412/2005 Sb.

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxbák
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Ve svém prvxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxutečnosti je však věcná působnost zákona rozsáhlejší, než jak je vyjádřeno v komentovaném ustanovení, a do jisté míry je i odlišná. Ve svém vymezení věcxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxormací na straně jedné a bezpečnostní způsobilost na straně druhé. Nahlíženo touto optikou zákon o ochraně utajovaných informací podle komentovanéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxnu,
b)
zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a
c)
výkon státní správy spojený s oblastmi ad a) a b).
Problemxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxové zásady - tedy to, co je běžně vnímáno jako obecnější principy či základní východiska - totiž zákon o ochraně utajovaných informací neobsahuje. V § 2 xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx povahu v textu zákona vyjádřené zásady. Ani na jiném místě nenalézáme obecnější pravidla či vodítka, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxformací ve skutečnosti obsahuje zcela konkrétní pravidla pro stanovení informací jako informací utajovaných.
Jak vyplývá z formulace § 1, řadí zxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxéna s ohledem na jeho § 5 by bylo přesnější konstatování, že zákon upravuje podmínky pro přístup k utajovaným informacím, jakož i další druhy zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xatrně potřeba chápat synonymicky.
Znění § 1 může vzbuzovat dojem, že podmínky pro přístup k utajovaným informacím tvoří v množině druhů zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxvědčuje i řazení jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných informací v § 5, kdy na prvních dvou místech jsou uvedeny personální bezpečnost a prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxrany utajovaných informací nevyplývá. Jednotlivé druhy zajištění ochrany utajovaných informací jsou v zásadě pojímány jako souřadné.
Navzdory xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xíslo citlivé činnosti je matoucí, neboť je zákon nepoužívá. V § 80 definuje citlivou činnost (singulár). Ačkoliv reálně naplňují definici citlivé čixxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xtanovení citlivých činností, namísto toho obsahuje zcela konkrétní definiční znaky citlivé činnosti. V § 80 odst. 2 pak také jednoznačně určuje, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxch informací na straně jedné a bezpečnostní způsobilosti na straně druhé je patrné i z vlastní systematiky zákona o ochraně utajovaných informací, kdy xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xchrana utajovaných informací (§ 3 až 79) a část třetí - Bezpečnostní způsobilost (§ 80 až 88). Toto rozdělení problematik je však podstatně relativizovxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxžně hmotněprávní část druhou a třetí. Úpravu výkonu státní správy, zmíněnou
in fine
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxpky (§ 148 až 156).
Jak vyplývá
a contrario
z čl. 2 až 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, nespadá ochrana utajovaných informací mezi oblasti pravomxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxvodová zpráva, že Česká republika uzavřela Dohodu mezi vládou České republiky a Sekretariátem Rady Evropské unie o vzájemné ochraně utajovaných skutxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xezpečnostní předpisy Rady, rozhodnutím Komise 2001/844/ES, Euratom ze dne 29.11.2001, kterým se mění její jednací řád, a nařízením Rady č. 3 ze dne 31.xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxčních věcí č. 117/2003 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Sekretariátem Rady Evropské unie o vzájemné ochraně utajovaných skutexxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxskou republikou a dalšími devíti státy o přistoupení k Evropské unii.
Rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19.3.2001, kterým se přijímají bezpečnosxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxných informací EU, a to bylo k 14.10.2013 zrušeno a nahrazeno rozhodnutím Rady 2013/488/EU ze dne 23.9.2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxjí bezpečnostní předpisy Komise, bylo zrušeno rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 17.3.2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xl. 2 odst. 1 definuje utajované informace EU jako jakékoli informace nebo materiály označené stupněm utajení EU, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU obsahuje totožnou definici v čl. 3 odst. 1. Nařízení Rady č. 3 ze dne 31.7.1958, kterým se provádx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xkutečnosti, které Společenství získalo nebo které sdělily členské státy a které jsou uvedeny v čl. 24 a čl. 25 Smlouvy o založení Evropského společenstxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvala jeho soulad s do té doby uzavřenými mezinárodními smlouvami upravujícími výměnu a vzájemnou ochranu utajovaných skutečností (podle tehdejší texxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxh smluv či jiným změnám. Jednotlivé mezinárodní smlouvy jsou uvedeny níže v rubrice související předpisy.
Důvodová zpráva rovněž konstatovala, žx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxa, že návrh zákona je také kompatibilní s bezpečnostními standardy Organizace Severoatlantické smlouvy, konkrétně bezpečnostní směrnicí C-M 2002(xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2004 a AC/35-D/2005 jsou dostupné na internetových stránkách www.nbu.cz).
Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxé informace, které jsou takto označeny a mají původ v NATO nebo jež jsou členským státem postoupeny NATO, a utajované informace členských států, které jxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxzení pojmů, § 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 80 - citlivá činnost, § 136 - působnost k výkonu státní správy
Související přexxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxpubliky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 69/2001 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou Českx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xjednání dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 95/2001 Sb. mx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxrstva zahraničních věcí č. 118/2003 Sb. m. s., o sjednání dohody mezi vládou České republiky x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenskýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy,
sdxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxovaných skutečností,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2005 Sb. m. s., o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a vládox xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností,
sdělení Ministerstva zahraničnícx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxní Ministerstva zahraničních věcí č. 127/2005 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxých státu amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2008 Sb. m. s., o sjednáxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxcí č. 12/2009 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací,
sdělexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxovaných informací,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 68/2009 Sb. m. s., o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi Českou republikou a Švédským kxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 71xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxádou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 110xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxrstva zahraničních věcí č. 112/2009 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací,
sxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxných utajovaných informací,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2011 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čerxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxu České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 57/2011 Sb. m. xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxraničních věcí č. 64/2011 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informacxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x vzájemné ochraně utajovaných informací,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 40/2012 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi vládou České republikx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací,
sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxovaných informací,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 76/2012 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o vxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxpubliky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2013 xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2013 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací,
čl. 2 až 6 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23.9.2013, o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxlech na ochranu utajovaných informací EU,
nařízení rady č. 3 ze dne 31.7.1958, kterým se provádí článek 24 smlouvy o založení Evropského společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxů tvořících část první zákona (Základní ustanovení) jsou obsaženy legální definice celkem jedenácti pojmů, s nimiž zákon o ochraně utajovaných inforxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxe, která současně splňuje všechny zde uvedené znaky. Tyto znaky mají povahu formální, nebo materiální. Definice je formulována tak, že při absenci ktexxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxně znamená slovo informace zprávu či údaj (SSČ, 1998, s. 113) a pochází z latinského informare znamenajícího zpravovat či utvářet (mysl) (Rejzek, 2001x xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xědecké obory používají pojem informace různě, liší se v přírodních vědách (např. v biologii je v souvislosti s genetickým kódem informace chápána jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxána tzv. obecná definice informace, podle níž jde o správně vytvořená, smysluplná a pravdivá data (Bawden, 2017, s. 101-109).
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxta jsou v tomto pojetí údaje získané měřením, pozorováním nebo zápisem, nestrukturovaná objektivní fakta a jsou předstupněm informace; další interpxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxobné definice jsou data tím, co se dá získat experimentem, pozorováním nebo měřením, jde o libovolnou posloupnost znaků jako fakta, čísla, písmena nebx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xříjemce, z čehož se podává, že informace musí být pro příjemce nová (Vymětal, 2010, s. 59-61).
Jinde jsou data definována jako údaje o stavu skutečnoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxanit neurčitost v chování a umožnit rozhodnutí; znalost je zcela ověřená informace, zatímco vědomost je částečně ověřená informace (Opat, 2005, s. 49xxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxěných pojmů není zcela ustálen a striktní rozlišování mezi daty a informacemi není vždy možné a mnohdy ani žádoucí (Vymětal, 2010, s. 59).
Právě takoxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxníme se tedy k tomu, že informací jsou zde v zásadě jakákoliv data, údaje, sdělení, znalosti, vědomosti, tedy prakticky jakýkoliv obsah bez ohledu na jexx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dalších podmínek uvedených v § 2 písm. a) učiní utajovanou informaci ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací. Teoreticky žádná takto pojímaxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx na to, zda je vůbec způsobilá naplnit určené formální a materiální znaky.
Právě zmíněný pojem "obsah" je ostatně využit v rámci definice pojmu inforxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxznamenaný na jakémkoliv nosiči, a zákon o ochraně utajovaných informací předpokládá, že informace (ať už je to cokoliv) může být v jakékoliv podobě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxhraně utajovaných informací označuje za informaci.
Jak zákon o svobodném přístupu k informacím, tak zákon o ochraně utajovaných informací vyžaxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxraně utajovaných informací je to, že je obsah, resp. informace, zaznamenán(a). To je v rozporu s běžným intuitivním vnímáním informace jako jakési idxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na straně druhé. O rozpor se nejedná, pokud příslušná ustanovení vyložíme tak, že ani zákon o svobodném přístupu k informacím, ani zákon o ochraně utajxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být informace zaznamenána, a aby se jednalo o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, musí být obsah zaznamenán.
V každém xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xo, že je zaznamenána. Ačkoliv text zákona používá formulaci "informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči", skutečně normativní obxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxdy spíše výkladový. Pokud by totiž zákon slova "v jakékoliv podobě" nepoužil, bylo by tomu stejně tak. Pouze v případě, že by byly na podobu informace nebx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxtní
, že bude proveden na nějaký nosič; pokud by po aspoň krátkou dobu neexistoval aspoň jediný nosič, nelze vůbec tvrdit, že byl proveden záznam. Uvést, xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxn o ochraně utajovaných informací "rozlišuje mezi utajovanou informací a nosičem utajované informace. Není-li informace zaznamenána na nějakém noxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxslu, že by tyto pojmy existovaly vedle sebe a lišily se, nýbrž do definice utajované informace zahrnuje právě i zaznamenání informace na nosiči. Pavelkx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informace nepřestává být utajovanou informací, je-li následně šířena sdělením mezi osobami a je-li tak
de facto
oddělena od svého nosiče.
Druhým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ačkoliv x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxnoznačné, co (resp. co všechno) je tímto označením myšleno. Zákon o ochraně utajovaných informací ostatně nestanoví, jak se má informace "označovat"x xx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxkonem o ochraně utajovaných informací, o němž hovoří § 2 písm. a), se tak patrně myslí v první řadě právě vyznačování údajů podle § 21 až 23 zákona, přičemx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrmací podle § 2 písm. a) se vyznačováním údajů podle § 21 až 23 nevyčerpává, čemuž nasvědčuje § 23 odst. 3
in fine
, který uvádí případy, kdy se ustanovenx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcích. S odkazem na toto ustanovení se podává, že při takovém zpracování a přenosu nemusí utajované informace dokonce ani nést označení stupněm utajení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxné informace podle § 2 písm. a), tj. v čem by spočívalo ono označení v souladu se zákonem o ochraně utajovaných informací. Pokud by jako označení ve smyslu x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxo klasifikace. Ostatně Nejvyšší správní soud uvedl jako jeden z formálních znaků utajované informace její označení za utajovanou informaci (NSS 3 As 5xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx že jedním ze znaků utajované informace je její označení za utajovanou informaci, se lze setkat i v kontextu zákona o svobodném přístupu k informacím (Jexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxjovanou v souladu se zákonem o ochraně utajovaných informací a její označení odpovídá stupni utajení podle seznamu utajovaných informací (Draštík, 2xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxv pouze na objektivní zjistitelné realitě (jako je tomu např. u kritéria předchozího, kdy informace buď v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdce nesplní svoje zákonné povinnosti, spojuje s tím zákon o ochraně utajovaných informací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xnaky utajované informace, utajovanou informací podle § 2 písm. a) není (avšak byla by jí, pokud by původce splnil své zákonné povinnosti). To je nutným xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxajované informace.
Lze se setkat s názorem, že sice z definice utajované informace vyplývá, že při absenci některého znaku se o utajovanou informacx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxi nejedná pouze tehdy, nebyla-li informace označena proto, že nesplňuje buď materiální znak, nebo ji nelze podřadit pod konkrétní bod seznamu utajovaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxmaci podřadit pod žádný bod ze seznamu utajovaných informací, potom se
ipso facto
o utajovanou informaci nejedná a nemá smysl zabývat se tím, zda právě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxací. Zákon o ochraně utajovaných informací výslovně odkazuje na § 139, podle něhož návrh seznamu utajovaných informací zpracovává Národní bezpečnosxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxní. Jedná se o nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací. Toto nařízení vlády obsahuje celkem 20 příloh, v nichž stxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxloha č. 2 až 20). Jednotlivé položky uvedené v přílohách mají charakter zobecňujících označení různorodých oblastí činnosti jako např. "způsob zajišxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxi bankovek, dokladů a cenin" (příloha č. 3, bod 14).
Pro zjevnou absurdnost je nezbytné odmítnout možný doslovný výklad písm. a)
in fine
, který by mohx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcí znamená, že konkrétní utajovaná informace je subsumovatelná pod některou z položek seznamu. Pokud konkrétní informaci pod žádný z bodů seznamu podxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxtatní definiční znaky utajované informace naplněny byly.
Naopak to, že konkrétní informaci lze pod některý z bodů seznamu podřadit, neznamená samx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, zda informace spadající pod položku uvedenou v přílohách je informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsoxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmací patrně mělo být vnímáno jako znak formálně-materiální, neboť jakkoliv má podřazení pod konkrétní položku seznamu povahu formální, děje se tak přxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xudikatuře. Zatímco Městský soud v Praze hovořil o dvou kumulativně stanovených podmínkách, a to podmínce materiální (vyzrazení či zneužití informacx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí) (MS v Praze 5 A 5/2015-25, srov. Pl. ÚS 31/03, který se týká vymezení pojmu utajovaná skutečnost podle předchozí právní úpravy), Nejvyšší správní soux xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xosiči, její označení (za utajovanou informaci) tímto zákonem a její uvedení v seznamu utajovaných informací (obsaženém v nařízení)] a materiální strxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx pro zájem České republiky nevýhodné (NSS 3 As 58/2016-45).
Nejvyšší správní soud v tomto případě zmiňuje, že aby soud mohl charakter požadovaných ixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxvěr o formální či materiální stránce informací v ní uvedených (NSS 3 As 58/2016-45). Z toho vyplývá, že podle názoru Nejvyššího správního soudu je - přinxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi utajované informace v zákoně o ochraně utajovaných informací, která je definována svými znaky v § 2 písm. a), a pokud některý z nich chybí, definice nenx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxm judikoval, že posouzení, zda informace jsou utajovanými informacemi, je věcí orgánů činných v trestním řízení (I. ÚS 1587/07-2). V trestněprávní lixxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xtajované informace příslušným stupněm utajení (přísně tajné, tajné atd.) nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti zkoumat a zjistit, zda xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxením o trestném činu vyzvědačství." (Šámal, 2012, s. 3086)
Principiálně odlišný názor vyplývá z jiného judikátu Nejvyššího správního soudu, podlx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxy o jejím utajení rozhodl a v souladu se zákonem o ochraně utajovaných informací vyznačil stupeň jejího xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxod pro jejich utajení i v rámci bezpečnostního řízení. Nejvyšší správní soud uvedl, že utajení informace představuje její objektivní vlastnost, o ktexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xrotimluv. Pokud lze o něčem rozhodovat, není to totiž už z podstaty věci objektivní vlastností. Definiční znaky utajované informace jsou v § 2 písm. a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xvedení v seznamu) a částečně jako subjektivní vlastnosti (formální znak označení v souladu se zákonem o ochraně utajovaných informací; subjektivní jx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxrmace, která nesplňuje podmínky podle § 2 písm. a), označena jako utajovaná informace, rozhodně se tím z ní utajovaná informace nestává. Jednak jí chybx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem o ochraně utajovaných informací. Označení chybné (např. vyznačení stupně utajení na informaci, která nemá vlastnosti podle § 21 odst. 1) všxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xmylu a případné trestní odpovědnosti v případě, že došlo právě k takovému chybnému označení.
Podle názoru J. Chrobáka nejde v daném kontextu o protixxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xostoji každého posuzovatele, zda je označena, nebo nikoliv. Jinými slovy jde o objektivní fakt, který je důsledkem subjektivního rozhodnutí.
J. Cxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxmat v tom smyslu, že podle názoru Ústavního soudu nejde o věc, kterou by měl v daném případě posuzovat Ústavní soud, a aplikace definice podle § 2 písm. a) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxx uvedeny zájmy, které jsou tímto ustanovením chráněny, musí orgány činné v trestním řízení posoudit, zda jsou poškozeny či ohroženy, avšak z výše citovxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xa základě toho, zda byla utajovaná informace označena oprávněně, či nikoliv.
Materiální stránka či materiální znak byly již opakovaně zmíněny. Buxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné. Pouze informace, která má tento negativní potenciál, může bxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxným posouzením, zda vyzrazení či zneužití skutečně újmu zájmu České republiky způsobilo, resp. s jistotou způsobí, nebo skutečně bylo, resp. s jistotxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxorní a hypotetickou. S určitou mírou nadsázky lze konstatovat, že požadovaná úvaha má povahu mantiky, neboť se na základě skutečného obsahu informace xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxžnými prostředky zajistit, aby nenastala). Ačkoliv zákon o ochraně utajovaných informací definuje jak pojem "zájem České republiky" [§ 2 písm. b)], xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí mantinely, stále však klade na toho, kdo posouzení provádí, značné nároky.
Jak již bylo uvedeno, informací ve smyslu § 2 písm. a) může být v podstatx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxajovaných informací. Zdá se však, jako by sám zákon o ochraně utajovaných informací nebyl s touto definicí plně konzistentní a pracoval právě s oním obxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xx x x x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxdle § 2 písm. a) (pro úplnost uveďme, že § 21 odst. 1 sice nezmiňuje, že je zaznamenána na nosiči, avšak pokud je možné údaje "na" informaci vyznačit, je zxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jsou splněny všechny definiční znaky podle § 2 písm. a).
Ovšem např. podle § 70 odst. 1 je přihlašovatel vynálezu, užitného vzoru nebo topografie poxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxět přihlášky nemůže obsahovat utajovanou informaci ve smyslu § 2 písm. a), neboť nebyla-li označena v souladu se zákonem o ochraně utajovaných informaxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vyznačení návrhu stupně utajení ještě nelze považovat za označení ve smyslu § 2 písm. a), neboť tento návrh nutně nečiní z přihlášky utajovanou informxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxo vlastnictví stupeň utajení na přihlášce a přihlašovatel jej vyznačí na předmětu přihlášky. Máme za to, že v uvedeném případě zákon o ochraně utajovanxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe § 2 písm. a).
Ustanovení § 144 odst. 1 zase hovoří o označení utajované informace stupněm utajení. Z takové formulace vyplývá, jako by se počítalo s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxx x xxxporu s definicí podle § 2 písm. a).
Obdobný přístup lze nalézt např. i ve vyhlášce č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajoxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxnou informaci. Utajovaný dokument podle § 1 odst. 1 písm. a) cit. vyhl. je totiž utajovaná informace v listinné a nelistinné podobě. To je stejné, jako kxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxá informace bez dalšího. Vymezení "v listinné a nelistinné podobě" totiž nikterak nezužuje množinu utajovaných informací [že jde o informaci v jakékoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxvaný dokument je vlastně nadbytečným synonymem pro utajovanou informaci, přesto s pojmem utajovaný dokument cit. vyhláška pracuje mimo jiné tím způsxxxxx xx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxsažených utajovaných informací. Jelikož ovšem utajovaný dokument v listinné podobě je utajovaná informace v listinné podobě, počítá cit. vyhláška vxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxované informace jako určitého obsahu odděleného od záznamu takového obsahu, avšak takové chápání neodpovídá definici utajované informace podle § 2 pxxxx xxx
xxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxt může obsahovat různý počet utajovaných informací a může obsahovat i neutajované části; utajovaný dokument je souhrn informací, z nichž jsou buď všecxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxledem na ne zcela jasné vymezení pojmu utajovaný dokument" (Pavelka, 2017).
J. Chrobák navrhuje překlenout nevydařenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xěhož je potřeba vyvarovat se při výkladu právního předpisu absurdního výkladu, a považovat utajovaný dokument za skutečný dokument, který v sobě může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cit. vyhlášky. Podle názoru J. Dvořáka se takové řešení jeví logické, avšak takový výklad je možný pouze za cenu
interpretace
daného ustanovení cit. vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx právní normy.
S podobným přístupem jako ve vyhlášce č. 529/2005 Sb. se setkáme také ve vyhlášce č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochranx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxcí obsahující utajované informace kryptografické ochrany. Zde je evidentní vnímání utajované informace jako něčeho, co může být obsaženo na nějakém xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjované informace. Ostatně sám zákon o archivnictví definuje v § 2 písm. e) dokument jako každou písemnou, obrazovou, zvukovou nebo jinou zaznamenanxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x tím, že obecně je pojem dokument obvykle chápán jako objekt obsahující informace (Bawden, 2017, s. 113). Vnímání informace jako určitého obsahu oddělxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v zákoně o ochraně utajovaných informací, která v sobě jako jeden z definičních znaků zahrnuje právě zaznamenanost a označení.
Za předchozí právní xxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nakládání mohlo způsobit újmu zájmům České republiky nebo zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala, nebo by mohlo být pro tyto zájmy nevýhxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x státní tajemství jako vše, co v důležitém zájmu Československé socialistické republiky, zejména v zájmu politickém, vojenském nebo hospodářském, mx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxí uveďme, že příloha I Dohody mezi smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxo něž je stanoveno, že vyžadují ochranu proti neoprávněnému prozrazení, a které byly takto označeny stupněm utajení. Utajované informace jsou tedy inxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxl zahrnuje mimo jiné dokumenty a dokumentem je jakákoliv zaznamenaná informace. V tomto pojetí je tedy vztah informace, utajované informace a dokumenxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnice uvedené v § 2 písm. a) je neudržitelná. Sám zákon o ochraně utajovaných informací a jeho prováděcí předpisy nejsou s to ji důsledně dodržet v dalšíxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxovaná, protože se otevírá prostor pro argumentaci, že takovéto označení je jen jedním ze znaků utajované informace a některý z dalších znaků že v daném pxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxě zahrnuje to, co by mělo být stanoveno jako povinnost.
De lege ferenda
by úprava utajované informace měla vymezit znaky informace, která by měla být utxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxý záznam, který takovouto informaci obsahuje, označit. Za utajovanou informaci by pak měl zákon výslovně prohlásit každou informaci označenou subjexxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxjí utajení zákonem předepsaným způsobem zrušeno (zákon by tak zavedl volnou obdobu s presumpcí správnosti správního aktu).
Pojem "utajované infoxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxostředků ochrany státních zájmů. Informace je chráněna před vyzrazením celou řadou opatření, mj. personální bezpečností, která spočívá v tom, že s inxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx sdělena, je možné tak učinit pouze vůči osobě, která splňuje předepsané požadavky skýtající záruku, že informaci, kterou se dozví, nevyzradí. Je protx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnutích a jiných úkonech orgánů veřejné moci. Kategorie utajovaných informací v prováděcím nařízení vlády je tedy nutno vykládat v souladu s účelem úprxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxící veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací při poskytování odposlechů podle § 97 odst. x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx způsobilo újmu zájmům České republiky [srov. § 3 odst. 4 písm. f), odst. 5 písm. b)] a zároveň jsou podřaditelné pod seznam utajovaných informací (nařízxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxtšině případů provedení odposlechu znemožnilo, protože adresát (tj. provozovatel veřejné komunikační sítě, resp. poskytovatel veřejně dostupné sxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx xxxxx xxxxé republiky. Z čistě jazykového výkladu by mohlo vyplývat, že zájem České republiky se rovná všem v definici uvedeným pojmům zároveň, ve skutečnosti je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxnotlivé příklady újmy zájmu České republiky se vážou vždy k jednomu nebo více pojmům obsaženým v definici § 2 písm. b), avšak nikoliv ke všem zároveň. Zájxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxchování, zajištění a ochrana dovozujeme, že zájem České republiky je v zásadě definován jako udržení statu quo. Tento
status quo
je představován nejpxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxně o ochraně utajovaných informací vykazuje určitou podobnost s vymezením základní povinnosti státu podle čl. 1 úst. zák. o bezpečnosti ČR. Základní pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xajetkových hodnot. "Ve srovnání s čl. 1 Ústavy, který usiluje o vyjádření ideální cílové kompletní podstaty státnosti, vyjadřuje čl. 1 úst. zák. o bezpxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxdobě, ze které by bylo možné úplnou státnost ve smyslu čl. 1 Ústavy dále rozvíjet. Jestliže čl. 1 Ústavy definuje cílový stav, tak čl. 1 úst. zák. o bezpexxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákona o ochraně utajovaných informací zájmem České republiky, je ústavnost. Tento pojem se běžně používá v kontextu posuzování souladu právního přxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxavnost přímo s Českou republikou. Samotná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxosti. V tomto smyslu je ústavnost chápána jako "stav, kdy se vztahy mezi ústavními institucemi navzájem i vůči jednotlivcům jakožto adresátům veřejné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxk tzv. materiální ohnisko Ústavy (čl. 9 odst. 2 Ústavy). Zachování ústavnosti podle § 2 písm. b) tedy nebude znamenat absolutní neměnnost ústavního pxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxnisko Ústavy (čl. 9 odst. 2).
Zájmem České republiky je dále zachování její svrchovanosti. Podle čl. 1 odst. 1 Ústavy je Česká republika svrchovanxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxko panství uvnitř státního útvaru a nezávislost navenek, dříve neomezené, nyní korigované například tzv. materiálním ohniskem Ústavy (čl. 9 odst. 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xl. 11 Ústavy tvoří území České republiky nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem. "Nedílnost státního území je výraxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdná cizí enkláva (jiný státní útvar)." (Rychetský, 2015, s. 167)
Zájmem České republiky je i zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti. Při interpxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxtí bezpečnosti, které "usiluje o identifikaci rizik bez ohledu na jejich původ a nerozlišuje striktně vnější a vnitřní rizika, stejně jako rizika konvxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxout toto širší pojetí bezpečnosti také na bezpečnost ve smyslu § 2 písm. b). Zájem České republiky v podobě zajištění bezpečnosti může tedy spočívat v přxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pořádek. Ani ten není v zákoně o ochraně utajovaných informací definován. Je používán např. v zákoně o Policii ČR, podle jehož § 2 je úkolem Policie mimo xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu. Z tohoto ustanovení vyplývá, že veřejný pořádek je vlastně subkategorií vnitřních věcí a je jxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxřádku, přikláníme se k závěru, že spíše než zajištění věcí vnitřního pořádku odpovídá zajištění vnitřního pořádku ve smyslu zákona o ochraně utajovanxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxjen zajištění veřejného pořádku a dalších věcí vnitřního pořádku a bezpečnosti, nýbrž spíše zajištění vnitřních věcí, jak je vymezuje kompetenční záxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxgrovaného záchranného systému [písm. m)]. Řádné zákonné fungování ve všech takových oblastech lze totiž vnímat jako zajištění vnitřního pořádku (k txxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx definicí veřejného pořádku a dikcí kompetenčního zákona).
Podle komentovaného ustanovení je zájmem České republiky rovněž zajištění mezinárodxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem (čl. 39 odst. 3 a čl. 43 odst. 2 Ústavy) nebo plnění mezinárodních smluvních zxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxšení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle čl. 2 úst. zák. o bezpečnosti ČR (k vyhlášení válečného stavu viz čl. 43 odst. 1 Úsxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxk definována, z podstaty věci vyplývá, že je tím myšlena ekonomika neboli hospodářství České republiky. Ochranou ekonomiky v § 2 písm. b) lze tedy rozuxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx volného trhu), jednotlivé ekonomické subjekty či ekonomické sektory.
Zájmem České republiky xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxž bylo zmíněno, že ochrana životů a zdraví spadá rovněž do základní povinnosti státu podle čl. 1 úst. zák. o bezpečnosti ČR. Zcela logicky je proto ochranx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 6 a čl. 7 Listiny se přikláníme k co nejširšímu pojetí této ochrany. Ochranu života nebo zdraví tak může konkrétně představovat prevence trestných čixx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxanismy pro ochranu svědka podle § 55 odst. 2 tr. řádu nebo instituty zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s tresxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti uložené zákonem o ochraně utajovaných informací nebo na základě zákona. Ustanovení je poněkud matoucí, neboť zákon o ochraně utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xx však bude i porušení povinnosti, kterou ukládá zákon o ochraně utajovaných informací v oblasti bezpečnostní způsobilosti [např. povinnost fyzické xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pod pojem porušení povinnosti při ochraně utajované informace.
Zákon o ochraně utajovaných informací využívá tento pojem např. v § 14 odst. 3 písm. xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxlývá, že za toto bezpečnostní riziko lze považovat porušení povinnosti, kterou ukládá zákon o ochraně utajovaných informací nebo je uložena na záklaxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
taxativní
výčet subjektů, které jsou ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací orgánem státu. Definice má klíčový význam jako součást definxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xovinností orgánu státu (srov. § 69 odst. 1).
xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Akademie věd České repxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxo organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. Podle § 4 odst. 1 zák. o majetku ČR může k plnění úkolů v rámci své působnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx2015 Sb., o hasičském záchranném sboru, podle jehož § 7 odst. 1 je hasičský záchranný sbor kraje organizační složkou státu, podle § 8 odst. 1 je organizxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx složkou státu krajské ředitelství, nebo zákon o Rejstříku trestů, podle jehož § 1 odst. 1 je organizační složkou státu Rejstřík trestů.
Odkaz v pozxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcí (tj. 1.1.2006) toto ustanovení zákona o civilním letectví určovalo, že Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod byl organizxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxou státu přímo na základě § 3 odst. 1 zák. o majetku ČR.
Kraj je podle § 1 odst. 1 krajského zřízení územním společenstvím občanů, které má právo na samoxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost.
Hlavní město Praha je podle § 1 odxxx x xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxvní město Praha se člení na městské části (§ 3). Městská část je spravována zastupitelstvem městské části (§ 4 odst. 1). Podle § 2 odst. 1 úkoly patřící xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebám hlavního města Prahy. Úkoly patřící do samosprávy městských částí (samostatná působnost městských částí) plní městské části v rozsahu stanxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxy výkon státní správy (přenesená působnost hlavního města Prahy), je území hlavního města Prahy správním obvodem. Podle § 4 odst. 2 jsou městské části xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx § 1 obecního zřízení základním uzemním samosprávným společenstvím občanů a podle § 2 odst. 1 obecního zřízení je veřejnoprávní korporací s vlastním xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxtní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.
Bezpečnostní informační služba je ozxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxky (§ 1 odst. 1 zák. o VZ). Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušnýx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxch informací následně využíván např. pro jednotné stanovení povinností odpovědné osoby (§ 67 odst. 1).
Podle § 1 kompetenčního zákona působí v Česxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxbí v České republice dalších 16 ústředních orgánů státní správy. Odpovědnou osobou jednotlivých ministerstev je tedy ten člen vlády, který stojí v čelx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxzi tyto orgány patří např. Úřad, je takovým zákonem i zákon o ochraně utajovaných informací (podle § 136 odst. 2 stojí v čele Úřadu ředitel).
U dalšíxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxž zřizovatelem je organizační složka státu, v jejímž čele stojí.
Podle § x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xx x xxxxxčnostní informační služby ředitel Bezpečnostní informační služby, u Vojenského zpravodajství je odpovědnou osobou ředitel Vojenského zpravodajsxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xeské národní banky (§ 6 odst. 1 zák. o ČNB). Guvernér jedná jménem České národní banky navenek (§ 8 zák. o ČNB). Odpovědnou osobou ve smyslu zákona o ochranx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxjského úřadu stojí ředitel krajského úřadu (§ 68 krajského zřízení). Právě ten je ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací odpovědnou osobou x xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy stojí ředitel Magistrátu (§ 81 odst. 1 zák. o hl. m. Praze). Ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací je ředitel Magistrátu hlavního městx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxu městské části je starosta (§ 104 odst. 1 zák. o hl. m. Praze). Zastupitelstvo městské části může rozhodnout o zřízení funkce tajemníka úřadu městské čáxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxaně utajovaných informací, neboť pokud funkce tajemníka zřízena není, je odpovědnou osobou starosta městské části. Pokud funkce tajemníka zřízena jxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxího města patří magistrát (§ 5 odst. 2 obecního zřízení). Ve statutárním městě se zřizuje funkce tajemníka magistrátu (§ 140 odst. 2 obecního zřízení). xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxí obecní úřad, mezi orgány města patří městský úřad a mezi orgány městyse patří úřad xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxzuje funkce tajemníka obecního úřadu, ostatní obce mohou tuto funkci zřídit (§ 110 odst. 1 obecního zřízení). Není-li v obci zřízena funkce tajemníka oxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmací, neboť pokud funkce tajemníka zřízena není, je odpovědnou osobou starosta. Pokud funkce tajemníka zřízena je, je odpovědnou osobou právě tajemnxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxí složky obce, pokud zákon nestanoví jinak. Podle § 14 odst. 3 krajského zřízení může kraj pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnicxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xdpovědnou osobou podle zákona o ochraně utajovaných informací ten, kdo je odpovědnou osobou u obce nebo odpovědnou osobou u kraje vykonávající funkcx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxické osoby. Těmito jinými právnickými osobami mohou být např. obchodní společnosti. Neaktuální je v současnosti odkaz v poznámce pod čarou na někdejšx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxích společností a družstev) upravuje blíže zákon o obchodních korporacích. Podle § 163 obč. zák. statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xtatutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech. Například u společností s ručením omezeným je statutárním orgánem každx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán a neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak kxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Zákon o ochraně utajovaných informací předpokládá v případech, kdy právnixxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxvědnou osobou.
Odpovědnou xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxcí fyzické osoby, nýbrž zákon o ochraně utajovaných informací přímo ztotožňuje samotnou podnikající fyzickou osobu s odpovědnou osobou. Neaktuálnx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxčanský zákoník. "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zapsaná v obchodním rejstříku a má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona (§ 421 odxxx x x x xxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxment, kdy jsou zároveň naplněny všechny tři formální znaky a znak materiální [viz komentář k § 2 písm. a)]. Okamžikem naplnění těchto celkem čtyř znaků pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx označuje zákon o ochraně utajovaných informací za "původce utajované informace". Specifický je postup v případech, kdy je původcem utajované inforxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x první řadě o jakýkoliv cizí stát nebo jeho orgán. Jde tedy o kterýkoliv stát s výjimkou České republiky nebo orgán státu odlišného od České republiky. Cixx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxo mezinárodní organizace nebo jaký je její vztah k ní. Do definice cizí moci podle zákona o ochraně utajovaných informací proto spadá např. i Evropská uxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxné informaci i podmínky přístupu podnikatele (jímž může být i právnická osoba) k utajované informaci. Neoprávněnou osobou je jakákoliv jiná osoba, ať xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení neoprávněné osoby je klíčové pro navazující definice újmy zájmu České republiky a nevýhodnosti pro zájmy České republiky (viz komentář k § 3) i z hlexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxsledcích, popř. vyžadují poučení o opravném prostředku jako
obligatorní
součást rozhodnutí. Zákon o ochraně utajovaných informací v tomto ustanovxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx utajovaných informací a s následky jejich porušení. Poučením se tedy podle této definice nemyslí samotný akt seznámení, nýbrž až písemný záznam o provxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxjované informaci v § 6 odst. 1 stanoví, že je tato fyzická osoba poučena. Aby to dávalo smysl, musel by se poučením myslet právě samotný akt poučení. Avšax xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxvedeno její seznámení s právy a povinnostmi a s následky jejich porušení a že o tomto seznámení byl sepsán písemný záznam, tj. poučení ve smyslu § 2 písm. ixx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xe tím není myšleno poučení ve smyslu § 2 písm. i), nýbrž právě ono seznámení, o němž se sepisuje písemný záznam - poučení. Snad nejflagrantnější je tato nexxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xmyslu samotného aktu seznámení s právy, povinnostmi a následky jejich porušení] provedl.
Matoucí je také § 122. Podle § 122 odst. 1 obsahuje rozhodxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xoučení účastníka řízení. Avšak v § 122 odst. 4 nebo § 126 odst. 2 již zákon uvádí pouze pojem poučení, přitom však zcela zjevně není míněno poučení ve smyxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxkový soubor pravidel, který má přesně dané vlastnosti. První z těchto vlastností je to, že se jedná o utajovaný soubor pravidel. Zákon o ochraně utajovaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxvanou informací. Aby šlo o bezpečnostní standard ve smyslu § 2 písm. j), musí být dále splněny obsahové náležitosti, tj. musí jít o soubor pravidel, kterx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxá pouze jedenkrát [§ 34 odst. 6 písm. a)]. Bezpečnostní provozní mód je definován jako prostředí ve kterém informační systém pracuje, a které je charaktxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxrmační systém pracuje, nebo by chyběla jedna z jeho dvou charakteristik, nešlo by o bezpečnostní provozní mód ve smyslu § 2 písm. k).
Související ustxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené; vydání oznámení, § 9 - poučení; platnost oznámení, § 14 - bezpečnostní spolehlivost, § 18 - bezpečnxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnovení, § 70 - povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví, § 122 - náležitosti rozhodnutí, § 136 - působnost k výkonu státní správy, § 139 - sezxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
- Posouzení, zda informacx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxnů činných v trestním řízení.
(nález Ústavního soudu ze dne 9.6.2008, sp. zn. I. ÚS 1587/07-2, č. 104/2008 Sb. n. u. US)
- V souzené věci je klíčové určxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx, tak po materiální stránce utajovanou informací ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací. Podle § 2 písm. a) zák. o ochraně utaj. informací je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnem a 3) její uvedení v seznamu utajovaných informací (obsaženém v nařízení vlády). Materiální stránka utajované informace spočívá v i jen potenciálnxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx Nejvyššího správního soudu ze dne 11.1.2017, č. j. 3 As 58/2016-45)
- Správní orgán je v bezpečnostním řízení v souladu se zákonem povinen chránit utxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxní, jakkoli posuzoval a následně rozhodoval, zda s ní lze účastníka seznámit. Je výhradně na původci informace, aby o jejím utajení rozhodl a v souladu s x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xi zrušil. Soudu nepřísluší hodnocení samotné povahy utajovaných informací, resp. řešení otázky, zda je dán důvod pro jejich utajení i v rámci bezpečnoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxí, zda je utajovaná informace účastníku řízení známa, či nikoliv. Pro původce může být dostatečným důvodem k utajení pouhá skutečnost, že nějakou infoxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Újma zájmu České republiky a nevýhodnost pro zájmy České republiky
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxičních znaků takovéto informace a rozčleňuje jej do kategorií podle závažnosti. Zákon o ochraně utajovaných informací rozlišuje mimořádně závažnou xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxušení těchto zájmů. V návaznosti na toto rozčlenění je pak utajovaná informace klasifikována stupněm utajení (§ 4).
Újmu vymezuje zákon nejen jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxace jako informace utajované postačuje pouhé ohrožení zájmu v případě vyzrazení, vyjadřuje také to, že všechny kategorie pracují s potencialitou způxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxské republiky, není tedy nutné, aby následek skutečně nastal).
Přes snahu o podrobnost je vymezení újmy provedeno vesměs pojmy právně neurčitými. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xdpovídající výrazy v jiných právních předpisech. Vyplývá to z kontextu, v jakém jsou v zákoně o ochraně utajovaných informací použity: např. pojem "znxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx škodu trestní zákoník. Přitom je ovšem podle zákona o ochraně utajovaných informací nesprávné přidělení stupně utajení (tedy i přidělení stupně vyšxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokazovat zavinění. Významu výrazů se lze dobrat pouze na základě jejich významu v běžném jazyce a jejich srovnáním v rámci jednotlivých kategorií. Pxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxože první uvedená kategorie představuje prostou újmu, zatímco druhá pouze nevýhodnost pro zájmy České republiky.
Použije-li zákonodárce vágní pxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxností případu. Zákonodárce přitom předpokládá, že ten, kdo je bude aplikovat, si svou zkušeností osvojil a přijal myšlenkový a hodnotový systém, z nějx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pravidla, jež má být aplikováno nebo jehož aplikace je zvažována, za účelem ozřejmění povahy a smyslu tohoto vágního pravidla atp. Možnost zneužití váxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkem, ale více lidmi.
Související ustanovení:
§ 2 - vymezení pojmů, § 4 - stupně utajení
Stupně utajení
Mgr.
Jiří
Chrobák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxrožení zájmu České republiky. Kritériem je význam zásahu do zájmů České republiky; pojmy, které jsou v tomto ustanovení použity pro vymezení jednotlixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x § 3. Kategorizace v zákoně o ochraně utajovaných informací je obdobou kategorizace používané v zemích organizace Severoatlantické smlouvy i Evropskx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxajovaných informací
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Ustanovení obsahuje výčet a stručnou charakteristixx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxovaných informací jsou v zásadě rovnocenné, ovšem u některých druhů utajovaných informací se v závislosti na jejich povaze uplatní jen některé z nich (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxace zachycené na listině se neuplatní kryptografická ochrana apod.).
Související ustanovení:
§ 6 až 14 - personální bezpečnost, § 15 až 20 - průxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxstémů, § 36 - ochrana utajovaných informací při zpracování v elektronické podobě v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního syxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xx
PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST
Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené
[Podmínky přístupu k utajované infxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xezpečnosti je vymezení okruhu fyzických osob, které smějí mít přístup k utajované informaci. Zásadou je, že tento přístup mají pouze ty fyzické osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x podmínky pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné na straně druhé (§ 11).
Nad rámec těchto osob pak smějí míx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxaci vyplývá přímo ze zákona a je vázán na jejich postavení nebo jiné okolnosti [např. soudci; viz § 58 odst. 1 písm. e)].
K odst. 1
Zákon zde vypočítává xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxínky jsou mírnější než podmínky stanovené v § 11 pro umožnění přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Důvěrné nebo vyšší. To samozxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxí nebo zneužití utajované informace stupně utajení Důvěrné nebo vyšší, což vyplývá z § 4.
Zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx o čím vyšší stupeň utajení utajované informace se jedná. Namísto toho stanoví jednu sadu podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xnformaci stupně utajení Vyhrazené, pokud
a)
tato fyzická osoba tento přístup nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti,
xx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby (§ 54) nebo dokladu (§ 80), a zároveň
c)
tato fyzická osoba je poučena.
Žádná z těchto podmínek však splněna být nemusí, pokud zákon o ochxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xx xxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxivní povahu, v podstatě není závislá na vůli fyzické osoby. Fyzická osoba samozřejmě ovlivňuje např. to, jakou vykonává pracovní činnost, avšak nemůžx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxliv. Buď tomu tak objektivně je, a potom je podmínka ad a) splněna, nebo tomu tak objektivně není, pročež tato podmínka splněna nebude a fyzická osoba příxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvala již důvodová zpráva k zákonu o ochraně utajovaných informací s tím, že právě touto zásadou je dán rozsah možnosti mít přístup k utajované informacix
xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxací zavádí pro oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené) nebo osvědčení fyzické osoby podle § 54 nebo dxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xodmínkám pro vydání osvědčení fyzické osoby a dokladu viz komentář zejm. k § 12 a § 81.
Ad c) K nedůslednosti zákona o ochraně utajovaných informací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxich porušení a o tomto seznámení byl sepsán písemný záznam (poučení).
K odst. 2
Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxladu. Podmínky, které musí být splněny, aby fyzické osobě bylo vydáno oznámení, stanoví právě odstavec 2.
Podmínky pro vydání oznámení jsou tři a muxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xezúhonná.
Svéprávnost je definována v § 15 odst. 2 obč. zák. jako způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxx. zák.). Nabytí plné svéprávnosti před nabytím zletilosti prostřednictvím institutů přiznání svéprávnosti nebo uzavření manželství (§ 30 odst. 2 obxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxak nebudou případy omezení svéprávnosti podle § 55 a násl. obč. zák. Bezúhonnost je vymezena samostatně v § 8.
K odst. 3
Tento odstavec představuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxavec 3 určuje, kdo tyto podmínky ověřuje a kdo fyzické osobě oznámení vydává. Tímto subjektem je ten, kdo je vůči fyzické osobě odpovědnou osobou [viz § 2 xxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtr, bude ve vztahu k zaměstnancům ministerstva tímto subjektem ministr.
Odpovědná osoba však může pro ověřování podmínek a vydávání osvědčení určxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pracovněprávního, členského nebo obdobného vztahu odpovědnou osobu; potom podmínky ověřuje a osvědčení vydává odpovědná osoba toho, kdo fyzicxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx x
xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxm, a zde se pro něj zavádí legislativní zkratka "Úřad") na základě odůvodněné písemné žádosti. Z podstaty věci vyplývá, že zmíněná odůvodněnost žádostx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx, § 4 - stupně utajení, § 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 7 - prokázání svéprávnosti, věku a bezúhonnosti, § 8 - bezúhonnost, § 11 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxby, § 54 - charakter a náležitosti osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele, § 58 - opakovaný přístup k utajované informaci bez osvědčení, § 59 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xtajované informaci, § 62 - přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci, § 80 - citlivá činnosxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxázání svéprávnosti, věku a bezúhonnosti]
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
K odst. 1
Ustanovení navazuje na předxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxzické osoby o svéprávnosti viz níže k odstavci 3.
Občanský průkaz je definován v § 2 odst. 1 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jako veřejná xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxé do občanského průkazu patří podle § 3 odst. 2 písm. a) cit. zák. mj. datum narození.
Cestovní doklad je definován v § 2 odst. 1 zák. č. 329/1999 Sb., o cxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xinak mezinárodní smlouva. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popř. jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství a další údaje zxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxx xatum narození. Ustanovení § 5 zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, vypočítává druhy cestovních dokladů: cestovní pas, diplomatický pas, sluxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxrávně definována v § 8. K jejímu prokázání slouží výpis z evidence rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Ve výpisu z evidence rejstříku txxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen, a to včetně odsouzení cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako na odsouzxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xebo doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
K odst. 2 a 3
Povinnost předložit doklady uvedené v odstavci 1 má fyzická osoba, tedy ten, o jehož oznámení sx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxzuje splnění podmínky svéprávnosti, činí fyzická osoba na vzoru stanoveném prováděcím právním předpisem. Prováděcím právním předpisem je v tomto přxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti (§ 1); vzor prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti je uveden v její příloze č. 1. Obsahem txxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze dvou tvrzení: fyzická osoba zaprvé prohlašuje, že buď je, anebo není plně svéprávná; fyzická osoba zadruhé prohlašuje, že v minulosti buď byla, anebx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xzoru dále uvést údaje k příslušnému rozhodnutí (název soudu, číslo jednací, časové období omezení svéprávnosti).
Související xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení fyzické osoby
Související předpisy:
§ 2 a § 3 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
§ 2, § 5 a § 6 zák. č. 329/1999 Sb., o cestovnxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 7.3.2018
Bezúhonnost je na základě § 6 odst. 2 písm. c) jednou z nezbytných podmínek pro vydání oznámení. Zatímco některé jiné zákony definují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní užívá výčtu pozitivního, tedy určuje, kdo bezúhonným je, resp. kdo splňuje podmínku bezúhonnosti. Fyzická osoba má vlastně dvě možnosti, jak podmíxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxovaných informací, anebo zadruhé hledí se na ni, jako by odsouzena nebyla.
Podle § 15 odst. 1 tr. zákoníku je trestný čin spáchán úmyslně, jestliže pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxm může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (tzv. nepřímý úmysl).
Trestní zákoník nepoužívá na roxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxem budou zejména trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxalosti (§ 318). Jelikož však k trestní odpovědnosti za vyzvědačství a ohrožení utajované informace je třeba úmyslného zavinění (srov. § 14 odst. 2 tr. zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxonnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací u pravomocného odsouzení za trestný čin vztahující se k ochraně utajovaných informací na formě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxo odsouzení za trestný čin ohrožení utajované informace z nedbalosti (§ 318 tr. zákoníku). Nelze však
a priori
vyloučit, že i u jiného nedbalostního trxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxzení odsouzení. Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen (§ 106 tr. zákoníku).
Související ustanovení:
§ 6 - pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmení, § 12 - podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby
Související předpisy:
[Pouxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, že je fyzická osoba poučena. K nedůslednosti zákona o ochraně utajovaných informací stran používání legislativní zkratky poučení viz výše komentáx x x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxcké osoby, a to před prvním přístupem této fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, znamená ve skutečnosti povinnost odpovědné oxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxpsán písemný záznam [poučení ve smyslu § 2 písm. i)].
Pokud fyzická osoba odpovědnou osobu nemá, přechází povinnost zajistit poučení na odpovědnou xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ten, kdo poučení (zde ve významu seznámení, o němž se sepíše písemný záznam - poučení) provedl. Zákon o ochraně utajovaných informací počítá s tím, že texx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx. 1 zák. o archivnictví sice bylo novelizováno a má v současnosti jinou podobu než v době nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací, nicmxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxx xx xxxladě § 6 odst. 3 ověřil splnění podmínek podle § 6 odst. 2 a vydal oznámení, se zde stanoví povinnost každých 5 let ověřovat splnění podmínek svéprávnosxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxulace použitá
in fine
tohoto odstavce nedává smysl. Zákon o ochraně utajovaných informací zde totiž má zjevně na mysli existenci důvodných pochybnosxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxat). Ustanovení je proto nutno vykládat logicky a s ohledem na účel této normy, který je zjevný i přes nepodařené jazykové vyjádření.
Ustanovení odsxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené; § 10 odst. 2 pak stanoví povinnosti držitele oznámení ve vztahu k tomu, kdo oznámení vydal.
K odst. x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xavazuje na nesplnění povinnosti fyzické osoby podle § 10 odst. 2 písm. b).
Důvody podle písm. b) a c) souvisí s existencí služebního poměru nebo pracoxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Vyhrazené) a tento poměr či vztah skončí, platnost oznámení
ipso facto
zaniká. Pokud naopak takový poměr či vztah vznikne a má v něm být umožněn přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx třetí. Otvírá se tím prostor pro postup podle § 6 odst. 3 věty první.
Platnost oznámení zaniká podle písm. d) také tehdy, zemře-li nebo je-li prohlášxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo ztraceno, odcizeno, významněji poškozeno nebo došlo ke změně některého z údajů v něm obsažených. Co se týká změny údajů obsažených v oznámení, je nxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxíjmení, rodné příjmení, datum narození, místo narození, státní občanství.
Důvody zániku platnosti oznámení podle § 9 odst. 3 písm. h) a i) mají poxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v důsledku uplynutí patnáctého dne od doručení osvědčení fyzické osoby podle § 54 nebo dokladu podle § 81; o vydání obou těchto listin totiž musí fyzickx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxi (stupně utajení Vyhrazené) podle § 6 odst. 1. Fyzická osoba tedy nadále přístup k utajované informaci nemá. V případech, kdy platnost oznámení zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxm. a)] nebo že nesplnila ve stanovené lhůtě povinnost podle § 10 odst. 2 písm. b) [§ 9 odst. 3 písm. g)], stanoví zákon o ochraně utajovaných informací toxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxě vyrozumět o zániku platnosti oznámení a v tomto vyrozumění uvést důvod zániku platnosti oznámení.
xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxba zajistit, aby fyzická osoba neměla přístup k utajované informaci, a okamžikem, kdy se o tom sama fyzická osoba dozví z písemného vyrozumění. To však nxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxsemné vyrozumění doručeno, platnost oznámení nezaniká. Jakmile písemné vyrozumění doručeno je, platnost oznámení zaniká, a nejeví se příliš logickxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x
xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxého ustanovení: písemným vyrozuměním myšleným v odstavci 4 je právě ono písemné vyrozumění podle § 9 odst. 3 písm. a), resp. písm. g).
K odst. 5
Zanikxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xošlo ke změně některého z údajů v něm obsažených), umožňuje zákon o ochraně utajovaných informací držiteli (ve skutečnosti však vlastně bývalému držxxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xyzické osoby k utajované informaci (stupně utajení Vyhrazené) zánikem platnosti původního oznámení dotčen.
Jedná se tedy vlastně o specifickou vxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxní nahrazeno. Tedy i v případě, že by se např. oznámení, jehož ztráta byla ohlášena, posléze našlo, bude i přesto nadále nahrazeno oznámením novým.
K oxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní [§ 9 odst. 3 písm. a) nebo g)], v důsledku skončení nebo naopak vzniku služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu [§ 9 odxxx x xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxx x xxě samostatné podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, dochází v tomto ustanovení k jejich významnému provázáxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdmínku). Pokud fyzická osoba ve skutečnosti poučena byla, jedná se vlastně o právní fikci. Navzdory předchozímu poučení se má za to, že poučena nebyla, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx přičemž podle jejího § 2 odst. 1 je vzor oznámení uveden v příloze č. 3 a podle jejího § 2 odst. 2 je vzor poučení uveden v příloze č. 4.
Související ustaxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xznámení, § 54 - charakter a náležitosti osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele, § 81 - podmínky pro vydání dokladu, § 151 - přestupky fyzickx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení]
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
K odst. 1
Oznámení nepřináší svému držiteli pouze specifické oprávnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx specifické povinnosti.
Držitel oznámení musí podmínku plné svéprávnosti a podmínku bezúhonnosti splňovat nejen v okamžiku vydání osvědčení (§ 6 xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxných důvodů: pokud někdo jednou splnil podmínku dosažení věku 18 let, není možné, aby v budoucnu tuto podmínku nadále nesplňoval, přičemž žádná horní vxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxké aby mohl prakticky realizovat své povinnosti a oprávnění podle § 9 odst. 2.
Držitel oznámení musí tomu, kdo vydal oznámení, v určené lhůtě písemně xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odsouzena pro spáchání úmyslného trestného činu, které musí fyzická osoba učinit do 15 dnů od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku. Povinnost písxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxle oznámení souvisí s případy podle § 9 odst. 2, tedy s povinností toho, kdo vydal oznámení, jednou za 5 let ode dne vydání ověřovat splnění podmínky plné sxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbnosti o tom, že fyzická osoba nadále některou z nich (ne)splňuje. V těchto případech je totiž držitel oznámení povinen na žádost toho, kdo oznámení vydxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx x x xxxxx x
xx xxxx
xxxxxxxx x xx xxohlášení o svéprávnosti.
Související ustanovení:
§ 6 - podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené; vydání oznámení, § 7 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxlem oznámení
Související předpisy:
Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované infxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxěrné; poučení]
JUDr.
Jan
Dvořák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxny, aby bylo možné fyzické osobě umožnit přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné nebo Tajné nebo Přísně tajné. Tyto podmínky jsou přísnějxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxiko plynoucí z vyzrazení nebo zneužití utajované informace stupně utajení Vyhrazené je nižší než riziko plynoucí z vyzrazení nebo zneužití utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxré by odpovídaly čtyřem různým stupňům utajení a byly tím přísnější, o čím vyšší stupeň utajení utajované informace se jedná. Namísto toho stanoví jednx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxh stupňů utajení.
Hovoříme sice o dvou sadách podmínek, avšak jelikož ve skutečnosti musí příslušné utajované informaci odpovídat stupeň utajeníx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x dobách, za které se zjišťuje bezpečnostní riziko (srov. § 14 odst. 4).
Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x)
tato fyzická osoba je držitelem platného osvědčení fyzické osoby (§ 54) příslušného stupně utajení, a zároveň
c)
tato fyzická osoba je poučena.
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxo v textu zákona se odkazuje na § 58 až 62).
Ad a) Tato podmínka má objektivní povahu, v podstatě není závislá na vůli fyzické osoby. Fyzická osoba samozxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxím případě potřebuje přístup ke konkrétní utajované informaci, či nikoliv. Buď tomu tak objektivně je, a potom je podmínka ad a) splněna, nebo tomu tak oxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsadou "need to know", kterou v české verzi ("potřebuje znát") zmiňovala již důvodová zpráva k zákonu o ochraně utajovaných informací.
xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxené. Oznámení nebo doklad podle § 80 zde již nejsou dostačujícími listinami, fyzická osoba musí být držitelem platného osvědčení podle § 54. Toto osvěxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxstup k níž se jedná, nebo stupni vyššímu, což je patrné např. v § 54 odst. 2 písm. e), podle něhož osvědčení fyzické osoby obsahuje mj. uvedení nejvyššího sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa o "osvědčení na takový stupeň utajení, který odpovídá minimálně stupni utajení informace, ke které bude mít fyzická osoba přístup". Kromě toho to vypxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxpu k utajované informaci Důvěrné a Tajné (a navíc podle § 6 splňuje i podmínku přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené).
Ad c) K nedůxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xefinováno jako písemný záznam, nezbývá než dovozovat, že podmínka, že je fyzická osoba poučena, ve skutečnosti znamená, že bylo provedeno její seznámxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro provedení poučení (ve smyslu seznámení s právy a povinnostmi a s následky jejich porušení) fyzické osoby. Okruh subjektů, které mají povinnost zajxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx poučení Úřadu, jež se však nevztahuje na zpravodajské služby České republiky v případech podle § 140 odst. 1 písm. a), ani na Ministerstvo vnitra v přípaxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxblice působí zpravodajské služby tři: Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství (§ 3 zák. o zpraxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxostatné podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné, dochází v tomto ustanovení k jejich výxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nesplňuje další podmínku). Pokud fyzická osoba ve skutečnosti poučena byla, jedná se vlastně o právní fikci. Navzdory předchozímu poučení se má za to, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxné důsledky má skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajovxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Vyhrazené; vydání oznámení, § 12 - podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby, § 13 - osobnostní způsobilost, § 14 - bezpečnostní spolehlixxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 59 - jednorázový přístup k utajované informaci, § 60 - mimořádný přístup k utajované informaci, § 61 - společné ustanovení k jednorázovému přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxní o vydání osvědčení fyzické osoby, § 140 - zpravodajské služby, § 141 - Ministerstvo vnitra a policie, § 148 - přestupky fyzické osoby
xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrmací v § 11 a násl. stanoví podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx § 107 a násl. zák. o ochraně utaj. informací, a které v odstupňované míře zasahují do osobní sféry fyzické osoby a osob jí blízkých.
(rozsudek Městského xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxník řízení, přestože je jeho osvědčení fyzické osoby v průběhu bezpečnostního řízení stále v platnosti, mohl nahlížet do utajované části jeho bezpečnxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
K odst. 1
Podle § 11 odst. 1 se jako jedna z podmínek přístupu fyzické osoby k utaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydává zásadně Úřad, v určitých případech jiný subjekt (viz komentář k § 140 a § 141). Podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby jsou náročnější než pxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxdání osvědčení fyzické osoby je tedy celkem šest a musí být splněny kumulativně:
a)
fyzická osoba je plně svéprávná,
b)
fyzická osoba dosáhla alxxxxx xx xxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy,
e)
fyzická osoba je osobnostně způsobilá, a zároveň
f)
fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xx xxx xxxxxxxx x x x xx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxi, je vydání osvědčení fyzické osoby podmíněno státním občanstvím České republiky nebo příslušností k některému z uvedených států.
Státní občansxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxi se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče (§ 3 zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky).
Členskými státy Exxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxouzská republika, Chorvatská republika, Irská republika, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Velkovxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xepublika, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Slovinská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělské krxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxické království, Bulharská republika, Černá Hora, Dánské království, Estonská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Island, Ixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo, Norské království, Polská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Republika Slovinsko, Spojené kráxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxzena v § 13.
Ad f) Bezpečnostní spolehlivost je vymezena v § 14.
K odst. 2
Obdobně jako § 10 odst. 1 stanoví, že podmínky pro vydání oznámení musí jexx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxké osoby musí fyzická osoba splňovat po celou dobu platnosti osvědčení fyzické osoby. Odkazuje se přitom na § 55, který určuje mj. doby platnosti osvědčxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx odst. 2).
Související ustanovení:
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x x xxzúhonnost, § 13 - osobnostní způsobilost, § 14 - bezpečnostní spolehlivost, § 54 - charakter a náležitosti osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxžby, § 141 - Ministerstvo vnitra a policie
Související předpisy:
§ 3 zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Judikatura:
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxcké osoby, které bylo stanoveno jako předpoklad pro výkon sjednané práce, je výpověď platná i přesto, že později došlo k vydání osvědčení fyzické osobyx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xp. zn. 21 Cdo 2955/2012)
- Pokud by fyzická osoba v době vydání osvědčení nesplňovala podmínky pro jeho vydání, neznamená to, že je nemusí splňovat anx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxbo přestane splňovat podmínky pro vydání osvědčení, nemůže být jeho držitelem. Zákon neumožňuje zohledňovat, zda osoba je, či není držitelem osvědčexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxncip ochrany nabytých práv. Právě z důvodu zpětného zásahu do práv fyzické osoby je však nutné trvat na řádném, důkladném a spravedlivém postupu orgánůx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe přiznáním mimořádného oprávnění a záleží na správním orgánu, aby na základě a v mezích zákona posoudil, zda toto oprávnění přizná, či nikoliv.
(rozsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxe vykládat tak, že platnost osvědčení fyzické osoby lze zrušit xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx se s utajovanými informacemi mohly seznamovat jen osoby bezpečnostně spolehlivé. Účelem zákonné úpravy je minimalizace rizika vyzrazení utajovanýxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxy předpoklady. Na místě je užití výkladové metody
a minori ad maius
, tzn. lze-li zrušit platnost osvědčení pro nově nastalou skutečnost, tím spíše ji lzx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx způsobilost
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Osobnostní způsobilost je jednou z podmínek, které musí být pxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxvaných informací jako jednu z podmínek pro vydání osvědčení fyzické osoby stanovil, že fyzická osoba netrpí poruchou či obtížemi, které mohou mít vlix xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxdmínky však tkví v tom, že fyzická osoba netrpí poruchou či obtížemi, které mohou mít vliv na její spolehlivost nebo schopnost utajovat informace.
Axxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xextu zákona nezbytně, že jde o poruchu či obtíže psychické; v psychologii totiž není pojem osobnost spojován výlučně s psychikou člověka. Za cíl posuzoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx které by mohly mít vliv na její schopnost odpovídajícím způsobem zajistit ochranu utajovaných informací". Text důvodové zprávy je sice přesnější než xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxsto evidentní ze vzoru prohlášení k osobnostní způsobilosti, v němž se fyzická osoba vyjadřuje k léčbě psychiatrem, péči psychologa a psychickým obtíxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx by tato spolehlivost nebyla vázána na utajování informací, nýbrž šlo o jakousi spolehlivost bez dalšího. Vzhledem k tomu, že se však jedná o jednu z podmxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxonální bezpečnosti, tedy jednom z druhů zajištění ochrany utajovaných informací, přikláníme se k závěru, že i tato spolehlivost se musí určitým způsoxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti u fyzické osoby, která sice trpí poruchou či obtížemi, které mohou mít vliv na její spolehlivost, avšak nejedná se o spolehlivost ve vztahu k utajováxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxrova choroba nebo jiný typ demence; projevuje-li se konkrétní choroba postižením paměti nebo úsudku, je totiž reálné, že fyzická osoba např. zapomenex xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xdst. 2
Ustanovení má procesní povahu a upravuje, jakým způsobem se osobnostní způsobilost vymezená v odstavci 1 ověřuje. Děje se tak vždy na základě pxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxladě znaleckého posudku o osobnostní způsobilosti; odkazuje se přitom na § 106 odst. 1, podle něhož zjistí-li úřední osoba při ověřování podmínky osobxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo posudku o osobnostní způsobilosti.
Vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti je uveden v příloze č. 2 vyhl. č. 363/2011 Sb. V tomto prohlášení uvxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xda v minulosti byla, či nebyla léčena psychiatrem, 4. zda byla, či nebyla v péči psychologa, 5. zda v současnosti pociťuje, či nepociťuje psychické obtíxxx xxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxga, způsobu léčby, diagnóze, odborném zařízení a psychiatrovi nebo psychologovi a o veškerých svých psychických obtížích a okolnostech výskytu.
K xxxxx x
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxech podle § 140 odst. 1 písm. a) nebo Ministerstvem vnitra podle § 141 odst. 1. Samotná podmínka osobnostní způsobilosti je i v těchto případech totožná xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu (§ 140 odst. 2 a § 141 odst. 2), ověřovat osobnostní způsobilost postupem podle obecného odstavce 2
in fine
, tedy v případech podle § 106 i na záklaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvat v těchto případech možnost jejího posouzení příslušným znalcem.
Související ustanovení:
§ 12 - podmínky pro vydání osvědčení fyzické osobxx x xxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxra:
- Nabyl-li Úřad pochybnosti o osobnostní způsobilosti z listin předložených zaměstnavatelem, z nichž vyplývá, že fyzická osoba může trpět určxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtečná komunikace), bylo zahájení řízení o ověření skutečností podle § 36 odst. 5 zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, tj. skutečnoxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxkona o ochraně utajovaných informací pokračování v tomto řízení podle jeho § 110 odst. 1 a § 101 odst. 1. V případě, kdy se mají potvrdit nebo vyvrátit poxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxeré vyplynuly přímo z chování fyzické osoby, a namístě je znalecké posouzení
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.3.2009, č. j. 2 As 83/2008xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxhlo být fyzické osobě vydáno osvědčení fyzické osoby.
K odst. 1
Namísto toho, aby zákon o ochraně utajovaných informací jako jednu z podmínek pro vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxti. Celý obsah této podmínky však tkví v tom, že u fyzické osoby není zjištěno bezpečnostní riziko.
Bezpečnostní riziko není zákonem definováno. Záxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxčnosti vylučující bezpečnostní spolehlivost fyzické osoby. V judikatuře je bezpečnostní riziko a jeho zjištění často spojováno s určitou obavou, nexxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxx x xs 214/2016-62, NSS 7 As 31/2011-101, NSS 5 As 44/2006-74, MS v Praze 9 A 79/2013-35, MS v Praze 9 A 6/2011-109). K chybějící definici bezpečnostního rizikx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxečnostních rizik na
obligatorní
(odst. 2) a
fakultativní
(odst. 3). Toto rozdělení je přehledné, avšak poněkud zavádějící. Neexistují totiž žádné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxné skutečnosti, jejichž existence znamená zjištění bezpečnostního rizika. Přesnější je proto hovořit na jedné straně o skutečnostech, při jejichž zxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, jejichž zjištění v závislosti na dalších stanovených okolnostech může a nemusí znamenat zjištění bezpečnostního rizika (tedy v tomto smyslu jde o bexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxná v odstavci 2", považujeme za správnější dikci odstavce 6, který hovoří o "posuzování, zda skutečnost uvedená v odstavci 3 je bezpečnostním rizikem"x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx či skutečnosti, skutkové okolnosti nebo skutkové podstaty (NSS 7 As 31/2011-101).
Co se týká přirovnání jednotlivých skutečností v odstavcích 2 a x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxtního zákoníku neexistují samy o sobě, nýbrž jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxiko, však žádná taková obecná část neexistuje. Jako svým způsobem obecnou úpravu lze vnímat ustanovení odstavců 4, 5 a 6, to však pouze ve vztahu ke skutexxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která by řešila např. otázku zavinění, však zákon o ochraně utajovaných informací neobsahuje.
Pojetí výčtu skutečností, které jsou nebo mohou bxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx., o ochraně utajovaných skutečností) výčet skutečností, které se považovaly za bezpečnostní riziko, demonstrativní a Ústavní soud zrušil dnem 30.6xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxtlivých bezpečnostních rizik se časem může měnit, některá se mohou objevit nově a některá mohou ustoupit do pozadí. Zároveň však není možné vytvoření pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxzení bezpečnostních rizik, v jehož širším rámci bude ponechán prostor pro uvážení příslušných orgánů (Pl. ÚS 11/2000, č. 113/2001 Sb. n. u. US).
K odsxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxi bezpečnostní spolehlivosti). Zákon nestanoví žádné obecné požadavky např. stran formy zavinění, vlastností fyzické osoby, u níž byla tato skutečnxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxtní rizika uvedená v odstavci 2 v případě žádosti podle § 94, tj. žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, zjišťují za období od 15 let věku. Toto omezení xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtavci 2, ke které došlo poté, kdy fyzická osoba dosáhla 15 let věku. Skutečnosti podle odstavce 2 jsou bezpečnostním rizikem bez ohledu na to, jaký je napxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxečnost je bezpečnostním rizikem bez dalšího.
K odst. 2 písm. a)
Zájem České republiky je definován v § 2 písm. b). Činnost proti zájmům České republixx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxo poškození nebo ohrožení zájmu České republiky. Ačkoliv § 14 odst. 2 písm. a) používá plurál (činnost proti zájmům České republiky), vykládáme tento xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vyjádřit, že činnost ve smyslu § 14 odst. 2 písm. a) musí směřovat zároveň proti dvěma nebo většímu počtu z těchto hodnot, muselo by to být v ustanovení uvxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx jednu stranu pojmem širším než újma zájmu České republiky, neboť činnost spočívající v aktivitě s cílem (tedy vlastně v pokusu) poškodit nebo ohrozit zxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxším, neboť újma zájmu České republiky, pokud by k ní snad došlo bez jakékoliv aktivity fyzické osoby, může být stěží označena za činnost proti zájmu Českx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ústavnosti, proti zachování její svrchovanosti nebo proti zachování její územní celistvosti, proti zajištění vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xeské republiky podle tohoto ustanovení musí být určitým způsobem kvalifikovaná, aby představovala bezpečnostní riziko, tedy musí být buďto závažnáx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxlad bezpečnostního rizika podle § 14 odst. 2 písm. a) se v judikatuře objevuje využívání nebo slíbení využití možností, znalostí a vlivu k cílům, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxmi trestnými činy, např. trestnými činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace jako jsou vlastizrada (§ 309 tr. zákoníxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x platebním prostředkům, resp. jejich kvalifikovaným variantám, jako jsou padělání a pozměnění peněz (§ 233 odst. 4 tr. zákoníku) nebo neoprávněná výrxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx např. ve vytrvalé a seriózní organizaci úsilí o odtržení části území, jakkoliv by takové úsilí bylo nenásilné a vedené nikoliv protiprávními prostředxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxovaná v tom smyslu, že by byla závažná, nýbrž jde toliko o (prostou, bez dalšího) činnost proti zájmu České republiky, jedná se automaticky o bezpečnostxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx by totiž
absurdní
, aby skutečnost podle odstavce 2, která automaticky (a tudíž přísněji) představuje bezpečnostní riziko, byla v konkrétním případě
xx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xepubliky, která podléhá všem hodnoticím kritériím podle odstavců 4 a 6, a tudíž bezpečnostním rizikem být nemusí. Z § 14 vyplývá, že skutečnosti podle xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost proti zájmu České republiky by přece jen měla dosahovat aspoň určitého stupně závažnosti, byť jistě závažnosti menší intenzity, než se vyžaduxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xinnost proti zájmu České republiky) a v § 14 odst. 3 písm. c) (úmyslné porušení právních předpisů, na jehož základě může nastat újma zájmu České republixxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na jehož základě může nastat újma zájmu České republiky, které se bude posuzovat za zohlednění všech kritérií podle odstavce 6, mimořádně obtížné a buxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxmezeny zejména v Listině nebo v Úmluvě. Činnost spočívající v jejich potlačování nebo podpora takové činnosti může mít různou podobu. Nejvyšší správnx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxximálního stupně intenzity (NSS 7 As 31/2011-101).
Nejpřehlednější budou situace překrývání skutečnosti vymezené v písm. b) s některým trestným čxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxho k potlačení práv a svobod člověka (§ 403 tr. zákoníku) nebo trestným činem projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 40x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xezpečnostního rizika podle písm. b) lze dát podíl na politicky motivovaném pronásledování za minulého režimu (NSS 1 As 47/2009-93) či působení v politxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxx2008-122).
K odst. 2 písm. c)
Bezpečnostním rizikem je vždy také skutečnost, že jsou majetkové xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx fyzická osoba přiznala při podání žádosti o vydání osvědčení. Podle § 94 odst. 2 písm. a) přikládá fyzická osoba k žádosti fyzické osoby o vydání osvědčxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx 363/2011 Sb., přičemž bod 9 dotazníku se týká majetkových poměrů, podbody 9.6 a 9.7 se týkají příjmů. Bezpečnostním rizikem je skutečnost, že těmto přixxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxt za své řádně přiznané příjmy, nebo že její životní náklady (např. nájemné, platby za volnočasové aktivity či jiné služby) jsou zjevně vyšší, než jaké jxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx však fyzická osoba nabyla zcela legálně majetek (např. dědictvím) v období dřívějším, než za které podle dotazníku uvádí své příjmy, v důsledku čehož bx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxto důvodu bezpečnostní riziko. S ohledem na tuto konstrukci, jakož i na ustanovení odstavce 4, podle něhož se i tato skutečnost zjišťuje od 15 let věku, sx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx o období podle odstavce 4 věty první. K tomu se ostatně kloní i Nejvyšší správní soud, který řadí "zjevnou nepřiměřenost" mezi neurčité či obecné právní xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxtanovení obsahuje
taxativní
výčet skutečností, jejichž zjištění může a nemusí znamenat zjištění bezpečnostního rizika (a tudíž neexistenci bezpexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xdstavci proto musí být vždy nahlíženy prizmatem odstavců 4 až 6.
K odst. 3 písm. a)
Podle § 2 odst. 1 zák. č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunisticxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx2.1948 do 17.11.1989, zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný. Podle § 2 odst. 2 zák. č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu pxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.
Z komentovaného ustanovení vyplývá, že nikoliv každý podíx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx rizikem podle § 14 odst. 2 písm. b), pokud by její činnost odpovídala dikci tohoto ustanovení. Nadto však zákonodárce v § 14 odst. 3 písm. a) taxativně vyxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxž s pouhým faktem zařazení do nich, resp. spolupráce s nimi, spojuje možnost zjištění bezpečnostního rizika.
Tato skutečnost je v rámci odstavce 3 vxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxtí uvedených v odstavci 2 se však nejedná obligatorně o bezpečnostní riziko a musí se přihlížet ke všem faktorům uvedeným v odstavci 6.
K odst. 3 písm. bx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx jiná existující osoba nebo může jít o identitu zcela nebo zčásti smyšlenou. Podstatné je, že jde o identitu jinou, tj. jinou, než je vlastní identita fyzxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx řada od těch nejprostších (fyzická osoba se představí jiným jménem) po sofistikované (fyzická osoba se při uzavření smlouvy prokazuje padělanými dokxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxky za běžné, až po případy nejzávažnější trestné činnosti. K odlišení banálních případů od těch problematických slouží právě hodnoticí kritéria uvedxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxutečnosti, kdy tento charakter může být dán právě např. motivací fyzické osoby k užívání jiné identity, tedy zda cílem užívání jiné identity bylo klamaxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxsm. b) je v kontextu odstavce 3 výjimečná tím, že pouze k ní se nad rámec hodnoticích kritérii podle odstavce 6 vztahuje hodnoticí kritérium podle odstavxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxu České republiky, toto ustanovení používá legálně definovanou újmu zájmu České republiky. O bezpečnostní riziko se tedy bude jednat tehdy, pokud budx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx x xx 4.
Ze slov "může nastat" vyplývá, že k újmě zájmu České republiky, která je definována jako poškození nebo ohrožení zájmu České republiky, nemusí doxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxadat i úmyslné porušení právních předpisů, na jehož základě skutečně nastala újma zájmu České republiky.
V důsledku použití odlišného pojmosloví x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxž základě může nastat újma zájmu České republiky) je určení hranice mezi činností proti zájmu České republiky, která je obligatorně bezpečnostním rizxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxtérií podle odstavce 6, mimořádně obtížné a bude třeba obzvláště minuciózně posuzovat všechny okolnosti každého konkrétního případu.
Úmyslné poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx trestného činu nebo přestupku, avšak taková kvalifikace tohoto úmyslného porušení není podmínkou podle odstavce 3 písm. c). Jelikož zákon navíc hovoxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxdpisu.
K odst. 3 písm. d)
Bezpečnostním rizikem může být, je-li u fyzické osoby zjištěno chování, které má vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnoxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxormací nijak definovány a již ze samé své podstaty jsou extrémně subjektivní.
Z konstrukce tohoto ustanovení vyplývá, že jde o chování, které
a)
xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xze vymezit jako objektivně pozorovatelné reakce člověka na situace či stimuly a zahrnuje reflexy, reakce a jednání (Čírtková, 2013, s. 10). Reflexy prx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, které splňují výše uvedená kritéria, může se jednat o bezpečnostní riziko. Tímto bezpečnostním rizikem tedy nejsou nějaké vlastnosti či charakterixxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxajovaných informací neříká, jaký vliv má chování na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost vlastně mít. Z podstaty personální bezpečnosti lze dovodit, žx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xež kdyby předmětné chování neexistovalo. Tento vliv musí objektivně existovat. Naopak vyžadovaná vazba na schopnost utajovat informace musí sice býx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx můžeme si vypomoci katalogem povinností, které fyzická osoba má na základě zákona o ochraně utajovaných informací. Co jiného je schopnost utajovat inxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxjně jako u ostatních skutečností podle odstavce 3 je potřeba přihlížet ke kritériím stanoveným v odstavcích 4 a 6. Ve vztahu ke skutečnosti popsané v písxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxo možno vůbec konstatovat zjištění skutečnosti podle odstavce 3 písm. d), musí existovat chování, které mj. může ovlivnit schopnost osoby utajovat inxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxo chování ovlivnit schopnost utajovat informace. Podobně zajímavé je na základě odstavce 6 povinné přihlížení k chování fyzické osoby v určeném obdobxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxm rizikem.
Modelovým příkladem chování podle písm. d), které může být bezpečnostním rizikem, by mohla být drogová závislost. Jedná se totiž nepochxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxg změněna, její chování není předvídatelné, osoba se chová jinak pod vlivem drog a jinak v situaci, kdy se jí drog nedostává, nelze se na ni spolehnout), mx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrmace (každý, kdo měl nebo má přístup k utajované informaci, je na základě § 65 odst. 2 povinen zachovávat o ní mlčenlivost a nesmí k ní umožnit přístup nexxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxné informaci neoprávněné osobě, pokud tím bude podmíněn přístup k droze). Ani braní drog však v žádném případě nelze posoudit jako bezpečnostní riziko xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xožné vymezit určité druhy jednání, které by vždy znemožňovaly vydání osvědčení (NSS 7 As 12/2008-60), lze v judikatuře dohledat aspoň určité příkladyx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xystému (NSS 1 As 9/2011-70). Může se však jednat o širokou paletu chování, které nijak nesouvisí s návykovými látkami, jako např. opakované, vědomé a účxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxkládání s majetkem (MS v Praze 10 A 186/2010-83), zajišťování povolení k pobytu a získávání občanství pod smyšlenou záminkou xxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxe 9 A 79/2013-35).
K odst. 3 písm. e)
Styky jsou velmi vágní pojem a lze pod něj zařadit takřka jakoukoli interakci fyzické osoby s jinou osobou. S ohlexxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxň opakované setkání, neboť setkání jediné nelze považovat za styky. Osobu, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu České republiky, zákon neomxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k odstavci 2.
Samotné styky se zjišťují za období podle odstavce 4. Vzniká otázka, zda mohou být bezpečnostním rizikem styky zjištěné v období podle xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe, jsou totiž styky s takovou osobou. Tyto styky rozhodně musí existovat v období podle odstavce 4. Avšak osoba, o styky s níž se jedná, je charakterizováxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxíjí činnost proti zájmu České republiky v období podle odstavce 4, postačovalo by uvést styky s osobou, která takovou činnost vyvíjí, tedy pouze přítomxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtatovat, že někdy v tomto období nastala situace, že fyzická osoba měla styky s osobou, která vyvíjí činnosti proti zájmu České republiky. Proti tomuto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxicky mít význam hlouběji do minulosti než závažná nebo opakovaná činnost proti zájmu České republiky ze strany samotné fyzické osoby, která vždy podléxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxla, že takové styky mohou být i nevědomé. Pro posouzení, zda konkrétní styky jsou, anebo nejsou bezpečnostním rizikem, se musí přihlížet - stejně jako u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxx mohou tyto styky ovlivnit schopnost utajovat informace.
Judikatura
uvádí, že osobou, o styky s níž se jedná, může být osoba, která vyvíjí trestnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x xx2011-109), nicméně není nezbytné, aby takováto osoba byla postižitelná pro trestný čin nebo přestupek (NSS 1 As 83/2009-60) ani aby byla evidována jakx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxu České republiky ze strany osoby, s níž je ve styku (MS v Praze 7 A 113/2010-64), a lze se setkat dokonce s názorem, podle něhož to, že to fyzická osoba neví, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x. I v případě, že fyzická osoba podmínku bezúhonnosti splňuje, protože se na ni hledí, jako by odsouzena nebyla (viz § 8), zjištění, že fyzická osoba byla xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxsouzení je, anebo není bezpečnostním rizikem, se musí přihlížet - stejně jako u ostatních skutečností podle odstavce 3 - ke kritériím stanoveným v odstxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxdobí uvedeném v odstavci 4 a k tomu, do jaké míry může toto odsouzení ovlivnit schopnost utajovat informace.
K odst. 3 písm. g)
Část čtvrtá zákona o ocxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xsvědčení fyzické osoby (§ 94), o žádosti podnikatele (§ 96) a o žádosti o doklad (§ 99) a o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxbytný pro rozhodnutí. Byť tomu formulace písm. g) přesně neodpovídá, spočívá podstata skutečnosti podle písm. g) právě v tom, že fyzická osoba brání Úřxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxavu věci v bezpečnostním řízení), a to tím, že uvede nepravdivou informaci nebo že informaci, která je pro takové zjištění rozhodná, zamlčí.
Z dikce xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxního řízení, jak je vymezen v § 91. Z toho důvodu je velmi matoucí, když zákon dále uvádí jako druhou alternativu "nenahlášení změny údajů uvedených v příxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xo dávalo smysl tehdy, pokud by předchozí část věty zněla "uvedení nepravdivé informace nebo zamlčení informace rozhodné (...) v řízení, v němž se rozhoxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxze nebo v jiném materiálu poskytnutém v příloze k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, tak uvedení nepravdy nebo zamlčení má dosah širší. Při tomto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xe tím myšleno právě bezpečnostní riziko podle § 14 odst. 3 písm. g).
Uvedení nepravdivé informace, zamlčení rozhodné informace i nenahlášení změny xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxti při ochraně utajované informace definuje § 2 písm. c) jako porušení povinnosti uložené tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona. Takové porušenx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxace podle § 317 tr. zákoníku). I v případě, že by porušení povinnosti trestným činem ani přestupkem nebylo, může jít o bezpečnostní riziko podle písm. h)x
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxdle odstavce 4 a kritéria stanovená v odstavci 6.
K odst. 3 písm. i)
Tato skutečnost je nerozlučně spjata s bezpečnostním řízením podle § 101 odst. 1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxchybnost o tom, že držitel takovéto veřejné listiny i nadále splňuje podmínky pro její vydání.
Neposkytnutí nezbytné součinnosti musí být opakovaxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxé řízení objektivně potřebná. Například podle § 105, vyskytnou-li se v průběhu řízení skutečnosti, které je třeba objasnit pro zjištění skutečného stxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xezbytné součinnosti ve smyslu písm. i).
Opakovanost sama o sobě nicméně pro posouzení neposkytnutí nezbytné součinnosti jako bezpečnostního rizxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xždy brát v potaz období podle odstavce 4 a kritéria stanovená v odstavci 6.
K odst. 3 písm. j)
I v případě, že trestní řízení neskončí pravomocným odsuxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxanovená zkušební doba dosud neuplynula,
b)
podmíněné odložení podání návrhu na potrestání pro úmyslný trestný čin, u něhož stanovená zkušební doxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (tzv. úmysl přímý), nebo věděl, že svým jexxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx může v řízení o přečinu se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný se k čxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxřel dohodu, nebo učinil jiná vhodná opatření a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxstavení trestního stíhání se podle § 307 odst. 3 tr. řádu stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky (v případech podle § 307 odst. 2 až pět let), ktexx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxtanovení § 179a a násl. tr. řádu upravuje zkrácené přípravné řízení. Státní zástupce, kterému byla doručena stručná zpráva policejního orgánu o výslxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxu možnost mimo jiné věc podmíněně odložit podle § 179g tr. řádu. Ustanovení § 179g odst. 1 tr. řádu stanoví, že namísto podání návrhu na potrestání může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo uzavřel dohodu o její náhradě či učinil jiná opatření, vydal bezdůvodné obohacení nebo o jeho vydání uzavřel dohodu nebo učinil jiná vhodná opatřexxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xa potrestání se podle § 179g odst. 3 tr. řádu stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky (v případech podle § 179g odst. 2 tr. řádu až pět let), která pxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
Podle § 309 odst. 1 tr. řádu může v řízení o přečinu se souhlasem obviněného a poškozeného soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xe prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, uhradí poškozenému škodu nebo učiní potřebné úkony k její náhradě, případně jinak odčiní vzniklou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, která není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, považuje-li takový způsob vyřízení za dostačující vzhxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Stejně jako u jiných skutečností podle odstavce 3, v případě skutečností podle písm. j) se musí při posuzování, zda jde o bezpečnostní riziko, přihlížxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxí. To nečiní problém u podmíněného zastavení trestního stíhání ani u podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, neboť již samotné vymezení těcxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxximálně pět let zpětně. Avšak zajímavá otázka vzniká u narovnání. Jelikož pro ně není stanoveno žádné období, za které se zjišťuje, mohlo by se teoreticxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikem podle odstavce 2, se zjišťují maximálně 20 let zpětně. Ke korekci tohoto absurdního důsledku lze využít odstavec 6, podle něhož jedním z kritérxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxy bylo schváleno rozhodnutí o narovnání).
K odst. 4
Navzdory vlastní dikci tohoto ustanovení, která hovoří o zjišťování bezpečnostních rizik, toxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxsou uvedeny výčty bezpečnostních rizik, nýbrž jsou v nich uvedeny výčty skutečností, které jsou obligatorně (v případě podle odstavce 2) nebo fakultaxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxti zjišťují za období od 15 let věku té fyzické osoby, u níž se bezpečnostní riziko zjišťuje (tedy té fyzické osoby, u níž se zkoumá splnění podmínky bezpexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxcká osoba, které je 18 let, budou se tyto skutečnosti zjišťovat za období 3 roky (2015-2018). Podá-li v roce 2018 žádost fyzická osoba, které je 68 let, buxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x závislosti na tom, pro který stupeň utajení je podána žádost. O čím vyšší stupeň utajení se jedná, tím hlouběji do minulosti se tyto skutečnosti zjišťujxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx za období od 15 let věku podle toho, které z nich je kratší.
Jde o zajímavou konstrukci, neboť reálně dochází k tomu, že splnění podmínky bezpečnostní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx utajení žádost podávají. Avšak zároveň to, zda se splnění této podmínky bude lišit, bude odvislé od věku konkrétní fyzické osoby. Pokud totiž např. v roxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxovat za období 3 roky (2015-2018); podá-li ve stejném roce žádost o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně tajné, bude toto období stexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xsoba, které je 50 let, budou se tyto skutečnosti zjišťovat za období 10 let (2008-2018); podá-li ve stejném roce žádost o vydání osvědčení fyzické osoby xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xádosti pro stupeň utajení Důvěrné by postačovalo, aby žádná ze skutečností uvedených v odstavci 3 písm. b) až i) nebyla dána v posledních 10 letech, tak v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxi 3 písm. j) není stanoveno období žádné [viz komentář § 14 odst. 3 písm. j)].
K odst. 5
Konstrukce, podle níž by bylo zjištěno bezpečnostní riziko, avxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxeciální důvod, kdy se skutečnost užívání jiné identity
ex lege
neposuzuje jako bezpečnostní riziko. Jedná se vlastně o konstrukci odstavce 2 "narubyxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxu, že užívání jiné identity, pokud fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxci 3 písm. b), a to na rozdíl od odstavce 6, který se vztahuje na všechny skutečnosti podle odstavce 3. Z legislativně-technického hlediska by tak asi bylx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xgenta ve smyslu § 158e tr. řádu nebo zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby podle § 3 odst. 1 písm. c) zák. č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xa základě jakých kritérií má být vedena správní úvaha při posouzení, zda skutečnost uvedená v § 14 odst. 3 je bezpečnostním rizikem (NSS 7 As 31/2011-10xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxečnostního rizika. To, co § 14 v odst. 2 a 3 obsahuje, je výčet skutečností, které jsou obligatorně nebo fakultativně bezpečnostním rizikem. Problém nxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xakové definice vyvstává u skutečností podle odstavce 3, u nichž zákon stanoví, že je lze za bezpečnostní riziko považovat.
V tom případě by bylo žádoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxci 3 je bezpečnostním rizikem, avšak není řečeno, co vlastně je bezpečnostním rizikem. Jinými slovy - zákon výslovně určuje, k čemu se musí přihlížet přx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxmž se musí při posuzování přihlížet, avšak při absenci definice bezpečnostního rizika chybí určení způsobu, jak tato kritéria kvantifikovat při posuxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí bezpečnostního rizika znamená splnění podmínky bezpečnostní spolehlivosti (§ 14 odst. 1), bezpečnostní spolehlivost je jednou z podmínek vydání oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxé, Tajné nebo Přísně tajné (§ 11 odst. 1), přičemž všechny tyto instituty patří do hlavy zákona upravující personální bezpečnost, která patří mezi druhx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), a potenciální možností, že nebude zajištěna ochrana utajovaných informací. V případě skutečností uvedených v odstavci 2 toto posouzení již provedx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxde. U skutečností podle odstavce 3 je situace složitější, neboť musí objektivně existovat, avšak posuzuje se, zda znamenají možnost, že nebude zajištxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxfikovat. Jednotlivá kritéria, k nimž se podle odstavce 6 přihlíží, jsou:
a)
do jaké míry může skutečnost uvedená v odstavci 3 ovlivnit schopnost utaxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xdstavce 3, a
e)
chování fyzické osoby v období uvedeném v odstavci 4.
Ad a) S ohledem na to, co bylo výše řečeno, považujeme za logické, že pokud xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxe jedná. Pokud konkrétní skutečnost podle odstavce 3 tuto schopnost neovlivňuje vůbec, nebo jen zcela zanedbatelně, o bezpečnostní riziko se spíše jexxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxké, že čím dále do minulosti se konkrétní skutečnost vyskytla, tím spíše nebude posouzena jako bezpečnostní riziko, a naopak.
Ad c) Neexistuje-li žxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxstním rizikem v žádném případě. Proto čím menší rozsah skutečnosti podle odstavce 3 bude, tím spíše nebude tato skutečnost posouzena jako bezpečnostnx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxdou skupinu, proto i posouzení charakteru jednotlivých skutečností bude rozmanité. Například u styků s osobou, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost prxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx] bude charakter představován trestným činem, o který šlo, jeho následkem, formou zavinění apod., u nenahlášení změny údajů podle písm. g) bude charakxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx až d)], nýbrž i chování fyzické osoby v určeném období. Například ve vztahu k pravomocnému odsouzení pro trestný čin podle písm. f) může mít význam, zda px xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxdajské služby rozhodují o žádosti fyzické osoby v případě svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru s vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxoby a vydávají osvědčení fyzické osoby podle § 56a. Podle § 140 odst. 2 mají zpravodajské služby při tomto rozhodování postavení Úřadu.
Ustanovení x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odstavce 7 může zpravodajská služba u vybraných osob (tj. svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání nebo o přijetí do služebního poměru) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxvést fyziodetekční vyšetření při zjišťování bezpečnostního rizika. Bezpečností riziko se totiž zjišťuje, nikoliv posuzuje. Je-li bezpečnostní rixxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxojení "posuzování bezpečnostního rizika" proto není zcela přesné. Co naopak má smysl posuzovat, je (a to navíc toliko u skutečnostní uvedených v odstaxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxev pro "úkon, kdy je vedle sledování a zaznamenávání fyziologických hodnot a jejich změn na periferii organismu (polygrafické testování) současně snxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xnímají změny fyziologických reakcí (Straus, 2010, s. 157-158). Jinde pojem fyziodetekce v podstatě splývá s pojmem polygraf (detektor lži), resp. poxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx zájmy České republiky, § 6 - podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené; vydání oznámení, § 12 - podmínky pro vydání osvědčení xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxm xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčení podnikatele nebo dokladu, § 105 - pohovor, § 140 - zpravodajské služby
Související předpisy:
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxh osob v souvislosti s trestním řízením,
vyhl. č. 363/2011 Sb.
Judikatura:
- Uvedl-li účastník řízení v průběhu bezpečnostního řízení nepravxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xxxxxně utaj. informací.
(usnesení Ústavního soudu ze dne 16.6.2011, sp. zn. II. ÚS 1392/11-1)
- I. Při posuzování bezpečnostního rizika není správní oxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxpodobnostní závěr, nicméně musí jít o variantu nejpravděpodobnější, přičemž takový závěr musí být učiněn se znalostí zdrojových podkladů. Byť tedy sxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčit, že učinění pravděpodobnostního závěru může někdy vyžadovat i rozsáhlejší zjišťování.
II. Při aplikaci § 14 odst. 2 písm. a) zák. o ochraně utaj. ixxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxnání lze pod tento pojem podřadit, a bylo tak i patrno, na jaké otázky se má zaměřit dokazování.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.5.2017, xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxponuje dokladem o vysokoškolském vzdělání a není oprávněna užívat konkrétní akademický titul, což je jí známo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx písemností u svého jména uvedení zkratky uvedeného akademického titulu vědomě strpěla, neboť některé z nich bez výhrad podepsala. Pro rozhodování v bxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxjetí na určitou pracovní pozici, ani to, zda a jak bude z jejich strany tato záležitost řešena.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.4.2015, xx xx x xx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xda osoba, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu České republiky, je vedena v evidencích Policie ČR jako kriminálně závadová, či nikoliv.
(roxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxnostního rizika, musí být z jeho rozhodnutí patrné, zda závěr o bezpečnostním riziku obstojí ve vztahu ke každému skutkovému důvodu, nebo alespoň k někxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxoří bezpečnostní riziko pouze proto, že existují současně a jsou provázány skutkově (např. navazují jeden na druhý v podobě soustavného rizikového jexxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xhování), svými účinky (současnou existencí opravňují závěr o nadkritické míře rizikovosti, nespolehlivosti či jinak problematického chování fyzixxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxečnostním rizikem podle § 14 odst. 2 písm. a) může být chování fyzické osoby spočívající ve využívání nebo slíbení využití možností, znalostí a vlivu vxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxvním řádem České republiky.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.6.2013, č. j. 3 As 63/2012-25)
- I. Bezpečnostní riziko lze chápat z hlexxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xokud míra pravděpodobnosti překročí určitou mez, je nutné stav vyhodnotit jako opravdové nebezpečí.
II. Skutečnost, že fyzická osoba netuší, jaké oxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxomyšleným tahům rizikových osob a ty se tak mohou k utajovaným informacím dostat snadněji.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.1.2013, č. xx x xx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xodle § 14 odst. 3 písm. d) zák. o ochraně utaj. informací může spočívat v chování a jednání fyzické osoby, jenž souvisí s mírou její integrace v konkrétníx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxo na základě zjištěných skutečností o fyzické osobě, které byly posuzovány v kontextu s aktivitami a principy nauky daného občanského sdružení s přihlxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xe skutečnosti, že fyzická osoba neuvedla, že vystudovala konkrétní vzdělávací instituci, nepravdivě vypovídala o svém působení v konkrétním občansxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejně se chovala v průběhu znaleckého zkoumání. Vědomé uvádění nepravdivých nebo zkreslených informací či zamlčování informací podstatných pro obxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxovídá o jejím účelovém přístupu k plnění povinností vyplývajících ze zákona a o její snaze ovlivnit bezpečnostní řízení ve svůj prospěch. Správná je úvxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi, a že sledování vlastních zájmů fyzické osoby nebude nadřazeno plnění povinností souvisejících s ochranou utajovaných informací.
(rozsudek Městxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dáno bezpečnostní riziko a správní orgán v podstatě nemá prostor pro úvahu vyjma neurčitých či obecných právních pojmů. V případech spadajících pod § 1x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxtomatismus by byl kontraproduktivní. Záleží na kontextu, tedy době, situaci, povaze jednajícího a dalších obtížně definovatelných okolnostech. Spxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx vstupní podmínka, tedy naplnění některé konkrétní skutkové podstaty podle odstavce 3.
II. Ustanovení § 14 odst. 6 zák. o ochraně utaj. informací obsxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x je bezpečnostním rizikem. Přihlíží se k tomu, do jaké míry může skutečnost ovlivnit schopnost osoby utajovat informace (zda a případně v jaké míře vůbex xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxou), k době výskytu uvedené skutečnosti (nezřídka se míra rizika prozrazení utajované informace v čase z různých důvodů mění, ač jinak řada dalších okoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xkutečnosti, její obecné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxbezpečná pro určité žádoucí hodnoty či zájmy) a k (všeobecnému) chování osoby v zákonem stanoveném rozhodném období.
III. Úvaha podle § 14 odst. 3 a 6 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxh vodítcích podle odstavce 6. Zjištěné skutkové okolnosti musí v souhrnu být přesvědčivým podkladem pro závěr, že v konkrétním případě znamená naplněxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxační hodnota takových zjištění. Tu je nutno hodnotit ze všech relevantních hledisek, zejm. je nutno hodnotit věrohodnost dané informace a uvážit, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxo závěr o existenci bezpečnostního rizika postačí někdy zjištění, že je pravděpodobné, že skutková podstata byla naplněna. Může tomu tak být pouze v přxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxdobnější než jiná v úvahu připadající vysvětlení.
IV. Pokud osoba A vyvíjela činnost proti zájmům České republiky, může být v tomto ohledu "nakažliváx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxhčovaly ji, vytvářely podmínky pro její zakrytí apod. Může jít i o osoby, které tak jednaly nevědomky. U nevědomě jednajících osob však muselo dojít k toxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xinnost byla podstatným obsahem jejich jednání. Pokud by osoba B byla osobou A takto "nakažena", znamenal by styk osoby C s osobou B splnění vstupní podmíxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by se jednat o styk bezpečnostně
relevantní
, tedy takový, u něhož hrozí - hodnoceno vodítky podle odstavce 6 - s nikoliv bezvýznamnou pravděpodobností xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxnkrétním případě vyloučeno. Styk rodinný či přátelský, jelikož jde většinou o styk hlubší, zpravidla více otevřený a důvěrný, a tedy i méně opatrný a co xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxjvyššího správního soudu ze dne 25.11.2011, č. j. 7 As 31/2011-101)
- Bezpečnostní riziko podle § 23 odst. 2 písm. d) zákona č. 148/1998 Sb. [srov. dnxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxrálního nervového systému.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.5.2011, č. j. 1 As 9/2011-70)
- Ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) zák. o ochxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx proti zájmům České republiky může spočívat i v aktivitách, které trestní právo nebo správní právo trestní nepostihuje.
(rozsudek Nejvyššího správnxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxm. b) zák. o ochraně utaj. informací] může spočívat v tom, že se fyzická osoba v 80. letech coby prokurátor podílela na trestním řízení proti katolickým dxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxí, podala obžalobu a navrhovala uložení nepodmíněných trestů odnětí svobody. Vedle toho se fyzická osoba aktivně podílela na zabrání věcí, zejm. tiskxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe stížnosti pro porušení zákona, který podali odsouzení v dané kauze, případ znovu posoudila a navrhla, aby byl podnět pro nedůvodnost odložen. Stížnoxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxe 26.8.2009, č. j. 1 As 47/2009-93, č. 1942/2009 Sb. NSS)
- I. Pojem riziko v sobě zahrnuje určitou obavu, nebezpečí, možnost škody, ohrožení. Pojem bxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx o bezpečnostní nespolehlivosti postačuje již samotné podezření z existence bezpečnostního rizika.
II. Bezpečnostní riziko podle § 23 odst. 2 písm. xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílela na činnosti směřující k zajišťování povolení k pobytu na území České republiky a na získávání občanství cizincům, přičemž svou činnost zakrýxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxzuměna s tím, že při ní byly poskytovány pozornosti a úplatky, a fyzická osoba poskytovala z policejních evidencí neoprávněným osobám informace a heslx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxzika a na jeho neexistenci navazujícího osvědčení, které působí pro futoro, nikoliv
pro praeterito
, vyplývá, že obsah bezpečnostního rizika je zásadxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx000 vychází z pojetí v čase dynamického bezpečnostního rizika. Tuto dynamiku bere zákonodárce v úvahu jednak obecností vymezení bezpečnostních rizixx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxpečnostní riziko má být posuzováno se zřetelem na aktuální hmotněprávní úpravu. Vydání osvědčení plní funkci prověření osoby x xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávního soudu ze dne 15.1.2009, č. j. 1 As 99/2008-89, č. 1808/2009 Sb. NSS)
- I. Jako bezpečnostní riziko může být posouzena skutečnost podle § 14 odstx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxcká osoba pobírala odlučné, přičemž manželka po celou dobu vyplácení odlučného bydlela v místě výkonu služby fyzické osoby, což vyplývá ze skutečnostx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xnformací, spočívající v konkrétních vyjádřeních fyzické osoby při bezpečnostním pohovoru stran neoprávněného pobírání odlučného např. v tom smyslxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xteré vedlo ke spáchání podvodu a bylo motivováno čistě osobním ziskem, vyvolává pochybnost o její důvěryhodnosti a její vyjádření a postoje, kterými sxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxt uvedená v § 14 odst. 3 písm. d) je neurčitý právní pojem. Při jeho posouzení jsou zjištěné skutečnosti posuzovány individuálně a vždy v úzkém vztahu ke xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx naznačujícím, že chování má vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost fyzické osoby a tyto okolnosti se hodnotí jednotlivě i ve svém souhrnu. Neurčitx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx i o přídavek na bydlení), v trestním řízení svou vinu nejprve popřela, následně se doznala a svého jednání litovala, ovšem v bezpečnostním řízení dále txxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx j. 7 As 12/2008-60)
- I. Cílem bezpečnostního řízení nemůže být dokonale podrobné zmapování činnosti fyzické osoby v každém okamžiku jejího životax xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xiziko podle § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 148/1998 Sb. [srov. dnešní § 14 odst. 2 písm. b) zák. o ochraně utaj. informací] může spočívat v působení fyzickx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxunistické strany Československa, protiprávní komunistický režim a jeho ideologii, třídní zášť a nenávist, tedy v přinejmenším podpoře činnosti směxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx flash disku neoprávněné osobě byla utajovaná informace stažena na počítač osoby, jež nebyla oprávněna se s utajovanými informacemi seznamovat, může xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx x x5/2013-36)
- I. Závěr o existenci bezpečnostního rizika je téměř vždy založen na určité míře pravděpodobnosti, která vyplývá ze zjištěných skutkoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxzrazení utajované informace ze strany fyzické osoby již došlo. Zjištěné chování fyzické osoby indikující podezření na možné ohrožení ochrany utajovxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxým na jiných řízeních. Správní orgán je oprávněn vzít v úvahu i tvrzení uvedená fyzickou osobou při podání vysvětlení podle trestního řádu. Realizace pxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxostní riziko podle § 14 odst. 3 písm. d) zák. o ochraně utaj. informací může spočívat ve střelbě ostrými náboji na veřejném prostranství s cílem zaujmoux xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxkození předmětné zbraně jakožto důkazního prostředku ve snaze vyhnout se odhalení.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31.10.2016, č. j. 9 A 79/2xxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxatel před zdraví nebezpečnými látkami a nedovoleného ozbrojování; stýkala-li se fyzická osoba s osobami vyvíjejícími takovou činnost způsobem, ktexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
II. Zvláštní charakter bezpečnostního řízení nevyžaduje, aby byl správní orgán vázán skutkovými zjištěními nalézacího soudu v trestním řízení, nxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xezpečnostního rizika u osoby, přičemž pro pozitivní závěr o bezpečnostní nespolehlivosti fyzické osoby postačuje již samotné podezření na jeho exisxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxci bezpečnostního řízení oprávněn učinit si samostatně úsudek o otázkách vztahujících se k bezpečnostní spolehlivosti fyzické osoby bez ohledu na tox x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xe se v minulosti dopustil trestného činu apod.), ale postačí, je-li zjištěno "riziko", tedy skutečnosti nasvědčující tomu, že osoba, jíž bude osvědčexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx říct, že zákon o ochraně utajovaných informací není založen na presumpci neviny, ale na presumpci viny.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19.2xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxná, že jí nelze vydání dalšího osvědčení odepřít, pokud je shledáno, že nejsou splněny zákonem stanovené podmínky pro vydání osvědčení. Podmínkou pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxtského soudu v Praze ze dne 28.11.2014, č. j. 11 A 274/2011-35)
- I. Předmětem bezpečnostního řízení není přezkoumávat a vést řízení vztahující se k jxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxní řízení se vztahuje na všechny oblasti života fyzické osoby a při posuzování bezpečnostního rizika se přihlíží ke všem okolnostem naznačujícím, že cxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxzit toliko na zjištění, že fyzická osoba je dlouholetým pracovníkem bezpečnostních sborů a z této skutečnosti vydedukovat schopnost utajovat informxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxelnost.
II. Bezpečnostní riziko podle § 14 odst. 3 písm. d) zák. o ochraně utaj. informací může spočívat v opakovaném porušení právních předpisů fyzixxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxní pracoviště bez svolení nadřízeného, přičemž protiprávní jednání fyzické osoby představuje souvislý a stále přítomný projev jejího nezodpovědnéxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxezpečný.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8.10.2014, č. j. 3 A 70/2012-60)
- I. Bezpečnostní riziko podle § 14 odst. 3 písm. d) zák. o ochraně uxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt fyzické osoby poskytnout utajovaným informacím ochranu požadovanou zákonem.
II. Bezpečnostní riziko podle § 14 odst. 3 písm. e) zák. o ochraně utajx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o dlouholetý osobní kontakt a nelze vyloučit, že by tyto styky mohly mít vliv na schopnost fyzické osoby utajovat informace.
III. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxou činnost považovat i jednání, za něž nebyl pachatel dosud pravomocně odsouzen nebo pokud nebyl pravomocně uznán vinným pro zákonnou překážku. Pro exxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxoby, s níž je ve styku. Samotné styky pochopitelně musí být vědomé (s konkrétní osobou se nelze stýkat nevědomky). Pro shledání bezpečnostního rizika pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxace, povahu vztahu apod.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18.12.2013, č. j. 7 A 113/2010-64)
- I. Bezpečnostní riziko podle § 14 odst. 3 písm. xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxček fyzickou osobou od rodinných příslušníků a známých jiné osobě, v důsledku čehož se fyzická osoba dostane do druhotné platební neschopnosti a nastaxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxdné všechny skutečnosti zjištěné v konkrétní případě, jako výše zadlužení, způsob sjednání půjček, garance poskytnuté pro jejich splácení, zda jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxt na případném eventuálním budoucím úspěchu v soudním sporu. Pro vyhodnocení bezpečnostního rizika je rozhodný aktuální stav zadlužení fyzické osobx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxMYSLOVÁ BEZPEČNOST
Podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci a formy přístupu podnikatele k utajované informaci
[Podmínky přxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxťuje ochranu utajovaných informací prostřednictvím omezení přístupu k utajovaným informacím pouze na podnikatele spolehlivé jak co do schopnosti zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxální), jednak musí v závislosti na stupni utajení buď doložit svou schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací, nebo musí být držitelem platnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdostačuje. Právo na svobodný přístup k podnikání (čl. 26 Listiny) je tedy v tomto případě zákonem omezeno; opět se zde projevuje skutečnost, že přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivými dalšími druhy bezpečnosti uvedenými v § 5 s tím, že splnění podmínek personální bezpečnosti se musí vztahovat jak na odpovědnou osobu [txxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmací; srov. § 2 písm. e) bod 13 a 14], tak i na podnikatelovy zaměstnance, kteří budou přicházet do styku s utajovanými informacemi.
Podnikatel, ktexx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm dokládá pouze vlastním písemným prohlášením, které předkládá Úřadu. Přestože Úřad v tomto případě nevede řízení o vydání osvědčení, podléhá podnikxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xyhrazené (Úřad může vést pouze řízení o odnětí osvědčení, tedy pouze ve vztahu k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné a vyšší; srov. § 101). Forxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxněnka splnění podmínky schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací tohoto stupně utajení.
Pro přístup podnikatele k utajované informaxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxího řízení se ověřuje splnění všech dílčích typů bezpečnosti [srov. § 96 odst. 1 písm. c) a § 16].
Související ustanovení:
§ 5 - druhy zajištění ocxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xezpečnostní spolehlivost, § xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Ustanovení § 15a navazuje na úpravu v § 15 písm. a); společně tato ustanovení naplňxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxí podstupovat bezpečnostní řízení a postačí mu pouze učinit prohlášení podnikatele. Toto prohlášení je podnikatel povinen předložit každému, kdo mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xokumentaci (§ 98) je poněkud nepřehledně obsaženo v části čtvrté zákona, která se týká bezpečnostního řízení, tedy řízení, které musí absolvovat pouzx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxformacemi stupně utajení Vyhrazené, bezpečnostní dokumentaci zpracovávat.
Pokud podnikateli utajovanou informaci nikdo nepředává, ale tato ixxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxými informacemi je, že odpovědná osoba je držitelem oznámení, osvědčení nebo dokladu. Dále musí mít podnikatel vytvořeny podmínky odpovídající formx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx
xlatnost prohlášení zanikne po 5 letech poté, co bylo učiněno. Pokud podnikatel učinil prohlášení vůči více poskytovatelům utajované informace, počíxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxm ukončit. Tento krok je povinen písemně oznámit tomu, vůči komu prohlášení učinil (tedy buď poskytovateli utajované informace, nebo Úřadu); platnosx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxformacemi také vyššího stupně utajení. Přirozeně zaniká platnost prohlášení také zánikem (zrušením) podnikatele. Přímo ze zákona zaniká také okamžxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xěkterého z údajů uvedených v prohlášení podnikatele. Také v těchto případech je podnikatel povinen zánik platnosti prohlášení oznámit poskytovatelx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxášení, když již neexistuje (platnost prohlášení zanikla v důsledku jeho zániku nebo zrušení); přestože nedodržení této povinnosti prohlašuje za přexxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx nesankcionovatelná.
Odstavec 5 nepočítá se smrtí podnikatele, který je fyzickou osobou. Je přirozené, že v takovém případě planost prohlášení zaxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxnikatel získá oprávnění k přístupu k utajovaným informacím vyššího stupně utajení než Vyhrazené, zaniká mu platnost prohlášení. Podle § 68a písm. e) xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxědčení (srov. § 56 odst. 2), konkrétně je tedy povinen utajovanou informaci, která mu byla poskytnuta, odevzdat tomu, kdo mu ji poskytl nebo do jehož půsxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtu, do jehož působnosti utajované informace náleží, a není-li jej, Úřadu. Je ovšem
absurdní
, aby podnikatel odevzdával utajované informace stupně utxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxnikatel neučinil, nebylo by možno na jeho straně dovozovat spáchání přestupku, protože nelze dovozovat společenskou škodlivost přestupku (§ 5 přestxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x § 158 vyplývá, že má jít o vyhlášku vydanou Úřadem.
Související ustanovení:
§ 15 - podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci, § 154 - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxje v písmenech a) až d) hmotněprávní podmínky pro to, aby podnikateli mohlo být vydáno osvědčení. Jejich splnění zjišťuje Úřad v bezpečnostním řízení. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x x xx xx xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobně - v případě podnikatele, který je právnickou osobou, je to pojmově vyloučeno - stanoví zákon o ochraně utajovaných informací jako podmínku pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxanovené v odstavci 1 [s výjimkou uhrazení správního poplatku podle písm. e)] jsou podmínkami, jejichž nesplnění není slučitelné s přístupem k utajovaxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx důvod pro odnětí osvědčení; skutečnost, že podnikatel přestal některou z podmínek splňovat, zjišťuje Úřad v bezpečnostním řízení (viz § 101).
Souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx § 19 - způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací, § 155 - přestupky podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxona považovány za znak ekonomické nestability bez dalšího (odst. 1), jednak o okolnosti, které samy o sobě ekonomickou nestabilitu pouze indikují, alx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxonomicky nestabilního, navazuje v písm. a) a b) na úpravu v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a v písm. c) na záxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxnětí již vydaného osvědčení, neboť tyto podmínky musí splňovat podnikatel po celou dobu platnosti osvědčení podnikatele (§ 16 odst. 2). Pokud se podnixxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxmi, musí podat novou žádost o vydání osvědčení.
K odst. 2
V tomto ustanovení jsou vymezeny
fakultativní
případy ekonomické nestability podnikatxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti s nimi vedou k závěru o ekonomické nestabilitě podnikatele. Jde tedy o případy značně náročnější na odůvodnění, při nichž je nutno vyjít z úxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxnit své závazky, je ohrožen ve své schopnosti sám řídit své jednání, a z hlediska ochrany utajovaných informací se tedy stává nedůvěryhodnou osobou. Vzxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxistuje obava z možnosti takovéto ovlivnitelnosti; tato obava však musí být v každém případě důvodná, tedy v podstatě podložena poznatky o zákonitostexx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxo vydání osvědčení podnikatele
Související předpisy:
zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
zák. č. 374/xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxerá představuje potencialitu ve vztahu k ohrožení zájmů České republiky. Již se samotného pojmu plyne, jak dovodil Nejvyšší správní soud, že pro závěr x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxegorie skutečností, které musí nebo mohou být považovány za bezpečnostní riziko, jsou i v případě podnikatele jednak
obligatorní
, jednak
fakultativxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxostní nespolehlivosti podnikatele a zamítnout žádost o vydání osvědčení nebo dokladu, případně již vydané osvědčení, resp. doklad, odebrat. Ze zákoxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu představuje. To znamená, že dojde-li jednou k němu, trvá navždy a možnost seznamování se s utajovanými informacemi je pro podnikatele navždy uzavřenxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxmi zájmy České republiky. Z rozhodovací praxe Úřadu i judikatury plyne, že takovým rizikem je uzavírání kartelových dohod s tzv. tvrdým jádrem (jde tedx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je nutno rovněž vzít v potaz, je také dlouhodobost takového jednání.
Zákon o ochraně utajovaných informací zároveň vylučuje z možnosti obdržet osvxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xebo jmenování statutárního nebo kontrolního orgánu podnikatele. Důvodem je, že u listinných akcií, kde jsou práva spojená s akcií převáděna pouhým přxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx
bezpečnostní rizika jsou jakousi eventualitou na druhou. Okolnosti uvedené v odstavci 3 nelze považovat za ohrožení zájmů České republiky samy o soběx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxjmů České republiky opodstatněný x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxolností vést k tomu, že nelze učinit
relevantní
nebo dostatečně stálé závěry o schopnosti podnikatele chránit utajované informace. Skutečnost, že sxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx netransparentnost majetkové struktury podnikatele, která opět znemožňuje relevantně posoudit schopnost podnikatele utajované informace ochraňxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není tam definován. Zároveň se od konstrukce v zákoně o obchodních korporacích, toto vymezení odlišuje, protože podle § 74 z. o. k. se přímo nebo nepříxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xožnost prosadit jmenování, odvolání nebo volbu osoby, která je statutárním orgánem, nebo většiny osob, které jsou jeho členy anebo členy kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xákon o ochraně utajovaných informací nevyžaduje, aby tato možnost spočívala výlučně v právních skutečnostech, vliv lze uplatňovat také fakticky, txxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxajované informaci, § 16 - podmínky pro vydání osvědčení podnikatele
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací (§ 5) a formy přístupu k utajované informaci (viz komentář k § 20).
Související ustanovení:
§ 15 - podmínky přístupu podnikatele k utajxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Legislativně komplikovaná konstrukce vyjádřená § 5, § 16, § 19 a § 20 sděluje, že v případě, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxo osoby, které jeho jménem nebo za něj jednají, je pro vydání osvědčení podnikatele dostatečné, jestliže bude splňovat podmínky personální bezpečnosxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy. Pokud je tato podmínka splněna, je zároveň splněna i podmínka bezpečnosti průmyslové.
Osvědčení podnikatele [jako jedna z podmínek pro přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxstné formy [§ 54 odst. 3 písm. c)].
Související ustanovení:
§ 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 16 - podmínky pro vydání osvědxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xodnikatele
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x její evidence]
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Pravidla administrativní bezpečnosti se vztahují k naklxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcích (viz komentář k § 23 odst. 3). Jde o pravidla řádného označení nosiče utajované informace, jeho evidence, ukládání, přenášení, předávání, pravidxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xřicházejí ale i jiné nosiče, například nosiče obrazových nebo zvukových záznamů nebo nosiče elektronického záznamu, pokud se s nimi manipuluje mimo ixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi jsou provedena vyh. č. 529/2005 Sb. a vyhl. č. 432/2011 Sb.
K odst. 1
V odstavci 1 je stanovena povinnost označit informaci (rozuměj hmotný nosič, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxanými náležitostmi, kterými jsou název původce, stupeň utajení utajované informace stanovený podle materiálních hledisek v § 4 a podle seznamu utajxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxupeň utajení vyznačuje původce zpravidla při vzniku utajované informace (§ 22 odst. 1).
K odst. 2
Poskytne-li informace cizí moc, vyznačí se na ní uxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx", tedy ustanovením, které uvádí stupně utajení podle dotčených právních úprav, jejich označení v příslušných jazycích a označení utajované informaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxo postupovat analogicky podle tohoto ustanovení ve spojení s § 4, tedy označit utajovanou informaci stejně, jako by její příjemce byl jejím původcem; oxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxt, že tyto údaje vyznačí zahraniční původce).
K odst. 3
Označování utajovaných informací doplňující poznámkou "KRYPTO", resp. "ATOMAL", má usnaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, § 6 a § 11), jednak má upozornit na to, že jde o utajovanou informaci, která vyžaduje specifické zacházxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xředepsaných údajů. V tom případě je třeba přistoupit k jejich náhradnímu vyznačení; je-li nosičem utajované informace např. flash disk, měl by být vloxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvaných informací, je vyhl. č. 529/2005 Sb. a vyhl. č. 432/2011 Sb., blíže k tomu viz zmocňovací ustanovení § 23 odst. 2 písm. b). Podkladovým materiálem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx. č. 529/2005 Sb. materiál v listinné i nelistinné podobě obsahující utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené, který není originálem ani čistoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkument nebo oficiální závěr z jednání, nebo kopie utajovaného dokumentu. Podkladový materiál podle uvedeného ustanovení prováděcí vyhlášky vyhotoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxinnost evidovat v administrativních pomůckách předávání, přebírání nebo jiný pohyb utajované informace se vztahuje na fyzické osoby, které se s utajxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxrzení jejího převzetí orgánem státu, právnickou nebo podnikající fyzickou osobou odstavec 8.
Podle § 20 vyhl. č. 529/2005 Sb. se utajovaný dokumexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxce (podle citované vyhlášky musí tyto pomůcky obsahovat podle účelu, pro který jsou používány, stejné položky jako jednací protokol), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxůsob potvrzení převzetí utajovaného dokumentu evidovaného v administrativních pomůckách vedených v elektronické podobě stanoví odpovědná osoba, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby uskutečňuje prostřednictvím doručovací knihy anebo mezi organizačními součástmi prostřednictvíx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxího protokolu, a není-li jej, prostřednictvím jednacího protokolu, nebo po schválení odpovědnou osobou nebo bezpečnostním ředitelem, i prostřednixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xateriálu, pracovníků kryptografické ochrany, pracovníků provozní obsluhy kryptografických prostředků a kurýrů kryptografického materiálu. Tatx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxktronické podobě; způsob používání a požadavky na vedení těchto administrativních pomůcek stanoví bezpečnostní standardy [viz § 2 písm. j)].
K odsxx x
xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxavidla pouze pro utajované informace stupně utajení Důvěrné a vyšší. Pro utajované informace stupně utajení Vyhrazené zákon o ochraně utajovaných inxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6). Pro pořizování opisů, kopií nebo překladů utajovaných informací všech stupňů utajení v různých druzích právního procesu se uplatní úprava ve zvláxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxý souhlas původce, což znamená souhlas odpovědné osoby, protože zákon o ochraně utajovaných informací obecná pravidla jednání za původce neobsahujx x x x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xoukromoprávních vztazích. Pro souhlas s pořízením opisu, kopie nebo překladu utajované informace stupně utajení Důvěrné nebo Tajné, postačí souhlax xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxváděcí vyhláška č. 529/2005 Sb.
K odst. 7
xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxkonné termíny "přenášení" a "přeprava", takže zákon o ochraně utajovaných informací nevymezuje jasně hranice, v nichž se má prováděcí právní předpix xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxikající fyzické osoby, jehož účelem není doručení, jeho přepravu pak jako dopravení mimo objekt orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzicxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a o doručení zásilky, nikoliv o přenášení a přepravě utajované informace).
Přenosnou schránku vymezuje vyhláška jako jakýkoliv druh aktovky, kuxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxvněné manipulaci s jejím obsahem, například uzamčením mechanickým nebo kódovým zámkem nebo pečetěním, plombováním, a opatřen na vhodném místě názvex x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxie ČR nebo Národnímu bezpečnostnímu úřadu!".
K odst. 8
Potvrzení přijetí utajované informace je nutné pro to, aby bylo možno doložit její pohyb. Texxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xákladů řízení, vyplývá, že příjemcem utajované informace je míněn orgán státu, právnická nebo podnikající fyzická osoba, tedy subjekty, které jsou zxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxvní nebo jiné činnosti; na ty se vztahuje odstavec 5.
Převzetí zásilky potvrdí doručiteli osoba pověřená vedením jednacího protokolu nebo osoba urxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxsu (§ 66 odst. 4 cit. zák.). Po dobu skartační lhůty jsou dokumenty uloženy ve spisovně nebo v archivu, pokud byl zřízen (§ 68 odst. 1 a § 69 cit. zák.). Zákox x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v jejich zapůjčitelnosti; rozumí se, že na podmínkách spočívajících v potřebnosti přístupu k utajované informaci a v držení příslušného osvědčení, rxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxnem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je příslušný archiv, v případě utajovaných informací jde o příslušný archiv bezpečnostní.
Související ustanovení:
§ 4 - stupně utajení, § 5 - dxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xsoby nebo podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, nebo orgánu státu
Související předpisy:
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx018
K odst. 1 a 2
Tato ustanovení upravují náležité označení nosiče utajované informace, které zajišťuje identifikaci utajované informace po celox xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe (rozuměj při vzniku záznamu této informace na nosiči).
Výjimku z označování informace hned při jejím vzniku tvoří postup při přihlašování vynálexxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxou má být utajována. Zákon o ochraně utajovaných informací se opět nevyjadřuje výstižně: vyznačení se provede na nosiči informace. U některých informxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxadě má původce povinnost vyznačit dobu trvání utajení na nosiči informace již při jejím vzniku. Úprava je natolik obecná, že pod ni spadá jak omezení utaxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxky "Utajovat do odpojení příloh" na průvodním dopise xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxé informace nenese).
K odst. 4 až 8
Aby se zajistilo, že utajení informace bude odpovídat jejímu charakteru, ukládá zákon o ochraně utajovaných infxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxlního kritéria (nevýhodnosti nebo újmy zájmům České republiky), lze si nicméně představit, že půjde rovněž o kritérium formální (tedy změna nařízení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stupně utajení na příslušném nosiči. Totéž platí i pro případ, kdy původce zjistí, že stupeň utajení byl stanoven neoprávněně (že tedy informace nemělx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stupně utajení na nosiči, kterým disponují, a pokud informaci sami předali dalším adresátům, vyrozumí o změně nebo zrušení stupně utajení i je.
Povxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxak nestanoví zákon o ochraně utajovaných informací žádnou povinnost prověřovat trvání důvodu pro utajení (odst. 5 se na ně nevztahuje) a nelze ji nijax xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxak plyne z toho, že je nutno pro zjevný rozpor s účelem právní úpravy vyloučit výklad, podle kterého by mohl kdokoli disponovat informací, u níž se změnil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xvidence, § 149 - přestupky fyzické osoby, která má přístup k utajované informaci, § 153 - přestupky právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 7.3.2018
K odst. 1
Zákon o ochraně utajovaných informací respektuje zvláštnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxupně utajení. V praxi je výměna utajovaných informací v těchto případech natolik běžná, že by trvání na vzájemném potvrzování neúměrně zdržovalo tok uxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxpadech znemožnilo.
K odst. 2
Prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 529/2005 Sb.
K odst. 3
S účinností od 1.1.2018 se pravidla administraxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxyptografických prostředcích, do té doby se zákonná úprava omezovala pouze na to, že stanovila v § 34, že s utajovanou informací lze nakládat pouze v infoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí zákonem jsou povinni používat elektronické systémy spisové služby podle § 63 odst. 4 zák. o archivnictví; další původce tato povinnost netíží, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxané informace zpracovávány, splňuje požadavky stanovené národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (tedy obecné, nikoliv pouze pxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxího systému podle zákona o ochraně utajovaných informací a dále požadavky, které jsou dány zvláštní povahou původce (např. zpravodajské služby).
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxbu existence jejího záznamu v elektronických systémech.
Související ustanovení:
§ 21 - vyznačování údajů na utajované informaci a její evidenxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgánu státu
Související předpisy:
vyhl. č. 529/2005 Sb.,
vyhl. č. 432/2011 Sb.
HLAVA x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
K odst. 1 až 4
Fyzická bezpečnost patří mezi druhy zajištění ochrany utajovaných informací a podlx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvněné osoby k utajovaným informacím) nebo pokus o něj zaznamenat.
V kontextu fyzické bezpečnosti obsahuje § 24 tři legální definice: objekt, zabexxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxhází zabezpečená oblast nebo jednací oblast, nelze právě s ohledem na slovo "zpravidla" chápat jako definiční znak; objektem ve smyslu § 24 odst. 2 tedx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx utajovaných informací výslovně počítá - srov. § 28 odst. 2). Byť poněkud nepřesně, tuto definici opakuje také vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xrostor, ve kterém se zpravidla nacházejí zabezpečené nebo jednací oblasti). Citovaná vyhláška nadto definuje hranici objektu [plášť budovy, fyzickx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xověřená osoba.
Naopak zabezpečená oblast a jednací oblast jsou nerozlučně spjaty s objektem, neboť oba tyto pojmy jsou definovány jako ohraničený xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxti). Zmíněná vyhláška č. 528/2005 Sb. také definuje hranici zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti, a to jako stavebně nebo jinak viditelně ohranixxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdná se o stanovení samostatného pravidla pro projednávání utajované informace uvedených stupňů utajení.
K odst. 5 a 6
Tato ustanovení určují, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpracovávat vždy. Zpracovávání na jiných místech je vázáno na splnění podmínky zamezení přístupu neoprávněné osoby k utajované informaci, případně nx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxjované informace jsou přísnější, ukládání je vždy vázáno na zabezpečenou oblast příslušné kategorie nebo vyšší, jinde utajovanou informaci ukládat xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcím právním předpisem je vyhláška č. 528/2005 Sb. Podle § 2 písm. j) cit. vyhl. je úschovným objektem trezor nebo jiná uzamykatelná schránka stanovenx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xschovném objektu, je-li jeho bodová hodnota uplatněna v projektu fyzické bezpečnosti pro příslušnou zabezpečenou oblast.
Související ustanovexxx
x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxajovaných informací, § 33 - zmocňovací ustanovení, § 149 - přestupky fyzické osoby, která má přístup k utajované informaci
Související předpisxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxáře je ke dni 7.3.2018
K odst. x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Objekt se zařazuje do jedné ze čtyř kategorií, jejichž názvy odpovídají existujícím stupňům utajení utajovaných informací (srov. § 4). Vlastní zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxává.
Zabezpečená oblast se zařazuje do jedné ze čtyř kategorií, jejichž názvy odpovídají existujícím stupňům utajení utajovaných informací (sroxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxá se v této zabezpečené oblasti ukládá.
Nezávisle na kategorizaci zabezpečených oblastí podle odstavce 1 zavádí zákon o ochraně utajovaných inforxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xřídy je odvislé od toho, zda již samotným vstupem do zabezpečené oblasti dochází, anebo nedochází k seznámení s utajovanou informací.
Tím, kdo stanxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx8/2005 Sb. odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba.
K odst. 3 a 4
Stanoví se pravidla vstupu a výstupu ze zabezpečené oblasti. Obojí musí být kontrolxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxoprávněné osoby do zabezpečené oblasti. Ten je jednak omezen pouze na zabezpečenou oblast třídy II, jednak může být realizován pouze s osobou, která má xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdy I, v odstavci 4 však umožňuje dočasnou změnu třídy I na třídu II. Je to vázáno na současné splnění několika podmínek: musí jít o odůvodněný případ, musí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxt přístup k utajované informaci.
Související ustanovení:
§ 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 24 - vymezení základních pojmxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxosti
Související xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx018
K odst. 1 a 2
V návaznosti na § 24 odst. 4, který definuje jednací oblast jako ohraničený prostor v objektu a stanoví, že utajovanou informaci stupnx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxe jednak o obecnou povinnost podle odstavce 1, jednak o konkrétní povinnost podle odstavce 2 požádat Úřad o provedení popsané kontroly. Odpovědná osobx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxc 2 nestanoví povinnost pouze odpovědné osobě, nýbrž také dalším subjektům. Úřad má povinnost kontrolu, o jejíž provedení byl odpovědnou osobou požádxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xeské republiky legislativní zkratku "policie").
Odstavec 2
in fine
stanoví výjimku pro zpravodajské služby a policii; tyto subjekty si pro své poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxech významně modifikováno.
Vyhláška č. 528/2005 Sb. stanoví v kapitole 5 přílohy č. 1, že jednací oblast pro pravidelné projednávání utajovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxanoví konkrétní požadavky na zajištění jednací oblasti proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu (např. proti pasivnímu odposlechu musí být jednací obxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxdnací oblasti nedochází k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informací, zkratku "obranná prohlídka".
Vyhláška čx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxřeno nasazení technických prostředků proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu. Obranné prohlídky se provádějí ve lhůtách podle § xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxzření na něj a po odchodu pracovníků provádějících údržbu nebo úpravy v jednací oblasti. Příloha vyhlášky obsahuje též náležitosti žádosti o provedenx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xýt kontrolováno tzv. opatřeními fyzické bezpečnosti, kterými jsou ostraha, režimová opatření a technické prostředky (§ 27). Přísnější jsou pravidlx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní:
§ 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 24 - vymezení základních pojmů; pravidla projednávání, zpracovávání a ukládání utajovxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
vyhl. č. 528/2005 Sb.
[Opatření fyzické bezpečnosti]
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Zatímxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx x některých ustanoveních následujících pojem "opatření fyzické bezpečnosti" [viz např. § 32 odst. 1 písm. c)]. Opatření fyzické bezpečnosti nejsou v kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxá opatření a technické prostředky, je tedy opatření (singulár) fyzické bezpečnosti; zároveň však opatření (plurál) fyzické bezpečnosti může sloužix xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxdnotlivým těmto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxvá opatření, § 30 - technické prostředky, § 31 - bodové hodnoty opatření fyzické bezpečnosti a nejnižší míra zabezpečení, § 32 - projekt fyzické bezpxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx18
Ostraha patří podle § 27 mezi opatření fyzické bezpečnosti. Zákon o ochraně utajovaných informací ostrahu nijak nedefinuje. Vyjdeme-li z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 5 písm. d), můžeme ostrahu pro účely zákona o ochraně utajovaných informací definovat jako takové střežení objektu (příp. zabezpečené oblasti nebo jxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxcím, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat.
Aby se jednalo o ostrahu ve smyslu § 28, musí být realizována (zabezpečována) fyzickými osobami xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxveného počtu osob přímo ve střeženém objektu není podmínkou". To je v souladu s tím, že text komentovaného ustanovení užívá ve vztahu k objektu předložkx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxvislosti na tom, co se v daném objektu nachází, tedy zda se v něm nachází zabezpečená oblast a které kategorie, resp. zda se v něm nachází xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmací upozorňovala na potřebu kombinování opatření fyzické bezpečnosti s tím, že "např. ostrahou se tak rozumí nejen fyzická přítomnost osob v místě stxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx vazba ostrahy na technické prostředky (§ 30).
Podle § 33 písm. b) prováděcí právní předpis stanoví organizační požadavky na provádění ostrahy a zaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxajení utajovaných informací, které jsou v jednací oblasti pravidelně projednávány, na kategorii objektu, nebo na kategorii zabezpečené oblasti. Tíxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ostrahu typu 5 zabezpečují pouze příslušníci ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů a je vykonávána způsobem nepravidelných obchůzek po náhodně vybxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxtále přítomna nejméně jedna osoba určená pro výkon ostrahy. Ostrahu typu 2 zabezpečují zaměstnanci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxsou vyžadovány.
Související ustanovení:
§ 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 27 - opatření fyzické bezpečnosti, § 30 - techxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxormaci, nebo orgánu státu
Související předpisy:
vyhl. č. 528/2005 Sb.
[Režimová opatření]
JUDr.
Jan
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxjovaných informací sice v pravém slova smyslu nepodává legální definici režimových opatření, nicméně komentovaný § 29 jednoznačně určuje, co všechxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrmací jsou vlastně souborem norem, které regulují oblasti vymezené v § 29 a jejichž účelem je zabránit nebo ztížit neoprávněné osobě přístup k utajovxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxy. Technické prostředky jsou sice opatřením fyzické bezpečnosti existujícím vedle režimových opatření (srov. § 27) a podrobněji se jim věnuje § 30, nixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxími prostředky, které se používají pro systémy zabezpečení vstupů podle § 30 odst. 1 písm. b), (tj. pro elektrická zámková zařízení a systémy pro kontroxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxáděcím právním předpisem je vyhláška č. 528/2005 Sb. Zatímco § 7 cit. vyhl. (režim pohybu osob a dopravních prostředků) a § 8 cit. vyhl. (režim manipuxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xá podobnou strukturu jako komentovaný § 29, tj. určuje, co je režimovými opatřeními, avšak v některých bodech se jeví tento výčet poněkud širší než výčex x x xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi a jednací oblasti).
Související ustanovení:
§ 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 27 - opatření fyzické bezpečnosti, § 30 - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x a 2
Technické prostředky patří podle § 27 mezi opatření fyzické bezpečnosti. Zákon o ochraně utajovaných informací nepodává legální definici techxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxdy vlastně dána žádná kritéria pro určení, které jiné věci mohou být technickými prostředky ve smyslu § 30. Vyjdeme-li z § 5 písm. d), nezbývá než konstatxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo jiné věci, mohou-li být užity k tomu, aby zabránily nebo ztížily neoprávněné osobě přístup k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxtů, jednací oblasti nebo zabezpečené oblasti těmito prostředky, v závislosti na stupni utajení utajovaných informací, které jsou v jednací oblasti pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xyhláška č. 528/2005 Sb.
Vyhláška č. 528/2005 Sb. ve svém § 2 písm. i) definuje technický prostředek jako bezpečnostní prvek, jehož použitím se zabxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxformace. Například mechanickými zábrannými prostředky se v kapitole 2 přílohy č. 1 cit. vyhl. rozumí zejména zámky, dveře, mříže, folie, skla a další bxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxží pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob a dopravních prostředků.
Většina položek z výčtu uvedeného v odstavci 1 je sama o sobě běžně využitexxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxo schválení odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou; takto certifikovaným nebo schváleným technickým prostředkům se přiřazuje bodové ohodnocenx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxkované nebo necertifikované technické prostředky, přičemž necertifikované technické prostředky lze použít pouze za podmínek stanovených v přílozx xx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xecertifikované technické prostředky lze použít pouze za podmínek stanovených v příloze č. 1 vyhlášky.
K odst. 3
Odstavec 3 umožňuje ve stanovenýcx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xeagovat na potřeby konkrétní nestandardní situace. Kromě výčtu situací, kdy k tomuto nahrazení může dojít, nejsou stanoveny žádné další podmínky ani xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x ochraně utajovaných informací (tj. zabraňovat nebo ztěžovat neoprávněné osobě přístup k utajovaným informacím, popř. přístup nebo pokus o něj zaznaxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxečného stavu upravuje ústavní zákon o bezpečnosti ČR (k vyhlášení válečného stavu viz čl. 43 odst. 1 Ústavy). Vyhlašování stavu nebezpečí je upraveno v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xilách České republiky, tak ten stanoví, že vláda nařízením určí objekty důležité pro obranu státu a úseky státních hranic střežené vojáky armády, stanxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx činností. Pokud jde o odkaz na § 50a již neúčinného zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, tak ten upravoval povolání vojáků v činné službě k pxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxných informací, § 27 - opatření fyzické bezpečnosti, § 28 - ostraha, § 29 - režimová xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 3 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
§ 14 zák. č. 219/1999 Sb.x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxjnižší míra zabezpečení]
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
K odst. 1 až 3
V návaznosti na zavedení jednotlivých drxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxtom mají ustanovení vyhlášky č. 528/2005 Sb. Právě tato vyhláška totiž stanoví bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti a stanoxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxt. 2 cit. vyhl. je zabezpečení objektu nebo zabezpečené oblasti zajišťováno kombinací opatření fyzické bezpečnosti podle § 3 odst. 3 až 10 a § 6 až 9 citx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxnickými prostředky; kupř. pro kategorii Důvěrné jsou to mechanické zábranné prostředky a zařízení elektrické zabezpečovací signalizace. Ustanovexx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx x x x x xx x xxxx xxxxx xxxxe § 4 odst. 3 cit. vyhl. se rozsah použití opatření fyzické bezpečnosti k zabezpečení jednací oblasti stanoví v závislosti na stupni utajení utajovanýxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxi konkrétně technickými prostředky se zabezpečují jednací oblasti pro pravidelné projednávání utajovaných informací stupňů utajení Tajné a Přísně xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx
Podle § 6 odst. 2 cit. vyhl. stanoví její příloha č. 1 též bodové hodnoty režimových opatření. Podle § 9 cit. vyhl. stanoví tatáž příloha rovněž bodovx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prvkem její hranice. Kapitola 12.1. obsahuje tabulku bodových hodnot nejnižší míry zabezpečení zabezpečené oblasti a kapitola 12.2. obsahuje tabulxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x) zák. o ochraně utaj. informací a § 1 cit. vyhl.]. Podle § 2 písm. f) cit. vyhl. je hrozbou možnost vyzrazení nebo zneužití utajované informace při naruxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xyhodnocení rizik provádí
a)
identifikací stupňů utajovaných informací a zjištěním množství utajovaných informací, které se v objektu vyskytují xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx informace vystaveny,
c)
popisem a vyhodnocením zranitelnosti utajovaných informací vůči těmto hrozbám,
d)
stanovením míry rizika jako "maxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxěřené osobě stanovena povinnost zpracovat projekt fyzické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxo objektu bez zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti, a to právě v projektu fyzické bezpečnosti. Projekt fyzické bezpečnosti zákon nedefinuje, nicxxxx x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxel fyzické bezpečnosti".
K odst. 4 a 5
Aby byla zajištěna odpovídající reakce na možnost změny podmínek a situace s postupem času, stanoví zákon o ocxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxistuje povinnost zajistit a pravidelně ověřovat, zda použitá opatření fyzické bezpečnosti odpovídají projektu fyzické bezpečnosti a právním předpxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx x xx xxxxx xx prováděcí právní předpis stanoví četnost a způsob zápisu o ověřování, zda použitá opatření fyzické bezpečnosti odpovídají projektu fyzické bezpečxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsem je vyhláška č. 528/2005 Sb. Ustanovení § 10 odst. 1 cit. vyhl. určuje, že ověření, zda jednotlivá použitá opatření fyzické bezpečnosti a vyhodnocxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxřená osoba průběžně, nejméně však každých 12 měsíců. Podmínkou pro toto ověření je v případě technických prostředků uvedených v § 30 odst. 1 zák. o ochraxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xdpovědná osoba nebo jí pověřená osoba neprodleně zajistí shodu s projektem fyzické bezpečnosti.
Související ustanovení:
§ 5 - druhy zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxjekt fyzické bezpečnosti, § 33 - zmocňovací ustanovení, § 46 - společná ustanovení, § 153 - přestupky právnické osoby nebo podnikající fyzické osobxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xtanovenou v § 31 odst. 3 se v § 32 závazně určuje obsah projektu fyzické bezpečnosti (odst. 1 až 5) a místo jeho uložení (odst. 7). Obsah projektu fyzické xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxbo zda jde o objekt bez zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti a objekt které kategorie. V některých případech podle § 32 musí projekt fyzické bezpečxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxozního řádu objektu a plánu zabezpečení objektů, zabezpečených oblastí a jednacích oblastí v krizových situacích. Prováděcím právním předpisem je vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx provozního řádu určuje kapitola 14.4. a obsah plánu zabezpečení objektu, zabezpečených oblastí a jednací oblasti v krizových situacích kapitola 14.xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnou ostrahou.
Související ustanovení:
§ 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 31 - bodové hodnoty opatření fyzické bezpečnostx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xsoby, které mají přístup k utajované informaci, nebo orgánu státu
Související předpisy:
vyhl. č. 528/2005 Sb.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxhraně utajovaných informací na prováděcí právní předpis. K vydání prováděcího právního předpisu k provedení § 33 je na základě § 158 zmocněn Úřad. K xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxí základních pojmů; pravidla projednávání, zpracovávání a ukládání utajované informace, § 28 - ostraha, § 29 - režimová opatření, § 30 - technické pxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxvnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, nebo orgánu státu, § 158 - zmocňovací ustanovení
Souvisexxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxlaci bezpečnost informačních nebo komunikačních systémů) ji tvoří systém opatření, jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost utaxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxěná důvěrnost, integrita a dostupnost, resp. jejich zajištění u informačního systému, představují prvky tzv. "triády CIA" a právě z nich se má skládat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x 2 kompetenčního zákona ústředním orgánem státní správy. NÚKIB je zřízen ustanovením § 21a zák. o kyber. bezpečnosti, a to jako ústřední správní úřad pxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx ředitel, kterého jmenuje po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti vláda, která ho též odvolává. Ředitel NÚKIB je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxm správním úřadem, je tedy na základě § 33a právě bezpečnost informačních a komunikačních systémů. Na informační nebo komunikační systémy, které nakxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákon o ochraně utajovaných informací.
Státní správu v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti vykonává Úřad, pokud zxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x obecného pravidla, je tedy právě tím případem, kdy zákon stanoví jinak. Nadto však § 33a umožňuje výjimku z výjimky, a pokud by tak zákon o ochraně utajoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 34 - informační systém, § 35 - komunikační systém, § 35a - manipulace s taktickou ixxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Zákon o ochraně utajovaných informací v první řadě legálně definuje informační systém nakládající s utxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, nýbrž i svou vlastní správu a procesy nebo prostředky vztahující se k tomuto informačnímu systému. Byť informační systém je zkratka pro informační syxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx informacemi nakládá, nýbrž spíše to, že je toho schopen. Aby totiž vůbec bylo možné v informačním systému definovaném v odstavci 1 nakládat s utajovanýxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxnek: informační systém musí být certifikován NÚKIB (§ 46 odst. 1 písm. b), ustanovení, na které se zde odkazuje, určuje, že certifikací je mj. postup, jíxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxovozu odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou. Toto schválení musí být nadto ve stanovené lhůtě oznámeno NÚKIB (odst. 5).
Jde-li o informační syxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xen v době platnosti prohlášení podnikatele (srov. výše komentář k § 15a). Zánikem platnosti prohlášení podnikatele zaniká též schválení informačníhx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxvní předpis, pokud jde o požadavky na informační systém a podmínky jeho bezpečného provozování v závislosti na stupni utajení utajovaných informací, x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxka č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xvedena již v § 2 písm. j) zák. o ochraně utaj. informací a v § 2 písm. w) cit. vyhl. opakuje definici bezpečnostního provozního módu, která je uvedena již x x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxstémy. Citovaná vyhláška např. stanoví, že bezpečnosti informačního systému se dosahuje uplatněním souboru opatření z oblasti počítačové a komunikxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxní, personální bezpečnosti a fyzické bezpečnosti informačního systému (§ 3 odst. 1 cit. vyhl.) a že soubor těchto opatření je specifikován v bezpečnosxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xx xxxodu na její tvorbu srov. Věstník NBÚ 1/2017, s. 69 a násl.). Dále se stanoví např. minimální bezpečnostní požadavky v oblasti počítačové bezpečnosti (§ x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxdmínky přístupu podnikatele k utajované informaci, § 15a - prohlášení podnikatele, § 33a - výkon státní správy, § 46 - společná ustanovení, § 149 - pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k utajované informaci, nebo orgánu státu, § 158 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxdě legálně definuje komunikační systém nakládající s utajovanými informacemi, pro který zároveň zavádí legislativní zkratku "komunikační systém"x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxu definovaném v odstavci 1 nakládat s utajovanými informacemi, je v odstavci 3 zvlášť stanovena povinnost splnit podmínky podle odstavce 2.
Komunixxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxikačního systému se však vyžaduje projekt bezpečnosti komunikačního systému schválený NÚKIB.
Stejně jako informační systém (srov. § 34 odst. 2) mxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxormačního systému je schválení nejen povinnost, nýbrž představuje zároveň nezbytnou podmínku pro nakládání s utajovanou informací v informačním syxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xdstavce 3 splněny, aby bylo možné v komunikačním systému nakládat s utajovanou informací. Na rozdíl od informačního systému (§ 34 odst. 5) není u komunixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xomunikační systém neobsahuje počítače, neumožňuje zpracování utajovaných informací;" (Věstník NBÚ, 1/2017, s. 83). Toto tvrzení je v přímém rozporx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxcovává v informačním nebo komunikačním systému.
Jde-li o komunikační systém podnikatele, který má přístup k utajovaným informacím stupně utajenx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxhlášení podnikatele zaniká též schválení komunikačního systému do provozu. Důvody zániku platnosti prohlášení podnikatele jsou uvedeny v § xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo systému a náležitosti projektu bezpečnosti komunikačního systému a způsob a podmínky jeho schvalování. K vydání prováděcího právního předpisu k prxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxxx005 Sb. spadá do jejího předmětu úpravy mj. stanovení požadavků na komunikační systémy a schvalování jejich projektů bezpečnosti. Citovaná vyhláškx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx projektu bezpečnosti komunikačního systému a její přílohy (§ 28 odst. 2 a 3 cit. vyhl.) nebo způsob a podmínky schvalování tohoto projektu (§ 29 cit. vyhxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx správy, § 34 - informační systém, § 149 - přestupky fyzické osoby, která má přístup k utajované informaci, § 153 - přestupky právnické osoby nebo podnxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Manipulace s taktickou informací
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrmací v tomto ustanovení vlastně paralelní kategorizaci utajovaných informací, která existuje nezávisle na jejich kategorizaci (klasifikaci) poxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxí, může tedy jít o utajovanou informaci kteréhokoliv stupně utajení. Definičním znakem, který z utajované informace činí taktickou informaci, je to, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xehledě na stupně utajení - lze všechny utajované informace členit na taktické informace na straně jedné a na straně druhé na utajované informace, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxčleňuje podkategorie taktických informací do stupně utajení Tajné). Odkazuje se zde na bezpečnostní standard, který je definován v § 2 písm. j) jako uxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxné míry ochrany utajovaných informací.
Související ustanovení:
§ 2 - vymezení pojmů, § 4 - stupně utajení, § 22 - vyznačení stupně utajení, § 33x x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxNICKÉ PODOBĚ V ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ INFORMAČNÍHO NEBO KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU
[Zpracování utajované informace v elektronické podoxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxené v § 5, působí hlava VII čítající jediný paragraf (§ 36) poněkud nesystematicky.
Odstavec 1 stanoví obecnou povinnost zajistit ochranu utajovanx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx blíže nedefinuje, je tedy jasné pouze jeho vymezení negativní, podle něhož není součástí žádného informačního nebo komunikačního systému. Striktně xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx x xxxxx xxxvy VI části druhé zákona o ochraně utajovaných informací lze dovodit, že je v § 36 odst. 1 míněno takové zařízení, které není součástí žádného informačxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo zařízení: jednak psací stroj s pamětí, jednak zařízení umožňující kopírování, záznam nebo zobrazení utajované informace anebo její převod do jinéhx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxtní provozní směrnici. Utajovanou informaci lze zpracovávat pouze v souladu s bezpečnostní provozní směrnicí. Obsahové náležitosti této směrnice uxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxváděcího právního předpisu k provedení § 36 odst. 4 je na základě § 158 zmocněn NÚKIB. V současnosti je nicméně stále platná a účinná vyhláška č. 523/20xx xxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxbě v zařízeních, která nejsou součástí informačního nebo komunikačního systému. Citovaná vyhláška např. stanoví, že bezpečného zpracování utajovaxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxovaných informací dosahuje uplatněním souboru opatření z oblasti personální bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, administrativní bezpečnosti a orgxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být provedeno tak, aby zamezovalo nepovolané osobě odezírat utajované informace (§ 38 odst. 5 cit. vyhl.).
Související ustanovení:
§ 5 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxup k utajované informaci, § 153 - přestupky právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, nebo orgánu stáxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxátní správy]
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Kryptografická ochrana patří mezi druhy zajištění ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxkých materiálů při zpracování, přenosu nebo ukládání utajovaných informací.
K postavení NÚKIB viz komentář k § 33a. Jednou z vybraných oblastí ochxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti vykonává Úřad, pokud zákon o ochraně utajovaných informací nestanoví jinak (§ 136 odsxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx jinak. Nadto však § 36a umožňuje výjimku z výjimky, a pokud by tak zákon o ochraně utajovaných informací stanovil, vykonává státní správu v oblasti ocxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x působnost k výkonu státní správy
[Kryptograficxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecně má samozřejmě daleko širší využití, používá se i při každodenních činnostech nesouvisejících s utajovanými informacemi a všeobecně slouží k zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxvána informace; číselná podoba pak umožňuje použití matematických operací k zabezpečení dané zprávy (Burda, 2015, s. 5-7).
Ačkoliv metody zabezpxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxedku jejíhož používání jsou klasické šifry slabé a došlo k vytvoření nových šifrovacích metod a algoritmů odolných vůči výkonu počítačů (Oulehla, 201xx xx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxičemž
komplementární
vědou ke kryptografii je kryptoanalýza a společně tyto dvě vědy tvoří kryptologii (Burda, 2015, s. 8).
Kryptografická ochrxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxva k zákonu o ochraně utajovaných informací bez dalších podrobností konstatovala, že při realizaci kryptografické ochrany jsou "využívány zcela spexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
x xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxyptografického prostředku a kryptografický dokument zavádí zastřešující pojem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxných informací. Podle § 46 odst. 1 písm. c), na který se odkazuje, je certifikace postup, jímž NÚKIB ověřuje způsobilost kryptografického prostředku k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxukt určený ke kryptografické ochraně anebo jejich kombinace a v § 2 písm. d) kryptografický dokument jako listinu nebo jiný nosič informací obsahujícx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtě musí splňovat bezpečnostní standardy [srov. § 2 písm. j)] a být schváleno do provozu podle odstavce 3
in fine
. Nadto musí některá kryptografická pracxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxifikace postup, jímž NÚKIB ověřuje způsobilost kryptografického pracoviště pro vykonávání činností podle § 37 odst. 4.
Podle § 44 písm. l) provádxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxzpečení. K vydání vyhlášky k provedení § 44 je na základě § 158 zmocněn NÚKIB. V současnosti je nicméně stále platná a účinná vyhláška č. 432/2011 Sb. Cxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxště zajistit ochranu utajované informace z oblasti kryptografické ochrany podle nejvyššího stupně utajení utajované informace, která se v něm ukládx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxací.
K odst. 5
Subjekty zde vymezené mají povinnost vést zde specifikované evidence. Podle § 44 písm. k) prováděcí právní předpis stanoví způsob vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxná vyhláška č. 432/2011 Sb., která stanoví, že evidence kryptografického materiálu, pracovníků kryptografické ochrany, pracovníků provozní obsluxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx vyhl.). Evidenci vede pracovník xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 2 - vymezení pojmů, § 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 46 - společná ustanovení, § 153 - přestupky právnické osoby nebo podnikajxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxrolovaná kryptografická položka
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Odstavec 1 podává legální definici konxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxu kryptografickou položku nejedná. V souladu s tím také odstavec 3 nehovoří o kontrolované kryptografické položce, nýbrž o zařízení uvedeném v odstavxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxo přenosu a které využívá kryptografických metod, je na základě písemné žádosti některého subjektu uvedeného v odstavci 3 ze strany NÚKIB schváleno a zxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxě utajovaných informací uvedena jediná a velmi obecná, a to soulad se záměry České republiky v oblasti zajišťování ochrany utajovaných informací. Je-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxá kryptografická položka a stanoví, že ji lze použít pouze v souladu s bezpečnostním standardem. Bezpečnostní standard je definován v § 2 písm. j).
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx a povinnosti Úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost
Výkon kryptografické ochrany
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxní na ochranu utajovaných informací použitím kryptografických metod a kryptografických materiálů při zpracování, přenosu nebo ukládání utajovanýxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxzpečnostní správu kryptografické ochrany, speciální obsluhu kryptografického prostředku nebo výrobu nebo servis kryptografického prostředku nexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxávy kryptografické ochrany. K vydání vyhlášky k provedení § 44 je na základě § 158 zmocněn NÚKIB. V současnosti je nicméně stále platná a účinná vyhlášxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxrsonální, administrativní a fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních nebo komunikačních systémů při zajišťování kryptografické ochrany. Cxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxnické osoby nebo podnikající fyzické osoby tam, kde se provádí výkon kryptografické ochrany (§ 7 odst. 2 cit. vyhl.).
Na vymezení pojmu výkon kryptoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxy. Pracovník kryptografické ochrany musí současně splňovat tři podmínky uvedené v odstavci 2: musí být pověřen odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxorné způsobilosti (viz komentář k § 39).
Související xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxyptografický materiál a kryptografické pracoviště, § 39 - zvláštní odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a zkouška zvláštní odboxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xovinnosti Úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, § 148 - přestupky fyzické osoby, § 153 - přestupky právnické osoby nebo podnikající xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a zkouška zvláštní odborné způsobilosti
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x x x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxné z nichž musí být držitelem osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, stanoví § 39 odst. 1, v čem tato zvláštní odborná způsobilost spočívá. Pro zkouxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xákladní pravidla pro její průběh, jakož i pro vydání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti tomu, kdo odbornou zkoušku složil.
Odstavec 2 stanoxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxhraně utajovaných informací výslovně umožňuje opakované konání zkoušky odborné způsobilosti, avšak nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne nexxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxsti. K vydání vyhlášky k provedení § 44 je na základě § 158 zmocněn NÚKIB. V současnosti je nicméně stále platná a účinná vyhláška č. 432/2011 Sb. Citovxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxorné způsobilosti je uveden v § 5 cit. vyhl.
K odst. 3
Zákon zmocňuje NÚKIB k uzavření smlouvy o zajištění činnosti podle § 52. Předmětem této smlouvy xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxze s orgánem státu, nebo provedení jen části odborné zkoušky vymezené v písm. b), přičemž v takovém případě ji lze uzavřít s orgánem státu nebo s podnikatxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxvací ustanovení, § 52 - smlouva o zajištění činnosti, § 138 - oprávnění a povinnosti Úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 7.3.2018
Zákon v odstavci 1 definuje provozní obsluhu kryptografického prostředku. V návaznosti na to se v odstavci 2 stanoví podmíxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxvěřenou osobou, musí splňovat podmínky přístupu k utajované informaci a zároveň musí být k této obsluze zaškolena.
Podle § xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxuhy kryptografického prostředku a vzor potvrzení o zaškolení provozní obsluhy kryptografického prostředku. K vydání vyhlášky k provedení § 44 je na xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxého prostředku stanoví cit. vyhláška v § 8 a § 9. Citovaná vyhláška dále např. stanoví, že pro kryptografický prostředek, u kterého je provozní obsluha xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x cit. vyhl.). Vzor potvrzení o zaškolení pracovníka provozní obsluhy kryptografického prostředku stanoví příloha č. 1 cit. vyhl. (§ 10 odst. 2).
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxné informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné; poučení, § 37 - kryptografický materiál a kryptografické pracoviště, § 44 - zmocňovacx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxmaci, nebo orgánu státu, § 158 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
vyhl. č. 432/2011 Sb.
Manipulace s kryptografickýx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxxxfický materiál je kryptografický prostředek, materiál k zajištění jeho funkce nebo kryptografický dokument (§ 37 odst. 1).
Odstavec 1 vymezuje poxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Podle § 44 písm. i) prováděcí právní předpis stanoví bližší požadavky na způsob a prostředky manixxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxná vyhláška č. 432/2011 Sb. Citovaná vyhláška např. stanoví, jak se eviduje kryptografický prostředek a materiál k zajištění jeho funkce (§ 19 cit. vyxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx speciální ustanovení ve vztahu k odstavci 2, avšak nevztahuje se na veškerý kryptografický materiál, nýbrž pouze na kryptografický prostředek a matexxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx písm. m) prováděcí právní předpis stanoví podmínky ochrany kryptografického prostředku a materiálu k zajištění jeho funkce podle § 41 odst. 3. Podle x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxvena v certifikační zprávě kryptografického prostředku. V § 34 odst. 2 cit. vyhl. určuje, že podmínky, způsob a postupy ochrany kryptografického proxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxložka je neutajované zařízení nebo jeho součást, zařazené do seznamu kontrolovaných kryptografických položek vedeného NÚKIB, sloužící k ochraně inxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxedené činnosti s kontrolovanou kryptografickou položkou toliko způsobem, který zajistí její ochranu a splní požadavky bezpečnostního standardu. Bxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pracoviště, § 37a - kontrolovaná kryptografická položka, § 44 - zmocňovací ustanovení, § 149 - přestupky fyzické osoby, která má přístup k utajovanx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
K odst. 1
Kryptografický materiál je kryptografický prostředek, materiál k zajištění jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxanoví, že ji provádí kurýr kryptografického materiálu. Jako kurýra kryptografického materiálu zákon o ochraně utajovaných informací vymezuje osoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé osoby nejméně pro stupeň utajení přepravovaného kryptografického materiálu (podmínky pro vydání osvědčení stanoví § 12) a byla k přepravě zaškolenxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kryptografického materiálu. K vydání vyhlášky k provedení § 44 je na základě § 158 zmocněn NÚKIB. V současnosti je nicméně stále platná a účinná vyhláxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxké ochrany a po provedení zaškolení vydá subjekt, který zaškolení provedl, zaškolené osobě potvrzení o zaškolení kurýra kryptografického materiálux xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxrafického materiálu stanoví příloha č. 2 cit. vyhl. (§ 11 odst. 2).
K odst. 2 až 4
Druhou problematikou upravenou v § 42 je vývoz certifikovaného kryxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxrafických prostředků používaných pro kryptografickou ochranu utajovaných informací je stanovena v § 37 odst. 2. Podle § 46 odst. 1 písm. c), na který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxahuje částečné negativní vymezení pojmu vývoz (pokud je certifikovaný kryptografický prostředek používán mimo území České republiky orgánem státux x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxého prostředku lze udělit na základě písemné žádosti a stanoví jeho náležitosti (vztahuje se ke konkrétnímu kryptografickému prostředku a obsahuje txxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (srov. ustanovení § 37a odst. 3, které nic takového neobsahuje). Navíc první věta odstavce 3 používá formulaci "lze udělit". Zdá se proto, že míra uvážexx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxého kryptografického prostředku z území České republiky a náležitosti povolení. K vydání vyhlášky k provedení § 44 je na základě § 158 zmocněn NÚKIB. x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxolení k vývozu certifikovaného kryptografického prostředku.
Související ustanovení:
§ 12 - podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby, § 37 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxá ustanovení, § 54 - charakter a náležitosti osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele, § 148 - přestupky fyzické osoby, § 153 - přestupky právxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxtup k utajované informaci, § 158 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
vyhl. č. 432/2011 Sb.
Kompromitace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx prostředek, materiál k zajištění jeho funkce nebo kryptografický dokument (§ 37 odst. 1). Pro takové nakládání s kryptografickým materiálem, které zxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxznosti na tuto definici stanoví odstavec 2 uvedeným subjektům povinnost oznámit kompromitaci kryptografického materiálu NÚKIB, a to neprodleně.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoby nebo podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, nebo orgánu státu
[Distribuce a evidence kryptografickxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiál k zajištění jeho funkce nebo kryptografický dokument (§ 37 odst. 1). Komentované ustanovení v odstavci 1 člení kryptografický materiál na růxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x6a vykonává státní správu v oblasti ochrany utajovaných informací podle hlavy VIII (Kryptografická ochrana) NÚKIB, pokud zákon o ochraně utajovanýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxasti neprovádí NÚKIB, nýbrž Ministerstvo obrany.
Odstavec 2 odkazuje z hlediska úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x 36a - výkon státní správy, § 37 - kryptografický materiál a kryptografické pracoviště
Zmocňovací ustanovení
JUDr.
Jan
Dvořák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxs. K vydání prováděcího právního předpisu k provedení § 44 je na základě § 158 zmocněn NÚKIB. V současnosti je nicméně stále platná a účinná vyhláška č. xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x zvláštní odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a zkouška zvláštní odborné způsobilosti, § 40 - provozní obsluha kryptografickéhx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a vývoz kryptografického prostředku, § 158 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
vyhl. č. 432/2011 Sb.
Kompromitující vyzaxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxky řazeno do hlavy VIII (kryptografická ochrana), z jeho umístění až za zmocňovací ustanovení § 44 a především pak z jeho obsahu vyplývá, že spíše než o sxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x x xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxní definici pojmu ochrana utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné před jejich únikem kompromitujícím vyzařováním. Toxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxna se týká pouze utajovaných informací stupně utajení Důvěrné nebo vyšší, tedy nikoliv utajovaných informací stupně utajení Vyhrazené (srov. § 4). Zaxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxných informací definováno. Ustanovení § 29a vyhl. č. 523/2005 Sb., definuje kompromitující vyzařování jako vyzařování elektrických a elektronickýxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxrtifikaci stínicí komory pro ty případy, kdy je ochrana utajované informace před únikem kompromitujícím vyzařováním zabezpečena stínicí komorou. Pxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcí.
Stínicí komora není v zákoně o ochraně utajovaných informací definována. Ustanovení § 32 odst. 1 vyhl. č. 523/2005 Sb. ji definuje jako uzavřenx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x x
x xxxxxxxx x xxxxxvá úzká vazba ochrany utajovaných informací před únikem kompromitujícím vyzařováním na problematiku bezpečnosti informačních a komunikačních sysxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxafického prostředku [§ 46 odst. 1 písm. c)] nebo schvalování projektu bezpečnosti komunikačního systému (§ 35 odst. 2) totiž NÚKIB zajišťuje ověřovánx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo podnikatele v souvislosti s ochranou utajovaných informací.
Ustanovení § 30 vyhl. č. 523/2005 Sb. stanoví obsah žádosti o ověření způsobiloxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxanovení § 31 odst. 1 vyhl. č. 523/2005 Sb. stanoví, že hodnocení způsobilosti elektrických a elektronických zařízení z hlediska úniku utajované infoxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxmi standardy. Podle § 31 odst. 2 cit. vyhl. se hodnocení způsobilosti zabezpečené oblasti nebo objektu k ochraně před únikem utajované informace kompxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx 4 patří provádění měření možného úniku podle odstavce 3 mezi oblasti, v nichž může NÚKIB uzavřít smlouvu o zajištění činnosti podle § 52.
K odst. 5 a 6
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxtí nebo objektů, které jsou provozovány nebo užívány zpravodajskými službami. Zpravodajským službám jsou pro tyto případy stanoveny oprávnění a povxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravidla projednávání, zpracovávání a ukládání utajované informace, § 35 - komunikační systém, § 46 - společná ustanovení, § 52 - smlouva o zajištěxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxuje způsobilost technického prostředku k ochraně utajovaných informací, způsobilost informačního systému k nakládání s utajovanými informacemi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe § 37 odst. 4 nebo způsobilost stínicí komory k ochraně utajovaných informací.
Certifikace sama o sobě nepatří mezi druhy zajištění ochrany utajoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xezpečností informačních nebo komunikačních systémů [§ 5 písm. e)], kryptografickou ochranou [§ 5 písm. f)] a ochranou utajovaných informací před jejxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xro které je NÚKIB ústředním správním úřadem, je na základě § 45a právě certifikace.
Státní správu v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxých informací představuje § 45a výjimku z obecného pravidla, je tedy právě tím případem, kdy zákon stanoví jinak. Nadto však § 45a umožňuje výjimku z xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxavy Úřad nebo jiný státní orgán.
Související ustanovení:
§ 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 33a - výkon státní správy, § 45 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxy
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
K odst. 1 a 2
Společná ustanovení § 46 představují jakousi obecnou část hlavy IX (Certifikace). V odstavci 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxvaných informací používala v tomto kontextu souhrnný pojem jmenované prvky a rovněž pojem druhy certifikace. Z dalších ustanovení § 46 pak vyplývá, kxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxx x x xx xxxt. 1 písm. a) až e), certifikace je nerozlučně spjata s fyzickou bezpečností [§ 5 písm. d)], bezpečností informačních nebo komunikačních systémů [§ 5 píxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx převážná většina ustanovení části druhé zákona o ochraně utajovaných informací má hmotněprávní povahu, hlava IX upravující certifikaci má povahu jxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x59 používá obecnější pojem řízení podle části druhé hlavy IX a určuje, že není-li stanoveno jinak, vztahuje se na toto řízení správní řád.
Odstavec x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xrostředek je způsobilý k ochraně utajovaných informací podle § 46 odst. 1 písm. a), na základě § 46 odst. 2 certifikát technického prostředku vydá.
K xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxckého pracoviště a certifikát stínicí komory jsou veřejnými listinami. S tím právní řád spojuje různé důsledky, např. podle § 53 odst. 3 spr. řádu při dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxkázán opak, potvrzují i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. Podle § 567 obč. zák. je veřejnou listinou listina vydaná orgánem veřejxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xy veřejnou listinou nebyla. Podle § 568 odst. 1 obč. zákoníku, je-li nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči každému plný důkaz x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xeho přítomnosti udála nebo byla provedena, dokud není prokázán opak. Veřejné listině se poskytuje i trestněprávní ochrana (srov. definici veřejné lixxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx náležitosti jednotlivých certifikátů uvedených v odstavci 1. Náležitosti certifikátu informačního systému, certifikátu kryptografického prostxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xx 9 (zvláštní část).
K odst. 10 a 11
Zatímco na základě odstavce 2 Úřad nebo NÚKIB v případě zjištění způsobilosti podle odstavce 1 certifikát vydá, poxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxad, resp. NÚKIB rozhoduje také o zániku platnosti certifikátu v uvedených případech, kdy vyráběný technický prostředek nesplňuje požadavky zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxincipu o ztrátu oné způsobilosti, díky níž byl příslušný certifikát vydán.
Podle § 159 se na řízení podle části druhé hlavy IX (tedy na certifikaci) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxx).
Podle § 81 odst. 1 spr. řádu může účastník proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. V případě rozhodnutí o nevydání certifixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxptografického prostředku zákon o ochraně utajovaných informací stanoví jinak, a odvolání proto přípustné není. V případech rozhodnutí o nevydání jxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxx
Podle § 85 spr. řádu nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek; v důsledku odkladného účinku odvolání nenastává pxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcí stanoví jinak, a odvolání proto odkladný účinek nemá.
K odst. 12
Stanoví se specifická povinnost odevzdat certifikát NÚKIB, resp. Úřadu ve zde xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zániku však není zcela jednoznačné, jaké oznámení, s jehož doručením spojuje počátek běhu této lhůty, má zákon o ochraně utajovaných informací vlastxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxátu rozhodnutím Úřadu, resp. NÚKIB. Podle § 48 odst. 4 písm. b), § 50 odst. 4 písm. b) a § 51 odst. 4 písm. b) zase zaniká platnost certifikátu zánikem platxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxti, zrušením nebo zánikem podnikatele, ohlášením jeho odcizení nebo ztráty; viz blíže komentář k § 56).
K odst. 13
Ustanovení odstavců 4 až 9, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtografického prostředku, kryptografického pracoviště nebo stínicí komory (certifikační zpráva obsahující zásady a podmínky jejich provozování) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdle § 46 odst. 13. K vydání vyhlášky k provedení § 53 písm. c) je podle § 158 zmocněn NÚKIB. V současnosti je nicméně stále platná a účinná vyhláška č. 523/xxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xorientační popis stínicí komory, jejího umístění a účelu jejího používání, podmínky provozu stínicí komory aj.). Rovněž je platná a účinná vyhláška čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxanoví obsah certifikační zprávy, která je přílohou certifikátu kryptografického prostředku v § 7 odst. 2 cit. vyhl. (požadavky na výrobu, dopravu a sxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxah certifikační zprávy, která je přílohou certifikátu kryptografického pracoviště v § 8 odst. 2 cit. vyhl. (jednoznačné určení kryptografického prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxlosti technického prostředku ze strany Úřadu. Toto ověřování probíhá na základě posudku vlastností technického prostředku, pro který se zavádí legixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxílohou žádosti o certifikaci technického prostředku (§ 47 odst. 1), musí logicky posudek předcházet podání žádosti o certifikaci.
O průběhu ověřoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxní způsobilosti technického prostředku nic bližšího nestanoví, nicméně z odstavce 15 vyplývá, že při tomto ověřování budou prováděny zákonem blíže nxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxva k zákonu o ochraně utajovaných informací zdůvodňovala možnost uzavření smlouvy podle § 52 kapacitními, finančními a prostorovými možnostmi a jakx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho systému, kryptografického prostředku, kryptografického pracoviště nebo stínicí komory, které mají být provozovány zpravodajskými službami. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajských služeb v procesu certifikace. Podle odstavce 17 jsou v uvedených případech k provádění dílčích úloh, které z důvodu utajení nemůže proxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxx
x x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi.
Ustanovení § 46 odst. 16 stanoví povinnost Úřadu a NÚKIB zveřejňovat ve věstníku seznam orgánů státu a xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx kdo k vydávání posudku a k provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle § 46 odst. 1 písm. b) až e), (a v dalších případech uvedených v zákoně o oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxl smlouvu podle § 52, ve Věstníku Úřadu. Od 1.8.2017 je to NÚKIB, kdo může uzavřít smlouvu podle § 52 k provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xom směru, že povinnost zveřejňovat má nově Úřad a NÚKIB, a to v "příslušném věstníku", avšak nedošlo ke změně v tom směru, že by měl být zveřejňován seznam xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx
x xxst. 19
Výše již bylo zmíněno, že na základě § 159 se na řízení podle hlavy IX podpůrně použije správní řád. Účastníky řízení vymezuje správní řád v ustxxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxl (blíže ke vztahu speciální a obecné úpravy účastenství v řízení srov. např. Potěšil, 2015, s. 147).
Související ustanovení:
§ 5 - druhy zajištěxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxě, § 45 - ochrana utajovaných informací před jejich únikem kompromitujícím vyzařováním, § 47 - žádost o certifikaci technického prostředku a platnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx o certifikaci kryptografického prostředku a platnost certifikátu kryptografického prostředku, § 50 - žádost o certifikaci kryptografického pracxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x smlouva o zajištění činnosti, § 56 - zánik platnosti osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele, § 136 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xrgánu státu, § 159 - použití správního řádu
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xlatnost certifikátu technického prostředku
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
V návaznosti na obecná ustanxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx a) a § 46 odst. 2]. Bodové ohodnocení podle § 31 odst. 1 se přiřazuje mj. certifikovaným technickým prostředkům (§ 30 odst. 2). Zákon určuje, kdo může býx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxvní předpis stanoví náležitosti žádosti o certifikaci technického prostředku, dokumentaci nezbytnou k provedení certifikace, pravidla pro stanovxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxkátu a vzor certifikátu technického prostředku. K vydání vyhlášky k provedení § 53 písm. a) je podle § 158 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 528/2005 Sb. v § 11 odst. 1, co žádost obsahuje (identifikaci žadatele, výčet a označení technických prostředků a seznam předkládané dokumentace), x x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi či shodě technického prostředku, certifikát shody - pro jednotlivý technický prostředek není požadován, posudek podle § 46 odst. 14 zák. o ochraně utxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx. 1), musí logicky posudek předcházet podání žádosti o certifikaci. V § 46 odst. 7 se explicitně stanoví možnost Úřadu přihlédnout k certifikátu nebo oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x této vyhlášky.
Úřad má poměrně širokou možnost uvážení při určení doby platnosti certifikátu, je textem zákona omezen pouze horní hranicí 5 let. Vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xosudku podle § 46 odst. 14 zák. o ochraně utaj. informací. Jiná omezení (např. nepřípustnost extrémně krátké doby platnosti) by bylo patrně nutno dovozxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxího očekávání; k těmto a dalším zásadám viz např. Potěšil, 2015, s. 27 a násl.).
Uplynutím doby platnosti platnost certifikátu zaniká. Druhým přípaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxilosti technického prostředku k ochraně utajovaných informací [§ 46 odst. 1 písm. a) a § 46 odst. 2], není důvod pro vydání rozhodnutí o zániku platnostx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx § 47 odst. 3 stanoví povinnost publikovat na internetových stránkách Úřadu seznam technických prostředků s certifikátem s výjimkou těch technickýcx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxu uveden. Podle odstavce 5 má Úřad povinnost vyřadit z uvedeného seznamu prostředek, jehož platnost certifikátu zanikla. Lze proto konstatovat, že sexxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxamu s jistotou konstatovat, že technický prostředek na seznamu neuvedený certifikován není. Úřad na svých internetových stránkách (www.nbu.cz) sezxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé prostředky, zařízení elektrické zabezpečovací signalizace a tísňové systémy, zařízení fyzického ničení nosičů informací (srov. rovněž Věstník Nxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxon o ochraně utajovaných informací rovněž prováděcímu právnímu předpisu, kterým je vyhláška č. 528/2005 Sb. Podle § 14 cit. vyhl. se mohou technickx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxu uvedeny v příloze č. 1 cit. vyhl. Kapitola 11 této přílohy stanoví, že po uplynutí doby platnosti certifikátu může být technický prostředek používán nxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 30 - technické prostředky, § 31 - bodové hodnoty opatření fyzické bezpečnosti a nejnižší míra zabezpečení, § 46 - společná ustanovení, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxifikaci informačního systému a platnost certifikátu informačního systému
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxlo možné v informačním systému nakládat s utajovanou informací (§ 34 odst. 2 a 4). Zákon určuje, kdo může být žadatelem o certifikaci (a tedy účastníkem xxxxxxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxežitosti žádosti a opakované žádosti o certifikaci informačního systému, dokumentaci nezbytnou k provedení certifikace informačního systému, způxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx § 53 písm. b), c) a d) je podle § 158 zmocněn NÚKIB. V současnosti je nicméně stále platná a účinná vyhláška č. 523/2005 Sb.
Pokud jde o náležitosti žáxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxelu a rozsahu informačního systému, stupeň utajení utajovaných informací, se kterými bude informační systém nakládat, stanovení bezpečnostního prxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xolitiku informačního systému a výsledky analýzy rizik, návrh bezpečnosti informačního systému, popis bezpečnosti vývojového prostředí aj.). Citoxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkladů předložených žadatelem a provedením dodatečných testů (§ 24 odst. 6 cit. vyhl.). Certifikaci informačního systému lze provádět průběžně po ukoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxikátu informačního systému uveden v její příloze č. 1.
Při stanovení doby platnosti certifikátu je NÚKIB vázán horními hranicemi uvedenými v § 48 odxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxů uvedených v § 2 a násl. spr. řádu (zejm. zásada zákazu zneužití správního uvážení a zásada legitimního očekávání; k těmto a dalším zásadám viz např. Poxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmačního systému k nakládání s utajovanými informacemi [§ 46 odst. 1 písm. b), odst. 2], důvod pro vydání rozhodnutí o zániku platnosti certifikátu je foxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního systému.
V § 48 odst. 5 se zavádí postup pro používání informačního systému po uplynutí doby platnosti certifikátu. V takovém případx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxůsob jejího provedení upravuje § 26 vyhl. č. 523/2005 Sb.
Ustanovení § 48 odst. 6 je nutno považovat za úpravu speciální vylučující aplikaci § 71 sprx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxní, § 53 - zmocňovací ustanovení, § 158 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
Žádost o cxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 7.3.2018
V § 37 odst. 1 se pro pojmy kryptografický prostředek, materiál k zajištění funkce kryptografického prostředku a kryptograficxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbrž pouze na kryptografický prostředek. Právě kryptografické prostředky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x x písm. e) vymezuje kryptografický prostředek jako hardwarový nebo softwarový produkt určený ke kryptografické ochraně anebo jejich kombinace.
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxkého prostředku [§ 46 odst. 1 písm. c) a § 46 odst. 2]. Zákon o ochraně utajovaných informací určuje, kdo může být žadatelem o certifikaci (a tedy účastníxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti žádosti a opakované žádosti o certifikaci kryptografického prostředku, dokumentaci nezbytnou k provedení certifikace kryptografickxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxředku. K vydání vyhlášky k provedení § 53 písm. b), c) a d) je podle § 158 zmocněn NÚKIB. V současnosti je nicméně stále platná a účinná vyhláška č. 525/2xxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx (identifikaci žadatele, obchodní název a úplné typové označení kryptografického prostředku, způsob zajištění výroby a distribuce klíčového materxxxx xxxxx x x x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxní certifikace (§ 9 cit. vyhl.). V § 49 odst. 7 se explicitně stanoví možnost NÚKIB přihlédnout k certifikátu nebo obdobnému dokumentu vydanému oprávnxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxcké informace (srov. § 35a odst. 1). Podle § 7 odst. 1 cit. vyhl. je vzor certifikátu kryptografického prostředku uveden v její příloze č. 1.
Na rozdíx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx-li v souladu se záměry České republiky v oblasti zajišťování ochrany utajovaných informací kryptografickou ochranou. V takovém případě tedy vůbec nxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxovány, je míra uvážení NÚKIB v tomto směru značná. Mimořádné budou i požadavky na správnost rozhodování podle § 49 odst. 2, neboť proti tomuto rozhodnutx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xákona omezen pouze horní hranicí 5 let. Pokud jde o jiná potenciální omezení, srov. komentář k § 48.
Uplynutím doby platnosti platnost certifikátu zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxění způsobilosti kryptografického prostředku k ochraně utajovaných informací [§ 46 odst. 1 písm. c) a § 46 odst. 2], důvod pro vydání rozhodnutí o zánixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxdu s teoretickými poznatky: "S neustálým vývojem lidského poznání, spolu s postupným rozšiřováním technologických možností se pochopitelně objevuxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstému." (Burda, 2015, s. 16).
V § 49 odst. 6 se zavádí postup pro používání kryptografického prostředku po uplynutí doby platnosti certifikátu. V txxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxckého prostředku a způsob jejího provedení upravují § 3 a § 9 vyhl. č. 525/2005 Sb.
Ustanovení § 49 odst. 10 odkazující na § 48 odst. 6 je nutno považoxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxšení řízení doplňuje obecnou úpravu institutu přerušení řízení podle § 64 a násl. spr. řádu.
Související ustanovení:
§ 35a - manipulace s takticxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtému a platnost certifikátu informačního systému, § 53 - zmocňovací ustanovení, § 158 - zmocňovací xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo pracoviště a platnost certifikátu kryptografického pracoviště
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Kryptoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo prostředku, ukládání kryptografického materiálu nebo k distribuci a evidenci kryptografického materiálu nebo k výrobě a testování kryptografickxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxním ředitelem, ovšem pouze některá kryptografická pracoviště musí být před tímto schválením do provozu certifikována, konkrétně jde o kryptograficxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm a evidenčním místem kryptografického materiálu orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 37 odst. 4).
V návaznosti na obecxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x6 odst. 1 písm. d), § 46 odst. 2]. Zákon o ochraně utajovaných informací určuje, kdo může být žadatelem o certifikaci (a tedy účastníkem řízení; § 46 odst. xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxx xx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxs stanoví náležitosti žádosti a opakované žádosti o certifikaci kryptografického pracoviště, dokumentaci nezbytnou k provedení certifikace kryptxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxého pracoviště. K vydání vyhlášky k provedení § xx xxxxx xxx xx x xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxosti o certifikaci kryptografického pracoviště, určuje vyhláška v § 2 odst. 1, co žádost obsahuje [identifikaci žadatele, identifikaci kryptografixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xitovaná vyhláška dále stanoví způsob a podmínky provádění certifikace (§ 10). Podle § 8 odst. 1 cit. vyhl. je vzor certifikátu kryptografického prostxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxí hranicí 3 let. Pokud jde o jiná potenciální omezení, srov. komentář k § 48.
Uplynutím doby platnosti platnost certifikátu zaniká. Dalším případem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxografického pracoviště pro vykonávání činností podle § 37 odst. 4 [§ 46 odst. 1 písm. d), odst. 2], důvod pro vydání rozhodnutí o zániku platnosti certixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxí důvody zániku platnosti certifikátu kryptografického pracoviště.
V § 50 odst. 5 se zavádí postup pro využívání kryptografického pracoviště po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxované žádosti o certifikaci kryptografického pracoviště a způsob jejího provedení upravují § 4 a § 10 vyhl. č. 525/2005 Sb.
Ustanovení § 50 odst. 6 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
§ 35a - manipulace s taktickou informací, § 37 - kryptografický materiál a kryptografické pracoviště, § 46 - společná ustanovení, § xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxicí komory a platnost certifikátu stínicí komory
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Podle § 45 odst. 2, je-li oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 32 vyhl. č. 523/2005 Sb. je stínicí komorou uzavřený stíněný prostor zabraňující šíření elektromagnetického, optického a akustického vyzařování mxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxifikátu stínicí komory [§ 46 odst. 1 písm. e) a § 46 odst. 2]. Zákon o ochraně utajovaných informací určuje, kdo může být žadatelem o certifikaci (a tedy úxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xtanoví náležitosti žádosti a opakované žádosti o certifikaci stínicí komory, dokumentaci nezbytnou k provedení certifikace stínicí komory, způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx x d) je podle § 158 zmocněn NÚKIB. V současnosti je nicméně stále platná a účinná vyhláška č. 523/2005 Sb.
Pokud jde o náležitosti žádosti o certifikaxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxínkám provádění certifikace stínicí komory, že se provádí měřením útlumových vlastností stínicí komory a jejich porovnáním s bezpečnostními standaxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xÚKIB zprávu (§ 34 odst. 1 a 2 cit. vyhl.). Podle § 34 odst. 3 cit. vyhl. je vzor certifikátu stínicí komory uveden v její příloze č. 2.
NÚKIB má poměrně šixxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrov. komentář k § 48.
Uplynutím doby platnosti platnost certifikátu zaniká. Dalším případem zániku platnosti certifikátu je zánik na základě rozhxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x písm. e), odst. 2], důvod pro vydání rozhodnutí o zániku platnosti certifikátu je formulován jako negace této skutečnosti (tj. pozbytí této způsobiloxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnicí komory po uplynutí doby platnosti certifikátu. V takovém případě má žadatel povinnost podat ve stanovené lhůtě pro její doručení opakovanou žádoxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxovně odkazující na § 50 odst. 6 je nutno považovat za úpravu speciální vylučující aplikaci § 71 spr. řádu, kde se stanoví lhůty správnímu orgánu pro vydáxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx ustanovení, § 50 - žádost o certifikaci kryptografického pracoviště a platnost certifikátu kryptografického pracoviště, § 53 - zmocňovací ustanoxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xákona o ochraně utajovaných informací je smlouva o zajištění činnosti, pro kterou se zde zavádí legislativní zkratka "smlouva", řazena do hlavy IX (cxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x x xxxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xředstavuje jakousi obecnou část k jednotlivým ustanovením, na která jeho odstavec 1 výslovně odkazuje. Tato ustanovení pak mají speciální povahu v toxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxít.
Ustanovení § 39 upravuje zvláštní odbornou způsobilost pracovníka kryptografické ochrany (zvláštní odbornou způsobilost) a zkoušku zvlášxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxímž předmětem je provedení odborné zkoušky a vydání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti.
Podle § 39 odst. 3 písm. b) může NÚKIB uzavřít s orgáxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx b) nebo c) a příslušné návaznosti na § 38 odst. 1 písm. a). Ustanovení § 38 odst. 1 vymezuje, co se rozumí výkonem kryptografické ochrany, přičemž podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxrobu nebo servis kryptografického prostředku nebo materiálu k zajištění jeho funkce.
Ustanovení § 45 se týká kompromitujícího vyzařování. Pxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx utajované informace kompromitujícím vyzařováním při certifikaci informačního systému nebo kryptografického prostředku, při schvalování projekxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací. Podle § 45 odst. 4 k provádění měření možného úniku utajovaných informací podle § 45 odst. 3 může NÚKIB uzavřít s orgánem státu nebo podnikaxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtností technického prostředku. Na základě tohoto posudku ověřuje Úřad způsobilost technického prostředku k ochraně utajovaných informací.
Podxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xnformačního systému k nakládání s utajovanými informacemi, způsobilosti kryptografického prostředku k ochraně utajovaných informací, způsobiloxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvu nelze uzavřít, jde-li o ověřování způsobilosti informačního systému, kryptografického prostředku, kryptografického pracoviště nebo stínicí kxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxavřít na dobu určitou i neurčitou), limituje je, pokud jde o formální požadavky na smlouvu (písemná forma s projevy vůle účastníků na téže listině). Podxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x x x
x odstavců 2 a 3 vyplývají dvě odlišné sady podmínek, za nichž lze smlouvu uzavřít, které musí být splněny současně a které se liší podle toho, zda je smlouvx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
budou-li činnosti, jež jsou předmětem smlouvy, prováděny odborně způsobilými zaměstnanci státu, a
c)
budou-li činnosti, jež jsou předmětem smlxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxikatele,
c)
budou-li činnosti, jež jsou předmětem smlouvy, zajištěny u podnikatele organizačně, technicky a materiálně,
d)
je-li sídlo podxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx utajení [s výjimkou uvedenou v odstavci 3 písm. b) in fine].
Podle § 53 písm. f) prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti orgánu stáxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xsou tyto náležitosti upraveny v § 37 vyhl. č. 523/2005 Sb., v § 11 vyhl. č. 525/2005 Sb., v § 15 vyhl. č. 528/2005 Sb. a v § 6 vyhl. č. 432/2011 Sb.
K odst. 4 až x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxstavce 4 a násl. tedy představuje speciální úpravu obsahu smlouvy (ve vztahu k obecné úpravě obsahu smluv v § 1746 a násl. obč. zák. a k jednotlivým typům xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx x xxždém případě stanoveno, že Úřad, resp. NÚKIB v případě, že druhá smluvní strana poruší povinnost stanovenou zákonem o ochraně utajovaných informací, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxutu odstoupení od smlouvy v § 2001 a násl. obč. zák.
Smluvní vztah je dále výrazně modifikován také v odstavci 6 zakotvenou povinností Úřadu, resp. NÚxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxčemž způsob této kontroly musí být zahrnut ve smlouvě.
Podobně jako odstavec 1 zavádí rovněž odstavec 7 a 8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
Související ustanovení:
§ 16 - podmínky pro vydání osvědčení podnikatele, § 37 - kryptografický materiál a kryptografické pracoviště, § 38 - výxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x ochrana utajovaných informací před jejich únikem kompromitujícím vyzařováním, § 46 - společná ustanovení, § 53 - zmocňovací ustanovení
Souvixxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xstanovení
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
V uvedených oblastech odkazuje zákon o ochraně utajovaných infxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx písm. b) až f) je zmocněn NÚKIB. V současnosti jsou tyto oblasti upraveny ve vyhlášce č. 523/2005 Sb., vyhlášce č. 525/2005 Sb., vyhlášce č. 528/2005 Sbx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxkého prostředku a platnost certifikátu technického prostředku, § 48 - žádost o certifikaci informačního systému a platnost certifikátu informačníxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxi kryptografického pracoviště a platnost certifikátu kryptografického pracoviště, § 51 - žádost o certifikaci stínicí komory a platnost certifikáxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xx5/2005 Sb.,
vyhl. č. 528/2005 Sb.,
vyhl. č. 432/2011 Sb.
HLAVA X
OSVĚDČENÍ FYZICKÉ OSOBY, OSVĚDČENÍ PODNIKATELE, ZVLÁŠTNÍ PŘÍSTUP A ZPROŠŤxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxatele]
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
K odst. 1
V zásadě platí, že fyzické osobě, která není podnikatelem, lze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxbo jiné činnosti a je držitelem platného osvědčení fyzické osoby (§ 11 odst. 1). Podnikateli (ať již je osobou fyzickou, nebo právnickou) lze umožnit přxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xx veřejnou listinou, která je výsledkem bezpečnostního řízení prováděného Úřadem a jíž se osvědčuje splnění podmínek pro vydání osvědčení (pro fyzickx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxud Úřad žádosti vyhoví, nevydává písemné rozhodnutí - § 121).
Co je veřejnou listinou, zákon o ochraně utajovaných informací nevymezuje. Z významx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxumí listina vydaná soudem České republiky, jiným orgánem veřejné moci nebo jiným subjektem k tomu pověřeným či zmocněným jiným právním předpisem v mezxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxě významnou skutečnost. Veřejnou listinou ve smyslu trestního zákoníku je i listina, kterou prohlašuje za veřejnou jiný právní předpis.
K odst. 2 a x
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, musí mít stanoveny takové náležitosti, aby tuto roli mohlo plnit. Musí být tedy identifikován účastník řízení (žadatel), orgán, který osvědčení vydxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti stanoví zákon o ochraně utajovaných informací v odstavcích 2 a 3.
Související ustanovení:
§ 6 - podmínky přístupu k utajované informaci stxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xánik platnosti osvědčení při ukončení služebního poměru příslušníka zpravodajské služby
[Platnost osvědčení]
Mgr.
Jiří
Chrobxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxupňům utajení, se projevuje také v délce platnosti osvědčení. Má-li být oprávnění přístupu zachováno i po uplynutí předepsané doby, je nutno xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osvědčení nejvyššího stupně utajení. I v průběhu platnosti osvědčení je nicméně jeho držitel povinen informovat Úřad o relevantních změnách [§ 66 písxx xx x x xx xxxxx xx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx platnosti osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele, § 56a - zánik platnosti osvědčení při ukončení služebního poměru příslušníka zpravodajxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 7.3.2018
K odst. 1
Plyne z povahy institutu oprávnění k přístupu k utajované informaci, že zanikne uplynutím doby platnosti příslušného osvědčxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxem podnikatele. Zároveň zřejmě není namístě, aby toto oprávnění zanikalo v případě, kdy dojde k pozměnění, ztrátě nebo odcizení listiny, která toto opxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxt se s utajovanými informacemi, je nucen vytvářet poněkud krkolomné legislativní konstrukce, jak plyne ze vztahu odst. 1 písm. e), f) a g) a odstavce 4 (vxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxu plnění závažných úkolů policie ministrem vnitra po skončení služebního nebo pracovního poměru. Písmeno h) naopak reaguje na to, že takovýto služebnx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxčnostního řízení.
Platnost osvědčení může zaniknout také z vůle toho, komu bylo vydáno, vrácením osvědčení [§ 56 odst. 1 písm. j)].
Jestliže žadxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxení [§ 56 odst. 1 písm. k) a l)].
Zákonodárce v písm. m) a n) spojuje zánik platnosti osvědčení i s doručením rozhodnutí o nevydání (nového) osvědčení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxědčení podle § 94 odst. 4, resp. § 96 odst. 4. Pokud však fyzická osoba podala žádost o vydání osvědčení na vyšší stupeň utajení, resp. pokud podnikatel poxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxtím Úřadu zamítnuta, nezaniká platnost dosavadního osvědčení na nižší stupeň utajení, resp. formu přístupu podnikatele k utajované informaci, kterx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na základě smlouvy [§ 20 písm. b)].
K odst. 2
Jestliže s platností osvědčení zanikne podnikateli zároveň i oprávnění k přístupu k utajované informaxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx informace, odevzdá ji orgánu státu, do jehož působnosti utajovaná informace náleží. Nelze-li takto postupovat, odevzdá ji Úřadu.
K odst. 3
Obdobxx xxxx x xxxxxxxx x xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxvídající povinnosti spočívající v zabránění přístupu k utajovaným informacím stanoveny odpovědné osobě nebo tomu, kdo provedl poučení (fyzická osoxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xstanovení odstavce 2). Pokud je zánik platnosti osvědčení spojen s rozhodnutím Úřadu nebo je-li s tímto rozhodnutím spojena skutečnost, že fyzická osxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxdné osobě. Stejně je tomu v případě, kdy osvědčení zaniklo z vůle jeho držitele vrácením Úřadu.
K odst. 4
Jestliže dojde k ohlášení odcizení nebo ztrxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak by plynulo z § 11 odst. 1, resp. § 15 písm. b), ale tento přístup je zachován, pokud držitel osvědčení požádá Úřad o vydání osvědčení nového.
Souvixxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxení služebního poměru příslušníka zpravodajské služby, § 154 - přestupky podnikatele, který má přístup k utajované informaci, § 155 - přestupky podxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxjské služby]
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
V ustanovení § 56a se odráží skutečnost, že Úřad není jedinxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxnců a u žadatelů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru u nich a dále Ministerstvo vnitra u příslušníků policie vybraných v zájmu plnění závažnýxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x tento poměr zaniká, nebo naopak jestliže takový služební nebo pracovní poměr vzniká, přičemž osvědčení bylo vydáno Úřadem, zaniká také platnost dosaxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxaveno osvědčení nové, a to státním orgánem, který je vůči nim nově věcně příslušný k vydání osvědčení; nové osvědčení je nyní vydáno bez předchozího bezxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost fyzické osoby podané do 30 dnů ode dne zániku platnosti původního osvědčení; v případě, kdy nové osvědčení vydává Úřad, musí být orgánem, který vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtního svazku mezi dotčenými orgány státu.
Ze slov zákona o ochraně utajovaných informací, že nové osvědčení "nahrazuje osvědčení původní", plynex xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxatnost osvědčení původního.
Související ustanovení:
§ xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xizí moc
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Osvědčení pro cizí moc je veřejnou listinou vydávanou za účelem usxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je navázáno na osvědčení vydané v bezpečnostním řízení, tj. obsahuje tytéž náležitosti jako osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele, v pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jeho platnost zaniká nejpozději spolu s platností příslušného osvědčení fyzické osoby nebo podnikatele; vydává se ovšem na dobu nezbytně nutnou, jehx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xrávnickou osobu, která není podnikatelem, je-li to požadavek jejího zahraničního partnera nebo cizí moci. Pro vydání tohoto potvrzení není předepsáx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxdu v nezbytné míře ověřit splnění podmínek stanovených v § 5. V materiálním smyslu jde nepochybně o správní řízení, ačkoli se ani na ně správní řád nevztxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxrávní žalobou. Vzhledem k tomu, že toto - v materiálním smyslu - rozhodnutí není vydáno v řízení o rozkladu, nevztahuje se na řízení o správní žalobě protx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxy fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby, § 155 - přestupky podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele
Zvláštxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxí § 58 upravuje případy, kdy lze umožnit přístup k utajované informaci i osobě (podnikateli), jíž nebylo vydáno osvědčení; představuje tak výjimku z § xx xxxxx x x x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
x xxxxxxxx x xxxx xxxxeny osoby, které by bez přístupu k utajované informaci byly omezeny ve výkonu svých funkcí svěřených jim na základě Ústavy nebo zákona. Jde o vrcholné pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxní moci; kromě nich uvádí zákon o ochraně utajovaných informací také veřejného ochránce práv a jeho zástupce a prezidenta, viceprezidenta a členy Nejxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé informace, přístup k utajované informaci musí být umožněn jen v rozsahu nezbytném pro výkon dané funkce. Ve vztahu k utajovaným informacím cizí moci sx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx i).
K odst. 3
Podobně jako v případech uvedených v odstavci 1 také v případě osob uvedených v odstavci 3 platí, že přístup k utajované informaci potřexxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxé prostředky personální bezpečnosti. Jde o osoby jednající ve prospěch zpravodajských služeb (jejich "agenty"), informátory policie nebo celní sprxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních sborů (§ 31), je zálohou, do níž je zařazen příslušník, který má zabezpečovat informace pro zpravodajskou službu tak, aby xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jemuž je poskytována zvláštní ochrana, a osobě, které poskytuje krátkodobou ochranu policie (podle zákona o Policii ČR nebo zákona č. 45/2013 Sb., o oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxhož účelem je zajištění Ústavou zaručených procesních práv v různých druzích právního procesu. Úroveň zajištění procesních práv se liší podle druhu pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxy byla zachována tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem. Jaká ta opatření mají být, trestní řád nestanoví. Vzhledem k tomu, že oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xdyž nejsou držiteli osvědčení (§ 51b odst. 1 a 3 tr. řádu), nelze jim v přístupu k utajované informaci obsažené ve spise bránit, je-li to nutné k ochraně jxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizí moci viz komentář k odst. 6).
Podle občanského soudního řádu musí předseda senátu, jsou-li v řízení projednávány utajované informace, poučix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdnání, přestože veřejnost byla vyloučena, a další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit řízení, předem poučit podle zákona o ochraně utajovanýcx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxčením (není tedy třeba poučovat dvakrát, jednou podle § 2 písm. i) zák. o ochraně utaj. informací a jednou podle občanského soudního řádu). Osoby, kterx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxo poučení založí předseda senátu do spisu a jeho kopii zašle nejpozději do 30 dnů ode dne poučení Úřadu.
Správní řád stanoví, že utajované informace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxti spisu nahlížet účastník řízení nebo jeho zástupce. Ze správního řádu dále vyplývá, že pokud tak stanoví zvláštní zákon, uchovávají se utajované inxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxud ze zvláštního zákona neplyne něco jiného, jsou takové písemnosti z nahlížení vyloučeny.
Podobně soudní řád správní stanoví x x xx xxxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxí však nelze vyloučit ty části spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz soudem. Z nahlížení nelze dále vyloučit ani ty části spisu, do nichž měl účastník xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxnamy uchovávané mimo správní spis (tedy na ty, které obsahují utajované informace a správní orgán oddělil od spisu podle § 17 odst. 3 spr. řádu) se rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxm, že je nelze vyloučit z nahlížení do spisu (to stanoví explicitně pouze vůči částem spisu, nikoliv písemnostem a záznamům uchovávaným mimo spis), plyxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx poté, co správní spis i písemnosti uchovávané odděleně od něj budou předány správnímu soudu, již k tomuto prolomení dojít může, je nutno vyloučit také pxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxém podle zákona o ochraně utajovaných informací [§ 138, § 140 odst. 4 písm. j) a § 141 odst. 6].
Vzor poučení pro různé typy řízení uvedené v odst. 5 vydx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxho členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii; konkrétně jde o Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti infoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx, dále z předpisů Evropské unie jsou to rozhodnutí Rady Evropské unie 2013/488/EU ze dne 23.9.2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ustanovení vyjadřuje princip původce informace, jeden ze stěžejních principů ochrany utajovaných informací. Důvodem je zajištění důvěry mezi partxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxy zajišťuje, že předané utajované informaci bude poskytnuta alespoň taková míra ochrany, jakou jí zajišťuje její původce. Výjimky pro přístup k utajoxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxkt, tedy nejsou umožněny ve vztahu k informacím, jejichž původcem je cizí moc. V praxi bývá tolerován neomezený přístup k utajovaným informacím bez plaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxního nebo správního řízení; poskytování utajovaných informací, jejichž původcem je členský stát Severoatlantické aliance, předem neurčenému okruxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxdě bylo ustanovení odstavce 6 do zákona o ochraně utajovaných informací vloženo novelou provedenou zákonem č. 119/2007 Sb.). Ústavní soud v nálezu (Pxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxů řízení seznamovat se s utajovanými informacemi bez platného osvědčení příslušného stupně; platí nicméně principy spravedlivého procesu a
presumpxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxoto je na orgánech činných v trestním řízení, zda dokážou vést trestní řízení i při zachování principu původce; alternativou je pouze upuštění od takovxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx:
- V Dohodě mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací ze dne 6.3.1997, uveřejněné Sdělením Ministerstva zahranixxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxt, aby všechny osoby, které mají jejich státní příslušnost a plnění jejich služebních povinností vyžaduje přístup, nebo osoby, které mohou mít přístux x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxerá převzala vůči svým spojencům mezinárodní závazky stran utajení některých důležitých a citlivých informací, splnila svoji povinnost tím, že přenxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxí pozdějších předpisů, do vnitrostátního práva, aby zajistila jeho pomocí utajení odpovídajících informací cizí moci.
Zrušením ustanovení § 58 odsxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuvy a z ní vyplývajícího závazku podle čl. 1 odst. 2 Ústavy České republiky. Nelze než konstatovat, že i pro projednávaný případ platí principy spravedlxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxdem platí i o soudu samotném, pro který nelze v daném případě s ohledem na jasnou dikci smlouvy uplatnit ani ustanovení § 58 odst. 1 písm. e) zák. č. 412/200x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 4.5.2010, sp. zn. Pl. ÚS 7/09-1, č. 102/2010 Sb. n. u. US)
Jednorázový přístup k utajované informaci
JUDr.
Jan
Dvořák
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxé nebo Přísně tajné upravuje zásadně § 11, resp. § 15, avšak v obou případech s výhradou, že zákon o ochraně utajovaných informací může stanovit jinak. Jxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k zákonu o ochraně utajovaných informací uváděla, že v praxi může jít o "případy, kdy podnikatel bude zajišťovat eliminaci hrozby státnímu zájmu nebo exxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxího stupně utajení".
Jednorázový přístup podle § 59 neumožňuje (na rozdíl od osvědčení fyzické osoby) výkon citlivé činnosti (Věstník NBÚ, 2/201xx xx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xyzické osoby nebo osvědčení podnikatele. Jelikož osvědčení fyzické osoby i osvědčení podnikatele se vydává minimálně pro stupeň utajení Důvěrné (srxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx potom reálně přichází jednorázový přístup podle § 59 v úvahu výlučně ve vztahu k držiteli osvědčení pro stupeň utajení Důvěrné, jemuž se umožní jednorxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtupu písemná žádost odpovědné osoby. Obsah žádosti je závazně určen v odstavci 4. Z toho, že žádost má obsahovat mj. označení oblasti utajovaných inforxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxi není podstatou tohoto institutu ojedinělý přístup k jedné konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxné osobě tento jednorázový přístup ještě v minulosti udělen nebyl (§ 59 odst. 6
in fine
).
Další podmínka vydání souhlasu uvedená v § 59 odst. 2 se vztxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xtajované informaci, která u něho nevzniká, není mu poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či podmínky jsou stanoveny v případě, jde-li o utajovanou informaci cizí moci. K ní totiž lze podle odstavce 7 umožnit jednorázový přístup pouze v soulaxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a odůvodněnost konkrétního případu, a i v takovém případě je zákonem v odstavci 1 formulováno jako možnost, nikoliv povinnost Úřadu. Ostatně odstavec x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vydá, musí tak podle odstavce 5 učinit neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení žádosti, a vydá jej vždy na dobu nezbytně nutnou, maximálně 6 měsíxx xxxxxx x
xx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxých služeb, resp. u příslušníků policie podle § 141 odst. 1; souhlas může vydat ředitel zpravodajské služby, resp. ministr vnitra, a to na základě písemxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxebními funkcionáři nadřízený ředitele bezpečnostního sboru, ředitel bezpečnostního sboru a osoby pověřené rozhodováním ve věcech služebního poměxx xxxxx x x xxxxx xx xx x x x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxionář neznají; není proto jasné, kdo podává žádost v případě příslušníků Vojenského zpravodajství. Lze odhadovat, že by touto osobou mohl být služebnx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xakládá v odstavci 5 také povinnost pro odpovědnou osobu nebo jí pověřenou osobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxvěřené osobě, která po vydání souhlasu Úřadu umožní přístup fyzické osoby k utajované informaci podle odstavce 1 nebo 3. Úřad však může vydat souhlas poxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxe, že se tato povinnost patrně vztahuje i na odpovědnou osobu nebo jí pověřenou osobu, která po vydání souhlasu ředitele zpravodajské služby, resp. minxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné; poučení, § 15 - podmínky přístupu podnikatele k utajované infoxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx - platnost osvědčení, § 61 - společné ustanovení k jednorázovému přístupu k utajované informaci, § 141 - Ministerstvo vnitra a policie
Souvisejxxx xxxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
[Mimořádný přístup k utajované informaci]
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Podmínky přístupu fyzickx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x x xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxch informací může stanovit jinak. Jedním z případů této odlišné úpravy je právě i komentovaný § 60. Svou povahou je přístup k utajované informaci podle x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele k utajované informaci vyššího stupně utajení, než pro který je osvědčení vydáno, v případě postupu podle § xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xni nemá přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené (srov. § 6, § 11, § 15). Oprávněně proto můžeme hovořit o mimořádném přístupu k utajovaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxádných situacích bez předchozího provedení bezpečnostní prověrky", popř. "tento mimořádný přístup"). Zákon o ochraně utajovaných informací nestaxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxchází v úvahu všechny stupně utajení. Důvodová zpráva uváděla, že přístup podle § 60 je zcela výjimečný.
Mimořádný přístup podle § 60 neumožňuje (xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxného výčtu situací v odstavci 1, existence některé z nich je nezbytnou podmínkou pro to, aby mohl vůbec být využit. Vyhlašování nouzového stavu, stavu oxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xebezpečí je upraveno v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Pokud jde o utajovanou informaci cizí moci, xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxle § 60 fyzické osobě, nesmí existovat pochybnosti o její důvěryhodnosti a o její schopnosti utajovat informace. Pokud takové pochybnosti existují, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxnými v § 6 nebo § 11. Na podnikatele § 60 dokonce neklade nároky žádné.
Markantním rozdílem oproti jednorázovému přístupu podle § 59 je neexistencx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožněn a Úřad se o něm dozvídá až
ex post
facto, a to na základě záznamu x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x utajované informaci podle § 60 odst. 1 stanovena odpovědné osobě povinnost zajistit poučení fyzické osoby (k pojmu poučení viz komentář k § 2), nemusí xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxtním seznámením podle odstavce 3.
Související ustanovení:
§ 2 - vymezení pojmů, § 4 - stupně utajení, § 6 - podmínky přístupu k utajované informxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxní, § 15 - podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci, § 59 - jednorázový přístup k utajované informaci, § 61 - společné ustanovení k jednorxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
[Společné ustanovení k jednorázovému přístupu k utajované informaci]
JUDr.
Jan
Dvxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxjící podmínku. Obě tato ustanovení totiž dále omezuje v tom smyslu, že přístup k utajované informaci podle nich není možný v případě utajovaných informxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xruhů ochrany utajovaných informací.
Související xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, § 60 - mimořádný přístup k utajované informaci
Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřaxxx xxxx xxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nahrazuje jejich nositelům oprávnění seznamovat se s utajovanými informacemi obdrženému podle zákona o ochraně utajovaných informací. Nejde o poskxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxebnosti utajovanou informací znát (need to know).
Úřad bezpečnostní oprávnění uzná, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva; zde tedy není žádný prxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtní oprávnění uznat v případě, že je to v souladu se zahraničněpolitickými a bezpečnostními zájmy České republiky. Při posuzování těchto zájmů má Úřad xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení, je však k tomu oprávněn, jako prostředek může použít vyjádření zpravodajských služeb nebo Ministerstva vnitra. Neověřuje ani nezbytnost přísxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxickými a bezpečnostními zájmy České republiky. Uzná-li Úřad oprávnění na základě mezinárodní smlouvy, učiní tak do 10 dnů, jinak má 60 dnů na to, aby proxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí
Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxuje zproštění mlčenlivosti podle zákona o ochraně utajovaných informací v případech řízení před orgánem státu (státním orgánem nebo soudem). Ustanxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxací před orgánem, který řízení vede; vztah obou zájmů vyjadřuje v odstavci 8, podle kterého lze zproštění mlčenlivosti odepřít v případech, kdy by tím mxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxá být utajovaná informace informací utajovanou, zprošťuje se jen v nezbytně nutném rozsahu a dobu nezbytně nutnou a stupeň utajení není zproštěním dotxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxroštění nevyžaduje (odst. 6). Obecným pravidlem nicméně je, že zproštění provádí odpovědná osoba orgánu státu, do jehož věcné působnosti ochrana danx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxk postupovat v případě, kdy určitá fyzická osoba již nezastává postavení, s nímž § 63 počítá, pokud se utajovaná informace vztahuje k době, kdy toto posxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xsoba, u níž zákon o ochraně utajovaných informací předpokládá největší schopnost posouzení mimořádně vážné nebo vážné újmy zájmům České republiky axxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxenlivosti dané zákonem o ochraně utajovaných informací, pokud by se tím vystavil nebezpečí trestního stíhání pro neoznámení nebo nepřekažení trestnxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x x x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxrmace stupně utajení Důvěrné a Vyhrazené (§ 99). U informací stupně utajení Tajné a Přísně tajné pak lze nezprostit svědka mlčenlivosti pouze v případěx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxvení má návaznost na § 158, kde zákonodárce teprve prozrazuje, jakou má mít prováděcí právní předpis formu a kdo je k jeho vydání zmocněn, jde o vyhlášku vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Související předpisy:
vyhl. č. 363/2011 Sb.,
vyhl. č. 405/2011 Sb.
HLAVA XI
POVINNOSTI PŘI OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Obxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xtajovanou informaci (přesněji řečeno jde o utajovaný dokument), z účelu zákona však jednoznačně plyne, že pro nálezce je zásadní, zda je nalezená písexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx způsobilo újmu zájmům České republiky nebo by bylo pro tyto zájmy nevýhodné, ani to, zda je uvedena v seznamu utajovaných informací vydaných prováděcíx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxadě, kdy by nálezce nalezl dokument uzavřený v řádně označené obálce, nemohl by posoudit, zda obsah skutečně splňuje znaky utajované informace, aniž bx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx § 148 odst. 1 písm. b).
K odst. 2
Jde o obecně uloženou povinnost mlčenlivosti vůči utajované informaci, v podstatě formu zabránění přístupu k utajoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x státem uznanou povinnost mlčenlivosti, která se promítá do zvláštních předpisů, a je tak chráněna také v případech, kdy je obecně uložena povinnost poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xx6/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neposkytne povinný subjekt informaci, která je v souladu s právními předpisy označena za utajovanou.
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxkon o ochraně utajovaných informací - poněkud nadbytečně - stanoví povinnosti
komplementární
oprávněním Úřadu stanoveným v § 144 odst. 1 (viz komenxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxř k tomuto ustanovení).
Související ustanovení:
§ 63 - zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost, § 142 - postup při odevzdání nalezeného uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxx
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Jde o paragraf, který shrnuje a doplňuje povinnosti stanovené fyzickým osobám, které maxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx povinnosti zde uvedené se z povahy věci nemohou vztahovat na fyzickou osobu, která má přístup pouze k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxslovně (v odst. 2), které povinnosti na ně nedopadají, byť i to jistě plyne z povahy věci.
Ustanovení § 66 se vztahuje na fyzickou osobu, která není poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xtanovící, že fyzické osoby jsou povinny dodržovat povinnosti, jde v dalších písmenech odstavce 1 o provázání s dalšími ustanoveními zákona o ochraně uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxynutím doby, na kterou byla vydána, a jejichž držiteli jsou živé fyzické osoby. Porušení této povinnosti je přestupkem podle § 150 odst. 1 písm. a), u osvxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro cizí moc je přestupkem podle § 150 odst. 1 písm. b), resp. e).
Rovněž porušení povinnosti neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny údajů, které bxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxož i způsob a formu jejich doložení, je legislativně dosti složitým způsobem zmocněn Úřad [§ 135 písm. j) ve spojení s § 158]. Účelem je nezatěžovat držixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Omezení oznamovací povinnosti je provedeno § 10 vyhl. č. 363/2011 Sb. Ustanovení § 9 odst. 3 cit. vyhl. stanoví, že oznámení změn lze podat v listinné xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx odst. 3 za součást žádosti.
Porušení povinností stanovených zákonem se podle písm. e) oznamuje tomu, kdo provedl poučení fyzické osoby před prvníx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx ustanovení:
§ 56 - zánik platnosti osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele, § 94 - žádost fyzické osoby, § 121 - rozhodnutí, § 135 a § 158 - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxčení fyzické osoby
Související předpisy:
Povinnosti odpovědné osoby
JUDr.
Jan
Dxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx x xxmci hlavy XI (Povinnosti při ochraně utajovaných informací) se v návaznosti na povinnosti fyzické osoby (§ 65) a povinnosti fyzické osoby, která má příxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí, která zakládají odpovědné osobě povinnost, avšak v katalogu podle § 67 odst. 1 obsažena nejsou (srov. např. § 56 odst. 3 a § 60 odst. 4). Ostatně sama dxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxtů".
Jednotlivé povinnosti jmenované v odstavci 1 buď přímo souvisí s jinými ustanoveními, jako je např. zajištění poučení fyzické osoby podle § 9 oxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxyptografické ochrany podle § 38 odst. 2 písm. a), anebo jsou jako povinnost založeny právě v § 67 odst. 1, jako např. povinnost zajistit jednou ročně provxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby odpovědná osoba určila nebo pověřila jinou osobu výkonem povinnosti (srov. např. § 6 odst. 3 a § 59 odst. 5). Ustanovení § 67 odst. 2 výslovně určujxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxrmaci stupně utajení Vyhrazené; vydání oznámení, § 9 - poučení; platnost oznámení, § 11 - podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení Příxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x informační systém, § 38 - výkon kryptografické ochrany, § 59 - jednorázový přístup k utajované informaci, § 60 - mimořádný přístup k utajované inforxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxformacím, a fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby, § 70 - povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví, § xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxi podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Povinnosti podxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxvnické osoby se vztahuje na případy, kdy platnost osvědčení zanikla před uplynutím doby, na kterou byla vydána, a jejichž držiteli jsou existující práxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xeoznámení ztráty nebo odcizení osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby pro cizí moc je přestupkem podle § 155 odst. 1 písm. b), resp. f).
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx x xxdání prováděcího předpisu, který stanoví omezení rozsahu hlášení změn a způsob a formu jejich doložení; toto zmocnění je provedeno § 6 a § 7 vyhl. č. 405xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxazník podnikatele, § 98 - bezpečnostní dokumentace podnikatele, § 121 - rozhodnutí, § 135 a § 158 - zmocňovací ustanovení, § 155 - přestupky podnikxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Ustanovení shrnuje povinnosti podnikatele, který má přístup k utajované informaci stupně utajxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxinnosti podnikatele, které vyplývají již z § 15a; zákonodárce je doplňuje do hlavy XI patrně jen ve snaze učinit výčet povinností při ochraně utajovanýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxní podnikatele [písm. e)], a v písm. f) je uvedena povinnost včas obstarat nové prohlášení podnikatele, pokud to původní zaniklo uplynutím doby platnoxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 15a - prohlášení podnikatele, § 98 - bezpečnostní dokumentace podnikatele
Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, kxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxrnuje povinnosti podnikatele, který má přístup k utajované informaci. Opět způsobem legislativně nepříliš šťastným se zákonodárce pokouší uspořádxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xze říci o povinnostech vztahujících se ke komunikačním a informačním systémům, ke kryptografické ochraně, utajovaným informacím, které jsou poskytxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrmací k 31. 12. kalendářního roku a zprávu o jejím výsledku zaslat Úřadu do 15. 2. následujícího kalendářního roku) a zaslání kopie prohlášení podnikatxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx pokryta povinností oznamovat změny podle § 68 písm. c); z § 69 odst. 1 písm. c) nicméně plyne povinnost podnikatele oznamovat také okolnosti, které mohxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxo právnických osob, pokud je jim známo, že jim bylo vydáno osvědčení a zároveň, že takováto okolnost u nich nastala. U zpravodajských služeb a Ministersxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxnců a příslušníků zpravodajských služeb a příslušníků policie vybraných ministrem vnitra v zájmu plnění závažných úkolů policie, kde mají tyto orgánx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxst. 1, podle kterého musí být označení takového místa nebo funkce obsaženo v žádosti fyzické osoby o vydání osvědčení. Tento přehled schvaluje bezpečnxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxé informace Úřadu souvisí s tím, že toto porušení povinnosti naplňuje skutkovou podstatu přestupku podle zákona o ochraně utajovaných informací, přixxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxst s postavením Úřadu jako státního orgánu dozoru v oblasti ochrany utajovaných informací. Rovněž ve vztahu k oznamovací povinnosti respektuje zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxt na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle tohoto zákona není zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku buď vůbec (§ 29 písm. b) cit. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xx xxx xxxx xxxxxx
x xxxx. 2
Ustanovení respektuje zvláštní postavení zpravodajských služeb a Ministerstva vnitra, které samy mají v případech stanovených x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxst pracovníka kryptografické ochrany a zkouška zvláštní odborné způsobilosti, § 78 - způsob poskytování utajovaných informací Evropské unie v jejíx xxxxx x xxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxupky právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, nebo orgánu státu
Povinnosti při ochranx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxjovanou informací se může seznamovat pouze osoba, která je držitelem osvědčení nebo oznámení (§ 6 a § 11). Povinnost zde uložená dopadá na každého přihxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxi obsaženou v přihlášce označil. Informace pak splňuje znak uvedený v § 2 písm. a) spočívající v označení utajované informace; pokud zároveň splňuje txxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxací - platí, že jde o informaci utajovanou, jakkoli je stupeň utajení vyznačený na utajované informaci pouze návrhem, který teprve musí být potvrzen Úřxxxxx
x xxxxx x xx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Stupeň utajení potvrzený Úřadem se vyznačuje nejen na přihlášce, ale také na samotném předmětu přihlášky. Vyznačení provede opět přihlašovatel, a to xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxické osoby, které v rámci právnické osoby přihlašovatele měly přístup k utajované informaci a kdy pouhým poučením [§ 2 písm. i)] xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x x a § 11 - podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné, § 21 - vyznačování údajů na utajované xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 7.3.2018
K odst. 1 a 2
Subjektům vyjmenovaným v odstavci 1 se stanoví zvláštní povinnost zřídit a obsadit funkci bezpečnostního ředitele. Zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xege
odpovědné osobě přímo podřízen. Zákon tedy nepřipouští v tomto vztahu žádné jiné organizační uspořádání. Kdo je odpovědnou osobou, definuje § 2 pxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxní funkčnosti systému ochrany utajovaných informací a smysl přímé podřízenosti odpovědné osobě byl spatřován v "zajištění přímé, nezprostředkovanx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxaje o osobě vykonávající funkci bezpečnostního ředitele. Pokud je tedy funkce bezpečnostního ředitele vykonávána ve smyslu odstavce 1 samotnou odpoxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtního ředitele. Na základě § 69 odst. 1 písm. b) má právnická osoba a podnikající fyzická osoba, které mají přístup k utajované informaci, a orgán státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxské unie, NATO a utajovaných informací vyžadujících zvláštní režim nakládání, s uvedením stupně utajení, nebo které nelze vykonávat bez osvědčení o zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxm limitována rozsahem zákona o ochraně utajovaných informací. Odpovědná osoba může bezpečnostnímu řediteli stanovit i plnění těch povinností, kterx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxovědná osoba pověřit jinou osobu. Avšak ani u těch povinností, k jejichž výkonu odpovědná osoba bezpečnostního ředitele pověřit může, nedochází k přexxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xení jmenováním bezpečnostního ředitele dotčena. Odpovědnost bezpečnostního ředitele za plnění jeho vlastních povinností bude otázkou odlišnou.
x xxxxx x x x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu, která má tuto funkci vykonávat, a to jak pozitivně (požadavek na přístup k utajovaným informacím), tak negativně (zákaz souběhu výkonu funkce bxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonu funkce bezpečnostního ředitele, možného střetu zájmů a rizika zneužití utajované informace cestou funkce bezpečnostního ředitele. Navrženx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xezpečnostního ředitele by mohlo dojít k přílišné tvrdosti vůči drobným podnikatelům s malým počtem zaměstnanců".
Související ustanovení:
§ 2 x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxmaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné; poučení, § 12 - podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby, § 54 - charakter a náležitosti osvěxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mají přístup k utajované informaci, a orgánu státu, § 148 - přestupky fyzické osoby, § 153 - přestupky právnické osoby nebo podnikající fyzické osobyx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxvení "snahou předejít požadavkům na neodůvodněné a neopodstatněné prověřování osob ve státní správě, a tím ke zbytečnému přetěžování kapacit Úřadu"x
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xinisterstev (resp. ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády) obsahuje § 1 kompetenčního zákona, výčet dalších ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x § 5 písm. a) a podrobněji upravena v § 6 a násl. Řízením podle § 92 písm. a) je myšleno řízení o žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, řízení o žádosti x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxropské unie nebo mezinárodní organizace, jejímž je Česká republika členem.
V odstavcích 3 a 4 se stanoví lhůty, v nichž ministerstva a další ústřednx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xouvisející ustanovení:
§ 5 - druhy zajištění ochrany utajovaných informací, § 92 - účastník řízení, § 93 - zahájení řízení, § 94 - žádost fyzické oxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxRODNÍM STYKU
Podmínky poskytování utajovaných informací
Mgr.
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xtajovaných informací stupně utajení Důvěrné a vyšší v mezinárodním styku prostřednictvím povolovacího režimu. Pro informace stupně utajení Vyhrazxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xe takovýto ústřední správní úřad nelze určit.
Ze znění návětí § 73 plyne, že povolení se vztahuje na jednu utajovanou informaci, nelze tedy vydat poxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxovat").
Povolení je v materiálním smyslu správním rozhodnutím, nevztahuje se však na ně správní řád (§ 159). Rovněž pro řízení se nestanoví podrobnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxních orgánů (§ 76) a na písemnou formu povolení vydaného Úřadem (k podmínce písemnosti viz komentář k § 89 odst. 8).
Ustanovení se vztahuje také na stáxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxzinárodním ozbrojeném konfliktu nebo v mezinárodní záchranné nebo humanitární akci, v případě vyhlášení válečného stavu a v případě stavu nebezpečíx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxzinárodním styku, § 76 - povolení a souhlas při poskytování utajovaných informací, § 154 - přestupky podnikatele, který má přístup k utajované inforxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxinárodním styku: jde o výjimky dané zvláštní úpravou (mezinárodními závazky nebo zvláštním zákonem); u zpravodajských služeb jsou utajované informxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xprav. službách, na základě předchozího souhlasu vlády. Vláda, která podle téhož zákona nese odpovědnost za činnost zpravodajských služeb a koordinuxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xnformací
nadpis vypuštěn
[Žádost o povolení poskytnout utajovanou informaci v mezinárodním styku]
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxí plyne, že jde o poskytování informací v rámci smluvního vztahu; fyzické osoby - nepodnikatelé utajované informace samy poskytovat v mezinárodním stxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxímž základě má být utajovaná informace poskytnuta, nebo, není-li tato smlouva dosud uzavřena, návrh takovéto smlouvy včetně bezpečnostní
instrukce
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xa základě smlouvy]
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx/35-D/2003. Požadavky na obsah a strukturu bezpečnostní směrnice stanoví prováděcí vyhláška č. 405/2011 Sb. v § 8 (Úřad je k jejímu vydání oprávněn na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxně povinen provádět kontrolu dodržování bezpečnostní
instrukce
. Zákon o ochraně utajovaných informací připouští možnost, že příslušnost schválit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxy o veřejnoprávní smlouvu v materiálním smyslu slova, ale podle § 159 se na ni nevztahuje správní řád. Vzhledem k tomu však, že kusá úprava v zákoně o ochrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xe nutno dovodit aplikovatelnost správního řádu
per analogiam
. Pokud k uzavření smlouvy nedojde, nebo jestliže si to vyhradí, je ke schválení bezpečnxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Povolení a souhlas při poskytování utajovaných informací
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxě utajení Důvěrné a vyšší [§ 73 písm. a)], vyžádá si stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, příslušné zpravodajské služby, a jestliže utajovaná ixxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxraně utajovaných informací stanoví, že na vydání povolení a na udělení souhlasu není právní nárok, nemůže Úřad postupovat zcela libovolně. Zákon o ocxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxení ze strany Úřadu, resp. povolení samo, pokud nevyhoví žádosti zcela, správní žalobou, protože materiálně je toto odepření správním rozhodnutím. Pxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxí utajovaných informací
Způsob poskytování utajovaných informací
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.201x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. pomocného registru utajovaných informací. Stanoví se jako zásada, že utajované informace v mezinárodním styku mají být poskytovány pouze jeho prosxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxjované informace evidovat. Další výjimkou je případ účasti České republiky v mezinárodním ozbrojeném konfliktu nebo v mezinárodní záchranné nebo huxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxxxxi 6 se odráží tzv. pravidlo třetí strany, kdy poskytovatel utajované informace může stanovit příjemci podmínky, za kterých lze danou utajovanou inforxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovaných informací Evropské unie v jejím rámci a mimo něj, § xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxformaci, nebo orgánu státu
Způsob poskytování utajovaných informací Evropské unie v jejím rámci a mimo něj
Mgr.
Jiří
Chrobák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxormací v mezinárodním styku. K tomu dochází prostřednictvím registrů nebo pomocných registrů, které zřizuje každý orgán státu a každá fyzická, resp. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch věcí slouží - kromě poskytování utajovaných informací tímto ministerstvem, resp. tomuto ministerstvu - také k poskytování informací mezi Českou rxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé vyžadují zpřísněné podmínky při zajišťování jednotlivých druhů ochrany utajovaných informací v oblastech stanovených mezinárodní smlouvou, ktexxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xomocné registry a kontrolní body
Registry, pomocné registry a kontrolní body
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dnx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx o druh jednacího protokolu (srov. § x x x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxrmulaci použité v odst. 1. K doručování je nutno, dochází-li k němu v elektronické podobě, použít certifikované informační systémy. Formulaci v odst. x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu a evidovány v centrálním registru. Pokud zahraniční partner nebo cizí moc poskytne utajovanou informaci přímo svému partnerovi v České republixxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxávnické a podnikající fyzické osoby, které poskytují utajované informace v mezinárodním styku. Jeho zřízení - kromě registru zpravodajské služby - mxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxosti.
Ústřední registr vede Úřad. V něm jsou evidovány všechny dokumenty poskytované v mezinárodním styku až na výjimky stanovené zákonem; tyto výxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xejsou evidovány v ústředním registru (§ 77 odst. 1).
V registrech se nezaznamenávají utajované informace stupně utajení Vyhrazené.
Ústřední rxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxční partner poskytli.
Ustanovení opravňuje všechny subjekty, které poskytují informace v mezinárodním styku, ke zřízení pomocných jednacích prxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xormou vyhlášky (§ 158).
Související ustanovení:
§ 77 - způsob poskytování utajovaných informací, § 78 - způsob poskytování utajovaných inforxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo orgánu státu
ČÁST TŘETÍ
BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe zákon o ochraně utajovaných informací pouze ochranu utajovaných informací, nýbrž také problematiku bezpečnostní způsobilosti. Bezpečnostní zpxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xásti třetí, nicméně také na bezpečnostní způsobilost se vztahuje procesněprávní úprava části čtvrté zákona o ochraně utajovaných informací. Vztah pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxý: limitovanost spočívá v tom, že platné osvědčení fyzické osoby podle § 12 a § 54 zároveň
ex lege
opravňuje k výkonu citlivé činnosti, zatímco oznámexx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxé informaci stupně utajení Vyhrazené (§ 6 odst. 1), avšak nemá žádný vliv na přístup fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, Tajné nxxx xxxxxx xxxxxx
x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxch informací, přičemž se výslovně odkazuje na § 88, anebo zvláštním právním předpisem), jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republixxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxely být splněny zároveň, aby šlo o citlivou činnost, nýbrž že citlivou činností je taková činnost, o které to výslovně stanoví právní předpis, přičemž zxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxní zájmu České republiky. Avšak to, že by k tomuto ohrožení mohlo dojít, je již určeno právě tím, že je činnost výslovně označena v právním předpisu za citxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxslovně uvádějí, že konkrétní činnost je citlivou činností bez dalšího.
Zákon o ochraně utajovaných informací odkazuje např. na zákon č. 38/1994 Sbxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxost podle zvláštního zákona (s odkazem na zákon o ochraně utajovaných informací) považuje výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby, ktxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx funkce člena dozorčí rady právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem, a provádění obchodu s vojenským materiálem fyzickou osobou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xyla zrušena a v současnosti tento zákon citlivou činnost neupravuje. Podle § 162 odst. 2 zák. č. 263/2016 Sb., atomový zákon, se za citlivou činnost ve smxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x odst. 1 a která vykonává činnosti, při nichž musí být vymezen životně důležitý prostor nebo vnitřní prostor, organizace a řízení provozu jaderného zaxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xádu, vstup bez doprovodu do životně důležitého prostoru nebo vstup bez doprovodu do prostor, kde se nachází jaderný materiál I. a II. kategorie, a nakláxxxx x xxxxx
xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxje výkon činnosti insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, tzn. dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxími nástroji, investiční společností, investičním fondem, penzijní společností nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, jehož úpadek je řešen reorxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxhl alespoň částku 100 000 000 Kč anebo který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru.
Podle § 220 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x písm. a) (tzn. Česká republika, přičemž organizační složky státu se považují za samostatné zadavatele) nebo písm. c) (tzn. státní příspěvková organxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxázky.
Podle § 25c odst. 10 zák. xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx statutárního orgánu, výkon funkce prokuristy a výkon funkce člena dozorčího orgánu organizace, která provádí vývoz nebo dovoz výbušnin podle § 25c odxxx xx
xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx že citlivou činnost může vykonávat toliko fyzická osoba, která je bezpečnostně způsobilá nebo je držitelem platného osvědčení fyzické osoby (odst. 2xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro který se zde zavádí legislativní zkratka "doklad" (odst. 3). Podmínky pro vydání dokladu upravuje § 81.
Fyzická osoba, která má přístup k utajovxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xokladu (Věstník NBÚ, 2/2017, s. 23).
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 2 - vymezení pojmů, § 6 - podmínky přístupu k utajované infoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé osoby a osvědčení podnikatele, § 81 - podmínky pro vydání dokladu, § 88 - výkon citlivé činnosti pro potřeby zpravodajských služeb
Související xxxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxí báňské správě,
§ 2a zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích,
§ 220 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxení fyzické osoby stanovené v § 12 (srov. komentář k tomuto ustanovení). Stejně jako v případě osvědčení fyzické osoby, rozhoduje se o vydání dokladu v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxmulativně:
a)
fyzická osoba je plně svéprávná,
b)
fyzická osoba dosáhla alespoň 18 let věku,
c)
fyzická osoba je bezúhonná,
d)
fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí, přxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx institutů přiznání svéprávnosti nebo uzavření manželství (§ 30 odst. 2 obč. zák.) nemá z pohledu zákona o ochraně utajovaných informací význam, nebox xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxx
xx xx xezúhonnost je vymezena samostatně v § 82, a to odlišně od bezúhonnosti pro potřeby personální bezpečnosti vymezené v § 8.
Ad d) Osobnostní způsobiloxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxmezena samostatně v § 84 a je určitou obdobou bezpečnostní spolehlivosti definované v § 14 pro potřeby personální bezpečnosti.
K odst. 2
Ustanovxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxanovení § 81 odst. 2 se v mnohém podobá ustanovení § 7, které upravuje, jak se prokazují podmínky svéprávnosti, věku a bezúhonnosti pro potřeby personáxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x x xx xxxx xxxxxxxi 3. Přesto však bude toto prohlášení fyzická osoba činit na vzoru stanoveném vyhláškou č. 363/2011 Sb., která obsahuje mj. vzory v oblasti personální bxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxhlášení je vedle identifikačních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu) samotné prohlášení, které sestává ze dvou tvxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xmezena ve svéprávnosti. Pro případ, že fyzická osoba uvede, že není plně svéprávná nebo že v minulosti byla omezena ve svéprávnosti, má podle vzoru dále xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxd viz komentář k § 7.
Bezúhonnost je hmotněprávně definována v § 82. K jejímu ověřování slouží výpis z evidence rejstříku trestů, který nesmí být starxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen, a to včetně odsouzení cizozemskými a mezinxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí, popřípadě písemnostmi. Ani tato písemnost nebo písemnosti nesmí být starší než 3 měsíce.
Osobnostní způsobilost je hmotněprávně definována v § xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx na způsob ověřování uvedený v § 13 odst. 2. Podle tohoto ustanovení se osobnostní způsobilost ověřuje na základě prohlášení k osobnostní způsobilosti x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxení k osobnostní způsobilosti je uveden v příloze č. 2 vyhl. č. 363/2011 Sb. V tomto prohlášení uvede fyzická osoba své identifikační údaje a následně čxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxla, či nebyla v péči psychologa,
5.
zda v současnosti pociťuje, či nepociťuje psychické obtíže.
Pro případ, že se v některém bodě vyjádří klaxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí a psychiatrovi nebo psychologovi a o veškerých svých psychických obtížích a okolnostech výskytu.
Podle § 106 odst. 1 zjistí-li úřední osoba při oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x vypracování znaleckého posudku o osobnostní způsobilosti.
Související ustanovení:
§ 6 - podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxtní způsobilost, § 14 - bezpečnostní spolehlivost, § 80 - citlivá činnost, § 82 - bezúhonnost, § 83 - osobnostní způsobilost, § 84 - spolehlivost
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xezbytných podmínek pro vydání dokladu. Zatímco některé jiné zákony definují bezúhonnost negativně, tedy říkají, kdo bezúhonným není (např. § 22 zák. x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxální bezpečnosti) užívá výčtu pozitivního, tedy určuje, kdo bezúhonným je, resp. kdo splňuje podmínku bezúhonnosti. Fyzická osoba má vlastně dvě možxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxna nebyla.
Podle § 15 odst. 1 tr. zákoníku je trestný čin spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xe způsobí, byl s tím srozuměn (tzv. nepřímý úmysl).
Trestní zákoník stanoví v § 105 podmínky zahlazení odsouzení. Bylo-li odsouzení zahlazeno, hlxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
Související předpisy:
Osobnostní způsobilost
JUDr.
Jan
Dvořák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx splněny, aby mohl být fyzické osobě vydán doklad. Osobnostní způsobilost je zde vymezena jinak než osobnostní způsobilost pro účely personální bezpexxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxá osoba netrpí poruchou či obtížemi, které mohou mít vliv na její spolehlivost vykonávat citlivou činnost, stanoví v § 81 odst. 1 nutnost splnění podmíxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxlivost vykonávat citlivou činnost.
Podobně jako u osobnostní způsobilosti podle § 13, nevyplývá ani z textu § 83 nezbytně, že jde o poruchu či obtížx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxyslu poruch či obtíží psychických je nicméně evidentní ze vzoru prohlášení k osobnostní způsobilosti, v němž se fyzická osoba vyjadřuje k léčbě psychixxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xinnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z podmínek pro vydání dokladu, a jelikož z hlediska systematiky zákona o ochraně utajovaných informací se pxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přitom nedošlo k jejímu zneužití, v jehož důsledku by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky (srov. § 80).
Poruchou či obtížemi, které mohou míx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí choroba postižením paměti nebo úsudku, je totiž reálné, že fyzická osoba např. zapomene některý z úkonů, který se při výkonu citlivé činnosti nezbytnx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x osobnostní způsobilost, § 81 - podmínky pro vydání dokladu, § 106 - znalec
Související xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxdmínkou pro vydání dokladu podle § 81 odst. 1 písm. e) je spolehlivost fyzické osoby. Nelze nevidět podobnost s podmínkou bezpečnostní spolehlivosti xxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxt se v mnohém podobá bezpečnostnímu riziku. Ačkoliv je výčet skutečností (okolností), které mohou být negativní okolností, kratší než výčet skutečnoxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxlehlivosti bylo pro fyzickou osobu snazší než splnění podmínky bezpečnostní spolehlivosti.
K odst. 1
Namísto toho, aby zákon o ochraně utajovanýxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxhlivosti. Celý obsah této podmínky však tkví v tom, že u fyzické osoby není zjištěna negativní okolnost.
Máme za to, že stejně jako v případě bezpečnoxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxní
, nýbrž negativní okolnost je pouze jedna a jedná se o zákonnou kvalifikaci těch skutečností (okolností), které jsou vypočteny v § 84 odst. 2 a 3. S touxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtence znamená zjištění negativní okolnosti. Můžeme proto hovořit na jedné straně o okolnostech, při jejichž zjištění se vždy a bez dalšího jedná o negaxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxanovených okolnostech může a nemusí znamenat zjištění negativní okolnosti (tedy v tomto smyslu jde fakultativně o negativní okolnost). Byť sám zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xikci odstavce 5, který hovoří o "posuzování, zda okolnost podle odstavce 3 je negativní okolností".
Výčet jednotlivých okolností v odstavcích 2 a 3 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxní části trestního zákoníku neexistují samy o sobě, nýbrž jsou neoddělitelně spjaty s ustanoveními obecné části trestního zákoníku. K okolnostem, kxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxmat ustanovení odstavců 4 a 5, to však pouze ve vztahu k okolnostem podle odstavce 3; ve vztahu k okolnostem podle odstavce 2 jde toliko o určení časového oxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxých informací neobsahuje.
K odst. 2
Ustanovení obsahuje
taxativní
výčet okolností, jejichž zjištění automaticky znamená zjištění negativní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xyla tato okolnost zjištěna, její motivace apod. Existence takové okolnosti znamená
ex lege
zjištění negativní okolnosti. Jediná obecná podmínka, kxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxětně od podání žádosti podle § 99 (tj. podání žádosti o vydání dokladu), nebo za období od 15 let věku podle toho, které z nich je kratší. Okolnosti podle oxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxě vyřešil zákonodárce již předem právě tím, že stanovil, že taková skutečnost je negativní okolností bez dalšího.
K odst. 2 písm. a)
Zájem České repxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx pojmu újma zájmu České republiky, který je v § 3 odst. 1 definován jako poškození nebo ohrožení zájmu České republiky. Na rozdíl od § 14 odst. 2 písm. a), kxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k § 14), je v případě § 84 odst. 2 písm. a) celá věc přehlednější.
K výkladu pojmu činnost proti zájmu České republiky viz komentář k § 14.
Na rozdíl ox xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xosuzování spolehlivosti fyzické osoby přísnější než posuzování bezpečnostní spolehlivosti podle § 14. Zatímco u bezpečnostní spolehlivosti je autxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xakákoliv činnost proti zájmu České republiky.
K odst. 2 písm. b)
Negativní okolností je vždy také okolnost, že jsou majetkové poměry fyzické osoby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxla při podání žádosti o vydání dokladu. Podle § 99 odst. 2 písm. a) přikládá fyzická osoba k žádosti fyzické osoby o vydání dokladu dotazník fyzické osobxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxm. s)]. Vzor dotazníku je obsažen v příloze 6 vyhl. č. 363/2011 Sb., přičemž bod 9 dotazníku se týká majetkových poměrů, podbody 9.6 a 9.7 se týkají příjmůx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxkové hodnoty, že si je zjevně nemohla pořídit za své řádně přiznané příjmy, nebo že její životní náklady (např. nájemné, platby za volnočasové aktivity xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxových nákladů např. zadlužila.
Pokud by však fyzická osoba nabyla zcela legálně majetek (např. dědictvím) v období dřívějším, než za které podle doxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx právu, bylo by
absurdní
konstatovat z tohoto důvodu negativní okolnost. S ohledem na tuto konstrukci, jakož i na ustanovení odstavce 4, z něhož vlastnx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xe mezi řádně přiznané příjmy podle tohoto ustanovení bude možno počítat i příjmy přiznané např. pro účely daňové apod.
K odst. 3
Ustanovení obsahujx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxlosti na posouzení dalších zákonem stanovených okolností (§ 84 odst. 4 a 5). Všechny okolnosti uvedené v tomto odstavci proto musí být vždy nahlíženy pxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí však odpadají výkladové nejasnosti spojené s vazbou na řízení podle části čtvrté, kterou obsahuje § 14 odst. 3 písm. g) (viz komentář k § 14). Komentovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx § 89 odst. 1 postupuje Úřad v bezpečnostním řízení tak, aby byl úplně a přesně zjištěn stav věci v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí. Byť tomu forxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxi provádět úplné a přesné zjištění stavu věci v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí (resp. objektivní zjištění skutečného stavu věci v bezpečnosxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxlášení změny údajů ve vyjmenovaných dokumentech.
Úřad uvádí, že jako negativní okolnost podle § 84 odst. 3 může být vyhodnoceno neoznámení změny pxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrmace, zamlčení rozhodné informace i nenahlášení změny údajů se musí posuzovat v období podle odstavce 4 a za zohlednění kritérií stanovených v odstavxx xx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxo okolnost jako negativní okolnost
de facto
doplňuje podmínku bezúhonnosti podle § 81 odst. 1 písm. c) a § 82. I v případě, že fyzická osoba podmínku bezxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxocně odsouzena pro trestný čin, může být posouzeno jako negativní okolnost. Pro posouzení, zda konkrétní odsouzení je, anebo není negativní okolnostxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí (bude dáno zejména charakterem trestného činu, pro který k odsouzení došlo), k chování fyzické osoby v období uvedeném v odstavci 4 a k tomu, do jaké mírx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxnostním rizikem, konkrétně x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xneužití výkonu citlivé činnosti. Podobně jako § 14 odst. 3 písm. d) je i toto ustanovení dosti vágní, pracuje s pojmy, které nejsou v zákoně o ochraně utaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxi negativní okolnosti může být dána některá (nebo více) ze tří alternativ:
a)
chování fyzické osoby, které může vést ke zneužití výkonu citlivé činnxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxže vést ke zneužití výkonu citlivé činnosti.
Chování je objektivně pozorovatelná reakce člověka na situace či stimuly a zahrnuje reflexy, reakxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxké osoby zjištěny takové reakce a jednání, které splňují výše uvedená kritéria, může se jednat o negativní okolnost, a v takovém případě nejsou negativxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxk ovlivnitelnost a nedůvěryhodnost je nutno považovat za vlastnosti fyzické osoby (tedy to, že fyzická osoba nějaká je, nikoliv to, že se nějak chová). xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxvání fyzické osoby nebo její charakteristika, je vždy nutné, aby zde byla přímá vazba tohoto chování nebo charakteristiky na možnost zneužití výkonu cxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xředpoklad.
Stejně jako u ostatních okolností podle odstavce 3 je potřeba přihlížet ke kritériím stanoveným v odstavcích 4 a 5. Ve vztahu ke skutečnoxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxy, aby bylo možno vůbec konstatovat zjištění okolnosti podle odst. 3 písm. c), musí existovat chování, ovlivnitelnost nebo nedůvěryhodnost, která můxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxnost je negativní okolnosti, ještě přihlížet k tomu, do jaké míry může toto chování, ovlivnitelnost nebo nedůvěryhodnost ovlivnit výkon citlivé činnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xhování fyzické osoby při posuzování, zda skutečnost, která může spočívat mj. právě v určitém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xísm. e). K výkladu této skutečnosti/okolnosti proto srov. přiměřeně komentář k § 14.
K odst. 3 písm. e)
Jde o téměř identickou skutečnost/okolnostx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řízením podle § 101 odst. 1. Podle tohoto ustanovení Úřad zahájí řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo doklaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxučinnosti musí být opakované, tj. musí k němu dojít minimálně dvakrát. Opakovanost sama o sobě nicméně pro posouzení neposkytnutí nezbytné součinnosxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxlností, se totiž musí vždy brát v potaz období podle odstavce 4 a kritéria stanovená v odstavci 5.
K odst. 3 písm. f)
Jde o identickou skutečnost/okolxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxý má význam z hlediska § 84 odst. 3 písm. b), může být jeho výsledek významný z hlediska spolehlivosti fyzické osoby.
Za negativní okolnost podle písmx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxíněné odložení podání návrhu na potrestání pro úmyslný trestný čin, u něhož stanovená zkušební doba dosud neuběhla, nebo
c)
schválení narovnání pxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxčností podle písmene f) se musí při posuzování, zda jde o negativní okolnost, přihlížet k období podle odstavce 4 a ke kritériím stanoveným v odstavci 5.
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xinulosti se zjišťují jednotlivé skutečnosti/okolnosti uvedené v odstavcích 2 a 3. V odstavcích 2 a 3 totiž nejsou uvedeny výčty negativních okolnostíx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxvce 3 a v závislosti na podmínkách podle odstavce 5) negativní okolností.
Žádostí podle § 99 je žádost o vydání dokladu. Platí jednoduché pravidlo, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxeré z nich je kratší. Z toho vyplývá, že podá-li žádost o doklad osoba, která dosáhla věku 25 let a více, budou se tyto skutečnosti zjišťovat za období 10 lex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx vydání dokladu to znamená, že přinejmenším bude vždy zkoumáno tříleté období (od 15 do 18 let věku, podá-li žádost 18letá fyzická osoba).
K odst. 5
Pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obecná definice negativní okolnosti. To, co § 84 v odst. 2 a 3 obsahuje, je výčet skutečností/okolností, které jsou obligatorně nebo fakultativně negxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
ex lege
. Avšak potřeba takové definice vyvstává u okolností podle odstavce 3, u nichž zákon o ochraně utajovaných informací stanoví, že je lze za negatxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxt při posuzování, zda okolnost uvedená v odstavci 3 je negativní okolností, avšak není řečeno, co vlastně je negativní okolností. Jinými slovy - zákon vxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxnovena určitá kvalitativní kritéria, k nimž se musí při posuzování přihlížet, avšak při absenci definice negativní okolnosti chybí vodítko, jak tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxaných informací. Nezjištění negativní okolnosti znamená splnění podmínky spolehlivosti (§ 84 odst. 1), spolehlivost je jednou z podmínek vydání dokxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa může vykonávat citlivou činnost (§ 80 odst. 2). Z toho lze dovozovat, že negativní okolnost představuje jakési rozmezí mezi objektivní realitou, ktexx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxo dojít k ohrožení zájmu České republiky. V případě okolností uvedených v odstavci 2 toto posouzení již provedl zákonodárce a objektivní existence někxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxe odstavce 3 je situace složitější, neboť musí objektivně existovat, avšak posuzuje se, zda znamenají možnost, že dojde ke zneužití citlivé činnosti, xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxientačně kvantifikovat. Jednotlivá kritéria, k nimž se podle odstavce 5 přihlíží, jsou:
a)
do jaké míry může okolnost uvedená v odstavci 3 ovlivnit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xdstavce 3, a
e)
chování fyzické osoby v období uvedeném v odstavci 4.
Ad a) S ohledem na to, co bylo výše řečeno, považujeme za logické, že pokud xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxtlivé činnosti, čímž by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky, o negativní okolnost se spíše jedná. Pokud konkrétní skutečnost podle odstavce 3 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxu hranici do minulosti se okolnosti podle odstavce 3 již vůbec nezjišťují (viz odstavec 4), je logické, že čím dále do minulosti se konkrétní okolnost vyxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako negativní okolnost, a naopak. Rozsah bude mít u různých okolností podle odstavce 3 různou podobu.
Ad d) Okolnosti uvedené v odstavci 3 představxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xinnost proti zájmu České republiky [písm. d)] bude charakter této okolnosti dán parametry daného vztahu, u pravomocného odsouzení pro trestný čin [píxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxakter dán tím, zda došlo k prostému a ojedinělému zapomenutí, nebo zda šlo o úmysl a systematickou snahu něco skrývat.
Ad e) Při posuzování, zda konkrxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxmocnému odsouzení pro trestný čin podle písm. b) může mít význam, zda po odsouzení fyzická osoba žije řádným životem, zda již trestnou činnost nepáchá axxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx § 99 - žádost o doklad, § 101 - zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlností, musí vycházet z dostatečných skutkových zjištění. Zjištěné skutkové okolnosti pak musí ve svém souhrnu být přesvědčivým podkladem pro závěrx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xrozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.12.2016, č. j. 8 As 158/2016-37)
Doklad
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentářx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxstině viz např. komentář k § 46) a stanovuje jeho obsahové náležitosti. Pokud jde o vzor dokladu, odkazuje se na prováděcí právní předpis. Tím je vyhláškx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx listiny nemohou koexistovat. Doručení osvědčení fyzické osoby je totiž jeden z důvodů zániku platnosti dokladu. Je to logické z toho důvodu, že osvědčxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxt jako technicko-faktické (tj. ohlášením jeho odcizení nebo ztráty, takovým poškozením, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho cxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxjší by bylo mluvit o bývalém držiteli, neboť se tak děje v momentě, kdy platnost dokladu již zanikla) do 15 dnů ode dne zániku jeho platnosti požádat písemxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě vydat nový doklad, který nahrazuje doklad původní. Jedná se tedy vlastně o
lex specialis
ve vztahu k § 80 odst. 2, neboť se po určitou dobu umožňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx x podmínky pro vydání dokladu, § 99 - žádost o doklad, § 100 - dotazník, § 101 - zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
Povinnosti právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgánu státu
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxstní způsobilosti. Nelze tvrdit, že jsou tyto povinnosti zcela nezávislé na problematice ochrany utajovaných informací [srov. § 86 písm. d), podle něxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxým subjektům (právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a orgánům státu) v první řadě povinnost zajistit výkon citlivé činnosti fyzickou osobxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxnost vykonávat fyzická osoba, která je bezpečnostně způsobilá nebo která je držitelem platného osvědčení fyzické osoby. Další povinnosti mají charaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x x4 - spolehlivost, § 101 - zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu, § 121 - vydání osvědčení, dokladu a rozhodxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxestupky podnikatele
Povinnosti fyzické osoby
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
V § 87 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxzické osobě, která je držitelem dokladu. Taková fyzická osoba má povinnost odevzdat Úřadu doklad, jehož platnost zanikla z důvodu vykonatelnosti rozxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xměny některého z údajů v něm obsažených nebo z důvodu doručení osvědčení fyzické osoby. Držitel dokladu má též povinnost oznámit Úřadu ztrátu nebo odcixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxo žádosti o doklad. Zákon odkazuje na prováděcí právní předpis, pokud jde o omezení rozsahu hlášení změn, jakož i způsob a formu jejich doložení. Tímto pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xodáním do datové schránky Úřadu anebo v elektronické podobě. Ustanovení § 10 odst. 1 cit. vyhl. vypočítává, které změny oznamuje Úřadu mj. fyzická osoxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxžek dotazníku.
Související ustanovení:
§ 80 - citlivá činnost, § 84 - spolehlivost, § 85 - doklad, § 148 - přestupky fyzické osoby, § 152 - přesxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xpravodajských služeb
JUDr.
Jan
Dvořák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
K odst. 1
Jak vyplývá již přímo z § 80 odst. 1, je § 88 jedinýx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx příslušníci a zaměstnanci zpravodajské služby a uchazeči o přijetí do služebního nebo pracovního poměru, s výjimkou uchazečů o přijetí do služebního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxjské služby je tudíž v odstavci 1 vymezena dosti široce. Jedná se o úkony jiných osob, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správy nebo z jiného důvodu; jelikož zmíněný jiný důvod není nijak blíže vymezen či limitován, může jít prakticky o důvod jakýkoliv.
Důvodová zprávx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xpecifickým činnostem a úkolům zpravodajských služeb. V případě zpravodajských služeb lze zneužít k ohrožení zájmu České republiky většinu činnostíx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxláštních zákonech. S ohledem na působnost zpravodajských služeb a charakter plnění jejich úkolů může být ve svém důsledku zneužito provádění prací prx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxnkách bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, která má vykonávat citlivou činnost pro zpravodajskou službu, dlužno odkázat na § 80 odst. 3, podle něxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxd matoucí, hovoří-li odstavec 2 o podmínkách (plurál) bezpečnostní způsobilosti. Je-li jedinou podmínkou bezpečnostní způsobilosti to, že fyzická xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxě má tedy zákon o ochraně utajovaných informací v odstavci 2 na mysli to, že zpravodajská služba ověřuje podmínky pro vydání dokladu podle § 81 odst. 1. Oxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxo podnětu v rozsahu nezbytném pro výkon citlivé činnosti. S ohledem na široké vymezení citlivé činnosti podle § 88 odst. 1 se bude i tento nezbytný rozsax xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxě obsahuje speciální ustanovení, které se zcela vymyká celé koncepci části třetí a části čtvrté zákona o ochraně utajovaných informací. V případech cixxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxní z vlastního podnětu, bezpečnostní řízení se neprovádí a doklad se nevydává (tedy nikoliv na základě žádosti o doklad podle § 99 a v rámci bezpečnostnxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x provedení této činnosti. Jedná se o speciální ustanovení ve vztahu k § 86 písm. a), podle něhož má orgán státu povinnost zajistit výkon citlivé činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xěhož může citlivou činnost vykonávat jen fyzická osoba, která je bezpečnostně způsobilá nebo která je držitelem platného osvědčení fyzické osoby. V pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxa je držitelem dokladu (§ 80 odst. 3). Zároveň však zpravodajská služba výkon citlivé činnosti umožní právě tehdy, pokud jsou splněny podmínky podle § 8xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
§ 80 - citlivá činnost, § 81 - podmínky pro vydání dokladu, § 82 - bezúhonnost, § 83 - osobnostní způsobilost, § 84 - spolehlivost, § 8x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx - zpravodajské služby
ČÁST ČTVRTÁ
BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Bezpečnosxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xrůběhu procesu jsou tak do značné míry omezena procesní práva účastníka řízení a za splnění jistých podmínek může být s řízením spojen zásah do základníxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtní úpravu základních zásad. Ty se ovšem jen částečně kryjí se základními zásadami správního řízení podle správního řádu, takže ty budou použitelné i nx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xoplnění. Ačkoli je Úřad povinen umožnit účastníkovi, aby se seznámil s bezpečnostním svazkem, nemusí se účastník seznámit s veškerým spisovým materixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxčnostního svazku vyhodnotí. Totéž pak platí i pro řízení před soudem.
Jakkoli je vzhledem ke specifické povaze úpravy ochrany utajovaných informaxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Především je nezbytné, aby správní orgán rozhodoval na základě zásad noetiky a logiky tak, aby jeho skutkové i právní závěry byly přezkoumatelné. S tíx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xůvodů pochopitelná, skutečnost, že podpůrné použití správního řádu je vyloučeno, představuje nejeden problém. Úpravu v zákoně o ochraně utajovanýxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxou z nich je možnost vydání nového rozhodnutí ve věci, pokud předchozí žádosti o vydání osvědčení nebo dokladu nebylo vyhověno nebo pokud bylo zrušeno oxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx věci dopadlo s opačným výsledkem. Rozhodnutí učiněné na základě obligatorního bezpečnostního rizika má tedy povahu věci rozhodnuté a nelze je v budouxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxltativně, tomu tak však není, ta představují riziko pouze v případě spojení s okolností jinou, která nemusí mít nutně povahu trvalou. Může tedy pominoux x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxny. Na druhou stranu chybí také ustanovení obdobné § 48 odst. 2 spr. řádu, že totiž přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxno jakékoli rozhodnutí, bez ohledu na to, zda bylo vydáno na základě obligatorních nebo fakultativních rizik nebo zda trvají okolnosti, které činí ze sxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xravomocného rozhodnutí pro účastníky a pro všechny správní orgány. V těchto případech nelze než postupovat podle analogie zákona.
Zákon o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxdem k charakteru žadatelů i bezpečnostního řízení problémy nepůsobí, ale nelze
a priori
vyloučit, že nastanou případy, které bez těchto institutů řexxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxé problémy samotným zákonem o ochraně utajovaných informací, například v otázkách zastoupení účastníka řízení (viz níže).
Úprava bezpečnostníhx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxitelkou osvědčení, je plná svéprávnost [§ 12 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 6 odst. 2 písm. a)]. Totéž platí i pro doklad [§ 81 odst. 1 písm. a)]. Co se týče poxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxzpečit ochranu utajovaných informací, pokud by bylo nutno, aby za něj v řízení jednal opatrovník (srov. § 16). Zákon o ochraně utajovaných informací texx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxvozuje i její plnou způsobilost procesní. V souladu s tím upravuje zákon o ochraně utajovaných informací pouze zastupování na základě plné moci ve strxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx praxe bude většinou těmto zákonodárcovým předpokladům odpovídat, může absence ustanovení, která by tyto otázky řešila, spolu s vyloučením správníhx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxde fyzická osoba, která plně svéprávná není. Vlastníkem obchodního závodu může být totiž jak nezletilec, tak osoba, jejíž svéprávnost byla omezena, a xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xadatel, který nesplňuje podmínku svéprávnosti, lze řízení zastavit podle § 113 odst. 1 písm. b). Již u žádosti, kterou podá podnikatel, za kterého jednx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxovídající položku neobsahuje a jednání opatrovníka v zákoně o ochraně utajovaných informací řešeno není. Zákon o ochraně utajovaných informací také xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x x01, ale vůbec není jasné, kdo bude za účastníka řízení jednat. Řešení spočívající v tom, že účastník bude zcela trpným předmětem řízení a že rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxužít správní řád analogicky. Je zjevné, že prostá možnost podpůrného použití správního řádu by situaci vyřešilo jednoznačným způsobem.
Zákon o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx. zák. (a výslovně stanoveného pro správní řízení v § 33 odst. 1 větě druhé spr. řádu), že ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxm zastoupeného).
Tento závěr se vztahuje jak na zastoupení na základě plné moci, které zákon o ochraně utajovaných informací upravuje, tak i na zákxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe nezabývá otázkou případného překročení zástupčího oprávnění. Opět nelze než
per analogiam
dovodit uplatnění správního řádu v případě pochybnosxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxtupovat jménem zastoupeného v celém řízení; pro zastoupení na základě plné moci viz § 89 odst. 6 a komentář k němu. Obdobně dovozujeme analogickou použxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxtník požádá, může Úřad takovýto úkon uznat. Při posuzování toho, zda úkon uznat, nebo nikoli, by měl Úřad vycházet z aplikace § 4 odst. 1, který správnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx právnickou osobu jedná odpovědná osoba.
Přehlednosti úpravy bezpečnostního řízení neprospívá, že oprávnění státního orgánu, který vede bezpečxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxti čtvrté, ale také v § 138, resp. § 140 a § 141, které shrnují oprávnění Úřadu, zpravodajských služeb a Ministerstva vnitra.
Obecné zásady bxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xdst. 1 spr. řádu, podle kterého se základní zásady správního řízení uvedené v § 2 až 8 spr. řádu použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvlášxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxovaných ustanoveních správního řádu a § 89 plyne, že zákon o ochraně utajovaných informací obsahuje pouze úpravu odpovídající § 3 a § 4 odst. 1 spr. řxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx2 odst. 1, poučení svědka podle § 104 odst. 2).
Zákon o ochraně utajovaných informací nevyjadřuje ovšem ani další zásady, které správní řád nezařazxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vyjádřenou v § 50 odst. 4). Zákon o ochraně utajovaných informací upravuje pouze určité podklady pro rozhodnutí (dotazník včetně příloh, pohovor, výsxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí pravdy vyjádřené v § 89 odst. 1 a z vyloučení absurdního výkladu lze dovodit, že Úřad může jako podklad pro rozhodnutí použít také skutečnosti jemu znáxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxjovaných informací výslovně uvedeno, je však nutno vyloučit, protože by šlo o uplatnění státní moci mimo zákonem stanovené meze a způsobem, který zákox xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xákon o ochraně utajovaných informací přikazuje Úřadu, aby některé podklady opatřil: jde o ověření identity účastníka v řízení o vydání osvědčení fyzxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx7 odst. 2 a 3). Zákon o ochraně utajovaných informací neobsahuje ani žádná pravidla, jakým způsobem důkazy hodnotit. Zde nelze než z analogie se správnxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x xxkoně o ochraně utajovaných informací chybí rovněž obecné vyjádření zásady písemnosti (srov. § xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxděny ústně, je předepsáno vyhotovení protokolu (§ 104 odst. 3 pro výpověď svědka a § 105 odst. 5 pro pohovor).
Bezpečnostní řízení je ovládáno zásaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx b)] i zásadou oficiality [zahájí-li Úřad řízení o odnětí osvědčení, § 93 odst. 1 písm. c)].
V bezpečnostním řízení se uplatňuje zásada vyšetřovací, xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxhy řízení ovlivňoval; veškeré možné způsoby opatření důkazů je oprávněn provést pouze Úřad. To však neznamená pasivitu účastníka v řízení, ten je naopxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x x xxípadě, že řízení bylo zahájeno z moci úřední (tedy řízení o odnětí osvědčení nebo dokladu), může být neposkytnutí součinnosti vyhodnoceno jako bezpečxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxata ze zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), § 32 odst. 1 věty první. Požadavkem na úplné a přesné zjištění stavu věci ukládá zákon o ochrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxu nereálnost (srov. znění § 3 spr. řádu). V bezpečnostním řízení byl ovšem ponechán, přestože zákon o ochraně utajovaných informací byl publikován až xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxných typech správního řízení.
Zjištění stavu věci v řízení o vydání nebo odnětí osvědčení nebo dokladu bude totiž vždy zahrnovat mj. i zjištění bezpxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xájmu státu. Bezpečnostní rizika jsou přitom vymezena pojmy víceméně neurčitými. Závěr, že účastník řízení se dopouštěl např. závažné nebo opakované xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxtní riziko považovat lze (§ 14 odst. 3 a § 18 odst. 3), kde je nutno, aby Úřad doplnil takovouto zjištěnou okolnost okolnostmi dalšími a úvahami, které poxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na jejichž základě lze učinit závěr, že zjištěné okolnosti s určitou, a to neúnosnou, mírou pravděpodobnosti ohrožení zájmů České republiky představxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxu, tedy předmětu poznání, zatímco posouzení okolnosti "činnost proti zájmům České republiky" implikuje použití poznatků o vztahu příčin a následků, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdosti formou vydání dokladu nebo osvědčení) na dosavadní zkušenosti, která dovoluje učinit poznatek o míře pravděpodobnosti, že s danými zjištěnými xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx případně přezkoumávat. Formulace uvedená ve správním řádu, která správnímu orgánu ukládá zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, je texx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx také provádění bezpečnostního řízení je službou veřejnosti, ale vzhledem k § 177 odst. 1 spr. řádu je nutno toto pravidlo vztáhnout i na ně. Platí to přexxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxtického státu je zároveň zájmem veřejným. Výkon státní moci, jakkoli spočívá v udělení privilegia, nemůže vybočit z ústavní zásady, že státní moc slouxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxé důstojnosti a osobní cti (čl. 10 odst. 1 Listiny).
Zákon o ochraně utajovaných informací však na rozdíl od správního řádu neobsahuje mechanismus xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx nemůže být použit ani podpůrně. Úředníci Úřadu jsou sice v pracovním poměru a zákoník práce neukládá výslovně zaměstnancům žádné povinnosti ohledně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xezpečnostní řízení prováděné zpravodajskými službami, které při něm mají postavení Úřadu; příslušníkům zpravodajských služeb je uložena povinnosx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxní povinnosti dodržovat osobní čest a důstojnost osob dotčených řízením zakládá ovšem nemajetkovou újmu, za kterou lze žádat přiměřené zadostiučiněxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxt. 3
Podle tohoto ustanovení se v řízení jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce; výjimku tvoří výkon práv příslušníka národnostní menšiny pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx tak na účastníka řízení. Na rozdíl od správního řádu neumožňuje zákon o ochraně utajovaných informací účastníkům řízení, aby jednali a předkládali xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxdu do jazyka českého; znamená to, že také písemnosti v jazyce slovenském musí být opatřeny českým překladem. Úprava v zákoně o ochraně utajovaných infoxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxemnosti, která je přílohou žádosti, poskytne mu Úřad lhůtu na to, aby vadu odstranil ve lhůtě 30 dnů (§ 102 odst. 1); jestliže tak účastník řízení neučiníx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxů v žádosti učiněné na výzvu Úřadu podle § 103 odst. 1.
Přes tuto přísnost úpravy nelze patrně konstatovat nezákonnost vydaného rozhodnutí, resp. vyxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxdostatku nevyzve. Obdobně také v případě, že jednání povede úřední osoba v cizím jazyce, sama o sobě nezákonnost rozhodnutí, resp. vydání požadované vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxitelné.
K odst. 4
Jde o konkretizaci základní zásady činnosti správních orgánů, jak ji vyjadřuje správní řád v § 4 odst. 1, kde ukládá správnímu orgáxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxa, správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu zajištění". Není zřejmé, proč zákonodárce považoval za nutné zdůraznit právě ochranu osob se zdravoxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx znevýhodněn. Jasno v této otázce nečiní ani důvodová zpráva, která se omezuje na konstatování, že zákon deklaruje i ochranu zdravotně postižených osoxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx svazku, se kterými se seznámili při provádění bezpečnostního řízení nebo v souvislosti s ním. Neveřejnost řízení je spojena již s tou skutečností, že řxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxne. Význam má tedy toto ustanovení tam, kde dochází k ústnímu projednávání věci, tedy při pohovoru s účastníkem řízení, při výslechu svědka nebo znalcex xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxení, v němž budou projednávány informace buď utajované, nebo chráněné nějakým dalším typem mlčenlivosti.
K odst. 6
Zákon o ochraně utajovaných inxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xomu, že správní řád je podle § 159 vyloučen z použití na bezpečnostní řízení (s výjimkou uložení pořádkové pokuty).
Zmocnění k zastupování v řízenx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx moci), nikoliv zákonné zastupování ani zastupování opatrovníkem, byť by i tato úprava byla namístě (viz výše, obecná část).
Podle zákona o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xoci; zatímco plná moc je jednostranným právním úkonem, kterým zmocnitel opravňuje ze své vůle zmocněnce k tomu, aby jeho jménem právně jednal, dohoda o xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxut. V rámci bezpečnostního řízení pak plná moc slouží k prokázání zastoupení, jinými slovy slouží k prokázání existence dohody o plné moci mezi zmocněnxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xezi stranami. Pokud by tedy některé oprávnění plynulo pouze z dohody, a nikoliv z plné moci, nemohl by k němu Úřad v bezpečnostním řízení přihlížet (nebyxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxerý byl sice rovněž učiněn vůči občanskému soudnímu řízení, ale který se vztahuje na jakýkoli proces: vyplývá z něj, že prokázání existence dohody o plnx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx byl zmocněnec platnou plnou mocí prokázal, je tím zhojen. Dodatečným předložením plné moci jsou schváleny i ty úkony, které byly učiněny před jejím podxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxnoruční. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxvodit, protože je nelze považovat za obvyklé. Na druhou stranu zákon o ochraně utajovaných informací nepožaduje, aby podpis byl úředně ověřen, postaxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xakém se uděluje plná moc. Je-li zmocněncem právnická osoba, náleží výkon zástupčího oprávnění jejímu statutárnímu orgánu; k výkonu zastoupení je oprxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx také ústně do protokolu. Je otázkou, zda by také v takovém případě byla dodržena podmínka písemnosti. Autoři komentáře mají za to, že ačkoli přísně vzatx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xáznamem, přičemž Úřad by neměl důvod k pochybnosti o autenticitě tohoto projevu. Účelu úpravy tak bude dosaženo. Opačný výklad by byl proto v rozporu se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx má správní orgán povinnost dotčeným osobám vycházet podle možností vstříc.
Na rozdíl od správního řádu se zákon o ochraně utajovaných informací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxdpisů. Vzhledem k tomu, že vztah mezi zmocnitelem a zmocněncem je vztahem soukromého práva, bude řešení této otázky dáno uspořádáním tohoto vztahu. Jixxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxtupce v plné moci obsažena není, nelze ji v zásadě připustit. Problémy může činit
interpretace
§ 438 obč. zák., podle kterého je možné pověřit dalšího zxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jak postupovat v případě, kdy vzniknou pochybnosti o rozsahu zastoupení. U zastoupení na základě plné moci by měl Úřad postupovat patrně tak, že by ji Úxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xalší otázku ve vztahu k substituční plné moci představuje případ, kdy je účastník zastoupen advokátem. Ačkoli zákon o ochraně utajovaných informací xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, zákonem zvláštním vůči zákonu o ochraně utajovaných informací a uplatní se tedy jeho § 26, který stanoví, že advokát se v rámci svého pověření xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxanec advokáta nebo advokátní
koncipient
. Zákon o ochraně utajovaných informací koneckonců v ustanovení o volbě zmocněnce výslovně zmiňuje na prvním xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxných informací jako podmínku, že budou-li v řízení projednávány utajované informace, musí se zástupce prokázat platným osvědčením. Souvisí to s tímx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xterá obsahuje utajovanou informaci (§ 89 odst. 7) a při pohovoru (tedy té části řízení, která probíhá ústně) nemůže být účastník zastoupen, protože jde x xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kdy by si úkony více zástupců vzájemně odporovaly, a Úřad by musel hledat odpověď na otázku, který z nich vlastně platí. Toto pravidlo je nutno vyložit v sxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtupcem jiným (jde tedy o řešení stejné, jak to stanoví správní řád v § 33 odst. 1 větě poslední). Nepřipustit možnost nahrazení zástupce v průběhu řízení xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxe nebo vypovězení smluvního vztahu s účastníkem ze zástupcovy strany). Z usnesení Nejvyššího soudu (NS Cdon 1007/96, č. 36/1997 SoJ-Civ.) plyne, že jexxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxupce, a toto zastoupení osvědčil novou plnou mocí.
Neřešenou otázkou také je, jak postupovat v případě, že účastník řízení udělí plnou moc v době plaxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xsrov. NS 29 Odo 466/2002, č. 227/2004 SoJ-Civ.), který obdobný problém řešil ve vztahu k občanskému soudnímu řádu).
Na rozdíl od správního řádu neuxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxcněncem je soukromoprávní povahy, vztahuje se na něj zásada smluvní volnosti, je nutno dovodit, že rozsah udělené plné moci může být různý v závislosti xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxtou část řízení), procesní plnou moc (tedy pro celé řízení), tzv. prezidiální plnou moc (tedy pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budox xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxní (neexistuje neřešená otázka) a zákon o ochraně utajovaných informací tuto povinnost nestanoví.
Podle § 120 odst. 1 se v případě, že účastník mx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxavuje zvláštní režim pro případ, kdy se zástupci nedaří doručovat: bude nutno postupovat podle § 120, tedy obecného ustanovení o doručování.
Zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x řízení něco osobně vykonat (např. zúčastnit se pohovoru).
Povaha institutu zastoupení nevylučuje, aby zastoupený jednal v řízení sám, aniž plnou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx. 7
Také v bezpečnostním řízení je účastníkům i jejich zástupcům zaručeno právo nahlížet do spisu vedeného v jejich věci. Účastník řízení tak nemá být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxastník právo vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Navíc je zcela vyloučeno nahlížení do části spisu obsahujícího utajovanou inforxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxlená část soudního spisu, o níž předseda senátu na základě předchozího označení Úřadu rozhodne, že nahlížením může být ohrožena nebo vážně narušena čixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xástmi spisu v rámci soudního přezkumu, nikoliv však v bezpečnostním řízení samotném (půjde-li o informaci utajovanou, která však činnost zpravodajsxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xpisu bezvýjimečně zapovídá, Úřad nemá žádnou možnost správního uvážení (srov. NSS 3 As 188/2014-38). Rovnováhu mezi tímto omezením plynoucím z nutnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxx).
Úprava bezpečnostního řízení zcela pomíjí skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná mlčenlivost podle jiných zákonů. Nelze nxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxčenlivosti je totiž úpravou vůči úpravě bezpečnostního řízení zvláštní. Procesní práva účastníka řízení ve srovnání s obecnou úpravou správního řízxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxníkových procesních práv zaručených Listinou (čl. 38 odst. 2). Opět se zde výrazně projevuje pojetí oprávnění k seznamování se s utajovanými informacxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x právem nahlížet do spisu spojuje pouze právo pořizovat výpisy. Jde zjevně o to, že zákon o ochraně utajovaných informací je inspirován starým správníx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpřihlédl k rozvoji techniky, k němuž od doby vydání starého správního řádu došlo. Protože se však možnost pořizovat kopie připouštěla i v době účinnosxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xtajovaných informací případ, kdy účastníkem řízení je osoba nevidomá (srov. § 38 odst. 3 spr. řádu). Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně utajovaných inxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxdem k obecnějším základním zásadám správního řízení (§ 4 odst. 1 věta druhá a § 7 odst. 2 spr. řádu), lze dovodit povinnost Úřadu učinit taková opatření, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxčten; na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Podle správního řádu správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxku jsou z nahlížení vyloučeny, a opačný postup porušuje princip rovného postavení dotčených osob při uplatňování jejich procesních práv (§ 7 odst. 1 spxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxu být učiněny také v elektronické podobě. V elektronické podobě je možné učinit pouze úkony, které jsou písemné; ze strany účastníka řízení, resp. jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xx x x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxí údajů uvedených v žádosti a sdělení doplňujících údajů k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení nebo dokladu na pokyn xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxa vůči Úřadu v úvahu pouze pohovor, který je nutno vykonat ústně a u něhož je tedy elektronická forma neslučitelná s požadavky zákona o ochraně utajovanýxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxárce se vydal cestou, kdy se snaží náležitosti předepsat u jednotlivých úkonů. Přestože je počet druhů možných úkonů v bezpečnostním řízení omezen (něxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xinit jiné návrhy, nemá dokonce ani právo vyjádřit se k obsahu bezpečnostního svazku), opomenul zákonodárce upravit náležitosti nejednoho úkonu, ktexx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti žádosti (§ 158 ve spojení s § 135). Náležitosti úkonu jsou stanoveny také pro rozklad (§ 127), nikoliv však pro vzdání se práva na rozklad (zxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxdavku písemné formy - má mít zpětvzetí žádosti nebo souhlas účastníka řízení, aby Úřad provedl úkony v řízení o vydání osvědčení pro vyšší stupeň utajenxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxo vydání osvědčení provedly i v rámci řízení o vydání dokladu (§ 109 odst. 2). I zde se projevuje nedostatek v koncepci zákona o ochraně utajovaných inforxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxonem o ochraně utajovaných informací než opět použít analogicky úpravu ve správním řádu, konkrétně v jeho § 37. Může však být sporné, zda podání v případxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, že nikoli. Zákon o ochraně utajovaných informací žádné náležitosti obecně nestanoví a správní řád podpůrně použitelný není. Za této situace nelze nxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí vůči Úřadu je nezbytné, aby bylo možno identifikovat účastníka řízení, který podání učinil, případně jeho zástupce, dále aby bylo možno určit, které xxxx xx xxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxy náležitosti předepsané v citovaném ustanovení správního řádu byly v účastníkově úkonu vůči xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxípadě jiné adresy pro doručování, u podnikatele činícího úkon v souvislosti se svou podnikatelskou činností pak identifikační číslo osob apod. Je nicxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxila osoba, která je v něm jako podatel označena.
Tyto závěry je nutno vztáhnout také na elektronickou formu úkonu vůči Úřadu. Elektronická forma je dxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) nebo jestliže je dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické tranxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxicite
obsažena v nutnosti dodržet účel právní úpravy spočívající v daném případě v nutnosti osvědčit identitu podatele.
Klade-li kusovitost práxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxo právo činit úkony vůči Úřadu jinou formou bez použití elektronického podpisu s tím, že bude v určité lhůtě potvrzeno (srov. § 37 odst. 4 spr. řádu).
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxých skutečností a podmínky kladené na osoby, jež s těmito skutečnostmi budou nakládat, představují natolik specifickou oblast, že ani z ústavněprávnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxců. Na druhé straně však ani specifika ochrany utajovaných skutečností nemohou vést k vědomé rezignaci na ústavní ochranu práv prověřovaných osob. Jexxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xpravedlivý proces a jestliže ze soudního přezkumu nesmí být vyloučen přezkum rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny, musí záxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xude jednotlivé případy dostatečně diferencovat.
(nález xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Účastníka řízení, který takovou plnou moc soudu předloží, je nutno o nepřípustnosti zastoupení více advokáty současně poučit a vyzvat jej, aby si pro xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx6, č. 36/1997 SoJ-Civ.)
- Oproti stávající úpravě (srov. § 28 odst. 3 o. s. ř., podle kterého zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím také vxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxém vyvolaný tím, že účastník řízení udělil a do spisu založil více plných mocí pro celé řízení (tzv. procesních plných mocí).
Výklad podávaný právní texxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxlo se tak především na základě úvahy, že zvolí-li si účastník dalšího zástupce, aniž by dříve udělená plná moc byla výslovně odvolána, nebo by jinak zanixxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxkludentně; měl-li by však nový zmocněnec vystupovat v řízením vedle dosavadního zmocněnce, je pozdější plná moc neplatná (k tomu srov. shodně např. Buxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxišovat samotnou plnou moc. Plná moc je jednostranný právní úkon zmocnitele, kterým vůči třetím osobám prohlašuje, že zmocnil jinou osobu (zmocněnce)x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxá moc opravňuje zmocnitele ke všem právním úkonům (s výjimkou těch, které vyžadují zvláštní plnou moc), naproti tomu zvláštní (speciální) plná moc oprxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxení rozsahu oprávnění zmocněnce jednat za zmocnitele je rozhodující toliko obsah plné moci. Má-li být rozsah zmocněncova oprávnění jednat za zmocněnxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxvyplývají (byť by plynuly z dohody o zastoupení), nejsou vůči třetím osobám zásadně právně
relevantní
.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.1.2012, xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxmi informacemi neseznámil. Naopak na městském soudu bylo posoudit, zda utajované informace obsahují natolik závažné skutečnosti, že je v případě žalxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobce s utajovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxmci bezpečnostního řízení utajované informace odtajnit před neoprávněnou osobou nemůže. Městský soud tak stěžovatele vskutku zavázal k postupu, ktxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodnutí správního orgánu v bezpečnostním řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, utajovaxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxx xxxxhodná) konkrétní skutková zjištění se opírá.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.12.2012, č. j. 7 As 117/2012-28, č. 2825/2013 Sb. NSS)
x
xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxů nebyl shledán bezpečnostně způsobilým. Právo na přezkoumání toho, zda průběh a výsledek bezpečnostního prověřování, které je plně v rukou výkonné mxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoudní kontroly ve správním soudnictví, kdy soud musí v obecné rovině mít plný přístup k podkladům rozhodnutí obsaženým ve správním spisu. Ostatně právx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxjení bez platného osvědčení ode dne jmenování do funkce po dobu jejího výkonu a v rozsahu nezbytném pro její výkon.
(rozsudek Nejvyššího správního souxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xávěr, že v konkrétním případě znamená naplnění určité skutkové podstaty skutečně bezpečnostní riziko (§ 14 odst. 3 zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxzici, ať již je získal z jakýchkoli zdrojů a jakýmikoli prostředky. Podstatná je jen informační hodnota takových zjištění. Tu je nutno hodnotit ze všecx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxádána a zda ve skutečnosti nemá jiný význam, než jaký se na první pohled jeví. Posuzování informační hodnoty určitého zjištění je nutně vždy úvahou pravxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xtajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) postačí zjištění, že je pravděpodobné, že příslušná zákonem předvídaná skutková podstata byla xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxstupných údajů jeví být významně pravděpodobnější než jiná v úvahu připadající vysvětlení.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.11.2011x xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxlovaného se jeví být jednostranným a nevyváženým. Hájí-li se žalovaný tím, že není povinen rozhodovat ve věci v souladu se zásadou "v pochybnostech ve pxxxxxxxx x
xx xxxxx xxx xxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xylo vytýkáno usnesením o zahájení trestního stíhání, proto se žalovaný musel zabývat otázkou, zda se takového jednání stěžovatel dopustil. Na rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxo případný závěr o jeho existenci - s přihlédnutím k odlišnému důkaznímu standardu a nezávaznosti tohoto závěru pro jiná řízení, včetně trestního - nelxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, přičemž takový závěr musí být učiněn se znalostí zdrojových podkladů. Takové vyhodnocení přitom může být přesvědčivé jen tehdy, vycházel-li správnx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v míře odpovídající trestnímu řízení, v případě existence více možných variant skutkového děje (z nichž jen některá vyvolává vznik bezpečnostního rixxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxat v některých případech i rozsáhlejší zjišťování, jako je tomu dle všeho v tomto případě.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.5.2017, č. jx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxáva podle § 89 odst. 7 zák. o ochraně utaj. informací, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu řízení o rozkladu došlo k podstatné změně ohledně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xbsahem správní orgány obou stupňů odůvodnily rozhodnutí o nevydání osvědčení pro stupeň utajení "Tajné". Zde je třeba zdůraznit, že žalobce nevěděl a xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xohl o této podstatné změně vyrozumět. Jelikož žalovaný takto nepostupoval, porušil zákon v § 89 odst. 7 zákona o ochraně utajovaných informací a soud pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxtil žalovanému k dalšímu řízení.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8.3.2012, č. j. 8 Ca 308/2008-72)
Vyloučení z řízení
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxí osoby, tj. na ty, které se podílejí na tvorbě vrchnostenského rozhodnutí o právech a povinnostech účastníků řízení. Tato pravidla se vztahují i na znaxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xěch, kteří se na tvorbě rozhodnutí podílejí.
Povinnost oznámit podjatost váže úřední osoby (resp. tlumočníky a znalce) samotné (odst. 4). Oznámenx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, která je příslušná rozhodnout ve věci samé.
Právo namítnout podjatost má ovšem také účastník řízení; tíží jej však jak břemeno tvrzení, tak i břemexx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxodnout. Námitku podjatosti může účastník řízení vznést v propadné lhůtě 15 dnů, která počíná běžet dnem, kdy se účastník řízení o úřední osobě (resp. znxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xřípadě řízení o rozkladu jsou úředními osobami také členové rozkladové komise. O jejich podjatosti rozhoduje ředitel Úřadu.
Související ustanovxxxx
x xxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 7.3.2018
Ustanovení vymezuje předmět bezpečnostního řízení; jde o rozhodování o žádostech o vydání osvědčení fyzické nebo právnické osobx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x x xxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Ustanovení definuje účastníka bezpečnostního řízení; je jím buďto žadatxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxněž umožňuje, aby o vydání osvědčení fyzické osoby žádal orgán Evropské unie; v tom případě není účastníkem řízení žadatel, ale tato fyzická osoba.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx x xxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxbák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Ustanovení stanoví časové určení zahájení řízení. Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy je žáxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxhájení řízení účastníkovi; v tom případě uvědomí Úřad o zahájení řízení také odpovědnou osobu držitele veřejných listin, o jejichž odnětí v předmětnéx xxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxanci opakovaně [odst. 1 písm. b)]. To má význam pro běh lhůt (§ 117 a § 118), které tak pro opakované řízení běží znovu.
Vzor písemné žádosti vydá Úřad vxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxd, § 101 - zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu, § 125 - právo podat rozklad
Žádost fyzické osoby
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxzické osoby.
K odst. 1
V odst. 1 se žadateli ukládá doložit nezbytnost svého přístupu k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné a vyšší (§ 11) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx.
Rozsah písemného zdůvodnění nutnosti přístupu fyzické osoby k utajované informaci upravuje § 4 vyhl. č. 363/2011 Sb.
K odst. 2 a 3
Ustanovení sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxošťuje správce daně mlčenlivosti. Bez něj by Úřad nemohl potřebné informace získat, protože daňový xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxostí dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku vydá Úřad vyhláškou [§ 135 písm. c) ve spojení s § 158]; v současné době jde o vyhlášku č. 363/20xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxraven v příloze č. 13 vyhl. č. 363/2011 Sb.
K odst. 4 a 5
Ustanovení uvádějí dobu před uplynutím platnosti dosavadního osvědčení, kdy je nutno podat žxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxy dostatek času k provedení příslušného bezpečnostního řízení k vydání nového osvědčení.
V dotazníku fyzické osoby se vyplní údaje stanovené vyhlxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxě platnosti osvědčení starého.
K odst. 7
Ačkoli účastníkem řízení je fyzická osoba, o jejíž přístup k utajované informaci jde (§ 92), žádost může míxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxdala tato fyzická osoba sama.
K odst. 8
Ustanovení obsahuje pravidlo, které lze dovodit již z povahy věci samé: pokud pomine důvod pro přístup k utajxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx a § 158 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
vyhl. č. 363/2011 Sb.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé osoby. Jeho vzor stanoví podle § 135 písm. f) ve spojení s § 158 vyhláškou Úřad; učinil tak vyhláškou č. 363/2011 Sb. (příloha č. 6). Dotazník se vyplňxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x žádost fyzické osoby, § 135 a § 158 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
vyhl. č. 363/2011 Sb.
Žádost podnikatele
[xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxle.
K odst. 1
V odst. 1 se podnikateli ukládá doložit nezbytnost svého přístupu k utajovaným informacím (§ 15) a formu přístupu (§ 20).
Rozsah písxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxtele jsou upraveny v následujících ustanoveních § 97 a § 98.
Ke stanovení rozsahu a forem písemností, které podnikatel dokládá podle § 16 (tedy podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxu č. 405/2011 Sb. konkrétně její § 3]. Patří mezi ně také osvědčení odpovědné osoby příslušného stupně utajení. Znamená to tedy, že není-li odpovědná oxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxoby je nutné, aby přístup k utajovaným informacím potřebovala ke své činnosti, je nutno postupovat tak, že nejprve podá žádost fyzická osoba, která je zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxládá přístup k utajované informaci, a až poté, co příslušné bezpečnostní řízení (nebo více takových řízení) o vydání osvědčení fyzické osoby bude zavrxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxě mlčenlivosti; daňový řád totiž neobsahuje ustanovení, které by prolomilo mlčenlivost správce daně ve vztahu k Úřadu při vedení bezpečnostního řízxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxního osvědčení, kdy je nutno podat žádost o vydání osvědčení nového, aby se podnikatelovo oprávnění k přístupu k utajovaným informacím nepřerušovalox xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx uvádí pravidla pro žádost podnikatele o nové osvědčení podanou v době platnosti osvědčení starého.
K vydání prováděcího právního předpisu upravuxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxení:
§ 93 - zahájení řízení, § 97 - dotazník podnikatele. § 135 a § 158 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxí
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Ustanovení upravuje obsah dotazníku podnikatele. Jeho vzor stanoví podle § 135 písm. gx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxst. 2 písm. a)]; jeho vzor je uveden na internetových stránkách Úřadu.
Související ustanovení:
§ 96 - žádost podnikatele, § 135 a § 158 - zmocňovxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Bezpečnostní dokumentace podnikatele musí být podle § 96 odst. 2 písm. b) přiložena k jeho žádosti. I pxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí bezpečnostní řízení. Bezpečnostní dokumentaci podnikatele ovšem zpracovává také podnikatel, který nakládá pouze s utajovanými informacemi stupxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxx xx xxx xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jak ve fázi podání žádosti, tak i na období po vydání osvědčení; proto je zde uvedena jak specifikace utajovaných informací, k nimž by měl mít podnikatel xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxele uložených. Ze spojení § 68 písm. d) a § 96 odst. 2 plyne, že změna ve výčtu utajovaných informací u podnikatele musí být oznámena Úřadu.
K písm. b) a xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých informací), pak je nutno realizovat zajištění ochrany těchto informací, tedy eliminaci zjištěných rizik. Přestože tedy součástí bezpečnostní dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xí nelze zcela vyhnout. I při analýze rizik by tedy měl podnikatel vycházet z jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných informací (§ 5), třebaže xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxaných informací a prováděcími právními předpisy.
Personální bezpečnost je zajištěna výběrem osob, které splňují podmínky uvedené v § 6 až 10 (pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxstní způsobilosti u fyzických osob, které se budou u podnikatele seznamovat s utajovanými informacemi, posoudí podnikatel sám; co se týče bezpečnostxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xpolehlivost bude zjištěna samotným bezpečnostním řízením s fyzickými osobami [písm. e)].
U průmyslové bezpečnosti zákon hovoří o výchově a ochraxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxnout před možným nátlakem, který by mohl vést k vyzrazení utajované informace. Podnikatel, který nakládá nebo má nakládat s utajovanými informacemi sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx x x x xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení. Průmyslová bezpečnost u podnikatele, který nakládá s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné nebo vyšší, je splněna, jestliže splňuje pxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxdnikatele nevyskytují okolnosti představující bezpečnostní riziko nebo ekonomickou nestabilitu) a jejich splnění nelze rozumně dokumentovat (rexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxilost podnikatele zajistit ochranu utajovaných informací se pak překrývá s dalšími způsoby ochrany utajovaných informací uvedenými v § 5. Bez ohledu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xda utajované informace u něj budou vznikat či mu budou poskytovány, nebo zda pouze zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele buxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxčí pro splnění podmínky průmyslové bezpečnosti pouze zajištění ochrany utajovaných informací bezpečností personální (§ 20 odst. 2), v prvním případx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxadavky na administrativní bezpečnost jsou upraveny v části druhé hlavě IV a v prováděcích vyhláškách č. 529/2005 Sb. a 432/2011 Sb. Tato pravidla jsox xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxk tedy mohou spočívat pouze v tom, že podnikatel bude tato pravidla dodržovat. Součástí bezpečnostní dokumentace by měl být doklad o zřízení registru pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x x xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxdčení, je třeba k ní přiložit také žádost o schválení registru.
Ve vztahu k fyzické bezpečnosti splní podnikatel svou povinnost ohledně obsahu bezpxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx podrobně popsán. Zákon o ochraně utajovaných informací sice výslovně nestanoví, že při podání žádosti musí být projekt fyzické bezpečnosti již zpracxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx opatření jsou jednou z nezbytných podmínek způsobilosti podnikatele zabezpečit ochranu utajovaných informací, která je podmínkou pro vydání osvědxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné a vyšší) dodán nejpozději v průběhu bezpečnostního řízení. Nemá pak smysl, aby bezpečnostní dokumentaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxlizace zajištění fyzické bezpečnosti, než jaká je uvedená v projektu fyzické bezpečnosti.
Obdobně také podnikatel, který má nakládat s utajovanýxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
Pokud se ovšem nakládání podnikatele s utajovanou informací (bez ohledu na stupeň utajení) omezí pouze na přístup jeho zaměstnanců nebo osob jednajíxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxostní dokumentaci podnikatele pouze uvést, že fyzická bezpečnost je splněna zajištěním ochrany personální bezpečností.
Bezpečnost informačníxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxormace lze zpracovávat pouze v informačních systémech, které jsou certifikovány Úřadem a písemně schváleny do provozu odpovědnou osobou nebo jí pověxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxý je schválen Úřadem. Přestože § 98 písm. c) zní tak, že způsob realizace druhu zajištění ochrany utajovaných informací musí být v bezpečnostní dokumexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že bezpečnost informačního nebo komunikačního systému bude realizovat; odůvodněno je to tím, že jak ochrana informačních, tak i komunikačních systxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xízení bezpečnostního vztahuje správní řád, § 159, a v řízení o schválení projektu bezpečnosti komunikačního systému§ 35 odst. 2). Znamená to tedy, že Úxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxek certifikace má ve vztahu k řízení o vydání osvědčení nebo doklad povahu otázky předběžné (ačkoli ji zákon o ochraně utajovaných informací tak sám nexxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxní zákonu neodporuje.
Pokud však podnikatel již držitelem osvědčení je nebo jde-li o podnikatele, který nakládá pouze s utajovanými informacemi sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxny utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech musí být součástí bezpečnostní dokumentace podnikatele.
K xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele, § 154 - přestupky podnikatele, který má přístup k utajované informaci
Související předpisyx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Ustanovení obsahuje náležitosti žádosti o doklad, tedy o dokument, který jej bude opravňovat k výkonx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxka č. 363/2011 Sb. Podle § 5 této vyhlášky uvede žadatel citlivé činnosti, kterou má fyzická osoba na základě vydaného dokladu vykonávat, ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxraně utajovaných informací; výjimkou jsou pouze činnosti vykonávané pro zpravodajské služby, ty však podmínky citlivé činnosti ověřují samy a doklax xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xonkrétního místa nebo funkce vztahující se k výkonu citlivé činnosti.
K odst. 2 a 3
Ustanovení stanoví soupis dalších dokumentů přiložených k žádoxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxdle § 13 odst. 2 na základě prohlášení k osobnostní způsobilosti. Vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti je uveden v příloze č. 2 vyhl. č. 363/2011 Sxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a místně příslušného správce daně je upraveno v příloze č. 13 cit. vyhl.
K odst. 4 a 5
Ustanovení upravuje situaci, kdy citlivá činnost má být vykonávxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxeň usnadňuje podání opakované žádosti tím, že písemnosti dokládající správnost údajů v dotazníku se předkládají pouze v případě, kdy u těchto údajů doxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xosavadního. Dostatečnou a zároveň minimální dobou je doba, která uplynula od vydání dřívějšího dokladu; záleží na uvážení Úřadu, zda bude prověřovat xxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxe pravidlo o nutné trvalosti důvodu pro výkon citlivé činnosti po celou dobu řízení o doklad; nepříliš srozumitelně odkazuje na důvody zahájení řízení xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxní, § 100 - dotazník, § 135 a § 158 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
vyhl. č. 363/2011 Sb.
Dotazník
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x 135 písm. h) ve spojení s § 158 vydá vzor dotazníku vyhláškou Úřad; příslušnou vyhláškou je vyhláška č. 363/2011 Sb. Ta však vzor dotazníku žadatele o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 95 - dotazník fyzické osoby, § 135 a § 158 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
vyhl. č. 363/2011 Sb.
Zrušení platnosti osvxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
Bezpečnostní řízení může být zahájeno také z moci úřední, pokud existuje důvodná pochybnost o tom, žx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xdy je držiteli osvědčení nebo dokladu doručeno písemné sdělení Úřadu o zahájení řízení [§ 93 odst. 1 písm. c)]. Pro zjišťování okolností, které tuto pocxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xasvědčujících tomu, že držitel osvědčení nebo dokladu přestal splňovat podmínky pro jeho vydání, a ustanovení § 141 odst. 3 písm. a), které stejnou povxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcí; ta plyne i z § 8 odst. 3 zák. o zprav. službách.
V řízení o zrušení platnosti osvědčení se postupuje způsobem shodným jako v řízení zahájeném na záklxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxmře, bude prohlášen za mrtvého, bude zrušen nebo zanikne, podle § 113 odst. 1 písm. i), pokud se v bezpečnostním řízení důvodná pochybnost o tom, že držitxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxu nelze přerušit. Z důvodové zprávy plyne, že je tomu tak proto, že tomu, kdo nesplňuje podmínky pro seznamování se s utajovanými informacemi, je nutno v xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx x xxxení nutno zjistit stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, bez takového zjištění nelze řízení meritorně ukončit. Pokud nelze provést výslech sxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx odst. 1 písm. d) a f)], plyne z toho, že skutečný stav věci v rozsahu nezbytném pro vydání rozhodnutí zjištěn nebyl a rozhodnutí o zrušení platnosti osvěxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxí podnikatele, § 81 - podmínky pro vydání dokladu, § 93 - zahájení řízení
Společná ustanovení
[Nedostatky žádosti, potvrzení přijxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxe již z obecných zásad správního řízení vyjádřených x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x nedostatky věcné; potvrzování nebo vyvracení skutečností uvedených v žádosti je předmětem zjišťování skutkového stavu (viz § 103).
Přednost má oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxučení výzvy. Následkem nedoplnění údajů je zastavení řízení podle § 113 odst. 1 písm. c). Zákon o ochraně utajovaných informací však ukládá Úřadu, aby pxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtat.
K odst. 2
Pro zvýšení jistoty účastníka řízení stanoví zákon o ochraně utajovaných informací povinnost Úřadu potvrdit přijetí žádosti.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[Upřesnění a změny údajů v žádosti]
Mgr.
Jiří
Chrobák
Právní stav komentáře je ke dni 7.3.2018
K odst. 1
Ustanovení § 103 upraxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xdy účastník formálně svou povinnost uvést údaje v žádosti splnil, avšak jejich vypovídací hodnota není vyjádřena způsobem nezbytným pro naplnění tohxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx x xx x x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxostatků žádosti je upraveno x x xxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxťuje dostatečnou znalost věcí na straně Úřadu mj. povinností uloženou účastníkovi informovat Úřad o změnách údajů v žádosti uvedených.
Ohlašovánx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x x x x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
§ 94 - žádost fyzické osoby, § 96 - žádost podnikatele, § 99 - žádost o doklad, § 135 a § 158 - zmocňovací ustanovení, § 148 - přestupky fyzické osobx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 7.3.2018
K odst. 1
Výpověď svědka je dalším úkonem, jehož prostřednictvím může Úřad zjistit skutečný stav věci. Svědek je fyzická osoba, ktxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxatně, jako by šlo o kategorii odlišnou od zjištění skutečného stavu věci, ale existence bezpečnostního rizika sama o sobě představuje skutkový stav; oxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika jako samostatnou kategorii neuvádí.
Zákon o ochraně utajovaných informací ukládá povinnost dostavit se jako svědek každému. Z povahy věci xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Je totiž v rozporu s institutem svědecké výpovědi, aby někdo svědčil ve své vlastní věci. Je-li pro zjištění skutkového stavu věci nutné, aby vypovídal x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x ochraně utajovaných informací výslovně nestanoví, je to však implikováno charakterem institutu svědecké výpovědi, protože ten, kdo se podílí na říxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxcie a zpravodajských služeb podílející se na řízení (srov. odst. 6).
Z povahy věci plyne, že svědeckou výpověď může podat jen osoba fyzická. Také na bxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrávnické osoby, je nutno respektovat specifické postavení osob v pozici statutárních orgánů těchto právnických osob a při jejich výsleších je třeba pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x x xxx xxxxx xx x xxxx x x xxx xx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x. 2119/2010 Sb. NSS).
Svědek je povinen se ke svědecké výpovědi dostavit na základě písemného předvolání (§ 114). To musí být svědkovi doručeno do vlxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x x xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xedostavení se, tedy možnost předvedení a uložení pořádkové pokuty. Vůči svědkovi nedostavivšímu se na základě předvolání lze tyto následky vyvozovax xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx (viz odst. 2).
Podle znění tohoto ustanovení nesmí jako svědek být vyslechnut ten, kdo by porušil ochranu utajovaných informací nebo zákonem uložexxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtavu věci, ale která zahrnuje informace, jak chráněné podle zákona o ochraně utajovaných informací nebo jiného zákona, tak informace, které tuto ochxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxtahuje k informacím, nikoliv k osobě svědka. Proto je výstižnější formulace použitá např. ve správním řádu, že totiž svědek nesmí být vyslýchán o utajoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxxx
xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxověď odepřít. Jde o konkretizaci zásady zákazu sebeobviňování pro bezpečnostní řízení (
nemo
tenetur se ipsum
accusare
), která je vyjádřena v čl. 37 oxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxcí výklad tohoto ustanovení a nutnost vztáhnout právo svědka odepřít výpověď nejen na případ, kdy by sobě nebo osobě blízké způsobil nebezpečí trestníxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxivá (týž čin, který je v určité době považován za správní delikt, může být jindy považován za trestný čin a naopak), a sankce za správní delikt může být citxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xtátní nebo samosprávné povinny stíhat z úřední povinnosti.
Význam výrazu "osoba blízká" je vymezen v § 22 obč. zák. tak, že jí je příbuzný v řadě přímxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx za osoby navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i oxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxovně Úřadu, aby svědka poučil o důvodech, pro které nesmí být vyslýchán, ani o jeho právu nevypovídat. Poučovací povinnost však je explicitně obsažena x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxtčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné (dotčenou osoxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o ochraně utajovaných informací nestanoví pravidla pro výslech svědka. Přesto však je nutno vyloučit otázky sugestivní (tedy takové, které naznačuxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xe zákonným požadavkem zjistit stav věci. Z téhož důvodu je nutné, aby Úřad před výslechem zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na jeho věrohodnost (txxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xjištěna především předložením průkazu totožnosti; pro vymezení průkazu totožnosti je aplikovatelné ustanovení § 36 odst. 5 spr. řádu, podle kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad pxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výpovědi. Bez tohoto poučení nemohou tyto následky nastat. Přestože zákon o ochraně utajovaných informací odkazuje ve vztahu k následkům nepravdivx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x odst. 2 písm. e) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Za tento přestupek lze ovšem uložit pokutu až do 20 000 Kč, zatímco "pouze" pořádková pokuxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xrotokole. Pro vyhotovení protokolu o výpovědi svědka platí obdobně § 105 odst. 5 a 6, tedy ustanovení upravující pohovor s účastníkem řízení (viz tato xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxt nemá obdoby v procesních řádech. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxtanovení vést ke snížení administrativní náročnosti bezpečnostního řízení a umožnit svědkovi, aby svou výpověď podal na žádost Úřadu formou písemnéxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxých výdajů podle zákona upravujícího cestovní náhrady a ušlého výdělku. Jde tedy o ustanovení, které má ulehčit situaci jak svědkovi, tak i Úřadu; volbx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že úřední osoba může přímým vnímáním způsobu, jakým svědek o předmětu šetření vypovídá, hodnotit věrohodnost výpovědi. Je tedy namístě tento prostřxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví právo svědka na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s řízením vznikly; nárok musí být uplatněn u Úřadu v pětidenní prekluzivní lhůtě. Zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x20/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Výkladový proxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu práce, ale i v jiných zákonech (zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povoláxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xebo platu, pokud mu zaměstnavatel poskytne pracovní volno k výkonu občanské povinnosti, kterou je i povinnost svědka předvolaného k jednání v rámci bexxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxe situaci, kdy výdaje spojené s plněním povinnosti svědka náleží osobě samostatně výdělečně činné. V tom případě patrně nezbude než použít § 1 odst. 2 vyxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxicky.
K odst. 6
Podle tohoto ustanovení nesmí být jako svědek vyslechnut příslušník policie nebo zpravodajské služby podílející se na řízení. Příxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxovení a komentář k nim). Tito příslušníci tedy zajišťují pro Úřad poznatky o skutečném stavu věci prostřednictvím výkonu pravomocí státního orgánu a zxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxly. Jde tedy o obdobu toho, že jako svědci nemohou být připuštěny ani úřední osoby.
K odst. 7
Z § 107 plyne jednoznačně, ve kterých případech je Úřad pxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxdem vyhodnoceny v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů. Ustanovení § 104 odst. 7 je tedy nadbytečné.
Související ustanovení:
§ 89 - obecxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
- I ve správních řízeních, jejichž účastníky jsou právnické osoby, je nutno respektovat specifické postavení osob v pozici statutárních orgánů těcxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x x xxx xxxxx xx x xxxx x x xxx xx x. ř., tedy jako při výslechu účastníka řízení.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.3.2010, č. j. 1 Afs 58/2009-541, č. 2119/2010 Sb. NSS)
xxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxšťovat skutkový stav věci. Jde o obdobu výslechu účastníka podle obecné úpravy správního řízení (§ 141 odst. 6 spr. řádu), ten však může být použit jen v řxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxpadě, kdy je účastník k pohovoru předvolám, přerušuje řízení [§ 112 odst. 1 písm. b)]. Tímto pravidlem se nahrazuje řešení, které zná správní řád a kterx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xiž pro povahu přerušení řízení, což je institut v zásadě vyhrazený pro případy, kdy nelze v řízení pokračovat (viz komentář k § 112).
V bezpečnostním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxby o vydání osvědčení pro stupeň utajení Přísně tajné, je nutno provést pohovor vždy. Použití tohoto prostředku tedy zákon neukládá v případě, kdy je říxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxtanoví, z povahy věci plyne, že pohovor lze provést pouze s účastníkem řízení, který je fyzickou osobou. U právnických osob nelze dovodit možnost předvxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxhem svědka (na rozdíl od úpravy výslechu účastníka řízení ve správním řádu. Přesto je nutno dovodit, že jistá pravidla jsou pro pohovor a pro výslech svěxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xeprokázaných nebo nepravdivých skutečností). Kladení takových otázek by bylo v rozporu se zákonným požadavkem zjistit stav věci.
Účastník se k poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxx pro pohovor platí, že účastník musí být Úřadem poučen o právních následcích nedostavení se; jde o zastavení řízení o vydání osvědčení fyzické osoby, poxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxout obecnou zásadu, která neumožňuje kohokoli nutit k sebeobviňování či obviňování osob blízkých. V zákoně o ochraně utajovaných informací ovšem nenx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxí řízení Úřadem v případě, jde-li o řízení na žádost [§ 113 odst. 1 písm. h)]. Rovněž o tom musí být účastník poučen, jinak tento následek nemůže nastat.
xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xízení vyloučit pro absurdnost, přestože úprava v zákoně o ochraně utajovaných informací to výslovně nestanoví. Pokud tedy Úřad zjistí, že účastník říxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x tím souvisí i to, že do pohovoru nesmí zasahovat advokát. Obdobné závěry platí také pro případ, kdy se účastník k pohovoru nedostaví nebo kdy odmítne na nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxje, aby protokol byl vedle listinného vyhotoven také v jiné než v listinné podobě; vzhledem k ochraně účastníkových osobnostních práv xx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxělovány utajované informace. Tento zákaz je absolutní, nelze tedy v žádném případě dovozovat, že účastník řízení tyto informace potřebuje pro výkon sxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx