatel ve svém ohlášení živnostenskému úřadu uvést. Tyto náležitxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku, nemusí uvádět ty údaje, které jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, musí se ale živnostenskému úřadu jednoznačně identifikovat.
Podnikatel fyzická osoba může živnostenskému úřadu ohlásit trvalou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu oznamovat změnu sídla, když změní své bydliště. Živnostenský úřad tuto změnu provede automaticky v okamžiku, kdy se z registru obyvatel dozví, že pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxčností, přičemž předměty podnikání musí být uvedeny v souladu s přílohami č. 1, 2 a 4 podle toho, zda podnikatel ohlašuje živnost řemeslnou, vázanou čx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlné nebo vázané může podnikatel uvést v úplném či částečném rozsahu podle toho, v jakém rozsahu hodlá živnost provozovat. Výjimka je u živnosti volné, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxá provozovat. Pokud by však některý z oborů činnosti spadající pod režim živnosti volné neohlásil, a přesto jej pak provozoval, nejedná se o neoprávněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxkonu:
Ustanovení § 45 až 49 upravují náležitosti získání a vydání živnostenského listu (nyní živnostenského oprávnění), který osvědčuje, že podnxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovat. Náležitosti ohlášení jsou omezeny na nezbytnou míru, rovněž tak doklady, které má podnikatel předložit (průkaz odborné způsobilosti apod.).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxy provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 45a až 49 - ohlašování živnosti, § 60 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 365/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018x
xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx x x xxb
Od 1. 8. 2006 vznikla na obecních živnostenských úřadech Centrální registrační místa, která pro podnikatele zajišťují další podání a oznámení, ktxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxlé pak mohou učinit podání na jediném úřadě, který plní funkci Centrálního registračního místa. Je však vysloveně na jejich vůli, zda možnost podání prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxí vůči jiným orgánům veřejné správy. V souvislosti s tím se ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi podávají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmysxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxým orgánem zapojeným do činnosti Centrálního registračního místa.
K § 45a
Podnikatel - fyzická osoba tak může společně s ohlášením živnosti nebo žxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x)
podat přihlášku k důchodovému pojištění - Okresní správě sociálního zabezpečení,
c)
podat přihlášku k nemocenskému pojištění - Okresní správě sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxvotním pojištění - zdravotní pojišťovně.
Podnikatel - právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném žxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xyužil Centrální registrační místo, pak musí do pěti pracovních dnů takto získané údaje předat příslušným orgánům. Lhůta začíná běžet od vzniku živnosxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtronicky.
Podnikatel může využít Centrální registrační místo i pro ohlášení změn údajů uvedených na tiskopise Jednotného registračního formuláxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxt i k podání vůči příslušnému správci daně (finančnímu úřadu), a to konkrétně k podání přihlášky k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a zárovex x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu elektronicky nejpozději do tří dnů. Na takto předané údaje se hledí jako na podání přihlášky k registraci nebo oznámení o změně registračních údaxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxstenského podnikání. Tohoto cíle má být dosaženo snížením počtu úkonů a návštěv, které je podnikatel povinen v souvislosti s podnikáním činit.
Jxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xřadě prostřednictvím CRM i některé úkony vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Návrh v txxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které má po legislativní stránce umožnit fungování živnostenských úřadů jako CRM.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Předmětným xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě usnesení vlády č. 1006 ze dne 20. 10. 2004, jímž byl schválen projekt Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikánx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a dalších daňových zákonů vůči správci daně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, a tato úxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxsnosti vztahuje pouze na konkrétní formulářová podání ve smyslu § 72 odst. 1 daňového řádu, a sice na přihlášku k registraci a oznámení o změně registračxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxtenském úřadě nicméně vykazuje některé nejasnosti zejména ohledně právního charakteru samotného podání, role živnostenského úřadu a postupu předáxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxku k registraci a oznámení o změně registračních údajů vůči správci daně v případě, kdy je daňový subjekt povinen dané podání učinit elektronicky.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xřípadě, že je daňový subjekt povinen je učinit v elektronické formě. Kromě toho je provedena revize možnosti učinit tímto způsobem podání týkající se rxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxoli dle formulace § 45a odst. 1 by měla dopadat na všechny správce daně, kteří vedou registrační řízení (např. registrace ke spotřebním daním spravovanxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxsné faktické nastavení tohoto institutu, je namístě do budoucna explicitně uvést, ke kterým daním lze prostřednictvím živnostenského úřadu přihlášxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a to daně z příjmů a daň silniční.
V případě daně z přidané hodnoty se možnost využívat centrální registrační místo nejeví jako žádoucí. Důvodem jsxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xe znění pozdějších předpisů). Současně zde existuje objektivně vyšší riziko nekalého jednání (z praxe jsou známy např. podvodné pokusy o změnu údaje txxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xostatečné kvalitě není v možnostech živnostenských úřadů. Navíc platí, že registrace k dani z přidané hodnoty či její změny nejsou bezprostředně naváxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů k daním z příjmů a dani silniční na živnostenském úřadě podle nového § 45b živnostenského zákona je postavena na následujících principech.
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxtraci nebo oznámení o změně registračních údajů podat pak stanoví příslušný hmotněprávní daňový zákon (konkrétně zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxt oznámení o změně registračních údajů zahrnuje též situaci, kdy je žádáno o zrušení registrace.
Vzhledem ke smyslu a účelu centrálního registraxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx pouze fyzická nebo právnická osoba, která současně na živnostenském úřadě podává ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, byť proces vzniku živnostexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxelem (ještě nevzniklo její živnostenské oprávnění). Oznámení o změně registračních údajů pak z logiky věci může prostřednictvím živnostenského úřaxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x terminologie navržené úpravy.
Ačkoliv v materiálním smyslu je cílem navržené konstrukce umožnit daňovému subjektu splnit povinnost učinit vyxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxnění v souhrnu povede k dosažení požadovaného efektu. Prvním z těchto podání je podání, které daňový subjekt učiní vůči živnostenskému úřadu (tzv. podxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxky ve formátu struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu, přičemž toto podání by mělo z povahy věci obsahovat takoxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x změně registračních údajů podle daňového řádu. K učinění podání na vstupu dojde v okamžiku, kdy se dostane do sféry živnostenského úřadu. Případné vadx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxjedná o podání ve smyslu daňového řádu. Okamžik učinění podání vůči živnostenskému úřadu je nicméně důležitý pro počátek běhu lhůty stanovené živnostxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xe obdržel, ale bude povinen toto podání zpracovat do elektronické podoby a předat je správci daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro daxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx sám daňový subjekt (přestože jej fakticky zaslal živnostenský úřad). Tím je mj. docíleno stavu, že dané podání je učiněno vůči správci daně vždy elektrxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxového řádu, přičemž k jeho učinění dojde v okamžiku, kdy se daná písemnost dostane do sféry příslušného správce daně (je mu předána živnostenským úřadexxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xhůty pro správce daně, které jsou odvozeny od okamžiku podání, počínají běžet až od okamžiku jeho předání živnostenským úřadem.
Podání, které buxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxde
relevantní
toliko elektronicky předané podání, které na základě
právní fikce
bude považováno za podání daňového subjektu (podání na výstupu).
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx úřadu, tak u správce daně) bude primárně odpovědný daňový subjekt (neboť na základě
právní fikce
učinil podání vůči správci daně on sám), avšak současxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxh činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Totéž bude platit v případě, že z důvodů na straně živnostenského úřadu nebude dodržena lhůta xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxe splněna až okamžikem, kdy se podání na výstupu dostane do sféry příslušného správce daně).
Informace poskytované podateli ze strany živnostenxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxistračního místa, nemají povahu informací poskytovaných správcem daně. Podatel, který se rozhodne využít služeb centrálního registračního místa, xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxane takové odborné pomoci jako na finančním úřadě. Stejně tak nemůže od pracovníků živnostenského úřadu dostat informace ze svého daňového spisu, nebxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxdu stanovena na 3 pracovní dny, přičemž bude běžet ode dne, kdy daňový subjekt učinil vůči živnostenskému úřadu podání na vstupu. Důvodem je potřeba staxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxní na vstupu požadavkům daným lhůtami pro podání přihlášky k registraci, resp. oznámení o změně registračních údajů. Vzhledem k tomu, že proces registxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxpu správci daně na okamžik vzniku živnostenského oprávnění tak, jako je tomu ve stávajícím § 45a, neboť tento je odvislý od konání, resp. nekonání živnoxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxgativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozoxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx rejstřík, § 72 - podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Související předpisy:
zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, - zák. č. 582xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxtnanosti, - zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xednu z všeobecných podmínek provozování živnosti - bezúhonnost. Doklady jsou odlišné podle toho, zda se jedná o podnikatele - fyzickou osobu nebo podnxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx unie a Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace (blíže viz komentář k § 70), nebo zahraniční osobu z třetích zemí. U osob z třetích xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxnnosti odpovědného zástupce.
Podle toho, jaký druh živnosti (řemeslná, vázaná) podnikatel ohlašuje, je jeho povinností doložit živnostenskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikatel sám, nebo ji může splnit prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého za tím účelem ustanoví.
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxraničních fyzických osob, které na území České republiky zřizují odštěpný závod. Právo podnikat jim však vznikne až zápisem tohoto odštěpného závodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy má podnikatel fyzická osoba své sídlo v místě svého bydliště. Tato výjimka však neplatí v případě, že má podxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx podnikatel v tomto případě musí prokázat živnostenskému úřadu užívací právo k prostoru, do něhož umístil své sídlo, přestože je totožné s jeho bydlištxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxístěno své sídlo, nemusí rovněž podnikatel prokazovat tuto skutečnost doložením dokladu živnostenskému úřadu. Rovněž nemusí podnikatel dokládat tx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxpovědného zástupce. Neučiní-li odpovědný zástupce toto prohlášení přímo před živnostenským úřadem, musí být jeho podpis na prohlášení úředně ověřexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxel také musí živnostenskému úřadu prokázat zaplacení správního poplatku, a to předložením dokladu o jeho zaplacení, pokud nezaplatí správní poplatex xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxěvková organizace územního samosprávného celku) nebo založena (zakládací listina nebo smlouva), pokud zápis do obchodního nebo jiného veřejného rexxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden. Jedná-li se o ohlášení živnosti zahraniční právnické osoby, musí právnická osoba doložit doklad pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxickou osobu, která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti mimo území členského státu Evropské unie, členského státu Dxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxčí.
Ohlásit živnost může i nezletilá osoba. Aby jí živnostenské oprávnění mohlo vzniknout, musí živnostenskému úřadu doložit rozhodnutí soudu o pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx podnikatel při ohlášení doloží doklady o vzdělání vydané v zahraničí, musí být tyto doklady opatřeny nostrifikační doložkou. A v případě, že se jedná o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xvropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu. Ty ověřovány být nemusí.
Ohlašovatel není povinen při ohlašování živnosti připojovat k ohlášxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxické podobě do živnostenského rejstříku. Podmínkou je, aby se skutečnosti, které doklady osvědčují, nezměnily (např. doklady prokazující užívací pxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
Jedná se o následující doklady, které jsou od 1.1.2015 ukládxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxle a odpovědného zástupce (vyjma výpisu z evidence rejstříku trestů, které si živnostenský úřad obstarává sám),
b)
doklady prokazující odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxo sídlo odštěpného závodu zahraniční osoby (vyjma výpisu z katastru nemovitostí, který si živnostenský úřad ve smyslu § 46 odst. 6 obstarává sám).
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xalší žádosti o koncesi) dokládat obecnímu živnostenskému úřadu dokument, jako je např. vysvědčení, doklad o praxi, souhlas vlastníka s umístěním sídxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xabytí účinnosti tohoto zákona kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu, tento doklad je již uložen v živnostenském rejstříku a nepozbyl platnostxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xi uvedený dokument vyzvedne z datového úložiště živnostenského rejstříku. Uložený výpis z rejstříku trestů podnikatele nebo obdobný doklad použije xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 5 - subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvlášxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
zák. č. 297/2016 Sb., o službácx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxraničními školami
nadpis vypuštěn
[Vydání výpisu]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí živnosti, provede živnostenský úřad, který ohlášení přijal, zápis do živnostenského rejstříku do pěti pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vyxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx pracovních dnů, může požádat nadřízený správní orgán (krajský živnostenský úřad) o prodloužení této lhůty (např. obecní živnostenský úřad potřebujx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxatele o prodloužení lhůty a důvodech prodlužení informovat.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí podmínek živnostenského zákona pro živnosti ohlašovací. Výpis neobsahuje všechny údaje vedené o podnikateli v živnostenském rejstříku, ale obsaxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxanovených zvláštními právními předpisy.
Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a § 46, vyzve živnostenský úřad podnikatele ve lhůtě, kterou má nx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxže živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu, a to i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží živnostenskému úřadu lhůta pro zápxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxtranil závady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo ve lhůtě prodloužené, má se za to, že ohlášení bylo od počátku bez závad, a živnostenský úřad zapíše podnikxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx
Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevznikxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel v průběhu řízení záxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydáním výpisu ze živnostenského rejstříku. Jedná se o speciální úpravu, která má přednost před správním řádem. Živnostenský úřad nevydává žádné usnxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Pokud živnostenský úřad zjistí, že podnikatel, který ohlásil živnost, nesplňuje podmínxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxhraniční fyzické osoby, která musí mít povolen pobyt na území České republiky, a zakladatelů právnických osob, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xro vznik živnostenského oprávnění.
Pokud ohlásila živnost zahraniční fyzická osoba, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu na úzexx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxbě pro účely řízení o povolení k pobytu výpis ze živnostenského rejstříku, na kterém je vyznačeno, že živnostenské oprávnění podnikateli vznikne doloxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx řízení o povolení k pobytu na území České republiky, že podnikatel splnil všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a vzniku živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxinna doložit doklad o povolení k pobytu, tento doklad do šesti měsíců ode dne vydání předběžného výpisu a do tří pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm zákonem, a zapíše podnikatele do živnostenského rejstříku se vznikem oprávnění dnem doložení povolení k pobytu na území České republiky obecnímu žixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Nedoloží-li tato zahraniční fyzická osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, rozhodne živnostenský úřad o tom, že podnikatel nesplnil poxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxní k pobytu na území České republiky, avšak nedoloží doklad obecnímu živnostenskému úřadu v zákonem požadované lhůtě, nezbývá jí než ohlásit živnost zxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxhájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Toto řízení ukončí buď vydáním nového výpisu ze živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel doxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxožení neplatného dokladu o potvrzení praxe. Pokud tuto skutečnost živnostenský úřad zjistí následně po vydání výpisu ze živnostenského rejstříku, zxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o praxi, případně ustanoví odpovědného zástupce, pak živnostenský úřad ukončí toto správní řízení vydáním nového výpisu. Platí zde speciální úpravax x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxnikatel neodstraní vzniklou vadu, živnostenský úřad dokončí řízení vydáním rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávněnx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxečně zjištěny chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti, živnostenský úřad tyto chyby opraví provedením opravného zápisu do živnostenského rejstříku x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxá možnost neformalizovaného řešení. Potvrzení provedené opravy v živnostenském rejstříku provede živnostenský úřad zasláním výpisu ze živnostensxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxy oprávněné provozovat živnost, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské opxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 63xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxe vysvědčení vydaných zahraničními školami
[Informační povinnosti]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxné správní orgány taxativně vyjmenované v tomto ustanovení o tom, že podnikateli vzniklo živnostenské oprávnění, a o změnách tohoto oprávnění i veškexxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxatele, přerušení a pozastavení provozování živnosti, o rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, o rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávněnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxl proveden zápis živnostenského oprávnění podnikatele do živnostenského rejstříku v rozporu se zákonem. Tuto oznamovací povinnost živnostenský úřxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxnského rejstříku sdělí údaje o živnosti a podnikateli příslušnému správnímu orgánu. Odlišná úprava je při předávání údajů podle § 45a, kdy jsou údaje pxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xveden odkaz na § 60 odst. 7. V Poslanecké sněmovně byly doplněny do § 60 ještě tři nové odstavce, aniž by tato změna byla promítnuta do dalších ustanovení zxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie vydání výpisu zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění zahraniční fyzické osoby, která musí mít na území České republiky povolen pobyt. Může tak v případě, že zahraniční fyzická osoba nesplňuje pxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxmínky provozování živnosti, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 57 a § 58 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
nadpis vypuštěn
[Oznamování změn]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K § 49
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady prokazující tyto změny do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Ani zde nemusí dokládat ty doklady, které xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxy prokazující bezúhonnost a neexistenci překážek u podnikatele a odpovědného zástupce (vyjma výpisu z evidence rejstříku trestů, které si živnostenxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prostor, do něhož podnikatel umístil sídlo, nebo sídlo odštěpného závodu zahraniční osoby (vyjma výpisu z katastru nemovitostí, který si živnostensxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxříku. Na základě oznámení podnikatele živnostenský úřad provede zápis příslušné změny do živnostenského rejstříku a podle toho, o jakou změnu se jednxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxisy změny, které nevedou ke změně výpisu, pak živnostenský úřad vhodným způsobem informuje podnikatele o provedené změně, většinou formou potvrzení x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxěny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatelx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xěchto registrů, systémů nebo z veřejných rejstříků zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Jedná se např. o změxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xsou tak vedeny v živnostenském rejstříku aktuální údaje, aniž by je podnikatel musel oznamovat. Živnostenský úřad v těchto případech výpis ze živnostxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxními údaji, může o něj živnostenský úřad požádat (viz § 60 odst. 5).
Pokud podnikatel oznámil změnu nebo doplnění a nedoložil doklady xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx splnění této povinnosti. Zápis do živnostenského rejstříku do předložení těchto požadovaných dokladů neprovede. Pokud se oznámená změna týká rozsaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxké oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo (jedná se o případy, kdy je u živností dělená odborná způsobilost).
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxmí, přestože má povinnost je oznámit. Pokud tyto změny živnostenský úřad prokazatelně zjistí, stanovuje mu zákon povinnost zapsat je bez zbytečného oxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxtenský úřad podnikateli uložit ve správním řízení pokutu.
Oznamuje-li podnikatel změnu odpovědného zástupce, je povinen doložit k oznámení doklady prokazující, že oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. V opačném pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupce, ačkoliv má podle zákona povinnost jej ustanovit.
Podnikatel může žxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxku a podnikatel pak nemusí oznamovat při změně bydliště změnu sídla. Živnostenský úřad na základě informace ze základního registru osob provede změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxnostenský úřad zjistil, že adresa bydliště i sídla podnikatele je v sídle ohlašovny nebo správního orgánu, požádá podnikatele, aby doložil doklad o prxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní - blíže u § 58 odst. 1 písm. d).
Pokud živnostenský úřad zjistí, že zápis změny nebo doplnění do živnostenského rejstříku byly provedeny v rozporu sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxení vydáním nového výpisu z živnostenského rejstříku, v opačném případě živnostenské oprávnění podnikateli zruší. Při nápravě chyb v psaní a jiných zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxříku a podnikatele o tom vhodným způsobem informuje vydáním nového výpisu ze živnostenského rejstříku.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 21 - odborná způsobilost, § 24 - odborná způsobilost, § 45a až 49 - ohlxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 50
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx koncesovanou, musí požádat živnostenský úřad o vydání
koncese
pro příslušnou živnost. Právo provozovat živnost koncesovanou vzniká podnikateli ax xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx a 46). Na tiskopise žádosti vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu jsou stejné údaje jako u ohlášení živnosti. Stejně jako u ohlašování živnosti nenx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxsi nebo k oznámení změny a byly uloženy v elektronické podobě do živnostenského rejstříku. Podmínkou je, aby se skutečnosti, které doklady osvědčují (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti nesmí xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxmětem podnikání v částečném rozsahu (mezi tyto výjimky patří „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtupce, jehož ustanovení do funkce předkládá ke schválení živnostenskému úřadu. Právnická osoba musí v případě, že to je u dané živnosti požadováno, doxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xtanoviska ke koncesi příslušnému správnímu orgánu, který se ke koncesi vyjadřuje (§ 52 odst. 1).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Ustanxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxcích vydá živnostenský úřad bez projednání s příslušnými orgány státní správy, je u koncesovaných živností živnostenský úřad povinen předložit žádoxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xřad vyžádat i vyjádření orgánů dalších. Navrhované řešení sleduje, aby žádosti o koncesi byly soustředěny do jednoho místa, což žadatelům usnadní orixxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdit.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx § 51 až 55 - řízení o koncesi, § xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxvisející předpisy:
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxdmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
Projednání žádosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxjí získání oprávnění, souhlas, nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, musí živnostenský úřad tomuto orgánu předložit žádost o koncesi spxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxho zástupce (např. „Distribuce pohonných hmot“). Stanovisko musí tento správní orgán zaujmout do 30 dnů od doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 k živxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx živnostenský úřad stanovisko nevyžaduje v případě, že správní orgán, který je uveden v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu, vydal rozhodnutí o udělexx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxčasné době je toto ustanovení nenaplněno, žádný aktuálně platný právní předpis neupravuje vydání takového rozhodnutí, žádný správní orgán v současnx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx V tomto případě se postupuje přiměřeně podle § 47 odst. 7 a 8. To znamená, splňuje-li žadatel podmínky a souhlasí-li s udělením
koncese
příslušný spráxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxk oprávnění vázán na doložení dokladu o povolení k pobytu. Přestože toto rozhodnutí nabude právní moci, neopravňuje podnikatele k provozování koncesxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxost vznikne dnem doložení dokladu o povolení k pobytu na území České republiky. Oprávnění provozovat živnost vznikne podnikateli teprve tehdy, když dxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxců ode dne vydání výpisu nebo do tří dnů ode dne oznámení pobytu na území České republiky, bude živnostenský úřad postupovat v souladu s § 54 odst. 3.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobilost, § 50 až 55 - řxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
zák. č. 634/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxi
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 53
Před vydánxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xřekážka provozování živnosti. Pokud není splněna některá z uvedených podmínek, živnostenský úřad žádost o udělení
koncese
zamítne. Rovněž tak učinx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxnský úřad vázán, proto musí být nesouhlasné stanovisko příslušným správním orgánem řádně odůvodněno.
Pokud žadatel současně se žádostí o udělení
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení
koncese
. Vydává tak rozhodnutí o dvou výrocích ve výrokové části rozhodnutí. Jeden xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zahraničním fyzickým osobám, které musí mít povolen pobyt na území České republiky, uděluje živnostenský úřad koxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu, kterým se stvrzuje právo provozovat ohlašovací živnost. V rozhodnutí o udělení
koncese
stanoví živnostenský úřad podnikateli podmínky provozovxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx subsidiárně ustanovení spr. řádu, živnostenský zákon tento postup neřeší. Je-li ke koncesi požadováno stanovisko, rozhodování o koncesi se řídí § 14x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kde bude napadáno stanovisko příslušného správního orgánu.
Správní řád rovněž řeší případy opravy zřejmých nesprávností v písemném vyhotovenx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxvního řádu. V úvahu přichází i obnova řízení (§ 100 a § 102 spr. řádu) a možné je využít i ustanovení týkající se nového rozhodnutí (§ 101 a § 102 spr. řádu)x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, § 7 - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobilost, § 50 ax xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
spr. řád,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxce vysvědčení vydaných zahraničními školami
nadpis vypuštěn
[Vydání výpisu]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Do pěti pracovních dnů od naxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx
U založených právnických osob, které podání žádosti o zápis do tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu (viz komentář k § 10 - vznik živnostenského oprávnění). Pokud tato lhůta není dodržena, má se za to, že právnická osoba nesplnila podmínky pro vznik živxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxního nebo obdobného rejstříku podán ve lhůtě, ale obchodní rejstříkový soud právnickou osobu do obchodního nebo obdobného rejstříku nezapíše. I v tomxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxtenského rejstříku.
xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxnostenského oprávnění vázán na jejich zápis do obchodního rejstříku.
Podobně je tomu i se zahraničními fyzickými osobami, které musí mít povolen pxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky, byl na něm vznik oprávnění vázán na doložení dokladu o povolení k pobytu. Stejně tak je vyznačen vznik oprávnění v živnostenském rejstříku a nx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xří pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území České republiky doložit živnostenskému úřadu doklad o povolení k pobytu na území České xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxateli do živnostenského rejstříku zapsán vznik živnostenského oprávnění a vydán výpis. Lhůty šesti měsíců od doručení výpisu a tří pracovních dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, a živnostenský úřad tuto skutečnost zapíše do živnostenského rejstříku. Jestliže zahranixxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do živnostenského rejstříku v souladu s rozhodnutím o udělení
koncese
nebo údaje, které se neuvádějí do rozhodnutí o udělení
koncese
a zapisují se do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxé údaje do živnostenského rejstříku, které jsou na rozhodnutí o udělení
koncese
uvedeny správně.
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí o udělení
koncese
ani případy, kdy je toto rozhodnutí vydáno v rozporu s právními přexxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní definice živnosti, § 3 - negativní vymezení živnosti, § 6 - všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx - řízení o koncesi, § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 60 - živnostenský rejstřík.
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 55
Toto ustanovení odkazuje na § 48, který stanoví živnxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i o veškerých změnách zapsaných do živnostenského rejstříku, a to i o změnách živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xprávnění ohlášením nevzniklo, o opravách zřejmých chyb zapsaných do živnostenského rejstříku a o řízení o zrušení živnostenského oprávnění v případxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnský úřad plní tím, že zašle příslušným orgánům výpis, případně jiným způsobem např. elektronicky (§ 60 odst. 5), ve lhůtě 30 dnů od provedení zápisu do žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie vydání výpisu zahraniční fyzické osobě podle § 47 odsxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxtenského oprávnění zahraniční fyzické osoby, která musí mít na území České republiky povolen pobyt. Může tak v případě, že zahraniční fyzická osoba nexxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxnský úřad i vůči správnímu orgánu, který je příslušný k vydání stanoviska k udělení
koncese
. Jemu zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení
koxxxxx
x x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o podnikateli. Může to učinit i elektronicky předáním dat o podnikateli a jeho koncesované živnosti.
Související ustanovení:
§ 2 - pozitivní dexxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx § 56 - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi, § 57 a § 58 - zánik živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxské republiky,
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
zák. č. 329/2011 Sb., o poskxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Stejně jako u ohlašovacích živností je podnikatel poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxdy do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Stejně jako u oznamování změn u ohlašovacích živností nemusí podnikatel dokládat ty doklady, které má živnostenský úxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxúhonnost a neexistenci překážek provozování živnosti u podnikatele a odpovědného zástupce (vyjma výpisu z evidence rejstříku trestů, které si živnoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxvání prostor, do něhož podnikatel umístil sídlo, nebo sídlo odštěpného závodu zahraniční osoby (vyjma výpisu z katastru nemovitostí, který si živnosxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xejstříku. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad podle typu oznamované změny buď změní rozhodnutí o udělení
koncese
, provede zápis změn do živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxání živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění.
xxdobně jako u ohlašovacích živností nemusí podnikatel oznamovat živnostenskému úřadu ty změny a doplnění, které jsou již zapsané v základních registrxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo z rejstříků zapíšx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxoby zapsané v obchodním rejstříku, změnu sídla spolku, změnu adresy povoleného pobytu u cizince. O podnikateli jsou tak vedeny v živnostenském rejstřxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxává ani ho o provedené změně neinformuje. Pokud podnikatel bude chtít výpis ze živnostenského rejstříku s aktuálními údaji, může o něj živnostenský úřxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Například podnikatel neoznámí živnostenskému úřadu ukončení provozoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxvnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku ukončení provozování v provozovně, tedy skutečnost, kterou prokazatelně zjistil. Tato skutečnxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xozsahu předmětu podnikání koncesované živnosti, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxpis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě pěti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o změně
koncese
. Na řízení o změně rozhxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
koncese
zahájí živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu. Obdobně se postupuje i v případě změny rozsahu předmětu podnikání. Např. podnikatxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Podobně jako u ohlašovacích živností může podnikatel také živnostenskému úřadu oznámit trvalou shodu bydliště se svým sídlem (viz § 49), pak nemuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvatel. Podnikatel tak nemusí živnostenskému úřadu nic oznamovat a živnostenský úřad provede změnu v živnostenském rejstříku automaticky a změní nejxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxje, které se neuvádějí do rozhodnutí o změně
koncese
a zapisují se do živnostenského rejstříku, neodpovídají skutečnosti, provede živnostenský úřax xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx o chybný zápis provozovny nebo chybně zapsané údaje do živnostenského rejstříku, které jsou na rozhodnutí o změně
koncese
uvedeny správně.
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxní
koncese
, tak i při změnách rozhodnutí o udělení
koncese
se řeší opravy rozhodnutí podle příslušných ustanovení správního řádu, živnostenský zákox xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x - zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 27 - odborná způsobilost, § 49 - oznxxxxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxjící předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
HLAVA III
ZÁNIK ŽIVNOSxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx8.
K § 57
Živnostenské oprávnění podnikatele může zaniknout z různých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xmrtí podnikatele oprávněná osoba. I v tomto případě však živnostenské oprávnění zaniká nejpozději uplynutím tří měsíců ode dne ukončení řízení o pozůxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění nebo rozhodnutím, že toto oprávnění nezískala (blíže u § 13).
Obdobně tomu je u osoby právnické, živnostenské oprávnění zaniká zároveň sx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxzování živnosti nástupce. I v těchto případech je však zánik živnostenského oprávnění pouze odložen - zaniká dnem, kdy pokračovatel získá vlastní živxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
Je-li živxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxnské oprávnění bylo prodlouženo. S ohledem na to, že podle současné právní úpravy se zásadně uděluje živnostenské oprávnění na dobu neurčitou (viz § 47xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxské republiky je vázán na povolení (blíže u § 5). Pokud podnikatel, jehož živnostenské oprávnění je časově omezeno, oznámí živnostenskému úřadu před uxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xoncese
(v údaji o době platnosti oprávnění), která mu byla udělena na dobu určitou, živnostenské oprávnění uplynutím doby nezanikne. Na formu oznámexx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zejm. z něj bude muset být patrno, kdo je činí, v jaké věci a co požaduje. Pokud bude úmysl pokračovat v provozování živnosti oznamovat zahraniční fyzickx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx doklad o povolení k pobytu než ten, který předložila živnostenskému úřadu v předchozím řízení. Není-li nové povolení k pobytu k oznámení doloženo, živxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxd o povolení k pobytu získat, a musí být stanovena minimálně v délce dosud povoleného pobytu podnikatele. Není-li doklad ve stanovené lhůtě doložen, žixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxnské oprávnění zaniká, odstraňuje pochybnosti o trvání živnostenského oprávnění.
Pro úplnost je třeba poznamenat, že pokud není doklad o pobytu dxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dané zákonem, znovu ohlásil živnost nebo požádal o koncesi. Se zánikem oprávnění uplynutím doby nejsou spojeny žádné překážky dalšího pokračování v pxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhraniční osoby, zapisuje-li se povinně do obchodního rejstříku, zaniká výmazem osoby z tohoto rejstříku nebo výmazem jejího předmětu podnikání. Zápxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, zaniká živnostenské oprávnění k provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb dnem, kdy osoba, kxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxstenské oprávnění zaniká i v případě, že tak rozhodne ve správním řízení živnostenský úřad (blíže u § 58).
Živnostenský úřad má povinnost zánik živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx x x x xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxné správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, Českému statistickému úřadu, a jedná-li se o subjekt zapsaný do obchodního rejstříku, také xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xznamuje živnostenský úřad zánik oprávnění i Ministerstvu vnitra, u koncesovaných živností pak orgánu, který je příslušný k vydání stanoviska ke koncxxx xxxxxx x x xx x x xxxx
Související ustanovení:
§ 5 - subjekty oprávněné pxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní společnosti nebo družstva a při převodu jmění na společníka, § 58 - zrušení živnostenského oprávnění, § 60 - živnostenský rejstřík
Souxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnění, pozastavení provozování živnosti]
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxdech je na úvaze živnostenského úřadu, zda oprávnění zruší, případně pozastaví právo provozovat živnost, a v jakém rozsahu. Rovněž se umožňuje, aby žixxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Živnostenské oprávnění se ruší ve správním řízení, rozhodnutím o zrušení živnostenské oprávnění podnikatele zaniká (viz § 57). Na rozdíx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnikatel je však nemůže po stanovenou dobu fakticky realizovat. V obou uvedených případech účinky rozhodnutí nastávají dnem jeho právní moci. Provozxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxem porušuje své povinnosti, a v krajním případě může vést až ke zrušení živnostenského oprávnění. Podle rozsudku Městského soudu v Praze (MS Praha 10 Ca xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxření sloužícího k odstranění určitého trvajícího protiprávního stavu.
K odst. 1
Odst. 1 uvádí
obligatorní
důvody pro zrušení živnostenského opxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxí živnostenského oprávnění skutečnost, že podnikatel nesplňuje všeobecnou podmínku provozování živnosti spočívající v bezúhonnosti nebo v plné svxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxovozovat živnost, i když již např. podmínku bezúhonnosti nesplňuje - jedná se o dobu mezi právní mocí příslušného rozhodnutí soudu a právní mocí rozhodxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtence překážky provozování živnosti. I zde je stanovena výjimka z povinného rušení živnostenského oprávnění - je jí skutečnost, že překážka spočívajxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxl pouze nesmí provozovat v rámci živnosti volné činnost, pro kterou byl vysloven tento zákaz, a to po dobu v zákazu vyslovenou.
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxikat. Je na vůli podnikatele, zda hodlá oprávnění aktivně využívat, případně zda chce být držitelem oprávnění, či nikoliv. Požádá-li tedy podnikatel x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxikatele nepodléhá správnímu poplatku.
Důvod pro zrušení živnostenského oprávnění uvedený pod písm. d) byl do právní úpravy živnostenského zákoxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxdnikatel neprokáže živnostenskému úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo, nebo jedná-li se o zahraniční osoxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx aby podnikatel neměl v živnostenském rejstříku jako adresu sídla vedenu adresu jejich nemovitostí, neboť důvod, pro který v minulosti byla předmětná xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedených případech rychlé zjednání nápravy. Pokud dojde ke zrušení živnostenského oprávnění, nedochází k tzv. stop stavu, tj. situaci, kdy podnikaxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xnovu ohlásit živnost nebo požádat o koncesi.
K odst. 2
xxxxx 2 řeší další situaci, kdy živnostenský úřad povinně ruší živnostenské oprávnění, resp. kdy povinně pozastaví provozování živnosti. Důvodem je návrh xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx buď rozhodnutím o udělení
koncese
, nebo zvláštními právními předpisy nebo i živnostenským zákonem. Předpokladem pro postup podle odst. 2 tedy je, že sx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k vydání takového stanoviska), a že konkrétní porušení právních předpisů je hodnoceno jako závažné („podnikatel závažným způsobem porušil podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxí působnost, patrně primárně hodnotit (a uvést v návrhu) příslušný orgán státní správy. Z textu zákona není jednoznačně zřejmé, zda je živnostenský úřxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxtavení. V praxi si lze představit případ, kdy o vhodnosti navrženého postupu vůči podnikateli, případně o závažnosti porušení podmínek nebude mezi úřxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzovat živnost) nelze akceptovat (neshledával by v jednání podnikatele závažné porušení povinnosti dané zákonem nebo porušení podmínek provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxátní správy, zda se s vysvětlením živnostenského úřadu spokojí nebo zda bude na návrhu trvat - pak může např. požádat nadřízený krajský živnostenský úřxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx
K odst. 3
V odst. 3 jsou řešeny případy, kdy je živnostenský úřad oprávněn, nikoliv však povinen, zrušit živnostxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Jedná se o dva typy případů:
-
podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxeku sociálního zabezpečení a zrušení (pozastavení) navrhne příslušná správa sociálního zabezpečení.
Závažnost porušení podmínek uložených rozhodnutím o udělení
koncese
, živnostenským zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (tam, kde to přichází v úvahu) či zda rozhodne o pozastavení práva provozovat živnost nebo o zrušení živnostenského oprávnění (nelze vyloučit ani postxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxadě podnětu jiného úřadu zahájit. Na druhé straně tam, kde se jedná o porušení zvláštních právních předpisů, si zpravidla bude, s ohledem na resortní přxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjmu.
Zákon stanovuje, že živxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zřejmě by se jednalo o případy, kdy živnostenské oprávnění má široký rozsah a pozastavení by se týkalo některé z činností, které rozsah oprávnění tvořxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxeno v provozovně, kde docházelo při provozování živnosti k porušování hygienických předpisů atp. Nelze rovněž vyloučit pozastavení provozování živxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti v provozovně) zastávají autoři názor, že pozastavení provozování živnosti podle odst. 3 by mělo být primárně chápáno ve vztahu k rozsahu činností, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí nebo příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (slovy zákona „podnikatel neplní závazky vůči státu“, myšleno v oblasti sociálního zabezpečení), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxat o krajní opatření sankční povahy vůči podnikateli. Živnostenský úřad pak zahajuje řízení z moci úřední, správa sociálního zabezpečení není účastnxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxoba, která může provozovat živnost na území České republiky jen za předpokladu, že zde má povolen pobyt, podmínku pobytu nesplňuje. Pokud tato situace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxech neumožňuje).
K odst. 5
Dalším možným důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění je skutečnost, že podnikatel neprovozuje živnost po dobu dxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxřipadá v úvahu, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11 (nepostačí prosté přerušení provozování živnosti, výjixxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Zákonem č. 169/2012 Sb. bylo do úpravy živnostenského zákona zařazeno sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxavek evropského práva, aby v případě zaměstnávání osob z třetích zemí „na černo“ mohlo být vůči zaměstnavatelům jako jedna ze sankcí použito i uzavření xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ze dne 18. 6 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, jsou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxěně, mohlo být jako sankce vůči těmto zaměstnavatelům použito kromě jiného také uzavření provozovny, které bylo využito k porušení zákazu tyto osoby zxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxrních nebo hygienických předpisů. Podle okolností může nastat i situace, kdy v jedné a téže provozovně je pozastaveno provozování živnosti A (např. prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xředpisy jsou z hlediska jejího provozu irelevantní).
x xxxxx x
Projeví-li podnikatel vůli nadále nebýt držitxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxen z obligatorních důvodů pro zrušení živnostenského oprávnění, odst. 7 stanovuje, že oprávnění lze na žádost podnikatele zrušit ke dni uvedenému v žáxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxu § 45 spr. řádu), stanovuje se, že oprávnění je zrušeno ke dni právní moci rozhodnutí o jeho zrušení.
Zákonem č. 289/2017 Sb., který novelizoval s účixxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx takové žádosti již zahájeno z moci úřední řízení o sankčním zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3. Důvodem pro přijetí této úpravy bxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxtenský úřad o zrušení svého oprávnění. Pokud by bylo zrušeno oprávnění na žádost podnikatele, nenastaly by pro něj účinky, které se vážou na sankční zruxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
Navrhovanou právní úpravou se odstraňuje pochybnost, zda zahájení řízení o zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona nebo poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxějších předpisů, která brání tedy tomu, aby bylo u jiného obecního živnostenského úřadu zahájeno řízení o zrušení živnostenského zákona na žádost podxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění požádal jiný živnostenský úřad o zrušení svého živnostenského oprávnění, čímž by se vyhnul důsledkům spojeným se zrušením živnostenského opxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Nedílnou součástí rozhodnutí o pozastavení práva provozovxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xikdy delší než jeden rok. V případě, že protiprávní stav, který k pozastavení vedl, nebyl odstraněn, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxhodnout o pozastavení provozování živnosti v provozovně (např. pokud závady, které k pozastavení vedly, si vyžádaly rozsáhlé stavební úpravy), nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxel je bez relevantního důvodu ve stanovené době neodstranil).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
K bodu 51 (§ 58 odst. 8)
Předmětné usxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxenských úřadů se zároveň upřesňuje postup živnostenského úřadu v případě, pokud uplyne doba jednoho roku, na kterou může být provozování živnosti nebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní živnosti nebo nepožádá o zrušení dotčeného živnostenského oprávnění.
Z judikatury:
Institut pozastavení provozování živnosti podle § 58 xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xdstranění určitého trvajícího protiprávního stavu.
(MS Praha 10 Ca 15/2005-69, Sb. NSS 1037/2007)
Související ustanovení:
§ 6 - všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxvozování živnosti,
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxého závodu,
§ 31 odst. 11 - přerušení provozování živnosti
Související předpisy:
[Porušení společného zájmu spotřebixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 59
Současné znění § 59 bylo do živnostenského zákona zařazeno zákonem č. 160/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004/ES ze dne 27. 10. 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxpských předpisů, u kterých dochází k porušování společných zájmů spotřebitelů (společnými zájmy se rozumí zájmy více spotřebitelů, kteří jsou nebo mxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xpotřebiteli. Jedním z předpisů, u kterých dochází k porušování společných zájmů spotřebitelů, byla podle výše cit. seznamu i směrnice Rady 90/314/EHx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxečných zájmů spotřebitelů v oblasti cestovního ruchu zakotvit právo živnostenského úřadu zakázat podnikateli provozujícímu cestovní kancelář nebx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xákazu důvodem pro zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění. Jedná se tedy o další důvod, pro který živnostenský úřad může (ale nemusí) zrušix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxáva provozovat živnost je na živnostenském úřadu. Přijatý postup by měl být přiměřený poškození zájmu, který je chráněn (ostatně jako i v jiných případxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxých práv spotřebitelů, pokud jde o souborné služby pro cesty, zejména s ohledem na požadavky na informace, odpovědnost obchodníků ve vztahu k poskytovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoji, aby lépe vyhovoval vnitřnímu trhu, a odstranit nejasnosti a mezery v legislativě.“
Podle čl. 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.“
Změny § 59 lze očekávat v důsledku přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EUx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení 2006/2004/ES. Podle čl. 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 se cit. nařízení „použije ode dne 17. 1. 2020“, což v praxi znaxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Z obecné části důvodové zprávy k zákonu č. 160/2007 Sb.:
Hlavním cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady je posílit ochranu spotřebitele v rámxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvající vnitrostátní pravidla týkající se vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů nejsou přizpůsobena potřebám vymáhání práva v ráxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxolupráce veřejných donucovacích orgánů při odhalování a vyšetřování případů porušení zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů uvnitř Společenství a přx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxodejcům a dodavatelům vyhýbat se pokusům o vymáhání dodržování zákonů přemisťováním svých obchodních činností v rámci Společenství. (-)“. Jak je dálx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxti spolupracovat při výměně informací, odhalování a vyšetřování protiprávních jednání uvnitř Společenství a v přijímání opatření za účelem ukončenx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xro uplatnění donucovacích opatření. Zároveň předpokládá, že dozorové orgány jsou vybaveny dostatečnými národními kompetencemi k tomu, aby mohly prxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxodové zprávy k zákonu č. 160/2007 Sb.:
ČÁST ČTVRTÁ, Čl. IV
(-) V souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v případě porušení zájmů na ochranu spotřebitele na území Evropské unie a EHP. Dále budou obecní živnostenské úřady oprávněny v případě neplnění zákazx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xráva provozovat živnost
Předpisy práva EU:
nařízení Evropského parlamentu a Rady 2006/2004/ES ze dne 27. 10. 2004 o spolupráci mezi vnitrostátxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
HLAVA IV
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
Právní stav komentářx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně nxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxonem stanovené údaje a údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. V souvislosti s tím jsou přebírány informaxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kteří jsou vedeni v živnostenském rejstříku, byly stále aktuální. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky (jeho funxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxje o podnikatelích.
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxximu živnostenského zákona včetně změn těchto údajů. Jsou zde tak vedeny kompletní údaje o podnikatelích, kteří mají nebo měli živnostenské oprávněnxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxm jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku, a o zahraničních fyzických osobách z třetích zemí, které splnily podmínky pro vznik živnostenxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xyjmenovány údaje, které se o podnikatelích zapisují do živnostenského rejstříku. Obecní živnostenské úřady jsou povinny do živnostenského rejstříxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxe, doklady prokazující splnění odborné způsobilosti podnikatele a odpovědného zástupce, doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, kromě údxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xydlišti mimo území České republiky a rodných číslech fyzických osob, které živnostenský úřad sdělí pouze samotnému podnikateli a v případech stanovexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxsti (správní orgán by měl svou žádost o údaje z neveřejné části živnostenského rejstříku řádně odůvodnit).
Neveřejnými údaji se stávají také údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxně tomu bude v případě, že podnikatel nesplní podmínky pro vznik živnostenského oprávnění (cizinci z třetích zemí nedoloží na výzvu živnostenského úřxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxku v zákonem požadované lhůtě, nebo není do tohoto rejstříku zapsána). Jedná se o případy, kdy podnikatel sice splnil všeobecné a zvláštní podmínky proxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto údaje poskytne živnostenský úřad pouze osobě, která prokáže živnostenskému úřadu právní zájem (většinou půjde o doložení smluvního vztahu s poxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxány v elektronické podobě. Veřejné údaje vedené v živnostenském rejstříku jsou veřejně přístupné na webové adrese www.rzp.cz. Informace o podnikatexxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxěřenou značkou živnostenského rejstříku. Je zde také možné získat informace o historii údajů vedených o podnikateli.
Pokud by bylo třeba mít výpis ze živnostenského rejstříku potvrzený příslušným orgánem, může o něj ten, kdo tento výpis potřebuje, požádax xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxektronické podobě výpis s údaji podle § 47. Ten však obsahuje rodné číslo podnikatele, což je neveřejný údaj. Proto tento výpis může vydat pouze živnostxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxze údaje, o které žadatel požádá. U úplného a částečného výpisu platí omezení uvedené v § 60 odst. 3, tj. nemůže obsahovat údaje, které lze sdělit pouze poxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxbliky, o rodných číslech fyzických osob vedených v živnostenském rejstříku, o sankcích a pokutách, které byly podnikateli uloženy, a údaje o adrese prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na požádání vydávat též kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT). Živnostenský úřad může vydat i potvrzení o tom, že určitý zápis v živnostenském rxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xyhotovit z živnostenského rejstříku též sestavu, ve které jsou uvedeny taxativně zákonem stanovené údaje (nelze tedy poskytnout další údaje o podnikxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxout např. údaje o podnikatelích, kteří mají sídlo v určité obci, či na určité adrese, kteří mají určitý předmět podnikání, či kteří mají provozovnu na urxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxh vedených v živnostenském rejstříku. Správní poplatek je stanoven 5 Kč za údaje o jednom podnikateli. Na poskytnutí sestavy má živnostenský úřad 30 dnx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxví, případně vyhoví pouze částečně, musí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně odmítnutí části žádosti. Žadatel tak má možnost podat proti txxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxského živnostenského úřadu, případně Živnostenského úřadu České republiky. Příslušnost k podání žádosti se řídí podle sídla podnikatelů, či podle uxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxstavu je tak jediným podáním vůči živnostenskému úřadu, které podléhá místní příslušnosti.
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxkému úřadu plnit informační povinnosti vůči správním orgánům podle § 48 také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo prostřxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmu předává na příslušné územní pracoviště správních orgánů). Podobně se postupuje i v případě předávání dat při činnosti Centrálního registračního mxxxxx
Pro řádné vedení živnostenského rejstříku je dána povinnost Ministerxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxence obyvatel a údaje z agendového informačního systému cizinců. Živnostenským úřadům jsou tak poskytovány o občanech České republiky a o cizincích úxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxativně stanovené údaje jsou nezbytné pro řádný výkon státní správy vykonávané živnostenským úřadem včetně kontrolní působnosti podle jiných zákonů x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxrtí podnikatele nebo o omezení jeho svéprávnosti. U cizinců například informaci o zrušení pobytu, na který je vázáno oprávnění podnikatele. Z takto poxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxty.
Související ustanovení:
§ 8 - překážky provozování živnosti, § 10 - živnostenské oprávnění, § 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 55 - říxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxkonů
ČÁST PÁTÁ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A PŘESTUPKY
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA
[Žixxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx8.
K § 60a
Ustanovení o živnostenské kontrole byla do živnostenského zákona vložena s účinností od 1. 1. 1996 zákonxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxh, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákonem č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o poxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o kontrole (kontrolní řád), a konečně další úprava tohoto ustanovení byla provedena i zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky nxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx991 Sb., o živnostenských úřadech. Živnostenské úřady jsou při kontrole oprávněny kontrolovat jak plnění povinností daných živnostenským zákonem, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xeské republiky na základě podnikatelského oprávnění osoby z členského státu Evropské unie) a u koncesovaných živností i podmínek, které jsou podnikaxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxré neoprávněně (tj. bez příslušného živnostenského oprávnění) podnikají v činnosti, která je živností, dále kontrola odpovědných zástupců, osob poxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx z Evropské unie, které na území České republiky dočasně poskytují služby (blíže u § 69a).
Faktický výkon kontroly ve smyslu živnostenského zákona provádějí obecní živnostenské úřady; krajské živnostenské úřady a Živnostenskx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
S účinností od 1. 1. 2013 byl do zákona doplněn odstavec 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní bylo následně doplněno o zmocnění ke kontrole některých povinností podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. Zároveň bylo živnostenskxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxotřební daně. Zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými důsledky návykových látek, bylo ustanovení s účinností od 30. 5. 2017 opět změněxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxo zákazy byly převedeny xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako orgány dozoru podle cit. zákona (nikoliv již na základě zmocnění podle živnostenského zákona).
Povinnost živnostenského úřadu zahájit s příxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvinnosti vůči správci spotřební daně dotčena. Ustanovení odst. 2 se jeví v kontextu právní úpravy živnostenské kontroly jako nesystémové, neboť výslxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxní lihu, zatímco u jiných oblastí dozoru je pravomoc živnostenských úřadů ke kontrole stanovena příslušným zvláštním právním předpisem (např. zákonxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem provádějí obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny a Česká obchodní inspekce“).
Z důvodové zprávy k zákonu č. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxěna živnostenského zákona)
K článku VI (§ 60a odst. 2)
S ohledem na novou úpravu v § 115 a § 134 zákona o spotřebních daních dochází k přesunutí ustaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lihovin a tabákových výrobků do živnostenského zákona. Nejedná se o věcnou změnu, pouze o změnu nosiče této působnosti. Ve zbylém bude obecní živnostexxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně, kterou lze nyní nalézt v § 115 odst. 1 zákona o spotřebních daních, v případě, že zjistí, že došlo k porušení povinností při značení tabákových výroxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxzu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
Související předpisy:
zák. č. 255/2012 Sb., o kontxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxovedení živnostenské kontroly]
Viz komentář k § 60c
[Osoby přizvané ke kontrole]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx x xxx
Samotný výkon živnostenské kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), § 28 uvedeného zákona pak určuje, že prx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxné zákonem o státní kontrole) i na vyřizování námitek. Ustanovení správního řádu se nepoužijí tam, kde jejich aplikace je vyloučena existencí odlišné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstenských úřadů. Kteří zaměstnanci to jsou, je věcí vnitřního členění a vnitřní organizace konkrétního úřadu.
Pracovníci provádějící živnostenxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxazem. Forma užívaného pověření bude záviset na rozhodnutí toho kterého živnostenského úřadu - pokud obec (kraj) vydává pro své zaměstnance průkaz oprxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xprávnění kontrolovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxa poskytnutí určitých informací jinému správnímu orgánu je či není porušením mlčenlivosti zaměstnanců živnostenských úřadů ve smyslu § 6 odst. 2 zákx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxku kontroly nebo správního řízení jinému správnímu orgánu na jeho žádost a pro účely kontroly nebo správního řízení není porušením zákonem stanovené mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxoly jinému správnímu orgánu za předpokladu, že obdrží řádnou žádost, z níž bude jednoznačně patrný její účel (tj. kontrola podnikatele nebo správní říxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxh.
Zákon zakotvuje možnost kontrolovaného podnikatele přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu, patrně jako svědka probíhající kontroxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxe nic nebránilo ani tehdy, nebylo-li by v zákoně toto ustanovení zařazeno.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 286/1995 Sb.:
K § 60a a 60b
Účelem úpravy pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxké kontroly. Novou úpravou se zároveň odstraňuje zcela zásadní nedostatek dosavadní úpravy spočívající v tom, že nebyl jednoznačně vymezen pojem živxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xe znění pozdějších předpisů, o státní kontrole, na který se v živnostenském zákoně přímo odkazuje.
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní živnostenského úřadu uložit podnikateli rozhodnutím povinnost odstranit nedostatky zjištěné při kontrole. Jedná se o oprávnění živnostenského xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí nemá odkladný účinek. Účel takového omezení účastníka řízení je zřejmý - živnostenský úřad by měl možnosti ukládat podnikateli rozhodnutím povxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí nebo majetku osob, ohrožení životního prostředí apod.). Pak je i namístě, aby případné odvolání nemělo odkladný účinek a aby účinky rozhodnutí nastaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
PŘESTUPKY
Přestupky fyzických osob
Viz komentář k § 62
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxávnických a podnikajících fyzických osob]
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Současná právní úprava správního trestání vychází ze xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxcepce správního trestání schválené usnesením vlády č. 162/2002 (UV), k návrhu věcného záměru zákona o správním trestání. Nový přestupkový zákon vychxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xrocesního hlediska neúplná. Stejně tak nebyla považována za dostatečnou právní úprava správněprávní odpovědnosti právnických a podnikajících fyzxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob a podnikajících fyzických osob za porušení veřejnoprávních povinností, které jim ukládají zákony upravující jednotlivé úseky veřejné správy. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxo povinností). Zákon zavádí jednotný pojem „přestupek“, který zahrnuje jak dosavadní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“ - viz § 5 cit. zákona). Stanovuje, že odpovědnost fyzické osoby (tedy nepodnikajícího subjektux xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xorušení zákona rovněž zachován
status quo
, tzn. že tyto subjekty odpovídají za přestupek bez ohledu na zavinění (objektivní odpovědnost), avšak s možxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxstu pokuty lze nově pachateli přestupku uložit správní trest napomenutí (viz § 45 přestupkového zákona) jako nejmírnější správní trest (podle důvodoxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxto trest uloží v případě, že dospěje k závěru, že přestupek vykazuje malou míru společenské škodlivosti).
Na přestupkový zákon pak navazuje zákon čx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh. Tento „doprovodný“ zákon nabyl (z valné části) účinnosti stejně jako zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tedy k 1. 7. 2017. Obsahuje změnx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxho trestání - nahrazení termínu „jiný správní delikt“ termínem „přestupek“, ukládání pokut blokem je nahrazeno ukládáním správního trestu příkazem xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxce deliktů téhož pachatele ve společném řízení apod.).
K § 61 a 62
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Přestupku ve smyslu § 61 se mohou dopustit jednak fyzické osoby, které pokračují v provozování živnosti po zemřelém podnikateli (dědicové, pozůstalx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxosti, svěřenský správce, likvidační správce nebo insolvenční správce) a dále i fyzické osoby, které nejsou občany České republiky a které ohlašují žixxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxdnikatel, pokud bez příslušného oprávnění provozuje činnost, která je živností. Tato osoba neoprávněně podniká a postih konkrétního přestupku je v hxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxo živností koncesovanou (pokuta do 1 000 000 Kč). Přestupku podle § 61 odst. 3 (tj. přestupku spočívajícího v neoprávněném podnikání v činnosti, která xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxo podnikatelského oprávnění nepokryje činnost, kterou fakticky provozuje, nebo ji nepokryje v plném rozsahu. Pro činnost, kterou provozuje bez přísxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx pokračujících v provozování živnosti po zemřelém podnikateli spočívají v neustanovení odpovědného zástupce nebo v nesplnění oznamovací povinnostx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
Předložení nepravdivého čestného prohlášení o bezúhonnosti v rámci ohlášení živnosti je již hodnoceno jako závažnější porušení zákona a horní hraxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxtupek. V konkrétním případě může, podle okolností případu, vést ke zrušení živnostenského oprávnění či k rozhodnutí, že oprávnění ohlášením nevznikxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xestném prohlášení (§ xx xxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x1 odst. 1 (přestupky osob pokračujících v provozování živnosti po zemřelém podnikateli) - projednat příkazem na místě.
Přestupky podnikajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnnostem stanoveným podnikateli jednotlivými ustanoveními živnostenského zákona. Výjimku tvoří např. povinnost podle § 31 odst. 1 (podnikatel, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxnnost podle § 31 odst. 19 (povinnost dodržovat při provozování živnosti i povinnosti podle zvláštních právních předpisů). Porušení uvedených povinxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxa provozovat živnost nebo až ke zrušení živnostenského oprávnění (blíže u § 58).
xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xo 10 000 Kč - lze uložit za přestupek spočívající v tom, že podnikatel neoznámí živnostenskému úřadu, že bude pokračovat v provozování živnosti dříve, nxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxlnění údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, do 50 000 Kč za nesplnění oznamovacích povinností ve vztaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xplňujícími příslušnou odbornou způsobilost, za nesplnění povinností týkajících se odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou, za nesplnění něxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxání služeb podle § 69a a za další. Nejvyšší pokutu, a to až do výše 1 000 000 Kč, lze uložit např. za porušení zákazu prodávat prostřednictvím automatů zboxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxp, prodej a braní do zástavy použitého zboží, kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty či zboží bez dokladů původu, za nevydání dokladu o koupi zbxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx
Je-li výše ukládané pokuty max. 10 000 Kxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx vydá příkazový blok. Podmínkou je, že obviněný z přestupku souhlasí se zjištěním stavu věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 250/2016 Sb.:
Upravují se zvláštní podmínky pro uložení pokuty nebo nxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Stejné podmínky budou platit v případě uložení napomenutí příkazem na místě (o napomenutí nebude vydávxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx splnění povinnosti uložené příkazem na místě, o kterém se vydá příkazový blok, nepostačí souhlas povinného s důvodem pro uložení záruky (srovnej § 150 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxstačil souhlas pachatele se zjištěním, že spáchal přestupek). Pokutu nebo napomenutí bude formou příkazu na místě ukládat správní orgán příslušný k pxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx Kč (mladistvému pokutu nejvýše 2 500 Kč). To nevylučuje, aby jiný zákon stanovil rozmezí pro pokutu ukládanou příkazem na místě odlišným způsobem. Nadxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu na místě (v případě pokuty se o něm vydá příkazový blok). Formulace odstavce 2 vychází ze stávajícího § 86 zák. č. 200/1990 Sb. V souvislosti s převedeníx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx byly z tohoto kompetenčního ustanovení vyloučeny přestupky, které budou převedeny do jiných zákonů (spolu s jejich převedením bude v těchto zákonech xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánů k vydání příkazu na místě o přestupcích, jejichž skutkové podstaty budou upraveny v zákonu o některých přestupcích, který bude obsahovat ty skutkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxch skutkové podstaty). V případě příslušnosti obecní policie, resp. strážníka obecní policie, se odkazuje na příslušnost obce obecně, nikoliv obecnxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxých zákonech. Z toho důvodu je volena obecnější formulace. Bude zachována příslušnost obecní policie ve stávajícím rozsahu, vizte též příslušnost obxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxvisející předpisy:
přestupkový zákon,
zák. č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přixxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxlušného živnostenského oprávnění upravuje zákon v samostatném ustanovení.
Stejně jako u přestupku neoprávněného podnikání fyzických osob je úprava dělena podle toho, v jaké činnosti prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění je stanovena pokuta až do výše 500 000 Kč, jedná-li se o činnost, která je předmětem živnosti vázané nebo řemeslné, je možno uložit pokutu ax xx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx stejné.
Za neoprávněné podnikání ve smyslu § 63 je třeba považovat jak případy, kdy právnická osoba nemá živnostenské oprávnění vůbec, tak i přípaxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxho oprávnění (např. podnikatel, který je v rámci živnosti volné oprávněn prodávat naporcované balené maso, provádí bourání masa, což je součást činnoxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živnostenské oprávnění, které ale předmět skutečně provozované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxost, k níž je třeba
koncese
.
(rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 2. 1997, sp. zn. 37 Co 450/95, xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxdnikání (např. živnostenského listu), pokud ovšem ve větším rozsahu prováděl takovou podnikatelskou činnost, která překračuje rámec jeho oprávněnxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé podnikatelské oprávnění.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 11. 1994, sp. zn. 6 A 211/93, SjS 119/1996)
zrušen
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 64
Společná ustanovení pouze konstatují, že přestupky podle živnostenského zákona projednávají v prvním stupni obecní živnostenské úřxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxe pokuty a lhůty pro zánik odpovědnosti za přestupek (délku a běh promlčecí doby) podléhají (na rozdíl od předchozí právní úpravy) obecné úpravě přestuxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxanovené živnostenským zákonem vybírat a případně i vymáhat příslušný obecní živnostenský úřad. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu příslušné obce.
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxejmé, jak byly hodnoceny, je zcela nedostatečné. Úvaha správního orgánu musí vést k hodnocení individuální povahy protiprávního jednání, přičemž zvxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán pouze tolik, že k nějakému aspektu přihlédl, aniž by sdělil, jakou hodnotu, byť abstraktně vyjádřenou, tomuto aspektu přiřadil, stává se takové xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx)
Související předpisy:
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxm obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
§ 17 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
obecně závazná vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
[Adresa]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 67
Do živnostenského zákona se v návaznosti na právní úxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxé republiky, která se zapisuje do živnostenského rejstříku a stanovuje rozsah údajů, které tato adresa obsahuje. Stejně tak je tomu u adresy mimo území xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxučinnost orgánů státní správy
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xontrolu podle zvláštních předpisů. Zákon deklaruje, že tyto orgány vzájemně spolupracují, a pokud vydaly rozhodnutí o závažném porušení zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtenskému úřadu i případy neoprávněného podnikání zjištěné při výkonu jejich činnosti. Živnostenské úřady takto získané informace buď zapisují do žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xa jejich základě podle okolností zahájí samostatnou kontrolu či správní řízení (např. u neoprávněného podnikání).
Zákon stanovuje, že touto spolxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxplatků. V praxi existují dva náhledy na výklad této věty, podle stanoviska autorů ji však nelze vykládat tak, že by mlčenlivost uložená zvláštním právnxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxné mlčenlivosti stanovené jiným právním předpisem.
K odst. 2
Povinnosti jiných orgánů dozoru informovat živnostenské úřady o zjištěných porušexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xpecializovaným orgánům dozoru porušení povinností podle zvláštních právních předpisů osobou provozující činnost, která je živností. Formulace záxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxormační povinnosti jak údaje o podnikatelích - živnostnících, tak o osobách, které v živnosti podnikají neoprávněně (nemají živnostenské oprávněníx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx
Ustanovení má význam i ve vazbě na § 31 odst. 19, kde je sice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxo povinnosti není přestupkem podle živnostenského xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxi předpisy, nicméně sankci ve formě pokuty za nesplnění takových povinností uložit nemůže (může však, jsou-li pro to dány zákonné důvody, zrušit živnoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxím právním předpisem ze zákona přísluší (např. příslušnému oblastnímu inspektorátu České obchodní inspekce, příslušnému oblastnímu inspektorátu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxi předpisy. Případný postih podnikatele bude na specializovaném orgánu dozoru.
Související ustanovení:
§ 58 - zrušení živnostenského oprávnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
[Dočasné poskytování služeb]
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.1.2018.
K § 69a
Podmínky dočasného poskytování služeb pro podnikání podle živnostenského zákona se upravují v souladu s čl. 56 Smlxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xlenských států, kteří jsou usazeni v jiném státě, než se nachází příjemce služeb“, a následujícími čl. SFEU. Za služby se podle čl. 57 SFEU pokládají výxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxeciálně upraven samostatnými ustanoveními). Poskytovatel služby pak může za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost v členském stxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx na tato ustanovení SFEU upravuje podmínky poskytování služeb směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 12. 2006 o službách na vnixxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx“ služby jakákoli fyzická osoba, která je státním příslušníkem některého členského státu, nebo jakákoli právnická osoba usazená v některém členském xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxou dobu a prostřednictvím stálé infrastruktury, v níž je činnost poskytování služby skutečně vykonávána,
-
„povolovacím režimem“ každý postup, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxi poskytování služeb nebo o jejím výkonu.
Podle této směrnice členské státy Evropské unie nepodrobí přístup k činnosti poskytování služeb nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx že povolovací režim nediskriminuje dotyčného poskytovatele, potřeba povolovacího režimu je opodstatněna naléhavým důvodem obecného zájmu a cíle nxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxá.
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xinnostech, kde je požadováno splnění podmínky odborné způsobilosti pro jejich výkon, je upraveno speciálně směrnicí Evropského parlamentu a Rady 20xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xrhu, mají před nimi přednost. Podle cit. směrnice o uznávání odborných kvalifikací neomezí členské státy Evropské unie z žádného důvodu vztahujícího xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xákonem usazen v některém z členských států za účelem výkonu stejného povolání a vykonával-li toto povolání ve státě usazení, který je členem Evropské uxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonával povolání po dobu dvou let, se nevyžaduje, je-li povolání nebo vzdělávání a odborná příprava na toto povolání v členském státě usazení reguloxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxřízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) však úpravu koxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx byla transponována do českého právního řádu zákonem č. 18/2004 Sb. Podle § 36a odst. 2 cit. zák., není-li předmětná činnost v členském státě původu reguxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 let, nebo předložit doklad o regulovaném vzdělávání, které jej odborně připravuje pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu. Obdobná úpxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxoročním výkonu předmětné činnosti během předcházejících deseti let, a to buď v jednom, nebo případně i ve více členských státech. Lze mít podle názoru axxxxx xx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxě původu připravuje absolventa k výkonu předmětné činnosti, není požadováno doložení alespoň jednoročního výkonu této činnosti.
Členské státy mxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xvědomil příslušný orgán v hostitelském členském státě v písemném ohlášení. Toto ohlášení se jednou ročně obnovuje, pokud poskytovatel služeb chce v dxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe případ od případu, zejména s ohledem na dobu trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost. Z judikatury Soudního dvora Evropské unie je patrno, že pxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxitostí. Je vždy třeba přihlédnout k celé řadě faktorů včetně úmyslu příslušné osoby podílet se na hospodářském životě dané země, zohlednit širší kontexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxitelském členském státě infrastrukturou nezbytnou pro účely poskytování předmětné služby (např. i zřídit provozovnu), i když budování infrastruktxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxvahy činnosti, v níž je služba poskytována, a zohlednit, zda její poskytnutí vyžaduje dlouhodobější nebo jen krátkodobou přítomnost poskytovatele (xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxi podle živnostenského zákona, jsou-li provozovány dočasně a příležitostně státními občany z jiného státu Evropské unie, nebo právnickými osobami zxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxského státu Evropské unie, je třeba považovat za „dočasné poskytování služeb“ ve smyslu práva Evropské unie.
V souladu s primárním právem Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxní odborné kvalifikace, bylo v živnostenském zákoně upraveno dočasné a příležitostné poskytování služeb občany členských států Evropské unie a právxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxavení je přiznáváno i občanům z jiných členských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občanům Švýcarské konfederace a právnickým osobám sx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxhu činností dočasně poskytovat služby na území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxzování není v České republice požadováno splnění podmínky zvláštní odborné způsobilosti, mohou tak činit, aniž by před poskytnutím služby získaly opxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxblice. U živností, jejichž provozování, resp. získání živnostenského oprávnění, je vázáno na splnění podmínky odborné způsobilosti, se požaduje ozxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiného státu, než je Česká republika, je povinna doložit oprávněnost poskytování služeb kontrolnímu orgánu při jeho případné kontrole. Pokud poskytxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované, musí rovněž před prvním poskytnutím služby oznámit tuto skutečnost uznávacímu orgánu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxe fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, musí tuto povinnost splnit i osoba, která na základě svého podnikatelského oprávnění z jiného xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxčasného poskytování služeb, se nevztahují povinnosti kladené na podnikatele jinými ustanoveními živnostenského zákona, než je § 69a. Skutečnost, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxsti podnikatele dané živnostenským zákonem, však neznamená, že osoba poskytující služby nemusí plnit povinnosti vyplývající pro ni z jiných právnícx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Občané členského státu Evropské unie a rodinní příslušníci těchto občanů [stejné postavení rodinných přxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění k podnikatelské činnosti z jiného členského státu Evropské unie, než je Česká republika. Tyto osoby tak pro dočasné poskytování služeb nemuxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti nebo činností se posuzuje podle toho, zda je poskytovatel služby v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, oprávněn stejnou činxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xsoba samostatně výdělečně činná, nic však nebrání tomu, pokud je xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxnností svými zaměstnanci.
K odst. 2
Dočasně poskytovat služby v činnostech, které jsou živnostmi, mohou na území České republiky právnické osobyx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxnnosti v některém jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, a jsou na území některého z těchto jiných členských států oprávněny provoxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xprávněně v České republice poskytovat služby spočívající ve výkonu stejných činností, jaké jsou oprávněny vykonávat v tomto jiném členském státě Evrxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtoru (Norska, Lichtenštejnska a Islandu) a Švýcarské konfederace [stejné postavení mají podle § 70 odst. 1 písm. b) a odst. 2 i jejich rodinní příslušnxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxropské unie. Mohou tedy dočasně poskytovat služby na území České republiky na základě oprávnění k podnikání z některého z těchto států Dohody o Evropskxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
K odst. 4
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxvených živnostenským zákonem vztahují pouze povinnosti stanovené § 69a (odst. 4 a 5).
Poskytovatel služby má povinnost prokázat při kontrole prxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xříslušnost (v případě, že je poskytovatelem služby fyzická osoba) a dokladu o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu (tj. v xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xsazení osoby v některém ze shora uvedených států a oprávněnosti dané osoby v tomto státě podnikat, ale i o tom, že oprávnění k podnikání této osoby svým roxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxa s oprávněním k podnikání pro činnost zednictví z jiného členského státu Evropské unie hodlala na základě tohoto svého oprávnění poskytovat služby v Čxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxé a štukatérské práce nemohla v rámci svého oprávnění provádět v tomto jiném členském státě, nemůže tak činit v rámci poskytování služeb na základě svéhx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxví spadají.
Další povinností osoby poskytující služby (tedy osoby, která zdx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe) je zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobiloxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxho veřejného zájmu, vyžaduje se zajištění výkonu činnosti odborně způsobilými xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xevyžaduje, aby osoby, které pro poskytovatele předmětné činnosti fakticky vykonávají, splňovaly podmínky odborné způsobilosti dané v příloze č. 5, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxující odbornou způsobilost vykonávají, mají vzdělání, které je odborně připravuje pro výkon stejné předmětné činnosti ve státě původu, pokud je v tomxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnávaly nejméně po dobu jednoho roku během předcházejících deseti let (desetiletá lhůta se zřejmě v praxi odvíjí od doby, kdy bylo poskytování služby prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx činnost mohla být vykonávána po uvedenou dobu i ve více členských státech. I zde je třeba přihlédnout k tomu, že dobou výkonu činností se rozumí skutečný x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, které předmětnou činnost vykonávají (zaměstnanců fyzické nebo právnické osoby poskytující služby), má fyzická nebo právnická osoba poskytující sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxosti ze státu původu.
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxedených států nebo právnickou osobou se sídlem v některém z těchto států, není však v tomto státě oprávněna k výkonu podnikatelské činnosti, kterou v Čexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti bez příslušného živnostenského oprávnění.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 189/2008 Sb.:
V § 69a se doplňuje dosud chybějící úprava, podle ktexx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxlňuje, že osoba poskytující služby, které jsou obsahem činností uvedených v nařízení vlády č. 209/2001 Sb. (pozn. autorů - není upraveno v příloze č. 5 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí. Navržená úprava je nutná z důvodů ochrany zdraví spotřebitelů, neboť se jedná o činnosti, jako jsou masérské služby, rekondiční a regenerační službxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxy kvalifikovanými osobami. Zároveň se stanovuje i způsob prokazování odborné způsobilosti těchto osob v návaznosti na požadavky kladené na výkon regxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě usazení se povinnost zabezpečit výkon činnosti kvalifikovanými osobami v závislém postavení ukládá poskytovateli služeb (podnikateli).
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, než je Česká republika, jiného státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ze Švýcarské konfederace v činnostech, které jsou živnostmi, jejxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxvnostech řemeslných, vázaných a koncesovaných (u posledně jmenovaných s výjimkou prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a provozování silxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Fyzické osoby poskytující služby v regulovaných činnostech jsou povinny písemně oznámit poskytování služby na území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxady totožnosti, doklady osvědčující, že osoba je usazena v jiném členském státě a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že jí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxifikaci, případně doklady o tom, že předmětnou činnost vykonávala po dobu nejméně jednoho roku v posledních deseti letech, pokud činnost není ve státě xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x stát usazení), údaje o odborné kvalifikaci, případně praxi, název regulované činnosti, kterou bude vykonávat, a údaj o tom, zda je činnost v členském sxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxost, kterou ve státě původu vykonávají, jednoznačně pod určitou živnost podle živnostenského zákona, protože obsah jednotlivých činností vykonávaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xdborné kvalifikace povinnost oznamovat dočasné poskytování služeb právnických osob neřeší. Ustanovení odst. 5 proto upravuje oznamovací povinnosx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xstřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie a jsou na území členského státu oprávněny provoxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xsoby vztahuje přiměřeně. Z odst. 3 pak plyne, že stejná úprava se vztahuje i na právnické osoby se sídlem na území dalších smluvních států Dohody o Evropsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní jako osoba odpovědného zástupce podnikatele v případě podnikání právnické osoby na základě živnostenského oprávnění z České republiky.
Přiměxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx jméno (popřípadě jména) a příjmení, datum narození osoby, která odpovídá za řádné poskytování služby, název regulované činnosti, kterou bude právnixxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pak připojí doklad potvrzující, že je právnická osoba usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxci nebo praxi osoby, která odpovídá za řádné poskytování služby v České republice a byla k tomuto účelu právnickou osobou ustanovena. Hodlá-li fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx dne podání úplného oznámení, je povinna podat opětovně oznámení o poskytování služeb.
Odlišný přístup je uplatňován v případě, že osoba, která hoxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxice jako hostitelském státě (§ 24d zák. o uznávání odborné kvalifikace). V tomto případě nemá poskytovatel služby povinnost oznamovat uznávacímu orgxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný než Česká republika předal jím vydaný evropský profesní průkaz uznávacímu orgánu (v daném případě Ministerstvu průmyslu a obchodu). Pokud poskyxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxká republika, může ve výkonu činnosti pokračovat po dobu dalších 18 měsíců, jestliže domovský členský stát oznámí tuto skutečnost uznávacímu orgánu pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxe prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. 6. 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxgulovaných živnostenským zákonem pak připadá v úvahu výkon povolání horský vůdce, které odpovídá výkonu činností spadajících do vázané živnosti „Prxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti v České republice jako hostitelském státě (§ 24d zák. o uznávání odborné xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xředmětné činnosti se považuje za oznámený po dobu 18 měsíců ode dne, kdy domovský členský stát jiný než Česká republika předal jím vydaný evropský profexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxnému než Česká republika, může ve výkonu činnosti pokračovat po dobu dalších 18 měsíců, jestliže domovský členský stát oznámí tuto skutečnost uznávacxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátů navzájem a příslušnými orgány členských států a Komisí). Lhůta se počítá ode dne předání oznámení příslušným orgánem domovského členského státu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xrovádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, se evropský profesní průkaz vydává pouze pro v tomto nařízexx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xpadajících do vázané živnosti „Průvodcovská činnost horská“.
Uznávacím orgáxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxených skutečnostech v samostatné evidenci. Ministerstvo školství a tělovýchovy, které je ústředním správním orgánem odpovědným za koordinaci spráxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxjícím dálkový přístup.
K odst. 6
Živnostenský úřad je při kontrole podle § 60a oprávněn kontrolovat i osoby poskytující služby. Pokud jsou předmětem poskytovanxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdy činnosti spadající do živností řemeslných, vázaných a koncesovaných (u posledně jmenovaných s výjimkou prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxo průmyslu a obchodu.
Poskytovatel služby nemá povinnost dokládat živnostenskéxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxí poskytování služby výpis z evidence poskytovatelů služeb, který si poskytovatel na vlastní žádost nechal uznávacím orgánem vydat. Neposkytne-li vxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxo v evidenci poskytovatelů služeb nebo přímo u uznávacího orgánu. V případě vydaného evropského profesního průkazu je možno ověřit jeho vydání a platnxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxzájem a příslušnými orgány členských států a Komisí).
Živnostenský úřad může u poskytovatelů služeb kontrolovat i plnění povinnosti zajistit výkon činnosxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnost zajistit výkon činnosti odborně způsobilými osobami je dána poskytovateli služeb. V případě poskytování služeb by s ohledem na charakter dočasnxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxlňují podmínky odborné způsobilosti, a uchovával kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost po dobu minimálně tří let, jako je tomu u podnikatelů s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxvaly, byly odborně způsobilé. Neoznámení poskytování služeb v regulovaných činnostech uznávacímu orgánu nebo nezajištění výkonu činnosti odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxh v tomto bodě reaguje na novelu zákona č. 18/2004 Sb. a umožňuje orgánu dozoru kontrolovat u osob, které poskytují služby v regulovaných činnostech, sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxících služby plnění povinnosti zajistit provozování vybraných činností pouze osobami splňujícími odbornou způsobilost ve smyslu nařízení vlády č. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxvídána třetím odstavcem článku 60 Smlouvy o ES, musí být určena ve světle jejího trvání, pravidelnosti, opakování a kontinuity.
Poskytovatel služeb xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxík členského státu, který vykonává svou profesionální činnost na stálém a kontinuálním základě v jiném členském státě, kde se neúčastní zavedené stavxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxní kapitoly o službách.
Možnost státního příslušníka členského státu vykonávat právo na usazování a podmínky pro výkon tohoto práva musí být určeny vx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxům hostitelského členského státu, státní příslušník jiného členského státu bude oprávněn se usadit na území prvního členského státu a vykonávat tam čxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxho členského státu, který zde hodlá vykonávat svou činnost, musí těmto podmínkám vyhovět.
Vnitrostátní ustanovení, která mohou způsobit, že výkon zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxsobem, musí být ospravedlněna kategorickými požadavky v obecném zájmu, musí být vhodná pro dosažení cíle, který sledují, a nesmí přesáhnout, co je nezxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxalifikace požadovaných jejich vnitrostátními pravidly a pravidly osob, kterých xx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxitární právo upravující svobodu poskytování služeb vylučuje, aby byla podniku uložena povinnost zápisu do rejstříku řemesel, která zpomaluje, kompxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé uznávání profesních kvalifikací a která je použitelná na výkon této činnosti v hostitelském členském státě.
Pouhá skutečnost, že podnik usazený v jxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxm měl infrastrukturu umožňující mu vykonávat svou činnosti na trvalém a kontinuálním základě v jiném členském státě, v němž není členem zavedené infraxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xahlíženo jako na usazený v tomto druhém členském státě.
(rozsudek SDEU ze dne 11. 12. 2003 C-215/01 Bruno Schnitzer)
Související ustanovení:
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xříloze č. 5 pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností,
§ 60a - živnostenská kontrola,
§ 61 odst. 3 - neopxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x 3 - přestupky, kterých se mohou dopustit osoby při dočasném poskytování služeb,
§ 63 odst. 1 - neoprávněné podnikání právnických osob,
x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo zákona za občany členského státu Evropské unie, a doklady, které se považují za doklady vydané orgánem členského státu Evropské unie,
přílohy č. 1 až x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxhž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxčenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob (Úřední věstník EU, L 114, 30. 4. 2002, s. 6-xxxx
x xxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 9. 2005 o uznávání odborných kvalifikací
- čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“),
nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxa, která se považuje za občana členského státu Evropské unie nebo za právnickou osobu se sídlem na území členského státu Evropské unie, a forma předkládxxxxx xxxxxxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 70
Ustanovení upravuje okruh fyzických osob, které se pro účely živnostenského zákona považují za občany čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxí a získání živnostenského oprávnění na území České republiky, tak pro dočasné poskytování služeb v rozsahu podnikatelského oprávnění ze země původu xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxvá stejná důkazní hodnota jako dokladům vydaným v některém z členských států Evropské unie.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 167/2004 Sb.:
Znění § 70 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxském prostoru a občanům Švýcarské konfederace stejné zacházení, a to s přihlédnutím k mezinárodním smlouvám, jimiž jsou Evropské společenství a členxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxspodářského prostoru a ve Švýcarsku stejnou důkazní hodnotu.
K odst. 1
Ustanovením se přiznává v souladu s Dohodou o Evropském hosxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxybu osob občanům dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norska, Lichtenštejnska a Islandu) a občanům Švýcarské konfederxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxž se při posouzení, zda se jedná o rodinného příslušníka, vychází z čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxlka, partner, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů členského státu, zachází-li právní řád hostitelskxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxého členského státu, potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou vyživovanými osobami, a takoví potomci manžela či manželky nebo partnera xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx postavení mají i osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt, a jejich rodinní příslušníci. Právní postavení občanů třetích zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, a jejich rodinných příslušníků je upraveno v souladu se směrnicí Rady 2003/109/ES ze dne 25. 11. 2003 o právním pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xostupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxo postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, nebo kterým byl povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, včetně jejich rodinných příslušníků, ktexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx třetích zemí, kterým byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, nepxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby. (Pozn.: cit. směrnice Rady 2005/71/ES a 200xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxh zemí, kteří jsou obětí obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a spolupracují s příslušnými orgány, pokud jim byl na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. 5. 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxtuje stejné zacházení jako občanům členského státu Evropské unie, mohou tedy zejména předkládat doklady o odborné způsobilosti, včetně dokladů o uznxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxské unie a v případě zřizování organizační složky svého obchodního závodu, který mají mimo území České republiky, nemusejí předkládat doklad o jeho prxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxho ze států Evropské unie (jiného, než je Česká republika), dalších států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, pokud xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxdnikání ze státu Evropské unie, dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace podle § 69a se nevztahujx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xají stejné postavení jako občané Evropské unie, mohou využít práva dočasně poskytovat služby na území České republiky podle § 69a v rozsahu svého podnixxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrska, Lichtenštejnska a Islandu), občané Švýcarské konfederace a rodinní příslušníci těchto občanů. U právnických osob mohou dočasně poskytovat slxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxání služeb je možno je považovat za speciální ustanovení ve vztahu k úpravě v § 70. Neřeší však otázku rodinných příslušníků občanů členských států Evroxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xtejného zacházení jako občanům Evropské unie, a to i při dočasném poskytování služeb podle § 69a, což lze dovodit ze skutečnosti, že § 70 odst. 2 výslovně xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Právnickým osobám, jejichž vnitřní poměry se řídí právem jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie a jež mají sídlo nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého státu Evropské unie. Obdobné postavení se v rozsahu stanxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí na straně druhé o volném pohybu osob) přiznává i právnické osobě, která se řídí právním řádem Švýcarské konfederace a má sídlo, ústřední správu nebo hlxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
K odst. 4
Pokud živnostenský zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského státu Evropskx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxedená úprava se vztahuje na předložení dokladů o bezúhonnosti fyzických osob nebo u právnických osob dokladů o tom, že u nich není překážka provozování xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ověření pravosti podpisu a razítka, které se vyžadují jen v případě, jsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popř. o pravosti podpisu nebo otisku rxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i výkon činnosti na území smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxxxxativní možnost doložení odborné způsobilosti u živností řemeslných a některých živností vázaných a koncesovaných. Za výkon činnosti lze považovat i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxzační složku svého obchodního závodu.
Související ustanovení:
§ 5 odst. 4 - překlady dokladů do českého jazyka, ověřování pravosti podpisu a otxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxlady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Exxxxxxx xxxxx x xx x x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxborné kvalifikace, § 46 odst. 1 a 2 - doklady, které fyzické a právnické osoby přikládají k ohlášení živnosti, resp. k žádosti o koncesi, § 46 odst. 5 - dxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxvání služeb, přílohy č. 1 až 3 a 5 - živnosti řemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, živnosti, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistix xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx x xxxxpském hospodářském prostoru, - Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o vxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze dne 22. 9. 2003 o právu na sloučení rodiny,
x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Místní příslušnost
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxní příslušnost živnostenského úřadu pro jednotlivé úkony, které připadají v úvahu při kontaktu živnostenského úřadu s podnikatelem.
K odst. 1
Vexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx živnostenský úřad podle svého sídla. Pokud potřebuje živnostenskému úřadu něco oznámit, např. ohlásit živnost, oznámit zřízení provozovny, ohlásix xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxchází. Pokud chce využít elektronické podání, může si vybrat kterýkoliv obecní živnostenský úřad, kam bude své podání směřovat. Podnikatel se tak můžx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xn-line propojený informační systém. Údaj, který živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku, je přístupný pro jiné živnostenské úřady témxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxský úřad, kterému přišlo podání jako prvnímu. Podnikatel tak není vázán místní příslušností danou správním řádem a může si vybrat, na který obecní živnxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxnost zásadně podle přestupkového zákona. Primárně je tak k řízení o přestupku příslušný živnostenský úřad, v jehož správním obvodu byl přestupek spácxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxkud nelze místní příslušnost určit podle předchozích kritérií nebo je-li místně příslušných více správních orgánů, je k vedení řízení příslušný ten sxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxl přestupku, který se váže na činnost, pak je příslušný pro projednání takového přestupku obecní živnostenský úřad, v jehož územním obvodu ke spáchání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stejně tak je tomu v případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxstenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu, tedy podle sídlx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx, a to může učinit podnikatel vůči kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu, který pak jeho podání vyřídí.
V případě sporu o místní příslušnost rxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x místní příslušnosti nemá).
K odst. 3
Soudy a jiné orgány, které mají povinnost informovat obecní živnostenský úřad o výsledcích jejich činnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodní rejstříkový soud informuje obecní živnostenský úřad podle sídla podnikatele právnické osoby o zápisu této osoby do živnostenského rejstříku bex xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxl zápis do obchodního rejstříku.
K odst. 4
Zákon zde pamatuje na případy, kdy některý živnostenský úřad může ze svého podnětu provést nějaký úkon, kxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xivnosti v provozovně a neoznámil to živnostenskému úřadu. V tomto případě je příslušným úřadem pro zápis této skutečnosti obecní živnostenský úřad, kxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxrů, pokud tyto informace obsahují změny údajů vedených v živnostenském rejstříku, je příslušným úřadem pro zapsání změn do živnostenského rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxlušnosti, je žádost o poskytnutí informací formou sestavy. Sestavu vydává ten úřad, v jehož územní působnosti sídlí podnikatelé, o kterých jsou poskyxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá ten živnostenský úřad, na jehož území se nachází sídlo nebo provozovna podnikatele.
Pokud je tedx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xvou samostatných žádostí. Sestavu pak vydají oba obecní živnostenské úřady, a to tak, že vydají sestavu s údaji, které spadají do jejich územní působnoxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydá na základě jedné žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx živnostenských úřadech a ty mu mají písemnosti doručovat. Pokud podnikatel uvede živnostenskému úřadu adresu pro doručování a nechá si ji zapsat do žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xokud nemá podnikatel zřízenu datovou schránku. Doručování do datové schránky podnikatele má přednost před doručováním na adresu zapsanou do živnostxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Navržená úprava nově stanoví místní příslušnost živnostenských úřadů. Napříště bude moci podnikatel činit veškerá podání podle živnostenskéhx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xahraniční fyzickou nebo zahraniční právnickou osobu. Tím dojde k výraznému zjednodušení styku podnikatele s živnostenským úřadem, kdy již nebude váxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxenského úřadu v České republice (§ 71 odst. 1).
V návaznosti na předchozí bylo nutno stanovit i místní příslušnost živnostenských úřadů, pokud jde o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxformační povinnosti příslušných orgánů vůči živnostenským úřadům na základě zvláštních předpisů, se stanovuje rovněž odkazem na správní řád, resp. xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xo živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu (§ 71 odst. 4).
Související ustanovení:
§ 45a až § 49 - ohlášení živnosti, § 50 xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx x xxxxxxxxx
nadpis vxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 72
Ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxmně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, zastupitelské úřady, vybraná pracoviště České pošty (držitelé poštovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsta veřejné správy. V současné době je více než 7 230 těchto kontaktních míst.
Podnikatel, pokud hodlá učinit nějaké podání živnostenskému úřadu, kromě žádosti o poskytnutí údajů ze živnostenského rejsxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxu, který si tento podnikatel zvolí. Pokud podnikatel nezvolí, ke kterému obecnímu živnostenskému úřadu má jeho podání směřovat, zašle kontaktní místx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zastupitelském úřadě a neurčí, kterému obecnímu živnostenskému úřadu má být podání předáno, řídí se příslušnost obecního živnostenského úřadu spráxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxí místo veřejné správy doručí podání příslušnému živnostenskému úřadu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Využije při tom kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxvnostenského rejstříku, který zajistí předání datové podoby podání ke zpracování příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu. Kontaktní místo veřexxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xe elektronická podoba podání není podnikatelem podepsána elektronicky způsobem, který zákon staví na roveň vlastnoručnímu podpisu. Proto musí být txxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxiněné na kontaktním místě veřejné správy má stejné účinky, jako by bylo učiněno na obecním živnostenském úřadě. Lhůty stanovené živnostenským zákonex xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xčinit podání prostřednictvím kontaktního místa v praxi využívána. Za zprostředkování podání musí podnikatel platit kontaktnímu místu veřejné spráxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxadí a podají komplexní informace k živnostenskému podnikání.
Související ustanovení:
§ 45 až 49 - ohlašování živnosti, § 50 až 56 - řízení o koncxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
[Mezinárodní smlouvy]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 73
Upravují-li mezinárodxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xivnostenského zákona se nepoužijí. Například u dokladů vydaných státy, které přistoupily k Haagské úmluvě (České republika k úmluvě přistoupila v rxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedení kompetentních orgánů v jednotlivých státech stanoví Haagská úmluva, případně se v bilaterálních mezinárodních smlouvách uzavřených Českox xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxou), a § 5 odst. 3, podle nějž pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů vydaných v zahraničí musí být ověřena, se tedy nepouxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxných listin (sdělení Ministerstva zahraničí č. 45/1999 Sb., o přistoupení k této úmluvě),
Smlouva mezi Československou socialistickou republikou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a Ukrajinou (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2002 Sb. m. s.)
[Zmocnění k vydání nařízení vlády o obsahových náplních jedxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xro vládu stanovit nařízením obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné. Na základě tohoto zmocnění bylo vydáno nařízení vxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxsahové náplně živností vázaných, v příloze č. 3 obsahové náplně živností koncesovaných. V příloze č. 4 je uvedena obsahová náplň živnosti volné, a to xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxnosti na přílohy č. 1 až 3 živnostenského zákona
taxativní
výčet živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a u každé jednotlivé živnosti její obxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxodujícím vodítkem pro vymezení rozsahu živnostenského oprávnění pro každou jednotlivou živnost jak pro podnikatele, tak pro živnostenské úřady. Obxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxlédnout k § 28, § 34 a § 42 až 44 živnostenského zákona.
V příloze xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxahová náplň živnosti volné s ohledem na posouzení rozsahu živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné je stanovena jako jediná obsahová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti živnosti volné, stanoveným přílohou č. 4 živnostenského zákona a v tomto nařízení vlády v návaznosti na to uvedeným, má v podstatě informatixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxuje nejen pozitivní výčet činností spadajících do daného oboru, ale i výčet činností, které do daného oboru nespadají (např. proto, že jsou obsahem někxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxx x xxx x xx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xemeslné, živnosti vázané, živnosti koncesované, živnost volná
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx x xxx xřekonaná ustanovení, která jsou poplatná době, kdy vznikala.
§ 74
Zachování dosavadních oprávnění
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxnosti podléhající do budoucna živnostenskému zákonu.
Jednalo se především o oprávnění k podnikatelské činnosti, vyplývající ze zákona č. 105/19xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxelská oprávnění získaná na základě § 18a odst. 1 zák. č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku, tj. oprávnění vymezená způsobem určitým, a nešlo o doplňxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxti byla oprávnění k podnikatelské činnosti, která se stala živností, pokud byla získána podle předchozí právní úpravy, převedena na živnostenské oprxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnovené živnostenským zákonem, nebo že ustanovil odpovědného zástupce.
§ 75
[Dokončení probíhajících řízení]
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Cílem bylo zajistit maximální zjednodušení a koncentraci postupu.
§ 76
[Rovnost fyzických a právnických osob]
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxe na případy, kdy zvláštní předpisy nebyly dosud novelizovány a umožňovaly výkon určitých činností jen organizacím, nikoliv však fyzickým osobám.
x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxe nové právní úpravy nestaly živnostmi a nespadají tak pod právní úpravu živnostenského zákona. Tato oprávnění zůstávají zachována až do doby, kdy budx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xx
xxxxxdení identifikačních čísel provozoven]
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 78
Novelou zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdených v živnostenském rejstříku (blíže viz § 17).
§ 79
Likvidace majetku pro předlužení
Právní stav komentáře je xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna (1. 1. 1992).
§ 80
Zrušovací ustanovení
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 80
Toto ustanovení rušilx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxání.
§ 81
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxně s tehdy novým obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).
PRÍL.1
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xnavazuje na § 20). Ve stávajícím znění přílohy je uvedeno 41 řemeslných živností. Příloha je rozdělena na části A až C. Rozdělení přílohy na části a zařazxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xpůsobilosti doklady o praxi vykonané nebo o vzdělání získaném nebo uznaném v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, v jiném smluvnxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxení vztahuje, je třeba chápat v kontextu § 70 odst. 1; rovněž je třeba přihlédnout k postavení osob uvedených v § 5 odst. 6)] může u řemeslných živností proxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxe specifikovány v písm. a) až c) § 21 odst. 2. Doložení odborné způsobilosti tímto způsobem se váže na právní úpravu směrnice Evropského parlamentu a Radx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxnými nebo uznanými jiným členským státem, přičemž požadavky na odbornou kvalifikaci osvědčovanou těmito doklady se liší podle charakteru činností, xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x. IV cit. směrnice.
Související ustanovení:
§ 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odboxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxnosti,
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxpské unie a § 70 odst. 4 - doklady, které se považují za doklady vydané orgánem členského státu Evropské unie
Předpisy práva EU:
čl. 16 až 19, přílohx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K příloze č. 2
Příloha č. 2, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xlatné a účinné od 30. 9. 2017 je 31 vázaných živností, jejichž předměty podnikání jsou v příloze uvedeny v úplném rozsahu. Podnikatel však může ohlásit žxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxortovních služeb v oblasti“ v souladu s poznámkou ve sloupci třetím přílohy ohlašovatel živnosti vymezí oblast, v níž jsou tělovýchovné služby poskytxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti cyklistiky“.
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxosti, jak stanoví § 24 odst. 1. Odborná způsobilost je pro jednotlivé živnosti stanovena přímo požadavky na vzdělání nebo odbornou praxi, případně na kxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxerý je v příloze odkazováno. Ve většině případů je u jednotlivých živností uveden alternativní výčet vzdělání v kombinaci s praxí a dalších způsobilosxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxdenou v příloze č. 2, může se u jednotlivých živností podle jejich charakteru jednat o vzdělání v oboru nebo oborech, resp. studijním programu a studijnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxaňování“ ve studijním programu a studijním oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví), nebo zákon vyžaduje dosažení určitého stupně vzdělání (např. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxuškou).
Od případů, kdy zákon pro provozování živnosti vyžaduje absolvování praxe v oboru a kdy je při posuzování doložené praxe nutno za praxi v oboxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu konkrétní činnosti, např. praxe v oceňování majetku nebo v provádění staveb.
Kromě možnosti doložení vzdxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxzována, případně v kombinaci s doložením praxe v oboru (např. u živnosti „Zpracování tabákových výrobků a výroba tabáku“). U několika vázaných živnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx toxické a toxické“, „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace“, „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti“, „Průvxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xidské kůže“, „Masérské, rekondiční a regenerační služby“, „Provozování solárií“) lze odbornou způsobilost prokázat mimo jiné i osvědčením o profesxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxx xxxdeno, pro jakou profesní kvalifikaci má být osvědčení v souladu s Národní soustavou kvalifikací vydáno, u živnosti „Poskytování tělovýchovných a spoxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxchovné činnosti pak bude uvedena v předmětu podnikání této živnosti v souladu s oblastí tělovýchovné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a jednotlivé činnosti zahrnuté v takto částečně ohlášeném rozsahu předmětu podnikání jsou natolik svébytné, že je nutné nebo vhodné upravit pro ně odxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxatně pro tyto částečné rozsahy předmětu podnikání. Např. u živnosti „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej cxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxt podnikání této živnosti při ohlášení živnosti v částečném rozsahu „prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xtanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti obchodu s toxickými látkami a jejich distribuce a v oblasti činností zahrnujících odborné používání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xajetek, obchodní závod“ je odborná způsobilost s ohledem na oceňovaný majetek řešena jinak pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a obxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxilost vzděláním v oboru, v němž má být oceňování vykonáváno, včetně rekvalifikace a praxe v oceňování majetku. U živnosti „Speciální ochranná dezinfexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xdborná způsobilost v živnostenském zákoně stanovena odkazem na příslušné ustanovení (§ 58 odst. 1, 2 nebo 3) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejnéxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxdaným podle zák. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
U některých vázaných živností, např. u živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxském státě, než je Česká republika, doložili doklady o výkonu činnosti a o absolvovaném vzdělání v souladu s možnostmi danými směrnicí Evropského parlxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxesem uznávání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace uznávací orgán (řešeno u předmětných živností odkazem na doklady podlx x x xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnou způsobilost zápisem do seznamu registrovaných osob (podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolánx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxá republika, pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle stavebního zákona.
V příloze č. 2 není u žádné z živností uvedena možnost prokázat odboxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je vyhrazen odkazům na právní předpisy, které dílem upřesňují předmět podnikání (např. u živnosti „Geologické práce“ je upřesněno, že výjimkou z činnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxt je § 3 vyloučena z režimu živnostenského podnikání), dílem upravují odbornou způsobilost pro konkrétní živnost (například u již zmíněné živnosti „xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, nebo u živnosti „Oční optika“ je ve sloupci druhém uvedena mimo jiné způsobilost k výkonu zdravotnickéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxou doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu občané z členských států Evropské unie, § 23 - živnosti vázané, § 24 - odborná způsobilost pro vxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za doklady vydané orgánem členského státu Evropské unie
Související předpisy:
Zák. č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, - § 10, 10a a § 20 zák. č. 309/2006 Sb., o zajišxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x 110 a 116 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, - § 6 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, - § 3, 4, 5, 6, 72x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxorné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, - zák. o uznávání odborné kvaxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x x x x xxxx xx xxxxxxx0 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zxxxxxx x x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových vozidel, - § 2 zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, - § 2 a 17 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, - § 45, 46, 47, 57, 78, 8x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxdeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, - § 3 až 11, § 30h, 30i, 30j, 30k a 30l zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxvě, - § 2 a 3 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, - zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, - § 11 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Pxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxání takových látek, včetně zprostředkovatelských činností,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odbornxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K příloze č. 3
Příloha č. 3, Koncesované živnosti obsahuje ve sloupci prvním Předmět podnikání x xxxxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxdovaná odborná a jiná způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 je u každé koncesované živnosti uvedena odborná způsobilost požadovaná pro provozování této žxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx způsobilost podle § 27 odst. 2 se do přílohy č. 3 u žádné z živností nepromítá, naopak možnost prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xx
Ustanovení § 27 odst. 1 a 2 také zcela pomíjí otázku prokazování jiné způsobilosti; požadavek na doložení jiné způsobiloxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ je tato jinx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ jen v částečném rozsahu předmětu podnikání spočívajícím ve „výrobě, opravách, úpravách, znexxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, případně praxi (u jednotlivých živností se podle charakteru živnosti požaduje vzdělání v konkrétním oboru nebo oborech, nebo dosažení určitého stuxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxsti upravené jiným právním předpisem, na který je v příloze odkazováno. V několika málo koncesovaných živnostech zákon připouští jedinou možnost dolxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxost stanovena vzděláním, případně spolu s praxí, přímo uvedenými v příloze č. 3, může se u jednotlivých živností podle charakteru živnosti jednat o vzdxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxnosti (např. u živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ o vzdělání zaměřené na strojírenství, elektrotechniku, telekomunxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x přihlédnutím k dosaženému stupni vzdělání (např. u živnosti „Vedení spisovny“ se u vysokoškolského vzdělání vyžaduje jeden rok praxe v administratixxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní praxe v oboru a kdy je při posuzování doložené praxe nutno za praxi v oboru považovat i praxi v příbuzném oboru (§ 7 odst. 4), je třeba odlišit případy, kdx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxložení vzdělání v oboru případně v kombinaci s praxí v oboru je v řadě případů umožněno doložit odbornou způsobilost pro živnost osvědčením o rekvalifixxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odbornou způsobilost prokázat mimo jiné i osvědčením o profesní kvalifikaci vydaným podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v daném příxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xři roky praxe v oboru, ale i doklad o dokončení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
U některých koncesovaných živností, u nichž předmět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxik svébytné, že je nutné nebo vhodné upravit pro ně odbornou způsobilost rozdílně, je odborná způsobilost upravena pro činnosti obsažené v částečném rxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ je odborná způsobilost stanovena jinak pro „vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxodnocování a ničení střeliva “ a jinak pro „vývoj střeliva“. Pokud podnikatel hodlá provozovat živnost v částečném rozsahu předmětu podnikání a požádx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxcí rozsah předmětu podnikání. Požádá-li podnikatel o koncesi v úplném rozsahu předmětu podnikání, musí splnit požadavky na odbornou způsobilost pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxých živností, např. u živnosti „Výroba a úprava lihu sulfitového nebo syntetického“, je umožněno, aby občané České republiky a občané členských států xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o absolvovaném vzdělání v souladu s možnostmi danými směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem je pro všechny koncesované živnosti umožněno občanům České republiky a jiných člensxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxá republika, úpravou uvedenou v § 27 odst. 2. V příloze č. 3 se již tato možnost doložení odborné způsobilosti neuvádí.
U dvou koncesovaných živnostx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxravy v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxvnosti „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxsného lihu, konzumního lihu a lihovin. Nicméně je vyžadován státní souhlas s provozováním živnosti (§ 5 odst. 1).
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxozování živnosti ve smyslu cit. ustanovení. Jsou v něm však uvedeny pouze ty podmínky provozování živnosti, které stanoví přímo živnostenský zákon. Pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxílohou č. 3 je tedy např. u živností „Provádění pyrotechnického průzkumu“, „Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní“ spolehlivost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republikx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxmých detektivů“ podmínkou bezúhonnosti všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají. U živnosti „Poskytování technických služxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xihu jsou upraveny podmínky pro výrobu a úpravu lihu (kvasného, sulfitového, syntetického) a pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholixxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jsou upraveny podmínky provozování koncesované živnosti „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přepxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx3 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem, přímo neukládá živnostenskému úřadu, že v návaznosti na závazné stanovisko krajského ředitelství Polxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxění § 4 odst. 2 cit. zákona (kde je uvedeno, že živnostenský úřad vydá koncesi na základě závazného stanoviska příslušného útvaru policie a příslušný útxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxání příslušné živnosti) a ze smyslu uvedené úpravy plyne, že by tak živnostenský úřad učinit měl. Zároveň je u uvedené živnosti v živnostenském zákoně sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxou stanoveny jak v příloze č. 3, tak v jiném právním předpise. Například u živnosti „Vedení spisovny“ je v příloze č. 3 stanovena podmínka provozování žxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa provozovny, přičemž ve zvláštním právním předpise (zákon o archivnictví a spisové službě) jsou stanoveny požadavky na provozovnu (budovu, v níž je uxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW“. U této živnosti musí podmínky pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxění technických předpokladů k zajištění výkonu koncesované živnosti, skutečnosti, že touto činností nedojde k ohrožení života a činnosti osob, majexxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxjadřuje k žádosti o koncesi, jsou u jednotlivých živností uvedeny orgány státní správy, které podle § 52 zaujímají stanovisko k žádosti o udělení
koncxxx
x xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
U některých koncesovaných živností se orgán státní správy nevyjadřuje k celému rozsahu předmětu podnikání. Rozsah předmětu poxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko. U živnosti „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střelivax xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkání „vývoj, výroba, ničení, znehodnocování střeliva“, případně i jen pro některé z těchto činností. U živnosti „Výroba a úpravy kvasného lihu, konzuxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxlským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ se vyjádření Ministerstva zemědělství nevyžaduje v případě, že o koncesi je žádáno pxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxadřuje ke koncesi, jsou uvedeny ve zvláštních právních předpisech (na něž je odkazováno ve sloupci pátém Poznámka koment. přílohy). V řadě případů jsox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxí provozovnu. Živnostenský úřad pak ukládá podmínky provozování živnosti stanovené jinými právními předpisy v souladu s příslušným stanoviskem orgxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx živnost upravují odbornou způsobilost, podmínky provozování živnosti, podmínky, za nichž je vydáváno kladné stanovisko orgánu, který se ke koncesi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x
xxxxxxx
x § 7 odst. 4 - posuzování praxe v oboru, § 7 odst. 5 - doklady z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, kterými mohou doložit odbornou způsobixxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti koncesovaných živností, § 52 - odst. 1 projednání žádosti ke koncesi, stanovisko orgánu státní správy, § 70 - osoby, které se považují pro účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 4 zák. č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostnxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí, - vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zaxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxů (zákon o pohonných hmotách), - § 3, 4, 5, 6 a 19 zák. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, - § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech zákona, - § 2 pxxxx xx x xx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xdborné kvalifikace, - § 65 odst. 3 a 4 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, - § 70f a §70i zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxx x x xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxřelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, - § 2, 6, 17 a 36 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejnýcx xxxxxxxxx x x xx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx xxx 78, 89 a 98 odst. 1 zák. o vysokých školách, - § 2, 3 a 3a zák. č. 61/1997 Sb., o lihu, - § 2, 33a a 34 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, - § 2, 4, 5, 6, 7x xx xxx xxx xxx xxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, - § 21 odst. 1 a 2 a § 23, 35, 36 záxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx09/ES ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx.4
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxežejících do této živnosti. Předmětem podnikání živnosti volné je „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Z tohoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxré jsou živností a které nejsou obsahem některé z živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných.
Příloha dále obsahuje pořadová čísla oborů čixxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x 55 až 80, jimž je přiřazeno 79 oborů činností. Obor činnosti č. 54 byl zrušen novelizací živnostenského zákona zákonem č. 221/2012 Sb. (činnost spadaxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xbsahuje
taxativní
výčet oborů činností živnosti volné, není ji však možno pojímat v tom smyslu, že se jedná o
taxativní
výčet činností spadajících do xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 25 - živnost volná, § 28 - rozsah živnostenského oprávnění
Související předpisy:
zákon č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb.x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K příloze č. 5
Příloha č. 5 obsahuje, jak je patrno již z jejího nadpisu, seznam živností, jejichž výkon je podnikaxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tedy činností spadajících do obsahu v příloze uvedených živností. Příloha navazuje na § 7 odst. 6, který ukládá podnikateli zajistit výkon činností spxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xožadavkem na odbornou způsobilost činnosti spadající do 13 živností. Ve sloupci prvním nadepsaném Živnost je uveden
taxativní
výčet živností, na ktxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to výčtem alternativních možností, které jsou postačující ke splnění podmínky odborné způsobilosti. Požadavky na doložení odborné způsobilosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xivnostenského oprávnění pro příslušnou živnost. Jsou však nastaveny se zřetelem k tomu, že se jedná o odbornou způsobilost požadovanou zejména po zamxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxsti uvedena možnost doložení odborné způsobilosti vzděláním, absolvováním rekvalifikace v oboru nebo osvědčením o profesní kvalifikaci pro přísluxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx“) postačí k prokázání odborné způsobilosti absolvování předchozí tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení nebo v pracovněprávním vztahu. Zde je xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxedmětné regulace a získaly tak potřebné znalosti a dovednosti. V současné době však již právní úprava brání tomu, aby praxí v oboru absolvovanou v České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxdělání, je v řadě případů vyžadováno vzdělání v příslušném studijním programu a studijním oboru (např. u živnosti „Obchod se zvířaty určenými pro zájmxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xpouhým“ dosažením stupně vzdělání, jako je tomu v případě dosažení vysokoškolského vzdělání u živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxu pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xro zájmové chovy“, „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti“, „Masérské, rekondiční a regenerační služby“). V některých případexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxa lidská kůže“ v kombinaci se středním vzděláním s výučním listem v oboru kosmetička nebo se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru kosmetičkaxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxlávání stanoveny příslušné profesní kvalifikace, lze doložit požadovanou odbornou způsobilost též dokladem o získání profesní kvalifikace (např. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxh je porušována integrita lidské kůže“, právní úprava umožňuje doložit odbornou způsobilost mimo jiné též dokladem o profesní kvalifikaci pro činnosx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxkladem o profesní kvalifikaci odborníka na permanentní make-up, nebo piercéra, nebo tatéra.
U některých živností je alternativně odborná způsobxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxoze č. 5 uvádí, kromě jiného možnost doložit odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatexx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo altexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace a tato alternativa platná pro občany České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xískali v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, (případně v jiném státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarskx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxlovaných v příloze č. 5 připadá v úvahu povolání horský vůdce, kterému odpovídá výkon činností spadajících do živnosti „Průvodcovská činnost horská“x
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xbčané členských států Evropské unie, kteří předmětnou činnost vykonávali nebo kvalifikaci získali v jiném členském státě, než je Česká republika, doxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx odborných kvalifikací přímo živnostenskému úřadu, aniž by museli žádat o jejich uznání formálním procesem uznávání odborné kvalifikace podle zákonx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxvní předpisy upravující pro danou živnost požadovanou odbornou způsobilost.
Související ustanovení:
§ 7 odst. 4 - posuzování praxe v oboru,
§ x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxatel je povinen zajistit výkon činností uvedených v příloze č. 5 odborně způsobilými osobami,
x xx xxxxx x x osoby, které se považují pro účely živnostenského zákona za občany členského státu Evropské unie, a § 70 odst. 4 - doklady, které se považují za doklady vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
nařízení o soustavě oborů vzdělání, - vyhláška č. 176/2009 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxčení, - zák. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, - § 110 a 116 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, - § 6 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxx xxx xxx xx x xx xx xx/2004 Sb., zák. o nelékařských zdravotnických povoláních, - § 4, 5 a 7 zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a spexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxy č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, - § 45, 46, 47, 57, 78, 89 a 98 odst. 1 zák. o vysokých školách
Předpisy práva EU:
směrnice Evropského pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx