Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách: Komentář

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx 225/2003 Sb., zák. č. 95/2005 Sb., zák. č. 501/2004 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 285xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx2 Sb., zák. č. 258/2014 Sb., zák. č. 319/2015 Sb., zák. č. 378/2015 Sb., zák. č. 250/2016 Sb., zák. č. 183/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně Čexxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxí novele:
K bodu 1 - § 1
Ustanovení § 1 obsahuje legislativně technické zpřesnění terminologie a předmětu právní úpravy, včetně odkazu na poštovnx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxužeb, za účelem co nejpřesnějšího vymezení poštovních služeb od jiných obdobných služeb. Čl. 2 bod 1 Třetí poštovní směrnice stanoví, že poštovními slxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxedem určeným osobám na předem určených místech. Shodný obsah však mají veškeré přepravní služby, ať už jsou poskytovány na základě smlouvy o přepravě nxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxta; poskytuje je přitom specifickým způsobem, takovým, který je pro zákazníky, a tedy i pro veřejnost, velmi výhodný.
Až do 30. června 2000 poskytovxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů. Počínaje dnem 1. července 2000 se tento právní režim změnil na soukromoprávní (služba na základě poštovní smlouvy), čímž se tento právní režim otxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx službách. Každý, kdo chce takové služby využít, má na její poskytnutí způsobem podle předem vyhlášených podmínek právní nárok. Poštovní služby jsou pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxvané služby; hromadné, společné poskytování většího počtu služeb pak umožňuje dosáhnout nižší ceny než v případě, že by tyto služby byly poskytovány zx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxonomický profit. Každý má za předem stanovených podmínek právo na poskytnutí nabízených poštovních služeb. Sjednávání poštovních služeb je velmi jexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxovozovatelem a odesílatelem (vhození obyčejné zásilky do poštovní schránky).
V souvislosti s tím pak zákon o poštovních službách obsahuje podroxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxeny v poštovních podmínkách a následně sjednány v poštovní smlouvě, poskytuje zákazníkům potřebnou právní jistotu. Poštovní služby se tímto poskytuxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvědnosti za převzaté věci (poštovní zásilky) v zákoně o poštovních službách pak umožňuje, aby se odesílatel s provozovatelem poštovních služeb dohodxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxky vhazovány do poštovní schránky (aniž by existoval jednoznačný doklad o tom, že byly skutečně odeslány) a dodávány do domovní schránky adresáta (anix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxl zvolí právě tuto možnost, neboť má příznivý vliv na výši ceny a odesílatele i adresáta zatěžuje co možná nejméně. Další výhodou poštovních služeb z hlexxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxnější než běžné přepravní a logistické služby, jsou totiž pro společnost nezbytné.
To, co xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx poukazech. Také u nich se jedná věcně o tutéž službu jako v případě běžného platebního styku (výplata příslušné částky předem určené osobě předem stanoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xznikl z historických důvodů a který je v řadě případů výhodnější pro veřejnost než běžný platební styk. Hlavní roli přitom hraje skutečnost, že na poskyxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxkovní spojení adresáta.
V souvislosti s poštovními poukazy je nutné konstatovat, že se poštovní směrnice (a tedy ani povinná liberalizace poštovnxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxm je dodání poštovní zásilky (viz čl. 2 bod 1 Třetí poštovní směrnice).
Přehled výkladu:
I. Poštovní právo
II. Charakteristické rysy poštovního pxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxoštovní služba"
VII. Mezinárodní srovnání definic pojmu "poštovní služba"
I. Poštovní právo
Jako poštovní právo můžeme označit část právního řxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxlňující občanskoprávní úpravu (přepravní smlouva, zasilatelská smlouva, smlouva o přepravě nákladu), na druhé straně k zákonu o platebním styku altxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prolínání obou těchto oblastí. Typickým příkladem tohoto jevu jsou veřejnoprávní
ingerence
do obsahu poštovní smlouvy.
Do soukromoprávní oblaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxků z poštovní smlouvy. Pro soukromoprávní oblast se vedle ustanovení zákona o poštovních službách použijí tam, kde v zákoně o poštovních službách chyxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxkání v oblasti provozování poštovních služeb; úpravu obecných povinností provozovatelů poštovních služeb; vymezení základních služeb; úpravu uděxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxjištění všeobecné dostupnosti základních služeb); xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxtruktury držitele poštovní licence, regulaci cen základních služeb; podmínky vydávání a užívání poštovních známek, státní správu v oblasti poštovnxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch, který upravuje podmínky pro podnikání v oblasti poštovních služeb, podmínky pro poskytování a provozování poštovních služeb, práva a povinnostix xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxat a zajišťovat základní služby, a výkon státní správy a regulaci v oblasti poštovních služeb. Právní vztahy při poskytování poštovních služeb, které xxxxxx xxxxxxxx x x x xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxcnění podle § 41 ZPS. Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 433/2012 Sb., o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb, vydanou k provedení § 18 odst. 1 ZPS; vyhlášku č. 464/2012 Sb., o stanovení specifixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx/2012 Sb., o způsobu vedení oddělení evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, vydanou k provedení § 33a odst. 2 ZPS a vyhlášku č. 466/2012 Sxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxn, jejichž prostřednictvím je zajišťováno trvalé poskytování základních služeb na území České republiky. Na základě tohoto zmocnění bylo vládou vydxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxven pro poskytování základních služeb na 3 200.
Mezinárodní poštovní styk je upraven Akty Světové poštovní unie obsahujícími pravidla mezinárodnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi členskými zeměmi k plnění závazků vyplývajících těmto zemím z Akt Světové poštovní unie. Smyslem Akt Světové poštovní unie je především zajistit orgxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxnských zemí, resp. určených provozovatelů poštovních služeb v souvislosti s poskytováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxuva a její prováděcí řád.
Předpisem Evropské unie, v současné době upravujícím oblast poštovních služeb, je Směrnice Evropského parlamentu a Rady xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xoštovní směrnice").
Třetí poštovní směrnice navázala na směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži. S účinností od 1. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxího práva
Poštovní právo vychází ze zásady transparentnosti nabízení poštovních služeb. Uzavření poštovní smlouvy provozovatel poštovních služxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxem umožňujícím dálkový přístup (§ 4 odst. 1 ZPS). Provozovatel je zároveň povinen nejméně třicet dnů před nabytím účinnosti změny poštovních podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe postaven na zásadě neformálnosti. Na akt uzavření poštovní smlouvy neklade zákon o poštovních službách žádné zvláštní požadavky. Poštovní smlouvx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxenciální nerovnováhu mezi provozovatelem a uživateli poštovních služeb zákon narovnává prostřednictvím výčtu povinných náležitostí poštovních pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdmínek a v zákonem stanovených případech (§ 6 odst. 4) je oprávněn iniciovat jejich změnu.
Charakteristický rys poštovního práva vyjadřuje zásada xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxm, kdo její uzavření v mezích poštovních podmínek a způsobem v nich stanoveným požaduje (§ 4 odst. 2 ZPS), jednak omezením možnosti uzavřít poštovní smlxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxněno a těmito odchylkami se nezmění povaha nabízené poštovní služby (§ 4 odst. 3 ZPS), smluvní volnost držitele poštovní licence je dále omezena zákazex xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxních služeb.
xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnce má povinnost poskytovat základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci s výjimkou zákonem stanovených případů, za nákladově orientxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx transparentně a nediskriminačně. Pokud za určitých podmínek sjedná cenu některé z těchto základních služeb specificky, je povinen za srovnatelných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxívání základních služeb v rozsahu odpovídajícím běžné potřebě osob [§ 3 odst. 2 písm. c) ZPS]. Zjistí-li ČTÚ, že (nákladově orientované) ceny základníxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxluvní volnosti úzce souvisí zásada jednotného způsobu poskytování poštovních služeb. Jedním z typických znaků poštovních služeb je způsob jejich naxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxášených poštovních podmínek. Zákon o poštovních službách tento znak povyšuje na závazné pravidlo tím, že možnost sjednání odchylek od standardního nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxé peněžní částky je charakteristické, že právo dispozice s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou má až do okamžiku dodání jen odesílatel. xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxání poštovní služby. Jiné osoby a orgány mohou s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou až do doby jejího dodání nakládat jen tehdy, je-li to x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx o poštovních službách určených případech a jen za stanovených podmínek (§ 8 až 10 ZPS).
Typickým rysem poštovního práva (byť nikoli ryze výlučným ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxtovních služeb odpovídá provozovatel v rozsahu stanoveném zákonem o poštovních službách a poštovní smlouvou, úprava odpovědnosti je v zákoně o poštoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxvozovatel odpovídá jen v rozsahu sjednaném v poštovní smlouvě. Za jinak vzniklé škody na poštovní zásilce odpovídá, jen bylo-li to v poštovní smlouvě sxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxdy.
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxství, ani tajemství jiných písemností nebo záznamů zasílaných poštou nebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Podle § xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxm stanovených případů, povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby, které se při svx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxání poštovních služeb platí zásada oznamovací. Oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb vzniká při splnění zákonem stanovených podmínek dnxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx je požadavek na zajištění tzv. základních služeb, minimálního standardu a rozsahu poskytování poštovních služeb, který má být na území státu zajištěx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xx x xxxxx xxěru rozhodující úlohu vyhláška ČTÚ č. 464/2012 Sb.
Povinnost zajistit všeobecnou dostupnost některých nebo všech základních služeb na celém územx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxli poštovních služeb. Nezúčastní-li se žádný provozovatel výběrového řízení nebo nebude-li žádný provozovatel vybrán pro nesplnění podmínek účastx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxby uvedené ve vyhlášení výběrového řízení provozovateli, který nejlépe vyhovuje kritériím hodnocení žádostí, a to i proti jeho vůli.
Zákon o poštoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx části zajištěno za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění základních služeb podle zákona o poštovních službách, aniž by bylo nutné poštovní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx
x xxxxledu klíčových prvků veřejnoprávní regulace provozování poštovních služeb nelze vynechat úpravu povinnosti držitele poštovní licence transparenxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx službám souvisejícím s provozováním poštovní infrastruktury.
K odst. 1
III. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxjíž proměny byly podnětem jeho nejvýznamnější novelizace zákonem č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxkých předpisů upravujících oblast poskytování poštovních služeb je tradičně především stanovení pravidel pro poskytování všeobecných poštovních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe svůj transpoziční charakter ve vztahu k předpisům Evropské unie. Při jeho výkladu a aplikaci je tedy třeba postupovat eurokonformně a ctít účel a smysx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá navázala na Směrnici 97/67 a Směrnici 2002/39. Třetí poštovní směrnice upravuje podmínky fungování poštovního trhu v plně liberalizovaném prostřexxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o poštovních službách upravuje podmínky pro podnikání v oblasti poštovních služeb, podmínky pro poskytování a provozování poštovních služeb, práva x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxost poskytovat a zajišťovat základní služby, a výkon státní správy a regulaci v oblasti poštovních služeb
1.
podmínky pro podnikání v oblasti poštoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxh) a § 18 (úprava oznámení podnikání v poštovních službách);
2.
podmínky pro poskytování a provozování poštovních služeb a práva a povinnosti, ktxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb (§ 17 až 32);
3.
zvláštní práva a zvláštní povinnosti provozovatelů poštovních služeb, kteří mají povinnost poskytovat a zajišťovat záklxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxovní licence (§ 32a až 33a), hlava VI Sdílení zvláštních služeb a prvků poštovní infrastruktury (§ 34) a hlava IX Poštovní známky (§ 35);
4.
výkon stáxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxá a zrušovací ustanovení (§ 38 až 43).
Zákon o poštovních službách tak ve své části první obsahuje jednak úpravu soukromoprávní povahy, koncentrxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xzavření poštovní smlouvy, obsahu poštovních podmínek (nepřímo vymezujících povinné náležitosti poštovní smlouvy), úpravu práv a povinností provoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxvu odpovědnosti za škodu.
Veřejnoprávní část zákona o poštovních službách zahrnuje vymezení základních služeb; úpravu podmínek podnikání v oblxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvu povinností držitele poštovní licence včetně obsahu poštovní povinnosti (povinnosti k zajištění všeobecné dostupnosti základních služeb); úpraxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxtury držitele poštovní licence; regulaci cen základních služeb; podmínky vydávání a užívání poštovních známek, úpravu výkonu státní správy a regulaxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxoliv důvodová zpráva k liberalizační novele hovoří pouze o zpřesnění definice předmětu právní úpravy (poštovních služeb) o další kritéria, ve skutečxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxe Česká pošta, s. p., a to ve veřejnoprávním režimu daném zákonem č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon). Počínaje dnem 1. července 2000, tj. okamžikex xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí smlouvy), čímž se oblast provozování poštovních služeb otevřela i pro další provozovatele. Vymezení toho, co je a co není poštovní službou, bylo zákoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxi poskytována jako poštovní služba v režimu zákona o poštovních službách, záviselo až do liberalizační novely výhradně na rozhodnutí provozovatelex xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxnálně
, zásadním způsobem obrací a poskytování služeb jako služeb poštovních je, v zákonem stanovených případech, povinné.
Odstavec 2 ve znění účixxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxž vyplývá, že poštovní službou je služba poskytovaná na základě poštovní smlouvy definované v § 5 odst. 1 ZPS. Ačkoliv věta první zdánlivě obsahuje požaxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxích službách, platí, že jakákoliv služba poskytovaná na základě poštovní smlouvy musí být poskytována za podmínek stanovených zákonem o poštovních sxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xoštovní zásilku nebo peněžní částku z místa poštovního podání sjednaným způsobem příjemci do místa uvedeného v adrese. Tomuto závazku odpovídá závazxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxžuje jakákoliv smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí poštovní služby", pak dokonává výše uvedenou koncepční proměnu a vylučuje při poskytování poxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxsou zákonem definovány pojmovými znaky, nýbrž výhradně v souladu s původní koncepcí zákona o poštovních službách právním režimem poskytování službxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxst. 1 ZPS může být smlouvou poštovní a zároveň každá smlouva, která tyto znaky splňuje je poštovní smlouvou. Rozlišení poštovní smlouvy od jiného typu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xako jediný stojí z hlediska své definice v zákoně nezávisle na ostatních vzájemně propojených pojmech. Poštovní zásilkou se podle § 2 písm. a) ZPS rozuxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xoštovní smlouvou.
Adresnou zásilkou je zásilka určená konkrétní osobě nebo skupině osob. Sama adresa nemusí být uvedena přímo na zásilce, musí všax xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsilek předem určenému okruhu osob.
Zásilkou v konečné podobě se rozumí zásilka, která je k poštovní přepravě předávána ve stavu, v němž má být zásilkx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xdresátovi ve stavu, v jakém vstupovala do poštovní přepravy. Jako příklad zásilky, která není předána v konečné podobě lze uvést např. předání věci, ktxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxé zásilky v konečné podobě, v níž má být dodána, z místa poštovního podání sjednaným způsobem příjemci do místa uvedeného v adrese, smlouvou poštovní.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxkona vychází z koncepce počítající s povinným režimem zákona o poštovních službách tam, kde uzavřená smlouva naplňuje znaky smlouvy poštovní. Poštoxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxanou poštovní smlouvu, liberalizační novela vymezuje poštovní služby účelem služby - poštovní služba je službou prováděnou za účelem dodání poštovxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxelných znaků.
Poštovní služba podle ustanovení odstavce 2 zpravidla zahrnuje poštovní podání [§ 2 písm. m) ZPS], třídění a přepravu poštovní zásilxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx f) ZPS].
Poštovní služba je v tomto ustanovení nepřímo definována jednak prostřednictvím předmětu plnění poštovní smlouvy (dodání poštovní zásixxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxny jako služby poštovní. Definice podle věty druhé odstavce 2 se přitom zaměřuje výhradně na vnější znaky poskytování poštovních služeb, které jsou ovxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se vyskytujícími, poněkud znehodnocuje definiční potenciál druhé věty odstavce 2.
Nutno podotknout, že jakákoli služba, která zahrnuje (poštovxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxou poštovní. Toto tvrzení je nesporné s ohledem na použití pojmů poštovní podání, poštovní zásilka a poštovní síť, které jsou v § 2 ZPS neoddělitelně prxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xefinice poštovní služby podle věty druhé odstavce 2 je tak při doslovném výkladu jednotlivých pojmů definicí kruhem. Z textace daného ustanovení je nixxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxrci vytknout jistou nepřesnost, když poštovní podání, tedy úkon, kterým je uzavřena poštovní smlouva, označuje za součást služby, z kontextu je nicméxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxů odlišujících poštovní služby od jiných přepravních služeb se zákonodárce inspiroval v čl. 2 bodu 1 Třetí poštovní směrnice, který poštovní služby dexxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xž po dodání poštovních zásilek jejich adresátům.
Smyslem výše popsané změny určení právního režimu poskytování služeb je zabránit pokračování stxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xýznamnými benefity, které režim zákona o poštovních službách, zákazníkům přináší.
1.
Provozovatel poštovních služeb je vázán kontraktační povixxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xovinnost uzavřít poštovní smlouvu, pouze jestliže jejím obsahem mají být také odchylky od práv a povinností, které se mají stát obsahem právního vztahx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx přímého fyzického kontaktu mezi provozovatelem a odesílatelem, vzniká tak úspora způsobená omezenými náklady, jejichž vynaložení je nezbytné k uzaxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxostřednictvím výčtu povinných náležitostí poštovních podmínek, které povinně upravují všechny podstatné aspekty poskytování poštovních služeb, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xento princip je zákonem považován za natolik významný, že je výslovně chráněn mimo jiné § 4 odst. 3 ZPS, v případě poskytování základních služeb je totožxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci. Možnost vyjednávání o individuálních odchylkách je tak omezena do mezí určených v § 4 odst. 3 ZPS x x xx xxxxx x xxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tak především za tzv. následné škody. Limitovaná odpovědnost provozovatele umožňuje snížení nákladů na přepravu, a tím i snížení ceny poskytovaných xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xájmu na tom, aby bylo zajištěno ve stanovené kvalitě poskytování základních služeb na celém území České republiky. Z tohoto důvodu je podle důvodové zpxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxk, které neodpovídají rámci a povinným náležitostem poštovních podmínek stanovených v § 6 ZPS.
Výše uvedenou myšlenku důvodová zpráva k liberalizxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xři konzumaci těchto služeb. Z tohoto důvodu důvodová zpráva k liberalizační novele za nežádoucí jev označuje skutečnost, že podle právní úpravy před nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xím, že bylo možno tuto službu poskytovat např. podle obchodního zákoníku (smlouva o přepravě věci apod.).
Skutečnost, že poštovní služby jsou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxu výhodnější, aby své služby poskytovali v jiném právním režimu než jako poštovní služby. V takovém případě mají totiž mnohem větší volnost - nemusejí dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro ně dokonce ani požadavek na dodržování poštovního tajemství podle § 16 ZPS.
Jednání podnikatele, kterým se zištně vyhýbá režimu zákona o poštovxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe má podle důvodové zprávy k liberalizační novele devastující vliv na hospodářskou soutěž. Jde zejména o to, že si podnikatel, který tímto způsobem obexxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxí co největší ekonomický profit.
Smyslem nového pojetí právní úpravy je tedy podpora zájmů veřejnosti prostřednictvím rozvoje poštovních služebx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách), který povede k rozšíření nabídky poštovních služeb a rozvoji účinné konkurence na trhu poštovních služeb.
Podle poslední věty odstavcx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xbsažená v zákoně o poštovních službách není jedinou definicí tohoto pojmu nacházející se v českém právním řádu. Vlastní definici poštovní služby (pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx službami se podle tohoto ustanovení rozumí služby spočívající v podání, třídění, směrování a dodávání poštovních zásilek, bez ohledu na to, zda jde o zxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxě o zadávání veřejných zakázek přes poněkud odlišnou textaci sleduje totožné schéma jako definice poštovní služby podle zákona o poštovních službáchx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, že definice obsažená v zákoně o poštovních službách považuje a považovala za poštovní službu i činnost prováděnou na základě poštovní smlxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxí službu, nýbrž za jinou, než poštovní službu poskytovanou osobou, která současně poskytuje některou z poštovních služeb.
K odst. 3
VI. Negativní vxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxní není činnost, která sice vykazuje znaky poštovní služby podle odstavce 2, je však ze zákonem stanovených důvodů z rozsahu tohoto pojmu vyjmuta.
Pxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
služba obdobná poštovní službě, která je vykonávána odesílatelem nebo s ním propojenou osobou.
K písmenu a)
Poštovní službou není taková sluxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, třídění nebo dodání. Toto ustanovení dopadá na případy, kdy provozovatel poštovních služeb využívá k poskytování služeb subdodávky třetí osoby. Slxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí se na poskytnutí poštovní služby ve smyslu § 16 odst. 1 ZPS.
K písmenu b)
Poštovní službou není ani služba obdobná poštovní službě, která je vykonávxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxílatelem (samodoručení), tedy situace, kdy přepravu zásilek zajišťuje sám jejich původce, ať již se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu.
Typicxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxt. 1 písm. a) až c) a odst. 2 o. s. ř., nebo v režimu správního řádu orgány uvedenými v § 19 odst. 1 spr. řádu. O poštovní službu se nebude jednat ani v případěx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xejími jednotlivými organizačními složkami. Pod režim poštovní služby nespadá ani soukromá přeprava zásilek fyzickou osobou, která je jejich původcxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxy.
Nutno podotknout, že v případě, kdy přepravu zásilek zajišťuje sám "odesílatel" je z podstaty věci vyloučeno uzavření poštovní smlouvy, neboť nxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxepravcem osoba s přepravcem propojená. Pojem propojená osoba definoval dnes již zrušený obchodní zákoník v § 66a odst. 9. Podle tohoto ustanovení se prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xymezuje pojmy ovládající a ovládaná osoba zákon o obchodních korporacích. Podle § 74 odst. x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxorace
ovládaná ovládající osobou. Ovládajícími osobami jsou vždy, ledaže ve vztahu k většinovému společníkovi stanoví § 75 z. o. k. jinak, řídící osxxx xxxxx x xx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xebo více osob podrobených jednotnému řízení jinou osobou nebo osobami (řídícími osobami). Řízená a řídící společnost tvoří koncern.
O poskytovánx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxdní srovnání definic pojmu "poštovní služba"
Slovensko
Slovenský zákon o poštových službách (§ 2) definuje poštovní služby jako služby poskytovaxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxumí převzetí poštovní zásilky provozovatelem poštovních služeb od odesílatele nebo podavatele. Zajímavostí slovenské právní úpravy je výslovná úpxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxí a vytvoření poštovní zásilky (systém hybridní pošty). V takovém případě je okamžikem výběru moment vytvoření zásilky. Legislativně je tak ve slovenxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxstribucí zásilky se rozumí zpracování poštovní zásilky po jejím vybrání na přepravní směry nebo místo dodání, až po její dodání. Distribuce zahrnuje txxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxžby. Poštovní službou není vytvoření poštovní zásilky, pokud není distribuce vykonávána osobou, která zásilku vytvořila nebo pokud ji osoba, která zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsilek, pokud je vykonávána osobou, která k těmto poštovním zásilkám nevykoná výběr, třídění nebo dodání, poštovní službou není ani samodoručení. Samxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxilkou je podle slovenské právní úpravy (§ 5 odst. 1) oznámení v písemné podobě, nebo jiná věc, která má být dodána adresátovi a která je označena adresou axxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb. Poštovní službou se zde rozumí výběr, třídění, přeprava a distribuce zásilek prostřednictvím pravidelných kurzů. Francouzská právní úprava tedx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxmecko
Německý zákon o poštovních službách (§ 4) poštovní služby definuje jako činnost provozovanou za účelem zisku, která zahrnuje přepravu a) listxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxávána společnostmi, které vykonávají činnosti uvedené pod písmeny a) a b). Přepravou se rozumí výběr, směrování a dodávání poštovních zásilek adresáxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxá se tedy o podnikatelskou činnost. Z hlediska české právní úpravy je pak třeba zdůraznit omezení rozsahu poštovních služeb na přepravu zásilek do 20 kgx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x vymezení základních pojmů, § 3 - základní služby, § 4 - uzavření poštovní smlouvy, § 5 - poštovní smlouva, § 6 - poštovní podmínky, § 6a - námitky protx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxovní zásilky provozovatelem, § 11 - vydání poukázané peněžní částky odesílateli, § 12 - odpovědnost za škodu, § 13 - rozsah odpovědnosti za škodu, § 1x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxky podnikání v oblasti poštovních služeb, § 18 - oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb, § 19 - osvědčení a evidence provozovatelů poštovnícx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxštovní licence, § 24 - odnětí poštovní licence, § 25 - zánik poštovní licence, § 32 - zveřejňování rozhodnutí, § xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxů spojených s poskytováním a zajišťováním jednotlivých základních služeb, § 34b odst. 7 - stanovení čistých nákladů, § 35 - poštovní známky, § 36 - stxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx - společná ustanovení, § 39 - podpůrné použití občanského zákoníku, § 40 - Poštovní věstník, § 41 - zmocňovací ustanovení, § 42 - přechodná ustanovexxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
§ 153 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality,
vyhláška č. 434/2012 Sb., o stanovení vzoru formxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx/2015
Související předpisy EU a mezinárodní předpisy:
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxtovních službách
Vymezení základních pojmů
Z důvodové zprávy k liberalizační novele:
K bodu 2 - § 2 písm. a)
Vzhledem k tomu, že se v uxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxdnoznačně zahrnout do pojmu "poštovní zásilka" a tím vzájemně provázat. Cílem není definovat samostatně pojem "poštovní balík", nicméně poštovní baxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxahu. Pro úplnost je nutné konstatovat, že definice poštovní zásilky podle čl. 2 bodu 6 poštovní směrnice je v souvislosti s přijetím Třetí poštovní směrxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxad rozměrů poštovních zásilek lze odkázat na článek RL 122 Řádu listovních zásilek v rámci Akt Světové poštovní unie[...]
K bodu 3 - § 2 písm. c)
Z důxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxničí do ČR, je rovněž provozovatelem poštovních služeb a podléhá režimu zákona o poštovních službách v té fázi předmětné činnosti, která je vykonávánx xx xxxxx xxx
x xxxx x x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxbách služby fakticky věcně totožné s poštovními službami. Jejich účel je přitom shodný s účelem vnitrostátních poštovních služeb (dodání v ČR). Po foxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvy uzavřené v zahraničí podle tamního práva. Už proto se pak na ně nevztahuje celá soukromoprávní část zákona o poštovních službách (§ 4 až 16). Nicméně tx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x x x x xxxxx xx
xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxx x x xx xxxxx x xxxm. d). Tento pojem je transpoziční k čl. 2 bodu 2 Třetí poštovní směrnice:
Poštovní sítí se rozumí systém organizace a zdroje všeho druhu využívané poxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxtupových míst na celém území,
-
směrování a zpracování těchto zásilek od přístupového místa poštovní sítě až k dodací poště,
-
dodání na adresy xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxel
VI. Adresát
VII. Příjemce
VIII. Dodání
IX. Vrácení
X. Zahraniční poštovní služba
XI. Základní služby
XII. Zahraniční provozovatel
XIII. Pxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxené právní konstrukce, mají mnohdy staletou tradici. Vyvíjely se v závislosti na technických možnostech i samé podstatě poštovních služeb a jejich zvxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxáta; na úpravě kontraktačního procesu; jakož i na specifické úpravě právní odpovědnosti provozovatele poštovních služeb.
Současné poštovní práxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxlosvětovém kontextu. Ten se projevuje především jeho úzkou provázaností na právo EU a Akta Světové poštovní unie, coby základní prameny integrace pošxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xoštovního práva. To se týká především pojmu zahraniční poštovní služba reprezentujícího objemnou sumu právních předpisů, bilaterálních a multilatxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe většině případů se, jak bylo uvedeno již výše, jedná o definice pojmů již historicky spojených s poštovním odvětvím a poskytováním poštovních služebx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxry určující i pro českého zákonodárce.
Prostřednictvím explicitního definování jednotlivých pojmů § 2 ZPS vymezuje základní formální rámec práxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak bude demonstrováno níže, může v kontextu navazující právní úpravy vyvolat některé výkladové a aplikační problémy vyvolávající dojem terminoloxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní konstrukce.
Pro oblast poštovního práva je příznačná absence judikaturního vymezení obsahu jednotlivých klíčových pojmů. Ta je způsobenx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xa dílčí kauzy. Chybí proto rozhodnutí, o která bychom mohli opírat argumentaci či s kterými bychom mohli polemizovat při výkladu jednotlivých pojmů.
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxvní oblast, že nevyhnutelně spíše přebírají než tvoří, snaží se spíše zachytit než vytvořit. Důvodem pro výše zmíněnou autonomii poštovního práva na oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xíž lze v tomto kontextu zařadit i soudce, nepřístupné.
Při právním výkladu je proto třeba vždy přihlížet ke specifikám poštovního oboru a důsledně oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xelého zákona o poštovních službách. Za pomoci tohoto pojmu je identifikována poštovní smlouva (poštovní smlouvou se rozumí smlouva, kterou se provozxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x adrese) a zprostředkovaně i sama poštovní služba (poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xá být provozovatelem dodána; poštovní zásilkou se rozumí i poštovní balík.
Tato definice poštovní zásilky byla do zákona vložena liberalizační noxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxk k poskytnutí poštovní služby. Důvod této změny lze hledat právě v nové funkci pojmu poštovní zásilka, který nově představuje ústřední pojem, na nějž jxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvně přebírá definici poštovní zásilky obsaženou v čl. 2 bodu 6 Třetí poštovní směrnice, podle něhož se poštovní zásilkou rozumí zásilka s adresou v konexxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jimiž se rozumí sdělení v písemné formě na jakémkoli fyzickém nosiči, které má být dopraveno a dodáno na adresu uvedenou odesílatelem na zásilce samé nexx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxilky je základním pojmovým znakem poštovní zásilky. Neadresné zásilky nejsou poštovními zásilkami ve smyslu § 2 písm. a) ZPS. Adresnou zásilkou je zásxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xonkrétní zásilka má být dodána, které osobě nebo skupině osob. O adresované zásilce nelze hovořit tam, kde není určeno, komu má být která zásilka dodána xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxedmět v obalu či bez něj, není způsobilé učinit z tohoto předmětu poštovní zásilku bez toho, aby došlo k uzavření smlouvy o přepravě tohoto předmětu za účxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxsilku, resp. soubor věcí způsobilý stát se poštovní zásilkou v případě, že bude uzavřena (poštovní) smlouva směřující k přepravě a dodání těchto věcí kxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx se na tyto věci i nadále hledí jako na poštovní zásilku).
Zásilkou v konečné podobě se rozumí zásilka, která je k poštovní přepravě předávána ve stavux x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxka dostane adresátovi ve stavu, v jakém vstupovala do poštovní přepravy. Jako příklad zásilky, která není předána v konečné podobě lze uvést např. předxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvat, že poštovní zásilkou mohou být pouze hmotné, individuálně určené věci, předané provozovateli jako jeden celek k fyzické přepravě z místa podání dx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Liberalizační novelou bylo do definice poštovní zásilky zahrnuto výslovné konstatování, podle něhož se poštovní zásilkou rozumí i poštovní balxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podotknout, že o tom, že zásilky pod označením "balík" (resp. přepravované v rámci poštovních služeb označovaných jako balíkové služby) spadají pod pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či jako označení poštovní zásilky větších rozměrů.
Ze samotného normativního textu význam tohoto "rozšíření" definice poštovní zásilky nevyplýxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxod tohoto kroku uvádí zájem na předcházení pochybnostem, kterým má být předejito jednoznačným zahrnutím pojmu poštovní balík do pojmu poštovní zásilxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo podrobnějšího členění pojmu poštovní zásilka.
Sama důvodová zpráva konstatuje, že cílem rozšíření definice poštovní zásilky nebylo definovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xPS.
K tomu je nicméně nutno podotknout, že žádný český ani mezinárodní právní předpis nestanoví hranici, od níž se poštovní zásilka považuje za balíxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xypu poštovní služby.
Ustanovení § 2 písm. a) ZPS není jedinou definicí pojmu poštovní zásilka v českém právním řádu. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadáváxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxotu. Ačkoliv toto ustanovení nemá přímý dopad do zákona o poštovních službách, jedná se s ohledem na zásadu jednotnosti právního řádu o možné interpretxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a)
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx adresátovi a která je označena adresou adresáta. Je lhostejné, zda k jejímu dodání dochází prostřednictvím poštovních služeb.
b)
Francie
Francxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxou odesílatelem na věci samé nebo na jejím obalu, zahrnující poštovní směrovací číslo.
c)
Německo
Německý zákon o poštovních službách obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxkaz
Poštovní poukaz je specifickým typem poštovní služby. Zatímco u poštovních zásilek jsou předmětem přepravy vždy věci individuálně určené, plaxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky jejímu adresátovi.
Poštovní poukaz není zákonem o poštovních službách blíže definován. O tom, zda k dodání poukázané peněžní částky docházx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xx xxberalizační novele zůstal zachován princip, podle něhož je podmínkou provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání peněžní částky poštovním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxat výhradně držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje tuto službu.
Zákon o poštovních službách tedy na jedné straně zachxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxitele poštovní licence.
Ve vztahu k této službě se slévá poštovní povinnost k poskytování služby s nezbytným oprávněním k jejímu poskytování.
K pxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákon o poštovních službách pojem provozovatel. Použití tohoto označení představuje terminologickou nejednotnost i v rámci českého právního řádu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxem jsou pojmy provozovatel a poskytovatel poštovních služeb synonymické x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtovní služby. Zahraniční poštovní službou je podle § 2 písm. i) ZPS služba, jejíž poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž účelem je dodání poštovxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky.
Provozovatelem poštovních služeb se může za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách stát fyzická nebo právnická osoba, ktexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení podnikání, které splňuje náležitosti podle § 18 odst. 2 a 3 ZPS, ČTÚ, a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor ČTÚ stanoví vyhláškou.
Provozoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxjem "určený provozovatel". Určeným provozovatelem se v souladu s čl. 1 odst. 1.7 Ústavy Světové poštovní unie rozumí jakýkoli vládní nebo nevládní subxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na jejím území. Určeným provozovatelem v České republice je držitel poštovní licence, jehož licence zahrnuje služby, které musí být zajištěny na záklxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx d) ZPS je odesílatelem osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako odesílatel označena; není-li odesílatel označen, jx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xodle něhož se odesílatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, jež je původcem poštovní zásilky. Česká definice z tohoto hlediska před vztahem k zásixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxo vztahem k uzavřené poštovní smlouvě. Důvodem tohoto řešení je především skutečnost, že ve velkém množství případů není v praxi možno určit osobu, ktexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxavřela poštovní smlouvu, případně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxtovními podmínkami pro označení odesílatele.
Použitá definice vytváří závažný terminologický problém, neboť osoba odesílatele je dále v textu zxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxají z poštovní smlouvy práva a povinnosti.
Tomuto pojetí by spíše odpovídala definice, podle níž by byla odesílatelem osoba, která uzavřela poštovxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstrukce zákona je však opačná.
To, jak a zda vůbec, má být odesílatel na poštovní zásilce označen bude ve většině případů vyplývat z uzavřené poštovnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx svými rozměry a úpravou pro umístění adresy, vyznačení úhrady ceny, služebních údajů apod. nejvhodnější. Adresní stranou zpravidla nemůže být ta strxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx a skutečně dochází k situaci, kdy osoba odesílatele není totožná s osobou, která uzavřela poštovní smlouvu, tj. uskutečnila podání poštovní zásilky.
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxi fyzická nebo právnická osoba mající prospěch z poskytování všeobecných poštovních služeb jako odesílatel nebo adresát. Přes absenci zákonné definxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxst. 4) na rozdíl od české právní úpravy upravuje rovněž definici podavatele. Podavatelem se rozumí osoba, která jménem odesílatele odevzdá (podá) proxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxouvy. Pokud osoba, která podává poštovní zásilku, neuzavírá poštovní smlouvu vlastním jménem, je podavatelem. Jak bylo uvedeno výše, v české právní úxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxledem na použitou definici, nemusí být osobou, která uzavřela poštovní smlouvu. Jako podavatel je v praxi označována osoba, která uzavřela smlouvu, bxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxát
Adresát
Adresátem se podle § 2 písm. e) ZPS rozumí osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako adresát odesílatelex xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxuvy považováno za rovnocenné vydání zásilky přímo adresátovi.
Poštovní zásilka je zásadně doručována předem určené konkrétní osobě. K určení osoxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx určen, bude vyplývat z poštovní smlouvy, resp. z poštovních podmínek.
Rozhodující ve většině případů bez ohledu na obsah poštovní smlouvy bude, zdx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxích faktorů, včetně známosti či společenského postavení dané osoby. Je-li adresát označen dostatečně určitým způsobem, bude moci v mnoha případech pxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxtčený provozovatel poštovních služeb umožňuje takový způsob označení adresáta. Půjde o případy, kdy je adresát označen např. jako "některému z lékařxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xásilka může být, pokud to poštovní smlouva umožňuje, adresována rovněž skupině osob "manželům Novákovým", "třídě 2. A.", "Stanislavu Smolíkovi a Ondxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxk tomu bude např. v případech označení "Lukáš Kopecký, bytem u Petra Slavíka" apod.
Dodání zásilky adresátovi může být v poštovní smlouvě podmíněno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xrvním zmíněném případě se jedná zejména o situace, kdy je provozovatel poštovních služeb oprávněn na žádost adresáta dodat zásilku na jiné než odesílaxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxesát nemusí být a ve velkém množství případů ani není jediným oprávněným příjemcem zásilky.
Poštovní zásilky lze tam, kde to provozovatel poštovníxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xoštovních zásilek do poštovní přihrádky, dodávací schrány či možnost dodávání zásilek poste restante, tedy na adresu dodávací pošty.
Adresní údaxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxtuace budou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní právního nástupce do postavení zesnulého, případně zaniklé právnické osoby), v jiných může znamenat neodstranitelnou překážku dodání.
Poštoxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxlky dodávány do domovní schránky, měla by poštovní smlouva rovněž upravit požadovaný způsob označení domovní schránky (postačuje-li k dodání do domoxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxp.).
Adresa
Rozvinutý adresní systém je esenciální podmínkou rozvoje poštovních služeb. Adresní systém představuje v moderní společnosti význxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxního systému svým dosahem dalece překračuje sféru poskytování poštovních služeb. Přesná geografická lokalizovatelnost jednotlivých prvků společxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxe sociální identity a umožňuje efektivní zapojení se do sociálního a ekonomického života. Efektivní adresní systém podporuje účast ve veřejném životx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxích, ekonomických a právních vztahů, čímž mimoděk vytváří podmínky pro vynutitelnost závazků, a tím i rozvoj materiálního právního státu.
Adresnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Slovo adresa bylo do češtiny převzato z francouzského adresser, pocházejícího z latinského ad directiare - "na přímo".
Poštovní zásilky jsou dodáxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilky. Neadresné zásilky (zásilky u nichž není určen konkrétní adresát) nejsou poštovními zásilkami ve smyslu § 2 písm. a) ZPS.
Obvyklým místem dxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí jména sídelního celku, ulice a čísla domu. Adresa může být určena rovněž za pomoci poštovního směrovacího čísla či jiného obdobného kódu. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxu definovat jako souhrn údajů určených k identifikaci určité osoby a místa, které (kam) má být zásilka doručena. Adresní údaje lze tedy rozdělit na údajx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxní) nebo bytu, města, městské části a poštovní směrovací číslo.
Adresními údaji naopak nejsou údaje, které neslouží k identifikaci osoby adresáta xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xedy údaje, které jsou dnes běžně požadovány provozovateli poštovních nebo přepravních služeb za účelem kontaktování příjemce zásilky.
Jaké adrexxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx V závislosti na typu požadované služby se může okruh požadovaných údajů lišit.
Zásilka nemusí být ve všech případech dodána na adresu uvedenou odesxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx příjemci dodat zásilku kdekoli bude zastižen, možnost dodání některému z adresátových sousedů, dodání na jiné vhodné místo, nebo o případy, kdy docháxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx je zásilka po neúspěšném pokusu o doručení uložena na ukládací poště a v případech, kdy má adresát s provozovatelem poštovních služeb sjednán zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxsahu poštovní smlouvy sjednané s odesílatelem.
Povinnost umožnit adresátovi, aby byla na jeho žádost poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní čásxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxy je pak držiteli poštovní licence uloženo umožnit adresátovi, aby byly na jeho žádosti ukládány poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky u dohoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxčen, pokud by v jeho důsledku vznikl rozpor s poštovní smlouvou uzavřenou s odesílatelem.
K písm. f)
VII. Příjemce
Příjemcem se podle § 2 písm. f) ZPx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa.
Příjemcem je tedy osoba oprávněná v souladu s poštovní smlouvou k převzetí poštovní zásilky, resp. k výplatě poukázané peněžní částky. Tato osobx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxlce), nebo může nastupovat na místo jiného příjemce (nejčastěji opět adresáta), kterému z nějakého důvodu zásilka (peněžní částka) vydána (vyplacenxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxuh možných příjemců zásilky a situace, kdy osobu příjemce určí sám adresát. Šíře dispozičních oprávnění je zásadně limitována poštovními podmínkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní zásilky. Škála možných způsobů dodání zahrnuje široké rozpětí možností od situace, kdy je možno zásilku dodat prakticky komukoli, kdo se zdržuje na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxilky, včetně případného zmocněnce nebo zákonného zástupce adresáta. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že pro určení oprávněného příjemce poštoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxlka může být vydána.
Okruh možných příjemců poštovní zásilky vyplývá z poštovní smlouvy, stejně jako požadavky na prokázání totožnosti příjemce čx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxídá za to, že příjemce má určité vlastnosti očekávané odesílatelem, pokud se k jejich ověření nezavázal v poštovní smlouvě (např. věk). To platí předevxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxlosti je vhodné zdůraznit, že přijetí zásilky není ve většině případů možno kvalifikovat jako právní jednání, svéprávnost příjemce tudíž není nezbytxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi je formou splnění povinnosti provozovatele poštovních služeb vyplývající vůči odesílateli z poštovní smlouvy.
Příjemce může převzetí poštovnx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx je podle poštovní smlouvy vydání poštovní zásilky vázáno. K takové situaci může dojít v případě, kdy příjemce odmítne podpisem stvrdit převzetí zásilxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxno; požaduje-li příjemce, aby mohl zásilku před zaplacením dobírkové částky otevřít atd.
Samotnému příjemci zásadně nevznikají z poštovní smlouxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxdo nemůže bez právního důvodu ponechat věc, která mu nepatří. Příjemce je rovněž právními předpisy zavázán respektovat listovní tajemství, chráněné xxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xe nutno rozumět předání zásilky do dispoziční sféry adresáta v užším slova smyslu. Dodáním je tak takové předání zásilky, kdy je adresátovi umožněno přxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxle poštovních služeb). Vydáním bude předání zásilky do rukou adresáta, oprávněnému příjemci, ale i vložení do domovní schránky, dodávací schrány nebx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxí, jako faktický stav a dodání, kterým došlo k bezvadnému splnění poštovní smlouvy.
Vydání poštovní zásilky oprávněnému příjemci je právním jednáxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxí představuje faktický úkon, je proto třeba odlišovat dodání a dodání uskutečněné v souladu s uzavřenou poštovní smlouvou. Např. v případě, kdy se provxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxu hodinu, tím však nebude dotčena případná odpovědnost provozovatele poštovních služeb za nesplnění poštovní smlouvy. Dodáním se naopak nerozumí vyxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a v souladu s poskytnutými adresními údaji.
Poštovní smlouva (poštovní podmínky) stanoví místo, způsob a podmínky dodání, tedy zejména to, na jakéx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxbem a zda vůbec musí příjemce zásilky prokázat svou totožnost, případně jiné skutečnosti významné pro dodání zásilky. Součástí poštovních podmínek mxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovatelem a adresátem (příjemcem) před dodáním zásilky (písemné výzvy a oznámení, telefonický kontakt, e-mailová zpráva). V případě, že jsou zásilky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx schránky shoda příjmení uvedeného na schránce s příjmením adresáta, případně pouze předpoklad, že schránku používá nebo nechal zřídit adresát atp.)x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxmotného popisu případů, kdy nedojde k dodání zásilky, budou poštovní podmínky upravovat i navazující postup provozovatele (podmínky a způsob vrácenxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxou součástí poštovních podmínek podle § x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xdresátovi nebo oprávněnému příjemci způsobem podle zákona, poštovní smlouvy a poštovních podmínek a na místě uvedeném v adrese poštovní zásilky, na mxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxici dodání vymezen i místní prvek. Nutno podotknout, že slovenská úprava respektuje na rozdíl od české (viz § 5 odst. 1 ZPS) fakt, že k dodání zásilky může xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zamýšlených odesílatelem ve vztahu mezi odesílatelem a adresátem je na dodržení poštovní smlouvy závislý pouze nepřímo. Stejně tak skutečnost, že doxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx půjde zejména o otázku určení okamžiku, kdy projev vůle doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb došel, a zda vůbec, do dispozičnx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xikoli dodržení poštovní smlouvy jako takové. Občanský zákoník v této souvislosti upravuje v § 573 tzv. domněnku dojití, podle níž se má za to, že došlá xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxctý pracovní den po odeslání.
V případě, že dochází prostřednictvím poštovních služeb k doručování úředních písemností, vyplývají právní účinky xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí dodání ve smyslu tohoto ustanovení. Splnění podmínek pro uplatnění tzv.
fikce
doručení např. neznamená, že došlo k dodání zásilky ve smyslu zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe výhradně zákonem o poštovních službách a poštovní smlouvou. Je na příslušném odesílateli, aby zvolil takovou službu, jež zajistí naplnění požadavkx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb písemnost doručovat, jen jestliže podle uzavřené poštovní smlouvy vznikne povinnost provozovatele poštovních služeb dodat zásilku obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx písemností do adresátovy domovní nebo jiné jím užívané schránky (§ xx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnnost dodat poštovní zásilku obsahující písemnost způsobem, který je v souladu s požadavky tohoto zákona na doručení písemnosti.
Podle § 39 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxvozovateli poštovních služeb povinnost dodat zásilku obsahující písemnost způsobem, který je stanoven pro doručování tímto zákonem.
Zákon o pošxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxit dodání zásilky v souladu s požadavky procesních předpisů. Podle § 3 odst. 2 písm. e) ZPS musí být základní služby poskytovány způsobem, který odpovíxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdnictvím udělené poštovní licence.
K písm. h)
IX. Vrácení
Vrácením se podle § 2 písm. h) ZPS rozumí vydání poštovní zásilky nebo výplata poukázanx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxky nebo vyplacené poukázané peněžní částky může dojít z rozhodnutí odesílatele v rámci jeho dispozičních oprávnění (viz § 7 odst. 1 ZPS), nebo v případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxí poštovními podmínkami předvídaného důvodu nemožnosti dodání zásilky).
Služba vrácení odesílateli je součástí poštovní infrastruktury podle x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xstatním provozovatelům poštovních služeb.
K písm. i)
X. Zahraniční poštovní služba
Obecně
Zahraniční poštovní službou je podle § 2 písm. i) ZPS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxlasti poštovních služeb v té fázi, jež je provozovatelem zajišťována na území České republiky.
Místem sjednání poštovní služby je třeba rozumět míxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxním provozovatelem poštovních služeb, který zajišťuje dodání zásilky na území České republiky. Ve vztazích mezi tzv. určenými provozovateli poštovxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní úmluvě a v jejím Prováděcím řádu.
Vyhláška č. 464/2012 Sb. stanoví držiteli poštovní licence povinnost při poskytování základní zahranxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxbná některé ze základních služeb uvedených v § 2 a § 3, § 4 odst. 2, § 5 až 7 a § 12 uvedené vyhlášky. U poštovních služeb, u nichž lze sjednat dodejku [§ 5 odstx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxštovního styku je třeba rozlišovat mezinárodní poštovní styk založený na bilaterálních a multilaterálních dohodách mezi jednotlivými provozovatexx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxmi pravidla mezinárodního poštovního styku mezi členskými zeměmi Světové poštovní unie. Smyslem Akt Světové poštovní unie je především zajistit orgxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxnských zemí, resp. určených provozovatelů poštovních služeb v souvislosti s poskytováním mezinárodních poštovních služeb.
Vedle Ústavy světovx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xlužeb potom obsahují Prováděcí Řád Světové poštovní úmluvy, Ujednání o peněžních poštovních službách a Řád ujednání o peněžních poštovních službáchx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxh zásilek a poštovních balíků. Tyto předpisy jsou závazné pro všechny členské země a členské země jsou povinny dbát na to, aby jejich určení provozovatexx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxmali, zpracovávali, přepravovali a dodávali v tomto článku definované druhy listovních zásilek. Členské země musejí rovněž zajistit, aby jejich určxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xřípadě balíků vypravovaných do zahraničí a po dvoustranné dohodě jakýmkoli jiným způsobem, který je pro jejich zákazníky výhodnější.
Vyšší, než vxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xvedených povinných základních služeb Světová poštovní úmluva v čl. 13 stanoví i soubor doplňkových služeb, které dělí na doplňkové služby, jejichž zaxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxvní unie se
de facto
vztahují na poštovní styk mezi určenými provozovateli poštovních služeb. Členské země Světové poštovní unie jsou povinny určit pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xmyslu Ústavy Světové poštovní unie rozumí jakýkoli vládní nebo nevládní subjekt oficiálně jmenovaný členskou zemí pro provozování poštovních služex x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxvní licence, jehož licence zahrnuje služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Terminálním výdajem se rozumí odměna dlužná provozovatelem odesílající země provozovateli země určení jako úhrada nákladů spojených se zpracovánxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu. Ve vztazích mezi určenými provozovateli poštovních služeb se, v případě absence takové dohody, uplatní úpravy terminálních výdajů obsažené ve Svěxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx každý určený provozovatel, který dostává od jiného určeného provozovatele listovní zásilky, právo vybírat od odesílajícího určeného provozovatelx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxných mezi určenými provozovateli poštovních služeb obsahuje Světová poštovní úmluva ve svých článcích 28 až 33.
Zásadou uplatňovanou ve vztazích xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvatelům veškeré tarify a podmínky, a to za stejných podmínek, jaké nabízí svým zákazníkům ve vnitrostátním styku.
Světová poštovní úmluva opravňuxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx stanovené systémy odměňování.
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxvou obsaženou ve Světové poštovní úmluvě, ve vzájemných dohodách uzavíraných provozovateli poštovních služeb působících v členských státech Evropxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dosaženou kvalitou služby a zásada transparentnosti a nediskriminace konečných poplatků.
Článek 13 Třetí poštovní směrnice stanoví, za účelem zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx o konečných poplatcích za přeshraniční zásilky uvnitř Evropské unie byly v souladu s výše uvedenými zásadami. Formou výzvy se Třetí poštovní směrnice xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxéně překračovala rámec možného obsahu rozhodnutí o udělení licence podle zákona o poštovních službách.
V souladu s čl. 13 odst. 2 Třetí poštovní směxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxedků pro hospodářské subjekty za předpokladu existence dohody mezi provozovateli zemí původu a určení; tato opatření se omezují na minimum potřebné k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxé poštovní úmluvy.
Repostáž
V souvislosti s dodáváním poštovních zásilek ze zahraničí je třeba upozornit na úpravu tzv. repostáže (remailingu) oxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxílatelé sídlící na území jeho země podávají nebo dávají podat v cizí zemi s cílem využít tamějších výhodnějších tarifních podmínek. Toto ustanovení upxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx listovní zásilky vyhotovené v cizí zemi.
Druhým typem repostáže je tzv. ABC repostáž upravená v čl. 12 odst. 4 Světové poštovní úmluvy. Podle tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xelkém množství v jiné zemi, než ve které sídlí, jestliže je částka terminálních výdajů, kterou má dostat, nižší než částka, kterou by dostal, kdyby byly xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxena v poštovním styku mezi členskými zeměmi Evropské unie, kde se střetává s principy otevřeného trhu a normami určenými na ochranu hospodářské soutěžxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/EC, Deustche
post
AG.
Hodnoceným jednáním byl v tomto případě postup Deutsche
post
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx přeshraniční doručování a k zásilkám, jejichž doručování považovala za repostáž ABA, kde uplatňovala plnou vnitrostátní sazbu. Vytýkané jednání nexxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
Východiskem rozhodnutí Evropské komise bylo konstatování, že ustanovení Světové poštovní úmluvy sice dávají provozovatelům poštovních služeb pxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xoštovních služeb. Využití ustanovení Světové poštovní úmluvy upravujících postup dotčeného provozovatele poštovních služeb v případě repostáže txxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch služeb nemůže v případě, že je v doručování zásilek ze zahraničí v dominantním postavení, od stejného zahraničního provozovatele žádat odlišné sazxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xásilkami ze zahraničí na základě osoby odesílatele (respektive jeho domicilu) není ekonomicky zdůvodnitelné.
2.
Důsledkem jednání provozovatxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxího provozovatele poštovních služeb (podle jejich domicilu), kteří jsou přímými konkurenty na zahraničním trhu. To může mít za následek zásah do soutxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu k nákladům, jedná se samo o sobě o porušení čl. 82 SES.
4.
Zneužíváním dominantního postavení se v duchu výše rozebraného rozhodnutí Evropské komixx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxady), nebo jsou v důsledku tohoto jednání uplatňovány rozdílné prodejní ceny nebo obchodní podmínky za plnění stejné povahy, nebo má toto jednání negaxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxk Evropského soudního dvora ze dne z 10. února 2000 ve spojených věcech C-147/97 a C-148/97, Deutsche
Post
AG proti Gesellschaft für Zahlungssysteme mxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxrminálních poplatků v závislosti na skutečných nákladech zpracování a doručení přicházející přeshraniční pošty, není v rozporu s článkem 90 SES, intxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxadech stanovených v článku 25 odst. 1 a 2 Světové poštovní úmluvy, vnitřní poštovné u zásilek, zaslaných ve velkém množství prostřednictvím poštovní sxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxkud v důsledku takové úpravy tento subjekt může požadovat celé vnitřní poštovné podle sazby členského státu, k němuž náleží, aniž by byly odpočteny terxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákon o poštovních službách vymezuje minimální standard poskytování poštovních služeb, který musí být na území státu zajištěn, a to jednak z hlediskx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxplňuje úpravou mechanismu určení subjektu, jemuž je uložena povinnost zajistit všeobecnou dostupnost některých nebo všech základních služeb. Tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxžby a zahraniční poštovní služby, které jsou vzhledem k potřebám veřejnosti pod ochranou státu zajišťovanou způsobem podle tohoto zákona.
Ačkolix xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxby a zahraniční poštovní služby, které jsou vzhledem k potřebám veřejnosti pod ochranou státu zajišťovanou způsobem podle tohoto zákona,
de facto
naxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxná o služby, které jsou vzhledem k potřebám veřejnosti pod ochranou státu zajišťovanou způsobem podle tohoto zákona, není aktuální, neboť reflektuje xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxě prohřešky držitele poštovní licence při poskytování základních poštovních služeb. Rozdíl mezi základními a ostatními poštovními službami spočívxx x xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxepce základních služeb je vytvoření legislativních podmínek pro uspokojení veřejného zájmu na zajištění všeobecné dostupnosti poštovních služeb v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxní parametry poštovních a zahraničních poštovních služeb, který musí být na území České xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxci 1 tohoto ustanovení.
ČTÚ je § 3 odst. 3 ZPS zmocněn stanovit vyhláškou podrobnou technickou specifikaci jednotlivých základních služeb včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná (základní kvalitativní požadavky). Základní kvalitativní požadavky mají zabezpečit zejména rychlost, spxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvanosti uživatelů o způsobu zajištění základních služeb.
Základní služby, které jsou obsaženy v poštovní licenci a které je tudíž držitel poštovnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxanspozicí ustanovení článku 13 části A odst. 1 písm. a) Směrnice 77/388.
K písm. k)
XII. Zahraniční provozovatel
Zahraničním provozovatelem se rxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí poskytovaných držitelem poštovní licence, jehož licence zahrnuje služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z člexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxmná spolupráce a její zásady vychází z Akt Světové poštovní unie. Určeným provozovatelem se v souladu s čl. 1 odst. 1.7 Ústavy Světové poštovní unie rozuxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvajících z Akt Světové poštovní unie na jejím území.
S výjimkou oblastí vyhrazených v zahraničí určitému provozovateli poštovních služeb, provozxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxva a povinnosti jsou v takovém případě upraveny bilaterálními či multilaterálními dohodami.
K písm. l)
XIII. Písemnost
Písemností se podle § 2 píxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxo materiální propojení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxivé konkrétní osobě.
Písemností nejsou ani zásilky spadající do kategorie tzv. direct mailu, které nesplňují podmínky individuálnosti obsahu.
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu mezi určenými provozovateli definuje např. čl. 17 Světové poštovní úmluvy.
Podle recitálu 17 Třetí poštovní směrnice mohou být považovány za lisxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxm kromě jména adresáta, adresy a identifikačního čísla (direkt mail).
Pojem písemnost zákon o poštovních službách používá pouze v § 3 odst. 2 písm. xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxm písemnost definovaný pod písmenem l) je svým rozsahem totožný s pojmem písemnost používaným v českém právním řádu dalšími, zejména procesními, právxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí převzetí poštovní zásilky nebo poukazované peněžní částky provozovatelem k poskytnutí poštovní služby. Podání má zpravidla velmi jednoduxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxního vztahu.
Smluvním partnerem provozovatele poštovních služeb je osoba, která zásilku podala, nebo jejímž jménem byla zásilka podána.
Podsxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xřevzetí poštovní zásilky ze strany provozovatele poštovních služeb k jejímu dodání.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provozovatel převezme poxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxhu na uzavření poštovní smlouvy vyvolat zamýšlené právní následky. Na tom nic nemění ani kontraktační povinnost provozovatele poštovních služeb staxxxxxx x x xxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxovní smlouvu, je povinnou součástí poštovních podmínek podle § 6 odst. 2 písm. b) ZPS.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxvrhu na uzavření poštovní smlouvy a úpravu
akceptace
. Jako forma návrhu do úvahy přichází obecně vložení zásilky do poštovní schránky, předání zásilkx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb zajišťuje svoz zásilek. K akceptaci může docházet konkludentně, ale i písemným stvrzením podání. Vzhledem k stále rostoucímu významu tzv. hybridní xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy na základě zmocnění od odesílatele v důsledku úkonu samotného provozovatele poštovních služeb.
Hybridní pošta je elektronická poštovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx listovní zásilku, která se dodá v listinné podobě adresátovi. Využití hybridní pošty předpokládá např. § 48 odst. 4 o. s. ř., podle něhož, doručuje-li sx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxnnosti tohoto provozovatele. Podrobnosti takového postupu stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro oxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x x xx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xrganizace činností a technologické prvky, technická zařízení, síť provozoven nebo specifické služby provozovatele, které využívá pro zajištění poxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxx x xxxx x x xx xxxxx x xxxxx x) ZPS, který stanoví jako jednu z povinných náležitostí oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb údaje o poštovní síti, jejímž prostřednictvím xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která tento pojem ve svém článku 2 definuje jako systém organizace a zdroje všeho druhu využívané poskytovatelem nebo poskytovateli všeobecných sluxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxhto zásilek od přístupového místa poštovní sítě až k dodací poště a dodání na adresy udané na zásilkách.
Zákon o poštovních službách blíže nevymezujx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxstavuje jeden z prvků, resp. určitou sadu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxje:
1.
větší rychlostí a spolehlivostí sběru a dodávání poštovních zásilek, a současně
2.
poskytováním služeb s těmito znaky nebo některým z nixxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxem přepravy, potvrzení odesílateli převzetí jeho zásilky, kontrola a sledování odeslaných zásilek, osobní služba zákazníkům a poskytování služby pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjem expresní zásilková služba dále nepoužívá a sama skutečnost, že je určitá poštovní služba expresní zásilkovou službou, nemá z hlediska zákona o pošxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nikoli. Definice hovoří o tom, že se jedná o služby, které se mimo jiné vyznačují větší rychlostí a spolehlivostí sběru a dodávání poštovních zásilek, nxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxilkovou službu jsou pravidelnou součástí řady běžných poštovních služeb.
Z definice je naopak patrné, že expresní zásilková služba představuje dxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxštových službách (§ 2 odst. 11). Expresní poštovní služba je podle zákona o poštových službách poštovní služba, poskytující ve srovnání s jinými poštxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxlky v místě jejího původu,
b)
záruka doručení v určené datum,
c)
osobní doručení adresátovi,
d)
možnost změny místa doručení a adresy běhex xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxa srovnávání bez pevně vymezeného vztažného rámce, když mluví o službě poskytující vyšší rychlost a spolehlivost ve srovnání s jinými poštovními služxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxvní a soudní praxi.
V zákoně o poštových službách ovšem pojem expresní poštovní služba nestojí, jako v české úpravě, mimo kontext zákona. To, zda je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxách, totiž expresní poštovní služba není zaměnitelnou poštovní službou, což má své důsledky např. pro povinnosti provozovatele poštovních služeb přxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxavření poštovní smlouvy, § 5 - poštovní smlouva, § 6 - poštovní podmínky, § 7 - práva z poštovní smlouvy, § 16 - poštovní tajemství, § 17 - podmínky podxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxů poštovních služeb, § 22 - udělení poštovní licence, § 34 - sdílení zvláštních služeb a prvků poštovní infrastruktury
Související předpisy EU a mezinárodní předpisy:
čl. 2, člx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxx x x xxx x x xxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxvých službách,
francouzský zákon o poštovních službách,
německý zákon o poštovních službách,
Akta Světové poštovní unie,
čl. 1 odst. 1.7 Ústavy Sxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxěžních poštovních službách,
Řád ujednání o peněžních poštovních službách
Základní služby
Z důvodové zprávy k liberalizační novele:
x xxxx x x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. služeb, které je povinna ČR zajistit ve stanovené kvalitě na celém svém území a za dostupné ceny pro všechny uživatele (fyzické i právnické osoby). Výčxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxeobecné služby obsahovaly přinejmenším
-
výběr, třídění, přepravu a dodání poštovních zásilek do 2 kg,
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxladních služeb přímo v zákoně je, že základní služby, které jsou obsaženy v poštovní licenci a které je tudíž držitel poštovní licence povinen poskytovxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx112. Smysl a účel spočívá v tom, aby tyto základní služby nebyly zdraženy o daň z přidané hodnoty, neboť jsou považovány za součást služeb obecného zájmux x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně z přidané hodnoty ovšem představuje zvýhodnění držitele poštovní licence, které lze odůvodnit rovněž jen jeho úlohami ve veřejném zájmu. Osvoboxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb stanoví prováděcí právní předpis, včetně tzv. základních kvalitativních požadavků těchto služeb - rychlost, spolehlivost, pravidelnost, hustxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxí základních služeb
V. Požadovaná úroveň zajištění základních služeb
VI. Stanovení technické specifikace jednotlivých základních služeb
VII. Sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxby
Pojem základní služby vymezuje zákonem stanovený minimální rozsah poštovních a zahraničních poštovních služeb, který musí být na území České rexxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxem "základní služby" je především obdobou pojmu "všeobecné služby" použitého ve Třetí poštovní směrnici.
Povinnost k zajištění všeobecných poštxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxjící trvalé poskytování poštovní služby ve stanovené kvalitě ve všech místech na jejich území za dostupné ceny pro všechny uživatele.
Podobně x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxenající trvalé poskytování kvalitních základních poštovních služeb v každém místě jejich území a za dostupné ceny.
K dosažení tohoto cíle jsou člexxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužeb, jakož i požadavky na kvalitu a dostupnost cen, s přihlédnutím jak k potřebám obyvatelstva, tak ke svým vnitrostátním podmínkám a současně dbát na xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxinny zajistit, aby univerzální poštovní služba byla poskytována uskutečnitelným způsobem zaručujícím její trvalou udržitelnost.
Vymezení rozxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxm v článku 17 a čl. 18 Světové poštovní úmluvy a článku 3 odst. 4 Třetí poštovní směrnice, podle něhož každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby všexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxíků do 10 kg a služby doporučených a cenných zásilek.
Pro základní poštovní služby jsou charakteristické především specifické požadavky na způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxé republiky, prostřednictvím sítě provozoven, jejichž minimální počet stanoví na návrh ČTÚ vláda nařízením (do tohoto počtu se započítávají i provozxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xa dostupné ceny umožňující využívání základních služeb v rozsahu odpovídajícím běžné potřebě osob,
4.
každý pracovní den a musí umožnit v těchto dxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx-li místo dodání nebezpečné nebo neúměrně obtížně dostupné, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem podle odstavce 3 jedno dodání do vhodnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby na celém území státu nebo na jeho části jednomu nebo několika provozovatelům (poštovní povxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxužby obsahovaly přinejmenším výběr, třídění, přepravu a dodání poštovních zásilek do 2 kg; výběr, třídění, přepravu a dodání poštovních balíků do 10 kx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxálním, který mohou jednotlivé členské státy v případě potřeby rozšířit. Horní mez pro navýšení hmotnostního limitu pro pokrytí všeobecnými službami xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxshraniční služby až na hmotnost nepřesahující 20 kg. Zároveň mohou národní regulační orgány stanovit zvláštní opatření pro dodávání těchto balíků do xxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh balíků přijatých z jiných členských států o hmotnosti do 20 kg na vlastním území.
Třetí poštovní směrnice nestanoví konkrétní způsob, jakým musí bxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xvádí určení jednoho nebo více podniků k poskytování různých prvků všeobecných služeb nebo k pokrytí jednotlivých částí území; poskytování všeobecnýxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxit, aby v povinnostech všeobecných služeb nedocházelo k překrývání.
Český zákonodárce zvolil v tomto směru stejnou cestu jako většina dalších člexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxvatelů s tím, že pro případ, že bude poskytnutí některé ze základních služeb zajištěno tržními mechanismy, nebude žádná z udělených poštovních licencx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxím poukazem poskytovány jakýmkoli provozovatelem poštovních služeb. Držitel poštovní licence má povinnost zajistit všeobecnou dostupnost základxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí licenci a které je tudíž držitel poštovní licence povinen poskytovat a zajišťovat, jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty podle § 51 odst. 1 písm. a)x xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxerých poštovních služeb od DPH xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Mail Group Ltd.
Předběžná otázka se v tomto případě týkala výkladu čl. 13 části A odst. 1 písm. a) Směrnice 77/388.
V souladu s čl. 13 Směrnice 77/38x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xteré samy stanoví k zajištění správného a jednoznačného uplatňování těchto osvobození a k zamezení jakýchkoli daňových úniků, vyhýbání se daňovým poxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xmimo) přepravu cestujících a telekomunikační služby. Znění totožné se zněním čl. 13 části A odst. 1 písm. a) Směrnice 77/388 obsahuje článek 132 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx a) Směrnice 77/388, resp. čl. 132 odst. 1 písm. a) Směrnice 2006/112; zda je výklad uvedeného výrazu dotčen skutečností, že poštovní služby v členském sxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužeb; zda tento výraz zahrnuje pouze veřejného poskytovatele všeobecných služeb, nebo rovněž soukromého provozovatele poštovních služeb; (2) zda mx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a (3) zda, pokud jsou členské státy povinny nebo oprávněny osvobodit od daně pouze některé, avšak nikoli všechny služby poskytované "veřejnou poštou"x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, je třeba, aby tyto služby byly poskytovány provozovatelem, kterého lze kvalifikovat jako "veřejnou poštu" v organickém smyslu tohoto výxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx by na takový výklad měly mít vliv takové okolnosti, jako je liberalizace poštovního odvětví. Osvobození od daně je v celém rozsahu zachováno navzdory lxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xozsudku ESD třeba vykládat striktně, jelikož toto osvobození představuje výjimku z obecné zásady, podle které je DPH vybírána za každé úplatné poskytxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx požadavky zásady daňové neutrality, která je vlastní společnému systému DPH.
Cílem osvobození je dle rozsudku ESD podpora určitých činností ve vexxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xlnící základní potřeby veřejnosti. Takový cíl se podle rozsudku ESD v podstatě kryje s cílem sledovaným Směrnicí 2002/39, a sice poskytováním všeobecxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xteří se zavázali poskytovat poštovní služby plnící základní potřeby veřejnosti, a tedy v praxi, poskytovat v členském státě všeobecné poštovní službx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxpodářskými subjekty, které uskutečňují tatáž plnění.
K otázce, zda se osvobození stanovené v čl. 13 části A odst. 1 písm. a) Směrnice 77/388 uplatní xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxechna poskytnutí služeb a dodání zboží veřejnými poštami, která s těmito službami souvisejí, jsou nezávisle na své inherentní povaze osvobozena, nejxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxovaným tímto ustanovením, z toho vyplývá, že poskytnutí služeb a dodání zboží, které s těmito službami souvisejí, musejí být vykládány jako plnění, ktxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxti dodržování zásady daňové neutrality. Osvobození nelze uplatnit na specifické služby, které lze oddělit od služeb ve veřejném zájmu, mezi něž patří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxil, s. I-2533, bod 19).
Podle čl. 13 části A odst. 1 písm. a) Směrnice 77/388 nelze za osvobozené považovat poskytování služeb veřejnými poštami, jejxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxklad je mimoto potvrzen patnáctým bodem odůvodnění Směrnice 97/67, z něhož vyplývá, že možnost individuálně sjednávat smlouvy se zákazníky
a priori
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxt. 1 písm. a) Směrnice 77/388 uplatní na poskytování služeb a dodání zboží, které s těmito službami souvisejí, mimo přepravu cestujících a telekomunikxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxm státě všeobecné poštovní služby nebo jejich část. Neuplatní se na poskytování služeb nebo dodání zboží, které s těmito službami souvisejí, jejichž pxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb podle § 3 odst. 1 ZPS a vyhlášky č. 464/2012 Sb. a které držitel poštovní licence označí za služby, jejichž prostřednictvím plní svou poštovní povixxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvatel poskytuje nad rámec povinných náležitostí služby. Existence tzv. doplňkové služby nemá vliv na právní povahu poskytované poštovní služby. Pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxků, nikoli nepřítomnost znaků jiných. Není tedy důvod pochybovat o tom, že základní služba, jejíž součástí je i některá z tzv. "doplňkových služeb" zůsxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxdní službu povinné či nepovinné (doplňkové). Poštovní služba je chápána jako jeden celek zahrnující všechny dílčí povinnosti provozovatele poštovnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxvání těch základních služeb, jejichž podmínky nebyly sjednány individuálně.
Ustanovení Směrnice 77/388, resp. zákona o DPH je nutno v pochybnostxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx individuální dohoda o podmínkách poskytování služeb, zcela klíčová.
Obsah poštovní smlouvy je standardně určen obsahem poštovních podmínek a cexxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxštovní podmínky. Tímto zpřístupněním nabízí každému uzavření poštovní smlouvy. K uzavření poštovní smlouvy tedy není nutné nic jiného, než předání zxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxou odchylující se od veřejně vyhlášených poštovních podmínek a ceníku, jedná se nepochybně o individuální dohodu o podmínkách poskytnutí služby. Na txxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x3 odst. 7 ZPS.
IV. Vymezení základních služeb
Do 31. prosince 2012 bylo vymezení znaků základních služeb uveřejněno jako součást vymezení rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxx x xxxx xx xxxxx x x xxxxx 3 ZPS stanoví prováděcí právní předpis podrobnou technickou specifikaci jednotlivých základních služeb včetně rozměrů poštovních balíků a jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxechny členské státy povinny přijmout opatření, aby všeobecné služby zahrnovaly výběr, třídění, přepravu a dodání poštovních zásilek do 2 kg ve vnitroxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxžství poštovních zásilek. Do této kategorie spadá především dodávání tzv. listovních zásilek, direct mailu, písemností a drobných předmětů.
V § 3 xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx. 2 a 3 ZPS.
Na samotnou základní službu podle odstavce 1 písm. a) ZPS neklade žádné zvláštní požadavky týkající se stvrzování podání, dodání, či odxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxílatelem ani převzetí adresátem není stvrzováno, resp. služby, podle jejíchž poštovních podmínek nevzniká držiteli poštovní licence povinnost k náxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxjící anonymní podání zásilky prostřednictvím poštovních schránek, jakož i nejjednodušší formy dodání. U této poštovní služby zákon nevyžaduje žádnx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxška ČTÚ č. 464/2012 Sb., vydaná podle § 3 odst. 3 ZPS na základě zmocnění podle § 41 ZPS.
Podle § 2 vyhlášky č. 464/2012 Sb., při poskytování služby dodáxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxbo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody neposkytuje. Místo dodání poštovní zásilky je v České republice nebo v zahraničí. Hmotnost poštovnx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx
Na tomto místě je vhodné doplnit, že ČTÚ byl při vymezení minimálních a maximálních rozměrů poštovních zásilek v případě všeobecných (základních) sluxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxovou poštovní unií.
K písm. b)
Dodání poštovních balíků do 10 kg
Služba dodání poštovních zásilek xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnny přijmout opatření, aby všeobecné služby zahrnovaly výběr, třídění, přepravu a dodání poštovních balíků do 10 kg ve vnitrostátní i přeshraniční poxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dodání objemnějších a těžších zásilek ve stejném standardu jako v případě služeb podle písmene a).
Základní rozsah požadavků na obě služby je totožxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxní služby dodání poštovních balíků do 10 kg, je-li místo dodání v České republice, provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje a příjemce její pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx jsou minimálně 14 × 9 cm, nebo nepřesahuje 2 kg a současně největší rozměr poštovní zásilky přesahuje 60 cm a součet všech tří rozměrů 90 cm.
Největší rxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxna v zahraničí, odpovídají její největší rozměry rozměrům stanoveným určeným zahraničním provozovatelem nebo zahraničním provozovatelem, se kterxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xozměry poštovních zásilek u základních služeb shodné s rozměry stanovenými v příslušných ustanoveních přijatých Světovou poštovní unií.
K písm. cx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxem nepatří mezi služby, které tvoří povinnou součást základních služeb podle Třetí poštovní směrnice. Třetí poštovní směrnice v čl. 3 odst. 4 nicméně pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxbu dodání peněžní částky poštovním poukazem výslovně připouští recitál 30 Třetí poštovní směrnice.
Důvodem rozšířeného okruhu základních služex xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xakož i historická zakořeněnost xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxvání platebního styku v některých lokalitách a pro některé skupiny obyvatelstva.
Zahrnutím poštovních poukazů do množiny základních služeb je zaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, základní služba dodání peněžní částky poštovním poukazem zahrnuje poštovní poukaz hotovost - hotovost, poštovní poukaz účet - hotovost a poštovní pxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxem peněžních prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty a provozovatel její převzetí stvrzuje. Výplata peněžní částkx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxskytování služby poštovní poukaz účet - hotovost se peněžní částka předává provozovateli bezhotovostním převodem peněžních prostředků, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí částky se uskutečňuje v hotovosti a příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje. Místo dodání peněžní částky je v České republice. Při poskytování slxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xříkaz prostřednictvím platební karty a provozovatel její převzetí stvrzuje. Výplata peněžní částky se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxchován princip, podle něhož je podmínkou provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání peněžní částky poštovním poukazem, poštovní licence. x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje tuto službu.
Držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje tutx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxerou nelze poskytovat bez poštovní licence. Důvodem je pouze doplňkový charakter této služby ke službám poskytovaným v režimu zákona o platebním stykxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xepřipouští poskytování této služby nikým jiným, než pouze jediným k tomu určeným provozovatelem.
Ve vztahu k této službě se slévá poštovní povinnoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxišnost, podobně jako v případě ostatních poštovních služeb, spočívá v odlišném právním režimu, který předurčuje práva a povinnosti smluvních stran.
x xxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky, pouze osoba, která je drxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxonávat, tedy držitele poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem.
Při provozovxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxh opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (osoba oprávněná k provádění poštovních služeb, jejichž účelem je dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnými osobami, jx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxobami. Kontrolu plnění povinností stanovených tímto zákonem dále provádí.
Porušení povinností stanovených zákonem o některých opatřeních protx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupků upravených v § 43 až 52 uvedeného zákona.
K písm. d)
Doporučené zásilky
Služba doporučených zásilek je další povinnou součástí základxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnovaly službu doporučených zásilek.
Službu doporučených zásilek Třetí poštovní směrnice v čl. 2 bodu 9 definuje jako službu poskytující paušální xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx adresátovi.
Důkaz o poštovním podání bude obvykle spočívat v dokladu potvrzujícím podání zásilky. Obsahem tohoto dokladu bude zpravidla potvrzexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxky.
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo doklad může být vytvořen i v elektronické podobě.
Podle § 5 vyhlášky č. 464/2012 Sb., při poskytování služby dodání doporučených zásilek provozovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxozovatel odpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu poštovní zásilky. V případě ztráty poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje v paušální vxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tyto případy v poštovní smlouvě. Je-li místo dodání poštovní zásilky v České republice, činí paušální výše náhrady škody nejméně dvacetinásobek ceny xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxě odpovídající třiceti účetním a měnovým jednotkám Mezinárodního měnového fondu zvláštní práva čerpání podle průměrné hodnoty kurzu vyhlášené Minixxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxlně 14 × 9 cm. Největší rozměr poštovní zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech tří rozměrů 90 cm.
V rámci služby dodání doporučené zásilky musí bxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxemci,
b)
dodání do vlastních rukou, kterým se rozumí, že poštovní zásilka bude dodána:
-
je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
c)
dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, kterým se rozumí, že poštovní zásilka adresovaná fyzické osobě bude dodána výhradně jen adxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zahraniční provozovatel, se kterým má provozovatel uzavřenou smlouvu.
K písm. e)
Cenné zásilky
Služba cenných zásilek je povinnou součástx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxžby zahrnovaly službu cenných zásilek.
xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx až do výše odesílatelem udané hodnoty.
Rozhodujícím znakem této služby je závazek provozovatele poštovních služeb k náhradě škody na zásilce způsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxvněného k náhradě škody. Při uplatnění nároku na náhradu škody je nutno prokázat vznik škody i její skutečnou výši. Udání ceny zásilky slouží výhradně jxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxní cenných zásilek provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. Provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xoštovní smlouvě pro výši náhrady škody. Maximální výše udané hodnoty může být provozovatelem omezena, u poštovní zásilky, jejíž místo dodání je v Českx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxky nepřesahuje 10 kg a její rozměry jsou minimálně 14 × 9 cm. Největší rozměr poštovní zásilky, jejíž místo dodání je v České republice, nepřesahuje 240 cx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxraničním provozovatelem nebo zahraničním provozovatelem, se kterým má provozovatel uzavřenou smlouvu.
K písm. f)
Služba bezúplatného dodání poxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxzi základní služby nad rámec povinností vyplývajících ze Třetí poštovní směrnice.
S ohledem na význam přikládaný poštovním službám pro nevidomé a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxých služeb pro nevidomé a slabozraké osoby, které členské státy zavedly v souladu s platnými mezinárodními závazky a které zajišťuje poskytovatel či pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxskytování bezplatné poštovní služby pro potřeby nevidomých a slabozrakých.
Podle čl. 16 odst. 3 Světové poštovní úmluvy jsou za splnění stanovenýxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxšky č. 464/2012 Sb., jsou jako obsah poštovních zásilek při poskytování služby podle odstavce 1 povoleny jen věci pro potřebu nevidomých, kterými se roxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa podmínky, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx odesílatelem nebo adresátem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.
Poštovní zásilka musí být zabalena tak, aby bylo možno bez porušení obalu přezxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxesahovat 60 cm a součet všech tří rozměrů 90 cm. Místo dodání může být v České republice i v zahraničí.
Při poskytování služby bezúplatného dodání pošxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu poštovní zásilky.
Služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby zahrnuxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. Provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu poštovní zásilky. V případě ztráty poxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxe částky určené odesílatelem nebo částky sjednané v poštovní smlouvě. Je-li místo dodání poštovní zásilky v České republice, činí paušální výše náhraxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, odpovídá výše paušální náhrady škody hodnotě odpovídající třiceti účetním a měnovým jednotkám Mezinárodního měnového fondu zvláštní práva čerpánx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxeré musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii
Z článku 3 Světové poštovní úmluvy vyplýxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základních poštovních služeb v každém místě jejich území a za dostupné ceny.
K dosažení tohoto cíle jsou členské země Světové poštovní unie zavázánx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxupnost cen, s přihlédnutím jak k potřebám obyvatelstva, tak ke svým vnitrostátním podmínkám a současně dbát na to, aby provozovatelé odpovědní za poskxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxovní služba byla poskytována uskutečnitelným způsobem zaručujícím její trvalou udržitelnost.
Z členství České republiky ve Světové poštovní unxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx a doplňkových služeb vymezených v čl. 18 Světové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska zákonné úpravy jsou tak významná především ustanovení, která jdou nad rámec požadavků Třetí poštovní směrnice. Písmeno g) lze z tohoto hledixxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx
xxxxx xxxxxx xx Světové poštovní úmluvy musejí členské země zajistit, aby jejich určení provozovatelé přijímali, zpracovávali, přepravovali a dodávali v tomto čláxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi a dodávali poštovní balíky do 20 kg buďto podle ustanovení Světové poštovní úmluvy, nebo v případě balíků vypravovaných do zahraničí a po dvoustranné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xe nepovinně vztahují na určité druhy zásilek za podmínek specifikovaných v Prováděcím Řádu Světové poštovní úmluvy.
Vedle výše uvedených povinnýxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxinné, nepovinné a doplňkové služby, které zahrnují povinnou i nepovinnou složku.
Vyhláška č. 464/2012 Sb. upravuje v souvislosti s písmenem g) poxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdpovědek (§ 10), služby odpovědních zásilek v mezinárodním styku (§ 11) a služby dodání tiskovinového pytle (§ 12).
Podle § 8 vyhlášky č. 464/2012 Sbx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxby, která je svou povahou obdobná službě dodání poštovních zásilek do 2 kg, službě dodání poštovních balíků do 10 kg, službě dodání peněžní částky poštoxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxužbě bezúplatné dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby a službě dodání tiskovinového pytle. U poštovních služeb, u nichž lze sjednat dodexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxdání poštovních balíků, jejichž hmotnost přesahuje 10 kg a současně nepřesahuje 20 kg, v rámci zahraniční poštovní služby, jejíž poskytnutí bylo sjedxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxv členské zemi Světové poštovní unie za poštovní známky v nominální hodnotě odpovídající nejnižší ceně za službu dodání poštovní zásilky do zahraničí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx 464/2012 Sb. uhrazení ceny poštovní služby při dodání poštovní zásilky, jejíž hmotnost nepřesahuje 50 g, jejíž místo dodání je v zahraničí, v případěx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxílané zpět do zahraničí.
Jako obsah poštovní zásilky při poskytování služby dodání tiskovinového pytle jsou podle § 12 vyhlášky č. 464/2012 Sb. poxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xoskytování služby dodání tiskovinového pytle provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje a příjemce její převzetí nepotvrzuje. Provozovatxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxých zásilek. V tomto případě provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. Provozovatel odpovídá za ztrátu, pxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxtuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané v poštovní smlouvě. Výše paušální náhrady škody odpovídá hodnotě odpovídající 150 účexxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro příslušný kalendářní rok v Poštovním věstníku.
K odst. 2
V. Požadovaná úroveň zajištění základních služeb
Vedle výčtu služeb, jejichž poskyxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxžadavky na kvalitu a cenu základních poštovních služeb jsou klíčovým determinantem míry rizika vzniku a výše čistých nákladů vzniklých držiteli poštxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxtovní směrnice, který členským státům ukládá povinnost zajistit, aby uživatelé mohli využívat práva na všeobecnou službu zahrnující trvalé poskytoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxení písmen a) až e) nestanoví přímo povinnosti držitele poštovní licence (porušení § 3 odst. 2 ZPS není z tohoto důvodu přestupkem), ale pouze obecné poxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jsou zároveň tzv. základní kvalitativní požadavky stanovící způsob poskytování a zajišťování základních služeb tak, aby byly realizovány v kvalitěx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtovní licence v jednotlivých ustanoveních zákona o poštovních službách, včetně povinnosti podle § 33 odst. 1 písm. a) ZPS plnit poštovní povinnost zpxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxvně kvality a způsobu poskytování a zajišťování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti podle § 37 odst. 4 ZPS.
K písm. a)
Poskytování záklxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxiky. Zajistit všeobecnou dostupnost některých, nebo všech základních služeb na celém území České republiky je povinností držitele poštovní licence xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxtě provozoven, jejichž minimální počet stanoví na návrh ČTÚ vláda nařízením. Požadavkem na zajištění trvalého poskytování základních služeb prostřxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xjak v oblasti podání, tak dodání), jakož i pro zajištění ekonomické a územní soudržnosti. Stanovením konkrétního počtu provozoven nařízením je doplňxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ohledem na skutečnost, že § 3 odst. 2 ZPS stanoví obecné požadavky na poskytování základních služeb, nikoli povinnosti držitele poštovní licence, muxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxí stranou jménem a na účet držitele poštovní licence. Je tak respektován celoevropský trend, v jehož rámci dochází k ekonomické optimalizaci provozovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxštovních služeb).
Skutečnost, že požadovaný počet provozoven stanoví vláda nařízením, zároveň potvrzuje fakt, že stanovení počtu pošt je do značxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa zajišťuje skutečnost, že vláda počet provozoven stanoví na návrh ČTÚ.
Nutno podotknout, že povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xdpovědna za převážnou část čistých nákladů na poskytování základních služeb.
K písm. b)
Poskytování základních služeb ve stanovené kvalitě
Zákxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základní služby jsou stanoveny ve vyhlášce č. 464/2012 Sb., vydané ČTÚ podle odstavce 3, jejíž součástí jsou zároveň tzv. základní kvalitativní požadxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
Poskytování základních služeb za dostupné ceny
Základní služby musí být podle § 3 odst. 2 písm. c) ZPS poskytovány za dostupné ceny umožňující využxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xTÚ je v souladu s § 34a odst. 2 ZPS oprávněn uplatnit regulaci cen vydáním rozhodnutí o ceně v případě, že na základě přezkumu cenové dostupnosti cen záklxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxch služeb ČTÚ posuzuje zejména s ohledem na spotřebitelské ceny, inflaci a průměrnou mzdu.
Rozhodnutím stanovené ceny jsou závazné výhradně pro drxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxvání základních služeb každý pracovní den
Podle § 3 odst. 2 písm. d) ZPS musí být základní služby zajišťovány každý pracovní den a musí umožnit v těchtx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je-li místo dodání nebezpečné nebo neúměrně obtížně dostupné, které jsou stanoveny vyhláškou č. 464/2012 Sb., jedno dodání do vhodného zařízení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx v těchto dnech zahrnovaly vždy alespoň jeden výběr (poštovní schránky) a jedno dodání do domu každé fyzické nebo právnické osoby, nebo odchylně, za podxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 21 Třetí poštovní směrnice všeobecné služby v zásadě (tedy s výjimkou výjimečných případů) zaručují jeden výběr a jedno dodání do bydliště každé fyzicxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxut, že povinnost držitele poštovní licence zajistit každý pracovní den alespoň jedno dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby je povinnostxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xodávaných poštovních zásilek, který způsobuje růst jednotkových nákladů na dodání. V řadě evropských zemí jsou proto v současné době hledány způsobyx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xměru příklad Itálie, která v oblastech s menší hustotou obyvatel přešla na model doručování obden.
Zákon o poštovních službách umožňuje, aby ve výjxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxt zajistit jedno dodání splněna prostřednictvím dodání do vhodného zařízení nebo dodávací schrány, tedy zařízení, která spadají do kategorie "příslxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní na adresu každé fyzické nebo právnické osoby, stanoví § 16 vyhlášky č. 464/2012 Sb.
K písm. e)
Poskytování základních služeb způsobem, který odpoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdle zvláštního právního předpisu.
Ustanovení § 13 vyhlášky č. 464/2012 Sb. obsahuje demonstrativní výčet požadavků spojených s povinností zajixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxou výhradně jen adresáta, poskynutí dodejky, určení lhůty pro uložení poštovní zásilky a vyloučení změny místa dodání, a to podle požadavků jiných práxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xávazným způsobem pravidla pro doručování písemností v jiných případech.
Zvláštní úpravu úředního doručování písemností obsahuje celá řada procxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxis. Splnění tohoto požadavku zákona musí být zajištěno bez ohledu na množství procesních předpisů a případnou variantnost jejich požadavků. V praxi sx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoudního řádu se podpůrně užijí i pro doručování v případě řízení vedených podle soudního řádu správního a trestního xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxčování podle zvláštního předpisu, vedle procesních předpisů i na další předpisy stanovující závazným způsobem pravidla pro doručování písemností. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmi způsoby požadovanými právními předpisy, je zřejmé, že vyhláška č. 464/2012 Sb. v tomto případě překračuje zákonné zmocnění. Úředním doručováním xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xikoli
de facto
soukromé korespondence, byť regulované právními předpisy. Pro srovnání, slovenský zákon o poštových službách definuje úřední zásixxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxčení, která se odchyluje od požadavků výše zmiňovaných procesních předpisů (počítání lhůty pro uložení zásilky podle pracovních, nikoli kalendářníxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxtší složitosti poštovních podmínek držitele poštovní licence. Bez ohledu na to však platí, že držitel poštovní licence je podle vyhlášky č. 464/2012 Sxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xstanovení jednotlivých procesních předpisů, ukládajících orgánům veřejné moci volit takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xýt tento požadavek naplněn, musí existovat poštovní služba odpovídající svými parametry požadavkům jednotlivých procesních předpisů. K zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x x9 odst. 2 spr. řádu správní orgán zvolí takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost dodat poštovní zásilku obsahujíxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxlů poštovních služeb písemnost doručovat, jen jestliže podle uzavřené poštovní smlouvy vznikne provozovateli poštovních služeb povinnost dodat záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxho řádu.
Nutno podotknout, že přes použitou textaci, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odpovědností odesílatele, aby zvolil poštovní službu, která odpovídá požadavkům předpisu, podle něhož při doručování písemností postupuje.
Prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe, je však povinen nabízet základní poštovní služby tak, aby umožňovaly volbu takového způsobu dodání, který odpovídá požadavkům úředního doručovánx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xožadavkům úředního doručování. Držitel poštovní licence tedy není při dodávání úředních písemností vázán přímo příslušnými procesními předpisy, mxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvání stanovených zvláštním právním předpisem.
Způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního právního pxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve smyslu tohoto ustanovení není dodávání prostřednictvím datových schránek. Skutečnost, že v tomto případě bude sdělení zpravidla splňovat podmínxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxotlivých procesních předpisů obsažené v § 45 až 50j o. s. ř., § 19 až 24 spr. řádu a § 43 až 48 daňového řádu, lze shrnout do několika oblastí. V prvé řadě se jexxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxně výhradně do vlastních rukou adresáta, požadavky na vymezení okruhu osob oprávněných převzít písemnost, požadavky na zjišťování totožnosti příjexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xložení zásilky v případě neúspěšného pokusu o doručení po předem stanovenou dobu, vložení zásilky do domovní schránky adresáta po uplynutí úložní dobxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxx xechnické specifikace jednotlivých základních služeb
Do 31. prosince 2012 bylo vymezení znaků základních služeb uveřejněno jako součást vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxěrů poštovních balíků a jiných poštovních zásilek nově obsahuje prováděcí právní předpis vydaný podle § 3 odst. 3 ZPS.
Tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xPS patří i vydávání prováděcích právních předpisů v oblasti poštovních služeb v rozsahu zmocnění podle zákona o poštovních službách.
Technické sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xajišťování základních služeb
Součástí vyhlášky č. 464/2012 Sb. jsou zároveň tzv. základní kvalitativní požadavky stanovící způsob poskytování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxivní požadavky stanoveny v rozhodnutí o udělení poštovní licence podle § 22 odst. 1 písm. d) ZPS. Změna základních kvalitativních požadavků byla podle x xx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxho podnětu.
Základní kvalitativní požadavky stanoví způsob poskytování a zajišťování základních služeb tak, aby byly realizovány v kvalitě, jež xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xostatečnou hustotu obslužných míst zajišťujících poštovní podání, jakož i nezbytnou úroveň informovanosti uživatelů o způsobu zajištění základníxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxní povinnosti držitele poštovní licence.
Povinnost plnit poštovní povinnost způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se základními kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxnou ze základních povinností držitele poštovní licence. Porušení této povinnosti je přestupkem podle § 37a odst. 3 písm. a) ZPS, za který může být podle x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx
xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se základními kvalitativními požadavky, ČTÚ přezkoumává postupem podle § 37 odst. 4 ZPS. Základní kvalitativní požadavky zároveň představují srovnxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 23 písm. c) ZPS z důvodu, že poskytování některé základní služby, která je obsažena v poštovní licenci, je zajištěno na celém území České republiky za pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxadavků je do značné míry předurčen závazky České republiky vyplývajícími ze Třetí poštovní směrnice.
Podle čl. 3 bodu 2 Třetí poštovní směrnice jsox xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxívat práva na všeobecnou službu zahrnující trvalé poskytování poštovní služby ve stanovené kvalitě ve všech místech na jejich území, za dostupné ceny xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxny zajistit stanovení a zveřejnění norem kvality služeb pro všeobecné služby, zaměřených na přepravní dobu a na pravidelnost a spolehlivost služeb taxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xarlamentem a Radou.
VIII. Obsah základních kvalitativních požadavků
Základní kvalitativní požadavky upravují ve vyhlášce č. 464/2012 Sb. dosxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxa adresáta na prodloužení lhůty k vyzvednutí poštovních zásilek (§ 17), na změnu ukládací pošty (§ 18), na změnu místa dodání (§ 19), na vyloučení náhradxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky upravují informační povinnost držitele poštovní licence, konkrétně poskytování informací na poštovních schránkách (§ 23), informací o oxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxícím dálkový přístup (§ 26) a informací o změnách v poštovní síti (§ 27).
Dostupnost pošt
Pošty představují jeden z nejvýznamnějších a zároveň nejnxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxím časové nároky na uživatele poštovních služeb, které si podání, resp. vyzvednutí zásilky vyžaduje, jakož i celkový komfort využívání poštovních slxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxou se podle § 1 písm. a) vyhlášky č. 464/2012 Sb. rozumí provozovna, ve které držitel poštovní licence sám, nebo prostřednictvím třetí osoby poskytuje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx č. 464/2012 Sb. Pošty tedy není držitel poštovní licence povinen provozovat sám, poštovní služby však musí být poskytovány jménem a na účet držitele pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xokud celkový počet pošt odpovídá počtu provozoven stanovenému nařízením vlády podle § 3 odst. 2 písm. a) ZPS. Nařízením 178/2015 Sb. byl stanoven minixxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xrovozována pošta
a)
v každé obci, která má 2 500 a více obyvatel,
b)
v každé obci, která má méně než 2500 obyvatel a v níž je ke dni nabytí účinnosti vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx xak, aby dojezdová vzdálenost z kteréhokoliv místa v obci na území České republiky k poště nepřesahovala 10 km,
d)
tak, aby vzdálenost z kteréhokolix xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxu.
Požadavek uvedený pod písmenem c) nemusí být splněn pro 5% obyvatel nacházejících se v okruhu dané pošty, pokud bude dostupnost základních slxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle písmene c).
Pošta, která má být započítána pro účely plnění parametrů hustoty sítě pošt, musí být dostupná veřejnosti každý pracovní den tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx musí být dostupné veřejnosti každý pracovní den tak, aby součet otevíracích hodin činil alespoň 10 hodin v týdnu, který má 5 pracovních dní.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxý způsob uzavření poštovní smlouvy. Ačkoliv lze prostřednictvím poštovních schránek podat pouze některé druhy zásilek menších rozměrů, jedná se zárxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xákladním službám pro širokou veřejnost.
Podle § 15 vyhlášky č. 464/2012 Sb. je dostatečná hustota poštovních schránek zajištěna, pokud je
a)
v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxa nejméně jedna poštovní schránka. Tento požadavek nemusí být splněn, jestliže je splněn požadavek podle písmene b);
b)
v každém sídelním celku, kxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xástí s podstatně menší hustotou zástavby, nepřesahovala 1 km k nejbližší poštovní schránce.
Poštovní schránky musí být umístěny především v těxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxravy. Poštovní schránky musí být vybírány každý pracovní den.
Výjimky z povinnosti zajistit dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby
Podlx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x týdnu, s výjimkou okolností nebo zeměpisných podmínek považovaných za mimořádné.
Ustanovení § 16 vyhlášky č. 464/2012 Sb. stanoví okolnosti, přx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxěno jestliže:
a)
cesta do místa určeného v poštovní adrese nebo dodání v tomto místě jsou spojené s důvodnými obavami z ohrožení života, zdraví nebo mxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo je dostupné pouze po veřejně přístupné účelové komunikaci, jejíž technický stav znemožňuje provozovateli dodání i při vynaložení veškerého úsilí, xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx musí být písemně oznámeno každé fyzické osobě, která se v daném místě zdržuje, a každé právnické osobě, která má v daném místě zejména své sídlo nebo provxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxt výjimky využito, anebo bezodkladně poté, co nastane nepředvídatelná skutečnost, která je důvodem pro využití výjimky.
K bezodkladnému přerušexx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxtovní licence požadovat, aby pokračoval v dodávání na danou adresu, pokud nebude doloženo, že opakování útoku není pravděpodobné. Uplatnění této výjxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxy. Pro posouzení rozsahu oprávnění k přerušení dodávání je vždy rozhodující pouze to, zda je dodávání na určité místo nebo určitým osobám spojeno s důvoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxčástí oznámení je výzva, aby si výjimkou dotčené osoby zvolily jiný vhodný způsob dodávání, zejména dodávání do dodávací schrány, dodávání v jiném mísxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxdy na zřízení dodávací schrány provozovatel.
Výjimky z povinnosti zajistit dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby jsou stanoveny velmi pxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávání na určité adresy, ani k používanému způsobu přepravy fyzické osoby zajišťující dodání, když výjimku podle písmene b) spojuje výhradně se sitxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxnaložení veškerého úsilí. Převažujícím důvodem výjimek tak budou situace podle písmene a), přičemž je na rozhodovací praxi, jaký stupeň ohrožení budx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxtele zařadit především zvýšenou kriminalitu v určité oblasti, nebo nebezpečí spojené s vlastnostmi prostředí nebo situacemi, které při doručování nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx místě atp.). Zvláštním případem pak budou výše zmíněné případy fyzického napadení doručovatele.
Některá práva adresáta
Ustanovení § 17 až 21 vyhxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxžitel poštovní licence povinen garantovat.
1.
Prodloužení lhůty k vyzvednutí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxky nebo poukázané peněžní částky uložené u provozovny, kde adresát svou žádost podává, nebo veškerých poštovních zásilek nebo poukázaných peněžních xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x poštovní smlouvou uzavřenou s odesílatelem.
2.
Změna ukládací pošty (§ 18) - Na základě písemné žádosti adresáta uplatněné u kterékoliv pošty je dxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxsti adresáta uplatněné u provozovny, kde je poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka uložena, je držitel poštovní licence povinen připravit ulxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xožadovaná změna ukládací pošty byla spojena s neúměrnými komplikacemi, nebo pokud by vzhledem k okolnostem nebylo možné jednoznačně identifikovat pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxerékoliv pošty, je držitel poštovní licence povinen dodat poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku, v jiném místě než uvedeném v poštovní adrexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxo možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, jichž se žádost týká. Dosílku lze ukončit u kterékoli pošty na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xe změněným okolnostem již nebylo možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, pro něž má být dosílka poskytnuta. O taxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxočívá ve vydání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky jiné vhodné fyzické osobě, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku nebo poukázanou pexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xterékoliv pošty. Na požádání je držitel poštovní licence povinen potvrdit převzetí této žádosti.
5.
Odnáška (§ 21) - Na základě písemné žádosti adxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xejich dodání na adresu adresáta. Odnáška nemůže být sjednána pro případy, u nichž by to bylo v rozporu s poštovní smlouvou uzavřenou s odesílatelem.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xo 50 g. Při měření přepravních dob musí být držitelem poštovní licence dosaženo za kalendářní rok výsledku nejméně 92% poštovních zásilek dodaných prvxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxtody obsažené v české technické normě ČSN EN 13850 +A1, která obsahuje způsob měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé poštovní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxitel poštovní licence zajišťuje provedení měření, podléhá předchozímu schválení ČTÚ.
Ukazatelem kvality služby je přepravní doba měřená v jednoxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxí zásilky (jinak následující pracovní den) a "n" přepravní doba vyjádřená v jednotkách dnů. Do výpočtu přepravní doby se nezapočítávají dny pracovníhx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxní. Kvalita služby se vyjadřuje pomocí včasnosti a kumulativního rozdělení dnů dodání. Včasnost se vyjadřuje procentem zásilek došlých v době D+n, kuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podkladů výsledku měření musí být držitelem poštovní licence předány ČTÚ pro provedení auditu, a to nejpozději do čtyřiceti pěti dnů ode dne ukončení mxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxžitele poštovní licence vůči uživatelům poštovních služeb, nikoli vůči ČTÚ.
Základní kvalitativní požadavky dělí vyhláška č. 464/2012 Sb. povixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xpatřena informačním štítkem, na kterém je uvedena doba výběru, název provozovny, která výběr zajišťuje, její adresa a telefonní číslo a vybrané údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxě (§ 24 vyhlášky č. 464/2012 Sb.) - U vchodu do provozovny, ve které jsou poskytovány základní služby, musí být uvedena informace o otevírací době provozxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx x okolí zajišťuje základní služby x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxt (§ 25 vyhlášky č. 464/2012 Sb.) - Do této kategorie spadají základní informace o poštách a dalších provozovnách, o základních službách, o obsahu poštoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxe o provozovatelem používaných zkratkách.
4.
Informace dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 vyhlášky č. 464/2012 Sb.) - Informacx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Navíc sem patří doporučené vzory psaní adres a informace o tzv. jiných vhodných způsobech zajištění poštovních služeb.
5.
Informace o změnách v pxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxích služeb obsažených v jeho poštovní licenci, dočasně uzavřena nebo zrušena, musí být informace o této skutečnosti a o způsobu dalšího zajištění dostxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxce musí být předána alespoň 1 měsíc předem v písemné formě rovněž ČTÚ a orgánům místní samosprávy, které mohou být danou změnou dotčeny.
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx - udělení poštovní licence, § 23 - změna poštovní licence, § 24 - odnětí poštovní licence, § 25 - zánik poštovní licence, § 32a - informační povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxxxí činnosti ČTÚ, § 37a - přestupky, § 41 - zmocňovací ustanovení
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxx xxx xxx xx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe,
čl. 3, čl. 17 a 18 Světová poštovní úmluva,
Prováděcí Řád Světové poštovní unie,
čl. 13 části A odst. 1 Směrnice 77/388,
článek 132 odst. 1 Směrnice xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxlouvy
Z důvodové zprávy k zákonu o poštovních službách:
Poštovní služby jsou poskytovány na smluvním principu, přičemž smlouva je uzavíráxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxzané peněžní částky provozovateli, který je povinen takový návrh přijmout faktickým převzetím poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky k poskxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxvních podmínek, které pro základní služby budou stanoveny ve vyhlášce vydané Ministerstvem dopravy a spojů a pro ostatní služby budou stanoveny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb v poštovních podmínkách obecně, ale i v podobě modifikací, na nichž se navrhovatel s provozovatelem dohodnou, pokud tuto dohodu poštovní podmínky uxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxpovídají poštovním podmínkám. Toto potvrzení bude spočívat většinou v ověření, zda druhá strana (odesílatel) splnila smluvní podmínky. Bez takovéhx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxštovního tajemství (§ 16). Toto právo provozovatele však nelze mylně považovat za jeho povinnost. Není jeho věcí v zájmu odesílatele povinně ověřovatx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xro řešení případné odpovědnosti odesílatele za škody způsobené jeho zaviněním (vinou porušení právních povinností vyplývajících ze sjednané smlouxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poštovní podmínky
II. Uzavření poštovní smlouvy
III. Určení obsahu poštovní smlouvy
IV. Meze kontraktační povinnosti
V. Omezení kontraktační pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxštovní zásilka a její úprava odpovídá poštovním podmínkám
K odst. 1
I. Povinnost provozovatele zpřístupnit poštovní podmínky
Zákon o poštovnícx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxanost uživatelů poštovních služeb o nabízených poštovních službách a podmínkách jejich využití. Tato skutečnost se odráží v požadavcích zákona o pošxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxovních podmínek stanoveném v § 4 odst. 3 ZPS.
Ustanovení o povinném zpřístupnění poštovních podmínek lze považovat za speciální ustanovení vůči usxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtovních podmínek x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxu, aby byla tato konstrukce legitimní, je nezbytné, aby bylo zajištěno, že zákazníci budou mít přístup k aktuálnímu znění poštovních podmínek. Povinnxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxamžiku, kdy započal s provozováním poštovních služeb. Poštovní služby nelze provozovat bez zpřístupněných poštovních podmínek.
Zároveň zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtovních služeb každému uzavření poštovní smlouvy - jedná se tedy o primární komunikační kanál, jehož prostřednictvím se zákazníci dozvídají o určité xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxsobu, kterým lze uzavřít poštovní smlouvu.
Zpřístupnění poštovních podmínek je závazným projevem vůle provozovatele poštovních služeb, kterým xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní seznámení se s aktuálním textem poštovních podmínek. Poštovní podmínky nemusí být v provozovně zpřístupněny v materializované podobě, plně postaxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxozovatele poštovních služeb atp. Zákon blíže nespecifikuje, jakým způsobem mají být poštovní podmínky zpřístupněny, ani to, zda k nim musí být přístux xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xpřístupnění leží na provozovateli poštovních služeb.
Je třeba zdůraznit, že větu, podle níž provozovatel zpřístupněním poštovních podmínek nabxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xveřejnění poštovních podmínek není návrhem na uzavření poštovní smlouvy, nýbrž nabídkou vůči neurčitému okruhu osob k jednání o uzavření smlouvy. Poxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxm specifikace konkrétní individuálně určené zásilky, která se má stát předmětem dodání, tj. zejména její hmotnosti, rozměrů, případně hodnoty jejíhx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxa dodána. Tato specifikace vyplývá až z návrhu odesílatele, kterým je teprve vymezen předmět poštovní smlouvy s dostatečnou určitostí.
Nezpřístuxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxatele poštovních služeb. Provozovatel poštovních služeb je povinen uzavřít poštovní smlouvu s každým, kdo její uzavření v mezích poštovních podmínex x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdmínek právní nárok. Není-li to v poštovních podmínkách výslovně vymíněno, je nerozhodné, zda je osobou žádající o uzavření poštovní smlouvy odesílaxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx způsob uzavření poštovní smlouvy vyplývá v prvé řadě z poštovních podmínek. Popis způsobu, kterým lze uzavřít poštovní smlouvu je povinnou součástí pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxovního podání.
Existence poštovní smlouvy je vyloučena bez toho, aby byla specifikována konkrétní individuálně určená zásilka, která se má stát pxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb.
Poštovní smlouva je uzavírána zvláštním způsobem specifickým pro oblast poštovních služeb. Zákon o poštovních službách v § 4 odst. 1 zavádx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xmlouvy. Nejedná se však o návrh na uzavření smlouvy. Tento projev vůle provozovatele poštovních služeb nesplňuje základní podmínku, jejíž splnění je xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxitý okruh osob za vymezených podmínek k podání návrhu na uzavření smlouvy). Poštovní podmínky vymezují pouze obecné podmínky, za nichž dojde k poskytnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxřit o návrhu na uzavření poštovní smlouvy.
K akceptaci návrhu na uzavření poštovní smlouvy dochází převzetím poštovní zásilky nebo poukázané peněxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxštovní smlouvy (např. po ověření souladu návrhu s poštovními podmínkami, stanovení ceny požadované služby atp.). K akceptaci návrhu může dojít i s určxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxví zásilek, nebo v případě zásilek předaných provozovateli vložením do poštovní schránky, kdy ke kontrole souladu předaných zásilek s poštovními podxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxch schránek dochází k uzavření smlouvy dokonce bez přímého kontaktu mezi oběma účastníky těchto vztahů, v jiných případech k němu dochází stvrzením poxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxdým, kdo její uzavření v mezích poštovních podmínek a způsobem v nich stanoveným požaduje. Pokud by bylo již samotné zveřejnění poštovních podmínek náxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxslušného projevu vůle v podobě předání poštovní zásilky. Obdobně skutečnost, že zájemce o uzavření poštovní smlouvy její uzavření požaduje, nikoli pxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxní smlouvy požadovat, aby odesílatel prokázal, že poštovní zásilka a její úprava odpovídají poštovním podmínkám. I z tohoto textu vyplývá, že zákon přxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxedený závěr potvrzuje i sama definice podání, která podání váže na úkon provozovatele poštovních služeb - převzetí poštovní zásilky k poskytnutí poštxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxle něhož musí z poštovních podmínek vyplývat vždy způsob, jakým lze provozovateli navrhnout uzavření poštovní smlouvy.
Způsob uzavření poštovní xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 6 odst. 2 písm. b) ZPS [tímto ustanovením byl nahrazen výše citovaný § 6 odst. 3 písm. a)].
Způsob uzavření poštovní smlouvy závisí především na možxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxo forma návrhu do úvahy přichází obecně vložení zásilky do poštovní schránky, předání zásilky provozovatelem pověřené osobě, žádost o poskytnutí pošxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxdentně nebo naopak stvrzením podání atd. Vzhledem k stále rostoucímu významu tzv. hybridní pošty, kdy sám provozovatel poštovních služeb zajišťuje fxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxu samotného provozovatele poštovních služeb.
Pro srovnání, slovenský zákon o poštových službách tuto situaci upravuje výslovně tak, že v případxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxku uzavření poštovní smlouvy je třeba odlišit vznik následků "podání" ve smyslu zvláštních právních předpisů.
Judikatura
respektuje praxi uplatňoxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sp. zn. IV. ÚS 110/06, publikovaného pod č. 202/2006 Sb. nál. ÚS. platí, že jestliže příslušná osoba v prostorách pošty projevila vůli o poskytnutí sluxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxají provozovateli povinnosti stanovené zákonem o poštovních službách a poštovními podmínkami, popř. stanovené dalšími ujednáními mezi odesílatelxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx
xxxxovní smlouva je uzavírána okamžikem podání. Předem uzavírané písemné nebo ústní smlouvy mají zásadně povahu smluv rámcových. Jejich smyslem je zpravxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxny spojeno. Poštovní smlouva se vždy vztahuje k jedné konkrétní poštovní zásilce, s ohledem na právní konstrukci poštovní smlouvy není možné uzavřít jxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxnovení podmínek, za nichž dojde k uzavření poštovní smlouvy.
Práva a povinnosti z poštovní smlouvy jsou v prvé řadě určeny obsahem poštovních podmínxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ale je vytvářen jednostranně provozovatelem poštovních služeb.
Zákon nevylučuje sjednání odchylek od obsahu poštovní smlouvy. Zároveň je však xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxovní smlouvy předjímaného v poštovních podmínkách bude v praxi vyhrazena hromadným podavatelům poštovních zásilek, retailoví zákaznící budou zpraxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb pouze za předpokladu, že se návrh poštovní smlouvy pohybuje v mezích stanovených poštovními podmínkami.
Zákon o poštovních službách v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní smlouvy podle poštovních podmínek (§ 4 odst. 3 ZPS) a situaci, kdy poštovní zásilka a její úprava neodpovídá poštovním podmínkám bez toho, aby taková xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxiže jejím obsahem mají být také odchylky od práv a povinností, které se mají stát obsahem právního vztahu vzniklého z poštovní smlouvy, nebo jejich doplxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdmínkám.
Právo odmítnout uzavření poštovní smlouvy je v § 4 odst. 3 ZPS úzce navázáno na povinnost odmítnout uzavření poštovní smlouvy tam, kde na mxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xruhým případem výjimky z kontraktační povinnosti je situace, kdy při uzavírání poštovní smlouvy odesílatel na výzvu provozovatele poštovních služex xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtovní zásilky a její úpravy s poštovními podmínkami vyjde najevo, že poštovní zásilka nebo její úprava poštovním podmínkám neodpovídá. O takové přípaxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxstního limitu, nesprávné úpravy adresní strany zásilky, v případech, kdy je obsahem zásilky obsah zakázaný nebo nejsou splněny podmínky pro jeho přepxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komplikovanější bude situace v případech, kdy k fyzickému kontaktu nedochází a k neuzavření poštovní smlouvy dojde jednoduše tím, že se provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xmluvního závazku.
V případě, že nedojde k uzavření poštovní smlouvy přesto že poštovní zásilka byla již vyplacena, vzniká odesílateli nárok na vráxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvy může nastat tam, kde se provozovatel poštovních služeb aktivně účastní na fázi přípravy poštovní zásilky (na jejím fyzickém vzniku a kompletaci) a zxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí zásilky a okamžik podání ve smyslu § 2 písm. l) ZPS, jenž nastává až ve chvíli, kdy je zásilka ve finální podobě formálně převzata k poskytnutí poštovní sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxt. 2 písm. b) ZPS. Za tento přestupek se podle § 37a odst. 4 písm. c) uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč.
Vedle veřejnoprávní odpovědnosti provozovatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xeuzavření poštovní smlouvy bude v praxi spočívat v neoprávněném odmítnutí převzetí zásilky k poskytnutí poštovní služby provozovatelem poštovních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxzické odmítnutí převzetí zásilky, ale i situaci, kdy nebude se zásilkou zacházeno jako se zásilkou poštovní.
Povinnost uzavřít poštovní smlouvu sx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xěchto případech se bude jednat o rámcové smlouvy, upravující podmínky uzavírání poštovních smluv a poskytování poštovních služeb, nikoli o samotné pxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxilek (např. místo a způsob předání zásilek) nebo úhrady cen poštovních služeb, nejedná se o smlouvy poštovní. Provozovatel nicméně nemůže bezdůvodně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxosti, možnost sjednání odchylek od poštovních podmínek
Ustanovení § 4 odst. 3 ZPS vzniklo spojením původního textu § 4 odst. 2 s § 6 odst. 5 ZPS ve zněxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xouze na návrhy na uzavření poštovní smlouvy uskutečněné v mezích poštovních podmínek zveřejněných provozovatelem poštovních služeb podle § 4 odst. 1 xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, které se mají stát obsahem právního vztahu vzniklého z poštovní smlouvy, nebo jejich doplnění, uzavřít.
Ustanovení § 4 odst. 3 ZPS předpokládá koxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xpozorněno. Upozornění na možnost odchylek a doplnění podle § 4 odst. 3 ZPS lze v poštovních podmínkách provést jedinou obecnou větou. Zahrnutí takovéxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxnovení poštovních podmínek
kogentní
.
Sjednání odchylek může být potřebné v celé řadě případů. V praxi k němu může docházet u dlouhodobých vztahů mexx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xpravy poštovní zásilky (balení, psaní adresy) a způsobu placení (např. dohoda o bezhotovostní úhradě cen), vyloučeny však nejsou ani jiné odchylky a dxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxý je postaven na opakované standardizované činnosti. Zákon o poštovních službách tento znak povyšuje na závazné pravidlo tím, že možnost sjednání odcxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xodmíněna přípustnost sjednání odchylek nebo doplnění poštovních podmínek, je v prvé řadě upozornění na takovou možnost v poštovních podmínkách.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe zájemce o poštovní služby na možnost sjednání odchylek a doplnění, nebo zda musí být tato možnost zdůrazněna u konkrétních ustanovení, u nichž provozxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xy omezoval možnost sjednání odchylek výhradně na ta ustanovení poštovních podmínek, u nichž je to výslovně stanoveno.
Definitivní odpověď na výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxhodou stran.
A contrario
lze s jistotou dovodit, že ustanovení, která nejsou tímto způsobem označena, mohou být předmětem odchylné úpravy v poštovní xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxa nabízené poštovní služby. Pokud by mělo dojít k takto zásadní odchylce, nenabízí zákon jiné řešení, než úpravu poštovních podmínek (poštovní službu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxů služby, jejichž prostřednictvím jsou od sebe jednotlivé poštovní služby odlišovány. Mezi tyto parametry musíme řadit především dobu dodání a odpovxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxy bude za změnu povahy nabízené poštovní služby považován zásah do podmínkami vymezeného povoleného obsahu poštovní zásilky, do stanoveného hmotnosxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxvahu nabízené služby.
Zásahem do stanovené doby dodání, který mění povahu nabízené poštovní služby, může být změna z garantované na negarantovanox xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvýšením limitu odpovědnosti, změnou limitace odpovědnosti z paušální náhrady škody na náhradu škody vymezenou limitem udané ceny, či změnou služby, x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxtu nebo o jiný donucovací či zajišťovací institut.
Ujednání, kterým dochází k odchylce od poštovních podmínek, aniž je na možnost sjednání této odcxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxé právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje, což je nepochybně pxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxání na minimum. Občanský zákoník absolutní neplatnost právního jednání vyhrazuje pouze pro taková jednání, která se zjevně příčí dobrým mravům, anexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxích podmínek nebude splněn ani jeden z výše uvedených předpokladů absolutní neplatnosti právního jednání. Ujednání odporující § 4 odst. 3 ZPS tedy zůxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxjí úprava odpovídá poštovním podmínkám
Ustanovení odstavce 4 je tradičním vyjádřením ochrany provozovatele poštovních služeb. Tato ochrana je zaxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxjí úprava odpovídá poštovním podmínkám.
Toto oprávnění se váže k okamžiku podání poštovní zásilky, tedy k okamžiku, kdy provozovatel poštovních sxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxzovat důsledky ze zjištění, že poštovní zásilka a její úprava neodpovídá poštovním podmínkám, učiněného až v průběhu poštovní přepravy.
Kontrola xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe výslovnou, pouze zdánlivě nadbytečnou, zmínkou, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb a jeho zaměstnanců, kteří jsou vystaveni případným bezpečnostním a zdravotním rizikům spojeným se situací, kdy je obsah zásilky nedovolený či nebezxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtovní smlouvy. Zajišťuje tedy nejen bezpečnost poštovního provozu, ale i obchodní zájmy provozovatele. Potvrzení bude spočívat většinou v ověření, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxizi mezi oprávněným požadavkem provozovatele na právo ověřit obsah poštovní zásilky z hlediska jeho souladu s poštovní smlouvou a mezi jeho povinnostx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx
x xxxxseným v důsledku podezření, které vzniklo při podání zásilky, jeho výkon však může být stejně tak upraven smluvně, např. v podobě požadavku na poskytnuxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxní, nikoli později. V případě zjištění rozporu obsahu zásilky nebo její úpravy s poštovními podmínkami, nevzniká provozovateli poštovních služeb poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdmínkám, nevzniká provozovateli poštovních služeb povinnost uzavřít poštovní smlouvu.
Oprávnění k otevření již převzaté poštovní zásilky vyplxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxení.
Související ustanovení:
§ 2 - vymezení základních pojmů, § 5 odst. 1 - poštovní smlouva, § 6 odst. 2 - poštovní podmínky; § 8 odst. 1 - otevřexx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x důvodové zprávy k liberalizační novele:
K bodu 11 - § 5 odst. 1
Upravují se formálně definiční znaky poštovní smlouvy s cílem tuto definici zjednodxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx že existuje veřejný zájem na tom, aby bylo zajištěno ve stanovené kvalitě poskytování základních služeb na celém území ČR, je nutné zamezit tomu, aby srxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxž vymezení a povinné náležitosti stanoví tento zákon (§ 6). Uživatel základních poštovních služeb nepochybně očekává stejnou úroveň ochrany při konzxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxvních) balíků, je možné si vybrat právní režim, podle kterého se tato služba může poskytovat např. podle obchodního zákoníku (smlouva o přepravě věci xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxtšinou výhodnější, aby své služby poskytovali v jiném právním režimu než jako poštovní služby. V takovém případě mají totiž mnohem větší volnost - nemuxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxplatí pro ně dokonce ani požadavek na dodržování poštovního tajemství podle § 16 zákona o poštovních službách. Takové účelové jednání podnikatele má rxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxzdíl od seriózních provozovatelů poštovních služeb - ze zájemců o své služby vybírat jen ty, kteří mu slibují co největší ekonomický profit.
Poněvaxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxé hlavní myšlenka liberalizace podle unijní právní úpravy - bude-li zde více provozovatelů poštovních služeb, veřejnost si bude moci vybírat ze širší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxh předpisech (občanský zákoník, obchodní zákoník, přepravní řády apod.), je samozřejmé, že takové služby musí poskytovat na základě speciální úpravx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxhů mezi ním a jeho zákazníkem.
Přehled výkladu:
I. Poštovní smlouva
II. Obsah poštovní smlouvy
III. Povaha poštovní smlouvy
IV. Úplatnost poskxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvit zásilku v souladu s požadavky poštovních podmínek
K odst. 1
I. Poštovní smlouva
Liberalizační novela zákona o poštovních službách s účinnosxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxou rozlišovány právním režimem, tedy tím, zda byla uzavřena poštovní smlouva či nikoli, nýbrž znaky uvedenými v § 1 odst. 2 ZPS. Rozhodujícím znakem je v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxatele odesílateli, že dodá poštovní zásilku nebo peněžní částku z místa poštovního podání sjednaným způsobem příjemci do místa uvedeného v adrese. Toxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx "Za poštovní smlouvu se považuje jakákoliv smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí poštovní služby" pak dokonává výše uvedenou koncepční proměnu a vxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxt. 2 ZPS definována jako služba poskytovaná podle poštovní smlouvy, zároveň však z § 1 odst. 2 ZPS vyplývá, že poštovní službou je služba prováděná za úxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxticky zůstává zachována pouze u poštovních poukazů, které nadále nejsou zákonem definovány pojmovými znaky, nýbrž výhradně v souladu s původní koncexxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx upravuje pojmové znaky poštovní smlouvy, je třeba mít na paměti, že úprava těchto otázek není jediným požadavkem zákona, týkajícím se obsahu poštovní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxoštovní podmínky tvoří obsah poštovní smlouvy, není-li sjednán v mezích zákona odlišně). Absence těchto obsahových náležitostí nemá nicméně vliv na xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx závazku provozovatele na předmět poskytované služby, kterým je vždy poštovní zásilka.
Pojem poštovní zásilka jako jediný stojí z hlediska své defxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxě, ve které má být provozovatelem dodána. Každá smlouva, jejímž předmětem je dodání adresné zásilky v konečné podobě, v níž má být dodána z místa poštovnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxou je zásilka určená konkrétní osobě. Sama adresa nemusí být uvedena přímo na zásilce, musí však platit, že došlo k určení, která konkrétní zásilka má býx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxlkou v konečné podobě se rozumí zásilka, která je k poštovní přepravě předávána ve stavu, v němž má být zásilka dodána adresátovi. Z hlediska zhodnocení xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxštovní přepravy. Jako příklad zásilky, která není předána v konečné podobě lze uvést např. předání věci, která musí být vybalena, opatřena adresou atpx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxti je třeba upozornit na skutečnost, že zákonodárce definoval závazek z poštovní smlouvy jako závazek dodat poštovní zásilku příjemci do místa uvedenxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxziční sféry). Tomu odpovídá i praxe, kde zdaleka ne všechny zásilky jsou dodávány v místě uvedeném v poštovní adrese, ať již se jedná o případy vyzvednutx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xodávaných do vlastních rukou je dodání v místě určeném v poštovní adrese možné pouze v případě, že se adresát, případně jiný oprávněný příjemce, v místě xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxc vykonán. Pro posouzení právní povahy smlouvy je rozhodující, aby byl adresát identifikován adresou. Skutečnost, že poštovní smlouva připouští dodxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxů poštovní služba a poštovní smlouva důvodová zpráva k liberalizační novele zdůvodňuje existencí veřejného zájmu na tom, aby bylo zajištěno ve stanovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxné nebo zaměnitelné služby se základními službami byly poskytovány v rozporu s tímto zákonem, resp. za podmínek, které neodpovídají rámci a povinným nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtovních služeb nepochybně očekává stejnou úroveň ochrany při konzumaci těchto služeb. Z tohoto důvodu lze podle důvodové zprávy jako nežádoucí jev ozxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xlužbách tím, že se tato služba mohla poskytovat např. podle obchodního zákoníku (smlouva o přepravě věci apod.).
Skutečnost, že poštovní služby xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xby své služby poskytovali v jiném právním režimu než jako poštovní služby. V takovém případě mají totiž mnohem větší volnost - nemusejí dodržovat strikxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xni požadavek na dodržování poštovního tajemství podle § 16 ZPS. Jednání podnikatele, kterým se zištně vyhýbá režimu zákona o poštovních službách, proxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxc i dohledu na provozování poštovních služeb. Takové účelové jednání podnikatele má podle důvodové zprávy devastující vliv na hospodářskou soutěž. Jxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb - ze zájemců o své služby vybírat jen ty, kteří mu slibují co největší ekonomický profit.
Smyslem nového pojetí právní úpravy je tedy podpora zájmx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb (dosud působících mimo režim zákona o poštovních službách), což povede k rozšíření nabídky poštovních služeb a rozvoji účinné konkurence nx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x provozovatelem.
Poštovní smlouvou se provozovatel zavazuje odesílateli, že dodá poštovní zásilku nebo peněžní částku z místa poštovního podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xdůraznit je v této souvislosti třeba především fakt, že bez ohledu na to, kdo s provozovatelem poštovních služeb skutečně uzavřel poštovní smlouvu, vzxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxzu jako odesílatel označena; přičemž pouze není-li odesílatel takto označen, je jím osoba, která poštovní smlouvu uzavřela.
Konkrétní obsah poštxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxtovní smlouvy.
Z poštovní smlouvy nevzniká provozovateli poštovních služeb pouze povinnost zásilku dodat, ale zároveň i povinnost dodat ji určitxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxravy povinen, tak způsobu předání zásilky jejímu příjemci, včetně samotného vymezení okruhu možných příjemců zásilky.
Základní povinností provxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxy nedodání zásilky lze rozlišit na důvody na straně odesílatele nebo příjemce zásilky (nedoručitelné a neodbytné zásilky) a důvody na straně provozovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxodání zásilky.
Takovým případem bude nejčastěji nedodání zásilky z důvodu selhání přepravní cesty. Typickým příkladem je situace, k níž dochází pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxzatá k poštovní přepravě není z jakéhokoliv důvodu k předpokládanému druhu přepravy připuštěna.
K obdobné situaci může dojít u vnitrostátní přeprxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxdním způsobem nebo vůbec.
Práva a povinnosti stran poštovní smlouvy v takovém případě v souladu s § 39 ZPS vyplývají podpůrně z příslušných ustanovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoštovních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo po sjednaném čase. Výše zmíněný příklad nepřipuštění zásilky k letecké přepravě tedy nezbavuje provozovatele poštovních služeb závazku zajistxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtit jako nedoručitelnou s odůvodněním, že provozovatel poštovních služeb nemá zajištěn vhodný typ přepravy (podobně podle § 2006 obč. zák. plnění nexx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xřípadě, že z poštovní smlouvy vyplývá závazek dodat poštovní zásilku v určitém čase. Zejména v případě tzv. expresních zásilek s garantovaným časem doxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxjít k zániku závazku za předpokladu, že odesílatel po obdržení zprávy o nemožnosti dodat zásilku ve sjednaný čas neoznámí provozovateli poštovních slxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xásledek vracení části nebo celé ceny poskytnuté služby.
I provozovatele poštovních služeb váže povinnost informovat bez zbytečného odkladu podlx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxvozovatele poštovních služeb je výhradně závazkem vůči odesílateli, jehož podstata leží v povinnosti provozovatele poštovních služeb zajistit dodxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxatel, zájem adresáta na dodání je vždy nejistý, nejedná se tedy o smlouvu ve prospěch třetí osoby.
IV. Úplatnost poskytování poštovních služeb
Pošxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxní smlouvy. Cenu poštovní služby platí zpravidla odesílatel před nebo při podání poštovní zásilky.
Zásadou je placení poštovní služby předem (typxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxučena dohoda o hrazení cen poštovních služeb zpětně např. na základě dohody o bezhotovostní úhradě cen mezi provozovatelem poštovních služeb a podavaxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. I v případě tzv. nevyplacených zásilek, kdy provozovatel poštovních služeb zásilku dodává, aniž byla odesílatelem uhrazena dohodnutá cena (uhrazexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxky z odpovědnosti provozovatele za nesplnění povinností podle poštovní smlouvy
Provozovatel neodpovídá podle odstavce 2 za nesplnění povinností xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxním právním předpisem.
Toto ustanovení poskytuje provozovateli poštovních služeb ochranu v případech, kdy bez vlastního zavinění nemůže dodržex xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlouvy v důsledku plnění povinnosti uložené provozovateli zákonem o poštovních službách je postup provozovatele poštovních služeb podle § 16 odst. 7 pxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhniky podle zvláštního právního předpisu (zákon o bezpečnostní informační službě; zákon o Vojenském zpravodajství) poštovní zásilku, nebo jim umožxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrávním předpisem dojde např. v případě zadržení nebo pozdržení poštovní zásilky podle § 86 tr. řádu,v případě záměny poštovní zásilky podle § 87a tr. řáxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů.
K nesplnění povinnosti podle xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxení převzetí zásilky, na jejich roveň jsou postaveny situace, kdy příjemce odmítne uskutečnit úkon, na nějž je podle poštovní smlouvy vydání poštovní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxvy stvrzuje; kdy příjemce odmítne zaplatit dobírkovou částku, jejímž zaplacením je vydání zásilky podmíněno; nebo požaduje-li příjemce, aby mohl záxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xa straně odesílatele (chybné označení adresáta, poštovní adresy).
K odst. 3
VI. Povinnost odesílatele upravit zásilku v souladu s požadavky poštoxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx], resp. s požadavky poštovních podmínek na zvláštní úpravu poštovní zásilky [§ 6 odst. 2 písm. d) ZPS] v případě, že obsah poštovní zásilky je podle poštxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtele. Nedodržení této povinnosti může pro odesílatele, který je fyzickou osobou, znamenat naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 37c odst. 1 píxxx xx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytnutí poštovní služby poštovní zásilku, jejíž obsah je podle poštovních podmínek považován za nebezpečný, aniž by byla dodržena její povinná zvxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxi odesílatelem a provozovatelem poštovních služeb byla sjednána odchylka od příslušných ustanovení poštovních podmínek.
Podobně jako v dalších xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako odesílatel označena; a pouze není-li odesílatel označen, je jím osoba, která poštovní smlouvu uzavřela. Oxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxvní smlouvu.
Související ustanovení:
§ 1 odst. 2 - předmět úpravy, § 2 - vymezení základních pojmů, § 3 odst. 2 - základní služby, § 4 - uzavření pxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxy fyzických osob, § 39 - podpůrné použití občanského zákoníku
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxch dalších zákonů,
Poštovní podmínkx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx x x x xxxxx x xx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provozovatele poštovních služeb a jejich obsah by měl korespondovat s rozsahem a povahou nabízených služeb. Zákon tak stanoví jednoduchým a srozumitxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxminaci (popis nabízené služby, údaje o ceně, popř. kvalitě služby, možnost reklamací, náhrada škody, skutečnosti, jejichž sjednání zákon předpokláxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a poštovní podmínky schvalovat, a to zejména v liberalizovaném prostředí, kdy může na trhu působit větší počet podnikatelů. Současně však musí být zajxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxt provozovatele poštovních služeb na rozpor poštovních podmínek se zákonem, včetně stanovení lhůty k nápravě; pokud k nápravě nedojde, zahájí ČTÚ násxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx Povinnost provozovatele uveřejnit informaci o změně poštovních podmínek před nabytím její účinnosti
V. Výzva ke změně poštovních podmínek
K odstx x
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxsob informování uživatelů poštovních služeb o jejich obsahu, pravidla za jakých se poštovní podmínky stávají součástí poštovní smlouvy, meze možnýcx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxmínek může být naproti tomu spoluurčován např. ustanoveními občanského zákoníku upravujícími tzv. spotřebitelské smlouvy, případně povinnostmi xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxou formu. Obsah poštovních podmínek musí být povinně zachycen v podobě psaného textu. Toto ustanovení spolu s odstavcem 2 zajišťuje transparentnost pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxob uzavírání poštovních smluv je v zájmu veřejnosti tímto způsobem zajišťována možnost každého uživatele poštovních služeb seznámit se s podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxximální obsahové náležitosti poštovních podmínek. Provozovateli poštovních služeb nic nebrání stanovit v poštovních podmínkách nad rámec povinnéhx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxravní doba apod.).
Smyslem tohoto ustanovení je především zajištění informovanosti zájemců o poštovní služby, kterým je prostřednictvím poštovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku mezerovitosti poštovních podmínek, možným sporům a nekalým praktikám, pro něž nenechává otevřený prostor. Povinný obsah podle odstavce 2 zárxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xnformovat zákazníka o způsobu řešení sporů týkajících se poštovní smlouvy, konkretizovat způsob dodání i samotné podmínky pro využití poštovních slxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx poštovní smlouvy dochází v mnoha případech konkludentně a není tak ani prostor pro individuální vyjednávání smluvních podmínek.
S ohledem na skutxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxinného obsahu poštovních podmínek podmínkou uzavření životaschopného smluvního vztahu. Ustanovení o povinném obsahu poštovních podmínek je tak doxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxa nemohla vůbec vzniknout.
Výše uvedené lze názorně demonstrovat na praktických příkladech. Podle § 13 odst. 1 ZPS odpovídá provozovatel za škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxilky vázané na sjednanou lhůtu, po níž je provozovatel toto své právo oprávněn uplatnit. Povinné sjednání podmínek dodání zabraňuje neurčitosti smluxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxtovních službách nově doplněn požadavek, aby byl obsah poštovních podmínek zachycen srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem. Jedná se o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxzku. Nutno podotknout, že srozumitelnost a přístupnost poštovních podmínek je z podstaty věci limitována rozsahem informací, které poštovní podmínxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx s dalšími právy a povinnostmi upravenými mimo samotný text poštovních podmínek. Poslední změnu doznalo ustanovení odstavce 2 zákonem 378/2015 Sb., jxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa o způsobu řešení sporů týkajících se poštovní smlouvy.
Pokud provozovatel poštovních služeb v rozporu s § 6 odst. 2 ZPS neuvede v poštovních podmíxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxst. 2 písm. p) ZPS. Nutno podotknout, že v případě, že ČTÚ dospěje k závěru, že jsou poštovní podmínky provozovatele poštovních služeb v rozporu s § 6 odstx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxaty přestupku podle odstavce 2 písm. p) zákonem č. 378/2015 Sb. jeví jako poněkud nesystémové. Dosavadní princip spočívající na předpokladu, že ČTÚ v xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxovních službách vyzve provozovatele k jejich změně, byl doplněn čistě represivním prvkem v podobě sankce za přestupek. Spolu se skutkovou podstatou pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxo přestupek ČTÚ podle § 37a odst. 4 písm. c) ZPS uloží pokutu do výše 1 000 000 Kč.
K písm. a)
Popis poskytované poštovní služby
Popis poskytované pošxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxis poskytované poštovní služby tak bude zahrnovat základní znaky, které od sebe jednotlivé poštovní služby vzájemně odlišují, respektive hodnoty, jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x rychlost a způsob dodání.
Jak vyplývá z dalšího výčtu povinných náležitostí poštovních podmínek, je zřejmé, že funkce ustanovení uvedeného pod píxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxy. Svou povahou se toto vymezení blíží spíše marketingovému popisu služby, než smluvnímu ujednání.
K písm. b)
Způsob, jakým lze uzavřít poštovní smxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxovní služby.
Způsob uzavření poštovní smlouvy závisí především na možnostech poštovní infrastruktury daného provozovatele. Odlišovat je třeba xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxvěřené osobě na provozovně nebo přímo u odesílatele tam, kde provozovatel poštovních služeb zajišťuje svoz zásilek a úpravu
akceptace
např. stvrzenxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxladě digitálně předaných dat, dochází často k uzavření poštovní smlouvy na základě zmocnění od odesílatele v důsledku úkonu samotného provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxně věcí odesílatele, není-li poštovními podmínkami pro některé druhy zásilek předepsáno, jakým způsobem mají být zabaleny a uzavřeny.
Lze očekávxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxcné požadavky na úpravu poštovní zásilky se budou zpravidla týkat zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti, prevence nepříjemných smyslových vjemů a rxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky na úpravu poštovních zásilek budou upravovat otázky předcházení vzniku škod (povinnost učinit opatření, která zamezí vniknutí do zásilky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxených věcí, případně další požadavky na úpravu zásilek, přizpůsobení balení způsobu přepravy a zajištění věcí tvořících obsah zásilky.
Požadovaxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxstění údajů v jejím rámci, úpravu situací, kdy adresu nelze na zásilce uvést), jakož i prostředky použité k jejímu zaznamenání.
Provozovatel poštoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, že tak dostatečným způsobem neučiní, vystavuje se riziku odpovědnosti za škody vzniknuvší na poštovních zásilkách upravených v souladu s obxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xřizpůsobit povaze přepravovaného obsahu. Při úpravě zásilky je odesílatel povinen respektovat pokyny provozovatele poštovních služeb, v případě jxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xásilky. Odesílatel zároveň odpovídá za škodu na dalších poštovních zásilkách, jakož i vybavení provozovatele poštovních služeb způsobené nedostatxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Obal by měl být v každém případě dostatečný k ochraně obsahu před ztrátou, úbytkem nebo poškozením při běžné manipulaci se zásilkou. Uzávěra by měla exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxřiměřeného zacházení s poštovní zásilkou na straně provozovatele poštovních služeb, pokud na takový způsob přepravy nebyl odesílatel předem upozorxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx chránící před nepříjemnými smyslovými, zejména čichovými, vjemy. Zakázáno bude obvykle použití opotřebených obalů.
Zakázány mohou být určité pxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxady.
Úprava zásilky může spočívat i v povinném použití určitého typu obalu (např. obalu určeného provozovatelem poštovních služeb).
Poštovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxní podmínky obsahují minimální a maximální rozměry jednotlivých druhů poštovních zásilek, případně požadavky na tvar.
V xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxázení, budou součástí poštovních podmínek i požadavky na zvláštní úpravu těchto zásilek.
Povinnost odesílatele upravit poštovní zásilku v soulaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxilky je považován za nebezpečný nebo vyžaduje zvláštní zacházení, jakož i povinnou zvláštní úpravu takové poštovní zásilky
Ustanovení § 6 odst. 2 pxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe považován za nebezpečný nebo vyžaduje zvláštní zacházení, jakož i povinnou zvláštní úpravu takové poštovní zásilky (věci podmínečně připuštěné k pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxx povinnost stanovena zákonem. Přeprava těchto zásilek je připuštěna pouze za stanovených podmínek.
Provozovatel poštovních služeb je podle § 8 odxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxná.
Určení nebezpečného obsahu a obsahu, který vyžaduje zvláštní zacházení nebo povinnou zvláštní úpravu poštovní zásilky, záleží především na rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxjektivních a zákonných požadavků na zacházení s určitým typem věcí.
Poštou mohou být dopravovány jakékoliv věci, pokud jejich poštovní přeprava nxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxou připuštěny k dopravě jen při splnění zvláštních podmínek. K vyloučení přepravy určité věci prostřednictvím poštovních služeb na základě zákona buxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxonem stanovené požadavky na způsob přepravy (např. přeprava zbraní podle zákona o zbraních). S ohledem na skutečnost, že provozovateli není znám obsax xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxavit poštovní zásilku v souladu s požadavky poštovních podmínek na zvláštní úpravu poštovní zásilky [§ 6 odst. 2 písm. d)] v případech, že obsah poštovnx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé podstaty přestupku podle § 37c odst. 1 písm. b) bod 1 ZPS.
Přestupku podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí tím, že jako odesílatel ohrozí xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxčný, aniž by byla dodržena její povinná zvláštní úprava podle poštovních podmínek nebo další požadované náležitosti podle poštovních podmínek.
K pxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxo provozovatele poštovních služeb. To je předurčeno jak způsobem přepravy poštovních zásilek, tak právními předpisy stanovícími povinný způsob zacxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadní službu podle § 3 odst. 2 písm. g) ZPS, tj. povinnost poskytovat služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České rxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx určenými provozovateli upravuje čl. 19 Světové poštovní úmluvy. Podle tohoto ustanovení jsou za nepřípustné označeny zásilky, které nesplňují podmxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo s úmyslem vyhnout se zaplacení náležitých sazeb.
Určení zakázaného obsahu poštovních zásilek v mezinárodním poštovním styku je do značné mírx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxčí bude v neposlední řadě záviset na zvoleném způsobu přepravy. V případě, že je pro přepravu zásilek do zahraničí využívána letecká přeprava, bude proxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxružení leteckých přepravců.
K písm. f)
Způsob a podmínky dodání
Povinnou součástí poštovních podmínek je podle § 6 odst. 2 písm. f) ZPS úprava způxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxtanovení upravující samotný způsob a podmínky dodání zásilky příjemci, tedy především vymezení oprávněného okruhu příjemců, místa dodání a úkonů, kxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch příjemců může zahrnovat pouze adresáta (zásilky výhradně jen do vlastních rukou adresáta) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x adresátem v jedné domácnosti), které mohou být dále kumulovány s obecnými požadavky např. v podobě požadavku na dosažení určité věkové hranice či svépxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxné skutečnosti, jakož i otázka, zda je převzetí zásilky stvrzováno či nikoli. Do kategorie ustanovení poštovních podmínek upravujících způsob a podmxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xvlivnit konkrétní způsob dodání (dodání ranní či večerní pochůzkou, vykonání opakovaného pokusu o dodání atp.).
K písm. g)
Cena poštovní služby, zxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxučástí poštovních podmínek je podle § 6 odst. 2 písm. g) ZPS cena poštovní služby, způsob její úhrady a rozsah nároku odesílatele na její vrácení, jestlxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxíku musí být respektován § 12 zák. o ochraně spotřebitele, v souladu s nímž je provozovatel poštovních služeb povinen informovat v souladu s cenovými přxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ceně nebo okolnost, že informace je neúplná nebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat dojem, že
-
cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti;
-
stanovenx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxtečnosti platí zvlášť;
-
cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není;
-
vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x 12 zák. o ochraně spotřebitele je zákon o cenách a vyhláška 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách.
Provozovatel je podle § 13 odst. 2 zákona o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxovních služeb. Cenou se v tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx informaci o ceně poštovních služeb vztaženou k prodávanému jednotkovému množství a určeným podmínkám formou ceníků nebo jiným přiměřeným způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxužití poštovních známek např. umožňuje široké veřejnosti využívat ty nejjednodušší formy podání zásilek vložením do poštovní schránky. Způsob úhraxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxrespondenčních lístků. Specifickým způsobem úhrady příznačným pro oblast poskytování poštovních služeb je v případě základních služeb osvobozenýxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx musí být již při podání úplně vyplaceny, které zásilky mohou být podány třeba jen částečně vyplacené nebo nevyplacené, jakož i ceny a způsob úhrady doplxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z následků ztráty, poškození či úbytku obsahu přepravované poštovní zásilky. Vrácení ceny nebo její části může být rovněž upraveno jako následek nedoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsilky
Poštovní podmínky musí podle § 6 odst. 2 písm. h) ZPS povinně obsahovat úpravu postupu provozovatele při nemožnosti dodání poštovní zásilky.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xebude možné např. z důvodu, že adresát zemřel, nebo, v případech, kdy je adresátem právnická osoba, zanikl bez právního nástupce; v případech, kdy nebyxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxou postaveny situace, kdy příjemce odmítne uskutečnit úkon, na nějž je podle poštovní smlouvy vydání poštovní zásilky vázáno. K takové situaci může doxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtit dobírkovou částku, jejímž zaplacením je vydání zásilky podmíněno; nebo požaduje-li příjemce, aby mohl zásilku před zaplacením dobírkové částky xxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxdně zničení poštovní zásilky tam, kde zásilku současně nelze vrátit nebo nemá být podle poštovní smlouvy vrácena, přichází do úvahy např. kontaktovánx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xiného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxamace vad poskytované poštovní služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit a lhůty o jejím vyřízení
Podle § 6 odst. 2 písm. xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxlamaci uplatnit a lhůty o jejím vyřízení.
Podle čl. 19 Třetí poštovní směrnice členské státy zajistí, aby všichni poskytovatelé poštovních služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úbytku, poškození nebo nesouladu s normami kvality (včetně postupů určování odpovědnosti v případech zahrnujících více než jednoho provozovatele)x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt způsob uplatnění reklamace vad poskytované poštovní služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit a lhůty o jejím vyřízeníx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, musí poštovní podmínky odpovídat požxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxící z § 13 a § 19 zák. o ochraně spotřebitele.
Z § 13 zák. o ochraně spotřebitele vyplývá povinnost provozovatele poštovních služeb spotřebitele řáxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxčástí poštovních podmínek je úprava způsobu uplatnění reklamace vad poskytované poštovní služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Provozovatel je povinen spotřebxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
V provozovně musí být po celou provozní dobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xdbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozoxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxocesu v případě, že osobou uplatňující reklamaci nebude spotřebitel ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele.
Jednání provozovatele poštovních sxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxvenými údaji; (2) nezajistí, aby v provozovně byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamace nebo (3) nerozhodne o reklxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx, v) nebo x) zák. o ochraně spotřebitele.
Ve věcech neupravených poštovními podmínkami, resp. poštovní smlouvou, zákonem o poštovních službách, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxe rozlišit na nároky vážící se k uhrazené ceně služby - nárok z nedodržení garantovaného času dodání, nárok na vrácení ceny poštovného v případě poškozexx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxady mezinárodního poštovního styku se na postup určeného provozovatele uplatní rovněž pravidla stanovená Akty Světové poštovní unie. Každý určený pxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vlastní službě nebo ve službě jiného určeného provozovatele za předpokladu, že tyto reklamace jsou uplatněny ve lhůtě šesti měsíců ode dne následujícxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozovateli.
K písm. j)
Postup provozovatele při otevření poštovní zásilky podle § 8 ZPS
Poštovní podmínky podle § 6 odst. 2 písm. j) ZPS povinnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxivně určeném okruhu případů uvedených v § 8 odst. 1 ZPS. Vedle toho připadá v úvahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxy došlo k zevnímu poškození poštovní zásilky).
Postup provozovatele poštovních služeb při otevření zásilky není v zákoně blíže upraven. Rozhodnuxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxeré musí provozovatel poštovních služeb při určení postupu pro otevření zásilky zohlednit, vyplývají v prvé řadě z § 8 odst. 3 a 4 ZPS. Podle § 8 odst. 3 ZPx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxí zásilky; podle § 8 odst. 4 ZPS musí být při otevírání zásilky zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu, jxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxevření zásilky.
Do této kategorie bude patřit především vymezení okruhu osob, které mohou požádat o otevření zásilky; podmínky uplatnění žádosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob, které mají být přítomny otevření zásilky; způsob informování dotčených osob o nutnosti otevřít poštovní zásilku; způsob, jakým bude odesílatex xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo zničení poštovní zásilky nebo její části podle § 9 a § 10 ZPS, včetně lhůty, jejímž uplynutím je takové nakládání se zásilkou podmíněno
Povinnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxdle § 9 a § 10, včetně lhůty, jejímž uplynutím je takové nakládání se zásilkou podmíněno.
V poštovních podmínkách, případně dohodou, bude sjednán rxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx 1 písm. a) a b), resp. § 10 odst. 1 a 3 ZPS či jinou objektivní skutečnost.
Lze předpokládat, že provozovatelé poštovních služeb nastaví odlišnou lxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xdst. 3 ZPS a v případě podle § 9 odst. 1 písm. b) ZPS (je důvodná obava, že se obsah poštovní zásilky do dodání znehodnotí), resp. § 10 odst. 1 ZPS, kde lze z pxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxkne v průběhu běhu lhůty důvodná obava ze znehodnocení obsahu poštovní zásilky.
Úprava prodeje a zničení zásilek bude zpravidla obsahovat rovněž vxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxění zájmů oprávněné osoby), který může zahrnovat požadavek na přítomnost svědků či vyhotovení záznamu o prodeji nebo zničení zásilky. V případě prodexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxezení výše náhrady škody podle § 13 odst. 4 ZPS
Povinnou součástí poštovních podmínek podle § 6 odst. 2 písm. l) ZPS je rozsah odpovědnosti za vzniklou xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxx x xx xxxxx x provozovatel poštovních služeb odpovídá za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky jen v rozsahu stanoveném v poštoxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxzovatele za škodu přichází do úvahy:
1.
Vyloučení odpovědnosti za škodu - mezi základními službami je odpovědnost za škodu vyloučena v případě služxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxilky.
2.
Stanovení rozsahu odpovědnosti paušální částkou - podle § 13 odst. 2 ZPS při ztrátě poštovní zásilky hradí provozovatel škodu ve výši cenxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxnané paušální částky.
Mezi základními službami tomuto typu odpovědnosti odpovídá odpovědnost za ztrátu zásilky v případě služby dodání doporučenýcx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxskytuje v paušální výši. Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxostní kategorie.
3.
Stanovení rozsahu odpovědnosti do výše udané ceny - podle § 13 odst. 4 ZPS. Pokud odesílatel v souladu s poštovní smlouvou uvedx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxovědnost v případě služby dodání cenných zásilek. Podle § 6 vyhlášky č. 464/2012 Sb., se při poskytování služby dodání cenných zásilek náhrada škody poxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xdané hodnoty může být provozovatelem omezena, u poštovní zásilky, jejíž místo dodání je v České republice, však nesmí být omezena na méně než 1 000 000 Kčx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx škoda hradí nejvýše do částky sjednané v poštovní smlouvě.
Mezi základními službami tomuto typu odpovědnosti odpovídá odpovědnost za poškození nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxsilek se v případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané prx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx odpovědnost provozovatele do výše udané ceny ani horní hranice odpovědnosti, není výše náhrady omezena. Při ztrátě poštovní zásilky pak hradí provozxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo je neúplný, hradí provozovatel škodu ve výši rozdílu mezi cenou, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího podání, a cenou, kterou by měla v xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxst. 3 ZPS).
K písm. n)
Výčet ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou stran
Povinnou součástí poštovních podmínek podle § 6 odst. 2 píms. nx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb uzavřít poštovní smlouvu, jejímž obsahem mají být také odchylky od práv a povinností, které se mají stát obsahem právního vztahu vzniklého z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxek, přičemž dispozitivnost jednotlivých ustanovení je připuštěna pouze tam, kde bylo na možnost odchylek nebo doplnění upozorněno. Upozornění na moxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do poštovních podmínek znamená v podstatě volbu principu dispozitivnosti poštovních podmínek s tím, že pouze tam, kde je to podle § 6 odst. 2 písm. n) ZPS xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrnění na možnost odchylek či doplnění, je výčet kogentních ustanovení zbytečný, neboť odchylky a doplnění jsou vyloučeny již podle § 4 odst. 3 ZPS.
Ox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx
x xxx právě s ohledem na citovaný § 4 odst. 3 ZPS, který připouští odchylku od poštovních podmínek pouze tam, kde je na možnost odchylky upozorněno. Splnění téxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kogentnost určitých ustanovení relativně neplatná pro rozpor se zákonem.
Ujednání, kterým dochází k odchylce od poštovních podmínek, aniž je na mxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxeré se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje, což je nepochybně případ § 4 odst. 3 ZPS, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnský zákoník absolutní neplatnost právního jednání vyhrazuje pouze pro taková jednání, která se zjevně příčí dobrým mravům, anebo která odporují záxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx splněn ani jeden z výše uvedených předpokladů absolutní neplatnosti právního jednání. Ujednání odporující § 4 odst. 3 ZPS tedy zůstane neplatné pouzx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xude se moci neplatnosti takového ujednání dovolat kterákoli ze smluvních stran.
K písm. o)
Podmínky pro zaslání poštovní zásilky nebo peněžní částxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxužbu provozovatel poštovních služeb nabízí.
K písm. p)
Informace o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu poštovní smlouvy
Povinnost provxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zákona o poštovních službách doplněna zákonem 378/2015 Sb. Jedná se o transpoziční ustanovení k čl. 13 Směrnice o alternativním řešení sporů. Bližšx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxrnout do informace též internetovou adresu subjektu alternativního řešení sporu (tj. ČTÚ). Jestliže provozovatel poštovních služeb provozuje intexxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxnovení uživatelé poštovních služeb informováni o jejich právu na podání námitky proti vyřízení reklamace vad poskytované poštovní služby. V této souxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xtanoví povinnost pro případ sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytnout spotřebiteli infoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku zamítnutí reklamace vad poskytované poštovní služby, čímž je zajištěna informovanost každého spotřebitele o jeho právu využít možnost námxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x
xx xxxxx
x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx informace podle § 14 odst. 2 zák. o ochraně spotřebitele povinně poskytována výhradně spotřebiteli, tedy nikoli všem uživatelům poštovních služeb, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxytím její účinnosti
Liberalizační novelou nově zavedená povinnost provozovatele poštovních služeb, uveřejnit nejméně třicet dnů před nabytím účxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx x xxx x xxvinnost provozovatele poštovních služeb zpřístupnit v každé své provozovně a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup poštovní podmínky.
Stxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x aby poskytovatelé poštovních služeb byli informováni o právech a povinnostech poskytovatele či poskytovatelů všeobecných služeb. Členské státy by xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxly zajistit zpřístupnění všech takovýchto informací. Zákon o poštovních službách rozšiřuje povinnost informovat o změně poštovních podmínek nejméxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi o změně poštovních podmínek se týká jakékoliv změny poštovních podmínek, včetně změn cen poštovních služeb, neboť informace o ceně je povinnou obsahxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx že ke změně poštovních podmínek došlo v reakci na výzvu ČTÚ, aby provozovatel ve lhůtě ne kratší než deset dnů provedl změnu poštovních podmínek z důvodu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany spotřebitelů z důvodu nekalých obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace spotřebitele.
Z podstaty věci nemůže být stanovený třicetixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
Povinná třicetidenní lhůta může činit problémy v případě poštovních služeb do zahraničí, kde obsah poštovních podmínek závisí na podmínkách nasxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxdenním předstihem a dodržení třicetidenní lhůty bude z tohoto důvodu často vyloučené. Neprovedení změny poštovních podmínek by přitom znamenalo posxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxvních podmínek jednat o formální porušení § 6 odst. 3 ZPS a tedy naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 37a odst. 2 písm. d) ZPS, bude v těchto přípaxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx které nemohl provozovatel poštovních služeb ovlivnit.
Význam § 6 odst. 3 ZPS spočívá především ve skutečnosti, že většina uživatelů poštovních sxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxínek s sebou nevyhnutelně nese riziko omylu na straně uživatele, který nezkoumá poštovní podmínky v každém jednotlivém případě využití poštovní služxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxzorněno.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxí ceny.
Změnou poštovních podmínek ve smyslu tohoto ustanovení se rozumí i zrušení dílčí poštovní služby.
Na rozdíl od § 4 odst. 1 ZPS, který hovořx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxtizace formy jejich zpřístupnění, používá § 6 odst. 3 ZPS termín uveřejnění informace. Tato zdánlivě nevýznamná jazyková nuance znamená, že v případx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxz nutnosti jejího aktivního vyhledávání. Důvodem této odlišnosti je již výše zmíněný zájem na aktivním informování uživatelů poštovních služeb o změxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxním obsahem změny.
Stejně tak v případě uveřejnění informace o změně způsobem umožňujícím dálkový přístup znamená požadavek na uveřejnění, nikolx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že ze strany běžných uživatelů nezůstane nepovšimnuto.
Skutečnost, že nedošlo k uveřejnění informace o změně poštovních podmínek v souladu s § 6 oxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxěně poštovních podmínek podle § 6 odst. 3 ZPS je přestupkem podle § 37a odst. 2 písm. d) ZPS. Za tento přestupek se podle § 37a odst. 4 písm. d) ZPS uloží pokxxx xx xxxx xxx xxx xxx
x xxxxx x
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence předkládat poštovní podmínky základních poštovních služeb ke schválení ČTÚ, současně je však ČTÚ nově svěřena pravomoc k zásahu v případě, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xlužbách nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu nebo pokud je to nezbytné k dosažení ochrany spotřebitelů.
Obdobné ustanovení obsahujx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti uložit rozhodnutím, aby provedl změnu smlouvy nebo jejího zveřejněného xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o elektronických komunikacích nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu nebo v rozporu se zákonem obsahujícím pravidla ochrany spotřebitexxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxchozí právní úpravu, podle níž ČTÚ schvaloval držiteli poštovní licence poštovní podmínky a jejich změny, u služeb, jimiž držitel poštovní licence zaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxskytování poštovních služeb jako takových.
Ačkoliv použití pojmu výzva dává vzniknout dojmu, že úkon ČTÚ v této věci má pouze neformální povahu, nexx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx odst. 5 zák. o elektronických komunikacích ČTÚ provedení změny ukládá rozhodnutím). Nepřímo tuto skutečnost potvrzuje § 36 odst. 1 písm. m) ZPS, kterx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxst provozovatele poštovních služeb k provedení požadované změny poštovních podmínek ve stanovené lhůtě. Jedná se tak o individuální správní akt, týkxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx
xýše uvedené potvrzuje i širší kontext § 6 odst. 4 ZPS představovaný mimo jiné Třetí poštovní směrnicí, která v čl. 22 uvádí, že členské státy jsou povinnx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxerý byl dotčen rozhodnutím národního regulačního orgánu, právo podat opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí k odvolacímu subjektu nezávislému xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxných částí poštovních podmínek, které je provozovatel poštovních služeb povinen uvést do souladu s požadavky zákona o poštovních službách.
Podle x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady ČTÚ.
Výzva podle § 6 odst. 4 ZPS je vydávána ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle § 152 spr. řádu. Podání rozkladu k předsedovi Rady ČTÚ má v souladu s § 85 spr. řádu odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc, vykonatxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Vyloučení odkladného účinku rozkladu musí být odůvodněno. Výrok vyloučení odkladného účinku rozkladu je součástí rozhodnutí ve věci; proti tomuto vxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx bylo vydání vyzvání statutem ČTÚ svěřeno předsedovi Rady ČTÚ, bude rozhodovat o rozkladu Rada ČTÚ. Pokud v prvním stupni vydal rozhodnutí předseda Radx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxním donucovacích pokut podle § 112 písm. c) spr. řádu.
Exekuce
ukládáním donucovacích pokut je upravena v § 129 spr. řádu, který v odstavci 1 pro přípxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch pokut až do výše 100 000 Kč. Při stanovení maximální výše donucovací pokuty se v tomto případě neuplatní § 38 odst. 2 ZPS.
Pokuty vybírá a jejich exekxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xrazena činnost ČTÚ.
Zákonem stanovenou lhůtu deseti dnů k uskutečnění změny lze považovat za velmi přísnou. Změna poštovních podmínek zasahuje u pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xtanovené lhůtě nutno zajistit zpřístupnění poštovních podmínek ve všech provozovnách provozovatele poštovních služeb.
ČTÚ může provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx existencí rozporu se zákonem o poštovních službách, prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu (zejména základními kvalitativními požadavky) nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxkazem na rozpor se zákonem zasáhnout v případě, kdy poštovní podmínky shledává v rozporu s jinými právními předpisy, než zákonem o poštovních službách x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxré podstatně narušuje nebo je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určeno, nebo který je jeho působení vystaven, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xekalou obchodní praktikou se rozumí zejména klamavé konání podle § 5 zák. o ochraně spotřebitele, nebo klamavé opomenutí podle § 5a zák. o ochraně spotřxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedeny v příloze č. 1 a 2 zák. o ochraně spotřebitele.
Provozovatel poštovních služeb nesmí při poskytování služeb spotřebitele diskriminovat. Nx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxo znevýhodňování zájemců o základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, se zákaz diskriminace spotřebitele vztahuje pouze na vztah pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxvozovatele poštovních služeb a všechny poštovní služby.
Co se rozumí diskriminací spotřebitele vyplývá z antidiskriminačního zákona, který mimx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo při jejich poskytování [§ 1 odst. 1 písm. j) antidiskriminačního zákona]. Podle § 1 odst. 3 antidiskriminačního zákona má každá fyzická osoba právo v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xákona) rozlišuje diskriminaci přímou a nepřímou. Přímou diskriminací se rozumí (§ 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona) takové jednání, včetně opomxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou dixxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nezbytné.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x7a odst. 2 písm. c) ZPS se uloží podle § 37a odst. 4 písm. d) ZPS pokuta do výše 500 000 Kč.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 2 - základní služby, § 4 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxovní zásilky provozovatelem, § 10 - zničení poštovní zásilky provozovatelem, § 11 - vydání poukázané peněžní částky odesílateli, § 12 - odpovědnosx xx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxí správa v oblasti poštovních služeb, § 37a - přestupky, § 37c odst. 1 - přestupky fyzických osob, § 38 - společná ustanovení
Související předpisy EU a mezinárodní předpisxx
xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxtové poštovní úmluvy,
Prováděcí řád Světové poštovní úmluvy
Námitky proti vyřízení reklamace
Z důvodové zprávy k zákonu 378/2015 Sbxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxjištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a dále v zájmu zajištění jednotných podmínek na celoevropském spotřebitelském trhu zajistit v souladu se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxměrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů), a to nejpozději do 9. července 2015 (čl. 25 odst. 1), aby na jejím území fungoval systém mimosoxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xráv spotřebitele po hmotněprávní stránce zajištěna poměrně dobře. Spotřebitelská práva a povinnosti jsou zakotveny jak v soukromoprávních předpisxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx práv ze strany samotných spotřebitelů je však v praxi značně obtížná. Vznikne-li mezi stranami spotřebitelské smlouvy spor, na jehož řešení se samy nexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxebitele obvykle stresující. Většinou musí využít i služeb právního zástupce, což představuje další finanční zátěž. Proto se mnohdy spotřebitelé rozxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxským státům ukládá povinnost zajistit, aby veškeré spory mezi spotřebitelem a obchodníkem, které se týkají smluvních závazků v souvislosti s prodejex xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxudního řešení spotřebitelských sporů, a to rovněž prostřednictvím on-line prostředků. K tomu mohou členské státy využít již fungující subjekty nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh a v různých odvětvích.[...]
[...]Směrnice počítá s tím, že v každém členském státě bude jmenován příslušný orgán, který bude odpovědný za sledováxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxřebitelských sporů splňují požadavky kvality, a bude pravidelně zveřejňovat zprávy o vývoji a fungování subjektů mimosoudního řešení spotřebitelsxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxjnost o jejich závazcích při zapojení do alternativního způsobu řešení sporů se spotřebitelem.[...]
[...]V České republice v současnosti neexisxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxmálně a mimosoudní cestou některé spotřebitelské organizace. Právní úprava tohoto postupu však neexistuje. Na druhé straně v některých oblastech jix xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x dále energetiky. S ohledem na specifika, která tyto oblasti vykazují, jsou principy jejich fungování více formalizované a výstupy závazné, přesto naxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx
K bodu 2 (§ 6a odst. 2)
Doplňuje se lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu o námitce. Délka této lhůty odpovídá požadavku čl. 8 písm. e) směrnice o axxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxytečné administrativní zatížení Českého telekomunikačního úřadu (prodlužování lhůt pro vydání rozhodnutí apod.) v případě takových komplikovanýxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xx xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxího úřadu jako specializovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxátem) v řízeních podle zákona o poštovních službách. Zároveň se stanovuje informační povinnost Českého telekomunikačního úřadu tak, aby byl naplněn xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxně o ochraně spotřebitele
III. Zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace
IV. Rozhodnutí ČTÚ v řízení o námitce proti vyřízení reklamace
V. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s čl. 19 Třetí poštovní směrnice povinny přijmout opatření k zajištění, aby postupy pro projednávání reklamací uživatelů poštovních služeb, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxhrady v oprávněných případech.
K tomuto účelu Třetí poštovní směrnice na jedné straně vyzývá členské státy k podpoře rozvoje nezávislých mimosoudxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxdložit příslušnému národnímu orgánu případy, kdy reklamace uživatelů na podniky poskytující poštovní služby, které jsou součástí všeobecných služxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxí sporů. Tato směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem 378/2015 Sb. Tímto zákonem bylo do zákona o poštovních službách doplněn xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xe předmětu poštovní smlouvy. Do § 6a odst. 2 ZPS byla doplněna lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu o námitce, jejíž délka odpovídá požadavku čl. 8 písm. xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxým zákonem 378/2015 Sb. byla do zákona o ochraně spotřebitele v § 14 odst. 1 vtělena povinnost prodávajícího (vztahující se i na provozovatele poštovxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi o způsobu řešení sporů, týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o povinnost uvést v informaci též internetovou adresu subjektu mimosoudního řešení sporu.
Ještě větší praktický význam má § 14 odst. 2 zák. o ochranx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytnout spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxž je zajištěna informovanost každého spotřebitele o jeho právu využít možnost námitky proti vyřízení reklamace podle § 6a ZPS. Tato povinnost tedy výzxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxdle § 6 odst. 2 písm. e) ZPS a
de facto
i § 14 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele, je nicméně informace podle § 14 odst. 2 zák. o ochraně spotřebitele povinxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx
x xxxxxska § 6a ZPS je významné rovněž ustanovení § 20e zák. o ochraně spotřebitele, které řadí ČTÚ mezi tzv. specializované subjekty mimosoudního řešení spoxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x námitce proti vyřízení reklamace
Pokud provozovatel nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresáx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxtovní služby je třeba rozumět takový způsob vyřízení reklamace provozovatelem poštovních služeb, kterým není, byť i jen z části podané reklamaci vyhoxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx poštovních služeb, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zák. o ochraně spotřebitele, se na provozovatele poštovních služeb uplatní poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxmaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do lhůty pro vyřízení reklamace se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dohodě na delší lhůtě.
Provozovateli poštovních služeb nic nebrání uplatnit rozdílnou smluvní úpravu reklamačního procesu v případě, že uživatexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlouvou, zákonem o poštovních službách, případně zákonem o ochraně spotřebitele, se s ohledem na § 39 ZPS uplatní občanský zákoník.
Návrh na zahájexx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxmace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne.
Lhůta k podání návrhu na zahájení řízení o námitce proti vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
Vyřízením reklamace se rozumí úkon provozovatele poštovních služeb, v němž provozovatel poštovních služeb vyjadřuje své stanovisko k uplatněnx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xorespondence mezi provozovatelem poštovních služeb a reklamujícím. Např. v případě opakovaného odmítání nároku reklamujícího provozovatelem pošxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx o vyřízení reklamace došla do dispoziční sféry reklamujícího.
V případě, že je rozhodnutí o vyřízení reklamace doručeno, až po marném uplynutí lhůxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxmu běhu lhůty započaté okamžikem marného uplynutí lhůty k vyřízení reklamace, se v takovém případě nepřihlíží.
Lhůta pro podání návrhu na zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxdě velmi krátká, je vymezena strohým obratem "bez zbytečného odkladu". Objektivní lhůta je stanovena na jeden měsíc.
Pro vztah subjektivní a objekxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx obrací okamžikem uplynutí objektivní lhůty. Uplynutím objektivní lhůty subjektivní lhůta ztrácí relevanci, resp. nemůže začít běžet a právo zaniká xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxu lze s přihlédnutím k okolnostem případu považovat za dostatečnou k podání návrhu. Lhůta bez zbytečného odkladu je stanovena záměrně neurčitým způsoxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxterých případech velmi krátká, jindy naopak dlouhá. Faktory ovlivňující délku subjektivní lhůty mohou mít svůj původ v osobě navrhovatele, jakož i v jxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxh vlivů ovlivňujících běh subjektivní lhůty může být celá řada. Přesnější vymezení obratu "bez zbytečného odkladu" je ponecháno na rozhodovací praxix
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxá vznik neodstranitelné překážky zahájení správního řízení.
Lhůta k podání návrhu na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace je lhůtou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxitce proti vyřízení reklamace je zahajováno na návrh. Podle položky 113 písm. d) přílohy k zákonu o správních poplatcích se za podání návrhu na zahájenx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxe být pouze námitka proti vyřízení reklamace. Podmínkou zahájení řízení je skutečnost, že navrhovatel podal u provozovatele poštovních služeb reklaxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je odesílatel nebo adresát, který podal reklamaci (procesně v postavení navrhovatele), pasivně legitimovaným je provozovatel poštovních služeb (pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxho účastníka v postavení účastníka podle § 27 odst. 2 spr. řádu, který osvědčí zájem na výsledku řízení (typicky půjde o adresáta či odesílatele zásilkyxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xusí se jednat výhradně o práva a povinnosti navrhovatele nebo odpůrce (předmětem návrhu na zahájení správního řízení mohou být toliko práva navrhovatxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxí účastníka podle § 27 odst. 2 spr. řádu (dotčená osoba) a naopak.
K odst. 2
IV. Rozhodnutí ČTÚ v řízení o námitce proti vyřízení reklamace
Předmětex xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb, nároky z vadného plnění, resp. otázka rozsahu odpovědnosti za škodu a výše náhrady škody.
Neuzavřou-li účastníci řízení smír nebo ČTÚ tento smír xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxplývajících z poštovní smlouvy nebo zákona o poštovních službách (§ 6a odst. 2 ZPS).
Ve srovnání s případy rozhodování o tom, zda byla reklamace vyřxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxvní smlouvy nebo zákona o poštovních službách. Do této kategorie spadají jak nároky navrhovatele z vadného plnění, tak otázka rozsahu odpovědnosti prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxní správního podle § 141 spr. řádu.
Ve většině případů lze předpokládat, že rozhodnutí o tom, zda byla reklamace vyřízena řádně či nikoli, bude v rámcx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxrce.
Význam a smysl sporného řízení spočívá v ochraně subjektivních práv účastníků řízení. Správní orgán rozhoduje v tomto směru s odkazem na § 141 sxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxného orgánu ve smyslu § 7 odst. 1 o. s. ř.: "V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxsí být uplatnění subjektivního nároku navrhovatele. Návrh, potažmo předmět řízení musí být vždy vymezen tak, aby na jeho základě bylo možno formulovax xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxůrce nesplnil dobrovolně.
Ve sporném řízení bude výrok ČTÚ směřovat k posouzení povinnosti odpůrce něco konat, něco dát, něčeho se zdržet, případnx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí musí být přímo nebo nepřímo exekučně vymahatelný. Tomuto charakteru řízení musí v každém případě odpovídat i vymezení předmětu řízení, z něhož musx xxx xxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx má spočívat.
V úvahu přicházející nároky navrhovatele z vadného poskytnutí poštovní služby lze rozlišit nároky vážící se k uhrazené ceně služby v pxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxosti za škodu v podobě nároku na náhradu škody způsobené ztrátou, zničením či úbytkem obsahu zásilky. Nelze samozřejmě vyloučit ani uplatnění jiných pxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstníky řízení tíží v plném rozsahu břemeno tvrzení i břemeno důkazní. Pokud navržené důkazy nepostačují ke zjištění stavu věci, může ČTÚ provést i důkaxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxí účastníků řízení (ČTÚ nemůže za účastníky řízení suplovat jejich procesní aktivitu, ani na svá bedra přebírat povinnost k shromáždění důkazů). Neozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xx svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.
Sporné řízení představuje výjimku z obecné zásady vyjádřené v § 3 spr. řádu, podle níž je správní orxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnost správního orgánu zajistit podklady pro vydání rozhodnutí.
K přerušení řízení podle § 64 odst. 2 spr. řádu může dojít pouze pokud to shodně navrxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm předpisům nebo veřejnému zájmu.
Zákonem 378/2015 Sb. byla do § 6a odst. 2 ZPS doplněna zvláštní úprava lhůty pro vydání rozhodnutí, která v tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxternativním řešení sporů. Podle důvodové zprávy délka lhůty současně respektuje věcnou i právní náročnost některých z těchto sporů a eliminuje tak naxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxut ve lhůtě stanovené správním řádem.
Byť výše uvedená úprava splňuje požadavky Směrnice o alternativním xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxvadesátidenní lhůty jako povinnost členských států, ale pouze ukládá členským státům, aby zajistili, že výsledek alternativního řešení sporu bude sxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxk paradoxně prodloužení potenciální délky správního řízení. Pochybnosti lze vyslovit i ohledně předpokladu o věcné i právní náročnosti některých spxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxadu s čl. 22 Třetí poštovní směrnice platí, že členské státy jsou povinny zajistit, aby byly na vnitrostátní úrovni uplatňovány účinné mechanismy, v ráxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xrostředek proti tomuto rozhodnutí k odvolacímu subjektu nezávislému na zúčastněných stranách.
Proti rozhodnutí ČTÚ v I. stupni lze podat rozklad xxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy.
Správnost napadeného rozhodnutí se přezkoumává jen v rozxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxlad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tím nicméně není dotčeno právo na náhradu škody způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxna újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas, nebo rozklad zamítnout.
Poté co rozhodnutí ČTÚ nabude právní xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxhu (žalobě) je v souladu s § 246 odst. 1 o. s. ř. oprávněn ten, kdo tvrdí, že byl dotčen na svých právech rozhodnutím ČTÚ, kterým byla jeho práva nebo povinnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xéto lhůty nelze prominout.
Žaloba je nepřípustná, jestliže žalobce nevyužil v řízení před ČTÚ řádné opravné prostředky nebo jestliže jím uplatněnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí být v průběhu řízení před soudem změněn. Podání žaloby nemá automaticky odkladný účinek na právní moc ani na vykonatelnost rozhodnutí ČTÚ. Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxem, jak byl zjištěn ČTÚ. xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x xxxx xx xx xx xxxx xxxxbu zamítne, dospěje-li k závěru, že ČTÚ rozhodl o sporu nebo o jiné právní věci správně. Dospěje-li soud k závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci má být rxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxudkem soudu dotčeno.
K odst. 3
V. Náhrada nákladů řízení o námitce proti vyřízení reklamace
Ustanovení § 6a odst. 3 ZPS z větší části kopíruje text x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v plné výši účastníkovi také v případě, že byl pro chování dalšího účastníka řízení vzat zpět návrh, který byl účastníkem podán důvodně. K této situaci mxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxude v žádném případě předčasný návrh, tedy návrh podaný ještě před uplynutím lhůty k vyřízení reklamace, pokud o reklamaci dosud nebylo rozhodnuto.
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxamace vad poskytované poštovní služby) informovat strany sporu o právu na právní pomoc a o tom, že nemají povinnost právního zastoupení. Jedná se o tranxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxhájeno na návrh odesílatele či adresáta v postavení spotřebitele ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zák. o ochraně spotřebitele.
Věta druhá odstavce 4 staxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxného právního předpisu. Poznámka pod čarou odkazuje na neexistující ustanovení § 20f písm. l) zák. o ochraně spotřebitele. Odkaz by měl směřovat na § 20x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xřípadných sankcí za nedodržení rozhodnutí, je-li pro strany závazné.
Nutno podotknout, že z hlediska českého právního řádu a faktu, že řízení o námxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx x xxxvislosti s poštovním poukazem do zahraničí, § 39 - podpůrné použití občanského zákoníku
Související předpisy EU a mezinárodní předpisy:
xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxladu:
I. Právo nakládat s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou
II. Změna poštovní smlouvy
III. Právo nakládat s poštovní zásilkou - mexxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxx x xoštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xomto případě třeba chápat široce. Tento pojem zahrnuje nejen právo k otevření zásilky, ale i právo rozhodovat o jejím osudu, zejména žádat vrácení poštxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxněžní částkou má až do jejího dodání, s výjimkou případů stanovených poštovní smlouvou nebo právním předpisem, jen odesílatel. Konkrétní formy, jakýxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx okamžikem dodání zásilky.
Podmínkou uplatnění odesílatelova práva je jeho schopnost prokázat, že je skutečně odesílatelem. K prokázání této skuxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx. d) ZPS, která při určení osoby odesílatele upřednostňuje osobu uvedenou na zásilce před osobou, která uzavřela poštovní smlouvu. V případě, že se lišx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xa zásilce.
V případě, že odesílatel není schopen doložit skutečnost, že je odesílatelem zásilky podací stvrzenkou nebo jiným obdobným dokladem, mxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtečné pro spolehlivé ověření osoby odesílatele, závisí především na konkrétních okolnostech. Shodu jména určité osoby se jménem uvedeným na zásilce xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxsilku, tedy zejména její druh, adresu odesílatele a příjemce, jakož i dobu podání.
V případě prokázání, že je určitá osoba odesílatelem ve smyslu § 2 xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxzuje na úkony nezbytné k poskytnutí poštovní služby. Výjimky z tohoto pravidla stanoví poštovní smlouva nebo zákon.
Provozovatel poštovních služxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx
Skutková podstata přestupku podle § 37a odst. 2 písm. e) ZPS dopadá na situace, kdy provozovatel poštovních služeb při zacházení se zásilkou překročí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxm s poštovní zásilkou bude zejména otevření poštovní zásilky v rozporu s uzavřenou poštovní smlouvou bez toho, aby byly splněny podmínky pro otevření pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb, kterým v rozporu s uzavřenou poštovní smlouvou umožní nakládání s poštovní zásilkou osobě odlišné od osoby odesílatele. V řadě takových případx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy
Poštovní smlouva může umožnit "jednostranná" dispoziční oprávnění odesílatele spočívající v úpravě podmínek poštovní smlouvy, např.:
x
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x
xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx její adresa byla změněna. O změnu adresy se jedná, nejen mění-li se adresa celá, nýbrž i jen některá její část;
-
aby případná dobírka byla změněna nexx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x okamžiku jejího uzavření, z praktických důvodů však budou tyto změny spíše výjimečné.
Odesílatelovu požadavku může být vyhověno pouze, pokud zásxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxuladu s původními pokyny. V určitých případech může být vyhovění žádosti odesílatele podmíněno dodatečným zaplacením ceny příslušné služby.
S opxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxm případy odnášky (adresát si vyhradil, že si bude zásilky odnášet z pošty sám nebo že si je dá odnášet) a dosílky (zásilky jsou dodávány na jinou, než odesxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xmluvy obsahující úpravu
relevantní
z hlediska mezinárodního poštovního styku mezi určenými provozovateli poštovních služeb, podle něhož každá poxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxeriály a nebezpečné zboží) Světové poštovní úmluvy v souladu s předpisy průvozní země.
Odesílatel poštovní zásilky může podle čl. 5 Světové poštovxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxky, kterou nelze dodat.
K odst. 2
IV. Práva jiných osob a orgánů na nakládání s poštovní zásilkou
V případě, že takovou možnost poštovní smlouva přexxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxčitá práva ve vztahu k rozhodování o osudu zásilky. Dispoziční oprávnění adresáta mohou zahrnovat právo adresáta na změnu místa dodání, určení okamžixx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Vedle případů stanovených poštovní smlouvou mohou s poštovní zásilkou nakládat též orgány k tomu zmocněné právním předpisem.
Zákon č. 17/2012 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xelníka ke kontrole poštovních a jiných zásilek se však nevztahuje na poštovní a jiné zásilky, na jejichž obsah se vztahuje listovní tajemství. Při kontxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb je povinen podle § 86 odst. 1 tr. řádu vydat nedoručenou poštovní zásilku, nařídí-li v trestním řízení předseda senátu a v přípravném řízení státxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státní zástupce oprávněn pouze tehdy, pokud je nutno zjistit obsah nedoručených poštovních zásilek k objasnění skutečností důležitých pro trestní řxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx § 87 odst. 1 tr. řádu otevřít jen předseda senátu a v přípravném řízení se souhlasem soudce státní zástupce nebo policejní orgán.
Podle § 87 odst. 2 trx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxušníků; jinak se zásilka vrátí odesílateli. Je-li však obava, že odevzdáním zásilky by mohlo dojít ke zmaření nebo podstatnému ztížení účelu trestníhx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxkou, učiní se oznámení některému z jeho rodinných příslušníků.
Zásilka, kterou nebylo uznáno za nutné otevřít, se odevzdá podle § 87 odst. 3 tr. řádu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxnit na základě nařízení předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce, jednajícího se souhlasem soudce, záměnu obsahu poštovní zásilky za oxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxí úschovu zaměněných věcí a materiálů. Se zaměněnými věcmi se nakládá jako s věcmi odňatými.
Podle § 86 odst. 2 tr. řádu je provozovatel poštovních sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxobdrží-li provozovatel poštovních služeb do tří dnů nařízení předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce, nesmí dopravu zásilek dále zdrxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce.
Orgány oprávněné k použití zpravodajské techniky
Podle § 16 odstavce 7 ZPS je provozovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní zásilku, nebo jim umožnit jiná opatření dotýkající se poštovní zásilky, a to na žádost vedoucího tohoto orgánu nebo jím pověřené osoby a za podxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxného podle zvláštního právního předpisu k použití zpravodajské techniky nebo jím pověřené osoby a splnění podmínek stanovených zvláštním právním přxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx informační službě) a Vojenské zpravodajství (zákon o Vojenském zpravodajství).
Zákon č. 154/1994 Sb., o bezpečnostní informační službě
Zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x odst. 1 zák. o bezpečnostní informační službě definuje zpravodajskou techniku jako technické prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxm zasahováno do základních práv a svobod občanů při [písmeno a)] vyhledávání, otevírání, zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek.
Bezxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxém povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla Bezpečnostní informační služby a za předpokladu, že by odhalování nebo dokumentoxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx je udělováno na základě písemné žádosti splňující náležitosti podle § 10 odst. 1 zák. o bezpečnostní informační službě. Použití zpravodajské technikx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxou míru. Prakticky totožnou úpravu obsahuje i zákon o Vojenském zpravodajství.
K odst. 3
V. Promlčení práv z poštovní smlouvy
Práva z poštovní smlxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxách stanoví odchylně od § 619 až 628 obč. zák. zvláštní počátek běhu promlčecí lhůty, který váže na okamžik poštovního podání.
Právy z poštovní smloxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxvě, včetně nároků na náhradu škody způsobené ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky ze strany provozovatele. Do této kategorie patxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xa výtěžek z prodeje poštovní zásilky.
Odlišnou lhůtu pro uplatnění práv stanoví zákon o poštovních službách v § 11 ZPS, podle něhož je odesílatel opxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v § 15 odst. 2 výslovně připouští možnost sjednání promlčecí lhůty odlišné od promlčecí lhůty stanovené v § 7 odst. 3 ZPS. Podmínkou platnosti takového xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxje realitu prostředí, v němž dochází k poskytování poštovních služeb do zahraničí, jež vyžaduje součinnost provozovatele poštovních služeb se zahraxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxx
xxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxle poštovních služeb na součinnosti zahraničních provozovatelů nemá pouze ekonomické důvody, ale i důvody právní, neboť v celé řadě zemí je poskytováxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxstit svými vlastními prostředky, ale mnohdy nemá ani volbu svého zahraničního partnera.
Mezinárodní spolupráce je proto podrobně upravena mezinxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxla přesným vyjádřením povahy zkrácení promlčecí lhůty. Její zkrácení bude z podstaty věci podmínkou poskytnutí služby. V praxi bude docházet ke "sjedxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xic nebrání sjednání odchylky při uzavírání poštovní smlouvy.
V praxi půjde zpravidla o sjednání promlčecí doby v délce šesti měsíců, která vyplývá x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxvní unie a určených provozovatelů, nejsou členské země a určení provozovatelé odpovědni, jestliže odesílatel neuplatnil reklamaci ve lhůtě šesti měxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxijímat reklamace týkající se balíků a doporučených nebo cenných zásilek podaných v jeho vlastní službě nebo ve službě jiného určeného provozovatele zx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxvních službách je dále doplňována subsidiární aplikací ustanovení občanského zákoníku, zmínit lze v této souvislosti např. nutnost uplatnění námitxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, § 11 - vydání poukázané peněžní částky odesílateli, § 15 odst. 2 - poštovní zásilky a poštovní poukázky do zahraničí, § 16 - poštovní tajemství, § 37a xxxxx x x x x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Souvisexxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxevření poštovní zásilky
Přehled výkladu:
I. Ochrana listovního tajemství
II. Oprávnění provozovatele otevřít poštovní zásilku
III. Otevřenx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxh prohlížení obsahu zásilky při jejím otevření
K odst. 1
I. Ochrana listovního tajemství
Podle čl. 13 Listiny nikdo nesmí porušit listovní tajemxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxranu listovního tajemství v trestněprávní rovině zajišťuje § 182 odst. 1 tr. zákoníku, podle něhož bude ten, kdo úmyslně poruší tajemství uzavřeného lxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxbody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
V této souvislosti je nutno zdůraznit, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnu podle čl. 13 Listiny, resp. § 182 tr. zákoníku tedy z tohoto hlediska nepožívají informace o obsahu poštovní zásilky, pokud jde o věci (tyto informacx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x odst. 4 ZPS), vztahuje se k výše citovanému čl. 13 Listiny hned několik jeho ustanovení. V prvé řadě je to právě § 8 ZPS upravující otevření poštovní zásxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zásilku, upraveny taxativním výčtem v kogentním § 8 odst. 1 ZPS (bez ohledu na to, zda je obsah zásilky chráněn listovním tajemstvím).
Ačkoliv toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx s otevřením poštovní zásilky spojeny.
Tyto následky budou vyplývat především z povahy zjištění uskutečněných na základě otevření poštovní zásilxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xásilky bude zjištěno, že zásilka obsahuje nedovolený obsah). Samotný popis postupu provozovatele poštovních služeb v případě otevření poštovní zásxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtele poštovních služeb dodat poštovní zásilku v souladu s poštovní smlouvou.
Nutno podotknout, že ke zjištění nedovoleného obsahu poštovních zásxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poštovní zásilku
K otevření poštovní zásilky může dojít z rozhodnutí provozovatele poštovních služeb, na žádost odesílatele nebo adresáta, přípaxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxze v zákonem taxativně vyjmenovaných případech uvedených v § 8 odst. 1 ZPS.
Podle § 8 odst. 1 písm. a) ZPS je provozovatel poštovních služeb oprávněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch blíže nespecifikuje, co se rozumí situací, kdy poštovní zásilku nelze xxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xtrany adresáta, případně neposkytnutí součinnosti nezbytné k dodání zásilky, nevyzvednutí uložené zásilky ve stanovené úložní době, nemožnost zjixxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxesát se na uvedené adrese nezdržuje a případy úmrtí nebo zániku adresáta. Neposkytnutí nezbytné součinnosti může spočívat např. v odmítnutí uhradit dxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xituace, kdy je obsahem poštovní zásilky věc, která je vyloučena z poštovní přepravy poštovní smlouvou nebo právními předpisy (případy nedovoleného a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nastává v případě živočichů chráněných CITES), případně podezření, že obsahem zásilky jsou padělky.
Mezi případy, kdy zásilku není možno vrátit, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nastane v případě, je-li v poštovní smlouvě sjednáno, že zásilka nemá být v případě nedodání odesílateli vrácena. K otevření poštovní zásilky může dojxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxle něhož je provozovatel oprávněn po uplynutí sjednané lhůty prodat poštovní zásilku nebo její část, jestliže poštovní zásilku nelze dodat a současně xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zásilku podle § 9 odst. 1 písm. a) ZPS.
Otevření zásilky má v tomto případě především předejít riziku znehodnocení obsahu zásilky. Znehodnocení můžx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx los atp.).
Podle § 8 odst. 1 písm. b) ZPS lze otevřít poštovní zásilku také v případě důvodného podezření, že obsahuje věc považovanou podle poštovnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx x) ZPS].
Smyslem tohoto ustanovení je především poskytnout provozovateli poštovních služeb nástroj, jak efektivně zamezit přepravě nebezpečnýcx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx na přepravě poštovní zásilky, případně třetích osob, které přijdou se zásilkou do styku, nebezpečí újmy na majetku provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxovních služeb (a jeho ekonomickým zájmům) i tam, kde je určitá poštovní služba omezena pouze na přepravu věcí zvláštní povahy (respektive tam, kde jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxpravu poštovní podmínky dané služby vylučují.
Toto ustanovení má především preventivní funkci, uplatní se tedy nejen v případech prokázané přítoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
Podle § 4 odst. 4 ZPS je provozovatel oprávněn požadovat při uzavírání poštovní smlouvy, aby odesílatel prokázal, že poštovní zásilka a její úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxní stanovených podmínek možnost kontroly obsahu přepravované poštovní zásilky.
Na rozdíl od kontroly prováděné při podání poštovní zásilky, v přxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvatel oprávněn pouze v případě důvodného podezření, že poštovní zásilka obsahuje věc považovanou podle poštovních podmínek za nebezpečnou, nebo věcx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvní důvody k podezření, že poštovní zásilka obsahuje věc považovanou podle poštovních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, jejíž poštovní podání není pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxčné je povinnou součástí poštovních podmínek podle § 6 odst. 2 písm. d) ZPS.
Následky spojené se zjištěním, že zásilka obsahuje skutečně věc považovxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxené poštovní smlouvy, totéž platí o postupu provozovatele v případě, že adresát či odesílatel neposkytnou při otevírání zásilky součinnost vyžadovaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxné věci upraveny v souladu s požadavky poštovních podmínek.
Skutečnost, že zásilka obsahuje věci klasifikované v poštovních podmínkách jako nebexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxna xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxah je podle poštovních podmínek považován za nebezpečný, aniž by byla dodržena její povinná zvláštní úprava podle poštovních podmínek nebo další požaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxle naplnit skutkovou podstatu přestupku podle § 37c odst. 1 písm. b) ZPS.
Podle § 8 odst. 1 písm. c) ZPS je provozovatel oprávněn otevřít poštovní zásxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahu poštovní zásilky.
Smyslem oprávnění provozovatele poštovních služeb podle odstavce 1 písm. c) je v prvé řadě předejití dalším škodám na zásxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xastavení odlišného postupu v případě poškození zásilek listovních a v případě poškození balíků, jejichž obsahem je zpravidla věc odlišná od písemnosxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxjít ke vzniku škody.
Ustanovení písmene d) úzce navazuje na ustanovení písmene c). Toto ustanovení pokrývá situace, kdy poškození zásilky není zcexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxmene d) má především preventivní povahu. Jeho smyslem je mimo jiné, podobně jako v případě podle písmene a) a písmene c), předejít možnému znehodnocení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho bezpečnost obsahu nebo vzbuzujícího podezření, že zásilku někdo již otevřel, v případě podezřelého vzhledu chlopní obálky, v případě neobvyklých xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xásilky tam, kde je to nezbytné k dodržení povinností uložených provozovateli zvláštním právním předpisem. K otevření zásilky může z tohoto důvodu dojxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxtovních služeb, který otevře nebo prohlíží poštovní zásilku x xxxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxovních služeb do integrity poštovní zásilky. Skutečnost, že otevření poštovní zásilky z rozhodnutí provozovatele je možné pouze v zákonem stanovenýxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvidla zajišťuje důvěryhodnost poštovních služeb a ochranu soukromí a majetku uživatelů poštovních služeb. Za tento přestupek se uloží podle § 37a odsxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxx xxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx činných v trestním řízení podle § 87 tr. řádu. Zásilku zadrženou postupem podle § 86 odst. 1 tr. řádu může otevřít předseda senátu a v přípravném řízení sx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx znám a není-li zásilka určena do vlastních rukou, některému z jeho rodinných příslušníků; jinak se zásilka vrátí odesílateli. Je-li však obava, že odexxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxesátovi obsah dopisu. Není-li jeho pobyt znám a není-li zásilka určena do vlastních rukou, učiní se oznámení některému z jeho rodinných příslušníků.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb.
K odst. 2
IV. Nedotknutelné zásilky
Podle § 8 odst. 2 ZPS se ustanovení odstavce 1 nevztahuje na poštovní zásilku, z jejíž vnější úpravx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxolností.
Podmínkou uplatnění výjimky podle odstavce 2 je, aby byla nedotknutelnost zásilky patrná přímo z její vnější úpravy. Jde o přenesení povixxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxxs, tedy práva státu být v diplomatických stycích s jinými státy, patřícího k základním právům každého svrchovaného státu (konkrétně představuje toto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx
xxxxxionis je právo na svobodu spojení diplomatické mise, jehož součástí je i závazek jednotlivých států respektovat nedotknutelnost určitého okruhu zásxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxohlašuje za nedotknutelnou veškerou úřední korespondenci diplomatické mise. Diplomatickou misí se zde rozumí mise vedená velvyslancem, vyslancem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxškerá korespondence mající vztah k diplomatické misi a jejím funkcím. Diplomatická pošta může obsahovat pouze diplomatické písemnosti nebo předmětx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxštovní zásilky obsahující úřední korespondenci diplomatické mise jsou chráněny bez ohledu na to, zda je Česká republika místem jejich odeslání, dodáxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxá korespondence diplomatických zástupců, která je podle čl. 30 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích rovněž nedotknutelná. Diplomatickým zástuxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xiplomatickou hodností).
Spornou zůstává otázka, zda lze diplomatickou poštu kontrolovat prostřednictvím rentgenu či jiných prostředků, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxnce zničení. V mezinárodní praxi je připouštěna elektronická kontrola v případě letecké přepravy zásilek a kontrola zásilek za použití psů.
V soulxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxomatické mise v případě, že vysílající stát (stát původu zásilky) aplikuje příslušná ustanovení Úmluvy o nedotknutelnosti úřední korespondence (čxx xx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxje se tedy na tzv. zvláštní mise a na konzulární styky, jejichž postavení je upraveno zvláštními mezinárodními smlouvami.
Úprava nedotknutelnostx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxjící stát, která je vyslána jedním státem do druhého státu s jeho souhlasem, za účelem jednání s ním o určitých otázkách, nebo k provedení určitého úkolu xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx diplomatické mise. Stejně jako diplomatická pošta ani pošta zvláštní mise nemůže být otevřena ani zadržena. Úřední korespondence zvláštní mise (tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxt pouze dokumenty nebo předměty určené k úřednímu použití zvláštní mise.
Svoboda spojení včetně nedotknutelnosti určitého okruhu zásilek je v nepxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxi stykům diplomatickým. Konzulům je zpravidla svěřeno zastupování vysílajícího státu v oblasti obchodu, hospodářství, vědecké spolupráce a dopravx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxována svoboda spojení. Úřední korespondence konzulárního úřadu (tj. veškerá korespondence mající vztah ke konzulárnímu úřadu a k jeho funkcím) je nexxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxvahy. Takto označená pošta může obsahovat pouze dokumenty nebo předměty určené k úřednímu použití konzulárního úřadu.
Na rozdíl od diplomatické pxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xdpovědný zástupce vysílajícího státu odmítne zásilku v přítomnosti příslušných orgánu České republiky otevřít.
Nedotknutelnost určitých poštxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nedotknutelnost vztahuje např. na korespondenci Organizace spojených národů (čl. 10 Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů), Mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli nebo jeho zástupce (čl. 15 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xráva je podle § 8 odst. 1 písm. b) celního zákona osvobozena od celní kontroly.
Provozovatel poštovních služeb, který otevře nebo prohlíží poštovnx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xo 2 000 000 Kč.
K odst. 3
V. Povinnost provozovatele informovat o otevření poštovní zásilky
Otevření zásilky je mimořádným zásahem. Z tohoto důvodx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxatele při vrácení poštovní zásilky. Smyslem tohoto ustanovení je zajistit plnou informovanost adresáta (odesílatele) o průběhu poštovní přepravy a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxta (odesílatele) na informace o osudu přepravované zásilky.
Povinnost informovat adresáta je vázána na okamžik dodání (v případě odesílatele na oxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx zásilka, kterou přebírá, byla otevřena. Pokud k dodání (vrácení) z jakéhokoli důvodu nedojde, není provozovatel informační povinností podle § 8 odstx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxst. 3 ZPS se zdá jednoznačné, že informační povinnost je dána jak v případě vědomého otevření zásilky provozovatelem poštovních služeb podle § 8 odst. x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxtel poštovních služeb, který neinformuje o otevření poštovní zásilky při dodání adresáta, popřípadě odesílatele při vrácení poštovní zásilky podle x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx
x xxxt. 4
VI. Rozsah prohlížení obsahu zásilky při jejím otevření
Ustanovení § 8 odst. 4 ZPS upravuje způsob prohlížení otevřené poštovní zásilky. Obsax xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxa skutečností, jež jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu, jakož i ochrana poštovního tajemství (§ 16) a listovního tajemství. Toto ustanoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nakládání s poštovní zásilkou možné pouze v zákonem úzce vymezeném rozsahu a při respektování základních principů ochrany informací o zásilce a jejím xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxemství, není zákonem blíže specifikován, je na provozovateli poštovních služeb, aby identifikoval rizika a interně zajistil procesy, které dostatexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo adresáta, či jejich zástupců.
Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ochranu skutečností, jež jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu.
Právním předpisem vymezujícím okruh chráněných skutečností je zákox x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxvaných informací] informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití můxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací vydává podle § 139 odst. 1 zák. o ochraně utajovaných informací vláda svým nařízením.
Podle § 21 zák. o ochraně utajovaných informací je xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxznačit svůj název, stupeň jejího utajení, její evidenční označení a datum jejího vzniku, není-li zákonem stanoveno jinak.
Na utajované informaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xako první, stupeň utajení, který je uveden v § 4 zák. o ochraně utajovaných informací, a to v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika váxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo v souladu s požadavkem cizí moci nebo se stupněm utajení cizí mocí na poskytnuté utajované informaci vyznačeným.
Na utajované informaci, ktexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuvou, kterou je Česká republika vázána, nebo předpisy mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, se vyznačí též příslušné doplňující oznxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxmaci z oblasti zbraní hromadného ničení).
Nelze-li na informaci výše uvedené údaje vyznačit, uvedou se tak, aby je bylo možné kdykoliv zjistit.
xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky; b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx újmu zájmům České republiky; d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být nevýhodné pro zájmy České republiky.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxe poštovní licence.
Při otevírání zásilky musí být zajištěna náležitá ochrana poštovního tajemství. Otevírání musí proto probíhat způsobem, ktexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
V případě, že jsou otevření zásilky přítomni nezávislí svědkové, musí, s výjimkou případů, kdy k tomu dal souhlas odesílatel či adresát, k otevření záxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxněn k otevření poštovní zásilky jakkoli neznamená, že je oprávněn prolomit listovní tajemství.
V případě listovních zásilek je z tohoto důvodu otexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec zjišťování nedovoleného obsahu. To mimo jiné znamená, že zásilku nelze dodat na základě informací zjištěných z obsahu vložených listin, respekxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který otevře nebo prohlíží poštovní zásilku v rozporu § 8 odst. 4 ZPS, se dopustí přestupku podle § 37a odst. 2 písm. f) ZPS. Za tento přestupek se uloží poxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxst. 1 - prodej poštovní zásilky provozovatelem, § 16 - poštovní tajemství, § 37a odst. 2 a 4 - přestupky, § 37c odst. 1 - přestupky fyzických osob
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxx čl. 40, čl. 47 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích,
čl. 28 Úmluvy o zvláštních misích,
čl. 35 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích,
čl. 10 Úmlxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxlu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
Prodej poštovní zásilky provozovatelem
Z důvxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxštovní zásilky, je přípustný jen v přesně vymezených situacích, kdy je objektivně nutný. Základní principy postupu při prodeji poštovní zásilky provxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzející z prodeje po uplynutí stanovené lhůty připadne provozovateli, což je alespoň částečnou kompenzací nákladů spojených s předchozí povinnou úscxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxt. 1
I. Podmínky prodeje poštovní zásilky
Právo provozovatele poštovních služeb prodat poštovní zásilku, kterou se nepodařilo dodat nebo která nexxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxrávněn k prodeji poštovní zásilky bez ohledu na souhlas odesílatele či adresáta. Ustanovení zákona upravující podmínky prodeje poštovní zásilky na zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxštovní zásilkou, resp. jejím obsahem, neboť odesílatel poštovní zásilky nemusí být současně vlastníkem jejího obsahu.
Ustanovení § 9 odst. 1 ZPS xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle poštovní smlouvy vrácena, nebo b) je důvodná obava, že se obsah poštovní zásilky do dodání znehodnotí.
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxě stran poštovní smlouvy. Byť nelze vyloučit odlišnou dohodu, bude lhůta, po jejímž uplynutí je provozovatel poštovních služeb oprávněn prodat poštoxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xkamžik počátku běhu lhůty. V úvahu přichází navázání počátku běhu lhůty na podání zásilky, zjištění skutečností podle odstavce 1 písm. a) a b) či jinou oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x x xřípadě podle odstavce 1 písm. b), kde lze z podstaty věci očekávat lhůtu "ihned". Totožným způsobem bude pravděpodobně nastavena lhůta pro případ, kdy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxodeji poštovní zásilky nebo její části, včetně lhůty, jejímž uplynutím je takové nakládání se zásilkou podmíněno, je povinnou součástí poštovních poxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xoučasně ji nelze vrátit nebo nemá být podle poštovní smlouvy vrácena.
Lze rozlišovat faktickou a právní nemožnost dodání zásilky. Mezi faktické důxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxné zásilky ve stanovené úložní době, nemožnost zjištění místa dodání z důvodu neúplnosti, neurčitosti, nepřesnosti nebo nečitelnosti poštovní adrexxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxčinnosti může spočívat např. v odmítnutí uhradit dobírkovou částku nebo doplatné, potvrdit převzetí zásilky, nebo prokázat svou totožnost.
Právxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxou nebo právními předpisy (případy nedovoleného a nebezpečného obsahu). V případě zásilek ze zahraničí je častým případem právních překážek dodání zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxy.
Mezi xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xásilku převzít. Totožná právní situace nastane v případě, je-li v poštovní smlouvě sjednáno, že zásilka nemá být v případě nedodání odesílateli vrácexxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxní zásilky do dodání znehodnotí, může u některých typů obsahu vznikat např. v případě uložení poštovní zásilky. Naopak je prakticky vyloučen prodej záxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxoť si lze jen stěží představit situaci, kdy by byl prodej zásilky rychlejší, než řádné dodání.
Provozovateli poštovních služeb zpravidla nejsou znxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xkruh případů, resp. určitý typ poštovních služeb. Tato překážka vzniku podezření na možnost znehodnocení obsahu poštovní zásilky odpadá v případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxštovní zásilky je koncipován jako možnost, nikoli jako povinnost provozovatele poštovních služeb. I vůči provozovateli poštovních služeb se vedle oxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo na vlastnictví jiného, uplatní § 2901 obč. zák., podle něhož má povinnosti zakročit na ochranu jiného, kdo může podle svých možností a schopností sxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb prodá poštovní zásilku v rozporu s § 9 odst. 1 ZPS, dopustí se přestupku podle § 37a odst. 2 písm. h) ZPS. Prodej poštovní zásilky je neoprávněný, pxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxoprávněným prodejem se rozumí prodej zásilky, kterou bylo možno dodat nebo vrátit a současně neexistovala důvodná obava, že se obsah poštovní zásilky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zásahu do vlastnického práva k obsahu zásilky, které je prostřednictvím této skutkové podstaty chráněno. Za tento přestupek se podle § 37a odst. 4 písmx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxdá, ač existuje důvodná obava, že se obsah poštovní zásilky do dodání znehodnotí.
Nutno doplnit, že neoprávněný prodej xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx
x xxxxx x
II. Nedotknutelné zásilky
Možnost prodeje poštovní zásilky je vyloučena v případě poštovních zásilek, které jsou podle mezinárodní smlouvy, ktexx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxdě nelze přistoupit bez ohledu na to, zda je nedotknutelnost patrná z vnější úpravy zásilky. Zatímco při otevírání zásilky podle § 8 ZPS nelze předejít xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxí z předpokladu, že obsah zásilky a její právní povaha je již dostatečně známa.
Předmětem prodeje podle odstavce 2 nesmí být ani obsah, na nějž se vztaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxku v rozporu s § 9 odst. 2 ZPS, dopustí se přestupku podle § 37a odst. 2 písm. h) ZPS. Za tento přestupek se podle § 37a odst. 4 písm. d) ZPS uloží pokuta do výše xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxm. a) tr. zákoníku.
K odst. 3
III. Výtěžek z prodeje
Čistý výtěžek z prodeje náleží podle § 9 odst. 3 ZPS odesílateli, a to bez ohledu na to, zda je odesxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Na jejich vypořádání se uplatní pravidla upravující bezdůvodné obohacení, případně další
relevantní
ustanovení občanského zákoníku. Čistým výtxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxžek vydán, odesílatel má právo požádat o jeho vydání ve lhůtě jednoho roku od podání podle § 7 odst. 3 ZPS; po marném uplynutí této lhůty právo na vydání čisxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poštových službách výslovně požaduje prodej zásilky ve veřejné dražbě) ani lhůtu pro vydání čistého výtěžku z prodeje odesílateli (podle xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Jeho libovůle je nicméně omezená jeho odpovědností za zajištění prodeje obsahu zásilky způsobem, který nepoškodí oprávněné zájmy odesílatexxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxat čistý výtěžek bez zbytečného odkladu.
Vydání čistého výtěžku bude v praxi možné tam, kde je provozovateli poštovních služeb známo jméno (název) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případech, kdy k prodeji zásilky došlo podle § 9 odst. 1 písm. b) ZPS, tedy tehdy, pokud existovala důvodná obava, že se obsah poštovní zásilky do dodání zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxo výtěžku bránit stejná překážka, která bránila vrácení zásilky odesílateli před uskutečněním prodeje. To nicméně nezbavuje provozovatele poštovnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx x xx xPS, přiměřeně uplatní § 2006 až 2008 obč. zák. upravující případy nemožnosti plnění. Objektivní nemožnost splnění závazku provozovatele poštovnícx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxi nebo zániku odesílatele, vzniká nárok na vydání výtěžku prodeje jeho právním nástupcům (dědicům).
V případě, že vydání čistého výtěžku brání přexxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxštovních služeb nárok na náhradu nákladů spojených s překonáním těchto překážek.
Nebyl-li čistý výtěžek vydán, respektive nebylo možné ho vydat, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxozornit na počátek běhu "promlčecí lhůty", který není vázán na okamžik prodeje zásilky, ale na okamžik jejího podání.
Způsob, jakým bude čistý výtěxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xéto lhůty, v níž lze uplatnit žádost o vydání čistého výtěžku, právo na vydání čistého výtěžku zaniká (v tomto případě se jedná skutečně x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxčanskoprávní úpravy a zvláštní způsob nabytí vlastnického práva provozovatelem poštovních služeb.
Pokud provozovatel poštovních služeb nevydx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtne-li odesílateli vydat čistý výtěžek, na nějž má odesílatel nárok. Lze předpokládat, že v praxi k nevydání čistého výtěžku dojde většinou v případě sxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pohledu se vytvoření potenciální vazby mezi deliktní odpovědností provozovatele a výsledkem ryze soukromoprávního sporu může jevit jako poněkud nexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxt. 2 - poštovní podmínky, § 7 - práva z poštovní smlouvy, § 8 - otevření poštovní zásilky, § 37a odst. 2 a 4 - přestupky
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxsy:
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích,
Úmluva o zvláštních misích,
Vídeňská úmluva o konzulárních stycích,
Úmluva o výsadách a imunitácx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxganizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli,
slovenský zákon o poštových službách
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedle jejího prodeje, jako jednoho ze zásahu do vlastnických práv k zasílaným věcem, se využije zejména v těch případech, kdy se vhodný prodej poštovní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxcí listovnímu tajemství či o drogy, apod.).
Přehled výkladu:
I. Oprávnění provozovatele zničit poštovní zásilku po uplynutí sjednané lhůty, jesxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí
III. Zničení poštovní zásilky po uplynutí sjednané lhůty, jestliže zásilku nelze dodat a souxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx ZPS
VI. Jiné případy zničení zásilky
K odst. 1
I. Oprávnění provozovatele zničit poštovní zásilku po uplynutí sjednané lhůty, jestliže se obsah poxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxit poštovní zásilku nebo její část, jestliže se obsah poštovní zásilky zcela nebo zčásti znehodnotil. Pokud po dobu běhu lhůty odpadne důvod, pro který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxupit při kumulativním splnění dvou objektivních podmínek. Těmito podmínkami jsou uplynutí sjednané lhůty, po jejímž uběhnutí může být znehodnocená xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxvní zásilky, je věcí dohody smluvních stran. Tato lhůta bude zpravidla stanovena přímo v poštovních podmínkách, přičemž odchylné sjednání délky této xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxilky).
V případě, kdy dochází ke zničení zásilky nebo její části z důvodu znehodnocení zásilky, lze předpokládat velmi krátké lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xásilky. Smyslem lhůty, pokud je poskytnuta, je umožnit odesílateli či adresátovi převzetí poštovní zásilky, případně uskutečnění projevu vůle směřxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxlky je tak věcí smluvní volnosti smluvních stran, stejně jako případné sjednání možnosti/povinnosti provozovatele poštovních služeb zničit poštovxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxnění odesílatele disponovat tímto způsobem s obsahem poštovní zásilky (tedy zpravidla vlastnické právo odesílatele k obsahu poštovní zásilky).
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnnou součástí poštovních podmínek podle § 6 odst. 2 písm. k) ZPS.
Znehodnocení zásilky je objektivní skutečností. Ke znehodnocení bude zpravidla dxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahu poštovní zásilky. Znehodnocení zásilky se vždy posuzuje po otevření zásilky podle § 8 odst. 1 ZPS.
Způsob posouzení, zda došlo k znehodnocenx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrovozovateli poštovních služeb (v poštovní smlouvě může být sjednána odchylná úprava). Toho v takovém případě tíží důkazní břemeno, musí tedy prokázxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovědnosti provozovatele poštovních služeb za škodu na zásilce, může být nicméně významné z hlediska prokázání důvodu znehodnocení, resp. vzniku xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxních služeb, který musí vážit všechny následky zničení zásilky.
V případě, že je znehodnocením dotčena pouze část obsahu, kterou je možno nebo radnx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xhůty, jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí
Provozovatel poštovních služeb je zásadně oprávněn zásilku zničit až po uplynutí lhxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxo takový případ zákon o poštovních službách v § xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxx xxštovní zásilky po uplynutí sjednané lhůty, jestliže zásilku nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle poštovní smlouvy vrácena
Nedoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxu s § 10 odst. 3 ZPS po uplynutí sjednané lhůty zničí. Pokud po dobu běhu lhůty odpadne důvod, pro který má provozovatel zásilku u sebe, vydá poštovní zásixxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxvních služeb oprávněn zničit poštovní zásilku nebo její část, i v tomto případě vyplývat povětšinou přímo z poštovních podmínek. V poštovních podmínkxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčností rozhodných podle odstavce 3 pro zničení zásilky či jinou objektivní skutečnost.
V případě lhůty pro zničení poštovní zásilky lze předpokláxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxevzata jejím odesílatelem či adresátem.
Zákon o poštovních službách nerozlišuje důvod, pro který nedošlo k prodeji poštovní zásilky. S ohledem na xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo povahou obsahu poštovní zásilky. Provozovatel poštovních služeb tedy nemůže přistoupit ke zničení zásilky bez pokusu o její prodej, pokud není pxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemůže obsah poštovní zásilky ponechat.
Zničen bude vždy obsah, který nesmí být prodán podle § 9 ZPS a zároveň se na něj nevztahuje ustanovení odstaxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxdě usmrcení zákonem chráněných živočichů).
Zásilkou, kterou nelze dodat a současně ji nelze vrátit ve smyslu odstavce 3, není již dodaná zásilka, kxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Okamžikem dodání poštovní zásilky ztrácí zásilka
status
zásilky poštovní.
K odst. 4
IV. Nedotknutelné zásilky
Zničení zásilky je bez ohledu na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxbliky, nedotknutelné (k pojmu nedotknutelná zásilka xxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtelnost je v tomto případě objektivní kategorií. Zatímco při otevírání nelze předejít otevření nedotknutelné zásilky, pokud z jejího vnějšího označxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxatečně známa.
V. Zničení poštovní zásilky v rozporu s ustanovením § 10 ZPS
Zničení poštovní zásilky v rozporu s § 10 ZPS je přestupkem podle § 37a odsxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xa případ, kdy ke zničení zásilky dojde náhodně během poštovní přepravy, ani na případy, kdy je zásilka zničena po dohodě s odesílatelem.
Přestupku pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sjednané lhůty ve smyslu § 10 odst. 1 a 2 ZPS.
Neoprávněné zničení poštovní zásilky je podobně jako neoprávněný prodej specifickým zásahem (té nejvxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxa odst. 4 písm. d) ZPS uloží pokuta do 500 000 Kč.
VI. Jiné případy zničení zásilky
Provozovateli poštovních služeb může vzniknout povinnost zničix xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx V případě, že je provozovatel poštovních služeb zajišťující zahraniční poštovní služby v postavení provozovatele místa vstupu ve smyslu § 40 veterinxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdu s předpisy Evropské unie, konkrétně Nařízením 206/2009, o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Tento zákon upravuje v § 18 až 20, v návaznosti na Nařízení Evropské unie č. 608/2013 o vymáhání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxe být zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví zničeno pod dohledem celního úřadu, aniž je nutné soudní rozhodnutí o tom, zda bylo porušexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxí zboží oznámí celnímu úřadu souhlas se zničením zboží osoba, které bylo toto zboží zadrženo, v tomto případě provozovatel poštovních služeb zajišťujxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v jeho vlastnictví a o němž nemá zpravidla k dispozici žádné bližší údaje, které by prokazovaly, že se skutečně jedná o padělek. Jedinou indicií v tomto sxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zboží a uplatní vůči provozovateli poštovních služeb nárok na náhradu škody. Nelze proto než doporučit, aby dotčení provozovatelé poštovních služeb x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s tím, že k vyjádření nesouhlasu dojde pouze na jeho žádost.
Je-li v důsledku nesplnění podmínek pro zničení zboží ve zjednodušeném řízení rozhodnuxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxí pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí oznámit celnímu úřadu, že podal návrh na zahájení soudního řízení o určení, zda bylo porušeno právo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xozhodne o zničení zboží celní úřad, který zboží zadržel nebo pozastavil jeho propuštění podle § 23 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní sprxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxčení zboží celní úřad sepíše protokol.
Související ustanovení:
§ 6 odst. 2 - poštovní podmínky, § 8 odst. 1 - otevření poštovní zásilky, § 9 - proxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxdpisy EU a mezinárodní předpisy:
Nařízení Evropské unie č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány,
Nařízení Evropské unie xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxtických stycích,
Úmluva o zvláštních misích,
Vídeňská úmluva o konzulárních stycích,
Úmluva o výsadách a imunitách Organizace spojených národů,
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxum na jižní polokouli
Vydání poukázané peněžní částky odesílateli
Obecně k § 11
Ustanovení § 11 ZPS upravuje práva odesílatele v příxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxit odesílateli, pokud o to odesílatel požádá do deseti let od poštovního podání. Samotné právo na dodání nebo vrácení poukázané peněžní částky se podle x x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxa, je v tomto období pochopitelně povinností provozovatele poštovních služeb vrátit poukázanou peněžní částku, kterou se nepodařilo dodat, odesílaxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x povinnost, která zahrnuje poměrně dlouhé časové období, v němž může dojít ke změně držitele poštovní licence, nebo dokonce k zániku služby jako takovéx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxpadně přechází na jeho právní nástupce.
Doba, po kterou provozovatel poštovních služeb disponuje danou částkou, není jeho prodlením a odesílatelx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb, odpovídá provozovatel podle § 14 ZPS v rozsahu sjednaném v poštovní smlouvě.
Nárok na vydání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxinice odesílatele. Odesílatelem je osoba, která je v dokladu o poštovním poukazu jako odesílatel označena; není-li odesílatel označen, je jím osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxěžní částky.
Nárok adresáta na dodání poukázané peněžní částky zaniká okamžikem ukončení procesu dodání poukázané peněžní částky sjednaného v poxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xokusu o dodání.
Pro vyplacení poukázané peněžní částky není zákonem o poštovních službách stanovena žádná lhůta. Při stanovení lhůty pro výplatu čxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxném uplynutí desetileté lhůty právo odesílatele na vydání peněžní částky zaniká a peněžní částka připadne provozovateli. Jedná se o zvláštní důvod vzxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvateli pro případ, kdy není možno poštovní poukaz dodat, ani vrátit odesílateli, závaznou dobu tří let [§ 34 odst. 6)], po kterou musí být poukaz uložen. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xrátí kdykoli po dobu tříleté úložní doby odesílateli, pokud pominula překážka jejího dodání nebo vrácení, pokud ji není možno vrátit, protože odesílaxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xx xxx se nevztahuje na tzv. dobírkové poukázky, tedy na případy, kdy odesílatel předává provozovateli pokyny k úhradě provozovatelem vybrané dobírkové čxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxěžní částky v rozporu s § 11 ZPS je přestupkem podle § 37a odst. 2 písm. k) ZPS. Přestupku se provozovatel poštovních služeb dopustí, pokud neoprávněně oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxvyplacení částky bude docházet v případě sporu ohledně nároku určité osoby na vyplacení částky, i v tomto případě tedy otázka, zda došlo k naplnění skutxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje tuto službu. Pokud by službu dodání peněžní částky poštovním poukazem poskytoval provozovatel poštovních služeb bez příslušné poštovní lixxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxtovních služeb, který není držitelem příslušné poštovní licence. Jedná se o povinnost, která zahrnuje poměrně dlouhé časové období, v němž může dojít xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxvává bez ohledu na to, zda provozovatel nadále disponuje příslušnou poštovní licencí. Rozhodné tedy je, zda povinnost podle § 11 ZPS vznikla a zda trváx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxlouvy, § 11 - vydání poukázané peněžní částky odesílateli, § 14 - škoda vzniklá v souvislosti s poštovním poukazem, § 20 - provozování služby dodání pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Související předpisy EU a mezinárodní předpisy:
§ 34 odst. 6 slovenského zákona o poštových službách
[Odpovědnost za škodxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxu při poskytování poštovních služeb, přičemž odpovědnost tohoto subjektu je v závislosti na okolnostech vzniku škody modifikována v dalších odstavcxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnosti je proto možné jen z přesně vymezených důvodů. Ty jsou shodné s naší dosavadní právní úpravou i s předpisy Světové poštovní unie. Smluvní volnost dxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxpy odpovědnosti stanoví přímo zákon; vzájemnou dohodou obou smluvních stran lze tuto odpovědnost pouze rozšířit nad rámec zákona.
O konkrétním roxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xakovou službu, která mu z jeho hlediska nejlépe vyhovuje.
Ke zjištění výše odpovídající náhrady škody je většinou zapotřebí aktivní účasti odesílxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxdnána.
Přehled výkladu:
I. Obecně k úpravě odpovědnosti provozovatele
II. Rozsah odpovědnosti provozovatele za škodu
III. Vyloučení odpovědxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo zadržením poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky nebo jiným opatřením, pokud byly provedeny podle zákona o poštovních službách nebo poxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxupení práva na náhradu škody
X. Způsob hrazení škody
XI. Nalezená zásilka
XII. Odpovědnost odesílatele
XIII. Odpovědnost v mezinárodním poštovnxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxch specifik právní úpravy provozování poštovních služeb.
Odpovědnost za škodu je zákonem o poštovních službách upravena jednak kogentními ustanxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx může úprava odpovědnosti za škodu v poštovních podmínkách, potažmo v poštovní smlouvě, pohybovat.
Česká úprava odpovědnosti provozovatele poštxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxně v mezinárodním poštovním styku, prakticky po celém světě. Ačkoli v jednotlivých zemích můžeme vysledovat odlišnosti v konkrétních normativních řxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxlku na straně jedné a riziko vysokých přímých i nepřímých škod způsobených selháním poštovní přepravy na straně druhé vedly k přijetí principů omezujíxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxovědnost provozovatele uplatňuje pouze ve smluvně či zákonem limitovaném rozsahu v závislosti na povaze poskytované poštovní služby.
Základní pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v § 12 a § 13. Prostřednictvím ustanovení poštovních podmínek, respektive vzájemnou dohodou obsaženou v poštovní smlouvě, lze odpovědnost provozoxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxích službách přiznává smluvním stranám širokou míru volnosti, v praxi však bude i s ohledem na 4 odst. 3 ZPS rozhodující vůle provozovatele poštovnícx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnek podle § 6 odst. 2 písm. l) a m) ZPS.
Odpovědnost provozovatele poštovních služeb je koncipována jako odpovědnost objektivní, tedy nezávislá na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxného provozovatele poštovních služeb při poskytování poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb vychází z ustanovení Světové xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvědnosti dopravce za škodu u ostatních typů přepravních smluv (i tato úprava vykazuje oproti obecné úpravě odpovědnosti za škodu významná specifika)x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí rozsahu odpovědnosti a výše náhrady škody.
Zákon o poštovních službách obsahuje samostatnou komplexní úpravu odpovědnosti za škodu. Podpůrné pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxti s poskytováním poštovní služby s výjimkou úpravy situace, kdy ke vzniku škody došlo spoluzaviněním odesílatele či adresáta.
Specifická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxviduálním zacházení s poštovními zásilkami. K podání i dodání zásilek často dochází bez fyzického kontaktu mezi provozovatelem a uživatelem poštovnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxoti cenám jiných přepravních služeb.
Odpovědnost provozovatele poštovních služeb je koncipována jako odpovědnost objektivní, tedy nezávislá nx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xmlouvy či nikoli. Odpovědnost provozovatele je podle zákona o poštovních službách dána za předpokladu, že (1) došlo k poštovnímu podání; (2) vznikla xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxlky. Tyto skutečnosti musí prokázat osoba oprávněná k náhradě škody podle § 12 odst. 7 ZPS (dokud poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka nebylx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxrostit jen v případě, že ke vzniku škody došlo v důsledku některé ze skutečností vymezených v § 12 odst. 3 až 6 ZPS. Prokázat existenci liberačního důvodu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
Ustanovení odstavce 1 zakotvuje základní zásadu ovládající úpravu odpovědnosti za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb.
Za škodu vxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxvní smlouvou.
Ustanovení občanského zákoníku vymezující rozsah odpovědnosti za škodu se na škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb nexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxách je postavena na principu smluvního vymezení rozsahu odpovědnosti a výše náhrady škody.
K odst. 2
III. Vyloučení odpovědnost za následné škody
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
Toto ustanovení vymezuje jeden z klíčových znaků odpovědnosti provozovatele poštovních služeb, a sice absolutní vyloučení odpovědnosti provozovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xásilka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x2 odst. 3 ZPS provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou odesílatelem nebo příjemcem. Ustanovení odstavce 3 je obdobou úpravy obsažené v § 2918 obč. xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xkodu se poměrně sníží. Prakticky totožné pravidlo obsahuje § 2566 odst. 2 písm. a) obč. zák. upravující odpovědnost dopravce za škody na přepravované xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xdpovídá a odpovědnosti by se mohl zprostit jen důkazem, že taková škoda vznikla neodvratitelnou událostí ve smyslu § 12 odst. 4 ZPS.
I v tomto případě xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x potaz situace, kdy poštovní smlouvu uzavřela osoba odlišná od odesílatele. Ani v případě, že škodu způsobil podavatel odlišný od odesílatele, nelze sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí v důsledku vadného nebo nedostatečného obalu zásilky.
V zákoně o poštovních službách chybí výslovná úprava situace, kdy se na vzniku škody určitox xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonodárce, jaký byl vyjádřen v právně dokonalejším textu § 2918 obč. zák., škoda tedy musí být v takovém případě poměrně rozdělena. V každém jednom přxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxvatele poštovních služeb i poškozený, musí být tedy náhrada škody poměrně rozdělena v závislosti na míře jejich podílu na vzniklé škodě.
Existenci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtí
Provozovatel poštovních služeb podle § 12 odst. 4 ZPS neodpovídá za škodu způsobenou neodvratitelnou událostí.
Jedná se o tradiční liberačnx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxce za škodu na zásilce.
xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxdaže škoda byla způsobena okolností, kterou nemohl dopravce odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
Ke zproštění odpovědnosti může dojít za sitxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxávisle na jeho vůli. Jde tedy o takové okolnosti, které objektivně nemají svůj původ na straně provozovatele a nesouvisejí s organizací a řízením jeho čxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxcena. Za okolnost, kterou nemohl dopravce odvrátit, je možno považovat živelní pohromy, jakož i neodvratitelné jednání cizích osob (tedy nikoliv osox xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxozu provozovatele. Důkazní břemeno v případě sporu nese provozovatel poštovních služeb.
Poštovní podmínky nebo poštovní smlouva mohou rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxiš očekávat.
K odst. 5
VI. Škoda vzniklá zabavením nebo zadržením poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky nebo jiným opatřením, pokud byly pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxlou zabavením nebo zadržením poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky nebo jiným opatřením, pokud byly provedeny podle tohoto zákona nebo podlx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že je provozovatel poštovních služeb zajišťující zahraniční poštovní služby v postavení provozovatele místa vstupu ve smyslu § 40 veterinárního záxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxisy Evropské unie, konkrétně Nařízením 206/2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení 1xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxské republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.
Provozovatel poštovních služeb je povinen podle § 86 odst. 1 tr. řádu vydat nexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxpce oprávněn pouze tehdy, pokud je nutno zjistit obsah nedoručených poštovních zásilek k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení v konkrxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxzení státního zástupce, jednajícího se souhlasem soudce, záměnu obsahu poštovní zásilky za obsah jiný a takto upravenou zásilku dodat. Záměnu neprovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxmi se nakládá jako s věcmi odňatými.
Podle § 16 odst. 7 ZPS je provozovatel poštovních služeb povinen vydat na nezbytně nutnou dobu orgánům oprávněnxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxky, a to na žádost vedoucího tohoto orgánu nebo jím pověřené osoby a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.
Existenci tohoto liberačxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxky
Provozovatel podle § 12 odst. 6 ZPS neodpovídá za škodu vzniklou zvláštní povahou nebo vadností obsahu poštovní zásilky.
Škodou vzniklou vadxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxvaných rostlin, plíseň atp.
Za škody způsobené zvláštní povahou zásilky se považují škody vzniklé přirozenou povahou přepravované věci, např. skxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxku. Podle § 2566 odst. 2 písm. b) obč. zák. dopravce neodpovídá za škodu na zásilce, jestliže prokáže, že byla způsobena vadou nebo přirozenou povahou oxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxI. Právo na náhradu škody
Dokud poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka nebyla dodána, má právo na náhradu škody odesílatel; po jejím dodání mx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxodné, kdy ke škodě došlo ani jaká je její povaha (s výjimkou ztráty zásilky, kde je z povahy věci vyloučeno její dodání). V případě, že nárok na náhradu škoxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxe na náhradu škody zaniká okamžikem dodání. Odesílatel nemůže na svého právního nástupce převést více práv, než má on sám, tudíž i případné postoupení pxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxí zásilky je praktická z hlediska vztahu založeného poštovní smlouvou. Okamžikem dodání nárok na náhradu škody přechází na osobu, která má zásilku ve vxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xbsahu zásilky, tedy nároků, které přichází v úvahu ve fázi po dodání zásilky. K uplatnění těchto nároků je zpravidla nezbytné fyzické předložení zásilxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xsoba odlišná od adresáta by tudíž mohla nároky na náhradu škody uplatňovat pouze obtížně.
Nárok na náhradu škody je, na rozdíl od občanskoprávní odpxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Určení osoby, které náleží nárok na náhradu škody, je závislé výhradně na skutečnosti, zda došlo k dodání či nikoli a na určení postavení konkrétní osoxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxblémy z hlediska jiných právních vztahů mezi odesílatelem a adresátem, tj. vztahů přímo nesouvisejících s poštovní smlouvou. Např. v případě, kdy odexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xjistí poškození jejího obsahu, vzniká nárok na náhradu škody vůči provozovateli poštovních služeb adresátovi. Odesílatel se však zároveň ocitá v proxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxlouvě mezi odesílatelem a adresátem.
K odst. 8
IX. Postoupení práva na náhradu škody
Odstavec 8 omezuje možnost postoupení pohledávky na případy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xáhradě škody vzniklé při poskytování poštovních služeb je podmíněno dohodou mezi oprávněným a provozovatelem poštovních služeb. Tato dohoda nemusí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxiku škody.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxtovních služeb postoupit. Zpravidla bude umožněno postoupení pohledávky mezi odesílatelem a adresátem. Tato praxe odpovídá faktu, že ze skutečnostxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxčným vlastníkem přepravované věci.
V závislosti na okamžiku dohody se bude určovat i okruh osob oprávněných tuto dohodu uzavřít. V okamžiku uzavřexx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxlem poštovních služeb a adresátem, respektive odesílatelem, zavazuje pouze strany této dohody.
Dohoda o postoupení pohledávky k náhradě škody vzxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xodle tohoto ustanovení je neplatné právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel záxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxm. Občanský zákoník absolutní neplatnost právního jednání vyhrazuje pouze pro taková jednání, která se zjevně příčí dobrým mravům, anebo která odpoxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxhledávky nebude splněn ani jeden z výše uvedených předpokladů absolutní neplatnosti právního jednání. Dohoda o postoupení pohledávky k náhradě škodx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxranu provozovatele služeb, může námitku neplatnosti podle § 586 odst. 1 obč. zák. uplatnit pouze provozovatel poštovních služeb.
K odst. 9
X. Způsxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxcela neplatí, neboť neexistuje přímá spojitost mezi majetkovou újmou konkrétní osoby a nárokem na náhradu škody - odesílatel či adresát, jemuž vzniká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxé hodnoty věcí, proto je také škoda napravitelná poskytnutím odpovídající majetkové hodnoty, především pak peněžní částky.
Náhrada škody vzniklx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxvních službách vyloučena. Odesílatel ani adresát proto nemohou žádat náhradu škody uvedením v předešlý stav (naturální
restituce
).
xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxna za ztracenou.
Provozovatel poštovních služeb je v takovém případě oprávněn podmínit vydání zásilky vrácením náhrady vyplacené z důvodu ztráty xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxacené náhrady (neplatí v případě paušalizované náhrady škody), vzniká provozovateli nárok na vrácení poměrné částky vyplacené náhrady.
Pro oblaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodle okolností odesílatele nebo adresáta, že si může zásilku převzít ve lhůtě tří měsíců proti vrácení částky vyplacené náhrady. Zároveň se dotáže, koxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxě odesílatele, přičemž se mu na odpověď poskytne stejná lhůta. Pokud odesílatel i adresát odmítnou zásilku převzít nebo neodpovědí ve stanovené lhůtěx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxezení zásilky s udanou cenou, že hodnota jejího obsahu je nižší, než je částka vyplacené náhrady, musí podle okolností odesílatel nebo adresát vrátit čxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlouvu, není zákonem o poštovních službách výslovně řešena. V souladu s § 39 ZPS se na odpovědnost odesílatele podpůrně použijí příslušná ustanovení oxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xásilkách, zařízení provozovatele poštovních služeb či s újmou na zdraví způsobenou zaměstnancům provozovatele poštovních služeb. Ke škodám bude doxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xůže odesílateli vznikat nejen vůči provozovateli poštovních služeb, ale potenciálně i ve vztahu k jiným poškozeným osobám. Podmínkou vzniku odpovědxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xeodbornou manipulací se zásilkou na straně provozovatele poštovních služeb, ani za škodu způsobenou zásahem vyšší moci.
Vedle soukromoprávní odxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxl ohrozí zdraví lidí tím, že předá provozovateli k poskytnutí poštovní služby poštovní zásilku jejíž obsah je podle poštovních podmínek považován za nxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxiska pro určení rozsahu soukromoprávní odpovědnosti odesílatele představuje poštovní smlouva, potažmo poštovní podmínky a úprava obsažená v § 4 odsxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx xxx xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrčující, který obsah poštovní zásilky je považován za nebezpečný nebo vyžaduje zvláštní zacházení, jakož i povinnou zvláštní úpravu takové poštovní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxázán okamžikem podání a odpovídá proto v plném rozsahu za škodu způsobenou porušením svých smluvních povinností.
Výše uvedený závazek doplňuje § 4 xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxdá poštovním podmínkám. Přijetím poštovní zásilky ze strany provozovatele poštovních služeb není dotčena odpovědnost odesílatele za škodu.
Práxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxvinností. Provozovatel není ve vztahu k odesílateli povinen ověřovat, zda odesílatel neporušil poštovní smlouvu, ani kontrolovat vhodnost úpravy pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxčanského zákoníku upravující obecnou povinnost předcházet škodám, váže pouze v rozsahu obecné prevenční povinnosti. Pro posouzení rozsahu prevenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného, rozhodující § 2901 obč. zák., podle něhož má povinnost zakročit xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx je třeba k zákroku vynaložit.
Odesílatel za škodu neodpovídá, pokud při podání dodržel příslušné poštovní podmínky.
V případě zásilek přepravxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxičí, eventuálně, ve vztahu k zahraničnímu odesílateli, v případě zahraniční poštovní služby (poskytované určeným provozovatelem). Odpovědnost odxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxtno nicméně podotknout, že základní principy odpovědnosti se i v tomto případě shodují s principy platnými podle českého práva.
Podle xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenou na jiných poštovních zásilkách a poštovním zařízení v důsledku odeslání předmětů nepřípustných k přepravě nebo nedodržení zasílacích podmínekx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxi určeného provozovatele.
Přijetí zásilky podací poštou ani v tomto případě nezprošťuje odesílatele odpovědnosti. Naproti tomu pokud odesílatex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zásilkami po jejich převzetí.
Výslovnou úpravu odpovědnosti odesílatele za škodu obsahuje Slovenský zákon o poštových službách (§ 40). Odesílatxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxo podavatel jednající jménem nebo z pověření odesílatele zatajil skutečný obsah poštovní zásilky nebo provozovatele uvedl v omyl a škoda vznikla obsaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxvědnost v mezinárodním poštovním styku podle Světové poštovní úmluvy
Rozsah odpovědnosti za škodu v případě zásilek přepravovaných ve vzájemném sxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm styku mezi určenými provozovateli platí princip taxativního výčtu situací, v nichž provozovatele poštovních služeb tíží odpovědnost za škodu. Tatx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxdech, stanovených Světovou poštovní úmluvou. Podobně jako podle zákona o poštovních službách, i zde platí (čl. 22 odst. 1.6 Světové poštovní úmluvy), xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxující se k odpovědnosti určených provozovatelů jsou
kogentní
, závazná a vyčerpávající. Určení provozovatelé nejsou v žádném případě - dokonce ani v pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
§ 4 odst. 3 a 4 - uzavření poštovní smlouvy, § 6 odst. 2 - poštovní podmínky, § 13 - rozsah odpovědnosti za škodu, § 14 - škoda vzniklá v souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxanského zákoníku
Související předpisy:
zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Související předpisy EU a mezinárodní předpisy:
čl. 24, čl. 26 Světové poštovní úmluvy,
Akta Světové poštovní unie,
Prováděcí řád Světové pošxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxí 136/2004,
§ 40 slovenského zákona o poštových službách
[Rozsah odpovědnosti za škodu]
Z důvodové zprávy k zákonu o poštovních službxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxtové poštovní unie. Aplikaci zásad stanovených v tomto ustanovení přibližují příklady ze současné praxe pošty: Limit odškodnění určený odesílatelex xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, u níž se k výši skutečně vzniklé škody nepřihlíží, je aplikována u doporučených zásilek.
Přehled výkladu:
I. Rozsah odpovědnosti za škodu
II. Roxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm zaměstnance provozovatele nebo osoby oprávněné za provozovatele jednat nebo jiné osoby, které provozovatel použil, anebo provozovatele, který je xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxadě poštovní smlouvy provozovatel poštovních služeb výhradně za škody na zásilce. Neodpovídá tedy za jakékoli nepřímé škody ani ušlý zisk. Podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xkodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky a jinak vzniklé škody na poštovní zásilce.
Rozsah odpovědnosti za ztrátu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky je povinnou součástí poštovních podmínek podle § 6 odst. 2 písm. l) ZPS. Při stanovení rozsahu oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovení rozsahu odpovědnosti do výše udané ceny; stanovení horní hranice odpovědnosti nebo stanovení rozsahu odpovědnosti do výše skutečné škody.
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xúžení nebo změna formy odpovědnosti) obsaženou v poštovních podmínkách, je komplikováno § 4 odst. 3 ZPS, podle něhož může provozovatel poštovních sluxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z poštovní smlouvy, nebo jejich doplnění pouze za předpokladu, že je na takovou možnost v poštovních podmínkách upozorněno a pokud se těmito odchylkamx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy, podstatný zásah do rozsahu odpovědnosti by proto v mnoha případech mohl znamenat porušení § 4 odst. 3 ZPS.
Provozovatel poštovních služeb může doxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxrady škody při ztrátě poštovní zásilky
V případě ztráty poštovní zásilky zákon o poštovních službách stanoví jako základní pravidlo odpovědnost pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxdnání náhrady škody v paušální výši. V takovém případě provozovatel poštovních služeb hradí škodu ve výši sjednané paušální částky.
V případě, že pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxi způsobené škody oprávněného.
Rozhodným okamžikem pro určení ceny poštovní zásilky je okamžik poštovního podání, tedy okamžik, kdy provozovatex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xdst. 1 obč. zák., který jako rozhodující stanoví okamžik poškození věci.
Ze skutečnosti, že škoda je újma napravitelná poskytnutím majetkového plxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxvní zásilka v době a místě jejího poštovního podání.
Toto ustanovení tedy vyjadřuje zákonodárcův záměr, aby poškozený obdržel takovou finanční náxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxna či zničena.
Cenou, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího poštovního podání, se proto rozumí obvyklá cena, za kterou bylo možno v době a xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxy zásilky v době a místě jejího poštovního podání a není na ní nutně závislý, podobně např. ocenění v účetní evidenci může sloužit jen jako nepřímý důkaz o xxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny oxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jinýcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.
Cenu obvyklou tedy představuje cena, za kterou bylo možxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxu na trhu.
Pokud jde o nové věci, u nichž došlo ke ztrátě nebo zničení, poskytuje se náhrada obvykle v plné výši jejich pořizovací xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxní
Zahrnutí místa poštovního podání jako kritéria pro určení ceny zásilky je významné zejména v případech poštovních služeb do zahraničí, kde se můxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xoškozen nebo je neúplný
Podle § 13 odst. 3 ZPS, je-li obsah poštovní zásilky poškozen nebo je neúplný, hradí provozovatel škodu ve výši rozdílu mezi cexxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxozená nebo neúplná; je-li však účelné provést opravu, provozovatel hradí škodu ve výši nákladů opravy. Ustanovení odstavce 3 stanoví výši a rozsah nárxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xásilky (nikoli tedy např. přirozené vyschnutí atp.).
Na rozdíl od případu ztráty zásilky (odstavec 2) není možné sjednat paušální náhradu škody prx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxci. Podmínkou uplatnění tohoto pravidla je objektivní účelnost provedení opravy. V případě, že je provedení opravy účelné, má oprávněný nárok výhradxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxde ke zhodnocení věci oproti jejímu stavu před poškozením, odečítá se od nákladů na opravu částka odpovídající tomuto zhodnocení. Provozovatel poštoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxdílu mezi cenou, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího poštovního podání, a cenou, kterou by měla v době a místě poštovního podání poštovní zxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxt nebo odesílatel).
Rozhodným okamžikem pro určení ceny poštovní zásilky je okamžik poštovního podání, tedy okamžik, kdy provozovatel poštovnícx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx
xx xxxxxxxxsti, že škoda je újma napravitelná poskytnutím majetkového plnění, vyplývá legislativní řešení otázky, jaká částka má vlastně být odesílateli či adrxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxě skutečnosti uvedené v komentáři k odstavci 2. Tento požadavek vyjadřuje zákonodárcův xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxnutí místa poštovního podání jako kritéria pro určení ceny zásilky je i v tomto případě významné zejména v případech poštovních služeb do zahraničí, kdx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx ceny, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího poštovního podání.
Úprava rozsahu odpovědnosti za škodu v zákoně o poštovních službách je i x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxku upravujícího rozsah náhrady při poškození věci, nebude se tedy hradit např. ani cena zvláštní obliby podle § 2969 odst. 2 obč. zák.
K odst. 4
IV. Udxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxv. zásilka s udanou cenou).
Podmínku uvedení ceny na zásilce nelze chápat tak, že výše udané ceny musí být skutečně na zásilce fyzicky uvedena. Způsox xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx s uzavřenou poštovní smlouvou. V případě zásilek bez udané ceny nemá tento údaj praktickou hodnotu.
Smyslem institutu udané ceny je umožnit uživatxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxidla stanoví horní limit udané ceny, tedy nejvyšší částku, do které je provozovatel poštovních služeb ochoten odpovídat za škodu na zásilce. Institut xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb za škody na zásilce (z praktického hlediska je naopak vyloučen souběh ujednání o tom, že se škoda hradí v paušální výši a ujednání, limitující odpovědnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xení rozhodné pro samotné určení výše nároku na náhradu škody. Rozhodující je objektivní cena zásilky.
Skutečnost, že je na zásilce udána cena zásilxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxtovního podání (škoda se hradí do výše skutečné škody, nejvýše však do částky udané ceny).
I v případě zásilek s udanou cenou se pro určení výše nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poštovní zásilky poškozen nebo je neúplný, provozovatel hradí škodu ve výši rozdílu mezi cenou, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího poštxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovatel hradí škodu ve výši nákladů opravy. Výše náhrady je však limitována horní hranicí udané ceny sjednanou v poštovní smlouvě.
Praktické probléxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxlatňující nárok na náhradu škody se může snadno dostat do důkazní nouze, neboť zpravidla bude chybět fyzický důkaz, z něhož by bylo možno bezprostředně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v rozporu s uzavřenou poštovní smlouvou, se škoda hradí nejvýše do částky sjednané v poštovní smlouvě; nebyla-li taková částka sjednána, výše náhrady xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxnili uvést konkrétní výši udané ceny, případně, aniž by tomuto údaji byla přikládána relevance z hlediska horního limitu výše škody. Případy, kdy odpoxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona o poštovních službách. Ustanovení o způsobu omezení výše náhrady škody je podle § 6 odst. 2 písm. m) ZPS povinnou součástí poštovních podmínek.
x xxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxovatel použil, anebo provozovatele, který je fyzickou osobou
Ustanovení odstavce 5 upravuje odchylky od obecné odpovědnosti provozovatele poštoxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxce provozovatele nebo osoby oprávněné za provozovatele jednat nebo jiné osoby, které provozovatel použil, anebo provozovatele, který je fyzickou osxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxi k omezení výše náhrady škody podle odstavce 4 se nepřihlíží. Pokud byla sjednána náhrada škody v paušální výši podle odstavce 2 věty druhé, lze místo náxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobené škody zůstávají zachovány základní principy odpovědnosti provozovatele poštovních služeb za škodu stanovené v § 12 ZPS. Především i zde plaxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odpovědnosti provozovatele poštovních služeb, a sice absolutní vyloučení odpovědnosti provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxa byla dodána poškozená, neúplná, po sjednané době, nebo že nebyla dodána vůbec.
Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovnx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxě sjednáno).
Bez ohledu na to, zda ke škodě došlo ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky, se v případě škody vzniklé v důsledku úmyxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxk zásilky.
Při ztrátě poštovní zásilky hradí provozovatel škodu ve výši ceny, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího poštovního podání. x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxlizovanou částku nebo cenu zásilky, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího poštovního podání.
Je-li obsah poštovní zásilky poškozen nexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí, a cenou, kterou by měla v době a místě poštovního podání poštovní zásilka poškozená nebo neúplná; je-li však účelné provést opravu, provozovatel hraxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx v důsledku úmyslného jednání jeho zaměstnance.
Stejně jako v případě komentáře k § 12 odst. 3 ZPS, i zde lze konstatovat, že v zákoně o poštovních služxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nicméně neznamená, že provozovatel odpovídá v případě úmyslného jednání významného pro vznik škody i za škodu způsobenou poškozeným.
Škoda tedy mxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxa-li škoda, nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se přičítají poškozenému, povinnost škůdce nahradit škodu se přiměřeně sníží. Podílxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xřeba individuálně posuzovat, v jakém poměru se strany na způsobené škodě podílely. V případě, že se na vzniku škody podílí vedle provozovatele poštovnxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe slovenský zákon o poštových službách (§ 38 odst. 7), podle něhož platí, že pokud má na vzniku škody podíl odesílatel, podavatel jednající jménem nebo z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xtrany, která škodu spoluzpůsobila úmyslným jednáním.
Související ustanovení:
§ 4 odst. 3 - uzavření poštovní smlouvy, § 6 odst. 2 - poštovní poxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx 7 slovenského zákona o poštových službách
Judikatura:
- Při stanovení výše náhrady škody způsobené na věci je třeba vycházet z nákladů (jejich xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx třeba zjistit a stanovit objektivně a nezávisle na okolnostech nesouvisejících s událostí.
(Rc 25/1990)
- Při stanovení výše škody vzniklé poškoxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxjadřující náklady na opravu věci musí být odečtena částka odpovídající zhodnocení vozidla jeho opravou oproti původnímu stavu. (obdobně C 2154 - NS spx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxený věc opravil či nikoliv. Rozsah náhrady se určuje s přihlédnutím k obecné ceně věci v době poškození a k rozsahu jejího poškození; částka vyjadřující xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx x xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxx, že by se výše škody stávala závislou na zcela nahodilých okolnostech, které jsou pro ni právně nerozhodné). Rovněž tak nelze ani rozsah náhrady škody čxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxti jsou nahodilé a bez souvislosti s příčinou vzniku škody.
(NS sp. zn. 25 Cdo 2575/2000)
- Žaloba na náhradu tvrzené škody, která měla vzniknout odexxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxáta, aby vyzkoušel reakci pošty, případně aby využil jejího pochybení, je výkonem práva v rozporu s dobrými mravy.
(NS sp. zn. 25 Cdo 4791/2010)
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x x xx
xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxukazem odpovídá jen tehdy, bylo-li to v poštovní smlouvě sjednáno.
Odpovědnost provozovatele poštovních služeb za škodu vzniklou v souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxdáváním poštovních zásilek. V případě odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s dodáváním poštovních zásilek provozovatel poštovních služeb oxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xyjadřuje
abstraktní
hodnotu vyjádřenou v penězích, která je prostřednictvím poštovního poukazu převáděna.
Zatímco u poštovních zásilek, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provozovatel poštovních služeb je tedy vždy schopen vydat oprávněné osobě částku, která byla prostřednictvím poštovního poukazu převáděna.
Z poxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xdpovídající škodě, za niž provozovatel poštovních služeb odpovídá v souvislosti s dodáváním poštovních zásilek.
Podobně jako v případě poštovníxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xouvislosti s poštovním poukazem.
Zvláštní úpravu odpovědnosti držitele poštovní licence v souvislosti s poštovním poukazem zakotvuje § 17 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxstného k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu poskytovateli platebních služeb, který vede jeho účet, do dvou pracovních dnů ode dnex xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xdstavce 4, je povinen uhradit příslušné zdravotní pojišťovně úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby České národní banky platné v první den kalendářxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrok, který mu uhradí poskytovatel platebních služeb za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku.
Související ustanovení:
§ 5 - poštovní sxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxštění,
Poštovní zásilky a poštovní poukazy do zahraničí
Z důvodové zprávy k zákonu o poštovních službách:
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxubliky. Při sjednávání smlouvy je proto třeba přihlížet k tomu, že některá
kogentní
ustanovení tohoto zákona lze s ohledem na obvyklou účast druhého, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zásilce nebo o poštovním poukazu do zahraničí
II. Lhůta pro promlčení práv ze smlouvy o poštovní zásilce do zahraničí nebo o poštovním poukazu do zahraxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xjednávání smlouvy o poštovní zásilce nebo o poštovním poukazu do zahraničí
Při sjednávání smlouvy o poštovní zásilce do zahraničí nebo o poštovním pxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxla poskytování poštovních služeb do zahraničí budou ve vztazích mezi určenými provozovateli poštovních služeb vyplývat vedle vnitrostátních právnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xád Světové poštovní úmluvy a v případě poštovních poukazů Ujednání o poštovních peněžních službách a Řád ujednání o peněžních službách.
Ustanovenx x x xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxní nebrání realizaci poštovní služby do zahraničí vzhledem k předpisům platným v zahraničí.
Podmínky pro zaslání poštovní zásilky nebo peněžní čáxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x
xxx Lhůta pro promlčení práv ze smlouvy o poštovní zásilce do zahraničí nebo o poštovním poukazu do zahraničí
Zákon o poštovních službách, v případě smloxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxy odlišné od promlčecí lhůty stanovené zákonem v § 7 odst. 3 ZPS. Podmínkou platnosti takového ujednání je skutečnost, že je takovou úpravou lhůty podle x x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xůvod relativní neplatnosti takového ujednání.
Toto ustanovení reflektuje realitu prostředí, v němž dochází k poskytování poštovních služeb do zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxele poštovních služeb na součinnosti zahraničních provozovatelů nemá pouze ekonomické důvody, ale i důvody právní, neboť v celé řadě zemí je poskytovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxistit svými vlastními prostředky, ale mnohdy nemá ani volbu svého zahraničního partnera.
Mezinárodní spolupráce je proto podrobně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxvních služeb v praxi pochopitelně nedochází k podmínění poskytnutí spolupráce sjednáním určité specifické promlčecí lhůty mezi českým provozovatexxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxho provozovatele poštovních služeb. Z pohledu zahraničního provozovatele je tudíž sjednání promlčecí lhůty ve vztahu s odesílatelem zcela irelevanxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb, jejíž zachování je podmínkou uplatnitelnosti nároků českého provozovatele poštovních služeb vůči jeho zahraničnímu partnerovi. Tuto skutečnosx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxa" není ve výše uvedeném kontextu zcela přesným vyjádřením povahy úpravy (zkrácení) promlčecí lhůty. Její zkrácení bude z podstaty věci podmínkou posxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxak půjde o dobu šesti měsíců, která vyplývá z Akt Světové poštovní unie. Podle čl. 23 odst. 2.7 Světové poštovní úmluvy, který upravuje podmínky zániku oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtel neuplatnil reklamaci ve lhůtě šesti měsíců ode dne následujícího po dni podání zásilky. Podobně podle čl. 21 odst. 1 Světové poštovní úmluvy platí, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ve službě jiného určeného provozovatele za předpokladu, že tyto reklamace jsou uplatněny ve lhůtě šesti měsíců ode dne následujícího po dni podání zásxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx0 odst. 1 obč. zák., podle něhož si mohou smluvní strany ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, že je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k ujednání, přičemž se nepřihlíží ani k ujednání kratší promlčecí xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx. Odpovědnost provozovatele za škodu vzniklou v souvislosti s poštovní zásilkou do zahraničí nebo poštovním poukazem do zahraničí
Odpovědnost proxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xx ZPS, pokud je takovou úpravou odpovědnosti provozovatele xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb se i v tomto případě uplatní příslušná ustanovení Akt Světové poštovní unie, především pak ustanovení Světové poštovní úmluvy.
I v tomto přípxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xdpovědnosti mezi českým provozovatelem poštovních služeb a jeho zahraničním partnerem závislý pouze nepřímo. Mezi provozovateli poštovních služex xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxvní unie. Zahraniční provozovatel bude tudíž ovlivňovat vztah mezi českým provozovatelem poštovních služeb a odesílatelem pouze nepřímo. Podmínku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnen (ochoten) poskytnout zahraniční provozovatel poštovních služeb.
Související ustanovení:
§ 2 - vymezení základních pojmů, § 3 - zákldní sxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx smlouvy, § 8 - otevření poštovní zásilky, § 9 - prodej poštovní zásilky provozovatelem, § 10 - zničení poštovní zásilky provozovatelem, § 11 - vydánx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm poukazem
Související předpisy:
Související předpisy EU a mezinárodní předpisy:
Akta Světové poštovní unie,
čl. 21 odsxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxěžních službách
HLAVA III
POŠTOVNÍ TAJEMSTVÍ
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xharakteristických znaků poštovních služeb a které zaručuje nepochybně nezbytnou diskrétnost poštovního styku, se zásadním způsobem doplňuje a zpřxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxdstatně více informací než jen obsahu zprávy dodávané prostřednictvím poštovní zásilky. V souladu s dosavadní právní úpravou i s logikou věci však nejxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Poštovním tajemstvím je vázán samotný provozovatel, jeho zaměstnanci a další fyzické i právnické osoby, jež se nějakým způsobem účastní na poskytovxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxétnost poštovního styku rozšířena i na osoby zprostředkující dodání adresátovi (např. pracovníky ubytovacího zařízení či podniku, v němž adresát byxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxávními nástupci.
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy zvláštní právní předpisy stanoví obecně povinnost sdělovat údaje potřebnx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxví
II. Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby
III. Nositelé poštovního tajexxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxím k hájení svých oprávněných majetkových nebo jiných zákonem chráněných zájmů
VI. Rozsah povinnosti mlčenlivosti
VII. Omezení rozsahu informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxsti mlčenlivosti
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxití zpravodajské techniky
XIII. Použití ustanovení o poštovním tajemství na zahraniční poštovní služby
K odst. 1
I. Pojem poštovní tajemství
Pxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx poskytnuté poštovní služby, které se při své činnosti dozvěděl. Tato povinnost má přímou historickou souvislost s poštovní výhradou, protože odesílxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (někdy ovšem jen formálně) k základním pravidlům poštovní dopravy na celém světě.
V souvislosti s pojmem poštovní tajemství je třeba zdůraznit jehx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Na rozdíl od listovního tajemství, jímž je chráněn výhradně obsah přepravovaných zpráv, se poštovní tajemství vztahuje na ochranu informací o skutečxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxemcích. Obsahem poštovního tajemství budou samozřejmě i informace o obsahu poštovní zásilky, pokud se je nositel poštovního tajemství dozvěděl při sxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxých službách (§ 10), výslovně nestanoví. Zužující výklad by v tomto případě vytvářel nedůvodnou mezeru v právní úpravě. Tento závěr podporuje i § 8 odstx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxné (zapečetěné, zalepené) poštovní zásilky, nýbrž také na otevřené poštovní zásilky (např. dopisnice, pohlednice apod.), jejichž obsah se nositelé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prostřednictvím § 182 tr. zákoníku.
Poštovní a listovní tajemství se liší rovněž faktem, že zatímco se skutečnostmi tvořícími obsah poštovního taxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xajemství je bezvýhradně zapovězeno.
Poštovní tajemství funkčně rozšiřuje a doplňuje ochranu soukromí zajišťovanou prostřednictvím listovníhx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xe zároveň jednou ze součástí systému ochrany osobních xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xPS upravuje zákonem stanovenou povinnosti mlčenlivosti nositele poštovního tajemství.
Provozovatel, osoba podílející se na poskytování poštxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxostech týkajících se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby, které se při své činnosti dozvěděli. Znalosti těchto skutečností smějí využívat jxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx mlčenlivosti je vymezena jednak výčtem osob, které jsou povinností mlčenlivosti vázány, tedy definicí pojmu nositel poštovního tajemství, jednak sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle § 16 odst. 1 ZPS skutečnosti týkající se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby, které se nositelé poštovního tajemství dozvěděli při své xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxrší a pokrývá veškeré skutečnosti týkající se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby, bez ohledu na to, zda představují osobní údaje či nikoli (nxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxkládání s osobními údaji adresáta. Toto oprávnění provozovatele poštovních služeb tak lze dovozovat pouze nepřímo z faktu, že bez toho oprávnění je poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxh službách. Podle § 11 odst. 1 slovenského zákona o poštových službách je provozovatel oprávněn při poskytování poštovních služeb nebo poštovního plaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxkladu totožnosti, bankovní spojení při poštovním platebním styku a zpracovávat a uchovávat tyto údaje v informačních systémech v rozsahu potřebném k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu informací o poskytovaných poštovních službách a poštovním platebním styku a ochranu osobních údajů před jejich neoprávněným zpřístupněním xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxobních údajů o poštovních zásilkách a jejich obsahu, pokud existuje možnost jejich přímého přečtení, rozmnožení nebo jiného nechráněného získání přxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; údaje o parametrech, počtu a druhu zásilek odesílaných nebo přijímaných určitou osobou či určitým způsobem vymezenou skupinou uživatelů poštovnícx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxštovním tajemstvím chráněny i ty. Poštovní tajemství zahrnuje i celou sumu údajů, které se nositel poštovního tajemství dozvěděl v přímé souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxjící se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby mohou představovat osobní údaje ve smyslu GDPR. Způsob nakládání s těmito osobními údaji podléhá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvují osobní údaje, při zpracování osobních údajů uživatelů vázáni vedle samostatné úpravy poštovního tajemství provedené § 16 ZPS, i výše zmíněným naxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxáty k zajištění toho, aby poskytovatelé poštovních služeb při zpracovávání osobních údajů použili ustanovení práva EU i vnitrostátní ustanovení o ocxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxajících se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby, vyplývají přímo z kogentních ustanovení § 16 ZPS. Vedle těchto povinností musí provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxnnost může být plněna prostřednictvím zvláštní smlouvy o zpracování osobních údajů, případně prostřednictvím zvláštních ujednání obsažených v pošxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxé poštovní služby je druhem státem uložené povinnosti mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje pouze na skutečnosti, které se nositel poštoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x souvislosti s poskytováním poštovní služby, s jejímž poskytováním bylo již započato, nebo k jejímuž poskytnutí v minulosti došlo. Povinnost mlčenlixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtovních služeb. Zároveň se musí jednat skutečně o službu poštovní, zahraniční poštovní službu, případně o službu poskytovanou držitelem poštovní lixxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxžby poskytované provozovatelem poštovních služeb, a zároveň ani na skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxsti dozvěděl náhodou. Obdobné platí pro vymezení rozsahu povinnosti mlčenlivosti, která váže osoby podílející se na poskytování poštovních služeb a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx. 1 ZPS se porušením některé z povinností podle § 16 odst. 1 ZPS právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku, za který může ČTÚ uložit poxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxtoupení nositele poštovního tajemství je přestupkem podle § 37c odst. 1 písm. c) ZPS, za který může ČTÚ uložit pokutu do výše 20 000 Kč.
III. Nositelé poxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxo poskytnuté poštovní služby, které se při své činnosti dozvěděla.
Nositelem poštovního tajemství je v prvé řadě samotný provozovatel poštovních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x mlčenlivosti výhradně za podmínek podle odstavců 4, 6 a 7.
Nositelem poštovního tajemství jsou dále osoby podílející se na poskytování poštovních xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxávnické osoby konající pro provozovatele určité činnosti při poskytování poštovních služeb, bez ohledu na to, zda tak činí vlastním, nebo jeho jménemx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státní kontroly; přezkum úrovně kvality a způsobu poskytování a zajišťování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti atd.).
Nositeli poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxními předpisy.
Podle § 19 odst. 7 spr. řádu má povinnosti nositele poštovního tajemství podle zákona o poštovních službách doručovatel (osoba doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtovním tajemstvím využívat jen pro potřeby poskytování poštovní služby nebo v souvislosti s činnostmi podle § 37 ZPS. Nesmí umožnit, aby se s utajovanýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxinnosti bude např. poskytnutí informací chráněných poštovním tajemstvím nositelem poštovního tajemství v případech, v nichž není zbaven zákonem stxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxví vznikne možnost, aby se s chráněnými skutečnostmi seznámila neoprávněná osoba.
V. Právo provozovatele použít informace chráněné poštovním tajxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby není dotčeno právo provozovatele poštovních služeb použít v určitém rozsahu informace chráněné poxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx 554/03 ochrany nepožívají ty "vedlejší" údaje, které jsou nezbytné k uplatnění právních nároků provozovatele poštovních a telekomunikačních služex xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu poskytnout, ocitl by se v nerovném postavení, které by mu znemožňovalo dosáhnout svých práv. Ani orgány činné v trestním řízení nejsou v takových přípxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx x x xxx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxovým právům poškozených provozovatelů poštovních a telekomunikačních služeb.
VI. Rozsah povinnosti mlčenlivosti
Poštovním tajemstvím jsou cxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxo tajemství nesmějí nikomu dávat zprávy o poštovním styku určitých osob, pátrat po obsahu poštovních zásilek nebo někomu o obsahu otevřených poštovníxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxá, kam se dosílají apod.
Poštovní tajemství je porušeno rovněž vystavováním nedoručitelných poštovních zásilek v provozovně provozovatele poštxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxemných výzev provozovatele poštovních služeb k vyzvednutí poštovní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxovenému okruhu osob. Porušením poštovního tajemství je situace, kdy nositel poštovního tajemství umožní seznámení se s údaji o odesílatelích či adrexxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvních služeb nesmí při pátrání po oprávněném příjemci postupovat způsobem, kterým by zpřístupnil skutečnosti tvořící poštovní tajemství třetím osoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxoba dopustí přestupku podle § 37a odst. 1 písm. a) ZPS. Za tento přestupek se podle § 37a odst. 4 písm. b) ZPS uloží pokuta do výše 2 000 000 Kč.
K odst. 2
VIxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxím na informace, z nichž vyplývá, kdo byl odesílatelem či adresátem zásilky.
Podobně jako v případě osobních údajů (viz § 4 odst. 1 GDPR) i zde jsou chrxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xe poskytované nebo poskytnuté poštovní služby jsou tedy chráněny poštovním tajemstvím pouze ve vzájemné kombinaci. Tato kombinace informací musí vžxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxlývá pouze to, že určitá osoba je odesílatelem nebo adresátem zásilky. Taková informace sama o sobě nemůže být hodnocena jako informace o poskytované nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xejí předmět. V opačném případě by k prolomení poštovního tajemství postačovalo, pokud by určitá osoba zahlédla doručovatele vkládat zásilku do domovxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxntextu však umožňují propojení informace o poskytnuté nebo poskytované poštovní službě s konkrétní osobou. Bude tomu tak např. v případě dotazu na zásxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Ustanovení odstavce 3 vymezuje okruh osob, jimž je nositel poštovního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xejichž nárok je od osoby odesílatele či adresáta určitým způsobem odvozen.
Odesílatelem je osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxu uzavřela.
Adresátem je podle § 2 písm. e) ZPS osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako adresát odesílatelem oznaxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxobou, která uzavřela poštovní smlouvu. Osobě, která uzavřela poštovní smlouvu, nesmí nositel poštovního tajemství sdělit skutečnosti chráněné pošxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxrok na sdělení informací o poskytované nebo poskytnuté poštovní službě se vztahuje pouze k osobě adresáta, nikoli např. oprávněného příjemce poštovnx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxátovi sdělit jejich právnímu nástupci, zástupci, popřípadě jiným osobám, které s vědomím odesílatele nebo adresáta jednají v jejich prospěch.
Záxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx poštovních služeb může podmínit sdělení informací o poskytované nebo poskytnuté poštovní službě prokázáním skutečností, z nichž vyplývá oprávnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxlení skutečností, které jsou předmětem poštovního tajemství, nárok. Poskytnutí těchto informací je na zvážení provozovatele poštovních služeb, ktxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxe
taxativní
výčet osob oprávněných zprostit nositele poštovního tajemství povinnosti mlčenlivosti. Zprostit nositele poštovního tajemství povixxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxních službách nestanoví žádné formální požadavky na úkon, kterým ke zproštění povinnosti mlčenlivosti dojde.
Pro srovnání podle § 10 odst. 2 slovexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa rozdíl od § 16 odst. 4 ZPS je tedy vyžadována písemná forma zproštění povinnosti.
K odst. 5
X. Zjišťování obsahu poštovní zásilky provozovatelem
xxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxmí porušit listovní tajemství, ani tajemství jiných písemností nebo záznamů zasílaných poštou nebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, ktxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xl. 13 Listiny hned několik jeho ustanovení. V prvé řadě jde o již zmiňovaný § 8 (v menší míře i § 9) ZPS, který upravuje případy a způsoby otevření poštovnx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xdst. 7 ZPS pak upravují situace, kdy je provozovatel poštovních služeb, coby osoba disponující zásilkou, povinen vydat poštovní zásilku osobám nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxípadech. Zákon o poštovních službách toto oprávnění svěřuje výhradně do rukou provozovatele poštovních služeb.
S ohledem na význam i ústavní záruxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtivním výčtem v kogentním § 8 odst. 1 ZPS. Podle § 8 odst. 1 ZPS je provozovatel poštovních služeb oprávněn otevřít poštovní zásilku, jestliže:
1.
ji xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxtovních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, jejíž poštovní podání není podle poštovních podmínek dovoleno,
3.
byla poškozena,
4.
je důvodná oxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxlky při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsox xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí), jakož i ochrana poštovního tajemství.
Informace, které se provozovatel dozví o obsahu poštovních zásilek v souvislosti s postupem podle § 8 odsxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x7a odst. 1 písm. b) ZPS tím, že zjišťuje obsah zásilky v rozporu s § 16 odst. 5 ZPS. Za tento přestupek se podle § 37a odst. 4 písm. b) ZPS uloží pokuta do výše x xxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxa zjišťování jejího obsahu, např. za použití rentgenu, termovize, či jiného technického prostředku umožňujícího seznání obsahu zásilky bez jejího fxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxnem ze strany orgánů činných v trestním řízení (§ 87 tr. řádu), zákonem o celní správě České republiky nebo ze strany orgánů oprávněných k použití zpravoxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxhž dochází k suspendaci ustanovení odstavců 1 až 5. Výjimky z povinnosti zachovávat poštovní tajemství jsou navázány na případy, kdy má provozovatel pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxního právního předpisu informace o poskytované nebo poskytnuté poštovní službě, nebo jim umožnit, aby tyto informace získaly,
b)
vydat osobám a oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxovozovatele služeb rovněž ostatní nositelé poštovního tajemství.
K písmenu a)
Prolomení mlčenlivosti je možné pouze v zákonem stanovených přípxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxbo poskytnuté poštovní službě, nebo jim umožnit, aby tyto informace získaly, pouze tam, kde tak zvláštní zákon výslovně stanoví.
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zásilkách, poštovních poukazech a pronajatých poštovních přihrádkách, a to i o jejich příjemcích a pronajímatelích. Údaje podle předchozí věty se poxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xx odst. 4 daňového řádu vyžádat jen v případě, že je nelze získat z úřední evidence, kterou sám vede; správce daně si může vyžádat potřebné údaje od provozxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx vyslechnut ten, kdo by porušil zákonem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
Výslovná povinnost provozovatele poštovních služeb ke sdělení informací, kterx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení
exekuce
, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxvozovatele poštovních služeb nebo do jeho poštovní přihrádky a totožnost příjemce poštovních zásilek uložených u poskytovatele poštovních služeb. xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxého nákladu, stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je-li to třeba k provedení
exekuce
.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb a jiné osoby, které se zabývají přepravou zásilek, poskytnou insolvenčnímu správci na jeho písemnou žádost bez zbytečného odkladu součinnost spočxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxmo dlužníku. Insolvenční správce se tak za určitých okolností může dostat ve vztahu k předmětu poštovního tajemství do postavení totožného s postavenxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxré se zabývají přepravou zásilek, informují insolvenčního správce o dlužníkových doručovacích místech, rozsahu a povaze doručovaných zásilek a úhrxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xnformace, které jsou předmětem zákonem uložené nebo uznané povinnosti k mlčenlivosti. To ostatně vyplývá přímo z dotčených předpisů.
Zákon č. 141/xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxjimku z obecné povinnosti vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů stanovené v § 8 odst. 1 tr. řádu. Vyžadovat inforxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx/1963 Sb., občanský soudní řád
Podle § 124 o. s. ř. je dokazování třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovanýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxlech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto povinnost; přiměřeně to platí x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a exekučního řádu.
Totožný xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn. Z téxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxinnosti k součinnosti pro případ zákonem uznané povinnosti k mlčenlivosti zakotvuje i § 18 zákona o Policii ČR.
Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské polixxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami a může požadovat od právnických a fyzických osob podklady a informace. Právnické osoby, vojáci a ostatní fyzické osoby jsou povinny požadovanx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxním předpisem je v tomto případě, ve vztahu k informacím, které jsou předmětem poštovního tajemství, zákon o poštovních službách.
Zákon č. 17/2012 Sxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xterá by jím porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti zproštěna příslušným orgánem nebo osobou, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxxxx x xIBS Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti.
Podle § 30 odst. 4 zákona o GIBS nesmí být od osoby požadováno podání vysvětlení, pokud by tím porušixx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxnnost má, zproštěna.
Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
Podle x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxrávněni obracet se na státní orgány a právnické i fyzické osoby s dožádáním o sdělení potřebných údajů a tyto jsou povinny, pokud tomu nebrání zvláštní zxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxgrafu upravuje podmínky, za nichž zákon o poštovních službách připouští zásahy do poštovního tajemství té nejvyšší intenzity. Provozovatel poštovxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxěžní částku oprávněným osobám a orgánům.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Provozovatel poštovních služeb je povinex xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxy ji vydal jemu a v přípravném řízení buď státnímu zástupci, nebo policejnímu orgánu. K takovému postupu je předseda senátu, respektive státní zástupcx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxní věci.
Další osud vydané zásilky upravuje § 87 tr. řádu, V případě, že bude dále v trestním řízení uznáno za vhodné zásilku zadrženou podle § 86 odst. x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxjní orgán.
Podle § 87 odst. 2 tr. řádu se otevřená zásilka odevzdá adresátovi, a není-li jeho pobyt znám a není-li zásilka určena do vlastních rukou, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxstatnému ztížení účelu trestního stíhání, připojí se zásilka ke spisu; je-li to vhodné, oznámí se adresátovi obsah dopisu nebo telegramu. Není-li jehx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xa nutné otevřít, se odevzdá podle § 87 odst. 3 tr. řádu ihned adresátovi nebo se vrátí provozovateli poštovních služeb.
K písmenu c)
Povinnost učinix xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxupce, jednajícího se souhlasem soudce, záměnu obsahu poštovní zásilky za obsah jiný a takto upravenou zásilku dodat. Záměnu neprovádí provozovatel pxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x věcmi odňatými.
Zvláštní druh součinnosti s policejními orgány představuje povinnost provozovatele poštovních služeb podle § 86 odst. 2 tr. řádu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxovozovatel poštovních služeb do tří dnů nařízení předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce, nesmí dopravu zásilek dále zdržovat.
K pxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxátu a v přípravném řízení státního zástupce.
Zákon č. 17/2012 Sb., o celní správě České republiky
Při výkonu působnosti orgánů celní správy jsou cexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxé zásilky, na jejichž obsah se vztahuje listovní tajemství. Při kontrole je celník oprávněn použít speciální rentgenovou nebo jinou detekční technikxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb k poskytnutí součinnosti orgánům oprávněným k použití zpravodajské techniky.
K písmenu a)
Podle tohoto ustanovení je provozoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu poštovní zásilku, nebo jim umožnit jiná opatření dotýkající se poštovní zásilky, a to na žádost vedoucího tohoto orgánu nebo jím pověřené osoby a za poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxle poštovních služeb ve vztahu k orgánům oprávněným k použití zpravodajské techniky podle zvláštního právního předpisu. Povinnost provozovatele poxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxku, nebo jim umožnit jiná opatření dotýkající se poštovní zásilky, nevyplývá ze zvláštního předpisu jako v případě odstavce 6, ale je přímo povinností xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xádu. V případě odstavce 7 je odkaz na zvláštní právní předpis využit pouze jako způsob označení oprávněných orgánů.
Zákon 154/1994 Sb., o bezpečnostxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxněna v oboru své působnosti používat zpravodajské prostředky, mezi něž patří i zpravodajská technika a v § 8 odst. 1 zák. o bezpečnostní informační služxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xadiotechnické, optické, mechanické anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem, pokud je při něm zasahováno do základních práv a svobod občxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xísm. a) je žádost vedoucího orgánu oprávněného podle zvláštního právního předpisu k použití zpravodajské techniky nebo jím pověřené osoby a splnění pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxě zpravodajskou techniku použít jen po předchozím písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla Bezpečnostní informačxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo v daném případě nemožné. Povolení podle předchozí věty je udělováno na základě písemné žádosti splňující náležitosti podle § 10 odst. 1 zák. o bezpexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě a nesmí zasahovat do práv a svobod nad nezbytně nutnou míru.
Prakticky totožnou úpravu obsahuje i zákon o Vojenském zpravodajství.
K písmxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxezuje dnes již běžná praxe elektronického avizování zásilek, která zpravidla zahrnuje i informaci adresátovi o tom, že byla určitá zásilka podána.
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, dopustí se tím přestupku podle § 37a odst. 2 písm. l) ZPS. Za tento přestupek se podle § 37a odst. 4 písm. b) ZPS uloží pokuta do výše 2 000 000 Kč. Důvodem, pxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxgánům oprávněným k použití zpravodajské techniky podle zvláštního právního předpisu poštovní zásilku, nebo jim umožnit jiná opatření dotýkající se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Liberalizační novela zákona o poštovních službách rozšířila uplatnění institutu poštovního tajemství i na zahraniční poštovní služby.
Zahraxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxbo peněžní částky v České republice. Pod regulaci zákona o poštovních službách zahraniční poštovní služby spadají v té fázi, jež je provozovatelem zaxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxovní zásilky provozovatelem, § 34 - sdílení zvláštních služeb a prvků poštovní infrastruktury, § 37 - další činnosti ČTÚ, § 37a - přestupky, § 37c - pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Související předpisy EU a mezinárodní předpisy:
§ 10, § 11, § 38 odst. 5 slovenského zákona o poštových službách,
§ 4 xxxxx x xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxdání se zásilkami, nikoliv na nakládání se všemi údaji o manipulaci s poštovními zásilkami. Ustanovení § 88a trestního řádu se vztahuje toliko na telexxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxch službách, ve znění pozdějších předpisů.
Není pochyb o tom, že ochrana listovního tajemství a tajemství jiných písemností a záznamů, zakotvená v člxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poštovních a telekomunikačních služeb, na jejichž vzniku se podílí také provozovatel poštovních a telekomunikačních služeb, eventuálně též státní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxt informace týkající se osobní sféry lidí, zejména osobních dat, intimního, společenského a hospodářského života lidí a institucí. Této ochrany však xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxž jsou tyto služby poskytovány. Pokud by totiž provozovatel poštovních a telekomunikačních služeb nemohl tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxí nejsou v takových případech vázány podmínkami ustanovení § 86 až § 87c a § 88a tr. řádu a mohou tyto "vedlejší" údaje použít jako důkazy při stíhání trexxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xůkazy v adhezním řízení za tím cílem, aby se domohl svých oprávněných majetkových práv, je stejně legitimní, jako právo obviněného na obhajobu a orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx
HLAVA IV
PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB
Podmínky pro provozování poštovních služeb
Podmínky podnikání v oblasti poštovních slxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx x x xxx x xxx x xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxř. informační povinnost provozovatelů poštovních služeb nebo dohled ČTÚ nad celým poštovním trhem) je nutné vést evidenci provozovatelů poštovních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xa ČTÚ. Navrhovaná ustanovení § 17, 18 a 19 snižují administrativní zátěž pro zahájení podnikatelské činnosti v oblasti poštovních služeb a v konečnéx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jediný vykonávat dohled a kontrolní činnost. Podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb byly převzaty ve velké míře podle živnostenského zákonax
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v oblasti poštovních služeb
IV. Požadavek bezúhonnosti
V. Požadavek bezúhonnosti - právnické osoby
VI. Prokazování bezúhonnosti
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxští v čl. 9 možnost zavedení tzv. všeobecných oprávnění udělovaných provozovatelům poštovních služeb pro poskytování služeb, které nespadají do oblxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx služby, které spadají do oblasti všeobecných služeb, umožňuje Třetí poštovní směrnice zavedení schvalovacích postupů včetně individuálních licenxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx kontextu nerozumí základní kvalitativní požadavky ve smyslu zákona o poštovních službách, ale v souladu s čl. 2 odst. 19 Třetí poštovní směrnice obecnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zájem na zajištění ochrany listovního tajemství, bezpečnost sítě, ochranu osobních údajů, ochranu utajovaných informací, dodržování pracovních pxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xa jejichž splnění, může být udělení k poskytování poštovních služeb závislé, Třetí poštovní směrnice omezuje ve dvou rovinách, jednak jde o podmínky a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxo oprávnění k poskytování poštovních služeb bez ohledu na postavení provozovatele poštovních služeb ve vztahu k všeobecným službám.
Výhradní oprxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxých podmínkách tuto možnost odráží poštovní povinnosti ve smyslu § 21 odst. 1 ZPS) a povinnostmi uvedenými v čl. 3 Třetí poštovní směrnice, tedy předevšxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxtování poštovních služeb udělené k poskytování jiných, než všeobecných služeb, může:
a)
pokud je to nezbytné a opodstatněné, uložit požadavky na kxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxtování všeobecných služeb spojeno s čistými náklady a představuje pro poskytovatele všeobecných služeb nespravedlivou zátěž;
c)
být ve vhodnýcx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxost uložit.
Zákon o poštovních službách z této škály možností v současné době žádnou nevyužívá. Vazba oprávnění k poskytování poštovních služex xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnce nespravedlivou zátěž, byla do zákona o poštovních službách v minulosti vtělena liberalizační novelou. Tato úprava byla nicméně ze zákona o poštoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xýjimkou oprávnění k poskytování všeobecných služeb určeného poskytovatele všeobecných služeb, (1) být omezena, pokud jde o počet; (2) pro stejné prvxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxladů; (3) zdvojovat podmínky uložené podnikům na základě jiných vnitrostátních předpisů, které neupravují zvlášť příslušné odvětví; ani (4) ukládax xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxojené s udělováním všeobecných oprávnění k poskytování poštovních služeb musí být v souladu s čl. 9 odst. 3 Třetí poštovní směrnice transparentní, příxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xměrnice v čl. 9 odst. 3 stanoví povinnost členských států zajistit, aby důvody pro odmítnutí vydání nebo odnětí oprávnění jako celku nebo jeho části bylx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxštovních služeb mohou v souladu s § 17 odst. 1 ZPS za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické nebo právnické osoby, které splňují obecné podmínky prx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxe pojmu podnikatel, za něhož se považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným zpxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x21 obč. zák. považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku, jakož i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona, txxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxon o poštovních službách vychází z textu § 6 odst. 1 živnostenského zákona.
Jako obecné podmínky pro podnikání v oblasti poštovních služeb zákon o pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxby nebo u právnické osoby bezúhonnost členů jejího statutárního orgánu,
c)
skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba nemá v evidenci daní u orgáxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxní jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky.
Tyto podmínky musí být splněny po celou dobu podnikání v oblasti poštovních služeb.
K písxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx která je zároveň základní podmínkou nabytí plné svéprávnosti podle § 30 odst. 2 obč. zák.
Zákon o poštovních službách, shodně s živnostenským zákonxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xouladu s § 30 odst. 2 obč. zák. dosáhnout i před dosažením zletilosti uzavřením manželství nebo přiznáním svéprávnosti podle § 37 obč. zák.
Druhou nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxávnost". Podle § 15 odst. 2 obč. zák. svéprávnost znamená způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx
xx xxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxh službách nezmiňuje možnost nahradit plnou svéprávnost přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxst. 3 o. s. ř.). Jakékoliv omezení svéprávnosti je v souladu s dikcí § 17 odst. 2 písm. a) ZPS překážkou splnění obecných podmínek podnikání.
Podmínkx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která splňuje podmínky bezúhonnosti podle odstavce 3 komentovaného paragrafu. U právnické osoby musí podxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxa. Podmínka bezúhonnosti musí být splněna po celou dobu podnikání v oblasti poštovních služeb.
K písmenu c)
Mezi obecné podmínky podnikání v oblasxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxké republiky ani u orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxk,
b)
peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu,
c)
peněžité plnění v rámci dělené správy.
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxdmínky musí fyzická nebo právnická osoba splňovat po celou dobu podnikání v oblasti poštovních služeb.
Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxku podle § 37a odst. 1 písm. c) ZPS, za který se podle § 37a odst. 4 písm. a) ZPS uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.
Podnikáním v oblasti poštovních služeb x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxněny obecné podmínky pro podnikání podle § 17 ZPS.
Naplněním skutkové podstaty přestupku je, pokud provozovatel poštovních služeb započal s podnixxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxnem, obecné podmínky pro podnikání přestane splňovat bez toho, aby ukončil své podnikání.
K odst. 3
IV. Požadavek bezúhonnosti
Zákon o poštovnícx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxna o poštovních službách za bezúhonnou. Zatímco podle § 6 odst. 2 živnostenského zákona, který stanovil podmínky bezúhonnosti nezbytné pro podnikánx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, jenž byl spáchán úmyslně, zákon o poštovních službách v § 17 oxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxních služeb z nedbalosti.
K písmenu a)
Podle § 17 odst. 3 písm. a) ZPS se za bezúhonného pro účely zákona o poštovních službách nepovažuje ten, kdo bxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe a) je tedy vázána na kumulativní splnění následujících podmínek:
a)
pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin,
b)
odsouzení k nepodmíněnxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxkon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Úmyslným trestným činem se v souladu s § xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).
xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxání sice připouští, avšak odvolání ve lhůtě podáno nebylo nebo se oprávněné osoby odvolání výslovně vzdaly nebo je výslovně vzaly zpět nebo bylo podané xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxného členského státu Evropské unie v trestním řízení, pokud bylo vydáno pro čin trestný i podle práva České republiky. Uloženým druhem trestu musí být txxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xákoníku, nepostačuje tedy pouhé podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody ani podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem.
Pro posouxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxácena např. v důsledku podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
K písmenu b)
Za bezúhonného se dále podle § 17 odst. 3 písm. b) ZPS nepxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxúhonnosti podle písmene b) je vázána na kumulativní splnění následujících podmínek:
a)
pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin,
b)
ke spxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xložení trestu spočívajícího v odnětí svobody, ani uložení nepodmíněného trestu. Postačující je, pokud je za úmyslný trestný čin uložený jakýkoliv z txxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodle písmene b) je odůvodněno souvislostí úmyslně spáchaného trestného činu s podnikáním, která je sama o sobě dostatečným indikátorem nezpůsobilosxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x souvislosti s podnikáním v oblasti poštovních služeb.
Ztráta bezúhonnosti podle písmene c) je vázána na kumulativní splnění následujících podmíxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxasti poštovních služeb.
Jedná se o další stupeň zpřísnění podmínek zachování bezúhonnosti fyzické osoby, v tomto případě odůvodněný souvisloxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxn spáchán z nedbalosti. V souladu s § 16 tr. zákoníku je trestný čin spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel (a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxomá nedbalost); nebo (b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx c) ZPS výhradně přečiny.
Zákon o poštovních službách respektuje zásadu vyjádřenou v § 106 tr. zákoníku, podle něhož platí, že bylo-li odsouzení zaxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xledí i na pachatele, upustil-li soud od potrestání (§ 46 odst. 3 tr. zákoníku); bylo-li vysloveno, že se pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxedí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno (§ 65 odst. 4 tr. zákoníku). Na pacxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxnu trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno (§ 69 odst. 2 tr. zákoníku). Byl-li vykonán trest zákazu činnosti (§ 74 xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený s dohledem osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen (§ 86 xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxy statutárního orgánu, coby fyzické osoby, jejichž prostřednictvím je formulována a vyjadřována vůle právnické osoby. Není tedy rozhodné, zda by samx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xbchodních korporacích, a sice v § 106 (veřejná obchodní společnost), § 125 (komanditní společnost), § 194 (společnost s ručením omezeným), § 435 a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxho ředitel.
Nad rámec výše uvedeného je nutno podotknout, že bezúhonnost právnické osoby je podmínkou provozování služby dodání peněžní částky poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, totiž může vykonávat činnost na základě poštovní smloxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxení o způsobilosti vydaného Finančním analytickým úřadem. Podmínkou vydání osvědčení je skutečnost, že žadatel (držitel poštovní licence), osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxutečný majitel žadatele jsou osobami bezúhonnými. Za bezúhonnou se pro účely vydání osvědčení považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxna.
K odst. 5
VI. Prokazování bezúhonnosti
Bezúhonnost fyzických osob a členů statutárních orgánů právnických osob se prokazuje výpisem z evidexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon.
O výpis z evidence Rexxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a výpis z Rejstříku trestů se předává v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. V souladu s § 16a odst. 4 zák. o rejstříku trestů, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxosti o ně předávají v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, nestanoví-li zvláštní zákon xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxsm. b) ZPS, tedy výpisem z cizozemské evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným orgánem státu, jehož je daná osoba občanem, jakož i státu, kde sx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxzúhonnosti učiněným před příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než tři měsíce.
K odst. 6
VII. Překážky pxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx prohlášen konkurs:
a)
ode dne prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty podle zvláštního právního přxxxxxxx xxxx
xx
xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxončení provozování podniku.
Rozhodnou skutečností, s níž je spojeno a jíž je implicitně odůvodněno skončení oprávnění k podnikání v oblasti poxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzu podniku je přistoupení další zákonem stanovené skutečnosti. Zákon o poštovních službách ve vymezení konkrétních případů skončení oprávnění k podxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxiku jednou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty,
b)
rozhodnutím insolvenčního soudu vydaným na návrh insolvenčního správce po vyjádřexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xoštovních služeb podle § 17 odst. 6 ZPS dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu z jiného xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xo obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení nebo rozhodnutím insolvenčního soudu o zrušení konkursu na návrh dlužníka, jxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xe úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji podepsaly).
K odst. 7
VIII. Další překážky podnikání
Překážkou podnikání v oblasti poštovních slxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
Podnikat v oblasti poštovních služeb nemůže dále fyzická nebo právnxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xěřitelů. Zjistí-li insolvenční soud, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující, rozhodne podle § 308 odst. 1 písm. d) insolvxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti poštovních služeb podle odstavce 6. Překážka podnikání v oblasti poštovních služeb podle § 17 odst. 6 ZPS odpadá dnem nabytí právní moci rozhxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxř. rozhodnutí insolvenčního soudu o zrušení konkursu po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení nebo rozhodnutí insolxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxce vyslovili se zrušením konkursu souhlas a na které je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji podepsaly.
Související ustanovení:
§ 18 - oxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxí částky poštovním poukazem, § 21 - poštovní licence, § 37a - přestupky
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxovních služeb
Z důvodové zprávy k liberalizační novele:
K bodu 18 - § 17, § 18, § 19
Vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxtovním trhem) je nutné vést evidenci provozovatelů poštovních služeb. Z tohoto důvodu by bylo neefektivní, pokud by dotčené subjekty žádaly o živnostxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx podnikatelské činnosti v oblasti poštovních služeb a v konečném důsledku i na výkon podnikatelské činnosti v této oblasti tím, že provozovatel poštovxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx k podnikání v oblasti poštovních služeb
II. Obsahové náležitosti oznámení
III. Přílohy oznámení o podnikání
IV. Povinnost hlásit změny údajů a dokxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxnikání v oblasti poštovních služeb
Oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb vzniká dnem doručení písemného oznámení podnikání, které splxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xísemného oznámení, splňujícího zákonné náležitosti, ČTÚ. Vznik oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb je postaven na principu ohlašovacxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxdnak požadavky na informace specifikující budoucí činnost provozovatele v oblasti poskytování poštovních služeb. Přílohou oznámení podnikání jsox xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu na základě zmocnění podle § 41 ZPS. Vzor formuláře byl stanoven vyhláškou ČTÚ č. 434/2012 Sb., o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblastx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xodniká v oblasti poštovních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxku podle § 37a odst. 1 písm. d) ZPS, za který se podle § 37a odst. 4 písm. a) ZPS uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.
Zatímco § 37a odst. 1 písm. c) ZPS vymezuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodle § 17, tedy výkon soustavné činnosti v oblasti poštovních služeb prováděné samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxné poskytování poštovních služeb nebo zajišťování zahraniční poštovní služby bez oprávnění podle § 18 odst. 1 ZPS.
Podmínkou naplnění skutkové poxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxku, že se musí jednat o činnost opakovanou. Nemůže jít např. o jednorázové poskytnutí poštovní služby (např. jednorázovou přepravu zásilky na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxikání obsahuje jednak obecné náležitosti podání podle § 37 odst. 2 spr. řádu, jednak informace specifikující budoucí činnosti provozovatele v oblastx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxkání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co je jeho předmětem.
Fyzická osoba uvádí v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobyxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xbchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Oznámení o podnikání musí obsahovat xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx republice, pokud byl povolen a adresu umístění organizační složky na území České republiky, pokud ji zřizuje, v případě zahraniční právnické osoby adxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxčet základních služeb nebo jiných poštovních služeb, které hodlá oznamující osoba poskytovat. Poštovní služby musí být označeny typem, nikoli obchoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní do vlastních rukou a výhradně jen do vlastních rukou adresáta, uložení nedodané zásilky, volba délky lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky, dispozxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxavky na úřední doručování písemností. Podle § 18 odst. 2 písm. c) ZPS oznámení obsahuje určení územního rozsahu poskytování poštovních služeb. Určenx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxpadě, že poštovní služby budou provozovatelem provozovány pouze na části území, označí provozovatel prostřednictvím formuláře kraje a okresy, v nicxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxo odkladu aktualizovány, umožňují ČTÚ získání uceleného přehledu o poskytovaných poštovních službách. Tyto údaje též mimo jiné slouží jako východisxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
Povinnou náležitostí oznámení jsou dále v souladu s § 18 odst. 2 písm. d) ZPS údaje o poštovní síti, jejímž prostřednictvím mají být poštovní služby posxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxecifické služby provozovatele, které využívá pro zajištění poskytování poštovních služeb. Údaje o poštovní síti dle formuláře zahrnují informace o xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxx. informace o tom, v jakých krajích a jakých okresech zajišťuje poštovní služby prostřednictvím vlastní sítě a v jakých prostřednictvím přístupu do síxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb se nemusí shodovat se dnem skutečného zahájení provozování poštovních služeb, z tohoto důvodu je potxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxstupu mezi okamžikem vzniku oprávnění k poskytování poštovních služeb a reálným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nesprávný. V případě posunutí tohoto data je nicméně provozovatel poštovních služeb povinen v souladu s odstavcem 4 oznámit ČTÚ nové datum předpokládxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámení o podnikání.
K písmenu a)
U české právnické osoby se k oznámení podle § 18 ZPS připojuje doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo zxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden.
U zahraniční právnické osoby se k oznámení podle § 18 ZPS připojuje výpis z obchodního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxx x xxxvozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxocenný doklad vydaný orgánem státu, jehož je občanem, jakož i státu, kde se naposledy osoba v posledních třech letech zdržovala nepřetržitě po dobu nejxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx prohlášení nesmí být starší než tři měsíce.
K písmenu c)
Zahraniční fyzická osoba připojí k oznámení doklad o trvalém pobytu, byl-li jí udělen. Zahxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxemí České republiky a doklady o jeho provozování. Doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie.
K písmenx xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxgánů Finanční správy České republiky ani u orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxožky 113 písm. a) přílohy k zákonu o správních poplatcích, se za vydání osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb hradí správní poplatxx xx xxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxt hlásit změny údajů a dokladů
Podle § 18 odst. 4 ZPS je provozovatel, který splnil oznamovací povinnost podle odstavců 2 a 3, povinen ČTÚ písemně bez zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdložit o nich doklady; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxtanovení § 18 odst. 4 ZPS reflektuje zájem státu na evidenci aktuálních údajů o provozovatelích poštovních služeb, resp. o poskytovaných poštovních xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x xx xxxx x xakto provedeného srovnání lze dovodit, že se informační povinnost podle § 18 odst. 4 ZPS vztahuje především na informace poskytované podle § 18 odst. 2 xxxxx xxx xx x xx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxá poštovní služby poskytovat a údaje o poštovní síti, jejímž prostřednictvím mají být poštovní služby poskytovány.
Nesplněním povinnosti podle § xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč. Naplněním skutkové podstaty přestupku podle § 37a odst. 2 písm. m) ZPS bude i situace, kdy údaje obsažené v oznámení podxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jiném, než nahlášeném území atp.) od samého počátku.
K odst. 5
V. Povinnost oznámit ukončení nebo přerušení podnikání
Fyzická a právnická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxst ČTÚ.
Ustanovení odstavce 5 slouží k zajištění aktuálnosti údajů evidovaných ČTÚ, konkrétně přehledu o subjektech aktivně působících v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxšila podnikání v oblasti poštovních služeb, povinna o této skutečnosti informovat ČTÚ.
I v tomto případě se jedná o hmotněprávní lhůtu, k jejímuž doxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Rozdíl mezi ukončením a přerušením poskytování poštovních služeb v tomto případě spočívá v subjektivním záměru provozovatele poštovních služebx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxě oznámení podle odstavce 6.
Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba ve lhůtě deseti dnů ode dne ukončení nebo přerušení podnikání v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxS. Za tento přestupek se podle § 37a odst. 4 písm. c) ZPS uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč.
K odst. 6
VI. Povinnost oznámit opětovné zahájení podnikání
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxého zahájení podnikání v oblasti poštovních služeb písemně oznámit tuto skutečnost ČTÚ přede dnem opětovného zahájení podnikání.
Dnem opětovnéhx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvní služby.
Oznámení o opětovném zahájení podnikání v oblasti poštovních služeb musí být ČTÚ doručeno přede dnem opětovného zahájení podnikání.
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxjení podnikání v oblasti poštovních služeb, písemně neoznámí tuto skutečnost ČTÚ přede dnem opětovného zahájení podnikání, dopustí se přestupku podxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, § 20 - provozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem, § 34 - sdílení zvláštních služeb a prvků poštovní infrastruktury, § 37a - přestxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmení podnikání v oblasti poštovních služeb,
položka 113 písm. a) přílohy k zákonu o správních poplatcích
Osvědčení a evidence provozovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx x x xx
x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxních služeb a proces vydávání osvědčení o podnikání v oblasti poštovních služeb. Vydání osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxné v osvědčení
III. Evidence provozovatelů poštovních služeb
IV. Osvědčení o sdělení změny oznámených údajů
K odst. 1
I. Vydání osvědčení
Doruxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x8 ZPS. Osvědčení podle odstavce 1 ČTÚ vydává z úřední povinnosti. Stanovení desetidenní lhůty k vydání osvědčení představuje zvláštní úpravu ve vztahx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxlatek ve výši 1 000 Kč.
Ačkoliv zákon o poštovních službách hovoří o osvědčení potvrzujícím, že osoba předložila oznámení podle § 18 ZPS, je osvědčexx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxvce 2 je mimo jiné i informace o dni vzniku oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb. Nejedná se tedy pouze o osvědčení o tom, že bylo předloženo oxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxámení chybí náležitosti podle § 18 odst. 2 a 3 ZPS), nelze osvědčení vydat. Samotné předložení oznámení tedy k vydání osvědčení nepostačuje.
Spolu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xoskytne ČTÚ správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.
Správcem základního registru práxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxo případě vystupuje jako agendové místo ve smyslu § 24 písm. a) zák. o základních registrech, coby příslušný orgán, který vede evidenci subjektů vedenýxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxovních službách.
Identifikační číslo osoby přidělí Český statistický úřad na základě elektronického požadavku ČTÚ v rozsahu referenčních údajů xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdový identifikátor fyzické osoby, musí požadavek obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. n).
Osvědčení je vydáno pouze v případě, pokud oznámenx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxě stanovené ČTÚ ve výzvě, ČTÚ osvědčení nevydá a rozhodne, že oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb nevzniklo. Lhůta stanovená ČTÚ k doplněxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
x x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxení, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly, v případě postupu podle § 19 odst. 1 ZPS koxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx dnů ode dne oznámení rozhodnutí podle § 152 odst. 3 spr. řádu rozklad k předsedovi Rady ČTÚ.
K odst. 2
II. Skutečnosti uváděné v osvědčení
Ustanovexx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxde vymezení druhu a územního rozsahu poštovních služeb, jejichž poskytování bylo oznámeno, den vzniku oprávnění k podnikání v oblasti poštovních sluxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxst v elektronické podobě evidenci provozovatelů, kteří splnili oznamovací povinnost podle § 18 odst. 1 ZPS. ČTÚ je povinen zajistit veřejnou přístupnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxenského zákona. Zákon o poštovních službách nyní obsahuje komplexní úpravu evidence provozovatelů poštovních služeb, kteří nejsou nadále evidovánx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xčleněn nový text § 18 ZPS, změnu systému evidence provozovatelů poštovních služeb zdůvodňuje novými povinnostmi stanovenými ve Třetí poštovní směrnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxuje údaje, které mají být podle odstavce 3 evidovány. Rozsah evidence je tedy věcí uvážení správního orgánu. Údaje však nesmí být evidovány v rozsahu přxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxjů podle odstavce 4 správní orgán vydává za podmínek určených v § 154 a násl. spr. řádu. Žádost provozovatele poštovních služeb o osvědčení musí splňovax xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxjů hradí správní poplatek ve výši 500 Kč.
Související ustanovení:
§ 17 - podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb, § 18 - oznámení podnikáxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Provozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem
Z důvodové zprávy k liberalizační novele:
K bodu 18 - § 20
Zachovává se stávaxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx licence. Vzhledem k tomu, že podle nové právní úpravy může být držitelů poštovní licence více a ke specifičnosti samotné poštovní služby poštovního poxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx licence obsahuje tuto službu. Fakticky to znamená, že tuto službu podle přechodných ustanovení bude poskytovat pouze Česká pošta, s. p., přičemž tato xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtění všeobecné dostupnosti platebního styku na celém území ČR, aniž by předmětný alternativní způsob musel být poštovní službou.
Pro úplnost je nuxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxnosti a financování terorismu. Toto ustanovení stanoví, že vykonávat činnost na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm financí, které je vydá pouze v případě, pokud žadatel, osoba, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem žadatele, členem statutárního orgxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxovozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem
II. Poštovní poukaz v zákoně o poštovních službách
III. Charakteristika služby dodání pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxvozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem
I po liberalizační novele zůstal zachován princip, podle něhož je podmínkou provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxitelů poštovní licence, je výslovně zdůrazněno, že tuto službu může poskytovat výhradně držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně oxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxu dodání peněžní částky poštovním poukazem poskytovat. Jedná se o jedinou poštovní službu, kterou nelze poskytovat bez poštovní licence. Důvodem je pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxji "konkurence" platebních služeb podle tohoto zákona.
Zákon o poštovních službách tedy na jedné straně zachovává možnost poskytování služby dodxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxm.
Ve vztahu k této službě se slévá poštovní povinnost k poskytování služby s nezbytným oprávněním k jejímu poskytování.
Dodání peněžní částky pxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxípadě ostatních poštovních služeb, spočívá v odlišném právním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhá přezkumu podle § 37 odst. 4 ZPS. V tomto případě musí být při přezkumu všeobecné dostupnosti služby přihlíženo k obdobným službám poskytovaným x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx být zjištění všeobecné dostupnosti této služby ve stejné formě jako v případě jiných druhů základních služeb, neboť smysl této služby spočívá právě v zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Problém v tomto směru však představuje samotný zákon o poštovních službách, který v § 3 vyslovuje požadavek, aby byla služba dodání peněžní částky pošxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x x0 ZPS provozovat výhradně držitel poštovní licence, jehož poštovní licence obsahuje tuto službu, znamenalo by neuložení poštovní povinnosti k zajixxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xeví, že beze změny § 3 ZPS a legislativního vyloučení služby dodání peněžní částky poštovním poukazem z okruhu základních služeb, nepřipadá neuloženx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx tím, že provozuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem bez poštovní licence v rozporu s § 20. Za tento přestupek se podle § 37a odst. 4 písm. ax xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx
x xxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxu, může vykonávat činnost na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je dodání poukázané peněxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx osoby, která hodlá tuto činnost vykonávat, tedy držitele poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní částky poxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxt. 1 písm. b) bod 11 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (osoba oprávněná k provádění pošxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxrávní dozor nad plněním povinností stanovených tímto zákonem povinnými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxinnými osobami. Kontrolu plnění povinností stanovených tímto zákonem dále provádí.
Porušení povinností stanovených zákonem o některých opatřexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx až 52 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
II. Poštovní poukaz v zákoně o poštovních slxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxštovní služby. Český zákonodárce nicméně využil možnosti rozšířit Třetí poštovní směrnicí vymezený povinný (minimální) rozsah všeobecných (záklaxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxladních služeb.
Důvod existence zvláštní právní úpravy poukazu v zákoně o poštovních službách spočívá především ve společenském významu poštovnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxkytnutí služby je podobně jako v případě dalších poštovních služeb právní nárok. Služba je poskytována na základě
ad hoc
uzavřené poštovní smlouvy a vxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxě dochází jednoduchým a nenákladným způsobem. Výhodou poštovního poukazu je i to, že umožňuje platbu na dálku i tam, kde odesílateli nejsou známy bližšx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxním poukazem je zvláštní formou "přepravy" peněžní částky. Podobně jako v případě ostatních poštovních služeb i zde platí, že závazek provozovatele pxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxm okamžiku se však nedostává do postavení adresátova dlužníka. To mimo jiné znamená, že v případě, že poukázaná částka nemůže být dodána adresátovi napxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poukázku nelze exekučně vymáhat formou přikázání pohledávky, neboť se nejedná o pohledávku adresáta vůči provozovateli poštovních služeb.
Jednx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxctví finančních prostředků poštovních peněžních služeb" platí, že každá peněžní částka předaná v hotovosti nebo xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxní na adresátův účet. Během doby platnosti poštovního platebního příkazu jej odesílatel může zrušit, dokud není příslušná částka vyplacena adresátoxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx peněžní částky poštovním poukazem zahrnuje poštovní poukaz hotovost - hotovost, poštovní poukaz účet - hotovost a poštovní poukaz hotovost - účet.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty, a provozovatel její převzetí stvrzuje. Výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poukaz účet - hotovost se peněžní částka předává provozovateli bezhotovostním převodem peněžních prostředků, s výjimkou převodu peněžních prostřexxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxtovosti a příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje. Místo dodání peněžní částky je v České republice. Při poskytování služby poštovní poukaz hotovxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxtební karty, a provozovatel její převzetí stvrzuje. Výplata peněžní částky se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků a příjemce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxi provádění převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce, je platební službou ve smysxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyloučena z režimu zákona o platebním styku v § 3 odst. 3 písm. c).
Držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 3 zákona o platebním styku.
Související ustanovení:
§ 3 - základní služby, § 17 - podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb, § 18 - oznámenx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Poštovní licence
Z důvodové zprávy k liberalizační novele:
K bodu 18 - § 21
Ustanovení vymezuje obsah poštovní licence a stanoví definixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxerých poštovních zásilek (písemnosti do hmotnosti 50 g a ceny 18 Kč), tudíž nově poštovní licence již neobsahuje tzv. "poštovní oprávnění", ale pouze txxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xprávnění spočívající v právu výhradního poskytování poštovních služeb ve vymezeném rozsahu (poštovní výhrada), bylo s výjimkou služby podle § 20 ze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xako terminologicky nepřesné. Zatímco běžně je pojem licence vnímán jako forma kvalifikovaného oprávnění k určité činnosti, v případě zákona o poštovxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnost některých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh držiteli poštovní licence rozhodnutím podle § 22 ZPS je předurčen požadavky na způsob poskytování základních služeb stanovenými v § 3 odst. 2 ZPS. Poxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnimální počet stanovila na návrh ČTÚ vláda nařízením; do tohoto počtu se započítávají i provozovny vedené třetí stranou jménem a na účet držitele poštoxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb, jakož i na dostatečnou hustotu obslužných míst zajišťujících poštovní podání,
c)
za dostupné ceny umožňující využívání základních sxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xedno dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby, nebo ve výjimečných případech, zejména je-li místo dodání nebezpečné nebo neúměrně obtížně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxbem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního právního předpisu.
Platí, že služby svým obsahem odpovídajíxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxžbách přesto zachován i po zúžení obsahu poštovní licence o poštovní oprávnění, které bylo ze zákona vypuštěno liberalizační novelou. Vedle zachovánx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxst. 2
Držitel poštovní licence
Ustanovení odstavce 2 definuje pojem držitel poštovní licence. Držitelem poštovní licence se rozumí provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxt a zajišťovat základní služby na celém území státu nebo na jeho části jednomu nebo několika provozovatelům ČTÚ ukládá podle § 22 ZPS udělením poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxúčastní-li xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxcení žádostí, ČTÚ uloží rozhodnutím o udělení poštovní licence povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby uvedené ve vyhlášení výběrového říxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxáv a povinností, které nejsou součástí poštovní povinnosti.
V této souvislosti je třeba rozlišit práva a povinnosti držitele poštovní licence souxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnce předává editorovi údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, kterým je správce registru územní identifikace, podklady pro zápis txxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xržitel poštovní licence Česká pošta, s.p. je státním podnikem založeným ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o státním podniku, k uspokojování významných celosxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxb, které z důvodů obecného zájmu uspokojuje nebo má na jejich uspokojování rozhodující vliv přímo stát, resp. činností, jejichž výkon je primárně na záxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx kategorie patří:
-
poskytování služeb Datových schránek, resp. provozování Informačního systému datových schránek na základě § 14 odst. 2 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxT) ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy kontxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování);
-
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxevizních poplatcích a o změně některých zákonů;
-
služba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xI, bodu 4 liberalizační novely platí, že pokud zvláštní právní předpisy za účelem zajištění jiných činností než poskytování poštovních služeb stanoxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxst. 2 - základní služby, § 20 - provozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem, § 22 - udělení poštovní licence, § 23 - změna poštovní lixxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x3a - oddělená evidence nákladů a výnosů spojených s poskytováním a zajišťováním jednotlivých základních služeb, § 34 - sdílení zvláštních služeb a pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 34d - financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž, § 34e - následek porušení povinnosti držitele poštovní licencex x xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opixx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xelevizních poplatcích a o změně některých zákonů,
§ 116b zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
vyhláška č. 464/20xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxe:
K bodu 18 - § 22
Dosavadní řízení o udělení licence se nahrazuje řízením o výběru nejlepší žádosti o udělení licence, které lze považovat za nejvhxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxnnost poskytovat a zajišťovat základní poštovní služby ve stanovené kvalitě, v souladu s čl. 4 poštovní směrnice. Řízení o výběru nejlepší žádosti o udxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxi výběrového řízení na držitele poštovní licence bude ČTÚ hodnotit zejména finanční, technické a odborné podmínky uchazeče a jím uvedené čisté nákladx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx žádosti, přičemž proto, aby mohl být výběr na základě tohoto kritéria považován za objektivní a transparentní, nemůže být přípustná situace, kdy dojdx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxru právní a ekonomické nejistoty na straně ostatních provozovatelů poštovních služeb, kteří by měli mít povinnost přispívat na účet pro financování zxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx krátkém horizontu měnily čisté náklady držitele poštovní licence a potažmo tedy výše jejich předpokládaného příspěvku. Z důvodu mimořádných zjevně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxdů, než které uvedl v žádosti o udělení poštovní licence.
V § 22 odst. 9 se upravuje nový institut, který umožní ČTÚ v případě, že se nikdo nezúčastní vxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtovních služeb, který by z hlediska působení na trhu poštovních služeb nejlépe zabezpečil poskytování základních služeb. Tento institut je rovněž v sxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx poštovní licence
II. Poskytování základních a jiných poštovních služeb držitelem xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxokazujících způsobilosti zajistit poskytování základních služeb
VII. Rozhodnutí o udělení poštovní licence
VIII. Uveřejnění rozhodnutí o udělexx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x. Udělení poštovní licence
Povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby na celém území státu nebo na jeho části jednomu nebo několika provozovxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxu, a to na dobu nejvýše pěti let.
Povinnost členských států zajistit poskytování všeobecných služeb vyplývá z čl. 4 Třetí poštovní směrnice. Podle čxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxby poskytovány na celém území daného státu.
V souladu s evropskou úpravou i zákon o poštovních službách předpokládá zajištění poskytování základxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxná dostupnost základních služeb na celém území státu.
Zatímco Třetí poštovní směrnice v čl. 4 odst. 2 výslovně počítá s možností určit různé subjektx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti pouze na určitou základní službu a určité území, nikoli tedy pouze na některý z prvků základní služby (např. dodání).
V zákoně o poštovních službxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxit, aby v povinnostech všeobecných služeb nedocházelo k překrývání. Třetí poštovní směrnice tuto zásadu vyjadřuje i v čl. 4 odst. 2, kde hovoří o právu čxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxně musí být respektována s ohledem na zásadu eurokonformního výkladu.
Liberalizační novelou byla, s účinností od 1. ledna 2013 pro určení držitele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe, podle něhož jsou členské státy povinny přijmout opatření k zajištění toho, aby podmínky, za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx se vede jako řízení společné o všech podaných žádostech, z nichž žádná nemůže být ze společného řízení vyloučena.
V souladu s § 146 odst. 6 spr. řádu rxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxých členů.
Ke lhůtě pro vydání rozhodnutí stanovené v § 71 spr. řádu se v tomto případě připočítává doba rovnající se lhůtě pro podávání žádostí.
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxetí poštovní směrnice na zajištění pravidelného určení provozovatele poštovních služeb. Ačkoliv zákon o poštovních službách výslovně nestanoví mxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx poštovní směrnice zajistit, aby délka trvání tohoto určení poskytovala dostatečně dlouhou dobu pro návratnost investic, které musí držitel poštovnx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxovatelů není neúměrně zatěžován a zároveň žádný není nepřímo vyloučen z případné soutěže o udělení poštovní licence v důsledku rizik, které by musel poxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxko slabinu zákona o poštovních službách vnímat skutečnost, že povinnou součástí vyhlášení výběrového řízení není určení doby, na kterou bude poštovxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxných poštovních služeb držitelem poštovní licence
Udělení poštovní licence a s ní spojená povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, nelzx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch služeb. Rozsah povinností držitele poštovní licence lze vymezit pomocí následujících zásad:
1.
Udělením poštovní licence vzniká držiteli pošxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxužeb bude držitel poštovní licence plnit svou poštovní povinnost, je na provozovateli poštovních služeb.
3.
Zákon o poštovních službách neukládx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxy za podmínek stanovených pro základní služby.
5.
Pokud je prostřednictvím některé ze služeb držitele poštovní licence zajištěno plnění poštovnx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxžby, které musí být poskytovány za podmínek stanovených pro základní služby.
6.
Držiteli poštovní licence není možné vnucovat, aby jakoukoli jím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxx směrnice stanoví povinnost členských států přijmout opatření k zajištění toho, aby podmínky, za nichž jsou všeobecné služby svěřovány, byly založenx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxení se v souladu s § 146 odst. 2 spr. řádu zahajuje vyhlášením. Podle § 22 odst. 2 ZPS se vyhlášení uveřejní na úřední desce a v Poštovním věstníku.
Uvexxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxcím dálkový přístup.
Současně s vyhlášením výběrového řízení se vyhlašuje lhůta pro podávání žádostí, která nesmí být podle § 146 odst. 2 spr. řádu xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxladních služeb a kritéria hodnocení žádosti.
Výběrové řízení je v souladu s § 146 odst. 2 spr. řádu zahájeno patnáctým dnem po vyvěšení vyhlášení výxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxy, zákon svěřuje ČTÚ. Při jejich stanovení je ČTÚ vázán demonstrativním výčtem kritérií, mezi nimiž zákon o poštovních službách uvádí finanční, techxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxsahu a kvalitě.
Lze dovodit, že pojem finanční, technické a odborné podmínky provozovatele zahrnuje i dříve v zákoně výslovně zmíněné technické, oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnci zajistit poskytování poštovních služeb v souladu s požadavky § 3 odst. 2 ZPS, respektive v souladu s požadavky vyhlášky č. 464/2012 Sb., vydané ČTÚ pxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxmatické se může jevit kritérium v podobě výše čistých nákladů na poskytování a zajišťování základních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě. Ačkoliv xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxený na předpokládaném vývoji poštovního sektoru a chování zákazníků v budoucnosti. Předvídat všechny faktory, které ovlivňují výši čistých nákladůx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xxx xxxxx 5 ZPS vyplývá, že vyšší, než v žádosti o udělení poštovní licence uplatněné čisté náklady, budou uznány pouze v případě, že zde nastaly mimořádné okolnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxat, že měl držitel poštovní licence určité okolnosti ovlivňující výši čistých nákladů, respektive jejich praktický dopad do výše čistých nákladů, přxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxladů. Tato úloha bude pochopitelně snadná v případě, že se budou všichni žadatelé ucházet o stejný rozsah základních služeb, v případě, že se budou jejixx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxí, že jde do značné míry o náklady sdílené a je tedy vždy efektivnější poskytovat více základních služeb najednou. V případě, že by byly čisté náklady posxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxnné čisté náklady by překročily čisté náklady, s nimiž by tyto základní služby mohl poskytovat jediný držitel. V rámci výběrového řízení v roce 2017 ČTÚ xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xímto způsobem nicméně došlo k vytvoření stavu, kdy by byl zvýhodněn žadatel, který by ze své žádosti vynechal základní služby generující největší část xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxvinnost zajistit ostatní základní služby by byla uložena postupem podle § 22 odst. 9 ZPS). Jako nejvhodnější se tak jeví vždy posuzovat celkový efekt doxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hodnocením výše čistých nákladů pro účely posuzování žádostí o udělení poštovní licence, je postup v případě, že žadatelem předložená kalkulace čistxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxho případná nižší efektivita ve srovnání s ostatními žadateli je tak v rozsahu, v němž překračuje zákonný limit, z hlediska veřejného zájmu irelevantnxx
x xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxadních služeb, který je v souladu s § 34b ZPS, a výši čistých nákladů v členění za jednotlivé kalendářní roky, na které má být povinnost uložena.
Požadxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxé výše čistých nákladů a souladu postupu žadatele při jejím výpočtu s § 34b ZPS, který upravuje způsob stanovení čistých nákladů. Postup žadatelů při kaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxce č. 466/2012 Sb. Tento požadavek musí být uveden jako součást podmínek vyhlášeného výběrového řízení.
Předpokládané čisté náklady představujx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxavek držitele poštovní licence na úhradu čistých nákladů nepřekročí bez vážného důvodu (pokud nenastaly mimořádné okolnosti) odhad provedený v žádoxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxtaly mimořádné okolnosti, které zapříčinily zvýšení čistých nákladů a které držitel poštovní licence nemohl rozumně předvídat. Tyto okolnosti je drxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neboť brání tomu, aby žadatelé úmyslně podsazovali své odhady budoucích čistých nákladů. Možnost neomezeného uplatnění vzniklých čistých nákladů bx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
V této souvislosti je nicméně důvodná obava, že s ohledem na skutečnost, že faktory ovlivňující výši čistých nákladů jsou z velké části faktory existujxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že k překročení předpokládané výše čistých nákladů došlo v důsledku okolností, které mohl a měl držitel poštovní licence předvídat.
K odst. 5
VI. Žxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxzbytné doklady, kterými prokáže, že je způsobilý zajistit poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele o udělení poštovní licence. Zákon o poštovních službách z tohoto důvodu dává ČTÚ možnost požadovat předložení dokladů, kterými žadatel prokxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxnkou transparentního a objektivního hodnocení žádostí.
V případě nepředložení požadovaných podkladů, případně jiných důkazů způsobilosti žadxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxobilost žadatele zajistit poskytování vybraných základních služeb, přihlédne k této skutečnosti při hodnocení žádostí.
K odst. 6
VII. Rozhodnutx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, vyhověl podmínkám účasti ve výběrovém řízení a nejlépe vyhověl stanoveným kritériím hodnocení žádostí.
Na základě § 36a odst. 2 ZPS rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxsedou Rady ČTÚ; komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
Ke lhůtě pro vydání rozhodnutí stanovené v § 71 spr. řádu se v tomto případě podle § xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxý prostředek, její rozhodnutí lze napadnout správní žalobou podle soudního řádu správního. Žalobu lze v souladu s § 72 odst. 1 s. ř. s. podat do dvou měsíxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xdkladný účinek.
Poštovní licenci nelze s účinností od 1. ledna 2013 převést na třetí osobu. Právní úprava účinná do 31. prosince 2012 tuto možnost přxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxximální výše ukládaných donucovacích pokut byla § 38 odst. 2 ZPS určena s ohledem na význam dotčených povinností držitele poštovní licence na 10 000 00x xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxledcích výběrového řízení a rozhodnutí o udělení poštovní licence podle odstavce 6. Prostřednictvím tohoto ustanovení je naplněn požadavek Třetí poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx publikační sbírkou v oblasti poštovních služeb vydává ČTÚ podle § 40 ZPS. ČTÚ zveřejňuje Poštovní věstník způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K oxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx změny okolností, vyhlášené výběrové řízení zrušit a řízení zastavit, a to i po lhůtě stanovené pro předkládání žádostí. Rozhodnutí o zastavení řízení xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxytovat a zajišťovat základní služby
Ustanovení § 22 odst. 9 ZPS umožňuje ČTÚ uložit povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby uvedené ve vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxleným kritériím hodnocení žádosti i v případě, nezúčastní-li se žádný provozovatel výběrového řízení nebo nebude-li žádný provozovatel vybrán pro nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxkutečnění neúspěšného výběrového řízení. Neúspěšným výběrovým řízením je v tomto případě třeba rozumět výběrové řízení, jehož se nezúčastnil žádný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxitériím hodnocení žádostí vybrán.
Podmínkou udělení poštovní licence podle odstavce 9 není souhlas provozovatele poštovních služeb, jemuž byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpatření, kterým se zákon o poštovních službách snaží předejít riziku nezajištění všeobecné dostupnosti základních služeb především v případě, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxm. Toto riziko je v současné době reálné zejména s ohledem na zátěž, kterou pro držitele poštovní licence představuje zajištění všeobecné dostupnosti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx základě odstavce 9 udělena i provozovateli, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxtní provozovatelé poštovních služeb. Zákon o poštovních službách se tímto způsobem snaží zajistit nejvyšší dosažitelný standard zajištění základnxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxím poštovní povinnosti se všemi důsledky z toho vyplývajícími a ukončením podnikání v oblasti provozování poštovních služeb. Podobné řešení bylo zvoxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtníku.
Povinnosti uložené rozhodnutím podle § 22 odst. 9 ZPS lze vynucovat ukládáním donucovacích pokut. Maximální výše ukládaných donucovacícx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 3 odst. 2 - základní služby, § 21 - poštovní licence, § 23 - změna poštovní licence, § 24 - odnětí poštovní licence, § 25 - zánik poštovní licence, § 32 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdů představujících nespravedlivou finanční zátěž, § 36a - činnost ČTÚ, § 38 odst. 2 - společné ustanovení, § 40 - Poštovní věstník
Související pxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxdpisy EU a mezinárodní předpisy:
čl. 4 Třetí poštovní směrnice,
slovenský zákon o poštových službách
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxtovnictví k jejich uspokojování využívány, se budou během období, na které je poštovní licence vydána, vyvíjet. Zákon proto zaručuje, že regulační orxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xx xx x x xx
Nově se umožňuje změnit obsah poštovní licence na základě přezkumu úrovně kvality a způsobu poskytování a zajišťování základních služeb na celém úzxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx odst. 4 ZPS. Po přezkumu bude provedena veřejná konzultace k záměru ČTÚ případně změnit poštovní licenci podle § 37 odst. 5 ZPS. Vzhledem k tomu, že obecnx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Obecně k § 23
ČTÚ je v taxativně vymezeném okruhu případů oprávněn z vlastního podnětu změnit rozsah poštovní povinnosti, tj. povinnosti zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxzhodnutím podle § 22 ZPS.
Ke změně rozsahu poštovní povinnosti dochází rozhodnutím ve správním řízení. K vydání rozhodnutí je podle § 36a odst. 2 ZPS xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí žalobou u příslušného krajského (městského) soudu. Žalobu lze v souladu s § 72 odst. 1 s. ř. s. podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci ozxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxoupit ke změně rozsahu poštovní povinnosti:
a)
vyžaduje-li to veřejný zájem na zajištění dostupnosti další základní služby,
b)
je-li to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxadě přezkumu a konzultace podle § 37 odst. 4 a 5 ZPS, že poskytování některé základní služby, která je obsažena v poštovní licenci, je zajištěno na celém xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x b) je zahrnuta úprava rozšíření poštovní povinnosti, v případě upraveném písmenem c) se jedná o možnost zúžení jejího rozsahu.
Rozšíření poštovní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzení, nebo nebude-li žádný provozovatel vybrán pro nesplnění podmínek účasti nebo pro nevyhovění kritériím hodnocení žádostí, lze při respektování x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa o základní službu neuvedenou v § 3 odst. 1 ZPS, musí rozhodnutí podle § 23 ZPS předcházet změna zákona rozšiřující rozsah základních služeb podle § 3 odxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxst. 4 ZPS.
V rámci přezkumu ČTÚ ověřuje, zda je zajištěna všeobecná dostupnost základních poštovních služeb za stanovených podmínek, tj. zda je plnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxh kvalitativních požadavcích (za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění základních služeb), zajištěno tržními silami nebo zda je (nadále) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxovní povinnosti, ať již v podobě jejího rozšíření nebo zúžení, je zahajován nezávisle na vůli dosavadního držitele poštovní licence. V případě rozšířxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi podle písmene c) je povinností ČTÚ před vydáním rozhodnutí provést přezkum a konzultaci podle § 37 odst. 4 a 5 ZPS.
K písmenu a)
Podle písmene a) můžx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdních služeb podle § 3 odst. 1 ZPS a zároveň existuje veřejný zájem na zajištění její dostupnosti. ČTÚ nemůže rozšířit poštovní povinnost na základní sxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xovelou. Textace tohoto ustanovení tedy odpovídá situaci, kdy mohl existovat jediný držitel poštovní licence a v případě rozšíření jeho poštovní povixxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než jediného držitele poštovní licence. Každá základní služba může být tudíž zajišťována jiným držitelem poštovní licence. Poštovní licence jednotxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxby všechny.
Ačkoliv § 23 ZPS vytváří mylný dojem, že lze uložit poštovní povinnost podle § 23 ZPS i bez výběrového řízení podle § 22 ZPS, není tomu takx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxsit výběrové řízení, na jehož základě bude určen provozovatel poštovních služeb, jehož poštovní licence bude zahrnovat danou základní službu.
V pxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtím podle § 23 písm. a) ZPS k rozšíření rozsahu jeho poštovní povinnosti. V opačném případě bude udělena poštovní licence rozhodnutím podle § 22 ZPS.
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xx x x xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xormě jejího rozšíření. Lze předpokládat, že situace, v nichž by bylo k dodržení závazků vyplývajících z práva Evropské unie nebo k dodržení mezinárodnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu poštovní povinnosti např. ve vztahu k základním službám, které nepatří do rozsahu povinných všeobecných poštovních služeb podle Třetí poštovní směxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xovinných všeobecných poštovních služeb, bude změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx základních služeb provedeném v § 3 odst. 1.
I zde platí, že pokud by bylo ke splnění závazků vyplývajících z práva Evropské unie nezbytné zavést zcela xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxěrového řízení podle § 22 ZPS.
Ke změně rozsahu poštovní povinnosti vyvolané nutností dostát závazkům vyplývajícím z práva Evropské unie může dochxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i na další lokality, případně v reakci na odnětí poštovní licence jinému držiteli poštovní licence, která vyvolá nutnost zajištění všeobecné dostupnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xodle § 22 ZPS, tj. vyhlásit výběrové řízení, na jehož základě bude určen provozovatel poštovních služeb, jehož poštovní licence bude zahrnovat poštovxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxvatel této služby, určen některý ze stávajících držitelů poštovní licence, dojde rozhodnutím podle § 23 písm. b) ZPS k rozšíření rozsahu jeho poštovnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xednat především o závazky vyplývající České republice z členství ve Světové poštovní unii.
K písmenu c)
Liberalizační novela zavedla možnost změxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xřezkumu podle § 37 odst. 4 ZPS.
V rámci přezkumu ČTÚ ověřuje, zda je zajištěna všeobecná dostupnost základních poštovních služeb za stanovených podxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxeným v základních kvalitativních požadavcích (za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění základních služeb) zajištěno tržními silami, a zdx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxtknout, že text písmene c) je formulován poněkud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xbsažena v poštovní licenci, je zajištěno na celém území České republiky za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění dotčené základní služby poxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxismy. Pokud je výsledkem přezkumu zjištění, že poskytování dané základní služby je zajištěno pouze díky plnění poštovní povinnosti držitelem poštovxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xastolení tohoto stavu vedla. Rozhodující je tedy zjištění, zda je nezbytné, aby daná služba byla nadále povinně poskytována v požadované kvalitě, tedx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnnosti tedy není důsledkem dosažení požadovaného stavu, jak by se mohlo jevit z textace písmene c), ale důsledkem dosažení stavu, kdy je zajištění této xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxdnoduché reflexe stávajícího stavu, je třeba vždy zvážit, jaký dopad bude mít změna rozsahu poštovní povinnosti na trh poštovních služeb a na chování jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxence, na kterou budou reagovat i ostatní provozovatelé. To, že přestane držitel poštovní licence poskytovat službu v povinné kvalitě, může vést k vyklxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xTÚ by měla být eliminována v rámci konzultací podle § 37 odst. 5 ZPS.
Zúžení rozsahu poštovní licence může mít významné dopady do ekonomiky držitele pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xoštovní licence udělena, je s ohledem na povinnost eurokonformního výkladu zákona závazný požadavek čl. 4 odst. 3 Třetí poštovní směrnice zajistit, axx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxžit. Tento požadavek slouží především k zajištění spravedlivých podmínek na trhu poštovních služeb, kde žádný z poskytovatelů není neúměrně zatěžovxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxuk návratnosti investic do vybudování infrastruktury nezbytné k zajištění základních služeb.
Vyřazení určité služby z okruhu služeb zajišťovanxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x souladu s § 32 ZPS zveřejní v Poštovním věstníku.
Související ustanovení:
§ x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx x xx xdst. 4 a 5 - další činnosti ČTÚ, § 40 - Poštovní věstník
Související předxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence je vždy až krajním a nepravděpodobným řešením. Případné nedostatky by byly řešeny především formou pokut. K odnětí poštovní licence dochází rxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxstný opravný prostředek. Rozhodnutí Rady ČTÚ lze nicméně napadnout správní žalobou u příslušného krajského (městského) soudu. Žalobu lze v souladu s x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxobem. Podání žaloby nemá samo o sobě odkladný účinek.
Rada ČTÚ může přistoupit k odnětí poštovní licence pouze při splnění zákonem stanovených podmxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxmínek, na jejichž základě mu byla poštovní licence udělena. Podmínkami, na jejichž základě byla udělena poštovní licence, se v tomto případě rozumí fixxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxS.
Podmínkou pro vydání rozhodnutí o odnětí poštovní licence podle § 24 písm. b) ZPS je neplnění povinností stanovených zákonem o poštovních službxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo rozhodnutím o udělení nebo o změně poštovní licence, nebo z důvodu neumožnění kontroly podle § 37 odst. 2 písm. a) ZPS; stanovení přiměřené lhůty k xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxtovní licence slouží především jako nástroj umožňující ČTÚ odejmout poštovní licenci subjektu, který zjevně není schopen zajistit poskytování záklxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xového výběrového řízení mohl být vybrán provozovatel lépe způsobilý k zajištění všeobecné dostupnosti základních služeb.
Zvláštní situace může xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xoštovní licence určen přesto, že nesplňuje podmínky, jejichž splnění ČTÚ požadoval a určil je jako kritérium hodnocení žádostí o udělení poštovní licxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xplňovat), neboť odlišný výklad by nutně znamenal, že mu poštovní licence nemůže být odňata přesto, že požadované podmínky nesplňuje.
Pravomocné rxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxtele poštovní licence požádat o odnětí poštovní licence (viz § 24 odst. 2 ZPS ve znění účinném do 31. prosince 2012), resp. povinnost ČTÚ na základě této xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxě uvádí rozpor takového oprávnění s § 22 odst. 9 ZPS, podle něhož lze poštovní povinnost rozhodnutím uložit i proti vůli držitele poštovní licence.
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x další činnosti ČTÚ, § 40 - Poštovní věstník
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxence je uplynutí období, na které byla poštovní licence udělena, mezi mimořádné se řadí zrušení právnické osoby bez právního nástupce, smrt fyzické osxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x odnětí na základě žádosti držitele poštovní licence. Na tuto změnu navázalo i zrušení dosavadního § 25 odst. d) ZPS, který stanovil zvláštní úpravu okaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxející ustanovení:
§ 21 - poštovní licence, § 22 - udělení poštovní licence, § 24 - odnětí poštovní licence, § 32 - zveřejňování rozhodnutí
Souxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxování poštovních služeb, poštovní licence a zvláštních poštovních licencí se zveřejňují v Poštovním věstníku vydávaném ČTÚ podle § 40 ZPS. Poštovní vxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxi zveřejnit v Poštovním věstníku rozhodnutí o udělení (§ 22 ZPS), změně (§ 23 ZPS) a odnětí (§ 24 ZPS) poštovní licence, resp. sdělení o jejím zániku (§ 25 Zxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxi. Zveřejnění se týká výhradně pravomocných rozhodnutí ČTÚ.
Rozhodnutí musí být zveřejněno způsobem, který umožní seznámení se s právy a povinnosxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxx níž se rozhodnutí správního orgánu oznamuje pouze účastníkům řízení.
Zveřejnění rozhodnutí v Poštovním věstníku nemá vliv na okamžik nabytí právxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx - zánik poštovní licence, § 40 - Poštovní věstník
Související předpisy:
HLAVA V
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE POŠTxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxle:
K bodu 30 - § 32a
Text ustanovení § 32a transponuje čl. 22a poštovní směrnice (poskytování informací), který nově zakotvuje Třetí poštovní smxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovní směrnice. Stanovuje se tudíž povinnost provozovatelů poštovních služeb poskytnout přiměřené a
relevantní
informace ČTÚ na písemnou žádoxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxišťování dat.
Přehled výkladu:
I. Informační povinnosti provozovatele poštovních služeb
II. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
K odst. 1
I. Informační povinnosti provozovatele poštovních služeb
Ustanovení § 32a ZPS transponuje čl. 22a Třetí poštovní směrnice. Ten stanoxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxetně finančních informací a informací o poskytování všeobecných služeb. Podle čl. 22a odst. 2 Třetí poštovní směrnice členské státy zajistí, aby poskxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxtí požadovaných národním regulačním orgánem.
Provozovatelům poštovních služeb je § 32a ZPS stanovena informační povinnost vůči ČTÚ. Smyslem toxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účastníků trhu je nezbytným předpokladem plnění úkolů stanovených ČTÚ zákonem o poštovních službách a Třetí poštovní směrnicí.
Provozovatel je pxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrmací, a údaje a podklady, které jsou nezbytné k plnění činností, k nimž má podle zákona o poštovních službách ČTÚ působnost. ČTÚ je rovněž oprávněn vyžxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xádosti ČTÚ bylo odůvodnění, včetně uvedení účelu, pro který ČTÚ informace, údaje a podklady vyžaduje.
ČTÚ je oprávněn požadovat informace pouze v rxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxují osobní údaje, skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, nebo skutečnosti, které jsou předmětem ochrany podle zvláštního právníhx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx. Za tento přestupek se podle § 37a odst. 4 písm. c) ZPS uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč.
Informace podle § 32a ZPS provozovatel poštovních služeb posxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxkonem stanoveným označením rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 69 odst. 1 spr. řádu.
Žádost podle § 32a ZPS zakládá povinnost provozovatele poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxduálně určené věci a individuálně určené osoby, který splňuje všechny materiální znaky rozhodnutí uvedené v § 67 odst. 1 spr. řádu.
Proti rozhodnutx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxostředků lze pravomocné rozhodnutí ČTÚ napadnout správní žalobou u příslušného krajského (městského) soudu. Žalobu lze v souladu s § 72 odst. 1 s. ř. s.x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxby nemá samo o sobě odkladný účinek.
Žádost ČTÚ musí mít písemnou formu. Výslovným požadavkem zákona o poštovních službách je, aby součástí žádostx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxkytnout informace prakticky nepřezkoumatelné.
ČTÚ je při vyžadování informací povinen dodržovat princip přiměřenosti, provozovatel poštovníxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdavku Třetí poštovní směrnice (recitál 51), aby žádosti o informace nebyly nepřiměřené a aby jednotlivé provozovatele poštovních služeb neúnosně nexxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxů a zároveň stanoví požadavek na výslovné uvedení důvodů, které jeho žádost o informace opravňují.
ČTÚ je oprávněn požadovat výhradně informace, úxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx dokládá v odůvodnění žádosti a popisu jejího účelu. ČTÚ může požadovat výhradně již existující informace, nemůže tedy požadovat vytváření informací xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xovněž jako prostředník na žádost Evropské komise.
ČTÚ je podle § 32a ZPS oprávněn požadovat pouze existující informace, údaje a podklady. Není tedx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxxaných informací
S ohledem na povahu činností vykonávaných ČTÚ je v některých případech nezbytné, aby byly ČTÚ poskytnuty důvěrné údaje. Provozovatxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxí osobní údaje, skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, nebo skutečnosti, které jsou předmětem ochrany podle zvláštních právních pxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xl. 4 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou se rxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí jako konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obsahující cenové kalkulace, seznamy zákazníků, popřípadě dodavatelů, marketingové studie, technologické postupy či projektovou dokumentaci.
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe zvláštního právního předpisu. V poznámce pod čarou obsahující příkladný výčet zvláštních právních předpisů zákonodárce uvádí odkaz na zákon o cenáxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxeb povinnost poskytnout ČTÚ informace, údaje a podklady o skutečnostech, o nichž jsou kontrolní pracovníci postupující podle příslušných předpisů pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xen, cenovou kontrolu a pro řízení o porušení cenových předpisů a rozhodnutí.
K odst. 3
III. Způsob sběru informací
Sběr a poskytování informací poxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře zákon o poštovních službách na rozdíl např. od formuláře podle x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe budou v praxi předávány pravidelně poskytované informace poskytované zejména pro statistické účely. V případě
ad hoc
požadovaných informací budox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe kontrolního řádu kontrolu úplnosti a pravdivosti informací, údajů a podkladů předložených podle odstavců 1 až 3.
Průběh kontroly upravují § 4 až xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxcí), kterou k tomu kontrolní orgán pověřil. Pověření ke kontrole může mít v případě pracovníků ČTÚ vedle písemného pověření k jednotlivé kontrole podlx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxí
ad hoc
pověření před každou jednotlivou kontrolou.
K odst. 5
V. Povinnost ČTÚ k ochraně předaných informací před zneužitím
Ustanovení odstavcx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxní řady citlivých informací, včetně osobních údajů a obchodního tajemství. Tomuto velkoryse formulovanému oprávnění odpovídá odpovědnost ČTÚ za ocxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu před zneužitím. Současně ČTÚ odpovídá za škodu způsobenou únikem těchto informací.
Související ustanovení:
§ 18 - oznámení podnikání v oblasxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxx
Povinnosti držitele poštovní licence
Z důvodové zprávy k liberalizační novele:
K bodům 31 až 34 - § 33
Upravují se práva a povinnosti držxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxním službám podle čl. 5 odst. 1 poštovní směrnice, o zajištění dostatečně podrobných a aktuálních informací o určitých parametrech nabízených základxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxlamací, uživatelů poštovních služeb podle čl. 19 poštovní směrnice nebo nezávislé sledování přepravních dob podle čl. 16 poštovní směrnice.
Stanxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Umožňuje se, aby držitel poštovní licence v rámci podnikání mohl uplatňovat ceny s nižším ziskem, než jak by vyplývalo z vymezení nákladově orientoxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xrientované ceny v případě, že tyto ceny by nemohly být považovány za všeobecně dostupné, a proto ČTÚ uplatnil cenovou regulaci v případě základní službxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a zajišťování základních služeb ve stanovené kvalitě a za dostupné ceny, musí mít včas
relevantní
informace. Změny cen základních služeb, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx které by ČTÚ mohl případně uplatnit cenovou regulaci.
Přehled výkladu:
I. Základní povinnosti držitele poštovní licence
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxně soustavného poskytování informací o základních službách a způsobu jejich užití
III. Výjimka z povinnosti poskytnout poštovní službu, na niž se vzxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxré jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, za nákladově orientované ceny
VI. Možnost držitele poštovní licence sjednat ceny, které zahrnují nižší mírx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xákladních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, transparentně a nediskriminačně; individuálně sjednaná ceny
VIII. Oznamovací povixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnce
Držitel poštovní licence je povinen:
a)
plnit poštovní povinnost způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se základními kvalitaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx vztahuje poštovní povinnost, podle poštovních podmínek.
K písmenu a)
Ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) ZPS ve skutečnosti zahrnuje dvě relativxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se základními kvalitativními požadavky, druhá pak povinnost soustavně informovat o základních službxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavky tvoří neoddělitelnou jednotu. V této povinnosti se promítá požadavek § 3 odst. 2 písm. b) ZPS, podle něhož musí být základní služby poskytováxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxlitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná, pak stanoví právě základní kvalitativní požadavky stanovené vyhláškou č. 464/2012 Sb.
Základní kvalitatxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxspokojivý stav, kdy zůstávala povinnost držitele poštovní licence zajišťovat poštovní povinnost způsobem, který je v souladu se zájmy veřejnosti, bxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxtivní požadavky jsou v souladu s § 3 odst. 3 ZPS stanoveny vyhláškou č. 464/2012 Sb. vydávanou ČTÚ na základě zmocňovacího ustanovení § 41 ZPS. Účelem zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch míst zajišťujících poštovní podání, jakož i nezbytnou úroveň informovanosti uživatelů o způsobu zajištění základních služeb.
Poskytování inxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxelé a poskytovatelé poštovních služeb pravidelně dostávali od poskytovatele nebo poskytovatelů všeobecných služeb dostatečně podrobné a aktuální xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxem kvality, obsahuje i čl. 6 Třetí poštovní směrnice.
Podobně recitál 24 Třetí poštovní směrnice zdůrazňuje význam toho, aby uživatelé byli plně inxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxskytovatelů všeobecných služeb. Členské státy by v této souvislosti měly zajistit, aby uživatelé byli plně informováni o charakteristikách a dostupxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxštovní licence stanoví i v tomto případě základní kvalitativní požadavky, a sice v § 23 až 27 vyhlášky č. 464/2012 Sb.
Základní kvalitativní požadavxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí být opatřena informačním štítkem, na kterém je uvedena doba výběru, název provozovny, která výběr zajišťuje, její adresa a telefonní číslo a vybrxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxírací době (§ 24 vyhlášky 464/2012 Sb.) - u vchodu do provozovny, ve které jsou poskytovány základní služby, musí být uvedena informace o otevírací době xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx v okolí zajišťuje základní služby v době, kdy je nezajišťuje místní provozovna, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxie spadají základní informace o poštách a dalších provozovnách, o základních službách, o obsahu poštovních podmínek, způsobu spolupůsobení držitelx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x.
Informace dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 vyhlášky 464/2012 Sb.) - informace dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup sx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxormace o tzv. jiných vhodných způsobech zajištění poštovních služeb.
5.
Informace o změnách v poštovní síti (§ 27 vyhlášky 464/2012 Sb.) - pokud má xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxně uzavřena nebo zrušena, musí být informace o této skutečnosti a o způsobu dalšího zajištění dostupnosti poštovních služeb v daném místě uveřejněna u xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxmě rovněž ČTÚ a orgánům místní samosprávy, které mohou být danou změnou dotčeny.
Pokud držitel poštovní licence poruší poštovní povinnost podlx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxstatné skutkové podstaty spojené do jediného ustanovení. První z nich spočívá v porušení povinnosti plnit poštovní povinnost způsobem, který je v souxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xpůsobu jejich užití.
Požadavek na kumulaci porušení povinnosti plnit poštovní povinnost způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxů (dnes přestupků) v zákoně o poštovních službách byla vyžádána nepřesnou a neurčitou formulací skutkových podstat, které dosud v zákoně o poštovních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vtělit extrémně vágní skutkovou podstatu, podle níž je za přestupek považováno jednání, které není v souladu s potřebami veřejnosti. Takové ustanovexx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužeb povinen nabízet své poštovní služby včetně služeb, na něž se vztahuje jeho poštovní povinnost, podle poštovních podmínek.
Podle ustanovení pxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xoštovní podmínky zpřístupnit ve smyslu § 4 odst. 1 ZPS, tj. zpřístupnit tyto podmínky ve svých provozovnách a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přísxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x00 000 Kč.
K naplnění této skutkové podstaty dochází v případě, kdy držitel poštovní licence pro některou ze služeb, na něž se vztahuje jeho poštovní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x jejich zpřístupnění v provozovnách držitele poštovní licence a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K odst. 2
II. Výjimka z povinnosti plnit pošxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmací o základních službách a způsobu jejich užití
Ustanovení odstavce 2 stanoví okolnosti, za nichž je držitel poštovní licence zbaven povinností pxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xržitele poštovní licence vnějších sil, jejímuž vzniku nemohl držitel poštovní licence ani při řádné péči zabránit.
Podmínkou zproštění povinnosxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxž by nemohla vzniknout kauzální linie vedoucí ke vzniku překážky (obecně bude vyloučeno zproštění povinnosti v případě překážek majících původ ve vnixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdochází ani v případech, kdy ke vzniku překážky došlo v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání v podobě nečinnosti na straně držitele poštovní xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxcence podle odstavce 1 písm. a). Mezi důvody se zde výslovně uvádí nezaviněné technické problémy (tedy problémy nemající svůj původ v úmyslu nebo nedbaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadovalo úsilí zjevně nepřiměřeného rozsahu.
Při posuzování překonatelnosti překážky se posuzuje především, zda by mohl držitel poštovní licxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxitele poštovní licence lze přihlédnout pouze v odůvodněných případech.
Existence takové mimořádné okolnosti nezbavuje držitele poštovní licenxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxvinen počínat si tak, aby plnění povinností bylo omezeno co nejméně a aby překážky byly co nejdříve odstraněny. Suspendace povinností podle odstavce 1 xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí povinnost
Ustanovení odstavce 3 upravuje okolnosti, za nichž není držitel poštovní licence povinen poskytnout poštovní službu, na niž se vztahujx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodmínek spadajících do jedné ze skupin uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) až e) ZPS, avšak pouze za předpokladu, že by pro něj poskytnutí poštovní služby bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy nebyly splněny požadavky poštovních podmínek na způsob uzavření poštovní smlouvy [§ 6 odst. 2 písm. b) ZPS], na požadovanou úpravu poštovní zásilxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxán za nebezpečný nebo vyžaduje zvláštní zacházení, popřípadě povinnou zvláštní úpravu takové poštovní zásilky [§ 6 odst. 2 písm. d) ZPS] nebo k porušenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xojmu jeho nadbytečnosti. Ta vyplývá především z § 4 odst. 2 a 3 ZPS. Podle § 4 odst. 2 ZPS je provozovatel poštovních služeb povinen uzavřít poštovní smlxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxovní smlouvu, jestliže jejím obsahem mají být také odchylky od práv a povinností, které se mají stát obsahem právního vztahu vzniklého z poštovní smlouxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí služby (ale i jakýkoliv zájemce o poštovní služby) požaduje uzavření smlouvy, jejímž obsahem má být odchylka od ustanovení poštovních podmínek, tedx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez souhlasu provozovatele poštovních služeb vůbec hovořit o vzniku povinnosti poskytnout poštovní službu, neboť nedošlo k uzavření poštovní smlouxxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že z uzavřené poštovní smlouvy vůbec nevznikl závazek provozovatele poštovních služeb poskytnout takovou poštovní službu (plnění se neshoduje s plxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx riziko jiných následků.
Držitel poštovní licence nemůže být ustanovením odstavce 3 zbaven povinnosti, kterou nikdy neměl, resp. která mu nebyla uxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zásilek s nebezpečným obsahem, s obsahem upraveným nedostatečným nebo nedovoleným způsobem, či k přepravě nadrozměrných zásilek. Nutno podotknoutx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx parametrům definujícím základní služby.